98397

Αριθμός τεύχους

25

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

24/11/1975

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ι Χαράς ο' αυτόν, πού πρίν μέ χωμα,
  Ι τού φράξουν ο( &λλοι τό στόμα, προλάβη
  { νά πΐΐ ίστω καί μιά συλλαβή 5ική τού.
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ,,«#·········ο·············#·········»············#·#««.««»,,„„
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιβνθονΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφεΐα: Μαρογιώργτ) 5
  (Πλατεία Άρχαδίου)
  Τηλ.: 280.291
  Χρόνος Τος Αριθ. Φύλλον 25
  Τϊμή φύλλον δρχ. 5
  ΚατοιγΙδα Μπυύσεωυ-Βοοχή Οικώυ
  ΚΒΤΒ ΤΗΣ "ΑΊιιΗΘΕΙΒΣ,,
  Πέμπτη 27)11)75: Δίκη τοϋ Άρχιεπισκόπου Κρήτης
  Παρασκβυή 28)11)75: Δίκη τής χουντικής Υ.ΕΝ.Ε Δ.
  Πέμπτη 4)12)75: Δίκη των Ζένων Βάσεων
  Πέμπτη 11)12)75: Δίκη τού κ. Ζυριτάκη
  Δευτέρα 15)12)75: Δίκη των Χωροφυλάκων
  ΚΑΙ 0Μ0Ι, ΠΙΣΤΕΥΟΜΕ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΙΚΑΠΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΠΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΙΗ
  .ΠΑ ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΙΣΟΣ, ΠΑΤΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΝΗ ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΠΗΣ ΠΟΡΝΗ ΔΙΚΑΖΕΣΑΙ - ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΤΗ ΛΕΜΕΜ!
  Ο ΤΥΠΟΣ Ν Α ΜΕΙΝΗ ΕΛΕ ΥΟΕΡΟΣ
  ΣΗΜΕΡΛ, μέ τό φθλλο αύτό, σι/μττληρώνεται ακριβώς μι-
  σός χρόνος, Αττώ την ημέραι τής έκδοσής μας. Στούς 6 μήνες
  -τής ί.6δομαο'ιαίας κυκλοφορίας μας, νομίζομε δτι, αν 6χι τίπο-
  ιε άλλο, ηαρκΐξαμε τα νερά» Λέγοντος την Άλήθεισ, ρίξαμε
  «ίνα (χ/ισαλο στή λίμνη». Σττ> λ*ίμνη; δχι 6έ6αιο μέ τα νούφα-
  ρα, άλλά μέ τό... βοΰρκα.
  ΛΔΕΣΜΕΥΤΑ, ελευθέρα, άντικειμενικά, εΤπσμε την Άλή-
  θς α πρός δλίς τίς κβτευθύνσεις. Χτυττήσοίμε., μέ δστ) δύνοτμη
  6ιθβίτομί, τα κακώς κείιμενσ. Άττοκαλόψαιμε σκάνδαλα. Κατα-
  κρίναμι *ατσ·7τάσεις καί πρόσω—α μέ τταράτκπη, άντικοιντονι
  κή, ατταρνιδεχτη δράση.
  ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ, άλλά καί χωρίς ττάθος ή καλλίτερα μέ ίνα
  καί μοννδικο τάθος: τό ττάθος τής Αληθείας, εΤττσμε τα πρά-
  γματα δπως Εχουν: τα σΰκα — σΰκα κα! τή σκάφτ, —< σκάφη. Ε'ΠΛΜΕ - καί θά συνεχίσωμε δσο μποροθμε να τή λέμε — την 'Λλήθεια καί μόνον την Άλήθεια. Άλλά είναι γνωστό ότι ή Άλήθεια είναι πικρή καί οποίος τολμά νά την πή δέ μέ- νει α ΑΝΟΙΓΑΜΕ πολλά μέτωττα. Ξύσαμε άρκετές πληγές. Χτυ- ττήσαμς, τερισσ<ότερο ΐσως δυναμικά άττ' ο,τι έπρεττε, ττοικί- λ*ς καταατάσεις. θίξαμε οψηλά Ιστάμενα ττρόσωττα. Κατητνο- ρήσαμε άρκεηούς καί! Ισχυρούς Καταγγείλαμε παρανομίες, ττα ροτυπίίς ατασθαλίες καί — γιατί νώ μην τό ποθμε — 6ρω μιές Εϊτταμε, μέ μιά λέξη, την Άλήθεια. ΧίΓΊΣ καμμιά διάκ,ριση, χωρίς διοκριτικοτη/τα καί χωρίς διπλκμοπία, καταφερθήκαμε κατά των Κυβερνώνιτων, κατά των κροτςύνπΜν, κατά των Ισχυρόν, κατά τού κεφάλαιον;, κατά τού κατεστ-,μ^νου γενικιά. ΚΙ ΑΧΟΜΗ, χτιπ—ισαμε, φανερά κι' άτΓτρωοάλυ—α, ίσχυ- ρές διεθνεΐς σκοτεινές δυνάμεις, έτπκίνδυνους πράκτορες, άδί- σταχτςυς ένκλρ,ματίες, μυστικές όργανώσίΐς, άττοκαλύτττοντας τόν ρόλο τοι,ς καί ψέρνιωντας σέ φώς τίς έπιδιώξεις τονς. ΓΙΑ ΟΛΑ αύτά καί πολλά άλλα, ττσύ άττομνΤ)μειοποιηθήκα- « στά 24 φύΛλα τής «Αληθείας», ύιτοστήκαμε ττολλά: Πόλε- μο λάσττης, ψ*&ρων κα! δια&όσεων. — Ψυχολογικούς καί άλ¬ λοις έκδιασμούς. — Πρότασις συνδιαλλαγής μέ σοβαρά οί- κονομικά ΚΌ.ί άλλα, άνταλλάγματα. — Πιέσεις ήθικές καί άνή- 9ι«ς. — Οίιονομικό πόλεμο. —Ύβριστικά καί άπειλητικά τη λίφωνήιοηα >λ μηνύματα καί άμ-εσες θρασεϊς άττειλές, κσπά
  ΤΠ; ζωής μας!...
  ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ αϋτό, ττοθ'τόν κάναμε μόνον μέ τίς .μι-
  κρές μας δΐΑάμεις, χωρίς καμμιά ττολιτική, οίκονομική ή
  όλλη, ύλική υποστηρίξη άτττό κανένα Κόμμα, α—ό καμμιά παρά-
  ταξΐ άπό κανένα οίκονομικό τράστ, άττό ουδένα κεφαλαιοϋχο,
  άττό «ανένα, γενικά, ττάτρωνα, ττροστεθήκανε καί οί δικαοτι-
  <ές δ,ώζεις. ΔΙΩΞΕΙΣ, μέ πολλές μ—<Οσεις καί άρκετές παραττομττίς σέ δίκες, όπό ττρόσωπτα καιί, αύτε—άγγελ<τα, άττό την ΕΙσαγγελι- ·°ί 'Αρχή. Δικασ-τικές διώξος ττοθ αυτή τή στιγμή έχ<χν φτά- '-ίι σέ ίνα όττσκορύφωμα. Διώξεις πού βασίζον-ται φυσικά σέ Νόμονκ;, ά>λ(? πο6 σκο—εύρυν, τουλάχιστον οί ττερισσότερες,
  στόν έκφοδισμό κα! στό κ>είσιμο τής εφημερίδας μας, γιαττί,
  δττως εΐνα, γνωστό, έττισυρουν, σέ τπρίτττωση καταδίκης, 6α-
  ρύτατες ποΐνίς.
  ΤΟ ΕΙΠΑΜΕ άττό την άρχή τής Ικδοσής μας καί τό ξαναλέ-
  ΐ· ©ό ττροσπαθήσομε νά μην καταδικαστοϋμιε ττοτέ, καί τό
  λίζν,ιε, για συκοψαντική δυσφήμιση). Νά καταδικαστοΰμε δτν·
  για δημοσιεθματα ττοθ δέ» ανταπο^ρίνονται στήν πρα-
  ,α, πού δέν εΤνβι Άλήθεια. Γιατί αθτό τό θεωροθμε,
  ειδικα γιά ιόν Δημοσιογράψο, άτιμωτικό άδίκ.η.μα. Γιά έξιύβρι-
  σΠ μιτορεΤ νά καταδυοαστούμί., γιαττί άττλούστατα κάνομε μα
  ΧΤΐκή δημοσιογραφία, λέμ£ την Άλήθεια καί δπως είναι, μέ
  άιτλά λόγια, γνωστό, την ττόρνη ττού είναι ττόρνη, δτον την
  ^ΐς ετσι, δικάζεΐΓαι. Αύτός εΤναι ό Νόιμος κα! είναι σεβαστός.
  Αυτού τού Νόμου τίς έτητ—ώοχις, άν χρειασττ), θά τίς ΰττο-
  οτοΰμε άγό,'γιστα καί — γιατ! δχι — ττερήφανα, άφού έχομε
  κ°ι την θέλτ,οη καί τό θάρρος, δττου 6ρ!σκομαι την ττόρντι, κά-
  θε «ττόρνη», νά την λέμε!...
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ δμ«ς μόνον ή δυσάρεστον άς ποΰμε δψη
  τού νομίσματος. 'Υ—άρχει καί ή αλλη, ή εύχάρισττι. 'Υ-ττάρχει
  ΤΟ ΘΕ Μ Α ΚΑΨΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
  τό γεγονός δτι, τταρά τίς άντιδράσεΐς των Ισχυράν καιί των
  κρατούντων, τέ εύρύτερο Κοινό, ό Λαός, έχτίμησε την ττροσττά-
  θειςν μας καί μας συμπαραστάθηκε. Δέν είναι τυχαΤο οΰτε καί
  μττορεΤ νά ττεράση άπταρατήρηιτο τό γεγονος δτι ή εφημερίδα
  αύτη άγαπήθηκε τόσο πολύ. Δέν είναι μικρό πράγμα ότι εχει
  την ΠΡΩΤΗ κυκλοφορία, ά—ό δλες τίς έφημερίδες τής Κρή¬
  της, <α! δτι είναι μέσα στίς "πρώτες, άπό δλες τίς έπαρχια- κες έφημεριδες τής 'Ελλάδας. Δέν είναι τυχαΤο δτι γιά ττρώτη φορά στήν Ιοιορία τού Κρητικού Τύττου, τοττική εφημερίδα ■παυλιέται (2.200 φύλλα) άττά τα —ερίτττερα, δττως τίς Ά9ιναικές *α! δτι καθημερινά, έκτός άττό τα 2.200 αύτά φΰλ- λ«, ό άριθμός των συνβρομητών τπ/;, αΰξάνεται, μέ γενικο ά- ποτέλίσμα ουτή τή στιγμή νά έχη σταθεροττοιηθη ή κυκλοφο¬ ρία σέ πεοίτιου 5.ΟΟΟ φύλλα' Κι' άκόμη δέν είναι τυχαΐο οϋ- τε καΐί άνευ σημασίας, τό μέγεθος τής έμπιοτοσύνης τού κό- σιμου πρός την εφημερίδα αύτη, πού την αίσβάνεται — καί εΤνα> — σσν δικ,ή τού καί συγχρόνως τή νοιώθη σάν Ινα είδος
  «•ΚοινιονΊκοΰ Ε!σαγγελΐια>.
  ΠΟΛΛΟΙ, γνωστό! κα! φίλοι, μάς ρωτοΰν ττοΰ βρίσκομε τό
  θαρ;>θς για τόν άγώνα, τόν δύσκολο πραγματΊκά καί άνισο.
  Νά λο,πον ττοθ τό δρίσκομί: στή συμτΓαράσταση αυτή τού
  ΚοινοΟ, στά αίσθΐ)ματα κα! την έμπιστοσύνη τοΰ προδομένου
  Λαοΰ, πτύ όπως μέ την ττχρίτΓτωσή μας άτΓοδεικνυει καθημερι-
  νά, διψά γιά την Άλήθεια καί Θέλει νά την μάθη.
  ΧΡΕΟΣ μας ίε,ρό, είναι νά τού την δώσωμε, νά τού την ττοΰ
  με. ΚΓ σΐ/ΓΟ κάνωμε, άττό την άρίχή της Ικδοσής μας, γνωρί¬
  ζοντας άττό τότε τίς δυσκολίες κα! τίς συνεττειες. Ξέρωντας δη-
  λαδή δτι οί ττολλο! θέλουν καί άγαποΰν την Άλήθεια καΐί οί
  λιγοι (αλ/«Ί ίσχυροί καί κατεστημένοι) τή μισοΰν, τή λέμε
  Καί τή γράφομε μέ τταρρησία.
  ΕΙΜΑΣΤΕ ύττερήφανοι άκόμη, πού ή εφημερίδα αυτή μέ άρ»
  κετά δημοσιεύματά της, έχει έπισύρει την ττροσοχή τοϋ κ. Εί-
  σαγγελέα, ό οποίος μέ σχ€τικές τΓαραγγελίες τού, ίχα κινή¬
  σει ίσάριθμες διαδικασίες καί ποινικές διώξεις, κατά διαφόρων
  προσώπων ακόμη καί υψηλών.
  ΤΕΛΟ1, ττρέττει νά τονίσιωμε γιά μιά ττρόσθετη φορά, αύτό
  πού εΐπαμε ττρόσφατα καί στόν κ. Ύπουργό Δικαιοσύνης: δτι
  δηλαδή, εχομι. τόση έμπιστοσύνη στήν κρατική αύτη έξουσία
  πού ιόσο σΐί,νά συνεργάζεται μέ τή δική μας τετάρτη έξουσία,
  ώστε καί τόν ΐδιο τόν κ. Ύπουργό, άν τόν βροΰμε σέ κάττοιο
  σημεΤο τΝχράιυττον, θά τόν γράψωμε στίς στήλες μας, δττως
  κάναμε έξ όλ,'ου παλιότερα, μέ την τΓερίτΓτωση ττού είχε φΐλο-
  ξενήσει άπό ·,ά Χανιά στό Ήράκλ£.ιο, στό κραπικό έλικότττερο,
  τόν κ. Μητσοτάκη.
  ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ σταματήσουν λοιττόν τόν άγώνα καί την
  ττροο·ττά&£ΐά μας οτό νά τιοϋμε την Άλήθεια, οί έκφοβισμοί
  των μη>/ύσι.ων, δσο έξουβενωτικίς οικονομ ικά κι' άν είναι γιά
  μάς, ο£τ; κα! οί τΓαραττονπές οί δίικες. Στήν ττροσττάθεια ττού
  κάνομε, αϋτές είναι τίτλοι τιμής.
  Ο ΑΓΩΝΑΣ γιά την ΑΛΗΘΕΙΑ καί τα άγαθά τταρε—άμε-
  νά της, 6ά συνϊχιστή έντονώτερος, μετά ά—ό κάθε δίωξη καί
  κάθε δίκη., μέ τή συμπαράσταση βεβαία τού ΛΑΟΥ, έν ονϊόμα-
  τΐ τού όποίου άσκούνται τώρα δλες οί έξουσίες, άκόμη καί ή
  Δικαιοσύνη'....
  ΕΓΤΕΣΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ
  ΧΤΎΠΟΣ
  ΠΑ ΚΑ ΦΙΜΩΘΗ
  Ο.... ΤΎΠΟΣ
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
  ΠΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ! - ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΗΣ
  ΠαρακοΑουθηίε κάθα Ζϋουίέρα :
  ίΑν πραγμαΐικη καί έπικΐνβονη
  ΆΑήθεια, σΐήν εφημερίδα
  Η ΑΑΗΘΕΙΑ
  "ΠΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΓΟΝΑΣ!..Μ
  ΚΑΙ ΠΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, ΣΩΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
  Αυτή είναι ή απαντήση μας, στήν προσπα¬
  θεία τής φΐμωσης τού Τϋπου κα! είδικώτερα
  Ι τής «ΑΛΗΟΕΙΑΣ», ποϋ άρχΐζει έμ-
  πραχτα πιά, μέ την εναντίον τούδιευθυντή
  μας κ. ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ. αύτεπάγγελτη <51κη# πού θά γίνη την Πέμπτη. 4 Δεκεμβριού 1975, στό Ήράκλειο. Όσοΐ πιστεύουν στόν άγώνα μας γιά τίς ξένες Βάσεις... "Οσοΐ πιστεύουν στήν Ελευθερία τοϋ Τύπου... Σκίτσο (Τοΰ Ν. ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ) ΣΚΑΝΛΑΑίίΑΗΣ,, II ΑΠΑΛΛΟΙΡΙΟΣΗ Σέ προχθεσινή συζητήση στή υλή, ό βουλευτής κ. Μενέλα Ξυλούρης/ άνά—υξε την έ~£ τησή τού, γιά την καθαστέρη τής άνακλήσεως τής σκανδα δους καί χαριστικής άτταλλο τΡιώσε«ς πού έγινε κατά τή δικτατορίο στήν ττεριοχή Άγίας ■Πλαγίας, ϋττέρ τής κ. Κσψή. Άτταντώντας ό ύπουργός κ. Ράλλης εΤ-£ οτ, δέν μπορεΐ νά α')'ΐ την απαλλοτριώση γιατ! ή *■ κ«ίψή θά ζητήση ό—οζημίω «"ί ό—ό τό Δημόσιο. Θά καταρ ■[«β δμ«ς Νομοσχέδιο μέ τό θά είναι δυνατή ή άνάκλη όττότε τό Δημόσιο δέν θά ώνεται σέ άττοζημίωση, ύτπάρχουν Ιργα στόν ά- θέ χώρο Καί δττως διαττίστωοχ ή έττι τΡ<"τή των δύο εΐδικών άττεσταλ ΚΑΙ "ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ,, ΑΓΙΑΙ ΠΕΛΑΓΙΑΣ μένων, τού ΕΟΤ ττρόσφατα ά- ττό τούς ικ,κ. Αβέρωφ καί Ίλ· λερ, στήν ετττίμαχη περιοχή ή κ. Καψή ούδεμία έργασία έχει κάμει. 'Εττειδή δμως θά μεσολαβή¬ ση ίνα. διάστημα ττερίττου μη¬ νός μέ,χρι νά λυθή τό πρόβλη- μα, καλόν είναι ο! κάτοικοι νά έχουν τα μάτια τους δεκατέσσε ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την οελίδα 4 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3 "Ενα πρωτότυττο Χρονογρά φημα τού κ. Γ. ΧΙΩΤΑΚΗ έ- ιμττνευσμένο άτοό την Δίκη μας μ έ τόν Άρχιεπίσχοττο Κρήτης, ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΛΛΕΚΤΟ "Ειοχωρήσαμε,, καί παρουσιάζομε την ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ ϋΝΙΤΕΟ 8ΤΑΤΕ3 ΑΙΒ ΡΟΒΟΕ 5Ε0ϋΗΐΤΥ δΕΒΥΙΟΕ έΚΑΚΙΙΟΝ ΑΙκ 5ΤΑΤΙ0Ν ΙΚΑΚίΙΟΝ, ζΚΕΤΕ, ΟΚΕΕ(Ε ΤΕίΕΡΗΟΝΕ ΡΙΚΕσΟΚΥ ΑΙΓΤΟνΟΝ 66Α-ΠΤ0 ΕΧΟΗΑΗΕΕ ΤΕΙΡΡΗΟΗί ΗϋΜΒΕΒ 76283 ΕΜΗΟΕΜΥ ΝϋΜΒίΒ5 ΤΕίΕΡΗΟΝΕ ΜΑΙΝΤ 3470 1$Μ ΗΟίΡΙΤΑΧ π» ΟΙΑΡΙΑΙΝ ίΟϋΙΥ ΗΓΗΚ5) 3417 ΡΙΚΕ ίΚΕΡΟΒΤ ΠΚΕ ΟΚΙΥ) 117 (ΑΠΕΧ ΟΙΙιΤ ΗθυΚ51 3424 ΙΝΠΗΜΑΤΙΟΝ 113 ΟΡΕΚλΤΙΟΝ ΟΗΙΜΕ 5Τ0Ρ / {κυατν ρουα 1Μ (ΓΚΑΝ5ΙΕΝΤ5 $11 ΡΑ6Ε 18) 4ον ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ Στή Βάση Γουρνών λειτουρ- γε? ίνα κέντρο έσωτερικής άσυρ μάτου ένδοσυνεννοήσεως, μέ τό ότΐΌΪο έπιτυγχάνεται έττικοινω- νία μέ <τόκυ—γουώκυ» έιμβε- λείας 15 μιλλίων. Άττό τό κέντρο αύτό μπορεί νά έτηκοινωνη ή Βάση μέ τούς άνθρώπους της, δττου κι' άν βρίσκονται σ' αύτην την άχτί- να καί οί όποΤοι φυσικά φέ- ρουν τό μικρό μηχάνημα ττο- μττού καί δεχτή. "Εχομε την πληροφορία δτι έντός 'Ηρακλείοι/ ύπάρχουν σέ 10 σημεΐα, μόνιμα έγκατεστη- μένα τέτοια μηχανήματα. Χαρακτηριστικό είναι δτι τό κέντρο μιλά καί δέχεται άντα ποκρίσεις μέ κώδικα, φωτοτυ- πία τού όττοίου τταραβέτομε. "Ετσι μέ ωρισμένους άριθμούς μπορεΐ νά γίνη συνεννόηση) καί παρουσία άλλου. Ένδεικτικά μεταφράζομε πά ρακάτω μερικούς άριθμούς: 10—1 σημαίνει: λήψις δχι ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4 ' Οσοι πιστεύουν στήν Έθνική μας Ανε- ξαρτησΐα... # 'Όσοι πιστεύουν στήν Άλήθεια κα! άγα- πούν την «ΑΛΗΟΕΙΑ», άς μάς συμ- παρασταθούν στή δύσκολη έτούτη ΰρα. Εΰχαριστοϋ|βε προκαταβολικά «Η Α Λ Η Ο Ε Ι Α» ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΠΡΩΤΗ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΝ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ!.. Αϋτό άς τό βάλουν καλά στό μυαλό τους: * Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ Ο κ. ΑΒΕΡΩΦ. * ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΥΛΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΣΙΑ. * ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΙΠΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΟΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. ♦ ΚΑΙ 0ΙΊ0Ι0ΙΑΛΛΟΙΞΕΝΟΙ ΚΑΙ "ΕΛ- ΛΗΝΕΣ,, ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗ- ΣΟΥΝ "Η ΝΑ ΕΠΕΧΤΕΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. # Θά πάμε. στή δίκη της 4ης Δεκεμβριού, περηφανοι σάν 'Έλληνες καί δχι οάν «Κατάσκοποι», γιά νά καταγγείλωμε τούς πραγματικούς Κατασκόπους. Θά πάμε. μέ βαθειά χαραγμένη στήν ψυχή καί τό νού μας, την πίστη δτι σημερα δέν ΰπάρχουν Αικαστές, πού νά διεξάγουν «διατεταγμένες Λίκες». Θά πάμν. γιά νά βροντοφωνάξωμε καί μέσα στήν Αϊθουσα τού Δικαστηρίου, τούς κινδύνους πού άπειλοϋν την Κρήτη καί τό Λαό της, άπό τίς Ξένες Βάσεις. Θά πάμε. νά άποσείσωμε τή βαρεία δσο καί άχα- ραχτήριστη κατηγορία δτι δηθεν «μεταδίδομε πληροφο- ρίες πού σχετίζονται μέ την άμυγα της Χώρας». Θά πάμε, γιά νά δηλώσωμε, μιά άκόμη, έπίσημη τώρα φορά, στούς κρατικούς υπεύθυνους καΐ τούς λοιπούς άρμο- δίους, στούς έχθρούς της 'Ελλάδας καί της Κρήτης, στούς «φίλους» καί στά «φίδια», στούς νοσταλγούς της Αι- χτατορίας καί της Μοναρχίας, στούς ξενόδουλους πρά¬ κτορες. στούς «αΰτσνομιστές», καί στούς πάσης φύσεως «ενδιαφερομένους» δτι: θά συνεχίσωμε τόν άγωνα καί μάλιστα έντονώτερα, άνεξάρτητα άπό όττοιαδήποτε συνεπεία καί έπίπτωση γιατί πιστεύομε ότι: ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙ! ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣΙ... Ήράκλειο Κρήτης 24-11—75 ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΖΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗΟΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ,·7$
  Μυθιοτόρημα
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ
  Ό 'ΟΛηθΐϋός Ζορμπας
  κοί ό Νίκος Καζαντζάκης
  25ον
  "Ετσι λοιτηόν, γνωρίστηκσν
  οί δυό τους. "Ετσι; Περίπου Ι
  τσι! Στή θολή χινοπωριάτικη.
  αύτην είκόνα τοθ Πειραιώτιχου
  καφενέ, ττού τή φώτιζαν οί φοβε
  ρές άστραττές τοθ μυαλοθ κ' ή
  στυφή έμ—ί:ιρΓ— ά—* τή ζωή
  μιάς αλήτικης ψνχης, ι"—άρχουν
  καί τα δυό: καί μϋθος κι άλή>·
  θεισ. Στήν ούσία τοθ διαλόγου,
  άνάμεσα στόν πρωτόΥΌνο Μακε
  δόνα κσί στόν «καλαμαρά» Κα¬
  ζαντζάκη, ύτΓάρχει τό ζοι/μί, ή
  άλήθεια. Αύτά πού λέει ό Ζορ
  μπάς, έτσι θά τα 'ττε. Κι αν
  δέν τα 'ττε 6λα, έτσι θά τα 'λε
  Υ€. Ζεστά, τσεκουράτα, κυνικά.
  Τέτοιος ό χαραχτήρας τού· τέ-
  τοια ή ψυχή τού. Ζεστή ή καρ-
  διά τού. Κι ό Καζαντζάκης, δ-
  ταν στά 1943, έγραφε τό μυθι
  στόρημά τού, την εϊξερε καλά.
  ΕΤχε δυζάξει σ' αύτη. Κσί τό
  γάλα της εΤχε θρέψει καί τή δι
  κή τού καρδιά. ΕΤχε ποτιστεϊ μέ
  τό δΐΛ»ατό κρασί τής προτόγο
  νΐς λογικης τού καί τό 'χε με
  τουσιώσει μέσα τού σέ ζωντα-
  νά βιώματα, πού τόν λύτρωναν
  άπό τίς άγωνίες τής ψυχηςτου,
  μαλάκωναν την" καρδιά τού __
  τόν τταρηγοροΰσαν δταν τέντω-
  νε τό στοχασμό τουχ ώς τό Τί
  ποτα, ώς τα τρομερά παγόδου
  να τοΰ Μηδέν, δταν ενιωθε νά
  γκρεμίζουνται μέσα τού οί —α
  λιοί θεοί. Ό λόγος τού Ζορ-
  μπά — ακατανίκτγτος δυναμι-
  σμός — εΤχε κατασταλάξει μέ
  σα τού σά δροσερό νεράκι ττού
  'σβηνε τίς άνάβρες τής ψυχής
  τού καί δροσέρευε την καρδιά
  τού. ΕΤταν —ιά ό αλλθς εαυτάς
  τού, ή Τδια ή φονή τού. Κ' εΤξε
  ρε ττώς μιλοΰσε αυτή.
  Τό στοιχεΐο τοθ μυθου στΐς
  ττεριγραφές αθτές ύτκχρχει σέ
  δυό — τρΐα ση.μ-εΐα. Δέν εΤν' ά
  λήβεια ότι ό Ζορμττάς κι ό Κα¬
  ζαντζάκης γνωρίστηκαν στόν
  Πειραια. Δέν εΤν' άλήθεια δτι
  ήρθαν μαζ! στήν Πραστοδά.
  Πρώτα ήρθεν ό Ζορμττάς χι ε-
  πειτα άπό άρκετούς μήνις ό
  Καζαντζάκης.
  Τό ταξίδι μέ τό Ζορμπά άττό
  τόν Πειραια στήν Κρήτη. — δή
  λαδή στή Μάνη — είναι φαντα
  στικό. Δέν ταξίδεψαν μαζί.
  Όμως χωρίς "ήν τπαρουσία
  στό καράδι πού ταξιδεύει
  Καζαντζάκης τού σύντροφον
  τοο, δέ θά μττοροθσε νά δώσει
  μέ τόση ζωντάνια, μέ τόσο ώ-
  ραΤα χρώματα, την περιγραφή
  ενός ταξιδιοΰ ττού άποτέλεσε
  τήιτ ττιό άττοφασιστική στροφή
  στή ζωή τού. Δέν θά μποροΰσε
  νά συνθέσει τίς συναρπαστικές
  σελίδες — πού είναι ένα άττό
  τα μεγαλύτερα λογοτεχνικά ά-
  τοΰ τού —, δίνοντας σ' αύτές
  τίς οαθειές σνγκ,ινήσεις, πού
  'χε δοκιμάσει ταξιδεύοντας γιά
  τη Μάνη, τυλιγμενος μέ τή γα
  λάζια ττάχνη ενός ύποσχετικοΰ
  όνειρον, γεμάτος έλττίδες καί
  χροσές ττροσδοκίες. "Άν ή δοι/-
  λειά τής Μάνης πήγαινε καλά
  καί κέρδιζε πολλά λεφτά θά
  'λυνεν Γσως μιά γιά πάντα τό
  ττρόδλημα τής ζωής τού. Θά γ<ι νόταν πιό εΰκολος ό δρόμος τού γιά νά θρέψει την άχόρτα- στιι ττεΤνα τοθ ττνεύματός τού, νά ταξιδέψει σέ μακρινές ξωτι- κές χώρες, νά γνωρίσει δλο τόν κόσμο — νά λυτρώσει τήν ψυ χή τού. Μέ ποίον άλλον, ταξιδεύ οντας, θά κουδέντιαζεν ό Κα¬ ζαντζάκης τίς ένδόμυχες σκέ- ψεις τού, τήν ττνευματιΐίή εύφο ρία πού τού 'χε προκαλέσει τό ξεκίνημά τού γιά τό γσλή,νεμα τής ψυχής τού στήν έρημην ά- κρογιαλιά τής Μάνης, γιά τήν κ—άχτηση τού Μεγάλον Μαρ- , γαριταριοΰ πού άπό χρόνια ζή τοΰαε καί δέν τό βρηκε ττουθε νά — οί/τε στ' Άγιονόρος; "Ε νιωθε τΓολό καλά ττώς οί δποιοι στοχασμοί ενός καλαμαρά, θρε μένοι μέ τα ποιητικά όράματα τοθ Ντάντε καί μέ τή σοφία τού Βούδα, δέ θά 'χαν καμιάν άξία δίχως τό άνελέ,ητο τσεκού ΐΛ>μα τοθ άντίλογου τοΰ κατα
  σταλαγμένΌυ έκείνου γερόλυκου.
  "Εττειτα, δταν ό Καζαντζάκης
  έ'γραφε, μετά είκοσιττέντε όλά-
  κερα χρόνια, τίς σελίδες αύτές,
  ό Ζορμ,πάς εΤχε μπεΤ τπά 6α-
  θιά στό ττετσί τον. ΕΤχε γίνει
  ένα μ' αύτό. Δέ μποροΰσε πιά
  νά ζησει χωρίς τή συντροφιά
  τοθ ήσκιου τού ττού τόν τταρά-
  στεκε παντοθ....
  Κ ι άς μή ξεχνάμε καί τούτο:
  τό μεταλλεΤο τής Πραστοβά;,
  πού ό Καζαντζάκης τό 'χει στό
  μΰθο τοθ «Αλέξη Ζορμπά» συ-
  νυφάνει μέ τήν άγάττηι 1ου γιά
  τήν Κρητη κι ίνα σωρό δνειρα
  ττού 'χε πλάσει ά—ό τταιδί σ'
  αύτη, δέν εΤταν μόνο ή ένσάρ-
  κωση ενός όνειρον τής πρώτης
  άνδρικής τού ώριμότητας· εΤταν
  καί μιά φύγη. Άττό τούς ττσ-
  λιθύς θεούς τοα, πού, άντ! νά
  μίρέψοκν την ψυχή τού, την εΤ-
  χαν άγριέψει· άπό τή φυλακή
  τοθ γραφείου· άττό τόν ττονοκέ
  φαλο τού 6ι6λΐου. Μιά ψυγή κι
  άνταρσία μαζί. "Ενα δυνοτό πέ
  ταγμα στούς άνοιχτούς όρίζον-
  τες, ίνα γιγάντιο ττήδημα άττό
  τή ΟΌοομική ζωή τής πολιτεί-
  ας στόν καθαρόν άί(χχ τού 0-
  τταιθρου, ενσ. ξαναγύρισμα στήν
  άγκαλιά τής μονάς Φύσης, πού
  θά τόν τταρηγοροΰσε γιά τίς
  ττρίοτες άπεγοητεύσεις τής ζω-
  ής τού. 'Εκεΐ, σιή γαληνή άκρο
  γιαλιά πού ττήγαινε, κάτω άττό
  τή σκιά τού «Γέροντά» τού θά
  μποροΰσε νά Ικανοττοιήσει τό
  μεγάλο τπάθος τής ψ^χής τού:
  τ' όνειρο. Κ ι ολ' ούτά εϊταν ά
  δύνατο νά νοηθοΰν καί νά σαρ
  κωθοΰν χωρίς τήγ τπχρίυα-ία τού
  Ζορμττά. "Αιν στό άττςφΐσιστι-
  «ο αύτό ταξίδι στήν Κολχίδα
  τοΰ νέου Ίάσονο:, γιά την άνευ
  ρεση τοΰ χρυσόμαλλοΐί δερα
  τος — τού Μεγάλον Μαργαρ,
  ταριοΰ — δέν εδανε δίπλα τού,
  στήι/ κουπαστή τής Άργώς τού
  καί τό Ζορμττά, ττώς θά 'δινε
  τή μάχη μέ τόν έαυτό τού; Μέ
  ττοιόν θά μιλοΰσε γιά τό άγα-
  ππμένο τού νησί, τήν Κρήτη;
  Ότι τό μεταλλεΤο τής Πρα
  στοδάς εΤταν τότε ή πιό γλυκιά
  άτταντοχή, ή μεταξωτή 'κλοοστή
  των ί·/είρων, ή μεγάλη έλπίδα
  τού Καζαντζάκη, δέν πρέττει,
  δέ μίττορούμε νά 'χουμε καμιάν
  άμφΐδαλία. Μάς τό λέει άλλω-
  στ€ κι ό ίδιος· γράφει:
  Στήν άρ>χή ττήγαινα κ' έγώ
  μαζί τού, τταρακολουθοΰσα τούς
  άργάτες· μάχουμουν νά ττάρο
  κσινούριο δρόμο, νά ένδιαψερθώ
  γιά τίς πραχτικές δουλειές, νά
  γνωρίσω, ν' άγ<χπήσω τό άν- θρώπινο ύλικιό, ττού εττεσε οτά χέρια μου· νά δοκιμάσω τή μα κροπόθητη χαρά νά μην έχω νά κάνω ττιά μέ λέξες ττάρά μέ ζωντανούς άνθρώπους. Κ' έκα- να ρομαντικά σχέδΐα, νά πάνε λέει, καλά οί δουλειές τοΰ λι- γνίτη, νά όργανόσουμε ένα εΤ- δος κομμούνα, δττοκ δλοι νά δουλεύουμε, δλα νάναι κοινά, νά τρώμε μαζί δλοι τό Τδιο ψσ.ΐ, νά ντυνόμαστε τα ίδια ροΰχα,, σάν άδέρφια. Μίαν καινούρια κοινω ν!α, επλαθα στό νού μου, τό ττροζύμι μιάς καινούριας σνμ· βίωσης των άνθρώπων... Τ' είταν, λοιττόν/ ό Ζορ- μττάς; "Ενας Σεβάχ Θαλασσι¬ νός, δπως τόν λέει ό Καζαντζά¬ κης, ένας ττάντοτε άνικανοποίΓΐ- τος Ντεσπεράντος πού χτυττοΰ- σεν όλημερίς μέ τό Ττελέκυ τού κσί γκρέμιζε κα! σάρωνε δ,τι δρισκοταν έμτρόδιο στό δρόμο τού, χωρίς κανένα βαθύτερο σκοπό, £νας Δόν Κιχώτης ττού κσνταροχτυτΓθύσε τούς άνε· μους; Τί είταν; Μήττως ένας Σάτυρος η ένας Βάχχος άξεδί- ψαστος, καθώς τούς είχον φαν- ταστεΤ οί άρχαΐοι "Ελληινες; "Ενας τραγικός ήρωας αρχαί¬ ον δράματος; "Η είταν τάχα £νας αίώνια άγριεμιενος Δίας, ττού κρατοΰσε στό χέρι κεραυ νό; Είταν κάτι άττό τό καθένα άπ' αύτά χωριστά, κι δλα μα- ζί! Ολες οί δυνάμεις κ ι δλες οί άδυναμίες τού κόσμοα εΤχαν σωρωθεΤ επάνω τού. Είταν καί άγγελος κα! διάβολος. Μττορού σε ίσα νά κάνει καί τό καλό καί τό κακό- νά 'ναι καί Θεός κα! Σατανάς. "Ενας άττέραντος, χορίς άρχή καί τέλος, ττάντοτε φσΐΛρτουνιασμένος ώκεανός. "Ε¬ νας άθερά—ευτος κοντοτιερος, ττού κινοΰσε σέ κάθε στιγμιή, σέ κάθε δευτερόλεφτο τό κοκκι νο παν! στόν ταΰρο ττού ύτηήρ- χε μέσα τού καί μάχονταν, δλο μάχονταν — αυτή είταν ή μοΤ- ρα τού — νά τόν σκοτώσει γιά νά λυττρωθεΤ, ίνας ρΐψοκίνδυνος θαλαισσοπόρος, ττού δέ φοβό- ταν ουτε τίς τρικνμίες τοΰ φο δεροΰ στοιχειοΰ, οθτε τό βεό, οΰτε τό διάβολο καί τραδοΰσε όλόισια στό σκ,οπό τού· ένα γονρούνι ττού κυλιόταν εϋκολα στό βοΰρκο τού, μά πού δταν σηχτανοταν καί τίναζε τό πετσί τού ξαλάφρωνε, αίστλχνόταν πώς ή ψυχή τού εΤχε χαθαριστεϊ στή λάοττη! Καί τί δέν'είταν; Βίος και Πολιτεία, Μεγαλοψάντα- στος Σταυροφόρος, ξιττασμένος ΊτπΓΟτηχ;, *Ανθρ«(—>ς ττλασμέ-
  νος άττό νερό κα! χώμα. "θ,τι
  βάλει ό νοΰς σου. Ό τυχοδιο-
  χτισμός είταν στό αΤμα τού.
  Στό ύποσννείδητό τού λούφαζε
  — όλημέρα, όληνύχτα — κ ι
  ενός δράκος, ένας Όδιχτσέας.
  Είταν κομμένος στά μέτρα τοΰ
  ττοιήματος τοΰ ΡίντγΊαρντ Κί-
  ττλιγκ «'Αν μτΓορεΤς».
  ...Άν μπορεΤς ν' άνταιμώ.
  σεΐς τό Θρίομβο κ' είτε την
  "Ηττα κ,α! νά <ρέρεσαι ττάντα στούς δυό κατεργάρους αύτούς όλόϊδια. . .Κι άν τής ζ«ής σου τό εργο μτΓορεΤς νά τό βλέττεις συντρίμμια καί νά σικύβεΐς ξα- νά, νά τό χτίζεις ξανά μέ φθάρ μενά έργαλεΐα. (Συνεχίζεται) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΜΦΕΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠ Ι ΘΕΩΡΜΤΗ —ΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 Τηλ. 280291 ΛΛΛ ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ . ΕΞΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟ2 ΧΑΡΗΣ) * ; ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3ΕΙΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕ ΒΙΠΕΡ «Ο ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ» ΤΟΥ ΝΙ ΚΟΥ ΑΓΓΕΛΗ Ή γνωστή μυθιστορηιματτική βΐιογιραψία «'Αλέξιος Καλλέρ- κης ό Μέγας Άρχων», τοΰ συ- μτπατριώτΓ} σνγγραφέα Νϊκου Άγγελή, κυκλοφόρησε ■πράσφαι· τα άττό τίς έκδόσεις «Πάττυ- ρος — Πρέςί, στή σειρά των 6ι6λίων τσέττης «Βίπτερ». Όπως είναι γνωστό, ό 'Αλέ ξιος Καλλέργης γεννήθη«ε στή σκ ά τού Ψηλορεΐτη, τό τηρώτο μ ςτό τοθ 13ου αίώνα. Σύμφω ^3, πάντα μέ τό σχετικό σύντο 10 βιογραφικό τού 6ι6λίου, οί τηρόγονοί τού ήθελον τή γενιά τοος νά φτάνη ώς τούς Βυζαντι νούς Φωκάδες, άλλά ό ίδιος κα τέδσσε άττά τό οίκόσημό τού τόν δικιέφαλο άετό κα! στή θέση τού ϋψωσε ενα λευκό σταυιρό ιμέ γαλάζι,ο φόντο καί άσττρες γραμμές, πού διέψε,ρε πολύ λί- γο άττό τή σημερινή 'Ελληνικη ση·μαία. Είναι ό άνθρ&ϊπος ττού δταν ή δύναιμή τού άπλώθηικε σ' ό- λόκιληρη τήν Κρήτη, κι' έγινε ό τπρώτος στό δασίλειο τής Κάν τια, κήρυξε την τρομερή έττανά στασή τού, άναγκάζοντας τήν 'Ενετία νά υπογράψη την όν© μαστή «ΣΐΛνθήικη Καλλέργη» τπού θεμελίωσε τήν Κρητική 'Α- ναγέννηιση. Όττως λέει χαραχτηριστικά ό συγγραφέας, ήταν «ό μεγαλο ■π-ρεττής, άγέρωχος κοιί παιράτολ μος ϊτπτότης τής ΚρηΤΓΐς, πού σφράγισε τήν έττοχή τού μέ τούς Ίστοριικούς άγώνες τού κα! τούς ερωτές τού κα! τήν εδαψε μέ τό αίμα των άντπτάλων τοα, στίς άτέλειωτες μονομοίχίες». Πρόκειται γιά £να ίδιαιιτέρου ένδιαφέροντος λογοτεχνικό 6ι- 6λίο πού μόνο στίς έκδόσεις «Βίττερ» ή κυκλοψορία τού ϊ- φτασε τίς 25 χιλιάδες άντίτυ- πα, ένώ £χουν ττροογηθεϊ δυό άλλες έκδόσεις σέ μεγάλο σχη μ«. Τό διδλίο αύτό τταροΐΛηά- ζει Γδιαίτερο ένδκϊΐρέρον γιά τούς Ήρακλειώτες, δεδομένου ότι άναφέρεται στίς μεγάλες ώρες τού 'Ενιετοκρατούμενου Χάνδακα, στή ζοή τής μεγάλης πολιτείας, στίς συγκρούσεις των εύγενών καί τούς ήρωϊκούς άγώ νες των Κρητών ν' άπαλλαΐγοθν άττό τό ζαγό των 'Ενβτών. Ή μυ$ιστορηιμ<—ική αύτη 6ιο γραφία ττού τή σι*νιιστοΰμε άνε πιφύλλαχτα, είναι γραμμένη μέ τόν γνωοτό γλαι^ρό τρόπο τού Άγγελή, ττού είναι ό ττρώτος άπό τούς νέους σνγγραψείς, ττού τό εργο τού τταρουσιάζει τό «Βίττερ» στό εύρύτερο κοι- νό. ΤΟ ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΚΡΗΤΗ» Έκυκλοφόρησε τό τεΰχος Ό κτωβρίου τοθ μηνιαιίου ττεριθ δ ι κου «Κρήτη» μέ τποικίλη, Ολη>
  γύρω άτπό τό νησί καί τα θέμα
  τα τού.
  Στίς 92 σελίδες τοΰ νέου
  τΐύχαυς, ττεριέχοντάί ενδιαφέρον
  τα κείμενα γιά τό Άρκάδι, τό
  θέμα Πανετπιστημίου, τίς Βά-
  σεις, τούς άττόδη,μθυς Κρήτες
  κ.ά.
  Τό έξώφυλλο τού ττεριοδικοΰ
  καλύτΓτεται όλόκληρο (άλήθεια
  γιοΐτ! τόση ττροδολή;) μέ τή
  φωτογραφ ία τοϋ ττροέδρου τής
  Παγκρητικής Άμερικιής κ. 'Εμιμ.
  ΤσουρουνάκΓ), πού έττισκέφτηκε
  προσφατα τό νησί. μας.
  ΤΑΕΝΟΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
  ΤΟΥ Γ. ΠΥΡΟΥΝΑΚΗ
  Ό ττρωτοττρεσβύτερος κ. Γ.
  Πιιρουνακης, εΤχε τήν εύγένεια
  νά μάς στείλη, τα τελευταία τεύ
  χη τοθ Δελτίου «'Ενοριαικά
  Χρονικάς, ττού έκδίδει στήν Έ
  λευσίνσ..
  Πρόκειται γιά Ενα άπλό στήν
  έμφάνισΐ έντυττο, μά τόσο εν¬
  διαφέρον στό περιιεχάμενο, τό
  όποΤο συντάσσει καί έχδίδει ό
  γνωστάς οχιμττατριώτης άγωνι-
  στής κληρικός κοϊί γνήσιος ττνευ
  μοτιικός άνθρωπος Πά—ά — Πυ
  ρουνάκης
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΘί
  «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ>
  "Ενα «μΐνι κινηματογραφικό
  σιτνεργείο», μέ έττικεφαλής τόν
  παραγωγό κ. ΓρΓ|γόρΓ> Κουτελι
  δάκη, άρχισε τίς τελευταίες μέ
  ρες προκαταρκτικό «γύρισνα»
  τής κινττματογραφικής ύττερτταρα
  γωγής «Άρκάδι».
  Τό σννεργεΐο τράδηξε σκηνές
  άπτό τίς έορταστικές έκδηλώσεις
  τού Άρκαδίου καί άττό αλλα
  μερη τής Κρήτης δττως: Λενκά
  *Όρη·, πόλη Ρεθύμνου, Κνωσσό,
  Φαιστό, Μάταλλα κλπι
  Οί σκηνές αύτές θά χρησιμο
  ποιηθοΰν γιά τόν κινηματογρα
  φικό πρόλογο τής ταινίας (τί-
  τλους κλπ.) ή όποία σύμφωνα
  μέ δτλώσεΐς τοΰ κ. Κουτελιδά-
  κΐ>, θά αρχίση νά «γυρίζεται»
  κανονικά μέσα στό Δεχέμβρη.
  Ήδη τό Ύττουργείο Βιομη-
  χανίας μέ £γγραφο τ$^ Διευθύν
  σεως Κινηματογραφίας, έχει ύ-
  ποσχεθεΐ συμτταράστασΓΐ καί έ-
  νίσχυση στήν ττραγματοττοίηση
  αυτού τού δνειρου τού Κουτε-
  λιδάκη, ό προύπολογισμός τής
  οποίας, τΓάντοτε κατά τίς δηλώ
  σεις τού παραγωγοΰ, θά φθά¬
  ση τα 150 έκατομμύρισ(!)
  ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ
  ΡΙΑ ΤΟ ΛΑΣΙΘΙ
  Τελείωσε τό «γύρισμα» τού
  ντοκυμαντέρ μεγάλου μήκους
  ττο6 γύρισε στό Λασίθι ή Βαυ-
  αρική Τιηλεόραση.
  Τίτλος τού είναι «Τό νησ!
  των ρόδων» κα! οί χαραχτηρι-
  στικώτερες σικηνες τού γυρί-
  στηχαν στή Σπ ναλόγκα, τή Μή
  λστο, τή Μονή Φανερωμένης κα!
  σέ άλλα τοπία κα! περιοχές
  τοΰ Νομοΰ Λασιθιού.
  Μουσικη
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
  ΤΗΣ ΛΥΡΑΣ
  Στήν τπεριοχή Αθηνών -
  Πειραιώς όλοένο» κα! αύξάνον-
  ται τα κέντρα διασκέδασις μέ
  Κρητική μουσική
  'Ετσι φέτος άνοιξαν δυό και
  νούργια: τέ ίνα στό Σύνταγμα
  μέ την όνομασία «Δοξάρι» (λυ
  ράρης ό Ψαραντώνης) κα( τό
  άλλο στήν οδό Μάγερ, πού όνο
  μάζεται «Άγρίμια» (}*ίράρη<; ό Γ. Καλσμοίρης μέ λαουτιέρη τόν Λαρεντζάκη). * Άλλα γνωστά κρητικά κέν¬ τρα ττού λειτουργοΰν έίνσ» ό «Μινώταυρος» στήν Πλάκα βό¬ λου 17, (Σΐ|φσγι«ργάχηθ/ «Μεγαλόννησος» στή Λιοσίων 49 (Σκευάκης), «Άρετοθσα», Π. Ράλλη καί Κομνηνών στή Νίκαια (Ροδάμανθης), «Όμο λός» ©ΐ)6ί2>ν 15, ΑΙγάλεω ('Ατ
  στ,ρινός Ζαχαριουδόκης), «Ζορ-
  μπάς» Λ. Συγγροΰ 230 καί Ί
  ΚΟΥΣ
  ΚΟΥΣ
  κογχ
  ΚΟΥΙ
  Ένας λυράρης τού Ψτλορεί-
  τη άττο αύτοΰς πού λένε τίς μα-
  ντινάδες, σάν κι' αυτή, ττοθ εί-
  νσ, άφιερωμένη στήν Άγάττη.
  Έ, χρυσολαμτταδόικορμη
  Φεγγαρολαμττι ρούσα
  χριισοδαχτυλιδόστομη
  κι άνθοδροσοριγοΰσα.
  φιγενείας (Γιάννης Ξυλούρης —
  ΣωπσκΓής), «Ξαστεριά» Σε€α
  στουττόλεως 40, ΆμτΓελοΜΓνπΌΐ
  (Μανουράς), «Κρητικό Κονάκι»
  Πειραιόΐς 108 (ΚαρτΓουζάκιης).
  Νυφικά ύψηλης ποιότητος
  ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Παραπλεύρως «Κατράντζου»
  Τηλέφωνον 283.428
  ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  «ΣΤΑΜΝΑ»
  Κάθε βράδυ μαζί σας οί:
  ΝΤΟΥΕ ΛΟνΤΣΙΟ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΙΝΑΣ, ΧΑΡΗΣ, ΒΟΥΑΛ
  ΚΑΙ Η
  ΠΟΛΙΝΑ ΑΗΜΟΥ
  ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΝΙΝΟΥ
  ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ: ΑΛΚΗΣ
  : ΡΕΖΕΡΒΕ ΤΗΛ. 286106
  ν^
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  τούς κ.κ. Καφεπώλας, Παντοπώλας καί Μεΐαπωλητάς
  τόν άόν-
  να γώνιότον £ΐ$ τιοιότητα
  Καρέ ΤΣΙΧιΙΟΚΗ
  πρόςδραχμάς
  140
  τόκιΑό
  Έκ ΐηβ Έ«αιροΙα8 Καφέόων ΤΣΙΧΛΑΚΗ
  • Μέ μιά ε-ευκρίνιση, άρχίζει σημερα ή στήλη: Όσα ------
  γοαφτεί σχετ'κά μέ τόν Φίλο μου τόν Δημτττράκη., δέν έχουν
  κααμια σχέσπ, παρά την κατ' αρχήν όμο.ό-αττα, μέ τόν 'Ηρα.
  κλειώτη 6·κηγόρο κ. Δτ|ΐμιήτριο πυριτάκη, τόν σποιο και έγώ,
  άλλα καί ή δ.εύθυνση της εφημερίδας, έκτιμουμε, τταρά την
  Οπαρίπ <μ<άς κά-οιας μικροτΓαρεξΓτγήσεως μαζί τού. Έττειδή μάλιστα ή σύμπττωση τού όνόματος, άλλά ιοαί μερι κά άλλα χαΐ>αχτηριο~πκά στοιχεία, εΤναι δυνατόν νά συνεχί-
  σουν τή σύγχση «ττερί τήν ταυτότίττα τού ττροσώπου» (δττως
  λένε ο; νομκοί) κάν« κα! μιά σχϊτιχή δήλωση: 6έν -ρό-παι
  νά ξανασσχοληθώ, έγώ τουλάχιστον, μέ τόν φίλο μου τόν Δή.
  μ<ττράκίΐ γιά τόν δτ«>'θ. & (Ττάο'Ι1 τΓεριτττώσ€ΐ, «*σ έγραψα εΤ-
  χαν σάν' 6σση τους την καλή διάβεστ), -παρά τό δτι, λόγ» τοθ
  ττνεύματος, τού Οφους κσί τοΰ είδους τής στήλης, μττόρεΐ νά
  ή-ταν£ κάπως τσουχτερά, άλλά εντελώς άθώα.
  Λι>ττοΰμαι πραιγματικά ττού άττοχαιρττώ ένα δ»κο μόν άγα»τη
  τό τύττο,' ττού δημιούργησε, (δττως συνήθως συμβαίνει σ' αύτές
  τίς ττεριτ-ώσεις), ή φαντασία τοΰ... συγγραφέα, βασισμένη
  οεΐχχισ σέ στοιχεϊα πού τταίρνει άτπό τή ζτοή.'Αλλά δταν ύπαρ
  χει μ,ά φωιιά, έστω καί μκφή, δέν ττρέττει νά τής ρίχν?μ€ λά-
  δι. θΰτί, φυσι*ά, 'αί έττίσης ευφλοοτο.... οίνοττνεύμα, ή κι' ά-
  κόμτι οτκέ'·^.... ττνεΰμα, άψού, δσο.... ψτηνό ίσως κ ι άν βΤναι,
  μπορε'ι νά κοστίζη γιά άλλους.... άχριδά
  • Άκοΰστε τώρα νά σάς ττώ
  γιά κάποιο φίλο Λάκτ)
  ττού τόν γν»ρίζ» άττό τταιδί
  ήγουν, τούτίοτιν, δηλαδή,
  σπτό.... λυκοπουλάκι.
  _____*_____
  •ΈμαθΚτ μετ" εκπλήξεως
  μά καί μετά μανίας
  δτι είναι θύμα, δυστ,υχώς,
  κι' αύτάς τής Μασονίας.
  Νά τό ττιστέψ» δέν μπορώ
  καί νί. τό καταλάβω
  ττώς μττλίξανε οί όΦλιοι
  άκόμη κι' έργολάδσ.
  Πώ-, οί Μασόνοι ιμπτόρεσαν
  κ.' αυτόν να τόν τυλίξουν
  κσι τα ώραΐα ίδανικά
  τα δνειρα τα παιδικά
  στό σκότος τους νά ττνίξουν
  Πηγά λοιτιόν καί ρώτησα
  τόν ίδιο τόν Βαγγέλη
  μέσ' σιούς Μασόνους νά μου ττη
  τί κάνει κσΊ τί θέλει.
  -------Α-------
  Κι' έκιείνθζ μοΰ άττάνττ)σε:
  (άραγε τοττε μόνος;)
  »— Μασόνος ττιό καλλίτερα,
  ■η-αρά νά εΐοαι.... δνος.
  Έξοπνη τ1 ότττάντησ'ΐι,
  ώραΤο καλομητούρι,
  μά σκίψοι.· νάσαι 6ρέ τταιδί,
  κι' άττό τα δυό αύτά μαζ!:
  Μασόνος κα!.... Γαϊδούρι!...
  • Πρέ·Π£ΐ νά ύττογρομ'μκτ» έττ' εύκαιρία, δτι ή γνκστή ττερι-
  φρόνηση τώ· άνθρώττων ττρός τό συμτταβέσττατο τετράτΓθδο,
  είναι τελείως αδικη, κι' αύτό γιατΐ ή συμπτεριφορά των βιττό-
  6ων, ί,Τνα: ττολλές φορές χειρότερη.
  ΓΥ ούτό νομίζω δτι δέν είναι προσ6λη.τικός ά χαραχτηρι-
  σμό: ττού μάς εκανε ό άγατττϊτός κατά τα άλλα Λάκης κσί
  σ' αύτό, ιΐυοικά, θά συμφωνη άτηόλυτα καί ένας Ήρακλϊΐώτης
  δικηγόρος, ττερί τα λογοτεχνικά άσχολούμενος, ττού Ιχ«ι ύττο-
  γράψε. ττολ^ά κείμενά τού μέ τό ψενδώνυμο «Γάϊδαρος».
  • Ξέρετε πόσς κοστίζει στόν Δί>μ© Ηρακλείου κάθε συνεδρίσ
  στ» τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλίου, άτΓΟ ττλευράς άττοζημιώθ-Βς
  των Σύμβουλον;
  Πέντε χιλιάδες δραχμές.
  Κι' αύτό γιατί κάθε Σώμβουλος ττληρώνεται ττρός 200 δρσ-
  χίμές ϊξοδα ·π<.ρασ-α)σε«ς. Ξέρετε -·ώρα πόσο κοστίζε, στόν κάθε Σύμβουλο ή σ黣- δρίαση Πάνω άττό 200 δραχμές, σέ καφέβες, ταξί κα! τήν καβιερι>-
  ένΓ, σχεδόν «μεταχτυνϊδρίασΓρ σέ διάψορες ταβέρνες κβ! κέν-
  τρα.
  Όταν αάλιστα ληφθεϊ ύττ' όψιν δτι τίς 200 δραχμές τίς
  παίρνουν μέχρι 3 συνεδριάσεις κατά μήνα, καί τύχει νά γίνη
  τον Τδ.ο ·μήνα καί τέταρτη.... α-λήρο«η σννοδρίαση, τότε οί
  οημοτΜοηι μας άρχοντε,ς.... μτταίνουν τελείως ιμίσα.
  Θά τρότεινα μιά κάττοια αύξηστ, της άττοζΓΐμ:ώσε<ος, γιά να μττορούν ττοΰ κ,αί ττοθ να κάνουν καί κα·μμια... μετασννε- δριαση σία. .. μττουζούκια. • Ή μόνη γνναίκα Δτ»μοτικβς Σύμβουλος Ήρακλβίου Δέσηβι να Σκαλΐ,χωρίτου, <τά εΤ—: προχθές ά~ό την «αλη», τοΰ Προέ Ορου κ. Χρονάκη. ιΚυρίίος -,όν έττέκρινε γ,ά τόν τρόττο διευθύνσίως των συνί- οριασ*«ν καί την ~ροστΓάθϊ<ά τού να ττροκοααλαμβάνη, · μίρι- κ£ς φορές, τ.ς ά~οφάσ€ις ττού (τρόκειται νά τταρθοΰν, μέ τό νά ττροτρεχτ, καί να έκφράζη τή δ.κή τοο γνώμη, πρ^σνώς γιά νά ίττ,γχάση μερικούς Συμδούλους. Φι:σ,κά ό κ. Πρόεδρος άντεδρα~«, λέγοντας δτι εχει δικαίω μα κι ούτος νά λέη, τή γνώμα τοα( δττως άντ,βράσανε καί με· ρικοι άλλοι Σύμβουλον λέγοντας δτ, αύτό τούς προσβάΚΝει, πο-ι αύτοι δέ^ έτηηρεάζοντα, «—5 κανίν6ς ^ γνώμη Πάντως ή-, αν τόσο εντονη ή ασκηοτ, κριΤΗεης επί τού κανονι Π^χ απ°-Τη Δίσ~ΟΙν« Σκαλοχωρίτου, ώστε ό-Φαλώς ό κ ιιροορος οα οκεψτή ττολύ άν ξαναΐΗΐλόση ττρώτος, γιατί τότε, όπτοοδητ-οτε, θά ΟΛ^φωνηση: — Παναγ,ά μου... Δέσττοινβ!... ^,Α^Ι φε5ίΤιωνο ΤΠ<; διχτατορίας «Μεσόγ«ος», δημοσ«£ύτΓ 7 ΤΊ μ""^ ? Κοινοτ«ΡΧών. γ.ά να τ-ρ^μιίνη στή ;ου ό Νομάρχης Ηρακλείου κ. Μττίσ.ας τ.-,λος τοΰ δργου: «Καί ο| 7 ήσαν γενναίο,»... Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΑΥΤΟΚΜϊΗΤΑ ΟΙΤΚΟΕΪί εΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ 0Χ 2200 - ςχ 2οοο - 05 5ρΕ0«Αί - ΑΜΙ β «"ΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΠΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Έ«00 Α.Ε. ΣΥΓΓΡΟΥ 100 - ΑΘΗΝΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ ΚΛΡΟΥΖΟ- ΧΑΝΔΑΚΟΣ 6 - τ*. 285.811 ΑΙΑΘΕΤΟΜΕΝ ΠΕΠΕϊΡΑΜΕΝΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΑΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΙΤΚΟΕΝ ι: -
  24Ν6ΙΜΒΡΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑΜ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  0_Α ΜΑ.ΓΡΑΦΟΥΝ
  ΟΙΑιΑΓϋΣΤΕ_ΜΑ.
  ΚΩΝΣΤ. Ι. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ
  Την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα
  Κύριε Διευθυντά,
  Παρακαλώ δημοσιεύσατε
  τα έττόμενα είς άττόντησιν των
  οο«ν έγραψεν είς την στήλην
  «ΕΛΕΥ0ΕΡΟ ΒΗΜΑ» τής εγ¬
  κρίτου "Εφημερίδος σας Φ.
  10 11.1975 ό κ. ΜΙΧ. ΚΑΡΑ
  ΤΑΡΑΚΗΣ Καβηγητης - Άνα-
  λήψίως 205 καί ύττό τόν τί¬
  τλον» «ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΤΕ ΑΜΕ
  ΣΩΙ ΚΥΡΙΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕ».
  Ό ^ λόγω έτηστολογρά-
  φος άφοΰ διάβαβΐ ττροφανώς
  τόν μεταξύ εμού κοά τής 'Εφη
  μερίδος διάλογον διά την Ερευ
  νόν σας «ΤΟ ΞΑΝΟΟ ΧΡΥΣΑ
  ΦΙ» έττεσήμαν* μόνον την φρά
  σιν μόν σχετικά μέ τίς 6σ-
  σεις.
  Διερμηνευθή δηλα&η δπως
  ίκρινε, έπιφανειακά χωρίς νά
  μπή σέ βάβος καί στήν θυσίαν
  καί αντό είναι «κάττως ττερίερ
  γον».
  ΝΑΙ Κύρΐ€ Καροοταράκη μετα-
  ξύ των άλλον *α! των ττολλών
  κου είπα στόν κ. 'Υττουργόν
  Συντονισμοΰ καί ΠρογραμμοπΊ
  σμοΰ ώς έξοιχποδοτη,μένος ύ-
  ττό της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Συσκέ
  ψεως διά τό Σταφιδικον εΐπα
  κα! την φράσι πού έ*γινε άφορ-
  μή νά άρθρογραφησετε. Γιοττ
  όμως, Τό Σταφιδικον ώς
  να (ητρβττε νά ξέρετβ ευρίσκε¬
  το τότε σέ πλήρη έξαρση καί
  προεδάλλετο εντόνως τό καθο-
  λικόν αΤτημα των σουλτανοττα-
  ραγωγών διά την έξαγγελίαν
  των μέτρων προστασίας και τι¬
  μήν ασφαλείας 25 δραχ
  01 Σουλτανοπαραγωγοΐ ετέ¬
  λουν υπο διαρκή έξαψιν καί
  αναβρασμόν διότι πολλά τό¬
  τε έφημολογοΰντο καί έλίγο-
  ντο κ αί ττού «έντέχνως» κυκλο
  φοοούσαν, από στόμα σέ στό-
  μα γιά μειωμένες τιμές έξα-
  γονής - μεγάλα άνοίγματα
  κιλνΤΤ. κλττ.
  ΟΊ Σουλτανοπαραγωγοί β-
  ποφασισιμένοι νά συνεχ'ίσουν
  έντονωτέροκς αγώνας, άπει-
  λοΰσαν εκδηλώσει; που χω¬
  ρ! ςνά προεξοφλοθσαν —λήρη
  έττιτυχία δυνατόν νά έδΐΐμιουρ
  γοΰσαν κατοβστάσεις μέ άπρο
  δλέπτους συνεπείας καί ττροε
  κτάσεις.
  Στό προσκήνιον τότε είχεν
  εμφανισθή καί τό πράγματι
  μεγάλον θέμα των βάσεων της
  Κρήτης πού ουδείς δσο κοντό-
  φθαλμος κι' αν είναι δέν μπο
  ρεϊ ουτε ν* άδιαφορήση άλλ'
  οΰτε κοβΐ νά μή άγωνισθή γι'
  αύτό μιά πού ώς όρθότα-
  τα σημειοΰται, είναι θέμα ζω-
  η> ή θανάτου γιά τόν Κρητικό
  Λαόν.
  —-Γιά δλους ιμας συνεπώς ή
  φράσις μ ου ήτο μιά κραυγα-
  Χέα αν βέλετε εμεση «αί &μεση
  ώττειλή. "Ισως αυτή πού μπο-
  ροθσε νά έπηρεάση γιατί εΐ-
  ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ«ΚαΝΤ.Α ΜΠΗΤΣ»
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΨΕΥΔΗ ΜΙΑΣ ΞΕΝΗΣ
  Κύριε Διευθυντά,
  Διαβασαιμε, μέ πραγματική
  έκπληξη δσα γράφει σέ κάποια
  Νορ6ηιγική εφημερίδα ή τουρί-
  στρια Βέρα Μΰρε, τα άττοΤα καί
  άναδΓνμοσιεύσατε στήν εφημερί¬
  δα σας, δπως σάς τα έστειλε
  ό ονμπατριώτης κ. Καγιαμπά¬
  κης, πού διαμένει έκεΐ.
  Θά αντιληφθήικατε προφανώς
  δτι πρόκειται γιά τίς τηέρα ώς
  πέρσ άνυττόστατες καταγγελίες
  τη<ι ■παραηόνΐΛ κυρίας, γιά τό ξενοδοχειακό συγκρότημα «Κά ντια Μττήτς». Γιά δσα φανταστικά καί ά- ναλη&η τηεριγράφει γενικά ή Βέ ρα Μϋρε, έλπίζαμε δτι θα άσχο ληθούν άλλοι άρμοδιότεροι άπό έμάς Εμείς, απλώς θέλομε νά ά- ναφερθοΰμε" σέ δ,τι μάς άφορά προσωπικάς, δεδομένου δτι ά- νήκομε στήν όμάδα των ανθρώ- ττων, πού σάν προσωπικο τοΰ ξεοδοχειακοΰ συγκροτήματος, θιγόμαστε άδίκως. Δέν μάς κάνουν δμως καί τόση έντύττωση τα δσα λέει παραπάνω κυρία:, γιατί στή μνή μη δλων μας, παρά τούς τόσους ΤΑΒΕΡΝΑ "ΛΙΟΝΥΣΟΣ,. ΠΛΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΑΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ 'Ενα καλό φαγητό σ' ένα δμορφο περιβσλλον > ,
  τουρίστες ποϋ πραγματικά κσί
  εύσυνείδητα έξυπηρετήσαμε καθ"
  δλη τή διάρκεΐα τής σαιζόν, ιμάς
  έμεινε χαραγμένη ή «φυσιογνω
  μία» τής τουρίστριας αυτής.
  Δέν χρειάζεται νά σάς ποΰμε
  πολλά λόγια. "Ολοι μας τή
  θι«μόμαστε άττό τα συνεχή έπει-
  σόδια πού δΓνμιοκργοΰσε, λόγω
  τού δυσττρόπαιι χαραχτήρα της.
  Θεωροθμε άνευ λόγου νά προ
  στταθήοχύμε νά τής αντικρούσω-
  με τα ψευδη της, δεδομίνου δτι
  γιά την άρτια έργασία μας μι-
  λά τό εΐδικό διδλίο γνωμών των
  ττελατών τοΰ ξενοδοχείου μας
  στό όποΐο μόνον καλά λόγια
  Οπάρχουν.
  Τονίζομε άκόμη δτι δλοι εΤ-
  ιμαστε νεοι άνθρωποι, ά~όφοι-
  τοι τής Σχολής Τουριστικων Έ-
  -αγγελμάτΜν και νοιώθωμε ίπτε
  ιρήφανοι κα! σάν έπαγγελματί-
  ες καί σαν κρη,τικοί, για τή
  θετική σι/μβολή μας στήν έξυ-
  ■π-ηρέτηση τοθ Κρητικού Τοαρι-
  σμού.
  Τέλος σάς εώχαριστούμε γιά
  την εύκαιρία πού μάς δώσς—ε
  μέ την άνσδημοσίευσή σας, γιά
  νά μπορέσωμε τόσον εμείς δσον
  καί άλλοι έλττίζομε νά άμυνθοθ
  με κατά τής κακόβουλης αυτής
  τΓροσττάθειας πού γίνεται άνεπι-
  τι/χώς βεβαία, κατά τού Κρητι¬
  κού Τουρισμοΰ.
  Ήράκλε,ο 19)11)75
  Μετά τιμής
  ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ.
  ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΑΡ.
  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧ.
  ΛΛΖΑΡΙΔΗΣ, ΙΩ&
  ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
  ("Εττονται καί άλλες ύττογραφές
  μελών τοΰ ΠροσωττιΐκοΟ «Κάντια
  ΕΚΑΒΗ
  Κάθε βράδυ
  II
  πολιτισμένο γλένΐι
  ΑΝΑΓΕΑ1 ΑΙΑΙ,ΟΙΙ-
  ^ΜννΜ¥ννΜ*νννν»*»
  Λπ»«; χΐ,ριομΛς' Μ ι ι>
  Τρείς ρυβμοι ηλυσ^ως' Ι ιπ *ο ΜΓι χμειωζετα' ποτγ *
  'ριψεα γιπκαδι,ς μανσειεί, φόρμες κλπ
  Ολοκληρυτική αντιμετωπίση των λΓκΐ-Λωνϊ (Πιηλυ/ΐϋα
  ίηαγγι,λμαΐικυν λήιρης *
  μοΐα καϊο ΐην *ριαη οπγ
  ©Π·βί ύπορρυηοντικου εμηροκ' Π"
  Κερβος , χώραν Τό ΠΓ>ΟΓΜΈ>ιυ ούς
  ΐοόριό ίϊκνιςε τυ ιαηο η > '.εκνιιΐ
  Γϊου 6»ατπρ*.ι ΐο π'ϋνΐηριο -αί, ηι*κι Μπνυυι
  ΠΑνΝΤΜΙ»)Α ΡΗΙΙ.ΙΡ3 ί(· ηλ*»*) ΟΧΐρΟ μονΐίλων
  Το υπερουτόμοίο πλυνπιριοΦΙΛΙΠΙ ΠΡΟΓΚΡΕΙΙΒ οποη*ει
  την τεχναλογική πρωτοπορΐα οτο πιυντηρια »ιατι πλενει
  «ηο κουβΐρτες μιχΡ' αραχνουφαντα «οί αηί) βαρ<° μαλλινα μ<χρ> ευαιοθητα συνθετικρΐ
  Είναι πλυνΐπριο μοϊπβικης αντοχα1;· Η* "*ΠΡΠ "«'Ρο """>
  μαΐιαμων «οί πραγρομματων γιά ν* μή χρι,ιοζεται νπ ζανυ
  0Η(-φθητετνιά πλυντπριο
  ΡΗΙίΙΡδ
  γιά πιό σίγουρα
  ναι γνωοτή σ' δλους άττό πά*
  λαιότερα ή μαχητική εκδήλω¬
  σις τού 'Αγροτικοΰ Κόσμου
  δταν αύτός αποφασίση νά κα¬
  τέλθη είς αγώνας κλπ.
  Ποΰ λοιττόν δλέπετε κ. Κα-
  ραταράκη την ταττχινοτητα
  τοΰ λόγου και πιό ττολϋ την
  χαμέρττειβ της σκέψης;
  Ό ίι-ίτογράφων, εΤμαι έκεΐ-
  νος ττοΰ κατεΐχεν τπν ΠροεδρΙ
  αν τής 'Ενώο-εως Γ. Συν)σμών
  Ηρακλείου μέχρι τού Πραξ
  κοττήματος. Εξεδιώχθη ν καί έ-
  ταλαιτπορηθην κατά την έτταί-
  σχυντον 7ετίαν. Ά—βκατειστά-
  θην μιτά την όμαλότητα (Σ«.«
  —τέμβριος 1974) καί κατά
  την πρώτην Γενικήν Συνέλευσιν
  τής "Οργανώσεως, οί —αραγο>
  γοί μέ έτίμησαν καί μέ άνέδει
  ξαν κα» ττάλιν πρώτον έκττρό-
  σοττόν των.
  'Άλωστε κ. Καραταράκη εί¬
  ναι σ' δλους γνωστή ή δλη
  μου Πολιτεία. - 'Εθνικοι Άγώ
  νβς -Άντίστασις κλπ. "Οττως
  έττίση^ «Ιναι γνωστή και άττο
  δίδειγμένη ή μηχανικόττ)ς καί
  ή συνεπεία που άγωνίζομα
  μέσα είς την δημοκρατικήι
  παράταξιν κα) γιά' τα συμφέ
  ροντα των έντολέων μου πα¬
  ραγωγήν.
  Δικαιοΰμαι νομίζω νά πι
  στεύω δτι ι>πηρ—ώ τους πα-
  ραγωγους μέ συναίσβημα ευ¬
  θυνής αλλά και μέ ορθολογι¬
  σμόν χΜρίς νά κατοχρώμαι τό
  άξίωμα τοΰ ΠΡΟΕΔΡΟΥ τη
  Ε.Γ.Σ.Η. τό οποίον σέβομαι
  καί διοοφυλλάτω. "Αν δέν εΤχα
  τό άξίωμα τότε ώς Φυσικόν
  Πρόσωπον ώς «Καραντινός»
  θά ήτο ϊσως διαφορετικβ.
  Κι' αν πβτέ αί περιστάσε.
  κοά οί καιροί τό θελήσουν κι
  άν εΤμαι άδΐκτμευτος άττό τ
  άξίωμα έλεύθερος ώς ατομο
  θά θέσω τόν εαυτόν μου εί
  την διάθεσιν τοΰ σύνολον £το
  ΐιος γιά κάθε θυσία γιά τα
  δανικα μας, ώς δλλωστε τοΰ
  το Ιχει συμ β ήκατά τό άττώτε
  ρο καί πρόσφατον παρελθόν.
  13)11)75
  Εύχαριστώ διά την φιλοξενίαν
  ΚΩΝ. ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ
  ΠΡΟΕΑΡΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
  Γ. ΣΥΝ)ΣΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΔΦΗΜΑ ΜΙΑΣ ΔΙΚΗΣ
  ΑΠΟ. ΜΙΙΑΪ ΚΑΙ 1ΙΚΑΓΓΗΡΙ0
  ΤΟΥ κ. ΓΙΩΡΓΗ ΧΙΟΤΑΚΗ
  'Ελάστε μωρέ κοπέλκχ νά'
  σάς δκη,γηθώ Ινα περιστσπικό
  πού μοΰ 'τνχε προχ' θιάλης.
  Στή συντροφιά κεινηδά ήσαν
  πολλοί: θηλυκοί κ' άσερνικοί,
  γνωστικοί καί παλαδοί, πόδα»
  ράτοι κα! κουτσο!, άματάτοι
  καί στραδοί, μορφωμένοι καί ή
  λίθειοι κ,ά.
  Έντύπωση μουκαιμε πώς μό-
  λΐς τδπα έτρουλαυτιάσανε οζτ
  λθι. Βλέπεις στήν παρέα μας
  ήχτανε άπό οΰλες τσί μερίδες.
  Τασιμάρης ήμουνε στόν Ά-
  γιο Μηνά. "Έδιωξέ μου όφέτος
  νά κάμω τό τάσιμό μου, μιά
  άρτοπλοχτία, κα! νά πάω. Κα>·
  τέτε 'δα καΐ τό λαϊκό γνωμι-
  κιό: «ΜΗ ΤΑΞΕΙ Σ ΑΠΟΥ ΤΑ¬
  ΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΟΥΖΟΥΛΟΥ
  ΚΟΥΛΟΥΡΙ».
  Μιά και! δυό, πού λές, καΰα
  λικεύω στό πούλμαν καί ντου-
  γροΰ .. Τό ταξίδι δμορφο. 01
  έναλλαοισαμενες είκόνες στή φύ-
  σΓ> σέ εκαναν νά φιλοσοφεΤς
  μέ τίοιητική διαθέση, κυριβμένος
  άπό ©ΕΙ Ο ΔΕΟΣ. Όση ώρα
  μέσα σου κυριοβρχοΰσε τό αδολο
  στοιιχεΐο» έ'νοιωθες αύλος έντός
  της Ολης, καθαρός μέσα στή
  βρωμιά, άγνός μέσ« στήν άτι-
  μία, άδολος κοντά στήν δολειό
  τητα. "Ενα σκαρί τσ' άθρώ-
  πους καί μέ τόν σώτό πόθο.
  Μή πόοια νά άραδιάσω;
  Μιάς κοπανές άντιλήφθηκα κά
  τι τό δυσάρεστο. 'Εξύττνησα
  άπό την άηδεία πού ενοιωσα
  καί φυσικά άφθορε! καί παρα-
  ΧΡημα βρεθή*» στήν ΚΟΛΑΣΗ.
  Εΐπε Ενας, πού λέτε: δέ λει
  τοαργοθν ίψέτος στάν ΑΠΟ
  ΜΗΝΑ, γιατί £χει δουλειά ό
  Δεσπότης πού δεσποτενει ε¬
  κειά γύρου — γύρου.
  Μά λέει ?νας άλλος: δέν τό
  πκττεύω. "Ηπρεπε νά τδχουνε
  ντελαλήσει απού νά μή ξεποδα
  ρίσουνε τσοί πιστούς.
  Μάλλον, άλλος Δεσιπότης,
  λέω έγώ; θά λουτρουΐση.
  Τέλος ττάντων έτριβα τα μά
  θια μου νά καμπανίσω κεινοδά
  απού τδλεγε, άν ένοιωθε τ)ντά-
  λεγε. Κατ άκονιζα τό νού μου
  νά γράψη δ,τι άντιληφτουν τα
  μάθια ιμου.
  'Αλήθεια, βαλαΐ, τινάσσο-
  μαι, γιατί εΐχβ μπλιό τό άμάξ
  άποσώση γιά νά κατεδώ.
  ΐΕΤμαι στό Μεγάλο Κάστρο
  Ξανοίγω τό σαικούλι μου μέ
  τσ' αρτους, την αΤτηση απάνω
  καρφιτσωμέντ», τό προσφορο, έ-
  λέγχω δλαι έν τάξει κα! ξεκινώ.
  Ρίζωμα έττηρα κα! μιάς κο
  πανές, ήφταξα εκειά πού γδά-
  ρανε ζωντανό τόν ΔΑΣΚΑΛΟ
  ΓΙΑΝΝΗ. Θωρώ μαζωνιά καί
  σκέφτομαι; έπαδά θαναι ό ΑΓ
  ΜΗΝΑΣ, λόγω τιμης! ! !
  "Αν άνήκετε σΐοίτς καλούς
  όδηγούς φυλαχτήχε άπό τοίτς'
  ρέτρΐους.
  ... μέ Νομική Προσταοΐα ΑΚΑΟ
  Σί κάθβ άτύχημα πού δέν φταίτί ή ΑΒΑ<3 σάς προστατίύει και όι«κόικεΤ τίς αξιώσεις σας μέ δικηγόρο τής έκλογής σας γιά άποζημΐωση «κ τραυματισμοϋ, έπισκευή αύτοκινήτου κ τ.λ Όμως η ΑΡΙΑΟ σάς ύπ«ρασπΙζ€ται κΓ δταν έσίΤς κάνίτί κάποιο τρο,χαίο ποινικό όόΐκημα ή παρόβαση κ τ λ Ή ΑΚΑΟ πληρώνει ώς 150 000 όρχ. όικηγορικά, δικαστικά έξοδα για κάθ« πίρΐπτωσή σας χωριστα σ' δποια χώρα της Εύρώπης κΓ αν €Ϊστε Γιό καθ* πληροφορΐα: ΑκΑΟ ΗΙΙΙΑΧ : ΑΖΦΑΑΕΙΑΙ ΝΟΜΙΚΗΖ ΠΡΟΙΤΑΙΙΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ» ΚΩΝΪΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗ! ΠΑΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘ.-- -'- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15-ΤΗΛ. 222.651 ΓΕΡΜ*ΚΙ« ΚΕΦ 195 0«Ο-00Ο ΑΡΧ Γιά δλους έσάς ιτού καταλαΐβαίνετε —όσο ά—οραίτηττη είναι στήν έποχή μας μιά ξέν~ γλώσσα: ΤΟ «ΡΗ0Γ.06ί0Τ» δΟΡΕΒ ΕΝΒίΙδΗ Τώρα καί σΐήν ΚρΑ*η Μέ τό μοναδικό διπλά ήχογραφηιμένο τού σνστημα, έξ όλο- ■<λήρου στά οτούντιο τοθ Β.Β.Ο-, τής Αγγλίας. 5 000 λέξεις 7.500 Ιδιομα-κσμοί καί προτάσβις 125 περιεκτικότ—α μαθήματα ΠΤΥΧΙΟ ΡΚθρΙΟΙΝαΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Είναι 4 φορές πληρέστερο καί 7 φορές φθηνότερο. Κυριολί,κι ιν.ά ύπερταχείας έκμαθήνσεως, κατάλληίλο καί προσαρμοσμένο στίς άνάγιιας τοθ κάθε άτόμου, άσχέτως μορφώσεως κα! ήλικίας. ΤΗΑΕΦΩΝΗΣΤΕ γιά δωρεάν έττΐ&ειξη) στόν κ.: ΜΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΗΝ ΤΗΛ. 284.185 — 285.020 η άπβυθυνθητε στό κατάστημα δίσκων ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΕΡΑΚΗ Ξανοϊγο νά δώ καμπανσριό: πράμα' Ξανοίγω νά δω Μερο: ■ηρ&μαΐ Μόνο παπάδες έθώρου καϊ μπαινοβγαΐνανε καί τσου- τσουριζανε συναμεταξύντως. Άκονϊζ» πάλι τό νού μου καί λέω: Μά δνειρο μωρέ θωρώ; 'Αθρώποι μονομίριασμένοι χω¬ ρίς «ερί στά χέρια. Παπάδες χωρίς πετραχίλια. Λιβανέα δέν έγρϊκου, μάλλον ΒΡΩΜΑ! .. Ποίον, μωρέ νά ρωτήξ».. . Δέν «Τχα έμπιστοσύνη κιανενούς. 'Εσκέφτηκα· νά μέ μασκαρεύ- ουντε θέλει.... Στήν άνβμοζάλη έκειιηδά, θω ρώ μίαν έττιγραφή «ι' εγραφε: «ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ». "Ετότεσάς ήτονε απού τάχα- σα ολότενα, 6ρέ παιδία. Δέν εΤ χά μπλιό πως τό κάμω καί ρώ τηξα 1κχ άπούτονε στό πλάΐ μου: Μά ήντάνε έπαέ πατριώ- τη· έκκλησία γή κάτεργο; — Καλά τδπες κουμπάρε, εΤ ττε, κάτεργο. Έργοστάσΐο κα- τεργ<χσ!ας συλλεγομένης συκο φαντικης Ολης, διά έπεξεργασία πρός παρασκευή θανατηφόρου ά—οστάγματος, χρήσιμου γιά τούς Άγωνιστές τής ΑΛΗ¬ ΘΕΙΑΣ, σέ περίπτωση πού 6- μολογήσουν αυτήν δημοσΐως, διότι ή Άλήθεια είναι φιλονι- κούμενη, δπως λένε, ώρισμένοι. Καί ώρισμένοι πρέπει νά τή λέ νέ. καί νά την έχουν, σάν και την ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗ, έδι- κήντους. Καΐ, όπως τή λένε, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Γιά κάθε εΤδος ύλστομίας θά βρήτε ακριβώς τό κα- τάλληλο τιριόνι, στή σειρά τού δ"'"IΗ^: άπό τα μι¬ κρά κλαδευτικά πριόνια, μέχρι τα μεγάλα μοντέλα γενικής χρήσεως ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ ΑΚΟΜΗ: • ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ «3ΤIΗ^». • ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ «ΚΙΟΚΙΤΖ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Ο.Ε. Πλατεΐα 'Αρκαδίου — Κυρίλλου Λουκάρεως 15 Τηλέφ. 282124 την ψήνουν και τή δι νούν γιά νά την κατοπτίνουν οί άλλοι, χω ρ!ς νά έχουν δικαίωμα, μήτε νά την ξεράσουν Οστερα. Καλιά νά πάθουν διάτρηση τού στομά χου, νά πάνε καπνός — κα- πνοΰ, μιά καί είναι παραβάτες καί οίκειοποιοθνται ξένη ίδιο- χτησίαί... Όπως βλέπεις, συνέχισε ό συντεκνος, πρέπει νά μάθης κι' σύ' πώς οί ΜερεΤς μας, οί πατττά δες πού λέμε, κολακβύωνται νά πιστεύουν πώς επειδής πράγμα τις είναι αύτοι οί έντελλόμενοι γιά νά διαφυλάσσουν την 'Αλή θεια, δέν έχει δικαίωμα νά την πή άλλος. Τό δτι είναι άνίκανοι, νά την ποΰνε αύτοι και νά τή φι/λλά- ξουν, δέν εχει σημασία, κατ' αύ τούς. Έγώ δμως — τού λέω — διαφωνω καΐ άνςφωνώ: Κάτω τα χέρια "Αγιοι Πατέρες άπό την Αλήθειαι ! Ι Διότι αυτή ΣΩΖΕΙ μά καί αυτή ΘΑΥ- ΤΕΙί... Άς είναι δμως γιατί σάς έ κούρασα ασφαλώς καί γιά νά μην άηδιάσ£τε κιόλας, μιά καΐ βγαίνει άκάμη ό καπνός τοΰ λι βανιοΰ καΐ γροικαται ό άπόητ χος των παρακλήσεων των ΠΙ ΣΤΩΝ, στή χαρή τού Άγίου Μηνά. Πρέπει μόνο νά προστέσω ό¬ τι έγώ έξεκίνησα νά χτυπήσω την άσυνέπεια «α! τούς σι/μβι βασμούς, δχι την ΠΙ ΣΤΗ των ΠΛΤΕΡΩΝ ΜΑΣ, χαρή τής ο¬ ποίας έγδάρει, έκειδά (πού. έ- θάρουνε πώς ήτονε ό Άγιος Μηνάς) ό ΔΑΣ Κ ΑΑΟΠ ΑΝ¬ ΝΗΣ. Καί έπειδή τρίβουν τα χέρια ντος οί κάθε λογης Ίούδες που θέλουνε νά κάμουν κακό στήν Έκκλησία τού ΖΩΜΤΟΣ ΘΕ- ΟΥ, άναβαλλω τό άποτέλειωμα τής διήγηοτής μου πρός τό πά ρόν Βγορολογάτε δμως, μετά τσ! 27 τού Νοέμιβρη, άν πρά- γματις ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» καταδι· καστεΐ! ! ! "Ας έχουνε δμως υπόψΓΐ ντος δποιοι πρέπει δτι: «ΟΠΟΙΟΣ ΑΑΛΟΥ ΛΑΚΚΟ ΣΚΑΥΤΕΙ .ΠΕΥΤΕΙ ΜΕΣΑ ΑΜΟΝΑ¬ ΧΟΣ ΤΟΥ». ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άσφένδου Σφακίων Τρίτη 11 Νοεμβριού 1975 &&ΐ)®®®<ίΐ)®®®®®<^^ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΞΥΛΙΝΩΝΕΠΙΠΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΚΑΤΑΤΗΣ: «ΤΕΙΧΟΜΑΧΙΚΑ Β'» Άΐομικη "Εκθέση Ζωγραφικηβ Άπό 26 Νοέμβριον εωβ καί 8 Δβκβμβρΐοο 50 πίνακεβ ποΰ περισώζουν εΐκασΐικά «Αν Κρή*η πον χώνσίαι... ΕΓΚΑΙΝΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΑ 8 Μ.Μ. ΘΑ ΠΡΟΛΟΠΣΗ: Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ Ι ΕΓΝΓΤΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ Λε«φ. Δτκαιοσυντκ — Ηράκλειον ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΙ ΣΑΛΟΝ Ι Α ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΙ ΣΚΡΙΝΙΑ Β1ΒΛΙΟΘΗΚΑΙ ΠΟΡΤ — ΜΑΝΤΩ ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΝΤΙΒΑΝΙΑ ΣΥΝΘΕΤΑ — ΕΠΙΠΛΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙ¬ ΣΤΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑΙ Ι¬ ΔΕΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕ- ΠΤΟΜΕΡΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑ¬ ΡΑΔΟΣΙ ΤΕΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟ- ΣΩΠΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ, ΣΩ- ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ® —Τα ίπιπλα μας καλύπτουν δλες τίς άνάγκβς τοΰ συγ¬ χρόνου σπιτιοΰ —Μεταφέρομβ τα εϊδη μας δπου μδς ζητηθοθν —Τα προϊόντβμας διακρίνβι ή ποιότης καί ή χαμηλή τιμή —Έλέγξατε καί κρίνατε την προσπαθεία μας —Προτιμήστε μας γιά τό συμφέρον σας ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 5ον χιλ. όδοϋ Ηρακλείου Μοιρών Τηλ. 280.689 ΕΚΘΕΣΙΣ Α Πλατεϊα Άρκαδίου Τηλ. 284.759 ΕΚΘΕΣΙΣ Β Μανουσογιάννη — Πλατείαι Άρκαδίου Τηλ. 289.160 ίΧ»ΧϊΧί)β>φ(ίΧϊ!®®(ί>®®®®3^
  24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1975
  ΖΕΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΛΛΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΗΛ.ΟΤΙΚΑ ΘΡΜΛΤΑ
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΩΝ
  ΠΑ ΤΗΝ ΟΊΚΟΔΟΜΗ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗ
  Η ι ικοδομη Κουκουριτακη, η υποισ όημιουργησε το γνωστό
  θέμα κα! ή ο-ποία μετά τό δημοσίευμά μας σταμάτησε μέ δια-
  ταγή -ου Πολίοδομικοΰ Γραφεϊου. "Οπως δείχνει τό βέλος,
  σχη' ατ.ζετα· έξ άφορμής της ανεγέρσεως της έ"να Ζ ε/ώ κάβε-
  ται τ£.λειωΐ ι. δρόιμος ή μάλλον δυό δρόμοι: Βοίβης και Έ-
  λύρου, ατα Καμίνια. Ο! κάτοικοι τής περιοχής δ αμσρτύρον-
  ται ένυττόγρύφα γιά τό δτι ό Δήμος δέν έκανε άαφαλ στικά
  μέτρϊ Καί ο Δήμος, πού την άρχή ττήρε μιά ιέτοια ά-
  ττέφαση, μζ δείτερη σχετική την άνακάλεσε, γιατ! όπως λέει
  ό < Δήμαρχο.;, τα άσφαλιστικά μέτρα δέν εύσταθοϋν ΓΟρω άτο τό θέασ σθτό δημιουργήθηκ.ον τταρεξηγήσεις στή Δημαρ- χΐακη Έΐ'-τροττη, μέ άττοτέλοσμα νά δηλώνη παραιτήση ό έκ των μελών της κ Λεμπιδάκης Έπειδή ή δεύτερη άττόφαση τής Δτ,μαρχ κης πού άλλαξί την ττρώτη, βάσει της οποίας θά γ ι νόταν, ασφοτλιστικά μέτρα (ένώ τώρσ δέν γίνονται) πάρθηκε μέ μειθψηφια τού κ. Σκεττεντζή κα! ά—ουσία τοΰ κ. Σκουλα, οί όττοΤο ύττΓστηρίζουν, μαζι μέ τούς κ,ατοίκους, ότι εϋστα- 6α»ν ιά ασφαλιστικά τό θέμα δημιούργησε ττροβλήματα συνο- χής ΠλΓ,ροφορούμαστε μάλιστα ότι τό θέμαι θά φθάση στό Δπμςτικο λυμβούλιο, κατόπιν,, ττροσφιιγής, δπου άσ<(κχλώς κα! θά ξεκαθαριστοϋν οί διαφωνίες καιί θά εκτεθούν καθαρά οί λό- γοι πού δέν ΐΓηρε νομική θέση ό Δήμος γιά τόν όποΐο τόσα ττσ ραττονα έκφράζουν οί κάτοικοι τής περιοχής πού διαμαρτύρον- ται έντονώτατα κατά τού κ. Καρςλλη Νομίζομε δτι σ' αύτη την ττεριεργη ύττόθεση ττρέττει νά ριχτή ττερισσότερο φώς, για- τι ττοΛλά σκοτεινά της σηιμεΐα παραμένουν άφώτιστα ΤΟ ΠίΡΙΠΤΕΡΘ ΚΜίΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Κνωσού, μάς άποσχολεΤ γιά άλλη μιά φορά σήμερα Άφορμή ιταίρνομε άττό τή διαμαρτυρία των Κα ταστηι.'αταρχω.1 Είδών Λαϊκής Τέχνης "Ηρακλείου, πού άττευ- θύνανε πρόσψατα, στόν Οπουργό Προεδρίας κ. Γ Ράλλην Έττειδή -ρόκειται γιά μιά ττερίπτωση, μοναδική στήν 'Ελ- λοδα και έτ,πδή στή δισμσμτυρία αύτη μιά όλόκληρη έπσγγελ μστική ταί,η, άναλόει παραστατικά μιά κατάθωρη άδικίσ κοοί πορατυπ-ίο, νομίζομε δτι άξίζει τόν κόπο νά την μελετήση ώ κ ·. πουργόί. Έξ άλλοι» ή μετάβαση εκπροσωπών τής τάξεως στήν "Α¬ θηνά γιά ^ ειρά παραστάσεων στούς άρμοδίους «αί κυρίως στον αρμοδ ώτερο κ Ράλλη, νομίζομε δτι θά επιφέρη θεαικά άττοτελεσματα Δ'αφορετ'κ,α, όπως πολύ σωστά τονίζουν ο! ανωτέρω Καττα- στηματάρχε., στή διαμαρτυριία τους, θά πρέπη νά άγωνισθοΰν μέχρι ττλήρτι^ δικαιώσεως καί μέ δλα τα μέσα, γιά νά άττοκα ταστήσουν ιήν είς βάρος τους άδικίσ Κ ΑΛΗΟΕΙΑ ΚΛΙ Ο ΠΟΦίΡΟΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ - Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ - ΚΑΙ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Οί Έιΐαΐοπαραγωγοί Ηρακλείου «τίμηοαν» αωοτά τό προϊόν τους ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΙΗ ΜΛΙ:' Η ΠΛΑΤΕΙΑ! ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (τΑΪ ΓΙΝΗ "ΛΙΟΦΥΤΟ..! Ή δημοσίευση προτάσεως τού Δημ. Συμβούλου Βαγγέλη Ίΐατταδάικη στό φΰλλο τής 19. 11.75 τής εφημερίδας «Πα¬ τρίς», σχετικά μέ τό θέιμα τοΰ Γιόψυρου καί κατόττιν τής έν τώ μεταξύ συμπληρωματικής έ- ρευνάς μας, μάς δίνει τήν άφορ μή νά άττοσαφηνίσωμε την άλή θεια μέ τήν εφημερίδα μας, ά- φου γι' αύτό δεσμευτήκαιμε άττό τόν ΐδιο τόν τίτλο της Ή άλήθεια λοιττόν είναι ότι. τόν Δημ. Σύμβουλο κ Πατταδά κη, άττασχόλησε τό πρόβλημα τοΰ Γιόφυρου άπό την προεκλο γική περίοδο, τό θέμα δέ τό ανέπτυξε μεταξύ άλλων καί σέ προεκλογικό λόγο τού στά Δειλινά, δττως έπίσης τό ε θεσε, έκ τών πρώτων, στό Δημο τικό Συμβούλιο καί σέ σωστή βαση, δττως φαιίνεται άπό την πρόταση ττού δημοσιεύτηκε. Διατπστώσαμε μέ τήν ττροέ- κταση τής ερεύνας μας ότι όν¬ τως ή «Τράνστεκόμ» έχει έγκα τσστήσει βιολογικό καθαρισμό (τήν άτΓοτελεσματικότητα τού όποίου δέν εϊμαστε άρμόδιοι νά ελέγξωμε οϋτε καί γνωρίζο με) καθώς καί δτι καί άλλες τταροχετευομενες στό Γιάφυρο βιομηχανίες έχουν δανειοδοτη- θή άττό τήν ΑΤΕ γιά τό σκο- ττό αύτό καί βρίσκονται στό στάδιο τής κατασκευάς Ό Γδιος μάλιστα ό κ Πανα- γιωτάχης, έχει άναλάβει κα! τήν κατασκευή βιολογΐκού καθαρι σμοΰ μιάς άλλης έταιρίας, άλ λά ή αποπερατωθή καθυστερεϊ, λόγω οικονομικών κλπ, διαφο- ρών μεταξύ τονς. Πρέπει νά σημειώσωμε άκόμη ότι μεταγενέστερη έχτίμηση των ττραγμάτων μάς έπεισς δ¬ τι ή συζητήση μας μέ τόν κ. Παπαδάκη στή δεξίωση. τοΰ Δή μου καί ή τταρατήρησή τού δτι τό θέμα Γιόφντρου θα έπρεττε νά μάς άττασχολήση γενικώτε- ρα( ήταν αντικειμενική καί καλο πρααίρετη γιατί ττρό ιτολοΰ τόν εΤχε άτΓοοσχολήσει στό σύνο λό τού τό θέμα καί όττωσδήπο τε καμμιά προκατάληψη, ή ίδιο τέλ£ΐα δέν σχετίζεται μέ τό γε γονός τής συγγενείας τού μέ τόν κ Παναγιωτάκη, κατασκευ αστή τοθ βιολογικοθ χαθαρι- ρισμοΰ τής «Τράνστεκόμ». Όσον αφορά τωρα τόν χαρα χτη^ρισμό μας δτι «ό κ Παπά δάκης είναι φίλος των Ίσραηλι των», άφορμή σ' αυτόν ε'δωσε τό γεγονός τής όμολογίας τού, δι ι, κατά την συνεργασιαι του( πού εΤχε στό έργο Β' Ζώνης Μεσσαράς, μέ τούς έττοτττεύον- τες αύτό Ίσρατ)λίτες τεχνικούς, τοΰ δόθηχε ή εύχαιρία — δττως δήλωσε έτττί λέξη «νά έχτιμήθη, στόν τομέα τών ύδρανλικών, την πρςηγμένη τεχνολογία τους, την τεχνική τους συνείδηση κα την ττληρότητα των μελετών τους» Τέλος γιά τό θέμα τής Μα· σονικής ιδιότητος τού κ Παττα δάκη καί άν άχόμη ύπάρχει, θέλομε νά πιστεύωμε δτι άνή- κει στήν κατηγορία των θυμά- των τού Μασονισμοΰ, πού δ- ττίος κσί άλλοτε τονίσαμε, άνή- κουν καί αλλοι. «εΐλΑΑΙ ή 'Εληά ή τιμημέ νη», λέει £να γνωστό ποίημα. Τό προϊόν της δμως, τό λάδι, μένει πάντα χωρίς «τιμή». Εύτυχώς, δμως, οί έλαιοττα- ραγωγοί Ηρακλείου, σώζον τας κυριολεχτικά την... τιμή τών άγροτών μας, θέλησαν καί.... τίμησαν μόνοι τους τό προϊόν τής έληάς, τό λά- 6ι. Έτσι μέ τή γνωστή σττ- κέντρωση διαμαρτυρίας ττού έκαναν την περοχτμένη έ66ο- μάδα καί την έν σννεχεία ό- μαδική έττίσκεψή τους στό Νομαρχιακώ κατάστημαι, δειξαν ότι είναι άττοφασισμέ νοι νά τταίρνοι/ν μόνοι τους κάτι δταν τό κράτος δέν τούς τό δίνει, δττως είναι ή λογική τιμή ασφαλείας τοθ λαδιού. ΣΤΟ ΨΗΦΙΣ/ΑΑ ττού εκδό- σανε στή ον>"κέντρωσή τους
  στά γραφεΐα τής ΕΓΣΗ, περι-
  κλείανε τό δλο θέμα καί τό ά-
  ναλύανε περιεκτικά, ένώ συγχρό
  νως έκφράζανε τα αίτήματα καί
  τίς διαθέσεις τους γιά άγώνα,
  ττού προβλέπει τή χρησιμοποιή
  ση ΟΛΟΝ τών μέσων.
  Τό ψήφισμα αύτό σκεφτήκανε
  νά έπιδόσουνε στόν Νομάρχη
  Ηρακλείου κ. Μττίσια καί όδεύ
  σανε όμα&ΐκά — χιλ ι α ττε'ρίιτοο
  άτομα — πρός τή Νομαρχία
  "Εκ—ληκτοι δμ»ς διοαπστώσανε
  δτι ό Νομάρχης έλλειττε ( καλ¬
  λίτερα (δττως χαραχτηρίσα
  νέ ο! Γδιοι την άττουσία τού
  χρησιμοποιώντας γιά την περ!
  τττωση τή γνωστή λαίκιή έκφρα
  &η), «την «Τχε κοπανήσει».
  "Εττειτα άττό άλεττάλλιγλα τη
  λεφωνήματα, ό Νομάρχης 6ρέ-
  θηχε καί μετά άττό τρείς ώρες
  έμφανίστηκε «έν εύθυμία βιατε-
  λών» διότι δπως δήλωσε ^τ
  νοντας στό γραφεΐο τού τόν ση
  κώσανε άττό ένα τραττέζι μέ
  καλό μεζέ!...
  Ό κ. Μττίσιας ότκουσε μετά
  ττροσοχής τα αίτήματα καί τό
  θέμα των έΛαΙοτταραγωγών ό¬
  πως τοθ τα ανέτττι/ξ'ε ό ττρόε-
  δρος τής Ενώσεως κ Κ. Κα·
  ραντινός, ό οποίος στό τέλος,
  άττευθυνόμενος πρός τόν τταρι-
  στάμενο διευθΐΛ'τη τής «Αλη¬
  θείας», τόν ρώτησε αν τα εΤττε
  «αλά
  Τότε ό κ ΑΛάνος Χαρής, τού
  είς έττήκοον φθσι-
  κά δλων κοοί τού κ. Νομάρχην
  ότι εΤχε ξεχάσει τό παράττονο
  πού έκφράζανε οί ίδιοι καθ' δλο
  τό τρίωρο ττού ττεριμένανε τό-
  σοι άνθρωποι τόν κ. Μττίσια καί
  ό κ. Καραντινός διόρθωσε την
  τταράλειψή τού.
  Έξ άφορμής αύτοθ άνοίχτη-
  κε ό παρακάτω διάλογος μετα
  ξύ τού Νομάρχη καί τού διευ-
  θι/ντή μας;
  Μ.Χ.. Λένε κ. Νομάρχα οί
  έλαιοπαραγωγοί δτι ττροφασι
  στήκατε έκτός Ηρακλείου άττα
  σχόληση γιά νά άποφύγετε
  τή συνάντηστι μαζί τοι/ς.
  ΝΟΛΛΑΡΧΗΣ: «Όχι, δέν εΤ
  ναι έτσι. Απλώς δέν γνώριζα δ¬
  τι εΤχαν σι/γκέντρωση.
  Μ.Χ . Σοβαρολογητε κ. Νο¬
  μάρχα, Σάν έκττρόσωπος τής
  Κυβερνήσεως δέν ξέρατε £να
  τόσο σοβαρά γεγονός, Καί ά-
  φοΰ δέν εϊ>;ατε ένημερωθή ύττη-
  ρεσιακά, δεν τό είχατε διαβά
  σει στίς έφΓ>μερίδες,
  ΝΟΜΑΡΧΗΣ Δέν διαβάζω
  έφηιμερίδες, δέν εΐμαι ύττοχρεω
  μένος γι' αύτό.
  Μ.Χ.· "Ισως νά μην εΤστε έ-
  σεΤς ττροσωτπκά, άλλά έδώ έ-
  χετε μιά ύττηροσία Τύττοκ ή ό-
  ττοία εΤχε χρέος νά σάς φέρη
  και σάς εφερε τό φάκελλο μ έ
  σχετικά άττοκόμματα "Αν έπιμέ
  νετε δτι δέν τό εκανε, τότε πρέ
  ττει νά διαλύσετε άμέσως την
  ίτπ-ηρεσία αυτή καί νά τιμωρη
  σετε τούς ύττευθύνους της.
  ΝΟΜΑΡΧΗΣ: (άφωνος στό
  σημεϊο αύτά).
  Μ Χ : Καλά κ. Νομάρχα μπο
  ρεϊτε νά μοθ ττήτε ποία έττεί-
  γουσα έργασία σάς έκανε νά
  λείψετε είδικά σήμερα άατό την
  £δρα σας;
  ΝΟΜΑΡΧΗΣ Δέν ήταν έττεί
  γουσα. Ήταν ή κσθιερωμένη
  ττεριοδείο: μοί» στήν Οτταιθρο
  "Ημουνα στίς Γωνιές γεά ύττη-
  ρεσιακά θέματα.
  Μ Χ : Αύτά τα θέματα ήταν
  σπουβαιότερα άτττό τό θέμα τού
  λαδιοθ καί τή συγκεντρώση τών
  έλαι οπαραγωγών;
  ΝΟΜΑΡΧΗΣ Ήταν ^μοττα
  τεσσάρων χωρίων καί μέ περί-
  μεναν.
  Μ.Χ : Ναί, άλλά τό θέμα
  τοΰ λαδιοΰ είναι δλων σχϊδόν
  των χωρίων τοΰ Νομοΰ καί αν
  σάς ττερίμεναν έκεί 4 χωρία, έ-
  δώ σάς περίμεναν 80 τουλάχι¬
  στον
  ΝΟΜΑΡΧΗΣ: (άρχισε νά
  βραχνιάζη ή φωνη τού καί γι'
  αύτό δέν καταλάβαμε την άπαν
  τηση αΰτε καί' φΐΛτικά έπιμείνα
  με ττερισσότερο).
  ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Έττειδή οί έλαιοτταραγωγοί,
  τόνισαν καί στόν κ Νομάρχη
  καί στή σι/νέχ€ΐσ, τηλεφωνικώς
  στόν κ. Πατταληγούρα δτι αν
  6έν ίκανοτηοιηθούν τα αΐτήματά
  την έγχρίνουν τελικά, την ε¬
  ξής ίδέα:
  Στήν έττόμενη συγκεντρώση
  διαμαρτι;ρίας κάθε χωριό νά
  φέρη μιά ξερριζωμένη, έληά «χ
  η εφημερίδα μας μέ είδικό ον-
  νεργεϊο ττού θά συγκροτήση μέ
  δικά της έξοδα κα! εύθύνη, θά
  «φυτέψη» τίς εληές αύτές στήν
  πλατεία πού είναι έξω άττό τή
  Νομαρχία καί θά τη μετατρέ
  ψΓ) σέ ένα ττρωτστι—ο έλαιόφυ
  το.
  Εμείς εΤμαστε έτοιμοι, άν
  χρειαστεΐ, καί περιμένομε τούς
  έλαιοπαραγωγούς γιά νά
  Χΐλιο· ^ριπου έλοιοπαραγωιγοΐ τοΰ Νομοΰ ■Ηρακλίϊου σνγ-
  κεντρίυθήκσνε την ττεροχΐμένη βδομάδα, γιά τό θέμα τής τι-
  μης ασφαλειαν, τοΰ λαδιοθ Στή φωτογραφΐα, μέρος τών έλαιο
  τ,αραναγών, Ιξίο άττό τή Νομαρχία, ττεριμένωντας τόν κ. Μττΐ-
  σια π^ύ ήρ&ε. βεβαία άλλά λίγο καθυστερΐΐμένος.
  τους «είναι όπτοψασισμένοι γιά
  δλα», ή εφημερίδα μας συμμετέ
  χουσα στό δίκαιο άγώνα τους,
  ΐφότεινε καί ανέλαβε νά ττρα-
  γματοττοιτση μαζί τους, άν
  τέψωμε» τό πρωτότυττο λιόφυ-
  το πού θά τό όνομάσωμε μάλι¬
  στα — άκόμηι κι' άν λείττει ττά
  λι — «Έλαιόφυτο Νομάρχου
  Μττίσια».
  ΠΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
  ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ "Η 41ΙΜΙΙ.
  ΙΤΙ1 4 ΑΕΚΕΜ6ΡΙΘΚ ΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΘ
  ΔΥΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 48 ΩΡΕΣ
  ΡΕΚΟΡ, ττρωτάτυπο κα! μοναδικό στά χρονικά τού Έλληιιι
  κου Τύπου, σημείωσε ή παρακάτω δικαστική ττερίτΓτωση τοϋ
  διευθι,'/ΤΓ: μο<, κ. Μάνου Χαρή. Η ΤΥΧΗ, φυσικά, ήταν έκείνη ιπού βοήθησε στή πραγιματο- ττοίηση αύτοΰ τού. . ρεχόρ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ, πρόΑειται γιά δυό δίκες άλεπάλλη- λες, ττοΰ πρόκειται νά έκδικασθοΰν αττό δυό διαφορετπκά Δικα- στήρια μέσο στό ίδιο 48ωρο, στό Ήράκλειο καί στήν 'Αθήνα, μέ κατηγορούμενο τόν διευθυντή μας!... ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ κ. ΕΙΣ4ΤΓΕΛΕΑ ΑΠΑΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ Είσπράττουν συνδρομές ίντύττων πού δέν άποστέλλονται ποτέ!!! άστυνομι- ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΨΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης οελίδος ραι μή τυχόν ξαφνικά τταρου- σιαστοΰν διά μαγείας Ιργα μέ¬ σα στα χωράφια τους. Κατά τα οίλλσ, άν τό θέμα, ττού τό τπστεύομε, τηάρη αυτή τή δίκαιη λύση θά χαρούμε εί- λικρινά, κα! θά νοιώθωμε τίερή φοτνοι γιά τή συμβθλή μας. 'Ωοτόσο δμως ττρέττει νά συγ χαροϋμε τόν κ Ξυλούρη, γιατί μέ την έτΓερώτησή τού, βοήθη- σε σημαντικά. Η χηρα Κόμισσα Γκούμα πού κοκοττοιήθηκε άττό τούς χωρο- Φύλακες τού Σταθμοΰ Ρογδ,άς, άνάμιεσα σέ δυό περίπου συ- νομίληκους συντοπίτες της άττό την Άγιά Πελαγιά, πού Ιφτα- 0-αν στό τελοι, τής δυναμικής επεμβάσεως τών άρ'γάνων τής τάξεως, κατά τής Γκούμα, άδύναμοι νά έττέμβουν χρον-ικώς καί τεχνικώς ΟΙ άνθρωποι αύτοι απλώς περιορισμόν νά μάς πούν σ/Ρτ,«ά —«Βλέττοντας αύτά πού κάνανί ο! χωροφύλα- στήν Κόμισσα άνσρωτιώμαστε: Δημοκρατία έχομε η Τι>
  ραννία,».
  Η ΠΡΩΤΗ, ιτοΰ γίνεται έξ
  άναβολή'ς, στό Ήράκλειο, είναι
  την Πέμτττη 27 Νοεμβριού, >μέ
  μηνυτή τόν 'Αρχιεττίσκοπο Κρή¬
  της.
  ιΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ττού γίνεται
  στήν 'Αθήνα είναι την έτταύ-
  ριο Παρασκευή 28 Νοεμβριού,
  ιμέ μηνυτή τάν βοηθό Διευθυντή
  Πρόγ)ματος τής ΥΕΝΕΔ κ. ΞΕ
  ττατταδάκο καί άναφιέρεται στήν
  έττοχή τής Χούτνας, έξ άφορμής
  ενυττογράφου καταγγελίας τού
  κ. Μάνου Χαρή, κατά την διάρ-
  κεια τής διχτατορίας, γιά σκά-
  νδαλα στήν τηλεόραση τής
  ΥΕΝΕΔ.
  Μάρτυρες κατηγορίας έναντι
  όν τού διευθυντή μας σ' αυτή
  τή δίκτ» (Τριμελές ΓΤληιμμελειο-
  δικΐΐο, Αθηνών), είναι δλη σχε
  δόν ή χουντική διοίκηση τής
  ΥΕΝΕΔ μέ έττ ι κεφαλής τόν τότε
  «Διοικητή» στρατηγό Βενιζέλο
  Τζάϊδα και τόν «Διευθυντή Προ-
  γράμματος» άντισυνταγματάρ-
  χη Μιχάλη Καλαποθαράκο.
  Έ-ττειδή, φυσικά, ό κατη,γορού
  μενος διευθυντής μας, δέν προ-
  λαβαίνει νά δικαστή και άττό
  τα δύο Δικαοτήρια, ϊχε. δικαίω-
  μα νά ττροτιμήση) £να έκ των
  δύο καί ήδη; άττοφάσισε νά προ
  τιμήση τό Τριιμελές Πλημμελειο
  δικεϊο ΉροκΛείου, δττου θά
  δικαστεΐ γιά τή γνωστή ύττόθεση
  τοΰ ΆρχιεττισκότΓου κ. Εύγενίου
  Ψαλιδάκη.
  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ σοδαρή,
  ττρός την Κυβέρνηση κα! τον
  κ Είσαγγελέα, κάνει στμιρο
  ή εφημερίδα μας·
  ΑΣΤΥΝΟΜΙ ΚΟΙ, 'έν στο-
  λή μάλιστα, είναι ο! δρά-
  στες τής άττάτης, γιατί περί
  άπάτης κα! έμμεσης ψυχολο-
  γ.ικής 6ΐας, πρόκειται.
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝ/, δπως
  διατπστώσαμε άττό μιά περ!
  τττωση ποΰ σανεβο στό Ήρά
  κλειο, τα ττράγματα εχουν ώς
  εξής:
  ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ έν στολή, έττι
  σκεφθήκανε τόν κ Ζερβακάκη
  Γ (Σαπουτιέ 10 Ήράκλειο),
  καί τόν έγγράψανε συνδρομητή
  στήν εφημερίδα «Άστυνομικός
  Φρουρός» είοττράττοντάς τού
  Η ΔΙΚΗ
  ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
  ΔΙΚΑΖΟΜΑΣΤΕ πάλι στό
  Τριμελές Πληιμιμελειοδικείο
  Ηρακλείου, στίς 4 Δεκεμβρι¬
  ού 1975, ακριβώς δηλαδή μιά
  βδομάδα μετά τή δίκ.τ> τού
  ΆρχιετπσκότΓου ττου θά προη-
  γηθη στίς 27 Νοεμβριού, ή-
  μέρα Πέμτττη.
  Η ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ μας γί¬
  νεται αυτή τή φορά, έξ ά-
  φορμής τοΰ άγώνα μας γισ
  την άτΓομάκρυνση: των ξένων
  Βάσεων άττό την Κρήτη
  ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΗ άφορμή εί
  ναι ή έρευνά μας γύρω άττό
  τίς ξένες Βάσεις στήν ττε-
  ριοχή Σχγτΐ,ίας, τό περασμέ-
  νο καλοκαίρι, δττου ό ένεργών
  την έρευνά διευθυντής μας,
  συνελήφθη υπό τών έκεΤ όστυ
  νομικών άρχών Σητείας, ϊττει
  τα άττό σχετικό σήμα τοθ Δι-
  οικη/τοΰ τής Βάσεως Ζήρου,
  πού προήλθε κατόπιν σχετικής
  «ατταγγελίας ενός άνδρας
  των... ΤΕΑ (!!!).
  ΤΟΤΕ ό συλληφθείς διευ¬
  θυντής μας κ. Μάνος Χαρής,
  ττοΰ επρόκειτο νά σταλή και
  νά δικαστή στόν Άεροδικ£Ϊο
  "Αθηνών, βάσει τοθ Α.Ν. 375
  γιά κατασκοπεία, άφέθηκε
  τελικά έλεύθερος, ΰστερα άττό
  γνώμη"τοΰ κ. Εισαγγελέως
  Λασιθιού, διότι την παραμονή
  ακριβώς τής συλλήψεώς τού
  είχε ψηφιστεΐ τό Νέο Σύνταγ-
  μα, ποΰ, ώς γνωστόν καταρ-
  γοΰσε την ποτραττομττή ττολι
  τών σέ στρατιωτικα δικαστή
  ρια.
  ΑΠΟ ΕΚΕΙ καϊ ττέρα τώρα
  δέν γνωρί<ομε έττακρ.ι6ώς τί άκολούθησε, μέ άττοτέλεσμα νά τταραττεμπόμαστε αύτεπάγγελ- τα καΐ δι" άττ' εύθείας κλήσεως, χωρϊς άττολογία, την Πέμτττη, 4 Δεκεμβριού μέ τήν βαρύτατη κα τηγορία τής μεταδόσεως ττληρο ψοριών σχετιζομένων μέ την ά- μυνα τής Χώροτς!. . ΠΡΕΠΕΙ βεβαία νά σημειώ- σωμε ότι οΰτε μία στιγμή δέν σταματτήσαμε τόν άγώνα μας εναντίον τών _ξένων Βάσεων, τταρά τίς συστάσεις τώ αρμο¬ δίων καί μή, τίς διαβεβαιώσας τοΰ κ. Αβέρωφ, την σχετική α¬ νακοινώση τού Άρχηγείου Στοα τοΰ καί τίς άττειλές γιά συνέ- ττειες. Παρά τή σοβαρότΓΐτα λοιττον της καταγγελίας καί τίς 6α- ρειές ττοινές ττού έπισύρει τυχόν κταδίκη μας, πηγαίνομε στό Δικαστήρ[ο μέ θάρρος καί τόλ- μη γιατί πιστεύομε δτι τηρόκειται ττερί πεττλανημένης ττοίραπομπής άν πράγματι, ποΰ δέν μττοροΰμε νά τό ττιστέ- ψ«με είλικρινά άκόμη - κατη.γο ρού,μαστε έμμέσως σάν... κατά- σκοποι, άφοΰ μεταδίδομε δηθεν ττληροφορίες πού σχετίζονται μέ την άμυνα τής χώρας, εμείς πού ό αγώνας μας δειίχνει, δσο μικράς καί άν είναι, τήν κα θαρότητα τού σκοττοΰ τού, ττού δέν είναι άλλος άπό την έκδίω- ξτ» κάθε ξένου ακριβώς έχθροϋ ή «φίλου» ά—ό την πατρίδα μας Κατά τα άλλα, οί αναγνώστες μας καί κάθε ένδιαφερόμενος, θά κατατοπιστοϋν ττερισσότερο άπο την έντός ττλαισίου δτ>μο-
  σ.ίευσή μας, πού καταχωρεΤται
  στήν πρώτη σελίδα.
  Αυτή είναι καί ή απαντήση
  μας στήν σχετική ποινική
  ΓΪΡΑΚ1ΟΤ
  ΤΗΛ. 546 ««
  1 6>5 «ο.
  ΛβΚΜΛΙ
  την εφημερίδα των
  κων.
  "Ένα άλλο πρόσθετο στοι-
  χεΐο πού κάνει την εφημερίδα—
  φάντασμα, ττερισσότερο άνύτταρ
  κτη καί ΟττοτΓτους τούς έκδότες
  της (αγνωστους φυσικά) είναι
  τό δτι στό φάκελλο μέ τόν ό-
  ττοΐο ήρθαν στόν συνδρομηίτή τα
  δυό φϋλλα τού άλλου έντύττου
  «Δημοσιες Σχέσεις Άστυνομί-
  ας —'Κοινού» έχει ττάνω σφρα-
  γίδα άτΓοστολέως τής έφηιμερί-
  δας «Άστυνομικός Φρουρός» καϊ
  μέ άλλη διεύθυνση: Άγίου Νι-
  κολιάου 9 — Νέα Λιόσια Αθή¬
  ναι, χωρίς τηλέφωνο.
  Έττειδή, δπως θά άντιλήφθηκε
  καθένας, δλες αύτές οί άλ-
  χημίες, οί διαφορετικο! τίτλοι,
  Ν9 0641
  ΑΠ6ΛΚΙ81»;
  Ι».
  ί*·
  Ο ΧΥΝΑεΌΜΚΤΗΧ Ο ΪΙΜίΡΑΗΑΕ
  Ή άπόίίΐξη είσττράξεως 200 δρχ. γιά την εφημερίδα «Ά¬
  στυνομικός Φρουρός», πού τίς συνδρομές της μάζευαν 2 έν
  στολή άσ,ΐΛΌμικοί. Ό συνδρομητής δέν ττήρε ττοτέ τέτοια έφη
  μεριδα Άντ ι αυτής ττού τπλήρωσε έλαβε δυό φύλλα ενός έντύ
  ττοι μκ τίτλο «Δημόσιες Σχέσεις Άστυνομίαΐς — Κοίνον».
  Ποίος θά ξεκαθαρίση αυτή την ά—άτη πού γίνεται ά-ό έν στο
  λ άύ
  τα άγνωστα πρόσω—α, οί ττερι-
  ττετΓλεγμένες διευθύνσεις καί τα
  ττερίεργα τηλέφωνα, συνθέτουν
  σκοτεινή ύττόθεση ττού μυρίζει
  ττολλή άττάτη, νομίζομε δτι ά-
  ξίζει τόν κόττο νά ένδιαφερθοΰν
  οί άρμόδιοι καί προτταντός ό
  κ. Είσαγγελέας, καθότι πρόκ«-
  ται γιά ττερίτΓτωση πού άφορά
  τό εύρύτερο κοινό, άπό τό ό-
  ττοΤο οί λεβέντες άστυνο-μικοί,
  βοηθούμενοι άττό την ί&ότ~α
  καί τή στολή τους είσττράττουν
  διακοσάρικα γιά ανυτταρκτες
  έφημερίδες.
  Άλήθεια, ό κ. Διοικητής Χω
  ροφυλακής τ! λέει σχετικά γιά
  τούς.... «άξιοτίμους συναδελ-
  φους τού»;;;
  200 δρχ, καϊ δίνοντάς τού την
  ΰττ' άριθμ. 0641 άτΓΟδε.ιξτ>, την
  όττοία τΓαραθέτομε σέ φωτοτυ-
  πία.
  Ή ατηόδειξη κάτω άττό τόν
  τίτλο τής εφημερίδας γράφει
  τή διεύθυνση Περανίου 41 Α¬
  θήναι καί τηλέφωνο 548—136.
  Αύτό τό σημειώνομε, γιατί δ
  πως θά δή ό άναγνώστης παρα
  κάτω, έχει μεγάλη σημασία.
  "Εκτοτε ό συνδρομητής ττερί
  μ«νε μάταια, άττό τόν Άττρίλιο
  μήνα, νά ττάρη την εφημερίδα
  «Άστυνομικός Φρουρός». Άντ!
  αυτής ττή.ρε δυό φορές, ένα έν-
  τυττο μέ τίτλο «Δημόσιες Σχέ¬
  σεις Άστυνομίας — Κοινοΰ»
  ττού έχει έδρα εκδόσεως τό Ά
  μαρούσιον (Κηφισιάς καί Δού-
  σΐ) 23 Τηλ. 8021—723).
  Κατόπιν αύτοϋ κάλεσε, δπως
  ήταν φυσικό, τό τηλέφωνο 548-
  136, αύτό ττού έγρο,φε ττάνω ή
  άτπόδειξη τής εφημερίδας «Α¬
  στυνομικάς Φρουρός» Στό τη¬
  λέφωνο έμφανίστηκε ένας μαθη-
  τής, πού τού δήλωσε δτι λέγε
  ται Μιχόττουλος, δτι τό τηλέφω
  νο πού μιλάνε βρίσκεται στήν
  όδό Γούναρη 70 καί δτι δέν έ-
  χει καμμιά σχίση μέ Άστυνο-
  μία κα! εφημερίδα.
  Ό συνδρομΒτης ξοτναέκσνε
  κου δευτέρα τηλεφώνημα και μ
  λησε μιέ την κ Αθηνά Μιχοττού
  λου, μητέρα τού μαθητή, ή ό¬
  ττοία τοθ έττανέλαβε τα ίδια
  καί τού συμττλήρωσε ότι τό τη
  λέφωνο αύτό προηγουμένως βρι
  σκόταν στήν όδό Δελφών 70
  ττραγμα ττού άττοδεικνύει πρό-
  |χει *
  ΧΡΕΙΑΙΕΤΑΙ ΕΗΑΙ ΜΕΟΧ
  ΙΤΡΑΤΗΙ ΠΕΡΓΑΑΙΔΗΧ
  Τό Έργατικό Κίν-μα, ΰττηρετήθηκε κατα καιρούς, άττό τίμι-
  ούς συνδικαλιστές καί θαρραλεους άγωνιστές, ττού ΤΓρόσφεραν
  τραγματικά στήν προσττάθεια γιά την κοττσξίωστ) και δικαίω
  ση; τού άγώνα, ττού κάνει χρόνια τώρα ο 'Εργαζόιμενος Λαος
  Ένας από τούς λίγους, τούς ξβχωρστούς, τούς φωτισμέ-
  νους ιδεολόγου- ύττεραο— ιστές τής 'Εργατ^άς, ήταν καί ό είκο
  νιζόμενος Στρατής ^ργαλίδης, ττού ττρόοφερε, ιιίρα όλων τών
  άλλων ιήν ίδΊ« τή ζωή τού.
  Ό Στρατή-, Περγαλίδης ήταν μιά φυσιογνωμία τού Έργατι
  κου Κινήματος, ϊνας γνήσιος άγωνιστής, ένας -πραγματικάς έρ
  γάτης, £ν«Γ ήρωας ττού δέν λύγισε στοάς έξευτελισμούς κα! τα
  βασαν'.στήοια ττού ύ—έστη μέσα στά κρατητήρία τής Χωροφυ-
  λαχίτ Ηρακλείου, άττό τώ όττοϊα τελικά κα! ττέθανε.
  Οί χωροφύλακκς, δυστυχώς, ΐδερναν κα! βασάνιζαν άττό τό¬
  τε «ιαί χ(Χ|θΐ|.οτΓο,οΰσαν, όπως κάνουν καί σήμερα την ττο·
  λυγλι>μένη πιά καραιμέλλα τοθ Κομμουνισμόν.
  Ό Περγαλίδης δ·μως αντιστάθηκε θαρραλέα στά χτυτη>μα-
  τα τιιοά τού κάνανε μέ ξύλα, σίδερα καί άλυσσίδες, οί χωροφύ-
  λακες, τή; έττοχής, μέχρι τήν τελευταία τΓνοή, πού τήν
  άΦτ.-'-ε ν&να στα κρατητήρια, ττετώντας μέ τήν ττράξη τού ίνα
  δίκαιο <φτύσιμο» στά πρόσωπα ή καλλίτερα στά μούτρα, των άχρείων βοισανιστών τού. Ή θ^σία τοΓ' Περγαλίδη, τού άξιου αυτού Προέδρω τοϋ 'Ερ γατικοΰ Κέντρον Ήρακλείουι ττρέττει κάττοτε νά τιμηθή άττό τούς Έργάτει, γιά τούς όττοίους θυσιάστηκε, μέ Ινα 'Εργατι- κ,ό Μν'ημόσ^ν^, άφΐερωμένο στό Μεγάλο Συνάδελψο καί Συνα γωνιστή >
  Άλλά κ ρίως πρεττει, ακριβώς τίς μέρες αύτές· τκυ οί 'Ερ-
  γάτες καί γενικά οί εργαζόμεναι, ψάχνουν νά βροϋν τόν ήγέτη
  τους, νά οττοιελέση· γι' αύτούς ίνα τταράδειγμσ.
  Το 'Εργατικό Κέντρο Ήρςΰ<λε1ου πρεττει νά κάνη Πρόεδρό τού, ίνα σξιο συνεχιστή τού τταραιττάνω ηρωα. Οί Εργαζόμεναι τού ΉρΐΐκλεϊΌυ χρειάζονται γιά Πρόεδρό τού; Εναν νέο Στρατή Περγαλίδη. Τ<·υς εύχόμαστε όλόψυχα νά τόν βροϋν' Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ Συνεπεία έκ τί,ς 1ης σελίδος καλή. 10—3 σημαίνεΐ' σταματή- σατε έκπομπή. 10—6 ση,μαίνει. τέλος έκ- τΓθμττής, 10^—15 σημαίνει. έτταναλά βατε τό μήνυμα. 10—22 σηιμαίνει στείλετε άστυνομία. 10—101 σηιμαίνει: έττιδρο- μή ά—ό αέρος. ΟΙ ΔΥΜΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ κα( τταρ<—όν» δτι οί δυνατότη,τες τηλε—ικοινωνια κου έλέγχου τής Άμερρικανι- κής Βάσεως Γουρνών/ είναι τερά <"'*; "αί ότι ή κατασχο-εία πού όχσεΐ είναι μεγαλης έιμβε- λείας. Παράλληλα εΤτταμε καί γιά τό εσωτερικώ δίκτυο συνεννο ήσεως τό όττοΐο καλύπτει άχτί- να 15 μιλλίων καί χρησιμοποι- εΐ ακριβώς άσύριματες μικοες συσκευάς («ιμ—ουζουκάκιο) γιά νά πραγματοτΓοιεΐ τό Κεντρο τίς Βάσεως έ—αφές μέ τό Ήρά κλειο, τήν ττροβλήτα δττου ξε- φορτώνει συνήθως τό ττλοίο ττού φέρνει μαζί μέ τόσα αλλα τό ττερίεργα καί ώ/κώδτι κιβώτια, τή Χερσόνησο, οττου κάθονται άρκετοί Άμερικανοί, τα Μάλλια δττου είναι ή ττηγή τού νεροό τους καί τό ραντάρ ττού βρίσκε ται στό βουνό πάν» ά—ό τίς Γοΰρνες. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Λόγω έττισκίυής τοθ δατη£- δου τοθ ΊίροΟ Ναού τϊκ Άγί- «ς Αίχ—-ερίνης ό Έοτπρινός, ό Όρθρος καΐ ή ©ίία Λοτουρ- γία τής μνήμης τής 'Αγίας Έν δόξου Μεγ-αλομάρτυρος και Πανσόφου Αικατερίνης 9ά τε- λβσθώσιν έν τώ Ίερώ Μητρο¬ πολιτικώ Ναώ τού Άγίου Μί- γαλομάρτυρος Μηνά. ΔΕΥΤΕΡΑ: Ό Έ—«ρ,νός δρ- χεται την 5ην μ.φ. χοροστα- τοθντος τοΰ Σεβ. Άρχι,ετπσιοό- ττου Κρήτης κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ. ΤΡ Ι ΤΗ: Ό Όρθρος δρχετα τήν 7η ττ.μ. μ«τά τό ττέρας τού οποίον ευλογηθήσονται οί &ρ- τοι και τϊλεσβήσεται ή θεία Λειτουργία Ιΐρουργοΰντος τού Σεβ. Άρχιεπιο-κόττοι» Κρήτης μ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ, δ—ις θέλει κη- ύξ κα· τότν Θείον Λόγον. σέ ένα όποιοδήτΓθτε χτίριο. Ρωτοθιμε λοιττόν πώς είναι δκ νατον τα «εΐδικά κεντρσ» (ίνα άττό τα όττοΐα είναι καί ή Βά- ση Γουρνών^, νά μττοροΰν νά παρακολουθούν τηλβτπκοινωνια κές συνδιαλιέξεις στίς χώρες τού Παρσ—ετάοιματος καί αί σνμμαχικές χώρες καί νά μή μττοροΰν νά τταρακολονθούν όσα γίνονται δίπλα τους. "Ας τό ε χούν λουτόν ύττ" όψιν τους όσοι άφελεΐς νομίζουν δτι οί συνδια λέξεΐς τους είναι «μυστικές» καί «έμττιοτευτικές>. Γιά τούς
  Άμερικανούς τής βάσεως «δέν
  ύττάρχει κάπτοιο μέρος νά κρυ-
  φτί) κανείς», δττως εΐιτε ό
  σιαστήν Φοάνκ Τζώρτζ
  ΑΛΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  Η ΠΑΡΑΙζΟΛΟΥΘΗΣΗ
  ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
  Στό θέμα αύτό —ρέττει ν&
  ττοΰμιε δτι σύμφωνα μέ δηλώσεις
  ττού Εχει κάνε, ό γερουσιαστής
  Φράνκ Τζώρτζ, ττού ήταν τψόε-
  δρος τής Έτητροττής -ού έρεν-
  νά τή δράση τών Λμερΐκανικών
  ι—ρεσιών ττληροφοριών, «οί
  άμφΐκανικές τεχνολογ.κές δυνα
  τότητες των εΐδικών κέντρον
  της ΣΙΑ καί οί τελειοττοιήσεις
  των τεχνολογικών ,μέσων είναι
  τέτοιες, ώστε είναι σέ θέση νά
  καταγράφουν τα μηνήματα ττού
  μεταδιδονται τηλεφωνικά σέ πό
  λύ μεγάλες άττοστάσε,ς,. ,Κοοί
  ό ίδιος ττρόσθεσε:
  μπορεϊ νά ίχη τ^_ _
  ζ&ϊή, άφοΰ είτε πρόκειται
  "Γτΐλεφωνοΐ, εΤτε γιά
  ματα οί (μυστ,κές) ύττηρεσίες
  μττορουν νά τα
  σουν».
  ΟΙ συσκευες καί τα μηΚανή
  μν· ΓΟ" ΧΡ»ϊο·ιμο—οιουν είναι
  τόσο ,μ.κρές σέ δγκο, ώστε μπα
  (*»» νά το-οθετηθοΰν σέ ίνα
  αυτοκινητο, σέ ίνα
  «κανείς δέν
  γ,ά
  Ή 'Αιμερικανικιή Βάση Γουρ·
  νών εΤνα» μιά συγκροτη,μένΓ) ττο
  λιττ,Ια —ού ώοτός τών τρομσκτι
  «Κ, άξίας καί έμβελείας τηλβμη
  χαντιμάτων -ού δισθέτει ϊχει ά
  κάμη:
  — Ραδιοψωνικό Σταθμό.
  — Τηλεο—τικό Σταθμό, ττού
  τώρα μετατρέ—Εται σέ εγχρωμο
  ("Ετσι οί ·Ηαρκλειώτες θά Ι-
  χούν ττάλι τήν εύκοπρία νά 6ο0ν
  πρώτοι έγχρωμη τηλεόραση, °-
  ■πως είδον καί πρώτοι τηλεόρσ
  σχ, άτηό δλους τούς 'Ελληνες,
  δταν εγικαταστάθηκε ό τΐίλίοτπι
  »«6ς σταθμός στή Βάοτ)).
  — Σινεμά (άρ. στό χαρτη
  115).
  — Ήλεκτρικό έργοοτασιο
  ιμέ 5 γεννήτριες (άριθμ. βτ°
  χάρτη 107).
  — Δεξανενές νεροθ μέ ε»ι-
  κά ψίλτρα, χωρητικοττττας 450
  000 γαλλονιών.
  1
  ΙΙΤΟΡΙΚΕΣ
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  Τό Δημοτικό Συμβούλιο
  Ηρακλείου ττήρε τίς τελίι»
  ταϊες μέρες ττρτιγματικά '■
  στορικές άττοφάσεις Πρό*.- ·
  ται σνγκεκριμμένα Υ·ά τ^ν
  δημιουργία τού Πνευμοιτ"10"
  Κέντρου καί Δημοτικοϋ θεά-
  τρου (εΐδικώτερα συγχαρπ-
  τήρια στόν κ. Καλοκαιρινό),
  καί την απαλλοτριώση τής
  εκτάσεως 300 στρεμμάτ"*
  γιά Διοικητήριο καί εΐδικά
  κτίρια
  Γιά τα σοβαρά αύτά Δημ"
  τικά θέματα, καθώς «αί °^-
  λα (νέο νεκροταφεϊο, κανον'
  σμός παλαιοΰ, ό-αλλοτρ!«
  ση ττρό τού ξενοδοχείου «Ά
  τλαντίς» κλητ.), θά άσχολη-
  θοΰμε άναλυτικά ττροσρχώς
  Τό έίώ^ιΛλ ΑΕ.ΖΑί<ΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Βίΐ Τ°υ Τ****™"** Κοπαλόγου τής ·Αμερ«αν.- Στήν '^Ι σ^« τοθ ΚατσΜτον εί- τ!ς σελ!δΕς 2' 3' 4 *«' 5 ~ *»* "« ^' -^ΡΧθ-ν ττολλά συνθηματ^ «* κοίονοΤ Λν^ 6 *-ΤΡ^ται ♦ράση ττού λέε, δ- δύο ? ^ψωνα στό Ήροκλε.ο 239 κβί Βαρδάκης 286.017. ( >