98427

Αριθμός τεύχους

31

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

5/1/1976

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  •·ε··εεεε··ε·····εεεε··········«εε····ε···ε·ε·εεε·εεε······ε·····
  Χαρδς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ χώμα,
  τοΰ φράξουν οί αλλοι τό στόμα, προλάβη
  νά π«ϊ ϊστω καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ·
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διοσθσν*Λβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ 197ο
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφεΐα: Μαρογ—ργη Β
  (Πλατεία Άρκαδίου)
  Τηλ.: 280.291
  Χρόνος 1ος Αριθ. Φύλλου 31
  Τιμή θύλλου δρχ. 5
  •••••••••«••••••••••••••••••••••Μ··········*
  Απαντώντος σέ 32 έρωτήσεις τού Διευδυντ,η μας
  ΝΕΒ
  ΧΡΟΝΙΑ
  ΜΑΧΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΝΕΞΑ Χρονιά — Νέα Μάχη — Νέα Άλήθεια.
  ΑΥΤΟ είναι τό τρίτπνχο, ττού θά αποτελέση τό οτόχο'
  μας γιά τό 1976, τό οττόϊο έγκαινιάζομε μέ τό' φύλλο
  ακριβώς αύτό.
  ΤΟ 1975 γέννησε την εφημερίδα αύτη καΐ τό 1976
  έλττΐζομε νά την επιβάλη.
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ξεκίνησε, μέ άβέβαιο μέλλον γιά τούς
  περισσότερους, σά μιά προσπαθεία ρομαντική καί
  ττροσωττική.
  Η ΥΠΟΔΟΧΗ δμως ττΌϋ τής έττιφύλλαξε τό άναγνω-
  στικό κοινό, οί άντιδράσεις ττού προξένησε γενικά, οί
  προϋποθέσεις ττού δημιούργησε καί οί ΰττοχρεώσεις
  τίς οποίες ανέλαβε, τής αύξάνουν τό Χρέος της πρός
  τή μεγάλη Λαϊκή μάζα.
  ΕΤΣΙ ή εφημερίδα αύτη έτοιμάζεται ήδη νά γίνη καί
  τυπικά εφημερίδα τοΰ Ααοΰ, τού άγωνιζόμενου καί
  προδομένου Λαοΰ.
  ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ έλπίζομε διάστημα, θά άναγγείλωμε
  μιά μεγάλη γιά τα χρονικά τού ΈλληνικοΟ Τύπου
  καινοτομία.
  ΩΣ ΤΟΤΕ καί μέ την εύκαιρία τής Νέας Χρονίας ττού
  άρχίζει μόλις, ο~μειώνομε, ύπογραμμίζομε καί δηλώ-
  νομε, ότι μιά Νέα Μάχη άρχίζει καΐ μιά Νέα Άλήθεια
  θά συνεχίζη νά ρίχνη περισσότερο φώς στά σκοτάδια,
  πού βοηθούν στό νά κάνουν άσταθη τα λαϊκά δήματα.
  ΣΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑ φθλλα ττού μέ ττολύ μόχθο, πολλές
  δυσκολίες καί άντίξοες συνθήκες καταφέραμε νά έκδό-
  σωμε άττό τίς 9 Ί ουνίου μέχρι τέλους τοΰ 1975, ττέρα
  άττό δ,τιδήποτε άλλο μπορέσαμε νά ποθμε τή δική
  μας «συλλαβή» ή καλυτέρα τις τρείς συλλαβές: Ά -
  λή-θειαί
  ΤΗΝ ΕΙΠΑΜΕ καθαρά καί ξάστερα, χωρϊς δόλο, χο-
  ρΐς Φόβο, χωρίς ττάθος, ή μάλλον μέ ττάθος γι' αυτήν
  και μόνο γι' αύτην.
  ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΑΝ μερικοί καλοί Φίλοι καί Συνεργά-
  τες, πού έτπφυλλασσόμαστε νά τούς άναφέρωμε αργό¬
  τερον, σέ ένα τιμητικό κατάλογο.
  Ο ΛΑΟΣ μάς τίμησε, δίνοντάς μας την ττ ρ ώ τη
  κυκλοΦορία μεταξύ δλων των εφημερίδων τής Κρήτης
  καΐ μιά άπό τίς πρώτες θέσεις στόν 'Ελληνικό Έπαρ-
  χιακό Τύπο.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ δλους: Φίλους, Συνεργάτες καί
  Λαό καί ύττοσχόμαστε κάτι άττλό καΐ συγχρόνως δύ-
  σκολο: νά μην ττροδώσωμε αύτούς ττού μάς βοήθησαν
  καΐ μάς τίμησαν συγχρόνως.
  ΜΕ ΤΗ Νέα Χρονιά άρχίζομε μιά Νέα Μάχη γιά την
  Άλήθεια μέ μιά Νέα Δύναμη, πού περιγραψαμε ττο-
  ροττάνω καί ττού δέν την είχαμε ττρίν άττό 7 μήνες: Τή
  δύναμη τού Λαοΰ, ττού εΤναι και δύναμη τού Θεοΰ, τοθ
  Θεοΰ τής Αληθείας!
  Μ. Χ.
  Μ ι λ α
  γ ι ά 5 λ α
  ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
  ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
  ΕηΑ ΜΙΚΡΟ: ΠΒ ΤΟ ΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΠ
  Ο «ηΐΤΑΧ ΜΗΤΣΟΤΑ¬
  ΚΗΣ έτπσκίφτηκε την ττερα
  σμένη έβδσμάδα την Κρήτη.
  τΗρθε άεροτττορικώς στό Ή
  ράκλειο. Τόν ύποδέχτηκαν
  περίπου 100 αταμα. Μ«ρι-
  κοί φίλοι τού τόν συνόδο
  ψαν στή Σητεϊα γιά μιά 6ά
  φτιση. Την έτταύριο γύρισε
  στό Ήροοκλιιο καΐ δέχτηκε
  <ττό «Άτλαντίι·» τούς δη<μο- σιογράφους καί τούς φίλους τού. Έπισκέφτηκε μετ ά τ ό Έμποροβιομηχανικό Έττι- μελητήριο. Την "Ενωση Γ"€- ωργικών Συντταιρισιμών Ή- ρσκλίΐοκ. Τόν Δήμαρχο κ. Καρέλλη. Περίπου 50 ατο- ιμα ττα.αακαθησανε τό μένη- ιμέρι σέ γεΰμα στό «Άτλαν τίς». ΠαρόμΌΐες έπΓΐσκέψεις έκ αντ κα! στή ν περιοχή Νο μ ού Λασιθιού. Καί δ,μως ό ϊδιος δήλωσε ότι ή έττίσκε ψη τού εΤχ* Ιδιωτικό χαρα- χτήρα. Πιστεύομ* δτι τίτον ενα πολιτικό γεγονός. Γι' αύτό θέσαμε ένώττιον κοι- νοΰ καί έβλλων δημοσιογρα¬ φίαν ττολές έρωτήσεις στόν κ. Μητσοτάκη, μιά και τόν συναντούσαμε καί γιά ττρώ τη φορά. Γι' αύτό καί παρα κολουθησαμε ά—ό κοντά δ- λες τού τίς κινήσεως. Πρίν <χττό τα δικά μας δμως συ,μ- περάσιματα, τό κοινό θά κρίνη όττΓΟ τίς έρωτήσεις μος καί τίς άπαντήσεις τού πολιτικοθ ττού σνζητιέ- ται ΐΓθλύ τελευταία. στήν Κυβερνήτη Καραμανλή κοττά τόν άνααχηιματισιμό». Σέ έ—ιιμσνή δμως νά διαψεύση την φήιμη, άρνήβηκε. Την ήιμέρα της συναντήσε¬ ως καί ττρίν τίς έρωτήσεις μας, δηλωσε: — "Οτι δέν νορΐζω δτι βά μετάσχω στήν Κυβέρνηση καί μέ τόν άνασχηιμ—ισμό, ττού δέν ξέρω ττότε θά γίνη. — (Η έπίσιοεψή μου «Τναι καθαρώς (διωτική καΐ φιλική. — Δέν μ ού εΤχε τύχη νά έ- πισκβφθώ τή Γητεΐα, την ό- ττοί« Ιδιαιτέρως άγαπώ ά~ό τότί πού γύρισα οττό την έξ© ρία. — Δέν έχει κοψμιά Ιδισίτε ρη ττολιτική σημοβσίβ ή έττί- σκεψη μου. — Κρητικος εΐμαι, μέ συν- δέονν Ιδιαίτεροι δεσ>μο! μέ δ-
  λη την Κρήτη.
  — Πολιτικες δηλώσεις δέν
  ΟΙ ΔΗΛΛΣΕΙΣ ΤΟΥ
  Πρίν ά—ό τίς έρ«τα—αντή-
  σίΐς μας πρέττει νά σηιμειώσω
  με τα εξής:
  Την ημΐρβ τής άφίξεώς τού
  ό κ. Μητσοτάκης δηλωσε στόν
  διβυθυντή μας, γιά την «Έ-
  λευθεροτυττία», δτι: «δέν εί¬
  ναι άκριβές δτι θά μίτάσχω
  ΓΟΥΕΛΣ
  ΚΑΙ
  ΑΙΟΜΗΔΗΣ
  ΠΕΝΤΕ έκατομμύρια δια"
  θέτει τό 'Ελληνικό Κρατος,
  σέ δττοιον άνακολύψη τόν
  δολοφόνο τού σταθμάρχη
  της ΣΙΑ Γονέλς.
  ΔΕΚΑ ιτέντε χιλιάδίς έ-
  πεδι'κασ* τό Έλλην ι κό Κρό)
  τος σ-τή μάννα τοΰ πρώτον
  θύμοπος τοΰ Πολυτεχνϋου,
  τοΰ νχαροΰ ήρωα Διο,μήδη,
  —ού τταρασ-τάθηικε στί| γν«4-
  στή δίκη, σάν πολιτικάς έ-
  νογουαα.
  ΔΥΟ νούμερα, δυό ττερι-
  τττώσίΐς, δυό έννοιες, δυό
  ,μβτρα, δυό σταβμά, βλλά
  'ΕΝΑ θλιβερό συμπέρασμα:
  Ντρο-ήϋ!
  ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ.,
  ΤΡΑΓΩΔΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ
  Ό Δημοτικός Σύμβουλος κ Έμμ. Πατεράκης, τής
  κής Τραπέζης καΐ τού «Ρόταρυ», γνωστός κόσμικός καί όρ-
  Υανωτής πανηγύρεων, πού ττρότεινε — ματαίως βεβαία —
  νά μάς δοθή μομφή άπό τό Δημοτικό Σι/μβούλιο, γιά δσα
  Υράφομε. Άντίθετα, τό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου,
  ^ήρε άρνητική θέση κατά τής χαρτοπαιξίας, μέ έγγραψό
  τού πρός τόν Ύττουργό Δικαιοσύνης καί άλλους άρμοδίους.
  Οσους, τυχόν, συμφωνοΰν μέ την άττοψη τού κ. Πατερακη,
  τούς προκαλοϋμε νά μάς ποΰν αν δσα γραψαμε μέχρι σήμε-
  Ρα είναι ή δέν είναι άλήθεια.
  Η ίδιότυτΓη θέση τοΰ κ. Ποττεράκη μάς θυμίζει μιά τταλιοτε-
  Ρη ποΐρόμοια ττρόταση γιά νά μάς μηνύση ό Δήμαρχος, γιά
  συκοφαντική δυσφήμιση τής ττόλεως Ηρακλείου, δταν κά-
  ^με τόν άγώνα γιά νά βγοΰν αττό τίς σττηλιές τους οί Τρω-
  Υλοδΰτες, γιατι — «ατά τόν τότε «Πατεράκη» — μέ την
  ^ταοξη Τρωγλοδυτών θίγαμε τα Ήράκλειο!
  Κάθε έποχή, Ιχει καί την αρνησή της...
  Κα! δμως ό κ. Πατεράκης, έκτός τοΰ δτι είναι Ροταριανος,
  ίχει και καθήκοντα προσωρινοΰ Προέδρου τοθ περιβόητου
  Νομαρχιακοΰ «Πολιτιστικοΰ» Συλλόγου, πού θά φτιάξη Ιττ-
  ττύ ό
  — 3ον —
  ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΕΣ προεκτάσεις πού ττήρε ή έρευνά μας, στό
  πρώτο της κεφάλαιο γιά τή χαρτοπαιξία, είναι οί εξής:
  1. Ό κ. Είσαγγελέας Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, διά τής
  Π.Ε. 350, διέταξε σχετική έρευνα καί άνέθεσεστόν κ. Πται-
  σματοδίκη τό άνακριτικό έργο. "Ηδη, μεταξύ των άλλον,
  κλήθηκε νά καταθέση σχετικά καί ό διευθυντής μας, την
  17.1.76.
  2. Τό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου άσχολήθηκε μέ τό
  θέμα καί άττοφάσισε την αποστόλη έγγράφου πρός τόν 'Υ-
  ττουργό Δικαιοσύνης, γιά την απαγορεύση τοΰ «κούμ - κάν»
  (τό όποίο θά -πρέπη νά τταίζεται μόνο στίς λέσχες) κοί την
  αύστηρότερη έφαρμογή των νόμων των σχετικών μέ την α¬
  παγορεύση τοΰ ζαριοΰ. Μειοψηφία ό κ. Έμμ. Πατεράκης,
  πού ζήτησε (άκουσον, άκουσον) άντίθετα, την έττιβολή μομ-
  φής κατά τού διευθυντή μας, γιά την έρευνά μας, την όποία
  χαραχτήρισε ύπερβολική!. . .
  Ό κ. Πατεράκης είναι περιφερειακός διευθυντής τής
  Έθνικής Τραττέζης καί Πρόεδρος τού «Ρόταρυ» Ηρακλείου.
  Τό Ρόταρυ είναι παρακλάδι τής Μασονίας. Ή Μασονία εί¬
  ναι δργανο τού Διεθνούς Σιωνισμοΰ. Περισσότερα σχόλια
  περιττεύουν.
  3. Στήν εφημερίδα «Άλλαγή», ό διακεκριμένος οννεργάτης
  της νν, δημοσίευσε άρθρίδιο πού χτυπά την χαρτοτταιξία
  καί συμττορευεται μέ τό ττνεΰμα τής ερεύνας μας.
  4. Ό συμπολίτης κ. Σταύρος Βενέρης απέστειλε σχετική
  άνοιχτή έπιστολή πρός τόν Δήμαρχο κ. Καρέλλη (ό οποίος
  έτΓΐκρότησε την έρευνά μβς) μέ την όποία ΤΓροτείνει τή δη-
  μιουργία Δημοτικοΰ Κέντρου Ψυχαγωγίας των Νέων, γιά νά
  ατΓομακρυνθοΰν άπό τα σημεΐα φθοροττοιου έλξεως, που θί-
  γει ή έρευνά μας.
  5. Τέλος, ττολλά συγχαρητήρια μηνυματα καί τηλεφωνηματα
  συνεχίζουν νά φθάνουν οτά γραφεία τής εφημερίδας μας,
  κυρίως αττό γυναΐκες.
  Άναφέρομε έττίσης καί την αποστόλη ενός μικροθ χρη-
  ματικοΰ ττοσοΰ (250 δραχμές) άπό έναν «παληό χαρτοπαί-
  χτη», σά συμβολή τού στόν άγώνα μας, νά σωθουν αλλοι
  άτΓΟ δ,τι έπαθε έκεΐνος!
  γ, φξη
  ς όμίλους μέ... πράσινα άλογα καί... λευκά γαϊδούρια!
  Π βά λέγατε καί γιά κανένα καζίνο κ. Ροταριανέ;;;
  Μάλλον ΝΑΙ...
  ΠΑΡΑ τα δσα γρόψαιμ*.
  καί ιταρά τό κλΐμα μειώσεως
  της μέχρι σήμίρα χαρτοιτοι-
  χτικής εντάσεως των ημερών
  καί λόγω τής δραστηριοπο-ιή-
  σε«»ς των αρμοδίων άστυνομι-
  κων αρχων, κα! γΐνικά, τού
  «φόβον των Ίονδαίων», έν
  τούτοις κι' εφέτος τταίχτηκαν
  ιμεγαλα ττοσά στά ζορισ.
  Έκτός άττό τίς γναστές Λέ
  θ Συνέχεια είς την σελίδα 4
  θά κάνω.
  — Ή τοττοθίτησή μου είναι
  σαφής καί γνωστή: εΤμαι α¬
  νεξάρτητον καί άνήκω στήν
  Κ«ντρώα -αρβταξη άμετακινή-
  τως.
  — Ύιτηρξα έξ εκείνον που έ¬
  ττ ίστβυαν δτι ήτο άναγκαία ή
  λύσις Καραμανλή σάν μ«,ταβα
  τιχή λύσις.
  — "Εχω ζωηρά ενδιαφέρον
  γιά την τΰχη τής Κεντρώβς
  παρατάξτως.
  — Πιστευω δτι η "ενιοοη
  τής Κεντρώας παρατάξεως εί
  ναι έπιβεβλτιμένη καί γιά την
  Τδια καί γιά τόν τόπ».
  — Ή σημΐρινη Ε. Κ, ά-
  ναντηρήιτως δέν καλύτττει τόν
  —όλαιό Κεντρωο χώρο καί δέν
  αποτελεί κατά την πεποίθησιν
  ιμου, την διαδοχήν τής σημε¬
  ρινάς καταστάσεως.
  — ΕΙμαι, κατά συνεττειαν,
  υπέρ τής συνενώσεως τής Δή
  ΐμοκρατικής τταρθΓτάξεως ή ό¬
  ποία μπορεΐ νά πρατματοποι
  ηθή μόνον ίίν Ισχΰσουν δηιμο·
  κρατικές διαδικασίες.
  — (Η δική μόν προσπα¬
  θεία δεν θά είναι σέ καμμιά
  ττερ,ίτΓτωση περαιτέρω εύκαι¬
  ρία διασττώσίων. 0ά είναι έ-
  * νωτική είς ττ&σαν περίπτωσιν,
  θετική καί δχι άρνητικη.
  — Άνήκω στόν χώρο τής
  Κεντρώας παρατάξεως καί ου¬
  δείς μ—ορίΐ νά μοθ ώμφισβητή
  οη την το—οθέτησΐν μου.
  ΟΙ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΧΣιΕΙΣ
  Μ.Χ.— Εϊ-ατε δτι δέν θά
  κάνετε πολιτικες δηλώσιις, άλ
  λά μέχρι τώρα ίχετε κανει
  δυό σηιμβντικές πολιΤικές δη-
  λώσεις: δτι άνηκετε στήν "Ε
  νωση Κέντρου...
  Κ.Μ. — 'Επανέλαβα κάτι
  πού είναι γνωστό.
  Μ.Χ.— Πάντως είναι *ολι·
  τική δηΐλωστ).
  Κ.Μ.— Άν την έννοείς πό
  λιτικ,ή δήλωση είναι βεβαίως.
  Μ.Χ.— Γιατί άπό την άρ-
  χή μάς πρ_οκαταλοίμβάνΜΐ δ¬
  τι δέν θέλετε νά κάνΐτε ττολι-
  τΐικές δηλώσεις; Μήττως ΰιταρ-
  χει κανείς συγκείμενος λό-
  γ«ς;
  Κ.Μ.— "Οχ..
  Μ.Χ.— Έπομένως μττοροΰ-
  ιμ« νά μιλησωμί άνοιχτά, νά
  μιλήο-ω,με πολιτικά καί νά κά·
  ν«ιμε πολιτικάς έρωτήσεις.
  Κ.Μ.— Καλαί
  Μ.Χ.— Οί δνθρωποι ποΰ εί¬
  ναι έδώ πολιτι<κοι φίλοι σας συνοθίζσυν καί σάς ά—οκαλοΰ- ν« Άρχηγό. Αύτό δπως ξέρετε, σημαίνει δτι δέν εΐστε μιά ά- ττλη ττολιτική μονάδα, αλλά ικάποιος πού ήγεϊται μιάς κι¬ νήσεως καϊ φέρεται τόν τίτλβ τοθ ΆρχηγοΟ της. ΟΙ ανθρο ττοι αύτοι πού σάς έκπροσω- ποϋν εχουν δίικηο τ} Ιίχουν πά- ρει εσφαλμένη γρσ,μ,μή; Κ.Μ.— Κατ' αρχήν δέν έκ- προσωποΰμαι οητό κανένα Εΐ- μαι άνβξάρτητος μονάς. Δέν ϊχ« κο,μμβτικήν συγκρότησιν. "Εχω φίλους, πού μ' άγοπτούν καί τούς άγαττώ. Εάν οί φίλοι αύτοι θέλουν νά μέ δοΰν Άρ- χηγό, είναι δικαίωιμά τους. Ό πως έττίσης κα! δικαίωμα δι- κό μου, είς μίαν ωρισμένην στ ι γτμην, νά διεκδικήσω την ήγτ- σία. Άλλά αύτό δεν είναι τού παρόντος. Μ.Χ.— Ή παρο-υσία των κυ ρίων Κοθρή καΐ Ήγουμίνάκη, παλαιών συνεργατών σας, σέ μιά δύσκολη κ·α>μπή τής Έλλη¬
  ν ι κή·ς Πολιτικής 'Ιστορίας,
  ίΐναι τυχαία, συμπτωματικη Ι)
  πρ οσχεδ ι ασμ ένη;
  Κ.Μ. — Μέ τόν κ. Κοθρη ξί-
  κινησ^μτΓμα^ί νά π«μ« στή Σ«|
  τεία τταρία. Τόν κ. Ήγουμί-
  νάκη, πού είναι παληός μου φτ-
  λος καί τόν άγαττό, κι' Εχομε
  συνεργασθεΐ στό παρελθόν, τόν
  συνην—ησα έδώ στό Ήράκλειο.
  Δέν κάνω —ολιτική τηριοδεία.
  Μ.Χ.— Έδιαβάσατε την
  «Κνριακάτικη Έλευθεροτι—ία»
  τής ττροχθές Κυριακής;
  Κ.Μ.— "Οχι.
  Μ.Χ.— Σέ μακροσκελές ρ«-
  πορτάζ δ—ου δέν άναφέρεττχι
  εύθέως τό δνομά σας, άλλά ύ-
  πάρχβι ή ττολιτική σας ψοτο-
  γραφία, ό δηιμοσιογράφος λ£ει
  βντίβετα ακριβώς πράγιματα
  ά—ό έσάς: δτι δηλαδή αύτη τή
  στιγιμή έτοΐιμάζετε μιά κινήση
  κι' δτι τό τελαπαίο σας τα-
  ξίδι στό έξωτερικό, σιιμττερ-ι-
  λήμΛανε καί υψηλές έ-αφές.
  Αύτά, είναι μυθεύματα, φαντα-
  σίες 1} ίχονν μιά δοσιν αληθεί¬
  Κ.Μ.— Σέ δ,τι μέ άφορα εί-
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  ΙΔΕΟΛΟΓΟΣ
  ΒΑΣΙΑΙΚΟΣ
  ΤΟ ΟΤΙ ΰπάρχουν Βασι-
  λόφρονες τό γνωρίζαμι.
  Άλλά τό δτι ύπάρχουν
  καί... ,Ιδεολόγοι τέτοιοι, τό
  μάθαμε μόλις πρό ημερών
  κα! σνγκεκριιμένα κατά τή
  διάρκΐια μικροεττεισοδίοιι
  μας ιμέ ίνα έξ αυτών.
  Τό νά είναι Βασιλόφρο-
  νας ό όττοιοσδήιτοτε, είναι
  άναφαίρετο δικαίο»μά τού.
  Τό νά ϊπτοστηρίζει δμως δτι
  ή Βασιλεία πού αναφέρεται
  στήν πολιτειακή ιμ-ορφή δια-
  ικνβερνησεως, αύτό είναι ά-
  παράδιχτθ καί έλαφρώς επι
  «ίνδυνο.
  Αύτά ώς πρός τη σοβαρή,
  ίίς ττοθμε, πλευρά τής περι
  πτώσεως.
  "Οσο γιά τα ϋπόλοιττα, παι
  ραπέιμτΓθμε τόν άναγνώστη
  στή στήλΐ) των «Κούς —
  Κούς» της 2ης σελίδας, για
  τί τό είδικό... βάρος σοβα
  ρότητας τοΰ ανωτέρω κυρί¬
  ον, δεν είναι γιά την πρώτη
  σελίδα μας.
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ «ΚΡΗΤΙΚΟ ΘΗΜΑ»
  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ
  ΤΟΝ κ. Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ έκδίδεται ή
  δίκαττενθΐγμερη εφημερίδα
  «Κρηττικό Βηιμα», πού διευθύνει
  ό συμπατριώτης καί φίλος κ.
  Μανόλης Καλυβιανάκης.
  Ή έφηιμερίδα αυτή στό τε-
  λευταΐο φΰλλο της 30.12.75
  έδηιμοσίευσε άνοιχτή έττιστολη
  τού διευθυντή της ά~ευθυν&μέ
  νή στό διευθνντή τής εφημερί¬
  δας μας κ. Μόνον Χαρ ην.
  Βασΐική άφορμή της έττίθι-
  σης πού μάς κάνβι ό φίλος κ.
  Καλυβιανάκης, είναι τό γχγο-
  νός δτι: «τα βάλθίμε καί μέ
  τόν Πρόεδρο της Παγκρητίου
  Ενώσεως κ. Γ. Βογιατζάκη».
  Δέν θά άσχοληθοΰμε μέ τό
  —«ριεχόιμενο τής έ—ιστολής
  τού άγαπηιτοΰ Μανόλη, παρό)
  ιμόνο μέ την τελευταία παρά-
  γραφό της πού μάς λέει φιλι·
  κά — καί τό πιστεύσμε —
  δτι «ή δρνηση φέρνίι τν άντ!
  δραση, ή αντιδράση τί-ς συγ-
  κρούσεις κα! οί συγκρούοχις
  την καταστροφή».
  ΟΟτκ καί θά τού άπαντήσο
  ιμ« λεπτοιμερειακά, έπομένως,
  άλλά θά τόν παρακαλέσωιμε νά
  μάς ττή ττοθ αποδίδει τό γ*»
  γ6νός δτι ή φωτογραφία τοΰ
  κ. Γεωργίου Βογιατζάκη φι-
  γουράρει τόν τελευταΐο καιρό
  στά έξώφι/λλα των κρηττικών
  ττεριοδικών καί των πρώτων
  σελίδων των κρητικών έφημερί
  δών.
  'ΕκεΓνος κάτι πρέπει νά ξέ¬
  ρη γιατί ακριβώς πάνω άπό
  την εναντίον μας έπιστολή,
  δτιμοσιεύει τή φωτογραφία
  τού κ. Βογιατζάκη στήν κορφή
  της ττοώτης σελίδας τοΰ «Κρ«|
  τ ι κου Βήματος».
  Άλλά γιά νά τελειώνομε
  — πρός τό παρόν — άγαπη-
  τέ Μαν&λτ) Καλυβιανάκη, έττι-
  τρέψέ μας κι' έμάς μιά άττλή
  φιλική άτταντηση σέ δσα λές
  καί, δπως δ«χνεις μέ την έττι
  στολή σου, δέν έφαρμόζεις.
  Καί την απαντήση σοΰ τή
  δίδο-με πάλι μέσω της εφημε¬
  ρίδας σου, δηλαδή μέ τα συν
  Οηματα πού έχί,ις ττλάϊ στίς
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σχλίδα 4
  ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΟΥ
  ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ:
  '*» ν.'
  5
  μιά μεγάλη έρευνά
  διεδνούς ένδΐαφέ-
  ροντος στή σειρά
  ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑ
  Ι . Ι
  II
  ΑΑΛ ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕ-
  ΡΙΚΟ ΛΛΑ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΡ-
  ΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ ΑΛΛ ΠΑΤΤΑΚΟΣ — ΓΕΩΡΓΑ-
  ΛΑΣ — ΔΕΣΠΟΙΝΑ — ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ — ΞΕΝΟ-
  ΔΟΧΟΙ — ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ — ΙΕΡΩΜΕΝΟΙ — ΑΡ-
  ΧΑ'ΟΛΟΓΟΙ — ΘΕΟΑΟΓΟΙ -— ΗΘΟΠΟΙΟΙ —
  ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΟΜΗΤΩΡ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΜΕ ΞΕ-
  ΝΟΥΣ «ΦΟΝ» ΚΑΙ «ΣΕΡ» ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΑΝ ΣΤΑ
  ΠΐζΡΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΥΣ ΘΗ-
  ΣΑΥΡΟΥΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡ ΙΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙ ΩΝ! ι !
  ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ
  ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΕΣ
  τ-——™ ·■■
  ΑΠΟΚΑΑΥΨΕΙΣ
  Αύτάς ό ανθρωηος
  Ο Ε1ΣΑΓΓΕΛΕΑ-
  κ. ΤΣΕΒΑΧ
  ττάλαιψε
  ύηεράνθρωπα,
  θυοιάστηιοε
  καΐ κινδύνειρε
  άηό τή δΐίϋνί)
  απεϊρα.
  ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ
  ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
  κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΟΙΠΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ
  ΑΡΧΕΣ ΑΛΛ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑ¬
  ΘΗΣΩΜΕ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΩΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥ-
  ΣΗ ΤΗΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΣΤΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ.
  ΟΙ ΑΡΡΑΒΟΝΕΣ
  Δέν έχει σκίτσο σημερο:
  τοθ συνεργάττι Νίκου
  γιατί φροντίζει άττό χθές
  ολίγον τα τοΰ όίκου.
  Τούτέστιν, ό Βελιγραδής
  ττρός τουτο άναγκάσΤτΐκεί
  άφοΰ αυτήν ττ' άγάττησε
  χθές Την άρραδωνιάστηκε.
  (ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ)
  ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  ΥΪΟΝ ΑΝΤ. ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ
  Εϋχονιαι στήν 'πολυπληθή
  πελατείαν των
  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΑΛΑ
  ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
  ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ ΧΡΟΝΟ
  ΖΕΑΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΟΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1976
  Μυΰιοτορημα
  - Βιογραψία
  ΓΙΑΝΝΗ ΛΝΑΠΛΙΩΤΗ
  Ό Όηηθΐνός Ζορμπάς
  κοί ό Νίκος Καζαυτζύκπς
  — 30ον —
  Εϊτβν «ι ό Ζορμττάς ένας Ό
  δυσσέας· ε"νας Όδυσσέας, δ-
  ιμως, πού δέ θά ιμττοροΰσε νά
  ττεριττλανηθεΐ στό κόσμο χο>ρίς
  στύ καράβι τού νά ΐΛΤτάιρχον/,
  έτσι γιά σαβούρ ανά ποΰμε,
  «αί ιμιά κα! δυό καΐ ττέντε—δέ-
  κα γυνσΐκες μΐέ ζβστ-ή σάρκα
  γιά νά χορταΐνουν την έρωτική
  τού ττεΐνα:. "Ας εϊταν καΐ γριές
  ΜτΓοι·μιτΓουλΐν«ς Αύτός θά σφαλ
  νούσε τα μάτια τού ·κα! θά νόμι
  ζε πώς άγκάλιαζε κοπτέΐλλα εΐ-
  κοοί χιρονών. ΤΊ εΐταν ή γυναΐ
  κα γιά τό Ζορμττά,
  «. -ιμιά πηγή δροσερή, σκΰ-
  6βις, θω,ράς τό ττρόσωτπό σου
  κβοΐ ττινεις/ ττινεις καΐ τα κόκχα
  λά σαυ τριζουν. Κ' Οστερα έρ¬
  χεται Ενός αλλος πάλι ττού δι
  ψάει, σικύβει κι ούτος, θωραει
  τό —ρόσωττό τού κσΐ τπνει. Κ'
  Οστερα Ενός αλλος Αύτό θά
  ττεΐ ττητ/ή· σύτό θά πεΐ γυναί¬
  κα».
  Δέν ξέρω κανένα σοφο, κανέ
  ναν ά—ό κεΐνους ττού μττόρεσαν
  νά εΐσδύσου νδαβειά στή φύη
  τής γυναίκας, ττού νά διατΰτκο
  σε αυτή την τόσο άπλή κα! ό
  σο λαγαρή σκέψη γιά τή γαναί
  κα. Κ ι οθτε ζωτγράφο ττού νά
  ζωγραφισε τή γΐΛΌΐΐκα δροσερή
  πηγή πού — ραορίζεται γιά νά
  ττΐνουν άττ' τό νεράκΊ της καί
  ινα δροσερεύοιυν οί περαστικοΐ
  — δσοι διψούν ·τή γι/ναΐκεια
  ο»άρκα.
  Νά «αί μίαν αλλη κ«τατηλη-
  χτική εΐκόνα, γβμάτη χιο&μορ,
  πού μάς δΐνει ό Ζορμπάς τονι
  σμένη ά—ό τόν Καζαντζάκη,
  σί δυό ώραΊΟτατες σελίδες τοθ
  ιμυβιστορήιμοΐτός τού-
  — Άψεντικο, ϊΤττε ξάφνου
  πάλι ό Ζοριμπάς, ττέ»ς τόν Ε¬
  λεγον τόν μτΓεριμττάντη άρχαϊο
  βεό, πού δέν αφηνε θηλυκό γιά
  θηλυκό άπαοαπόνετο στόν κό¬
  σμο; Κάτι 2χ« άκουστά. "Ε6α
  ♦ε, λέει κι ούτος τα γένεια
  τού, σταμπάριζε; τα ΐϊττράτσα
  τού μέ καρδιές καί μέ γοργδ-
  νες, μασκαρευόταν, λέει, γίνον
  ταν ταΰρος, κύκνος, κριάρι κοί
  γάϊδαρος μέ τό συμπάθιο, δ,τι
  τραβοΰσε ή δρεξη τής κάθε
  τταστρικιάς. Γιά πές μοί» τ'
  βνθμβ τού, νά χαρεΐς!
  — ©βρώ πώς λές τό Δία·
  πώς τόν βυΛΐήθη<κες; — Ό ©εός ν' άγιάσει την ψυχή τού! εΐπε ό Ζορμός ση- κονοντας τα χέρ-ισ τού στόν ούρανό. 'Υπόψερβ, πολύ, πόνε- σε πολύ, σωστός μεγαλομάρτυ ρας, ακου .«€ έμένα, άφεντικο, κάτι ξέρ«. Έσί- άκοθς τώ βι- βλία, μά γισ βάλε στό νού σου ττΌΐοί τα γράφονν' Πφ! δοσκβλοι! Κ«ί τί κ—αλαβαί- νονν ο! δοο-κάλοι όητό γυνοικά δες κοί γννοΐκϊς; Τόν κακό τους τόν κοτρό! — Γιβτΐ δέ γραφείς ή άφίν τιΑ σου, Ζορμττδ, να μός ξηγή σεις βλα τα μυο-τήρια τοθ κό- σμου; — ΓιοτΙ; μοβές, έγώ το ζώ Α τα μυστήρια ιτού λές κ«τ! δέν ϊχ« κοιρό. Πότβ ό κόο-μος, ■«γοτϊ ή γυναίκπ, ττότε τό κρβ- σί, —ότε τό ο-οντοθρι κ«ι δέν %>κ κοιρό νά -ιβσ« την πβ-
  ΤΓορδέλα αυτή, την ττένα. Κ'
  ίδτσι ό κόσμος Εττεοιε στούι; κα
  λαμοράδες· δσοι ζοθν τα μυ-
  σ-τήριβ, δέν ϊχουν καιρό· κι δ¬
  σοι Εχουν καιρό, δέ ζούν τα
  μυστήρια. Κατάλαβες;
  — ΛθΊΐΓΟν, ό Δίος; Μην
  ξεστροπίζεις την κουβέντα.
  — "Ε, τόν κοοκομβίρη! Ικα»
  μ« ό ΖοβμΛτάς οναστενάζον-
  τας. Έγώ μονάχο ξέρω τί ύ-
  ττέφίρε. Άγο—οΰσε, είναι Αλή-
  βειο, τίς γυνοΐκες, μά δχι δ-
  ττως βοτρϊΤτε έσείι: οί καλαμα-
  ράδες, δχι, κββόλου! Αότός
  τίς ηονοΰσε· κοτοΛάβαινβ τό
  ιμεράκι τής καθεαιάς, γίνον-
  τβν βνο-ΐα γι' οότές. "Οταν ϊ·
  βλε-ε κσμιάν έπαρχία κβμιά
  γβροντοκιόρη νά μαραζόνει ά-
  ~ό τό σεκλέτι της, καμιά νό-
  στιμη γυναικούλα — μωρί,
  6ς μην εϊτανί και νόστιμη, βς
  «ϊταν καϊ τέρσς — —ού νά
  λείττει ό αντρας της καί νά
  >μήν μ—ορ«ΐ νά την -άρει ό 0-
  ττνος, αότός ΙΙκανε τό στανρό
  τού, ό ψιτχο—ονιάρης, αλλαζε
  ροΰχα, Ετταιρνε τό πρόσωττο
  πούχε στό νοθ της ή γυναίκα
  κ' Εμττοοινε στήν καμάρα της.
  »Δέν εΤχε κονενα κέ>ι σοΰ
  λεω, γιά έρωτοδουλιές, ττολλές
  Φορες εΐτσν καΐ κουρασμένος
  νοοί μέ τό δίκιο τού — ττοθ νά
  ττρολάβει τόσο κόσμο, ό κβκο
  μοίρης! Πολλές φορές είταν
  βαρυεστημένος, άδιάθετος: ΕΤ
  δες ττοτέ σου, άΦεντικό, τραγο
  δμα τ—δήξει κάιητοσες κατσί-
  ικες; Τρέχουν τα σάλκχ τού,
  θολόνουν τα μάτιβ τού και γε
  ιμΐζουν τσΐμττλες, βηχουλίζει,
  δίν μ-αρίΐ ν« σταβεΐ στά ττό-
  δια τού. Τέτοια χάλια εΤχε
  —ολλές φορές κι ό κακοιμοίρης
  ό Δίος. Γύριζΐ σιτίτι τού ξη-
  ιμίραματο, ϊλιγχ: — 'Αχ, ιτ6
  τε, θε μου, νά ξβπιλόσ» κ' έγώ
  νά κοιιμηθώ; Λέν μ,νορύ πιά
  νά στβθώ στά πόδια μου! κοί
  δόστου οκουπιζε τα σάλια
  τού.
  »Μά ξαφνικά ακιουγε ένβ
  στεναγμό: κάτω στή γή μιά
  γυναίκα πέταξε τα σεντόνια
  της. βγήικε στήν τσοάτσα της,
  στέναξε. Κ' εύτΰς ή καρδιά
  τοΰ Δία πιάνουντσν. — Άχ,
  6χ, άς ξσνακατέβω ττάλι στή
  γής, μονρμούριζε, μιά γυναί¬
  κα στέναξε, άς κατέβω πάλι
  νά την παρηγορήσω!
  »Ώστόσο τόν ξέκαμαν οί γυ
  ναΐκες,κό πηκε ή μέση τού, ϊ-
  κανε έμετού(-, επβθε παράλυση
  καί πέθανε. Κ' ήρθε τότε ό
  διάδοχός τού, ό Χριστός, είδε
  τα χάλια τοθ παλιοθ θεοΰ κ'
  εΐπε:
  — Βάρδα ά—ό γυναΐκ—!
  Άκουγα τό Ζορμττά, καμά-
  ρονα τή φρεσκάδο τοθ μυαλοθ
  τού καί οικοϋσα στά γέλια.
  — Γέλα, γέλα τουλόγου
  σου, άψτντικό, μά άν δόσει ό
  Θεοβιάολος καί πάνε καλά οί
  δουιές μας — άδύνατο μου
  φαίνεται, μά τέλος πάντων!
  — ξέρεΐς τί φάμττρικα θ' άνοί
  ξω; «Πραχτορίίο γσμαν! ό
  Δίας» Θααχουνται τό λοιπόν
  οί κακόμοιρες οί γυναίκες,
  πού δέν μπόρεσαν νά βροΰν
  ότντρα, οί γεροντοκόρες, οί ά-
  σκηιμο>μοΰρες, οί στραβοκάνες,
  οί άλλθ'ίθωρες, οί κουτσές, οί
  καμποΰρες, κ' έγώ θά τίς δί-
  χουμαι σ* ένα σαλονύκι γεμά-
  το φωτογραφτες στούς τοι-
  χσυς άπ' δμορφα παλληκάρια
  καί θά τίς λέω: «Λιαλέξετε,
  ώραϊες κνράιδες μου, δποιον θε
  λετε, κ' έγώ θά ένεργσω νά
  σας τόν πάρω βντρα». Κ' έγώ
  θά βρίσκω κάποιον παληκα¬
  ρά πού θά τού μοιάζει κσΐ θά
  τόν ντύνω δττως δπως στή φω-
  τογραφία, θά τοΰ δίν» λεψτά
  κοη θά τοΰ λέω: «Όδός τα**,
  άριθμός τάδε, τρέχο νά βρεΐς
  την τά&ε, κάνε της κόρτε. Μή
  σιχαθεΐς, έγώ πλερονω, κοιμή-
  σου μαζί της· πές της τα γλυ-
  ικά λόγιο πού λέν οί αντρες
  στίς γυνοίκες κσΐ πού δέν τ'
  όκονσε ή κακομοίρα ποτέ της,
  όρηίσου της πώς θά την πά-
  ρεις γυναίκα, δόσε της" λίγη
  χαρά τής αμοιρης, τή χαρά
  ποθχουν κ' οί κατσίκες άκάμα
  ικ' οί χελώνες κ' οί σαραντο—ο·
  δαροΰσες......
  ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΖΟΡΜΠΑ
  • ΠΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
  «Ξεχνάει γρήγορα ή πατσα-
  βούρα, δέ θυμάται κανένα ογα
  πητικό, γίνεται, άλήθεια σου
  λέω, άθωα περιστερά, προτό-
  βγαλτη, πιτσουνάκΐ, κοί κσιο·
  κινίζει, ακου με πβύ σοθ λέω,
  κοκκινίζει καϊ τρέμει σά νδ-
  ταν ή πρώτη ψορά. Μυστήριβ
  είναι ή γυναίκα, αΦεντικό. Χί-
  λι*ς φορές νά πίσει, χϊλιες ψο
  ρές σηκών—αι τταρθένσ. Και
  γιατί θά μοΰ πεΤς;ι Νά γιατί
  δέ θυμάται...».
  λτΐολαταύτσ ό Ζορ,μητας τούς
  εΐχε μεγάλη αδυνβιμία. "Αλλο¬
  τε πάλι φβνταξόταν τή γυνοί-
  κα οχτν ϊνα φουρφουρένιο βά-
  ζο, ντελικάτο πρώμα, πού ήθε
  λβμεγάλη προσοχή γιά νά1 μή
  σπάσει. Κι αλλοτ* σά διάολο
  ιμέ τσέπι«· μά ποντοτε την ψυ
  χοπονούσε, δέν τής χαλοθσε
  χατήρι.
  «Ή γυναίκα, Ελεγε, είναι
  αρρωστβ πράμα, παραπονιά-
  ρνκο. "Αν δέν τής π€Ϊς πώς
  την άγο—άς καΐ πώς τή θές,
  άρχΐζει τα κλάματα. Μποοα
  νά μή ο-έ θίλίΐ κβθόλου, νά σέ
  σιχοίνεται μάλιστβ, μπορίΐ νά
  σοΰ π*ί δχι· άλλο ΐΓθάιυα ού-
  τό. Μπορεΐ. Μά θέλει πάντο
  δττοιος τή δεί νά την πεθυμή-
  <χ£ΐ. Αότό θέλει ή κακο-μοίρα, κιάμε της λοιπόν τό χατηρι!». Ή γνναϋκα, λοιπόν, εΤταν στό τπετσί τού Την τραβοθοε ή σάρκα τ^ τής εΤταν άτταραί τ—τη γιά νά ,μή ιμσραθεΐ. "0- ττος είναι άτΓαραί~γτη στόν θν θρωπο ή άναπνσή γιά νά ζήσει. Χ»ρις αυτή δέν αίσθανόταν · λά Τό ιμυαλό τού θόλονε. Τό αΤμα τού δέ ζεχ—αινόταν. ΟΙ δυνάμεις τού παραλοθσαν. Τό κΐψι τού χανόταν. Ή στπρτάδα τού ιμυαλού τού χυνόταν δ~ως χύνεται τό »ορασΐ άττό τό τρύ- ττιο βαρέλι. θΰτε δουλειά, ο5- τε ψνχική γαλήνη. Πλάνταζε Έχανε τό θεό άπτό μττροστά τού. Και —ου νά τόν 6ρεΐ; Δέν τόν χοροθσε ό τόπος. "Αν δέ μυριζόταν γυνοίκεια σάρκα, δέν ιμιπ-αροΰσε νά λντρωβεΤ. Αύ τή είταν τό μεγάλο πάθος τού, ττού τόν άκλούθ»)σεν ώς τόν τα φο Ίθν. Πού δέ ιμ—οροθσε νά τό σιχαθεΐ και νά τό άναιμερίσει άπ' τή ζοή τού. (Συνεχίζεται) ,ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΙΜΑ-ΑΤΑ Ι3ΠΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΞΑΝΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΗΣ Π ΤΛΙΝΙΛ "£ιΑ - ΕΝΑ - ΤΕΣΣΕΡΑ., Σώμψωνα μέ αττοκλειστική { μας πληροφορία, ξανοΐρχιζει 4ν τος τού μτν/ός τό γυιρισμα τής ταινΐας «114», πού εΤχε άρχϊ- σει ποότης διχτατορίάς νάγυ ρίζει ή έταιρϊα «Γκρέκα Φίλιμ» τού σκμττατριώτη κ. Μιχάλτ) Λε <ράικτ|. Α4εχιρι τοτε εΤχαν γνριστεΐ τα δύο τρίτα τής ταινίας, την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ■ "' «Η ΑΛΜβΕΙΑ» ΕΒΔΟΛΑΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ■ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ } ΕΔ^Α·Α-^ΡΑΚΛΕΌ ΚΡΗΤΗΣ ' , ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 Τηλ. 280291 (ΜΑΝΟΣ! ΧΑΡΗΣ) ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τεχνική έπιμέλεια: Μανος Μαγριττλής Ήφαίστου 18 9. Ηράκλειον, Κρήτης ΚΑΙ ΤΗ ΡΑΛΛΗ όποία σταμώτησε τό χαυντικό καιθβο—ώς. Στιήν τωρινή της σννεχεια θά γίνη -μερική άνο—ροσαρμο- γή τοθ σεναοίου καί θά συιμπε ριληφθοΰν τα γεγονοτα τής έ· φτοχτίας Ή ταινία αύτη βασΐζεται σέ σενάριο τοΰ γνωστοΰ λογοτέ- χνη Ν Χ^ικρόΐφο: κ«τ! σκηνοθε· σία τοΰ ιταλού Μάριο Μσεραν τέϊ. Ότρερατέρι ήταν καί θά συ νεχίση ό Τζοβάνι Βαριάνο, ένώ στό ύπόλοιπο μέρος τής ταινί άς σκηνοβέτης θά είναι ό "Ελ ληνας κ. Ζιάγκος. Ή ταινία είναι ίστοριικοιτο λιτικοΰ περιεχομένου κα! τταί- ζουν σ' αύτην ττολλοϊ γνοχττοί ήθοποιοί μεταξΰ των οποίων οί εξής: Διον. ΠαΛταγιαννιόπουλος (στό ρόλο τοΰ Καραμανλή) Άλ. Λειβαδείτης (στό ρόλο τοΰ Γεωργίου Παπανδρέου), Γβωργίσ Βασιλειάδον (ένσσρ- κώνει τή φτωχογειτονιά), Πόπη Λάζου καΐ Άλέκος Ζάννας (τό νεαρό ζευγάρι τής ψτωχογειτο νιάς), Ν Τσαχιρί<δης (στό ρό λο τοθ Προφήτη), Μπέτυ Μο σχονά (στόν ρόλο τής ξένης, Ν"* Κιδράκας (στόν ρό- ως),Γιάν. Φέρ^ιης (σέ ίνα ρό¬ λο τού Ζωγρώφου χά] μέλους' μιάς άντιστασιακής οργανώσε ως). Γιάννης Φορμης σέ ίνα ρό λο των γειγονότων τής 7ετίος) Κσίττ» Ράλλη (στό οολο τής Ι¬ διαιτέρας τοΰ Γεωργίου Πο~αν δρέου) καί πολλοί αλλοι νέοι ήβοποιοί. Άνιτιστασιαικά χά) αλλα τραγούδια θά τραγουδήσουν ό Μΐκος Ξυλούρης καί ή Καίτη Ράλλη, ττού είναι συγχοονως ή- θοποιός καί τραγουδίστιρια. Ή τσινία, γενικά, τταρουσιά ζ«ι πολύ ενδιαφέρον, «α! λόγω τοθ θέματός της, μέ τ6 γνωστό αρθρο τού Συντάγματος πού ϊ γινε τό βασικό σύνθηιμα τής Δημοκ,ροπ-ίας, τό θρυλικό «"Ε να — "Ενα — Τέ*—ερα», άλ- λά καί μέ την παρεμβολή ού- τούσιων σκηνων άπό τούς ττρο δικτατορικούς άγώνες καθώς κσί ζωντανές βικηνές άιτό την περίοδο τής χούν—άς. Την έν γένει 4πτ(6λεψη καί πιμέλεια τής ιμεγάλης καί τγο- λύ ένδιαφειρουοιας αυτής ται¬ νίας, Ι,χει ό ϊβιος ό παραγΜ- γός « Μιχάλης Λεφάκης. Η ΤΑΙΝΙΑ ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ ΆνωνΜμη κινηιματογραφική έταιρΦΐα συνέΊστησε πρόσφα- το ό γνωστός παραγωγός Γρη γόρης Κουτελιδάκης γιά τό γύριοιμα τής εγχρωμης ύπ«ρ- —αραγωγής τό «ΑΡΚΑΔΙ» πού θά γυρισθή έξ όλο-κλήρον στήν Κρήτη. Ή ζωη τής έταιρείος θά «ΐ- ναι ΐση μέ τό διάστηιμα πορα γωγής , καί έκμετάλλει— ής τής ταινίας αυτής. Έξ αλλου σέ 15 μερίς ϊρ- χονται στήν Κρήτη οί Ιταλοί τεχνικο! πού θά επιμεληβοΰν την ταινία. "Οπως είναι γνωστό στήν ταινία αυτή θά πρωταγωνι- στήσουν πολλοί γνωστοί ξένοι καί "Ελληνις ήθοποιοί. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Στήν άγαττηιμένη μας άν«- ψιά Δίδα ΧΡΙΣΤΙΝΑΝ Ι. ΤΡΥ ΠΑΚιΗ λαβοΰσαν τό πτυχίον τής Πολιτικόν Μηχανικοΰ Πο- λυτεχνχίου ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ιμέ έ— ίζηλον βαθΐμόν ώς καί την αδειαν έξασκήσεως έιταγγέλ- ιματος παρά τοΰ Ε.Μ. Πολυτε χνείου συγχαίρομεν καί ευχό¬ μεθα αρίστην σταδιοδρομίαν. ΝΙΚΟΣ καί ΝΙΚΗ ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ! ΤΑΒΕΡΝΑ "ΔΙΟΝΥΣΟΣ,, ΠΛΑΊ· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φαγητό σ' ένα δμορφο περιβάλλον ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΓΕΩΠΟΝΟΥ (Τ.νΕΕΒ) ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΔιατΙθενται: Σωλήνες Άλουμινίου Ταχείας Συνδέσεως — Πλαστιωές: ΑΝΤΛΙΕΣ — ΠΟΜΟΝΕΣ — ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ Έγκατατ—άσεις Άρδεύσεοος θερμοκηπίων Άγίου Μηνά 7, — 3ος δροψος — τηλ. 224.479 (Παραπλεύρως ΙΚ Α) νΑν άνήκεχε στούς καλοΰς όδηγούς φυλαχτήτε ά πό τούς ρέτρΐους. ...μέ Νομική ΠροστασΙα ΑΝΑΟ Σέ κάθβ άτύχημα πού όέν φταΤτε ή ΑΒΑΟ σας προστατεύει κσΐ διεκδικεΐ τίς αξιώσεις σας μέ δικηγόρο της ίκλογτΐς σσς . γιά άποζημΐωση έκ τραυματισμοϋ, έπισκΐυή αύτοκινήτου κ.τ.λ. "Ομως ή ΑΒΑΟ σάς ύπερασπΐζίται κι' δταν έσίΐς κάνετ€ κάποιο τροχαΐο ποινικό άδΐκημα ή πσράβαση κ.τ λ. Ή ΑΗΑΟ πληρώνει ώς 150.000 δρχ. όικηγορικά, δικαστικά έξοόα γιά κάθε περίπτωσή σας χωριστά σ' δποια χώρα τής Εύρώπης κι'άν «Τστε Γιά κόβε πληροφορΐο: ΑΚΑΟ ΗΕΙΛΑ5: ΑΧΦΑΑΕΙΑΙ ΝΟΜΙΚΗΧ ΠΡΟΣΤΔΣΙΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗ! ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘ^ .-*- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15-ΤΗΛ.222.651 «ΑΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ» Η ΕΙΣΗΓΗΙΗ ΤΟΥ 1Τ. ΚΑΜΠΕΑΗ Την ττερασμενη Δβυτέρα εγι νέ στήν αϊθοκσα τού «ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ» (στοα Δι»μοτι- «ου μτγάιρου) ή εΐσήγηοτ» τοΰ Σταύιρου Καμπέλη μέ θέμα: «Προβλήματα τής Σύγχρονης Βιοιμηχανικής κοινωνίος». Μετά την άξιολογη -ραγμα- τι«€ά είσήιγηση τοΰ Σταύρου Κα μ—έλη, άκολούθησε συζητήση ττού την διηύθυνε ό γηαμιματέ- ας τοθ Συλλόγου Λευτέρης Κορνάρος. Τότον ή είσήγηση δσο καΐ ή συζητήση πού άκολούθησε με- τσξύ των μελων καΐ ιφίλων- τοθ Συλλόγου, πού εΐχαν γειμίσει την αΐθουσά τού, κράτησαν ά- ιμεΐωτο τό ενδιαφέρον στό δλο άκροατήριΐο. Άφοΰ ό είσηγητιής Ιδκανιε μιά σύντομη ίστορική άναδρομή στήν —ροβιομηχσνική κοινωνία, ψθάνοντας καί σ' αυτήν άχόμη την πρωτόγονη, μ έ ε'να ττνεΰμα —ραχτικό, γι' αΰτό κι' άληθινό ιμαζί, όναφερθτικε στήν βιομη- χανικη περίοδο τής άνθρωτΓΟτη τος, φθάνοντας στό Σήμειρα καί θίνοντας £να — ίνα τα προβλήματά της. Ιδιαιτέρα τόντσε την άντί- δραση τής νέας γενιάς μπρο- στά στό φάντασμα τής συντε λου^ένης άλλοτρίωσης τού άν θρώττεκ κάτω ά—ό την ώφελιμι στική χρήση της ιμηχανής, πού ύττηιρετεϊ τα ανομα ονμφβροντα γνωώντας τόν παράγοντο αν- γωνίας τοθ ποιράγοντα δν- θρωτΓθ, πού τόν μετατιρέ—εί σέ Ενα έργαλεΐο άττό σάρκες καΐ κόκκαλα, άδιαφορώντας γιά την προσωπικάτητά τσυ. Πέρα ά—ό την έλττίδα —ού φέρνει ή αντιδράση τής νέας γενι«ς σ' αυτόν τόν έξανδραπο βισμό τού άνθρώπου, £θεσετό βέμα τής ευθυνής τού «άθε άν· θρώπου, των πνβυματικών Ιδία! τερα άνθρώπων, των έ νων, τής έχκλησίας, των δασκά λων «αί γενικώς κάθε χοινωνι- κου τταράγοντα. Άκούστιγκαν πολλές γνώμες γιά τόν τροπο άντιιμετώπισης μιάς καταστάσεως ττού άγνο- εί τόν ανθρωπο· λύοιεις πού τΓροτάθηκαν ήταν: έπιοτροφή στήν φύση, ό έίνθρωττος νά ξα- ναβρή τόν έαντό τού, Αγώνας ά-ό δλους γιά την -ροστασία τοθ ΤΓεριβάλλοντος κλπ. "Εγιναν ένδιαφέρουσες άνα- δρομές «αί συγκρίσεις, προσε- γμένες παραττ|ρήσ€ΐς. Μία τπρόταο—ι τοθ Γιάννηι Λε μ-ΐτιδάκη υΙοθετήθη<κε ά—ό τό ά κροατήριο: Νά γινει καί στό Ήράκλειο, μέ τή σύστασΊι μιάς έττιτρο—ής, μιά όμάδα τκροστα σίας τοΰ «αταναλωτή. Ό Γραμιμστέσς τού Συλλό¬ γου καί διευθύνων την συζήτη ση Λευτέρης Κορνάρος, ένω ε¬ δήλωσε πώς τό καταστατικό τοΰ Συλλόγου δέν ττιροβλέπεΊ ικατι τέτοιο, δέν άττέκλειιοχ την Μόθε βοηθεία γι' αύτό άπό μέ ρους τοΰ Συλλόγου, άφοΰ αύτό άφοιρά στήν πόλη γι« την ό- ττοία τίλικά —ρέττίΐ νά γίνεται, δ,τι γίνεται. Πρέ—εί, τελειώνοντας, νά —ούμε δτι οί ψίτίΐνές προσπά θειες τοθ Συλλόγου πάνω σέ «αυτά θέιματα νού ιώσηιγοΰνται ντόαποι εΐοπγγηίτές, πρέιτει νά ά—οτελέσουν £να ττοφάδειγμα κι' Ενα ιμάθηιμα καΐ γιά τούς αλλους συλλόγους τής ττόλης. Είναι καιρος πιά νά καταλάβω με δτι, δ,τι εχει ό καθένας μας ίχιι ύποχιρέωση νά τό κοινωνι- *οποιήοτ), βοηθώντας τούς βλ- λους, άημονιζόμενος μέ τούς αλλους. Μόνο ε-τσι θά φθάσω- με καί στό «δλοι μαζΐ», κάτι δηλαδή πού πράττει νά άποτε· λέση κοινό στόχο Κ Λ. ΑΥΤΟΚΙ5ΪΗΤΑ ΓΙΤΚΟΕΝ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ εΧ 2200 — εΧ 2000 — 6$ 5ΡΕΟΙΑί _ ΑΜΙ 8 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣηΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ $ΙΕί0Ο Α.Ε. ΣΥΓΓΡΟΥ 100 — ΑΘΗΝΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ καιιτ. καρούζος ΧΑΝΔΑΚΟΣ 6 — Τηλ. 285.811 ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΙΤκΟΕΝ Νυφικά ύψηλής τΤΌΐότητος ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Παραπλεύρως εΚατράντζου» Τηλέφωνον 283.428 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Γιά δλους έσδς πού καταλαβαΐν—ε -ΐτόσο ά~αραΙττρτ) είναι στήν έποχή μας μι« ξένη γλώσσα: ΤΟ «ΡΗΟΗΟΒίΟΤ» 8ΟΡΕΗ ΕΝΟίΙδΗ Τώρα καΐ στΑν ΚρΑΐη Μέ τό μονοδικό διπλά ήχογραφτ|μένο τού σνστηιια, έξ Ολο¬ κλήρου στά βτούντιο τοθ Β.Β.Ο., τής Αγγλίας. 5 000 λέξίΐς 7.500 Ιδιοματισμοί καΐ προτάσιις 125 περιεκτικότατα μαθήματα ΠΤΥΧΙΟ ΡΚΟΒΊΟΙΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗ! Είναι 4 φορές ττληράστερο καί 7 φορές Φθηνότερο. Κυριολεκτικά ύττερταχείας όςμοτθήνσεως, καττάλληλο καΐ προσαρμοσμένο στίς άνάγκες τού καθ* άτόμου, άσχέτως μορφώσεως καΐ ήλικίας. ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ γ.ά δωρεάν έττΐδειξη στβν κ.: ΜΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΗΝ ΤΗΛ. 284.185 — 285.020 πυ στό «χτάοττ|μα ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΕΡΑΚΗ (· "Υστερβ άπό δύο έβδομάδων άιάκονΐα — λόγω εορτήν —, ή στήλη έττανέρχτται... δρΐιμύτ«ρη· _ ^ - Καί άψοθ εύχηθεϊ στούς αναγνώστες της δ τ, έσ.βυμουν γ,ο τόν κα,ΐίύργ,ο^ρόνο, άρχίζε. τα «κούς - ^ύς»τ~ 197β^4 την ϊδ.α καλοπροαίρετη διαθέση τοθ χρόνου, που... σε χράνσυς! έ" • Πραγματικάς σάλος δημ·ουργήβη«« *ττο την > Γ*
  φ,μερίδας μας. τη σχετ,κή μέ τόν «Κόσ,μο καί τόν^πό
  σμο»; πού πά«. νά μετατρέψη τό Ήράκλε.ο σέ Λάς Ιϋγκος.
  "Ενός σχετικός διάλογος, ηταν ό εξής:
  Λέει ενας χαρτοπαίχτης, στόν άλλον: _
  — Λές, ό μπαγάσας, (καί Φυσικά έννοουσε τ6 «ιενβνντη
  μας) νά Ύ9*ΐη καί όνό,ματα;
  — Δέν άποκλείεται, (άΐττβντα ά άλλος).
  — Δέν βαρυέσαι, μήπ«ς δέ» ·»άς ξέρουν, άλλα να: «λλο να
  σέ ξέρουν κι* βλλο νά σ' εχουν... γραμμένο! _________
  9 Για να μ,τή οί μερικά «οστέκια» ό διευθυντής μας, χρειά-
  στηκ« νά μεταμφιεσθή σέ... Τ^'ο κουμορτζή.
  Δέν έ>τανε δ,μως αύτό. "Επρεπε νά παίξη κιόλας.
  •Α-οτέλεσ>μ«, άπό τίς ζαριές πού... 2ρριξ«, να τοθ... ρίψουν
  Κβτά χϊλιες έξακοσιες δραχμες ίξ«, τόν προυπολογιοιμό τού.
  'Ελ-ίζει ομως νά τόν... Ισοσκελίση, γιατί πιστεύει δτι ού-
  τος πού τού τα πήρε θά τοΰ τα επιστρέψη,, δτα» μάθη πώς ό
  «(μέγας κου,μαρτζής» (δπτι»ς παρουσιάστηκ* ό συμ-αίχτής
  τού), δέν η"ταν ί[λλος άπό τόν διευθυντή μος, πού γιά πρώτη
  ♦ορά ϊπαιξε ζάρια.
  Κι' αμ«ς τόν... κόλωσε (τί σοΰ «Τναι τό δη,μοσιβγβαΦιιιο
  θράσος) δταν τού πρότεινε πόστα... δώδβκα χιλιάδες!
  ΕότυχΔς βέβα.ια γιατί αν την πήγαινε, βά.. ξβμασκαρονότον
  ή ύπόθεση, τίς οίδε μέ ποιές... συνέπ*ι«ς.
  φ Τό έπεισόδιο πού έκανε εναντίον τού διιυθυντή μας ό γνω¬
  στάς καί μή έξαιρετέος «Ίδεολόγος ΒασιλοΦρων» ϊ—*ς
  «ροντοφώνησε ό ϊδιος, κιατά την ίπτοδοχη τοΰ κ. Μηττσ—όχη
  στό όχροδρόμ.ο Ηρακλείου, εβωσε άφορμή σέ πολλούς διαλό.
  γους, μετοιξύ των παρισταμένων.
  "Ενας άπό τούς πιό έπιτυχτ»μένους ήταν ό εξής:
  __ Καλά, μάς είπε δτι είναι... Ίδεολόγος Βασιλικβς, αλλά
  δέν μάς έξεκαθάρ·ισ€ αν είναι άπ6 τούς ανιδρους <ί τούς ΐτοτι- σΤικούς. __"Αστονε μ»ρέ νά λέη δ,τι θέλει αύτός καί στήν ήλικία ΐτού είναι, παίζει άιιομη τή»... τρομπέτα τού. Γιά δσους δέν γνωρίζουν, μεταξύ των... έθνικών δραστηριο- τήτων τού Ιδεολόγου Βοοσιλόφρονος. συμπεριλαμβάνονταν καΐ τό σάλπισιμα στή Νορμαχία καί κατά την κατοχή την ώρα της άνυφώσεως καί ύττοστολής τής σηιμαϊας. φ "Αλλος 2νας σχετικός διάλογος ήταν ό παρακάτω: — Μά τί τίβελε τώρα ό δηλώσας Ίδΐβλόγος Βασιλόφρονας, νά ψωνάζη καί νά σκουντά πρβκλτιτικά τόν Χάρτ», διταν τοΰ ζή- τησε έ^τνγήισεις γιά τίς ό—-ε ι λές; — Φαΐνεται πώς θέλει νά ιβανη κα) τόν νταή, γιοπι πίρασε καιρός πολύς άπό τοτε πού τόν... φουσκώσανε στό ξύλο οί άντάρτες τού Μπταντουβά καί τού Γιαννακάκη, πού τόν.. μι- κροτΓαρεξηγήσανί γιά τίς... ,μικροσχέσεις τού μέ τους Γ«ρ(ΐα- νούς. Ξύλο γερό οττως λένε δσοι τό θυμούνται. Ξύλο πολύ, γο«άρι στό γομάρι! Μήττως τό ξέχασ* πραγματικά ό «Ίδεολόγος Βασιλικός» καί θέλει νά τοΰ τό θιιμίσω, μαζί μέ πολλά αλλα τής Κατοχής, Γεριμανικής καί Χουντικής; Δέν λέω, μοιάζει βεβαία μέ τούς... ροπαλοφορους τού Στέ· ΐμοττος, άλλά άττ' δ,τι ξέρω, δέν τό ϋχει στ>«ύσει (τό ρόπαλο)
  ιμέχρι τώρα ό ΐδιος σέ κανένα. "Αλλοι καΐ κνρίως οί Κρονσα-
  νιώτες, τοΰ τό σηκώσανε στήν δική τού πλατή, πού πραγματι
  κά σηκώνει δατως κι' ό... Νικολής τού!
  Όνομα καί πράμμα!...
  Μητσοτακη,
  Ο Περίπου 100 ήσαν δσοι καλωσόρισαν τόν κ.
  στήν πρόσφατη επίσκεψή τού στό Ήράκλειο.
  Καί ήσαν διαφόρων πολιτικών, οίκονοιμικών καϊ κοινωνικήν
  όιμάδων.
  "Αν τολμήση κανείς την ποσοστιαία έ~ί τ»ν 100 αυτών όνσ
  λογία, δέν θά πέση £ξω αν την διανείμη ώς εξής, άπό πολιτι-
  κής πλει«ράς.
  55
  15
  20
  1
  1
  ο
  3
  5
  'Ενωσοκεντρί,τες
  •Ερειτζήδες
  Νεοδηιμοκράτες
  Πασοκατζήδίς
  'ΕδαΤτες
  Κομμουνιστάς
  'Απροσδιόριστοι
  'Αν*|άρτητοι
  Λβωφ. Διΐι-οσυνης — Ηράκλειον
  Σύνολον 100
  Πέραν δμως άπό την τττχρα-ονω πολιτική άναλοτίβ, ιτρειιχι
  νά άναφερθη δτι παραβρΐθήκανε.: 1, τουλάχιστον, Βασιλικός
  καί μάλιστα... Ίδεολόγος καί 3... Μασόνοι.
  Τα -αρο—άνω νομίζω πώς βά βοηβήσοι/ν τόν κ. ΜιντσοτόΜη,
  στή νέα τού προσπαθεία νά... ένώση τίς ό—ο*ολλημμένες δη-
  ΐμοκρατικές δυνάμεις.
  Τί γυρεύουν διμως στήν προσπαθεία τού αυτή κα» οί... σκο
  τεινές δυνάμεις;
  • Ό Ιδιότυπος φιλόσοφος καί συ,μπαθέστατος φίλος τής στή
  λης ΝΙΚ—.ΠΑΧ, μάς έστειλε την παρακάτω σκέφη:
  — Νά σηκωθοΰνε οί 'Αμερικανοί νά πάνε στά σπίτια τβκς
  και οί χωρ ι κοί στά χωρία τους. "Ετσι θά πάψουν να ύποθέ-
  Ρ»υνοΙ Ήρακλειώτες καί άπό τίς δυό αυτές κοττιιγορίβς βηίισ-
  δή άττό τα... «Άμερικανάχια».
  •Εσιϊς τί λέτε;
  Έμεϊς: ΝΟ 0ΟΜΕΝΤ5... ν
  τοθ
  • Γύρω άπό την καταγγελία, τή σχβτική μέ την υπόβεστι τοθ
  «Κε«κ — Μπομ-ο», πού σνμφωνα μ' αυτήν ή παρατ»γβς έτοι-
  »·α δεν δινει τα υποσχιθέντα ψιογνητόφωνα, κά—>ιος άδιόρθω-
  Τος λογοτπχίχτης εΐπ*:
  Γ" ^_ *"ρ6**ιτο Υ·« δ,τιδήτΓθτε αλλο. βά λέγοιμε. «*>-
  Ρβια. -λΛκκ». χτην -ερί—,,-η 5,,^ πρέτρ£1 ^ ^,.
  «Ιΐραία.... μαγνητοταινία».
  Τί *οΰ είναι «ύτοΐ ο λογ«-«ίχτ€ς...
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  είδος ύλοτομίας θά - . Γκριδώς τό κσ-
  τιρΐονι, στή σειρά τού 8ΤΙΗ_: άττό τα μ<- μέχρι τα Ι διαθετοαλε ακοααη: ψρ^αϊ;:11"^2 —π|νωτιουσ γερμανιασ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΑΠΟΝΙΑΣ « ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΔΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Ο.Ε. ε« 'Αρκαδίου — Κυρίλλου Λουκάρβως 15 ·%·- 282124
  ΙΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1976
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΔΑΗ·ΙΙΑΙ( ΚΡΗΤΗΣ
  ΖΙΛΙΑΑ 9
  ΛΕΪ8ΕΡ0
  0_ ΜΑΣ ΓΡΛΦΟνν
  ΟΙΑΐνΑΓινα.ΤΕΣΜΑ-
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ
  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑ ΤΟ Ι.Κ.Α.
  Άξιότιμοι κύριοι Ύπουργοί
  Προίδρίβς Κυβερνήσεως
  ΟΙικονοιμικΔν καί
  Άπασχολήσεως
  ΕΧμβι £νας Φτωχός Δημόσι
  ος ώ—άλληλος σί ύττηρεσΐα
  τοδ ΙΚΑ μέ έξαβτή υ—ηρχσία
  «αί έργάζομαι καί κόπον άλ-
  λοθ ·μέ ώριαία άντιμισβία γιά
  νά μπορίσω νά ζήσω. Σός κα
  ταγγέλλω 8τι εΤναι ττολύ βαρύ
  ιμιά κοβαρίστρια νά ξ«π·ερνά
  τόν μισβό μου καί νά μην έρ-
  γβζ—βι οί/τ* 4 δρες την ήμέ
  οβν.
  'Εξηκρίβωσα ά—6 την Νο-
  μαρχίας ττώς μέ διαταγές σ-ας
  πέρνουν δρχ. 34,50 την ώραν.
  ΑΙ διαταγάς σας τίς οποίες
  βρήκα στήν εφημερίδα τής Κυ
  βερνήσεως 44109)6910 τού
  1974 κα( 30399)5444 τού
  1975 Εχουν παρχρμηνειυβεΐ χά
  ριστικώς άπό τ ούς προϊστα-
  μένους καί ένώ σαφώς όρίζε-
  ται τό ώράριόν τους 5ωρο καί
  ότι δσες εργάζωντο κ—■ά πλη
  ρες ώράριον Δημόσιον ύπηρε-
  σιών θά έξακολουθοΰν νά τό
  £χουν, οί προϊστάμενοι έκχαβα
  ρκΓτοϊ κακώς τούς δικαιολο-
  γοΰν 8ωρον άποχτχόλησιν.
  Κα) Σός έρωτώ ποία ύ-ηρ*
  σία έργάζε,ται κατ' ανώτατον
  όριον πέραν των 6 — 6,1)2
  ώρών,· "Ολην την ημέραν κό>
  θονται καί ΠΛΕΚΟΥΝ. Φρον-
  τίσετ* νά καθορισθή ενιαίον
  τό ώράριον δι* δλας τάς κατη
  γορίβς καί υπηρεσίας κ α! ε¬
  άν δέν ί—αρκοθν τότε αί διά¬
  φοραι υπηρεσίαι άφοΰ δικαιο-
  λογησουν την άνετΓαρ*χιαν άς
  ΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ καί δλλες ω-
  στε, νά ψότνε κα! αύτές λίγο
  ψο,μί, ή έργασΡα τους θά άμοί
  βεται άττό τίς διαφορές των
  αλλων καί ή απόδοσις των θά
  φαίνχται στήν ττράξι, αύτές
  πού σημερον εχαυν ο—οκλει-
  ββεΐ γιατί δέν σουσουραδ!-
  ζουν στούς εκάστοτε μ-εσά-
  ζοντες.
  Είναι μεγάλη άμάρτια σέ
  ώρισ,μέντς Δημόσκς 'Υπηρ*σϊ
  ες νά έ>γά<εται μιά καθαρί- στρια μέ καθορισμένον ώρά¬ ριον 3 ώρών καί να βγάζη δ- λη την δουλειά καί σέ άλλας νά ύ-άρχονν 4—& κιαθαρΐστρι ες καί νά — αίρνουν δωρον Χ 34,50 δρχ., καθ* ήν στιγμήν πέραν των 4 ώρών δέν άποδί δουν τίττοτε, οί δέ ΠροΤστάμε νοι διότι έ'χουν ττροσωτΓΐκα ώφέλη καί άκατανομαστες σχέ σεις νά ιταρερμηνεύονν τάς διαταγάς Σας κα) νά τούς δι ικαιολογοΰν βωρον χάρις Ε¬ ΛΕΓΧΟΝ τής ΝΟΜΑΡΧΙΑΙ. "Ας καταλογισθοΰν σέ όρι- σμένονς τουλάχιστον ή πέραν τού ώραρίου εκάστης ΰπηρεσί ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΙΝΟΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ ΕΠΙΠΛΛ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΙΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΖ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΙ ΣΑΛΟΝ ΙΑ ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΙ ΣΚΡΙΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΟΗΚΑΙ ΠΟΡΤ — ΜΑΝΤίΙ ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΙ ΝΤΙΒΑΝΙΑ ΣΥΝΘΕΤΑ — ΕΠΙΠΛΑ ΜΒΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΠΡίΥΓΟΠΟΡΙΑΚΑΙ ΙΔΕΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤΟΜ& ΡΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΟΣΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ- ΤΕΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣλνΟΣ άς αδικαιολόγητος και ανευ ό ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ ΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ- ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΛΕΤΉΜΕΝΗ, ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΛΓΗ ΣΩΣΤΉ —Τα ίπιπλα μας χαλύπτουν δλες τίς άνάγκες τοδ συγχρόνου ; σπιτιοθ. —Μεταφέρομε χά εϊδη μας δπου μας ζητηθοΰν. —Τα προΐοντα μας διακρίνη ή ποιότης χαΐ ή χαμηλή τιμή. —Έλέγξατβ χαΐ χρίνατε την προσπαθεία μας. —Προτιμήστε μας γιά τό συμφέρον σας. ι ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 5ον χιλ. όδοθ Ηρακλείου Μοιρών Τηλ. 280689 ΕΚΘΕΣΙΣ Α' Πλατείαι Άρκαδίου Τηλ. 284759 ΕΚΘΕΣΙΣ Β' Μανουσογιβννη—Πλατεΐα Άρκαδίου Τηλ.289160 Καί τώρα!.. Πανευρωπαϊκή τηΑεόραση ΡΗΙίΙΡδ ΤΗΑΝδ-ΕΙ-ΕΟΤΒΟΝΙΟ ΜΕΜΟ-ΤυΝΕ μέ συνεργασία 7 χωρών Ή διίθνής τεχνολονικη παντοδυναμΐα της ΡΗΗ.ΙΡ3 6Ινει τώρα τους άαυλληπτους καρπους της' Είναι ή ώρο1 Ή μνημπωδης προσπάθΐια όλόκληρων χρόνων παρα&Ινει οτην κρίση των καταναλωτών την έκπληκτι- «οτερη τηλεόραση της ίποχής μας Την πανευρωπαική τηλΐόραση ΡΗΙίΙΡβ ΤΗΑΝ5 -ΕίΕΟΤΗΟΝΙΟ ΜΕΜΟ,- ΤύΝΕ. δημΐουργΐα της πολυχρονης κοι &αηανηρης β"· νεργαοΐας ίττνώ χωρών Ι Των π<6 ηροηγμένων της Ευρωπηςι ΆποτίλΕομα ' θ.τι περισσόιερο μίχρι οήμερα άποΐτηοαν οί "Ελλη¬ νος καταναλωτάς οπώ την Ευραιπαική Τΐχνολογΐο τώρα τό ίχούν' Χώρες που αυνερνοστηκαν ΡΗΙίΙΡδ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ: Βελτίωσι την διαανεια της εΐκονας καί μπορΐϊτΕ την ήμίρα νά χαιρε- <πε τό πρόγραμμο οά νώ' ναι νύχτα Κι' ακώμη "Ε&ωοε 110 μοιρες δνοιγμα στήν όθόνΓΐ κα» μηορθτε ν6 0λεπε- τε ίνετο κι άπό τό πλάιΙ ΡΗΙίΙΡδ ΑΓΓΛΙΑΣ: ΒελτΙωοε τό. κυκλωμα- τα ήχου - οικθνας «αι τα διαχωρΗθε1 Πού σημαινει ότι οθτΐ ό ήχος μπορει πιά νό ΐνοχλήοη την εΐκόνα οθτε ή •Οιβνο τόν Αχο Γινονται οί λήψεις ξεχιορισταΙ ΡΗΙίΙΡ5 ΑΥΣΤΡΙΑΣ: ΒελτΙωοο τή λήψη Οί ουνθηκες γι,ωφυοικων ίμποδΐων καί καιρικών ουνθη- κωνΐ Τελειοποιηοε τό ψημιομένβ ΚΝΙΡΡ, που ίνισχυ· 8ΐ την αδυνατη λήψη (Ή ΑυστρΙο όπως καί Λ'Ελλύδα. είναι χωρα όρεινή) ΡΗΙίΙΡ5 ΣΟΥΗΔΙΑΣ: Βελτίωσε τη διαβά- θμιοη των τόνων αυί,ύνοντας ίτοι την πλαοτιιςότητα της εικόνος ΡΗΙίΙΡδ ΕΛΒΕΤΙΑΣ: βελτκ*» την ήλε- κτρονική όντοχή τού δίκτη άντικαθιοτωντας τίς λυχνΙ- ες μί εΐδικό. τρανζΐστορς και 10 (Όλοκληρωμίνα κυ- κλωματα) 'ΕΓ.Ιοης οπλουστευσε την θυντήρηση Όρι- αμένα μίρη που άπαιτοΰοαν έπέμβαβτ) μεοα στόν δίκτη τωρα βγαΐνουν καί οντικαθΐστανται μέ καινουργιαΙ ΡΗΙίΙΡδ ΔΑΝΙΑΣ: ΒελτΙωοε τόν ουντονι- ομό) Άπίκλειοε τόν γιά όποιοδήποτε λόγο τυχαΐο άπο- ουντονιομό μί την βημιοοργΐα ■χειριοτηρΐοο ασφα¬ λείας - ΡΗΙίΙΡδ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: ΒεΑτΐωσε την κοτανόλωοη ρευμοτος μειωνοντος την στο μιοοΙ Γιά την νεα πανευρωπαικπ τηλεόραση ΡΗΙίΙΡ3. κα- βε προηγμίνη χωρα της Ευρωπης ϊδωοε τόν καλύτερο τεχνολογικό ίαυτθ της. Αποιιτήοτί την. ΡΗΙίΙΡδ γης φς έργασ-ία καί τότί θα &τη πώς δλοι θά κάνουν την δουλειά τους σωστή. Δώσε, τε έντολή στούς ΝΟΜΑΡΧΑΣ νά έλέγξουν ή νά «κχβοοίσοι/ν ωρισμένον ώράριον δι* δλας τάς ύττηρίαίας, ή ανάλογον δι' ίικάο-την ϊπτηρεσίαν χωρι- στά καί θα δήτι δτι θα έκλει- ψουν τα σχόλια καί αί τταρβ- νο,μίαι έφ' δθΌ>ν όιμιλούμίν καί
  ττερ! μέτρον λιτότητος.
  Σάς Εύχαριο-τώ
  ΝΙΚ. ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ
  Ύττώλληλος ΙΚΑ
  Ηράκλειον
  ΑΡΙΣΤΟΜ. ΣΥΣΚΑΚΗΣ
  ΠΑΤΙ ΨΗΦΙΖΩ 0X1
  α.— Γιά νά μ», μεΛατραττη,
  τ{ «αλλίτβρσ γιΑ νά ττΑψΐ) νά εί
  ναι ή Κρήττ) μιτοφουτ<χττοβτ(κη «αι νά μή «ινδυνευη) μέ την ττρώ τη τουφεκιά έ«ός ιμελλοντικοΰ ττόλϊμον (πού «Λχομαι νά μή γ νη) νά μεταβληθή σέ τόττο έρ« πί«ν. <Μ 34Τ 3002 ΟΗ 34Τ 3000 34 ■ ΗΟ Η 24 Β 360 17 Β 320 12 Β 312 β.— Γιά νά νήν είναι ή Κρή τη μας όρμητήριο καί Φωλια ό -οιουδήποτε ξένου <{ ντό-ιου ττού επιβουλεύεται πρώτα την έλουθβρία καί ΰο-τειρα τα οΤκονο μι«οα άγαθά των μικράν λβών γ.— Γιά νά μην άλλοιωθη ό χαρακτήρος μας σάν λαόν της Κήτίκ καί σάν 'Ελλτννιων, νά ατηβήσομε τόν λαϊκόμοςττο λιτιοιμό. Είναι «ανερο —ώς ο 'Αμερικανοί έκπος α-ό τίς βά- ΐις μοταφέρονιτ στήν Κρήτη μας καί τόν τρόπον ζωης τους ττού δέν τσιριώζει (μάλΑον ϊρ- χεται σέ βντί&εστ)) μέ τον τρό ττο ζο*ης των Κ«ΜντΐΜ>>νι.
  «.—. Γιά νά μή ττάθΐ* ή Κρή
  τη δ/τι £ιταθε καί 4 Κύττρος,
  ττΌΟ οί Άμβρικώνοι έκμετολλεύ
  τηκαν τόν οικβινισμό των Τούρ
  κβ»ν καί τό γεγονος δτι «Τχαν
  ττετυχβι νά έγκαταστησουν στην
  'Αθήνα την δουλη τους δικτα-
  τορία καί ξεβ— ίτωσαν 200.000
  "Ελληνβς καί <{δη -ροωβοϋν τή διχοτόμφ—. Γι' αύτά καί γιβ αλλα ιτολ- λά ψηφ(ς»: ΟΧΙ στίς Βάσχις. Τέλος ευχομαι στην «'Αλή- θίΐο» χρόνια -ολλά καί νά συ νβχΐση ύ6 Ιργο -ου ανέλαβε. ΣΥΣΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜ. Φοιτηττής Μαθτ>ματτικών
  Σκ£ψ<;ΐ8 μ6 άπΑα Αόγια ΠΑ0Υ2.Ι0Ι, ΠΟΥ ΤΟ Π Α ΤΕ; Τοϋ κ. ΚΩΣ.ΤΑ ΛΑΊ-ΔΗ Η ΠΒΝΝΑ ενός ιτοθ γρο>ει,: κουτός ό Πλώστης μας δσο έ-
  ΧΡΟΟΎ& συνήθως ττερισσότίθί»; .μος τα έξι—νόιτοιδα της σήμε
  «ΐηγτισεις όητ' δτι έννοα, κατά
  το γρόφιμο ενός δφθρου. ΓιατΙ
  Ζωή στιμαίνει ϊύναμκς, οτταρξι
  καί όντβτΐϊτα καί τό ττότν είναι
  νά κατακτηθοΰν στήν ττρώξη
  ούτές οί θέσεις τού Λνβρώπου.
  Διίττι ίτσι καί μόνον Ιίτσι, υά
  δώατονν τόν όλοκληρωμένο αννοο»
  τ», αυτόν πού άξίζει νά βρίσκε
  ται σ' αυτόν τόν κόσμο, έπβιδή
  δέν ϋχασε τίττοτχ κι' δταν ζοθ-
  σε κι' δταν ττεβαίνει. Βεβαία
  χρ«ι<5ίζεται αγώνας κβϊ ττάνω άπ' δλα αγώνας σωο-τός, δίκαι ος, τίμιος, εΐλικρινής κα) θαρ- ραλέος. Καί σάν τέτοιος πρέ- πει νά «Τναι άληθιχος —υτμά- χος, σωστός λέοντας τής ζ»ής. "Ο^μκύζ -ου, ποιοΐ καί ττόσοι οί έκλβκτοί; Ποίος βάζει κάτω τούς δώδεκα δθλονς τού Ήρα- λέους καί γίντται 'Ηρακλής; Ποίος σκέτ—εται τόσο όρθά δ¬ σο νά δυνηβή νά διατάσση «δ- ρη μεθιο-τάνίΐν;» 'ΝΑναι «μως τόσο ουσκολο; Ναναι 6όρος άβάστακιτο κι ά- σήκ«το; Μ' αν ήσαν Ετσι ήτο ποτε" δυνατόν νά τόν άντέξη ό δνθροπος; ξη ποορατεντωμέ- ρμ νο σκοινί στιά. "Ενας τταροοψορ τέμενος άνθρ«~ος άττό κοινωνι κβ, πολιτικιά, ττνουματικά βάρη θδόλ , μ ρη ρνε όλοταχώς τό/ κατήφο Ρθ, κ ι ή ζ«η τοι, ^^ χο^^ "Αλλωστε λέ,τε νά είναι τόσο ΕΚΑΗΛΟΣΗ ΤΟΝ ΚΡΗΤΟΚΙ ΦΟΙΤΗΤΟΝ ΠΑΤΡΟΜ Σήμερα τό βράδυ, ό Φοιτη- τικός — εργατικάς βιασος «Νία Γβνιά» τής Πάτρας, βά δώση δυό παροστάσεις 7 καί 10 4ΐ.μ. στό κΝτορέ», μέ τό άντΐφασιστικο έργ>ο τοθ Μ.
  Μττρέχτ: «ΤΡΟΜΟΣ ΚΑΙ Α-
  ΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Γ' ΡΑΪΧ».
  Την εκδηλώση διοργανώνει
  ό Σύλλογος Κ#ητών Φοιτητών
  τής Πάτρας.
  Π1Ρ1ΤΠΝΕΤΑΙ
  Ο ΠΛΓΚΡΗΤΙΟΙ
  ΑΙΑΓΟΝΙίΜΟΣ
  ΤΡΑΓΟΥΑΙΟΥ
  Ό Α' Παγκρήτιος Δ ι αγων ι
  σμός Τραγουδιου, πού ίχομε
  ^8η άναγγίιλλίΐ, καί στόν ό*
  ποΐο Εχουν δηλώσει συμμετοχή
  άρχεται, παρατείνεται γιά δυό
  ιμήνβς.
  ΟΙ ένδιαφερόμενοι μποροΰν
  νά ά—ευβύνονται γιά συμ μετ ο
  χή κα! πληροφορίες στά γρα»
  Φεϊα τής εφημερίδας μας ήνά
  τηλεφωνοΰν στό 280-291.
  Ο ΙΩΑιΝιΜΗΣ ΜΛΓΟΛΙΛΚΗΙ
  Άν*ιπρ6σωποΒ "
  ΡΗΐυΡδ
  καί χαρούμονο «6 1976
  ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  "ΣΤΑΜΝΑ»
  Τηλ. 286-106
  Κόιθβ βράδυ
  ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ
  ΜΑΙΡΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ
  ρον τόν θεωροΰμε; Κι δμως «ή
  ζωη σννεχίζετσι». Μόνο πού συ
  νχχιζεται βχαρσ, φνχρ«, αγων ι
  ώδικα, κούφια καί ταρανιμενα.
  Κ ι αύτό το βλέττομε κάθε μερά,
  μέ τούς γνρω — γύρ« πολέ-
  μους, τις ληστεΐες, τίς τρομο-
  ρβτίες, τίς άτταγ««γές, τούς
  βιθσμούς.
  'Ανηονχος ό σηιμϋρινος αν-
  βροττος, ΓΥΨηΜιΕΝΟΣ έκ συ-
  στήματος, άδικημένος σέ ύλικά
  μέσα, ττον>αγγ«νΐιοπμίνος ο—ό
  όντότητα, λειψανδρικός καί &·
  χάρις εχει χάσει κυριολεκτικά
  τόν έαυτό τού. *Έμ«ινε κνριο-
  λεκτιικά άκυβέρνητος σέρνοντας
  ιμαζί τού ιμονο θρύψαλα ζωης
  καί γεννήματα θαναττου.
  Τί «ορϊμα!!! Μάσοι άετός
  μέ τό δικσίωμα νά έξουσιάζεις
  δλο τόν κόσμο και τόν όλικό
  καΐ τόν πνχυματικό γιά μιά κα
  τάκτηση όλοκληριωμένιης ιμορφής
  ζ«ής κ ι ΐον ναχης γίνη έκού-
  σια ένα -λαδά>ό ανθρωττάκι
  καί σκουλίκι σωστό. Άλήθεια,
  6ρέ άνβρωττοειδές, ττ«ς κοττήν-
  τησες Ετσι νά σοθ ορίζτ» ή
  ΰλη τό τί βά κάμης, τό ποΰ θά
  πάς, τό ττώς βά κινηθής; Πάς
  ϊγινβς Ετσι ρομπότ καί κατα
  β-τρέφης τόν ήρεμο έσ»τερικό
  σου ανθρωττο, τό μεγαλειώδη
  έαυτό σου κα) την Θεια σου
  καταγ«γή; Γί»ς δέν φοβά-
  σαι την καταργήση τής ζωής
  καί τόν δλεβρο τοϋ θανατου,
  δταν γίνεσαι αδικος, —όρνος,
  έκΐμβταΑλτυτής, σκληρός, άπαν
  θρωπος, έλ«εινος καί τρισά-
  θλιος και βάζεις σκέττασμα
  τό πέττλο τής ϋλης γιά νά κα
  λύψης τίς βραιμιές σου αύ¬
  τές; Ρώτησες τί γίντται γύ-
  ρα σου; ~.χνας πώς τα δικαι
  ώματά σου νά τρώς, νά ένο-
  χλής και νά ό—στάσης βρί-
  σχονται μέχρι των όρίων έκ<) ν«ν πού δέν πρέπει νά πεινα, νά διιψά, νά ένοχλήται καί νά κινήται ό αλλος; Ποίος σοΰ «Τ—ε έσένα πλούσιε πώς δταν πεινοϋν, άνησυχοΰν, υπο φΐρουν καί τρισαθλιόνονται οί γύρω σου ί άπό άνάγκη ή ά—ό έλλειματικό ύπολογισμό περί όρθής θέσεως ζωής, μττο ρεΐς σύ νά εΤσαι ησυχος, ήρε ιμος, «υτυχισιμένος; Γιατι δέν σκέπτεσαι πώς αύτά τα κάτι ΑΛΚΗΣ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Χειροϋργος -Ούρολόγος Δρ τοθ Πανεπιστημίου ΙΝΝ8- ΒΗϋΟΚ τέως Έ-.μελητί|ς τοθ δΤ. Ν. ΗΟδΡΙΤνΑ- (Δ. Γερμα- νίας) ασχοληθείς κσΐ είς την ούρολογίαν Παίδων. Έγχατα- σταθεΐς μονίμως είς Ηράκλειον δέχεται είς τό Ιατρείον τού, Πάροδος Λασιθίου 5 (Βαλΐδέ Τζαμί) τηλ. 222.068 καί κλινι- κή «ΕΥΑΓΤΕΛΙΣΜΟΣ» τηλ. Ι.ΑΜΗϋ ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ Ίατρ6$ Χειρονργό$ Δέχιται είς την κλινι¬ κήν ΐθν; Άν»ος Παν- τελιήμοον. τέτοια σον κουτά σκειττικιοτι ικά είναι όλακληρες κα) σΐγου- ρ*ς ύδρογονοβοιιβες, πού το· ποθετοΰνται στά —όδια σον; Ποΰ τό πάτε, βρέ μαγγό- παιδα πλουσιάκηδες; Στόν ά- ετονυχισμό σας, στήν σκληρό τητά σας, στή δύνομι τοθ χρη ιματος, στ)ς κομπίνες σας στίς έκ,με.ταλλχυτικές σας Ικα νότητες, στήν δεξιοτεχνία τής υπόγειας και Οπουλης πολιτι «ής σας ή στήν δυνατή θέσι σας; 'Αλλά γιόι ποία βέσι έλπί ζίτε; "Οταν καθεται κανιϊς σ' Ινα κομμάτι γής κα) τό $δαφος είναι σάπιο άπό άνηθι κότητα, δυστυχία, ττείνα, φτώ χεια, πορνεία, χασισοποτία κλπ., είναι δυνατόν νά μην υ¬ ποχωρήση αυτή ή γής τότε; Γιατι, άλήθεια, δέν αννίρχΐ σθε πιά; Γιατι δέν άρπδτε σάν ανδρες καί σάν όλοκληρω μένοι ανθρωποί την ΜιΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗΜΕΝΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ καί γιατι δέν καθαρίζετε μ' αυτήν την λασπομένη αώλή σας, νά σωθή™ κι' έσεϊς καί τα παιδία σας, άπό τόν δλε- θρο καί τόν επερχόμενο άφανι σιμό; Πώς την ση,κώνετε την τόση σας βλακεντία άδραντ,ια καί άφανίζετε την λαμπρό- τητα τής χβεσινής ζωής, κατα κρεουργεϊτε την «σήμερον» κα) καταβαραθρώνετκ γιά ά- Φανισμό τό «αυριον»; Πότε βά όπακούσετι στό «δι¬ καιοσύνην μαθΐτε οί ένοικοδν- τες επί τής Γής» γιά νά κ«ρ- δίσετε κα) νά κχρδιθή τό «πάν»; ΚΩΣΤΑΣ ΑΑΙΔΗΣ Η ΠΙΤΤΑ ΤΟΥ "ΤΕΝΝΙΣ,, ΣΗΜΕΡΑ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΩΡΑ 9.30 Μ.Μ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΧΩΡΗ Σ Ε Ι Σ : Ε) Γ — Ο) Γ «ΚΥΔΩΝ» ΕΚ ΣΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 μ.μ. — ΔΕΥΤΕΡΑ 9 μ.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 7 μ.μ. — ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 μ.μ. Έξ "Ηρακλείου ττρός Πειραια Ε)Γ — Ο) Γ «ΡΕΘΥΜΝΟΝ» — «ΚΑΝΤΙΑ» ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 7ην Εσπερινήν ΑΦΙΞΙΣ 6.30 Πρωϊνήν ΕΙΣΙΤΗΡ ΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: Πρακτορείον ΑΝΕΚ ΧΑΝΙΩΝ: Πλατεΐα ΣοΦοκλή Βενιζέλου, τηλ. 23636, 25656 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 25ης Αύγουστον 33, τηλ. 222481, 222482 ΡΕΘΥΜΝΗΣ: Λεωφόρος Κουντουριώτου, τηλ. 22296, 22456 ΤΗΛΕΦ. ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Βαρδάκης Ν. 282.730 Κρου—θΓνότΐουλος Π. 285.420 Κυδωνάκης Γ. 281.702 Παλαιολόγος Π. 283.086 Χαμαράκης Ε 283.860 Στό Ξευοδοχεϊο "ΑΤίΙΙΝΤΙδ Μέ %ό συγκρόϊημα ΡΕ^ΟΜΑ Β.Ο. ΜΠΕΛΟ ΚΕ8ΕΡΥΑΤΙ0Ν ΐβνοδοχβΐον «ατααντισ» η πιο παληα ψιρμα στο ηρακλειο ιαφημισεις στο ραδιοφωνο. στην εφημερίδα, στογηπεδο, στην εθνικη οδο, κ.λ.π. μακευες - ζωγραφικη ξ - χαρακ-οικη επιγραφες παντός τ: υ π ο υ ζωγραφου 7 τηλεφ. 281.161-286.460
  —5-ϋβ
  ΖΕΑΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΟΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  5 ΙΑΗΟΥΑΡΙΟΥ 1976
  Α Λ ΕΙΤΑ: Ή νέο μάχη της Κρήτης
  Α. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Γιαίροϋ
  3ον (Τελευταίον)
  Ό πολειμος ήρχισε. Τα μπα
  ρούτκχ τταραχωροθν τή θέση
  στά λόγιοο. Δέν καλούμαστε
  γιιά Καμικάζι, . άνθρωττό—τορ-
  ττίλλες ή σύτοτηυιρπολήσεις Έ-
  ιμεΐς τώρα θ&μαστε ή ναμψότη-
  τα, οί έττιτιθβμιενοι, οί φωνα-
  κλάδες, ττού δέν θά μποροϋν νά
  μάς ρϊχναυν στά μττοιιντρούμια
  ττιά οί Οπερ 'Εθνικόφρονες Άυε
  ρικανόδουλοι. ΆιμΐΛ/ό,μενοι θάν
  ο) μισθοφόοοι οι^μττατριώτες
  μας, τγοΟ ττάνε γιά γκαουλάί-
  τίρ, τιτλοθχοι της αύρισινης
  σκλαβιάς μας. Έμεΐς θά καιμα
  κώνσυιμε τώρα τούς ττροδότες
  ψειηααυτονοιμΐστες, γιά «άττό-
  ο—ασι τιμήμ—ος τής Έτρικρα-
  τεΐας». 'Εθνικό, έτπταχτικό χρέ
  ος^ νά κάμωμε κεΤνο πού ή Κυ
  βέρνηση δέν μττορεϊ σήιμβρα νά
  Κιάνει, δαγκωμένη στά διττλωμοι
  τικά μιιτόχτενσ τής Κιητριοικής
  τραγωδίας «α! των Αίγαιακών
  γαυγιοτμστων τού ξενοκίνητου
  σκυλιοθ. Ψηφίσμ—α, φωνές, δια
  ιμαρτυρΐες, σνλλαλητιηρια, κι-
  νοττσιήοχις τοττικές, παγκρήτιες,
  έθνΊ*ίές, διεθνεΐς. Νά σταιματή-
  σουν τα ξενικά στραΓπωτικά
  έργα στό νησϊ. Νά φύγουιν δλες
  ο! ξ€νι*οές δυνάμεις καΐ βάσεις
  ποθναι ιμαγνητες ϋδρογονικών
  καί βιαλογικών ύπερόΐτλων σέ
  ε>δεχ6μ{3νες νέες διεθνεΐς άναμε
  τρήσβις. ΟΙ δάσεις ττού μάς
  φέρνουν ήλι'θιους κωλοσφονγγά
  ριους, όρδινάτζες στήν ύπηρ€·
  σία των έχθρών μας, δορυφό-
  ρους των έχθρών τοθ τρίτον κό
  σμου, ττού ζητάμε τώροο την ύ-
  ττοσττήριξΓΐ στσν ΟΗΕ κοοΐ την
  οΐκαναμικίή βοηθεία (ττετροδολ-
  λάρια) και ττού τούς προσφέρου
  με δισμιγχανικά ττροιόΐ'τα κί
  τεχνική βοηθεία. Ψοφάμε γιά
  οΐκονσμική «αί δπτλωμβτική 6ο
  ήθεκχ, σνΛμΐΓτοοράσταση τού άρι-
  στεροΰ καί τού τρίτον κόσμον,
  «αί ττοργώνουιμε, καρφΐ σττά μά
  τισ ταυς, τό άμεριικάνικο Ναυτι
  κό, άειροτΓορΐΐκό, κοίτασικοτΓευτι
  κό( άτομικό ψρούρΐ© Κρήτης
  Κάστρο λεφτεριάς νά μείνη ή
  Κρήτ'ι, κι' δχι ληΐμιέρι, άρμηττή-
  ριο νέων Άράδον κοσιμοπειρα-
  τών.
  Όιμττρός.
  Τό μοθρο κατοχιΐκό σνννεφο
  ΟΙ ΒΑΣΑΝΙΣΤΕΣ
  ΤΕΛΈΙΩΣΕ Η ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ
  ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΑΝ ΑΚΟΜΗ
  Ό Άνακριτής κ. Βερβέρας
  ίτελείωσε τίς άναιορίσεις γύ-
  ρω άπό την γνωιστή ύπόθεση
  των όχττυνομικών κλπ. ττού
  κ—ηγορήθηικ.αν γιά βασανι-
  σ<μούς πολιτών, κατά τή διάρ κεια τής διχτατορίας στό Ήράκλειο κα! παράπβμψε τή σχετική δικογραφία στήν Εί- σαγγελία Ηρακλείου. Σχετικώς μ* την παραπά- νω ύπόθεση διενχρινίζεται ότι τα αναγραφέντα στόν ήιμερή- σιο Τύπο, ττερί παραπομπής σέ δίκη 25 άτ&μων, είναι άνα ΐφΐβή, δεδομένου δτι ά—λώς περατωθείσης τής άνακρίσε- ως, άττεστάλη ή σχετική δικο γραφία στόν κ Είσαγγελέα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 110 Ί.ΡΙΠΊΚ0 ΣΥΝΕΧΕΙΑ άττό την σελίδα 1 φωτογραφίες τού Λεφτέρη Βι νιζέλον καί τού Νίκου Καζαν¬ τζάκη, ττού λένε: · — «Ό Άντρας βγάνει τή γ«νιά» — «Μεγάλη εύθννη νά £Ϊ- σαι Κοητικός». Έπειδή ακριβώς ί]ΐεΐς ττι- στεύοιμε άκράδαντα άνχπτητέ Μανόλη σ' αύτά, αψησέ μας νά καταοτραφονμε αττό τούς Βογιατζάκηδες. Μή 'ξε,χνάς αιχως δτι ττιό μεγάλη άπτό την ύλική είναι ή ηθική καταο-τρθφή, αύτη ιτού έ— πυγχάνουν οί κεφαλαιοκρά- τες μέ τό νά έξαγοράζουν τίς σανειδήσεις των δημοσιογρά φων. Εμείς δέν θά μποΰμε ποτέ στή χωρεία των «πληρωμένων κοντυλοφόρων» καί εύχόμαστε τό ΐδιο νά συμβή κα! μέ σένα άγαττητέ φίλε Μανόλη. Με άγάττη ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ Υ.Γ. Άν βλέπεις τόν κ. Βο γιατζάκη, πέστου σέ παρακα- λώ δτι δέν θά ιμπορέσω «νά πάω νά τόν δώ» όπως μέ είδο ποίησε μέ τόν Γιάννη. Ό,τι θέλει νά μοΰ πή νά τό κάνη ιμέ σω τής εφημερίδας μόν ή* των αλλων κρητικών έντύπων πού τόν κολακεύουν ιμέ τίς τεράστι ες φωτογραφίες τού καί τα ύ- ιμνηστικά τους σχολια. Γ* Ιτΐ _____________3£ ΪΗΜοΐΪΝφίΐιΐΜ ΤΗΙ^ΛΛΗβΕΙ ΑΣ ΠΑ ΤΙΣ ΞΕΓΜΕΧ ΒΑΣΕΙ! ΣΤΚΝ ΚΡΗΤΗ ΨΗΦΙΖΟ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΟΝΥΛΙΟ______________________ __ Ι Διΐ£ΐ>κρίν,π·ση: ΝΑΙ: στμ&ίνει νά μ&ίνουν οί Βοτβεις
  ΟΧΙ: σπμαίνει νά φύγουν οί Βάο«ς
  Εμείς, φυσικά, ψπφί^ομε: Ο Χ Ι
  ΚΟΨΕ, συμπληρώση καί στείλε κι' Έσύ, την ψήφο σου γιά
  τίς Βάσεις. Λά6ε μέρος, σάν ότι-λός άνοτ/νώστης, σά μιά
  μονάδα τοθ ΛαοΟ, στό ΔημοψηΦισμα τής εφημερίδας μας,
  πού θέλει νά δώση την ττρέπουσα όττάντηση, σ' αύτούς πού
  καττηλευόμενοι «ΰτΓεύθυνες θέσεις», προστΓαθοϋν νά θολώσουν
  τα νερά καί νά τταρουσιάσουν ότι τάχα τό σοδαρώτατο και
  έπικίνδυνο αύτό θέμα των Βάσεων, τό τταρακινοθν «μερικοί
  άνεύθυνοι βασολόγοι», δπως άποκαλοθν οί προδοκάτορες
  των ξένων δυνάμεων, δσους άγωνίζονται γιά νά διώξουν τις
  ξένες Βάσεις τού θανάτου, άττό την Κρήτη καί την ύπόλοιττη
  'Ελλάδα. Περιμένομε τή γνώμη Σου, πού θά βαρύνη πολύ
  στήν δλη αύτη ύπόθεση πού είναι ύπόθεση Ζωής ή Θανάτου.
  άρχιινα νά σκεητάζη τό γαλανό
  ιμας οώρανό. Ή εύθθνη των τα-
  γών, των κοινωκικών άξιωματού
  χων, είναι βαρεία, Ιστοριική. Ό
  αγώνας είναι Ισάξιος των Για-
  μπουθάκηδων καί των Δασκα-
  λογιάννηδων. Ή στράτβυιση, ή
  όλοττλενρη σομπαράσταση δλων
  πού τρέχβι μέσα τους αίμα
  Κρητι«ό κΐι' δχι βρουβόζουιμο,
  είναι ύποχροΛπκή. ΕΤν«ι σηιμά
  δ. αύτοσεβασμοΰ, "πχχηριωτι-
  σμοθ κα! «οινωνικιης ευθυνής
  ΟΧΜ.... Πενταικόσιιες χιλιά-
  δες, δ^ι. Καί τα μωρα νά ττα-
  τήσου ντό τρυφερό τους δάκτυ
  λο μελανωμέινο, στή λίτταα; των
  άγωνιιστών·, άφού τηρόχεΐιταιι· γιά
  τό δικό τους αΰριο.
  Τύ ή δοτ-Αειά δέν σηκώ-
  γρς έντολοδοχους.
  ή έπιστράτευση; δέν Μχει
  63-ι9γγ «ούς καί άηίκαναυς, £-
  μττοδα καί ττρόσο. «'Υττογρά-
  φεις, ή δέν ύττογράφεις» Ισοδυ¬
  νάμει μέ τό «ΕΤσαι Πατριώτης
  η Προδότης»; Μαθρος πίναχας
  θά δουλέψει άττο σήμερα γιά
  δσους ττάνε νά ξεφύγουν( ιμήπως
  άμψισβητηθεΐ ή Έθνικοφροσύ^η
  τους. "Ατΐιμος κάθε ούδέτερος
  έΛεγαιν οί ττρόγονοι. Ό εχθράς
  θά τ—ράσβι στά τεφτέρια τού
  τούς άτττόιντες. Λιττοταξια κάθε.
  άπτουσία. Αύταμολυση σιέ ώρα
  μάχης. Π|ροσκύνημα.
  Μακραττρόθεσιμο δολλάριο —
  γραμμστιο. ΒραχΐΛτιρόθεσιμτ> έ-
  τγ ΐΓταγή.
  Άλέστα.
  "θλοι, νά γίνει ξαστε-
  ρ ι ά.
  Όλοι, μέγόνακαί μέ
  στήθο ς.
  "θλοι, θά σώσουμε τόν
  ηλ ι ο.
  Σίγουρα Ναί.
  Α. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
  ΠΟΛΙΤΙΚΟ
  ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΚΛΕΙΙΜ
  Ο κ. Κ. Μπαντουβάς
  καταθέτει έπερώτησπ
  (ΣΥΜΦΛΝΑ μέ άποκλειστικές ηΧη?οφορες μας, ή
  νηστγ έτοιμ&ζβται νά κλείση το ΚυηρΐΛχό.
  ΤΟ ©ΕΜΑ ίχει ττρβχωρποει *ρκ«τά χαΐ «Ιναι {ήτημα Αί-
  νουι χρονου, γιά νά σνντελεσθή ή τελική φαοη.
  ΠΟΛιΙΤΙΚΟΙ κύκλ«ι των Άβηνων έκφρά$οι>ν την &ττβφπ
  ότι ίτ λύση ίέν είναι ασχ«τ»ΐι μέ τίς περιδόητες θή
  της Ζυί,^ίχης, πβύ ώς γνωατόν, υπέγραψε ό κ Κ
  μέ νττουργο Έίωτερικών τβν χ. Ά&έρωφ.
  Ή συνέντευξη τού κ. Μητσοτάκη
  ννννννννννν^νννΜ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης αελίδ<Η: ναι μυθεύματα. Βεβαίως δταν ταξιδευω στό έξωτερικό συμ- βαίνει νά εχω πολιτικές έπα- φές. Τα ύπόλοιπα είναι μυθεύ¬ ματα. Μ.Χ.— Γιά τό θέμα των ξένων βάκτεων πάνω στήν Κρή¬ τη, τί γνώμη ϊχετε; Κ.Μ —- Γιά τό θέμα των ξέ¬ νων Βάσεων, δέν εχω μιλησει ποτέ δημοσία, όντε καί τώρα ΐμπορώ νά σάς κάνω καμμιά δήλωση. Μ.Χ.— Μά προηγουμένως, άλλά καί χθές σ' έμένα ιδιαι¬ τέρως, καί τό πιστεύω αύτό, εΐπατε δτι άγαπάτε πολύ την Κρήτη. Σάς κάνω λοιπον ίνα έρώτημα, γιά Ενα καίριο θέμα πού σχετίζεται μέ την Κρήτη καί άρνεΐσθε νά μοΰ ά—αντή- σετε; Ποΰ όφείλεται αυτή ή όίρνησή σας; Μήπως πρέπχι νά τό ξανασκεφτήτε καί νά μοΰ δώσετε απαντήση; Κ.Μ.·— Έγώ δέν θά σάς κά ν» καμμιά διγλωση γιά τό θέ¬ μα των ξένων Βάσεων σήμερα, πού σηιμαίνει δτι μπορεΐ νά κάνω αύρ ιο, μεθαύριο. Αυτή τή στιγμή πάντως δέν θά κά¬ νω. Μ.Χ.— Γιά τό «καινούργιο φροΰτο» όπως τό ε*χομε άποκα- λέσει, τό αύτονομιστικό, Εχετε κάνει ποτέ δηλωση ή μπορεΐτε νά κάνετε τώρα; Κ.Μ.— Δέν Εχω κάνβι ποτέ δήλωση. Τό θεωρώ πάντως ά- νύπαρκτο θέμα καί δτι είναι ντροπή γιά τους Κρητικονς νά γίνεται τέτοια συζητήση. Πι¬ στεύω ότι δέν ύπάρχει κανχίς «ρητΐικός που νά άντιμετώπισε σοβαρά τό θίμα αύτό. Τό θεω¬ ρώ υβριν. Έφ' δσον τό θέμα είναι ανύπαρκτον δέν πρέπει νά τό συζητάιμε, διότι ϊτσι Τ- 7»ς μπορεΐ, νά ύπηοετεΐ αλλα σνμφέροντα κι' αλλονς σκο- ιτονς. Εάν οί ξένοι τό κουβεν- τιάζουν, οί Κρήτες δέν πρέπει ιαίίόλον. Μ.Χ.— Μέσα στά άλλα πού κ·ατά καιρούς έχουν ττεΐ γύρω άπό την προσωπικικότητα σας είναι καί δτι Εχετε στήν κα- τοχή σας τόν τίτλο τής εφη¬ μερίδας «Ελευθερία» πού πρό- κϊΐται μάλιστα νά έκδώσετε μέ τόν γο)μπρό σας δημοσιογρά- φο κ. Μπακογιάννη. Κ.Μ.— Δέν ττροτίθί,μαι νά βγάλω την «Ελευθερία». Ό τί τλος άνηκει στά άδέλφια τού άείιμνηστου Κόκκα. Άλλωστε πιστεύω δτι ήτο τόσο σννδεδε- μένη μέ τόν Κόκκα ωστε έγώ προσωπικά, δέν θά Εβλεπα ευ¬ χαρίστως νά εκδοθή άπό κσνέ- ναν άλλον. Μ.Χ.— Την προσπαθεία πού άναφέρβτε, τής ένότητος των Δηιμοκρατικών Κεντρώων δννά,μεων, σέ τί πολιτικό φά- σιμα την βλέπετε; θά μπορού- σστε, δς ποθμε, νά εΐστε άπλό ή ήγετικό στέλεχος μιάς κινή¬ σεως στήν όποία θά ήσαν μέ¬ σα οί λεγόμενοι σννοιμιλητές τής χούντας, οί λεγάμενοι ά- ποστάτες, κ.λ.π. Κ.Μ.— Αύτοι ο! όποΐοι βε¬ βαία συνεργάστη,καν μέ τή χούντα δέν μπορούν νά μετέ- χονν. Μ.Χ.—- Λέν σάς είπα συνερ γάτες, συνομιλητές είττα. Κ.Μ.— Ύπάρχονν συνομιλη τές κ αί συναμιλητές, δέν ξέρω ποιούς έννοεΐται. Μ.Χ.— Μέ τόν κ. Βαρδινο- γιάννη, φερ' εΐπεϊν, θά δϊχόσα- ΑΜΊΙΙΙΌΙΟΙΙΚΙΑΙ -ΒΙΟΤΕΧΝΙΛ ΕΜΠΟΡΙΟΝ - ΚΑΒΑ Αψοί Μ. ΑΑΑΜΑΚΗ Εϋχονΐαι αξιότιμον νο καί χαρούμβνο *6ν καινοΰργιο χρόνο *ο~8 ιΑΛι ότε νά σιη>εργασθτΓτε;
  Κ.Μ.— (ιμίτά άπό σκέψη)
  Αΐν θά ήΌελα νά άναφέρουιμε
  ■αρ6σωπ<χ καί παρακαλω μή μοΰ κάν—ε έρωτήσεις πού άνα- φέρονται σέ πρόσωπα. Πάντως θέλω νά πώ στι άδίκως Τσως νά εχουν παρεξηγηβη ωρισμέ¬ ναι κα) δέν θέλω έγώ αυτή την ώρα νά παραστήσ» τόν τιμητή κοτνενός. "Οσοι πάντως άδιαμ- φισβητήτως συνειργάσθησαν μέ την Χούντα, άπθικλείονται. Μ.Χ.— Αύτό πού παλιόττ- ρα εΤχε λεχθεΐ δτι σννεργα- σττίκατε στενά <ιέ τόν κ. Ράλ- λη, κι' έφτιάξαττε τόν έκλογι- κό νόμο, ϊχει δόσιν αληθείας; Κ.Μ.— "Οχι. Ακριβώς τό άντίθετο συνέβη. Έγώ σΐΛ«ρ- γάστηκα στενά μέ τόν κ. Κα- ραμανλή κατά την διάρκεια των έτών τής έξορίας. Ύπ«- στήριξα άπό την πρώτη στι¬ γιμή την λεγομένη «λύσιν Κα- ραμοτνλή». Παρά τό γεγονός 5τι ή'μουν ό βασικός τού άν- ιιτταλος τοϋ άνίνδότοΐί αγώνος ύττήρξα ό πρώτος πού εΤχε τό θάρρος νά πή δτ»μάσια, καί στήν 'Ελλάδα καί στό εξωτερι¬ κώ, ότι ό Καραμανλής αποτε¬ λεί την λύσιν τής επιστροφήν τής Ελλάδος είς την όμαλό- τητα. Καί τό ύττχστήριξα μέ συνεπεία μέχρις τής τελευταί¬ ας ώρας και έξακολουβώ νά φρονώ ότι ορθώς ίττραξα. Ό Καροίμανλής ή*ταν χρήσιμος γιά νά βοηθήση νά επανέλθη ή Ελλάς ίΐς την άμαλότητα καί είναι καί στιμ€ΐ>β. χρήσιμον καί
  άναντικατάστατος είς την θέ¬
  σιν τοϋ Πρόεδρον τής Κυβερνή
  σεως. Βεβαίως δέν τσντίζεται
  ή χωρ α μέ κανέναν ανθρωττο.
  Οΰτε καί μέ τόν Βενιζέλο δέν
  έταντίσθη ή Ελλάς. Διότι έ-
  χει διάρκεια και πέραν τής ά»
  θρωπίνης ζωής καί πέραν τού
  ενός πρόσωπον. Άπό κ«ϊ καί
  πέρα, είς δ,τι άφορά τόν έκ-
  λογικό νόμο, δχι μόνο δέν συ-
  νεργσστηκα, άλλά καί ή'μοι/ν
  απολύτως άντίθετος. Πιστεΰω
  ότι ό—ετέλεσί ίνα βασικό
  σφάλμα τοθ Μαύρον, δτι εδέ¬
  χθη τόν έκλογιικό νόαο, ό ο¬
  ποίος στήν ούσία απετέλεσαν
  επανάληψιν τοΰ έκλογικοϋ νό-
  ,μου τοΰ 195β. Τό 1958 ό Μ αί
  ρος καί έγώ εϊχσιμε διαφωνή-
  σει κι' είχαμε φύγει άπό τό
  Κό,μιμα των Φιλελευθέρων τότε,
  διαφωντ)σοοντες πρός τόν έκΧο
  γικό νόμο. 'Επίστευα καί τώρα
  στ ι ό νότμος αότός έπρΐΐτϊ νά
  έχη δύο πράγιματα διάφοραι
  εττρεττε νά είναι περισσότεροά
  ναλογική δσο ήταν καί δχι; τό¬
  σο ένισχνμένη, δηλ. τό σίί* Ινα
  ίίς πάσαν πΐρίπτωσιν καί τό
  δεύτερο ότι εττρεττε νά Εχωμε
  διπλό άριθμό ύποψηφίων, γιά
  νά δοθή ή ίύκαιρία τής άνα-
  νεώσεως τής πολιτικής ζωής.
  Αύτά τα δύο ση-μεΐα έτόνισα
  καί είς επιστολήν πού είχτχ ά-
  πειιβύνει πρός τόν Καραμαν-
  λήν, διαφωνησας καί είχα κά¬
  νει καί έπίσηιμίς δηλώσεις.
  Μ.Χ.— Ύπάρχει καμμιά
  προσωπική σχέση σας, άπό
  πλ«υράς έπιχΐΐρηιματικής μέ
  ωρισμένα οΐκονομικά συγκρο-
  τήιματα τού τόπου μας, δττως
  είναι ό Μαμιδάχης, τα Πρε-
  ζουνίκ Μαρινόπουλος, ό Βογια
  τζάκης — Φοίνιξ;
  Κ.Μ.— "Οχι. θά ιμποροθσα
  ήμως νά ήμοννα μέτοχός τους,
  άλλά δέν είμαι. Ποτέ δέν άνεΐ
  κατΐύτηικα στή ζωή μόν σέ
  καμμιά έτπχείρηση. Δικηγόρος
  ί)μονν καί είμαι. < Μ.Χ.— Ή ίκδοση τής έφη- ιμερίδας *Κηριιξ» στά Χα¬ νιά, δέν αποτελεί έτπχειρηιμα- τική προσπάθεια; Κ.Μ.— Ναί καθ" δ ποσο- στό αποτελεί, έκ«ϊ δντως εΐ- ,μαι έπιχειρηιματίας. Άλλά άν τιλαμβάνεσθε οτΐς γιά τα κέρδη μιάς τέτοιας έπιχ«ιρή- σεως. Μ.Χ.— Συγγνώμη πού σάς κουράζω, άλλά £χω την τιμήν νά είναι ή ττρώτη φορά «ού σάς συναντώ καί είναι φυσικό νά σάς κάνω κάττως περισσό τερες έρωτήσεις. Κ.Μ.— Ευχαρίστως. 'Αλ- λωστε ιΐμαι παληός δη,μοσιο- γρόιφοζ καί σάς καταλαβαίνω. Μ.Χ.— Άκ,ριβώς. Άν λοι- πόν βρισκόταν κάποιος θρα- σύς δημοσιογράφος και σας ϊ- κανε μιά ερωτήση, ή όποία ,μτΓσροΰσε, ΐσως, νά μή σάς ττταν εύχάριστΐι, φ«ρ' εΙπείν την εξής: Ζάς καττιγοροΰν δ- τι «Τσοκττ* ό βασικός αΐτιος τής 21ης Απριλίου. Καί αύτό ίχει έπανειλΐγμμένως γραψτεϊ σέ Έλλην ι«ά καί σέ ξένα πά. Έπτειδή δέν είχα την εύ- ικαιρία νά διαβάσω απαντήση σας, πάνω σ' αυτή τή βαρύτα τί) όντως κατηγο·ρία, θά ήθελα νά σάς δώσω μιά εύκαιρία, αν την θεωρήτε εύκαιρία, νά έπανωρθώσετε αυτή την παρά λείψη απαντήσεως; Κ.Μ.— Δνστυχώς τώρα ό χρόν:ς δέν μοΰ έπιτρέπει. Μ Χ.— Μήπως μέ δυό λό- για; Κ.Μ.— Πεποίθησις μου εί¬ ναι δτι £καμα δ,τι ιητοροΰσα, γιά νά αποφύγη ό τόπος τή διχτατορία. "Ηδη άπό τότε πού ό Γεώργιος Παπανδρέου διεφώνησε μέ τό Βασιλέα, μέ· χρι τής ημέρας τοΰ πραξικο¬ πήματος, πρός τόν αυτόν σκο πάν ηγωνίσθη καί αύτό έττιδίω ξα. Τώρα κατά πόσον εκανα λάθος αύτό είναι θέμα κρίσί- ως τού καθενός, Εχω δέ έγώ την σχετική απαντήση, ή ό¬ ποία δμως δέν είναι τού πα¬ ρόντος διότι είναι μακρά ή έ- ξιστόρησίς της. "Ημοννα έξ έκείνων ο! ό- ποΐοι διέβλεπαν τόν κίνδννο τής διχτατορίας καί νομίζω ότι θά μποροΰσε νά είχε άττο- φευχθεϊ, όίν είχαμε αντιδράσει φρονιμώτερα δλοι μαζί. Δέν νοΐμίζω ότι ή διχτατορία ήταν άναπόφευκτος. Δυστυχώς τα σφάλματα δλων μας συνετέλε σαν στό νά γίνη. Έγώ τούλα χιστον μαζί μέ αλλους προ- σπαθήσαμε νά την άποφύγω- ιμε, χωρίς νά τό πετύχωμε. Π ι στεύω σνγκεκριμένα ότι άν ή Κυβέρνησις ή δΐκή μας, ή Κυ¬ βέρνησις Στεφανοπούλου, δέν εΤχί άνατραπεΐ τό Δεκέμβρη τού 1966, δέν θά εγίνετο ή Δικτατορία. Άλλά αυτή εί¬ ναι ιπά μακρά έξιστόρησις ή όποία δέν είναι τής παρούσης στιγ,μής. "Αλλωστ* έγώ είχω δηλώσει παλιότερα, δτι τή νύχτα τής διχτατορίας ήμουν έκ των πρωτων ττού συνελήιφθησαν, έ- νώ άπό την Κεντρώα παράτα ξη δέν συνελήφθη οΰτε ό κ. Μαΰρος, όντε τα βασικά στε- λέχη τα όποΐα σήμερον άποτε λούν την "Ενωση Κέντρου. Καί γιά νά πιαστώ τή νύχτα τής διχτατορίας πρώτος, θά πτ} ότι %ιοιλ> έπικίνδυνος γιά τή
  διχτατορία. Σηιμειώστε έπίσης
  δτι ήμονν καί ό τελευταίας
  πού βγήκε άπό τή φνλακή δ-
  ταν έπτεσε ή διχτατορία, δηλ.
  βρέθηκα στή φυλακή μόνος τή
  νύχτα πού ήρχετο ό Καραμαν¬
  λής. Ή διχτατορία δρα μέ έθε
  ώρει εχθρόν ά—' άρχιής μέχρι
  τέλο-υς.
  Μ.Χ.— Τό γεγονός δτι προ
  αισθανόσαστί, προβλέπατε
  «αί γνωρίζατε την έπέλευση ε¬
  νός διχτατορικοΰ καθεστώτος,
  τό όποίο, δέν έπιθυιμούσατε
  «.αί τό όποΐο προσπαβούσατε,
  νά άποτρέψετε, σέ σιτνδυασμό
  μέ τό δλλο γεγονός δτι έκτός
  Από πολιτικάς εΐστε καί όττο-
  μο μέ δράση άντιστασιακή κα
  τα την Κατοχή, πώς δικαιολο-
  γήτε τό τρίτο γεγονός δτι
  δηλ. συνελήφθητε καί δέν προ
  λάβοοτε νά κάνετε κάτι;
  'Κ.Μ.— Είπα πράνιματι,
  πολλές φορές, δτι θεωρώ τόν
  εαυτόν μου άσυγχώρητον καί
  φρόντισα έκτοτε νά μην ξανα-
  συλληφθώ.
  Μ.Χ.— Κι' ομως ξανβσυλ-
  ληφθήκατε.
  Κ.Μ.— Πράγματι. Άλλά
  βλέπετε καιμμιά φορά τα πρά
  γΐματα ερχονται άπρόοπτα.
  Πάντως όντως είμαι άσυγχώ-
  ρητος, δέν επρεπε νά είχα συλ
  ληφβεΐ. Τελικά σννελλήφθην
  στήν δλως τελευταία φάση δ-
  ταν δλα τα πράγματα είχον
  διαμορφωθεΐ.
  Μ.Χ.— *Άν, έν πάση περι¬
  πτώσει, δέν εϊχατε συλληφθε?,
  θά κατεβαίνατε στήν Κρήτη νά
  κάνετε ένεργό άντίσταση;
  Κ.Μ.— Βεβαίως ναί. Δέν
  θέλω νά παριστάνω τόν άντι-
  στασιακό, πάντως νομίζω δτι
  έκανα, δ,τι μποροΰσα, Σημειώ
  στε δτι είμαι ό μόνος Έλλην
  πολιτικάς, ό οποίος έφνγε
  κρυφά στό έξωτερικό. Δέν ξέ¬
  ρω κανένα άλλον άττό τούς έν
  ενεργεια. Ό Κόκκας, ή Βλά-
  χου, έγώ κι' ώρισμένοι τής Ά-
  ριστεράς.
  Μ.Χ.— Έπειδή ήδη άρχίσα
  με καί λέμε όνόροπα....
  Κ.Μ.— Ναί άλλά γιά τίς
  κατττγορίις, δχι γιά τούς έ-
  παίνονς.
  Μ.Χ.— Μά προηγουμένως
  άναφέρατί τό ονομα τού κ.
  Μαύρον, λέγωντας κάτι πού
  δέν ήταν έπαινος.
  Κ.Μ.— Ποιό, δτι δέν συνε¬
  λήφθη; Αύτ0 δ«ν ϊΐνβι οΰτε
  έτταινος, όντε κατηγορία.
  Μ.Χ.— Όχι, αύτό, γιά τόν
  έκλογικό νόμο, δτι διέπραξε
  σφάλμα.
  Κ.Μ.— Αύτό δμως είναι
  πολιτική κριτική.
  Μ.Χ.— 'ΑφοΟ θίξατε τό θ«
  μα τής πολιτικής κριτικής,
  βρίσκω την εύκαιρία νά σάς
  ζητήσω τή γνώμη σας γιά την
  προσπαθεία τοθ Ανδρέα Πα¬
  πανδρέου, γιά τή σοσιαλιστι-
  κοττοίτ>στ|;
  Κ.Μ.— Δέν κάνω κανένα
  σχόλιο. Μέ τόν Παπανδρέου
  πάντως £χομε διαφωνήσει άπό
  παληά. Κάνει ό ανθρωπος μιά
  προσπαθεία, δικαίωμά τού, δ¬
  πως κάνθ'με κι' εμείς τή δική
  μας. Δέν θεωρώ τόν έαντό
  ιμου άρμόδιο νά σχολιάσω τό
  τί γίνεται στόν χωρ ο τού
  Σοσιαλισμόν.
  Μ.Χ.— ΠοΟ άποδίδετε τή
  διάσπαση των αριστεράν δι/νά
  μεων;
  Κ.Μ.— Δέν θά κάμω οθτε
  καί γιά τό θέμα αύτό σχόλιο.
  Θεωρώ πάντως δυστύχημα κά-
  θε διάσπαση.
  Μ Χ— Πιστεύετε δτι ή Έλ
  λάδα μπορεΐ νά μείνη άνεξάρ-
  τητη μέσα στόν διεθνή χώρο;
  Κ.Μ.— Ή Ελλάς πρέπει
  νά είναι άνεξάρτητη καί πρέ¬
  πει νά κάνη πολιτική Έθνι-
  κής Άνεξαρτησίας. Άλλά αύ¬
  τό δέν σημαίνει δτι δέν ύπάρ
  χει άλληλεπίδραση στό διε¬
  θνή χώρο.
  Μ.Χ.— Προσωπικά πιο-τεύ-
  ετε δτι άνήικοιμε ή δτι έχομε ά
  ποχωρήσει άπό τό στρατι«*τι-
  κό σκέλος τού ΝΑΤΟ;
  Κ.Μ.— Ή Κυβέρνησις Ιϋχϊΐ
  κάνει σαφεϊς δηλώσεις πάνω
  σ' αύτό.
  Μ.Χ.— Τότε θά ρωτήσ»
  τόν κ. Κοθρή μερικά πράγμα¬
  τα.
  Κ.Μ.— Ευχαρίστως.
  Άλλά ό κ. Κοθρής άρνήθη-
  κε νά μάς απαντήση, έπιφνλ-
  λασσόμενος γιά μιά άλλη φο¬
  ρά.
  Στό έπόιιενο θά δημοσίευσιν
  με ϊνα σνμπληρωματικό ρεττορ
  τάζ γιά τδν κ. Μητσοτάκη καί
  τούς πολιτικούς φίλους τού,
  πού τόν θέλουν καί τόν ώθονν,
  στό νά ήγηθή δικής τσυ πολι¬
  τικής κινήσεως.
  Η χθεσΐνή
  όμΐιΐία τού
  ΒουΑευτϋ
  Α. Κύρκου
  Χθές τό πρωΐ μίλησε στό
  «Ντορέ», ό Βουλευτής τού Κ.
  Κ.Ε. (έσ.) κ. Λεωνίδας Κύρ-
  «ος.
  Ό διακεκριμένος πολιτι¬
  κάς καί αψογος όμιληττής, άνέ
  , τττνξε τό θέμα τής σηιμερινής
  πολιτικής καταστάσεως στήν
  'Ελλάδα καί τή θέση τοΰ Κόΐμ
  ματός τού ά~έναντι σ' αύτην.
  Ή αΐθονσα ήταν κατάμεστη
  άπό Ήρακλειώτικο κοινό πού
  καταχειροκρότησε τόν Λχωνί-
  δα Κνσκο.
  Μετά την όμιλία, άκολούθη
  σε συζητήση.
  ΧΤΥΠΗΜΑ
  ΣΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ
  ΜΕ ΤΗ ΜΑΧΗ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  ΠΑ ΤΗΝ
  ΑΛΗΟΕΙΑ
  ΕΡΏΤΗΜΑΤΑ
  ΠΑ ΤΟΝ κ. Ι. ΤΣΟΥΔΕΡΟ
  ΚΑΙ ΤΟΝ κ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
  ΕΠ Ε ΙΔΗ προσφάτως £γινε συζητήση γύρ« ο—ό τό όνομα
  τού Βουλευτή Έπικρατείας τής «Νΐας Δημοκρ—;ίας> κ. '|Μ¬
  όν— Τσουδερου, τόν όποϊο, ώς γνωστόν, ό κ. Καραμανλής, ϊ-
  χει εΐδικώς έξουσιοδοτήσει γιά τόν χειρισμό ωρισμένων σοβα
  ρών θειμάτων άναφερομένων στίς σχέ>—:ις τού Ελληνικόν Κρο-
  τους μέ αλλα Κράτη, Άραβικά «λττ., καί επί.ιδή πιστεύο-
  ιμε, δτι γύρω άπό τα πρόσωπα των δημοσίαν άνδρών, τίποτε
  διέν πρέπει νά μένει άδιευκβίνιστο, ρωτοΰμε τόν σΜμπατριώτη
  πολιτικό καί τόν κ. Πρωθυπονργό νά μάς άπαντήσουν στά ε¬
  ξής έρωτήματα, τα άναφερόμενβ στόν κ. Τσονδερό:
  1.— Ύπηρέτησε ή δχι στόν Άμερικανικό Στρατό;
  2.— Ύπηρέτησε ή δχι στήν εΐδική ύτ—ρεσία 055 πον 8ε«-
  ρεΐται ή μητέρα τής ΣΙΑ;
  3.— Μήπως έχρησιμοποίησε ποτέ τό δνομα Γιαννόπονλος;
  4.— Ποία ήταν ακριβώς ή σχέση τού μέ τόν Τόμ Πατπτσς,
  γνωστό συνεργάτη τής ΣΙΑ καί νποστηριχτή τής Χούντας;
  5.— Ποία είναι ή σχέση τού σήιμερα μέ την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕ
  ΧΝΙΚΗ Α.Ε.;
  6.— Ποία είναι ή σχέση τού μέ τόν πτριβόητο σννεργάτη
  τοΰ Παπαδόπουλου Φαρμάκη;
  7.— ΜήΥΐτως άναμίχττηικε σέ μιά ύττόθεση πωλήσεως δτίλων
  στούς Κούδρους τοΰ Ίρακ;
  8.— Είναι άλήθεια ή οχι δτι Ελαβε άπό 10 Άνώνυμις Τι-
  χνικές Έταιρεϊες ποσόν 500 χιλιάδων δολλαρίων, έκτός δημο
  σίον λογιστικόν, γιά νά τό χρησιμοποιήση (σάν πλασιέ αρα
  γε) στήν προώθηση των έπτιχειρήσεων αυτών στά Άραβικά
  κράτη;
  9.— Διατηρεΐ άκιόμη ή 6χι, την Άμερικανική ύπηκοότητα;
  10.— Γιατί ή- άδελφή τού Β>υλευτίνα τής ΕΚ-ΝΔ κ. Βιργινίβ
  Τσουδερου, άρνήθηικε νά τόν δεχτή οταν την έπισκέφθηκι στίς
  φνλακές;
  Π.— Συνδέεται αυτή τή στιγιμή ή 6χι καί αν ναί μέ ποιές,
  Άμερικανικές ύπηρεσίες πού έδρεύονν στήν 'Ελλάδα;
  12.— Βοήθησε οίκονοιμικά ή* οχι την «Νέα Δηιμοκρατία» κοί
  &ν ναί άπό ποΰ προήρχοντο τα κεφάλαια πού δ ι έθεσε στόν έ-
  κλογικό άγώνα, υπέρ τής παρατάξεως;
  Η ΧΛΡΊΟΙΙ ΙΞΙΛ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό την σελίδα 1
  αχες τοΰ Ηρακλείου, πού λει
  τουργοΰν νόμιμα, άρικίτά ση-
  ,μαντικά παιχνίδια, όργανώθη-
  κ,αν στίς «χρνφές λέσχες» καί
  στά σπίτι« πού μετατραπηκα
  νέ σέ «Ιδιωτικές >^σχε^».
  Άπό τίς «κρυφές λέσχες»
  σ' έκεϊνες πού παίχτηικε άρκε
  τό ζάρι ήσαν στόν Πόρο (έ"νας
  Λασιθιώτης πήρ« σέ λίγες ώ-
  ρ«ς 250 χιλιάδες δραχΐμές),
  στά Δειλινά, στή Θέρισσο,
  στό Άτσαλένιο, στά Τρίο
  Πεΰκα, στό γήπεδο ΟΦΗ, στοθ
  Μ-εντεβή, στήν Άγία Βαρβά
  ρα κα! στίς Πατέλλες.
  Τα ποσά πού παιχτήκανε
  ήσαν πολλά.
  "Εγινε λόγος γιά χασοΰρες
  άτάμων 4—5 έκατοιμμυρίων,
  άλλά τό βέβαιο είναι δτι έ"νας
  πρώην ανθρωπος τού άεροδρο
  μίου κέροισε 3,5 έχατοιμμνρια
  καί £νας ϋμπορος έ'χασε 1,5
  έκατοιμμύριο.
  "Ενας Ρεθνιμνιώτης πή>ε πολ
  λά κι' Κνας έργαζάμενος Είτα ι
  ξε σέ μιά βραδυά 85.000, δ¬
  λες τού δηλαδη τίς οίκονομίες
  πού επρόκειτο νά δώση καπά>
  ρο γιά άγορά οττιτιον, γιά νά
  μην κάθονται στό νοίκι αότός
  ή γυναίκα τού καί τα δυό τού
  παιδία.
  Στίς λέσχες πού μπήκαιμε
  μεταμφιεσμένοι, εϊδοιμε έργα-
  τικούς, ίδιωτικούς ύπαλλή-
  λους, τραπεζικούς, δηιμοσίους
  ύπαλληλους, οίκοδόμους, βιοτέ
  χνες, έμ,ττορονς, άλλά καί νεα
  ρά παιδία καί μερικούς σπου-
  δαστές των ΚΑΤΕ ν« τταίζονν
  μέχρι τό πρωΐ (7 ή ωοα) ζά-
  Ρ".
  Ύττήριχαν λέσχες πού είχαν
  κάβα. Γιά νά μπής δηλαδή μέ
  σα, έ'ποεπε νά δείξης 40 χιλ.
  δραχμές.
  Σημειώθηκε κι' ϊνα άτύχη-
  μα. Κάποιος φεύγοντας άπό
  τό ζάρι παράνομης λέσχης, ϊ-
  πεσ* άπό την ταράτσα καί
  μεταφέρθηκε στό ΒενιζέΑειο.
  Εΐδοομε καί τα περιβόητα
  κάλπικα — τέρτσικο: — ζά-
  ρια.
  1) Αύτά πού βγάζουν τίς
  κοΜΐές (είναι γεμάτα μέ 6-
  δράργυρο στίς βοΰλες άπό
  την πλενρά πού είναι ο! κα-
  λές).
  2) Αύτά πού βγάζουν τίς
  καλές (είναι γβμάτα ά-ό την
  βντίθετη πλενρά).
  3) Τα «άνάποδα» (£χουν
  στή θέση τής τέσσαρας τό πεν
  τάρι καί στή θέση τού πενπα-
  ριοΰ τό τεσσάρι, ώστε νά 6ί-
  νονν βέβαιες πιθανότητες γιά
  3 καλές καί μιά κακή ζαριά.
  4) Τα «ήλεκτρονικά» (Προ-
  κειται γιά ζάρια πού στίς
  βοΰλες τους ίχουν εΐδικές σι-
  δερένιες κβψοΰλες καί πρέ,-ει
  νά παίζωνται σέ μπαριμπουτιέ
  ρα πού νά είναι άπό λα,μαρ ί¬
  να ή επιφάνειά της. Τ6 σύστη
  μα βασίζεται σέ μπαταρίίς
  κοβί σέ δυό κουμττιά —>ύ βρί-
  σκονται στίς δυό δκοιες τής
  μπαριμπουτιέρας καί άνάλογα
  μέ τό πάτη,μα πού κάνει ό αν
  θρωπος τής λέσχης, βγάζει
  πατώντας τό άντίστοιχο κου-
  ιμπί καί «κολλώντας» τα ζά-
  Ρ'θ, τίς «αλές ή τ[ς κακ^ς
  κατά βούληση!... Τέτοια μπαρ
  μπουτιέρα έγκβτοοστάθίνκι; ττα-
  λιότερα στά Δειλινά άπτο κια
  κυρία, άλλά άνακαλύφτηιαι εγ¬
  καίρως).
  Πρέπει νά άναΦέρ«μ« άκο-
  μ»> τα εξής συνπλη,χ»ματικ«
  «"οιχίΐα:
  — Τό βιδάνιο κατά μέσον
  δρο είναι 50 δρχ. τό ατομο, ά
  νά ήμίωρο.
  — Τό προσωπικό μιάς λέ-
  σχης παράνομης, άποτελεΐται
  «3τπο τόν έπιχειρηματίο καί
  τούς σννεργάτες τού πού είναι
  οί τσιλιαδώροι (αύτοι πού
  προσέχουν), οί άβανταδώροι,
  οί προσφέροντες νπηρεσίες
  γιά καφέδ«.<:, πιοτά κλπ. οί παΐχτες πού παίζονν μέ ιτοσά τής έπιχειρήσεως γιά λογαριο σμό της κι' αύτοι πού υαζΐύ- ονν τό βιδάνιο. — ΟΊ λέσχες αύτές έγχοβί- στανται καί σέ είδικά ένοιχια ζάμενα έπιπλωμένα διομιρί- σματα, διότι οί έπιχειρηιματί ες δέν ρισκάρουν ετσι τίττοτε, άφοθ καί νά πιαστοΰν, δέν εί¬ ναι δικά τους τα Κπιπλα ιτού κατάσχονται. — εΥπάρχει μιά κατηγο- ρί« είδικών γιά τα καράβια, οί όποΐοι ταξιοεύουν συνεχώς μέ τα ψέρν — μπόουτ Ήρσ- κλειο — Πειραια καί «στή- νουν» παιχνίδια μέσα στά σο- λόνια, τίς τροπτεζοφίες καί τό κατά—ρωιμα! — ΟΙ «κολπατζή£ες> δπ»ς
  ό Σωτήρης, χρησιμοποιούσαν
  πολλά κολπά γιά την άλλαγη
  τοΰ κάλπικου κα! τοΰ καλόν
  ζαριοΰ (ρίχνουν τό τέρτνικο
  στό συμπαίχτη καί κροτοϋν
  τό καλό καί αντιστρόφως ό-
  ταν άλλάζη ό «—αίζων»).
  Ό Σωτήρης, ττβύ πρίν άιτό
  χρόνια τα τηΐρε γιά καλά, χοη
  σι,μοποιοΰσε τό στόμα τού
  Φτήνοντας δηλαδή δηθεν τα ίκ
  ρια καί λένοντας «φτοΰ σου
  κωλόζαρο» «£φτυνε» στό χΐρ'
  τού τό τέρτσικο καί ϊβαζι στό
  στομα τού τό κανονικό. Ό αν
  βρωπος αντός μάζεψε ηολλό
  λεφτά άπό απλούς άνθρωπον^,
  άλλά καί πολλούς τής κβλης
  κοινωνίας, στό «Τέννις» κ»1
  σέ διάφοοα ξενοδοχεΐα.
  — ·Ημεγαλλίτερη εΐσπρο-
  ξη λέσχης σέ κέρδος άττ6 6ιδά
  νιο μέσα σέ 15 μέρες ϊφτο»Ε
  τα δύο έκατοιμμύρια (!).
  — Ό μέσος όρος τοΰ τ{1-
  ρου πού σημειώθηκε σέ *«««
  Λπό αύτές τίς λέσχες τίτον 3
  έκατορμύρια τή ΛοαΒνά.·
  — Σέ μερικές λέσχες ττοί-
  ζουν καί γυνοάκες ζάρι, «°;
  θώς καί σέ ώρα άνάγικης "β;
  «άλλα παιχνίδια» σέ παρβ*{ι
  μενους χώρους, γιά άκρι*0
  πορτοφολια.
  — Άρ<«τό ζάρι παχ καί σέ χωρία, πού ή ττι* τυπη ποστα ίτταν ίνα β λάδι (!) Γιά δλες αύτές τίς τίεριι"" σεις έχομε συγχεκριμένα στο' χεΐα καί όνό,ματα. Είναι '"Ρσ' γματα πού τα εϊοαμε, τσ ζΐ' σαμε, μάς τα ϊοωισαν άξιό"1" στες πήγές. Δέν άναφέρο,μί δμως το, γιατί σκοπός μας Κ" , ναι νά δυσφηιμ ίσωμε ή" *" ''" ξωμε πρόσωπα, παρά τη δννβ τότητα άποδείξεως τής θείας. Σκοπός μας είναι »« σωμβ νά χτνπηβή ϊνα καν.0 ««' νωνικό προηγούιμενο, που ·'' γει 6μεσα πολλά δτοαα *σ' ϊμμεσα όλοκληρη την *&* τού Ήρακλίίου, πού ται άπό υ—ερήφανους πονς, τούς περισσότερους των οποίων παίρνει «' <&>
  ή μ-άλλα, γιατί πάντα Μ«'
  μέ τα ξεοβ καίγ«*νται «<»' τα (Σνν«·<«ται)