98402

Αριθμός τεύχους

26

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

1/12/1975

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ,ιΜεεεεεεεε···ε·ε·ε·εε····ε··εε«···················ΜβΜΜΜβΜ
  Χαρας σ' αυτόν, πού πρΐν μέ χώμα,
  τού φράξουν οί &λλοι τό στόμα, προλάβη
  νά π€Ϊ ϊστω καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  Ι
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβυθσνίη*: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟ-ΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΟΡΗΧΗ
  ••••■••••••••••••••••••ε·····················
  ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφβΐα: Μαρογιώρντι 5
  (Πλατεία Άρκαδίου)
  Τηλ.: 280.291
  Χρόνος 1ος Αριθ. φύλλου 26
  Τιμί| φύλλον δρχ. 5
  «ΠΙΕΖΟΜΕΝΟΣ»
  Ο κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΕ...
  Ό "Αγι©ί Κρήτης... έχτελων άνωθεν ίντολάς;, «ροσέ?χετ«ι
  ύδς νά... εΰλογήιοη την τοτ«, κυρία «Νομάρχου».
  Καί γιά νά χαμογελά... έττιέ^το!
  "Ετσι Μχτέθεσαν οί μάρτνρές -β»!
  Στή Λίκη
  ...ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ
  ΚΑΙ ΥΜΝΗΣΕ
  ΤΗ ΑΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
  Ό Κρήτης Εύγένιος... πιεζομένη απο δύο κυ-
  νποιφγ&ν ΠεριφβρεΗοκ&ν Διοικητων την κ.
  Φονλη Γεωργαλά Μοί την κ. Φακιαλάχη.
  Π&$, στ' άληβεκα, ν«... αντισταθή;
  Ό Πρβκβιθίνμβνος τής Κρητπκης Έκκλησις εκτελεί.,
  ττάντοτ* πιε^φενος... έπίσημο μυσττΥριο.
  Ό πρωβιερβΰς Παπά Άντώνης
  λλί... συμπιε$όμβνοςβ
  μέ μηνιτή τόν κ. Εύγένιο
  ΠπΗΘΕΙΠ,, ΒΙΚΗΙΚ8ΗΚΕ!!!
  ΑΘΩΟΣ (παμυιηιρεϊ): π Α ΤΗ ΣΥΚΟΦ ΑΝΤΙΑ
  ΕΝΟΧΟΣ (κατάπΑειοιιιηαιία): ΠΑ ΑΠΛΗ εξυβριση
  Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ: ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣΝ!
  ΖΗΤΗΣΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΧΤΗΚΑΝ 200.000 ΔΡΧ. ΠΑ ΗΟΙΚΗ ΒΑΛΒΗ!!
  Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΑΡΝΗΟΗΚΕ ΤΗ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
  ΠΟΥ ΕΟΕΣΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΔΙ Α ΔΙΚ ΑΣΙ ΑΣ
  Ο κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΤΗ ΜΙΜΗ ΙΑΝ ΑΤΥΧΗ ΠΡΑΞΠ - ΤΟΝΙΙΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ0Μ0Ι0 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
  "Αψογο «ό ΔικασΐΆριο καΐά «Αν ίριΛμβρΐι διαδικαβία - ΚαίαπέΑΐηβ οί ΕσνΑγοροΐ ύπορασηΐαααη κ.κ. Γ. Σίραίάκηβ
  καί Βαγγ. Χριστοφοράκη» - "ΑπαρΑδβκΙββ ύνέργοιοβ ΐΑβ ποΑι*ικΑ« άγωγΑβ - θύμα κακηβ έκπροσωπίσεωβ - 5 μΑνββ
  φυλακίση γιΑ *ην έξύβριση - 'Ασκηθηκο ϋφοση - Ν6α δΐκη αχά. Χανιά - "Ο £ Αβγχοβ μαβ 8α συνοχισίΑ ηοπΐ-ομορέσΐορα.
  ΕΤΕΘΗ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥκΕΥΓΕΝΙΟΥ
  ο
  ^< οί _ (Ο ΜΟΝΑΔΙΚΗ γιά τα Δικαστηριακά χρονικά της Χώρας μας, ήτοιν ή δίκη ττού διεξήχθηκβ, έττΐ τριήμερο, στό Τριμελές Πλημμελειοδικεΐο Ηρακλείου, μέ μηνντή τόν Άρχιεπίσκοττο Κρήτης κ. Εύγένιο Ψαλλιδάκη καί κατηγορούμενΌ τόν έκδό- τη καί διευθυντή τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» κ. Έμμαν. Χαριτακη (Μόνον Χάρην). Η ΔΙιΚΗ, οτήν οποίος χοοτ«οεοα>ν πάνω από 20 μάρτυρε;, τηρβκάλβσε >τ«χν«λλήνιο ενδιαφέρον καί είΰικώτε'ρο απα-
  βχοληαε έντονα τό χοινό τού Ηρακλείου. ,
  ΤΟ Δ1ΚΑΣΤΗΡΙΟ, τό όποΐ© ήταν πρχγιματικά αψογο στήν δνβκολη ίιαύικαοία μέ τα κολλά προβλήματτα π»ν
  καρουοιαΓ,ε, άπαρτι^όταν άπό τόν Π,^όεύρο Πρωτβύικών κ. Κονδυλη, τόν ΙΙά&εάρο κ. Σπΐανουάάκη (ΐτοΰ έντνπωοί-
  «ο« με τίς βΰστοχες ερώτησις τού) καΐ την ΙΙΑρεύρο δ. Περάκη· Την £1ο»ογγβλι«|ήι εϋιρα κροτβΐχε 6 Εισαγγε¬
  λίαν κ. Μβταξάς.
  ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ τού κατηγορουμένου διευθυντή μας, άφιλοκερδώς —ροσφερθέντες, ήταν οί κ.κ. Γ. Στρατάκης και £ύ. Χρι-
  στοφοράκης, οί όποΐοι ήσαν πραγματικοί· καταττέλτες τόσον κατά τή διάρκεια τής διαδικασίας δσο και κυρίως κατά τις
  ογορεύσεις τους, που ήταν πραγματικά έκττληκτικές. Συνήγοροι τού μυνητή, ό οποίος τταραοτάθηκε καί σάν πολιτι-
  κος ένάγων(!) ηταν οί κ.κ. Έττιτροττάκης καί Τσαντηράκης, οί όποΐοι και έκπροσωποΰσαν μέ εΐδική έντολή τόν κ.
  Εύγένιο.
  ΚΑΘ" ΟΛΗ την τριήμερη διεξαγογή τής δίκης επεκράτησε τταρά την συρροή τού ττολο—ληθοθς κοινοΰ, παραδειγματική
  τάξη χάριν τής έκπληκτικής διευθύνσεως τής δίκης αττό τόν κ. Κονδυλη και την παραδειγματική τάξη πού έπέβαλαν τα
  δργονα της Χωροψυλακής. Έξαίρεση απετέλεσαν στήν δλη διαδικασία οί έκπρόσωποι τού κ. Εύγβνίου οί όποΤοι δημι-
  ούργησαν άρκετές φορές έττεισόδια γιά νά άνακληθοΰν Ισάριθμες φορές στήν τάξη άπό τόν κ. Πρόεδρο.
  θ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙίΒΤΙΚΗ ήταν ή παρουαΐα «τή δίκη μκγάλου άριβμβϋ Ιερωμένων, οί βκβϊοι μβτά λύττη< του$, λχουοοΛ' τίς θλιβχρές οτΓΤοκαλύφει; ποϋ Εγιναν γιά τον ττροΐαταμενο τής 'Εκκλησίοις τής ΚΙρήτης. ΠΡΕΠΕΙ νά σημειωθή δτι ό κοττηγορούμενος διευθυντής μας άττολογήθηκε χωρϊς διακοπή επί 4 ώρες και πλέον καί μέ ττεριγραφικό τρόπο άνέλυσε πρός τό δικαστήριο την δλη ύπόθεση άνατ—ύξας συγχρόνως σοβαρά θέμοπα δπως τ6 θέ- μα Καζαντζάκη, τό θέμα των σκότεινών δυνάμεων, Σιωνισμοΰ — Μασονίας κ.λ.ττ., τή σχίση αυτών μέ τή Διχτατορία, την ττολιτική καί τή σχέση των άχτημόνων μέ τα μονοστηριακά χτήματα, τόν κοινωνικό ρόλο τής 'Εκκλησίας και πολ- ΜΕΤΑ την Ικοοοη τής άΐτο ♦«•"««ς, ό κβπηγορούμενος 6- «ησε ϊψεση καί έπομένως ή δί«Ι» βα ί-ονβληφβή έξ άρχής, «ττό 'Εφετεΐο Χανίων. Η ΛΙΚΗ εΐχε ττολλίς προϊ· Μβσεις, ή ο—ονδαιότερη τ»ν 4»οί*»ν ήταν η —εραιτέρ» βέ- β^ τοθ ΆρχιεττιθΓκότΓθΐ) στόν 'Αβχι—ισκοπικό θρόνο τής Κρητιχήι; Έκκληκτίβς. Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Άλλαγή», ο~ό τή δεύτερη ήδη μέαβ της δίκ,ης μέ κύριο έντόζ ττλαιβΊ- οκ αρβρου της, ίθκτι θβμο πά ραιτήσεως τοΰ Άρχιιττισκό- που σκνιστώντας τού, όητό τόν τίιτλο κιόλας τού αρθρου 6τι ή μόνη λύση ττού τού ά—σμέ- νιι, είναι νά μονάση! Ο ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ."Αστρο λαμιπφο τον ©Λπγ*Π... ΔΕΥΤΕΡΟ αρθρο τού Διευ- «υντή της ιδίας εφημερίδας «. Μαν. Κονιδάκη. άψιερ**μένο ατόν δι*ιό μας διευβνντή, μέ τίτλο «Ό Χριστός ξαναβταν- ρώθηκί*, τονίζει, μβταξύ άλ¬ λον τα εξής: — «Τβ—ι ό μεγάλος κουζου λός τής Κρήτης. Τό έ—αναλαμ 6άν« κα! έγώ. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ Ιεβα- σμιώτατε. Ξαναστανρώθηκε μέ σα στήν αΐνουο-α τοΰ Τριμί· λοΰς Πλτ»μιμελ«ιοδικϊίου Ήρα- κλϊίου ο-τίς μέρες ττού πέρα¬ σαν». —> «... "Αν ίίχοττι το ββρ-
  ρος νά βρεβήτε μέσα ο—ήν αϊ-
  Φουσα τοΰ Τριμελοΰς, δ—«ς
  εϊχατε τό θαρρος νά κάνετε
  μήνυση, εΐμαι βέβαιος ττώς θά
  ζητούσβτε νά σταματήση ή
  περαιτέρ» διαδικασία παραι-
  τούμενος της ιτοινικής διώξο
  «Κ·
  θά τό -ράττατε Σίβασμιώ-
  τατε γιατί δσο κι &ν μός δώ-
  σατε τό δικαίκμα νά — ιστεύ-
  ουμε ότι κοπτβήκατε ά—ό τόν
  άρχιεΊτισκοΐΓΐκόν σας θώκΛν
  «ι' ίΡιθοΓτε στά δικα μας σκο-
  λοπάτια τα γχμάτα —σθηι καί
  ανθρώττινχς άδυνβμί«ς, κάττοια
  «πιγμή θά βλέιτατι καθαρά >μέ
  τα μάτια τού 'Αρχιιρέως. &α
  τό ίΐτράττοΓΤ* δταν θά βλεττα-
  τε άττό την μιά πτέρυγα τοΰ
  άκροστηρίου τούς Ιερεΐς σας
  άττοκεκαλυμμένους κατακχόκι
  νους καί ξανοιμμένους «βί αττό
  την αλλη —τέρνγα τούς κατοί
  κονς της ττιριοχής τοΰ 'Επα-
  νωσήφη νά τούς κοιταζουν μέ
  λοξό μάτι».
  .Θά σός καταλάμβα-
  νι ρίγ«ς δταν ίστ« καί γι«
  μιά στιγμή, σκεπτόσαστε δτι
  οί Ιερεϊς πού κάθονται μεο*ο>
  νύκτα στήν αΥνονσα τού Τρι·
  μελοϋς, έν μέσω τής αγίας
  τεκτσαρθκοστής θά Ιπρεπε νο>
  ναι στίς έκκλησίες τους νά
  λΐιτουργοΰν καί νά ξομβλο-
  γοθν τούς &λλους τής άτηέναν
  τι πλευράς.
  "Ομως Σ«βαο·μιώτατ( έσείς
  τούς ιτήροΓτε άπό τίς έκκλησί-
  «ς τους, τούς Φέρατε στίς αί-
  Οουσες τοθ δικαστήριον τούς
  λά αλλα.
  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ττολλές που έγιναν γιά συμβιβασμό άπό τής ττλευράς ττολλών καί διαφόρων, δέν κατέληξαν γιατι ό
  κατηγορούμενος έθεσε βασική προϋπόθεση γι' αύτό στόν κ. Εύγένιο νά καταδικάση τό Σιωνισμό καί την Μασονία,
  πράγμα που ό Άρχιεπίσκοπος δέν δεχόταν(;;;). <—^ι ΜΟΛΙΣ άτταγγέλθηκε ή ώττόφαση, μέ την όποία ό κατηγορούμενος άθωώθηκε π α μ ψ η Φ ε ι γιά την ττρώτη κα- τηγορία της συκοφοντικής δια τού Τύπου δυσφημίσκως καί κρίθηκε έ ν ο χ ο ς κατά πλειοψηφία γιά τή δεύτε- ρη τής άττλής έξυβρίσεως,οί πληρεξούσιοι τού Άρχιεπισκόπου παρουσίασαν καί διάβασαν έγγραψη δήλωσή τού μέ την όποία ζητοΰσε νά ανακληθή η μήνυση, νά σταματήση ή διαδικασία, που ήταν στό τελευταΐο της στάοιο και μέ την όποία δήλωνε δτι σνγχωρούσε καί θεωροϋσε άξιο τέκνο τής 'Εκκλησίας, τόν κατηγορούμενο. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ μας στή σχ«τ ική ερωτήση τού Προέδρου, αν «ίπτο&έχΐται, &ήλωσε τα εξής: — «Λυπβϋμαι ιτού &έν μ>τχ>ρώ νά ύ«χβώ τη βυγνώμη τβΰ μηνυτή μόν γΐΛτ'ι £έν την βεωρώ, σχ&> οτάίι© π»ύ γίν«*
  ται, αάν αληθινή χριστιΜνιχη ηρ&ξη, αλλα σάν ίικονομικοτέχνοοσινχ, μέ τό οποίο ό προκαιθήμενος τή; '£κκληοία(
  Κρήτπί, ττΐροαττ«9εΐ νά μβιώαη έν«ν ττιοτο τπί».
  ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ διέκοψε γιά 15' λετττά μήπως εξευρεθή τρόπος συνεννοήσεων, άλλά ό κατηγορούμενος, παρά τίς
  ψυχολογικές πιέσεις άρκετών, άρνήθηκε νά δεχθή τή συγνώμη τοθ κ. Εύγενίου, έπιμένωντας δτι δέν είναι αληθινή χρι-
  στιανική ττράξη, διότι άν ήταν θά έπρεπε νά έχει εκδηλωθή ττρό ττολλοΰ και δχι την τελευταία στιγμή.
  ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ό κατηγορούμενος άθωώθηκε τταμψηφεί, διότι τό Δικαστήριο δέχτηκε σάν άληθινά
  δλα τα ττραγματικά περιστατικά τα όποία εΤχε δημοσιεύσει κατά τού Άρχιεττισκόττου, ό οποίος ήδη μένει έκθετος στήν
  κοινή γνώμη. θεωρήθηκε δμως ένοχος έξυδρίσεως καί έττειδή ζήτησε έφέσιμο ποινή τό Δικαστήριο τού έπέδαλε 5 μήνες
  Φυλακίση.
  φ, ΑΕΙΏΕΙ νά σημειωθή ότι οταν ρώτηον. ο κ. Πρόεδρος τοΰ{ έκηιροαώπϋ&ς τοϋ 'Αρχιβπισκόπιον αν μετ» την ίήλω*
  βη βνγνώμηι; έξοονθλουθονν νά ΓταρΙβτκνται, ώήλαοαν ν«ί καί $ήτιηΐΦ9ΐν νά έιτιδικϋωτή στον πΐλάτη τονς χιρηματι
  κή ηθικη 6λά6π διβϋκββίων χιλιάδων (200.000) δραχμών(ΐϋ) πράγμρο ττοΰ ιε-5έττληί* κ«1 άγανάχτηοβ τό
  κατά τοΰ 'ΛρχνεπιβΒ«όττ«υ αχροατήριο.
  ύτΓοχριώσ—ε νά όρκίζθντβΐ
  νά διαττληχτίζονται καί νά αν
  τιδιικοΰν μ' ίνα κατηγορούιμε>·
  νο πού δημιουργήσατε έσεϊς,
  μέ δικηγόρους, μέ τούς κατοί-
  κους των ένοριί»ν τους, αγων ι
  ζό,μενοι νά άποδείξουν δτι 4
  προκαθήμενός τους, ό πατήρ
  του(, δέν είναι έκεΐνο πού λΐ-
  γβται δτι εΤνβι.
  «... Τβ γεγονός δτι σήροττΐ
  στά δικοοστήρια Ινα δινμοσιο·
  γράφο πού τόλμησε νά ασκή¬
  ση κριτική στό ϊργο σ*ς, πού
  δττ»ς κ ι αν ϊχ*ι τό πράγιμβ
  δέν Θν3πτρεπ< νά φθάσειτε σ' αύ τό τό σημεΐο, δέν είναι μιά νί<χ σταύρωση;». «... Την στιγιμή «ού γράφον ΙΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Εύχαριστώ θερμά δλους τούς ιταράγοντες τής Δίκης. Εύχαριστώ Ιδιαιτέρα τους δικηγόρους μου κ. κ. Γ. Στρατάκην καί Βαγγ. Χριστοφοράκην πού μέ ϋττερα- σπίστηκαν τόσο λαμττρά, άφιλοκερδώς,. Εΰχαριοτώ άκόμη τόν Κλήρο καί τόν Λαό, πού τταρα- βρέθηκε καί έζησε μαζί μου τις κρίσιμες ττραγματι γιά την Έκκλησία της Κρήτης ώρες της Δίκης. Εύχαριστώ, τέλος, τόν Τύττο καί είδικώτερα τόν Ή- ρακλειώτικο, άττό τόν όποΐο ξεχωρίζω την «Άλλαγή», γιά την κατανοήση ττού έδειξε καί τή συμτταράστασή τού στήν Δίκη μου. ΜΛΝ6|& -ΑΡΗ£ τετι αύτές οί γραμμές δέν £· χει βκδοθεΐ ή άπόφαση τοΰ δι* κβστηρίοΐ). "Εχει έκδοθεΐ δμω< μιά &λλη άπόψαση. Ή άπόφα ση τοΰ λαοΰ πού παρακολού' •ησε δλες αύτές τίς μέρει τή δίκη. Φροντίσητε νά τή μάβε- τ*. Καί «άτι άκόμη Σββαο-μιώ- τατβ. Πρέττει νά γνωρίζπε δ¬ τι οί δημοσιογράφοι όμοιό- ζουν πολύ μέ Την Λερναία "Υ- βρα. ΜΑΝΛΛΗΣ ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ» ΣΤΟ ΧΩΡΟ τής Πολιτικής Άγωγης δημιουρνηνηκε θέιμβ καί σοβαρή ποτρεξήγηση μετα ξύ των συνηγόρων καί των στι ν«ν συνεργατων τοΰ Άρχιεττι- σκόπτου, οί ό-ΐτοΓοι κατηγόρη· σάν τούς δικηγόρους δτι δέν £καναν σωστή χρήση τής πλη ρβξουσιότηττας, δεδομένου, ο- π«ς έ'λεγαν δηιμοσίος στούς διαδρόμους, των Δικαστήριον, δτι έν» ε(δοπ«ιήθηκαν νά πα>
  ρουσιάσουν άπό πολύ ενωρίς
  τή δήλωση παραιτήσεως τοθ
  Αρχιεπίσκοπον, δέν τό ίκσ-
  ναν.
  ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ, ίχχι μεγάλη
  σημασία γιατί αν ματαιωνό-
  ταν ή δίκη, δέν θά άθωονόταν
  φυσικά (δπως καί δέν θά κα-
  ταδικαζόταν γιά έξύβριση) ό
  κατηγορούμθΌς κα! ίπομένως
  δέν θά ϊμενε ϊκθετος ό 'Αοχκ
  ΐτίσκοπος.
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ είναι μ.β
  διευκρίνιση όσον άψορά την
  «όξιότητβα» τοΰ κ. Εύγενίου:
  Ό,τι δηλώβηκε σχχτικα μ' αυ¬
  τήν, άναψέρεται στό έττίμαχο
  δτιμοσίευμα. Δηλοοδή: μέχρι
  ώττοδείξεως ΤβΟ εναντίον, &>
  λοι γιά ιμάς «Τναι αξιοί. Γι'
  βύτό ακριβώς συν&χίσαμ· καί
  θά συνεχίσωμε την σχετική
  IV
  ρειΐνα καί σύντομα θά ξβκαθα
  ριστοΰν βί άμφιβολίις.
  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ π<ρι«' σότερες γιά τή Δίκη, στιγμιό τνπα καί συμπνρΑβτματα θά βημοσιεύσωμβ στό έ*&μινβ φΰλλο μας. Π' «ΑΥΤΟΥΣ», ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩΜΕ!. «Αΰτο το χ»μ<χ είναι δικβ τβν; και ώικβ ρς Αύτη ήτοον, αέ στίχους, ή άυιοφαοη τβΰ Δικαατηρίου, κου διχοΑαοΐ τόν ώημ«ΟΐονΡ«φΐκο «γώνα
  ΖΙΛΙΔΑ
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ #ΙΗ~ ΑΛΗΦΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ «75
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΛΝΑΠΛΙ-ΤΗ
  Ο 'ΟΛηθιυός Ζορμπας
  καί ό Νίκος Καζαυτζύκης
  26ον
  "Άν μττορεΐς νά σωριάζεις,
  μιά στίδα τα κερδη, τό διός
  σου, καί σέ μιά ζαριά νά ρχ-
  σικάρεις τα πάντα, μιά κιΐ έξω,
  καί νά χάνεις, καί τιάλι νά άρ-
  χίζεις άπ' τό άλφα, δίχως ποτέ
  τσιμουδιά νά μην ττεΐς γιά τα
  κέρδη, ττού πάν*.
  "Αν μπορεΐς ν' άναγκάσεις
  τα νεΰρα, τούς μΰς, την καρδιά
  σοο νά δουλεύουν άκόμα γιά
  σέ, κι άφού οπτάσουν, κι άφοΰ
  παραλύσου,ν κι έτσι μπορέσεις
  ν άντέχεις άκόμα, σάν μέσα
  σου πιά δέν ύττάρχει τίποτα
  'ξόν άπ' τη θέλτ|ση, πού τούς
  προ—άζοΐ; «Βαστάτε».
  ... Κι άν ,μπορεΐς νά διατρέ-
  χεΐς στό κάθε λεφτό, ττού ποτέ
  δέ σχωρνάει δλο τό δρόμο πού
  ττρέττει νά γίνει στά έξήντα
  τού μερη, — τότες δική σου
  θε νάναι δλη ή Γή κι δ,τι μέσα
  της κλείνει, καί — τρανότερο
  — τότες θε νάσαι ίνας "Αν-
  τρας, τταιδί μου.
  Ό Ζορμπάς είταν, άληθινά,
  ίνας Άντρας, δττως τόν φαντά
  στηκε ό Κίπλιγκ. Μόνο μ" ού-
  τίς τίς έσωτερικές άντιφάσεις
  μττορεΐς νά 'σαι ίνας ίδανικός,
  τέλειος "Άντρας. Τότε, καί μό¬
  νο τότε, μπορεΐς νά 'σαι ένας
  Ήρακλής, ένας Άχιλλέας, ένας
  Θεος. Τότε μπορείς νά γίνεις
  κέρίαρχος τοΰ κόσμου. Τότε
  μττορεΐς νά ττιάσεις στά χέρια
  σου τόν κεραυνό καί νά τιθασ-
  σέψεις τα στοιχειά τής Φύσης.
  Νά δάμάσεις τίς άστραττές τής
  καταιγίδας, ν' άνέβεΐς στό "Ε-
  δερεστ, στή «Στέγη τής Γής»,
  νά φτάσεις ώς τ' άδυτα των
  ©εών καί νά δεχτεΐς άπό τα πυ
  ρωμένα χείλια τους τό καφτερό
  φίλημα τής νίκης. Τότε, καί μό
  νο τότε, παιδ! μου, μπορεΐς νά
  πιεΐς καί νά μεθύσεις άπό την
  άμβροσία των Θεων....
  Σέ μιά διαλεξη πού 'κανε
  στήν Άντίποληι — στό χωριό,
  κοντά στή Νίκαια ττού 'χε κα-
  τασταλάξει στά στερνά τού
  χρόνια ό Καζαντζάκης — ό
  Χάρλες Κσυϊλλεμώ γιά τδ
  έργο τού μέγιστου των 'Ελλή-
  ν«ν Λογοτεχνών τοΰ αΐώνα μας
  καί τό μυθιστόρημά τού «Β!ος
  κα! Πολιτεία τοΰ Αλέξη Ζορ-
  μττό», ν«ά ττώς σκιαγραφεΐ τό
  Ζορμιτά:
  Ποίος είναι ό Ζορμττάς; ό
  συγγραφέας εφρόντισε νά μάς
  ττληροφορήσει. «Τό άσφαλτό
  τού ψυχόρμητο», μάς λέει, «τόν
  έκανε νά ζεΐ άμεσα σά σώμα
  τού», κα! αύτό: «... οί βασικές
  άνάγκές τού άνθρώπου είταν ά
  κόμη, άκατάλυτες καί Φρεσκιες
  μέσα στό άχόρταγο καί γερό
  τού σώμα». Κα! πιό κάτω: «τό
  άλάθητο ίνστικτό τού μέ την
  ττρωτόγονη ματιά τού άετοΰ ε-
  κοδε μέ σιγουριά .. καί έφτα-
  νε χωρίς νά χάσει άναττνοή στό
  άποτέλεσμα τής προσπάθειας
  —ττέρα άττό την ττροοττάθεαα».
  Θά προσθέσουμε: ίνας άνώ-
  μαλος ττράος, ίνας λαμπράς ά-
  λήτης, πού άρχίζει νά γερνά,
  κ ι δμως άκόμη καταπληκτΊκά
  νέος, μιά ψυχή γεμάττ) αφελεία,
  άξεσττ) ,καί τταράδοξη κρνμμένη
  στή χοντρη φλούδα ενός Ήρα-
  κλή γερασμένου, μά άκόμη
  σβέλτου κα! εύλύγιστου.
  Έ—έρασε ά—ό ποικίλες καί
  περίβργες ττερίτΓέτειες. 'Εγνώρι
  σε διάφορες τνχες. Άντί νά
  6ρεΐ έκεΐ λόγους γιά άτταισιο-
  δοξία άνάβλυσε μέσα άπό αύ-
  τές μιά —λατιά κα! καταττραυν
  τικη ττείρα. ^Η ψυσική τού κοι-
  νή λογική στερ&ώθηκε μέ μιά
  φιλοσοφία εντελώς προσωττική
  πού είναι μόνο έττιφανειακά ά-
  Μιλάει μιά γλώσσαι άττότο-
  μη, εύθεία, χωρατατζίδικη καί
  (διωματικιή. Όμως ττόσο ϋττέρο
  ση, λογική, ττόσους χι/μούς σο-
  φί«ς ξενν κρύδίι ή σκληρή φλού
  δα τής κουβέντας τού.
  Πολύ σνχνά δυσκολεύεται νά
  έκφράσει τα αΐσθήματά τού
  καί τίς έντνπώσεκ; τού. Καί τό
  τε καταφεύγει σέ εΐκάνες, παρα
  δείγματα, ζουμερά άνέκβοτα,
  ττού ψανερώνουν άξιόλογη ττα-
  ρατηρητικότητα καθώς καί σττά
  νια έςυπνάδα.
  "Οταν τοθ λεΐττουν τα λό-
  για ή δέν είναι άρκετά, εΐδικά
  ίί καφτερά γιά νά έκφράσουν τή
  σκέψα τού ή νά έρμηνενσουν τό
  ττιάθος τού ξέρει κάτι καλύτερο:
  ΤραγτχΛάει νοσταλγικά τραγού
  δια πού μάζεψε στά μακρινά
  τού ταξίδια ή άχόμηι καλυτέρα
  άρχίζει νά χορεύει ττερίεργους
  άγριους καί πρωτόγονους χο-
  ρσύς, παράψορους κα! άπελπι
  σμένους.
  Μί δυό λσγια ίνα θαυμάσιο
  όν άπαλλαγμένο ά—ό κάθε τι
  τό ττροσκαιρο καί μέ παρθένο
  ττνεθμα.
  Στό φυσικό τού: διαθέση ά-
  νημέρωτΓ), δουλεντής άκούρα-
  στος ττού δέν φοβαται καμιά
  δσυλειά καί δέν ά-ελ-ίζεται ά
  ττό καμιάν άττοτυχία.
  Στό ήθικό: κΐΛ«ικός, φλογε-
  ρός, αύθάρμτιτος μά στό δάθος
  τού καλός.
  Ώς έκ θαύματος δρίσκει γιά
  δλα τα θέματα έξηγήσεις κατα-
  ττληκτικές, πού δείχνουν βαθιά
  γνώση των άνθρώπων καί των
  ιτραγμάτων καί τόν όδηγόν χ«
  ρίς Τχνος δισταγμοΰ στή μόνη
  ττρόθ'φορη λύση, στό μόνο δυνα
  τό σι/μ6ι6ασμό.
  Ή ήλικία δέν άμδλυσε την
  όξύτητα των αίσθήσεών τού,
  δέν κατεύνασε την άχόρταγη δ-1
  ραξή τού γιά τή ζωή. Τουναν^
  τίον όρμητικός μέσα στή φυσι
  κή ήδονή, ενίαι έξίσου όρμητι¬
  κός κα! στίς καθημερινές δου-
  λειές δττου δείχνεται έ'ξυττνος,
  έμττνενσμένος, έπιδΐέξιος.
  Αποτελεί τή σύνθεση μιάς
  δύναμης τής φύσης άκαταμάχη-
  της καί όρμηττικής, ένα είδθς δή
  μιοϋυρργοΰ, έναν έκτός νόμου
  δέδαια, πού τοττοθετεΐται πέρα
  άττό τούς κοινούς νόμους κα!
  καταφέρνει νά γίνει άττοδεχτή
  ή δική τού γνώμη, δχι μονάχα
  έπειδή άντατΓοκρίνεται έσωτερ*
  κά καί έπιτακτικά στήν έξωτε-
  ρική φύση τού, άλλά καί έττει-
  δή, άντίθετα πρός κάδε προκα
  τειλημμένη ίδέα καί δεδομένη
  γνώμη, παραδιάζει τή συνείδη
  ση καί έττιδάλλεται σάν μόνο
  δυνατό καί ούσιαστικό καθήκον.
  Είναι συγχρόνως άγγελος
  καί δαίμονας, ίνα σώμα πάντο
  τε ετοιμο νά δεχτεΐ μιά ψυχή
  σύμφωνη πρός τή δική τού ψυ¬
  χή, μιά περιέργεια καί μιά δρα
  στηριότητα σέ κατάσταση άκα
  τέργαστου ύλικοΰ πού γυρεύει
  την κατάκτησΓ) μιάς ίδέας, τής
  ίδέας.
  Άττοφασίζει μέ αύθεντία κι
  αύτοπεποίθηση. Δέ συζητείται
  ό δογματισμός κ' ή άδιαλλα-
  ξία τού. Τα υφίσταται, σέ πεί
  θουν γιατί τα τολμηρά έττιχει·
  ρήματά τού φαίνονται νά είναι
  αύτη ή άλήθεια. Παρασύρεται
  κι άνατττύσσει τίς άττόψεις τού
  μέ τέτοια δύναμη προσηλυτι-
  σμοϋ, ώστε ή στο.χειώδης κι ά-
  κατάλυτη λογικιή τού νά σέ ό-
  δηγεϊ άναγκαστικά στήν ιτρο-
  σχώρηση ττρός τίς άπόψεΐς τού.
  "Εχει λέξεΐς άττρόοτττες, φρά-
  σεις προσωπικάς, διασκεδαστι·
  κές άττανττισεις γιά νά έκφρά-
  σει διαττιστώσεις ττού θά μπο-
  ροΰσαν νά φανοθν παιδαριώ-
  δεις άν δέν εβγαιναν άπτό ένα
  ύττοσυνείδητο καί άνύττοτττο
  φτεροΰγισμα καθώς έττίσης καί
  δαθιές παρατηρήσεις, άλήθει
  ες ττού δέν ΰποτΓτεύεται κανείς
  γιά την κατασκευή τού άνθρώ-
  ~οο καί την ούσία τής τύχης
  τού.
  Άλάθτιτα τόν όδΓ|γοΰν στίς
  ττιό ψηλές Ιννοιες: μεγαλεΐο, !-
  σότΓΐτα, σύμττνοια καί τό άσβη
  στο έττιστέγασμά τους, την κα
  λοσύνη.
  Όξύτατες, σωστές, ψυχολο
  γΐίμένες, άλήθειες, ο! τταρατήί>ή
  σεις τοΰ Κοι/ίλεμώ. "Ομως ή
  στέρεη σόφια τής άκατέργα-
  στης γνωσεολογίας ττού είχεν ά
  ττοθησαυρίσει άττό την πολυτά-
  ραχη ζωή τού ό Ζοριμττάς, τρα-
  δάβι ττολύ ττέρα κι άπό τα 6-
  ρια πού τής βάζει ό Γάλλος κρι
  τικός. Ή ζωη τού τρομεροΰ
  αυτού Μακεδόνα, εΤταν μιά ά-
  σταμάτητη, άκατάτταυτη! σκοινο
  6ασα σ' ένα τεντωμένο σκοινΐ
  μέσα στό καθττμερινό τσιρκο
  της ζωης. Ποτέ δέ γνώρισε τή
  σιγουριά. Πάντοτε είταν κρειμα
  σμένη άττό μίαν λετττόταττι κλω
  στή, ετοίμη νά ττέσει καί νά
  θρι μματιστεΐ. Κι δμως, άττό
  την πάντοτε αίωρούμενη αυτή
  ζωή, ό Ζορμττάς είχε άττοχτή-
  σει μιά πολύτιμηι γιά τόν άν-
  θρωττο έμττειρία, τή στερεότητα,
  τή σιγουριά τής σκέψης κι αΰ
  τοΰ πού λέμε όρψιέφυτο. Καί φυ
  σικά, τα ήθικά διδάγματα άπό
  μιά τέτοια στέρεη σόφια κα!
  ττλούσια έμττειρία ττρέττει ·νά
  'ναι κατ' άνάγκη πολλά κα!
  σττουδαϊα. Τέτοια πού /ά λυτρώ
  νούν την ψυχή τοΰ άνθρώττου ά
  πό τό άγχος τού πώς ττρέ,ττει
  νά φερθεΐ ή ν' ά^τιμετΓωττίσει ά-
  νάλογες ττεριστάσεις σάν αύ-
  τές ττού συνάντησε στή ζωή τού
  ό Ζορμττάς. Βεβαία ό καταττλτι
  χηκός αύτός ανθροητος, δέ μάς
  ττρόσφερεν Ινα κανόνα ζωής ή
  μκί συνταγή γιά τή λύτρωση
  τής ψυχής μας. Αύτό θά 'ταν έ-
  ξοι άττό τή φύση τού την ττρω-
  τογονική. Μας ' δαχτυλόδειξεν,
  ώστόσο, τό δρόμο γ»α τή λύ-
  τρωστΐ. Στάθηικε ϊνας όδηγός,
  ίνας «γκουρού». Κ ι έτσι τόν
  εΐδε καί τόν άγϋπησε ό Καζαν
  τζάκης.
  Ποιό είναι τό κεντρικό ήθικό
  δίδαγιμα ττού >μάς ίδωσεν ό
  Ζορμττάς; Νά θαμάζεις τούς δυ
  νατούς, κείνους ττού ξε~ερνοΰν,
  μί την έττιμονή καΤ την άδάμα
  σττ} θελήση τσυς, τό άνθρώττι-
  νο μέτρο καί φτάνουν ώς τίς
  ■πιό άψηλές κορψές, ττού κατσ
  νικούν τή μοίρα τους· καί νά
  μοχτεΐς, νο ττασχϊζεις νά τοΰς
  φτάσεις.
  (Συνεχϊζεται)
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛιΗΟΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  Τηλ. 280291
  ΛΛΛ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΙΞΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΧΟΧ ΧΑΡΗ-)
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ "ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΛΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΙΤΟΥΙ"ΛΟΓΟΣ ΚΑ^ΤΕΧΙΙΙΗ..
  Την ττερασμένη, βδομάδα, ε-
  γινε στά γραψεΐα τοΰ Πνει/μα-
  τικοθ Σύλλογον Ηρακλείου
  «Λόγος καί Τέχνη», μιά ένδιαφέ
  ρούσα συγκεντρώση, μεταξύ
  των ιμελών τοΰ Διοικητικοΰ Σι/μ
  δουλίοίΐ κα! άρκετών μελών
  τού Συλλόγου.
  Σκοτπός τής σνγκέντρωσης
  αυτής ήταν ή έπαινετή πρωτο
  δουλία τοΰ Διοικηττικοΰ Συμ-
  δοιΑίου, νά άχούση άττό τα μέ
  λη τού Σύλλογον ττροτάϊεις
  καί Ιδέες, γιά τή σύνταξη «προ
  γράμματος δραστηριότητας» κα
  τα τή χειμερινή περίοδο.
  "Εττειτα άττό ίνα σχετικό
  πρόλογο τού Προέδρου κ. Πα-
  τταστεφανάχιη, άοχισε ή συζήτη
  ση την όττοία διεύθυνε ό Γραμ
  ματέας κ. Κορνάρος.
  Άκούστηκσν πολλές καί έν-
  διαφέρουσες γνώμες, Ιδεες και
  σιτν-κεκρι,μένες ιτροτάσεις, άττό
  τίς οποίες τό Συιμβούλιο θά έ-
  ττιλέξη δποιες κρίνει καλλίτε-
  ρες καί ττροσφορώτερες, γιά
  νά τίς ύλοττοιήση.
  ΟΙ ττιό συγκεκριμένως προτά
  σεις έγιναν άπό τούς κ.κ. Τσα
  κιρίδη, Άΐτσαλάκη, Μαρκατάτη
  καί Μάνο Χαρή καί άναφερόν-
  τοι/σαν, σύμφωνα μέ τή γραμμή
  δρασττιριοποίησης των μελών
  τού Συλλόγου πού τόνισε ό κ.
  Πρόεδρος, σέ άνάλτ^η εργασι¬
  ών, (είσηγήσεων, διαλέξεων, έκ
  δηλώσεων κλπτ.), άπό τα ϊδια
  τα μέλη, πράγμα πού καί τα
  Τδια δραστηριοτΓοιεΐ κα! τα
  δένει ττερισσότερο μέ τή Διοίκη
  ση, άλλά καί τό γενικώτερο
  ενδιαφέρον προκαλεΤται, μέσω
  τής δημοθΊΟτητας των ένεργει-
  ών αυτών "αί τής γντοστοποίη-
  σής των στό εύρύτερο κοινό.
  Μετταξύ των κυριωτέρων προ
  τάσβων ττού έγιναν, ήσαν οί ε¬
  ξής:
  — Νά τΐιμηθοΰν γνωστοί
  Κρήτες πνευιματικοί άνθροϊττοι
  κα! παληά μέλη τού Συλλόγου.
  — Νά όργανώνονται τακτι-
  κές καλλιτεχνικές έκδηλώσεις
  (μοοσικές κλτττ ) μέ κατάλληλες
  ττροεισαγωγικές είση,γήσεις.
  — Νά τταρουσιάζεται ή έρ-
  γασία μβλών'τοΰ Συλλόγου, ά
  πό άλλα μέλη.
  — Νά διευρυνθή ό άριθμός
  των μελών τοθ^ Συλλόγου.
  — Νά τταίρνη ό Σύλλογος
  δημοσία θέση, θετική ή άρνητι
  κή, επί γενικωτέρων θεμάτων
  ττολιτιστικών.
  — Νά γεφυρωθή τό χάσμα
  των σχέσεων παληών μέ νέα
  μέλη.
  — Νά γίνη στενώτερη συ-
  νεφασ'ια τοθ Σύλλογον μέ άλ-
  λα ιτολιτιστικά σωματεΐα.
  — Νά έχιμεταλλεύεται ή πά
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ αότοκίνητο Ν5υ
  1200 Ο είς αρίστην κατά¬
  στασιν. Πληροφορίαι τηλέφ.
  232.606.
  ΓΕΟΡΓ. Ε. ΤΕΡΖΑΚΗΣ
  Χειροθργος—Όδοντίατρος
  Βικέλα 17 (Βαλιδέ Τζαμί).
  Τηλέφ. 224-481
  Δέχεται καθ* εκάστην
  9—1 καί 5—9
  ρουσία στό Ήράκλειο άξ^ιόλο-
  γων πνενματιχών ττροσωπικο-
  τήτων διά έκτάκτων σνγκεντρώ
  σεων.
  — Νά εφαρμόση τό παρόν
  Σαμβούλιο τταλιηές άποφάσεις
  προηγούμενον ττού σχετίζονται
  μέ την άττονοιμή τιμητικών δια
  κρίσεων κλ~. σέ παληά μέλη.
  Τό Σιιμβούλιο άνακοίνωσε δ
  τι δρίοτκεται σέ συνεργασία μέ
  τόν Δή,μο, γιά παραχωρήση έκ
  μέρους τού άλλης καταλληλότε
  ρης αΤθουσας.
  Σημειωτέον δαι ή ύττάρχουσα
  αΤθοιισα εύττρεπίστΓΐκε κατά κά
  ποίον τρό>ττο καϊ ίπαψε νά πα¬
  ρουσιάζη τή μέχρι σιήμερα α-
  σχηιμη έμφάνισηι πού είχε.
  Δηλώθτ)Κ£ άκόμη ή άπόψαση
  τϊΰ ΣΜμδονλίοι/ νά ώργανώνη
  τσυλάχιστον 2 φορές τό μήνα
  (ήμέρα Πέμτττη.) τΓνευιματιικές
  έκδηλώσεις στήν αΐθουσα τοΰ
  Συλλόγου.
  "Ηδη προγραμματίστηκαν
  μιά μουσική εκδηλώση ττού θά
  ΤΟ 6ράδυ τής ττερασμένης Τετάρτης έγιναν στή Βα¬
  σιλική τού Άγίου Μάρκου τα έγκαίνια τής έκθέσεςος
  ζωγραφικής τοθ συμπολίτη ζωγράψου Στέλιου Μαρ¬
  κατάτη, ττού όργανώθηκε από τόν σύλλογο «Αόγος καί
  Τέχνη». Στήν εκθέση τού ό Στέλιος Μαρκατάτης ί-
  χει δώσει τόν τίτλο «Τειχομαχικά Β'». Και κοτταβά-
  λει τΓροσττάθείες μέσχχ άπό τούς ττίνακές τού νά κρα-
  τήσει, σάν άλλος Κινγκινάτος, τάν Κρήτη πού σ6ή-
  νει. Νά κρστήσει τόν κόσμο ττού έχει βάλει σκοπό τού
  νά μην άφήσει δρθιο τίποτα. Στούς ττίνακές τοΰ Μαρ¬
  κατάτη «διαδάζει,* κανεΐς την άγωνία τού καί την προ¬
  σπαθεία πού καταβάλη γιά νά σώσει δ,τι μπορεΐ.
  Τα «Τειμοχαχικά Β'» είναι μιά άκόμη προσφορά τοθ
  Στέλιου Μαρκατάτη στόν τομέα τής Τέχνης, την ό-
  ποία μέ τόση συνεπεία και ζήλο ύττηρετεΐ.
  έπιμελιτθή ό κ. Τσακιρίδης μέ
  τή συνεργασία τού κ. Φρουδα-
  ράκη καί μιά ττνει/ματική, μέ
  όμιλία — εΐσήγηση τοΰ Μάνου
  Χαρή.
  Ό παριστάιμενος διευθυντής
  μας δήλωσε ττρός τό Συμβού-
  λιο δτι θέτει στή διαθέση αυτού
  κα! των μελών τού Συλλόγου
  τή στήλη αυτή τής εφημερίδας
  μας, γιά προβολή 6τττ>ιουδτνττο
  τε πνευματικοϋ θέματος ί| σχε
  τικής εργασίας.
  'Εκιεΐνο πού πρέτπει νά τονι-
  στή Ιδιαιτέρα είναι δτι ή Διοί-
  κηση τοΰ Συλλόγου έδειξε δτι
  έπιθι>μεΤ_νά δραστηριοποιηθή
  καί νά δώση ίντονο τταρών,
  στήν ττνευιματιικιή ζοή τού Ήρσ
  κλείου, ττού — δυστι/χώς —
  δέν τταροοσιάζει την κινήση
  ττού έττρεττε
  Πρέτπει'δμως καί τα μέλη, νά
  συνδράμουν τή Διοΐκηση κα! νά
  τή βοηθήσουν στήν άξιέπαινη
  προσττάθεια άναδιοργάνχύσης
  καί δραστηριοποί'ησης πού άο-
  χίζβι κα! ττού πρέττει νά γΐνα ά
  ττό Ιδέα, πράξη.
  'ιΕιμεΐς τό εόχόμαστε, τό έλττ ί
  ζομε, τό πιστεύομε καί θά 6οη
  θήσ»με, μέ δσες δυνάμεις δια
  θέτομε, γιά την ττραγματοτΓθίη
  σή τού.
  ΑΛΚΗΣ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ
  Χειροΰργος - Οϋρολόγοο
  Δρ τοθ Πανετποτημΐθυ ΙΝΝ5-
  ΒΚϋΟΚ τέως Έτπμελητής τοθ
  8Τ. Ν. ΗΟ8ΡΙΤΑΙ, (Δ. Γβρρα-
  νίας) ασχοληθείς καί είς την
  ούρολονίαν Παίδων. 'Ενκατα
  σταθεΐς μονίμως είς Ηράκλειον
  δέχεται είς τό Ιατρείον τού,
  Πάρσδος Λασιθίου δ (Βαλιδέ
  Τζαμί) τηλ. 222.068 καί κλινη-
  κή «ΕΥΑΓΓΈΛΙΣΜΟΣ» τηλ.
  282.0Ό0.
  "ΕΚΑΒΗ,,
  ΜΡΑ ΔίΙΤΕΡΑ
  Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ
  ΜΕ 5ΗΕΛΗ ΟΡΧΗΠΡΑ
  ΡΕΖΕΡΒΕ: ΤΗΛ. 222.286
  ■ννννννννννννννννν
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΐοϋς κ.κ. Καφεπώλας, Παντοπώλας καί Μεταπωληιάς
  τόν άόν-
  ναγώνιότονεΐδποιότητα
  Κοιρέ ΤΣΙΧαβΚΗ
  πρόςδραχμάς
  140
  τόκιλό
  Έκ 1Α8 Έ«αιρβΙθ8 Καφέδων ΤΣΙΧΛΛΚΗ
  " # '«"Ενας — ένας και μή σττρώχνεστε... Όλοι θά δήτε, δλοι
  θά ττάρετε. .».
  Αύτό, περίττου, ίσχΰει τώρσ κα! μέ την ««ατ—γίδα των ιμη-
  ννσε«ν>. καΐ τή «δροχή των δικών», εναντίον τοΰ διευθυντή τής
  εφημερίδας μας, πού μόνο στό *ύλισ>μα άττό δδομάδα σέ 66ο-
  μάδα έχει 5 δίκες!...
  Ή πρώτη, όττως είναι γνωστό, ήταν τοθ 'Αρχιεττισκήπου
  Κα! κάττοιος, σχολιάζοντας την ττερΐ—ωση, εΐττε:
  __ Τα ττράγματα θά πάνε κατ' ευχήν, με τίς... εύλογίίς
  τής 'Εκκλησϊσς ή καλλίτερα τού Άρχτ,γοϋ της.
  — Δέ νομΐζω, τοθ απήντησε ό τχλλος Γιατί κα! τή χούντα
  πού την εύλόγησε ττρώτος, ττήγε.... κατά διαβόλου.
  Άς έλτπντ«με δτι ό διευθυντής μας, δέν θά εγκλιστή τού-
  λάχ,στον οτόν.... Κορτ^δαλλό, δττου δρίσκονται οί εύλογηθέν-
  τε; υπό τςθ Άρκιεττισκόττου Κρήτης «Οεόττ«.)ιτΓτοι>... Θεο-
  μτταΤχτες'
  φ Ή δίκη τον ΆρχιετΓΐσκότΓΟΐ; κατά τού Μάνου Χαρή,
  σε την ί,ύκοιρία νά έρθη, στήν έτπφάνεια κα! τό θέμα τής «κα¬
  ταλληλότητος των αίθουσών των Δικασττ)ρΐ«ν Ηρακλείου.
  — Μικρές, 6ρέ τταιδί μου, ο! α'θουσες, έλεγε στό διάδρομο
  των Δικαο-τηρίων κάττοιος.
  — Ί'Μστά, άλλά κα! μεγαλλΐτερες νά ήταν, ττάλι στενότΓΐτα
  χώρου θά ι/ττηοχε σέ τέτοια δίκη.
  Κι' αυτό, φυσικάς λόγ« τοθ μηνυτή. Άρχιεττΐσκοττος είναι
  αύτό;, δέν είναι τταΐξε — γέλασε.
  Σάν υμνη-ής δμως τοΰ... γεΤνοΙου Παττακού, είναι, όπωσδή-
  ποτε... κλάψ: — γέλασε!...
  φ Τα λάβη ττού έκανε ό ττρώτος συνήγορος τοΰ Άρχιε—ισκο-
  ττου, (πού 6ύμωσ« γιατί τόν άττοκάλεσα «οΐωνοϊ Άρχιειτίσκο-
  ττα κα.' έκανε κι' αύτός, μέ τή σειρά τού, μήνυση, στό διευθυν
  τή μας), ώδΐιγήσανε φαίνεται τόν κ. Εύγενιο νά ενισχύση τή
  θέση Όν και μέ δεύτερο σννήιγορο.
  Ή έπιλογή μάλιστα ήταν καί κάτττος έκ τού πονηρού (δια-
  φύλαξον καί σώσον ημάς έξ αυτού, άμήν) δεδομένου δτι ό νέ-
  ο; σονήγ' ρος σι/μττίτττει νά συνδέεται στενά μέ. την σχεδόν ά-
  νύταρκτη Νομαρχιοκιή Έπιτροττή τής «Νέας Δημοκρατίας»
  ή καλλί-αρα γιά νά εΐμαι σοχττώτερος ώς πρός τό πρόσοτΐβ,
  τή^ παλτα^ ΕΡιΕ.
  Δυνα-ός, δλέττετε ό άέρας των άττοκαλύψεων καί μπροστά
  στόν κίνδυνο πού διέτρεχε τό οΐκοδόμη-ιχα ή μάλλον τό.. τσαν-
  τήρι τού Άρχιεττισκοπου, θ^μήθαικε άντ! γιά έκκλησιαστικό 0-
  μνο τό έλαφρο τραγουδάκι τού Γιάκοβλβφ:
  «Τσά^τηρ, τσαντηιράμ, τσαντηράκι μου».
  φ Άπρόσκλτ|τους καί άνεττιθύμητους «έτησκέτττες» είχε την
  τταροτμονή τής δίικης μας στό Άρχιεττισκοπικό Μέγαρο ό "Α·
  V
  ι οί- (;) Κρήτης (;).
  Ήταν οί έκατό τΓερί-ΠΌυ Βονιανοί ιτού ττηγαν να τοΰ δια-
  μαρτυρηθοΰν γιά τίς δυό «σοΰττερ ιμοντέρνες> καλόγρηες ττού
  «μετεκάλεσε» άπό την περιοχή 'Αττικτΐς ό κ. Εύγένιος.
  Μεγάλη _ή ταραχή τού άττό τή... συγκινηθή πού ίνοιωσε 6λέ
  ττοντας τό -τοιμνιό τού νά έ'ρχεται πρός αυτόν, μιά πού έκίΤ-
  νοε δέν ττηγαίνει πρός αύτό. Τόσο μεγάλη, ώστε αρχισε να...
  τρέμη Καί ό λόγος φυσικά ό δαθύτερος ήταν ή όργή τοΰ θε-
  οΰ. Γιατί όπως είναι γνωστόν: «Φωνή Λαοΰ — Όργή θεοΰ»
  φ Τ« μόνα πού δέν κοκκίνησαν στό Μέγαρο τής Άρχιεπισκο
  ττής άπό δσα άκιούστηικαν άπό τούς Βονιανούς γιά τίς δνό
  Καλόγρτ^ες ή μάλλον €Μαλίτσιες», ήταν τα... χαλιά.
  Κι' αύτό γιά τόν άτΓλούστατο λόγο, ότι τα βελούδινα χα-
  λ·ά τής Αρχιεπιοτκοπης είναι., καττακιόχικινα!...
  φ Πέρα άπό τα άλλα κομφόρ πού διαθέτουν οί ττροστατίιιομί
  νες Καλ6γι>τιε<. τού 'Αρχιεπισκοττου στό ττολυτελέστατο διαμέ· ρισμά τοι,ς είναι καί ίνα πικ — άττ. Σύμφωνα μέ τίς καταγγελίες των αύτικόων μαρτύρ«ν κσ- τοίκων τής Βόνης, οί δυό μον«αχές τό χρησιιμοποιούν γιά νά άκοΰ/ τοΰε... Ύμνους τοΰ Δαυίδ, δττως τούς έχει... διασκευά· αει ά.. Νϊκος Ξυλούρης! ,. φ Ο. Μοναχές δμως χρηκημο—οιοΰν κα! άτομικά ικτμφόρ -β* «ως «μτ^ιούντ^ — σέτ» μέ ττολλά ίργσΧΐΜΧ κσ! κυρίοις... τσι μττιδάκια γιά τα φρύδια, καθώς καί σειρά άττό άρώματα κοί κολώνιες. Γιά τα ττρώτα δέν ξέρω άν χρειάζονται, γιατί τό... μαντη- λι τής κεφαλής ττού φοροΰν οί καλόγρηες είναι τόσο χοΜπλά τγοΟ κρώβει τα... γαιτανόφρυδά τους. Γιά τίς *ολώνιες δμως καί τα άρώματα εΐμαι άττόλυτο σν<4<νο νι4νς. Χρειάζονται ττολλά μυρωδικά, ττάρα πολλά, γιά νά. καλύ- ψουν τίς ... αναθυμιάσεις. . Τό Λιδάνι, τ< δεντρολίδανο, κα! τα έκκλησιαστικά· θαμιάμο τα, είναι ξετιεροκτμ·ένο: ττιά, γιά τίς... Μοναχές τού Δεσΐτοΐη, πού είναι τόσο.... μοναχές, ώστε άττό τό φάβο τους μττοοε!, νά .. σφιχταγκαλ,άζονται κιόλας1.... Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ,, ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Π* ΟΣΟΫΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΡ-νΐϋΕΟ «••«Β* «ι τού ο τίς ήλ.κίες τ6 Χ»'<6ν ήλεκ^ρο λο συνδυασμώ ίαυτό·/ 2- Υ μ.άς νέας ίκττομΐΐης 1'ς ώρ^ τήί ηνέρο»;. Είναι γ·« δ>*ς
  Ζχ ^ «^'ζ^^ ^ Τ
  σ&<· *Ρ°σ·έ,Χ' έναν μίσ ^5<^λητος πτ,γή η άκόμη κα! μέ τόν Τδιο ϊο Μ ■"■' λ ι ά ρ 6 ο ί ! Πελότσ. •♦'λές Ποδόσοα.οο. μττοροΰν νά δοκ.μασθούν στο 1ιβιχτ·« νά τελί.οτ.οβίΙοΛ' — ΕΠ»' Ο^'0^^™ ν-οροθν νά ό-ευθυνβούν στήν «ΠΡΟ Τηλ. 856.292 «"-ΤΒΛΒΡΙΟΥ 174 «α! ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΧ, 1 — 844.460 ΑΘΗΝΑΙ 1> ι
  1 Δ1ΚΙΜΙΡΙ0Υ 1975
  ΗΡΑΚΛίΙθ "Η ΑΑΗ#ΙΙΑ., ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΙΛΙΑΑ 3
  ΕΛΕΥβΕΡΟ
  Ο_ΑΜΑ_ΓΡΑΦΟΥι
  ΟΙΑΐνΑΓια_ΤΕ_ΜΑ.
  90 ΗΡΑΚΛΕΙΡ.ΤΕΣ
  ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΕΗ
  Άξιότιμί κ. Διευβυντά,
  Άναμφισβήττΐτα ή τηλιόρα-
  σις αποτελεί το πλέον σύγ¬
  χρονον μαζικόν μέσον ένημερώ
  σεως τού κοίνον.
  Έξ οδ καί ή Ίτροστταβεια
  κυ&ρνώντων καί άντι—ολιτευο
  ,μίνων διά την δσον τό δυνα¬
  τόν δημο*ρατικ«τίρα καί άττο
  τιλισματικωτέρα άνοψόρφωσιν
  τού Ίδρνματος τ ό οποίον έ-
  λέγχίΐ τό σύγχρονο αύτό μέσο
  τής ένημερώσεως τού κβινοΰ.
  Πρός αυτή την κατιύθυναιν
  στρέφονται λοιττόν όλαι αί ε¬
  νέργειαι τΑν αρμοδίων, διότι
  κανιίς άττό αύτούς, δέν θο ττί
  οτιλλ ότι τα τηλεβτττικά κύμα
  τα μέ δλη την τεχνολογική έ-
  ξέλιξη τού 1975 δέν φβανουν
  όητο τόν σταθμόν άνα,μεταδό-
  σεως στούς δέκτες υιός ορι¬
  σμένην ττεριοχής τής ττόλεώς
  μας.
  Είναι ό—ίστιντη άλλο διμως
  «τέρα γιά ιτίρα άληβινή αυτή
  ή καταγγτ,λία την όττοίαν κά¬
  νωμε σήμερον εμείς οί κάτοι-
  «οι τής τκριοχής 'Αγ. Τριο>
  βος
  Πλέον τού μηνός καί λόγω
  εγκαταστάσεως είς τό τταλβι-
  όν εργοστάσιον ΔΕΗ (Μίτπντϊ
  νάκι) ενός ττομ—ού, αί τηλεο-
  ι— ικαί σνσκευαί μ άς ϊχουν
  ματαβληθή, είς οαδιοφωνικάς
  τοιαύτας.
  Καί αυτή είναι 4 αΐτία της
  σημερινάς άττό των στηλών
  της εγκρίτου εφημερίδος σας
  διαμαρτυρίας μας. Είναι ό—β
  ραδεκτον να μην λαμβάνηται
  ώττ' δψιν ή δικαία φονη των
  κατοίκων της ττεριοχής ο) ό-
  ττβϊοι σηιμειωτέον τφθβρχόμε-
  νοι άττό τα τττωχώτερα λαΐκά
  στρώματα τής κοινωνίας μας
  <μί τόσας στερήσιις -ροίβη- «αν ιΐς την δαπάνην της άγο- ράς τής μαγικής σνσκευής ή όιτβία ώς διαφημίζετο 0ά ί- φεριν «&λον τόν κόσμο στό οττίτι τού». Καί άντ' αύτοθ λόγω ό-ρο νοησίας καί αδιαφορίαν των αρμοδίων τής ΔΕΗ μία χαρι- τωμένη γκραβούρα -αρουσιά ζιται καθημερινώς στήν μικρή μέν αττό τα αρμοδία ϋργοτνα της ΔΕΗ νά —ροβοθν είς τάς δεούσας ενεργείας αί οποίαι άτταιτοθνται διά την μεταφο¬ ράν τού ΐταμττοϋ είς μίαν άλ¬ λην τοιτοθεβ-ίαν καί νομίζομεν δτι αύτη ή τού εργοστασιον των Λινοττίρσμάτυν είναι ή ί- δανικώτερη λύσις τού ττροβλή ματός μας. Εύελττιστοΰντες δτι ή δι¬ καία φωνή μας έτπτέλους θά είσακουσθή άττό τα «ώτσ» των αρμοδίων παραγόντων. Ευχαριστούμεν δια την φι- λοξίνίαν. ΟΙ διαμαρτυρομένη κατοι- κοι Άγϊ'ας Τριαβος: Μοσχονάς Γ. Κουράικης Ν. Φαλατάκης *|. Καμττουρακης Ί. Λαμπράκης Χ. Πρινιανακη Λευκή Καλαθάκης Παν. (Έττονται 83 ύττογραφές) ΣΤΕΦ. ΠΟΤΑΜΜΝΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΤΗ ΔΑΝΙΑ Έ—ιδή τό αΤτημα τής μο τ<*·ρα« τοΰ ττομ—)ΰ καί σ*>
  ο-τρ κα( δίκαιον είναι, ζητοΰ-
  ΦΙΑΙΚΑ ΛΟΓΙΑ
  ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ
  Άγατττητέ Μάνο,
  Σήμερα σοΰ γράφω δυό λό-
  γι«, γιατί θέλω νά σού στεΐλω
  την συνδρομή γιά την «Αλή¬
  θειαι».
  'Εττέιδή ακριβώς δέν ξέρω ττό
  σο κοστίζει τού έξωτερικού,
  σοΰ έσωκιλείω 200 δρχ. γιά
  20 έφημβρίδες.
  Άν καιμιμκ4 φορά βρεΐς λίγιη
  έλεθθερη ώραι, θά χαρω ττολύ
  άν μοθ γραφείς έστω καί μβρι
  κές λέξεις.
  Χαΐρομαι πού άγωνίζεσαι χω
  ρίς φοβο έναντι α στίς σκότει-
  νές δυνάμεις, τταρ' δλβς τίς ά-
  ττειλές καί τίς φοβέρες.
  Χαρας την Κρήτη άν είχ€
  άκόμη μίαν «ΑΑΗΘΕΙΑ», αν Ϊ.Τ
  χε άκομη^ναν ΑΛάνο Χαρή...
  Διττλός θά ήταν ό αγώνας,
  διττλό τό κέρδος, διττιλή ή νίκη...
  Αύτά γιά σήμερα.
  Σέ χαιρετώ μέ άγάττη
  Μονοιχο 11.11.75
  ΣΤΙΕΦ. ΠΟΤΑΜΙΑιΝΑΚΗΣ
  'Αγα—τντέ κ. Διευβυντά,
  Θεωρώ τόν έβυτόν ιμου ίδιαΐ
  τερα εύτυχτ), διότι ο—«υβύνομαι
  σέ έναν σνθρωατο νέο κσί δρο-
  στήριο, ό οποίος έδώ καί αρκε
  τα χρόνια ιμοχθεΐ κσί ττασχίζει
  διά τό καλόν τής 'Ελληνικής
  καί, τρροσφάτακ;, διά τό καλόν
  τής Κρητικής Δομοσιότητος.
  Πρίν ττροχ«ορήσω την —αροθ-
  σα μοί/ έτπτρέψο—έ μου νά αν
  στηθώ κ. Διευβυντά: Όνομάζο
  μαι Κουμπ€.νάκης 'Ηραχλή'ς «αί
  κοτάγομαι άττό τό Ηράκλειον.
  ΕΤμαι άττόφοιτος τής Δομοσιο-
  γραφικ,ης Σχολής τού Σ«μο>
  τείου «ΟΜΗΡΟΣ>.
  'Εοω καί ένα μήνα ττερίπου
  εύρίσκομαι είς Κοττεγχάγην φι
  λοξενούμενος γνωστης μου οίκο
  γενβίας. Κβτά την μ·έχρι τούδε
  τταρσμονην μου είς την Δονίαν
  μοϋ εδημιούργησε τρομεράν εν¬
  τύπωσιν τό γεγονός δτι οί ττε-
  ρισσότεροι άττό τούς Δανούς μέ
  τούς όττοίους έρχομαι £[ς έπο
  Φήν καί ίχοϋν έτΓΚΛοεφθεΐ την
  ΚρήτΓ), έκφράιζονται γιά τό νη
  σί μας μέ τα κολακευτικώτερα
  λογια.
  Μία των τελευταίον ημερών
  επ ιοτκέ<}>θΐ>κσ τα μεγαλύτερο
  Τουριστικά Γροκ^ΐο: τής Δανί-
  ας, μέ την βοήθειαν Δανέζας
  ξεναγοΰ, ή οποίαι ήργάσθη την
  περασμίνΓ) σαιζόν είς τα Ηρά¬
  κλειον.
  "Αρχισε λσιττόν ό νούς μου
  νά στρέψεται στό γράψιμο ενός
  ρεπορτάζ γύρο όπτό την Κρή¬
  τη, την ΤουριστιΚΓ) Κρήτη,, υί
  συν)εύξ£ΐς Δι)ντών Γραφείων Τα
  ξιδίων καί ιδιαιτέρως μέ τόν
  Διευθυντήν τού 8·Ρ·'·—·8·. τού
  μεγαλυτέρου ταξιδιωτικοϋ Όρ
  γσνισμού είς την Δανίον, μέ
  γνώμες ατόμων τα άποΐα ήδη
  έχουν έττισκεφβη τό δμορφο νη-
  σΐ μας.
  Νομίζω δέ δτι τό ανωτέρω
  ρεπορτάζ ενδιαφέρη άμέσως
  τόν Κρητικό λαό καί μάλιστα
  τόν λαό τής 'Ανατολικιης Κρή¬
  της πού άττστελεΤ τό Τουριοτι-
  κιόν Κέντρον τού νηβ·ιού. "Ελα
  6α 5έ τό θάρρος νά α—ευθυνθώ
  σέ σάς, έκπτρόσωπο της νέας
  γεννιάς, διά νά σας ρωτήσω
  αν δέχεσθε την δημοσίειχτη των
  ανωτέρω ρεττορτάζ είς συνέχει-
  σς είς τό έντυτττιόν σ·ας.
  Παρακαλώ άπαντήσατέ τό
  συντομώτερον.
  Κοττεγχάγη 1.11.1975
  ΛΑετά τιμης
  ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΥΑΑΠΕΝΑΚΗΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
  ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  «ΣΤΑΜΝΑ»
  Κάθβ βράδυ μαζί σας οί:
  ΝΤΟΥΕ ΛΟΥΤΣΙΟ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΙΝΑΣ, ΧΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑ
  ΚΑΙ Η
  ΠΟΛΙΝΑ ΑΗΜΟΥ
  ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΝΙΝΟΥ
  ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ: ΑΛΚΗΣ
  ΡΕΖΕΡΘΕ ΤΗΛ. 286106
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΞΥΛΙΝΩΝΕΠΙΠΛΩΝ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
  ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΙ
  ΣΑΛΟΝ Ι Α
  ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΙ
  ΣΚΡΙΝΙΑ
  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ
  ΠΟΡΤ — ΜΑΝΤίΙ
  ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  ΝΤΙΒΑΝΙΑ
  ΣΥΝθΕΤΑ — ΕΠΙΠΛΑ
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
  ΤΙΜΕΣ ΑΧΥΝΑΓηΝΙ-
  ΣΤΑΙ
  ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑΙ Ι¬
  ΔΕΑΙ
  ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕ-
  ΠΤΟΜΕΡΙΑ
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑ¬
  ΡΑΔΟΣΙ
  ΤΕΛΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΆΣ
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ
  ΣΚΕΥΗ
  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟ-
  ΣΩΠΙΚΟ
  ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ, ΣΩ-
  ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
  ΜΑ2ΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  -Τα ϊπιπλα μας καλύπτουν βλβς τίς άνάγκβς τοθ συγ¬
  χρόνου σπιτιοθ
  —Μβταφέρομβ τα βΐδη μας δπου μάς ζητηθοθν
  —Τα ηροϊόνταμας διακρίνβι ή ποιότης καί ή χ«μηλή
  τιμή
  —Έλέγξατ€ κβί κρίνατβ την προσπαθεία μας
  —Προτιμήστβ μας γιά τό συμφέρον σας
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 5ον χιλ. όδοθ Ηρακλείου Μοιρών
  Τηλ. 280.689
  ΕΚΘΕΣΙΣ Α Πλατεΐα Άρκαδίου Τηλ. 284.759
  ΕΚΘΕΣΙΣ Β Μανουσογιάννη — Πλατεϊβ Άρκαδίου
  Τηλ. 289.160
  «ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ
  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ»
  'Αξιοτκμε κ. Διευβυντά,
  Είς τό ύ-' αριθ. 24 της
  17ης τρέχοντος, φύλλον τής
  εγκρίτου εφημερίδος σας καί
  ώ—ό τόν τίτλον «'Εκβιασμοί
  Άστυνομικών» δη^μοθΊεύεται
  σχβτι«ήν έττιο-Γθλήν την όττοί¬
  αν υ-ογραφ«ι £νας Γιάννης Μ ι
  χαττουλος όδος Σττετσάν 11
  ενταύθα.
  Έτκιδή συμιττ«ιματικα ίίχω
  τό ϊδιο δνοιια καί έττίβετο μέ
  τόν έ—ιστολογράφο έ-ιθυμώ
  νά άνακοινώσω διά τής έφη,με
  ρίδος σας ότι ουδεμίαν άττολΐι
  τως σχέσιν Ιχω μέ τόν ανωτέ¬
  ρω συνώνυμόν μου ό οποίος
  ένδβχομένως ή δέν έτηθυμεΐ νά
  ό—οκαλύψη την —ραγματικήν
  ταυτότηττά τού ή ττρόκειται
  ττερί σττίίρας ά—αταιώνων, 6ε·
  δομίνου δτι όδός Σιτετσών 11
  δέν ί—άρχει έντός τής πόλεως
  'ΗρακλεΙον.
  Τής υποθέσεως άς έττιλη¬
  φθούν αί άρμόδιαι Άστυνομι
  καί Αρχαί.
  Έν Ηρακλείω τή 26.11.75
  Μετά τιμής
  ΙΩΑΝ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
  'Αγ (ου Φανουρίου 17
  Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  Δέν γνωρίζομε γιά σττείρα
  άττχ—εώνων, άλλά, γνωρίζομε δ
  τι οννύτ—σε νά άτΓθκαλυφβ/ν μιά
  αλλη σττεΤρα «α( δτι ήδη, διατά
  χθηκε ττροκαταρκτική εξετάση ά
  ττό τόν κ. Είοβγγελΐβ.
  ΑΝΑΣΤΑΣ. ΑΑΙΓΙΖΑΚΗ
  ΧλΝΙΟΤΙΚΟΜΗΜΥΜΑ
  Πρός ΤΟν
  μ. ΑΑάνον Χάρην «Η ΑΛΗβΕΙΑ»
  Ήράχλειον
  Εύχές καί χαιρετΐσματα, ά¬
  ττό τή Δυτική Κρτγττϊ.
  Περιμένω τό μήνυμά σαις ηί
  θε δδομάδσ, χοορά νά δώση κα
  ν' βναμετοοδώστ)...
  ΑΝΑΣΤΑΣ ΙΑ ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ
  Κοβηγήτρια
  Χανιά
  Αόγιο
  ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
  Τού κ. ΚΩΙΜΉ ΛΑΙΔΗ
  ΚΟΣΜΟΣ. €Όμορφος κό-
  σμος, ήθικΐς, άγγ«λικα πλβ-
  σμένος»(;) Καί τί άγγελικά
  Τόσο. άγγελικά, δσο, Τσως ή
  ζή μσς (δν φυσικσ την κάναμε
  ώς έττλάισθη) ώξιζε τόσο ττολ-
  λά και θαυμασία, δσο δέν μττο
  ροΰσε νά σι/λλαδη, ό νούς τού
  άνθρώτπ<ου. 'Αττ' την στιγμή δ- μως ττού ζης ο*1 ίναν κόσμον ττού ό Πλάστης Τού λέγει: «...υΐοί διάβολον κα! τής αιώνι¬ ον κολάσεως κι' όχι τής δασι- λείας μοί» καί τό ριγτό «μωραί νέ ι Κύριος ούς βούλεται απώ¬ λεσε ι» ε τότε ττιά είναι πού φω νάζεΐς κι εσύ δυνατά, γοερά: «Νά ζή κανείς ή νά μή ζή»; Γιατί, άληβΕια, νά λέ,γεσαι αν θρωπτος ιμέ θείαν κατττχγωγήν χαί μορφήν άγγέλοι» καί νάσοι ζώσα ονμφορά αύτό είναι κάτι όχι άττλώς άπταράδεκτο, άλλά, σοστό κουρέλισσμα ψυχής. Μιάς ψυχής τγού ούτε ή κόλαση τού Δάντη μττορεΤ να δεχτή "Ενας άψανισμός σ' £να «πύρ τό εξώτερον» θαταν όλόσωστη Ιδέσ κατατάξεως. Κι' &μως τό πλάχϊΐμα αύτό τό διολογικό, ττού λέγεται άνθρωττος, <εΤ κα! τό ττράολημα εΤναι τώρσ ττιά, μιά ττού οί δυνατότη/τες άφανι- σμοΰ τού άνήκουν μόνον είς τόν Θεόν Πατέρσ, νά ρωτήρη κανείς τό -ως ττρεττει νά ζή. Νά ζή σάν Χίτλερ, Μουσολί¬ νι, Ιωαννίδης, Φράνκο, Πινο- σέτ, ή σάν τούς Ραούς Φολε- ρώ, Χέλτερ Καμάρα, βέσεις ά γάττης, αληθείας, δικαιοσύνην, αλληλεγγύης; Πως, άλήθεια, ττως νά ζης; Καί γ «στ! ιμέ τούς πρώτους κ ι δχι μ£ τούς δεύτειρους; Γιατί νασχχι άνη*/υχος, τσλαίπωρος, ροχένδυτος, ττεινοοσμένος, γνι- μνός, άψύσικος δηλσδή, καί για τί νά μην εΤσαι ήσυχος, ήρε- μος, εύτυχισμένος; Τί φταίει, τί; ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΙ ΕΣ σου; Μά τότε τ! βρέθηκες άνθοωττέ μου, ΑΝΘΡΩΠΟΣ; Νά λέγεσαι <3α6ρωττος κα! νά καλ- λιεργής ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ, Ιδιότη τες ττού καταττολεμοθν τό δί- καιο, σκοτώνουν την ΑΛΗ- ΘΕΙΑ, κατακερματίζουν τό Ε- ΓΩ, τό θείον αύτό δωρον τού άνθρώττου, παραμερίζουν την συνανθρωττιάν, εύνοοΰν καί συ- νενούν στίς ψυχικά καί σώματι κά άχαρες θέσεις, κατατΓολε- μοΰν την σοδαρότητα, έκμηδε- νίζουν τόν ττνενματισμό κσί γε νικά ζημιώνουν την όρθή θέση της ζωής. Γιοττί τό κάνεις, για- τΐ; "Οταν «άποτε ρώτησαν την ικαμήλσ άν προτιΐμδ τόν άνή- φαρο ή* τόν κατήφορο, αυτή ά- πάντησε: «Χάθοκε ά Τσιος δρόμος»; Χάθηιοε, λοιττόν, κι ά πό έμάς ή ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΙΣ στή ζ«ή κι εμεινε μόνον, ό έ- γωκεντρισμός ύ κούφιος, ή καλλιέργεια ίξεων και τταιΐΐ&ν •οαί οί άλλοττροσαλες ΑΔΥΝΑ ΜΙΕΣ μας; Γιατί; Γιατί, άλήθεια, γιατ! δέν είναι τα «σΰκα — σύκα» άλλά, όρίζουν άγουν καί φέρουν τα — «ΑΔΥΝΑΜΙ ΕΣ, συμφέ- ροντα» — τής θελήσεως μας καί μόνον; Πώς περττατούμε ε- τσι άφύσικα στή ζωη κα! πά- με κόντρα σ' ίνα δρο πλασίμα ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΕΡΗΑΝΙΑΣ Γιά κάθε είδος υλοτομίας θά δρτντε ακριβώς τό κα- τάλληλο τιριόνι, στή σειρά τού 8ΤIΗ^: ά—ό τα μι¬ κρά χλαδευτικά ττριόνια, μ&χρα τα μεγάλα, μοντίλα γε νίκης χρήσεως. ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ ΑΚΟΜΗ: 'τ'ΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ <8ΤIΗ^». ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΙΤΖ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Ο.Ε. Πλατεία Άρκαδίου — Κυρίλλου Λουκάρεως 15 . 282,124 Νυφικά ύψηλής ηοιόττττος ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Παραπλενρυς «Κατράντ£ου>
  Τηλέφωνον 283.428
  Γιά δλους έβάς πού κατοΛαβαίν—ε ττόσο άτιταραίττγ~ είναι
  στήνέττοχή μας μιά ξέντ| γλώσσα:
  ΤΟ «ΡΗΟΜΟΒΙ.ΟΤ»
  δΟΡΕΗ ΕΝβίΙδΗ
  Τώρα καΐ α* Α ν ΚρΑ«η
  Μέ τό υοναδικό διττλά τ^ογοαφτιμένο τού σύσττιμα; έξ ολο¬
  κλήρου στά οτούντιο τού Β.Β.Ο-, τής 'ΑγγΑίας.
  5.000 λέξίΐς
  7.500 Ιδιοματιο-μοί καί πρβτάσεις
  125 ττερκκτΗΐότοπα μαθήμβτα
  ΠΤΥΧΙΟ ΡΗθρΙΟΙΝθΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΛΓΓΛΙΚΉΣ
  Είναι 4 φορές ττληρέοττερο κα! 7 φορές Φβη/νώτερο.
  Κυριολεκτικά ύτκερταχίίας έκμαθτννσειως, κατάλλΐ|λο κβΐ
  προσαρμοσμένβ στίς άνάγκίς τού κώθε άτομον, ακτχέτως
  μορφώσεως καί Αλικΐας.
  ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ γιά δωρεχίν έΠΓίΒ«ιξΐ» <πόι> κ.:
  ΜΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΗΝ
  ΤΗΛ. 284.185 — 285.020
  ή ά-βυθΐΛΐθ»ττε στό κατάοτημα δίσκων
  ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΕΡΑΚΗ
  ΔΕΖΙΊΟΙΝΙΣ τϊλίΐόφοιτος Γυ
  4>ναο-(ον γνωρίζων Λογιστική
  ίητεί ανάλογον εργασίαν. Τη-
  λίψ. 223371 (Δίς "Αννα)
  224207 ώραι καταστημάτων.
  τος δχι Τοχ?ι ττρός Τσους, ώς
  θεΤος κα! Ιίρός νόμος όρίζει, άλ
  λά τκρττοΓΤβμε μ' ίνα περ—ατη
  μα τΓαθΓ)τικοϋ «έγώ», πού τό
  νόημά τού είναι κυριολεκτικά ή
  άνισόρροττη κατάστασις τού άν
  θρώπον στή ζωή.
  Μά εΐμαι «ΙΕΓΩ»;
  Ποίος «έγώ» βρέ άνθρωττοει-
  δές;
  Κι' άν όντως £ίσαι σύ ό «έ¬
  γώ» ττού καυχάσαι γιοττί δέν
  διαιωνίζεις αύτοδΐΛ»αμα τόν έ-
  οντό σου σέ τούτη τή ζ«ή, Ποΰ
  είναι ή δυνρμή σου, άνθρωττά-
  κι; Γιατί γεννήθτΐκίς γνμνός
  σάν χαί τόν τελευταΤο τής κα¬
  λύβας καί ξαναττεθαίντνς τέ-
  τοιος; Μέ ποία φΐλοσοφία καί
  λογική αντιμετωητίζεις τόν θά-
  νατο; Μέ τό καύχη,μα ττώς κατε
  ξουσίασες την Ολη; "Εστω ναί.
  Τί ττέτυχες μ' αύτό δταν ττίσω
  άψισες έρεί-ια ψυχικά, σώματι
  , άνθρώπους ττεινασιμένους
  πνευματικά κα! ψυχικά, ύλικά
  κα! λειψανδρικά. "Εψυγες μέ
  τίς ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ: Τό χρίμα,
  την ΰλη, τα άγαθά τής Ολης, τα
  ιμίσα, τα ττάθη, τίς έξεις καί τό
  κακό σου παράδε.γμα. Π' αυ¬
  τόν τόν δαμασ'μό καυχάσαι 6ρ£
  άνθρωττοειδιες; Γιά νά λές τα
  δικά μου — δικά μου καί τα
  δικά σου δικά ιμου κι δλα δ,·
  κά μου κι έσυ, ό 'ίλλος, δικός
  ιμου, άκόλθυθός μου, ύπηρέτης
  μου, δοΰλος μου σωστός, στίς
  έξεις καί στά πάθη μου;
  Βρέ τό πουλάκι μου. Καί
  ττου, εν τοιαύττ) τ-ριτττώσει,
  είναι ή ΑΞΙΑ σου σάν άνώτερο
  δν πού θεωρης τόν έοντό σου;
  Είναι άνωτερότης νά εΐσαι ή
  ■πέτρα τού σκανδάλου γιατί εί
  σαι ττλούσιος, Ισχυρός, δυνα-
  τός, έξουσιάζεις αλλοικ: καί
  τούς δεσ-μεύεις την ελευθερία
  σκέψεως, κινήσεως, μορφώσε
  ως; Εΐσαι άνώτερος, γιατί
  τρώς άχόρταγσ άνάμεσα οτοός
  τπεινασμένους, στούς φτώχούς,
  στούς ρακένδυτους; ΕΤσαι άνώ¬
  τερος γιατί χορταίνεις άττό φαΐ
  κα! σέξ, ποδοττατώντας λογ;κή
  κα! ήθική; Είσαι άνώτερος για
  τί έ'χεΐς δική σου κατευθυνόμενη
  λογική πού όρίζεις καί έττιβάλ
  λεις στούς άλλους, χωρίς οχ6α
  σμό, έστω τής γνώμης των. Εί
  σαι άνώτερος γιατί έτσι τό θε
  λεις καί τό κάνεις δττως τό θέ-
  λεΐς γιατί διαθέτης τό χρηιμα;
  Τί κρΐμα. Μέτρησες μ' αύτό
  τ ό μέγεθος της τταράλογης αυ¬
  τής ώξίωσής σου; Είδες καθό-
  λου μέσα σου; Μελέττισες τα
  τ-ροβλήιματα γύρω σου; Γνώρι
  σες τί θά ττή νά «κοιμάται σέ
  δρεμμένο χώ,μα» ό συνανθρω-
  πος; Πώς τό πιστεύεις δτι κινή
  ται τό τομάρι σου; Γιά ανδρι·
  σμό θεωρείς τίς πράξεις σου ή
  λειψανδρικές καί άπάνθρωττες;
  "Εχεις τό βάρρος νά άνχχγνωρ!-
  σης την άξία, την όντότη,τα,
  τόν σεβασμό «αί την έκτίμηση
  στόν συνάνβραπο; Δέν τδχεις.
  Κολακεύεσαι νά σ' έπταινοΰν
  «οόλακες, έν αντιθέσει μέ τόν ε
  λεγχο τρού σού κάνουν οί αλ-
  λοι, γιά τίς κούφιες κι' άχρη-
  στες καί στόν Τδιο τόν έαΰτό
  σου (σχνές καί δολοφόνες ΑΔΥ
  ΝΑΜΙΕΣ σου. Τί Κρΐμα!!!
  ΚΩΣΤΗΣ ΑΑΊ-ΔΗΣ
  ΙβΑΝΝΗΣ
  ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ!
  Ιατρόν Χειρουργό«
  Δέχετοη ε($ την κλινι¬
  κήν τοο "Λν»ο, Πσ?-
  τιλιήμοον.
  1,
  "Αν άνήκετε στοίτς καλοΐτς
  όδηγούς φυλαχτήτε άπό τοάς
  μέτρΐους.
  ...μέ Ηομική ΠροστασΙα ΑΗΑΟ
  Σ4 κάθε άτιίχημα πού όέν φταϊτβ ή ΑΗΑΟ σδς
  προστατίύει κα! όιβκδικίΐ τίς αξιώσεις σας
  μέ δικηγόρο τής ίκλογής σας :
  γιά αποζημιωθή έκ τραυματισμοθ,
  ίπισκευή αύτοκινήτου κ.τ.Α.
  Όμως ή ΑΗΑ0 σάς ύπίρασπΙζϊτσι κι' δταν ίσ«Τς
  κάνετε κάποιο τροχαίο ποινικό όδΐκημα
  γ) παράβαση κ.τ.λ. Ή ΑΒΑΟ πληρώνει ώς
  150.000 δρχ. όικηγορικά, δικαστικά έξοδα για
  κάθε περΐπτωσή σας χωριστά σ' δποια χώρα
  τής Εύρώπης κι' αν εϊντε.
  Γιό κάββ πληροφορΐα:
  ΑΒΑΟ ΗΕαΑ$ : ΑΖΦΑΑΕΙΑΙ ΝΟΜΙΚΗΧ ΠΡΟΙΤΑΖΙΑΧ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘ,α .1-
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15-ΤΗΛ. 222.651
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙ* ΕΤ ΚΕΦ 365 000 000 ΔΡΧ
  Λεωφ. Δικαιοοννης -—
  τηλεόραοη ΡΗΙϋΡδ ΕίΕΟΤΒΟΝΙΟ ΜΕΜΟ-ΤϋΝΕ
  Η τριπλά άσυναγώνιστη
  Σέ πλήρη σειρά μοντελων
  γιά νά δκιλέξετεΐ
  2002
  Μί μαυρο φΐλτρο 24
  17 Β 320
  Φορητη 17
  1 Αυθεντική οημιουρνία τής ΦιΑιπς. Και μύνο
  γι αυτώ π ΐηΛϊώραση ΦΙλιπς ϊϊναι κ<ώλαςήου νβγωνιστΐι' Η ρειΐίΐρδ είναι ή πρωτη (,ταιρία Α στόν «ώομο όλόκληρο' χρήρ Τ* μογςι«ιι<04χειριοιήριο ΡΗΙΙΙΡ8 ΕΡΟΒΟ ΝΙΟ ΜΕΜΟ ΤΟΝΕ άιιοτίλί,Ι την πιή ουγχρονη ήφαρμονη τη«ί ήλ£κΐρονικής οτήν ιηλιθρααη Τ* ουντονιίίΤΕ μιΰ μΰνο φορή ίαι για πίντα (Ιχονα ιίλι-ια' 3 Ίοόβιο 8ΕΚνΐΟΕ. Τώ ψημιομΕνο Χίρβις τή ΦΙλιπςΙμέ τό υπι,υθυνο έπιοτημονικά ιιροαωπι κό καί τώ άνε(άνΓλητο ατόκ άνταλλακηκών μπορει να έανακάνη την τηλεάραοή οας κοι· νουργια οποτεβήποτι:! Ουα χρΟνια κι όν ίχομν περάοει' ΡΗΙϋΡδ γιά πιό σιγουρα
  ΖΕΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΟΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  1 ΔΙΚ1Μ1ΡΙΟΥ 1·75
  Στά ηίΐαίόια τοϋ άγώνα κατά των Ζένων Βάόεων
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4ΤΟΥΔΕΚΕΜΒΡΗ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙΉ ΑΛΗΘΕΙΑ,
  ΣΤΟ ΤΡΙΜΕΑΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ευρυτάτη λαϊκιί ουμπαράοταοη
  ΔΙΚΑΖΟΜΑΣΤΕ ξανά στό Τριμελές Πλημμελειοδικεΐο Η¬
  ρακλείου την προσέχη Πέμπτη 4 τοΰ Δεκέμβρη. Κατηγο-
  ρούμενος είναι πάλι ό έκδότης καί διευθυντής τής εφημερί¬
  δας μας "Εμμ. Χαριτάκης (Μάνος Χαρής), ή δέ δίωξή τού
  εχει άσκηθεϊ αύτεττάγγελτα άττό τόν κ. Είσαγγελέα, Ή κα-
  τηγορία γιά την όποία παραπέμπεται σχετίζεται μέ τίς ξέ-
  νες βάσεις και συγκεκριμένα μέ την έρευνα μας τό ττερα-
  σμένο καλοκαίρι στά έργα τής περιοχης Κάβο Σίδερο Ση¬
  τείας. Κατά τό κατηγορητήριο διά τοϋ δημοσιεύματος καί
  των σχετικών φωτογραφιών μεταδώσαμε πληροφορίες σχε-
  τιζόμενες μέ την άμυνα τής Χώρας.
  ΠΑ ΤΗ ΔΙΚΗ αύτη, ζητήσαμε αλληλεγγύη άπό τούς συ-
  ναγωνιστές τού μεγάλου άγώνα κατά των ξένον Βάσεων καί
  ήδη βρήκαμε αύθόρμητη καί εύρύτατη λαϊκή συμτταράστα-
  ση.
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕ κατωτέρω σχετικά κείμενα, έτπστολές,
  τηλεγραφήματα κ.λ.π. άττό την Κρήτη καΐ" την λοιπή 'Ελ
  λάδα.
  Μόνον Χάρην
  Δ)ντήν Εφημερίδος
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηράκλειον Κρήτης
  Σιιμτταρίσταμαι δίκαιον
  γώνα νού εναντίον ξένον
  σεων.
  ΓΕΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  Ταξίαρχος έ.ά.
  Μάνον Χάρην
  Δ)ντήν Εφημερίδος
  «Η ΑΛΗ&ΕΙΑ»
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  Κάτοικοι Πετρουπόλεως
  Ά—ι κης συμπαριστάμεβα διά
  δίκαιον άγώνα σου εναντίον
  ξένον Βάσεων απειλουσών ύ¬
  παρξιν καί ανεξαρτησίαν Κρη
  τ ι κου Λαοΰ.
  ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άχ.
  ΜΠΕΝΕΤΗΣ Σ«τ.
  ΑΧΤΥΠΗ Ελένη
  ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ Μαν.
  ΠΑΝΤΑΖΗΣ Χρ.
  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ "Αννα
  ΜΠΑΡΜΠΑΡΑΚΗΣ Άντ.
  ΚΑΝΑΤΑ Άνβοθλα
  ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΣ Ιωάν.
  ΠΕΤΟΥΣΗ Κατερίνα
  ("Εττονται 150 υπογραφάς)
  κονοιμοΛόγος Λογιστής.
  ΑΡΑΠΟΠΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣ.
  Μηχανικάς Τεχνίτης.
  ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚ. Πττυχιοΰ-
  χος ΑΣΟΕΕ.
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. Έ-
  τπχειρηματίας Αύτοκινητιστής
  •Αθηνά 28.11.75
  Κύριον
  ΜΑΝΟΝ ΧΑΡΗΝ
  Διευθυντήν Εφημερίδος
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηράκλειον
  ΟΙκογενειακοί λόγοι άπολύ
  τού άνάγκης ηνάγκασαν νά μέ
  ν» μακράν τής άδικον δίκης
  σας σήμερον. Συμτταρϊσταμαι
  ήθικώς μετά τού πρέ,ποντος σε
  βασμοΰ έπαίνου καί έλπίδος.
  ΓΕΩΡΓ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ
  •Αθηνά 27.11.75
  ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΑΗ
  ΤΟΥ ΒΑΓ. ΓΡΑΤΣΕΑ
  ΜΑΝΟΝ ΧΑΡΗΝ
  Διευθυντήν Εφημερίδος
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηράκλειον Κρήτης
  Συμτταριστάμεθα γιά δίκαιον
  άγώνο σου εναντίον ξένον Βά-
  σων άττειλούντων Οπσρξιν καί
  ανεξαρτησίαν Κρητικού Λαού.
  Ο! Άντάρτες Κρήτης
  ΓΕΩΡΓ. ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ
  ΚΑΙ
  ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΛΑΖΑΚΗΣ
  Αθηνά 28.1175
  Συμπαριστάμεθα όλόψυχα
  στόν άγώνα κατά των ξένον
  Βάσεων έττ' εΰκαιοία δίκης
  σας 4ης Δεκεμβριού, ΣΤΟΠ
  Πιστεύομε δτι ή φίιιωση τοΰ
  Τύττου στή σηιμε.οινή έποχή εί¬
  ναι ά— αράδεχτη καί δτι στά
  έβνικά θέματα οποί οί Βά-
  σεις, ό Τύπος Εχει χρέος νά
  πληροφορή τόν Λαό ΣΤΟΠ Ή
  άλήθεια δέν πρέπει νά ττάψη
  νά λέγεται
  , ΟΙ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ
  ΜΙΝΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
  ΕΥΑΓ. ΛΟΥΚΑΔΑΚΗΣ
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΒΑΔΙΑΣ
  ΜΗΝΑΣ ΠΛΑΤΑΚΗΣ
  ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΚΙΡΤΖΙΪΣ
  Μάνον Χάρην
  Δ)ντήν Εφημερίδος
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηράκλειον
  Συμτταρίσταμαι όλόθερμα
  στόν άγώνα σας γιά τίς Βά-
  σ*ις πού τίς θεωρώ ξένο σι»μ-
  φέροντα κι' οχι 'Ελληνικά.
  Κ. ΛΑΙΔΗΣ
  Προτόρια Μονοφατσίου
  ΜΑΝΟΝ ΧΑΡΗΝ
  Διευθυντήν Εφημερίδος
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηράκλειον Κρήτης
  Κοντά σου στόν διεξαγόμε-
  νο άγώνα γιά τίς ξένες Βάσεις
  καταντρετττικές γιά τόν Κρηττι-
  κό Λαό.
  ΜΙΧ. ΛΕΦΑΚΗΣ 'Επιχειρη
  ιματίας Πρόεδρος Βρακοφόρων
  ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΠΑΝΝΟΠΟΥ-
  ΑΟΣ 'ΕτΓΐχεφηματίας θίκονο-
  μολόγος.
  ΑΛΕΞΗ Σ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 01-
  'Αγατπντέ Μάνο,
  Πηρα τό γράιμμα σου στό ό-
  ττοΐο μοϋ λές ττώς ττρόκειται νά
  ττεράσης ά—ό δίκη σχε-τικά «γιά
  μιά ύπόθεση πού σχετίζεται μέ
  τόν- άγώνα σου γιά τίς ξένες
  Βάσεις στήν Κρήτη». Όμως,
  ό αγώνας αύτός δέν είναι δικός
  σου μονάχα. Είναι αγώνας δ-
  λων των Κρη/τικών, μά καί τής
  "Ελλάδος όλάκληρης. Σάν λεύ-
  τεροι "Έλληνες πιά — λεύτεροι
  Οστερα άπό τή βάρβαοη έσωτε
  ρική κατοχή των τυράννων —
  μιά κατοχή βάρβαρη καί ταπει
  νωτική γιά τό Θρθλλο των 'Ελλη
  νίκων δπλων, — ατιιμη καί τα-
  πεινωτική, ξσναλέω, γιά δλο
  τό Δημοκράτη μας λαό, —
  πρέπει νά Θνμούμασττ ένα πρό
  ιμα μονάχα: Μετά την άττελευβέ
  ρωση τράβηξε ττρώτος τή δίκαιη
  κραυγή — γιά την όποία
  ΚΡΑΥΓΗ θά δικαστής έσύ —
  ίνας δημοσιογράφος — δηλαδή
  ό Τύπος, έττειδη έπανέλαβες
  τή διαμαρτυρία τής νόμιμης έ-
  τούτης γιγάντιας κραυγής «Α-
  ΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ-
  ΤΟ». Ποέττει λοιπόν νά θυμού-
  μαστε πώς βροντολάλησε ΠΡΟ
  ΤΟΣ τή χαρά μας αύτη, ό ΝΟ
  ΜΙΜΟΣ Πρωθυττουργός τής
  λσ,μπυρης ιχας τώρα χώρας,
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑ
  ΜΑΝΛΗΣ. Πώς λοιττδν μοϋ γρά
  φεις στό γράμμα σου πώς πρό
  κείται νά τηίράσης άτπό δίκη
  γιά τό λόγο αΰτό; «Δημοσιο-
  γραφική ίρ>ευνα» δπως πάλι μοθ
  γραφείς στό ϊδιο γράμμα πώς
  καττγ/ορεΤσαι, είναι κατασκο-
  Ίτεΐα; Τό Θωρώ αύτό πολύ περΐ
  εργο γιά σένα, πού σέ γνώρισα
  στή μεταφΓΐβική σου ήλικία, τό
  τεΓ πού ιτροσπαθοθσες νά τρα
  6ήξΠς τούς /έους τοθ Μεγάλου
  Κάστρου, στά Γράμματα καί
  στίς Τέχνες, μέ σι/μτταραστσ.-
  τες τό λογοτέχνη συγγραφέα
  Κωστή Φραγκούλη τό δικηγό-
  ρο κ. Νΐκο Τζερμιοδ.ανό καΐ μέ
  άλλους φιλότεχνοας. Έσύ πρω
  τοστάτησΕς στή δη,α'ουργία τοΰ
  Πνευματικοΰ Συλλόγου «Λθ-
  ΓΟΣ κα.ί ΤΕΧΝΉ> καί μέσον
  τού Κωστή Φραγκούλη, Νίκου
  ΤζερμιαδιανοΟ, Καίτης Καρά-
  μττελα, Προέδρου τού δευτέ¬
  ρου τόν καιρό τής^ έφταετίας
  των δαρδάοων — μαζί καί άλ-
  λων σανεργατών, κατορθώσαμε
  νά επιζήση τό εύγενικό σου αύ¬
  τό £ργο.
  Μά άς έττιστρέψω στό θέΐμα
  μας! Είναι άλήθεια πώς δταν
  ό νόμιμος άρχπγός τής Πατρί¬
  δος μας "Ελλάδος διακήρυχνε
  πώς άττοχωροΰμε άττο τό ΝΑΤΟ
  έγινε στή γής έτΒύτη τών ήρώ-
  ω/ σεισμός; "Ολοι μαζί οί *Ελ
  ληνες μονΌφωνάζαμε τής έπιδο
  κιμασίσς τα «ΖΗΤΩ» μέ £ξαλ-
  λο ένθουσισσμό καί τταλαίμάκια.
  Καί τώρα άγα.ττηίτέ Μάνο,
  σέ ρωτώ; Ποίος ανοιξε τό δρό
  μ ο στούς Τουρκους νά καμουνε
  την ά—όοαση τού αΤσχους στήν
  ώραΤα Κύπρο; Ποίος είναι ή
  πρώτη αίτία; Ποιοί συμτταρα
  στάθηκαν στούς Τουρκους κα-
  Θώς οί Άττίλες Ισφαζσν τόν
  αμαχο κσί ξαρμάτωτο Κυπρια-
  κό λαό; Ποίος στάβηκε δάσκα-
  λος των Τούρκων ττάνω σ' έτού
  τη την "Ελληνική συιμφορά;
  Ποίος σώττασε μπροστά στήν
  ήθική καταδαράθρωση; τταρθέ
  νων καί παντρεμένων γυναι
  ικών, πού χτηινωδικα έβίασαν
  τοΰ νέου μεσαίωνα οί Άττϊλες,
  — Σώττασαν οί σαδιστές συμ
  μαχο!... ιμας Άμερικάνοι. Σώττα
  σε ή ψευτιά τού ΝΑΤΟ. Σώπα
  σεν ό άρχισφάχτης, ό ττρώτος
  καταστροφέας τής άνθρωττότη
  τας, ό προδοτης Γερμανοεδραΐ-
  ος, Κίσσινγκερ. Καί μόλις κα
  τάλαδε τή μττλόφα ό Πρωθυ-
  πουργος κ. ΚωνσταντΤνος Κα-
  ραμανλής, κήρυξε έπίσημα —
  άττό άγανά)θ'ηση — την άττο-
  χώρηση τής τιμίας πιά 'Ελλά
  δος άττό τό προδοτικό κατα-
  σκεύασμα μιδς πουληιμένης συμ
  μάχίος Μάλιστα! Ζητάς λοιττόν
  ήθική βοηθεία άττό ιμένα, Μττάς
  καί δέν είναι μαζί σου δλος
  τής Κρήτης ά εΐρηνικός λα&ς;
  Καί μόνο ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» σου
  δημοσίεψε καυτηριάζοντας την
  Άμερικάνικη κατοχή; Ό ντό-
  πιος Τύπος εγραψε πολλές φο-
  ρές πάν» σ' έτοΰτο τό καφτό
  θέμα τών Βάσεων τοΰ Θανάτου,
  ώς καί γιά την τρομερά "Ελλη¬
  ν! κή ζηιμιά πού έΊταΘε ή περή-
  φανή μας ΠΑΤΡΙΔΑ άττό τούς
  φίλους... Άμερικάνους.
  Γιά την τάξη σου στέλνο μέ
  σα στόν Τδιο φάκελλο μερικά ά
  ττοκόμιματα άττό διμοσιέύματά
  μσυ στήν εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ»
  ττού έγραψα κατά καιρούς άπό
  ττονο δυνστό γιά την Έλλάδα
  ιμας. Πά την Κρήτη μας.
  «ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ». Αύτό είναι
  τό σύνθηιια κώθε Κρητπκ,ιάς
  μάννας, καΐ κάθε Κρητηκοϋ πού
  —ρασέχει τό Νησί, γιά νά μην
  τιναχτεΐ ξαφνικά ττυροτέχνημα
  στό χάος( κι' έξαφανιστεϊ άπό
  τό χάρτη τού κόσμου!
  Δικός σου
  ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΡΑΤΣΕΑΣ
  Μεγάλο Κάστρο 28.11.1975.
  ΠΗΡΑΜΕ ΑΚΟΜΗ ΠΟΛΛΑ
  ΤΗΑΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΑ Ο¬
  ΠΟΙΑ ΠΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ
  ΑΟΓΟΥΣ ©Α ΔΗΜΟΣΙΕΥ-
  ΣΩΜΕ, ΕΣΤΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ
  ΜΕΝΑ, ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ.
  Η ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΑΙ
  ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΡΕΝΤΖΟΥ|
  Χθές, στή Γέννα, εγινε τό 40ήμερο μνημόσυνο τοθ άξέχα-
  στου Σταύρου Βρέντζου, μέ συρροή ττολλών συγγενών καΐ
  φίλων, πού τίμησαν τή μνήμη τού.
  Ή φοοτογραφία είναι άπό την κηδεία τοΰ καλοθ φίλου, τή
  μερά τής κηδείας τού.
  Όπως Θά τΓληροφορηθήκατε,.
  την Πέμτττη 4 Δεκεμβριού 19751
  δικάξομαι στό Τριμελές Πλημιμε
  λειοδικεΐο Ηρακλείου, κατοττιν
  ούτεπάγγελτης διώξεως, γιά
  ιμιά ΰπόθεση ττού σχεττΐζεται μέ
  τόν άγώνα μου γιά τίς ξένες
  Βάσεις στήν Κρήτη
  Ή ύττόθεση σχετίζεται ίμμε-
  σα, μέ ττροηγούμενη περΐτττω-
  ση, (δημοσιογραφική ερευνα
  στήν ττεοιοχή Σητείας) δπαυ
  καΐ εΐχα συλληφθεΐ καΐ έπρόκει
  το νά δικ·ασθώ γιά... κατασκο-
  ττεία, άλλο εύτυχώς—γλύτωσα
  την ταλαιττωρΐα, γιατΐ την πα-
  ραμονή τής συλλήψεώς μου, εί
  χε ψη,φισθςΐ τό Σύνταγμα, πού
  καταργοΰσε τηΐί παραπομπή
  πολιτών σέ Στοατιωτικά Δικα
  στήρισ (Α.Ν 375).
  Τώρα τταραττέμπομοΐι νά δικα
  στώ γιά την ιδία ύττοθεση, βάσει
  τοΰ Νόιμου ττερΐ Τύπον, στό
  Τριμελές ΠλημμελειοδικεΤο Ή
  ρακλεΐου, μέ την κατηγορΐα δτι
  «μεταδϊδω ττληροφοοΐες σχετιζό
  μενες μέ την "Αμυνα τής Χώ-
  ρας».
  'Εττειδή νομΐζω δτι πρόκει
  τα ι περΐ προσπαθείας ττού άττο
  σκοττεΐ νά ψιμωθη ό Τύττος και
  έττειδη τό Θέμα είναι τόσο σοβα
  ρό, άφοΰ σχετΐζεται μέ τίς ξέ
  νες Βάσεις στήν Κρήτη, νοιμΐζω
  δτι άξΐζει νά μοΰ σ υ μ ιτ α ρ α-
  σταθήτε, γιατί σέ περιτττω-
  ση καταδΐκης, Θά έχωμε τό πρώ
  το «δεδικασμένο» γιά τίς 6ά-
  σει,ς καί την πρώτη; σχετικη έ-
  ττέμβαση στήν Ελευθερία τού
  Τύπου, άττό τής πρόσφατης έγ
  καταστάσεως τής Δημοκρατίας
  στήν ' Ελλάδα
  Μέ την έλττΐδα δτι θά τυχω
  τή,, συ,μπαραστάσεώς αος καΐ
  τής ήθικης βοηθείας σας, σάς
  εύχαριστώ προκαταβολικά καΐ
  διατελώ,
  Φιλικώτατα
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  «ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
  ΑΠΟ ΤΗΝ Κ,ΡΗΤΗ,
  •Ηράκλειον 25 Νοεμβριού
  1975
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  ΑΝΤΡΕΑΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  Πρόεδρον ΠΑΣΟΚ
  Καστρί
  Άττικής
  Χρόνια πολλά γιά την όνο-
  ,μαστική έορτή Σας ΣΤΟΠ 'Ε
  πειδή ττιστεύω δτι εΤστε Πολι
  τικός Άνδρας ττού έκφράζει
  έμ—ράκτως τίς ίδεολογικές Θε
  σεις τού τταίρνω τό θάρρος
  &ν καί δέν είμαι τι—ικά όττα-
  δός Σας ττλην δμως ανθροττος
  Σοσιαλιστικόν άρχών νά ζητή
  σ« την συμπαράστασή Σας
  σάν "Ελληνας καί Κρητικός
  στά ττλαίβ-ια τού άγώνα κατά
  τών ξένον Βάσεων ΣΤΟΠ Δι-
  «άζομαι στό Τριμελές Πλημ-
  μελειοδικεΐο Ηρακλείου Πί·
  'μτπην 4 Δεκέμβρη δπου παρα
  τηέμττομαι αύτεπαγγέλτος βτι
  δήθεν μεταθίδο ττληροφορίίς
  σχετιζόμενες μ έ "Αμυναν Χώ¬
  ρας διά δημοσΐΐΐ/μάτον μου
  σχετικών μέ εργα Άκροτηρίοιι
  Κάβο Σίδερο Σητείας ΣΤΟΠ
  Σάς ττροτείνο μάρτιιρα ΣΤΟΠ
  ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  "Η ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Έκδότης — Διευθυντής '
  μερίδας «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηρακλείου Κρήτης
  Ο ΧΟΕΣΙΝΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΟΦΗ
  Μΐσα στό κατάμεστο από
  φιλάθλονς γήττεδό τον ό ΟΦΗ
  έθριάμβΐυοτ έτττί τής Προοδον
  τικής μέ τό καθαρό σκόρ
  3—Ο (ήμίχρονο 2—Ο) καί £-
  τσι ετέθη ξανά μόνος έττικεφα
  λής στόν βαθμολογικό πίνακα
  τοΰ Όμίλου τού.
  Ό ΟΦΗ έ—ραγματοττοίησε
  ιμιά θαυμοκτία έφμάνιση καί έ
  κυριαρχίση πλήρος επί τής
  αντίπαλον τού Προοδειπικης
  ή όποία εσώθη άττό πανολχ-
  Ορία χάρις στήν άστοχία άπό
  «ύνοίκές Θέσεις γιά έιτιτυχία
  τερμάτων τών κυνηγόν τοϋ Ο
  ΦΗ συνδυαζομένης νέ την ά-
  τιιχία.
  ΟΙ φίλαθλοι τού ΟΦΗ ττρέττίΐ
  νά έμειναν άπολύτος Ικανο-
  ποιημένοι άπό την θαυμασία
  άπόδοση δλης της ομάδος
  ή όποία όμολογουμένος άπέ-
  δωσε ποδόσφαιρο κλάσεως
  καί συγχρόνως τούς £δωσε
  έλττίδες νά πιστεύουν γιά κά-
  τι καλό στό μέλλο ν. Άττό την
  όμάδα τού" ΟΦΗ δέν ύττάρχει
  κανείς τταίκτης πού νά ύστέρη
  σε. Όλοι άγονίσθηικαν μέ
  καρδιά, άτΓθφασιστικότητα
  καί μέ Ενα καί μοναδικό σκο-
  πό: τόν Θρίαμβο επί τής Προ
  οδευτικής, γιά τόν όττοΓο δλοι
  τοι/ς είναι οιξιοι συγχαρητηρί
  όν καθός έπίσης καί οί χιλιά
  δες τών φιλάθλων πού τούς
  ένεψύχωναν καί ό προπονητής
  τής ομάδος κ. Ζαφειρόπουλος,
  •καί δσοι δλλοι συνέβαλαν γιά
  την θριαμβευτική αυτή νίκη
  τής ομάδος τής πόλεώς μας.
  Τα τέριματα τού ΟΦΗ έπέτυ
  χαν οί Μαχλάς, Κορονάκης
  καί Π τ— αδόττουλος.
  Ή ομάς τής Προδευτικής
  'έχασε μία καί μοναδική εύκαι
  ρία βεβαίου τέρματος δταν
  στό ϋψος τής μικρής περιοχης
  ευρέθη πρό τοΰ γκολκήπ«ρ τοΰ
  ΟΦΗ έ'νας παίχτης τής Προο
  δευτικής, καθυστέρησε νά στρι
  φογυρίση τό σώμα τού γιά
  νά σουτάρη όπότε ϋδωσε την
  εύκαιρία στόν γκολκήττερ Πα-
  τι>νιότη ό οποίος ήτο... Θεατής
  τού αγώνος (δέν έττιέστη ή έ-
  στία τού) νά άπομακρύνη την
  μττάλλα καί νά κρατήση άνέ-
  παφη την έστία τού.
  Ό Διαιτητής τοΰ αγώνος κ
  Κοστανός ήτο πολύ καλάς.
  Ε. Κ.
  ΕΥΧΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ
  ΑΝΔΡΕΑΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  Πρόεδρον ΠΑΣΟΚ
  Επί τή όνομαστικη σας έ¬
  ορτή ευχόμεθα χρόνια πολλά.
  Νΐκος Βελιγραδής
  Δημ. Τσϊχλας
  Γιώργος Βαρδάκης
  Μαρϊνος Βακιρτζής
  Βαγγέλης Μαραγκός
  Γιώργος Ντοκάκης
  Τέα Λυδάκη — Τσάπάχη
  Πατταδάκη Ελένη
  Νΐκος Κουντάκης
  _ΕΙΓ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΕΙΑ
  τού
  ΔΗΜΟΣ10ΓΡΑ·ΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΙΗ
  ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ
  ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ
  Ο ΧΑΡΤΗΙ τίίς Αίΐοί,κΛνικής Βάσίως Γου(*ών Ηρακλείου Κρηιη- Τί
  απάατ: «Ινα· το Οτι«Λαιοτΐ<» α<ψύα ιης Βαοως Ιτά οη,ιΐια 10*2 <16 «αι 451 «'ναι τ6 Κίντ(Κ) Τηλ—ιχοι»ωνιΑί Τό σημΕΪο 107 ύναι ιό »λο«< μεΤο <Ό0 Λχι το τπό' ίπι«!Λ»ο τής βάαΐα^ (τΐαρστηρήσΐΐ τη γραμμή τγ» | ■Εβώ ίπτά(>χονν 4ττΙι0η«[υμ4νοι οί 'μλ) ,ιί
  % —. , ι ιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
  στον υφοποοργο Τνπο... α,ρν _ισΐ
  ■ · Ή ΔιοθνΑβ αημααΐα τη· ««Αν Άμ|
  ινΑματα μ£ *_ όηοϊα «βοΑΑαμβάνβι» Ι
  χΔροβ · Ό πραγματικόν ρόΑο· καΐ |
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  ^βφο νί ♦ωιογροφ'«ς
  ΤΙ! ΛΙΝΟΜί ΜΕ ΤΙ
  τηποιβ
  Μ' βώτη τη μ,Λκέττα π«ί> κυκλβφβ,ίίΐ αί άφίσσα κ«1 φέιγ -δβλάν, ίι εφημερίδα μκχς κιαλεϊ κ«θέν« ποΰ ττιοτεύει βτβν
  έβνικο «γώνα ένκντίβν τ&ν ξένων Βάσεων, ν« τής σ«μπαρ«σταδή στή δύσκολη ώρ« τής *1κη$ «ού θά γίνη μεββτώριβ
  Πέμπτη 4 τον Δίκβμδιρη, στό Τριμελές Πλημμ€λδΐοδικ«»ο Ηρακλείου. Άγώνοτς καί άλλτνλβνγύη. εϊνΐΛΐ αυτό ηβύ μ&ί
  τώρ«!
  50 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΩΣ - 7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  Ό κατηγορούμενος διευβυν
  τής μας εκάλεσε ήδη διά σχε
  τικοΰ τηλεγραφήματος, 50
  μάρτυρες ύπερασττίσεώς τού,
  τούς κατωτέρω:
  1) Παπανδρέου Άνδρέαν,
  Πρόεδρον ΠΑΣΟΚ, 2) Κύρκον
  Λεωνίδαν, Κοινοβονλευτικόν
  έκττρόσωττον Κ.Κ.Ε. (έσ.), 3)
  Φλωράκην Χ. Γεν. Γραμματέα
  Κεντρικής 'Επιτροπής Κ.Κ.Ε.
  4) Μπαντουβάν Κ. Βουλευτήν Ε.
  Κ.Ν.Δ., 5) Ξυλοΰρην Μέν. Βου
  λίυτήν Ε.Κ.Ν.Δ., 6) Ψαρρά-
  κην Γεωργ. Βουλευτήν ΠΑ.
  ΣΟ.Κ., 7) Γαλενιανόν Μιχ. Βου
  λευτήν «Ηέας Δημοκρατίας»,
  8) Μήνην Α. Βουλευτήν Ε.Κ.-
  Ν.Δ., 9) Κακλαμάνην Άπ.
  Βουλευτήν ΠΑΣΟΚ, 10) Κα-
  ρέλλην Έμμ. Δήμαρχον Ηρα¬
  κλείου, 11) Πετράκην Νικ. Δή
  μαρχον Σητείας, 12) Καλα¬
  ϊτζάκης Έμμ. Δήμαρχον Ρεθύ-
  ιμνης, 13) Κλάδον Γεωργ. Δή-
  ιμαρχον Ανωγείων, 14) Πλου-
  μίδου Μαρίαν Δήμαρχον Αρ¬
  χανών, 15) Άσλάνην Κων. Πό
  λιτευτήν ΠΑΣΟΚ, 16) Παπα-
  δονικολάκης Ιωάννης Πολι-
  τευτής ΠΑΣΟΚ, 17) Σκου-
  λάν Άθανάσιον Πολιτευτήν
  Π ΑΣΟΚ, 18) Π οπταστ εφανά-
  κην Έμμ. Πολιτευτήν ΠΑΣΟΚ
  — Πρόεδρον συλλόγου «Λό¬
  γο ς καί Τέχνη», 19) Μαλιαρά
  ικην Δημ. Πολιτευτήν «Νέας
  Δημοκρατίας», 20) Ίωαννί-
  δην Φοΐβον Πολιτευτήν ΕΚΝΔ,
  21) Δραμουντάνην Ζαχ. Πολι¬
  τευτήν ΕΚΝΔ Ρεθύμνης, 22)
  Συντυχάκην Γ. ΝομαχΐΌκής Έ
  πιτροπής Κ.Κ.Ε. Ηρακλείου
  23) Βασιλάκη Ν. τοΰ Κ.Κ.Ε.
  24) Σταρίδαν Σπ. τ. Πρόε¬
  δρον Ν.Ε. τοΰ ΠΑΣΟΚ Ηρα¬
  κλείου, 25) Κληρονόμον Κων.
  τ. Πρόεδρον Ν.Ε. τοϋ ΠΑΣΟΚ
  Ηρακλείου, 26) Γαβαλάν Γε¬
  ώργιον τής Ν.Ε. τοΰ ΠΑΣΟΚ
  Ηρακλείου, 27) Μαρκατάτην
  Στέλιον τής Ν.Ε. τού ΠΑΣΟΚ
  Ηρακλείου, 28) Άναστασά-
  *ην Δημ. τής Παγκρηττίου Ε-
  πιτροπιής κατά τών ξένων Βά
  σεων, 29) Ξυριτάκην Δημ. δι¬
  κηγόρον, 30) Παπά Ξενοφών-
  τα Κλινάκην, 31) Παπά Γ. Πυ
  ρουνάκην Έλευσίνας, 32)
  Τσαγκαράκην Γεώρ. Πρόεδρον
  ΈπαγγελματοβιοτεχνικοΟ Έ-
  τΓΐμελητηρίου Ηρακλείου, 33)
  Λουκάκην στρατηγόν,, 34)
  Τζϊάκην στρατηγόν. 35) Κονι
  δάκην Μανόλην Δ)ντήν Έφημε
  ρίδας «Άιλλαγή», 36) Σκαρ-
  βελάκην Γεώργ. δηιμοσιογρά-
  φον, Εφημερίδας «Φλόγοτ»,
  37) Αουτριανάχην Μάρκον τού
  Δ.Σ. τής Παγκρητΐου Ενώσε¬
  ως Αθηνών, 38) Φουράκην Ί.
  δημοσιογράφον περιοδικοΰ
  «Κρήτη», 39) Χουρδάκην Μιχ.
  δημοσιογράφον περιοδικοΰ
  «Κρήτη», 40) Βάβαλην Πέτρον
  διευθυντήν τκριοδικοΰ «Μεσο
  γειακή Αλληλεγγύη», 41)
  Χαρδαβέλαν Κ. δηιμοσιογρά-
  φόν Εφημερίδας «Έλευθερο·
  τυττία», 42) Οεοδοράκην Πάν
  νην δημοσιογράφον Έφτ,μερί·
  δβς «Ριζοσπάστης», 43) Επι
  τροττάκην Νΐκον δηιμοσιογρά-
  φόν Έφηιμερίδας «Άθηναϊκι>»,
  44) Λαβέτζην Γιάννην 8ιεν-
  θυντήν περιοδικοΰ «Έπικοι·
  ν«νία», 45) Δερμιτζάκην Α.
  Ιατρόν, 46) Καπετανάκην Έμ.
  οτν-ρότην, 47) Γρατσέαν Βαγ-
  γέλην λογοτέχνην, 48) ΣκοιΛι
  κόρην Άντώνην άσφαλιστήν,
  49) Κουντάκην Νικ. «οτορε-
  ττόρτερ, 50) Διαλυνάν Μιχ.
  Χημικόν.
  ΜΑΡΤΥΡΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  ΟΙ μάρτυρες κατηγορίαν, 7
  τόν αριθμόν, είναι κυρίως ά-
  ξιωιματικοί τοΰ Άρχηγείον
  Στρατοΰ.
  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΑΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΡΗΤΗΣ
  «Τού κουζουλοθ ή χέρα»
  ΤΟΥ ΑΝΤ. ΛΑΪΗΑΚΗ ουνεργάτη τής «Χριστιανικής»
  Χανιά τή 19.11.75
  Πρός την Εφημερίδα
  «Η ΑΛΗΟΕΙΑ»
  "Ηράκλειον
  Κύριε Διευθυντά,
  Παριακαλοϋμεν· θερμώς, δ-
  τπως δημοσιεύσητε είς την
  έγκριτον υμών εφημερίδα,
  την κατωτέρω ανοιχτην μου
  επιστολήν, άπευθυνομένην
  στόν Αρχιεπίσκοπον Κρήτης
  κ. Εύγένιον.
  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
  ΚΡΗΤΗΣ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΝ
  Σεβασιμιώτατε,
  ΑΓτΐα τής παρούσης άνοιχτής
  έτπστολής μου πρός τήν Σε6α
  σμιότητά σας είναι ή έν γένει
  ττολιτχία κα! Θέσηι πού πήρατε
  στά διάφορα γεγονότα τής τε¬
  λευταίας τριακονταετίας, δπως
  πληροφορήθΓνκα.
  Άφοριμή: Ή κατ' εντολήν
  σας δΐωξις ενός ύπεροχου μαχη
  τού τής Αληθείας, καί σθεναροΰ
  πολεμίου των έχθρών τής πίστε
  «ς — φαινόμενο σττάνιο ή άγω
  νιοτηικότηιτά τού στήν έττοχή
  τού ώχαδερφισμοΰ καί τής
  θαλττωρης τού κελύφους.
  Κάττοια έσωτερική μου πα-
  ρόρμηρτι μέ άναγκάζει νά προ-
  6άλω την Αλήθειαν, δσο ιτι
  κρά καΐ άν είναι δμ«ς τΓΟντα
  σώζει καί κανεϊς δέν εχει τό δι
  καίωμα νά την άποκρύβη. Σάλ-
  λες περιτΓτώσίΐς ή σιωπή εί
  νσι χρυσος, σάλλες δμως εΤνσι
  προδοσία. Μέ την Θέση ττού
  τταίρνω Σεβσσμιώτατε πάνω
  στήν άντιδικία σας μ' έναν ά¬
  πό τούς πιό ζωντανούς δημοσιο
  γράφους — τόν Μάνο Χαρή —
  πού τόσο ψηλά τόν άνεβάζει ή
  τού νά άγωνισθη, κα
  τα τοΰ Διεθνοθς ΣιωνισμοΟ καί
  τής Μασονίας, π>ού δυό φορές
  την κατεδίκοσε ή Ίεραρχία
  τής άλλης Έλλάδος/ πράττω τό
  καθήκον μου ώς ένας άγωνιζόμε
  νος Χριστιανός καί τίττοτε αλ-
  λο
  •Αλήθεια ή Μεραρχίσ τής
  Κρήτης την κατεδίκασε μήτκος
  την Μασονία καΐ δέν τό μάθα-
  Γί
  με; Γιατί; Μέ λύπην
  τό ττοίμνιον πουναι
  πολλήν
  έγκατε-
  σ—σρμένο στίς πόλεις καί στά
  χωρία τής Κρήτης τώρα καί κά
  μποσα χρόνια δλέπει, τούς έ-
  χθρούς τής πίστεως νά άλωνί-
  ζουν άνενοχλητοί — Ίεχωβά-
  δές κα>! Μασώνοι — τό ξέφρσγο
  αύτό άμττέλι ττού λέγεται Έκ-
  κλησία τής Κρήτης. Καί ερω¬
  τώμεν Σεβασιμιώτατε:
  Σάν προκαθήμενος τής Έκ-
  κλησίας πού Τδρυσε ό πρώτος
  μετά τόν Ενα στό Νησί μας, τί
  εχετε πράξει; Κάποτε εΤχα δια
  βάσει δτι ό Π— ριάρχης Άλε-
  ξανδρείας Άλέξανδρος πού πλη
  ροφορήθηκε δτι, έκατοντάδες
  χιλιόιμετρα μακριά στήν Τύνιδσ
  ξέφυγαν ττολλοί Χριστιανοί
  πρός τόν Άρειανισιμό, δφησε
  γιά κάμποσο καιρό τό Θρόνο
  τού κ.αί μέ νουθεσίίς τούς έπα
  νέφερε στήν ιμάντρα τού Κυρί¬
  ον. Μ,ήττως έπράξατε καί σεΤς
  τό Τδιο; Μήττως άττό τα πρώτα
  σας δήματα στήν ίερωσύνη δέν
  διαβάοτ—ε· «Ό Ποιμήν ό Κα-
  λός τήν Ψυιχήν αϋτοΰ Τίθυσιν
  υπέρ των προβάτων»; Καί δτσν
  ιμάλιστα είναι καί άρχιττοιμήν
  ή εύθύνη τού είναι λιγότερη;
  "Η μήπως τό Θεόπνευστο βι¬
  βλίον αύτά δέν τα λέει γιά μάς
  άλλά.... γιά τσ' αλλους;
  Ποΰ είναι ή άντιαιρετική δρα
  στηριότητά σας; Έμεΐς ίδώ πε
  ριμένοςμε τό τόλιατΐμα τού Μά-
  νου Χαρή νά ξεσκεπάση τα δρ-
  γανα τού Διεθνοΰς ΣιωνισμοΟ
  στό^ Νησί μας, — ττού τόσο δι
  καιώθηκε πρόσφατα ό αγώνας
  τού ούτος μέ τήν γνωστήν άπό
  φασιν τοθ ΟΗ,Ε γιά τόν Διε-
  θνή Σιωνισμό, περιμέναμε λέ-
  Υ" την προσπάθειον τοθ Θαρ-
  ραλέου συμπολίτου σας νά την
  άγκσλιάσετε μέ τήν ά>μέ-
  ριστ όν συμπαρά-τασίν σβς
  νά καλύψετε τό κενόν
  ραστώνης σ' ίνα τόσο
  θέμα.
  Τό έπράξατε:; Έρ«ττ,μ~ικό
  υ ζητα άπάντΓρη^ Μήττως εΤ
  χατε κουραστεΐ στήν δραστη-
  ριότητα πού εΤχατε άλλοτε μέν
  <-ϊ'ροντες Τήν ήττ»τΓάθε1αν μέ κάτ, έγκυκλίους σας πρός 'ς ή τα ττρόσφΐ—β ^ Γ γιά ΓΜ Φ«τογραφ(ες η Δ,ο,κ-ή, "*■ χίστ) οραοτηριότητα — 6έν πράττει οί ποιμένες σας καί οί ©εολογοι νά τούς διαΦωτίσονν νά ένττανέλθουν στήν πίστη; Καί ή άπάντησις: «Τ! λίτε κύριε, μί τού κονζσυλοΰ τή χί· ρα θά βγάλωμε τό φίδι βηό την τρύπα»; Μήπως καί ύμεϊς Σεβασμιώ τατε ·οάτι παράμοιο σκεφτή"0 τε, κατά φρένα κα! κατά β"· μόν; «"Α<—ονε τόν κουζουλό τόν Χαρή να δοθμε Θά τό βγά¬ λη το φίδι άπό την τρύπα»; "Αν ναί, τί κρψα!!! Μέ άγά—ην Χριστοΰ καί σε¬ βασμόν στήν ΣεβασμιότΓϊτό σας. ΑΝΤ. ΛΑΙΝΑΚΗΣ 'Αξ)«ός έ.ά. α' πάρ. Βερνσδάκη 13 Χανιά τηλ. 22015 Κ ΣΗΜΕΠΝΗ Ή Λέσχη Δημόσιον καί Αί μοτικών Ύπβλλήλων Νομο« "Ηρακλείου «Κνωσός», δ·β»»Τ«· νών*ι σή,μερα τό βράδι» βτις 7 προβολή φωτεινόν βια·*1 νειών μέ θέμα «Τό ΦαρόγΤ' τής Σβμαριάς». Έπφέλί'0 κϊίμενα καί μουσική τβΌ Μ·Χ· Πλιυριτάκη. «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Ζητά συγγνώμη άιτό τό ναγνωστικό της κοινό, γιά διακοπή μΐρικών ό—βίβ όφείλβται σέ *ττ(καιρης Ολης. .·*■