98442

Αριθμός τεύχους

34

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

26/1/1976

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΛΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Χαράς σ' αυτόν, πού κρΐν μέ χώμα,
  τοΰ φράξουν οί αλλοι τό στόμα, κρολάβη
  νά π£Ϊ ίστω καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ε············································
  ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1976
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφβΐα: Μαρογιώρν— 6
  (Πλατείο Άρκαδΐου)
  Τηλ.: 280.291
  1ος -Αριθ. Φύλλου 34
  Τιμή φύλλου 8ρχ. 5
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Δισυθσνίηβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΛΡΗΣΗ
  ΑύΐοΙ πού άνάλαβαν υπεύθυνα μιά μεγάλη ευθύνη
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
  ΤΟ ΑΓΟ Ι , όπως είναι γνωστό, ξυττνά τόν αγωγιάτην
  Αύτό συνέβη κβί στήν — ερίπτωση της 'Επιτροπής Παν)στη
  υ, των Νο,μών Ηρακλείου — Λασιθιού.
  "Ετσι, μ«τά τίς ΚνβερνηΓΤΐκές πρωτοβονλί€ς καί τόν θόρνβο
  ττού δημιουργηθή** μέχτα στή Βουλή, άλλά καί την προβολή
  ττού £κ.ανε στό θειμα ό Άθηναικός Τύττος, ή Επιτραπή συκδρί-
  ασί, μιτά άπό έξά,μηνο, την περασιμένη Τετάρτη, στόν Δήιμο
  'Ηρακλίΐου.
  Π«ρακολουθή>οίμί τή σναπκεψη καί φνοΊκά σχτ>ματίσαμ*, 6-
  χι κα( τόσο κ,αλΐς κιρίσβις.
  Ιημιιώνο,με μεριβες, μέ την διειηορίνιση δτι ό Τύττος, βέν
  «Μθρύζβι βεβαία έττίσηιμα την Κοινή Γνώιμη, άλλά όταχΓοήποτε
  την διαμορφών*ι.
  ΛιαΦωνοΰ,μβ λαιττόν ριζικά μέ την θέση τοΰ κ. Κοντο—ό&η ά-
  ττό το Λοχτίθι, πού δηλωσ*. δτι «δεν μάς ένδιαφιρει τί γράφει
  κάβε δτιμοσιογράφος». Κι' ο,μως, κ. Καντο—οδη, εΐδαττ τί σάς
  δημιουργηθή ή «Ανατολή», όπως τουλάχιστον σβΐς ό Τδιος δηι-
  λώ»ατε.
  ΕΤναι χρέος τής Έ—ιτροπης, μέ Ινα τόσο ύ—εύθυνο κα( σο¬
  βαρά ρόλο ττού Ιχει άναλάβει, νά δώση περισσότερη σηιμαο-(α
  σέ δσα, καλά ή κβκά γράφει ό Τιητος κβί κνρίως ο4 έφημερί-
  8ες μέ τίς μετνάλες Ννκλοφορίες.
  Διότγιστώσα,με, άκάμη ότι τα πιβισσότερα ,μέλη της 'Επιτρο
  πης, ήσαν άνηιμέρωτα, γιά τίς έξ€λίξιις πού «χούν διαμορφω-
  βεϊ γύρω άπό τό θεμα τοΰ Πανεπιστημίου. Ό κ. Κοντο—όδης
  ΐμάλιστα δέν γνώριζε, δτι ή έδρβ τοΰ Πανε—ιστηιμίου στό Ρέ-
  θυ,μνο, ίχει καθιερωθεί διά Νόμον!
  Θεωροΰ,μβ κάτι τό Ιδιαιτέρα βασικό, νά ξέρη ή 'Επιτροπή
  δλα δσα σιιμβαίνουν καί διαβραματίζονται γνρω άπτο τό μ«γά
  λο θεΊμα τοΰ Πανεπιστημίου. Άν δέν γνωρίζομκ τί γίινεται έμ
  φανώς καί άφανώς, γύρω ο—ό ίνα βέιμα, δέν ξέρομε οΰτε τί 66
  ζητησωμϊ, οΰτε πώς θά κινηθοΰμε στίς έ—ιδιώξος μ«ς, οΰτβ
  καί πώς βά διαμοριφώσω,μΐ τή στρατηγική μας.
  Την πληροφορήση, την ΰΐΓεύθννη πληροφόρηιση δ—ως λέχτη-
  ιΛ, δέν την κάνουν οί Βσνλεντές. Την κάνει καί ό Τύττος
  κα( κνρίως ούτος, δϊδομένου δτι οί κοινοβονλεντικ»! έκ-ρόσω-
  ττο ι πκχρονσιάζονν τα θεματα, καθένας α—ό τή δική τού πολι-
  τική* θέση.
  "Οσον άφορά τόν χρόνο «ού σιταΤτΛήθηΝε γιά κρίοχις καί
  «ΐηκρίσεις, όητό τα ίδια τα μέλη τής Έττιτροπής, πρός δσους
  «Τχαν άνοΛά^ει είδικές εύθΰνες, τη μΐικρή δηλαδη Σνντονιστική
  £—ιτροπη, δσο άρνηΐτΐιΜές κι' αν ήσαν, δέ νομίζθιμ£ δτι πήγχ
  χοίμένος, γιατί απλούστατα, λογικώ θα —ρέτηι νσ βοηβήσουν
  στό νο |ΐή ξαναγίνονν λάβη, δπ»ς λέχττροε δτι Εγιναν.
  Τέλος, έλττίζομε δτι στή σητμερινή σύσκεψη μέ τή συμμι-
  τοχή Βουλευτ&ν πού θα γίνη στόν Δημ© Ηρακλειον στίς 6
  μ.(μ., δλοι δσο ι θα παρευρεθοΰν νά είναι —ερισσότερο ένηιμιε-
  ρωμένοι. Γιά τούς άγώνες χρειάζΐται πρώτα σωστή έντιμέρωση.
  Καί κόττι άχόμ>): Δέν άκουσνμε τίποτε γύρω από τή σχίση
  Πτχνεττιστηιμίου κιαί Βάσίων, ττράγιμα πού *1χε λιχθεΤ στό Συλ-
  λαληττήριο. ©ά περιΐιμένωμε μέ ενδιαφέρον την αποψινή σύσκο
  ψη, την όποία θά μαγνητοφΜνήοχοιμε, οττως καί τίς προηγούμε-
  νες, χάριν τής πιστοτητας 8σ«ιν λέγονται, γιά να μην τα ξ*>
  χνοΰν δσο ι τα λέν*.
  ϋ?1 -ΧΟΛΙΛ
  ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ
  ΕΙΝΑΙ ΣΕΒΑΣΤΕΣ
  Λ Όρισμένοι Χουντικοί βασανιστές τής ΧωροΦυλα-
  κής δικάστηχαν 6 μήνες.
  Λ Ό θεωρητικός τής Χούντας Σάββας Κωνσταντό-
  πουλος, γιά δυό άδικήματα, δικάστηκε 14 μήνες.
  Α Ό 6ιευθΐΛ-ής μας Μάνος Χαρής δικάστηκε 11
  (Σντεκα) μήνες!
  Σΰμφωνα μέ έπΐσημο .γγραφο *η_ Ίοραι
  Σύνοδον *ηη "ΕΑΑηνικΑβ Έκκβηβτΐαι
  ΤΠΜΕπΗΤΟΥΡΟΤηΡΥί,— -■
  παρακΑάδι β
  ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ
  ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  ΟΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΗΒ ΒΒΦΤΙΖΟΥΝ
  Η ΚΡΗΤΗ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΗ ΒΙΕΤΜΑΜ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χωρις φοβο κοι ηαθος
  ΚΡΙΣΕΙΣ
  II
  ΣΧΟΛΙΑ
  ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ, δ—ως έηταντιλημμένα Εχχι όποστηρΊχτε!, ιίναι
  ό προθάλαμος (( τό νηπιαγωγεΐο τής Μασονίας.
  ΣΕ ΑΡΚΕΤΑ δηιμοσι«άματά μας Ιχομί άσχοληθεί μέ την όρ-
  γάνωση αυτή.
  ΣΗΜΕΡΑ δηιμοσι'ενομε ίνα σοβαρό ντο·κου.μέντο: Ινα έγγρα-
  φο τής Ίεραρχίας τής Ελλάδος, σώμφωνα μέ τό όποίο οί Ρο-
  ταριανοί, δέν £χονν τό δικαίωμα νά βαφτίζουν!
  ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ προκληθή·»; άπό αρνηθή Ιερεων νά δεχτονν
  στό 'Αγρίνιο σάν κουμπάρο σέ βάφτιση Ροταριανό, ό οποίος
  τούς ϊκομϊ γιά την αρνησή τονς μήννση, την όποία έπίσης δη-
  Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΡΙΝΙΑ
  Η ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑ πού ένέσκνψ* πρόσφατα καί στήν
  τι), {χά* μεγάλες ζημιές, κυρίως στήν ΰπαιθρο.
  Γιά τίς αλλβς περιοχάς δέν Εχομε συγκεκριμένως πληροφορί-
  ις, γύρω άπό την ϊχ-ταση των καταστροφών.
  ΕΙδικά &μως γιά την πνρίπτωση τού χωρίου Πρινιάς, σημει
  «ναμ« δτι ο) ζ—μ ιέ.ς πού προκληΛηκαν* στά ελαιόδενδρα, ξεηκρ
  «Ον τα 50 έκ,ατοιμιμύρια δραχμές!
  Περίπον 20 χιλιά&ες εληές ύ—οστήικανε τίς σννβτκιες τής
  χιονιάς, ή δέ ζημιά γιά κάθε άγρότη, επΐιμιρίζ—αι στά ποσά
  νού κυμαίνονται, άπό 100 χιλιάδας, μέχρι καί Ενα έ«βατΛμ(μν»
  ριο οραχμές.
  'Ολη ή υπνιθρος μιτά την καταστροφή αυτή, χρειάζεται,
  ψυσικά, τή στοργη κα! τή βοηθεία τοΰ Κράτονς κα! των αρμο¬
  δίων τού, άλλά είδΐικώτερα οί περιοχές πού πληγήκανε έντονώ-
  τερα, ϊχοΛΛτ άνάγκη άπό την Λμεση καί θεττική παρονσία τοΰ
  Κράτονς. Ό Πρινιάς, πρβττει νά είναι άπό τίς πρώτβς παριο-
  χές, γιατί ή καταστροφή τον, ήταν πραγιματικά πολύ κ*γάλη.
  ΟΙ ΣΑΠΙΕΖ ΡΟΓΕΙ
  ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ την τελευταία σέ βάρος μας δίκη καί βαρεία
  καταοίκη, γιά δηβεν ττεριΰβριση τής 'Αρχής τής Χωροφνλακής,
  οηλώνοΐμι γιά μιά προσθετη φορά, άπό την ύττεύθυνη θέση των
  σχολίων μας, δτι μέ τίς Άρχές, γενικά, δέν ίχομε. τίποτα. Τίς
  οναγνωρίζοιμε καί τίς σοβόμνοστε.
  Πιστιύοιμί δμως, δτι καί στίς Άρχές, όπως καί σ' δλες τίς
  ιηριι—ώσεις τής κοινωνικάς συγκροτήιοχως, νπάρχουν κολοί
  καί κακαί εκπροσωπή* των Άρχών.
  Μέ τονς καλούς εΐμαση ψίλοι. Τονς τιμονμι καί τονς άνα-
  Υνορίζο,μχ.
  Μέ τούς κακιούς, δέν θά σνμφωνήσω;μ€ ποτέ κι' οϋτε θά συν-
  Ι^κοιλοιγήσω,μβ μαζί τονς. ©ά τούς κννηγάιμε καί θά τονς άπο-
  καλι>—ωμε, καί πρός χάριν τοΰ Λαόν, άλλά καί των καλών
  σνναδελφων τονς, τονς όποίονς έκθέτονν.
  Εΐττοιμε: οί σάπιες ρόγες πρέπχι νά πντιώνται άπό τα κα-
  ♦άσια μέ τα σταφύλια, γιά νά μή χαλάσονν κ» τα ννόλθΊπα.
  Η ΙΥΙΚΕΨΗ ΠΑ ΤΟ ΛΑΔΙ
  εΠΑΙΝΕΤΗ είναι ή πρωτοβονλία τοΰ Εμπορικον καί Βιομη
  χανΐΜοΰ 'Επιμελητηρίον 'Ηρακλχίον, νά ώργανώση —κ>χθές
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την ετελίδα 4
  Η ΕΠΙΣΗΜΗ 'Εκκλησία έξέδωσε μέ την «υκαιρία αυτή. τό
  παρακατω Ιγγρ«ΐφο, μέ τό όποίο δικαιώνει τή στάση των Ιερέ-
  «*ν πού δέν δέχτηκαν τόν 'Αγρινιώτη Ροταριανό, σάν &ξιο νά
  τελέση τό μνστήριο τής Βαφτίσεως.
  τής όργανώσχως «Ρόταρν» 6-
  παρχόντων στοιχείων, δέν άπο
  τέλει εχέγγυον έκ—ληρώσΐως
  είς τό ακέραιον των ώς είρη¬
  ται υποχρεώσεων τοΰ 'Αναβό-
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΛ
  Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
  ΤΗΣ ΕΚΚΛ. ΤΉΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14
  (Τ.Τ. 140)
  Αριθ. Πρωτ. 110
  Πρός
  Την Ι. Μητρόνολιν Αίτωλίας
  «αί 'Ακαρνανίβς
  Είς Μΐσολογγιον.
  14 ΜΗΝΕΖ
  ΖΤΟΝ ΚΟΝΔΥΛΟΦΟΡΟ
  ΤΗΖ ΧΟΥΝΤΑΖ
  -θά φωνάξω
  την... Σία μουΐ
  (Τοΰ Ν. ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ)
  ΣΑΒΒΑ
  ΤΟΥ ΗΠΑΣΛ1ΕΝ0Υ
  ΚΑΙ
  ΤΕΛΗ
  ΤΟΥ ΑΑΛΟΥ
  ΧΟΥΝΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
  Ο ΣΑΒΒΑΣ Κωνσταντό-
  πουλος υπήρξε, κατά κοινήν
  άμολογία, ό θεωρητικός τής
  Χούντας. Κανείς 'Ελληνβς,
  οΰτε καί ό ίδιος δέν άιμφΐ-
  σβήττησ* αυτή τού την Ιδιο-
  τηττα. Μονον ϊνος: Ο ΤΕ¬
  ΛΗΣ 'Αλκης ή ·Αριατοτέ-
  λης Γραμ,ματιχώκης, ό ο¬
  ποίος διεΐκδίκηοχ τόν τίτλο
  αυτόν γιά τόν έαντ· τού.
  Ο ΕΝΑΣ άπο τόν «'Ελεύ
  θερο Κόσμο», καί ό &λλος
  άπό την «Μεσόγειο», συνο>
  γωνιζόντουσαν, ποίος άπό
  τούς δυό θά λιβανίση περισ
  σόπχρο τονς παραφρονες
  καί ντλοίονς πραξικοπηιμα-
  τί*ς, γιά νά κερδίση στήν
  πράξη τόν «έπ>ίφ|λο» τίτλο
  τοΰ θεωρητικοΰ.
  ΑΠΟ ΤΟ ττρώτο μας φδλ
  λο μέ €ίδικό βημοσίενμά
  μ«ς, άλλά καί μέ τηλβγρα-
  φημά μας πρός τόν κ. Καρά
  ,μανλή, είχαμε ζητησει την
  παραποιμπή καί τΑν δνο σέ
  δίκη.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ δέν εΙσοχχΗΛ-
  σθήκαιμε. Άλλά βικ«ιωθήκα-
  μ« στό δτι, 4υοστηρίζαμί
  πώς άτιιμώρτττοι κοθως μέ-
  νουν, θά συνεχίσουν. Καί
  συνέχισαν, άφοΰ ο! κοντυλο-
  ♦όροι τους £χονν προσβλη¬
  θή ό—ό... γραφόρροια, Ινα
  νέο άφροβίσιο νόσηιμα τής
  πιλτ,ρωμένη»; βηιμοσιογρα-
  φίας.
  ΜΟΛΙΣ πρόσφατα 6 πρ6-
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίβα 4
  Είς απάντησιν τοΰ υπ' α¬
  ριθ. 58)9.1.74 ώμετέρου έγ-
  γρόΐφου, δι' οδ έξ άφορμιής άρ
  νήσβως έψ«|μερίου τινος τής
  καθ* υμάς θεοσώστου 'Ε-
  παρχίας δπως δεχθή ώς 'Ανά
  δοχον είς Μυστήριον Θείον Βα
  τττίσματος άτομον άνήκον είς
  ΡοταρΊανόν "Ομιλον διαπννβά-
  νεσθε πΐρί τής έξ απόψεως
  τοΰ Καν)σμοΰ τής Έκκληο-ίας
  Δίκαιον δυνατότητος 'παραστά
  σεως ώς Ανάδοχον, τοιούτον
  Ατομον, γνωρίζομεν υμίν, κα¬
  τόπιν συναφονς ιΐσηΐγήσεως
  τής αρμοδίας Μόνιμον Συνο-
  δικης 'Επιτροπης Νομοκονο-
  νικών Ζτντηιμόπων δτι κατά την
  Κννοιαν τής όπ' αριθ. 622)
  742)601)6.3.1951 Συνοδικής
  'Εγκνκιλίον έν συνδυασμώ καί
  πρός την φύσιν των υπό τού
  Ανάδοχον άναλαμβσνοιμένων
  >καθτ)κοντων τοΰ κατηχήσαι δε¬
  όντως καί κατά τε τα όρθόδο
  ξα δόγ,ματα καί τάς έκκλησια
  στικάς 'παραδόο-εις τόν άναδέ
  Μτόν, ή Ιδιότης τινος ώς Ρο-
  ταριανον, κβτό—ιν των π*ρί
  Χ««·
  "Οβεν έ—Γ τη βάσει των
  προεκτεθέντων δύναται νά εΰ-
  σταθήση ώς «υλο<γος έπιφύλα- ξϊς τις ή καί άρνησις οιονδή¬ ποτε έΜκληβ·. Λειτουργοΰ δ- π»ς δεχθή ώς Ανάδοχον μίλος τι τής οργανώσεως «Ρόταρν». 'Αβήν-ι τ»ϊ 10.1.74 Ό Προεδρεύων τής Ι. Σύνοδον καί εντολί) Αότοΰ Ό Άρχιγρ«μ4ΐατίυς Αέ>βης ΚΟΣΜΑΣ
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Μ.Σ.Ε. Νομοκανονικων Ζητη·
  ιμάττων.
  ικ. ΕΙσαγγελέα Πρωτοβικών Ά
  γρινίον
  'Ανρίνιον
  βΑΣΙΛιΕΙΟΝ ΤΉΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
  ΑΙΤΛΛ)ΝΙΑ!
  Άριθμός Πρωτ. 1227
  Έν Μεσολογγίω τή 4 Απρι¬
  λίου 1973
  Πρός
  Τόν Ιερόν Κλήρον «αί τόν
  Εύσειβή Λαόν τής καθ* ημάς
  Ίεράς Μ~ροπολ«»ς.
  ρον προφνλάξωιμεν τόν πιστόν
  τοΰ Κνρίον Λαόν άπό οΐανδή-
  —ότε συιμιμβτοχήν ή άνάιμιξιν
  τούτου είς τό ώς ανω Σννέ&ρι
  όν έξαπολύοιμεν την παρούσαν
  ι^μών Εγκύκλιον.
  θεωρούμεν υποχρέωσιν έπι-
  βαλλομένην έκ τής άποστολής
  ημών, ίνα διαφωτίσωμεν τούς
  τυχόν άνληροφοιρή'τους καί κια
  λοπροαιρέτονς Χριστιανούς ή-
  ιμών.
  'ΕΜθίττωμΐν τα άκόλουθα χω
  ρίς καμιμίαν απολύτως διάθε¬
  σιν έχθρότητος κατ' ουδενός
  καί χωρίς βισταγιμόν τ| φόβον
  διά την δυσφορίαν την οποί¬
  αν πιθανώς νά προκαλέση.
  1.— 'Η 'Οργάνωσις τού Ρό
  ταρυ Εχιι στενήν σχέσιν καί
  σνγγένειαν πρός τόν Τ«κτονι-
  οτμόν (Μασωνίαν), χαρακτη-
  ρισθεΐσα υπό των εΐδότων ώς
  «έξάδελφος» καί «ττρωτος στ α
  θμός» καί «προθάλαμος» τής
  Μασωνίας καί «-ροοσαγ»-
  γή» είς αυτήν.
  2.— Μέγα ποσοστόν των
  Ροταριανων σνμβαίνει νά εΤ-
  ναι καί τέικτονες. Ό δέ πρω-
  τος «Κνβερνητης» τού έν Ελ¬
  λάδι Ρόταρυ ϊ—ήρξε «διακικρι
  μένον μέλος» τής
  Μασωνίας.
  τού
  μία μ«ία γ!ν*ται
  Σωτήρος Χριστοΰ ή" τής
  ας Τριάοος, άλλ' άορίστως
  καί άφηρηιμένως άπευθυνονται
  πρός τό θείον, ένώ είς την ση
  μαίαν των εΐκονίζεται κιεφαλή
  ιμΐιάς οίδωλολατρικής ©*ότη-
  τος.
  6.— Μέ τάς σννβστιάοχις
  καί τάς σνζηιτησεις τής «προ;
  Μτΐ'Μής τού φιλοσοφίας», τής
  οποίας {ν σννθηιμα βασικόν ά-
  — Συνέχεια στήν σελίδα 3
  III
  9 9
  Πληροψορηβέντες, δτι την
  13, 14 κ.αί 15ην τρέχοντος μη
  <νος Απριλίου είς πόλιν τοδ Αγρινίου μέ τόν Ευσχβή κβί ό—έροχον Λαόν τού συνέρχτΓαι τό 13ον Πανελλήνιον Συνέδρι¬ ον τοΰ Ροταριανοΰ Όμιλον καί Επιθυμούντες, ίνα πληροφορή- σωμιν άφ' ενός καί άφ' έτε¬ 3.— "Αποτελεί ϊν ίΐδος σνγ < | κρητισμοΰ (δηλαδη μΐγμα ©ρη σκεντικών δοξασιών, τό οποί¬ ον ευρίσκεται έν άριμονία μέ δλας τάς Θρησκχίας «δπως ό- μολογοϋν» οί ΐδιοι οί Ροταρι¬ ανό! προσπαθοΰντες νά συμ» βιβάσονν τα άσνμβΐβαστα), πράγμα τό οποίον ακριβώς α¬ ποτελεί νποτίμησιν τής θρη- σκείας τοΰ ΧριστοΟ. 'Αντιθέ- τως ό Χριστιανισμός μή εύρι- σιοόρε,νος έν άριμονία πρός τα λοιπά Θρησικίύματαν ίσταται ύττεράνω αυτών ώς ή μοναοΊκή ©ρησκ«ία, ή κατέχονσα την έξ άποκαλύψεως αλήθειαν 4.— ΕΤναι Φανερός ό διο βνιστικιός χοφαχτήρ τοΰ Ρότα- ρν, πλείστα ίρωτηματα προκα λοΰντος διά τίνων ένεργιειών τον κα! έμφανίζοντος ΰπθπτα σημεΐα άντιθεσ«ως πρός τόν Χριστιανισμόν. 5.— Είς την πρό των συν* σΤιάσεων «Προσενχήν» ούδε- ΓΙΙ Ε Ι.Α.Ν. ΚΑΤΑ 1ΟΝ 1ΣΑ1ΝΙ III ΝΙΛ1ΦΙΣΝ Καταίικάοτηκαν ΒΑΡΕΛΑΕ κ*' ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Άνθυποσπιστές της ΧωροιρυΑακης 45 ΜΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡ0ΒΑ8ΜΙ0 ΛΙΚΑΙϊπγΙΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ στήν ίδια ττοινη πού τούς *ΐχ* επι¬ βάλλει τό πρωτόδικο Δικαστή ριο οί άνθνπασπιστές Χωροφυ λακής τοΰ Τμήιματος 'Ασφαλει άς Ηρακλειον Βαφελάς καί Κυ ριοκόπονλος. Την ποινή (45 μέρες φνλα- ΝΑ ΚΛΕΙΣΗ ΑΜΕΣΩΣ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΓΟΥΡΝΩΝ ΝΟΜΙΖΟΜΕ δτι ή 'Αμο ρικανική Τραπέζα πού λει- τονργοΰοτ μέχρι στ>μερα,
  στήν 'Αμχρικανΐΐκή Βάση
  Γονρνων, πρέπει νά κλείση
  άμέσως, αν δέν 6χιι ήδτ)
  κλείση·
  Δέ νοιμίζο,με, ιμεττά τίς
  τ«λενταΐ«ς κνβερνητικές δη-
  λώσιις, δτι ή οννέχοα τής
  λειτουργίαν ττ^ς είναι νάμι-
  ιμ* ^ ■
  κή) τούς την έιτίοαλλ* τό Τρ ι
  μβλές Πλτνμμιλειοδικίϊο, πού
  οί«ασε σάν 'Εφετεϊο.
  Πρόϋδρος τοΰ Δικαστηρίον
  ήταν ό κ. Μπικής. Μετεϊχαν ό
  Πρωτοδίκης κ. Μπαρ,μπάτσης
  «αί ή πάρ«δρος κ. Παπαδά¬
  κη·
  Την ΕΙσαγγβλική' Ι&ρνι κα-
  τεΐχτ, ό άντισαγγελέας κ. Νικο
  λόπουλος.
  Μάρτνρβς κατΓ>γορ·ίας, έ>
  «ιτός τ»ν θυμάτων κλ. 'Ασλά-
  νη καί Πιλαφτσή ήσαν οί κ.κ.
  Φ. Ιωαννίδης, 'Αλ. Παπαδά¬
  κης, Καμάρης Γ. Ξυλούρης κ.α.
  Μάρτνρες 6—ερασπίσεως:
  ό Δ) τής Χωροφυλακήν 'Ηρα-
  ικλοίον κ. Πηλιχός, ό Δ)τής
  Ασφαλείας κ. Γιαννουράκος
  καί αλλα άστυνοιμικά δργανα,
  πού παρά τίς «φιλότιιμες ττρο-
  σπάθεκς» πού κατέβαλον δέν
  ιμπορεχταν τελικά νά σώσονν
  τούς «έκλεκτούς» σνναδέλφονς
  των.
  Δικηγόροι πολιτικής άγω-
  γής ήσαν οί κ.κ. Δ. Ξκριτά-
  ΣΥΝΕΧΕΙΛ στήν Σελίδα 4
  ΑΤΤΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
  Ο.Τ.Β.:
  ΠΕΡΙΦΕΡΕ1ΑΚ0
  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ■Από την 1ΐ) Μαρτίου 1976
  θά λειτονργηση στό Ήράχλίΐο
  άνεξάρτητο Περιφεριακο Συγ
  κροτηιμα τοΰ ΟΤΕ.
  Μέχρι στ,μΐρα. ώς γνωστόν,
  οί ύπηρεσίες τού ΟΤΕ 'Ηρο>
  κλειον, ύπάγονταν στό Περι-
  φερειακό Συγκρόττγμα Κρήτης,
  -ού εΐχε ϊ&ρα τα Χανιά.
  < Σύμφωνα μέ ιμας, στήν άπόφαση αυτή τον Διοικητικόν Συμβουλιον τοΰ ΟΤΕ, σννέβαλ* άποηλβσματι- ιαά τό μέλος τον κ. Γ. Φραν- τζεσικόκης, δικτ,γόρος, ό οποί¬ ος κατάγτται άττό τό κλε,ιο. Ι Ι Ι 9 9 9 κάτΐ δΐκό μας καί δΐκό οας ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΙΓΗΝ ΕΛΛΑΔΑ II! III 1 5 _ Ή έφημ<ρ!να αυτή διώκειται ί{ μάλλον καταδιώκιεται. Κι' αύτό δέν είναι —ερίεργο, γιατί ή 'Αλήθεια «Τναι πικρή καί «μα- λώτρα», δπως λέει ή κρητική παροιμία. "Ενας 6ασι«ός λόγος, (στήν κνριολβξία... βασικός), είναι οί Βάσει ς καί ό αγώνας πού διεξάγωμε εναντίον τονς· Δέν μομψτιμοιρο&με γι' αύτό, οΰτε: παραπονιό,μαστε. Άντίθετα1 μί,τά άπό κάθε άγωνιστική περίπτωση, βγαίνοιμε άναβαφτι- σμένοι. Γι' αύτό δηλώνοιμ«, στούς διώχτες μας καί στονς έ- χθρούς τής Αληθείας, δτι ό αγώνας «ατά τοΰ Ίιμπεριαλι- σιμοΰ, τού Σιωνισμοΰ, τοΰ Μασονισμοΰ, τοΰ Κεφαλαίου, τοΰ Κατεστη'μένον καί είδικά των Βάσεων, θά σνν—(ΐστή «μέχρις εσχάτων». Μττοριί νά ιΤνβι μικρές οί δννάιμ«ις μας, άλλά εί¬ ναι μβγάλες ή πίστη κα! ή έπΐιμονη μας. Μέχρι νά Χχνι τό μάτι μας ν*ρο, μέχρι νά ϊχει ,μελάνΜ ή πέννα μας, μέχρι νά βγαίνει άπό τό Χαρύγγχ μας φωνή, μέχρι νά μάς «φράξρυν ιμέ χώμα τό στόιμα», θά γράφωιμ« καί θά φωνάζωιμε: ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ! ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ! Κι' αύτό γιά νά μή γίνη ή Μεγάλη Μάννα, ή Κρήτη, Ινα νέο Βιιτνάμ. Τό κίίμίνο αύτό άφι*ρώνοίμε στόν νπονργό Δικαιοσν- νης κ, Στεφανάκη, ό οποίος τό βράδν πού ήρθι ό Πρόε>
  δρος τής Δημοκρατίας στό Ήράκλειο κα! συγκεκρι-
  ,μένα οτό Ξενοδοχεΐο «'Ατλαντίς» προσ—αθησ* (μά-
  ταια βεβαία) «νά μάς πείσηρ» δτι ό αγώνας μας κατά
  των Βάσεων πρέπτει νά σταματήση γιατί «δέν ύπάρχει
  θέμα» καί γιατί £τσι θάναι «γιά τό καλό δλων μας καί
  πρωτα τό δικό μας».
  Μ. Χ.
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  ΠΑ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΧ
  ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ πού ιοάνβομε πρό έοδομάδων, σχετικά μέ τό
  αν είναι άλήθεια ή δχι δτι ό κρατοώμίνος ατίς Φνλακές Νεα¬
  πόλεως Τσικνάχης, βγήκβ τουλάχιστον δνό φορές, μέ συνο-
  δεία χωροφυλακην καί πηγ* σέ δημοσία κέντρα, δέν πηραμε
  καμΐμιά απαντήση.
  Τό έρώτημα τό κάναμβ, σχετίζοντας τό θέιμα αύτό μέ τόν
  αλλο κρατούιμενο των ΐδιων φνλακών, πραξικοπηιματία Λαδά.
  Ρωτούσα^κ λοιττόν, ποίος μπορεί νά μάς διαβεβαιώση δτι τό
  ΐδιο δέν ϊχ€ΐ σνμβϋ κα! μ* αυτόν, άφον καί οί δνό κρατούμι-
  νοι είναι ύ—ό την έπιτήρηση τού αύτοΰ διευθυντή φυλσχών.
  Σήιμερα έπβναλβιμβάνοιμΐ τό έρώτημα, σιτ/κικριμενοποιών·
  τας το γύρω άπό τό πρόσωπο τον Λαδά, πού ήταν καί ό βασι-
  ικός στόχος μας.
  Ρωτοΰ,μ* λοιπόν τόν Ύπουργό Διιοαιοσύνης κ. Στεφανάκη
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίόα 4
  Η ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ
  ΚΑΙ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
  Κ. ΨΑΡΡΑΚΗΣ
  ΣΥΓΧΑΙΡΟΜΕ τόν Βον-
  λευτή τού ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Ψαρ
  ράκην, γιά την ενεργεια τον
  νά φέρη τό θέμα τής χαρτο
  —αιξίας στή Βονλή καί νά
  ζητήση νά ληφθούν μέτρα
  γιά την πάταξή της.
  Τέτοιβς ένέργιιες άπό 4-
  πίσηιμονς έκπροσώπους τοΰ
  Λαόν μάς χαροποιοΰν, μάς
  τιιμοΰν κα! μάς ένθαρρύνονν
  στόν παράλληλο άγώνα πού
  κάνο,με..
  Σάς «ώχβριστονμί κ. Ψαρ
  ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
  * ■»
  '
  1
  νΑΡΚδΠΚΑ
  Τό δεύτεοο κβφάλαιο
  τής μεγάλης μας ερεύνας
  «ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ»
  (Ο ΚΟΣΜΟΣ
  ΚΑΙ Ο ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ)
  ΥΠΑΡΧΕΙ
  ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  ΓΙΑΦΚΑ
  ΣΤΟ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΡΩΤΙΑ
  ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,,
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας, δ¬
  πως γνωρίζουν οί ταχτικοί
  της άναγνώστες, δηιμοσίευ
  σ* κατά καιρονς σέ Πανελ-
  λ^νια άττοκλίιστικοτιιτα, άρ
  κβτές πληροφορίες, οί οποί¬
  ες, άπό τα γχγονότα πού ά
  κολούθησαν, ά-ττοδειχτηχονί
  Κγκυρες καί άληθινές.
  ΜΕΡΙΚΕΣ άπό αύτές,
  πον τίς θυμίζομβ γιά δσους
  τυχόν τίς εχουν ξεχάσο «Τ·
  ναι οί παρακατω:
  ΓΡΑΨΑΜΕ πρώτοι γιά
  τή Βασιλοχονντική σχέση
  καί δράση τοΰ Βονλιυτή κ.
  Ίπποκράτη Σαββούρα.
  ΓΡΑΨΑΜΕ πρώτοι γιά
  τό πρωτόκόλλο σννβργασίας
  βασιλικόν καί χονντικών.
  ΓΡΑΨΑΜΕ πρώτοι γιά
  τόν μκστικό έρχοιμό στήν
  'Ελλάδα τοΰ τέως Βασιληά
  Κωνσταντίνου.
  ΓΡΑΨΑΜΕ πρώτοι γ.ά
  την Οιταρξη δυό πλωτών Ρω
  σικών Βάσεων κοντά στή»
  Κρήτη.
  ΓΡΑΨΑΜΕ πρώγοι γιά
  τόν έπικίνδννο ρόλο τοΰ
  ΣοΛβα Κωνσταντό—ονλου
  καί τον Άριστοτέλη Γραμ-
  ίΐατικάκη καί ζητούσβμε νά
  δικοβ-τοΰν.
  ΓΡΑΨΑΜΕ πρώτοι γιά
  τοός ττυρηνικονς κώνονς
  ττού ύπάρτχουν στήν 'Αμερι-
  κανική Βάση Γονρνων, την
  μυστική αφιξη τού "Αγκνιου
  στό Ήρώκλειο καί άοκετά
  6λλα σννδεόμενα μέ τή δρά
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  ι -Λ4
  26ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 19/6
  ΖΙΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΟΕΙΑ
  - Βιογραψία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ
  Ό ΆΛηθΐνός Ζορμπας
  καί 6 ΪΙΐκος Καζαυτζάκης
  — 33ον —
  Αύτό ε,Τ-ταν μ ι ά σκληρή έ-
  41—ιιρία πού την είχεν άποχτή
  σει ό—ό την ϊδια τή ζοοή τού.
  Κ' τφελε την έιμπειρία τού αυ¬
  τή νά τή μεταδώσχι καί στόν
  α,μαβο Καζαντζάκη:
  — Μην ξεσκαλίζϊΐς τα Ιστο
  ρικά τους, άφεντικό· Θά πια-
  στχϊ ή καρδιά σου, θά τούς ά-
  γαπήσεις πιρισσότερο άττ' δ,τι
  ττρέττει κτ άττ' δ,τι συμΦέρει
  στή δουλειά μας· «ι δ,τι *' 6ν
  κάνουν θά τούς τό συγχωρνάς .
  Καί τότε, άλίμονο, ή δουλειά
  βά -άει κατά διαόλου καί νά
  τό ξέρεις. Τό σκληρό άφεντικό
  οί έργάτες τό φοβοθνται, τό σέ
  βουνται καί δουλεύονν τό μαλα
  κό άφεντικό τό καβαλικεύουν
  καΐ τειμπτχλιόΐζονν. Κατάλαβες;.
  Κι άλλοτε:
  — Έ, άφβντικό, σέ παρακα
  λώ, μην άνακατεύεσαι. Έγώ
  χτίζω κοοί τοΰ λόγου σου χα·
  λάς. Τί 'ναι ττάλι αύτά πού
  τούς Ελεγες ο-η,μερα; Σοσιαλι
  σμος καί κοροφεξαλα! Ίεροκή
  ρυκας εΤσαι μαθές <ί κεψαλαι- οΰχος; Πρέττει νά διαλέξεις. Τίς σοσιαλιστΐχές Ιδέες τού Καζαντζάκη τίς ΐβαζε κόττω ά- ττό τή σιδερένισ λογική τού καί τίς λιάνιζε. Όχι μέ Βολές σοφι στβΐες. Άιπλά, μέ τή λοτγαρόθα τής δι κης τού πρωτόγονης μά καί άκαταμάχίητης λογικής: — Τί λέγαμΐ προχτές, ά- φεντικό; Νά φωτίσεις, λέιι τό λαό, νά τοΰ άνοίξεις, λέβι, τα ιμάτιαΐι Όρίοτι τοΰ λόγου σοα ν' άνοίξί,ις τα μάτια τοΰ μττάρ ιμπα Άναγνώστη! ΕΤδ*ς —«βς στέκοννταν ι γυναίικα τού σοϋ ζα καί ττε,οίμίνε διαταγές; Πή γαινβ τόρα ή εόγενεία σου νά τούς μάβτ,ις πώς ή γυναίκα ίχ*ι ΐσα δικακάμοττν μί τόν αντρα καί πώς είναι σκληρό ιτράμα νά τρώς Ινα κοιμιμάτ ο—β τό κρέας τού χοίρου κι ό χσϊρος νά μονγικ|ρίζιι μττρο- στά σον ζί#ντανός καί πώς ε ναι μβγάλη κουταμάρα νά εύ· χαριστιέσαι πού £χει ό Θεός •οί «ς ψοφάς έσύ άπό την —ί¬ να! Τ! θά κβρδίσει ό μανρο- σκότεινος ό μ—άρ,μπας Άνα- γνώστη,ς ό-1 δλες αύτές τίς διαφωτΐστικές σου άρλού- ΐμττες; ©ά τόν βάλεις ,μονάχα σέ μτηελάδίς. Καί τί βά κχρδί σβι ή «υρά Άναγνώσταινα; ©" άρχίσουν οί κανγά&ες, ή βρνιβα βά θέλει νά γίνει κόκο ρας κβί τό άντρόγυνο πιά δλο •οαί θά τσακοπετεινιάζουν καί βά μαδιοΰντΓαι... "Αοϊ τούς άν φώτΓονς ησύχους, άφεντικιο, ιμήν τούς άνοίγϊΐς τα μάτια· αν τούς τ* άνοίξίΐς, τί θά δοϋν; Την κακή τους καί την ψυχρή! "Αστα λο,ιπόν κλιιστά ν* όν*ιρϊύουνται! Έξόν, ίξόν 6ν, δταν θ' άναίξονν τα μάτια τους, ίχεΐς νά τούς δεΐξεις 2- ν«ν κόσμον καλλίτερο άττό τό σκοτάδι δττου άνο—αύουνται τόρβ... Έχεις; 'ΕΞλο— τόρο σΐΓς νά τα βγάλίτί ττέρα μέ τή λογική τού Ζο{κυ-β. Χοβίτίκατι!... Ποϋ νβ &ρηίτε τόν καΛλίτερο κόσμο ν« τού δεΐξίτι; "Οσο γχρνοθσε ό Ζορ,μττσς τόσχ) καί ,μέστο»— ή σκέψη τού. Άλλά καί τόσο αγρίβυεν ή ψυχή τού. Τόσο ιιιγάλιοντν ό δαίιμονος ττού εΤχι μίσα τού. Τοοχ> καί τόν ΐτρογαν τα Φί-
  δια. "Ο|μ«ς 8κν τό 'βαζε κά-
  τ»ί ΆντιδιροΟο€. Πάλβυ« νβ νι
  «,ήσει τό χρόνο, νά ξβτπιράκτ*ι
  τή μοίοα τού. "Ενοιωβΐ τόν
  έαντό τού ΓολιάΟ κβί δέν
  τόν έριχν* κάτ» ό Δαυίδ
  τα καρφιτσάκια τού.
  Θ6
  — "Εβγαλα ασττριες ρίχίς,
  άφεντιικό, τα δόντια κου ά.οχί-
  ζ(ΜΛ» νά κουνούν, δέν Εχο ττιά
  •ιοι^ό νά χάν«. Τού λόγου σον
  ιίσαι νΐος, μττορίϊς νά κβνιις
  πομονή· έγώ δέν ιι-ορώ. Μ<4 τό θεό, δσο γΐρνώ κι άγρι- εύ»Ι Τί κάβουνται κ«ί μοΰ λέ- νβ έμένβ πώς τα γεράμβτβ μ« ρώνουν τόν βνβρωιτο; —ώς ξ«- βυμβίνει λέ«ι, ή σ—ιρτάδβ τού Ανβρώπον, βλέττει τό χάρο, ά- ττλώνχι τό λαιμό καί λέ*ι: — «Χφάιξε μβ/ άγβ. ν* άγιά «τω;». Ένώ δσο γιρνώ κι ά- Υριεύω. Δέν τό 6άν» μ&τ«, βέλ» νά φαω τόν κόσμοί "Οχι, δέν εΤταν ό Ζορμιτάς οαν τούς αλλους πού τό 6ά- <ονν κάτ« δταν άττλωθοΰν τα ΐηοώτα χιόνια στά «ιαλλιά τους. 'Ασύλλη—τες δννάιμος μίσα τού, Κι δταν τόν έχτρό, βαροΰθΊ συ τίς στράτεικ καί τόν ■ιουνηιγοΰοτ.. "Οχι, κύριε, δέ βά -εράσεις. Δέ βά γχρκμίσχις τό κβλύβι μου. Δέ γέροοσα άκόιμη γιά καλαί, δόξοοσχι ό θβός! Δηγιόταν οττόν Καζαντζά- V Ινα χιονιο-μένο μακχδονί ΟΙ ΤΕΧΝΕΕ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ τικο δουνό μιά νύχτα σηκόβη- κε τροιμαχτικός αγέρας καί κουνοΰσε τό μικρό καλύβι δ- που εΤχα τρουττόξϊΐ κ' ήββλ€ νά μοϋ τό γικρ&μί—ι. Μά έγώ τ&χα καλά ο-τε,ρΐόσχι, κβθό- μοι/ν ολομόναχος μπροστά ά¬ πό τό άναμένο τζάκι καί γε- λοϋσα καί —ρογγοίο-β τόν ά- γέρα καί τοΰ φώναζα: «Αί βά ιμ—εις στήν καλύβα ιμου, δέ σοΰ άνοίγο την ΤΓθρτα, δέ βα ιμοΰ σβήσεις τό τζάκι, δέ βά ιμΐέ γκιρεμίσεις!». Κ αι δέ ίΐττήκι· δέν τό τζάκι τού· δέν γχρέμιοχ τό κβλύβι τού. "Ετσι καί τα γερά μοπα. Άς αστφΐοΌν τα μαλ- λιά τού· δέ μπηκαν στήν καρ- βιά τού. Ό κόσμβ< «ν τόν χ« ροϋο-ε άκόμα, ή μαύρη γής δέ βά 'τρ«€ *ό—ό τόρα τό κουφα- λιαβιμένο κουφάρι τού. ΕΤχε κι κι δλλες πολλές δυνάμεις φ δρείβ γιά νά παλαίφβι. — Τί μιχ—ήριο εΤναι πάλι καί τουτο, άψεντικό; ρωτοθσί &λλοτβ τόν Κβζβντζάκη. "Ολα <τε μενά πάν* άνά-οβα. "Οταν ϊΐμοννα μωρό, μοΰ λένε, ξμοισ ζα σά γϊρος- βαρύς, λιγο-μίλτ» τος, χοντρή γ«ροντίο·τι«η ««»- νή· δμοιαζα, λέίΐ, τού ποητιτοΰ μονΓΚι δαο φ&ρκτώνομμουν χρόνιβ, τόσο κ ι άλά<|>ρ»νβ. ΕΤ-
  *ασ·ι χ.ο-ονών ίίρχιζα νά κβνω
  τρΐλλβς, μά δχ· «αί πολές.
  Τίς βυνη*ιαμέν€ς. Ζαν ϊγινβ
  σαρώντα χρονών, αρχκτα στά
  Τβμάπα νά νοιώβω τή νιόττ|
  ιμου κι άο·μένισα πιά στίς μ«-
  Υάλες τρέλλίς. Καί τόρα ιτιά
  ττού ττάτησα τα έξήντα — εΐ-
  μαι έξηντο—έντε, Αφενττικο,
  ιμά αύτό μεταξύ μ άς — τόρα
  λοιπιόν πού πάτησα τα ί-ξήντα,
  ιμά την πίστη μο«, πώς τό ξη-
  γάς, άφ£ντικό; ό κόσφος δί
  μέ χωράίι!
  Δέν εϊταν λοιττόν γέρος
  <ττήν καρδιά καί στήν ψνχή ό^ Ζοαμττάις. Τί « αν άρχίσβν ν' άσ-ρίζονν τα κορβκάτα τού ιμαλλιά; Άς «ΜΠηρίζαν! θά τα '6αψ£! Δέ βά'ψηινε νά τόν κάνουν κβΐνα δ—ως βέλονν Νά τόν παρο]μο.!ΐφώο·ουν, νά τόν βλέ-ουν τα παλιό-αιδβ στό ττλειιρό καμιάς παστριικιάς — τής Λόλας, άς ποθμε — καί νά τόν άναμπαίζουν, να τού ο-ούρνονν φωνή ξοπίσ» τού: «Ρέ γέρο, ρέ γίρο, ποΰ χτή πάς την έγγονή σου;». "Ας εΤν' καλά κΐΐνος πον εΤχίν άνα (οβλνψιι την κσροψ-ογιά: — Σοΰ Φαίνεται άστϊΐο, ά- Φεντικό; Κι δμΐος ακονσε νά δεΐς τί (μυστήριο πού 'ναι ό 6νβρ«—ος. 'Από τή μερά πού ταβαψα, ϊγινβ αλλος ανβρο πος. ©αρ«Τς, κ' έγώ ό ίδιος τό πίσταμκ, πώς Ιχ» μαΰρα μαλλιά — ξ*χνβ*ι, βλέ,πίΐ-;, εΰκολα ό ανβρ«—ος δ,τι δέν τόν συμφέθ€ΐ — καί, μά τό θεό, πλήβννι ή δύναμή μου. Τό κατάλαβε κ' ή Λόλα. Καί μιά σουβλιά ποΰχα έβώ στά ν*- ♦ρά, τή βνμάσαι; πά«ι κι αύ- τήΐ Δέν τό πιστιύος- αύτά &λί-βις/ δέ τα γράφουν τα χαρτιά σου... Αότό τό γεροντίστΐΜ» «αγρί βμα» τού Ζοριμπά έττιβίβαιώ- νει την έξαιρετική τού φύση. θά τή βΜμηβεΐ ό Καζαντζά»«κ άργοτερα, δταν βά ταξιδέψ* στήν Ισπανία καί βά 6ρ«θ«ί, -ροσκννητης, στό τόπ* ινό σπίτι τού Τολέβο, δττου Εζηοχ καί ζ«Ύΐραφισί τ* αριστουργή- μΐατά τού ό Γκρέκο. Καί βά έ-αληβέΦίΐ τό «άγρίειμα» των γερατιών τού Ζορμπά μέ την έξίΛιχτικίΐ πορ«1α τής τέχνην τού μβγάλου Κρηττικού ζ»γρά- φου θά πεΐ· «"Οσβ γΐ^νάει, άντίς νά ναληνίύει, δηιλαθή νά ξεβυιμαίνει, δπ»Γ βλοι οί αν- βρωητοι, ό Γκρέκο άγρκιύει ο¬ λοέν α». ΕΤναι Φαίνεται —ή φύση των εξαιρετικήν άνβρώττων ν' αγριεύονν στά πρά)ματά τους. "Οσο σκεφτόταν ό Ζοριμπάς πώς μποροΰσΕ κάποτε νά κατα πέσβι άπό τα γεράιμοπα »αί να μην μπορ€Ϊ νά χαίρε,ται τή ζωή, να γίνβι αχρηστος καί νά καταντησει μτταίγνιο των άνθρώττων, των άνβρω—άκηδων -ού σ' &λτ) τού τή ζωη τούς Ιηταιζε στά δάχτυλά τού Ι( τούς εΤχ«ν κάτω ό—$ τή Φτέρ- να τού καί τούς π—οθσε τόσο «οί αναβαν τα αΐματά τού. Τό¬ σο καί θέριιυαν ο! μέσα τού δυνάιμεις· τόσο κ' ή λαχτάρα τού γιά ζ«ή καί γιά δράση αθξανι. Τό βάνατο δέν τόν χά μ—έρΛζί. "Οχι. Κι αν εΤταν νά 'ρβει, καλώς νά 'ρθεϊ. "Ο,τι φοβόταν ιΥταν νά μην τόν ρο ζιλέψονν τα γιρατιά. ΤοΟ 'γρα Φε κά—οτί τοΟ τον: Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΑΓΟΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΒΑΣΕΟΝ ΠΑ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΕΧΟΜΕ ΕΤΟΙΜΑΤΑ ΣΤΗΘΙΑ (Άπόσπασμα άπό μιά ποιητική έργασία τοΰ κ. Γ. ΠΑΡΑΣΥΡΗ) Είναι άργά πιά γιά ύ—ηρέ-τες, ττολύ άργά, γιά αβουλα θύ,ματα πού πϊβαίναυν στονρώνοντσς τα χέρια. Τώρα δλο ι γίννιοθνται μιά μττουκιά ά—αίτησιν γιά λεντεριά, γιά- δίια)ο. Πιρίν μάβουν τα χείλη νά λέν «μάννα» στό δάικρυ των μοττιών τους «βλνμποϋν δυό λέξ*ις: Δουλεία Τ έ ρ μ α! Μεγαλώνονν, ξυττνοθν, άγωνίζονται σάς διώχνουν ά—' τα χώματά τους «αί σΐϊς φώγντι καταττίνονιτας βιαστικά τίς τελευταϊες μπουκιίς ψωμιού πού ζυμώνκτκ μέ ιμπαροΰττι «οοί αΐμα, "Οσο γΐά μάς έδώ £χουμ< μάθει πιελύ νωρίτερα, νά ζτ>τά|μβ τό δίκηο μας.
  Ή πόρτ« ιμας όρβάνοιχτη γιά «ίλονς
  τι/ρί, εληές, κιρ-αο-·, νά Φόν νά τποθν χαλάλι.
  Νά πιοϋν νερό άττ' τό λν»μένο χιόνι τού Ψηλοριίτη.
  Κι αν ίΐν' χειμώνος καί βραχοΰν διαβάτες ξένοι
  άς στεγνώσουν δί—λα μΌος, κιοντά στό γελαστό μας τζάκτ
  Ν' άκούσουν τίς ίστορίΐς μας, τα βόοσανό μας,
  νά μάς ττονν κι έκνΐνοι τα δικά τονς,
  καττνίζαντας κ ι έμιΐς, σάν τή φωτία πού καί«ι λιόκλαβα
  ι! χοριύει άβιάφορη γιά άνβρώπινα βάσανα
  ηοιτάζοντας τό πρόσ«~ό της
  στών ,μοττιών ,μοτς τούς καθρίτ—ες.
  Κι' δταν τρανέφει τό θίριό τής νύχτας,
  σάν στείλλει ύτ—ρέτπι τού τόν Ο—νο,
  νά κρβμάιση ίνα κοιμ,μάπΊ μολύβι σέ κάβε μας βλέφαρο
  δταν σάν στοιχ«ιό ή καταιγίδα
  «Λωτσο*ι έδώ κι έκΐΐ τό ταβάνι τ' ουρανόν
  σάν ιτέφτνι μττόρα αγρια Ιξι» καί φυσάχι Βορριάς:
  Τότι, άς σκεπαστοΰν «Ι ·ίλοι μας
  τα πιό καινούριγια ξομπλιαστά κιλίμια μας.
  Γιά τούς έιχβρούς εχουμι Ετοιμα
  τα στήβια μας, τό βάριρος καί τό δίικηο
  παραδχίγματα κι όπτοτελέσιματα.
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Μ ΛΛΜΟΕΙΛ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΖΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5
  Τηλ. 280291
  ΕΚΔ0ΤΗΣ Ε
  ΓκΦ,τΛΓΗ
  (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχνική έττιμέλεια: Μ&νος Μαγρι-λής
  ΉΦαίστου 18 · Ηράκλειον, Κρίττης
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  "ΔΙΟΝΥΣΟΣ,,
  ΠΛΑ-Ι- ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  "Ενα καλό φαΐγτγτό
  σ' ένα βμορφο τ—ριβάλλον
  ΟΙ6ΑΝ1Ζ ΜΛΤΟΛΙΛΚΠΣ
  'ΑνΙιπρόσωποΒ Έ«αιρο1<ΐ8 ΡΗΐυΡδ (Χανιόπορτα) Διαθέτει δλα τα ήλεκτρικά «ίδη ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΙΤΚΟΕΙΜ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ Ο( 2200 — ΟΧ 2000 — 6$ 5ΡΕΟΑΙ. — ΑΜΙ β ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΥΓΓΡΟΥ 100 — ΑΘΗΝΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣηΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΧΑΝΔΑΚΟΣ Ο —· Τηλ. 285.811 ΔΙΑΘΕΤΩΜΕΝ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΙΤκΟΕΝ νΑν άνήκετε στούς καλοάς όδηγοΐτς φυλαχτήτε άπό τοάς ρέτρΐους. ...μέ Νομική ΠροστασΙα ΑΚΑΟ Σέ κάθ€ άτύχημα πού δίν φταΤτε ή ΑΗΑΟ σδς προστατίύίΐ καί διεκδικεΤ τίς αξιώσεις σας ' μέ δικηγόρο τής ίκλογής σας : [ γιθ άποζπμΐωση ίκ τραυματισμοθ. ίπισκϊυή αύτοκινήτου κ.τ.Λ. Όμως ή ΑΗΑΟ σδς ϊιπϊρασπΐζεται κΓ δταν ίσίϊς κάνίτί κάποιο τροχαίο ποινικό όδΐκημα ή παράβασπ κ.τ.λ. Ή ΑΚΑΟ πληρώνη ώς 150 000 δρχ. όικηγορικά, δικαστικά ίξοόα γιά κάθε περΐπτωσή σας χωριστά σ' δποια χώρο τής Εΰρώπης κι' όν «Ιστ€. Γιά κάθε πληροφορΐα: Α*Α· ΗΕΙΙΑδ: ΑΧΦΑΑΕΙΑΙ ΝΟΜΙΚΗΧ Π·ΟΙΤΑΙΙΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘ^ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15-ΤΗΛ. 222.651 ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ Π»ΜΑΗΙ* ΕΤ ΚΕΦ 2Β5 00Ο ΟΟβ ΑΡΧ Άρχίζουμε, μέ λόγια σάς ψ 'ΑπρόβΜμιος ό βγ£ρας μας στ»κών«ι τα σιδβρένια 6ργ& σας. Κουραστι»** ή βάλασσα νά μ€ταφέρ*ι τα καράβια σας κι' ή γη μας νά στηρίζει τό βάρος σας, έχβροί. Βράχνιασαν τα λαρύγκια ί»ας νά φωνόζοΜμ*. Καιρός γιά τή δική σας γη. 'Αφήση, σέ μάς την γή μας την διψασιμένη ^ μέ τα ξεροβούνια, μέ τα βάσανα καί την ψτώχιια, μέ τούς στεναγιμούς καί τα τραγούδια. Γιά μάς ή Φτώχεια τιχρηφάνίΐα ό Χάρος γιά μάς, σύντί.κνος. Μάς γνωρΐζει, τόν γνωρίζουμί. Δίν μετράμε ,μΐ άριθ,μούς άλλά μέ τής άγανάκττησης τό ιμέτρο. Άντί άριβμούς ίχιι κηλίοβς άττό ^ θυσίφς, τττώμοττα, λββεντιά. Μ' αώτό μ€,τράμ* τόν δρόιμο τού «γ»να. Ινα, δύο, τριϊς χιλιάδες χρόνια. Χιλιά&ες χρόνια Ί—ορίας Χρόνια άγώνων. Χιλιάδες χρόνια ό κονρνιαχτός της λτνσ,μονιάς δέν μάς χώρισε ά—' τούς προγόνους μας. Εϊιμαστι Γδιοι, Τ*Μ€ς άστρα-ίς μές στό β»λό 6λ4μ-μ« μας. Τό ΐ6ιο αΐμα, οί ΐδιοι άγώνες ο! ΐδιες φοτιές μές στό καμίνι της καρδίας μας. ΟΙ ΐδιοι δρόμοι, τό ΐδιο τέριμα, τα ϊδια ,μοιρολόγια, τα ϊδια νβκρολούλουδα στά στήβη των πιβαμένων άγανιστών πού προσκυνοΰσαν οί γβνοασιμένοι ό—ροσκώντιτοι. Μόνο οί έχθροί αλλαζαν ήταν οί πιό σκληροί, πιό δυνατοί κάβε ύποχης. "Ομως, πολβμούσαμ« γελώντας καί τώρα γβλάμϊ τρίζοντας τα δόντια. Τό γβλιο μας ριζωμένο στό παρύιτονο τό παρά— ονο ριζωμένο στό δίκηο. Τό δί«ηο μας είναι βοννό, βουνό διφασμένο πού τκριιμένει, δλο περιμέν«ι, δροσιά καί ιμ—όρος λύτρωση. "Ας πρ*0Γτ«€ροντήο·ει στίς «λαγιές τού Ψηλοριίτΐι ν' ά—ράψε,ι στά Χανιώτι·κ.α τα δρη νά ξεχυβη ό χαλασμός άπ' τα βουνά στούς κάμπους. "Ας θρηνήσουν αλλη μιά φορά ο! μάνντ,ς. Διάβασαν τα μοττωμένα γράμ,μοττα τής μοΐρας μας: «Όρβια ιοεφάλια π«ρτνφανα. Καί γυμνά κρανία τσακισμένα». "Εχουν σννήβήσει στόν χο»μό. "Εχονν μάβει στό κλάιμα. Προυκί τό μαΰρο το—μπέρι στόν πάτο τής κασέλας. Τό μοιρολόγι τό ξέρουν άΐΓ* £ξ« σάν στΐχο όπτ' τόν Έρωτόκριτο·. "Ολα χαλάλι, Φτάνςι νά βροϋν τό δίικηο οί καρδιές πού βά μ«!νουν. Γ. ΠΑΡΑΣΥΡΉΣ Τιμτίματος 'Ασφαλιίας. κο-.«στ.κή κ«ί «2 ΦΟΙΤΗΤΗΣ Άκαοτιμίας, πά ραδίδ«ι μαβήιματτ-α κατ' οίκον μαβτττάς. Πληροψ. Τηλ. 287-073 ΑΛΚΗΣ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Χειροϋργος - Ούρολόγος Δρ τοΟ Πανεπιστημίου ΙΝΝ5- ΒΗϋΟΚ τέως Έΐαμελητίν; τοΟ δΤ. Ν. ΗΟ5ΡIΤΑ^ (Δ. Γβρμα· νίας) άσχοληθβΐς κα) είς την ούρολονίαν Παίδτβν. Έγκατα- σταθβΐς μονίικος είς Ήρά—ιεισν δέχεται είς τό Ιατρείον τού, Πάροδος Λασιθΐου 5 (Βαλιδέ Τζαμί) τηλ. 222.068 κα) κλχνν _| «ΕΥΑΓΤΕΛΙΣΜΟΣ» τηλ. Νυφικά ύψηλης ττοιόττττος ΑΑΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Παραπλεύρως «ΚατράντζσΐΛ Τηλέφωνον 283.428 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΝ ΕΡΓΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΓΕΩΠΟΝΟΥ (Τ.νΕΕΒ) ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΤΑΖΚΕΥΑΙ Διατίθενται: Σωλήνες Άλουμινίου Ταχείας Συνδέσεως — Πλαστιωές: ΑΝΤΛΙΕΣ — ΠΟΜΟΝΕΣ — ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ Έ71^ατα(Γτάσεις Άρδεύσεως θερμοκηττίων Άγΐου Μηνα 7, — 3ος δροφος — τηλ. 224.479 (Παραπλεύρως ΙΚ Α) Α·Ν·Ε·Κο μμ. 7 μ.μ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΧΩΡΗ Σ Ε Ι Σ: Ε)Γ — Ο)Γ «ΚΥΔΩΝ>
  ΕΚ ΣΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 6 μ.μ. — ΔΕΥΤΕΡΑ 9
  ΤΕΤΑΡΤΗ 7 μ.μ. — ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Έξ Ηρακλείου πρός Πειραια
  Ε)Γ — Ο)Γ «ΡΕΘΥΜΝΟΝ> — €ΚΑΝΤΙΑ>
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 7ην Εσπερινήν
  ΑΦΙΞΙΣ 6.30 Πρωϊνήν
  ΕΙΣΙΤΗΡ ΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
  Πρακτορείον ΑΝΕΚ ΧΑΝΙΩΝ:
  Πλατεΐα ΣοΦοκλή Βενιζέλου, τηλ. 23636, 25656
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
  25ης Αθγούστου 33, τηλ. 222481, 222482
  ΡΕΘΥΜΝΗΣ:
  ΛεωΦόρος Κουντουριώτου, τηλ 22296, 22456
  ΤΗΛΕΦ. ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Βαρδάκης Ν. 282.730
  Κρουο-ΐανότΓουλος Π. 285.420
  ΚυοΜνάκης Γ. 281.702
  Παλαιολόγος Π. 283.086
  Χαμαράκης & 283.860
  γ.ά τόν ΠρΑΛρο
  £5
  5£3
  ό Τδιος Πρόβδρος τοΟ Τριμ«<λους. 'Οταν ΧοΖ ό συνηγορος τής I ,μέν«ν. τοθ ζτντησχ * * ?^ χε δοΜλειά κι' 4πτρ€τ« νά φύγη !- Σάς , ό κ. Αλλά «' έγώ βρί«ε»- ν — Βεβαίως τό γνωριίζ» καί μάλιστα ιμήν«ς Λταν αύτοι... . Καί φυσ·*« β«ι κατάλαβαν, ΐΓ€ρ.·ρίστη*αν νβ ^ψρώςνπλήν τοΰ κ. Προέδρω, ό ^<>* ™*Τ« ***· **
  καμιμιά ψορά «Τναι υποχρεβμένος μέ τίς ο-οφό—ιις τού. νώ
  κόβη καί τό γέλιο σέ αλλους. . ________
  • Ό οιβυβυντής ,μας παροικολούβησί τή δίικη ««Λ* δλη τή διάρ
  •αιά της. Την τταρακ,ολούβησοΐν 8,μ»ς καί ™Λλσί άστυνο»ι.κο[,
  έν στολή «αί ,μή καί κ»ρί<* τού Τμήματας Ασφαλείας. Σχολ^ζοντας λοιπόν κάποιος τό γιγονος. *!**: — "Ολοι οί άστυνο,μικβί της Ασφαλείας είναι έβώ, ό Μά- νος Χαρής είναι κι' ούτος έδώ. Φαντάσον μέ τί 6ν«- βά ιταί- ζουν ζάρι τίς δρες αύτές οί κθΜμαρτζήδίς... κ«ι πώς βά ταρα ΰ νά παραταθή Α δίκη... • Ό δι)τής 'ΑσφαΛεΙας «ο. Γιαννουρά«*ς, πού σάν μάρτνρας ί—ερασπίσεως ίπλεξ* πρώτα τό δικό τον έγκώμιο καί μιτβ των κατττγορο«*μέιν«ν, ϊΤτλ, ,μβταιξύ αλλ»*ν, «ιά «-ιγτμή: — Κύριε Πρόίδρε, οί κατηγοροήμινοι είναι 6ιτόβ«ιγιμα ο^ο γβνειάρχου. Άγαποϋν» τό σιτίτι το«#ς καί τα ιταιβιά τους κν ρ!«>ς, πάρα —ολύ.
  Καί «ο—οιος άπό τό οκροατήριο, πέταξε την εξής σπό—α:
  — Δέ» άιμΦΐβάλλομ* γι' αύτό. Ύά παιδία, ομως, οώτών «ου
  ίδιρναν, τα άγοπΓθΟσαν; Γιβτί, ·υσι«άό, καί οί βνβι—αοττι—ές
  εχουν παιδία, άλλά καί οί αλλοι δέν ίχουν.... σκΜλάκια!...
  • ΟΙ συνττγβροι τής πολιτικάς άγ«τής «ι Ξαριτάκικ, Γαζής
  καί ΙΟνηρ«)νόιμος, «ττβριποιήβη^αν» καλά μέ τίς καυτίς έρωτ*>
  σ«ις το«ς, τούς μάρτυρες ύπίρασπίσ««»ς Διο·ι·α»τή Χωρ)κης κ
  Πηλιχό, Διοικητή 'ΑσψοΛείας κ. Γιοτννονράκο «χί τούς αλλους
  χτ*ροφύλακ*ς. Καί μάλιστα ή... «π-ριποίηση» γινόταν κ—ά
  στάδια καί μέ τή σειρά πού καβόταν οί τρείς δικΐτγόροι.
  "Ετσι, ό Ξυριτά»οης τούς... ξύριζε, ό Γαζής τούς... γάζι**
  καί ό Κλη,ρσνομος τούς βήμΗζε μερι«ά ά~ο την... κληρονο«ιιό
  τής έφταετίας!....
  • Ό Άβι»ναίος £—ερασπιστής των μοττ—<οροΜμέν«*ν, πού λί- χβ«»κ€ δτι ίΤχε προυτπιρεσία άπβ την ύπβράσπιο- αλλ«ν βασα- νιστών, «Ιπι ττολλά καί έντός διαδικιασίας, άλλά μΛ έχτός στά δειαλείιμματα. Τό μονο πού δέν ίλειγ· ίτταν το δνοιμά τού. Τιλικβς δμ»ς, ό διευβυ—ής μας, ιτού τόν κβραυνοββλοθσε ριπηβόν μέ έρωπησεις, τόν ύτποχροοστ. νά μιλήση. Τό παιδί, λοιπόν, μίληοχ καί «ΐπ«: Γιάννης βεοδοέρον.. Καΐ ψυσικά οί παριστάρενοι... χαρήκβν* πβίλύ, άλλά... λν—- βήικανε σΐΛγγρόνως. Ό μ. θεοδώρου μάλιστα δηλ*»» δτι μ-ο—4 νά όκτραθΊτΙζη χουντικούς, άλλά δέν «Ιναι ό Γδιος. Καί ό δκνθυντής μας ττί,ριορί—η»« μέχρις έδώ, πλήτ, ομ»*ς, ικά—οιος —ττάχτηκι καί ιΐ—ι: , — "Αν βϋλοφΐε τό πιοττεύαμε... β 'Εκεϊνος πού δέν μίλησε καβόλον, ητατ ό.. τοΰ κ. Θεοδώρου, πού καβόταν συνίιχώς δι—λα τού. Γι' αυτόν πολλά λεχβήκανε, άλλά τελικά τίπο— δέν ϋμαβε κανβίς γιά τό ποίος είναι. Κά—οιος εΐτκ: — Έγώ κά—ου τόν ίχ<ο δεί, άλλά δέν Φνμάμαι ποΰ... Καί κώττοιος αλλος, —ροσβεσε: — Μή—ως τόν ιΤδες σέ κιανένα ϊργο μέ τ όν... Ταρζάν; Προφανώς, δτη»ς κιαταλα6αίντ.τ(, τόν... τσιτωοτ» •V 'Από τούς —ολλούς χΜροφύλα~ς —ού (16ε κάποιος παρα—άν» δίικη καί στήν προηιγοώμενη, τη δική μας, σ< ψαίνεται καί βνμήθηικιε μιά σχεττική μαντινάδα πού (Ιχε ά- κούσει τταληά στό χ«ριο τον. ΜοΟ την εΐττε καί την μεπαψέρ», ,μκΐ την δι«Μορίνιση ί| μάλ¬ λον -την οποιγρόιμιμιση (γιά νά μην —οιρ*ξη!γηβούμ* πάλι), δτι άναφέρβται καί άφιερώνβται στούς κακούς χιορ»θύλακ*ς. Καλλιά νά σκώφτω σύψωμα ινα βγάζω άσχβρδουλάικους Καλλιά δΐαάλονς νά θωρώ παρά χωρο+υλάκους!... ^ Έ-αναλαμβάνω: κακούς χωραφυλάκονς, δηλαβη αότούς «ού λέμε... μΐπασκίνες καί πού δταν τούς καταγγέλλιις τρώς 11. ιμήν*ς!... Ο ΟΙ μ.κ. Άσλάνης καί Πιλαφτσής, ϊΐτταν στό Δικαστήριο, ότι, οί κατηγορούμενοι άνβυπασ— ιστές τής ΧωροφυλαΜτς Βα- ρ«λάς καί Κυριακό-ονλος τούς.... —«ριποΐήβιτκαν έλαφρά, « σχέση μέ δ,τι πΐρίιμεναν. Τούς Χοησαν δηλαδή μερικά χοχττον- κια ή».. μπάτσους. Κια! κά—οιος ά—ό τό άκροατήριο σχολίοσε: — Καλά, ά—ό... μπάτσους τί αλλο ττΐρι,μέναν*,; Βεβαία, ό... μπάπσος τού Δικο——ρίον στούς δυό... μ"»- τσους πού Ε&ωσαν τούς... μπάτσους, δέ» τίτον δυνατός... μπά- τσος, βά μποροΰσε, δ,μως, νά τούς δι νόταν κι' αλλοι πιό οννα- τοί... μττάτσ·.!, άλλά βλί—ιτ* &έν ί—όρχαν πολλοί... Μπαρ«ιιτα- τσοι!... Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Γιά καθ* εΐδος ύλοτομίας θά βρτττε ακριβώς τό *α- τάλληλο τιριόνι, <ηή σειρά τού 5ΤΙΗΙ,: άπο τα μ*· κρά κλαδεντικά πριόνια, μέχρι τα μεγάλα μοντέλα γενικής χρήσεως. ΔΙΑΘΕΤΟΑΛΕ ΑΚΟΜΗ: Φ ΨΕΚΑΙΤΗΡΕΣ ΕΠΙΝηΤΐΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ «δΤΙΗΙ* • ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ «ΚΙΟΒ'ΤΖ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΔΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Ο.Ε. Πλαιιία 'ΑρκαβΙου — Κυρίλλου Λουκάρεως 15 ΤηλέΦ. 282124
  1976
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗΦ1ΙΑ., ΚΡΗΤΗΣ
  ΖΕΛΙΔΑ 5
  ΕΛΕΪθΕΡΟ
  ΟΣΑΜΑΣΓΡΑΦΟΥΝ
  ΟΙ Λ Λ Γ β Σ Γ Ε _ Μ Λ -
  Ο. Τ. Ε.
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΣ
  Ο.Τ.€.
  ΠΕΡΙΦ. Δ)ΝΣΙΣ Κ. ΕΛΛ. κα!
  ΝΗΣΟΝ
  ΖΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΟΜΕΥΣ ΕΚΜ)ΑΕΥΣΕηΣ
  Χανιά 12.1.1976
  ΠΡΟΣ
  Τΐτ» Δ)νσιν τής Εφημερίδος
  «Η ΑΛΗθΕΙΑ»
  Ηράκλειον
  Κύρι*. Διβυθυντά,
  Θς τν £γκριτον εφημερίδα
  Αμάν «Η ΑΛΗβΕΙΑ» αριθ.
  φύλλον 28)15.12.75 δη,μοσιεύ
  ονται σχόλια αφορώντα είς
  τόν ΟΤ£.
  Σχετικώς Είχαμεν την τιμήν
  *α γνωρίσωμεν υμίν τα κάτω¬
  θι:
  1. Είς τα μηχανήΊματα τού
  'Αστ ικοΰ Κέντρου 'Αρααλοχω ·
  έίου εγένοντο υπό των ύμετέ-
  μυν τεχνικών ύτπκοεσιών, ίλβγ
  Κ»ς «α! δοκιμαί χώρας νά δια
  πιστωΒη χακή λοτονργία αυ¬
  τών.
  Βλάβη διεπιστώθη είς τόν
  οίσκβν έτπλογης της τηλεφωνι
  «ής συσκευάς τού προκαλέσαν
  τος τό σχόλιον «ΤΑ ΤΗΑΕ-
  ΦΩΝΑ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» συν
  αρο,μητοΰ κ. Άβροτά,μ Π. Χα¬
  τζάκι Ιρτις κα( ο—βκα——τα-
  θη άιμέσως.
  2. Έκ γενομένης ερεύνης δι
  ε—»—τώβτ) δτι ό άντιπρόσωπός
  μας είς τό Τηλϊπ)κόν Πρακτο
  ρ«ΐον 'Αβδοΰ (Σχολιον «ΑΧΡΉ
  ΣΤΑ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΑΧ»)
  καταβάλλο πασάν δυνατήν
  προσπάθειαν εξυπηρετήσεως
  των κ—οίκον κσί των συνδρο
  μηττών Χ.Α.Σ. της περιοχάς.
  β*£αίως ή παριχοιμένη, 0-
  ιτ· των χχιροκινήτων τηλέφανι
  κων σννδέσεων, ποιότης έτπκοι
  νωνίας δέν είναι ή έ—ιθν+ιητή,
  τΐΛην δμως, μέχρις έγκαταστά
  σοως έκβϊσε τού προβλβπομέ-
  νού Αστικόν ΤηλίφωνικοΟ Κέν
  τρον, ότΓΟτ* καί θά αύτοματο
  ποιηθοϋν αί ΧΛ.Σ., δέν (Τναι
  δυνατόν νά γίνη άλλως.
  3. Καθ* δσον άφο<ρά τό σχό λίαν «ΤΑ ΜΙΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗ ΣΤΑ» παρακαλούμεν τούς κ. κ. συνδρομητάς τού ΟΤΕ δπως, οσάκις δια— ιστώνουν ανωμαλ! αν είς την τηλ<φωνικ.τ)ν των συσκευήν νά καλοΰν πάραυτα την ύπηρβσΐαν «λαβών ( 'Ελλά-
  δα.
  Γιά την έττιτυχία τού σκο-
  ττοΰ αύτοΰ βα συμβάλη -ολύ
  ή διάδοση. τής εφημερίδας
  σας σέ δλες τίς έτταρχί*ς.
  Έττιιδή .μάς ϊ'τυχε μόνο
  ιμιά έψημΐΡ'δο, στέλνωμε
  τρ«ς ψηφους σί Ενα α-οκβμ-
  ,μβ.
  Μέ φιλικούς χαιρττισμούς
  ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤ.
  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
  ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
  έΐΓΐβαούνσεως) ήτις
  προβαίνει είς άμεσον άττο
  Ματαστασιν τής όμαλής λει-
  τουργίας των τηλεφωνικών
  τΐιμής
  Ζ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  Πίροϊστάμενος Συγικρ)τος
  Κρήτης
  Λ.ΑΝΟΛΗΣ ΠΙΤΥΚΑΚΗΣ
  ΦΙΑΙΚΗ ΙΥΝ1Ρ0ΜΙ
  Άγατ—τέ μβυ Μανο,
  Κοττέχ» το ττώς την έφιτμερί
  δα σου ,μοΰ την στέλνος....
  «χαριν Φιλίας»!
  Έττειδή διι«ς δέν διαβάζω
  καμμίαν αλλη μέ τόση Ικανο-
  -οίη<— κ ι* ενδιαφέρον σάν την «ΑΛΗ&ΕΙΑ». θβριοώ -ώς ττιρβι—ι κι' έγώ νβ ττροσφέρω τόν όβολό μο«, -ληρόνωντας τή συνδράμη μου ενός χρόνου. Σοΰ τη στέλνω μέ ταχυδρο ιμική έ-ιτανή, μαζύ νέ τα βερ μά^ ιμον συγχαριντήρια γι« τούς κοινωνκοούς κα( 'Εθνι- κούς σου αγών<ς. Μί αγατ— καί έχτίμηο—ι ΜΑΝίϊΛΗΣ ΠΙΤΥΚΑΚΗΣ 6 ΊθΓχκκτρίου 1976 Νιό-ολις — Κρήτης Σκ&ψει* μά άπΑΑ Αόγια ΗΙΥΧΙΑ ΠΑΡΑΚΑΑ» Τοΰ κ. ΚΟΣΤΑ ΛΑ ΙΔΗ «Πεο-«τΰ — ηνητατώ δ- ταν ό Λύκος δέν είναι έδώ. Λν »« —Λύκε εΤσαι έδώ;». «Ναί βάζ» τα ττο—ούτσια μου, ναί βάζω τίς ιιασέλλες ιμου γιά να Φα» κι' έσένα». Αυτά τπρίττου αχουγα. δταν τ,μοννα μικράς, αττό τα παιδία ττ>ς γειτονιάς πού παίζανε,
  Μόνο πού αοτά -αίζανε κα]
  τ» λέ/ανχ ϋτσι χάριν παιδιάς,
  *νώ σήιμιρο, οί μχγαλοι, οί
  *νβρ«ς βς ποήμί, τό λένε καί
  Ρ«*τοΰν τόν Λύκο (αδιχα) τί
  κέφια εχο νά τα 1«ανο— ιή-
  σουν καί νά τού παράσχουν
  *τσι υπητρΐσίες ΗΣΥΧΙΑΣ καί
  μακιαριότητάς τού. Κι' αν μέν
  ϊχει καλά κέφια ήσυχάζουν
  βι' αότά τα κακαμοιρα κουφα
  ρ**τά ανθρω-άκισ κα( μέ κά-
  ποιο ϊτσι κι' ϋτσι νεΰμβ, χ».
  ρίς λαλιά φυσικά, ηβτί τούς
  τή> ίχει κόφει άόρατα άλλά
  λίαν Αττο—λ—μ—ικά τ' άφεν-
  τικό, δείχνουν τή,ν πλήρη '*υς
  *Φ»σί«<π). Αίς Καί τ' άφεντι- «6 (πονηρο καΐ ξύττνιο άνβρ» *θ€ΐδές) εΤναι έξογήϊνο -λά- *ιμα καί ύττερβνβρί—α δυνο>
  τό. "Ετσι ττιστεύουν ττώς τ' α-
  ♦εντικβ έχουν έξουσία «6ε>
  σμβΐν καί λύειν» ίπί τής γτ,ς
  καί δέν -)έ-€ΐ νά ένοχλοΰνται
  ο—ό κανΐνα. ίο-τ» κα! μ* ερώ¬
  τησις.
  Ξέρεις ποίος ιΤναι αυτάς,
  «τού λέτΐ ό αλλος. ΕΤναι ό
  ταδε. Κι' άς τσαλω—αττ) ό τώ
  δέ «ι' άς ριμάζχ! ό ταδ* κι άς
  άτιμάζί.1 ό τάδε κι άς κλέβη
  κι' βς σκοτώνη, κι' άς έκμο
  ταλλίυτται κι' «ς ρουφά τ*
  αΐμα των αλλων συνανβρώ-ων
  τού. 'ΕίμεΤς ήσυχία, Δέν πρέ-
  ττιι νά μιλβμι. ΕΤμαστχ μι·
  κροί. Εϊμαστί Φτωχοί, άδύνα-
  τοι, άνίκανοι. Κι' έτσι, ΗΣΥ-
  XI
  Α ΠΑΡΑΚΑΛΙΧ Ήσνχία
  γιά νά Φσϊ περισσότχρα τ' ά-
  Φ«ντι«ο κβί νά ξεντφΐστεΐ,
  γιβτί καθώς ιιοθτιμένος δττως
  εΤναι στό τρώ* — τρώ* —
  τρώε, δέν -ρί-ει νά ξ«χάση
  την συνήθειά τού καί ξβττϊσει
  σάν άφεντιια& κι' Οστερα τί θά
  γίνομε έψίΐς τα διανο~ικά ά
  νά—ηρα άνθρωητάκιο χωρίς ά-
  Φεντικό;
  Κακαμ&ιρο άνθρωττάκι «—λύ
  ση έγκβφάλου» πού σουχουν
  κανει τέτοιοι — τέτοιοι. οδ-
  νοι καί πωφτούνοι, πού στήρι
  γιμα ίχο^ την αγνοιά σου πχ
  βί θέσεώς σου στη ζωή. Φυσι
  κα, ξτδιάντροποι καί αδικοι
  έκμ—αλλβυταί δττως είναι, δέν
  διστάζουν οθτε καί στό νά σέ
  τίμοτχίσουν αν χρειασθή, Κι έ
  συ άγνοητής τ&ν 68έΚυρ&*
  τονς σχέψιων «αί πρήξεωιν, ά
  γαθούλης καί ρατιαδιστικός
  τΰπος, σκύβος τό κβφαλι καί
  λές κι δλο λές. «Σφάξΐ ]ΐ«» κι
  βλας «'Αγά μβυ ν* άγάσ<Λ». Καί τόν αφίνης καί σέ τρώει κα! σ' έκ,μκταλλβύεται τ' άφ«ν τικό, εί— προσωπο εΤναι εΐτι όργαν«Μ-, βΤτε κρατος, λές «αί δέν Ιχεις συ λόγονς νά ζής σάν όντό—ττα, σάν άληθι- νό παλληικΑρι της <ι*ης, πού πρέ—:ι νά ξέρη πάς ** ζή κα! νά κινηιται. Τί, άλήβεια, βουβοιμαρα ϊ- χ«ι πιάσβ· τόν σημ«ρινδ αν- βρ<—ο στήν όρβή, άνβρώτΓΐνη καί είλικρινη διεχδί«ηση των δικαιωμόπων τού καί καταρ- γεϊ την ήρ«μη κα! κυριαρχίση διβκδίκησή τους αύτη, άλλά δρά, ένερντΐ καί κινήται μέ έπτανασταση καί πολειμο, πύ> καί σίδηρο; Τί θά πή πό
  λομος, δκχδίκηση Νατακριουρ
  γι«ή, άττανθρί—η καί άγρία;
  Χάθηκ* ό διάλογος, τα εΐρη
  νι«ά μΐσα, ό δίκαιος τρόπος;
  Ποτε θά καταλββωμε πώς
  «ό Λύιοος στήν άναμπουιμπού-
  λα χαίρτται» κι' δτι ό πόλ«-
  ιμος, ή έ-οτνάσταση, τα βιαία
  ,μέσα κάνουν πιό πορωμένο
  καί άδίσταχτο τ' άφεντικό
  καί βάζει τα κορόΐδα νά πολε
  μοΰν, νά έπαναστατοΰν καί νά
  σκοτώνονται κι' Ιτσι νά είναι
  ησυχος αύτός γϊατί μ——οττί
  ζει την ένοχή τού; Κύοκ σύ
  πού άδΐικήσαι, σύ πού τό παι
  δί σου πεινδ, τό σπίτι σου
  υποφέρ«ι, ή τκμή τής οίκο,γι-
  νείας σου ΐσ»ς πουλιεται γιά
  τό ξεροκό,μματο, γιατί τ6 κοι
  νωνικό συστΐ)μα συσσώρευσε
  στ" άφεντικό τόν ττλοντο πού
  παρήγαγες σύ μέ τόν ΐδρω
  σου, σύ ξύπνα.
  Δώσε στ* άφεντικό, στό ό-
  ττοιοδιγτΓθτε άφιντικό, νά κατα
  λάβη πώς έχίΐς άξιοττρέττειο,
  όντότητα, γλώσσα καί λσγους
  βεό—εμ—τονς νά υπάρχης σάν
  άξία «ι' δχι σάν έργαλεΐο.
  Διοοδίκησε εΐρηνΐκά κα! δί¬
  καια τα δικαιώματο σου, πού
  είναι θεϊκη σου τοιτοθέτηση
  ικι' δχι νά ΕΦΗΣΥΧΑΖΗΣ καί
  νά θεωρής μοϊρα την αθλια θε
  ση σου. Λΰσε την γ-λώσσα
  σου οίρηνικά, σύγχρονα κα!
  πολιτισιμένα κα! δώσε στ* ά-
  φεντικά σου νά καταλάβουν
  πώς ΗΣΥΧΙΑ θά πή. λογική,
  κοινωνική δικαιοσννη, μόνοια-
  ση, αγάττη στόν σκνάνθρωττο.
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΙΔΗΣ
  ΠΟΙΝΜΑ ΕΝΟΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥ
  Μηδέν έστί ό ανθρωπος
  μηδέν κι' ή δύναμή τον
  μηδέν κι' ή Φαντασία τού
  μηδέν κι' η υπάρξη τον.
  * * *
  Μηδέν τα πλούτη κι'
  κι' ώραιότης
  τα πάντα €ΐναι μάταια
  τα παντα ματοιότης.
  ΠΑΝ. ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Άπό τή Νί,μπρο Σφακίων
  ΚραΓΓθύμενος Φυλσχών
  'Αλικαρνασσοΰ
  κα! τώ.οα νοσηλευόμενος
  στό Βενιζέλΐιο Νοσοκομϊϊ».
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΆΣ ΜΑΣ
  — Εύχαριοτοθμε δσους μάς £στϊΐλαν τή συνδρομή τους.
  — Παρσκαλοΰμε δσους δέν την ίττειλαν να την οτείλουν.
  ΈτΓ,σία συνδρομή δρχ. 250
  'Εξάμηνη »» > 130
  — Παρακα>οΟμε έπίσης οποίον τυχόν δέν παίρνη μέ-
  χρι τή Δίΐηέρα· τό μεσημέρι την «Άλήθειο» νά τηλε-
  άμέσως στό 280—291 γιά νά τού την στέλνωμε
  ΟΙ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΙΥΙΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΑΦΤΙΖΟΥΝ
  Συνίχίια έκ της 1ης σιλίδος
  ποττελη καί τό «ύπηρβτταν»,
  το οποίον διμος δέν «Τναι ά-
  νάγικη νά είναι κανείς Ρο-τα-
  ριανός διά νά τό έφαριμοση,
  άφοΰ τούτο είναι πρωταρχική
  έντολή τβθ Χριο-τ ιανισμοΰ,
  τό Ρόταρυ ά-οβλέπιι ώς λέ-
  γ«ι <ίς τό νά πραγιματο—οιή- ση την συνα£έλφ«ισιν των άν¬ θρωπον, πάντως ανευ Χρι- στού, δι* δτ—ρ κρίννται ώς έμ- φανίζον άντττάρκειαν, ένώ αΐώ νιον κΰρος ϊχ«ι ό θεοπνκν- στος λόγος τίκ 'Αγίας Γρο>
  ψής, ό οποίος είναι άνάγκη
  έίως έσχατον της γής νά άχου
  σθη: Ούκ εστίν έν αλλφ ούδε-
  ν! ή ο*3—«>(α, ουδέ γάρ δνομά
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΙΝΟΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΥΓΕΡΟΥ
  ΙΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΙ ΤΙΜΕΣ
  ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΙ
  ΣΑΛΟΝ ΙΑ
  ΚΡΕ8ΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΙ
  ΣΚΡΙΝΙΑ
  ΒΙ8ΛΙ0ΘΗΚΑΙ
  ΠΟΡΤ — ΜΑΝΤΩ
  ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΙ
  ΝΤΙΒΑΝΙΑ
  ΣΥΝΘΕΤΑ — ΕΠΙΠΛΑ
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
  ΤΙΜΕΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΑΙ
  ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑΙ ΙΔΕΑΙ
  ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ
  ΡΙΑ
  ΛΕΠΤΟΜΕ-
  ΧΥΝΕΠΕΙΑ
  ΔΟΙΙ
  ΣΤΉΝ ΠΑΡΑ-
  ΤΕΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ
  ΣΚΕΥΗ
  ΚΑΤΑ-
  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ,
  ΔΟΥΛΕΙΑ
  ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  ΣΩΣΤΗ
  —Τα Ιπιπλα μας καλύπτουν δλες τίς άνάγκες τοθ συγχρόνου
  σπιτιοθ.
  —Μεταφέρομε τα εΐδη μας 6που μας ζητηθοθν.
  —Τα προΐόντα μας διακρίνΐι ή ποιότης καί ή χαμηλή τιμή.
  —Έλέγξατβ καί κρΐνατε την προσπαθεία μας.
  «-Προτιμήστε μας γιά τό συμφέρον σας.
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 5ον χιλ. οδοϋ Ήρακλίίου Μοιρών Τηλ. 280689
  ΕΚΘΕΣΙΣ Α' Πλατεΐα Άρκαδίου Τηλ. 284759
  ΕΚΘΕΣΙΣ Β' Μανουσογιάννη-Πλατ€Ϊα'ΑρκαδίουΤηλ.289160
  εστίν Κτερον υπο τόν ουρανόν
  ... έν ώ δ*ϊ σωθηναι ημάς»
  (Πραξ. β' 12).
  7.— ΕΤς έκ των διοττελί-
  σάντων Προέβρ«ν τού Ρόταρυ
  Ελλάδος, δστις έγκατέλιιψε
  την Όργχ5«ν«σιν, εδήλωσε ν δτι
  «διβφώνησε ζωηρώς είς ζητή,μα
  τα άρχής έντόντος 'ΕθνικοΟ χά
  ρακιτήρος» (Άχιλ Κχΰ^ύρα:
  «Μ—>οστά στό θέμα τής έπο-
  Μής» σ«Α. 52).
  8— Ή 'Ιερα Σύνοβος της
  Εκκλησίας τής ·Βλλάδος κα!
  η Ί«ρά Σύνοδος τής ·|«ραρχί-
  ας *ας δια—ιροΰσα πολλάς
  έ-ιφυλα&ις ϊναντι τής 'Ορ-
  νανώσεως Ρόταρυ, άπηγόριυ-
  σ« κ—ά καιρούς (1951,
  1958 καί 1970) έξ άφορ,μής
  σχ«τικών έρωτηιμάτων Αρχιε¬
  ρέων, την σιιμιμεττοχΐΥν είς τάς
  σννειστιασίΐς των ροταριανών,
  ή οτντέρα μάλιστα ζι»τβΐ άπό
  αότούς νά «έκκαθαρίσουν την
  θέσιν των», εάν δηλ. τυγχά-
  νουν πιστά τέκνα τής 'Εκκλη-
  σίας.
  9— Αποτελεί μάλιστα ή
  ίδρυσις Ρσταριανου 'Ρμίλου
  προσβολήν κατά τής 'Αγίας
  ημών 'Βοκλησίβς. Κάτω άπο
  την Ιδικήν ρας σηψιαίαν, οί
  Π*6τονο·ι τΊμών ήγωνίσθησαν
  ηνωμένοι καί έιτέτυχαν είς την
  δΐ€ξανογήν τού ΊεροΟ Αγώ¬
  νος υπέρ της 'Εθνικής ΠοΑλιγ
  γενβσίας. Μέ την αυτήν πίστιν
  *1< τόν Έστανρωμένον Ί σοθν επέτυχον το βαυαια τοθ Ϊ821. ' 10.·— Δι« τούς ώς αν» λο γους έφιατώμεν την προσο¬ χήν των άγο——ών μας τέκνων τής 'ΕκΐΜλησίας καί συνιστώ- μΐν, &—*ς (3—ϊχονν οΐασδήπο- τβ άνο)μ(ξ«ως είς την Ροταρια νήν κίνησιν (συζηττήσεις, συν* στιάσεις, κλπ.) «Ουδείς δύνα¬ ται δυβ-1 κυρίοις δουλεύειν». "Οστις θέλει νά εΤναι πράγιμα τι Χριστιανός δέν δύνα¬ ται νά είναι σνγχοό- νως κα! Ροταριανός. *Η Χριστιανικιη ιδιότης τού άρ>
  ♦«εί. Καί πρέπη νά είναι 6π*>
  ρήφανος δι* αυτήν. Δέν τοθ
  χρειάζεται τι, εί ιιή ή συνί-
  ττϊΐα είς την ζωην τού. Τίποτε
  το νέον δέν ίχ*ι νά τού προ-
  σφέρη τό Ροταρν.
  Έν συναισθήσβι της ευθυ¬
  νής ίναντι θιοΰ καί άνβρώ—«ν
  (διάττερ δέν δυνάιμεθα νά σιω
  πήσιοιμεν· τούτο β' α—«τέλει
  προδοσΐαν τής Πίστεως καί
  τής άποστολής μας) προσθέ-
  τομβν, δτι ό Χριστός, ό μονβ
  δΜαός Σωτηρ, ή 'Ελπίς τού κό
  α,ιον, άνοομένιι την επιστρο¬
  φήν των τυχόν έξ άγνοίας πα¬
  ρασυρθέντων άδελφών μας, ό-
  πίρ των οποίων μάλιστα προ-
  στνχό^εβα κα! ημείς έν άγό>
  πι>.
  Μετά πατρικών εόχών
  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  Η ΝΗΙ,ΠΗ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙϋΤΗ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ
  ΜΗΝΥΣΙΣ
  Κμριάκου Γεώργιον Σοομέλη,
  κατοίκου Αγρινίου (όδός Κα-
  ζατζή)
  ΚΑΤΑ
  1) 'Αθανασ)ου Π {ττα καί
  2) Πέτρου Νικόλτσκυ. ά)μ-
  ♦οτέρων Ιερέων καί κατοίκων
  Αγρινίου (·|«ιρός Ναός Αγ.
  Δι»μητρ.ίοί;> κα!
  3) Κ«τά παντός οννντταιτί
  ο« έκ τής άναιφίσεως άποβει-
  μ
  Έν Άγρινίω τή 30 ·Ιουλίου
  1973.
  Τόν
  Πρός
  Είσαγγβλία
  Πλΐ|μ)κ6ν
  Ενταύθα
  η ττιο παληα
  φιρμα στο ηρακλειο
  στο ραδιοφωνο, οτην εφημερίδα,
  οτογηττεδο, στη ν εθνικη οδο, κ. λ.π.
  μακευες - ζοογραφικη
  μετ:αξοι-απια - χαρακτικη
  ^πιγραφες παντός υυπου
  ζωγραφοα 7 τηΛεφ. 281.161-286.460
  Έ» ·Αγρ,ιν!» καί έν τ^ Ίε-
  ρώ Ναώ ·Αγίου Δημηντρίου
  την 12ην Ιουλίου 1973 ημέ¬
  ραν Πλμπττην κα! όρον 18.
  45' είχεν ορισθή ή τέλεσις
  τού Ιεροϋ μυστηρίου τής βα-
  πτίσνως τού άνηλίκου τέκνου
  τοθ Κων)νόν Παρτσάλη, Ια-
  τρου κα! κατοίχου Αγρινίου
  κατόπιν δηλώσεως κα] συμφω
  νίας μ*ταξύ τούτον κα) των
  ανωτέρω μηιννο,μένων, άνάδο-
  χος δέ θά παριστβαην έγώ.
  Πράγιματι την ώς 4ν« ημ<ρο χρονολογίαν κα) δραν ιτροσήλ θον έν τώ Ί«οω Ναώ 'Αγίου Δημ<ητΡ'ίου μβτά της οΐιοογενε) άς μου, τής οικογενείας τού βαπτ ισθησ«μένου καί πλήθους στενών συγγε,νών κα! φίλων 1«ας. Προ της τελέογως τοΰ <μι>
  στηρίου κατέβαλον ώς άναδο-
  χος «Ις τόν άρ,μόδιον τοδ Ίε>
  ροϋ Ναού τα τέλη καί δικαίω
  ματα της Έκκλησίας.
  Μ—ά την εΤσπραξιν των 6—"
  εμού καταβληθέντων τιλών κ.
  λ.π., έκλήθην υπό των μηνυο·
  μένων, οΤτιννς άπό κοινοΰ μέ
  αύτοοορηΐμα ύβριστικόν κα) ά-
  παδοντα πρός τ»νν («ρωσύνην
  των τρόπον καί μέ εοινήσεις
  των χορόν κα) των κβφαλων
  των καί δι* Ιδιαζούσης θρασύ
  τητος καί πρόχλητικοτητος
  αμα δέ κια! λίαν ττ«ριφρονητι-
  κΔς μοί εδήλωσαν £-( Χέξει
  τ' άκολονβα: «Δέν τελοΰμιν
  "ΣΤΑΜΝΑ,.
  Κάθβ βράδυ γλέντι μέ τό γνωστό σας ]
  ντουέτο
  ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΜΕΝΙΔΗ
  ΜΑΙΡΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ
  τόν λαΐκό τραγουδιστή
  ΑΝΤΩΝΗ ΤΖΙΝΑ
  την καταπληχτική
  ΝΤΑΓΙΑΝΑ
  χαΐ ή Ιξοχη
  ΜΑΙΡΗ ΑΚΗ
  ΡΕΖΕΡΒΕ ΤΗΛ. 286-106
  Σ.Σ.: Τό κοΓτάστημα δέν λειτουργεΐ κάθκ ΠέμτΓτη
  τό μυστήριον τής 6ο—τίσΐως
  μέ ανάδοχον έσένα τόν ροτα·
  ριανόν».
  Έκ της τοιαύτης στάσεως
  «αί συμτ—ρΐφοράς των μηνυο-
  μένων έξν,πλαγην κα! μέ η><- μον κα! ευγενικόν τρόπον προ σ«—άθησα νά πείσω τούς μηνυ αμένους ότι ή δρ νησίς των νά τϋλέοχ* τό μυστήριον τής 6ο>
  πτίονως μέ έιμέ ώς ό^άοοχον
  δέν «Τναι νάμηιμος κ»! σύ,μφω-
  νος πρός τούς Ιίρούς κανονας
  τής "Ορθόδοξον Άν—ολικής
  ΊΕίΜκληισίας μας κα! πρός
  τούς νόιμους τής Πολιτιίας
  ,μας καί δτι ή στάσις κα! συμ
  πνρΐφορά των έν γένει προ-
  σβάλλΐΐ την τιιμήν, ΰποληψιν
  «α! προσωτΓΐκ^τ—ά μόν.
  Δυστυχως δχι μόνον δέν η¬
  δυνήθην νά πείσω τούς μηννο-
  μένους ίΐρβϊς ττερ-ί τού παρα-
  νόήΐΛν τής άρνηο-εώς των καί
  τού άδιικαιολογήτον ταύτης,
  άλλ* άντιθί,τως οΰτοι αίς πλέ¬
  ον έντονον κοί προκληττικον 0-
  φος κα! δι' έξοργιστΐΜών κινη
  σεων των χειρών κα! των κεφα
  λών των έττονέλοΛον δημοσί-
  ως ενώπιον τού παρχυρ ισκομέ
  νόν χριστε-ωννμου πληβώμα
  τος τα άνωττρω κα! έ—έμενον
  είς την άρνησιν των κα! άττο-
  πομπην μου κα! οθτω δεινώς
  —ροσέβαλον την τιιμήν, ύττόλη
  ψιν, ηθικήν καί κοινωνικήν α¬
  ξίαν μου, διότι διά της αρνή¬
  σεως των κα! αποπαμπης μου
  νά παραστώ ώς άνάδοχος
  «ιοί προσήψαν έκ δολίας προ-
  αιρέσεως την ίδιοτητα, έκτός
  αλλων, καί τού αΐσχιροΰ πρόσω
  πον τού μή σι«γικ«ντροΰντος
  είς τό πρόσωπον μου τάς ηθι¬
  κάς κα! κοινωνικάς ιδιότητος
  τού νά εΐμαι άνάδοχος.
  Πρό της καταστάσεως ταύ¬
  της καί πρός αποφυγήν περαι
  τέρω σκανδιθλισμοΰ τού χρι-
  στεπωνύ,μου πληρωματος κ αί
  διότι δέν ήτο δυνατή ή 6λχΛο
  λή της βαπτίσεως, καθόσον
  εγένοντο απασαι α) διά την
  βάπττισιν καί μετά την βάπτι
  σιν έτοιιμασίαι, έπενέβη ή όν
  ίυγός μόν καί παρέστη ώς ά¬
  νάδοχος κοί οθτω έτελέσθη τό
  ιμνστηριον της Βαπτίσεως.
  Έπχιδίι διά τής παράνομον,
  αοτοβούλον καα αυθαιρέτου άρ
  νήσεώς των, δπιως τελέσονν τό
  Ι4ϊρόν μυστήριον τής βαπτίσε-
  ως μέ άναοοχον έ,μέ, πρός δέ
  διά των ανω Φράσεων κα! των
  συνοδενουσών τάς Φράσχις
  ταύτας —ρο*λΐ>τικών κα! έ-
  ξοργιστιικών κινήσεων των χπ
  ρών κα! των κεφαλών των άπό
  •κοι νού καί έκ σύμφωνον καί
  έκ δολ!ο$ προαιρέσεως προσέ
  βολον διά λόγων καί δι* Ερ¬
  γων την τι,μήν, ηθικήν, ύπόλη
  ψιν κα) προσωπικότητά μόν
  ώς άτομον, επιστήιμονος καί
  κοινωνικον μέλονς τής μικράς
  πόλεως τοθ Αγρινίου, η*ς ό
  κύκλος εΤναι στενός, διότι έξέ
  θεβ-αν «μέ είς τα δώματα τού
  πορβνρισκοιμένου χριστεττωνύ
  μου πληρωματος ώς αΐρετι-
  κόν, αθεον κα! όπτιστον καί ώς
  έκ τούτον αίσχρόν καί εντε¬
  λώς άκοττάλληλον νά παρα¬
  στώ ι(ς την βάπτισιν ώς άνά
  δοχος.
  Έττειδή διά των ώς ανω 6-
  βριστικών φράσεων καί κΐνήσχ
  ών οί μηνυόμενοι διέπραξαν τό
  πτροβλεπόιμτνον υπό τον αρ¬
  θρον 361 Πόιν. Κώδικος άδί
  κη,μα.
  Διά Ταύτα
  Κοττσιμηνύω τούτους ενώπιον
  Υμών καί
  ΕΞΑΙΤΟΥΜΑΙ
  Την κατά Νόμον αυστηράν
  καί παραδε.ιγιμοπ'ΐκήν τιμωρί-
  αν των.
  Δηλώ ότι -αριστανιβι ώς
  Πολιτικως ένάγων διά χρημα¬
  τικήν ικανοποίησιν λόγω ήθι-
  κής βλάβης, ήν ύπέστην έκ
  τού άδικήματος κα! διορίζω
  πληρεξούσιον μου δικηγόρον
  τόν κ. Ιωάννην Βλασσόπον-
  λον, δικηγόρον καί κάτοικον
  Αγρινίου κια! Προτεΐν» μάίηυ
  ρας τούς: 1) Κων)νόν Παρ-
  τσάλην. Ιατρόν καί κάτοικον
  Αγρινίου (ΠαπαΤωάννον 14),
  2) Ματθαΐον Παρτσάλην, καθη
  γηιτήν καί καίτοι χον 'Αμφιλοχί
  άς, 3) Μιχαήλ Διαμαντόπου-
  λον, γεωττόνον κ α! κάτοικον
  Αγρινίου (Π απαϊωάννον 14),
  4) Εύάγγελον Παπαστεργίον,
  Ιατρόν καί κάτοικον Αγρινίου
  (θέμιδος 5) καί 5) Εύστράτι
  όν Μπορλάν, άσφαλιστήν καί
  κάτοικον Αγρινίου (όδός Κέν
  τρον 2).
  Ό μτΐνντης.
  Καί τώρα!..
  ΠανουρωΐΊαική τηλεόρασΝΐ
  ΡΗΙϋΡδ
  ΤΒΑΝδ-ΕίΕΟΤΗΟΝΙΟ ΜΕΜθ-ΤυΝΕ
  μέ συνεργασιαι 7 χωρών
  "Μ βιοβνής τεχνολογική παντοβυνομΐα της ΡΗΙίΙΡΪ
  δΐνΐι τωρο τούς άσυλληπτους κορπους τηςΙ
  Είναι ή ώρα>
  Ή μνημειωβπς προσπάβεια όλόκληρων χρώνων
  ηαραβΐνει οτήν κρΙοη των καταναλωτων την έκπληκτι-
  κήτερη τηλεόραοη τής εποχάς μας Την πανευρωπαική
  τηλεόραση ΡΗΙίΙΡβ ΤΝΑΝ5-είΕΟΤΒθΝΙΟ ΜΕΜΟ. -
  ΤΙΙΝΕ, δημιουργΐα τής πολυχρονης παΐ δαπανηρης <5ιι· νεργοοΐος ίπτα χωρώνΙ Των πιο προηγμίνων τής ΕνρωπηςΙ Άποτίλεομα ' θ.τι περιθβότερο μεχρι σήμερα άπαΐτηοαν οί Ελλη- νες καταναλωτες άπω την Ευρωποική Τεχνολογΐα τωρα τώ ϊχουνΐ ΆίΙΧώρες πού ουνΐργαοτηκαν ΡΗΙίΙΡδ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ: Βελτΐωοε την διαυγειο της ίικόνας και μπορεΐιε Την ήμέρα νο χαίρβ- ότε τό πράγραμμα οβ νά ναι νυχτα ΚΓ ώκόμη "£οωΟΤ. 110 μοιρες ανοιγμα στήν όθόνη καί μπορεΐτε νώ βλεπε· τε ανετα κι από τ6 πλαι! ΡΗΙίΙΡδ ΑΓΓΛΙΑΣ: Βελτιωοε τακυκλωμα- το ήχου εΐκώνας και τα διοχωριοε' Που οημθινει ότι οϋτε ό ήχος μπορει πιά νά ενοχλίιοη την είκονα οϋ« «) εΐκόνα τον ήχο Γινονται σι λ^ψεις ίεχωριβτά1 ΡΗΙίΙΡδ ΑΥΣΤΡΙΑΣ: ΒελτΙωαετήλήψηοί συνθηκΐς γεωφυσικών ίμποδΐων καί καιρικων συνθη- κων' ΤελειοποΙησε τό φημιομίνο ΚΝΙΡΓ που ι-νισχυ εί ιήν άδυνατη λήψη ( Η Αυστρία όπως και ή Ελλάδα, είναι χωρα όμεινή) ΡΗΙίΙΡδ ΣΟΥΗΔΙΑΣ: Βελτΐωοε τή διορα- θμιοη των τόνων αύξάνοντας ϋτοι την πλαστικΰτητα τής εΐκόνας ΡΗΙΙ-ΙΡδ ΕΛΒΕΤΙΑΣ: βελτΐωσε την ήλε- κτρονικη άντοχή ίου δέκτη άντικαθιστωντας τίς λυχνι· ες. με ειδικά τρανζιστορς καί 10 (Όλοκλπρωμένα κυ· κλωματα) Έπΐοης απλουοτευοε την συντήριιαη Όρι- ομένα μερη που άπαιτούοαν έπεμβααη μέοα οτόν δεκτη τωρα ργαινουν και αντικαθΐστανται μί καινουργια' ΡΗΙΙ-ΙΡδ ΔΑΝΙΑΣ: ΒελτΙωοε τ6ν συντονι- σμό! Απέκλεισε τον για όποιοδήποτε λόγο τυχαιο άπο· σκντονισμό μί την δημιουργΐα .χειριοτηρΐου άοφα λειας· ΡΗΙίΙΡδ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: Βελτΐωοε την κατανάλΜβη ρΐυμοτος μειωνοντάς την στό μιοοΙ Γιά την νεα πανευρωπαική τηλεόραση ΡΗΙΙ.ΙΡ3 κΰ θε προηγμένη χωρα τής Ευρωπης εδωσε τόν καλυτερο τεχνολογικό ιαυτο της Αποκτηοτε την. ΡΗΙίΙΡδ 24 Β 360 17 Β 320 12 Β 312
  ΧΙΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗΟΕΙΛ,, ΚΡΗΤΗΣ
  26ΙΑΜΟΥΑΡΙΟΥ ι·7α
  Έκεΐπού οΐδρόμοιτών 18 μ. πλάιος μποροΰννά γίνουν καΐδιάδρομοιπροσγειώσεων
  ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΝ ΧΠΡΙΠΝ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ-ΚΑΣΤΕΛΑΙ
  ΜΕΣΣΟΡΙΤΕΣ
  ΧΟΥΣΤΟΥΛ1ΑΝΑ - ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙ.ΟΣ
  Φώυαξαυ Ο ΧΙ στόυ «'βυαδαοιιό»
  !
  «Εϊμαστε δβμένοι ψυχικά μέ τα χωράφια μας, κι δποιος θελήση νά τα πάρη αν δέν προλάβη νά μδς σκοτώση, θά τόν σκοτώσωμε εμείς!..»
  τοικοι των χωρίων αυτών ττού
  άνέρχονται σέ δύο καί πλέον
  χιλιάδας, έκδηλώσανβ καί τα
  άντίθετα πρός τίς ξένες 6ά-
  Σύσσαιμοι οί κάτοικοι των
  χωρίων τής Μεσσαράς Μητρό¬
  πολις, Χονσταυλιανά, Καστέλ
  λι, Άμττελονζο, συγκϊ.ντρωθη
  κ«ν« στό πρώτο, την πΐρασμέ
  νη Παοασκβυη κα! διαδήλω-
  σαν εντονα την άντίθεσή τους
  γιά τόν σχεδιαζέιμενο νά έ-
  φαρμοστή άναδασμό·
  Άφορμή ήταν ή έπίσκεψη
  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ «ΡΕΚΟΡ»
  4 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ1ΠΡΩΪΝΟ
  «ΜΠΕΛΑΔΕΣ» ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΑΣ
  ΟΙ δικασ-Μκοί πού κατέχουν
  κατά καιρούς τή θέση τού
  Πταισμοττοδίκη "Ηρακλείου
  καί είναι έπιφορτιοιμένοι μέ
  τή δχνέργβια των προκαταρ-
  κτικών ένόρκων έξετάσεων, κα¬
  τόπιν ΕΙσαγγελικών παραγγετ
  λιών, Ιχουν βρεΐ κυριολβκτικά
  «τόν ιμπβλά τους», μέ τίς σχε
  τΐικές άνακρίσεις τοθ διευθυν¬
  ταί μας.
  Άξίζει νά σημειωθή ότι σέ
  ίνα πρωϊνό τής —ε.ραο-μένης
  βδομαδας — 19.1.76 —ό δι
  €υθυντής μας κατέθεσε γιά 4
  ύ—ιθέσεις, τίς εξής:
  — Ύπόβεση Αμερικανικόν
  'Ασυριμάτου.
  — Ύπόβεση Άπάπης Άστυ
  Η ΚΑΤΑΑΙΚΗ
  ΤΩΝ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΖΤΩΝ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό την σ*λίδα 1
  κης, Κ. Κληρονόιμος καί Γαζής
  (ό-ό τα Χανιά).
  Ύτίίραο— ιστής των κατηγο¬
  ρουμένων ό έξ Αθηνών κ. Ι.
  Θεοδώρου.
  Ή δίικη παρ«·υσίασε Ιντονο
  ενδιαφέρον, γιατί Εδεΐξΐ μ ι ά
  ιμικρη είκόνα γιά τό κλΐμα 61-
  ας -ού έπικρατοΰσε ο-τό Τμή-
  ιμα Ασφαλείας Ηρακλείου, μέ
  χρι κα( την τταραιμονή τής έγ-
  καθιδρύσβως τής Δημοκρατίας
  στή χώρα μας.
  Λ € π τ ο >μ έ ρ « ι α: Ό Βα-
  ρελβς ίπτηρετεΐ άκόμη στήν ι¬
  δία θέση.
  Π αρατήρηση: Κατά
  την ιταράλογη γιά μάς, νοοτρο
  —ί« μερικών, οίττε καί γιά τα
  δργανα αώτά τής Χωροφυλα-
  ■κή-ς, δέν πρέιπει νά άσχολούμα
  στε.
  Ερωτήση: Τέτοια δργα
  να έκθέτουν ή δχι τή Χωροφυ-
  λακή κύριοι Πηλιχε, Τυράκη»
  Γιαννουράκο καί δσοι αλλοι έ-
  νοχιλεϊστε δταν τα καταγγέλλο
  ΐμε; Σάς ρωτοΰμ«... Δύσκολη
  μάλλον ή απαντήση!...
  νομικων.
  — 'Υττόθεση Χαρτοπαιξίας.
  — ΎτΓθβεση Φωλακών Άλι-
  καρνασσοθ.
  Ή τελευταία αυτή ύπόθεση
  τπροέκιυψε άττό μήντιση τού θα-
  νατοποινίτη Σούλΐ) κατά
  τής «'Ελευθεροτνττ ίας», της
  όττοίας είναι ότντο—οκριτής ό
  διευβυντής μας, στό 'Ηρά-
  κλειο.
  Όπως είναι γνωστό δλες
  οαττές οί ύποθέσεις εχουν ττρο-
  κύψει άττό δηιμοσιεύιματα τής
  εφημερίδας μας.
  Ο ΤΒΒΒ<1Ι ΚΑΙΟ ΤΕΛΗΤ ΣΥΝΕΧΕΙΑ άττό την σελίδα 1 τος δρχισε νά πληρώνη κά- ττως ιμερικά άττό δσα £χει κάνει. Ο ΤΕΛΗΣ δμως; Τί γίν« ται μέ αυτόν; Μήπως οί έ- δώ άριμόδιοι δέν διαβάζονν την «Μεσόγειό» τού; ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ μάλι—α ρατοΰιμε νά ττληροψορηθούμε ύπιεύθυνα άττό τόν άρμόδιο τής Δικαιοσύνης, τί "όγινε μέ την αυτε—άγγιελτη δίωξή τού γιά παράβοτση τού Νό¬ μον ττερ-ί μεσαζόντων; ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΦΚλ ΣΥΝΕΧΕΙΑ άττό την σιλίδα 1 ση των 'ΑμβρΊκανών ιτροηοτό ρ«ν στί|ν Κρήτη. ΣΗΜΕΡΑ γράφο-μβ πρώτοι ττάλι, δτι καί στό *ΗρΑκλ«ιο υιτάιρχει Γιόοφκα Βοχτιλικών, μέ ιμιά μικρή έττιφώλλοτξη τή φορά αυτή: δτι δέν Εχομε ανθ καλύψει αν είναι καθαρόαιμη βασιλική ή βοχπλαχουντική, διτως οί αλλ&ς παρόμοιες στή ν Έλλάδο. Ή Γιάφκα των Βαοιλικών, δηλοεδή ό χώρος πού συτνκεν- τρώνονται καί τα λένε, <Τν~ι ίνα καφενΐΤο στήν τκ,ριοχή των Τριών Καμάρων, στό τετράγω νο ττού τΓερικλείί,ται ό~ό την όδό Αβέρωφ, την όδό Τριφύ- τσοκ, την όδό Χμύρνης κοί την όδό ΆινωτΓόλεως. Σ' αύτό τό άττόμίίΐο «στέ-; κι» ττίνοντας τα τσάγια κα τούς καφέδες τσυς, οί Βασιλό φρσνχς τού Ηρακλείου, ονζη- τοΰν τίς — ιβανότητες καί τίς έκδοχές, καί γενικά τούς τρό- πους ττού θά μττο,ρέσονν να έ- ττιβοολονν την άναχρονιστική ίδέα τού βασιλικοθ θ*ο-μοΰ, στήν πλειοφηφία τοθ δηιμοκρα τΐικοΰ κόσμον, τού λσοθ πού διαδήλωσε έλεύβεοα την κυρί- αροοΐ θέληιση τού, ντά την κα¬ ταργήση τής ιμοναρχίας στή χώρα μας. Παράλληλα θβ πρέπτει νά σηιμίΐώσωμε δτι σέ ξυλαΐτοθή- κη γνωκττον έττιχειρ«ιμο—ία, πού τό δνο,μά τού ϋχει σννδε- θ« μέ την έττίσηιμη εκπροσωπή* ση τής Βασιλικ,ή-ς κ.ινήσ«>»ς
  στό Ήράκλειο, γίνονται άρ«ε-
  τά συχνά, μεση,μιεριανές καί
  βραδυνές κυρίοις ώρ*ς, σνγκΐν
  τρώσεις άτόμων πού ττιστιύ-
  οιτν στό θαημό τής μοναρχίας
  άμετανόηττα.
  κλιμακίου άττό άνώτιρους ό-
  ■παλλήλους τού Ύπουργιίου
  Γεωργίάς οί όποϊοι κοατνλθαν
  είδικό γισ τό θέμα αότό.
  ΟΙ Μάτοικόι πϊρίμεναν άπό
  τό τηρωΐ τό κλιμάικιο, τό όποϊο
  8μως ϊφτοχτί τίς άπβγτ,υματι-
  νές &ρις.
  "Ολοι οί κάτοικοι μέ μιά
  φωνή έκδηλώσανε τή γνώμη
  τους γιά τόν αναδοκτμό, τονί-
  ζοντας ντι αν τελικά ο! άριμό
  διοι έπιμείνουν νά τόν έφσρ-
  ιμόσουν, θά φθάσουν μέχρι 61
  οί ών έν*ργιιών.
  Τό κλιμάκιο τοΰ Ύπουργιί
  ου συνοδουόταν άπό άστυνομι
  «ή δύναμη, πού θϊ«ρηβτ|:κ€ σάν
  προληπτικό μέτρο λόγω της έ
  ξηιμένης καταστάσεος πού έ-
  πΐικρατοΰσκ μεταξύ των κατοί
  κων.
  Ίδιαίτερη συζητήση ϊγινβ
  καί γιά τούς φαρδεΐς «δρό-
  μους» των 18 καί 24 μέτρων
  πού προβλέ—ονται στά σχέδια
  καί οί όποϊοι (χούν έκληφθεΐ
  σάν διάδροιμοι προσγϊΐώσεον
  άεροττλάνων, δεδο-μένοι; δτι ό
  άναδασμός θεωρεΐται άπό πολ
  λούς σάν πρόσχημα των Νβτο
  ίκών ίργων περιοχής Μεσσα¬
  ράς (δεύτερο ττεδίο δολίνς κ.
  λ.π.).
  Μέ την εύκαιρία αυτή οί κώ
  σεις, αίσθήματά τοι/ς.
  Έττί τόπου μετέβη ό διειυ-
  βυντής μας ό οποίος συζήτησε
  μέ τούς κατοίκους τό δλο θέ¬
  μα, γιά τό όποΐο βά άσχολη-
  θοΰμε άναλυτικώτερα στό έπό
  μχνο φνλλο μας.
  ΚΡΙΙΕΙΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό την σίλίδα 1
  Σάββατο, την ΠαγΊφήτια Σ6σκχψη γιά τό λάδι, πού αποτελεί,
  ώς γνωστόν, ίνα άπό τα βοοσικώτΐρα προϊόντα της Κρήτης καί
  εΐδΐικώτερια τού Νο,μον 'Ηρακλείου.
  Πρόκιειται γιά μιά έχδηλωση σι»μ-αραστάσι«ς καί θετικής
  συμβολής στήν προσπάβιια των παραγ»γών, τώ» Γιωργικών
  Χυνβτοίΐρισιμών, τοΰ 'Ελαιθ€)μπ«ρίου καί τοΰ Κράτους, γιά την
  έξεύρεση μιάς όρθης έλαϊκής πολιτικάς, ττού ίδειξε δτι τό Ε.
  Β.Ε.Η., ίίχ«ι ένστερνισθεΐ σοβαρά την άποστοΑή τβυ καί άξιο-
  ποιεϊ θετικά τόν σ—ονδβϊο ρύλσ τον.
  Συγιχαρηιτήβια.
  ΤΟ ΕΝΑ
  ΕΙΚΟΣΤΟ
  ΣΤΗΝ ποΑσφατη δίκ,η κα
  τα τού διβυθνντί, μας, Ενας
  μάατυρας (ό σνν«ργάτης
  μας σκιτσογράφος «. Νίκας
  Βελιγραδης) εΤτκ κΑτι πολύ
  χαραχτηριστ|κο:
  «Οντ« τό ίνα εΐκοστό, κ.
  Πρ&ΐ&ρι, άττό δσα τού κ«-
  ταγτέλονται, δέν γράφίΐ τ< λικά ό Μάνος Χαρής στήν έφημβρίδα τού». Καί προγιματικά Ιϋτσι εί¬ ναι. Τό 80 τοίς έ,κατό μέ- ν*ι στά σνρτάρια μας. Κι' αυτό γιατί αν δοΰν τό φώς της δημοσιότηττας δλα, μπο ρΐϊ νά γίνη κ,οινωνικός σει- σμός. Ό στόχος μας δμ»ς δέν είναι νά χαλάβΉΐμε. Εί¬ ναι, σιγά—-σιγά# νά άνο-ρ- θώσω;με. Αύτό, σάν άπάντηστι, σέ δσους λένε ότι μ<ρικ£ς φο- ρές ύττερβσιλλσμχ... Δυστυ- χώς, τό άντίββτο συμβαί¬ νη!... ΤΑ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΑ ΣΥΧΚΕΨΗ γιά τα άπρο- σάριμοστα παιδία, πραγμα- τοπιοιήθηικε την —ιρασμένη βδθμάδα στή Νοιμαρχία Ή ραικλεΐου. Άντικειμΐνικός σκοπός ή έξενρβση ττόρων, γιά την —ρΑγιματι κοινωνικώτατη αυτή πρΌσπαο€ΐα. Νοιμίζομε δτι «Τναι δξκΐ ίνισχύσεως καί προτρέποιμε 6σον<ι μποροΰν νά την ένι- σχνσουν ο4κονο·μικά. Προτεΐνομι κνρίως σέ δ- σους κάνουν δωρβές, μικρών ή μιγάλων ποσών νά τίς κα τευθύνουν στό Ίδρυιμα Ά- προσαριμόστων Παιδιών ροοκλείου καβώς «α! σέ δ- λονς τούς σκλλόγους, σωμα τεία καί όργανώσεις γιά νά ένισχνσουν τόν Ιερό αότό σκοπο. Τέλος δμως, καί έ—ειδή κάτι λεχθηκε γιά 6μ*ση ά- νάγκη έξ«υρέσε»ς ενός έκα ταμμυρίων δρχ. προτ«!νο<με στούς 1.500 γονεΐς άπρο- σαριμόστων τταιδιών πού ό- ν στόν Νοιμό Ήρα- Μ£ Ιλν εΰκαιρία ΐηι «Αν δθΓΥίη Ε.Π.Ε. *Α- γονικηβ άνϋΐΐροσω- πεύσεωκ ίώναύΐοκινήίων Β.Μ.\ βι" 6βην ΐΑνΚρήτην, Α έΐαιρεία μαβ προσκαΑβϊ ΐοΑβ καΐόχονβ καί φΙΑοοβ ίΑβ Β.Μ.νΥ. σία. έγκαΐνια Ιών έγκα!αβ«άσεων ΐη» (έίκθε- σιβ - σονοργεϊα - άνίαΑπακΐικά) επί ΐηβ Αεωφόρον 62 Μαρτύρων 101 ΐηΑεφοινα 281437 - 288628 ΐΑν Τβίάρίην 28 ίράχον- *ο* καί α πό ΰραβ 1900 - 2100. κλβίον, νά καταθέσοΛΐν άττό 1.000 δραχμές, οί 1.000 ά¬ πό αότούς, όπότε τό έκ—ομ ,μύριο τής α>μεσης άνάγκης
  άντΐιμ*τω—ίζτται.
  «ΚΛΕΦΤΕΣ
  ΚΑΙ
  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΟΙ-
  ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΉΚΕ ό
  χωρ<οφύλακ.ας τοΰ Τμι^ματος Ασφαλείας Ηρακλείου Μιχ. Σκλαβάκης, γιά 16 κλοπές καί διαρηξειςΐ... Τό παιδικό τταιχνίδι πού παίζαμκ «Νλέφτβς καί Χω- ροφνλάικιοι», μιτοτρα—ινκ γιά την ττιρίπτιοσι, σέ «Χ» ροφύλακις κα! Χωροφυλά- ικοι».. Ή —ερ·ί~τωση είναι ένδβι κτική κοιί μαζί μέ τόσνς 6λλες πού κοττά καλή < κα- κή συγικυρ'ία, παρονσιάστη- καν μαζεμονχς στό χώρο τού Ηρακλείου (ττίρίι—ωση Ρογ διός, καταδίκη Βαρελά καί ΚυριαΜΟπουλου κ.α.) δεί- χνουν —όσο δίκιο Ιίχομ* δ¬ ταν Φ»νάζο<με δτι μέσα κβί στή Χωροφυλακή ύττάρχννν «σάπτιες ρόγες». Δέν θέλομε νά έττεχταθοθ ,μΐ πιρισσότερο. Ά-λώς ύ- πογραμιμίζομε ,μιά άκό|ΐηι ττερίΐΓτωο-η^ πού μάς δικαίω νει, ϋστω κι' αν καταβικβ- στήικο;μ«. Καί μιά σχ«τική πβοτα- ση: Δέ νομίζιι ό κ. Ανωτ* ρος Δ) τής Χωροφυλαπεΐς Κρήτης, γιά νά μην πά|μ« στόν 'Αρχΐιγό καί στόν Ύ- πουργό, δτι πρέπττι νά φύ¬ γη τώρα ττλέον ά—ό τό Τ ιμα Ασφαλείας Ηρακλείου δ—ου συνειχίζει νά ι>τ—ρβτ€ΐ
  ό κ. Βαρελάς, άφοθ οί έδώ
  προϊστάμενοί τού, δέν ϊ-
  χο«ν την στοιχειώδη ε4βι-
  ξία νά τό οίσηγηΐθοΰν «αί
  ό ΐδιος νά τό ζητήση μ όνος
  τού;
  : Ιδιαιτέρα! προσκληθείς
  δέν θά σταλώσι.
  ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΜΑΣ
  ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ
  Ο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
  ΤΥΠΟΣ
  Ο ΑΘΗΝΑ ΙΚΟΣ Τύπος δτ>
  μοσίο—* την ιϊδηση τήις κατα
  δικοκττι*ής αποφάσεως τού δι
  «υβυντή μας, γιά την υπόθεση
  των Χωροφυλακήν Ρογδιάς,
  σέ έπίκαιρ*ς Θέσεις.
  "Ετσι ή «Έλευθεροτυ-ία»
  ■τή* κΛταχώρηαι στήν πολιτι-
  κή σελίδα, «Τα Νέα» στήν
  λευταία σελίδα καί ό «Ριζο-
  οττάβττις» στήν πρώτη σελΐδα.
  ΕΛΕΥΟΕΡΟΤΥΠΙΑ
  Ό Ριζοοπαοτΐτί ιοΙ,τβί ϊς ίΙΑες
  ΠΑ ΤΟ ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  ΕΝΤΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  "Εντονη ττολιτική κίνηρη
  παρουσία~ε τό Ήράκλειο τό
  Σα&βατοκύριακο πού ιμάς πέ-
  ρασε.
  Μέ την εύκαιρία τής αμιλί-
  ας τοθ κ. Πεσμαζόγλου άψί-
  χθηκαν μαζί τού οί βουλευτάς
  τής ΕΚΝΔ κ.κ. Ξυλούρης, Πλ«ύ
  ρη>ς, Άλαβάνος καί 'Αναγνω
  στόποϋΐλος (Καρδίτση^).
  τΗρ0αν άκόμη, οί βουλεν-
  ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ
  τές ΕΚΝΔ κ.κ. Μπαντουβάς,
  καί Κωνιωτάκη·ς, «Νέας Δημο¬
  κρατίας» κ. Γαλενιανός κ«ί
  Ο ΚΙΣΙΓΚΕΡ
  ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Ράσ-
  σελ, καταδίκασε τόν 'Αμερι Ι
  «ςανό Ύ—ουργό Έξωτϊρνκών
  κα! έκτβλβστικό έπικιειφαλής
  τού Διεθνοΰς Σιωνισμοΰ
  Κίσσινγικερ, γιά έγκλήμα-
  τα κατά της άνθρωποτη,τας.
  ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ, σέ παρό-
  μοια τίβρίπτωση τού Μακνα
  μαρα, ή τότ« Άμερικανική
  Κυβέρνηση, τόν έπαυσε ά¬
  πό τό ύπονργικό άξίωμα.
  ΣΗΜΕΡΑ, στήν ττερίπτω»
  ση τού Κίσσινγχερ, ό Φόρντ
  τού άψαίρεσε 2 ή 3 άριμοδι
  ότ»(τβς, άπό τίς τόσες 6πε-
  ρεξοννιβς πού Εχει.
  ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΕ δηλαδτ»
  «νά τοΰ τραβήξη τ' αώτί»,
  σά νά ίκβνε μιά μικρή ατα¬
  ξία.
  ΕΙΝΑΙ καί αότό ϋνα πρό
  σθετο δεΐγιμα τής Άιμερικα-
  νικής νοοτροπίας καί τής
  άρνησική<; θέσης της άπτέναν τι στήν ϊννοια: Άνθρωπος. ΠΑΧΟΚ κ Ψαρράκης, οί όποΐ¬ ο ι έλαβον μέρος στή σύσκοψη γιά τα μέτρα τοΰ λαδιοϋ ττού ϊγινε τό Σαββατο βραδυ στό ΕΒΕΗ. Στήν ιδία σιχτκβψη με¬ τ είχον καί οί συνοδ*ύοντες τόν κ. Π«τμο:ζόγλοι; βονλεντές με- τά την όμιλία ΟΙ ανωτέρω Βουλβυτές Ήρα κΑχΐου ΐλαβαν μέρος καί στή σύσκεψη πού εγινε χθές τό με σηιμέρι στόν Δήιμο, γιά τό Πά νεττιστήμιο Κρήτης ΜΙΑΗΣΕ: Ο κ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑ ΤΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΕΚΝΔ Μιά δι«κεκ,νιιμέντ» προσωιτη κώττϊτα τττς 'Είτισήμης « τής Πολιτικάς, έ προχβές Σάββατο την ρηη Πρόκκιται γιά τόν Καθηγητή κ Γιάγκο Π«σμαζόγλου, ση- μαίν^ν στέλβχος των «Νέ»ν Δυνοτμεων» καί Βουλ*υτηΛ τήί ΕΚΝΔ. Ό κ. Πεισμαζόγλου μίλησε στό 'Ηράκλειο τό Σαββατο και χβές Κυριακ,ή στό Ρέβμμνο. Ή όμιλία τού, πού Ιγινε ά¬ πό στήβους περιστράΦτ|κ« γύρ» άπό την πολιτική κβτάοταση πού έπιικρατε» στόν τό-ο μας καί τόν νέο καταστατιικ* Χ«Ρ- τη τού Κόμιματός το«, τό ό¬ ποΐο αυτή τή στιγμή άποχτά σάν Ιδβολογία τόν 'Ελληνικό (δπτ»ς τόνισε) Δτ,μοιορατικο Σοσιαλισμό. Την όμιλία τοΰ κ. Πμζ γλου παρακολούβηιθ-ε ττολυπλτν Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. Κ. ΔΑΚΑ ΣΤΟΝ «ΛΟΓΟ Λ ΤΕΧΝΗ» Την πβρασμένη ΠέιμτΓττ) πρανματοποιήβηκε στόν Πνεν- ματικό Σύλλογο Ηρακλείου «Λόγος καί Τέχνη» εΐσήγησΐ) — συζήττιση μέ βέιμα «"Ανθρω ττοι <( μαζάνβρωποι,» μί ε1<"1 γβτή τόν κ. Κώστα Δάικ«. Μετά την ένδιαφέρουσα ιΐσή γηιση άκολούβησ* συζτττηση/ Ί όποία περιστράφηκε, κνρίως, στόν κβ—»ς καινοψανή δρο «μοοζάνβρωιτοι». βέστατο άκροατηριο ττού κατο χειροκρότησι τόν αφογο ούτον χειριστή τού λόγου. Άκολούοησε συζήττ>—, κ«
  τα την όποία ό κ. Καθηγητήν
  ά—«ϊηψη σέ έρωτήσεις.
  Τόν κ. Πεσμαζόγλο» παρον-
  σίοχτε στό κοινό ό δικηγόρον
  κ. Δηιμ. Ξυριτακτνς, ύπβύθννος
  τής νεολαίας τού Κό,μματος
  Μ«ττά την όμιλία τού πήγΐ
  στό Έμποροβιομηχανικό Έ—ι
  μεληγτήριο, δπου μίλησί στή
  σύσκ€φη γιά τό λάδι καί άκο
  λούθως μέτεϊχε σέ μετάλη »«.
  νέ—τίοκτη πρός τιμήν τού στό
  «Ξενία».
  Ή τταοουσία τοΰ κ. ^Πεσμα-
  ζόγλου στήιν Κρήτη, ήταν τό
  σπονδαιότερο πολιτικό γεγο
  νός της εβδομάδος γιά τή Με
  γαλόντ)σο.
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
  ΠΡΟΪΟΝΤΑ
  ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
  ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙΚΑΝΕΙΙ
  ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  ΠΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ
  ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
  ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜ Ι Α
  ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
  Προτεινομε στίς ;Εμττορΐχ£ς καί Βιομηχανικές «ονά-
  δ&ς τοΰ τόιτου νά μ&ς συνδράμονν στήν προσπαθεία μας
  νά έμττλοντίσωμε την «Άλήθειβ», μέ «ιδικές έκδόοχις ά-
  φιερΜμένες σέ ΟΙκονομικσ θέματα.
  Μέ τόν τροπο αύτό καί τό εόρύτειρο κοινό θά ένηιμερο-
  θή καλλίτερα σέ θέιματα πού ϋχχι αγνοια, στή μεγάλη
  πλειοψηφία τού, άλλά κα! οί άρμόδιοι παράγοντες τού
  Κράτους πού έπτίσης δέν είναι συνήθως σέ είδικά οίκονο-
  ιμικά θέματα καταρτισιμένοι.
  Ή πρότασή μας αυτή εΤναι μιά εύκαιρία γιά τίς προο-
  δατηκές έπιχειρήσκις, νά δείξουν δτι πέραν άπό τούς έ-
  μπορικούς στόχους τους, ίχουν κα! εύρύτΐρες κοινωνικές
  έπιδιώξ«ι<ς. Περιμένο,μι τηλβφωνήιματα, γιά λε,τπτοιμΐρέστερτ, σννεν- άπό δσους πιστεύουν δτι: ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣΚΟΠΟΣ ΑΝΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Άνακοινοθται ττρός τούς κ.κ. μετδχους τής Α.Ν.Ε.Κ. δτι ό Πρόεδρος τής Έταιρείας, Σεβασμιώτατος Μη τροπολίτης Γερμανίας, κ.κ. Είρηναΐος, θά παραστή είς την έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τής 25.1.76. Γνωστοποιείται έπίσης τγρός τούς κ.κ. μετόχους δτι δύνανται νά έκδίδουν είσιτήρια καί μετά την 20.1.1976, διά νά εισέλθουν είς την Συνέλευσιν μό¬ νον μετά την συγκρότησιν ατταρτίας καί την έγκρι¬ σιν τής Γενικής Συνελεύσεως. Ή οώτοπρόσωπος τταρουσία των κ.κ. μετόχων είς την Συνέλευσιν, θά παράσχη είς αύτούς την ευκαι¬ ρίαν νά ένημερωθώσιν έττί των έταιρικών ύττοθέσεων. Έν Χανίοις τη 21.1.76. Έκ τοθ ΔιοικητικοΟ Συμ6ουλ(ου ΣΑΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗ διαμαρτυρία μας, ένάντια στήν άπαρο- δεχττη υπάρξη στήν Κρήτη 'Αμερικανικών Βάσεων, ιτροτίίνο- ιμε, τ/έ κάβε Κρητικό, νά μην αγοράζη κβί κατά οΐονδήποτε τρόπο νά μην προτκμά, τα παρακάτω, Άμερικανικής κστο- γωγής προιοντα, πού — δυστυχώς — κυκλοφορούν στόν 'Ελληνικό χώρο. 1.— Κόκα — Κολλα (άναψνχτικό) 2.— Πέττσυ — Κόλλα (άναψνχτικό) 3.— Σ£βεντ1ν (άναψυχπκό) 4.— Σπράιτ (άναψυχτικό) 5.— Μίστερ Τσιπς (γαριδάκια) 6.— Μττόζο (γαριδάκια) 7.— Τσίκ — Άμέρικα (τσίκλ«ς) 8.— Τζέντραλ 'Ελέκτρικ (ήλεκτρικά ειδή) 9.— Μάξγουελ (καφές) 10.—- "Αλσα Μάους (γλυκά) 11.— Άϊρον (πουκάμισα) 12.— "Εβινρουντ (μηχανές θαλάσσης) 13.— "Αστορ (τσιγάρα) 14.— Μάλμπορο (τσιγάρα) 15.— Κέντ (τσιγάρα) 16.— Κρός (στυλογράφοι) 17.— Τζένβραλ Μοτορς (αΰτοκίντττα) 18.— Τζόνσον (βερνίκια, παρκετινες) 1°.— Ι.Τ.Τ. (τηλεφωνικές συσκευές κ,λ.π.) 20.— Ράνκ Ζήροξ (φωτοαντΐ'/ραφΐκά μηχανήματα) Διενκρινίζεται, πρός &ρσιν κάθε παρεξιγγησης, δτι ή σύστα- ση γιά τή μή προτψηση των τταραπάνω ιτροϊόντων, δέν Εχει καμμιά σχέση μέ την ποιότητά τους, άλλά μόνο μέ τόν τόττο τής καταγωγής τους. ΣΗΜΕΙΛΝΟΜΕ έ—ΐσης τίς, 'Αμερικανικής καταγωγής, έ- ταιρεΐις, πού προσφέρουν ΰπηρεσΐες, στόν ·Ελληνικό χωρ», γιά τόν ϊδιο παραπάνω λό-/ο: 1.— Παναμέρικαν (άεροπορική) 2.— ΤνΥΑ (Αεροπορική) 3.— Τζέ,η Γουώλτερ Τόμσον (διαφη-μιστική) *— Άμέρικαν Εξπρές (τραττεζική) — Τσέις Μανχάταν (τρο—ιζική) —- Γιουνάϊτεν Σταίηττς Τράββλ Γουάσινγκτων ΝτΙ Σί (τονρι- στική) .— Τράντουρ Ν.Υ. (τουριστική) —- Κράουν Πήτερ (τουριστική) — Α.Ι.Τ.Σ. Μπουτόν (τουριστική) 1ο-— Άμέρικαν Τράβελ (τουριστική) 11.— 'Αμέρι*»ι Λάϊφ (άσφαλιστιηή) 12.— 'Αμέρικβιν Κόλλβτζ (έκπαιδευτική) * ΣιΗΜ. Ο κ—άλογος θά σι^~ληρ«βή. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό την σελίδα Ι τα εξής: 1) ΕΤναι άληθινά ή δχι δσα γράψοςμε γιά την —ρίΐΓΤ»ση εξοδων καί δηιμοσίων έιμψσνίσϊων τού ΤσικνθΒίΐ»; 2) Γιατϊ, παρά την άρχική Ιγκρ,στ, τοΰ Ύττονργβλχ1 Αι- καιοσύν-ς, ό Διβυβυντής ΦυλβΐΗών Νεαττόλεως καί παρά τίς ττροοικΐλτίσεις πού μάς 6χει κάνκι ό ΤσΐΐκνΑκης, 6>νεϊται να «άς
  βτητρέψη νά τόν δοϋ,με;
  3) ΕΤνα. άληβ.νές ( δχι καί μπορεί νά τίς δια*εύοτ| σέ
  Λντίβεττη πιερίπτωση. τίς φήιμ€ς γύρ« ά~ό την διαβίωση «Ο
  Λαδα στίς φυλακές Ν«α-όλ£»ς, σύ,μφωνα μέ τίς όττοϊες «τό
  χρυσό ΐΓΐστόλι» τής χούνττας. £χ«ι ήγί,μονικές άνβσβις, μέχΡ·
  -ου τταίζιι καί τέννις;
  4) Τέλος, μττορβϊ να ,μ&ς πή ό κ. Σπανάκης, γιατί *Ρ-
  νβιται τόσο ϊντονα ό ΔιβΛυντής Φνλακών Νΐο-όλβως νά μάς
  *-ιτρέψη την ιίσοδο, ένώ πηγαινοέρχονται μέσα σ' αύτές
  τοσοι καί τάσοι στβνά συνδίάμί,νοι μέ τή χούντα;
  ΠΑ ΤΗΝ ΔΕΗ
  ιΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τή Δ.οίκτ,ση τ»>ς ΔΕΗ, γιά την απαντήση
  « μάς ϊδωοχ, στβ παρά-ονα 90 ττερίπου <Ηρακλ6ΐ»τ«»ν, ύ* ^λ* ύ δέ τονς στβ παράονα 90 ττερίπου Ηρακλ6ΐ»τ«» ^ ^^ τηλεοα-ικά προγράίμ,ματα στούς δέκτες τονς, άφορμής — γσς^ — τής λβιτουργίας δικών της μτιχανημό- τ«ν ττού έ—ηρίάζονν την εΐκόνα. 'Ε~αναλα,μ6άνοιμ€ τό έρώτη,μα δν καί ιοοίτά πόσο φταίει η ΔΒΗ σ* αύτό καί την παροοκαλούμ* γιά λογαριασμό τώ» αν- βρωττων αυτών, νά όλαΝληΐρόση τό συντοιμώτερο την β*«ι«ή Ερευνα καί σέ συνν«νόηιση καί μέ τή δισίκηση τού τηΑββΐΓΤΐκοδ σταβμοϋ, νά δώση μιά ΰπ«ύβννη ά-αντηση: φταίιι ή μί« ί ^ «λλη; ΠΑ ΤΗ ΛΕΣΧΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΠΑΛΑΗΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΕ δτι καί στή Λέσχι> Δη,μοσίων ΎιτθΛ
  ΑηΛ«ν, ή χαρτοπαιξία όργιάζιι. Κι' άκό,μη δτι ένώ μέαα σ' αύ¬
  τη» Ίταίζονται τα ττάντα, ίχει άττο,κλιισβιΐ τό μπρίτς, τό ό¬
  ποϊο, ώς γνωστόν Εχ*ι ύ-αχβεΐ στήν κ.ατηγορία τοΰ άβλήματος
  Βτγιιιδή κατ' αρχήν δέν πιοτβύο,μ* την Ιχταση τής κατβγτ*-
  Αιας, ρωτοώμβ τί συμβαίν»! ακριβώς γιά τα ♦τ>μολογοι>μ«ν«
  ■»φί χαρτοττα.ξίας κα! γιατί τό μπρίτς βέν ίΐπηκχ β^Ι Λί'
  κατά τό παράβειγμα αλλων παρομοίων σιάμ—εί·»,
  ό Ρμιλος Άντισφαιρίσ€»ς Τέννις;