98452

Αριθμός τεύχους

36

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

9/2/1976

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς σ' αυτόν, πού πρΐν μΐ χώμα,
  Τοϋ φραξουν οί άλλοι τό στόμα, προλάβη
  νά πεϊ έστω καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΖ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Ε8Δ0ΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διευθ-νίπβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΙΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ 1976
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφβΐα: ΜαρσγΜ&ργτι 0
  (Πλατεία Άρκαδϊου)
  Τηλ.: 280.291
  Χρονος 1ος 'Αοιθ. Φύλλου 36
  Τιμή φύλλον βρχ. 9
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χωρις φοβο καί ηα·6ς
  ΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΧΟΑΙΑ
  ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΗ ΣΤΟ Ε.Κ.Η.;
  ΤΟ ΕΡΩΤΤΓνΓΛ ηού γεννδται αύτη τή οΐιγιιή, ύ·ρω από
  Τήν άιπα( ·άόεχτη χατάοταση ηού δηίμιουργήθηικε στήν Έ,ογα'π-
  «ή Τάί,ΐ), είναι: «Ή θά -ίνη στό Ε.Κ.ΙΙ »
  Ό ΠρύΓΟρος ηού ίκλέ^τηκε 4πό τίς άρχαιρεοίες κ.
  Ηρακλϊίς ΜαχελινόΚΓκ;, θεωρήθιηικε άιπαράΰεχτος, "ευθύς μετά
  φ ίκλογϊΊ τού ΟΙ 9 τού ΑΣΔΗΣ τοθ £οτειαν έί,ώδωω καί
  τοθ ίθεσαν θύμα άροεως τής έρπνοτοσύντις. 'Εκχϊνος, μέ τή
  σειρά τού τούς Εστειλε αλλο έξώ&ωοο καί άνπχρούβι τίς θ£-
  οβις τους. Προχθές οί 9 τοΰ ΑΣΔΗΣ ουνήλθαν ξανά καί έ-
  ξέλεξαν νέο Πρόβδρο τόν χ. ΝεοοΜχτμίδη. Σήμερα __ κατά
  τίς πληροφορίες μας — ό κ. Μιχελινάκης «ηαφευγει οτή Δι-
  καιοσύνη, γιά διορισμό προσωρινήν; διοικήσεως, ιμέ τή μορφή
  τής συιμπληρώοεως τοΰ Διοβιητϊκοΰ Συ,μβαυλίου τοϋ Ε.Κ.Η.
  Νομίζοιμε δτα άφοθ τα πράγματα &ρβασαν α' αύτό τό σηρεΐο,
  μέ την παρέίμβαοη έζωουν&καλιοτιχών ΐΐαραγόντων, όπως ύ-
  ποστΐίρίζουν καί οί δυό πλευρες, ό ρόνος τρόπος γιά να, λυ-
  θοϋν οί διαφοράς, είναι ή διχαστική όδός.
  Καί μάλιστα θά ΐτρ&πει ή λύση νά δοθή δσο νίνεται συντομώ-
  τερα, γιατί ή τραγελαφική χατάιοταση τί>ς οτνγιμής, νά παρου-
  ίΤΐάζίται τό Ε.Κ.Η., μ£ δυό Προέιδρους, είναι καί άηαράοεχτη
  κοί άνησυλητωοή, άλλά χυρίως ασύιμφορη γιά την τίμαα 'Εργα-
  τνκΐή Τάξη, ή όποία αυτή την ώρα ζημιώνεται άφάνταοτα.
  ΑΡΔΑΧΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΪ ΘΩΜΑΣ
  ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΟ θέμα άνάμεσα στίς σχέοεις τοΰ οίκιαμοθ Άρ
  δοχτια καί τού χωρίου "Ανιος &ηιας, (οτήν Κοινότητα τοΰ ό-
  ποίου όινήκβΐ ό πρώτας), προάκυψε πρόοφατα, μέ άφορμή τίς
  κατολαοθήοεις ηού άπειλοΰν τή ζωή των Άιροαχτιανων.
  'Οττωσδήηοτε θά ηρέ—εί, καί μάλιοτα τό συντομώτ«οο, νά
  οί κάτοικοι τοϋ ο~κτμιοϋ Άρδάχττια, πολλών α-
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελ ί δα 4
  ^ ^^— ^ ™™ ^ ^^— ^^^ ^ ^ ^ ^— ν- ^ι^ ■■ ε*ι εει ^π~
  ΘΡΑ2ΥΤΑΤΑ
  ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
  ΑΠΕΙΛΗΘΗΚΕ
  ΚΑΙ ΕΞΥΒΡΙΣΤΗΚΕ
  0
  Ο βΙΕΥΘΥΙΪΤΗΣ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  ΑΠΟ ΙβΙΟΚΤΗΤΗ ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
  Ό|Κοκολάκης συνελήφθη καί 9ά δικαστή ίσως σιίμερα
  ιιι—ΜΜ-Μ.^_-ΜΜΜΜΜ^—Μ,.. ΠΓΜΗΜ1ΓΓ ,
  %*
  Ι ΔΡΑΣΤΗΣ
  ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ
  ©ΒΑΣΥΤΑΤΗ ο—£ΐλή. έξύβριση κλπ δέχτηκε προχβές, ΣόΛ
  *«το ό διευθυντής μας, κατά τή διάρκεια ενασκήσει τοΰ δη-
  μοσιογροίφικοΰ τού κ.α0ι>κοντσς. Α—5 τόν Ιβιοχτηση τού έιτί
  τής όδοΰ "Εβανς 16 Σφαφισττφίου Γεώργ ι ο Κοκολάκη.
  Ο ΔΙΕΥΟΥΝΤΗΣ μας εΐχν έττισκεφθεϊ -τό ι—άγχιο Σψαιρι-
  οτήριο τού Κοκολάκη (Εναντι έστιατορίου «Ί«*νία») γά νά
  διοχτ-ταυρώαη την πληροφορίαι -ου εΐχε, δτι στό έν λόγω Σφαι
  ριστήριο ϊτγαιζαν χαρτιό;, ττοδοσφοιράκια καί οΐλλα —«ιγνίδια
  άνηλικοι.
  ΜΟΛΙΙ ό ίδιοιιττντης τού Σφαιοιστηρίου Κοκολάκη* άντιλή-
  Φβι>κε τό διευβυντή μας μας, τοΰ *·*<■· * - "ό· ΤθΟ ΟΓΤΓΟΟ·~ήθΓΤ) τή (ΜιΧ*·»" * ·♦ -1 ~~" —■■ ' ευθυντής μας πήηη στό Α' ,Αστυνομικό Τιμήμα κα( ματά την ύ-οοολή τψί μηνύσχος, ό Κοκολάκης συνελήφθη καί κλιί—ηκ* στά Μραττιτήρια τού Τμτγμοτος Μεταγωγών-. Άργά τό 6ράΒΜ ύΛ^γφψχ ατόν κ. ΕΙσαγγίλέα ό όττοΐος τόν οφηο-ί έλίύθίρο άψοϋ Α κατηγορούμ€νος έγγυηβηκΐ δτι θά ττ<χρουσιασθη σήιμε- ρα γΊ>α να δικοχττή.
  Μιά τταρέα νεαρ&ν ττού ετταιζο
  κολάκτ), την ήμέρ
  ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΣΜΙΓΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΔΙΟΞΕΙΣ ΜΑΣ..
  ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ "ΑΛΕ
  ΧΕΙΡΟΤΟΝΕΙΤΑΙ ΠΑΙ
  Ο ΓΙΟΡΓΗΣ ΧΙΟΤΑΚΗΣ - ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛ
  ΣΑ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΑΙΣΘΑΝΟΤΑΝ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ
  "ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΜΙΛ ΜΕΡΑ ΤΑΥΡΟΙ
  ΠΑΡΑ ΛΕΚΑ ΧΡΟΙΜΙΑ ΒΟΛΙ,,
  γ'Αδελφέ καί Συμ
  ττορβυομκνβ Μάνο Χαρή,
  Παρακολουθή τούς άγώνες
  Σου καϊ σνμμερίζομαι τίς ά-
  γωνίες Σου. Ξέρ« ά-* αυτά.
  Καί ξέρω ιτοσο ή άλήθεια, δ-
  τρ«ς λές, ε;Τναι μαλώτρα ..
  Προτίμησίς Βρόμο σκληρό
  καί τό τέλος — έγώ γιβ τό
  δικό μου τέλος τό γν«ρίζ« —
  εΐνοΜ μ·νο ό Σταύρος.
  ΓΙροττίιμηοχς νά εΤσαι, οττως
  λέχι καί 6 Καζαντζάκης Σου.
  /μίσ μερά ταΰρος τταρά δέκα
  βοδι.
  Χρέος μ€γ<χλο. Κοί 6αφύ. θά τό αντίξουμε Άδελψέ; Πρί—ιι.... 'Εδώ δέν πράκειται πιά γιά Χουντικούς <( 'Αντιστασιακούς. "ιΒγιντί ή χώρα τούτη ξεχαρβά λ«μα σέ καθενός τό μναλό. Κά —ου θά πάη Κάπου θα βγή... Δίττλα Σου 'Αοελφέ! Γιά τούς «ΟΥΡΑΝΟΥΣ» Καί τούς «ΝΒΟΥΣ ΑΝ· ΘΡΛΠΟΥΣ». ΓΡΗΓ ΜΙΧΑΑΟΓΤΟΥΑΟΣ 28.1.76 ΜΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ή εφημερίδα «ιας όναγγιέλλει σημερα μιά έντι—ωσιο»ή καί ένδιαφερουσα εΐδηση: Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ μας κ. Γιώργης Χι«τθίκης, χειοοτονεΐται ίντός ολίγοι» Παπάς! .. Ο ΧΙΩΤΑΚΗΣ, τού ό—οί ου τα κχίιμονα στήν «Άλήβιιοτ», γύ ρω άπό θρησΊΐευτικα, ·οοινωνικά καί αλλβ θέματα, έ*χουν προ- γματικα έντυπΐΛτιοβΓει, είναι ϊνας γνησιος Κ<>ητικός, Ενός α-
  οΛΐμβΚαστος Σψακιανός, Ενας άπλος &νβρωπτος, μιά βνβιαφέ-
  ροοσα λαϊκη προσ<ύΐπι«οτητα, μέ βαθειά Χριστιανική πίστη καί αδολα αΐσθηματα. ΕΙΝΑΙ άκόμη, κβτά την τα—εινή μας γνώμη, Ινας ιτροικι- σρένος ^ιέ -λούσια αίσθτιμοττα Άνβρ«ττιάς κβ! Άγώτ—ς Χρι· οτιανός, πού έ—διώκίΐ μέ εβαβε τραητο νά σ«μβαΤ(η, μ2 τίς'δυ- ναμος τού, σέ δ,τι κχ*λό γιά τόν ατγωνιζόμενο ανθρωπο, —ού νηπά νά άττοδείξη σττΥ» πράξις δτι οκσθονβτοι την καθ* (Ικόνα Ομοίωση τού μέ τόν Χριστό. Η ΑΠΟΦΑΣΗ τού, την όποία μάς έμπιστεύτηκβ (καί νβιώ- Θΐ4μ« ΰητϊρηφάνιια πού ζήτηοχ καί τη γνώμη μβς) «Τναι άιπόφα ση μέ Ιδιαΐτερη σημασία. Κι' αύτό γιατί, ο—& δσο ιΐμβκτ« σέ βέση νά γν»ρίζϋΐμϊ, είναι απαλλαγιμένη άπό κάθε σκοπιμο- τητα καί είναι όχαμη, γιά μάς, <μιά πρώξη β*—ίας. Ο ΧΙΛΤΑΚΗΧ, δέχτηκχ νά υπήρβτηση κα! τι—ικά την 'Εκ- κλτκτίβ τής Κρήτης, σέ Ινα άπό,μ«ρο μέρος τού Μηοιοδ, στό μιιφό χιοριό Άγία Ρουμέλη> πού «Τναι ό —όρος τού γνωστόν
  Φαραγγιοΰ της Σαμαριάς, στό Λιβυκιό Πέλαγος,
  Σ' ΑΥΤΟ τό ό—όκοοιμο μπρός ττού τό χχψώνα κυρ!»ς ο!
  ανβρωπτοι είναι «ιμακρυά καί άπό τό θεό» ό Γιώργης Χιοτά-
  ΜΚ ό—οφαβΊθΐ νά τταη καί νά γίνη ό σύνδβσμος των Άγιο-
  ρουμελιωτών μέ τόν Θεο
  ΣΤΟ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ αύτό τιμί,μα τής Κρήτης ό συνεργά¬
  την* τής εφημερίδας μας κα( καλός φίλος, Γιώργης Χιντά¬
  κης, θά γίνη ό έκ—ρόσ<οητος της 'Εικκλησίας καί θά συνεχίση «ά μάχβτ αι άπό εν α ι—ίύθυνο ποστο γιά την επ ικράτηκπ) τού Καλοΰ, γιά την 'Αγα—η, γιά την Ερτν% γιά την Άλήβεια. ΠΑΡΑΚΑΤΩ δημοσιεύομΕ μερικύ άποσ—άσιματα άπό τό σχε τΐΝβ γράμμα πού μάς έβττειλε ό σννεργώτης μΐας, ά—ό τα ο- ηοϊα οί άναγν»στ«ς μας θά καταλάβουν πο·λύ πνρισσοτερα, αηό έΜεϊνβ πού εμείς δέν μποροϋμε νά τούς Άγβ—ντέ μου Μανολη Ι ΣοΟ γράψω μέ χαρα καί σέ χαιριτώ μέ ΑΓΑΠΗ. θιωρώ καθήκον μου νά σοΰ γναρίσ» ίνα παράξενο ΐο-ως... .. Παρα τα δσα σνμβαί- νούν στήν ΕΚΚΛΗΣΙΑ, μέ τίς μόν δυνάμεις άηοφασί βαια ώ—άρχομί καί δέν μάς ο—»τΒλ«ιώσονν. "Οπως θ&χχις άντιληψθη δλοι οί Ιερεΐς τής 'Ετταρχίβς είναι συμ—αραστά- τβς σου καί πρέ—«ι νά δώσης (οΊαΙτφη σημασία στό γχγο- ΕΡΓΑΤΙΚΗ... ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕΣΧΗ ζα νά ένταχθω καί νά πολεμη σα. "Αν τελικά αύτό γίνη» θέ- Λο νά πισττύης στην άταλάν τειτττ) γοορμμη μου κβ! νά μέ δοηθήκττνς, δττως κα( έγώ. ... Θέλη νά μελβτή—ες τό &>
  νοιγιμα μιάς στηλης «Η ΦΩ-
  ΜΗ ΤΉΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ1», αν βέ
  ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΧΑΝΙΠΝ
  ΑΝΙΚΑΛΕΣΕ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΙΊΜΗΝΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΑΙΕΥθΥΝΤΗΜΑΣ
  ΚΑΤΕΒΑΛΛΕ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
  Ο ΑΡΧΐεΠΙΣΚΟΠΟΣ Κρή¬
  της κ. Ευγένιος ΗΌλλιδάιιης,
  άνεκάλβ—, μέ «Ιδικό ττληρε-
  ξοΰσιο, αν» &ρ«ν, στό 'Εφε-
  τι!ο ΧαΐΜ'ων, τή μήνυση τού κα
  τα τού δκυθυντη ττκ έψημβρί
  δ«ς μας.
  "Ονος είναι γνωο-τό. ό Κρη
  •"Κ Εύγένιος ι1(χ« μητννοχι τόν
  δι«Α«ντή μας γιά συκοψαντι-
  "ή δυσφήμ*ση κα! έξύβριση
  διά τοΰ Τύπβυ. Γιά τό ιτρωτρ
  Οίκημα ό κατηγοροάμενος ρΤ-
  X*
  άβΜοβτϊ ΤΓ<χμψηφ€ί άττό τό τρκμ«λές Πληιμμελειοδικοο Ή Ρ«κΑ«Ιβυ. Γιά τό δΐώτιοο, ττκ έί6ί δι*άστη« κατά καί γι' αύτό έπρό «ιτο νά δικαστή κατόπιν έφέ °*ώς τού, στίς 4 Φεβρουαρίου <ηό 'Εφ—άο Χανίων. "Ε—ίντα ά—ό την άνάκληοη ^0 μην«τή, ϊπαυσί όριστικά ^ ικραιτέρω δίωξη κατά τοθ δι«*Λ»τη μας. Ό μ»ρντής μ«τά την άνάκλη νη ηού ίκοΐντ, έ-λήρωοχ καί δλ« τα ίξοδα τής δίκίΐς. Τώρα ττού ή δλη ύποθηπ} £- !<**'<« όρκττικά, ό διειΛυ—ής Ι"ΐς κάνχι ϋντολώς αύτοβού- ^ τή* ιταροαοάτω δήλωση: «*0ν»ι, έχβροί τής 'Εκ- "ληαίας καί τού ΐδιου τοθ Προκαθηιμένου της, τό» ιΤ- χαν τταρασύρι, νά μέ μηνύ- <"> (πράγμα πού ϊγιν* Υ·ά
  ■"Ρώτη Φορά στά 'Εκχληο-ια
  ~'«ά Δικαβτηριακά χρονι·
  «α), δέν κατάφεραν, στή 8«ύ
  τ«ρη φάση τής δίκης μου,
  νά τόν παρασύρονν στό ΐδιο
  άττότττ,μο:. Αύτό «Τναι εύχάρι
  στο. Καί δβίχνει δτι στίς
  δυνάιμ«ις τοΰ κακοΰ, έ—ικρα
  τησανβ τελικότ, οί ε(νηγησεις
  των καλών.
  Άπό της —λευράς μόν
  δηλώνω, (τώρα —ού δέν ό-
  ττάρχιι κανείς λόγος νά
  θευρηθή &τι τό κάν« γιά ά
  τομική καλύψη ενδεχόμενον
  «ινδύχΜν) δ.τι δήλωσα καί
  στό ττρωτόδικο δικβχττή-
  ριο: δτι δηλαδή δέν εΤχα
  κα,μμιά πρόθεοη νά βίξ«
  τον Άρχιβττίσκοπο κ. Εύγε
  νιο ηαί πολύ περισσότερο
  την 'Εκκλησία καί τόν Κλη
  ρο τής Κρήτης. Απλούστα¬
  τον άσκτκτα ,κοιτικη. ένδκχο
  μένως σώο-τηρή, ιοαί αύτό
  τό ϋκανα ,γιβτί μοΰ τό έ-
  —έΑοΛαν τό καθήκον τοΰ
  Δημοσιογράφου καί τοΰ
  Χριστιανοΰ.
  Δηλώνω άκόμη δτι ή "α
  ραίτηση τοΰ Άρχι—-ισκό-
  που κ. Εύγιενίου, την όποία
  έΐχττΐιμώ καί άναγνορίς» σάν
  πραγιματικη Χριστιανιχή
  ■ηράξη, δέν θά μέ εμποδίση
  νά συνεχίσω στό μΐέλλον &ν
  χρειαστή/ τόν δημοσιογρα-
  φΐικο <μου βλεγχβ, στά δσα ονμδαίνουν στόν χ&ρο τής ^Εκκλησίας, τής όϊτοίας ά- ποτελώ ίνα άπλό μέλος τοΰ πληρώματός της. Κι' αύτό Συνέχειο είς την σβλ. 4 ΜΙΑ Α ΠΟΙΟΙ, ΣΙί — 2ον — €...Φυσικά τό αύτι τού 'Αμερικάνου δέν ΐδρασε... Καί τα έρΜτηιματα εναι: βά δεχτ«· ή Κυβερν-ο— Καραμανλη αυτόν τ όϊ γικαγικο-τερικό έκβιασμι τής «σύμμαχον» μας Ό Γιάννης Φουράκης μέ τόν άεΐμνηστο Γεώργιο Παπανδρέου Καί τί θά γίνει δταν 6ρ« βεϊ μπροστά στό δίληιμ- μα, κ! νά ψηφίσΐι άντίθϊ- τα'μέ την έθνεκή συνείδη ση, ή νά χάσει την άμερι κανική βοηθεία καί ν' ά- πνιλεϊται μ' Ινα κίνημα «άνεξαρτησίας» Φός, σέ αρθρο τού, στήν «'Ελαυθεροτυ—ία» τής 2 Φε βρουαρίου 1976. Κι' αύτό δε1χν*ι πώς τό αύτονοιμιστικό, είναι ττρβ- γματικά μιά κακόβονλη καί έγικληματΐική ενεργεια τήν ττροκπόρον των στοι- χ«ΐα ό Γιάννης Φουράκης. Πρέπιει νά σημ«ιώσωμ« ά κόμη δτι γιά τό θέμ.α τοΰ ά παράδεχτου αύτονσμιστι- κβθ κινήματος στην Κρήτη, έικτός τόν άλλαν, ίν.αηιι καί σχχτικη .ερωτήση στή Βου- λη ό Βονλειυτής της (τότε) ΒΚΝΑ κ. Τηλ. Πλεύρης, την ό—οί α, μαζί μέ την ό—άντϊ) ση τοΰ ύ—ουργοΰ Προεδρί άς, κ. Γ. Ράλλη, δημοσιεώο- ιμ« ηαρακάτω, δττως τίς πή ραμ€ άτκό τα επ ίοτιμα προ>
  κτικώ της Βουλης.
  Ύττενθυμίζο,μβ καί πάλι
  δτι άφοΰ — κακώς κατά τή
  γνώμη μας, τό θίειμα τοΰ
  αύτονοιμιστικοϋ (ίφτασε αυ¬
  τή τή στιγΐμή νά συζητήθη
  τόσο άπροκώλντττα μέσα
  στή Βουλή — εμείς θά δώ¬
  σωμε, μετά την όλοκλήρωση
  της έιμπιστευτικήΤς άναφο-
  ράς τοΰ κ. Φουράικη, δλα τα
  σχ«τικά στοιχβϊα ττού κατέ
  χομε, γύρω άπό τό άπαρά-
  βεχτο καί άντεθνικό αύτό θε
  μα, ώστ« νά ριχτή φώς στίς
  τυχόν σκοτεινές έπιδιώξβις
  τώ»ι ξένον πραΜτόρων καί
  των εχθρόν τοΰ Έλλην ι κου
  "Έθνους, δποιοι καί αν εΤ-
  ναι αύτοί οί άναίοχυντοι.
  "Ο1* α αύτά τα κείμενα δή
  μοσιεύονται άπό σήιμερα κά
  τω άττό τόν γίνικό τίτλο
  της ερεύνας μας: «ΠΟΙΟΙ
  ΕΠ ΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ
  ΚΡΗΤΗ;». Καί τόν όπότι-
  ιλο: «ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΙΑ,
  ΙΝΤΕΛΙΝΤΖΕΣ ΣΕΡβΙΣ».
  ΚΑΙ
  ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ
  ΤΡΕΙΣ εΠΙΣΤΟΛΕΣ
  ΜΕΤΑ την έπιιβολή της δι-
  κτατορίας καί άφοΰ πιέρανον
  μερικοί μήνις αρχισε σιγά —
  σιγά ιμά σταθερά νά διαφαίνχ
  ται ή άνατεθεϊσα σ' αύτη ά—ο
  στολη.
  Ό ττόλβμος τοΰ 1967 στήν Μ.
  ,Ανατολή καί ή χρησιμοητοίη-
  ση των κρητικόν άεροδρομίων
  άπό τονς άιμερικανους καί τό
  Ίσραήλ, δηιμιούργησαν νέβς
  προϋτΓθθέσεις —ροβληματισμοΰ
  γιά τόν ρόλο πού εΤχ€ ταχθεΐ ,
  νά παίξβι στήν ευρύτερη Μεσό
  γειο ή Κρήτη·
  ΚΑΤΑ την παραμονη μου τό
  1968 στίς φυλιάκές, μοΰ έδό-
  θει ή δυνατότητα τού χρ^νου
  ιμακριά άπό τίς καθημερινώς
  ένασχολήσος νά προβληματι
  στώ εντονα κα! άητοκλοστικό:
  πάν» στό πρόβληιμα Κρήτη.
  Τα συμπιεράσματά μόν άπό
  τόν προβληματισμό αύτό, μέ
  όδηγησαν μετά την ίξοδό μόν
  άπό τίς φνλ—(ές, νά παρακο¬
  λουθή σνστηματικά, νά μελε-
  τό καί νά άναλύω — πάντα
  μέ έπί«εντρο την Κρητη —· &*
  λα τα διεθνη πολιτικά, διπλω
  ματιικά, θΐκονομικά καί ΣΤΡΑ
  ΤΗΓΙΚΑ — σέ συνδυασμό «ιέ
  την Ιστορία — γ*γονότα πού
  συνέβαινον, ή διαγραφόταν
  στόν πιαγικόσμιο, δκθνη, Μβσο
  γειακό κα! Βαλκανικό όρίζον-
  τα ΕΤναι φυσικό πώς οί πο>
  Συνέχειο είς την σελ. 4
  ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΚΟΕΜΟΣ..
  /τι^ιρμ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
  Τό έργο αντό πΐΛίρεται τώρα χα·ί μιχ 6δο^(|Δα: οτό Έργατι-
  κβ Κέντρ© Ήρακλτίου. Γυρίατηκ* στό ατ«Ιντιβ «ΑΧΤΟ-
  ΡΙΑ» μέ... σκοινοθέτες τοΰς γνοΜτοΰ; Γιάννη *«} Μοονολπ.
  (ΤΟΥ ΝΙ ΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡλ^Η)
  —-2ον —
  Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ τής μή-
  κωνος τής υιτνοφόρου (άφιό-
  νι) γιά την παραγάγη τού ό-
  —ίου, έ— ιτρέπεται μόνο μέ εί-
  δΐικη αδεία. 'Εττίο-ης, οί ίμπο-
  ροι, χημΐΜΟ-ί καί βιομήχανοι ΰ
  πθβάλλονται σέ ττεριορισμούς
  καί διατυπώσεις πού ττροβλέ-
  τ~ι ό Νόμος.
  Άπαγορεύεται ά—ολύτως ή
  ικυχλοφορία κα! είσαγ«γη 1Γ0>
  ρασκβυαβ'μενοιυ όπίον, δπ»ς
  —ρ.ιγράψΐΓτα· καί καθορίζεται
  στό δεύτερο κεφάλαιο τής πό
  ρί όττίου διεθνοΰς συμβάο-εας
  Γτης Χάγης, τοΰ 1912.
  Ή πωλήση μορφίνης, κοκαΐ
  ~ς κλπ., γίνβται βάσβι τοΰ
  Ν. 1636)3.1.1919 «η«ρ,ί ττω-
  λή~ί«>ς δηληττΜ>ί«ν κηί των έ-
  κτελεστιιβών αύτοΰ διαταγιμά
  των, (Β.Δ. 25.5.1920).
  Ακριβώς χάριν αύστηρστέ
  ρας έφαριμογής των διατάξι-
  ι«ν τής διεθνοΰς συμβάσεως,
  έκδόβηικ* τό Κ.Δ. της 14.10.
  1925 —*ρί μονοπωλίου νβρ-
  κωτΐιηών φαρμάκων», πού κν-
  ρώβηκι; μ« τό Ν.Δ. τής 13)13
  Νοεμβριού 1927.
  Σύμφωνα μέ αύτό «ή είς τό
  «ράτος είσσγωγή καί πώλη¬
  σις όπίου καί παραγώγων ή
  σνσκεινασιμάτων αύτοθ, ώς καί
  Φύλλων κοκκας καί των πα¬
  ραγώγον αυτής, καθίστα-
  ται άττοκλειστικόν δικαίωιμα
  τού κράτονς (άρθρ. 1). τό δέ
  πιροϊόν της καλλιεριγείας της
  ύττνοφόρου μηΜΐινος, έ—ιτρεπο
  ιμβνης δυνάμίΐ αδείας, έκδιδο
  μένης έ—ί τή δηλώσει τού έγ-
  διαψερομένου, Ιξιόττ&αι ύπο-
  χρεοτικώς είς τό εξωτερικόν
  δννάμιει αδείας {&ρβρ. 2). 'Α
  τταγορεύεται δέ νά τίθενται ύ
  πό τελωνειακην διαμεπακάμι ί
  σιν ή νά ιμεταφορτώνονται είς Ι
  έλληνικούς λιμένίς τα «ίδη
  τού μονο—«λίου τούτου (αρ-
  θρ. 3)».
  Τό δπιο, ή ΐιορφίνη, ή κο*
  καΐνη κλπ. έτΓΐτρέττβται νά
  χρησιμοποιοΰντται μόνο για
  φοφιμακειπΊκή χρήση.
  Κάθε φαριμακοποιός ή &ΐ€υ-
  θυντής φαριμακείου όφείιλει νά
  τηρή βιβλίο μέ χρονολογική
  καί λε—ομερη σχετικη ένημέ>
  ρωση.
  ΤΟ ΧΑΣΙΣ
  Λόγω ιης ίσχνρής καί (διά
  ζονσ-ας ναρκβτικης ενεργείας
  τής ίνδικής καννάβ€»ς (χα-
  σίς), καί της (ύρείας χρήσεως
  της υπό των ίθαγανών τής ΑΙ-
  γύ—τού, διά τοΰ Α' πρακτικοΰ
  της μετά τής Αίγύτπτου έμπορι
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σβλίδα 4
  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
  ΠΕΡΙΠΤΩΖΗ
  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ π»αγμ«βτι
  κά, είναι ή —ερί—τωση τη^
  ο!κογ<««ί«ας Σχιζάκη καί κυ ρίως τοΰ κ. Ζαχαριά Σχιζά «η, ό ό—οΐος άπό τό θέμα τής Βιομηχανικιής Ζώνης κα! συγκεκριμένβ την άπαλ λοτρίωοη της καλλκργίση· σης ττεριονσίας τού στήν Καλλιθέα, (χει Ερθει σέ κα τάσταση ό~ογνώσεως. ΣΕ ΤΊΕΤΟΙΟ μάλιστα ση (μ*ίο, —ού δπως μάς δηλώ- σε, ή ΨΜΧΐ«ή τού ταλαιπω- ρί-α τα τελονταΐα χρόνιοτ, τόν ωδήγησε — μ«τά τίς τελίΐηθΪ€<; σχβτικές δηλώ- Ο-βΐς Τθΰ Κ. εγΐΓθ,μργοΟ ΒΐΟ- μηχανίας — νά επισκεφθή τόν έδω Διενθυντή της Ε- ΤΒΑ κ. ΜπΊκάκη καί νά πά ρη τηλέφωνο τόν Δ) τή τής ιδίας Τρά-*<ας κ. Στεριώ- τη καί νά τούς έτπστηση την προσοχή τονς, μέ Εντο- νο Οφος. ΦΥΧΙΚΑ κάθε λύση αύτό δικίας εΤναι καταδικαστέα καί κατακριτέα. ΣΥΣΤΗΣΑΜ€ στόν κ. Σχι ξάκη ήρ«μ(α κα! ττίστη στή δίκαιτ) αντιμετωπίση της ττε ριπτώσεώς τού, άπό τό κρά τος, δταν μάς γνώρισ* δτι Ιθιξε την ττιρίπτωση Τσι- κνάκη. ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ διμος καί στήν διοί«ηση τής ΕΤΒΑ νά δώση μιά πχρισσότερη καί άνθρωπινώτερη κατα¬ νοήση σέ μιά πβρίπτωση πού ο ίδιος ό θιγόμενος την χαραχτηρ({ει σάν έππ- κίνδυνη. ι ι Χ* λίγβ . ί ι χατι ^^' δρ«6 μα$ >
  χοά
  ύιχο βοος
  («Η ΑΛΗΦΕΙΑ»
  ££ ΑΑΊ'ΚΗ
  ΒΑΧΗ
  Γ1Λ ΠΡΟΤΉ
  ΦΟΡΑ
  £ΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ
  Μιά εντελώς
  νέας μορφτ^
  Έςρημίρίία,
  μέ Μεχόχοος:
  «)
  Τόν Έχβοττι
  2)
  Τού*
  3)
  Τούς Τυττβγράφουι(
  : ♦)
  Τονς 'ΕρνάΤίί
  5)
  Τθν$ Ώϋνεργάτ*4
  ναΑ
  : 7>
  Τβίκ; 'Ανβεγνώστίί
  ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ
  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ
  θ
  |ΪΕ ΛΙΓΟ
  «Η ΑΛΜΦΕΙιΑ»
  Γίνεται >*χ1 τνττικοΐ
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ι
  ΤΟΥΛΑΟΥ

  ΙΥΝΤΟΜΑ:
  ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
  ΒΕΝΙΖΕΑΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΝΑΝΕΙΟ
  «ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ
  ΣΕ ΛΕΥΚΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ»

  ΖΕΛΙΔΑ _
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗΘΙΙΑ., ΚΡΗΤΗΣ
  9 ΦΙΒΡΟ ΥΑΡΙΟΥ 1»76
  Μυδιατόρημα
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ
  Ό 'ΟΐιΠθΐϋός Ζορμπας
  κοί ό Νίκος Καζαντζάκης
  — 35ον —
  Θά τακονε αύτά ό Καζαντζά
  κης καί βά σηκωνόταν ή τρίχα
  τού. Θά 'νιωθε φρκη καί ντρο
  πή. ©ά ξεφύλλιζε τό Βούδα
  τοι» γιά νά βρεΐ καμιάν άπόκρι
  ση σ' αύτά καί ν' άλαφρώσει,
  μά τοΰ κάκου. Σιωττή Ό Βού
  δας δέν άποκρ(ν<εται μαθές. Χά μογελάει ιμόνο. Δέ θυ>μώνει· δέ
  χώνει την πίστη τού Ό Ζορ-
  μπάς πού δέ βαστοΰσε φυλλά-
  δες καί δέ διάβαζε «σολομωνι-
  κές» τα 'χε καταφέρει «αλλίτε
  ρα. Τί βά πεί λεντεριά, τί βά
  πεϊ πατρίδα; "Ολα ταύτα μέ
  τόν καιρό τα ξεσκόνισε άπό
  πάν» τού καί τα πέταξε στό
  καλάβι των άχρήστων. "Εττεφτε,
  έπεφτε. Κ ι «5λο καί βούλιαζε
  γιά νά φτάσει κάποτε κι αύ-
  τός — δττως έφτασε άργότερα,
  άττό αλλο δρομο, κ ι ό Καζαν·
  τζάκης — στό Μηδέν. Καί νά
  πώς ξεμολογιόταν τό κατρακύ
  λισμά τού:
  — Μιά φορά Ελεγα: Τοΰ-
  τος είναι Τοΰρκος καί Βουλγ α
  ρος, τοΰτος "Ελληνας. "Εχ«
  γώ κάμει ττράματα γιά την πά
  τρίδα, άφβντικό, πού ση>χόνε·
  ται ή τρίχα σου Εσφχξα, εχλε
  ψα χωρία, άτίιμασα γυναΐκες,
  ξεκλήρισα σπίτια. Γιατί; Για
  τί λέει, εΤταν Βούλγαροι, Τοΰρ
  κοι. Οί», νά χαθεΤς, παλιάνθρ»
  πΐ, λέω σνχνά στόν έαντό μου
  καί τ όν μουντζώνω ου νά χα-
  θεϊς, κουτεντέ! Τόρα λέω:
  Τοΰτος είναι καλός ανβρωπος
  έκεϊνος κακός. Δέν πάει νάναι
  βουλγαρος ή ρω,μιός; Τό ΐδιο
  μοΰ κάνεΐ' είναι καλός, είναι
  κακός, αύτό μονάχα τόρα ρω-
  τώ. Κ ι δσο γερνώ, ναΐ, μά τό
  ψωμί πού τρώγω, μοΰ φαίνεται
  ττώς β* άρχίσω κι αύτό νά μην
  τό ρωτώ. Μωρέ, δέν πάει νάναι
  καλός ( κακός! "Ολους τούς
  λυποΰμαι, τό σπλάχνο μόν ετκί
  ζεται δταν δω Εναν ανθρωπο
  κ ι άς καμόνοιιμαι πώς δέ μοΰ
  καίγ—αι καρφί. Νά, λέω, κι ό
  φουκαράς τοΰτος τρώει, πίνει,
  άγαπάει, φοβάται, Εχει κ ι αύ-
  τός τό θεό τού καί τόν άντίθεό
  τοι>, θά τα καχαρονει κ ι ούτος
  καί θά ξα—λοθεϊ τέζα στό χώ-
  μα, θά τονε φάν τα σκουλίκια.
  "Ε, τόν κακομοίρη! άδέρφια
  εϊμαστε δλοι Κρέας γιά τα
  σκουλήκια!
  Τοΰτοι οί στοχασμοί, τού¬
  τη ή έμ,πειρία, αν θές, είταν
  τό τέρ·μα της νιτσεϊκης ττορε.1-
  ας τού Ζθιομπά. Τό άδιάικοπο
  τέντωμβ βά 'σπαζε κά—ότε την
  κλωσπή τής μοίρας τού. Καί
  βά 'ψτανε στή λύτρωση —
  στό Τίποτε — μ' Ενα φοβερό
  πήδημα. "Ενας αλλος στή θέ¬
  ση τού, δέ θά τό 'κανε, δέ βά
  'χ* τή δύναμη νά τό κάμει τό
  φοβερό πήδηιμα.
  Ό ,Αντρέ Μωοουά λέ*ι κά-
  που πώς, δταν περπβτάς πολύ
  συχνά στήιν όκρη τού γκρειμοΰ
  — καί τα μεγάλα τ—δήματα
  γίνουνται κατά κανόινα πάνω
  άπό γκρ&μούς — βρίσκεσαι
  στό ε"λεος μιάς γλυ—τερης πέ
  τρας. Κι δμως, τότε εχει τ·ί(ν
  άξία τού τό πήδηιμα! βΐχως
  την αβυσσο τοΰ γκρεμοίσ'δέ βά
  'ξιζ* τόν κοπο νά τήτ άποτολ-
  μήσει Μανείς. Μον&χα οί άδύ-
  νατοί παθαίνοΛΐν ϊλιγγο σάν
  βρεβοΰν στήν Φκρη τοΰ γκρε-
  μοΰ. Ό Ζο^μπάς κουβαλοΰσε
  μέσα τού Ινα μεγάλος μέρος
  ο—ο τό /νιτσεϊκό Ύ—εράνθρω-
  πο. Εϊτξβο»' δυνατός. Κ' οί δονα
  τοί, κ(*©ώς λέει ό Τσβάϊχ, δέ
  ποτέ τό κεφάλι. Κοι-
  τήν παντοδύναιμη Μοΐρα
  κι άναμετριοΰνται
  'προκλητιικά μαζί της. Δέ νι-
  κοί)ν πάντοτε, μά καί ή ήττα
  τονς είναι, πιό πολλές φορές,
  ώραιότερη άπό ιιιά μέτρια νί
  κη .
  Τούς άνβρώπους αϋτούς, οί
  γνωο-τικοί, αύτοί πού σ' δλη
  τους τή ζωή κρατάνε τό βαρί
  δι κι άπό τό πολύ κράτα κρά-
  τα χάνουν στό τέλος τό πρα-
  γματικό τού βάρος, τούς λένε
  τρελλούς. Κ' είναι τό βίχως
  αλλο, άφοΰ άποφασίζονν κι έ-
  νοργοΰν δχι μέ τό κοινό μέτρο,
  μά μέ τή δική τους τρέλλα!
  Κι ό Ζορ-μπάς τή σύσταινε αύ-
  τοΰ τοΰ βίΤδους τή» τρέλλα
  »αί στόν Καζαντζάκη:
  — Έδώ, τοΰ 'λεγε, χρίΐάζε
  ται τρέλλα· τρέλλα, τό ά-
  κοΰς; "Ολα γιά δλα! Μά έσν
  έχεις ,μυαλό κι αύτό βά σέ φά
  εί. Ό νοΰς είναι ιμπακάλης,
  κρατάει κατάστιχα, γράψει τό
  σα £δοκα, τόσα πήρα, αύτά
  'νιαι τα κιέρδη, σύτές οί ζη-
  μιές. Είναι καλός νοικοκυρά-
  κος, δέιν τα βάνε ι δλα κάτω,
  κρΌτάει πάντα τού την πισι-
  νή. Δέ σπάκι τό σπάγγο, δ¬
  χι ( τόν κρατά ό μπαγάσας γε
  ρά στά χέρια τού* σάν τον ψύ
  γει, χάβηικε, χάθηικε ό κακο-
  μοίρης! Μά αμα δέ σπάσει τό
  σπάγγο, δέ μοΰ λές, τί ούσία
  εχει ή ζωή; Χαμομήλι* χαμοιμη
  λάκι* δέν είναι ροΰμι νά άνα-
  ποδογυρίζει τόν κόσιμοΙ
  — Οί μισές δονλειές, οί μι
  σές άμοφτίΐς, οί μισές καλο-
  σννες έφερον τόν ΜΟσμο στά
  σηιμερινά χάλια. Φτάσε, μωρέ
  ανθρω—:, ώς την &κρα, βάρθ
  καί μή φοβάσσι καί θά νική-
  σεις. Πιό πολύ σιχαίνίται ό
  ©εός τό μεσοβιάολο· ποωά τόν
  άρχιδιάολο!
  Άπό την άντιπαραβολή πού
  κάνοιμε ώς τόρα τοΰ προτόγο-
  νου, μά τόσο ζεστού καί τό¬
  σο ζωντανοϋ Ζορ,μττά μέ
  τόν έάσοφο σοφό καλαμαρά
  Κ«ζαντξάκη είναι φανερό πώς
  εχοωμε νά κάνουμε μέ δνό δια
  ψορ&τικούς τώτποιις άνβρώπων.
  Διοφ(3(>ετικούς δχι μονάχα στό
  μηχανι^ιό λειτονργίας ττ}ς
  σκέψης ιΙοι>ς, δχι μονόχα στή
  στάση τουΛάπΐγαντι στή ζωή
  καί πέρα άίτναύ-τή, μά καί
  στό χαρααχτήραλ στή ν ψυχοσύν
  βεση, σ' &,τι έννβρ&μ« μέ τή λέ
  ξη πρΌσω~ικότητβΒ Είναι δνό
  έόκρσ άντίθετα. Κ ι 4ίν θελήσον
  μ ε νά τούς ψβξουμεέ βάθος
  νά κο-ιτάξουμε την φυ^ΤΙ τους,
  νά παρακολουβήσουιμε 11*5 λει
  τουριγχΐ κ,ι έκφράζιται ό σϋναι
  σβηιμιο—ιιιός τους κόσιμος, (Γ
  αλλα λόγια νά τούς ψνχοτναλυι
  σομμε, τότε θά κ«ταλάβουμε
  πόσο άπέροντο εΤναι τό χάος
  πού τούς χω,ρίζϊΐ. Τροιμαχιτι>
  "ή ή δβΐίο-σος. "Ο|μ«ς στήν ό>
  βυσσο αύτη ύπάιρχει κ,αί μιά
  ΧΡ«σί| γέφυαα πού τούς ένώ-
  νει σέ βοΛιά φιλία. Ίσχύει κι
  έδώ ό φυσικός νόμος: «Τα έ-
  τερώννμα Ελκονται».
  Ό Γιούγκ χω,ρϊζει τούς άν
  θρώπονς πού ψυχοναλύίΐ σέ
  δυό βασικούς τύπους: στόν
  «έξώστρεψο» καί στόν «έσώ-
  στρβψο». Στόν πρώτο τνπο ά
  νήικουν δλοι δσοι σχέπτονται
  αισθάνουνται κ ι ένεργοθν σί
  ♦«να μέ τίς άντικεΐ|μί.νΐΗί
  συνβί|ίΐες καί σνμπιεριφέρου»
  ται δχι δπ»ς θά βέλαν αύτο,
  παρά δττως τούς έπ.ιβάλλοι,
  αύτές. Μ' αλλα λόγια στού
  άνβρώπους αύτοι τού τύποι.
  τό άντικεί'μενο παίζΐι στή σ'
  νείδη~ί τους σπουδαιότερο ρ< λο κι άπ' αυτή την ύπο-κειμ&ν. κή, τή δική τους γνώιμη. Αύ¬ τοι βλέητονν πρός τα Εξ«. Άν τίστραφα, οί ανθρω—οί τού δευτέρου τνπου κοιτάζουν πρός τα μέσα τους. Δέν τούς ένδισφεροιηι οί άντικειμενΐκοί, δσο> οί ύποκεΐιμενικοί παράγον
  τ«ς. Την άλήύεια δέν την άνο
  ζι»τονν £§μ άπό των έαντό
  τους, άλλά μέσα το«ς. Άπό
  'κεΐ ξεβ^υσίζουν τα πάντα-
  καί στοχασμοί καί συναισθή-
  ματα καί ττράξεις.
  Σέ ποίον άπό τούς 8υ6^*α6-
  τούς τύ-ονς πιρέπει νά,ν/ατατά
  δθΜμ* τό Ζορμπά κρ*ί"σέ ποίον
  τόν Καζαντζόκ(τ<; Άποσα ξί- ρουμε ώς τήνδρα, ή άττάντη. ση δέν εΜαι δύσκολη. Ό Ζορ μπάς ,/ίναι έκ—6 τα έκ—ό έ|«~3#ίεψικός τύπος κι ό Κα- ζτ>^τζάκτ*ς τό όλότελα όντίθΐ-
  4ο. "Ας τούς κοιτώξουιμε ε-
  τσι- καθώς οί φιγβΰρες μά κι
  ό έσι—«ριικός τους κόσιμος §ε-
  προβάλλουν άπό τό «Βίος κ,αί
  Πολιτεία τού Αλέξη Ζορμπά».
  Τί είναι ό Ζορμττάς; "Εινας
  βουνησιος χωριαταράς, πού
  μόλις βΐξερε λίγα κολλυβο-
  γράμματα, ένας άγράμιμβτ<>ς
  ■τές, ενας κοττο—ληχτικός έ-
  μπιιρικιός σ<«(νός πού τάϊζε κα θηιμερινά τόν Καζαντζάκη μέ «λιιοντ— ίσο μυαλό». Καί τ' εϊταν ή σοφία τού; Κ—αστα- λαγιμένη έιι-ειρ,ία άπό την ά- λιήτικι» ζωή τού, άπό την πολύ χρβνη 'Οδύσσειά τού. Κοσιμο- γιψ>ισιμέ>ος. "Εχ«ι ταξιδέψβι
  κι £χει ζήσει ο-τήν τ&υρκο«ρα-
  τη,μίινη καί στή λίύτΐιη Έλλά
  δα, στην Κοήτη, στή Ρουμα¬
  νία, στή Ιοβία, στή Ρωσία.
  "Εχει άλλάξίΐ πολλά έ—αγγέλ
  ματα: κανατάς, γυρολόγος,
  νταμαριτζής, μιναδόρος, κομι-
  τατζής, στραγαλατζής, γύ-
  ♦τος, λαβρέμπορας. Κ' είχε
  στίς περιπλανήσεις τού γνωρί
  σετ δλες σχβδόν τίς ράττσες:
  ρωμιούς, τούρκονς, βούλγα-
  ρονς, ρβνμάνβυς, οώσους, σέρ
  6ους, όβριονς, — δ,τι 6άλ«ι
  ό νονς σου. «Παλλών δ' άνβρώ
  ττων ϊδεν δαπβ καί νοον ?-
  γνω». Πάει νά πεί εΤχ* γνωρί
  σει τόν ανθρωπο σέ μεγάλη
  ποικιλία. Τού 'χ* κάμει πολ¬
  λά, άλλά κ' εΤχε πάβει πολλά
  άπ' αυτόν. ΕΤχβ πάβει κ' είχ«
  μάβει. Κ' ή μάθησή τού ή κ,β
  το—ληχτική δέν είναι παρά
  έν« άττοβηισαύρισμα έμπειρίας
  μέσα άττ' τή ζωή καί τα πρα»
  Υματικά, χεροπιαστά γβγονό-
  τα πού &—μ ιουργούνταν στό
  όμεσο πϊριβάλλον τού. Γι' αό-
  τό κι δ,τι λέβι κι οκούει μ' ά-
  νοιχτό στόμα ό Καζαντζάκης
  κι έντι—{—ιάζει κι ίμάς εΤναι
  άκατ«μάχΐ)το, ζεστή σάρκα, ά
  ληθινό — δέν βΤνβι 6>03μα
  <Ηη« βολό δνειρο. (Συνεχίζ—αι) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "Η ΑΛΗΟΕΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ —-ΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ λΛΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 Τηλ. 280291 ΒΓχΚταΪτη (ΜΑΝΟΪ ΧΑΡΗΖ) ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τεχνική έττιμέλεια: Μάνος Μαγριπλης Ήφαίστου 18 4 Ηράκλειον, Κρήτης « ' ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Ιχ?ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΙΑ ΟΡΑΙΑ ΠΡΟΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Μέ τή συμπαράσταση Επιστημονικήν καί Έκαγγ€λμβτικών Όργανώσ€ων ΙΔΡΥΘΗΚΕ στό Ήράκλειο ενα «Σνντονιστικό Πολιιτιστι- κό ΓραφεΤο», μέ ττοωτοβοιΑία τοΰ Τεχν. 'ΕπΊμοληττηρ'ίου 'Ελ λάδος, παράρτηιμα Ανατολι¬ κώς ΚρηΓτηις καί τή σκμ,μετοχή των Έττιστηιμονικών «αί 'Ε- παγγελιματικών ΣιΛλόγων τού Ηρακλείου καί των Δήιμων Ήΐσ<λε!ου καί Αρχανών. Οί σι/μμεττέχοντες μέχρι στι γΐμής είναι, έκτός των δυό Δή μ,»ν καί τού Τ.Ε.Ε., οί εξής: Δικη,γορικός Σύλλογος, Έμ πο<ρικό καί Βιομηχανικό Επι- μιλητήίΐο, "Ενωση Λίΐτουρ- γάν Μέσης Έχτίαιδεύ—ως. Έ τταγγελψοποβιοτΐχνϋοό 'Εττι,με ληττήριο, 'Εργατικό Κέντρο, Ί ατρικός Σύλλογος, 'Οδοντια- τρικός Σύλλογος, Σύνδβσμος Γβωπόνων, Φαριμακευτικός Σύλ λογος. Σύμφωνα μέ τό δελτίο Τύ- —ου πού έχωσαν στούς 6*)μο- σιογράφονς την ττερασμένη βδοιμάδα οί ύιτίύθννοΐ τού, τό Γραφείον Πολιτιστικων Ύπβ- θέσεων: «Είναι ϊιοφροο·η τής συντρ- γασίβς των Συλλόγων τού "Η¬ ρακλείου στόν τομέα τού έκ—ολιτισμοΰ καί τής γενικής καλλιέργειας. Άττοτελί,ίται ά~ό έκπροσώ- πους των Συλλόγων καί συμ- ,μετέχουν έΜττρόσωποι Δή,μων, 'Επΐιμίλητηρίων, τοθ 'Εργατι- κοΰ Κέντρου κλπ. Ζκοττειρώνονται δηλαδή δυ¬ νάμεις αττό δλη την ποικιλία των κοινωνικων στρωμάτων. Λειτοκργΐϊ δηιμοκρατικά μέ ενα άπλό έσωτερικό κανονισμό πού Κχει σάν άρχή γιά τή λή· ψη των άπθφάσεων την όμοφω νία». Τό ίδιο δελτίο. στό κεφά- λαιο τοΰ Ποογραιμματισμοΰ, γράφει: «Τό Συντονιστικο Πολιτι- στικό ΓραφείΌ σε έττανιιλη- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΙΤΠΟΕΝ εΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΟΧ 2200 — ΟΧ 2000 — 65 δΡΕΟΙΑί — ΑΜΙ 6 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 5ΙΕΙΧ0 Α.Ε. ΣΥΓΓΡΟΥ 100 — ΑΘΗΝΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ ΚΙ'ΥΓΓ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΧΑΝΔΑΚΟΣ 6 — Τηλ. 285.811 ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΙΤΚΟΕΝ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΕΡΗΑΝΙΑΣ Γιά κάθε εΤδος ύλοτομίσς θά βρήτε ακριβώς τό κα- τάλληλο τιριόνι, στή σειρά τού 8^1 Η^: άπό τα μι¬ κρά κλαδεντικά πριόνια, μέχρι τα μεγάλα μοντέλα γενικής χρήσεοίς. ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ ΑΚΟΜΗ: ΨΕΚΑΙΤΗΡΕΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ <ΚΙΟΚΙΤΖ>
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Ο.Ε.
  Πλατεϊα ΆρκαδΙου — Κυρίλλου Λουκάρεως 15
  Τηλέφ. 282124
  ,μένες συνεδρ ιάσεις τού, συ-
  ζήτησε καί ϋλαβ« αποφάσει ς
  γιά την πραγιμβτοποίηιση όρι-
  σμένων ιινευιματικ«·ν έκδηλώσχ
  ών γιά τουτο τό χειμάνα.
  Α. Μιά σειοά διαλέξεων
  μέ όιμιλητές καί θέιματα:
  1. Τεχνική καί πολιτισμόν.
  θ. Τάσιος, καθηγητής ΕΜιΠ.
  2 Σύγχροντ) —οίηση. Μ. Α¬
  ναγνωστάκης, ποιότης.
  3. Ό θε—ρικός Καζαντζά¬
  κης. Κ. Γεωργουσόπουλος, κρ-ι
  τικός.
  4. Ή Κρήτη τοΰ 16ου αίώ-
  να. Σ. Αλεξίου, άρχαιολόγος.
  Β. Άνοικτή κινηιματογραφι
  «ιή Λέσχη. Θά λειτοκργήισει ά¬
  πό την έρχάβενη έββομάδα
  στόν κιν)φο «ΑΣΤΟΡΙΑ». Θά
  ύπά|ρχει Ινα πολλαπλό οίσιτή
  ριο καί θά είναι έλεύβερη γΐά
  δλονς τούς κατοί>κοιώ-
  τειρους σκοττούς τού είναι νά
  «φέρη κοινό» στίς αΐβουσες
  των πνενματΊΐκών έιτδηλώσεων,
  πού είναι συνήβως αδειες, καί
  μάλιστα κοινό «ασχετο» άπό
  τό κοινό τής διανοηισης.
  — Μιά άπό τίς πρώτες έ-
  πιδιώξεις τού είναι, ή δηΐμιουιρ
  γία Κινηιματογραφικής Λέ-
  σχης, καί ιιάλιστα άνεξάρτη-
  της, αιάς προσπάθειας πού
  είχε ά-οτύχεΊ (ό ύπογράφων
  συγκαταλέιγ—αι στούς άποτν-
  χόντβς) γιά οίκονθιμΐικούς κνρί
  ως λόγους καί πού ακριβώς
  τό Γροοφεΐο αύτό, βά μπορέση
  — πιστεύοιμε — νά τούς ξϊ-
  Γβνικά νοιμίζομ« δτι ή προ
  σπάβεια άξίξίΐ κάθε σιιιμπαρά
  στασης άπό δ λ ο υ ς, μέσα
  στούς ό—οΐους τόπεινή προ-
  σφορά είναι καί οί στήλες ττ>ς
  έψηιμερίδας μας, γιά όποιαδή
  ποτ€ δωοεάν προβολή των 4-
  πιδιώξεων τοΰ Πολιτιστικού
  Γραφείον, στό όποΐο εύχόμα-
  στβ, όλόφυχα, καθ* *πιτι»χία.
  Ι Ι
  ΤΛΒΕΡΝΑ
  ΔΙΟΝΥΣΟΣ,,
  ΠΛΑ·Ι· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔεΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  "Ενα καλο Φαγητό
  σ' ένα βμορφο ΤΓεριβάλλον
  ΦΟΤΟ-
  -ΒΑΖΟΣ
  ΤΗΛ.: 288.357
  Γιά μιά ψθίτογραφία ττοιότητας
  ΕΓΚΑΙΝΙΑ - ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ - ΓΑΜΟι . ΕΟΡΤΕΣ
  καί κάθε εκδηλώση σας
  πού θέλετε νά μείνη αΐώνια τηλεφωνή—ε στο 288357
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: γ. ΒΑΖΟΣ
  (Γιαννίκου 2 — Έναντι «Πατρίδος»)
  V^*ιVτVεV^^VVυV^ΛΑ/^Α^ι^^ΑΛΑΑΛΛ■-ιη π ο η η η « ■ ■
  Α.Ν.Ε.Κ.
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε *
  ΑΝΑΧΩΡΗ Σ Ε Ι Σ :
  Ε)Γ — Ο)Γ «ΚΥΔΩΝ»
  ΕΚ ΣΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 6 μ.μ. — ΔΕΥΤΕΡΑ 9 μ.μ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 7 μ.μ. — ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 μ.μ.
  Έξ Ηρακλείου ττρός Πειραια
  Ε)Γ — Ο)Γ «ΡΕΘΥΜΝΟΝ» — «ΚΑΝΤΙΑ»
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 7ην Εσπερινήν
  ΑΦΙΞΙΣ 6.30 Πρωϊνήν
  ΕΙΣΙΤΗΡ ΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
  Πρακτορείον ΑΝΕΚ ΧΑΝΙΩΝ:
  Πλατεϊα ΣοΦοκλή Βενιζέλου, τηλ. 23636, 25656 "
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
  25ης Α^ούστου 33, τηλ. 222481, 2224Β2
  ΡΕΘΥΜΝΗΣ:
  Λεωφόρος Κουντουριώτου, τηλ. 22296, 22456
  ΤΗΛΕΦ. ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Βαρδάκης Ν. 282.730
  Κρουστανόπουλος Π. 285.420
  ΚιΛο»νάκης Γ. 281.702
  Παλαιολόγον; Π. 283.086
  Χαμαράκης Ε. 283.860
  • Τα ϊκτρο— πού ίγ.ν«ν στο Έργατ·ι«6 Κέντρο
  μ-ά τή σνγιψΑτη*- τήί Α.ο.*ησε«ς σέ σ»μ««, δηΗ.^γ
  έκ,τός άττό τό γεν.κώτερο σάλο. ια» πολλβ στ.τμιθτ*—«,
  βώς καί ίξυπνους δ.αλόγους. Ένας άττό αύτους, ιΐνα, ό Ι
  — Τί λές σννάβελφ*.. βά τα καταφέρη ό Ηρ—«λικ Μι
  κι»ς να παραμείνη στή θέση τού Πρόεδρον;
  — Δύσκολο μού Φαίντται, άλλά αν τό πεττυχη ούτος 9ά ,?.
  ναι ό... δέκ—*ς τρίτος αβλος τοθ... "Μρακιλέους!
  • Κι' ενα αλλο, σχετικό:
  Μιλά κάποιος φανοπικός τοΰ
  συνάδελφο, άντίβττο προφανώς, δττι τελικά ό ΜιχελινάΜνς βά
  έκΛτέση άπό τό άξί«μα τοΰ Προέδρου τοΰ Ε.Κ.Η.
  Καί ό αλλος τού άπανττα:
  — Ναί, άλλά... άς δης πρώτα ποίος είναι ό οτροδότης»
  τού ΑΣΔΗΣ, κι' Οστ£*κχ ξαναμιλόιμε..
  ΑΣΔΗΣ και λέει σέ
  • Ή βνζήτηση, γύρω άπό τό δβύτερο έντυπωσιακό γεγονός,
  τό ο<κονομικό σκάνδαλο πού δηιμιο«ργήβηκε μέ τούς είσττι>ό«το
  ρ«ς των δημοτικήν τ*λων, τοΰ Δήιμου Ηρακλείου.
  ιΓιά νά τβνίση, φαίνεται, κάποιος, τή χουντική σχεση μερ,.
  κων άπό αόιτούς, άκού-τι,κ* νά λέη, τονίζοντας άνάλογα, τή
  φωνή τού:
  — Αύτοι ήσαν κανονικοί... εισ—πράχτορες.
  Καί κα—»ιος αλλος, πιό ένη,με,ρΜμένος, πού πιστεύει δτι
  μόνον ΪΛχς είναι ό διαβληΓτός άπό αύτίκ της πλενρβς, είπι.
  — Γιά τήιν πίρίπτωση δέν πρέ-ει νά λέμε... εΐσ—πράχτο-
  ρες, οΛΑά... πράχΐτορβς — είς! (ϊνας δηλαδή)
  • Ή συνάδελφος «Άλλαγή», μέσα σ' δλα τ' αλλα πού ϊγρ«.
  ψε γιά τον μ»κροβιολσγο κ. Έμμ. Χαβαλαμπάκη ««' την πρό-
  σληψή τού στό Βενιζέλειο Νοσοκσμεΐο, ρωτά ποΰ τού Εμινι
  καιρός νά πάρη την εΐδικότη/τα τοΰ βΐδικοΰ μικροβιολόγου, ο-
  ♦οϋ τή» ϊδια έποχή πού φίρεται άσκούμενος γι' αυτήν στό Βε-
  νιζέλειο, γύριζε μέ τόν Γεωργαλά σ' δλη την Κρήτη, την Άβή.
  να καί τό ΛανδΐνΙο. ,
  Νο,μίζο ότι δέν ίχα καβόλου δίκηο ή συνάδβλΦος. Λιότι αν
  πραγματικά ό κ. Χαραλ«μ—άκης γύριζ« μέ τόν Γεωργαλά —ί
  τούς λοιπούς τής χούντας, έδώ κι' έκεϊ, όπωσδήποτε Ικοβιι
  καλλϊτερη ασκήση π«ρί... μικροβίων, άφοΰ μέσα σ' αύτό τό ι«,
  ριβάλλον υπήρχαν· —ερισσόίτερα μικροΛια, άπ-ό όποιβδήΐΓ—{
  νοσο,κοιμεΐο.
  "Οσο τώρα γιά τό γιατί ό κ. Κων ιος καί τό ύπόλοιιπο διοι-
  κ,ητικό συμ&ούλιο τού Βενιζελείου, προσέλαβαν τόν κ. Χαραλο
  μπάκη, νο-μίζομ· δτι γιά τόν πΌραπάν«» λόγο τό κάνοτνί άχρι-
  οως καί αρα, δσοι δέν τό καταλαβαίνουν κ,αί έπψένονν ότι
  δηλαδή ό «Πρόοδρος τοΰ Περιφερειακοΰ Συμβουλίοι» κακάς
  —ροσελήφβην χρ<ειάζονται πραγματικά νά... παν* στ ού... Κο νιοΰΙ Δέ» ίχει σημασία αν είναι τού Κέντρον ή τοΰ ΠΑΣΟΚ, γιβ- τί είναι γνωστό δτι κάνουν πάντα καλό, τα... ήλεκτροσόκ,.. • Σί δύσκολη θέση £φ*Ρ* ό κ. Δήμαρχος Ήρακλιίου τα ό»τν νομι«ά δργανα, μέ την έτπστολή τού, πού προτε«νη 'νά διω· χβοΰν δσοι ϊτταιζαν μπακαρο καί ζάρι, στίς γνωστές έπίση· μα όργανωμβνες έκ&ηλώσχις διαφόρων σωματχίων. ΚΓ αύτό γιά τόν άπλούστατο λόγο, δτι σ' όντες τίς χ—. τοτταιχτικ£ς βραδυές, μ€τείχον καί ττολλά έπίση,μα πρ6σ<#ηα Κάποιος μάλιστα δικητγόρος μάς είτη — άλλά δέν τόν κι- στέφοομ* — δτι σέ μιά άπό αύτές —αροβρέθηκ* καί ό ΐοΊος ό κ. Δήμααχος μαζί μέ τόν κ. Νομάρχη. Σέ πολλές χωρ«ς τού εξωτερικόν, τα άστυνομικά δργανα δι- ώκουν καί ΰψηλούς τταραβάτες τοΰ ναμου, μέχρι καί ΠρΗθυ- πουρητούς... Ποΰ ξέρετε αν κι' έδώ έχομε κο.μμιά τέτοια. ίκ- "Ιδωμεν . • Σέ πρόσφατη δίΐκη κάτι λββεντόπσιδων πού μπήκ«ν σ' ί¬ να νι/χτεριΐνό κέντρο διασκε&άσεως καί τα έκαναν κμριολεκτι- κο γυαλιά — καρφιά, ό κατέχων την ΕίσαγγεΑική ϊ&ρσ, εί1—: — Άν ίϊχαιμε κύριοι δικασταί μιά κινηματογραφική τβι- νία, πού νά ττερ.ιέχη τίς σκηνές πού διαδΐρΌΐματίσθηκαν στ ό κέντρο «Άριάδνη», ασφαλώς θά βλέπαμε ττ,ράγματα πού βΐν μποροΛμί τώρα νά τα φανταστοϋ,με. Καί Αττειδή μέ τή σκνέχεια τής αγορεύσεως τού ό έχπρόσω- πος τοδ Μάμου κ. Νικολό—ονλος ίδωσε; μιά χαραχτηριστική είκόνα των δσων έ—ικρατοΰν στό Ήράκλειο καί γιά τα όποία ή εφημερίδα μας £χΐι άρ.κ*τά άσχτ>ληβεΐ καί ασχολήται, σημει-
  ώνω στ ι μττορ*ΐ νά μην ύπάΐρχβι... ταινία άλλά ύπάριχουν —·λ-
  λές... φωτογραφίίς άπό τίς... σ«ηνΐχ τού... έργον.
  Τώρα, θά μθΰ πήτε γιατί βέη» τίς δηιμοσιεύοψιε... Άπλούστβ-
  τα γιατί μπορεΐ νβ χαραχτηρισβούν γιά τα είκονι<όμ«.ν« «ρό· σωπα «ερ,γω έξύβριση», ό—ότε ό έ*—ρόσοπος τοθ Νομόν, έξ... άνάγκηβ καί νόμον, 0ά ιμ<ας ά—αγγ«ίλη κοιμιά νέα κα—γ>
  ρ'ί<χ πού βά συνοδίύ—αι μέ τό άπαροτί—ττο μ—αλλικό.. διακο σοχίλιαρο! Έτσι είναι δνστνχώς, ττού λέ·ι καί τό μπουζονκοτράγον 6ο: αλλοι τα ο—ανε «·' αλλο ι. . πληρωνουνεϊ Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ Νυφικά ύψηλής ποιότητος ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Παοοπτλεύρως «ΚθΓτραντζου» Τηλέφωνον 283.428 "Αν άνήκεΐε στοός καλοός ό6ηγοτ>ς φυλαχτήτε άπό τούς
  ρέτρΐους.
  ... μέ Νομική ΠροστασΙα ΑΚΑΟ
  Σί κάθε ατύχπμα πού δέν φταϊτε ή ΑΒΑΟ σάς
  προστατεύίΐ καί διεκδικίί τίς αξιώσεις σας
  μί όικηγόρο τής ίκλογής σσς
  γιά άποζημΐωση έκ τραυμοτισμοθ,
  έπισκευή αύτοκινήτου κ τ.λ.
  Ομως ή ΑΗΑΟ σάς ΰπερασπΓζεται κΓ δταν ίσίΐς
  κάνετί κάποιο τροχαϊο ποινικό άδΐκημα
  ή παράβαση κ τ.λ. Ή ΑΚΑΟ πληρώνει ώς
  150 000 δρχ. δικηγορικά, δκαστικά ίξοδα γιά
  κάθί περΐπτωσή σας χωριστά σ" δποια χώρπ
  τής Εύρώπης κι'αν εϊστε
  Γιά κάββ πληροφορΐα:
  ΑΚΑΟ ΗΕΜ.Α5 : ΑΖΦΑΑΕΙΑΙ ΝΟΜΙΚΗΖ Π»ΟΧΤΑΖΙΑΖ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘ^»
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15-ΤΗΛ.222.661
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ Γ6ΡΜΛΝΙ» ΕΤ ΚΙ«. 395 00» 000 ΑΡΧ
  ·Φ1·ΡΟΥΑΡΙΟΥ1976
  ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΛ,, ΚΡΗΤΗΖ
  ΧίΛΙΔΑ Ι
  ΟΣΑ ΜΑ_ ΓΡΑΦΟΥΙ
  ΟΙΑΑΓδΣΤΕ_ΜΑΣ
  ΒΑΣ. ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Άν—ττέ ε>(λε Κίφΐ€ Μολό,
  Στόν αγών α ιτού άρχίσατε
  οχ δλο-υς τούς τομ*ϊς, μάς βρί
  σκΐΓΓΐ σήμφΜνους., καί τό πί¬
  στιν» αότό, γιοτί οτότν έφη>μι
  ρίβα £χιτε την ττρύτη κυκλοφο
  ρία σιν Κ·»ήτη, καί αότό σάς
  ιιμά Ιδιαιτέρα διότι χτι—ήσα
  τε την ττόθίτα τή>ς Κρητικής ψν
  χής καί έ'ΐεΪΓ σού την ονοίξσ
  μι, γι' αυτό μή φοβασαι προ-
  χώρα, ιϊμα-τ» μοτζί σον
  Φίλε Μάνο, ψηφίζ» κι' έγώ
  κατά των άψερικ«νι«ών Βά-
  <π*»ν γιά τούς εξής λόγους: 1) Διότι σάν "Ελληνας καί Κρτγπκός αισβαναμαι —ώς προ 6ί&» τόν τόττον αυτόν ιτού ϊ- χει ΐΓθτισβεΐ μέ αΐμα ήρώων καί μαρτύρων νά τό -οδο-ττσ- τού» »Ι εΐχβροί τοθ "ΕΦνους μας κβί οί σφαγείς τής Κύ¬ πρου. 2) Διότι ό 'Αμβρικανο — εβραϊκός ίμ—εριαλισμός, δέν σέοβτε καμιά, -ατρίδα, 6έν £- χ(ΐ Ιδανικα γ' αυτό καί τα δημιουργώντας βρώ μ ττολέμους καί σ-τηρίζο» τας 6ΐΜτατορί«ς μέ χρήμβτα τού Αμερικανικόν λαόν. 3) Διότι έφθασαν στό έλτ- ινό καται»··π)μα να κοπ-οοστρέ- ψον* ίνα μικρο κρατος καί νά ξερριζώσ:υν 200 000 άθώους εΐρηινικούς ττολίτες ττΐύ είχον την Απαιτήση σοτν α·νβρο~οι νά ζήο-ουν έλβύθεροι καί γΊθττί δέν δέχθηκαν νά γίνη ή χώρα τοΐνς Άμε*Μκαν(κή Βάση. 4) Διότι έκτός τοθ δτι σϋ- τοί ένεβάορυνοτν "Ελλττνες —ρ· δότις νβ δαλουν 7 χρόνια τή>
  χώρα μας στόν γΰΦο, έκτός
  ττού κίβτάο—ρβψαν τή* ώραι α
  μας Κύττοο, αχόμα καί σή,με-
  ρα ύττό την άνο-χή τους οί 6άρ
  βαροι τού 'Αττίλα νομονται
  ξένες Ιδιοχτηισίίς κβί άναγκά-
  ζονν τόν Κυττριακό 'Ελληινισμό
  να ζή ξ£θττιτομονος καί ξ«ρρι
  ζο*μένος α—6 την γη τού.
  5) Ψηφίζω άχόμα κατα των
  "Αμερικανικόν Βόκτεων διότι
  γιβ νά ύττβρχουν καί δσο ό·
  ττάρχουν Βόχτεις στήν Κρήτη,
  ό μώγος τής Κν—;>ιακης ο-φα·
  γής, μ&ττι κακό θά μαγιιρεύο,
  τόσο τής χώρας μας, δσο κα(
  σέ άλλονς λαούς. θίωρώ λοι>
  "ΣΤΑΜΝΑ,,
  Κάθβ βράδυ γλέντι μέ τό γνωστό σας
  ντουέτο
  ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΜΕΝΙΔΗ
  ΜΑΙΡΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ
  τόν λαΐκό τραγουδιστή
  ΑΝΤΩΝΗ ΤΖΙΝΑ
  την καταπληκτική
  ΝΤΑΓΙΑΝΑ
  καί ή Ιξοχη
  ΜΑΙΡΗ ΑΚΗ
  ΡΕΖΕΡΒΕ ΤΗΛ 286-106
  Ι.Σ.. Τό κατάστημα δέν λειτουργεΐ κάθε Πέμτττη
  ττόν ύττόβεση τιμής νά άγιον ι
  σθώ καί εγώ μαζί σοι» καί νά
  βροντοφωνύξω:
  ΕΗΩ ΟΙ ΞΒΝ£Σ ΒΑΣΕΙ!
  ΑΙΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.
  'Αγωνιο-πκώτ—α
  ΒΑΣ. ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ
  Γέργερη — Ηρακλείου
  ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΑΓΝΟΣΤΕΣ
  &Υ0 ΗΠΙΕΤΕΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙ.
  Πρός την
  Εφημερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  'Αγατπττέ Κύριε Διευβυντα,
  Σάς τταρακαλοΰμε νά φιλο-
  ξενήσίττε στίς στηλες σας, τό
  τγαροοκάτω έρώττιμά μας ττρός
  τούς άναφΐροιμένους άριμοδί-
  ους:
  ΠΡΟΣ τονς κυρίους:
  1) .Υττονργβν Γιωρ,γίος
  2) 'Υττουΐργόν ΈσΜητερικών
  3) Βουλευτάς Ηρακλείου:
  Τηλέιμ«χον Πλβύοην — Γ. Ψα
  ρόοκην — Κων. Κωνιωτάχην —
  Κ. Μττχχντουβα.
  Μ«τά την άττό 21.1.1976
  ίρώτησιν τού κ. Κωνιωτάκιτί,
  βουλευτού, δημοσιευθείσαν είς
  τό ό-' αριθ. 374)24.1.1976
  φύλλον της ενταύθα εφημερί¬
  δος «Αλλαγήν έκθέτομε τα ί·
  ττόμίνα:
  Δυνώμει της ύττ' αριθ. Υ.Γ.
  20348)5.2.1975 ά-οψόκτεως
  τού κ Νομάρχου Ηρακλείου, ά
  τταγορκύεται έττί ταίς ττοιναϊς
  άρθρου 38 Ν Δ. 3881)1958
  «αί αρθρον 10 Ν Δ. 12.77)
  1972 ή άνόρυξις άρδευτικών
  Φρΐάτων είς άκτίνα 500 μέ-
  τρων άττό κοινοτικας τ—,γάς.
  'Βττί τού «Κρύου ττοταιμοθ»
  καί είς θέσιν «Γέρο — Μέ-
  λιο» τής ττίριφερεΐ<κς κοινοτη των ΚεΦαλοβρυσίου — καί 'Αγίου Βασίλειον Βιάννου, ύ- τπάρχει κοινοτική ΤΓηγή άδρεύ- ουσα τα κτήιματα των ανω κοι νοτήτ«ν—- Είς απόστασιν 5 —7 μέτρον ά—ό τής πήγής ταύτης άνορύκθτ) φρέαρ άρδεύ σεως βάθονς 7—8 μέτρων υ¬ πό τινος ονόματι Σταύρον Έμμ. Άντωνάκη, κατοίκου Κρεββατά — Βιάννου ήτοι κα τα τταράβασιν των διατάξεων της ανω άττοψάσεως κ. Κομάρ ΐχου Ήρσίχλείου ΚκχτΙιτιν χα- ταγγελίας τηλεφωνικής έπελή- Φβη τής τκρι—τώσεως ό κ. Νο ιμάρχης Ήραχλεϊου «αί άντ! νά διατάξη την καταστροφήν τού παρανόμου τούτου φρέα- τος έξέδοτο την ύττ' άριθμ 34372)29.11.1975 άττόφασίν τού δι* ής νομιμοττοιεΐ την λειτουργίαν τούτου. Καί έρωτσται : Ποία άττόφασις είναι νόμι- μος; Ή ύ-' <ίριβμίν Υ.Γ, 20343)1975 ή προστατεύουσα τάς κοινοτικάς πηγάς καί έπέ χουσα Ισχύν νό,μοο, ή ή μ*.το>
  γίνιστέρα κα! πρός ταύτην άν
  τικειμένη ΰττ' αριθ 34372 τής
  29 11.1975 ή νομιμοττοιοίίσα
  την ανω τταρανΌμίαν;
  Ποίον γνώμην Εχουν οί α¬
  νω κ. Ύττουργοί Γεωργίας κα
  'Εσωτ«ρικων καί έν πάση
  ριπτώστι ό κ. εΐοΌγγελευς
  Ηρακλείου;
  Έν Ηρακλείω τή 31.1.76
  ΟΙ 'Ερωτωντες
  'Αττόσ.
  Ζαχ.
  Γ«ώρ· ρ
  Μιχ. Ζωάκης
  ΟΙΟΑΝΙΝΗΙ ιΜΛΤΘΑΙΑΚΠΣ
  ΆνίΐπρόσωποΒ Έ^αιρβΐαβ
  ΡΗΙίΙΡβ
  (Χανιόπορτα)
  Διαθέτει δλα κά ήλ€κτρικά €Ϊδη
  ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Ε Μ
  Με χαρά σάς πληροψορούμε δτι την 9ην Φεβρουαρίου έγκαινιάζομε τα Κατα-
  στήματά μας, στό Ήράκλειο, κα) Χανιά; μέσω των οποίων θά διατίθενται κατ' ά-
  τΓοκλειοτικότητα στήν Κρήτη τα Όρυκτέλαια ΕΜΟ, παραγωγής τού Διϋλιστηρίου
  τής ΜΟΤΟΡ ΟΊ Ά (ΕΛΛΑΣ), τό οποίον είναι ένα άττό τα πιό τελεία Διϋλιστήρια
  στόν Κόσμο.
  Τα Όρυκτέλαια ΕλΛΟ εΤναι αρίστης ποιότητος, είναι έγκεκριμένα Διεθνώς,
  είναι κατάλληλα γιά χρήση σέ βενζινομηχανές, τΓετρελαιομηχανές, γεωργικά καί
  έργολαβικά μηχανήματα κ.λ.ττ., καί διατίθενται σέ μικρές κα! μεγάλες ανσκευο-
  σίες.
  Τα Όρυκτέλαια ΕΜΟ είναι τα Όρυκτέλαια γιά τα όποΐα είναι ύπερήφανη 6λη
  ή 'Ελλάς καί κυρίως ή Κρήτη.
  Για κάθε σχετική πληροΦορία άποτανθητε στα καταστή ματά μας μετά την
  9ην Φεβρουαρίου κα) είς τάς κάτωθι διευθύνσεις:
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ: Ύποκατάστημα ΉροκλεΕου
  Όδδς 62 Μαρτύρων 181, Τηλ. 285.066
  ΧΑΝΙΑ: ■ΥτΓθκατάοτημα Χανίων:
  Οδος Βολουδάκηδων καί Άττοκορώνου
  ρ6 άπΑέι Αόγΐα
  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑ1. ΚΙ ΕΜΕΙΙ.
  Το6 κ. Κ&ΣΤΛ ΛΑ-Ι-ΔΗ
  Συμβαίνχι ττολλές Φορές,
  καί συνήθως πάντα, ττού τό νά
  ύτηϋρχης δέν λέίΐ σοβαρά ττρά
  γματα, γιατ( αύτό είναι γ*ννη
  σΐιμιό μας. "Εχω, λοιπόν, την
  γνώμη πώς αύτό ττού τα
  ΟΛΑ είναι τό τ{ είδονς βέση
  τταίιρνίΐς στα ττροβλήιματά νού
  Κι' αύτό διότι ύπώρχουν καί τα
  <ώα άλλά τα λβμ« καί είναι ζώα. Τό νοτ,μα της ζωης των λυμένο, τα ιδία άιμολυτά κα! τό ΦαΤ τονς δ,τι βρβθο. Άλλά ό ανθρ<—ος, χύριοι, δέν είναι ζώον Είναι όμοίωμα Θεοΰ μέ λογικό, ϊλλογο όν μΐ σκβτττικιστικό, μέ «αντασία, ιμέ διορατικόττγτα, μέ διάκρι οί) τοθ καλοΰ απ' τό κακό, μέ συναΐσθηση των πράξεών τού κα( δέν τρωει οβτε χόρτα βοσκής, οΰτε σάβκ<ς Διαψέ- ρει, κύριοι, διαφέρει. "Εαει συ ναίσθηση των πιράζεων καί έ ►τργειών τού «αί κουμαντέ>ν&«
  τόν εαυτόν τού δταν θέλΐΐ κι
  δποτε θέλει. "Ετσι δέν μττο-
  ροΰμε νά κατατόιξω,με την ζω¬
  ήν μας στό γιάλα — γιάλα
  άλλά σ£ σειρά. Καί μάλιστα
  σέ σειρά άνβρωττινή) γιά νά
  ιμάς οΐξίζει νά ζοθμε κι' δχι νά
  Φτύνχοιμε στό άξιολύτπντο, για
  ■τ( τοτε πιά βς τ' άφήσωμκ ά-
  ξεκαθάριστα "Ετσι σάν τέτοισ
  ίντα, έξίλισσόμίνα, διανοη-
  τικά ίσορροττί>μένα καί θετικά
  πρέττει νά ιτάρωμί την ζωή ν-°ς
  σάν άξία πλέον καί 6χι σάν
  τσόφλι. Γιατί είτε τό θέλβομί
  εΓτε δχι ή ζωή μας είναι «κοι
  νωνΐική ζωή» καί τό €ψτερ·
  στόν ακεμο» δέν στέκει θέλου
  μ« δέν θέλουμ*. ΟΙ ττράξιις
  μας, τα ϊργα μας καί γβνικά
  τα ένεργούμ«νά μας ό«<ίλουν νά ϋχουν άλψαδιά μέ την αΚοτνωνική Άριμονία» της άν θρωττινής ζωής, &ν θέλουμε νά Ιθθονμ« σωστόν καί ότξιον λό¬ γον υπάρξεως. Τα Ιδανικά εί¬ ναι ίδιον τού άνθρώτΓου κι αύ- τ£ς πού δέν £χ*ι Ιδανι*ά δέν *5χ«< νοη/μα ζ«*ης. Άκώμη ξα» ναλέω πώς 4 ϋλη είναι μέσον πρός συντήρηθΊι στή (ωή μ αίς κι ΟΧΙ ΣΚΟΠΟΣ γιατί τοτε ίΐσαι Ινοχος. Σάν ττλαο-μα θΐοθ, £χ€ΐς δι καί «μ α διαιωνίσΐως άλλά άρβήν κβτβύβυνσιν. Δέν μττο- ρ«ΐς νά τα λαλης «χάλα κατέ>
  &α». ΟΙ άΐΓΟγονοΙ σον, τα
  παιδία σον είναι σάρκα σου.
  Δέν μττορεϊς ουτε εχεις κάν
  τό διχαίωμα νά ττιστιύιις δτι
  ίχουν μιά βποιβ—-δττοια κατά
  οτταση. Τό τέλειον ιτον έ—ι ζή
  τούμε βΤναι τό «ττάντοτβ χαί-
  ρβσβε....», άλλά αύτό δέν βρί
  σκεται έκεϊ ττού τό ζηττονμε ση
  μβρο, στίς κούΦιβς διαονχδά-
  σεις, στά ττορνεώματα καί
  στά λεφτά. Τό τελείαν καί ή
  σωστή ευτυχία σέ μάς καί τα
  παιδία μας <ύρ>ί—ο—αι είς
  τι>ν ΑΓΑΠΗ κα! την ΣΥΝΑΝ-
  ΘΡΩΠΙ Α.
  Ό στνμερινός δρόμος νού
  ττηραμΐ καί ίμ«ς κα! τα παι
  διά μας Μθυφώννι την Φυχή
  μας, άφαιρεΐ την όρβή μας
  νοημοσύντ) κα! μας δέν*ι ή 0-
  λη στό έίρμα της δττως δένεις
  τό μονλάρι στό βοσκότοττο.
  "Ομως ό ανθρωπος είναι ζωή,
  δύν«μι<;, ψυχη μέ οΑσβήιματα κα! συναίσθησιν κα! οί άχαλί νωτβς ττράξί,ις τού τοθ καταλο γίζονται. Άλλοίιμονο- .αν ό «αβενας £κανε δ,τι τού κατέβαιν* καί δίδασκε καί στά παιδία1 τον τό Τδιο. Τότ€ τί θά γινόταν, αν οί ευθΰνβς τού δ*ν ήλέγχον το, οί δλαβερές πράξος τού δέν ετιμωρούντο κ»! τα έν—τι κτοδΐικα ϊργα τον βέν έχόβον- το; Κ» δμως, κύριοι, τό θέιμα ζωης τό πήρααί* άνά-ο&α κι ετσι καί τό μεταδίδοιμε δυστυ χώς καί στά παιδία μας. Ή βλακχία μας νά ττιστευθιμε ττώς άξία εχαυν μόνο ή κοιλιά μας, τό πορτοψόλι μας κα! τα ίνστικτά μας, £Ϊναι κΑτι πού μάς καταστρέψη, μάς μη δενίζει, μάς τορ-ιλί{ει. 'Ακό ι|Μ| μάς στειρεϊ τή χαρά. την γολι»—, τή» ευτυχία μβς την ούσιαστΜοή. "Οπου ναναι θαρ χίσουν νά μάς κλαϊ— κι οί κατ«ς. "Αδικοι, αρπαγες, άναίσθη- τοι, έγκλημιατΐΜοί δπως γινό- μαστε ιιβταδίδομ* καί στά παιδία μας την κακή μας τα «τική, τό φοβερό μας παρον, τό σκο—ινό καί καταστροφικό μβς μέλλρν. Νάσαι κή-ος άν θηρος, λουλουδένιος μέ έλττί- δβς γιά παραγΜγ,κίς κι ώψέ- λιμ*ς άπολαυές κα! στό Φινά λε νά γβννάς τσβυκνίδες, ί, αύτό πιά πά«ι πολύ. Είναι άξιοκατάκριτο, άξιο- λύτ—το καί κά—οιος κό—οτι βΐπ« πώς δέν ύττάρχ€ΐ φοβε>
  ρβτερο πράγμα νά Φθάο-ς
  στό άξιολώΐ—το. Τότε γίνβσαι
  ΚιΕ5 (πράγμα) κι οχι ανθρω-
  πος. Καί δυστυχως έκεϊ πτχμτ,
  σημκιρο 'Αδικίβς, άρπαγές, σχ
  ξοιμανίΐς, χαρτο—αίγνια, πορ-
  νί«ς, χασισο—οτίϊς, συνβέ-
  τουν καί άττασχολοΰν τούς μι·
  κρούς καί τούς μεγάλονς.
  Παιδία μέ ζωή καί ζωντάνια,
  γ*4*>Όνν πρόωρα άττό άκολασί
  βς καί τό ρίχνουν στίς κλε-
  ψι£ς καί στά κακόφημα κέν-
  τρα. Κ ι αμως έμ«ς τα έξν—'ά
  κια οί γονεΐς, δλα τα ξέρουιμε
  κι δλα τα έηΓ·τρέιτομ£. 'Εξϋλι
  ξις σοΰ λέει. Κ. εξέλιξις τί;
  Τό σεξ, τό τσιγάρο, τα ιτορ-
  νό κι δ,τι αλλο βρωμίρό τό δί
  δομβ στό ΙΟχρονο, Ιδχρονο
  τταιδί μας νά χαρή. Νά χαρή
  ποιό τφάγ'μα, τόν έπτερχόμε-
  νο ψυχΐικό κα! σώματι κό τού
  θάνατο. Μωρέ δέν μάς βρά-
  ζεις, λέω 'γω τέτοιους γο-
  νείς. "Αοα γε δμως ναχωιμε
  αΤσθησΊν τού γαλοίου ή θά ζή
  τήσ«μϊ τόν ττοιηττή νά μάς
  ττή: «Λυπήσου με ©ίί μόν
  στόν δρομο πού πήρα, χωρίς
  ώς τό τέλος νά ξέρω τό πώς,
  ποία μοίρα μέ δέρνει καί
  ποίος ό σκοπός».
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΙΔΗΖ
  ΜΙΑ ΕΚΑΟΣΗ
  ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.
  ΠΑΤΙΠΙΚΑ
  ΠΟΙΧΕΙΑ
  ΜΙΑΣ ΙΟΕΤΙΑΣ
  Ό ΟΤΕ έ*Λ«<λοφόρτ|σε προ- σφατα μιά ττολυτελή καί όγκώ δή £κ6οσΐ) μεγάλον σχήιματος ύττό τόν τίτλο «Έπίτοιμος Στα τιστική των Τηλ*—ι«οινχονι*»ν της Ελλάδος», πού άναφέρί- ται στή δεκοχτία 1964—'74. Ή £κδοση αοτή πνριέχο, σέ σννοτΓΤΐιοή μορφή, στατι- στικά στοιχεΐα πβύ άναφέρον- ται στήν έξέλιξη των δροντη ριοτήτων τού 'Οργανισίμον στό χρονι«ό αύτό διάβ-πνμα. Σκοπος τής έκδόονως είναι ή παροχή πληροφοριών πρός τίς ένδιαφερόμενιες ι—ηρβσίες τού ΟΤΕ, τα Ταχνδρο-μικά Γρα Φοος τίς Κρατικές Ύπηβΐο-ί- ις γ«νι«ά, τίς Τρσ—3ζες καί τούς διαφόρους όργανισιμούς. Τα βασικώ—ρα κυφαλαια τής έττΐιμελημένης αύτίκ έκδό- σβως., ΐΤνβι: — Τηλε—ι «οΐνων ιακές Μο- νάδ«ς. — Τηλε—κίοινωνιοκίς 'Εγ- καταστάσζις. — Τηλ*—ικοινωνιοβκή Κίνη- ση. — Πβιότηττα ιταρ€Μομένων ώηηρ«σιων. — ΣτοιχίΓα Προσωπικού. — Οικονομ ι«ά ΣτοιχεΓα. — Τηλε—ικοινωνίες άνά τόν κόσμον. ΟΙ τηληροφορίες δίδονται μέ αριθμητικούς στατιστικούς ττί νακες, γρ«(φικές παραοτάονις, συντελεστές, άριθμοδβίχτες κ. λ.ττ., πράγιμα πού διβυκολίνβι Ιδιαιτέρα τόν μ*Α*τητή, Ή £κδοση «Τναι ϊργο τής Διευθύνσεως Όργανώσεως καί «ίδικώτερα τής Ύποδιβυθύννιν ως Στατιστικιής τού ΟΤΕ, ή ότΓοία άξίζο συγχορηττηρίων γιά την ύΐΓΐμεΐλημένη δ της. ΑΛΚΗΣ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Χειροϋργος - Ούρολόγοο Δρ τοθ Πανεπιστημίου ΙΝΝ5- ΒΚϋΟΚ τέακ: Έτημίλητίν: τοθ 8Τ. Ν. ΗΟ5ΡΙΤΛΙ. (Δ. Γβρμα- νίας) ασχοληθείς καί είς την ούρολονίαν Παίδοΐν. Έγχατα- οταθεΐς μονίμβς είς Ήράκλβιον δέχεται είς τό Ιατρείον τού, Πάροδος Αασιθίου 5 (Βαλιδβ ΤΖαιΐί) τηλ. 222.068 καί κλινι- κή «ΕΥΑΓΤΈΑΙΣΜΟΣ» ττ»λ. ΠΑΡΑΔΙΔΩ Κ4ΑΘΗΜΑΤΑ Είς μαθηττάς κατ' οίκον. Τηλί Φωνο 287-073 καί άπό τίς β- ρες 6—9 μ.ίϊ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΙΝΟΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΥΓΕΡΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΙ ΤΙΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΙ ΣΑΛΟΝ ΙΑ ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΙ ΣΚΡΙΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΧΑΙ ΠΟΡΤ — ΜΑΝΤΩ ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΙ ΝΤΙΒΑΝΙΑ ΣΥΝΘΕΤΑ — ΕΠΙΠΛΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΏΝΙΣΤΑΙ ΠΡΟΤΟΠΟΡΙΑΚΑΙ ΙΔΕΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤΟΜ& ΡΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΟΣΙ ΠΑΡΑ- ΤΕΛΕΙΟΖ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ ΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ- ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ λ4ΕΛΕΤΉΜΕΝΗ, ΣΩΣΤΉ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΠΛΡΆΓΩΓΉ —Τα ϊπιπλα μας καλύπτουν 6λ*ς τίς άνάγκβς τού συγχρόνου σπιτιοθ. τα €Ϊδη μας οπου μδς ζητηθοθν. —Τα προΐόντα μας διακρίνη ή ποιότης καί ή χαμηλή τιμή, —Έλέγξατβ καί κρίνατε την προσπαθεία μας. —Προτιμήστε μας γιά χ6 συμφέρον σας. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 5ον χιλ. όδοθ Ηρακλείου Μοιρών Τηλ. 280689 ΕΚΘΕΣΙΣ Α' Πλατ€ΐα Άρκαδίου Τηλ. 284759 ΕΚΘΕΣΙΣ Β' Μανουσογιάννη—Πλατχΐα Άρκαδίου Τηλ.28916Ο ψ - ^ , Και τώρα!.. ΠανευρωΝθίΗΐΊ τηλεόραση ΡΗΙίΙΡδ ΤΗΑΝδ-ΕίΕΟΤΠΟΝΙΟ ΜΕΜΟ-ΤυΝΕ μέ συνεργασία 7 χωρών Μ διεβνής τεχνολογπίή παντοβονομΐα της δΐνει τωρο τους άουλλφττους καρπους τηςΙ Είναι ή ώραι Ή μνημειαιόης προσπαθεία όλόκληρων χρόνων παραδίνει οτήν κρΐση των κατοναλωτων την ίκπληκτι- κοτερη τηλΐόραση τής (ποχής μος Την πανευρωπαική τηλ,εόρβοη ΡΗΙίΙΡ3 ΤΡΙΑΝ5 - ΕίΕΟΤΠΟΝΙΟ ΜΕΜζ) ΤυΝΕ δημιουργΐα τής ηολυχρονης και βαπανηρθς ου- νεργασΐρς ίτττα χωρών ι Τκν πιό τροηγμίνων τής ΕώρωπηςΙ ΑποτεΛεομα Ο τι περιοοότερο μέχρι οήμερβ άηαιτησαν οί Ελλη νες καταναλωτάς άπο την ΕυρωπβΙκή ΤεχνοΑονΙο τ«*ρβ τό ϊχουν' Χωρες που συνεργώστηκαν ΡΗΙίΙΡδ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ: Βελτΐ^οε την διαυγεκι τής εΐκονας και μπορεΐτε την *μέρα νά χαιρο στε τώ αρογραμμα οώ να ναι νΐΓχτο Κι ακομη Ε&ωθι 110 μοιρες βνοιγμα οτήν άθονη και μπορειτε νά τε βνετα κι άπω τώ πλώιΐ ΡΗΙίΙΡβ ΑΓΓΛΙΑΣ: Βελτίωσι τώ κυκλωμα τα ήχοο εΐκΰνος *.α< τα &ιαχωρ4αε' Που αημαινει ότι ούτε ό ήχος μπορει Πιά νά ενοχλήοη την εΐκώνα ουτε ή εΐκλνα τον ήχο Πνοντβι οί λήψεις (εχωριστά1 ΡΗΙίΙΡδ ΑΥΣΤΡΙΑΣ: Βελτΐωοε τή λήψηο. συνθήκες γεωφυσικων έμποβΐοιν καί καιρικων ΟΛΐνθη- κων1 Τελειοηοιηαε το φημισμίνβ ΚΝΙΡΡ που ενισχυ εί την άδυνατη λήψη ('Μ Αυστρία δπως καί ινΕλλαίχι, είναι χωρα όρεινή) ΡΗΙίΙΡδ ΣΟΥΗΔΙΑΣ: Βελτΐωοε ττ, δ.αβά- θμιοη των τώνων αυΕ,άνοντας ετοι την ιτλαοτικοτητα τής εικόνος ΡΗΙΙ.ΙΡ3 ΕΛΒΕΤΙΑΣ: ΒεΑτΙωοε την ήλε· κτρονική ώντοχή τού δίκτη άντικαθιοτωντας τίς λυχνΙ ες μέ ειδικό τρανζΐοτορς καί 10 ( θλοκληρωμυνα κυ· κλωματα) Επισης άττλουοτευοε την συντήρηση Όρι· ομένα μορη που αΐιαιτοιισαν έπεμβαοη μεοα οΐΰν δίκτη τωρα βγαίνουν και ύντικαθΐστανται μ( καινουργιαΐ ΡΗΙίΙΡδ ΔΑΝΙΑΣ: ΒελτΙωσε τόν οκντονι· ομΛ' Λπίκλειοε τΛν γΐά όποιοδήποτε λόγο τυχαίοάπο- πυντονι^μό μι ΤΓ,ν δημιουργία .χειριοτηρΐου όοφα* λειαΓ ΡΗΙίΙΡδ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: βελτΐωοε την καταναλνοη ρευμοτος μεκΛοντός την στβ μιοοΙ Γιά την νεο πανευρωπαική τηλεόραθη ΡΗ1ίΙΡ5 κα· βι. προηγμένη χωρα της βυρωπης έΒωοε τ*ν καλθτβρο τιχνολογικό έαυτό της ' ΛποκτήοτΓ την. ΡΗΚΙΡ5 ΟΗ 24Τ 1002 ΟΡ 24Τ 3000 24 8 Μ0 V» 24 Β 380 17 ■ «β 12 Β 312
  '"ν»ΚΛ—'
  ΙΙΛΙΑΑ 4
  ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Η ΑΛΗΟΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΚΡΙΪΕΙΖ ΚΑΙ ΖΧΟΛΙΑ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό την σελίδα 1
  ιτό τούς ύστοίους ή ζωή κιντδυνεύει, δπως διατπστώοομε άπό
  την έ~τότπα έπιΐοκεφή μας, μιά μερά πρίν από την έπίοκενιπι
  τοΰ κ
  Δέν πρέπει δμως έπ' ούδενί, νά φύγουν άίϊό τό μέ-ρος τους
  οί Άρδαχηανοί χαί νά έγχατασταθοθν ς& τάπο πού θά δηρουρ
  γήση χάομα άνάμκσα σ' αύτούς καί τού*; Άη — θωμιανούς.
  Γιατί κάτ» τέτοιο &οει άρκίσει ί|οη νά γίνεται, μετά την άηοφα
  ση τύδν αρμοδίων νά τούς έ.γκαταστήση στή θέση «Πλάκα»,
  πού, δίτως ύϊκχτττρίζουν οί Γκρισσότεροι κάτοικοι τοθ Άνίου
  θαχμά, είναι ίχταση καλλιεριγήσιΐμΐΐ κοί συγχρόνως άκατάλ-
  ληλη γιά κατοικίες, λόγω τού ποταιμοΰ κλπ.
  Νοιμίζοιμε δτι τό κρύπος έ-χει χρέος νά βοηθήση νά βρεθή ή
  Ιδανική λύση πού θά είναι νά φύγουν άιμέσως άπό τα έ—κίνδυ-
  να Άρδάοοτια οί κάτοικοί τους, άλλά νά έγκατασταθοΰν σέ τό-
  πό κατάλλΐιλο άιπό οΐκκκικής καί ύιγιεϊνίίς πλευρας. Κΐ' άκό-
  ιμη, πρ&γΐμα πού είναι άρκετά σΓ»ΐαντΐΜ6, θά πράττει ή λύση
  υιού θά δοθή νά μή διαταράξη τίς σχέσεις των άνθρωπον των
  Άρδαχπων καί τσθ Άνίου θωιμδ, οί όποίοι δέν είναι σωστό νά
  διαχωριστοΰν φυιχιχά καί νά χαλάσουν τίς καρδίας τους.
  ΟΙ ΠΩΤΑΧΗΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ Τ.Ζ.Α.
  ΣΥΜΠΑΘΗΣ καί κοινωνικά ώφέλίμπ «Ιναι ή ταξη των έ-
  παγνεΑίματιων αύτοκινηιτΐιστων Αύτό είναι Ινα άναιμφιοθήτη/το
  γεγονός.
  Δέν θά πρ&πει, δρως, νά δικαιολογηθϊί ή έπιβολή είσφορδς
  ΐητέρ τοϋ ΤΣΑ (Ταιμείου Συντάξεως Αύτοκτντ|<τιστών) δλων των κατόχων τροφόρων, Ι.Χ., καί νοτοσυκλεττίϋν άκόμτ). Ά- π6 αλλες πΐγγές θά πρέΐκι νά έξεν*ρεθοΟν οί πόροι τού ΤΣΑ καί δχι άττό την έ—.βολή μιας έυρύτατης φορολογίας, πού £χει ήδη — διικαιολογημένα — προικαλέσει τή δυαφορία των χιλιά¬ δων γκυ<ταχήιδων, αύτοκινήτων καί δικύκλων ΒΙΒΑΙΟΟΗΚΗ, ΧΟΡΩΔΙΑ κ.λ π. ΣΥΓΧΛΡΗΤΗΡΙΑ άνήκουν στόν Δήμο Ηρακλείου, γιά την αχτόφασή τού νά συγκροτήση Δαμοτική Χορωδία. Άλλά περασοότ«ροι &ΐαινοι άνήκουν ο' αυτόν γιά την άπό- φαση τού νά άναουιγκροτήοα τόν μεγάλο πνευματιχό θη- σαυρό ττ^ς Βικελαίας Δΐ)μοτωθ?ίς Βιβλιοθήκης, πού δπίικ; είναι γνωστό, παρουσιάζει την ε5ικΟνα τοϋ χάους. ΟΙ προσπάθειες πού σχετίζονπαι ιΐέ τα πολατικ—χά θέματα, είναι εύχάοιοτες γενικά καί κυοίως δταν προέρχονται άιπό μιά Δτγμοτωεή "Αρκή. Νοιμίζομε &μως δτι χρειάζεται περιοοότερτι προσοχή, στήν έΐπλογίι των ηροσώπων, πού τίς άναλοιμβάνουν. Πρίν καί πάνω άττ' δλα θά πρέαιε1 νά λαμβάνεταχ ύΐτ' δψιν, οτΐς περιητώοεις αύτές, ή ώμοτειρία καί ή «έπαγγελματικότη,- τα» των άνθρώπιων οΐους άποίους άνατίθενται τόοο σοβαρά κβθήκοντα Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΖ ΕΝΤΟΝΗ δραστηραόττ»τα ανέπτυξε ή Διοίκηρη Χωροφυλα- χης "Ηρακλείου, πρόοφατα, γύρω άπό τό θ&μα τοΰ έλεγχον των διαφόρων χοινωνικων ττληγών (χαρτοτκαξία, πορνεία, ΙΟ.λ.ϊΤ.). «Χτενίστΐϊκε» κυριολεκτϊκά ή ηεριοχη τοϋ "Ηρακλείου, μέ ηολλούς άνδριες τΐΓ>ς Χΐιφοφυλαικής καί μέ την προσωατιική συιΐτ
  μετοχή τοϋ Διοικητίγ της κ. Πηλιχοΰ.
  ΤΗταν μιά άξιέαταινη προσπαθεία, πού νοιμίζσμε δτι θά άπέ-
  δωσε καί πού παστεύαμε δτι θά ώφελήοη τό εύρύτερο κοινωνΐ-
  νο σύνολο. Μέ χαρά θά περιμένωμε τα άατοτελέσματά της. για-
  τί πιστεύομε άκώμη δτι τό εύρύτερο κοινό, θά πρέιπει, γιά πολ-
  λούς λόγους νά ένημερώνεται γενικά σέ δ,τι οομβαίνει στόν
  κοινωνικό χωρο πού ζεϊ καί κινεϊται.
  ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΗΜΑ»
  ΉίΝ ΑιΠΑιΝΊΤΙΣΗ μας οέ μιά έΐποτολή τοϋ διευθυνιή τής
  οννοδέλΐφου των Αθηνών «ΚρΓντικό Βήιμα», θά την άποοτείλω-
  με στόν Ιδιο τόν φίλο κ. Καλυβιανάκ.η. Καί άν παο' έλιπίδα,
  δέν την δημοσιευθή, τότε θά άιπασχολήσκ>με τούς άναγνώστες
  τής δικης μας εφημερίδα»,
  ΑΒΕΡΩΦ: (ΟΡΘΑ ΚΟΦΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ)
  ((Οί Βάσεις δέν 8ά φύγουν, γιατί
  είναι χριίσιμες στήν Έδνική "Αμυνα»
  [ΝΑ ΕΡΦΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΘΕΣΗ
  ΟΙ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ
  ΚΑΙ Ο κ. Ν. ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ
  ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ πού τό Σω
  ματείο Έπιπλοποιών Ηρα¬
  κλείου γιόρτοζ* (2 Φεβρον-
  αρίοιι), τα μέλη τού καί ή
  δισίκηση τού βρισκόταν
  στά Δικαστηρια.
  ΑΦΟΡΜΗ ήσαν οί πρό-
  σφατες έκλογές διοικήσεως
  πού ιτροΜάλεσαν τό διχα-
  σμό, μέ ά—οτέλεσιμα νά έκ-
  δικάζεται πεσί—τωση ι»ρο
  σωρινών μέτρων, κατά τού
  έκλεγέντος Πρόεδρον κ Ν.
  ΜΕ ΤΗΝ ποφέμβαση τής
  ΕΙρηνοθίχου κυρίσς Φράγκα
  κΐ), ή υπόθεσιν — πολύ όρ-
  βύ — άνοιβλήθτνκε, πράγιμα
  πολύ εόχαριστο.
  ΤΟ ΔΥΧΑΡΕΧΤΟ δμ»ς ή-
  ταν, δταν πρός τό τέλος
  τή<ς διαδΊκασίας ό σι/νήγο- ρος εκείνον πού δέν άναγνώ ριζαν τόν κ. Κοπτελαται συν —ρόεδρο, κ. Πυργος Ζτρα- τβκης, &νέφερ£ δτι ήταν «διοοιο-μένος από τή Χούν- τα», όττότε κινήβηικοτν εναν¬ τίον τού ά—ειλητικά ό αδελ φός τοΰ κ. Καπελάκη καί ό ϊδιος ό κ Νϊκος Κοπηλά- ΛΕΝ ΝΟΜΙΖΟΜιΕ δτι ϊ- πρβττε νβ προβούν σέ τέ*οια δνναμιική οντίδοαοη κοίί κ·υ ρίως ό κ Ν. Καπελάκης ΑΦΟΥ διαωε θίιχτηι-ε τόσο ΐΓ3>ύ, ϋστε νο έχδτιλωβη τε
  Χείως άντ ι κοινων ι κά καί Τ-
  σως πορρόνομο, τάν παρα-
  καλοθμε ν& υός ττή δν δν-
  τως «τταν β δχι διοριοτμένος
  οητό τή χούντα νιο— ί τό
  ύπ' 03ριθ. 119)166)5820
  ίγγραψο τοΰ Γραφείον» Πλη¬
  ροφοριών Σ.Λ Α.Κ., τής 7
  7.1967, τόν φέρο ώς βιορι
  οβέντα Α' Άντιπρθίδρο καί
  μάλιστα τής Όμοσπονδίας,
  έκίτός αν είναι πλαστό,...
  άν καί φέοει την υπογραφή
  τοΰ... κυρίον Μπελεσιώτη.
  ΤΟ "ΕΓΚΛΗΜΑ,.
  ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ
  ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ τόσα πολλά
  γιά ϊνα Εγκληιμα πού ϊγι
  πρό τρΐιμήνου στή Μεγάλη
  βρύση, άπό τόν κάτοικο
  'Αγίας Βαρδαβάς κ. Παπα¬
  γεωργίου καί μάλιστα κατ'
  άττοκλβιστικότητα άπό μιά
  έφηιμερίδα, ή όποία παρου-
  σίασε τό θέμα σάν τετελε-
  σμένο, στηριζομένη στήν ά-
  πόφαση των κ,κ. Άνακριτή
  καί Εΐσαγγελέα, νά προψυι
  λακίσονν τόν κατηιγορούμε-
  νο.
  ΕΙΝΑΙ δικαίωμα τοΰ Τύ
  που νά εκφράση τίς ά—ό¬
  ψει ς τού, καθώς κα! δικαίω
  ιμα, ί«ρό μάλιστα, κάθε κα
  τηγορονμένου νά ύπερασπί-
  ζη τόν έαυτό τον
  ΠΙΣΤΕΥΟΜιΕ πως κάβε
  κατηγορούμενος μέχρι τή
  στιγμη της καταδίκης τού,
  —ρέπει νά θεωρείται άθώ-
  ος.
  Π' ΑΥΤΟ ακριβώς καί
  δέν προτρέχοιμιε στήν προ-
  κβιμένη περίτττωση, άφοϋ
  μέχρι στιγμής δέν άποκομί
  σοιμ* προσωπική γνώση τής
  υπ«θέσεως.
  Παρ·οκαλονθούμε την νπό
  θοστ», διεξάγκιιε τή δική
  μας ίραηα καί δταν εχοψΛ
  κ~τά την ιτρίσρ ηας στοι-
  χεϊα θά τα φέρωμε στή δή
  μοσιότητα. Άφοϋ μέχρι τώ
  ρα αί έττίση.μες δικαστικές
  Άρχές δέν άνακοίνωσαν τί
  ποτε σχετικό καί άφοϋ ή δι
  κη μας ερευνα δέν όλοκλη-
  ρώθηιιβε, δέν μ-οροθμι νά
  έκφέρωμε άπόψεις.
  Π ΑΙΚΗ Μ Μί ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΗΙΣΚΘΠΟ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό την στλίδα 1
  θά τό κάνω, δτ«*ς κκχί μέχρι
  σήιμερα καλόπιστα καί άντ ι
  κθιμοπκά, ακριβώς πρός τό
  συμφέρον καί τό καλό της
  Εκκλησίαν Μ~ά βέ καί ά
  πό την —ρόσφθΓΤη> στο—η
  τοθ μηνντή μου Ποιμεναρ-
  χτ| τής Κρ—ι«ής 'Εκκληαί-
  ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΟΗ
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
  Ό Λήμος Ηρακλείου άνέθε
  σ* σττνν Καβηγήτρια φωνητικής
  μουσικής κ. Αίκατερίνη Τοταγ-
  κ«ρά«η τή συγικρότηση δτ»μοτι
  ««Κ Χ»Ρ«δίβς καί παράλληλα
  την δωρεαν παράδοσι, μαθτ,μά-
  τ»κ_ φωνΐττ ι«ης —.ή χχοχή Μου
  σικής τοθ Δήμον. "Υστερα άπ'
  αύτό καλοΰνται δσοι θέλουν νά
  δηλώσουν συμμετοχη στή χορω
  δία σά μέλη ή γιά δωρεά μάθη
  τεία στή Σχολή Φονητικ,ης, νά
  άπευθύνονται στό Γραφεΐο τής
  Αι>μοτικής Φιλαρμονκκής, στό
  υέγαρο τής πλοττ<ί<χς Αασκαλο γιάννη, δλες τίς έργάσιμες ή- μέρες ά—ό τίς 5 μέχρι τίς 9 μμ. άς, νο,μήζω δτι κβί ό Τδιος βά ίχτ) άντιληφβτ) τίς πίο- βέσβις μοί», όπότι δέν θά χρ*ιάζ~αι ή έμ-λοκή μας σέ νέες άπαβάδεχτΐς δικ«- στΐικιές πβριπϊτιιβς. Ή 'Εκκλησία, τουλάχι¬ στον αυτή, ττρί—ιιι νά έκκα θαριστή, άνβξάρττ»τ« άπό τό μέγεβος των θνχτιών πού πρί—ιι νά οιτοστοΰν τα μέ λη της, Κα( ρέλιι της εί¬ ναι τόσον οί Ίιρομένοι πού την διακονοθν, δσον καί οί Λαϊκοί πού άποτίλοθν τό πλήριαμα της. Χαίροιμ— «ίλικρινά πού δι—ιστώνω μί τή στάση τοΰ 'Ααχι—-ισκόπου κ. Εύγϊ νίου, βτι συμφΜνοΰυΐ σ' αυτή ττ>ν άρχή.
  Κι' αύτό γιβΤί, ξρ
  ά-ό τίς προσωπικές
  έκείνου καί έμένα,
  τή δίκη αύτη, τελικά
  ώφ€λήθι»κε ή 'Εκκλτ-ίβ, ά-
  ψοΰ τίς δά9ι>κε ή εύκαιρία
  νά κ—αλάβ*) διά των όπβυ-
  β"^ --ς, ποιοί, την *γα
  τοϋν πρ«γμ—,*£ καί ποιοί
  την έχθρεύονται».
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΑΥΤΑ πού όναγράφονται
  στόν τίτλο μας, δήλωσχ ό 'Υ
  πουργάς 'Εθνικής Αμύνης κ.
  Αβέρωφ, στονς έκπροσώπονς
  τής 'Επιτροπής κατά των Βά
  σεον στήν Κρήτη, ττού τόν έ-
  πισκεφθήκανε πρόσφατα.
  Ή ιδία Επιτραπή έττισκί-
  φβιγκΐ δλανς τούς πολιτικούς
  «ΡΧηΥούϊ την ττίραοτμένη Δεί»
  τέρα καί Τρίτ.ηί οί όποϊοι υπο
  σχεθήκανε άμέριστη σνμπαρά
  σταση στόν δίκαιο άγ&να τοΰ
  Κρητικού Λαοϋ.
  Σογκεκριμένα οί κ.κ. Μαΰ-
  ρος, Παπανδρέου, Ήλιοΰ, Κύρ
  κος καί Φλωράκης ο-υμφώνη-
  σαν στόν άο£τακί*ητ» στόοςο
  μας «"Εξω οί ξένες Βάσεις
  ιΛττό την Κρήτη» χαί την υπό-
  λοιττη 'Ελλαδα, φυσικά.
  ΟΙ έκ—ρόσωποι της 'Επι-
  τροττής ήσαν: ό Δήιμαρχος Ιη
  τείας κ. Πετράκης, ό δικηγό-
  ρος κ. Μαν. Παπακοάννου (έκ
  ττρόο-ωητος τοΰ "Ηρακλείου·)
  καί ό έκ—οόοχοπτος των Κρη-
  τών Φοιτη,τών κ. 'Ορφανός. Μί
  τεϊχαν άκόιμη ό δικτνγόρος κ.
  Δ. Ξυριτάκης καί ό μηχανικάς
  κ. Κ. Άσλάνης.
  <Μί την εύκαιρία αυτή ε¬ μείς δηλώνο·μ>β δτι δέν πιστεύο
  με δτι οί βάσεις έξνττηρετοΰν
  την έθνική αιμυνα τής χώρβς
  καί άκόμη ρωτοϋμε, γιατί άπό
  τούς Η*λρ·οκί πού έπισκΐφβήκβ
  νέ τούς άρχηγούς των Κο,μιιά
  των καί τόν κ. Αβέρωφ, ίλ-
  λειπαν παντελώς οί έκ—ρόσω-
  ποι τοΰ Δυτικοΰ διαμερίσ>μα
  τας τής Κρήττης. Κι* άκόιμιη,
  4—βχτείνωντας τό ΐδιο έρώτη-
  μα, θϋλοιμε, δπως νομίζομε ί-
  χοίμε δικαίωμα νά μάθωμε, νέ
  ποία σχβση 1«« τή" Επιτραπή
  βρ'ίΐσικεται ό Πρόεδρός της
  Σ«β. Μηιτροπολίτης Χανίων κ.
  Ε4ρηναϊος, ό οποίος Εχΐι χα-
  θεϊ άπό τόν όρίζοντα των δρα
  στηριοτήτων τής Έπιτροπής
  κατά των ξενων Βάσεων.
  "Οσο γιά τή δηλωση τού κ.
  Αβέρωφ δτι μέ τό νά φωνάζω-
  μΐ. οί Κρήτες ματαιώθηκε ή
  ττερίπτωση Τυιμπακίο«, χαιρο-
  μιαστε γι' αύτό, γιατί συνεπε
  στ. νά εΐμαστε ο! πρωτοι πού
  κρούσαμε τόν κώδωνα τού κιν
  δύνου, στό συλλαληπήριο τοΰ
  Τ<υμ~ακίου, τάτβ πού ήρχισαν νά άκούνονται δειλά — δει- λά οί πρώτες φωνές. Καί μιά δήΊλωση: δχι κ, Ά βέρωφ, δέν θά ήσυχάσωμε, δ- π»*ς συστήσατβ, άλλά θά όν νχχίσω,με τόν άγώνα καί εΐλι- κρινά λιΠΓθύμαστε πού δεν με τείχσμ* στήν 'Επιτροπή, γιά νά τα ποΰμβ τέτ—α—τέτ, πι¬ στεύο μιε δμως νά σάς τα είπαν ο! άξ)ιμοι κύοιοι, οί σι£αγωνι στές αύτοι πού σάς έπισκι- φθηΊκανε καί οί όποϊοι μπορεϊ νά μην άναγνωρίζονται άιπό τόν φίλο σας τόν κ. 'Αρ. Γραμ ιματικάικη (τόν θεωρητικό ΐιπ' αριθ. 2 της Χούντας, πού ίχε τε τιμησει), άλλά άναγνωρί- ζονται άπό τό σύνολο σχιδον τοΰ λαοϋ μας. ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ; ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό την σχλίδα 1 ραπάνω μελίτες, άναλύσεις, συνδυασμοί κλπ., συνδυάζον- ταν μέ την έπιβολή διατηρήση καί πορεία τής χούντας. ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΟΥ ά—ό τίς παραπάνω μίλέτες, ά ναλύσεις μου κλπ, αρχισα τό 1969 νά συγιοεντρώνω κα! νά συντάσσω σέ σχετικό βιβλίο — τό όποΐο βΤναι στήν διαθέ¬ ση κάθε αρμοδίας πολιτικάς, κυβερνητικάς ή κρατικής άρ- χ·'<. — Παράλληλα θεώρησα έθνικό καί ίστορικό μου χρέος νά κάνω γνωστές, τίς άνησυ- χίες μου γιά τούς διαγραφο- μένους κινδύνους σέ βάρος τής Κρήτηί/ στ6 μόνο τότι υ¬ πάρχον Κρητικο Σω,ματεΐο. Στό Σωματεΐο αύτό, πού είναι ή Παγικρήτιος "Ενωση ίστιιλα τρείς σχτπκές έπιστολές, πε- ριγράφοντας κα! διαγράφον- τας τίς έφαριμαζώμενες άπό την χούντα κα! ξένες δυνάμεις μιβόδους, γιά την δημιουργία προύποθέσεων καί συνβηκών νά όδηγήσουν την Κρήτη σέ ΚΗΔΕΙΕΣ Τόν προσφιλή μας σύζνγο, πατερα, θεΐο καί παττπού, ΓΕΩΡΓ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ Άρχητό 'Εθνικής Άντιστάσεως «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ» '-τών 72 θανόντα χθές κηδίύο-μΐν σήμ*>
  ρα Δευτέρα καί £>ρ·α 12 μ. έκ
  τής οικίας μας κχιιμένης στήν
  οδό Χατζηκοκόλη 18 καί παρα
  καλοΰμε τος σνγγν/ύ'ζ καί ψί-
  λους νά συνοδεύσουν την έκφο
  ρά τής σοροϋ τού.
  Ή νεκρώσιμος άκολουθία
  θά ψαλή στόν Ιερό ναό Άγί-
  ου Μηνά.
  Ο) τΐθλΐιμμιένοι
  •Η Ιύζμτγο^
  ΕΛΕΝΗ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ
  Τα Τέκνα
  Στέφανος κα! Μαρία Δρα¬
  μουντάνη,
  Ίσιδώρα καί Κων)νος Λαγ
  κωνάχης
  Ιωάννης Δραμουντάνης
  "Όλγα Δραμουντάνη
  ΟΙ Άνεφιοί
  ΟΙ 'Εγγονοί
  ΟΙ λοιποί συγγενεΐς
  ΙΗΜ.: Μβτά τό ττίρας τής
  νεκρωσίιμου άκολονθίας θά ά-
  ναχωρήσουν λεωφορεΐα γιά τα
  Άνώγίΐα δττου θά γίνη ή τα-
  Φή τού στίς 2 μ.μ.
  Τόν λατρευτόν μας υϊόν α¬
  δελφόν «αί θείον
  ΘΕΟΛΟΣΗΝ ΜΑΡΚΟΥ
  Άνθυποιπλοίαρχον Ε.Ν.
  'Ετών 30
  θανόντα κηδεναμεν σήμερον
  Δευτέραν καί περί ώραν 3 μ.
  μ. έκ τής οΐκίας μας κοιμένης
  ίπί τής όδοΰ Ντηλιντά (πλη¬
  σίον Πανανείου Νοσοκο<μεί- ου). Ή νεκρώσΐιμος άκολουβία θά ψαλή ε<ς τόν Ιερόν Ναόν τοΰ Άγίου Μηνά. ΟΙ τιθλιμμένοι Οί γοηϊς: Ιωάννης καί Ζωή Μάβκου ΟΙ άδελφοί: Έμμ. καί Καλ λιόττη Μάρκου, Γεώργιος κα! Ίωάννα Μάρκου, Μαρία καί Μιχαήλ θ ΟΙ Άνίψιοί, ο! λοιποί σνγ- Υ€ν«ϊς. ^ χάποια τραγω&ία. Οί παραπά νω έπιστολές, γιά τίς οποίες ιμπορϊΐτε νά διαπιστώσετε την Οπαρξή τους άπό τα πρακτικά τής πραγματοποιηθείσης τόν Μάΐο ταϋ 1975 Γενικής Συνε¬ λεύσεως τής Π.Ε., Είχουν ήμερο μηνί*ς άττοστολής καί λήψε¬ ως 13.7.1969, 8.7.1972 καί 14.4.1974. ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΕΣΑ στ!ς έντατικές μίλέ- τες, άναλύσεις καί προβλημα- τισμούς μου, ιΐδα όλοκάθαρα την τύχη τής Κύπρου. "Ομως παράλληλα εΤδα κα! τούς δια γραφομένους δραματικούς κιν- δύνουν γιά την Μακϊδονία μας. "Ετσι άναγκάοτικα νά συνδβθώ κα! μέ δλλονς Κρητι χούς — πολϊτίς καί άζιωματι κούς — γιά τή» συγκροτήση ομάδος έπαγρυπνήσεως άπο- τροπής των διαγραφαμένων κινδύνων γιά την ττατρΐδα μας. Η ΟΜΑΔΑ αυτή βκανε πολ λές καί πολνμορψες μιλέτίς, συσκέψεις καί ένέργειες — πρός τό παρόν δέν μοΰ είναι δυνατό νά προβώ σέ συγκακρι μένες άποκαλύψεις γιά την σύνθεση καί δράση αότής. — Τα βασικά σνμπΐράσματα αυτής ίττοΓν δτι ή χώρα μας μέ έπίκεντρο την Κρήτη Ηαί όδτ) γεΐτο σέ πολεμική σύγκρουση μέ την Τουρκία. Στόχος τής σιιγικρούσεως αυτής ίττβν ή σχεβόν συγχρόνως κατάληψη άπό την προηγονμένη τής Κύ πρου καί των Δωδοκανήσων, ή «πίσης κατάληψη άπό βορ- οά τής Μακεδονίας καί τής Κρήτης άπό τούς άμερικΌνο- σιωνιστές. ΟΙ ΦΟβΟΙ ΜΑΣ αύτοι ένε- τάθησαν μετά την πτώση τού Παπαδόπουλου άπό τόν Ιωαν νίδη, γιατί γνωοίζσμε σχεδόν τίς λεπτομέρειές των τίς σχέ¬ σεις Ίωαννίδη μέ τούς άμερι «ανοσιωνιστές. ΕΤΣΙ άιμέσως μετά την δ- νοδο τοΰ Ίωαννίδη ή όμάδα μας δροβ-τηριοποιήβηκϊ. Ή δραστηριοποίηση αότή δημι- ούργηιοχ την άνάγκη σχετικής ένημερώσίως Κρητών αξιωμα¬ τικών. Στόχος της έπαφής αυ¬ τής ηταν η κατάο τρωση σχε- δίων τοΰ ο-χβδιαζθιμένον πολέ- ιμου μέ τή» Τουρκία γιά την άποτροπή των άμ«ρικανοσι»- ΓΙΑ ΑΡΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΛ.ΕΩΝ ΤΟΥ «ΟΔΗΓΗΤΗ» Σήμ€ρα στίς 12 τό μ&σηιμέ ρι θά έκδι«αστη ή ύπέβεση των ο—ουδαστών πού ποαλοΰ- σαν τό περιοδικό «Όδηγΐ|- τής» στό χωριό 'Αγία Βαρβά- ρα καί οί όποϊοι δταν τούς ζή τηθηκαν στοιχχϊα ταυτότητο^» άρνήθηκαν νά τα δώσουν στά άστυνομικά οργανα τής Χωρο φυλακής. Οί νέοι αύτοι ήσαν οί σπου δαστές των ΚΑΤΕ κ*. Κλαΐ- νος, Κριτσωτάκης, Γιογλίρης κα! τής ΑΣΟΕΕ κ. Ζερβός. Τό έ—ιισόδιο συνέβη στίς 5.2.76 στήν 'Αγία Βαρβάρα, άφοΰ εΤχε προηγηθεϊ αλλο σχτ τικό στό χωριό Αόγινική. Μάρτνρες κ—ητγορ.ίας γιά την ίονηση στοιχείων τουτο τητος ι—ό των κατηγορουμέ¬ νων είναι 3 χωροψόλακες τοΰ Σταθμοΰ Αγ. Βαρβάρας. Οί σπουδαστές υποστηρί ζουν δτι κακοποιήθηικαν άπό τούς χωροφύλακχς τού παραττά νω Σταθμοΰ. Ή δίκη ήταν γιά την —ερα Οΐμκντ) Πέμτττη, άλλά οί κατη γοραύ)μενοι ζήτησαν διά τοΰ , δικηγόρου τους «. Γ. Στρατόν άναβολή. νιστικών σχΐβίων καταλήψεως τής Κρήτης. ΤΟ ΜΑ ΙΟ τού 1974 άπο- φασίζεται νά ένημερωθεϊ σχε- τικά ή ήγεσία των 'Ενοπλων Δυνύμεων γιά τούς προαναφε ρ-οίμένους κινδύνους. Σχετικά μέ την ένημέρωση αυτή, μπο- ρεΐτε νά διαβάσετε στό τεϋ- χος Μαρτίου 1975 καί στην σελίδα 27 τοΰ ΠιριοδικοΟ «Κρ.ήτη». Ή παραπάνω άπόφα ση ττραγματοττοιήται τόν ί- διο μήνα, δηλαδή τόν Μάϊο τοΰ 1974. "Ετσι στέλντται ή σχι- τική μελέτη στήν ήγεσία των 'Ενοπλων μας Δννάΐμεων. Την παραμονή της άποστολης τής ετέθη ΰπ' δψιν πολύ φίλου Σας Ταγματάρχου, — τού Μ.Α. — ενός — σήΊμερα — Βαυλβυτοΰ κ<χ! ενός δημοσεο- γράφου. ΤίΙΡΑ είναι σχτδόν βέβαιο άπο τό συιμπέρασμα πού βγαί νβι άπό τίς γνωστές εκθέσει ς των κ. κ. Άο—τάκη καί Παπα- νικολάαυ, πώς ή μελέτη μας σννέβαλε άποφασιστικά στό νά ά-οτρ—<η ό 'Ελληνοτοΐίρκ,ι κός πόλίΐμος καί ψυσικά νά βραχνκυκλωβοΰν ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ τα σχέδια των άμερικανοσιω- νιστών σέ βάρος τήις Κρήτης. (Συν—(ίζ—αι) Η ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΑΕΥΡΗ Διά τούς κ.κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, Υπουργόν Προ* δρίας. Υπουργόν Εξωτερικών, Υπουργόν Έθνικ,ής Αμύνης. — Τΐλενταίως δημοσιεύον- ται είς τόν Τύπον πληροφορί- ϊ αι δτι υπό ξένων πρακτόρων καλλιεργεΐται κα! όργανώνε- ται χωριστικόν κίνημα διά την Κρήτην καί δτι βάσει σχ€ 61ου άπό μακροΰ εχουν έγκα- τασταθή μονίμως &το·μα ξέ¬ νων δυνάμεων διά την δηιμιουρ - γίαν των προϋποθέσεων πρός κατάληψιν τής Κρήτης υπο των Άμερικανών. — Ύποστηρίζεται μάλιστα δτι τόν Αυγουστον 1974 έγέ- ι νετο άπόπειρα αύτονομιντι- κοΰ κινήματος είς Κρητην τό οποίον κατέστειλαν Κρήτες ί- φεδροι Άξιωματικοί. Δι* δλα τα ανωτέρω ίχει ένημερωθη ή Κυ¬ βέρνησις κα! δι' υπο¬ βληθέντος σχοτικοΰ Ο ΠΙΣΤΟΑΕΡΟΣ ΣΤΑ "ΑΡΑΠΑΚΙΑ,, 5 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ Σέ φυλακίση 5 μιρ&ν μέ τριετή άναστολή, δικάστηχε γιά όπλοκίθτοχή κα! όττλοχρη- σι'α, ό κ. Γ. Τυμπακιανάκης, ό οποίος εΤχ* πυροβοληοχι πρό τριμηνου στό νυχτερινό κέντρο 8ιαακε£άσεως «Τα Άρ—τά- μιοτ», στή Ν. Άλικαρνασσό Ή ρακλβίου. δπομνήματος παρ' ί- διώτου, ή δέ Παγικρήτιος "Ενωσις Αθηνών προσέφνγε είς την Δικαιοσύνην διά την διαλεύκανσιν των διαδιδομέ- νων. — Παρά τάν δημιουργηθέν τα θόρυβον κα! την σοβαρότη- τα τοΰ θέματος πού ευλόγως δέν άνησυχεϊ καί δέν ένδιαφέ- ρει μόνον τόν Κρητικόν λαόν άλλά ολόκληρον τόν Έλλην ι- Λόν λαόν, ή Κυβέρνησις είς ου¬ δεμίαν ενέργειαν προέβη μέ¬ χρι σήμερον. — 'Ερωτάται <»δη ό κ. Πρό βδρος τής Κυβερνήσεως καί ό- λόκληρος ή Κυβέρνησις, τί μέ- τρα ποόκβιται νά λάβη διά τα ΰποπτα περίεργα καί έπικίν- δυνα αύτά βρυλούμβνα διά την Κρήτην διότι φρονούμεν δ- τι καί αν συμβαίνει, οί υπαί¬ τιοι πρός πασάν πλευρόν πρέ π*ι νά παταχθοΰν. Άκριβές αντίγραφον Έν 'Αβήναις τή 8.8.1975 Ό Έρωτών Βουλειυτής ΤΗΛ. ΠΑΕΥΡΗΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Δ'. 'Απαντήσ*ις Ύπουργών είς έρωτήσ€ΐς βουλευτών: 1. Επί τής άπό 9.8.1975 έρωτήσεως τού βουλευτού «. Τηλεμάχου Πλενρη σχβτικώς μέ λήψιν μέτρων πρός πάτα- ξιν έπικινδύνων φηιμο-λο-γιών διά τήτν Κρήτην, ικφ& τού 'Υ- ποιυργού Προεδρίας Κυβερνήοχ ως, εδόθη ή εξής απάντησις (Αριθ. ΒΕ)22): «Αί διοχετευόμεναι πρός τόν Τύπον πληροφορίαι περί οργανώσεως αύτονομιστικου κινήματος διά την Κρήτην κα! ττερί έγκατα—όχτίως έκ» ξέ¬ νων πρακτόρων πρός δημιουρ¬ γίαν πραϋποθέσεων διά την κατάληψιν τής Κρήτης υπό ξέ- νης δυνάμεως, άποτελοΰν μυ- θεύματα κ«ί όπωσδη-οτε κακό τβχνον προσπάθειαν, άφ' ενός μέν δηιμιουργίας άνησυχιών είς τόν Ελληνικόν Λαόν, άφ' ετέρου δέ κλίιματος δισπιστί- ας είς τόν τομέα των έξωτερι κων σχέσίων τής Χώρας. Είναι τόσον εΰφαντασται οί έμ—«ν- σταί των φι>μών, δστε αυται
  καταντοΰν κωμικα!, δσον έξορ
  γιστικαί καί αν ψαίνιωνται.
  Έν τούτοις, ή δηιμοσιότης
  καί ή έξ αυτής πρθΉθλουιμένη
  Εξαψις παρά τή Κοινή Γνώμΐ.
  άπιοβαίν*! ακρως έπιζημία καί
  όπωσδή~ο·τ* έξυπηρχτεϊ τούς
  σκοπούς των έμπνευστών τής
  άπαραδέκτου κ«ί άνευθύνου
  Φηιμολογ!ας.
  Ή Κυβέρνησις δέν βΤναι δυ
  νατόν νά έτπνρεάζεται υπό των
  σκοπί.μως έξαπολυομένων φημο
  λογιών κα! πβρακαλοΰνται οί
  κύ.οιοι βαυλευτα! νά άδιαφο-
  ροΰν πρός τάς έν λόγω φήμας,
  διότι ή συζήτησις ίητ' αυτών
  ιμόνον βλάβας δύνανται νά -προ
  καλέσουν.
  "Εν Αθήναις τή 17 Νοβμβρί
  ου 1975.
  Ό Ύπουργός
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΡΑΛΛΗΣ
  9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΜΟΥ 1·70
  Η ΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΠΟΥ ΑΙΝ ΙΓΙΝΕ
  ΠΑΡΑΠΕΜΦΗΚΕ 1ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΕΙΖΑΠΊΛΕΑ ΕΦΕΤΙ
  ΤΙ ΜΑΣ ΕΔΗΛΩΣΕ Ο κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
  Ο κ. ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΔΙΚΑΙΟΧΥΝΗΪ
  Η ΔΙΚΗ πού ήταν νά διεξΐα
  χθή στίς. 22.1.76 στό Τριμε-
  λές Πλη4»ελειοδικείο Ήρακλεί-
  ου κατά τού βκδότη τής
  σογ%ίου» κ. 'Αρ. ΓραιμΙματικά»-
  κη, κα! ή όποία τελικα δέν *>
  γινε, δηιμιούργηισε — δπ»^ ι*
  ναι γΐνωστό — άρκττό βορυβο,
  γύρω άπό τή* μή διε»ξαγωγή
  της»
  Έπισΐαφβήικιαμ* πρόσω— ι-
  κά τόν άρμόδιο Ε«νατγ€λέα
  Έφετών κ. 'ΑλίξότΓθυλο, ό ο¬
  ποίος μάς εδήλωσε δτι ό Γδιος
  παρέπεμψε στό Σμμβουλιο
  Πλημ,μελειοδικών "Ηρακλείου
  την δικογρρφία, ϊττειτα άπτό
  την άνακοπή ττού ασκηοχ ό κα
  τηγοροάμννος κατά τοϋ κλητη
  ρίου θεσ-ίσματος, βώιση τού
  όητοίου ό κ. ΕίσαγγβΛέας
  Πλη/μμελειοδικων Ηρακλείου,
  τόν παρέ,πιεμψε νά δΐικαστή
  γιά παράβαση τού νόμον «πε
  ρί μεσαζόντων».
  Ό κατηγορούμενος Άρ<ιστο τέλης Γραιμιματικάκης {ητοστή- ριξε μέ την άνακοπή τού δτι κακώς τόν τταρέπιμψί ό κ. ΕΙσαγγελέας ΠληιμμεΛειοδιχών κα! αο-κηρχ νό,μΐιμα τό παραπά νω δικαίωμά τού. "Οσον άφορά τό θέμα γιαπί δέν είδοποιήθηκιαν οί μάρτυ- ρες νά .μην παρουσ ιαστοΰν στίς 22.1.76, βά—.ι των κλή- σεων ττού τούς είχον σταλεϊ, ό κ. ΕΙσαγγΐλέας Έφετών ιμάς εδήλωσε δτι τούτο όφείλε ται σέ κάπως μη ένέργνια, λόγων φόρτου έρνβ. σιών, των ύπηρεσιών τής £(. σαγγχλίας. Βέβαιο έττίσης είναι κ—β τίς δηλώσεις τοδ άντιΐισα-/γε λεως Ηρακλείου κ. Νικολ~ού λου, δτι την ημ<Ρ>α τής 6ίιικ
  έγιναν πολύ ενωρίς προ—,6-
  θειες τηλίφωνικής βΐδοποιήοτ.
  ως των μαοτύρων
  Γίνικά, μετά τίς παρα—«^
  διηκρινίσεις, τό θέμα ι—«τ1(
  νά θεωρηθή λήξαν καί νά ό,ο
  μένϊ.ται πλέον ή άιιύφαϋη Τ3£
  Σιιμβουλίου Πλημμΐλίιοβικό»
  Ήροίκλείου, τό όποϊο καί θά
  κρίνη άν καλώς παρεπέμφθη ό
  κ. Γραμματικάχης, όπότι βό β
  ρισβη νέα δίκη π' κοκμγ, όηό-
  τι ή ύπόθεση θά μπή στό ό>
  χ»ϊο.
  Σχιτιχά ιιέ τα ανωτέρω, ο
  έκ των μαρτύρων κ. Άντώντ,ς
  ΣκουλΐΜάρης, ανεχώρησε ε!ς
  Άβήνας την πβρασμένη Παρο.
  <ηνε»ή γιά νά επισκεφθή — 0. πως εδήλωσε — τόν Ύπουβγί Δικαιοσύνης κ. Στεφανάκη, στόν όποϊο θά θέση τό θέμα τής κλτντεύσεώς τού κλπ, {< τής οποίας ποοκλήθη*αν τα γνωστά δη»ιοσι<ύματα τοΰ κ Γραμιματικάκη (πκρί άφελά» .Ηρακλειωτών κλπ.) γιά τό όποία έ—ίσης είπεν δτι θά ύ ποβάλη ιμήννση *>αζί μέ αλ
  λονς κατοίκους τοθ Ήρακλΐΐ-
  ον.
  Ο ΣΥΝΕΡΓΛΤΗΧ ΜΑΙΧΙΟΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑ!
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό την σελίδα 1
  λ!τέραν τού, πού χωρίς νά
  γνωρίζονται έψίλεψαν καί £-
  νωσαν τό Πιστεύω τους. Τώ-
  ρα περειμιβαίνει ή Δύναμη τοΰ
  Θεοΰ (έγώ ϋτσι πιστεύω) νά
  διαφοροττοιήση κάπως τα
  πράμμβτα, νά την κάμη 1ΓΙ° ά-
  ποδατική.
  Μέ άγό—
  ΓΙΩΡΓΉΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ
  Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΉΣΗ
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ μας ίστει
  λε τό παρακάτω τη>λεγράφηιμα
  στόν συνεργάτη καί έκλεκτό
  Φίλο κ. Γιώργη Χιωτάκη:
  Άγαπιητέ Συναγωνιστή,
  Σννεργάτη κα! Φίλε,
  Σέ συγχαίρω ταπονά
  γιά την Χριστιανική σου ά-
  πόφαση.
  "Οχι απλώς έγκρίνω άλ¬
  λά θεωρώ τιμή μου πού £-
  νας συνεργάτης τής «ΑΛΗ¬
  ΘΕΙΑΣ» άποφασίζει νά ύ-
  πηρε,τήση έμ—ράκτως την
  Μεγάλη Χριστιανική 'Αλή-
  θεια της θρησκείας μας.
  Σέ θαυμάζω κα! σέ ζη-
  λεύω πού κατώρθωσες νά
  κάμης πράξη τα λάγια μας.
  Νά γιατί διαψωνώ δτι
  έγώ εΐμαι καλλίτερος. Καλ¬
  λίτερος εΤσαι έσύ. Έγώ ιΤ-
  μαι άκόμη στά λογια. Έ-
  σύ ττερνάς στά ϊργα.
  Πηγαι νέ δσο μπορείς
  πιό γ^ηγορ<χ νά άντοτποκρι θής στό κάλεσμα των συν- ανθρώ—ών τής Άγίας Ροι>
  μέλης πού σέ λίγο θά νοιώ
  θο«ν 6—ερήφανοι γιά σένα.
  ΕΤναι τό καλλίτερο κάλι-
  σμα πού σοΰ Εκανε ό θιός
  γι' αύτό καί δέν είναι άνάγ
  κη νά σοΰ εύχηθώ νά είναι
  μα<ί σου. 'Ήταν κι άιτο » πρίν έξ άλλον. Ευχοιμαι νο εΐμαι στήν τελιτη τής χει- ροτονίας σον. Πιριττό άκό μη νά σοΰ πώ δτι οί στηλες της «Αληθείας» βά είναι ό- νοιχτές πάντα γιά οένα τόν αξιο σι»νίργάτη κβί φί λο, πού ή άπόψασή τού άν τανακιλά τιμητικά καί στην έψη,μςρίδβ αυτή, ένώ παράλ ληλα πιστεύω νά μοΰ έπι- τρέπης νά λέω ύ-ΐρήφανα δτι αποτελεί καί ίμπραχτη απαντήση σέ δσονς μας κα τηγόρηισαν γιά έχθρικές προθέσεις. 'Αδερφικά ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ Ήράχλειο 7.2 76 Αριθ. Τηλεγραφήματος 827 ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό την σελίδα 1 κης συμιβάσεως τής 30.3. 1887, «τα π.οόσωττα άτινα <|- θελαν εΐσαγαγχι ή βΐσκομίσει χασίς είς Αίγυπτον, παρά την συνσ.μολογηθεΐσαν άπαγό ρευσιν, θέλουσι δικάζεσθαι υ¬ πό τού έλληνικοΰ προξενικοΰ δικαστήριον Άλβξανδρ«!ας έ- π·ί πληιμ^ιελήματι κλπ.». Άργοτερα ό Νόμος ΓΡΚΓ' τοΰ 1906 έρύθμισε τό θέμα τής φορολογίας τής τταραγομέ νης στήν Έλλάβ« Ινδικής καν νώβεως, μέ σκοπό νά περιστεί λη την παραγωγή καί την λα θραία έξαγωγή στήν ΑΤγν-το. Σύμφωνα μέ τούς Νόμους 2107)1920 κα! 3070)1924, άλλά κ»! νεώτερες διατάξεις, ό κο—νίζων χοοσίς τιμωρεϊται μέ κράίτηση ί πρόστιμο ή καί ιμέ τίς δνό ποινές καί σέ πιρί ■πιτωση ίιποτροπής μέ διπλά- σια τουλάχιστο κρώτηση καί ιμέ τετραπλό πρόστιμο (Ν.Δ 25.7.1923 καί Ν. 2107 {&>.
  βρ· 8). ^"
  'Αλλά άς δοΰμε τώρ« κά¬
  πως πιό άναλυτικά τί είναι τό
  χα»ίς.
  Μέ τό δνο,μα αύτό είναι
  γνωστά διάφορα προιόντα τής
  Ιν-δικής κοτννάβ«ως, καβώς κα!
  αύτό τό Τβιο ψΜτό πού παρά¬
  γει τίς δ»όγ*ς.
  Ή λέξη «χασίς», πού σημαί
  νει χορτο, προήλθε άπό την
  τταλύ παλ.ά όνο.μαο-ία τής !ν
  δικής καννάββως, πού ήταν
  γνωστή σάν ΗΑΟΗΙΟΗ Εί
  ΡΟΚΚΑΚΑ (χόρτο των ψακι-
  Ρών)
  Τα γνωστά σάν χασίς προ.
  ιοντα είναι τριών εΐδών:
  1) Οί άνθισιμένες κορφές
  (φουνττες) καί μέρος των ψύλ
  λων τοΰ φιιτοΰ.
  2) Ή ρητίνη τής ίνδικήις
  κανναβεως.
  3) Τα διάφορα σύνθετα μί
  Υΐματα στά όποϊα ή κάνναβις
  η ή Ρητί— συνβυάζονται μέ
  «λ/λες δροοστι«£ς ούσίες (δ-
  ■*">, σολανωδη, κανδαρίδ«ς κ.
  Α.1Τ.).
  Τό χασίς που π<φασκ*υαζ6 ταν παλιό—βα στή» Έλλάδα γινοταν ώς έξί»ς: ή ξ—ή ^ τα τού ψι/τοΰ τριβόταν ή καλύ τερα κοπανιζαταν μέ ξύλινα σφυρια καί &τσι άφαιρόντου- °·<« οί έκκρη— ικές τρίχ^ες τού φ«τοΰ. Ή σκόνη τονς κο- σκινιζόταν καί μέ αυτήν γτμί- ζονταν σακκουλάικ.α πάν.να, τα όποια πιεζόντουσαν. Μέ τή οτ'μ-'Γί'εση σχηματ,ζόντουοΌν πλάκες μέ τή μορφή το0 σακ- κουλιοθ. Τό χασίς τοΰ εΤδους αύτοΰ πνριέχει 4ο)ο «©«, 38—40 ο)ο ρ*ντ(νη καί 50--60ο)ο όργανικές καί άνόογανες οόσί ες, άπό τίο οποίες τό 45ο)ο περί-ου είναι οί άνόργανις (τέφρα). Τό χασίς καπνίζιται συνή- θως μέ τσιγάρο ή μέ σύριγγσ Παλιότερα στήν Έλλάδα κο- τνιζοταν σέ κοινές συναντή- οτις σέ κρυφά κέντρα καί στ(ς ♦υλακές. Γιά τή χρήση τού χρησιμο ιτβιβνταν καί τό κέλυφος τής Ινδικης καρύδας % πηλινο άγ- γεϊο (λουλάς) μέ σύριγγα (καλάμι). Μέσα στό λουλα καί πάνω σέ άναμμένο κάρβον νο μπαίνιι τό τειμάχιο τού χά σίς, ό κα—νός τοΰ οποίον ο>
  ναρροφαται άπό τό καλάμι
  Ό τρόττος αότός βοηβά
  τή διέγιερ—ι καί είναι γνω¬
  στάς άπό των αρχαιοτάτων
  χρόνον. "Οπως άναφέρει ό Ή
  ρόδστος οί Σκΰθες ρίχνανε τό
  χασίς πάνω σέ πυρωμένις νέ
  τρες καί άναπνέανε τόν κσ-
  πνό, μέ τόν όποϊο διεγείρον-
  το καί ώούοντο. "Ισως μέ αύ¬
  τό νά 6χ«ι σχέση κα! τό άνβ-
  φεράμβνο στόν Όμηρο ('06ύ-
  σεια δ' 221) «νττ—νθές»
  (Συννχίζ— αι)
  ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ Α.Ε.Κ.
  ΚΑΤΑ
  ' ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΩΗ
  Σύ,μφωνα μέ άνακοίνΝση
  τοΰ «Συνδέσμου Φιλάβλων τής
  ΑΕΚ Άνοττολΐ'Κής Κρήτης»,
  πού την ύπογράφαυν ό Πρόε-
  δρος κ. Κ. Ροκμελιώτης κα' β
  Γεν. Γραμματέας κ. Β. Τσαρου
  χάκης, τό Δ.Σ. τού Συνδέσμον,
  σέ £κτακτη συνεδρίασή τον
  (4.2.76), άποφάσισε όμόφωνα
  τ* εξής:
  — Νά διαμαρτυρηθή Υ·ά
  την άπαράβεχτη κα! μερολη-
  πτική στάση των άβλητικογρβ
  φων κ.κ. Διακογιάννη κοί Γε·
  ωργίου, πού μέ άνακριβή σχό
  λια στην Τηλεόραση καί στό
  Ραδιόφωνο, άντιστοίχως, ζ>1*
  ιμίωσαν ήθικά την Α£Κ.
  — Καταγγέλλει την πράξη
  τους στήν κοινή γνώμη κβ'
  ζητά την άπομιάκρυνσή τ
  άπό τα ιμέσα έντνμιρώσιως
  — Τάσσεται στό πλε
  τοΰ προέδρου κ. Μπάρλον.
  — Διαμαρτυρίαι καί κοηο
  δικάζει τή στάση τής έφηΐ·*·
  ρί&α<ί «'Αβλητική Ήχώ» ιτού δηιμιούργησε έντνητ ώσεις στούς φιλάθλους δλης τής χώ ρας σέ βάρος τής ΑΕΚ. — Καλεϊ τούς όπαδούς τής ΑΕΚ δλης τής Κρήτης νά άγο ράζουν μετά τόν «Δικέφαλο<ν την εφημερίδα «Φώς» πού εί¬ ναι άνκρόλη—τη καί αντικ«:ι#ε νίκη.