98407

Αριθμός τεύχους

27

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

8/12/1975

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Χαρας σ' αυτόν, πού κρΐν μέ χώμα, *
  τού φράξουν οί αλλοι τό στόμα, προλάβη
  νά π·Ι ϊστω καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ι
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  •••••••••••••••••••••••••••••••ε·············
  ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γροφβΐα: Μαρογιώργΐ, 5
  (Πλατεία Άρχαδίου)
  Τηλ.: 280.291
  Χρονος 1ος Αριθ. Φύλλου 27
  Τ.μή φύλλον βρχ. 5
  * Διο-8-νΐΛβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:
  «Οντε ιηά χούφτα άηό τό χώμα
  Οντε ξΜΐά ότάΑα άη9 τα νερά
  ΑβηθΣ Ο ΒΙΕΥ8ΥΝΤΗΣ ΜΒΣ
  ΣΤΗΙ1ΙΚΗ ΓΙΒ ΤΙΣ ΒΒΣΕΙΣ
  Δικαιώθπκε ό αγώνας κάθε Κρητικού γιά το διώξιμο των Ξένων Βασεων
  ΤΟ ΚΑΒΟ ΣΙΔΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
  9
  Μέσα στ ούς 25
  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ
  Ο ΑΙΕΥΒΥΜΤΗ2
  ΤΗ! «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
  ΕΘΝΙΚΗΣ
  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Έπιφυλλάσσεται
  νά υποβάλη
  μηνύσεις
  Σύμφωνα μέ τό ίγγραφο —
  <όμ6ο πού κατέθεσε, πρός τι- ιμήν τού, ό Βουλευτής Ήρβκλεί «ν κ. Κώστας Μπαντουβάς «τή Βονλή, παρακολουθοΰνται άπό τίς άρμόδιες άρχές άσφα λιίβς 25 ατομα, μιταξώ των ο*οίι*ν 9 βουλευτίς. Άνάμεσα οτούς πβλΐτες νού παρακολουθούνται, συγκα τοΛέγιταΐ κριί ό διευβυντής ιμας κ. Μάνος Χαρής, ό άττοϊος δήλωσι ενώπιον τού ακροατή¬ ριον τής προχθεσινήν οίκης ότι μόλις βεβαιωθή πλήρως τα άληθες τής εΙ&ησΜβς, θά ά- <·*κήση τα νόμιμα δικαιώματά τού κοττά παντός ϋπευθύνου «οί τού Ιδίου τού Πρωθυττουρ- γοϋ βν χρειασθη. παν—γυρικά ό έΊκδατης καί διευθυντής τής <·Αλήθειαι» κ. Έμμ. Χαριτακη*; (Μάνος Χαρής), στή γνωστή δϊκη γιά τίς Βάσεις, άπό τα Τριμελές Πληιμ,μελειοδιιαϊο Ηρα¬ κλείου ότιου εΤχε τηαρο—εμφθεΐ άπό τόν Είσαγγελέα κ. Α. Με ταξα, για με-τάδοση πληροφοριών σχετιζομένον μέ την άμυνσ τή;, χώρον ΤΟ ΔΙΚΑ1ΤΗΡΙ0, μέ Πρόεδρο τόν κ. Κονδυλη καί δικα- οτές ι ούς Πμωτσδίκϋς. Τϊ.ιί'. Μΐττΐκη καί Κατσούλην βκη,ρυξε τταμ- ψηφεί αθ»ο τόν κατη,γορούμενο, αναγνωρίζοντας έτσι μέ την τηταγ,μστ,κά ίσταρ.κή καί μεγάιλης γιά την Κρήτηι ση,μασίας ά- ττόψασή τού την άξία τοθ άγώνα μας — άγώνσ κάβε Κρητι- κΌύ κα! γνήσιον "Ελληνα — την καλη πίστη κα! τό έθνικό έν- 5ιαιΐ)έι5Γ,ν μας καί τα άγνά έλαττή,ρια τής «Αληθείας». ΕΚΕΙΝΟ τού π;ρέττε.ι νά τονισθή είναι ή συιμπαράσταση καί ΤΙΕΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ Ή Κρήτη είναι δ φαρός τής Δημοκρατίας (ΤΟΥ ΝΙ ΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ) ή άλληλεγγύη δλων των Κρητηϋγ, έντός καί έκτός Κρήτης, ά- νεξσριητκς άτιο ττολίτικές τοποθετήσεις, γεγονός πού άτττέδει- ξε ττερίτρανα τιιόσο 'Ελληνικό, ττόσο 'Εθνικό, είναι τό θέμα των Βάσεων ΠΡϋιΠΕΙ ν« τονιισθη άκόμΓΐ ή άντιικειμενιικότη)τα τοθ μάρτυ- ρα κατηγο-νας τοθ ΓενικοΟ Έπιτελείου Ναιηιικοΰ άντιττλοιάρ- χ'ΐ/ κ Καψε^όττουλκκ;, ή ύπο^ί ϊ&ιξε την άξία ττού £χει ίνα 5η ιο.<οα-'κό καθεστώς καί ττώς ακριβώς ή Δημοκρατία 6οηθά την Α.'καιοσύνη γιατί καθένας άντιλαμβάνεται δτι σέ καθε¬ στώς δττως -.Γ-ς' δικτατορικ,ής 7ετίας; ό μάρτυιρας δέν θά κα- τέθετε έτσι ΑΧΟΜΗ πρέττει να σημεκύθήι δτι ό ΐδιος ό άσκήσας την ποΐνικρ, δΐωξη ΕΙσαγγελέας κ. Μεταξάς, πρότεινε την α—αλλα- γή τοθ κατ ηγορθΜμένου διευθυντή μας μέ τό αΐτιολσγι,κό τής ττερί των ττ.αγμάτων πλάνης, ττού σημαίνιει, έΌτω, δτι άττεκλει σε δτι ό κατηγορούμενος ένή,ργπ/τε έκ δόλου. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ώς πρός τό τηράσωπο τού ΕίσαγγΕλέως κ. Μεταξά, τ-ο^τ.ει νά ύπσγραμμιίαωμε δτι άξίζει σΐΛγχαρηιτηιρ!ο>ν
  πολλώι/, γ.ατΐ( έκτός των άλλον, εΤχε την τόλμη νά έκψράχίτ)
  τρ γνώμη τοο ελευθέρα κα! νά συγχαρη τόν κατηγορούμενο
  γιά τόν όγώνα τού κατά των ξένων Βάσεων, σέ μιά οτιγμή ττού
  ήταν πρόοτψατη. ή γνωοτή ενεργεια άνακρίσεων σέ 6άρος τοΰ
  συνοοδέλφον τού των Χαν!«ν/ ό οποίος κι' ούτος, ττρός τιμήν
  τοι», ζή:ησε -ήν άβώωση τοόν τταιδΐιών ττού έχαψαν τό άιμερι«ανι
  κό ούτοκ ντρο
  ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ φάνηκε άπό τή δίκη αύτη, ή θΓημασία τής ά-
  ξίας τής έλίύθερης γνώμης τού Δικαστή καί ή τπΊστηι τον οτήν
  σνμ6ολή μιά·ι; άλλης σΐΛπ-αγ/ματικής ελευθερίας, τής έλευθερί-
  α·, τοθ Τύπου, ό οττοΐος δέν ττρέπει νά φιμώνετα».
  ΑΠΟΔΞλ&ΗΚ'Ε, τέλος, κι* αύτό έχ«ι ίδιαίτερη σημασία,
  δτι τα ε^γο τού Κάβο Σίδερο, είναι ίργα τού ΝΑΤΟ δττως
  ίΐνα κοί ο! περισσοτέρας Β6σε<ις ττού ύττάιρχουν στήν Κρήτη. ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΫΤΑ καί πολλά &λλα/ ή δίκη τής 4ης Δεικεμδρ! ου. ήτσν ιο δ!*ιη σττουδαία κα! ή άπόφασή της ίοτορική. ΟΠΛΙΣΜΙΝΟΙ μέ την άττόψαισηι αύτη τής 'Ελεΰθερης κα! Άνε^'^ρ-ι τηρ Δικαιοσύντ,ς, ή φωνή τής Κρήτης θά γίνη τώρα -τιό ιττινόρα, ττιό δυνατή καί ό αγώνας, ό έθνκκός αγώνας, θά συνεχιστή έντονώτερος. ΚΙ' ΑΚ0ΜΗ( ό κ. Αβέρωφ καί δττοιοι αλλοι άπό την συν- ιρςψ'ά ηθί. θά καταλάβουν πλέον δτι δέν μπορούν νά ρί- χνουν σταχτη οτά μάτια τού Λαού γιά 'Ελληνιχές τάχα μου Βάαεις, τα^ωντας — δττως χαραχτηριστικά εΤττε ό κατηγο- ρούμενος — τό «τταιγνίδι τού Πα~ά». Ο ΛΑΟΣ ξύπνησε καί οί Πά—ατζήδες δέν μττορούν τώρα νά τόν ξεγεΛάσουν. Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ή φωνή τής 'Ελλάδας πού έκφρά στηκε κ," άκούστηκχ τόσο καθαρά κα! δυνατά, άπό τούς άξιόλο γονς μάρΐ.ρ€ς — έκπροσώτΓους τού Λαού, θά είναι ιώρα πιό δυνατή ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Μ! Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ ΜΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ Ή εφημερίδα μας αίσθάνεται τή βαθειά ύττοχρέωση, νά Γθχαριστήση θερμότατα, δλους δσους τής σΐίμτταρα- στάθΓ,καν στήν δίκη των Βάσεων τής 4ης Δεκέμβριον 1975. Είδικώτερα εύχαριστεΤ τόν Λαό τής Κρήτττκ; καϊ πιό πολύ "ού Ηρακλείου γιά τίς ΤΓολοττοίκιλες έκδηλώσεις συμπσραστάσεως καί άλληλειγγύης, άλλά και δλους δ- σοι,χ εκτός Κρήιτης 'Κρήτες καί1 μή, απέστειλαν σχεττικά ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4 Η ΑΛΗΘΕΙΑ χωρις φοβο και ηαθος ΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ ΟΙ 200.000 ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΙΚΟΠΟΥ ΕΠΕΙί' Η έγινε άθέλητη; παρερμηνεΐα γύρ» άττό τό ποσόν , στ ό όττοΐο διοψένει ζεΰ*
  γος άμερικανών.
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ β-τοιχίία
  ή εφημερίδα μας ϋχΐι στή
  διαθέση των αρμοδίων, τούς
  όττοίους έρ»τά έττ' εύκαιρία
  &ν γνώριζαν ( 6χι την υ¬
  πάρξη τοΰ άσυρμάτου καί
  αν ναί σέ τί £νέργ«ιες ίΐ-
  χαν προβεϊ, διαφορετικά νά
  μάς άτταντήισουν ποΰ όψεί-
  λεται ή σχετική άδράνεια.
  II
  ΕΠΙίΥππΐΒΕΣ
  ΤΒΣ 'ΑπΗΒΕΙΑΣ,
  ΑΝΤΙίΡΑΠΙΚΗ
  Έπίκαιρες ίδεολογικές σκέψεις
  μέ άφορμιί τίς Τράπεζες Ανδρεάδη
  Ο ΕΞΩΡΑΊΣΜΟΣ τού Κα
  ΐΓΓταλιαμοΰ δέν ττεριορίζεται
  μόνο στίς πολύχρωμες ρεκλά-
  ιμες και στις φανταχτερές βι·
  τρίνις. Οϋτε στϊς λουσάτες
  συσκευασίες των συνθετικών
  βιομηχανικών τροφίμον. Οϋτε
  άκ,άμα στις καλλιμάρμαρες
  Τράπτεζες. Ό έξωραίο-μός τοΰ
  «μεγαλοπρειτούς» οικονομ ι-
  κου συοτήματος των ολίγων,
  άγκαλιάζει καί την κοινωνική
  καί γενΐικά έττιστημονική όρολο
  γία. "Ετσι, τταραλληλα μέ τα
  άτττΐικά έφφέ, τό σύστηιμα ττα-
  ραθέτει κ αί τα άχουστικά
  τού. Λόχου χαρή τα τελευταία
  χρόνια λέγεται ττολύ τό γνω-
  στό «ίδιωτική ττρωτοβουλία»
  καί τό σύνβημα «Κίνηιτρον τού
  ιΚερδους».
  ΟΙ ΘΕΡΗΤΙΚΟΙ τοΰ καττιτα
  λκτμοϋ βρηιχαν τόν δρο. «Κοττα
  ναλωτική «οΐνων!α». Καί την
  λέξη κεφαλοποκρατία την έξα
  φάνισαν κατά κάττοιον τρότπ>
  άττό τό λεξιλόγι ότοι/ς μέ διά-
  φορες αλλες καμουφλαρισμένες
  έκφράσεις όπως ή άτομική οΙ-
  κονομική ττρωτοοουλία καί ή έ
  ττενδυτική Ισχύς καί πολλά
  αλλα ήχηρά σλόγκαν πού μα-
  ζί μέ διάφορα δυνατά άτοΰ
  σάν τόν τής «άτομικης έλευθε
  ρΐας σκέψεως» στεγανοποιοΰν
  τα τοιχώματα τής κοητιταλι·
  στικίγς δεξαμίνής.
  ΦΥΣΙΚΑ ό αδυσώπητος χρό
  νος «Τναι άντιβέτως άνάλογος
  πρός την κάθε άνεδαφΐκή ότε
  γανοποίηση γεγονός πού
  ύττοχρεώνει και κινεϊ πρός
  νέους φορείς συνθηιμάτων καΐ
  έξωρα'ισμών. ,
  ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ό ανθρω·
  πος τού 1975 είναι πολύ δύ-
  σκολος καί δύσπιστος. Είναι
  περισσότερο άντικίιμίνικός.
  Ά—οστρέφεται την ττροχειρο-
  λογία. Είναι πιό μορφωμενος
  «α! πιό άπαιτηΓΓΐκόί. Ιδιαι¬
  τέρα ή νέα γενιά. Αυτή ά—ε-
  χθάνεται τό- - κάθε ψεύδος.
  Άπαν—ά κα] «ατβκεραυνώνει.
  Ή έποχή, τόθ καπιταλιστικοΰ
  ξεφαντώματος τοθ λύκου έν
  μέσω άμνών φαίνεται
  πώς εχει περάσει γιά πάντα.
  Τό άν κρατιέται τό καπιταλι-
  στικό σύοτημα στήν περιοχή
  τού, δέν όφείλεται στήν επι-
  θυμία της πλειοψηφίαν των
  λαων τού. Οίίτε καν στίζ με·
  γάλες μειοψηφίις. Αυτό τό
  γνωρίζουν ο! πλουτοκρατικοΐ
  κρίκοι τής γής. Άπό την Εύ-
  ρωττη 2ως την 'Αμερΐική την
  Άφρική και την 'Αχτία.
  ΤΟ ΤΡΑΠΚΟ άντ.λαϊκό σύ
  στη,μα στηρίζεται κατό: κύριο
  λόγο στό μυδ.οάλιο, κρατά μέ
  τό τό,μιγκαν,,διατηρεΐται μέ
  την συνωμοσία. Τυφλώνει μέ
  τούς ττρο'δολεΐς τόι», άμύνεται
  μέ τίς άστραφτερές λιμουζίνες
  τού. Μηχανορραφεϊ μέ τόν Τύ
  πό τού, παροπτλανεΐ μέ τ« πορ
  νώ τον.
  Τρθμοκρατΐΐ, προδίδ<ι( »κ6· τώνει. ΠΑΡ ΟΛΑ βτυτά δέν προχω ρεί. 'Υτίθχωρίί. ϊμικρύνετΛΐ Είναι ή ιστορική νομοτέλεΐα. Είναι ό αδυσώπητος νάμος τής άλλαγης. Τό κεφαλάιδ· χρατικό σύστηιμα ξεπεράστη' κί καί δ,τι ξεπεραστεΐ έξαφα- νίζεται. Ή φυσική σννέπίια τής κατραχύλας ιΤναι ό πα· τος. ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ στήν ττεριδύνι- ση της κατρακύλσς τό φοβερό σύστημα των ελαχίστων, προ- σπαθεί νά γαντζωβεΐ σέ κά- ποιο κλαδί τοΰ Ιστορικοΰ 6α- ράθρου. ΕΤναι ή τελευταία Φάση. Πόλεμο; καί εξαφανίση τής ζοής τοΰ πλανήτη <5 δτα- τήρηση μέ μικρές βαθμιαΐες παραχωρήσεις. 'Αλλά τό πρό- βληιμα δέν λύνεται. Η ΚΑΤΑΝΑΑίίΤΙΚΗ κοινω- νία γνήσιο παιδϊ της ύπερττα- ραγωγης καί της έξελικτικής πορείας, ή Ιδιωτική δραστηριό της, μαζί μέ τό κίνητρον τού κέρδους Ιχουν κάνιι τό θαύ- <μα τοι*ς... Ν.Ι.Π.
  ΖΕΛΙΑΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΟΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  Μυθιατόρημα
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ
  Ό 'ΩΛηθιυός Ζορμπάς
  καί ό Νίκος Καζαυτζάκης
  27ον
  Όχι απλώς νά τούς
  φτάσεις, 'μά κσϊ νά τούς ξεπε-
  ράσΐΐς. Νά πεττύχεις τό θάμα.
  Ό Καζαντζάκης άγαττοθσε
  τούς τολμηρούς. Κείνους ττού
  εϊταν σέ κάθε στιγμή έτοιμοι
  νά τα παίξουν δλα σέ μιά ζα-
  ριά — μιά κι έξω. Κ ι έ"νσς ά-
  ττο τούς μεγάλον καυμούς τής
  ζωης τού, τού άγώνα τού νά
  λυτρώση τιήν ψυχή τού, είταν
  ττού δέν τολμοΰσε νά Ισορροπιή
  σει ττανω σ' ένσ τεντωμένο σκοι
  νί τίς άντιμαχόμενες μέσσ τού
  δυνάμεΓς, νά ρισκάρει, νά παί-
  ξει μιά κι έξω τό ιμεγάλο τται-
  γνίδι τής ζωής τού «αί η τοθ
  Οψους τ) τού δάβους..
  Ό Ζορμπάς εΤχε τό χάρισμα
  τής τρελλής άποκοτιάς. Περγε-
  λοθσε τή ζωή. "Ετοιιμος σέ κά-
  βε λεφτό, σέ πάσαν άττειροελά-
  χιστΓ) στιγμή νά παλαίψει μαζί
  της, στπθος ,μέ στήθος, καί νά
  νιικήσει, νά την κερδίσει μέ τό
  σπαθί τού ή νά βαυλιάξει στήν
  αβυσσο τοί) ώχεανοϋ της
  Ό Καζαντζάκης τόν θάμσζε
  γ;ά τό χάρισμά τοο αύτό. Τοθ
  αρεσαν "ο! άκροδσσίες τού Ζορ
  μπά. Τό ξαμολογιέται πολλές
  φυρές στό μυθιστόρηαά τού.
  Τό θάμα ζητοθσε κι' αύτός, τή
  λυτρωση. Γιά νά τό ττετύχει γθ
  ιμνοοζε σκληοά την ψυχή τού κα
  τό σώμα τού. "Αφηνε καί τα
  δυό νά ύττοφέρςυν, νά διψοΰν,
  νώ πεινοθν καί νά μή μττοροθν
  νά χορτάσουν.
  Όλες αϋτές τίς «άδυναμί-
  ες» τού ό Καζαντζάκης τίς ττν
  κνώνει καί τίς έκφράζει στήν
  «Αγγλία» τού μέ τόν πιό κάτω
  μΰβο.
  Κάττοτε έ*νας άνατολϊτης σο-
  φός εΤ6ε μερικούς σκοινοδάτες
  νά ττραγιματοποΐοθν ·μέ τα κορ
  μιά τους τίς πιό έτπκΤνδυνες
  τόλμες. Κβί ξέσττασε σέ κλάμα
  τα.
  — Γιατϊ κλαϊς; τόν ρώτη-
  σαν.
  — Γιατί συλλογιέμαι, άττο-
  κρίθηκε ό σο<|>ός, πώς αν, δττως
  γυμνάζοι/με ετσι τα σώματά
  μας, γυμνάζαμε καί την ψυχή
  μας, τί θάματα θά μττορούσα
  με νά κάνου,με!
  Άλήθεια, τί θάματα....
  Ό Καζαντζάκης είταν ίνα
  τταιβί τής έρήμου. Τό συναίσθη
  μα τοθ φόβον εΤταν ό μεγάλος
  τύροννος της ζωής τού. Γιά νά
  τό κατανικήσει βρισκόταν σέ ά
  έναη ττάλη μέ τόν έαυτό τού.
  'Αναδπτλωνόταν. Ζητοΰσε σωτη
  •'ρι'ά στή 6αθιά σιω—η τής άπο
  μόνωσης. ΆτΓοτραβιώταν ά—ό
  τούς άνθρώτΓοι/ς. Άγαποθσε καί
  σιχαινόταν μαζί τόν άνθρωπο.
  Μόνο «ένώττιος ένωττίω» μττοροΰ
  σε νά δώσει τή μάχη μέ τόν
  έαντό τού.
  Ό Ζορμτηάς εΤτσν όλότελα
  τό άντίθετο. Βάραγε μέσ' τα
  δλα. Χοιμούσε σάν τίγρη στή
  ζωή καί την ξέσχιζε. Την έδαζε
  κάτο άττό τή σιδερένια θελήση
  τού κα! τή δάμαζε. Δέν εΤξερε
  τί θά ττεΤ φόβος. Δέ φοβόταν
  τούς άνθρώπους. Ποτέ δέ γύρι-
  ζε πίσω. Πάντα μπροστά, μπρο
  στά, μπροστά· κατευθεία στό
  στόχο. Κάτεχε τό μεγάλο μνστι
  κό: πώς ή ζ«ή; οί άνθρωττΌΐ,
  ή φύση, είναι, γίνουνται άθύρ-
  ματα στά χέρια των δυνατών,
  μαλακή ζύμη ττού τή μαλάζεις
  κσί την κάνεις δττως θέλεις δ-
  ταν δεν τή φοβ&σαι.
  Νά ένα μεγάλο δίδαγμα,
  —ού άργότερα ό Καζαντζάκης,
  τραδηγμένος άττό την ίρημο
  της μαθητείας τού στό Ζορμπά
  — την άκρογιαλιά τής Μάνης
  *— θά με—ιυσίωνε σέ κανόνα
  ττΐστ™. Σέ κανάνα ττοθ θά τόν
  έτταλήθευε ττολλές φορές μέ την
  κοτστπνή έμτπειρΐα τού. Στό
  ταξιδιωτικό τής «Ίσπανίας»
  τού γράφει άτενίζοντας ίνα γυ-
  μνό τοπίο της Μιράντας:
  Αίομ-ρό άργαστήρι, γιά ή-
  ρωϊκές ψυχές. 'Εδώ άναγκαστι-
  κά ή ψυχή σ^ροκοττιέται, δπως
  στίς ιμεγάλες φλεγόμενες ή πα-
  γωμένες έρημιές. Μοναξιά,
  καμμιά ττουθενά βοηθεία, κι ά-
  λΐμονό σου αν λογίσεις. Στήν
  ίρηιμο μαθαίνεις νά 'σαι αύτάρ
  κης, νά μην ττίριμένεις βοηθεία
  άπό κανίνα — μήτε θεό ιμήτε
  ανθρτοττο μήτε ζώο μήτε δέντοο
  μήτε νερό. 'Απτό τή μιά μεριά
  έσύ, κ ι άττό την αλλη δλες οί
  σκοτεινές κανίβαλες διινάμεις
  τής γής "α! τ' ούρανοθ. Μιά
  στιγμή νά λιγοψυχήσειΐς, χάθη-
  κες. Δέν ύττάρχουν έδώ γειτό-
  νοι, συγγενεΤς, άστυνομίες. ΕΤ-
  σαι μόνος. Μονάχα, ένα 6η μα
  πίσω σον, κολλημένος στή ψτέρ
  να σον, ό Χάρος σέ άκλουθάει
  μερά «αί νύχτα. "Αλλο σύντροψο
  δέν έχεις.
  Ή ψιτχή έτσι αντρειεύει; μα
  θαίνει, θέλει δέ θέλει, πώς ό
  φόδος εΤναι θανάσιιμη άδυναμία
  κα! ττώς άττό ίνα μονάχα μττο-
  ρεΐς νά ττεριμέκεις σωτηρία: ά
  πό τόν έαυτό σοι». Αύτός μονά
  χά σοΰ άττομένει ττιστός. Ή
  ζωή ϊΤναι τραγικ.ή. Δέν είναι
  ήδονή ή ποοιχνίδι ή άψορμή γιά
  φιλοσοφικές ή ώραιόπαθες θεω¬
  ρ ίες. Είναι ττάλη. Φάε με ή θά
  σέ φά«. ΕΤναι τίγρη ττού δο-
  κίμασε τό άνθρώττ.νο κρέας, τό
  6ρηι<ε νόστιμο ττολύ καί ττιά δέν τό άττςχορταίνε.' ιμπαίνει μέ σα στά χωρία καί τίς ττολιτεΐ- ες, κ ι δποκ 6ρεΐ άνθρωττο τόυ άριτάζεΐ. Νοστιμότερο κρέας δέν ό'πάοχει. ... Θυιμοΰμαι, κάττοτε έτρεχα μέ τό χιοναμάξι ενός Λάπωνα σέ τρομαχτικά, χιονισμέη έ'ρη- μο. Τα δοδάλαφα ττού τραβού- σαν έλαμτταν όλςκρουστάλλωτα. Άνεδήκαμε ένα λό*ο, άγνάντε- ψα άτό την κορφή: μακριά, ό- λόγυρα, τα χιόνια ' άτέλειωτα, έχθρικά, χωρίς άνάσοί άνθρώτΓου η ζώαο. Βράδιαζε. Ή καρδιά μου σψίχτηι<ε. Στράψηκα στόν άπβθή, άμίλητο όδηγό μου. — δέ 4>;-6άσαι; τόν ρώτΓρα
  ρούσικα. — Όχι. -— Γιατί;
  "Ε:χεις τίς έλπίδες' σοο στό
  Οεο; Ό Λά—ωνας «οόνησε σι
  γά -ΓΟ κε<>άλι: — Ό Θεός είναι
  ττάρα ττολύ άψηλά. Δέν δλέπει.
  Δέν άκούει. — Τότε; Γιατί δέ
  φοβάσαι; — Άν φοβηθω χά-
  θτ(χα!
  "Άν φοβηθώ, χάθηκα! Πόσοι
  αίώνες θά χρειάστηκαν ώσότοι»
  κατορθώσει ή έρημος νά μετα-
  δώσει στόν ανθρωττο την τόσο
  πραχτική κ ι ήρωϊκή μέθοδο νά
  νίκας! Καμμιά καταφύγη σέ
  βεούς( δαίμονας ί) άφηρΐ>μένες
  έννς>.ες. Καμμιά έτπικληση στήν
  εύγένειοτ καί την ύττερηψάνεια
  τοΰ άνθρώττοκ. Στόν κίνδυνο, τό
  πιό σι/ρφεττικό είναι; νά μή φο
  βάσαι. "Ετσι μονάχα διατη-
  ρεΤς άκέραιες τίς δυνάμεις σου
  καί τταλβύεις .μέ τίς ττερισσότε-
  ρο δυνατές ττιθανότητες νά μή
  συντριβεΐς. Κάθε αλλη ^έθοδος
  δέ συμφέρνει.
  Ό Ζορμπάς είχε λιττρωθϊΐ ά
  ττό τό σνναίσθιΐμα τοθ φόβον
  Τολμοθσε. Πάλευε ένάντια σ' 6
  λες τίς δυνάμεις ττού κυβερ-
  νοΰν τή μοϊρα τού άνβρώττου
  και τίς νικουσέ. "Ενα—ίνα 2-
  ττερνε τα χαρσχώματά τους.
  Καί τίς έκμιδένιζε. Ή νίκη, ή
  όποιαδτρτότε νίκη — άκόμη
  κ' ή φτηνή, έφήιμεριι κατάχτηση
  μιάς γυναίκας — τόν μεθοϋσε.
  Γιά νά την κερδίσει, εΤταν ίκα
  νός νά τα βάλει καί μέ τό ©εό
  άκόμη! Δέν κρατοΰσε ζι/γαριά.
  Τή λογική καί τό μέτρο τα σά
  ρωνε ή δαιμονική θελήση τού
  γιά τά μεγάλα καί τα τροτνά
  — γιά τ' άνέγγιχτο καί τ' ά-
  φερτα.
  «Βαδίζω κάτι μέρες — εγρα
  φε σ' Ενα τού γράμμα στόν Κα
  ζαντζάκη — μ έ διαλογισμούς
  μεγάλου άνθρώττου κ ι αν μττο-
  ροΰσα νά έχτελέσ» δ,τι διατά-
  ξει ό άΛΤΟ μέσα Ζορμπάς — ό
  δαίμονας τού — θ* άποροΰσε
  ό κοσ.μος!
  »'Ε-βιδή δέν Ιχω συμβόλαιο
  μέ τή ζωή μου, λασκάρω τό
  φρένο δταν φτάσω στήν ττιό έ-
  ττικίνδυνη κλίση. Ό βίος κάθε
  άνθρώττου είναι μιά γραμμή μέ
  ανήφορο καί κατήφορο καί πο-
  ρεύεται κάθε γνωστικός μέ φρέ
  νο· μά έγώ, έδώ 'ναι ή άξία
  μόν, άψεντικό( έχ« ττετάξει άττό
  ττολύν καιρό τό φοένο μου, για
  τι δέ μέ φοβίζουν οί καραμττό-
  λες· καραμπόλες λέμε έμεΐς ο!
  έργάτες τόν ·έκτροχιασμό. Ά-
  νάθομά με, αν 6άνω ττροσοχή
  στίς καραΐμτΓΟλες ττού κάνω· νύ
  χτα μερά τρέχ» τροχάδην, κά¬
  νω τό κέφι μου κι άς τσακιστώ,
  νά γίν» τρίψαλα. Τί £χ« νά χά
  οω; τίττοτες.
  (Συνεχίζεται)
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΜΟΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΙ ΜΑΡΟΠΩΡΓΉ 5
  Τηλ. 280291
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχνική έπιμέλεια: Μάνος Μαγριπλής
  'Ηφαίστοι» 18 ·) Ηράκλειον, Κρήτης
  Σκ6ΐμοΐ8 μό άιπΑά Αόγια
  ΟΡΘΙΟΙ ΚΥΡΙΟΙ
  Τοΰ κ. ΚΩΣΤΛ ΛΛΊ'ΛΗ
  Άγατπττέ Άναγνώσττ),
  Σύ ττού ξέρεις τό κάτι στή
  ζωή. Σύ πού ττίστεψες ττώς ό
  λόγος νά ζή κανείς δέν είναι ή ι
  κοΐλιά τού, τό ξερό κουφάρι
  τού, τό άχρηστο κ ι άδειο φέρε
  σθαί τού, ή προσττοιηιτή στάσι
  τού, τό πονηρό χαμόγελό τού,
  ή κενή στήν ούσία θέσι τού.
  Σύ ττού Τσως φροντ'ιζεις ένδόμυ
  χά νά μην κυλήσης ώς τόν πά-
  το ενός φαραγγιοΰ ττού λέγεται
  «διαφθορά» ψυχής καί σώμα-
  τος μά κι' αν κατηφόρησες στά
  σοα. «Ποτέ δέν είναι άργά*.
  Μην ξεχνάς, μήν ξεχνάμε γε
  νικά ττώς τό Φώς, τό άληθινό
  φΐις, ,'.άς δέχετε δλους καϊ ττάν
  τοτε. Νόχ7αι άνθρωττος, νασαι
  Έλληνας, πρό πα,ντός, καί νά
  χάινιετε άττό μιά άτολμία μετα-
  νοίας είναι λυπη^ρό πράγιμα.
  Τόλμησε. Άφς//1σου νά στα-
  δή ΟΡΘΙΟ κάθε τι πού μιά
  κάττοΐα καική μοΤρα τής Έλλά
  δος τό ερριξε. Ντροπή εΐνΐαι τό
  Κ3κό πού κάνεις στόν συνάν-
  θραττό σου γενικά καί στήν τα
  τρίθα σου, είδικά δταν άδιαφο
  ρεΐς γιά ένα «Αϊαΐν άριστεώ-
  ειν» τοΰ συνάνθρωπον σου, τής
  πατρίδος σου, τής κοινωνίας
  σου, τής πολιτικής, ήθικής,
  ττνειυματικής καί κοινωνικής
  σου ζωης. "Ετσι κερδίζεΐς ζωη,
  κάλλος ψυχής κα! σώμοπος καί,
  πσνω άπ' δλα ττνευματική υπό
  σταση, ανθρωπίνη θέσι, πατρι-
  ωτική κα! κοινωνική τοποθέτη-
  Όρθιοι, λοιπόν, κύριοι. Όρ
  θιοι οτόν άγώνα γιά τήν «ατά
  κτησι: τής ελευθερίας σκέψεως,
  τής ελευθερίας μαρφώσεως, τής
  ελευθερίας κινήσεως, τής κοινωνι
  κης δικαιοσΰνης, τής ίσότητος
  κα! της Αληθείας πού είναι τα
  6σσικά στοιχεΐα τής ΥΓΕΙΟΥΣ
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
  Άγώνα κατά τοΰ ήθικοϋ καί
  κοινωνικοΰ ξεττεσμοΰ.
  Άγώνιο: κατά τοΰ ξεφτισμέ-
  νου ττολιτικισμοΰ.
  Άγώνα; κατά τοΰ κακοϋ καί
  κούφιου ύλικοΰ χειρισμοΰ. /
  Άγώνα κατά τού1 έξτρεμιστι
  κου «έγώ>.
  Άγώνα κκτά των παθών καί
  έξεων.
  Άγώνα γιά ένα ΰγιεινά κα-
  τοχτημένο «Αΰριο».
  Άγώνα γιά μιά ττιατρίδα τέ
  λεΐα στή μορφή καί στή θέσι,
  στόν δρόμο τής άρετής καί της
  δικαιοσΰνης.
  Κύριε ττολιτευόμενε, κύριε 'Υ
  ττουργέ, Πρωθυττουργέ, Μητρο
  πολίτη, λαϊκέ πάσης φύσεως,
  Στρατηγέ, Δικιαστά, Διευθυντά,
  άνώνομε, έπώνυμε, ικαθηγηττά,
  δάσκαλε, έπαγγελματία ττάσης
  φύσεως ΟΡΘΙΟΙ.
  Όρθιοι στίς έττάλξεΐς μιάς
  ούσιαστικής κκχι άξίας λόγου
  ζωης δττου ή χα,ρά, ή ευτυχία,
  ή άγάπη, ό σεδασμός, ή δικαι
  οσύνη, ή ισότης είναι τά μερικά
  καλά χαρακτηριστικά τους Ικα-
  νά νά κάμουν «όρη μεθιστά-
  νειν*κα! Έλλάδα άξία λόγον
  η πιο παληα / ^ ψιρμα στο ηρακλειο
  στο ραδιοψωνο, στην εφημερίδα,
  στογηττεδο, στην εθνικη οδο, κ.λ.ττ.
  μακευες - ζεογραφικη
  μετ:αξοτ;υπια - χαρακτικη
  επιγραφάς παντός τυπου
  ζωγραφου 7 τηλεφ. 281.161-286.460
  «ΥΠΑΡΧΕΙΝ».
  Κύριοι, δρθιοι. Κάττο τά τσ-
  ττεινά έλοαήρια: Πάθη·, .μίσοι,
  έγωϊσμοί, έγωκεντρισμοί, ύλι-
  στικές θέσεις κα! θεωρίίς, ταττει
  νά καί μικροτφεπή καμώματα.
  Όρθιοι Κύριοι, γιά μιά 'Ελ
  λάδα καταχτιττρισ Πνεύματος
  αλληλεγγύης, ήθικής φ«ρόφο»νης
  άνά τόν κόσμο.
  Όρθιοι Κύριοι γιά την κατά
  κτησι άνοττέρων ανθρ»πιστικών
  θέσεων δττου οΰτε ή νυν άλλά
  οδτε καί ή τυχόν ιμέλλονσα ζ
  χάνεται.
  Όρθιοι Κύριοι, είς «τά τοΰ
  Καίσαρος τώ Καίσαρι καί τά
  τού ©εοΰ τώ θεώ». Ή κατάκτη
  σι Ολης μέσον καί δχι σ
  ττός. Σκοττός μιά Έλλάδα
  ττνεύμα, εΐρήντ,, άγάττη, δικαιο-
  σύνη., άλληλειγγύη, καλοσύνη,
  άνώτερΓ) Γδέα δττου ούκ' εστίν
  εχθρά καί μΐσος.
  "Ορθιοι κύριοι γιά ήρεμία,
  ήσυχία, εΰτιιχία οΰσιαστική. Έ
  ξω ό ζωντανός ιτεθαμένος άν-
  θρύοττος ό τροφοδότΓΐς τής λει-
  ψθι νδρείας.
  Όρθιοι γιά όντότητα, ύττό
  στασι, είλικρινή σκέψι, άληβινή
  ζωή.
  Όρθιοι γιά ένα άγύνα τταλ
  ληιχαρίσιο, γιά την κατάκτησι
  μιάς εύτυχίας τού Οψους τής
  φράσεως: «Τόν άγώνα των κα·
  λό ήγώνισμαι, ιόν δρόμον τετέ
  λεκα, τήν πίστιν τετήρηκα, λοι
  ττόν, όητάκειτα! μοί ό στέφανος
  τήι δικαιοσύνης......
  ΚΩΝ) ΝΟΣ ΛΑΙΔΗΣ
  Κτττματίας
  ΠΠΛΕΙΤΑΙ αύτοκίνητο Ν51)
  1200 Ο είς αρίστην κατά¬
  στασιν. Πληροφορίαι τηλέφ.
  232.606.
  ΓΕΩΡΓ. Ε. ΤΕΡΖΑΚΗ!
  Χειροϋργος—Όδο*π·ίατρος
  Βικέλα 17 (Βαλιδέ Τζαμί).
  Τηλέφ. 224-481
  Δέχεται καθ* έκαστην
  9—1 καί 5—9
  ΑΥΤΟΚΙίίΉΤΑ
  ΟΙΤΚΟΕΝ
  ,ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΛΟΤΑ
  €Χ 2200 — ΟΧ 2000 — 65 5ΡΕΟΑί — ΑΜΙ 8
  ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  5ΙΕίΟθ Α.Ε. ΣΥΓΓΡΟΥ 100 — ΑΘΗΝΑΙ
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  Κ!!ΓΓ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ
  ΧΑΝΔΑΚΟΣ 6 — Τηλ. 285.811
  ΔΙΑθΕΤΟΜΕΝ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ
  ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
  ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΙΤΚΟΕΝ
  ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  Γιά κάθε είδος ύλοτομίας θά βρτντε ακριβώς τό κα-
  τάλληλο τιριόνι, στή σειρά τού 8ΤΊΗ^: άττό τά μι¬
  κρά κλαδευτΐκά ττριόνια, μέχρι τά μεγάλα μοντέλα
  γενικής χρήσεως.
  ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ ΑΚΟΜΗ:
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ «5ΤIΗ^».
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ «ΚΙΟΗΙΤΖ»
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Ο.Ε.
  Πλαιεϊα Άρκαδίου — Κυρίλλου Λουκάρεως 15
  Τηλέφ. 282124
  "Αν άνήκεχε αχοϋς καλούς
  όδηγοι>ς φυλαχτήτε άπό τούς
  μέτρΐους.
  ... μέ Νομική Προστασία ΑΗΑΟ
  Σέ κάθβ άτύχημα πού δέν φταϊτί ή ΑΚΑΟ σάς
  προστατεΰει καί διεκδικεί τίς αξιώσεις σας
  μέ δικηγόρο τής ίκλογης σας :
  γιά άποζημΐωση έκ τραυματισμοϋ,
  έπισκευή αύτοκινήτου κ.τ.Α.
  Όμιος ή ΑΒΑΟ σάς ύπερασπΐζαται κι' δταν έσ€Ϊς
  κάνετε κάποιο τροχαϊο ποινικό ώδΐκημα
  ή πσράβαση κ.τ.λ. Ή ΑΒΑΟ πληρώνει ώς
  150.000 δρχ. δικηγορικά. δικαστικά ίξοδα γιά
  κάθε πϊρΐπτωσή σας χωριστά σ' όποια χώρα
  τής Εύρώπης κΓ άν εΤστϊ.
  Γιά κόθε πληροφορΐα:
  ΛΔδ: ΑΣΦΑΑΕΙΑΙ ΝΟΜΙΚΗΧ ΠΡΟΙΤΑΖΙΑΖ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗ!
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘα ~
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15-ΤΗΛ. 222.651
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΓΕΡΜΛΝΙ» ΕΤ. ΚΕΦ. 2»5 000 000 ΔΡΧ
  Ι ΑΚΑΟ
  Ι1
  Γιά δλους έσάς πού καταλαβαΐν—ε ιτοσχ) άπαρα(τηγτϊ| είναι
  στήν έποχή μας μιά ξέντι γλώσσα:
  ΤΟ «ΡΗ0Ι.06Ι.0Τ»
  δϋΡΕΒ ΕΠΙΟϋδΗ
  Τώρα καί σΐΑν Κρη«η
  Μέ τό μονοδικο διττλά ήχογρα*ημένο τού σύστημον *ξ ολο¬
  κλήρου στά οτούντιο τού Β.Β.ς;., της Αγγλίας.
  5.000 λέξεις ,
  7.500 Ιδιοματισμο! καί ττροτάσεις
  125 περιεκτικότατα μαθήμ—α
  πτυχιο ΡκορΐαΐΝαγ καθηγητού αγγλικησ
  Είναι 4 φορές πληράατερο καί 7 φορές Φθηνότερο.
  Κυριολεκτικά ύττερταχείας έκμαθήνσεως, κατάλληλο καί
  ττροσαρμοσμενο στίς άνάγκες τού κάθε άτόμου, άσχέτης
  μορφώσεως κα'ι ήλικίας.
  ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ γ.ά δωρεάν επιδείξη στόν κ.:
  ΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΗΝ
  ΤΗΛ. 284.185 — 285.020
  ή οπτενθυνθητε στό κατάστημα δΐσκβν
  ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΕΡΑΚΗ
  (ΟΟΙϋΜΒΙΑ)
  Λε«φ. Δικαιοσύνης — Ηράκλειον
  ΑΙΚΙΜΒΝΟΥ 1τ/5
  ΚΟΥ!
  ΚΟΥΙ
  «' Ή δίκτ) τού δΐίυθυντή μας μέ τόν 'Αρχιεττϊσκαιτο, ί&ωοε
  την εύκατρίο οί νολλούς ·Ηρακλιιώτίς νά κάνουν ττολλά λογο.
  «αίγνια, έξυτΐΛυς διαλογους, τχτϋχε^ένα κΑλαμττονρ.0 καί
  να ζήσουν ττολλά στιγμιότνττο στήν αΤθουσα κ*ι στούς 6<α- δρόμους τού δικαστηρίθΜ. Ή στήλη ιμου μ€ταψέρ>ει στϊμερα μερικά αητό αντα, πρός
  τέρψιν τού άναγνωστικού της κοινοθ καί τού Χριστίττωννμοι;
  ιτλτ,ρώματος τής 'ΕκκληΡίας Κρήτης, ττού χάρις στούς έκττρο-
  σΐιττους τη, ί· δίκη κόντεψε νά γίνη, σωστός... δυναμίτης.
  • Άνάμεσα στίς χιλιάδες τοθ λαοθ ττού όνεοοκατέΛηκαν τίς
  σκάλες τού Δικαστηρίοι/, ήταν καί ίνας γροοφικός τύττος γ*.
  ρου Κρη-'κού μέ μττότες, ττού μόλις £φτασε ρώτησε:
  — Έτταέ δικάζουνε τόν Δεσ-ποτη;
  __Λάθος κάνεις κου·ιτάρε, έτταέ ό Δβσττότης δικάζει τόν
  Μάνο Χαρή.
  __Μωρέ γροΐκα ήντα σοθ λέω εγώ, άττούχω καί καμπόσα
  χρόνια στήν πλατή: Μή ξσνοίγης μόνο ήντα λένε τά χαρθιά,
  μά ήντα λέει ό Λαός, άττοθνβι ό πλειά δίκαιος κριαής!...
  __Καί τί λέει δηλαδή ό Λαο&ς στήν ττροκειμένη ττβρίττηοση,
  __ Πώς ό Δβοττάτης έττήγε γιά ■μαλλί, μά 6γί>χί... ξυρισμέ-
  νος!...
  • Κά-οιος άλλος πλησίασε στό διάδραμο ίνα ά-ό τούς ττολ-
  λ;ίς Ιερίθμένους ττού τταρακολούθησαν τή δίκη καί τόν ρώτησε:
  -— Τί ώρ« ττάτερ θά ιμοιράσετε τό... άντίβωρο;
  • Πολύς λόγος έγινε γιά τό ττεριβΟΓ>το «άμττέλι τοθ Μη-
  τρο/ττολίτη». , '
  Κα· ».άπ·οιος, στό τέλος, εΤττε σχετικά:
  — - Αύτοι ττού προοτταβηισανε νά ττούνε τά άντΐθετα γιά τοΰ
  Μ^τροττολ:- γ τ' άμπίλι, ίττήγανε σάν τούς... σκύλους στ'
  άυπέλι! ..
  • Ή δίκη, ό'τί«ς είναι γνωστό, κράτησε τρείς μέρες, σέ ταχτι
  κίς πρωινές καί άττογευματινές συνβδριάσεις, την ώρα των ό-
  πίί6.ν ^αθώριζε στό τέλος κάβε συνεδριάσεως ό κ. Πρόεδρος.
  Άκ^ιΰγί^ον λοΐΛτόν συχνά ή εξής ερωτήση:
  - - Τι ώρα άρχίζει ό.,., όρθρος (γιά την ττρωϊνή συνεδρία-
  σιη') >5 τι ώρα βά αρχίση ό... εσπερινάς (γιά την ά—ογευματι-
  νη1 συνεδοίαση). »
  Κα' 5ταν ή συνε6ρίαση τταρατεινόταν μετά τά μεσάννχτσ,
  άκςυγόταν τό εξής:
  — Άΐτόψϊ ττχ£Λι θαχ«μ£·... όλοννχτίσ!....
  • Τά ττιό --ραγικά ττροσω—α τής δίκΓκ;, ήσαν, ομολογούμεν»;
  ςί συνήγορηι πολιτικάς άγωγής καί έκττροσωττοι τοΰ κ. Εύγε-
  νίηυ, ο όττνϊοι, μάτσια προστταθούσαν νά δικ.αιολογήσσΛ' τά
  άδ.καιολόγητα.
  Τό έμολόγΓ}σαν, έξ άλλον, οί Τδιοι ττολλές φΰρές, λέγοντος
  ότι· «Χύρις Πρόεδρε, αΐστανόμαστε σά νά εΐμαστε εμείς οί
  Καί σ^ νά ιμήν τούς έφτανε ή ΤΓοαγματικά δύσκολη θέση
  ς (ό ίνας μάλιστα είχε γίνει ττιό κίτρινος άττό δ,τι είναι
  σ-νή6ω;), εΐχανε καί τόν δαιμόνιο ρεττόρτερ, τόν Νίκο, πού
  τούς ττασςχκολουθοΰσε μέ όγρυττνο μάτι.
  ■ Μιά στιγμή ιμάλιστα ό κιτρινοττρόσο—ος συνήγορος, έκσνε
  σϊπγϊΐ} πρός τόν κ. Πρόεδρο νά διώξη τόν ρβπόρτερ ττού καθό-
  ταν πϊσω τους, γιατί δττως εΐττε, είχε λόγους γι' αΰτό, ή —Αι-
  τική άγ«γή.
  Καί έττειδή €νοιωθαν πλέον καί οί δι*6 σάν «οΐωνοί Άρχιεττί-
  σκοττοι», ϋϊλησαν σχετικά, στήν έκκλησιαχττΐίΐή γλώσσαι
  — Όπίσκ μου σέ Ιχω.... σατανά!....
  • Ή ΤΓθλιτικτ» άγωγή τού Αρχιεπίσκοπον δέν ϊχανε εύκαιρΐα
  νά τά... ψέλνι: σέ... ήχο ττλάγιο, τού κατηγοροομένου. Μέχρι
  -.τού σέ μιά σιιγμή Ιψτοοσε στό ά-οκορύφωμά της, διά τού έ¬
  ν*/; 4* των συνηγόρων, 6 ό-οϊος <ϊτνεφ«άν—~ ο-τεντορια: — Ό κστηγορούμενος κ. ΠρόΒδρε, εϊνακ.. 6 βεος! Φι,σικά ά κ. Πρόεδρος την τταρατήρησε, διέκοψε τή συνεδρίο ο γ» καί ο! -πάντες έξανέστησαν, μέχρι καί ό Τδιος ό άνσφωνή- σας «κεκράχιης», ό όττοΐος θΛ«5ΐγκά~τηκ€ στήν έ-ανάλεΐψη τής διαδικασίας νά άνακαλέση. " θττως μάβσμε ό συνήγορος αύτός είναι παπά ττσι&ί, έττο- • Πολλές άδόκιμες, άλλά καί άκομψες φράσεις, χρησιμοτΓθίτν- σαν οί έκπρόσωττοι τού Άρχ,—·ιακότττχ; στή δίκη, ττράγμο πού έκαμε €ι-σμίνή έντύττωση, γιατί δέν έλαβον ΰπ' όψιν τονς δτ; βέν ήσαν ά-λώς δικηγόροι, τλλλά καί ττληρεξούσιοι αέ ίίδ^ή έντολή. Χρπσιμοττοιούοταν π.χ. τόν ένικό, ο-οφ«ύγαν€ τό όνομα τού κατη,γ5ροι/μένοι.· λέγοντας συνέχι,ια «αύτός» καΐ όνομαζαν τό -ραξικόττημα «έτΓανάσταση*. Κά-οια στιγμή μάλιστα ό £νβς έκ των δύο εϊττε: «Ό καττ)- γορούμϊνος Ιβγαλε τόν Σεβοτσμιώτατο... στό κοντβρι,!... Έγώ ττάνιως συνεχίζω νά τού μιλώ εύγεντκά καί στόν ττΑηθινντικο, νουθετώντας τον καί λέγοντάς τού: — ....Κοθήιστε καλά κύριε..... • ^.άτ^οια «πιγμή ό Τδ.ος ονΛ^νορος, βλέποντας τόν κατ-ο- ρονμενο ντα κάνη μ,ά κινήση σχετικη μέ γράψιμο, —»οσέφυγε σαν μαρττν.άρης ,μαΒητής στον κ. Πρόεδρο λέγοντάς: —- Κνρ,ε Πρόβδρε, ε«ί>ρι« Προββρε, αύτός 4*ού κβν* νότ|μ«
  ότι... θά ,μέ >ράψη.
  Καί ό Γ^βρος ά-άντησ* στό σννήγβρο ττού είχε τή μύγισ
  και.... υυγιάστηκε:
  —- Καλά, πού ξέρατ€ «τ, ή χβιρονομία ύττονοούαε νά σάς
  ψη στήν εφημερίδα καί δχ, <η:ά*.. τφαχτικά;; ι εκεινσς δέν άττάντησε.... λύ ^χί-βνε τό ϊδι° κσ! άρκ€7έ<: *>*
  λυ καλλ,τερα γ.ά τόν ττελάτη τσνί..
  • Γ,« τό μεγάλο γ^γονός, τή δίκη
  Κι
  »*
  μονολεκτικά:
  δηλαδή τού 'Αρχ.ειτισκό-
  «β.* ό καλός μου φίλος
  μ-ά τό «τίοτέλβσμσ,
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  <, <, <', ι [ < , ύψηλής ιτοΐοττ,τος ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΠαρατΓΑεώοως «Κατράντζον» Τηλέφωνον 283.428 1, <, ^ΧΑΜΠΑΝΙΑ ΚΑΪΡ ΟΥΖΟ-ΛΙΚΕΡ-ΤΖΙΝ ΒΚΑΝΟΥ δΑΝ-ΗΐνΑί ΟΥΪΖΚΥ ΣΚΟΤΙΑΣ νΥΗΪΤΕ ΗΟΚδΕ ΕΟ0ΑΝ 12 έτών ΚΟΚΙΙΑΚ ΓΑΑΛΙΑΣ ΗΕΝΝΕ88Υ ΒΕΡΜΟΥΤ (ΙΖΛΟ ■ ■ >■'»
  Αντιπρόσωποι ΑΑΕΛΦΟΙ ι. Α Α Α Ι Α Κ Η ΐηλέφ. 285961 Ηράκλειον
  ί'
  Ι ΔΙΚΙΜΙΨΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Η ΑΑΗΦΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΖΕΑΙΔΑ 3
  ΕΑΕΥΘΕΡΟ
  Ο _ Α Μ Λ _ Γ Ρ Α Φ Ο
  VIV
  ΟΙΑΐΑΓιβΣΤΕ_ΜΑ-
  Γ. Μ. ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ
  ΣΥΤΧΙΣΗ ΠΡΟΣΟΠΟΝ
  ΠΡΟΣ
  Την
  Μσρογιώργη 5
  Ηράκλειον Κρήτης
  <Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Κύριε Διευθυντά, Στίτν εφημερίδα σας «Η Α¬ ΛΗΘΕΙΑ* έθημοσΐίώθη ττερί ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗ τταράνομος οίκίβ. Καλόν εΤνοι να ξεκαθαρίζετε δταν λέτε ΚΟΥΚΟΥΡ ΙΤΑΚΗ, τί λένε, ΜΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΦΙ- ΛΐηΠΑΣ κλπ· γιατΐ ΚΟΥΚΟΥ ΡΙΤΑΚΗΔΕΣ ύττάρχουν ττολ- λοί, δτΓΜς ττ,χ. ΒΑΣΙΛ. ΚΟΥ¬ ΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ οίκοδομικά ύλι- κά «αί ΒΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡ ΙΤΑ- ΚΗΣ μηχανολώγος (άσχετος μέ την ϋττόθσι) κλττ Ταύτα εάν θέλετε όντως την ΑΛΗΘΕΙΑ Όσο γιά ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΛΚΗ —· ττληροφορώ ότι ό άδερψός ,μου μηχανικάς κτίζει οΐκοοομή είς Μασταμπά καί θεωρώ άναγ καΐο στήν εφημερίδα σοΐς την διευκρίνησι ΓΕΩΡΓ., ΙΩΑΝ , ΕΥΑΓΓ κλττ. ΚΟΥΚΟΥΡ Ι ΤΑ. ΚΗΣ Γιά δέ την οΐκοδαμή τού συν γενούς μόν ά—ό δ,τι £χω «κού βει — καί γράψτ» καί ή ΑΛΛΑ- ΓΗ— τό οίκαττειδον ώνήκει -στήν γυναίχα τού καί κατά άνάγ «γ) δικαίωμά τού νά τό κάνη δ¬ τι θέλη, τώρα άν δέν τοΰ ττλή- ρωνε χρόνια ό Δήμος την β- τταλλοτρίωσι ώς ό νόμος όρίζει έντός ταχτοΰ χρονικόν διαστή ματος κλπ ι αύτό είναι μία άλ λη ίστορία ττού ό χρόνος βά τό δείξη· ΑΛετά τι·μής Γ. Μ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ Στ ΓιαμαλάκΓ) 15 Τηλ 215 658 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΝΕΡΗΙ Τα έργοσιάσια έπίπλων ΠΡΟΣ Την "Εφημερίδα: «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Πρό ημερών, τό ίργοστάσιό μόν εΤχε λάδιι μέρος στόν δια γωνισμό των Ξενοδοχειακών Έ -ιχ€τρήσε«ν ΛΛαμιδάκης χαί Σία, γιά την έξόττληση των έττί ττλων Ή εταιρείαι, Οπσχρέωσε κάθε έργοστάσιο νά -αρουσιά- ση ίνα δωμάτιο ττλήρες, σά δεί γμα, ττράγμα ττού έ^κανα κι' έ- γώ. 'ΑτΓΟ τή« Κρήτην ίγταν μόνο τό έργοστάσιό μοί/, δύο ά—ό την Άβήνα, κι' ίνα Λττό τβ ΑΤ- γιο τοΰ κ 'Εμμανουηλΐδη Τό δικό μ ου δωματιο έδώ τό πα· ράλ<χ6ε ό κ Κουκλάκης ό ο¬ ποίος τταροηδέχτηκε δτι ήταν ττοιοτικά «αί τεχνικά ττρώτο Καί ρωτάμε την έταιρεία. Ή έττιχ€!ρτ)σις Μαμιδάκης εΤναι δχι Κρητική, Διατί λοιττόν δέν δόθιι<ε στήν Κρήττ, ή δουλειά αυτή (κάττου 13. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑεΥΛΙΝΩΝΕΠΙΠΛΩΝ ΕΠΙΓΤΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΡΑΠΕ2ΑΡΙΑΙ ΣΑΛΟΝ Ι Α ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΙ ΣΚΡΙΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟβΗΚΑΙ ΠΟΡΤ — ΜΑΝΤΠ ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΝΤΙΒΑΝΙΑ ΕΥΝ6ΕΤΑ —- ΕΠΙΠΛΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙ¬ ΣΤΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑΙ Ι¬ ΔΕΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕ- ΠΤΟΜΕΡΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑ¬ ΡΑΔΟΣΙ ΤΕΛΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠ ΙΜΕΛΗΜΕΝΗ ΚΛΤΑ ΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟ- ΣΩΠΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ, ΣΩ- ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑ7.1ΚΗ ΠΑΡΑΓηΤΉ —Τα Ιπικλα μας καλύπτουν δλες τίς άνάγχες τοΰ συγ¬ χρόνου σπιτιοθ -Μεταφέρομε τα €Ϊδη μας δπου μάς ζητηθοθν —Τα προϊόντα μας διοκρίνβι ή ποιότης καί ή χαμηλ») τιμή —Έλέγξοτβ χαί χρ(νατ· την προσπάθβια μας —Προτιμήστε μας γιά τό συμφέρον σας ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ δόν χιλ. όδοθ Ηρακλείου Μοιρών Τηλ. 280.689 ΕΚΘΕΣΙΣ Α Πλατεΐα Άρκαδίου Τηλ. 284.759 ΕΚΘΕΣΙΣ Β Μανουσογιάννη — Πλατεϊα Άρκβδίου Τηλ. 289.160 Σέ πλήρη σειρά μοντέλων γιά νά διαλίξετε! ΟΝ 2002 Μϊ μαυρα φΐλταο 24 ι Αυβεντικη οημιουργία τής ·1λιπς Καί μόνο γι αυτώ ή τπλι;όραοη Φιλιπς είναι «ιόλας άθϋ* Η ΡΗΙΙΙΡ& ΐίναι ή πρωτη ίταιρΐο ; στών κ6ομο ολ 2 Μΐχ«ιριοτηριαΕίΕεΤΗΟΝΙΟΜΕΜΟ·ΤυΝε. Τ6 μοναβικύ χειριστήριθ ΡΗΙΙ.ΙΡ5 ΕΙΕΟΤηο- ΝΙΟ ΜΕΜΟ ΤΟΝΕ οποτίΑε! την πιό ουγχρονη ίψυρμογή της ήεκτρονικής οτΛ^ τηλιόραση Ικφθήτι ΤΛ οι/ντονίζττε μ (Ο μονο φορα καί (χκτι; γιά πά ντα ί,Ικϋνα τελεία1 Ίο*#ιο »Ες φΗμ ΦΙλιπς μί τό οπίϋβυνο ίπιαΐπυονικο προοωπι κό καί το ώνΐΕθντλπιο οτ6« άνταλλακηκων μπορϊΙ νά ξανακανη την τηλεΛραοη ο^ς κοι νουργια ύποτΐβήποτΕΐ θοα χρόνιο κι αν ίχοον περάοίι' ΡΗΙΝΡ5 ,γιά πιό σίγοι/ρα 000.000 ,μαζί μέ τώ χουφώματο πού δόθηκαν κι' αύτά στό έργο στάσιο τού ΑΙγΐου), τή στιγμή πού θά δούλευαν ττερίττου 100 άνθρωτΓθΐ, έκατό έργατικά χΐ- ρια. Άς μή ξεχνάνε δτι τό Ή- ρακλειο διάλεξαν γιά νά κά¬ νουν ξενοδοχίϊο. Ρωαοΰμε άκό- μη τόν κ. Λαμττάκη ό οποίος τσν καί ό έσοτερικός άρχιτέ- κτονας καί μαζί μ' αύτό τταρα λάβαμε τα σχέδια: κ Λαμττά- «η νομίζομε δτι εΤστε Ήρακλει ώτηκ; καί μην ξεχνάτε ότι άτττό έδώ ξβκινήσατε. Ποιοί είναι λοι ττόν οί λόγοι ττού σάς κάμανε νά παίρνετε τίς δουλειές αττό τό Ήράκλειο καί νά τίς ττροω θεϊται στό ΑΤγιο Δέν λέω δτι εΤχα την άτΓαίτησ-η, νά τα κατα σκευάση τό έργοστάσιό μόν. 'Υττήρχαν έδώ καί &λλα έργο· στάσια ττού θά μττοροθσαν νά τα κατασκευασθέν Άν δέν *ά ν« λάθος καί την μελέτη τοθ Μαντωνανάκη έσεΤς την κάνα·>
  τε Μήττως γνωρίζετε γιατί εκώ
  νέ τα έττιτΓλα κσί τα κουφώματα
  στό ΑΤγιο, Την έσίοτερική μελέ
  τη τού χ Μαμιδάκη ίσεΤς την
  κάνατε, Ποιοί είναι ττάλι οί λό
  γοι ττού προωθτ,σατε τή δσυ
  λεκί αυτή στό ΑΤγιο; Πόσες αλ
  λες έτοιμάζετε; Νομίζη δτι έ-
  σεΐς τταίζ—ε τόν τπό σπουδαΤο
  ρόλβ σ' αύτές τίς δουλειές μιά
  καί εΤστε ό σχεδιαστής "Ομως
  δέν εχβτε τό δικαίςομα τή στ ι
  γμή ττού διψά ό τόττος ,μας γιά
  δουλειά νά τίς στέλνετε άλλοϋ
  μαζί μέ τόσα χρήματα.
  Γιατί λοιτΓθν κ Λαμττάκτ) νά
  Φεύγουν οί δουλειές μαχραά
  ώττ' την Κρήτιι; Ζητοΰμε σητ' τό
  'Εμττορικό καί 'Ετταγγελματι
  κό Έπιμεληττήριο καί τόν ττρόε
  δρο των έττιπλοττοιων νά λά-
  βονν δλα τα νόμιμα μέτρα καί
  νά διαμαρτυρηθοθν πρός τα ττα
  ρα—άνω ττρόσωπτα θά -ρέτ~
  κ ι εμείς κάιτοχτε νά γίνουμε το
  ττικιοτές καί να; ύττοστηρίζουμε
  τόν τόττο μας.
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΝΕΡΗΣ
  ΕΜΜ. Γ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  τηλεόραση ΡΗΙΙ.ΙΡ3 ΕίΕΟΤΒΟΝΙΟ ΜΕΜΟ-ΤυΝΕ
  Ή τριττλά άσυναγώνιστη
  ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΤΕ
  Πρός την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ,
  Γκ4 -τόν κ. 'Υ-ουριγό
  Γεωργίας «αί τόν
  Διθκητή της ΑΤΕ
  'ενταΰθα
  Κύριε Ύ-ουργέ,
  Ήρθε ή -ερίοδος της κοΛ-
  λιιέογεκχς, ττού ττρέ—:ι νά βά¬
  λωμε τα λιτχασμαται. 'Αλλά δυ-
  στυτχώς, λι—άσ-μβτα δέν ύτπάρ-
  χβυν. Κ«ί ο—5 αύτά τα ολίγα
  —ού ί—άρχουν, ή ΑΤΕ τα δια
  νέμει όητβκλεκττχώς στούς Συ
  νεταιρισμούς, ένώ βρίσκονται
  τό 40% μή Συνεταιοιέτμένοι ά-
  γρότες, δηλαδη. μεμονωμένοι,
  στΓνν ΑΤΕ. "Ετσι, δέν ύττάρ-
  χουν τα Ματάλληλα λιττώσματα
  γ ιω τα έλακίδενδρα κα! τα ά-
  μτπέλια.
  Σάς ρωτούμε λοιιττών, κύριε
  Ύτπουργέ κα! κνριβ Διοικητά
  τής ΑΤΕ, 6—άρχουν σ' αυτήν
  την ιτερίτττωσ» δύο καττηγορίες
  άγροτώτ/ ή μιττητος βλοι οί άγρό
  τες, Συνεταιριοιμένοι καί μεμο
  νωμένοι, δέν £χουν τίς Ιδιες 6-
  ττοχρίχόσεις στό Κράτος, καί ή
  ΑΤΕ Βέν έχει τίς ϊβκς άτΓαιττι-
  σεις «αί άττ© τίς δυό κ—ητγο-
  Μετά τιμής
  Γ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  Αρκαλοχωρι
  ΕΜΜ.
  ΜΑΡΙΑ ΤΑΒΛΑΔ0.ΡΑΚΗ
  ΟΙ ΚΑΛΟΓΡΙΕΙ ΤΗΣ ΒΟΗΗΣ
  Σίβαο-μιώτατον 'Αρχι(~(σκο·
  ττον Κρήτης
  Ή κάτϋβι ϋ—»γτ.γρ«μμ<νη Ταβλα6ωρώκ<| Μαρία τοΰ Γεωρ γίου κατοίκου Σγουρο«<·αλ(· ου Πεβιάδος οας αναφέρ» δτι την 1η Αυγούοτου τρέχοντος 6τβυς μ—έβην είξ τόν Ιερόν Ναόν Άγίας Μαρίνης Βόννης γιά να έκττληρώσ» τάβιμο είς την Άγία καθ' βλι>ν την
  βιαρκοα των 15 ιτρώτ»ν ημ
  ρΑν τού Αύγουστον. Έζήτηο-α
  Ινα κρβββατι γιά την (ιαμθνή
  (μου είς την έκκλικτία έιτίιδί
  {μουν ΐγκυος καί
  ς ρφρμ
  νού τού τταττα να ά—ύρΐ) Ινα
  οί καλόγρκς άρνήνη«αν νά τό
  τταραχωρησοΐΛ» άοοΰ έκλε(£«»
  σαν τα δωνιατια. Κατοκιν τού
  τού «ροσεφέρνη ό -«ττ&ς νά
  μέ ♦ιλβξ€νή<τη ί|ξ τό —τίτι τού δττος ««( ϊγινε. Γενσμένου 6έ έβτηρινβΰ τό Υοιο βράβυ ο! καλόγρκς αρνήβηκαν να έ- ξέλβουν α-ό τα κιλλιά των «αί να τταροκολουβήσοι/ν τόν έ—ηρινόν. Κατο-ιν -ολλών —αρακλη- σ«*ν μβύ -αρ€χ«ρήφη Ινα κρ*6βατι γιά μ (α μονο βρα- δυά την έκομένη &έ τα «ρά- γματά μου «ώρέβηναν ικτοιμί- να ο—ο τίς καλόγρκς είς τό μέσον τού &ωματ(ου λέγοντάς μου συγχρόνως δτι τί* 15 »Υ· μέρες τού Αυγούστου μ—οροΰ- <τα νά μέν» είς την Οκαιθρο. 'Εττειδή τό τάνιμο αντδ τό «5χ« γιά 12 χρόνια, τό 1975 δέ είναι * Πρωτος χρόνος -ού τό έκ—ληρωσα, γιά τα ύ- —όλοι-α 11 χρόνια —ου »α ττη γαίν»; Ή αναφέροικτα ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΑ8ΛΑΔΩΡΑΚΗ ΛΙΠΑΙΜΤΙΚΑ ΠΑ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ Ι *■%■ Μ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΤΟΡΟΊΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ-1-ΣΤΗΡΙΑΚΟΡΙΝΘΟΥΑ.Ε. ΓΜΠΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ: Μποροϋμε νά καλύι|ουμ8 τίς όΛοκΛήρου τής Ελλάδος βέ Λΐπαυτικά; ΕϊμαοτΒ ή έξαίρεση τοϋ καυόνος; ΚαΛ- Λίτερη τιμή! ί! Τα Λιπαυτικά μας κυκλοφορούν β1 ό- λόκληρο τόν κόομο ένκεκριμόνα άπό τούς μεναλυτέρους καταβκευαβτάς μη- χανών; ΤΑΛΙΠΛΝΤΙΚΛΤΗΣΜΟΤΟΡΟΙΛ (ΕΛΛΑΣΑ. Ε.) ΟΑ ΚΥΧΑΟΦΟΡΗΣΟΥΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΕιΊΑΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΓΓΥΗΣΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
  .._χ&
  ΖΕΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΕΙΑ,. ΚΡΗΤΗΣ
  • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 197$
  «Ή φωλεά πυραυλων», μιά ά-
  ιτό τίς φωτογραφίες τοΰ Κά-
  6ο Σίδερο, γιά τίς οποίες
  μάς άσκήθηκε άττό τόν Είσαγ-
  γελέα κ. Μεταξά ή ποινική
  δίωξη.
  τηλεγραφήματα καί μηνύματα, πού ξετττέροισαν τούς πεν-
  τακοσους (500) !. ..
  Ιδιαιτέρα εύχαριστεί.
  — Όλοι.ι- τούς τταράγοντες τίς δίικης ττού βοήθησαν
  νά εκδοθή η Ιστορική αυτή άττόφαση.
  — Τού; συνήγορους ύττεοασπίσεως κ κ Γ. Στροττά-
  κην, Βαγγ. Χριστοφοράκην1 «αί τόν Αθηναισ Ποινικολόγο
  <. ΣτοΧρο Κανελλόπουλο, γιά την άψογη «αί «ύγενική παρσυσία τους — Τον Π,ράεδρο τού ΠΑΣΟΚ κ Ανδρέα Παπανδρέου καΐ είδικά την Συντονιστική Έπιτροττή Ηρακλείου τοθ Κόμματος, γιά την έπίσημη θέση τής συμτταρσστάσεως ττού ττήρε δημοσία, — Τόν Βουλευτή τής ΕΚΝΔ κ Κώστσ Μπαντουβά, γιά την πολύπλευρη συμιπαιράστασή τού καί την μεταφο- ρά τού βέμοτος μέσα οτήν Βουλή των 'Ελλήνων, ΟΠΟΒΕΙΧΤΗΚΕ: Τό Μίο ΣΙδερβ είναι ΝαΐοϊΗό ϋχι ΈΑΑηνικο Οικαιώβηκε ό αγώνος της Κρήτης γιά τό διώξιμο των Ξένων Βάοεωυ — Τόν Βουλα/τή τού ΠΑΣΟΚ κ. 'Αττ Κακλαμάνη γιά τόν ίδιο τελευταΐο παρατΓανω λόγο. -- Τόν Πολιπ-ευτή τοθ ΠΑΣΟΚ δικηγορο κ Άθανά- σ ε 2όμττολσ. —Τού·, ττροταθέντες μάρτυρες ύττβρασ—ίσεως (ττού έ- χουν ήδη <&αφερθεΐ) καί κυρίως έκείνους οί όποΤοι προ- σήλθαν νά καταθέσουν, είδικώτερα δέ δσους κατέθεσαν, δς,δομένου δτι τελικώς δέν κρίθιτκε σκοττιμο νά έξαντληθή Ο μοκ^ςΓΓκελής κατάλογος των μαρτύρων ύπεροοσπίσεως (άναγράφοντοι σέ άλλη θέση). — Τόν μάρταρα κατηγορίας άντιπλοίαρχο κ. Δημ Κα φετ^οποι,λι; ό άποΐθς ήταν «μάρίτυρας αληθείας» κα! κα- τέθςσε σάν πραγματικάς "Ελληνας Δημακράτης άξιωμκχ- τ χι - — Τόν Τύπο τής ΚιρήτΓ)ς καί των Αθηνών, είβικώτερα δέ τίς ί'φημερίβες «'Αλλαγή», «Φλόγα», «Ανατολή» κα! τόν Χρονογίάφο τής «Πατρίδος» κ. Σταΰρο Σταυρακάκη. — Τόν Πρόεδρα της «Μεσογειακήν Αλληλεγγύης» κ«ί διευθι,νιή -τοί άμώνυμου περιοδικόν κ Πέτρο Βάβαλη. — - ~όν Πρόεδρο των Κοη,τών Βρακοφάρων κ. Μιχάλπ Λεφακη. — Τη ειεύθυνσηι τού ξενοδοχείον «Άτλαντίς» — Τούς κ.κ. Γ. Βαγιάκην,, Χ Σέργιον, Γ. Καγιαδά- κην, Ι νατ6·αιάκην, Δ Τσίχλαν, Μ. Βακιρτζήν, Σττνρον Μώμον, Μ. Μαγριπλήν, Δ. Μαραγκουδάκην, Μ. Βασιλά¬ κης, Π. Σ·.ορδίληνν Χ- Πυλωράθην, Α. Τρι/τσάρην, Κ. Βε- νέρην, κα'. όλους τούς άλλος ττολλούς καί κβλούς συγγε- νεΐς καί οίλους ττού μέ βοήθησαν στή δύσκολη αυτή ώρα. Ό Πρόίδρος τού ΠΑΣΟΚ κ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ιμέ τόν Διευθνντή μας κ. Μόνον Χάρην. (Σέ τταλαιότερη φωτογραφία). ΟΙ εύχβριστίες αώτές γίνονται σητό έναν άττλό Κρ~ι- κό πού συνέπεσε νά βρεθή στή θέση -ού βρεθή**: καί ό 0- ποΐο-Γ ιτροστ,αθεϊ μοοζί μέ τόσους άλλους νά βάλη ίνα μι κρό τατρ(/δάκι στόν Παγκρήτιο καί Πανελλήνιο άγώνα κατά των ξένων Βάσεων Πιατί — κι' αύτό έχει μεγάλη σημασ1α--στή δΐκηι τής +*Κ Δεκέμβριον δέν δικάστΤ|Κ£ £. να σι-γκ^ριμένο τΓρόσωττΓθ, άλλά ό Τύττος δλοκληρος, ή καλλίτερα ή φωνή της Κρήτης, ττού στήν συγκοψ,μενη περίπτωση δέν είναι άλλη άττό αυτήν: ΕΞΩ ΟΙ ΗΕΝΕΣ ΒΑνΕΙΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ!. Ό Ευχαριστών ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΥΠΕ(-ΑΣΠΙΣΕΩ_ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΟΥΒΙΑ! ΣΤΗΝ ΟΔΟ Βάρνης, στή Οέρισσο, ττεριοχής Ηρακλείου, σι/νέ6η ττροσιΐιθΓτα κάτι πολύ ττρωτότι/ιτο καί Τσ»ς ττολθ ενδια¬ φέρον Δυό ΓΊκσγένε ες άπό 13 συνολικά άταμα, κλε'ιστιικαν κα! ούσιαστ'κά «Φυλακίστρ<ο.ν» μέσα στά σττΪΓτια τους, άφοΰ ή μέχρ. σήμίρο καί επί 15 ττΘρίττσυ χρόνια δίοδος ττρός τόν κεντρικό όρόμο, κλείστηκε άττό τό χτίσιμο ενός τοίχου Κα! τό ττιό ενδιαφέρον είναι ότι ό τοΤχος αύτάς (ττού θά μποροθαε κίττ' ότναλογσ νά ονομασθή τοθ αΐσχο^ς), χτΐστηκε νόμΐμα. Σ<'νέ6τ> δηλαδή μιά «νόμψη τταρανομία». Μΐά ττερΙιτΓτω _
  σα ττού μέχρι στιγμής κανείς άρμόδιος, ούτε τοθ Δήμοι<, ούτε τού Πολ^οδθίιΐκού, οΰτε τής ΕΙσαγγελίας μττόρεσε νά έπιλύση Έχομε δμως τή γνώμη δτι κάτι -πρέ—εί νά γίνη γιά την «άποφυλάκιση> των ττρωτότυπτων αυτών <(υλακισμ€νων, άνώμε- σα στούς άΐιθίσυς ττεριλαμβάνονται καί ιμικρά παιδία. Αύτά δέν καταλαβαίνουν καί ττολύ περισσότερο δέν φταΐνε σέ τίπο τςτ, γι' οΰτό καί μέ κίνδ'Λ'θ τής σωματικής τους άκεραιότητας, μέ τή (ίθήθίΐα 6ποστη·?ιγμάτων/ σκσ,ρφ:χλώνΌΐ/ν σάν γάτες στςύς τοϊχει ς καί βγαίνΐχν στόν έλεώθερο χώρο, δττοι» τα υπό λοιτα παιδ.ά τής γετον.άς τα ρωτοΰν κι' αύτά μέ ττεριέργεια: «Γιο-τί σάς έκλεισαν φυλακή,» "Άν νομ ιζε καί μττορεΤ όττο ςκτδήποτε άρμόδιος, άς Φροντί¬ ση ν.» εώσ.ι γιά λογαριασμό αυτών των παιδιών άττάντηση, ή καλλίτερα, να κάνη κάτι πού να καταργή. την ερωτήση. ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ Αήιμαρχος Ηρακλείου Οί προταθέντες σττό τόν άρ χικό κατάλογο μέ τα 50 ό- νόμοπα μάρτυρες ύττερα- οτπσεως ήσαν οί εξής: Ί) Κ. Μτταντοιυβάς, βουλευ- τής ΕΚΝΔ, 2) Μ. Ξυλούρης Βουλευτής ΕΚΝΔ, 3) Γ. Ψα ράκης, Βοι/λειπής ΠΑΣΟΚ, 4) Μ. ΓαλενιανοΓ Βουλευ¬ τής Ν.Δ. 5) Έμμ. Καρέλ- λης, Δήμαρχος Ηρακλείου, 6) Ν. Πετράκης, Δήμαρχος Σητείας, 7) Ε. Καλαϊτζάκης ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ Σητείας Δήμαρχος Ρεθυμνον, 8) Γ. Κλόδος, Δή,μβρχος Ανω¬ γείων, 9) Μαρία Πλουμί&ου Δήμαρχος Αρχανών, 10) Κ. Άσλάνης Πολιτικός Μη- χανικός, Πολιτεντής ΠΑ ΣΟΚ, 11) Άθ. Σκουλάς, Δι κηγόρος — Πολιτευτής ΠΑ ΣΟΚ, 12) Έμμ. Πο~αστι φανάκης Δικηγόρος Πολι- τευτής ΠΑΣΟΚ - Πρόβ&ρος τού «Λόγβς καί Τέχνη», 13) Δ. Μαλιαράκης Δικηγόρος, Έρεννα ΠΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ Η ΠΡΟΟ&ΟΙ ΤΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΙΟΜΑΤΕΙΟΥ Ή συνέντευξη τού κ. Γ. Σενετάκη γιά τόν Ο.Φ.Η. 3ο ν (Τελευταίον) Μ.Χ. Όσον άφορα τώρα γιά ούσίαστικο μέρος των μηνύσε- ων τί νομίζετε; ΣΕΝΕΤΑΚΗ Σ: Γιά τα κύττελλα, θεωρώ τουλάχιστον ύπερβολή - γιά νά μην την χαραχτΓ>ρίσω
  διαφορετικά — την τΐιμή που ά-
  νχχφέρίΐ ό ιμηνυτής. Διότι έγώ
  ττροσωτηά εΤχα άγοοάσει ττρό-
  σφατα δαρύτιμο κύττελλο μέ
  850 δραχ.
  ίρηοοη ρφφείρ δόαή
  Ώς πρός τόν άριθμό 150
  ΜΛΐτέλλων τόν θεωρώ Οτγερβολι-
  κό
  Μ.Χ. Πέραν διμως της οικονομ ι
  κ»Κ τους άξίας, τα κύπελλα Ε-
  χουν καΐ μιά αλλη ήθική καί με-
  γαλλίτερη φυσικά άξία. Μή~ως
  λοιπόν ή Διοίκηση εΤχε ήθική &ίι
  θύνη νά τα διαφυλλάξη καΐ τού
  λάχιστον άφοθ δέν τα εΤχε —
  σαν σύμοολα νίκης —σέ ττερί-
  οτττη θέσηι, εττρεπε τουλάχιστον
  νά τα διαφυλλάσση σέ κάττοιο
  Χώρο;
  ΣΕΝΕΤΑΚΗ Σ: Βεβαίως δττως
  λϊτε τα κύττελλα ενός σωματεί¬
  ον είναι μιά ήθική τ— ριουσία,
  την όττοία ή διοίκηση ττρέττει νά
  δαφν>λλάστ| μέ —ιρισσή φροντί-
  δα Θά έπρεπε έτταμένως δλες
  οί παληές διοικήσεις νά εχονν
  φτιάξει μιά εΐδική βιτρίνα γιά
  τα τρότταια αύτά της νίκης ττού
  ό—οτελοΰν την άνάμνηση ενός
  ενδόξου παρελθόντος Δυστυχώς
  δμως ό ΟΦΗ λόγω οΐκονομικών
  δυσχερειών ήταν άναγκασμένος
  /ά άλλάζη συνεχώς Γραφεΐα, μέ
  άτΓοτέλεσιμα έξ αύτοθ ακριβώς,
  τού λόγου καί τής επικρατούσης
  άκαταστασίας, νά μή είναι δυ¬
  νατόν νά γίνη. δ,τι έπρεττε. Πά¬
  ντως θά έττρε—ε νά υποβληθή1
  μήνυση γιά διοικητική εύθύνη
  καΐ δχι γιά ύ—εξαίρεση.
  Μ Χ. Γιά τή δεύτερη μήνυση, πού
  άφορά τόν κ. Πασπάτη τί λέτε;
  ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ; Σ'αύτό δέν ιμπο
  ρώ νά έχω γνώμη γιατί δέν συμ
  μετείχο στήν τότε διοίκηση. Δέν
  μπορώ ττάντως νά πιστέψω δτι
  σύμβουλος τού ΟΦΗ Ιδιοποιήθη
  κε λεφτά, γιατΐ αύτό είναι του-
  λάχιστο έλλειψη έξυιΤΓνάδας τό
  νά ύττεξαιρέση λεφτά γιά τα ό-
  ττοΤα ύπάρχουν άττοδείξεις
  Μ Χ Μήπως ΰτττ,ρχαν στό Σω
  ματεϊο μυστικά κονδύλια καΐ τα
  δισχειριζόταν άνεξέλεγκτα κά-
  ττοιο ιτρόσωτΓΟ τής διοίκηρΐης;
  ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Τα ίσοδα πού
  είσέρχονται στό σωματεΐο, έλέγ-
  χονται αυστηρώς καΐ ή πωλήση
  στή συγκεκριμένη ττερίτΓτωστ) εί¬
  ναι ενα £σοδο Τό άντίθετο μττο
  ρεϊ νά συιμβεί στήν τΓερίτΓτωση
  άγοράς ενός τταίχτου, νά φανή
  δηλ δτι ό τταίχτης άγοράοτηκ€
  -χ γιά 100 χιλιάδες δραχ.,
  λεψτά ττού έχει νά διαθέση τό
  ΣωματεΤο, ενώ ό τταίχτης νά
  άγοράστηιοε 300 χιλιάδες κ«1
  τό ύπόλοιπο νά έτπβαρυνθοΰν οί
  φίλοι τού σωματείοι;.
  Στή συγκεκριιμένη ττερίτττω-
  ση πιό άρι,ιόδ ος νά άτταντήση
  είναι ό κ Παοττάτης, αν καΐ δ-
  λα αύτά θά διαλευκανθουν καΐ
  θά άττοδειχθοΰν κοττά την δικα-
  στική διαδικασία
  Μ Χ. Πώς δικαιολογτντε τό γε-
  γονός ότι ένώ παραδοθηκαν άττό
  σάς στή διοίκηση που βγήκε
  στΐς 7 Σετπεμβρίου δλα τα 2γ-
  γραφα τό Ταμεΐο, παραδοθηκε
  κατόπιν έξωδίκου, δπως λένε,
  ττροσκλήσείος καΐ μόνον την 21
  ΣετΓτειμβρίου καΐ γιατΐ πολλά δι
  καιολογητικά άναφερόμενα σέ
  παραστατικά παλςΐιοΰ χρόνου
  (μέχρι καΐ Φεβρουαρίου) φέ-
  ρο^ι αυτή την ήμερσμηνία (21)
  9)75);
  Μήπ«ς χρησιιμο— οιήβατε αύτό
  τό τΓεριθώριο γιά νά καλύψετε
  δχι άτασθαλίες, άλλά άνωμαλίες
  οικονομ ικές,·
  ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Νομίζω δτι καλ-
  λίτερη άττάντηση στό έρώτημα
  αύτό ά— οτελεΤ ή προεξοφλήση συ
  ναλλαγματικών ποσού 500 χιλιά
  δωι· δραχ. έκ μέρους 4 άτόμων
  τού τΓροηγουμένου Συμβουλίου
  ιμας (Σφακιανάκης, Γιατρομανω-
  λοκης, Άδάμης, ΤθΓμττόχρ,ς)
  Άν τώρα ΰττήοχαν διαχειρι-
  στικές άνωμαλίες, προφανώς ό
  Ταμίας Θά Ιπρεττε νά £χη ίνα
  ττεριθώριο γιά νό ταχτοττοιήση
  τα χαρτιά τού καΐ νά τα παρα¬
  δώση, δπως καΐ ίκανε.
  Όλα τα αλλα τα θεωρώ άνυ
  ττόστατες σκέφεις
  Μ Χ "Αν τταρο—εμφθη ό κ. Πα-
  σπάτης καΐ κληθητε μάρταρας,
  τί θά καταθέσετε;
  ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Δέν μττορώ νά
  πιστέψω δτι ύττηρχε Σύμβου-
  λος στόν ΟΦΗ ό όττοΤος ίδιο-
  ττοιήθηχε λεφτά.
  Μ.Χ. Στή δική σας διοίκηση ,με-
  τεΤχε ό κ. Πασ—άτης;
  ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Όχι.
  ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κοττόττιν έξουσιοδοτήσεως έκτάκτου γενικής συνελεύσεως ή Άερολέσχη Ηρακλείου
  προέβη είς την παραγγελίαν τοθ ττρώτου της άεροσκάφθυς τύπου ΡΑΙ_1_ΥΕ 100 Τ
  Τ0υΚΙ3ΜΕ ή παράδοσις τού όποίου θά γίνη τόν Απρίλιον τού 1976.
  Γνωρίζομεν είς τα μέλη καί τοϋς φίλους τής Άερολέσχης δτι λίαν συντόμως
  6ά λειτουργήση Τ6 σχολείον χειριστών της λέσχης μας και παρακαλούμεν τούς ε¬
  πιθυμούντας νά τό παρακολουθήσουν δπως τό δηλώσουν εγκαίρως διά νά είναι δυ-
  νατδς ό προγραμματισμός των τάξεων.
  Οί ενδιαφερομένη νά εγγράψουν ώς μέλη δύνανται να αττευθυνωνται έκτός των
  είς τα έν Άερολιμέν. Γραφεΐα τής Άερολέσχης καί είς:
  Α': ΓραφεΤα ΒΕΑ όδος 25ης Αύγούστου 39 κ Βουκάλην, τηλ. 221.022.
  Β': Γραφείον νΐΡ όδός Ιδομενέως 34 τηλ. 223.851, παραπλεύρως κ.ν. Άστόρ.α.
  Γ': Κατάστημα Γ. Λαμπράκη, Λ. Κτχλοκαιρινοϋ 176, τηλ. 282.515.
  ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ
  Μ Χ Αύτό σηιμαίνει δτι δεν εχε
  τε άμεση γνώση τής ττερηττώσε·
  ως καΐ τού πρόσωπον,
  ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ· Βεβαίως δέν έχω
  άλλά τό λέω γενικώτερα.
  ©ελω τπάντως νά ττροσθέσω
  δτι τόν οικονομ ι κό άπολογισ,μό
  μας τόν ενέκρινε ή γενική συνέ-
  λευση στήν όττοία μετεΤχαν δλα
  τα μέλη τής σημερινάς διοικήσε
  ως 'Επομένως τό ανσσκάλεμα
  αύτό καΐ ό πόλεμος τής λά-
  σπης, τίποτε θετικό δίν ττροσφέ-
  ρε1 στήν ύπόθεση τού ΟΦΗ.
  Μ.Χ. Πητε μας τώρα κ. Σενε¬
  τάκη -πως νομίζετε δτι ττρέΐΓει
  νά διορθωθούν τα πράγματο: καΐ
  νά έττέλθη μιά ήρεμία γιά ν«
  μπορέση ό ΟΦΗ νά πάρη τό
  σωστό δρόμο τής άνόδου τού;
  ΣΡΝΕΤΑΚΗΣ: Νομίζω δτι ,μέ
  τή νέα Διοικούσα Έπιτροττή, θά
  τεθήν τέρμα στήν κρίση καΐ δτι
  τό σωματεϊο θά βοδίση στό δρό
  ιμο των έτριτυιχιών τού άλλά γι'
  αύτό θά πρέπει νά παύσουν νά
  ΰττάρχουν άτομο: πού νά άνήκουν
  στή μιά ή" την άλλη παραταθή.
  Όλοι μαζΐ ένωιμένοι, πρέπει νά
  κυττάξωμε τό συμφέρον τού
  ΟΦΗ, άφοϋ ταχτοττοιηθή καί ή
  άδικΐα πού Ιγινε μέ την όμαδι-
  κή διαγραφή.
  Πάντως πρέ—εί νά σταματήση
  (είδικά άτοό έσάς τούς δημοσιο
  γράφους) νά ύττενθυμίζεται ό
  διαχωρισμός των παρατάξεως
  ττού δ ι εφάνη βεβαίως ττρός τό τττχ
  ρόν, άλλά πού πιρέπει νά εκ¬
  λείψη. Παρατάξεις στόν ΟΦΗ
  δέ^ πρέ—εί νά ύ—άρχουν.
  Μ.Χ. ΕΤπατε τταρατΓάνω δτι ό
  γενικάς άρχη,γος, είναι ή ψυχή
  τής Όιμάδος κα! γενικάς άρχη-
  γός ήταν γιά ττολλά χρόνια ό κ.
  Άρίοτος Σφακιανάκης, ό οποίος
  δμως καί αύτός βάλλεται, τί θά
  λέγατ— σεΤς συγκεκιρΐιμένα εττΐ
  τού τΓροσώτΓου τού·;
  ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: Νομίζω δτι ό κ.
  Σφοχιανάκης δέν Εχει ττάψει νά
  ϋτΓηοετήσει επί 2Οετίαν κι δχει
  ύπηρετήσει έττί 20ετίας κι έχει
  προσφέρει τόσα πολλά. Τό Τδιο
  κα! ό διάδοχός τού κ. Δρετάκης
  έχει ττετύχει στό £ργο τού.
  Μ.Χ. Τί άλλο θά εΤχατε νά ττρο-
  σθέσετε;
  ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ: ©έλω νά
  την εύχή δπως δλα αύτά νά ττα
  ραμείνουν μιά κοχή άνάμνηση
  καΐ 'έλτπζω ότι δέν θά έττηρεά-
  σουν, διόπι "ίλα τα μέλη τοθ
  ονμβουλίου, παλαιοΰ και νέου,
  δέν τπροτίθενται νά κάνουν κακό
  στόν ΟΦΗ. Χρειάζεταΐ λοιττόν
  όμόνοια καί ΑΓΑΠΗ Νέα μέλη
  καΐ δχι διαγραφές. Όχι λοιττόν
  στΐς τταρατάξεις, δχι στΐς δια-
  φορές.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΚΕΣ
  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ
  «^..ΑΠ' ΤΟΥ ΠΕΛΑΟΥ
  ΤΑ ΜΑΚΡΗ...»
  Στό λιμάνι τού Ηρακλείου
  μ-ττήκε προχθές Σάββατο για
  ττρώτη φορά, τό καινούργιο
  πλοίο των «Μινωικών Γραμ-
  μών» ττού όνομάστηκε «Άριά-
  δνη».
  Τό νέο αύτό άπόχτημα τίχ
  Ήρακλειώτικης Ναιττικης Έ-
  ταιρείας, εύχόμαστε νά είναι
  καλοτάξειδο ττάντα καί τό έλ-
  ττίζομε, άφοΰ μάλιστα συνέ—κ
  σζ νά μπή γιά -ρώτη φορά
  στό λιμάνι τοΰ Ηρακλείου
  την ή>μέρα τού Άγίου Νικο-
  λάου, τού —ροοτάτη τής Θα¬
  λάσσας καΐ των Ναυτικών.
  Τό «Άριάδνη» πιστεύθιμε δ¬
  τι θά συμβάλη θετικά στό νά
  δοΰν ττολλοί ταξιδιώτες την
  Κρήτΐ) «..άπ' τοΰ πελαου τα
  μάκρη....» και νά τούς δοθή
  έτσι ή εΰκαιρία νά νοιώσουν
  καλλίτερα τους στίχους τής
  Καζαντζακικης «Όδυστιας»
  πού λένί γι, αυτή την στιγμή
  πώς: «. .αν είσαι μαραζάρης
  ξεπετάς κι' αν εΐσαι όκνός
  θεριεύεις κι' αν πέσαν συμφο-
  ρές απάνω σου ξεφεγγαρίζίΐ
  ό νοΰς σου...».
  Σι/νεχίζονται ο) δίκες κατά
  τής εφημερίδας μας καί
  τφθσδιορίζονται χαραχτη-
  ριζόμενες σάν έπείγουσες,
  ή μιά πίσω άπό την άλλη.
  Τό γεγονός αύτό βεβαία
  μάς δημιοιιργεΐ πολλά προ
  βλήματα τεχνικά, οικονομι-
  κά, ψυχολογικά, άλλά άττα-
  ντοΰμε: Θά συνεχίσωμε
  τόν άγώνα «ιιέ τα δόντια».
  Όο-ο.1 τυχόν, άποβλέπουν
  στό «κλείσιμον τής εφημερί¬
  δας μας και εύρύτερα στή
  «φίμωση τοΰ Τύπου πού εί¬
  ναι άρνηση τής Δημοκρατΐ
  άς», τούς προειδοποιοΰμε ά
  ικόμη μιά φορά, δτι θά άττο-
  γοη/τευθοΰν καΐ έν πάση πε¬
  ριπτώσει τούς παραπέμπο-
  με πάντοτε, στό «μότο»
  πού ίχομε στό άριστερό
  τετράγωνο τού τίτλου μας
  καΐ πού άνήκίΐ στόν Κα¬
  ζαντζάκη.
  Ή έψημερίδβ αυτή θά συνε
  χίση γί—ι ίγινζ ίδη «Έφη-
  -μ«ρίδατοθ λαοΰ».
  Στά πλαίσια των δικαστι-
  κών μσς διώξεων, προστέ-
  θηκκ άκόμη μία.
  "Ετσι έκτός άπό τή δίκη
  τού κ. Ξι>ριτάκη (11)12)/'5)
  πού έλπίζομε νά ταχτοποιη-
  βή γιατι άττλούστατα είναι
  μιά ύπόθεση Ιδιωτική καί
  δέν μπορεΐ νά συνδυαστή
  καν μέ ένδεχόυενο «κιινηγη-
  τό» >όγ» της έγνχοσμένης
  άγτονιστικής διαθέσεως τού
  μηνυτοϋ μας, καί την Δίκη
  των Χωροφυλακήν Ρογδιάς
  πάγγελτη γιά περιΰβριση
  (15)12)75), πού είναι αύ-
  τβπάγγελτη γιά περιυβριση·
  άρχής, προστέθηκε άκόμη
  .μία.
  Στίς 18)12)75 δικαζόμα-
  ■στί, έξ άφορμής μηνύσεως
  τού πληο·εξουσίοι> δικηγό-
  ροιι τοΰ Άρχιεπισκόπου
  *Ρτττης κ. Μιχ. 'Επιτροπά-
  *η, ό όποΤος μάς μήνυσε έ-
  ττειδή τόν ό—ακαλίσαμε
  <ττή χιουροριστική μας στή λη «ίΚούς — Κούς» σάν «ο(«ν«ΐ '/Αρχιατίσκοπο». ΔΥΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΑΡΟ Στό χοοιό "Ειμπαρος Πεδιά δος τελέσθηικαν χθές δνό άρχι ερατικά μνημόσυνα, προεξάρ- χοντος τοΰ Άρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εύγενΐου. "Ενα ΊΟήμερο τού Γεωργί- ου Ι. Σπανογιαννάκη, ίατρού καί ϊνα έτήσιο τού Γεώργιον Ι. Χουζουράκη, έαπόρου. ϊ.α ΚΡΙΙΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής Ιΐ,ς σβλίδος τγοι: διαθέτεα ό διευθυντής μας αυτή τή στιγμή, είναι ^ 2/0 χιλιάδων δραχμών στήν Έβνικ,ή Τραπέζα, στά μ τώ- δυό άνηλίκων θ^νατέρων τού, Κατερίνας καί Πό¬ πη; και ότι θα καταβάλη δλες τίς νομικές δΐαδικαισίες πού ό- πα,τοΰνΓαι, ^στε νά λάβη τό ποσόν των 160 χιλιάδων δρα- χυών ώ 'Λρχ ε-ίσκο-ος, μόλις αύτό καταστή άπαιτη,τόν Μέχρ να έ^ηλικ,ΐωθούν έξ άλλου, οί κόρες τού διευθυντή μας έλπίζομε δτι, πολλά θά ίχουν άλλάξει, γύρω άτττό τό θεσμό τής τ-ροιχας άλλά καί τα ΐίθη, τής 'ΕκκλησΙας καί δσων τότε, θά την ίκπροοωποΰν! .. Κατά τα άλλα "Αγιε Κρήτης, ή Κατερίνα καΐ ή Πόττη, σάς λθν εύλαβικά τό χέρι... Ο ΠΡΠΤ0/1ΙΚΗΣ κ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας ζη,τά συγγνώμη άττό τόν Πρωτοδίκη κ Σπανο.'δάικη, διότι έκ παραδρομής ανέγραψε στό περσσμέ να φθλλο, άντί τού σωστού Πρωτοδίκης, «Πάρϊδρος» Με τη*/ εύ<αιρία αυτή είμαστε ύποχρεωμένοι νά τονίσω,με την υλ κή έντύ-ωση ττού προκάλεσε ή προσωπΐΛΟτητα τού ά- ξ'όλογο-ο αύτεϋ Δικαστή καί «υ,ρίως ή εύρύτατη γνώση, πολ- λών θ-εμάτων. πού δδίΐξε δτι εχει ττροπαντός δέ στούς το- μ«ίς τής 'Εκκλησίας, τής Φιλοσοφίας καί τής ©ρησκειολογίας ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Βουλευτής Ηρακλείου Πολιτευτής Ν.Δ. 14) Φ. Ι¬ ωαννίδης Δικη/γόρος -Πολι 'τευτής ΕΚΝΔ, 15) Ζ. Αρα· ,μουντάνης, Τραπεζικός - Πό ,λιτβυτής ΕΚΝΔ, 16) Ν. .Βασιλάκης Δημοσιογράφος '-τοϋ Κ.Κ.Ε., 17) Σπ. Στα- •ρΊΒαζ, άπόστρατος άξιο- ΐματικός 18) Γ. Γαβαλάς (Δικηγόρος - τής Σνντονιστι ,κής 'Επιτροπής ΠΑΣΟΚ ΪΉρακλείου, 19) Δ. Ξυριτά- 'κης, Δικηγόρος, τής Νεολαί !ας ΕΚΝΔ, 20) Γ. Τσαγκα¬ ράκης, Πρόεδρος 'Επαγγελ ,ματοβιοτεχνικοϋ 'Επιμελη τηρίου 'Ήρακλείου, 21) Μθ5>. Κονιδάκης, Δ)ντής ε¬
  φημερίδας «Άλλοτγή», 22)
  Γ. Σκαρβελάκης δημοσιο¬
  γράφος τής έφηιμερίδας
  «Φλόγα», 23) Μ. Χουρδά-
  κης, δτιμοσιογράφος, τού τ«
  'ριοδικοϋ «Κρήτην, 24) Π.
  'Βάβαλης, δη>μοσιογράφος,
  ίΔ)ντής περιοδικοΰ «Μεσο-
  Υ«ιβκή Άλληλεγγύη», 25)
  Ι. Λαβέντζης, δημοσιογρά
  φός -δ)ντής περιοδικοΰ
  «'Επικοινωνία», 26) Ι. Φοι>
  ράκης, δημοσιογράφος, 27)
  Α. Δεριμιτζάκης, ίατρός,
  28) Έμμ. Καπετανάκης ά-
  γρότηις, 29) Α. Σκουλικά-
  ρης, άσφαλιστής, 30) Μ.
  Φαρσάρη^, δικηγόρος, 31)
  Ν. Κουντάκητ, αύτοκινητι-
  στής.
  ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑ,ΡΙΔΑΣ
  # Άπόστρατος Άξιωματικός
  ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
  Τιλικώς άπό τούς παρακά-
  νω έξετάστηκαν μόνον οί
  1) Ν. Πετράκης, Δήμαρ¬
  χος Σητείας, 2) Έμμ. Κο-
  ρέλλης, Δήιμαρχος Ηρα¬
  κλείου - Πρόεδρος τοττικής
  'Επιτροπής κατά των ξένον
  Βάσεων, 3) Γ. Τσαγκαρά¬
  κης, Πρόεδρος Έπαγγελ
  ματοβιοτεχνικοΰ Έπιμιλη-
  τηρίου Ηρακλείου, 4)
  Χττνρος Σταρίδας, άπόστρο
  τος άξιωματικός έτπτελής -
  τ. Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Ηρα¬
  κλείου, 5) Μαρία Παπαδά¬
  κη -Πλουμίδου - Δήμαρχος
  Αρχανών, 6) Μιχ. Φαρσά-
  ρης, Δικηγόρος, 7) Κώστας
  Άσλάνης, Πολιτ. Μηχσνι-
  κός - Πολιτεντής ΠΑΣΟΚ,
  8) Μαν. Κονιδάκης, Δ)ντής
  «Άλλαγης», 9) Γ. Σκαρ¬
  βελάκης, δημοσιογράφος -
  έφηιμερίδας «Φλόγα» 10)
  Μαν. Πστταστεφανάκης δικη
  γόρος- Πολιτευτής ΠΑΣΟΚ
  καί Πρόΐδοος τοΰ Σνλλόγον
  «Λόγος και Τέχνη», 11) Γ
  Γαβαλάς, δικηγόρος - της
  Συντονιστικής Επιτροπήν
  ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, 12)
  Πέτρος Βάβαλης, Πρόεδρος
  τής «Μεσογειακήν Άλληλίγ
  γύης» καί διευθυντής τοϋ
  όμώνυμου πεοιοδικοΰ
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
  —Ή πρόταση άπό τόν κα
  —.γορούμενο διευθυντή μας τό
  σο μεγάλου άριθιμοΰ μαρτύ¬
  ρων, που ήσαν (πέραν τής
  προσωπικότητός τους), σάν
  Βουλευτές, σάν Δήιμαρχοι
  κ.λ.π. έπίσημοι έκπρόσω-
  ποι τοΰ Λαοΰ, των Δήμων καί
  (την όποία έπίσης θά δημοσι-
  εύσωιμε) ήταν κια έπίσημΐ
  σφραγίδα στή δικαιολογημινη
  φωνή τοΰ Λαοΰ και στήν έθνι
  κή προσπαθεία πού γίνεται
  κατά των έχθρών τής πατρί-
  δας και τοΰ Έθνους μας.
  —Ή άτΓολογία τοΰ κατηγορου
  01 γντοστοί Ήροοκλειώτες δικτγόρο, κ.κ. Γιώργος Στρατάκης
  και βαγγέλικ Χριστοφοράκη^;, έχοντος στή μέση τόν διαχε-
  «φΐμένο ιτο.»«ολόγο των Αθηνών κ Σταΰρο Κανελλόττουλο
  Κα. οί τρε. άνατττύξανε θαυμασία καί άπστελΐσματικά το
  θέμα των Βάσεων.
  δλων των
  κομμάτων, καθώς
  έπίσης ή ίκκλησή τού μέσω
  των έφη,μερίδων καί της άφίσ-
  σας (γιά την όποία τταρο—ο-
  νέβηκα κάπως ό άξιότιμος κ
  Είσαγγελέας), Εγ,ναν γ,ά
  ύ εξής δύο βασ,κούς λό-
  γους:
  α) Γιατΐ ό «ατηγορούμενος
  ττίστευε και πιστεόιι, δτι Λ
  ύπόθεση των Βάσεων δέν εί¬
  ναι προσωπικό τού θέμα άλ-
  >« δλης της Κρήτης καί 'δλης
  της Έλλάδας, καί δτ, «ύτός
  ^•^ε νά καθήση στό σκαμνΐ
  τού κατηγορουμένου συμβολι-
  δλοι σχεδόν οί ένδ.σ^ρόμε-
  νοι --δτ, τό
  ί ένδ.σ^
  --δτ, τυχόν καταδίκη
  εΤχ« σάν άέλ
  τον,
  β" εΤχ« σάν άποτέλεσί,β τή
  ♦'μωσι, τού Τύπου. πάν« σέ
  ίνα σοβαρότοτο Έβν.κο θέ-
  μ α
  ν λο.πόν συμπαρά-
  κα! άλληλεγγύη άπό
  ""1 £Τχβ κοϊ
  καίχρέος.
  ή
  Γΐ
  *ντ'«·μ«ν.κότητας
  « πόσο ο-ινά συν!
  Ι οί
  καί
  Ι—, β
  ΜΙ
  καβε-
  μένον, πού ϋβεσε σοβαρά έβν>
  «ά θέματα και άποκάλυτ* {«
  παρρησία τούς ιτραγματι·ιβ«ς
  «κατοοσκόπούς» θά δώστ) την
  ιύκαιρία άργότερα όταν
  λυθή λεπτομερειακά, νό
  πολλά ό Λοτάς, σέ βάρος τού
  όποίου οί έχβροί τού, ξ*ν0;
  καί «'Έλληνες», άπιργθί0-
  νται πολά δ*.ινα.
  —Ή έφηαερίδα μας δηλ«»«'
  γιά μιά πρόσθετη φορό, δτ
  θά έντείνη τόν άγώνσ
  κοττά των Βάσεων (των
  ύπονοεϊται πάντα γιοττΐ οι
  Έλληνικές λέγονται «Στρατο
  πεδα» « «Μονάδχς») «αί *"
  συμπαραστσθή μέ τίς
  της δυνάμεις στΐς
  'Είττιτροπές καΐ σέ όσονς Τ*Ί'
  σιους πατριώτίς ίχουν Φ®
  πολλά περισότιρα προσφέρ*1
  Από έμάς' στόν'έβνικό αύτίν
  άγώνα.
  —Μικρό χαρακτηριστικο «·*
  συμβολικό δεΐγιια αυτής
  διάίκ—ις ήταν ή
  μας, πρό τής Δίκης, *"
  «Γιά τίς ξένες Βάσος ΧΡιια'
  ζτται αγώνας καϊ γιά τόν
  γάνα σωστή πληροφβΡΊ"*
  καϊ μετά άπό αυτήν τό γίΥ°*
  νος δτι ύπογραμμίζομ* ά*· ^
  μερά τα στοιχεϊα τοθ μόνιμ""
  συνβήΊματς μας, *βύ βαίτ·1,
  πάν*» άπό τόν τίτλο !·«■ *"^
  τό πρώτο φύλλο τής ε>·«Μ»*£'Α'
  βας μας: ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝ£χ
  ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ