98494

Αριθμός τεύχους

45

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

12/4/1976

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  μ·ΙΙΙ···«ιμμ·····ι··μηιι····Ι··Μ··Μι·ΗΗΙΗ·Ν·Μ·Η·ΝΗ
  { Χαράς σ' αυτόν, πού πρΐν μ* χώμα,
  : τοϋ φράξουν ο Ι άλλοι τό στόμα, προλάβη
  « νά η*ϊ έστω καί μιά συλλαβή δική τού.
  ΕΞΩ ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΛ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβοβον**·: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΝ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1976
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφεΐα: ΜαβογΑρη ■
  (Πλατεία 'ΑρβΛου)
  Τ·ΛΤ 210.29.
  Χρόνος 1ος Αριθ. Φύλλον 45
  Τιμή «Ολον βρχ. 3
  • ί-
  ·εε·εε·εε«·ε·εε·········*···ε·εε«ε·ε·εε······ * ^>ι
  Μια ίίκη μας ρέ το Ας' Αμερικάνους
  *" -· ·
  ποι) εΐχε μεγάλη ίΐεθνή προβοΑι
  ΠΡ0Β0ΚΑ1Τ0ΡΕΣ Ζ ΙΑ ΣΤΟ ΣΚΒΜΝΙ
  Μέ Χά Νόμο 4000 5ικ6α*ηκο 9 μηνβ8 φυΑοκΑ 6 £να«, ηού ηή-
  ρε «Αν -φθύνη φ ΧιΑιάδεΒ Ααοϋ Βξω άΐχό «ά ΔικααΐΑρια ϋκανε
  £νίονε_ άνίιαμαρικανικέβ έκόηΑώσει» ♦ ΈπιφνΑακΑ Χωρ)κη8
  ΜΟΝΑΔΙΚΗ στά Δικαστηριακά χρονικά τοΰ τόπου, υπήρξε ή ττροχθεσινή δίκη των Αμερικανόν, ττού έγιντ στό Αύ-
  τόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικεΐο Ηρακλείου, έξ άφορμής τής μηνΰσεως ττού 6ττέ6αλλε ό διευθυντής μας
  Μάνος Χαρής, κατά τής «όμάδας κρόύσεως» των πρακτόρων τής ΣΙΑ, οί οττοίοι άνέγραψαν στή μαρκίζα τοΰ
  έξώστη τού ξενοδοχείου «Άστόρια» Ηρακλείου τή Φράση: «Ρ1ΑΟΚΕ ΟΚΕΕΟΕ».
  Η ΔΙΚΉ αύτη, πού πήρε άστρατι'ΐαία παγκόσμισ δημοσιότητα, μέσω των διεθνώυ ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών δι-
  κτύων, των εΐδησεογραφικών πρακτορείον καί των μεγαλυτέρων εφημερίδων τού κόσμου, έμεινε ήδη στήν Ιστο-
  ρία, σάν £να χαρακτηριστικο γεγονός, μέ σοβαρές προεκτάσεις, στίς άττό έδώ καΐ ττέρα σχέσεις Ελλάδος καί
  Άμερικής. ^ „*·,
  ΠΑΡΑ τ6 γεγονός δτι ή δΐκη αύτη συνδεεται άμεσα μέ την εφημερίδα αύτη, δέν δίνομε τις λετττομέρειές της, δεδομέ-
  νου ότι δλες σχεδόν, είναι ήδη γνωστές, άττό την εντονη δημοσιότητα ττού πήρε, στό εύρύτερο κοινό.
  ΠΠΙοΙΛΗ δμως, ττέραν των ττρωτοτύττων σχετικών κειμένων πού δίνομε σήμερα άπό τή θέση αύτη, πρέττει να άναφερ-
  θοΰμε κάττως καί στό καθαρά είδήσεογραψικό μέρος τής δίκης, άναδημοσιεύομε την εϊδηση ττού πρώτη
  καταχώρησε ή εφημερίδα «Έλευθεροτυπία», μέσω τής οποίας γνωστοποιήθηκε τό θέμα στό Πανελλήνιο.
  ΤΟ -ΗΜΙΟΣΙΕΥΜΑ τής άθηναϊκής εφημερίδας «Έλευθεροτυπία» τής 9 Απριλίου, Ιχει ώς εξής:
  Ο ι/β ιών Δηιμοοίων Σχέσε¬
  ων τής Άμερΐικανικίίς Βάσης
  Γουρνών κ. Νικολαΐδης (άρι-
  οΐερά) ηού ήταν καί διερμη-
  νέος οτή σίκη, προστατεύβΓ
  τόν δράοτιγ τίτς β6ε·λυρής πρά-
  ιΐ|ΐ· Ιί οωστώτερα τό ΘΟμά που
  ι πιέχτηικε γιά νά υποστή την
  ηοινι'ι τΓΪ(· φυΧάκισης των 9
  ιιηνών, αμηνία τής Άμερικα-
  νΊΐα5ς 'Αβροιποοίας Μηάνκλεϋ
  Γκέϋ Στό βλεμμα τοΰ όσνά-
  νου τή"ο ΟΙΑ διακρίνεΐ εΰΊοολα
  κανείς την άβοιΑία καί την -ΰ·
  ικιτογή στίς «Ανωθεν έντολές».
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 9, (ΤοΟ άνταττοκριτοΰ μας). —
  Δέκα Άμερικανοϊ Αξιωματικόν, ττού ύ—ηρετούν
  στήν 6άση των Γουρνών, και διαμένουν ττροσωρινά στό
  ξενοδοχεΐο «Άστόρια» Ηρακλείου έγραψαν μέ μεγάλα
  κόκκινα γράμματα στήν μαρκίζα τοΰ μ—αλκονιοθ τους
  άκατανόμαστη ύδριστική φράση κατά των 'Ελλήνων.
  Άφορμή στήν ά— οκαλυψη έδωσε ό έκδότης τής εφημερί¬
  δας τοΰ Ηρακλείου «Άλήθεια» κ. Μάνος Χαρής πού υπέβα¬
  λε χθές μήνυση κατά των δέκα Αμερικανόν στρατιωτικών
  καΐ ό είσαγγελέας διέταξε την άμεση παροτΐτομτΓή τους στό
  Αύτόφωρο Τριμελές Πλη,μμελειοδικεΐο Ηρακλείου. Τα γε-
  γθνότα ττού όδήγησαν στήν παρέμβαση τής δικαιοσύνης έ-
  χουν ώς εξής:
  Στό μπαλκόνι ενός άττό τα πέντε δωμάτκχ ττού κρατού¬
  σαν οί Άμερικανοϊ στρατιωτικοί εΤχε γράφη ή προαναφερ-
  θεΐσα άχατανόμαστη βρισιά κατά των 'Ελλήνων. Τα δομά-
  τια τα είχαν νοικιάσει ο! Άμερικανοϊ άπό τις 10 Φεβρουα-
  ρίου. Χθές ένώ άπουσίαζαν οί άμερικανοϊ ό έν λόγω έκδότης
  μέ μερικούς μάρτυρες, διατΓΐστωσε τα άναγραψόμενα οτγ)
  μαρκίζα τοΰ μτταλκονιοΰ καί ύπέβαλε μήνυση στόυ Είσαγ-
  νελέο· *^~^ Ύλν> ί^τ!ϊ>β- ρΔ Κγι-1* Η.η
  ΐΑΐη^ΐΓ ι«ι,-ΐϋ(βνΑΓβ ο<:»ι α|ΐρνι·#<|* γιά τή δουλειά τού στό Εξωτερικό «Ό Κιίκηας Φθενάκτκ είναι ο ουνεχκηής τοθ Μινιοίκοϋ π,ο- ιτ»μοΰ». Ή παραπάνΐι) δήλωση, άνήκει στό δίΐυθυντή τοΰ Προχτορρί- '>ΐ) Ρώυτερ 5ΛΜ ΜΟΝΠΙΑΝΟ.
  Καί δέν ήταν ό μοναδικός ζένος δομοσιογράωος ηού άοχολη-
  Κι>κβ μ» τόν Κώοτα Φθενάχη. Τό 1971 ή Αγγλικη έφηιμΐρίϊ»
  Ε·Α ΙΕΥ ΤΕΙ_ΟΚΑΡΗ» στέλνει εΐβΐκό συνεργατΓΐ της στό
  Ηράκλειο, γιά μιά συνάντηση νέ τθν Κώστα Φθενόκη.
  2τή αυνέχεια, οί έκθέοεας πού 6«ιν« ατίς διάφορες πόλεις
  ΐοθ έξωτερικοθ (ΐδΐίικ των Σκανΐδιναυ'^κων χωρων), δημιούρ-
  νΠΡον τόσο θόρυβο γύρω άπό τό δνομά τού, ώοτε, νά έτποοςε-
  φτοϋνε την μεγάλη τού· ϋκθεση στή Στακκόλιμη, ηολλές γν*>-
  έ ηροοωτοκότπτες, δπως. ό βασιλαάς τής Σουηδίας, ό Πρω-
  Πάλμε, 6 διάοπνος ζωγράφος κάμης ΕΟΙίΑΗΟ κ.4.
  Μέ την εύκαψία ττκ; παραμονήν; τον στό Ηράκλειο, ό *■-
  βό εδωοε στό ουνεργάιϊη μας κ. Νίκο Ψιλάκΐν, την 4-
  Νοέμβρη έίκανα τή ρεγάΛη
  μου Εκθέση στήν Στοοαχολμη,
  μέ την αΐντδα τοθ ηροοΟεν:τΤί
  ΐμας κ. Γ. Καψαμηέλη.
  Στήν έκθ«οΐ) ε{χε δοθεΐ Έ
  ληνικός ρυθμός κύί, δπως Ιίτα
  νέ φυσΐκό, την ΐκ>ρακολο6θη-
  οε πολύς κόσμος, Ιδίως &ε-
  θνεϊς προαοΗΒχότητΕς, ηού ήρ
  θαν είδιΐκά γιά την Εκθέση ρτί)
  Σουηδία. ;
  'Επιοκέφτηκα τ& ρουοεΐα
  τους καί τούς προοέφερα δωρι;
  άν την καλλιτεχνικΛ, μχ>υ έρ<γα σία. Στό ΈΟνιχό μουσείο τίκ: Στοκχόλμης- συνερτγάοτηκίΐ μέ Δ11ΜΟΣ.. ΜιλΓ,στε μας κ. Φθενόχιι Υΐ6 τίς έκόέοεις σας «ώ έζωτεραχό. ΦΘΕΝΑΚΗΣ: Τόν Ίούνιο «Ο 1975 πή'>α μέρος στήν &-
  εθνή 6μαδική έι&εσϊ τοθ Μάλ
  Ρε (Σουηδίο) καί ρηρα τό
  δεότερο βοαβεϊο τπ> γλυτπι-
  •«ής. "Ητανε στούς Σουτ>δούς,
  ννωοτή ή δουλειά »ου, γιααί
  οί Σκβνάινουοΐ λατρεύουν κυ-
  ΡΐολεΛτϊκά τόν Μινωϊκό πολχ-
  ιιβμό.
  Ακολούθηραν άττ/μυκές έ»-
  μου στό Κώλμα, στήιν
  κοί τόν περαονένο
  τό διευβυντή τού, γνωστό φι-
  λέλληνα, ΟΑΙ_ ΟϋδΤΑί1
  8ΤΥΚΕΝΐυ8, καί μέ των ίστο
  ρικώ ΟνΕ ^IΝ^, ό οποίος στή
  συνεπεία δγραιρε καί βιβλίο ά
  ποχλειστικά γιά την Κρήτη.
  ΔΙΙΜΟΣ.: Νομίζετε ότι εΐ-
  χαν οί έκθέοεις σρς αύτβς ά-
  ηίρίηριι στό ϊκαν&ναυϋκά κοί
  νό,
  ΦΘΕΝΑΚΗΣ: Ναί. Είχον
  ΐκεγάλη άττήχποπ στόν κόομο
  καί νομΑζω ΰπ συνέβαλλαν
  στήν άνάπτυίϊη τφν Τουριστΐ-
  κων σχέοεων των* δυό Λαών
  «αί στήν άιπώ μέρε>υς τους ίΐβ
  λέτη τού δΐκοΰ ι^?ς Μινωικοϋ
  «αί Μβσογειακοΰ ι γενικώτερο
  πολιτιβμοϋ. '
  "Είδωσα τότε συνεντεύξει
  οτό Ραδιόφωνο καβώς καί οέ
  δλα τα ΤτιλεοΛτϊκά δίκτυα της
  ΣχανίδιναυΤας. ιΠαρουοιασττις
  ήταν ό 6ιά~νμος· ^ΑΕ ϋΑίΗ-
  ΙΧΒιΕιΝ.
  Άιποτέεσμα τοντης ττ)ς ά-
  πήχιιοτκ; ίτταν ή] χοραΐγησΓΐ άιπό
  μέρους ττΐς Σα^πδικίής Κυβέρ
  ντισης, ΐΐόναιμης; παραιμονίίς, ή
  χορηγήση τί>ς ' καλλιτεχνικίίς
  μου οίρραγίδας άπό μέοους τοθ
  Συνδέομον Σΐθνηιδων Καλλιτε
  χνών, ό .άποψις Καί μέ
  Τό Ιδω βράδυ στίς 11.30'
  οί κατΐ>γορού.μίενοι ώδτνγήθη-
  καν οννοδευόιμενοι άπά ίσχυ-
  ρή άστυννμικώ δόνανη, οτήν
  αϊβουσα ταΰ Τριμβλοΰς Πληιμ
  μελειοδικείου, διπου τό παρα-
  πάνω διχαοτήριο τούς έδωσε,
  υστερα άηό αϊτησή τους, άνα
  βολή γιά την έπαύριο τα μεση
  μέρ*.
  'Εδιά άίίζει νά σΐγιιεαω&η, δ
  τι παρά τα σχετικά ηροχΐαρη-
  μένο της ώρας, οί διάδρο<μοι τοΰ Δικαοτηρίου γέιμισαν άχκρυ χτικά άτιό κόσμο, πού Ιϊληροφο ρ·ήθη«ιε την άπίστευτη εϊδηση. Κατά την νέα ιους έμφάντσΐ) στό Δικαοτήριο την έηαύμιυ Παμαοκευή μεαηιμέρα, οί Ματη γορουτμενοι ζΓΥτησαν μέοω τού δικη^'όρου τους νέα προθε- ομία, ντά νά προΧάβουν νά ου νεννοηβοΰν. ' 2* α&τό άχριθως τό διάστΐ)- μα ταχτοαιυιήβΐιικε καί τα θέιμσ τοθ ποίος θά αναλάβη την εύ- βύνη κι' ό κλίιρος — τί σύιμ- οττωοη — &τεοε στόν νεαρώτε ρο! Χτήν άιπογευματινή συνεδρί αση τού Δικαστπρίου, ή δίκη αρχιοε στίς 5.30' γιά νά τε¬ λειώση τάι ξΐ>μεμώ·ματα τοΰ
  Σαββώτου, 4 τό ηρωΐ, μέ τό
  γνωστό άποτέλεσμα: 9 υφ^
  στών Μπάνκλκϋ Γκρέϋ, βάσει
  τού Νόμου 4.000 περί τεντυ-
  μιποϊσμοϋ, απαλλαγή των άλ-
  λψν 9 συ«γκατΐ>γορουίΐέΛ'ων
  τού, καί έπώίκασα ποσοθ 5.
  000 δρχ. (άπό τίς 15.000 πού
  είχαν ζητηθεΐ) στόν έγκαλέ-
  σαντθι Μάνο Χά.οη.
  Άπό' την υπερασπίση ηρο-
  θλήθηκε ή μεταφπβική ήλικία
  τοθ κατηιγορουίμένου, γιά έλάτ
  τωση τής ποίνίκ (10 μίγνες ζή
  τηοε ό κ. Είσαγγελέας).
  Κι' ακόμη, ζητήθηκε (άλλά
  ώπορρίιφθ ικε αηό τό Δικαστή-
  ραο) νά £χη άνασταλτικό χα-
  ραχτίίρα ή ποινή σέ περίπτιικτη
  έφέσεως.
  Π[χηάθηκε άκόμιι (καί ά-
  τ-ρρίφθηκε έπίσης) ή κΰταβο
  λή όττοιοοδήιποτε χρηματικιης
  έγνύησης, γιά νά άποφυλακι-
  σττ) ό καταδικασθείς άμερικα-
  νός, μέχρι την ήμέρα τής έιοδ:
  κάσεωι; τής εφέσεως-
  ΤελικΛ' άοκήθηκε ίίφεση, ά
  λά ό καταδικαοθής, ώδΐ|γήθη-
  κε στίς Έλληνιχές φυλοκές.
  Οί κατηγορούμενοι, στή θέση ττού 6ρίσκεται τή στιγμή αυτή καί ή τΓατρίδα τους:
  στό σκαμνι τοΰ κατηγορουμένου. Πρόκειται γιά την «όμάδα κρόύσεως τής ΟΙΑ»,
  όπως τούς χαρακτήρισε ό μηνυτής διευθυντής μας. Ή υπερασπίση τούς χαρακτή-
  ρισε σάν «αγραμμάτους καϊ κακομοίρηδες». Ή {/ητρεσα τους τούς χαραχτήρισε
  σάν «είδικούς ήλεκτρονικους». Ό δήμαρχος κ. Καρέληλς σάν «ύδραυλικούς». Ή
  Βάση Γουρνών σάν «τοποθετητές κεραιών». Τί ήταν τέλος τταντων; Γιά μ&ς, εϊπα-
  με: στρατευμένα έκτελεστικά καί προβοκατορικσ δργανα τής ΣΙΑ, μέ ττερισσότε-
  ρο «μυική» παρά «ττνευματική» δύναμη.
  Στή φωτογραφία_τά «παιδία τοΰ Κίσσινγκερ» (δπως τα χαραχτήρισε ττροσφυώς ή
  «Πατρίδα»), ττροστατεύονται άττό τό «ττρώτο τεΐχος·» χωροφυλάκων. Δέκα άττό τίς
  χιλιάδες των έκτελεστικών όργάνων, ττού είναι θύματα των άρρωστημένων έγκλη-
  ματικών έγκεφάλων τής ΣΙΑ, πού έκττονοΰν τα σχέδια τα όποΤα έκτελοθν τα θύ¬
  ματα σάν κι' αΰτά.
  Άπό την «όμάδα» έπιλέχτηκε ό νεαρώτερος (τρίτος άττό άριστερά στή δεύτερη σβι-
  ρά), γιά: να αναλάβη την εύθύνη. Πώς δέν έτπλέχτηκε ό μαΰρος, τταλι καλώ. Φο6ή-
  θηκαν ότι έτσι τό ττραγμα θά ήταν έμφανέστατο..
  Τ ό ηοτύ^ι ίεχείίΊιόε!..
  στή οελίδα 3
  Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΜΑΣ
  κ. Γ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
  Στόν συνήιγορο πού ύ-
  ΐίεραοιΐτίστηίκε στή δίκΐν
  αυτή την ΐιολι·τιική μας ά-
  γωγή, δίακεκριμένο Ήρα
  κλειώτη Δικηγόρο κ. Στρα
  τάκη, όφείλονε ΐτολλά,
  γιατί πέραν των ΐϊθλυτί-
  ,μων ύπΐίρεσιί&ν τσυ, πού
  ιμΛς τίς ποοστρέ^ει άνιιδιο
  τελως, συμμερίζεται άρκε
  τές φαρές καί τα συναφη
  προβλήνίϊτα πού δημ.ουρ-
  γοΰνται άπό τίς δικαστικές
  μας περυιέτειες.
  Είδικώτερα δικας, γιά
  την περίπτωοη αυτή, αΐ-
  οτανόμοστε την υποχρεω¬
  θή, — παρά την άντίθετη
  γνώμη τού οτήν ενεργεια
  μας αυτή — νά τόν εύχα-
  ρισΐήρωμε καί νά τόν συγ
  ναροθμε δημοοίακ;, γιά
  την πραγματικά καταπλη-
  κτική τού άγόρευση.
  II
  ΕΠΙΦΥΑΛΙΑΕΣ
  ΤΜΣ ΑΛΗΒίΙΑΣ.
  °1 τελειποίοι «ΧαιρετκηΙοί ττίς Παναγίας», οτ*μ; λέν
  "^ άκούοαιΐϊε την -ερασμέν- Παραακευή, μβς ίΐΐιοανί την
  εύκαιρία νά ξαναχαροΰ)ΐβ αλλΐ) μιά φορά, όλόκΧηρο έκβΐνο τό
  ■"ία^ιο έκκληοκκπικό κείμβνο, πού δέν μας φέρνεΐ σ' έηικοι-
  ^ωνία μόνο μέ τό θεΐο, ράν θρηακεντωοό κε»»β.νο, άλλώ ί
  "* Α «ισττκή ούσία τΐχ τέχνης, σάν ηοητηΐΜΟ
  καί
  οτά κείμκνα τΑς Βυ<αν-ηνίν; ιμας φορές ή έθνωίή ιιιας Λογοτεχνία, γνώρισε τίς ΐοό «ς ατιγμίς τγκ;. Ή ττί<—η, άπό τα βάθη τίΚ 6ναακινι(;όΐΐβντ|ί; χή<;, άνέβαινε οτά χείλη τοΰ πσιοΰ σάν τό μελω&ικό πτηνό Καί ίννοδοδοβ. "Ετοα αιγά — σιγά, ή Βυζαν-ινή μας Ύιμνο- ^< αηλωνΒ ίνα δΐκό τπς ΙξαχρεπνκΔ άνθτχρόρο κλα&ί, οτό· τή<: έβΛϊχίίς μος Λβγοτεοονίας. ο 4πό τα ~ό έξαίσια 'ΕΜκλΐριαστ—ά λογστεχνηκά κεί- είναι κα( ό ^Α*άθκ»τ>ος "Υίμνος». Σέ τοθτο τό λϋρ«ώτα-
  ΧΑΙΡΕ...
  Ο ΑΚΑΒΙΠΟΣ ΥΜΝΟΣ
  ΚΑΙ Η ΑΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΞΙΑ
  ΝΙΚΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΑ1ΑΝ0Υ
  το κείιμενο, ό Ύμνοδός, οέ ιμαά θρηρκευτυατι καί ποιτ,τική με-
  ταραίωοη, ό~ό τόν Εύαγγελισιώ τος Σϋ*ττ>ρίας τοθ άνθρώηου,
  δΐώχνει τ' άνθίκίνπινο τού σαρκίο, γίνεται ίίνας "Αγγελος, β-
  νας κατνοί>ργιοε Γαβραήλ, πού μέ τό λυραικό ΚριΙνο τοΰ «Χαϊ-
  ρε....», φώΛΛεΐ τόν Εύαγγελιομΐο τίκ Σωτηρίας στούς ρυνον-
  θρώπους τού:
  Χαίρε, βλιαστοθ βΐμαράντου κλπμα
  Χαΐρι, καοιποθ άΐκηράτου κτήμα:
  Χαίρε, γε»/*ριγόν ίγεωρνοϋοα φιλάνθρωπον,
  χαϊρε, φυτθοργόν τί)ς ζωής ημών φύουσα*
  χα^ιε, βθοικκι βΛαΛ»ϊτνουοα ^ύφορίαν Οίκ,πριμΐΐίν,
  χαΐρε, τρόχεζα β.αοοάνοΐ)οα εύθυνίαν Ιλασμίϋν
  Χαϊθί, βτιι λΐ4~να τής τρυφός άναθάλεις,
  χαΐρε, <Ν λιμέν<ι τΧδν ψυκων έτοΐμάζβις' χαΐρε. βηπόν πςεσββίας θυιμίαιχι, στή σελίδα 2 Η ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, μέτήν απόφαση πού έΒγαλε τα ξηιμερώματα τοθ ιπροχθεοινοΰ Σαββάττου τό Τριιμελές Π.Γη»μβλειοδίκεΐΌ Ηρακλείου, καταδίκασε, (στά πρόσωπο τοϋ έξαλαοτηρίου θώματος τής ΟΙΑ, δεκα- εννιάχρονου άμερικανοΰ σμηνία ΒυΝΚΙ-ΛΥ ΟϋΥ), Ίΐιά ίδιαίτερης θρασύτητας χιράξπ, πού £δειζε, ν/ιά μαά ιπρόσθετη φορά, τΐοΰ μίΐορεΐ νά <Γηάοτι ή άχαλίνωτη έγ- ικΧινμχατικότητα καί ή άχαραχτήριοτη συμπεριφορά των Άιμεριιικανιΰν γκάκοτερς. Ο ΕΑΛΙΙΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ, μέ τίς αύθόρμητες ΐτερήφα- νες &αδηλώοεις άνηιδράσεών του', πού £καναν, οί χι- λιάδες των Ηρακλειωτών οί άποΐοι μαζεύτηκαν αύτό- βουλα γύρω άατό τό Δικαστωοά μέγαρο Ηρακλείου, κα- ταΰίκαοιαν μέ τόν δικό τους θαρραλέο, άντρίκειο, καί εύ- Υ€νιικό τρόπο, τούς Δαεθνοθς προβολης άλήιτες τής Άμε ρωςάνικης Κιβοινγκερωοίίς πολϊτικης. ΤΗΝ ΙΕΙΡΙΙ ΜΕΡΑ της 7 'Απριλίου, πού ό Ήραικλεα- ώτικος Λαός, μέ μιά. είρηνική έκοήλωοη, έλεγε τό περή- ψατνο ΟΧΙ τού, στόν Διεθνί» 'Ιμιπιεριαλίσιμό καί οτήν Ά- ιμερικάνωοη έπεκτατιική πολιτιχή, διαδηλώνοντας ΐ»λιτι- σμένα την άντίθεοή τού στίς ξένες Βάσεις τοθ θανάτου, ιμιά «όμάδα κρόύσεως» τής 'ΑμεριΐκάνϊΚης ΟΙ Α, άπό τίς ηόλλές ηαύ δροϋν τόν ιελευιταΐο καιοό οιτήν 'Ελλάδα καί την ΚρτΥτη, διά χειρός ενός άπό τα μέλπ της, £γρα- ψε την άοιάντροττη, άαταροοεχτη, θραούτατη φράση στή •μα'ρκίζα τοθ ςενοδοχείου «Άστόρια» τοϋ ΊΪραίολείου: «ΓΑΟΚΕ ΟΚΕΕΟΕ». ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΕ — κατά ούμιτίτωση ό Μάνος Χάρηζ — μήνυοε σάν "Ελληνας πολίτης, τούς ά- νήθικους Άμερακανούς ΐτροβοχάτορίς καί κατήγγειλε ιμέ θάρρος τίς άιπαράδεχτες έιγκλημαιτικές τους ένέργει- ες. ΕΝΑΣ ΕΙΣιΑιΓΓΕΛΕίΑΣ — κατά οώιμ~ακ~ ό κ. Γ. Ζορμπας — κίνηοε μέ ίδιαίτερο ύπηρεσιακό ζηο την αύϊτόφαερη ποινχκή δια&κασία. Σ3ΝΑΣ ΔΙΚΗΐΓΟΡΟΣ — κατά ού·μπτωση.ό κ. Γ. Στρα τάκης — άνά—ίυί,ε σάν ύπερα—στής τοΰ πολι-πκοϋ ένά- γοντος δηροσιογράφου, μέ ·μιά άγόρευση, — καταπέλτη, την χωρίς δριαι έγκληματική διαθέση καί δράση της ΟΙΑ. ΕΝΑΣ ΜΐΑΡΤΥΡΑΣ — κατά (>6ιμσ-ωοη ό Δήιμαρχος
  Ήραικλείου κ. Μ. Καρέλλης — κατάθεσε μέ παρρησία
  *κιί είλικοίνεια τα 6αα σχεδαοζουν καί έκτελοθν οί δΐε
  θείς Άμεριχανοί έγκληματιες.
  ΕΝΑ ΔΙιΚΑΣΤΗΡΙΟ — κατά σύματτωση τό Τριμελές
  Πηιΐμελειοδικείο Ηρακλείου νέ Πρόεδρο τόν κ. Κονΐδύ
  η καί δ^ίοοτέί; τούς κ.Κ. Κατοούλη καί Βερβέρα κοί
  οτήν Εΐσαγγελική εδρα τόν κ. Νικολόπουλο — εδωσε
  £νπ μάθημα στούς Άνερ™ανούς γκάΐκ<ττ.ερς, δβίχνωντάς τους μέ την άπόφαοή τού, δτι οί "Ελληνες πιστεύουν καί δταν άκόμα προσβάλλονται θρασύτατα, στίς δννοιες τής Δημοκρατίας καί τής Δικαιοσύνης. ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ —- κατά ούικττωιστι τοΰ Ήραικλείου — άπάντηοε περήφανα στήν άιπιαράβεχτη ηρόκληρη καί μέ την άρσενική σαάρΓί τού, έιπέστρεψε την άκατανόίμαστΐ) ΰβρη στούς θηλυιπρειπείς Άμερχκανούς πού την πέταξαν. ΓΡΑΦΉΙΚΑΝ τόσο πολλά γιά την ΰηόθεση αυτή άΐπο τόν Ήρακλειώτιικο, τόν Κρητίκό, τόν Άθηναικό,' τόν Πανελλήνιο, άλλά καί τόν Διεθνή Τύπο, καί γενικά προβλήθΐιικε άπό δλα τα μέσα διεθνοϋς δηιμοοιότηΓτας ή περίπτωοη ωοτε ή έφηρερΐδα αυτή πού ό διευθυντής της άπεκάλυφΕ τό δλο θέμα, νά μην πρέπη ϊοως νά έιπε κταβή περιοοότερο, γιά νά μην ξεατεράση τα δραα τής έ- πιβαλλόμενης δημοσιότητας καί νομισθί) Οτι μπαίνει οτό χώρο τής αύταπ|>οβολιης.
  ΠΑΡΑ ΟΜΩΣ τόν κίνδυνο αύτό, προσθέτομε στά πα-
  ραιπάνω, τίς γραιμμές πού άκολουθοΰν καί πού συνιστσϋ-
  με προκιαιταβολικά νά τίς διαβάοουν μέ ηροσοχή οί Άμε
  ρυςανοί πού φιλοξενοϋνται οτά Ιερά καί τιμηιμένα χωιμπ-
  τα τής Κρήτης· '° έπίοημος μεταφραοτής τους κ. Νικο¬
  λαΐδης, τής Άιμ«ρικανιχϊν; Βάσης Γουρνών, έλπάίομβ νά
  τούς τα διερμηνευθή σακηά «ιτά λέξιν καί πνεχ>μα:
  ΑΚΟΥΣ.ΤΕ λουιόν τυηιχά «συμιμβχοι» καΐ «φίλοι» Ά-
  μεριχανοί, έπίσημοι καί άνββιίστηιοι, άξΐωματικοί καί
  σβρατΐθτες, πολίτες, ηράκτθρες, προβοκάτορες, ίί Ο,τι
  άλλο έν ηύοη περωττάίσει εΐοτε, γιά νά ξεκαθαρίσωιιε τώ
  πράγιματα γιά τελευταία φορά.
  ΣΑιΣ ΦΙΛΟΕΕΝΟΥΜΕ καί σδς άνβχόμαοτε αρχετά
  χρόνια οτά Έλληνικά χώματα, μεταξύ των οποίων καί
  τα χώματα τής Κρήτης. Τή φαλοξενία αυτή δέν την οε-
  βαστή«ατε, άρκετές φορές. Τή φιλία πού διαλαλεϊτε
  ψεύπκα, την προόώοετε έΐτίοης πολλές φορές. Μ6ς £-
  χετβ κάνει πολλά. Τώρα {ψχίαατε νά μάς λέτε μέ λό-
  γ·ι<ι, αύτό πού £χετε έινχειρήσει καί πού θέλβτε νά μας κάν*τβ στήν πράίη! * ΛΟΙΠΟΝ,: Ή προχθεσινή χατάιππυστη, άτΜράιδβχτΓΐ, θραούτατη «αί ηροκληαικώτατη ενεργεια σας, πού ε¬ μείς τή χρεώοαυκ στά γενακώτερα σχέδια τής ΟΙΑ καί τού διεβνοϋς έγκλΐνματία έπικεφαλής της Κίοοινγκερ, αιρειπει νά καταλάβητε &τι είναι ή τελευταία. Η ΜΙΚΡΗ αυτή εφημερίδα πού σάς ψωνάζει είρηνΐχά άπό την πρώτη μερά τής έκιδοοής της νά φύγετβ μέ τό καλό καί καταγγέλλει μέ δση δύναιμη ςρωνής ίχει τίς έγκληματικές σας ένέργ«αες, σδς τό δηλώνει τώρα ύιπεύ θυνα καί καπηγορηιματικά: , ΑΝ ΤΟΑΜΙΙΣΕΤΕ νά έπαναλάοετε — μέχρι νά ζεκα θαρκττή όριοτικαι τό θέμα τής άπομάκρυνοής σας άπό τή Χώρα μας καί είδικώτερα άιπό την Κρήιτη — όποιαόΥ)Πο- τΕ πράξη παρόμοια, έστω καί μικρότερης άνήθικης έμβΐέ λειας, ΰπως την πραχθεσινή, τότε ό άνθρωπος «ού <Λς &ανε τή μήνυση καί ηού είναι ό ϊδιος ησύ σδς γρά φη αύτές τίς προειδσποιητικές γραιμιμές, μέ κάθε έηΐγνω σΐ) εύθύνη, θά αναλάβη ιμέ τίς μ ι κ ρ έ ς τού δυνάμεις νά ζεσηκώση εναντίον δλων οας τή μ £ γ ά λ η δύναιμΐ} τοϋ Λαοΰ, πού προσβάλεττε ά&άντροιπα καί πρίν προλά- βη ή Δικαιοσύνη (ΐπού κι' αυτή συρπεριλαμβανόταν, ά- ^ροΰ την άποτελοϋν "Ελληνες, στιήν προχθεοινή βόελυρή οας ύβριοτική πρόθεοη) νά σδς διχάση, θά σδς έχη επι¬ βάλη ακριβώς αύτός ό Λαός, τίς κνρώσεις πού οδς άξί- ζουν. Καί τόχε θά δηιτε ποίος θά κάνη αύ-τό πού γράψα- τε ποοχθές στόν αλλο. ΖΙΙΤΟΥΜΕ συιγγνώμη άπό τίς 'Ελληνακές Άρκές καί τόν 'Ελληνίκό Λαό, πού άναγκαζόμαστε νά χρησιμοποιή σωιμε, έστω καί μέ ύστονοούμενα, φράσεις πού δέν είναι τής 'Ελληνικής εύτγενικιής ίδιοστίγκραοίας τού, άλλά αύ- τοί οί δαεθνεϊς γκάκιστερς καί άλίίττες, πού άνηκουν στήν ΟΙΑ τοϋ Κίισοινγκεο, μόνον έτσι ϊοως καταλώβουν, άφοθ μεοφΐ σήμερα ή φ-ιλοξενία μας, ή εύγένειά μας καί ή ανοχή μας, δέν τούς έΐχει ουναπίσει. ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΠΜΑΤΑ «χούν δρια, όπως καί ή μας ύπομονή. Τό ποτήρι τ;εχύλισξ. Ή προχθβσινή ήταιν ή τελευταία οταγόνα. Η έιπόμενη θά είναι σταιγόνα νι- τρογλικερίνιις, όπό αυτήν πού είναι άποθηκευμένη σέ μειγάλες ποοότητες, οτήν μπαροικαιποθ'ήίκη τής περήφα- νης Κρητ»&ής ψυοα}ς. ΙΔΟΥ ΛΟΙΠΟΝ Η... ΚΡΗΤΗ, ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΌ... ΠΗ ΔΜΜΑ!... ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΚΗ ΚΑΙ Η ΧΟΡΟΦΥΑΑΚΗ Ή Είσαιγγεική Άρχη Ηρακλείου, συμμετεϊχε έ νεργηιτιχά στή Δίκη αυτή καΐί £δωθ€ δνα άπό τα πολ λά δείγματα τής σωοτής καί ταοεύτατης δραστηριό- ποίηοής της. Σέ διάοτηιμα λίγων ώρών άτιό τής ύπο- βολής τής μηνύσεώς μας στόν προϊστάμενα τής ΕΙ ΟΙ 5.000 ΔΡΑΧίΜΕΣ Μδς ρώτησαν πολλαί, τί θά κάνωμε τίς 5.000 δρχ. πού ιμας εΐωδίκασε τό &καιστήραο σάν ήβική βλάβη. Μιά πρώτη σκέψη μας, είναι, άν τελικά τίς ιταρω με, νά τίς διαθέοωμε γιά νά άντικαταστήοωιμε την &ηιγραφί τώ ν Γραφείων μας «ΕΕΩ ΟΙ ΞΕ3ΜΕΣ ΒΑ ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗ- ΊΉ», πού είναι χάρτινη μέ μιά «ρωτεινή. Καί κάττοιος πού τό ίί- κουοε ε&ιε: — Ή Ιδέα 5ν δέν είναι φαεινή, είναι, • φωτίΐνήΙ..., οαγγελωεης Άρχής κ. Γ. Ζορμπδ, ή δύοκολη καί κάπως πολύπλοκ/ι αυτή ύ πόθεοη τής διώξεως χαί εξευρέσεως των κατηγο ρουμένων, πήρε τό δρόμο τής αΰτόφορης διαδικα- σίας. Ή ηροοωπική συμ- βολη τοϋ ίδίου τοθ Α. Ζορμηα, άλλά χαί τοϋ Άν Όθαγγελέα χ, Β. Μαρεεη", στό στάδιο τής συλλήφε- ως των Άμερικανών, κα θώς καί τοδ Άνποαγγβ- λέα χ. Β. Νικολοτιού.λου, πού κατεϊχε την Εΐοαγγε λική 6δρα στή διαδΐκαοία, είναι άξιοπρόσεκτες καί ά ξιέιπαινΰς. Παράλληλα, ή συ*μβί>ή
  τής Χωροφυλακήν "Ηρα¬
  κλείου, πού ΰοήθηοε τό¬
  σο στή σύλληφπ, 6σο καί
  — κυρίως — στή,ν προσπά
  βεια, γιά νά κρατηθή ή
  έπιβαλλόμενη τόίΐ» κατά
  την πολύωρη όΐαΰωιαοΐα,
  είναι Λξΐα ύηογραμμίσε-
  ως.
  ΟλθΙ οί άί,ιιοικιτικοί,
  ύτταξιωματικοί κ«{ ανδρες
  τής Αιοϋκησΐνς Χωροφυλο-
  κης ^Ηραικλείου, πού κο>
  ρΛιηηκαν ηραγματιικά, μιν
  τή δίκΐ> αυτή, άξίζουν εύ-
  χαρκττιων καί συγχαρηιτη-
  ρίων.

  ΙΙΑΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛ1ΙΟ "Η ΛΛΗ+ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ι,7ί
  Μυδιοτόρΐιμα
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΗΛΙύΤ-
  Ό Οιΐηβινός Ζορμπθς
  καί ό Νίκος Καζαυτζάκης
  .......— 43ον —
  Νά ίνα λαμπρό στάδιο πού
  ταίριαζε ατη φ-ύσα τού! Σκε-
  <ρτάταν νά τό ακΑουΟήοει. "Ο- μως δέν τό τόλμτ!ρε. Εϊξερε πώς ό «ατέρας τού. φανατικός Όμθόδοξος. δέν Θ6 τόν άψηνε ιτατε ν'. «άλλαζοιπιιοτήσει» —· νά γίνει Καρδινάλιος καί Πά- πας. Κ' ύίτοτάχτΓϊκε οτή βουλη νόν κυ.οσΓ' τού π.-ιή τόν ϋθρλρ νομικό. Λευτερώνεται ή Κυήτη, γΐνε ται αύτόν.>μη καί οτά 1899 γυ
  ρίζει οτή λεύτε.οη τιατρίιδα τού,
  ρτό Ήράκλειο. καί πέρνει
  τ' άπρΧυττήρισ τού Γυμνασίου
  τόν έοτάμενσ χρόνο. Μ" αύτό
  οτό χέρα ϋρχβται στήν ' Αθηνά
  καί — γιά νά ιιή χαλάσει τό
  χατήρι τοΐ' πατέοα τού —οπου
  δάζει ναη:κά. Ταυτάχρονα κά
  ντι τα π.οώτα (Γ>ιλοιλο·νικά τού
  φτερουγίϋματα. Γράφ·ει στό
  «Νουιμά» καί ο" άλλα άθηναϊ-
  κά περιοδΐκά: φΛοοοφΐκά βρ-
  θμα·. ποιήματα, πρόζες. Τα
  ψευδώννιμα πού χρησιιμοττοιεϊ
  στίς πρωτες <ριλολογικές ϊ·ι|ΐψα νίσεις τού είναι πολύ χαραχτη ριαττκά της έοωστρέφειάς τού: Πέτρυς Ψηοοείτη<; καί Κά^ια Νιοβαιμή. «Τα ψευδώνυ ,μα αύτά, παρατι>ρεΐ ό Γάλλος
  κρνπκός Άν τρ έ Μιραιμιπέλ, ση
  ικιίνουν κιόλας την κλίοπ τοϋ
  αυγγραφέα πρός την Κρήτη
  καί τόν κρητιχό πατριακιοιμό,
  κ«ί πρός την. ίνδική φιλοσο-
  φία*. Σωσΐά" μά άττοκαλύ-
  τττουν ταυτόχρονα καί την έ-
  σώοτρεφτι φύση τού. Κάρβουνο
  άναιιένο στο σπλάκνα τού τόν
  σιγοχαίει ύ μεγάλας- καϋμός
  Ηού δέν ΐΒτόρεοε κι ούτος νά
  δώόει κάιτι στό ν άπελευθερωτι
  κόν άγώνα τίς Κρήιτης οτά
  '97. Ντρέτιετιαι γιά τή φύγη
  τού, γιά τή λϊποταξία τού πές,
  ώπό τή στερνή άποφασιοτική
  ιιάχη της Κρήτης, πού οάρωσε
  οέ δυό χ.Μόνια τόν Τοϋρκο ά-
  πό τ' α,για χώματά της' πού μέ
  άφάνταοτες αΐματηρές θυσίες
  ήρωϊσμσύς των τιαληικαριών
  της καί θαΐιαστά άλοκαατώμα-
  τα Λνοιξε τό δρόμο τής λευΐτε
  ριτχς. Κ' εΐξερε άατό άφηγήσεις
  τού κυτοθ τού καί των γερόν
  των πόσοι προηγού<υιενοι ξεση κωμοί, πάσαι άιγώνες άιπεληι- σμένου ήρωϊσμοΰ. πόσες κρε- μάλες καί πόοα δάκρυα κι αϊ- ματα χρειά—Τ3κσ.ν νά χύσουν οί π.'>όγονοί τού γιά νά πρσε-
  τοιμάσουν την τελική ίίφοδο
  κ.ατά τής τούρκικα τ«ρονν<ας. Ψ).χολογι«6 τό ιπβυδώνυιμο Πι6τρος Ψτιλορείτης, ττού τόσο ίντονα τ>πογρά(|ΐ'μιζε τό θαμα-
  σιιό τού πρό> τόν κρητικό χτα-
  τριωποιμό, δέν ιεϊταν γι' αυτόν
  παρά £να είθος .λύτοϋίοτις —
  ίνα πο.λύ οτενό μονοπάτι νιά
  νά ξε<ηύγει άπ6 τό δγϊρος της ντροπής. ■ Τό Κάρμα Νιρβαμή,. άπό τό ήλλο μέρος, ίοανέρωνε την ή ίδιοσυΐγικοΐΐσία τή οιύησπ τού στό φως τιεγά.νων ιιιυοτών. στ' άηό κρυφα τΰν πιροφΓ;των της έοή (μου — στό Βούδα. Κι άκό- μα: την τιάλη πού »Μνόταν ιιέ βα τού γιά νά λύσει τό άιγωνιώ δίίκ.0 πρόβληιι.ια τής λύτρωσης τής ψυχϋς τόυ; ίνβ ηρόβΛΐιικι ΐτού ηάσκιζε νά τό λύοει μέ τό ίσωτερικό ώς, ικικριά άπό
  τι^· ΐΜκ.οαχαρές καί τό θορυβο
  ττις Γϋίής, ^ραβΡΛΐιένος στήν
  ίίρηιμό τού. '
  Μέοα τού ώοτόοο κρυφοχαί
  π κι ί!να βλό — ή.6 ικγάλο
  κα άπό τγ! λΜτοααξία τού άπ'
  τή στερνή ,μάιχη τού λυτρωμοϋ
  τίίς Κρήτης — κάρβουνο άνα
  ΐιένο, πού τού Γ,εοκίίει τα σώ
  θικά, τοΰ οιγοκαψαλίζει τα φτκ
  (>ά της νιότης.' τ' άνοίγει 6α-
  ίΚ') ση>ήΛαό μενολύτερης ντρη
  τιής, άγιάτοευτη πληγή μειονρ
  χτικότητας οττίι 8·/ια των άγί-
  ων τού·: οτόν άντρασμό τού.
  Ό Καζαντζάκης εϊταν άνίκα-
  νος γιά σαρκικτ! όιπλία μέ ττι
  γυναίκα. Καί δέ <τ>ελάει νά
  κρύφουρε τρ. υυοτική έτούτιι
  συμχρορά τού. Άντίθΐετα, χρέ-
  ος £χΌν>ιμε νά την κοιτάζουιμί
  «ατάιφατσα,' άν βέλουμε νά
  εΐσδυσουμε οέ βάθός οτί|ν νΐτυ
  " χή τού, νά φτάοουιμε στό βδυ-
  τό τπ.ς, νά την ξεγυμνώοουμε
  καί νά βροΰιμε τό μίτο της ά-
  Τωνίας^ τού. "Ετοι θά συλλά-
  βουιμε καλλίτερα κπί τό μέγε-
  θος καί -Λ μεγαλείο τοΰ τοαγι
  κου ήηωϊοροΰ πού χρβιάστηκε
  νά δΐίζει στήν κατοιπινή σύνθε
  ιΠ) της ζωης τού γιά νά λυτρω
  θεϊ άίτό τό Φοβεψό αύτό 4γχος
  — ενός ήρωϊσνιοΰ πού ξβηήδη
  σε. μέσα άιπό τύ υκ·γαλ6·«ερτι
  διιοτυχία πού ιμποροϋσε νά
  βοεΤ ?ναν αντρα. Έναν άλλο
  Οά τόν ακάτωνε. Τόν Καζαν-
  τζάίκη τόν κράτησε οέ θανάσι-
  μη άγωνία ..γιά κάτιιποσα χρό-
  νια, μά τέλ^κά ζεΐΓΚράστηικε,
  κΛτανικιήθηΜε.
  ΨυχοΛογικά τό μειονέχττκμα
  αύτό — ΰν καί δέν ζέρουμε
  άν ύψεί»ται ο^
  αΐτίες ίί οέ κάποια όριγανωαίί
  ΐτάθηιοη — βάρυνε πολύ οτί|
  μοίρα τού. Δη»ιΐούριγηοε μέοα
  τού έ"να φροϋδίκό ούιιηλεγμα
  ικατωτερότΐγτας. Πά τΐτν παρου
  οία τοϋ ονρπλέγ,νιατος αύτοθ
  σπ| ζωιτ τού Καζαντζάκη £*οιι
  ,·με πιΑλά οΓ.υάδια: κοινωνική
  δειλία. ντροηαλοσύνη άναπτυ-
  γιμένη σέ ύτιέρτατο .βαθμό. ά-
  Γ,ε.δίψαατιι διαθέση άναχωρητή
  πού θέλει νά τραβηιχτεί καί νά
  δημιουινγήσει στήν ίί>η»ΐο —
  ιμακριά άηό τό περγελασπκό
  μάτι των φυοιολογικών άν-
  τρών ττού άπολαθαίνουν τή
  Οεία ήδονή τίις ί'νωοτκ τους
  μιέ ττι γυναίκοα σάρκα. Κι ά-
  κόΐ|ΐη: ή φανερή ηροαπάθειά
  τού νά φαίνεται περαοοότίρο
  ανιτρας άϊτό δ.τι είναι, ό θαμα-
  σμιός τού πρός τίς δυνατές,
  τίς ήρωϊκές ιΐ/υνχές, ή άγάαπ)
  τού πρός τόν Ύΐκράνθρωιπο
  τοθ Νίτσε. «εΌιποιος νιώθει
  πώς δέν είναι ίντρας, λέει <>
  Τισβάϊχ. άουνείδητα τού άρέ-
  σει νά (ραίνεται άντρας. Κι
  αύτάς πού καταλαβαίνει ττι βα
  θύπερη άδυναιιία1 τού, κάνει
  μετά χαοάς έηίδειξη τής δύνο
  μ ής πού... δέν ϋχει».
  'Σπύ μυθκττόρηιμά τού γιά νά
  χορταίντι την έρω«κή δίψα
  τοΰ Ζορΐίπά δπ!μ·.ουριγ€Ϊ τόν έ-
  ζαίοιο τύτΐο ττν. ξεπεοίΐένπς ΐ-
  έρειας τής Αφροδίτης: τή μόν
  τάμ 'Ο.οντάνς. Αύτές οί τόσο
  ζωντανές, άζεπιέρασΓες σελί-
  δες των έρωτικΛν ΟΓο/ίων ττϊς
  γραδς οαντέζας, της «δοξας»
  άιπό τ6 ιιεταξωιτό ηαοον)|ΐάκι
  της τούι; Γέααερους «.ναβρύ-
  ηού ννώ.οισε βάζοντας κά-ΐω
  καυς» καί τ/κ: έ.τίΐΐτιιβής τ»είνας
  τοϋ Ζο.ο,μιπά, πού ;ιβς δίνει ό
  Καζαντζάκης, τί άΛλο είναι
  πασά μαά καλοο>τΐανιμέντ< κροΰ στα γιά; νά σϋα-ίΐάσει τα δικό τού άν·ΐικανοποίΐ;το κ,ι άττωθημί: νο έοωτιο<μό, πί βαθιά ηλτΐιγή τοΰ άντρισροΰ τού; "Οταν ό Ζορρπάς παραδίνεται οτήν άν καιά τίγς Μηουνιπουλίνας τού καί τό νλυκό μεθΰσι της έρωτι κης ηερίπτυξής της, ό Καζαν¬ τζάκης άλαφρώνει! Σά νά άίΐο λαβαίνει αύ-τός κι δχι ό διονυ οιακός, ό φοβεράς γυναικός — -ό μβγάλος φίλος τού Ζόρμ πάς πού χαρίζ*! ι στίς γυναΐ- κες δ, τι δέ νη&ρεσε αΰτός νά τοός χαρίσει: την ήωραοτη ή- δονή τπς- οαρκιικτϊς όιιιλίας. ...Χαιρόμουν. λέει ό Καζαν τζόχης. τούς άνθρώπους αύ- τούς πού 'ταν τόσο οφΐχτά, τό οο ζοστά ηερωτλεμένοι στ' άν- θρώπΐνα πάθι;: ή μαντάιμ 'Ορ- τάνς, ό Ζορρηάς, ή χ4ρα... Καί μονάιχα έγώ εϊμουν μιοε- ρός καί ρόνΐίμος, δέν ίβραζε
  τό αίαα ικ>υ, δέν άγαποΰσα μή
  τε ■μιοοθσα μέ πάθος· καί ί(0ε
  λά καί τόρα νά τα βολέψω ρή
  χνοντάς τ^ΐ .δν^ντρα στή }»!-
  ρο.
  Νά καί κάΜποσες άκά'ΐο ά-
  π-Λχαλυίΐτικ,ές ν«κ>.μ,μές Πού δεί
  χ νού ν πόοσ <2Ϊ>τό τό σύι)Βτλε-
  ν/ιμα τής κατωτε,οόττντας βασάνι
  ζε τόν Καζαντζάκη καί τόν ά-
  πωθοΰσε άπό τή γυναίκα πα-
  ρά τιί λακιΐάρα σΐού μπορεϊ
  νά 'χε γιά νά τί>ν άπολάψ&ι:
  Κι ά"ξα<ρνα τα γονατά υου λύγισον άπό τό δρόιμσ τοθ χω ραοΰ, κάτω 4πό τίς έλΐές, κου νισΐή, ξαναιμένπ, μέ τό ιιαΰρο τσειμπέρι, λαιμπαδόχυτη, ποό- βαλε ή χήρα. Πήιγαινε κυιωτΐστη, σά ικιύ ρη λιόί—ριδτι καί μοΰ φάνηκε τκός ζέχυνε δρΐϊΐιΰ μόακο στόν άγόρα. Νά τιπόρουν νά (ρύγω! συλλογίστηκα. "Ενο»ωσα πώς τουτο τό 9υΐΕσυένο θεριό δέ ^ βχει έ"εος κ' ή ιιόνη νίκη εί¬ ναι ή (Γην/τι. Μα πως νά φύ- γι»; Ή χ6.το ·ίύ'γωνε■ ίτοιζπν, ■ρρ6·. «?4ν~;αν τγ5Γ' χαλίκια, οάν νά περνοθσε- στ.οστός· άνατι'να ζε τό κεφάλ-ι, γλύοτρΐΓΐσε τό τσερπέρι, φάνηκαν χά μαλ>ιά
  της γυαλΐστερά, καρακάτπ.
  Μέ. κοίταζε καί, χαίνιογέλασε1
  τό μάτι της εΐχβ Λγρια γλύκα.
  Καί γ;>Γίγορα γρήγορα ξβνατύ
  λιξε τό κεφάλι στό τσομηέρι,
  οά νά •.'Τ.οάιηπκε πώς φάνηκε
  τό βαθύ μυσπκό ττίς γυναίκας
  — τα ικτλλιά τικ.
  "Εκανα νά μι.λήσω, νά π®
  ιχρόνια πολλά», μά ό λαιμός
  μου εΐχε φ-ροζει, όπως τή ν&ρα
  πού γκρεμίστηιοε ή γαλα{>ία
  καί κιντύνεψιε ή ζωή μου. Τα
  άαλάιμια στό φράχτΐ) τοθ περ-
  βαλιοθ της κουνήι&τικαν, ό χει
  μωνχάτικος ήλιος βπεσε απά¬
  νω στά χουοά λεμόνια καί στά
  πορτοκάλια μέ τίς μαθρες φ-υΛ
  λωσιές κι δλο τό περβόλι £λαμ
  ψε οάν Παράδεισο.
  Ή χήρα χ&ρα στάθηκβ, 8-
  πλωοε τό χέ-ρι, εστνρωζε Μ£ δύ
  ναίΐη την πόρίΐα τοθ ηερβολιοθ
  τας, ϋνοιξβ. Τή στινμΓ» έχείνη
  , αιερνοθοα άη6 μπροοτά ττκ' νύ
  ριοε, μέ κοίταζ*, τα φρύίηα
  της έπαιζον.
  (Συνβχίζεται)
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΛΛΜΟΕΙΛ»
  ΕΒΔΟΝΑΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΖ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  Τηλ. 280291
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕλΑΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΪ ΧΑΡΗΣ)
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχνική έτπμέλεια: Μ&νος Μαγριπλής
  ΉΦαίο-ΐον 18 · Ηράκλειον, Κρήτης
  ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣ Ι2ΤΚΝ ΚΡΗΤΗ
  ΒΡΙΣΤΟΒΗΜΟΣ ΠΒΠΒΒΒΚΗΣ
  ("Ενας φτααμένος ζωγράφος)
  Τοθ συνίργάττ) μσς μ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ-ΚΡΗΤΙΚΟΥ
  «Δέν φυτρώνουν λουλούδια
  άν δέ ν ύπάρχει χώμα». "Ε6-
  γαρ "Αλλαν Πόε.
  Σταματά τό ρυαλό τ' άνθρώ
  σάν βριεθεϊ δικαστής καί
  τής δουΑειδς τοϋ
  Άριστόδη/μου Παπαδάκη. Κι'
  αυτή άκ^'.ίη Τϊ καρδιά ξεχνά
  γιά λίγο τόν οκαπό της καί
  αταραιουριμένη άιπό τό' χρέθς
  τιαοχ.ίζει νά τινάιξει τό αΐιιια. 6-
  ξχ άπω τά συνηθιομένα τού μθ
  νί>!>ι-.άΐια. Ιφίννεται καί ή ψυ
  χή άπΑ δέος. καί . παίρνσντας
  π:ι.-αρ·άσχαλα τή θελήση, άνα
  κατώνεται μέ λαχτάρα καί σρ-
  ι(ΐη.τ:)ΚΟτΓ}τα μέ τούς μουοα/μ^ά-
  δ-ϊΐ; παλίβϊΐ μέ τά χ,σώιματύ,
  κυλιέται ά-0~<ρικάς φίλος μέ την Ιδέα καί λυτρώνεται μ£τα λαβαίνοντας άπό την λέφτερη κι' άδέοιμευτη καλλιτεχνιχή μετουσιωθή. Λίγες φορές θυιμοϋίμαι άγκα- λιάστικα τόσο στ>γκ;λονιστικά μέ
  την τέχνπ, 6οο στό άρνιαστήρι
  τού παπαδάκη. Πάλεβε ό νοθς
  μου νά' βρεΐ τώπο νά όρςιήσει
  ίξω άπό τό θι>κάρι τού. Πάιλεβε
  νά λε<ρτερωθεί άιτό τίς οτκχαμε: ρές «έπιτακτικάτητες» καί την «έπαγΐγελιιιατική Δεοντολογία». Κατάχρερε νά άδεριπχυθεϊ μέ την ψυχή μου καί σά διΐιλοκέρασο γινομένης γονάπόαν )ΐπρός στήν δουλειά τού καλλιτέΛνη. Γιά πρώτη φορά ή Κοιήτη βρή κε ηανάί;ιο ττ;ς δουλεφτάοη. Ή ζωή ττνς ζωή τού, τό αΐμα τίίς αΐμα τού, οί πι'ικριες της πίκοες τού, οί χαρές της χαί>ές τού
  καί ή δόζα τυ.ς μοναδικός
  πάς τοϋ ζωιγοάςκχ).
  Εντελώς ττροσωΐτική ή
  λειά τοΰ Πατιαδό—η πΛτννκι
  χαι 6ντονα άιπό Κρήτη. Δέν μΠο
  ρούσα νά Γρανταοθώ ηώς ήταν
  θυνατόν νά συγκλονίζεται τόσο
  σκο-
  δου-
  ίίνας καλλιτέχνης άπό τού βρώΐΐΐνα καί πρό πάντων βγαλ-
  •τη, τή δοί,αομενη ζερολιθιά. Καί
  τουτο γιατί ιπίστευα, του.λάχιοτο
  μέχρι χθές, στί|ν (Χκουμενικότη
  τα τίνς"Τέχνης όσον άφορά οτά
  θέιιιατα καί ατϊς ίδέες. Αύτό τού
  λάχκττον εΐχα διαπιοτώοει καί
  σπή δουλειά &λων των καλλιτέ¬
  χνην πού είχα τΥίν εΰκαιρία ν ά
  δΛ. Τα θέματα τού Παιπβδάκη
  διαφέρο #.· γιαΐί χαρακτηρίζον-
  ται άιτό νηά Κρητική άποκλειοτι
  κά τεχνοτικβτία ηού μόνο Κρή-
  τη υιηορεΐ νά 4ποδώσει τελεία.
  Τό θέιΐκι της διαιώνηρης τού
  άνθρώπου, ό θάνατος, ή ζωή,
  ή τιορεϊα τού. οί οταβμοί τον^ τό
  ηετίρωμένο καί ολα τα υσικά
  καί ηετα<ρυ«ικά ο>αινόιμενα τής
  ζωής άποόίδοντΌι μέ. τόν π»6 ά-
  ηλό καί ταυτόχ'Ρονα π·.ό δύσκο-.
  λο τρόηο ζωγραφΐκιής. Την οω-·
  στή άφαιρετική ζωγραφαική.
  Λέΐμε σ«κ)τή άφ-αιρετιική ζω-
  γροφική γιατί δυοτυχώς άρκετοί
  χαλλιτέχνες χάριν ευκολίας καί
  μόνο ύΐπερβάλλουν, έταζήιμια,
  γι' αύτούς, στήν άφαίρεση. Ό
  Άρκκόδηιμος Ποηαδάικης τβστός
  ντίς όομΐηΊες των )«γάλων Δα
  ί«άλων της Τέχνης, παραμένει
  σταθεράς στήν χλασσΐκή ζωγρα
  ^►ική καί ταυτόχρονα οκολουθεϊ
  διοτακτικά μέν, άλλά θετ^ά την
  έζέλιζπ. τής Τέχνης.
  θυν&μαι τή «ρράσητοΰ Πικάσ
  οο «ιπέντε ,ματιές πίοω, ?να βτί-
  μα (μττ'-χκηά»-. Αυτή τή σνι-ιιβοτιλή
  τοϋ πεγάΛου καλλιτέΛνπ την
  ΛκολουθεΙ πΛστά ύ ζωγράφος Ά
  ρΐστόδρμος Πσηαδάικρ.ς. Γι' αύ¬
  τό καί ή δουλειά τού γερά ριΓα>
  ιμένπ στό άιμόλβυτο χώαια τίϊς
  ιπαράδοσης καί εξελισσομένη όρ
  θολογιστΐκά καί σοβαρά ύπολογι
  κ·ε.ρδίζ€ΐ άηό την έζέλι-
  άνηί νά χάνει.
  Τα χ.οώματα του.ζεοτά. άν-
  ΚΑΤΙ ΝΕΟ ΠΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
  Η «ΣΤΕΓΗ ΤΕΧΝΗΣ Ι»
  Σήμερα στίς, 8 μ.μ. γίνονιοι
  τα έγκαίνια τής διαρκοϋς όι^^α
  δτικής εκθέσεως ζωγραφάκης,
  στήν ΣΤΕΓΗ ΤΕΧΜΠΕ 1 ό-
  δός ΠατΤαλε{,άνδ{)ου άρ. 20
  Πλατεϊα Μουσείον, μέ ου.μμ«
  τοχή 1Θ «αλλιτεχνων άίΐ' δλΐ)
  την 'ΕλΧαδα.
  Ή άμαόιχή αυτή εκθέση ά-
  ηστε.εϊ ενα θετυκό βήιμα στήν
  ιπολιτιοτιχή άνάΐττυξη τοϋ Ήρα
  κλιείου. Λάγω τοϋ ηλήθους
  των έχθετων άναμένιεται ζωη
  ρή κίγτ>ση. άπό τούς φιλάτε-
  χνους τής πόλης μας.
  Συφΐμετέ.χουν οί καλλΐτέ-
  χνες:
  Ζήοης Άφερίμ, Νίκος Βα»
  γενδς, .Αριστείδης Βλάοστκ;,
  Βασίλης Γούτας, θέμης θεμε
  λής, θαλ€ΐα,Καλλινιάννη,< Μίΐ ρία Κουκιάδσυ, Ανδρέας Κων σταντίνου, Έ|>μίνα Λευκαδίτη,
  Στέλιος Μαρκατάτης, Γιώργος
  Μούγιος. Λάζαρος Ούοταιπασί-
  ■δίΐς, Άριστόδηιμος Παπα6άκ.ης,
  "Αίγιγελός" ΠΜπαϊωάνν^Βυ,', ■ Κυ-
  ριάκος Ήετραχάκης, 'ίσμήνη
  ΣπΛίάκη, Τάκπς Σιιδέρτις, Μά-
  νος Σοιανός. Λεωνίδας Τσε-
  Ή δουλειά πολλών συμμετε
  χάντων καλλιτεχνάτν,' είναι 6-
  γνωστη στό πΔατύ ΊΙρσΛλειώ-
  τικο κσινό καί γιά πρώτη φορά
  •ίταρουσιάζεται στό Ίίράκλειο.
  'Ή βκθεσΐι θά λειτουργεϊ
  τίς ώρες 9—13.30' κα,ί 5.30'
  —9.30' κάθε ίιέρα, έκτός Κυ-
  ριακτϊς.
  «ΝΤΟΡΕ»
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ
  ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΩΡΑΙ: 7.30 μ.μ. και 10 μ.μ.
  ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
  ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ
  ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΡΟΜΠΕΡΤ ΟΥΊΆΛΙΑΜΣ
  • ΜΠΕΣΣΥ ΑΡΓΎΡΑΚΗ ν
  • ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ
  • ΤΖΕΛΣΟΜΙΝΑ
  ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ
  ΕΙΣΙΤΗΡ ΙΑ ΠΡΟΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
  ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ
  ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ
  ιμένα άτιό την Κρητυκί'ι γή ντύ-
  νουν άπέριτα χωρίς έπιχειρού-
  μενους έντυπωοιασινιούς τό θέ-
  μα. Μιά παραπονεμένη πνοή σκε
  πάζει τα ίί.οιγα τοΰ ζωιγράφου
  έκεΐ δτΐου ή παλιά καί ή και-
  νούργια γεννά παραδίδουν καί
  παραλαβαίνοιιν τή οκυτάλη. Μά
  καί μιά κρητική ύτΐερηφάνεκι ά
  νακατωμϊννΐ] μέ λεβεντιά άγκα-
  λιάζει την παλιά γενιά' ηού τε-
  λεύοντας τό χρέος ι·τοΐ)μάζεται
  γιά την άπο«ώρηση.
  Ό καλλιτέχνης οάν τέλειω-
  σε την Άνώτατη Σχολή Κα-
  ών Τεχνών .οίζωσε ιτειοματι
  κά στό χωρία Βωρροι καί δηιιι
  ουργεί άριστουρνηιματα.
  Πιστεύοιμε άκράδαντα ηώς
  ό Άριο.τόδΊτιμος Παπαδάκης ί-
  χβι «ίδη ηατήσει την κορφή.
  "Οπως καί άκράοαντα πΐστεύο-
  με πώς ή Κρήτρ. δέν ποόκει-
  ται νά τόν ηροδώοιι ποτέ για¬
  τί τόν χρειάζεται.
  ΝίΙΧΑΛΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΪΙΣ
  — ΚΡΙ1ΤΙΚΟΣ
  ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:
  Δέν προστταθοϋιμε νά περι-
  γράψουμε την &.ιυλειά τού ζω
  γράφου γιατί πηαγματικά εί¬
  ναι μαά δουλειά ηού δέν ηερι-
  γράφεται. "Ας μδς συγχωρτίι-
  οει ό άναγνώστης την άδυνα-
  ιμία μας αυτή μά στάθηκε άδΐ-')
  νατο νά β.οοϋμε κατάλληλα
  μέτρα νά τή ιιετρήσουμε. Δέν^
  μίίορέσαιμιε κάν νά μετα<ρέ|Χ)υ ·με στό χαρτί τίς έντυπ'ώσεις ιμας καί γι' αύτό άς ι—ς συγ- χωρέσει ό ζωιγράφος. Προσιπα θήοαιμε νά β.οοϋιιιε κάπ άσχη- ,μο στή δουλ.ειά- τού γιά νβχου με νά λέιιε ιιά άποτύχαιμε. "Αν τό βρήσκΌιμε νά βϊναι σί- γο υ ρος πώς θά τό λέγαιίε. Μ.Σ.— Κ. Μ ΣΥΝΕιΝΤΕΪΞΗ ΤΟΥ ΦΘΕΝΛΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό την σ*λίδα Ι ύττό την τΐροστασία τού. ΛΗΜΟΣ.: Μιλήοατε προη- γοαιμενα. γιά τή συιμβολή σας στίς Του.οιστικές 'Ελληνο — Σου; ';κές σχέσεις. Μιλήστε μας ήκτ'ενέοτερα πάνω σ' αύ¬ τό. ΦΘΕΝΑΚΗΣ: Στή ττρ·οοπά- θειά μου νά κάνω τό Σουη6ι «ώ κοινό νά νοιώσει τή 6οθύτρ ρη έ"ννοια τοΰ πολιτισμοθ μας, συνάδευαα τίς ίκθέσεις μου 1»έ δσα βιβλία. γρπιμιμένα οτή "Ενα £σγο> τρθ Φθενακη'
  πού είναι καί τα σηιμα τού.
  Σουηιδική άφοροϋσαν τή πά-,
  τρίδα μας.
  Τα έηογα μου έγιναν άψοχ>-
  μή νά μελετηθεϊ έπΐστα'μένα ύ
  Πολιτιόιμός μας. Πρέιπει νά το
  νιστεί ή σντμβολή τοϋ Τύπου,
  «ού μέ άΛ'κάλιασε κυριολεκτι-
  κά μέ αίσθήιιατα άγάπης καί φι
  λίας.
  Οί πρέοβεις των διαφόρων
  χωρων πού κλήθηκαν έίμειναν
  κατάπ'ληκτοι, χαρακτηρισπκό
  δέ είναι τό δτι πολλοί ζανα.γύ
  ρκίαν κρατώντας τό βιβλίο τοΰ
  Καί κάτι άκόμη. Μέ τόν Ο-
  Έ Ι,ΙιΝΌ κ&ναιμε μελΑτες πά
  νω σέ Μινωϊκές πλδκες, ποό
  βρέθηκαν στή γύρω ατεριοχή,
  καί καταλήζαμε στό συμπέρα-
  σμα, δπ πολλοί Μινωίτες. με¬
  τά την καταοτροφή τους 'κα~ι.
  κήσανε στήν Σκανδιναυία.
  ΔΙΙΜΟΣ.: Γιατί άποφασίοο-
  τε νά κάνετε καλλιτεχνική
  καριέ«β οτό έζωτερικό;
  ΦΘΕΝΑΚΗΣ: Γιατί έδώ δέν
  ίίπάρχουν ο! προϋποθέσεις γιά
  προκοπή. Στήν πατρίδα μας
  γιά ναααι καλλιτέχνης πρέηει
  νά ηεινβς. Δέν ύηάρχει καμ¬
  μιά κρατική μέριμνα γιά τσύς
  καλλιτέχνες στήν Έ.λλάδα.
  Στό έζωτερικό. οτή Χουφία
  άς ποϋμε, δέ συμβαίνει αύτό
  Έκεϊ ό Καλλιτέχνης δχει την
  Κρατική όυμιπιαράσταση καί τή
  οιγουριά, άντί τΓ}ς άβεβαιότη-
  τας. "Οιιως ■ ρν"ώ άγατκΓι την
  Έλλάδα, την Κρήτη καί οπωο
  &ήιπ·5τε ;πά μερά....
  ΔΗΜΟΣ.: Γιατί δέν τρύγα-
  τγ πρωτύτερα;
  ΦΘΕΝΑΚΗΣ: Μετά την πε
  ριβόηπη δίκη γιά άριχαιοκατπι-
  λίες κλιτ.. καί άφοϋ έκανα τό
  σον' καιρό σΐίς · φυλακάς, ή
  χούντα ιιοϋ στέρηοε τό δκιβα
  τήριο. "Ετσι τό 1974, μετά τή
  μεταπολίτευοη, ό,ρχιοα τίς προ
  ετοιιμααίες μου. "Οθρ γιά > τή
  .δίκη; θελ'ιο νά υώθει ό κό^μος
  1 την "Αλήβΐΐα, γιά τουτο βτσι-
  μάζω- τώρα ?να-βι0λίθ' πού) Θά
  άναφέρει κατατοπιστικά βλη
  την ύηόθεση./Γ. Γ.γνϊΐΓ 3ίΤί(^
  ΔΙ ΙΜΟΧ.: Ποία ■ είναι 1 τα
  ρελλοντικά καλλιτεχνικά ό°ς
  ι>χέρια:. ','..· ' ι ·
  "φθΕΝΑΚήΣ: Μιά μ*κρϊ!£κ
  θέση πού ?γινε οτό "Οσλο
  τόν 'Οχτώβρή,' . ένθαυοίάοε
  τούς Νορβτΐγσύι;, ρέ αίτοτέλε-
  σμα νά !»ε πρ"οσκαλ'έοουν νιά
  μιά )ΐ€γάλη ε»Λεση οτήν πόλή
  αύτη. Αύτό είναι γ»ά τό μέλ-
  λον.
  Τώρα έτοιμάζοιναι γιά ϊκθε-
  οη οτό Μάνοιχο αιειά άπό πρό
  σκλτιοη τού άρχιπρόξβνου κ.
  Κουντάκιι, θά άκολουθήσει έκ
  θέση οτή Βόννη, στό Παρίοι
  καί πιθανόν καί σ' άλλες πό
  λεις τής. Δ. Εύίκίκπκις. ·«
  ■Είχα καί κάπ προσκληθείς
  άπό τόν 'ϊτρεσβευτή τής
  νίαςοττν Σουηδία ΐυΝΟ
  ΟΙ, γιά εκθέση οτή Μαδρίτη
  καί άπό τόν κάνη ΕΟΗΑΚϋ,
  άναγνωρισμένο ζωγράωο, γιά
  δκθεση στή Σικελία κλιπ.
  ΔΗΜΟΣ.: Στήν Έλλάδα
  ακοΐτεύετε νά παρουσιάσετε τα
  ΦΘΕΝΑΚΗΣ: Μίετά την έκ
  θέση τοϋ ΠαρισιοΟ, πιθανόν
  νά δι,ορνανώσω μιά μεγάλη εκ¬
  θέση στήν Άθήνα ίί άκύμη καί
  νά δημιβυΛγήσω μόνιμο στεκΐ.
  μιά δική μου «νκαλερί», άν φυ
  σικά' μοΰ τό άηιτρέ'ψουν οί οΐ-
  κονομιικές συνθίΐκες. 3
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  "ΔΙΟΝΥΣΟΣ,,
  ΠΛΑ·|· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΧ
  Ένα καλό ψοτγητό
  σ' ?να δμορφο ττερι6άλλον
  ν--
  ΠιΊΑΖ ΒΜΗΙΣΟΣ
  (ΠΡΩΗΝ ΤΥΡΑΚΗ!)
  ΓΙΟΡΓΟΣ ΞΥΠΑΚΗΣ
  ΣΥΛΒΙΑ
  ΓΙΟΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΝΟΣ - ΚΙΚΗ ΑΟΡΟΥ
  ι
  ΠΟΠΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΑΚΗΣ ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ
  Μπουζούχι ΑΝΤΟΝΗΙ ΔΡΟΣΟΣ
  ι
  Μοντέρνο τραγούδι: ΟΜΗΡΟΣ
  Δ)υοπ: ΝΙΚ. ΓΕΟΡΠΟΥΑΑΚΗ
  Όρχήβτρα 8ΟΟΒΡΙΟΝ8
  Τηλ. 222282
  Προ.
  τούο
  ΚΟΥΣ
  ΚΟΥΣ
  • Ό μπουλντοζιέρης Μανόλης Λυριτζάκ.χ;.
  γΐματικώ,... άντάξ»ς τοθ έιιαγ.νέλματός τού.
  Μέ τίς άποκαλύψεις πού ίκανε ,γυοω άπό την Καψή. Το(,
  Άρχαιολόγους καί τούς συνεογάτες τής γνακπής κυρότοα,'
  θεολόγους καί μή, έκανε ΐτιό μεγάλη... καταστροφή „' ^
  την ϊδια τή μπου-λντόζα. δταν Ισοπέδωνε τά πάντα στήν α^0
  Πελάγία.
  Μόνο πού αυτή τή φορά δέν γκρέιμιοε αρχαιάτη-ς, ή\ά
  φΓ>οϋδες έλπίβες ^ρικών — μερικών, πού... έτριβαν τά Χι,
  ρία τους, ν^ιτί πίστευαν δτι ή ύηάθεση ϊκλε^»·.
  Κι' δ>ιως;'. Φαίνεται βπ τώρα... άπχίζει...
  • Μέσα στίς ώλλες ύποσχέσεις πού τού είχον δώοει τοό ,,,
  ριτζάκη. ή Καψίνα καί τό περιβάλλον της. ήταν καί δτι ,ήν
  ' Κυριακή αυτή, θά τοΰ βάφτιζαν τό παιδί τού.
  Μετά δμως τή στροφή πού πήραν τά πράγ,ματα, τό παΐδάκ,
  γλύτωσε, άπό τού νά έχη... νονά την κυ,ρία Μαρίκα.
  Δέν ττεαράζ^ την δχουν τόοοι άλλοι καί μάκηα «μεγά.Μ,
  την κυ|>£α ΜαΑ-α «νονά», ίίού την έηιλέξανε μάλιστα μι'- 5,.
  κή τους εύθύννβχαί ϊοβκ; νά κάνανε καλά. άψοθ τοός
  νει για' τίς θβ~Γ ^Γ>"'< βαψτίοεκ; ίττολιτικ- τά... <ριλιοτο·ίοτι.ι- ' θ Στό... αντμο. ουνΎνώ.μη οτό Ρ,ενοδοχεϊυ τής κυρίος |α(1;. κάς ί'Αοτάρία», Μή ρεοεψιόν τοθ όποίου (άη& την έοωτεριχί, πλ'ευρά), ίιν'Φ«νίζεται άκιάμη καί σήμερα, Λ καταθέσας οΐό &,. καστήριο θεολάγος Βασίλης Πλεύρης δτι ούδεμία σχίση ίΠ(,ν γεματική ϊ·χ*ι μέ την Καψίνα. κυριαρχοϋσε κληια χαρούυενο λόγω ακριβώς τής άθωώσεως τοΰ κ. καθην -τή τής θίοη^(κ καί έκ ΓίερίΟίάσεως.έΐυιμβλητή έβκτκίκρών. Ή χαρά 8ίίως — βπως δυοτυχώς οί ηερισσότερες χάρις _ κ.ρά|ττνοε γιά λίγο. Καί συγκεκτιιιένα μέχρι τό πρωΐ τής Λγι.. τέρας πού κυκλοφόρησε ή έψπ,μερίδα μας, οτήν δποία... ίμ. βρόντητοι οί ΰνθρωβτοι τή(; Κ(εψ·ή, διάβασαν ^τήν βοκηοη ίφ/ι. σεως ύ·πέρ τοΰ νάμου, τοΡ'**. Εϋσαγ.γελέα. έξ άφοριμ«ϊς τής ύ. ποίας ό κ. Πλεύρης, θά ?,αν«καθίση στό σκ;·|Γν/ί τοϋ κατηγοροΐι ιμένου. Καί αυτή τή ψορά τά πιχιγματα θάναι ττ ό οχοΰρα. γιατί ό. πλούστατα.... τό παιδί (τής ■^ιπουλντόζας)... μάΛτιοεΙ Καί βε¬ βαία δέν είπίν.. Πρό - Πό. άλλά διάφπηπ ι'νδιαφέροντο... ά πρό πό!... • Μεταί,ύ των &Χλα»ν πληροφοοιών πού πάς ζήτησαν διάφορη, άναγνώστες μας» γιά τόν θεολόγο κ. Βαοίλη Πλεύρη, ήταν και άν ό ανωτέρω καθΐγγηιτής τοΰ Λυββείου «Ό Κοραής». ί.χει αυ· γ«ν«κιή σχέοη μέ τόν άρ.χηγό τής'4ιι<; Αύγονοτου Κώστα ΠειΊ. ρη καί τόν ίόιαίτερο καί συνον^,ιατά ·ραυ, )<ϊ:αίτερο γραμ)ΐατί·ιι τού πραξικοπΓ,ματία Λαβα, πάλι Ασικά Πλιύρη. Άηό τή ,μέχοι τούδε ίρβυγα τίβ στήλης οτά αχετικά... όμμυ το.λόγια, δέν προέκυψε 'κ·4τι τίτάρ γιά τόν· πρώτο. προ/κιιΐ|Η δμως γιά τόν δεύτερο. ίί, "Ετοι, συιγιγενική σχέςΐ) ύπάρχβ» (ΐόνο μί· τόν Πλεύρη ιί], Παπαδοπουλικής δικτατ·ο^ίας. μέ «,ν ότνοία έξ αλλου ό Θγο6- γος Πλεύρης σχ«τίζεται χαΐ πέραν αυτής της συ,γγενείας, ό- γα» Μαρίκας Καψή, λόγω Τριαντάφυλλου Π?χυνάκη. λ6γο> Κ-
  ΠΟΚ, λάγι» ΜηβλόπουΛου, κλη. κλη.
  "Οσο γιά την οχετιχή ερωτήση ΧΜ) άναγνώοτη μας γιά Τ|,
  σχέρη τοϋ θεολόγου ΓΪΛεύρη. με,,'Λόν ■ Βουλευτή ΤηΛέ.μαχΐ)
  Πλεύρη, τόν πληροφοροΰϊΐιε δή... οχετίζοντιιι ιιονο 4π6 τό γί
  νονός δτι τό Πολατικό Γραφείο τοΰ Βουλ?υτή είναι άηίνον;ι
  άπό τό «Γραφεΐο Άντιπροοωιηειών καί Άο('>3Χπών» τοϋ κι< ρίου Βασι.λείου Πλεύρη, γιατί ό κυριος θΓολόγος, δέν είνοι ιμόνυν ουνεργάτ-η<; τίκ Καφή, άλλά- καί ^νΐΓορ.κός άντ:π;:6οΐι:· ■ ;πος καί επαγγελοιατικά οχετιζόμενος ιιέ... Άοφάλειες! Φαίνεται ότι ό δκσμός τού μ€ τόν άσφ-αίτη Πεχυνάκη. τοί άφήορι... άτταβιοηκά "Κατάλειπα!... • ΊΙ εϊδηση οη ι'| ΐιερίφηιμη «Δίκη των 38», (ηού όπως είνοι γνωοτύ αχετίζϊτται μέ την άρ>χαιοκαηειΑία) ι ηορεί νό γυριοηΐ
  καί ταινία, άνησύχηοε πολλούς έξέχοντβς ΊΙρακΛο&τες. ποί'
  ηήγε, φαίνεται. τό νϊυαλό τους, δτι μηορεϊ νά δοϋν τόν ί·αι·
  τό τους στό... πανί.
  Καί κάηοΐος, διέπραξε τό σχετκό λογοπαίγνίο:
  — 'Εξ βλλου. σχετίζονται μέ τό... πανί. γιατί πολλοί άτώ
  αύτούς δλβγαν 6τι έμειναν ... ,πανί μέ ΐτανίΐ...
  "Ασχετα βεβαία αν τελκκά βρέθηκαν... νκιτσΐιΐιιιένοιΐ
  • Ή συγκεντρώση κατά των Βάοεων ηού ίγινε την περα-
  ομένιν Τετάρτη βρά&υ β>ΐά Λιοντάρια, (τή κεντρτκή ηλατϊία
  τοϋ Ήρακλείυυ), είχε γιά κύριο χαρακτηριυτκό, τό ϊντονο ά
  γωνιστκό πνβϋιμα, δσων πηραν μέροςί *
  Καί κάποιος, πού εΚ>ε τό πρ&γιρο άπό τή -Αογοπαΐχπκι'] τοί
  ηλευρά, εΐΐτε:
  — Ή συγκεντρώση στά Λιοντ
  οτο θέιμια των Βάοεων, είναι.... ο
  Δηλοδή... «λάϊονς». δπαις θά
  ΆμερΜτάνοι.
  ■■•ιξε δτι οί Κ;ιιτιχοι
  Λ,υντάρια!...
  ' καί οί «φίλοι» μοί; οί
  • Οί κρίοιιμες ώρβς πού περνδ ό τάΐος μας.' δέν αφπρον άσυγ
  κίνητο τό σβιμπαθεστατο φίλο τΓ|ς στήλης. ΝΙΚ—ΠΑΚ. ηπί·
  μδς έστειλε την παρακάτω δήλακ—: :
  —«Παρ' δλες τίς άντιξοότητες πού ηερνώ —· οίκονομυαι,
  κοινωνικές καί άλλες — όφείλω νά δινλώοω. ώς γνηοιος άντι-
  στασίακός καί καλλιτέχνης, δτι συγχαίρω τή στάαη τής ΈλΧη·
  νίκης Κυβερνήσεως, γι£ την ένδεχάιμενη άνΐοοριχβτηοη καί δτι
  θά ύπηρετήσω πιστά. ί:ιος ότου ξϊψύγομε άπό την έχθρακή ο-
  πειλή».
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  Α·Ν·Ε·Κο
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙελΚΗ
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε
  ΑΝΑΧΩΡΗ ΣΕΙ Σ :
  Ε) Γ — Ο) Γ εΚΥΔΩΝι
  ΕΚ ΣΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 6 μ.μ. — ΔΕΥΤΕΡΑ 9 μ.μ.
  ΤΕΤΑΡΤΉ 7 μ.μ. — ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 μ.μ
  •Εξ Ηρακλείου ττρός Πειραια
  Ε)Γ — Ο)Γ «ΡΕΘΥΜΝΟΝ! — «ΚΑΝΤΙΑ»
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 7ην Έσιτερ.νήν
  ΑΦΙΞΙΣ 6.30 Πρωϊνήν
  ΕΙΣΙΤΗΡ ΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
  Πρακτορείον ΑΝΕΚ ΧΑΝΙΩΝ:
  Πλατεΐα Σοψοκλή Βενιζέλου, τηλ. 23636, 2565©
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
  25ης Λθγούστου 33, τηλ. 22248Τ, 222482
  ΡΕΘΥΜΝΗΣ:
  Λεωφάρος Κουντουριώτου, τηλ. 22296, 22456
  ΤΗΛΕΦ. ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Βαρδάκης Ν 282.730
  Κρουστανό—ουλος Π 285.420
  Κυ&ανάκης Γ. 281.702
  Παλαιολόγος Π 283.086
  Χαμαράκης Ε | 283.860
  ΦΟΤΟ-
  -ΒΑΖΟΣ
  ΤΗΛ: 288.357
  Γιά μιά ΦωτογραφΙα τ»ιο—ττας
  ΕΓΚΑΙΝΙΑ - ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ - ΓΛΜΟΙ · ΕΟΡΤΕΣ
  καί Νάθε εκδηλώση σας
  ττου θέλετε νά μείνη α(ώνια τηλεφωνήστε στό 218357
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΒΑΖΟΣ
  (Γιαννίκου 2 — "Εναντι «Πατρίίας»)
  13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1976
  ΗΡΑΚΑΙ.Ο "Η ΑΑΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΙ
  ΧΙΛΙΑΑ 5
  ΟΙ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ ΤΗ! «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Ι Ι
  ΧΑΙΡΕ...,,
  (Ό Άκάθιστος Υμνος καί ή Λογοτεχνική τού Άξία)
  Συέχεια άπό την Σελίδα 1.
  χαίρρ, παντός τοθ κόαιμου έίίλασμα.
  Χαίρε. θεός πρός θνητούς εύδακία,
  χ.αίρε, 6νΐϊτών πρός θεόν ηορρησία.
  Χαίρε, Νύιμφη Άνύμφευτε.
  ο β β
  Άνάμεσα στά έθνικά μας ποιτγπκά κείμενα, σπάνια ουναντά
  κανείς τόοο ουνταιριαοίμέινες, τή λυρακιή μέθτι μέ τή μεταφυοι-
  κιή ταρακή. Ό Ποιιγτής τού Άκαθιστου "Υιμνου, άπό τή μυστι-
  κή διαθέση, φτάνει σπίνν έσωτερυκή χάθαραη καί στή σωτηρία
  Χοίρε, δι' ής ή χαοά έκλάμψη,
  χαΐρε, δι" ής ή ά.οά έκλείψει.
  αίρε. τού τΐεσόντος Αδαμ ή άνάκλρα ς.
  ναϊρε, -ών δαιΚίΛΐων τής ΕΟας ή λύτρωοις
  Χαϊοε. δι' Λί; νΓουογείτσι ή κτίοις
  ναϊοε. &' ίι; βοαφου ιη εϊται ό κτίσπνς
  ΧοΙπγ. δι' ής ένεδύθηρεν δόξαν
  χαϊΓ>ε, αύν ή μυοτικτϊο ήμέοας
  Χαίρε, Νύιμφη Άνι^μφευτε
  Λι<ρ*~—ς χωρίς ρητορικότητα· ,ύηάκουος μόνο στή χαρή. Μιά νίκη τής φθοράς μέ τό λόγο. Κάθε οτινρή τό κείιμίνο κυιμαίνε- τα» άτι' τό συ·γχεκρίΐμμ1ένο στό άψηριγμινο, μ' έϊτιγρα-μματιχότη- τα καί γλωοσική εύικινηοία άςιοζήλειιτη καί μιά πρωτόφαντη ποιητχκιΊ ελευθερία. Άιπό τό θέιμα ώς ιήν έιοφοαση τού θέματος, ό ύμλΌδός δέν πβΛα,οδρομεί ό άναζτττήρεις καινού'ργειων έκιφράοεων. Κά- ν« ίνα δημιουργυκό ταζίδι στήν παοάίδθθΓΐ ια' έκφράζεταο μέΐμιά ποιητική ελευθερία καί οΐΛγκίνη^η κι' ετοι δημιουρν,εϊ κότι τό νέο· εντελώς νέο. Ό Εύαγγελισιιός τής θεοτόκου, οί όι*ριβοίες τοΰ "Ιωσήφ οάν άνθηώπου, ή μετάβαοη της Πανα¬ γίας απήν 'Ελιοάβετ, ή Γίννποη τοθ Σωτήρος τής ΆνθΓκοηότη- τος, τό Γϊοοσκώνι>μα των Μάγων καί των Ποιιμένων, Φύγη
  στήν Αϊγυητο, ή Παράιδοση τοθ Χριοτοΰ στόν Συμαιών, Ιδού
  τα θέματα τοΰ Ποιητοΰ καί Ιδού ή θαυίμαοία έ'χφραοίς του<;. "Α,γγελος πρωτοατάτης Ούρανόθεν έηέιμφθη ειπείν τή θεοτοχω τό χαϊρ*·. ϋαι συν τη ασωαιατω φωνή, οωματούμενόν σε θεωρών, Κύ.οΐε. έθίοτατο καί ίστατο, κραυγάζων Χοίρβ..... "Εχουσα ή Παρθένος θεοδάχον την μήιτραν άνέδραμε πρός 'Ελιοάβετ· τό δέ β,οεφος έκείνης ευθύς, έπιγνών τόν ταύτης αοηασιιον, ΰχαιρε, καί 8)»αω ώς άομασιν έβόα πρός την θτοτόκον Χαίρε. . εκδοθέν έχων λογιοιμών άΐμιφα06λων ό οόφρων Ιωσήφ έταράχθη, πρός την αγαρον Σε θεωρών καί κλβψΐγαμον ύττοννοών, "Αιιΐειιιπιτί:, Άλληλούια "Ηκουσαν οί ρς των Άγγέλων ύμΛΌύντων τήιν ένοαρκον Χριοτοϋ παοουοίαν καί δραίμόντες ώς πρός ποιμένα, βεωροϋσιν τούτον ώς άμνόν, Δμωιμον, έν γαατρί Μαρίας βοοχΓίθέντα. τίιν ύμινοθντιες είπον, Άλληλούϊα.... «Η ΑΛΗ8ΕΙΑ» ΚΟΝΤΑ ΙΤΟΥΙ ΜΕΤΑΝΑΖΤΕΙ Τα παιδία των έργατών τής Γερμανίας ΧΙΑΙΑΑΕ- ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΧίίΡΙ£ ΜΕΛΛΟΝ ΧΙΛΙΑΔΕΕ 'Ελληνόπουλα χωρίς ρέλλον ηροορίζονιται νά δααθεχθοΰγ τίς θέσεις των πα- τεράδων τους σάν έργάτες δεύ τερης κατηγορίας; Παρά τίς διαραρχυρίες των ξενων, έ·δ© στήν 'Οροσπον&α ψη σχολείου Άΐτοτέλεοιια Φυ σιολογΐίκό δταν λάβει »ανείς άπ' δψιν τού δτι ό "Ελληνας μαθητής λόγου χαρή είναι ά- ιτροετοίμύστος καί τοΰ πέφτει βαρύ τό γερ,ιιανικό έκτταΐιδευτι χό θεοδρόμον άστέ.ρα &εωρφαντες Μάγοι την τούτου ηκολούθησαν αίγλην καί ώς λύχναν κοατοόντες αΐχτόν, δι' αύτοθ ήρεύνων κραταιόν "Α.νακτα, Άλληλούια . . Κήρυκες Θεοφόροι γεγονότβς οί Μάγοι ΐΛΠεστρΐναν «ίς την Βαβυλώνα, «κτελεοανττές σου τάν χρησιιόν καί κπούίιαντές Σε τόν Χρκηον αηοοιν ώρέντες τόν Ίίρώδη ώς ληρ«ί>δη μή είδότα,
  Άλληλούια....
  Ρήτο(χις ΐ
  ώς ίχθύας άφώνους,
  όρώμεν ίττί Σέ Θεοτόχε...
  ΤΩ! Πανύιμντιτε
  ή τεχΌΰοα των πάντων
  Άγίων, Άγιώτατον Λόγον,
  Άλληλούϊα....
  Κυ,ριολεκτωοά διδασκαλία ιποιήο«»>ς· Δαιδοσκαλία πώς ή ποίη-
  οη δέν άτιοζτΐίτδ άπ' τό Δηριουργό «της μέτρα, γιατί αύττι καθ"
  ίαυτή ή Ποίιιση είναι μέτ.οο.
  Ο Άκαβιοτος "Υιμινος, είναι άιπό τα πιό οημανηκά ΐτοιτιτικά
  κείιμενα, πού μάς πλη^οωοροθν πώς ή ποιΐ>τΐ»ή έλ£υβε.ρία,
  δέν έηιτρέιηει οτήν εκφράση δεομώ, γιατί ή ίΐοίηοτι, αάν βΐ-
  ιναι άλήθεια ποίηοί> καί οέ πβζές άράδες νά τή γράψης, πάλι
  μέ μέτοο θά έκκρραστή άπό μόνη ττις.
  ΝΙιΚΟΣ ΤΖΕΡ.ΜΙΑΔΙΛΝΟΣ
  Δηιμοκρατία τής Γερρανίας,
  κ,αί τούς άγώνες διαφόρων συ
  λόιγων γιά καλύπίρη έίκ.ηαίδ€υ
  ση οί γερμανικές άρχές άνπρε
  τωπίζουν μέ άίμαφορία £να θε
  ιμα κου άφορδ 1.000.000 πεοί
  ιπου παιδία. Κάτω άττό άβικαιο
  λόγτρες (κατά χά γβρμβνικά
  ο©δοιιι·ένα) ουν&ήΚίες προαπα-
  θοΰν 1.000.000 ξένοι μαβηιτές
  ν ά άφαμοιωβοΰν στό. γερμανι-
  ικά σχοΑεϊα Άποτέλεσμα νά
  ώιπάρχου-ν ψυχικοί τραυμαπ-
  αμοί, α&)θΐη(μα κατωτερότη-
  τας άττένανη στούς γβρρανούς
  θέ τους, έγκατάλβι
  Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

  ΕΝΑ ΚΛΑΜΠ ΑΞΙΟΣΕΩΝ
  «ΚΙ,ΙίΤ ΜΛΒΙ8»
  ΚΑΙ ΜΙΑ ΧΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ:
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΛ ΞΥΛΙΝΛΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟν ΛΥΓΕΡΟΥ
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΙΕ ΧΑΜΗΑίΣ ΤΙΜΕΣ
  ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΙ
  ΣΑΛΟΝ ΙΑ
  ΚΡΕββΑΤΟΚΛΜΛΡΑΙ
  ΣΚΡΙΝΙΑ
  • ΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ
  ΠΟΡΤ — ΜΑΝΤί)
  ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  ΝΤΙΒΑΝΙΑ
  ΣΥΝΘΕΤΑ — ΕΠΙΠΛΑ
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
  ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΑΙ
  ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑΙ ΙΔΕΑΙ
  ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤ0ΜΕ·
  •ΙΑ
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ¬
  ΔΟΣΙ
  ΤΕΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  Ε2ΟΠΛΙΣΜΟΣ
  ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ
  ΣΜΕΥΗ
  ΚΑΤΑ·
  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  ΜΕΛΕΤΗΜεΝΗ. ΣίΙΣΤΗ
  ΔΟΥΛΕΙΑ
  ΜΑΣΙΚΗ ΙΊαΡΑΓΩΓΗ
  -Τα Ιπιηλα μας καλύπτουν δλ«ς τίς άνάγκβς τοθ συγχρόνου
  σπιτΐοθ.
  τα «ίδη μας όΊτου μ&ς ζητηθοθν.
  -Τα προϊόντα μας 6ιακρίν€ΐ ή ποιότης χά Ι ή χαμηλή τιμή,
  -Έλέγξατε καί κρίνατ· την προσπάθ€ΐα μας.
  -Προτιμν)στ< μας γιά τό συμφέρον σας. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 5ον χιλ. δδοϋ Ηρακλείου Μοιρών Τηλ. 280689 ΕΚΘΕΣΙΣ Α' Πλατ€ϊα Άοκαδίου Τηλ. 284759 ΕΚΘΕΣΙΣ Β' Μανουσογιάννη-Πλατ£ΪαΆρκαδίουΤηλ.2891βΟ ΤΙΙΒΙ8Τ ΑΒΕΑ Προτεΐνω νά βάλλουμε μιά ταμπέλα άρκηερά μάλις περνοΰιμε τή σταοΐ) Πίερτσε.λά κτΐ «ΤϋΚΙ5Τ ΑΚΕΑ», γιατί πράΐγμαιτι παρουοιάζει... τουρι- στικό ενδιαφέρον έτούιπ) ή πε ριοχή, Άιφορμή γιά τή... διαπίστω ση, οτάθηκι: ή έστίμονΐϊ τταρβ- τήρησΐ} των πρός την Κνωσοσ. ... πορευομενων τουραστων. Μπουκαλάκια, νάϋλον σακ- κοθλες, κηυτάκια χλωρχνοκού- τια, κονοερβοχούτια, βενζινο- δοχεϊα καί τ'όοα άΛλα άντικεί ιμενα, περιμένουν στήν χοίτη τοϋ χείμαρου κάιποιο γερό χει μωνα νά τ4 παρασύρει παρακά τω, γιατί, δπως φαίνεται, ίλ- λη λύση δέν ύηάρχει. 'ΥΠΑΙΦΡΙΑ, ΟΥΡΗΤΗΡΙΑ — "Ε^Λοός. «Ή Άλήθβΐα» παρακαλω, — Μάλιστα. — Τόν άριυ6δν> τοθ γραφεί
  ου παραηόνων.
  — Ό ϊδιος.
  — Άκοΰστε, ηαρβίΚιλω, εϊ-
  μοστε «άτοικοι της περαοχιή'ς
  «Κομιμένο Μυεντένι» καί δαα-
  μαρτυοΐΰιμαστε γιαττί ό Δηρος
  δέ φ-ρόνττιοε νά τοποθετήσει
  ώεζόζερβα οτήν ΐτύλΐπ («πίς
  άκρυνές ΐτϋ.λες), συρόμενα
  σεντόνια, γιά νά διευκολύνον
  ται οί... πρός οβρπσιν εκάστο¬
  τε ρνδκΐφιερόμενοι, χωρίς νά
  δκκπνοϋν... τιήν προοοχή τους
  οί περαστικοί.
  "ΕΙχουν δίκιο οί ανθρωποι.
  "Ετοι πού κατάνττποιε τό πρβιμ
  )ΐα, οί «πρός οίίρηριν» κολλοΰ-
  ντ τα... έμιπρόοθια στόν τοϋχο,
  χωρίς καιμιμιά άαιολύιτως κάλυ
  ψΤ) τή σπγιμή πού )ΐέ λίγα τε-
  τρογωνιικά μέτρα οεντονιοΰ λυ
  νότανε δλβ τώ προβήΛ»ατα.
  Τί αλλο ν ά ποΰμε, Πώς βρι
  ακ&μαστε οτήν έποχή ττΐς λϊ—6
  τητας;
  "Αντε τώμα, νά κάνεις ίξο
  δα άγοράζοντας οεντόνια.
  ΑΝΑΙΔΙΙΖ ΙΠΑΙΤ1Ι
  Τουραστιική άναιπτυξη καί...
  κολοκύθιβ.
  Τουριστική πόλη,. φυοιχές
  όμορφιές, άριχαιολογτκό ένδια-
  ΟΙ ηΡΙΙ ΑΙΙΤΟΥΡΝΑΙ
  ΤΗΙ "ΒΙΚΕΛΑΙΑΖ,,
  Άπό σήμερα με-χρα καί τίς
  1β Μοΐου 1976, ή Βικβλαία Βι
  βλνοθήκη θά παραικίνει άνοι-
  κτή στίς παρακάτω ώρκς:
  Κάθβ μερά άπό τίς θ μέχρι
  2 τό πρωί καί κάθε Δευτέ.ρα
  Τετάρτη καί Παραακευή άπό
  5.30 μέχρι 8.30 τό άπώγευμο.
  Στίς Ιδΐιες (1>ρες θά λειτυυργεΐ
  καί ή Δανειστική Βώλιοθήκΐ).
  Άΐ»5 τό Γροχρείο
  Σχέσεων τοΰ Δίΐμου.
  φέρον καί καικαμοιριές, πρΐιχτο
  γοντομοί, άμορφωοιές.
  ΜπορεΙ νά μας χαρακτηρίθε
  τε λιγαικι ΰ·Γ»ερ8οιικούς, δϊμως
  τί &ά ηεϊ ίίνας ξένος μιπροοτά
  Οτή θέα των λιγδιαομένων τταα
  Λων, πού δέρνονται άνελέητα
  τα σώματά τους από την Δπέ-
  ραντη μαύρη καλύψη τής βρώ
  ιμας καί τής άπλυσι&ς;
  Γι/άκβϊνα τα ηαιδιά ηού κρέ.
  μονται οτίς ιιασκάλες κάιποιας
  έγκληίματικήις μάννας, ίί κρα-
  ■ΐοϋν«& μέ τό ένα χέ&ι την 8-
  κρί> τής φούοτας —ς τεντώνον
  τας τ' αλλο κλαφουρκττά μπρο
  στά στούς περαοτικούς.
  'Λφορμή γνά ολα τοΰτα »δς
  έ&αοε £νας μιεοτϊμιεριάτιχος ηε
  ρ6ηατος οτά ιιεντ-ρικά στνμεϊα
  τοΰ Ηρακλείου: Λιοντάρια,
  πάρκα, έοποτόρια...
  Πότε, έπατέλους, θά ένδια-
  φερθεϊ κάιποιος ύιπκύθυνος;
  Πότε βά σταιιατίσουν αύτές οί
  προκλήοεις; "Οοα μόνο στούς
  τουρίστες μας, Σ' αυτή την ϊ-
  δια την Ήρακλειώτυοΐί Κοινω-
  νία ..
  ΤΙΜΑΡΙΟΜΙΚΑ
  α) Μιά }ΐατιά στήν άγορά τής
  ηόλης μας θά μδς πείοει γιά
  ιτήν... πρόβλορη αναγνώση)
  μας.
  «Φέτο τό Πάοχα, βρχβταχ νη
  στήτηρο».
  Μέ την εύκοιηία τοΰ «Πάοχα
  λοι—4ν ό. . διαολοτιιιάραθιμος
  δαχιοε νά κάνει τα άλιματακια
  τού.
  ιΜιά ηού είναι ίερές οί με¬
  ρίς, σκέφτηκα δτι ταιριάζουν
  στήν ηερίπτωοη, ο! παρακάτω
  ατϊχοι τοΰ Σουρΐ}:
  ....Μάτια τιού βλέπουν ύψηλά
  πρός άπουιράνια καλ-ά,
  κι' δλλα πού ψάκνουν χαμηλά
  νά βροΰνε τίποτα,... ψιλά.
  ··
  β) Δοκιμάοατβ ποτέ νώ βγά-
  λετε βΗΐνΓοαντΐγραφα στό 'Ηρά
  κλειο, "Αν δχι, ιιήν δοκιιιόσε
  τε.
  Τό άθωο φωτοαντίγραφο της
  μΐά|ησης καί δυό οραοΰμων,
  στό Ή.οάκλειο κοντεύει νά γί-
  νει «εΐδος πολυτελείας».
  Χαίρε «Τψος δυοβεώρη-
  τον» λοιηόν.
  Χαίρε έλεήβΰρη οΐκονοιμία.
  Καί Σύ, Χοΐρε ώ χαΐρι Άγο
  ρανομία.
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  Η ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
  ΑΘΙΙΝΑ ΝΑΣΤΟΥ
  θά δεχβή όοβενείς την 18π 'Α.
  πριλίου άηό τίϊς 8ης ηρωίνήι;
  ί?ως βρς άπογευματτΐνής 'είς
  Κλινικήν «"Αγιος Γεώργιος»
  ΟΙΟΑΝΝΗΙ ΜΛΤ0ΑΙΑΚΗΣ
  ΡΗΐυΡ5
  (Χανιόπορτα)
  Διαθέτβι δλα τα ήλβχτριχά «Ιδη
  Τό αϊτηιμα των Έλλήνων οέ
  γενακές γραμμές είναι νά δτιιμι
  ουργηθοϋ<ν Έλλην ιχά παραρ τήιματα στά γερμανικά οοοολεϊα χαί τα μέν κύρια μαθθΓνμα·τα νά διΰάοκονται στήν 'Ελληνικιή,, τα δέ δευτερεύονιτα (Γυ/μναοτι κή, ΏδκκΐΓ) κλπ.), οτήν Γεριμα νίκη άιπό γερμανούς δαακά- λους, καί οάν κύρια γλύχχτα νά διδάοκεται ή Γερμανιχή. απαντήση των ανωτέρω ιμαΐορεϊ νά θεωοιτθτί ή δήλιυση ηού Ικανιε ό ΰτϊεύθυνος £πί τοΰ σχοΛιχοΟ γερουοιαστιής νΑ1,Τ_Κ ΚΑ5Ο1 (ΕϋΟ) στίς 29 τού Νοέμβοί) 1975: «ΕΙναα ώδύνατον νά ψήοωρε £να «Ιδα κό σαλόμι στούς "Ελλτινες. Τό τε βά έΐιρειπβ νά έικπιλτιρώσου ρε καί τίς άπαιτήσεις των Τούρκων γιά έ*να δακό τους έ- θνικό οχολεΐο πού είναι καί ή μετγαλύτερη άποικία...». Ή άβββαιότητα ττού διακατέ χει τούς γονείς καί οί δυρκο- λίες γιά ν ά προγραιμιματίσουν τό μέλλο ν των παιδιών τους ηροστίθενται στά τόοα αλλα προβλήΊματα πού άντιμετωατίζει ό (ρίΛοζίνούμενος έριγάτπς έ- δω στήν Γερμονία. -τίς 30 τού Γενάρπ δηλαδή μετά 4ττό 2να μήνα άπό την μβγάλη ουιγκέντρΐϋοτ) — πο- ρεία των 'Ελιλήνων γονέων οτήν ννΐΤΤΕΝΒΕΒΟ ΡΙΛΤΧ ή έ"γκυρη γερμανική έ-φτϊμερί- δα «ΤΑΟΕδδΡΙΕΟΕΤ-Λ* δΐϊμοοι εύοντας ένα δρθρο σχετικά γιά την πρόοδο των ς"ένων μα θι>τών δέν παραλείπει στό τέ-
  λος νά ρίξη, τό βάρος δσον ά-
  φορά τούς "ΕΛΑι>νες μαθΐιτές
  οτούς ϊδιους τούς γονείς ΐους
  πού στέλνουν τα παιδία τοογ
  στίς 'ΕΛληνΐκές τάξεις.
  Τό αρθρο βχει ώς έξίίς:
  (μεταφράση).
  «Παιδία άλλο&ωτών οτό οχο
  λείο ιδιαιτέρως παραμελΓϊμένα.
  Πεμιοοότερα άπό τα μισά δέν
  βγάζουν τό δΐϊμοταό».
  Αύ,τές τίς ήμέρες δόβηκαν
  οί ένδιάμεοοι δλεγχοι στά πε-
  ριθσάτερα οιχολεϊα τής Όμο-
  οπονδιαικιίίς Διιμοχρατίαί: τοΰ
  Βερολίνου, οί άποίοι γιά τούς
  άλλοδαιπιούς μ&θοτέί; είναι πά¬
  λι £να μέτρο γιά την κοινωνι
  κή τους παραμέλπση. "<^πϋς δείχνκι μιά γενϋκή &ρευα οί πιθανότητες των άλλοδαιπων μαθητών γιά μιά έιπατυίχϋ άιπο- φοίτηση είναι πολύ λιγότερες άιπό' αύτές των νβρμανών συμ μαθητήν τους. "Αιφθονα έμπό δια μορκρώσεως είναι ή αΐτία αύ·τής τής παρα,μελήοεως. Στήν Βάδη — Βυτειμβέργη., τής «ποίας ή πρωτεύουοα (Σίτουτγάροη) 6χει τό ύψηλό τερο ποσοστό άλλοδαΐΐων 1β, 5ο) ο τοΰ όλιχοϋ πληθυομοΰ έγικαταλείπουν 55ο )ο πβρίϊΐου δλιον των άλλοδαιπων — μάθη ΐτίδν τό σχολειό δίχως άπολτηή ραο δτϊμοτικοϋ. Τό ποαοοπό των Γερτμανών άνέρκεται σέ βο)ο κατά μέσω δρο τιερίπου. Στήν "Εαστ) τα β4ο)ο δλΐων τΰν άλ λοδαπιΐν — παιδιδν, δέν βγά ζουν τό δΐϊμοτικό. Πολλοί άλ λοδαιποί μαθπτές μένουν ρυχνά1 στήν ϊδια τάξη, κι' βτοι δέν ηδνε πάνω άπό την &οπ> ίί έ-
  θδόμη, όπότε άναγκάζοντοι νά
  ψύγοθν άιπό τό σχολειό δίχως
  άπολυτήριο δημοτιχοΰΛ
  Μόνο λίνα ττχωδιά μετανα-
  οτων, καταφέρνουν να συνεχί
  ζουν τό σχολείο. Σιτήγ Σάαο
  λαντ, παράδειγιμα, ούρφωνα
  ιιΐέ δηλώοεις τής αρμοδίας πτι-
  γής άπό 3625 άλλοοαίπούς —
  μαθΓΐτές, μόνο 184 έ~οκέφτον
  ται τό ήιμιιγυμνάσιο καί 360 τό
  Γιρμνάσιο.
  ΆτιοΛιττήραο μέ κακούς βα-
  Οΐμούς Η δίχως αιπολυιτή.ριο, γΙ-
  να» αΐτίες οί άποϊες λίγοστεύ-
  ουν σημαντικώ τίς πι&ανότητες
  γιά την μαθηοη ενός έπαγγέλ
  ■ματος. Αυτή την πραγματιχό-
  τητα δέν άντκμετωηίζσυν α6-
  νον οί γερΐιανοί ,μαθτντέο Ί-
  αχύει γιά τούς άλλοδαπούς
  σέ ύψηλό βαθμό. Τό ύηουρ-
  γβΐο Παιδείας τίίς Ρηνανίας —
  Βεστφαλίας, βλέπει τίς δυνα-
  •τότητες μαθήσεως άπαγγέλμα
  τος κάτω άπό τίς συνθήκας αύ¬
  τές, δίχως άίπολυτϊΐρίο δ κα·
  κούς βαθμούς οτο άοτολυτήραο,
  ά πολύ ασχημα.
  Γιά έρπόδια μορφώσεως α.-
  λδ νι' αυτήν ττ,ν περ&ιτυιση τό
  ύπουργεΐο Κάτω Σαξωνίας.
  Ό ξένος πο.λιτιοηκός νΛκλος,
  οί δυσχολίες γλώοοας, χακή
  κοινωνική θέση, άνεπο.ρ»αής
  ΐτληροφοριοδότπΐθη, έκ μέρους
  των γονέων καθώς καί ή ά-
  βεβαιότητο γιά χήν διάίβοεια
  παραμονής στήν 'Ομοαπονώια
  κή ΔτνμΌκραιτία ι είναι 'μόνο' >ιε
  ρικές άιπό τίς αίτίες, οί όποϊες
  ώποτρέπουν μιά έαπτυχί)
  άποφοίτηστ> καθώς «αί τίς ταβα
  νότητες μαθήσεως έπαγτγέλρα-
  τος.
  Ή διηλή έαπίβάριυνση ηολ-
  λων μαθητών, μέ συμπλίτιρωμα
  τωςά μαθήματα των ποοξενείων
  οΐήν μητρΐκή γλώοσα, παρ' δ-
  λο τόν ναμικό ηερχορισμό οί
  Χ^γες ώ.οες ττ>ν έβδοιιάδα, επι
  βαρύνουν έίΐίσης τούς μα&]-
  ίηές. Ή διοίικησίΐ σχολων τοθ
  Βερολίνου ιΛς δείχνεΐ τό τια-
  ράδειιγιμα των 'Ελλήλων στό
  Βερολίνο, ο] όττοϊοι δίχως νά
  λάβουν ύαι' όφιν τους την έΐα
  βάρυνση, στέλνουν τα παιδία
  τους 5 ώρες τό άιηόνευιμα στό
  σχολειό, 15 ώρες ούνολο τί»ν
  έβδομάδα. Τό ά-οτελβσμα: (Μ
  Ελληνες ι^αθητές άιπουοιά-
  ζουν συχνά άιπό τό γερμανικό
  σχολείο π' πηγαίνουν, δίχως
  νά λαμθάνουν ΐΐιέρος στό νιάβη
  μα.
  ΓΙΩΡΓ.
  - ν
  V
  7 Και τωρα!..
  ιΊανευρωπαϊΗή τηλεόραση
  ΡΗΙίΙΡδ
  ΤΒΑΝδ-ΕίΕΟΤΒΟΝΙΟ ΜΕΜΟ-ΤυΝΕ
  μέ συνεργασία 7 χωρών
  Η διεθνης τεχνολογικη παντοδυναμια της ΡΗΙΙ.ΙΡ3
  δινει τωρα τους άουλληΓττους καρπους της1
  Είναι ή ωραι
  Η μνημειωίης προοππβεια ΰλόκληρων χρόνων
  παρα&ινει οτην κριση των καΤανολωτων την εκπληκτι
  κότερπ τηλεόραση τής εποχης μας Την πανευρωπαική
  ΐηλεόραοη ΡΗΙΙΙΡ5 ΤΡΑΝ8 -ΕΙ,εθΤΗΟΝΙΟ ΜΓΜΟ
  ΤυΝΕ βΓΐμιουργΙα της ηολυχρονπς και δυπανηρης Ου
  νεργασιας επτα χωρων' Των πιό Μροΐινμςνων Γήι,
  Ευρωπης'
  Αποτελεομα
  Ο τι ηεριοοΰτερο μΓχρι οημερα ώπαιτηίΜν οί ΕλΛη·
  νες καταναλωτές άπό την Ιιυρωπαική Τεχ*ολονια τωρα
  τό έχουν'
  Χωρες που ουνεργάστΐ)καν
  ΡΗΙίΙΡδ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ: Βελτιωοε την
  &ιαογεια ιηο ε^όνας και μηοριιτι την ήμίρα νά χαιμι
  ατε τό πρόγραμμα οά νά ναι νυχτα Κι ρκόμη Εδωοβ
  110 μοίρες ώνοιγμα στήν ή&όνη καί μπορί ιτγ νά βλ^πε
  τε ανετα κι άπό τΛ πλάι'
  ΡΗΙίΙΡδ ΑΓΓΛΙΑΣ: βιντιωοετάκυκλωμα
  τα ήχου εικόνα», και τα ί.ιαχορισε' Που σημαινει ότι
  ουτε 6 ήχος μπορπ πιή νά ενοχλήση την εικόνα οΰτε ή
  εΐκΰνα τόν ήχο Γ^νο ται οί λήψεις ίεχωριστά'
  ΡΗΙίΙΡδ ΑΥΣΤΡΙΑΣ: η
  συνθπκι.ς γεωψυοικων εμποδΐων και καιρικών
  κων ι ΤελειοποΙησι τό <»τημιομενβ ΚΝΙΡΡ που ίνιθϊνι εί την αδυνατη λήψη ( Η Αυστρία όπως και η ΕλλάΑα είναι χωρα ορτινη) ΡΗΙίΙΡδ ΣΟΥΗΔΙΑΣ: ΒελτΙα,οε τή Β.αβά· θμιοη των ιόν~ν αυξάνονΐθς έτσΐ την πΑαίΐτΐκύ'Πΐτα της ιικονυ(, ΡΗΙίΙΡδ ΕΛΒΕΤΙΑΣ: Βελτιωοε ^ν ^ κτρονικη άντοχή ΐβιι δΐκτη όντικαβιατα)νΐας τίς λυχνι ες με ειδικα τρανζΐοτορς ινα» |6 ('θλοΐίλίΐρώμε'να «υ κλωμακι) Επιοης ήπλουστευαε ιήν συνΐήρηοη Όρι ομένυμίρη ποιιά'βιτο^σαν (πέμβίνΓΐμ^οοστόν δίκτη τιυρα Ρνα,Όυν γ,α; άντικαθισιανται μΐ καιναυργιαΐ ΡΗΙίΙΡδ ΔΑΝΙΑΣ: ΒελΠμκκ ΐόν αοντονι σμυ' 'ΑΓΓεκλειοΓ γ6 γιά άποιοδήποτε >$γο τυχαιοοπο
  οιιντονιομώ μΐ την δημ;ουργια <χ(ιρίβιΠΡ*θ" ώθφα Λειας ΡΗΙίΙΡδ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: κατανόλωοη ρευματος μειωνοντίς την οτό μιοό' [ ιω την νι,α πανι,υρωπβική τηλεόρβοπ ΡΜΗ.ΙΡ3, >"ϊ
  Βε προηγμενη χωρο τΛ«; Ευρώιπς έβωθί τβν καλιιττρο
  τεχνολογικό ίαυτό τγκ
  ΑποκτήοτΓ την
  ΡΗΙίΙΡδ
  ΟΒ 24Τ 3002
  -Τ¬
  ΟΠ 24Τ 3000
  24 Β 360 ν/
  24 Β 360
  17 Β 320
  12 Β 312
  η πιο παληα
  φιρμα στο ηρακλειο
  ιαφιημισεις
  στο ραδιοψωνο, στην εφημερίδα,
  στο γηπεδο, στην εθνικη οδο, κ.λ.ττ.
  μακευες - ζοογραφικιη
  μεΐ;αξοτ:υπια - χαρακνικη
  επιγρσφες παντός πυπου
  ζωγραφου 7 τηΛεφ. 281.161-286.460

  ΙΕΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΛϋΙΟ "Ν ΑΑΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1976
  ΛΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΕΠ'ΑΟΡΙΣΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Ή Οίκη μας νέ τούς ΧωροφύΑακες
  καΐ μιά Ερωτήση τοθ κ. Μπαυτουβα
  ΕΙτΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ κ. ΚΑΝΕΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
  Την ττερασμέ,ντ) Τ€τό)(>τη 7
  Απριλίου, επρόκειτο νά έ«δι
  καοτή στο Έκρετείο Κρήτης,
  οτό Χανιά, ή δ"ικη μας μέ τούς
  Χωιχκρύλαικες. "Π έτιεδίκαση δ
  μως άναβλήθηικε, Οστερα άπό
  ύποβολή τηλεγραφικοΰ αίτήμα
  τος. τού συνΐ>γόοου ύτιείχιοιηί
  σεως τοθ κβαηιγορομμένου Μά
  νο» Χάιρπ, γνωστόν ΆΟη,ναί-
  ου ποινικολόγου^ κ. Σταύρου
  ΚανελΧόπουΛου, ό οποίος ε¬
  γνώρισε στό Τριμελές 'Εψε-
  τε&>. ίίττι αδυνατεί νά υποστη¬
  ρίζη τόν πελάτη τού, λόγω ά
  τκαοχολήοεώς τού την αυτή ,μέ
  ρα, σέ ρτντή δικάοιμη, στό Γ'
  'Εφετείο Αθηνών, γιά υπο¬
  στηρίξη αΛου πελτίτη τού.
  Τό σχετικό τη.λεγράφ·ημα
  τοϋ κ. Κανΐλλόπουλου, Εχει
  ώς εξής:
  ΤΗΛΒΓΡΑΦΙίΜΑ
  1) Κύριον Πρόεδρον Έ<ρτ- τών Κοήΐτης 2) Κύριον ΕϊοαΛΎί'λί'α 'Ε<Γ>ε
  των Κρήτης
  Χανιά ΚοίΥτρο
  Κολυόιμενος έ,μφαν.ιοθίΐ> ε¬
  νώπιον 'Εη>ετείου Κρήτης την
  έθδόμην Άποαλίου 1976 λόγω
  ϋτοχρεώσευκ; δπωο ύττε.οαστΓί
  οιο ττ;ν αυτήν ημέραν Πανα-
  γιώτην Πανουτοόπου-λον είι;
  ΤρΓτον 'Εφετεϊσν Αθηνών δι-
  καζόμενον μ<ετ' άναβολήν είς ρηΐτήν δίκάαΐμον Τϊα.οακ.αλίΰ ά- νπθληθΐ) έκδίκασις 'Εφέσεως 'Ειμρ. · Χαοιτάκη. Άδυναιμία Δηοηγόμου αποτελεί λόνον άνα βολης κατ' 0(>Θρον 349 ΚΠΔ
  «πημφώνως πρός 830)75 καί
  10β3)75 ΣυμβουΛίου 'Εφετίδν
  Αθηνών, καί. 15)73 Συυ.&>υλί·
  ου Πλπμμελειοδικών Άθτι-
  γ&ν. - · ,
  Ευχαριστών
  ΣΤΛι ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
  7 Αθήναι
  Τό Δκαστί.ρ.ο έκαμε δεκπό
  τό παραιπάνω αϊτρ.μα καί άνέβα
  λί έπ' αόρατον την έκδίκαπη
  της ύιπαθέοεως.
  Έν τώ μεταξύ την τταιχνμο-
  νΐ'ι τής δίκηι;, κατα-ίέθοκε οτή
  Βουλή, άπό τ6ν ΒοιΛεντη κ.
  ΝΟΜΑΡΧΙΛ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ
  ΠΕΡΙΑΗΨΗΣ
  ΔΐΑίϊΙΡΥΕΕΩΣ
  (.Ό ΓΤρόεδ:>ος τής Κοινότη¬
  τος θεοδώρας διακηρύπει δτι
  Λκτίθεται είς διαγωνισμόν δΥ
  ί·νοφραγίίΠα>ν π[>οοφορΐΰν διά
  ποσοστοΰ έ<κητώοεβχ; είς άκε- ραίας μονάδας έπί·%οϊς εκατόν των τιμών τοθ τιμολοι. ίου τίϊι; μελέτης ανβυ^ όΐιίοο /τ κατα- σκευή τοϋ ετνου ('Υδρομετρη ταί). ΠρουπσλογιομοΟ δοχ. 120. 000. Ό διαγωνισμόν; ϋιι διεν€ργη θή είς τό γραίρεϊα τής ΤΎΔΚ, Νομαρχίας Ρεθύμνης τϋν 1ό·γν τοΰ μτγνός Απριλίου 1976 ήμέ ραν Πέμπτην καί. ίϊ>αν 11 π.
  μ. — 12 μ. ενώπιον" τής άριμό
  δίας έτπτοοοτής. Δεκταί έργολά
  θοι Α' τάξεως δι' δριγα ύδραυ
  ικά ί; ένπτειροτέχναι άναλό-
  γου πβίρας.
  Προθεσμία τεσοάοων (4) μη
  νιΰν Εγγύησις ουρμετοχης δρχ.
  2.400.
  Πληροφορίαι είς τα γρα-
  ψεΐα της Κοινότητος καί τής
  ΤΎΔΚ Ρεθύμνης κατά τάς
  ί-',γαο'μους ώ-χΐς.
  Έν θίοίώιη τή 5.4.1976
  '() Ποόεδοος τής Κοινότητος
  ΙΈΩΙ'Γ. ΕΜΜί ΦΛΟΥΡΗΣ
  Κώτσαα Μπανκ>υβ6, ■ ή εξής
  οχετική μέ τ,όν καιτηγορούμε-
  νο διευθυντή μας ερωτήση:
  ΕΡΩΤΗΣΙΣ
  Διά τούς κ.κ.
  1) Υπουργόν Δικαιοσυνης
  2) Υπουργόν Δημ. Τάξεως
  3) Ύφ)γδν Προνοίας Κυβερ-
  ν ήοεως.
  Άκούσαμρ πολλές φορές
  μ&χρι οήμε'ον. άπό την Κυ-
  βέρνηοιν σάν απαντήση οτήν
  δίκαΐί) άγανάχτησή ιιας, διά
  την ίπιοίκειαν καΐ την μεγαλο-
  ψυχίαν της πσός αύτούς πού έ-
  ξέ<ρραίαν καΐ ύλοποιοθσαν την έηταετίαν, δτ» αύτό εΐνοι τό μεγαλείο τής Δημοκροτίας: Ελεύθερη Δικαιοούνη καΐ Ε¬ λευθερία έικφρόοεως καΐ άο- κήσεως δικμοοίας κριτικιΓ)ς. Φαίνεται βμως δτι αύτό I- οχύει μόνον διά τούς σκτηαδι- οτές ττ)ς τυραννίας. Δέν 6χει έφαριμογή διά έκείνους πού έ- διώχθησαν τότε, άναζητοΰντες την Δηιμοκρατία καΐ πού άγω- νίζοντρι σήμερα διά την έδροί- Ύηόρκουν πολλές πεοιτπώ- οεις, ασύ γνωοτης έττιείκεΐας τήί; Κυβερνήσεως, &χι πρός «παραουρβέντΓς» καΐ «οδρα- γούς», άλλά πρός «έπαΤοντες» καΐ πρωταγωνιστές τής άνωμα- λίας. Άρκίσαιμε άηό τό «διαρκίϊς καΐ στιγν-ΐαίο» τοίις Καραπιπέ- ρη κΛ.ττ. καΐ έφθάοαμΓ. στήν άθώιοση των 6ασανΊστών τής Άστυνομεας, τοθ ΝηυτικοΟ κ. λ.ττ., κΛ.η. Παράλληλα, έτητρέφαμε στούς θεωρΐιτικούς κατρινιστές τοθ έγχωρίου ναζιθ)κ>φασιοιμοΟ
  ηού έόηλητηρίαζαν μί· τό δπιον
  τής χοι,ννπικΠς ττροπαγάνδας
  τόν Λαόν μας, ό1" μόνον νά
  έπιβιώοουν έπαγγελιματικά άλ¬
  λά ά είο/'ρκωνται τ$6π οτήν
  άντβπίθεση καϊ νά συντονίζουν
  τα πυρά, εναντίον τοθ Δημο-
  κρατικοΰ καβεστβτος. 'Ενβ,
  άριστεϊς τίίς Δΐ)ροοιογραφίσς
  και ποό παντός ύιπερ<ήφανοΐ καΐ άσυΐ)Λίβαστοι λειτου.ργοϊ τής ένη,ιίερώοεως καΐ διατρωτή- σεως τίίς Κοινίϊς Γνώμιης, ήολ- λοΐ όκ των οποίων εϊχαν φυ- λακωθεϊ ή έξοο-.οθ'εϊ κατά.τήν τυραννία, φυτοζωοϋν καΐ άπο- τελ^Ον άντικείμενΌν εκνίεταλ- λεύοεως, ευρισκόμενοι μακράν των 'Υηηπ«ηών Τώποτ). τού Ραδιοφτίινου καΐ τής Τπλεορά- σεως. Καΐ δέν &Γ>ταναν δα αύτά.
  τα άιπαράδΐχτα καΐ άνεξήγητα,
  ά\ά τβλευταϊα, αρχιοε μιά ά-
  άπ^υικύλυιπΐται εν—ρατεία έίοφο-
  βισμοΰ καΐ <[>ι*μώσεως όοισρί-
  νων έλευβώρων (ρωνάέν τοΰ
  λειτοΐ'ηγήιματος τής Δηκιοσιο-
  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
  — ΣΓ^ιείωο*: ώΐπυχία ή διά
  λεί,η ΐι·ού ώΓ/γάνπκ?ε προοτθέί;
  Σάββατο οτό 'Ε|ΐηομοβιοιμηχϋ-
  ν.κό Έηιμελρ.τι'ίριο Ήρακλεί
  ου, ή Διεύθυνοη Κοινωνικών
  ^Υπηρεσιών. Ό Δρ. Χαρ. Στυ
  λιανήΰ Γιαμαλάκης, ύσιοδιευ
  θυντής Β' Χειρ. Κλινικίίς Δια
  γνωοτικοθ καί θεραπευχϊκοΰ
  "ΙνστΓτούτου Πειραιώς, μίλησε
  ■μέ θέμα (/Οργάνωσις Άντικαρ
  κινΐικοϋ Αγώνος». 'Ο άμιλη-
  τής χειροκροτήθηκε θεο^ιά άπό
  τό άκροατήοιό τού.
  — Ή Μητρόπολη __Λάρπης
  «αί Σφακίων μέ την εϋκαιρία
  τοΰ έθΓ>ταομοΰ των Παθών
  τοΰ Σωτήρος, όργανώνει την
  προσέχη ΠέιΐΛττπ 15 Απριλί¬
  ου καί ώ.οα 6 τό άιπόγευυχι,
  δΐάλεξη στό ΣηΓ)λι, μέ ομιλή
  τ «α τ'';ν Παιδαναινό καί συγ
  Υ')α<Ι>.~α "Ολ'α Κ· νχ-νίκπ καί
  Ο - μ ι α: <Ό Σ:&ΐ'"ό(· τού Κ»· ανακοινοχισ: 'Εζ αίτίας τής δημιουργηθείσης καταστάσεως, λόγυ) ■ τής κατασχέσεως ίκανοΐτοιη/ηκοθ άριθμοΰ έτνιβατικών αύ- τοκινι'ιτων οτό Νοιιό μας, θεωροΰιμιιν ετηβεβληιμένην ί>-
  ηοχρέιοσιν μας νά γνωρίσωτμε στό κοινό τής περιοχίίς
  μας οτι' ουδέν αατό τα κατασχεθέντα αύτσκίντντα έχβι πω-
  ληθεϊ άπό τα καταστήιιιατά ρας, δηλοδή άπό τίς έΐτίστιμες
  άντιττροσωηεΐες των ε'ργοστασίων, στήν 'Ελλάδα.
  ΑΧ,ΡΑ ΗΟΜΕΟ Γ. ΒΛΑΧΣΗΣ καΐ ΥΙΟΣ ΟΕ
  ΑυΌΙ Νδυ ΓΑΙΆιΝΗΣ Π.
  ΑυΤΟΒΙΑΝΟΗΙ Μ. ΝΑΘΐΕΝΑΣ
  ΠΑΤδϋΝ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΙίΣ
  Β.Μ.ν. 8ΕΗνΐΝ ΕΠΕ
  ΚΙΑΤ Η, ,ΝΑΘΕΝΑΣ **""' '%
  ΡΧ>ΒΙ) ΥΙΟΙ Γ. ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ Ο.Ε.
  ΙΛΝΟΙΑ Μ. ΝΑΘΒΝΑΣ
  ΜΕ,ΚΟΕϋΕδ Ι. ΝΙΩΉ1Χ — ΜΑΥΡΑΚΗΧ
  ΟΡΕΕ θ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε.
  ΡΕΟΕΟΤ Γ.ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ
  ΒΕΝΑυΕΤ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ
  ΟΙΤΚΟΕΝ Γ. ΚΑΡΟΥΣΟΣ
  δΙΜΟΑ ΧΡΥΣΟΣ Γ.
  ΤΟΥΟΤΑ Γ. ΒΛΑΣΣΗΣ
  νουΚδ νΥΑΟΕΝ θ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ν
  νοΐ.νθ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ
  1—ΥΙ.ΑΝϋ Ι. ΝΙΩΤΗΣ *ΚΟΝΤΟΡ Α.Ε.»
  ΜΟ50θνΐΤ5 ΧιΡΥΣΟΣ Γ.
  ΥΟΙΧίΑ ΧΡΥΣΟΣ Γ
  γραχριας.
  Κατόπιν τούτων, Ιρωτΰοθε:
  1) Διατί ιιέ Ιδιαίτερη σπου-
  δή καΐ προφανή ^υστερόβουλον
  πολιτϊκήν ακαηΐιμώττΐτα, μεθο-
  δεύεται ή δίωξις δημο«ρατικων
  καΐ έγνΐϋορένος έθνικϊίς εύαι-
  οθηοίας &ΐϊμ<κτιογράφων, δττως των «.κ. Ψαρουιδάκη. Κάτρη, Μάνοτι Χαρή. Μιπαχλαβδ, τδν έκδοτιΤιν τοϋ περιοδικοϋ «Προ- σανατολιαιιοΐ» κ.λ.ο». έ»νώ ούδε μία μήνυσις υπεβλήθη σέ άχα- λίναηα βντυττα τοΰ σχοταδι- σμοΰ; 2"1 Διατί &χ.ει κηρυχθεΐ έζυν τωιτικός πόλειιος εναντίον τΓίς εφημερίδος Ή χ κΛείου Κρή¬ της .Η ΑΛΟΘΕΙΑ», λόγω τΓκ ,'χομηλέας άοθ υγραφίας της ίντα θιέιιατα τώ· ί^ΐνων βάσεων ι ής Κ-Γ>τη*: κπϊ τής κάθαρση<:; Οϊ πιένΐί- ;'·νανιτ£ον της μη¬ ν υσεις, έκ των οποίων οί τέα- οερις προσδιορίοτηκ.αν στ διά- οτημα δύο μόνον έθδομάδων (καθ' ήν οττγρήν στί|ν πεοί- ητωση τοθ «'Ελϋυθΐρου Κ6- σνου» ή καθυστέρηση έφθασε ιιιεχρα ό.οίου παραγραφής), οί βαρύτατες καταιδίκες της, οί πΓΌεΐιδοιποιήσεις καΐ οί τηέοεις ίιτουριγων, άνωτάτων κρατικών λειτουργ&ν κίΐΐ όργάνων των οωμάιτων ασφαλείας κ.λ.η. διά την άναδίτΐλωσιν καΐ άναθβώ- ηησιν τής δηροοιογραφΐκιής της δραοτι^ριότητος, θυμΐζουν ήυ£- ρες ηεοασρένες καΐ άατοφρά- δες. 3) Τείνουν, δραγε. οί ένέρ- γειες αύτές, πού κατευθύνον- ται μόνον κατά των δημοχρατι- κών δηινκχπο·γραφων, είς τόν Ακιφ'Λβισνών καΐ στήν ψίμωοίν των, σε στιν'ΐμές έθνιχά κρίοι- ΐιες. άλλά καΐ εζάρσεως καΐ ά- ποθρασύνσεακ; των ίνΐτύπων τοϋ παρακράτους καΐ τής άνω- μαλίας; Ό 'Ερωαών Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Βοι>λευτής Ήοαχλείοιι
  Άβήνα β.4.7β
  "Επεαα άπό τίς άποκαλύψεις μας γιά τίς 'Αρχαιόϊπιες Άγιάς Πελαγίας
  ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο κ! ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
  Κλήθηκε στό 'Υπουργεΐο ό ΐδιος καί ή δίς Λεμπέση
  ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΑΨΗ
  Χθεοινές Δηλώσεις ιοϋ 'Υπουργοΰ Πολαισμοϋ κ. Τρυπάνη
  ΣΟΒΑΡΕΣ έξελίξεις, είχε τό θέμα τής καταστροφής
  των άρχαιοτήτων Άγίας Πελαγίας, άττό τό συγκρότημα
  Κσψή.
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, έττειτα άττό την δημοσιευθή των
  σχετικών άττοκαλύψεων τού μττουλντοζιέρη κ. Μαν.
  Λυριτζάκη καΐ των λοιπών στοιχείων πού δημοσιεύτηκαν
  στό ττερασμένο φΰλλο τής εφημερίδος μας, ό Γενικάς
  'Έφορος Άρχαιοτήτων Κρήτης καΐ Διευθυντής τού
  Μουσείου "Ηρακλείου κ. Στέλιος Αλεξίου ύπέβαλλε στό
  άρμόδιο Ύττουργεΐο την τταραίτησή τού! ! !
  ΣΥΜΦΩΝΑ μέ άνεπιβεβαίω
  τες ηλιιροφορίες μας, την ϊ-
  δια μερά τή<; κυκλοφορίας τής εφημερίδας ρβς. (περα- σιιένη Δευτέρα), ό κ. Στ. Ά εζίου, ζήτησε άπό τό Υπουρ γείο Πολπΐσμοΰ, ήθικίι κάλυ- >Ι»Τ1, ή άποία φαίνεται δτι δέν
  ΟΙ ΚΑΟΗΓΗΤΕΙ
  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
  'Αττό την Ένωοτι Λβιτουρ
  γών Μέσης 'Εκηαιδεύσεως
  Νο|Κ)ϋ Ήοακλείου, στάλ-
  &ηκε την πεΐχιαμένιι βδοιώ-
  δα τό παραικά,τω τηλεγραφη
  μα. στόν ΠοωθυιπουΓνγό κ.
  Καραμανλή:
  Λκιΐουργοί Μ.Ε. Νθίΐοΰ
  "II
  ραικλείου άιπαιτοϋν αηιεοον ά-
  ποιμάκρυνσιν Άμ€θ«κανικτί>ν
  Βάοειι)> θανάτου. "Ιστανται
  παρά τό ηλιευρόν σας ώγρυ-
  πνοι Φ.του.οοί δΐΐμ[ΐκρα*ικων ί-
  δεαίδών καί Ίεράς προγονι-
  ικής γήτ. Άιποδοκιμάζουν Ά-
  μερικανοτο.υρκικάς συιμφωνίας
  2τοιμοι καί ά*~ότντοι διά πάσαν
  θυοίαν.
  ■ Ό Πρόεδρος
  ΠΛΠΑΜΑΧΤΟΡΑΧΗΣ ΕΜΜ.
  Φιλ6λοος — Β' Γυμν)ρχης
  Ό Γεν. Γραμ'μϋτεύς
  ΖΒΡΒΟΣ ΕΜΜΑιΝ.
  θεολόγος επί βαθιμω 4ψ
  τοθ ηαρασχεθηκε, μέ άποτέλε
  ομα τι'ιν έπαύριο Τρίτη, νά υ¬
  ποβάλη την παραιτήση τού καί
  νά άιηοχωοτιστ! άπό τό Γρα-
  <ρεΐο τού, στό Μουαεΐο Ήρα- κ«ίου. Την έπαύριο Τετάρτη ό κ. Αλεξίου κλήθηκε. νά παρου- σιαστή οτό Ύπουργείο όΊπου καί μετέβη. Γιά τόν ϊδιο λάν) κλήθηκε οτήν Άθήνα κοί ή συνυηεύθυ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΖ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜ. ΤΕΛΗ Στόν κ. 'Υπουριγό 'Εσωτί· οκιόν, άποστάληκε άιπό τό Τ ΐγγελιιατοβιοτεχνυςιό "Ε¬ π ι Χητήριο, τό παρακάτω δια<.ανονΐ9ΐμός Δηιμοτι κων τελων ιτλή^ττει ιδιαιτέρως έττοιγγελματοδιοτεχνικόν κό¬ σμον Παρα<αλοΰμεν &ερ·μύς ά να6εώρ<ησιν σχετικάς όπτοφάσε- «ς επί τώ τέλει «λαψρύκτεως Δημοτικόν υποχρεώσεων έτταγ- γ·&λματο6ιοτ:'ΐ( ών οΐτινες ύττό βάρος ~οικι>ονώμων οίκονομι
  κων υποχρεώσεων Ευρίσκονται
  δυιτχερή οίΛονομικήι/ θέσιν.
  ΕΠΛΓ)ΚΟΝ - ΒΙΟΤ)(4ΙΚΟΝ
  ΕΠΙΜ)ΤΗΡΙ·ΟιΝ ΗΡΑΐΚΛΕΙΟΥ
  Πρόεδρος
  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
  νη άρχααολόγος δ. Λομπέοη;
  ή άποία έηίσης πορουσιάοτηκβ
  •στό Ύιπουργεΐο.
  Μέχρι στιγμής, δέν εκδοθή
  κε καιμμιιά έπίοημη οχετική ά
  νακοίνωση τοΰ Ύατουργείου
  Πολιτΐισμοΰ.
  Έν τώ μεταξύ ό Άθηναΐος
  Δικηγόρος κ. Μάνος Λουρανδά
  κης, μάς έιπιβεβπίωσε τπΧεφω-
  ν:ικώς δτι τόσον γιά τόν κ. Ά
  λβξίου, δσο καί γιά την δ. Λε
  νπέση προκυτιτουν σοβαροί λο!
  γοι ποινιικής τους εύθύνη,'
  γιά την όποία θά ικληθοΰν νά
  Χογοιδυτήσουν στήν 'Ελληνική!
  Δίκαιοούνη σύντοιμα.
  Τούς λάγους αύτούς, Οά δή
  μοσιεύσωιμε (παρά τό δτι τοός
  άλλά δέν τούς καταχιο
  λόγω ππ.θωρας ΰλης)
  οτό έττάμενο φΰλλο )ΐας.
  Ό Ιδ.ος δτκπγόρος μάς άπ'ί'·
  οτειλε τούς λόνους ποινικιής
  εΰθύνιις τής# Μαρίκας Κατμτί.,
  τοϋ ΔιοΛητΐ'Κθΰ Συμβουλίου
  τής άνώνυμης έταιρίας της.
  τοΰ θεολόιγου κα0η,γτιτή τοΰ
  Λιι,κείου «Ό Κοριής» κ. Β.
  Πλεύρης καί ό,λλιον συνεριγα-
  τών τής γ^ωοτής κυράτσας.
  Καί αύ·τούς θά δημοσιεύσατε
  έιηίο'ης στό έιπάμενο.
  κΐ'ι δήΛωοη:
  «Πληροφορΐ'ιθηκα δτι άηό
  την εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  δγινε έατίθεση εναντίον τοΰ
  κ. Άλβξίου.
  Στή Βουλή Εκανα δηλώ-
  οεις οί οποίες έστρέφοντυ
  κατά τής Κεντρικής '^ πηρε
  οίας Άρχαιοτήτων Αθηνών,
  πυυ χορη.νοΰσε δόειες, γιό
  νά χτιστοΰν παράνομα μέγα
  λα ξενοδοχειπκά συγκροτή
  ματα.
  Ούδεμία αίχμή εϊχαν οί
  δΐ|ώσεις ιιου κατά τοΰ κ.
  Άλβί,ίοι»
  έν
  κλείω Ά'«αιοογικΓ|ς 'Υπη.
  εοίαΓ
  'Ε»οφρά(;ω την απόλυτον
  έμπκ>τοού η μου καί χον
  Οαιΐιιαομό μου πρός τό ποό
  σωπο τοί; κ. Αλεξίου.
  Άι·ξί
  τι'|
  ΙΙιστεόω Οτι ό
  ου ί<ηίβαλεν ι που δέν έγΐνε άηοδ<·κτ διά λ6υυς ιταρζνιοει»κ; 'Ελτίίζω ότι ύ Ιδιο< θά θε.ί'ι οη νά άττοσύρη την παηαΐτη σή τού». ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΑΪΟ Μέοο οτόν ϊι-πόιμενΌ μήνα Μάϊο, πρόκεπαι νά έΜδικα- στοϋν οί ί'·Γ.ής ένδιαφέρουοες ύΐτοθέσεις: 9 Στίς 3 Μαίου, στό Τριμε- ές Π.λτιΐίμελειούικ'εϊο Ηρα¬ κλείου, ή ύττόθεση τού έκδόαη τής «Μεσογείοΐ1» Άριστοτέλη Γρομικιτικάικη, ό οποίος καΐη- ΟΙ ΤΟΥ ΔΙίΛΩΣΕΙΣ κ. ΤΡΥΠΑΝΗ Χθές. ιιέ την εϋκαιρία τής έδώ άωίί^εώς τού. (συνο') δευε μαζί μέ τόν Πρόεδρο τής Διηκ/ΐκοατίας κ. Τσάητο τόν Βούλναρο Πρόεδρο κ. Ζίβκωφ) ό ύπσυργός Πολΐ- τισχιοΰ καί 'ΕΐιιοτΓΐιμων κ. Τρυιπάνης. πρσεβπ πρός τούς ε'κιποοοώιηθΜς τοΰ τοσπ- κοΰ Τΰπου, οτήν εξής σχετι ΣΩΤ. ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΙΙΣ Ό μόλ'ος άιπό τούς κατη 'ΙΙρακλε-ίου, γιά βασανι υμονκ, γορείται γιά πα.οάβαοη τοΰ Νό Ίίου π,ερί κ οαίόντων. • Στίς 12 Μηίου, οτό 'Εφϊ- τεϊο Κρή- ■ οτά Χανιά, ή πρώτη ϋποιίεορ. των 6αοοι- στοκν Χωοοφυλοιοηΐ; ((ΚΊ άκ0- Χσυθήοουν καί αΧλες) • Στίς 13 Μαίου, οτό Τριμι λές ΠΛτϊμμελειοδιικείο Ίΐρπ- κλείου, δύο ύποθέοεις (βυοψιι μιοη καί ό^').χαιο«αηη€ία) μ, καττιγοροιόμ;·νο τόν μεγολοεπι χεΐρΐγματία Νί&σ Μεταξδ. 9 'Στίς 17 ΜαΤου. οτό Μικτύ Όρκτυτό Χανίων, ή δίκη μέ κα τιιγο[)οίηιε.') γιΑ φόνο κπ τόν γνωοτύ συΛ'ΐδιοκτήτη τορ •""Ικαρος Βιλλάζ» Τοικ,νίκη. Μέ δλεο τίς παοοπόνω όι- κες, ο^ετίΓ-ται £μμεοα Ιί δμε σα. ή διεύθυνση τής έφι>με[Η-
  δας ιιας.
  Αφιέρωμα στή δίκη των Άμερικάνων προβοκατόρων
  «01 ΑΑ,'ΡΙΚΑΝΟΙ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΟΥΣ Ρ.ΛΛΗΝΕΣ»
  άυνήγορ«ς 6πε ρχαπίσεως των Άμίρι/.ανών κ. Γαλεάδης
  Στήν κρίση τοθ Λαοΰ...
  (Τού ΝΙ ΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ)
  ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙί'ΠΣ
  Η ΔΙΚΗ ηού ίίγινε ηροχθές οτό Ήράκλειο έΉενια
  άπό τή μήνυσή μας κατά των Αμερικανόν, πέραν δλων των
  αλλων, εϊχε καί Ενα βαθύτεοο νόημα: Μέ την ηροβολή ηού
  τής δκαναν, έκιτός τού 'Ελληνικοΰ Τύπου, ά Διευνής Τύιπος. τα
  Παγκόσμια Πρακ,τορεία ΕΙ&ΐ'ιοεων, καθώς καί τα ύιπόλοιτΐα Δι-
  εβνή Μέσα 'Ενιιμερώοεως, ϊδωσε την εύκαιρία σέ έκατομιμύ-
  ρια άνθριίκπων, δια<ρόρων έθνικυτήτων καί ϊδεολογικών άατό- ψεων. νά θυμηθοΰν δτι οί ίννοιες τής Δημοκρατίας καί τής Δικαιοούνινς, ηού ζεκίνηραν πρίν άπό 4 χιλιάδες χρόνια άηό τόν τάπο αϋ'τόν τοΰ σι-|.μερινοϋ Ηρακλείου, ουνεχίζουν νά ύ- ηάρχουν καί ότι ηαραΐμένουν οάν ά&ιαστέραοτες άοπίιοες, γιά την προσταοία δλου νς>ΰ άγωνιζόιιενου Ααοϋ, άιπό τα φαρμακε-
  ρύ βέλη, πού έζαικοντίζουν οί Άιμερικανσί Ίιιΐπεριαλιοτές, πρός
  δλες τίς κατευθύνοεις, οτήν άπαράδεχτη προσπαθεία τής έγ-
  κληιμαπκίϊς καί έγωιοτικής έπβκΐτα'τιχής τοιος πολιπκής, ή ό-
  ποίτι οτοχεύεΐ' οτήν ύποδούλιοση δλων των Λαών κάτπυ άτιό
  τή διική τους έξουσία.
  Νά γιατί, ό Σιω·νΐιομός. ηού τύοο άμεοα οχετίζεται μέ τή
  Άμερική πού άττοτελεί τό κέντρο τού, όρθά καταδιχάστΐ)κε ά-
  πό τόν Ο.Η.Ε., οά αιιά μορφή Ρατοισμοΰ.
  Ό Δήμαριχος
  ΜΑΝΟΛΗΣ
  Ηρακλείου
  ΚΑΡΕΛΛΗΣ
  'ΙΙταν άπό τούς βαοικώτε-
  ρους μαρτυρες κατη]γορίας.
  ΚΑΙ ΕΝΑ «ΣΥΓΓΝΩΜΗΝ
  52ΗΤΟΥΜΕ συιγγνώμη ά-
  ηό τό σεβαστό Δικαοτΐ'ιριυ
  ηού έκοίκασε την προχθε-
  σινή μας ύπόθεοη μέ τούς
  Άμερικάνους χαί ίδιαίτε-
  ρα άπό τόν έζαίρετο Πρό
  εδρο κ. Διον. Κονδυλη,
  τόσο νιά ττ>ν περίητωση
  τής αηοΐτομπής μας άτιό
  τ^ν αϊθουσα, δσο καί γιά
  την αύ-τόβόυλη άιποχώρτι
  σή μας οέ έΎδειξτ) διαμαρ
  τυρίας, άλλά καί οί δυό ά
  τυχεϊς περοττώσεις, ϊϊταν,
  νομίζοιμβ, δικαιολογηιμέ-
  νες, λαμβανομένων ύιπ'
  όφιν τοθ γενϊκοΰ κλίρα-
  τος πού έατκκρατοϋσε καί
  τής ίδιαίτερης ταραχί)ς
  ,μας άσιό την δλη ύιπόθεση.
  "Οταν "Ελληνες, συνερ-
  γάτες των Άμερικάνων,
  (δπως ό κ. Συνήγορος
  καί ό κ. Μεταφραστής),
  μέ τή ουιγκεκρ*μενη στά-
  ση τους, μ&ς ηροκαλοΰ-
  οχΐν, δέν Ιίταν δυστυχως
  δυνβτόν νά 6ιττ6ρξουν με
  γαλλίτερβ ίπεριθώρια αΰ-
  τοουγκρατήσεως.
  ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤίΙ χριοοτώ οίον Ήρακ.λειώ-
  τιχο Λαό, γ»ά τή συρπαράοταοιι, την πρωτοφανή καί με-
  γαλειώδη, την αύθόρμηιτη καί άντρ.ίικεια, ΐτού έΊκανε μέ
  τίς πολιπίκοιλες έκδηλώσεις τού. την ήμέρα τής πολύ-
  κροτης διΊκης των Άμερικανίδν.
  τΗταν γιά μενά οί όκδηλώσεις αύτές καΐά των Άμε-
  ρικανων, ή πιό θετική λαίκή συιμπαράοταση, γιά τόν ά-
  γώνα μου κατά των Βάσεων, καί των ηλοκαμιων τής
  ΟΙΑ.
  ΤΗταν κάτι πού άτϊόδειξε, δπ οί "Ελληνες οέ κάθε
  έθνπαή προσβολή, όηοιαοδήιηιηε μορφής, άντϊμετωπίζουν
  τόν έχθρό ένιομένοι, σκεφτόμενοι ηρίν καί πάνω άπ' δ-
  λα οάν "Ελληνες.
  Σάν "Ελληνας άντιμετώπιοα κι' έγώ τή χυδαία καί έ-
  τπικίνιδυνη πρόκ,ληρη των Άμερωαανων καί έκανα ά·μέοως
  τίς ένέργειες πού ϋκανα, δσο κίνδυνο κ** αν παρουοία-
  σαν στήν ιπρώτη τους φάση.
  Σβν "ΕΧληνες ένεριγήοβνε καί δλοι οί αλλοι, οί χι- -
  λιάιδες κατσικοι τού "Ηρακλείου, πσύ' πηραν μέρος. εΰ- .,
  θύς μόλις πληροψοριιθήΐιανε τό γεγονός, καί χωρίς κα»ι-
  ιμιά Ιδιαίτερη ηρόσκληση, χωρίς Πίχ>ετοιιμασία, χωρίς όρ-
  γάτνωρη, ένωθήκανε όλοι· μαζί οά μιά ουιμπαγής μάζα.
  Σ' αυτόν τόν ύιπερήφανο Λαό τοΰ "Ηρακλείου, πού ;
  μόν δδωοε την ώ.οαία εϋκαιρία νά αίστάνοιμε στήν πρά-
  ξη τή ουνέλεια των ήοωΐκων ιιας προγόνων, νομϋζω δτι
  ηρέιπει νά δείξουν περασοότερο σεβασμό οί άδιάντροποι -
  Άιιιερικανοί πού — δυοΐυχώς — τούς δώσαμε μέ τόση
  άπλόιχερΓΐ διάθεοη τό χτΤ>μα μας καί τούς άνοίί,αΐίε <ριλό- ενα την πόρτα τοθ σπττιοΰ μας, γιά ν ά μας προδώ- σουν καί νά θελιήρουν νά ·μάς άτιμάοουν. _' αυτόν τόν Λαό, άτιό τό>' όποϊο προέρχομαι κι' έγώ.
  πιστεύω τώρα πιό ηολύ καί λόοις σ' αυτόν φοβοϋμαι
  τχορα λιγώτερο, γιά νά μην τκδ δπ τώοα δέν (ροβοϋμαι
  καθόλου, άτ»ό τίς ιόοες άιπειλές των Άμεριχανχ&ν ιιρα-
  κτόρων τής ΟΙΑ, τοΰ Σιωνιαμοΰ καί των δλλων οκοτει-
  νών δν·άμ«εων, πού διευβύνουν ένκλτϊματΓες καί άλήτες
  διεθνοΰς έιτπΐιεδου δπως ό καταζη—ύμενος άρ«ιεγ«λη((ΐα-
  τίας Κίοσινγκερ.
  Μ. Χ
  ΟΙ ΙίΡΑΚΛΕΙΩΤΕΣ
  ΔΙΚΗΓΟ1ΌΙ
  "Εν
  ; να
  οτούς
  κεί'ου.
  ΜΙΙΡΑΒΟ ΰς
  Δικηγόρους Ήριι
  ιατί πα.οά τύ ότι
  ποο6ν δικη-
  γοριικής άιμοιβτΐς δράχμών
  150.000 (!), δέν βρέθτ)ΐκΓ
  κ α ν ε ί ς νά αναλάβη
  την υποστηρίξη των κατη¬
  γορουμένων ' 4μερικανώ·.
  Ό ΰπειρχαπιοτής των ΆμΕριχάνων. 'Α8ην«ϊί·;
  γβς κ. Ν. Γαλεάώπς. πβϋ «έπιστϊατεύτη,κε». οπΐίς ό
  εΐίτε γιά νά έρθπ οτή ΔΙκτι, ο-Ρπν καταγγελΐχ τβΰ μυνυ-
  τή Μάνχυ Χαρή, ίτι έφερε μχΤ,ΐ τβυ την έντβλή τής
  Ι5ΙΑ γιά νά άνιχλά'&η 6 μικββτβρβς άπό τ.'ιν «όμάί'Λ κ?ού
  βεοί» την εύβύνπ. 6ίχτπκ£ χχί ^ήτηοε ν^: γρΛφτή ή φ.5ά
  σπ οτά πρχχτικ*. 2τή ουνέχει* έίωοβ ές.ιγήσεις έτι δέν
  μέ τή ΣΙΑ, «ίέν εϊνοιι φιλοχ^^ντικβς, £*ν έ-
  άμοιδη 200 χιλιάδες καί ότλλ» παλλά. Άίτοτΐλε^μ»
  των έ£ηγήο<ων ήτ«ν και ή πΛρχπάνω φ«τογρβιφίχ μέ τέν μηνυτή, Αηό τόν βπίϊβ Τίλικά είχε ιιόνο έν* παρά- •τι-νβ, &η»ς εΐηε δημβοίως, ότι ΛιΑ. δέν μπόρεσε νά τβν ιτιάση σέ καμμιά ερωτήση. ΠΛΠΡΩΜΕΝΠ ΑΠΑΝΉ1ΧΗ Ό συνήνορος ύ/περα- σπίσεα>ς, των κατηγορου-
  ΐιένων Άιιερικάνων κ. Γα
  λεάδης, θέλοντας νά εΐ-
  ρωνευαή τόν διευθυνττΐ
  μας, ηού κατάθεσε ότι οί
  προβοκάτορες δέν είναι
  μόνο 10 άΥλά 45, εΐηε:
  — Μδς εϊπατε γιό 4*3
  πράκτορες, άλλά είναι..
  45 Γιάννηδες__
  Καί ό Μάνος Χαρής!
  — "Οχι 45 Γιάννπββς.
  άλλά 45... Γιάνγκηδβς!!!
  (Γέλ·οια έηΐιδοΚιιΐάοίας
  καί κουδοιινίσιίατπ τού
  Προέδρου).
  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Δ!ΚΗ!
  β ΚΑΤ»ΓΧ*ΡΟΥΜΕΝΟΙ:
  1' Στράχον Τζέηιις, 2) "Εντμοχτ Ρόΐ'. 3) "Ανταίΐι,
  Τζέηιμς. 4) Κούικ Ούΐλιαμς. 5) Λή Ρόναλντ. β) Σεΐκ
  Ρου, 7) Χάρις "Ερνεστ, 8) Μπάν-κλεύ Γκίρ. 9) Μάχευ
  Ουΐλια·μς, 10) Τζ&ν Μόντυ,
  • ΜΗΝΥΤΗΣ;
  'Εμιιι Χαριτάκης (Μάνος Χαρής). Παραστάθηκί.· καί
  σάν πολιτυκώς ένάγων.
  • ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α/ΩΓΉΣ.
  Γεώργιος Στρατάχης, Δικΐγγόρος 'ΗΓνακλΓίοΐ'
  Φ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΟΠΙΣΕίΙΣ:
  Νικόλαος Γαλεάδης, Δικηνόρος 'Αθηνών.
  β ΑΥΤΟΦΟΡΟ ΠΛΗΜ)ΔΙΚΕΙΟ ΙΓΡΑΚ.ΕΙΟΥ·
  Διον. Κονδύλης (Πρόεδρος), Πότρος Κατοούλης (50
  νει6ρος — ΓΤρωτοδίκης), Βασ. Βερθέρας (Σύνεδοος —
  Πρωτοδ^ης), Βαο. Νιχυλόπουλος (Άντ.3ανΎελέα(· -
  Εΐοαγγελέας), Κων. Σπυριδάκης (Γραι.·ματέαΓ).
  Χωρίς ττροσχλήσεις ή διοργανώσεις καί έντελ»5ς σύθόρμητα, μαζεύτηκαν ·1 χιλιάδες
  των Ηρακλειωτών στή δίκη των Άμερικάνων πού άπασχόλησ;£ τόσο πολύ τή διεθνή
  Κοινή Γνώμη. χ
  Στή ΦωτογραΦία, μιά δποψη τμήματος τής Λεωψόρου Δικαιοσυνης, ττοΰ ήτσν α-
  σΦυχτίκό: γεμάτη καΐ τρανταζότοίν άπό άντιαμερικανικά συνθηματα { λ η τή διάρ-
  κεια τής διαδικασίας.
  Π' αυτόν τόν ώραΤο Λαό, θά συνεχ'ιστομε κι' έμβϊς νά ψωνάζωμε δυνοΓτώτερα τα
  συνθήματά μας: «"Εξω οί ξένες βάσεις αττό την ΚρτΥτη» καί «ΟΟτε μιά φοθχτα άττό
  τό χώμα μας — Οΰτε μιά στάλα άπ' τα νερά μας>.
  ΟΙ δυο Άμε,£>ιικ«ν€ί «ίνκέφαλοι» πού χ*τβν»6νανε την
  ηορεϊχ τής δίκης, *πό ηλευράς ΰΐτεΐϊάσπιοηί τ«ν κατηγβ
  ρβϋμΑνων; 'Αρια<ερά β δικηγόρος της Άμβρ.καννόί Πρεσβείας, πού ήρβε «πέ την Ά8ήν« υέ τόν κ. Γ«Αίά· *Π κ*ί 6β£ιά έ δικηγορ«5 τπί Κρατοϋσχν βημειώσεις, μ ί άπβλβγίες κχί γενικά ίχ*ν*ν χ (φύλ) νΐ(χ την άντιμετώηιση της των χχτηγ«?θίΐιέν«ν ουειηα- κ«Τ«· «μ»τ.νγ»ι» ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Ν. ΜΑΑΤΕ2ΑΚΗΣ