985

Αριθμός τεύχους

506

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

3/12/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΤΤΡΩΤΟΕΚΔΟβΗΚΕ ΤΟΝ
  ΚΑΙΡΟΤΗΣΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
  ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ
  :
  ΑΛΕΚΟΣ ΜΗΛΟΛϋΑΚΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ
  Αριθ. Γηλεφ. 4-40
  Τά πάντα: γιά τή νίκη
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙιιιειιιι,..............
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΤΡ.ατ
  ΔΕΚΕι^ΡΗΣ 1944
  Μέοα στΐς φλόγβς τού μβγάλβυ «βλέμου, ώ 'Ελλην,χβς λαός
  κρβχωρβυσε δβξασμένος γράφοντας μβ τβύς ήρωϊσμβύς τβυ, τίς
  ηι© λαμπρες σελίδβς τού άντΐφασιστικοΰ άγώνα.
  'Εφταοε π «ολυιτόθητη μερά πού ή πατρίδα μας Ιάπαλλάχτη-
  Χβ αηβ την απαίσια παρουσία τοδ Γβρμανοβουλγάρου χαταχτητή.
  Και ό λαός μας απλωνβ τ© χέρι τβυ γιά νά δρέψβι τόν χαρ¬
  ή© τής νίκης: τή λβυτιρια.
  Μά ϊνας αλλβς έχβρός, ϋ/τουλος καΐ σατανικός, τβν παραμό-
  νβυβ για νά τον ριξει σέ μιά καινούργια σκλαβΐά καΐ νά τόν χρη-
  σιμοποιήσει γιά την εξυπηρετήση των δικών τού συμφερόντων: ο
  άγγλικός ίμπεριαλιβμός.
  Ή συνωμοσία παρασκβυαζόταν ά«ό τά χρόνια τβΰ πολέμου.
  Τά σχέδιά της ήσαν βτοιμα μέ κάθε λϊπτομέρβια. Κι' οταν η
  'Ελλάδα άπελευθερώθηκε άπ© το ζυγό τοϋ πρώτβυ κατακτητή,
  μηήχε άμέσ»; σ' έφαρμογη τ© σχέδι© τής συνωμοσίας.
  "Αρχισαν άμέσως ©Ι νέβι κατακτητβς, πβύ ώς τότβ τβύς πι-
  βτβύαμβ σαν συμμάχβυς, νά παρεμβαίνβυν καΐ νά έμπβδίζβυν
  την πραγματοποιηθή των πόβων τβΰ λαβΰ. Κωλυσιβργβΰααν στήν
  τιμωρία των προδοτών καΐ επί δυό μήνις δέν «Ίχε γίνει ουτε
  μιά δίχη. Μάζεψαν τβΰς ταγματασφαλήτες, τβύς πβριπβιβΰνταν
  χαΐ τβύς έξόΐτλιζαν στά περίχωρα τής Αθήνας. Πήραν άπό τ© Ί-
  ταλικό μέτωπβ, στΐς πι© κρίσιμες στιγμές, την Ταξιαρχία τβΰ Ρί-
  μινι, καΐ τή μετάφεραν στήν 'Αθήνα. "Εκαναν κάθε έπέμβαση
  στά έσωτερικά μας.
  ΚΓ οτοτν νόμισαν πώς ήσαν Ιτοιμοι, τότε έ άρχηγός των ένό-
  πλων δυνάμεων τοΰ νέου καταχτητή, ο αίμοοταγής Σκομπυ, τό
  έκτϊλεστικό οργανβ τ·ΰ Τοώρτσιλ, έδωσϊ την [ίταμή, την άναί-
  σχυντη καί παράνβμη διαταγή στβν 'Ελληνικό λαό: άφοπλιστεϊ-
  τε καΐ παραδοθεϊτβ ανευ ορων!!
  Ό κόσμος £μεινε κατάπληκτβς! Μά ο Ελληνικάς λαός ποΰ
  τόσο αΐμα εΐχβ χύσβι γιά τή λεςρτεριά τού, δέν ήταν διατεθειμέ-
  νος νά ύποκύψει μπροστά σέ κανένα καταχτητή, ©ϋτ£ στόν Ίτα-
  λό, ©ΰτβ στό Γερμανβ. ουτε στό Ββύλγαρβ, ©ΰτε στβν "Αγγλο
  ίμπκριαλιστή. Άμέαως οί έκπρόσωποι τοϋ λαβΰ στήν κυβέρνηση,
  ο! 'ΕαμικοΙ ΰπβυργοί, παραιτήθηκαν. Καΐ την έπομένη ή άνθρω-
  πβθάλασσα τής Αθήνας ξεχύθηκε στούς δρόμους, σ' Ινα τερά-
  στιο μά εϊρηνικό καί αοπλβ συλλαλητήριο διαμαρτυρίας γιά την
  ηροσβολή πού τβΰ γινόταν καΐ γιά την άπόπειρα των 'Εγγλέζων
  νά τόν ύποδβυλώσουν στό ζυγό τους.
  Χωρίς δισταγμό, καΐ σύμφωνα μέ τό πρββτβιμασμέν© σχέδιβ
  ό έκπρόαωπβς τής τυραννίας 'Αγγλβς στρατηγός Σκβμπυ, διάτα-
  ξί τά οργανά τον καί πυροβόλησαν τόν άβπλβ λαό. Δεκάδες τα
  βύματα ηβύ έ Άβηναϊκβς λαός τά κήδευσε μέ πάνδημη συμμε-
  τοχή! Γυρίζβντας άπβ την κηδεία © λαός δέχτηκε νέα δολβφβ-
  νική έπίθεαπ άπβ τά όργανα τβΰ Έγγλίζβυ. Καινούργοι άθ»οΐ(
  νΐχροΐ Ιπβοαν στήν ασφαλτο των 'Αθηναϊχων δρβμων.
  *Ηταν φανβρβ πιά πώς β νέβς χαταχτητής είχεν άπβφασίσβι
  νά έ§5ντώσβι καλλίτερα, μέ φωτία καΐ μέ σίδερβ, τόν 'Ελληνι-
  κβ λαό, παρά νά τόν άφήσει νά ζήσει έλβάθβρος.
  Τότε έ> Άθηναϊκος λαός πήρε τ* 2«λα καΐ άντιστάθηκβ στήν
  έπίθεση τβΰ Αγγλικόν ίμπεριαλισμβΰ. Ό λαός τής Αθήνας καΐ
  τού Πειραια, πβλέμηαβ γιά τή λϊφτβριά ίχι μόνβ τής Έλλάδας,
  μά καΐ όλόκληρης τής άνβρωπότητας.
  Άπ' δλες τίς άκρβς τής ύφηλίβυ ©Ι έλεύθερβι άνθρω/τβι πα-
  ρακολουββΰσαν μέ άπέραντβ θαυμασμό τό Ιπβς τής λβυτϊριάς
  πβύ ϊγραφε μέ τό «ίμα τβυ β Ηρωας λαός τής Αθήνας καΐ τβΰ
  Πειραια. Ή 'Αθήνα μέ τόν άγώνα της αΰτό ίγινβ ή πρωτδώβυσα
  τής άνθρωπότητας, δπως βΐπβ Ιν άς μεγάλβς φιλέλληνας, κι' ίδω-
  β« την πρώτη απαντήση των άπβλβυβερωμένων λαών στούς και-
  νβύργιβυς φασίστβς, στβύς έμπρηστές τού νέβυ πβλέμβυ. Έδβιξε
  μέ τό παράδβιγμά της ο* ίλβυς τβύς λαβύς τό δρόμβ τής παλης
  γιά την κατοχύρωση τής μβταπολεμικής βίρήνης καΐ λβυτβ·ιας.
  Τιμή χαΐ δόξα στόν ήρωϊκό λαό της Αθήνας καΐ τοΰ Πβι-
  ραιά. Ή άνβρΜπότητα τόν εύγνωμβνβϊ.
  ΘΕΡΗ ΚΡΗΤΙΙ
  „„„.„......„„„„
  ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ε Α Μ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΧΡΟ^ίΟΣ ΤΡΙΤΟΣ
  ΑΡΙβ. ΦΥΛΛΟΥ 506
  ΤΡΙΤΗ
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1946
  ΓΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 200
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΩ
  ΠΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
  ΠΑΡΙΣΙ 3 (Ίδ. ύπ)-Τηλε-
  γραφοθν άπό ι ό Λονδΐνο 8τι
  στήν πόλη Λευκωσία τής Κύ¬
  πρου σέ συγκεντρώση 20 χι¬
  λιάδων Κυπριακοΰ λαοθ έγ-
  κρίθηκε ψήφισμα πού ζητβ
  την Ένωση τής Κύπρου μέ
  την Έλλάδα.
  Ι"""""""""""1111"".....Ι"111111111....."".....■ηιι.ιιιιιΐ.Ηΐιιι.....ιιι,ιπ,......ι,,,,,,,,,,,,,,,,,,,η,,,,,,,,,,,,,,,.....„„„„„,„„
  ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
  ■■>■■>■>.....ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.......ΙΙΙΙΙΙ
  Η ΡΟΣΙΑ ΖΗΤΕΙ ΤΟΝ ΟΛΌΣΧΕΡΗ ΑΦ00ΛΙ10
  ΤΑΡΑΧΕΣ ΚΛΠΤΗ ΪΑΓΓΑΗ
  ΜΟΣΧΑ 3.—Στή Σαγκάη
  έξερράγησαν σοβαρές ταρα-
  χές. Ό στρατός έκαμε χρή-
  ση των δπλων. Τα Καταστή-
  ματα έ'κλεισαν καί δισκόπηκε
  κάθε κΐνηση σΐούς δρόμους.
  δήλωσε ό είσηγητής τοθ ψηφί-
  σματος θηβαϊος, οί ύπάλληλοι
  άρνοθνται νά γνωμοδοτή^ουν
  σέ βάρος των συναδέλφων οθς.
  Ποιο σημοίνει πώς οί ύπάλληλοι
  δέν θέλουν νά γίνουν δργανα
  των κομματικων έπιδ ώξεων τής
  κυβερνήσεως καί σφαγιαστές
  των συναδέλφων τους.
  * * *
  Νά δοθεΐ νερό στήν
  Έστία Μαθητ. Συσ-
  σιτίων Άτσαλένιο.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 3 (Ιδ. ύπ.).—
  Χθές τό άπόγευμα ή πολιτι·
  κή έπιτροπή τοθ Όργανισμοϋ
  Ήνωμένων "Εθνών έπανέλα-
  0ε τή συζητήση πάνω στή
  Ρωσική πρόταση γιά άφοπλι-
  σμό των κρατών.
  Ό άντιπρόσωπος τής Νέας
  Ζηλανδίας πρότεινε νά ίδρυ-
  θεΐ αύτόνομη Έπιτροπή στόν
  ΟΗΕ γιά τόν έλεγχο τοθ ά-
  φοπλισμοθ.
  Ό )Τσεχοσλοβάκος άντι¬
  πρόσωπος συμφώνησε μέ την
  πρότ
  Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Ο.Η.Ε.
  ρς
  πρόταση.
  Ό Άμερικανός
  ή Κό
  Γερουσια-
  μρικανός Γερουσια
  στής κ. Κόναλυ δήλωσε δτι
  δέν συμφωνεΐ μέ τό Ρωσικό
  σχέδιο, σχετικά μέ την άτο-
  μική βόμβα.
  Ό Ρώσος άντιπρόσωΐΐος
  απαντώντος στάν κ. Κόναλυ
  ετόνισε δτι ή Άμερική κακώς
  νομΐζει πώς ή ΡωσΙβ ένδια-
  φέρεται απλώς καΐ μόνο γισ
  τόν έξοστρακισμό τής άτομι
  κης βόμβας, ένώ ζητεί άντιθέ
  τως τόν όλοσχερή άφοπλι-
  σμό. 'Επιστρέφθντας στό κά-
  θισμά τού ό Βισίνσκυ άπευ
  θύνθηκε στόν Άμερικανό Κό¬
  ναλυ καΐ τοθ εΐπε: «Θέλου-
  με την καταργήση δλων των
  δπλων τής όμαδικήο κατα-
  στροφής. Βσσίλισσα των τρο
  μοκρατικών αυτών δπλων
  είναι ή άτομική βόμβα πού
  βρίσκεται στά χέριθ; τής Ά-
  μερικής».
  Ό Κόναλυ απαντώντος
  στό Βισίνσκυ εΐπε δτι έκτιμα
  ιΐολύ τή Σοβιετική πρόταση.
  Ό Άγγλος άντιπρόσωπος
  πρότεινε την άμεση ιδρύση
  ύΐτοεπιτροτιής ή δποία θά ά-
  ναλάβει την εξετάση τοθ ζη-
  τήματος τό ταχύτερο καί τόν
  καταρτισμό κοινοθ σχεδίου.
  Ή Έπιτροπή θά συνήρχε¬
  το πάλι χθές τό βράδυ γιά
  ΓΕΩΡΓ Ι Κ Η Σ Τ Η Λ Η
  βρ γ
  νά συζητήσει τό ζήτημα τοθ
  καθεστώτος τοθ Φράνκο.
  ΑΓΡΟΤΕΣ, ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑίΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  Άπό τη θέση μα3
  ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ ΤΟ ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  Άπό προχθές τό ψωμί έξαφανίσθηκε εντελώς άπό την άγο-
  θά μας. Ή τιμή τοΰ σταριοΰ ξεπέρασε τίς 3000 Δραχμές. Πολ-
  λές οίκογένειες έμειναν τίς τελευταΐεΓ μέρες χωρίς ψωμί. Ό.ιω;
  στίς τραγικές μέρες τής κατοχής ετσι καί τώρα δυό χρόνια με-
  τά ΐήν «άπελευθέρωση» ό λαός μας άγωνια κάτω άπο τό φά·
  σμα τής πείνας. Έν τώ μεταξύ ή άνεργία όλοένα έντείνεται καί
  έπΕκτείνεται. Κι' ό χειμώνος ήρθε.
  Σ' αύτήτήν τραγική κατάσΐαση τής πείνας μας οδηγησεη
  «λαοπρόβλητη» μέ την πολιτική της. Μπροστά στό δράμα τοϋ
  λαοΰ ή Κυβέρνηση στέκεται άπαθής καί άδιάφορη καί συνεχι-
  ζει τίς ύπηρεσίες της στήν οίκονομική όλιγαρχία. Καί γιά να
  εξαπατήσει τόν Έλληνικό λαύ γιά νά άποσπάσει την προσοχη
  τον άπό τό σημερινό οϊκονομικό χάος καί για να ^ καλυψει την
  οίκονομική χρεωκοπία της, δημιουργεΐ εξωτερικους κΐνδυνους
  καί έπιδιώκει νά προκαλέσει πολεμική ατμοσφαιρα. _ %
  Τό έπισιτιστικό δμως πρόβλημα πρέπει να λυθει% χαι να λυ-
  θεΐ άμέσως καί ριζικά. Τό ψωμί τού λαόν πρεπει να βξασφαλι-
  «θεΐ. Οί οίκονομικές διεκδικήσεις των εργαζομένων πρεπει να
  ίκανοποιηθοϋν. , , ί« «,Λ «Α
  ' Ό λαός δέν πρόκειται νά σταματησει την παλη για τα
  οϊκονομικά τού προβλήματα γιά τή ζωη τού.
  Έξυγίανση Γ?Ζ^±%Ζ!*ίΙ%£!£ Κο
  :' έμποδίων.
  Στήν Έστία μαθητικών συ'-
  σι ίων Άτσαλένιου ή αρμοδία
  ϋπηρε^ία: τοΰ Δήμου^ τοποθέτη-
  σε μιά βρύση γιά την έξυπηρέ
  τηση των συσσιτίων.
  Δυστυχώς ή β >ύση αυτή δέν
  δίδει νεοό στήν έστία, γιατί δ-
  πως λέει ό διανομέας, ή διάμε-
  τρος τής κεντρικής άρτηρίας εί¬
  ναι μικρή κλπ.
  Νομίζομε πώς θά ήτανε δυνα¬
  τόν νά έξ,υρεθεΐ κάποιος τρό
  πος γιά νά πέβνει ή έστία νερί,
  έπειδή δίχως αύτό είναι ά^ύνα-
  το νά λειτουργήσει. Ή αρμοδία
  ϋδραυλι ή ϋπηρεσία τοΰ Δήμου
  ά. ρυθ^ίσει τό ζήτημβ·
  * * *
  Ή «έςυγίανση»
  τού κ. Τσαλδάρή.
  Ό κ. Γρηγ. Παπαδόιτετρ ς ά
  πό τά Χανιά διορίστηκε Γενί
  κός Γραμματέας τοθ Ύπουργει
  ου ' ργασίας. Γιά κείνους πού
  δέν τόν γνώρισαν στή Γερμανι-
  κή κατοχή δταν, μέ πράκτορας
  τΐού είχε σκορπίσει σ' δλη την
  Κρήτη καΐώρθωνε νά είσπράτ-
  τει τεραστία τιοσά άπό τού- πα¬
  τριώτας πού έπεφταν στά νύχια
  των φίλων τού των Γερμανών, ό
  άνθυπολοχαγός Β. Κρόν. διευ-
  θυντής τής Γερμανικής Άστυνο-
  μίας Ηρακλείου ι· αί έπειτα Χα¬
  νίων άνα'αμβάνει να τόν συστή-
  σει: Γράψε λοιπόν στήν ί-κθεσή
  τ υ: «Έκτός τώ' προσώπων πού
  σας έ'χω ήδη κατονομάσει, τΐλη-
  ροφ ρίες μάς βδιδεν και ό "Ελ¬
  λην ι;) δικηγόρος Παπαδόπετρος
  ό οποίος ήτο διωρισμένος ώς ύ-
  περασπιστής των Έλλήνων είς
  τά δικαστήρια τού ΦρουρΙου
  Κρήτης "Αν κ Λ ή επίδρασις
  τού ώς ύπερασ ηστοθ ήτο τελεί¬
  ως άσήμαντο , έν τούτοις έπω-
  ψελεΐ ο κάθε εύκα ρίεΐς νά πλου·
  τίζη· Καί έπει&ή τόν γνωρίζω
  ιτροσωτιικώς ξέρω ττεριπτώσϊΐς
  τιού δ'ν έσταμάτα οθτε πρό τής
  γυναικείας τιμής».
  Χρειάζονται σχόλια; Στό ση¬
  μερινό κράτος ήτο φυσικό νά
  πάρει τή θέση τού πλάϊ στόν
  Γονατα, τόν Κακαρδ κλπ. καΐ ό
  δοσίλογος Παπαδόττετρος άντ.
  νά βρίσκεται στή ουλακή.
  Οί τελευταΐες διανομές ζώ-
  ων έδωκαν μιά άκόμα εύκαιρία
  νά έκτιμηθεΐ άπό τούς άγρό-
  τες, σ' ολη της την έ'κταση, ή
  άδιαφορίίϊ τού κράτους των
  «λαοπροβλήτων» καί τής «Ά-
  γροτικής» Τροπεζας, γιά την
  πιό παρογωγική τάξη τού τό-
  που μας, δπως είναι ή άγροτι-
  κή ταξη, πού, χαρή στίς θυσίες
  της, μπόρεσε καί κράτησε τό
  μεγαλύτερο βάρος τοϋ άπελευ-
  θερωτικοΰ άγώνα καί τής έπι-
  βιώσεως τού ελληνικοϋ πλη&υ-
  σμού.
  Οί άγρότες, πού μέ τόσο έν
  θουσΐασμό παράδωκαν τά ζώα
  τους γιά τό κτύπημα των φασι¬
  στών επιδρομέων, είχαν,κάθε
  δικαίωμα νά προσμένουν, άφού
  καμμιά πραγματική άποζημίω
  ση δέν πήραν μέχρι σήμερα—ή
  αφελεία τους θά είναι πολύ με
  γάλη άν εξακολουθοϋν νά πε-
  ριμένουν νά άποζημιωθούν—νά
  τούς δοθούν τά ζώα πού φέρα-
  νε χωρίς καμμιά επιβαρυνθή.
  Ή επιστροφί) των ζώων στούς
  άγρότες ήταν δχι μόνο ήθική
  ύποχρέωση τοϋ κράτους άπέ-
  ναντί τους, άλλά καί πραγματι-
  κή άνάγκη, γιά νά μπορέσουν
  νά καλλιεργήσουν τά χωράφια
  τους καί νά άνασυγκροτήσουν
  ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
  τό ρημαγμένο νοικοκυριό τους.
  Όχι μόνο αύτό δέν έγινε—τέ
  τοιες χειρονομίες μόνο άπό μιά
  Κυβέρνηση ποΰ άγαπάει καί
  πονάει τόν άγρότη μπορεΐ κα-
  νένας νά περΐμένει—άλλ' οΰτε
  κάν μέ πίστωση μακροπρόθε-
  σμη δέν θέλησε τό κράτος των
  «λαοπροβλήτων» νά δώσει τά
  ζώα αύτά στούς άγρότες μας,
  πού, όπως είναι γνωστό, ΰστε-
  ρα άπό τίς καταστροφάς πού
  πάθανεστήδιάρκειατοϋπολέμου,
  δέν βρίσκονται σέ οίκονομική
  κατάσταση, πού νά τούς επιτρέ
  πει νά πληρώσουν την άξία
  τους, πούφθάνει μέχρι 1 1)2 ε-
  κατομμύριο δραχμές, μέσα σ° ε-
  να χρόνο κ"ί μέ άμεση μάλι-
  στα πληρωμή τού 1 )3 δηλ. πό
  σοΰ άπό 300 μέχρι 500 χιλιά-
  δες δραχμές, όπως έ'χει όρισθεΐ
  σύμφωνα μέ κυβερνητική δια¬
  ταγή
  ΣΥΝΤΟΜΕΣ
  ^1 Δ Η Σ Ε Ι Σ
  Στό προχθεσινό μας φϋλλο
  δημοσιεύβαμε χαρακτηρισικτόά-
  τιόοττασμα άτιό την «'Υπολληλι-
  κή» γιά την (Χρνηση των 'Ε-πι-
  τροτΐών «έξυγιάνσεως» νά γί¬
  νουν δργανα τής φατριαστικής
  μονΐας τής κυβερνήσεως. Στήν
  λης κατατέθηκε ψήφισμα ..--
  τροποποιεϊ τό πβοηγουμενο ψή-
  Φΐσμα «έξυγιάνσεως» που περι-
  ^ΤΙί τούςΥλ6γους γιά
  ία μέ
  ςλ6γους γιά ξγ
  εργασία μέ τόν
  ση στη συνεμγΐΛΐ/ΐΛΛ [»^ —
  θρό καΐ στή συμμετοχή σ'ά
  κεμβριανά. ΈτιΙσης καταργεΐ
  την όποχρεωτική γνωμοδότηση
  τής Έτιιτροπής άπό Δημοσίους
  Οπαλλήλους, γιατί, δπος
  Χά προστατευθοΰν
  οί ύπάλληλοι.
  Δέν φτάνει ττού ό ύττάλληλος,Ι
  ό εύσυνείδητος έννοοΰμε, άνε·
  βαίνει τώρα τόσο χρόνια ποικί-
  λης κατοχής τό Γολγοθά τού
  μαρτυρίου τής πείνας τού, πού
  τόν £χει καταντήσει σέ άγνώρι-
  στα χαλια, δέν φτάνει ίΐού οί
  α^γλοιρόβληΓοι σείουνε άπει-
  λητικά πάνω άπό τό άποστεω-
  μένο τού κορμί τόν πέλεκυ τής
  «έξυγιάνσεως» δέ φτάνουν δλες
  αύτές οί άθλιότητες καί προ-
  στέθηκεκι' δλλη πληγή! Ή άπει-
  λή καί ή κακοποίησή τού άπό
  τούς διαφόρους ντραμπούκους
  γιατί δέν τούς Ικανοποιεΐ τά άρ-
  ποχτικά γοΰστα τους!
  Ή κακοποιήση τοΰ ύπαλ1 ήλου
  τής Νομαρχίας κ. Διφρονιΐη 6έν
  είναι τό πρώτο κροΰσμ . Καί
  πρό καιρο ακοποιήθηκε ό γε-
  ωτιόνος κ. Φ '-'.ποστολίδης ιτά-
  νω στήν εκτελέση της υπηρεσί¬
  ας τού κι' αύτάς. Ή έπίθεση κα-
  τά τοΰ κ. Δ φρονίτη πρέπει νά
  κολασθεϊ καί νά κολασθεΐ αύ-
  στηρότατα.
  ΠΑΡ1ΣΙ 3.—Στ· Έλληνικά φορ-
  τηγό «Μαρία Πρωτόπαπαν, «ού
  ερίοκεται στό λιμάνι τής Καζαμπλά
  κάς έξερράγη πυρκαϊά, ή όποία συ
  νεχίζεται. θυματα δέν ύπάρχουν.
  ΠΑΡΙΣΙ 3.—Δυβ νέα λογβτεχνι
  χά βοαβεΐα δόθηκοιν σέ Γάλλους
  λογοΐέχνες. Τό βραβεΐο Κογκονρ
  στον Ζάκ Γκωτιέ καί τό Ρέν-ο-ντο
  στόν Ζίλ Νουά.
  ΠΑΡΙΣΙ 3.—Χθές στό Παρίβι οί
  Δωδεκανήσιοι εδωβαν έορτή μέ
  πλούοιο χαλλιτεχνακό πρόγραμμα
  υπέρ των όρφανών πολέμου τής Δα»
  δεκα νήσου.
  ΠΑΡΙΣΙ 2.- Στήν Μεσογειακή
  Γαλλία άρχισαν νά λειτουργοϋν με-
  τά τόν πόλεμο 22 Μεταξουργεϊα.
  ΜΟΣΧΑ 3,— Τό προεδρείο τής
  Σοβιετικής Ενώσεως παρασημοφο
  ρησε 500 άντάρτες και άντάρτησε;
  ποϋ εδρασαν σΐήν περιοχη Καλίνιν.
  Σήμερα ολοι έ'χουν πάρει δραστή
  ριο μέρος στήν άνοικοδόιιηση.
  ΜΟΣΧΑ 3.—Ή Σοβιεάκή Στρα-
  τιωτική Διοίκηση κατάργησε την
  προληπτική λογοκρισίοΓ τού τύπου
  στή Σοβιετική ζώνη τής Γερμανίας
  καί σιά ΐμήμα τοΰ Βερολίνου που
  διοικεϊ.
  ΜΟΣΧΑ 3.—Συνεχίζεται ή παλι-
  νόστηση Ίταλών αίχμαλώτων στή
  ΓΊουγκυσλαβία.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 2.- Ή Κυβέρν ση
  της Άργβνηνίίς άνοιξε σεή Ρωμη
  γραφεΐο μεταναστβύσεων προκειμέ
  νού νά πάρβι 4 έκατομμύρια μετα-
  νάσΐες,
  ΛΟΝΔΙΝΟ 3 — Ή Άοιυνομία
  τής Αϊγύπΐου συνέλαβε τρία άτομα
  πού ένέχονΐαι, δ.τως άνακοινώθηκε
  σέ άνακαλυφθΒΪσα σονωμοαια καΐά
  τοΰ Πρωθυ.τουργοϋ Σίδκυ Πασά
  καί 3 φίλων τού βουλευτών.
  Έξαίρεση δέν εγινε ού'τε γιά
  τούς άγρότες των καταστρεμ¬
  μένοι χωρίων.
  Τά άποτελέσματα καί οί συ-
  νέπειες τής «φιλαγροτικής» αυ¬
  τής πολιτικής είναι όλοφάνερα.
  Πολλοί δικαιοΰχοι άγρότες δέν
  μπόρεσαν νά πάρουν τά ζώα
  τους. ΤΗταν δώρο άδωρο γι'
  αύτούς. Καί δέν τ,ά πήραν γιατί
  δέν τά βρήκαν κατάλληλα για
  τίς γεωργικές τους δουλειές, άλ
  λά γιατί δέν εΐχαν καί δέν μπό¬
  ρεσαν νά βροϋν χρήματα γιά
  νά πληρώσουν τό παραπάνω
  ποσό.
  "Η «Άγοοτική» Τραπέζα,
  πού άποτάνθηκαν γιά τή χορη¬
  γήση δανείων, άρνήθηκε νά
  τβύς ,ένισχύσει. Πολλοί πάλι
  άγρότες, μπροστά στήν έπιτα-
  κτική άνάγκη τους γιά την ά-
  πόχτηση ζώου, άναγκάστηκαν
  καί πλησίασαν τούς παλιούς
  των «φίλους» τούς έμπόρους
  των προϊόντων τους, πού τούς
  δάνεισαν, ποίος ξέρει μέ πόσο
  τόκο, καί μέ την ύποχρέωση,
  βεβαία, τής; προπωλήσεως τοϋ
  λαδιοϋ καί ά'λλων προΐόντων
  μέ τιμή τής άρεσκείας τους.
  "Ετσι ή άξία των ζώων πού
  πάρθηκαν άπό τούς άγρότες μέ
  δανεισμό άπό ίδιώτες δέν θά
  είναι καθόλου παράξενο νά ξε·
  περάσει τό διπλάσιο τής σημε·
  ρΐνής Τους άξίας. Καί δέν είναι
  έ'νας ή δυό οί άγρότες αύτοι.
  Είναι οί περισσότερον Κι' όσοι
  βεβαία μπόρεσαν καί δανείστη-
  καν άπό τούς έμπόρους, θεω-
  ροϋν τούς άπατούς των εύχαρι-
  στημένους, γιατί έ'τσι δέν έμει¬
  ναν χωρίς ζώα.
  "Οσοι δμωςδέν εΐχανπαραγωγή
  γιά νά την προπωλήσουν στόν
  έμπορα τοϋ χωρίου ή τής πό¬
  λεως ήταν δίκηο νά μείνουν δί
  χως ζώα; Δέν θά έ'πρεπε τούλα
  χιστον στούς άν/ρότες αύτούς
  νά δοθούν τά ζώα μέ πίστωση
  ή νά δοθούν δάνεια άπό την
  Άγροτική Τραπέζα, γιά την
  πληρωμή τους;
  ■ΌχιΠ Γιατί τό κράτος θέλει
  λεφτά. Δέν μπορεΐ νά περιμέ-
  νει. Καί τά λεφτά «ύτά ποίος
  άλλος άπό τόν άγρότη μπορεΐ
  νά τά δώσει; Τί σημασία έ'χει
  γιά τούς «λαοπροβλήτους» άν
  ό αγοάτττ, γιά νά ,μαζέψει τά
  Λ^ψια αϋτα, ξεπθυλήσει ότι τοϋ
  άπόμεινε άπό τόν πόλεμο, τίς
  λεηλαοίες καί τίς καταστροφές
  καί τώρα άπό τούς βαριούς φό-
  ρους πού στήν πλατή τού κά¬
  θε μερά φορτώνονται,
  ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ
  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΙίΚίΜΕΡΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
  ΠΑΡΙΣΙ 2 (Ίδ. ύπ.). — Τη-
  λεγραφοθν άπό την 'Αθήνα
  δτι έφθασε έκεΐ την Κυριακή
  ό στρατάρχης Μογκόμερυ δ·
  που πρόκειται νά έπιθεωρή-
  σει τά Βρεττανικά στρατεύ
  ματα, θά συνεργασθεΐ δέ και
  μέ τόν άρχηγό τής Βρετΐα-
  νικής στρατιωτικής άποστο-
  λής.
  Ό Μογκόμερυ έρχεται ά¬
  πό την Ίερουσαλήμ. Χθές
  βράδυ εΐχε σχεδισσθεΐ δολο-
  φονική άπόπειρα άπό τούς
  ΈβραΙους πού στρέφον αν
  κατά τής ζωής τού
  Ό Μογκόμερυ επέστρεψε
  άπό τό Σαραμπάν ποΰ εΐχε
  μιλήσει σέ μεγάλη συγκέν
  τρωση Βρετιανών αξιωματι¬
  κών.Στήν Ίερουσαλήμ έ'φθα
  σε μιά ώρα ένω ίτερσ άπό
  8τι εΐχε άναγγείλει ή ϋπηρε-
  σια «τι θά έφθανε καί 2τσι ή
  τρομοκρατική άπόπε,ρα έκ-
  δηλωθηκε άφοϋ εΐχε άναχω-
  Ρησει γιά την Άθήνα.
  Ο Μονκόμερυ πρόκειται
  νά έχει συνομιλί6< στήν ·Α. 9ήνα μέ τόν υπουργό των Στρατιωτικών τής Ελλάδος κ.Δραγοομη, θά γευματίσει οε καί μέ τόν Βασιλέα. ; ΑΘΗΝΑ 3 (Ίδ. τηλ)μα).- ΐ Γονατάς καί Δραγούμης σ£ δηλώσεις τους άφησαν να έννοηθεϊ δτι οί "Αγγλοι είναι οιατεθημένοι νά δώσουν 30 χιλιάδες δπλα ώστε νά επι τρέψουν νά αύξηθεΐ ή δύνα- μη τοθ στρατοΟ. ί" »ν
  «ΕΛΕΥΘΕΡΗ Κ Ρ Η Τ Η»
  ..ΕΛΕΥΒΕΡΗ ΚΡΗΤΗ.,
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ©ΕΑΛΙΑΤΑ_—|
  «ΗΛΕΚΤΡΑ» Σήμερον καί ό-
  λόκληρη την έβδομάδα Ινας εγχρω-
  μος κολοσσός «Ό Κλέφτης της
  Βαγδάτης». Επι πλέον Ζβυρνάλ
  Προσεχώς. «Τό μεγάλο ψέμμα»
  «ΜΙΝΩΑ»
  Σήμερον ώρα 6 μ. μ. Συνεχώς:
  «Ή Παρέλαβη της Νί
  Μόσχα».
  Προσεχώς «Χβιμωνιάτικες τρέλ
  λες», «Σοίομα καί Γόμορα».
  ΣΥΓΚΟ1ΝΩΝΙΕΣ
  α)π «Ελένη» Τετάρτη άπόγευμα
  Ρέθυμνο, Σούδα, Πειραια.
  α)π αΛημνβς» Πέμπτη πρωΐ Ρέ
  θυμνον,^Σούδα Πειραια.
  α)π «Κβρυτσκ» Παροισκευή 12 π
  μ. Ρέθυμνο, Σοΰδα, Πειραια.
  α)ς «Άατραπίΐ» Παρασκευή διά
  Πειραια, Βόλον, Θεσσαλονίκην,
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ:
  Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη κ
  Παρασκευή.
  ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ _)
  Διανυκτερεΰον Φαρμακείον
  Γ. ΜΑΔΑΡΙΩΤΑΚΗ
  ΕΜΜ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Όδός ι Καρτεροΰ (Ψαράδικα)
  Τηλέφωνον 8—73 6—1
  ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ
  ΤΑ "ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΙΑΤΑ,,
  Τό περιοδικό τής Κρητικής Νεο-
  λαίας. Κυκλοφορεϊ οτ-ό Νομό μας
  στίς 8—10 Δεκεμβριού αέ κα νούρ-
  για έξόρμηση. Μέ 20 σελίδας.
  ΤΟ ΓΝΟΣΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
  ΓΕΒΡΓΙθν ΜΑΒϋΐνΔΑΚΗ
  (Μεϊντάνι)
  Υπό τή διεύθυνση τοθ
  ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
  καί Σία τελείως άνακαινΐ-
  σθέν, έπανήρχισε τίς έργα-
  σΐες τού την Κυριακή.
  'Υπόσχεται ΚουζΙνα 'Εκ-
  λεκτή, · Καθαριότηια, Περι-
  ποΐησπ.
  ΜΙΝΩΑ
  Υπό τής Νομαρχίας Ηρα¬
  κλείου άρχισε ή χορηγήση ά-
  δειών όδηγοϋ αύτοκινήτων, σέ
  κείνους πού εδο>σαν επιτυχεΐς
  έξετάσεΐς καί εχουν ύποβάλει
  τα σχβτικά δικαιολογητικά.
  _ —Στόν άστυνομικό σταθμό
  "στίι Άν. Βαρβάρας βρΐσκονται 17
  προβατα πού προέρχονται άπό
  κλοπή. Όαοι έχουν χάσει πρό-
  βατα, άς,ένδιαφερθοϋν.
  —Βρέθήκε πηλΐκιο μαθητι
  κό μέ τα διακριτικά «Πρότυπο
  Ηρακλείου» και φυλάσσεται
  στ» φωτογραφεΐο Καραμπέτ.
  Ό απωλέσας καλείται νά τό
  παραλάβει.
  —Χθΐς βράδυ έ'γινε σύσκε-
  ψη των γεωπόνων τής Γεωρ-
  γικής Υπηρεσίας Ηρακλείου
  κατά την οποία συζητήθηκε τό
  ζήτημα τής κακοποιήσεως τού
  συναδελφου των κ. Διφρονίτη.
  —Πληροφορούμαστε δτι ε¬
  λήφθη άπόφαση νά δοθεϊ μέ
  πίστωση ή ύπάρχουσα ποσότη-
  τα κριθαριοϋ τύπου «Αθηναι-
  δας» στούς γεωργούς μας πρός
  σπορά πρός 1450 την οκά".
  —Σήμερα δικάζεται στό Κα-
  κουργιοδικεΐο Ηρακλείου ή ύ·
  πόθεση Μιχ. Χουδαλάκη άπό
  τό Βουλγάρω Κισσάμου, κατη-
  νορουμένου γιατί σκότωσε τόν
  εξάδελφό τού Έλ. Χουδαλάκη.
  -Ή δίκη των Μιχ. Φουρά-
  κη καί Άριστ. Μανιουδάκη έκ
  Κισσάμου, χωροφυλάκων τού
  Τάγματος Παπαγιαννάκη κα¬
  τηγορουμένων γιά φόνο ανε¬
  βλήθη.
  —Ή δίκη των προδοτών
  ής Πλώρας συνεχίζεται. Σν·
  ήγοροι των κατηγορουμένων
  παρίστανται οί δικηγόροι: Βασ.
  Βρέντζος, Κ. Γαλενιανβς, Γ.
  Καρούζος καί Μιλτ. Τσαγκα-
  άκης, τής δέ πολιτικής άγω·
  ής οί κ. κ. Κ. Μαμαλάκης,
  Μιχ. Κουναλάκης καί Σ. Μαυ-
  άκης.
  —"Εφθασε στό λιμάνι μας
  ήμερυ τό πρωΐ, πλοΐο μέ 80
  τόννους' σίτου γιά τόν πλη-
  θυσμό.
  ΙΒΩΟΟΗΚΕ Η^ΑΕΥΟ. (ΡΗΤΗ,,
  Χθές εγινε στό Μικτό Δι-
  καστήριό τής Νεαπόλεως ή
  δ(κη τής«Έλεύθερης Κρήτης»
  καί τής «Έλεύθερης Γνώ
  μης» πού κατηγορούνταν γιά
  δυσφήμιση τοθ Άντεισαγγε-
  λέα κ. Κόλλια.
  Ή κατηγοοΐα τής «Έλεύ
  θερης Κρήτης» στηρΐζονταν
  σ' έ"να άπλό έρώτημα πού έ¬
  καμε στόν κ Άντεισαγγελέα.
  Τό Δικαστήριο άθώωσε καί
  τίς δύο έφημερΐδες.
  ΕΞΕΤΑΖβΝΤΑΙ ΟΙ —ΥΝΘΚΚΕΣ
  ΕίΡΗΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
  ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 3 (Ίδ. ύπ ).—Οί
  ύπουργοί των εξωτερικών
  των τεσσάρων Μεγάλων Δυ-
  νάμεων συνήλθον χθές καΐ
  συζήτησαν επί των προσχε-
  δίων γιά τίς συνθήκες είρή-
  νης μέ την Ιταλία καί Βουλ1-
  γαρία καί είδικά γιά τό ποσό
  ποΰ θά πληρώσουν οί χώρες
  αύτές ώς άποζημιώσεις στήν
  Έλλάδα καΐ ΓιουγκοσλαβΙα.
  Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΖΗΐΚΟΥΣΤΙΚΙ ΣΥΜΕΔΡΪΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΝ
  ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΤΟ ΣΥΝΒΗΜΑ ..ΣΥΜΦΙΛΙΟΣΗ"
  ΑΥΟΑΙΡΕΣΙΕΣ ΟΡΤΑΝΒΝ
  ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ
  Σήμεοο
  ΩΡΑ 5 1)2 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ
  γ "Βνα έξ ολοκλήρου Σοβιετικο
  πρόγραμμα.
  Ιον
  Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΟΣ ΝΙΚΗΣ
  ΜΟΣΧΑ
  ύπέροχα Σοβιετικά
  ΣΤΗ
  2ον Δυά
  Ζουρνάλ.
  Μ Ε ΤΡ Ο,,
  ΑΑΐΚθΙΧρΚΑΠΡΑΓΟΥΔΙΑ
  3ον Μιά ένδιαφέρουσα θβαμα-
  τική Ταινία
  ΔΟΚΙΜΟΙ Ι» ΝΑΥΤΙΚΟ
  ΜΗΙΪΙΙι ΕΗ0ΣΕΟΣ ΑΗΑΠΗΡδΜ
  ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΙΤΙ1Κ ΕΘΗΙΚΟΑΠΕΑΕΥ-
  ΒΕΡΟΙΙΙΟΥ ΑΓβΝΑ 40-41
  ΝΟΜ·Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡ*ΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Μή γενομένης άπαρτίας κα-
  τα την 24—11—46 ή συνέλευ·
  ση έπαναλαμβάνεται την 8—12
  —46 ημέραν Κυριακήν καί ώ¬
  ραν 10 π. μ. είς τό Καφενειον
  Β. Πλαγιωτάκη δδός 25 Αύ¬
  γουστον είς Ηράκλειον.
  θεματα πρός συζήτησιν: Α¬
  νάδειξις Διοικητικ. Συμβουλίου
  Ήράκλειο 2—12—46
  (Ή Προσωρινή Έπιτροπή)
  Η ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
  Α-5- νΜΑΤΣΑΓΓΟΥ
  Έξασφαλίσασα τα πιό ΕΚΛΕΚΤΑ ΚΑΠΝΑ ΑΓΡΙ¬
  ΝΙΟΥ θά σάς χαρίσει άπό σήμερα τό ΑΝΩΤΕΡΟ κι'
  ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΩΤΕΡΟ Έλληνικό Σιγαρέττο.
  ΔΟΚΙΜΑΣΑΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΜΑΤΣΑΓΤΟΥ
  ΠωλοΟνται είς ολα τα περΐπτερα Δΐσρκής Παρακαθή-
  κηπαρά των άντιπροσ. Αφών Μ. ΠΑΠΑΚΑΛΛΙΑΤΗ
  Χθές την νύκτα ό στρατιώ-
  της τοθ Λόχου ΜηχανικοΟ
  Δασκαλάκης κακοποίησε τόν
  έλεγκτή των Λεωφορείων
  Κνωσσού Καπετανάκη Νίκη
  τα, γιατΐ στό αύτοκίνητο πού
  βρισκότανε γιά νά έλέγξει τα
  είσητήρια, έ-ιβάτες τραγου-
  δοϋσαν δημοκρατικά τραγού-
  δια.
  Τό έπεισόδιο εγινε ώς εξής:
  Μετάτήν ύπηρεοΐα τού ό Κα
  πετανάκης, καθώς πήγαινε
  οτό σπίτι -ιου, έξω άπό τό
  Λόχο ΜηχανικοΟ μπλοκαρί-
  στηκε άπ' τόν πιό πάνω στρα
  τιώτη, πού, κάτω άπό την ά-
  πειλή τοθ μαχαιριοθ τού, άρ¬
  χισε νά τόν κτυπδ στό πρό-
  σωπο ένώ συγχρόνως τόν ά-
  πειλοθσε πώς θά τόν σφάξει.
  ΆφοΟ ίκανοποΐησε δλη τού
  τή βαρβαρότητα καί......άγα-
  νάκτηση τόν πήγε στό σταθ¬
  μό χωροφυλακής Φορτέτσας,
  οπου, σάν συνέχεια, τόν υπο-
  δέχθηκε ό σταθμάρχης μέ 8-
  λο τό αΐσχρό τού ύβρεολό-
  γιοκαί τόν ίκλεισε στό μπου
  ντροθμι ώς την άλλη μερά
  τό πρωΐ.
  Οί πράξεις τόσο τοθ στρα-
  τιώτη δσο καί τοθ σταθμάρ-
  χη, είναι αύθαΐρετες καί δέν
  πρέπει νά περάσουν άπαρα
  τήρητες άπό τούς ύπευθύ·
  νους προΐσταμένους τους.
  ΑΘΗΝΑ 3 (Ίδ. τηλ)μα).—
  Επέστρεψε προχθές ό κ-. Βε-
  νΐζέλος, άπό την περιοδεΐα
  τού στή Μακεδονία. Ό Βενι-
  ζέλος είναι πανικόβλητος,
  άπό την κατάσταση πού έπι-
  κρατεΐ έκεΐ.
  Κατά τή χθεσινή συνεδρία-
  ση τής Ρουλής, εζήτησε νά
  γίνει μυστική συνεδρίαση γιά
  νά εκθέσει ιήν κατάσταση.
  "Υστερα δμως άπό παρέμβα
  ση τοθ Γονατά καί τοθ Δρα-
  γούμη, πού τόνισαν δτι είναι
  «έθνικώς άσύμφορο» νά πραγ
  ματοποιηθεΐ μιά τέτοια συ·
  νεδρΐαση ένώ διεξάγουνται
  συνομιλΐες στήν "Αθηνά μέ
  χό στρατάρχη Μοντγκόμερι
  εδέχθη ό Βενιζέλος την άνα-
  βολή της.
  Παράλληλα όΒενιζέλος σέ
  δηλώσεις τού, τόνΐσε δτι ή
  κατάσταση στή Μακεδονία
  είναι κρίσιμη άλλά δχι άπελ
  πιστική, καΐ μόνο άν δημιουρ¬
  γηθεν στρατόςκαί άποκατα-
  σταθεΐ κράτος δικαίου, μπο-
  ρεΐ νά σωθεΐ ό τόπος.Τό ση-
  μεΐο των δηλώσεων τοθ κ.
  Βενιζέλου, τό σχετικό μέ τόν
  στρατό, προκάλεσε ίδιαΐτερη
  έντύπωση στούς πολιτικούς
  κύκλους, γιατί άφησε νά έν-
  νοηθεΐ δτι ύπάρχει αντιδράση
  στήν κυβερνητική πολιτική.
  Ό Βενιζέλος θά έπιδιώξει
  νά συγκροτηθεΐ νέα σύσκεψη
  των πολιτικών άρχηγών, γιά
  νά εκθέσει τίς άπόψεις τού,
  δπως έκαμε χθές, πού έγινε
  δεκτός σέ άκρόαση άπό τόν
  Βασιλέα. Ό Γονατάς δέχθη¬
  κε την πρότασή τού.
  Ό Βενιζέλος προσέθεσε
  δτι στή Μακεδονία άπό Τ*
  μιά άκρη Εως την άλλη Κϋ"
  ριαρχεΐ τό σύνθημα € ένωθεΐ-
  ται». Άπέφυγεδμος,ν4διευ
  κρινήσβι, δτι πρόκειται γιά
  τό παλλαϊκό αΐτημο τής συμ.
  φιλιώσεως.
  Σχετικά μέ τή λύση τοθ Κυ
  βερνητικοθ, πληροφοΡο6μεθ0
  δτι οί Άγγλοι κινοθνται νά
  πετύχουν συνεννοήθη τβν
  Λαίκών μέ τό Σοφούλη, νιά
  τόν σχηματισμό Κυβερνήσε.
  ως υπό την προεδρεία Το0
  Σοφούλη καί μέ συμμετοχή
  τοθ Βενιζέλου. Οί συνεννοή-
  σεις αύτές, πού τίς διεξάγιι
  ό Ρέντης ένθαρρύνονται άπό
  τούς συμμοχικοδς κύκλους.
  ΒΚΑΤΑΣΤΑΣίΣΤΗΗΥΗΑΙΗΡΟ
  4ΗΤΑΡΤΕΪ ΚΑΜΤΗ ΒΑΣΟ
  ΑΘΗΝΑ 3 (Ίδ. τηλ)μα).—
  Πληροφορίες γιά την κατά¬
  σταση στήν Οπαιθρο άναφέ-
  ρουν εύρείας εκτάσεως έκ-
  καθοριστικές έπιχειρήσεις.
  Στόν "Εβρο δμως παρά τό
  γεγονός δτι οί έκκαθαρΐστι-
  κές έπιχειρήσεις άρχισαν ά¬
  πό μέρες, παρατηρεΐται Ιντο
  νη δράση άνταρτών οί όποΐοι
  μπήκαν σέ πολλά χωρία.
  Έκκαθαριστικές όρχιοαν
  στό μικρονήσι τής Θάσου ε¬
  ναντίον 80—100 άνταρτών.
  Ή νήσος άπομονώθηκε γιά
  νά μή διαφύγουν οί άντάρ-
  τες.
  Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 1ΙΜΤΗΡΙ0Ϊ ΠΑ ΤΟΑΙΣΙΙ
  -*> ΑΘΏΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜ£ΡΙΛδ^·
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΕΡΓΑΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 3 (ίδ. ύκηρ.).—
  Τό Άνώτατο Δικαστήριο τής
  Αγγλίας έξέδωσε τεραστίου
  ένδιαφέροντος άπόφαση έπ(
  τής εξής υποθέσεως.
  Ό καθηγητής χ. Λάσκυ, ά¬
  πό τούς ήγέτες τοθ 'Εργατι-*
  κοθ κόμματος τής Αγγλίας
  καί πρώην πρόεδρος τής Έκ-
  τελεστικής Έπιτροπής, εΐχε
  καταγγεΐλει στό άνώτατο δι¬
  καστήριο έπαρχιακή εφημερί¬
  δα ή όποία κατά τίς περασμέ
  νες έκλογές εΤχε έξασκήσει
  αύστηράτατη κριτική επί τής
  έν γένει διαγωγής ΙΟ0 Λά¬
  σκυ στίς έκλογές αύτές. Ή
  δίκη κράτησε πέντε μέρες. Ή
  άπόφαση τοθ δικαστήριον Λ.
  ταν εναντίον τοϋ ένάγοντος
  Λάσκυ τόν οποίον κατεδίκα¬
  σε τό δικαστήριο νά πληρώ
  σει τα δικαστικά Ιζοδσ.
  Ή άπόφαση λέγει δτι ή έ-
  ναγομένη εφημερίδα δέν α¬
  νέγραψε άνακρίβειες άλλά
  πράγματα άληθΐνά καί 8χι ή
  εφημερίδα Ιχει τό δικσίωμσ
  νά κάνει Ιστω καΐ αύστηρό
  τατο Ιλεγχο.
  »ΓΠί
  Ι ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΣΙΑΗΡΟΑΡΟΜΟΙ (
  τα μοτορσιττ
  ΣΠΙΘΑ -ΛΑΙΜΨΙΣ -ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΚΛΑΣΙΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Α ΐοο ΑΤΜΟ-
  ίΠΛΟΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΣ 14 ΜΙΛΛΙΩΝ
  Τακτικά Δρομολβγια
  ΤΡΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ «
  «μαιΙΡΛΙΑ- ΒΟΛΟΝ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ !
  Χ Πράκτορες Α. Π. ΚΟΡΠΗΣ & Σία
  Ι ΤΗΛΕΦ. 551
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
  Καλοϋνται την προσέχη Κυ-
  ρια^ή 8—12—46 καί ώραν 8
  π. μ. νά συγχίντρωθοθν στό
  χωριό Έπανωσήφη ρί Κτηνο-
  τρόφοι των πιό κάτω χωρίων
  γιά τή συζητήση διαφόρων κτη
  νοτροφικών ζητημάτων:
  Άλάγνι, Άμουργιέλες, Στέρ-
  ναις, 'Επανωσήφη, Κακό χωριό
  Τεφέλι, Λυγόρτυνος, Πλακιώ-
  τισα, Σωκαρά, Λαράνι, Μαδές,
  Βοριά, Μελιδοχώρι, Χαράκι,
  Γέννα, Άρκάδι, Κόλενα, "Α-
  γιος Θωμάς, Καλοϋ, Δουρμπου
  τζή, Γαλένι, Ρουκάνι, Καρκα-
  διώτισα, Κανλί Καστέλλι, Καρ-
  νάρι, Χουδέτσι, Άτσιπάδες,
  "Α^.ρια, Βαθύπετρο, Άρδάχτια.
  Ή Προσωρινή Έπιτροπή
  Κτηνοτρόφων
  ΕΜΜ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
  Ι· ΜΒ2ΓΑΡΙΤΑΚΗ2
  Πρός τή Διοίκηση τοϋ Έρ-
  γατικοΰ Κέντρου διεβιβάσθη
  παρά τής ενταύθα τηλεγραφι-
  κής καί τηλεφωνικής Διευθύν¬
  σεως παράκληση όπως, άν ' εί¬
  ναι δυνατόν, παραχωρηθέν μία
  αΐθουσα δι" έ'να εξάμηνον διά
  νά λειτουργήσει ή σχολή Τρια-
  τατικών. Έπίσης δμοία παρά¬
  κληση υπέβαλε ή Διεύθυνση
  τοΰ Ι.Κ.Α. γιά τή στέγαση σέ
  μία αΐθουσα των Ίατρείων τοϋ
  Ι.Κ.Α.
  Παρακαλοΰνται οί συνάδελ-
  φοι άντιπρόσωποι των σωμα-
  τ,είων όπως προσέλθουν στά
  γραφεΐα τού Ε.Κ.Η. την Πέμ-
  πτην 5—12—46 καί ώρα 5 μ.μ
  γιά νά ληφθεΐ άπόφαση επί
  των ανωτέρω δύο αιτήσεων.
  'Ηράκλειο τη 3—12—46
  (Έκ τοΰ Γραφείου τοϋ ΕΚΗ)
  3—1
  ΟΙ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙΣΤΡΑΤΙΙΤΚ ΑΓΙΡ^ ΗΙΧΡΛΑΟΪ
  ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ Τί! ΦΡ1ΥΡ11
  Συμπληρωματικές πληρο-1 φή μέ πολΐτες,οΰτε νά μποθν
  φορΐες άπό τόν "Αγιο Νικό
  λαο μας γνωρίζουν «τι οί δή
  μοκραηκοί στρατιώτες πού
  έφθασαν έκεΐ μέ τα πλοΐα
  «Σάμος» καΐ «Λ-ήμνος» υπέρ
  βσίνουν τούς χιλίους. Μετα-
  ξύ αυτών είναι πολλοί έπι-
  στήμονες. Όλοι είναι άφο-
  πλισμένοι καΐ συνοδεύονται
  άπό φρουρά μέ επί κεφαλής
  τόν άντισυνταγματάρχη Κω·
  σταντόπουλο
  Στούς στρατιώτες δέν έπι-
  τρέπουν νά έλθουν σέ έπα-
  οθν λίγ© νερό.
  Χαρακτηριστικό
  περιφορας των
  τους είναι
  καί νά πι-
  τής συμ-
  φρουράν
  δτι έίνας λοχΐας
  ποι> μπήκε σ' δνα καφβνεϊο
  στόν "Αγιο Νικόλαο καί βρ<) κε έκεΐ την εφημερίδα «Ρι· ζοσπάστης», την ξέσχισε.Έ- σειράν έπΐσης · δυβ στρστιώ- τες, έπειδή π^γαν ν<τ πάρουν νερό. Γενικά ή στάση των φρουρών μέ τα θιακριτικά Α Μ είναι προκλητική. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλοϋνται τα μέλη εκτελε- σθέντων Πατριωτών 41—45 δ¬ πως προσέλθουν την προσέχη Κυριακή 8ην τρέχοντος καί ώ ραν 10—12 π. μ. είς τα γρα¬ φεΐα τοΰ Συλλόγου είς Γενικήν Συνέλευσιν. 2—1 ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Την προσέχη Παρασκευή 6 Δεκεμβριού, θά εορτασθεϊ είς την Άλικαρνασσό ή έπέτειος τού Ίερυϋ Ναού Άγίου Νικο- λάου. Παρακαλεϊται τό κοινόν δ¬ πως τιμήσει διά τάς παρουσίας τού την ιεράν ριν. (Τό Έκκλησιαστικόν βούλιον 2—1 αυτήν πανήγυ- Συμ- ΙτΜΜΡΙΤΟΗΚΑΦΕΙΙΟΑΟΗ Άγαπητή «ΈλεύΘερη Κρήτη» Στή διανομή τής ζάχαρης πού γίνεται σήμερα άπό τόν Πρόεδρο των Καφεπωλών στούς Καφεπώλες 1ης, 2ας καί 3ης κατηγορίας χορη- γοθνται στούς μέν 1ης κατη- γορΐας άπό 12 οκάδες ζάχα- ρη, στούς δέ 3ης άπό 2. 'Η δχανομή αυτή δέν είναι δΐκαιη καΐ μόνο βαρύς σαρ- κασμός στούς φτωχούς καφε- τζήδες μπορεΐ νά χαρακτη- ρισθεΐ. Ένώ θά μποροΰσε νά δοθεΐ πιό άπλόχερα στούς καφε,πώλες τής 3ης κατηγο¬ Η Κ Αί ΑΠΑίίΙ ΠΗΠ[Ρί II ΛΟΝΔΙΝΟ 3·(Ίδ. ύπ.)— Τό ζήτημα των έκλογών στήν Περσία έχει δημιουργήσει έ- πικίνδυνη κατάσταση έκεΐ. Ο' έκλογές επρόκειτο νά γίνουν την έρχόμενη Παρα¬ σκευή άλλά άναβλήθηκαν γιά την άλλη Τρίτη. Στό μεταξύ τό Άτζερμπα- ϊζάν άπαγόρευσε την εϊσοδο Κυβερνητικών δυνάμεων στό εδαφός τού, οί δέ δικές τού δυνάμεις είναι έτσιμες νά άν τιτάξουν άντίσταση. Νεώτερες πληροφορίες ά- ναφέρουν δτι τα Κυβερνήτι κά στρατεύματα είσήλθαν στό Άτζερμπαΐζάν. ρίας πού άδυνατοθν νά απ· τ άγοράσουν Υορά. Ήράκλειο 3 12-46 Κ. ΚΟΥΝΑΛΗΣ Καφεπώλης Γ'· κατηγορίας την ά· Ο ΠΑΑΔΑΡΗΣ ΕΦΘΑΣΕ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΠΑΡΙΣΙ 3 (Ίδ. ύπ.).—Ό κ- Τσαλδάρης έφθασε την Κυ¬ ριακή στό Παρίσι. Χθές επρό¬ κειτο νά άναχωρήσει άερο· πορικώς γιά τή Νέα 'Υόρκη, ένεκα δμως τής κακοκαιρίας πού έπικρατεΐ στή Γαλλία άνέβαλε την αναχωρήση τού. εκκρυθμη κ ηηιηιι ΣΤΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΛΟΝΔΙΝΟ 3 (ίδ. ύπ.)- Άγγλικό στρατιωτικό σύτο- κίνητο α ά Ίεροσόλυμα ηρο- σέκρουσε σέ νάρκή καΐ καΐα στράφηκε. Σκοτώθηκαν 3 στρατιώτες κα έτρ'αυματΐσβη· καν άλλοι 3. ΜΟΣΧΑ 3 (16. όπ.).-Σχ* Ίεροσόλυμα ξέσπασαν νί« σοβαρές ταραχάς. Άπαγορ£ύ θηκε ή Ιξοδος των πολιΐώ» ■αιτό- Ής κατοικίες τους. Στάλ θηκαν στρατιωτικά τμήμστα ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ".ΑΟΕΑΙΥΙΙΓΡ'ΙΙ'. ΣΙΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ 3 (ίδ. ύπηρ.).— Ή Κυβέρνηση Δημητρώφ στή Βουλγαρία πρόκειται νά χο- ρηγήσει άμνηστία στούς κρατουμένους στίς φυλα,κές γιά πολιτικά έγκλήμστα. θά προτΐμηθοθν έκτεΐνοι πού εΤ- ναΐ χρήσιμοι στήν οΐκονομική ζωή τής χώραο. ] ΜΟΣΧΑ 3 . κε δτι τα βρεττανικά τεύματα σκότωσαν στήν Ι"1 δονησία μέσα σ' ενσ ΧΡό*° 13.000 Ίνδονησίους ' τες καΐ τραυμάτησσν Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΙΗΒΒΒΙ' Κατά τό μηνα Νοέμβ(?10 ^ λώθηκαν στό Ληξιαοχειο ΐη>
  πόλεώς μας:
  Γβννήβεις 144.
  θήλεα 75.
  Γάμοι 40,
  Θάνατοι: 35. '
  θήλεις 18.
  Οί θάνατοι δφείλονται β
  Πνευμονία 3,- φυματίωση,
  καρκίνο Ί, τυφοβιδή
  ρο , τυφοβή
  συμφόρηση 2, συγκοπή %
  λή ά ύί
  λή διάπλαση -2, μ
  περ'ιτονίτιδα 1, βρογχικά 1.
  τανο Ι,' ασθμα 1, ΐ
  γήρας 4, βίαιοι'3, ρινίτη
  τέλη διάπλαση 2.