98447

Αριθμός τεύχους

35

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

2/2/1976

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Τί*
  Χαρας α' αυτόν, πού πρΐν μέ χώμα,
  τοθ φράξουν οί αλλοι τό στόμα, προλαβη
  ν* π·ϊ Ιστω καί μιά συλλαβή δική τού.

  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ: !
  ΕΞΩ ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Ε8Δ0ΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διεοβονΐηβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΞΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1976
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφβΐα: Μαρογιώργη 6
  (Πλατεία Άρκαδίου)
  ! Τηλ.: 280.291
  Ι Χρόνος 1ος "Αριθ. Φύλλου 35
  5 Τιμή φύλλου δρχ. 5
  •·εεεε·εε··ε·····ε·····ε··········ε···ε··εε··
  Σέ έμπιστευτική άναφορά τού πρός τόν Αρχηγό τής ΥΠ.Ε.Α. Στρατηγό Καλαμάκη
  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
  νΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» παρουοιάζεχ σήμερα ίνα ενδιαφέρον 6γγρα-
  φο — ντακουμιένΜο τοθ γνωστοΰ κρητικού δΐγμοσιογοάφοΛ) κ.
  Γιάννη Φουρόκη. Τί» έΎγραφο αΰτό άναφέρεται στο «Αΰτονοιμΐ-
  θέμα, πού δ—ικ; είναι γνωοτό όπαοχόληοε πρόσφατα —
  κατά την γνώρη. μας — καί τή Βουλή. Άφοΰ ΰμως τό
  θέμα πήρε διαστάσεις, 6πεπο/ καΐ άπό τα δψιμα δηιμοσιεύνιατα
  μερίδας τού "Αθηναϊκον Τϋιπου, νομίζαμε δτι ήρθε ή ώρα νά
  ξεκαθαριοτή μιά γιά πάντα ή σκοτεινή αυτή, άντεθνική καί άηα-
  ρό&εχτη ύπήθεση, γιά την άποία πολύς λόγος δχει γΐνει χαί γιό
  την όποία άσχοΛήΟηκε καΐ ή εφημερίδα μας.
  ΘΥΜΙΖΟΜΕ 8τι γιά τό θέμα αύτό ι>ττοβλή0ηκε μήνυση άπό
  τόν διχΐ)γόρο κ. Ν. Αντωνακάκη καί δτι άπό τό ττερασμένο κα-
  λοκαίρι ά'ροασβ ένορκ© ϋρευνα σάν ειδικώς άνακριιτής ό Εΐσαγ-
  νελέας Αθηνών κ. Λογαρδς. Άθηναϊκή εφημερίδα εΎραψε &π
  ή ύπόβεση μπήκε στό άρχείο, άλλά έπ' αυτού δεν υπήρξε καμ¬
  μιά απευθύνη ανακοινώση.
  ΟΙ Α, τούς Σιωνιστΐς κλπ.
  ΙΣΡΑΗΛ — ΠΕΡΣΙΑ —
  ΤΟΥΡΚΙΑ καί ΚΡΗΤΗ
  *4ιά πρόταση γιά την ά—0-
  τρο—ί των κινδύνω ν πού άντι-
  μετωπίζει ή Κρήτη.
  Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ
  ΣΙΟΝΙΣΪΕΣ ΚΠΙ ΟΟ
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟ ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΟ
  ΒΥΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΟ
  27.7.1975
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΚΥ-
  ΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑ ΤΟΥ κ. ΑΡ-
  ΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΙΙΑ
  ΘΕΜΑ
  ΟΙ ΚΙΜΑΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΖΩ-
  ΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ:
  άμ«ρικανΐικές πολβμι-
  ιίές καί ΑΛΛΕΣ βάσει ς, δ*σο
  καί ή έιτέκταο-ή τους.
  ΣΑΝ ΕΙΧΑΓΛΓΉ
  ΟΙ «Μ&ερνητ ι«ίς καί κροαι-
  χίς ίπτηρβσίες εάν δέν Οττοθαλ
  «τονν τούς κινδύνοκς πού ότπ«ι
  λούν την Κβήτΐ) συντ.ι£~ά β>
  οιαεοροϋν γι' βύτούς.
  Τα ν«γονό>α τή*; 23.7.75
  καί ή Κρήτη.
  Τό βραχυκύκλωιμα τού κρη¬
  τικού μΐ)χ«νισμού ά—ο την
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΣΕ ΛΑΐΚΗ
  ΒΑΣΗ
  κστΐ
  δΐκό
  μας
  καί
  δΐκό
  οας
  ΓΙΑΠΡΟΤΗ
  ΦΟΡΑ
  ΠΗΝ
  ΕΛΛΑΔΑ
  Π!
  III
  Κύρΐ€ 'Αρχηγέ,
  ΠΑΝ Ε τώρα κο—ου 4 μήν*ς
  βπτο τότε, πού μί ττρω-τοβοο-
  λία μόν, ώβούμινχχ; άττό ΕΘΝΙ
  ΚΟ χρέος, Σάς ένηιμΐρωσο σάν
  αρμοδία έ-ί τής έβνικής άο-φα
  λείας ύ—ρ«τίο ΚΑΙ ΜΕΣΩ
  ΥΜΩΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,
  γιο: τούς ττροτγιματικούς, τούς
  ένββχβμένους ( εάν θέλετ*
  τούς Φανταστικούς κινδύνους,
  πού αντιμετωττίζιι {{ πρόκΐι-
  ται να όντιμ*τωττίση ή Κρήτη.
  'Ακόμα ίχουν περαβχι κά-ον
  2 μην«ς, άπό τότί πού καί
  έγγρόιφαίί στ πβλύ σύντοιμις
  «αί λίγις γραμμές Σάς έττίσή
  ΑΦΟΥ δμως καλά ή κακά τό θέμα τέθηκε στή Βουλή άπό
  τόν βουλευτή κ. Β. Πεντάρη τής ΕΚΝΔ, καί άφοϋ τό πρδγμα
  πηρε έπιοιγμοτερες διαοτάοιεις, νομίζοιμε δτι έιτπβάλλιεται νά πή
  χαθένας δ,τι γνωρίζει γύρω άιπό αύτό. Ό διευθυντής μας τό
  ϋηραξε ήδη, κατα&έτωντας σά μάιρτυρας στόν Εϊσαγγελέα κ.
  Λογαρδ. "Ηδη δέ ΐτασουσαάζομε άπο σήμερα δλα τα μέχρι σή-
  μερα στοιχιεϊα πού έν τω μεταζύ, περιέτβεσαν είς γνώσιν μας.
  ΑΡΧΙΖΟΜΕ μέ τή δηιμοσίευση μιδς έιμιτη~ευτικίίς άναφο-
  ρ&ς τοϋ κ. Φουράκΐ), πρός τόν Άρχηγό της Υπηρεσίας 'Ε&νι-
  κής Άσφαλιείας στρατηιγό κ. Καλαμάκη, ή όποία εΐχε δοθεϊ στίς
  27 Ιουλίου 1975 καί εΐχε χοινοιΐτοιηθεΐ πρός τόν Πρό&δρο .της
  Κυβερνήσεως καί λοιπά μέλη της, άρχηγούς Κομμάτων, άρχη-
  γούς στρατιωτικών κλάδων, δουλευτές καί ΰλλα σημαίνοντα
  πρόσωηα.
  Η ΑΝΑΦΟΡΑ αυτή βλέπει γιά π ρ ώ τ η φορά τό φως
  μανα τούς νδιοι/ς «ωνδύνους.
  ΔΕΝ νοιμίζω νά είναι άνάγ
  κη νά Σάς ένημερώσω μέ τίς
  γραμιμές αύτές, γιά τό τ! ϊ-
  χει γράψει κατά τό πρόσφατο
  παρελθόν κα! τί γράφει ό
  άθηναϊκός, κρητικός καί ξέ-
  νος Τύπος πάν» στό Θέμα. Ό
  ττως άΜΟμα, Εστω κα! εάν γνω
  ρίζω δτι οί έντεταλμένβς γιά·
  την περιφρουρήση τής έθνι-
  κής ασφαλείας κα! έδαφικης
  άκεραιότητας τής χώρας μας
  υπηρεσίας, άσυντίδητα η ΣΥ-
  ΝιΕΙΔΗΤΑ, άπό άνικανότητα
  ή1... ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, κλίίνουν τα
  ιμάτια τους μπροστά στούς
  κινδύνους πού άντΐ'μετωττίζει
  ή Κρήτη, δέν θεωρ» άναγ-
  κοτΐο νά Σάς ένηιμιρώσω, γιά
  τίς κάθε μορφής καί έκτάσα·
  ως σωματειακές κλπ., κι·
  πού γίνουνται στήν Ά
  καί την Κρήτη, γιά την
  αντιμετωπίση των κίνδυνον,
  πού ττεριέχουν, τόσο ο! (ητύφ·
  της δηιμοοιότητας καί παρουσαόζβι Ιδιαίτερο ένδκκρέρον, διότι
  πέραν της αηιμασίας ή" μή των οτοιχείων πού ττεριέοοει, είναι
  ένυπόγραφη.
  ΣΗιΜΕΙΛΝΟΜΕ δτι ό συντάκτης της έκει άσχολη&εϊ οπό
  πολύ παλιά μιέ τό θέΐμα, έχει άπειληθεΐ, δχει ύποστεΐ ηερωτέ-
  τειες καί δτι πολλά έχουν άκουστεϊ γιά «τόν ρόλο πού παίζει»
  στό δλο αύτό Θ6μα, έμιμέοως δέ 6χει καί καττϊγορηθεϊ άπό πολι-
  ■ηκά πρόσωιπα καί δημοοιογράφους, οί όποϊοι δέν τόν £χουν ά-
  ναφέρει εύθέιος, άλλά τόν έννοοθν.
  ΕΠΕΙΔΗ πιστεύομε δτι κανεΐς αήμερα δέν δχβι δακαίΐινμα
  νά κρύβη τό ρόλο τού, άλΛά οθτε καί μέ ύιπονοούμενα νά μιλδ,
  θά ρίξωμε τόν προβο·λέα τίίς Αληθείας, πρός δλες τίς κατευθύν-
  σεις.
  ΕΠΕΙΔΗ άκώμη πολλά ένδιαφέροντα καί άΐτοκαλυπτικά θά
  δηιμοσιεύσωμε, μέ τα άηοΐα σχετίζονται άιπό τή μιά μεριά ύπεύ-
  θυνο πρόσωπα καί άκό την αλλη ό συμπατριώτης δηνμοσιογράφος
  κ. Γιάννης Φουρακης, κ α λ ο Ο μ € άπο τώρα, δποιον &χει κάτι
  δτϊδήτιοτε έπιβαρυντικό στοιχβΐο εναντίον τού νά μας τό καταγ¬
  γείλη ίχπεύθυνα καί ύποσχώμαστβ νά τό δηιμοσιεύοωμε.
  ΠΑ Ν Α ζεκαθαριστοϋν δέ ταό πολί» τα πράιγματα έιμεϊς θά
  δηιμοοιεύσωμε τι λ η ρ ε ς βιογραφικΛ τοΰ Γιάννη Φρυράκη, μέ
  δλα τα στοιχεϊα πού γνωρίζομε γι' αυτόν, πρδγμα πού θά βοη¬
  θήση τελιχά, ναμιίζοιμε, νά δοθιιε τιοιοΐ άικριβως είναι έκεϊνοι
  πού άγωνίζονται όπώνυιμα — βρα καί έτπκίνδυνα — μέ τόσο
  σοβαιρά θέιματα καί βν πρέηη νά τιιιοθνταχ ή νά κατακρίνωνται
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΜΕ δτι, άπ' δσα γνωρίζσμε, γιά μδς ό Πάν
  νης Φουράκτ,ς, δέν είναι οΰτε πράχτορας, ουτε πληρωμένος ξέ-
  νης δι>νάμεως, άλλά άντίθετα 8νας φτωιχός Ιδεολ6γος/η»ύ οί
  προσπάθειές τού, άηό άγάπτι ακριβώς πρός την Κρήτη καί την
  'Ελλάδα, ξεπερνΌθν τίς δυνατότητές τού. "Οποίος μδς άΐΐοδεί-
  ξη τό άντίθετο, θά τόν εύγνωιμονουιμΕ...
  σωο-τσ
  ναι άδύνατο — 15στ« ~~'·
  ΣΑΝ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ
  ΕΠΕΙΔΗ βέλω ν« μ
  ότι, τό θβμα Κρήτη, τό ξέρω
  δσο λίγοι, τόσο στήν ϋκταοη
  καί διάο-τασή τού, οοό καί
  στό βάθος τού, καί έιτίιδή
  σάν ΚρτντΐΜος £χι* Ιερό χρέος
  νά ίητίρνχπτίΐο-ω μέ ό—οιαδή·
  ττοτε άντάλλοογιμο, μά καί μέ
  όποιονδήποτε θυσία τα χώμα-
  τα πού μέ γέννηο-αν, ώθοϋμαι
  στήν χάροοξη καί ΑΥΤΩΝ των
  γροομμών. Χαράσσοντας αύτές
  καί ϋχοντας σκοττό την εΰρυ-
  τέρα κοινοπο-ίηο-ή τους, γνωρί
  ζω — ή νομίζω — τούς ένδ€
  χομένονς κινδύνους πού θά άν
  τιμε-τω-ίσο. ΑΨΗΦΟΝΤΑΣ ά¬
  πό τό 1963 κάθε μορψτ>ς κίν-
  δυνο, παρβΜθλουθω σνστηματι
  κά καί άγωνίξο-υ.μαι — δχι
  σ
  σι
  τ
  ν
  ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΤΗΣ
  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΚΟΐ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ^ ΝΑΡΚΩ.
  ΜΠΑΙΝΟΜΕ σήΊμΐρβ στό δεύτερο κεφάλαιο τής κοινονικής
  μας Ιρειυνας, τό όττοιο άναφέρΐ,ται στ ά Ν-οφκωτικά. Πρόκειται
  γιά Ινα ενδιαφέρον κεφάλαιο, πού ά~ο*αλύτΓτ€ΐ μιά σοδαρώτο:
  τη κσί 6κρως έπικίνδυνη κοινωνική μάστιγο, ή όποίοβ, δυστν-
  χώς, ίχει ττροσβάλλει πρόσφατα καί τή Νεολαία μας. Οί προ-
  χβεβΊνές Άοηναίκές έφημερίδες, δηιμοσί«υσαν μιά άκόΐμη σχεττ
  κή θλιββρή ι'ίδηση, σύμφωνα μέ την όποία ή Γενική Άσφά¬
  λεια, συνέλοΛε παιδία των 16 καί 17 χρόνον γιά χρήση ναρ-
  κ»ΤΜΗ·ν. ΤονίζομΛ δτι καί στό Ήράκλειο εφτνδοι καί άνήλι-
  κοι κάνουν χρήση ναρκητιικών. Παιδία πού άνήκουν «χτί στά
  δυό φύλλα, παραδίδονται στήν ενήρεια τώ/ καταστροφικων αυ¬
  τών είδών, άναζη^ώντβς τεχνητούς παραδείσους. Σηιμαντικό ρό
  λο στή &λι·6«ρή αυτή κατάν—ια μερίδας τής Νεολαίας μας, έ¬
  παιζον κα» παίζουν οί ξένοι τουρίστες καί οί Άμεριχανοί
  τής Βόχτεως Γουρνών, οί όπθΐθΊ είναι τελείως ελεύθερον στή
  χρήση τοΰ κάβε εΐδους ναρκωτικών. Τονίζο·με δτι πρόσφατα
  'Αθηναικώ περιοδικό ΙίγραψΕ την σοβαρότοπη είδηστ) δτι στή
  βάση Γουρνών μέχρι καί χασίς καλλιφτείται, χωρίς νά γίνη
  οθτε ή τταραμικρή διάφ«υση.
  ΣΚΟΠΟΣ καί τοΰ κεφαλαίου αΰτοΰ της £>ε*Λ»όκ; μας γιά τόν
  «Κόσ>μο καί τόν 'Υποκοσιμο», δηλώνοιμ« καί πάλι δτι είναι ή
  σωστή ένηιμέρωση τοΰ κοινοθ καί των αρμοδίων, πού τόσο άψε
  ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ είναι κν>
  ρίως τα φάρμακα πού προ«ο>
  λούν έξασβένιοΊ) ή δ'αστρσφή,
  πολλές φορϊς καί τέλοα παύ¬
  ση τ»ν λειτουργίαν τού ν*υ-
  ρικοΰ συστήματος. ΟΙ βασικώ
  τιρες κατηγορίες τους, (σά
  φάριμακα) ίΤναι: άναισθητι-
  κά (τοπικά καί άναπνευστικοϋ
  συστήματος), άνώδυνα (γιά
  την κατά—αυστ) των ττόνων),
  ΰπνωτικά καί κατοπτρανντικά.
  ΟΙ όμάδες πού άνήκουν «Τναι
  ττένηε: 1) Ναοκ«>τικά τής σει
  λέστατα (;) δηλώνονν δτι «δέν σθρβαίνει τίποτκ». Κι' άκόμη,
  άττώτερος σκοττός μας είναι δχι γά βλάψωμε κατά οιονδήποτε
  τρόπο δσους άσχολοΰνται καί σχετίζονται μέ τα ναρκωτικά
  (δπως μάς ά—οδόθηηε άνάλογα στό πρώτο κιεφάλαιο τής ϊρευ
  νάς μας γιά την Χαρτοπαιξία). 'Εκεϊνο πού προσπαθοΰμε νά
  έπιτύχομε εΤναι νά σώσωμε τούς Νβους άνθρωττους άπο την
  καταστροφή, γιοττί — δπως καί οί προηγονμτνοι, τα θύμοπα
  όμολογοΰν — περί καταστροφής προκβιται.
  ΘΑ ΔΩΣΩΜΕ μιά γενική εΐκόνα των Ναρκωτικών κα! μετά
  θά άναφερθοΰμε, άνώνυτμα βεβαία, σέ περιπτώστις τοΰ Ηρα¬
  κλειον. Κα! την άνωνυμία θά την κροτήσωμε δχι γιατί φοβόιμα·
  στε, άλλά γιατ! στοχος μας δέν είναι νά έκθέσωμε κανένο:, άλ
  λά μέ την παράθεση των περιπτώσεων, νά προλάβωμε όίλλους
  άπο τόν κίνδυνο πού άπτειλεΐ έπικινδυνώτατα τα νία παιδία.
  ΑΥΤΑ πού θά άνα>τ«ρο»μ£ είναι όπτοτέλεσ-μα Ιρευνας ζωντα-
  νης, πού εγινει μέ πολύ κόπο, δυοκολίες, καί κίνδυνο, καί πού
  — παρά τίς άντιδρασεις — θά όλοκληρωθη κα! γιά τό παρόν
  κεφάλαιο καί γιά τό κεφάλαιο τής Πορνείας καί γιά τό έπό-
  μενο τής Αρχαί οκαπηλεί άς. Στό τ€λε.ιπιαίο αύτό κιεφάλαιο θά
  ττοΰμ* κα) μερΊκά όνόματα «ώψηλά Ισταμένων» πρόσω—ών, για¬
  τί έκεϊ ιμποροΰμε, μιά πού έκεΐ δέν ύπάρχουν άνήλικοι καί κο-
  ριτσότΓουλα.
  ράς των λιπαρών ένώσεων
  (χλωροφόριμιο, βερονάλ κλπ.).
  Η ΕΙΣΟΔΟΙΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ
  ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ: Η κάθε μπίίνα θέλει κα. άνάλογα
  άνταλλάγματα...
  (ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ)
  ΕΡΓΑΤΕΣ
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  2) Άλκσλοειδή τοΰ όπίου,
  3) Όμάδα των τροπεϊνών
  (σκοττολαμίνη), 4) Όμάδα
  των βρωμιούχων ενωσεων καί
  5) Συσκευάσμοπα τής Ινδικής
  καννάβεως (χασίς).
  Τα ναρικωτικά είναι άπό τα
  πιό «ύχάριστα φάρμακα. Ή
  τηρώτη ενεργεια τους έκδηλώνε
  ται στόν έγκέφσλο. ό οποίος
  παθαίνει ύπνηλία. κώμα. λή·
  Θαρ-γο, άναισθησία, ή παρακι-
  νεϊται, άντίθετα, σέ άϋπνία,
  παραφροοννη κλπ.
  Ή χρήση των ναρκωτικών
  φέρνει δομδο στ' αύτιά, όξύ-
  τητα οτ,ήν άκοή καί στήν δρ α
  ση, ή καί άντίθετα, κουφαμά-
  ρ<χ, άμβλυωπία κλπ. Άπό τοξικσλογΐικήις απόψε¬ ως, πού ιμάς ένδιαφερ«ι Νυρί- ως, τα ναρικωτικά άποτελούν ούσίες πού ^ροϋν οηλητηριω- δώς στόν άνθρώπινο όργαν.- °ΤΟ Ε.Κ.Η. νά μή Χαθή σμό. Σύμψωνα μέ τίς διατάξεις τού £ρθρου 295 τής Συνθήκης Η τΐμια νίκη σας 23 Ίανοναρίον 1912. Ή συμ των Β*ρσαλλιών, ή όποία κυ- 6α~Ι σΑτή ίσχνει ώς νόμος ρώθηκιε μέ τό Νόμο 2084, ή το° Κράτους ('Εφη,μερίδα Κυ Έλλάδα βεωρ€ΐται αύτοδι»ιαί- Φ**™*,* ]?)1)}9}λ)· Σ^Τ ως προσχωρήσασα στή διεθνή σύμβαση περ! όπίου, πού υπο γράφηκΐ στή Χάγη στίς 10) ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: ΟΙ ΜΕΧΣΑΡΙΤΕΣ ΜΙ ΛΟΥΝ ΠΑ ΤΟΝ «ΑΝΑΔΑΙΜΟ» ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Μιά έτπτότπα δηιμοσιογραφΐ'Χ.ή ΙΕρβννα. 'Εφηιμειρίδα Κιώερνήστχοις έπί- στ»ς τής 9)9)1921 δηιμοσιεύ- τηκΐε ό Ν. 2736 της 30)8) 1921 «περί κιυρώσεως τοΰ Ν. Δ. τής 22)12)1920 ττερί πα- ραγωγής καί έμπορίοι» τοϋ ό- πίοο, τής μορφίνης, κοκαΐνης, ήρωΐντνς καί νών άλατων αθ- τών», σύμφωνα μέ τί'ς διοπά» ξ«ις των οποίων ίχει τεθεΐ ίητό κρατικό ,Μλεγχο ή καλλιέργνια τής «ύπνοφόρου μήκωνος (ΡΑ- ΡΑνΕΚ 5ΟΜΜΙΡΕΚΑ). (Συνεχίζιται) Η ΑΛΗΘΕΙΑ χωρις φοβο κοι ηοβος ΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ εβΙβΙβΙβΙβΙβΙ»βΙβΙ»β^ΙΙεβΙβΙΙΙΙπΒε",β^^ΡΡΗΒΒΒΗΒΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΖΦΑΛΕΙΑ Μδς καταγγέλθηκε άΐτό άρκετούς «οτηΐμιατίες ττϊς περιοχίίς Ηρακλείου, &τι ή αοφάλεια των άγροτικίον τους περιουσίαν, ίχει μβΐνβι κυριολεκταικά στό έλεος. Οί βοσκοί τεσσόρων &ϋς πέντε μεγάλην κτηνοτρόφων, ά- |ΐνήνουν τα κοπάδια εντελώς ελευθέρα νά κατατρωνε άμΐπέλια, μουρέλλα, αλλα όποροφόρα δέντρα κ.λ.π. ακόρη καί περιφραγ- μένων κττηιμότων. Οί ϊδιοα οί βοοκοί αΰτοί, σέ ΐιαραι;τιρή~ις των Ιδιοκχη/των ποίι τούς γίνβται ή άγροζημιά, άπαντοΰν προκλητικώτατα, ύβρί- ζουν καί άπειλοΰν χρησιιμοποιοΰντες τα ήχηρά όνώματα έκείνων στούς όποίους άνήκουν τα πρόβατα. Παιράλληλα καί μπροστά σ' αυτή την κατάοταση οί αγρο¬ φύλακος τί)ς περιοχίίς καί κυιρίως τής Φοινωαάς, δέν δείχνουν καμμιά δραστηριότητα, προβάλλοντες τό έιτπιχείρη'μα δτι δέν ύ- ποπΐπτουν οί παραβάτες στήν άντΐλΐΐιφή τους. 'Επειδίι οί καταγγελίες είναι συγκεκριμένες καί άποδεικνύ- ουν δτι ή Άγροτική Άσφάλεια χωλαίνβι, τουλάκιστον στήν πα- ραπάνω περιοίχή, 6πως καί σέ ολλες, νομίζοιμιε δτι οί ύπεύθυνοΐ θά πρδπει νά χαλέσουν τούς ύφκκαιμένους τους χαί νά προβούν οέ συοτάοβις, διόαι δέν είναι λογικό. κοί δίκαιο τα κοΜάδια- -^β- ρικων μβγάλων κτηνοτρόφων μέ ήχηρά όνόιματα, νά όδηγοϋνται θρασύτατα στίς ηε<>ιουοίες των δλλων καί ένώ τίς καταστρέ-
  φουν έν τμυχρφ, νά μένουν ό.τιιμώρητοι.
  ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΖ
  "Οσοι χροκποθν στό Κράτος, πρέιπει άναιμφισβήτητα νά πλΐϊ·
  ρώνουν. Αύτό είναι στυσαό, λογικιό καί έΐΐΐβεβληνιένο.
  ΣΥΝΕΞΧΕΙΑ στήν Σελ"ίδα 4
  ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΙΜΕ
  ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ
  ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
  ΤΟΥ κ. ΑΡΙΣΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ
  ΟΠΩΣ είναι γνωστό, στίς 22 Ίανουαρίου επρόκειτο νά διε¬
  ξαχθή ή δίκη κατά τοΰ έκιδόττ» τής «Μοσογείου» κ. 'Αριστοτέ-
  λη ΓραμματΐΛΟχη, ό οποίος κατητγορείται γιά -ηοφίΑαστι τού
  Νόμου «■—ρί μεσαζόντων». Στή δίκη αυτή, γιά την όποία,
  εητειτα άπω αότεπάγγελιτη ΕΙσαγγελική δίωξη, ίγιν« μεγ όλος
  κύκλος τακτικών άνακρίσεων, κλήθηικαν νά κατββέσουν σά μάρ
  τυρβς πολλοί Ήροχλειώτες, μεταξύ των οποίων καί ό Δήμαρ-
  χος κ. Μανόλης Καρέλλης.
  ΤιΕΛΙΚΑ ή δίκη, δέν εγινε διότι κατά έξωδίκους πληροφο¬
  ρίας, ό κατηιγορούμενος προσέφυγ<ε στόν κ. Εΐσαγγελία 'Εφε- τών κάνοντας άνακοπή στό κληιτήριο θέσπισμα. ΟΙ μάρτυρες ομως, πού δέν εΤχαν είδοττοΐιηθεΐ, πήγαν στό Δικαστήριο, κα- θώς καί άρχ«τοί ΉρακλεΤΟτες, δεδομένου δτι σχιτική προαγγΐ λία τής δίικης εΐχε κάνει ή έφηιμερίδοι «Άλλαγή». ΕΠΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ δτνμοσιεύματα τοΰ κ. Γρ«μματικάικη στήν «Μισόγειο» σέ ίνα άπό τα όττοΐα άποικαλουσε τούς Ήρο>
  κλβιώτβς «άφελεϊς» καί δηιμοσιογραφική έπίθεση κατά τής
  «Άλλαγής». ΔημοσιεύτηικΛ επίσιτς όηΓάντηιση τής «'Αλλαγήςι»
  καί γενικά τό θέμα πήρε διάστασις.
  ΣΧΕΤΙΚΗ ά«ρ.ιβώς είναι καί ή παρακάτω έπιστολή τοΰ έκ
  των μαρτύρων κ. Άντώνη Σκουλικάρη, ό οποίος άτΓευθύνεται
  στόν κ. Γραμματικάκη καί νομίζ«με δτι τόν βάζει στή θέσι)
  τού.
  ΣΗΜΕΙΩΝΟΜΕ δτι γιά την ύπθθβση αυτή δτ,μοσιεύσαμε σχτ.
  τικο σημείομα καί ϋποβάλλαμε ερωτήση στούς άρμοδίονς νά
  μάς πληβοφορ,ήσουν σχίτικά διότι παρά τίς προσπάθϊΐές μας
  κανείς δέν μάς ίδωσι ΰπεύθυνη άττάντηση γιά την έξέλιξη τοΰ
  θέματος πού δημιουργήθηκε άπύ τή δίκη πού έν» εΐχε όρισθεϊ
  γιά τίς 22.1.76, δέν ίγινε.
  Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ τοθ κ. Σκουλικάρη. βχί' «ί
  Κύριε Γραμματικάκη,
  Διάβασα στήν εφημερίδα
  σας τα δσα γράψατε σχετικώς
  ιμέ την δίκην ή όποία επρό¬
  κειτο νά γίνη στίς 22.1.76,
  ειίς τό ενταύθα Τριμελές Πλημ
  μβλειοδικ«ϊον, κατά την οποίαν
  δίκην κατηγορούμενος θά εϊσα
  στε σεΐς ό ΐδιος, καί μάλιστα
  μέ την σοβαρωτάτην κοπηγορ!
  αν τοΰ μεσάζοντος.
  Έκ,εΐνο τό οποίον κατά την
  γνώμην μου εχει Ιδιαιτέραν ση
  ιμασίαν είς την περίπτωσιν
  σας κα! τό οποίον καθιστά
  την θέσιν σας κρισιμωτέραν,
  «Τναι τό δτι την δίωξιν εναν¬
  τίον σας ή"σ>κησεν ή Είσαγγελι
  κή Άρχή Ηρακλείου κσί ούχι
  όποιοσδη~οτ£ συνάδελφος, άν-
  ταγωνιστής ή* έιχθρός σας.
  Σνγικΐκριμένως ή Είσαγγελι
  κή Άρχή εζήτησεν την δίωξιν
  σας, διότι, ώς προέκυψεν άπό
  ένόρικους κατοοθεσεις, εγγρα-
  φα καί μαγνητοψωνημένα
  στοιχεϊα, τα όπβϊα «ατετέθη-'
  σαν κατά την διάρκειαν δίκης
  εναντίον τοΰ δημοσιογράφου
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4
  Ό θεωρητικός ύπ' αριθμόν 2 τής Χούνττχς Άριστοτέλης Γραμματικάκης, πού ττα-
  ραπέμφθηκε αύΎεττάγγελτα μέ τό νόμο περι μεσαζόντων γιά τίς 120 χιλιάδες τού
  ραντεβοΰ των σταφιδεξαγοϊγέων μέ τόν Μακαρέζο, σέ Ινα στιγμιότυπο της τταν-
  τοδυναμίας τού. Έκεΐνος εΤναι ό ττρώτος άττό άριστερά. ΟΙ ύπόλοιποι είναι ό Γε-
  «ργαλάς, ό Τοτόμης καί ό «άδελφός» Στέλιος τόν όποΐο ό Α. Γραμματικάκης, δπως
  έγραφε ό ϊδιος στή «Μεσόγειο», τιμοΰσε μέ τή φιλία τού, ασχετα; μέ την τταροιμία
  πού λέει: «δεΐξε μου τό φίλο σου, νά σοΰ πω ποίος εΤσαι;»
  3
  ΖΕΑΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΟΕΙΛ,, ΚΡΗΤΗΣ
  Μυθιοτορημα
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ
  Ο ΟΑηθιυός Ζορρπάς
  καΙ ό Νίκος Καζουτζάκης
  — 34ον —
  «Καΐ τόρα πού ηρθε ή κου-
  βέντα, θά σέ ρωτήσω, άφεντ·-
  κβ, ίνα πράιια πού φοβοΰμαι,
  — αλλο δέ φοβούμαι — καί
  δέ μέ άφήνει μερά νύχττα νά
  ήσυχον»: μέ φοβ'ιζουν, άφεν
  τικο, τα γερατιά, ξορκισιμένα
  νάναι! Ό θάνατον δέν είναι
  τίποτα, Ενα Φφφ! κ,αι σβύνο
  τό ιοερί· μά τά γβρατιά είναι
  μεγάλη ντροπή.
  »Πολύ μεγάλη ντροπή τό θε
  ωρώ νά πώ πώς εΤιμαι γέρος
  καί κάν» δ,τι μπορή νά μην
  τ ό καταλάιβει κανένας πώς γέ
  ρασα* πη&ω, χορεύω, πονοΰνε
  τα νεφρά μου, μά χορεύ»· πί-
  ν», ,μουρχεται ζάλη, γνρίζει
  ό κόσμος, μά έγώ στέκ» ντοΰ-
  ρος, τάχστε πώς δέ ζαλίστη-
  κα. Ίδρώνω, βοιηώ στή θάλασ
  σα, κρυολογοΰ,μαι, θέλ» νά 6ή
  ξ«, γκβνχ! γκ,ούχ! καί ν' άλα-
  Φρόσω, μά ντρ£πομ.αι, άφεντι¬
  κό, γνοίζω πίσω τό βήχα μέ
  τό ζόρι — καί γι' αύτό μέ α-
  κουσες ποτέ νά βήξ»; ποτέ!
  Κι δχι νά πεΐς σάν είναι κι αλ
  λοι μπροστά ,μον παρά καί
  σάν είναι μονάχος. Ντρέπου-
  μαι τό Ζοριίπά, άφεντικό, τί
  νά σοΰ πώ; τόν ντρέπονμαι!
  «Μιά Φορά γνώρισα στό Ά
  γιονορος — πηγά κ' έκεϊ πού
  νασπαζα τό ποδάρι μου! —
  έναν καλόγερΌΐ, τόν πάτερ
  Λαυρέντιο, άπό τή Χιό. Αύτός
  ό έοίφης θαροθσί πώς εΤχϊ Ι¬
  να διάολο μέσα τού κα! τοθχϊ
  βγάλεϊ κ ι όλας δναμα· τόν £λε
  γιε Χόντζα. «Ό Χοντζας θέλΐι
  νά φάει κρέας Μεγάλη Παρα-
  οίκευή» μούγκριζε ό κακο<μοί- ρης ό Λαυρέντιός καί χτιπτοϋ σε τό κεφάλι τού στό κ—ώ- Φλι τής έκ,κληισιάς· «ό Χόν¬ τζας θέλ*ι νά κοιιμηβεΐ μέ γι>
  ναίικα, ό Χόντζας θέλει νά
  σκοτώσει τό γούμενο. Ό Χό-
  τζας, ό Χόντζσς δχι έγώ!» Καί
  δόστου νά χτυ—άει τό κούτελό
  τον στήν πέτρο.
  »Έτσι εχω κ' έγώ, άφεντι-
  κο, ενα διόολο μέσα μου καί
  τόν λέω Ζοριμπά. Ό άποιμέσα
  Ζορμπάς δέ θέλει νά γερί—ει,
  δχι, δέ θέλε., βχι. δέ γέρασε,
  είναι δράκος, Εχει κοροοκάτα
  μβλλιά, τριάντα δι/ό (άριθμός
  32) δόντια κ' Ινα γαρουψαλο
  στό αύτί. Μά ό ά—όξω Ζορ-
  ιμπ&ς &κβ|ΐιε νερά ό «—ιο<μοί- ρΐ>ς, £6γαλε ασπρα μαλλιά,
  ζάρωσε, σοΰφοωσε, πίέφτουν
  τά δόντια τού κ' ή άφτούκλα
  τού γΐιμισε α—τρες γβροντικές
  γαΐ&ουρότρ ιχβς.
  »Τί νά κάμω, άφεντικό; Ή-
  σπότε θά παλεύονν οί δυό Ζορ
  μπάδβς; Ποίος θά νικήσει στό
  τέλος; Άν ψοφήσ» γρή,γορα,
  πάει καλά, είχω εμπιστοσύνην
  μά αν ζήσω άκομα πολύ, χρθη
  κα· χάθηκα, άφεντικό, θαρθει
  ιμέρα πού θά έξευτελιστώ. Θ6
  χάο-ω τή λβυτεριά μου, θά μέ
  διατάιζει ή νύφηι μου καί ή κό
  ρη μόν νά προσέχω Ενα κου-
  τσούβελο, Ενα τέρας, τό παι-
  βάκι τους, νά μην καεΐ, νά μην
  πέσει, νά μή λερωθίί· κι αν λ*
  ρωθεΐ, θά καθίσω έγώ, φτοϋ!
  »Τά ϊδια θά πάθβκς καί
  τού λόγου σου, άφεντικό, κι
  άς εΤσαι ινέος, Εχί τό νού
  σου! Γι' αότό ακβυ τί σοθ
  λέω, άκλούθα τό δράμο πού 6α
  δ>ζ«, αλλη, σωτηβία δέν υπάρ¬
  χη, ντα γυοίζοΜμϊ. τα βουνά,
  νά ογάλου,με κάρβουνο, χβλκδ,
  σίδΐρο, καλαμίνα, νά κερδίσου
  ιμϊ πολλά, νά μότς φοβουνται
  βι συγτενϊ,ΐς, να. μάς *,.„
  φουν οί ψίλοι, νά μας δγάνουν
  τό καπέλο οί νοικοκυραίοι.
  "Αν δέν πετύχουμε αότό, κα¬
  λυτέρα θάνατος,'άφιντικό, ά-
  ττδ λύκους, άπό άρ,κοθδες, άπ'
  δ,τι &(■.-> ιό βρεθεϊ μπροστά
  μος, χα>άλι τού! Γι' αύτό έ-
  πεψε ό ©εΟΓ τά θεριά στόν κό
  σιμο· νά τρών* μερικούς σάν
  καί μάς, νά μην έξευτελιο-ού-
  ιμε».
  Γειά σου άττέθανττ. Ζορ-
  /μπά! Τό βουβάλι κι αν ξβπέ-
  σβι, πάλι. όρέ.
  V
  &ξί<ιι ϊνα βόβι! Μά τέττοια τοπγεινή μοί- ρα δέ θά ταίριοζε στ' αψηλό τό μπόϊ σου. "Οχι βόδι Ζορ- ιμ«5· παρά βούβαλος μέ τσέ- -ια σουγλβρά γιά νά μιτο- ρεϊ νά κουτουλάβι. Κάλλιο στή μαύρη γί>ς νά σέ τρών* τα
  σκονλήΊκΐ'α, παρά γέρος, μπαί-
  γνιο των άνθρώπων. Κάλλιο
  στραο'ός, κουφός στά γερατιά
  σου νά μή θωροΰν τα μάτια
  σου, νά μή γροικοθν τ' αύτιά
  σου...
  Ποία εΤταν ή στάσΐ| τού
  Ζορϊκπά στά δυό μεγάλα προ-
  βλήιματα, Ζωή καί θάνατο;
  Πώς άντιιμετώπιζε καί τό 'να
  καί τ' αλλο; Δέν εϊτοτν αύτός
  ττού έννοοάμβ μέ τή λέξτι «φι·
  λόζωος». Την άγο—οθσε μαθές
  τττν παλιοζωη. Τή ζουσε καί
  δέν τή χόρταιν*. "Επιν* καί τά
  γλυχά σερπέτια ττκ καί τα πι
  κρά φαριμάκια της μέ ξέχειλο
  πντα τό ποτήρι τοι>. Κ ι δχι
  γουλιά γουλιά, καθώς εμείς, οί
  αλλο ι, οί βερέμηδες- ϊτσι σά
  δροσιστικό, νά ττοθμε, ή σά
  βερμαντικό πιοτό. Τά 'πινς σά
  διεγερτικό. Σάν κάτι δννατό
  κα! δροχττικό πολύ πού θά ξι>
  πνούσε κάθε τόσο τίς άπόκρκ
  φες δυνάμεις τού, θά ρεθιζε,
  καθώς τό μανρο πννί τόν ταΰ
  ρο, τό θεριό πού λούφαζε μέ¬
  σα τού, καί θά τό 'σπρωχνε
  στή ιμάχη, στή δράση γιά νά
  Φτάο-ει μιά κορ,φη, νά Φέρει σέ
  τέρμα Ενα σχέδιο, νά σώσει
  την ψυχή τού άπό τίς ταττεινώ
  σεις τής χαμωζωής· την ψυχή
  τού κ ι δχι τό τομάρι τού. Αύ¬
  τό δέν τόν ένδιέφερε, μά κα!
  δέν εϊταν άπό κείνους πού τό
  πουλ&νε φτηνά στό Χάρο. Αυ¬
  τόν τόν προκαλοϋσε. Τ' άμολοΰ
  σε τό ζουνάρι τού. Κ ι δχι μιά
  ζρ
  κι δχι δυό, μά ττολλές
  Καϊ βροντοφώναζε ι
  φορες
  ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΣ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΕΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Ταΐνίες
  • ΤΑΙΝΙΑ —
  ΗΤΟιΚΥΜΑ'ΝΤΒΡ
  ΠΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ
  ΚΡΗΤΙΚΏΝ ΑΝΤΑΡΤΩΜ
  Ό Ήρακλειώτης κ. Σοφο·
  κλής Αδαμ ιδής, πού σπουδά-
  ζει σκηνοθεο-ία στό Βερολίνω,
  εΐχε την ίδέα νά γυρίση, μέ
  αλλους "Ελληνες κοίί Γερ·μο-
  νούς συνιργατες τού, μιά ται¬
  νίαι — ντοκυμανταί'ρ, μέ θέμα
  τή ζωη των Κρητηικών άνταρ
  των Τζο-μπβνάκη καί Μττλα-
  ζά<η, οί όποΐοι επί 34 χρόνια Ιζησαν άσύλληπτοι μιά περιπε ώδ ζή οά 6ά τής ρφζ ι "Οιχι, δέ θ' άττλόσ*» έγώ στό Χάρο τό λαιμό μου σάν άρνί... Δέν τόν φοβόταν, λοιττόν, τό Θάνατο. Μά καί δέν τόν ί,θελε — ξορικισμίνος νά 'ναι! "Ελι γε: Έγώ κοιτάζω κάθε στιγιμή τό θάνατο· τόν κοιτάζω καί δέ φοβοΰμαι· δμως καί ποτέ. δέ λέω: Μοΰ άρέσει. "Όχι, δέ μοΰ άρ«σει καθόλου! Δέν υπο νράφω! 'Ακόιμη καί μπροστά στό μυ στήριο τής Δη/μιουργίας, πού δέν μποροΰ— νά τό ξηγηοχι, ή στάση τού εϊταν ήρωϊκή. Δέν μποροΰσε νά χωνέψει πώς ό ανθρωπος άπαξ καί γεννιέται πιρΐ—ι καί νά πβθαίνει. "Ο- ταν σικεφτόταν κάτι τέτοιο ά- Υρίευε, γούρλωνε τά ιμάτια καί τόν κατακυρίενβν ή ξέφρε νη ττεθμμιά νά ξεσκίσει τό Χά ρο, νά φτύσει τόν ούρανό! €Ο Κοοζαντζάκης, άντίθετα, βυθτ- σμένος στούς άφορισιμούς τοϋ ΝΓτσι — πού στό τέλος τρελ λάθηικε — κ ι άλοπαριμένος ά- ^ τό μυστηριακό χαμόγελο τοίϊ Βούδα τού, χανόταν στήν όπτελττιισία τής γνώσης τού, άνίκανος νά ξι»γηισει δλα ταυ¬ τα τα μυστήοια κβί νά δώστι μιά διέξοδο στήν άγωνία τής ψνχής τού. Ζάρανι. Καί δέος καί Ιερός τρόμος σπάραζε τά σωθικά τού. Άλίμονο! δέν ύ- πηρΐχεν Εξοδος στό τέλος τής σκοτίΐνης σηροίγΐγας πού την «Τχαν σπάσει ή σόφια των β ι βλίων κ' ή καθηιμερινη συντρο Φιά τού Ντάντε, τού, Νίτσε καί τού Τολστόϊ κ&ύ^) άπό τό οΗνιγμ—ικό βλέμμα τού Βόν¬ δα. Κ' εϊταν άντ)(μπορος νά δώ~ι μίαν Ικανοποιτντικιί άττί κριση στά έρωττκματικά πού τόν βασάνιζαν, πού τού σιγό τρωαν τή ζωή. — Έγώ θέλω νά μοΰ π«ΐς, τού 'π* κάποτε ό Ζορ/μπάς, ά- π<ό ποθ έρχόμαστε κβί πον πά- ιμε. Τού Χόγον σου τόσα χρό¬ νια μαράζοο-ες απάνω στΐς Σο λοιμωνικές· θαχεις στίψει δνό τρείς χιλιάδες όκάδ«ς χαρτί· τί ζοιιμί Εβγαλες; Τί νά σοΰ π«ϊ, όρέ δράκο, πού σύ μ' Ενα δαιμονικο άνα- τίνθβγμα τοθ κορ,μιοΰ σου, μέ μίαν άστραπή τού πρωτόγο- νου μυαλοθ σου σάρωνες κι Ι· καιγες σάν κερβυνός δλα τά φοβερά ρωτήματα τής ανθρω¬ πίνης άγωνίαςΐ ΟΙ (δέκς τοθ Ζοι>μτία γ»ά
  την τραγωδία τού πολέμου εϊ
  ταν έπο»αστοηικ£ς. ΕΤχι πι
  κρή, προσωπΐκίΐ έμπβιρία ά
  -6 τούς πολίιμους, -ού τοί
  χαν κ,αταπληγιό—ει το κοριμ(
  Κβμιτατζής, Μακβδονομάχοί
  'μέ τ' άντάρτικα τού Παύλοι
  Μϊλά, στρατιώτης στούς πό
  λίιμους τοΰ 1912—13, καί
  πιό μπροβ-τά, στήν Έπανά·
  σταση τοΰ 1897, ιιαχητής τής
  λευτβριας στήν Κρητη. Είχβ
  σφάξει κάν καί κάν Τούρκονς,
  «Τχε σκοτώσει Βουλγάρους, βί
  χβ κόψει αύτιά καί τά ψύλαγε
  —ερηφανος στό σπίρτο γιά
  τοθ θμμίζουν την παληκαριά
  τής νιόττκ τού — τό «άκο-α-
  νικηιτο της Φυλής», — πώς
  «έρβιζΐ! τό δίκ.ο της ή λεΜτι-
  ριά. Τ6ρα πού τόν είχον βρεί
  τα πρώτα γιεράιμ—α. είχ» 6ά-
  λβι γνώστ»! Άναλογιζόταν
  •οάνχι στήν πολεμι,κή το»
  ), στό δνομα τής λβυτΐριά(
  καί ντρί—όταν. Δέ μποροΰσε
  *ά καταλαβο τί εΤδους λύσσβ
  τόν —άνει τόν ανθρωπο καί
  χοΐιμόχι καί δαγίκάνει ίναν
  αλλο ανθρωπο, μεθ' την αψη
  τήϊ ΐμάχης- "Έναν δν6
  ττού δέν τόν ξέρει, πού δέν
  τουκα|μ€ ποτέ κακδ, «αί το
  |κόβ«ι τή ιμύτη, τού πίρνβι τ
  αυτι, τόν ξβκοιλιάζ«ι καί Φτ.
  νάζει τό θεό νά κατέβιι ν
  τόν βοηθήσιι — —χ4ει νά
  ττεί, νά κόβει κι αύτός μύτχς
  «ι αύτιά καί ν* άνοίγιι κο
  λιίς......
  (Συκεχίξεται)
  ζωή, οτά βουνά τής
  Κρήτης.
  Ό κ Αδαμ ιδής έκ«ν€ <}δη την πρόταοή τού, άλλά δέν εί¬ ναι γνωστό αν οί δυό Κρητι- κοί Άντάρτες, θά την άποδε- χτοΰν. Έπειδή ό κ. Ά&αμίδης άπο τάθηκε πρώτα στήν έφηιμερί- δα μας, ό διευθυντής ι μας ανέ¬ λαβε, νά κάνει τίς σχετικές τΓροκαταρκτιικές έπαφες μέ τούς 6υό φίλους άντάρτες, των οποίων ή ζωή, τηραγματικά ά- ξίζει νά γίνη, ταινία. Σ' αύτό, (αν φιισικά οί ϊ- μα, μέ σνγγραΛΜς τούς ϊδιους τούς ττ/ρωταγ»νιστές τής μονα δικής αυτής ανθρωπίνης πβρι- ττέτειας. Μουοΐκή ·. ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ «ΛΟιΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ» Ό Πνευματικάς Σύλλογος Ηρακλείου «Αόγος καί Τέχνη» διοργανώνει μιά νέοτ ένδιαφέ- ρουσα εκδηλώση. Πράκειται γιά σννδυασμό πνευ,ματικής «αί καλλιτεχνι- . . . κης εκδηλώσεως Συγΐκεκριμε- διοι ονμφωνησουν), θά βοηθή- να, στήν αϊθουσα τού Συλλό· ση πολύ τό σχετικό βιβλίο γοιι θά μιλήση γιά την Κρητι πού τκεριγράφει την πολυκύμαν «ή Μουσική ό ποιηττής Κώστας τη ζωή τους καί τό όποίο πρό- Άτσχχλάκης κα! ό γνωστός κείται νά κυκλοφορήση σύ»το ^μάρ^ς θβνάσης Σκορδαλό; θά αποδώση χαραχτηριστ ικά χο-μμάτια τής μουσικής τοΰ νηοΊθύ μας. Μ—ά την *:σήγησ% πού δέν θαχη αυτή τή φορά συζήττηση, θά ακολουθήση κρηττικό γλέντι στήν ταβέρνα «'Λρετούσα» ο- που έμφανίζεται ό Σκορδαλός μέ τό συγκρότηιμά τού. Ή ήμερβμηνία τής πρωτότυ ττης αυτής εκδήλωσις θά ά- νακοινωβη έντός των ημερών. • ΤΟ ΡΕΙΙΤΑΛ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΜιΟΥΣΧΟΥΡΗ Έπειδή πολλοί άναγνώστες μάς ζήτησαν πλι>ροφορίες σχε·
  τικά μέ τό ρβσιτάλ τής διάση
  μης τραγουδίστριας Νάνας
  Μούσχουρη στό Ήράκλειο,
  τούς γνωρίζαμ· δτι εμείς, μέ
  χρι οτιγμής, δέν ίχβμ* ύ-* δ-
  ψιν μας καμμιά ΰηιύβννη πλη
  ιροφορία.
  Πάντως, αν πράγιματι την
  πρωτΛβουλία εχει άναλάββι ή
  Έταιρία Θεατρον Κρήτης, πι-
  στΐύοιΐί βτι βά δώση στό κοι-
  νό, δταν πρέπει, σχεπικές πλη
  ροφορίες, μέ ίπτεύθυντ» ανακοι¬
  νώση.
  • ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
  ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΜΟΥ
  Ό Ήρακλειώτΐ,ς κ. Δ. Στακ
  ριανός, πού εΐνιαι γνωστός στό
  μοι>3·ινό χώρο όητό τή σνναυ-
  λία, πού δόβηκε πρό μιινών στή
  Βασιλική τοθ Άγίου Μάρκου,
  έτοιμάζει μιά ένδιαφέρουσα
  μουσική προσπαθεία,· 'σέ "ΤΙβ-
  νελλήνια κλίμακα.
  Ό άξιόλογος αύτός νέος
  συνβέτης, πού οιαθέτει καί πά
  ράλληλη πνιιυιματική καταρτι-
  ση, όητο τίς έττιστηιμονικές
  σπου&ές τού στή Γαλλία, έντυ
  πωο-ίασε τό 'Κρακλειώτικό κοι
  νό στή ισυνανλία τού έκείνη,
  άφορμή τής οποίας υπήρξε ή
  γενικώτερη προσπαθεία μέ την
  ©ποία καταγ'ίντται τώρα.
  Σί προσεχές «ΰλλο μας, ή
  στήλη βά άσχοληθή άναλυτικώ
  τερα μέ τόν νέο συνβέτη κ.
  Ιταυριανό καί τίς καλλιτέχνι¬
  δες τού έπιδιώξίΐς
  κων νέ την βι«μόρφ«στ| τού
  χώρου της «Όάσ«*ς» σέ ©«-
  ρινό Δημοτικό Θέατρο.
  Έλπίζοιμ» δτι τελικά ή δλ«ί
  προσττάβεια δέν θά έμττλακή
  στά γβανάζια τής γιρο^ειοκρα
  τίβς καί δτι, εφέτος τουλάχι¬
  στον, θά γίνη πραγματικότη-
  τα ή πρό Ιδετίας σχετική πρό
  ταση τού διβυβυντή μας Μ/άνου
  Χάρπ, ώστε, τσινλαχιβτον γιά
  τό καλοικαίρι, τό Ήράκιλειο νά
  διαββτίΐ Ενα κατάλληλο χώρο
  θεατρικών καί καλλιτεχνικών
  έκδηλώσεων.
  Ή τταρουσία στόν Δήμο τοΰ
  Δημάρχου κ. Καρέλλη πού εί¬
  ναι γνωστός φιλότβχνος καί
  τοΰ πρόεδρον τής Πολιτιστι-
  κής Έττιτροπή·ς «. Πορλαμά,
  πού είναι πνευματι·κός ανβρω-
  πος έγνωσμένους κύρους, άπο
  τελοΰν θετΐικές έγγυήσεις, γιά
  την ττραγματοποίησηι τής ττρο-
  σπάθειας αυτής, πού επί τόσα
  «ρόνια, ή ϊδια ή Δίΐμοτική 'Αρ
  χή μέ τή σχετική άδράνειά
  τηί< τή" καταττολβμά κβί την έμ—οδίζιι. Ποίησι Δτΐμοσιεύομε σήιμερα Ε ττοίημα τού Κρητικού ποιητή Μίννα Κρητάρχη, ό όπ<οΐος, ά- τπό χρόνια, καταγίνιεται δημι- ουργικά μέ την τέχνη τού ε"μμε τρου λόγου κα! εχει δώσιι ά- ξιόλογη σχετική δουλεΊά. Ξύπνο καλέ μου κ ι άκριβέ σταυραϊτέ, π—ρίτη κι όκουσε πώς σοΰ τραγουβοΰν οί γιόί τού Ψι>λορείτΐ|.
  * * ♦
  "Ακ,ουσε ϋιμνους λειτηριάς
  πού ή λύρα μόν θ' άσκώση:
  «Πότε θά κάμη ξαστεριά
  —ότε θά ξηιμερώση...».
  • Η ΔΙΑΜσΡΦΩΣΗ
  ΤΟΥ ΧΛΡΟΥ
  ΤΧΣ «ΟΑΣΕΩΣ»
  "Οττως άν—οΐνώβι*κε, άπό
  τόν Δήμο 'Ηρακλείοι», παρατά-
  βτ»κε ή π,ροθεοιμία γιά την υπο
  βλή των. μελετών, τ&ν σχττι-
  Ξύ— να καλέ μου κι
  τ' άηδόνια πώς λαλοΰνε
  την "Ανοίξη τής λεντεριάς
  ώσάν κι έσέ καλοΰνε.
  * ♦ *
  Ξύπνα κι άνθίσανε οί βλαστοί
  τοθ δέντρου πού μέ πόνους
  καί δάκνυα τό πότισχς
  στούς πιρασιμένους χρόνους.
  * * *
  Ξόπνα καί χάθηκε ή ννχτιά
  κι Ιλαμψε πάλι ή Ίμέρα
  κ ι άπ' ακρη σ' ακρη άκούστηκ€
  τής λχιηεριάς φλογέρα.
  * * *
  Ξύπνα! Κοιμάσαι ομορφονιέ;
  Δέν μοΰ μιλάς; ΆλΙ μου!
  Τόν Οπνο τής άλησμονιας
  κοι^ήο-ου έσύ πουλί μόν!
  ΜΙΝΩΑΣ ΚΡΗΤΑΡΧΗΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗ^ΕΙΑ*
  ΑυΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΜΣΗ
  —ΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΚΑΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  Τηλ. 280291
  ΛΑΑ
  (ΜΑΧΟΖ ΧΑΡΗΧ)
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχνική έττιμέλεια: Μάνος Μαγριπλής
  ΉΦαίστου 18 · ·Ηράκλειον, Κρήτης
  ΟΙΟΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  'ΛνΐιηρόαωηοΜ *Ε«αιρε1< ΡΗΐυΡΒ (Χανιοπορτα) Διαθέτει δλα τά ήλίκτρικά €Ϊδη ■ίΛΐ·»^ Α·Ν·Ε·Κ· ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α,Ε ΑΝΑΧΩΡΗΣ ΕΙΣ: Ε) Γ — Ο) Γ «ΚΥΔΩΝ» ΕΚ ΣΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 μ.μ. — ΔΕΥΤΕΡΑ 9 μ.μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 7 μ.μ. — ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 μ.μ. Έξ Ηρακλείου ττρος Πειραιδ Ε)Γ — Ο) Γ εΡΕθΥΜΝΟΝ» — «ΚΑΝΤΙΑ» ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 7ψ Έο-ερ.νήν ΑΦΙΞΙΣ 6.30 Πρωϊνήν ΕΙΣΙΤΗΡ ΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: Πρακτορείον ΑΝΕΚ ΧΑΝΙΩΝ: Πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου, τηλ. 23636, 25656 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 25ης Αύγαίστου 33, τηλ. 222481, 222482 ΡΕΘΥΜΝΗΣ: Λεωφόρος Κουντουριώτου, τηλ. 22296, 22456 ΤΗΛΕΦ. ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Βθ£θδάκης Ν. 282.730 Κρουοτο^ότΓουλος Π. 285.420 Κυδ«νν_αις Γ. 281.702 Παλαιολόγος Π. |^|. , 283.086 Χαμαράκης Ε. *~1^ · 283.860 ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΝ ΕΡΓΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΓΕΩΠΟΝΟΥ (Τ.νΕΕΒ) ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ Διατίθενται: Σωλήνες Άλουμινίου Ταχείας Συνδέσεως — Πλαστιοές: ΑΝΤΛΙίζΣ — ΠΟΜΟΝΕΣ — ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΈγκοττοχΓτάσεις Άρδεύσεως θερμοκηττίων Άγίου Μηνά 7, — 3ος δροΦος — τηλ. 224.479 (Παραπλεύρως ΙΚ Α) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ €ΙΤΚ0Εϊϊ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ εΧ 2200 — Ο( 2000 — 05 5ΡΕ0ΙΑί — ΑΜΙ β ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΙΥΓΓΡΟΥ 0 — λθΗΝΑί ΑΝΤΐΠΡΟΣηΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ Κ<2Π. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΧΑΝΔΑΚΟΣ 6 — Τηλ. 285.811 ΔΙΑΘΕΤΩΜΕΝ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΙΤΚΟΕΝ "Αν άνήκετε στοΰς καλοΐτς όδηγοϋς φυλαχτίίτε άπό τούς μέτρΐους. ... μέ Νομική ΠροστασΙα ΑΝΑΟ Σί κάθε άτύχημα πού δίν φταΐτε ή ΑΠΑΟ σάς προστατ€ύ€ΐ κσί όιεκδικεΤ τίς αξιώσεις σας μβ δικηγόρο της ίκλογίίς σας : , λ Υ'ο όποζπμΐωση ίκ τραυματισμοϋ, ίπισκευή αύτοκινήτου κ.τ.λ. Ομως ή ΑΗΑ6 σάς ύπϊρασπΐζίται κΓ δταν «σίΐς κάνετε κάποιο τροχαΤο ποινικό άδΓκημα ή παράβασπ κ.τ.λ. Ή ΑΗΑΟ πληρών«ι ώς 150.000 όρχ. όικηγορικθ, δικαστικά ίξοδα γιά κάθί ΠίρΙπτωσή σας χωριστά σ' ΰποια χώρα τΠς Εύρώπης κι'δν «Ιστε Γιά κάθε πληροφορΐσ : ΑΗΑ6 ΗΕΙΙΑ5 : ΑΧΦΑΑΕΙΑΙ ΝΟΜΙΚΗΧ ΠΡΟΙΤΑΙΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘ,λ .Μ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15-ΤΗΛ. 222.651 κεΝΤΡΙΚΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΤ. ΚΕΦ. 285.000 000 ΛΡΧ 2 Φ1ΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1«7| ΚΟΥ! ΚΟΥΖ Ιχε. «χμμ,ό ; ιμετά νά λέη στό διάδροψο: •ψ-' · „. ιτηΐνιή ίΑαγί... κονκιά μαρτυραχι! — Τι περιμ*ν«ς.... κονκια «-*τ*-.. ·· — θά αιστανθήκαν* άισφαλώς... κόμπλεξ Οψους, τι ι·ι»»»»»^ νοίρές. τό φι»σικο η)Η τή διάρκεια τής διαδικασίαν κατέληξ* Τό χαρβχτηριστικώττρο οτ>μείο ίγταν
  νος, γιά νά τονίση τό γβγσνός δτι τό
  σχέση μέ τό πν«>ματικό κοιί ήθικό άν»
  άναφέρθηιιοε στήν προσωπικό—»τα τοθ Μεγάλον
  καί τού Προέβρου τής Έλληντκής Δ·»μοκρ<χτ.ας κ. δυό διασήιμων δηλαδή κοντών. ___ Ά<>γότ€ρα, σ' Ενα διάλ€ΐμ,μα τής δι««κ. κάποιος πρόσβι-
  "κανείς, ΚρηΓΤΐκος ιδίως, δέν πρέττει νά κομπλε<άρ«τα., γ.ά τό ϋψος τού, γιοαί οί Μιν»ίτ«ς δέν ξεητΐρνοθσα» τό ένάνισυ περίττου μέτρο. Καί κάποιος αλλος, άν«φέρβηικ€ στή Βι*λο, λ*γ«ντας: —Άν ό Ζακιχαϊος δέν ήταν κονχδς, δέν θά άνέβαιν» στην συχομορΑα.... , Κι' Ενας τρίτος δκΐλβισ* τη σχετιιβ) συζητηοτ), Αέγθντας τό πιό έ-ιτνχειμένο: __ Τό άποτέλβσμα είναι δτι ό Χάρ«»ς *Φαγ* πάλι 5 μήνις Τά δΐλλα ιΤναι... κοντός ψαλμός άλληλονϊα... • '6τΓΐβέσ«ις — καλοπροαίρ*τ€ς φνσικά, — ττού βαβ-ίζονται σί τταρεδη/γηο-Γ» ή μή πλήρη γνώση τ6ν εΐδών των δημοθιογρα- ψικών στηλών, δέχτηικ*, κατ« ττ) διαρκιια τής διαδικασίας, ή παροΰσα στηλΐ). "Οπ»ς, έπίοτις, δέχτηκε καί χοφαχτηρ'ΐιβνονς. "Έτσι, ό άξιότιμος κώριος Δι»μι>τριά6ΐ»ς, ιτοώ κβτεϊχε την
  Είσαγίγϊλΐ'ΐντΐ Ιδρα, την χαραχτήρισε σάιν €κ«ί»ι·«ί»·
  Φυσικά ό καττνγορούμβνος βιιυβυντής μας ϊβ««τ. τίς σχπι-
  κές έξτννήσεις διβυκρινίζοντας δτι Λπό τή ·τήλτ| αότή ΐτβρσυ-
  σιαζονται μεριικά βέματα καί στιγμιότυπα, μέ εύτραπ«Αη κβί
  λογΌ-αιχττυβη διαθέση καί δτι, όπ·*σδτί—ότε, έ—* οο&ινί «ίΐιώνον
  ται ή βίτοντται τα τ—ό——α *{ οί κατο—»ό»«ς πού πΐριγβα-
  φονται άπό αυτήν.
  Ό ίπτογραφίον, φυσικά, &Χ< V·»»» σνμφωνΐΐ, άλλή καί πβοον πογράφ€ΐ, βπβρββματίζο—α*; καί έκιφραζ*! την ονμΦωνία το« έμπρακτως... σννεχίζονταις. • Ό συμπαθής ΝΙΚ — ΠΑΚ, δέχτηκ». κατά τή βιάρκκια τής διαδικ«σίας ,μιά.... ξόφαλτση, άπό τό τ*γ»»ός δτι Ενός α»ό τούς μάρτυρβς κοπηγορίας, «έν τή ρύμι» τού λόγον τβκ» τού έδωστ τόν χαραχτηιρισμό τού «Φβιδροΰ». Ό ΐοιος 6μ»ς τοΰ ίδωσι έξη,γήοτις ότι μέ τόν χαραχ—ρι- σμό αυτόν δέν ί)βελϊ νά τόν προσβαλη κα! νά τόν 6!φ| κΓ Ε¬ τσι, μαζί καί μέ τή σνγγνώμη ποθ τού ζτΓΤτισε,, ό ΝΙΚ — ΠΑΚ υποχώρησε &π6 την άρχική τού άιιόφοχιΐ) νά αντιδράση κατά τού μάρτυρα. Κα! κάποιος πού ρώτησε τόν ΝΙΚ — ΠΑΚ: δηλαδη θά τού £καν<ς μήννση,; πήρε την εξής άττάντηο-η : — Έγώ δέν κάν» μηνύσίΐς. Απλώς θά τόν... έκραζα, μιρι- κ£ς Φορές, δηιμοο·ί«»ς... • Μέ την εύκαιρία αυτή «ρέ—εί νά πά, ότι ό ό—ό πολλούς πά, ρεξηΥήιΙΐένος ΝΙΚ — ΠΑΧ, είναι, σέ πολλές πιριπτώσιις, άρ- κβτά πιό ϊίξυτΓνος άπό δσους προοτταθοΰν νά τόν υποβιβάσονν καί πιό άντιστασιακός, άπό έπίσης άρκεττους, πού προσττα- βοΰν —- αδικα — νά τόν κοροιοέψονν. θκμίζ« τό άτράνταχτο έπιχείρτ»μα τοΰ ίδιον, ότι δηΑαοή, κατά τή διάρΐκβια τής χούντας, μποροΰσε καί προβαλλ* ίντονα τό δεύτερο συνβοτιιοό τού καλλιτειχνΐ'κοΰ τού όνοματος, τό ΠΑΚ, χ»ρίς νά μποροΰν οί άο—Λ<ομικοί κα! τα λοιπά δργανα τής διχτατορίας νά τού ποϋν τίποτε, τή στιγιμή πού κανε,ίς οΐν τολμοΰσε, οΰτε μτκοροΰσε, £τσι φανερά καί άπιροκάλ*—τα, νά θυ,μίζει την γν«οιστή άντιστασιακή όργάνωοη. Άλλά πέραν αυτών, ό ΝΙΚ — ΠΑΚ είναι Ινας «τού. — γικέν«ρις», ανθρω—ος, ν"θίξύ «καλλιτέχντμ» καί «θνμοφιλόσο- ψου», πού πολλές Φοράς λέει μιρικα έ—ιτυχβμένα. Νά, πάλι, ένα άπο όντά: — «Λένβ ^ιεοικοί: π6τ€ θά κάμη ξαστεριά, -ότε ββ Φλε*ο>
  ρίση, έννοώντας, τό πό— θά Ερβη ή ΰρα τού άγώνα. Τούς α- '
  παντώ: κάνουν μ«γάλο λάθος. Άλλοίμονο αν ό αγώνας έξαρ- '
  ταται ό—6 τίς καιρικάς σΐΛ^ηκχς. Μέ σκοτάδι, ξαστεριά, χιό-
  νι, ώέρθ!, καύσΜν— ή παγωνιάι πρίη-ι νά εϊμασ—; πάντα ίτοι-
  μοί γιά τόν άγώνα».
  Καί ττραγματικά, γιά τόν άγώνα ό καιρός, δ—*ς τώρα ίχει
  ττάντα.... Φλιβάρη, «ν καί Γεννάρης... γ)ά τούς πολλούς....
  • Ιχολιάο-ίγκ* άί>«τά, ή *™ίο(>ο»η τ»ν κοποίκ*» τής Με<Ν σαρας, γιά τόν σχίδΛαζ&μινο «ο^αοασμό», πού με—»ξύ των Λλ* ***ν, προ«λέ-«ι στίς ττεριουσίβς τους καί πολύ Φαρδας δρβ» <ιοος, -λέηονκ; ιβ καί 24 μέτρων'..... Κοί «άπόνος χαρικος ρώτηαι: £ ~ Δέν μΐΓθρώ' ©^^ό μ»υ, σύντ€κνε, νά καταλάβ» ίτντα διαλο τσοί χρβιάζονται έτοσονά πλαθβιονς δρόμονς άναμεσός στα χωράφια μας, την ώρα απού 6 κβντρικος δρόμος Μ«σσα- ^ΙΐΓ" "Γ01"^·0" *« ·τΛν*' τα 6 μέτρα. Μά όλό—λα... άίΐερι- »οαν«χια μας *ττ€ρνούν« οί 'Αμβρικάνοι; Γ ή μπά βαρροννε, π«ς 4μ«ς τά.... «μβρ,κανώκια, δένικατέχομ* πρό)μμα για τσοί διαδρόμους απού προοτε.ώνουνται τα... αεροπλανοκια; ^•βλλον Λέ*, ϊύτνχώςΤ... Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ , Πά κάβε βΤδος ύλοτομΐας θά βρήτε άκρ.βώς τό κα- τάλληλο τιριονι, στή σειρά τοθ 5ΤIΗ^: άπό τά μ<- «ρ* κλσοεντ,κά πριόνια, μέχρ, τά μεγάλα μοντελα γενικάς χρήσεως. ΔΙΑΘΕΤ0ΜΕ ΑΚΟΜΗ: • ΨΕΚΑΙΤΗΡΡτ ΕΠΙΝΩΤΙΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Ο.Ε. ΠΑαΐ£ΐα Άρκαβίου — Κυρίλλου Λουκάρεως 15 ΤηλέΦ. 282124
  ♦■•ΡΟΥΑΡΙΟΥ 1·7ό
  ΗΡΑΚΑ1ΙΟ "Η ΑΛΗΦΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΑΚΛΙΑ
  Τό Γράμμα ενός "Ομήρου
  ΤΟΝ ΕΙΧΑΝ τπάσβι οί Γ«*
  ϋβνοί μαζΙ μ* νολλούς χωρία
  ^ τού, (ολους σχ*δόν τούς
  2^) # αίτίας «««ως τούς
  »1ττ€ 4 διερμηνέας, σοιμποτάζ
  «ού ϊγιναν στήν γνρ« π*ριο-
  νη. Κρατηβαν σαράντα. Μέσα
  β' αυτβύς καί τόν Δηιμήτρη
  τ0ν Βασιλογ ·«»*>< *να 19χρο κο *γόρ'· Εΐιταν ττώς βα τούς κρατούσαν &>ηρους.
  Τόν ΐΓθτέρα τού νβαροΰ εΐ-
  χί τυ»λώσει καί άκρωτηριά
  «ι οουσνέλο σέ κά—>ιο νταμά
  ρι. Τού ίφησ* τό κουφάρι ζων
  ταν6 νά μΜ ·υλσ*ισμέντί ή
  καί ν« τυραννιέτβι. Τν·
  ^ μέ «βμμένα χέρια καί
  μισοίταβάλντα *όδια. Ά-ο-
  κορύ+αμα μαρτύριον ή π«ρί-
  —«τη. 'βιττα χοόπα μαρ*υρι
  κα άνελέητα χι*&ίς έΊλττίδα.
  Μια χαοά τόν κρατοΰστ άκό
  μβ ατή ζ»η: Κσθε Σάββατο
  βράδυ «ου έρχοταν ό Δηιμή-
  τρ#Κ ά-' τή χώρα (έκεΤ Φοι-
  τβδσε στό Γυμνόχτιο). "Ακου-
  γ» τα βήματα τού ά—ό μο>
  φιά' ιτρώτος τόν καλοσώριζε
  λβγοντας:
  — Καλώς τό πολλη«άρι
  μου...
  Τό «γόρι ττλησίαζε τόν ττα
  ρόλιττο τυφλό ιτατίρα κ«ί ί-
  «ϊνβς άν.0Μμτ(«υσ« τίς ακριις
  τύν καμμένων χεριών τού. ("Ε
  τνι βλέιτουν καί καμαρώνουν
  οί τυολοί). Ξεχνοΰοτ γά λίγο
  τό *«βιρό μαρτύριό τού κι ϊ-
  ιτβιρν* «ουράγιο νά οννχχίση
  την αναγβα—Ί*ή σκοτιινή —ο
  οεία τού το6χ€ χαρά&ι ή
  μοίρβ.
  Ή γνναίκα τού, ή κυρά Λευ
  τεβΥΊά, ηταν {—ά μέσα καί
  στά ϊξω. "Ε«ευγ« καβ» ττρωΤ,
  άφοΰ τού ΕοΊνκ τό πρωϊνό, *.
  γωντας τού:
  — Να ~α» βέλω νά δρομώ
  σο τα βούγια καί οτόν για-
  γιιρμό μΐΓορεί να τ—ρώσω ό—
  το ικροολι, αν εχει πράμα
  «α κόψω, καί να τού βάλω
  μιαολιά νερό ετσά γιά τόν ξ«
  γέλασμα. Γραιει&ς;
  — Νά πας πολυτυραννΊσμέ
  νΐ) καί μη σέ νοιάζει ιπτλιό
  γιά μενά.
  Κουράγιο καί δυναψη τούς
  ϊβικ /| χαρά τού παιδιοθ
  τους Καλό παιβί, καλός μαβη
  τής, εργατικάς. Σ' Ινα πρά-
  μα μ6νο 8έν τοός βκου—:: "Ε
  γινι μΐλος μιάς μυστΐικής αν-
  τιστασιακης όργάνωσης, —α»
  ρό τίς βντιρρήσεις τ&ν γο-νί-
  ον τού.
  — "Αχι, μωρέ ιταιβί μου#
  τοϋλίνι ή /^^α τού, &μα
  νάβιις ιιράμα <(ντα βα γβνοθ μ*, «αί θ«ρ
  ταγυμνο διψο—μίνο φοδ«οο γχ
  μάτο γικριιμνούς. Λέν σάς ζη-
  τώ τίιτοτε ττοΐΐά νά κάνη ι 6-
  ττφμονή καί ναχττΕ ΰ—ιρήφανοι.
  Εμείς γνννηθητκοβμε καί φθόνα
  μ< στά &κρα τού προορισμόν. 'Όταν διαβάζβτι τό γράιμμα «ου (αν βιαβι^— ή) θ&χουμ* —τβάνει. Καναμε τό καβτ>κον
  μας, πού ήταν ό αγώνας γιά
  Λβιπχριά <οα( Λικοτιοσύνη. ΔΑ στ* τα βιβΛία μου στονς ♦(- λους νά μί θυμοΰνται καί άν βέλονν νά μός «ώμουν τό χατή- ρι καθ*. —ού θά βρίσικονται σέ γλέντι άς ττίνουν καί γιά μάς Ινα τΓοττκεαχι. Καί &ς δτοκ -οττοΰν έχθροί στήν Κρήτΐ) να μάχωνται. Πάντα νά μάχων- τοι: αύτό θά πή Κρητικος! Φιλιβ σέ δλοκς καί σέ μιά κο πβλιά π' άγά—ησα, μά δέ γράφ*» τό δνχ>μά της. 'Ελ-ίζ»
  νά μέ συγχωρήση μα<ί μέ τούς πικραμένονς γο««Γς μου. Σ&ς ♦ιλώ τελευταία φορά». αΜοι (ά—ο τώρα ννκροί) κοί ταζαν ϊξ« χωρίς νά δλέπουν τΓουθε/σ! Τό βλεμμα των νε- κρών... Τ* οώτοκίνητα στομάττησοτν κοντά σέ ,μιά γέφνρα. Τούς προστοιξαν νά χατέβοι/ν καί τούς οδιγγησαν στήν ακρη. Κα τω άπ' τα ιτόδια τους στό βά ββς τής ικοίττ,ς ϋτρεχι: λίγο Λρώμικο νερό. Πιό πϊρ«, πά¬ ν» στίς πιέτρ«ς ^»ιά ι«—σίκα τουιμττανι«σμένη μύριζε άιταί- σια. Πιό κοντό: ό σκελετός ενός σκυλιοΰ Ε&κιχνε τα σου- βλερά δόν-τια τού. Στά ττόδια τους ϊβλεηταν τόν "Αδη. 'Η Ά νοττολή αρχισα νά ροδίζη. Ό ηλιος δέν θά ξαναφεγγ*:. ΕΤχβν δακρύσει, οί καρβιές κιτυττοθ- σαν τρελλά γιά στερνή ψορά. Ό θάνατος έτοι,μαιζόταν νά βγή άπτ* τίς σκβτεινές κ&ν νες των πο-λκβόλων. Τα έχθρι- κα δοικτυλα ~ί«σχ(ν τί< σκαν- δαλες. να 6χ. "Ολοι ίτησαν, δίχως Ζ· — Ετσά είναι αυτά Μοτνώ λ*ν συνέχιζαν την τραγικη 1- «ττορία κάτω άττ' τόν ιτλατανο τού χωρίου δυό χωριανοί, καί τα ιμάτΐ'α τους εΐχαν δακρύ- σ«ι. 'Εγώ ({βρικα το γρβμμο- τακι στήν τ'σέΐτπ) τού κακορίζι κου, καί Κγραφε καθαρά: Νά άγων!ζ£<—ε συνβχώς δταν πα- τοΰν την γτ| μας έχθρο-ί, ε¬ τσά θά μάς εύχαριστησττε. Καί εδά έχθροί «ίνχτι έκίΐνοι πού θαρρ«ύσαμε φίλους. ΕΤδ<ς τσ' έζηιμιές απού κάματε τσ' Ελλάδος καί τσή Κύηρος; — Κ»' ήντα θά κάμουν* άκό >μη.. συμττληίκοσ-ε ό ολλος.
  "Ε5χ*ι δίικηο, γι' αύτό πρέι
  πει μ—λιό, μά τσοί ποβγάλου
  μ*, πριχού μάς σέ κάμουν*
  χ«ρότ(ρα....
  Γ. ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ
  ΕΑΕνΟΕΡΟ
  Ο.ΑΜΑϋΓΡΑΦΟΥΝ
  ΟΙΑιΑΓϋΣΤΕΣΜΑ-
  ΠΡΟΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Γ. ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΣ
  ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ
  Πρός
  Την '
  «Η ΑλΗΘΕΙΑ»
  Είς Ηράκλειον
  Άγ«πΐντέ κ Δκυθυντά,
  Στό έπίοημο Ήμερολόγιο
  τής Έκχλτνσίας της Ελλάδος
  τού 1976 στή σελίδα 362 πα-
  ρουσ ιάζ«ι τή ψωτογραφία τού
  Μοκαρίου μέ λεζάντα «Ή Α.Μ
  ό 'Αρχιεπίσκοττος Κύττρου Μα
  «άριος Γ' (20 Όκτωβρίου
  1950)». Πλέον ουδέν! Ένώ
  στίς προηγούμενες οχλίδες
  193—361 άναγράφει νάρα
  πολλά — ορθώς — γιιά τίς
  &λλες ΑύτοκέΦαλες Όρβόδοξες
  'Εκι<λησίες> άπό τό ΟΙκοκμενι-
  «6 Πατριαρχείο Εως τό Πατρι-
  αρχείο Βουλγαρίας, κα! μετά
  άττό τίς σελίδις 362 πολλές
  — ορθώς — γιά γιά την Έκ
  κλησία τής Ελλάδος καί γιά
  τίς 'Εκκληο-ίες Πολονίας καί
  Άλδανίας, μέ διαρθρωσεις όρ
  γανώσεώς τους καί δραο—ηριό
  τητές τους (καί γιά τίς δύο
  τελβυταΐες κάμττοσα στίς σελ!
  δ*ς 751 — 753)
  Η «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΔΙΚΑ1ΩΝΕΤΑΙ
  Κρίση τΠς ΟίΙΕΚ καί ι. άπόηυοπ τοθ ΓευικοΟ
  ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΑΙΚΟΥ «0 ΑΟΓΟΙ»
  — Μή μέ τπ*<>αίν*ις μάν-
  « μου λοΛ μή «ο<αναι. θύ γον—ί— τό βεριό, ττκ άιταν τού—:. — ϊασβυ, παι&Ι μόν, κ* ή Ποτνβγιδ κι ό Χριο-τΑς μβζί αβς. * * * τ«ρο ομηρος των Γιρμα- *«ν ν«<ί μ* τούς αλλους Τ- »»ί «ι έτβιμαβάνατος ό Δη- ΐΓλβττιία τβθ χοριοθ, ϊ?Β β-' τόν κλοιό των έχβρΰν οί νυνοΛ—ι;, (οί ικριβνότεροι ** είχον ο-κορ—ίοχι) μ άν ύζ «Τχαν Τδβαλε στήν τσέ—> τού σακ
  μοκιοΟ τού καί βάλβηκκ να κοι
  τάζη ϊξω. Κυ—αρίσσια, καλά-
  μια κα! λεΰεοες λύγιζαν μέ τό
  Φάσημα τού άέρα, σάν να χαι
  ρετοΰσαν στιρνή ψορά. ΟΙ
  λεΰκες ίτραμαν κι' &λας. Στήν
  «βρυφή ενός γνμνοΰ βουνοθ
  Φάνηκβ Ινας σταύρος (ήταν Α
  τάφος ενός καλόγίρου ασκή-
  τοΰ). Ό Δημήτρης «υμήβηκε
  την Στανρωση, τόν Γολγοβα....
  Τα μάτια τού βούρκωσαν. "Ε-
  νοιωβε τόν πονο τοΰ ΧριστοΟ.
  Τόν εΤχΐ πλησιάσιι κι ούτος
  όπως έκατομμύρια αλλοι. Γέ-
  ιμιοχ ό κοσιμος Γολγοβάδες κ ι
  δλβι ικρίιμΐναν την Άνάστα-
  ση, καί πρέπιτ-ι νά την πνριμέτ
  νουν, μονολογηστ, θά δικαίω»
  θοθν.
  ΟΙ διττλανοί τού, αλλοι εί¬
  χον ξ«—τάσει σέ λυγψούς κι
  Η ΚΡΙΣΗ πού τταρουσιά-
  στηκκ ιιρόσφατα στήν Α
  ΝΕΚ, ό—6 τή διαφωνίβ Δι-
  οΐικιητικον Σμμβουλίον καί
  ΓενικοΟ Διβυ&υντοΰ, πού κα
  τέλεν»* σττγν απολύση τού
  τελευταίου (κ. Γ. Πό—α-
  μαρκάκη), δικαιώνο την έ-
  Φηιμ«ρίδα μας. Κι' αύτό, δι ό
  τι άττό την συνέντενξη, Τύ-
  του πού Ι&ωσ-ε ό νέος γινι-
  «ός διειιθυντής πρό καιροΰ
  έδώ στό Ήράκλοο, είχαμε
  έντοπίσει τίς άδυναμίες
  τού στό νά μάς ά— αντήση
  σέ σιιρά έρωτήσιων καί εί¬
  χαμε έ— ίσης ι—ογραμ,μ ίσει
  την ττροΰτ—ρεσία τού σέ
  ξένες έταιρεϊες πολυεβνικές,
  ο! οποίες, ώς γνωστόν, δέν
  ιταίζουν «αθόλου καλό ρόλο·.
  "Ηδη, μέ την άττθΐμάκρ.υν-
  ση τοΰ κ. Πό—αμαρΜάκη·,
  «Η ΑΛΗβΕΙΑ» δικαιών»-
  ται, στήν προειδοποίηση
  ιτού ίκανε άττό την ττρώτη
  γνωριιμία μαζ! τού, άπό την
  όττοία διαπίστωσε τίς άδυ-
  ναμίνς τού καί διέβλβψε τα
  σηιμφΐνά γεγονότα.
  Χχβτικά μέ τό παραπάνω
  βέμα, άναδι,μβσιεύοιμ* σχό-
  λιο τής μηνιαίας αννξαρτη·
  της Ικβοοτκ των Χανίων
  «Ό Λόγος», <μ£ τίτλο «Ποΰ βοΛ(<€. ή ΑΝΕΚ;». ΑΝΕΚ είναι τα άρχικά λί- ξ*ον μέ βαθύ τιχρινχόμενο κ ι έλ— ιδοφόρα μηνύματα γτά τόν τόπο μας. ΕΤναι μιά Φνχολο- γική, κοινωνική καί οΐκονομική ττροο—άβεια γιά νά γίνβι ό Λαός κύριος τής ζωης τού, τοθ πλούτου τον κβί τοΰ τό» ττο» τού. Ή ΑιΝΕΚ &επέρασ< ώς τώρα ττολλά προβλττματα, άντιμετώ» ιτισβ μέ «ττιτυχία άνταγωνι οιμούς καί τιλικά —*οχώρηι»ε, ΐμεγάλοχτε καί βνοιξί εόρύτετ ρους όρίζοντις. 'Ακρΐιβώς σ' αύτό τό στάδιο ϊρχονται όρισιμένα γβγονότα νά κλονίσονν την άξιοπιστία της 'Εταιρίας καί να άνησυ χήσουν τούς Μετόχονς. Συγκε» κρΐιμένα, μέ μιά έποχη 61 ϊξι γωγης των γννικων άπογρα- φών καί τής ττροττοΐιμασίας γιά τό *λ*ίσιμο τοθ Ισολβγι ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΙΝΟΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΥΓΕΡΟΥ ΙΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΙΧ ΤΙΜΕΖ ΤΡΑΠΕΣΑΡΙΑΙ ΣΑΛΟΝ ΙΑ ΚΜίΒΒΑΤΟΚΔΜΑΡΑΙ ΣΚΡΙΝΙΑ ΒΙβλΙΟβΗΚΑΙ ΠΟΡΤ — ΜΑΝΤΟ ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΝΤΙΒΑΝΙΑ ΣΥΝβΕΤΑ — ΕΠΙΠΑΑ ΜΝΗΤΑΛΗ ΠΟΙΚΙΑΙΑ ΤΙΜΒΣ ΑΣΥΝΑΓηΝΙΣΤΑΙ ΠΡΠΤΟΠΟΡΙΑΚΑΙ ΙΔΕΑΙ ΣΗΜΑΖΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤΟΜβ- ΡΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ¬ ΔΟΣΙ ΤΕΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΙΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ ΙΚΕΥΗ ΚΑΤΑ- ΕΙΔΙΜΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΑΤΓΉΜΕΝΗ, ΣΩΖΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣΙΧΗ ΠΑΡΑΓΟΓΗ —*ά Ιπιπλα μας χαλύπτουν 6λ·ς τίς άνάγχες τοΰ συγχρόνου °Ίΐτιο0. ι -Μ€τβφίρΟμβ τα €ΐδη μας δπου μας ζητηθοθν. -Τα προΐόντα μας διακρίνη ή ποιότης καί ή χαμηλή τιμή. "*'Ελ4γξατε καί κρίνατβ την προσπαθεία μας. -Προτιμήστ€ μας γιά τό συμφέρον σας. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 5ον χιλ. δδοδ Ήραχλείον Μοιρών Τηλ. 280689 ΕΚΘΕΣΙΣ Α' Πλατ«ϊα Άρκαδίου Τηλ. 284759 ΕΚΘΕΣΙΣ Β' ΒΙανουσογιάννη-.Πλατ€Ϊα'Αρκαδ£ουΤηλ.289160 σιμοϋ τού πιροχτμενου χρονου, σέ μιά έποχή πού οί «Μινωϊ- κές Γρσμμές» προσθέτουν Ινα άιοόμη καρά* ι καί πού ΐπτάρ- χούν σοβαρά θέματα πρός δια πραγμάτευσηΛ κοί έπίλυση με- τβξύ των δύο Κρητικών Άτμο- πλοΐκών Γραμμών, ξ«β-πάει μιά κριίση στήν ΑΝΕΚ μέ ά- Φοριμή την απολύση άττό τό Δ. Συμβούλιο τού Γ. Διβυθυν- τή. Καί γβννιέται τό έρώτημα: Γιατί τόστ) βιαβννη στή σύγ- κληση τής Γ ,Συνέλβυσης, δ¬ ταν φυσιολογικά τόν ερχόμε¬ νο Άπρίλη τό Δ. Σΐίμβούλιο θύ συγικαλουσε τή Γ. Σννέλβυ- ση νά την ένηιμερώση γιά τα π—τραγιμένο τού '75; - Ένώ ή Γ.Σ. Ιχει σνγκλη» θε» γιά την Κυριακή 25.1.76 γιά νά ένημιρωβΐΐ πάνω στά τελιιτταΐα γεγονότα, κβπββάλ- λονται προσπάθειας όαιτδ κά- ποια άνώνυμη (πρσνΐμο άηταρά δεκτθ') συντονιστική έ~ιτρο- πη νά προκαταληφθοϋν οί Μί- τοχοι {>πΪ£ρ τού κ. Γ. Διενθυν-
  τη, ένΑ ό το—ικός Τύπος, έ-
  κττός ά—ό μιά έξαίροση, γιά
  νά μή δνσαρεστήσει προφα-
  νώς ττροσωττα σιωπό;.., άφή-
  νοντας ϊτσι τή διαφωτίση της
  ΙϋΑΝΝΗΓ
  ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ
  Ίατροι Χειροοργός
  Δέχιται ·ΐ| την κΑΐνι-
  κήν τοο Άγιοϊ Πα·-
  τιλιήμ»*.
  Κοινης Γνώμης στά χέρια ά-
  ναρμοδίων... Σέ γραπτές διοκη
  ρύξκις τής παραπάνω έττιτρο-
  ττης παρατίθενται στοιχϊία,
  πού άντί νά ώφελοΰν, συντε-
  λοΰν7 άντίθττα, στη δυσφτιμη-
  ση τής 'Εταιρίας χωρίς ά-
  ποδεδϊΐγιμένους λόγους. Μιά
  άττλή £ρ«ννα άρκ« γιά νά κο>
  ταρριίψει σάν άναληθη κα! 6-
  στερόβονλα τα έπικαλούμενα
  στοιχεΐα γιά ο4κονομι»οά €πο>
  ροτράγουδα», άβιαφορία τοΰ
  Δ.Σ. κλπ.
  Ίσχυρ ίζονται, π.χ. δτι δέν
  έγιντ καταγραφή τοΰ βασικοΰ
  έξοπλισμοΰ των ττλοίον, ένώ
  υπάρχει λεπτομ«ρής φάκ«λλος
  600 καί πλέον σ«λ!δων. Άχό-
  μα δτι τα μπάρ κα! τα έστια-
  τόρια «οερδίζουν 10 τουλάχι¬
  στον έΐκατσμμύρια λιγότβρο
  άπ' δ,τι 16πρ«πι, χωρίς νά γ!»
  νβται άνάλυση τοΰ κόστους
  των γχυμάτων τοΰ προο-ωπι-
  κοΰ (280 αταμα στά τρία κα
  ράβια πρός 70 τό λιγότίρο
  δρχ. σνμΦωνα μέ τό Ύπουρ-
  γεΐο Ναντιλίας) συν τό δεί-
  ΑΛΚΗΣ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ
  Χειροΰργος - Ούρολόγος
  Δρ τοθ Πανβπκ—ημίου ΙΝΝ5-
  ΒΚυθΚ τέως Έ-μβλιτην; τοθ
  8Τ. Ν. ΗΟ8ΡΙΤΑΙ. (Δ. Γβρνα-
  νίας) ασχοληθείς καί είς την
  οορολογίαν Παίδων. Έγχατα-
  σταθεΐς μονίμιος είς Ηράκλειον
  ■έχεται είς το Ιατρείον τού,
  Πάροδος Λασιθίου 5 (Βαλιββ
  αμί) τηλ. £22.068 καί κλινν
  «ΕΥΑΓΤΈΛΙΣΜΟΣ» τηλ.
  Ι Ι
  ΤΑΒΕι»ΝΑ
  ΑΙΟΝΥΣΟΣ.,
  ΠΛΑ·Ι· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟλΛΕΙΟ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  ι
  "Ενα καλό Φαγητό
  σ' Ενα δμορφο περιβάλλον
  Νυφικά ύψηλΓκ ττοιό>ητος
  ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Παρο—λεύρως «Κατ^άντζου»
  Τηλέφωνον 283.428
  "ΣΤΑΜΝΑ»
  Κάθβ βράδυ γλέντι μέ τό γνωστό σας
  ντουέτο
  ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΜΕΝΙΔΗ
  ΜΑΙΡΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ
  τάν λαΐχό τραγουδιστή
  ΑΝΤΩΝΗ ΤΖΙΝΑ
  την καταπληκτική
  ΝΤΑΠΑΝΑ
  καί ή ίξοχη
  ΜΑΙΡΗ ΑΚΗ
  ΡΕΖΕΡΒΕ ΤΗΛ. 286-106
  Σ.Σ.: Τό κατάοτημα δέν λειτουργεϊ κάθε Πέμτπη
  —νο 10.000 πιρι'που όβηγών
  τό χρόνο. Αύτά κα! μόνο άρ-
  κοΰν νά γεννήο-ουν Ινα οτντερο
  έρώτηιμα άναφορικά μέ τή θέ¬
  ση καί τούς ύποκθιμενικούς
  σ>κο~ούς όρκτμένων.
  Τέλος, γιοτί ή θέση μας
  δέν είναι νά παίξαυμι τα ρόλο
  των Μετόχων άλλά νά προλά-
  βοκμε άνοπίτρειττες προκατα-
  λήψεις, ή συντονιστικη έιτιτρο
  πή ίσχυρίζε-ται δτι ή απολύ¬
  ση τοΰ Γ. Αιευθνντη ίγινε έττει
  δή θέλησε νά βάλει μιά τάξη.
  στήν 'Εταιρία κα! νά ύπχρα-
  σπισθεΐ τα συμφέροντα των
  Μΐτόχων. 'Αντίθ&τα, τό Δ.Σ.
  βαοΊζο,μινο σέ έπ!σημ«ς οΥνο
  φοριές προχτόρων της 'Ετσιρί-
  ας καί αντιμετα—(ζοντας δι-
  οικητικά προβλήμοτα, δικαιο-
  λογεΐ την ά—όλνση τού κ. Γ.
  Παπαμαρκάκη, τόν όποΐο τό
  'ιδιο προσέλαβε γιά τό κιαλό
  τής 'Εταιρίας, μέ την Ο3ΐτοτυ-
  χία τού Γ. Διευθυντή τόσο
  στόν έμπορικό ταμέα, δσο καί
  στό διοικητικό κα! ιδιαιτέρα
  έκεΐνο των Δηιμοσίων Σχέσεων.
  Ή Έκκλησία τής Κύπρου
  τκχραβλέττίται! Καϊ αί ττοιάν
  έποχη..... Οϋτε γιά τίς Μητρο
  πόλεις της, οΰτε γιά την Άρχι
  —ισκοιτή της. Τίποτε! Πώς
  νά χαρακτηρισθεΐ αυτή ή τταρά
  λείψη; Δέν είναι τυχαία, γιατί
  τό ΐδιο Εγινε καί στό -πχρικπ-
  νό Ήμίρολόγιο τής 'Εκκλησ!-
  ας.
  Άλλά τί σκοπεύεται μέ
  μίαν τέτοια παρουσιάση; Μεί-
  «ση τής τραγικής 'Αρχαίας
  'Εκκλησίας; Είναι έπτιτρεπτό;
  Είναι έθνΐικώς συμφέρον; 'Ε-
  ικτός πού Όρθοδόξως είναι ό>
  παράδεχτο;
  Καν-είς άρμόδιος τής «νομώ
  κροτούσης πολιτεΤας» δέν έ-
  πίρόσεξε καί δέν συγκινήθη,κε;
  ΟΙ ξένοι τί θά σκέτττονται;
  Μη—ως γιατί δέν ήθελον με
  ρι«οί — π.χ. οί τής ΕΟΚΑ
  Β' κα! ο! φίλοι τους καί υπο
  στηρΐικτές τους καί υποκινητές
  τους — νά μην άναψερθοΰν ο!
  ικανονιικοί Άριχιερεΐς πού ι-
  ικλέχθτνκοη» στίς θέσεις των ό-
  πό Μείΐζονα Πατριαρχική Σύνο
  δο καθαιρεθέντων τριών Άρχι ε
  ρέων, ττού άναμφί-βολα έκτός
  αλλων χρησμμοτΓοιήθι>καν άπό
  τό άτταίθ-ιο δικτατο,ρικό καθε-
  στώς γιά νά φβρει την έθνικη
  σνμφορά;
  Δέν φοβάται ό δικός μας
  Άρχιιπτίσκοττος, μέ τό νά άψή
  ν% νά συντακΑεΐ ετσι τό Ήμε
  αολόγιο, δτι πιθανώς νά άκού
  σει διατυπούμΐνες ΰπόνοιες δ¬
  τι άκόμη κρατάει γραμμή ι-
  κείνου πού τόν βοήθησε νά βρε
  θεΐ στό θρόνο;
  ΟΙ δλλοι Ά»χΐϊρί.ΐς μας
  ■πώς δέν αντιδροΰν; Έκτός ά-
  πό έθνικούς λαγους, δέν ύπολο
  γίζουν δτι άφήνοΐ'ν την Έκκλη
  σία τής Ελλάδος νά περιφρο¬
  νή, 5χι μόνον την πιρογενέστε
  ρή της σέ σειρά τιμής Έκκλη
  •σία τής Κύπρου, άλλά καί τή
  Σύνοδο ττού ττροαναφέρθηκε,
  πού ρύθμισε κανονΐικά προβλή-
  ματα πού δημιουργηθή*αν
  κεΐ; Τότί ποΰ τό Όιρθόδοξο
  Πνεΰμα καί ή Όρθόδοξΐι Γρβμ-
  μή;
  Καΐ ό πλάγιος τρόττος άπο
  δοκιμασίας — αν τέτοια ύττο-
  δηλώνεται — εΐνοιι άνδρεϊος
  καί σωστός κοί βρίσκεται σέ
  συμφωνία μέ τό Πνεΰμα τής
  αληθείας τοθ ΘεοΟ;
  Έγώ, τοατεινός ΤΓοατάς τής
  'Εκκλησίας τής Ελλάδος δ ι ο:
  μ αρ τ ύ ρ ο μ α ι.
  + Ό Πρωτοπρεσβύτερος
  ΓΕΛΡΠΟΣ ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΣ
  ΑΛΕΞ. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ
  Ε Υ Χ Ε
  Αξιότιμον Κύριον
  Μώνον Χάρην
  Διευθυντήν τής Εφημερίδος
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηράκλειον
  Άξιότιμε Κύριε Χαρή,
  Σάς ευχόμεθα δπως, μέ την
  βοήθειαν πάντοτε τοθ Πανάγα
  θου Θεοΰ μας, συνεχίσετε μέ
  μεγαλύτερον ττάθον κατά τδ άρ
  ξάμενον ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 1976,
  τόν Ιερόν τουτο ν άγώνοί καί
  τόν αγιον, τόν οποίον ήδη 6ιε
  ξάγετε πρός σωτηρίαν τής φιλ
  τάτης καί ήρω'ικής ημών Νήσου
  καί Πατρίδος μας
  ΑΛΕΞ. Μ. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ
  Πτυχιοί/χ-ος
  'Εργοδηγός Ήλε^τρολόγος
  Αρκαλοχωρι 22.1.76
  ΤΟ ΠΕΡΙΟάΙΚΟ
  «ΚΡΗΤΗ»
  ιΚνκλθφόρηο~ε λίγο καθυστε-
  ρημένα, τό τεθχος Δεκομβ-ρΐου
  τοΰ 1975 τοθ γν&>αττοΟ ττεριο
  δικοϋ «ΚΡΉΤΗ»
  Μεταξύ των άλλων ττεριεχο-
  μένων τού, ττεριλαμβανονται
  δημοσιεύματο] σχετικά μέ την
  πνειυματική ζ«ή τής Κρήτης,
  τό Νάνε— ι στή μ ι ο, τούς Κρή¬
  τες εξωτερικόν, τα Σφακιά την
  ΑΝΕΚ, τό Λασΐβι κ α.
  ~ Κα'ι τώρα!..
  ΠανευρωπαϊΗη τηλεόραση
  ΡΗΙίΙΡδ
  ΤΒΑΝδ-ΕίΕΟΤΒΟΝΙΟ ΜΕΜΟ-ΤυΝΕ
  μέ συνεργασία 7 χωρών
  Η διεθνής τεχνολογική παντοβυναμΐα τής ΡΗΙίΙΡ5
  δΐνει τφρα τους ΰουλληπτους καρπους της1
  Είναι ή ώααΙ
  Ή μνημειωδης προοπάβεια ολόκληρον χμονων
  παρα&Ινει στήν κριθη των καταναλωτων την εκπληκτι
  κότερη τηλεόραοη της έποχΛς μας Την πανευρωπαική
  τηλεόραοη ΡΗΙίΙΡβ ΤΛΑΝ3-ΕίΕΟΤΗΟΝΙϋ ΜΕΜΟ-
  ΤΙΙΝΕ δημιουργια τής πολυχρονης «αι δαπανηρης >5υ·
  νεργοσιας επτα χωρων> Των ηιό προηγμένων τής
  ΕύρωηηςΙ
  Άηοτελεαμα
  Ο τι περισοώτερο μέχρι σήμερα ύηαιτηοαν οί ΕλΛη
  νες καταναλωτάς άπω την Ευρωπαική Τεχνολογια τωρο
  τώ ίχουν'
  Χώρες που ουνεργάστηκαν
  ΡΗΙίΙΡδ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ: Βελτ,ωοε ^
  διαυγεια τής εΐκόνας και μπορεΐτε την ήμέρα να χαίρε
  ότε τό πρόγραμμα οί νύ' ναι νυχτα Κι' α»όμη "Εδωοε
  110 μοίρες άνοιγμα στην όθόνη κα! μπορειτε νά βλεπε
  τε άνετα κι άπό τό πλάι'
  ΡΗΙίΙΡδ ΑΓΓΛΙΑΣ: Βελτίωσι τα κυκλωμα·
  τα πχου - εΐκόνας καΐ τα διαχωρκκΙ Που σημαινει ϋτι
  ούτε ό ήχος μπορει πια νά ενοχλήση ιήν εικονα ουτε ο
  εΐκβνα τόν ήχο Πνονται οί λήψε», ζεχωρισΐα!
  ΡΗΙίΙΡδ ΑΥΣΤΡΙΑΣ: ΒελτΙωοετήλήψησε
  Ουνθηκες γεωφυαικων έμποδιων καί καιρικών συνθη
  κων1 ΤελειοποΙησε τώ φημιομένο ΚΝΙΡΡ που ένισχυ
  εί την αδυνατη λήψη ( Η Αυστρία όπως και η Ελλαδα
  είναι χωρα ορεινή)
  ΡΗΙίΙΡδ ΣΟΥΗΔΙΑΣ: Βελτ,ωοε τή δ.αβά-
  θμιοη των τόνων αυξανοντας έται την πλαστικότητα της
  εΐκόνας
  ΡΗΙίΙΡδ ΕΛΒΕΤΙΑΣ: Βελτιωοε την ήλε
  κτρονική άντοχή τού δεκτη άντικαθιστωντας τις λυχνι
  ες με ειδικά ΐρανζΐοτορς και 10 (Όλοκληρωμενα κυ
  κλωματα) Επιοης άπλουστευσε την αυντήρηση Ορι
  σμένα μέρη που απαιτθϋθαν έπεμβαοη μέσο στόν δέκτη
  τωρο βγαΐνουν και άντικαθίστανται μκ καινουργιαΐ
  ΡΗΙϋΡδ ΔΑΝΙΑΣ: Βελτΐωσε τόν συντονι
  ομό' 'Απεκλειαε τον γιά όποιοδήποτε λόγο τυχαιο απο
  συντονιομό με την δημιουργια «χειριστηριου αοφα
  λεΐας·
  ΡΗΙΙ,ΙΡδ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: βελπωοε την
  κατανάλωση ρευματος μειωνοντας την στώ μιοό!
  Για την νεα πανευρωπαική τηλεόραση ΡΗΙΙ.ΙΡ3 κά·
  θε ηροηγμένη χωρα της Ευρωπης εδωοε τόν καλυτερο
  τεχνολογικό εαυτό της
  Αποκτήοτε την.
  ΡΗΙΙΙΡ5
  ΟΡ 24Τ 3002
  ΟΡ. 24Τ 30Α0
  17 Β 320
  12 Β 312
  η ττιο παληα
  φιρμα στο ηρακλειο
  ιαφημισεις
  στο ραδιοφωνο. στην εφημερίδα,
  στογηττεδο, στην εθνίκη οδο, κ.λ.ττ.
  μακετ^ες - ζωγραφικη
  μεΐ3αξοχ:ΐ—ιπια - χαρακνικη
  επιγραφες παντός πυπου
  ζωγραφου 7 τηλεφ. 281.161-286.460
  2 ΦΙΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1976
  ΙΒΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΕΙΑ<( ΚΡΗΤΗΣ Μετά τήυ έκΑογίί^οΟ κ. ΉρακΑΠ ΜιχεΛιυάκη σάυ Ποοέδρου ΕΚΤΡΟΠΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΑΗΣ ΜΑ ΑΝΑΤΡΕΨΗ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚλ ΤΗ ΜΕΑ ΔΙΜΚΗΣΗ ΑΠΕΙΛΕΣ-ΥΒΡΕΙΣ-ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΩΝ • ΟΙ ΤΟΥ ΑΣΔΗΣ ΨΑΧΝΩΝΤΑΣ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΠΟΙΟΣ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ «ΨΗΦΟ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ» ΑΠΕΙΛΗ- ΣΑΝ ΘΡΑΣΥΤΑΤΑ ΤΟΝ κ. ΣΤΑΜΟΥΛΟ. • ΔΡΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ Ο κ. ΧΑΡ. ΜΑΥΡΟΝ ΑΝ¬ ΝΗΣ. θ Ο κ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΔΕΝ ΚΟΙΜΗΘΗΚΕ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΘΕ ΝΕΥΡΙΚΟ ΚΛΟΝΙΣΜΟ —Ο ΙΔΙΟΣ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 24 ΩΡΕΣ ΥΠΕΒΑΛΛΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ. • Ο κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΑ ΒΙ- ΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. • ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΑΕΙΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑ ΝΑ ΠΕΣΗ Ο ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ. Φ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΕΙ Ο κ. ΓΡ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΠΟΥ Α¬ ΝΗΓΓΕΙΛΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ ΣΤΟΝ κ. ΝΟΜΑΡΧΗ «ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ». « Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ¬ ΜΟΥΛΟ Υ ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΠΑΡΕΙ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟ¬ ΚΟΛΛΟΥ ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟ ΣΧΕ- ΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. β ΧΑΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΣΤΙΓΜΗΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΒΡΕΘΗ Κ Ε ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΚΑΘΟΤΑΝ Ο κ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΦΟΥ Ο κ. ΜΙΛΕΛΙΝΑΚΗΣ Α- ΠΕΙΛΗΣΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΗ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ. • ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΑΣΔΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΗΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑιΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, θ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΛΟ ΘΕΜΑ Η ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ κ. ΕΜΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ; θ ΠΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΗΘΙΚΗ ΕΗΕΛΙΒΗ ΘΑ ΓΙΝΗ ' ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΓΑΤΙιΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ. Η ΕΚΛΟΓΉ σάν Πρόεδρον τοΰ Έργατ ικοΰ Κεντρον Ηρα¬ κλειον, τού κ. Ήρακλή Μιχελινάκη, ττού ήταν πραγματικά άνέλ πιστη, δηιμιούργησε μιά σειρά άπό εκτροπα καί έττεισόδισ, πού όπωσδή—ότε δέν τΐιμοΰν μερικούς έκπιροσώπονς τήΐς τίμιας κα! αξιας έργοοτιική>ς τάξης.
  Ο κ. ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ πού διέθετε 8 ψήφους έναντι των 9
  τοΰ ΑΣΔΗΣ, χάρις σέ καίτοι όν αγνωστο «.ττροδότη» (διπως τόν
  χαραχίτηρίζονν οί τοΰ ΑΧΔΗΣ) βγηκε Πρόεδρος τού ΕΚΗ.
  Κι' αύτη ή εκπληξη στεναχώρησε ττολλονς, με άποτέλεσμα νά
  χάσουν, κυριολεκτικά, την φυχραιμία τονς.
  ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ήταν μόλις τελείωσε ή έκλογή τής Διοι¬
  κήσεως πού σνγκροτήθηικε σέ σώμα τό βράδυ τής περασμένης
  Παρασκευήν νά μετατραπή τό ΈργοπΊκό Κέντρο Ήροκλείου,
  πεδίο παρ' ολίγον δραματικόν έττεισοδίων. Συγκεκριμένα, οί
  τοθ ΑΣΔΗΣ, ψάχνον,τας νά βροϋν τόν «άποστάτη» πού ψήφισε
  Μιχελινάκη πρόεδρο, αρχισαν νά έκστομίζσυν υβρείς καί ά-
  πεΐλές. Θΰμα υπήρξε ό πλειοψηφίσας σύμβονλος κ. Ν. Σταμοΰ
  λος, ό οποίος νβρίστηικε καί άπειλήθηικε θρασύιτατα ενώπιον
  πολλων σνναδέλφων τον ά—ο τόν κ. Μανρογιάννη Χαράλαμ.πο.
  ΤΕΛΙΚΑ ό κ. Σταμοΰλος
  στεναχωρτ]θηικε άφάνταστα,
  . κα! μέ τό δικηο τον, άκρου τό
  σο κλονίιστηκε άπό τή γενικιή
  κατάσταση καί τή «βαρεία
  ενθύνη» πού τον έπιρρίψανε
  κα! τίς σχετικές άπειλές. ω-
  στε δέν καιμήθηικε τό βράδυ
  της Παρασκενής σπίτι τού,
  άλλά στόν «Άστέρα», δπον
  καί έργάζεται.
  Την έπαύριο τό πρωΐ καί
  μέχρι τό μεσημέρι ή κοτάστα
  νη συνεχίστηρβε.
  Συγκεχριμένα συνέβησαν τα
  εξής:
  — Ό κ. Σταματάκης Γ. πού
  εΐχε έκλεγεΐ στήν Έξελεγκ,τι-
  κή, παρουσίασε μιά εγγραφη
  παραιτήση «γιά οίκογιενιια-
  κούς λόγους» τοθ κ. Σταμού-
  λον. Την αϊτηιθ-η αυτή πρωτο-
  κόλλησε σττ) Γραμ,ματεία τού
  ΕΚΗ (άρ. πρωτ. 3)31.1.76)
  άλλά άρνηθηικε νά την καταθέ¬
  ση, ένώ —ήρε τόν άοιθμό πρωτο¬
  κολλον!!! Τελικά την κβτέθεσε
  καί μετά άπό σχετικάς διαμαρ.
  τνρίες, άφοϋ προηγουμένως,
  πιήρε τηλεφωνική έγκριοη γι'
  αύτό, αγνωστο ά—ό ττοιόν.
  (Αύτός ήταν καί ό λόγος πού
  δέν την κατέθεσε, δπως εΤιτ* ό
  'ίδιος)
  — Τό ποωτόκολλο έκλογής
  τής Διοικήσεως νάθηικε καί έ¬
  νώ ύ—οστηρ·ιζόταν κι' άττό τίς
  δύο παρατάξει ς δτι τό εΤιτε ο
  κ. Σταμοΰλος, τελικά άντβρέ-
  θηικί στό ντοσιέ τού Γραφείον
  πού καθόταν δλο τό πρωΐ ό κ.
  Σ-ταμ—άκης ό οποίος,
  ώς γνωστόν μόλις κέρδισε τό
  ΑΣΔΗΣ τίς 9 Ιδρες, τηλβφώνη
  σι στόν κ. Νομάρχη, άναγγέλ
  Αποκαλυπΐΐκές καιαγγελίες σχήν τελευταία συνεδρίαση ιού Δημ. Συμβουλίου
  0ΙΗ0Ν0ΜΙΚ0 ΣΚΟΗ
  Ο ά πό μερικούς
  Είσπράχτορες
  πού εισπρατουν
  τα Δημοτικά Τέλη
  ΣΤΟΝ Α Η Μ Ο ΗΡΟΚ ΑΕΙΟΥ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ σκάνδαλο στό Δί»μο Ηρακλείου, μέ πρωταγω-
  νιοτές μερωοούς είοηράκτορες των δτκμοτικων τελών, άηοκαλύ-
  φθηκ», κατά την συνεδρίαση τοΰ Δημοτιιθοΰ Συμβουλίου, τίΤ<; περασνιένης Παροοκευίϊς. ΣΥΓΚΒΚΡΙΜΕΙΝΑ χαταιγγέλθηχε άπό ιόν Διιιμοτικο Σύμβουλο κ. Λεμπιδάκη (τοΰ ψηφοδελτίου τού κ. Δηιμάρχου) 6η ύπαρ- χουν πολλιές φιήιικς γύιρω άπό τόν τρόπο είσίτρόίεως των δημο- τικών τελών, μέ άποτέλεομχι νά άιποκαλυφθτΐι τελικά, έπεπα άπό συνκϊ.κριΐένες έπώνυμες καταγντλίες τοΰ δηροτικοθ συν- 6ούου κ. Φαρσόρη (έταση< τοΰ ψτ>φο6ελ(τίου τού κ. Δηιμάρ-
  χου) οίκονομωαό σκώνδαλο, γιά τό άττοίο ?χει ίίδη έαβληφθεί τό
  Πειθαροακό Συρβούλιο τοΰ Δήμου. "Οιπως άναχοινώθηκε &πό
  τόν κ. Φαρσάρη ό παρανομήσας εισπράκτορος είναι ό κ. Γιάννης
  Γιακουυ,άκης.
  ΣΤΗ ΣΥΖΗΠΉΣΗ, πού ήταν &υ«λλώδτίς, έλαβαν μέρος πολλοΐ
  Δΐγμοτικοΐ Σύιμβουλοι, (Α όηοϊοι φυσικά κατέκριναν την πράξη
  κβί τόνιοαν δτι δέν φταίνε οί Εΐσπράκτορες πού παρανομοϋν σέ
  βάρος τοΰ Δήμου, άλλά τό ούσττ>υχι εΐσπράξεως των τελων, άπό
  τα όαΐοία παίρνουν ποσο~ά οί Είοτίράκτορες καί οί όποϊοι εΐσ-
  ηράτουν χρήρατα έκτός Δήιμου κβί τα παραδίδουν όιπιοαε τό &ε-
  λήσουνΙΙΙ
  Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ Σύμβουλος κ. Β. Παπαδάκης (τής άντιλιτεύ-
  οεως) κατώκρινε τόν Δήιμαρκο κ. Καρέλλη. καί τόν έχαραχτή-
  ρισε (χακως κατά την ννώμπ μας) σάν ήθικό αύτουργό.
  ΓΕΝΙΚΑ τό &έιμα πήρε διαστάοεις καί συζητήθηκαν πάρα πολΓ
  λ'ά, δπως δαι τα ποσοοτά των Ε1οιπρακ.τόρων, πού είναι δλοι κι'
  δλοι 14 άνέρχονται σέ 500 χιλιάδες τό χρόνο, δτι οί ϊοιοι διώ-
  χνουν τούς Δηιμότες πού πτνγαίνουν στό Δήιμο, 5τι τούς πηγαί-
  νσττν οπΐς _τουαλέτες καί τούς τα εΐοπράττουν γιά νά θΕωρηθίί
  έκτός Δήμοΰ~εϊοτιρ'αξη αιαΐ νά ηάρουν ποσοστά, δτι παραΰίδουν
  ε!"π (αχθέντα ποσά μετά δΐμήνο καί πλέον καί αλλα πολλά,
  «θλιβερά καί ώραία».
  ΕΠΕΙΔΗ τό θέιια είναι οοβαρώτατο καί έπειδή πιοτεύομε &τι
  κάτι άπωοδήΐτοτε δέν πάει καλά, άιπό τταλιότερίΐ, νύρω άοτώ τίς
  εΐοπτράζεις τού Δήμου, νομίζ^με δτι χρέος τού κ. Δηιμάριχου
  είναι νά προβή σέ Λμεοη καί ύιπεύθυνη άνακοίνιοση.
  Συνέβη την Κυριακή 26)1)76 στό Τυμπάκι
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΩΝ ΣΕ
  ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
  Εξεδιώχθη τό κρατικό κλιμάκιο
  λοντάς τού δτι: «Νενικήκα-
  μέν»!
  — "Ο τέως Πρβεδρος κ.
  Σταυρουλάκης δέν παρονσιά·
  σιηκε γιά νά παραδώση τα
  γραφα, βιβλία κλπ.
  — Γενικά εγινε μιά σειρά
  έ—εισοδίων καί έκτρόπων,
  —ού εΤιχαν σά στόχο νά βροΰν
  τόν «—ροδότη», παρά τό στ
  ή ψηφοφορία όρΐζεται διά τον
  νόμου μυστική καί νά τόν τι*
  μωρήσουν.
  Νσμίζαμε δτι δλα αότά,
  άλλά κυρίως οί άπειλές καί
  οί ντρ«πονκισμοί, θίγουν
  καί προσβάλουν τούς ΐδιους
  πού τα κάνουν καί έν έπεχτά-
  σει θίγουν άδίκως την αξια
  έργατ ι κή τάξη.
  θά πρέ—εί λοιπόν ό νέος
  Πρόεδρος, ό οποίος δήλωσε δ¬
  τι : «αύτά πού ϊγιναν στό
  ΕΚΗ, μόνο στό γκακστερικό
  Σιιηάγο συμβαίνουν», νά διατη
  ρήση την ψνχραιμία τού καί
  νά προσπαθήση νά μετ ο— είση,
  γιά την παραιτήση τού, τόν κ.
  Σταμοΰλο, ό οποίος κατέληξε
  νά γίνη τό έξιλαστήριο θΰ¬
  μα τής δλης αυτής θλιβερής
  καταστάσεως.
  Μόνο μέ την ένότητα θά
  μπορέση ή Έργοτική τάξη νά
  έ—16ληθή καί νά διβκδικήση
  τα δικαιώματά τη<:. "Οσο νιά αύτούς πού άνηκουν σ' αυτήν καί μέ τίς π,οάξειτ τους την έ^β&τουν, νο-μίζομε δτι δέν έ¬ χον* κανένα δικαίωμα κα! άς προσέξουν, δσο «νταή&ες» κι' άν είναι, γιατί οΰτε οί πολιτι κο! προστάτες τους, οΰτε κα- νείς άλλας άκόμη καί κρατι- κός έττίσηιμος, μπορουν νά τούς σώσονν άπό την έτπβολή τής μεγαλύτερης ποινής πού είναι ή κο-ινωνική περιφρόνιση. «ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ» ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό την σίλίία 1 βαίως πάν— ότε τόν δαβμόν τού καί τιτττικώς την ίδιότιγτα τού 'Υπαρχιΐγοΰ τής Χωροφυλακής. 2ον.—- Διατί ό ταγιματάρ- χης ΚατσΌύλης Δτιμήττριος, κα ταδΐικασθείς υπό τ ου αυτού δι¬ καστήριον είς φυλάκισιν δύο έ- τών «φιλοξενείται» έπίσης είς γραφείον τοθ Συντάγιματος Μακρυγιάννη δπου, μετά τού ανωτέρω στρατηγοΰ έδέχον-το έ- πισκέψεις καί ώργάνωναν νυγ κεντρώσεις ό—λιτών καί άξιω- ματιχών τής χωροφυλακής πρός τούς όποίους ώμίλουν υπέρ τής επταετίας καί τούς διεβεβαίω ναν δτι ταχέι»ς θά άλλάξι, ή κατάστασις. Τούτους δέ μετε- φέρατε χθές, έν δψει τής έπερω ΒαΉΤίαεις Στήν ΊΕικκλησία τής Παναγ! άς Μασταμπά, την ττεροχτμέ— Πέμτπτ% ή Κα Ντίνα Νικ. Μα κριδάκη, έβάφτισε τό χαριτω- μίνο κοριτσάκι τού κ Μίμη Χριστοβούλου τιιπογράφου καί τοΰ Εδωσε τό δνομα ' Ελένη. Σττήν άνάδο-χο καί τούς γο· κΐς, εύχομασττ νά τούς ζήση. Γ. Κ. ΣΥΜΦΩΝΑ μέ πληροφορί ες μας άπό τό Τυμπάκι, την προπερασμένη Κυριακή 25.1.76, οί κάτοικοι τής πε Ρ'οχής αναγκαστικόν νά έκ διώξονν κλιμάκιο κρατικόν ΰ~αλλήλων, μεταξύ των ο¬ ποίων κα! κά~οιος κύριος Άντωνάκος (;), οί όποϊοι ένώ τούς εΤχε γνωστοποιη- θεϊ δτι θά πάνε έκεΐ γιά «επαλήθευσε ι ς ά— αλλοτριώ σεων», κατέληξεν σέ ένέργετ- ες πού σκόττεναν ουσιαστι¬ κά σέ πραγματοποιηθή νέ- άπαλλοτριώσεων. Ο! κάτοικοι διαμαρτυρή¬ θησαν εΊτσνα καί τελικά τούς εξεδίωξαν, τονίζοντας την άντίθεση τής ενεργείας τού ανωτέρω κλιμακίον, μέ τίς δηλώσεις τοϋ κ. 'Αβέ- ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ ΑΛΚΗ Την Κυριακή 8 Φεβρουάριον στί-ς Π τό πρωΐ, θά δοθή στό «Ντορέ» μουσικύ πρωινό τού γνωστόν άπό τό τόπ ικό ραδιόφωνο Λάκη ιμιέ σκμμε- τοχή λαϊκής όρχήο-τρβς, τρα- γουδιστών καί πολλων καλλι- τιχνών. Εισιτήρ ι α άπό τό Ταμεΐο τοΰ «Ντορέ». ΕΤναι μιά εκδηλώση ι νά ύποστηριχθή πού άπό δλους. ρωφ, ό οποίος £χει δεβαιώ- σει ότι δέν πρόκειται νά γίνονν οτλλες ά—αλλοτριώ- σεις. Σ,χετική μέ τα παραπά- νω, είναι καί ή επιστολή την όποία δηιμοσιεύομε: Πρός τόν κύριον ΜΑΝΟΝ ΧΑΡΗΜ Εφημερίδα «Η ΑΛΗβΕΙΑ» Ηράκλειον 'Αγοπ—τέ Κώρΐί Χαρή. Σάς γνωρίζω δτι την —ερα σμίνη Κυριακή ήρθε στό Τν μ—άκι ινα κλΐιμάκιο άπό δυό μττχανικοϋς κλιτ., γιά νά κάνη — δπως μάς είχον πεϊ — έ- παλήθευση των άπαλλοτριώσε όν. Μέτ' έκπληξίως δμως εΐδα με τούς κρατΐικούς αύτούς ύ- παλλήλους, νά προσθέτουν- καί αλλ«ς, νέες άπαλλοτριώσεις, στί,ς παληές καί συγκεκριμένα αλλα 180 περίπου στρέιμμοτα, δοριείως τού ποταμοϋ Γεροπό· ταμος. Ή ένέρ.γειά τοκς αυτή ϋρχκ τατ σέ άντίθεση μέ τί^ ύπβ- σχέσεις τοΰ κ. Αβέρωφ πού μάς δηλωσε δτι δέν θά πάρη τό Κράτος αλλα στρέμματο). "Εμείς βεβαίως άντιδράσα- με, έξεδιώξαμε τούς παραπά- νω κυρίους καί δηλώνοιμε δτ δέν εΤιμαστε διατεθειμένοι νά πιαραχωρήσωμε αλλα στρέμμα τα. Ρωτοΰμε δέ τόν κ. Αβέρωφ νά μ&ς απαντήση γιβτί δέν τή ρι>σε την ϊπτόσχεσή τού <{ νά μάς πή, (αν συμβαίνη τό άντ! θετο), τινος ένττολές έκτελοϋ- σαν ο! παρα—άνω κύριοι, η* μή πως, Τσως, ένεργοΰσαν αύτο- βούλως; Εύχαριστώ γιά τή φιλοξε- νία, Τιιμ,πάκι 29.1.76 ΕΜΜ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΓΧΡΩΜΑΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ Στή σειρό των τακτικών έκ δηλώσεων τοΰ Σύλλογον «Λό- γος καί Τέχνη» Ηρακλείου, διοργανωνεται την προσεχιή Πόμπτη 5 Φεβροικχρίου μιά ένδιαφερουσα εκδηλώση, στήν αΐθουσα τού Σύλλογον. Πρόκειται γιά προβολή έγ- χρώμων διαφανειών τού κ. Μα νόλη Κορνάρου, μέ θέματα τταρμένα άπό τή ζωή τής Κρή της καί κυρίως τής ύπαίθρου Ή άφήιγηση είναι τής δ Φω- φώς Φερετζάκη. "Ωρα τής εκδηλώσεως 8. 30' μ,μ. ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό την σιλίδα 1 θά πρέπει αμως, ηαράλληλα, καί τα αρμοδία κρατίκά ύρ- γανα νά δείχνουν έλαστιιοόαητα καί κατανοήση, ιδίως δταν πρό- κειταΐ γιά μικροεπαΎγελιιατίες καί νά νιΐ| ωτάνουν στά άκρα, πρός πλήρη δόξαν τής φορομπιχ-ηκ.η<; πολιτικής. Δέν είναι δηλαδή οωοαό νά είναι τόσον αύοτΐνρο· οί όιρμο- διοι των 'Εφοριών καί των αλλων σχετικών ύηηρεοιών καϊ νά φτάνουν στά άκρα, στϊς καταοκέοεις καί στά αλλα έΐ^ναγκαστι- κά μέτρα, ηροκειμένου νά είσπράζουν άπό £ναν μικιροεηαγγβλ- ματία 2να ποσόν π.χ. 10.000 δραχμών, δταν είναι γνωστό δτι πολλοΐ άπό τούς κεφαλαιοκράτες τοϋ τόπου χρ««κηοΰν ηολύ ιβ- γαλλίτερα ποοά. 'Βιοφράζοιμε, τέλος, την βύιχΐι δπως οί άρμόδιοι σέ περιπτώ- οεις νπκρων όφειλών, (6πως τό παραβεγυα των 10 χιλιοδων δραχμών πού άναφέραμε ηαραπάνω τα κάμουν δεχτό τό σύ- στττμα των δόσεων καί νά μην φτάνουν στά δκρα, άλλά νά δέ- χωνται τίς 3 η 4 χιλιάδες τοΰ όψειλέτου, πού μέ τόσο κόπο, τόσες θυσΐες καί τόσο βάοανα, κατώρθωσε νά μαζεφη, τίς ού- σκολ«ς μέρες πού πειρνοΰμ« δλοι καί κυρίως, ή μιχρομεσαία τά¬ ξη των εργαζομένων καί των μικροβπαγγελματιων. ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΑΙΑ ΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ τής «Ό λιιμπιακής», είχον τό πρωΐ τής περασμένης Παρασκευ- ής, μιά εύχάριστη ϊκπλη- ξη: Πήραν δώρο ίνα βιβλίο λογοτίχνικό, προσψορά τής Έβνικής Έταιρείας Έλλή- νων Λογοτεχνών, με την εύ¬ καιρία των έγκαινίων τής Εκθέσεως Λογοτεχνικοΰ Β ι βλίου, στό «Πνευματικό Κέν τρο Αθηνών», που είναι ά- ■ίί ΖΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΑΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΙΚΛΙΟβΗΚΕ Ο ΜΗΝΥΤΗΣ κ. Λ. ΞΥΡΙΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος τής Νεολαίας τής ΕΚΝΔ) ΚΑΙ ΛΙΚΛΣΤΝΚΓ Ο ΔΙΕΥΟΥΙΜΤΗΣ ΜΑΙ (Γιά την απαντήση τού σέ δυσφημιστικό δημοσίιυμο ) Μετά την άπόφαση άσκήθη- Τό Τριιμελές Πλημ,μιλιειοδι- κεϊο Ήρβκλείου δέχτηκε τή μή νυση πού είχε υποβάλλει ό δι κτιγόρος καί Πρόεδρος τής Νεολαίας τής ΕΚΝΔ κ. Δ. Ξμριτάκτες, κατά τού διευθυντή μας καί τόν δίκασε σέ. φυλά- κιστ) 5 μηνών (ζή^ηοτ έφέσι- μο ττοινή) καί ήθική άποζηιμίω ση 200 χιλιάδες μεταλλικές Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΣΚΟΥΛΙΚΛΡΗ τήισεώς μόν, έν πανικώ είς τάς φυλακάς. 3ον.— Διατί εγένοντο αί 2- ρευναι είς τα δωμάτια των ά- πριλιανών κορυφαίων τής χούν τας, μηπως διότι έν—οπίϊβη δίκτυον έπαφής των έκτός των φυλακών μέ ατομα τ| μέ δυνά¬ μεις τοΰ εσωτερικόν κα! έξωτε ρικοΰ. Καί διατί δέν μετεφέρ- θησαν είς επαρχιακάς Φυλα¬ κάς διά νά αποφευχθή τό ένδε χόμενον των έπαφών αυτών; 4ον.— "Εχουν άραγε καμ- ιμιά σχέσι τα ανωτέρω γε- γονοτα των φυλακών Κορυδαλ Ι λοΰ μέ την υπο τον Κου Γκίκα τοποθέτησιν τον τέως ϋ- παστπστοΰ τοθ Ααδά όχττυνό- ιμου Τσαγκανη Νικολάου ώς δι θ'κητοθ τον Αστυνομικον Τμή ματος Κορυδαλλοΰ; 5ον.— Διετάχθη έξέτασις διά την διαρροήν εγγράφων τής Γενικής καί Έθνικής Α¬ σφαλείας καί την χρησιμοποιή σιν των είς την δίκην τής Χαλ κίδος καί εάν ναί, ποίον τό πό ριο-μα καί ποία ή τιμωρ!α των ένόχων; Αθήναι 23 12 1976 Ό έ-ερωτών Βονλεντής ΚΩΝ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Βουλευτής Ηρακλειον ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό την σελίδβ 1 Μάνου Χαρή, τοΰ οποίον μάλι στα ,μηνντής εΐσασταν σεΐς ό ΐδιος, προκίΐμένου νά έξασφα λίσετε ίνα ραντεβοΰ ωρισμέ¬ νων έξογωγέων κατά τό διά- στημα τής παντοδυναμίας σας, μέ τόν άντιπρόεδρον τή>ς
  δικτατορικώς κυβερνήσεως Μα
  κοορέζον, διά νά συζητήκτουν
  θέματα τής τάξεως των, ύ·
  σπράξοτε άπό τούς έξαγω-
  γεΐς ίνα ποσόν περίπου 120
  χιλιάδων δραχιμών, άντ! τοϋ
  συμφωνηθέντος, δπως σεϊς τού
  λάχιστον ίσχυρίσθηιτε, ιτοσοθ
  -των 200 χιλιάδων δραχιμών.
  Μ«ταξύ των μαρτύρων κβοτΐ)
  γορίας, οΐτινες επρόκειτο νά
  καταθέσουν εναντίον σ«ς, ή-
  μουν καί έγώ, όστις καί εΐχα
  παραδώση είς τό Δικαστήριον
  κατά την προαναφερομένην ε¬
  ναντίον τοΰ Μάνου Χαρή δί¬
  κην, μαγνητοφων—μένην ταινί-
  β.ν, άλλά «αί ίδιόχβιρον σημεί
  ωμά σας, βάσει των οποίων
  καί εζητήθη ή δίωξίς σας.
  Λαβών την συνημένην έν
  φυτοτυπία ύπ' αριθ. 8298
  κλήσιν τής 24.11.75 προσήλ
  θα είς τό Δικαστήριον, την
  πρωΐαν τής 22.1.76 ίνα κατα
  θέσω. Πλήν δμως άναγνώσας
  τό έξωθι τής αιθούσης των Δι
  καστηρίων πινάκιον, δέν άνέ-
  γροιφεν τό δνομά σας. Μετέ¬
  βην τότε είς τό Τμήΐμα Προσδι
  ορισμοΰ καί ηρώτησα την άρ
  μοδίαν ΰπάλληλον αν Α δίκη
  κάτβ τοθ κ. Γραμματικάκη θά
  γίνη, καί Ελαβον την άπάνττ)·
  σιν δτι ή δίκη σας δέν θά έκδι
  κασθή καθ* δσον εϊχοττε ασκή¬
  ση ανακοπήν λόγω κοκής κλη-
  τεύσεως.
  Κατόπιν των ανωτέρω, σάς
  έρωτώ κύριε Γραμιματικάκη:
  Σί πο·ίονς άρ-μόζει ό ύβρΐ'
  στικός τίτλος τού «άφελοΰς»,
  τόν οποίον τόσον άδιάντροπο:
  άποδίδειτε είς τούς παράγον-
  τας τής εναντίον σβις βίκης
  καί είς δλους τούς "Ηρακλειω
  τας, οί όποϊοι προσήλθον είς
  τό Δικαστήριον ττροκετμενον
  νά παρακολουθήθΌυν την δί¬
  κην καί νά ό—ολαύσον» την χά
  ράν της βεβαίας καταδίκτκ
  σας;
  Καιρός είναι κύριε Γραμμα
  τικάκη νά συνέλθετε, τούτο δλ
  λωστε επιβάλη καί ή ηλικία,
  καί τα α—τρ α μαλλιά σας τα
  όποία έπικαλεϊσθε οσάκις εύρε
  θεΐτε είς δύσκολον θέσιν.
  "Αν ό τίτλος των άφελών
  άρμόζει σέ μερικούς Ήρακλει-
  ώτας, άρμόζει κατά την γνώ¬
  μην μου σέ δσους διββάζονν
  την έφηιμερίδα σας «Μβσόγει·
  ος», διά τής οποίας συχνά
  τούς ΰβρίζ—ε, τούς έμπαίζιτ*
  καί τούς κατηγορεΐτε.
  Καιρός εΤνκαι κύριε Γραμμα·
  τικάκη νά παύσετε νά έμφανί·
  ζετε άπό των στηλών τής έφη
  μερίδος σας τόν εαυτόν σας
  καί τόν συνοδη—όρον σας Κων
  σταντόπουλον ώς τάς μονάς
  ηθικάς άτξίσς είς την 'Ελλάβα.
  Καιρός είναι τέλος, κύρκ
  Γραμματικάκη νά αφήση ε
  τούς δύσμοιρους Ήρακλειώπες
  κ*5 λοιπούς "Ελληνες γιά
  νά ίδουν πως θά έξέλβουν άπό
  τό βάραθρο είς τό οποίον τούς
  κατοοκριμνήσατε σεΐς καί ο!
  συνοδη—όροι σας μέ τάς θεω¬
  ρίας καί τάς πράξεις σας.
  Ήρ,άκλειο 31.1.76
  Μβτά τιμής
  ΑΝΤΏΝΗΣ Ι. ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ
  ΑΓΟΝίΣΤίΣ ΚΑΙ ΒΑΙΕΙΣ
  Μέ την εύκαιρία τής £ναφ-
  ξης των συνο,μιλιών γιά τίς
  Βάσει ς, τό Παράρτινμα 'Η-
  ρακλείον τής Πβνελλή-
  νιας 'ΊΕνωσης 'Αγωνιστων
  'Εβνικής Άντίβ-τασης Άποφα-
  σίζει όμόφωνα νά ζηιτήση ά-
  πιό την Κυβερνήτη νά λάβ»)
  ύ-' 6ψη της την θελήση τοθ
  Έλλην ι κου Λαοΰ κβί είδικά
  τού Κ.ιχντικοΟ Λαοΰ πού εΤ·
  ναι: «"Εξω οί ξένες Βάσεις
  όπρό την Κρήτη καί την "Ελλά-
  Ή 'Εθνική Άντίσταση γνω-
  ρίζει τούς κινβύνους πού δια¬
  τρίβει ό 'Ελληνικός Λαός κα-
  θιμερινά άπό την υπάρξη καί
  δι·ατήριιση των Άμερικανονα-
  τοϊιοών Βάσεων στόν τόπο μας
  κα! θά έντείντ) την δραστη-
  αιότητά της καί τόν άγώνα
  τ»»ς μέχρι τής τελικής άπομά
  κρυνσης των Βάσεων θανατον
  άπό την Πατρίδα (ΐας.
  Ηράκλειον 30.1.76
  Μιχάλης Σαμαρίτης
  Βασίλης Κωνιός
  Έμμ. Μηλιαράς
  Γεώργ. Κουντά—ς
  Γβώργ. Δαφέρμος
  ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΖΤΙΚΟ
  ΙΥΝΕΧΕΙΑ άπό την σιλίδα 1
  Κρήτης, έχω ύποστεΐ πολλα-
  πλές καί πολύμορφες θυσίες.
  Μέσα σ' αύτές τοποθετοΰνται
  πολλά προσωπικά καί οίκογι-
  νβιακά μόν δράματα. Άνβξάρ
  τητα δμως άπό τίς θυσίες καί
  τό σκόπιιμα «ατοχτικενασ'μένο
  όλικό πού βρίσκεται στόν όγ-
  Νθδέστατο φάκελλο «αάντεθνι-
  ικής» δήθεν δράσεώς μόν, πού
  2χβτε στήν ΥΠΕΑ καί στήν
  Γβντκή Άσφάλεια, δέν επαψα
  οίττε θά πάψω νά άγωνίζου-
  μαι γιά την Κρήτη. Γι' αύτό ά¬
  μεσος μετά την άπνλευθέρω»
  ση τής πατρίδος μας άπό την
  ξενόδουλη χούντα α—ευθννθη-
  κα προφορικά καί εγγράφως
  στούς ύττευθύνονς πολιτικούς,
  κυβειρντττικούς κα! κρατικούς
  φορεΐς, τονίζοντάς τους τούς
  κινδύνονς πού πιριζώνο-υν την
  (Συνεχίζ—αι)
  δραχμές (ϋση ζιγτττσε ό μηνυ-
  τής).
  Τό δηιμοσίευμα πού καταχω
  ρήβηκε στήν «Πατρίδα» άπό
  τή Νεολαία τής ΕΚΝΔ σάν α¬
  παντήση σέ δικό μας δηιμοσίιυ
  μο γιά τή διά—ταση τής ΕΚ¬
  ΝΔ, κρίθηικε σάν δυσφηιμιστι-
  ΝΟ (εμείς δέν ύποβάλλαμε μή·
  νυση γι' αύτό) άλλά δέν θεω-
  ρήθηικε δτι συντάκτηις τον ή-
  ταν ό κ. Ξυριτάκης, ό οποίος
  δέχιτηχε δτι ήταν απλώς είση-
  γητής· Άντίθετα ή απαντήση
  ή δική μας θεωρηθηικε ύβ-ρι-
  στιικ,ή κοί έπιβλήθηκε ή τταρα-
  πάνω ποινή.
  Ό διεοθκντής μας δέν πα-
  ραστάθηικε μέ δικηγόρους (ττ«
  ρά τό δτι προσφερθηικαν) οϋ-
  τε καί προέτεινε μώρτυρες,
  γιατί δπως δήλωσε δέν νόμιζε
  δτι ή δίκη όξιζε νβ άντιμετω-
  πισθή, οϋτε κα! πίστευε νά
  γίνη, επειτα άπό την ττρόσφα
  τη διακηρύξη τής ΒΚΝΔ περί
  ένότητας των ΔηιμΛκρατικων
  Δυνάμεων.
  Μέ την εύκαιρία ύπογραμ
  μίζομε καί πάλι δτι δέν ί—ήρ
  χε καμμιά πρόθεση γιά την
  πράξη πού κατΐ)γορηθήκαμε,
  άλλά απλώς ήταν μιά αμννα
  σέ μιά έ-ίθεση, γιά την όποία
  κι' εμείς θά μπορούσαμε νά κά
  νωμε μηνώσεις, άλλα πιστεύο-
  με δτι ό ρόλος αΰτός δέν άνη
  κει σέ δημοσία πρόσωπα, πού
  ύττηρετ.οΰν άπό όποιαδήποτε
  θέση τή Δη,μοκρατία.
  Τέλος εόχαριστοΰμε δλους
  τούς παράγοντες τής δίκης,
  (μηδέ τού μηνντή έξαιρονμέ-
  νου, τόν όποΐο τμμοθμε σάν ά-
  γωνιστή), γιά την 6ψογη δια-
  δικασία Ή Δημοκρατία γιά
  νά νικήση, χρειάζεται καί τιμή
  ματα!
  Ελικρινά ιμάνο λυπούμαστε
  τηού τα πρόσφατα γεγονότα
  |ΐάς δικαίωσαν στά δσα εΤχαμε
  γρίάψει καί τα όποϊα άποτέλε
  σαν την άρχική άφορμή τής
  καταδίικιτνς μας.
  φιερωμένη στή Μαρία Π.
  Ράλλη.
  ΕΝΑΣ άπό τούς τυχερονς
  έπιβάτες ήταν καί ό διεν-
  θυντής μας, ό οποίος συνΐ·
  ταξε είδική επιστολή γιά
  την ώραία αύτη πρωτοβου-
  λία, στήν όποία άναφέρθη-
  κε στή σύαπτωση νά ίΤνοι
  μαζ! μέ την τιμωιμένη καί
  άλησμόνητη Μαρία Ράλλη,
  στήν Έπιτροπή Προβολής
  τού Έλληνικοΰ Βιβλίον, 6-
  ταν πρωτάρχισε ή ώραία
  αύτη προσπαθεία, τα Χρι-
  στούγεννα τού 1*63, όπό
  τούς 'Έλληνες Έκδοτες, τβ
  Λογοτεχνικά Σωματτΐα καί
  τα Ύπουργεϊα Παιδείος καί
  Προεδρίας.
  ΤΗΝ όργανωτική εύθύνη
  τής κινήσεως αυτής, εΐχε ό
  διενβνντής μ<ας μέχρι χαί τό 1966, γεγονός πού ό—ο- τελεί ίνα πρόσθετο λόγο νά ϊχη μιά ίδιαίτερη εύαισθη- σία στά θέματα τον βιβλί¬ ον καί τής —ροβολής τον. ΕΚΤΟΣ δμως αυτόν νομί ζομε δτι κάθε προσπαθήσ πού σννδέεται μέ την διάδο ση τοθ Βιβλίον «αί των πνευματικόν δηΐμιονργών τού, είναι έπαινττή καί σκό πιμη, γιατί ή κυκλοφορία τού Βιβλίον σέ κάθε τόπο, είναι ό δείχτης τοΰ πνευμα¬ τικόν επίπεδον τού Λαόν πού τόν κατοικΐϊ. ΣΥΓΧΑΙΡΟΜΕ λοιπόν ό- λοψυχα τούς όργανωτές τής Εκθέσεως καί προτείνομι τόσο στήν Έθνική Έται· ρεία Έλλήνων Λογοτεχνών, δσο καί στήν Όμοοττονδία των Έκδοτών — Βιβλιοπ» λών, πού τόσο εχει έπίσης προσφέρει στόν τομέα' τής προβολής τον Βιβλίον, νά ίπεκτείνουν τόν ώραίο ?ε- σμό των Έκθεσεων καί στόν Έπαοχιακό χώρο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ θά 6αη- θούσαμε καί θά σννδράμα- μι μιά τέτοια περίπτΜΓη στό Ήράκλειο, πού σνμπί- πτει νά είναι καί <μεγάλη πόλη καί πατρίδα πολλών πνενματικών δημιονργύν. -ΙΧλΖΕΤΑ! Ο Η. ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΑ ΤΙ! ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Στ.ς 18 Μαρτίου δ.κάζετα. στό Τρ,μελές Πλημμελε.οδ.κεΐο Ηρακλείου ο κ. Νϊκος Μεταξάς γ,ά την ύττόθεση των άρχαίοαν πού βρέθηκαν στό ξενοδοχεΐο τού «Κρέτα Μάρις», ττού είκονιίζετα. στή ψωτογραφία. Είκονίζονται άκόμη, τρία βοχπκά πρό¬ σωπα τής υποθέσεως: ό κ. Νΐκος Κουντάκης, πού Ιδε.ξε πρώται στό δ.ευθυντή μας καί έν συνζχύα παρέδωσε στόν κ. Είσαγγελέα μέρος των άρχαίων τού «Κρέτα Μάρ.ς» ό κατηγορούμενος κ. Ν. Μεταξάς, δ.εθνώς γν£0—ός γ.ά τή δράση τού γύρω σπό άρχαιότητες, καί ό Νομάρχης Ηρακλείου κ. Μπΐσιας, πού κατά τόν κ. Μί- νωα Παπουτσάκη, απεκάλυψε την είδηση περί άρχαίων άντικειμένων πού βρήκε ό κ. Μεταξάς. Πολλά λέγονται γύρω απ6 τήν πολυθρύλητη αυτή δπόθεση, άλλά θά ξεκαθαριστοθν —ήν προσέχη δίκη.