98504

Αριθμός τεύχους

47

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

26/4/1976

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ί Χαρδς α' αυτόν, ηού πρίν μέ χώμα, {
  ί τΟυ φράξουν οί δλλοι τό στόμα, προλάβη }
  : νά π«ϊ «στω καί μιά συλλοβή διχή τού. ί
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Ν. ΚΑΖΑΙΤΓΖΑΧΗΣ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διευθ* ν*Λ«: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1976
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφεΐα: Μορογιώργη Ι
  (Πλατβία 'Α^καΜου)
  Τι»λ.Τ 210.291
  Χρόνος 1ος Άρ. ωύλλου 47
  Τιμή «Ολου 8ρχ. 9
  Η ΠΗΒΣΤβΣΗ
  'ά τ' ή μεγάλη νύχτα! Καλή νύχτα!
  \ΐηά τό κυπαρίσσι σέ καλεϊ.
  _ "Ελα, δέν έχεις τίιποτα νά χαοεις
  ,ιάιδε νά &υυ.ηθεΙς καί νά ζεχάοπς.
  ο β α
  Πατρίδα, Πουλημένη στό σφυρί!
  Λεφτεριά; Μέ χαλκάδες δρ μπορεϊ!
  Παιδία, Πού τάχει δ.ς κλοίει μέχρι θανατον
  Οαναι σκΧάβ' ή προδότες τα άρφανά τού!
  • · β
  Ετο' άδειοί; ήοκαος μέοα ο' υα τ' αδεία.
  ,(· είναι τόσο μαύρα τα οκοτά&α
  ,οΰ τόίρου. δοο τα ανέγνη τής ήπιοα<:, ή φεγγΐ) της οκΛαβιάς καί της φοβεράς. ο ο ο Ποιό οίχαιμ' άπ' τό κάθε γής οκουλήκι, οί θεόιιορφοι δυνάστες οου καί ύκοι (ή λές αφονισμό τό Οάνατό οου άφοϋ δέ ίοΰοες γιά των έαυ.τό οου. β ο ο ν έκανες τό χρέος σου στύ λαό, ο4ν ξεχυθεΐ μέ ηάβος παλαιά την ηό.οον άτιμία νά ουνετιά.οίϋ, μ" αλλους ττολλούς θά χει κ," έοέ ιιπροστάρη. ΚΠΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΑ ΤΟΝ κ. ΝΟΜΑΡΧΗ Είναι αλήθεια ή &α κ. Νομάρχα Ηρακλείου, δτι «χοτε κα- {άογο "Ηρακλειωτών οί οποϊοι έχουν καταιπαηΐήσει άκίνητα τού Δημοσίου άξίας, περίπου, ενός δισεκατομμυρίου δραχμων; Καί άν είναι άλήθεια γιατί δέν φέρνεται τό θέμα στή δηυ,θι- Λότητα γιά νά δοΰιμε καί σέ ποιούς «ώνΛκουν» τα οΐκόπεΰα τοδ Δημοσίου, κυρίως αύτά ττού βρίακονταιι στόν δεξιό λιικνο- βραχίονα καί κάτω άπό τό έργοστάοιο «Αθηνά»; Σάς ραιτοϋνε καί περιμένομε, γιατί τό θέμα παρουσιιάζβι έν- όιαφέιρον, δταν μάλιοτα λέγειαι δτι £χα νβκρώοτι, διότι μετβξύ των θιγομένων πε>ριλαμβάνον~Μ καί μβρικοί πο-
  ιτικά ίσχυροί.
  ΤΩΡΑ. ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ
  II
  ΕΦΗΜΕίΡΙΔΑ αυτή, ώτό τό πρώ-το φθλλο τής ϋκδο-
  σής της, συνδέθηκε άναιτιόαπαστα μέ τόν όγώνα κατα
  των ξένων Βάοεων στήν Κρήτΐ) καί, κατά σΰμπτωση, εί¬
  ναι ή πρώτη πού τόν ζεκίνησε στή σύγχιρονη, μετά τή
  με ταΐποΛΙτε υ ση, ψάση τού.
  ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΣ, την άμετακίνητη καί όρθή κατά τή
  γνώμη μας, την έκψρασαμε άιπό την πρώτη στιγμή· βα-
  ζαντας πάνω άηό τόν τίτλο τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» τό ούνβη-
  μα: «ΕΕΩ ΟΙ ΕΕΝΕΕ ΒΑΧΕΙΣ ΑιΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ».
  Τό ούνθημα αύτό τό ηροεχτείναιμε ι»έ πολλές καί ποικί-
  ες ΰλΛες έκδηλώοεις, τονίζοντάς το, ωω<νάζοντιάς το, γράφοντες το καί τραγουδώντας το. ΠΡΟΣΦΑ'ΤΑ, &ηιος είναι γνιοστό, ή βέοη της χώρας μας, άιπό Κυβε<ρνηίπκίίς πλευρδς, πήρ€ μιά σημανΐΜϋή, δ- σο καί έπιχίινιδυνΓΐ στροφιή, Λάνω οτό θέμα των ζένων Βά¬ οεων καί συγκεχριιμενα των ΆιμερικίανΊκών. ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ δέν εΐνΐα.1 ακ6μτι ττέρα γιά πώρα ζε- καθαραομένα, άφοθ δέν ηκπαποιήίθΓρΜ; τ ε λ ι κ ά, αν είναι άιπάττι, συμπαιγνια ί1 έθνπκή άνάγκη. 'Οηωοδήποτί· βμως, ^να είναι τό γεγονός: δτι ή δλη κατάοααοη άόλλα- Γε καί μάλκττα άστραιπιιίαϊα. ΠΟΛΛΟΙ — καί δυκαιολογηιιένα ϊοιος — μδς ρωτονν τί θά γίνη τώιρια καί ποία είναι ή δΊκή. μας βέοη. Νομίζο- με ότι τό πρϋγμα — γιύ μας πι6ντα — είναι άπλό, γι' ούτό καί άιπαιντοϋμε εύθέιος: ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩΜΕ τόν άγώνα. θά έ-μένωμε στήν άρχιική βέοη μας. θά φωνάζωΐίε, μέ περιοσότερΓΐ τώρα ούναιμη, τό σύνθηνο τού έθνικοθ γιά μας χρέους: «"Ε- ξωοί ξένεςΒάαειςάιπότήν Κρήτη». Ο Τύπος δέν πρέπει νά έξαγοράϋεται οΰτε μέ δολλάρια οθτε μέ δραχμές Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Ο Λ Λ 01 Λ V Ε1Τ Μ: Κι' έκεΤνος θά αναστηθή — αύτό καλά νά τό δισδάσης — μά πρέττει τράττος νά βρεθή νά Φύγουνε οί ξένες Βάσεις. Άντί Εύχών γιά τό Πάσχα τοθ 1976 άττό την «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΕΕΩ ΟΙ ΤΑΙ... ΗΒΝΕΣ ΒΑΣΒΙΣ — ΤΏΡΑ ΠΙΟ ΔΥΝΑ • ·ο Προσωττα χωρίς... πρόοωατο ΐ στήν εκτίμησιν, τού ύπερήφα- ινου 'ΕΑΛηνϊκοΟ Λβοϋ, άλλά χαί τού τιμηρένου Ελληνικόν ΣτρατοΟ. Είναι αύτοί ττού ύπο- ταχτήκαν© οτίς έντολές της ΣΙΑ καί συνδράιμανε νά έγκα- &«δ1ρυθΓ) καί νά κρατηθή ή έ- τυραννία. ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΛΙ ΤΟΝ ΒΑΙΕΟΝ Ό δαευ&υντής μας Μάνος Χαρής, 6γραψε τούς παρακάτω στίχους, τούς όηοίους μελοίποιεί τώρα γνωστάς Κρητικός ουνθέτης, προκειμένου τό τρα- γοόδι των Βάσεων, νά κυκλοφορίση, μέ την εύ- θΰνη τής εφημερίδας μας, σέ γραμμοφωνικό δί- ακο καί καοέττες. ΟΙ στίχοι τοθ τραγουδιοθ αύτοϋ, είναι οί εξής: ΚΟΥΠΛΕ 1 «θίπβ μιά φοθχτα άιηό τό χώμα μας οθτε μιά οτάλα όΐπ' τα νε.ρά μας», αύτό φω,νάζουν ψυχή καί οιϊτμα μας, αΰτό σαληίζουν νοΰς καΐ καρδιά μας. ΚΟΥΠΛΕ 2 Ούτε £νο βήμα άη' την Πατρίδα μας οΰτί τταλάμη άατ' τό νΐνοί μας φύγετε Γιάνγκπδες άΐιό ττιν Κρίΐ μην πάτε κόντρα στή θέληρή μας. ΡΕΦΡΑΙΝ μας. Σΐήν Κρήτη Άμερνκινέ αύτό μην τό ζεχάσης «οχι» θ' άκοϋς, ποτέ οου «ναί» μ' «έζω οί ξένβς Βάοεις». Κοίτα οτά μάτια μας νά τό διαβάσης ίζω ό θάνατος — ίίξω οί Βάοεις. (ΣΗΜ. «Α>: Τό τραγούδι αύτό άς θεωρηθή μιά
  άκιόμη μικρή ουμβολή μας, στόν ά>ώνα κατά των
  ξένων Βάσεων καί μιά βμμετρη άπάντηρή μας,
  στίς πρόοφατες συιμφωνίες).
  ΆπΙσίευίο, άΑΑά - πόρα γιά π6ρα - ΆΗηθινό
  ΑΡ.ΓΡΑΜΜΙΙΤΙΚαΚΗΣ: 'ΟκοΛύτερος ιρϊΛος τώυ Ωμερικαυώυ στΑν Κοιίτπ!
  ΕΔΙΝΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΠΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
  Μιά έπισχολή τοθ Διοικητή τής Βάοεως των Γουρνών (1971) στόν διάδοχό τού
  Ή εφημερίδα «Μεοονειος»
  είναι άρκετά γνωστή οτό εύρύ
  τερο κοινό, τόσον άΐτό πλευ¬
  ρδς παπιρός, (έκδότου), δοον
  καί υΐοΰ (διευθυντοϋ), άλλά
  καί... πνεύ·ματος (χουντακοΰ).
  Πατήρ, υιός καί πνεΰμα, £γι
  ναν ϋνα καττά τήιν έφταετία
  Καί ϋκαναν δσα βκαναν. Καί
  αύτά μέν, κατ' οΐκονομίαν λή-
  Οης, μπορεϊ νά πή κανείς κό>
  πατε «καλά καμωμένα».
  Δυοτυ-χώς δμως τό καχό συ
  νβχίί^είται... Είδιικώτ«ρα στό
  έβνικό θέμα των ξένων Βάθ€
  α»ν, έΐτανειληιμιμένα έχει πά-
  ρει άρντκτιική άντιλαϊκή &έστ(
  ή χουνακή «Αίεοόγειος», φτά-
  νωνπας μέχρι τού σηρείου νά..
  είρωνεύεται (Λν είναι δυνα¬
  τόν) τούς άνθρώπους πού ά-
  γωνΐζογτϊΐι κατά των ζένων
  Βάσεων κοί άποκαλώντας τους
  ΓΥΝΕΧΕΙΑ είς τί»ν σεΛ· ♦·
  ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΤε «ΦΡΟΥΡΑΡΧΟ»
  ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ 14 ΧΡΟΝΙΑ Ο κ. ΚΑΡΕΛΛΗΣ
  (τόχε ^κδότης Εφημερίδας κβί τώρα Δήμαρχος)
  ΠΛΗΡΩΝΕΙ 170.000 ΣΤΟΝ κ. Β. ΚΕΦΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗ
  ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  λίΕΤΑ άηό 14 χρόνια ό τό-
  τε έκδότης εφημερίδας καί τώ
  ρα Δήιμαιρχος "Ηρακλείου κ.
  Μαΐνόλης ΚαιρέΧλης, καλ»εϊται
  νά πληρώση 170.000 δραχμές
  (!), οί όΐτοίες καταοτήκανε ίί-
  δη άηαϊτητές (έκδόθηκε καί ή
  σχεπκή έτπταγη) άπό τόν κ.
  Εύαγγελο Κεφαλογιάννη, ά-
  δελφό τοϋ τότε &ουλευτη τής
  ΕΡΕ καί τώρα τής «Νέας Δή
  μοχρατίας».
  ΑΔΕΣΜΕΥΤΑ, ΧΕ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ
  Δυό συρβάσεις τής Μαρίκας Κοψιϊ
  δταν ήτου ιδιαιτέρα τοθ κ. Μ. ΚειραΑονιάυνη
  Ό τότε έκδότος τής «Άλ-
  λαιγής» κ. ΚαιρέλΛης είχβ κατα
  δικιαιοτεΐ άπό τόν κ. ΒαγγέΧη
  Κεφαλογιάνντν, γιά έξύβριση^
  τοϋ εΐχε δέ έιπιδικαστεϊ (συμ
  φωνα μέ τό Νόμο πϊ·ρί Τύττου
  πού ίσχύει καί αίηιζρα) καί τό
  ιπα,ρααιάνω ποοόν, γιά ή0ική
  ΟΠΠΣ εϊχαιμε προαναιγγείλει στό ηροηγούμενο φΰλλο μας,
  '» διευθυντής καί έκδοτης τής εφημερίδας «Ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ»,
  "· Αριοτοτέιλης Για'Μνακ,ουδάικτις, άρχίζει άπό σήμερα συνερ-
  νοοία μέ την έφιγμερίιδα μας.
  Ο κ. ΓΛανναικουδάκης, μέ την υπογραφή «Ό Άιδέσμευΐός»
  κιΐ κάτω άπό τόν γενικό τίτλο: «ΑΔΕΧΜΕΥΤΑ ΣΕ ΗΧΟ...
  ΠΛΑΓΙΟ», 6ά θίγει μέ τα δ;κό τού τρότ» κουτά θέματα
  κώτερου ένδιαφέροντος.
  Σήιμερα άοχολεϊτα» έκτά·ττως μέ ίνα σοβαρά
  νΐοκουμέντο, πού οχετίζεται μέ ττ»ν κ. Μαρίκα Καψή, τύν ου
  νετοίρο της κ. Δηνιητριάΐδη καί — Αμμέσως — μέ τόν βουλευ-
  ΤΠ κ. Μανόλπ Κεφαλογιάννη.
  Τό πρώτο κείμεινο τού κ. Γιαννακουδάικπ, πού δηιμοσιεύεται
  "% ίφημερίδα μας 6χει ώς εξής:
  γενι-
  ΑΝΤΙ ΠΡΟΑΟΓΟΥ
  'Α,νοιχτή έτπστολή πρός την
  Μ'ί>ία Μαρίκα Καν φορο-
  λογιουιμένιον — άρκετή δμως
  VI
  ά νά μέ κάνει νά σχέφτωμαι
  νά άΐτορω, καί έν τελευταία
  άναλύση νά έρωτώ αν τα χρή
  ματά ΜΟΥ, καί τα χρήματα Ο-
  ΛΛΝ των 'βλλήνων, δίδον¬
  ται οέ άζιόοπαοτα πρόαωϊΐα. Ή
  διαίσθηστι μου λειτουργεϊ δαι-
  μονικά — μην κάνετε διαφευ
  οη δέν οδς ουμφέρει — μά δώ
  ότε μου την δυνατόιττιτα νά στη
  ρ{ζω λογικά, μέ μιά άοπάντηοή
  σας, τα παρακάτω έ,ρωτήμακι
  καί άπορίες μου...
  Λυΐτδμοι αν σ&ς στεναχαιρώ
  τέτοια μερά, — είδαχε σύιμβττω
  ση; νά πού κι' ένγώ έργάζο-
  ι»αι καμμιά ψορά ΜΕΓΑΛΗ
  ΠΑΡΑ2ΚΕΥΗ.... — κα^αλα-
  βαίνετε δμως, δτι τα προσωπι
  κά μου συιμφέ-ρον,τα, έστω χαί
  διαιρετΐένα διά έννέα έκατοιμ-
  .μύριο — τόοοι δέν εϊμαστε οί
  "Ελλΐννες; — βαραίνουν πιότΓ
  ρο στήν ζυγαριά άσιό τα δΐκά
  οας. . Δκύς σας
  ΑΛΕΕΜΕΥΤΟΣ
  ΚΑΙ ΤΛΡΑ βέτομε μερι-
  £Υί*ΕΧίΕΙΑ «Ις την βελ. 4.
  "Οϊτως θά θυμοϋνται οί πά
  λιότεροι ό κ. Καρέλλης καταδι
  κάστηκε τότε γιατί εΐχε ώποκα
  λέοεΐ άπό την έΦηιμιερίδα τού
  τόν κ. Βαγγέλπ Κεφαλογιόιννη
  «Φρούραρχο Ηρακλείου», 0-
  στερα άΐτό ένα γνωοτδ έηεισό
  διο στό ΓΕετροκέφαλο.
  Πρέηει νά σημειωθΐή 8τι εΐ-
  ΕΥΝΕΧΕΙΑ ε15 την σελ. 4.
  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ
  Έυώ ϋυοιζε Α εκθέση στή Πότζια
  έιοιμάζειαι μεγάλη καλλιιεχνική εκδηλώση
  ΣΤΙΣ 5 ΤΟΥ ΜΑΗ ΟΙ ΦΕΝΤΑΠΝ ΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ «ΕΡΓΟΤΕΛΗ»
  ΟΙ ΤΟΙΕΣ πολλές δυσκολί
  ες ζεηερασττνκανε καΐ έ"τοι' ή
  μεγάλη εκδηλώση; «.ΦεσπβαΧ
  ΦιΜας Κρήτης — Παλαϊστί-
  νη», μέ συμμετοχή Κρητικών
  καί Πιαλααοτινιακών συιγκροτη-
  ιμάτων καί των περίιφη.μων
  Φενταγίν, γίνεταα πραγμαιηκο-
  τητα.
  "Ηδη άηό τή Μεγάλη Πέ-
  μΒττη, ήνοιξε στή Λότζια (πού
  Γίαραχώρησε ευγενώς ό Δήμαρ
  χος κ. Καρέλλης) ή "Εκθέση
  «Τα Πάθη τοθ Χριοτοΰ καί τα
  Πάθη των Άννρώπιον» πού
  συινεχίζεται, μέ μεγώλη προοέ
  λευοη κόσμου.
  Ή "Εκθεοη·, πού περιλαιμβά
  νει ττχιπογραφίες, άκρίσσες, ζα>
  γραψικούς πίνακες κλπ. δεί-
  χν εί την τρομαχπχή έγκλημα
  τική ένέογεια των Άιμερκανο
  εβραίων, σέ βάρος τοϋ Πάλαι
  σπνιακοϋ Λαοΰ.
  Στήν "Εκθεσΐι διατίθενται
  βιβΛία καί άαίοσες κατά τΰν
  όπεκτατιικών ένεργειών τής
  Άμΐεριχάνικης πιολιτικιής, κατά
  τοΰ Σιωνισμσϋ, τής Μαοωνίας
  καί γενιικά των σκοτεινων δυ
  νάμειον.
  Παιράλληλα προετοιμάζβται
  καί ή μεγάλη έκδήλωοΐι στο
  γήΐπεδο «Έργοτέλη» ηού θά
  γίνη την Τ-ετάρτη 5 τοθ Μάη,
  ΓΙΆΥΤΟΥΖ ΠΟΥ ΑΕΝ ΧΕΒΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΟΣΙΑ
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΣΩΝΟ κ. Β. ΠΟΥΛΙΑΝΑΚΗ
  ΠΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ
  ναι
  ΑΡΟΡΟ ΕΙΑΙΚΟΥ ΧΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  3ον (Τελειπαϊο) ■
  Μέρος Αον: |
  «Άφοΰ γνωρ·ίστ)ς £να Γραι-
  κον βτι είναι βέβαιος καί θερ
  μός έραατής τής πατοίδος καί.
  Καλάς Λνθρωηος, δτι δέν είναι'
  μέλος είς καιμιμίαν άλλην έται
  ρε<ίαν μυσοκήν όποία καί ίίν είναι... "Οτι έΐπιθυιμεϊ νά •τ,α'τηχηθίΐ βΐς την 'Εχαΐ-ίίαν μας, &α ό- πό 6πλή ΐκραέργειαν, άλλά ή- π»5 κΓ,θαιρόν πατρΊωτισμόν, τό¬ τε τοΰ δΐδβΐις ύττόσχεοη 8τι θε λεις τόν δεχ&ή είς την Έτοι ρείαν. Μέρος Δόν «Τέλος ΐίάναων νά στοιχα- σθή δτι δλοι οί αλΛοι δεσμοΐ Ό έιπικεφαλής των Κρητών Βρακοφόρα>ν κ. Α&φάκης καί ό Μάνος Χαρής, £χουν στή μέση
  τούς δυό Κρητΐικούς Άντάιρτες, τίού έιπί 34 χιρόνια γύριζαιν στάκρΐτηκα βουνά. "Εοοουν προ-
  σκλτιθβϊ καί αύτοί στή ιμε-γάλη έκδήλιοοη των Φενταγίν.
  στίς 6 τό άπάγευμα..
  Πληιρο<ρορίες χαί είσιτήρια των 25 δραοομΰίν γενική εϊσο- δος, δίδονται στήν "Εκθέση ('Ενίτική Λάτζια — μπροστά άπό τό Δΐ>μαρχε!ο Ηρακλεί¬
  ου).
  Ή πο.οαιηάνω έκδήλιοοη εί¬
  άφιερωμένη στή φΐλία
  — Παλαιατίνης, δυό
  τόσο συγγενικών λαων άφοθ 8
  ιπως άποδιεικνύεται καί από τή
  σέ άΥΛΐι ©έιστν δημοσιεύομεν η
  ιμελέτη τοθ 'Οδυσσέα θαλαα-
  σινοϋ, οί ΠαΛαιοτίνιοα, οί Φι-
  λισΐαίοι δΐ>αδή, δέν είναι αλ
  λίοι παρά άπόγονοι των Μινω»
  ϊτων.
  Ή έκδήλωοη £χει καλλιτε-
  χνικό — λαογρακρικό
  ρα καί θά παρουσιάση μ
  τραγούδτα, χορούς, κα*ί ίθι·μα
  £ΥΝ£ΧΕΙΛ £ίς την οβλ. 4.
  καί ύποχρεώοεας, &που έχει
  είς τόν κόσμον, είναι πλέον
  ουδέν έμπροσθεν τοΰ δεσμοΰ
  τής 'Εταιρείας* καί άν ϊοως
  δέν αίσθάνεται άρκετήν δύνα¬
  μιν καί άπόφαοιν είς τόν έαυ
  τόν τού, νά παραιτηθή άιπό
  τοΰ νά γίνη μέλος τής 'Εται-
  ρείας».
  Ή παραηάνω «Κατήχηρη»
  άναφέρε,ταα στό έργο τοΰ κα-
  θηιγηιτή "Εμμ. ΠρωτοψάΛΐττ)
  «ή Φιλΐκή 'Εταιρεία» σελίς
  136, 137.
  'ίί άριχ4 τής Φιλικής 'Εται¬
  ρείας εΐχε καταρΓτίσει γιά τούς
  καίτηχηιτές Ενα έρωτηιμαιτολόγι
  όν, μέ τό οποίον ό κατηχούμε-
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σελίδα 3-
  βίίια
  ΚΛΡΑΒΙΔΕΣ ΛΡΟΜΟΥ
  Στεκόμουνα μιπρός οτά ηα-
  Ρ'βυιρο τού γραφείου μου, κοι
  το<οντας τόν ιιαΰρο οϋρανό "^ δέν λέει τώιρα καί καιρό νά "αθαρίικι. Λές νδναι καί 0 καΦος φασίστας; ρωτοΰσα '°ν έοντο ιμου, βλέατοντας τό (Ιη μαυρϋλα νά οκεπά<ει τό Ή ««Α**. Δέν τδβιΧετια δμως τόοο -,βανό, γιοτί αν συνέ τ^τοκί ^ γιν6χαν οτί, Βουλή. τέτοια ακεητόμουνα °^ ίνοιωοα την δχι καί τόσο ει*4οισ- μυρωδαά τοθ Φανού ρΐ) νά γ&μίζει τό δωμάτπο. Τό σο πολύ λοιιπόν τόν 6χω κον- τα ι*ου αυτόν τόν ανθρωπο, ικιύ γνωρίζω καί τή μυρωδιά τού άαοόμη. Ι'νιρασα πρός τα μέοα στρέ- ωοντας περαφ|>ονηιτΐκά την
  πλατή ,μου ατο μαϋρο καί άπ6
  μεινα οάν χαμένος νά χοκα-
  ζω τόν Φανού.ρο πού κρατοθ-
  αε ατά χέραα τού μιά καραβί
  δα καί 6να βάτραχο. Τα κρα-
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς την σβλίδα 3
  ΟΙ ΕΠΙΦΥΙΙΙΙΙΑΕΖ-
  ΤΗΣ 'ΑΑΗΟΕΙΑΣ,
  Τοϋ Όδυσσέα Θαλασσινοϋ
  ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ -ΤΗΝ ΙΧΤΟΡΙΑ
  ΦΙΔΙΣΤΑΙΟΙ Ή ΠΑΛΑΙ-,ΤΙΝΙΟΙ
  ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΡΧΑ1ΏΝ ΛΙΙΛϋϊΤίίλ
  — Ιον —
  ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ χρόνια, άδιοτάραχτη άπό ξεινικές έβτιδρο-
  μές, ή Κρήττ) δτνμιουριγοΰσε βαθμιαϊα άΐτο τα βάθη τής προϊστο-
  ρίας τόν έξαίοιο πολιτιομό πού ή τελειωμένη έ^Κιψραοι καί τό
  κορύψωμα τής άκμής τού ύιπήρίαν τα άνάκτορα τής Κνωσού, ή
  θα'λαοσοκιρατορία στήν Μεσόγειο, τό άπέραντο άποΐκιακό κρά-
  τος, οί Νόμοι, ή θρηοκεία καί ή καταπληικταική γιά την έΐτοχή
  της τεχνική τοΰ Μινωΐττι τεχνίττΐι.
  Μά οί τεχνίτες τής Κρήτης δέν κρατοΰοαν γιά τούς εαυτούς
  των καί μόνον τα μυσηκά τής τέκνης των. Καθώς ταζίδευαν
  καί θεμελίωναν £ξα> άπό τό νηρί τους τό άποικιακό κράίος, με¬
  τέφερον έκεΐ, στήν νέαν των διαμονή, τόν πολιτιομό τους καί
  ■μάθαιναν στούς ξέινους την τέχνη τους. "Ετσι, οί ωυλές των
  Δη>ριέ(ον καί των Άχαιών πού βριακόχανΰ στήν νεανικότητβ
  καί την πρώτη όρμή τής εξελίξεως τους, έιπιικρελήθηκαν ά—ό
  την πβϊοα των Κρηΐτικών κατακτητών τους, δγιναν κι' αύτοι τε-
  χτνίτ&ς, έχρτιαζον τελειοποιημένα καράβια μέ κατάρτια καί πα-
  νιά, έμΐυήθηκαν τύν όπλισυ<ό τους, καί κατά τό τέλος τής δευ- τέρας πρό Χριστοΰ χιλιετηρίδας έπάτησαν στή,ν Κρήτη καί σι- γά - σιγά τή κατέκτηοαν. Άποτέλεομα τής κατακτήσεως αυ¬ τής ύπήιρζε ή έζέλιξη τού γένους των 'Ελλήνιον είς τό θαυμά- σιο κρδμα άπό τό όηοϊον μέ την ανάμιξιν των Δωριέων νέ Κρητικούς δημιουργήβηικε τό θαΰνο τοΰ Κλαοοικοΰ 'ΕλληνικοΟ ΠολιτισιμσΟ. Ταυτάχρονα δμακ; μέ την κατάκτηση τής Κρήτης άαιό τούς πρώτους έπιδροιμείς, δημχουργήθηκε μεγάλο πρόθλημα γιά τούς εντοπίους πού δέν τούς ΰοεοε αυτή ή πρα>τοψανέρωτη γι' ού-
  τούς κατάστασις.
  ΜεγάΧος λοιπόν άριόμός άστ' αύτούς, προτίμησα,ν νάφύγουν
  καί νά μεταναοτεύσουν ο" αΛλες χώρες, γνώριμες σ' αύτούς ά¬
  πό τούς έμπορικούς σταθμούς των πού λειτοι>ργοϋσαν έκατον-
  τάδες χρόνια πρίν από την &πιδρομή των Δωριέων.
  Ήταν γνωστός στούς Κρητκκούς έμττόρους ό δρόμος των κατ
  ραβο,νιών από τΐ'ιν Αϊγυαιτο στή,ν Άραβία καί αύτύς ό τόπος
  συγκέντρωοε την ΐτροτίνησή τους. "Ετσι οί κάτοωτοι τής περιο-
  χής τής Ζάκρου οτήν ανατολικήν άκρΐ, τί>ς Κρήτης διάλεξαν την
  περιοχή πού ουνώρευε )ΐί· τό Αΐγυττπαικό βασίλειο, δηλαιδή την
  σΐγμερινή Σι>ρία καί καθώς φαίνεται οί Ζακκαιρού αύτοι, δπαες
  τούς λέει ή ίστορίαι, τα κατώωβραν μδλλον εΐρηνικά κ τί ίίμει-
  ναν έκτοτε έκεΐ, δτσι πού υστερα άίτό κκατό χίΐώια δηα&Ί κα¬
  τά τό 1117 π.Χ., όπως άναψέρεται οέ Φαραωνικά κείμενα, σέ
  μιά συνάντηση ενός πρέοβεως τοΰ Φαραώ μέ ίνα άρχηνό αυ¬
  τών των ΖακκαροΟ ό τελευταίος αΰτός ύϊκνβυυϋ^ει στόν πρε-
  οβ&υτή τίς υπβχρεώσεις πού είχεν ίίνας πρόγονος τοΰ Φαραώ
  πρός τήιν Μινωϊκή δυναστεία!
  'Εκτός δμως άίΐό τούς τυχίρούς, αύτούς άποίκους τής Ζά¬
  κρου, οί ΰλλοι Κρηηκοί μετανάστες πού ήσαν καί οί πολυτΐΛη-
  θέστεροι, δέν είχον στό τέλος τήιν ϊδνα καλή τύχη. Αύτοί έδιά-
  λεξαν γιά διαμονή τους τή περιοχή τής σηιμερινής Παλαιστί-
  νης. ΆςκκΟ πρωτ>α έκαψαν τα καράβια τους γιά νά άναγκ,ο
  οθοθν νά μείνουν έκεϊ. Όμως οί ντότηοι τής περιοκής αύιτής,
  δέν έννοοΰοαν νά τούς παραιδβχκνβιν. "Έτσι διαρκώς μαχάιιε-
  νοι, κατήντησαν νά περΰνλονώνται έδώ κι' έκεΐ επάνω οέ βω-
  δάμαξες, ποίος ξέρει πόσον καιρόν, ώς πού βφθαοαν οτά ΑΑγυ-
  ππσκά σύνορα τα όποϊα φαίνε-ται δτι προσπάθησαν νά ηαραβίά-
  οοι>·. Σ' ίνα σωζόμενον πάπυρον άπό τα έγγραφα τοϋ Φαραώ
  Ρομσή τού Γ' καθώς καί στά άνάιγλυφα τοΰ ναού τής Μένη-
  νέτ Χαΐϊποο («3ηως οηιμειώνεα ό άρκαιολόγος κ. Σβπ. Μαρινδ-
  τος) άναφέρεται δτι πεοί τό 1200 η,Χ., τα Αΐγυιπτκ—ά στρα-
  τεύματα όνίκηοαν τούς Πουλεσάτα, βπως τούς άποκ.αο5ν καί
  τούς άνάγκασαν >νά (ρίψουν πρός τα βορεινά, ύπόιτον καί ένκα-
  τεστάβηκαν όριοπίκά σιΐιν χώραν γύρω ώπό τι'ιν Γάζαν καί την
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ £ίί την σελ. Α.
  ΣΕΑΙΔΑ 2
  * ΐ «ί. «
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Μ ΑΛΗΘΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ι·7ί
  Μυδιατόρτιμα
  Βιογραφία
  Ι ίΛ
  ΑΝΛΙίΛΙ.Γπ
  Ό Όπηθιυός Ζορμπας
  καί ό Νίκος Καζαντζάκης
  — 4ουν —
  ΙΙάμτε την δηιιχ, θέΧετε τή
  δραματνκή αυτή σκηνή πού τκ
  ριγράφει τόσο ζωντανά ό Κα-
  (,αντζάκης. Είτι. «φτιαλπρ. εϊ-
  τε πραγματικήν Καί στή μιά
  καί στήν αΥλτι περίπτωοη ό
  Καζαντζάκης ζε-ί τή δική τού,
  π<κ σωτι.κή τραγωδία. Μι^άει γιά τό «έκΓ.εμα» — ήΛλος έ- ιριάλτης ο"τή ζω>ή τ-ου·, πού τόν
  εϊχε κάποτε, δταν βριοκόταν
  οΐή Γεομανία, παυίψορφώσει.
  Ιιάει καί γιά την άνικανο-
  ιτοίητη σαρκικίί όμιλία τού υέ
  τή νυναίκα. Αύτύς είναι καί ύ
  παχχις Χαοίτος καί ύ Δήμος ό
  κ,αμτιουράκος! Ί^,-δυστυχία τοθ
  δευτέρου τό Ρί ί,ρ οί· άττό-
  \ωση.
  ίι'<υ1-ΓΜί^εΐγ!ί)Βΐχα Μ0ικ δυθιοτεϊ " " μέοχΐ"'σ>ττ4 'ονμφοαιά τοϋ καμιηου
  ράκου καί δέν εϊχα κέψι ά
  γελάοω...» Προοέξτε μεοικί-ς
  άκόιμα φράοεις τού: «"Οταν
  ήρχισε να φεύγετ τό χροΐνο ά
  λάφριοσα». «Κ' οί δυό καλά
  έκτελοϋν τό χρέος τους πάνω
  στήν άλλαπ,οόσαλλη τούτη χα-
  ριτανμένΐι γΓί». <Ιά ίίπθαν οί δκό χωοιάτες μέ τ' ύνθΌώπινα πάθη τους καί μοϋ ξεοτράποαν τύ ·)ϋ Κοί τό'ΐα τιού ώττόκΡγ.- ιΐ ιιόνος,»». λίΗ3Ιβΐΐένο<:. φωτί ι κ · τό ι_ιυσΛ6_ μου». Πόιΐπ π'κ')α καί τί φαρμάκ στάζϊΐ αυτή ρ οτοταντ.κή κ,,οαυ ή τού νιά την «άλλοποόοαλ- * ί ιιτωνιένρ. γή!» η τΆνο τού κο ' Και ι ., ΙΙ] κα ) ί (1 ~ ιι ι λόνια τοΰ - )1 Γ 11 >ι κα ά
  τό
  «λ (1 ΤΙ| Ι
  ηει. Καυιπου.αιΐΓ δέν είναι. Τί
  θέλει ννναίκτ -> Φοβροά έ ίαι-
  τηματτκά πού βασάνιζαν καί
  τον Ϊ6·.ο: «Άφοΰ εϊοουν άινίκα
  νος. γιατί παντο>ευόσουν. ΤΛ>-
  ναίκα ίίθελες καί τοΰ λόγου
  οου,». Καί πόαες φορές νιώ-
  θοντος τίς πολύ άνθοώοτΐνες άν
  τ ΟιήθΓΐς τής ποώτης τού γυ-
  α"ΚΓιι .ι ' Γα.λάτειας. πού
  εί-αν οιοι ρα κι ό π.οώτος με-
  γάλος τού έΌωσος, δ£ θά '<ρτα σε ως τά χείλη τού καί δέ θά είπώθηκε ϊσως ή σναομακερή φράοη ηού βάζει στό στόμα τοΰ καμπουοώκου: «"Αν άγα- πάς κανέναν άλλον, νά μοΰ τό τΐεί<; ΔέΛ1 μέ ν μέ άφίνεις καί
  μενά!»
  Ο Χάριτος κι ό καμπουρά-
  κος είναι ύ λόγος ,κι ό άντίλο
  γος τής τραγωδίας τού* Μέ τό
  οτόμα τοθ ττοώ-.ου, πού ξέοει
  ν ά δαμάίει τη γυναίκεια φύ-
  ση, πού είναι π.'Μγιμα'Πκός 6ν
  τ πας έκίροάί'ει κείνο που θά
  'θελε νά είναι: £νας όλοκλη-
  ρωμένος αντοας. Μέ τό στόμα
  τού Χαοίτου μφάει ό ηλιτγω-
  μένος άντοισμός τού. τό άου
  νείδητό τοθ, ηού φοράει τή
  Τ" μάακα ιοΰ «σκληοοΰ» βντρα
  !/"Ύΐά νά σκετιόσει τή μεγάλη ά
  . διιναιμία τού, Μέ τό στόμα τοΰ
  καιμηουράκόυ άφήνει τό ταηει
  νωμένο «έγώ» τού, νά πεΐ τό
  1 μεγάλο καί>μό πού Τό δΐ-ονει,
  νά έκφράσει τό οηαραγμό τού
  καί νά ξαλαφχίισει. ΆΧίμονο"
  ό Καζαντζάκης οτό βάθος δέν
  εϊνςι παρά ενός καμπουράκος
  μέ αΛλτ> μο χρή δυστυχίας. Έ
  νας άιτός μέ απααμένα τά φτε
  ρά τού...
  "Αν κοιτάξει καθείς τά
  Υ'ράνματα τοΰ Καζαντζάκη
  ποός τη Γαλάτεια, κάτω άπό
  τή Γ!>Φς τικ οεζουαλικής άνιχα
  νόαττάς τού, θά ί:ΐ πόοο 6ο-
  ι "".Λ'ε: ε-ήν >:"·χ;ι τού αυτή Γ)
  ό.ουναμία νού. ΝΊώθει πολύ κα
  Χά ττόοο υνα'κ<ρ είναι ή γι>-
  ναίκα τού καί πόσο λίγο αν-
  τρας είναι αύτός. &έρ>ει τί με
  γάλο κακό τής έχει κάνει, πό
  οο £χει φαομακώσει τή ζωή
  της κι άνωνίζετατ νά τής χρυ
  σώσει τό χάτπ. Κάνεα δ,τι μττο
  ρεΐ γιά νά την ηείσει πόοο —
  πέρα άιπό την άιδυναμία τού τή
  σεζουαλϋκή — «πολύ καί γιά
  πάντα» την άναπάει. Πόοο εί
  ναι διατεθ€ΐμένος νά τής Ικα
  νοποιήσει κάθε έπιθυμία της.
  "Εχει γίνει έ*νας τέ,λειος δοΰ-
  λος της. Τό τοαυμαΐτΐσμένο «ι·
  γώ» τού δέ μτκ>οεΙ νά σηκώσει
  κεφάλι άιπέιναντί της γιατί έ>
  χει συναίσβηση τής ένοχης
  τού νιά τή μεγάλη δυοτυχία
  τιού της τίοόοχρερε σά ναμήλχο
  δώρο την πρίίττη νύχτα των γά
  μιι>ν τους, πού νίναν κρυφά
  καί παοά τή θελήση τοΰ κύρου
  τν>υ οτό Ήράκλειο τής Κρήτης
  — Ιοως γιοτί ό χύρης τού εϊξε
  ρρ τό μυστικό της άνικανοιτη-
  τάς τού. Καί μάχεται σία γράμ
  ματά τού. νά διοχβτεύοει βλη
  την έκρηοοτίκή ζαίτικάτητα μιδς
  πολύ Γωντανί^ς γαηΜίκεΐΛς φύ
  οη<; — ,ηι, γυναίκας ΐυυ — οά πνΐυματικά καί κοιναινικο- ΐΐολιτικά άχόιμη ένδιαφέροντα. γιά ν ά την κάμει ν ά Γ, ε χάση αϋτό πού τίίς λείηει: τόν α- τρα! Ξέ.;>Εΐ πώς τό ρεταζωτό
  Οφασιια τη<; ν;ινΧίί*; τρ.ς τό 'χει ί,εετκίοει νί· τή δικι'ι τού δν- σΓυχία, πώς ή βαθιά πηγή που της ?ει άνοίί,ει είναι ΐ ία δυπτό ν σ&ήσεΐϋ'ν &α μίΐορ'^σε ά .χα- ταπραύνει ίγσ τούς <ρσβ«- ρούς πΛνους τσυ. Κι αύτό τό νάρικωμα ποοαπαθεϊ νά πετύ- χει στρέφοντας την έπαναστα- τιική φΰσρ. της Γαλάτειας οί1 πινευματικούς καί κοινωνικούτ άγώνες. Μετά άπ' αΰτό. τό κύρι >
  χα,)αχτηριστικό τοΰ ΙΙΑΒ1-
  Τυ5 τοϋ συγ^-οαφέα τοϋ «Ά
  λέξη Ζο.Ίΐμπδίΐ, <ίς δσθμε γποϊ άκώμΐ) άλλοι παράγοντες εϊ- χαν οημαντ:κή έηίδοαοη οτή τΐνευματ'χή. τού ουγκ.ρ6ττηοη. "Οταν βοισκόταν στήν Άθή να κα( οπούδαΓ.ε νσιπκά. ό έλ ληνιικός λαι>ς εΐχε άοχίσει ν'
  ά<ρυστνίζίΡτα άσιό τήιν ήττα ιυϋ '97 καί νά συνεΐίδητοστοιεί τίς π,υώιτες άιντιδράοεις τού κατά τού ττνέυα.τος τίς ήττοίΐάθπα'" καί τργ έθν χη-ς μειονεχτ'κά-ττι τας. II {-ητχή ά/πό τό 1900 ώς τό 1909 "Ϊ-ί μ Γπτχή ογ- ξπι>ν, πιιι ( <γ> α <)7".ικε με τό π')λιτΐκηστ')ατ·ωτικό κίντμπ τοΰ Γουοί. Τε^όοττς (, μώοπς χαί ιιυστ',κΓς, άό'Κίτεί,. έπεξη ! την οτήν ί-0—κ■ ι Τι ΕΛλή(ιΐ Τό ι λ χ ' κό 1Ι ι ιιπ ιιιιν μ'ι υΐ ιαΐι'ει ΐιπ') τπ ιιιιμιγ "<· τΡ'; ηττα' ι ι ι ι < Κ ι κι ι ίδέες όίκιατου πατηιωτιομοΰ δένχιν τό κα/ιπό τους μεο' στίς κο >διίτ τ(»' (ω.'τηχών
  Έλλην ών. Τό 6βιο τοϋ Ιω
  να Δοανπύμπ «τΜαοτύριυν καί
  ήρώων οίμοίΐ. ιιί· τίτ τκιτ'μιο'Τ!-
  «ές ίδί-ΓΓ τοι· (!6οιοκβ βαθιά
  άπήχηοτι οτπ ικπχή τοΰ ίλΛη
  νισμοϋ. Κι ο εϊκυσυίεντάχρο-
  νος τότε Καζαντζάκης, ποιι ά-
  κ6|ΐα ^ν γΙχρ χππόί;1·! τό Λοό
  ]ΐο τού. Μ^ΐάτοΓ Έλλάδα καί
  πατριωπο-μό, νόιι ζε ηώς οί ϊι&έ
  ρς τοθ Δπα-ΐ'ούιυ1, (τά μτιοοοθ-
  σαν ν' άνοίξουν τό σωοτό δηό
  μο τοθ νεοελληνιοιιοΰ, νά 6δη
  γήσουν οί- μ;ά πνευματική καί
  πολιτική άνανέννρση.
  Άπό την έττοχή* αύτη καί
  γιά πολλά χτΟΛ'ΐα κατώπα, ό
  Δραγούμης θά 'ναι Ενός φωτεί
  νός όδΓ.>-ΟΓ τοΰ Καζαντζάκη,
  θάμαζε τόν πατριωτ«τμό τού.
  τόν άγώνα τού στό πλευρό τοϋ
  γαμιπροϋ τού Μαχε6ονομάχ·3ΐι
  Παύλου Μελά κατά των Βρυλ
  , γάριυν ηού ύποφθαλμιοϋοαν
  τόν Έλλιιν:κό Βορρδ καί πά-
  σχιζαν νά ξεριζώσουν την ψυ-
  ι'ΐ ιοϋ ρλλρ.νΐσιιοϋ. τό ύξύτα-
  το ΐτνίιια τού πού τόοο δυναιά
  ί·ίχε συλλάβει τό ποόβλημα'
  τοΰ ελληνισμόν της έποχής
  τού. Τά κΐιτοπιΐνά βιβλία τοΰ
  Δραγούμη '<"Οσοι. ζωτοΛΌί» Μ «'Ελλπνικός «τολιηομός» δ- σκησαν απάνω τού μενάλη έ- πίδραση. ΟΙ ϊδέες τσυς θά γί- νονταν πίο ) τού που θά τόν όδηγοΰοαν νά βρεί π') σύνθ*·- ση τοΰ ν€θ.ελλην:ομοΰ, πού θά 'πο·ειπε νά 'ναι άρμονικό συ- ταίριασμα της άνατοΛίτικης φι'ι σης τού- υ έ δ, π καλλίτίοο μΐτο ροϋσε νά το& π.θοοχρέι>ει τό
  όυτικό πνέμα. Νά ηώς ένιωθί'
  τό χοέος των ΈλλΑνων καί
  τό τιρόβληιμα τοΰ νεοελλΐ>νι-
  ομοΰ άηό την έποχή έκείνη:
  Ή Ανατολή μ£ τις μργάΛες
  πολλές λαχτό.οες τπγ. μί· την
  ΰ,ο
  Υίΐοουνριι κ ι ποοτνΛή τού
  εΙ»ε πάντα ο ι λλιινικός νοΰς
  νά τό φωτίσει, νά τό όργανώ-
  σει καί νά τό κάιιει συινειδητό.
  "Οταν τό κατόρθωσε δημιούρ
  γησε αύτό πού λΐ-ιμε: έλληνΐκό
  θαΰμα. Ή Ανατολή είναι τό
  βμορφο, ό ρλΛηνικός νοΰς εϊ-
  ταν πάντα ή δύναμη πού ίνα
  άγαιποΰσε καί έπε-δίωκε άαιά-
  νω άπ' δΛα: τή μορφή. Νά
  δώσουμε μορψή στό δϊμορφο,
  νά κάιμουμβ λόγο την άνατολί-
  τΐικτι κραυγή, αύτό είναι τό χρί·
  ος ]ΐας. Δέν μΐτοοοϋμ€ ν' άρτνη
  θοΓηιε μήτε την Ανατολή μή¬
  τε τη Δύοη· είναι μέσα μας
  βαθιά κ' οί δυό άντίδρομες δυ
  νάρεις καί δέν ξεκολλοΰν. Εϊ-
  ιμαστε ύιποχοεωμενοι ίί νά φτά
  σουμε στό λαι*τηκάίριο-μα ττνς
  ,Ανατολίίς σέ Δύσιν νά πετύ-
  χουιμε δηλαδή μιά δυσκολοτά¬
  τη σύ-νθεση { νά χαροπαλεύου
  με δοΰλοι...
  Καί συ'νβχίζει προτρίϊπ·οντας
  καί συμβουλιεύοντας τούς έ-
  ους άνθρώτιουί; τττς 'Ελλά-
  δας·
  (Χυνεχίζεται)
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛ«©ΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΪΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡρΠΩΡΓΗ 5
  Τηλ. 280291
  ΑΑΑ
  ^^,ταΤη
  (μανοσ: χαρής)
  ΦΠΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχνική έπιμέλεια: ΝΛάνος Μαγριπλής
  Ήφαίστου Τ 8 · Ηράκλειον, Κρήτης
  Οϊ ΤΕΧΝΓΕΣ1 ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΔΤΑ
  ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΜΙΑ ΣΥΝΑΥΛΓΑΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
  ΚΑΙ Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ
  Τοθ συνεργάτη μας κ. ΜΙΧΑΛΗ -ΤΡΑΤΑΚΗ-ΚΡΗΤΙΚΟΥ
  Ό Ήοακλβιώτης ιιουοικο-1
  ουνθέτης Γιωογος Σταυοιανός Ι
  θά δώοη τιίν Τετάρτη 28 Ά-
  π;>ιλίου. οτίς 8 τό βράιδυ, μιά
  έινδιαιηέρουοα συναυλία, στό
  θερινό θέατρο τοΰ ξενοδοχει-
  ακοΰ συγκποτήματος «Κρέτα
  Μάρις» Χΐ',σονήοου.
  Ό τίτλ·ς τής ουναυλίας εί¬
  ναι ί'Εα .ν ά Π ί'λούδια» καί
  άΐΓητρλεϊτα; όπ.') τα αύτοτελη
  'έ γβ τοΰ Σταυ υανοΰ «Δέκα
  ■ Ι κιί καϋι'ΐ- ». «"Ερνο μέ
  ι. >λλά π.οακλοαο κά στοιχεϊα»,
  «Π-Ί,^αλλαγή ι 'ινα) οτόν Μωύ-
  οί} τοϋ Μιχαήλ "Αγγελου»
  καί «Μελαγχολία ενός Λιμα-
  νιοΰ».
  Ή ουν αυλία αύτη είναι κα¬
  τά κάποιον τρόιπο ή πποεισαγω
  γή τής μεγάλης ουναυλίας
  ποΰ έτοιμάζεΐ ό Στααριανός
  στήν 'Λθήνα, μέ γενικό τίτλο
  «"Οιπερα 1976».
  Στό πιάνο θά ουνοδεύοη ύ
  ϊδιος ό συνθέιτης καί κλαοοι-
  κή κιθάοα θά παίξη, ύ Νίκος
  Χρονάκης.
  Τά τραγούδια θά άποδόοουν
  ή Μαίριι Μορκοΐτούλου καί ό
  Ά'νδιρέας ΔΑβόης, γΐά τόν ό-
  ϊτοΪο γράφομε παρακάτω.
  θά προλογίοη ύ κ. Γιάννηι,
  Ξυλούριις καί θά άπαγγείΛη
  ή Φωτοΰλα Φερετζάκη.
  Άζίζει νά σημειωθτί ότι ό
  συνθέτης δέν άοχοΛεΐται έπαγ-
  γελματικά μέ τη μο»ιθ-κή, δεδο
  μένου δπ δχιει κάνει φιλολογι
  κές οπουδές σία Πανεπιστι'ιμιο
  Αθηνών .καί ΝαΎθύ Γαλλίας,
  τοΰ όττοίου €γινε καί δΐδάκτω-
  ρας μέ τη διατριβή τού «Ψυχο
  κοιπκή άνάλυοπ στό ίργο τοΰ
  Άλτιέρ Καυύ».
  Είοιτήοια νιά την συαΐ'λία
  ΜΙΑ ΠΛ<ΡΑΣΤΣΗ ΠΟΥ ΤΗ ΣΥΝΠΤΟΥΜΓ "Αρλΐσαν άιπό χβές οτήν «Άοτόρκι» κοί θά ουνεχιοθοθν μέ- χρι καιί μεθαύριο, οί παοαοτάσεις τοϋ Έλληνικοΰ Λαίκοΰ θεά- τροι». μέ τό £ργο τοΰ Ν. Καζαντζάκη «Λ.ριοιό<ρορος Κολόμ- 6>ς». Στή φωτογραφία ό Μάνος Κατράκπς, μί· τόν Βύρ. Πά-
  λη. σέ μ'ά ΟΚηνή τοΰ έργου. .ηού .συνίθΐοΟμΓ ΐΝΓ·ίτ"'ΐα.
  Πεζοτράγουδα *
  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥΣΑ
  Κρηπικόσιουλο,
  Γεννήθη>Νες σέ μιά χώρα πού γεννίΓθηκ.αν θεοί κι' άνατρα-
  φηκαν ήρωες.
  Γεννήθηκες ο' έ>αν τόηο πού ή ίστορία τού κι' ό πολΜτιομός
  τού, χάνονται στά βά&π των αιώνανν.
  Γεννήθηκες ού μιά γωνιά τής γής πού ποτιστιικε μέ ποτ/άμια
  αϊμα γιά νά μιπορέοει νά ριζώση, καί ν' άνθοβολήσει σ' αυτή τό
  Ίερό άθάνατο κιλαρί τής λευτεριάς.
  Γεννήθηικες στήν Κρήτη πή λεβεντο,γί·ννα καί πρέπει νά
  τό 'χεις τιμή οου καί κρυφο καμάρι σου.
  Μή ξεχνας πώς τό χώμα τυΰτο πού πατας είναι σπαρμένο με
  λείψανα μαρτύρων καί ήρώων Είναι απαριμέν'ο μέ τά κόκκαλα
  των παιπιπούδων σου καί των ποοτταππούδων οου πού πολέιμη-
  σαν οά λαοντάρια γιά νά διώξαυνε άπό πάνω τους κάθε βάρβα-
  ρο κι' έιπίβουλο έπιδρομέα.
  Δέν ηρέηει νά ζεχνδς λοιπόν ποιανών ήρώων είοαι άτιόγο-
  νος. Καί πώς πρώπει βν χ[>ειαστή νά συν£χίσης τό έ"ρΥο τους.
  Μή ϊ,εχνδς καί μή ΐιροοίόεις την Ιστορία σου καί την κα-
  ταγωγή οου.
  "Εχιεις χρέος νά σεβαστής τή δόξα τής Κνωοοΰ κάί τής
  Φαιστοΰ.
  "Εχεις χμέος νά σεβαστής τίς ι>ποθή»αες καί τίς έπΐιταγές
  των νεκοών τ' Άρκαδιοϋ.
  "Εχεις χρέος ν' άκούοεις τή φωνή 'ΕκιεΚΌυ ηού κοίτεται
  ίαιπλωυ.ένος ψηλά στ" Άκραπήρι.
  "Εΐχεις χρέος ν' άκούοεις τή φωνή 'Εχείνου πού κοίτεται
  ψηλά στήν τάοιια Μαρτινέγκο.
  "ΟΛοι αύτοι πολένησαν* ό καθέ.νας μέ τόν τρόπο τά" δικό
  τού, νά διώίουν τόν »'·χθρό άτιό τά χώματα τής πατρικήν νιιις
  > Μ'!·
  "ΕΛεις κι (ου ι ι», νά όιώί,εις τόν έχθρό πού πατεΐ τα χώ-
  μοτά σου σήμβρα κοί τα όχυρών«ρι μέ βάορις τού θανάτου. "Ε-
  χεις χρέος.
  Κι' ήν χρειοίττιεΐ νά χύσεΐς τό αΐμα σου μή δειλιδς. Δέ.ν πρέ-
  τιει νά ξεχνας δτι δέν άνήκει σέ οένα πα·ρά στή·ν Κρήτη. Αυτή
  σοΰ τό 'δωσε· διχό τγ[<, είναι. Χύσε το άλι'ι^τητα καί μέ { προ- θυμία. Άλέοτα στ" αρμαιο λοωτόν. Άλέοτα οτόν άιγώνα. «'Ελεύτ£.ρη Κρήτη γιά θάνατος». ΜΙΝΩΑΣ ΚΡΗΤΑΡΧΙ1Σ ' ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΑΑΑΣ -- Εύχαριοτοθμε δσους μάς ϋστειλαν τή συνδρομή τ'ους. — Παρσκαλοθμε δσους δέν την είτειλαν νά την στείλουν Έτι,σία συνδρομή δρχ. 250 Έξάμηνη »» » 130 - - Παρακα/οθμε έττίσης δποΐον τυχόν δέν παίρνη μέ- χρι τή Δηπέρα τό μεσημέρι την «Άλήθεια» νά τηλΐ- ι)κονή άμέσως στό 280—291 γιά νά τού την στέλνωμε Η Εταιρία ΧΑΝΔΡΗ έ'χει την εύχαρίστησι νά αναγ¬ γείλη δτι δρομολογεΐ καί ττάλι μέσω Σουέζ τό μεγα- λύτερο καί ταχύτερον Ελληνικόν Ύπερωκεάνιον II ΠΥΣΤΡΟΗΙΣ 9· 35.000 τόννοίν και ταχύτητος 22 μιλίων ΔΙ* ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΠροσεχεΤς Άναχοίρήσεις ότττό ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ 29 Απριλίου, 28 Ίουνίου, 26 Σετττεμβρίου, 28 Νοεμβρίου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΜΜΑΙ ΧΑΝΔΡΗ Κολοκοτρώνη 83, Πειραιεύς, τηλ. 426.757 οκυδΤΑΝθβ τουκδ 25ης Αύγούστου 21, ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Τηλ. 280048 — 285420 διατίθενται οτό Τεχνιιοόι.'Έττν" χνη< μέ. μιά τού δημιουργία. μελητήρ.Ό, στό Δΐχηγορικό Ό Ανδρέας Διλβόης, είναι Γραφεϊο -.ου κ. Γιάννη Ηυλού ί!νας τέτοιος τραγουδιστής. Κα μη, στά Βιβλιοπωλεία Άλεζί- τό(>0ακ>ε νά ζεφύγει άιπό τό
  ου καί Μουόατσάκη. οτί|ν εφη
  μερίδο. «Άλ^αγή», οτήν άντι-
  πρθσωπεία «.Τογιότα» Γ ΒΧάο
  ση.
  Ι
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΛΒΟΗΣ
  Άναιμφισβήτητα τό τοαγού-
  δι είναι μιά οοβαι,)ή άπ' δλες
  τίς πΧριιοέΓ τηιι ]ΐοπ<|>ή Τρ-
  ν η< < ιι· π ιιΐιΐ' κοατδ ιπό ()!·( η (ι > τί<· οπ ^ ήθι *4ε οάν ι , κα'ΐό έο οΛω'ν των <ινι) ι , ΐιΐ ;ίς διακτίοεις δ- <·) (κιιι ά ι;έ πΛάτη καί μήκη ΐ| κ ^( -άξε.ς καί τ&ποβετΐ]- σεις. ^ΙΙταν καί εΐνοι ί'να σί- γ ιι ι ) όπλ'ΐ στα χί·ηκι τσθ άν- 0 Η) Π Ι Μ II Ι ) ΚΟ Γ > 1 ('-
  η(ΐυ. υ/υ πιν υ'κι ιιου ϋα ίΛ
  ν ιιθεί, είναι τό ιιί>ς θϊι 6^'ρϊ
  κητήΐ' ππ ι -Ίν ΐ'ππ-'ίιακ') ή
  γιΐινα 11 ι ι π ο (ι Κ ιΐ|ΐ μι
  χιίηιππι , ιΐ" ιευι ■ ι κοί ηηλι·(
  (|>ο"(·ς κητειΌύλίΐ καταοτάσεκ;
  ι ί, ιιιγκκ τη άμέτρητπς δύπ
  μης π·)ΐι κ;>ύ6ει μέοα τού.
  Ένας τ.οαγουδισπις πού κα
  τορθώνει νά μεταόίδει οτούς
  άκροατές τού ουναισθήματα αί-
  σιοδοξίας, χαρδς καί εύτυχίας,
  είναι 6,τι καί Ρνας ποιητής
  πού συν'κλονίζει μέ έΎα τού
  π·οίημα, δ, τι καί Ρνα ζωγοόχρος
  μέ ?να τού ί!)γο, 3,τι καί 6-
  ποιοπδήιποτρ ρΌνάτρς τής Τέ-
  θεριό πού λέιγεται έμΐιορΜα>τη
  τα καί ΐΜ.οαιιένει πραγματι¬
  κάς άγωνιστής οτήν άρρένα
  τής ίήσης. "Ισως — ϊοως αυ¬
  τή τού ή α.νωνιοτικ6τητα νά
  τόν φέίρνει τοοο κοντά μέ δ-
  λους τούς άγωνιστές. Δέν επι
  χειρεΐ αύταπροβολές οίίτε χατ
  ποοοπαθεϊ νά οταθεΐ στό Οψος
  μιδς πυραμίιδας σπασμένων
  πιάτπι>ν. Τό τραγούδι τού ζε-
  στ/ό, ύτταβλητικό, άνθί^ώ—νο
  άγκαΛιάί,ει φιλχκά τόν δνθρω-
  πο, ξεχτι>ρίζ·οντάς τον, εοτω
  ιά λίγο, άιπό την καταπίεοη
  τής ρουτίνας.
  Ή φωνή τοΰ Ανδρέα Διλ-
  65η άζίιζεΐ δοο λίγες φωνές
  στόν ΈΧλπ.νιχό χό»ρο. Τουτο
  δέν είναι μόνο δική. μας δκϋπί
  οτωση, μά κοινη διαπιστωθη
  δλων των άνθοώατα>ν πού βλέ-
  πιυν τό τοονούδι δχι μόνο σάν
  μ·.ά €ΐ>καΐ[>ία σνςχματικήκ; επι¬
  δείξεως, ·οϋιτε σάν εύκαιρία
  Γΰτελοΰς «δήθεν ξεσατάοματος'
  πού μεταφοάζεταΐ σέ μεριχές
  ντουζίνιες τπάτων, μά τό νοιώ-
  θου·ν σάν ννήοιο παΐδί τιϊγ θε
  δς ΤέχνπΓ
  Είναι ίΓ ιι\ιμ ι μονιδ-
  κός τρανοΐ'δ'οτή.; πού κ,ατομθώ
  ν εί ν ά σταθΓΪ οιιλλειτοι·Ίν/)Γ
  σέ Μ'ά οηναι ία οο8αρή< ι ί ο κη( κπ τ ιι τι > ΐιίνι <Ίπ >ίκ ι
  πάι τού απιος καί στό πΛάι ο-
  λ(ιΐ τίίν καλλιτεχνών ποι'·
  ιι ιοπμοΰν την σοβαοό-τΐγτα. ά¬
  πό την άσπειόαρ,τα.
  Γίά τά σχέδαα τοΰ Διλβόΐ)
  θά έίιανέλθϋυιαε οέ μβλσντι
  κό υας θΓ.·ΐιείωαια. ιατί ρίναι
  τόσα ττολλά καί σοβαρά, ηού
  δέν είναι δυνατόν νά χωοέ-
  σουν Οτόν λίγσ αυτόν χό>οο.
  ΜΙΧΑΛΗΣ'σΤΡΑΤΑΚΗΣ
  ΕΥΧΔΡΙΣΤΗΡΙΟΝττ-
  Αΐοθάνομοι ύϊΐοχμειομένη νά
  'εύχαριστήρω από τά 6άθο τής
  ψυχης μου τόν Σεβ. Άρχιεΐτί
  οκοπο Κρήτης κ. Εΰγένιο, νιά
  τό στοογϊκό ηα-ϊρικό ένδιαφέ
  ρον πού βδειί,β, στό νά προ¬
  στατεύση τόν 12χ.οονο γυιό
  μου Νϊκο Κά,τοιο καί νά τόν
  βοηθήση μέ πολλή διαθέση νά
  βρή στέγη στό ΟΛκοαροφεΐο
  τής Άρκϋειπΐακοπής Κρήτης.
  'Ειπίσης θεω.οΛ» υποχρεωθή
  μου νά εύχαο.στπχιω τόν διει>
  θυντή καί τό ποοσακπτκό τοΰ
  Ίδρύματος κ. Καραϊοκάχη, γιά
  την ουμπάβεια πού δδίειξαν
  στό γυιό μου καί τή στοργή
  μέ την οποία τόν ΓϋεριβόΛλανε.
  'Εΐτάσης ιύχαριοτώ την <ρι- λάνθρωπο κυρία Πιτσουλάκη πού καί έκείνη μέ τή σειιρά της βοήθηοε οτό νά περάοη τις γιορτές των περασμενων Χρι στουγέννων ό γυιός μου σέ 2- να χοοούτιβνο καί εύ-τυχισΐιέ- ντ> πεσιβά'λλον, δταν έγώ γιά
  λΟΎους άνωτέιθας βίας δέν
  μιποροδσα |ϊ βρίοκομαι κοντά
  τού
  Πιοτίύω ότι τα απά αιιτο
  λόγκι δέν είναι δυνατόν νά έκ
  φράοουν τά αίσθήμαιτα εύγνω
  μσοίΉης μιβς μητέρας, γιάι
  την ποοστασία. τι; φροντΐδα
  Ή συμπολίτισοα Νέλλη Ρυα
  κκιπάκη, όρκίστηικε την περα-
  ομένη βδομάδα καί ττήρε τό
  ητυχίο τής Καβηγήτριας Φιλο
  λογίας, άίπό τό Πανεπιστήμιο
  θεσσαλονίκης.
  Στή νέα έπιστήμονο, μαζί
  μέ τά θερμά μας συ,γχαρητή-
  ρια, δίνομε Καί τίς καλλίτερες
  εί>χές μας νιά μιά έιπντυχεμι-
  νη έτποτημονική σταδιοδρο'μία.
  καί τή οτ.)|ΐιι ιιοΐ' &&ειξαν
  στό ποιόι τι;ς οί παραπάνω αν
  βριαποι,· άλλά δυστυχώς δέν
  6χω άλλο τρόπο νά τοός έκ-
  φράσω τό ιιεγάλο μοί) εύχαρι-
  στώ καί την έηίοης μβγάλη
  μου ύπαχρέωοη απεναντΐ τους.
  ΕϋδυκώΓβερα εύχαριστώ τόν
  Σεβ. Άροιιετιίοκοτιο κ. Εϋγέ-
  νιο, τοΰ ύποίυυ τό πατρικό έν
  διαφέρον καί τα φιλάνθρωπα
  αϊσθιΊματα, «Ιχα την εύκαιρία
  ά τά διατιχστώσα» καί άτιό πά
  λιόττε-ρη έίτοκή.
  Έν "Ηρακλείω τή 20.4,76
  Ή Ευχαριστούσα
  ΜιΑΡΙ ΧΑΝΙΑΔΑΚΗ
  5 — Κάττο Πατήσια
  Άχαμνί&ν — ΆθηΛαι
  ΟΛΟΙ
  ΣΤΗΝ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
  ΤΩΝ
  ΦΕΝΤΑΠΝ
  ΑΛΚΗΣ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ
  Χειροϋργος - Οϋρολόγος
  Δμ τοθ Πανεπιστημίου ΙΝΝ5
  ΒΙΐυΟΙΚ τέως Έηιμελητης τοθ
  5Τ. Ν. ΙΙΟ5ΡΙΤΑΧ. (Δ. Γερμα-
  νίας) όσχολΓ.&εΙς κςί βΐς την
  ούρολσγίαν Παίδων. Έγχατα-
  σταθεΚ1 μονΐμως είς Ηρακλειον
  δέχεται είς τό Ιατρείον τού,
  Πάροδος Λασιθίου 5 (Βαλιδε
  Τζαμί) τηλ. 3Ε22.068 καΐ κλινι-
  κί! «ΕΥΑΓΓΈΛΙΣΜΟΣ» τηλ.
  282-000
  /«-'« %ύ
  ΆνΌίξαμε - ~ κ|
  μέ την ΠΑΣΧΑΛΙΑ, γιά νά σάς προσφέρούμε
  7ΐκ»-^ ο»ΐ.ΛΡ- άνοιξιάτικα μοντέλα μας!
  ή κομψή γωνιά,
  ή'γωνιά τής μόδας
  γιά την γυναίκα πού ξέρει νά ντθνεται
  Καί γιά πρώτη ψορά σ-ήν Κρήτη:
  παττούτσια καί τσάντες
  ΜΟΣΧΟΥΤΗ
  Έλάτε στήν κομψή γωνιά, την γωνιά τής μόδας
  Τά αποκλειοτ'ικά άνοιξιάτικα μοντέλα μας
  θά σάς ένθουσιάσουν.
  ΟΙ τιμές μας, εΤνβι μιά πραγματικά εύχάριστη
  έκττληξη.
  ίΑΟΥ
  ΔΑΙΔΑΛΟΥ-κσι ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ γονία
  "
  ΚΟΥΣ
  ΚΟΥ!
  • Πολλές άναγγελίες γιά ίίκδοοη νΐ,ων ■<()ημεμίδων άηό τρούς, δικΐίγόμους κλπ., γίνονται τι:λεΛ>το»α ~ό "Ηρόκλειο
  Καί σέ μιά σχεπκή συζήτιΐοΐΐ πού γινόταν οέ .μβγάλη ηα()ΐ0
  ., ί)ΐευθυτήο μας πού ρωτήθηικε οχετικά, απάντηοί.
  — Τό γεγονάς δέν μέ άνπαυχεϊ κββόλου. Έγίι οέ λίγο
  μό άνοίιγω... άκτινοΛογϊκό Ιατρτϊο' ..
  >1Ο·
  Κοί
  ουζητι>
  ,,,0|ος
  β Συνεχιζομένηί, τής
  άιχούοτη·κε νά λέη:
  — Δέν ξέρω λεπτομέρειες γιά τΐ)ν εφ·ι>μί.μιυυ τού ν,ατροί
  'Εχείνο μόνο ηού ξέ(χι) είναι δτι ύπακίδήηοτε θά είναι . ^.
  Οοϋοα έπιχείρηοη!...
  • Τό «αύιτοκίνΐττο τού ΟΦΙΙ» πού κληρώθηχε την ηροηερα.
  αιιένπ. Κυριακή, τό κέρδιοε, ώς γνωστόν. < - ννωστός οα(; ]„, τσάρης» δπως διαφημίζετ"1 ό ηραγμοπκά πασίγνωστος ιΗρο. κλειώτης έμηορορράπτης καί ουμπαθέοτατοι, άγαπητίκ; ψ^^ Άντώνης. Ή εϊδηοτι μεταΰόθηκε άοτραπιαάα καί αιουοτιικε μέ ηο^1| εύχαρίοτηοη, γιαϋί ή Τύχη στήν περίπτιοοη οΛθδεΙχτι,κε 6Χ1 „ φ.λή άλλά... άνοιχτομάτα, μιά καί εύνοησε κάποιον πού. . Ε;6; ή τυφλή θεά δτι τοϋ βΧλειπε τό αύτοκίνΐΓο. Μεταξύ των αλλων πού άκοΰστηκαν, κάποιος ε{πε. __ Εύτυχοκ; πού ίίλΛεΐτιε ό Δήμαί/χος κ. Καρέλλης, δοφορΓ τικά δέν άιποκλείεται νά ζανάγ-ραφε στήν ί'Αλλβν,ή» τό Ορ·,ι κό: «"Η Τρατοάρης ίί··· "Αλφπ Ρομέο» (δχι. τάνκς). φ Ή δΐκαιολογτνμέινη άτκργίο των Ταχυδ >ομικών; όημιουρ^ι,
  οε σέ πολλούς την έντύιπακΓΐ) δτι οί ΠασνπΧινέο Κύέ( Ι(ι
  θά καθυστερήοουν.
  Καί κάποιος πού συζιττοΰοε τό θέμα μι ΜΊποιον ά\ϋ 1(ι,
  ουμβούλευσε:
  __ Πά νά είσαι μέσα γράφε οτίς κάοτρί, οου. «λριοτόι,
  νέστη καί... Καλά Χριοτούγεννα*.
  Τί οοΰ είναι μερΐκοί — με·» κοί άλι'ιθρια
  • Βλέποντας κανείς την "1·Ικβεοιι πού ό :>ρν,ανώβτικ( ,„„
  Ήράκλειο μέ την εύβναιρία τοΰ «Φεοτιβάλ Φιλίας Κρήτης -.
  Παλαιστίνης», δικαιολογεί άιπύλυτα τόν τίτλο της «Τά Πάθη
  τοΰ Χριστοΰ καί τά Πάβπ. τώ Άνβρώπων»
  Οί 'Εβραίοι πού σταύμωοαν τό Χριστό, οί »ρχίζουν νά
  νούν καί τούς άνθρώτ.'ΐυς. χί. >ις στόν επί κεφαΧής τού
  σμοϋ Κίοσινγκερ, πού ρίναι γιά τή πρρίπτιοση ή »ο6γχροΓ
  Ίούδας».
  Καί κάποιος συμηλη,ΡΦνοντα · τόν τη 1α Πώθη ι™
  ΧριοτοΟ, τά Πάθη των ΆνΦρώπων καί ή δ,ιάοη )ΐρρικών ,.
  π α νθρώττωι ν!...».
  ΝΙΚ—>ΠΛΚ - αι , , £·{, αλου και ο-
  χ ι τ6 'Ελλρ.ν:κό Λαό — άπασχόληοε τό Οέμο τής γιοιο'ΐιι
  ιι μψωνίας μέ την Άμεοιχή.
  Μάς ί-στπλε λο.πόν τό παοοκάτω ί··)ώτι ) ^ πού άηϊιίΚι»Γΐ
  οτό ύπί>υμ>ό τόν "Εξωτερικών κ. Μπίτοιι·
  — ιΠοιόν ρωτι'ιοατε κ. Μπίτσιε καί μδς παολήοατε, άν π ι
  οι; πιάτου φ-ακής οτούς Άμεοιειάνους:».
  Στήν παααπάνω έηώτηοπ, έΌτω καί δν τό πιάτο (ό Νίν δι
  0ο. μΐποοοΰο*· νάπή «.πινάκιο» 6γω Δρτιο. κης γ-λώσοας) ι(
  ναιΐ.... βαθύ. ή πιθανολογουμένη άπά τηση τού κ. Χΐπιτοιοι
  ΡΪναι:
  — «"Εφαε ή ίροκή τό λάδ: καί κβτάττιε το καί πάει. >
  β Μέσα οτούς αλλους Καλλιτέχνες της Κρητικης Μουοιβκ
  πού Οά ουμμετάσχουν οτό «Φεοπβάλ Φιλίοι, Κρήτης — Παπ
  οτίνης», μέ τούς Φρνταγίν, θά είναι και ύ Άβυοο*νός.
  Κάποιος Χοιπόν σχολίαοε την εϊδηοη λέν οντας:
  —> Ή παρουσία τοΰ Άβυσσινοΰ, δείνει πόοο π,οαγιιαπκα
  οχετίζονται οί Κρητικοί μέ τούς Παλαιστίνιους.
  "Οπως είναι γνωστό, ό Άβυοσινός λόγ'ω τού μελαιμψοθ τοι
  χρώματος, μοιάζει δχι μόνο μέ τούς Άβυοινέζυυς, όλλά ν,ϊνι-
  κά μέ δλους τούς Χαούς τής Μέσης "ΑνατολΓ)ς πή ψι>οκα
  των.... Εβραίων.
  • 'Εττειδή στό πρόγραμιμα τού «ΦεσπβάΧ Φιλίας Κρήτης —
  Παλαιστίνης», π,ροβλέπεται οτό τέλος τής έκδη.λώοεως Μ Κρη-
  τικοί ν' άνταλλάξουν τά κρουσαλιδάτα μόν ΐήλια τους, μέ ™
  χαμαχτηιριστικά μαντήλια των Φενταγίν, κάποιος πού τό ακοι
  οε, ε&τε, οχετικά πάλι μέ τόν Άβυασννό:
  • — "Ετοι άπωσδΓρτοτε θήχωμε στήν Κριμη τουλάχιστον ·α
  Φενταγίν: τόν Φενταγίν άπό τό Σκάλαν ι...
  • Ό σημερινάς ποδοοφαιρι«ώ<; αγώνας μεκιί,ύ τού ΟΦΗ και τής Ελευσίνος, προβλέπεται ίδιαίτερα ι'νδ Γφέρον. λόγω τί» γνωατών παληων διενέξεων τυιν δύο 'Ομάδων. Ελπίζεταα., παρά τό £θιμο των ή-μρρων να άπσφΓυοϋ τά.... τοουγκρίσμοτα! • Συΐμβολικιί είναι ή ήμέμα τής έκδηΧώοίως των ____, δεδομένου δτι την Τετόρτη 5 τοΰ Μάη. είνίΐΐ ή έθίπή ΐήο γ ίοις Εΐρήνης. ' Κατά ούμΐττωοη μάλιστα την ϊδια ήμέρα τίναι μιι ιι ι οριιι τίίς Χωροφ-υλαικίίς. Καί κάίτοιος, άκούοτηκε ν ά λΡτι: —· Ουτε την ήμέ,ρα τής εορτής τους όέν άφήνει ο ά)>φ
  τους άνθρώπους νά ξεκουραστοΰν. , „
  Επίζω δμως δτι οί ανδρες τής Χωροφυλακής νά μην κοι
  ραοτοϋν, μιά πού ή εκδηλωθή έει εΐρηνικό χαραχτή,Μα καί άν
  τίβεπ-α δλοι μβζί πολίτες, χωροφύλακες καί Φενταγίν νά οιηε-
  ορτάσουν... έν όμονοία καί·ρ]ρήνπ!
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  Ι Ι
  ΤΑΒΕΡΝ4
  ΔΙΟΝ ΥΙΟΣ,,
  ΠΛΑ Ι· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  "Ενο καλό Φσγητό ""
  σ' ίνα δμορφο τηριβάλλον
  Α.Ν.Ε·Κ.
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚ.Η
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λ.Ε.
  ΑΝΑΧΩΡΗ Σ Ε Ι Σ :
  —)Γ —- Ο)Γ εΚΥΔΩΜ*
  ΕΚ ΣΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 6 μ.μ — ΔΕΥΤΕΡΑ 9 μ.μ.
  ΤΕΤΑΡΤΗ 7 μ.μ. ~ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 μ.μ.
  Έξ Ηρακλείου πρός Πειραια
  -)Γ — Ο)Γ «ΡΕΘΥΜΝΟΝ» — «ΚΑΝΤΙΑ»
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 7ην Έοιτερινήν
  ΑΦΙΞΙΣ 6.30 Πρωϊνήν
  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
  Πρακτορείον ΑΝΕΚ ΧΑΝΙΩΝ:
  Πλατ£ϊα Σοφοκλή Βενιζέλου, τηλ. 23636, 25656
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
  25ης Αύγούοτου 33, τηλ. 222481, 222482
  ΡΕΘΥΜΝΗΣ:
  Αεωφόρος Κουντουριώτου, τηλ. 22296, 22456
  ΤΗΛΕΦ. ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Βαρδάκης Ν. 282.730
  ΚρουςττοινοτΓουλος Π 285.420
  Κυδωνάχης Γ. 281.702
  Παλαιολόγος Π. 283.086
  Χαμαράκης Ε. 283.860
  ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΑΝΑΧΠΡΗΣΙΣ
  ΟΧΗλΙΑΤΑΓΩΓΟΥ «ΡΕΘΥΜΝΟΝ»
  Άπό "Ηράκλειον διά Πειραια
  Δβντέραν 2β τρέχ. καί &ρο 17ην.
  26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1976
  ΗΡΑΚΛΙΙΟ
  ΑΑΗ·1ΙΑΜ ΚΡΗΤΗΣ
  ΧΕΛΙΔΑ 5
  μά άπΑ& βόγΐα
  ΜΑΣΟΝΙΙΙ, Μ.Β.Τ.Σ. ΚΑΙ ΜβΤΣΟΜΒ
  ΤοΟ κ. ΚΟΣΤΛ ΛΑΙ.Η
  Μέ των ηα ςκΐίπάνω τίτλο &'
  άρουοω ν' άαχοΧηθώ, γιατ! τα
  ύνόρατα αύτά χαί οί λέξο,ς
  είναι ή αΐτία τού κακού τής
  ανθρωπότητος.
  Αύτά είναι έΜείνα πό ό κά¬
  νουν τοΰς άνθρώπους δ.λης
  οχίδόν τής Γής νά ϋποφέρουν,
  νά πονοΰν καί νά δαίρνονται.
  Αύτά είναι πού τα βρώμικα
  νάκλια τους, οί έγωίομοί καί
  τα καπρίτοια τους. οί ίδέες
  τους καί τα καιιώματά τους χά
  νούν τούί; άνθηώτηυς νά πό-
  Χεμοϋν ό ί!να<; τόν άλλον. Αύτά είναι ή πέτρο τού οκάν οάοι> οί- κιΊΘγ Χον ής πόλρμο.
  'Εί.οΐΌΐοδοτημένοι άπό τόν
  θεό τού οκότους ηερηατοΰν
  μές οτό οκοτάδι καί ένεργοϋν
  (πό σκοτεινά σαν 6ρ.υκόλαχες.
  Άνίκανοι νά δοθν τό Φως, τό
  πολβ'μοθν στά οχοτβινά. Δεί-!
  λοί κι' άνίεροι, ηείαμον£ς, έ-
  γωϊστές, έγωιπαθιασμΓνοι όπως
  είναι, άδυνατοθν νά βγοϋν
  στήν έπκράνεια καί νά ζητή-
  σουν όνδροπρε—ή εξηγήση.
  'Ελλεϊματικοί στό θάρρος, δεί
  λοί στίς κατά μέτωπον συγ-
  κρούοεις, άοιάλλακ,τοι, πονπ-
  ροί κι' έξυπνάκπδες, ζητοϋν
  καί παίίΛΌυν τό αΐμα των συν
  ανθρώπων των χωρίς νά των
  (πονοΰν καθόλου. Φαυκαλι-
  στές "καί κ,ατσοταδ'χοί δέν δια
  φέρουν οέ τίηοτρ άττό την
  κατοαρίδα π·>ύ δΧο κ κιφετατ
  ατό οκοτάϋ: καί πού μάλις άν
  τιχρύοί·ι τό φώς κρύβεται. Πεί
  αμονες. χαιοέκακοι. κακιεντρε
  χτχοί καί μισαλόδοςοι. 'Ενερ
  γοθν ΰττουλα, έργάζονται υ-
  ιΐιουλα, κρύβωνται αυνέχεια.
  Τό ποόσωπό τους σκυθρωπό
  'ΑΉίοτευτα...
  15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΟΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΖ
  πιά, άπό τάτε πτ>6 άΌχιοαν οί
  3ΐ τα σκσψίματα. Άποτέλεο'μα,
  ΔΕΚΑΠΒΝΤΕ χρόνια πάνε
  ΐπτουλντόζες, τα φουρνέλα κ
  μηδέν!
  Γιά τό δρόμο των Λαοΐιθΐιώηχων βουνών μιλοί>μ£. Γιά κεΓνο
  τό δρόυ» πού θά κουΧουριαζότονβ στά βουνά καί Οά μίκραινΓ
  τίς άποοτάοεις μεταξύ των δυό Κρητωοών Νομών.
  "Αρτχισε λοιπόν ό δράμος, μπήκανε σέ μιά τάξη. οί δουλίϊές
  μ' £να παΧιό δνειοο Λοχιζε νά πραγματώνεται. "Ενο ονειρο
  ποί' δέν κατάφεοε νά ηραγματοποιηθεί ποτέ.
  Καί ρωτα τώρα κα&ένας: Γιατί γίνανε τόσα έ^οδα, ΓΊατί νά
  διονοιχτεΐ τό μεγαλύτερο κομμάπ τού δτόμου καί νά ουνεοα-
  ζβι άδιάνοιχτο, κάνοντας δο τό δοόμο αχρηοτο, 'Ένα κομιιάτι
  3—♦ χιλιόμετρα, πιό πάνω άπό τό χωριό Καστανονίτοα,
  Φόγανε Χο,πόν τα μηχανήιματα, άχρήοανί: πίοω τους ίνα σω-
  ρο τοαιπατοουΧΐΓς καί κανένβς άπό τότε καί ίιέρα δέν «"νδαα-
  θ
  Κατά χαιρούς κοταφτάνουν οτίς δυό ένδιαφβρόμενες (χιαρ-
  χίες — Πεδιάδος καί Λασιθιού — μι>χανικοί καί τεχνικοί, ση-
  μαδεύουνβ, όριοβετοϋνβ, χρωματίζουνε τίς ηέτρες κι' ή ίστο-
  ρία τελεΐώνει. Μένουνβ μονάχα οί ύριοθετήθίης νά πρριμένου-
  νε, Λδΐκα. τή μέοα που θά ζαναφανοϋν οί μίπουλντόζβς.
  Τό δογο τουτο είναι Εργο μεγάλης οίχονοιιικής καί τουρι-
  στ.κής σημαοίας. θά άπέτρειπε την ετδκολη καί ούντομη δαακί-
  νηοη των άγροτιχών ποοϊάντων τοϋ Λαο"ΐθ;ώηικου Όροπεδίου,
  ιά νά μην ποΰμε όΧόχλορου τού Νομοϋ καί θά βοηθοϋσε την
  Τουρκπική άξιοποίηση καί των δυό ίπαρχιων. Είναι γνωοτή
  ή 'Αρχαιολογϊκή καί Τουρισιτϋκη αηναοία καί των δυό τόπω ν.
  Τό Όροπέ&ο, οί φυοικές άμορφιές, τό σπήλαιο τοθ Δία, ή
  άρχαΐα πόλη Λύττος, — (πού παραιμένει στά μεγαλύτειρο κομ-
  μάτπ της θαμμένη στή γή) — καί τάσα αλλα.
  Τί Χέει τό 'Υιπουογείο Δηιμοσίων "Εργων;
  Δέ χρειάζεται μιά σωστότβρη άντιμκτώθιση; "Οχι μάνο γιά
  νά δοθούν στίς άμεσα ένιδιαφ>ερόμ£ΐν€ς περιοοοές τα έφό&α γιά
  αναπτύξη άλλά καί γιά νά μην πδνε, σέ τεΧβυταία άνάλυοη,
  τή ττοάσπα ίξοδα πού γίναν«, χςμένα.
  Ν. Ψ.
  ■πάν τα γελδ μόνον τόχε πού
  τα θόματά τους κακόηαθβν
  ι'ί καταστράφηκαν. "Άριοτοϊ
  κομηιναδοροι, προδοτκκά στοι-
  Χ€ϊα καί κρυψίνηδες δπως εί¬
  ναι, λατιρίύουιν τό χρήρα οάν
  την μόνιγ τους έ'λιτάδα γιά τούς
  οχστιεινούς οκοπούς τους. Ή
  χαρύιύ τους καρ&ιά πέτρας, ά-
  ρέοκεταχ .μόνον δταν καταστρε
  φετ€ ό άΧλος. Πιτήδιοι στό
  -μειδίαομα οοϋ χα-μογΐλοΰν τό
  τε μόνον, δταν τα οαχλιασμένα
  καί πονιιρα λάγια τους βροϋν
  την θεσιι πού ηε-ρΓμένουν αύ-
  τοί: Τό του>μ(πάοια·μα των συν-
  αινθρώηων τους.
  Εε-χνιοβνται δταν τρωνε για
  τί τούς ζαλίίει τό αϊμα τίδν
  ουνανβρώηων τους καί δταν
  τεΧικά ποφάνε δρχονται στό
  —οικίρ «εφι» καί λένε:
  — Κορόϊδα μηαρ<»ντάνι ηδς σέ λένε"; Τό ηρόσωηό τους ηρόοωπο άνθρωηοειιδές δέν πά ρουοιάζεται ποτέ αύτύ πού «I- ναι. "Οταν συΓΤΐγτοΟν κάνουν τούς Χογικούς, τούς δίκαιους, τού ό εΐρη,ναποιούς καί πάνω άη' δλα τούς λι—ησάρηδες, "Αν βμακ; τούς ζητήοης μιά δραχιιιή σέ διώχνουν κι' αν ί- χης ού μιά δραχμή οοθ την ά- φαιροθν μέ τό πως καί πώς. Ο οχοπός τους νά κερδίζουν ίτάντα καί τα πάντα. Προ- κειιιένου μάλιοτα νά κερδί- σουν, πατοΰν επί τηαχμάτων. Τό ένδιαιφέΓκχν είναι ί$να καί μόνχιν: Νά επιτύχουν καί στήν άφαίμαζη των συνανθρώαΐων τους καί στήν πλύοτ» έ-γκεφά- Χου πού τοϋ κάνουν. Σκοταδι στές καί παθιααμένοι «5πως εί¬ ναι έννοοθν νά τούς άκολου- θή δος ό κόσμος καί νά τούς κάνη ύΐΜκΛίοεις, τεμενάδες καί δουΧοϊΐοεποσύνες. Αίοχροί οΐους τροηους ζω- ός έζευτελίίουν τό γΦπ χαί τα ίθΐμα των ΑλΛων καί κατακρε ουργοϋλ· καί καταργοϋν τα ίδα νιχά των λαών μέ χιλίους δυό τίροπους άκ6μη Κ1· ^ χ()€ΐαοή νά ηροσφέρουν θυαία την ολη. τους δίήθεν ύπόσταοπ, ήθική καί πνευματϋκή την άποίη ύ«το τίθεται δή" έχουν. 'Εχβροί τού άληθινοϋ θεοδ άγωνίζονται πεισμόνως νά τόν ρίξουν δήβεν δία μαχαίρας. Κλέψτες στά ύΧ,ικά καί πνευ ματτκά άγαβά. δοΧώνουν μ αύτά τό άνχίστί>ι τοϋ φαρέμα-
  τώς τους καί τρέχουν άπό σηί
  τι σέ σπίτι νά φαρέψουν τα
  Ούματά τους. ΆΑΑά, ίσως χρβι
  αστη νά έηανέΛΟωιιε ο' άλλο
  ίά μας. .
  ΛΑΙΔΗΣ
  ΚΙΐν)ΘΕΑΤΡΟ «ΑΙΤΟΡΙΑ»
  ΣΗΜΕΡΑ — ΑΥΡΙΟ — ΜΕΘΑΥΡΙΟ
  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΛΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ «ΕΛΑΗΝΙΚΟ ΛΑΊ'ΚΟ ΘΕΑΤΡΟϊ.
  ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ
  ΙΤΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΝΙ ΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  «ΧΡΙ.Τ0Φ0Ρ0Σ Κ0Λ0ΜΒ02»
  ΜΟΥΣΙΚΗ: ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΑΠΟΓΕΥΜΑ 7, ΒΡΑΔΥ 10
  • ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑθΗΤΕΣ
  ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
  θ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡ ΙΑ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΙΝΟΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΖΕ ΧΑΜΗΛΙΖ ΤΙΜΕΙ
  ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΙ
  ΣΑΛΟΝ ΙΑ
  ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΙ
  ΧΚΡΙΝΙΑ
  βιβλιοθηκαι
  πορτ — μαντο
  ειδη κουζιναι
  ντιβανια
  ΖΥΝβΕΤΑ — ΕΠΙΠΛΑ
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
  ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΑΙ
  ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑΙ ΙΔΕΑΙ
  ΣΗΜΑΣΙΑ ΖΤΗΝ
  ΡΙΑ
  ΛΕΠΤΟΜΕ-
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ
  ΔΟΣΙ
  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ-
  ΤΕΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  Ε5ΟΠΛΙΣΜΟΖ
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΝΑΣΩΝΟ κ. ΠΟΥΛΙΑΝΑΚΗ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ «-ό την «ελίοα 1
  νος ύποβαλλονταν σέ ταβ~ική
  άνάκραοη μέ τιίν όποία ό κατπ
  χητής ώφίΐλιε νά εισέλθη στό
  βάβος τί>ς ν/υχης τοϋ κατηχού
  μιενου.
  Μερικές άπό τίς έ·ρωτΐήοεις
  ήοαν:
  «Πί&ς ζί>ς; Πόβεν είναι ό
  «όρος τής ζωής σου, ποίους
  σαγγενεΐς έοοεις; Τίνος έπαγ-
  ΕΞΩ ΟΙ ΒΛ-ΕΙΣ
  ΜΒΓΑΛΟ ηρδιμα νΔχεις κατά
  νού ολίο. στοχο, μιά ίδέα. Πιό
  (Λεγάλο νά πολειαδς γιά κείνη.
  Κ«' άχάμη πιό μεγάλο ν' άν£-
  βαίνεις οτό οταυΐ>ό Σου γιά χά
  ρη της.
  Είναι μικρότηιτα ν' άγναντβύ
  εις μέ τίς οτερνές ήλϊαχτίοες
  τόν σταυρό Σου. Μακρότΐιτ<ι νά σηκιώνεις άψπλά τα χέρια, σΐγμώδι πώς λύγισε ή καρδιά, Χύγιοε ή νμυχί|, Χύγισαν τα γό νατα. Είναι Άρβτή νά τόν άγναν τεύεις μέ τό κεφό,λι ιιτηλό. Σπ μάδι πχίκ; σΐίς φ.Χέβες σου τρέ χει τό ϊδκ> αΐμα, δσο λίγο κι'
  4ν £μεινε, πού δίνει ζωΑ στά
  ρέιλη σου ν' άγωνίίεοαι, δύνα
  μη στά γόνατα νά μέινουν άλύ
  γκ~α καί νά π.οοχωροθν δλο
  μπροοτά.
  "Ανθρωπος &ο πεί ζωντανό
  που 'άγωνίζεται, νιό. νά πετύ
  χιει τό οτόχο τού. Κι' αυτόν
  τόν τοίϊοβέτησε μόνος τού. Ό
  σο πιό «<ΐ)Χά, πιά αλάργο εί¬ ναι κ.οεμιμαομ^νος ό ατόχος Σου, ΐόσο μεγάλος εΐοαα. Αγώνας .Χοιπόν, γιατί Α¬ γώνας στ>μαίν€ΐ νϋκςη. Μά καί
  νίκη σπμαίνει Άγώνα(·.
  Άγώνα τό ούνολο. Μά καί
  τ' άΊομο, Άγώνα.
  Αύτός ύ Αγώνας θά απο-
  μακ,ούνί:ι άατό τό τώπο μας τίς
  φωληές τοθ θανατον. Τίς ξε-
  νες Βάσβις.
  ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ
  ΣΜΕΥΗ
  ΚΑΤΑ.
  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ,
  ΑΟΥΛΕΙΑ
  ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  ΣΩΣΤΗ
  —Τα Ικιπλα μας καλύπτουν δλ€ς τίς άνάγκ€ς τοθ συγχρόνου
  σπιτιοθ.
  —Μιτα«ρέρομ€ τα €Ϊ8η μας δπου μας ζητηθοΰν.
  —Τα προΐόντα μας διακρίν€ΐ ή ποιότης καί ή χαμηλή τιμή.
  —Έλέγξατ€ καί κρΐνατβ την προσπάθβιο μας.
  —Προτιμήστ€ μας γιά τό συμφέρον σας.
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 5ον χιλ. όδοΰ Ηρακλείου Μοιρών Τηλ. 280689
  ΕΚΘΕΣΙΣ Α' ΠλατεΙα Άρκαδίου Τηλ. 284759
  ΕΚΘΕΣΙΣ Β' Μανουσογιάννη—Πλατβϊα Άρκαδίου Τηλ.289160
  ΤΟ ΚΑΤΑ... ΤΕΛΗΝ
  ΕΥΑΓΠΒΛΙΟΐν
  ΣΥΓΚΙΝΗΘ1ΙΚ. μέχρΐ... δα-
  κρύων, διαβάζρν,τας τό Κυρια
  κατικο αρθρο τοθ Τέλη. Τής
  ■περαβόπτης «Μεσογείου», έν-
  νοώ.
  «Τέρμα οί άντιαιμερικάνιικοι
  ύστερισμοί, τέομα οί βασοΧογι-
  »ές φΧυαρίες», κατά τόν κ.
  Γραμματικάκη. ('Εξηγώ τό
  «βασοΧογικές»: 'Επειδτι ό πα-
  ραπάνω κύριος είναι... γλιοσ-
  σαπΧάστης, έννοεΐ τίς συζητή
  σεις γιά τίς βάαεις).
  Καί μέ την εύκωρία, θο κό
  νω μιά... σύαταση στόν κ. Κα
  ραμανλή: Νά μβΧετήοβι καί
  νά έφαρμόοει ποοσβχτικά, τίς
  ύδτγγίες τού άρθρογρόφου τί)ς
  «Μεοογείου».
  ΆφοΟ λοιπόν ήρββ σάν... ά
  πό μαχανίίς θεός ή Άιιέρικα
  νό μ6ς οώσει (ηρώτη φορά
  είναι;) άς «τερματίβουιμε όρι-
  στωοά τίς πολλές έρωττοτροηί-
  ες ιιέ καβεστώτα κλπ.».
  ΤΟρα νά εΐοακουστβϊ ό
  θρογΐράφος μιά καί «οί
  κρβ,τίες περνοΰν κρίοη». "Ας
  μβίνει λοιπόν ή φωνή τού
  ί δπως άλλοιώς θέλετε) «ρω
  νή βοωντος έν έρήμω» (ή μβλ
  Χον «έν όδω... Χάνδαχος».
  (Κι' αλλοι πού τόν άκουοϊΐν,
  δέν βγήχίανε... χαμένοι)
  ΔΙΔΑΧΤΕΑ ΥΑΗ
  ΜΑΘΕΥΤΗΚΕ, πώς Σχολέ< χΧείνουν γιατί δέν έοτουν κα- θηγητές Γ) καί βΐβλία. "Ας έχουν κατά νοΰ οί άρ μόδιοι, πώς γιά τό ίίεύτερο οκέλος τοθ προβλήιματος, ύπάρ χει μιά κάποια λύοτε. (Δέ βα ζομαι νά πώ γιά τό Πβώτο). Μιά καί οί Σχολές αύτές εί ναι ΣχοΧές Κοιινωνικων Λε τουργών καί αλλες συνίκρεϊς, Λς... βιθλιοδέοουν τα.... κηρύ γματα Ήραχλΰΐώτΐικης εφημε¬ ρίδας, άιπό την προ - χουιντική μέχρι καί τή οημερινή έτιοχή. Σάν μελεχηθοΰν αύτές οί σε λίδες, πάει, λύθηικιε τό πρόβλη ■μα τής Κοινωνιολογίας. Οΰτε άνάγκη τιροσωιτικοΰ ©ά ύΐτ6ρ χ«ι (μιά καί οί Σιπουδοστές θά γίνουν ξεφτέρια), οδτε άνάγ- κη βαβλίων. Αηό τή οκοτηά μας, συνι- στοθμε ΐδιαί—;ρα τίς σεΛίδες της έΛοχτκ: τής έΦτοετίας, πού είναι καί... σημαιοστολιομένες μέ χιλιάδες φωτογραφίιες των. ... οωτήρων. "Οσο γιά τα τμήματα νοσο- κώμων κλπ., προτείνεται ή «ύ πό δκδοσιν» Ή,ρακλειώτικη ε¬ φημερίδα, πού σχετίίβται δμε οα μέ βένατα... ΕΝΟΙΚΙΑ μιά πρόταοπ γιά την Εθνική Στατιοτική 'Υΐτηριεοία: "Άς νίνει μιά στατιοτϋκή δοον όχρορδ τίς τιμές των ένοικίων στίς διάφορες έλλτινικές πό¬ λεις. ΕΙμαι σίγουρος πώς τό Ήράκλειο θά υριαμι&εύοϊΐ. ΕΙ ναι ή γτο.Χπ τ(δν... φτηνότερων ένοικάων. 'Α-φορμή γιά τα ποραιπάνω, ίι*ταν έ"να τι>ε<ρώνΐνμα ά.ναγνώ ατη μας. πού... ώΐτεγνϊοσμένα ναχνιει τα ΉραχΧειώτιχα σοχ κάκια γιά νά βρεί μιά... φωλί τσα, ηοοσααμοομέΛΊ) στά οΐχο- νομικά τού. ΕΙνοι τρομερά τό στεγαστιχό πράβλημα στή·ν πάλτι μας. Ά κολουβεΐ κι' αύτό τόν τΐμάρι- θμο στήν έξ/ελιχτική τού πο- ρεία. Τίκό.γλ€ς στίς Πατέλλες. τρωγΧ«ς στά Ένβτικά Τεΐχη, απίτια · μιοογκρεμιομένα ίί έ- τοτμόρροπα... 'Έτοι πού πά€ΐ, αΧλος χώ- ρος γιά τρώγΧβς δέν ύπάρχει, μόνο έΊί,ω άιπό την πάλπ. Νά μιά ουμφέρουοα λύση, άφοΰ οί άστικές συγκοινωνιακές γραμ- μές τού Ηρακλείου αποτελοθν παράδειγΐμα γΜγοοης έζυιπηρέ τησης καί συνέΐτειας. (Προηαν ΤΑ... ΧΑΡΕΜΙΑ ΣΤΟ π-ροηγούμιενο φ·0Χλο της ή «ΆΧήθεια» τάνισε τα σνμβαίνοντα γύρω άπό τή Νεο Χαία, τα ναοχωτικά, την πορ- νεία »π. Ποΰ άΧΧοΰ μποοούοαμε νά φτάζανμε; Άμεριικάνικη Βάση άηό 'δώ, ντάπιοι έπιτή&οι άπό 'ιοεΐ, καί πάεχ λέγοντας. Κινηματόγραφοι ηού «ριλοδο- θοΰν ν' άνΐβοΰνε στά... Οψη μέ τα άνώμαλΧα πορνά &εάμα τα, έιηιχΐειρΓνμα.τίες πού ωιλοδο ξοθν νά κονομήσουνβ πολλά «κδίδοντΏς άνήλιχιβς κλπ. Πάντως ή δλη ΰπόθεοπ, έ- χει καί τή... θετιχή της πλευ- ρά. Τώρα ηού θά μάθουνβ ο Τοθρχοι, πώς κι' έιμεΐς... άιπο χτήοαμε χιαρέμκι, «βά τρέμε τ".... άτζί τους». Πραγυχιπκά, αν κάπου ύηερ τε·ρούοανε οί Τοθρκοι, ύπερ- τεοούσανε οτό... δτηο καί οτά χαρέιμια. Τώρα; Μάνο ηού τα διχά μας τα χά ρέμαα, δέν άποτελοΰν μάνο... ■εΐδος πολυτελείας β ήιδονίϊς. Έ6ω χρηοιμιεύουν καί γιά... μάτΐσωμα. ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΛΚΗ2 Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΟΑΙΑΚΗΙ Αννιπρόσωποβ Έΐαΐρβΐαβ ΡΗΙί!Ρ5 (Χινιοπορτα) Διαθέτβι δλα τα ήλβκτρικά €Ϊδη ΜΙΝΩΓΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΛΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ Ε)Γ — Ο)Γ ΜΙΧίίΣ ΚΑΙ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑγ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: ΜΙΝΩΣ: 6.30 μ.μ. ΑΡΙΑΔΝΗ 7.30 μ.μ. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πλατεΐα Καλλεργών 7 Τηλέφωνα: 224.304 — 224.305 ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Άκτή Ποσειδώνος 28 : 4117952 — 4117953 γΐματος εΐσαΐ; ποτέ μέ «ρίλον σου ίί άλλον; 'Εφιλιώθης νέ τούτον; Καί πώς συνέβησαν καί τα δύο; "Εχεις Ιρωτα; ΕΙχες ποτέ; Παρητήθης τούτου καί άιπό ποίον καιρόν, Έχβις φίλον πζοτύν καί ποίος είναι αύτός;» (Δ. Κοκκίνου, Ίστορίας τίς 'Ελλιγνικής 'Επαναστάσεως τό μος Α' σελίς 142). Ό ιοα—ρρούμενος έτίθβτο σέ δίληιμμα. Ό χατΐ>χτ,τής διά
  νά τόν διβυκολύνπ τοθ έτόνι-
  ζβ δτι «αν έφοβεϊτο τί ά"ν δέν
  ίίθεΧε νά εκτεθή είς κινθύ-
  νους, διότι είχεν άΤΧίΧχις υπο
  χρβ<&οεις, ήρποροθσε νά πο- ραατηθη τίϊς μ/υήσεως τού» (Δ. Κσιαανος Τάμος Α' σελ. 142). Άΐτοδεικνύεται λοιιπον δτι είς την Φιλικήν Εταιρείαν ε¬ γένετο δεκτός μάνον έκείνος ό οποίος θά άπηρνεϊτο προΓΐγου ιμέννς κάβε κοινωνικό ¥[ άνβρώ τεινο δεσμό ίδιαίιερα δέ τίς οοοέσεις τού μέ ύποιαίεντοτε ι»υ στική εταιρείαν. Μονον μετά την άπάρνηση άπΛΐουδήιποτε δέ αμοΰ, ό κατηχούιμενος ώφειλε νά δώση τόν παραχάτι» μέγα δρκον των Φιλικών: «Όρκίζου.αι δτπ είς τό έζης δέν θέίλω Βιιβει είς καμμίαν δλλην έται-ρείαν, όποία καί άν είναι, μήτε είς κανένα δβ- ομόν ύποχρεωτϋκόν. Καί μάλι- στα όποισνδήτροτε δερμόν αν εΐχα καί τόν πλέον αδιάφορον ώς π,οός ττ»ν Έταιρβίαν θέΛω τόν νομίίει ώς ουδέν». (Δ. Κοκκίνου Τόμος Α' σε λίς 143). Τυ-χόν λοιηόν τέκτονες έκ τβίν Φιλικων, ιμέ την μύηση τους στήν Φιλική Εταιρείαν, Εγίνοντο αύιτάικιτα άποατάτες καί καταφρονητές της Μαοω- νΐκης στοδς. Διά τόν Καποδίστριαν Ιδιαι¬ τέρως ύπάιρχουν γραπταί ι>αρ-
  τι>ρίαι δτι οχι ιιάνον δΐέν ήτο
  τέκπων, άλλά αντιθέτως ώς
  Κυβερνήτης τής 'Ε.ΧΑάιδος έ-
  πολέιμιησεν την Μασωνίαν.
  Αύτό ςκιίντται άπό δύο έγκυ
  κΛίους τού. Παραθέτοιιεν αύ-
  τούσΐα άποαπαομσ.-τα ττΐς πρώ-
  της:
  Αριθ. 25Θ3
  Μ^σττκή έγκύίκλιος
  Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ—
  ΤΗίΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Πρός τό Πανελλήνιον
  Πρός τούς χατά τό Αΐγαΐον
  Πέλαγος καί την Πελοπόνη-
  €»ν εικιτάικτας έπιτοοηάς καί
  τούς ώρχτϊγούς τίϊνν κατά ζή;
  ράν καί θάΧααοαν δυνάμεων.
  Γνχορίζει ή Κυβέονηοις δπ
  πολίται τινές έτπμένουν πιτττεύ
  όντες καί τούς αΧλους ηείθον
  τες, δτι αί μυστικαί Εταιρείαι
  χορττγοϋοι μέσα σαηήρια είς
  την Πατρίδα ίί τουλάχιστον
  Αίγίδα ύιπό τήίν οποίαν συνοεό
  μοΛ ικταξύ των οί δνθρωϊτοι
  διά μυσττικιων δεσμβν δύναν¬
  ται νά άπολαύσακπν έντός τίϊς
  πατρίδος των καί διά τβς
  νης έ—ρροης άξιώματα, τκμάς
  καί τό πλέον τύχην, δ έστί
  χρήρατα.
  Καί περαιτέοω:
  θέλετε κοιναποιήσει διά Ιω
  είς τούς ύηαλλή-
  λονς σας # τούς ύπ6 την 6&π-
  γίαν σας άξιωματικούς τό πε¬
  ριεχόμενον τϋς παρούσης καί
  θέλρτε τούς κάμει νά σδς τρα
  νερώσουν Δ ν άνήκουν είς καμ
  μίαν των μυστΐκων 'Εταιρίΐων
  ί &χι.
  "Αν λοιπόν υπάλληλοί σας
  ή υπό την όδηγίαν σας άξιωμα
  τικοί άνήκουοιν είς τίνα 'Εταα
  ρείαν άνάγκη νά παραιτηθΰσιν
  καί περί τούτου όφεΙΧεις νά
  μας βεβαιώοης.
  Έν Πόρω τή 8 Ίουνίου 1828
  Ό Κυββρνήτης ,
  Την 22 Αύγούοτου 1831 ά-
  πέστειΧί την ύπ' αριθμόν
  4286 νέαν εγκύκλιον πρός δ-
  λους τούς προϊσταιμένους Δη-
  μοσίων ύπηρεοιών, μαζί μέ ί¬
  να τύπον Λρκου, τάν οποίον
  ώφειλον νά ύϊτογρΟΛρουν δΧοι
  οί ύπάΧληλοι, δτι δέν άνήκαν
  είς καμμίαν απολύτως μυστι¬
  κόν εταιρείαν.
  "Εχομε έατίσης τίς μαρτυρίες
  δύο έπιχρανών έχπροοώπων
  της όκκλησίιας καί μελών τής
  Φιλυκής 'Εταιρείας, οί όποϊοι
  έτάχθησαν οαφως ένοντίον
  τής Μαοωνίας.
  Ό πρί&τος είναι ό Άρχιεπί
  σκοπος Κύπρου καί 4»άρτυς Κυ
  ηριανός ό οποίος άηηγχονήοθδ.)
  άπό τούς Τούρκους την 6ην
  Ιουλίου 1821. τΗτο μέλος τίίς
  ΦιλϋΒής 'Εταιρείας, έργαοθείς
  σημανηκως διά την έξάπλωοίν
  της είς Κύιπρον.
  Την 2αν Φεβρουαρίου 1815
  έξέδοσεν ειδικόν άφοριομόν
  εναντίον των τεκτόνων μέ ίδι
  αιτέρως δοιμεϊς δκφράσεκ·
  Είς αυτόν ή Μασωνία χαρα-
  κτη'ρίφται ώς «διαβολική πλά¬
  νη» καί οί Τέκτονιες ώς κήρυ
  χες τής «κρυφΐου-ύστου διδα-
  σκαλίας τοϋ Διαβόλου».
  Εάν ή Φιλική 'Εταϊρεία εί
  χε σχέθΓΐ β εξαρτηθή άιπό την
  οτοά δέν έζηιγεΐται πώς Φιλι-
  κός ούτος έχφρα/.εται κατά τής
  Μαοωνίας μέ τέ—ιο τρόπον.
  (Κυπριανοΰ Άρχιεπισκόιπου
  «Άφοριαμός κατά Φραμασώ-
  νων») 1815 Φεβρουαρίου 2 Α'
  (κωδαζ εγγράφων Ίερδς Άρχι
  επισκοΐιί>ς Κύαιρου σελ. 183).
  Ό δεύτερος «Ιναι ό Μητρο
  ηολίτης Ούγγροβλσχίας Ίγνά
  ίπος, πολύπλευ·ρη &κκλησιασπ-
  κή φυοιογνωνία, τόν άπο» ό
  Κοραής άπεκάλεσεν «καύχΐϊμα
  τσΰ γένους» ό δέ Άν. Γούδας
  τόν έχαρακτήΐ)Μτεν ώς «τόν
  πολιτικόν νοθν τής Φιλικίίς Έ
  τα1ρ^ίας^.
  Έμυήθημοε άρκνκώς άπό τόν
  ϊδιο τάν Αθαν. Τσαχάλωψ με
  τα άπό ενα ίτος δέ τόν έιπεοκέ
  φθηχε καί ό έκ των Άρχηγων
  τής 'Ειταιρβίας Π. Αναγνώστα
  ηουλος.
  Νά τί γράφει επί λέξει διά
  τούς τέεοτονας:
  «Είς την Έλλάδα έξ δλων
  •των αΐρέσεων αί οποίαι εύρί-
  σκονται έν Εύρώηη ή των Έ
  λιευθεροτεχτόνων είναι ή μόνη
  ήτις είναι γνωστή καί διά την
  οποίαν πιστεύε/ται δτι άποτε-
  έξ άθέων καί μάγων,
  ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΑΙΤΕΙΑ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ άιτό τή» «λίδα 1
  τοΰοε ηροσεχτικά καί τα κοί-
  ταζε ιιέ ενδιαφέρον.
  — Τί είναι αύπά πάλι ρέ
  Φανούρη; τόν ρώτησα άηότο-
  μα νευραααμένος άπό τό άνακά
  τειμα των άρωιμάιτων τοθ Φα-
  νούρη καί τοϋ βάτροχου.
  Δέν μοθ άΐπάντηοε άμέοως.
  Συνέχισε νά κοιτόΖει τα πε-
  οχέοια τού καί χαμογέλαοβ,
  τα αφησε σιγά σιγά πάνω στό
  τραΐηεζάκι καί γύριοε πρός τό
  μέρος μου έ^αχολουβώνττας νά
  χαμογελα.
  — Τό καινούρκ» σήρα τοθ
  εΗρακλείου. Άπάντησε ό Φα-
  νούρης, κάνοντάς μου νόηιμα
  μέ τό χέ?>ι τού νά ηλΐηοιάσω
  κονττά στό τραηέζχ.
  ΠΛησίαοα μή μιπορωντας νά
  «αταΧαβω τ&τοτα. "Εσκυψε ό
  Φανούρης πάνω στά ύδρόθια
  ζώα πού άκώμτ) ήταν ζωντανά.
  "Εβαλε πάνω στόν βάτραχο
  την καραβίδα. "Εκ α νέ ?να κύ
  κλο γύιρω άιπό τή σύνθεστί τού
  μέ τόν ραιρκαιδωρο, έγραψε
  καί μέ κεψαΛαϊα γράμματα
  «Ήράκλειο» καί περίρενε την
  έντύπωσή ικνυι.
  — Ρέ ού Φανούρη τόν ξά"να
  ρώτηοα^ χωρίς νά εααιΐ καταλά
  βει άκόρα τίηοτα, ποθ τα βρή
  κες αύττά «αί τα κουβάΛ)ησες
  πρωϊντάτνχα έιδω;
  — Μά τό 'Ηρόκλβιο είνα»
  γομάτο άπό τΑτοια, άπάντησε
  ό Φανούιρης. Δέν τόκεις πάρβι
  χαρπάρΐ; "Ολοι οί δρώμοι της
  πόλης είναι γεμδτοι λ(μν«ς καί
  μέοα στίς λίμνες βρίακονται
  πολλά εϊδη τέτοΐα. Κατάλα-
  βες τώρα; ρώτηρε ό Φανούρης
  τα
  νευριααμένος κοπάζ<.>ντ;ας
  παπούιτοια τού πού ίταν
  τα λάσπΐ).
  Τόν κοίταξα καταλαιβαίνον-
  τας επί τέ<λους ποΰ τό πηγαι- νέ. — Π' αύτό σοΰ τϋφείχι έ δω, ουνέχιοε ό Φανούρης Πά νά τα δής χαί νά μοΰ πής αν οοϋ άρέοΰΐ ή ίδέα ηου νά νίνει τό ικαινούραο σήΐμα τοϋ Ήραχλΐείου κάτι τέτοιο, εΐπε ό ψίλος μου δείχνοντάς μου τον βάτραχο καί την καραβΐδα — Καλή ή ίδέα σου .οέ Φα¬ νού ρη, άπάντησα γιά νά τόν άπονρη~ύσω, άλλά γιά πές μου αν δέν μσΐη τό καλί καίρι νά} άιδεαάσσυν οί λίμνε< πού λές, ΐιώς θά τραααχτοθν ο δρόμοΐ; χαί αν άχομη φτια χιτοϋν ά«ροΰ βλέπεις δτι βρέ-1 χει άκόυιτϊ, δέν θά ξαναχαΙΧά- ί σουν ώμέοως; '| 'Λπέμεινε ό Φανούρπς νά! μέ κοϊΐάζει οκεφτωοός. — Σά νάχεις δΐκιο ψιθύρι- σε. Πάντως άν δέν έτπακευά- σουν τούς δρόμους ιιόλις φηά ξίΐ ό καιρός, τ&τε θά χρβια- στω τή βοηθεία αον> γιά νά
  φταάζω £να δελφΐνάριο καί ί¬
  να κολΐΛμβητςήριο οέ. κάιπ λά-
  κους άιπίθΰνους πού £χιο έντο
  πίοε). Έν»τάζεΐ;
  — 'Εντόίει τοϋ ύιποαχέ&η-
  κα. Καί έπεΐι&ή συνηθίίω νά
  χραιτώ τίς ύττοοΐχέο«ς μου άγιυ
  ναώ ττΑρα νά δω μή τυχόν καί
  δέν φηαχιτοϋν οί δρόΐμοι, όπό
  χε θά τρΑχω νά βρω δελφί-
  νια γιά τό ζελφΐνάραο τοΰ Φα
  νούρη.
  Ο ΣΟΒΑΡΟΑΧΤΕΙΟΣ
  οΐτινες είναι έχθροί δλων των
  χρισ+ιανων».
  "Αλλη άκαταμάχηιτη άπόδει-
  ξΠ' τοϋ δτι ή Φιλική Έται-
  ρεία δέν είχεν σχέσιν μέ την
  Μασωνία είναι ή όγχάδπς συμ
  μετοχή των κλτιρίκων τής 'Ορ
  θάδοζΐκ έκκλιισίας ή όποία ύ-
  πήρξβ ή κιβωτός τοθ ύποδού
  λου γένους κατά τούς χρόνους
  τής δουλείας.
  Ή 'Εκκληοία στάθηκε τό
  στήριγμα τής ΦιλΐΜής 'Εται¬
  ρείας, εΐχε μεγάλΐ) άνάμιζΐ)
  καί δχεδραμάτιζεν άιτ»φαστικάν
  ρόλον. Την ένεκοληώθηκε ώς
  καθαρώς μυοτική πατριωτκκή
  οργανωθή.
  Τουτο δέ θά ουνέδαινε, ε¬
  άν ύπήρχε έστω καί ή ελαχί¬
  στη οχέσπ μέ την Μαοωνίαν,
  την ύίποίαν ή 'Εχκλτισία άπά
  τότε καί μέχρι σήμερα, χαρα
  κτηρίζει ώς θρηοκεία καί μάλι
  οτα άντΐχρισηανική.
  ΤΥιν ουμιμετοχή καί την συν
  βολή τής 'Εκκλησίας παραδέ-
  χβταα καί ό Ηάνβος είς τα άπο
  μνηιμονεύματά τού αναφέρων
  8τα άιπό τούς πρώτους οί όποΐ-
  οι πήραν τα δττλα ήοαν «δλοι
  σχ®δόν οί έκ τοϋ Ίερατικοϋ
  Τάγματος, δνευ των οποίων
  ποτέ ό λαός δέν ήθελεν κινηθίί
  <5 ηδύνατο νά εύδοκυμήση». "ΑΧλα βασικά στουοεϊα τα όποία διαχωρίζουν την Φιλι¬ κήν "Εταιρείαν άπό τή Στοα είναι: 1) Ό ίδεολογΐΜΟς της χαρα κτφας ό οποίος είναι απολύ¬ τως προσανατοΛασμένος πρός τίς άρχές τής Χριστιανικής πί ότε ως. 2) Τό σύμβολον αύτήο τό οποίον είναι τό σημείον τοϋ Σιταυροΰ. 3) Ή έιμφανής Χριστιανιχή πίατπ καί εύοέβεια των μελων της. 4) Τό σύνθημα τοϋ άγώνα «Μάχου υπέρ πίστεως χαί πά τρίδος» διά τοϋ όποίου ό αγών £λα0ε έξ άρχής Θρηοχευτικάν χαρακτήρα. Τέλος ύαιάριχει καί Λ έπι- σφράγιση τής Άκαιδημίας Α¬ θηνών ή άποία τα 1964 έζέδω οεν πανηγυριιχόν τόρον άφ>ιε-
  ρωμένον . οτήιν Φιλικήν Έταα-
  ρεία, τόν οποίον συνέγραψΕ ό
  καθηγπτής Έμμ. ΠρωποψάΛ-
  •πις.
  Σ' αυτόν περιέλαβε εΐδικό
  κεφάλαιο μέ τόν τίτλον *Τε-
  κτονισμός καί Φιλικτί 'Εται-
  ρεία» είς τα οποίον συνοψίζε-
  ται ή ΐΎώμτι τοΰ κ. Πρωτο-
  ψάλτη ώς κατωτέρω:
  «Καΐά ταυτα ή Φιλιχή 'Ε-
  ταιρεία κατά τύπους ιμόνον —
  χαί ίχι δλους — όμοίαζε πρός
  τάς τεχΐτονιχάς άργανώσεις.
  Είς την ούοίαν ήτο μία Ιδιάμορ
  φός μυστική πατριωτωοή έται-
  ρείά έχουσα Ιδιον σκοπόν καί
  χρηοιμοηοιοϋοα ϊδΐα μέσα.
  Ουτε ώπάρχει λόγος, έφ' δ-
  σον τα αύθεντικά κβίιιενα όμι
  λοϋν σαφώς, νά άναίη,τοϋμε
  διά τής φαντααίας οτηριζόμε-
  νοι είς τούς τύπους, έξαρτήσε
  ως καί δεσμούς των Φιλικων,,
  άνύπαρχτους, έίστω καί άν κιν
  δυνεύωρΐε νά χαρακτηραοθοΰμε
  ύιπό των τεκτάνων ώς βέβη-
  λοι».
  Τα έκτεθέντα ανωτέρω εί¬
  ναι, νομίζομε, άρκετά διά νά
  χαταρρίψουν τούς βέβηλους
  Ισχυρισμούς των Μασώνων οί
  όποϊοι προοπαθοϋν νά οίκβιοηοι
  ηθοϋν τό μέγα £ργο τής Φι-
  λωοής 'Εταιρείας.
  Δέν τούς άρνούυ«θα, δτι
  οάν β,τομα επολέμησαν διά την
  ανεξαρτησίαν καί μετέΐτειτα
  στούς άγ&νας τοΰ "Εθνους.
  Τούς άρνούμεθα βμως τό
  ΰπκαίωμα νά μονοπωλοθν κά-
  θε τι τό υψηλόν καί ωραίον,
  τό οποίον επέτυχε τό "Εθνος.
  Τούς εφιστώμεν έηίοΐις την
  ιπροσοχή δτι δεσμευόμενοι μέ
  αΰστηρούς δρκους ξένους πρός
  τόν δ,οκον τής πατρίδος, ύπάρ
  χει ό κίνδυνος νά γίνουν συ-
  νειδτττά ή άσυνείδητα δργανα
  έαΰθρων τής πατρίδος καί τοϋ
  "Βθνους μας.
  Χτυπητό ποράδειγμα έχομε
  την πρόοφαττι έΐηάχοοντ» τυ-
  ραννία στυλοβάτες τής οποίας
  υπήρξαν έπιφαν£!ς μασώνοι.
  '&πσηΛΐαίνομεν έίτίσης την
  ώΐίιδραοη είς τίς Στοές τοϋ
  Δΐεθνοΰς Σιωνισμοΰ, ό οποί¬
  ος έχμεταλλευόμενος τόν μυ
  ατικόν χαοακτήρα των χαί τόν
  μηιχανισμό τους, τίς δχει κατα
  ατήοει ύηοχείρια οργανά τού.
  Ό κίνδυνος δέ διά τό "Ε¬
  θνος μας άιπό τόν Διεθνίί Σιω
  νισμό, 8χει άποκαλυφθί) πλή-
  ρως άπό τα τρανικά γβγονότα
  τής Κύπρου καί την έπιβουλΐ,
  κατά τΙ}ς Κρήττκ; μαΓ.
  Διά τούς έπιθυμοϋντας νά
  κατοίτοπιοβοΰν λεαττομερέστε
  ρα στό θέμα τεκτονιομός καί
  Φιλΐική 'Εταϊρεία, ίχομεν νά
  συοτήονιννε πλουοίαν βιβλιογρα
  φία.
  η πιο παληα
  φιρμα στο ηρακλειο
  στο ραδιοψωνο, στην εφημερίδα,
  στογηττεδο, στην εθνίκη οδο, κ.λ.ττ.
  μακεχΐες - ζωγραφικη
  μετ:αξοτ:υπια - χαρακτ:ικη
  επιγραφες παντός ευπου
  ζωγραφου 7 τηλεφ. 281.161-286.460
  26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1976
  ΙΕΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗΘΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ιυτατη κατηγορια
  κατά Δημοτικοϋ
  Συμβούλου Ηρακλείου
  ίΙΗΜΟΤΙΚΒ
  ΘΕΜΒΤΙΙ
  Αύτοψία τού κυρίου
  Δημάρχου καίάναφορά
  τήςΤεχν. Υπηρεσίας
  Ο κ. Β. ΠΑΠΑαΑΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΠΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΔΡΟΑΗΨΙΑ
  ΕΝΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ κα!
  <7>Μν6αλϋ5ιδες γεγονός, ουνέβη.
  τΐρόοφαιτα στό Δήιμ^ Ήμαχλε'ί
  ου. μέ η'χυταιγωνιοτή έαν Δι)
  Ι στική Σύμβουλο!
  Πράκειται ιά τάν Δημοτυκό
  Ο Πράεδτος τοϋ Δη'μοτικοϋ
  Συμβουλίου Ηρακλείου κ Ι
  Χρονάκης, δέν παοεΐτειμψε ά-
  τόν κ Παπαδάκη στό
  Συμβουλο και 1-. ηνΛαΟυ ρ
  γων κ. Βαννέλη Παπαδάκη, 6
  οποίος — σύικρωνα μέ άνοκρρ
  μ ά πού τοΰ έΎΐνε ά πό την Τε
  νική Ύπηρεοϋα, άλλά πον
  9έν συζητήθηικε άκόιμη στό Δή
  μοτϊκό Συμβούλιο — χατηΓγθ-
  ρεϊται Άτι Ρκανε παοάνομη συν
  όεοη ΰδρυληψιας άιπό τό δϊ-
  κτυο τού Δήμου έγκαθιστών-
  τας οωλή,να 2 ίντοων (πρδ-
  γιμα π )ύ άπαΛ'θ,όεύεται είδι-
  κά).
  Τό νερό τό πή ιε ά,ιτό τή οί
  κτυο καί οκάβοντας διό*ιο 150
  μέτρα, νιά χό πέοασμα τή*; σω
  λήνας, τό πί)γιε στην οίκοδομή
  των 'Εργα—κώιν Κατοιχιών,
  τκού χτίζει οάν 'ΒργοΛάβος,
  στήν περιοχή Μιπεντεβή Κα1-
  μαρα.
  Μόλις διαπιστώθηκε ή ΐια-
  ράβαοη τοϋ παοαηάνιυ Δημοπ
  κου Συμβούλου, προκλήθηικε
  γενΐκή ι"ντύιττωση στόν Δήμο,
  δεδομένου δττ γιά πά ρομβία
  — καί μάιλιστα μικροτέρας εκ¬
  τάσεως περίτττωση — την προ
  ηγούμενη μ«ρα εϊχβ (Λολεϊ
  Ειοον, >ι ί ο
  Δημάτης.
  ϊνα(
  Ό Δήμαί»"*, κ Κα·ρεΛλης,
  συνοδευόμενος και με ύττηρε
  σιακούς παράνοντες τοΰ Δή-
  μου, έ"κανε αύτοψία καί μετά
  Μ ι ά
  όηΐκαιρπ £ρευνα
  Η ΠΡΑΓΐνΐΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑ
  ΤΟ ΠΑΝΕΠΝ-ΤΗΐνΐΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Οί άπόψεις τ< 0 Φοιτητή Νομικής κ. Β. Δαμιανάκη Οον (Τελευταίο) α) Επί δικτατο·-»ίας ΐό ζήΤη ιμα τοϋ ΠαντΐΊΕισΐΐιγμίου βρέθη- ικε πάν ποόφαση. καί χρησμο- τΐοιήθηκε οάν δόλωμα πολιτιχό (άιπό τούς στυγνούς έχβια- ατές τής Έλληινικής συνείδη- σης, «τα πιόννα» τής ξ<ενοκιρα- τίας), γιά «?ά γίνουν —ρώζεκ; οί θλέτρεις ΐΰ5ν «ίτυιριμάκων κάί __<(>£ων» ' Αμεοακανων (Βά-
  σεΐς κλπ ). "Ιοως ή καταστή¬
  ση τότε νά ι*Λ Γπέτοιειπε καί
  νά έσιρόοφε ίϊ τΊ; προϋποθέ-
  σεις γιό μιά πρακτ-χτ; άντίτα-
  ξη στά έττακτχτΓΐκά αύτά ζενό
  δοιΑα σχέ-δ ο, διιως ύ Κοιι-
  ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΑΔΚΜΙΑ
  ΚΑΙ Ο ηΑΑΙϋΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
  Ίδρύθη/κε στό Ήηάκλειο
  Βυσ.κή Άκαδιιιμία, άΐτό όμά-
  &3 έκΛεκτΰιν Ηρακλειωτών.
  Συιγχαίροιμε τούς έυ.πνευστές
  καί τό δ:ίυθύνοτα σύμβουλό
  της κ Μάνο ΧατζΓ^Ακπ Γιά
  τό σοδθ' )ό αύτύ θ^,μα &ά άσχθ
  ληθοΰμε άονότερο.
  Έκεϊνο πού θέλοιμε νά οη-
  ΐιπώσωρε πόν,θ τώρια, έξ άφορ
  |ΐής της εκΜήζεωί; τοΰ κ. Χα>
  τζηί'άκη, δταν κπί μετά τό πέ
  /ιας τώ διΛώαΐών τού άλλα
  καί τίδν έρωτί.σεων των άΛλΐιιν
  ουναδρλφων τοϋ )5ιποβάλαμ8
  μειρικέζ «καυτες» ερωτηθείς,
  είναι τουτο.
  Λάβΐχ; κύιοιε ΧαιτΓηδάκ.ι. Δί,ν
  θέλομε νά *ασχοληβοΰρε —
  ίίν καί τή γνωρί<Γοιμε &ρκετα—- μέ την Ιδ'ωτκί! σαιτ; ίωή Καί >!*ά νά σδς τό άπο6είςαπτε, οη
  με.ώνο'με δή αν έπώιώ'κομε
  κώτι τέ.τοιο, &ά σδς .οωτούσαιμε
  γτμ τόν Ιβχοονο εύσταλίί ουνο
  δό σας, ττού εΐχε παροκείμϊνο
  μέ τό δωιμάτιό σας οτό «Άτλον
  τίς», στό ύπ' άοιθ. 308, άν δή
  αδή εΐνοι ^είδκός ούμβου-
  ος» τού ·;θίευΟύοΛτο(, συμ-
  α τα ηιυαπο·ά οας
  γ.ά δ,τι δηνΓθ''εύοαμε οτήν
  «'Ελευθεροτυπ,'α» ιιέσω τοΰ
  ουναδέλφου χ. Β. Ψιρράκη,
  σάς στέλνομε τι'ι μαννητοτ,
  νία τής συνεντεύζεώς οας, γιά
  ά δ.ατπστώσετε την πΛήραι ά-
  λήθεια των γρα<ρομένων μας Άλήθε.ια κύριε Χατζηδάκη, θά είναι ή μόνη κασέττα άπό τίς τόσες πού ίίχετε άκούσει ή ό- ποία θά σδς άιπογοητεύση Τ(!Ν ΑΜΕΡΙΚΑΙΜΟΝ ΣΥΝΙΟΧΕΙΑ έκ ιη«, 1ης οελίδοι; μέ χαροχτηΐκσμούς κλή.), νό ΐταίρ-' ινει άναιχτώ θέοη ι'«π/π τ'Τιν Ά μεο κΰν&ν. Δέν σχολΐάζαμι. ΐιε.μκχ>οτερο
  τους' ά'νθοώτιους της <ίΜεσογεί ου» γιατί δ£·ν άξίζουν τόν κό πό χι' αύτό. 'Επειδι'ι δμως ήοόσφιατ&. αοχιοαν ποΛι, μέ ά Φ-->ΡΊ"]ή τά' τελευταία γεγονότα,^
  (Άμερικαινική. πρόικ,ληση. Οβρε
  ών. «,'Αστόρια* κλπ.) νά παίρ
  νούν τήίν'Ίοια γνιιχίτή θέση, με
  τα<ρέΊχ>υε έδω,_ αΐΐοοΐΓΐάομα,τα
  , μιας χβραχτιτ·ρ«ηιικώτια»τιις έιπι-
  στσλης., - "
  Πρόκειτιαι ·α ζό οί στατικό
  γρόιμ^ϊα ΓΌυ έστειλε τόν Ίού
  νη τοΰ 1971, ύ πηώιΐ'ν Διοικη-
  τής τί(ς Βάοεακ: Γουρνφν ]Ο-
  ΗΝ Β νΈΧ1.5 «άς τ6ν τότε
  διόδοχό τού ΠΟΒΕΙΛΤ 5 Α ΕΚ
  Λια6(1στε, κυοίες καί κύοιοι
  Μ ι κα άπισπά-Γΐ'Ότα καί, θά κπ
  λ^ι:
  ή-"· καί κ Λυΐ
  Κϊ"Γχ6 φ
  ο Άο.οΓοτέλι; Γοαμμαΐι-
  κάικη, τόν έκιδότη τής έ-
  φηρερίδας «ΜΕΣΟΓΈΙ-
  ΟΣ».
  .. ΠολΛές φθρές. ό κ
  Γραμμαιτ κ.άκης μοθ £διγε
  τιολύ καλές συμβουλές κα
  ΝανΐΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  ΚΟΙΝΟΤ1ΙΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ
  τα τή διάοκεια των
  τΐ[>ιακών κ'ϊίοεοΓν κο,ί είς
  πάμπολλες δλλ^ς περιπτώ
  σεις.
  ... Στήν κυ'ριολεξία εΤ
  ναι ό Πού—^ΐις ττ)ς 'Βλ-
  ληνιχής
  'Εττύοχισικοΰ Τύιπου καί ι
  , ηί Λλέον μα'έστοος τοΰ λ·ά
  γου · *
  ..Είναι βεβαιοο'οτι θά
  σσθ δώση σοφες συιμβου
  λές καί συμιπαράοταση
  ■ζήν όποία έδιδε καΐ είι
  ί^ιέ τόσε(, ιποΛλές φο-
  ρές». * < Οέτσμέ ύπ' όνιιν βαί τσΐ Λοαΰ:, άλλά κοί των ύίτευθύ νω^ κπατ.κϋΐν όομοδίατν, τό θί *μα χής πα.οθίπάνω έπϊοτολή καί συινιοτοΰμε νά διαβαστι τιοσσεχτικά κυοίως τό δΐύτερι όιπόαιπασμα. Ποέπει νά ιιάθωιμ κυρίαι/ Λαός καί Κράτος. μαζι τόν .οόλο μετκ/ΰν ποοσώπων Κ3ί 11 6 ΟΙ «'ΚΡΚ'Ηΐί ν Π > 1Λ ΤΠ
  τικός Λαός — θά
  •ΜίμπΓΛ,σε τό δόλωρα, τίς συνέ
  ππες τίς εϊδαρε δΛοι: τοττικι-
  οΐτιχός δΐ'χαομός κπί παράλλπ-
  α πρα'νΐμάτωσπ. των Άιμβρικα-
  ντκ&ν αχεδίων
  β) Σ' αύτό τό σπμεϊο ίλθε
  ή Δηροικραιία ί. ή ΝΕΑ) νά
  ιιραιγματώσει — μέ τή σειρά
  της — τίς ζενόδουλες προθέ-
  σεις των δικτατόρων πάνω στό
  ζητηιμα αύτό. (8έιπε<τε ή — σηΐμε.,ιονή — ποΛιτικιή δ^εζιά θε λησε νχι συνειχίσει τό λαμιπρό ίίργο τής — έσιί έπταετίας — α·ρρατιωιτ3κ.ής διεξιός, γι' αύτό κιαί έττ.'κιχώ.οτΐιθ'ε τηό.... άποφα οΊθτ'κά — .οεαλ'θΐ.ικ.ά, καί ... δυναμικά γιά τιί ι«ζική λύσΐ] τού εητίϊΐιατος). Πως λοιπόν μτίοροθοε σή,υε,'» ΐ'ι κυβέρνη- οη Κα.'ία'μπνλίί νά τολιμτισει σέ μαά σιοση! καί λον/ίκή — γιά τα σοαερΐΛ'ά δεδομένα — λύ- οη, τή οτιγμή πού βλέπουμε <1>αν6.οά δπ θέοεις βαοικές —
  άκόιμη καί ύτίου.ογείων — (ά¬
  πό τίς οποίες καί έξαρτόται ή
  διευθέτηιοη τού θέ^ατος) κατέ
  χούν ππόοωτκΐ κίίθε άλλο ά¬
  πό ΤΓροοθευιτικά. τή οτιγιιή
  πού βλέίΐου'ΐίε δτι οκοίΐος καί
  τίθιΛΐτικό τέχνασιμια τής κυβέρ
  νηΊσης — ατώ χώΰΌ πάιντα ηού
  άναφερόιμαατιε, τίϊς Παΐιδείαί;
  — είναι (περ'θπότερο) να έν
  τυπωοιάαει, ά κολακβύσε^ μέ
  άτΛδ λόπ.Ίίΐ: νά ξενελάσει καί
  νά ποοσβάλλει τή πολατακή ώ-
  ρτνιάτητα τοΰ "Ελλπνα κοί νά
  τό δη.μόοιό τού αί-
  Εν α άπλό παοάιδε)-
  άναφοτικά μ' αύϊό. Ίαχιι
  ρίζε'ται ή κυβέτ·νπ»π δτι εί¬
  ναι άνανκαϊος ό έκκτυγχρονι-
  σμοΓ καί ί'κιδτιιμοκοατιαυός τίίς
  Παιδείας γι* αύτό καί παίονει
  «?ιβαρές» άΐπο<ρ·άσεας, όΐκικ: ή κπθιέ ιωση της δημοτικάς. Σεβόμαστε άπόλυτα τή θο- 6α ράτητα της άπόφοοπς αυτής, οόυως ιυτοοιεί νά μδς άιπηντή- σει .γιατί δέν ττήρ'ε μαά τέτοια σοβαρή καί λογική άΐτό<ραση πάνιι» ττό ζήτριια τοΰ Πανεπι στΓΐμίου Κρήαρς άλλά κατπ- Φεύγε: σέ ττρόχειρες καί άνο ΧΓονΐστικές λ,ύσεις, Ασφαλώς γιατί εττδιώκιει , ύ (ξέρετε ή βιτρίνα προχαλεϊ «γοΰστο») — γι' αΰτό καί την, ουμιπαθεί ή Κυβέρνηση παρά την ούοιαοτιχή καί θεμελιακή λύση ζητηιιάτων εθνικήν οημα οίας. Άπλδ, γιατί ή άψυχολόγητη — στή κυριολεζία — άπόφαοη τής Κυβερνώσης μετά άπό διά- σΐημα διαδικασιών — λέει αυ¬ τή —, κωλυσιεργει&ν — λέμ« εμείς — πάτθηκε μέ κρίτηρια κομμστικά γι' αύτό καί άνπ- προστυττεύει συμφέροντα κσμμα τι>κά. Καί ή έ.πμηνεία τής δΤπο
  ψης: κάθε άΛλο παρά λογική
  είναι ή άττυδοχή της ώποψης
  τοθ κ. ύηουργοΰ τής Παιδείας
  δπ «ή έφαριιογή τοΰ όριγανι-
  σμοΰ τοΰ Παν)μίου Αθηνών
  κατέστη άναγκαία». Γιά ποιούτ
  λόγους «κατέστη έ
  αυτή ή έφαομογή, αύτη ή άντι
  γρα<ρή, Μά ,γιατί ή Κυβέρνη- ση θέλει «σύγχορνο» — λέει — Πανεπισπ'ιμι«ο άλλά μέ την προϋποθεοη νά είναι δεμέ- νρ ιιέ τό «κατεστη/μενο» (π. χ. τό Παν)μιο "Αθηνών, Κι' αύτό νιατί — μι; — κι' ή ϊδια ή Κνδέρνηση εί ναι δεμένη μέ τό «κοτεστημέ νο» (Λν τό έννοήσουμε σάν «φσσ·οτική» νοοτηαπία, σάν οειρά άπό συυτκιντΐ συμφέρον τα, στή πεοίπτωοή μας. κοιΐ'ΐια τ·κά) Σέ τί δπιος αποβλέπει αυτή ή «ιέφαρμογή τοϋ όργανισμοϋ τρΰ Παν. 'Λθηνύόν. πού... ου¬ δόλως άιπρχλείει την εφαρμο¬ γήν έκουγχρονισμένου όργον|- σμοΰ.. », διτως λέει ό κ. ύ- πουργ,ός Παιδείας. ΟΙ θέσεις καί προθέσεις τής Κυβέρνησης είναι ολοωάνερες: £νας κομιμα τιασμένος όογανισμός (ή Κυ- βέρνηοη τόν λέει «έκουγκΓθ- νισμένο») είναι καθώς θέλει δργανο διοικπτικής δζάρτησης καί έττιβολής των πολιτικών της συμφεηάντων Ή διασπορά των σχολων. ηαζί καί τής μά ζας καί τΡς δόναμης των φοι τπτών δέν θά· δημισΐιογεϊ — βλέτϊετε — ένσχλήαεας στή ιΚυβέονηση (διπως επί έηταετί | ος) Γιατί — βν θυμάστε — ή φοιτη.-ική δΐιναμη, τό φθΐ- τατικό κίνιιμα σάν Φορέας προ οδευτικός καί πολιτικάς, ίταν ό πυρήνας τοϋ άγ&να — άπό τόν ύποίο — κυοίως — Κπιεσε μιά όλόκληοη «ίΚυβέρνησιρ.. έπόιιενα . είναι δικαιολογημί νοι οί ποολπιπτικοί φόβοι τής Κιιβέρνηοης . Άλλά πέρα καί πάνω άπ' δλα αύτά ύττάηιΧΌυν τα προβλή νατα — ΓΜϋς τό Παν)μιο Κρ·Ί ν> — ΰπιος τό θέλει ή
  Κυ3 ησπ θά μπορεϊ νά στα-
  θεϊ οάν λειτουογΐκό δργανο
  τής έκΐπαίδευστις; — Πώς θά
  μποοεϊ νά λίΐτουογτισει σάν
  διοιικητ κός όπγανισιιιός αύτόνο
  ΐ)Μ, άφοϋ θά είναι δργανο έ-
  ξάρτησης, — Πιΰς θά μίτορεί
  νά έξυ,πηρετίσει τίς προγματι-
  »ές άνάγκες. στό χδ»ρο τοϋ
  έκπαιοευτικοΰ ιιπς συοτήμα-
  τος, — Πώ' θά μιποο£ί νά
  άνταητοκριθεϊ στίς σύγχρονβς
  άπαιτήσεις τής ίκπαίδευσης,
  πώς θά έικφράζει τό σύγχρονο,
  βταν είναι δτμένο μέ ό α
  άκολούθησε ή άνοφορά κατά
  τού κ. Παηαοακη, ποός τό Δή
  μοτικό Συ-μβούλιο. Άιπό έκεί
  καί πέρα τό πρ&νΐΜ δέν εΐχε
  συνέχεια, οΰτε καί γιράφτηκε
  άατό τ6ν κ. Πρόεδρο στά θέμα
  τα τού Δηακπιικσΰ Συμβουλί-
  οιο.
  'Εηεϊδή πρόκειτα} περί ά™
  θάνου π&ρωττώσεως καί έπειθή
  δέν είναι δυνατόν νά ύπάρ-
  χουν Δημοτικοί "Αρχοντες πού
  νά δίνουν τέτοια τκιραδβίγμο-
  τα, νομίζομρ δτι τό ηρδγμα
  πρέπει ν ά φθάση οτή δημοσία
  συζητήση τοΰ Συιμβουλίου, γιά
  νά δοΰμε καί τίς άπώψ'εις τσϋ
  κοιτηιγορουμένου κ. Παιτναοακη.
  ό· οποίος, ωυοικά, θά αντιτάξη
  άν τίθεται έτπχειρήματα.
  Μέ την εύικαιρία αύτίι ση-
  μειώνομε/ δ-τα, εΐδικά γΐά τόν
  ΔήΊμο Ηρακλείου, είναι άνάγ
  κη κάθε τί πού ουμβαίνει . νά
  παίρνη άμέσως δηιμοσιότητσ
  γιαιτί κιαί ή π.οοοτπάθιεια συγκα
  Λήψεως μιάς είδήσεως είναι
  συνενοχή οτά έν συνεχεία οχα
  ταγγελόμενα.
  Άχόμη προσθέτοιμε δτι καί
  γιά την Ιδία τή Δημοτυκή Άρ
  χή καί κυοίως τόν Δτηια'ρχΌ.
  είναι ώκρέλιμη ή δημοσία έπι-
  κοι·νων?α μέ τό εύρύτερο κοι-
  νό, πού άποζητδ νά μαθαίνη
  τί γίνεται καί τί δέν ^γίνεται
  σΐό Δή]ΐο ΤΤίϋαικ,λείου.
  Ο ΧΘΕΣΙΝΟΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
  ΣΤΙΣ ΙΤΡΑΤΙΟΤΙΚΕΧ ΜΓΜΑΔΕΧ
  Σέ δλες τίς στρατιωτικές μονόδες γιαρτά^τηχε χθές μϊ
  λάμπρότητα τό Πάσχα. Στή φωτογραφία ο Νομάρχης κ
  ίηιίσιας, οί μιά σχετική έπίκαιρη πόζα, πού τοΰ Ούμ.οε
  άρκετά την ίδιαίτερή τν>υ ~-----·'■*■-
  Ή εκδηλώση των Φενιαγίν
  ΠΕΡΙΛΗΤΡΙΙΣ
  ΔΙΑΚΗΡΥ3ΚΟΣ
  Ό Ποόεδρος τής Κοινότη¬
  τος θζοδώοας διαικηούττει δτι
  Λκτίθεται είο διανωνισνόν δι'
  κνσ<ρραγίστι»ν προσφορων διά (ποοοΰτοΰ έικιπτώσεως είς άκε- ραίας μοινάιδο*; επί τοίς εκατόν των τίμιον τού τιυ-ολονίου τή}ς μελέτης άνευ όο'ου ή κατα- σκευή τού δογρυ ('Υδροιιετρη, ταί). Προϋί·οΛογι<τ)ΐοΓτ Γ> ιχ 120
  000.
  Ό διαγωνκιιμός &ά διενβργη
  βη είς τα γοαφεΤα τής ΤΎΔΚ,
  Νορα,τιχίας Ρεθύμνης την 2()ην
  τοΰ μη.νός Άΐνριλίου 1976 ήμέ
  παν 'Πέιιΐπττ;ν καί βίραν 11 τι
  μ. — 12 π ιΐ. ΐ,νώιττ'ον τής ί ι
  μοδίας έπΐτηοττής. Δεκτοί έργο
  λάβοι Α' τάξεως δι" «ργο ύ-
  δοαυλικά ί^ έιιττειοοτδχναι άα
  λόγαυ πείιχις.
  Ποοθεοαιία τεσσάρων (4)
  μηνώιν ίγγύηοιη <ΐυ]ΐιιετοχής δοχ. 2.400. Πληροφορίαι είς τα γραφεΐα τής Κοι/νότΐττος καί τή<: ΤΧΔΚ Ρεθύΐϋνπς κατά τάς εργασίμους ι'όοας Έν θεοδύ^α ττι 20.4.197Θ Ό Ποόεδοος τής Κοινότητος ΓΕΩΡΓ. ΕΜΜ ΦΛΟΥΡΙίΣ Π ',λιμερικ-αν^κίί έκτίμηοτι τοθ 'Βλλτ»νϊΚοΟ ,ΕπαροοιακοΟ Τυ- τιου καί τοΰ ΠρυτάΛΈώς τού. περίπτωση, πρέσιει νά δοΰ·με ποιές ήτΰν ο! συιιβουλές πού ίίδιιδιε ό κ. Γρβμμβιτικ^κπ<: («ύ καΛύτερος φίλος των Άμερι κιανών στήν Κρτνπι») στόν Ά- μεριικαλό 6ιθΐικιγπ> τής Βάσεως
  Γουρνών, γιά τα Κυπιρΐίΐκό καί
  δλλα ασφαλώς σοβαρά έθνικά
  θέιιατα.
  Κύριε 'ΥπουρΎέ τής Προε-
  δμίας Κυβερνήθειος καί εΐδ-κώ
  τερα σείς κύριε Λαιμτιρία, ά
  μό^ιε ^πί τοΰ Τύπου, οάι, «ι Ι
  τοθμε τΚΰς είναι δυνατόι' ν ι Ι
  Μην ί'χετε δώσεΐ Λκόίΐπ
  ι;πμ κ ότητα τα κονδΰλια
  ΰλαββ ό κ. ΓραιμιμχΓηχάκΐΐς (ο
  ιάνΘ,ιυτηος των Άμερι*σνδν δ-!
  ττως άιποκαΑύτπείται) καί τό οί- Ι
  'κογενειακό τΐεριβάΑΑον τού, Ι
  κατά την ι'ποχή ττΐς δικτατοοί-
  ας, καθώς κια! άλλα €«ρτιικά
  (μΐ)χαινήιματα ρργοστασια κ
  .π )
  Καί ι π" εύ»α*ρία οβς ,οωτοϋ
  με ΕΙαι άλήθεια τό δτι επι
  χείρηοΐι σχετιζομένη μέ τα ι¬
  δία Πί'οοπάνω ττοόσω—α, πτϊογ
  δάνειο πρόθφατα άίπό οός, οάν
  κινήσεως,;,
  άιπό την Σελίδα 1.
  των δυό λαών
  Άκόμη, σπ|ν Γκδήλακ7η αυ¬
  τή θά κπταδικαο,τοΰν ό Διεθνι'ις ι
  Σιωνιοιιός καί Ίμπερίαλισμός, '
  αί κατσκτηπικ^ς τάοεις των ιιε
  γάλων δυνάμεων κααά των .μι-
  κηών λαών καί ή τΐα,ρουσία
  των ξέ,νων Βάσειιχν στήν Έλ
  Λάδα καί είδικά στίιν Ηρήτη.
  Είδ:χώτε.οα θά έί,πινηθή στό
  Λαό, τό τοίυτυχο τοϋ Άμερικα
  νοίβραικοθ στόχου Πΐαλαιστίνη
  — Κυτιρος — Κρή>π) καί θά
  π.τοει·&>ττοίηΟή ό Κρητικός Λα
  ός γιά τό τί ϊοως τόν περιμέ-
  νει, ώστε νά γνωρίίει τί είπη
  θαν ηρίν άιπό τκείνον ό Πάλαι
  στινιακός καί ό Κυπριάκόξ Λα
  ός.
  Στήν έκδήλΐϋοη £χουν προ
  οκληθεί έικποόοαΜτοι των τοπι-
  κών Άρ'χων, 6ουλεττές, ποε-
  σβευτές Άραβικών χωρων, έκ
  πρόσαΜΤοι δλων των κομμάτων,
  των Νεολαιών, τής Κύπρου κ.
  Λ.η. ■·
  Την εκδηλωθή θά παιθακο-
  λουθήρουν έικΐηοόισωποι τοθ Τύ
  ΐπου, δυό ουν&ργείΐα Άραβι-
  κών Τηλεοράοεωιν κ.ά.
  γ Ή ·έαοδή;λαιοτι παρουσιάζει
  κΐαλλιτεχνΐικό, λαο.γραφικό κσί
  έθνικό ένδίαέ!ρο^, λόγω των
  πρσσφάιτων έζίλίξεων στά θέ-
  ματα των Άμερικα νίκων Βά-
  σεων, δχει δέ διεθνη χαρβιχτή
  ρα.
  ΟΙ Παλααστίνιοι Φενταιγΐν,
  θά τοαγουΰήρουν τρα γούδι α
  τής πατρίδος τους, άντάρτικα
  καί θά χορέψουν τοτιι
  κούς χοροΰς τους.
  'Εκ,τός άηό τούς κρητικούς
  λυράοηδες καί όργανοαταϊκτες
  καί τα χορευτικά ουγκιρυτήμα
  τα, θά λάβη μέρος καί ό "Ομι
  λος Κοητών Βρακοφάιρων, ό
  έ<πιχεφαΛίϊς τί&ν όττοίων κ. Μ. Λεφάικης, θά δώση στόιν άρχη γό των Φενταγίν ίίνα παληό κρητικό μα30αιίοι, μεγάλίΐί, άςί- άς. "Ενας Φενταιγίν — ο Ά·, μτΐοΰ Μό λ υ Φάτχι — θά μιλή ση, — κοί μάλιστα στά 'Ελλη νικά — γιά τίς σχέσεις Παλαα στίνης καί ΚοήτηΓ. καθώο επί οικ; Οά διαβοαιτή καί μήνυμα τοΰ Άοχτιγοΰ τού Παλαιθτινιο .κου Άπελευθερωπκοϋ Κινήμο τος Γΐαοέρ Άραφάτ. Άξ(ζ€ΐ νά σημειωθτ) δπ οί Φενταιγίν, θίωροΰνται αυτή τή στιγίμπ, οί πιό φημισμέ·οι άγωνιστές τής Ελευθερίας Λίαί ότι οτό έθελονπκό αύτό έ θνικό τους (κ«νρ.)Μ. μιπαίνουν άττό μικ'ΐα παιδία. Οϊ νέοι Φενταγίν είναι έκείνοι πού ξε κιορίζουν καί ηού άποτελοΰ τύ έΐτίλ&κτο κομμάτΐ τώτν Πα- λαιστινίων όγωνιστών. 'Υτιάιρ- χ;ουν καί τα περίφιιμα «Λιοντα ράκιο», τα παιδιί των 12 χρό- .νων, πού μαβαίνουν . άιπό ττνν ήλικία αύτη νά πολεμοΰν γιά την Ελευθερία > τής Πατρίδας
  τους, ηού τόσο ώμά καί άδιάν
  ' τροττα, κατέλαβε καί βίαοε ό
  - Άιμεριικανοεβραϊκός Ίμηερια
  Λιομός.
  Περιοσότερες λεητοιμέρειες
  θά δώσωμε πά^ι στό έπόμενο
  φΰλλο |Κΐ< είναι δτμένο μέ τό κα-βε στπιμένο, — "Επί τέλους ποιό ρόλο θά μπορεϊ ν ά διαδραματί σει σττ;ν κοινοΐνιααί καί πρλιτι στ'κή ζωή τοΰ τόπου, — Σάν άνώτατο Άρυ^ια ποία θά είναι ή ποιοπκή τού στάθνιη, — θά είν'αι ΐπί τέλους ϊδρυμα — όρ γανσμός πού Οά ΰπηοετεί την εΐΓηστήΊμη καί τή Παιδεία ίί τα ΐιονοπωλιαικά καί έπεχταττκά ου·ιΐφέροντα οέ βάρος τοΰ Κρη τικοΰ λαοϋ. "Ολα αύτά εΙνοΑ έρω·τι>ματα
  καί άνρ.συκίες πού γεννιοΰν-
  ται μ έ ττ>ν άψυχολόγηττ) κ υ βερ
  νΐ}τική άπόφαοη, καί στά ύ-
  ποία (λ άπμόιδιοι καί ύπεύθυνοι
  καλοΰνται νά άιπαντήσουν νιά
  νά μήιν είναι βάρος στή συνεί
  δηση καί στό αϊσθΐιμα τοΰ λα-
  οϋ.
  Άποφεόγουιμε Ύά καταπια
  στοΰμε — νιαιτί δέν άξίζει —
  μέ τό ποόβλημα τής £δρας τοΰ
  ΠσνεπκΓτημ'ου. καί ύποατηρί
  ζουμε δτι σάν κριτήριο μοναδι
  κό α' αύπ^ι ηί διευθετηθή —"-■'
  ποιΊ άνήΐκει άποκλειστυκά στίΐν
  κυβέονηση καί πού πρέίχει νά
  ιΊτί-ΐμβει δυνα·μικά — πρέπει
  νά παρθεί έ*να άνώτερο πολιτι
  στικό καί κοινωνιχό έιπίπεδο.
  Σάν φοιτητΐκός κόσμος δχου-
  με — νουίζουμε — λόγους νά
  ίχποστηρίζουμε δπ ή ζωή καί
  ή λειτουονία έινός Άνοη. Ί-
  δρύματος άναγκαΐο είναι σή/με
  ρα νά συνδέειται μέ συνθηκες
  καί πλαίσια (πολΐτΜτικά, κοινω
  νι«ά) πού νά μποροΰν νά έξυ
  ιπη·οιετοΰν τίς άνάγκες τού.
  ΚΓ ά«6ητπ. δτι Λ £«5ή τοϋ φοιτη
  πή ποέπει νά θρίσκετα» σέ 6>
  μεση ριπαφι^ τι έ τράπρυς ζωής
  καί κο.ταστάσρις Καταστάσεις
  πού τίς ουναντοϋμε )ΐόνο σέ
  2νσ μεΛ'άλπ άνθηώπινο χάέρο
  — κοινωνία, — πλπθυσμό, δ-
  που (ύπάρχει) καί 2να ύφηλό
  έιπίττεδρ πολιτΐουοΰ
  Σάν λαΟΓ. σάν κρίνη -νώμη
  οάν ίίιιεσα ένδιαφεοόμενρι πή
  ραμε θέση άπένανπ στίν —
  καΥταδικαοτική γιά τα δεδομέ-
  ναι καί ιά συιιφέροντα τού
  χαθ' 6να — κυβ)κή άττόφαση
  Σάν ίΜπαιδειιτικός τώοα κό-
  ομος. σάν Κρη.τικός λαός, πρί·
  ίπει νά άσχοληθοΰαε καί άγωνι
  στρύμε γιά την βάση τοΰ ζητή
  ματος: δηλ. τί Πανεπιοτήιμιο
  Ο ΝΕΟΙ ΠΟΥ ΕΒΑΛΕ
  ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ..
  ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ
  Στό πεοασμένο μας φΰλΛο.
  εΐχα-με δΐγμοσιεύσει μιά χαρα-
  χ:τηρΐστ·ική φΐατογρσφία, ενός
  νέου Ήρακλειώτη πού εΐχε βά
  λει τ(ίν Άιιεοική .. οτή θέση
  της, δηλαδή στόν... καβάλο
  τοϋ παντελον.υΰ τού Φυσιιοά
  ό ινέσς ί.ταλ άννώτ.στος, άλ¬
  λά άρκετά γνωοτός οέ £να εύ-
  ,ρύ κύκλο. Γϊά δσους ακριβώς
  τόν γνωρίζουν καί έπειδή
  λεζάντα ττΐς φωτοιγραφίας εί-
  χε καί μ:ά γενικί; αΐχιννή πάνω
  οτή σχ'έση νέων καί Άμερι-
  κής ώς π.οός τα ναπκωτϋκά. δι-
  ευκρινίζομ,ε ότι ό σΗ*γχε«οΐίΐέ
  νος νέος Ίίοα'κ.λειο)τη<· δέν έ"- χιει καμιμιά οίοη 11 * χΐ| ικ1 κι πάνω γενική ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΙΥΜΠΤβΣΗ !. . Σύ,μφωνα με Αλήση πού , σμό καί τί». Άμεοικάνιχει, Βή. μάζ έιπιδόθτικε τό πί.οωϊ τής 21 ΆΐπΐρΑίου 1976, καλσύμαοτε νά πήρουσιαστοϋμε στίς 5 Μοί ου στ£ 'Εφετείο Χανίων, δπου θά έίθδικασττ) ή γναιοτή ΰπάθε οη τοϋ Άμερκκανοϋ, πού μηνύ οαιμε ιά χά άνθελληνΐκά πμο- οβλητικά συνθήιαατα τοΰ ξενο δοχείον «Άστόοια». πραζη γιά την όηοία δικ.άστηικε πρωτοδί- κιβς οέ φυλακίση ό μηνων. "Οπως είναι δμως γνωστό ά ΐ(ό πρσηγούιμενη προαγγελία. μας, τή νέρια έκείνη βχσμε πρσγραιμιματίσει τή μεγάλη 'Εκ δήλωση Κρήτης — ΠαΛακστί- νης (Φενταγίν). Τή μερά δΓνλαθή πσύ πρό- κειτίαι νά καταδίχάση ό Λαός τό Σιωνισμό, τόν Ίρττεριαλΐ- σεις, καλούμαστε νά παμε στή δίκπ τοΰ Άμεοικαν)ϋ ~6 Χανιά. Πρόκειται γιά νιά πραγ-ματι κά διαβολική ούμιπτακιη, ηού έπίζομΕ νίι ζεηεοάοωμε, γιο- τί πιστεύση):· στήν κατανόηοΐ] τοϋ ΔικαστΓ>ηίου, άηό τό ύ¬
  ποίο πρέπη δικοιολογημένα
  νά λΓ»)«ωιμε. λόγω τού διε-
  βνσΰς ένδιαφέοοντος τής έκδη
  λώσεακ;, τι*;. όποία εΐχομε προ
  αναννείΛει.
  Έξ αλλ ιυ ή κατά μιά βδο-
  μάδα £στα> άναβολή, δέν θά
  κοστίση καί τόσο οτόν θοασύ
  Ά τοϋ όποίου πολύ
  Δλλου, προοδιο-η
  στηκε ή δ κ : οτό 'Εωετείο
  ΧΑΤΖΙΣΚΟΣ - ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ
  ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΑΝ! ΡΙΤ2Θ
  ΟΙ ΣϊΜίίΕΙΣ ΪΒΪ
  Συ·νέχβια άιπό την Σελιδα 1.
  κά έρωτήματα, οτά άποΐα κα
  λεϊοθε νά άτταντήοετε σείς
  κυιρία Μαίοη, ό πρώπν συνε
  ταΐρος σας κ. Ν. Δημητραά-
  δης καί ό βουλευτι'ις κ. Μα-
  νόλης ΚεφαΛογιάννης, τοΰ
  οποίου οτό κ^ίσιμο χπονικό
  οημείο. ί>πήρζατε διευθύν-
  τρια τοϋ 'Ιδΐαιτέ£Χ>υ τού
  Γραψε/ου, στό 'Υπουργείο
  Ο «θίαοος 1'επερτο,ρίου»
  ΝΙιΚΟΥ ΧΑΤΖΙΣΚΟΥ — ΤΙ-
  ΤΙΚΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ θά πό
  ρουοιάοη στό «Ντορέ» την Πά
  ρασκευή 30 Άτιΐριλίου, τό Σάβ
  6ατο 1 καί την Κυιριακή 2 Μα-
  ίου τα «ογα τοϋ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙ
  ΤΣΟΥ πού γνώοιθΏν θριαιμβευ
  τυςι') έπιτνχίια οτήν Ά0ήνα
  β
  «II
  ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗ-
  ΝΟΦίΙΤΟΣ».
  « «Ο ΑΠΟΧΑΙΡ#ΠΣΛ1ΟΣ».
  (Οί τελευταϊες ώοες τοΰ ΓΡΙΙ
  ΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ μίο' ο-ή
  φλεγόμενη απηλιά)
  Ο Π ΕΛΕΝΗ
  ΊΙ ϊχ}ΐνοβεσία είναι τοθ
  ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΟΥΧΗ.
  Ή Μουο.κή τοϋ ΓΙΑΝΝΗ
  ΧΡΗΣΤΟΥ.
  Στόν «ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ»
  &ά προβληβή Ντοκυμανταίρ μέ
  τίς τελευταϊες στιγρές τοθ Αύ
  ξεντίου πού παρεχώρησε ό Κυ
  Λθΐος Σ«ηνοθέτης τοΰ Κινημα
  τογράφου Γ. Φΐλής.
  Ό Νίκος Χα'τζίσκος καί ή
  Τιτίκα Νικηφοράκη εδήλωσαν
  δτι γιά νά 'ΐπορέοουν οί φοιτη
  ταί νά πό κολουθήοουν την
  μεγάλη αυτή θεατοΐκή ποψά-
  σταση καθιέρωοαν ΦΟΙΤΗΤΙ-
  ΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΝ 50 ΔΡΧ.
  ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΚΑΙ
  ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΙ
  Συνέχεια άπό την Σελίδα 1.
  ή γνωοτή άπό-
  χε
  πειρα τοΰ κ Κεφαλογιάνν ιι νά
  ιμανα-ρώσι τόν κ Καρέλλΐ),
  μέοα στά ν >α·φεία τής *Άλλα
  γής». δπω<· δέ ύτιοοτή;θΐί*· ό κ. Κορέλλιις, τή μήνυ~| την εί χε κάνει ό κ. Κεφαλσγιάν νης, μετά γιά ά τ πι-οιαπαομύ Τό γεν.ι-σνός είναι πάντως δ¬ τι τώοα Λ κ Κορέλλης. βά ηληρώοη τό πα.οαηΟΛ'ω ποοόιν (καί μάλαοτα έντός των ήρΓ- ρων) διότι ύ συνήγορος τού κ. Κεφαλογιάννη κ. Βα^έλΐ]ς Βρέντζος, κττ' ένταλή φυσικά τοΰ πελάτπ τού. έκανε οΓς τίς άπαιτούμενες διαδικαοίες ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΜΜΟΛΗΦΙΑ 1.— Είναι άλήθεια π 6χι &π την 15.6.1960 ΰπαγράιψατε έ- πιστοΛήν άηευθυνομένην στόν κ. Νικόλαο Δημητριάδη, έκτιρό σωττον τής έταιρίας κττιμαιτι- κων έπαχειρήοεΐϋΐν Ν. Ε. ΔΗ- ΜΗΤΡΙΑΔΪίΣ Α.Ε., μέ την όιποία τσ·ΰ δπλώνατε δτι ή με- χαζύ σας ούιμβαση μισθώοεως τοΰ επί τής Πλατείος Ό'μονοί άς ν καταοκευαοι&ηοοιμένου κτνη ματογράφρυ, θά είναι ίοχυρά, έφ' δσθν 0ά έπετυντςάνετο δα νειον άπό την Ο.Χ.Ο.Α., διά την ανέγερσιν τοΰ δ*λθυ κτιρί ου; (δπου Γίναι Γ>δτι τό ξενο
  δοχεΐο «Όνιόνοια» καί ό 6μώ-
  νυμος κινηρατογρόχρος).
  2 — Είναι άλήθ-εια ίΐ δχι δ¬
  τι την έπιστολή ΰπογράψ»τε
  σεϊς, μετά τοΰ κ. Δηυ.ητρίου
  ΠαιπαΓγεωρνίου, ώς νομίμως ίκ
  προσΐυιποΰντες την Ο.Ε. ΜΑ¬
  ΡΙΚΑ ΚΑΨΗ καί ΣΙΑ:
  3.— Είναι άλή&εια η δχι δ¬
  τι ή μνημονευοιμένη σττιν έηι-
  σΓολή σύμβαση μεταξύ σας,
  ύπογράφηκε την ϊδια ή<μέρο τής συμίρωνίσς. 4.— Είναι άλήθεια 1$ δχι δ¬ τι μέ την ύηογραφεΐαα ττάλι »ιε ταζΰ σας καί τοΰ κ. Δημητριά ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΕ άηό τόν Μ\κ> Ηρακλείου πρός. τα Αι
  μεναρχεϊο, διενέ^γεια παράνο
  μης άμμοΛηψίας άπό την περιο
  χή Στσμίου (^οοοτά οτό
  «Λίντο»).
  Σύμφωνια μέ την καταγγε-
  λία την άμμοληψία διενειργεΐ
  τό είδικό οκάψος ηού ύηάρ-
  χει —:ό Ήράκλειο καί ή έιται
  ρίο, ,τοθ άποίβυ τί>ν έκιμεταλ-
  Λβύετοι ε υυνεχβια, ιυιΛών-
  τος τΐ]·ν από τίς γν'ωστές ύγχα
  ταοτάΓεις τ··'· α:όν δεξιό λφε
  νοβραχίονα. Μάρτυρες π οτά-
  θηκαν ό ιδ ο·κττ}τι>ς τοϋ «Λίν-
  το» κ. 'Ελ Παπαδογιωργάκη<; ό ΔΓ/μοτιικος Σύμβΰυλος κ. Βαρδαβάς κιί ό Μάνος Χαρής Ή οίκημα ύποοτή<)ΐζει δ ι χατέχει ο.ρτική αδεία. Διενειργοΰνται άνακρίοΰΐς. ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΚΡΗΤΩΝ Συνέχεια άηό την Σελίδα 1. θέλουμε_καί δχι ποϋ τό θέλη Ι δή" σύ'μβαο'η" στίς" 24.11.1959 ο καθ" £νας τοηικασττις καί ά- νεύθυνος. Οί τοαιικιστικίς συμ ψεροντολογίες είναι οΐεταπία καί ύλέθοιο σφάλμ,α γιά τή ζωή της Κρήτης (καί τοΰ με λοντΐκοϋ Πανεηιοτη^ιίου της) τή σπγμή πού βλέπουμε νά γί νεταιΐ καταφύγιο των δυνάμί- ων. Πρέΐίει νά μδς γίνει σΐι- νείδηση τό παιχνίδι πού μας Τΐαίίουν στη Κρήτη, καί σάν ύ ιπεύθυνοι ιπολϊτες νά άγωνι- στο&με γιά 6να Πανεη;στήμιο πού πραγματικά δχουμε άνά κη καί πού θά έξυττηιρετεϊ σχο πούς έκπαιδευτικούς καί μάνο. Γνώμη μας, θέση μας, καί απαιτήση ιιας — καί παστεύου με ολοκλήρου τού έΜπαιδευτι- κοΰ κόομου καί τοΰ Κρητικού δσο καί τοϋ 'ΕλληνικΌϋ λαοδ: 1) Σύνχοονο ΓΙονετηστή- μΐο στήν Κρήτη στά πλαίσια τοϋ έχσυνοονιαμοϋ τής Παιδβί άς μας καί δχι των κατεστημέ νων θεσμ<7>ν
  νοικιάσατε τόν μέλλοντα έιπί-
  σης νά δηιμιουργηθτ] κιντΐμαιΐο
  γράφο στό ύπόγειο τοϋ ζενοδο
  χείου «Άκάδημος», τό όποϊο
  ίμέλλετ» νά άινοιχοδομηθίΐ σέ
  κτίρισ επί της νωνίας Άκαδη-
  μίας καί Ίτ~οκράιτους,
  5— Είναι άλήθεια ίί δχι,δτι
  ύπάρχει καί σ' αύτη τή σύμβα
  ση δρος πού λύεα κάθε συνυπο
  γραιφόμενσ στοιχεϊο τής συιμφω
  νίας. έ<ρ' δσον «οί έκιμισθω·ταί δέν θά τύχουν δανείου άιηό τόν Ο.Χ.Ο.Α.» Καί τώρα μιά γενική έρώτη ση πρός πάντα άρτιάδιο: ΕΓχε συικρέοο # δχι ή κ Μαρίκα Καψή νά βοηθήση (καί κυρίως άπό τή θέση. πσύ ύττογραψει σύιμβοοη άπό την ποία ποσοδοκοΰσε Ή 'Ενεηκή Λότζια, δπυκ; θά είναι όλοκλη|Νΐ,,^..| τό παληό της ΐφοτυίΐο. "ΙΙδι>, στόν μιοοτ*λειΐι*μέΛΌ χώ-
  ρο της γίνεται ή "Εαοθΐεση ντοκουμέντων 'τωΐν ώμρτήτων,
  τοϋ Άιμερϋκανοεβραϊκοΰ ' ΙιιΑΐριηλιουοΐ). κατιά τοθ λαοΰ
  τής ΠαλαιστίντΐΓ, πού είναι άίπόγονος των Κρητών,
  καί αύτοδϊ-
  θΐκού·μ'ενο Πανεπιστήμιο.
  3) "Ενα Πανε—στΓτμι··) Υΐά
  τό λαό. Ι
  Εύχαριστώ νιά τή ψιλοξβτ
  νϊα.
  ΒΑΓ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ^
  Φθϊτη·τής Νσμαχής
  Στράβωνος 12 Παγκοάπ
  ΆΛήνα
  Καί κάτι άκόιιρ.: Δεδομένου
  δπ άνανεοθήκανε καί τα δύο
  ζβνοδοχεϊα καί εΊιπομένως τηρη
  , θήκανε οί δροι των παραηάνω
  συμβάσεων, ·μήιπως τυχόν ύ-
  πάρχουγ έκτός άηό τίς ήθικές
  καί ττοιν κές εύθΰνες των άνΐο
  τέοω άναφεαοιμένων καί οχετι
  ζοιμένιο'ν προοτίΜτων \ μήπαΐΓ Ρ-
  ουν παραγρα<(>εϊ,
  Τί λέτε- έπ' αύτοϋ χ. Κεφα
  λογιάννηι, άφοθ συμπίΐττει νά
  Γΐστε καί νομιικός,
  Άσκάλωνα Αύτοι οί Πουλεσάτα τώ Αίιιπτίων, δέ.ν είναι
  ίίλλοι άπό τούς Φιλισταίους της Παλαιάς Γραφής. Καί τό βτι
  οί Φιλισταίοι είναι οί Κρήτες μετανάσται, άποδπκνύεται με«ΐ-
  ί,ιι πσλλων αλλιυν μαρτυριών καί 'Εβ.ραΊΛώ παμαδόοεων καί
  άπό τόν προφήτην Ιερεμία* πού γράφει (Κεφάλ 47 έδάφ. 4)
  δπ « ..ό Κύριος θέλει ά<ρανιοπ τούς Φιλιοταίους. τό υπόλοιπον τής νήουπ Κάφθαρ». Άλλά Καφθορ είναι ή χώρα των Κ=φ·τί. όπως άπσκαλοϋοαν την Κρήτη οί Αϊγύσΐτ.οι. 'Εκτός αύτοϋ, στίς άναοχαφές οέ πολά μέοη τής Παλαιστίνης, οί σημρρνιί αρχαιολόγοι ειύρτΐκαν ενο πλίΐιθος άηό άγγίΐα. καθαρά Κρηη- .κής προεΛεύοεως, τής ύστερομινωικής πεοιόύου. ( "Εμειναν λ·ουι6ν οί Φΐλισταϊοι — όπως τούς Βμεινε τό &νο μα — ο' αυτήν την περιοχή καί μέ την πάοοδο δύο ηεοίποΐ) αίωνων έπλήθυναν καί έγιναν μιά μεγάλη δύναμις. Καθώς ή¬ σαν καλοί πολεΐΜσταί καί ήσαν όπλιομένοι μέ σιδεοένια σπο- θιά, χάΛχινες άσιπίδες, θώρακες καί ηεριχεφαλαίες, ήσαιν άχο- τανάκητοι καί δέν αργηοαν νά ύποτάζουν δλες τίς φυλές τής περιοχάς καί φυοικά τούς Έβραίους. Καί άπ' έθθ καί πέρσΑ, ίχομε γιά την τύχη των Φιλισταίων αφθ-ηη, τίς ττληροφορίΐς άπό τα Εβραϊκά κείμενα ττϊς Παλαιάς Διοβήκης. β · β Ικορτησμένες οί 'Εβραϊκές φυλές, εύηίοχονταν ούοιαστικά κάτω άπό την έζουσία των Κρη.των Φιλισταίων. Βασιλιδς των τώρα τοϋ Ισραήλ ήταν ό Σαούλ πού χατώρβωοε νά ,,αίένη τρείς χιλιάδες πολεΊιιστές οπϋκ; άναγράφει ή Π. Διαβήκη, κοί μ αύτούς έκτύατησε αίφνιδιαστικά καί διέλυσε κάποιο τάγμίΐ Φιλισταίων στά βουνά. "Ετοι ήροαοε νά Γ,ωΐϊΡεύη ό προύπάρ- χων μακ.ροχιρόνι·ος κλεφτοπόλενος των Εβραίων οί ι.ποϊοι κρυμμένοι στά βουνά τους μέσα σέ σπηλιές κατά χωριστέι, φυ- λί,ς κατώρθωσαν πολλές φορές νά μαζρύωνται καί νά έπιφτ- ρουν σημαντική φθορά στούς ώργαινωμί·νο)ς Φιλιοταίους Δέν ύιπάρχει άμφιβοΜα δτι οί άριβμοί των πολεμισται «ού Ελαβον μέρος στίς συγκρούσεις ούτές κσί ΐδιαίτερα οί άπώλβι- ες που άναφέρουν οί Εβραϊοι συγγροφείς. είναι φοβείχί έ! ξωγκωμένοι καί δυσανάλογοι μέ την λ·ογιχή πραγυαηκότητο Διά νά δικαιολογήση, Εξαφνα, τό Έβραικύν ίερο-16ν. την ηρωτη μεγάλη ήττα των Ισραηλιτών οέ μιά σύγκρουοτι παρθ- τάί,εων στούς κάρπους, άναφέρει δτι οί Φιλιοταίοι ποοέταξαν σττ>ν μάχΠ 30.000 ομάξία. β.ΟΟΟ Ιππείς καί λαό>ν «σάν την βμ-
  μο της θαλάοοης»! "Ενανΐι τοϋ δγκου αύτοϋ παρετάχθηκε δλιι
  ή ουνο^μις των "Ισραηλιτών καί άποτέ.λεομα τής συγκρούοεως
  ηταν νά σφαγοΰν 3Ο.0ΟΟ πεζοί άπ' αΐηούς, νά σκοτωθοϋν τα
  τρία παιδία τοΰ άρχΓ?γοΰ των Ήλεί, νά πεθάνη ό Ίδιος κα! νά
  σκορπιοθσ&ν πανικόβλητοα οί ύπόλοϊποι, ετσι πού έ>ιταιτέλει-
  ψαν στό πεδίον τής μάχης καί την ιεράν Κιβωτόν τής Διαθή-
  κηςί...
  ΓΟΛ1ΑΘ Ο ΦΙΛΙΣΤΑ1ΟΣ
  ...Συν&χ/ιζότανε λοιπύν γιά κάμΐιοσα χ όνια άκόμη ο κλί-
  φταπόλεμος μεταί.ύ Φιλισταίων καί Ισραηλιτών μέ βσσιληά
  των τελευταίων αυτών τόν Σαούλ, πού καθώς φαίνβααι ήταν
  οηουοαίος στρατηγός. Τότε έμφανίοβηκε υ νεαρός Δαυίδ, ό
  προβα-τοβοσκός πού άρηότερα γίνηκε ό ένδοξώτερος βασιληάς
  τού Ισοαήλ ποιηττής καί προφΐ>τ6ναΐ;.
  (Συνεχίζεταί)