98514

Αριθμός τεύχους

49

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

10/5/1976

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς α* αυτόν, πού πρΐν μέ χώμα,
  τοΰ φράξουν οί Αλλοι τό στόμα, προλαβη
  νά π§ϊ ίστω καί μια συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑ14ΤΖΑΚΗΣ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΓ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΜΑΪΟΥ 1976
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφβΐα: Μαρογϊύργΐ) ·
  (Πλατεία Άρχοδίου)
  Τηλ,Τ 210.291
  Χρόνος 1ος Άρ. Φύλλου 49
  Τιμή φύλλον βρχ. 9
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διο-ΟσνΙηβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  Μέ ποία νού Διαταγή;;;
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΟΝ ΚΑΙ Ο ΑΙΟΙΚΗΤΗΣ
  ΤΟΥ ΠΕΑΙΟΥ ΒΟΑΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΚΑΙΘΗΚΑΙΪ
  ΣΤΟΜ ΑΙΕΘΝΗ ΕΓΚΑΗΜΑΤΙΑ ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ
  *Αν δέν δικαιολογήσουν τή θέση ιους είναι άνεπιθύμητοι
  Ο ΔΙΕΘΝΗΕ έγκληματίας Κίοσινγχερ, μ ό λ υ ν ε τα Κρη
  τικά χιώματα, μέ την προχθεσινή ώριαία παραμονή τού στό
  Άκρωτήρι Χανίων, δπου βρίσκεται τό πολεμικό άεροδράμκ).
  Δέν άσχολούμαστε ττεριοσότερο — γιατί δέν άξίζε» τύ πρό-
  σωπό τού — μέ τόν καταζευτελιομένο Άμερικανό 'Υττουργό
  ■Εξωτερικών.
  θέλομε δμως νά άσχοληθοΰμε μέ δυό Έλληνες: τόν Νο-
  μάρχη Χανίων καί τόν Διοικητή τού Πεδίου Βολής Κρήτης,
  οί άποϊοα — χωρίς νά έκουν καμμιά ύποτχρέωση ί έντολή __
  έσπευσαν νά ύττοδεχτοΰν τόν δεδηλωμένο έχθρό τής "Ελλάδος
  καί νά τού κάνουν — άπ' δ, τι μάθαμε χαί βαθειά ίκπόκλαοη.
  Δέν έχομε την τιμή νά σδς γνωρίζου,ε κύριε Νομάρχα Χα¬
  νίων, οϋτε κι' έσάς Στρατηγέ Πολίτη, άλλά άπω την ένέρ
  γειά σας αυτή, άν δέν ιτήν δακαιολογήσετε, νά ννωρίζετε δτι
  δέν μδς πρακαλεϊτε χαθόλου καλή έντύατωση σάν ύπεύβυνοι
  έ.κπρ6σωετοι τής Κυβερνήσεως καί τοϋ Στρατοϋ.
  Άνακοινώοετε λοκπόν τό ταχύτερο, τινος έντολή εκτελέση
  τε γιά νά ύπσκλιθ!η[τε οίτόν διεθνή άλήτη καί έγκλημα'τία Κίσ-
  σινγχερ, διότι άιπ' δ,τι ξέρομε ή έπίαΝεψή τού ήταν άνεπίση-
  μη καί γι' αύτό ακριβώς καί αλλοι έτιίοημοι καί μάλιστα άνώ-
  τεροι σέ δαθμό (&πως ό δχοικητής της Μεραρχίας) δέν παρα-
  βρεθήκανε.
  Κύριοι, Νομάρχα Χανίων καί ΔκΜκη,χά τού Πεδίου Βολής.
  δταν βρίσκεστε ΐτάνω στά τιμηιμένα Κρητικά χώματα, Εχετε
  χρέος νά προοέχετε περισσότερο τίς ένέργεαές σας. Άνακοα-
  νώσετε λουτάν την διαταγή βάσει της οποίας ύποκλιβήκατε
  στόν άρχιογκλημαιτία καί εχθρά τής Χώρας μας, δκκρορετιχά
  τα Κρπτικά χώματα δέν πρέπει νά σας ψιλοξενοΰν πλέον.
  Η ΑΑΗΘΕΙΑ
  χωρις φ©βο και ηοθος
  ΚΡΙΣΕΙΙ & ΙΧΟΛΙΑ
  Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΠΑΚΙΑΓΟΥΛΗ
  ιΚαθε έτιαινο άξίζε ι ή πρωτοβουλία των νέων τοθ Ηρακλεί¬
  ου, πού δκκργάνωσαν την συγκεντρώση στή Βασιλική τοϋ
  Άγίου Μάρκου, τιμώντας τόν ήρακι της Άντίστασης Άλέκο
  Πανογούλη.
  ΤΚ) συγκεντρώση διοργάνωσαν οί πολιτιΐκές νεολαϊες τού
  Ηρακλείου πλήν τής ΟΝΝΕΔ (Νεολαία της Νέας Δημο¬
  κρατίας). Στήν άρχή κρατήθηικε ενός λείττοΰ σιγή καί οτό τέ-
  ος Εγινε σιαχτΒΐλή πορεία πρός τό ιΜινημεϊο τού "Αγνώστου
  Στρατιώτη δπου καί κατατέυηκε στεφάνι.
  Τή συγκεντρώση χαιρέτιοαν οί Παλαιστίνιοι Φενταγίν πού
  βρίακονταν έκείνη τή μερά έδω, προοκεκλΐμένοι της έφημερί
  δας μας.
  Ή παραπάνω πρωτοβουλία είναι άκόμη μιά ξεκάθαρη άπό-
  όειξη της πολλάκης ώριμότηττος των νέων μας. Γιατί, Αξίζε
  κάθε τιμή καί χάθε δσξα ό μεγάλας νεκρος Άλέκος Παναγού
  ΕΝΑ Ί7ΧΡΟΝΟ ΘΥΜΑ
  ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
  "Ενας νέος 17 χρόνων, γόνος μιάς αρίστης Ήρακλειώτι-
  κης οικογενείας, καί σττάνια ττνεγματική φυσιογνωμΐα ό ί-
  διος, βρίσκεται αύτη τή στιγμή γιά θερσπεία σέ είδική νευ
  ροψυχιατρική Κλινική των Άθηντδν.
  Ό νέος αύτός είναι θθμα των ναρκωτικών, γιά τα όποία
  τόσα έχομε γράψει καί γιά τα όποΐα, έχομε κατηγορηθεϊ ά-
  ττό δημοσιεύματα τοΰ Κουμπά έττιστολογράφου τής «Πα-
  τρίδας», (καί πρώην τής «Μεσογείου»), καί άπό μερικούς
  άλλοιος, τού αυτού ττερί—ου πνευματικοθ έπιπέδου.
  Τό θΰμα αύτό των Ναρκωτικών ττρομηθευόταν τίς 66-
  σεις μέ τα 4 χαπάκια(!) πού έτταιρνε κάθε μερά, άττό γνω
  στό Φαρμακείο τού Ηρακλείου, ό Ιδιοχτήτης τού όποίου,
  έχει συμπλεύσει μέ τόν Κουμττά, σέ εναντίον μας έτπθέσεις.
  Λυπούμαστε είλικρινά, γιά τό θθμα των Ναρκωτικών, γιά
  τό ύττέροχο αύτό Ήρακλειωτόπουλο καί εύχόμαστε γιά τή
  σύντομη ατΓθθεραττευσή τού.
  Αυ-ούμαστε δμως άκόμη γιά την κατάντια τής Ήρακλει-
  ώτικης Κοινωνίας, στόν τομέα αύτο καί τγιό πολύ γιά δσους
  θέλοντας ίσως νά καλύψουν δικές τους εΰθθνες, μάς κατήγο
  ροΰν δτι ύπερδάλλομε.
  Ή ττερίπτωση τού παραττάνω 17χρονου νέου γιά την ό¬
  ποία ίσως πρεπει νά άσχοηλθή καί ό κ. Είσαγγελέας, άττο-
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ «ΑΑΗΘΕΙΑ»
  ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗΡΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
  ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ:
  "ΜΠΗΚΑΜΕ ΣΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,,
  Ό συνεργάτπς μας Δημοσιογράφος ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΤΡΑΤΑΚΗΖ - ΚΡΗΤΙ-
  ΚΟΖ φίρνΐι στό φώς άδιάσβιστα ντοκουμίντα καΙ μαρτυρΐις
  ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ:
  Λ Ύττάρχουν στό Έξωτερικό καί στό 'Εσωτερικό (άκόμη καί στό Ήράκλειο) «Έθνικιοτΐκές» Όργανώ
  σεις -ού άγωνίζονται γιά τή δικαιώση τοΰ καθεστώτος τής 21ης Άττριλίου, την έτταναφορά τοΰ Κων¬
  σταντίνου κα! τό ρίξιμο τής σημερινάς Κυβερνήσεως.
  *** "Εχουν γίνει ττροδιαγραφές έκτελέσεων -πολιτικών, πνευματικήν καί οικονομικών παραγόντων τής
  χώρας
  *** Τα μέλη των Όργανώσεων ττού βρίσχονται στήν Έλλάδα κινοΰνται δραστήρια, όργανώνοντας όμάδες
  «Διαφωτίσεως» καί «Κρούσεως».
  Α .Υττάρχουν έπίσημα δημοσιογραψικά δργανα, πού άντιπροσωπεύονται στήν Έλλάδα άττό Στρατη-
  γούς, έν άποοτρατεία.
  Λ Γνωρίζουν τό θέμα άρκετοί έκπρόσωποι Άρχών, ο! όποΐοι μέ την άδράνειά τους, δημιουργοΰν έρωτη-
  ματικά. | · ^ . ,· {·,
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΘΑΤΑ ΓΡΑΨΩΜΕ ΟΛΑ ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟ:
  Α Έγγραφα των Μυστικών Όργανώσεων κα! τής ΚΥΠ.
  Α Μιά σννομιλία μέ τόν Ύττουργό Έθνικής Αμύνης κ. ΑΒΕΡΩΦ.
  Α Μιά συγκλονιστική άττοκάλυψη γιά τόν κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ.
  ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΩΜΕ
  Ό συνεργάτης μας Δημοσιογράφος κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ-ΚΡΗΤΙΚΟΣ
  καί ό Διευθυντής μας, παίζουν «Κορώνα-Γράμματα» τή ζωή τους.
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ «ΑΑΗΘΕΙΑ»
  Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΑΧΗ ΠΑ ΝΑ ΜΑΘΗ Ο ΑΑΟΣ ΤΗΝ ΑΑΗΘΕΙΑ:
  "ΜΠΗΚΑΜΕ ΣΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,,
  ης
  '&τείνο κου πρειτ&ι νά σηνιβαώοοΐίμβ, εΙ*Η 6ι «έ «4τακς
  6κδολώαεκ. πρέπει νά συμνετ&χει σύσσωμος ό λαός κι' δοα νά
  άπέχει μιά όμάδα, δσο μεγάλη. ϋ δοο μιχρή κι' είναι.
  ΟΤΕ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
  ΔΥΧΚΟΛΟ είναι νά καταλάβει κανείς τί γίνεταα μέ τίς
  τηλβΓθκοινωνίες στό Διεβνές Άεροδρόμιο "Ηρακλείου. Γύρω
  στίς 25 πτήσεις γίνσνται πολλές φορές καθηιμερινά, πολλοί
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  • ο·
  Χουντιικός Δάσκαλος, διοκριθείς ιδιαιτέρως κατά τό «Δΐγμο-
  φήφκ>μα» τοΰ Παιποΰάπουλου, «πληρώνει» σήιμερα τίς άνοηρί-
  ες καί τίς φανφάρες τού, 6χι βεβαίως άιπό τό άρμόδιο "Υπουρ
  γείο ίίπως θά περίμενε καθ" δνας, άλά άπό τίιν γυναίκα τού.
  Τόν βδιωζε. Κυριολίκπκά. Δέν δντεχε προφανώς κι' αΰτίι την
  Δικτατορία.
  Τώρα θά μοϋ τνμε, χαί έμδς τί μας νοιάζει;
  Συμφωνώ. Δέν μάς νοιάζει, τό γράχρω δμως μτιδς καί ή
  Δί&ιοιιαλιικτΐ 'Ομοσπανδίο δείξει ένδιαχρέρον.
  (Πό.ντα)ς γιά την περίπτωοη 6χω ουγχΐκριμένα στοωκία ά¬
  πό την δράοτ, τοδ έν λόγω κυρίου).
  • · β
  "Εχει Κάψες. Ώρύεται καί άπειλεϊ θεούς τε καί Δαίμο-
  νας. Δέν πρόκειται λέει, νά μδς τιμήση μέ .απαντήση της.
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΣτΑν κοήΛιτεΧνΐκή κοί άνωυιοτική μας έκδήΑωση
  ΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝΕ: ΛαοΟσιόν((Έργοτέλη»
  ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ - ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ - Β ΑΣΕΙΣ
  Τό χορευτικό συγκρότημα «Κάοτρο» πού χόρεψε, μεταξύ άλλων, στήν εκδηλώση
  μας καί καταχειροκροτήθηκε.
  Μιά άττοψη τής μεγάλης έξέδρας τού γηπέδου «Έργοτέλη» μέ τίς χιλιάδες κό-Ι .
  σμου (ττερίττου 5.000) πού τταρακολούθησε καί χειροκρότησε την έκδήλίοση | '
  Μεγάλο έντυπωσιακό πρόγραμμα μέ 100 καλλιχέχνες - Αϊσθηση προκάλεσαν ο! ΦΕΝΤΑΓΙΝ
  ΕΝ- Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΙΩΠΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ...
  Μεγάλο ουνέδριο Χιλιαστών
  όργανώνετα. στό Ήράκλειο
  ΑΝ ΔΕΝ ΔΟΘΟΥΝ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΘΗ
  άποκλειστικές
  Σύμφωνα μέ
  πλΐ|ροφορί«ς τί
  μας, πρόκειται νά ηραιγματοιποι
  η|θή τον έπόνενο μήνα, μεγάλο
  Συνέδρ» Χιλιαστών ΐί Μαρτύ¬
  ρων τοΰ Ίεχωβδ, στό Ήράτ
  κλειο.
  Έπευοή ύπάρχει διάχυτη ή
  έντύπωση δτι οί Ίεχωβάδες «Ι
  νβι δργανα τοΰ Διεθνοΰς Σαω
  νισμοϋ, νομίζομε δτι θά πρέπεί
  έδω οί έχπρόοωποί τους νά ά-
  ηαντήοσυν εύθέως επί ττίς πά
  ραπάνω κβτηγορία κοί νά άνα
  άβουν την εύθύνη. νά άποικη
  ρύζουν τόν Διεθνή Σιωνασμό
  εάν έπβυμοθν νά πρανματοποι
  ήοουν την παραπανω σηουδαία
  γι' αίιτούς έυοοήλωοη· Κι' ακό
  VI)
  νά έξηγήσουν τούς λογους
  πού έπιλέχτη« τα Ήράκλειο
  σάν τόπος οργανώσεως, τή
  στιγμή κααά την άποία είναι
  γνηΐστό &τι στήν πολτι αυτή γί
  νεται ήδη έ*νας άντκηωνιστκκός
  αγώνας.
  "Αν οί ΰνθρωτιοι αύτοϊ, πού
  συμπίτττη μάλκηα νά λέγεται δ
  τι δέν ταάνουν δπλα ουτε σέ
  περίηπωση ώμυνας, δέν δΐίλώ-
  οουν ότι καταδιικάζουν τόν
  Σιωνισμό, τούς έχρθούς τής
  "Ελλάδος, τίς Άμερικάνϊκες
  Βάσεις καί γενικά τίς σκότει
  νές δυνάμεις, νά ξέρουν ώπό
  τώρα δτι πρέπει νά έστιλέξουν
  αΛλο τόατο γιά τό Συνέδριό
  τους.
  Τούς τό λέμε καθαρά καί ζά
  στερα, μιά πού καί σ' αυτή
  την περίπτωση οιωπα καί «ποι
  εί την νίαοαν» ό έπωίεφαλίίς
  τής Κρητιχίις Έκκλησίας.
  Μέ πραγματικά μεγάλη έΐυ-
  τυχία, πραγματοτιοιήθηκε την
  περασμένη Τετάρτη 5 τοΰ
  Μάη, στό γήρεδο τοθ «Έργοτέ
  λη» ή μεγάλη καλλιτεχντκή
  καί άγωνιστική εκδηλώση, πού
  διοργάνωσε ή «Άλήβεια», στά
  ηλαί<ηα της συνεργασίας της μέ την «Μεοογειακή Άλληλεγ Ό Διευθυντής μας Μάνος Χα¬ ρής παρουοίασε τό πρόγρα'μμα της καλλΐτεχνικής καί άγωνι- στικης έκ&ηλώσεαις. Οί Ήρακλειώτες καθώς καί οί κάτοικοι άγροτιχί&ν περιο- χών τού ΝομοΟ, εΐχαν άπό νω ρίς καταλάβει τίς έξέιδρες τοθ γηηέιδου, γιά νά τραγουδήσουν καί νά Φωνάξουνε μαζί μέ τούς έΜπρόοωπους τοΰ βαοανι σμένου Παλαιστινιακοΰ Λαοΰ κατά τοθ Σιωνισμοΰ, τοΰ Ί- μπεριβλΐσμοθ καί των ξένων Βάσεων. Τα σονθήιματα πού ακούση, καν κυρίιος, έκφράζανε τούς πόθους καί τίς έλπίδες τόσον τοΰ Έλληνικοΰ καί Κυιπριαιοοΰ Λαοΰ, δσο καί τοΰ ΛαοΟ τίίς ΠαλαιστίνΓκ:. «Αεφτεριά στήν Παλαιστί- νη». «Κρήγτη — Κύπρος — Πάλαι στίνη, 'Αμερικάνος δέ θά μεί νει». «"Εξω οί βάσεις τού θανά- του», «Κάτω ό Σιωνισμός καί ό Ίμπερχαλισμός» κλπ. Ή δλη εκδηλώση, χωρίοτη »ε σέ δυό οκέλη: Τό πολιτικό καί τό Καλλιτεχνιικό, άφιερώθη κε δέ στήν ίερί) μνήιιη τοϋ ά- γωνιστη ττ>ς Δημοκρατίας Άλέ
  κου Παναγούλη.
  Χαιρετισμούς καί μηϊνύματα
  συμπαράστασης άπευθύνανε 8-
  λα τα κομματα, οί πολιτικές οί Φενταγίν εΐσέρχονται έντυττωσιακά στό χώρο τοθ γηπέ-
  Νεολαϊες καί σπουδαστικιές ηα ^^ «Έργοτέλη».
  ρατάξεις έκτός άττό ττν «Νέα
  Δημοκρατία» καί τή Νεολαία
  της.
  Τη·λεγράφη}ΐα συμπαράστα-
  σης δστειλε καί ό Ήρακλειώ-
  της βουλευτής κ. Μπαντου-
  βάς ό οποίος ετόνισε μεταζύ
  «θλιβερό καθήκον δΊπως πά
  ραστώ στήν καδεία τοΰ ουνα-
  γωντστή Άλέκου
  ΟΙ ΕΠΙΦΥΑΛΙΑΕΣ
  ΤΗΣ ΆΑΗ1ΕΙΑΖ,
  ΝΙΑ ΖΧΕΔΙΑ
  ΤΗΣ ΜΑΡΙΚΑ! ΚΑΨΗ
  Σύμφωνα μέ άνεπιβεβαίω-
  τες πΧηροφορίες, πού Λρχιοαν
  νά δαϋ6Μκι>νται δντονα στούς
  τουριστικούς καί ί,ενοΰοχεια-
  κούς κύικλους, ή χ. Μαρίκα
  Καψή οχεδιάζει τα εξής:
  1.— Νά πουλήση τό ουγχρο
  τγ»κι "Ανίας Πελαγίας (γχά τό
  Συνεχεκι είς την σελ. 4
  Τοϋ Όδυσσέα Θαλασσινοϋ
  Εύρηχαν έ»εί ίφβονο άνθρώσιινο ύλιικό άστό τούς 'Εβραίους
  οί όποίοι κααά ωυλάς, Οστερα άιττό την μετανάστευσή τους άατό
  την Αϊγυιττο ακομφπτρχιν α δτ ^ μϊ(ηοχ1 αυτή καί τούς
  χρησιιμοποιοΰσαν στίς δθυλειές των οί Μΐνωίται Φιλιοταΐοι, ώς
  βοηθούς των στά γίωργκά Βργα, στήν βοσκή των προβάΐτωΐν,
  την περιιποίηση των εαιιμήλων κλπτ. Πουθενά, στά Έβραϊκά
  κείμενα δέν άναφέρεται συιγκεκραιμιένη κβτηιγορία δτι οί Φαλι-
  σταΐοι τυραννοΰοαν ί κακορεταχιειρίζονταν έν γένει τούς Έ-
  βραίους. Δέν έπείραξαν ουτ€ ίίρπαζΐαν τίς γυναίκες τους, οίηε
  ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
  ΦΙΛΙ-,ΤΑΙΟΙ Ή ΠΑΑΑΙΣΤ1ΜΙΟΙ
  ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΡΧΑΙίίΝ ΜΙΙΜ!>ΪΤ!!Ν
  άπενέβαιναν στίς θρησκευ-ιΰές τους δοζασίες οθιτε καί στούς
  άτέλεαωιτους μεταξύ των φυλών των καυγάδες. Απόδειξις εί¬
  ναι αυτή ή ΐιολιτεία τοθ Δαυίδ, ό όιποΐος καί μετά τήιν πκρίφη
  μη μονομαχία τού μέ τόν Γαλιάθ, δχΐ ,μόνον δέν καΐΐαβίώχτη-
  κε άοτό τούς ΦίΛκτταίους δΊπως 6ταν ϋστερα άπω λίγα χρόνια
  ό Δαυίδ, τροβούιμενος τόν Σαούλ κατέφυγε (ρέ 600 όπαδούς
  τού είς την χώραν των Φιλισταίων, έγινε άπ' αύτούς δεκτός
  Μοί ανέλαβε υπηρεσίαν κοντά στά άψεν—ικά αύΐτά μέοφι', τού
  θανάτου στήν μάχη τοθ βασιλπδ Σαούλ.
  Τό υχΥνο φαίνεται, πού δεν δοεσε στούς Φιλκπαίους ήταν ή
  ρ των μέ τούς "Εβραίους. Δέν παντερ^υότανε Φιλιοταία
  'ΙσραηΑίτην, 6χι τόσον διατί δέν τδθιελαν καί οί "Εβραϊοι
  αύτό, άλλά διότι τθ άιπι,γόρευεν ή ύπερηφάινεια των ηολιπασμε
  νων Φιλισταίων. Παράδειγμα σπουδαίον είναι ό γάμος τοΰ θρυ
  λικοΰ 'Εβραίου Σαμψών πού καταφέρη ϋστερα άιπό οφο&ρό ί-
  ρωτα νά ξελογΐάοη την Φιλιοταίαν θυιγατέρα τοΰ θαμναθαίου
  (δπως τόν λέγει ή Γράφη - Κριταί ιοτ') καί νά την πάρη γυ·
  ναΐκα τού μέ την συγΐκατάθεοτν τοϋ πανέ,ρα της έν άγνοία τοΰ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ βΐς την σβλίδα 3
  Οώ στή,ν άποψινή σας
  ση»!
  Στό 'Καλλι/τεχνακό μέρος τής
  έαίδήλωσης ή Φωιτούλα Φερε-
  τζοκη καί ό Διονύσος Πατερά
  δέν ροΰ έπέτρε»ρε νά παραβρε κης άπονγείλανε ποιήματα
  των: Κώστα Ψαρράκη, Πέτρου
  Βάβαλη, τοϋ Παλαιστινίου
  Νταρουϊς καί τού Νίκου Ψιλά
  Μτ>. Ό Γιάννης Χατζηιδάκης ά
  ηήγγειλε μόνος τού £να ΐτοίη-
  μά τού γρανμένο σέ Κρητική
  διάλεκτο, την «Άντρομάννα».
  Προλογίζοντας την εκδηλώ¬
  ση ό διευθυντής χ^ς «Άλήθει
  άς» κ. Μά,νος Χαρής, (πού πά
  ρουσίασε καί τό δλο ηράγραιμ
  μα), μεπαζύ όλλων εΐπε:
  — «Δέν άναβλπθηκε ή άηο-
  ψινή μας συγκεντρώση έξ αΐτί
  άς τού Ολιβεροΰ μυνή,ματος
  τής δολοφονίας τοΰ Άλέκου
  Παναγούλη. Κι' αύτ6, γιατί
  στούς ηοωες δέν πρέπουν κλά1
  ματα καί μοιρολόγια, νά κο-
  ροί, τραγούδια καί μαντινάδες.
  Γιά τουτο ή εκδηλωθή ικκ; βύ-
  Συνέχεια στή Σελ. 4
  Χ1ΛΙΑΑ 2
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΛΛΗΟΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  10 ΜΑΙΟΥ 1976
  Μνθιοτόρημα
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ
  Ό ΆΑηθινός Ζορμπας
  καί 6 Νίκας Καζαντζάκης
  — 48ον —
  Ξώρει δλιες τίς προόδους τής
  φιλσοοφΐΚΓΐς σκ&τμης καί τίς
  4ντιλήνεις της γιά τα βασικά
  προβλήματα τής ίωής τοΰ άν-
  θρώηου ιπάνω οτή γίί, γχά τό
  θεδι, γιά τή Δημιουργία τοθ
  κάομου, γιά τό θάνατο καί τή
  Λύιτρωοη. Κατέχει στοιχεΐα φυ
  σιικίίς, βιολογίας καί των 6ασι
  κων νάμων, ό.οατων κι αόρα¬
  τον, πού κυβερνοΰν τό σύμ-
  παν. Καί ηάινω άπόλα έ'χ'ει
  εΐσδύσει πολύ βαθιά στά ηρο-
  βλήματα τής μεταφ-υσικής —
  βχει συλλάβει την ούσία της.
  Καί ωύση ιμυστιιαστική καί ποι
  ητΐΜή καθώς είναι θά δώσει ό
  λάκερο τόν έαυτό τού σ' αύτη,
  ιράχνοντας νά β,οεϊ τόν Άόιρα
  το, τόν άίλγεβιρικό ίίγνωοτο Χ
  τοθ είναι τού, τό θεό τού.
  'θα τόν άναζτντήαει, σάν τούς
  τιροφίϊτες, <κήν £ριτ>Λΐό τού. Σ'
  αυτή θά 'δινε τή μιεγάλη μάκΐι
  τίίς μετουσίωοπς τής οάρκας
  οέ τινέιμα, τής λύτ-οωσης της
  ψυκης τού άττό τό 6αρύ <ρορ- τίσ τού σωτματος, ποό δέν την 4φήνεχ νά λΐυττοωθεϊ, νά λου- στεΐ στ" αϋλο οχ&ς της άνθιρώ πινης τελείωσΐις, νά δεί καί νά χαρεϊ τό κρόοωπο τού θε- οθ. Μόναξιά, τνοίΓ,σρ., δηιμιουρ- γίο· νά ό δράμας πού — συμ φοΐνα μέ ττ> ούση τού — ά-
  νοιγόταν τότβ ιμ—οοστά τού.
  Αυτόν τοθ έπέβαλε σάν άνάγ
  κη χαί χρέος έυηταχτυκό ή
  ροραντιχή Ιδιοσυγκρασία τού.
  "Ετοι θά 'σωίε τόν έαυτό τού
  καί θά βοηθοΰσε καί τόν κακο
  μοίρη τόν άνθοωπο νά βρεϊ χι
  ούτος τό δρόαιο τού, νά λυ-
  τρΐοθεϊ αη& τό σκοτάδι καί τίς
  άγωνίες τής χαρωζωης τού,
  νά άνταιμώσει κι αύτός τό θεό
  — τό θεό τού.
  Τό δραρα της βιβλωοής γαίλιή
  νης τ/' Άγκτνάοος, δλο καί
  χλωβογόρ,ιζε τότε στό μυαλό
  τού. Ή παντρειά τού, ή γυ-
  ναίκα, ή απιτικιά νοικοκυρίοτι
  κη ζωή νέ τό τί θά φδιμε σή-
  •μειρα καί π©ς θά βολεφτοϋμε
  αΰριο, εϊταν μωφοχαρές καί
  Ι&κρολύιπες πού τίς καταφρο-
  νοϋοε γιατί δέ φθείρουν μόνο
  τό σίδμα, μά καί σκοτώνουν
  οϊγά οιγά τό πνώμα, μ&ς κά¬
  νουν νά ξεχνόρε τό ύπέρτατο
  χρέος {ΐας. "Επρειπε νά τα τι
  νάζει ιδλ' αύτά άιπό ηάινω τού
  καί νά ΐτρέξβι στήν £ρηρό τού.
  έ>έν είτα ν δα καί δύακολο. Τό·
  ηρώοααϊμα βρέθηκε: ή έπαχεί-
  ρηοη νέ τό Φαραντάτο για την
  εκμεταλλευθή τής δαοικης ξυ
  λ)είας ϊ' Άιγιονόρος. Καί τρα-
  βήχτηχε στή μοναξαά τού γιά
  ν' άσκήΊσει ττ>ν πτυχή τού καί
  τή σάρκα τού καί νά προετοι-
  φάοει τό Πνέιμα τού νά δεχτεϊ
  Φηματα τ6 τρώς τής θείας Άϊιο
  κάλυψης — νά κοινωνήσει ά-
  η6
  V
  αγιο δΐσκαπότπρο τοϋ
  θεοϋ τού.
  Τ£ έκανε δσο καΐιοό έμεινε
  στ" Άγιονιόρος, Φρόντιζε νά
  ιπλουτίσει μέ την ζυλιεία; Κά
  βε αλλο, κάθε ίίλλο έζόν άπ'
  αύτόΙ ΆίποσύρθΓΐικε, καθώς λέ
  εί ό ϊδιος στό «Πιστεύω» τού
  «ού δημοσίεψε γιά πριίΐΓΠ) φο-
  ρά ατό περιο&κό «Καινούρια
  'Ειηοοφ (Φθινό—αρο 1968) ό
  ΚΙΜΟΝ ΡΚΙΑΚ, ο" ένα έρη-
  μΓΤτήρι κι άγωνιζό.ν νά μετου
  σιώοει την υλη σέ πνέρα:
  Ή άγωνία ρου αυτή βάστα-
  ξε χρόνια' πίίρα ιπολλοός δρό
  +ιους γιά νά <ριτάσω στή λύτρω σή μου: τό δρόμο τοθ έρωτα, τό δρόμο τής έπμστηιμονικής περιεργείας, τής φιλοσοφικίίς ερεύνας, τής κοινωνικάς άνα- γέννηοης καί, τέλος, τό δύοκο λο, γοΓ.ιτευτικό μανοπάτι τής ησίηοης. Μά εΐδσ πώς όΛοι οί δρομοι τοΰτοι έ<ρε^7ναν στήν αβυσσο· μέ κυρίευε τρόρος, γύ ριζα ηίσω, ήταιρνα Λλλο δρό μο. Χρόνια βάσταξε ή ττερωιλά νηστ) τούττν καί τό μαρπύριο. Τέλος άπελιπΐοΐμένος κατάφυ- γα στό "Αγιο "Ορος, τό ίε'ρό βουνά τος 'Ελλάδας, δπου πό ι£ δέν πάτηθε πίάδι γυναίκας κ' έατί χίλια χρόνια, χιλιάδες καλογεροι ίχουν άφαι&ρώοει τή ζωή τους στήν προσευχή καί την άγνότητα. 'Εκεϊ οτή μοναςιά τοθ "Αγι ου "Ορους, σ' βνα ιταλία έρη μτττήρι απάνω αιπό τή θάλασ- σα, 6(τχιοα τόν καινούριο άγώ να *»ί πρι*τα - πρωτα θελησα ν' άσκύσιο τό κοοίΐί νά γίνει ύ πάκουο στήν ψυχή ιμου· μάϊνιες ϊΤολλοός τό μάθαινα ν' άντέχει στό κρύο, σηήν πείνα, στή δί- φα, στήν άιγρύπνια, στήν κακο περάση. νΕ»τειτα στράφηικα στήν ψυ·χί| μου: 6υθισμένος σέ άδυνι*ρή συιγκέντρωση, μά χβυ(μουν νά νικήοω ιμέσα μου τα μκ.οά πάθη, τίς ϊτρόιχειρες άριεΐίές, τίς εΰόβσλες Ιτνειματι- Ν6ς χαρές, τίς βολωοές έλπίδες Ι (Συνεχίζεται) καί, τέλος, μιά νύχτα, οέ 6α θιά σιγή, τινάχτηκα χαρούιμε- νος: εΐδα την κάκκινη γραιμ- μή ποΰ ά<ρήνει πίοω τού, άνη φορίζοντας, Ένας, μέσα μας καί ο δλο τό Σύαιπαντο, Άιγω νιζόιμενος· εΐδα καθαρά τα αί- ματωμένα ϊχνη των ποδιιον τού ν' άνηιψορίζουν άΐπΰ την 0η οτή ζιοή, άπό τή ζωή στό πνέρα. Κ' εύτύ'; ίνινε μέσα μου φ·ώς: ή μετουοίωοη τής 0- ης σέ πνέ,ικΐ, νά τό μεγάλο Μυρτικο, νά ή κώκκινΓΐ γραιμ- ιΐή ττού άκ.λουθάει ό Άιγωνιζό •μενος. Λυτρώθηκε άΐτό την 0- λη καί ητϊδη.ζε στά (Γ>υτά, μά
  πλανΊΓθϋσι, £καιμε νέσ πήδημα,
  πήδηζε οτά ζωα, με.τουσιώνον
  τας όλοένα περισσόιτειρη υλη
  καί κάνοντάς τη ηνιέιμα: μά πά
  λι ηλαντοϋσε μέοα οτά ζωα,
  πήδηζε στό στΐΜ'ερινό μεταηίθη
  κο, ίπού ττοόωοα τόν όνο,μάσσ-
  με δνθοωτΐο1 καί τάρα ·μάχεται
  νά ξεψύγει κι άΐτό τό μεταπί-
  θηκο καί νά φτάοει στόν δν-
  θρωστο.
  Καθαρά £6λειπα τάρα την πό
  ρεία τοΰ Άόρατου. Καί μονο
  μιάς ίίνιωοα ποία 'ναι τό χρέος
  ρου. Νά συνεργάζομαι μέ τόιν
  'ΑΎωνιζόιμενο, νά μετουσιώνω
  κ' έγώ, στή μωορή πε-ριοχιή
  ,μου, την ΟΛΐ! οέ πνένα. "Ε-
  τσι μονάχα υπορω νά τρτάοω
  στήν άνώτατη κορυκρή τής προ
  οπάθειας τοΰ άνθοώπου —
  στήν άιριμονία μέ τό Σύμηαντο.
  νΒνιοχ3α, λυτρώθρ.κα: δέν αλ
  λαζα τόν κόσμο, αότό δέν τό
  ■μΐτοροϋσα, οιμως, 6\αξα τό
  μάτι ποό θλέπει τόν κόσμο.
  Κι άπό τότε μάχουραι — στήν
  άΐρτχή ουνειδαιιτά καί μέ άιγώνα,
  σιγά - σΐΐγά, άσύνειδα κα άκό-
  πιαστα — νά μην κάνω τίτκηα
  πού νά βρίακεται οέ δυσαρ.μο-
  νία μέ τό ρυθιμό τοΰ μεγάλου
  ΆιγωνιζόιμενΌυ. Άΐτό τοτε
  ντρέιπουιμαι νά κάνω μιά ταπει
  νή πράξη, ντιρέΐΐουμαι νά πώ
  ψέιματα ίί νά μέ κυριεύει φό-
  θος, κρατώ, δσο μαιορώ, την
  ψυχή μου μακριά άηό ταΐιει-
  νούς ί πονπ.ιθους διαλογι-
  οιιούς, γιατί ξ&.οω, τ6ρα πώς
  έχω εύθύνη, πώς βίμαι κ' έιγώ
  συνυιπεύθυνος στήν πορεία τοΰ
  κάσμου. Στοχάζουμαι κ' ένερ
  γώ τάρα μέ βεβαιάτητα καί
  χαρά, γιατί ξέρω πώς ή συνει
  σφ·ορά μου, έπειδή άκΛουθύει
  τό βυθό τοΰ Σύιμπαντου, δέν
  πάει χαμένη. Συνεργάζουμαι
  κ' έγώ ό θντϊτός ,μέ Κάιποιον
  άθάνατο κ' ή φτοχή μου, δσο
  είναι δυνατό, άθανατίζεται.
  Ή άρμονία αυτή, ηού καθό-
  λου δέν είναι παθη/πική, παρά
  άκατάηαυίτα άνανεούμενο συηι
  φιλίωσιι καί συνεργασία τί5ν
  αντιθέτων δυνάρεων, ή άρμο¬
  νία αυτή οτάθηκε ή λύτρωσί|
  μου.
  Ή συιμΐτύκνωοη μέοα στίς
  λίγες οχετικά αύτές γραμιμές
  τοΰ «πιστεύω» τοΰ Καζαντζά¬
  κη, πού είναι τα καταστάλα-
  γτμα έοωτερικής πάλης μιάς ό-
  λάκερης ζωής, ράς δίνει τό
  κλειδί γιά ν' άνοίζουμε καί νά
  μποΰιμε 6αθιά στήν (ρυχή τού.
  Άκόιμη περιοοότερο: νά δοΰ-
  ιμε καθαρά, κάτω άιπό τό φώς
  Ισχυροΰ προβολέα, τίς 6ασι-
  κές ιρυχοΑογικιές λειτουργίες
  πού καθορίζουν την έσώστρε-
  φη στάση τού οτή ζιοή καί στά
  ιμεΐγάλα προβλήιματά της. «Ά-
  γαιποΰσα, λέει, οτήν άρχή - άρ
  χή τοΰ «ηιστεύω» τού, ττιν ιρυ
  χή μου καί δέν ήΌΐελα νά ξεπέ
  σει». Άιπό τή φράση αυτή 6λέ
  πουμε την πρΐιηαριχική θέση
  ιποϋ £χει στή στάση τού ό υ¬
  ποκειμενικάς παράγοντος. Τό
  ύ~οκιεΐίμενιχ6 συναίσθπιμα τοΰ
  τιροοανατολιομοΰ τού, ό άνώ-
  νας τού νά μετουσιώαει την
  Ολη σέ ηνέρα, άιπό 'κεΐ ζεκι-
  νάει: άιπό την ιιιυχή πού δέν
  πρέπει νά παραδοθεί άνυιπερά
  σπκηη στίς έτιιθέοεις τοΰ περι
  6άλλοντος, τοθ £ζω κόσ,μου,
  καί νά ξεπέσει. Γι' αύ>τή μάκε
  ται. Κι' αυτή θέλει νά οώσει.
  Την ιι«υχή τού, -ώ «έγώ» τού.
  Καί φαντάζεται την ιΐΓυχή τού
  σά μιά παλαίστρα δπου μάχον-
  ταν δυό άντίδρορες άνθρώτη-
  νες καί η.οοανθρώπανες δυνά
  μεις πού κουβαλοΰσε μέσα
  τού καί πάοκιζε νά τίς φιλιώ-
  σει: τό Φως καί τό Σκοτάδι.
  Τί άντωτροσωπεύει, άιπά ψυ-
  χολογική άτιοψη,, ή πθιραοτατι-
  κή αυτή άπεΐκόνιση τ4ϊς τρανιτα
  σίιοοής τού, Τίποτε περισσότε-
  ■ρο άίπό τή διατυπώση ενός προ
  βλΐήιματος, πού είναι άαιαραί-
  τΐκτο στόν έοωστρεφικό τύπο,
  Ύΐά νά δακαιολογήοεΐ την άπο
  <ρασιστικ(ή στροφή τού πρός τα ιμέοα. "Βχιει άνάγκη, δπως λέ «ι κι ό Γιούιγκ, ν' άνοίζει όρί ζοντες καί κατόίΐ/εις σέ βάθος, νά δηιμιουργήοει μιά θεα>ρία
  γιά νά 'χει κάηοίο νόημα ό
  αγώνας τού.
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗβΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΛ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΙ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  Τηλ. 280291
  ΕΚΔΟΤΉΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ!
  (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΧ)
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχνική έπιμέλεια: Μάνος Μαγριπλής
  'Ηφαίστου 18 · Ηράκλειον, Κρήτης
  ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Τοΰ συνεργάτη μας κ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ-ΚΡΗΤΙΚΟΥ
  ΛΑΖΑΡΟΣ ΟΥΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ
  (Ό Ζωγράφος - 'Ερευνητής)
  Κάθε Φορά πού δλέττομε δουλειά τού Λάζαρου Ούστα-
  ττασίδη νοιώθουμε μιά άγαλίαση νά μάς σκετταζει κ6{ μιά
  άνεξήγητη συγκίνηση νά μάς ττνίγει. ! >
  Καί κάθε φορά πού μιλάμε μέ τόν καλλιτέχνη αΚσβανό-
  μαστε έναν άνείπωτο θαυμασμό γι' αυτόν.
  Ό Λάζαρος Ούσταπασίδης είναι ένας καλλιτέχνης πού
  πραγματικά ζεΐ στήν άφάνεια δχι τόσο γιατί δέν τόν άφή-
  νουυ νά λάμψει μέ την παρουσία τού αΰτοί πού σι/νηθίζουν
  κάτι τέτοιο, δσο γιατί ό ϊδιος έχει διαλέξει αυτόν τόν τρό-
  πο ζωής. Ή μετριοφροσύνη αυτού τοΰ δημιουργοθ είναι κά-
  μόνο στήν άγάττη γιά τόν άνθρωπο καί στόν έαυτό τού.
  τι τό άνεττανάλητττο. Μετριοφροσύνη στηριγμένη μόνο καί
  Δέν θυμόμαστε ουτε μία φορά σ' δλες τίς συναντήσεις
  μας νά μάς μίλησε γιά τόν έαυτό τού καί τή δουλειά τού.
  Τό άττόφευγε συοτηματικά καί σ' δλες μας τίς ττροσττάθει-
  ες νά τοΰ έκμαιεύσονμε μιά αύτοκρίση άπαντοθσε στερεό-
  τυπα «ψάχνω»!
  Ψάχνει ό Οΰσταπασίδης.
  Ψάχνει γιά την έξβύρεοη τής
  λύσης τ' βλυτου. Ψάχνει ό
  άρυ!τιος νά 6οεί τρόπο νά νι
  κήρει τό θε.ηό. Ψάχνει ή ίδέα
  νά βρβϊ δρόμο ν' άγκαλιάσει
  τόν ΰνθριπο. Ψάχνει ό ζωγρά
  τρος νά βρεϊ την άιπ' δλους κα
  ταννοητή γλώοοα χωοίς πιθα-
  νότητες παρεζήιγησης.
  Τουτο μαρτυροΰν οί δεκά-
  δες διαφορετικων μεταζύ των
  τεχνοτροπίες πού τελείως άνε
  πηρέαστες ή μιά άπό την αλλπ
  πασχίζουν νά δώοουν γροθιά
  στό μαχαίρι. Τεχνοτροπ&ς πού
  άρχίζουν άπό την κλασσχκή
  καί τελειώνουν στό
  Η ΑΛΗΟΕΙΑ
  (Μιά άφιέρωση σέ μάς)
  Άλήθεια, Μάννα τού ©εοΰ, φριχτά βασανισμένη,
  γιά σένα ττόσα ψέμματα δέν εϊπαμεν (!ος τώρα;
  Ποιοί δέν σέ ττολεμήσανε σκληρά στήν οίκουμένη
  καί πόσοι δέν σ' άρνήθηκαν μπροστά στή ττρώτη μπόρα^ ,
  Γιά σένα πάσα θύματα —αντού.... Καί ττόσοι κόποι
  καί ττόσο αΐμα χάθηκαν.... Κ ι" αλλοίμονον, άκόμη
  δέν σ' άγοπτήσανε ττολύ αυτής τής γής οί άνθρώποι
  καί δέν μορΦώσανε γιά σέ καμμιά καθάρια γνώμη....
  Στή συγχύση, στή -πλάνη τους γι' Άλήθεια λέν τό ψέμμα.
  Στό δολικό στρατί περνούν μην τύχη καί πονέσουν,
  κι' άφήνονται νά σέρνωνται κατά πού ττάει τό ρεμα
  άρκεΤ νά ζοΰν σώτοί καλά καί στούς λοιπούς ν' άρέσουν...
  ΛΛΛ
  Άλήθεια ό δρόμος σου τραχύς, πικρός, γεμάτος πόνοιις....
  Δέν έχεις φίλους! Σέ μισούν οί 6άρ6αροι κι'' οί ψεύτες!
  'Εσύ τό κώνιον, τόν Σταύρον ύττόσχεσαι γιά θρόνους....
  Μά ένώ σέ σφάζουν άττονα καί σέ ληστεύουν κλέφτες
  κι' ένώ σέ Φτύνουν, σέ χτι/ττοθν, σέ σύρουν στήν κρεμάλα,
  κι' άν σέ σκοτώσουν βάνοχισα μ' άκάνθινο φραγγέλιο,
  βαθειά κι' άν θά σέ θάψουνε θά 6γής! ! Καί στάλα - στάλα
  καί λέξη - λέξη θά γενης τού Δίκηου τό Εύαγγέλιο!
  Άλήθεια, κάττου κι' άν άργής, στό τρόμο, στό σκοτάδι,
  κι' άν σκόπιμα σέ δένουνε κι' έδω κι' έκεΐ σέ πάνε,
  ή λάμψη σου δέν χάνεται θεοφώτιστο πετράδι
  μά ψέγγει σ' δσους σέ μισοΰν καί σ' δσους σ' άγαπάνε!
  ΣΗΚΑΡΡΑΨ ΡΑ ΣΑΤΣΩΚ
  Άνοίξαμε
  μέ την ΠΑΣΧΑΛΙΑ, γιά νά σάς ττροσφέρουμε
  τα όνοιξιάτικα μοντέλα μας!
  υνον ι
  ή κομψή γονιά,
  ή γωνιά της μόδας
  γιά την γυναίκα ·π·οϋ ξέρει νά ντύνεται.
  Καί γιά πρώτη φορά στήν Κρήτη:
  ποπτούτσια καί τσάντες
  ΜΟΣΧΟΥΤΗ
  Έλάτε οτήν κομψή γωνιά, την γωνιά τής μόδας
  Τα ότπΌκλειστικά άνοιξιάτικα μοντέλα μας
  θά σάς ένθουσιάσουν.
  ΟΊ τιμές μας, εΤναι μιά πραγματικά εΰχάριοτη
  έχπληξη.
  ΔΑΙΔΑΛΟΥ καί ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ γωνίσ
  κό, περνώντας άη' δλους τούς
  δράμους πού χάραξε στήν προ
  σπάθεια καί δημιουργία τού
  τό άνθρώπανο πνεϊμα.
  Τεχνοτροσΐίες — καταστά-
  σεις πού σοΰ είναι άμπόρετο
  νά πιστέψεις πώς γίνανε άπό
  έ*να καλλπέχνη. Άπό τή λε-
  πτή καί δύακολη προσπαθεία
  της κλασσικής άατοδωσης μέχρι
  την άπλουστευμένη γρα·μμική
  άπεικόνιση, τό ταλέντο τοΰ ζω
  γράωου — ή Ιδία ή ανθρωπίνη Ι
  ράτσα — παοχίζει νά διαλαλή !
  σει τό πνίζιμό της·
  "Ολα τα £ργα τοΰ Ήρακλει
  ώτη ζωτνράφου κρύβουν μέσα
  τους αιά ύπέροχη άνάταση,
  μιά πνευματική άνωαερότητα,
  2να ψυχικό όρμιτισμό καί μιά
  Ι ΤΜνανθρώπινη ύπεράνΐϋαη.
  'Επηοεαομένος άπο τόν Ντέ
  Κήρυκο οτήνει τα θέματά τού
  σέ άχανεΐς καί προβληματίζου
  σες έικτάσεις δπου ό ούρανός
  καί ή ντϊ 6έν ζεχωρίζουν. Ά-
  πλόκερα οκγμένο τό Φώς, κα-
  θαρό καί αίοιόδοξο κρατά δεμβ
  νο τό θέμα πού ηάντα άποδί-
  δεται μόνο τού, άπλό χωρίς
  Ι συντροφέματα καί προοπάθειες
  συνδρομίϊς τού μέ κάτι αλλο.
  , Μ' αύτό τόν τοόπο ή δου¬
  λειά τοΰ Ούσταπασίδη κεντρί
  ζει συνέχεια τόν άνθρωπο
  προβάλοντάς τοι^ τό πρόβλη-
  μα καί την άλήθεια τελείως
  νυμνά μέ μοναδική ουμπαρά-
  σταση στήν προβολή τό άπλε-
  "τβ καί καθαοό τρως πού δέν
  δχει προέλευση οθτε κατάλη-
  Κάθε έργο τοΰ καλλιτέχνη
  κρύβει μέσα τού δυό στοιχεϊα
  δλως θιαφορβπκά καί Λολό
  δεμένα μεταξύ τους. Τή 'δια-
  πίστωστι καί τή λύση.
  Ή διαπίστωοη δίδεται μέ
  μιά φοβιστική τ«χνοτροπ£α καί
  μέ έ*να ύπερεαλΐσμό πού βρον
  Κρητικόν Κέντρον ΚΑΣΤΡΟ
  (Παραπλεύρως Φυτάκη)
  "Εναρξις σήμερον 1 Μαΐου
  Μέ τόν βασιληά τής Κρητικής Μουσικής
  ΜΑΛϋΛΙΙ ΜΑΝΟΥΡΑ
  Μαζί τού οί:
  Ζ. ΣΜΠΩΚΟΣ — Ν. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΙ ΣΤΟ «ΚΑΣΤΡΟ»
  Τηλέφωνον: 282.962
  ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:
  'Τό Κέντρο θά λειτουργή καθημερινώς άττό την
  9ήν πρωϊνήν έως την 8ην νυκτερινήν προσΦέρθν·-
  τας εΤδη Καφέ - μτταρ και Ρεοτ-ωράν. 'Εγκαίνια
  θά λάδουν χώραν την 5ην μ.μ. Άταμικαϊ ττροσ-
  κλήσ€ΐς δέν θά σταλοθν.
  τοφωνάζει χωρίς περιττολογίες
  τό γειγονός καί ηροειδοποιεϊ
  ταυτόιχρονα γιά τίς συνέιπειες
  Ή λύση γεννάται αύτάματα
  στό μυαλό κάθε άνθρώπου σάν
  βρεθεί καλοπροαίρετα άντιμέ-
  ταχπος μέ τή διαπίστωση.
  Τό δπ ό Ούσταπασίδΐκ άπό
  καιροΰ σέ ί,αιρό άλλάζει έντε
  λως έκφραστιχό τρόίτο, δέν
  τού άφαιρεί τίποτα. Άντί&ετα
  τοΰ χαρίζει τόν χαρακτηρΐοΐμό
  τοϋ ΐτοοθληματιζόιιενου άν¬
  θρώπου πού δέν ζπτα τή λύση
  γιά τόν έαυτό τού μά γιά όλό
  κλπρο τό άνθρώπινο σινάφι.
  Άπό τεχνΐΜίνς πλευράς ή
  δουλειά τοΰ ζωγράφου έντυπω
  σιάζει .μ 6 τΐ)ν άπλί) καί άπέρι-
  τη γραμμή, την άομονωΰ> το-
  ποβέτηση των χρωμάτων καί
  την ταυτόκρονα τολμηρή τους
  δέση, τό άΐτόλυτο ζύγισμα των
  έργων, την ύπερβολικά προσε
  γμένη μονοχρονμία Ιδιαιτέρα
  σέ ωρισμένα έπίπεδα, την έ-
  τιαναστατική ρεαλιστΐκή αντι¬
  μετωπίση τοΰ θέματος καί την
  αύθόρμητη αποδώση τοΰ χώ-
  ρου.
  Δέν χρησιμοηοιοΰνται μέσα
  γιά δηιμιουργία «έφέ» οτά έΌ-
  γα τού. Περιροότερο χρησιμο
  ποιεί κόλλες καί σκόνες δημι¬
  ουργώντας ό ϊδιος τό χρώμα.
  Είναι κι' αύτό μιά μορφή πά¬
  λης. Καί ά Λάζαρος Ούσταπα
  οίδης ουνβχως παλεύει.
  Παλεύει γιά νά βρεϊ το «κά
  τι μόνιμο», τό καιταστάλαγμα,
  τή θέση. Έλπίζουμε νά κρα-
  τήσει πολύ καιρό αύτό τό πά-
  λαιρα γιατί ή προσφοοά ενός
  χαλλιτέχνη στήν Τέχνη καί
  στόν άνθοωπσ δέν βασιλεύει
  καί δέν μειώνεται, έ©' δσον
  τό μυαλό τού ηαλεύει γιά τή
  λύση.
  ΜΙΧ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
  — ΚΡΗΤΙΚΟΣ
  Ι Ι
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΑΙΟΝΥΖΟΖ,,
  ΠΛΑ-Ι- ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  Ένα καλό «βγητό
  σ' ίνα δμορψο τ—ριβάλλον
  ((ΟΜΝΙΣΟΣ»
  ΓΙ&ΡΓΟ£ ΞΥΠΑΚΙΙΣ
  • ΤΖΕΝΗ ΡΑΛΛΗ '4
  • ΚΙΚΗ ΛΟΡΟΥ
  • ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΝΟΣ ' '
  • ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΟΠΑΝΝΗ
  • ΕΙΡΗΝΗ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΥ
  ΚΑΙ Ο
  ΑΚΗΣ ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ
  Μπουζούκι: ΑΝΤΩΝ. ΔΡΟΣΟΣ
  Μοντέρνο τραγούδι: ΟΜΗΡΟΣ
  ΑοΝοΕ·Κ·
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λ.Ε.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
  Ε) Γ — Ο) Γ «ΚΥΔΩΝι
  ΕΚ ΣΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 6 μ.μ. — ΔΕΥΤΕΡΑ 9 μ.μ.
  ΤΕΤΑΡΤΗ 7 μ.μ. — ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 μ.μ.
  Έξ Ηρακλείου πρός Πειραια:
  Ε)Γ — Ο)Γ «ΡΕΘΥΜΝΟΝ> — «ΚΑΝΤΙΑ»
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 7ην Τ=—ερ.νήν
  - ΑΦΙΞΙΣ 6.30 Πρωϊνήν
  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
  Πρακτορείον ΑΝΕΚ ΧΑΝΙΩΝ:
  Πλστεία ΣοΦοκλή Βενιζέλου, τηλ. 23636, 25656
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
  25ης Αογούστου 33, τηλ. 222481. 222482
  ΡΕΘΥΜΝΗΣ:
  Λεωφορος Κουντουριώτου, τηλ. 22296, 22456
  ΤΗΛΕΦ. ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Βαρδάκης Ν.
  ΚρουοΓτανότΓουλος Π
  Κυβωνάκης Γ.
  Παλαιολόγος Π.
  Χαμαράκης Ε.
  282.730
  285.420
  281.702
  283.086
  283.860
  ΚΟΥΖ
  ΚΟΥΖ
  Οί άψίσσες των Φενταγίν κολλήθηχαν - μέ την εύκαφία
  ^ έΜδήλωσης ηού έγινε την περασμένη Τβτάρτη στον ί'Ερ.
  γοτέλη — σέ ηολλά οημεία τοθ Ηρακλίίου και τ«ν ηροο.
  στείων. Κολλήθΐϊκαν άκώμπ καί σέ δημοσία χτίρια - άκολου-
  θώντας τό προηγού^νο ήλλιυν ό^ιοοοκολλήσειαν
  Σ,τό μόνο σημείο πού δέν κολλήθηκαν ήταν τό μιγαρο των
  Δικαστηρίων. .
  Κι' άιπό τό γεγονός ακριθάκ, αύτό βγηκε ο παρακάτω
  —ςΓιατί τό ουνεργεΐο τοθ Χαρή &έν κολλπβε άφίοσες
  Δακαστήριο, _ . .. „.
  _ "Ε, τό... οπίτι τού, ΟΌο νδναι, τό σέοεται Καθένας...,
  α 'Εχχός άΐΐό την άφίσσα πού εΐκόνιζε τή χαραχτηριοτική φ,.
  γούρα ενός Φενταγίν, κολλήθηκε καί μιά δλλη, ηού £εγε
  «Σιωνιομός - Ρατσισμός».
  Μέ αύτη την άψίσσα... στολιστη»»ε άρκετά τό χτίριο ιίς
  Άρχιετποκ»πής. ,.»..,
  Καί κάηοιος πού ρώτησε τό γιατι, ηΐ»ρε την εθις άπάντηοη
  __ -· αυτ0 τό χτίριο χρειάζβται ίντονη οχετική υηενθύμιοη
  καί άναστροφή τοΰ ρητοϋ πού λέει «στοϋ χουψοδ την πόρτα.
  δσο θέλεις βρόντα» μέ τό «ότου ηουφοϋ την ηόρτα οοο βέλεις.
  .... κάλλα»!
  Ό νοων νοήαΐϋ... Δηλαδή: κατάλαβες. «άντεσΐέν». 4φε.
  στέν», «καπίτο»;;,
  οτό
  ψ Ή αύλή ττίς ταβέρνας «Διόνυοος», πτ>ρε τίς τελευταϊες μέ
  ρες, μέ την ηαρουσία των Παλαιστινίων, ίδιαίτερο χρώμα Καί
  δσοΐ άιπό τούς θανώνες της. μεσημέρι — βράδυ, τί>χαινε ν ά
  συνευρίσχωνται μέ τούς Φενταγίν, εΐχαν την εύκαιρία ν' ά-
  κοϋν τα ώραία τραγούδια καί τα συνθήιιατά τους.
  'Εκείνος, φυσικά, πού εΐχε τή μεγαλλίτερη εύκαιρία, ήτα
  ό ΙθιοκττΥτης τού «Διόνυοου» κ. Νίκος Βελιγραδής, πού £γιε
  χαί ·ώδερφός τβν ΦεντοΛ'ίν, άφοΰ ώς γνωστόν, στήν έκδήλωοη
  τοΰ «Έργοτέλη» αύτός έτηλέχτηκε γιά νά κάνη τή συμβολική
  άνταλλαγή τοΰ Κρητικού μαντηλιοΰ τού, μέ τό μαντήλι τϋν
  Παλαιστινίων.
  Κι' δπωχ; δήλΐιΜε ό λεθεντόκορμος ίδιοκτήτης τοθ «Διόνυ-
  σου», ή κρητική ένδυμαοία πού φορά ταχτιχά, οέ ώρισμένες
  έκλεκτές περιπτώσεις, θά συνωθεύεται «αί άηό τό μαντήλι των
  Φενταγίν, πού βμαθε κιόλας νά τό δενή μέ τό χαραχτηριοτιχό
  τρόπο στό κεφάλι τού.
  Κβί κάτι-άκόηΐΓΐ: ό ϊδιος καί ή όμάδα τής 'Ειπηροπής ηού βο-
  ήθηοε τό διευθυντή μας στήν "Οργανωθή τής εκδηλώσεως, βύ
  έπισκεφθοΰν οέ πρώτη εύκαιρία την Παλαιοτίνη
  ·, Είρηνική, εΐρηνικώτατη, ήταν ή εκδηλώση ηού έγινε στόν
  «'Εργοτέλη», κατά τοΰ Σιωνιοιιοΰ, τοΰ ΊμπΓριαλισμοΟ καί τδν
  Βάοεων.
  "Εισί, παρά τα εντονα α.γωνιστικά καί έπαναστατικά συ6ιί-
  ματα, δλα τελείωοαν... έν ΕΙοήνη-
  Καί κάποιος ηαρατήρησε:
  — Δέν μποροΰσε νά γίνη διαφορετικά γιατί η ήμέρα τι'ις
  εκδηλώσεως των Φενταγίν. συνέηίθε την μερά της γιορτής
  της... Άγίας Είρήνης.
  • Ό ύβριστής Άμερικάνος, τόν όηοϊο μήνυοβ ό δίευθυντής
  μας, γιά τττν άκατανόμαστη φράση ηού ί^ραψε στο μπακΟΛΐ
  τής «Άστόρια», δικάστηκε καί στό δευτεροβάβμιο Δικαστήρπ
  στό 'Εφετείο Χανίων, μέ την Ιδία ποινή πού εΐχε δικαστεί κι
  ίδω, δηλαδή 9 μήνες φυλακι'ι.
  Χαραχτηριστικό μάλιστα είναι δτι ή ποηή τοΰ έπιβλήθηχι:
  παρά τό δτι οΰτε ό μηνυτής δίευθυντής μας, οΰτε ό βλλος μάμ
  τυρας κατηγορίας τού, Δήμαρχος κ. Καρέλλης δέν ηαραβρεθή-
  κανε στή δίκη γιό; λόγους ανωτέρας 6ίας. Ό πρ&τος εΐχε τή
  έΐκδήλιοοη των Φενταγί'ν άκριερωμένη σδίι μνήμη τοΰ Παναγοι'1-
  λη κι' ό δεύτερος πήγε στήν κηδεία τοΰ Άλέκου οτήν Άθήνπ.
  Κάποιος λοΜΐόν σχολίααε τό γεγονός λέγοντας:
  — 'Ενώ £λλε*παν .δυό βοοικοί μάρτι^ρβς γιά λόγους άνιοτί-
  ρας βίας, οί '&ρέτες δίχαοαν παραιδειγματικά τόν έ—ρραστή
  τος... βίας.
  • Μεγάλας... πιέννες άναμένεται <νά στ>μειώαουν την έρχόμε
  νη .Πέμπτη 13 τοΰ μηνός οί δυό δίκες τοθ Νίκου Μεταζβ. γιά
  άρχακχκχιπηΛία κλπ.
  "Ενας άσχολούμενος μέ τα Διχαστήρια, εΐπε:
  — Ασφαλώς ό Μεταξάς θά ξεπεράοη στά... σημεία την Κα-
  ψτ, γιατί ίίχει δυό κατηγορίες, βν καί οί δυό τους" είναι... ίσό-
  βαθμοί, άφοΰ βκαναν οέ βάρος τδν άρχαητήτων... σημεία καί
  . .. τέρατα.
  Ο ΕΧΒΜΥΘΟΣ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΆΣ ΜΑΣ
  — Εύχαριοτοΰμε δσους μάς εστειλαν τη συνδρομη τους.
  — Πορακαλοϋμε δσους δέν την βοτειλαν νά την οτείλουν.
  Έτηαία συνδρομή δρχ. 250
  Έξάμηνρ » » 130
  — Ππρσκα>οΰμε έπίσης οποίον τυχόν δέν παίρνη μέ¬
  χρι τή Δευτέρα τό μεσημέρι την «Άλήθε,ισ» νά τηλε-
  ψ«νή άμέίΤΛς στό 280—291 γιά νά τοθ την σ-τελνωμε
  ΚΡΕΑΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ
  ΣΟΥΒΛΑΣ
  Ταβίρνα — Ψηοταριά
  "ΠίΙΡΓΟΐ;,,
  ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΚΑΜΑΡΑ
  ΤΗΛ. 232-171
  ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΟ
  «δΙΒΕΕ8 ΒΕΛ€Η»
  Άρχ,σε νά λειτουργή τό ΝάΙτ - Κλάμττ τοθ Ηενοδο-
  χείου μας, μέ τό ΑΘΗΝΑ-1 ΚΟ ΠΟΠ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
  (ΚΡΙΣΝΑ)
  ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗ
  ΙΚ0 ΜΠΕΛΛΟ
  ^ ΜΙΑ κατο—ληκτική μουσική προσφορά γιά τή
  Νεολσίσ
  ·, "Ενα ττλούσιο λαϊκό πρόγραμμα γ<ά τβύς μεγαλλί- τερους, μέχρι τίς πρωΐνές ΝΑΙΤ - ΚΛΑΜΠ «ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΜΠΗΤΣ» Τό ττολυτίλέστερο ννχτερινό —εριδάλλον μέ φθηνές τιμές —- Στά Μάλλιθ.
  10 ΜΑΙΟΥι·76
  ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Η ΑΛΗΦΙΙΑ,, ΚΝτΤΗΖ
  ΙΙΛΙΑΑ 3
  μά άπΑ& Αόγια
  ΜΑΣΩΝΙΑ, Μ.Α.Τ.Σ. ΚΑΙ ...ΜΑΤΣΩΜΑ
  Το6 κ. ΚΟΕΤΑ ΛΑ ΙΔΗ
  Υηοσχέθηχα νά έηανέλθω
  α αύτό τό βέμα, καί έΊπανέρ-
  χομαι. Γιβτί αύτός πού δέν έ-
  ξη,γεΐ αύτό πού λέει είναι άν
  θρωηος μαοός, μαμαδιασμένος
  χάί πάνω άπ,' δλα άνανδρος
  χαιδειλός. Κι' είναι γνωστόν
  πώς 6 δειλός δέν έ*χει λάγους
  ούτε καί νά ύτιάοχει, άν θέλε
  τε. Γϊατί αύτός ηού δέν χάβει
  την καλύβα τού γιά ίδανιχά
  καί μάλιστα ανωτέρα, αύτός
  ό τθηος σκουλιχοφέρνει. 'Έ-
  χει νηά άί^'α τος ζωής τού τό
  χίίιιΐα καί οέονεται κεΐ γιά νά
  μην τόν ρίξει τό φόσηιμα τοΰ
  άνεμου Τα κότσια τής νμυ-
  χής τού είναι κουρελιασμένα
  κι' δχει οά μόν ο τού στήριγνα
  τό σέρσιμο στή νό Οπουλα καί
  σκοτεινά γιά νά ύπάοχει του¬
  λάχιστον. Έπειδή είναι ύπο-
  χρεωμένος νά ύπάρχει κι' δχι
  απ είναι ΑΕΙΑ καί πρέπεΐ νά
  ύτιάρχει γ>ά την ΑΕΙΑ τού.
  "Ετσι, γιά νά μην υπάρξη
  συγχύση σέ καμμιά περίητωση,
  έ,πανέρχομαι. Καί έπεισεν ό £-
  Χεγχός μου στούς ΰπεύθυνους
  τού τίτλου μου τούτου θαναι
  μέν άνθρώπινος καί οέ συναν-
  θρωπιχή θέση, άλά θδναι καί
  τκΆύ αύστπρός, «ταρακαλω
  πάντα θιγόμενο μ«τά τό πέρας
  νά μοΰ απαντήση· θά δεχθω
  τ6ν διάλογό τού άχόμη καί σέ
  προτχϋ—κή Ά καί δημοσία συζή
  τηση νκττί ό δτάλογος είναι
  ή θεία μοοφή ζωτϊς.
  Αύτός ίπού δέν κάνει διάλο-
  γτ> μέ κάποιο τρόπο, αύτός δέν
  δχει λόγους καί κοινωνηθης
  ζοϊΓίς. Ή Γούνκλα θδναι τό
  •είναι» τού κα ή οππλαά ή κα-
  τώρα
  τοιχία τού. Καί τέτοια
  δέν ύπάρχουν.
  Μασωνία, Μάτς καί Μάτσω-
  μα, λ αυτόν.
  Κι' ώς πρός την Μασωνία
  έχουν γραφτεϊ πολλά. Γιά 6-
  σους δμως δέν ξέρουν τούς
  λέω άπλά δτι ή Μασωνία εί¬
  ναι μιά θοησκεία. Αύτοί ηού
  την άκολουθοϋν λέγονται Μα-
  σώνοι, δπως δσοι άκολουθοΰν
  τόν Χριστιανισμό λέιγονται
  Χριστιανοί, τόν Μωαμεθανα-
  σμό Μωαμεθανοί κ.ο.κ.
  Οί Μασωνοι £χουν γιά ήγε
  οία τουι: τούς λεγόμενους δι¬
  δασκάλους τους καί ορθάνουν
  μέχοι τού 33ου βαθιιοΰ. Ό
  Μασώνος οτήν άρχή περνά ά¬
  πό έ*να εΐδος χόσχιναυ, πολύ
  τρύπαου, βεβαία, κι' αΰτό τό
  χισκίνισμα πού τοϋ κάνουν εί¬
  ναι ή μώηοπ τού. 'Επειδή ό
  χρόνος δέν μας παίρνει γιά λε
  πτομέρειες οάς λέω πώς ό και
  νουργιοφερμένος ύποχρεοΰ-
  ται νά τοϋ κλείσουν τα μάθια,
  νά τόν τκιτάξουν ηάνω σέ κά-
  τι πανιά σά μπάλλα, νά δώση
  ίίνα δώρο στούς ράγιγες γιά
  φιΧανθρωπία δίιθεν, καί πάνω
  άιπ' δλα ΝΑ ΜΗΝ ΠΗ ΣΕ
  ΚΑΝΕΝΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΩ
  ΝΟΣ.
  "Ολ' αΰτά τα ύπόσχονται μέ
  δ"ρκο Οί Μασ&νοι θεωροΰνται
  μεταξύ τους συναδελφομένοι
  άλλά οί άπόξω θεωροΰνται γι'
  αύτούς έχβροί. "Εχουν 2να εί
  δος λειτουρνίας πού άρχίζουν
  πάντοτε την νύκτα γιατί τό
  οτκο-ιάδι γι' αύ-τούς είναι τό
  παν. Γι' αΰτό δένουν καί τα
  μάθια τοϋ μυηαιένου
  ΜΙΝΩ'ΓΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
  ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
  Ε)Γ —0)Γ
  ΜΙΝΩΣ
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞ
  ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
  ΜΙΝΩΣ: 6.30 μ.μ.
  ΑΡΙΑΔΝΗ 7.30 μ.μ.
  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ:
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΠλατεΤα Καλλεργών 7
  Τηλέφωνα: 224.304 — 224.309
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Άκτή Ποσειδώνος 28
  Τηλέφωνα: 4117952 — 4117953 |
  θεό τους ίίχουν τόν Μ.Α.·
  Τ.Σ. Δηλαδή: Μέγας 'Λρχπέ-
  ιχτων Τοϋ Σύμπαντος. Αύτό θά
  πή ΜΑΤΣ. Σ' αυτόν πού είναι
  γέννηιμα τοϋ νοΰ ενός μάγγα
  καί ηονΐιροϋ ιπαστεύουν τα κο-
  ρόίδα, θύματα. νΕτ~ τουλάχι¬
  στον διχαιολογοϋν κάτι άπό
  τό τίποτα.
  Σέ κάτπ βιβλία τιού λ6.γονται
  «Πρωτάκολλα τής Σιών» γεν-
  νήθηκε αύτός ό θεός καί τόν
  χαύτονται τα φαρευόμιενσ νρά
  ρια γιά θ&ό τορς. Αύτός ό
  θεός (;) ώκόνη λέει πώς ό
  Λνθρ<ι—.ος ιδκανε τό θεό κι 6- χι ό θεός τόν ανβρωπο. Μόνο πού οί ϊδιοι δέν φτιάκνουν οί} τε μελίταχα. Τώρα γιατί, ά^- στετα άξεκαθάριστα καί φωνά ξ,τε την κυρά Μάρω την κα- φετζοϋ νά τα βρή στό φλιτζά- νι «πάς καί γνωστέψουν καί τα Ψαρευόμενα νράρια. Τόν Φπαχτόν αύτό θεό τόν έφεύραν οί "Εβραϊοι πού πεί- αμα οτό Χριστό πού λένε πώς είναι μύστης κι $χι Χριστός, ά ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑΣ ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ό Σύλλογος Κρητών Σττουδαστών Πάτρας, τκχρα- καλεΐ δσους θέλουν νά λά- 6ουν μέρος στά διαγωνισμό μαντινάδας μέ θέμα «"Εξω: οι^ Βάσεις, οί Άμερικάνοι, ά- ΤΓΟ τό Νάτο», νά στέλνουν τίς μαντινάδες τους στή δι- εύθυνση τού Συλλόγοα: Κο- ρίνθου 281 — Πάτρα. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ΑΡΧΕΛ. ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΝΤΑΙΖΗ ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ άρραβωνιαστήκανε στή θεοαλο νίκη. θερμά ουγχαρΐϊτήρια. Γ.Λ. 'Επιοκέφεις: Συγχαρΐιτήριες ένηοκέψεις θά δεχτή ή Οίχογένεια Μπαν- ταλάκη 21 καί 22 Μαίου. ΟΙΟΑΝΝΗΙ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΙ 'Ανη-ρόαωποβ (Χανιόπορτα) Διαθέτβι δλα τα ήλεκτρικά βιδη ΖΗΤΕΙ ΤΑ Ι: Δεσττοινίς γνω¬ ρίζουσα την Αγγλικη γλώσ σα, γιά κοΓτάοτημα άντιττρο σωττεΓών. Μισθός ίκανοτΓθΐη- τικός. Πληροψ. Τηλ. 268608. ΑΛΚΗΣ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Χβιροθργος - Ούρολόγος Δρ τοΟ Πσ——κπ—ιΐσυ ΙΝΝ8- ΒΗυΟΚ 'Εν Ι τεεος 'Επιμβλΐτΐΐν: τοΟ 8Τ. Ν. ΗΟ8ΡΙΤΑ- {Δ. Γερμα- νίας) άοχοληββΐς χά! είς την ούρολογΐαν ι Παίσον. Έγχατα· σταθεΐς μονίτκβς είς Ηράκλειον δέχεται είς τό Ιατρείον τού, Πάροδος Λαοιθίου 5 (Βαλιδέ Τζαμί) τηλ. __.0β8 χαΐ ιλινι- _» «ΚΥΑΓΤΈΛΙΣΜΟΣ» -|λ. 282-000 Κόθο Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΗΙΑ 5ΥΛΙΝΟΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΙΖ ΤΙΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΙ ΣΑΛΟΝ ΙΑ ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΙ ΣΚΡΙΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ ΠΟΡΤ —- ΜΑΝΤΟ ΕΙΔΗ ΚΟΥΣΙΝΑΣ ΝΤΙΒΑΝΙΑ ΣΥΝΘΕΤΑ — ΕΠΙΠΑΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑΙ ΙΔΕΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤΌΜΕ- ΡΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ- ΔΟΣ Ι ΤΕΛΕΙΟΖ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΑΗΜΕΝΗ ΣΧΕΥΗ ΚΑΤΑ- ΒΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ, II— ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ —Τα Ιπικλα μας καλύκτουν δλ€ς τίς άνάγκες τοΰ συγχρόνου σπιτιοθ. —Μεταφέρομβ τα €Ϊδη μας δπου μάς ζητηθοθν. -Τα προΐόντα μας διακρίνει ή ποιότης καί ή χαμηλή τιμή. —Έλέγξατε καί κρΐνατε την προσπαθεία μας. —Προτιμήστε μαζ γιά τό συμφέρον σας. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 5ον χιλ. ίδοθ Ηρακλείου Μοιρών Τηλ. 280689 ΕΚΘΕΣΙΣ Α' Πλατβϊα Άρκαδίου Τηλ. 284759 ΕΚΘΕΣΙΣ Β' Μανουσογιάννη—Πλατεΐα Άρκαδίου Τηλ.289160 γιιτνίζονται ν ά τόν έξοντώ- σουν. Τί να σκεφθί) δμως κα- νείς. Νά λυΐτηθτί, νά πονέοη; τί, Μά τό θέμα τουτο, δέν έ- ξαντλεϊται έδ®. "Ειτσι, μόλις δεβεί εΰκαιρία, θά έ—ανέλθθ- με. ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΙΔΗΧ #·—Ϊ_ΤΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΙΑΖ ΤΑΞΗΙ ΒΟΣΚΟΙ: ΟΙ έργάτες των βουνώ ν "Ενα οωοτό οίκονομικό ού- στηιμα άγχαλιάζει δλους τούς τομβϊς τίίς παραγιβντΐς. "Ενα σωστό κοινωνιχοπολιτικό σύ- οτημα, άίγκαλιάζει δλες τίς τα ξεις των εργαζομένων. Δ>ν χά
  νουιιε μαθήματα κοινι»νιολογί-
  ας. Αΰτές οί σκέφεις, δ'ΐως,
  τορτπλλίζουν τή λογική σειρά
  σ4ν σκεφτεϊ κανείς νά
  ΡΑΔΙΟΦίΙΝΙΚΗ....
  «Ε3ΟΜΟΛΟΠΙΣΗ»!!
  Δ£Ν ΑΚΟΧα ραδιόφωνο,
  μά καί δέν έχω κανένα λόγο
  νά μην πιοτέψω έναν άναγνώ
  οττι μου.
  νΑν θέλετε όμόλογα της
  ΕΤΒΑ απεύοατεΙ!
  "Ολες οί πόρτες τοΟ ύηοχα
  ταστήιματος στήν Βασιλέως
  Κωνοταντίνου είναι άνοιχτές.
  "Ολ' αύτά ό άναΐγνώστης μου
  ταχουοε άπό τό ραδιο - ωονι-
  κό (·) σταβμό τού 'Ηρακλεί
  ου.
  "Εχουν^ βίκρ.ο οί ανθρωποι.
  Τοοα καί τόοα όνοματα ΰηϋΡ-
  χαν όχροϋ δέν μδς δοεσε τό
  ιταλία, καί μεΐς βαφτίσαιιε τό
  ορόμο Λεακρόρο ΔικαιοσύνηςΠ
  "Ας την βαφτίζαμε Λεωφό-
  ρο Τοοΰμαν. Γιατί δηλαδτι κα-
  χό είναι; "Ας την βαφτίζαμε
  Λεωφόρο Μεταξα ("Λ, συγ-
  γνώμη· ξέχαοα. Τέτοιες έχο¬
  με). Στό κάτω - κάτω ίχ τή
  βαχρτίζαμε Λεωκρόρο Γεωργα-
  λά. (καί εϋΐ}χο είναι καί δμορ
  φός αντρας ϋχανε καί λίγο
  πιό κβΐ ίταν τό γραφεϊο τού).
  Τέλος πάντων. Τβσα καί τό
  σα όνόματα άφανων (ί} καί...
  ύμφανών) υΐιάρχου ν.
  Δέν μπαρώ να βεβαιώοω κα
  τα πόσο είναι άληθινή ή πλη-.
  ροφορία. "Αν είναι δμως κι'
  ών (ραινότανε τόσο ...κακόηκΐ)
  ή όνομοοία τοΰ δρόμου, άς
  την γράφαν «πρώη,ν Λεωφό-
  ρος Βασιλέως Κωνσταντίνου»
  1 καλλίτερα «πρώην Λεωφόρο,
  ιπρώην βασιλέων».
  Σ11Μ.: ΕΙδατε τί κάνει ό
  «δαίμων τού Τυπογραφείου»;
  Δέν ξέρει όρθογραφία φαίνε-
  ται καί... τό ραδιόφωνο έ*γννε.
  ....ραοιό - φονο (Ι).
  ΤΟ... ΠΕΝΗΝΤΑΡΑΚΙ
  — ΤΑ ΡΕ£ΤΑ ιμου κύριε.
  Όλόχληρο... ηενηνταρΰκΐ πας
  νά μοΰ φός;
  Μά τούτη τή φορά, δέν εΐ-
  χε ρέστα. Ο! 'Ηρακλβιώτικες
  άστιχές συγχοινωνίες, νά μην
  ύιπακούσουνε στά ηραακλΐιτή-
  ρια τής έποχής; "Εται, ίρβε
  ή καινούργαα αΰξηοη της τι-
  ιμης των είσιτηρίων.
  — Καί, σωστά. Τώ.τα τβού
  καλοκαίρεφε, ό ποδαρόδρομος
  χρειάζεται. Κάνει καλό οτήν
  ύγεία.
  'Εξ αΛλου, ή περιστολή τβν
  έξάδων είναι κάτι σάν «σλογ
  καν» οτήν σημερινή Έλλάδο.
  Νά λοιπόν, πού καί οί αύξή
  σεις θά προαθέοουν έστω κι' £
  να μικρό λιθαράκΐ, στό οΐκοδό
  μημα τί>ς ΟΙκονομίας μας.
  Ποδαρόδρομο λοατάν άγαι~
  τοί άναγνώστες. Είναι έθνική
  άνάγκη.
  (ιΠροσοχή δμως μην τ' ά-
  κούσουν οί... λεωφορειοΰχοι).
  ΚΙ' ΟΜΩΣ
  ΘΑ... ΚΟΚΚΙΝΙΖΕ1Ι
  ΜΕΤΑΦΕΡΩ έδώ, μιά συζή
  τηση ΐκ>ύ ακουοα:
  — Γιατί τό αγαλμα τού Βε
  νιζέλου στίς Τρείς Καμάρες
  «κοιτάζει» πρός τό κέντρο τί>ς
  Πλατείας;
  — Δέν ξέρω. Γιοτί,
  Χμ. "Αν κοίταίε πρός τα
  κάτω, θά ...χοκκίνιζε άπό τή
  ντροΐτή τού βλέποντας τίν μολυ
  σμένη περιοχή γύρω άηό τό
  σαατουνοε ργοστάοιο.
  Δέ φαίνεται νίχει καί τόσο
  αΐδωοο ό δνθοωπος πού, δπως
  ά~οκαλύφτηκ£, χατοιχβΐ στήν
  πά ραπάνω ΠΕριοχή.
  "Εχεις δίκιο ψίλε »*ου
  Πιό εΰκολο είναι νά χοκχινί-
  οει τό μέταλλο ποΰ πήρβ τή
  ιμσρφή τοΟ Βενιζέλου, άπό τα
  ττρόοωτκι των άρμόΰιων.
  Η... ΑΝΤΡΙΚΛΑ
  ΠΡΟΒΛΚΜΑΤΙΖΟΜΟΥ-
  ΝΑ οάν άκουγα την 'Ηρακλεί
  ώτακη έφημερίοα ηού... μέ-
  νεα πνέει κατά των.... βαοο-
  φλύαρων, νά μιλεϊ γιά τίς βά
  σεις.
  "Βτοι, μιά καί δέ γνώριζα
  τόν άρβρογράφο, τόν
  ή <ραντασία μου, μεγάλο, εϋ- σωμο καί δυνατό. Άντρίκλα <μέ λίγα λόγια. Γιατί, γιά ν ά άψηφά κανείς τό θάνατο, ηού σερβίρεται τόσο ξεκάθαρα, οη μαίνει πώς θανοι τέρας οωιμα τικής δύναμης. Παραζενεύτπκα σάν τόν εΐ- 6α κάπου στή Λεωφόρο Δ_αΐ οσύνης την ηεραομένη θδομά δα. Καμμιά <ρορά πέκρτει κα νείς άπό τα ούννεφα, σάν δεί πόσο πέφτει ίζω άπό τούς 6- ϊΐολογαομούς τού. Σκέψττικα λοιπόν, μήπως κι' ό φόβος ιμηορεϊ νά προσκολ λήαει χανένάν πλάϊ στούς ου νατούς, ιτλάϊ στά ΰφβονα ύλ χά μέοα. Γι' αύτό ηαραχαλβ, δποιον άναγνώστη £χει ν' κάποιον άλλον λόγο, 8ς μοθ τόν στείλει. "Ας μή μοϋ νρά- ψβι δμιος, βτι τα... «ευκόλως έννοούμενα ιπαραλείπονται». ΝΤΡΟΠΗ... ΤΟΧΕΙ ΚΑΙ τό μετήχει ό άναγνώστης μας ι£. Κ. Ρυακυω τάκης. Τό φυσδ καί δέν κρυώ νει πού λένβ. Άκοϋς έκεϊ νά αποδώσει τόοες.... τιμές τό δί κτυο τής ραδκκρωνίας στό με γάλο νεκρό Άλέκο Παναγού λη. ιΠιό συγχεκρϊμένα, οτό διά λειμμα της άναιιετάδοοης των !"οδοοφαιριχ©ν άιγώνων, χορτά σθηκε άπό τούς άκροατές τό γχάριομα κα' οί λαριγνισμοί των έρωτοτράγουδων κλπ. 'Βδώ πού τα λέακ δέν £χει καί αδϊκο ό δνθΐρωπος. Ό Πά ναγούλης ίΐταν καί είναι ήρω άς καί τό ραδιόφωνο ξέοβι νά ....τιμά τούς ήρωες. Λέει λοιπόν ό άναννώστης μας πώς τα ϊδια γινότανε καί τό Νοέιμβρη τού 73. Την ώρα ηού καιγότανε τό Πολυτε- χνείο κάποιες «θεντέτες» ξερ νούοανε (Ναί· ξβρνούοανε) έρωτολογίες καί ωτΐϊνά λαϋκά ....άσματα. Τί νά σάς πο&με κ. Ρυακυω τακη; Πώς τότε είχαμε διχτα τορία, Σήμερα δμως, έν «πλή ρει Δημοκρατία»; Πά κάθαρσπ θά μιλοΰμβ τώ¬ ρα; "Ε, δέν θώμαοτε καλά... «αί κάτι άλλο πού θά άκού σατε κύριε Ρυακιωτάκΐι στήν εκδηλώση τοϋ 'Εργοτέλη: θυ μδστε τί εΐπε ό κ. Μβνος Χά ΡΠς; "Οταν κυδευότανε ό Πά ναγούλης, τό ραδιβφωνχ) έοίρ βιρε «Γτόπ μιούζικ» (Ι!) ΚΑΛΛΙΟ... ΓΑΙΔΟΥΡΟΔΕΝΕ ΜΑΣ ΚΛΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ «ώς σέ μβνάλο ^ενοδοχεΤο τής ΐιβριοχίίς Χερσονήσου, συμβαί- νουν τρομαχτΐκά πράγματα, 8- σον άφορδ τή &αβίωση τοϋ προοωπικοθ καί τή γενικώτερη ουιμπερΐφορά άπένανπ σ' αύ¬ τό. Μδς καταγ/γέλλουν πώς γυ ρεύουν την ελαχίστη άφορμή γιά ν' άπολύσουν τούς ντό- πιους ύπαλΧήλους, νιά νά έ- πανδρώσουν τα κενά μέ κά- τοικους δλλων περιοχων. "Άν θέλουν τή γνώμη μου οί Κρτνηκοί πού δούλευαν στό ξενοδοχεϊο καί άπολυθήκανε, θά τούς πώ: Νομίίω δτι αύτό είναι ή —.ό μελετημένΐ) ενερ¬ γεια τής «κεφαλής» τοΰ ξενο- δοαοεααχοϋ συγκροτίηιατος. Μάλιοτα κύριοι. ΟΙ Κρητικοί δέ σηκώνουν πολλά - πολλά Ο&τε καί λίγα οηκώνουν. Οί Κρητικοί δέ λαδώνονται, δέν πουλοΰνε την συνείδηστί τους. "Ετσι, γιά νά μην ύπάρχουν συνέχειες, βοα «επί τής όθό- νης» άλλά, «έντός των αΐθθυ- σων των κεαμένων επί τί5ς ό- δοΰ Δωοαιοσύνης», καλόν είναι νά λαμβάνει κανείς πιό μπρο- οτά τα μέτρα τού. Κάλλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογυρευε, πού λένε. ΚΑΤΣΙΚΟΐΔΡΟΜΟΙ Λοιπόν, βρΜΜΟμαστε οτήν έΐκχχή τίϋς λατό—τας ί{ δχΐ; Βριοκόμαστε στήν έΐποχή των. .... αρφγιμένων ίωνβριών καί τάς περιοτολης των έξόδων όχι; "Αν βριοβοόμαθτε, πρέηει νά... μβλετήαει προσεχχικά τίς ώπόψεις μου ή Γ.Γ.Ν. τισμοθ. 'Επεΐισή δέν υίοθβτώ τίς 4- πόιρεις τού Άολανίίδη «κάββ πολη καί οτάδιο κλπ.» προτεί- νω την πβριοτολή των Ά κων έζόδων <-ό δθλΐκμα τοΟ ανωμάλου δρόμου. Είναι όνάγκΐ) δηλαδή νά διαμοοφώνουν «ίδικούς χώ- ρους γιά τό αιγύνιοιια τοθτο είδικά, τή οπγμή πού ύπάρ- χουν οίκονο»ωτώτερες λύοεις, Ασφαλώς &α. Γιατί δηλαδΐί να -σπαταλαμε τόσο χ&!νια (ρτιΛχνοντας στά δια καί στίβους; Γιατί νά ξο- δευόμαστε άδικα τή σηγμή πού οί έπαροαακοί αύτοχινητό δρομοι τού Ηρακλείου, είναι 6η πρέπει γιά τούς άγωνες ά- νώμαλου δρόμου; Φτάνει μό¬ νο νά καλυψτοΟνε οί μεγαλύ- τερες λακοΰβες. Νά λοΐηόν κι' £νας τρόπος άξκΗτοίηοης των αύτοιανητο— Ματβικοδρύιμνν τδν έπαρχιων τοΟ Ηρακλείου. Γιατί Ετοι πού πΑει τό ηρά- μα, μόνο γιά έμεκιρους δρο- μβϊς θδναι σέ λίγο καιρό οί βρόμοι ρας, τί αν θέλετε, καί ,γιύ όρειβάτες. ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗ£ γιά χά προβλήματα τής τάξης των κτηνοτροφων. Καί δέν είναι λίγα ΐά προ' βλήματα των συμπαθέστατων αυτών άνθρώτΐων πού συχνά δέν γνωρίζουν σπίτι, ξεκούρα οη, οϊκογένεια. Τόσα καί "ό οα έμπόδια άντιστέκονται πει οματιχά οτήν προκοπή γιά την όποία μοχθοΰνε κάτω άπό δ- ιποιεοδήποτε καιρικές συνθΓι- κες. Είτε χειμώνος είναι, είτε κα λοκαίρι, εΐτο χιονιας, είτε λιο πύρι, ό βοοχός θά τρέχει πά¬ νω στήν ξ έ ν π γη γιά ν&χει τό δικαίωμα ν' άπολαύοπ £στω καί οτό έλάχιστο τα προϊόντθ τοΟ συγχρόνου πολιτισμοΰ. Έδώ είναι τό μεγάλο πρό- βληιμα των βοσκων της. περιο χής τοΰ Νομοΰ μας. Ή Ιδιοχττ; σία. Τα βουνά πού πάνι» τους παλεύουνε δέν είναι δικά τους. Άνήχουνε σέ άν&ρω- πους πού δέν £χουν και«·ιά αχέση μέ τό βοοκό καί τα προ βλήματά τού, κι' αύτοί τα «νοικιάζουν» μαθρο χαβιάρι καμμιά φορά, α' έκείνους πού στήν ούσία άνήκουνε. Είναι δΐνλαδτ) οί βοοκοί ίνα «Ιδος χολήγιαν πού άφήνουνε τόν ίδρωττα καί τό αΐμα τους στίς ξένες Ιδιοοαπσίες #ττή προοηάθειά τους νά χαταίρέ- ρουν νά άτηβιώοουν μέσα στή σημερινή κοιναινία των άντιθέ σεων. Καί τό πράβλημα παίρνει με γαλλίτερες διαοτάοεις τή οτι- γμή πού ό ίδιοχτήτη,ς δέν εί¬ ναι έ*νας καί ό ι~ηνοτρόφος δέν ΰχει νά κάμει £να ηαζάρι. Ό κ. Κ. Κοντάκης κτηνο- τρόφος στό βουνό Δίχτη, μδς εΐπε σχετικά: «Εϊμαστε άναγκαομένοι να ύποκύφουμε οέ βαιοιοδήιποιε Ι έβηβιασμό. Νά πλη,ρώσουμε τι-1 ιμές μεναλλίτερες, δεκαηλάσι- ες καμμιά φορά, άπ' αύτές ιπού καθορίζ€ΐ ,τό Άγορανομι- Μό Συμβούλΐο. Δέ μπορεΐ τό Κράτος νά προχωρήσει σέ μιά απαλλοτριώση των βθσκοτόπων ΰστε νΛχουμε νά κάνουμε μέ £να Ι&οχτήτη., τό Δημόοιο στήν προχείΐμένΐ) περίπτωση, καί ναχουμε σταβερές καί λο γικές τιμές;». Οί βοσκοί τος Κρήτης, είναι οί στυλοβάτες της παράδοοης. Είναι οί γνήσιοι Κροτιχοί πού διαττ,ροΰν τό Κρητικό μενα- λίίο άναλλοίωτο έκεϊ —πλά στίς άατάτητες κορυφές τίάν Κριιτικων βουνων, έκεϊ βαθιά στήν καοδιά πού θυμίίει τούς άγέρωχους έπαναστάτες ένά·'- τια στόν Τούοκαχο ζυγό. 'Εδω δέν ύτιάοχει τό ποό- βλΐνμα τοΰ άθέΐιιτου άνταγωνΐ ομού μβταζύ των βιομηχανι- κών μονάΰων καί των βοσκών της Κρήτΐϊς. Τα προΐόντα νους είναι τόσο άσύγκριτα σέ π.)ΐ6- τητα, πού δέν ύπάρχει περί- τιτωση νά βοεθεϊ άνταγωνιστής· Κι δ;ιως οί ϊδιοι <ροβοΰνται πώς θά έξαναγκαστοΰν νά πά ρατήσουν τα κοπάδια τους, αν δέν σταματήσει αυτή ή άδκιφο ρία των κά0ε λογίϊς ύπεύθυ νων. Πώς θά μπορέσει ό σπιΐρρι- νός βοσκός νά κάνει {ίνα έ"ρνο ηερίφραξης, νά άιξιοποϊήσει ί¬ να μικρά κομμάτι γτϊς, τή στα- γμή πού αύτό δέν τοΰ άνΑκει; Τή οτιγμή ηού κάθε ώρα εί ναι έτοιμος ν' άκούσει τή φρά οί): «Μάζευτα»; 'Ετσι ό σημερινάς βοσκός είναι άναγκασμένος νά διαθέ· τει τό ύσΓέρημά τού στούς 6ι- κΐγγόρους καί στά δικαοτήρια γιατί θά ξεφύιγει άπό την έπιτή ρησή τού ίνα ζώο ϋ νιατί θά πρέπει νά πληρώνει ύπέρογκα κοσά στόν όποιοδήποτε Ιοό- χτήτη. Σέ πολλά σημεία της Κρή¬ της ίνα Λλλο καυτό προθλημο είναι τό πρόβλΐνμα της ζωο- κλιοπης. Οί βοσκοί των Λαοι- βιώτικων βουνων, άποκλείουν (Καττΐγορηματιχά τό θέμα: «Εϊ- μαστε βλοι τίμιοι βιοπαλαι- στές». 'Υ-άρχουν ανβρωίιοι μέ 500 χαί 1000 οέγοπρόβατα, πού μό λις καταφέρνουν καί ίοθν. Μοναδικός η&οος τους είναι τα αιγοπρόβατά. Μοναι&κή τους άπασχόληση τα αιγοπρόβατά καί μοναδική τους έΐασίωζΐ), ν& ένδιαφερ- θεϊ χάποιος ύπεύθυνος πρίν ά ναγΜαστοΰν νά παραδώοουν τα δπλα στή οκλτιρή πραγματι ιςότητα. Πρίν άναγκαστοθν, ν κημένοι στί, μ&χΐ) τής έταβίω- σης, ν' άκρήσουν Κρΐϋκς η' δ χρπστβς τίς άπάτβτες'.βουνοκορ φές. 1 ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΕΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Β/ΔΙΚύ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΙ ·} Άναγνώστριά μας παραπονείται δτι ή Διεύθυνσπ Ύγεί- ονομτκθν Ύπηρεσιών Ηρακλείου, δέν άγκρίνει την ηοσότητα τοΰ φαρμαΜευτικοΰ ύλικοΰ πού θά χρεκτζότανε γιά ν' άπαλύ- νει τούς πόνους τοϋ άιγρότη — καρβανοπαθίϊ συζύγου της. Ο Ό κ. Ρορ. Παπαδάκης παραπονείται δτι ό δράΐεος πρός τό Αρκαλοχωρι είναι καταστοειμέΐνος μέ άποτέλεσρα νά πα- ρουσιάζει οηιμαν'ηΜές δυοχολίες ή διακίνησΐΐ πρός την παραπά- νω περιοχή. % Ό χ. Μιχάλης Χρχστβψοράκης παραΐιονβίτω δτι ό δράμος πρός τό χωρία Λούκια είναι έπικίνδυνος καί δυσκολοδιάβατος, % Ό κ. Ν. Σκουραδάκης παραιπονεΐται, ότι άιπαλΛ*ΐριώθη|κιε τό οπίτι τού στήν όδό Μ. Καρδιώτισσας, γκρερίστηκβ πρίν θ ιμήνες καί σήρερα πού άναγκασχιχά μένει σέ νοωααζόιμενο σπί τα, δέν £χει πάρει οίίτε μία δραχιΐή άττό τα χρήματα τής άπαΛ- ίλοτρίωστις. % Ό ϊδΐος παραπονεΪΓαι δτι, στήν προΐκγούμενΓΐ άπαλλοτρί- ωση, ή ώποζΓρίωοη των οίχοπέδων άνέοχεται σέ 3^200 δρκ. ά- νά μέτρο, ένω τα γύρω οΐκιόπεδα ηουίλιοϋντοι πρόο 17.000 δρκ. κι' άπ' αύτά (πού είναι οτοκα) ή 'Εφορία παίρνβι 4ο )ο. % Κάτοικοι της περιοχιης «Κομμένο Μπεντένι» παραπονοθν- ται δτι οί άκραϊες πλΰυρές τής πύλΐνς, έαοουν ιμεταβληθεί σέ ούραιτήριο των περαστακων μέ αίποτέλεσμα νά είναι τόσο έν τοναι στή περιοχή της Πύλης ή γνωστή δυσοσμία τώ* ούριγπ>·
  ρίων.
  ·) Ί&οκτίΐτες των οίχοπέΰων ττϊς πε.ριοχης Σχαυρωιιένου δα·
  αραρτύρονταΐ γιατί αν καί έκουν άπαλλοτριωθεί τα 'θΐκόηεδά
  τους άπό τό 1969 μέ άσήμαντες πιμές δέν δχουν πάρει μετά
  7 χρόνια τα χρίβΐατύ. τους.
  %, Κάτοωοοι τίτς ηεραοχίΐς Καιινχχύργιΐας Πόριτας
  ται δτι λόγω των έχτελούμενων £ργων Πύλης ΊησοΟ, οκήν
  πβραοχή, δηοιιουιρΓγΈΪτβι άφάρητΐη κατάσταση όπό σκόνος ί λά-
  σπες, άνάλογα, καί παρεμποδίζβται ή όμαλή κυικλοφορίαι, Ιδί¬
  ως των πεζων.
  ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ
  ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΜΙΝΩΪΤΩΝ
  Συνέχεια έκ ττ}ς 1ης Σελ.
  παλαιοκρητιχοΰ ίερατείου Μοί κατά παράβαοιν των έθΐμων των
  Φιλχσταίων.
  Οί Εβραϊοι λοιπόν καμμιά σιχγκεκρκμένΐη αίτία δέν είχον πό
  τέ τους ένανΐτίον των ηολιτιαμένωγ Φιλισταίων έκτός άηό τόν
  φθόνον διότι αύτοί ήοαν νομάδες βοσκοί ντυ-μένοι μέ" προβΐές
  χαί ζοΰσαν σάν τα πρόβατα, πού ββοακαν, ένω οί Φιλιοταΐοι
  ζοΰσαν άρχονΐτικά, ντυνότανε, μέ έκλεκτά ύ«ριάσιματα, κατοι-
  κοΰσαν σέ σπίταα ώνετα, καλΛιεργοϋσαν χαί θέριζαν ηλούοια
  χωράψια καί είχον γενικά δλα δσα ό ΰξοχος πολι-οιμός τους
  τούς έπέτρβπε νά ηαρουσιαζουν. Καθώς δμως μέ την πάροδο
  τοΰ χρόνου καί τό ηαράδεΐγμα των πολιτκτμένων αυτών άνθρώ
  πων ώρίμαζε ή ϊδέα τής συνενώσεοκ; των διεοπαρίμένων ψΜ-
  λων τοϋ Ίσραήλ, έκαλλΐεριγοΰνίταν ταυτάχρονα ή άρηακτιική
  δεάθεβις τοΰ πλήβους των νομάδων αυτών καί δτσι μαζύ μέ
  τό συνεχές κήρυγρα των ίερέων δτι ή πλούσια καλλιερτγ-ηιμένΓί
  αυτή γή τής έπαγγελίας χαρΐστηικε άπό τό θεό στούς λαούς
  τοΰ Ίοραήλ, ή διάβ&σις αυτή γίνηκιε οκοπός. Οί ΊοραηλΕταΐ
  χαταφεραν σιγά - σιγά νά άποκιτοΰν μαχαίρια χαί δόρατα. "Ε¬
  τσι φανερώθηκαν τα πρθτα ληστρικά κρούοματα είς βάρος με-
  μσνωμένων άτόμων ή συνοακιαμων των Φιλισταίων. Άργότερα
  δτιμιουργήβηκαν συμμορίες πολυτΐληθέστερες καί στά τελευ¬
  ταία οχηματίοθηκε οτραχίχ; πού βρισκιήττανε σέ διαρκή χλΐεφτο-
  πόλεμο μέ τούς Φιλιοταίους. Οί Εβραϊοι είχον εΰκολο κατα-
  φύγιο την έρτ,μο, πίσω άατό τα βουνά καί τίς σπηλιές των 1-
  διων βουνων, δπου δέν ά ν έβαινον οί Φιλασταϊοι.
  Αυτή ή κατάστασις βάοττ,ξε πολλές δεκάδες, έκατοντάδες
  χρόνια. Οί Εβραϊοι είχον πάρει πιά τόν άέρα τοΰ πολατισμέ-
  νου άνβρώπου. Άντίθετα οί Φϊλυοταϊοι αρχιοαν νά έκψυλίζσν·
  ται ,μέ την χλιδή χαί την γεπονι-ά των άνατθλΜών χωρων.
  Δέν εΐχαν πιά στό όκέραιο έααεϊνες τίς άιρετές πού βφεραν ώς
  έφοδια μαζύ τους άπό την Κρήτη. Στά τελευταία νικήβηχαν
  καί σκόρπισαν άπό την Παλαίουν!), "Εμειναν βεβαία άρκετοί,
  άλλά μέ άνεστραμμιένους τούς δρους της κυριαρχίας των,
  ήσαν δμως πάντΐοτε οί άσύγκρκοι τεχνίτες. Καί δέν χωρεϊ αιμ-
  φιβολία δτι οπαν ό βασιληάς τοΰ Ίσραήλ Σολομών &οπσε τόν
  τεράθηο καί μεγαλοηρεπέστατο ναό στήν ΊερουοαΛήμ, καθώς
  καί τα βασιλική τού άνάχτορα μεταχειρίσττροε την σοφ&ι καί
  την ασύιγκριτη τέχντ) των δαιδάλων Κρητο - Φιλισταίων χωρίς
  τούς άποίους ίταν φύσει αδύνατον είς τούς 'Εβραίους νά δία*
  νοηθοΰν αύτά τα μεγαλουργήμαίτα.
  ΟΔ. ΘΑΛΑ2ΣΙΝΟΣ
  ι
  ΦΟΤΟ-ΠΑΡΙΣΙ
  • Καλλιτεχνικές
  φωτογραφίες
  ■■■ · Φωτορεπορτάζ
  ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  1 — Τηλέφωνον 281.306
  ί;
  η πιο παληα
  φΐρμα στο ηρακλειο
  ιαφπμισεις;
  στο ραδιοψωνο, στην εφημερίδα,
  οτογηττεδο, στην εθνικη οδο, κ.λ.ττ.
  *■ μακε«ες - ζωγραφικη
  μεταξοτχιπια - χαρακνικη
  επιγραφε- παν_ο— τυπου
  ζωγραφου 7 τηλεφ. 281.161· 286.460
  ΧΙΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗΘ1ΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  10 ΜΑΙΟΥ
  ΕΥΧΑΡϊΣΤΩ
  ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ καί έγκάρδιο θερμό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  άπευθύνω στούς τταρακάτω, γιά τή θετική συμβολή
  τους στήν προσπαθεία τής διοργανώσεως Εκθέσεως
  καί Εκδηλώσεως τού Φεστιβάλ Φιλίας Κρήτης —
  Παλσιστίνης:
  Α Στόν Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Καρέλλη, γιά την
  παραχωρήση τής Λότζιας.
  ··♦ Στόν Πρόεδρο τού «'Εργοτέλη» κ. Γ. Γιαννου¬
  λάκη καί στά λοιπά μέλη τού Δ.Σ. γιά την παραχω¬
  ρήση τοθ Γηπέδου.
  Α Στόν κ. Ν. Καμαρίτη, τόν κ. Γ. ΚεΦαλοΟκο καί
  τό συνεργεΤο τους, γιά την κ—ασκευή τής έζέδρας
  τής εκδηλώσεως.
  Α Στόν κ. Δ. Σπανουδάκη, γιά την ήλεκτρική έγ-
  κατάσταση.
  Α Στόν κ. Α. ΠλσΤτη, γιά τή μικροφωνική έγκατά-
  σταοτ|.
  Α Σέ δλους τους Καλλιτέχνες · γιά τή συμμετοχή
  τους.
  Α Στόν κ. Α. Διλβόη καί Μ. Μτπτζαράκη γιά την
  παραχωρήση των ήχητικών μηχανημάτων.
  Εύχαριστώ άκόμη:
  Α Τή Διεύθυνση καί την Όρχήστρα τού κέντρου
  «Καστέλλο».
  Α Τή Διεύθυνση καί τό Συγκρότημα τού κέντρου
  «Άρετοΰσο».
  Α Τή Διεύθυνση καί τό Συγκροτημα τού κέντρου
  «Ξαστεριά».
  Α Τό Καλλιτεχνικό Συγκροτημα «Κάστρο».
  Α Τόν Πρόεδρο καί Γραμματέα τού Όμίλου Βρακο-
  Φόρων κ.κ. ΛέΦα καί Ποντικό.
  **· Τόν τραγουδιστή κ. Πέτρο Μήλα.
  Α Τόν Πρόεδρο τής Έπιτροττης Μεσογειακής
  Αλληλεγγύης κ. Π. Βάβαλη.
  Λ Τα Τυπογραφεΐα των κ.κ. Μανουσάκη καί Καζα-
  νάκη.
  Α Τα καταστήματα Κ. Βενέρη, Κορονάντο, Ι. Ματ
  θαιάκη, Β. Κουκουριτάκη, Δ. Τσαγκαράκη.
  Α Τούς κ.κ. Ι. Αγγελιδάκη, Μ. Μεσσαριτάκη, Ν.
  Χωματά, Α. Τριτσάρη, Κ. Βενέρη, Ι. Πιτυκάκη, Μιχ.
  Βενέρη, Γ. Στρατάκη, Ι. Ξυλούρη κα! τόν Δημοτικό
  Σύμβουλο κ. Ήρακλή Μιχελινάκη.
  Λ Τή Διοίκηση Χωροφυλακής καί τούς άνδρες ποό
  βοήθησαν στήν τηρήση τής τάξης.
  ♦*« Τούς Σφακιανούς Παττάδες, γιά την ήθική τους
  συμπαράσταση.
  Α Την εφημερίδα «Άλλαγή» γιά την ττροβολή τής
  εκδηλώσεως.
  Α Τα «όμματα κσί τίς ΝεολαΤες (πλήν τής «Νέας
  Δημοκρατίας») πού βοήθησαν ήθικά την εκδηλώση.
  Λ Την Έπιτροπή πού τόσο ττολύ δούλεψε μαζί μου.
  Α Τίς χιλιάδες τού Λαοΰ τής —όλης καί τού ΝομοΟ
  Ηρακλείου, ττού πέρασαν άττό την "Εκθέση καί παρα
  δρεθήκσνε στήν Εκδηλώση τής 5 Μαΐου.
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΝΕΕΣ ΔΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
  ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ "Η ΑΛΗΘΕΙΑ,,
  Η ΔΙΚΗ
  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ
  Έγινε πρό ημερών καί ουγ
  κεκριμένα στίς 3 Μαΐου, ή δ(
  κη τού έκδότη της «ΜΙεσογεί-
  ου» Άριστ. Γραμματικάκη,
  στό Τριμελές Πληιμμελε,ιοδι-
  δτικεϊσ Ηρακλείου, γιά τήιν
  γνωστή ύπόθεση της παραβάσε
  ως τοϋ νόμου περί μεσαζόν-
  των.
  Άιπό την άκροαματική διαδι
  κασίσ. άπ·.>δείχτηκε δτι όντως
  ό Γραμματικάχης πηρε άιπό
  τούς Σταψιι&εξαγωιγείς Ηρα¬
  κλείου, περίπου 100.000 δρχ.
  γ:ά νά τούς κλείση δνα ραντ·β
  βοΰ μέ τόν Μακαοέζο. Τα χρή
  ματα δυως αύτά θεωρήθηκαν
  οάν βξοδα παηαστάσεώς τού,
  δ ότι αύτό δήλωσαν βλοι οί
  )ΐά)τυρες σταψιδοεξαγωγεϊς,
  πού τού τα δώοανε, (Διαλλυ
  νάς — Περδ κ·ονιάννης — Πά
  τωδάκης), πλήν τού κ. Άντώ
  νη Σκουλιχάρη.
  Γιά τόν λάγο αυτόν καί έπει
  δή ακριβώς ύτΐηρξανε άμψιβο-
  λίες, ώς πρός τό τί έκανε ό
  Γραμματικάκης τα χρήματα, ά
  σιαλλάχτηκε λόγω αμφιβολίαν,
  οί οποίες είναι ώς γνωστόν,
  πάντοτε υπέρ τού κατηιγορου-
  μένου.
  Άπό τή διαδιικαοία άποδεί-
  χτηκε έιπίοης δτι ό Γραμματι¬
  κάκης τούς ζήτηοε 200.000
  δρχ. άλλά αύτοί βέν συμφώνη
  σαν.
  Τόσον ή άγόρευσιι τοθ κ.
  Εΐισαγγελέα, ό οποίος ζήτηοε
  την ένσχή τοΰ Γραμμαπκάκη,
  βσο καί ή Ιδία ή άπόφαοη
  (ηού ήταν όμολογουμένως ά-
  ξιοπρόοεχτη), δθεσαν πέραν
  τής πο·ινακής ευθύνας την ήθι
  κή. Ό κ. Εΐσαγγελέας μάλι-
  στα τόνισε, πολύ σωστά, δτι
  εύθύνη δέιν θα/πρεπε νά έ"χη
  ιμόνον ούτος πού πήρε τα χρή
  ματα, άλλά κι' αύτοί ηού τα
  ■δδωσαν.
  ιΚαί άττό αυτής της πλευρδς
  οί σταφιδεςαινωιγβϊς — μάρτυ-
  ρες ύπεοαοπίσεως τοΰ Γραμ¬
  ματικάκη κ.κ. Π. Διαλλυνάς
  (τόν ύποοτήοιίε λιγώτερο άπ'
  τσύς αλλους), Φέφος Περδι
  κογιάννης. Ι. Παπαδάκης κα!
  Πιναικουλάκης καλά έ"κα-
  ναν καί προοπάθησαν, νά τάν
  σώοουν, διότι ακριβώς θά βνιω
  θαν κρίοη συνειδήσεως, άφοϋ
  οί ϊδιοι τάν ωδήγησαν στό ήθι
  κό αύτό άτόπημα, δπως τό χά
  ραχτήρισε τό Δικαστήριο.
  "Ως γνωστόν, ή άατσκάλυψη
  τής παραπάνω υποθέσεως &γι
  νέ κατά τή διάρκεια της μετα-
  ζύ τοΰ Γραμματικάκη καί τοθ
  &ευθυντη μας, γνωστης καί ί-
  στορικης δίκης
  Η ΔΙΚΗ
  ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ
  Ό Άμερικανός ύβριστής
  Μττάνκλεϋ Γκάϋ, ό οποίος εί
  χε δικαστεί γιά τή γνωστή φρά
  ση πού βγραφε στήν μαρκΓζα
  ~>0 ξενοδοχείου «ι'Αστόρια»,
  άιπό τό Τριμελές ΙΤληιμμελειο-
  δικείο Ηρακλείου, οέ 9 μη-
  νών φυλακίση, καταδικάστηκε
  ιμέ την ϊδια ποινή άπό τό Έφε
  τεϊο Κοήτης, δπου είχε προ-
  οφύγει.
  Ό κ. ,ΕΙσαγγελέας 'Εφετων
  ζήιτησε τή μείωση τής ποινής
  σέ 5 μήνες, άλλά τό Δικαστή
  ΠαΑηοΙ - Καίοχικοΐ - Λογαριασμόν
  Ο ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΜΑΔΑΚΗΣ
  ΑΠΟΚΑΑΥΠΤΕΙΤΟΜΔΟΣΙΑΟΓΟ
  Τήιν περασμένη Παρασκεϋή,
  ό Άρχηγός Εθνικήν Άντίστα
  σης κ. Χαράλαμτιος Γιανναδά¬
  κης, μέ έπιστολή τού σέ καθη
  μερινή εφημερίδα τοθ Ηρα¬
  κλείου, θίγει τό βέμα της έμφα
  νίσεως στό ΊΙοάκλειο ενός συ
  νεργάτη των Γερμανων (δοσι
  λόγον) καί ζητδ την έπέμβαση
  των αρμοδίων, ένω συγχρόνως
  άναφέρεται σέ τυχόν κινδύ-
  νους πού περιχλείει ή κυκλο
  φορία μεταζύ μας, τοΰ παραπά
  να) κυρίου.
  'Επειδή στήν έιπιστθ-λή τοΰ
  κ. Γιανναδάκη, δέν ι>ηήρχε
  ου·γκ.εκριμένη καταγγελία, άτισ
  πλ'ευρας προσώπου, τού ζητή
  σαιμε σχεταικές διευκρινίσεις,
  τίς οποίες καί ευχαρίστως μδς
  ΰδωσε.
  "Οπως λοωτόν μδς ΐΐτιε, έν
  νοεΐ τόν ' Ιωάννη Έπανωμερι
  τάκη, έχων 82, γΐνωστότερον
  μέ τό ψευδώνυ'μο «Κουτοΰ-
  τος».
  Πρόκεπαι γιά στενό συνερ-
  γάττι των Γερμαντδν, μέ πλού
  σία δράσιν, καιά την Κατοχή, ό
  οποίος — ηάντα κατά τίς δηλώ
  Ή εκδηλώση μας μέ τούς Φενταγίν
  Συνέχεια άπό την Σελίδα 1.
  τή άφιερώνεται έξ ολοκλήρου
  στήν ίερή μνήμη τού ίιρακι της
  ΆντΙοτασΓΐς Άλέκου Πανα-
  Ό συμπατριώτης μας λογο-
  τέχνης κ. Βαγγέλης Γρατοέας,
  ανάλαβε νά καλοοωοίθει στή
  γλί&οΐχι τους τούς ώδελφούς
  μας Παλαιστίνιους. Σιή συνέ-
  χεια απαντώντος ό . άπικεφα-
  μα στή μάννα τοΰ Παναγού-
  λη).
  Κρη-πκά τραγούδια τραγού-
  δησαν έπίσης οί: Μαινώλης Μα
  νουρδς, (Αητός σέ χώμα δέν
  ηαιτετ) Ζαχ. Κριτσωτάκης (Στά
  ττίοτο χρύνια τα ιταλία), Άλ.
  Πολυχρονάκης καί Μιχ. Τσαγ
  καράκης. Τα χορευτικά συγκρο
  τήματα «Κάστρο», «Ξαστεριά»,
  καί «Άρετοϋοα» δδωσαν £να
  τής συγγένειας τ&ν δυό Λαών
  (Κρήτης — Παλαιστίνης). Ή
  χορευτική ένδυιμασία τους £-
  μαιαζε μέ την Κρητική ιβρά-
  κα» καί οί χοροί τους είναι ζω
  ηροί καί άρμονίκοί, σάν τούς
  δικο6ς μας, άς ποΰμε, Πεντο
  ζάλη ίί Μαλεβυζώτη.
  Έκτάς δμιος άπό τίς τοπι-
  κές μουσικές άξίζει κάθε δπαι
  νο ή έομηνεία άγωνισπκων
  κροτήματα καί έπεικρημίες).
  "Ομως τό μήνυμα εώρτασε,
  χάρις σχΐ) βοηθεία ιωάς κοπέλ
  λας, κι' άκοΰστε τί λένε: (Τό
  μήνυιμα θά δημοσιεύσωμε στό
  έπόμενο). , · ·»
  Καί ή τόσο δμορφη ούτή έκ
  δήλωσις πσύ όργανώβηικε άπό
  την «Άλήθεια» δπακ; άναφέρα
  με, ίίκΛειοε £τσι ώραΐα, δπως
  καί ήρχισε: Ό Βαγγέλης Γρα
  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΚΌ ΓΓΑΝΑΓΟΥΛΗ
  Γιά νό δείξει ηόσο λυπήθηικε σώγκορμη ή Κρτϊτη, γιά τό χά
  •μό τοΰ ΐίρωα της άντίοταοης, Άλέκου Παναγούλη, £νας άπλός
  όνθριαηος τσΰ Λαοΰ, ό Κώστας Ρυακυωτάκης, ίγρανΐ/ε τούς Πά
  ραικόπιυ έπίκαΐί>ους στίχους:
  Τα Λασιθιώτικα 6ουνά
  ό γέρος Ψηλορείτης
  τό κέντρος τό Ρεθυμνιανό
  καί τα, Λευκά τα "Οοη
  Μαΰρες ίβόνια τίς κορφές,
  γιά οένα Ιΐαναγούλη.
  Δέ χοειάζεταα νά ίΐροστέσουμε τίπστα.
  Ή ΚρΓϊΠκή ψυχή ξέρει καί κάνει τή πίκοα της τραγούδι.
  Έτσι Σέ άπο«αιρετα £νας Λαός, ττού δέ σχώφτει — σάν
  καί Σένα — τόν τράχηλο, Άλέκο ΠαναγούληΙ...
  οεις τοΰ κ. Γιαννακάκη — έμ
  ς>ανίστηκε ποόοφατα στό Ήρά
  κλειο καί θεάθηκε οτήν Κνω1-
  σό, ξεναγώντας Γβρμανούς καί
  οτό γραφείο τοΰ Μηχανικόν
  κ. Μαμουλάκη.
  Ό ϋδιος μας· είπε δτι πρό-
  κειται περί ΐπροσώπου βα&ύ-
  ηλουτου καί δτι ή παρουσία
  τού στό Ήοάκλειο δη^ιιουργεί
  κινΐδύνους δηιμιουργίας έτΐεισο-
  δίων, σέ πεοίιπτωση συναντήσε
  ως τοθ Κουτούτου ιιέ συγ-
  γενεΐς των θυμάτων της Γερ-
  μανικίίς Καταχίίς. τα όποΐα τόν
  θεωροΰν ΰπέύθυνο της καταδό
  σεώς τους. Μεταξύ αυτών ύ κ.
  Γιανναδάκης εΐπε δτι συμπερα-
  λαμβάνεται καί ό ϊδιος καί τό
  νισε πώς δέιν γνωρίζει τίς άν
  τιδράσεις τού, σέ (περίπτωοη
  συναντήσεως τού μέ τόν Έπα
  νιαμεριτάκη ίί Κουτοΰτο.
  ΠΕ,ΤΡ
  Ό Ποόεδρος τής Μεσογειακήν;
  Άλληλεγγύτις, πού ίιτθε άπό
  την Άθήνα καί χαιρέτηοε την
  Εκδηλώση.
  λης τής όμάδας των Φεντα¬
  γίν κ. Φάτχι Άμττσΰ Μόγλυ.
  τόνισε σέ άρκετά καλά Έλλη-
  νικά, δτι είναι άναΛ»ναία ή
  ΐκρυρηλάτησρ. ίαχυρης (ηιλίας
  μεταζύ των ουό Λαών, γιά
  μιά άποτελεσμαπκή άπόκρου
  οη τοθ Ίμπεριαλισμοΰ καί τ·>0
  Σιωνισμοϋ.
  "Ο κ. Μόνλυ άναφέρθηκε έ-
  ίτίοης στούς άγώνες γιά έπιβί-
  ωση καί άνεξαρτησία· —Ο Πα-
  λαιστινιακοϋ Λαοΰ, άρχίζοντας
  άπό τό πρωτσ Σιωντοτιχό ουνέ
  δριο τοΰ 1897 καί ψτάνοντας
  μέχρι τή σημερινή έαιοχή πού
  οί Παλαιστίνκη ζσΰνε σέ τερά
  στιους καταυλισμούς σάν πρό
  σφυγες στά δλλα Άραβακά
  Κράπ.
  Άμέσως πετά τόν χαιρετι-
  σμό τοΰ κ. Άμποΰ Μόγλυ, οί
  κ.κ. Λεφάκης καί Ποντικός
  Πρόεδρος καί γοαμματέας τοΰ
  Όμίλου Βραχοφόρων, (πού
  ήρθαν είδικά άπό την Άθήνα)
  τοϋ τταραδώσανε δνα μεγάλο
  άσημένιο Κρτ>τιχό μαχαϊρι, με
  γάλΐ)ς άξίας, μέ την παραγγε-
  λία νά δοθεϊ στόν άρχηγό τους
  Γιασέρ Άραφάτ.
  Χτή συγκεντρώση παραβρέ-
  θηκε χαί ό Πρόεδρος τής «Με
  σογειακης ΆλληΛ©γγύης» κ.
  ΠίτΕρος Βάβαλης (ίρθε κι' αύ
  τος είιδικά άπό την Άθήνα)
  πού τόνισε δτι άτΐό την έπιτρσ
  πή τής «Μ.Α.» άπουσιάίει ό
  άγωνΐστής Άλέκος Παναγοό
  λης. Άκόμη, πρόσθεοε, δτι εί
  ναι άΐταραίτητη ή άντι - Ιμπε-
  ριαλιστική συσπείρωοτι τοϋ Λα
  ου, ή άπσμάκ,ρυνστι των ζένωιν
  Βάσεων καί ή 'Εθντική μας Ά-
  νεζαρτηοία.
  ΛΛΛ
  Στό Καλλκεχνικό σκέλος
  τής εκδήλωσης τραγουδήθηκαν
  χαί χορεύτηκαν Κρητικά τρα-
  γούοκι καί τραγούδια καί χο-
  ροί τή«: Παλαιστίνης.
  οδεΐγμα της Κρητικής λεβεν-
  τιάς, μέ τούς Κρητικούς χο-
  ρούς τους.
  "Ομως, την παράσταση «■£-
  ■κλεψαν» τα ηαλληκάρια της
  Παλαιστίνης πού έμφανιστήκα-
  νε μέ Πολεμικές καί Χορευτι
  κές ένδιΐΐιασίες. 'Εδιο δόθπκε
  μ: ά άκόυη πεΐστκκή έζή^ηση
  Β ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Την 'Επποοπ/ι τιού 6οή
  Οησε τό διευθυντή τής
  «Αληθείας»* στήν πρα¬
  γματοποιηθή της διοργα
  νώσεως τής Εκθέσεως
  στή «Λάτζια» χαί τής Έκ
  6ηλιί>σεως στόν «Έργστέ
  λη», άποτέλεσαν ο χ.κ.
  ΝΙΚ. ΒΕΛΙΓΡΑΔΗΕ
  Ν. ΒΒΛΙΓΡΑΝΤΑΚΗ1Σ
  ΝΙΚ. ΚΟΥΝΤΑΚΗΧ
  ΠΑΝ. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΧ
  Γ. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΟΝ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
  ΜΙΧ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
  ΔΗΜ. ΤΣΙΧΛΑΣ
  Κ. ΡΥΑΚΙίΙΤΑΚΗΕ
  Ν. ΨΙΛΑΚΗΣ
  τραγου&ιών άπό τούς καλλιτέ¬
  χνες τοΰ τραιγουδιοΰ Ανδρέα
  Διλβόη. Μανώλη Ταμιπακάκη
  καί Πέτρο Μήλα, πού ήρθε εί
  δικά άπό την Άθήνα. Τούς
  συτνώδευοε ή όρχήστρα «·Κα-
  στέλλο».
  Ιδιαιτέρα συγκινηιική ήταν
  ή σταγμή πού ό Κρητίκαρος Νϊ
  ικος Βελιγραδής καί ό έκιπρό-
  σιαττος τ&ν Φενταιγίν έκαναν
  άνταλλαιγή των μαντηλιίΰν
  •κους. ΠαλαΐΒΤΐνιοκό μαντήλι
  παραδόθηκε έιπίστκ οτόν κορυ
  φαϊ» Κρητικό χορευτη κ. Λεφά
  κη.
  ΛΑΛ
  Στήν δμοοωη αυτή έκδήλω
  οη, δέν πϊ>οαιν μέρος δττως είχε
  προαναγγελθβΐ, οί Σφακιανοί
  Παπάδες. Τό λόγο έςϊιγΐισε ό
  κ. Μάνος Χάοης πού εΐττε σχε
  τπκά:
  «Είχε προγοαμματιστεΐ ή έμ
  ιφάνΐση των Σ<ρακιανώ·ν Ποπά δών ο' αύτη την εκδηλώση. Στούς £<ρακιανούς ίερεΐς, κυ ρίες καί κύριοΐ άπαγορεύτηκε νΛρθουν ο' αυτή την είρηνική συτγχέντρωση. Άτΐαγορεύ τ η κ ε... Καταγγέλω δημοοίιυς αυτή την απαγορεύση καί αν θέλε- τε προσυπογράψτε την. (χείρα κφσμρυ έτπχτκέψτηκε την "Εκθέση η.6 την Παλαιστίνη καί τττν Κύ- προ, πού ώριγανώσανε επί 14 μέοες στη Λότζια. Μεταζύ αύ τί&ν καί πολλοί παίτάδες. τσέας άπάιγγειλέ ίνα δικό τού ποίημα άφιερωιμένο στό νεκρά τΐιό, άγωνιστή Άλέχο Πανα- γσύλη. Τό ποίρ.ιια θεωρήθηκε σάν απαντήση στά μέσα μαζι- κης ένηυέρωσης, πσύ έναντιω μενά στά Δηυ.οκρατικά αίσθή- ]ΐαχα τοΰ Λαοΰ, μετάιδιδαν λί- γο πρίν την κηΐδεία τοΰ Ππ^α γούλη, Πόπ Μουσική. Γενικά ή εκδηλώση ηού ,τήν παρακολούθησαν περί τίς π£ν τε χιλιάδες κόσμου, είχε Ενα Εντονο άγωνιστΐικό παλμό καί μιά μεγάλη συμμετοχή καλλι- τεχνών, πού δλοι μαζί (κό- σμος καί καλλιτέχνες — "Ελ- ληνες καί Παλαιστίνιοι, χόρε- ψαν, τραγούιδησαν, άίκχχαιρέτη τόν Πανα ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΜΜΟΛΗΨΙΑ Μέ την καταθέση τοθ διεν- θυντη μας, νύρω άιπό τό θέυ-θ. τής άμμοληψίας οτήν περιοχή «Λίντο», άπό τό εϊιδικό ακά- φος τοθ κ. Μαρκάκη, £κλεισε ό κύκλος τής οχετικης προανα κοίοεως, ηού έ"κανε τό Κεντρι κό Λιμεναοχεϊο Ηρακλείου. 'Εκτός άπό τόιν Μάνο Χαρή καταθέσανε ό κ. Έλ. ΠαΛταΐδο γιωργάκης. ό κ. Φ. Βαρδα¬ βάς καί ναΰτες τοΰ Λιμενορ- χείσυ. "Ηδη ό σχετικός φάκελλος στάλθηικε στόν κ. Είσαιγγελέα ίΐρακλείου. ριο, έπέμεινε στήν ποινή τβν 9 μηνών. Άξίζει νά σημειαιθή δπτήν ττοινή τού ό Άμερικανός ύβρι στής θά την έχτίοτ) σέ 'Ε-λληνι κές Φυλακές, μόλις δέ βγί|. θά άττελαθή άπό την "Ελλάδι οόν άνεπιθύμητο πρόσωτκ). Ώς γνωστόν τάν παρατιάινο>
  Άμερικανό άλήτη είχε μηνύ
  οει ό διευθυντής μας, ό οποί¬
  ος καί δέν κατάθεσε σά μάρτΐ'
  ρας στό 'Εφετείο, λόγω τή< συμπτώσεως τής δίκης (5 Μαΐ ου) μέ την εκδηλώση των Φε ταγίν οτό 'ΙΙράκλειο. Η ΔΙΚΗ ΉΙΣ «ΤΡΑΣΤΒΚΟΜ» Αΰριο Τρίτη 11 τρέχοντο*, στό Μονομελές Πλημυελεισδιι- κείο Ήραικλείου, θά διεξαχθή ή δίκη κατά τής έταιρίας τοΰ γνωοτοΰ 'Εβραίου Σανσόν, «Τοανστεκόμ», γιά μόλυνσΐ) τσΰ ποταμοΰ Γιόφυρο. Ή δίκη όνναβλήθτιικε γιά νά •καταθέση καί ό κ. Νσμίατρος Ηρακλείου. Ή αύτεπάγΎελττ! δίωζη £γι νέ Οστερα άπό δημοσίευμά υχις,, γι' αύτό καί πρδπος μάρ τυρας είγαι ό διευθυντής μας Έμμ. Χαριτάκης. ΔΥΟ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ Ν. ΜΒΤΑΞΑ Την Πέμτπρ. 13 Μαίου στό Τριμελές Πλητιμελεΐοδΐκεϊο Ηρακλείου, θά γίνουν δυό δί κες μέ καττγγορούμενο τόν Νί κο Μεταζά, γιά άρχαιοκαίΐη- λία καί συκοκρανττκή δυσφήμι ση. Ή πρώτη είναι αύτεπάγγελ- ττι καί δγινε υστερα άπό· άπο «αλυπτικό δημοοίευμα τή<; έψη μερίδας μας. Ή δεύτερη είναι κατόπιν μη νύσεως τού ποώην διευθυντή τοΰ «ίΚρέτα Μά.οις» κ. Γ. Δηιμό πουλου, τόν όηοϊο ουκοφάντη σε ό Ν. Μεταξάς, κατά τή δι¬ άρκεια εκδηλώσεως στή,ν ό- ττοία παρίστατο ό διευθυντής μας Μάνος Χάσης καί ά°λλοι δημοσιογράφοι. Καί στίς δυό δίχες βασικάς μάρτυρας είναι ύ διευθυντής τής «Αληθείας». Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩιΡΟΦΥΛΑΚΩΝ Στίς 9 Ίουνίου θά έκδΐκα- στη στά Χανιά ή έίφβοη τσΰ διευθυντή μας, γιά τή γνωστή όπόθεση τσΰ έπεισοδίου των Χωροφυλάκων στήν Άγία Πε λαγία, κατά τής χήρας Κόμησ σας Γκούιια. Ό κατηγορούμενος Έμμ. Χαρπάκη*; (Μάνος Χαρής) εϊ- χε καταιδικαστεϊ άπό τό Τριμε λές Πλημμελειοδακεϊο "Ηρα¬ κλείου γιά τό σχετικό δημισίευ μά τού, οέ φυλακίση 11 μη- νών(Ι) καί 3 μηινΐϋν(Ι) στέρη ση τής ατελείας τοΰ δην-οσιο- γραφακσΰ χαρηοΰ. Χαραχτηριοτικό είναι τό δτι ή ήιιέρα της έκδικάσεως τής σοβαρης αυτής γιά τόν διευ¬ θυντή μας, δίκρ.ς, συνέπεσε ρέ την ήμερσμηνία της πρό έ·νός άαριβϋκ χ.οόνου (9 Ίου νίου 1975) ημέρας εκδόσεως της έ«Μτμερίδας μας «Ή Άλή θεια»1... Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Στίς τής Άγίας Είρήνης, πού είναι καί ή καθιερωμένη έορτή τοΰ Σώματος τής Χωροφυλακής, Μετά τή δοξολογία, δόθηκε δεξίωση στό ξενοδοχεΐο «Άστόρια», άπ' δττου καί ή τταρα- ά ί ή ί ί άνω φωτονραφία στήν ΟΤΓθία ό Δ)τής Ήρα- Σιωνισμό, τόν Ίμπεριαλιομό τίς ξένες Βάσεις καί δλες τίς σκστεινές δυνάμεις. και ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Ή 3η σελίδα τής «Αλη¬ θείας» άφιερωμένη στήν έκ- θήλωση τ£5ν Φενταγίν, μέ πλσύοιο φωτογραφικό ρεπορ τάζ. ο έκπρόσωττος των Φενταγίνύψώνει ύπερήφανα τό κρητικό ί ύ ς γψ ρήφ ρη ης μαχαίρι, ττού τού τταρέδωσε γιά νά τό δώση στόν Γιασέρ «?^ Σκουλάς τραγούδη Άραφάτ, ό Πρόεδρος τού Όμίλου Βρακοφόρων κ. Λέφας ζί Μά ' δ ί ό Γέ Πό 9 ?^ σβ τό 'ριζίταο- «Μάνα κι' δν οί ιρίλοι μου» (άφιλρω ς καί ό Γραμμ—έας κ. Ποντικός, πού ήρθαν την Άθήνα. είδικά άττό Η ΧΘΕΖΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΖ Στά πλαίσια των ^κδηλωσε ών γιά τή «ιΓιορτή τής Μητέ- ρας» πραγνατοπσίθτικε χθές καλλαττεχνιχή έκιδήλωση στί, Βασιλική τοϋ Άιγίου Μάοκου τοΰ Ηρακλείου. Την έκιδήλωση. όργάνωσαν ό Δηίμος Ηρακλείου καί τα γυναικεία Σωματεία τής πόλης μας. Μίληοαν: Ό Δήμαρχος κ. ΚαρελλΓκ; ή χ. Τσαιγκαράκη χαί άκολούθησε άπαγγελία σχε τικοϋ ποιήματος άπό την 'Οδη γά δίδα Έμμανουέλα Μαθιου δάκη. -υμμετεϊχε καί ή Φιλαρμονι κή τοϋ Δήαΐου "Ηρακλείου, πού κάλυψε μουσικά την δμορφ; αυτή εκδηλώση. είρηνικά, ττροσκεκλημένους τού. Καί τού χρό- /ιατί δταν ή Χωροφυλακή, διάγει πράγμοττα πηγαίνουν γιά δλους καλά. Προσεχώς κυκλοφορεΐ «Ό Δημοκρατίας)) Καθημβρινή πρωΐνή Έφημ€ρ(δα Φιλε- λβυθέρων Δημοχρατικών άρχών. Ιυντάκτες άπό την Άθήνα καί τό Ήροκλκιο, θά ύπογράφουν την εΐλι- κρΐνεια, την αΐντικειμενικότητα κοΙ την μαχητικότητα τοθ έξασέλιδου ΆηξΜοκράτη, ρίτα Τρία άττό τα περίψημα άγγεΐα πού βρέθηκαν στ υ Μάρις». Είναι μερικά άπό δσα ττήρε ό πρώην συν τοϋ Ν. Μεταξά κ. Νίκος Κουντάκης καί άφοθ τα εδειξε στό Διευθυντή μας, τα παράδωσε στόν κ. ΕΙσαγγίλέα Μαζί μί τα ΰττόλοιπα, θά εμφανισθούν στή μεθαυριανή δίκη τγΪγ άρχα ι οκ οΓττηλίας. ΤΟ ΘΥΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΙΥΝΕΧΕΙΑ οπτο φ σιλίίβ , τελεΤ την απαντήση μας στόν Κουμττά έπιοτολογράψο τής «Πατρίδας», ττού μαζί μέ ττ διευθυντή της, χαμογελούν δή. μοσιογραφικά στίς σχετικές καταγγελίες μας. Είναι βεβαία δικαίωμα καθενός, ή εκφράση κάθε κρίσεως, άλλά γιά ωρισμένα κοινωνικά θέμοπα, τέτοιας σοβαρότη. τας, ττρέτΓει νά είναι τπό σοβαράς δττοιος τολμά νά τα άν- τικρούει, άγνοώντας τίς ττραγματικότητες. Άς καταλάβουν έπιτέλους οί τταρατττάνω κύριοι, ότι η Κοινωνία τού "Ηρακλείου ττρέττει νά μαθαίνει την άλήθεια πού τόσο έτπμελώς κάτι τέτοιοι σάν κι' αύτούς, τής την ?· κρυβαν μέχρι τώρα. Καί δς άφήσουν ησύχους έμάς, πού έ- χομε τό θάρρος καί την εύθύνη την λέμε. Στήν προκειμένη ττερίτττωση ή άλήθεια γιά τα Ναρκωτι· κά, θά σώση κάττοιον άλλο νέο τού Ηρακλείου, κσί δέν 9ά τόν αφήση νά πάρη τό δρόμο καί νά έχη την τύχη τοϋ ■η-αραττάνω 17χρονου γιά την κατάσταση τού όττοίου είμα· στε, έμεΤς δλοι πού άττοτελοΰμε την Κοινωνίσ, συνυπεύβυ· νοι. ΑΔΕΣΜΕΥΤΑ Συνέχεια έκ τής >1αις_ Ιε
  (αύτό δα ίίλειιπε) γιατί δέν θεωρεΐ σοβαρή την κσ/ταγγεκι
  μας... Άλλοίμονο, (γι' αυτήν) δέν ηροκεπαι νά χουραοθόϊ»
  με, οΰτε νά ήσυχάσουμε ί·άν δέν λάβουμε άίτάντησή της. Την
  ί,χουμε τόσο άνάγκηΙΙΙ
  Επί τή εύικαιρία θά θέλαμ<· νά ρωαΐ'ισουμε καί γιά κάτι «ΰλλο» (πού ίχεΐ ϋμεοο οχέση μέ την έν λόγω κυρία κηί τίς «Κ ά ψ ε ς» της), κάποιον άρμάδιο νά λύση μιά άπορία ηού άρκετά χρόνια τώρα μδς ταλαιιπωρεΐ. Ρωτδμε λοΐϊτόιν τόν κ. Μϊτΐκον, Διευθυντήν τού Α' Τομεί· ου Ήραικλείου κατά την διάρκειαν τής Δικτατορίας νά μδς α¬ παντήση στά εξής έρωτήματα: 1) Ποιοί λόγοι έπέβαλλαν είς τό Λιγμόσιο. νά πωλήθΓ) τό Μέγαρσ «Φυτάκη»; 2) Ζη<μ<ωσε ή κέρδισε τελικά άπ' σύτό τό μεγαθήριο τό κρά τος καί βν ναί, τί κέρδιοε; *Ο ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ» ΚΡΙΙΕΙΣ ΚΑΙ ΖΧΟΛΙΑ Συνέχεια έκ τής 1ης Σε ντόηιοι καί ζένοι περνοΰνε άπό τό άεοσδρόμιο κάθε μέρο μ «μως έ*να τηλεφωΐνικά γραφεϊο νά έίυτ-.ρβΐήσει τούς Δνθρώ ■πους αύτούς δέν ΰπάρχει. "Υπάοχεΐ βεβαία ό «Φαγάς», δπως άποκαλείται ό κερμαιοδι- κτης μά οπάνια θά τάν βρεΐ κανείς νά δουλεύει. Γιατί αυτή ή άδιαφορία ( μάλλον ή παράλείψη, Δέ θ&πρΓ ηε νά ύπάρχει στήν παραττάνω περιοχή £να γραφεϊο (δηως ι·- πήρχε) γιά τή διευκόλυνοη τοϋ έίτιβαπκοΰ κοινοϋ, τόοο οί τηλεφωνήιμα'τα, δοο καί τηλεγραφήματα; Για-τί δέν είναι Αι- γες οί ηεριπτώ σεις ηού τόσον οί ξένοι δσον καί οί ντότποι ί· πιβάτες θέλουν νά έπτκοινωνοΰν τηλεψωνικά ή τηλ*>'ρςφ*α
  «αί τελικά δέν τό κατορθώνουν.
  Νοιμίζουμε δτι χρειάζεται γρήγορη αντιμετωπίση, (τουλάχι-
  οτο γιά π') θερινή ηερίοδο) γιά νά άσιοφεύΐγ>υ<με τα ο.χόιο των Τουριστών πού δχουν συνηθίσει την γρήγορη έξυηηρετη ση στίς χ&ρες τους, καθώς καί σ' δλα τα άεροδρόμια πού θεωροΰνται... Διεθνη. ΔΥΟ ΑΠΑΝΤΗΖΕΙΖ ■Νά μδς ουνχωροϋν πάρα πολύ ό Κουμπάς Λογοτεχνης της χσυντικής «Μεσογείου» χαί ό Μασώνος Δη·μοτικός Σύ^βουλος, γιά τίς άιπαντή- σεις πού τούς χρωστάμε, σέ δυό δημοσιεύματά τους άΐτό την (Λνευ σχολίανν) «ΧΙατρί δα», άλλά λόγω σοβαροτέ¬ ρα^ άροκΑιών μας, τούς πά ραμελήσα>με, χωρίς αύτό νά
  συιαβαίνεΐ δτι καί τούς τρείς
  δέν τούς... επι -
  Γιά νά μτεν...
  θοΰν δμως τούς γνωρίζομε
  δτι στόν μέν Κουμπδ καί την
  «Πατρίδα» θά άΐταντήσωιμε
  άπό την «ΤΤατρίδα» αυτήν τή
  βδσμάδα, στόν δέ Δημσπκό
  Σύμβουλο Λάκη, θά άπαντή
  οη γιά λογαριασμό μας ό Δή
  μαρχος κ. Καρέλλης, στό αΰ
  ριανό Δπμοτικό Συμβουλιο.
  Ιίαί κάτι σχετικό: Ό συμ
  παθέστα'τος Λαχειοττώλης
  καί Ιδΐοχΐττίτης τοϋ έρασιτε
  τιμοΰμε.
  χνηβοϋ Σταθμοΰ «Ράδιο —
  Λάκης» πού κατά σύρτπωοιι
  τό δνσμα της ουζύγου μ1
  είναι Χαροΰλα, μά<; παρονΛ λεσε νά διευκρινήσωμε ά" δέν εχει καμμιά οχέσπ ιιί τόν Λάχη τοΰ Δτιυοπκού Συ·μβοι>λίου.
  ΝΕΑ ΖΧΕΑΙΑ ΤΗΣ ΚΑΨΗ
  Συνεπεία έκ τής 1ης ΐί;^
  οποιο «χει δημιουργηθή τόοος
  ο^μοσιογραφικός θόρυβος) καί
  2— Νά μετατρέψη, κάνων
  τας μόν© έοωτερική διαρρύθμι
  «η, τό Μέγαρο Φυτάκη οέ παν
  οίον καί νά δημιουργήση οτούς
  τεράοτιους χώρους τού, καί
  Ολλες παρεμφβρείς επιχείρη¬
  σις, δπως καφετέριες, έστιατύ
  Ρΐα κλπ.
  Μέ ττνν εύκαιρία αυτή, νομί
  «.ομε δτχ ήρθε πλέον ή ωρα νά
  εΜλήρουν, αύτοί πσύ χαί βλλο
  τε έχομε προκαλέσει, γιά τό
  βεμα τοΰ Μ«γάρου Φυτάκη,
  Υΐα τό όποΐο ΐΐσλλά έχσυν λε
  χθεϊ.
  "Ενός άϊΐό αύτούς είναι καί
  "· ίί Αντώνη<; Σκουλιχάρης, ο οποίος Εχει γνώοη τοθ θέμα τος της επί χούντας ά,γορας τοΰ Μεγάρου Φυτάχη, σέ πολ λή χαμηλή τιμή, βπως τουλάχι στον λέγεται. Η ΟΡΚΟΜΩΙΙΑ ΝΕΩΝ ΕΦΕΔΡηΝ ΣΤΗΝ Σ.Ε.Α.Π. Προχθές Σάββατο πρωί, οτό Στρατόηεδο ΔασκαλογιΟΛνη Ήραχλείου, ώρκιστήκανε περί τούς 200 έοι ίτοεδροι ΔΕΑ της 79 ΣΤ' ΕΣΣΟ, άποφοπή- σαντες άπό την Σ.Ε.Α.Π. Κύριο χαραχτηριυτιιιό τή·: εκδηλώσεως ήταν ό δημοχρα11 κός τόνος τής έμπνευσιιένΓ|<; Ημερησίας Διαταγίίς τΰϋ Διοι κητΓ) της Σχολης ταξιάρχου κ 'Βμ. Σταματάκΐτ, ή όποία οχο- λιάστηκε εύμενέστατα. 'Βπίοης, 4λλο χαρακτηρίση- χό ίταν τό δτι ή άπσνοιιή των άποφοκηρίων έγινε, έκ.τός ά¬ ττό τούς στρατιοηικούς καί άπ* ώκλενμένους έκπροσώηους νΛ λαοΰ, δπως ό κ. Δήμαρ3Μ<; ^ ρακλείου. ΚΗΔΕΙΑ Τόν ηοοσφιλη μας καί πατέρα σύζι>Υ°
  ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΝ
  Ζαχαοοπλάστην
  θανόντα χθές κηδεύομε
  ρα Δευτέηο καί ώρα 4 μ·Ρ
  πό τόν Ι.Ν. τοΰ Άγίου
  ΟΙ ΤΈΘΛΙΜΕΝΟΙ
  Ή Σύζυγος: Είοήνη
  δου.
  Τα Τέκνα: Εύστάθιος καί Γισΐ'
  λία Βασιλειάδου, Καίτη καί Ι
  ωαννης Άκουμιανάκης.
  Οί Λοιποί Συγγενβΐς.