98467

Αριθμός τεύχους

39

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

1/3/1976

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρβς σ' αυτόν, πού ηρΐν μ* χώμα,
  τοθ φράξουν οί αλλοι τό στόμα, προλάβη
  ν* π€ΐ Ιστω καί μιά σνλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  .
  ΕΞΩ ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΝΝΗ·ΐηΜ·ΙΜΙ·ΜΗΜΜ·
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διευθ-ν«η8: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1976
  ΗΡΛΚΛΒΙΟ — ΚΡΗΤΗΧ
  Γραψεΐα: Μαρογι*ργΐ) Ι
  (Πλοτεία Άρεχαίίου)
  Τ·λ.? 210.291
  Χρόνος 1ος Αριθ. Φύλλου 39
  Τιμή «Ολον βρχ. 9
  : ΚΟμη οεξουαλικής έγκΑηματικότητας οτό ΉράκΑπο.'..
  ΣΒΤΥΡΟΙ
  Ό Λαός πρέπει
  νά μαθαίνει
  την Ά'λήβειο.
  ΠΕΡΙΠΤΡΣΕΙΣ
  ΒΙΟ Σ Μ Ο Ν
  ΟΝΗλΙΚΟΝ
  Τά χανόνια ηρέηει
  νά ήχοΰν στ' αύτιά
  ιμας, σάν τόν θάνατο.
  ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΗ τελειώσωιιε την ίρευνά μας γιά τά Νορ-
  κνακά καί νά μποΰμε στό κεφάλαιο τής Πορνείς τά πρό-
  σφατα γεγονότα μδς πρόλαβαν καί ίρχονται νά έπιβεβαιώσουν
  δσα έχομε προαναιγγεϋλλει δτι θά άποκαλύψωρε καί στόν το-
  μέα αυτόν, στή μεγάλη δημοσιογρα<ρική μας καμπάνια γιά τόν «Κόσμο χαί τόν 'Υπόκαιπμο» τοθ Ηρακλείου. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕ λουπόν γαά σήμερα τή συνέχεια των Ναρ- αι—βών καί ΐκψομβάλλομε χάριν έπακαιρότητος τίς τρομαχα- κές ηερωπώσεις πού οτοετΐζονται μέ τό κεφάλαιο «Πορνεία» πού δέν αροαοε άκόμτι, ούιμφωνα μέ τή σειρά πού τό είχαμε προγραμματίσει. ΕΙΧΑΜΕ τρείς καταγγελίες γονέων πού τά άνήλακα παιδία τους, ήλικίας γύρω στά θ χρόντα, ύίποοτήκανε έιπιθέοβας σατύ- ρων χαί γενκά διεστραμένων σεξουαλικά άτόμων. Είχαμε άκό- μη δλο τό ύλικό τής ερεύνας πού άπό καιρό διενεργοΰμε. 'Ε- πεχτείναμε την Ερβυνα στίς πρόσφατες έΐτίκαιρες πβριητώσεις καί μέ τή βοηθεία των παθόντων γονέων, των άθώων θυμάτων καί των αρμοδίων 'Λρχων, δίναμε σήμερα ώμά τά γεγονότα κρούοντας τόν κώδωνα τοθ κινδύνου στούς Γονεΐς τής περ·»- «V: Ηρακλείου. ΓΟΝΕΪΣ: ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΔΕΙΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ! Τά παιδία οος κινδυνεύουν νά γίνουν βορρα των διεστραιμμένων Σατύ- μων πού δροΰν στό 'Η,ράχλεαο. Τό χόμα τής σεξουαλιιαής έγ- κληματικότηΓΓας· είναι μεγάλο. Προσεξετε. Ή Χωροφυλακήν ά- νιβνίζεται άπβγνωθϊΜένα. Άλλά δέν μπορβΐ — φυσικά — νά τά προλάβη δα. ΕΝΤΕΙΝΕΤΕ την προοοχή σας κυρίως στά δααστημα·κι πού ΐά παιδία σας φεύγουν 4πό τό Σχολειό, βρίσκονται στό παιχνί- &Ι, οτό δράμο, ή στόν ·ανηματογράφθ. ' ΚΙ ΑΚΟΜΗ, βοηθήσετε, συνεργαζόμενοα μέ τίς Άρχές καί τόν Τυσΐο — δαιως έκαναν (Α γονεϊς στήν ηερϋπτωσή μας — νά βροΰμε δλοι μαζί αύτά τά κοινωνικά άποβράονατα, πού ά- πειλοΰν τή οωματιιτή καί φυοηκή άκεραιότητα των παιδΐων καί έββέτουν την Ιοτορακή πόλη τοΰ "Ηρακλείου. ΑΛΛΑ καιρός είναι νά ιμποΰμε στά τιρόσωατα γεγονότα, οιατηρώντας, δσο μηοροΰιμε την άνωνυιμία των ηροοώπων, γιά νά μή βλάψωνιε περισσοτερο κυρίως τά παιδία πού ήδη ίχουν κΧονιοθή άιρκετά ιιέ τίς έπιθεσεις των οατύρων. ΛΡΧΙΖΟΜΕ μέ την τελευ ναΐιδος καί ό δεύτερος τοία άνώμαλη περίητωοτν, πού έγτνε οτήν περιοχή τοΰ λιμα- νιοΰ: Τό οχε-ηκό δελτίο, γράφει: Ό «αωεπώλης Σολακαχης Γε ώργιος, έτών 40 πατέρας 3 παώιών παρέουρε τόν Π.Δ. έτών 16 στό καφβνείο τού καί προέβη σέ άοελγεϊς πράξεκ;. Ό όνήλΐΜος βκλεψε στή συν έ «μ 1.000 δραχμές χέρματα. Ό ηρωτος είναι παθτγτικός κύ Ό πρώτας είναι ήδη κρατού μενος στό τμήμα ιιεταγωγων γιά νά σταλίί στόν κ. Εΐοαγγε λέα καί ό ΰεύτερος, ό άνήλικος στό Νοσοκομεϊο Λοιμιυδών, μέ συφΐληΙΙΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ παραθέτοιμβ με- ρακές περϊτπώοεις έηιβέσενν σατύρων κατά άνηίλίκων παι- όιων, ικρακούς βιααμούς, (κ- Συνέχοα ατή Σελίδα 4 ΗΙ ΑΛΗΘΕΙΑ χωρις φοβο και ηοθος ΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ Ο "ΜΠΑΡΜΠΑ · ΧΟΥΝΤΑΖ,, 3ΕΘΑΡΕΨΕ παλι άρκβτά ό «Μίΐάρμηα — Χοόντας» ττϊς Με- οογείου καί στήν προαπάθειά τού νά κρατήση «αβάντα» (δ- ηως είναι συνειβιομενος χρόνια χώρα νά κάνΐ> ό άβανταδόρος
  ούτος τής πέννας) στόν κ. Αβέρωφ καί στόν κ. Κεφαλονιάν-
  νη, άρχισε νά καθυβρίζη, άδιάντροπα καί ξετσίπωαα, δλους ί-
  «κος άσχολουνταχ μέ τίς Βάσεις καί την άλήθεια τοθ Πανεπι¬
  στημίου, δυό αοκετα, — δπως λέει έκεϊνος, — άλλά τόσο οχε-
  τικά, — δπως λέΐιε εμείς, — θέματα τί,ς Κρήτης.
  ΓΛά τα ηρώτο 6*ερα των Βάσεων, τί νά τοθ ποϋμε αλλο άιπό
  <Όα τού είχαμε τκί, ,Εξ αλλου, άιπό όλλη θέση νωλοΰμε Υ»' αύτό καί τόν άφεντικό τού κ. Αβέρωφ καΐ ΐταραπε.μηομε *«ιεΙ τόν Ο—' αριθ. 2 θεωρπτικό τίίς διχτατορίας. Γιά τό δεύτβρο οχεπκό θέιμα τοθ Πανεπιστημίου, άπαντοθμβ <"6ν κακοναθηιμένο έκΐτρόσιαπο τοΰ γελοίου ΠαττακοΟ, ρέ Ι¬ να γεγονός τό άποϊο ακριβώς οχετΐζεται μέ τόν κ. Μανόλη Κί-' ΪΧΐλθΓγιάννη, τόν όποΐο προσπαθεϊ ό οδιόρθπηος «Μιπάριιπα — Χούντας» νά ύιποστΐ>ρίξη, έπαδεϊνώνοντας μέ τόν τρόπο αυτόν
  την ήδη έ—δεινώς έν η θέση τοΰ άτυχοϋς «Μανόλιι μας».
  β»>μίζοιιε λοιηόν στόν «Λευκαθέντα πάνιο στό στίβο της κα-
  τευθυνομένης δηιμοσιογραφίας» Άριοτοτέλη Γραΐμιματΐκάκη, τό
  °τ> την Ιηαύρω τής έξαγγελίας ίδρύσεως «Μινιιιϊκοΰ» Πανεΐβ-
  οτημίου σαό Ήράκλειο άιπό τόν κ. Κεφαλογιάνντν, ό τβλβυταί-
  0<; τόν ηέταξε δζω κλοτσιδόν καί μέ βαριές ύβριοτιχές φρα- "βις, άηό τό φουαγιέ τοΰ ξενοδοχείου «Άστόρια». Καί ό λόγος, &ως θά θυιμδται ό έκδότης τής «Μεοονβίου», Γτταν τό δή δέν ιΐχβ γράφει τίηοτα στην εφημερίδα τού γιά την έζαγγελία τοΰ κ· ΚεφαλογιάννηΙ... Γι' αΰτό ακριβώς καί ό κ. Κεφαλονιάν- νπς »ίε δικά τού έζοδα κυκλαφόρησε την «Δράστιι, πού έιπίσης δέν βΐχε γράφει τίιποτε, τίς μεσηρεριανές ώρες τίνς Ιδίας μϊ- ί*ις, σέ ίκται~η 6κδοοη(!) καί σέ μεγάλο άριθμό α>ύλλων, πού
  ΟΜνβμήθηχαν άϊιό «στόλο 'αύτοκινίντων» στά χωρία.
  Τί αλλο λοιπόν νά ποΰμε, γιά νά σας πείοωνε (αν καί δέν
  *'*διιώΗονιε κάτι τέτοιο) ότι ό κ. Κεχραλογιάννΐϊς, έκιμβταλλβύ-
  ΤΦ« ηολαιτικά τό θέιμα τοθ ΠανΒπκπηιμίου, 'Οσο γιά τίς δηλώ-
  °θς τού καί μόνο δτι τίς δηιμοσίευσε στήν χουντοφυλλάδα σας,
  Ί|»κεΙ, (σέ συνδυασμό βεβαία καί με τό ήεραεχόμενο τοθ σνν-
  τάκτη τους) γιά νά γραφοΰν έν συνεχεία άπό τόν Λαό, έκϊϊ
  "βύ γράφονται καί τά δικά σας αρθραΐ...
  Ο κ. ΙΑΚΕΑΑΑΡΙΔΗΙ ΤΟΥ ΕΟΤ
  ©Α ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ άο«ραλώς πολλοί άναγνώστβς μας, κό>
  """όν κ. ΣαΝελλαρίδη, ηού υπήρξε, στενός συνβργά—ις τής
  Δίκτατορίας, οάν Γενϊκός Γραμματέας τοΰ Ε.Ο.Τ.
  Ό κύριος λοκπόν αϋτός, λίγο ΐχρίν φύγει άπό τή θέση τοΰ
  ί*Ρβενο.γα τοΰ Τουιριοροϋ, λενε ότι ύττώργαψε ό Ιδαος (Ι)
  τόν διοραιαμο τον, οάν Γεντκοΰ Διβυβυν-Λ των Χοςολών Του-
  •^^Ήκών "Εηαγγβλράτων.
  Καί αύτό μέν μπορβΐ νά μην είναι, τόσο βέβαιο, άλλά ββ-
  "«ώτατο είναι ότι ό κ. ΣακΕλλορίδης, άπό την Χουντική έ-
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς φ α«λ(Ια 4
  ΚΥΝΗΓΟΥΝ
  καί
  ΒΙΑΖΟΥΝ
  •^.
  ν »
  ♦ Ι
  ΠΒΐαια
  7 Αξιωματικοί — Κυνηγοί Έγκληματιών
  ... Τά μάτια σας 14
  7 Άθώα Παιδία — Ύποψήφια θύμβτα
  Μέ έπικειφαλης τόν Διουκηηή κ. Πηλιχό, οί άξιωμαιτικοί χαί οί δνδρες τί)ς Χωροφυλακής Η¬
  ρακλείου κυνπγοΰν άΐτεγνωοιμένα τούς έγκληιμα-τίες. Τί νά πρφοπρολάβουν δμως; Τούς
  χαρτοπαϋκτες, τούς ναρκοιμανεΐς, τούς άρκαιοκάΐτηλους, τούς ίελέιφιτες, ή τούς ανωμάλους,
  Ή έγκληματικόιττιτα, βλέπετε, αύξήθηκε..
  Μίχχι ο' αύχα τα παιδία δέν είναι βεβαία τό δΐκό σας. θά μττορο-Οοε ϋμως νά ήταν. Πρόκει
  ται γιά τα άθώα καί ξενοιαοτα ύποψτ>φ·ια &6ιματα των Σατύρων, οί άποϊοι κυκλοφορούν καί
  δροΰν &γκληρατιικά καί στό Ήράκλειο. Αίτούς πδέϊτει νά κυνηγήσωμε βλο», γιατί βλα τά
  παιδία τοΰ χόσμου είναι καί δικά μας.
  ΝΕΟί 16 [ΤΟΝ ΙΥΦΙΛΙΔΙΚΟΣ ΛΗΠΕΦΕ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΗϊΟΥΑΛΙΚΑ. ΑΝΟΜαΛΘΥ ΣΛΡΑΝΤΑΧΡΟΝΟΥ "ΦΙΑΟΥ.. ΤΟΥ
  ΜιΑ μο*/άΑη έπΐκαιρη ϋρβννα
  Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΟΕΙΑ ΠΑ
  ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τό β' μίρος των άπόψΐων ^τοθ χ. Μιχ. Νικολιδάκη
  — 2ον —
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ σήμερα την ϋρευνα πού άρχίσαμε άιπό τό
  •Ώροηγούΐμρνο φΰλλο μας γιά την ηραγρατΊΐκή αλήθεια γύρω ά¬
  πό τό Πανεπΐιστήμιο Κρτντΐνς.
  ΑΗΐΜΟΣΙιΕΥΟΜΕ τό δεύτερο καί τελευααίο μερας των άπό-
  ψεων τοθ Φιλόλογου κ. Μιχ. Νωεολιδάκη
  3. ΟΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ
  Καί μ' αύτους έννοώ τούς 0ου
  λευαές καί ύπουριγούς δλιις
  τής Κρήιττις. Είναι άνθρώτανο,
  βεβαία, καί ώς £να βαθμό ουγ
  γνωστό νά ύιποστηρίζπ ό καθέ
  νας τόν τόπο τού. "Ομως, τό
  Παν)μιο δέν είναι δρόμος, ου
  ιτε λιμόΜ, οΰτε μονάδα βιο)νι
  κή, γιά νά γίνη άρπαχ-πκά
  «μήΑον ίριδος» μεταξύ τους.
  Είναι άνάνκη καί αϊττγμα ηά-
  νω άπό οποίες σκοπΐιιμόιτηιτες
  πού ύτίηρετοΰν πρόοωττα ϋ καί
  συιμφέροντα τοπωαοτιΐκά. "Ετοι
  άπ' άρχής βπρεΐτε νά έκτιαΐή-
  σουν τό δλον θέιμα καί σέ σύ-
  οκεψη κοΐνή, όπως αλλωοτε
  τούς ζητήθΐηκε, νά συιμφωντ)-
  σουν γιά δλα πού στήν παρα-
  πάνω ένότπτα εθίξαμε. Δέν
  τό Βποαξαν. 'ΑιποτέΛεσμα: ή
  δική τους δΐΛογνωμία συνεκδο
  χικά νά άπλωθή καί στό λαό.
  Ό λαός τούς εξέλεξε ήγέΐρες
  τού καί ό—' αύτούς, θεωρητι-
  κά, άναμένει τί) γραμμή τιλεύ
  σεως καί τό δείοοτΐ} πορεβας
  τού σ' δλες τού τίς έικδηλώ-
  σβις. Τόν αφηοαν μόνον, καί
  •ηαρά ταυτα, προοωτπκά γπ-
  στεύω πώς ό λαός Εδωοε μα·
  θήνιατα _καί άνωτερότητας χαί
  όρθολογιομοϋ καί εΰθυκρισίας.
  'Ενέχονται στό σύνολό τους,
  γιατί δέ-ν «ήρβηραν» στό Οψος
  των περκηάσεων, πού ή φύση
  τ ου θέιματος άπαιτοΰοΰ, καί υ¬
  πήρξαν κατά τή μβί(Μ ^ του*^
  καί αύτοί πράξενοι τοΰ κακοθ
  πού έγινε. "Αακοβτες έρωτήτ
  σεις καί έ^κρο—ήρεις στή Βου
  λή, διαπλΓραιομοί ακαιροι, ά-
  γορεύοεις προκλΓ}τιχιές καί έ-
  νέργειες ^μ&μονακμένες υπήρ¬
  ξαν δσα «πέτυχαν» καί έννόη-
  οαν οί βουλευτές καί οί ύ-
  πουργοί μας. Καί έννοώ δτι
  αυτή ή μαμφή, άωορβ στά ού
  νολό τους, γιατί είλικρινά
  ιμεταζύ τους βρέθηκιαν μερικές
  έζαιρέοεις πού δυστυχώς δέν
  ύιπήρζαν άρχίετές, γιά νά συν-
  τονίσουν καί νά ουνδέσουν τό
  σύνολο. Καί αΰτές οί έξαιρέ-
  σεις υπήρξαν μονόστλευρες.
  τΗσαν κυρίως οί βουλευτές
  τοΰ τόπου μας ηού δείζανε καί
  κατανόηοτ, καί θέληρτ) γιά
  σοβαρά συΐτντηση. Καί έπειδή
  ό καθενας τους βρίοκει γιά
  τόν έαυτό τού τίς άναγκαϊες
  δικαιολογίες, μέ τίς οποίες έ-
  ιπιχιειρεϊ καί τόν έαυτό τού νά
  πείση,, άλλά καί τούς Λλλους,
  γιά νά συιμφωνήοοι>ν μαζί τού,
  άπό τή στήλη τούτΐι τούς κα-
  ταγγέλλω δτι πολλά βαρύνον
  ται καί δτι οί λόγοι πού έ~κα
  λοΰνται δέν άντέχουν οί σοβα
  ρή κρι-κή καί συζητήση·
  4. Η ΠΝΕΥΜΑ,ΤΙΚΗ
  ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
  Μ' αυτή έννοιά δλους τούς
  ίπα|>άγοντες πού έΗΠ,ροσωηοΰν
  πν :υιματικά τό νηρί μας στήν
  έχη στήμη, τα γιράρματα κα!
  τίο τέχνες. Άη' αυτόν τόν ά-
  γΰ να ύιπιήρξαν, πλήν έλαχί-
  στ >ν έξαιρέοεων, ώπόντες.
  Έ ίαπέθεσαν την εύθυνη σ'
  ίί.λλους. Μά οέ. ποιούς, δταν
  έκεϊνσι πού έχουν χρέος νά
  πρωταγωνιστήσουν σ' ένα τέ¬
  τοιο· θέμα λΐποτακτοΰν; Είναι
  λυιπηρή ή διαπίοττιίση καί πολ
  λές φορές στήν τραετή δίάρ-
  κεια τοΰ θέμα,τος καί την ίσό-
  χρονη Λνάμιζή μου σ' αύτό,
  σΐοθάνθηκα εΐλικρινά πόνο καί
  στήν κυριολεξία άπογοήττευση.
  'Αηαγοήτευοη, δταν δυό φο¬
  ρές πού άνεβήκαιμε στί|ν Άθή
  να γιά τόν 'Υατουργό καί τόν
  Πρωθυπουργό, γιά νά τούς
  ιμεταφ-έρωμε τό αϊτημα τοΰ τό
  σΐου καί τή λαϊκή έπιβυμία, συ
  νάντησα άναιτιολόγηιττι Λρ-
  νηση καί μεγάλα έμίπόδια, ώς
  στου συιγκροτηθίή έιπατροϊΐή,
  γιά τή μετάβαση καί την παρά
  σκιατι στούς άρμόδιους.
  Παρακάλεσα πολλούς νά
  συνδράμουν, νά γράψουν, νά
  ένεργήσουν, καί έκεϊνοι ύπο-
  οχεθήκανε, άλλά δέν άνταπο
  «ριιθήκανε. Καί σέ έΐτίμετρο
  αυτής της παθητπκότΐητας άκού
  σθηκαν καί έιηυκρίσεις ί| γίνα-
  ν« καί προοπάθειες ύφαρπα-
  γής καί οϊχειαποίησπς. δσων ή
  έα»τροπή κάθε τρορά πετύχαι-
  νε. Πολλές (ρορές λΐ)«τηθϊΐικα,
  γιατί μοΰλειψε ς>οβ€ρά μιά κά
  ιποια δόση στωϊκισμοϋ, πολύ
  πβριοοότερο άμσραλιομοΰ, πού
  θά μέ προστάτευ* άΐτό αήν πί-
  κρα καί την άπογοήτευση. Γιά
  την πνευματική τοΰ τόπου ή-
  γεσία άρκοΰν τουτο τά ολίγα,
  γιατί, σάν πνευιματική ήγεοία,
  κατανοεί τά «πλείονα». "Ας
  μέ ουγχωρήρη.
  5. ΚΑΙ ΕΡΧΟΜΑΧΤΕ
  ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
  ΠΡΑιΓΜΑΤΙιΚΟΤΗΤΑ
  Ή Κυβέρνησπ όρνηΐκοηοίη-
  οε τίς άποφάσεις της ρέ την
  έξατγγελΐα τή γνΐιχπή. "Εκα¬
  με λάθος. θά της καταλογιαθή
  ~ό πα&ητυκό της άιπό την άδέ
  καοτη κρίση τής Ιστορίας. "Ο¬
  μως, είναι γεγονός τουτο, χαί
  σάν γεγονός έχομε χρέος νά
  τό άντιμετωπίσανμε δημιουργι-
  κά, Οετιχά.. Γνώιμη μου ταπει-
  νή είναι δτι δέν ύπάριχουν πε
  ριθώρια άντιδράσεων. Κάτι τέ
  Συνέχεια στή Σελίδα 4
  ΕΡΏΤΗΜΑΤΆ
  ΦΩΤΙΑ ΖΤΑ ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ Ι
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΘΗΙΚΑιΜΕ δτι τίς τελευταϊες μέρες ή μάλλον
  νύχτες, σέ κάποιο γνωοτό ιοέντρο διοοιο&δάσεως, κόβτοιος συ-
  νοδός μαας κάπριας κιυρίας τοΰ Ηρακλείου, έπειδή δέν τοθ
  δόθηκε ή εύκαιρία νά χαλάση τά χρήματά τού οπάζοντας πό>
  τα, βρήχβ άλλον, παό έντυΐπωοιακό, τρόπο, επιδείξεως τής οΐκο-
  νομωαης τού δυνάμεως, πού εΐχε άποχτήσει — πάντα κατά τίς
  πληροφορίες μας — γώ κεΐνο τό βράδυ τουλάχιστον, άπό τή
  χαρτοπαιξία.
  Παράγγεαλε λοιηόν ό κερδιομένίος κύριος ένα μπονκάλα ού-
  Ίοκυ καί άφοΰ τό βχυοε σέ μιά πιατέλλα, έοαλε φω~ά ια' δρ-
  χισε στίς γαλανόχρυοες φλόνες τοΰ ούΐΌκυ νά καίη καφετια
  χβιρτονοΐΐίοαιαχαΙ
  Ρωτοΰμε αύτούς «ού εΐδαν τόν ίδιότυιπο αυτόν Νέρωνα τού
  Δημοσίου χρήματος, αν νομίζουν δτι ηρέηει νά μας ποΰν
  περισσόττερες λετπομέρεαες χαί κυρίως τό όνομά τού.
  Κι' άκόμη ρωταθμε τόν κ. ΕίράνγεΛέα ή άτΐοιονδήποτε άλλον
  άρμόδιο νά μδς πή άν ΰιπάρχει τέτοιο δικαίοχμα των ηολιτων
  νά ικαϊνε χιλιάρικα κα! μάλκττα δηιμοοίως.
  Τέιλος, ρωτοΰμε τόν ϊοιο τόν Μύραο αυτόν, (6ν έχη τό θάρ-
  ρος νά άποκαλυφθιή μόνος τ»υ), νά μας πή ποιό «Ιναι τό συναί
  σθηιμα έκεϊνο καί ό λονικός εΐρμός σκέψεως πού τόν ωδή¬
  γησαν νά κάνη τέτοιες έ—δείξβις όΐκονομακής δυνάμεως, τή
  στινμή πού τόοες χιλιάδες συνανθρώπων τού άγωνίζονται, 1-
  δροκοποΰιν, καί καταπαέζονται γιά νά άηοχτήρουν — τίμκι βε¬
  βαία — μειρκκά... ψιαροχιλιάρωοαΐ...
  ΠΡΟΧΘΕΙ: ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
  Μαδιίτρΐα Β'θηλέων Ηρακλείου
  άποπειράθηκε νά αυτοκτονήση
  ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ τοθ πρώτου
  δΐιμήνου,ιπού δέν ήσαν αύτοί
  τούς άποίους ΐτερίιμενε, ώδήγη
  οαν μαά μαθήτρια τής Δ' τά¬
  ξεως τοΰ Β' Γυρνασίου θηλέ
  ών Ηρακλείου, στό άπονενο
  ιγμένο διάβημα τής άποπεΓρας
  αΰτοκτονίας.
  Ή άνήλιββη αυτή μαθήττρια
  τί»ς οποίας τό έατίθετο άρχίζει
  άηό Β., μεταφέρθηκε στήν κλι
  νΐίκή) €"Αγιος Γεώργιος» την
  περααμένη Παιραοκευή, δπου
  καί τίς παραοχεθήκανβ οί
  σχετηαές ίατρικές ύιπηρεσίες.
  Γύρω άπό την ύπόθεοη αυ¬
  τή οί Άστυναμακές Άΐρκές μδς
  6δ4ωοαν αγνοια.
  Οί &ικές ιμας πάντως πληρο
  φορίες είναι δπ οτό Β' Γυμνά
  οιο Ηρακλείου οί βαθμοί τοΰ
  πρώτου εξαμήνου, πού άναγ-
  γέλθηκαν την περαορένη Τε-
  τάρτη, ήσαν άατογοηη^υτωοοί
  γιά ίνα μεγάλο ποοοστό μάθη
  ■Βμιών καί κυρίως στά Μαθηιμα
  τικά καί στά 'Λρκαία, τόσο
  πού νά δηιμιου·ργήοουν άτομι-
  κά καί οίκογενειακά προβλήμα
  τα οέ μβγάλο άριθμό Ήρακλει
  ώ «κων οίκογενεαών.
  Έΐπειδή τό θέμα έχει οοβα-
  ρό κοινωνακό άντίχτυηο νομί-
  ζομε ότι ό άρμόδαοςκ. 'Ειπαθεω
  ρητής θά πρέττη νά τό έρευνή
  οη καί νά δώση ύηεύθυνες
  πληροφορίες στήν Κοινή Γνώ-
  μη, γιά τό άκιριιβές ποσοστό
  των μαθητριών πού δέν πέρα
  σαν, γιατί αν είναι τόσο μέγα
  λο, (πάνω άπό 90ο)ο) δσο
  μδς καχαγγέλθηκε άιπό γονεϊς,
  τότε άπωοδήιποτε δέν είναι ύ-
  πεύθυνες μόνον οί μαθήτραες
  (ιπού δέν είναι λογικό νά
  «I-
  ναι δλες τόσο χανπλής νοϋμο
  σύνης) άλλά καί κάποιοι αλλοι.
  'ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ,
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ», στήν προ
  οττάθειά της νά έξυιπηρετή-
  ση τό εϋρύτείκ) Κοινό καί
  κατόπιν των πολλων καί ποι
  κίλων σχετικών πβριπτώσε-
  ων άναγνωοτδν μας πού κα
  τακρεύγουν στήν εφημερίδα
  μας γιά νά βροΰν τό δίκηο
  τους, πήρε την απόφαοτι νά
  δημιουργήση ίνα βΐδακό
  «Γραψείο Παραπόνων».
  Τό Γραψείο αύτό θά λει-
  τουργτϊ, πρός τό παρόν, Τε
  τάρτη καί Σάββατο (λό·ω
  τού δτα ύπάρχουν οί άΐτογευ
  ματινές άργίιες των ήμεδών
  αυτών) καί άπό τίς ώρες
  4 έως 8 μ.ιμ. Έιπίοης (γιά
  δσους δέν μποοοΰν άιπογευ-
  ματινές ιΤίρες), θά λειτουρ-
  γή καί κάθε Δευτέρα πρωϊ
  άπό τίς 10 π.μ. έως τίς 2
  μ-μ-
  Τά παράπονα των ενδια¬
  φερομένων, θά δέχεται σέ
  σιρώτο στάδι» ό εΐδικος συ-
  νεργάτης μας κ. Νϊκος Ψιλ
  λάκης, ό οποίος στή συνέ¬
  χεια θά τά διεκπεραιώνη
  καί θά τά προωβί) στή Διεύ
  βυνοη γιά τά περαιτέρω.
  'Εκτός άπό τόν κ. ΝΙκο
  Ψιλλάκη καί τό Διβυθυντή
  μας, τό παραπάνω Γραφείο
  θά £χεΐ πρόοθετο συνεργά-
  τη τού καί £να Δικηγόρο.
  Άιπό την προσέχη εβδο¬
  μάδος τό «Γραφεϊο Παραπό-
  ν<ι>ν» τής έφηιμερίδας μας,
  θά είναι στή διαθέση κάθε
  ένδιαφερομένου.
  Σχετακή μ έ την παραπάνω
  καχνοτομία μας, θά είναι
  ικαί ή όμώνυμη στήλΐ) την
  όποία θά
  Γιά τό Πανεπιστήμιο Κρήτης
  ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
  ΑΑΣΙΘΐηΤΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Σύιμφωνα μέ πληροφορίες
  μας, αρκασε ήδη μιά κίνηση
  Ήραχλειωτών καταγομένων ά
  πό τόν γείτονα Νομό Λαχηιθί-
  ου, γιά τή δημιουιργία «Συλλύ
  γου των έν Ηρακλείω Λασι-
  θιαπών».
  ΟΙ έκ Λασιθίου ΉρακλειΛ-
  τες, άιπογοητευθένηες, διπως
  πληροφορούμαστε, άιπό τόν ά-
  παράδεκτο πλέον κρατικό πα-
  ραγχωνισμό τοΰ Νομοΰ Λασα-
  θίου καί εΐδικώτερα άηό την
  βνιση μεταχείρηση πού ϋνοχζ
  ά Νομός Ααοιθίου στό θέμα
  τοΰ Πανβπαστημίου Κρήτης,—
  την όποία χα>ραχτηιρίιζουν σάν
  έιγκληματΐκή — προτίθενται
  νά άναλάβουν σύντοιμα έντο-
  νο άγωναΙ...
  "Ηδη έχει σχαματιοβεΐ ηου
  μελής 'Είπιτροττή, την όποία ά
  παρτίζουν δωοηγόροι, γιατρθί,
  δρποροι καί έκπρόσωποι αλ-
  λων έιπαγγελματαΗων τάζεων
  άπό τούς Λασΐιθιωτες τοΰ Η¬
  ρακλείου.
  Μέ την εΰκαιρία αυτή ση-
  μειώνομβ καί την έ—στολή
  τοΰ κ. Άΐντώντι Σκουλικάρη,
  πού δημοσιεύτηκε πρόσφατα
  στόν ήμ^ρήσαο Τύπο, ή όποία
  £θβσε μέ ηαριρηοία τό θέμα
  τής άνισης μεταχεί,ρησις τοΰ
  Νομοϋ Λασιθίου, οτό θέμα
  τοΰ Πανεπιστημίου χαί ή ό¬
  ποία εΐχε μεγάλη άπήιχηση,
  Τό χαραιχτηρατ>τιικώτε.ρο σχε·
  τικό μέ την παραπάνω κίνηση
  γεγονός, είναι δτα οί έχοντες
  την πρωτοβουλία είναι άιποφα
  σΐαμένοι νά κάνουν σωστά,
  ώργανωμένο καί διαρκϊίας ά-
  γωνα, γιά νά άποκαταοτησουν
  τό μεγάλο δίκπο —■ καί τό
  παράπονο —■ ενός ΝομοΟ, τοΰ
  Νομοΰ Λασιθίου.
  ΤΡΕΙΣ ΚΑΙΜΟΥΡΓΟΙ
  ΣΥΝΕΡΓΑΤΪΣ
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας,
  στήιν προαπώβειά της νά δή
  άσΐό διάφορες «όπτικιές γω-
  νίες» καί νά μεταφέρη, στή
  συνειχεια, στούς άναγνω-
  στες της τά θέιματα τής σύγ
  χρονης ζωης χαί κίινησης,
  άπόχτηοε τρείς καινούρ-
  γιους Συνεργάτες.
  1.— Τόν ΝΙΚΟ ΤΖΕΡ-
  ΜΙΑΔΙΛΝΟ, Δικηγόρο καί
  Λογοτέχνη, μέ άξιόλονη δή
  μοοιογραφΐκή δράση στό πά
  ρελθόν, γνωστή άπό τίς έ-
  φημερίδες «Πατρίς» καί
  «Κρητικό Φως».
  2.— Τόν ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΡΑ
  ΤΑιΚΗ — ΚΡΗΤΙΚΟ, Δπμο
  οιογράφο καί Λογοτέχνη, μέ
  σημαντική έπαγγελμα-ακή
  δράση στόν Άθηνα'ικό Τύ¬
  πο.
  3.— Τόν ΝΙΚΟ ΨΙΛΛΑ¬
  ΚΗ, νέο μέ έφεση στή Δημο
  οιογραφία καί άρκετη Λογο
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίβα 4
  Άπό τή σκοπιά τής Αληθείας
  ΜΑ Ι ΜΟΥΔΙΣΜΑΤΑ...
  Τού συνεργάτιΐ μαϋ
  ΝΙΚΟΥ Τ2ΕΡΜΙΑΔΙΑΝ0Υ
  ΜΙΑ ΦΟΡΑ κι' έναν καιρό,
  στά ξερομέτοχα τοΰ Μεραμηέλ
  λου, στή Ρουσαιηιδιά, τούς Ά
  ιπάνω - Άμυγδάλους, Κάτω -
  'Λμυγδάλους καί Οτου ΓαϊδσΟ
  ρο, εΐχανε δλη κι' δλη μιά έ-
  νορία κι' £ναν παπά, τόν Πά¬
  τερ — 'Αθανά—.
  Κάθε χρόνο γινότανε μέγας
  καυγάς, σέ ποιό χωραό θά γί¬
  νη ά 'ΕτατάΛριος κΓ ή Ανάστα
  ση, γι' αύτό καί κάθε χρόνο
  προτυμοΰσε κι' άπό ένα Μετό
  χι. Μ"ά κάθε χρόνο στήν ηερι
  φορά τοΰ 'Ε—ταχρίου γινότανβ
  μεγάλας μάλε - χουλές, άπό
  ποιό Μ'ετόχι θά πρωτοηεράοη
  ό 'Επιτάφιος κι' άηό ποιό 0-
  στερα.
  "Ετοι γινόταν, ώσπου κά-
  ατοια χρσνιά, Μεγάλη Παρα-
  σκευή, την ώρα τής περαφο-
  ρδς τοϋ 'Βτπταφίου, βγινε μά-
  χη. Σ' δνα δισταϋί>ι στήθηκε
  ό καυγάς:
  — ' Απάνω Πάτερ - Άθανά-
  ση.
  — Κάτω Πάτερ - Άθανάση.
  — Πέί>α, Πά—.ο - Άθανά-
  οη.
  — Πόδβ, Πάτερ - Άθανά¬
  ση.
  Ό Πάτερ - Άθανάοτις, άν·
  τί νά σχώση τή μπαατοθνά
  τού, νά ραοδΐοΐ) τούς οτα'·
  χτους ίποτούς, στβκότανβ δχ'-
  σταχτικός καί αβουλος, καθώς
  θωροϋσε νά τραβολογοΰν τόν
  'ΒπατόχΐΜο καί θύμχαζε σαστι-
  σμένος, μπάς καί μερώση τό
  κακό. Μά τό κακό μεγάλωνε,
  πλήθαινε. Πλήβαινβ, ωσπου
  κάτω άπό τά γένια χαί τό θυ
  μιατό τοΰ Πάτερ - Άθανάση,
  τράβηξε ό ενός άπό δω, τρά-
  βηζβ ό αλλος άπό «Ι, πετσ^-
  κόψανε οί Χρισπανοί των Με
  τοχιων τόν 'Ειπατάφΐο καί συ-
  νέχιοαν την περκρορά καθ"
  £νας ια' .απάνω τού, στίς οί>-
  λές καί στά σοκκάκια τοΰ χω¬
  ρίου τού, μ' ίνα κομμάτι 'Επι-
  τάφιο πού *ρατοΰσε οτά χερια
  τού.
  β · α
  Έτσι ένταφΐάστηκβ ό Χρι-
  στδς μιά <ρορό κι' ίναν καιρό σέ κείνα τά ξερομέτοχα. 'Αλ λά αύτά γινότανβ μιά φορά κι' ίναν καιρό, όπως συνήθως λέν ρτά παραμύθια... Σήμερα δ- μως.... Σήμερα, κατά ίνα πά Συνέχεια ατή Σελίδα 4
  ΖΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΕΙΛ,, ΚΡΗΤΗΣ
  1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1·7ό
  Μυθιοτόρημα
  - Βιογραψία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ
  Ό 'ΟΛηθιυός Ζορμπθς
  καί ό ίΐικος Καζαυτζάκης
  _ 38ον —
  Δέν είναι παρά ΰστβρικιές
  κραυγές τού άσυνείδητου πού
  βρίακεται οέ άνοιχτό πολεωσ
  μέ τό ουνειδητό τού έξώστρε-
  φου ή.οωα τού Καζαντζάκη κά
  τω άπό την δντονη έπίδραση
  τού περβιβάλΧοντος. Ό Ζορ-
  ιμπάς είναι άνθρωατος. Καί κα-
  τά κανόνα — μέ τίς έλάχιοτες
  έξαιρέσεις τ&ν αντιθέτων τύ-
  πων, των έσώστρεφων — «ό
  ά'νθρωπος είναι αύτό πού τρώ-
  ει», καθώς λέει κι ό Μιλεοόττ.
  "Έτοι μστοροΰιμε νά ποθαιβ πώς
  οί κραυγές τοθ Ζοραΐπά δέν έκ
  φράζουν ιπαρά την ύστερία καί
  την παροκροοσύνη μιάς έΐτο-
  χής ήθικοΰ ζεττεσμοΰ τοΰ άν-
  θρώηου. Κι' άν σήαιερα συγκι-
  νοϋν ί!να σηιμαντικό ποσοστό
  άνθρώπων, αύτό ττρέίπει νά τό
  πάρουιιε σά σημάδι πώς ή έ πό
  χή αυτή δέν βλλαξε. Δόξα σοι
  ό θεός οί φάλαγγες των άΊπι-
  στων πληθαίνουν καί σήιμερα.
  Οί Ζορρπάδες γίνουνται μυοαά
  δες.
  Ό Καζαντζάκης ηιάς λέεΐ
  πώς ύ Ζοορπάς εϊταν Ενός «έ-
  ζαίσιος φαγδς, πιοτη>, δόυλε-
  φταρδς, γυναίκας κι άλήτης».
  Τοθτα τα σουσούμια τού δεί-
  χνουν την ■στλέ.οια άδυναμία
  τού νά βάλει ?να χαλινάρι στό
  αϊοθημά τού. Ένεοιγεΐ σάν ύ-
  πνωτιοιμένος. "Ολπ ή υπάρξη
  τού Εχει ύσιοδουλωθεϊ σ' αΰ-
  τό. Δέν ιβχει κάν τή δύναμη
  νά κάνει ?ναν συιιιψηιφισιμό
  των άντίιδοομων ουναρεων,
  μιά συμφιλίωοπ, άς ϊτοΰμε, με-
  ταξύ άντικεϊμβνιικοθ , καί ύπο-
  κειμενιχοΰ. Παραδίνε,ται δίχπκ;
  μάχη στό περιβάλλον, ατίς
  γύρω τού άντΐκεηιενικές συν-
  ΟηΤκες κι άη>ήνεται σάν καρυ-
  δάτσουφλο στή ιιέση τοθ φουρ
  τουνιαοιμένου ώκεανοΰ τοΰ έ-
  ξώστρεφου αίσθτηιατός τού,
  έΌμαιο τθν σφοδοων άνέ-μων.
  Καί γίνεται δστως θέλει ή ψυχι
  ατρακή χον τύπο αύτό: ώπλη-
  στος ωανάς, μπεικ!>ής, χοντρο-
  κο,μένος, ήδονκηής, άλητα-
  ρβς. "Ενός ςεδιάντραπος πού
  κάνει τα πάντα κι άναμιπαίζει
  τα πάντα. Σ' δλα τα ,έλατώμα-
  τά τού δέν ύηάτχει μέχ.οο. Κι
  αμα τοθ τα κόψεις, θά πεθά-
  νβι. "Ετοι αίσθάνεται.
  «Κ' έκατό χρονών νά γίντυ,
  γ-νώση δέν θά 6άλω· θώχω ά-
  ΜΛμα ίνα καθοεφτάκι στήν
  τσέιπη ιιου καί θά κυνηγω τό
  θΐϊλυκό γένος...».
  Ό Ζορμηάς ρίχνεται μέ δαι
  μονικό πάθος στή ζω<ή. θέλει νά τή στίψει καί νά την ξεζου μίσει σά λεμόνι. Νά ~εΐ δλο τό γλυκόϊΐϊκρο χυ,μό της. Κανέ να φρέ-νο δέ μποί>εΙ νά τόν
  κρατήσει οτόν ζέφρενο χαπή-
  Φορο πού κατρακυλάει. Τρε-
  χει σάν μο.οφΐνισμένο ίλσγο
  ίπποδρομίου. "Είχει σατάσει 8-
  λους τούς φ.οάχιτες. Άκούει
  στό βαηόοι ηού ταζιδεύει μέ
  τόν Καζαντζάκη τούς έτηβάτες
  νώ τσαχώνουνται γιά τό βασι-
  λαά καί γιά τό Βενιζέλο κι άη-
  δ*Αζ«: «Πιαλιά ηολΐτΐματα δ¬
  λα έτοΰτα: βασιλιάδες, δτ>μο-
  κρατίες, βουλευτές, μασκαρα-
  Χίχιαΐ»
  Κι ό Καζαντζάκης ηού τόν ά
  κούει θά σκ»φτεΙ:
  —τό νοθ τοΰ Ζορμπά τα σύγ
  χρονα «Ιχαν καταντήσει, πα-
  ιιιπάλαια, τόσο τόχε κιόλ·ας μέ-
  σα τού ζεΒεοάσει. Σίγουρα μέ
  σα τού ό τηλέγραψος καί τό,
  βαπόρι Η ό αιδερόδρομος κ' ή
  τρεχούμενΐ) ήθωοή κ' ή πατρίδα
  κ' ιή θρηοικεία θά ωάνΐτβζαν
  ιπαλαιά πολιτέιματα. Πολύ πιό
  γρήγορα άιπό τόν κόσμο προ-
  χωροΰοε ή "ά?ίΐ άΐπό την ά-
  θεράοχευτη έσωσταέφειά τού.
  Είναι μιά ώποκειμενιική φαντα
  σίωση. Καί γι' αύτό ή κρίση
  τού μπορεϊ νά 'ναι καί σωστή
  καί λαθειμένη. Σωστά είναι
  κώς ή έξώοτρεφη σκέψη τού
  Κι δχι ό Ζορμτίάς ί ή φυκή
  τού προχω-ροϋσε γπ.6 γρήγορα
  ώπό τόν κόοιμο. Αύτός καλΐιά-
  ζοντας στόν κατήφορό τού δέν
  μποροΰσε νά σταθεϊ στά βια-
  Λαά> — στά τορινά πού τοθ
  φαίνονταν παλιά. Ή έξώστρε
  <ρη διαίοθηττική φύση τού δέ χορταίνει ηοτέ. Οΰτε ποτέ ου γ κχνεϊται ιμέ τό παλιό. Ζίΐτά καινούργιους δρόρους, και- νούρια άντικείρενα, καινού- ρκχ ίδαναικά. θέλει νά τεντώ- οει την κλυχπή ως τό άκρότα- το οτγμεϊο. Κι ά&αφορεϊ βν θά σπάοει — 6ν ετοι τρέχοντας βρΐσκεται στό £λεος μΐας γλι- στερής πέτρας. Ό,τι λέει κι δτι κάνει πρέηει νά *χ€ΐ τή σφραγίδα τοϋ καινουρίου. Ά •δΐάφορο βν αύτό, πολλές φο- ρές, βρίσκεται σέ ήμεστι σύγ- κρουση μέ τή λογική. Τί συνβ ηέστερο πρός την έξώστρβφη φύση τοΰ Ζορμπα αηό τό ξετί- ναγμα των βασιλιάΐδων'. των «ιηαλιων πολιτεμάτων;». Αιηή είναι ή πιό λογική — κι δχι βεβαία ή μόνη — έξήγη ση τής στάοης τοϋ Ζορρπδ ά- ηέναντι στά «ϊίαλιά πολιτέμα- τα». "Ετοι, ή έ*ννοι<ί πού θέλει σίγουρα ν ά δώσει ό Καίαντζά κης στό στοχαοιιό τού «πολύ γρήγορα άιπό τόν κόοιιο ποοχω ροθσε ή >}ηοχή τού», δέν έατΐ-
  βεβαιώνεται άΐτό ττ': λογική
  καί τή φύση τοθ η,ρωά τού.
  Τό κάτω κάτω ό Ζορρπάς δέν*
  εϊταν κανένας Ποοφ-ήττνς % με
  γάλος Μύστης νά όραματίζε-
  ται καί νά όκστασιάζεται γιά
  νά τού 'ρθβι τό φώς σάν άπό
  θβία άηοικάλυφτ!. Είτα ν ρεαλι-
  οτής μέ πολές άντιψάοεις. Ό,
  τι £λεε δέν πτνγαζε άιπό όρθο
  λογισπκή, &τω, οα<έ«/η., πασά άτ?6 τυψλί έ»—ειρία. Γι' αύτό καί πολΧές φοοές τόν συναν- τ&με στό μυθκ—όρηρα τού ΤΚα ζαντζάκη νά λέει άπελΐτισιμίέ- νος: «Δέν καταλαβαίνω τίπο τε!». Τό διονυσΐΛκό στοιχεϊο, υτού πεοισσεύει στή φύση καί στή ζεσττ» Ιδιοσυγκρασία τού, κυλάει ί$ πιό σωοτά γλιστράει μέσα τού χωρίς ν' άγγίζει τή ουνείδηοή τού. "Ενας «τυχία- τρος πού θά Γύνιαζε στί! διχή τού ζυγαριά τάν άκρορεαμό τοΰ Ζορυπβ ντά τα ««ιταλία πό λιτένατα» θά τόν χαραχτήρι- ζεν ά~λως παλαβϋίμάοα. Άο- «εϊ νά 'ξεοε τό Ιοτορικό τής έζωστρέφειάς τού. "Οπως αύ¬ τη !ΐάς δίνει τό κλειθί γιά ν' Ανοίςουιμε τή θύρα τοΰ Λδυ- του τίίς -υχής τού. καί νά ζη- γήσουρε καί τίς τόσες καί τό- οες κακου·ογίες τού. Κι άλήθεια, ό Ζορμιπάς τιερι φρονεί τή (ηρονιμάδα. Τή θαο ρεί μειονέχττ«μα· σάν κάπ πού τιρέιπει νά κάνει κείνον ηού την δχει νά ντρέηεται. «ΙΙολ- λά Φθόνιμος ικ>ΰ α>αίν€σαι καί
  νά μέ ουρπαθδς». λέει στό ά-
  φεντικό τού.
  Ό μοχλός της συιμΐτερΐφο-
  ρδς καί τθν έΊτπθυιμαων των τέ
  τοιων τύπων,· έξώοτοεφων σάν
  τό Ζοορπά, είναι τό άσυνείδη
  το, τό παντοδύναμο άσυνείδη
  το. "Ας μή νελιάμαστε. Αύτό
  πού λέιει ό Φ.οόϋντ γιά τό ά-
  ουνείδητο, τβ&ς δέ μϊτοοεϊ πα-
  ρά μόνο νά έτπθυμίΓ, δχει πέ
  ρα γιά πέοα τή θέση τού σέ
  ιμιά πλατΐά <ιη)χανάλυ0τι τοΰ Ζοριμιπι&. Πολές φορές τόν θλέίπουμε νά γίνεται μηαίγνΊο τί&ν έΐπθναηών τού, <τού τϊηιγά ζουν άπό τ' άσυνείδτ!τό τού. Κι άλλοτε πάλι νά ζεηπδάιει ά ΐΐό μέσα τού δνας καιταηληκτι κός ΠΓΚΐηογονισΐίός. 'Ενθουσιά ζεΤαι εΰκολα. Χαίρεται, χο- ρεύει. Πλαντάζει, πάλι χοοεύ βι γιά νά ξαλαφρώσει. Άλλό κοτα, βγρια, τιριιηόγονα. Χο- ρεύοντας συνενογιέτβΐ μιά χα- ρά μέ τούς άνβοώπ,ους. Μέ τό χορό έΜφράζει τέλ€ΐα κεϊνο πού δέ μπορεϊ νά έκφράσει μέ τή γλώσσα. Νά μιά τέτοΐΛ σκη νή: Ό Ζοριμιπ6ς αηλιοσε τό ζα- ρομένο λαιμό. — νΕχεις έρπαοτοσύνη σέ ■μενά, άφεντΐκό; ριίντηρε μέ ά γωνία καί μέ κοίταζε κατά·μα- τα. — "Εοαο, Ζορειπά, τού άπο- κρίθηκα. Ό,τι κι αν κάνβις, δέν ρηορείς νά πέσεις £ξω· καί νά θές, δέν μπορεΐς νά ΐτέ σεις £ξω. ΕΙοαι σάν £να λιον- τάρι, νά ποΟμ«, ή σάν £νας λύ κος· τα θεριά αΰτά ποτέ δέ φέρνουνιται σάν προβατα ίί σά ναϊδούρια, δέ ξεοτρατίζουν πό τέ άιπό τή φύση τους* ετσι καί ού: Ζοορπβς, άπό την κορφή ώς τα νύχια. Ό Ζο.'νιιιπδς κούνπβε τό κε- φάλ-: ;· — Μά ε·ώ δέν ξεπω πιά ποΰ διάολο βαδίζουιμβ! είπε. — 'Εγώ ξέοω, ιιή σέ νοιά- ζει· τ.οάβα όυτιηός! — Πά ζαναίτόστο πάλι, ά- φενπκό, νά καυω κουράγιο! φώναξε ό Ζοομπδς. — Τράβα όυηχρός. Τα μάτια τοΰ Ζοριμπβ ά- στρατραν. — Τόρα μπορβ νά σοΰ μΐλή οω είπε- £χω, μέρες τόρα, ί¬ να μεγάιλο σχέιδιο, μιά παλα- βή Ιδέα οτό νοΰ μου" νά την έψαρΐμόσουιμε; Καί τό ρωτάς; Μά γι' αύ¬ τό ηοβαμε έδω: νά έφαριμόσου (με Ιδέες. Ό Ζορμπβς ΰπλωσε τό λαι- )ΐό, μέ κοίταξε μέ χαρά, μέ τρόιμο: ~ — Μίλα καλά, άφενπκό! φώναξβ. Δέν ήρθαιμε έΰω γιά κάρβουνο; — Τό κάρβουνο είναι μιά ά «ορμήν δτοι, γιά νά μή σβοαν- ■ταλίζβται ό κόορος. Γιά νά θαρροΰν πώς εϊμασπε φρόνιμοι έ—Λειρηιματίβς, νά μή μδς πά ρουν μέ τίς λβμονόκου-ες.. Κατάλαβες, Ζορνπ&; (Συνεχΐζεταΐ^ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΜ©ΕΙΑ* Λ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΉ 5 Τηλ. 28029 Τ ΕΚΔΟΤΗΣ ^,ΟΤΘΥΝτΗΙ νπΕΥβΥΝθ! (ΜΑΝΟΣ ΧΛΡΗΧ) ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τεχνική έτημέλεια: Μάνος Μαγριπλήν Ήφαίστου 18 · Ηράκλειον, Κρήτης ιΟΧ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 'ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΥΛΛΟΓΟΥ «ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ» ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Τού συνεργάτη μας ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ-ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗ,Ν ΑΙΘΟΥΣΑ τοΰ Σύλ¬ λογον «Λόγος καί Τέχνη» όρ- γανώβηκε καί τταρουσιάσθιικε στίς 19 Φεβρουαρίου μιά ΐτο- λύ άξιόλογτι έκιδήλωση, γιά τό κοητικώ τραγούοι, καί τούς κρτρικούς χορούς, τίς ρίζες τους καί την ηορεϊα τους στούς αίώνες. Ομιητή< <> κ. Κώστας Ά-
  τοαλάκης. ε'·παι>ουοίασε καί
  τή' πιό σκοτεινή γωναά τοΰ
  δυσκυλου άυολογουμένως θέ-
  ματος γεμάτη 'ρώς καί άλή-
  θεια καί προχωρόντας άκό-
  μΐ> πιό ιίσκ'ΐυά προσετΐάθιτισε
  νά διοηθώση λανθασμένες άπό
  ψεις γιά τό Κρηττικό τραγούδι
  καί τούς Κοητικούς χορούς.
  Προσεγμένη ή δουλειά τού-
  ΐτλημρυραομένη άπό λατρεϊα
  γιά τό Νπσί, ««τέδωσε καί οτό
  άκροατήριο αύτη τή λατρεϊα,
  ιπού μόνο έ"νας Κρητικός μπο-
  ρεΐ νά νοιώσρ..
  Βασιζόρενος σέ έπιοτηιμονι-
  κά πορίσαιατα, σέ ηθη. καί £θι
  μα. οέ μύθους καί διαδόσεις,
  σέ πληροφοοίες καί όρίμήνιρς,
  ••••••••••••••••ε····
  σέ λόγους καί γραφές, χειρί-
  στηκε τό θέιμα ρεαλιστικά καί
  μέ μεράκι κατορώθνοντας.
  καί γι' αύτό τοϋ πρέΐτουν συγ
  χαρητήρια νά μην αφήση πε
  ριθώρια γώ παρερμ,ηινίες. Αύ-
  τά πού είπε ό κ. Άτσαλάκης
  τα είπε οωστά.
  Μά ή έκδτϊλωιοη δέν μπο-
  'ροΰσε νά ηεριλαιμβάνει μόνο
  •μιά στεγνή όμιλία πού έδω
  πού τα λέικ δέν ικπορεΐ γιά
  ΐιολύ ώρα νά τέριπει καί νά
  ξεκουράζει. Όρθώτατη λοι-
  ηόν ή οκέφη τοΰ Σύλλογον
  «Αάγος καί Τέχνη» πού διορ-
  γάνωσε καί τό προγρα^α νά
  στολίοη ττ;ν όμιλία }ΐέ Κρητι¬
  κή μουσωςή. Καί όοθότατη ή
  ακέψη τού νά καλέση «όν
  Μοναδικό (τό Μ κεφαλαΐο)
  θανάση Σκορδαλό. Σάν τό δο-
  ζάρι τοΰ Σκορδαλοϋ άκούμιπα
  γε στίς χορδές της λύρας τού,
  τότε φϋκιζάτανε τα ιπροσωπα
  των παοιευηισκομένων. Τότε
  χαιμόγελα ξεκούρασης στερβώ-
  νανε στά χείλη. Τότε μαλάκω
  ναν τα σκληοά χαραχτηριοτι-
  κά των κ.οηττκων. Τότε ο*ιρ-
  ··■·········*········
  Η ΔΙΕΘΝΗΖ ΜΟΥΣΙΚΗ
  ΥΠΟΚΛΙΝΕΤΑΙ ΖΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ
  Ό διεθνοΰς φήιμης συνθέτης καί τραγουδιστής Ζώρτζ Μου-
  στακί, τΐαρακολουθώντας τόν λυράρη Άντώνη Ξυλούρη ή Ψα-
  ραντώνη, στό χέντρο «Δοξάρι» (Πλατεΐα Συντάιγιματσς — Ά-
  θήνα), έΐγτνε £νας θεριμός θαυιμαστής της Κρηαικης μουσωαης,
  γιά την όποία έκφράστηικιε μέ τα καλλίτερα λόγια.
  Στή φωτογραφία ό Ψαραντώνης. ή Άρλέτα, ό Μουσνακί
  καί αλλο» φίλοι τους, την ώρα πού ό ΐΐρωτος χάρβσε μιά Κρη¬
  τική λύρα οτόν ΈλληνΐΗης καταγωγτίς διεθνί) καλλατεχνη,
  Ό Μουστακί κρατα τή λύρα μέ ϋστερηφάνεια, θαυιμασρό καί
  σεβααμό, δηλώνοντας <»τι θά προσπαθήση νά την μάθη. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΚΟΕΝ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΟΧ 2200 — 0Χ 2000 — 65 δΡΕΟΙΑί — ΑΜΙ · ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΥΓΓΡΟΥ 100 — ΑΘΗΝΑΙ ΛΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΛΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ Κ01Ί. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΧΑΝΔΑΚΟΣ 6 — Τι»>. 285.811
  ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ
  ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
  ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 0ΙΤΚΟΕΝ
  ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  Γιά κάθε βΤδος ύλοτομίας θά βρτττε ακριβώς τό κα-
  ταλληλο τιριόνι, στή οτιρά τού 8''"IΗ^: ά~6 τα μι¬
  κρά κλαδειυτικά ττριόνια, μέχρι τα μίγάλα μοντέλα
  γενΊ«Κ χρήσεως.
  ΔΙΑΘΕΤΟΛΑΕ ΑΚΟΜΗ:
  • ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ «8ΤΙΗ^.
  • ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΑΠΠΝΙΑΣ «ΚΙΟΚΙΤΖ>
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Ο.Ε.
  Πλατεία 'Αρκαδίου — Κυρίλλου Λουκαρκος 15
  Τηλέφ. 282124
  τοΰσε ή ιρυχή παοχίζοντας νά
  ξεΐτορτίση γιά νά χορέψη.
  Μυρμυδίζονε τα πόδια γιά χο¬
  ρό. Σέ έτοτμότητα τα μέλη
  γιά ιτήδους καί τοαλίμια. 'Ορ-
  θάνοιχτη ή πόρτα τίνς καρ¬
  δίας.
  Σ' δλη τή διάρχεια της όμι-
  λίας άκόμη καί την ώρα πού
  δέν £ποιζε ή λύρα, ή φωνή
  της πλανιώτανε στήν αϊθουσα,
  χάϊδευε τούς άκροατές, άγχά-
  λιαζε τή (ρωνή τοΰ ώμαλητή
  καί της 6δινε μιά μεταφυσική
  σοβαρότητα πού καθήλιονε.
  Τα τοαγούιδΐα καί οί χοροί
  •την; Κρήτης άπό τα βάθη τθ&ν
  αίώνων μέιχρι σίΗΐερα, σ' δλα
  τους τ' άνεβοκατεβάαματα σ'
  βλες τους τίς παοαλλαγές, σ'
  δλ«ς τσυς τίς μοοφές παρου-
  σιάσθηκαν, έζετάοθπ.καν. έρμη
  νεύθηκαν καί τραγουιδήθτικαν.
  Πολλοί μΰθοι άναφέρθηκαν
  πού κατά τή γνώμη τού λαοΰ
  τό φύτρωμα των τοα
  καί των χορων καί
  ιττού άπέιδειζαν πώς τό μυαλό
  τοΰ Κοπτικοϋ δέν παρθ>δέχεται
  τ' αλυτο. Μύθοι καί παραμύ-
  θια ,?ιμάτα άνθοωπιά, γεμάτα
  λεβρνπά, γεμάτα άθωοτητα.
  Μιά έ Γ, άλου έοκειμένη έναλ
  λαγή τ<δν ζεστΛν μύθων καί ιπαροιμυθιων ιιέ τή ματωβαμμέ- νΐ) Κοητικι'ι λεβεντιά, κρατοΰ σε τό άκοοατήρίο σέ συνεχές ενδιαφέρον. Λιχνιζότανε ό ά- κροατής στήν ήηεΐμαΐ Νιρβανι- οοή θάλασοα υ> τούς λαϊκούς
  μύθους, καί τιναζότανε ζά-
  <ρνου όλόοθος, Καζαντζακι- κός τίοωας σάν τ' ΰνονα τοΰ πυρρίχιειου £φερνε τ' απάνω κάτω. Άθάνατη ΚρήτΓΐ. Πόσες φορές άλήθεια δέοατκκε τ' α¬ πάνω κάτω καί δέν άλλαζε. Μέ πείσμα στόν κανόνα, Θ6- λεγε κανείς, έιπιζΐντδ τα ά- όέσμευτα καί άντρώαα σκαμιηα νευάσματα γιά ν' άποδείζη ιπώς δέν την ~εναχωρο0ν. Άθάνατη Κρητική ράτσα. Βλα στάρι τούτης ττΐς Γτΐς τό ϊδιο άτίθασο χαί πα.οάζενο σάν ττ>
  Μάννα.
  Τέλειωσε ή όμιλία, μπηκε
  ή λύρα οτό θηκάρι της, ηέσανε
  τα χέοια τοΰ Σκορδαλοϋ στε-
  ναχωρηιμένα, κλείσανε τα χει
  ρόγραφα τοΰ Άτσαλάκη καί
  ή συνέχβια ττκ έκδήλωσικ; δό
  θηκε πιό λέφτερα σέ γνωστό
  Κρηττικό Κέντοο δπου ττι Φωνή
  της λύρας ή"οβε νά συντροφέ-
  νη Λ ·μυο»ινδιά τοθ Κρ^ητικοΓι
  κραοιοΟ.
  θά θυμοΰνται πάντα τή βρα
  συά αυτή δσοι παραυρέθηκαν
  στό πάντρενα τοΰ Λόγου, τής
  Λύρας καί τοΰ Κρασιοΰ. θά
  θυιμοΰνται &πως θά θυμΑμαστε
  καί μείς, τό πόοο ευκολα ή
  ψυχή τοΰ λιονταριοθ γίνεται
  8για, σάν ποτιστεΐ μέ κόκκινο
  κρασί καί χοροπηδήοει στό ρυ
  βμό τοΰ Μαλεβυζώτη.
  Τραγούδι, χορός, κρασί, ζβ
  φάντωση. Νά τα δπλα τοθ Κρη
  τικού σάν βρεθί) ένάντια σέ
  μιά κακοτυχία. Καί ζέρει καί
  τα χρησκμοιποιεί. Τραγούδι,
  χορός, κρασί, ζεφάντωσπ. Κα¬
  λά τβπε ό κ. Άτσαλάκης στή
  διάλεξή τού. Μά αλλο πράρμα
  νά τ' ακοΰς, κι' αλλο νά τα
  • Σά νά μην βφταναν οί τόοοι κατασκαποι ττου φ
  Τ!{ έβπκον κι' ολΛοι, οί... έμηορ—οί
  σλέοΐεις. Πώς μπορεϊ νά πβρι
  γραφεί ή Φωνή τής λύρας,
  Πώς μτκ>Γ>εί νά δώση κανείς
  μέ λόγια τό σκίρτηιμα ποό
  <ρέρνει μαζΐ τού τό σύρσιμο τού δοζαριοΰ στίς χορδές, Πώς μπορεί νά έξηγήρη μέ τό στόμα τό ζεπΟΓ>τισμα της ψυ-
  χίίς, οαν ό Κρτ)ιτωο6ς κάμει τό
  ατρώτο βίϊμα τού πεντοζάλη,,
  Ξεπόρτασμα ίερό, πού φέρνει
  τόν δνβοωιπο τταοέα στά ηερα
  σμένα, στούς νεκοούς, στίς ρί
  ζες, στό αΐυα, στά 6όλια, στί)
  λεφπεριά. Ξεπόρτισμα πού κρα
  τεί αίώνες ολοκλήρους τή Φυ-
  λή άμολυντη άπό κάθε τί πού
  δέν Εχει τή ρίζα τού στό Κρη
  τικό χχ&μα. |
  Εϊχαιμε την εύκαιρία νά θαυ
  μάσωιμε χοοούς, τελεία άποδο
  σμένους. Χοοούς λεβέντικους,
  καθάριους Κοητικούς.
  Δέν άντεξε ό Γιάννης Χα¬
  τζιδάκης ν' άκούη καί νά βλέ
  ττη. "Ηθϊλτ. νά μπη κι' ό ϊ-
  δαος λειτουογός στήν ίεροτελε
  στία πού γινόταν. Τριάντα ό-
  λόκληρα χοόνια εΐχε νά πιά-
  ση λύρα στά χέοια τού. Προ
  τίμησε τό μολύβ» καί τούς στί
  χους άπό τό δοξάρι, καί τίς
  υ.αντινάδες. Μά σάν τό δοξάοι
  τοΰ Πολυχρονάκη, χορεφε ζέ
  φρενα πάνω στή λύοα, άνατή
  θηκε μέσα τού ό Κρη-πκός
  λυράρης πού τόσα χοόνια κοί
  νότανε. "Αδραξε τή λύρα
  καί τό δοξάοι, τα κοίταξε μέ
  θοιιρκωιμένα μάτια καί δρμησε
  νά .λειτοιιαγη στην ίεοοτελε-
  στία. Άθάνατη Κρήτη, δέν άλ
  λάζεις. Εύτυχ&ς!...
  Οί κοντυλιές τοΰ Δερμιτζο-
  γιάννη γλυκειές — ρωμαντΐ-
  βοές — πονεμένες, χαοίσανε
  ιμιά νότα διακρορεττκή στίιν αϊ-
  θουσα. Τό δούλεψε τό δοζάοι
  ιμί μαεοτοία καί πεΐρα κερδι-
  αμένη άΐτό τα τόσα χοόνια κα-
  ριέρας καί άπό την Ιδία
  τή γής πού ξέρει νά γεννοβο-
  λδ καλλιτέχνες.
  Δέν ίίτανε εύθυιιία αύτό
  πού κυοιαοχοΰσε στήν αϊθουοα
  τής «Άρετοΰοας». "Ητανε ευ¬
  τυχία. Καθάρια εύτν,χία πού
  δημιουργήθηκε άπό την έπιθυ
  μία τοΰ Κρητικού νά εύτυχίοη.
  Μακάρι νά χαμήλωνε λίγο ή
  Κρήτη νά δή καί'ττ)ν Έλλάδα.
  ιΜακάριι ύ κάθε "Ελληνας ' νά"
  μηοροϋσε νάνοιωθε Κρίητικός.
  θερμά συγχαρητήρια πρέ-
  πουν στούς όριγανωτές αύτί|ς
  τί)ς έκιδίιλωσης, στόν κ. Άτσα
  λάκη, στόν θανάση Σκορδα
  λό καί σ' βοους συνέβαλον νά
  ίταρουοιασθη τόσο Κρητακό.
  αυτή ή γιορτή. "Ας έλατίσωμβ
  δέ καί στό μέλλον νβΐχοιμε τέ
  τοιου εΐδους έκιδηλώσεις. Μέ
  μιά ιμικρή πολύ μικρή παρατή
  ρηση: "Ας μή μΐτλέκσμε τούς
  Άμερικάνους σέ κάθιε μας έκ
  δήλωοη. Δέν νομίζομε πώς εϊ-
  χαν θέση, τουλάχιστον στίιν
  όμιλία γιά τούς χορούς καί
  τα τραγούόια της Κρήτης. *Άς
  όργανωθεΐ γιορτή άντιαμερικα-
  νισροϋ. Μά, πρός θεοΰ, άς
  <μήν τούς χώνου·με οέ κάθε μας εκδηλώση. Δέν κερδίζο- ίμε τίποτια. 'Αττ' εναντίας χά- ναμε. Δέν φαινόμαστε σοβα- ροί. Καί πάλι συγχαρητήρια. ΤΑΒΕΡΝλ "ΔΙΟΝΥΣΟΣ,. ΠΛΑΙ· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενβ καλό φβγητό σ' ένα δμορψο τπριβάλλον νΑν άνήκετε οΐους καλοΐτς όδηγοϋς φυλαχτήτε άπό τούς μέτρΐους. ...μέ Μομική Προστασία ΑΚΑΟ Σέ κάθε άτύχημα πού δέν φταϊτί ή ΑΚΑΟ σδς προστατεύο κα! δι«κδικ«Τ τίς αξιώσεις σας ι με δικηγόρο τής ίκλογής σας >Ψ Υ'ο άποζημΓωσπ έκ τραυματισμοθ,
  ίπισκίυή αύτοκινήτου κ.τ.Α
  Όμως ή ΑΗΑΟ σάς ύπερασπΐζίται κι' οταν έσείς
  κάνβΤ€ κάποιο τροχαΤο ποινικό άδίκημα
  ή παράβαση κ.τ.λ. Ή ΑΚΑΟ πληρών«ι ώς
  150.000 δρχ. δικηγορικά. δικαστικά ίξοδα νιβ
  κάθί π«ρΙπτωσή σας χωριστά σ" δποια χώρο
  τής Εύρώπης κΓ αν βίστί
  Γιό κάοε ηληροφορΐα :
  ΑΚΑΟ ΗΕαΑδ : ΑΣΦΑΑΕΙΑΙ ΝΟΜΙΚΗΖ ΠΡΟΣΤΑΖΙΔΖ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘ,λ.:
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15-ΤΗΛ. 222.651
  * Γ£ΡΜ»ΜΙ* ετ ΚΕΦ 29^.000 000 ΔΡΧ
  γνωατών Σχολών Λο^σπκίκ. τού
  λογια ή αποστόλη αυτών τ*ν κοταΛν, ποό στ,,
  άνήκαν στό άοθεν^ς ψΰλο (ίνα εΐώος Μάτα Χ6-
  εΐνα. νά «αχωροϋν στά άνηθετα... στρατόποδο
  νΓΙΤρνουν πλτνροφορίες, γύρα> κυρ,ως βηο τόν «κονο
  ΐ άνταγωνιονό, μετοζύ των ^ννε^^ν Σχο^ον
  Εύτυχώς πού δέν χρηοιμοπο.οον τα ϊ&α *Λο. «*
  μοποΐΰΓκαί αλλοτ κατάσκοπο^ γιατί τότε τα πράγματα
  ήσαν πολύ χειρότερα. __
  Τα βηλα των... έι^ρ^ν αυτών καταακάπων είναι... πνευ-
  ,,ατ,κό καί εί^ώτερα σχετίζοντατ μέ τοί.ς α^θμούς
  2 θοινή δμ^ δίκη αηο6ε&ε~« δπ τα... *Αα ου-
  ^ρης Μάτα Χαρι. Βπαβαν... άφλογιοτί·: οταν ,
  τήΓρώτηοε νά βρή τό 40ο)ο ένό<· ποσόν, « ίκείνη θα ™ζ^νάΪ6(>εσε, νά 6Ρή. οτη ουνέκ-Β. τό σωστό αηοτέ-
  Χεομα τοΰ πολλαηλασκτομοΰ 40 (πού ήταν ο. μέρες της «ρυλα-
  χίαεως τού διευθυντσΰ γαά τόν όηοίο... κατασκό^ευε), μέ τό
  ϊ» (ηού ίταν οί δραχμάς μέ τίς άπο,ες Ι'^^ρόηηκε κάθτ ή.
  νέρα φυλακίσεις), «ν καί αύτός είναι.- λοναρ.ασνός τού «,
  τττίορΖένου καί κοτο&ικασθέντος έντολέακ; της πού οτ6
  3λλον όρψαλΰ* θά Ψάίη ναά τπό... σπψτόζες έμπορικές...
  "κ^βλέ^εχε, οί δέσποινας ^«ναν νά γίνουν
  .. προσκ^νες, αλλά σηΐ~ρα τώ πάντα έξΛΙοοονται.
  οί... κουπτίνΓς!
  • Ή συζητήση «νινε την περασπΐένπ Τρίτη στό 'γν
  "ο τοΰ Δικηγορακοό Σύλλογον Ηρακλείου. Μεταξύ Δ^τ,γο-
  ρων φυσικά καί άκραβώς γώ τον χώρο τής <**%**«*> ϋν ~;
  λαδή ΥΤνατ καί κατά πόσον, ΆνογΛχυστΐ,ρκ) « Εντευκτήριο, λό¬
  γω τοΰ «τι έκεΐ περ«χκντερο συζΐγτοΰν, παοά δ,αβάζουν
  ' Κάποτος μάλκττα ύποοτήριξε δτι, β» άττλΛος, οΰτε Εντεο-
  κτήρΐο δέν είναι, αλλά μάλλον... Συ^ΐϊτί>Ρ·ο. Καί «νας ολ-
  λοςΓβΙτεε δπ κατά τα πρστυπο τής 'Α^θτ,ναϊκης Λέσχης, «Ιναι
  ιιάλλον... Φλυαρητήριο.
  •Οπωσδήποτε &μως· κατά τή γνώνη τού ΐΜτογρΛφοντο^ κα>
  νά φλυαροθν άκόνη οί κ.κ. Δικτ,γόροι, τιάλι δέν χάνε. την «ν-
  νοια τοΰ Άναγνω-ηρίου ό παραβτάνω χώρος, διότι καί οηό
  τή συζητήση... μαθαίνεις, πολλές Φορές μάλκ-α, πολύ περιο-
  σότβρα άιπό την... άνάγνα»η. _______
  • Πολλές συζητήση ίγΐναν γύρω άπό τίς όη.λώσεις τού προ-
  ζικοπηιματία Λαόά, πού δημοσιεύσατε οτό τν,οηγούνενό μας
  φϋλλο. Μιά άπό αύτές Γνταν καί ή εξής·
  — Γιατί εΤΐκ ό Λαδός δτι αύτός ψί η άπριλιαν·ή παρέα
  τού. θά... βγοΰν &,ν άιπό τίς φυλαχές στίς 25 Μάρτιον·
  — Λώπ έαβείνη.τή μερά εΐνοι πού... θά βγοθν πράχ-νΐατι τα
  τάνκς, άλλά, φυσικά, γιά την .. παοέλαση!... __^
  • Την περαονένη Κυριακή, οέ γνΐϋοτό καψενεΐο των Τριών
  Καμάρων στή&πκε 4ηά «ρουλεττα», κολλήθηκαν στά τζομια
  ,μπλέ άδκιφανΐϊς κόλλβς καί τοηοθετπβη«ίε καί μιά ταμπελί-
  τσα, πού έ"εγε «άπαιγορεύεται ή εϊσσδος χώτω των 18 έτδν».
  Τα πάντα δηλαδή ήοαν δτοιμα γιά ν' άρχίοη τό πωχνί& χά!
  νά ζαναμεταφερθο&με καταμκοίς τής 'Απακρηάτιχης περώδου,
  ατό γνωστό οκηνωοό τι^ν έορτων των Χριοτουγέννων κοί τής
  Πρωτοχρονιδς.
  Αλλά τή σ-γιμή άκρββώς πού ο[ αρμσδίοι τού... αθώοο αυ-
  τού παιγνιδιοΰ, έτοιιμαζόταν νά... ρΚ,ουν τό πρώτο βέλλρς
  στόν... στόκο, δγΐναν οί »ιοι.... στόχος τοΰ διεοβυντή μβς: υ
  ύστοίος μέ τή... μαπά ττού... ίρριξι·. διαλύθηιΚΛν τα πάντα ιίΐ;
  τ/ί έξ ών συνετέ0ησαν, πρίν καλά — καλά ν' άρχίβουν.
  ' '.Λΐΐό τό διευθυντη μας ΤΜροιχΛηθήκαμε νά ζη,τήσωμε ουγ-
  γνώμη γιά τή... χαλάοτρα, άπό τούς ένύιαφεμομένοος κυρίοις
  έιπιχειρηιματίες «τεχνικων παιτγνίων» καί κυρίως άηό τόν συ-
  ΐίπαθέστατο κώραο... Καρββίτη, πού ίμαζί με τούς βνλους, πή-
  ρε άν·έο*ος τό... καράβι, κι' Εκαναν πανιά γιά αλλα μέρρ. πού
  !θ&ς θά είναι πιό εύνοϊιθό τ*... άέ '
  • Ή σπήλη διαιψεύδει τα δσα διαδόθηχαν. γύρω άπό δήθεν
  τρομερά έΐτεΐισόδια, πού συνέβηοαν την πρό ηερασμένη Κυρ·)α-
  κή στό γήπΕδο τοΰ Ο.Φ.Η.
  Φαίνεταα δτι δσοι είδον καί δααδόοαντ οτή συνέχ«ια τα
  φοβερά καί τρομερά, φορσϋοαν γυαλιά μέ. . μεγεθυντικοός
  Φακούς, πού δ6γκιικκιν τα γεγονοτα.
  Κι' άκόμη φαίνεται, δτι αύτά τα... γυαλιά, ήσαν τα μόνα
  πού... δέν βσπασαν!. .
  9. Ή στήλη βεωρεί ίδιαίτερη τι·μή της, πού ο άξιάημος Βου-
  λέυτής τίς ΕΡΕ καί τέως ύφυησυργός (γιατί ύ—>ι>ρ^ύς ποτέ
  δέν έγινε καί μερικοί κακοήθεις λένε δτι οΐίτε καί θά γί'
  νη) κ. Έμμ. Κεφαλογιάννης, τής 6~ειλε άπ' εύθείας (πορβ-
  κάμπτωντας τή δϊεύθυνση) τίς δηλώοεις τού. γύρω άπό τό
  Πανεπαστήίμιο Κρήτπις·
  Πρίν παραθέσω αύτούοιες τίς δηλώσεις τοΰ κ. Κεφαλονιόιν-
  νη, οί οποίες δπως θά δκπιιστώοτι ό άνβγνώστΐκ, άποτελοϋν
  «να άψογο λογοτβχνϊκό κείμενο, θελιο νά τονίοο» δτι τό κυριώ¬
  τερο χαραχτηραστιικό τους είναι ή σαφήνεια, ή άκρι&ολογΐα κβι
  τό πλήοες ζεκαθάρκκμα τοοον τοϋ θέτιατος δσον καί τής θέοε
  ως τοϋ φίλτατου «Μανόλη μας».
  Οί δηλώσεις, οί οποίες — δπως άκούοαμε — δημοοιεύτηίω
  καί σέ αλλη έβδομαδιαία συνάδελφο, πού... προτρέχει πάντα
  καθότι ό δαευθυ,ντής της είναι έιγγονός τοΰ άε^ινηοτου Παπά
  — Τρεχα, Εχουν ώς
  «Άιγαιπητοί μου Ήρακλειώτες,
  Νοιώθω την γρνπδχρζμνιπκΌφριμ νά πρνμκλξωζ διότι κρνλφ-
  ξζφχψ καί νά φρζθκλιπινζφω. Έιτΐειιδτι φνκλζκρνλ κρνΐθκλ νικ-
  λιτνρπλ καί θρνκλιμνζ. "Αν ό —,νΐΜφ,χψ Πί/νξζχφρ, νκρζδν καί
  θρζνΐγχ δγφχρκ, τάτε τό ΠΝΠΧΤΜΟ θά {^κρδκλμν στό Ρενθυ-
  μο. Πιστεύω δτι κρηκζψνννμ κρνζξδφνιμ νΜΤ·3ψ κμ·ζ πβφν,δτ
  καί θά νροθχΐ ΜΝΚΟΙ1! Μην πιστεύετε κθλ>·νιίζπ<> κλμνξ, κοί
  σοΰ ζοΰ υ»0 ζοθ τοϋ άλλά καί σουλουιμουντούκουιμ τοιτσιηί·
  καθότ» ϊντζιρδος ιιίντζΗχδος κόντιρδος τατϊπ?ητσιικοντζιρδος "-
  ρα τάτσι μ&κη κότο».
  ΖΗΤΛ ΤΟ ΜΙΝΠΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  Μέ φΐλικούς χαιρετισμούς
  Ο ΜΑΝΟΛΗΧ ΣΑΣ».
  Σ ημείωση: "Οσοι τυχόν, ηού δέ νομίζω, δυσκολεύτΓΐ-
  καν νά ένννοήσουν τό ηαραπάνω κείιμενο, τούς συνιστοθιμε
  να τό ζαναιδιαβάθΌυν, άφοΰ στή δεύχερή τους αυτή προσπα¬
  θεία... φτύοουν τρείς φορές καί άναφωνήοουν: φτοΰ οκουΑτΐ-
  κομερψνυγκότρυΐιαΙ...
  Ο ΕΧΕΜΎΘΟΣ
  ΜΙΝΟΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΛ
  ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
  ΣΑΣ Ε2ΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙ Κ Α ΣΑΣ
  Ε)Γ —Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΚΑΙ
  ΑΡΙΑΑΜΙ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΩΡΑ 6.30 μ.μ.
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞ
  ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ:
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πλατεϊα Κ<χλλεργών 7 Τηλέφωνα: 224.304 —- 224.305 ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Άκτή Ποσειδώνος 28 Τηλέφ«»α: 4117952 -— 4117953
  ΧΑΜΙΟΥ ΐ·76
  ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Η ΑΑΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗ1
  ΖΕΛΙΔΑ
  Αόγια
  ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΝΕΚΡΟΙ
  ΤοΟ κ. ΚΏΣΤΑ ΛΑΊ-ΔΗ
  Αύαό τό θαθμα, αύ-
  ώ τό «εΓναι», αύτό τό «έγώ».
  Αύτό πού ού τό ξέρεις φώς,
  δόναμη.. πνοή, άρβτή, θρητ
  ο,οεία, ΐώηη, ηατρίδα, οίκογέ
  νειο καί την μεταιχειρίζεσαι
  οάν άξία, σάν μεστό περιέχον
  ,Η·νο, σάν σωτηρία.
  Άλλά έσύ; Τί γίνεται δμως
  (ι' έσένα, τόν αλλο, τόν δβΐ-
  να, ΤΙ νά ζ&ρω έγώ πού έκα-
  μα τό Φώς τί>ς ζωίίς σκότος
  ,α' είπα την Δρνηουογία τοΰ
  Κόσμου Ηέλιί,Γ» φυσικών δυνά
  μεων (κουΐμτμουνιση>κή θεω-
  ρία) καί {5δωσα νόΐ>μα ζωτ)ς
  ώιπ' την άλλη την συασώρευ-
  αι των άτομ:ικων, υλικών, οϊ-
  κονομι·~ν αγαθών, (καπττα-
  κνακή θεωρία).
  Τί νά ζέρΐ), βραγε, ύ ήλ-
  ος, ό ξεράκαας, πού «ά ξέ-
  ρει δλα», κι' δα τα ξβρουιτε
  να τού είναι άηοκλεισηκά δι-
  κά τού, κι' ύ κόομος δικός
  τού χα< οί έφευρέσεις, τα άνα βά, τα μέσα, τα ύηάρχοντα; &' είναι ό «Αΰτος», ό εκτελε¬ στής έργων καί πραξεων Με γάλων καί οτήν τελεία καί ποϋλο τής ζωης τού ονομαστή κρ «Ό Τίποτας», Τί νά ξέρη. αρανε. ό δεΐνα, ηού οχαηί στή ζωή τού ββα- ε την χοιλαοδουλοούνίΐ τού, την σβζαμανία τού·, -την αρριίι σιαα των ηαβών τού, τίς ίίξεις καί τα μίσι> τού κατά τοΰ συν-
  ανβρώηου τού κι' έαηειρε δ-
  λεβρο, όρφανεψε παιδία, οκόο
  ΐοσε σάογένειες, σιέλυοε πά
  τρίβες, μοίρασε κλάματα, ρή
  μαζε τάπους, μοίρασε αχ καί
  βάχ; Τί νά ξέρης, ού, χύριε,
  πού κρύββις τό ψώς άπ' τούς
  ίΧλους καί τό στερεϊσαι ατό
  φινάλε καί ού καί δέν διδά-
  οκεις, δέν λές, δέν μιλας καθό
  λου, μένβις αφωνος, άναν-
  δρος, λίΐφανδο»ο6ς κι' άνίκα-
  νος γιά άληθινή ζωή καί φυοιο
  Χογιχή έξέλιξπ; Ποία είναι
  ή μουζούρα σου καί πάσης άξί
  άς περίπου έκτιιμας τόν έαυτό
  σου, σύ πού ζέρεις αυτόν τόν
  έαυτό σου, γιατί ό βλλος ηού
  γυρεύει άγάπη. συνανθρωττική,
  όπωσδήτιοτε δέν σέ ξέρεΐ;
  Τί νά ξέρω έγώ ό αλαζώ-
  νας καί ΰπερό—:η,ς πού δλο
  Φουακώνω λόγια καί τα κάνω
  μιπαλόνι γιά νά τα στείλω τε
  λιχά «ρτερό στόν ανειμο», χω-
  ρίς νόημα καί μέ όποτέλβσμα
  -τίποτε; Τί νά ξέρης έσύ, κύ
  ριε, πεοί τής ούσιοστικίίς άξί
  άς της (ωί>ς. ΑΕΤΟΝΥΧΗ αο
  τιογα, μάγκα, πονηρέ καί αΐ-
  ματορουφίχττι, άχόρταγε Ιδρο-
  ου\ένκτη.
  Ποίος νδναι αύτάς ό αλλος
  ό εϊρωνας, ό κατά τόν εαυτόν
  τού τέλειος πού είναι στραβά
  τα έΌγα βλων των όλλων καί
  ιμόνο τα διχά τού πού εί¬
  ναι οωστά, εύθυγραμμιαμένα,
  ώροΧογολεντουργοΟντα;
  Τί νά ξέρπς σύ προδότπ πά
  τριδοκτόνε υ-έ την άκάθαρτη
  ψνοαή, τόν θρώμιικο έαυτ6, τόν
  σιχαμερό τομαρισμύ σου; Πό
  ση πίκρα οκόρπΐοες, πόσο άν
  Θρώτανο αΐμα έχυοβς, πόοους
  έξώντωσες, πόοα μάθια σκέπα
  σες μέ δάκρυα, πόσα παιδία
  όρφάνεψες, —5σα σχοινιά κρε
  μάλας έστησες, πόοα χαί τί σύ
  κέρδισες σέ Ολη καί σέ πνεΰ-
  Ποίος νάσαι σύ ό αλλος ό
  ηορνόβιος ίί —>ρνόβια πού
  «εΙοέρΛεσαι διά ττίς πλατείας
  Πύλης τή>ς άπαγούσΐκ στήν α¬
  πώλειαν γιατί σε κουράζει ό
  τίιηος αγώνας, τό Ιδρωμένο
  Μβρ&ος τίίς ίωίίς, τό δυσκολό-
  βγαλτο ιΐιωιμί, τό κονραοτικό
  Τί νά ζέρεις έσύ φνχρί δο
  Χοφόνβ ηού οτέρτνοβς τή ζωή
  ύαΛ τόν αΛλο, γιατί &αη σοθ
  Ματέβηχ£, έτοι σοΰ φάνηκε
  νά κόϋΐικ, ίτοι τό πήρ«ς, ?-
  τσι τό βΐδβς σ' αλλους, ετσι
  ιμόνο τό μπορείς νά τό κά¬
  νης;
  Τί νά ζέρτκ έσύ ΣΥΜΒΙ-
  ΒιΑ_ΤΗ τοίς φαθλοις, ήγέ—>
  Κράτους, οργανώσεως καί πά
  ραιδτδεις βορρδ τοίς κυσο! τούς
  συνανθρώπους σου γιατί α-
  θελα ίί ί>θρηι«ένα κοτά— ες τό
  «χάπι» τής προσφορδς τους;
  ΠΑΝ)ΛΗΝΙΟ ΣΧΧεΐΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ. (ΠΑΣΟΚ)
  ΣΥΝΤΟΝΙΧΤΙΚΗ ΕΙΪΙΤΡΟΠίΗ ΗΡΑΧΛίΒΙΟΥ
  ΠΡΟΙΚΛΗΖΗ
  Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ηρακλείου ηροσκαλεί τα μέλη καί
  τούς φίλους τού σέ συνεστίαστι στά κέντρο «ΕΚΛΒΗ»
  την Τετάρτη 8 τού Μάρττ, στίς 9.00 τό βράδυ.
  ΠΡΟΣΚΛΗΧΕΙΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΚΠΟΛΙ-
  ΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΛΣΕΛΝ ΚΛΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙ«ΕΣ
  ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΕ: Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΗΛ. 221-034.
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΟΥ "ΑΜΝΙΙΙΟΙ
  ,,
  Τό καλλιτεχνικό πρόγραμ-
  τοθ κέντρου «'Αμινισσοο»,
  στά γνωστά ξενοδοχειακό συγ-
  ό Φουντουλάκη, στόν
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
  "ΑΜΝΙΣΣΟΣ,,
  ( Φουντουλάκη )
  ΠΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΧ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΜΕ
  ΕΝΑ ΜΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΙ
  τόν ΧΑΡΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟ
  μαζΐ ΐοο:
  ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΑΟΙ
  ΕΛΠΙ1Α ΚΥΑΓΓΕΛΛΤθν
  ΧΑΡΟΥΛΛ 1ΡΑΜΙΝ0Υ
  ΕΛΛΗ ΓΕδΡΠΟΥ
  ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΓΑΚΗΣ
  ΟΡΧΗΣΤΡΑ: «ΟΙΝΟΟϋΕΤΙ»
  Άποκριάτικος $ιάκοσμος, πολιτισμένο περιβάλλον
  ΒΕ8ΕΚΥΕ 281-332
  Ποίος νάοαι σύ ό θρηρκόλτ»
  «τος άλλοτριωμένος πού _'
  ίΕγκληιια εΐοαι Ικανός νή κά¬
  μης προκειΐμένου δήβεν νά ψέ
  ρης τόν αλλο στον ϊσιο δρό-
  ιμο; Ποίος δμως νδναι ό Ισιος
  δρώμος αύτάς ύ δΐΗΟς σου.
  Τί όνομαισία τούς δίδεις, καί
  τί όφέλΐμους προσόδους φέ·
  ρβις στήν Ιδία τίτν θρηοχεία
  σου, παβιαομένβ, έγωκεντρικε
  Λμυαλε, άν ήμουν Ικανός νά
  σέ ικΐ,
  Τί νά —~ε6τκ σύ βιασττΐ
  ψυχων καί στιΗΐάτνΐν. Σύ πού
  οτέρησες ελευθερία σκέψεως
  &Τνιξες την όνπότητα τού αλ-
  λου, έφαγβς τό ύπάροοοντά
  τους, ρίμαξες την άξ{α τους
  σκόρ—σες πόνο ψυχί5ς, στέρη
  σες, βδειρες καί πρόσφβρει
  άντί «Οδωρ, δξος»;
  Ποία νάσοι σύ Κυρία της
  νύχτας, τοϋ χαρποΰ καί τοθ
  ιβιγάρου, τίίς άνάποδΐκ δηλ
  έξέλιξης, καί δέν εΐδες πώς ή
  έξέλιζή σου αυτή «Ιναχ ΛΗ-
  ΗΗ β' δ» έίέλιξη, τής προ-
  γματιικίίς σου άποστολίίς σάν
  ιμητέρας, σάν σωσττίς γυναί¬
  κας; Τί κέρδισες άπό την ά-
  λανοσύνη ή ραλλον πόσο σοΰ
  κοστίζει; ΕΙδες, λογάριασες,
  τΐρόσε^ες, ύ-ολόγισες, βρή.
  χες; Άσφαλβς 6χι. Τί κρϊ-
  ιμαΙΙ Νδσαι ή Ιδία ζωή,
  αγό—η, <»ως καί νά τα ρν παι σύ ή ϊδια. Ποίος νίσαι ού <Γλλ« μ* τό κρυφτούλι σου πού βλλος εΐ- σαι κι' &λλος τταρουσιάζεσαι, ά"λλα λές κι' βλλα πράττεις κι' 6χ«ις γιά —νευιιατική σου στέγη την κατσαριδότρυηα, γιατί σέ θαμηώνει τό φΟς. Ποίον ηερκμένεις αραγε νά σ* βγάλΐι; Τόν ΜΑΤΣ; Ποίας νδοαι ΣΥ, ποίος νβ-· ναχ ΑΥΤΟΣ, ποίος νδυχιι ΕΓΩ τΐοιός νδναι ύ Α, ό Β, ό Γ, ό ΔΕΙΝΑ. Καί ·μιά ηοό βλοι δέν διορθώσαιμε τάν χόσμο, τόν «Λμορφο κόομο, ήβικά άγγ&λι- κά πλασμένο», γιατί άλβπου- διάσαμε, γιατί μαϊμουδίσαίΐε. γιατί νερούλιασε Ισως τό μυα- λουδάεα μας, γιατί «άγαιττΐιοα ιμβ γάλλον την κτήση άπό τόν ΚΤΗΣΑΝΤΑ», γιατί γίναίΐβ: "Αΰιβοοι, δρπαγες, λειιρανδρι- κοί τροβιαμένοι, δειλοί, σα- χλοί καί άνίεροι, σχοταδιαταί, έκούσιοι φαθλοι, μδς μένει σάν μόνος τίτλος αύτάς: ΖΩΝ ΤΑΝΟΙ ΝΕΚΡΟΙ. Τί κρίμαΠΙ Νασαι παρογΐι)- νός ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΖΩΗΣ, βύτυ Χϋσμέντις καί χαοούμενΐκ καί νά χαταντδς θανατοποινίτης τιάει πολύ, πόρα πολύ κύριοι. Κι' δλα αύτά γιατί; Γιατί δέν χωρίσαιμε «τα τοθ Καίσαρος τω Καίσαρι «αί τα τοθ τώ θεώ». ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΙΔΗΣ ρ λκη, σ Καρτερό, τιού έ^νε.λήθηκε ό κ. Γ. 'ΑοχΜρΐϋ—άκης, είναι £- να συιμπαθτιτικό πρόγραιμιμα ϊΐού τό χαραχτηρίζει κυρίως ή ποωαλίο. Σωστή όρχήρτρα, άρκετοί τραγου&στές καί μεγάλο πμ- κ£λο ρεηερτόριο πού ίκανο- ϊΐοιιεί δλα τα γονοτα. Οπωοδήηοτε είναι 5να προ σεγ|ΐένο καλλιτε.χνωο6 πρό- γραιμα, πού κινείται αν€τά μέ- σα α' ίνα αποκριάτικο ντεΜΟρ καί σέ £να κέντρο μέ βύσυνεί δχντη διεύθυνοτ) στ6 θέμα ττϊς άνηιιετωΐΓτίοεως τού πελάτη (περιΐκ>£ηση, οέρβις, ποιότητα
  «Απ.), ό οποίος μτκνρεϊ νό δια
  ακεδόση ιμέ χαμηλές τιμές.
  Άιπό τό καλλιτεχνΐκό πρό-
  γρανιμα ζεχωρίζει 2νας τραγου
  διστής πού μέ πολλή ανεση ά-
  ιποδί8ει υέ την ώραία φωνή
  τού πολλών είδ&ν τραγούδια,
  αιπ6 έλαφρά, άντισταοιαικό, μέ-
  χρ» βαρβιά λαϊκά. Λέγεται:
  Νίκος Μπέλλος.
  Άηοκρηάΐικο Κρηηκό ΔιΑγημα
  Η ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ
  Τοΰ συνεργάτη μος κ. Γ. ΠΑΡΑΣΥΡΗ
  ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ τ' άρχονη-
  κοΰ τού "Αη Άντώντι κάθε
  Τσ»ςνοπέΐΜτττ> βραδυ λέν πώς
  άκούγονται κουβέντες καί κλά
  ματα ενός πεθαιμένου.
  Νά πώς άρχίζει ή ίοτορία:
  ΙΝΑ ΚΑΙΗΟΥΡΠΟ
  ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
  Τό πρώτο Ιδνθήιμερο τοθ
  Μάραη πρόκειται νά κυκλοφο-
  ρήρΐί στήν Άθήνα £να καινούρ
  γιο Κρητιχό περιοδικό, πολιτι-
  κοθ περιεχοιμιένου, μέ έκδότη
  ίνα γνήσιο λαϊκό άγωνιστίΐ,
  τόν συιΐίΐατριώτη ΝΛΐάμ—ι Αγ
  γελιδάκη. /
  Τό περιοδικό — β—ος ιμδς
  πληροφόρηοε ό έΜδόττκ τού
  — θβ τΐτλοφορηίται «ΚΡΗΤΙ¬
  ΚΗ ΓΝΩΜΗ» καί θά είναι ά-
  δέαμευτο, άντιφασΐπτΐκό, άν-
  τιανερικανϊκό καί έναν—α στδ
  κατεστηιμένο.
  Καλοσωρίζοιμε την έκδοση
  καί εύχάμαστε κάθε έτατνχία
  στόχ^Φίλο έκδότη τού καί τούς
  συνίργάτες τού.
  ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
  ΒΑΡΗΚΟΙΑ2
  Τελείως νέα άχουστ_ά γιά
  τό 1θ7β.
  Σ^ς βεβαιούμεν: Κανιά έ-
  ταιρία στήν Εύρώπη δέν δ^θέ
  τη 150 Μοδέλλα ακουστικ&ν:
  Τώρα εϊμαστε οί μόνοι πού
  διαθέτοιμιεν δλους τούς τύπους
  των νέων χατασκευων. Πά δ-
  λες τίς παθήσεις καί δλβς τίς
  τοέπες.
  Ζηιτήσατε την προσφοραι
  ιμας: 2ΕΝΙΤΗ ' ννΈδΤννΌΟ
  στή» καταπληκ—χή τιμή των
  Δρκ. 5.800.
  Ποτέ δέν προσφερθπκε δνα
  τέλεκ> άκουστκκό σέ τόσο χά
  ρηλή τχμή. Είναι είδχκή προ-
  οχρορά ττΤς'ΖΕΝΙΤΗ γιά τα 30
  της χρόνια άπό της Ιδρύσεως
  της.
  Δΐάρκβια έ—σκέφεώς μας.
  Εενοδοχείον ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤ
  Πέμσπτι 4 καί Παραοχευή 5
  Μαρτίου
  ίΈΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
  ΝΙΚ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Ο.Ε
  ΑΘΗΝΑΙ: Άκαδτιρίας 87 Τη-
  λέψ. Θ31-705
  ΘΙΕΣ)ΝΙΚΗ: Τοτίμαοκή 32 Τη-
  λέχρ. 237-755
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΙΝΟΝ ΙΠΙΠΛΩΝ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ
  ΙΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΖΕ ΧΑΜΗΛΙΖ ΤΙΜΕΖ
  ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΙ
  ΣΑΛΟΝ ΙΑ
  ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΙ
  ΣΚΙ»ΙΝΙΑ
  ΙΙΕΛΙΟΟΗΚΑΙ
  ΠΟΡΤ — ΑΑΑΝΤΩ
  ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΧ
  ΝΤΙΒΑΝΙΑ
  ΣΥΝβεΤΛ — ΒΠΙΠΑΑ
  λ4ΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
  ΤΙΜΒΧ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΑΙ
  ΠΡηΤΟΠθΡΙΑΚΑΙ ΙΔΕΑΙ
  ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤΟΜβ·
  ΡΙΑ
  ΣΥΝβίΐεΐΑ ΣΤΗΝ
  ΔΟΣΙ
  ΠΛΡΑ-
  ΤΕΑβΙΟΖ ΜΗΧΑΝΙΚΟΚ
  ΕΕΟΠΛΙΣΜΟΣ
  ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ
  ΧΚΕΥΗ
  ΚΑΤΑ·
  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΜΟ ΠΡΟΙΩΠΙΚΟ
  ΜΕΛΕΤΜΜΕΝΗ, Σ«ΕΤΉ
  ΔΟΥΑΕΙΛ
  ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓηΓΗ
  Ιπιπλα μας καλύπτουν 6λες τίς άναγκες τοθ συγχρόνου
  σπιτιοθ.
  '-Μεταφέρομε τα εϊδη μας δπου μας ζητηθοθν.
  —Τα προϊόντα μας διακρίνει ή ποιότης καί ή χαμηλή τιμή.
  —Έλέγξατβ καί κρΐνατε την προσπαθεία μας.
  —Προτιμηστε μας γιά τό συμφέρον σας.
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 5ον χιλ. όδοΰ Ηρακλείου Μοιρών Τηλ. 280689
  ΕΚΘΕΣΙΣ Α' Πλατεϊα Άρκαδίου Τηλ. 284759
  ΕΚΘΕΣΙΣ Β' Μανουσογιάννη-ΠλατεΙα'ΑρκαδίουΤηλ.289160
  ΑΠΟΚΡΗΕΣ 1976
  ΠΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
  ΚΑΙ ΤΟΥ- ΜΕΓΑΛΟΥ.
  πού θέλουν νά νοιώσουν τό Καρναβάλι :
  ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ ΤΗΝΠΛΟνΣΙΩΤΕΡΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
  ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΟΝ ΚΟΣΤΟΥΜΙΟΝ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ:
  ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Παραπλεύρως «Κατράντζου»
  Τηλέφωνο: 283.428
  Παληό, μιά βροχερή
  τιέίμΐΓτΐι, οί ηεριοοότεροι βν-
  δρες τοΰ χωρίου άφοΰ τάϊσαν
  τα ζώα τους, μαζεύτηκαν στά
  δυό καφενεδάκια τού χιαραοΰ.
  Στό έΎα — τού Χατζή - Μιχά
  λη — καθόταν ηαρέα δλοι οί
  φαμέγοι καί οί έργάτες καί
  &πναν τσικουδιά. Κατάγονταν
  δλοι άπό Φταχχά όρεινά χωρία
  καί έρχόταν στόν *Άΐ) - Άντώ
  νη, πού ήταν πλούσιο χιαριό,
  νά δουλέψουν. ^Εκεΐ λοΐπόν,
  πού &ηναν, προτεινε κά-
  ποιος:
  — Νά 'ρθήτε θέλει μωρέ
  νά ντυθοϋ'με μασκάρες καί νά
  καμο*ιιε βόλτα τοΰ χωργιοΰ;
  — Μά ποϋ νά βροϋνε τα
  χρειαζούρενα απού θέμβ; ρώ-
  τησβ κάποιος άλλας.
  — "Ο,τι &αχ ό καθβνας
  ιμπρόσκαιρα νά βάλη.
  ιΠήγαν λοιπήν οέ ί!να άχε-
  ριώνα καί άλλλοι μουτζουρώθη
  καν, αλλοι τυλίχτηκαν δέρμα'-
  τα ζιίκιτν, καί ίλλοι έ<ινπαζαν ιπροσωτΐϊδες μέ τσούκους (κο- λοκΰβες πού νειμίίουν νβρό). Βρήκαν δυό χαβάνια (γου- διά), δυό λε.οιά (κουδούνια ιηού φοροΰν σία ηρόβατα) καί ίταν £τοι»ιοι. Περίμεναν ίίνα γιά νά ξεκινήοουν. Τόν «λε- γαν Μανόλη καί ητον όρφα- νός· δέν είχε στόν ηλ» μοϊ- ρα. Ζηηάνευε άπό μαχρό στά διαφορα χωρία. Τόν εΐδε έ*νας νοικοκύρη<; καί τοΰ ε&τε: — Μωρέ Μανωλιό, νά ρβης θές φαμενιάκι στό σπίτι ιμου, νά τοως, νά ΐτίνης ν ά κοΐυάσαι καί νά σοΰ κάνω κι' ί!να ίευγάρι σπβάνια καί μιά φορεσά σκολινή τό χρόνο; Τό Μανωλιό δέχτηκε καί ά- ηό τότε ίμβινε στό νοιχοκυριύ τοϋ Λαδαντρέα (δτσι έλεγον τ' άφεντικό). "Ολοι οί χωριανοί τόν ωώνα ζαν «Διακονιαράκι» χαί άς ή- ταν 18 χρονων. Τώρα εΐχε πά εί νά ζτττήοτΐ ΐΜα β^ορεσιά ζαφτχέ (χωροφύλαχα) πούχε ή άφενπχίνα τού ψυλλάξβι στόν πδτο τσίί κασέλαι;. — Δώσε μούτηνε άφβντιχίνα κι' έ,νώ θα έαω τσ' ώμέντες ίμου. — Μωρέ Μανωλιό, νά την κα μετε θέλει άχρηοτη καί ήτονε τοΰ συχωρειιένου τοθ κύρου }»ι>. 'Εδά τηνέ φορεϊ ό νυιός
  ιμου καί χιμπιλίρ τα χάλια
  τζης.
  — Έγώ θειά θά τονε πεί>ι-
  ■μέ,νω νά γιαγύρη. Λίγη ώρα
  ηέρασε καί ίρθε ό γυιός τοθ
  άφεντικοΰ πΛΟ ωόραγε τίιν ςρο
  ρεσιά.
  — Άχρεντικό δωσε μου την
  φορεσά εδά απού θά τηνέ βγά
  λΐγς νά κάμω κι' έγώ τό μα¬
  σκάρα.
  — Ντά εδά ίΗ*ρέ Διακονια¬
  ράκι ΐΥντάσε; Οί φαιμένοι εί¬
  ναι μασκάρες όλοχρονίς τοθ
  ΠΑ,Ν)ΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΓΓΑΣΟΚ)
  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΓΙΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Την Τετάρτη 3 τού Μ6ρ-> στίς β.30 τό βράδυ, στό
  «Ντορέ» βά ιμιλήοη ό καθηγτϊτής κ. Κ. ΣΗΜΙΤΉΣ μέ
  θέμα «ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ε.Ο.Κ.».
  θά ακολουθήση ελευθέρα συζητήση.
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
  ΙΞΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
  ΑΝΑΧΩΡΗ ΣΕΙ Σ :
  Ε)Γ — Ο)Γ €ΚΥΔΩΝ»
  ΕΚ ΣΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 6 μ.μ. — ΔΕΥΤΕΡΑ 9 μ.μ.
  ΤΕΤΑΡΤΗ 7 μ.μ. — ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 μ.μ.
  Έξ Ηρακλείου πρός Πειραια
  Ε) Γ — Ο) Γ «ΡΕΘΥΜΝΟΝ — «ΚΑΝΤΙΑ»
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 7ην Εσπερινήν
  ΑΦΙΞΙΣ 6.30 Πρωϊνήν
  ΕΙΣΙΤΗΡ ΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
  Πρακτορείον ΑΝΕΚ ΧΑΝΙΩΝ:
  Πλατ«Τα ΣοΦοκλή Βεν^έλου, τηλ. 2363ο, 25656
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
  25ης Αθγουστου 33, τηλ. 222481, 222482
  ΡΕΘΥΜΝΗΣ:
  Λεωφόρος Κουντουριώτου, τηλ. 22296, 22456
  ΤΗΛΕΦ. ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Βαρδάκης Ν. 282.730
  Κρουστανόττουλος Π. 285.420
  Κυδωνάκης Γ. 281.702
  Παλαιολόγος Π. 283.086
  Χαμαράκτκ Ε. 283.860
  χρόνου. Μά βς είναι, παρε
  τή φορεσά νά γενίίς οκολια-
  νός μασκαράο.
  Ντύθηκε λοιιπόν τό «Διακο-
  νιαράκα», 6ρήκε τούς αλλους
  καί ώροασαν μαακαρε^νοι τό
  ξεφάντιυμα.
  Πήτγαιναν άπό σπίτι σέ σπί-
  τι. Το6ς κέρναγαν καί τό «Δια
  κονιαράκι» ήταν νά οκάση ά¬
  πό ευτυχία πού ίστω τίν Τσι
  κνοατέρπτη γινόταν κι' αύτάς ϊ-
  σος μέ τούς ΰλλους, άφοΰ δέν
  τόν γνώραζε κανένας. Δέν ίί-
  ταν τπά τό ταπεινό «Διακο-
  νααράκι».
  Μΐτηκαν σ' 6να πΛούσιο σπί
  τι τώρα. Χτύιπαγαν τα γουδιά
  καί τα κουδούνια, τούς κέρα-
  οαν, δταν ξαφντκά ή κορη τοΡ
  Λαδαντρέα βλέποντας την
  γνώριιμη φορεοιά, νόιμισε πώς
  ήταν ό άδελφός της, πλησίασε
  άγκάΛιασε τό «Διακονιαράκι»
  καί πρίν προλάβει αύτό νά
  την έιμποδίοη τοθ έΐγαλε τό
  ιΐιαντήλι άιπό τό πρόσωπο. Μέ
  ιμιδς τό πρόσωιπό της Βγινε κα
  τακΟΜκινο ά^πό ντραπή, κι' ά-
  ιμέαως &ρυγε τρέχοντας καί
  κλαίγοντας.
  Τό «Διακονιαράκι» τρόμαξε
  πε.ρισσότερο άιπό την Αγγελι¬
  κή. "Εφυγιε καί αύτάς, ΙΕΟγαλε
  την φορεοιά τρέχοντας καί
  κλείοτΐικε στό δωμάτιό τού.
  ΤΗταν μεγάλη προσβολή
  γιά τίιν Αγγελική αΐιτό πο6
  ίπαθε.
  Τό βράδυ γύρισε ό γυιός τ'
  άφεντικοϋ καί ίμαθε γιά τίς
  ντροπές τίίς άδβλφής τού «νά
  χαϊδέψη τό Διακονιαράκι
  <μές στό ξένο σπίτι». Τδπε στόν πατέρα τού, πηραν τούς δυό έΊπαστάτες, ε~ασαν τό Μανωλιό, τόν κατέβασαν στό ύπόγειο τοΰ σπατΐοΰ, τόν £δβ- σαν σέ ίνα στθλο καί τόν δ- γδυοαν άπό τή μέση κι' απά¬ νω. — 'Εδά μωρέ «Διακονιαρά- κι> θά δής τκ&ς ηλερώνονται
  οί ντροπές απού μθς ήδωκες.
  — Μά έγώ ίντα φταίω ά-
  φβντΐκό;
  — Φτοΰ σου, μπάσταοδβ.
  Δωσε μου μωρέ ΚακηαντΤ) τό
  Νΐριμΐτάτσι τοΰ μουλαριοΰ.
  Τό μαστίγιο, σωυρίζοντας
  βγρια, 6πβ<ρτε στό γυμνό σω- ιμα τοΰ παλληκαριοΰ καί τό γέιμιζε ματωϊΐένα αύλάκια. Γιά νά μή φωνάζη τοθχαν δέ- σει τό στόμα. Άιμέτρητες <ρο- ρές σφύριζε τό μαστίγιο πάνιο άπ' τό κθΜΐί τοΰ δούλου.... *Η πλάτΐ! καί τό στίΐθος τού ίταν μιά ωοβερή πληγή. Τα υΛπα τού αλλαξαν &αρραστι καί χρώματα ώαττοι; λιηοθύμτι- σε. Τόν βφπσαν έκεϊ καί 6<ρυ γαν. Καί τό πρωί πού ΐττΐγαν γιά νά στείλουν σττί δουλειά τό «Διακονιαράκι», εΐδαν πώς εΐχβ έλευθερωθεί γιά πάντα άπω τόν σχληρό καί Λδικο του¬ το κόσμο. Τό χί&μα σκέπασε τό σ&μα τοΰ (ρτωχοΰ νεαροΰ δούλου, μαζί μέ τό δίκτνο τού. Καί τώρα κάθε Τσικνοπέ- <μπτη βράδυ, τρυχή καί δίκηο ζαναγυρίζουν, γιά νά ύπενθυ- ΐμίζουν στούς ίωντανους, πώς νιορτές, χαρές καί πανηγύρια, δέν είναι γιά τούς δούλους.... Μά £ις ττότε;;; Γ. ΠΑΡΑΣΎΡΗ- -—-^ ΟΙΟΑΝΝΗΙ ιΜΛΤΘΑΙΑΚΗΙ Άνίιπρόοωποβ Έΐαιρεΐ ΡΗΙίΙΡβ (Χανιόπορτα) Διαθέτει δλα τα ήλεκτριχά εϊδη "ΣΤΑΜΝΑ,, Κάθε βράδυ γλέντι μέ τό γνωστό σας ντουέτο ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΜΕΝΙΔΗ ΜΑΙΡΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ τόν λαΐκό τραγουδιστή ΑΝΤ-ΝΗ ΤΖΙΝΑ την καταπληκτική ΝΤΑΠΑΝΑ καί ή «ξοχη ΜΑΙΡΗ ΑΚΗ ΡΕΖΕΡΒΕ ΤΗΛ. 286-106 Σ.Σ.: Τό κατά—ημα δέν λειτουργεΓ κάθε Πέμπτη " . Και τώρα!.. Ποϊευρωποϊκίι τηλεόραση ΡΗΙίΙΡδ ΤΗΑΝ8-ΕίΕΟΤΒθΝΙΟ ΜΕΜΟ-ΤυΝΕ μέ συνεργασία 7 χωρών Ή διεθνής τίχνολογική παντοβυνβμΐο τής ΡΗΙίΐΡέ δΐνΐι τωρα τού»; Δσυλληιττους καρπούς της1 Είναι ή ώρα' Ή μνημίωδπς προοπάθεια όλόκληρων χρονων παραβΐνει στήν κρΐση των καταναλωτών την εκπληκτι¬ κώτερα τηλεόραση τής ίποχης μας Την πανευρωπαικιΊ τηλεώροοη ΡΗΙίΙΡΒ ΤΗΑΝ5 - ΕίΕΟΤΒΟΝΙΟ ΜΕΜΟ - ΤΙΙΝΕ δημιουργΐα της πολιιχρονιις και Λαπανηρίΐς Ου- νεργοσιας ίπτό χωρών! Των Πιό προηγμίνμιν τΠς ΕυρωπηςΙ •Αποτίλεομα ,.»,, Ο τι περιοοότερο μεχρι σιΊμερα Οπαπησον οί ΕλΑη νες καταναλωτάς από την Ευρωπαική ΤεχνολογΌ τωρα τό ϊχουν' Χωρΐς που ουνεργάστηκβν ΡΗΙίΙΡ5 ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ: Βετ>ωοε την
  διαυγεια τής εΐκόνας και μπορεπε την ήμίρα να χαιρε-
  οτε Τ6 ηρόγμαμμα ού νά' ναι νυχτα Κι ακόμη Έδωοε
  ΠΟ μοΐρες βνοιγμα στήν 6θώ/η και μπορειτε νύ βλεπι.
  τε άνετα κι άπό τό πλαι'
  ΡΗΙϋΡ8 ΑΓΓΛΙΑΣ: Βελτΐωοε τώ κυκλωμα-
  τα ήχου · εΐκόνας καί τα διαχωριοεΙ Που οημαΐνει ότι
  ουτΐ 0 ηχος μπορει πιο να ενοχλήαη την εΐκύνα ουτε ή
  εΐκονο τδν ήχο Πνοντοι οί λήψεις ξεχωριστό1
  ΡΗΙίΙΡδ ΑΥΣΤΡΙΑΣ: Βελτΐωοετήλήψπ
  ουνβήκες γεωφοοικών εμποβΐων καί καιρικών ουνβπ-
  κων! ΤελειοηοΙηοε τ6 φημισμενβ ΚΝΙΡΡ. που ίνισχυ
  εί την αδυνατη. λήψη ( Η Αυστρία, όπως και ή'ΕλλάοΟ,
  τΐναι χωρα όρεινή)
  ΡΗΙΚΡ3 ΣΟΥΗΔΙΑΣ: Βελτΐωσε τή οια|Μ·
  Ομιοη των τόνων αύξανοντας £τσι την πλαστικότητα τής
  εικόνας
  ΡΗΙϋΡδ ΕΛΒΕΤΙΑΣ: ΒεΑτΐωπι τηνλα£·
  κτρονική άντοχή τού δίκτη άντικαθιστωντας Τις λυχνι
  ες, με εΐδικά τρανζΐοτορς καί 10 (Όλοκληρωμενα κυ-
  κλωματα) ΈπΙοης άπλουστευσε την ουντήρηοη Ορι
  ομενα μερά που άπαιτοθοαν επί μβαοη μέσα στόν δεκτη
  τωρα βγαινουν και ηντικαθΐστανται μί καινουργια1
  ΡΗΙΊ-ΙΡ5 ΔΑΝΙΑΣ: ΒελτΙωοε τόν σοντονι
  ομόΙ ·Αηεκλειοε ΐΰν για όποιοβήηοτε λόνο τιιχαΐο άπο
  αυντο»ομο με τι,ν δημιουργΐα «χειριστηρΐου αοφα-
  λειας
  ΡΗΙίΙΡδ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: Βελτΐωοε την
  καταναλωση ρευματος μειωνοντός την στό μοβ'
  Γιά την νεα πανευρωπαΐκη τηλεόραση ΡΗΙΙ.ΙΡ3 κα
  θε προηγμενη χωρα τής Ευρωττης ίβωοε τόν καλυιερ·
  τεχνολογικώ εαυτό τη< Αποκτήστε την. ΡΗίϋΡδ ΟΡ 24Τ 3002 ΟΝ 24Τ 3000 24 ■ 360 V* 24 Β 360 17 Β 320 12 Β 312
  1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1971
  ΧΕΛΙΔΑ 4
  ΝΡΑΚΛΒΙΟ "Η ΑΛΗΦΙΙΑ,. ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΠ» ΤΕΛΟΥΣ...
  Μετατίθεται
  6 κ.ΒαρεΑας
  άπότόΤμϋμα
  'ΡσιροΑείος
  Σύρφωνα μέ άποκλεισηκές
  πληροφορίες τής έφηιμβρίδας
  μας, ό άινθυιπαοιπιστής Χωροφυ
  λακής κ. Βαρελδς, πού δικά-
  σΐηκε ττρόσφατα καί άατό τό
  δευτε.ροβάθιμιο διχαστήοιο γΐά
  βασανισμούς κλπ. μετατΐθεται
  έντός των ημερών άπό τό Τμή
  μ"α ΆισΦαλ'είας "Ηρακλείου, δ-
  που — Λοοχλητικά — ύττηιρε
  τοΰσε καί ύπηρετεϊ μέχρι σπ-
  μερα, άιπό την έτιοχή ττϊς δι-
  χτατορίας.
  Ή μετάθεση τοΰ κ. Βαρε-
  λδ — την οποία ζήτησε ή έφη
  μερίδα μας ευθύς μετά την κα
  ταοίκη τού, άιπό τή θέσι) των
  σχοΛίων της — είχε προαα-
  θεί υπό· τής Άνωτέοας Διοική
  σεως Χωροφυλακής Κρήτης,
  άλλά τό Ύπουργεΐο καθυστε-
  ροΰσε την έκδοοη της σχετι-
  κήςδιαταγής. ΠθΓΐπει νά σηιμει
  ωβί) δπ οί υπηρετούντες στή
  ΧωροφυλαΜή άπό τοθ βαθιιιοΰ
  τοΰ Άνθυπαοττιιοτοΰ καί πάνω,
  Ποοκειιμένου νά μβτατεθοΰν,
  τρθτο τό άβτσφασίζει τό -Υπουρ
  γεΐο Δπιιιοσίας Τάξεως.
  ΤΑ ΔΡΟΜΟΑΟΓΙΑ
  ΤΟΥ "ΑΡΙΑΔΝΗ,,
  Άραασε άπό τίς 27.2.76 τα
  ταχτηχά τού δροιμολόγια, τό
  καινούιργιο άίτόχτΐιμα των Μι-
  νωϊκών Γραμιμών Ο) Γ Ε)Γ
  «ΑΡΙΑΔΝΗ».
  Τό «Άριάδνή» είναι έ"να καί
  νούργιθ κάράβι, καταοκευαοιμέ
  νο ιμέ την τελευταία λέζη τής
  τεχνΐβοής. Κάτι καινούργισ γιά
  τόν 'Ελλαδικό Ναυτιλιακό το-
  μέθ. 'Βκείνο ηού άξίζει νά σπ
  μειωθή περΊοοότερο είναι οί
  πολυτελείς χώροι παραιμονής,
  τα παό ούγχοονα άσφαλιστικό;
  μέτρα καί ή πραγματωςάι εύχά
  ριοτπ άταιόαφαιρα πού δημιουρ
  γεί τό ποοοωϊΐιικό τού. Στό
  πρώτο τού τοζίδι συιμμετεΐχε
  καλεσμίτνος άπω την διεύθυν-
  ση, συνε,ργάτης της εφημερί¬
  δας μας. Εύχοιστοΰρε θειοιμά
  τόσο τή διεύθυση. δοον καί
  τό ηλήρωμα πού νέ. έχη κεφα¬
  λής τόν κ. Βο&ττό καταβάλλει
  κάβε προσπαθεία γιό ηήν καλ
  λίτερη έξυϊτηοέτηση τού έπι-
  βαττικοΰ κοινοΰ καί την σιγου
  ρχά πού έννυδταα.
  «ΑιΓΏιΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ»
  Έτσι χακκικτήοισε ό κ
  Πλυίαρχος τοϋ «ΑΡΙΑΔΝΗ»
  ΐήν έίϊίμονη τπχχχπάθεια τοθ
  «ΚΑΝΤΙΑ» νά Φιτάοει ΐτρωτο
  στό Ήοάκλειο ίί ατόν Πει¬
  ραια.
  Τό δλο θέμα ΐΤιΤ-ειπει νά άν·
  ημετωιηισθεϊ σοβαρώτειοα για-
  τί έκτός άπό την αόξπμενη κα
  τανάΊλωση καυσίιμων καί τούς
  λόγους ά«οαλιείας. τί φταίε
  τό έ/πιβατικό κοινό νά τα λ αι-
  πωρεΐταί φτάινοντας 4 τό
  ηοωί στόν τόσΐο ττροορισμοΰ
  τού:
  Ν.Ψ.
  Ή αλλη δψη τοθ νομίσματος...
  5 ΔΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
  ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ "Η ΑΛΗΘΕΙΑ,,
  ΧΩΡΙΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
  18 ΜΑΡΤΙΟΥ:
  Στό Τριμιελές Πλημμελειο-
  δηοείο Ήοοκλεΐου, θά δικα-
  στη οτίς 18 Μάρτιον 1976, ό
  γνωστάς έίΐιιχειίροματίας καί
  συλλέκτης άο·χα.·;ιτήτων κ. Ν.
  Μεταξάς, γιά συκοψαντική δυ
  σφήμιση, κατόπιν μιηνΰοεως
  ηού τοΰ ύιπέβαλλε ό πρώην γε
  νΐικος δαεϋθυντής τοϋ «Κρέτα
  Μάρις» Χεοσσνήσου κ. Γ. Δη-
  μόπουλος.
  Ή ύπόθεση οχετίζΰται μέ
  άρ,χοιότητες καί παρουσιάζει
  17 ΜΑΡΤΙΟΥ: Η ΔΙΚΗ
  Στίς 17 Μαρτίου θά νίνα ή
  δίκη τής «Τρανοτεκώμ» (αοκή
  βΐϊκε καί γι' αυτή αύτεΐτάγγεΛ
  τη δίωξη, έστειτα άηό τα δηιμο
  σβεύιματά μας, γιά τί μόλυνση
  τού Γιόφυρο.
  Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ
  Μιά άκάμη δίκη πού
  σχετί-
  ζεται μέ την εφημερίδα μας,
  πρόκειται νά δΐ'εζαχβεϊ σύντο-
  μα. Είναι ή δίκη γιά τα κΰπελ
  α τοϋ ΟΦΗ, τό γνιοστό θέρα
  μέ τό όποΐο άοχολήθτνκε «Ή
  Άλήθεια» καί έν συνεχεία
  διατάχθηκε άνάκριοη άιπό ττνν
  Η ΔΙΚΗ ΜΕΤΑΞΑ
  ίδιαίτερο ενδιαφέρον.
  Μάρτυρες ίχουν κληθΐή οί
  δτ}μοσαογραφοι: Μάνος Χαρής,
  Άλέκος Μυκο»νιάτης, Μίνιος
  Παπουτοάκης, Γ. Κατεριγιανά-
  οαις καί Γ. Κατσαράικιης.
  Ό κατηιγορού»ιενος κ. Μετα
  ξδς έιπροτεινε νά χληιτευθοΰν
  γιά μορτυρές τού ύπερασ»ΐίο«-
  ως ό Νομάρχτκ "Ηρακλείου κ.
  Ι. Μηίοιας καί ή διευθύντρια
  τού "«"ΙκαΓχκ; Βίλλατζ» δ.
  Μηατευνάκη.
  ΤΗΣ "ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ,,
  Βαοικός μάττυιρας εΓναι ό
  δ.ευθυντής τιας καί ό κ. Άντώ
  νης Σκουλικάρης.
  Ή δίκη αυτή θό διεξαχθή
  στό Μοναμελές Πληρμελειο-
  δυοεϊο Ήρακλε 1ου.
  ΟΦΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΠΕΛΛΑ
  Εΐσαγγελική Άροτή.
  Τελϊκά παραιπέ}»τονται νά
  δικ<κ—οθν οάν ίίνοχοι, ό τέως Πρόεδρος τού ΟΦΗ κ. Ταιμοιά κης καί ό ύιηαλληλος τοθ Σω- ΙΛτιεΙσυ κ. Γιάννης Μαυροει¬ δής- 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ Ή δίκΐι των «ίρωαιδέων βοσκιων» την έπίΒεοη· των ό- ΐτοίων εναντίον έρωτικοθ ζευ γαραοΰ, οέ ηερΐσχή τού Η¬ ρακλείου, άηείκάλυψε ηρώτη ή εφημερίδα μας σμιενο Φΰλλο της. νά γίνη στό Πλΐ>μμελειοδικεΐο
  στό ηερα-
  πρόχειται
  Τριμελές
  Ήραικλεί-
  Η ΕΡΕΥΐμ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΙΤΗΜΙΟΥ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ έκ τής 1ης οελίδο»;
  τοαα θά έσί)μαι'ναν την ακύρω
  ση, τό θάνατο τοθ Πανειπιστη
  μίου. Καί ότκι>αδΐνποτε κανείς
  δέν διαθέτει την άντοχή καί
  τή σκληοότητα νά γίνη δήμι-
  ος ενός ηνευιμαίπικοθ Ιδρύμα-
  τος. Πρέπει νά τό δοθμε δ-
  ιπακ; είναι καθαρά καί νά τό
  άγαηηοωμε δΛοί: "Ας τό δε-
  χθοΰιμε σάν άιοχίΐ, οάν ηι>οοίιμΐο
  έ*είνου πού έιιεϊς όνειρβυτή-
  κ.σ)ΐΕ·
  "Ας τό δοΰιμε οάν άψετη-
  ρία, άη' δπου θά ζεκινήοωιμιε,
  γιά νά κόψωιμε τό ηοθιητό νή-
  μα ηού βρίσκεται οτήν αλλη
  δκρ / τοϋ νοεοοϋ ίτνευ'ματικοΰ
  σταιδίου. "Ας φροντίσωμε νά
  τό βοηθήρωιμε, ίτοι Οπως εΐ-
  νβι, ήθικά, πνευματΐκΛ, οΐχο-
  νομικά. Γιατί μόνον £τσι δέν
  θά μάς κατηγορήοουν τα παι¬
  δία μας, ηού έ"ρχονται, γιά ό-
  Χιγωρία έ.γχληματχκή καί άσυγ
  χώρητη μικρότητα. Δέν συμφω
  νώ δτι είναι άναγκαΐο ' κακό,
  όχκικ; άλλοι τό χσραίττιήρισαν
  άργοιπορΓΐ-μένοι ανμτΐολϊτες μας
  ώπστήιμονες ο' αύτίι την προ-
  σηάβεια, μέ δηλώσεις κη{ αο-
  θ,οα τους.
  Δέν είναι κακό. 'Οπωοδήιπο
  τε είναι καλό. θά γίνη τό λί-
  κνο καί μέσα στό θειρμοκήπιο
  τής δικής μας άγάπης θά τό
  θρέκ,ααμε καί θά τό κάνωμε με
  γάλο, άνάλσγο μέ τίς διαστά-
  οεις πού έκφράζουν τό μεγέ-
  θη τής κοπτικΐής ίοτορίας κα(
  Στό έπόμενο οί άπόψεις
  τού κ. Ι. Παναγιωτάκη.
  ου, στίς 5 Απριλίου 1978.
  Οί κατηιγορούυ<ενοι, πού πά ραπέρφθηκαν γιά πάράνομη βία, παράνομη κατακράτηιθτι, όπλοφορία καί έξύβρκΐη ' μέ ίδιάζουοα θραούτητα (Νόμος 4.ΟΟΟ γιά τεντυ'μποΐσιμό), εί¬ ναι οί άδελφοί βοοκοί Δη)μή- τρης Σταματίου Παπαδάκης 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Η ΔΙΚΗ Την 1η Απριλίου 1976 θά καί Όόυοοέας Σταιμ. Παηαδά- «ιΐ)ς· Μά,ρτυρες κατηγορίας είναι ό συνοδός τής Ήρακλειώτιο- οας πού θέληραν νά βιάσουν κ. Εύάγγ. Τρυπάκης καί ό Χω·ροφόλακας τής Άΐχρα?νεί- ας κ. Δηραράπος Μανωλιουδά στό Τριι*ελές ιμελειοδικείο Ηρακλείου ή δ£ χη γιά την χαααστροφή των άρ χαιοτήτων Άγίας Πελαγίας, άιπό τό Συιγκρότΐ)μα Καφί), κα ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΕΕΙΟΥ Διευθυντής Άρχαιοτήτων Κρή της. "Βγινε διοικηιτική άνάιαρι σΐ) οέ βάρος τού γιά τίς ι—ρι- πτώσεις Καψή καί Μεταξά. Τό αποτέλεσμα δέν γνωστοηοιή- θηοοε. τα τί>ν έποχή τής &ικτατορίας.
  "Οπως θά θυμοϋνται οί άνα
  γνώσΓες μας ή αύτεπάιγγίλ'πι
  δίωζη άπό την Εοαγγελΐίτή
  Άροοή, ίγινε ιμΐετά άιπό τίς νχζ
  πΐκιίς άιποκύλύψεις τίϊς έφημε
  ΤΗΖ ΚΑΨΗ
  ρ£δας μας, ή όποία ένρερε σέ
  φώς την ύϊΐόθεοη αυτή, ηού
  &ρτασε νά άιπασχολήρτι καί
  ιτήν Βουλή των Έλλήνων
  (β.λύπε σχετυκό ρεπορτάζ σέ
  άόλλη θέση)·
  Τελϊκά παραηέμπονται νά δι
  κασχοϋν ό κ. Βασίλης Πλεύ-
  ρης καθτκγτντής θρηοικίευτικών
  στό Λύκεαον «Ό Κοοαής». οάν
  έκηρόσωπος τής Μαρίκας Κα-
  «|>ιή καί των τουρισπικων της
  συτγχροτημάτων, ό οποίος έιπέ
  βλειτϊε την καΐταστροφή των ά ο
  χαιοτήτων τή Μ«γάλη Παρα
  σκευήτοΰ 1973, (γι' αύτό καί
  κατπγορείται οάν ήθϊκός αύ-
  τουργός) καί ό όδηιγος τοΰ
  γκρέιιντερ Ι>9 (ιμπουλντόζας)
  κ. Λυοηίάκπς 'Βμ·μ· (°6ν Φυ
  σωοός αύτουργός).
  Μάρτυρβς, έκτός άΐπο τόν
  διευθυντή μας, κ. Μάνο Χαρή.
  £χουν κΑτϊτευθτί γιά νά κα-κι
  θέσουν: ό κ. Στέλιος Αλεξί¬
  ου, Διευθυντής Άρχαιοτή<των Κρήτης, ή άοχαιολόγος δ. Λε- ιμπέση καί οί αύτότττες μάρτυ ρες, κ.κ. Ν. Μαιμουνής, Κ. Πεδιώτης, Κ. Άλΐφΐερόχης καί Γ. Κιαγιαδάκπς. Ή κατηγορία πού περι&χει τό κατηγορητήριο είναι καιτα- οτροφή Άρχαιοτήτων έκ προ θέσεως. Περιττό νά τονιοθί) δτι ή δίκη παρουσιάζει πάρα ΐτολύ μιεγάλο ενδιαφέρον, γιατί άνα φέρεται στήν έποχή τής χούν τωοής πά ντοδυναμίας τής Κα- ψή. καί των ουνεργααών της ΑΑΔΟΝΕΙ ΚΑΙ Η ΜΟΜΠΙΑ Αύτό ϋλλβιπί, νά μή... λοδών£ΐ!.. (ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΛΔΗ) ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΑ ΣΦΑΚΙΑ Χειροτονιίθηκε Ποπβς ό συνεργάτην μας κ. Γ. Χιωτάκης Την ϊιερασμένη Πιέίΐπτη 2β Φεβρουαρίου, ό Σεβ. Μητρο- πολίτης Λάμϊχΐχ; καί Σφακίων κ. θεόδωρος, χειροτόνησε οέ Παπά, τόν Δαάκονο κ. Γεώρ. Χιαπάκη, σέ μιά ΙστορικΤ) έκ- χλησία τής Παναγίας, πού βρί σκεται μεταξύ τής Χώρας Σφα κίων καί τοΰ χωριοθ Βου6β. Στήν τελετή παραβρ^έθηκαν οί Ίε,ρεϊς τής Επαρχίας Σφα κίων καί ά!>κετοί κάτοικοι τής
  περιοχής καί κυρίως άηό τό
  Άσφέντου, Βουβδ, Άνομιιαα
  νά, Αγ. Νέκταρος κλατ.
  Άΐίζει νά οτϊμειωθϊ) Οαι άρ
  κετοί πού εΐχαν ηοογραμματί-
  σει νά παοαβρεθοΰν, δέν τό κα
  Οί βιαόμοί των άνηίΗκων
  ΙΥΝΕΧΕΙΑ ά-ό την σίλίδα 1
  ρωοά, γενικά, σβξουαλιχά έγ-
  κλήιμα.τα, άιπό την άπλή π&ρΐ·
  γράφη των οποίων ό άναγνώ-
  στχνς μας θά καταλάβτι τα δσα
  τονίσαρε στόν πρόλονο.
  Γιά δλες τίς ηεριπτώσεις £-
  5«ορκ στοτχεία καί ντοκουμέντΐΐ
  καί εϊμαστε στή διαθέση κα
  θενός πού θά αμφισβητήση έ¬
  στω καί μαά περ4~ωση.
  1.— "Ενός έργάττης οίχοδο-
  μών, προοηάθησ« νά κάρη ά-
  σελγεϊς π.οάζεις σέ κοριτσάκι
  9 έτών, παίν άιπό λίγες μέρες,
  παρασύιροντάς το στόν πρώτο
  δροφο τής ύιπό άνέγερση πολυ
  κατοικίας, «έ τό πρόσχηιμα δ-
  π ίτθελε νά τοϋ γράφη κάτα
  μέτρα σωλιγνω.ν. "Ηταν ακρι¬
  βώς την ώ.οα πού τό κοριτσά¬
  κι οχολοϋσε άιπό τό Σχολειό
  τού. Τό κορατσάκι αύτό τό
  πρόλαβε «άπό τό κακό» ή συμ
  μαθΐήτριά τού, πού ό σάτυρος
  την εΐχε 6άλει νά πκραιμέντ)
  μέχρι νά τελειώση «ή δου-
  ΜΑΐΜΟΥΔΙΣΜΑΤΑ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό την σελίδα Ι
  ράμοιο τ.οόπο ένταφιάζεται ή
  Παιδεία στήν Κρήτη, μέ τό
  κατακερματιθίμένο Πανεπιοτή
  <μιο. — 'Ααιάνω Πάτερ - Άθανά ση τό Πανεηιστήμιο. — Κάτω Πάτε.ι - Άβανάση τό Πανεποτήιμιο. — Πι% >σ. Πά τε τ - ΆΟανά-
  οΐ'. -'ι ΠανεποΐΓ5Ίΐο
  — Π6£:. Πάτεη - Άθανά-
  σι>, τό Πανειπ.στήμιο.
  Καί ΐμ' δλα αύτά, δέν κατα
  φέραμιε οί Κρητικοί τίΐΐοτα,
  ΐΐαρά νά ιιήν £χωιμε οτήν Κρή
  τη ΠανεπιοτΛιιιο, ατιως ακρι¬
  βώς δέν είχον κα{ στά ζερο-
  μίττοχα Έτητάφιο.
  "Ολοι κι δλοι μαζί, Κυ©ερ-
  νήτες καί Κοητΐκοί Κυβερνό-
  μενοι, £χουι]ΐε άνεβάσει τό
  μας, σωστό υχιϊ-
  καί χοροΐτηδδ στό κον-
  τάρα· στό κοντάρι τής έλεει
  νής κι αΐσχρίίς ψτκροθηρίας
  καί ηολιτικής σκσπιμοτητας,
  τόσο ώπό τούς χουντικούς, β-
  οο κΓ άιπό τούς δήθεν Δηιμο-
  κιρδτες. Στό κοντάρι ενός κου
  φιου καί θλακώδους τοτπκι-
  σμοϋ, έκ υέρους των διαφό¬
  ρων διαμεαιαμάτων τής Κρή¬
  της. Στό κοντάρι τής κακομοι-
  ραάς καί τής άφροσύνης, η»ύ
  έΐπκρατεϊ σήμεοα, άπ' άαφου
  σ' ΰκιρο στήν Κρήτη.
  Μόνο στό κοντάοι τής Παι
  δείας, τή* σωστής Παϊδείας,
  τής όρθΰκ; εννοούμεν ής Παι-
  δείας δέν άνεβαίνει νά χορέ¬
  ψη τό Πανειπισττιιμιΐο Κρήτης,
  ένώ σέ τουτο τό κοντάρι, τό
  κοντάρι τής Παϊδείας, Κπρεπε
  νΔχη άπλωθή καί νά κυιματίζη
  σάν ηερίνρανΐ) σημα(α έΧω άιπό
  σννοίκι Νο»>ων, ί?ζω όΐτό άντα
  ϋ)ντμοΰς /ιόλ"ω. σάν μ ά
  Παιγκρήτια οί.«τα(α ηού την 0-
  φανε τό χ:τές τή'; Κ"τττπς στόν
  τϊούτ:ιμ:> ά'η'αλεΐό τής ϊστοοι-
  «.Γίς καί πνευιιιατ^νής πεϊρας
  της καί την ύψώνει στόν κ»ν
  τό τοΰ οί^ιερα οάν συνβολο
  πίστεως.
  Ψηλά τα χέριο, κύριοι Κυ
  βερνήτες καί Κυβερνόμενοι,
  Διχτάτορες καί Δηιμοκρατες,
  νοήιμσνβς καί άνόητοι, άπ' τό
  Πανετηστίνμιο Κρήτης. Δέν εί¬
  ναι άν-ακείμενο γιά ουναλλα-
  γή καί γιά εκμεταλλευθή. Ή
  ΚρτΥτη έδτυσε τό πρω-το φώς
  άτπ' την Κνωσσό της στήν
  πρώτη - ηοώττ> χαραυιγή τού
  κοσμου όλόκλτνοου. Μέ τόν
  θεοτοκόηουλο καί τόν Καζαν¬
  τζάκη της, στάθηκε ό συνδεΤΐ
  κός κοϋκος άνάνεσα στήν Έλ
  λάδα καί τόν άποδέλοιπο, πο-
  λττπομιένο κόσμο. Ή Κρήτη μέ
  τή Μεσαιωνική λογοτεχνία της
  καί τή ζωγοαφική της, άποτέ-
  λεσε τίτν 'Εθνική Κιβωτό, πού
  δϊαφυιλόκτηίθε ή 'Εθνική Έλ
  ληνακιή Πνευιματωρή καί Φυλε-
  τική συν εκειά. Πίδς μποροϋμε
  ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΓΚΑΝΑ
  380 — 380 — 380 δρακ. τό μλτρο
  Ή μρναδΐκή άττοθήβαγ Κασμιρίων στί|ν
  Προσφέρη γιά ίνα δεκαήμερο τα καλυτέρα Όλόιμαλλα
  Χειμερανά «ιαμΙρΐΛ τής Μηριτάνναα μέ την καταΐιληχτι-
  κή -πιμή των 380 &ρχ. τό μέτρο.
  Μή χάσετβ την εΰκαιρία
  ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΓΚΑΝΑ
  Άρχονιτοιπούλου 8
  Πλατεία Άγίας Αικατερίνης.
  1 ι
  ' Ι
  σήμερα νά κρατοθιμε αυτή την
  ίερή κιβωτό καί νά φωνάζω-
  ιμε:
  — Απάνω, Πάτερ - Άίθανά
  οη.
  — Κάτω, Πάτερ - Άθανά-
  ση.
  Μ έ άποτέλεαμα νά τή σπά-
  σωμε καί νά την κα.τατειμαιχί-
  σωμ« μ' έμβΐς, ίχπως τόν 'Ε-
  απτάφιο, στά ξερομέτοχα, καί
  νά κάνωμε περιφορά καθ" £-
  νας στήν αύλή τού, μ" ένα
  κομμ-άτα σανίδι πού αρπαξε;
  ιΠοϋ ιπβιμε, Δέ βρίοκεται,
  —ά οθτ' ένας Κρητΐκος πού
  ν' άγαπδ, έστω καί σάν τό
  ιμάτι τής βελόνας την Κρήτη,
  ΝΙΚΟΣ ΤΖΒΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ
  ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό την σελίδα 1
  τεχνικΐ) έργασία.
  Ή Διεύθυνση καί οί ηα-
  Χιότεροι Συνεργάτες τής
  «Άλήθβιας»:
  — ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΙΓΡΑ-
  ΑΗΣ
  — ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΙΔΗΣ.
  — ΓΙΩΡΓΗΣ ΧΙΩΤΑ-
  ΚΗΣ.
  — ΓΙΛΡΓΗ2 ΠΑιΡΑΣΥ-
  ΡΗΣ.
  καλσωορίζουν τούς τρείς
  χαινούργιους Συνεργάτες
  μας, οτίς άιγωνκπιιβές έπά,λ-
  ζεις τής Αληθείας καί
  τούς εύχαρκττοΰν προκατα
  βολΐκά γιά την τιμή πού
  τούς κάνουν στήν κοινή προ
  σηάθενα γιά ίνα καλλίτερο
  αδριο τοϋ ΚρΓνηκοϋ τόπου
  καί των άνθρώπων πού τόν
  κατοικοϋν.
  "Οπως καί οί παληοτεροι
  Συνεργάτες ιΐΜς, έτσι καί
  οί καινουργιοι, θά έκφρό>
  ζουν εντελώς ελευ¬
  θέρα τίς άηόν/εις τους, υ.έ
  δικαίωμα νά έκφραζουν καί
  τυχών άντίθεσή τους
  ηρός την ΔιεύθυνσηΙ
  ΠΑ ΤΙΣ
  ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΒΣ
  ΦΩ,ΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ
  ΦΩΤΟ
  ΒΑΖΟΣ
  Τηλ. 288^57
  λειά» πού πΌέλε. Τελικά άνυ
  παμονώντας άοχ^οε νά φω,νά-
  ζη τή ουμμαθήτρια κι' έτοι, χω
  ρίς νά τό ξέοη, την έοωσε.
  2.— Σέ ποωϊνΐΊ ΚυριακάΛΐ-
  κη παράσταοη τύπου Σινεακ,
  κεντρικοϋ ΜΐνΓ)ματογράφου,
  αΛλος σάτυρος έίτεχείρηοε ώ-
  σελγεΐς πράξεις, την ώρα τής
  προβολής, σέ κσ.σιτσάκι β χρο
  νών, τοΰ όποίου ό σύνοδον εί
  χε 6γεϊ στό μπάρ.
  3.— Τρίτη ΐταρομοια π*.ρί-
  πτωοη δγτνε οέ βάρος
  τσιοθ 8 έτών, τό όποΐο ό
  ρος παρέσυρε οτίς τουαλέττες
  α.λου χενκρικοΰ κινηματογρά
  φού τοϋ "Ηρακλείου. Τό κροι
  τσάκι αύτό είχε ΐτάει μόνο
  στό ΚυϊΜακάτπκο Σινεάχ.
  4— Στήν Άλακαρνασσό'?-
  νας έργάΛΓΐς 35 χρονών, έηιτέ
  θτροε κατά δύο κοριτοιων, την
  ώρσ ηού σχολοϋσαν καθυοτε-
  ρημένα, ήλικίας 7 καί 8 χρο-
  νων καί καιτάφερε νά άατοπλα-
  νήση τό ένα.
  5·— Σέ κινηίματογράφν) τοΰ
  Πσρου καί ιιέοα στήν τουαλέΐ
  τα ένας ήλλος έ-ργάτης 31 χρό
  νων έβίασε χορκσάκι 5 έτώνΐ
  6.— Πίσω άπό τό κέντφο
  «Ριζίπω(α» ενας έλαιοχρωματι
  στής 26 έτων έβίασε μιά κοπε
  λίτοα 14 χ.οό,νων στίς 10 *η
  ώρα τό 6οάδυ.
  7.— "Ενας αλλος σάπυρος
  έλαιοχρ«^ατιστής κι' αύιτος,
  23 χρόνων έβίαοε κοπελίτοα
  1β χρόνων στόν Πύονο Μονο
  φατσίου. (
  ΑΥΤΕΣ είναι οί 7 τκρω—4-
  σεις βιαομων άνηλίκων πορ
  φέρνομε στή δημοσιότητα, γ»ή
  νά ένοιτβρωθΐί ή ΚοινΑ* Γνβ-
  μη. Τονίζομε δτι οί 5 άιπό τβώς
  7 οάτυιρους έχουν συλληφθίή
  χαί έχουν έχραρμοσθή εναντί¬
  ον τους τα π.οοβλεπόμενα φ
  τοϋ νόμου.
  Τα αρμοδία άστυνομικά 6
  γανα κινοθνται όμολογουμε>
  νως εύσυνείδη,τα γιά τή δίω-
  ζΐ| των άνθρωβϊομόρφων αύ-
  τδν έιγκληματιών καί ή Δικαι-
  οσύνη κάνει τό έργο της.
  Πλήν, δμως, τα «σηιμιάοια»
  (σωμο-κά καί ψυοακά) πχιό
  ιμένουν στά άτυχα αθωα θύμα-
  τα, είναι άνεζίτηλα. Γϊ' αύτό
  κάποιος πατέρας, (τής
  ταίας περιιπτώσεως ηού γ
  ηρόσφατο στήν οίκοδομή) τοθ
  παιδιοϋ τό>ν 9 χοόνων, ε&«ε:
  •δταν τόν —όχχ» σ<τά χέρια μου θά τόν τιιμωρήσω, δπως τοΰ πρέΐτει, γιαιτί κανείς δέν μπορεϊ νά νοιώση τόν δι»ίό''' 1»ου πόνοΙ...». νεαρή έογάτρια οτήν περιοχή Χερσονήσου. 5.— "Ενας γέοος 72 χρό- νων^ παρέσυρε άγοοάκι άνήλι κο καί προοηάθί>οε νά τό βιά-
  ση στίίν ιπεοιοχή Άκαδημίας
  "Ηρακλείου, χ"ρ(ηισΐιμο!ποαώντας
  γιά οδόλωιμα» ίίνα... καναρίνι.
  β.— Καί, τέλος £νας κοτοο
  νάτος γέρο - σάτυρος 7Θ χρό-
  νων στόν Άνιο Μύ,ρωνα, «γ-
  6ίασε» γυναίκα. ουνοιμήλικό
  τουΙΙ!
  ΠΟΛΛΕΣ αλλες περΐιτπώ-
  σεις ύπάρχουν, πού δίνουν τό
  γενΐκό τόνο τοϋ κλίματος πού
  έιπικοατεΐ. Άλλά γι' αύτες θά
  μιλήσΐιχμε άναλυτικώτερα, ·στό
  κεφάλαιο τής ερεύνας μας γιά
  την Πορνεία.
  ΩΣ ΤΟΤΕ οάς θυμίίαμε καί
  πάλι: π ρ ο α ο χ ή στά * παι¬
  δία σας!...
  ΣΤΟ ίνίΑΓΙβΗΤΟΦαΐιΟ
  ΟΙΜΕΙΙΑΡΙΤΕΙ ΑΗΑΟΝΟΥΑΙ:
  «Οέν θέιιομε άυαΰασμό»
  ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΕΕΙΣ
  ΜΕΡΙΚΕΣ άκόμιι περιπαίι
  σείς σχετικές μέ σεζουαλϊκά
  έγκλήιματα είναι οί έξ~ής:
  1.— Ένας ύπ/άλληλος 23
  χρόνων μηήκε νύχπα στό δω-
  μάτιο νΌθθΜΟιμας 28 χρόνοτν
  καί την βίασε.
  2.— "Ενας Γνδσνοβλεφ1α<; 27 χρόνων ΐαάστπκε έπ' αύτο φώιρω έ*ξω άιπό τό παράθυ ρο κρεββατοκάικιρτις ζεύγους Η¬ ρακλειωτών. 3.— "Ενας σωφέρ έοτιτέβΐ)- κε νά β*άση μιό. άιπό τίς 2 τουρίατριες πού πήοε άπό «τδ- το — στόπ». 4.— Ένας βλλος όδτ>γ6ς
  αΰτοκινήτου Δ.Χ. έβίασε
  — 2ον —
  'Εμδς <ίς μδς άφήσου- νε κι' αν έχουν αλλους οκο- ■πούς αύτό δέν μβς ένδιαφέ- ρει. "Εχομε τ' άμπέλια μας, τίς έληίς μας, αύτά βγάζει ό ■τ&ηος. Τα θερμοκήιπιια δέν —άνουν γιατί είναι μακριά ή θάλασοα. ΜΙποροΰ'με νά ζήοω <με μέ δ,τι έ"χοιμε. "Νά μδς άφή σουνε ησύχους. Δέν χρειάζε- ται άναδασμός. "Οταν ήοθανε νά κάνουνε τόν άναδασμό ητανε ό Παπά δόαιουλος, ή χούντα, κι' ήοθε £νας Φραγκάκης γεωπόνος καί Ι)ΐδς άιπείληρε γιά νά δεκτοΰρε τόν άναδασιιό. Μετά μέ τό Κυ πρκΐκό σταμάτησε πάλι ή ΰττο- θεση. Τώρα την ξανανοίγουν. Μά τώρο έχοιμε Δηιμοκρατία. Ζητσθιμβ δικαιοσύντι. Ζητοΰμε ναρβΐι ή 'Ετητροπιη γιά νά ά- να/γνχορίοη τό δίκηο μας, γιατί δχομε δίκηο. Μέ την περιου- σία μας είναι συνεδεδερένη ή ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ £ΒΔΟΜΑΔΑΖ φυχίΐ μας, νι' αύτό δέν θά α¬ φήσωμε κανένα νά μΰς την πάρη. Αύτός ό Λαός δέν θά δικαστή έρήμην είς θάνατον. Παρακαλοΰιμε την Κυβέρνηοη νά προλάβη γιατί θά πέοωμε κάτω άηό τίς μιηουλντόζες άν τολιμήσουν ν ά κανηθοθν καί τό χε θά γίνουν τα χειρότερα». ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ (ΜητρόιπολΓΐ) «Πρό τρία χρόνια πέθανε ό αντρας μου. "Εχω τρία παιδία πού σπουδάζουν καί &έλω 15 ιιέ 20 χιλιάδες δοαχιμές τό ρ>η
  να. Άτιό ποϋ θά τα βγάλω α-
  μα μοΰ ιπάρουνε ΐ)ήν περιουσία
  ιμου, Πώς θά ζαναφυτέφω
  καί νά μοΰ δώσουνε μιά ίΕχτα
  ση 50 <ί 60 στρέρματα; Τρέιμω χύριε Δη-μοοιογράφα πού τό οχέφτομαι. Σέ τέτοια περίιπτω ση, ΐταύ θά γίνη άναδαομός, 0ά κά|ΐω δ,τι μοΰ διώξη έκείνη την ώρα». ΣΤΕΛΙΟΣ 3ΑΓΟΡΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος Μητροπόλεως) Σδς ύϊίενθυιμίζομβ τούς «ώργανωιιένους» χορούς αύ τής τής εβδομάδος, πού εί¬ ναι καί ή τελευταία τής έφε τεινής 'ΑιποκρηάτιΚιης περιό- δου. — Τής Ο.Ν.ΝΕ.Δ.: Δευτέ- ρο 1 Μαρτίου στό «Άλιουών». — Τοϋ Ο.Φ.Η.: Τρίτη 2 Μορτίου στό «Άλχυών». — Τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ.: Τετάιρ- τη 3 Μαρτίου στό «Έκάβη». — Τοΰ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ: Τετάρτη 3 Μαρτίου στό «Άλ- κυών». — Τοϋ ΤΕΝΝΙΣ: ΠέΐΒΤτη 4 Μαρτίου στό «Άλκυών». (Ή εΐσοδος θά έ~.τρέβιεται μό νο σέ μεταιιιφιεσμένους). — Των ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ: ΠεκχκΜευή 5 Μαρτίου στύ «Άυνισσύς». «Καί τό Σύνταγμα έηιτάοσει δτι πρέπει νά άκούγεται ή γνώμη τοΰ Λαοϋ. Οί συγχωρια νοί μου δέν θέλουν τόν άνα- δασμό. Τάοσομαι λοιπόν μέ τό ιμέρος τής πλειονότητος. "Ε¬ χω πεϊ τή γνώμη μας στούς άρμοδίους. Τώοα πού έχομε τόσα έ^οδα γιά τόν έζοπλισμό τής χώοας μας, γιατί τό Κρά τος νά κάνη έδώ έ"ξοδα πού δέν χθειάζονται, σέ έ*ργα πού δέν τα θέλομε, άφοϋ δέν μβς ώφελοΰν, Μέ λιγώτιερα 6ξο- δα θά έχομε μεγαλλίτερα άπο τελέσματα. Ένώ θέλει 80 έ- κατοιμμύρια ό άναδασμός, έ- ιμεϊς μέ 10 μόνο θά κάνωμε ιμέ 2 υενάλες γεωαοί'ίθεις καί θά καταστή ή Κοινότηπά μου αύτοδύνα'μος. (Συνεχίζε~ι) τώρθωσαν τελϊκά, λόγω τής σφοδριής χιονοθύελλας πού α¬ πέκλεισε την περιοχή. Έπειτα άιπό άρκετή ταλα)- πωρία κατώοθωοε νά φτάση ό ΜηΓΓραπολίτης κ. Θεό6ωρος, καθώς καί ό διευθυντής μας μέ τόν συνεριγάτη μας κ. Ν. {ίουντάκη. Οί δυό τελευχαΐοι μάλίστα άιποκλείστηκαν γιά λί γες ώρες άηό τό χιόνι στήν κο ρυφή τοϋ δουνοϋ πρίν άιπό τό Άοκώφου, τή νύχτα τής παρα μονής τής χειροτονίας καί τε λικά μέ τή συνορομή τοΰ Σφακιανοϋ Γιάνρ Χατζηδάκη, κατάφεραν νά έίποτρέφουν στά Χανιά καί στή ουνέχεια νά πά νέ στά Σφακιά την έτΐαύ ρ.ο άσνό τό δρόνο των νοτικών παιχιλίϋη. Μετά τή χίιροτονία παρατέ- Οηκε τό χαθιεροιμένο «γευμα άγάπης» δπου ηαραχάθηοαν οί προσκεικλημένοι καί πολλοί κά τοικοι τής ττε.τκιχής Σφακίων. Στά έπιδόρπια μίλπ.σε ό Μητροπολίτης κ. θεόδωρος, καί ό διευθυντής μας, ό άποϊ- ος ιιεταζύ βλων εΙπε: «"Οπως άκούσατε κα' αιπό τόν Σεβασμιώτατο, δυσκολευ τήκαμε νά Εαθωνε στά Σφα¬ κιά. Δέν μετανοιώσαμε δμως καθόλου. "Επειια, πιστεύω, δ- τα οτά Σφακιά καί μέ καλοκαα ρία άικόιιη. είναι δύοκολο νά 6ρθη κπνείς. Κι' αύτό γιατί __ όπως έγώ —ιστεύιο — γιά νά Τϊατήοη τό πόδΐ τού κανείς στήν Άετοφωλπ.ά αυτή τής Κρήτης, πρέιπιει νά είναι ττροε τοιμαοί|ΐένος π/υχικά καί γιά τόν όωΐλοΰνιτα τουλάχιστον, ή καθημερχνή ζωή δέν άφήνει τέ τοαα περιθώρια π·οοετοι,μασίας. Είναι άνάγχιι διμως σ' έιμβς νά έροτΛμαστε μέ κάθε εύκαιρία στά Σοαχιά, γιατί άΐτό εδώ φεύγωρε πιό άνανεωμένοι. αίιστανόιμαστε ξαναγεννημένοι καί στούς καιοούς Π3ύ μάς χρειόζεται ή έπαφή μι τα Σφακιά. Σήμερα, γιό μέ να, ύ>πήρχε ίίνας είδικώτερος
  λόγος να έ"οθω έδω, γιατί £χω
  την τιμή ό καινούργιος Πο-
  πδς πού ένινε σήιμερα, νά εί¬
  ναι <ρίλος ιιου καί συνβργά- της τής έψτ)με-ρίοας μου. "Εξ αΜας τού Γιώργη Χιωτάκη τού Παπά - Γιώργη άπό οήμε- ρα, εΐχα την εύκαιοία νά γνιο ρίσιο καί ίλλους Ίερεΐς των Σφακίων, άλλά κα! Σφακιο- νούς. ΚΓ αϋτό πραν^κΐτικά το θεωρώ τιμή μου, δπως -πμΓ) μου'θεωρώ δπ ό Μηαροπολίτης σας ύιπιήοζε ου%3^αΒτ);τ{ν, ηιυ καί παλιός φίλος. θέλω νά μ·οΟ έππρέψετε αυτή τή στιντιή, πού άηοχαψΓ τώ τελευταία φοοά, τόν φίλο μου τόν Γιώ "νη άπό την κο- σμικιί τού ίδαότητα, ν·ά τοϋ πώ: Φίλε Γιώργη Συγχαρητή- ρια γιά τή ι»έχοι τώοα δράοη οου καί εύχές γιά τιτν άπό έ- δώ καί πίοα. Κα! έηειδή ένώ δέν εΐχα οΰτε την εΰκαιρία, οθτε τή δυνατότητα νά οοΰ κά νω τό ιμεγάο πνευματικό δωρο πού οοΰ έκανε ό ΜητροπολΙ- της οου, χαοίζοναάς σου τι'ιν Ίερωούνη, νά >οΰ έπατρέψης.
  άγαπητέ φίλε καί ουνεργάτη,
  νά σοΰ κάνω ίνα μκρό, ουμ-
  βολικό δώοο, που έχει κι' αΰ-
  τό πνευματΐκή ίεοατικΓΐ άξία
  αυτόν τόν Σταυι,τό, πού εθχο-
  μαι νά σέ οννωδεύη στό 6αού
  δργο πού άναλαιμβά.ντις».
  Μετά απήντησαν ό νέος Πά
  πβς καί ό Παιπάς τού χωρίου
  Βουβδς, ό Γραμΐιατέας τής Κοι
  νόττχτας κ. Ίε.ρωνυμάεαις, έ¬
  νώ ό συν€.κ>νάτης μας κ. Κουν
  τάκης π·ρόσφ·ε·οε στόν καινούρ
  γιο Παΐπα Ρνα Εύαγγέλιο.
  Ό Παπά Γΐώογης θά ργκα
  τασταθή στήν 'Ενορία τού, Ά
  γία Ρουμέλη Σφακίωιν. σιό
  Φαράγγι τής Σοβαρώς, περί
  τό ΙΤάσχα,
  Λόγω πληθ/όρας έϊτίκαιρτις
  λης, ή ουνέχεια τής
  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
  ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ
  κ. ΦΟΥΡΑΚΗ
  ΠΡΟΣ ΤΌΝ
  ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ
  ΥΠ.Ε.Α.
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  Ο-
  ΚΡΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΖΧΟΛΙΑ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ό-ό την σ*λίδβ 1
  «ιοχιγ, ά,λλά καί μέχρι ο ή .μ ε ρ α συνβχίζει νά έχη τή Γβνιική
  Διεύθυνση τής Άνωτέοας Σχολής Ρόδου καί α\ων 5 Σχολών
  Τουρκικών 'Εηαγγελιμάτων καί νά διευθύνη περΐΐιου δύο
  χιλιάδες νέους άνθρώιπους οί άποϊοι πέρνουν άίΐό αυτόν τίς
  γενικές κατευθύνοεις τοΰ σπουδαίου ρόλου πού καλοϋνηοι
  νά διαδρα'ματίοουν σάν στελέχη τής Τουριστιικής μας άνατττύ-
  ξειι-ς.
  Πρΐϊπει μάλιστα νά σημειωθή δτι ό άπόστρατος αύτός άίιω-
  ματικός δέν διαθέτει, άπ' δ,τι ξέρομε, κανένα εϊδκώτερο
  πτυχίο ή τίτλο, πέραν τοϋ «τίτλου» τοΰ οτενοΰ συνεργάτη
  τής διχτατορίας. Καί αύτάς ακριβώς είναι, φαίνεται, έκείνος
  ό τίτλος πού τοΰ δίνει την εύκαιρία νά κατέχη τή στΗΚΐντικΑ
  αύτή^ θέση, άντΐ μηνιαίας άποζηιμιώσεως 30 χιλιάδων δραχμών
  Κι' έπειτα λένε μερικοί δτι δέν έΎινε άηοχουντοποίηοη·· ·
  ΣυικΜροντίες!...
  Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΦΥΑΑΚΩΝ
  Μέ 112 δρχ. την ήμέρα, Ναί μέ 112 δρχ. την ημέρα.
  "Ιοως φανεϊ ηαραζενο, δμως, είναι γεγονος δπ οί μην»·
  αίες άιποδοχές των Άΐγροφυλάκων δπως είπαν οί ϊδιοι, δέν ζε-
  ηε,ρνοΰν χ!ς 3.Ο5Ο αρκ.
  Είναι γνωστίι ή οίκονομική κρίση πού μαστΚει δχι μόνο τόν
  τόπο μας, μά χαί όλόκληρο τόν κόαμο. Είναι γναχπος ό ηερ«-
  βόηττος πιά νόιμος των ουνεχών αύζήσεων. "Ομως. οί
  των «φρουιρών τής γής ιμας» ηαραμένουν χανηλωμένοι
  δέν έννοοθν νά ξ'ΒΚθλλήρουν άπό τή χαιμι>λή τους στάθμη.
  Οί Άγρσφύλοκες άποτελοΰν ϊοως την πιό α6*κημιένη τ
  την τάξη πού «ώηολαμβάνίει» τίς πιό χαμηλες άποδοχές.
  καί
  II
  Κυβέρνηση έξήγγειλε μέτρα γιά την οΐκονβμακή ένισοα)-
  ση των Δητμοοίων ΎπαΛλήλων. 'Ετιίοομα οίκογενειακών βαρών
  καί «προσω,ρινό έπίδομα», άλλά οί Άγροφύλαικες δέν συμπερι-
  λομβάνονται. "Ισως προχωρήσαμε, χωρίς νύ άναρέρουιμ*; κάτι
  σημαντικό. Γιά την τροπ)ηση τοθ Ν. 3030)54 δέν κατετέθη κο
  νένα νονιοοχέιδιιο στή Βουλή, κι' £τσι συνβχίζβται οί Άγροφύ-
  λακες νά μή θεωροΰντοι Δημ. Ύπάλληλοι, άλΛά «Δημόσιοι 'Υ-
  πηρέτες».
  Σ' δλες τίς τάξεας των εργαζομένων, άχόιμη καί των *ύ*πΐ-
  ρετών», τό βιβλιάριο Ύγκίας είναι οίκογενεκιικό. Στούς Άγρο-
  φυλακες δμως, Περίθαλψη δικαιοΰνται μόνο οί ϊδιοι, κΓ ότσν
  έ.γκριθεΐ. Μόνον δταν είναι τοϋ «θανατά» κατά την δηοψη. ό-
  περγοϋ. Καί καταλήγο<με οέ μιά παρα,μέληση των 7.500 αυτών άνθρώπων, πού δουλεύουν στούς άγρούς 24 ώρες τό 24ωρο. γιατί δέν ύπάρχει κανένα ώράριο ο' αύτούς. Σχεδόν ηάντα, ό Αγροφύλακος είναι οέ ύατηρεσία. Άλλά ή ύπηρερία τού, εί¬ ναι δίκαιο νά άμοιφθή