98472

Αριθμός τεύχους

40

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

8/3/1976

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χορδς σ* αυτόν, πού πρΐν μέ χωμα,
  τού φράξουν οί αλλοι τό στόμα, προλάβη
  νά π·ΐ Ιστω καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑ^^ΓΖΑXΗΣ
  ,ΐΜΜηΐΜΗΜΜΗΜΜΜΐΐΜΙεΐΗΜΝΗΗΙΙΙΜΗΜΙΝΗΜΙΙΜΗ·
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διο-θσνΐΑ·: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 1976
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφεΐα: Μαρογυ&ρν- ·
  (Πλατεία 'Αρχαδίου)
  Τηλ. Γ 210.291
  Χρόνος 1ος Αριθ. Φύλλου 40
  Τιμή ούλλου δρχ. 5
  ••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••ΜΙ
  Διεδνιίς πολιτιστική καΓάγωνιστικιί εκδηλώση στίς 2 Μαΐου στό Ήράκλειο
  ΕΡΧΟΝΤΒΙ 50
  ΦΕΝΤΒΠΝ!.

  ι_"
  Ή οχέση Παλαισπνίων καί Κρηιβν * Όμιλίες, χοροΐ, ιραγούδια άπό γνήσια συγ-
  κροχήματα των δύο λαών * Συμμεΐοχή πολλών προσωπικοτήτων.
  ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗίΣ πολιτιστΐΚίή εκδηλώση, πού είχαμε προαναγ
  γείλλίΐ, θά γίνη πραγματΐίΐότητα την Κυριακή τοθ θωμά, 2
  Μαίου 1Θ76.
  II
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ αυτή πού είναι απαρχή μιάς σειράς αλλων
  παραμσίων έικδηλώσεων, όργανώνεται μέσα στά πλαίσΐια τής
  41«0ογειακΙίς Αλληλεγγύης» άπ6 την εφημερίδα ιμας, τής
  οποίας, ώς γνωστόν, ό διευθυνΐτής είναι μέλος τής όμώνυμης
  ΕτΒτροπης Μεσογεκωαής "Αλληλεγγύης, ττού προεορεύεται ά¬
  πό τόν δημοσιαγράφο καί λογοτέχνη κ. Πέτρο ΒάβοΛη καί
  &ει μέιλη της διακεκρΐιμένες προσωπικότητες τοΰ Πολιτικόν,
  Πνευματικόν, ΚοΛλιτεχντκοΰ καί 'Βπιιο—.μονικοθ κόορου της
  Ελλάδος.
  ΘΕΜΑ τής εκδηλώσεως θά είναι οί σχέοεις τοθ Παλακπινια
  κου κοί Κρτπτββοϋ ΛαοΟ πού, ώς γνωστόν, άνάγονται στά βαθη
  τ5ς Ίστορίας.
  ΧΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ θά λάβουν μέρος 50 Φενταγίν καί νέα
  παιδία τής Παλαιστίνης, άιπό τα ηερίφηιμα «Λιονταράκια», όργά
  νωοη άγωνιστιχή, δπου μετέχουν παιδία ήλακίας 12 ε"ως 18
  χρόνων!
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πού θά άναγγελθή λεπτομερειακά προ-
  οεχώς, θά περΛαμβάνη.:
  Ιον 'ΟμιΛίες τοϋ διευθ'υντή ιμας, έκπροοώπων τοθ πολιτικοΰ
  κόαμου της Κρήτης, αΛΧων παραγάντων, τοϋ Προέδρου της
  Ετητροπής Μεσογειαχΐής Αλληλεγγύης κ. Πέτρου Βάβαλη,
  τοΰ έκηροοώπου των Παλαιστινίων χ. Φάτχμι Άιμηοΰ Μόγλυ
  (πού μιλδ έλληνικά) κ.α.
  2ον Προβολή ταινίας — ντοχυιμαντερ άπό την Παλακ—ίνη.
  3ον ΓΙαλααστινκΓΚθύς καί Κρΐγτι»οσύς χορούς καί τραγούοια
  χαί εΐδωοώτερα γνήσια Σςκικαανά ριζίτικα.
  ΣΤΑ ΠΑΑΙΣΙΑ της εκδηλώσεως θά διοργανωθή" "Εκβεση
  Φωτογραφικάς, Άφίοοας καί χειροτΐχνηιμάτων τής Παλαιστί-
  νης καί θά διατεθοΰν έΛΐίσης οτό κοινό βιβλία κ,αί άφίοσες μέ
  άντιοιωνιστικό περιεχάμενο.
  ΕΚΤΟΐΣ άπό την Ιστορική σχέοη των 66ο Λαών, Κρήτης καί
  ΠαΛαιστίνης, θά άΐτοδειχθη καί ή σημερινή σχέση τους καί Οά
  δοθή μέσω της εκδηλώσεως ή εύκαιρία, νά καταγγελθή άπό τό
  Φρούριο τίίς Δημοκρατίας την Κρήτη, ή συνεχιζομένη ώμή έ-
  πέίμβαση τού '1μπεριαισμο0 στήν Παλαιστίνη καί άιλλοϋ καί
  ή σχεδιαζαμένη παρόμοια έπέιμβ'αση οτήν ΚρϊΥΐη.
  ΣΤΟΧΟΣ άκάμΐ) τής εκδηλώσεως θα είναι ή καταγγελία τοθ
  Διεθνοϋς Σιωνισμοΰ καί των τταρα«λαδΐών τού καθως χαί ή
  καταδίκη τής υπάρξεως των ί,ένων Βάσεων στήν Κρήττη
  II
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ θά κινηιμα-
  τογραφηθή καί θά ήΐχογραφη-
  θή άπό είδικά συνεριγεϊα δεδο
  μένου δτι παρουσιάζει ίδιαίτε-
  ρο διεθνές ενδιαφέρον.
  'Βκτός των 50 Φενταγίν,
  των χρτνπκών συγκροτηιμάτων,
  άνάμεσα στά άποΐα θά μετάοχη
  γνήριο Σφακιανό συγχρότηιμα,
  τοΰ 'Ομίλου Βρακοφόρων Κρή
  της κλπ., στήν έκιδήλωστ). &ά
  λάβουν μέρος έκΓΐρόσωποι των
  Πρεοβειών τοϋ Άροβικοϋ Κό
  έκοτρόοωΐτοι διαφόρων
  όργανώοεων, έκιπρόοωΐΐοι Νε-
  ολαιών, έιΗπρόοωττοι των μέ-
  σων ένημερώοεως καί πολλές
  προσωπϋκότητες, πού πιστεύ-
  ουν στήν έλβυθερία τίδν Λαί&ν
  καί καταδικάζουν τίς ώμές έ-
  ίΐε,μβάοεις ταϋ Διε&νοϋς Σιωνι
  οιμοΰ καί ΊιμηεριαΛιομοϋ σέ
  ιπολλά σηιμιεϊα τού Κόσμου, δ-
  ιιως είναι ή Παλαιστίνΐ).
  Άξίζει νά σπρειωβη βτι την
  Επιτραπή Αλληλεγγύης στόν
  ΜιΛ ΐχογάΑΐι έπΐκαιρη «ΰρβονα
  Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΟΕΙΑ ΠΑ
  ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Οί άττόψεις τοθ Δικηγόρου κ. Γιαν. Παναγιωτάκη
  3 όν
  ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ τής διηνοσιεήσεως των άπίϊΐ|ίεων τού
  κ Παναγιωτάκη, σημειώνονβ δπ ή δική μας πρόταση γιά τό
  ΙΊανεπστήιιιο, εΐχε άφοριμιή τή οκετική συζητήθη τοθ διιευθυν-
  τδ Κ1£ ν»έ τόν χ. Παναγιΐιηάκη, στό ά~ίιτεοο παρελθόν καί
  π,ρίν άκόμη εκδοθή ή έφηιμερίδα αυτή.
  Άχαδηιμία καί Σχολή Νηπια
  γωγών, καί παράλληλα οί
  Στρατιωτικάς Σχολές πού ύ-
  ηάρκουν στήν Κρήτη καί εί¬
  ναι δυνατόν νά μεταφερθοθν
  Τούτη τή οηγιμτι προέχβι ή
  Ιδρυοη τοΰ Πανεπιστημίου
  στήν Κρήτη καί ή οωστή θέση
  τού, γιά την Βδρα αυτού. Κά-
  θε Λλιλη συζήττηθΓΐ πού άφορά
  την έσωτερΐίκή λειτουριγία
  καί οργανωθή, τοΰ υπό ϊδρυ
  οη Πανεΐοστημίου, καί αοκοπη
  εϊναι, καί — τό χειρότερο —
  άπαπροσανατΌλίζει τό Λαό τϊίς
  Κρήτης, άπό τόν παραπάΐνω
  στόχο. Τα θέματα λειτουριγίας
  τορ ΠανειταστΓ>μίου πρέπει νώ
  ίρθουν σέ δεύτερη οειρά χά)
  νά έξετασθοϋν στό σύνολό
  τους, σέ συνδυασμό μέ τόν
  νέο χατασταταααό χάρατι, πού
  διαοεβαιώνει ή Κυβερνήτη,
  δτι ούντομα θά ύποβάλτ) στό
  Κοινοβούλιο γιά ψήφιση καί
  «Η ΑΛΗΒΕΙΑ»
  παρουσιάζει
  χαί
  άγκαλιάζει
  μιά πρτικότυττη καλλιτε-
  χνική εκδηλώση:
  «ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ
  ΛΑΟΥΤΟΥ»
  τού νέου συνθέτη
  ΧΑΡ. ΔΑΝΔΟΥΛΑΐαΐ
  πάνω στό ε"ργο
  τού
  ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑιΝΤΖΑΚΗ
  «ΤΕΡΤΣΙιΝΕΕ»
  15 καί 16 Μαοτίου
  Στήν «Άστόοια»
  ΒΛ. ΣΕΛΙΔΑ 3
  θά άφορά την όργάνωση τής
  ,Ανωτάτης 'Εκηαιδεύσεως
  στόν τόπο μας.
  Άπο-τελεϊ άσυγχώριγτη μω-
  ρ<χ νά συζηπάιμβ τέΐτοια θένα τα καί νά ύποοτηρί<ου»»ε σο¬ βαρά δτι αν τυχόν εφαρμό¬ ση} ό ΚανονκκμΛς πού αύτη τή στιγμή διέτκι τό Πανεπαστή μιο των Άθηινών γιά τό Πα¬ ν επιστήμιο της Κρήτης, τοσέ τό τεΧευταίο θά μεταβληθή σέ Πανεπιστήιμιο τρίτης τά¬ ξεως. Άιποτελεί του-λάχιοτον χα- τάφορη άδακία δτι ή δεύτβρη έιπαρχκϋκή πόλη της 'Ελλάδας στερεϊται τής Εδρας τοθ νέου Πανε~στηιμίου. Τόσο ή δδρα, δσο καί τό σύνολο των Σχο- λών τού, θεωρητΊχΐων καί Πρακτικών, θά τιρέπει νά έΎ- κατασταθοΰν στήν πόΛπ τοΰ Ηρακλείου, πού έχει τα μέ- σα καί τίς δυνατότητβς, γιά ιμιά πλήρη ό/,ιοττοίηση τίίς νέ- ας Πανεΐταστημιαχιης Μονά- δας. Κατά τή γνώμη μας είναι όρθή ή θέση τής Κυβερνήσε¬ ως όπως τό Πολυτεχνεΐο 1- δρυθεΐ στά Χανιά, (αύτό βλ- Χωστε εΐχε είπωβεϊ οέ σχβτι- κη μας συζητήση μέ τό διευ- θυντή τής «Αληθείας», πολύ νωρίτερα άπό τούτη την έξαγ γελία). Παράλληλα εΐχε τό- τε τονιοθεϊ ή άνάΐγκη νά ίδρυ θίί Πανειπιοτήιμιο· οτό Ήρά¬ κλειο χαί Άνωίτάτη Σχολή Καλών Τεχνών χαθώς καί ή Γυμναστική Άκαδημία οτό Ρέθυμνο, πού τόσο ή ΚρΤ(τη τίς έχει άνάγκη. 'Βπίοτις σέ υαά πόλτι τοΰ Ν ομού Λαση¬ θίου νά Ιδρυθΐί Παιδαγωγική ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Διχ,ηγόρος ικψ' Άρείω Πάνω, στήν Άθήνα. νά πάνε στό Ρέθυιμνο καί στό Λασήθι. Σφ6χος καί σχοπός: Νά γί¬ νη όιπωσδήιποτε Πανεΐπιστήμ'ΐο ιμέ Εδρα τό Ήράκλειο, έστω κα) μέ όποιεσδήποτε ναμοθετι- ικές έλλείψεις. Αύτές άργότε ρα θά συζητηθοδνε, μέσα κχ' ■ίίξω άη' τή Βουλή. Άρκεΐ νά ύιπάρχει ή θελήση καί είναι δυνατή ή διώρθωση των οχραλ- μάτων τοΰ ξεκινήρατος. Πι- στεύω δμως δτι τόσο ή Πολι τιικί| ήγεσία τής Κρΐττης, χαί Ιδκιίτερα οί Βουλευτές της, άλλά καί ή Πνευματιβαή ήγβ- σία, φέρουν άκεραία την εύ- θόνη, γιά την άνορθόδοξη τρο πή πού πηρε τό θέιια πού λέ- γεται Πανεπιοτήιμιο Κρήτης. Καί αύτό γιατί δέν άντιμετω- πίσανε τό δλο θέμα σάν 'Εθνι χό, δπως στήν πραγματικότη- τα είναι, άλλά τό εΐδανε οάν ίϊνα μέσο πολιτικης εκμεταλ¬ λεύσεως, τό μετρήσανε μέ ψή <ρους καί μέ τοτακά συιμφέρο- ντα, καί δχι μέ γνώμονα τό συμφέρον τοΰ Κρητικού καί 'Ελληνικοϋ λαοϋ. Καί έρωτώ: "Οταν απεφασί¬ σθη ή ϊδρυση τοΰ Παν©—στη- ιμίου "Ιωαννίνων καί τοΰ Πα- ΣΥΝΕΧΕΙΑ στήν Σελίδα * ΠΡΟΧΘΕΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΑ ΑΠΟ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟ Τ6 πρωΐ τοθ προχθεσινοΰ Σαββάτου έ-Λκέφθηικε τα Γρα ψεία τής έφηρερίδας μας Λγνω στο προσωπο, τό όηοίο εδήλω¬ σε δτι είναι άιπιεσταλιιένος τοΰ γιατροθ κ. Γ. Άλη,νιζάικη καί δτι θέλει νά πληρώση τή συν δρσμή τού χαί νά μή τοϋ ζανα σταλή ή εφημερίδα. Σάν λόγο δέ τιή·ς διακοπης, τόνισε σέ ίν τονο Οφος δτι ό Άληιγιζακης είναι Μασόνος. Καΐτόιηιν των παραπάνω ό διευβυντής μας, ενώπιον χαί τριών ουνεογατών μας. τοθ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΜλΙΟΝΟΥ ΓΙΛΤΡΟΥ ζήτηοβ τό όνοματειπώνυιμό τού, γιά νά τα χρτ)σΊΐμοΐ»ιήση σέ σχετιχό τηλε<ρώντιιμα πού θά £κανε στόν κ. Άλητγιζάικη, τόν άποϊο εγνώριζε δχι σάν Μασό νο, άλλά σάν εύηιπόληιπτο πρό σωπο ττΤς ΉροκΛειώτωαις Κοι- νωνίας. Άντί άπανττισεως τό άτομο αύτό έξεμάνη χαί άρχιοε νά κάνη δυ<:ι_;.νεϊς ΚΓ^σεις κατά τί}ς εφημερίδας καί τοΰ διευ- θυντή μας, στόν όποΐο χαρα- χτηριστΐκά είπε «έμένα θά μέ ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 4 Αγωνα τοθ Λαοΰ τής ΠαΛαι- στίνης (γιά την όποία εγανε *αί λογος στή Βουλί|, μετά |ίς άτποκαλύιΐ/εις τοΰ Βουλευ- ΐβ κ. Κ. Μπαντουβδ γιά τίς Ιίαρακολουβήσεις των μελών "ϊης άατά την 'Υατηρεσία 'Εθνι 4ής Ασφαλείας), άτκιρτίζουν όϊ εξής: Οί Βουλευτές: Γιάννης Ά- Νικ. Βγενάπουλος, Δρακόπουλος, Λ«ων. Ι Κ. Κάππος, Κήστας ΐν&ιαντουβάς, Άλέκος Πανα- νούλης, Γιάννης Παπασπύρου, Ιττη. Σαββούρας καί Ι. Φλώ- ος. Ό Νομάρκης Άθϊινών Γ. ϊαπάζογλου. ΟΜ Δήμαρχοι ! Ιωγράφου καί Καισαραανης Δ. - φΐέης καί Παν. Μακρίϊς. Εαί οί: Πέτρος Βάβαλης, Δη- μοσιογράφος, Μανώλης Γλέ- ?ος Δηιμοσιογοάφος, Κώστας Καζδχος Ήθοποιάς, Τζένη Κα ρέζηι, Ήθοποιάς, Γιάννης Κο- |ΐνηνός Οΐκονομολόγος, Ίάκω 6ος Καιμπανέλης Συγγραφέας, Κώστας Κούτρας ΔικΓϊγάρος, Τάκης Τουλούπας Δικηγόρος, Μάνος Χαρής ΔημοθΊογράφος, Κώστας Χατζηαργύρης Δημοοι ογράφος καί Νίκος Ψαρουδά¬ κις Δικηγόρος. «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» πού διοργα νώνει τή διεθνή αύτη πολιτι¬ στική εκδηλώση, της οποίας τίς σπουδαΐες ηροεκτάσεις ύ- πογραιμιμίζει άιπό τώρα, καλεί δλους τούς τοπικούς παράγον- τες τής Κρτνπνς καί τοϋ Ηρα¬ κλείου είδβκώτερο νά συιμιμε- τάσχουν καί νά 6οηθϊ)σουν δ- σθ μιποροϋν γιά την έιτπτυχία της, ή όποία έχει πολύ μεγάλη οηρασία γιά τα Νησί μας, πού £χ«ι γίνει άατό καιρό στόχος των 'Αμερικανοοιωντστων, των Ίιμπεριαλιστών καί των πάσης φύσεως Διεθνων Πρακτορων κΐ' άχάμη: £να έιπικίνι&υνο πυ ρηνικό άεροπλανοφάρο της Με σογείου, μέ τίς ξένες Βάσεας τιού είναι &γκατεστη,ιμένες πά νω καί γύοω τού. "Οσοι ένδιαφέρονται γιά πβ ρισσότερες λεπτοιμέρειες μπο ροΰν νά άπευθύνονται στήν ε¬ φημερίδα μας (Μαρογιώργη 5 Ήράκλειο. Τηλ. 28Ο-2&1) Καί στά Γραφεϊα τής Μεσογβΐ- ακίίς Άλληλβγγύης (Καρ. Σερβΐας 7 Άθήνα. Τηλ. 32. 35.274). ΦΕΝΤΑΓΙΝ ΣΕ ΔΡΑΣΗΙ. ΤΗΝ ΠΕΡΑΣ ΜΕΝΗ ΤΙΤΔΡΤΗ Κοί αλλη άπόπεΐρα αϋτοκτονίας μαθητρίας τού Β' θηλέων Ηρακλείου 'ξΐρωτ^κα τα αϊτια- αυτή φορά —Φήμβς γιά νβρκωτικά σέ τβάντα μαθητρίας ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΜΕ ΤΟ «ΓΡΑΦΒΙΟ ΠΑΡΑΠΟΝΛΝ» ΤΙΓΣ ήρχισε νά λβιτουργίϊ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 π.ιι. — 2 ΤΕΤΑΡΤΗ: 4 — 8 μ.μ. ΣΑΒΒΑΤΟ: 4 — 8 μ.μ. ΣΑΣ ΠΒΡΙΜΕΝΟΜΕ Μέ 20, άααιιρίνες πού κατά τηε ιμαζειμένες, (άπό τίς 40 ίπού εΐχε προρηθευθβί), άπο- πειράθηκε νά αυτοκτονήση, την περαρμένη Τετάρτη, ή μαθήτρια (ποό τό έατίθετά της όπως καί τής προινγούίμενης άρχίζβι άττά Β.) ττίς Β' τάξε¬ ως, τοΰ Β' Γυμνασίου θηλέ¬ ων Ηρακλείου, ήλικίας 14 έ- τώνΐ Μεταφέρθηκε στό «Βενιζέτ Λειο» καί μετά άπό σχε-ακή 1- ατρική περίθαΛψη. πού κράττη- οε τρείς μέ.οες, σωθηκε, ΑΙτία αύτί| τή φορά δέν ίΐ- σαν ο! κακοί βαθμοί, δπως την προηγούιμενΐ}, άλλά οί χά κές παρέες. Σύ,μφωνα μέ πληροφορίες μας, ή 14χρονη μαθήχρια εΐχε έ,μπλαικεϊ στά δίχτυα νεανικής τριρελοΰς παρέας Ηρακλειω¬ τών, πού μέ πρωτο ίνα 17χρο νο μαθητευάμενο τβχνίτΐι, τΛν είσαιγάγανε σΐή «γλυκειά ζωή* τοϋ Μενγάλου Κάστρου. Γιά χαρή τοΰ άγαπηιμένου της έγκατέλειψε τα μάθημα των ΓαλίλΐΜων καί χρησΐίμοποι- οΰσε τίς άπογευμαίτινές αύτές ώρες γιά νά διασκεδάζη μέ τάν ϊδιο καί τούς (ρίλους τού (19 καί 21 χρόνων) στά ■κλάρπ τοϋ Ηρακλείου «'Εσπέ; ρια», «νΑτρρικα> καί υπογείου
  «Άστόρια», καθως καί στό πά
  τάρι της καψετέριας «'Ελυ-
  ζέ», οπου καί εγινε ή πρώτη
  γνωριρία.
  Έπειδί) τό οίκογενειακό της
  υιεριβάλλον ανεκάλυψε την πε
  ρίπτωση καί την ττεριάρασε στό
  σπίτι, πήρε καί την μοιραία ά-
  πάφασή της, νά αυτοκτονήση!
  Μέ την εύκαιρία (αν ιμιπο
  ρβί νά θεω.οήτται εύκαιρία μιά
  τέτοια τραγτική τιερϋπτωση), μι
  λήσαμιε καί μέ την Ιδία την μα
  θήτρια καί μέ τούς τρείς νεα-
  ρούς οί όποϊοι μέσα στά ίλ-
  λα ένδιαφέροντα πού μας εί¬
  παν ήσαν χαί τα εξής:
  — Δέν ξέοω γιατί τόχανα...
  Ένοιωθα άιπογοηΓτευρένη. (μα
  θήτρια).
  — 'Εμένα μέ βριήΊκ» ή ϊδια
  Συνέχεΐα ατή Σελίδα 4
  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
  Η ΤΟιΊΙΚΗ ΗΡ&1ΙΑ14
  ΤΟΥ κ. Α. ΣΚΟΥΑΙΚΑΡΗ
  Σ' δλους δσους διδάχτηκαν
  θρησκευτική Ιστορία είναι ννω
  στός ό ρόλος πού έπαιξε κατά
  την έττοχτι της ή πόρνη Ήρω
  διάδα χαθώς καί τα μέσα πού
  χρησίμοποιοΰσε γιά νά βγάζει
  άπό την μέση κάθε Χραστια
  νό πού τολμοΰοε νά καταγγβί-
  λει τα άμαρτήΊματα, τα άνουσι-
  ουργήματα καί την γεμάτη έγ-
  ικλήματα βσωτη ζιοιή της.
  Είναι έπίσης γνωστός ό τρό
  ΐτος μέ τόν όποκ> έκείνη, ή
  ιπόρνη Ήρωδαάδα, Εβγαλε άπό
  την μέση τόν "Αγχο Ίωάννη
  τόν Πρόδραμο, δταν τόλμησε
  νά καταγγείλει, θαρραλβα, τα
  διάφορα άνομήματά της καί νά
  ττεϊ τό γνωστό «πάλιν Ήρω-
  δαάς μαίνεται, πάλιν ταράιττε-
  ται κλπ».
  "Οπως λοιιπόν την Ήρωδαά
  δα τής έπαχτίς έκείνης, £τσι
  τώρα καί κάρποοα χρόνια ό
  τάπος μας έχιει γνωρίοει την
  σύτγχρονη ,Ηοωδιάδα των ήμε
  ρων μας άκολουθόντας καί άν-
  ταγράφοντας τα τεχνάσρατα
  καί τίς μηχανορραφίες της δ-
  ιμοιας της, τής έποχής έκείνης,
  ώπιχειρεϊ μέ τόν ϊδιο τράπο τα
  Συνέχεια ατή Σελίδα 4
  Άπό τή ακοηιά τής Αληθείας
  ΚΑΤΑ... ΑΑΘΟΣ...
  Τοΰ ουνεργάτη μαο
  ΝΙΚΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΥ
  «Πνρκαγιά» όϊ ό ηίίοίο «Άριάόνη»!..
  ΛΙγη Λρα μετά την εϊοοδό τού στό Λκμάνχ τοϋ "Ηρακλείου,
  προχθές Σάββαΐο, τό Ε)Γ — Ο)Γ €ΑΡΙΑΔΝΗ» αρπαξε «φω¬
  τία». Εύτυχως πού έκείνη τή σπγμή δλοι οί έπιβάτες είχον ά-
  Γ|οθιβαστε1, πλήν τοϋ διευθυντη τής εφημερίδας μας, ό οποίος
  «οί εϊχιε τή απάνια δΐγμοσιογραφΜΐΓι εύκαιρία νά τραβήξη τίς
  παραηάνν φωτογραφίες. Καί περισσότερο. . εύτυχώς, πού ή
  "ΐυςκαϊά» ήταν φαντασπκή ι'ί καλλίτερα μιά «ασκήση έτοιμοαη-
  τοθ ηλη,ρώματτος, ή όποία μάλκηα εΐχε άρκετή έπντυχία.
  Στό πρώτο στιτγμιότυττο ό πλοίαρχος κ. Βρεττιός παρακολου-
  θεϊ την ασκήση. Στά δεύτερο καί τρίτο τα μέλη τοΰ πληρώμα-
  τος μέ τα σωοσίοΊα. Στά τέταρτο στιγιμαότυΐπο ό Οΐταρχος
  τοϋ πλοίου πού ήταν έαηκεφαλής τής άσκήρε«>ς. Στό
  αελευταΐο, μέλη τοθ πληρώματος στίς τελειοποιημένες σωσσίβΐ-
  ες λέμβους, οί οποίες μάλις πέσουν στή θάλασσα άινοίγουν
  αυτομάτως.
  Ήταν μιά άκόοιη θετική διαπιστωθη ιμας, στίς τόσες αλλες,
  ~ού ί,Ιχαμε την ευκαιρια νά αΛακαμΐιοωμε, ταξΐδεύοντας μέ τό
  καταιπΛηκτικό άιπάχτηιμα των «Μινωΐικων Γραμμων», τό 'Επιβα-
  τηγό — 'Οχι>ματαγωγό «Άριάδνη», πού είναι πραγματΐκά, ί¬
  να καύχημα, ΰοα μόνο τής ηλοιοκτήπριας Έτααρίας, άλλά καί
  τής 'Ελλΐινυςης Άκτοπλοίας, γενικώτερα.
  χ.
  Στό έπόμενο: Προσωπικές έντυπώσεις τού ουνεργάπΐ)
  Νίκου Ψΐλάχπ.
  μας
  Μοθρχεται καί μοθ ξανάρ-
  χιεταΐ, λοωτόν, στό νοΰ, έκεΐ-
  νος ό τρελλός διευθυντι'ΐς αύ-
  τηνής έδω τής φυλλάιδας, ό
  Χαρής, πού τόΐχει βάλει ή...
  χαρή τού μέ δλους καί δλα,
  νά διορθώση τα στρα&ά κι άνά
  ηοδα, ό... άνάποδος.
  Ξέρω πώς έχει καί μιά δίκη
  μέ την Άστυνοιμία, μέ δλα κι
  όσα τοΰ σχαρφίστηκε νά γρά¬
  φη στή φυλλάδα τρυ χαί ρω-
  τώ τόν έαυτό μου:
  — Πως είναι δυνατόν, μω
  ρέ, ή Άστυνομία νά κάνη μή
  νυση σ' έ*να τόσο πολύταμο ου
  νεμγάτη της;
  — Μά είναι συνεργάπ—ς τής
  Άοτυνομίας ό Μάνος Χαρής;
  ρωτά ό εαυτάς μου έμένα.
  — "£41 βεβαία- είναι άφοΰ
  βάλθηκε νά βρή μιά - μιά τίς
  (παραβάσεις στήν Πάλη, στό
  Ναμό, στό Νπσί μας καί νά
  τίς καταγγείλη* Δημοσίως· τί
  είναι; Δέν είναι συνεργάτης
  τής Άστυνομίας; ξαναρωτώ χι
  έγω τόν έαυτό μου.
  — Ποίος 6πρεπε νά βογκή-
  ξη γιά τίΐ χαρτοπαϊξία καί τα
  ζάρια στίνν πάλη μας; ό Χαρής
  η* ή Άστυνομία; Ποίος Επρε-
  πε νά μεριμνήση γιά τή μόλυν
  ση τής θαλάσσας; Ό Χαρής ή
  ή Άστυνομία; Ποίος δΐτρεπε
  νά γν'οιαστή γιά; την έκιμετάλ-
  λβυση των άροοαίων; ό Χαρής
  ή ή Άστυνοιμία; Καί τώοα τε
  λευταΓα ποίος ϋπρετιε νά τρρον
  τίση νά προλάβη την άποτιλά-
  νηση άθώων άνηλίκων τοθ Δπ
  μοαικοθ Σχολείου; 'Ο Χαρής
  ή ή Άστυνοιμία! Καί.... νΚαί...
  τόσα αλλα δσα γράφτηκαν μέ
  χρι σήμερα ώπό κεϊνο τόν...
  τρελλό Διευθυντή καί την
  «ΛΛΗθΕιΙΑ» τού, μοθ ξανα-
  λέει μ έμένα ό εαυτάς μου
  καί άηορω, άναρωτιέιμαι χαί
  γυρεύω άπάντοσι:
  — "&ρε3Κ νά διώκτν ί νά
  ένκσχύη 6να τέτοιο συνβργά-
  τη της ή Άστυνοιμία; Μήατως
  ΘΛπρβπβ νά τάν εύγνομονή
  καί νά τόν προστατεύηϊ
  β ο α
  Καί σδς άκούω νά μέ ρωτδ-
  τε μέ τό δίκηο σας:
  — Τί σούρθε πάλι κι άροα
  σες ν ά κ αίς λιβάνι στά πόδια
  Συνέχεχα στή Σελίδα 4
  ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
  Στό έπόμενο.
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ*
  ΔΙΑΦΕΥΔΕΙ
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
  ΔΙΚΑΙΟΧΥΝΗΣ
  Πΰύ ιμέ τό ύ~' αριθ.
  14594)17.2.76 εγγραφά
  τού προσπαθεϊ νά παρου-
  σιάση άναληθτ, τα όσα
  γράψαμε γιά τίς ΐκρατπώ-
  σεις Τσκνάκτι χαί Λαΰα.
  ΙΕΑΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΑΒΙΟ "Η ΛΛΗ·ΕΙΑ,. ΚΡΗΤΗΣ
  • ΜΑΡΤΙΟΥ
  Μυΰιστόρημα
  '.ογραφια
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΟΛΙ&ΤΗ
  Ο ΆΛηθιυός Ζορυπος
  καί ό Νίκος Καζαντζάκης
  — 39ον —
  Ό Ζορΐίπής έΊμεινε μέ μισά-
  νοιχτο στόμα· πολεροθσε νά
  χαταλάβει, δέν τολμοθσε νά
  πτοπτέψεΐ τόση ευτυχία. "Αξα-
  φνα μίΐή<κε στά νόηιμα' χύθϊΐκβ απάνω νόν. μέ δ.οπαξε άιπό τόν ώμο. — Χαρεύεις; μί1 ρώτηοί· μέ αχτάιρα· χορεύεις. — "Οχι. — "Οχι,ί Κρέιμασε τα χέΜα κατάϊΐλη- χτος. — Καλά, εΐηε σέ λίγο. Τό τε νά χορ&ΐκ» έγώ, άφεντικό. Στάσου τπ,οπέοα, νά μή σέ ά- ναΐτοδογυρίσω. ΧάϊΙ Χάϊ! "Εδωκιε ίνα σάλτο, πετάκιττι κε όξω άπό την παράγικα.', πέτα ξε τα παατούτυκι τού, τό σακ- κάκι, τό γιλέκο, άναοήκωσε τα πανταλάνια1 <ϊ«ς τα νόνατα, δρχιοιε νά χο,οεύει. Τό μοΰ- τρο τού, μουντζαλωμένο άχό- μα άπό τα χαρβουνα, εϊταν κα ταακότεινο- τάιιάτια τού νυάλι ζαν κάτααηρα. ΧύθηΜε οτό χορό, χτυποθ- οε τα παλαιυάκια. —»δοΟσε, <π;ρούφΐζ€ στόν άν&.οα, δπειρτιε κότω μέ λυτγισμένα γόνατα κι άνταπηδοΰαε £τσι άνάε.οϋ, οά λάστιχο. "Άξαφνα τινάζουν- ταν πολι τ—Λά στόν άγέρα, οά νδθελε νά νικήσει τούς με¬ γάλας νάμους, νά κάμει φτε ρά καί νό <ρύγει. "Ενοιωβε |£ σα στό σα'.τακοφαγωιμένο αύτό ταγαιραααμένο κορμί την ΐουχή νά μάχεται νά ουνειτίάριει τή οάρκα καί νά χυθεί μα£ί της, άστροβολίδα, ίϊέοα στά οκοττά- δι. Τίνα£ε ή ιΐίυχή τό κορμί κι αύτό έηεφτε, δέ βαοτοΰσε πολλή ιίί»Γ>α στόν άγέίχΐ, τό ζα
  νπτίναζε, άνήΛειι, λίγο τόρα
  τηά άΜΓΡ.λά, μά ηάλι τό κακύ-
  μοιρο ξανάηεφτε άγκομαχών
  τας.
  Ό Ζορ,μιπας μά£ευ« τα φού
  δια, τό πρόσαχπό τον εϊχε π4-
  ρει άτντ<συ«αο>τ.ι»]ή σοβαρ6πντα"
  δέ ακΑτΊ-οαιζε τοώ· μέ σφαγίΐένα
  τα δόντπα ό Ζο.τ«ι~άς μιάχαυν-
  ταν νά ί.»τάσει τό άδύνατο...
  Τί συμβαίνει έδω μέ τόν
  Ζαρμπά; Στό ιιυαλό τού κλώ
  θει ένα τολμΐΐρό οχέδαο: τόν
  έναέραο σιδεοόδρο,μο. θά στή
  σει, λέει, ατύλους, άττ' την
  κορκρή τοϋ βουνοΰ, ώς την α-
  κρογτ,αλαά τί&ν Τσιχολινιώγ καί
  θά ακαρώσει τόν έναέρια μέ
  χοντιρό σύρμα, καί μέ μακαρά
  δ&ς, καί θά μεταφέρει την ξυ
  ·εία ποό τούς χρ«άζονταν
  γιά τίς γαΛαιρίες άπ' τό βου-
  νό στό ιιεταλλεΐο. Κι όστι πέιρ
  σευε θά την έμπορεύονταν
  -Μαί θά χόιρταΐναν παρΛδες. Μέ
  τόν έναέίΐιο ή μεταφορά εϊταν
  εί>κ.αλη καί δέ βά κόοτιζε ΐΐο-
  λύ. Μερίκοί έ,ρν&τες χρειάζον
  ταν σΓίν κορκρή τοΰ 6ουνοΟ
  καί οτήν άκ.οογΐαλιά. Οί μΐ-
  σοί ντά νά καβμοΰν στό' σύρ-
  μα τούς κοί»ικ>ύς των δέντρων
  καί νά τούς οκρεντονίζουν, κ'
  οί όΐλλοι μιοοί (νώ νά τούς πβ
  ραλαβαίνουν στήν άκρογιαίλαά
  καί νά τούς τοσιοθετοΰν. Τρα·
  νό σχέδιο. Άσύλλχμ—ο γιώ
  τόν κοινό ανθΐρωττο, μά παιχνι
  5άκι γι ά των ιπολυτεχνίτη Ζσρ
  ίντα. Αύτάς μέ την έξώσΐιρΐε-
  φη δρααή τού θλέπει μακριά..
  "Εχει πλατύνει τόν όρίζοντα
  της &Λίσθησής τού. Κβί μ' ού
  •βή οάν όδτϊνό π,οοχωράει. Μα
  κάρα νά 'βοισκε μ άνθρώπους
  νά τόν Ματαλάβουν καί νά τόν
  βοηθήσουν νά 6άλει σέ πράξπ
  τό με.γαλεπή6"ολο σχέ&ο ποό
  'χει καρφωβεϊ στό καύκαίλό
  τού καί δέν τόν ύφ&£ΐ νά ή-
  συχόαει. "Ετοι τόν βλέπουμε,
  δταν »άν«ι αχετυκή νύξη στόν
  Καζοντζόιιοη ντά τό σχέδιό τού
  καί κεϊνος τοΰ λέει «τοάβα ό-
  • ικπρός», νά ΠΓϊδάει άιπό τή χα-
  ηχ τού·, νά χονεύει, νά 'ναι
  «ύιτυχισιμ'ένος. Μόνον £να·ς έ-
  ζώοτρεφος θά μΐτοοοθσε σέ ΐτα
  ρόμοια περίπτωοτι νά φερθεΐ
  κατά τόν Ιδιο τιράττο: νά 'χιει
  τέτοκς έκ.οίί.ζ'εις ένβουσια-
  οΐμοϋ, νά νιώβιει τόστν χαρά, δ·
  στ) ό Ζο.σρπάς τή σηγμτι έχεί-
  Ό έναέριος βίχε τή γοητΕεία
  μιβς καινούργιας ίδέας. Μπαί
  νοντας σέ πράζη θά δηιμαουρ-
  γοΰσε μαά καινούρνια περιπιέ-
  κια στό Ζορρπά. θά δοκίιμα-
  ζβν, επί τέλους, <τίς δυνάιμεις τού καί τώρα άπό τα νταιμάραα καί τα φαλόνια τοΰ μεταλλβί- ου — στήν έ<ρσριμογή ενός ρϊψΌκίνδυνου σχεδίου. Ό Γιούγκ μαλώντας γιά τόν έζώ στΐρεφο διαιοθΐγακο τύπο — οάν τό Ζορμπά — ιπα'ρατηρεΐ: «*Οσο διονατώτειρη βίναι ή δααί σθηρτι τού, τόσο (πε.ραοιοότερο τό είναι τού συγχωνεύεται μέ τή διαβίλειΠόμενΐ) δυνατότητα. Τό έιμψυχώνει, τό μετα<ρράζει μέ γιραφακό τίκχπο χαί καθώς λέιμβ τό ένσαρκώοει. Καί τοΰ το δέν είναι κωρωδία, άλλά ηεπρίαμένο. Κι άληθΐνά. ΕΤναι μοϊρα τ&ν άνθρώπων αύτΟν νά κυνπγοΰν τό καϊνούργΐο. νά διψοϋν ο' δλη τους τι'ι ζωή γιά πε·ραιπιέτεια. Κσί μόλις τό φτάνουν νά μιή τούς κάνει κα μίαν έντύπωση, νά τ' άφήνουν καί νά φεύγουν πέρα. Πιό πέρα, τηό μακραά. "Αν οί αν- θρωποι αύτοί δέν εϊταν ύιποχεί ριοι τής ί»πειρτ.οοα>ϋκά άνεπτυ-
  γΐμέντκ διαισθητκκάκ τους, πού
  έρχεται άπ' £ξω, άν στέχον-
  ταν κάατου καί πτοοηλώνον«ιν
  σέ μιά δουλειά τους γιά πάν-
  τα, θά μπα.οοΰοαν νά δτιμ.ουρ
  γήσουν καί νά πιροκόψουν.
  Μά ή μοϊρα τους δέν βΐν' αυ¬
  τή. Μοϊρα τους είναι νά πλά-
  θουν σχέδια γιά διάφαρες επι
  χεαιρτήοεις. νά τα βάζουν σέ
  πράξη μ' ακράτητον ένθουσια
  αμό καί νά δίνουν.Ιιι σ' αύτά
  όλόψυοοσ, μά κα δταν άκόμα
  πετύχουν τό στάχο τους, τ' ά-
  φήνουν δλα στί| μέοτ; καί προ
  χωροΰν. Πό: κάτι άΤΑΛο, γιά
  κάπι κσινούργιο. θυριθήτε τό
  Ζο,ρρπά καλη.ώοα πού δέ μπό··
  ρεσε ποτέ τού νά οτεριώσ<ει, νά ραζώσει γιά καλά σέ μαά δουλειά. θυιμηθ'ητε ΐπώς δταν γνιφίστηκε μέ τόν Καζαντζά¬ κη, είχε <ρύγει άπό τό μεταΐλι- λεϊο δοττου δούλευ*, νιατί μιά μίέίρα έσπασε στό ξύλο τόν 1- δίθχΐΓήτη τό άχρεντικό τού. "Οχι γιατί είχε νιχεοέσο μαζί τού, πα.οά νιατί νά, «ετσι τοΰ κιάττνισε. βοέ άδϋρφέΐ» "Ετοι τοϋ κάηνισε... "Ετσι τόν έο—τωζε νά κάνει τό κα- ταιπαεζόμενο τ>ποουνιείιδη.τό τού
  θά 'λενε ο Φρόϋντ· τό ύποσυ
  νείδητό τού, πού &ταν άς>υ-
  πνιζόταν «έιπιθυίμοΰσε», ζητοϋ-
  σε την άΛλαγτ>, τό καυνούριο,
  την ιπειουΐέτεια. Καί σ' αύτό
  πρέιπει ν' άναζητήσουμε καί
  την έζήγηοτ) τής μακριας Ό-
  δύοσειάς τού, τόν τσι/γγάνικο
  6ίο τού, τίς περιπλανήρεις τού
  στά Βαλκάνια καί σπή Ρωοία.
  "Οταν Μθϋ γοάψει, μετά έ*να
  χρόνο ό Καζαντζάχτκ. διορι-
  σμένος στο ύηουργείο Οίχονο
  μικών, νά τόν πάρ£ΐ μαζί τού,
  στήν αποστόλη οτή Ρωβία γιά
  τή μκταΦορά στήν Έλά6α
  των ρωμιων ΐίροσφύγων, ό
  Ζ/^ρϋΐηάς πού στό μεταξύ δού-
  λευε στο άινθρακωουχείο τοθ
  ΚαΒνού.οιου Χω.οαοΰ Μεσσηνί,
  άς θά παίκιττίσει καί τή δου¬
  λειά τοι> καί ττ! φααιελιά τού,
  καί θά τόν άκολουθ'ήσει στΐι Ρω
  σία δπου κάβτντζαν άκόνια τα
  έρείπια· τής μπολσεβικική^ έπα
  νάοτοσης. "Οχι άπό αϊσθτνμα
  ορυίγΐής. "Οχι, μά ύατακούοντ,ας
  στά άποσυνβίδητό τού, οτή
  ψωνή τοΰ ηεπρωμένου τού
  πού δέν τόν ίφβλε νοωκοκύρη
  δειμένο σ' £να κομιμάτι γής,
  άλλά 'Οδυσσέα πε,ρΐπίλανώιμε-
  νο πάνω σ' Λλη ττΐ νή! Στή
  Ρωσία θά ,βρισκε καινούραα
  οάρκα νά θρέψει την έρωταιιαή
  τού ηείνα κι άφθονΓ» 6άτχα
  νά ιπνρώνίΐ τό λαρΰγγι τού.
  Καί πίίνε· καί χόοτασε τή γυ-
  ναίκα· καί γνώι,οιοε χαχόλους·
  καί χό,οετίίε μαζί τους κοζάκα-
  κους χοίρους· κ' είδε μέ γουρ
  λομένα ΐυάτια έναν καινο6ριο
  κόσμο νά ζ«~ϊδάεΐ άπό τα ουν
  νρίμματα καί τή στάχτη ενός
  μεγάλου χαλαομοΰ — έναν
  κόοτϋθ καλό ί{ κακό, άδιάφορο.
  Καί γύί>ιοε ζανανιω'μέινος. Οί
  περιπέτίΐες, βπως ίλεγε κι ό
  {διός, τόν θρέφαν.
  Τό πρίιηόγνωιρο τόν τραβοΰ
  σε σά μαγνίττις. Άσκοΰαε πά¬
  νω τού μίαν άικχιτανίκηίτη £λ-
  ζη. Τόν ζάλιζε, τόν νε9οΰ(Κ,
  τόν Βκανε μ*»οό παιδί. "Εκοι,
  ιμέ τόν καιρό, έχασε καί τό μέ
  τρο τοΰ ττρωτόγνωρου. Κι δ¬
  ταν βρασκόταν ιμβτροστά καί στά
  τηό κοινό πιράμα, σ' 8να ηε-
  ΐραδάχι τήΓ άκρογιαλιας πού
  χιλιάδες τιετοΐΛ είχαν δεί τα
  μάτια τού, σ' £να λουλούδι,
  οέ γ>ό καστανό χωμα, συνε-
  πέιρνονταιν^ τού (οαινόταν πώς
  τό 'βλεπε γιά πρώτη ςκνράΙ
  Μιά δυοχολοζήγΐιτη γιά τόν ά
  υώτ»το ηαι&ικότητα κιυρααρ-
  χοϋσε στά νοηιματικό καί συναι
  σθτιματικό φαινόμενο στίς ποι'
  οαλίες των έξώστρεφων τύπων.
  Νά κάτι τοΰ Ζορμηα, πού θά
  μαζε πολύ ό Καζαντζάκης καί
  τό 'βλεηε σά θεΓο χάρισμα.
  "Εβρεχε. Οί κορφές εΐχαιν
  σκεηαστεϊ, άγέρας δέ φυσοΰ-
  σε, οί πέτιρες γυάλιζαν. Τό
  βουναλάκι τοΰ λκγνίτη εϊταν
  πλαντα,μένο στήν καταχνιά·
  άνθρώπινΐ) θλίψι» λές τύλιγε
  τό γυναίκειο ηρόσωπο τοΰ λό
  φού, σά νδχε λιιηοθυιμήσει κά-
  τω ά«ό τή βΐροχή.
  — Ή καρδιά τοΰ άνθ|ρώιπου
  πΐάνεται, εΐπβ ό Ζορμιπβς· μην
  τή συνερίζεοαι δταν θρέχει.
  "ΒοχυτΐΓε οτή ρίζα ενός φρ&
  χτπ>, έκοτρε τα ποβτα άγ-ρια
  ζαματόιαα· τα κοίταξε πολλήν
  ώρα, άχάριτανσ.» σά νββλεπιε
  πρώτη Φορά ζαιντάιαα, τα μό-
  ρισε σφαλνί&ντος τα μάταα, ά-
  ναστέναξΰ χαί ι»0 τΛδωκτ.
  (Συνεχΐζεται)
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΟΈΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΉ 5
  Τηλ. 280291
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχνική έτημέλεια: Μθνος Μαγριττλής
  Ήφαίστου 18 · Ηράκλειον, Κρήτης
  ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΙτΙΙτΙΑΤΑ
  ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ Χ!ΤΗΝ ΚΡΚΤΗ
  ΜΙΑ ΠΡΟΤΟΤΥΠΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΑΑΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΗΑΟΙΗ
  ΚΟΝΣΕΡΤΟ ΛΑΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡ. ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ
  Ή μελοποίηση τοΰ ϊργου τού Ν. Καζαντζάκη «Τερτσίνβς»
  Σιΐίς 15 χαί 16 Μορτίου,
  άιπογβυιμαιτινές κα! βραδυνές
  παιραστάσβις, στον κινηματο-
  γρά<ρο ί'Αστόΐρια», θά πρανιμα τοτίθΐηθί) ίΓνα ίδααιτέρου ένδια «ρέ,ροντος καλλνΐεχνιικό γβγο νός. Συιγκεκροιμένα, ύ συμπα- τριώτης συνθέτης Χαράλαίμιπος Δανδουλάκης, θά παρουσιάση τό ττοιπτωαό £ργο τοΰ Νίκου Καζαντζάκη <Τεοτσίνες», πού τό £χει μελοποιήοει, βπιειτα ά πό έπ'Μονιι δοιΛειά τεσσάιρων χρ.όνων. 'Εκεΐνο πού π.οοοδίδει πρω- τοτυιπία καί £ντονο ενδιαφέρον στήν κ^\ετεχναική αυτή έκδί) λωιαη, (πέραν τού δτι ό Κα¬ ζαντζάκης μελλοποιεϊται γιά ηρώτη φσρά όλοκληρωιμένα), είναι δή πράκεκται γιά ίίνα κον σέρΐτο Λαούτου, τοϋ μουσικοΰ δηλαιδή όργάνου πού 'χρησιμο- ποιοϋοαν οί τροβαδοΰροι. "Ε- τσι ό ϊδιος ό ουνθέττις, πού £- χιει μιά θαυιμαοτή Ιδιάτυιπο Φω νή, θά τραγουδήοη τούς μελο- ποιηιμέινους άιπό τόν ϊδιο, οτί- χους τοϋ Καζαντζάκη, παίζον τας συγιχιρόνοκ; Λαοϋτβ καί ά- κοιμπανιάροντας ό ϊδιος τόν {- ••••••••••ι·········· ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΙ «114» Ό παραγΐϋίγός τί)ς ταινίας «114» Μιχάλης Αεψάκης* μέ τούς ήθοποιούς 'Υβάνη καί Καίττι ΡάΑλτ» καί τάν Νϊκο Ουλαύρη σ' έα διάλειμρα τοΰ νυρίσματος. "Αροαοε τό γυριοιμα γιά την ολοκλή.ρωοη τής ταινίας «"Ενα — Ένα — Τεοοερα», πού σταιμάτηοε ή Χούντα τό 1967. Στήν έν λόγω ταινία, θά προστεθοΰν δλα τα γε γονότα πού μεσολάβησαν άιπό την έπαβολή τής δακτατο- ρίας τοΰ 19β7 .μέχρι την ητώοτ) της καί την έπάνοδο τοϋ ΚαραιμανΛή. Σττήν ταινία λαρδάνουν μέρος οί ήθοποιοί: 'ΑΛέξης Ζάννας, Πόπη Λάζου, Νάοος Κεοράκας, Μπέτυ Μοσχονδ, Γεωργία Βασΐλειάοου καί ό Νϋκος Τοαχιρίδης. Γιά την όλοκλήρωοή της θά παίζουν άκόιμη ή Μπέλλα Άβαιμβπούλου (Στάρ "Ελλάς 1975), ή "Ιρις Τσαγγαρί- δοι>, ή 'Υβάνη, ή Καίτη Ράλλτ) καί πολίλοί νέοι ήθοποιοί.
  Στήν ταινία τρανσυδβ ό Νϊκος ΕυΛούρης. 'Επίσης χορεύ
  εί καί τραγουδδ ή μεγάλη βεντέτα Ναργκίς (Σόνια Σαγ
  κώρ)
  ρ)
  Τό Σ«νάριο είναι τοΰ Νίκου Σψυρόερα, ή διεύθυν-
  ση φωτογραφίας τού Τάκη. Βενετσανάκου, ή Σκηνοθεοία
  τοθ Σπύρου Ζιαγκου καί ή Παραγωγή τοΰ ουρπατριώτη
  Μιχάλη Λεφάκη τής «-Γΐκσέικα Φίμ*.
  ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΓΕΡΝΑΝΙΑΣ
  Γιά κάθε εΤδος ύλοτομίας θά βρήτε ακριβώς τό κα-
  τάλληλο τιριόνι, στή σειρά τοΰ δ1"!·^: άπό τα μι¬
  κρά κλαδειπικά πριόνια, μέχρι τα μεγάλα μοντέλα
  γενικής χρήσεως.
  ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ ΑΚΟΜΗ:
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ €8ΤΙΗτ_..
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ «ΚΙΟΗ·ΤΖ>
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Ο.Ε.
  Πλατεία Άρκσδίοο — Κυρίλλου Λουκάρεως 15
  ΤηλέΦ. 282124
  αυτό χου.
  Ό συιμοταΓΤΐριώτης νέος συν-
  θέτης (ήλικίας 27 χιρόνων)
  γβννήθτΐκε οτό Ρέθυ-μνο καί
  όρχισε νά άοχοιλί(ται μέ τή
  μουσική άπό τα 19 τού χρόνΐα.
  Σΐπούιδαοε 'Λδικη άπό τα 21
  τού χρόνια στήν Άιμερική καί
  επί τρία χρόνια, κοντά οιτόν
  Ίταλό καθηγητΐί ΊΤών Φιάτο
  καί στή συνέιχβια συιμοΐλήρωοβ
  τίς οπουδές τού στό 'ΒλΑΓ,νιικό
  'ίϊδεϊο 'Αθηνών, γιά δυό χρό¬
  νια. Συνθετική δοιχλειά παρσυ
  σιάζει γιά πρώτη φορά χαί ξε
  κανδ καί την παρουσίαοή της
  ΟΛΟ τό 'ΗιράιΛειο, θέΑωντας
  νά ταιμήσπ τόν Νϋκο Καζαντζά
  χη, τό δρνο τού όποίου τόν έ-
  πηρέασε νι' αύτά καί μελοποί
  ηοε τίς ΐΤειρτσίνες» τού.
  Τώρα καί β μίίνες ό ^αδου
  λάκης μένβι συνέκεια στό Ή
  ιράκλειο, οπου ήοβε γιά νά
  όλακιλπρώοη καί νά διορθώση
  τό έ"ργο τού, κινούρενος μέσα
  στό κλΐιια καί την πε.ριρέουσα
  ά-ηιόσφαιρα τής πόλτις πού γεν
  νήθηκε καί έ?[ησε γιά λίγο Ρ¬
  ατώ, ό Νϊκος Καζαντίάικης.
  Τα κουράιτια πού θά παρου
  σία)1) στά πρωτο τού αύτό έν
  6ιοφί·τον καί πρωτόπυηο «Κον
  τσέ,ρτο Λασύτου», είναι 21 τόν
  άριθμό.
  Σά 6άοτ) ατΐι συνθειτικπ τού
  δοτΛλιειά πιτ>τε τούς 7 αρχαί¬
  οις έΛΛηνικούς τράπους, μέ
  κενιτιρικό δξονα τόν Δώριο
  τρόπο καί πα.'>άλληλα τόν 'Υ-
  ποδώριο χά! τόν Μιξολυδκ)
  τ,ρόιπο. "Ετοι, δτιιμιούριντΐσε ί¬
  να ιιελο>δΐίκό ούοτΐ«ια πού άπο
  δίδει αλο τό νοηματικό βάθος
  τοθ Καίαντζαχικοΰ κειμένου.
  Τίς έλαφ.οό—ρες νότες £δωοε
  μέ ττό. χρήση τοϋ Φρύγιου καί
  'Υποφρύγιου, καθώς καί Λύ-
  διου Χρωιματιικοϋ ΐίρόιπου.
  Ό συνθέτης σττ>ν ερωτήση
  μας ποίος ήττον ό λόγος πού
  τόν έκανε νά μεΛοσΐοιήαη τό
  £μγο τοθ Καζαντζάκη, μδς ά-
  πάντησε:
  Διαβάζοντας τίς «Τερτοί-
  νες», έ'νοκυσα άογά νά φωτί-
  ζαχνιται οί λαοντεροί γύροι τοθ
  ιμυαλοθ μου. Τό κατασκότεινο
  Ηεωάλι μου, μέ άνείπωιτο άγώ
  να, δΐχχισε νά δτϊΐιιουρνίί μά-
  ιτια γιά νά δίί μ' αύτΐά γιά ν'
  άικοόση. "Ανοιζε τα μά—α σου,
  θρόντΐ)ζε βραχνή ωωνή μέσα
  μου. θέλω νά δω. Στήλωοε
  τ' αύπά οου. 0έ·λω ν' άκού-
  οω. Φώνοζαν ου σΐΐόροι μέσα
  άιπό τό χχικματένιο μου κορμί
  κι' άκουιγόταν ή φΐανή μέσα
  άπό τούς απόρους: Λεψτέρω-
  σέ μ«.
  Πιοτεύω δτι ή κονταριά μου
  γκρέιμισε δνα μεγάλο μέρος
  τοϋ τοίχους τοθ ακάτους, πού
  έρποδίζει τόν ίίνθρωπο νά επι
  κοινωνιήοη μέ τίς ψωτβινές ηε
  ριοχές τοϋ πνεύρατος».
  Τό δύακ«λο έγχείρπμα τοΰ
  νέου αύτοΰ δηιμιουιριγοΰ, πού
  διάλεξε δχι άιπλως είλκολο, άλ
  λά ίνα πολύ δύοικολο· δρόμο
  ν ά μκλοποιήοΐ! &να £ρνο τοϋ
  Καζαντζάκη καί νά τό άποδώ
  οη ·μέ τόν ίδιάτυΐτο αυτόν τρό
  πό ό ϊδιος, είναι μιά ηράξη λβ
  βενπδς, καί μιά ηρωαοβουλία
  ευθυνής.
  Γιά νά μην «ροικατβλάβωιμε
  κανένα δέν λέρε πβριοοόιτερα
  λόγια. 'Ετοδτα μόνο, πρός τό
  παρόν:
  Τό Κρΐ—βοόιπουίλο αύτό, ό
  άινήου*ος νέος των 27 χοό-
  νων, ό Χαράλαΐμϊκκ; Δανδουλά
  κης, είναι μιά τκρίπ™»ο~ πνευ
  ματιχοθ, καλλιτεχνωοοΰ δημι-
  ου·ρ<γοϋ, πού πραγιματακά άξί- ζει, γιατί — πέραν διλων των βλλων — ζεκίντισε κάτι πολύ ούοκολο καί πιοτεύει σ' αύτό πού ειοανε. Κ»' έΐτειιδή άντό τα πρώτα δείγρατα τής δουλεαδς τού — Οατβρα ώπό ττΐν τυχαία γνιορΐ- Οΐία ιμας — πκηέπ»αιμε π' έ; ιμεΐς ο' αυτήν, θελήσαΐμε νά τοϋ συμ—αΓοαοταθοϋίμιε, δσο .υηοροΰμβ., άγκαλιάζοντας μέ στοργή καί ενδιαφέρον την (προσπαθεία τού αυτή, άφσϋ Ι ονγθορόνως σχετίζ&ται μέ τό Μ ε γ ά λ ο Δάοκαλο δλων ιμας. τόν Νίκο Καζαντζάκη. «Ή Άλήβεια», συντστά 6- ίτεύθυνα τίς καλλιτειχνικές έκ δηλώαεις της 15 καί 16 Μαρ τίου στό «Άστόρια», τό «Κον χοέ>ρτο Λαούτου» τού Χαράλα-
  }κπου Δανδουλάχτ) καί τίς θέ¬
  τει, ιμέ δΐχή της πρωαοβουλία,
  κάτω άπό την άνεπίσηίμη καί
  άντυΐτη ήθΐκή της ουρπαράοτα
  ση, μέ ττνν πίστη δπ τή δεύτε
  ιρη έιμφάνκτη τοϋ ν'έου αύτοθ
  ΚρΓχπχοΟ καλλιτέχνπ. θά θέση
  ιχπό την δικίη ττ.ς έατΐοηρτν καί
  ηκπαχή ηοοσταοία, μιά κιρητι-
  κή όργάνωση, ενα κρητπκό
  ιπνευματικό σωιμαιτεΐο ή ένας ό
  ποιοοδήποτε ίΛος φο.ρέας
  πού σχβτίζε,ται μέ ττίν Κρήτ
  Π' αύαό άκΓχιβως, καί γιά
  νά καλύψωιμε την ϋΛΛεΗρη
  τής τέπίσημης αίγίδας», καλοΰ
  ιμε, οάν έ<ρη)ΐιερίδα πού στηρί ζεται στόν Λαό, δλους τούς φίλους, τούς ηνενιΐκιτικούς άν θρώπους, τούς καλΑκέχν«ς, τούς θαυμαστάς τούς Καζαν- τζακΐικοΰ Εργον καί πρό παν¬ τός τούς Νέους, νά ηαρακο- Λουθήοουν τό πΐοωΐο αύτό πέ ίταγμα ενός νέου άνθρώ- ΐτου, πού ή έίτιπυχία τού, θά τοΰ δώση μεγαλλίτερα οτερά, γιά νά πετάζη στούς καΑΑατε- χνικούς όοίζοντες, τούς άποί- ους εμείς πιοττεύθιμε. δπ ούν- τομα θά καταχτήση. ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ νΑν άνήκετε στοι>ς καλοάς
  όόηγοίτς φυλαχτήτε άπό τοίτς
  μέτρΐους.
  ...μέ Ηομική Προστασΐα ΑΚΑΟ
  Σί κάθε άτύχημα πού όέν φταΤτε ή ΑΒΑΟ σάς
  προστστεύίΐ καί διεκδικεΤ τίς αξιώσεις σας,
  μέ δικηγόρο τής ίκλογής σας :
  γιό άποζημΐωση έκ τραυματισμοϋ,
  ίπισκευή αύτοκινήτου κ.τ.Α.'
  Όμιος ή ΑΒΑΟ σάς ύπερασπΐζεται κι' δταν έσίϊς
  κάνετί κόποιο τροχαΤο ποινικό άόΐκημα,
  ή παράβαση κ.τ.Α Ή ΑΒΑΟ πληρώνϊΐ ώς
  150.000 όρχ. δικηγορικά, δικαστικά έξοδα νια
  κάθΐ ΠίρΙπτωσή σας χωριστά σ' δποια χώρα
  τή"» Εύρώπης κι'αν εϊστε
  Γιό κάθε πληροφορΐα :
  Αί(Αΐα ΗΕαΑ$ : ΑΣΦΑΑΕΙΑΙ ΝΟΜΙΚΗΧ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘια.1
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 -ΤΗΛ.222.651
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ Γ—ΜΧΝΙΑ ΕΤ. ΚΕΦ 799 000 000 ΑΡΧ
  "ΣΤΑΜΝΑ,,
  Κάθε βράδυ γλέντι μέ τό γνωστό σας
  ντουέτο
  ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΝΕΝΙΔΗ
  ΜΑΙΡΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ
  τόν λαΓκό τραγουδιστή
  ΑΝΤΟΝΗ ΤΖΙΝΑ
  την καταπληκτική
  ΝΤΑΓΙΑΝΑ
  καί ή ίξοχη
  ΜΑΙΡΗ ΑΚΗ
  ΡΕΖΕΡΒΕ ΤΗΛ. 286-106
  Σ.Σ.: Τό κατάστημα δέν λειτουργεΤ κάθε Πεμτττη
  ΜΙΜΟΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
  ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
  Ε)Γ — Ο)Γ
  ΜΙΙ»_
  ΚΑΙ
  ΑΙΜΑΛΜΙΙ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΩΡΑ 6.30 μ.μ.
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞ
  ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ:
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πλατεϊα Καλλεργών 7
  Τηλέφωνα: 224.304 — 224.305
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 'Ακτή Ποσειδώνος 28
  ΤηλέΦθίνα: 4Π7952 — 4117953
  • Τό προοώνυμο πού κώλληοβ Π έφΐιμερίδα μας βίον
  τής «Μεσονβίου», στό περααμένο φθλλο, (ό Μηάρμπα -
  τας) ίτταν ενα άιπό τα τόοα πο,ΛΑά, μέ τα όποΐα εΐνβ!
  ό ΠάΤς
  ό κ.
  Ιλμΐμιι ιιικνινΐΓν,·
  ι,ιΛ, γιά την ίστορία, μεραιιιά άιπό αύτά, πού κχ—4
  ίχ>ύς τοϋ ίχουν κολλήσει διάψοροι συνάδελφοι, άλλά »
  άπλός κόαμος, 6τ—ς: Τοπωοός Σάββας, θεωρ~ι»ςός τής
  τας Νού,μιερο 2, Χούντα τής όδοΰ Χάνδακος, Ταλιοφο^
  Πον,τιικος, Άνειμόμυλος.
  Ό Ιδιος, έιπίσης, &ίει χρηοι,νοβτοιήσει τα φευίώνυικι; χέ.
  λης "Αλκτκ; καί Καΐτβρίνα.
  Πάντιος οσα προσώνυιμα ή ι—υδώνυιια καί πέραν των π^
  πάνω καί αν χρασιιμοποιήση ύ γνωατός »αΙ μή έζαιρετέος „
  ΆραοτοιτέΑΓκ:, δέν πρόχεϊται νά είναι ηερΜθότερα άπό τίς
  γραμιμές πού έχε* κατά καιρούς ·βραβί|ξει. Καί τό · '
  είναι δτι χρηριμιοηοιβί συνήβως τίς... τεθλααμένβς.
  ·, Καβαροθευττέιρα σήρβρα καί φυσικά νηο—:1α.
  κρβμιιυιδάχι, ταραμδς, χαλβδς καί τα τοιαϋτα. 'Λραή τ
  γόΐλης Σαρακοατής πού γιά την έποχή μας, την έΛο^ί
  λπότητας, είναι πραγματικά δναμα χαί πρβμιμα. Γι<—ί, ιπάνε τα πράιμματα ΰ μάλλον όπως άχριβαίνουν, ή... οαροκοοΐή δχΐ απλώς ρεγάλη θά είναι, άλλά.... διαρκείας. "Ας έΛιπίισωιμβ νά είναι τουλάχιστον οί αιτιο» της καταοτάΟ{. ως... ατιγιμιαίοΐ!... • Τό τουριατκκό ρεϋιμα τοΰ καλοχαιριοΰ πού μάς έρχεται, πρς θλέτκτται νά είναι πάχκι πολύ μεγάλο. Αυτώ ακριβώς συζΐττοΰν δυό δπρόσιοι ΰπόΔΛηλοι. — Τβιμαθες, λέει ό £νας, ·)1 τουρίστες πού θά ί-σκρφ^^ εφέτος την ΚρήτΊ» βά είναι ηολά έχαττομιι6ραα. Καί ό βλλος, άΛαντδ: — Κατάλαβα... Ή ντσράτα &ά (ρθάοη. . ^βδομήντα <>ο.χμ((.
  τό κιλό.
  Μακάρι καί εΐθε νά »ιή φθάση έβδομήντα δραχμές... ή μ{α
  Αύιτά γιά την νκχμάτα, γιατί τα άγγούρια δέν πρέίϊει (1
  )ΐδς άηαοχολήσσυν, μιά καί άχκετά άιπό αύτά, μδς βχουν πΐχι
  βΑημαιτίσεΐ, άψοϋ τα περιοοότ&ρα θώματα πού άν—μετΛβτίζ.,μ,
  δλοι σήμιε.ρα καί κυρίως δοα σχετίζονται μέ τή &«αβε»~. Γ[ν(1,
  πραγτμαίπκά.... άγγούριαΐ....
  • ΜεγάΛη συζήττηση £γινε ογ πολλούς χόκλονς, γύρΐι) 4^
  τό θέιμα τ&ν βΐιασαιων καί τώ λουτ&ν ακατονομάσ—υν π^;.
  ών των σεζουαλΜθό>ν άνοπιάλΐον. οατύρων καί α\ων
  Αεΐΐ λο—όν ένας:
  — Πώ, πώ! Ή γίνβται βρέ παιδί μου.
  Καί τοΰ άπαντα ό άλλος:
  — Νά τί γίνεται: Τής... άνωιμαλίας, βν έ*"ΐς άκουοτό!
  ιΠΧηΐρωιμένη καί καλά ράλκττα ή απαντήση.
  ·, Στό Μ«ϊ-τάνι, τό κεντρικώτερο δηλαδΐΊ οημβίο τοθ 'Ηρο-
  χείου, ίίνας Μαθρος τής ΆιιερικανϊΛης Βάσεως, σπρώχνο-
  τας έ·α "Ελΐληνα καί άψηφώντας τό κόκκΐλο φανάρι, πίραοτ
  άιπό τό ίνα πεζοαρόιμιο στό αλο.
  Καί κάποιος ΤΜραβριοικόμί-νος εΐπε οτόν πανόντο διπο·
  νό τού, πού δυσανασχέτησε:
  — Αύτοί δέν μδς λογαριάζουν ατά θέιματα γιά τίς... Βάοβις
  καί θά μΰς λογαριάσουν ατΐς__ διαδόσεις;
  • Ή σκηνή στό άειροορόμιο τοΰ Ίΐρακλεΐου: 'Ένα άμερικάι·
  κο με,ταγωγιχό ά&ροπλάνο ξεκροιρτώνει τεραστιη κιβώτια, τα
  άποία μιεταφοραώνονται σέ μεγάλας νταΛίκες. πού τταίρνο^
  οτή συνέχεια τό δρόμο γιά τή Βάσπ των Γουρνών.
  Κάποιος χωρΐκός πού ηαρακσΛουθεΐ μαζί μέ όΜους τή οκη-
  νή, ιριοτά άχρεΑέστατα:
  — Μά ήντάχουνε μωοέ κοπέλια στά μεγάλα άκκινανΐ
  κουθιά;
  — Τίποτε μπάρμπα, τού άπαντα κάποιος, μην όνιισυχεϊς
  κονοέρβες έχουνε γιατί τό κρέας άχρίβηνε.
  Καί πραγιματ_ά τί άλλο θά μποροϋσε νά έχουν, Μήπως
  πυρηνϊκές κετραλές, πού λένε μβριχοί ιρανΐαθίόηλΐνχτο], Κι' {-
  πειτα τί μ&ς νοιάζει έμάς νά.... έηε-μβαίνομε στά ξένα π
  τα αταν μάλιατα ιεατευ&ύνονΐοα χαί στ... ί,ίνα έδάφη.
  ή Βάκτη των Γου'ρνών,
  θ 'Ληό σήμερα τελειώοαν <Α χαροί καί τα μαοκαρέματα Αύτά πού θά συνεχκ—οΰν ιιόνο καί κατ' εξαίρεσιν, θώ εί¬ ναι.... «ό χορός τοΰ ταψιοΰ» (έκεί θά μβς χορέφουν δοΐ'( οί άκιρίβειες των είδών) καί τό »)ΐαοκάρ€,μο» μορΐκών ηολκι- ιοων, ιπού δέν έννοοΰιν νά ρίξουν οθτε καί μβτά την άηο- κρηά τα... προσω-εϊαΙ... • Μέ μεγάλη άνυποιμονηοία περιιμένοττν πάρα πολλοί. τίς δίκες τοΰ Μ«ταξδ καί τής Καψΐ. "Οηως είναι γνωστο καί οί δυό αχετίζονιται μέ αρχαία εύρή- ματα, πού αλλα χάθΐ>κα% άπό χέΐοι σέ χέρι κι' &λα έξαφα-
  νίστηκαν χαί τα πήρε ή... μαύραι θαλαασα.
  Νά δοΰμε τώρα τό νειρό ποίας... άσπρης υάλασσβς βά βρε¬
  θή, γιά νά ξειπΛύνη., τα... ήηλυτα ηού θά βγοΰν οττά φόρα!.
  Φυσικά ύαΐάμχουν καί... συσητΐμοΛα βιολογικού καθαριομοΓι
  άλλά νά δοΰιμε αν... λειτουργήοουν...
  • Καί ένας διάλογος αχετωίύς:
  — Δέν ροΰ λές τίς μέιρες πού θά δΐχάζεται ό ενας άπό τούς
  κο.τΐ)γορου1μένους πού είναι... θεολόγος, ποίος βά δϊδό-η στό
  Λυκειο «Ό Κοραίϊς;».
  — Μπορ€ϊ νά ουνβχίζ^ται ή άιπεργία τ& Ί&αεπκων.
  — Κι' αν έοτει λήζεΐ;
  — "Ε, τόχε μπορεϊ νά άρκίοει ή... άπ&ργία τδν μαθΐττω
  τού συγ^εκρφένου... Δασκ4ου ή μάλλον Καθτκντϊτή.
  Λγω προοθέπω: ιμηορεΐ νά γίνη καί κάιτι αλλο. ,01 μαθιι-
  τ«<: νά παρακολουθήοουν τή δίχη όοα απλώς γ,α νά μή χόοουν αυταί τό μάθτΜχ,, άλλά γιά... νά πορη ό Καβΐ>γτιτής άπό ού-
  τούς ενα γερό μάθπμα, αν καί δέν τό ^ιάζεταχ, άφοδ έκτός
  &πό τα θρΐιοικευτϊκά... παρέ&δε καί... ΆρχαϊαΙ...
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  "ΔΙΟΝΥΣΟΣ,,
  ΠΛΑΙ· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΑΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟ/ΛΑΝΤΙΚΟΥΣ
  Ένα καλό φαγητό
  σ' ίνα δμορφο -ΐτεριβάλλον
  Α·ΝοΕ·Κ·
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
  ΑΝΑΧΩΡΗ Σ Ε Ι Σ:
  Ε) Γ — Ο) Γ €ΚΥΔΩΜό>
  ^ μμ ΕΥΤΕΡΛ 9 μ.μ.
  7 μ.μ. — ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 μ.μ.
  Εξ Ηρακλείου ττρος Πειραια
  Ε)Γ —- 0)Γ €ΡΕΘΥΜΝΟΝ» — «ΚΑΝΤΙΑ»
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 7ην ·β<-ερινήν ΑΦΙΞΙΣ 6.30 Πρωϊνήν ΕΙΣΙΤΗΡ ΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: Πρακτορείον ΑΝΕΚ ΧΑΝΙΩΝ: ΣοΦοκλη Βενιζέλου, τηλ. 23636, 2565* ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 25ης Αΐϊγούστου 33, τηλ. 222481, 222482 ΡΕΘΥΜΝΗΣ: Αίωψόρος Κουντουριώτου, τηλ. 22296, 22456 ΤΗΛΕφ. ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Βαρδάκης Ν. 282.730 Κρουσιανοιιυυλος Π. 285 420 ΚιΛοΛόχης Γ. 281.702 Παλαιολόγος Π. 283.086 Χαμαρακης Ε. 283.860
  • ΜΑΡΚΟΥ 1976
  ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΙ
  ΙΪΛΙΔΑ 5
  ΕΛΕΥΜΡΟ
  02ΑΜΑ.ΓΡΑΦ0ΥΧ
  ΟΙ ΑΛΓ1!ΣΤΕ1 ΜΛ-
  ΑΝ_ΝΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
  Η ΜΑ.0ΜΑ ΙΤΛ ΧΑΝΙΑ Κ ΑΙ ΣΤΟ ΡΕΟΥΜΝΟ
  Άγαπηιέ Μάνο Χαρή,
  Διευθυντή τής «ΑΛΗ¬
  ΘΕΙΑΣ» καί μαχΐγτή τής
  Αληθείας,
  Αιεριμηνεύοντας τα αϊοθήμα-
  τα άιιώλυηκ 1κανοποίηση.<: των Χαναωτων αναγνωστών τί)ς ηιή θαοραλέας εφημερίδας τής Κρητός. Υΐά τούς μέχοι τώρα άγώνες οου, θεωρώ επιτακτι¬ κήν μου την υποχρέωσιν όπως φέρω είς Φως, αγνωοτα οττούς πολλοός ντοκουμέντα, οχεπκώ μέ την δραοττΜΜΟτητα, τώρα καί δεκα χρόνια, των αίώνια στανρωτων της ΑΛΗΘΕΙΑΣ, των άπαδων τής έπάρατης Μα σωνίας, τής 5ης Φάλαγγας τοθ Διεθνοϋς ΣιωνισμοΟ. Πιοτεύω δή οί άποκαλύψεις μου γιά τή δράσΐγ των ακοτει- νών διχνάμεων στά Χανιά καί ατό Ρέθυμνο θά φέρσυν τό επι δκυκόμενο άποτέλεσμα: θά άνοίξουν τα μάθια στούς έθβ- λοτυφΛοΰντος κνβυματικούς άνθρώπους — εάν ύπάρχουν. θά προλάβΓΐ έπίσης ή σειρά των δηιμοσιεοαεών μου πο- ούς Ιδία νέους επιστήμονας, πού ναρεύει ή σαγήνη τής Μα σι»>νίας, νιά νά τούς βάλη πρός
  έκηαί&ευοη στό «Νηπιανω-
  γτίο» της — τό ΡΟΤΑΡΥ —,
  νά τούς χάντ> ά.οιραβίατες, χαί
  στό τέλος, πολλοί άπ' αύτούς,
  νά πουλήρουν την ψκχί| τους
  οτόν διάβοΧο, Μασωνοποιούμε
  νοι.
  Πιστεόω πώς ήρθε 0 και-
  ρός ν' άνοίζω τό στάμα μου.
  "Εμαθα πώς κάποτε, πρίν 12
  χρόνια, πού είπαν στόν τότβ
  __χο-ο των Χανίων γιά την
  έ—χίνδυνΐ) δοάση τής Μα-
  αωνίος νά αρχίση &αφατνχη-
  κές άμιλίες γιά ττ>ν αντιμετω¬
  πίση τού κακοϋ, ποία ήτο ή ά¬
  παν-—σή τού, όπως έγραψε ή
  βγκρπος έφημεοίδα οας στίς
  1.12.75: «— Μά τί λέτε κύρι-
  οι μέ τοθ κουίοο'λοθ τή χέρα
  βά ογόλωμΓ τό φείδι άπό την
  τρϋπα,»
  "ΕΙ λο—όν άναγγώστες τής
  «ΑΛΗΘΕΙΑΣ», εύρέβηκε «ου
  κου£ουοϋ ή χέρα* — "Ο¬
  πως έσύ άγαπτντέ Μάνο τώρα
  *αί 7 μήνες πού ξεακεπάζεις
  τή Μασωνία δέν φοβήθηκες,
  ο6τ* »' 4.γώ φοβο&μαι, γιατί
  πανω απ' ολα είναι ή Άλή-
  Οεια καί ή συνεπεία νά άγω-
  νίζεται κανείς σωστΑ.
  Ό τίτλος τίΐς καμπάνιας
  των άποεοαλύψεων πού θ' άρ
  χίοω 0α εΐνα» «ΕΡΓΑ ΚΑΙ Η-
  ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΕ-
  βΥίνΙΝΟ».
  Δέν βλέπω τόν λόγον τό
  κβίμενο αΰτό πού θά έχη
  ηολλές συνέχειες νά είναι έ-
  πώνυμον. Δέν μοΰ άρέσουν
  οί αυτσπροβολες. Εάν βρεθω
  δμως προ άδοχτντου άνάγκης,
  οΰτε ντρέπομαι οδτε φοβοϋμαι
  άνθρώπους, παρά μόνον τόν
  βίον, νά άποκαλύψω τόν νρά
  Φοντα καί ΟΛθκαλύι—όντος
  τίς σκοτεινές δυνάμεις, πού
  «Μρίς νό το καταλαβαίνουν,
  γίνονται νεροκουβαλητές, γιά
  νά γυρίίη ό ,μϋλος κάποιου
  Χίοοινγκερ καί κάποιοιι κατέ¬
  στησε νού.
  θά άποφύνω την συκοφάν-
  τικην £στα> καί ενός άτάμου,
  κατά τό δνναττόν. Οί . παροι-
  κοΰντες τρ.ν Ίεοουο&λήμ (Χά
  νιά καί Ρέθυμνον) δέν θά &υ·
  αχοΑευθοΰν νά καταλάβουν
  ποία ένυηόλυτα κατά τα άλλα
  ηρόσωπβ—θύνατο τής ωφελεί¬
  ας των, έννοοΰιμε. Άνομείνα
  τε λονπόν.
  Χανιώτης Άγωνκττής
  τής Αληθείας
  Χανιά 1.2.7Θ
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
  Υ. Γ. Τό γράμμα ρου αύτό
  άγαπηιτέ Μάνο, δπως καί τα
  χειρόγρα<ρα των άποκαιλύφεων θά σοϋ τα οτέλνω καθ" δν τρό πον τό παρον — έμέοως γιά λόιγους είίνοΐντους. Μέ την άγάπτι μου Ο ΙΔΙΟΣ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙ- Τ1> ΚΡΗΤ_ι ΠΑΕΟΣΗ
  Κύριον
  ιΜανόλη Χαριτακη
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Δ)ντή 'Εφηιμερίδας
  Μαρογιώργη 5
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Φίλιε ΜανόΧη,
  «Την αξιο~ρ^Π£α.α τοΰ άν-
  Ορώπου, την άννι6~>τα, την
  παλληκαριά, κι ό θεος ττι <ρο ββ,ται». Δέν νομίίω πώς είναι άνάγκη νά νοάψω πιανού εί¬ ναι τα λόγω αύτά. ΕΙμαι βέ βαιος, κατεχεις το. "Έλα νά δοΰιμε, ά"ν θάλβις νκπί βεβαία δέν θά κάμω έπ!κλ~— οτάν τκ,ρί ΤύΛου νάιιο, άν αύτά τα συνθετικά καί «ών οΰκ ανευ» πσύ λέγονται καί Κρηπική λε βεντιά τό βοίακουιιε άκόμια ατόν κακοτιοόκαλο αύτο τόίΐο πού γιά αλΛΐ» ιηά φορά έΐπβε βαιώνειται πώς είναι «ό όφα- λος στη γίί<». Άιιροριμή παήι νω άπό τό γρααντό τής «Άλή>
  βειας» σου οτό φΟΛλο 37)16.
  2.76 «έν ονόματι τοθ έν&αφέ-
  ροντος ποός ττιν Κρήτη» σελί
  δα 4. Γραφείς πώς Αν όνομα
  τι τοθ ένΛαφέ.οοντος πρός
  την Κρήτη, πού δέν έχει 4μ-
  «ριοβτντηθεί ύπβύθυνα αηό κα-
  νένα γόνται αυτή τή σηγμή,
  4 κΐνήσεις πού συνειδτντό ίί
  άσυνε-ίδηαα, ίχουν τελικά τό
  άντίθ'ετο τοθ βειαοτνακά, έπι&
  ωχώμενον άποτέλεοιιχι δηλαδή
  τή διάαπααη των Κρτνπχων άν
  τί την Ενωαη.
  Μανάλΐ), βτπαοβς τόν τρα-
  γο άπό τό κέρατο καί τόν βά-
  ζης στή τρύβια τής σιρυγγο-
  Φαΐλιας. Βέβααο είναι πώς ζέ
  ρεις περιαοότερα άπ' Άχι μολο
  νας, άλλύ ΟΐΛμήθη»οες τούς νέ
  ρους μερααήδες πού κολλοϋ-
  οαν στό κούτελο τού λυράρη
  τό «μετίίη» καί καθίζανε παιο'
  δκει σίγοτ>οοι γιά τό άηοτέλβ
  σμα· Καί ό λυράρης θά ζυπνή
  ση καί τό. κοπέ\ια βά ξενττα-
  Ιΐηακώσουνε τα σπβάνια τους
  στήν σούοτα καί τό πεντοζά-
  λα. Οί καιοοί ΔΛΛάζουνε καί
  μαζί καί οί άνθρωποι εΰτυχοϊς
  ί5 δυατυχώς. Τα κατέχαμε πε
  ράοανε Μανάλΐ}. ΕΓσαι καί ού
  4μετανόηΐτα νοσταλνός των πε
  ρααμένων. 'Οηωοδτνποτε, γιάι
  νά μή ζεατρατΐσω την κουβέν
  το, ό χορός άΌοασε άπό μενά
  ιμιά πού δέν βρήκες βλλο
  Κρητΐχό ν' άνακβτέ.τίίεις μέ
  τούς ΐρπτιιοούς τής Αθήνας
  στό γρα<ρτό οου. Γράφ&ις: «Ή —νηση αυτή (κ. Λογιά δή δηΛ) καητηγορήβηκε γιό ΰποπττι στά Χανιά άπό τό νια τφό χ. Άρχοντάκτι, σάν ξενο ί ένώ πολλές οχε~κές οκούγονται, χωρίς άποδεΐξεις. Ή κίνηιση ηα/τρο- νάρενη άπό τώ πκρίοδικό <τΚρή τη», τό όποΐο πρόσφατα (Τλλα ξ« γοαμμή καί Προβάλλει, τόν πρόεδρο των Κρητίδν Ά/μερα- κής κ. Τοουρουνώκη καί τόν πρόεδρο τής Παγκρτϊτίου κ. Βογιατζάκη». ΐΗ ΑΛΗ8ΕΙΑ χ. Διευθυντή τής «Αληθείας» εί ναι κότπ πού οέν μηοοεϊ νά προοφβρθε» ^έ δόσεις. Ή μιοή άλήθεια είναι οκέιτο Φαιρμάκι. Ή άλήβεια λοιαιόν είναι πώς ή κίνηση των κ. κ. Μοτακη — Φυοιοβεραηευιτή κατ' έοένα— νιατιρό κατά τόν κ. Κατάκη Άντρέα, συνοαζιοθχο γ>μνα-
  σαάρχΐ) Χανίων — βλέπε πβ-
  ρ*οδιικώ ίΧρήτΓη» ίτεϋχος 2Θ,
  Γενάρη 1976 — σελίδα 65 —
  καί Λογιάδη ιπ>χανιχό καταγ-
  γέΛθηκε άπό μενά οτά Χανιό
  δταν οί παραιπάνω κύριοι είχον
  ίίρθη γιά νά ηαρουαΐόσουν την
  κίνηοτι τους έδώ. Γιά τό δτι
  δέν στέκει βγαίνει Δπό ττιν
  σία χέοια σου ιμαγνητοταινία
  τής συζή—τσης πού βγινε έ-
  δώ, ποό μποίνείς οάν θεΑεις ίί
  ζητήοει όποιοοδτνποτε νά την
  δηιμοοίέφης. Άκόμΐ) ή άΑή-
  θεια είναι πώς τό ποριοδικό
  «Κρήττη» μπορεϊ ηρόοφαιτα νά
  προβάλλει τούς κυιρίους πού
  γραφείς, άλλά χωρίς νά έγκα
  ταλείπει την ώνηαη των κ.κ.
  Λογιάδη — Μοτάκπ. Αύτό
  9γαίν<ι ά&ίαοΐα άπό τό άνβπί τρβητο — άν ζέρω καλώ — οτΐΜοσΐογραφΐκά τού νά δτιμο- οαεύ&ι, ίνα έντυπο, ψοΛιδισμέ νβς έπκ—οιλές πού τοΰ στέλ- νονιται. "Εκαμε η αϋττό, τό πειραο&ΐκό «.Κοήτΐι». Κάμ£ σύγ χριση τοθ — δτι δηειοσιεύει στήν σεΛίδα 65 τοϋ τ*ύχους 26, Γενάρη 1976 καί τοϋ ψωτο ανηιγράφου τής επιστολάς πού στάΛΟηΜε άπό τόν κ. Κατάκη καί τό όίΐοίο οοϋ ουναποστέλ- ναι. θάΏελα νά προοθέαω πώς δέν είναι δυνατόν — κατ<ά την γνώμη μου — ό κ. Μοτάκης νά είναι ό ούοοαστωοός δηιμιουρ γός δπως γράφει καί κάτπ βγαί νει καί γι' αύτό άπό την μα- γνηιτοταινία — ντοχουνέντο. Τίς Λλλες ααινΐνΝίΐς» δέν τίς ί,λρω δοο αυτήν £χω χρίνει "Ομως θά ιιποοοΰοα νά συμ¬ φωνήση) .μέ έσένα οτο σωσ'ό χαί θεμελιακό σου. «Τό ηερίβργο είναι ο- έν·ω δνλοι καταφέιρονται Κθΐτά τής Παγκιρτττίου, καρμιά κινήση δέν δχη σχοχο νά την πάρε στά χέοια της κλπ. Βεβαία εί ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΙΝΟΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ Σ! ΧΑΜΗΛΕΙΤΙΜΕΣ ΤΡΑΠβΖΑΡΙΑΙ ΣΑΛΟΝΙΑ ΚΡΕ8ΒΑΤ0ΚΑΜΑΡΛΙ ΧΚΡΙΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ ΠΟΡΤ -— ΜΑΝΤη ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΙ ΝΤΙΒΑΝΙΑ ΣΥΝΘΕΤΑ — ΕΠΙΠΛΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΠΡητΟΠΟΡΙΑΚΑΙ ΙΔΕΑΙ ΖΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤΟΜΕ- ΡΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ¬ ΔΟΣΙ ΤΕΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝ*ΙΚΟΣ ΕΣΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ ΣΧΕΥΗ ΚΑΤΑ- εΐΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΟΠ1ΚΟ ΜΕΛΕΤΉΜΕΝΗ, ΛΟΥΛΕΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΓΗ ΣΩΣΤΗ Τα Ιπιπλα μας καλύπτουν 6λες τίς άνάγκΐς τού συγχρόνου σπιτιοθ. Μεταφέρομΐ τα €Ϊδη μας βπου μβς ζητηθοθν. Τα προϊόντα μας διακρίν€ΐ ή ποιότης κάί ή χαμηλή τιμή. Έλέγξατε καί χρΐνατε την προσπαθεία μας. Προτίμησιν μας γιά τό συμφέρον σας. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ δόν χιλ. όδοΰ Ήραχλ«ίοα Μοιρών Τηλ. 280689 ΕΚΘΕΣΙΣ Α' ΠλατιΙα Άρκαδίου Τηλ. 284759 ΕΚΘΕΣΙΣ Β' Μανουσογιάννη-Πλατ€ϊα Άρκαδίου Τηλ.289160 νο; «άπορίας Δζιο» αώτο βπως καί τό δτι άκόιιΐη ό κ. Βογιο- τζάκης είναι πρόεαρος της καί άχόμη περίοοότε<χ) γιατί δ4ν βρέβηχε κανείς στήν Άβήνα άπό τούς Κριητιιτούς νάι τοΐί πεΐ, έσεΐς κ. Βογιατζάκη Κρ»ι- τΐκός, "Εχω άκούσβι, μά πο- λύ παληά, πώς ανάλαβε την προεδρία της Παγικρηιτίου σέ μιά οΐκονομική άθυναιμία τ»κ. Ή Παγκραϊηος ήαανε, λέεΐ, σέ οΐκονομιβοό άδιέζοδο κοί ό κ. Βογιατζάκη/; ανέλαβε να την στηρίζει παίρνοντας την ηροεδρία. νΛν αύτό είναι $· λήθεια, τό ^έρουν οί τότβ Κ*· νού,μενοι περί αύιτήν. Τώ χιρόναα περάοανε κάί ο) Κρητιχοί ζεχνοΰν, ό κ. Βογια τζάκΐκ άπό βενιίεΑακότερος τοθ Βενιζέλου ίγανε «διαπύρ- σιος κτίρυκας» τής «ίδέας» τής άποστασίας γιά νά γίνει συνερ γάτης τοθ «ά&λφθθ» Στ λιου». Θδπρεπε νά σταθω σ' αυτή την «ίδέα» τής άποσταοί άς γιατί βχω Ενα δημοσίβυιμα κάποιου ΐΐολυγραφότα/του Κρη- ταχοθ στήν Άθήνα — δχι καί παλύ παληό — πού δέν παρα λείπει εύκαιρία νά την* έπεν- δύει καί νά την στηρίζβι. Σέ Κρτ>τΐ!κό «φΰλλο» φίλον
  τού φυσικά καί κιρΐ/πκάρχη.
  'Εκτός ίν, έκτός Λν εΓχε τίπβ
  τε δλλο νά προτείνει...
  Συζητήσιμο είναι νομίζω
  καί ή θέση τής «λλης κίν—ής
  πού λέει πώς είναι άκορματι-
  κή, άλλά βαθύφατα ίιδεολογι-
  κή. Δυακολεύομαι νά καταλά-
  βω την άποοτολή καί ακοπφ*}
  τπτα ενός συνδέρμου <ατάνω άπό κΛμιιατα, άλλά βαθύτατα πολκιικτι στό χώρο των ίδεών», μιδς, δποιας, νεωγιραφΐκής πβ ριοχής τής χώρας. Οί ίοέες, δχω άκούσει, πώς είναι παγ- «ά«μιες καί τα συμφέρον» αύστηρά προσδιορκηιένα. Άλ¬ λά βεβαία, θά μοϋ χκΐς, Μανό λη, δέν είναι άνάγκη ναναα σωοτά αύτά πού £χω άκούσει έγώ. "Ομως ^να πρδγμα κατέχω καά. Είναι βεβαιοί οί Κρητι- κοί οί έιοΐός καί μακιρυά τής Κρήτπκ ηώς, οί Κρη-κοί στήν Κρήτη ζοΰν^ άγωνίες σάν αύ- τές τίς δχκές τους; Καί σέ κά θε περίπτακ—:, δέν νομίζουν πώς αύιτοί πού ζοθνε σ— V Κρή τη καί πού δέν θέλουιιε νά φύγουμε, τή Κρή—) θέλου- με νά την ζο&με σάν ίνα ά διαίρετο σύνολο καί θά την προβάλαιμε οάν τέιτοιο αν τα δικά τους επί μέρους συμφέ-' ροντα δέν «χάρτη<αν» σάν τού γέρου τής Ιστορίας τό μιγάδι. "Ηιτανε, λέει, δνας γέιρος πού δέν ήθεΑε νά παραδεχτεϊ τίς σύγχρονβς καλλιεργτιιτι»οές το- χ-πκές καί έπέιμενε νά απερ- νε» ιχκγάδι λέγονιτας: Τό χωρά <ρι είναι δικό μου, έχ<ι> τα βού
  για καί τα κοπέλλια, θά όπερ
  νω μιγάδι καί βς διπλώνει νύ
  νο. Κατάλαβες;
  Ώς παραθοτερα, ν/ειά καί
  χαρά σου χαί εύχαρκττω σε.
  ΑΝΤΡ. 1. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΧ
  Γιατρός
  "Άλμπερτ 7 Χανιά
  Τηλ. 21-393 κοί 24-580
  ΠΠΛΕΙΤΑΙ φοηογραφιχή μη
  χανή -τοέπΓΚ ΑΟΓΑΜΑΤΙΟ
  ΡΟΟΚΕΤ 2000 είς καινουργή
  κατάστασιν (τελείως άχρησιιιο
  ποίητιι) «αί βΐς τιμήν εύκαΐρί-
  ας.
  Πληροφ. —Λέφ. _ 1468 ώραι
  έργάσιμαι
  ΑΛΚΗΣ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ
  Χειροϋργος - Ούρολόγοο
  Δρ τοθ Πανεπιστημίου ΙΝΝ8-
  ΒΒυΟΚ τέως 'Ε—μελητής τοθ
  8Τ. Ν. ΗΟδΡΙΤΑΧ (Δ. Γ»ρμα-
  νίας) άσχολτ)θείς καί είς την
  ούρολογίαν Παίδων. Έγχατα-
  σταθβΐς μονίρνς είς 'Ηρά—ΐβΐον
  δέχβται είς τα Ιατρείον τον,
  Πάροδος Λασιθιού Β (Βαλι&ε
  Τζανί) τηλ. £—.068 καί κλίν»
  κή «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» τηλ·
  282-000
  μά ώπβα Αόγια
  3ΥΜΑΤΑ
  Τοΰ κ. Κ&ΣΤΑ ΛΛΙΔΗ
  Λένε πώς «ή στραβή άελιά
  (άγβλάόα) δέ βλέπει την δική
  της αύλαααά...» καί μόνο τίς
  ώλλβς στραβές αύλακιές πού
  βλέ—εί. Παρομοίωση βεβαία.
  Άλλά ώχττόσο τόσο άληθινή.
  "Ετσι βλέΐπεις τόν αλλο γύ
  'ρω σου κι ένώ ό ϊδιος έίχει
  £να σωρό έλαττώματα, στραβά
  ίργα καί οηραβές Ιδέες, δώ-
  στου κι βς έχει. Τα Ιδία καί
  •τα ϊδια ατραβά κι άνάποδα λε-
  «1 καί κάνει. Καί μέχρι που
  τα σπραβά τού αύτά ευρίσκον¬
  ται οτά σύνορα των δυοαιωμά
  των τού, καμιιάιτΐα νά ϊΐόη.
  (Είναι βεβαία λυπηρό νια<τί είναι —' ούτος συνάνθρω^ πος...). Τί γίνεται δμως δταν ή έμ- μονή τού περνδ τα σύνορα των δικαιωμάτων τού σάν ατο μο κι ένοχλεί πιά τόν διπλα νό τού, τούς δαπλανούς τού, ιτό απίτι τού, την κοινωνία ,του, την πατρίδα τού, τό £- θνος τού; Τί «ιΐέλλει γενέ- σθαι» τότε πού θϋμα των στρα βών τού σκέφεων τραβα κου- ιύ κ»" άνοίγεται γιά τό πέλα- γος Γκουλόνχ; Πά 6να πέ- λαγος πού δέν ζέρει οδτε τΐοϋ θά ιπαρασυρθτ) ό Ιδιος οδτε ποΰ θά παοασύρτι τούς παρασυριμένους τού. θθιμα μιδς στραβής ίδέας πού βκοφιε ό νοϋς τού, συνέ- κοφέ καί συνέρραψε ό εαυ¬ τάς τού, οτά μέτρα τού, στίς έααθυμίες τού, στά πάθη τού, λές καί βρίακεται μόνος μέσα σ' αυτόν τόν κόομο καί τόν κάνει δ,τι θέλει, όπως θέλει, «' οπόταν &έλει τόν όρίζει, ητόν διατώζει, τόν διοωοεί. 3ε- χνδ τίς άΐτοιμιχές, κοινωνικές, οίχογενειακές, πατριωτΐίθές καί έθν_ές τού ύηοχρεώσεις, τραβ5 κουπί μέσα στή βάρκα τοθ κούφΐου ένωπαθιασμοΰ τού, χωρίς Μρίσεις, χωρίς οκέ ψεις, χωρίς κων νοϋ αλλο, ακτάς τοϋ τί σκέπτεται αύτάς καί μόνον αύτάς, ό σοφός, ό ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΔΙΑΚΟΝΟ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΙΦΑΜΐνΟΥ ΠΑΠΑ ΓΙ&ΡΓΗ ΧΐαΤΑΚΗ Δΐκμοσιεύομε παρακάτω τόν λόγο τοθ ' συνεργάτΐ>
  ΐμας Σφακιανοΰ Παπά Γιώρ
  ΥΤ) Χιωτάκη, πού έκφώνησε
  Ματά τή χειροτσνία τού σέ
  Διάκονο, στά Σπήλι, στίς
  20 τοΰ πέραοίμένου μήνα.
  ΚΟριβ ΊησοΟ Χρστέ ό θε-
  ός. 'Ελέησον, όδίϊγπσον, Σώ-
  σε με καί κάμεμε Λξιον έργά-
  τη τοϋ ΑλίΠΕΛΠΝΟΣ ΣουΙΙ
  Σεβασμιώτατε, Άγαπτντοί
  μου συνεπαρχκϋτες καί βσοι
  δλλοι ήρθατε νά τκμήσετε τό
  μυατήριο τουτο.
  Βαθύτατα Συγκινΐΐμένος έν
  πλήρΐ) έίτίγνωση τί&ν καβηχόν
  των πού άναλαμβάνω σίβκρον
  «υχαριοτώ τό θεό, -ρώτον,
  διά των δωρεΑν-τούτη «οαί την
  τίμή, καί δοξάζω τό "Άγιό
  τού "Οναμα.
  'Λσαύιτως εύχαριστώ άπό
  τα 6άθπ τής τΐτυχής μου ολους
  σας.
  Έγεννήβηκα καί έζησα σ'
  αύτο τόν τόηο πού έγεννή&η-
  καν, βζησαν, έπολέιμησαν, έ-
  ίμβγαλούργησαν επί σειράν αί
  ώνων ώνθρωποι μέ άδούλωτο
  καί άντά^ν> καθ* ολα φρόντμια
  τής πολυηαθοΰς Πατρίδος καί
  Όρθοδόξου Πίατεώς μας.
  Πρόθυνοι πάν'τα γιά κάθε Ου-
  σία, προκεψέινου νά ύπηιρετή
  σουν τα Πανανβρώπινα Ιδαν»
  κά μέ βάση την άγά~ι καί
  την Λευτεραά.
  Βεβαία δέν θέλω νά πδ πώς
  χατά πάντα χαί στό άκέραΐο
  ΰπήρξα4ΐ& άχιλήδαιιτοι, δμως
  μπαιμΐϋ νά πώ πώς έν ουγκρί-
  σει μέ τα καλά μας καί τίς
  προσφορές ατό καλό, τό κακό
  αύτό, έμεινεν άσήραντο. Με-
  γάλη ή εύθύνιι μας μπροστά
  σ' αυτή την Άλήθΐεια καί επι
  τααοτίκό τό καθήκον γιά και-
  νούργιβς θυοίες.
  Στίς θυσίες αύτές ή 'Εκ-
  κησία Εχει διχαίαχμα καί κα¬
  θήκον νά ηρωποσταιτίοΐ), πα-
  ράδειγμα καί συνεχιστής τοϋ
  τραγιχοΰ μαοιτυίνίου καί φοο-
  νήαεως τόσων καί τάσων Πατέ
  ρων της '£κκλησίας μας. Ά-
  ναφέρα) συιμβολικά ίνα έξ αύ
  των, τόν ξαχουστά «ΠΡίΙΤΟ-
  ΠΑΠΛ», πού άγωνίσθηκε χαί
  έιμαρτύιρηοε στό πλευρό τοθ
  ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, έπίσης
  έθνοιμάρτυρος ώς χαί βλλων
  πολλών ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ.
  Τέτοια 'Εκκιλησία άνειρευό-
  ΐιαστε, Ζώσαν καί Ελευθέραν
  οαα δέσμια άνεζέλγκτα στά
  γρανά<ια τοϋ Καίοαρος καί ύ- ηοτακτΐκή τού. 'Εκκλησία χαί άγνοί όραίματκηές ττϊς πολι- τείας βάσει των θείΐιχν έντο- λί&ν τής πίστεως μας καί τής Ίοταρίας μας, όφείλουν νά άνεβαίνουν άατό κοινού τόν «ΓΟΛΓΟΘΑ» χάριν τής ελευ¬ θερίας, ώς πρωτος άνέβηκε 6 Υΐός τοθ θεοδ πρός χαριν ιμας. Ή 'Βκκληοΐία έ>γβννή0ηκιε
  χαί ίζηοε, ζή, καί παλεύει, μέ
  οα στήν είδολολατρβία (πα-
  λνά καί σύγχρονη) ώς έκ τού
  τού όφείλει στοργή χαί θέση
  σωστή οά Μάννα οτά παιδία
  της. ΤΟ ΛΑΟ.
  Γιά δσους έΊμβαθύνουν στό
  νόβιμα αύτό τής θυσίας άφή-
  νουν χάθε πονΐ>ρό νά δχαλή
  μέσα τους χαί ριά ριζΐ—3ή μετα
  βολή γεννάται πού καθαρί-
  ζη τή ακέψΐ) καί καθωρίζη τόν
  δράμο τόν σαιστό. Μέ 'Λγόπη
  γιά την «Άγάπη» πού θά πή
  (ΘΕΟΣ) παραίοαλοϋμε καί
  ηροσκαλούιμεθα δλοι ού Κνα
  Μυστικό Πνευιμα-κό Δεΐιτνο
  σήιμερο έτοι προβάλλει κάθε
  άγνό κάλεσμα στά χείλη των
  άγνών άγωνκηων γιά τόν Ά
  γώνα τοθ Λυ-φωμοϋ, δηως
  παραστα—κά το εϊδαιμε στό
  πρόσιαπο τοθ πρό παντός Λυ
  τρωτοϋ μας χαί θεοθ ΊηροΟ
  ΧρκηοΟ. Σύιμβολο θυσίας χαί
  ΛευτερΛς ό ΣΤΑΥΡΟΣ, δί¬
  δει ΖΩΗ χαί τό πραγματικό
  νόημα τοθ Άνθρώηου.
  ηρ ηαρά ποτέ βλλο—
  χρεναζόμεθα σωστούς ποδηγέ-
  τας γιά σωστούς προσανατολί-
  ΟΙΜΗΙ ιΜΑΤθΑΙΑΚΗΙ
  Ανΐιπρόσωποι Έΐαιροΐ
  ΡΗΐυΡ5
  (Χανιόττορτα)
  Διαθέτβι δλα τα ήλεκτρικά βϊδη
  ν***************************************
  σμούς, διάη τα άλλοπρόσαλλα
  τής αναρτίας έπλήθυναν τό¬
  σο πολύ, πού φοβερό ΣΚΟ-
  ΤΟΣ μδς άπειλεϊ.
  ΟΙ ικραταιοί τής Γής καί τα
  τζανάκαα τους ιμηχρά καί μέγα
  λα. ΟΙ Σοφοί «έν σοφία» (λέ
  γε ήλίθ&οι)... ώς καί πολλοί
  έκ των ταγ<&ν τής Μορτυρι- κής 'Εκκλπσίας τοθ ΧΐΡΙΣΤΟΥ μας, (όφείλοιμε νά τό ποθμε κι αύτά Λοαετα υέ τόν πόνο ηαύ ιμ&ς δίδει) μένουν χ»*- ρίς ιμαρτυρία βνανπ τής ίστορί άς καί τσϋ προορισμοθ τοθ άν θρΐιχπίνου Γένους καί κατε- βαίνουιν ατο έηίηεδο τοΒ 'Ιού δα δοϋλοι καί δεσμιοι των τριάκοντα άργυρίωΛ'. Άίνθρώ—ινη μορφή Κλαβε ό θεος γιά νά μδς έλευβε,ρώση άπό την άμαιριτία, είς άντίβα- ρο 6 Διάολος τάς εκυρίευσεν έκ τής θύοας των άουναμαίδν μας μέ την σκένΐ» νά χαλά¬ ση τό έ*ργο τοθ ΘΕΌΥ, Συ- ράμενος καί Σύρωντας πολλούς είς τό «κότος. 'Οποία πλάνη διμως στόν ΠΑΤΕΡΑ τοθ Σκό τους, όποία συιμτρορά στούς κα τακτημιένους /τού. 'Ερείς τηπειινοί έργάτες χαί τηΐρΐνΓές των Οείων έντολών τής Άιγίας Πραφής — Καινίίις καί Παλαιδς —,τιμώντας μέ ΤΙΜΗ (6χι τυπιικώς) την ιμνή μη των άθανάιτων προγόνων τής φυλί>ς μας, δηλώνοιιε καί
  ύμολογοϋιμε: πώς ή άιπόφαση
  ,μας είναι άμετ<άΗλίηιτος γιά την ύπεράοτπσιτι τής τιιμής μας, άντί πάσης Ουοίας. Σττόν Άγώνα αύτό άηαλάν- τευτα £χαμκ σίγουρη την Νί¬ κη, διότι «ατά τόν Ρήγα: «Τί XI άν οί έχτοοί ιμας είναι πλη Θέστιεροι ημών είναι ό θεός μαζί μας, μαζί ιμας ΐΐολεμωνι·. "Άς τό άκούσουν αίκτό βσοι ίχουν αύτιά, 4ς τό μβταλαμιπα δέψουν δσοι ίδχουν στόμα καί ΦΡΐόπση ηοό πανττός (οί καιροί σύ ίμενβ,τοί). "Ας αφήσωμε τίς ταλανΐτεύσείς. Ό Λνθρωπος έτγβννή&τ) είς <τάν Γή, έβτλάσθτ) άπό χ&μα μέν, ΰμτικ γιά σίντε ρο στήν άρίρασή τού καί ΘΕ¬ ΣΗ στόν ούρανό, καθ' ομοίω¬ σιν τού κτίατου τού. Καυχάινεθα γιά τούς προνό νους μας. Έ£ τί ποοοαιτό τούς πλτκηάζομε δμως; Δέν θέλω νά νπρο—αστοθμε, δέν πρέπει. 'Ελ&ατε άιδέλφια ιμου νά <ρι ληβϋθμε νοερΰς. 'ΕλαοΐΓε νά σμίξωμε τούς χτώπους ιΐής καρδίας μας. 'Ελαστε νά άποδείξωβιε ποΰ φτάνη τό ΦΩΣ καί πώς είνε- θε Λξιοι άπόγονοι ένδόξων προγόνων. "Ο,τι ιμπορεΐ καβένας μας είς ίτό χολό £ζα> άπό έ-νωϊ-
  σμούς, ΟΛηεξάριτητα άπό θυσί-
  ες. Οί έχθροί τής πίστεως μας
  — ηού είναι καί έχθροί τίΐς
  πατρίδος μας, φυοικά, — έιρ-
  γάζονται νυχθημερόν καταχβο-
  νίως.
  Κανείς δέν είναι ιΐικρός νά
  κάμη τό καλό. Μκκρός καί Μι
  κρά σκέφπτεται, οποίος ~—£ύη
  £τσι.
  Ιδού άνββαίνωΙ ΣΥί^ΧίΙΡΕ
  ΣΕΤΕΜΕ, όπως κι έγώ πρώ
  τος καθ' δλα σδς ΣΥΙΓΧΩΡΩ.
  Παραχαλώ την Παναγία
  την Βυθινιώτισσα ατόν Ιατορα-
  κό έτοϋτο χωοο.
  Κλίνων τόν αύχένα μου μέ
  τόν προσήχοντα Σεβασμό καί
  βαθείαν Πίστιν είς τόν «ΚΛΙ
  ΝΑΝΤΑ» τοϋντον πρός έιμέινα,
  τόν άνάζιον, αΐτούιμενος Συγ-
  Λώρηση καί φώτιση είς τό έ>
  γο μου.
  Παηδ Γ. ΧΙΛΤΑΚΗΣ
  Βουβδς Σφακίων
  2Θ.2.1Θ76
  ξύπνιος... *
  ιΠοΰ νά έβοσκε αρα νέ τό¬
  σον καιρό καί δέν ζυΐτνοϋσε
  τόν κάαμο νά τόν ποτίση μέ
  τίς Ιδέες τού καί νά τόν σώ¬
  ση; Πώς δέν παρουσιάστηκε
  τόσους οίώνες ό σωτήριος αύ¬
  τάς άνθρωπδκος, μέ τίς άποκλι
  στικά καί μόνον διχές τού Ιδέ
  ες, νά σώση τόν κόαμο μιά
  πού είναι βέβαιος πώς δ,τι ξέ
  ρει είναι σίγουρη άαφάλεια,
  ευτυχία, χαρά, εύηιμερία τής
  άνθρωπόττ!τας; Πώς, άλήθεΐα
  ιπώς, Ενός αύτός δυνατός καί
  θαρραλέος, στό νά λέη καί
  νά λέη, δέν Βπβκΐιε καί δλους
  τούς αλλους νά δοϋν τό φως
  τού καί νά σωθοϋν;
  Μιά βμως πού δέν τα κατα-
  φέρνβι ό έ"νας αύτός, ά όποιοσ-
  δήποτβ £νας, άποδβικνύεται
  πώς δέν υπήρχαν, μ. οΰτε ύ-
  (πάρχουν, πιά στραβοί νά γί¬
  νονται θύματά τού, ~όνια τού,
  δργανά τού. "Η κι 6ν ύπάρ-
  χουν καί άκολουθοθν είναι δ¬
  λοι τους κενοί. Γιατί ύπάρι-
  χούν καί οί άληθίνοί ξύπνοι
  !πού δέν λατρεύουν εϊδωλα,
  πού δέν πίνουνε χάταα, πού
  δέν κοιμοϋνται, πού δέν φα-
  ρεύονται, πού δέν γίνονται θύ
  ιματα των ΘΥΜΑΤΩΝ. Γιατί
  αύτοί δέν δέχονται «' ο&τε
  ιπού νουθετοϋν μέ τα στραβά
  χα' άνάποδα τοθ καθενός αύτο
  κυβερνούρενου φΐλόσοφου.
  "Αλλωστε θί>μα είναι η' αύ
  τάς μιδς στραβής Ιδέας, ενός
  ΐτλάνου δρόμου πού πήρε, ε¬
  νός σάτηου δένδρου πού άνέ¬
  βηκε. Μά Ισως δέν φταίει. "Ι
  σως £να πέσιμο, ίνα σπρώξι-
  ρο άπό άλλον, βνα εοτύΐτημα
  τής βντεχνΐ)ς_μΐ>χ:ανής των σα
  θρων κοινωνιικών ουστημάτων,
  τοϋ κόομου τής ασπλαχνίας,
  τής άδικίας καί τής βρωμιας,
  τόν άποξένωοαν από τόν ΕΝΛ
  ΔΡΟΜΟ, τόν δρόμο τής αλη¬
  θείας, τής άγάπης, τοΰ φω¬
  τός, κι' έγινε ΘΥΜΑ μιδς 1-
  δεολογίας, μαδς όργανωοης,
  μιδς κοΐνωνίας, μιδς ζωής, γιά
  νά οδηγηθή στό ζωντανό θά·
  ατο σάν ΘΥΜΑ.
  (Συνεατίζεται)
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΙΛΗΣ
  ΝΕΟ ΨΥΓΕΙΟ «ΕϋΒΟΡΑ»
  ΤΗΣ 8ΙΕΒΑΒϋΤ0Ν
  Τό νέο μοντέλο φνγείου €ΕυΗΟΡΑ> τής 8ΙΕΒΑ Κϋ-
  ΤΟΝ παρουσίασαν πρόσφααα^ στούς οαΐνεργάτβς τους κα-
  ταστηιματάρχες άβπ' δλη την 'Ελλάδα καί στούς έβοπροσώ-
  πους τοθ ΆθηναϊκοΟ Τύπου, στελ&χη τής 'Εταιρείας.
  'Αρχχκά μίληρε ό Διευθύνων Σύμβουλος τής «Σιέρα
  Ροϋτον» κ. 'Είμμανουήλ Βαρσάκτις> καλωσορίζον-τας τούς
  χαλεσμένους τού, πού όπως τόνίσε, πρέπει πάντα νά μα
  θαίνουν πρώτοι κάθε πρόοδο καί τεχνολογικΐή έξέλιξη
  γιά νά ένηιμερώνουν ύπεύθυνα τό κοινό. Εΐδικά ό κ.
  Βαροάκτις πρόοθεσε:
  «Στή σηιμερινή συνάντηστι, πέρα άπό την έ—θυμία μας
  νά βρεθοϋίμε πάλι κοντά σας, θελήσαμε χιόλας νά σδς
  δείζουμε τό τελευταία έιπίτιευιγμα τής Έταιρίας μας, τό
  ψυγείο «ΕυΚΟΡΑ», πού σκοπεύουιμε έν συνεχεία νά τό
  Πθιρουοιάσουμε στήν έλληνπκή άγορά καί νά τό θέσουιμε
  στή διαθέση τοϋ έλληνικοϋ κοί νοϋ. θδναι χρήοΐμο βε¬
  βαία νάκουιμε την γνώμΓΐ σας, γι' αύτό σέ λΐγο θά έχετε
  την εύκαιρία νά τό δεϊτε. ΟΙ συνεμγάτες μου εΐνα» στή
  διαθέση οας γιά κάθε πληροφορίαι.
  Μΐλησαν άκόιμη είδ_ευιμένοι ουνεργάτες — τεχνικϋί
  τής 8ΙΕΚΑ ΚϋΤΟΝ, πού πορουσίασαν τό ψυγείο ΕυΒΟ
  ΡΑ έξηγόντας στούς παρευριοικοιμένους κάθε τεχνική λβ-
  πτειμέρεια τοΰ μοντέΑου αύτοϋ, ιπού πραγματικά άπο-
  δείκνυε τίς προοπάθειες τής έταιρίας, νά βελαιώνει συ-
  νεχώς τίς συνθήκες ζωής τοΰ σύιγχρονου άνθρώΐκη).
  Ή εκδηλώση ουμπληρώθηκε άπό δεζίωση, πού Εδωσε
  την εύκαιρία στούς φίλους καί συνεργάτες τής έταιρίας
  νά κουβεντιάσουν πάνω σέ διάφορα θέιματα καί κυρίως
  σέ θέματα τής σύγχρονης τεχνολογίας.
  Και τώρα!..
  Πανευρωποϊκή τηλεάραση
  ΡΗΙίΙΡδ
  ΤΒΑΝδ-ΕίΕΟΤΒΟΝΙΟ ΜΕΜΟ-ΤυΝΕ
  μέ συνεργασία 7 χωρών
  "Μ διεβνής τεχνολογική παντοδυναμΐα τής
  δΐνει τωρο τους άουλληπτους καρπους της1
  Είναι ή ώρα'
  Ή μνημβ<ωδης προοπάθεια όλόκληρων χρονων παραίίνει στήν κριθη των καταναλωτων την εκπλπκτι κότερη τηλεόραση τής ίποχΤις μας Τί)ν πανευρωπαικπ τηλΐ-όραοη ΡΗΙίΐΡδ ΤΗΑΝ5 -ΕίΕΟΤΒΟΝΙΟ ΜΕΜΟ- ΤυΝΕ δημιουργΐα της πολυχρονης καί δαπανηρης Ου- νεργασΐας ίπτά χωρων! Των πιώ προηγμίνων της Ευρωπης' Άποτελεομα ' Ο,τι περιοοότερο μέχρι σήμερα άπυαπσαν οί Ελλη- νες καταναλωτες άπω την ΕυρωπαικΓΐ Τεχνολογΐα τωρα τό ίχουν' Χωρες που ουνεργθστηκαν ΡΗΙίΙΡβ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ: Βελτιωοε τί,ν διουγεια της εικόνος καί μηορεΐτι την ημίρα νά χαΐρι στε τώ πρόγραμμα οί νά ναι νυχτα «ι Δκόμη Εδωοε 110 μοιρες ΰνοιγμα οτην όβονη καί μπορπτΐ νά (Ιλίπε- τγ Ανετα κι άπά τό πλώι' ΡΗΙίΙΡδ ΑΓΓΛΙΑΣ: Βελιΐωσί τα κυκλωμα- τα ήχου - εΐκόνας κα* τα διαχωριοε' Που οημαΐνει ότι οϋτε ό ήχος μπορει πιά νΰ ίνοχλήση την ίικόνο οθτε ή ϊΐκόνα τώ/ ήχο Π»οντ·ι οί λήψος ίΓχωριβτάΙ ΡΗΙίΙΡδ ΑΥΣΤΡΙΑΣ: βίλτΐωοΕτήλήψηο* ουνθηκες γεωφυοικών ίμποβΐων κοί κΟιρικΑν ουνβπ· κωνΐ ΤελειοποΙηοε το φημισμένβ ΚΝΙΡΡ. που ίνιοχυ εί την άδυατη λήψη ( Η Αυστρία όπως και ή ΕΑλάοα, είναι χωρα ώμιινή) ΡΗΙΙ.ΙΡ5 ΣΟΥΗΔΙΑΣ: Βελτίωοι τη διαρο- θμιση των τόνων αυξάνοντος ίτοι την ηλαστι»6τητα της εΐκόνας ΡΗΙίΙΡδ ΕΛΒΕΤΙΑΣ.* Βελτΐωσε την ήλε κτρονική ονιοχί) ιοϋ δίκττ) άντικβθιατωντας Τίς λυχνΐ· ες μί ειδικα ιρανζιστορς καΙ 10 (Όλοκληρωμίνα κυ· κλωματα) Επίοης οπλουοΤϊυρβ την ουντήρηοη ΌρΓ- ομενα μίρ'1 που αποιτοΰσαν έπεμβαοη μεοο σιών δίητη τωρα ργαινουν κοι άντικαθΐστανται μ* καινουργιο' ΡΗΙίΙΡδ ΔΑΝΙΑΣ: ΒελτΙωοε τόν οιιντονι- ομο' 'Απίκλειοι Άν γιά όποιοδήποτε Αογο τυχαΐοάπο- ουντονιομο μί ι ήν δ?ιμιουργ!α ·χειριοτηρ(ου άοφα· λειος- ΡΗΙίΙΡδ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: Βελ,,ωοε ^ κστονάλωση ρευμαΐος μιιωνοντός την στο μιοόΙ Γιά την νεα, πονευρωπαική τηλΓόραοη ΡΗΙΙ.ΙΡ3. κβ θε προηγμίνη χωρα τής Ευρωπης £φωσί τ·ν κο^υτϊρ» τεχνολογικθ έαυτώ της Αποκτήστε την. ΡΗΙίΙΡδ **■ . IV 6Η 24Τ 3002 &Η 24Τ 3000 24 Β 160 V» 360 17 Β .Ι20 ϊ Β 2Μ
  • ΜΑΡΤΙΟΥ 1974
  ΖΕΛΙΑΑ 4
  ΗΡΑΚΛΙΐΟ "Η ΑλΗ·ΕΙΑ,ι ΚΡΗΤΗΣ
  τού εααηνικου
  περιπτωοπ αρχαιοτήτωυ οτό ουγκρότηρο Καφίϊ Όν. Πελαγίας
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ1
  Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΑΝΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ
  Άναδημοοί€υση των πρακτικών τής Βουλής
  ΛΑΟΣ: Αύτό είναι ηού λένε... νά σέ πηγαΐνουν .. τέσσερις!.
  (ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ)
  ΟΠΩΣ θά θυμοϋνται οί ·
  άναγνωστες μας, τα άηοχα-
  λυπτικά δημοσιεύματά μας, ]
  τα σχκτικά μέ τή δράση τής
  Μαρίκας Κάνη καί των ου-}
  νεργατων της εναντίον τί&ν
  άρχαιστήτων τής Άιγίας Πε
  Αα,γίας, είχον οάν άιποτέλε-
  σ,μα νά διατάξη ό κ. Ε,σαν-
  γελέας προκαταρκτική έξέ
  ταοη, καί νά φτάση τό βέ-
  μα σ,τή Βουλή, άπω έηερώτη
  αη τού κ. Μέν. Ξυλούρη.
  "Ηδη στό φϋλλο τοδ Σαβ
  θάτου 7 Φεβρουαρίου, τής
  εφημερίδας «Τα Νέα», ό δή
  μοσιογρόχρος κ. 'Ερρ. Μηαρ
  τζινοπουλος δημοσιεύει τ>κα άττό τ6ν ττατέρα μου
  χτί δέν τό άντανλάσσω μέ καμ
  μιά ποιουσία, δσο μεγαλλιτέ-
  ρας άξία<; κι' 8ν είναι. "Εχου νέ ζεχασει ολέπετε, οί άρμό- διοι τόν ψυιχ·ολογυκό παοάνον- Τα μέ τα ΐτατρογονικά. Άιπό συζη'π'ίσ'εις πού άχούω ό κόομος ,οωτά γιατί είναι τό- οοι πολλοί καί τόσο φαρδεϊς δρόιμοι, 18 καί 24 μέαρων ηλά τους,, μέσα σττιν ΐτεριοκή τοΰ σχεδιαζοιμενου άναδασμοϋ, 8- ταν τό άπίοθιο υέρος κάθε ά- γροτικοΰ έλκυστηρος είναι μό Αίς 1,80 μιέ 2 μέ^ρα. Αύτό λοιπήν είναι έρακιτματικό. Πάντως άατό τή μερά ηού έξαγγέλθηικε ό άναδασμός, %ή οίκονου-ία τοϋ τόιπου βχει κλο νασθή γιατί δέν καλλιεγεϊ κα νείς μ' αύτη την άναμσνή. »α' έφύτενρα μ·έ τα χ&ρια μου τα μουρέλΛα χρό- νια τώρα. Ό άΛΌδασμός μοϋ τό κοβει άίπό δυό τόΐτους. Μό- λις τιάει ή ιχττουλντόζα θά ηάω νά πεοο> άιπό κάτω κι'
  διν πιρολάβω θά βγάλω τώ
  μάθια οποιου ιμησρέσω. Ν ά
  μάς άίριήοουνε Γιουχους. Άνα-
  δαομό δέν θέιμε. "Οποίος Ιβγοπ
  στό λιόκρυτό )»υ, θά τόν σχο-
  τώοω μέ πέτρες».
  ΓΈΛΡΓ. ΑΛΣΚΑΛΑΚ11Σ
  (Α^ιπελοθζο)
  «'Εγώ κΟραβ βΐμαι Θ2 χρο-
  νώ. Μ' όχρηαε ό πατέ/κΐς μου
  νγη π·ε'^.ουο^α. "Εχω 10 χι-
  λιάιδες κλίιιατβ ο·ήι»ερα, Οατε-
  ,· α άπό τί»οοι··ς κί»το*ν. Είμαι
  "Ελληνας πού ποΛέιμηαα στήν
  Άλβανία καί νά καί τό τροϋ
  ιμα ιιου οιττιν ΐκλάιτη. Τό κρά-
  τος λοιπόν πού τοΰ βδωσα τή
  ζιαή μου £ρχε.ται σήμβρα νά
  μοϋ πά.οιη τή δ.κή μου. Τότε
  δέ θά εϋμαι "ΕΛΑ,ηνας, οθτε
  Κρτΐ'τικός. "Οποίος μοϋ πάρη
  τή ζωή μου θά τόν πολείμίή-
  λύ τελικό-, δπως έζήγηρε ή «Έλευβεροτυιπία», τό δνομα είναι
  παριμιένο άηό τό έατίθε.το τού έπκχτηιμονϊκοϋ τού διευθυντή ηού
  κΐναι καί άΐιό τούς μετόχους. Αύτά έγραψε περίιπου ή
  άθηναώεή έφΐκμερίδα στό ρεατορτάζ τής κ. Φωφί&ς Βαοιλακάκιι,
  μί· φωτογραφικό ιμάλκηα ύλι«6.
  ΕΜΕΙΣ σήρερα, θέταμε τό &έρα τοϋ νοοηλευτΐίκοϋ Ίδρύμα-
  τος, πού είναι συγχρόνως μιά μιεγάλη έιτηχιείρηοη Υΐά την ό-
  ιποία χρβιάοτηικαν μεγάΛες οίκονομικές έπενδύσεις, άΐτό μιά
  όλλη σκοτπά.
  ΡίΥΓΟΥΜΕ συιγκεκρϊμένα νά ιμάθωμιε ποία σχέση 6χει μέ
  αό καλοριαΐο αύτό "Ιδρυμα £νας έκλεκ,τός τής χούντας, δηλαδή
  ό Άνώτατος Στρατιωάικός Διοικητής Άνατολιικϊίς Κρήιττκ;, κ.
  Παηαργυρίου. Κι' αύτό διότι άιπό εγγραφα ατοιχεία ηού 6φτα-
  σαν στά χέρια μας ό κ. Παπαριγυρίου αμολογεί ό ϊδιος &τι ό
  νοοηλευτροός αύτος κολοσσός είναι δικός τού.
  ΚΑΙ ΑΝ όντως αύτό είναι άλήβεια, παρουσιάζει ενδιαφέρον,
  γιατί ό κ. Παιπαριγυ'ρίου ήταν γνιαστός στό ΉράκΛβιο σάν ίίνας
  απλώς άξιωματιικός ηού μέ τό μιοθό καί τό έφ' διπαξ τού, άπο-
  μακρυνόμενος άπό τό Στρατό, θά 6κα.νε άπό οίκονομικιής πλευ-
  ρας μιά άξΐοπρεητί ζωή, άλλά δχι νά γίνη καί έιπα.χειριηιματίας
  ενός ολοκλήρου Νοσοκομιείου.
  ΝΟΜΙΖΟΜΕ βτι κάποιος άρμόδιος θά μάς δώση τίς
  σεις ϊΐθύ ζητο&με, μιά καί ό κ. ΠαΐΜργβρίσυ, 6χρτ>στ
  στό Ήράκλειο κατά τή διχτατορία.
  «...'Επίσης ό κ. ύηουργός
  (Τρυίτάνης) δήλωσε δτι κα,τα
  δΐικάζει την δραστηραότητα τού
  συγκροτήιματος Καφή καί των
  ΐιροϊοταρένων τής Αρχαιολο¬
  γικήν; Υπηρεσίας επί δϊκτατο-
  ρίας γιά την καταστροφή άρ-
  χαιολσγικων θησαυρών στόν
  δριμο Άγίας Πελαγίας Ηρα¬
  κλείου.
  Τό θέιμα τής καταοτροφής
  αυτής έθεσε ό βουλευτής τή<; ΕΔΗΚ κ. Μέν. Ξυλούρης, πού τόντσε δή άφοδ ή κ. Καψή κα τάψερε ν' αγοράση, μέ άπατη λά μέσα, 51 στρέρματα, έξα- σφάλΐθΓ την ά'δεια γιά άνέγερ ση 'ΐεγάλου ξενοδοχειακοΰ συγχ, 3τήιματος καί χρησιμο¬ ποιών τας μπουλντόζες έοκαψε δΐλη την πεοιοχιή καί Ζρρά,ε στή θάλαοσα σιαρεία άριχαιολο γωοων εύρηιμάτων άμυθήτου ά- ξ)ας. Καί κατέληξε: «Νομίζω δτι ϊτρέπει νά έυηληφθή ή Δικαιο- σύνη γιά τό θέ,μα αύτό». Άιΐανίτώντας ό κ. Τρυιπάνης, άναγνώρισε δτι ό κ. Ξυλούρης εχει δίκηο καί πρόσθεαε δτι 6- γιναν προσπάθειες γιά νά πε¬ ρατωθή δ,τι ήταν δυνατόν. Δι- ευκρίνηρε άκόμη ότι ή Αρχαί ολογική Ύπηρεσία άντιμετωατί ζει οίκονομιωοές δυσχέρειβς καί δέν μιπορεΐ ν' άιπαλλοτριώ- νη περιοχές ττούκΓνίλΌνται ώς άρχαιολογικές»... ΠΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΥ ΜΥΡΩΝΟΣ Στόν άξιότΐίμο κ. Πρόεδρο τής Κοινότητος Άγίου Μύρω- να, άηαντοθρε δτι δλα τα στοιχεία ττού γράφτηκαν γιά τόν σάτυοο των 7β χρόνων, εί ναι παρμένα άπό έτιίσηιμο έγ- γρακρο άονοδίας Άρχίίς. ΛΟ- ποιαδήτΐοτε έπτοιμένως δΐάφευ- οτι, πρέβιει νά γίνη κατόπιν ου νεννοήσεώς μας μέ την Άρ- χή αυτή. Μόλις δχονιε σχεπκή άτπάντηστι, θά προβοΰ»ιε στά δέοντα, αν δτ>λαδή ό σάτυρος
  ήταν Άγιομυριανός <ί άιπό τίς Άσίτες. ΠΑ ΤΟΝ κ. ΑΙΕΥΟΥΝΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΛΝ ΠΡΟΧΘΕΣ Σάββατο μβσπ,ιέσΐ — σύνφωνα μέ τίς τΛηροφο ρίες μας - ό Διευθυντής Άρχα1<ητντων Κρφης κ Στέλ,ος Αλεξίου, έπιβαίνων τοϋ ομκρορττ,γοϋ Ι.Χ. αίποκ.νήτοι, μέ τα «τ^εία Η,Ι 5731 - "Εδρα Κορφές - Ι. Ι»Ρ· *«« Πς' έ-οκέφ-^ τίς άρχαιστητες Αγίας Πελαγίας, πού »Ρί°κοντα, στό χώρο τοθ ξενοδο*βκ-θΰ συγκροτήματος τής κ Μαρίκας Καψή, καί τράβηζε ό ϊδιος πολλές φωταγραφίες. θά θ&λαμε νά ,τληροφορηθοθΐίε, αν κατ άρκήν- είνα. οω- <ηές οί ηληρσφορίες μας καΙ «ν ναί. τόν λόγο τής λήψεως τίάν ωωτογραφιών αυτών. 'Οηως έπίσης θά θέλαιαε νά ρωτήοωμε τα εξής αχ€τε«ά: 1^-Σέ τί άποσκσποϋσαν οί ϊρβυνες κάποιου κ. Αλέκον, •Παπαδάκη καί μτάς κνρίας, πγγ>! την 23ην Φεβρουαρίου, στήν
  πού
  4 -
  „- , ,—,-^. ή Άρχααολογιχή •Υη,ρεοία δτι ι
  πάντα κατά τίς «ληροφορίες των ^™*™-.
  τα ζεφόρτωσαν στήν Ιδία περνοχή «-Φορα αντικείμβνα
  βμοιαζαν μέ αρχαιότητάς;
  3— Οί μεγάλιες μαρμάρινες κολωνες πού σύτή τή στιγνή
  βρίοκονται στήν Άγία Π*λαγία, υπήρχαν ί«Ι καί άπό πότε,
  ό άρμόδΐος τής *. Καψή ονόματι Κωστας Μανου-
  (άατειλώντας μάλιστα δτι ©ά φωνάξη την Λ-
  τής εφημερίδας μας καί δέν τόν αφηρτ
  νά φ^τογραφήστ, τίς κολωνες αύτές, ύηοσττ,ρίζοντας δτι μπαί-
  ν£5_ Τέλος ρωτοϋμε, μήπως δλα αύτά. οχετίζονται
  μέ την έ^Μθείμενη δίκη πσύ θά γίνη. στό Τρκμελές
  λειοδωοείο Ηρακλείου την 1η Απριλίου; ....
  Δέν γνωρίζ«ι>€θετικά γύοω άπό δλα αύτά, γι αύτό καί ρτο-
  το&με, γιά νά ηληροφορήσωμε. στή σονέχε.α. τό άναγνωστ,κό
  μας κοινό.
  ΟΙ ΑΠΟΟΙΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΑΝΑΓ»
  .^,^.^νι-ΐΑ _λ -λ- ~ιικα 1 ί8ώ καϊ πε'χι νά άκολουθι'ιοου
  ΖΥΗΕΧΕΙΑ άπό την σελίδα 1
  νεβιισττηιίου Πατρων, βρεθή-
  κανε Βσυλευτές π.χ. άιπό την
  "Αρτα ϋ άιπό την Καλαιμάτα,
  πού νά ζητδνε Σχολές ϋ την
  Βδρα γιά την πόλη τους;
  'Ενείς δέν θέλουμε νά πι-
  στεύουιμε δτι οί έκίλεγμένοι
  ΟΜπροσαΗτοι τού Κρητακοϋ
  Λαοΰ, έχουνε ύηοθι&άσει τό
  Υ€.νιχό, τό καθολικό συμφέ¬
  ρον στό τοπωοό καί κομιματικά.
  Μί; τή στάση ποΐ> πρέιπει άπό
  νέ
  καϊ πέίχΐ νά άκοουΟι')θου
  βς διαψεόσουν κατηγορη
  ματικά ολες τίς εναντίον
  τους αιχμές καί φήνιες καί
  ένωμενοι — άνεξάίχΐηια τοπι-
  κίίς προελεύσεως —νά δώ-
  σουν, δ,τι καλλίτβρο γίνεται
  στά χρυοδ νεώτα τής Μεγαλο
  νήσου, πού τ6 άίξίζουν, δηα
  δή: ΠανετηστΓ.μιο ουγχρονο
  καί σωστό στό Ήράκλειο καϊ
  Πολυτεχνεϊο σύγχρονο στά
  Χανιά. (Συνεχίζβται)
  ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ;
  ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ-ΟΙΑ - ΙΝΤΕΛΙΝΤΖΕΝ ΣΕΡΒΙΣ
  βουγιοϋΜΛκ§ϊο^,.
  Οί ίΊ, λ,ί.
  ΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  Καμια ιΐ|ΐ, «Ι»υυγιουχθίΐ4.ίΰυ» 1*.ν]ικη<, ΚΛΐνΐΜ|<,, μ*, κείμενο καί σφοα,γίδα τοϋ τέως Στρατιωαικοϋ Διο·ϋκηίΐή τολϊκής Κρήτης κ. Παπαργυρίου, επί δικτατορίας. Άνα- ΚΑΤΑ... ΛΑΘΟΣ... ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΣ'ΚΑΛΑΚΗ (Μηιτιρόιπολη) ΑΝΝΑ ΣΕΓΡΕΔΑΚΗ (Μτιτρόπολη) «"Εχω β παιϋιά, εΐμαι καί>
  διαχιά καί ϋν μοϋ ηάρουνε
  την ηε.οϋθυσία μου, 2να κοι«μά
  τι δηΛοδή πού έχω δλο κι' δ-
  λο, δέν καπέχω ίντα θά κά-
  ,μω. Πιροχθές πού τδκουσα έ-
  λίγόθηκα. Δέ ΐϊπορω νά τό άν
  τέξω τέθοκ» τί,Ίβιιιμα». *
  ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΑΑΚΗ
  (ΜηχροΜοΛη)
  «"Ηικανα έργάιτες κι' ήΊκαμα
  8 χιλιάΐδες κουρροϋλες άιιπτέ-
  λι, γιά νά τα βοοθνε τα παι¬
  δία ιιου νά μή δυστυχήσουνε
  μ' αύτά σάν έιμένα. "Αν δω
  άλλο άνθίχοιπο μέσα στ* άιμπέ
  Α* μου θά τοακωθοϋιμε ασχη-
  μα>.
  ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΛΑΑΑΚΗ
  (Μητρόπολις)
  «νΕχω ένα λιόφυ'Τϋ πού
  βγανει χΐλια κιλά λάδι. Έχου
  €νΕίχω κακές διαθεσΐεις. Ό
  άντρας ιιου είναι κυνηιγός καί
  ξέ-ρω καί ιμεταχειρίζοικΐι τό
  δπλο. θά σκοιτώσω ανθρωπο.
  θά γίνω φόνισσα. Άπαλλάζε-
  τέ με άπό τή τριυλακή. Πέσ—
  τος πώς δέν θέλομε άναδα-
  αμό. Πεστε το σέ "Ελληνες
  καί ξένους».
  ΤΙ ΕΙΠΑΝ
  ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ
  — Ό Λουιμάκης Στέλιος
  εΤβτκ δτα θά κατέβουν οέ άμα-
  δυκή άτκργία.
  — Ό Παχάκης Γβώργιος
  (Καστέίλλι) ιπού σηούδαοε 2
  γιατρούς, ίνα ήλβκτιρολόγο καί
  ρά κοπελιά γιατρό, είπε δτι
  αν γίνη άναδαορός θά πεθάνη
  § θά ακοτώση οποίαν νάναι,
  "Ελληνα β Άιμερικάνο.
  — Ό Ρουικουνάκης Νϋκος
  (Καστέλλι) εϋπε δτι «δχοιμβ
  διαβέαεις νά κάνωμε μεγάιλα
  έηεισόδια».
  — Ό Δασκαλάκης Γιάννης
  (Μττϋρόπολη), εΐπε, δπ βέίλει
  νά ιιπή μιά ταινία μέ δσα
  «Ιδα στήν τΐιλεόραση καί εί¬
  ναι διαχεθ'ειρενοι νά πληρώ-
  σουν.
  Τενικά οί βνθρωιποι αύτοι
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ό-ό την σιλίδο 1
  τοΰ Διευθυντή τής Εφημερί¬
  δας ηού γραφείς. Αΰξτϊοη άπο
  δοχών ίητας; 'Εδραίιοοη στή
  θέση τοϋ δήθεν συνεργάτΐτ;
  Ή στό διάβολο γυρεύεΐς έηί
  τέλους καί λιβανίζεις;
  — "Οχι, Κύριοι... νΟχι,
  Κύοιοι... "Οχι, Κύραοι... Μή¬
  τε αυξήση άποδοχων ζητώ,
  γιατί άπ' τό γράιριμό μου δέν
  παίρνω δεκάρα... μά οθτε μ.
  έδραίωση στή θέση τοθ συνερ
  γάτη, σέ £να έντυΐΐο πού οί
  περισσδτεροι διαβάζετε άπό
  φόβο κι 6χι άπό άγάι~τ... Α¬
  πλώς μέ την τελευταία άποκά
  λυψη τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ γιά
  τό κΰμα σεζουαλικής έγκληιια
  τικότητας, είς βά,ρος άνηλί-
  κων, όρβώνο» τή φατνή μου σάν
  πατέρας ποβχει δυό παιδία. Κι
  Στό περαομένο ψϋλλο της
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» δημοσιεύίΐ ά-
  κααονόμαστα πράγιματα γιά
  τίς άιποιπλανήσεις άνηλίκων,
  «αί τή φωτογραφία εφτά Ά-
  στυνουαικων πού κυνηγοϋν ά-
  ηεγνωοιμένα τούς Σάτυρους.
  Καί έρυκώ κι έγώ μέ τή
  σειρά μου: Καλή καί δξια ή
  άπεγνωομένη προσπάβεια γιά
  τή δίωξη των Σατύρων, άλλά
  άαιό ποίον έποΰηε νά τα μά-
  θουμε αύτά έίαείς οί πατερά-
  δες, γιά νά λάβωιμε τα μέ-
  τρα μας καί νά προοτααέ«ρωμ€
  τα παιδία μας; Άπό μιά έβδο
  ΐιαδιαία 'Εφημεοίδα β άη' το
  στόμα των Άρχών πού ύπηρε
  τοϋνε την προσταοΐα μας;
  Γιατί δέν εγΐνε μιά άνακοίνω-
  ση νά έπκηήση την ΐτροσοχή
  μας; Γιατί τόση έ-ριμητιική οιω-
  πή σέ τέιοιου εϊδους θέρατα;
  Νοίμίζεηε πώς είναι άρκετή ή
  — 5ον —
  ΣΤΟΧΟΣ
  ΓΙΑΝΤΑ Η ΚΡΗΤΗ
  άπό τα χωρία τής Μεσσαράς
  ίτοαν δλοι άναστατωιμιένοι καί
  εθλβηες στή μορφή, στίς φω-
  νέις, στίς χιειρονομίβς καί α'
  δλη τους τή συρπερκρορά ξε-
  κάθαιρη την είκιόνα τής άδ^χί-
  ας, τοθ πόνον καί τής διαθε-
  σεως νά άγπητιστοΰν χωρίς δ-
  ομ λογικής καί νάμου, πρά-
  γμα πού δείχνβι τό βαθιμό τίίς
  δικαίας άγανάχτησής τους.
  Μ. Χ.
  θίωζις τοΰ έΐγκλήιμα'ΐ'θς; "Οχι
  Κύριοι, δχι Κύριοι, δχι Κύρα-
  οι. Γιά πρωτο μέτρο στήν κα
  ταστολή τοϋ έγκλήμαιτος, ' ή
  Σθφρονΐιστική χρηοιμοηοιεϊ τή
  Γενική καί την εϊδαική ηρόβλε
  ψη. Νά προλάβουμε νά μή γί
  νη, τό έγνίλημα, γιατί Ομα' τό
  άφήσουμε νά γίνη κι Οοτβοα
  κυνηγοϋμε νά τό τκμωρήσου-
  με, αύτό δέν έ"χει καί πολλή
  άξία. Κάπως θεατρινίζουμε,
  «ιυνηγώντας νά τιμωρήρωμε
  χάτι πού ϊοως δγινε κάτω άπό
  την άμέλεια καί την άπροσε-
  ζία μας.
  Καί έρωτά αυτή ή στηλη, ά
  μερόληπτα, άνυστερόβουλα,
  άδέκαστα άλλά αύστηρά μ έ-
  πιταχτικά, όπωσδήποτε έπιτα
  χτπχά: Είναι άΐλήθεια τα οσα
  κατανγέλλει «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»;
  Κΐ 6ν είναι άληβεια, (γιατί· εί
  δα έφτά συνκβκριιμένες περι-
  τιτώσεις), άπό ποίον έΊποειπε
  νά τα μάθω ύπεύθυνα έγώ κ,αί
  νά προειδοποιηθω οάν πατέ-
  ρας, μέ κάποια άνακοΐνωΐηι,
  γιά νά λάβω τα μέτρα μου,
  καί νά π.οοστατέψω τα παιδία
  μου; Άιπό τόν Μάνο Χαρή
  καί την «ΑΛΗΘΕΙΑ» τού 1, ά-
  (πό τούς φυοικούς μου προ<^τα- τες. Σέ ποίον θά πρέπη, <έίύ τέλους, νάχχωμε εμείς οί γο- νεΐς τα θάρρη »κις, στίς τ·πιγ χές έφημερίδες 1ί στίς 'Αρ- χές πού στηρίζουμε μέ τούς φόρους; μας σάν ηολΐτες; "Ας μοϋ συγχωρηθή ή κά¬ ποια αύστηρότη,τα, άλλά ε»6ή- σεας αύτουνοϋ τοϋ εϊδους, οάν πατέρας, δέν τίς περίμενα ά¬ πό μιά τοατική έβδομαδκιία έφ.ημερίδα. Τίς περίμενα μέ μιά ανακοινώση άπό τούς εκ>-
  θΊκούς μου προστδυες. Α.ύ-
  τσύς πού διαρκώς μοϋ λένβ
  νά κοΐμοθμαι ήσυχος, γιατί
  αύαοί ζαιγρυιπνοΟν£ νά μέ προ
  στατεύουν καί μενά χαί τα παι
  διά μου. ι
  Κι' ϋστείκι σοϋ λένε, πώς
  ή εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» τα
  ιπαροΛέΰΐ. Λάθος. Μεγάλο Λά
  θοςΙ Κι' αύτό τό λάθος, Κύριοι
  κάποτε θά τό πληρώσουμε δ¬
  λοι μαζί... κατά λάθος!! 11
  ΝΙΚΟΣ Τ2ΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ
  Κύριε Άρχτϊγιέ,
  Σας έχω έ<κφράοε.ι καί προ- φορικά την βαθειά μου πιεποί θηση, πώς ό άμερικανοοιωινι- στ»οός ίιμΐτεριαλισιμός, μετά τίς έαητυιχίες τού μέ την κ~σ~ρο φή τοθ έλληνιομοΰ τής Κύ¬ πρου καί την μεταβολή τής τελευταία σέ προκεχωρτ(μένο φυλάκιο καλύψειος τοϋ Ίσρα- ήλ καί.τθ&ν άιμεριχανίκων οϊκο νομικών, πολιτικών στρατηγι- κων κλπ. (τυμιφερόντων στήν Μέση Ανατολή καί την εύρύ •τερη Μεσόγειο, ίχει απόλυτη άνάνκη νά σταθεροποιήσει καί έσιβκτείνει ττίν στρατηιγική τού παρουοία στήν Κρήτη. Ή ιτε- λευταϊα είναι λόγω τής γεω- γραφιικής της θέσεως άναγ- «αία γιά την έδραίωση των κα τακτήσεών τού στήν Κύπρο, την Μέση Ανατολή καί στήν ευρύτερη Μεσόγειο. ΔΕΝ θά κάνω στίς γραμμές αύτές ίστορωαή άναδρομή στά .μετά τού 1921 καί μιέχρι τό 1945 πολιτιικά, διΐτλωιματικά καί στρατιωτικά γεγονότα πού διαβραματίστηικαν στήν έλλη- νακή καί διεθνή ακηνή, ηού σάν έηίκεντρό τους «Ιχαν τίς ηροσπάθειες τοΰ άγγλικοΰ Ιμ- ιπεριαλιισμοθ, νά μεταβάλει την Κρήττη σέ αύτόνομο ή άνε ζάρτητο κράτος υπό τόν δικό τού έλεγχο. Σάν κάποια παρένθεση δμως θά Σδς άναφέρω ίνα περιστο ιτυκό, δπως μόΰ τό διπγήθει ό Δικηγόρος καί Σύμβουλος τοΰ 'Υπουργείου Τύτιου, κύριος Δηιΐ. Συνοδινός, πού ήταν Σώμβουλος τοϋ Πρωθυπουρ- γοΰ Γ. Παπανδρέου κατά τό 1964—65. Ή διήγηση τοΰ κ. Συνοδινοΰ είναι: «"Οταν ό Πρωθυιπουρνός Γ. Παπανδρέ ου γύρασε τό 19Θ4 άπό τίς ΗΠΑ, πού δπως είναι γνιοστό οννεκιριούοθη μ έ τόν Πρόεδρο Τζόνσον γιά τό Κυπραακό, ιπή- γα ίνα βράδυ στό Καστρί νά τόν δω. Τόν βρήκα δμως πο- λύ στενοχωρεμένο. Τοϋ εΐπα κύριε Πρόεδρε, τόσο μβγάλες καί άγεφύρωτες είναι οί διαφο ρές Σας μ* τόν Τζόνσον, πού Σάς εχουν πρακαλέσει τέτοια στβνοχώρια; "Οχι παΐιδί μου Δημήτρη, τό ποόβλημα τής Κύ ηρου μέ στενοχωοεϊ σοβαρά, άλλά έΛθεϊνο ηού μέ βασανίζει είναι ή τύχη. τής Κρήτης». ΙΣΡΑΗΛ — ΠΕΡΣΙΑ — ΤΟΥΡΚΙΑ Ο ΕΝΤιΑΤΙΚΟΣ έφοδια- ομός μέ κάθε λογής δπλα τής Τουρκίας άπό τό Ίαραήλ κα την Πιερσία, δέν είναι ήσχε- τος μέ τίς βλέψεις τοϋ δευτέ¬ ρου στιήν Κρήτη καί τίς προσπάβειες καί φιλοδοζίες τοθ Σάχη νά ζαναιγυρίσει ύ Βασιλιάς. Τό Ίσραήλ έφοδιά ζει μέ δπλα την Τουρκία — «ΒΙΙΜΑ» 6.7.75 — γιά νά την οδηγήση — οέ συνεργασία μί; τούς άμε.οικανούς καί άνγγλους — σέ έιπίθεοη στά Δωιδεκάνη- 'οα, καί αύτό μέ τούς ουμμά<- χους τού νά β.οοϋν άφορμές καί προαχήμο/τα νά καταλά- βουν καί τυπιικά την Κρήτη. Ή Περσία πάλι, πλήν άπό τούς πολιτικούς καί άλλους λό γους πού 6οπθ6 την Τουοκία, θέλει νά την όδηνήσει οέ πό- λε»μο μέ την χώρα μας, μέ την φιλοδοξία, πώς μέοα άπό την πολεμική άατα<χιχή πού θά ραχβεϊ ή 'Ελλάδο θά δι^μιουρ γηθοϋν ίϊ θά κατασκευασθοϋν προϋΐιοθέσεις καί συνθήκας έ- πα·όδου το·ϋ Βασιλιά. (Συνεχίζεται) ΜΙΑ ίίΡΛΙΛ ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΗ Ι ΚΛΗΛΐΡ« ΤΗ! Π4ΝΕΛΛΗΝΙ0Υ ΕΝΟΙΕΟΙ ΚΡΚΙ9Ν ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β' ΘΗΛΕΩΝ ΣΥΚΕΧΕΙΑ ά-ό την σελίδα 1 καί μοΰ είπε δπ μ' άγα»_. (νεαρός). — 'Εμιείς πηγαίναμιε στά κλάματ:, πράιγιματι, άλλά τί Φταίμε; Αύτοί πού είναι ύπβύ θυνοι γιά τούς άνήλικους, ή Άοτυνομία, οί Παιδονόμοι, τί κάνουν καί οί καταστηΐματάρ- χες γιατί μ6ς βάζουν στά κλάμπ άφοϋ εϊμαστε άνήλι- κοι; (δλοι μαζί). Παράλληλα σημειώνομε δτι ιπρόσφατα έηίστνς κυκλοφορή¬ σαν φήμες δτι σέ έρευνα πού εγινε στίς τσάντες τθν μαθη- τραών κατά τή διάρκεια πού έ- κεϊνες άπουσίαζαν σέ έκδρομή. β^ύθπκαν τσιγάρα καί σέ μαά τοάντα ναρκωπκά. Τό τελευ- ταίο τό άνακοίνωΌε στίς ουμ- μαθήτριές της ή άπουσιολόνος τοϋ Β1 τμιήματος τής Β' τά¬ ξεως τοϋ Β' Γυμνασίου θηλέ ών. Σχετωοή φέ.ρεται καί ή πε- ρίπτωση τής [μαθητρίας τοϋ τμήματος αύτοϋ, πού έφυγε ά πό τό σχολεϊο ήλακίας 15 χρό¬ νων, (τό μικρά της άοχίζει ά¬ πό Λ.) καί £—ασε δουλειά σέ γνωστό κατάσττρα νεωτερι- σμων τοΰ Ηρακλείου. Ό δι- ευθυντής τοϋ κα,τοστήματος μδς δήλωσε δτι άναγκ,άστηικ*: νά τή διώξη, τή δεύτερη μερά, διότι Λρχισε νά κάνη ΰιποπτες ιπροτάοεις στίς δλλες πωλήιτρι ες. Γενιχά στούς. κύχλους των ιιαθητραίΒν τής πόλης τοΰ Ή- ρακλείου, συοιβαίνΌυν άρκετά, γιά τα όποΐα θά ηρέπει νά δεί ξουν εντονη δραστηοιότητα οί άρμόδΐες αστυνομικάς καί βλ- λες άρχές, οί παιδονόμοι, οί σύλλογοι γονέων καί φυσικά οί ϊδιοι οί γονεΐς. Την ηερασμένη Τετάρτη στό κέντρο «Μεγαλόνησος», πού διευθύνει ό γνωοτος συ- ΐμπατριώτης επιχειρηματίας κ. Κόχκινος, πρανματοηοιήθηκε μιά ώραία άποκριηά'τιικτι εκδη¬ λώση τής νέας κανήσεως γιά τή συνενώση τοΰ κρητικού στοιχ-είου, πού είναι γνωστή μέ τόν τίτλο «Πανελλήνια "Ε νωοη Κοητων». Μέ ώραίους κρτνηκούς μ«ζέ δες καί λαάτκκο κραοί τής "Ε¬ νώσεως Πεζων, 2νας μεγάλος άρΐθμός, κρητικΐΤιν τής περιο χής Ά—ικής καί πολλοί φί- λοι τής Κοήαης, πέρασαν μιά πάρα πολύ δμορφη άΐτοκρηάτ) κη βραδιά. Τ6 καλλιτεχνικό πρόγραμ μα βασίστηκε στόν λυράρη Νϊ- κο Σκευάκη (£να συνεχως ά- νερχόμενο καλλϊτέχνη) καί οΐους συνεργάτες τού Ν«ο Καδιανάκη καί Μανώλη Κο- κλή, "Επαιζον έηίσπς λύοα οί καλλιτέχνες Κώστας Μουντά κης καί Μανώλη.ς Μανουρδς καί χόρεψε κρι>τακ»ύς χορούς
  ,με τοοβκές φορεσιές τό ουγ-
  κρότημα πού οιοργάνωοε τό
  ϊδιο τό νέο οωματείο.
  Πρός τούς παρευρεθεντες
  μίλησε ό έκποόσωπος τής Π.
  Ε.Κ. κ. Ποθουλοχης, Τοαηε-
  ζικός, ό οποίος >ιέ άηλά, ξεχά
  θαρα καί λίγα λόγια Εδωοε
  στά κοινό νά καταλάβη τους
  σκαπούς καί 'τίς έΐηδιώξεις
  τής νέας αυτής κινήσεως, ποΰ
  βαπίζβται στό «,ρ-ητικό στοι-
  χείο πού άποτελοϋν οί ύπόΛ-
  ληλοι καί οί εργάτας καί ή ό-
  ποία αύτίΐ την στιγμ·ή ?χει ηο
  νω άπό 800 μέλπ..
  ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
  ΙΥΝΕΧΕΙΑ ά-ο την σ*λί$ο 1
  Η ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΔΑ
  ΙΥΝΕΧΕΙΑ ό-ό την σιλΐδα 1
  φράζ€ΐ κάθε στόμα καί νά &γά
  ζβι άιπό την μέση κάθε τίμιο
  καί άνιδιοτελή άνθρωπο ηού
  τολμά νά καταγγείλει δημοσία
  τα έγκλήματα καί άνουσιουρ-
  γήματα τα όποϊα έχανε καί έ-
  ζακολουθεϊ νά: κάνει. Λησμο-
  νεϊ δμως ή σύγχρονη Ήρωδιά
  δα δτι ή έποχή πού ή>χμασε
  καί εδρασε ή συνώνυμή της μέ
  τή σημ«ρινή έποχή δέν έχου ν
  κιανένα κοινό γνώρισμα. Καί
  δέν Κχουν κοινό γνώρισμα γιά
  τούς εξής λόγους:
  α) Τότε ύαιήρξχκ Ενας βασι
  λι&ς, πού γιά νά μή στερηθεϊ
  τα ώραία θέλγητρα τής πόρ-
  νης τού, ήταν ηάντα Ετοιμος
  νά κάνει δσα ένκλήματα τοδ
  ζηττοϋσε.
  β) Σήμερα εύτυχως δέν ύ-
  πάρχει βασαλιας ντά νά προ-
  στατέψει την Ήρωδιάδα των
  ημερών μας.
  γ) Τότε ή Δικαιοσύνΐν έδίκα
  ζε καί κατα©ίκα<έ σύμφωνα μέ τίς διαταγές καί τα γοΰστα τής πόρνης Ήρωδιάδας πού έκ- φραζότανε μέ τό στό(μα τοΰ έ ρωμένου της βασιλιδ» δ) Σήμερα ή Έλληνική Δι- καιοσύνη πού στέχει στό Οψος της είναι αύστηρά προσηλωμέ νη στό καθήικον καί την απο¬ σταλή τη.ς, άΐδιαφορεΐ καί άπο στρέφεταχ κάθε έπιχειροόμβνη παρέιμβαση στό ί!ργο της· Νά γιατί, σύγχρονη Ήρωδι άδα, άναφωνώ μέ δλη την δύ ναιμη τής ψυχής μου: «ΑΔΙΚΛΣ ΗΡΩΔΙΑΣ ΜΑΙ ΝΕΣΑΙ ΑΔΙΚΩΣ ΗΡΩΔΙΑΣ ΤΑ- ΡΑΤΤΕΣΑΙ ΔΙΚΑΙΓΐε ΗΡΩΔΙΑ2 ΘΑ ΥΠΟΧΤΗΧ ΤΑΣ ΣΥΝΙ3ΙΤΕΙ- ΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΟΥ». ΑΝΤ. Ι. ΧΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ μάθης πως ιιέ λένε Λλλη £&- ρα» καί άκάμη «έγώ θά σέ χο ρέψω στο ταιι/ί». £τή συνεχεια καί πρό των φωναοχιών καί τής έν γένει συιμπεριφορας τοϋ ανωτέρω κα λέσαμε την "Αιμεσο Δράση, άλλά μόλις άκουσε την τηλε φωνίκή μας κλήση, προοηάθη- σε νά φύγη, άλλά τόν έμηοδί σαιμε. Ό ϊδιος κάλεσε στό τηλέφω νο τόν γιατρό κ. Άληιγιζάκη, τόν όποϊο μ&ς βδωσε καί ό ο¬ ποίος μας εΙ~ε σέ ένπελως α>ι
  λυοό τόνο δτι ό άιπεσταλμένος
  τού είναι κουμπάρος τού καί
  δτι μιεταζύ σοβαροϋ καί άστεί-
  ου τοϋ εϊπε «Λν σέ οωτήσουν
  γιατί διακόπτω την εφημερίδα
  ν ά τούς πής διότι εΐμαι Μαοό
  νοςι.
  Στή συνεχεια, ό άρνούμε-
  νος νά δηλώση την ταυτότητά
  τού βποαζε τουτο πρός τόν ά-
  ξιωματΐκό τής Άμέσου Δράοε
  ως.
  Πρόκειται γιά τόν ίδιωτικό
  ύπάλληλο Σαρρή Μύρωνα τοϋ
  Κων)νού καί τής Χρυσής, γεν
  νηθέντα τό 1910 στή Δαμάστα
  «αί κατοικοϋντα ήδη στό Ήρά
  »λειο, Γιαννίκου 21.
  'Επειδή ή δλη αυτή ύπόθε-
  ση μδς γέννησΐΕ κάποια άιτο-
  ρία, έρευνήσαμε, δχι την περί
  ηνιχπΐ τοϋ προσπαθήσαντος νά
  δημιουργήση τό έπεισόδιο, άλ¬
  λά τοϋ γιατροΰ κ. Γεωργίου
  Άίληγίζάκη καί άνακαλύψαμε
  δτι ό έν λόγω εύηπόληητος κύ
  ριος είναι (οτά σοβαρά καί δ¬
  χι νιεταξύ σοβαροΰ καί άοτβι-
  ου) άπό παλιά μέλος τής Μα
  σονωοής Στοάς Ηρακλείου.
  Καί γιά νά διαπιστωθη ό νιί
  χρι π.τοχθές (τ>1λταΐος καί σε-
  βαστός γιά μδς γιατοός Κ· Γ.
  Αληγιζάκης, πόοο ένδιαφερό-
  μαστε γιά τούς άνθρώπους ηού
  έκημοΰμε, τόν πληροφοροΰνιε
  8η μέσα σέ διάστημα λίγων ώ
  ρων ένώιαφερθήκαμε καί μάθβ
  με, δυστυχως, τίς εξής γιά τό
  πρόσωπό τού λεπτομέρειες·
  "Οχι άηλώς Μασόνος εΐνοι.
  άλίλά έχοημάτισε καί ?νσς ό-
  πό τούς βαοικούς Άρχιμασό-
  νους τοϋ Ηρακλείου, δεδομέ-
  νου δτι τό 1962 άνήκε στό «-
  ει>ατείο» τής Στοβς «Άριάδ-
  νη* μέ τόν τίτλο τοϋ ΣΤΕΓ
  'Ελιπίζομε δτι ό κ. Άλην-
  ζάκης δέν θά διθΛρεύση την
  ΐτληροφοοία μας, πού είναι οο
  βαρωτάτη καί κατηγορημσ"·0!
  καί δχι οάν τή δική τού &Λλω
  ση παραπλανητική καί μ«Κ>οο-
  βαρή, μασο - άο~:ια...
  "Αν τό τολμδ, βς τό ηράζη.
  γιά νά τού ηοϋμε καί ηεοισοό
  τερες οχετικές λειττομέρειεςΙ
  Κατά τα δλλα, ευχαρίστου^
  τόν κ. Σα.ορή. πού μέ την έ'
  πεισοδιακΐή ποοχθεσινή πατου
  σία τού, μδς βοήβησε νά άπο-
  καλύιφωμε ?να αζιόλογο ρε~
  λος τής Μασονικής οΐκογένει-
  αχ; τοθ Ηρακλείου, τόν ναα-
  τρό κ. Γεώοντο Άληγιζάια).
  Έτερον ουδέν... Μόνο μιά
  λέξι άκάιιη. Κρίμα...
  ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ
  ΕΠΑΝΑΚΥιΚΛΟΦΟΡΕ Ι
  «Ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΌΣ»
  ΜΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ!
  Διβυβυντής: ΑίΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΙΑιΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ