98509

Αριθμός τεύχους

48

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

3/5/1976

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρής σ' αυτόν, πού ττρΐν μέ χώμνα,
  τού φράξουν ο Ι αλλοι τό στόμα, προλάβη
  ν* π€ϊ ϊστω καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ΕΞΏ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  _—■—————_—■———^^^————————————————————————^εΜε»»»Μπ———»———μ——_——_-__^_^_^^_—_________________________________________________________ _^^^_ _____
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιοσθονίΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 1976
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφβΐα: Μαρογιώρν- Ι
  (Πλατβία 'Αοχαοΐου)
  ΤιΛΤ] 210.29·
  Χρόνος 1ος Αριθ. Φύλλου 48
  Τιμή φύλλου 8ρχ. 9
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  Σύμφωνα μέ ανακοινώση τοϋΒουλευτή κ. Μπαντουβά
  Βουλευτής τής
  Σέ τροχαΐο
  όπως περίπου
  καί ό Λαμπράκης
  καί μέλος τής
  «Μεσογειακής Αλληλεγγύης»
  Ο ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ! Αυτή τή σοβαρή
  ανακοινώση εκανε ττροχθές Σάβδατο, πρϊν την όμιλΐα τού
  στόν έορτασμό τής Έργοττικής Πρωτομαγιάς στό Ήρά-
  κλειο, ό δουλευτής κ. Κώστας Μτταντουβάς.
  Η ΤΡΟΜΑΧΤΙΚΗ εΤδηση ττροκάλεσε Ιδιαίτερη αϊσθηση κα'
  συγκίνηση και μεταδόθηκε άστρατπαΐα. Ό κόσμος άρχι-
  σε νά την συζητά καί νά τή συνδυάζει άμέσως μέ μιά 8εύ-
  τερη περίτττωση Λαμπράκη.
  ΦΥΣΙΚΑ δέν έχει άκόμη άποδειχτεί ή πραγματική αίτία,
  έπίσημα, τού θανάτου τού ή"ρωα Άλέκου Παναγούλη,
  βουλευτή τής ΕΔΗΚ, πού μόλις ττρίν λίγους μήνες εΐχε
  άνεξαρτοποιηθεϊ άπό τό Κόμμα τού.
  ΣΤΙΣ ΔΗΑΩΣΕΙΣ τους οί κ.κ. Μαΰρος καί Παπανδρέου,
  άλλά καί το Κ.Κ.Εσ., δέν άποκλείουν την έγκληματικη
  ενεργεια. Γενικά ή μεγαλύτερη μερίδα τού ΛαοΟ, τπστεύει,
  κατ' αρχήν, δτι ό Παναγούλης ένττεσε ΘΟμα έγκληματικης
  ενεργείας. Ή ανακοινώση δτι σκοτώθηκε σέ τροχαΐο ά-
  τύχημα δέν γίνεται άμεσα άποδεχτή στή λαϊκή συνείδη
  ση. Μήπως καί ή δολοφονία τού Γρηγόρη Λαμπράκη, δέν
  προήλθε άπό «τροχαΤο ατύχημα»;
  Ο ΠΟΛΥΣ κόσμος άρχίζει νά Φοβείται γιά τόγ, «δεύτερο
  γΰρο» Γιά δσες άττειλές έχουν έκτοξεύσει κατά καιρούς
  ΣΓΥΝΈΧΒΙΛ βί« την σελ. 4.
  "Ο ΒονΑ&ν*η8 Κ. Μπανίουβάδ καίαθέΐοι σημορα έπισίοΑη σ«η ΒουΑη
  σύσίαση Διακομμα«ικχΪ8 ΈπιΤροπηκ Άν«ισ«ααιακων ΒουΙΙευΐών, πού θά πά
  ρακοΑουθήση «Ι& άνακρίσοιβ φ ΠροβάΑΑοι σάν Αόγο συσ«άσοα>8 ΐηβ «Αν ΰΑ
  ΑοΐΗ/η εμπιστοσύνην πρό» «ά σΐοιχεϊα προανακρίσ-εω- πού προ&ρχονΐαι
  άπό «ά Σώμα«α 'ΑσφαΑεΙαβ, άΑΑά καί άπό «ην Λικαιοσύνη, οί ύπηρεσΐεβ
  «ών οποίων (κα«ά «όν ΒουΑβιΐ«η) βρίθουν χουνΐικών επικινδύνου ν σΐοΑεχώ ν
  Γβό κ. Μαύ,ρβυ («©ώ μα.ίί μέ τβν κ. Παπανδρέου καί τό Κ.Κ.Εβ. δέν άΓτβκλίίβυν την έγκληιματική ενεργεια) ματαιωθηκβ ίντβλή τοΰ ΕΙ-
  :ην άΐΓβμάκρυνση τού «ώτοκινπτβυ. · £ανάγινϊ Λραγιχχτβγνωμβσύνη χβές τβ πρ»ΐ στίς 7. θ. τΗρ&ε ή Όριονα Φαλάτσι μέ ύικηιγόρ© 'Ιταλβ
  τής νΐκροψίας. · Παρά την αρνπουΐ τοϋ Διβυθυντή Ίχτρβδικαοτικήδ Ύπηρεαί«ί καί μέ την επιμβνή τής Φαλάτσι επαναληφθή** ή νεκρο-
  • Κατόπιν έπίμ&άσΐως τβθ κ. Μοτύρβυ (πού μα][ί μέ των
  αχγγελΐχ μ. Τ{β6ά νιά την
  χχί ϊηιτδ την έπανοτλειψιι ς μ ς ήφ
  ψί« χθές οτίς 11 «.μ. Θ τΗρΙχν: Ιταλός ΊατροδΐΜαοτής καβηγιητήΐ Πανεπιστημίου, & Τεχνικάς Δΐ€«8ι>ντήί τής ΦΙΑΤ καί «λλβι Ιταλοί εΐίήμονες· · '«
  δέν όρΐστηκε άκέμπ. · Σήμερα έ'ντονπ σι>ξήττ>ση ατή Ββυλή.
  νεκρο-
  κηδειΐα
  Με&αύριο Τετάρτη 5 τοϋ Μάη - ώρα 7 μ.μ. οτό γήηεδο «Έργοτέλη»
  100 555 Κ Α Α ΑΙΤΕΧΝΕΪ
  ΦΕΝΤΑΓΙίϊ
  ΟΙ ΓΚΑΓΚΓΤΕΡΕ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ
  ΤοΑου*αΙα ηροβιδοηοΐηση
  ΤΟ ΗΡΕΜΩΤΕΡΟ κομμάτι τής Κρήτης, τή Σητεία,
  διάλλεξαν οί Άμερικανο! γκάγκστερς γιά νά προκα*
  λέσουν τόν Κρητικό Λαό.
  ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΩΣ γνωστή θρασύτητα ττού τούς χά-
  ραχτηρίζει, καί χωρίς νά ΰτΓολογίσουν την κρισιμότη-
  τα των στιγμών, έκμεταλλευόμενοι την περιβόητη
  «συμφωνία - πλαίσιο», ωδήγησαν τόν 6ο στόλο, στόν
  κόλπο τής Σητείας.
  ΤΗΝ ΠΕΡΗΦΑΝΗ απαντήση την πήραν άστραπιαϊα
  άπό τόν Δήμαρχο Σητείας κ. Ν. Πετράκη και τους
  άλλους τοπικούς παράγοντες και άπό τόν ίδιο τόν
  Λαό, στή συγκεντρώση διαμαρτυρίας τής ττερασμένης
  Παρασκευής.
  Σ' ΑΥΤΗ τή συγκεντρώση, πού έδωσαν τό παρόν τους
  καί έκπρόσωποι άπό την ύπόλοιπη Κρήτη, διατρανώ-
  θηκε ή άπόφαση τού Κρητικού ΛαοΟ, νά ύττεραοΓττίση
  τα νερά και τό χώμα τού, την ψυχή καί τό σώμα τής
  περήφανης Κρήτης.
  ΣΤΗΝ ΙΤΑΜΗ πρόκληση των Αμερικανόν γκάγκ¬
  στερς, δοθηκε γιά μιά άκόμη ψορα ή ττολιτισμένη ά-
  πάντηση τού Κρητικού Λαοΰ: Φύγετε γιάνκηδες άττό
  τό χώμα μας, φύγετε άττό τα νερά μας!
  Η ΚΡΗΤΗ, πού είναι τό λίκνο τού Πολιτισμόν, κρατά
  μέ θαυμαστή ψυχραιμία τή θέση ττού τής επιβάλλει ή
  πολιτιστική καταγωγή της. Στϊς προκλήσεις των ά-
  πολίτιστων, των χωρίς Ιστορία Άμερικάνων γκάγκ¬
  στερς, άτπχντοΰμε άκόμη, μέ δση ύττομονή μάς μένει,
  μέ είρηνικές καί εύγενικές ττροειδοποιήσεις.
  ΚΑΛΟ δμοίς είναι νά γνωρίζουν δτι δέν εϊμαοτε δια-
  τεθειμένοι — κΓ αύτό πάλι άπό Ιστορική ύποχρέωση
  — νά δεχτούμε άλλες προκλήσεις καί ττροσδολές.
  ΤΑ ΟΡΙΑ εχουν έξαντληθεΐ. ΟΙ στιγμές είναι κρίσι-
  «μες. ΟΊ προκλήσεις τους θρασύτατες. Ή ϋπομονή έ-
  ξαντλεΐται. Καί τό άποτέλεσμα ττού έπιδιώκουν νά
  παίζουν δηλαδή τό ρόλο των στρατευμάτων κατοχής,
  δέν θά επιτευχθή.
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ Ι γκάγκστερς, δάλτε το καλά στό μυα-
  λό σας · Την Κ ρήτη δέν θά την καταλάδετε, μόνον δ-
  ταν δέν θά υπάρχη πάνω στό τιμημένο χώμα της, ί-
  χνος Κρητικής ανθρωπίνης παρουσίας! Φύγετε ,δσο
  είναι άκόμη καιρός νά μην σάς ττετάξομε στή θάλασ-
  σα, άν συνεχίζετε νά μάς έδραιώνετε την έντύττωση
  τού ξένου καταχτητή!.. Γιάνκηδες πηγαινετε σπίτια
  σας
  ι ι ι
  ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ♦ ΘΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑ-
  ΣΤΟΥΝ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ & ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ♦ ΤΙΜΗ
  ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ♦ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
  ΕΚΑΤΟ (100) ΚαλΛιτέχνες, Κρήτες, Κύπριοι καί Παλαι-
  οτίνιοι Φενταγίν, Οά ΐιάρουν μ^.ρος στή μεγάλη καλλιτεχνική,
  λαογιραφιική καί άγωνιστική έικδήλωση, πσύ διοργανώνει ή
  εφημερίδα μας, με την «Μεοογεκωοή ΆΥληλεγγύη», ικθαύριο
  Τε.τάιρτη 5 τοϋ Μάη στίς 7 μ.ιμ. στά γηιπεδο «'Εργοτέλη».
  ΠΑΡΑΛΑΗΛΑ ,μέ τό πλούοιο καλΛιτιεχνιικό πρόγραμιμα (τό
  ύποϊο δηιμοοιεύαμιε άναλυτικά στϊιν 4η σελίδα), ή έιώήλιοοΐ)
  Οά ίίχη καί άιγωνιστικό χαρακ,τίίρα, δεδοιμένου δτι κατά τί)
  διάρκιειά τΐ>ς. βά κα'ταδακαστοΰν ό Διεβνής Σιωνΐομος καί Ίιι-
  ΐιερκΐλισιμος καί οί ξένες Βάσεις.
  ΕΚΤΟΣ άιπό τή μουοική, τούς χορούς, τα τραγούδια, τίς ά-
  παγγελίες κπ., πού θά άϊτοδώσουν οί 100 καλλατέχνες, διά-
  ακ>ροι άμιλητές θά άναπίΓύζουν σ/τό χοινό τούς κινδύνους ηου
  διατρέχει ή Κρήτή νά γίνη (σάν την Κύίΐρο) δεύτερη Παλαι-
  στίνη καί ©α. καταιδικάσουν μέ ντσκουμέντα καί τειομήμκϊ, τίς
  έ.γκλΐ>ματικές ένέ.ργειες των Σιωναστών, των 'Λμερωιανοεβριαί
  ών Ίμιπιεριαλιστών καί των αλλων συνιεργατών των σκοτεΐνών
  γιειες τοϋ ΆιμερικανοεβραΊκοΰ Ίρπεριολιαμοΰ χατά τοΰ Πα-
  λαιστινιακοΰ, (άλλά καί τοΰ Κυττριιαικοΰ) Λαοΰ καί προ ειδο¬
  ποιεί γιά τοΰ τί μτπορεί νά αινμοϊί καί στήν Κρήτη
  ΑΥΡΙΟ τό πρωΐ αναμένονται νά φτάοουν στό Ήράβθλειο οί
  Παίλαιστίνιοι Φενταγίν γ»ά τή μεθαυριανή μεγάλη εκδηλώση,
  στήν όηοία έχουν προσκληθεϊ ολοι οί έκιπρόσωΐΓτοι τοϋ Διπλω-
  ματικοϋ Σάψατος των Άραβιικών Χωρων, διάφορες προσωΐπκό
  τητες κα! έικηρόσωοΊθΐ των μέσων ένηιμερώσεως.
  Η ΕΚΔΙΙΛΩΣΗ αυτή., πού £χει δΐ€θνή χαιραχιτήίρα, γίνεται
  άκάμη ταό έ-πίκοιρη, μέ τα πρύσφαιτα γεγονότο,, γι' αύτά καί
  πράττει νά τιιμηθή άπό δσο' τό δυνατόν ΐτεριοσότερ·ο κοινό,
  πού παρευριοκόιμενο σ' αυτή θά άπολαύση έ*να έντυπωσιακό
  καλλιτε>χνΐΗΟ θέαιμα χαί άκρόαμα, ένώ συγχρόνως θά ένώση
  τή φωνή τού, μαζί /μέ τή φωνή των Κρητών, κατά τού Διιε-
  Ονοΰς Σιωνιαμοϋ, χαί Ίμπεριαλιομοΰ καί των ζενων Βάσεων.
  Μιά ένδιαφύρονσα ώποκαΛοπΐΐκη ΰροννα
  ΕΡΓΑΑΗΜΕΡΕΣ
  ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ
  ΤΗΣΜΑΣΩΝΙΑΣ
  ΣΤΟ ΡΕΟΥΜΝΟ
  Ό έπικίνδυνος ρόλος των άνθρώπων τού Σκότους στή Δυτική Κρήτη
  — 2ον —
  ΜΙΑ ΛΙΕΥΚΡΙΝΗΧΗ: Εΐ¬
  χε υποσχεθή ό γράφων στό
  όναγνωοτικό κοινό τής «Α¬
  ΛΗΘΕΙΑΣ» δτι μέ κάθΕ
  ηροοηάθεια θά άποφεύγει νά
  άναφερθί} έπώνυιμα στά γε-
  γονότα πού θά έζισταρήοη
  γιατί μέ κανένα δέν ίίχει
  τφοοωιπικά. "Ομιος «οί παροι
  κοϋντες την Ίερουσαλήνμ*
  οί συμτΐΰλίτες μας δηλαδή
  άναγνώστες, τής «Α» δέν θά
  είναι δύοκολο νά έννοή- έιν·τιΐ0τοούνην των καθη,γητών
  ωέ ό
  σουν ωρισμένα πρόοΐι»ΐα —
  ό παμπόνηΌος καί οκαρώ-
  «ΜΓγάλη θηλ€ΐά τό στεψάνι». Συιμφωνώ. Μ·έ ηέ-τρα μαλι-
  στα, βίον συνοδεύ€)ται μέ «"ΰιδβιες» καί δλ«ς (ι) τίς ώλλες έ-
  π&τηιμες άποδείξεις γιά μονΐίμότητα είς τόν τοάχηλον τοθ έκά-
  στοτε ταλαι—ι»ρτϊμένου συζύγου.
  Τελευταία, €Ϊπχιν βτι «κάνΕΐ» νε.ρά. "Ε, καί λοωτόν, Πλοίο
  είναι νά φο&φί, Άλά μιά καί «βρέζαιιΐΕ» τή σελίδα, βμαθα
  κάτι πού άζίζει τόν κιόιπο νά τό γροψω. Σπή,ν Πβδιάδος λέβι,
  — οδός ΓΧεδιάδος — νερό πίνουν δταν 6ιθ6χει!! Μάλιστα. Καί
  οταν λέω δταν βρέχει, έννοβ δταν ΒΡΕΧΕΙ. Λέιγ^ται δτι σ*όν
  δρόι» αύτό, ύπάιρχει ?να ιιε^άλο «στόιμα» (οέ ϊντοες) πού χι>
  ΐ»»αε«Γπκά καταπίνβι τό νβμάκι των δύοτυχων περιοίκων.
  Γιράψτο νΔ|)θϊΗ;ν άπό τόν Λήιμο νά κάνουν κάτι, μοΰ εϊτταν.
  Κι' έγώ, τό γράφω. Καί Ο* τό ζαναγράψω την έροςάμένη έββο
  μάβα, καί την ιιεθ£ηο)·»ένΐι, (καυιΐιό τώχα νά γράψω «' έγώ
  ιά νερό) γιατί δηλαδή, μόνο υ Βαγγέλης 6>ά φωνάξη.....
  (■Πρός αποφυγήν ΐταρβζΐιγήοεακ,: "Εχω αδελφόν Εύάγγβ-
  ^ον, μ.τνν πάπ ό νοΰς οας άιλΐλοθ....)
  .
  φμ νά τούς γράψω. Άλλά πάλι, μέ τόοα
  χάρτια πού δίδονται εσχάτως άτιό την κυβέρνη—ι, φο6>>0μαι
  Μήπως «άν*έβουν» οί μετοχές τους είς τα μάτια των Νεοδημο-
  ■Φΐιντών βουλ&υτών μας. Δέν λέν &έβαια ότι σίγουρα θά συμ-
  βεϊ κάτι τέτοιο, άλλά ξύρεις τί γίνεται καμμιά φορά; Οί κοιροί
  είναι πονηροί καί ηαράξ«νοι·..
  Γιά τούς 'Εξϊίντα Μάρτυριες λέω, αό-τούς ντέ πού «σταύρ(ι)
  «ε» ό Μασοθρος... (οθαε αύτάν τόν Θι>μδ0τε,) 'Υττομονή, χαί
  θά βροθν την δϊκαΐωοή τους, έν καΐ|>ώ·.. .

  ΑΑήθειβ τόν βυιμαοτί! Τόν ύψτιλύτβτβ ντέ' (κυριολβκτικάι)
  Χοι>ντσδημο»βράτη
  (III)
  — ποϋ τίς βρίακω τίς λέζενς δμως ί;
  — πού περιέψε-ρε την άθΓ>μανττόττντα καί τα κλειδιά τού, £ΐς
  τα καφ«νβ»α ττΐς περιοχάς των Τριών Καμάρων, την ΒμορΦη
  ΓΥΝΕΧΒΙΑ είς ττ,ν αελ. 4.
  θύματα τής πλάνης των καί νει τό τέχναομο: Τούς πορου
  ϊσως (έλάοαστα άπ' αύτά συ- σιάζει £να ψευτοκατασταταχό
  νβιδηιΐά ΰργανα τοΰ Διε- δήθεν άνθρωπιστικής δραστηρι
  θνοΰς Σιωνιαμοϋ πού πρα- ότητας καί Φΐλανβρωπείας, 'έ-
  κτορεία τους είναι οί *κατά τοιμες κα( ο· ύ—.ύ0υνί.ς &ηλώ
  τόπους Μααονικές Στοές. οεις σμ,,,μετοχί,ς ,_{ Τούς τήν
  φέρνει: Ό έ*νας μ»ετά τόν αλ
  Και μπαίνομε στά γεγονό λο Οπογράφουν πλήν ενός -
  τα άγαττητοί ΐΜυσυνανογνώ πού 8ιακΜ,^ΤίΚε ^ται τα
  οτες
  «ΑΛΗΘΕΙΑΙ:»:
  ΤΟ ΑΝΑΓΝΟ-
  ΣΜΑ ΛΟΙιΠΟΝ:....
  Έν άρχή ήν κάποιος άνεπα
  νάληπτος Γυιμνασιάρχης, στά
  έ»9ω 3ον Γυννάσιο — τότε
  Πρακτικό Λύκειο, ζών καί δια
  ιμένων ώς ϋμαθα σήμερον είς
  "Αθήνας. "Αχ! αύτός ό Γυμνα
  σιάρχης, αν ίΐξερε τί κακό έ-
  «ανε — οί άρές των θυμάτων
  των των δοων μετενόΐ)σαν θά
  τόν ουνοδεύθυν σάν έπυνίες.
  Τί ζημία 6καν«; Χυνιεχίζω:
  'Εξεμεταιλλεύθη τό κι'ιρος καί
  βαθέα τοΰ οατανδ καί δέν ύπέ
  γραψε. (Είναι τώρα Γνμνασι-
  άρχης οέ χάποιο έπαρχιακό* Γυ
  μνάσιο τοΰ Ν. Χανίων). Οί ύ-
  ΛΟλοιποι θύματα τής εώτασπεί-
  ας των πέοανε στήν άριστοτε
  Συνέχεια στή Σελίδα 3
  «ΙΝΓΚΟΓΜΊΤΟ»
  Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ
  ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΑΜΥΝΗΣ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Ό ύπουρ)γός Αμύνης της
  Δ. Γιε.ηιμανίας κ. Λέρπερ, ίί0-
  θε π.ο-^χβές Σάββατο στό Ήρά
  κλειο καί έπκτκέφτηκε τίς Άρ
  χαιότητες.
  Ή έΐιίοκειμη ήταν άνεπίση-
  μη καί υπό αύστη.ρό ΐνκόιγνιτο.
  Ό Δυτικογ&Αμανός ύπουρτ
  γός βφυιγε άπό τα "Ηράκλειο
  τα ϊδιο άπόγευιμα, άεροπορι-
  κατ' εύθεία γιά τή Βόννη.
  Ό Λευτέρης Τσικνάχΐ|ζ, 'ηού
  κρόκεκαι νά δικασττΐ ότίς 17
  τού Μάη, οτό Μικτό Όρκωτό
  Κοκουργιοδικείο Χανίων, γιά
  τάν φόνο ύπαλλήΛου τΐίς ΕΤ-
  ΒΑ καί τόν βαρύ τραυιματιοίώ
  συναιδυλφου τού, στό «"Ιχαρο(,
  ΒΑλάτζ» είναι οιέΛος Μασωνι
  κης Στοάς των ΆθηνΛν καί
  τοΰ Ροταριανοί) 'ΟμάλΌυ Ήρα
  κλείου. Οί Μαοώνοι καί τα πά
  ρακλάιδιΐα τους, βοίσκονται έξ
  αίτίας τού σέ δύοκολη '· θέοη,
  γιατί — δπως είναι γνωστό —
  ύποοτηρίζουν δπ... δέν σκο-
  τώνουνΙ...
  ΕΙΔΙιΚΗ θέση θά πάρη στήν εκδηλώση ή περίπτωση τοΰ
  I)-
  ρωα Άλέκου, Παναγούλη, δεδοιμέ'νου δτι — έκτός των άΐλλων
  — ύπίίρξιε μέ,λος τής 'Ειπιτ'ροιπιης Άλλη,λεγιγύιις στόν Άγί&να
  τοΰ Λαοϋ. ττΐς Παλαιστίνης καί ήταν ,μεταξύ έ'κιείνων πού έπα
  ρακολουθοΰντο άιπο την Ύιπιη·ρεσία 'ΕθναΜίϊς Άσςκιλείας.
  ΚΑΤίϊ απά τή σκιά τοΰ Καζαντζάκη καί μέσα οέ έίνα άγιυνι-
  στικό χώρο, θά διατρανωθή ά<πό τό κοινό τής έκ,δηλώοεως, ή απαιτήση τοϋ Κρητικού ΛαοΟ νά μην ίχη την ιύχη ΐίής Πα- λαιοτίνης καί τής Κύπρου καί θά καταδικαοτοΰν μέ ε"να μανι- φέστο, δλες οί ακστεινές δυνάιμεις, πού οχεδιάζουν τα νέα δεινά κοτά τής ήρωίκής πατρίδος μας. ι ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΉ πρόακιΧηση, άλλά καί άλλες προσκληθείς καί εϊδοποιήρεις, προσκλήθηκαν νά συρμετάσχσυν στήν έκδήλω οη αυτή, στό Φεσπβάλ Φιλίας Κρήτης — (Κύπρου) — Πάλαι στίνης, δλοι οί Βουλευτές μας, οί πολκτευτές, οί έκπρόοωτΐοι των τα—κων Άριχών, οί έκπρόοωποι τής ΤοΜκής Αύαοδιοίχη σης, των Κομμάτων, των Νιεολαιών, των Σπουδαοτικων, Πνευ ματικών, Παραγωιγιικων Όργανώοεων κλπ., προκειμένου ή φωνή πού θ' άικηυστή τό βράδυ τής μεβαυριανής Τετάρτΐκ, άπό τό γήπεδο τοΰ «'Εργοτέλη», νά φτάση στά πέρατα ίής Οί- κουμένηςΙ ΟΧΤΟΣΟ, ή "Εκθεοη πού διοργάνωσε ή εφημερίδα μας, στή Λότζια, μπροστά άαιά τό Δηραρχεϊσ Ηρακλείου, σημείωσε καί ση,μειώνει τρθιμαχπική έιπιτυχία, δεδοιμένου δτι μέκρι τώρα .οί ΰνθρωΐιοι πού την έιπισκιεφτήκανε £φαοοαν τούς εϊκοοι (20. 000) χιΧιάδες! Ή "Εκθέση δείχνει τίς έγκληιματιΐκιές ένέ·ρ- «Φιλ6> τό χερι α«ς Μβνχλβιοτάτη», λέει β
  στήν Φρει<5£ρίκη, ϋποκλινόμίνος. τΗτ«ν τοτί ιτού νομι- $ε «τι εΐχβ κερδΐΰει (κι' «ώτος σών μερυ«ι>$ βτλλους) τή
  βυμίτά5«ι« τϊ(2 σατβννικτίς κΧί ώρΛΐβπάββΰς γερμιχνίδβτς.
  ΚΓ ομως, σέ λίγβ τβ ύηβ την Φ(.5£ΐδερίκη Ποιλάτι, τ6ν
  έξίίίωξε. Τώρα, Οστίρα άπό τόαχ χρονι», πάλι τβ ΐίιο
  ΠαλατιαΛ'ο ιτεριίάλλον, π>ού σνμμάχησε μ*$ί μέ τή χούν
  τα, τού ετοιμάζονν τό δβύηερβ γΰρο. Κι' έοάς κ. Καρα-
  μανλϋ μπφεϊ καί νά μή οόις νοιά^ει, εμείς δμω; ο Λα-
  6ς τ Ι φτβίμε;
  ΓΙΑΣΕΡ ΑΡΑΦΑΤ
  Ο Άρχηγός τού Παλαιστινι
  ακοϋ ΆττελευθερωτικοΟ Κινή
  ματος, μννυμα τού όποίου
  θά διαβαστή άπό Παλαιστί-
  νιο Φενταγίν, στήν μεγάλη
  καλλιτεχνική — άγωνιστική
  εκδηλώση ττού θά γίνη μεθοτύ
  ριο τό άττόγευμα στό γήττε-
  δο «Έργοτέλη».
  ΤΑ ΠΑΘΗ
  ΤΟΥ... ΑΝΘΡΩΠΟΥ
  ΟΧΙ,
  Κίοσινγκβρ: Αύτβ τβ οάλτο
  πού έτοιμα$£ΐ$, &π« την Κύ
  προ βτιήν Κίρήτπ, δέν Οά τό
  πετύχπς. Πολλά παλούκια
  έδω 9α... χαβήβης.
  »1
  Αύτη ή χαρακτηριστ ική Φω-
  τογραφία, ττού δείχνει τό
  δράμα ενός Παλαιστίνιου
  Πατέρα, είναι δίπλα οτ6ν
  ζωγραψικό ττίνοχα ττού άττει
  κονίζει τό δράμα τοϋ Χρι-
  στοΰ στήν ^Εκθέση ττού ώρ-
  γάνωσε ή εφημερίδα μας
  στή «Λότζια» τού Δήρου Ή
  ραχλείου. Ό Χριστός μέ τα
  "Αγια Πάθη τοι», θύσιάστη
  κε γιά τόν Άνθρωττο. Ό
  Άνθρωπος μέ τα εΑμαρτωλά
  δικά τού Πάθη, γιά ποίον
  θυσιάζεται; Καί γιατί; Ό-
  πωσδήποτε δχι γιά χαρή τοθ
  ΧριστοΟ (Έκεϊνος 6έν θά
  τδθελε ποτέ), άλλά γιά χαρή
  αυτών πού συνεχίζουν νά
  σταυρώνουν τό Χριστό στό
  ό τοθ Άνθρώπου.
  Άηό τή σκοπιά τής Αληθείας
  ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
  Τοϋ συνβργάτη μας
  ΝΙΚΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΥ
  ΠΡαΤΟΜιΑΠΑΙΙΙ Γισρτή
  των λουλουδιων.... γιορτή τής
  "Άνοιξης··.. γιορτή τής άργα-
  πάς, τής δουλειδς, τής νηότης,
  τής γονιμότητας.
  Φουσκομαθιιάζει τό γυμνό
  κλαδί καί βγάζει δροσερό άν-
  θά. Άνάοκελα ή γής κάτω άατ'
  τόν ήλχο, βαρυανασαίνει πεβυ-
  μιές καί πάθη. Φυλακασμένος
  μέο' στό χωηια ό οπόρος δέν
  άντέχει ™ώ >ϋ ϊπαναοτάτιρε.
  Πάταξε φϋτίίθ καί ζητα τή
  γιλύκα καί τή ζεστασιά τοθ η¬
  λίου.
  "Αριοοε τό πουλί νά ζευγα
  ρώνη καί νά τιλέικΐι τή φωληά
  τού. Πΐ;τάει τό γυμνό κλαδί
  άνθό καί φυλο, σχεδιά&ι τή
  μορψή τού μι> οκά ά στής γής
  ΐό ίολοϋδι.
  Άπό δώ καί πέρα &' αρχίση
  μιά ν»νάΛη έποηοιία. Ή έηο-
  ποιία τής .οίζας πού άσταμάτη
  τα βυζαίνει καί πιπαλίζει την
  κσπρηά τής γής νά τή μετατοέ
  ψ-η σέ ίρωιμα. Ή έποποιΐα τοθ
  καρποΰ, πού άγωνίζεται ά
  μετατρέψη σέ χυμό χαί χρΰμα,
  την αϋλη άχτίνα τοΰ Γ)λιο>ι.
  Δίιπλα στά καλλιεργιιρένο Πά
  φυ,τρώοη καί τ' αγριο, κάτω ά
  πό την αΌχνη φροντίόα τοΰ άν
  θρώπου καί τής φύσης, γιά νά
  παλΐαίτμουν, τιώς νά πνίξουν
  τ&να τό αλλο. Πάνω άιπ' δλα
  δμως, πέρα άιπ' δλα δμως, μιά
  άόρατη δύναρη θά ρυθίμίζη την
  ίοορροπία τοϋ κόοιμου, κι' ί?-
  τοα θά μβίνουν καί τα δυό καί
  τό Γ»μερο καί τό βγριο, γιατί
  κατά πώς φαίνεταα πργιπ«ι νά
  ι*πάρχουν καί τα δυό στόν άέ
  ναο κύικλο τοθ κόσμηυ καλό -
  κακό, κακό - καλό, κι' Ας το-
  στή Σελ. 4
  ΖΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Η ΑΛΗΘΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  3 ΜΑΙΟΥ |»76
  Μυϋιοτόρΐ]μα
  - Βιογραψϊα
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΙΙΛΙ-Ιη
  Ό Ωήπθιυός Ζορμπας
  καί ό ιΊΐκος Καζαντζάκης
  — 47ον —
  1ΐ| κατοουίριάζετε μην πό
  υοκ.οτ·ίζιεστ£, άφήοετε τή θε~
  ια,ιία. Κινδυνεύιετε είτσι νά με
  Χετδτρ μονάχα τό πμόθΧημα
  χωρί<; νά τό Γ.ήτε. Καί τα πιρο βλήιματα αύτά τα λύνει μονά- α βποιος τα ζεϊ. Μην πάθετε ό,τι Χΐν, γι4 νά κοροϊδέψουν τούς φιλόιμαβυυς ΧεπτοΧόγους ΙΥιρ'μανούς. Άν δοΰ·ν δυό πόρτες κοί οτή μιά είναι γραμ μένο: «Παράιδειοος» καί στήν ίίΧΧη «ΔιάΧεί,η περί Παραδεί οου» ολοι Ππ τ'ΐΜΌυν στη δεί» τεοη πό'πιι "Ζ?ίτε μί,θϋ οα<, δε<, τίς δυ νάμιεις τιού οδτ έδωκε ή 'Ελ- Χάδα, δουλεύετε μέοα καί νύ- τα, κ,ατσρθώαετ« νά κάρετε ί!να στίχο γεμάτο ούοία κοί μέ τελεία <ρό:;ι^α. "Ετοι μονάίχα Οά λύοετε, στήν περϊοχή οας, τό πιόβλτϊΐκι καί θα δηιμΐου,ρ- γσήετε, στήν τιεοιθιχή οας, νε- οεΛλιηνικό πολιτΐςτμό, Άιγαπα* τι- καί οεΐς όπως κι έν ώ τό Διχινοΰμΐ] "Αγ; θυιμρθοϋυε οι πόν μιά ψράοη τού κι δς την π )ΰΐ)ΐε τόοα ποίι χιοπίζου'με: «ΜΌΰ άι.οέοει νά οιώθω κι ϊ·γώ καυτά φορά π<ό<; εΐμαι ί¬ να ς άίΐά τού*; Γ.ολλιούο. ,καί ηε μαστικούς Λρχοντες τοθ Έλπ νιαμοΰ καί π.-)έ.πει νά ηεοάσει κι άπό ιιενα ό 'ΕλιΧηνιομός III 'α II ΙΛΙΙΙ ΐή()ΡΙ» "ίΐο'τε οε χωοάει καμιά άμψι βολία νιά την αττήχηιστι ποθ βιήΊκαν καί στήν Λυχή τού Κα ζαντζάκη τα «>Χ»γ*ί>ά πατραω-
  τΐκά τού κτηύνματα. Εϊταν
  σύυφωνα πέ την έσώστ-ρεφη
  φι'»οη τού. Εϊταν έα νεοό σπ'ι
  ρινμα γνά νά τα καταφέρει νά
  σταθεί δοθιο τό »ένώ» τού. νά
  σιινθεϊ τ6 πνέιια τού καί νά
  μην ζεπέοει ή ιΐτυχή τού ττού
  τόσαι ί-νάντιοι κ,αιραί τή χτυ-
  ποϋοαν άπό δΛες τίς μεριές —
  τιού τή σιγό·τ.ρωε ύ φοβειρός σά
  ' ραΚας τοΰ μΐσοαντιρΐοιμόΓ» κήί
  τής 6αθό'ΐ·ζης δειλίας τού. Ό
  πατ ιιω+τιομός, τό ψάζιυο γιά
  τή ούθέση τής καινούριας οΰ-
  οκιι, τοι 'ληνΊουοί!.. ό
  Δσαουιμιι. ι ι για την, Γ&μα
  κείν η. άπό φυχϋΛογιχΐ') ατιοψη,
  οχι μιά άτιλϊτ» οόνιπτωοη. ηαρά
  — καί πποίΐαντός — ψυγή, δΐέ'
  ί.οδος λυτιρωτική άιπό τ© ήγχος
  τής νιάτΐΓΐς τού. Ή πλατΐά αύη
  σή τού οτό θεμελ,ιαικό πρόβλαι
  μα τοΰ νεσελλ,ηνιαμοΰ εϊταν
  ΐιιά πολύτιμπ. γι' αυτόν έμπβι-
  ρία 'ΑλΧά &ηρείτε νά τράξει
  πολύ οίκημα γιά νά βρεϊ τό δι
  κό τού δ.οόυο — νό λιπρώοει
  οΧοκληρωτικά την ψυχή τού
  κπί τό πνέιμα τού.
  Τό έπόιμενο 6ήμα ησύ θα κά
  νει θά 'ναι ιιιά αλιλη μύηση.
  Τελειώνοντας τίς νσμικές οΐτσυ
  δί·ς τού θα ταξιδΐεύση γιά ηρώ
  τη φα?ά ατό έξωτερικό. θέλει
  νά πλατύνει τή '.'νωΐίη'μιά τού
  μί· τό πνέ'ιια· τής Δύσης. Παει
  οτή Ρωμη, οτί|Ύ Αιώνια Πόλη.
  καί κατάηι στό Πα,ρίσι — οτή
  (ΐεγάΛη βουο-οιμάνα τής Φ'λο-
  οοφΐκης σκίι;ης. στήν ηλατιά
  κοιλιά πού κυο<μόοΐ]οε τή Γα'λ ική 'Επανάοιτβοη μύ τό περί- <ρηιμο .·:οίτ«τυχο Ίοότπτα - Λευ τεριά - ΆδεΧφότρ.τα καί την τραγική άντίφαοή τγκ;: τό Να- πσΛέοντα αύτοκπάΐοοα. ί^ι έ- κγϊ οίχνεται μέ τα ιιοΰτ,'χι οτή μελίτη τής φΐλοοοφίας τού ΝΓπε.ρζόνα καί μυεϊται οιΐίς Ο.·ω';ί{;ς τοθ Νίτσε, τκ>ύ κυιρει
  αιρχοθσαν άπό τότε οτή Γερμα
  νία καΐ σιήιν ύπό.ουτιη Δυπκή
  Εύρώττη. κι όδήνΓ^οαν άιργότί-
  ρα τόν Κάιζειρ καί τίς Δυνά¬
  μεις τπ>ς Άντώντ σπν άνθρω-
  Π)οφαγή τού πρώτου παγκό-
  Τί δ'δώχτρκ·· άιπό τΰύς δυό
  ούτοός ΡΊίκάΧουί· τού: Τί πή
  ρϊ άιπό τόν £να «αά τί άιπό τόν
  ΛΛο; ΆιπΑ τό ΜπέοξΌνα {ίμα
  θε Γκ>ΰϊτα - πρώτα πόοο μεγά-
  η οηιμασία £χ«ι οτή ζωή —
  πιό π,ολύ κι άπό τή λογΐκή —
  ή αίχΐΜα τής άνβρώπινης έματ£ΐ
  ρίας. 'Έηειτα πώς γιά νά λυ-
  θοθν μαρίκα άστό τα ποοθλήιμα
  χά τι>ς χρειάζρται στενή συγειρ
  γαοία διανοίας καί διαώθησης,
  γιατί, καθώς λ'έιει ό Μπ&ρτϊο-
  νας, «μόνον ή διάνοια θά Γητή
  οιει νά λυσει μεσικά ττ6οβλΐ%ια
  τα, μά δέ θά τα λύσει ΐτοτέ·
  μόνον ή διαίοθησπ. ματοιρεϊ νά
  τα λύσει, μά δέ θά τα τα ζη-
  τήσει ποτΐ:». Καί τό οτπουδαιό-
  τεμο: πώς^ ή ,μεταφυσικτι τοθ
  βνοηχτου οέ συνβργασία ,μέ
  π'ΐν καλλιειργιτιμέ^η διάνοια
  ιιπο,ρεϊ νά 6δν»γΓ!οιει τόν βνθ|ρω
  ττο σε ννιά τεΆείωοη — στή λύ
  τρωοη. Αύτέ< ο! γνώοεκ πού τού πρόσφεοεν ό Μπέιρζονας ταίριαζαν άπόίλυίτα μέ ττί δική τού τινειματιική άγωνία. Ό Μΐπέ ρξονσς τοθ '&ειζβ, τό δ(ρό μο γιή <νά βρεί τό θεό τού σ·τήιν ώέναη δττμιουργ—ότηαα τίίς ζαη>ς, στήν άκβίτάιπαυτη
  πάΐ) τού με τή άρφιδολία.
  τε·ίνοντας όλοένα οέ μιά δια-
  νοο,τική καί ιρυχική άπελευτέ
  ρωοη.
  Ό Νίτοε τοΰ 'δωοε αύΐό
  ποό έει ύ Κ1ΜΟΝ ΡΗΙΑΗ
  «τή &£·6αιόπιτα γιά την ποοτί-
  μησή τού οτό διονυσιακό, οτήν
  άνκθεαή τού ιιέ τ6 άιπο(λώ-
  νιο δ.οα.'ΐια τής (".ωή<;. πιοτίμη- οη ιά τό Διόνυ^'), τό 9εό τοθ κραοιοΰ καί των όογίων. τής ζωής οτήν ά3ίνφί τάυιι τρ.ς, τής χα.οδς στή δράοπ, της έκ- στατΐικήν,· κΐνηοης κ' ίίμιπνεΐ'- οης, τοϋ ?νο«χιτου. τίϊς περι- ΐτέτ€κις καί τοΰ ά—όμιΐττου πό νού, ζό θεό τοΰ τραγουδιυΰ. τής μουοωοής κοί τοθ χοροΰ. σέ άιντίθεση μέ τόν Άπόλλω- να, τό Οεά τής εϊρήνης. ττρ; οχόλης καί τής άνάιηαυσης, τής αίοθΓ[ττκτις ουγκίνηοιις καί τής δΐαοΐρ«ιή<; Οεώρηοπς, της λογικάς τάξπς κβί τΐκ φΐλοοο τρνκης ναλήντκ, τό βΡΟ τής ζω γραφ,κήί; τής γΛυίτπκής καί τίίς ώτϋκίϊς ποίποπ.ς. Κτ αύτη την ποτί,μιτσή τού ο Καζαντζά κης τή δείχνει ξεκάθαρα στόν «Αλέξη .Ζθίΐμιηά». θαιμάζει κυ ριολεχτκά τό δισνυοιαχό ή- ρωά τού, τό Ζορμηά', ηού τόν 6έτιει σά <τζε<ττή σάίχκα*. κατ' ά,ντίθεση πιός τόν ύαυτό τού πού τοΰ αιντ}ταν «ΑνήΧιαγο
  κρέας», οά άνθρωηο ηού τα ν
  άδύνβτο ν·ά ηέοει δξω «γιαΐτί
  άκουμηδ όΛάκιεοος οτό χώμα
  "Βπειχα τοθ '.ηαξε μέοα τού τό
  οττόοο τοΰ Υιπεοάνθοωατου καί
  .ιηόλαασε τή σκέινη του,μέ την
  τραγΐικη αέσιοόοζία^του. Κι αν,
  στίι κατοπινώ χιοόνια τού, λυ-
  πόταν γιατί ή Γ.ωή τού «πήιγε
  χαμένη», εϊταν νιατί ό σπόρος
  αύτος μαράθηικιε μέθα τού καί
  δέ βάοτηοε πά; ά μιά Φομά;
  δταν γνώριθ€ τόν Ζορμΐτδ. Τό
  ■πε τό ύστοουνείδητό τού θά ξυ
  ττνοϋσε καί θ' άνέβαζε άιπό τό
  Οολό βυθό τού στήν έπιφάνεια
  τό νιτσέϊκιο κρ,ουγμα τοΰ Ύ-
  πε^νθίρωττου γιά νά ύμνήο
  τήλ' ένοάρκωοίι τού — τό
  Ζοομίπιά. Γ,οάφει στόν ποόΛογο
  τσΰ μυθιοτοοήματός τού, οά
  νά νιώθει ντιτοηή, για·τί δέ μπό
  ρεοε οτή φοβιτσιάοικη ζωή
  τού, νά θάΛει οέ πράζη, ν' ά-
  ζιοποιήορι τό σττό.οο τοΰ δαακά
  λου τβυ. νά γίνβι κι αύτός Λί-
  γο ΖθΓΗΐπόχ; — *ζεοτ{ οάρ-
  κα».
  'Βγώ τίς πεοιαοότε·ρ€ς φϋ-
  ρές. δέ μιλϋΰοα· τί νά πεϊ 1?-
  νας «διανοούιμενος» σ' ένα
  διράκο, Τόν όκουγα νά μοΰ μα
  λάβι γιά τό χωριό τού στόν
  "Όλιτμιπο, γιά τα χιόνια, τούς
  λύκους, τούς κομιτατζή,δες
  την Άγιά Σόφια, τό λιγνίτη
  τό λυβκιό'νιβο, τίς γυναϊκες, τό
  θεό, την πατρΐδα κσί τό θάινα
  το — καί ξάφνου, δταν παν-
  τοΰοε καί πιά δε· τόν χω,ροΰ-
  ί>αν τα λάγΐα, -πνάζουνταν ά-
  πάναι, στά χοντρά-χαλίκια τοθ
  γιαλοΰ. κι 6ιΠ·χιζε νά χορεύβι.
  Γέρος, άρθώικο.ρμος. κοκκα-
  Χιάριης, !ΐέ άνιάγΕρτο καταπίοω
  τό κεψάι. ιιέ καταστρόν>υλα
  μικρά ματάικια σάν πταυλιοΰ,
  χάμευε. καί οκλήοιζε καί χτυ-
  ποΰσε τίς άδρ^ς πατοθοες οτό
  γιαλό καί ππσίλιζε μέ Οάλαο-
  οα, τό πι )όοωπό υου.
  "Αιν έίκουιγα τή φωνή τού —
  δ.χι τή ([μι)μΊ. την κ.ραυγίι τού
  »—ή ζωή νιου Βά 'χε πά,ρει ά-
  ζία· θά ζοΰοα μ' αΐμα καί οάρ
  κα κα! κώκκαΛα δ,τι τόΐρα χασι
  σσπότικα ατοχάχΐουμαι κ' ένε,ρ
  γώ μέ χαρτί καί καλαμάρι.
  Μά δέν τόΛμηαα. "ΕβΛεπα
  το Ζοηη«π·ά μεσάίνυχΐτο νά χο-
  ρει'ιει χ.ηιιντοίΓσντας κα! νά
  ι·)ϋ κ^'Λζει ά τιναχ·τώ κ' έ^ώ
  4πό τό βο·ικό καβιϋχι τής <ρΛο ν μά^ας καί τής σι·νή©ειας καί' νά οηΊ"(ο γιά τα ρεγόΔα ταζί- δια μαζί τού — κ' ίίμενα άσά λευτος, τουιρτουοίΓ,οντας... Πό τέ δέν ντχ>άιπ.ηικα -νιά τ^ν τρυ-
  χή μου δοο μπροοτά στό Ζορ-
  μπά.
  Τα πωςρα τοϋτα λΛγχα τοΰ
  Καζαντζάκη δέν είναι παιοά ή
  κραυγή τού α»τκυθτ)ΐμενου άττό
  την έστΒστ,ρέφεια τοΰ νττοβϊ-
  ομοΰ πού τα κατάφερΐ καί τόν
  έΌαψε στά σαραντάβαθα τοθ
  άούνειδου τό 6ττε0ΐροφ·ιικ6 «έ-
  γώ» τού.
  Γυρίζ«:ι οτήν 'Ελλάιδα μέ
  πλούοια «πειρατείο» γνώοεων.
  'Εξόν άπό τίς βυό νεκρές
  γίΥωασες, τα άρχαϊα έΛλ»ινικά
  καί τα λαιτινΐκά, πού τίς ίέρει
  αρκεταί καλά, μαθαίντι ίταλΐκά
  κα έγγλέζικα, καλΛιειογεϊ τα
  γαΛλικ,ά τού, φιρον»τίίει καί
  γιώ τα γεοιμανΐκα τού. "Εχει
  καταθρο.χθίοει κατοσχαριέι; 6ι-
  βλία· δχει γνωριστεί σέ βάθος
  μέ τή φιλοσοφία τής έηοχής
  καί τό σύιγτφονο «ύρανπαϊκό
  πνέμα' £ο~ι άποθοσαυίΐίθΓΐ κι
  άφομοιώσει ηολίλές γνώστις,
  Ν#
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΛΛΜΦΕΙΛ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠ Ι ΘΕΩΡΗ ΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  Τηλ. 280291
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΑΑΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ™
  (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχνική έπιμέλεια: Μάνος Μαγριπλής
  'Ηφσίστου 18 · Ηράκλειον, Κρήτης
  ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΚΧΜΑΤΑ
  ' ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ™ΊΌΟ συνβργάττ) μας κ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ-ΚΡΗΤΙΚΟΥ
  Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ Γ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
  Την ττερασμένη Τετάρτη
  οΐό &έαΐτρο τοθ ξενοδοχείου
  Κρετα Μάο·ις δόθτίκε ή ου-
  ναυλία τοΰ ουιμπολίτη μας συν
  Οέτη Γιώονου Σταυριανοΰ
  Γιά \' άκόιμη. φοπά ό Σταυ
  ριανός άττέοειζε τίς άατιεριόρι-
  οτες οίνατήττνΓές τού γιά την
  δηιμιουρ'Λ, κι κάτι καινουρίου,
  κ,άτι διαφορβπκοθ άπό τα οπ-
  μερινά δεδοιμΰνα οτό μουσικό
  χ&ρο.
  11 ιιουσική τού εύαιοθητη.
  α »·'Α ,ώτΜν ι)·, ν^μάτη ίδββς καί
  ίη'>·ναμη, " πληιι ρ, >· ηοιμένη άαιό
  (ΐάπη νιά τή ΓιιΐιΊ. μέ μιά ίίν-
  τον .ι |ΐεαγχ·3ία καί πίκ,οα αγ
  καλια&μένη, ίκανοποιεϊ τόν ά-
  κποατή καί τοϋ χαρίζει ναή-
  νΐ) καί
  Ή καινούρια δουλειά τοΰ Γ.
  Σταυριανοΰ παρουοιάοθΐπκε ιιέ
  τόν τίτλο «ΕΑΡΙΝΑ ΠΡΕΛΟΙι
  ΔΙΑ» καί πεοιλάμβανβ 30 μου
  σιΐκά καιΐιμάτια.
  Ώριομένα δαιως λάβη δοον
  άφορδ στήν όρνάνωση καί ηα-
  ρουοίαοΓ) τής ουναυλίας πού
  μηοροϋοαν νά άΐϊσφευχθοΰν,
  στάθηκαν αϊτία νά δημιουργή
  θεί μιά έντύβτωσπ πώς ή ου-
  ναυλία Ρταν πρόβα ουναυλίας
  Καί υάλκπα δχι άίτό τίς τέλει)
  ταίες.
  Ατ>τά -Λ λάθίϊ έτοοηιμαίνου
  με ιιέ την έλπίδα πώς δέν θά
  ί,αναγίνουν.
  ά) Τ6 ντύσ'ρο των καλλιτε
  χνων ήταν άοοαοακτήιοιοτο. Ά
  (πετελεϊτο άίΐό ζεθωριαομένο
  μπ"οΰ - τί[ήν. ιιπουτράν, κόχκι
  να παπούτοια, ζεκούμιπωτα
  πουκάιμιβα κλιπ. καί νενικά ?-
  δινε τι^ν όντύιπωοπ συναυλίαί;
  πόσι μουοικΐίς.
  Τό αισχρ.ιμο δέ ήταν πώς μτ-
  ταζύ τίΓιν άκροατων υπήρχαν
  καί άοκετσί ξένοι πού όαιωοδή
  ιτοτε δέν θά δΐαφτνμίσουν αυτή
  την έίΐκράνιοη.
  β) Όλες οί έομιπνεϊες είτε
  άπαγγελίες ε'ίτβ τοαούδι γινό
  ταν άιπό καΧλΐτέχνες πού κρα
  τοΰσαν τα χειράγοαφα καί λό¬
  γω, κατά πάοα παθανόΊ>ητα, τοΰ
  δυοανάγνωοτου των γοαιμιμά-
  ■πον, καταθάΧΧανε μεγάλπ προ
  σπάθεια γιά νά δοϋνκ τί ϊγρο
  φαν. ΜαΛ 'ρο^ά δέ ?να<" καΧλι τέχνης &χοσε τΐ'ι οειρά τής ά- ναν, νώαεωχ? ιιέ άΌχτγμο άποτε- ριζόταν άιπό μαά ύπερβοΛική δόοη αΐάθους καί προσπαθεία όνιτυιπωοιαοιμοΰ ποό άφήρεοε ποΧίι άπό τπ.ν ποιότπτα τοΰ οτίχου. δ) Ό Κώστας Πετρόπουλος δί ν ιιπιάρεοε νά χριαιμοποιή- ο·ει καΤάΧηα την πραγματι- κά ώραία Φωνιί τού καί τουτο όφεΙΧβται, πάντα κατά τή γνώ μη μας, σέ άνεηαρκβϊς πρύ&ες. ε) Έντύπωοη προζένηοε ή βεβιαομένη καί χωρίς έζηγη- οεις ίί ά,ναγγελίες κκΛέλεστι των ΐργων. "Ολα τα κομμά- τια παίχίΐΐίκαν τό 6να κατόπιν τού άΧΧου χωοίς καθύλου δια κοπές, χωρίς καθόλου Χόγια. ΤεΧειώνον τας Θέ-Χομε νά νονιοομε ΐκίις ο Ανδρέας ΔΑ θόη<; πού μήμ«. μέρος στήν έκ. δήλωση γιά Χόγους ΰγείας καί ποό &μω<: οάν άιτίΧός < βεατής την παοακοΧούθηοΐ. "Ε.Χαμφε όιά τής άπουσίας τού. . θυιμΐιθήικαιμε την πιερισυνή ουναυλία τοΰ Σταυιαιανοΰ καί την πρανΐιιατική έιπκτυχΐα της καί πχηεύομε, ίόιαίτερα τώρα ηού οωθιιχρ καί ή δεύτερη πώς ό ΔιΧβόπ.ς £πρε«· νά πά- ρει ιμΛρος. "Ας άνεβάΛΧετο γιά λίγες μέρ€ς ή ουναυΧία, είς γινότανε πεοΐσοότερες πρό βες, ύς άπβφαοίζετο τέΧος τωιος καί εάν θά προΧάγιζε τό £ργο, (ίς ήταν Ρτοιμος ό οηινθέ της νά όώρει στόν κόομο αύτά πού ο Ί'διοί, άνήιγγειΧε καί τό τβ άς ίίδινε την ουναυλία. Λί- γ«ς μιέ'ΐες καθυστέοηρη-δέν Οά χαλοΰοαν τίποτα. Άντίθετα Οά έφθιαχναν πολλάς Πρίν κΧ·είίσα>με τούτο τό ,σημείωμα
  ΟέΧαμε νά τονίοωιμε την θετι-
  κή παοουσία τής Μαίρπς Μαρ
  κοτΐούλοΐ' ηού τιρανματνκά &-
  κλεφε τη.ν τιαρασταοη.
  "Ας έΛπίοουμε πώς ϊι τριτη
  ουνχιυΧία τού, ρπαναλαμβάνθ-
  ιιε καί τονίίορε, τοΰ ίκανότα-
  .του ττυνθ'έτη. Γιώργου Σταυ-
  ριανοΰ θα δωθεϊ χω:>ίς λάθη
  ή τουλΔλΐοτον χωρίς μεγάλσ
  Χάθπ.
  ΜΙΧΑΛ11Σ ΣΤΡΑΤΑΚΐΙΣ
  — ΚΡΗΤΙΚΟΎ■
  ΝΙΚΗ ΜΑΝΟΥΡΑ
  (Μιά ταλ-ντοθχα ζωγράφος)
  Ή Νίκη Μανουρά ή
  οΐους καΧΧιΐτέχνες πού διαρ¬
  κώς άναζητοΰν τόν τρόηο έίκ-
  ιρΐ)άοεώς τους τόοο στή χρηοι
  μοττοιούμενη Γιλιι δοο καί οτά
  νά έπιδείςουν
  Ή Γω<· >άφος ?ει μιά τάοη
  νά πα.ραμορφώνει τα χοώματα
  δημιουιργοντας βτσι μιά παρά
  Γ,ενη άιτρόοφαιρα σχά ι'ργΓα
  ποίηοΐ) .τού δειηερβύοντος βν
  τικειμένου τοΰ θέματος καβώ< κα ίστήν πιοτή πειοματικά ά- πόδιυίτη τίι ρτιτο]Μ·ρειων θά υχρρΧοΰοε, κιιπι τι; νώμη μας γ) Οί άιτκιγγεΛίες χαρακτη Κρητικόν Κέντρον ΚΑΣΤΡΟ (Παραπλεύρως Φυτάκη) "Εναρξις σημερον 1 Μαΐου Μέ τόν βασιληά τής Κρητικής Μουσικής Μ\Ο.ΡΑ Μαζί τού οί: Ζ. ΣΜΠΩΚΟΣ — Ν. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΙ ΣΤΟ «ΚΑΣΤΡΟ» Τηλέφωνον: 282.962 ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Τα Κέντρο θά λειτουργή καθημφΐνώς άπό την 9ην πρωϊνήν έως την 8ην νυκτερινήν προσφέρον- τας εϊδη Καφέ - μττάρ και Ρεστωραν. 'Εγκαίνια θά λάβουν χώραν την 5ην μ.μ. Άτομικαί προσ- κλήσεις δέν θά σταλοθν. Ή 'Εταιρία ΧΑΝΔΡΗ Ιχει την εύχαρίστησι νά αναγ¬ γείλη δτι δρομολογεΐ καί ττάλι μέσω Σουέζ τό μεγα- λύτερο καί ταχύτερον Ελληνικόν Ύττεροκεάνιον "βΥΣΤΡΒΛΙΣ •ι 35.000 τόννων «α* ταχύτητος 22 μιλίων ΔΙ* ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ Προσεχεΐς Άνσχωρήσεις άτΓΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ 29 Απριλίου, 28 Ίουνίου, 26 ΣετΓτεμβρίου, 28 Νοεμβρΐου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΜΜΑΙ ΧΑΝΔΡΗ Κολοκοτρώνη 83, Πειραιεύς, τηλ. 426.757 25ης Αύγούστου 21, ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Τηλ. 280048 — 285420 της, "Ενα άττό τα έργα διαπρανματ'ευόίμενα Οέματα. - "Ισως τοίτη ή ουνεχής διά υοη τοΰ καταοκ,ευαοιμένου καί ή ΓκυράΛριΐι . άινακαταοκευή τού ιιέ τή. βΰΐνθεια ιμιδς ρνίονό τερη<, ψυχοΧογικής μανία< γιά τό φ·τιάξιμΌ τοϋ τέιλειου, την κατατάσει υέταξύ των νέων καλιΧιτεχ'νώ·ν ηού δέν £χου ά κόμη στυι.Χπαρκτμένιι δουλεαά της Νίκης Μανουρά ηαύ όμως όέν ί,εψεύγουν τή ρεαΧιοτικη τους τοιπο- στό χωρο καί άπό την καιτά τό δυνατόν -ηιιοτή σχεδια κή τους άποίωοτ.. Αυτή δέ ή παραμάρψωβτ) των χρωμάιτων πού άιηοτελεϊ κατά κάποιαν τράηο καί τή μαρ τυρία ιιι&ς άνυποτακτικόΐτητας οτό ύηαοκπό. μΐτσρεΐ κολΧιοτα νά τοποθετηθεϊ σέ προοιπάθεια δηνμιουργίας ενός άνε-ιρικοϋ καί £ξω άπ» τα φυσικά φαινό μενά 11 Μανουΐ)9 στά τοπία τυς ίδιαίΐΐΐρα δίνει δϊΧη την τέιχνη της η.οοαπαθώντας νά χαλινα- γωγίοει τόν. αύθοραΐΓΤτισμό της1 πσ») έΊκδτίλώνεταΐ μέ τολιμηρό- ταττν τοηοθέτΓ.σπ των έ—πέδων καί μέ άντεΧως άδέομευτη πι- νεΧιά. Τα χοώματά της θεαμα τικά ΟΛβραία ντύνουν τό έργο έ>ναΛλαοοόιμενα οέ ΰα τα
  πΧάινα καί δεμένα υεταξύ τοικ;
  μέ πρωτότυιπα ί>ρεμες νιραιμμές
  καί οοα.ρίζουν οτό θέιμα μιά 6ν
  τονη κινη.τικάτΓ»τα παύ βασίζε
  τα; στήν ήρεμία τοΰ περ·ι6άί-
  λοντος. ' ' '
  Οπακκδήΐποτε δέν ιωτυρεΐ ό
  ψώλος τής Τέχνιις νά μην πά
  παδεχϊΐεϊ μιά καθαρή καί πνευ
  )»ατικά ϊοοί>ροπΐιμένη πρτκπτά-
  βεια δημιουογίας ενός προοω-
  πικοΰ τρόπου άπόδωοης. Αύτό
  είναι ίντονο σέ δλα τα έίργα
  τής «αλλιτέχνιοας, καί αΰτά
  ακριβώς την κάνει νά ζεχιορί-
  ζπ.
  Οί νεκρές <ρύοεις της πολύ πραγΐμαπκές καί καθημερινές πετάγονται ίίζω άιπό τό έζεζη- τηιμένο φόντο μέ ποΑύ ά·ξι6ο γα χΌΐϋ(ΐΜΐτυίά κοντράστ. Τα Χου.Χούδια της έιπίοτις άιτέιριτα δοσμένα καί ένΐυπωοιακά »π>
  μενά στό χωρο Ικανοιποιοθν.
  Μιά συκνή χοήρτι τοΰ ίντα
  νού χτράοινου φορμαριοιμένοΐ'
  καί τοιποθεττίμένου πολλές φο
  ρές άδόκΛΐΜ άφαιρεί
  κ/·ς άί,ιακϊεις άΐτό τό
  Περιοσόιτερη έπίοτις
  χή στην ύηερβαλ:κή
  τιροσο-
  χρηοιμο
  «Τό Χωριο»
  τή δουΧειά τι;*..
  Γενικά ή δου*λειά τής Νίκης
  Μανουρά χκανηι>'·ι··Τ τΑ<νι «ια τάν ίπαλαατιι πιο- κύΧΧι^οη*; υπο -.0 κατιυτημιν» δσο καά νιά τόν Ικανοηοιηπκό βαθ'μό που βρίοκεται οτήν άνα Ή ζωγράφος ΝΙΚΗ ΜΑΝΟΥΡΑ καινού·ριας φώρμας ζω γραφικ,ής πού κατά τή γνώμη της θά είναι περιοοότβρο έκ- φροστικ,Γ) γιά τή διχή" της νιιυ- χοούνθΐεση ΧΙΙΧΑΛΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚ1Ι2 — ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Εύχαριστώ θερμώς τόν Κον Άθανάοαον Τοαιαρίδην. καθη- γητήν Παιδαγωγικής Άκαδηιυ' άς, ό όιποϊος ηληροφορτιθιείς άτΰχηιμα τού υΐοΰ υου, ήλικί- ας 4 έτών, αν καί τελείως α- γν»ικ)τος πρός έ-νέ, νά άνταηεί,έΧθω είς την νην τής θετκιτΐείας τού. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑ,ΜΟΥΡΛΟΥ ΜΙΗΩΙ'ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡ1ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ Ε)Γ —Ο)Γ ΜΙΝΩΣ ΚΑΙ ΑΙΜΛΑΜΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: ΜΙΝΩΣ: 6.30 μ.μ. ΑΡΙΑΔΝΗ 7.30 μ.μ. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πλατεία Καλλεργών 7 Τηλέφωνα: 224.304 — 224.305 ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Άκτή Ποσειοώνος 28 Τηλέφωνα: 4117952> — 4117953
  ίκρΐίμεί—κι μας,.μέοα οΐά ηλαίοια τού ΦεοτΛαλ Φιλίας Κρ>
  της — ΠαΧαιστίνΐ}ς, πού δείχνει, μέοα στ" άΛα, τίς ώμότητες
  τοΰ 'ΑυιεοίΐκινοεβραινοΟ Ίμΐιεριαλΐαμοϋ στήν Παλαιστίνη.
  'Οπακ: είναι γνωοτα. ή "ΒκβεσΐΙ &«ι Π* τίτλ" "ΤΑ ΠόΑ,
  τοϋ Χριοτοΰ καί τα Πάθη των Άνθρώπω*
  Τό γενικό της σύνθημα πού είναι γραμμινο ιιπρουτα οτήν
  εϊσοδο τής 'Εικθέοεως γράψει: «Γιά νά μή νίνη καί ή ΚρήΤί|
  " (οάν την Κύπρο) δρύτερη ΠαΧαιοτίνη, χ|>Ρΐά<εται αγώνας Μ. τα τοθ Διεθνοθς Σιωνισμοΰ. τοΓι ΔιΗΗόΓκ: ΊιμιτκριαλιομοΓι καί τιάν ξένων Βάσεων». Παρ' δΧα αύιτά ?νας διοητρυφόρος φαρμακοποιή. Μ.κχΤινοΓ δέν κατάΧαβε περί τίνος επρόκειτο καί μβϊΐ>ιε (ι μέοα.
  "Οίαν 6μως άντιΧήψθηΜε ίΐοΰ βρισκότανε, ί,έν ϋμι^ι ιην πόρ-
  τα νά φύγη, κι' άπό τη β-άση τού μάΧΐστα. οκόνταψε καί οτή
  βάση ενός τα·μηλώ. .
  Κάποιος Χοιπόν πού εΐδε την άπερίγραηη πέταΙ,ε κά-
  ΐκυς δυνατά:
  — Καί ποϋ εΐοαι άκόμη... Ο Χαρής έτο.μάζη καί ιω κη εκ
  'θεοιι γιά τή. Μασωνία.
  'ΑΧΧά εύτυχώς ό Μαοώνος έπισκέτιτης. τΐχε βρεί ήδη την
  Ι
  • «Χοιστέ τί' ναι τα Πάθη ϊοι>
  στά πάθη τα δικά μου;
  Δέν εΐδα έγώ Άνάθταοη
  ποτέ, οτόν Γολγοθβ μοιιχ>.
  ι>τό τό τετράοτιχο είναι τό βμμετρο <μότο» ηοό ύηώρχει οάν ύηοτπΧος σχό τίτΧο τής παοαπάνιι» Έκθέχνως. Σχε.ττκιός λοιπόν μ' αύτό χαί τό τίτλο ΐτού βά.Χα^ΐε άντί ΠαοχαΧινων εύχών στό ηεραομένο φϋΧΧο μας: «Ό Χοιστός Άνέστη! — Ό Λαός Άνέστη », ϊίταν καί ύ εξής δίόΛαγος δυό έπιοκεπτών. — ΆΛηβεια ό Χριοΐάς 'λνέοτη, άΧά ό αΟΓ Άνέστη. — ΜάΛΧον δχι. — Καί γιατί δέν άνέστη. — Διώπ δέν.... άντέσττι!.. . — -"Ε. τ6τ« ό κ<ΝΛΟ<. ρίΐέοτη.... • Άρκε.τά ήταν τα «θύματα» τής ΠαοχοΧινής Μαχης, «ού δό- θηκβ μέ δοψαιρα μέν, άΑΛά άρχβτά έηικήΛΐνα..... πυρομαχι- κά, δτιως βαοεΧόττα, χρωτοβο.Χ.'δες, κροτίδεί, κ,.ά. Είδκά τό... ικηαλοτίδι πυύ παίχπ>κε στόν "Αγιο Μηνδ. τό
  6ράδυ τής Άνάοτασης, ήταν κάτι τό τσοναχτικό.
  Καί κά»τοιος ηοό ρώτηρρ- τό .νιβτί. πήσε την έΛής όπάντηοη.
  — Ύιπήρχαν άμυδρέ,ς ύϊτόο:ες δπ θά ϊϊταν ε«ϊ χαί οί Ά-
  |ΐί·ρωιανοί άξκοματοϋχοι τής Βάοεως Γουρν|7>ν.
  • ΕΟτυχώς πού οΰτε τό βράδυ τής ΆνκΊοταοης, άΧλά ούτε
  καί τή Μ. Παρασχευη. ο^έν... &φτιοε Άμεοικάνικο ρουθοΰνι
  στίς άντίστοτχες τεΧετές. δπιος μέ;χρι πέουοι.
  Τό γεγονός χαρακτηρίση^ οά .μιά νίκη, αυτών πού κάνουν
  τόν άντιαμεραικανικό άγώνα καί ση|ΐί·ιώ©ηκ · καί άπό τόν Άβτν-
  αϊκο Τύπο.
  Καί κάποιος εΐιηε.
  — Έν τά^ει, δέν ήοθαν οτόν "Αγιο Μηνά οί Άμερΐκάνοι
  άΥλά δέν φάνηκε ί-κΓΪ ο»·τγ ό ΧΛ-ρης μι«Ί «■■'■' Λ 'Ρνηηίο του
  (ίναι αιηή. Γιατι
  Άιττλούστατα. γιατί. Χόν> Κκθέοριιιο η πιχκκομινη Ενορία
  τού ήταν ό "Αγιος Τίτος.
  Καί μετά την παοαιπάνω ό.ευκρίνιοη ο ι ;ΐο<· ΐιοόοθ«·οε: — Εότυιχάκ;. ιατι ά τοχόταν οτόν \ιυ Μηνά. Θ4. έκανε οέ «ώριθιμέ.νονς4 πιό Γ.')ΧιΊ κρότο ή ηαρουοία τού, άπό 'δοα βο- ρεΧΐάττα ρίχτηκαν.... τ> Γνΐϋοΐός κουμπδς τοΰ ΊΙρακΧείοΐ). άπύ τούς καΧά βολενιέ·
  νους μάλιοτο, έχανε ηασχβλινή- έπΙΒεθΓ) κοτά τής εφημερίδας
  ιμας. Άντί δμως τή «λίεοόγειο» στήν όποία ο<ιμοοί«υε πνευμα- τικά τού άνοοΐιαυρινήρατα κατά τή &ιάι?ΚΓΐιι τ,ίίς Χούχτας, ρηοι μοτνοΐησε τι'ιν «.Πατρίδα». Καί κάΐιοιος ηαρατήοηοε σχχτικά. — "Ε, δέν πειράζει ρέ παιδία, Ρνα μικρά Χάθος ίκονε ό δνθρωπος.... ' θ Καί ενας σχετικός διάλονος. ■ '— ΠΛς σοϋ φάνηχε ή ένηίθεοιι τοΰ κ. Λούβαοη». κα»ά τής («Αληθείας»; —- Άοΐεϊα, κι' αύνί» γιατκή $Άήθ«ί~» ^ν ψοβαται 4λου<; κι' αλλους καί θά τρο^ιάζη μέ τούς... φιλ:κατζή6βς; θ Κι' άλΧος φιΧάρακος, ο γνωοτός ιχις Λάκΐ|ς. Γ,εοηάββθί κα τα ττ)ς «Αληθείας», γιά τό δηιμοσίευμά μας οχετικά μέ «Ίν ΐκΐ' ράνσμηι ύδροΧηνία. Έτοϋ'τος έδω παραπονΐϊται δπ τοϋ έηιτεθήκαμε γιά βΐύτερη φορά (ή ιΠρώτη ήταν τα μασοηιιχά τού άηοκαΧυητήρια) και , γράφοι πώς χΓ όν ίγινε δ,τι έγινε, δέν φταϊρι ό ϊδκχ; άΧΧά ή ■>;> κυρία τού.
  Καί κάΐποιος ηαρατήρτνρε.
  — Μ«τά άίτό αϋτό ό Λάκηι, ϊοοχ; γίνη ν αχ>ΓΟς ικι. "
  κόριος της κυρίαςΐ
  "Εμείς χτι>ί)ίς νά συμφαννοϋμε, ηοοσθέτομ .
  Οΐ(., χαοοΰ-Χβς, φέρνουν κοιιμιά φορά καί... Χΰπες!...
  |
  • Ή μεγάλη καΧΛιτεχνικΐν — ΑγνΜ/κπική &κ6ήΛιι>οη μέ τούς
  Φενταγίν, πού θά γίνη μεθούοισ Τετάρτη 5 τοΰ Μάη στό γήπ«
  δο «Έργοτέ.η». συνέιπεσε μέ την Εψεοη τοθ 'Α4ΐεριχανοϋ ΰβρι-
  στή πού 6γραψε> ιΐήν άκατανόμαοτΐ] φράση στό «Άοΐόριο»
  Κάτιοιος Χοιπόν ρώτηοε ίνα 4Λον:
  — Τί θά κάνη τώρα ό Χάρι»ς, θά ηάη οτά Χανιά ί| θά μείνη
  στή,ν έικδτΐΧϋΜη τοΰ Ηρακλείου,
  — θά μείνΐ> στήν έιΐοδήΧωση.
  — Πώς τό σι,Ίμΐπεραίνεις,
  — ΆπΛούστατα, δν πάη στά Χανιά θά διχάση 5να Άμερικώ-
  νο ι νώ αν μείνη Οίήν εκδηλώση θά.. . καταδικάση ποΧΧούς!...
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΟ
  «8ΙΚΕΐΕ8 ΒΕ ΚΊΙ»
  "Αρχισε νά λειτουργή τό Νάϊτ - Κλάμπ τού Ξενοδο-
  χείου μσς, ν* τό ΑΘΗΝΑ· Ι ΚΟ ΠΟΠ ΣΥΠΚΡΟΤΗΜΑ
  «ΚΚ8ΧΑ»
  (ΚΡΙΙΝΑ)
  ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ
  ΜΚΟ ΜΙΙΕΑΛΟ
  • ΜΙΑ κο-απληκτική.·)μουσική ττροσΦορά γιά τή
  Νεολαία
  • 'Ενα ττλούσιο λαϊ«»ό προγραμμα γιά τούς μεγαλλί-
  τερους, μέχρι τίς ττρωϊνές ώρες.
  ΝΛ-Ι-Τ - ΚΛΑΜΠ «ΣΕιΡΗΝΕΣ ΜΠΗΤΣ»
  Τό πολυτελέστερο νυχτερτνό ττεριβάλλον
  μέ Φβηνές τιμές — Στά Μαλλια.
  Ι ΜΑΙΟΥ.976
  ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑΜ ΚΡΗΤΗΣ
  ΖΙΛΙΔΑ 5
  ΕΛΕΪΘΕΡΟ
  ΟΣΑΜΑΣΓΡΑΦΟΥΝ
  ΟΙΑΝΑΓΙ,δΣΤΕΣΜΑ-
  ΙΗΦΗΕ ΧΙΝΤΑΚΗΣ
  Εμείς σάν "Ελληνες τι κάνομε;
  ΠΡΟΣ
  Τόν κ. Μάο Χαρή
  <Η ΑΛΗΘΕΙΑ» · Ηράκλειον ΆγαπιΓΐτή «ΆΛήθεια». ίέ ενδιαφέρον παοαχοου- Βώ τούς Άγωνες οου καί οέ ΐΗΐγχαίριι) Ί' αύτούς. Ό.λοι οου οί άνώνε-ς κΓ οί προσπάθειας μ' £χοι>ν συγκινή
  ΟΤΙ.
  α) Ό Αγώνας οου, έναντι
  όν τής Μαοωνίας καί τοθ Σιω
  νιαμοΰ, άν κι' βπρεπΐ αυτόν
  τόν άγώνα ν ά τύν δαεξάγη.
  Τϊρώτη αττ' δλους ή Έκ,χλησία.
  β) Ό >'Αγώνα<; οου εναντίον τοϋ διεφθαρμένου κεφαλαιο- , κρατιχοΰ. κΛτεστιιιμένου, πού καί σ'· αύτην την η&ρίπτωοη, Οά Κηρϊ·π? νά τόν κάνη μιά &λλΐ) έίοικηα, δ/χι ή θρησκευ- βεβαία άιλλά ή πολιτική. ΠΑΝ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Κ ΙίΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΙ Παλλές ψο.οές έίχω γράψει οίον Τύηο βτι: Είνπι άν·εηίττρ€· «τη Κυβερνιητικη παρόΛειψη, τό νά μή διδάακεται στά Δημο τ«ά Σκαλεΐα ή Ίοτορία τής Κρήτης. Τό 'ΕπίσΓνυο Άναλ,υτικό Πράγραμιμα (ΕΑΠ) ουντώχτη- κε τό 1913 λοΚ· άχόμη ή Κρή τη ένωθή έηίσημα μέ την 'ΕΛ άδο, καί «εοιΛοΐιβάνιει την Ιατορΐα αλΐκ την; άΛΛης 'Ελ- οδας πλήν τής Κρήττκ· Καί &χά πού ένωθίικοιιΐΡ μέ την ΈλΛάδα καμμιά κυβέιρνηαη, κονβίΛ ιχπουογός δέν θιχμήθηικε την 'Γστορία τής Κρήτης· "ΑΑ λαζβ τό ΕΑΠ την 81.10.6Θ καί συιμιπεριέ&αβε ινΆο τα απήλαια ΜηΛάτου, Μελιδο¬ νίου καί τό 'Λ.οη&οι. Μά γιά την Κρητική Μυθολογία «αί τόν Μινωϊκό πολπιομό πού 6- οι οί Εΰοωπαίοι διδάοκονται, τό Έλληνώπουλα δέν ιαβαί- νβυν τίποτε. Οβτε νιά τοτός ά- νώνβς ποΰκαμαν οί Ηρηττκοί χστά τ&ν Ά·οάβων, χατά των Βνετών, κατά των Τούρκων, Μΐιί κατά των τβλΐβυταίων1 κατα «τρών, Γερμανών καί Ίταλών δέν μαθαίνουν τίιποτε. Τό *Α- γαλιμα τής Μάχης τής· Κρήτης κοσιιάβι τό Ήράκλειο μά τα έλΛηνάπουλα· καί τα κρητικό- πουλα δέν μαθαίνουν τϊποαε γι' αύτό οτά Σχο-λεϊα. Κι' δ- μως οί Κρηπχοή είναι μΐά φυ- ή σιδερένια. Ή ώοαΐιότίοη 'ΕΜηνωιή ιρυ λή. Λ#ς καί εΐν' ή Κρήτη με- τοΛΧεϊο σιοβοένΐ4ΐ>ν άινβρώτιων,
  άβπό τό άποΐο ηοοσφέρθηχαν χι
  Χιάδες ο' δΛους τούς τΐολέ·
  μους. Στήν ηλικία των Κρητι
  κων έθεΑοντών οί ΆθηναΤοι
  φοροΰν ναυπΐίκά καί παίζουν
  μέ ξύΛινα άλογα. Κι' &μως αΰ-
  τσΰς τσύς άνθρώιπους πούχουν
  μέσα τους βαβειά .ηαζωιμένη την
  αύτοττειποίθηρη, καί ττΐν άψοοίώ
  ση ατήν έθνικπ ϊι&έ*α, άιγνοοθν
  πάντοτε οικό™ρα. ΟΙ
  έθνομάρτυρες τοΰ νησιοθ πού
  μέ τ/»ν Γνρωϊκή τους αράσπ ά-
  ιτόοηαοαν των πανελλήνιο θαυ
  μασμό ο' &1α τα πειοία τής π
  μής, άγνοοθνταα ηαντάηασιν ά
  πό τττν Ίοτοράα τής Ελλάδος.
  Συιμφωνείτβ κ.
  ΠΑΝ, Μ.
  ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
  Διδ)λ<κ; μμ 7 μ μ. Ε)Γ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΛΥΤΙΛΙΑΚΗ εΤΛΙΡΕΙΛ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ε)Γ — Ο)Γ «ΚΥΑΩΝ» ΕΚ ΣΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 μ.μ — ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7 μ.μ. — ΠΛΡΑΣΚΕΥΗ Έξ Ηρακλείου πρός Πειραια - Ο)Γ «ΡΕΘΥΜΝΟΝ» — εΚΑΝΤΙΛ» ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 7ην 'Βπκρινήν ΑΦΙΞΙΣ 6.30 Πρωϊνήν ΕΙΣΙΤΗΡ ΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: Πρακτορείον ΑΝΕΚ ΧΑΝΙΩΝ: Πλατεΐα ΣοΦοκλή Βενιζέλου, τηλ. 23636, 25656 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 25ης Αι>γού—ου 33, τηλ. 222481, 222482
  ΡΕΘΥΜΝΗΣ:
  πιΛΜΐΦορος Κουντουριώτου, τηλ. 22296, 22456
  ΤΗΛΕΦ. ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  -γ) Ό Αγώνας σου εναντί¬
  ον -των Βώο«<ί>ν τής Άμαρικτις
  καί τού ΝΑΤΟ (Μήπως είναι
  τό Ιδ.υ πΐ£)δ,ννα;) των καϊνούρ
  γιων κατακτητών τής 'Ελλά-
  δας.
  Φυοικά κι' ένδω φαντάζομαι
  δπ &α έοεϊς, άλλά ή πολιτιχή
  >μας έζουαία εΐχε καί ϋχετ την
  δύνοιμη, νά κάνη τό δνειρο αύ¬
  τό των 'ΕΑλήνων ηραιγματικό-
  τΐ>τα. Νά τούς θΜταατήση έιβ6
  θε-ρους.
  Μϊ)~ι»ς &μως δέν ύηάρχβι
  καρμιά έξουοία άπ' αΰτές, κι'
  Δν ύηάρχουν όευιροσαχποϋν καί
  δια^ντεύουν τα ξένα συικρέ-
  Ι>οντα κι' δχι τα δωοά ικΐς. «'
  δτσι εΐμαβτε υποχοεαχμε,νοι, ε¬
  μείς οί άπλοϊ πολϊτβς νά ύικ·.-
  ρασπωτοΰιμβ · όπως ιυΐοροϋιμε
  τούς εαυτούς μας;
  Τό λυΐΐτη.ρ6ν_εΙναι &η γιά νά
  μός καταιοτήτΐρυν οί «ΦΙΛΟΙ
  ΜΑΣ» δέν χρειάί—Γ)Κ€ νά γίνη
  πΛλεμος, ΧιρειάοΐΓηκαν δμως
  ηοΛιλοί, πάοα πολΛοί ΈλΛη-
  νες, ιπού ήσαν διατεθειμΓνοι
  νο. π^οδώοουν Ιδανικά πού δ£ν
  είχον ποτέ ίους, άντί ΐτινακί-
  ου φακτίς:
  ■Μϊίν ξεχνβμί: ότι αν δέ ν
  βρκαόιταν Ενός ΠαπαιδόηουΧος
  κι' έίνας Μακαρ^ίος, δέν 6ά
  νοιώθαιμε αύιτήν την τηκρήν ό
  ΐιπεφία τής
  "Ας μην κατα&κάζωμε οι-
  πόν τούό «ρίλβυς ιιας» γιατί
  μδς κβκομβταχεΐιρΐίονται, για-
  τί τοτε κρυβόιμαστε πίοω άσίό
  τα δάκτυ-λό μας.
  Στίς σχέοεις μεταξύ Κρύ-
  τών όπως ξέρομε, δέν ύίτάιρ-
  χουν αίσθτιματα, κυραιαιρχιεΐ μ6
  νο τό αυ-μφέιρον, κα' αύτύ τό
  λ*«ι, &η γιά νά κυ
  Βαρδάκης Ν
  Κρουοτανθττουλ
  Π
  Παλαιολογος Π.
  Χαμαράκης Ε
  282.730
  285.420
  281.702
  283.086
  283.860
  Α ΧΑΤΖΑΚΗΣ
  (ΟΙΙΊΝΔϊΚβΣ ΑΡΟΜΟ.
  Άγοπητέ κ. Διευβυντά,
  Άπό την έθνικϋ όδό οτό
  8ο ηερίιπου χιλιώμετηρο δεξιά
  ύηάρχει μιά διαχλάδωοη πού
  ύιποχρεωτικίϋς, λόγω οή,ματος
  Τραχαίας άκολουθοΰν ίίλα τα
  τροιχοφορα κατειρχιό,μιενα πρός
  Τοΐίπρούκ. Ή οδός αιηή μή-
  κους ηΒρίπου 800 μέ,τρων «ατά
  τό ημών εύρίοκιε.ται οέ χαχά
  χάλια. Τα χροχοφόρα τα ό-
  ποϊα διύρχονται, δαέρχονται υ«
  τα φΰβοα θεοϋ, ηολλά ίίμως
  άναιγκάζονται νά ιταραναμή-
  οουν κατ£Αχάιΐ£να άριοτβρα ά
  ηό τήίν εναντπ ύηάρχουοα δια-
  Κιλάίωοη διάτ νά άτιοιρύγουν τυ
  χον βλαβες καί νά προοτατβύ
  οουν καί τούς έΐοβαίνοντας,
  ιί&«.ώς τα άστιικά Λιειοφορϋΐα.
  Πότε βά φθιαχβή δταν τυ¬
  χών θρηνίοωμε θύματα; "Άς
  μ&ς 4παντήθίί ή ΥΕΚΕ οτήιν ό-
  ιιοία ίχομε απευθυνθή τηλ&φω
  νιχώς έηβνωλΐϊΗΐίένως Λν καί
  δέιν £χη<|β άομοδιΛ^τίτα καί υ¬ ποχρέωσιν. 'ΗΙράκλειον 16.4.1Θ75 *~ Κίέ έαοτίιμιησιν Δ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ,'Κστιάτωρ Κ^.ντρο : Βικέλα 91 Ηράκλειον ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΙΝΟΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΙΕ ΧΑΜΗΛΙΙ ΤΙΜΕΣ ΤΡΑΠΕΣΛΡΙΑΙ ΣΑΛΟΝ ΙΑ ΚΡΕβΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΙ ΖΚΡΙΝΙΑ ΒΙΒΑΙΟΘΗΚΑΙ ΠΟΡΤ — ΜΑΝΤΩ ΕΙΔΗ ΚΟΥΣΙΝΑΣ ΝΤΙΒΑΝΙΑ ΣΥΝΘΒΤΑ — ΕΠΙΠΛΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΠΡΟΤΟΠΟΡΙΑΚΑΙ ΙΔΕΑΙ ΣΜΜΛΐίΑ ΡΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤΟΜΕ- ΣΥΝ6ΠΕΙΑ ΔΟΣΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ· ΤΕΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε2ΟΠΑΙΣΜΟΣ _ ΕΠΐυΐΕΑΗΜΕΝΗ ΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ- ΙΙΔΙΚΙΥΜ6Ν0 ΠΡΟΣΟΠΙΚΟ ΜίΛΕΤΗΜΛΝΗ. ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΠΓΗ ΙΠΣΤΗ -Τα ίπιπλα μσς καλύπτουν δλ€ς τίς ανάγκας τοθ συγχρόνου οπιτιοθ. —Μ·ταφέρομ( τα €Ϊδη μσς βπου μας ζητηθοΰν. -Τα προΐόντα μας διακρίνη ή ποιότης χαΐ ή χαμηλή τιμή. ~Έλέγξατ€ καί χρΐνατ· την προσπάθ·ια μας. —Προτιμήαττε μας γιά τό συμφέρον σας. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 5ον χιλ. όδοθ Ήρακλ«ίου Μοιρών Τηλ. 280689 ΕΚΘΕΣΙΣ Α' Πλατεϊα Άρκαδίου Τηλ. 284759 ΕΚΘΕΣΙΣ Β' Μανουσοναάννη-Πλατΐϊα Άρκαδίου Τηλ.28916Ο ριαιρχήρης καί νο έβτικρατήοης πμώπει νά έβομεταλλιευ ττν: ΰλ- λα Κράτη. Τό πιρόβΛ.τ>μα «Ιναι δμως,
  .γκίτί νο δτχώμαστε έιμβίς νά
  εϊμαοτε οί έκΐμοτύλλευώιμενοί;
  "Ας πισΓέψωμε πρύκα στό Ιδα
  νωοό τής άπάλιυτης ελευθερίας,
  γιά νά τινάίωνβ καΐτόπϊν τόν
  ζυγό, (ίπως τόν Κχουν ~.νάτ;€ΐ
  αυτόν τόν ζυγό, ποΛΛά ίϊλλα
  Κράττι, πολλύ μκορότερα άπό
  έιμδς.
  "Ας καταδΐκάοωιμ^ πράκα
  τούς "ΕΑληνες, ΐκ>ό £δΐι»οαν
  τ» έίλεύθερο ο' αύτούς τούς
  κυρίους νά μας καταπατοθν.
  Γιατί κατά τόν Κάντιο: «"Ο¬
  στις κα-ϊέαπιοεν έαιχτόν σκώ-λ'τ}
  κα, δέν Κχβι τό διχαίωμα νά
  παραηονεϊται εάν οί Λλοι τό.ν
  καταιπατοϋν».
  Φιλαχά
  ΣΙΙΦ11Σ ΧΐηΤΑΚΗΣ
  Βουβάς Σφακίων
  ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
  ΠΡΩΤΟΜΑΠΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΠΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
  Τοΰ ουνεργώτη μας κ. Ν. Ψιλάκχι
  1.5.1886: Ή κοκντιΐνία, νύ-
  Αίς βγαλιμένΐ) άιπό τ' άργαοτή
  ρια τοθ φβουΰαρχισμοΰ καί
  τής ικπαπίβοπς, (Υναζηττα . τό
  δύοχολο, μά διεξοδικό δρόιιο
  της. Ό φιλ^λευθεριαμός χαχά
  Χΐδ καβηιμερινά ίδαφος, στό
  «βινωνιικό ηροσκήνιο. Οί άβ~-
  ικές καί σοοααλκηικές πεΐβίβή
  οεις ατρφμώχνουν τίς οάπχες,
  πιά, — τοτινές — άντΛήψεις.
  Τα ήχηρα μυνήμααα, ηού ξυ»
  ίτνήοανε μέ τπν Ταλλική 'Ε-
  ϊτανάσταση, τρυηοΰνε τα κοινω
  νικά οκοτάδια καί καλοθνβ ί-
  «ιταχτιχά τίς ωωνές καί τίς &έ
  ληοες νά ουοπειοωθοΰνί·.
  "Ομως ή χαραυγή τοθ και-
  νούργιου έτούτου κόσμου πού
  ίυΐτνάει μέ τίς βιηανοοτατικές
  ύϊΐακρούοεις, φϋηΐΧει ττίν ποα
  γματιχότητα. Δέν ύηάρχει κα-
  νένας ϊοιος δράιιος. Δέν ύιπάρ
  Χΐ-ΐ έΊιίπε-δη άπιφάνεια, "Ολα
  τα ιμονοπάτια πού όδτννοϋν
  στήν ένοά'&κυχτη είναι οπαρμέ
  να (μέ τους βογγερούς άηόπ-
  χους τής έποκής πού άφανίζε-
  ται.
  *Έτοι, οί έί>γάτες τοθ Σικά
  γου, την σιοώτη τού Μάη τοΰ
  1886 άντιηαραθέίτουν τή συ-
  οΜρωση .τ«ιν μαζων —ίς ξιφο
  λόγχες των κατα~€στων. ΠΗ
  ναααν οί Λνθοιαποι, κουράχ—η<- καν καί ζή>ΓΓΐοαν μιά καλλι'-τε-
  ρη διαβίωοη. Ζήτηραν τό άν-
  βρώπανο δ_αίωμα, την ζεκού-
  ρααη Ζήτηοαν ψιαμί καί μόρφω
  σφ «'Οκτώ ώρ*ς δουλειά. Ό
  χτώ ώρες Οπνος. 'Οχτώ ώρες
  νμνχαγΐιΐιγία, μόρφωσις άνάηαυ
  στμ-. Αύτθ είταν τό σύνΰτνμα
  ηού δονοϋσε τούς άέρηδες.
  Καί τ'' άποτελέοματα δέν άργή,
  σανε νά φανοθνε. Τα ηόοια
  των άιπεργών διαδηλίιηων, πά
  ταΰνε πάνω στά τττώματα καί
  στά τραυματισμένα κορμιά. Τα
  ιματοβαμένα πουκάμιοα^,άνεμί-
  ζουνε στά κοντάρια .Στάζει τό
  ΕΙΣ ΑΠΤΑΙΣΤΟΝ
  ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑΝ
  θά σταθοθιιε γιά λίγο οέ
  3φονογράφη·μα ντόιυας εφημε¬
  ρίδας πού τα... ψάΑΑει στοός
  «έκΐαταΐιδευτικούς μεταρρυθΐμι-
  στάς» γκηί καταργήΊσανε την
  καθαρεύουοα....
  Πως ταμήοανε λοιπόν οί...
  άβεόχροβοι νά κάνουν τέτοιο
  ηρδγμβ; Δέ... σεβαατήκανε τό
  Λαώ ΐκ>6 βν^τα χρηριΐμοποιετ
  «λίϊξεις τής καθαρευούοτκ»;
  Πά ϊΐαράι&εινιμα: «Χριστός Ά-
  νέστη». Καθαρεύουσα δέν εί¬
  ναι;
  "Ετοι Λοιπόν. Ή καθαρεώ-
  ουσα είναι ή... ζωντανή μας
  γλώασα. Είναι ή γλώοοα έκκί-
  νΐ) πού την κβθαρίοανε οί λό-
  νιοι τοθ... 18ου αΐ&να, άηό
  ζενΐονούς κλΐτ. καί τή συιιπλΐ)
  ρώοανε ούιμφ<ι)να μέ τούς κα, νόνες τΙ}ς γραμματιικίίς. Είναι ή γλώασα πού χρησιμοποιή! (8ΙΟ) ό λαός. "Αλλο θέμα ών τώρα βριοκό μαιστε στάν 21ο ηιά αΐώνα. "Αλλο θέμα παλχ, άν ό λαος τκ>ύ την χρηοτιμοίκίιβΐ τόοο....
  Λμορφα, ρβνβάζει οτάν Κορυ-
  δαλλό καί στίς αλλες φυλα-
  «ιές, καί 4λλο &έμα τό δτι δέν
  «πάρχει κανόνας χωρίς έξαι-
  ρέσείς,
  Δέν ξέρω πόοο καλά ό (ϋ
  ή) χρονογράφος κατέχει τή
  χβθαρεύουσα. "Αν κοίνω δ¬
  μως άιπό τή Δηροτική, άς μοΰ
  έαητρέψιει νά ?χω άΐμφ-ιβολίες,
  Γιατί στή Δημοτική δέ θά συ-
  ναντήσει κανείς τό «λάθο»
  (χωρίς σίγιμα τό γραφ«ι) β'
  άκόμη περίσσότερ© δέ 9ά τό
  σμναντήσει στή γλίόοσα πού
  καθιερώθηκε οάν έιπίοηνη
  γλωοοα τοϋ Κοάτους.
  Δέ θαρυέοαι ονοκ;. Καλή
  κι' ή καθαρεύουσα μαά καί τα
  άνρομματα λαϊκά χείλη τή χρη
  σιμαποιοθν γιά νά πβθν «Άλη
  θώς Άνέχττη» δηως λέει ή χρο
  νογράφος. Μ6 δέ ΘΛταν κι' ά-
  ακ»μο νά μδς πεϊ άν τα νραιι
  ματιζούμενα χείλΐ) τΐκ λένβ
  τα κουχιά... κυάμοιις ίί τό λά-
  δι .. έιλαΐον.
  Δέν λέει βεβαία ό λαός «£ύ
  τυχά» μά, βύτυχδς. Οΰτε <Α- σφαλά». Ασφαλώς ή οίγουρα λέει. Μά γιά νά δοθμε πόοο απέχει ΐί>ς ηράξικ ή θεωρία,
  μέοα οτό χρονογράφ-ηρα γράφβ
  ται ή λέιζη «αβαοάνιοτα» χι' 6-
  χι... «ύβασανίστΐΐΗΤ» ('Ελπίζω
  νά μην έτ3αλ.Γ την ούοά τού ό.
  ...«δαίμων τοθ Τυπογραφεί-
  οιι»).
  Πάντακ;, ένώ θά ηροττμοΰοα
  ν' άκουγα τό λάθος σφαγμένο
  (δτ)αότ) χωρίς οίγμα στό τέ-
  ος) πα.οά ν' άκουγα τόν Πατ
  τακό νά λέει... είς απταιοτον
  καβαριύουοον, κώς «αί πάλ-
  Χευκαι παρυφαί τοθ ΰρονς
  όδηγβΰν είς τάς έπάΑΕεις τοθ
  ίβροΰ καθιήκοντος».
  ΛΟΥΛΕΙΕΣ ΠΑ ΛΙΓΟΥΣ
  Σύμφωνα μέ καταγγβλίες
  έργατικων όργχανιίβεων της Ά
  βήνας, χρηοΐιμοηοΐοθντοι οάν
  άΛεμγοσπάοτες παλιοί ποινικοί
  κρατούμενοι.
  Δέν είναι ή πρώτη
  ηού οί άΐ^φνλαίϋομένοι
  μοηοιοθνται νιβ τέτοιβς
  ρίΐιου τέτοιβς, δουλειές.
  άιπό κάιμηοσους μήνις,
  φορά
  χρηοι
  ή πβ
  Πρίν
  διαβά
  οέ Άβΐ>ναϊκή εφημερί¬
  δα γιά μιά ουνάντηση δυο πα-
  λΛΛν συγχρατούμενων στίς ψυ
  λαΜές τού ΚορυδαλλοΟ. Ό 2
  νας ίττανβ ηοι^ικός κι' ό άλ
  λος , πολιτΐχός κρατού'μβνος
  τής Παπαδοπουλιχής κλικας
  Συνανττιθήκαντ: λοιπόν ηερα
  μββάνυχτα, λίγο πρίν
  τό Δημοψήψισμα της 8.12.74.
  Ό πολιτυοος κολλοΰρε ά«ρίο-
  ο«ς κατά τής μοναρχίας, κα' ό
  &\ος φωτογρααείες τοΰ Κώ-
  τσου. Ρωτά λοιπόν ό άντιμοναρ
  ΜΧΟς τόν... άντίπαλό τού αφιο
  ορχολΛτ,τή:
  , — Βρέ άδερφέ, βασιλόφρο
  νας εΓοαι,
  — "Α, δέ σχαμηάζω έγώ ά-
  «6 τΐτοια. Τό. ««υμάχι μου
  βγάζω.
  Δέν γνωρίζω ποχά είναι ή
  φατική μέριμνα γιά τούς ά-
  ποφυΛακαίόμενους. Άκούιο 8-
  μως νά λένε, πώς στά άοτιχά
  καθεοτώντα, δταν δέν ύπάρ-
  χει κρατυκή. φροντίοα ύπάρ-
  ηοωποβουλία.
  λοιπόν κάθε έηαινο
  4··· προσπαθεία τόοο της έρ-
  νοδοοίας, δσο καί των βασιλι¬
  κόν άνδρών νά δώσουν «ωμί
  σ' αύτούς τού.ς ώνβρώπους.
  Έξ άλλου δέν τρώνε καί
  τσάρπα' δουλειά ηροσφέρουν.
  Καί τί δουλειά... Ποίος άλλος
  84 &χότανβ νά κολλησει
  οτούς.,.. τοίχους τίς φωτογρα
  φίες τού Κωοτή Γλύξμπουρνκί
  "Η άκόμη τιοιός είναι τόσο
  τρελλός, ώστε ν' άντιταχτεϊ
  στά Ιδία τα συμφέρον τα τού;
  Δέν άποκλείεται λοιιπόν νά
  δοϋμε στίς μικρές άγγελίες
  κομμι&ς έφημερίιδας την παρα-
  κάτα>: βΖητοΰνται πρώην ποι
  νεχοί χραιυύμενοι διά νυκτερι
  νην άηασχόλησιν.
  Πληροωβρίες: 21ης 'Απριλί
  καί Ι. Μετα£α γωνίαν.
  Οί διαδηΛοηές συαηειρόνον-
  ται κάται) άπό τα ματωμένα ρού
  χά των συντρόφων τους.
  "Ετσι άροτίζει νά γράωεται
  οτίς σειλίδες της Ιστορίας ή
  τΐρώττ) μιεγάλτ! Νίκη.
  Φεύγουν οί χροναές, κυλοθ-
  νε οί Μάηιδες. Ή βύιμιση έτού
  τη φουντώνΰται οτίς καρδιές
  «αί στά σώιματα των καταπιε-
  σμένων. Τρία χρόνια μετά, τό
  Έρνατιχό συνέδριο τοϋ Παρι
  οιοϋ, όρίζει τή μερά τής ψοβε
  ρί>ς μάχης σάν ήμέρα τής ύργα
  ■πάς, οάν ήιμέρα έικείνων ηού
  δέ χορταίνουν ψαηιί, κάτω ά¬
  πό άθλιβς βιωηκές συνθήκας.
  , Πρωτύτερα, Πρωτομαγιά, έ-
  σήμαινε, σταθιμός οτήν τιορεία
  της καιρικής άνακόκλΐϋθης. ά-
  ττοκλειο-πκά καί μόνο γι!ά τή
  ουιμβολιχή φνοική σηιμασία της.
  Τούτη ή μερά, συρβόλιήβ την
  απαρχή της άλτιζωπύΐ>ω£—ς
  των έΛιπίδων, ταυτόχρονα μέ
  τή φίαη ηού ψχθύριζβ «τίς ύ-,
  πάρζεις, τό μύντ«ια τής ζωης.
  Σήμερα ή πρώτη τοΰ Μάη,
  ξΐοοωρίζει άνάμεσα οτό πάνθεο
  των ημερών. Ηεχωρίζει μέσ' ά
  ιπό τα πλοχάμια τος καθτΗΐερι
  νότΓΐτας. Είναι ή μερά πού
  κ&ρνδ έλαιίδβς καί ή,νπ/καθρε-
  φτίζει οτ' άνθρώπου τό πρόσω
  ιπο, τό ζανάνιωμα τής ιρύσΓΐς·
  Πατί δέ σταματήοανε οί Άγώ
  ν«ς των Τάξεων ώς έκεϊ. Ό
  καινούργιος τότες αιώνος —
  ό είικοοτός — βρήκε ττΐν άν-
  θρωπότίΐτα ματοκυ·λασμένπ κι'
  ώς τό στιμερα, δέν ϊπαψε ό
  ϋνθρωπος νά παλεύει γιά την
  κατόχτηση των δνκών τού 6ι-
  καιωμάτων.
  Καί φτάνει νά &ίςουνε μιά
  μαηά οτή ση,με-ρανή κατάστα-
  ση.
  Έδώ, άς ποΰ}ΐε, οτή γεπο-
  νική μας Παλαιατίνη, στίιν Κύ
  τιρο μας. Έδώ πού ή 1ο|Γορ«κή
  πορεία βαρέθηκε νά οκαρφαλώ
  νει στίς άνηψόρες τίίς έζέλτ-
  ξης καί άρχισε την άντίστροφη
  πορεία. 'Εδω πού οί άν&ρώποι
  μαΟουΛάνε τ ήν έληίδα, προ-
  αμένοντας ρά καινούργια Πρω
  τομανιά, γιά νά γνιβρίσουν Πά
  τρίδα καί νά βαδίοουνε τόν
  ηροορισμό τους.
  Δέν Εχει λοκπόν ή Πρωτομα
  γιά τή στενή οηιμασία τ!(ς αθ-
  ξηοης των άτιοδοχών καί των
  έρίγατίκων (καίκιχτήοεωΛ'· Ή
  Πρωτ<ίμαγιά είναι γιά την έπο χή μας, τό σύμβολο υαάς γενι Η ΜΑΣΟΝΙΛ ΠΑ ΧΑΝΙΑ ΜΙ ΤΟ ΡΡΘΥΜΝΟ ου II ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Ού τε καινούργιο είναι, οΰτε άσχολίαστο τό πρόθλημα της Ύγειονομακίίς πβρίθαλψης των άγροτων. Τό τβράοτιο αύτό πρόβλημια πού χάνει τόν άγρο τικό πληθυομό τής χώρας μας νά. ίχποφέρει, γίνεται κάβε υέ ρα καί όξύτερο. Δέν εΙ·,αι Χίγιες οί περιπτώ οΰΐς ηού θ' άκούοει κανείς σ' άτκηοδήττοτε κοίψότη τής Έλ- ληνικής γής. 'ΕΒώ δμως &' ά- οχοληθοθμε γιά λίγο μέ την περίτπωοη της Πίρίθαλψΐις οτό Νομό μας. Μας καταγγέλθη»ε λοωϊίν πώς ύιπάρχουν γιατροί πού άρ νοθνται νά έιτιαχ'έφτωνται τα χανριά ττίς άρμ-οδιό'πντάς τους, έιπειΰή τίς περιοσότερες φορές οί γριοΰλες άινρότιοσες πού ά νησυχοθν γιά την ύγειά τους, Οέουν νά μετροΰνε την πίε- οή τους. Δέν νομίίω νά «"σι¬ ν ε πά ν τα οί κακοί δοόμοι καί οί ουγ'κοινωνίες, γιστί μέσα σ' αύτά τα χωρία ηού μδς ά- νάφεραν είναι καί κον-ηνό χα>
  ρΐό τοΰ Ήοακλείου πού έξυπη
  ρετεΓται καί μέ ΐτυκνή. άοτική
  ουγκοινωνία.
  ' 'Επίσης, πλτιροφορούμαοτε
  πώς τό θέμα τής «φαρμςχευτι
  κης ΐιερίθαλΐ|ίης» πάει άιπό τό
  καικό στό χειρότερο. Δέν ύ-
  πάρχουν φάριμακα στά ύττβί-
  βρια ίατρβϊα καί σ' όοιομένες
  περιΐπτώσεις οί Ιδιες οί
  ες 'Υγβιονομίκιές
  άρνοΰνταΐ την πλήρη φαρμα
  κβυτκκή περίοαλψη των ίιγρο-
  τ<όν. Είναι άληθινά τα ηαραπάνιο, καί τί £χει νά πεί ή Δΐ£Οθυν- οη 'Υγβ-ιονομικών Υπηρεσί¬ αν; . ΣΗΜ-: Αύτά συμβαίνουν βέ βαια 6τον νπάρχουνί γιατροί καί 'Α.γροτκκά γιατρίϊο. Γιατί δέν βΐναι λίγβς οί ηβριπτώ- οεις των ΆγροτωΜϋν Ίατρεί- ων ηού παραμένουν... χαταρ- γημένα. ΝΙΚΟΣ ΦΙΑΑΚΗΣ ΜΑΖ τή συνδρομή τους. Ιστειλαν νβ τή> στείλουν.
  ΠΑ ΤΟΥΣ^ΣΥΝΔΡΟΛΑΗΤΕΣ
  — Εύχαριοτούμ* δσους μας £στειλαν
  —· Παρσκαλούμί δσους δέν -π
  Έτι,οεα συνδρομή 6ρχ· 250
  Έξάμηνπ »> » 130
  — Πίΐ»>ακα>ονμε έ-ίσης δττοιον τυχόν δέν ιταίρνη μέ-
  χρι τή Δευτέρα τό μεσημέρι την-«"Αλήθειαι νά τηλε.
  ώμέσως οτό 280—291 γιά νΛ τβθ την στέλνωμε
  Συνέχεια άπό την ΣεΛίδα 1.
  χνπκά οτπμένΐί παγίδα! "Οοο ό
  καιρός περνοΰσε οί σϋρπαθιεϊς
  μας κατά τα άλλα άνθρωποι αύ
  τοί, χωρίς νά τό καταλάβουν
  βρέθηκαν μέ τα τσαρούηα
  οτά άντρο τής Μαοωνίας. "Ο
  ταν τό κατάλαβαν ίτο χάπως
  ά'ργά. Τί νά κάνουν; νά φύ-
  γουν; Δύσκβλο πράνμα άφθΰ
  χάτι θά είδον «έν τοίς έργαατη
  ρίοις», Ισως χαί κάτι δρκοι...
  Τούς έοέρβιραν ασφαλώς νά
  πιπιλίζουν την καραμέλλα δ-
  πως — διατείνονται άκόι*η οί
  Μαοθνοι «δτι μηορεΐ Ενός νά
  είναι Μαοώνος καί Χριοτιανός
  σΜγχρόνως». Στήν συνέ(χεια
  θά άιποδείζωμε άν μπορεΐ.
  — Όριομένοι άπό τοός πά
  γιδευθέντες τό μετάνοιωοαν
  πικρά καί μέ κά$ε τρόπο θέ-
  λουν νά άποδβσμευθοΰν, νά;
  άποτάξουν τόν σατανα. Τούς
  ίχουν τώρα «έν ύιπνώοει» κατά
  την Μαοωνακή όρολογία σέ
  νάρκωοτ) δηλαδή &πως τα σα·
  λιγκάρια. "Ομως ενός άπό
  τούς τότε νεοφώτιστους — τό
  ηρΑηοηα/Χιλήκαρο άς ποΰμε,
  Φέν μετάνοιωοε — βΐναι Γυ-
  ιμνασιάρχης τώρα σέ κάηοιο Γυ
  μνάσιο των Χανίων — καί α¬
  σφαλώς θά καιμαοώνη σάν νύ-
  ΦΏΚο οχβπάρνι καί γιά την
  νυν Μασωνική τού Ιιδιότη,τα.
  Λένε οί κακές γλώσσες, δτι
  ήτο καί δραγουμάνος — ϊσως
  χαί ουνερτγάτης των Γβρμανών
  <καί ηρόσφατα φιΛχ>χουντιχός,
  τί λέω; χουντιικόΊατος — όπως
  θά άηοκοΑύψω άργότβρα συγ
  κεκρ^μένη οννεργασία τού μέ
  τό καθεστώς τής- έθνικης καται
  οχύνης. 'ΑΧηθεια πό~ θά έρ
  βη ή σειρά τής κάθαροης στήν
  Μέση Παιδεία; Καί προχωοεϊ
  καί προχιορεΐ άνενώχΛΐγτη ή
  Μοσωνία στήν πόλη μας. —
  Κίνιγτρα σέ πολλαύς πού προ-
  σέρχονται στίς τάξει*; της ό
  άρριβισμός συνεπηχουροί
  της πλάνης καί παχνής άμώ-
  θειος στό τί κρύβεται στά άδαι
  λα καί τα κρύφια των σκότει
  νών εθνών. Άλλά χαί κάπ άΛ
  Λο σημαντικό: ΟΙ πρωτοηόροι
  λίασώνοι των Χανίων πρίν 20
  ηερίπου χρόνια ιμόίλας έμε
  τροΰντο οτά δακτυλα τοϋ ενός"
  χεριοθ. ΤΗβαν άπό έχλεχτά1
  ηρόσωπα μεταξύ τοθ ενπιοτημ
  νικοϋ κόομου καί φτιάσανε τή
  Στοα «ΛΡΙΑΔΝΗ». — Εϊπαιμε
  ότι κάθε νέος προοτιληιτος στη
  Στοα δέν γνώριζ« τα μυατικώ
  της. Μόλις τό 19β3 άρ«κ>α
  νά κυκλοφορούν οτά Χανιά
  ■πρώτα όίΐοκαλυππκά βιβλία
  «τού ρίχνανε τούς προβολεϊ'
  της αληθείας στά οκοτά6ια τώι
  Μαοωνιχών έργαο—ιρίων. Καί
  άρχίύει κάηοια άνόσχεοη. Ά1
  λά τό χαλό τό παλληκάοι
  ρει κι' άλλο μονοπάηΕΐ: 'Επβιδή
  τό πείροιμα τοΰ Γυμναοιάρχη
  δέν βρηκε συνεχιστάς, τί
  νούν; ΙΔΡΥΟΥΝ ΣΧΟΛΙΓ
  «νηηιαγωίγεΐο» Απως τό λέν.
  δηλαδή τό ύπ' άριβι. 1 ΡΟΤΑ
  ΡΫ, τα μαοωνοκατευθυνόιμβνα
  «ΑΠΤΒΡΑ» ώς δίΐθεν μ
  κό -~ φΐοοΜΐγΐϋνικό ΣύΛΛογο
  — Τί ρόλο εσταιξαν, τα «Α·
  ΠΤΒΡΑ». Στό έιπόμενο μέ
  συνταρβχτικές άποκαλύψεις.
  Αναμείνατε λοιηόν.
  ΧΑΝΙΑ ΜΑΊ·Ο£ 1976
  άνβησης, παράλληλα
  ιμέ τα πλουιμίσματα τής φυσι-
  κής όμορφιδς. %
  Καί τουτο είναι τό χρέος
  μας: Νά συσπειρωθοΰιμε χαί
  ηάλι χάηιΐ άπό τα συνθήματα
  τής σημερινάς πραγματικότη-
  τας, νά νυρέιρωιμε τίς ήλιαοοτί
  δες ξεοχεηά<οντας νά — μιά τίς πτυχές τής οημερινής κατά σταοπς, καί τής Αληθείας. Ή τρετεινή Πρωτταμαγιά κα- τάφθασε μέσα στίς ίοτορι- κές άναταραχές. Μέσα οτό κθμα τής άβεβαιότητας καί £- πιβουιλης. Χρέος μας νά γλυ- θΓρήσουμε άπό τα πλοκάμια τοΰ ΙμπεριαΧιομοΰ, τοϋ Σιωνι σμοΰ, τοϋ ΡατσιομοΟ καί τοΰ Σωββινιαμοϋ. Χρέος ■ μας νά ο}ΐίζουμε τή (ρωντ> μας μέ τίς
  φωνές των άλλων Λαων πού
  άτνωνίζονταα, σάν κι' έμάς, γιά
  την Αευτεριά, την Είρήνη καί
  την Πρόοδο.
  Ή φετεινή Πρωτομαγιά,
  βρήκε τόν Κρηπιχό Λαό. τόν
  ΤΕλληνικό γενυτώίτερα, νά μά
  χεται γιά τόν άςκκποέιπεια καί
  την βκοτκκή σιγουριά τού. Τόν
  βρήχε ένα.νπωμέΌ στίς ξέ-
  νες Βάσεις καί στά πυρηνιικά
  τε<κιτουργτ(ματα. Μας βρήκε ό φετεινός Μά ής, νάχουμε τεντιοιμένο τό χέ- ρι οτό βασανισμένο Παλαιστ]- νιακό Λαό. Μας βρήκε μηρο- στά ατό άγγάΧιαομα μ έ τούς φίλους μας, τα άΛλα (Κχμαια των σχοτεινων δυνάμεων χαί των έντιβουλευτικών σχιεδίων. Νά γιατί ή Πρωτομαγιά τοΰ 188Θ όρθώνιεται μπροοτά στίς άνθρώπινες οχέφεας, αίώνια κι' άγέρωχη. Σύμβολο των ά γώνων καί των χαταχτήσεων τής ανθρωπίνης ΟΐΓαρζης. ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ ψ τα ΚΡΕΑΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΣΟΥΒΛΑΣ Ταβέρνα — Ψησταριά "ΓΙ«ΡΓΟΙ3,, ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΚΑΑΑΑΡΑ ΤΗΛ. 232-171 Ι Ι ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΙθΝΥΣΟΣ;ί ΠΛΑΙ· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜτ-ΙΟ ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΛΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ Ένα καλό Φαγητό σ' Ινα δμσρΦο πιριβαλλον ΟΙΟΑΝΝΗΣ ΜΑΤΟΑΙΑΚΗΙ Άναπρόσωπο- Έίαιροΐαβ ΡΗΐυρβ (Χανιόπορτα) Διαθέτβι δλα τα ήλεχτρικά «----Ι,ΑΟΥ!.. Άνοίξαμε .. μέ την ΠΑΣΧΑΑΙΑ, γιά νά σάς -ροσΑέρουμε τα άνοιξιάτικα μοντέλα μας! ή κομψή γωνιά, ή γωνιά τής μόδας γιά την γυναίκα ττού ξέρει νά ντύνεται. Καί γιά ττρώτη φορά στήν Κρήτη: τταττούτσια καί τσάντες ΜΟΣΧΟΥΤΗ 'Ελάτε στήν κομψή γωνιά, την γωνιά τής μόδας Τα άττοκλειστικά άνοιξιάτικα μοντέλα μας θά σάς ένθουσιάσουν. ΟΙ τιμές μας, είναι μιά πραγματικά εύχάριστη ^ ϊκπληξη. ΔΑΙΔΑΛΟΥ καί ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ γωνία η πιο παληα φιρμα στο ηρακλειο ιαφημισεις στο ραδιοφωνο, στην εφημερίδα, στογηττεδο, στην εθνικη οδο, κ.λ.π. μακετες - ζωγραφικη μετ;σξοτ;υπια τχαρα κτ;ι κη επιγραφες παντός υυπου ζωγραφου 7 τηλεφ. 281.161-286.460
  ΙΕΑΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  3 ΜΑΙΟΥ
  «Φοστιβ&Α ΦιΑΙαβ ΚρΑΐηβ - ΠαΑαιοίΙνηβ»
  ίΐΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 100 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ
  ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ "ΕΡΓΟΤΕΛΗ,,
  Μουσική - Χοροί - Τραγούδια - Άπαγγελΐες * Λύρες - Λαγοϋτα-Τάμπλες-κ.λ.π.
  ΑΝ ΚΑΪ δέν έ"χει άριστικο-
  ποιηθή όκόιμτντό πλήρες τιοό-
  γιραμιμα τής ιμε·γάλης καλλιτε-
  κνικής — άγων.ιστΐίκιής έκϊδηιλώ
  αεω< ττού θα νίνη μεθαύριο Τετάραη, ώοα 7 μ,.ιμ. οτό γήπε δο «'Εργοτέλη», λόγω τοϋ με-γάλου άτΊθμοΰ των κΐαλλιτε χνών, πού μέ ιμεγόΛη ποοθυ- μία συνεχίΓουν νά δηλώνουν ουιμιμετοχή. δίνοχΐε παρακάιτω τα βασικώτερα οτοιχϊϊα τού, ούμιρωνα μ έ- τίς μέχοι τοΰ προ χθεσινοϋ Χαββώτου σχετιχές πΛηροφορίες καί δηλώσεις συιμ μετοχής. 41 Άπό πλευράς καλλιτέχνην κ,ρη,ΐικής μοΐίσιχΐης θά παίξουν τα ουγκοοτ,ι'ιματα των: Σκο|>
  δαλοθ, Σκουλδ, Μανουρά,
  Ταα'γκαράκη. Κριτσωτάκη, Πό
  ιιχ.»ονάκη.κ 'Αβυοσκνοϋ κ.8.
  β θά χοοέψουν κρητηκούς χο
  ρούς τό ουιγιοοόττκμα «Κά-
  στρο», τό συγκρατηθή κέντρου
  Τσαγκαράΐκ.η, ό "Οιμιλος Κοη-
  τών Βρακοφόοων καί ουγκρο-
  τίκματα κεφαλοχωπιών καί κω
  μοπόλεων τ{,
  Φ θά άκουστοΰν άχόμη άγτυνι
  στικά τρανούδαα άπό τόν Αν¬
  δρέα ΔιΛβόπ ιιέ την ύοχήοΐρα
  τοΰ κέντοου «Καοτέλλο».
  β θά ΟΛαδοθοΟν τΜαγούδΐα
  της Κύιπρου, ένώ οί Φενταγΐν
  θά χορέψουν χο'ΐοός τους χά!
  θά τοαγουδήοουν τ'αγαύδια
  τής Παλαιοτίνπ<;. ♦ β "Είπειτα άπό τηλεφωνικές <τυνβινοήοεις τήο εφημερίδας μας. (ΐιού όιοογανώνει μαζί ■μέ τι; «Μεσονκαακή Άλληλεγ- γύη» τή έκι&ήλωοη), μέ τό Ύπουργείο Προεδρίας τής Κυ πριακής Δημοκρατίας καί την Κυπριακή Πρεοβεία, καταβάλ¬ λονται προστίάθειες νά ηαρου σιαστή κα! ίνα κηλλιτεχνικό κυτιριακό συγκρότηιιια. β Οί ηθσποιοί Νϊκος Χατζί- σκος, Τιτίκα Νικηφοράκη, Διο νυσης Πατεράκης κ.α. θά ά- παγγείλουν ελληνικόν κυιποια- κά καί ηαλαιοτινεζικα ηοιήμα- τα. β Ό Τ(ΜΓντί!<- Γιάννης Χα¬ τζηδάκης, θα άτϊαγείΛη ό ϊδ.υς ίνα δικό τού ποίπιμα σέ κρηιτι- κή διάλλεκτο. β Ό λογοτέχνης Βαγγέλης Γρατσέας θά κάνη. στά άραβι- κά καί στά έλληνικά, ίνα χαΐ ρΈ,τισμό. .' β Ό Πρόεδοος καί ό νραιι- ιωτέας τοδ Όμίλου Βοακοφό- ρων, δκθνώτ γνωσταί χορευ- τές κρη.τικών χορών κ.κ. Λ«- φάκης καί ΠΌντιχός θά συν»>
  δϊύσουν τούς Βρακοφόοους
  καί ό ηοώτοτ θά παραδώση
  ατον έκπ,οόσωπο τοΰ Γιαοέρ
  Άραφάτ, 2να κρηΐτικό μαχαίρΐ
  μεγάλης άξίας.
  9 Οί Σφακιανοί Πατιάδες,
  πρόεδροι των χωττών των Σφο
  κιιόν καί αλλοι ΣωακιανοΙ, θά
  τραγουδήοουν γνήοια οιζίτικα
  τραγούδια.
  ΤΟ ΑΓΛΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕιΡΟιΣ
  Άΐτό άγωνΐσϊικΓ(ς ηΛευράς,
  απακ: είναι ννωστό. ή έιιοδήΧω
  ση Οά καταδικάοη. τό ΔιεθνΓ)
  Σιωνισμό καί Ίιιπεριαλιαμό
  καί τίς ξέ.νες Βάσεις.
  ΑΔΕΣΜΕΥΤΑ
  Συνέχεια άιπό την Σελίδα 1.
  έποχή τής «Ελλάδος των Έλλήνων Χ,ρ·ιοηανων*. ^
  "Ε λθϊπών, άκόιμη δέν λέει νά ηαρΐγγορη&η. Καί νά ξεχάση.
  Τί νά τοϋ κάνω; "Ας βφΐται ό Καοαΐμανλής, καί ό Φλωράκικ
  (καπετά· Γιώτης, ίτοι τόν έει) καί δλοι οί άιμεταν-όητοι νο-
  οταλγοί τοΰ παρελ»όντος». "ΕκΕΐ ό καιρός γυρίαιιατα δνως &;.
  Φ
  Έχε,τε ουζηη'ιοει ποτέ μέ -Γαζιτζή, "Οχι,
  Κρίιμα, είναι μιά εΰκίαιρία νά διατηστώσετε πόοο καλά ηδγε
  ο! δουλειές τους. Λείΐχτά, πολΛά λ€<ρτά. Όλα είναι ρόδινα γι' αΰτούς το<«; άνβ.ιώτταυΓ,. Καί καθαρίση έ-νινβ· οίον κλάδο τους. καί τα ύπεραστικά λ,εωφρρεία ΔΕΝ ηαίρνουν έΐπβάτες άίΠό τό λιινιάνι, οί ζένοι ηροτψοΰν τα ΤΑΒΙ, (άπεχβάνοντοι τα ί-νοιικιαζόιμενα) καί τΐλικ,ά δλα πά,νε ηΛύ καλά. Αύτά μρθ λέ εί ύ ιρίλος υου ό Ν. Καοοΰζος. Έβταγιγελιιΐατίας αύτοκτνη'"- οτής πού «ζεϊ» τα ηαραιπάνω άιπό χονίά. Μέχ,οι εκατόν όν^δόντα δρο<. μεροκάιιατο. "Βτοι λέιει. Έγώ βεβαία δέν π^στεόω τό α\ο. Νά, δτι δηΧαδή ένώ τα γραφεία ένο^ιάοεως αύτοκινή- των έχουν τριοκόοια- αυτοκίνητα πρός ένοίκίασιν (δέν-ζέρω βέβαιΐα πόσα ακριβώς) σέ ήμέοες αίχιμής διιπλασιάζονται αύτ·3- μΛτηκ;. Μά τ! λέει τώρα. "Οτι θΐιλει; Γίνονται αύιτά τα ηράνμα τα, Καί αν γίνονται, ηοκ;, Ιδού ή άπορία. (*Άΐτορία ψάλτου βήξ» ώς γνιικττΟΛ, άτήν περίΐττωοη αυτή &μω<;, ποίος ίητεύβυνος θά κάνη. τόν «ιάλτη; ) Ό ηοιιμής. κ. Τέλης 'Αχης έσΐειλιε^ τ στήν οτήλη πι6γ δημοσιευθή καί κοιΐίκή «ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ» Αηϋψε, οι'ι,με ,ια καί Χτές δλες οί βώ,σεις εΐν Δνθΐλτϊτ κι' £γώ εΐμαι άιπόζω. Μές τό οκοτάδι τό παίρνω άιμηάοιζα νο "π καί »ιέ πετάνε σξω ΤΕΛ11Σ ΑΚ11Σ 4!>οω την
  Άτιάντηοη. Κυριι 11 η λ η
  ηπρόιμοιο βχω ζ(1ναδι*ιβάι—». Άίιό,λογο βεβαία. ά\ά
  ί·π'>πωοη δτι ιυΐθΓϊεΐτε νά ν < ότιετε καλυτέρα. Κά,ντε μΐά προοτιόβεκΐ. θά ηοκμένα». Υ.Γ.: Μην «Βαο'ολογείτε», τάοο πσλύ. Οί Άμερικανοί ίώναα «καλοί» καί «τίιμιοι» σύ^ίμα.χ.οι, γιατ! θέλέτε τιίΐρα τούς διώΡ,ιετε Ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ [κββ· την ήταν νά Προσεχώς κυκλοφορεΐ «Ό ϋηροκρατης» ημτρινή 7ϊ<-.ωϊνή Ερημερίδ' Φ.λε- λευθέρων Δημοκρατικών άρχών. Ιυντάκτες άπό την Άθήνα καΐ τό Ήράκλειο, οά Οπογράφουν την βΐλΐ- κρίνεισ, την άντικειμενικότητα κοΙ την μαχητικότητα τού έξασέλιδου ( πλάζ «ΑΜΝΙΣΟΣ» Π<{|·ΠΙ1ΞΙΙΚΗ1 ® ΤΖΕΝΗ ΡΑΛΛΗ β ΚΙΚΗ ΛΩΡΟΥ « ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΝΟΣ β ΜΑΙΡΗ ΚΑΑΟΠΑΝΝΗ Ο ΕΙΡΗΝΗ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟ^, ^ ΚΑΙ Ο ΑΚΗΣ ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ Μττουζοόκι ΑΝΤΩΝ ΔΡΟΣΟΣ Μοντ&ρνο τραγούδι ΟΜΗΡΟΣ • 'Εκπ,οόσωποι ττΐς δας μας, τγκ; «Μεσογειακτΐς Άλλολεγνύης», τοθ ηολιτιιιοΰ κιόομου, τής 'Βκκλησίας. των Κομιιιάτων, τής Τοτΐ]ΐκί(Γ Αύτο- διοίκΐιοης, των Όργανώοεων ιολτι Θά ίπλήσουν Θά άΐτευθύ μα τοθ Παλαιοτίνιου ήγέτη. • 'Εκηρόσωπος των Σφακια- νών Παπάδων θά διαβάοη τό μαναφ-έστο τους, πού αποτελεί ίίνα Ιδιοίτερης οημασίας άγωνι σηκό κείμενο. • θά τιιιηθ"ή άκόμη ή ιινήιμη Τα πχιύχά «ύτά, θύματα των ώμοτήτυν τοΰ Άμε1ίικ*νο- ε&ραΐκβΰ Ίμπβριαλισμοϋ, είναι 4έ6αΐα ίταιίιά τής Πάλαι στίνηί- Άλλά είναι καί παιδία ολβυ τοΰ κόσμου. Προ- χβές στήν Πχλαιβτίνη, χβές βτίνν Κύηρβ, «ΰριβ — γικτί έχι — οτήν Κΐΐήτη ή κάπο» άλλοΰ... Χά γιχιτΐ κάναμε την "Εκββΰη οτπ «Λότ][ι<»>: ©χι γιά τα βύματα οΛτά. «λ
  λ* γιά νά ίτρολάδωμί τυχβν >ΐχινού(>για, γιά νά μην έρ-
  θη ιτοτέ ή ώρα νά γίνβνν κάπου άλλβΰ «'Έκθίβη» κ«ί
  τα δικα μας «αι<5ιοτ, τα ιταιδιά τή_- Κρήτης. νοον χαιοετιοιιοθς καί Οά ιιιε- τα<ρέρουν άνωνιστικά τα. θ Ό Παλαιοτίνΐ'ος Φάτχι Μόγλυ, πού οπουδάζοι οτήν ΈΑλαοα καί μιλά Ικανο- ηοιηΐϋκά τή.ν έλληνική γλώο- οα θά ιιιλ£ση έχ μέρους των Φ^νταγίν. β Έκπηόοωτιος τοΰ Γιαοέρ .Αοαφάτ θά διαβάοη τό ιιήνυ- τοθ ήνχικι Παναγούη, ο ο¬ ποίος άνηκε οτήν 'ΕΛληνική Έπιτροηή Αλληλεγγύης γιά τόν Άνωνα τής Παλαιστίνης. Γενκκά ή έκδήλωοπ Οα δώση ρεαλαοιΐικά καί ζεκάθΐαρα, την εΐκόνα πού διατοέχη ή Κρήτη καί ή 'Ελλάδα γενικώτερα, αυτή τί) οριγΐμή κα! θά διαδη- λώση τή Οέοπ των δτ(μοκρα·η κά σκετιτοιιιέναΓν άνθρώπων κα τα τοΰ Σιωνισιιοΰ καί τώ πά Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟιΜΑΓΙΑΣ Τό π.κ)χθεοινό Σάββατο, έ- ωρτάοτηκε οτδ 'ΙΙ,ρόκλε» ή ι 'Εργατική Πρωιτομαγιά. Στό «Ντορέ» συγκεντρώθη- καν δλα τα οωματεϊα τής δόνα υ,η,ς τοΰ Ε.Κ.Η. Χαραχτηρι.στικά τής συγκεν¬ τρώσεως ήσαν τα εξής: • "Η σιχμίΐετοχή " έΊριγατων ήταν (δέν ξέοοιμε γιά ποιό λό γο) αισθήτα • Ό πνεϋιμα ένότητας (ήταν τό ώ- ραιότερο οΐοιχεΐο τού). Βαητίσεις Τί>ν περασμένη Τετάρτη
  οτόν "Αγιο Δ,ηιμήτριο Ήρακλεί
  ου, ένχνε ή βάφτιση τής θυγα
  τέρας τοΰ ίεύνους Γιώργου
  καί Μΐιΐιίκας- Σενετάκη· Την
  νεοφώτιστη Σοωοΰλα, βάφτιοε
  ή κυοία Τοανάκπ. Μετά ττιν
  βάφτιοπ δόθπΊοε μεγάλη δεξίω
  οη ατό ξιενοδοχιεϊο «Άοτόρια».
  Παραβρβ^ήίΜϊνε ό Νομόρχης
  κ. Μπίσιας, ό Στρ. Δ)τής τα-
  ζίαρχος κ. Σταματάκης καί
  πολ,λοί €κηοόοαπκ>ι Άοιχών καί
  γνωοτά μέλλη, τής Ήρακλειώτα
  κης κοινωνίας.
  Στοΰς γονεΐς, οτόν ηαπποϋ
  κ. 'ΑΑέικο Μυκωνιάτη καί
  στνπχ; λοπτούς συγγενεΐς τής
  χαιοιτωμένης Σοφοόλας, εύχό-
  μαοτέ νά τούς Γήοπ.
  ΚΗΔΒΙΑ
  Την πτ,οοφιλή μας μητορα
  ΖΑΧΑΡΩ Χήρα Μ. ΣΒΡΓΑΚΙ1
  Οανοΰσα χθές χηδεύομε οΓ»ιε
  μόν Δευτέρα 3η. Μαίου καί πε
  ρί ώρα 5η μ.ιμ. έκ τοθ ηρώτου
  Νεκ>ροταφε&)υ Αθηνών.
  Τα Τέκνα: Ίιοάνντις καί
  Ειρήνη Σεργάχη, Φαίιδων καί
  'ΑΛίκη Σεοιγόκη, Κων)νος καί
  Μαρία Σβργάκη.
  Οί Άδελφιές: Βενετία χήρα
  'Β)ΐμ· Λυδάκη, Στέλλα χήρα
  Κωνστ. Παπαδάκη, Δέσποινα
  χήρα Έμμ. Ποπαδάκη.
  Οί 'Εγγονοί.
  Οί Άνεψιοί.
  Οί Λοιποί Συγιγενείς.
  • Μβτείχαν δυό βουλευτές:
  ό κ. Μιηαντουβας κβ5 ό κ. Γα
  λενιανός.
  β Άπουοίαζε ό κ. Νοΐίάρ-
  χης καί ό κ. Δήμαρχος, ο! ό-
  ποϊοι έκπροοιοπήθηκαν μέ όν-
  τυιροοώιπους τόν χ. Σιείΐερτζά
  κη καί τόν κ. Όρφανό. άντι-
  στοιχα.
  • Μετείχε καί ιρίληοε ό
  Άρχιεπίο^οπος Κοτντης κ. Εύ-
  γένιος, οέ βά.οος τοΰ ύποίου
  μόΛι< άκοιβώς τέλειωσε τόν χβιρειτνσμό τού, βγινβ καί μι- κρό ύπειοόδιο, δεδομένου δτι κάποιος άπό τό άχροατήρ.ο τού φώναξε: «Ελλάς Έλλτί- νων Χοκ—ιανων»!... Προσωιπική μας γενιχή έν- τύΐτωοη είναι δτι μέ τ&τοιου είδους έχδηλώοεις. ΐιΐκρής συρι»ετοοϋίς τοΰ έονατικοΰ δυ ναιμικοΰ, δέν κερδίζονται οί άγΛνες τής τιμίας 'Εργατΐκης Τάζης. Η 1ΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΓΡΑΜΜΤΙΚΑΚΗ Σι'ιμερα ύ*δικάζεται οτό Τρι μελές Πληρμελειοδικίίο Ήρη κλείου ή' γνωρτιι ύσιιόΐθ'εοη, μέ κατηγορουιμίνο τόν έ«δότπ τής έφ·ηιμερίδας «Μεοόγειος» Άρι- στοτέλη Γραμματΐκάκη. Ό Γραιμιμαπκάικης κατηιγο- ρεΐται γιά ηα.·>άβαοη τοΰ νό-
  μου ηερί ,μεσαζόιτω.ν ι καί συγ
  κεκριμένα δτι νιά νά κΛείοη
  ίίνα .ταντεβοϋ των Ηρακλειω¬
  τών Σταφιδεξαγωγέων μέ τόν
  Μακαρέζο, ηη.οε τό ποοόν των
  120 ϋ 200 χιλιάδων δραχμων.
  Ή δίωξτ» είναι αύτεπάίγγελ-
  τη, άνακινήθηκε δέ άπό τή
  γνιυοτή δίκη τού Γραρματΐκώ-
  κη νέ τό διυεθυνττ] μας Μάνο
  Χαρή. κατά τή διάοκβια της ο¬
  ποίας καί άιπό κατάθεοτι τού
  κ. Α. Σ,κουλικά/ρη, βγινε γνω
  στή ή περίπτωοη. Τότε εΐχε κα
  τατεθεϊ άιπό τόν διευθυντη
  μας καί σχετική μαγνηαοταινία,
  πού εΐχε πάρει ό κ. Σκουλικά-
  ρτκ; την έποχή τίίς δικταιτορίας.
  Μάρτυί>ες είναι ό Δήμαρχος
  κ. Κοιρέλλΐκ:, ό κ. Α. Σκουλι
  καρης, καί ηολλοί Σταφιδεξα-
  γωγεΐς.
  ρακιλαδιών τού, τοΰ Άμερικα-
  νοεβραϊκοΰ Ίμηεριαλισ}ΐοΰ καί
  της Άμερικανϊκή<: έτιεκιτατικής πολ!αικίί<;, των ξένων Βόχ>εων
  καί τής προκλιιτικής παμουοίας
  τοϋ βου οτόλου, τοΰ δϋεθνοΰς
  έγκλΐϋματία Κίοοινγκιβρ κα^ δ-
  λιον δοων ύηιδιώκουν τό πνί-
  ζιμο των λαϊκών ελευθεριών.
  Εάοιτήρια των 20 δρχ. δια-
  τίθενται άιπό τή Λότζια, μΐιρο
  στά οτό Δη/μαοκείο, δπου ου-
  νεχίζεται ή "Εκθέση, τα γρα
  φεία τί}ς «Αληθείας», τό κατά
  στημα κ. Βενέρη, τό ζαχαρο-
  πλαατεΐο «Κορονάντο», τό κα-
  τάοταγμα Γιάννη Ματθαιάκη
  (Χανιόπορτα), καί τό είδικό
  περώιιτερο τής Πλατείας Τριών
  Ιναραρί&ν.
  Παρακαλεϊτβι τό κοινό νά
  προιμηθευτήΝπροηγουμένως τα
  είσιτήριά τού καί όκι άπω τό
  Ταμείο τοϋ ν/ηπέδουΗ γιά νά
  διευκολιτνθιή ή δλη διοργάνω
  ση της ύκδηλώοεως.
  ΕΝΑ ΙΟΒΑΡΟ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟ ΘΕΙτΙΑ
  Ο κ. Νομάρχης μάς άπαντα
  γιά τα δημοσία κτήματο
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου
  κ. Ι. ΜτΓ,ίσιας, μας έστει-
  λε την παρακάτω απαντή¬
  ση, σέ σχόλιό μας, σχετι-
  κό μέ τα κατατΓατηθέντα
  δημοσία κτήματα.
  ΕΛΛΠΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ1Α
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αριθ. Ποωτ. ,5.3)30.4.76
  Πρός
  Τόν κ. Δ)ντήν
  της 'Εφηίΐιερίδος
  «■II
  ΑΛΙΙΘΕΙΑ»
  Είς απάντησιν τού δημοο^ευ
  θέντος σχολείον είς τό ύπ' α¬
  ριθ. 47 φύλλον τής εγκρίτου
  ύιμών εφημερίδος υπό τ6ν τί¬
  τλον «'Ερωτίνματα γιά τόν κ.
  Νομάρχην», έ'χο'μεν την τιμϊΊν
  νά σδς γνωρίοωιμιεν δτι τα Δή
  μόοια Κτήματα ύηάγονται
  είς την άοραδιοτηται των
  Ύιπουργείων Ο4κονομικών.
  Γεωργίας «αί Κοινωνιχών
  Ύιπηρεσίών ώς καί είς τα Άν
  ταλλάξιμα.
  Ή αύθαίοετος κατάληψις
  ΠΡ&ΤΟΜ^ΓΗ
  Συνέχεια άπό την Σελίδα 1.
  νέ λέ,με «ίναΰλο κύκλο» εμείς
  οί βνθρωποι.
  'Ειμπ,ρός λοιπόν. 'Ερπρός
  λοιπόν.
  Ό Μάίος μάς £<ρααοι- έΊι.·ι ιός 6-ήμα ταχύ νά τόν ηροϋπαντήρωτμε, τιοιδιά, στήν έζοχή. Πρωτομ&γιάϋΙ Άκοΰστε τό τραγοΰδι τής μέλιοοας καθώς ένώνει τίς καρδιιές των λου- λουδιών. οτύ έρωτικό παιχνί- δι τής αΐώνιας Δηριουργίας. Άικοϋ|οτε την προσπαθεία τού φύτρου, ποΰ ικν την τηυφερή τού Γ.ιφολόγχη, τρυηάει τό σκλη,ρό π&τσί της γης νά βγί) οτόν })ιο νά μ&ς χορίοη τή θαλερή Ιαοουοία τού. Άκού- οετε τό μόχθο τοΰ άργάτη, πού μετουοιωιμένος οέ τραγού δ» σάιν τό. βίαιο ΰνειμο, μδς φέλνει κάποια νέα έπαγγελία. Πρωτομαγιά...ΙΙΙ Γέρο, φτιά ί,ε τό κοΐϋτολόι σου άπό μαργα ρίτες κίτρινες, καί {'αναιηίές τής νηοτης τό τραγούδι. Νέε, κόψε κλαδί άνβιονένη έληά καί βάλε το στό πέτο σου. 3έ χνα τό μάθπυα τού ιρόνου πού σοθ ψέλνουν κάθε με,ρα, καί φύτεψιε στόν κηπο σου ήλιο- τρόηια. Ίΐλ.οτοόαπα πού δλη μερά κοπάζουν τόν ίίλιο. Ή- λιοτρόΐηα πού γέονουν οτοχα στικά τό κεφάΛι. Ήλιοτρόπια, πού μαΓ.εύουν τα ξανθά στά- χυα τοΰ ηλίου καί τΛ με.του- σιώνου,ν νΐυκό λαδι νιέσ' στώ σπλάχνα τους. Ήλιοτρόπια πλατύφυλλα. ■Ήλιοτρόπια μέ κίτρινα ιιικοά ,ματοτσίνοοα. "II κ>τράπια, είρηνικά, λιτοδίαι
  τα, ιίτε,μα. μεγαλωιμένα, με-
  στωμένα, «κατ' είικόνα καί ο¬
  μοίωσιν» τοθ ήλιου.
  ΝΙΚΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ
  των πλείοτων Δημοσίων Κτη/μά
  των έν τώ Νοιιω έιχει γίνει ά¬
  πό τό ίτος 1945 καί έντεϋθβν
  υπό δια'ρόοων άκτη,μόνων ¥
  άστεγων, κατββαλόντων πρός
  τούτοις οίηκ-οον άποζηιμίωοιν
  αυθαιρέτου χρήσεως, £τβρα δέ
  έζ αυτών ένοιχιάζονται υπό
  τού Δτνμοσίου είς διαφόρους.
  Επί τού προκενμένου ίχουν
  εκδοθή διάφο,οοι Ν6μοι περί
  Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ
  ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
  ΠΛΟΙΑ
  Στήν έ»δήλωοη κατά τής
  ΐΜΓΛυοίας στόν κοΑπο τϋς Ση
  τείας τού 6ου Άμερκάνικου
  Στώλου. ηαραβρεθήκανε άπό
  τό Ήράκλειο ■ καί την ήλλη
  Κ(>ήτη οί έί,ής: ,
  Ό Βουλευττν; τοθ ΠΑΪΟΚ
  κ. Ψοιρράκης, ό Δήμαοχος Ή
  ρακλείου κ. Καοέ.λλης, ή Δή¬
  μαρχος Αρχανών κυρία Πλου
  ιμίδου, ό ΔήμακϊΧΌς Ανωγείων
  κ. Κλάδος, ό Παπά Εενοφών
  Κλινάκης, ό γιατράς κ. Δερι)ΐι
  τζάκης, άστό την Ιεραπέτρα,
  ό διευθυντάς μας Μάνος Χά-
  ρτ>ς κα! αΛλοι έκπρόοωηοι ά¬
  πό τόν Άγιο Νικόλαο κλπ.
  Η ΑΠΟΧΠΡΗΧΗ
  ΤΟΥ α. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΠ
  Δυσμενί) έντύττωοη προκά
  λεοε ή άποχώρηοη τού
  δουλευτή Λασιθίου ττνς Ε.
  ΔΗ.Κ., κ. Λατζανάχτι, ό ο¬
  ποίος — κατά ,τίς δηλώσεις
  των ύΛθλοδπων μελών τής
  Έπιτροηής Αγώνος Σητείας
  — εΐχε ουιμφωνήοει την προ
  ηγσίτμενη άκ.οιβώς μέοα κα!
  ι.Ιχε ύποσχεθεΐ ότι Οά υετά
  σχη. ·
  'Επειδή ή ζαφνική άίΐοχώ
  ρητή τού άπό τόν άγώνα,
  οτήιν, προετοι.μασία τοϋ όποί
  ου εΐχε μετάσχει, δηιμιουρ-
  γεϊ έρωαηίματικά, νομίζομε
  ΰτι όωείλει μιά ύττεύθυνη έ-
  μυβμίοεως τοϋ ανωτέρω
  τος (ώς είναι ό Α.Ν.
  12.1938 καί Α.Ν. 2β3)θ8
  ΊΓ *π.ιΐ
  'ν κατάοταοκ
  καθ" ϋτι ΐ(υ\οί ί·κ των ΚθΤ(|
  πατησάΛΤων οΐκόττεδο ,'νΐ(|°
  τοΰ 'ΗΓ>ακλείου τυχάνουσ, „
  στεγοι καί πτωχοί βιοπαλροτο,
  ένήριγτϊοε δπως ρυθμιοθή |Μ
  θετικως τό Γ.ήτημα ηαού τίη
  άριμτ^δίων Υπουργείω
  Υπουργείων και
  βεν άπάνπκ»ιν καθ" ήν πο
  θεϊται ϋδπ Σχέδιον Νόμου „,
  θμίζον πάντας τά<- ίτά τϊ> ν
  μοσίων κτημάτων ,ηεριππίκΝ·!.
  Ό ΝοηιάοχΓκ:
  ΙΩΑΝΝΙΓΣ ΜΠΙΣΙΑΙ
  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ~~
  ΣΤΗ Σ.Ε.Α.Π
  Στή Σ.ΕΛ.Π. γιορτάοΐΐϊκΓ
  χθές τό ηρωΐ. ό προΐίτάτης ^
  γιος τού Στοατοίϊ ί}^,. ■ ^
  γιος Γεώογιος.
  "Εγινε δ)Γ.ολογίο. διαβάο,,,
  κε ήμερηοία διαταγή τοθ Δ)τπ
  τής Σχολής ταξιάηοιόυ κ Ε|ΐ
  Σταματάκη, κατατέθηκρ οτιφα
  νος στό ΉοΛίν τής
  καί, τέλος. δόβηκε
  πρός τκιιήν τ(7)ν
  των.
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  Τελοΰμεν αυριον Τοίτη 4
  Μαίου 197Θ καί ώοον 8.30'
  π.μ. είς τόν ιερόν Ναόν Ά
  Νικολάου Τυλίοοου 400ήμίΡ01
  μνημόσυνον ί»πέ/) άναηαύσεω,-
  τής ιρυχής τοΰ προσφΑοΰς μας
  πατρός
  , ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΙΡΕΤΗ
  καί παρακαλοΰαεν τοίΐΓ. τιώ
  τας την μνΐ.μην τού όπως πό-
  ραοτοθν.
  Οί Τβθλιιμμένοι
  Τα Τέκνα. 'Εμμαν. καί Σοφι»
  Χαιρέτη, Ίθίάννπς ΧΐαιοέτηΓ
  Νικόλαος Χαιρέτης, Μαρικο
  καί Ιωάν. Μαχρυγήν νίκη
  Εύα,γγελία καί Μιχ. Πεοοχτκ
  Καλλιόπη καί Γειίιογιοο Φηοηι
  λάκης.
  Οί Λοιηοί Συγνενεϊς.
  Ο ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ
  *·*·
  Οί πρ*κτ*ρες τπ$ ΟΙΑ, δέν χρίΐοιμοπβιουν μο'βν βπλα
  ο*ν κι' χύτβ. "Εχουν χιλίους καί ίυβ τρβττους, ν« «6γ«-
  λ άπό τη μέση» οποίον δέν τούς είναι άά
  Σύνέχιεια άπό την Σελίδα 4.
  οί χουντοβασιλικοί, πού κρατούν, δυστυχώς, άκόμη πολ-
  λές θέσεις - κλειδιά!
  Ο ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ εΤχε πολλούς λόγους νά δολοφονηθεΐ: 1)
  ΕΤχε άρχίσει νά δημοσιεύη τα άρχεϊα τής ΕΣΑ, των ο¬
  ποίων ή δησομίευση σταμάτησε ΰστερα άπό έντολή τοθ
  κ. Είσαγγελέα. 2) ΕΤχε συνδέσει τό δνομά τού μέ την
  άττόπειρα δολοΦονίας τοΰ Πό—αδόττουλου. 3) τΗταν μέ-
  λος τής Έπιτροττής «Μεσογ£ΐακής Αλληλεγγύης» καί
  .,άπό έκείνους πού οί κινήσεις τους έτταρακολουθοΰντο. 4)
  Τό δνομά τού συμπεριλαμδανόταν στίς ποογραφές των
  «Έλλήνων Έθνικιστών» γιά τή δραστηριότητα των 6-
  ττοίων καΐ στό Ήράκλειο, είχαμε γράψει καί προειδοττοι-'
  ήσει άπ' εύθείας τόν Πρωθυττουργά κ. Καραμανλή στθ
  φύλλο τής «Αληθείας» ύπ' άριθμ. 42, τής 22 Μαρτίου
  1976. 5) Ήταν — μαζί μέ τόν Κ. Μπαντουβά — οί
  μόνοι Έλληνες Βουλευτές ττού δέχτηκαν νά ύπογράψουν
  την έπερώτηση γιά τίς παρακολοϋθήσεις βουλευτων καί
  άλλων προσώπων καί ήταν έττίσης γνωστή ή άντισιωνι-
  στική τού θέση.
  ΠΕΡΑ βμως άπό τούς παραττάνω λόγους, ό Παναγούλης,
  μέ τή γνωστή συσχέτιόη τοΰ προσώπου τού μέ την Ιδέα
  τής Άντίσττασης, τή διεθνή προβολή τού, τή Δημοκρατι-
  κή; άγωνιστική στάση τού, τή σχέση τού μέ διεθνείς προ-
  σωττικότητες τού πολιτικοϋ καΐ δημοσιογραφικοΰ κόσμου
  καί πολλά άλλα, είναι έκεΐνα ττού όπωσδήττοτε ένισχύουν
  την άττοψη δτι δ ο λ ο φ ο ν ή θ η κ ε ! ...
  ΤΟ ΒΑΡΟΣ τής άποδείξεως ττερι τοΰ άντιθέτου, τό έχει η
  Κυδέρνηση καί οί άρμόδιες Άρχές. Οί άνακρίσεις πρέπϋ
  νά γίνουν — δττως ττροτεινε ό κ. Μτταντουβάς — μέ την
  άμεση τΓαρακολούθηση Διακομματικής Έπιτροττής Βτλ-
  * λευτών.
  ΤΟ ΘΕΜΑ είναι Ιδιαιτέρα σοβαρά κα) οί ττροεκτάσεις τού
  άπροβλετττες. Ή Κυβέρνηση καί ττροσωτηκσ ό Πρωθυ-
  πουργός κ. Καραμανλής έχει χρέος καί εύθύνη νά διερευ-
  νήσει έξονυχιστικα την ύττόθεση, πράγμα πού φάνηκε καί
  άττό την άμεση έπιτόττια έττίσκεψτ| τού κ Καραμοτνλή στόν
  τόττο ττού δρήκε τόν τραγικό θάνατο ό ήρωας Παναγού¬
  λης. .Η Βουλή έχει άκόμη μεγαλύτερο χρέος νά βοηθήση
  στήν άττοκάλυψη τόν τΓραγματικών αίτίων τοΰ θσνάτου τοϋ
  Παναγούλη, δχι μόνο γιατί ήταν έπίλεκτο μέλος της, άλ¬
  λά καί γιατι ό θάνατος όττοιουδήττοτε δουλευτή, άν εΤναι
  άττοτέλεσμα 6ίας, είναι θάνατος τής Ιδίας τής Κοινοβου-
  λευτικής Δημοκρατίας, πού σήμερα έχει καταντήσει μέ
  τίς ένέργειες μερικών Κοινοβουλευτική Δικτατορίσ.
  Ο ΛΑΟΣ (κι' εμείς εϊμαστε ένα κομμάτι τού) ΰττοψιάζεται
  δτι ό ήρωας Παναγούλης δολοφονήθηκε. Ή Κυβέρνηση, η
  Βουλή, οί άρμόδιοι, ίχουν χρέος νά τόν καθησυχάσουν
  Νά τού διασκεδάσουν τίς ΰττοψίες. Νά διαψεύσουν τίς ίν-
  δείξεις, Νά ποθν την πλήρη καΐ πραγματική Αλη
  θε ια.
  Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, ή μάλλον ό θάνατος τού άλλου αύτοθ η-
  ρωα, ξεκαθαρΐστηκε μέ τή βοηθεία των δημοσιογραφίαν
  Ό θάνατος τού Παναγούλη ττρέπει νά ξεκαθαριστή μέ τη
  βοηθεία των εκπροσωπών τού ΑαοΟ, —ού είναι άδυνατο νσ
  τΓαραμείνη άπληροφόρητος.
  Ο ΘΑΝΑΤΟΣ τού Παναγούλη ή ή δολοΦονία τού, όπ«ς χο-
  ρακτηρίστηκε άττό ένα τοττικό βουλευτή καί άπό έκττρο-
  σώττους τού Πολιτικοΰ Κόσμου, μάς δίνει, έν πάση ττερι-
  τττώσει, την άτυχή «εύκαιρία» νά έκφράσωμε τις άντγπι-
  χίες μας γιά τό δλρ κλΐμα ττού έττικρατεϊ στόν τόττο μσς
  μέ τίς άττειλές τής Τουρκίας, τις δραστηριότητες της
  ("1 τις ττροκλήσεις τής Άμερικής, τις κινήσεις καί ά-
  πειλές των χουντοβασιλικών καΐ την άξεκαθάριστη ττερι-
  δόητη κάθαρση πού δέν έγινε.
  ΕΣΤΩ 12 ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ, κάτι ττρέττει νά γίνη. Κοινοβουλευ-
  τικοΐ έκπρόσωττοι καΐ Λαός, άς άνοίξουν τα μάτια τους
  δς τφοσέξουν κι' άς είναι έτοιμοι, δττως μττοροθν, γιά ίνα
  ένδεχόμενο κίνδυνο μιάς νέας διχτατορικής προσπσβειας
  Άν ό θάνατος τού Παναγούλη άττοδειχτή δολοφονία, τότε
  κανένα περιθώριο δέν μένει ττιά, παρά χρησιμοποίηση τού
  δικαιώματος τής νόμιμης Λαϊκής
  ΟΙ ΕΠΙΐΒΥΑλΙΑΕΣ____=^^^ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ Ι.ΤΟΡΙΑ
  ΤΙΣ ΑΛΗΒΕΙΑΙ, 1 ΦΙΑΙΣ.ΤΑ10Ι Ή ΠΑΑΛΙΣΤΙΜΙ0Ι
  Τοϋ Όδυσσέα Θαλασσινοϋ
  — 2ον —
  Καθώς ήταν κάποτε οτρατοπβδευμένο £να τμήιμα τοθ στρα-
  τοϋ των Φιλισταίων στάν κάμηο, άατέναντί των, οτά ύψώματα
  συναθροίσδηκαν οί ανδρες τοθ Σαούλ μέ τόν οκσπό νά πολε-
  μήρουν. Ό ά,γώνας φαινότανε δτι θά ήταν τραχύς χαί δύαχο-
  λος. ΟΙ Φιλισταϊοι δέν έΐκαναν άρχή, διότι ττερίμεναν έιπκουρ!-
  ες. Οί Εβραϊοι δέν βχαναν επίθεση διότι φοβοτανε τόν φοβερό
  άπλισμό των Φιλισταίων. "Ομως πιό πολύ είχον ιΐροιμοκραΐηι-
  θεί άπό την έυχράνισιν ενός πελώριου Φιλαοταίου πολεψιοτή
  πού χάθε πρωΐ δβγαινε μπροοτά άιπό τίς γραμμές των προφυ-
  λαβίων χαί προχαλοϋσε σό μ-ς»νοιιαχία δστοιον τολμουοε νά με-
  τρηθπ μαζύ τού. 'Εχήρυοσε μάλιστα δτι οί Φιλισταίοι δβχοτανε
  νά κριόη ή μάχη άιπό την μονοίμαχία αυτή καί αν τόν νικοθσβ ό
  άντίηαλός τού θΐι γινότανε δοθλσι των Εβραίων βλοι οί Φιλι-
  οταίοι σύντροφοί τού. Διαφορετιχά, άν νιχοΰσε έκεϊνος, θό-
  πρειπε νά χαταβέοουν τα δπλα οί Ίοραηιλίται καί νά έξακολον-
  θήρουν νά εΐΛ'αι δοΰλοι των Φιλισταίων. "Ετοι θά γλύτωναν έ-
  κεϊνοι πού επρόκειτο νά σκοτωθοϋν στον πδλεμο αυτόν.
  Τοθτος ό πβλώριος πολ&μ*στής, λέγει ή Βίολος (Σαμουήλ
  Κεφ. ιζ) δτα Λεγάτανε Γολιάθ καί ήταν ίίνας άντραχλαί; πού εΐ-
  χε Οψος £ζ πηχες καί μιά πιθαμή(Ι). Είχε, λέγουν άχόμη,
  «πβριχβφαλαία χάλκινη καί ήταν ντυιμένος μέ θώρακα άλυοι-
  δωτό πού τό βάμος τού ίτταν ιιέντε χιλΐ·άδες οίχλων χαλχοΰ
  (καπου 100 οκάδες). Είχε άκόμη κνηιμίδες στά σχέλη τού καί
  χάλκινη άσπίδα μεταξύ των ωρων τού. Καί τό χοντάρι τοθ δό-
  ρατός τού ήταν χσνδρό σάν τό. άντ! τοϋ άργαλειοϋ καί ή λόγ-
  χη τοϋ δόρατος τού εζύγιζε έξακόσιους σίκλους οιδήρου (χά-
  που 12 οκάδες)».
  ΑΠΟΓΟΧΟΙ ΑΡΧΑΙΑΝ
  Βεβαία είναι ύπερβολές αύτές τόοον γιά τό μιπόϊ (κάιπου
  3 1)2 ιμέτρα) δσο καί γιά τό βάρος τής πανοπλίας, άλΧά ετοι
  χΐονάΐχα θα μποροθσαν οί Εβραϊοι νά έί,άοουν την νίκην τοϋ
  μικροσκοστικοθ Δαυίδ.
  Τό πιό πιθα'νόν είναι δτι ό γιγαντόσωμος Φΐ'λαοταϊος ΓολιάΟ,
  Κρητίκαρος πανύψηλος καΐ γεροδειμένος, ντυμένος μέ τίτν ά-.
  στραχρτερή χάλκινη πανοπλία των ΚρΓϊτί&ν τής ύοτερομινωϊκί|ς
  έιποχής, ίκανε καταατληΊοηκή έντύπωοη στούς Ίοραηλίτες καί
  μέ τό δίκηο τού δέν τολμοθοε κανένας άπ' αύτούς νά μονομα-
  χήση μαζύ τού παρ' δλες τίς προτροηές τοϋ βαοιληά Σαούλ ό
  οποίος ι,ταζε μεγάλα Λΐλούτπ καί ά<κό)ΐη την θυγατέρα τού ο' οποίον θά μονομαχοΰσε καί θά νιχοΰοε φυοϊκά. τόν φο&ερό Γολιάθ. Καί έτόλμηο* τό ηαιδαρέλι ό Δαυίδ πού βρέθηκε τυ- χαϊα στό οτρατοΐτεδο δταν άφίνοντας τα λι<γοστά πρόβαιτά τού στήν Ερηιμο, κατέβηκί γιά νά φέρη τρ6φι·μα οτούς άδελφούς τού πού ήσαν οτρατιωτες τοϋ Σαούλ. Γνωοτότατο είναι τό χά·- πτόρθωμά τού καί περιγρόϊρεταιΐ λεητομερέστατα οτήν Βίβλο. Ό Δαυίδ εβαΛε )ΐιά πέτρα στη/ν σψενδόινα τού χαί μόλις £- φβασε σπήν χατάλληλη άιπόοταση, τίναξε μέ τέχνΓ) τό χέρι τού καί ή πέτρο τΓκ; οχ&βνδόνας βρ·ηκε τόν άχίνητο Γολιάθ κατα- κούτελα. Αύτό έ«ρτασε. Ό γίγας ζαλίστηκε καί 6ηεοε κάττω. Φτερωτός ό Δαυίδ δτρεξε κα< τράβηξε άπό τό θηχάρι τού τό σπαθί τοϋ Γολαάβ. Μέ κόπο χατώρθωοε νά τό σηκώση ψηλά χαί τ' άψνσε νά πέοη πάνω στάν γυμνό λαιμό τοϋ γίγαντα. Καί ήταν τόσο βαρύ χαί τόοο καλά άκονισμένο, ωοτε έχώριοε μέ μι&ς ή κεφαλή άιπό τό ο&μα. .ν . ΟΙ Φιλισταίοι κοκκάλωοαν από την κατάπληξί τους. "Αλλο τόοο καί οί Εβραϊοι. "Ολοι τους έιπέδωσαν αώτό τό άιποΐλλε- σμα σέ θαϋιμα, σέ βούληση τοϋ θείου, κα&ένας μέ την θρη· οχεία τού. νΕφυγαν οί Φιλισταίοι χαί έγκατέλειψαν τό οτρα- αόπειδόν των πού τό διήρπασαν μέ ώπερίγραπτη χαρά οί Ίοραΐϊ λίτες. Οί Κρήτες Φιλιοταϊοι ίζακολουθοϋσαν πάντοτε νά κατίχοιη τίς πεδιάβες τής Παλα»τίν~ς, (όπως ών^άσθπχε αύαός ό ■» ηος χατά έλληνιχή παρα<ρθ'>ράν τοϋ Αιγυπτιακού ονόματι*
  Πουλεοάτα) νά χαλλϊεργοΰν τα τίλούσια χωοάφια τικ. καθωΓ
  ήσαν περίφτ|(μοι γεωργοί, να χάνουν τό έιμπόριόν τους ρέ τιί
  γεντονιΐνές χώρες δως τόν Περσιχό χόλιπο χαί νά κατΕργα<ων ται, μόνοι αύτοί ν»εΐΓαζύ των άμόρω λαων τα μέταλλο. ° ούγιχρα>τοι χαί μοναδκκοί τεχνίτες σ' αύτά &πως καί την οίκοδο-
  •εΐ—ήν, την κ&ραμευτικήν καί τίς λοιηές τέχνες. Σύνκρων0 ^
  τίς άνηιλήψεις τίς οποίες εΐχαν, πρίν άκόιμη μεταναοτέφθυν ο-
  "6 την Κρήτη, δέν τούς βρ.εοαν οί μεγάλες περπειχισιμένπ; -*
  λεις, οΰτβ θβμιελίωναν φρόύρια α&τε χαί άνδριάντΓς χαί μίΥ°'
  λόσχηιμα άτγάλιματα θεων έοτηναν. Καί καθώς είχον δημοΐΦ011
  κώ πολίττευιμα δέν βρέβπχαν ποτέ στήν ανάγκην νά άνΓγϊί°οιΛ
  άνάκτορα διά τόν άνύβταριχτο βαοΛηά των
  Άττώ τα 'Εβραίκά κε»|ΐενα, ογαίνει τό συ.ρ^Ρ00!10 ^
  οικητπκό τους σύο-πγμα ήταν τό ϊδιο μέ έχΓΪνο των ύστερουινω·
  •κων χ,ρόνων, στή Κρήτη,, άίΐόλυτα δπ/μσκρα'Τΐκό ι*έ τό ίερο^10
  καί τούς αΐρετούς ώρχονιτες Χαί ήσαν στρατιωτιχώς διηρτ^^'
  σέ ιπέν— σατρααιείες. Γενωτώ, τίιπχνΗ: δεν είχαν άλλαξει ώ"9
  την βρηακείαν, τόν τράπο Τί>ς ζωίίς καί τα 8θ*ι·α τοϋ τόπου τη1
  καταγωγτκ των.