98412

Αριθμός τεύχους

28

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

15/12/1975

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ——···—· »·········*········»·Λ··—■»*·■«»■»«»«.—»«
  •Ο··
  Χαράς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ χώμα,
  τοδ φράξουν οί αλλοι τό στόμα, προλάβη
  νά πεΐ έστω καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. Κ^ί_ΑΝΤΖΑΚΉΣ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΓ ΕΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφβΐα: Μαρογΐώργη 5
  (Πλατεία Άρκαδίου)
  Τηλ.: 280.291
  Χρόνος 1ος Άριθμ. Φύλλου 28
  Τιμή φύλλον δρχ. 5
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιβνβυνίΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  Ό Προδομέυος Παός...
  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Όλ.γαρχίβ, είναι γνωστό δτι ίθεσε σάν
  οώτοσκοτκ;ύς της, τούς εξής·
  — Τό >λέψιμο τοΰ μεροκάμοπου τοΰ έργάτη «χί των ττρόϊ-
  όντων τού όνρότη
  — Τή δημ ουργία κοβεστώτος κοινωνικής άδικίας.
  —- Την τπώση των ήβικών αξιών.
  — Τή ίυασττορά της διχόνοιοχ; ■μεταξύ των *οοινωνιικών τά-
  ξεον.
  —- Την τιρςετοι,μασία τής Φρίκης τοΰ πολέμου, μεταξύ των
  κρατών
  — Τόν έξεντελισμό των φτωχών και την συνδράμη ο—ην αυ-
  Ϊ7·") Τ"Κ τκ>υτέλειας κα! των κσ—ρίτσ>ΐιων των ΤΓλουσίων.
  ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ τοΰ Κεφάλαιον, είναι έ-ίσης γνωστό
  ότι έξουσιάί,ουν άνέκαθεν, σάν Φρουραί, τάχα μου, τού έθν*κι-
  αμοί; όλα τα δργονα της Πολιτείοος καί δτι οί ττολιτικοί, οί
  6οι>>Αντές, ο) ύ—ουργο1! καί οί ττρωθι—ουργοί, είναι οί διαχει-
  οιοτές τίς ίΤουσίας, γιά λογαριασιμό των τταρατπάνω άφεντά-
  δον, ττού γνν.ρΐζονται άπό τα κοφτερά δόντια ταυς ,μέ τα ό¬
  ττοία καταξίσκΚ,ουν τίς σάρκες τοΰ Λαοΰ.
  ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ είναι δτι τα δργανά τους αύτά, ο!
  *άνθρ<.νΐτοΐϊ τού" Κεφαλαιίου, τα στρατολογοΰν άττό τόν Τδιο τό Λοβ, τα διοχττρεδλώνουν ήθικά, τα άφιονίζουν κατάλληλα καί μτεκίτρέττοντάς τα σέ «τΓολιιτιιοούς γενίτσαρους», τα άφηνουν, σάν λυσασιμινα σκυλιά, νά χυμοΰν στϊς τταράγκες των φτ«*- χών κσι στΐς γωνιές των δυστυχισμένων. ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΠΗΛΕΙΑ, των Ιερών καί των όσίωνκαί τΓάντστε έκ ονόματι ιών μεγάλον έν,νοιών τής Πίστης, τής Ήθικής, τής Δικαιοσύνης, τταίρνουν, διά τής ψήφον», την έξουσΐα στά χέρια τους «αί άρχιζουν άμέσως, ξεχνώντας κάθε ύττοσχεση, τπστοί σ·>η φωνή τού κυρίου τους, να συν<»γονίζοντσι ττοιός θά πάρη τό ττρώτο βραδεϊο τοΰ έξ έτταγγέλματος ά—ατβώνα, τοΰ άγρι- ου άνΛΚίΛ,μμουνιστη, τοΰ ύττπρέτη των πλούσιον τοΰ δυνάστη των Φτωχών ΑΡΠΑΓΕ£, ιμονραγορίτες, κο,μ-ινοιδόροι, άρρΛίστες φρα- κοφορβμένοι ληστές, -λουτοκράτες# λακέοες, συμφεροντολό- γα, είναι έκ€ΐνοι —ού όρμοΰν στό σοΰτκρ — μάρκετ τής πα- ράνομης -ολιτικης συμ'μορίας, οττου διατίθβτ— σχβδον τζά- μττα ό Ιδρώτος καΐ τό αΐμα τοΰ Λαοΰ, ττού τόσο έττιδέξια ί- χουν Φροντίσει ά—ό πρώτα νά τόν —είσουν ττώς: «ή δουλειά «Τναι ίργο χοράς». ΑΘΛΙΟΙ, τταλιάτσοι, θεατρίνοι, &μ—αλλευτές των —άντων καί 6ρασείς δ·θΐΛρσιμδολόγ©ι τής Δφοκρατίας καί τού Σοσια- λισμοΰ, ίςοττατοθν κατ' εξακολουθήση τόν Λαό, τταρουσιζό- ΐμ€νοο σα σα·τηρες τού καί σάν υτΛρασ—ιστές τού. ΕΤΣΙ Ο ΛΑ0Σ( ό Προβαμένος Λαός, εΤναι ττάντα τό θΰμα των σκοτιεινκν σομψερόντων, ττού μένει μόνο ιμέ τίς ύττοσχέσεις. 'Ενώ ουγχρέν«^ οί αρχοντες, οί -λοι-οκράτες, οί όποτελοΰν- τες την Ο'κονομική ΌλιγαρχΤα, σ—ολαμδάνουν τα ·τταντα καϊ •π-αντοΰ: στά σαλονκχ, στά κέντρο: καϊ σέ καθε αλλο στέκ» τής ήβικής δισφθοράς. ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ, ττεριφρονητες τής άνθρώττινης άξίας, πι¬ στοί τού Μακ«νά, Χρυσοκάνθαροι; αρν~τές της ττνβυιμα~κης κλΓ,Λονομίας, τϊθεοι, μασόνοι, σιωνιστές, κο,μμουνιστοψάγοι, κι,£ι>νολ6γοι, €έθνικόφρονες>/ δοσΐλογοι, οννεταΤροι των ττολΐΛ-
  6/ικών έταϊΐΐειών, συνεργάτες των ξένων πρεσδειών, αΰτοί εί¬
  ναι -ού διρυβύνουν, αύτοι εΤναΐι ττού έχσττερματίζουν στή μή-
  τρα τοΰ ΛαοΟ γιά να διαιωνΐζοον τό «Τδος των πολιτικών κα!
  αλλων δούλων τους, των λαϊκών μ—4σταρδων, ττού τούς μεγα-
  λώνουν κ«! τούς άΜδρώνου μόνο γιά νά τούς χρησι μοποιοΰν.
  ΑΥΤΟΙ χαίρονται τα αγαθά, αύτοι διοικοΰνε, αύτοι ρυθμί-
  ζουν τις τύχει, ιμας, αύτοι κατοπυραννοΰν, κχ~αδν>ναοτεύουν,
  ττατούκ έττί τιτωμάτων καί χτυτττώντας τό ντέφι τοΰ κατηκταλι-
  σμοθ, δάζονν την 'Αρκούδα, δηλα&ή τόν Λαό, νά χορεύη στό
  ταψί τή^ πλοι—»φατίας.
  ΑΥΤΟ', οί λίγο> ιμα «έκλεκτοί», χρησιμοποιοίν τούς άξιωμα
  τούχους ικαί τιτλούχους, τής Πολιτΐιΐνής, της Διοίκησις, τής
  'ΕκκληοΙας, ο! Τδιοι άγαράζουν τόν Τύττο, αύτοί ττάλι χρυσώ-
  νου·^ τούς άγωνιστές τοθ Λαοΰ μόλις ξεμιμτ'κϊουν αττό τό αύγό
  τςυς, αύτοί άγοράζουν οννειδήσεις ιοαΐ σχοτώνουν έν άνάγκη,
  δταν όέν πίρνά ή δύναμή τους —ού εΤ»»αι ό Χρι/σός.
  ΑΥΤΟΙ, οί ο—οτελοΰντες την Οΐκονομική Όλιγαρχία, τό
  Κίψαλαιο, τό Κατεσττιμένο, είναι ττού δλέττουν τό Λαό σάν
  άρκοάδα Μιά άρκούδα ττοΰ την έχουν φιμωση γιά νά μή μιλά
  *αΐ την εχ<χ>^ δέσιει γιά να ιμήν αντιδιρα.
  ΤΑ ΦΙΜίίΤΡΑ δμως καί οί άλυσοιίδες, δέν ίΤναι ττιά τής έ-
  Κα! τό κυριώτερο: Ο ΛΑΟΣ δέν είναι ττιά'τϊρκούδα' ..
  ' Μ. Χ.
  ■ ■■
  δέν είναι πιύ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΟΠΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΑΣ
  ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΝ ΒΑΣΕΟ.Ν
  ΑΒΕΡΩΦ:-Έδ(ΐ> παηάς. Έκεΐ παπάς.
  Ποϋ είναι ό παπάς ;
  (ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΑΉ)
  ΠΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕ-Ν
  Τα χηλεγραφήμαια
  που άπεστάλθηκαν
  στό διευθυνΐή μας
  1) Πρόεδρον Τριμβλοθς Πλτ)μ
  μελειοδικείου Ηράκλειον Κρή¬
  της.
  2) Αίώνον Χάρη^/ Διευθυντήν
  'ΕψΓΐμερΙδος «Άλήθεια» •Ηρά¬
  κλειον Κρήτης.
  Λόγω ασθενείας άδυνατώ πά
  ρά έντονον επιθυμίαν μου ττρο-
  σέλθω ώς μάρτυς ύτηερασττίσεως
  ΔιοΛυντού Εφημερίδος «ΆΛή-
  θεια, κυρίον Χαρή ΣΤΟΠ.
  Έπιθυιμώ έκφράσω αμέρι¬
  στον σνμττταράστασ·ίν μου είς
  δικαζόμενον έκδοττιν θεωρών
  στόχην τού έναντι θέματος ξέ-
  νων Βάσεων Κρήτης ρωμαλέα
  «αί έθνικώς *ττόφβλή ΣΤΟΠ.
  Πιριοισοτϊρα στοιχεΐο; έντονώτε-
  Ρα έττιχειρήμοηα διά Βάσεις
  Κρήτης άνέτττι/ξα έγώ άγορεύ-
  «ν είς Βουλήν έ— ί έπίρωτήσε-
  «ς άκριτικών ττεριοχών 27 Ίου
  νίου ΣΤΟιΠ. 'ΕθνΜοη άσφάλεια
  κινδυνεύει άττό κ<—ασκευαστάς κβί χτΐστας Βάσεων άσττόνδους φίλους μας ήθικούς αιθτουργούς Τουρκικής εΐσβολής είς Κύττρον καί χορηγούς δττλων είς Τουρκί «εκ καί ουχί ά—ό "Ελλπναίς ττού άξιοΰν εθνικόν ίλίγχον ττατρίου Ηράκλειον αίης. Λυττάμαι γιατΐ εΐμαι άναγ- κασμένος εύρίσκομαι Πέμπττη 'Αθήνας. Συμτταρίσταιμαι άγώ- να σας ΣΤΟΠ. ΑΤτημα άττοιμά- κιρυνστ(ς ξένων Βάσεων κοινόν ολοκλήρου 'ΕλληνικοΟ Λαοϋ. ΚΑΚΛΑΜΑΜΗΣ ΑΠΟ ΣΤ. Βουλευτάς 'Αθηνών Μάνον Χαρην 'ΕΞφημερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Ηράκλειον Κρτ(της Ε&χαμαΐ' εύελτπστών όπτβλλα- γήν οννεχίσης τταΓΓριωτικόν ά· γώνα σου τιμήν Κρήτης καί δ- λης Ελλάδος. + Γΐρωσο—ρεσδύ—ρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Κύριον Μάνον Χάρην 'Εκδοτην Διβυθυντήν Εφημερίδος «Η ΛΛΗΘΕΙΑ» 1 Ηράκλειον Κρτντης. 'Αδυνατώ νά —αραστώ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝ_ΡΕΟΥ ΚΩΣΤΑΣ /ΛΠΑΜΤΟΥΒΛΣ Βουλα-ής 'ΗραιολεΙου Χάρην «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Μάνον Χάρην "Εφημερίς <Η ΑΛΗΘΟΑ, Ηράκλειον Κρήτης Συγχαίρω νέα φάση άγώνα σου Στάττ. Συμτκχραστέκομαι ήβικά στίς Δίκες σου. ΠΠΡΓΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΒερολΤνο — Γερμανίαν; ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΚΡΗΤΗ., ΚΑΙ Ο κ. Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΈκυκλοΦόρησε τό ύττ' αριθ. 24 ■—ϋχος Νοβμβρίου 1975, τού ττεριοδικοΰ «Κρήτη», μέ έν- ειαίερουσα Ολη, γύρω ά—ό την Μεγαλόννησο κα! τα ττροβλήμα τα της. Τό ττεριο&ικό είναι άφιερωμέ- νο στά Χανιά. Άνάμεσα στή ν αλλη ένδιαφέ Ολ—/ ττεριλαμοάνονται σχεπικά μέ τίς πολυεθνι ίταιρεΐες ττού θέλουν στήν οί 'Αμίρι»«~οί, τή 6ρα- τής ΊερατΓθστολι- *ής 'Εταιρίας Κρήτης, τούς "Α ■"«δημους Κρήτες, τό Σύνδβσμο Κρ—ών ΈτΓκττημόνων, τίς ξέ- νες Βάσεις κλπ Ατ|μοσΐ€ύετο:ι άκόμη ίνα κεί Ί»*νο γιά την Παγικρήτιο 'Ενωση Αθηνών, ή όττοία στόν τΐτλο χαραχτηρίζεται σάν «ίνα ζωντα νό κύτταρο ττ>ς Κρήτης στήν
  'Αθηνά» κα! διανθίζεται μέ τή
  ♦ωτογραφία τού Προέδρου της
  " Γεωργίου Βογιατζάκη.
  Ή Φωτογραφία επίσης τού κ
  Βογιατζάκη, καλύτττο ό λ ό κ λ η
  ρο τό έξώψυλλο τοΰ πίριο
  δι«οΰ, μ! την λεζαντα; «Γ. Βο
  γιατζάκης, ό όχούραστος Πρόε
  δρος τής Παγκρητίου Ενώσε¬
  ως».
  Στό τελειηαΐο έσώφυλλο τού
  ικριοδικοΰ ΰτΓαρχει άκόμη μιά
  όλοσέλιδη διαφημίση ττ>ς Άσφα
  λιστικ,ής 'Εταιρείας <Ό Φοί- νηξ» ττού γράφει κάτω άττο τόν ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4 ΔιαΐΑχθηκσ ΕΙοαγγβΑικΛ ΑνΛκριαη ΓΙΙ1 ΤΟΝ μΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΛΣΥΡΜΒΤΟ Ό ΕΙσαγγίλέας Ηρακλείου κ. Μεταξάς, λΐγες ώρες μετά την κυκλοφορία· της εφημερίδας μας, την περασμενη Δευτέρα, έτΓελήφθηκε σχετικών ένεργειών, γύρω άπό την όπτοκάλυψή μας ότι στήν καρδιά τοΰ Ηρακλείου λειτουργεΤ άσύρμοΐτος πού άνή- κ€ΐ· σέ ξένο ύτίήκοο καί σνγκε- κριμένα σέ άμερικανό. Σΰμφωνα μέ δικές μας ττλη- ροφορίες, γιά την ύπόθεση αυτή άσχολήθηκαν οί ύττηρεσιες 'Ε- θνικής Ασφαλείας κα! Χωροφυ- λακης, ή 'Αμερικανική Βάση Γουρνών καί ή 'Αμίρικβτνική Πρεσβεία Αθηνών. "Ο κάτοχος τοθ άσυρμάτου λέγβται Τόνυ "Εντλερ κα) εί¬ ναι ταγματάρχης στήν 'Αμερικα νΜοή Βάση Γουρνών. 'Α—ό αλλες ίττίσης ττληροφο- ρίες μας, ·ιτραιςντΓτουν τα εξής σχετικά στοιχεΐα: — ι0 άσύρματος τοθ *·. Τό¬ νυ "Ενπλερ ώ—έμττει στά 6ρα χέσ κύματπα — Τ6 χαρο*>~ριστικό σήμα
  ίκ-αμιττης τού εΤνα* δΥΟ^ΚΚ.
  — Τό ττεριδάλλον τού υπο¬
  δτι £χει αδεία καί δτι°
  άνήκεΐι στήν 'Εθνικη "Ενωση
  "Ελλήνων Ραδιοερασιτβχνών ή
  ο—ην "ενωση 'Ελλήνων Ραδιοε-.
  ρασιτεχνών.
  — Όττως μδς ΤΓληροφόρησε
  ό ττρόεδρος της δευτέρας Ένώ
  σεως κ. Γβράρδος άπό την 'Α-
  Π 'ΕΛΕΥΘγΡΟΤΥΠΙΑ..
  ΠΑ ΤΙ! ΑΙΚΕΣ
  ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ.,
  ΟΙ ΔΙΚΕΣ τής εφημερί¬
  δας μας ή καλλίτερα] ό ττροσ
  διορισ,μός τους ό—ό -ήν ΕΙ-
  σαγγελιική 'Αρχη Ήραχλείου
  σέ ρυθμό... ριΐπτ>ς ταχυβόλου,
  άττασχόλησαν ττολλούς, οί ό-
  ττοΤοι, μαζ! μέ μάς Φυσικά,
  ό^νορωτήθηικαν σχετ ικά μέ
  την τΓερϊτΓτωση ττού δημιούρ-
  γησε αύτό τό... ρεκόρ.
  ΔΕΝ ΣΧΟΛΙΑΣΑΜΕ κα!
  δέν σχολιάζομε, τταρά τό δτι
  Τσως εΤχαμε δικαίωμα νά τό
  κάνωμε, την άοννήθειστη αυ¬
  τή σχετική μ έ μάς δραστηρι-
  ότητα καί άξιοττοίηση τού
  χρόνου της ΕΙσαγγίλικής
  'Αρχης, η όττοία, ώς γνω¬
  στόν είναι αρμοδία γιά τόν
  ττροσδιορισμό των Δικασί-
  ιμων.
  ΟΥΤΕ ΡΩΤΟΥΜΕ σχετι-
  κά, πού θά μττορούσαμε, τον
  προΐστάμενο νττουργο Δικαι¬
  οσύνης κ. Στεψανάκη, γιατί
  όπλούστατα, κοβταλαοαίνομε
  δτι γιά νά τώ κάνη £τσι ό ά-
  ξιότιμος Εκταγγελέας Ήρα-
  κΛίίου κ. 'Αλ. Μεταιξας, £τσι
  ίπρβτη. νά γίνη.
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕ δμως *)
  μάλλον άναδημοσιεύομε ίνα
  σχόλιο τής ·ΑβηναΤκής έφημε
  ρίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»,
  τό όττοΐο καταιχωρήθηκε στή
  γνωστη στηλη «Πολιτικά Πά
  ρασχήνια», στό φύλλο τής
  9ης Δοα;μορίου 1975.
  Τό σχόλιο αύτό 6χει ώς
  εξής:
  ΠΑΡΑ την ττρόσφο—η καταδί
  κη τού «Ρι<οσ-άστη» (γιά τίς διώξεΐς τοΰ «'Ελεύθερου Κό- σμου» ή στήλη δχι μόνο δέν έ- χει άντίρρηση, αλλά καί 6περ- θερματΐζίΐ) είναι άλήθεια δτι ή κνδέρνηση δέν ένθαρρύνει διώ- ξεις κα! καταδίκΐς εφημερίδων, γιά -αράβαση τού Ισχύοντος νόμου περ! Τύπου. Συχνά κά- ν«ι «τα στραδά μάτια», δηλαδή — καί καλά κάνει. 'Αλλά δέν Φαίνεται αύτό νά 'σχύη γιά δλη την έτπκράτεια. Άν κρΐνω άτπό τίς ττέντε (ά- ριθμός 5) δίκες μέσα σέ τρείς μόνο δδομάδες τού έκδότη τής «Αληθείας» τοθ "Ηρακλείου Κρήτης κ. Μάνου Χαρή. Μηττως ή σαφης κυβερνητική —ολιτική δέν Φθάνει ώς την Κρή τη; *Η, μΐτττως κάποια τοττικά κρατπκά δργανα ίχουν διαφορε- ΤΜθή άντίληφη άπό την κι/βέρνη στ* καί δέν χάνουν εύκαιρία νά στείλουν δημοσιογράφους στό έδώλεο; Γ.Β. θήνα, ό άμερΐΜανός ταγΐματάρ- χης «. "Εντλίρ, είναι, Το-ως, μέ λος, χωρίς δικαίωμα ψηφου τοΰ Σωματείον τους. — Ή ττρώτη "Ενωση, ττού ίχει έγκριθεΐ άττό την ύττ' αριθ. 8969) 1963 τοθ Πρωτοδικεΐου Αθηνών καί ά—ό την ύττ αριθ. 24 ά—όφαση τοΰ Άρχηιγείοΐ) 'Ε νόττλων Δυνάμίων, έχει — πάν τα κατά τίς ττληροφορΐες μας — δΐιαλυθεΤ σάν χουντική. Κατόπιν δλων των ανωτέρω κα! των διεξαγομένων ΟΛκαορΙσε ών, έλπίζετοιι δτι σύντομα θά υττάρξη μιά ϋττεύθυνη ένημέρω- στ) έτΗ τοθ ανωτέρω θέιματος. Προχθ£α σΐ6ν "Αγΐο Μηνα ΧΩΡΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ΠΑΤΗΝ ΕΟΡΤΗΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 5 βνβρββ - 35 γρηοϋΑ&β - 75 παπάδεκ! ΑΙΣΘΗΤΗ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ Τό ηρωΐ τοΰ εύχήθηχβ μόνον ό Είσαγγελέας κ. Μεταξάς 'Η όνομαστική έορτή τοθ Άρ χιΐ€-ισκό—ου Κρήτης κ. Εώγεν!- ου, ττροχθές Σάδδατο 13 Δεκε,μ δρίου, ήταν αΙσθητά 'μειωμί.νη σέ σνμιμοτοχή κόσιμου, ττροσελευ σεως έτπσήμων κα! αλλων έκδη λώσεων, σΐ. σχέση <μέ αλλα χρό νια. Συγκαβρνμένα στήν Λειτουρ γία ποΰ £γινε στόν Άγιο Μη να, ήσαν σχεδον μοναι, ό έορτά ζων καί ο! ϋφΊστάμενο! τού κλη ρΐκοί..... Συνεργάτης μας ττοΰ ττιβρακο λούθησε την Λβιτουργίο:, διαττί στωσε στ ι άπό τηλευράς έκκλη σιάσιματος —αραβρέθηκαν: άπό άνιδρες, ό κ. Στ. ΜαλσΓ/ρδης, ενός ττρώην Δήμαρχος (ττοΰ κα θησε ττολύ λίγο) κα! άλλοι Α αγνωστοι κύριοι. 'Α—ο γυναΤ«ς 35 ττερί-ου, ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ *Ενα δυνατό κείιμβνο, στή σει ρά «ΟΙ έττΐφυλλίδες της Αλη¬ θείας»: «ΑΛιΕΣΤΑ: Η ΝΕΑ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» Τού γιατροΰ κ. Α. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ήλικιωμένες. Έττίσης ττσραδρέθηκε και ό κ. Ν. Καμττέλης. Ά-ό τούς Ιεράρχες τής Κρή 'Εκπός ό—ό τίς έ—ώηιμες «αταγγελίτς πού δηιμοο-ιεύο ιμε στή στηλη «,Ελεύβερο Βημοτ» τής 3ης στλίδας, καί άναφέρονται στά χωρία 'Αβδοΰ καί Αρκαλοχωρι, V 'Αφοΰ ό Κρήτης Εύγένιος δέν ιμπόρεσε νά άτταντήση στά έρω τήματά ιμας, μήττως τουλάχι¬ στον μ—ορεΤ νά ιμάς δώση τό κείμενο της λεζάνττας ττού ττρέ —ε ι νά 6άλωιμ€ κάτω άπό αυτήν τή φωτογραφ ίοι, πού άττοθανα- τίζβι τόν οΦΐιχτό (καί έτπκίνδυ- νο γιά μδς) εναγκαλισιμό τού μέ τόν 'Αμβρικανό άξιω,ματικό; ΤΑ ΝΙΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ χομί καί —άρ«τ ττολλά τταρά ττονα, γιά συσιαυές έντός Ηρακλείου, ττού λειτουργοΰν μέ συχνές — ττυκνες διακο- ττές. Νοιμίζαμ* δτι ό ΟΤΕ κάτι ιτρέττει νά κάνη!... τικής 'Εκκλησίας, συμιμετεΤχαν στή Λειτουργΐα ιμόνο δύο (2) ΈτρίσκοτΓοι: ό Κισάμου κα! Σε ληνου κ. Κύριλλος κα! ό 'Αρκα δίας κ. Τΐιμόθεος. 'Αττό ττλευρας ύφισταιμένων τού έορτάζοντος κληρικών, ή συμμετοχή ήταν άθρόα: 75 πά πάδες! Στή δεξίωση ττού άκολούθησε στό 'ΑρχιετΓΐσκοπικό Μέγαρο δέν υπήρχον, δπως δλλα χρό- νια, οΰτε άνθοδέσμες, ούτε γλά στρες, οϋτε δώρα, εξαιρέσει των δώρων ττού ήρθαν άπό τίς Μονές καί τα Μοναστήρια. Άττο πλευράς έτπσημων στή Λειτουργία δέν τταραδρέθηκε κ α ν ε ϊ ς!!! Έττίσης μέχρι τό ιμεσημέρι, —ού τΓαρακολουθήσαμε την κ'ινη ση στήν Άρχιεττισκοττή, τόν 'ΑρχκπτΙσκοττο έτπσικέφβηικε μό- ΣΥΗΕΧΕΙΑ είς την σχλίδα 4 ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΗ ΚΑΘΕΝΑΖ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ Κ λΟΕΙΙΝΗ ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΠ ΕΚΔΗΛΟΙΗ ΤΟΥ ΙΜΟιΜΑΡΧΗ Άτταράδεχτη κα! κατβκριτεα ήταν ή χθβσινή εκδηλώση τοΰ Νομάρχη Ηρακλείου κ Μττίσια, γιά τα «θύματα της κομιμουΐΊ- στικής κατά τοθ "Εβνους έ-ε-ι- βουλής». 'Αξίζουν συγχαρητηρίων δ- σοι άντιτάχθηκσν σ' αυτήν, με ταξύ των ότΓοΐων ονμητεριλαμΐίά »»ονται ό Δημαρχος *~' τ* Δη- ιμοτικό Συμδούλιο, ή Κ!νη<τη Δημοκρατικών Δικηγόρων, 'τό Κ Κ.Ε., ή Κ Ν.Ε. «αί γενιο.ά όλόκληρος σχεδόν ό τΓερη>ανικ;
  Λαός τού
  ΤΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΑΣ
  Ό διβυθυντής μας, άττήστειλι;
  τπρός τις έφημερίδες «ΠΑΤΡΙ Σ»
  καί «ΑΛΛΑΓΗ», την τταραιμονή
  της ώοδήλωσης, τό τΓαρακάτω
  σχετικό ·—λεγράφημα:
  'Εφηιμερίδα ΠΑΤΡΙΣ
  Εφημερίδα ΑΛΛΑΓΗ
  "Ενταύθα,
  Θεωρώ άτταράδεχτη ενεργεια
  Νομάρχη Ηρακλείου γιά αΰρια
  •νή εκδηλώση «κομιμουνπστικής
  €πι6ουλής» καί καταδικάζω δια
  ιχωρισμό —ολιτών σέ έθνΗκόφρο-
  νες καί μή τπροτρέττοντας κάθε
  γνήσιο "Ελληνα άττόσχη κατα
  κρκτέας εκδηλώσεως, όποία ά-
  •ποσκοττεΐ σέ άναμόχλευση ττα-
  θών καί έττιδουλίύετα» εθνικήν
  ένότητα.
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Διευθυντάς Εφημερίδας
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Άναβολή Δικών μας
  λόγω ασθενείας
  τοΰ διευθυντή μας
  Λόγω ασθενείας τού διευθυν
  τη μας, άναδλήθτκί ή δίκη τού
  κ. Ξυριτάκη καί γιά τόν Τδιο λό
  γο άναμένεται νά αναδληθή
  καί ή σημερινή των Χωροφυλά-
  κων.
  Η ΠΡΕΠΟ^ΣΑ
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  ΕΝΩ συμττληρώβηικε £νας
  χρόνος "Ελλην ι κης Δημοκρα¬
  τίας, οί άδιόρθωτοι νοσταλ-
  γοί της Μοναρχίας, μεταξύ
  των οποίων, δνστυχώς, συ-
  ιμττεριλαιμβάνονται καί άρκι-
  τοί κυβ-ερνηττΐ'κοί παράγον-
  τ*ς, βρίο-κουν διάφορες εύ-
  «οαιρίες γιά νά θυιμοϋνται
  τόν ξοιτερασιμένο Οεσ,μό.
  Σάν όητάντηση σέ δλες
  αύτές τίς ένέργεΐίς των Βα
  σιλικών Κινήοχων των διαφό
  ρο»ν Κουρούκληδων κα! τίς
  σχετικές δηλώσεΐς των
  διαφόρων Ράλληδων καί
  Σία, σάν απαντήση «χωρίς
  λόγια» τού 'ΕλληνικοΟ Λα¬
  οΰ άς θεωρηθή, τό τταροπτο
  νω σχίτσο.
  ^ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  ΠΑ ΤΙΣ ΞΕΝ-Σ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΨΗΦΙΖΠ:
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΟΝΥΛΙΟ----------------------__
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ —______________________;
  ι ——-—-
  Διευκρίνπση: ΝΑΙ: σπμαίνει νά μείνουν οί Βάοεις
  ΟΧΙ: σπμαΐνει νά φύγουν οί Βάσεις
  Εμείς, φυσικά. ψηφί^ομε: Ο Χ Ι
  ΚΟΨΕ, συμπληρωσε κα! στεΐλε κι* 'Εσύ, την ψηφο σου γιά
  ι'ς Βασεκ. Λάδε μέρος, σάν αιτλός άΐ'οτννωστης, σά ιμιά μονά
  δα τού Λαού, στό Δημοψήφισ-μα τής εφημερίδας μας, ττού θέ¬
  λει να δώση την τπρέπτουσα ό^τάντηση, σ' αύτούς που καττηλευό
  μενοι *ύπ£Οθ^ν'ες θέσεις», τηροοτταθοΰν νά θολώσουν τα νερά
  κα! νά παρουσιάσουν δτι τάχα, τό σοδοορώτατο κα! έττικίνδυνο
  αύτο θεμα των Βάσεων, τό τταιραικινοΰν «ΐμερικο! άνεύθυνθΐ δα-
  σολ6γ-;ι», δΐτωί. όητοχοίλοϋν οί -τρροδακάτορες των ξένων 6υνά-
  με<λιν, δσοος άγωνίζονται γιά νά διώξουν τίς ξένες Βάσεις τοθ θανατον, Λτιο την Κρήτη κα! την ύπόλοιΐπη 'Ελλάδα. Περιμέ- νομε τή γνώΐ/Γ Σου, πού θά δοορΰνη πολύ σαήν δλη αυτή ΰττό- ττού εΐνα, ύττοθεση Ζωής ή Θανατον. ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ "Η ΑΠΗθΕΙΙΙ-- ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΜΙΑ • "ΓΚΑΣΤΑΡΜΠΑΪΤΕΡ,, ΚΑΙ "ΠΑΙΔΙΑ ΧΟΡΙΣ ΜΕΛΛΟιΐ,. Μιά έπιτόπια έρευνα μέ ζωντανή περιγραφϋ καί φωτογραφίες
  --*&£
  ΙΕΛΙΔΑ _
  ΗΡΑΚΛΕ1Ο "Η ΑΛΗΘΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  15 ΑΙΚΙΜΜΙΟΥ 1τ75
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ
  Ό 'ΟΛηθΐϋός Ζορμπθς
  κοΙ ό Νίκος Καζαυτζάκης
  28ον
  Ταχαμου αν πορεύουμαι
  φρόνΐιμα δεν $ά τσαχιστώ;
  &ά τσακιστώ· φ»τιά στά
  τάπια, τό λοιττόνί. . Κάθε άν-
  θρωττος £χει την τρέλλα τού· μά
  ή μεγαλυτερη τρέλλα είναι,
  θαρρώ, νά μην £χεις τρελλα>.
  Νά ίνα άκομη δίδαγμα. Ό
  Ζοιρμπάς, ό άξεστος, ό άγράμ
  ματος χωριαταράς, ό τρελλός
  — καθώς θά τόν λέγσν οί «γνω
  στικοί> άνθρω—άκηδες, εΐχε συλ
  λάδει τα μεγάλα μυστικά τής
  ζωής. ΕΤχε νιώσχι, μέ τή δική
  -ου πρωτογονική λογική, τούτη
  την τρανή ττσλιά άλήθεια — τό
  σο τταλιά, δσο κ' ή πρώτη αν¬
  θρωπίνη κοινωνία πού σχηματί
  στηκε στή Γή: Οί δειλοί, οί
  δισταχτικοί, αύτοι πού κρστούν
  πάντοτε στό χέρι τους ©αρίδι
  καί ζυγιάζουν τα πάντα, αύτοι
  ττού φοβοθνται τίς καραμπόλες,
  αύτοι πού δέ δικίμασαν, έστω
  καί γιά μιά φορά, την ήδονή έ
  νος όττοιουδή/πΌτε ριψοκίνδυνου
  έγχειρήματος, δέν έχουν, δέ μττο
  ρούν νά εχουν, στόν ηλιο μοΐρα.
  ΕΤιναι ·<ατα6ικο»μένιο·ι νά ζούνε στό περιθώριο καί τή οτκιά, μα- κριά άητ' τή ζωή, άιτοτρα6η>γμέ
  νοι σέ μιά όχρη. Κ ι ένώ οί αλ
  λοι, οί τολμΓ)ροί, αύτοι πού
  παίζουν άφοβα τίς καραμττόλες
  τοκς καί ρίχνουνται στόν αγώ
  να τής ζωής χωρίς ύπολογι-
  σμούς καί διακιντυνεύουν τα
  ττάντα σ' Ινα, τρομαχτικό γιά
  τούς δειλούς καί τούς άδουλους,
  ττήδημα, άπολαοαίνουν τ' άγα
  θά τής ζωής, αύτοι στέκουν πά
  ράμερα ττελαγοιμένοι στή σό¬
  φια καί τή λογική των βιβλΓων,
  κ' Ικανοποιοΰνται μέ τή φτηνή
  φιλοσοφία τ ου δυό καί δυό μάς
  κάνουν τέσσερα, πού γεμίζει
  την ΰτταρξούλα τους. Τούς τε-
  λενταίους τούς εβλεπε ό Ζορ¬
  μπάς σά σκουλίκια, σά χοίρους
  ττού δέ μποροΰν να ζήσουν έξ»
  άττό τόν κύκλο τοθ δούρκου
  τους, σά ννχτερίδες ιτού δέ μπο
  ροΰν νά ζησουν στόν ήλιο. Κα!
  τούς ιμυχτήριζε, τούς λυπώταν.
  'Ανθρωπάχια...
  Ποιό είναι τό δίοαγμα; Αύ-
  τό: μόνο ή τόλμη σώζει τόν άν
  θρωττο. Πρέττει νά τολμάς. Δέν
  έχει σηιμασία, άν, τολμώντας,
  δέν ττιάσεις μέ τό πρώτο τό λα
  γό ττού κυνηγάς, δέν ιτετύχεις
  τό σκοττό πού έπιδιώκεις. Θά
  πετύχεΐς γιατί τολμάς! Γιατί
  δέ στέκεΐς 'κεΐ ττού εΤσαι. Για
  τί κάνεις ίνα βήιμα έμπρός. Για
  τ! άν έμενες έκεΤ —ού ήσουν θά
  ιμούχλιαζες, καχόμοιρε — ή ά-
  κινησισ ψερνει τή σαπίλα, πνευ
  ματική καί σωματική — καί
  μιά μερά θά πέθαινες. Μικράς,
  άσημαντος, ένας άνθρωττάκος
  τοΰ άνώνυμου πλήβους, πού «α
  νείς δέν τόν λογάριασε καί δέν
  θά τόν λογαριάσει ποτέ, γιατί
  δέν είχον όντε γιά καλό, οϋτε
  γιά κακό. Έν» σκουληκάκι της
  χαμοζωης, τής λάσττής.
  Ό Ζορμπάς εΤξερε ττώς τέ-
  τοιος δέν είναι ό σκοπός τής
  ζωης τού άνθρώτΓου τηάνω σ'
  αυτή τή δακρυοποτισιμένη Γή
  Γιατί, άλίμονο, άν εΤταν τε-
  τοιος. Δέ θά 'ξιζε νά τή ζεΐ κα
  νείς! Κι ό Ζορμττάς, πού τό
  ιμεγάλο αλμα τόν μεθοΰσε κα!
  τό νευρωτικο τέντωμα δλων
  των χορδών τού εΤταν μιά άκσ
  τάτταυτή πρόκληση ττράς τή
  μοΐρα τού, μιά τέταια ζωή την
  έκανε χίλια κομματάκια, σά
  κολλα χαρτί, καί θά την πετού
  σε στό καλάθι των άχρήστων.
  Ό Ζορμπάς δέν εΐταν ττΛασιμέ
  νος γιά νά πλανίζει ρσκανίδια
  στή ζήση τού. ΕΤταν μιά ζε-
  στή φύση. Τρυγοΰσε τή ζωή.
  'Αττ' δλες τίς πλευρές. Κ ι άττό
  την δψπ κ ι άπό την ανάποδη.
  Τίττοτε δέν τόν χόρταινε. Οΰτε
  χρήμα, οΰτε γυναίκα, οϋτε τί-
  ττοτε. ΕΤχε μέσα τού δλους τούς
  Θεούς κι δλους τούς διαθόλους
  Τ' άνθρώττινα πάθη — δλα τα
  ΤΓάθη, δ,τι βάλει ό νοθς σοι/—
  τού φλόγιζαν την καρδιά. Κι'
  ή γλυκιά άμαρτία, κ' ή τπκρή
  άρετή είχον μέσα τού τή θέση
  τους. Άττοτολμούσε τα πάντσ
  κ' ό Θεός τού, ό Διόννσος, τόν
  αντάμειβε μέ τό παραττάν». Κ ι
  δ,τι δέν τοΰ 'δινε μέ τό χέρι
  τού, τό 'ττερνε μέ τό στταθ!
  τού.
  "Ελα τόρα σύ. Καζαντζάκη,
  ό^ναοτήσου, άν μπορεΐς άττό τόν
  τάφο σου, κα! βγάλτα πέρα μ"
  αΰτό τό δράκο, έτσι δττως σύ,
  μέ τα ίδια σου τα χέρια καί μέ
  τή φαντασία σου τόν έφτιαξες!
  Ξόρκισέ τον μ' δλη τή σοφία
  σοι», μέ τόν Μ-πέρξονα, μέ τό
  Νίτσε, μέ τό Βούδα σου, μέ τό
  λΐωχαμέτη, μέ -τον Κρίσνα, μέ
  τό Χριστό, μέ τό δικό σου Άρ
  χάτγελο, μέ την άγιαστοϋρα
  κα! τό Βαγγέλιο, μέ τόν άτπγα
  νο, 'μ' δ,τι θές καί βάλτον κά-
  τω. Γονάτισέ τον αν μπορεΤς
  Άμ δέ!...
  Ό Καζαντζάκης στήν άττόμε
  ρη άκρογιαλιά τής «ΚοΛογρι-
  άς» τής ΛΛάνης εΤχε στρατέψει
  ΙΣΤΟΡΙΚΟΟΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΟΕΜΑΤΑ
  Ο ΠΙΛΑΤΟΣ ΠΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ
  τό Ντάντε, τό Βούδα καί τόν
  Τολστόϊ καί ττάλευε γιά νά
  6ρεί τό θβό τού. Ό Ζορμττάς
  τόν εΤχε κιόλας βρεϊ! Χωρΐς
  τόν ττονακέφαλο των 6ι6λϊ<ον. Ό Καζαντζάκης μάχονταν σάν τούς άλχηιμιστές τοΰ Μεσαΐωνα νά 6ρεΤ την μαγική, άττό «ζων- τανό» χρυσάφι, πέτρα τού θά 'κανε καΐ τα εύτελή μέταλλα χρυσάφι. Χαμένος ΐίόπος1 Ό Ζθιρμττάς έκανε κάτι πραχτικώ- τερο. "ΈΞψαχνε στά οττλάχνα τής γής, στήν Πραστσβά, γιά νά 6ρ«ΐ κάρβουνο Αύτός εΤταν ό Θεός ττού θά τόν λύτρωνε ίπτό τίς αγωνίες τής ψοχης τού. Κ ι αυτόν άναζητουσε ιοαΐ σ' δλη την κατοπινή ζωή τού. Κ ι δταν κάτΓοτε, τόν βρήχε στό μεταλ- λείο κοντά στά Σκόττκχ, με,τα- μορφωμένο σέ πράσινη πέτρα, έσουρε φ«νή μεγάλη: «Εύρον ττροκτΐνην ττέτρα ώραιοτάτην*, ττού 'θελε νά ττεΐ: «Βρήκα τό Θεσ μου, έλα καί σύ, άψεντικό, νά δεΤς ττοσο ώραΤος είναι. Πα- ράτα, κοκομοψη μου, τίς ψευ- τοφυλλάδες πού σοϋ χαλ&Με τό μκαλό κι ελα νά λυτρωβεϊς, νά χαρεΐς καί σύ λϊγο, νά δεΤς ττώς λάμττει ό ττράσινος Θεός μου!». Ό Καζαντζάκης τότε — καί ώς τα στερνά τού — τρεφόταν μέ τα όράματα των μυστικι- στών καΐ σΐγουιρα ό Γερμανός Λίχτεν,μ—εργκ «Τχε σταλάξει στήν ψυχή τού την ύττοχοντρία τού: νά βγάζει, γιά δικιά τον χρήση, την ττιό μεγάλη ποσότη τα δηλ,ητηρίου άττό «άθε πιρι- στατικό τής ζωής. Ό Ζορμπάς ζοΰσε «α»! τή χαι.ρόταν τή ζωή τού ΕΤχε λυτρω&ΐΐ άττό αύτά τα δαιιμόνια. Κι άν εΤχ€ διαβάσει τό Ντάντε, τόν άχώριστο σύντρο φο τοΰ Καζαντζάκη, θά τού 'λε γε: «Κάιτι εΤξερε, άφεντικό, ό Ντάντεε σου τού φύλαξεν £να κύ κλο τής κόλασής τού γιά κεί- νους ττού κλαΤγαν στή ζωή τους ένώ μποροϋσαν νά 'ναι χαρού- μενοι». Ό Κοιζαντζάκης έψοιχνε νά 6ρεΤ ψύλλους στ' άχερα Ό Ζορμ-ηάς τούς εΤχε δλη την ώ- ρα στόν κόρψο τού καί κρατοθ σαν σέ άέναη έγρήγορση τό ττνέμα τους κι δλες τίς δυνάμεις τού. Κεΐνος άτΓθζητοΰσε νά δρο σερέψει την ψκχή τού μ έ τή σό¬ φια των βιβλίον — ξορκισμέ- να νά 'ναι! Ό Ζορ,μττάς δροσέ ραχ μέ τό γάργαρο νεράκι ττού τοΰ Ίτρόσί^ερε «αθπμερινά ή τα τπεινή »ι άφτιασίδωτη σοφία τής φύσης. Τού κάκου κραύγαζε στόν Καζαντζάκτ νά κάμει £να σωρό τα κιτάτπα τού — τούς ίΨτάντηδες, τούς Βοϋδες, τούς Τολοτόηδες κα! τα συναξάρια — καιί νά τούς βάλει φωτία, άν ήθελε νά καταλάβει τή ζωή καί νά λυτρωθεΐ. Ή Παράδεισος τού Καζαν¬ τζάκη είταν γεμάτη βιΐλία κα! μεγάλες νταμιτζάνες μελάνι — έτσι τή φανταζόταν ό Ζορμττάς. Άλλουνών γεμάτη βαρέλΐα κρα- σί, οθζο, κονιάκ ή οτίδβς έγ- γλέζικες λΕρες. Τοϋ Ζορμπά εί¬ ταν, καθώς τό 6ροντοφ«νάζει ό ιδίας, μιά μικρή μυρωδάτη κα· μαρούλα ·μέ τταιρδαλά φουστάνια καί μοσκοσάττουνο: κ' ένα ψαρ- δύ κρεββάτι ιμέ σοΰστες καί δι πλσ τού τό θηλυκό γένος! Ό Καζαντζάκης είταν λιτοδίαιιτος. Την περνοϋσε μέ ψωμΐ κι έλιές ή" έδραζε φαχές κ ι έτρωγε άπ' αύτές μιά βδομάδα. Καταφρο- νοΰσε τίς μικροχαρές αύτές τής σάρκας. Κ ι άν εΐταν βολετό — ξεμολογιιέται — θά 'τρωγε κρυφά, σά νά 'κανε ντροττερή ττράξη. Ό Ζορ,μ-άς κα! μέ τό λίγο καί μέ τό πολύ δέ χόρται νέ Όταν τα ττράγμοτΓα τού 'ρχονταιν δολικά την ηαραφόρ τωνε την πσροοδαομένη τού. Τό τά'ιζε τό γαιδουράκι τού — τό σώμα, την ψυχή τού — γιά νά ■μην τόν άφήσει ιμιεσόστρατα. Ό Καζαντζάκης κρατοΰσε ζυγαριά καί ζύγιαζε μέ τα γραμμαρία κάθε τΓράξη. τού. Καί ζυγιάζοντας βούλιαζε μέσ' τό τέλμα. Ό Ζορ,μπάς έκρινε κι ά— οψάσιζε δίχως ζυγαριά Σβέλτα. Μ' οδηγό τό δικό τού ©εο. Καί ττεργελοΰσε τόν καλα «Μή λογαριάζβις, άψεντικό, άσε τα νούμερα, σττάσε τή»/ ά- τι,μη τή ζυγαριά, σφάλνα τό μττακάλΐκο, σοθ λέω». Κ ι άλλοτε τού τραγουδοθσε · «Όρτσα, διάλε την ττίστη τού κ.ι δπου τό βγάλει ή βράσηι1 γιά ΤΓοϋ θά σιάσει μιά δουλειά, γιά ττοΰ θά σοχαλάσει! >
  Ό Καζσντζόχης άσκήτευε
  ψάχνοντας γιά τό θεώ τού. Ό
  Ζορμττάς χόραίε καί τόν εύρι¬
  σκε. Ξαλάφρωνε. ΕεΑαγάριζε τό
  μυαλό τού.
  (Συνεχίζεται)
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΜΦΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΑΛΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  Τηλ. 280291
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΞΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχνική έπιμέλεια: Μάνος Μαγριπλής
  Ήφαίστου 18 ·. Ηράκλειον, Κρήτης
  Στό άρχεΐο των Καισαρίνι
  (τής Ρώμης) ύπάρχει μιά επι
  στολή τού Πιλάτοι», σταλμένη
  στόν Αύτσκράτορα των Ρωμα!
  ών Τιβέριο, άπό την Ίουδαία,
  λίγο πρίν ά—ό την Σταύρωση.
  Νά τί γράφει στόν πανίσχυ
  ρο κύριό τού ό ίχβο-υλος "Επαρ
  χος τής Ίουδαίας, πού κατά
  την παράδοση, γιά νά λυτρω-
  θή άπό τίς τύψεις γιά τό κρΐ-
  μα τού, επβσε καί πνίγηκε σέ
  μίαν Έλβίτική Λίμνη.
  «.... Σοϋ κάνω γνωστόν δτι
  ζή έδω ένας ανθρωττος έξαιρε-
  τικά ένάρετος πού λέγεται Ι¬
  ησούς Χριστός. Ό Λαός τόν
  αποκαλεΐ προφητη τής ΑΛΗ¬
  ΘΕΙΑΣ κα! οί Μαθηταί τού
  λένε πώς είναι Υιός τού ©Ε>-
  ΟΥ, πού έττλασε Ούρανό κα!
  Γή κ ι δλα δσα ΰπάρχουν κα!
  θά ύπάρξουν στόν ΚΟΧΜΟϋ
  Πραγματικά Καίσαρ καθη¬
  μερινώς άκούνοντοα θαυμασία
  πράγματα γι' αυτόν τόν Ίη-
  σοΰ Χαιστό. Μέ μιά κα! μόνο
  λέξη ξαναφέρνει στήν ζωή νε-
  κρούς κα! γιατρεύει άρρώ-
  στούς.
  "Εχει άνάστημα μέτριο, εί¬
  ναι πολύ ωραΐος κι' ή δψη τού
  άποπνέει τόσο μεγολεΐο, πού
  έμπνέει άγάττη μαζί καί φόβο.
  ΠΟΛΕΙ ΤΑ Ι αότοκίνητο Ν5ϋ
  1200 Ο είς αρίστην κατά¬
  στασιν. Πληροφορίαι τηλέψ.
  238.606.
  ΓΕΩΡΓ. Ε. ΤΕΡΖΑΚΗΣ
  Χειροϋργος—Όδοντίατρος
  Βικέλα 17 (Βαλιδέ Τζαμί).
  Τηλέφ. 224-481
  Δέχεται καθ* έκαστην
  9—1 καί 5—9
  σ' δσους τόν άντιικρύζουν.
  Τα μαλλιά τού Εχουν τό
  χρώμα τού ωοιμο'ϋ φουντου-
  κιοΰ' είναι δηλοδή κοκκινωπά,
  ττέφτουν έ'ως τούς ώμους κα!
  είναι χωρισμένα στή μένη τού
  κεφαλιοϋ, καβώς τα σννηθίζουν
  ο! ΝΌζωραΤοι.
  Τό μέτωττό τού ττού φανερώ
  νει ήρεαία καί γιχλήνη, είναι
  πλατύ. Καμμιά ριττίδα χ κιλή
  δα δέν ε*χει στό έλαφρά ροδό-
  χρωιμο ττρόσωπό τον.
  Στή μΰτη καΐ στό στόμα
  τού δέν ύπάρ-χει κανένα «>εγά-
  δι καί τό γένι τού. ττού έχει
  τό ΐδιο χρώμα »μέ τα μαλλιά,
  δέν είναι πολύ μακρύ καί χ«-
  ρίζεται στή μέστ).
  Τό δλέΐμμα τού «ίναιι σϋμνό-
  τατο καί σοΐαρό καί τα μά-
  τια τού πεντακάθαρα καί φω¬
  τεί νά.
  Τό φέγγος πού δείνιι ζιχύ·
  νεται άπό Ενα ήλΐο, ιτού άοτρά
  φτει στό ττοόσωττό τού καί
  —ού είναι τέτοιο δστε κανένας
  δέν μττορεΐ νά τό άντιικρύση.
  'Εκείνη ή λάμψη σέ κάνει νά
  τρομάζης καί δταν συμβουλεύ-
  ΑΛΚΗΣ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ
  Χειροϋργος - Ούρολόγθς
  Δρ τού Πανεπιστημίου ΙΝΝ5-
  ΒΗϋΟΚ τέως 'ΕτπμΒλητίΙ,ς τοθ
  8Τ. Ν. ΗΟδΡΙΤΑΙ. (Δ. Γβρμα-
  νίας) ασχοληθείς καΐ είς την
  ούρολογίαν Παίδων. Έγκατα-
  σταθείς μονίμως είς Ηράκλειον
  δέχεται είς τό Ιατρείον τού,
  Πάροδος ΛασιΟΙου 5 (Βαλιδέ
  Τζαμί) τηλ. 222.068 καΐ κλτνι-
  κή «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» τηλ.
  ΦΠΤΟ-
  -ΒΑΖΟΣ
  ΤΗΛ.: 288.357
  Γιά μιά φωτογραφία ποιότητας
  ΕΓΚΑΙΝΙΑ - ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ - ΓΑΜΟΙ - ΕΟΡΤΕΣ
  κα) κάθε έκδήλ&χτή σας
  πού θέλετε νά μείνη αίώνια τηλεφωνήστε στό 288357
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ
  (Γιαννίκου 2 — Έναντι «Πατρίδος»)
  ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  Γιά κάθε είδος ύλοτομίας θά βρήτε ακριβώς τό κα-
  τάλληλο τιριόνι, στή σειρά τοΰ 5ΤΙΗΙ.,: άπό τα μι¬
  κρά κλαδευτικά πριόνια, μέχρι τα μεγάλα μοντέλα
  γενικής χρήσεως.
  ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ ΑΚΟΜΗ:
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ δ^
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ «ΚίθβΙΤΖί»
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΔΟΝΑΚΗΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Ο.Ε. Ι
  Πλατε'ία Άρκαδίου — Κυρίλλου Λουκάρεως 15
  Τηλέφ. 282124
  "Αν άνήκετε στούς καλοΐις
  όδηγοΰς φυλαχΐήτε άπό τούς
  ρέτρΐους.
  ...μέ Νομική Προστασϊα ΑΚΑΟ
  Σε κάθε άτύχημα πού όέν φταϊτε ή ΑΒΑΟ σάς
  προστατ€ϋ£ΐ και διεκδικ€7 τίς αξιώσεις σας
  μέ όικηγόρο τής έκλογής σας
  γιά αποζημιωθή έκ τραυματισμοϋ,
  έπισκευή αύτοκινήτου κ.τ.λ
  "Ομως ή ΑΒΑΟ σάς ΰπ€ρασπΙζ€ται κι' δταν ίσίΤς
  κάνετε κάποιο τροχαΐο ποινικό άδΐκημα
  ή παράβαση κ τ λ. Ή ΑΒΑΟ πληρώνίΐ ώς
  150.000 όρχ. όικηγορικά, όικαστικα έξοδα για
  κάθε περίπτωσή σας χωριστά σ' δποια χώρα
  της Εύρώπης κι' άν ίΐστε
  Γιά κάβε πλπροφορΐα :
  ΑΚΑΟ ΗΕΙίΑδ : ΑΧΦΑΑΕΙΑΙ ΝΟΜΙΚΗΖ ΠΡΟΖΤΑΖΙΑΖ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗ!
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘ,α,Ι
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15-ΤΗΛ.222.651
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΤ ΚΕΦ. ?Β5 000 000 ΛΡΧ
  , έπισ«οΑη
  εί καί διδάσκει κλαίει.
  Έμπνέει την άγάττη καΐ
  τόν σεδοτσμό σέ δλους. Λενε
  πώς δέν τόν εϊδανε ποτέ νά γε
  λάη, παρά μόνο νά δακρύζη
  πότε — πότε.
  Τα χέρια τού είναι πλαστι-
  κώτατα.
  Ή όμιλία τού είναι πολύ
  εύχάριστη. Παρονσιάζεται δ-
  >μως σπάνια καί είναι τι ά ντα
  γεμάτος μετριοφροσύνη δταν
  βρίσκεται μέ αλλους, τόσο
  στήν εκφράση, δσο καί στούς
  τρόπους.
  Είναι ό ωραιοτέρας ίχντρας
  τίού μπορεΤ νά φαντασθή κα-
  νείς καί μοιάζει εντελώς μέ
  την μητέρα τού πού είναι ή ό-
  μορφώτερη γυναΐκα τοΰ κό¬
  σμον. Κι' δν Μεγαλειότατε
  Καίσαρ έττιθΐίμης νά τόν ι¬
  δής, όπως ε'μαθα, γράψε μου
  το, κι' έγώ θά σοϋ τόν στείλω
  άμεσος.
  "Οσο γιά τίς γνώσεις τού
  ικάνουν κατάπληξη σ' όλόκληρη
  την Ίερουσαλήιμ. Ξέρει κατά
  ίάθος δλες τίς έπιστήμες, χ«
  ρίς ποτέ νά σπουδάση κο(μμία
  καί πεζοπορεΐ ξεσκούφωτος
  καί χωρίς σαντάλια.
  Λένε πώς τέτοιος ανθρωττος
  δέν φάνηκε ποτέ έδό, μήτε ά-
  κούστηικε.... Πολλοί Ίουδαΐοι
  πιστεύουν πώς είναι Θεός άλη
  θινός, αλλοι δμως τόν κατηγο
  ροΰν, δτι άντιστρατεώεται
  τούς νόμους τής Μεγαλίΐότη-
  τος σας.
  Πολύ μ' ένοχλοΰν οί κακό-
  βουλοι αύτοι Εβραϊοι. Κανέ¬
  να δέν Εδλαψε ποτέ αύτός ό
  ότνθρωττος κι' δσο ι τόν ξέρουν,
  6ε6αιώνοι/ν πώς μονον ,ιώίργε-
  σίες Ιίχει κάνει. ^ .
  Μ' δλα ταύτα 4γώ είμαι
  πρόθυμος νά ύποταχβώ σ' δ,τι
  μέ διατάξη ή Μεγαλειότητά
  σου.
  ΊεροΐΛταλήμ Ζ
  Νέα Σελήνη.
  Ίνδικτιώνος
  Πιστότατος κι' ιύ—ειθέστε-
  ρος της Μεγαλβιότΐγτός σου.
  ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ
  "Ετταρχος τής Ίουβαίας
  Διά την άντ ι γράφη:
  λΑΑΡΙΑ Γ. ΧΙΛΤΑΚΗ
  Άσφεντου Σφακίων
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΑΡΔΕΥΤΙΚβΝ ΕΡΓΩΝ
  ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
  ΓΕΩΠΟΝΟΥ (Τ.νΕΕΒ)
  ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ
  Διατίθενται: Σωλήνες Άλουμινίου
  Ταχείας Συνδέσεως — Πλαστα>ές:
  ΑΝΤΛΙΕΣ — ΠΟΜΟΝΕΣ — ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
  ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ
  Έγκαταστάσεις 'Αρδεΰσε&ϊς θερμοκηττίων
  Άγίου Μηνά 7, — 3ος δροψος — τηλ. 224.479
  (Παραπλεύρως ΙΚ Α)
  1Ι1ΩΧ
  ΑΠ
  Νυφικά υψηλής ποπόττιτος
  ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Παραπλεύρως «Κατράντζου»
  Τηλέφωνον 283.428
  Μ' ι-
  ι Μι
  Γιά δλους έσδς πού καταλαβαίνβτε —όσο άΛΓαραίττντη είναι
  στήν έποχή μας μιά ξέντ| γλώσσα:
  ΤΟ «ΡΗΟΗΟΒίΟΤ»
  80ΡΕΗ ΕΝΒίΙδΗ
  Τώρα καΐ σΐήν ΚρΑΐη
  Μέ τό μσναδικό διπλά ήχογραφτ>μένο τού ούστημα, έξ ολο¬
  κλήρου στά οτούντιο τού Β.Β.Ο·, τής ΆγγλίςΒ;.
  5.000 λέξεις
  7.500 (διομοτισμοί καί πρστάσεις
  125 περιεκτικότατα μαθήμβ—α
  ΠΤΥΧιΟ ΡΚθρΐΟΙΝθΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΓΓΛ1ΚΗΣ
  €Ιναι 4 Φορές πληρέστερο καί 7 φορές ^θηνοτερο.
  Κυριολι,κτικά ύπερταχείας έκμαθήνσεως, κατάλληλο καί
  —ροσαρμοσμένο στίς άνάγκες; τοθ κάθε άτόμου, άσχέτως
  μορφώσεως και ήλικίας.
  ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ γιά δωρεάν έττίδειζη στόν κ.:
  ΜΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΗΝ
  ΤΗΛ. 284.185 — 285.020
  τ) ατΓευθυνθήτε στό κατάστημα δίσκων
  ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΕΡΑΚΗ
  (ΟΟ^ΜΒΙΑ)
  Λεωφ. Δικαιοσύνης — Ηρακλειον
  • Δικαστι,ριοκών άνεκδοτων, σΠγμιοτύπων «αί, ,
  ^κού·; — λούς», δεντέρσ σννέχεια... έττπυξαμένη, καΐ β*Αΐ4«μ£-
  νη. μ'έ την δήλωστ» πρός τούς μηινντίς τοΰ διιευθυντή ιΚχς ότι
  ή στήλη τούς είναι.... ύποχρεωμένη.
  • Καϊ άρχι^οψΛ — συναοελψικτγς τιιμής ένρβΐν —- ό—α ίνα
  τής «Άλλαγής», πού διιμοσίευαε στή στήλτι «Άλγο την άνά-
  ποδη>, στο ούλλο τής τΓερασιμένης Τετάρτης:
  Ή σκηί/ή στό δικαστήρ·ιο χθές. Ό διευθύνηΊς έδδομαδιαί-
  ας εψημερΐδαι, ττού Ιχει. ττάρει... έργολοΛικά το σκαιμνί τελευ¬
  ταία, παρίστατο» στό ΔικοβτηρΊο. Σέ μιά στιγμή κτυττά τό
  κουδούνι, «αλώντας τούς παράγοντες νά κατταλάβουν τίς θέσεις
  των. Άπά <εκιημέντι ταχύττΐτσ ό κ. Χαρ«τάκος τρέχει νά τπά- ση τή θέση τού κατηγορουμένίν. (ό «λνάητοδος). • Ό δ.άλαγος εγιινε στή δίκΐ) τ*»ν Βάσεων, στούς διαβρό- μους των ΔικοχΓττίρίων Ηρακλείου: — ΓΙολλοι μάρτυρες, δέ νομΐζβις, — "θχ,, μττορώ νά ττώ δτι είναι κχχί λΐγο» γιά &— τέτοιο θόμα. __Σωστά γιοοτι αώτό δέν είναι, θέμα, είναι.... άνάθεμα!... • «Δίκιι ττροσωττΐκοτήτων», θά μτΓοροΰσε νώ. όνομοκττί) ή δ[. κη μας γ»α τίς Βασ είς. Βονλευτέ(, ττολιτβυτές, δήμαρχοι, πρόεδροι σωμοπείων και οργανώσεως, λογοτέχνεχ;, καιλλιπ··έ5(νες, έτηστήμοιν»; καΐ πολλοί αλλοι, δώσα/ε τό «τναρών» δικχφαρατρόιπως, είτε σάν μάρτυ- ρεΓ, είτε σα>. συμτταραιστάτβς.
  'Εκτο'. όμως σώτών καί ό απλάς κόσμος έδωσι έ>τθΜο. μέ
  ττολυποικιλίς εκδηιλώσεΐς τή 6ική τού τταρουαία.
  'Ε-σι, έκτός των τηΛεφωνΓ)μάχ»νι καΊ των μηΐΛφΐάτΓων των
  όττλών1 άνθρωπων, κυρϊ«ς άττό τα χωρία, σημειώθτικαν καί ο!
  εξν, τιρω,-πυπεις έκιδηλώσεις άλλίνλεγγΰης:
  Έναν Τ·'μ—ακιβνος — ό 'Εμιμ. Κ«~ετανιάκης — φώναζε
  στοϋς &σδρόμους των Δικοοστηρίων ότι άν δικαοτή ό οκυθυν-
  τής μας, θά ττουλτ>στι ένα «κομμάτι χ«ρό>ι» για να τού πλη-
  ρώα.1 τή φϋΛθΐκή.
  — Ναΐ, σλλά άν τού βάλοσνε σύντεκνε ιτάκω «5—ο χρόνο,
  δέν έξαγορσζεται..., τού ποφστΓνρησε καττοιος.
  — "Ε, το-ιβσά,ς, θα κάμωμε δλοι «γιουρουσΗ» νά μάς βόλον
  νέ κι' ίμας μέςα, νά κάνωμε δλοι. ττορία, μονο ποΰ 5ά νείμα-
  στε ηολλοί ι«οί ποΰ θά βροΰνε 4τσά μειγάΛες ·υο|<ές... Έ¬ κτός κούί.... χτίσουνε καινούργιες οί... 'Αμερικανοι. • Ό νεώτ*ίοο συνηγορος τού διευθυντή μας καΐ φυσικά , ό τιο μοχητιιεΟΓ, σέ μ,ά άπο τίς αγορεύσεις τού, Τδρωσε τόσο ττολύ, πίύ ανοτγικάστηικε νά νύα νά αλλάξη καϊ νά επιστρέψη ?»α οτό Δ «αστή,ριο. Κσϊ κάποιος άττό τοΰς παρΐιοτταμβνους τταρατΓηρηοιε: — Αύτός μουσκεψε στόν ϊδρώτα και ο! άντίθετοι τα κά- νανε .. μΐΰσκεμα!. Ο δεΰτίρος Ήροχλειώτης δικηγόρος τη^'ϊ&Βξράυ ιι ισης, ά- / /ί τόν τόνο τής φωνής τού, χτυττο0σ€, Λρκετές Φορές καί τό χέρι τού, στό εορανο, κόνωνττας έτθΗ πιό αίσθτττή την άγόρευσή τςυ. Κάποκκ, λοιατόν, Γττάλι Λπό τούς τταρισταμένους, είπε σχετ,κα: — Αύτος ίδώ, «τούς τα χ~—ά» στήν κυριολεξία. • Γιά τόν τρίτο έξ Αθηνών συνήγορο τού διευθυντή μας, που έκανε μιά ήρεμη, άλλά ντοκουν^νταριοημενη ώγόρβυστ), κα¬ ίτοι ος εΐπ* σχετικά: — Αυ·χι;νοί ή άγόρευση ίγτον σωστό κέντηιμα. Καί χάποϋς άλλος πρόστβσε: "Ε-ΐσι είναι, άλλοι δικηιγοροι κεντοΰνε και αλλοι θ Καιρός ίμως νά πιάσωμε κοιΐ κοομμιά άλλη δΐκ,η. "Στο Τ5;ο Δι«ασ>τήν>ιο ήταν μοζεμενος, την ττεροκΓμένη 6δομα
  δα, δλος ό δημβσιογραφικός χόσιμος. 'ΛΦορμή Α δίκη μεταξύ
  τού προσωπΊΐκοϋ τής «Άλλαΐγής» καί τής κ. Λιλής ΖωγράΦου.
  Κάττο.ος /«Ηπον τταφκχπΊρηρΕ:
  — Όλαι είναι έδω. Τό μόνο ττού λεπτει είναι τό.... σκυλά-
  κι τήςικνρίας Λιλης.
  Ή πσρατήρηση 6έν ξέρω άν εΐχε μεταιψοιριικιή σημασία, δεδο
  μένου δτι καμμιά φορά οί δημοσιογραφοι.... δαγκώνουν πιό
  ττολύ άπό τα σκιυλάκιοο...
  • Ό φίλος της στήλης ΝΙΚ—ΠΑΚ, μού έστειλε μιά άκροοτι
  χίδα γιά τόν ΚΑΡΑΜΑΝΑΗ, ΐμ* την νπογράμ'μ^ση δτ» ίχ«
  άρκετή σημασίο..
  ΜελετήοτΓ την:
  Κ ύ — ρ Ο ς
  Ρβστα
  Αμ£ ρι κ ανί
  Μπ 1 τ α ι ε
  Αβέρωφ
  Νάτο
  Λύκο ς
  Ηπα
  Σ ώ σ ω ν ημάς ΥΜ θεοΰ.
  Ο ΑΙΑΓΟΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ
  Τραγουδν&ν
  Όσιι ένδιαΦερονται γιά συμμετοχή καί σχετικάς πληροβοοίεο
  «3(ΐΓΛεφ»νοΰν σαό 2βρ--291 κάθε άττόγευ,μα 6—8
  • Γιά κάττοιο δικτ>γ©ρο ττοΰ τα μ-έρδεψε ττολλές φορές στίς
  τελενιταΐε-, δίκες, κά—οιος άκούστη»χ να λέ»>·.
  —- ΑΟτάς ρέ ττα,ιδΐ μου είναι τού.... Γΐαγον!
  Δέ ξέρω, «λλά πιστεώω δτι ά-ό... άφηρημαδα τού ξέχασε
  τό.... 'Αρείου!
  Ο ΕΧΕΜΥθΟΣ
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  λ<ΑΙΟΝΥΖΟΖιν ΠΛΑ Ι ■ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡ ΟΜΕΙΟ ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑ-ΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φαγ,ηττό ο-' ένα βμορφο —βριιβάλλον ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΙΤΚΟΕΝ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ 01 Μ0° - « 2000 - 6$ $ΡΕαΑΙ. - ΑΜΙ Ι ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣηΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ δΙΕίΟ) Α.Ε. ΣΥΓΓΡΟΥ 100 - ΑΘΗΝΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣηηθΧ ΑΙ Α ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ Και2Τ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΧΑΜΔΑΚΟΣ β - Τ^. 215.111 ΑΙΑβΕΤΟΜΕΝ ΠΕΠ->ΡΑΚ«ΕΝΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ
  ΚΑΙ ΤΑ ΓΉΗΣΙΑ ΑΝΤΑΑΑΑΚΤΙΚΑ
  ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΙΙΟΥ ΟΙΤΙΙΟΕΝ
  II
  ΔΙΚΙΜ1ΙΜΟΥ 1975
  ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Η ΑΛΗΦΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  1ΕΑΙΔΑ 3
  Ο-ΑΜΑΣΓΡΑΦΟΥΝ
  ΟΙΑΑΓιαΣΤΕΣΜΑ_
  ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΑΒΑΟΥ
  ΛΧΡΗΣΤΑ ΤΑ ΤΗΛΕΦΟΝΑ ΜΑΣ
  ΟΙ κάτωθι ύ—ογεγραμ-μένοι
  «ατβικοι 'Αοδοΰ — Πΐδτάδος
  είς ύ—οσχέσεις ύ-
  τού ΟΤΕ «α! έτοττο
  θιτήσαμεν τηλέψωνα είς τάς
  οικίας μσς. Σονβττεία τούτου
  ττληρώνομεν <οαττά μήνα 70—80 δραχμές. Έν τώ μεταξύ ουδε¬ μίαν ίξι—ηρέτησιν έχομεν, οΰ- τε ττρός τα άστικά κένπρα όντε σΐτό αύτά πρός έδώ. Κατότπν τούτου τταρονσλοθμεν τόν Ο. ΤΕ., νά ίλθη νά -τα ά-οσυνδέ- ση καΐ να τα χρτκτιμοττοιήση ό- νσμίζει. ΟΙ κάτοχοι Αντώνιος Ι. Κωστάκης •Ιωάννης Κ. Τζενώκτνς Ιωάννης Ε Τζενάκη ς Κων)νος Μ. Μανουσάκης 'Εμιμ. Ι. Γουοιανάκης Χαράλ. Α. Κωστάκης Περβολαράκης Ιωάν. Δαυίδ Φυσαρός Έμμ. Δ. Άνδραυλάκης Νικολακάκης Ιωάννης •ΠαττγαιαννάκΓίς Ευάγγελος Μιχ. Άρ. Χοττζογιανναχης Ζαχ. Χαττζογιαννακτΐς Μύρων Δ. Κοντογιάννης Έμμ. Ι. Άνδρουλόκης Κ. Δ. Κοναογ-ιάννης Νικόλαος Γ. Πασχαλίδτΐς Νικολ. Φουντουλάκης Κι/π-ριωτάκης Δημήτρης Φανουράκης Εμμανουήλ. Κ. Πράμμα— ικάκης. ΑΒΡΑΑΜ Π. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΤΑ ΤΗΛΕΦΟΝΑ ΑΡΚΑΑΟΧΟΡΙΟΥ Γ. Β. ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ Ν ΧΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΑΝΑΠΗΡΟΙ Προςττ,ν | «ΑΛΗΘΕΙΑ» Ηράκλειον Κύριε Διευθιντά, Ύστερα άττό 5 έτη, τό Β' Ταμείον Ηρακλείου, έρχεται καϊ ,ιοΰ ζιγτά, έμένα τού φσωχοθ κα! πολιτικόν άναττΛρου, 8.000 6ρχ·! Δέν έκπλήτομαι έκ τού γεγο νότος, καθ1 οτ* ή Χούντα άδεια- σε δλα τα Ταμεία... καΐ τα έ- ττλήρωσε μέ άττολογίες. Έθη.- σαύρησαν^ δλοι τους καί άκομη καί τα έγγονάκια τ ούς θά ζή- σουν ττολντελη ζωή!! •Ητο ή Ελλάς ■Ελλήνων Χριστιανών^ ! ! !) πού έτηχιζε καί μέ αυτή την νοημοσύνην μιάς μερίδος τού Έλλη,νικοΰ Λαοΰ!... Μετά τιψιης ΓΕΩΡ. Β. ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ Άμπελόκηττοι Πρός την Ι Εφημερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Ηράκλειον Κόριε Διευθυντά, ΕΤμαιι κάτοχος της ύττ' αρι¬ θμόν 21401 τηλεψωνιικής συοχευ ής, ή όττοία βρΐσκβται στό κα- τάοτημά μου, {Αρκαλοχωρι Πεδιάδος). Έδώ κα! ενα μήνα ιτερίιτου, ή συσκενή μου, στά εχτός Άρ- καλοχωρίου τηλε«|»ΐβνΑ.ματ«· πα- ρουσ<άζει μιά σημαντική βλά- 6η: Καλώ δηλαδή έν» νούμερο καί ττοτέ δέν βγαίνει, άλλά άν- τίβετα, τταρουσιάζεται κάττοιο αλλο, μέ άττοτέλεσμα, δττος εί¬ ναι Φυσικό, κα! τή δουλειά μου β. ΤΣΑΚΙΡΙΑΗΣ ΜΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΑΗΑΟΣΗ Φίλε κ. Χαρή, θαθβλα νά γίνη γνωστδ, 6- τι τή μουσική εκδηλώση τού «Λάγος καί Τέχνη» θά έτπ μελη¬ θή ό κ. Φροοδαράκης. "Οχι έ¬ γώ. Καί αύτό γιατί, έκεϊνος ε ναι ό εΐδικός καί αξιος δάσκα- λος. Έγώ απλώς χά! μόνο θά βοηθήσω σέ δ,τι έκεΐνος θελη- σει. Εύχαριστώ ττολύ Φιλικά ©ΑιΝΑΣΗΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ 4.12.1975 νά μην Νάν» καΐ νά χρεώνολμαι Τθ ΚΑΤΑΣΤΗιΜΑ ΛΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΟΝ Κ. ΒΕΝΕΡΗ Εϋχεται ατούς πελάτες τού ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καί ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ τηλεόραση ΡΗΙ.ΙΡ8 Ε.Ε.ΤηΟΝΙΟ ΜΕΜΟ-ΤυΝΕ Η τριπλά άσυναγώνιστη Σέ πλήρη σειρά μοντέλων γιά νά διαλέξετε! 1 Αοβεντική δημιουργή τής φίλιπς Και μόνο γι αυτώ. ή τπλευρασΓ) Φ|ιπς είναι ό ναγαινισΐηΙ Ή ΡΗΙΙΙΡ3 είναι ή πρωτπ νά ατ6ν κόομο ολύκληροΙ χηΡ Τό μοναίικό χειριοιήριο ΡΗΙΙΙΡ9 Ει.Εϋ(ΗΟ ΝΙΟ ΜΕΜΟ ΤυΗΕ οποΐελει 'ην ιΐιώ ουγ^ρονη ίφορμογη της ΐ|λεκτρανικης οτήν ΤΠλεώραση Σκεφθήτε Τώ ουντον|(ετε μια μανυ ψορα «αι έχετε γιά πάντα είκ6να τελΓΐα! 3 Ίο«0ιο ΪΪΒνΐΟΕ. Τ-ό φημιομενο ;6β(ί« (ής φιλιπί; με τό υπευβυνο έηιστημοΛΐΜΙφΜανηι· λο κοΐ τό άνίΕώντλητο οι*κ 6νολλακτιιιΐϋν μπορε) νθ ίανα·0νη την τΠλβ^ΡΛοη πας και νοκργια οπρτ'*ππμΤ6' Οοο χρώνια μ ίν (χούν ' ΡΗΐυρ$ γιά πιό σίγουρα . Γιά ·π>ν 6λά6η οντή τταρατκ)
  ηχα στόν ΟΤΕ Άρκαλοχωρί
  ου, χωρίς άττοτέλεσμα 6μ*>ς, κα
  θότι ό τεχνικάς δέν μττάρβσε νά
  &ι<ανορ9ώση τή 6λαβη. 'Εττειδή όπως γνωρίζ», καί αλλοι· συνβρομηΓτές ανπ,μετωιπιί- ζουν την Τδια· —ερίτττωσηι καί έ- ττ·ε«δή τΐρόχειται γιά ένα σοβα ρό θέμα, νομίζω δτι «ά—οος άρ μώδιος ττρέ—ει νά δώση £—εύθυ νη βττΓανΤΓ—η καί ·»τρο τταντός λύση. Γιατί ασφαλώς ή λύση ττού μού εΤττε ό ύττάλληλος τού ΟΤΕ 'Αρκαλοχωρίου νά τταΐρνω δηλαδή μέχρι νά ττετύχο τβ νού ιμερο ττού θέλ», δέν ϊΤναι ή ττρέ ττονσα. Ηομίζω δτι στήν ττερίτΓτωσή μοί» συμβαίνβι ένα έκ τΐν δύο: ίί ό ΟΤΕ δέν διαθέ—:ι Ικανούς τεχνίτες γιά τίς τΓαρουσιβξόμε ν«ς βλαΛες ή τίς ώ—πταρέρχε- ται γιατί Ιτσι αύξάνοντα* τα έσοδά τού. Παρακαλώ νά τόχω μιάς ά- τταΐντήσαος, γιαχί νομΐζ» δτι την δικαιοθμαι, άλλά κυρίως ζή τώ άτρό τόν ΟΤΕ, τόν όττοϊο ττληρώνχο νά μού άντα-οδίδπ την ύ—ηρεσία —ού ύττοτίθεται δ τι ιμού -ροσφέρει, δηλοβή νά έχ» τηλέφωνο γιά νά κάνω τή δουλειά μου. Σέ άντίθετΓ) ττερ τπωστΐν -αρακαλώ τόν ΟΤΕ νά £ρθη καί νά ξηΛώσηι το άχρηστο •πλέον γιά μενά τηλέ>«νο, Ιακχ)
  αλλης Ιδιαιτέρας ττροσκλήσεως
  η αίτήσεώς μου.
  Μετά τιμής
  ΑΒΡΑΑΜ Π. ΧΑΤΖΑΚΗΣ
  Αρκαλοχωρι
  10.12.75
  Ο. Η. Ε.
  ρό
  Β
  Αόγια
  Ο. Δ. Ε.;
  Τοϋ κ. ΚΟΣΤΑ ΛΑ-Ι-ΔΗ
  ΟΠΟΣ εΤναι γνωο?το, ΟΗΕ
  είναι λέει, Όργανισμος Ήν»μέ
  (ΚΛ» Εθνών (;) κοοι σάν τέτοιος
  τουλάχιστον ό Όργανισμος αύ
  τος ύττάρχει καί κινεΐται. Τώρα
  τό άν όντως ί™ά^>^ σάν λεγό
  'μενος κι δχι άντιλεγόμενος, αύ
  τό άς αχανΐίση κι ό άναγνώστης
  λίγο τό μυαλό τού κμ άς τρέξη
  στά ίργα τού.
  Έγώ παντός δέν ιμττορώ νά
  διακρινω το νότιμά τού. 'Ωστο-
  σο σάν άνθρωττάκι κι έγώ, μέ
  μιά κα—οια λογική κα! Φρόν—αι,
  κάνω την μ>ικρή — μικρή σκέ-
  φι:
  Ο ΡΓΑΝΙ ΣΜΟ Σ ΗΝΟΜΕ-
  ΝΟΝ ΕΘΝΩΝ είναι ή ΟΡΓΑ-
  ΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΡΗΜΕΝΩΝ Ε¬
  ΘΝΩΝ, (Ο.Δ.Ε.).
  "Αραγε σητο ττότε νά Ήηρε
  την ττρώττι λεγάμενιη; Ιδ.ότητα;
  Μήπως άΐτΓΟ κεκτη,μένη ταχύττι·
  τ» π' άττό τόν ετερο φυσικό νό
  μο, σύμΦΜΜα μέ τόν όττοΤο, <τά μή άναμιγνυόιμενα ύγρά τα εύ- ρισχάμενα έντος σωλήνος, τα ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΗ άν^ρχονται ττάν τοτε είς την ίττιφάνειιαν» κι ώς τοιούτος, έλαψρύς δηλ. ώς εί¬ ναι ο—ίς άττοφάσεΐς (—ροτταν- τός) άνέρχεται; ΑΛή~ως δμως ττάλι τή λέξι: ΗΝΏΜ,ΕΝΟΣ, την έννοοθν οί συγκληθένιτες γιά ΔΙΗΡΗΜΕ- ΝΟΣ οττοτε τό άδικο το ϊχουν οί λαοΐ της Γής ν» ©χι ο! συγ- κληθέ,ντες; Πώς, άλήβειβ, ττώς νά βρώ την άκρη τού νήμαιτος τής 'Α- Η ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ Ι ΑΤΡΟΣ ΑΘΗΝΑ Σ. ΝΑΣΤΟΥ Οα δεχβη άσβϊνκϊς την 4ην Ί- ανουαρίου ή,μέραν Κυριακήν ά-ό 8ης ττρ«ϊνής ί«ς 6ης έσττε- ρ*νής είς την Κλινικήν Άγιος Γεώργιος. ριάδνης; Ποΰ ν' άττοταθώ, τγοΟ; ; ; Στά ί(χγ<χ τους; Στΐς μή έκ τΓληρωθεΐσες σχεδον —οτέ, άττο φάσβις των; Στά καλαττοδιάσμα τοτ πού κάνουν ό ίνας τού άλ- λου έκεΐ ιμέσα; Στό άλλα λένε κι δλλα κάνουνε; Τ! δμως πάλι νά τούς τραβάη) στό αντϊθετο τής θελήσεως των; Λέτε νάναι ό Μεφιστοφελής τοθ ΓκαΤτε; Μήττως δμ«ς ύττάιρχει κενότης αέρος στήν αΐθουσα συνεδριά- σεών των, όττοτε βγαίνοντας έ¬ ξ» και άντικρύζοντας τον άέρα, τα έξανβμΐζβι ό άίρας; Βρέ σι<οιΤΓΐούρα πού μ' έχει πλοκώσει. Όμως ό καλός ό καττετάνΊος οττή φουρτούνα φαι- νεται. Κ ι έτσι δέν μένει ττοορά νά ψάξω, νά έρευνησω, νά μά- θ«, νά καταττοτΓΐσθώ. Ναί, άλλά τΓοιούς νά ρωτή- σω; Τούς Άμερικιανούς; Τούς Ρώσσους; Τούς Άγγλοϋς; Τούς Γάλλους; Τούς Κινέζους, τούς Τούρκους..... Ποιούς; Αύτοι εΤ- υαι —ρό τταντος, ττού γράφουνε, υ—ογράφουνιε και σκιζουνε μέ τίς ττράξεΐς των. Νά ρωτήσω τιάλι τα δορυφοραι κροττιδιάκια, μιά κοΛ αύτά εΤναι ττού είναι δορυφόρα — όνομα κα! ττρά- ■μα. Πάλι τ! νά τούς ρωτΓήσω; Γιατί ό ΟΗΕ (;) άλλα λέει κι δλλα κάνει; Μά αύτό τό 6λέ τκκ/με. Τδχανε. Παράδειγμα τό Κυττριβκό, ■πρό δι—ίας ττερ1τΓ(κ/ κα! συνέ- χεια. Νά έττονο—^αυθώ μέ την γραμιματική γιά «τα ώς ευκό¬ λως έννοούμενα ττο)ραλε!τΓονται>
  κα! άρα ό ΟΗΕ είναι ΟΔΕ κα!
  δχι ΟΗΕ; Νά —άω ττάλί στή
  γεωμετρία ττού λέει «ττά πρός
  τρΐτους Τσα εΤνα» κα! μεταξύ
  των Τσα» κα! μιά —ού κάμττο-
  σοι άττ' τούς συγκλιγτιικούς εί¬
  ναι ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΨΕΥΤΕΣ,
  δφα κι δλοι ή μάλλον δλος ό
  Όργανισμος είναι ψεύτης καί
  άρα ΔΙΗΡΗΜΕΝΟΣ, ώς έκ τού
  τριτΓτύχο1): κο,μττινα, τρικλοττο
  διά, ψέμμα;
  Να!, μάλιστα. Αύτό είναι
  κατά την γνώμη μου. Κα! άπό
  την άττορΤα 'μ' εβγαλε κά—οος
  τταραδολΐικά, συμτηερασματικά,
  ύποθετικά κα! ένδεικτικά ά Άγ-
  κοπ ττού τόν ρώτησα στή γλώσ
  σα τού: ήρε τΓαινττ! μου, (μοΰ
  εΐττε), λογικό ττράμμα στό Ο.
  Η.Ε., ττού λές, ντέν Ιδρισκεις.
  Συγκέντρωσες κάνει, ονζιΐτησες
  ίένεται, τόν ττάττα ττέζουνε, κα-
  λοπτόντες βάζουνε, ττολιτικάν-
  τιδες είναι, ικομπτίνες κάνουνε,
  μηνΜάτικο ττέιρνουνε, ντοι/λιά
  τους ίένεται, μέ τό άφορμή ξα
  νά συνεδρΐασΐς ίένβται, ξανά
  τταιράς πέφτει. "Άφερίμ σ* έμάς
  τό πράμμα ττάει και ξανά κου
  δέντας άρχίζεΐι.
  "Λφερίμ, Άφερίμ λέω, "Αφερίμ.
  Άμψιδολίες κανεΐς, τταρακα
  λώ;
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΙΔΗΣ
  Η ΚΑΤΑΔΙΚΗΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ
  ΑΠΟ ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ
  ΤΗΝ 11 τ* ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1975, ή Πενική Συνέλευσις των
  Ήνωμένων Έθκών κατεδίκασε
  τόν «Σ ι ω ν ι σ μ ό ν>, τόν ο¬
  ποίον έξισώνει μέ τόν ρ α τ σ ι
  σμόν καί ζητεί την αντιμετώ¬
  πισιν τού σάν μορφή ψυλετικών
  διακρίσεων.
  Ή άπόφασΐς ελήφθη μέ 72
  ψήφους, έναντι 35 καί 32 άττο-
  χών. Τό Ίσραήλ, ή Άμερική
  καί ωρισμένας άλλες χώρες άν-
  τέδρασαν έντονα διά τό δεινον
  ττλήγμα, τό οποίον ή διεθνής
  κοινωνία διά τΓρώτην φοράν κατέ
  ψερε κατά των σιωνιστικών σκο
  τεινών δυνάμεων.
  Τό Σοβιετικόν -πρακτορείον
  εΐδήσεων «Τάς» έχαρακτήρισε
  την ψήφον «σημαντικήν απόφα¬
  σιν αττοκηρύξεως τοθ σιωνισμοθ
  σάν ΙμτΓε,ριαλιστικής κα! ρατσι
  στΐκτΐς Ιδεολογίας». Έττίσης τό
  αύτό Πρακτορείον εχαιρέτησε
  την απόφασιν αυτήν τοθ ΟΗΕ
  καί ύττεγράμμισε δτι «—ραγμα
  τικά ό σιωνισμός εΤνοοι ροπσι-
  οιμός τού εϊδους ττού ύτΓηρχε ί,Ις
  την Χιτλερικήν Γβρμανίαν. Ή
  απόφασις τού ΟΗΕ, έπρόσθεσε
  τό πρακτορεΤον, εΤναι λογική
  καί δίκαιη καταδίικη τού μαχη
  τικοΰ σιωνιστικοθ δόγματος φυ
  λετικής ύττεροχής, μιάς Ιδεολο¬
  γίας ττού ττειριλαμ6αΛ«εται είς
  την έττιθεπΊκήν έπεκτατικήν ττο-
  λιτικήν των Ίσραηλινων· ίθυνόν
  των».
  Είς τό Τέλ 'Αβίβ, ό Ίσραη
  λινός πιρωθυττουργός κ. Ραμπΐν
  εκάλεσε είς έπείγουσαν σύσκε-
  ψΐν τούς ήγέτες τής «Μεγάλης
  Παγκόσ μ ιας ' Ι οαδαϊκής ' Οργα¬
  νώσεως» δ;ά την ανάληψιν εκ¬
  στρατείας μέ στόχον την κατα¬
  πολέμησιν τής καταδίκης τοΰ
  σ:ωνισμοΰ άττό τα Ήνωμένα "Ε
  θνη. Ή σύσκεψΐς θά ττραγιματο
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  Η ΑΡΑΙΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 'ΊΚΑΡΟΙ ΒΙΛΛΑΤΖ..
  Με τή λήξη τής θερινής ττε-
  ριόδου έττιβυμώ νά άννόφερθώ
  στίς δραστηριότητες τοΰ
  ΙΚΑΚΟ5 νΐίίΑΟΕ «χι γιά
  νά -ετύχω κάποιο εΤδος «δια-
  φημΐίσεως» άλλά γιατί τπστεύω.
  Τ όν.— "Οτι δλοι πρέπει νά
  έν^ιοψέρονται γιά την ττορε(α
  των Μονάδων στόν τόητο τους
  καί,
  2ον.— Γιατί έξβγγέλοντας
  ορισμένας εκδηλώσει; βτήν Αρ
  χή τής περιό&ου 0εωο·» &—ο¬
  μού, νά σάς γν«*ο—β-
  γ» τί ίγινε τελικΑς...
  ιΜέ βάση τούς δύο αύτους
  λογονς σάς άναφέρ» τα νάρα
  κάτ».
  Α— Τό ΙΚΑΛΟ5 -ρβγμα-
  τοττοίησε άττό 1.4ου μέχρι 31.
  10ου 58.000 διανυκτερίύσιις
  καί 5.000 άΦίξεις ιηρίιη».
  λ4έβΌ -οσοο-τό καλύψεως ττ«ρι-
  όδου 85ο)ο ττερί—>υ. Μέσος δ-
  ρος τκϊραμονης 12 ήμέρες.
  Β.— Ή -οσοστι<αία άναλο γία κατά έθνικότητα ί|ταν. Γ<ρ.μανο! 48ο)ο 'ΕλΛϊτοΙ 14ο) ο •Άγγλοι 13ο)ο Σκανδιναυοί 11ο)ο Γάλλοι 5ο)ο Βέλγοι 3ο) ο "Ελλΐίνις 1ο) ο Λοιττές 'Εβνικ. 5ο) ο. Γ.— Συγκριτικνς μέ τό 1974 πραγματοττοιηβηικί 32 ο)ο αΰξηβτις τής κινή«τε«ς. Δ.— Κο-ά την διάρκεια -της -—«ιόδου όργανώβηκαν 30 Κριντικά χοβευτΐΝά βρά- ουα 15 Γιοβτές κροχτιοΰ Π Βραβυές μέ άρνχά στή Σούβλα καί μουσική -λβϊ »τή βάλασσα καί την φωτία. 1 Γιορτη ΛουλουβκΑν μέ βραβαα 1 Βρα&υά μέ «λ«υσί«υς λα χινούς χαί όρχήστρα 9 Βραδυές κλοσο-ικήι; μουνι 10 Άγώνες Πίγκ —. Πόγκ <μ« βρα&«ΐα 3 'Αγώνις Βολεΰ νέ βρβ- 1 Ποβοο-φαιρικός αγώνας ιματαξύ ιτροσω~ικ«ΰ κα! ττελα- τών 3 'ΕκβέοτιςΓ 1 φιγουρογρα «>ι«ν, 1 ♦ωτογροιψίας καί 1
  Μόβα: 1 -Εκββσ.ί Γουναρι-
  κών κα( 2 έττι**ίξ*ις μέ μαννε
  «έν Γουναρικΰν.
  Τό χΐΐμώνο τό ΙΚΑΚΟ5 6ά
  μείνη βιτος —άντα άνοικτό.
  "Αν ή κ(νη«— κα( οί σ-υνθήκες
  τό έττιτρέψουν δέν 6α μείνου-
  ιμ< άδρανεΤς. Σάς ευχαριοτώ γιά τ<ν φι- λοξενεία ΑΝΑΣΤΑΙΙΑ ΜΠΑΤΙΝΑΚΗ Διιυβυντρια |' ΑΓΗΓΠΚΗ ΤΡΛίΚΖΑΤΗΐ: ΕΛΑΑΜΐ ΤΟ ίΙΚΟ χ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΞΥΛΙΝΩΝΕΠΙΠΛΩΝ «Τό ήμερολόγιο αυτό, πέρα ά—ο κάΒε είδους σκαπιμόΦΓντα, δέν είναι παρά μιά ελαχίστη "ροσφορά τής 'Αγροτικής Τρά- ττεζας στόν τίμιο «αί άσταμά- τητο αγώνα τού 'Ελληνισμού γιά τόν "Ανβρωττο καί τό Κα- λ©>.
  Μέ αύτά τα λόγια τελειώνει
  ό -η-ρολογος τού κολαίσθητου ή-
  μερολογίου τού 1976, ττού ττρο
  σψφει ή 'Αγροτιική Τράττεζα
  καί ττού εΤναι άφιερω,μένο στό
  Έλληνικό 'ΑρχΐΓη-έλαγος.
  Περιλαμδόνει 12 έγχρωμες
  φωτογραψίες — κάδρα άττό τα
  νηοιά: Ρόδος, Κώς, 'Σάμος,
  Χίος θήρα, Λέσδος, θάσος,
  Ίκβοβία, Δίϊλος, Λήμνος Σίφνος
  καί Πάτμος.
  Ή έκδβση) εΤναι έιτιιμΐλημένη
  άιτό το «Κέντρο 'Ερευνων Δημο
  σιστητος» καί ή έκ,τύτΓωση έχει
  γΐνεΐι άττο τό χρωμθλιθογραφείο
  «Κουσέντος — Πρίφτης — Δα
  ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  "ΣΤΑΜΝΑ..
  Τηλ. 286-106
  Κ&Βα βράδν
  ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ
  ΜΑΙΡΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ
  ΕΠΙΓΤΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
  ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΙ
  ΣΑΑΟΚ|,Ι Α
  ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΙ
  ΣΚΡΙΝΙΑ
  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ
  ΠΟΡΤ — ΜΑΝΤΩ
  ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΙ
  ΝΤΙΒΑΝΙΑ
  ΣΥΝΘΕΤΑ — ΕΠΙΠΑΑ
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
  ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙ¬
  ΣΤΑΙ
  ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑΙ Ι¬
  ΔΕΑΙ
  Σ ΗΜΑΣ ΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕ-
  ΠΤΟΜΕΡΙΑ
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑ¬
  ΡΑΔΟΣΙ
  ΤΕΛΕΙ ΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΣ
  ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ
  ΣΚΕΥΗ
  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟ-
  ΣΩΠΙΚΟ
  ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ, ΣΩ-
  ΣΤΗ ΔΟΥΑΕΙΑ
  ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  —Τα Ιπιπλα μας καλύπτουν 6λες τίς άνάγκες τοΰ συγ¬
  χρόνου σπιτιοθ
  —Μεταφέρομε τα ειδή μας βπου μας ζητηθοθν
  —Τα προϊόνταμας διακρίνει ή ποιότης καί ή χαμηλή
  τιμή
  —-Ελέγξατε καί κρίνατε την προσπαθεία μας
  —-Προτιμήστε μας γιά τό συμφέρον σας
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 5ον χιλ. όδοΰ Ηρακλείου Μοιρών
  Τηλ. 280.689
  ΕΚΘΕΣΙΣ Α Πλατεΐα Άρκαδίου Τηλ. 284.759
  ΕΚΘΕΣΙΣ Β Μανουσογιάννη — Πλατεΐα Άρκαδίου
  Τηλ. 289.160
  9ΜΙΜ/Μα&/3&Ο)1!Η8<»ΙΜιΙ^^ η πιο παληα ο~ο ηρακλειο στο ραδιοφιυνο, στην εφημερίδα, στογηττεδο, στην εθνικη οδο, κ.λ.ττ. μακευες - ζωγραφΐκπ με-;αξοτ:υπια - χαρακΌΐκη επιγραφάς παντός τ:υπου ζ^γραφου 7 τηλεφ. 281.161-286.460 ΣΑΜΠΑΝΙΑ ΚΑΪΡ ΟΥΖΟ-ΑΙΚΕΡ-ΤΖΙΝ ΟΥΪΣΚΥ ΙΚΟΤΙΑΣ ΥΗΐΤΕ Η0Κ8Ε δΑΙΗ-ΗΐνΑί ΚΟΝΙΑΚ ΓΑΛΛΙΑ! ΙΙΕ\Έ$$ν ΒΕΡΜΟΥΤ πζ\ο ΙϋΰΑΝ 12 έτών 'Ανχιπρόσωποι ΑΑΕΛΦΟΙ ι. Α1ΑΜΑΚΗ τηλέφ. 285961 Ηράκλειον
  ΖΒΑΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΟΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1·7$
  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ Α0Ξ4ΣΛΝ
  1ΗΝ ΠΙΙΑυΐΦΑΙΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗ
  Ή όμάδα αυτή τού ΟΦΗ, δό
  ξαισε, πραγμαιτικά, ποΛιότε-
  ρα τα χρώματά της κσϊ συγ
  χρόνως τιιμοΰσε καΐ τπρόδολ-
  λε το Κρητΐκό -Γτοδοσφαιρο.
  Σήμερα, ό ΟΦΗ, εττειτσ
  άπτο μΐα κακή περίοδο, ήρ¬
  χισε να παίρνη τό δρσμο τής
  άνοδου.
  " ■.■*·**.
  Δυστυχώς, δμως, τα τέλει»
  τοΤα είς βάρος τού έκτροττα,
  ττού τραυ.μάτισον μαζΐ μέ
  τούς τταΤκ,τες τού καί την ά-
  θλητΜοή ίδέα, μαζι μέ μερι-
  κές άλλες ενεργείας προερχό-
  ιμιενες άττό έντός και έκτός
  συλλόγου πρόσωττα, ττάνε νά
  τοθ ανακόψουν την άνοδική
  ττορεία
  Π' αύτό ακριβώς, σήιμερα
  περισσότερο άττό κάθε άλλη
  φορά, ό ΟΦΗ έ"χει την άνάγ-
  κη τής άγάττης «αί συματαρα-
  στάσεως δλων μοβς
  ΕΝιΊ Ο κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΔΙΕΤΑΞΕ ΕΡΕΥΝΑ 'ι
  Νέο κροϋσμα άπάτης
  «άστυυομικώυόργάυωυ»
  ΙΙΚΟίΙΙΙΠΕΙΠΙ,
  ηΣΤΥΝΟΜΙΠΣ ΚΟΙΝΟΥ
  ΓΓΛΗΙ/1 ΒΑ) ΣΟΦΙΑ Γ Ι»
  ι ΗΛ 4« ίί (Γ ΛΙίΙΙΝΑΙ
  ΑΠΟΑΪ1Η1Ι
  ϊυν<,ρομμσ αρχ". ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΚΡΗΤΗ,, ΚΑΙ Ο κ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ! ΣΥΝΕΧΕΙΑ ώττό την σιλίδα 1 τΐτλο: «Πρόεορος τοθ Διομκητι κου Συμβουλιον: Καθηγητής Στρατης Γ. Ανδρεάδης — Γενι κός Διευθι/ντης: Γεώργιος Β ο γιατζάκης». Στό κειμενο ιτού άναφέρεται οτή δρασ-Γηριότητα τής Πσγκρη τίου Ενώσεως ύττάρχει κ<χ! ή εξής τταράγρσφος: «... Πρώτη ή Π Ε. έθεσε τό θέμα τοθ ΠανετπστημιΡου Κρή¬ της καί δέν ένδιαφέρεται γιά τό ποΰ θά γίνη τό Πανεπιστήμιο, ένδιαφέρεται 'μόνο να γίνη καί μέ πολλή λύττη πσρακολουθεΐ τίς διενέξεις των συμ~ατριωτών ιμας γιά τό ποθ θά γίνη. ». Κατόπιν δλων των ανωτέρω, ττού είναι έν πολιλοΤς προκλητι κά, άλλά καί ττροσ>6άλουν τή
  νοημοσύνη τού Κρητικού ΛαοΟ,
  θέτομε στό άγατΓΓ|τό κ—ά τα
  σλλα περιοδικό «Κρήτη», άλλά
  «αί στόν ίδιο τόν κ Βονιατζά
  κη, τα εξής έρωτήιμοττα·
  1 — ΠοΟ όφε-ίλεται ή τόσο
  ϊντονη ττροδολή τού κ. Γεωργί
  ου Βογιατζάκη, στενοθ οννεργά
  ητ τού κ. Άνδρεάδη, γιά τόν ό-
  τγοΤο καΐ τίς Τράττεζές τού, £-
  χούν δημιουργηθεΐ πρόσφατα,
  τόσο σοβαρά θέματα;
  2— ΕΤιναι άλήθειβ 1 δχι δ-
  τι ό κ. Γεώργιος Βογιατζάκη^
  υπήρξε στενός οννεργάτης τοθ
  γελοιου Παττακοΰ, Τσως χάριν
  τού Άνδρεάδη, ό οποίος, ώς
  γνωστόν εΤχε συλληφθεΐ τίς πρώ
  τες μέρες τοΰ πραξικοπήματος
  καΐ στήν άττοφυλάκιση τού ό-
  ττοίου έτκχΐξε ρόλο, ό κ Πρόε-
  δρος τής Παγκρητΐου;
  3.— Είναι άλήθεια τί δχι δτι
  ό κ. Γ. Βογιατζάικης, μετά τοθ
  στενοθ ονγγεΐνοθς τού, οννεργά
  τού τού στόν «Φοΐνικα» καΐ
  στήν Παγκρήτιο, καθηγητού των
  μαβηματικών στή Σχολιή Δοκΐ-
  μων, κ. Στεργιου, ήσαν ο! δυό
  στενοϊ σύμβουλοι τοθ Παττα¬
  κοΟ στό θέμα τοθ ΠανετΓΐστημΙ
  οί», στή «μπλόφα αυτή τής ,χούν
  τας> ττού πραγματικά διαίρεσε
  τόν Κρητικό Λαό;
  4.— Είναι, άλήθεια ή" δχι δτι
  οί δύο αύτοι κύριοι συνέδαλαν
  κατά πολύ στόν καθορισιμό τής
  ίδρας τοθ Πανεπιστημίου άττό
  τόν Ποπττοΐκό, στό Ρέθυ,μνο πού
  δηιμιούργησε τίς διβνέξεις τίς ό
  ττοΐες... «μέ λύτττ) ττορακολου-
  θεΤ> τώρα ό κ. Βογιατζάκηις,
  5.— Είναι άλήθεια ή δχι δτι
  οί άνωττέρ» δύο κύριοι, ττού έπη
  ρΐαζαν όπτό ττολλά χρόνια διΐ
  τού Σοφσκλή Βενιζέλου, τοθ
  Κώστα] Μ—σοτάκη, τού Στέλιου
  Πο~τακοΟ καΐ έττηρεάζουν καΐ
  τώρα τα ΤΓράγματα τής Κρή-
  της, είναι Μακτόνοι;,;
  Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΙΚΟΠΟΥ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ όπτό την οχλίδα Ι
  νον> ό ΕίσοηΎελέας κ Α Μετα
  ξάς.
  Ή έττίσκεψη αυτή σχολιάστη
  κ£ δεδομένου ότι στό άττώτερο
  παρελθόν, δττως λέγεται, οί
  σχέσεις 'Αρχιεπισκοπόν καΐ κ.
  Εισαγγελέως, δέν ήσαν άγαθές,
  λόγω τής Στέ.γΐ)ς 'Ανηλίκων
  στήν ότπο!α< τπροΤστατο ό κ Με ταξάς καΐ την όττοΐα δέν άγκά λιαζε ιμέ την «άρχιιεχπσκατπκή τού στοργή» ό κ. Εύγένιος. Ίσως δμως ό κ. Μεταξάς ν ά συνδύασε την έπίσκεψή τού αύ τή κ<χΐ μέ την αναχωρήση τού, δεδομένου δτι την "δια μερά έ- ττραγιματοττοίησε καΐ αλλες επι σχεψεις, άποχαΐιρετιισμοθ διαφό¬ ρων ττροσώπων έντός Ηρακλεί¬ ου. ΕΟχόμενοι στόν κ. Εύγένιο σάν ατομο «δ,τι τό κοελόν κ' άγαθόν», τού ΰττενθΜμίζομε, μέ την εύκαιρία αυτή δτι δέν πρέπει να ξεχνά, δτι. έκτός ά πό τα σεδαστα Δικαστήρια, δι κάζει καί ό Λαος! ' ! ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΛΪΑΣ ΣΤΗΔΙΚΗΤΩΝ ΒΑΙΕΩΝ 'Από παραδρομή δέν άναφέρ θιτκοίν δτι ιμ*ταξΰ των άλλων πού κατάθεσαν, σά μάρτυρες ΰ τΓερασττίσεως τοθ διευθυντή μοβς, στή 6ίκΓ| των Βάσεων, ή¬ σαν κα! ο! κ.κ. Φοΐδος Ίωαννί δης, δικηγόρος πολιτευπτΐς ΕΚ ΝΔ καί Μιχάλης Χουρδάκης, δή μοσιογράφος τού ττεριοδικοΰ «Κρήνη!». Στό <|>ΰλλο 25 τής 24.11.75
  ή εφημερίδα μας κατήγγειλε κά
  τω ά—ό τάν_ τΐτλο «Άίττάτηι Ά
  στυνομικών» την ττερίτττωσηι εί-
  σττράξεων συνδροιμών έντύττων
  ττού δέν άτΓοστελΛθντται ποτέ
  καί πού οί συνδρομές αύτές εί-
  σηράττονται κάτω άττό ασκήση
  ψι/χολογικής δίοος.
  Γιά τό θςμα αώτό ό κ. ΕΙσαγ
  γελέας Ηρακλείου διέταίξε ήδη
  προκαταρκτική εξετάση.
  καταγγέλλοιμε κα!
  δεύτερη σχβΤΜ<ή ττερίτττ»ση ττού σοινέβη στό χ«ριό Άγιιές Παρα σκιές ΝομοΟ 'Ηρακλείου. Πρόκειται, συγκεκρΐιμένα, γιά την ττερίπτωση τοθ κ Γ. Πολυ ζωάκη, τόν όττοΤο έττισκεφθήκα- νε στό καψενεΐο τού Οτίς 'Α- γιές Παρασκιές δυό άτομα, ό ένας 'μέ ττολιτικά καΐ ό δλλος μέ στολή χΐΛροψύλαικος καί ά- φοθ δείξανε καιί την ταυτότητά τους (ό τφώτος) είσττράξανε δραχμές 200, γιά τό έΊντυπο «Δημοσίας Σχέσει ς Άστυνοιμίας — Κοινοΰ». Στήν τωρινη ττερίτ—οκτη ή ά ττόδειξη, πού δημοσιεύομε σέ φωτοτυ— ίο), ϊχει εντελώς νέα στοιχεϊα: ΓραφεΤα στήν Βασ Σοφίας 119 Αθηναι καί τηλέ φωνο 642—83 87. Δηλβδή ή ττερίτΓτωση έντύ- τ·«ν — φανταμά, συνεχίζεται. "Οσο γιά τούς έν στολή καί μή χωροφύλαικες, νομΐζαμε δτι ττρέττει ό έξοτπατούμενος κόσμος ΤΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό την σιλίδα 1 Μάνον Χάρην Διευθυντή Εφημερίδος «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Ηράκλειον Κρήτης Διοικητικόν Συμβούλιον Έ- ταιρείας Συνεργασίας 'Ελλή- νων 'ΕτΓΐοιτημόνων δηλώνει ηθι¬ κήν σαμπαράστασιν είς τταροϋ- σαν περι.τΓέτεια υμών Στόπτ. ΕΟχεται άθώωσιν καί συνέχισιν άγώνων Οτπέρ της Δημοκρατίας Ό Πρόεδιρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΣΤΑΣ Ό Γενικός Γραμματεύς ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΜΠΟΛΑΣ Κύριον ΜΑΝΟΝ ΧΑΡΗΝ Δ)ντήν ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Ευρισκόμενος Αθήνας διά ττανεπι—ημιακάς σιτουδας καί ττληροφορηθεΐς θριαμβειηικήν σου νίκην, δίκην Βάσεων, θερ μότατα σνγχαίρω. Βοΐθυτατα λιπτοΰμαι μή δι/νηθΐίς ττορα- στώ συμβάλλω επιτυχίαν δεδι κασμένου κατά Νατοαμεριχα- νικων Βάσεων ολέθρου. 'Αβτϊναι 5)12)75 ΠΑΠΑ ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΛΙΝΑΚΗΣ Κύριον ΕΜΜΑΟΥΗΑ ΧΑΡΙΤΑΚΗ Ν Μαρογιώργη 5 Ηράκλειον Διά ττθΓτριωτικούς αγώνας σας κατά των ξένων Βάσεων σάς συγχαίρωμεν Στοττ Ή δί κη σας γι' αότούς τούς άγ»- νε,ς όπτοτελεΐ παρανομία καί διοιμαρτυρόμΐθα Στόητ Δηλοΰ- ιμεν δέ δτι θά άγονισθοθμεν μέ κάβϊ μέσον διά την κατάρ γησιν των ξένων Βάσΐων —>ύ
  ά—οτελοΰν αττειλήν κατά τού
  "Εβνους μ άς έτΓΐτελοΰντες οϋ-
  τω τό πατριωτικόν μας καθή¬
  κον σάν "Έλληνχς κληρικοί
  ερεΐς Σφακίων.
  Μιχαήλ Δαμανάχης
  Νικ. Γιανινουλάκτνς
  Κων. Χομττιτάκης
  Παναγ. Χιωτάκης
  Νικ. Ποπτα&όσηψος
  Βουβάς Σφακίων
  Ι-
  Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΗΕ
  Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος
  ττοιηθή είς τα Ίεροσόλυμα.
  Έξ άλλοα ή Ίσραηλινή Κυδέρ
  νησίς, μέ αώστηρά διαττυ—ωμέ-
  νην δήλωσιν, ετόνισε, δτι ή α¬
  πόφασις τής Γενικης Συνελεύσε
  ως τού ΟΒΕ στρέφβται εναντί¬
  ον τοθ έβραϊκοΰ λαού καί δέν
  είναι ίνα άττλό —ρόσχΓΐμα διά
  αντισημιτιισμσν.
  Ό έδραιόφιλος Πρόεδρος των
  ΗΠΑ κ. Φόρντ εξέφρασε ώς ή¬
  το φιυσικόν αλλωστε, την λύπην
  τού διά την απόφασιν τού ΟΗΕ
  νά καταδικάση τόν σκονισμό.
  ΕΤνσι δέ τόσον μεγαλα τα «έ-
  δραιόφιλα» αίσθήματα τού κ.
  Φάρντ, ώστε ΟπάρχοΐΛ/ πληροφο
  ,ρίες δτι θά έτΓανεξετάση τό θε
  μα τής συμμετοχής τής 'Αμερι
  κης είς τόν δΐίθνή Όργανισμό/
  των Ηνωμένον Εθνών (ΟΗΕ).
  Τέλος, ό έβραιοαμίρικανός 6
  ττουιργός των Εξωτερικών τής
  Άμερικής κ. Κίσσινγκερ έδήλω
  σε ττλήρης θλίψεως καί όργής
  «οί χώρες —ού έψήφισαιν την α¬
  πόφασιν αυτήν, έδοήθησαν είς
  την δημιουργίαν διεθνοΰς κλί,μα
  τος, ττού μειώνει άκόμα ττερισ-
  σότερον τίς δυνατότητες επιλύ¬
  σεως τοΰ Μεσανατολικοΰ. Δι'
  αύτό ττρέττει νά εξετάσωμεν την
  ψήφον κάθε κράτοιις χωριστά,
  πρίν άττοφασίσωμεν ττοΐα συγκε
  κριιμένα μέτρα θά λάβωμεν έναν
  τίον τού». Ώς έκ τούτοι/ άναμέ
  νετα ιδτι ή Άμβρική θά προβή
  είς κυρώσεΐς εναντίον των Κρα
  των πού κατεδίκασαν τόν «σιω
  νισμόν». Μεταίξύ δέ των κρατών
  αυτών ττού κατεδίκασαν τόν
  «σιιωνισμόν» είναι ή Ρωσία, Κί
  να, Κύττρος, Τουρκία καί τα
  κράτη τα όποΐα άκολουθοθν ά-
  δέσμευτον πολιτικήν.
  Ή ^Ελλάς ά—έσχε τής ψηφο
  φορίας.
  (Άναδημοσίευση] άττο την ε¬
  φημερίδα «Όρθόδοξθς Τύττος»
  1.12.75).
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ των ΗΠΑ
  κ. Φόρντ, σάν «μάνατζερ» τού
  Διεθνοϋς Σιωνισ,μοΰ, πού είκο
  νίζεται στό σκίτσο μέ τή
  ιμορφή τού σκλΓΐροΟ, άλλά ά·
  ττοδυνιαιμωμένου πιά; <μττο- ξέρ», ττροο—αβεΐ νά τον έμ- ψυχώση ή καλλίτερα νο τόν άφιονίο-η κα! νά τόν «ντοατά- ΡΤ». γιά νά συνεχίση νά χτυ ττά τό ΘΟμα τού, ττού δέν εί¬ ναι άλλο άττό τόν Λο», κάθε λαό τής γής. Ή καταδίκη τοϋ Σιωνισμοϋ κα! έν έπε- χτάσει των τΓαρακλαδιών τού, Μασονία, Ρόταρυ κλπ. άπό τόν ΟΗΕ, ήτο» ίνα Ισχυρό ττλήγμα καΐ γιά τόν «μττο- ξέρ» καί γιά τον «μάνατζερ». Συμτταριστάμεθα όλόψυχα στόν άνθρίχττιινον καϊ δίκαιον ά γώνα σου εναντίον ξένων Βάσε ών. Ιωάννης Ματθαιάκης Μιχ. ΧοΜρδάκης Νικ. Κονταξάκης 'ΕλευθέρΐΌς Παναγουλόττουλος Γεώργ. Μαθιουδάκης Κρήτες τής Αθήνας μαζί μέ τόν Ίτνευματικό κι' έττιστη μονικό κόσμο ύψώνοι/ν φ«νή διαμαρτυρίας κατά της ·ηαρ<χ ττΰμττης τοΰ έκλεκτοΰ, καί ~α- νελληνίου φήμης δηιμοσιογρά- φου Μάνου Χαρή, Διευθυντοϋ τής Έφημ-ερί&ος «Η ΑΛΗ¬ ΘΕΙΑ» Ηρακλείου Κρήτης μ έ την κατηγορία — βάσει τού νόμον τγερί Τώττου — δτι μετα δίδει ττληροφορίες σχετικώς μέ τίς ξένες βάσει ς είς την Κρητη. ΣΤΟΠ. Έττίΐδή ττιστεύουμί πώς ή έλευθεροτυττία άιτοτελϊϊ στο»- χϋώδη λειτουργία τής Δημο¬ κρατίας, ττοςρ'θοο'τεκόμοχΓΤϊ 6λο ψύχ*>ς είς τόν δικαζόμενο μα-
  χητή δημοσιογράψο κ. Μάνο
  Χαρή. ,
  Ιωάννης- Βιστάιςης Δ)ντής
  ττερ. Πολιτική — ΟΙκονομική
  "Ερευνα.
  Πέτρος Πεντελικός, Σνγγρα
  έ
  ς ρής
  Γιώργης Πικρός, ονγγροΰφέας.
  Χρήοτος Μυλωνοττουλος, μέ
  λος διοικήσεως Ο.Μ.Ε. ('Ομο-
  σττονδίας 'Εργατών Μβττχλλο-
  ρύχων).
  Παναγιώτης Γιαννακάκη^
  Καβηγητής.
  Κώοττας Ηλιάκης Καθηγη-
  τής.
  Νικόλαος 'Αντ»νόττουλος
  Έκδότης.
  Μιχαήλ Πιτταρίδης, Κτημα-
  τοεττιχειρημοττίας.
  Έμμ. Γεροντής, 'Επιχΐιρη-
  ματίας.
  Στ. Κι—ραίος, 'Εκδό—«ς.
  Χαρά Λιουδάκη — Κυττραί·
  ου, Φιλόλογος — Λαογράφος.
  Άλέξης Τσουρδαλάκης, Φοι-
  τητής Νομικής.
  Εύτυχίαι Κυριαζή, έι«οόσεις
  «Μνήμη».
  Αι—οΰμαι αδυνο-ώ ττροσέλθω
  μάρτυς τταρά έ-ιθι;μία μου
  Στόπ, Παιραχολουθώ άγώνες
  σας κατά δάσεων. Στό-. Εί¬
  ναι συμβολή στήν ένηιμβρωσι
  τού λοοοΰ καΐ καΐίριο ττολιτικόν
  έθνκόν θέμα. ι
  Ββνλευτής *
  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΚΟΣ
  Συγχαρητήρ,α γιά την ούσια
  στικά δικαιώση σου στή Δίκη
  ιμέ τόν κ. Εύγένιο Ψαλλιδάκη
  «Προκαθήμενον» Έκκλησίας
  Κρήτης Στόττ. Γιά την δίκη σου
  τής 4.12.75 σχετικά μέ ξένες
  Βάσεις, ονμτταρίσταμαι όλόψυ¬
  χα καί είμαι στήν διάθεσΐ σου
  γιά δ,τιδήττστε.
  Μέ άγωνιστικούς χαιρετκτμούς
  ΑΝΔΡ. ΠΑΝ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
  Πατρός
  Χανιά Κρήτης
  ΣυιμτΓαρίσταμαι στόν δίκαι¬
  ον άγώνα σου εναντίον ξένων
  Βάσεκν στήν χώρα μας.
  ΙΩΑΝ. ΣΩΠΑΣΗΣ—ΔΑΝΑΟΣ
  Ποιητής
  Συμτταριστάμεθα δλοι στόν
  εντι,μο δηιμοσιογραφΐκό άγώνα
  σου κατά των ξένων Βάσεων
  στήν Κρητη κα! τπστεύομε δτι
  ή δοξοχτμένη ' Ελλην ική Δικαιο-
  σύνη θά κρίνη άθώον τής άττοδι
  δθιμένης κατηγσρίας. Γιατί ά-
  θώες (Χναι οί άνησυχίες σου καί
  οί ΤΓροσττάθειές σου, νά χυθή
  ττερίθΧΓΟτερο ψώς καί νά,γνωρ!
  ζωμε δλοι τ! συμβαίνει στό 6α
  σανισμένο τόπο μας. Μόνο ένη
  μ&ρωμενοι καΐ μον.σσμένοι θά
  ττάμε μττροστά.
  Δημήτρης Φακιδσρης δικηγόρθς
  Αθηνών.
  Μάρκος Λουτριανάκης δ>κηγό-
  ρος 'Αθηινών.
  'Εμιμ. Καλυδιανάκης Δημοσιο
  γράφος.
  Γεώργιος Αλεξάκης Δικηγόρος
  Αθηνών.
  (οπρό/;.
  Σαμτταριοτάμ€θα θερμά Δι-
  καστιική σου δοκιμασία Πέμτττης
  διά δίκαιο αγώνα εναντίον ξέ¬
  νων ττολεμιικών Βάσεων.
  Δημοσιογράφοι
  Μανώλης Ρουκουνάκης
  Λε»/τέρης ΠοπταδότΓουΑος
  "Αρης ΣκιαβότΓουλος
  Βασίλης Κοβδδαθάς
  Γιώργος Καραλής
  Σωτήρης Μτταναχάκης
  Μανώλης Δουλ,γεράκης
  ΑΓκοΐτβρίνη Δουλγίράκτΐ
  Φωτεινή Πιπιλή
  Εΰη ΧριστοτΓούλου
  Μονώλιης Μηλιαράχης
  Κώστας Θάνος
  Στάθης Βουτσαρας
  Ευα Σιμούλη
  Γιάννης Φοι»ράκης
  Πέτρος Βάδαλης
  Λευτ Βερυκάκης Δικηγόρθς
  Γιάννης Σ-τταινός Συνθέτης
  'Αρλέττα Τσάτρα Τραΐγουδί-
  στρια
  Λίλα Χριστοδούλου Δικηιγόρος
  θόδορος Κατσοΐνέδας θΐκονο-
  μολόγος
  Γιάννης Κομνηνός ΟΙκονομολό-
  γος.
  νά Εχη μΐα υττεύθυνη άττάντηση,
  γιατ! ή σχετική ανακοινώση
  τής Διοικήσεως Χωροφυλακης
  Ηρακλείου, δέν ήταν Ικανοττοι-
  ητικιη.
  Καί αύτό, όνεξάρτητα άττό
  τή δίωξη τής Δικαιοσύντ/ς, ή ό
  ποία ττιστεύομε ότι θά τταραλά
  6η τούς ανωτέρω «κυρίον».
  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ!
  Λ Τό ίρχδμιενο Σάββατο 20
  Δεκεμβριού, στή Βασιλική τοθ
  Άιγΐου Μάρκου, θά δοθή ρεσι-
  τάλ τραγουδιοθ τής κ. Τσαγκα
  ράχη — Κοιντολΐδου.
  Στό τΓΐάνο θά συνοβεύση ί
  δίς Ντόρα Μττακοττούλοι/.
  Ή εκδηλώση όργανωνεται ά·
  ττό τόν Δημο Ηρακλείου καϊ
  οί είσττράξεις θά δοθούν γιά την
  άγαρά τού ταχύττλοου ττλοΐου.
  Α Σειρά ΧρκΓτουγεννιάτι-
  κων έκδηλώσεων άνάγγειλβ
  Δήμος "Ηρακλείου. "Ετσι, —έρα
  άπό τό στήσκμο τού Χριστου-
  γεννιάτικου δένδρου, τοθ 16 μέ
  τρών Οψους ϊλατου ττού στάλθη
  κε άττό τή Σουη&ία «αί ττού θά
  στηθή στήν ττλατεΐα Ελευθερί¬
  ας, άττοφασίστηκε καΐ ό διάκο
  σμος της ττόλης, πού άνατέθηκε
  άττ' εύθείας στόν κ. Γκπταεάτο
  Διατεθέν ττοοιόν ττίρΐττου 300
  χιλιάδες δραχμές
  ·** Διάλεξη μέ θέιμα «Τα Χρι
  στούγεννα άνά τήιν ΊΕλλάδα»
  έδωσε χθές τό άττογευμο: στό
  'ΕκΜλησιαστικό Οί-κοτροφεΐο Θη
  λέων Σττηλίου Ρεθύ,μνου, ή λογο
  τέχνιδα κ. Ειρήνη Καδαχοττού-
  λου — Μττιριλλάκη.
  Ή διάλεξη ώργανώθηκε άττό
  τόν Έττίσκαττο Λάμττης καί
  Σφακίων κ. Θεόδωρο.
  ΟΙ ΠΑΠΑΔθπθΥΛΙΚΟΙ
  ΚΑΦΕΔΕΣ
  Στό Μονομελές ΠληιμμεΛειοδ
  κεΐο Ηρακλείου, θά άοδικασθή
  μεθονριο Τετάρτη 17 τρέχον¬
  τος, η δ!κη γιά τό γνωστό έ
  ττεισοδιο στό Έργαΐτικό Κέν-
  τρο Ήραικλεΐου, μέ άφορμή τούι
  «ΠοπτοοδοτΓουλικούς» καιφέδε
  ττού παράγγειλαν κατά τόν μη
  νυτή κ. Εύάγγελο Φο«ντουλά·
  κη οί κατηγορούιμενοι κ κ. Γ
  Κλάδος και Δ. Κούτραις, έκδ
  ροσφαγείς.
  Θά κατταθέσουν 5 ιμάρτυρες
  κατηγορίας.
  Συνήγορο,ι πολιτικάς άγω-
  γής θά είναΐι οί κ.κ. Δ. Μαλλια
  ράκης καΐ Γ. Μαμαλάκης.
  ΜΙΑ ΤΣΙΚΛΑ ΠΟΥ
  ΔΕΝ ΤΗ ΜΑΣΑΛΙΕ
  Μιά τσίκλα, ττού άνομάζεται
  «'Αμέρικα», έχει στό περιτύλι-
  γμα της, μεταξύ άλλων σημαι-
  ών, κοΐ την Τουρκική.
  'Επειδή τυπικά τουλάχιστον
  όπως άναγράφει, Εστω μέ πολύ
  μιΐκρά γράμματα, ή τΓαραγωγός
  ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ
  ΚΟΙΝΟΤΗΣ
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΟΤΑΜΙΩΝ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΓΪΡΑΣΙΑΣ
  Ή Κοινότης Ποταιμιών Πε
  διάδος ττροκηρύσσει δημόσιον
  μειοδοτικόν διαγωνισμόν δι'
  ένσφραγίστων τΓροσφορών καΐ
  ποσοστοΰ έκτττώσεως άνευ όρί-
  ου διά την εκτέλεσιν τοϋ έρ-
  γου «'Εξωτεριιςόν καϊ 'Εσωτερι
  κόν δίκτυον ϋδρεύσίχος, (κατα-
  οτκευή έξωτερκιοϋ δικτύου). Κα
  τα τον Τφουττολογισμόν της
  μελέτης τού εργου ή ττίστ«σις
  άνέρχεται είς τό ττοσον των
  δραχμών 100.000.
  Ό διαιγωνισιμός θά διενεργη
  θη είς τα γραψεϊα τής Τ.Υ.Δ.Κ.
  Ηρακλείου την 29ην Δίκε,μβρί
  ου 1975 ημέραν Δευτέρα καΐ
  ώραν 11-12 π.μ. ενώπιον αρ¬
  μοδίας Έπιπ-ροττης.
  Ή μελέτη τού έργου ύττάρχει
  είς τα Γραψεϊο: της Τ.Υ.Δ.Κ.
  και της Κοινότητος ένθα οί έν
  διαοφερόμεναι δύνοτται νά λαμ-
  βάνουν γνώσιν. Είς ιήν δημθττρ
  σία γίνονται δεκτοί έργολή-
  ττται καΐ κοινοπραξίαι έργολη
  ΤΓτών ή" τεχνικων έταιριών κε
  κτχ;μένοι πτυχίον έργολήπτου δή
  μοσίων έργων τουλάχιστον Α'
  τάξεως δι' έργα υδρεύσεως ώς
  καί έμττειροτέχναι έχοντες ττιστ)
  κάν Τεχνικής 'Υττηρεσίας τού
  Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή τής
  Τ.Υ.Δ.Κ. ότι ούτοι Ιχουν έκτ£-
  λέσει επιτυχώς τταιρομοίας φύ
  σω£ς έργα.
  Έν Ποταμιες τή 12 Δεκεμβριού
  1975
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  ΜΙΓΑΑΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
  έταιρία είναι ΊΞλληνικη, νομί-
  ζομε δτι καλόν θά είναι νά άτπ>
  σύρη άττό την κυκλοφορία τί
  τσίκλες μέ την στ[μα<χ τή Τουρκίας. Φτάνει τό <Άμέρικα», πού κι αύτό βεβαία θ&πρεπε νά μή' ύπάρχει, γιά νά τΓραγματοτΓθΐι ται ή έννοια της προκλήσεως ττού κορυφώνεται μέ την εντονη τουρκική παρουσία. Άν τώρα ή τταραγωγος ταιρία προφασιστεϊ λόγους σ μαχίας, ΝΑΤΟ και άνώτερες δέες διεθνοτΓθίησης, τής λέμ< προκαταδολικά κάτι, σχβτικι μέ τό προΐόν της; τέτοιες τσί- κλες δέν τίς... μασάμε!.... ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Ποία άμίρικανικά προΤόντα δέν πρέπ«ι νά αγοράζη κα- Κρη.τικ6ς: ΕΡ52ΤΗΜΑΤΑ ΠΑ ΤΟΝ χ. ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟ Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ νούμ&ρο 2 Ίωανίδης, είιτε σπήν άττολο. για τος, στη δίκη τοΰ Πολυτεχνεΐου, δτι τού ττροτάθηκε άττό τόν ύπουργό 'Εθνιικτκ Αμύνης κ. Αβέρωφ (μέσω τοϋ ύφυττουρ γοθ κ Κατοοβημα) να δρο—".χύση καί δτα σττν ύττόθεση ήσαν άναμεμινμίνοι οί στρατηγοΐ κ.κ. Γκιζΐκ,ης καΐ Πατταιδάκης. Ό κ. Άβΐχωφ, άττάν—κτε μέ μιά δήλωση άνυτπορκή κ~ά τή γνώμη μπ, >-«ρ!ς νά διαψεύση εύθέως τόν διχτάτορα.
  Δβδομιενα*/ ότι —ροκειται ΥΊά μιά ττερΐτττωση, τόσο σοβαρή
  καί μέ πολυϊτοίκιλες ττροεχτάσεις, ρωτοϋμ* τόν κ.. Πρωθυττουρ-
  γδ, άν μ·πορί.ί νά δώση ό Ιδιος μιά ξεκάθαρη ώΓτάντηση, γι~)
  ύ-ϊτονίούυςνα καί έρωτηματιχά δέν ϊχουν θέση σέ τέτοιο! θέ·
  μοβτα ,δταν μόλ'ΐιο—α, γύρω ά?τό τα πρωταγωνιστικά ττρόοΌ».
  ιτα, τόσα πολλά θρυλλοϋνται.
  ΠΑ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  ΠΡΟΣ'ΡΑΤΑ άττοκαλύφθηκε στο Ήράκλειο, μιά κομιτϊνο; με-
  γάλΓ.ς οικονομ κης εκτάσεως, σχετικά -μ* τα φάρμακα τού Ι ΚΑ
  Τό σκάνδαλο θίχτηκε ά—ο την συνάδελφο «Φλόγα» καΐ ά—ό
  τί·ν κσθημ£ρ:··ή έφηιμερΐδα «Άλλαγή».
  Γι' αύτο ακριβώς καΐ ή δι*τ μας παρουσΐα, ττερίσσευε, γιο>
  τί έξ δλλοι. εταν ιμιά έφημερΐδαι ένεργεϊ δημοσιογραφική έρευ
  να, λόγοι δημοσιογραφικής δΕίντολογΐας, δέν επΐΓτρεττονν, άρχι
  κά τουλάχιστον, την παρέμδαση μιάς δλλης.
  "Ηδ.ι όμως τό θβμα ίχε.ι ττάρει διαστάσεΐς καΐ εμείς ττού τό
  '—αρσκολουβίΟμΓ άττο κοντά, άσχετο δν τώρα το πρωτοεμφανΐ-
  ζ&με ε'μαστε σέ θέση νά γνωρΐζοιμε δτι ή καμττΐνα εΤνα» πολ-
  'λών έκατο·ιΐιυ<:ίων, άκόμη δτι ττολλοΐ ένέχο—αι. " Έπειδή όμως γνωρίζομε άιοόμη δτι κοτταιδάλλβται ττροσττά- ©οί α <Λι, ηλά Ισταμένιω,ν» προσώττων νιά κλεΐσουν την ύπιβθεση, ρωτοΰμε τόν κ Ύπουργο Δικοιοσύνης νά μάς ττληροφορήσηι σε τ! ένέργ4.ΐ€ς σ*:έφτεται νά προβή ή Δικαιοσύνη, ΤΓέραν τής ττρο καταρκτικής έξετάσεως, ττού μάθαιμε, χωρίς νά εΐμαστί βεβαι¬ οί γι' σύιό, £τι δΐέταξε ό κ. ΕΙσαγγελε,ας Ηρακλείου; / Μήπως τό θέμα χρειάζεται σοβοορώτερη άντιιμετώ—ι«—ι; ΠΑ ΤΟΝκ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ χώρο εκανε την έμφάνισή της τε¬ λευταία, ιμι« κΐνηση ύττό την έττωνΜμία ΑΣΔΗΣ, στην όττοίσ!, λέγεται, δτι ιμετέχουν συνδικαλΐιστές άττό δλες τίς κομματικές τταρατάξεις. 'Αντικειιμενικός σκοττός τής όργάνωσης αυτής, είναι νά αντιμετωπίση έκεργά τό θέμα των επικείμενον άρχαϋρεσιών στά 'Εργατιιοό: Κέντρα. 'Εττειδή δμ«ος τα θέμα αύ¬ τό είναι άρκβτά σοβαρά καΐ έττειδή στήιν κινήση Εχουν <ί- δη άνακατευθεΤ ύγιεΐ στοιχεϊα τοΰ Έργαττικοϋ δυναιμικοΰ, έ- νώ έξ Τσου Ικανά έργατικά στελεχη έκτός ΑΣΔΗΣ, κα- ταγγέλουν πολλά καΐ διάφο ρα ττερί αυτής, ρωτοΰιμε τόν Ύττουργό Εργασίας κ Λά· σκαρη, — καθώς και πάντσ άλλον άρμόδιο — νά μάς ττη ύττεύθυνα τ—ρΐ τινος άχρι βώς ττρόκειται καΐ σνγκεχΰΐ- ιμένα, αν ό Τδιος σχεττίζετο μέ την δλη ύπόθεση, πού όμο λογονμένως έχε.| δημιουργη- σει έρωτηματικά. Άν ~άλι αύτά δέν εύστσ- θοθν, νά μάς τττ), γιατΐ είναι ασφαλώς ό μόνος ττοΰ θό ξέ¬ ρη, άν ή κινήση είναι ττανελ λιήνια καί ττοιοί έχουν την πρωτοβοΐίλΐα τής δημιουργί- ας της. Πώς ματορεΤ νά υποστηρίξη κανείς μιά κ!νηση δταν δέν ξέρει την ττλήρη άλήθειβ γι) ρω άπο την υπάρξη της; ΠΑ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΗ Ρ ΟΦΟ Ρ Ο ΥΜΑΣ ΤΕ δτΐι άττό σήμερα, ωρισμένας μεγάλες έται.ρείες τταροογωγής ήλεκτρικών είδών, ττροβαιΐνουν σέ αώξήσεις, 'μί—ω των καττα στημάτων τοϋ "Ηρακλείου, καμαινόμβνες άττό 2,7 έως 10, 35%. Δεδομένου ιμόλκττα δτι οί αύξήσεις αύτές είνα» ιμεγαλύ- τΕρες στά φθηνότερα ειδή καί ιμικρότερες στά ττιό άκριδά, ρωτούμε τόν κ. Ύττουργό νά 'μάς ττη άν έτσι έκπτληρώνον ται οί κυβερνητικές έξαγγΕ- λίες, δτι τό Κεφάλαιο, θά έ- πιβαιρυνθη τό μεγάλο οΐκονο- ιμικό βαρος, στήν ττροοττσ· θειβ τής γενικής οΐκοναμίκής άνορθωσΐος τοΰ κράτους μας Μήττως καΐ πάλι, παρά τίς έξαγγελΐες, θά την ττληρώση ό λαουτζίκος; ΜΕ ΣΥΛΙΜΕΤΟΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΟΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ 3 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ ΖΕΥΞΕΩΝ Ό Ύπουργός Δικαιοσύνην άπαντα στόν άνταποκριτή τής «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» Ό Διευθυντής μας, σάν άνταττοκριτής τής «Έλευθερο τυττίας», ττήρε άττό τό 'Υ- ττουργείΌ Δικαιοσθνης τό πά ρακάτω έγγραφο, τό οποΐο δημοοσιεύσμε, γιατί γιά τό θέμα αύτό εΐχε άσχοληθεΤ έ- κτενώς ή εφημερίδα μας. Τό ίγγραφο τού Ύπουρ- γείου Δικαιοσύνης, £χει ώς εξής: ΠΡΟΣ Τόν κ. Μάνον Χάρην Ανταποκριτήν "Εφημερίδος «ΈλευβεροτυτΓίσ» Ηράκλειον Κρήτης Είς απάντησιν τοΰ ό—ό 18. 9.75 ύμετέρου τηλεγραφήματος, δι' ού διαμαρτύρεσθε διά την έν γένει συμπεριψοράν τού διευ θυντοϋ των αύτόθι φυλακών, ε¬ χομεν την τιμήν νά γνωρίσωμεν υμίν, δτι ώς ανέφερεν ημίν ό Εισαγγελεύς Πρωτοδικών Ηρα¬ κλείου, πρός δν εκοινοποιήθη τό ανωτέρω τηλεγράφημα, ό δι «υθυντής των φυλακών ενήργη¬ σεν ορθώς καί έντός τοϋ κύ- κλου των ύπηρεσιακών τού καθη κόντων. Έν Αθήναις τής 24 Όκτωβρί- ου 1975. 'Εντολή 'ΥτΓουργοΟ Ό Γεν Γραμματεύς Α. ΣΤΙΣ τταρά τόν Καρτερό έγ- καταστάσεις τού Ο.Τ.Ε. Ιγι- νκχν χθές τό ά—όγεαιια τα έγ- καίνια τριών δι εθνών ύ—ββρυ- χίων καλωδιακόν ζ«ύξ«ων, ή¬ τοι : — «Άδιάδνη», μεταξύ Η¬ ρακλείου και Μασσαλίας. — «Άφροδίτη», μεταξύ Η¬ ρακλείου και Λάρνακος. — «"Αδωνις», μεταξΰ Λάρ- νακος καΐ Βηρυττοΰ. ΕΙΣ την τελετήν των έγκαινίων π«ρέστησαν ό Ύπουργός Με- ταφορών καΐ 'Εττικοινωνιών κ. Βογιατζής, ό ύττοιιργός Τηλ*—ι- κοινωνιών της Γαλλίας κ. 'Α- σϊλ Φουλντ καΐ ό ύπουργός "Ερ¬ γων και Συγκοινωνίαν τής Κύ¬ πρου κ. Γ. Το·μτΓάζος. ΕΠΙΣΗΣ παέστησαν ό Διαικη- τής τού ΟΤΕ κ. Πετροττοι/λέας, οί Βουλευτού κ.κ. Πλεύρης, Ξυ¬ λούρης, Ψαράκην κα! ΚεΦαλο- γιάννης, ό Νονβρχης κ. Μητίσι- ας, ό Δτΐμ*φχος κ. Καρέλλης, ΑΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ., ΠΗ ΒΟΥΛΗ ΚΟΙΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΚΑ. 169)16.10.75 ύμετέ- έγγράφου δ.· οθ 5 ύμΤν την ήμΤν Κο1ν· ίδόθησαν σχετ- κα! ρ.ν ήμΐν των άναγ- Κ. ό Ταξίαρχος κ. Σταματάκης, ό Σμήναρχος κ. Φιρφιλιώνης, ν- πηρεσιακοί παράγονττς κ.α. Τα κύρια στοιχεϊα τώ» τριών ζεύξεων είναι: — «ΑΡΙΑΔΝΗ»: Μήκος 1 336 ναντικά ,μίλ.α (!) 2.500 χλμ.), διαθέτιι 123 ένισχντάζ «αί 10 έξισωτάς. — «ΑΦΡΟΔΙΤΗ»: Μηκος 520 ναχ/τικά μίλια (Ι) 1.000 χλμ·), διαβέτει 45 ένισχντας και 4 ίξισωτάς. — «ΑΔΩΝΙΣ»: Μήκος |18 ναντικά μίλια (ή 225 χΜ βι- αθέ,τιι 10 ένισχντας. ΑΙ τοεΐς ζεύξεις χρη«ιμοιτοι· οΰν τό σύσττιμα 8.5.5 ΜΗΖ, Ι¬ κανόν νά έξοτσ*αλίο-η Μ κβλω- δίου διαμέτρου 1,5 Τντνας ({>(
  Χρι βββών 6.000 μ.) μί «<* εγγύησιν ίχ*μ*Λι!«ς καΐ ά»Φ«· λείας, την ταντόχρονον μετάδβ- ο-ιν 640 τηλεοονικών κυκλοιια- τ«ν εϋρους ζ»ή«; ΚΗΣ («Ι 480 διοδιύσεων 4 ΚΗΣ). Ή «οτης α6τη δύνα-ται να ο-ιασθη βραδύτερον διά βηκης σνγικεντρωτών τύιτοι; Ή ποντιθΊς των ζβώξ·—ν ^ πραγματοποιηθή είς ΐΓ*ντε β- πβ—Γολάς ί—ό τοθ σιοΒ·*^ «ΜΑΚΟΕί ΒΑΥΑκΟ», εΐδικού καλωδιακοΰ ττλοίου τήϊ Γαλλι- κης ΔιουθύνσΜ»ς Ταχ)»!»^ και Τηλ—)νιών. Ή σύνδεσις τώ» βυβιζομέν«ν ίξοττλισμών κα! των καλωβί"* διενεργχίται έν—ι τοθ πλοίον. β· «βυ τα τμήμοττα μιτροθνται ί·* «ί»κ6ς. «Η πόντισις της *>ύ-
  §ε»ς γ-ί—ται μί σταβερόν τα-
  χύτητα νεοί—ιι; 6 κ6<μβ«·ν. ΑΝΑΣΤΑΤΟΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ Άνατ-ατο« οί Άγρότ« * επαρχίας ΜαλββυίΙου διότι καταργίΐΐαι τό Β' Ύηαβτ»· στηιμα τίίς Άνροτιιαΐς Τρα*· ζης (Λ. 62 Μαρτύρων) πο« έ' ζυ-η,ρετεϊ 10.000 Άγρότ«· Ο ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ "Αν . δλοι οί ΈλΜ άξιωματ ικοΐ ί{σβν σάν τ*» μάρτυρα κατηγορίας, ά**· πλοίαρχο κ. ΔΐΗ·· Κ πουλο, δέν βά ξαν -οτέ ή Δη»ο«ρστία 'Ελλάβα.