98519

Αριθμός τεύχους

50

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

17/5/1976

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ε·εε*·ε·«εε·ε*εεΜ··«··
  Χαράς ο* αυτόν, «τού πρίν
  τοϋ φράξουν οί άλλοι τό στόμα, προλάβη
  νά π€ϊ Ιστω καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ !
  :
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ. ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΪΟΥ 1976
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γροφεΐα: Μαρογιβρν- Ι
  (Πλατεία Άρκαδίου)
  Τηλ,ΤΙ 210.291
  Χρόνος 1ος Αριθ Φύλλου 50
  Τιμή «όλλου δρχ. 5
  ΓρΑφΒΐ 6
  ΜΙΧΑΛΗΣ
  ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
  ΑΥΟ ΛΟΠΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
  Λημοσκύω την ζχποχαλυππκή αυτή ϋρ€υνα
  μέ ολη τή συναίσθησις κάθε βύθύνης χαί μέ
  <ϊήν ύπόσχβση ότι, μαζί μέ τό συντάκτη της κ. Μιχάλη Στρατάκη, θά τα πουμ€ δλα ! Οί άποφασισμένοι, δέν φοβοθνται τίποτε. Μ.Χ. ΜΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑ ΚΑΤΙ «ΦΙΛΟΥΣ* Πρίν αρχίσωμε νά γράψωμε δ,τι δήποτε, θά θέλα- με νά πληροφορήσωμε ωρισμένους «φίλους» μας ττού δττως Φαίνεται τούς είμαστε τόσο άγατπγτο'ι, ττού δέν ένοοθν νά μάς άφήσουν μόνους οΰτε στιγμή καί νά τούς προειδοποιήσωμε ταυτόχρονα, γιά κάτι πού ένδε χομένως μτ—ρεΐ νά τούς χαλάσει τα σχέδια άν φυσικά έχουν καταστρώσει καί δέν έλπίζουν σέ κανένα «άτύ- χημα» Τα στοιχεΐα καί τα ντοκουμέντα πού θά δημοσιευ- θοθν άπ' αυτή τή θέση καθώς καί μιά μεγάλη λίστα άττό «προσωτπκότητες», δρίσκονται σέ ονμβολαιογρά φο των Αθηνών σφραγισμένσ μέ την έντολή νά 6ω- θοΰν άμέσως σέ κατάλληλο ττροσωτπο άν μάς τύχει τί- ποτα άσχημο Θέλομε νά πιστεύομε πώς δέυ ττρόκ€ΐται νά γίνει κάτι τέτοιο άλλά τπστεύομε ττώς «οποίος φι/λάει τα ροΰχα τού εχει τα μισά» Καί μεΤς τα θέλομε δλα. ΤΙττότε άλλο ηηκαια * -*.-* ~&-ΐ*Γ~;#_>ς..-Χ
  —«■ _ _■■_—«—» ^.μ· _ ___ —_ __ _ Ι
  ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ9 ΛΙΙΟΚΛΛΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  ΑΦΙΕΡ2ΜΕΝΗ ΣΤΟι ΘΑιΑΤΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΑΡΟΥ ΠΑιΑΓΟΥΑΗ
  ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ:
  Άριθμός Μτντρ. _ 3
  Έηώνυμον £ Γ/ £/* Τ Α.Κ Η
  .. ΑΙ
  IX
  & ΗΛ
  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΥΝΔΕ£ΜΟ_
  ΕΛΛΗΝΟΝ ΕθΝΙΚΙΣΤΛΝ
  Η 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967
  ΑΕΤΟΕ - ΒΑΡΒΑΡΑ
  Δ)ατς κατοικΐας £7 4 ι
  Ύκηκοότης Ι 0 Π 11
  Όνομα πατρός άΑίΜ Α Λ.
  Όνομα μητρός ·
  Τό
  Οί δυό δψεις τής ταυτότητας τοΰ Μιχάλη Σιρατάκη, μέ ίπτογραφές καί σφραγίδες
  τής Όργάνωσης «Παγκόσμιος Σύνδεσμος Έλλήνων 'Εί^ικιοτών ή 21η Άττριλί-
  ου 1967» Τα καλυμμένα σημεΤα κρύβουν λέξεις ττού δέν ττρέττει νά άττοκαλυψθοθν
  πρός τό παρόν.
  ΕΝΤΟΝΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΝ ΑΡΧΟΜ
  ' Αρχαϊες Τριήρεις 6ρήκε στό
  βυδό τής Ντίας ό Κουστώ
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ άρχαιολο-γικά
  εΰρήιμαιτα, άνακάλυφε τό εισί
  κό συνβργεϊο έοευνων βυθοΰ,
  τού γνωοτοΰ Γάλλου έρευνηηη
  των θαλάσσιον κ Κουοαώ,
  στή Ντία, "Ηρακλείου.
  'Εκτός άπό τούς 150 χαί
  πλέον ρωμαικούς καί βυζανπ-
  νούς άίμς>οο€ΐς, πού βρίσκον¬
  ται Γίδη ώποθηκευμένΌΐ στό ε¬
  νετικά ιρ.οού >ιο τοϋ Κόυλε,
  διάφορα &λλα ένδιαφέροντα
  εύιρήματα, εχουΑ" ήδη άνασυρ
  βεϊ άπό τό λιμανάκι τοθ Ά/γί
  ου Γεωργίου.
  Σύιμφωνα μέ τίς πληροφορί
  ες μας, τό συνε<ργεΐο τοθ Κου στώ ϋχει άνακαλύψει άλόκλη- ρες Τριήρεις, ΐτλήρως έξοπλι- αμένες, οί οποίες παρουσιά- ζουν Ιδαβίτείρο άρχαιο.λογικό ενδιαφέρον. "Ο Κουστώ καί οί συνεργά- τες τον», πού έΐαβαίνουν τοΰ εΐδϊκοΰ πλοίου έοβυνων βυ- θοΰ, έπαδιώκουιν νά άνασύρουν άλόκληιρες τίς άρχαίες Τριή- οβις, πλήν δμως δαοπιστώνουν δπ μόλις βΐγοϋν άπό τό νερό, θά διαλυθοΰν. ΓΛ' αΰτό ακρι¬ βώς καί άντϊμετοΜτίζουν τό θε μα νά βάψουν μέοα οτό βυθό τίς Τριήρας μέ ίνα είδικό πά ρασκεύασμα (βερνίχι) ώοτε νά γίνη κατωρθωτή ή διατήρη οή τους καί μετά πού θά άνα· συρθοΰν άπό τό βυθό τη"< Ντίας. Γύρω άπό τις δ.οευνες τοΰ Κουοτώ τΐ)ρεϊται άπόλυττι μυ- ατιχότητα, είναι δέ χαραχτηρι- στικά τα έζης γεγονάτα: • Ή αψιξη ιτγν σιεραομένη θδομάδα καί ή παοαιμον/ή χοϋ ίδιου τοΰ κ Κουστώ. • Ή συνεχής συνβργασια Συνέχεια οτή Σελίδα 4 "ΟΛοι ξέρουμε τόν περίφηιμο τό πήδτνμα, τόσο πιό δυνατό καί όουντίρό ήταν τό πέσιμο Σαν εΐδε καί πόειδε ή άλε- ποΰ πώς τής ή>αν άδύνατο νά
  κολατσίσει οταφύλια, διρχισε
  νά μιλδ γιά «άπί στερεών καί
  άικλονήτων βάσεκκν &δραιωιμέ-
  νη Δπμοκιρατία», γιά «σταγονί
  δαα νοσταλγων τοΰ παρελθόν
  τος», γιά «τελείως άβάσιμες
  καί ύποβοΧΐίμαίες α>??μες», γιά
  «τεΛείαν άνυιπαρξίαν κινδύ-
  νων άπειλουσων την Δημοκρα
  τίαν» χαί γενκκά γιά δ,τι δήπο
  τε μοτορεΐ νά αποδώσει μέ αλ
  λα λόγκι τό δικροκες «Ισί» της
  '&εποΰς
  Τό εάν κα! χατά πόσο κιν-
  δύνβυε ή Δτ«μοκρατία τό £δ«ι-
  χναν κάπ βομβες στά βιβλιο-
  πιαλεία τής Αθήνας, κάτι μα
  χαιρώματα φοιτητών, κάτι σή-
  ματα — σφοαγίδες τής *Νέας
  Τάζης», κότι τοϊχοι πού γέΐΐι-
  ζαν <ψυοττ>ριωιδως» μέ συνθή-
  ματα υπέρ τής δικτατορίας, κά
  τι έΐτιατολές πού άντί γιά
  γράμνατα είχον μέσα χόπρανα
  καί σφαϊοες, κάτι πραξικοπή-
  ματα τής «πυζάιμας» καί τόσα
  ΛΧΧα «Λνευ σΐϊμασίας» γεγσνό
  ιΐΰθο τοϋ Αάοώπου πού μιΛδ
  γιό μιά άΧεποΰ καί κάτι οταφύ
  λια. "Ολοι έΐτίσης ξέροου*
  πώς αν δέν ίφαγε τώ οταφΐιΧια
  ή όλβΑοϋ τούτο άψ'είΧεται στό
  μτγόλο Οψος τίίς ιβρεβατίνας
  ναί 6οα στό «διχρακες είοί».
  Τ6 Ιθκ> πρ&νιια άβτρΛώς συ<μ βαίνει καί σήμερα Άπό τή μιά μεριά τα σταφΐιλία πού δέν εΐ- ν«ι τεποτε Λλο παρά οί έχθροί τΓ)ς ταλαίπωρης Δημοκρατίας ιιος καί άηό την δλπ ή άε- ποθ, δολαδή οί προστώτες της πού Ρΐναι ντυνί^βι άν6ογα μί· την ϊτερίΓτττιΐση μ? τή στόλή των μυοτικων καί φανερων ύ- πΐ)ρεσιών β των κεντφΐχων καί απακεντρων πλη>ροφοριολη-
  πτών
  Δέν άμφΐσβητεί κανείς την
  όρεξη τής άλεποΰς νά φάει τα
  πταφύΧια. "Ισα - ϊσα πού δοα
  μόνο θά χόοταινε αν τό κατόρ
  θωνε, όΛΧά θά χόλαγε «α' αλ
  ο γαλόνια στό μανϋκι της καί
  θά ίκανοποιείτο ήθικά γιά τό
  κοΛΟρθοηιά τηο.
  "Ελα δμως πό6 τό Οψος εί¬
  ναι μεγάλο χαί τα σταφόλια
  γερά δεμένα στό χλήιμαΐ "Ο-
  σες ψορές κι' βν πήδηξβ ή ά-
  λεποθ νά τα ψτάσει, ίηεφτε
  κατω οποζοντας τα μοΰτρα της.
  Καί δσο πιό ιρολά άνέβαινε μέ
  τα.
  εθεώρησα ΰλα αυτή
  ποό χαβηιμερχνά γινοταν σ' όλό
  τΐ}ν 'ΕΧΑάδα καί εΐδιικώ
  στή σελίδα 4
  ΜΙΑ ΤΡΟΜΑΧΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ - ΔΥΣΤΥΧΩΣ - ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ
  Καθπνητΐις προιρυΑακίστηκε
  γιά άποπλάνηση Ιδχρονης μαθητρίας
  ΣΥΓΚΛΟΝΙΣ-ΤΙΚΗ είναι ή
  ύσιόθεοη ηού σύντομα θά <ρτά- ση νά κριθή άιπό τή Δικανχιύ νη, γύρω άπό την άΐτοπλάνΐΓ σΐ> μιδς Ιδχρόνης μαθητρίας,
  ά>πό Εναν Καθηγητήν!...
  Πρόκειται γιά μιά ύΐτόθεση,
  ΐιού δηως την χαραχτήΐρισε ά-
  νώτερος κρατικός λειτουργός,
  Γίραγΐματιχα «ώζει»!
  Τό άποτέΧεομα άπό τή σχετι
  κή μτννυση πού υπέβαλε ό πά
  τέρας τής Ιδκρονης μαθητρίας
  Β.Τ. γιά «άποιπλάνΓ)σι> ηαιδί-
  οκης κατ' έζαικολούθηοιν είς
  διάφορα στΒΐεία τοΰ %Κρακλεί-
  ου» είναι δτι ό Άνακριτήο Ή
  ραικλΐείου κ. Βερβέρας, οιέτα-
  ξ« ττ>ν περαομένπ Τετάρτΐ)
  12)5, ττ!ν ΐΐίκκρυλαχιοτι τοΰ
  καθτϊγΓυη Μιχαήλ Δημ. Παπά
  ματθαιάκτ), ό οποίος άφοϋ πά
  ρέμεινε έηί διή.μερο στά κρα-
  ττ,τήρια τού ΊΤμήματος Μεταιγω
  γών "Ηρακλείου, «ίΛιγγτ)θΓνι&ε
  άπό προχθές οτίς Φυλακές Νέ
  απόλεως.
  Ή δλιΓ) ύπόθεση κινήθηκε Ο
  στερα από την σχετϊκή Είσαγ
  γελική ΠχιραιγγιεΧία ύπ' αριθ.
  24)7β πρός τόν κ. Άνακρπή.
  Δέν έπιθυμοΰμε νά άσχολη-
  ηερισσότερο μ έ τή σοβα
  αυτή ύατόθεστ!, ή 6κτα
  οη τής οποίας θά άποκαλυφθίΐ
  στή σχετϊκή δίκη. "Ενα δμως
  ηρ&γμα θέ,λομε νά τονίσωιιε
  καί νά ύτνογραρμΐοωιμε, πρός
  τούς ωρισμένους έκείνους «δ-
  πιστους θωιμδδες», οί όποϊοι
  (χρησιμοποιοΰντ£ς μάλκπα
  χαί στ5Χες έφΓνμερϋδων) λένε
  δτι δσα γράφομε είναι... υπέρ
  θοΧές. Κι' δμως, 6χα μόνον ύ-
  Περβολές δέν είναι, άιλλά —
  άπ»ναλαιμθάΛΌΐμε — ίνα 20
  τοίς έκατό τίίς σκΛηρίίς πραγιμα
  ■πικότητας, δπως χαοαχΐη,ριστι-
  κά καταθβσε σέ μιά δίκπ μας ό
  συνεργάτης μας κ. Ν. Βελιγρα
  δτίς, ποό εΐπε: «μόνο 6να
  20ο)ο άπ' δσα γνω·οκ.ει ό Μά
  νχις Χάοης, φέονει στό <ρως τής δηαιοσιότητας». Καί ιοάτι — μέ την εύκαιρία αυτή — οχετωοό: "Ενας ΰΛ- λος Καθτΐνϊΐτής έχει. θβαθεΐ, ου νοδεύων μαθητάρια, σέ χλάιμιπ τοϋ Ηρακλείου. 'Επειβή δ¬ μως ή Πράξη δέν είναι ποινιχά κολάσιμιη, άλά ήθικά κατακρι τέα, συνιστο&με ο τόν ανωτέρω κύριο, νά σταματήρη αύττοΰ τοΰ εϊδους τίς «χοινωνικές έιμφανί σεις» "Οπως έπίσΐις συνιστο&μί— γιά μιά πρόσθετι> ψορά — στά
  άριμόδ^ο »ργανα» νά χ·άγο
  με,ρικές συχνότεριες έπισκέψεις
  στούς γνωατούς τόπους ουγκεν
  τρώσεως τής Νιεολαίας, γιά νά
  διαπιοτώοουν δσα (κα! περισ
  σότερα) έχομε γράψει μέχρι
  σήμερα καί νά δοϋν έπίσης
  ποία πρόσωπα, δχι μόνο τοΰ ύ
  ποκόσμου, άλλά καί τής <κα- λής κοινωνίας» τα έηισκέιηιτον ται καί ιιάλκττα συχνά. Η ΚΡΗΤΗ ΑΡΚΑΔΙ ΓΙΝΕΤΑΙ... Σαό έιπόρενο φθλλο μας, ή άναγγελία τίίς σταυροφορί άς πού παίρνει «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» γιά τό γύρισμα τϊΐς διεθνοΰς χιντίματογραφίκίίς ταανίας «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» πού βρχισε ό ΓρηΓγόρης Κου τελιδάκης καί θά συνεχίση ή Κ! "Ενα σοβαρό κοινωνικό 8£μα ποΟ θίξαμο ΙΙΙΗΧΕΙΗΙΕ ΙΟΡΝΦΙΙΙΝΙΙ ΙΤΟΗ "ΟΡΦΕΙ,, ΚΒΙ αΐΚΒΖΟΝΤΒΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Μι6 άξΐέπαΐνη προσωπικΑ ένύργοια τοό κ. ΕΙοαγγοΒέα Τ11Ν ΤΕΤΑΡΤΗ πού μδς πέ ρασε, 12 τού Μ·άη, ο Εϊοαγγε Χέας ΠΧτιμιικλιειοδιικών 'Ηρα κλίίου κ. Γ. Ζοριτπδς, έκανε αΰτάβουλα μιά άξιέαιαινη ένέρ νεια: Κατάσχεοε την πορνυ- γραφική ταινία. «Άμαρτωλές Σχεσεις» καί άακτ>οε ποιντχή
  δίωξη κατά των κ.κ. Γ. Δ.
  Βαρδιάμπαση, ί&οχτήιτη τού
  κιινηιματογράφου «'Οοφέβ» Κα
  μ«νΗιΐν καί Γ.Γ. ΜπΜοάκπ, ι»)
  χανικοθ τού παοαπάνω κινη-
  ικιτογράφου, ό οποίος, ώς γνω
  °τ6ν, έκ οιοοττΐματος σχϊ&δόν,
  ηροβάΐλλ€ΐ ταίνίες οέξ, δπως
  Χέγονται στήν κινηιμοτογρα<ρι- κή άιγο.οά. 'Βπειδή ό ί&οχτήΓΡης τοΰ κα νΐΐματογράφου δέν συνελή<ρθτ) έ)ν·τός 24ώρου, ή ιχπόθεοπ άϊτέ ψυγε την αύτοφοΗρη έικδίχαστι, σχημαηίσθτικε βμως δΜίογραφία καί όρίατηκε δίκη γι-ά την 24η τοΰ Μάτ», στό Τριμελές Πλημ μεΧίΐοοβοεΐο Ηρακλείου. Ή καταγγβλία έγινε βάσει τού σχεπχοΰ νόμου «περί άοέ μνων κινΓ|}ΐατΛϊγραφ«ών ταινι- ών», οάν μάρτυρες δέ πρστά- θηκαν τα δυό άστυνομικά 6ρ- γανα ηού παιρακολούθτ>σαν
  κατ' έιντολή τοΰ κ. Είσαγγε-
  λέακ; την ταινία, οί κ.κ. Ν.
  Βαρδαβάς (άνθυπαοπιιστός)
  καί Ζ. Γουβιανάχης (ένωμα-
  τόίριχης) καί ό Β. Νικτνφόρος
  (νονέας — δΐνμόοιος 6οάλλτ>-
  λος).
  'Υΐιενθυιμίζομε &π μέ τό θε
  μα τής προβσλίΐς των πορνοται
  νιών, άοχολήθπκε πρό καιροΰ
  ή εφημερίδα μας καί τόνιοε
  τόν κίνδυνο πού διατρέχίΐ ή
  νεολαία μας άπό την προβολή
  τοος, σέ ελευθέρους καινηιματο
  γράφους, δπου, παρά όηοιαδή-
  ποτε καλή θελήση τοϋ διβυθυν
  τί) καί ίδιοχ,τϊντη, δέν είναι δυ
  νατόν νά αποφευχθή ή εϊοο-
  δος άνηλίκων
  ΓΛ' αάτό ακριβώς καί έπικρο
  τοΰαιε την έν&ργεια τοΰ κ. Ε!
  σαγγελέα, διότι, πλήν των &λ
  λων, στήν αϊθουοα τοΰ Δικα-
  ατηρίου, στήν δίκη της 24 τοθ
  Μάη, θά άιποδειχθί) ή εύθύνη
  ή μή των ύπευθύνων τού χινη
  ματογρά'φου, τού παραγωγοϋ ί
  δποιου κοοιτικοΰ άργάνου ίδω¬
  σι την δδεια ή διευκόλυνε γε
  νκκό την προβολή τήτ παοαπά
  νω ταινίας καί των άλλαι ν πά
  1>ομοίων πού προβάλλονται ά
  πό κα^οό στό 'Ηρόικλειο.
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  φοβο και παθος
  ΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ
  Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ κ. ΑΛΕΞΙΟΥ
  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙιΚΗ πραγΐμοπωιά ήταν ή καταθέση τοϋ Γενι-
  κοϋ "Εφορου 'Αρχαιοτήτων Κρήτΐης κ. Στέλιου Αλεξίου,
  στήν προχβεσινή Δίκη τοΰ γνωοτοΰ μεγαλοεπιχειρηματία καί
  καταδι/κασθένιτος Νίκου Μεταξα.
  Είναι αξια ουγχαρτιττιρίων ή «^ηεκιρίσια, οπα»ς άριμόζ«
  0 Εναν άνθρωίτο τής ν>όρφωσης χαί τής ύιπιευθυνόττίτας τοθ κ.
  ΛΛβξίου, σΐάση τού. Ή ηροχββαινή τού καταθέση, ήταν οω-
  "•ή, Ι,εκάθαρη καί άνπικεΗΐενιική.
  Δέν ίΐδς ξάφνιαοε ή στοοτ, τοθ κ. Αλεξίου στό Δικαχπήριο
  την ηεραομένη Πέιμίΐτη Δέν μάς έκανε νά άπορροΰμε, 'Εκεί-
  νο πού μδς δημιούργησβ άπορρίβς κιί ηού ά^ίζει νά τό στν-
  μειώοουιμε γιά μιά άχόμη φορά, βΐναι τό γιατί ό κ. Αλεξίου
  ι ' Συνέχεκΐ στή £ελίδα 4
  Μιά δλλη δικαίωσή μας
  ΔΙΚΑΣΤΗΚΕ Η "ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ,,
  ΠΑ ΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥΓΙΟΦΥΡΟ
  ΣΕ ΜΙΛ άκΟΛΐη περίητωση
  διικαιώθητκε ή ές>η,μερίδα μας.
  Πρόκειται γιά τα δηροοιεύμα
  τα μας, τα σχε-πικά μέ τή ρύ-
  πανση τοΰ Γιόφυρο, από τα
  λύιματα τοΰ έργοστασίου τής
  «Τρανστεκόιμ», έταιρίας τού
  γνωοτοΰ "Εβ">αίου Σανσόν
  Άσιό τίς έν λόγω καταγγελί
  ες μας άσκήθηκε αύτεπάγγελ
  τη ποινική δίωξπ.,, άηοτέλεαμα
  Συνέιχιεια στή Σελίδα 4
  Ένώ χορηγηθηκο ή βββια
  ΠΑϋΤΟ ΝΙΙΤΤ - ΚΑιΊΜΠ
  στό λιμάνι Χεροονήοοο
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗ ΑΝ Α ΣΤ Α ΤΡ.ΣΗ
  ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ θέμα προέκυ
  ψε ποόσφατα ο τή Χερσόνησο,
  άττό την άπόφααΐ) τού κ 2ία«α
  μία Μιποριμίπουΰάκη, νά κατα-
  οκευαση μέοα στό μ_ρό γραιφΐ
  κό λιμανάκι, ένα .. πλοηό νά-
  -τ - κλάιμπΐ..
  Ό δνθρωπος πού εΐχκ τή
  φαεινή ίδέα την έΌεσε — λέ¬
  νε — ϋπ' δνρη καί των άρμοδί
  ΐιχν Άρχών άιπό τίς οποίες ΐτή-
  ρε καί αδεία Ι Κι' ετοι, βέβαιος
  γιά την τελική πραγιματοποίΐν-
  οΐ) των . πλωΐΐϋν σχεδίων
  τοι> άιρχισε νά κουβαλδ στή
  Χεροόνηοο κοί τα άπαραίτητα
  σύν«ργα καί ύλικά (ντΰπόζι-
  τα, έξέιδρβς κλη.).
  Δυατυχώς βιμως γι' αΰηόν,
  καί έικείνων ηού τοΰ βδωσαν
  — ήν τοΰ £δωσαν — την ά"-
  δεια, λογάριαζβ... χιορίς τόν
  ζροδάχο, πού γιά την ηροκβι
  ιμένη περΐπ/παοτ) δέν είναι αλ
  λος άπό τόν Λαό.
  Οί κάτοικοι τί)ς Χε)ρσοντ(-
  σου, ζεσηκώθηκαν καί Λρχισαν
  ν ά διαιμαρτύβωνται, ένβργοΰν-
  τες ηολύ σωστά, σύιμφωνα χαί
  ιμέ τή γνώμη τοΰ διαηρεηοΰς
  Παλεοδόμου κ. ΙΙροβελέιγγιου
  πού λέει πώς οέ πολλά θέ»»α
  τα καί κυρίως περιβάιλιλοντος,
  ό Λαός πρέηει νά έίχη τόν τε
  λευταίο λόγο, άκόμΐ) κι' ών οί
  αριμόδιες Άρχές έχουίν άντί
  θετη γνώμη, γιατί αύτάς είναι
  έκεΐνος πού ζεϊ τόν χώρο.
  Δυστυχώς ϊό θέμα δέν ί-
  φτασε μέοερα στιγμάς στή δη-
  μοσιότηιτα καί ακριβώς γι' αύ
  τό τό ωέρνομε έιμεϊς σήμερα.
  Μέχρι προχθές, οί σχετικάς
  έξηγήσεις είχον ώς εξής:
  • Στή συνεδρίασίΐ της Λι-
  μενικάγς 'Επατροπίίς ό κ. Λιμε
  νάΐρχηνς Ιΐρακλείου είπε δτι
  έκεϊνος έχει άριμοδιόττντα, κατ'
  ένατολήν τοΰ Άρχηγείου Ναυ-
  τικοΰ, νά άποφαίνβται γιά τή
  θέση των πΛωίΐών μέοω-ν
  1) Άντέδρασαν ωρισμένα
  μέίΛη της 'ΕπατροπΓ)ς καί την
  τκραοιμένη Παρασκιευή ήγ
  στή ΧείΧίόνησο οί κ κ. Βέρροι
  ος (ΝομομΓ)χανικός), Βολιτά
  κης (τοΰ ΕΒΕΗ), Λεβεντάκπς
  (τοΰ Δήμοι> 'Κοακλείου) καί
  Ρορπογιαννάίΐης (άρθϋμη
  Συνέαοεια στή Σελίδα 4
  Η ΕΚΔΗΛΛΣΗ ΜΑΣ
  ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΕΝΤΑΠΝ
  Ή 3η σελίδα^ μας «ίναι αφιε
  ριο<μέ(νη (φωτογροφ&ς καί •κείμενα) στήν εκδηλώση πού ώργανώοα&ιε στίς 5 τοΰ Μάη, στό ντιπιεδο τοΰ «'Ερ- γοτέλιη», μέ ουιιμετοχή 100, καλλατεχνών καί των Πάλαι στΐΛ'ίων Φβνταγίν. Στή φωττογραφία ό κρητίχα ρος Διονόοης ΠατΓράκης, πού άπάγγειλε τα ποιήμαΐτα «Λευτεριά» (τοΰ Κ Ψαρρά κη) καί «Φενταγίν» (τοθ Ν. Ψιλάκη) ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Ό κατη/γορηθΐείς άίΐό τόν'Αρ χηγό 'Βθνικιός Άντιθτάθεως ΧΑΡ. ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ συνβριγάπΐς των Γεριμανών καττά την Κατοχή ΙΩΑιΝ. ΕΙΈΑΝΩΜΕ1ΡΙΤΑΚΗΣ ί$ ΚΟΥΤΟΥΤΟ02 δδωοε άπαντητπκή συνέντευ ζή στό διευθυντή μας, ή ό- ποία θά δτιμοσιευθίί στό ©ϋ.λ λο μας της προσεχούς Δευτέιρος. Μιά ενδιαφέρονσα άποκαΑνπίΐκλ ΕΡΓΑ & ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ Μ ΑΣΩΝΙ ΑΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΕΟΥΜΝΟ Ό έιτικίνδυνος ρόλος των άνθρώπων τού Σκότους στή Δυτική Κρήτη — 3ον — Χανιά Μάιος 1976 Στήν προη(γούμε.νη άφήγηση γιά τα καμώματα τος Μαοω·νι- ας στά Χανιά, έΎραψια. "Οταν πρίν άπό 10 χρόνια ή Μοσωνι κή δρα«πη:ρι6ττ)τα παρουσίασε μιά κάμφη, χάποιο κίλονντμό, έξ αΐτίας συνηα.ραχτικί5ν άηο- χαλύφεων υχιχττπϋχ>ϋ Δημοσιο
  γράφου των Άβηνίϋν, ώποκα-
  λύψεων έπωνύμων διά τούς
  Μαοώνους των Χανίων, τότε
  οί οοφοί έγκέφαλοι τής Στο-
  δς δέν τΰβαλαν κάτω, άιί&ρα
  οαν. Πώς, Καταοκευάζοντας
  τό ύ-' αριθ. 1 ΡΟΤΑΡΙ πού
  τό όνάμαοαν ΜΟΡΦίΙΤΙΚΟΣ
  ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  «ΑΠΤΕΡΑ>. Δηλαιδή κάποιο
  Δούιρεαιο "Ιππο, κάποιο άόρατο
  ίατό άράχνης για νά παγιδεύΐ)
  καινούργια ώνύιποΐττα θύτκιτα,
  μέ τή μέθοδο που θά δοΰμβ
  οτή συνέχεια τής παρούσης ε¬
  ρεύνας δταν φθάαωμε οτό ση-
  ΐαερινό άσυιγικάλυπτο πια ΡΟΤΑ
  ΡΙ πού ποτε δρδ. στό «3Ε-
  ΝΙΑ» καί πότε στόν «ΒΕΝΕ-
  ΤΣΙΑΝΙΚΟ ΦΑΡΟ» (θερινή
  περίοδο). Τώρα γιατί δέν όνό
  μασαν τα ΑΙΤΤΕ^Α μέ τό προ
  γιμαπκό, τό ούσιαστιικιό τού 6-
  νογια, άλλά ιμορφυιπκό (πνευ
  μαχϊκό) Σνλλογο; Αΰτό είναι
  εύνΟΓϊτο καί συνακόλουθο τί)ς
  Μοσω νίκης στρατη,γιικής Ά;>-
  κεϊ νά έιπιτευκθΓ} ό ώντικειμε νί¬
  κας οκοπός. "Επρεπε νά
  προβάλλονται οί ηάτρωνές τυυ
  καί νά τονίζεται —ίς διαλεξεις
  δτι ό Σύλλογος αϋτός Λαμπρύ
  ν£ΐ την πν«υμαιταΐκή κίνηση των
  Χα/νίων, Λσχπον αν οί πνευ
  ματικοί Λνβρωποι των Χανίων
  στήν συντ>ριπηκή πλειοψηφία
  τους έ'λαυιπον διά τής άηουσί-
  Συνέχεια στή Σελίδα 4
  Εκδηλώση Παλαισπνίων
  ίίγινε σιήν Άθήνα
  Μ6γ4Χη άγωνιατιική — καλ
  λιτεχναική έκοήλωοη των Πα-
  λαιχπινίων διοργανώθηκε χθές
  Κυριακιή οτίς 7 μ.ιμ. οτό κλει
  στό νήιτεδο «Χστόρτκνγχ» των
  Άθην&ν.
  Στήν έκδή,Χωση αύτη ηού
  διαργανώθηκε μέ τήνεύκαιρΓο
  της άπβτείου (15 τοΰ Μάη)
  τής είαβοΛής των 'Λμερΐΐκανοε
  βραίων στό βδαφσς τής Πάλαι
  στίνΐις, πρίν 28 χρονΐα, ηίΐρΛν
  μέιρος πάρα πολλοί γνωοτοί
  καλλιττέινες τοθ τραγουδιοΰ,
  τοΰ χό.οοΟ κ.λ.ίΐ.
  *Η εφημερίδα μοί; συιμιμέτεί*
  χ€ μέ μήνυ^α τοΰ διευθυνιΐή
  μας καί την παιρουσία Τοϋ κοη
  τΐικοΰ Δισνύση ΠΛτ&ράκη;, πού
  έ,μφανίστηιιοε μέ κρητική ένιδυ
  μαοία καί καταχειροκροτήθηκε,
  Άπό τή σκοπιά τής Αληθείας
  Η ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ..!
  Τού συνεργάτη μας
  ΝΙΚΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΥ
  Δέν σδς ΐϋλώ γιά τή βιβλι-
  κή χώρα τοΰ Τίγρη καί τοθ
  Εύφράτη. Σδς μιλώ γιά την
  πόλη ιμας, τό Ήράκλειο, πού
  κι' αύτό έχει τόν Ήγρη καί
  τόν Εύφράτη τού, δηλαδή τό
  χει'ικιρρο τοϋ Κατοαιμπά καί τό
  χείμαρο τοΰ Γιόψυρο, κι' άνά
  μεσά τους άνασαίνβι ή πόλη.
  "Οπως ό Τίγρης κΓ ό Εύ-
  φράτης χάριζαν πλούσια τα
  έλέη τοΰ Θεοδ σπΊ ΜΙεσοποτα
  μία, τό ϊοιο καί ό Κατοαιμπας
  κι' ό Γιόκρυρος, δέν πρέπει
  ναχουμε ηαράηονο — γιά δνο
  ιμα ΘεοΰΙ — πλούσιοι καί...
  λιπαροί, λωταρότατοι μάλιστα.,
  .., άγκαλιάζουν την πόλΐ) μας
  καί την... εύωδιάζουν ιμέ τα
  πλούσια ιμΰρα τους.
  Ε!τβ άσιό την Άνατολική
  Κρήτη έρχεοαι, είτε άιπό τή
  Δυτιική, ποΐν μπής χαλά - χά
  λά στήν πόλη, σέ ύστοδέχεται
  ή... ηλούοια άνάσα της, τό...
  νι»ρωδατο χνώτο της. Σέ προ-
  διαθέτει. Σοΰ γβννδ μιά τάση
  άοτικίΐροφ,Γν;, δτκικ; ακριβώς ύ
  σιη'ομαλΐϊΓής πού σοΰ μιλα καί
  Συνεχεια στή Σελίδα 4
  ο¬
  ΖΙΛΙΑΑ 2
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  Μνθιοτόρημα
  - Βιογραφία
  ΝΑΝΝπ ΛΝΑΠΛΙΩΤΗ
  Ό 'Οι-ηθΐϋός Ζορμπας
  καί ό Νίκης Καζαντζάκης
  _4θον —
  Δίχως αυτή την ψυχολογι-
  χή διέξοδο ή δυαπιστία τού
  (πρός τόν άτντιχειμενιικό παρά-
  -γοντα, ή άπαμάνωοή τού άπό
  τα εξωτερικώ γεγονότα, ή περι
  φρόνησή τού μ' δνα λόιγο
  πρός τό πρριβάλλον, θά 'ταν
  λογακά, άνεξήιγητη καί θά κιν-
  τονευε νά χαΌακτηοιστεϊ οά
  μιά ψυ?ακή νοσηρότητα. Γι'
  αυτώ γύριο άιπό τή στάση τού
  αυτή — την καθαρά αλαγη
  γιά Εναν έζώστρ«φο -τύπο —
  φροντίζει νά οπκώοει ίνα προ
  σταΐειιτικό τεϊχοςΤ την έσωτε
  ριχή άουονία ττού θά 'ταν ή
  πλερωμή) κ' ή διΐκαίωση τοΰ
  άγώνα τού. Δηλαδή της άένα
  ής προσπάθειας τού νά μετα-
  βάλει τή θολή οχιντασίωοπ σέ
  φωτεινή ίδέα — σέ «πιοτεύω».
  "Οίαν, λέει, πέτυχε ν' άρ-
  μονίσει τίς μέσα τού άντίδοο-
  μες δυνάμεις, λυτρώβηικε. Συ
  νήθαοε νά ντοεπεται νά κάνει
  μιά ταπεινή πράξη, νά λέει
  ψέματα ΐί νά τόν κυριεύει φό-
  βος γιατί «νηωβε πώς εϊταν κι
  αύτάς συνυπβύθυνος στήν πο-
  ρεία τοΰ κόσμου. Καί τούτη
  ή έζομολόγιτοτι τοΰ Καζαντζά¬
  κη, πού άναντήρρητα έκφρά-
  ζει μίαν άλιήθεια, 6έν είναι, ά
  πό ψυχολογιική αποψη, παρά
  μιώ άϊΛη μορφή προσπάθειας
  λογιιαϊς έζήγηοης τής έοωστρέ
  Φεώς τού — πού άπω τα χα-
  ραχτηριοπκ'ά γνιοοίσματά της
  είναι κ' ή ντ.οοπαλοούνπ —
  χαί δΐκα|ωοή της μέ την κατα
  νίκηση τού συναασθηματος τοϋ
  φόβου.
  ΌπωθδήΐΓίοτε, ιιέ δσα λέει
  στό ίΐτιοτεύω» τού, ό χρόνος
  τής ηαοαυονης τού στ" Άγιο-
  νύρος αποτελέση σημαντική
  βτροφή στί> ζωή τού. Ή ννω-
  ριμαα τού έκεϊ μέ τό «οράκο»,
  τα διονυσιακό Ζορμπά, τού αλ
  λαξε γοαμμή παρείας. Τοϋ
  'δωσε τό ύλιχό πού τοΰ χρεια
  ζόταν γιά νά βαεϊ τή μαγική
  ούνθ'εση πού θά ο>ίλιωνε τόν
  όνειροπόλο Ποιητή, τό συνε-
  παρμένο 'Οραματίθτή, τόν πά
  ραστρατημένο Καλαμαρά μέ
  την ΓϋΜτ; καί τίτ άντικειμενί-
  κές ουνθιήκες. Τοΰ άΛ-οιζε τα
  μάτια· τοϋ 'δωσε νά καταλάβει
  ηώς χωοίς συμψηφασμό μετα-
  ξϊ> ύποκεαυενΐ'κοϋ καί άνπχει-
  με,νιχοΰ, εϊταν άδύνατο νά
  φτ'άοει στήν πλέρια έσωτΐοική
  άομονία. θά 'μενε μεσοδρομίς·
  θά 'χαν,ε τή ζωτ; τού θά πρό-
  δινε την άττοοτολή τού. ΟΙ ί
  γοι μί,νες πού ζήσανε κατό—.
  μαζί, ό Κο/αντζάχΐις κι ό Ζορ
  μπάς, οτήν Πραστοβά τής Μά
  νης, τιροσδιόριοαν τελικά τό
  πεοτρωμιένο τοΰ αενάλου Κρη¬
  τικού «αί χάραξαν σταθερά τή
  ρότα τί»ς Γ.ωΠς τού. Άπό 'κεϊ
  «αί πέρα ό Ζορμπάς θα γινό-
  ταν όδηγός καί οκιά τοΰ Καζαν
  τζύκί], πού θά τόν παοάΐστεκεν
  ώς τόν τάφ·ο τού Καί κοντά
  τού καί μακριά τού καί ζωντα
  νός καί νεκρός, ό Ζορμηάς
  θά 'ταν γιά τόν Καζαντζάκη ό
  φύλαχας βνιγελός τού κι ό «Γέ
  •ροντάς» τού. Δέν θά τού δ,λ-
  λαζε, βεβαία, τόν κόσμισ, μά
  θά τόν ιιάθαινε νά βλέΐτει τόν
  κόσμο μέ ώλλο 'ίάτι — βχι μό
  νο μέ τό έ>α, τό ποιητικό καί
  τό ένοοαματικό καβίός τό συνή
  θιζεν ώς τότε.
  Νά πώς μιλάίΐ ό ϊθιος ό Κα
  ζαντζάχης οττό μυθιοτόρη·μάι
  τού γιά την άλλαγή τού αυτή
  γράφοντας στό φίλο τού, στόν
  Καύκασο:
  .... Ή ψυχή ιιου πάει κ' ίΌ
  χεται, άπω την μίαν ά^κρα <—ή>'
  Λλλΐ) τού στήθους, ού οαίτα
  κ' ιχραίνει. 'Υφαίνει τούς λί-
  γους τούτους ιιήνες πού θά πε.
  ράσω στήν Κοήτρ (πάει νά πεϊ
  σΐ-ήν Ποαοτοβα) κι ό θεός νά
  μέ συ»'χωοέοει. πά θαυρώ ηώς
  εΐμαι εύτυιχΐτς.
  Ό Κσικρούκιιος λέει: «Πο
  ο£ ζτττοΰν την ευτυχία ύψΐιλό
  τερα άηό τόν δνθρωηο· ήλλοι
  χαμηλότερα- μά ή ευτυχία εί
  ναι στό μπόϊ τοΰ άνθιρώπου».
  Σωοτά. Ύτΐάοχουν τόσες εύτυ
  χίες λοιπόν δσα καί άνθοώΐτινα
  μπόγια. Τούτη Είναι, άγατπγμέ
  νέ μου μαθΐϊττι καί δάοκαλε, ή
  ευτυχία μου τόρα· τή μετρω,
  την ξανα·μβτοω &νιησυχος, ν.α
  νά μάθω ποία είναι τόρα τό
  μπόϊ μου. Γίατί ζέρεις καλά,
  τό μπόι' τού άνθοώπου δέ μένει
  πά ντα τό ϊδιο.
  Πως άλλάζει, άνάλογα μ έ
  τό χλίυΛ, ρέ τή σκιΜΐή, μέ τή
  μοναφά ί τή συντροφΐά ή τρυ
  χή τοϋ άνθρώσΐουΐ Οί ϊνθρωτΐοι
  •μοϋ τριαίνουνταχ, άιπό τή μονα
  ζιά υου έιδω, δχι σα μερμήγχια
  καθώς σίγουρα θά νομίζεις, πά
  ρά τό εναντίον: οά μεγαθή¬
  ριο, δεινόσαυοοι καί Φτεροδά-
  χΐυλοι, πού ζοΰν οέ άγέρα
  κορεσμένο μέ άνθοακιικό όζύ
  καί τττνχτή κοσμογονική σαπί-
  λα. Μιά ζούγκλα άκατανοητη,
  άνόΐν~ καί θλιβΐερή. Οί έ-ννοι-
  «ς «πατρίδα» κάί «φυλή» πού
  άγατΐ&ς, οί ίίννοιες «ύηερπα-
  τρίιδια» κι «άνθρωηότητα» πού
  μ' ίίχουν σαγηνέφει, άηοχτοΰν
  την 'ίδια άξία στόν παντοδύνα
  μόν άγέοα τί>ς φβθράς. Νοιώ
  θουμε πώς εϊμαστε κουρδισμέ
  νυι γιά ν ά πο·ΰμε μεοικ,ές συλ
  λαβές, ά"ναοβοες φωνές, £να
  ■ά! £να ού! κ' ΰοτεοο σοτάζου-
  με. Κ' οί πιό μεγ'άλες 16έες ά-
  κόμα, απα άνοίζεις την κοιλιά
  τους, βλέπεις πώς είναι κοΰ-
  κες κι αύτές, ηαοαι£μιομένες
  ΐιέ πίτουρα καί μιέοα στά πίτου
  ρα, πιτήδεαα ηαρα'χΐι>μέΌ, ί'ο
  τενεκεδένιο έλατήοκ).
  Καλά ξέ.οεις πώς οί σκληρό
  τα'τοι αύτοί στοχαομοί αχα μονά
  χά δέ μοϋ κόβουν τα ήπατα
  τταρά είναι άιπαραίτηνα προοα-
  νάματα στή μέοα μου (τελόγ
  Γιατί, καθώς λέ-ει ό δάσκΐαλός
  μου ύ Βούδας, «εΐδα». Κι άφοΰ
  εΐδα καί ουνενοήθπκα κλείνον
  Τας τό μάτι στόν άόρατο, γεμά
  το κές>ι καί φανΐιαοία, Σικηνο-
  θέτη, ιιποοώ πιύ νά παίξω βρ
  τια, δηλαδή μέ συνοχή κλΙ χω
  ρίς Χιΐίοψυχία, τό ρόλρ μου
  στή γτίς. Γιατί τό ρόλο τοϋτον
  δέ μοΰ τόν έδωκε ιιονάχα Αύ
  τος πού μέ κουρβιοε παρά κι
  άιπό διικιή μου βούληση αΰτο-
  κουριδίοτηκα κ' έιγώ. Γιατί;
  Γιατί «εΐδα»· καί συν€ργάστη
  κα κ' έγώ στό έογο πού παίζω
  στιή σκττνή τοϋ ΧατΓαϊβάτη θε
  ου.
  "Οσα γράφει ό Καζαντζάκης
  στό «>ίλο τού έπιβεβαιώνουν
  οα εϊπδαυε πιό ττάνω "Οχι μό
  ν ο γιά την «άλλανή» τού. υά
  καί ντα τό συμχιτηφιοιμό πού θά
  τοϋ 'φεονε ττήν έοωτερική άρ
  μονία — τό συγχ&ρασμΐα τίΚ
  άττολΛώνιας Ιδιοουγκραρίας
  τού μ έ τό δυνατό κρασί πού
  τόν πότιζε ύ Ζοηυπάς. Δέν εί¬
  ναι μόνο ή τελεία Όμορφαά,
  δέν είναι υόνο ή Ποίηση καί
  ■πό Όοαμα πού δίνουν νόημα
  στή ζωτΊ· εΐνΐαι καί κάπ ήλλο
  πιό άπλό, πιό άνβρώπινο: ή Γε
  στίί νέ»ΐΓη της ζωης· χ,οειάζειαι
  κι αυτή γιώ νά μπορέσει νά στα
  θεϊ ό κακομοίοης ό άΎθρωπος
  πάνω ο"τΛ νη, νά ιπλύνει τίς
  τιληγές τοϋ καθηυεοινοϋ πόνου
  "Οσο έχει δίπλα τού τό «δρά
  κο» κι άκούειι τίς τοεκουράτες
  σκέψεις τού νι>ά δλα τα προ-
  βλήματα τοϋ άνθρώπου. ο Κα¬
  ζαντζάκης^ αϊοθάν·εκι* να 'νοι
  καί τα δυό, εύτυχισμένος καί
  δυστυχκηιένος.
  «Ό θεός νά μέ συγκωρέσει,
  μά θαρρω ιπώς είμαι εύτυ'χής»,
  γράψει στό φίλο τού. Κι άλ-
  λοΰ. «Εϊμουν εύτυχής καί τδ-
  ξερα». Εϊτα'ν, ώοτόσο, καί δυ-
  στυχής, γιατί έβλεττε καθαρά
  πώς ολη ή ζωή τού ώς τή με¬
  ρά πού γνώοισε τα Ζορμπά πή
  γε χαμένη. Γιατί ίνοιωθε την
  άνάγκη νά κάνει όλικληρωτι-
  κή άλλαγή πορείας, στραφή έ-
  κατό μοϊρες, καί δέ μποροΰοε,
  δέν τόν άφηνεν ή έσωοτρέ-
  φεαά τού νά ποοχω-οήσει στήν
  αΛλη άκρη. Δέν είχεν αύτάς
  την παληκαριά νά κοροϊδέψει
  την ψυχή τού, νά προδώσει τή
  φύση τού. Δέν εϊταν δυνατός
  δπως ό Ζοομπάς. Γϊ' αύτό, κα
  θώς λέει στόν πρόλογοτοΰ
  «Αλέξη Ζοριιπδ», «ή μεγάλη
  στροφή, ή όλοκληοω-κή άλλα
  γή τοΰ μετώπου, ή «έκπύρω-
  σις» κ' ή «άνακαίνιοις» δέν έ1-
  γιναν» γιατί εϊταν πολύ άργά.
  Μά κι α> γανόταν, θά λυτροινό
  τα ν, Μϊτορεϊ, άλλά θά 'φτανε
  στή λύτρωστι καί θά 'χε άφανί
  σει την >ΐΓυχή τού, θά 'χε χά-
  σει τόν έαυτό τού — θά 'χε
  Γτοοδώοει τή <ηύση τού! "Οταν στά 1915. νώριθε τό Ζορμπά. ό Καζαντζάκης εϊταν 32 χρονων — πάνω στήν άνθο φορία τής νι6ττ>ς τού. ΕΙχε δέ
  θεϊ μέ βαθυοίζωτη, δυνατή τρι-
  λία υ,έ τόν "Αγγελο Σΐκελκι-
  νό. Κ' οί δυό δέν ΐΓατοΰσαν
  στη "γίί' πετοΰσαν στά σύννε-
  φα, &ιλαθαν ποΐητικά δνειρα,
  κυνηγοΰσαν τίς άψηλές κορ-
  φές τοΰ Λόγου. Ό ρομαντι-
  σμός καί τό ποιητικά βνειρο κυ
  ριαρχοϋσαν στή ζήση τους. Ό
  Σικελιανός μπολιασμένος άπό
  τό άοχαίο κλασσικό πνέμα τής
  'Ελλάιδας ζοΰοε μέ τούς Όλύ
  μηιους θεούς τού καί τό δρα
  μα τής Δελφ«ης Ίδέαις. Κι
  έμεινεν ως τό τέλος πιστός
  καί στούς θεούς καί οτήν Ί¬
  δέα τού. Τέτοια ή φύση αυτού
  νοΰ.
  Ό Καζαντζ4κης εϊταν δλλο
  πράρα. Πέρα άπό τό οοιμαντι-
  σμό καί τό ποιηαικό δνειρο χω
  ρίζονταν οί δρόμοι τους. 'Εκεΐ
  νος εϊταν £νας πιστός πού εΓκ«
  κιόλας βρεϊ τή λύτρωοή τού
  στήν πίοτη τού σέ μιώ Ίδέα.
  (Συνεχίζεται)
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΛΛΜΏΒΙΑ»
  ΕΒΔΟΑΛΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  —ΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  Τηλ. 280291
  ΕΚΔ0ΤΗΣ Ε
  ^^5ϊ|ρ,τΛ7Η
  (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχνική έττιμέλεια: Μάνος Μαγριπλής
  Ήφαίστου 18 · Ηράκλειον, Κρήτης
  ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ Χ3ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Τού συνεργάτη μας κ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ-ΚΡΗΤΙΚΟΥ
  Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
  (Όμιλία τοΰ κ. ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ, Προέδρου τοΰ «Λόγος καί Τέχνη»)
  Μιά εκδηλώση πρός ττρή τού
  στάν ΣύλΛογο «ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ
  ΤΕΧΝΗ»
  Την ιτερασμένη Πέμπτη
  στήν Αϊθουσα τοϋ Συλλόγου
  «ΑΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ» δγινε
  ή εκδηλώση ηού «Ιχβ προγραιμ
  ίνκΐτιοΘέϊ καί άναγγελθεϊ άπό
  τό σύλλογο καί πού ήτο ν άχριε
  ρωμένη στόν Ήρακλειώτη ποι
  ητή Γιάννη Χατζηδάκη.
  Ο Π.οάεδ'ΐοΓ τοϋ Συλλόγου
  κ. Παιπαοΐτεωανακη.ς άνχκρέρθο
  κε στό ί·^{0 νΜ ηοιητίί παρου
  σιάζοντάς το υέ πολύ έιντυιπω
  οιακό τρόοιο και κριτικάροντάς
  το ηέ πού "εαλισμό καί άνπ
  κειμενικότιμα
  Άξίζουν συγχαρητήοια στό
  Σύλλογο «ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕ¬
  ΧΝΗ» γιά τή διοργανωθή καί
  ττραγιματοηο-ίηση τής έκιδήλω1·
  σης καί στόν Πρόεδρό τού γιά
  την πραγιματικά ώραΐα έργαοία
  τού.
  Μά πάνω άαι' δλα τα συγχα
  ρητήρια άζίζουν στόν ποιητή.
  Στόν Ήρακλειώτη δημιουργό
  Γιάννη Χατζΐιδακη.
  Δέν £τυχε στό παοελθόν νά
  άσχοληθοΰιμε μέ τό έ"ΡΎθ τού.
  Άγνοούοαμε άβοόιμα καί την 0-
  παρζή τού στόν πνΕυιματικό χώ-
  ρο. Σάν θρεθίτκαμε δΐμως προ-
  χθές οτήν εκδηλώση· πού οκο
  πό εΐχε νά παρουσιάσει τό £ο
  γο τού, σάν άιοούσαιμε τα πονή
  ματά τού καί τόν γνωρίοαιμε
  σάν ίίνθιρΐϋΐπο, διαιπαστώοαμί
  πώς ή Κρήτη βρήκε τόν τελάλη
  της.
  Ή ποίηρη τοΰ Γιάννη Χα¬
  τζιδάκη είναι κάτι καινούριο
  στό χώρο τής Τέχνης. Δέν Κ-
  χει γιά στολίδια ττιν τεχν*κΤ|
  αρτιότητα καί τίς έντυπωοια-
  κές λάμψεις πού προκαλοϋνται
  ιμέ τή χρησιμοποίηρη φανταχτε
  ρίδν είικόνων καί λέξεων.
  Ή ποίηση τοΰ Χατζιδάκη ξε
  κωρίζει γιατί βοίοκεται γερά
  ριζωμένη ο έ οιζιμιά χαράκια
  καί χαλιόχΌονους ποίνους. Εε-
  χωρίζει γιατί άγκαλιάζβι την
  όμορφιά τής Κρήτης, την λ'ε-
  βενπά της, τή δύναιμή της, μά
  πάνω άΐτ' δλα την άνθρωπιά
  της.
  Στό κουίούινα τοΰ μηροσταρό
  τραγου κρειμά τή φωνή τού ό
  ποιητής. Άιμολιέται νά ηεριδια
  βαίνει τίς μοναδιικές καί άνεπα
  νάληαττες όμοοφΐές τής Κρήτης
  διαλαλώντας τούς καιτμούς
  καί τίς χαρές της.
  Μιά άξιοτιρόσεοοτη εύαισθη-
  ΕΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ
  Οί «Σχολικές 'Βκδόσεις» ε¬
  κυκλοφόρησαν στρόοφατα, μιά
  ιπραίγματτικά άξιόλογη σειρά
  σχυλικών βοηθηιμάτων συγκίεν-
  τρωιμένη σέ τέσοεοις τόμους
  πού γράχμτηικαν είδικά γιά μι-
  κρούς μαθητές.
  «Πως νά γίνης ποί&τος μαθτ)
  της» είναι ό γενικάς τίτλος
  ιτής έικδόοεως καί πιστεύομε
  πώς πραγιματικά αύπίι ή έιρα
  σία στά χέρια των μαθητών
  τοΰ ΔηΜοτικοΰ Σχολείου άιπο-
  τελεϊ 6ναν άηΑό καί σωτχτό
  σΰμβουλο καί βοηθό τους.
  "Ολα τα μαθήρατα τής στοι
  χβιώδους έκπαιδεύσεως, πα-
  ρουσιάζονται στά παιδία άπαλ
  λαγιμένα άπό δυσΐκολονόηίτες
  φράσεις, χωρίς. κουραοιπκά έ-
  τταναλαμβανόιιιενες άαραστίες
  καί έττΐοτηιμονιικούς δρους καί
  ιμ' αύτά τόν τροπο κατορθώ-
  νουν νά γίνονται πιό προσιιτιά
  σ' αύτά καί μπορεϊ ν ά πεί κα-
  νείς, στενοί τους φίλοι
  Γραρμένα στή Δπμοτιική πού
  ίταράξενο γιά· τίς μέρες μας,
  δέν είναι άνακατεμένη μέ λέ-
  ζεις ά"τοπες καί ίδιοματιομούς
  άλΐλά καθαρή καί άπόλυιτα κα-
  ταλητττή άπό τούς μαθητές
  στούς άποίουΓ καί άιπευθύνε-
  ται ή Βκδοοη, έρχονται νά ά,γ-
  καλιάσουν τόν υικοό μαθητή,
  ζεχωρίζοντας άπό τίς συνηθι-
  σμένες έκΐδόσεις καί βοηβήιμα-
  τα πού έ"χσυν κατακλύσει την
  άγορά.
  'Εντύιπωση μάς έκανε ό τρό
  ΐτος πού παρουσιάζεται καί ά-
  ναλύεται τό μάθηρα τής έκθέ
  σέως. Βασΐσιμένο στή λογική
  πού μπορεϊ νά £χιει &νας μαθΐ)
  τής τοϋ Δπυοτικοΰ Σχο!λείου
  καί χρησιμοποιώντας, ψυχολο-·
  γικά καί έκιπααιδιευτιικά βιριστο
  τρόπο μεταδώσεως των έννοι-
  ών, έζετάζει τόν μαθητή οάν
  πρθιγμα'τιικό δημιουργό καί τή
  δουλειά τού σάν μ*ά δουλειά
  οποιουδτρτοτε ηνευιιατικοΰ άν-
  θρώττου. Συμβουλές πολύ σαβα
  ρά έιπιλεγΓμένες βοηθοΰν τόν
  μαθητή νά καιταλάθει πώς ή
  εκθέση καθώς καί δλα τα μα
  θήιματα πού διδάσκει ή έκιδοοη
  αύτη δέν είναι ααθήιματα υπο
  χοεωπκά, άλΛά άναγκαϊα.
  Τα Μαθΐκματωοά καί ή Γραρ.
  ματική άΊπλουστβυμένα στόν
  τρόπο τϋς παοουσιάσεώς τους
  κατορθώνουν νά γίνονται εύιχά
  ριστο παιχνίδι στά χέρ-ια των
  παιδιών.
  'Είπειδή τηστεύομε πώς οί μι
  κροί ιιαθπ.τές τοΰ Δηιμοτκκοΰ
  Σχολείου, τΐολλά θά ώφελη-
  θοϋν άιπό την πραγματιικά τε¬
  λεία αύτη ίδκδοοη, συνιστοΰμε
  στούς γονεϊς καί στούς δασκά
  λους νά τούς την πραμηθεύ-
  οουν.
  Πολλά συγιχαρητήρια άξί-
  ζουν στΛ Συντακπκή 'Επιτ-ρο-
  πή τοΰ δρνου, καθώς καί στούς
  συνεριγάτες πού βοήθηοαν γιά
  νά γίνει τόσο ά"ρτιο. Εύχόιμα-
  στε δέ νά έιμφανίζονται συχνά
  στό χίάρο τής έκιπαιδεύοεως τέ
  τοιας οοβαρότητος θοηθήμαιτα.
  ΜΙΧ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
  — ΚΡΗΤΙΚΟΣ
  ΧΩΜΑΤΟΥΡΠΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  Γ. ΒΙΔΑΚΗΣ - Κ. ΑΟΥΜΛΝΗΣ
  ΠΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ — ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ
  Τηλ. 281-444 Οίκ 233-766
  ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ:
  Κατεδαψίσεις, Ά—οχωματώσεις, 'Ε—ιοτρώσεις,
  Διανοίξεις — Έκκαθαρισμούς Τάφρων.
  ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ —ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ
  Κρητικόν Κέντρον ΚΑΣΤΡΟ
  (Παραπλεύρως Φυτάκη)
  "Εναρξις σήμερον 1 Μαΐου
  Μέ τόν δασιληά τής Κρητικής Μουσικής
  ΜΑδΙΙ
  Μαζί τού οί:
  Ζ. ΣΜΠΩΚΟΣ — Ν. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΙ ΣΤΟ «ΚΑΣΤΡΟ»
  Τηλέφωνον: 282.962
  ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:
  Τό Κέντρο θά λειτουργή καθημερινώς άπό την
  9ην πρωϊνήν ?ως την 8ην νυκτερινήν —ροσφέρον-
  τας εΤδη Καφέ - μττάρ καϊ Ρεστωράν. Έγκαίνιο
  θά λάδουν χώραν την 5ην μ.μ. Άτομικαί προσ-
  κλήσεις δέν θά σταλοθν.
  σία καί μιά συνεχής άντίδραοη
  στήν καταστροφτι κυριαρχιεϊ
  στό 6ργο τού ποιητίί. Μιά εύ-
  αισθησία καθαρή, κσυστάλλινπ,
  λεθέντυκη καί άντρίκεια. Μιά
  συνεχής άντίι&ραση πού δηιμι-
  συργηθηικε άπό την ϊδια τή
  ζωή, άπό τίς καταστάοεις καί
  τα βιώιματα πού δρνωοαν σω-
  στά την έοωτερικότητα τοΰ δη-
  μιουργοΰ.
  Ύστεοεϊ σέ λεςαλόιγιο ό Χα-
  τζϊδάκ.ης. Μ ά τουτο κατά τή
  γνώμη μας άντί νά άφαιρεϊ ά¬
  πό τό έργο τού, προσθέΤει. Ή
  πραγματιικότητα άναδύεται χω¬
  ρίς στολίδΐα καί πλουμιστά κα
  λύρματα χωοίς έπιχειρούμε-
  νους έντυπωοιασμούς καί άαο-
  πες παοαΛΤλανηττικές ποοσπά-
  θειες. Βρίακεται στό στάιδιο τής
  σψυριλάΐτησης ιτής τβχνικής
  τού ό Χατζιδάκης. Γι' αύτό καί
  μιά διαφοοά στόν χ,ρησιιμοποι-
  ούμενο στϊχο διακρίνεται οέ
  πολλά τού ποιήιματα.
  Εϊμαστε σίγουοοι πώς μ' αύ
  τή τή σφυριλάτηοη θά φτιάβ
  ό ποΐητης τό δι*.ό τού άιποκλει
  στικό έικφραατικό στϊχο. Γιατί
  ό Χατζιδάκης δουλεύει πάνω
  στήν πραιγμαΓΠΐκότη/τα, γερά ρι
  ζωμένος στό άργυλόιχΐοτμα. Δέν
  μΐιμεϊται καί δέν άντιγράφει κα
  νένα. Μοναδικός τού δάσκαλος
  ό ϊδιος ό Χατζιδάκης.
  Μακάρι πολοί λαγοτέχνες
  σάν τόν Γιάιννη Χατζιδάκη νά
  ςκινερωθοΰν καί νά δουλέψουν
  δπως αύτός γιά νά διατηρηθεϊ
  σ' αύτό τόν τόιπο τό ύπέροχο
  τοπιικό λεζιλόιγιο πού χρηοιμο
  ποιεί στά ϊΐοιήιματά τού ό ποιη>
  τής
  ΜΙΧ ΣΤΡΑΤΑιΚΗΣ
  — ΚΡΗΤΙΚΟΣ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ
  — Εύχοφιοτοθμε δσους μάς Εστειλαν τή σι>νδρομή τους
  — Παρακαλοΰμε δσους δέν την Ιστειλαν νά την στείλουν.
  Έττ,σία συνδρομή δρχ. 250
  Έξάμηνρ »» » 130
  — Παρακσλοθμε έπίσης δποιον τυχόν δέν παίρνη μέ-
  χο ·>ό Δευτέρα τό μεσημέρι την «Άλήθεια» νά τηλε·
  κ >ιτ άμεσος στό 280—291 γιά νά τού την στέλνωμε
  ΞΕΝ010ΧΕΙ0
  «νιιιει;ν βεαοη»
  Άρχισε νά λειτουργή τό Νάΐτ - Κλάμπ τού Ξενοδο-
  χείου μας, μέ τό ΑΘΗΝΑ Ι ΚΟ ΠΟΠ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
  «ΚΚ8_ίΑ»
  (ΚΡΙΣΝΑ)
  ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ
  ΙΚ0 ΜΠΕΛΛΟ—-*
  θ ΜΙΑ καταπληκτική μουσ'κή προσφορά γιά τή
  Νεολαία
  θ Ένα πλούσιο λαίκό ττρόγραμμα γιά τούς μεγαλλί-
  τερους, μέχρι τίς πρωϊνές &ρες.
  ΝΑ Ι Τ - ΚΛΑΜΠ «ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΜΠΗΤΣ»
  Τό τΓολυτελέστερο νυχτερινό περιβάλλον
  μέ φθηνές τιμές — Στά Μάλλια.
  ΚΟΥΣ
  ΚΟΥΖ
  ΜΑΙΟΥ Ι·7ό
  ΚΟΥΖ
  ΚΟΥΙ
  ^Α^Υ!..
  Άνοίξαμε
  γά νά σάς προσφέρουμε
  τα άνοιξιάτικα μοντέλα μας!
  ίΑΟΥ
  ή κομψή γωνιά,
  ή γωνιά τής μόδας
  γιά την γυναίκα πού ξέρει νά ντάνεται.
  Και γιά πρώτη φορά στήν Κρήτη: ύί
  παττούτσια και τσάντες
  ΜΟΣΧΟΥΤΗ
  'Ελάτε στήν κομψή γωνιά, την γωνιά τής μόδας
  Τα άποκλειστικά άνοιξιάτικα μοντέλα μας
  θά σάς ένθουσιάσουν.
  Οί τιμές μας, είναι μιά πραγματικά εύχάριστη
  εκττληξη.
  ίΑΟΥ
  ΔΑΙΔΑΛΟΥ καϊ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ γωνία
  ΑΜΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΕ.
  ΑΝΑΧΩΡΗ Σ Ε Ι Σ : 4
  Ε) Γ — Ο) Γ «ΚΥΔΩΝ>
  ΕΚ ΣΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 6 μ.μ. — ΔΕΥΤΕΡΑ 9 μ.μ.
  ΓΕΤΑΡΤΗ 7 μ.μ. — ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 μ.μ.
  Έξ Ηρακλείου πρός Πειραια
  Ε)Γ — Ο)Γ εΡΕΘΥΜΝΟΝ» — «ΚΑΝΤΙΑ»
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 7ην 'Εσ—ρινήν
  ΑΦΙΞΙΣ 6.30 Πρωϊνήν
  ΕΙΣΙΤΗΡ ΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
  Πρακτορείον ΑΝΕΚ ΧΑΝΙΩΝ:
  Πλατεία ΣοΦοκλή Βενιζέλου, τηλ. 23636, 25656
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
  25ης Αύγούστο»; 33, τηλ. 222481, 222482
  ΡΕΘΥΜΝΗΣ:
  Λεωφόρος Κουντουριώτου, τηλ. 22296, 22456
  ΤΗΛΕΦ. ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΒαρΒάκης Ν.
  ΚρουστΌτνοτΓουλος
  Κυδωναχης Γ.
  Παλαιολόγος Π.
  Χαμαροκτκ Ε.
  Π.
  282.730
  285.420
  281.702
  283.086
  283.860
  • Ή Συνεδρίαση τοΰ Δηιμοτικοϋ Συμβουλιου Ηραχλείου,ΐτΐ,ς
  ηέραομένης Τρίτης, ήτσν ηραγματιχά έηείθο&οκή. »ν,νε αύ¬
  τό πού λένε τής κακοιμοΐρας « καλλίτβρα της... δΐΓ<ρθοτ>μ£ν«κ
  ·, Ή πρώτη ίκρηζη βγινε 4πό την ηυροδοτηση ΐ»ού βκαναν
  τα δυό Π. » «./ Λ , ?
  ΠατκιδάκΓΐς χατά Παπαδακη ΔηψοτΒοός ΙύυΛουλος κατά 6».
  ευθυντή Τεχντκών Ύΐπ>ρεσΗϋν. . >
  Αγώνας με.. ελευθέρα χτυπήματα, ί~χ?» τβλικής πτώσεως
  ίί μάλλον... καταπτώσεως.
  ΆποτέιΛΐεσμα: Ίσοηαλοι σία σπμεϊα (χαί οτά.. τέροτα) ά¬
  φοΰ είπαν ό 6νας τού «ΛΛου τα... κέρατα.
  Ό .... κομφώτερος χαραχτη.ριαμός τΐού άντάλλαζαν μεταί,ύ
  τους ό Σύιμβουλος Παπαδάκης πρός τόν ύπάλληλο Παπαδάκη,
  ήταν:
  — Είσαι... μοδίσΐραΙ...
  "Βτοι, έξηγεϊται πως ή γλΰχ»α κα< των δυ6 είναι οχι»γ6. . ψ-αλλίδιΙ... • Ό ούμβουλος Πααταδάκης, γνωοτότερος σαν Λάκης, βολον τας νά. άντωφούση την πλειοφπφία ίων συναδέλφων τού, ηού ηΌελ«ιιν την εύθυγράμμιοη ενός δρόιμου, εΐπε: __Ή πόλη είναι θηλυκοΰ γένους κι' ίγώ προτ»μιΤ) τίς. . καμπθλες. Έσείς κυρία Χαροϋλα τί λέτε, γιά την προτίμηση αυτή τού συζύιγου σας, • Τό θέ<μα αύτό, πού ίφε-ρε καί τή μειγάλ.λίτερτ) άναοιΐάτωοτι στά Συιμβούλιο, ή εύθυγράμμΐση δηλαδή ή' 6χι ενός δρόμου, βγινε άφοομή νά μάθωμε τίς κροτιμήοεις των Συμβούλιον, ώς πρός τίς γραμιμές. Άποδείο—ιικε λοιπόν ότι οί πεσΐοοοτεροι Οέ λουν την... εύθεϊα, ό Λάκης καί μερικοί ώλλοι την... καμηΰΧη καί τρείς - τέσοεοις ποοτιμοΰν την... τεθλα0μένη. 'Εννοοΰιιιε αύιτούς πού βρρίζαν.... λ«υκή ψήφο, στό έπίμαχο νομα. Γιά την ίστορία ση,μιειώνω δτι ύπάρχει καί ένας πού δέν τού άρέσουν οί... γραιμιμές (βχι οί πολιτωτίς) ό οποίος, σάν αλ λος Σαιμαράκης, δήλωσε: άονοϋμαι ψήΤφοΙ.... "Οταν αμακ; ζορίστηκε άπό τάν κ. Γϊοάεδοο. τάχθηκε διά τής λευκής υπέρ τής τεθλαονί-νης... την ύποία, έ-ζ αλλου προ- τίμησε «α* ό ουνΐπαθέστατος Ποάεδρος. • Ό Σύιμβ<Ηΐλος Λεμαιιιδάκιης, ίί καΛλίτοοα ό... πεθερός τού ήνταν ή δεύτερη ιπέτρα τοθ σκανίκιλου, στήν συνεδρίαση τρΰ Δημσπκοΰ ΣυυΛουλίου "Ηρακλείου. ,1 Στό δρόΐμο, πού τελικά εύθυτγραρμίοττϊκ;. ύηηρχε 6να σπίτι τσΰ πεβεροΰ τοϋ Δημοτικοΰ αίηοΰ Συιμβούλου, τό άποϊο, (έ"τοι πίστευαν οί ά"λλο» καί κυρίως ό Λάκτκ) τοΰ έπέβαλλε νά μή θέλη την εύθνγρό,μμιση. "Οταν λο·ιπ6ν ό Λάκης αοχισε νά... κατεβαίνη τοΰ Γιαννακι, ό τελβυταϊος έβανευρίσΐτίκε κι' ασχισε νά τόν... πολυβολή, μέ όγια φυσικά. Μάταια ό κ.. Πρόεδρον ηροσηαθονρς νά έπιβάΛη την τά^η.. Ό κ. Λεμίττιοάικης δέν σταρατοΰσε κι' δοο τό κουοοΰνι τοΰ κ. Χρονάκη χτυποϋσε δαιμονοκμένα, τόεο και ό θιχθείο ούμβου¬ λος ϋψωνε τή φωνή τού. 'ΑΛοτέλεσμα: ό κ. Χρονάκης προτίμησε τό δράμο τής 'Ελλη νιικίής Τη|λεορόχϊεΐι>ς καί εΐπε:
  — Μέ συγχιοοεϊτε... διακοπή!
  θ Στήν έιπανάληψη τίίς ουνεδρίαχ~ς, άντί νά ήρ€ιμήσου τα
  πνιεύιματα, ή διαιμάιχη έφτασε οτό... κρέβεντο.
  Άχροριμή οί παρατηρήαεις τοΰ Προέδρου στούς παρεκτραπή
  σαντες Συιμβούλους Παπαοαχη — Λεμπιδάκη οί όποίοι συνέχι
  οαν τό... βιολί τους, άφοΰ ό πρώτος είηε οτόν Πρόεδ^ο «λν-
  ποϋμαι» κι' ό δεύιτερος δτι ήν τοΰ ξαναϋιξουν την ποοοωτπνι'ι
  τού ύπόλειψη, θά κάΐμη καί ηάλα. τα ϊδια.
  "Βγινε πρόταση τοΰ Προέδρου γιά νά άνακΛϋΐθή οτήν τάζη
  ό Λάκης, μερικοί πρότειναν ν' ανακληθή κχ' ό Γιαννάκϊις καί
  τό άΐποτέλεσμα (μετά μιά &οα άΌχοΐτης σΐ'ζήσηρης) ήτα νά...
  άποσόρη ό Χοονάκης.
  θ Κι' ϋνας εξυατνος χαοαχτποισμός.
  Σέ κάιποκι στιγνή ό κ. Δήμαρχος, χαραχΐι'ιριοε τόν- σύμβου-
  λο Παπαδάκη, πού έηανβλάμβανε ?να θέΐμα ουνέχεια, σάν...
  χαλασμέ-νο γρορμόφω-νο.
  Δέιν έζήιγηοε 6μως δν τό... χάλααμα όφεαΑόταν στό γεγονός
  δτι... κόΛΑηοε ή βελόνα ί... {ςεκού'ρδιοε τό ρλατήριο!
  • Καί μιά δακή μου πρόταοη:
  "Αν ό Δήμος Ηρακλείου κυκλοφορήσει οέ καοέττες την
  συν€6ρία»η αυτή τοΰ Δημοτικοϋ Συιμβουλίου (άφοϋ ώς γνω¬
  στόν τα ποαχτικά μαγνητοφωνοϋνται), θά άντιμε.τωιπίση θεηκα
  τό οίκονομωοό τού τίρόβληνα. Γιατί άατλούστατα οί κασέττες θά
  .... ινοσχοπονληθοΰν.
  "Οσο γι·ά τόν τίτλο, νχ>μίζοιμε πώς ηρέηει νδνα»; Δημοτικά
  Τραγούδχα Π καλίτερα... ηαρατράγουδαΙ
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  Ι Ι
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΑΙΟΝΥΖΟΖ,,
  ΠΛΑ-Ι- ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  Ένα καλό Φαγητό
  σ' Ινα δμορφο ττεριβάλλον
  ΦΟΤΟ-ΠΑΡΙΣΙ
  § ΚαλΛιτεχνικέίς
  φωτογραφίες
  · Φωτορεχχορτάζ
  ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  Αβέρωφ 1 — Τηλέφωνον 281.396
  *¥%*¥!
  ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΛΕΙΠΕ ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ!!!
  «ΠΕΓΗ ΤΕΧΝΗΣ Ι»
  ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
  «ΣΤΕΓΗ ΤΕΧΝΗΣ 1»
  ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ — ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ
  ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ 30 ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ
  ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
  «ΣΤΕΓΝ ΤΕΧΜβΙ 1»»
  ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
  ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
  «ΣΤΕΓΗ ΤΕΧΝΗΣ 1»
  ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  ΠΑΠΑΛΕΞΞΑΝΔΡΟΥ 20 — ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥ ΣΕΙ ΟΥ
  — ΗΡΑΚΛΕΙΟ.
  ΗΡΑΚΑΒΙΟ "Η ΑΛΗΦΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΙΕΑΙΔΑ
  'Αφιερωμένη οίον ηρωα Αλεξάνδρα Παναγουλη-"Εγινεσι(ς 5 τού Μάη σΐό γήπεδο «Έργοτέλη»
  Οί Φενταγίν τραγουδοΰν άντάρτικα τραγούδια τής
  Παλαιστίνης
  »—ε-ειι— 9κ*****^;ι**κ!9®9#** , , ■ >«~ρ—^—«ν^^—' ■■ΜΚϊΜεΒ>»«ΗΜι~ι · λ ΙΜ ϋ *"~ΚΓΤ~Ηι1Κ ιιΙη4 Ρ **Η*ηηΚΛ
  Βαγγέλης Ό Μανώλης Μανουράς έ"νας Ο Σαρρής τής «Άρβτούσας». Ό έΐπικεφαλής των Παλαισπ- Τό συγκρότημα Τσαγκαράκη τραγουδά ένα είδικά γραμμέ-
  τηοε στά άπό τοώς πολλούς καλλιτέχνες ....στόν άέρα, χορεύοντας Μα νίων Φενταγίν, Φάτχι Άμπαΰ νο γιά την εκδηλώση τραγούδι κατά τού ΝΑΤΟ των Βά-
  νταγίν. -τοΰ πλούσιον τιρογράυ.ματος. λεβυζώτιχο. Μόγυ χαιρέτισε την εκδηλώση, σεων τού Κίσσινγκερ κλπ
  Η ΕΚΟΗ Α.ΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΕΝΤΑΓΙΝ
  Στά πιΐαΐοια τού ΦεοτΐΜΐΙ Φΐιΐίας Κρήτης-Κύπρου-Παπαΐστίνης
  σημείωοε πρωτοφανή έπΐτυχία ♦ Καταδίκη των σκοτεΐνων
  δυνσμεων καί ενα πρόγραμμα μέ 100 καΐΐιΐΐτέχνες!
  ΤΟ ΠΕΡΗΦΑΝΟ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ ΠΑΠΑΛΩΝ
  Αντιττροσωπεία των Παλαιστινίων —ήρε μέρος στό μνημό-
  συνο Παναγούλη, πού ττροηγήθηκε ά—ό τή δική μας
  εκδηλώση
  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Β. ΓΡΑΤΣΕΑ
  (Μεριικά άΐτοσπάσματα ά¬
  πό τΓ»ν άμιλία τού).
  Άδέλφια μας Παλαιστίνιοι.
  Καλώς ήλ0ατ£. Δοζάζω τό θεό
  τού (ρτοσατε — άδέλφΐα μας
  μ(· ύγεία. Ένας άγρότης Κρη-
  ηχος, θΰ σδς πεί δυό λόγια
  »τή γλώοσα τής άγροπάς Τα
  ον,&α αύτά τής ύίΐοδαχής, εί-
  αι βγολμένα μέ συνείδηση κα
  Οαρή μέο' άπό την καρδαά τού,
  νιά οδς.
  "Οοο γιά τόν άγαπηιτό φίλο,
  [όνο Χαριτακη, ΐδιοχτήτη χαί
  Λιευθυντή τής εφημερίδας «ίΐ
  ίΜΙΘΕΙΑ» τόν «ΰχαριστοϋμε.
  λ.ύτος στάθηκε ή αΐτία νά γνω
  μίοουμε τούς ά&ριβούς μας έ-
  πΜκέφτε*;, οί ύπυίοι τίς μέρες
  αύτές φωτίζουν μέ την παρου
  οιο τους την πόλχι μας.
  01 χασέδες, οί χασάπιδες
  καί οί προδότες πού ίχουν άρ
  «ινό τους τόν 'Οβραϊο Κίσοιν
  νκερ, ηρέηει νά ξεπαστρεφτοΰ
  £ Λπό την ΠαΛαιοτίνη κι άπό
  τή Μέση Ανατολή.
  Η νής έ-τούτη, ή γής όλό-
  Ληρο τοθ ΝηοτοΟ, τίίς Κρή¬
  της, είναι ίηιμωμένη μέ τό αΐ-
  μα των μαρτύρων. Άπό τούς
  χρόνους τούς παλιούς ίσαμε
  τό Δεύτε.οο Παγκάσμιο Πάλε-
  μο, ϊίταν τό μεγαλυτερο νεκρο
  ταψεΐο της οΐκουιμένης.
  Τό ϊδιο ουμβαίνει τώ'ρα καί
  στήν ΠαΛαιστίνη. Τό αίμα τρέ
  χει ποτάμι στήν £ρημο καί στά
  βουνά. "Βτσι πρέπει. Άλλοιώς
  δέν κερδίζρται ή λευτεοιά.
  Μουσουλμάνοι καί Χριστια-
  νοί. Συσπειρωθεΐτε ένάντια
  οίον κοινό έχτρό. Τόν πόλεμο
  μεταξύ των θρησκειων τόν δή
  μιούργηπαν οί 'ΟβραΙοι. Δηλα
  δή, οί Άμερικάνοι.
  τώ άπό τό θεό νά έπκηρ-έ
  ψειτε στή Λεύτερη ΠαλακΛί-
  νη μέ ύγ^ία. Καί σδς παοακα
  λοϋμιε νά μετοφέρβτε τούς έγ
  κάρδιούς μας χαιρετισμούς,
  οτόν ίίρακι άρχηγό τής δίκαιης
  Βπανάστασης Ίασίρ Άραφάτ,
  μαζί μέ τή νεο.λαία τού.
  Ό ώραιώτερος θάνατος εί¬
  ναι αΰτός, πού σέ Γίεθαίνει στή
  γραμμή τίγς φωτιάς, πολεμών-
  τας γιά τί>ς Πατρίδας σου τή
  ΟΙΟΛΙΝΝΗΣ ιΜΑΤΘΑΙΛΚΠΣ
  Ανΐιπρόσωποβ
  ΡΗΐυΡδ
  (Χανιόπορτα)
  Διαθέτει δλα τα ήλβκτρικά εϊδη
  Κύριον Μανον Χάρην
  Άδέλφια, μή μπορώντας νά
  παραοτοθμε προσι»ηιικ.ά στή ση-
  μερινή άξιέαταινη συγκέιντρωοη
  οας, σδς στέλνονε τό άνωνιοτι
  κό μας μήνυμα.
  Καλοοι»ρίζουαΐ£ τούς άδελ-
  ωούς Παλαιατΐινίους «Φεντα-
  γίν» τούς άποίους θαυμάζομε
  καί καμαρώνομε.
  Τούς κομα·ρώνομ£ διά την
  άνδρείαν τους, διά την άιγωνι-
  στΐγκότητά τους, διά την αύτο
  θυσίαν τους καί διά την φιλο-
  πατρία τους. Πιστεύομε, μέ τή
  ■μαχητικότΓΐτα τιού διαθΐϊτουν,
  &τι γμήγορα θά έλευθερώσουν
  τα ίερά χώματα τής πατρίδας
  των άπό τούς νεοβαρβάρβυς
  τής έιποχός μας πού δέν φεί-
  δονται ίερων καί όοίων.
  θ' άγωνιοθοΰμε μαζί μέ
  τούς άδελφούς Παλαυστινίους
  «Φενταγίν» για'τί ίίχομ·εν τόν
  ίδιον εχθρόν.
  Αύτοι πού ξεσπίτωσαν τούς
  άΐδελφούς Παλαιστινίο'υς, οί
  ϊδιοι ξεοΐτίτωσαν καί τούς άδελ
  φούς Κυιπρίους. Οί ϊδιοι δέ
  ηροσπαθοϋν μέ τή 'μάοκα ττίς
  συνμα·χίας καί της τριλίας νά
  μδς κατακιττιρουν μέ τό σύοτΐ)-
  μα της νεοαιποικιοκοατίας.
  Άδέλ/ρια, ή 1>παιρζις των ζέ
  νιαν Βάσεων στήν Κρήτην καί
  την ύπόλοιιΠΓΐ ΈΧλάδα καθι-
  στοΰν άνΤύαταρκτον την εθνικήν
  μας ανεξαρτησίαν.
  Ή ϋιπαρξις των ξένων Βάοε
  ών στά ίερά χώματά μας άατο-
  τελοΰν κίνδυνον καί γιά μ&ς
  καί γιά δλους τούς λαούς τοθ
  Μεοογΰΐακοΰ χώρου.
  Ό Σιωνισμός μέ δργανο την
  Άμερική καί τ6 ΝΑΤΟ έφαρ
  Τΐόζουν σχοτεινά σχέδια είς βά
  ρος τί)ς έλβυθερίας καί της
  άνβζαρτησίας των Μεοογεια-
  χων λαων.
  θθμα της βρισμερίίς αυτής
  είναι οί άδελφοί Κύ-
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΛ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΧΔΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
  ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΙ
  ΣΑΛΟΝ ΙΑ
  ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΙ
  ΣΚΡΙΝΙΑ
  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ
  ΠΟΡΤ — ΜΛΝΤΩ
  ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΙ
  ΝΤΙΒΑΝΙΑ
  ΣΥΝΘΕΤΑ — ΕΠΙΠΛΑ
  ΜΕΓΛΛΗ ΠΟ ΙΚΙΛΙΑ
  ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΑΙ
  ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑΙ ΙΔΕΑΙ
  ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤΟΜΕ-
  ΡΙΑ
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ¬
  ΔΟΣΙ
  ΤΕΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  ΕΠ ΙΜΕΛΗΜΕΝΗ
  ΣΚΕΥΗ
  ΚΑΤΑ-
  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  ΜΕΑΕΤΗΜΕΝΗ,
  ΔΟΥΛΕΙΑ
  ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  ΣΩΣΤΗ
  ~Τά Ιηικλα μας καλύητουν δλες τίς άνάγκες τοΰ συγχρόνου
  βηιτιοθ.
  —Μεταφέρομε τα βϊδη μας δπου μας ζητηθοθν.
  —Τα προϊόντα μας διακρίνει ή ποιότης καί ή χαμηλή τιμή.
  —Έλέγξατε καί κρίνατε την προσπαθεία μας.
  —Προτιμήστε μας γιά τό συμφέρον σας.
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 5ον χιλ. όδοϋ Ήρακλ«(ου Μοιρών Τηλ. 280689
  ΕΚΘΕΣΙΣ Α' Πλατεΐα Άρκαδίου Τηλ. 284759
  ΕΚΘΕΣΙΣ Β' Μανουσογιάννη-Πλατεϊα Άρκαδίου Τηλ.289160
  Μόνο οί Σψακιανοί Παττάδες θέλησαν νά παραδρεθοθν καί
  νά πάρουν μέρος στήν εκδηλώση, άλλά τούς ατταγορεύτη-
  κε τηλεγραφικώς ( ') ή συμμετοχή, δττως κοττάγγαλε ό
  διευθυντής μας. Σέ μιά εκδηλώση άφιερωμένη σ' έναν ή-
  ρωα, σέ μιά εκδηλώση πού κοτταδίκασε, μεταξύ άλλων,
  τούς δεδηλωμένους έχθρούς τής Εκκλησίας, ή 'ΕΞκκλησία
  άπουσίασε!... Κ ι" δμως στίς έκδηλώσεις τής Δικτατορίας
  ο! έπικεφαλής τής Κρητικής Εκκλησίας, ήσαν... ττρώτοι
  καί καλλίτεροι. Στή φωτογραφία ό Κρήτης Εύγένιος μέ τόν
  «Νομάρχη» Μασοΰρο σέ μιά έκδήλοοση της δικτατορικής
  έττοχής....*
  πριοι κα! οί άδελφοί Παλαιστί
  ΎΊιθΙ.
  Ήνιεϊς οί Σφακιανοί Παΐτά-
  δες άκολουθωντας την άγωνι-
  σηκή παράδοοτί της έτταρχίας
  Σφακίων καί ττϊς 'Εκκληοίας
  Ο ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΖΕΙ
  "Εφυγες την ροδαυγή τοθ Μάη,
  την ώρα πού έτουμαζάμαοτε
  νά γιορτάσουμε την "Ανοιζη.
  "Ηλιε Φε^γγάρι, Αύγ£ρΐΛ«έ
  οτήν ματιοιμέινη, πορεία. τοϋ άιγωνα μας.
  Περήφανβ Άπτέ της πάλης
  έ.νάινιτια ατήν μαύρη τυραννία.
  Τής Αευτεριδς άηδόνι,
  χελιδόνι τίκ Δημοκρατ;ίας μας.
  Άλέξανδρος ΠαναιγούληςΙ
  Ίδέα όδτιγή(τρα τδνοιμά σου,
  πού μδς όδηγεϊ γιά την συνέιχιση τοΰ άγώνα
  μέχρις δτου ξημερώση ή μισοοακότεινη μερά
  τοθ ΰιδακου χαιμοϋ σου, κι' άατλιοθεϊ τό ©ώς.
  'Αΐγωντστίη π&μφιληιμέν€ΐ
  Πού 6νει·ρεύττ|(κες τούτη την χώρα την Έλλάδα
  την ττολυαγαΐτημένη πατρίδαα, 'Βλεύ&εοη,
  ιμέ &πλετο τ6 Φώς πού ττίς χάρισε
  ή τιεντάχρονη Ιστο,ρία της.
  Κορυφαϊε τής έητάχρονης Τραγωδίας!
  Φλογισμένο φλάρπουρο της Άντίσταοης·
  κ,υματίζεις μέσα στά βουρκωμένα μάτια μας
  Έγερτήρια σάλπκγΐγα τοΰ άγώνα,
  ήχεϊς έηιιδο<ρ6ρα μές στήν ψυιχή μας. Τό τραγούδι σου — θούρειον μας τραγουδδρε, οάν έιπιτάφιον θρήνον, μά καί σάν "Ορθρον τής τελικής Άνάστασης τοΰ Λαοΰ. μας. «Πάλης ξεκίνημα νέοι άγωνες όδηγοί τής ελπίδας οί Λρώιτοι νεκροί». Άθάνατε Ήρωα! σιμίγουμε τα δάκρυα μας μέ τα δάκρυα τής χαροκαιμένης Μάνας σου, καί τής αΤλλης Μάνας ιπού κι' αυτή οέ γέιντνηοε, τής Δημοκροτίας) πάινω· στό νιοοτψιμένο τάφο σου, ρέ λίγα άγριολούλουιδα τοΰ Μάη^ καί μέ μιά κ,ραυγή ΐιόνου κι' ελπίδας, — Ό ΆΛέκος ΠαναιγούΙλΓνς Ζή. ; ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΠΙΑΙΙΗΣ — ΔΑιΝΑΟιΣ ΜΙΛ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ Ό Πρόεώρος τής αΜ&Φογειακής Αλληλεγγύης» χ. Πί- τρβς Βάδαληί (*ρι<3τβ(.9ά) πβύ β* σννοδεύβη τβύς Φεντ« γίν στό Ήροτκλειο (έρχοντκι οτυριο μέ πλβίβ των «Μι- νωϊκιών Γραμμών»). Στό μέσβν β κ. Άλ. Ποοπ«λέ§τις κ«ί ό κ. Μωχάμ£τ Χ,αντράμι, πβύ ήιρββ τόν π«ιρααμένο Νβέμ- 6ριο στί)ν Έλλοτ^α, σάν άπιεοτΛλμένος τοδ Γιααέρ Άρα φάτ κοά τοϋ ΡΧ.Ο. κ«ί εΐχε ββιρά έιταφών μέ κυΰερνιΐιΤΐ κούς άψμ·ούίθΜς κ«ί έχφοσώπ&υς δλων των Κομμάτων τής Χώρας μας. £τή μ«9αι>ρι«νή εκδηλώση, κοΗτοιος αλ-
  λος Παλαιατίνιος, θά μεταφέρη το μήνυμα τοΰ Άροτφάτ.
  ένώνομε την άγωνκηική φω-
  νή σας, μέ τή φωνή μας, καί
  άαΐό την κορυφή των Λευκών
  'Ορέων — γιά ν' ακουσθή σ'
  δλον τόν κόσμον — βροντοφω
  νο&μεν τό ΟΧΙ στούς νεοβαρ
  βάρους καί δηλοϋιμεν &τι θ' ά-
  γωνιστοΰιμεν μέ κάθε μέσον
  διά την κατάργησιν των ξένων
  Βάοειαν πού άηειλοΰν την Πά
  τρίδα μας. Διιλοϋμε δή θ' ά-
  γωνισθοϋμε διά την έπανάκτη
  σιν τής ελευθερίας των άδελ-
  φών Κυιπρίων καί άδελφων Πά
  λαιστινίων. Σήιμερα πολειμοΰ-
  με μέ τ όοηλο τής διαφωτίοε-
  ως, άλλά αϋριο δν χρειασθή
  θά ΐτιάσω-με καί τό ντουφέκα.
  Μέ τό £να χέρι θά κρατοΰμε
  τό Σταυρό καί μέ τό άλλο τό
  ντουφέκι. Έτοι πολέμησε πάν
  τα ή 'Εκκληοία τούς έχθρούς
  τοΰ έΌνους.
  Έγγύηοις των συνόρων μας
  καί τής έΑευθερίας μας είναι
  ό πατριωιτισμός των Έλλήνων.
  "Ας τό μάθουν οί έχθροί
  μας, δαι μέσα στά στήθ'η το>ν
  Έλλήνων δέν ύπάρχουν λα-
  γοί, άλλά ύττάρ·χουν άττρόμητα
  λιοντάρια ίΐού θά παλαίιρουν
  άιποτελεοιμα'τιικά καί νιικηφόρα
  ιμέ κάθε ΰιπουλο έιπιβραμέα.
  'Βμπρός άιδέλφΐα δς άινωνι-
  αθοΰμε, μέ συνεπεία καί αύτι-
  θυσία γιά την κατάργησιν τιόν
  ξένων Βάσεων.
  Άώέλφια άς άγωνιοθοΰιμε κα
  τα τοΰ Σιωνιστικοΰ τέρατος
  πού θέλει νά καταβροκθήσει δ-
  λον τόν κόσμον πρός δφελος
  των Χριοτοκτόνων Εβραίων.
  Ό θεός καί τό δίκιο είναι
  μαζί μας, γι' αΰτό καί ή νίκη
  θάναι δική μας.
  Μέ άγωνκΓπκούς χαιρετισμούς
  Οί Σφακιανοί Ίερεΐς
  Μιχ. Λαιμανάκης
  Νικόλ. Γϊαννουλάκης
  Κων)ινος Χομσητάκης
  Νικόλ. Παπαιδόσηφος
  Γεώργ. Χιωτάκης.
  Ό τραγουδιστής Ανδρέας Διλ
  βόης, πού μέ τούς συνοδέλ-
  φους τού Ταυ.παχάκη καί Μή
  λα, έρμήνευσε άγωνισπχά τρα
  γούδια.
  ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΚΑΛΕΡΙ
  "Εγιναν τό παρελ. Σάββατο
  8 τοΰ Μάη, τα έγχαίνια τής
  γκαλερί ΚΕΑ1, ΑΝΤΐςυΕ5,
  στήν άδά Ζιογράφου άριΐ&μός
  5, Ήράκλειο.
  'Εκτός άπό τούς πίνακες ζω
  γραιφιχής, τίς πορσελάνες καί
  τα κρύσταλλα, ύπάρχουν έπι-
  πλα δλων των Εύρωπα_ών ρυ
  Ομών καί πολλά ήλλα διακο-
  ομητιχά.
  ΖΗΤΕΙ ΤΑ Ι Γκαρσονιέρα στήν
  περιοχή. Άκαδΐΐμίας Ηρακλεί¬
  ου. Τηλ. 287-768 καί 282-856.
  ΚΛ2ΛΧΙΛ
  ΠΑ ΕΛΗΕΣ
  Ό Συνβ—φιοΐμός 'Εμηάρου
  Πεδιάδος προκηρύσσει πλειοδο
  τικό διαγωνησμό, έντός 15 ήμε
  ρων άπό οήρερα, γιά την πώ-
  ληση χιλίων (1.000) καβωϊτίων
  (κασάκια γιά εληές).
  Οί ένδιαφερόμενοι δύνανται
  νά ύιποβάλουν τίς ένσφοάΐγι-
  οτες τΐροοφορές τους οτόν
  νιο Συνετακοιαμό.
  "ΕΗιπαρος 15.5.76
  (ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝ)ΡΙΣΜΟΥ)
  Εΐκοσιπέντε χιλιάδες λαοΰ, περίπου, έπισκεφθηκανε την
  εκθέση πού ώργανώσαμε στή Λότζια, «Κρήτη — Κόπρος
  — Παλαιστίνη».
  Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥκ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
  Πρός
  Τόν κ. Έμμ. Χαριτάκην
  Έοβδάτην εφημερίδος
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ>
  Τό θιλιβερόν καθήκον δπως
  παραστώ στήν κιιδεία τοΰ αει¬
  μνήστου φίλου καί συναδέλ-
  φου Πανανοϋλη, δέν μοΰ έπέ
  τρεψ·ε ιπαρά την έντονπ έπιθυ
  μία μου νά παρευρέθη» στίς ση
  μερινές έκδηλώοεις σας.
  Ή πρωιτοθουλία τής «ΑΛΗ¬
  ΘΕΙΑΣ» διά τίιν όργάνωση
  τής δυναμικής καί έκπολιτιστι-
  κής αυτής εκδηλώσεως είναι
  μιά προσφορά στήν Κρήιτη καί
  στήν Παλαιστίνη καί σέ τελευ
  ταΐα άνάλυση είναι μιά θετική
  ένίσχυση τής έθνικής μας θε
  σεΐϋς στίς δύσκσλες οηιμερινιές
  συνθήκες.
  —· "Ας άκουοβή καί αίηιζρα
  ή κραυνή πόνου καί άγανακτή
  σεως τής Κύπρου καί τής Πα¬
  λαιστίνης κατά τοΰ διεθνοΰς
  Ίιμτΐ€ΐριαλισμοΰ. Καί δς ακου¬
  σθή άπό την Κρήτην τό Νησί
  των άγώνων καί των θυσιί&ν»
  πού αποτελεί ώστοοο καί τό
  Ιδιο άντικείιμενο «πονομεύσε-
  ως άιπό μέρους των αυτών δυ-
  νάμεων.
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» οάν Βπαλξη
  άγώνων ί.θνΐ!κών δίνει στιμερα
  ιμιά άκόρη εύκαιρία νά βροντο·
  φωνήοουν οί Κρητικοί την ά-
  μετάθετη θέληοή τους: νά φύ
  γουν οί ^ένοι άπό τα έδάφη
  μας, νά έπανακτήοωιμε την έ-
  θνική μας άνεξαρτηοία.
  ΚΩΣΤΑΣ ΜιΠΑΝΤΟΥΒΑΧ
  ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΡΙΚΟ
  ΧΙΛΙΕΕ δ)ρίΐχμές διάβεσε
  τό ΐιρωΐ τής άφίζεως τιον
  Φενταγίν στό Ήράκλειο, &■
  νας φίλος συμποιλίτης. «Γιά
  νά κερύοετε τα παιδία», μβς
  εϊπε.
  Τόν εύιχαριστοΰιμ€, άνώνυ
  (μα άφοΰ δέν θέλει νά φανή,
  γιά λόγους σετανότηττας, τό
  δναμά τού.
  « '
  ΚΡΕΑΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ
  ΣΟΥΒΛΑΣ
  Ταδέρνα — Ψησταριά
  "ΓΗίΡΓΟΙ!,,
  ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΚΑΜΑΡΑ
  ΤΗΛ. 232-171
  πλάζ ((ΑΜΝΙΣΟΣ»
  ΓΙ&ΡΓΟΣ ΞΙΙΚΙ1Σ
  • ΤΖΕΝΗ ΡΑΛΛΗ
  • ΚΙΚΗ ΛΩΡΟΥ
  • ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΝΟΣ
  • ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΟΠΑΝΝΗ
  • ΕΙΡΗΝΗ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΥ
  ΚΑΙ Ο
  ΑΚΗΣ ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ
  Μπουζούκι: ΑΝΤΩΝ. ΔΡΟΣΟΣ
  Μοντέρνο τραγούδι: ΟΜΗΡΟΣ
  ΜΙΗΩΙ'ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
  ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙ2ΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
  Ε)Γ — Ο)Γ
  ΜΙΝίίϋ
  ΚΛΙ
  ΑΡΙΑΛΝΗ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞ
  ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
  ΜΙΝΩΣ: 6.30 μ.μ.
  ΑΡΙΑΔΝΗ 7.30 μ.μ.
  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ:
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πλατεΐα Καλλεργών 7
  Τηλέφωνα: 224.304 — 224.303
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Άκτή Ποσειδώνος 28
  Τηλέφωνα: 4117952 — 4117953
  ΧΙΛΙΑΔ 4
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  17 ΜΑΙΟΥ (·;4
  Άπό τό Τριμελές ΠλημμελειοδικεΤο Ηρακλείου
  αΐΗΑΣΤΗΚΕ 5 ΜΗΝΕΣ Ο Ν. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΠΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
  ΠοΑύωρη Ζϋκχι μό οηΐνοχή έΐχοισόδια ♦ "Ο Σάΐυροβ Αΐαν «απα-
  νιώΐα*ο8» καΙ «μογαΛη» άξΐαβ», καΐά *όν κ. Αδεξίου.+ Άιμυχο
  Αόγχιΐε:-. αντιδράσει- ΐήδ ύτηοραοπΐαεώβ 1ου. φ "Ο ΕΙσαγγοβά-
  €18 κ. Μαρκίϊ-» εκανε μιά ένΐυΐχωσιακΑ άγόρουση. φ ΚαΙαπέΑ-
  «χΐ5 καίά ΐοθ Μαίαξά ό ατυνήγορο-. κ. Γ. Σ«ρ€ΐ*άκη_.. φ ΡΙχίχι-
  καν ποΗΗέβ αΐχμέβ καί γιά «ΗΑΑεβ ένέργειοβ άρχαιοκαχχηΑΙοβ.
  φ Γεννάται θέμα αφαιρέσεως *η~ αδεία- *οΰ άρχαιοαυΑΑό-
  κ«χι, άπό Ιόν καΐαδικασθ&νΐα ΜεΙαξά.φΉ θέση «ου κ. Νομάρχη.
  Σ6 καταοιχαστικίή άιηόφαση κατέληξε την πιεοαομένη Πα-
  ραακευή τό Τριρελές Πληιμμελειοδ.κεϊο Ηρακλείου, οτήν
  ΑΠΟΦΑΣΗ... ττειρίΐττωιση τής έικδίκαοτις αύτεηάιγγελτης δίωξης γιά ύιπΕξαίρε-
  οη άρχαίου άντικειμένου άπό τόν έπιχειμηιματία κ. Νίκο Ματα-
  Ό Νϊκ·ος Μεταξάς ήταιν χαμο ξά.
  γελαιθτός καί εύδιά&ετος, για- Συγχεαοριιμένα στόιν κ. Μεταξδ έπιβλήθηκε ποινή πεντάμη-
  τί δέν πίστευε δτι Οά άκολου- νης φυλάκιοης, πού μεΐΓατρέιπιε.ται οέ 500 δρχ. την ήμέρα.
  θοϋοε ή ποινή καταιπελτης τδ*ν Ή δίωξη είχε άοκίηθεϊ Οσΐερ' άπό δηιμοσίευμα τής έωημερί-
  5 μηνων, ηού θά τοΰ κοστίοη δας μας τό όποϊο μιλοΰσε γιά την εξαφανίση άιρχαίων άντιχει-
  καί την άΐπώΛεια της βδειας μένων πού βρέθηκαν στήν πεμιοχή πού χτίστηκε τό ξενοδο-
  τοΰ ΆιρχαιοσυλΑέκ,του, Κι' αΰ χειαικό ουγχρότημα «ιΚρέτα Μάρις».
  ΓΤΡΙΝ ΤΗΝ
  τό νιατί Άρχαιοουλλέκτη.ς καί
  'Αρ.καιοκάπηλιος, είναι δυό έν
  ναιες... μάλλον άντίθετες.
  "Εγιναν την περασμένη Πέ
  μπτη καί Παρασκευή οί δίκες
  τού ννωοτοθ μεγαλοεπικειρη
  ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΑΙΑ
  Σι*νέχεια άΐτό την ΣεΛίδα 1.
  νά μην τηρήση τήιν αυτή τιαλΛηικαρίσια στάση καί οτήν παρό-
  μοια προηγούιμενη περίτπωση.
  "Οπως είναι εύνόητο άιναψερόμαστε οτήν περίιπηΰση της κα-
  ταοτροφής άριχαιοτήτων οτήν περιοχή της Άγιδς Πελαγίας, ά
  πό τό οογκρότη<μα Καψή, πού ή"ταν καί ή άφορμή των σχετι¬ κών δτιμοαιευμάτων μας καί τής έν ουνεχεία ύατοβολής παραι¬ τήσεως τού κ. Αλεξίου. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ κ. ΚΑΡΕΤΣΟΥ Άπαράδεχτη ήταν ή συμττεριφθ'ρά τής Άρχσιολάγου κ. Κα¬ ρέτοου πρός τόν συνερτγάτη μας κ. Νίκο Ψαλάκη, κατά τή δαάρ χεια της προχθεσινάς δίκης τού Νίκου Μεταξδ. Είναι δξιο ά- πορίας, τό ηως μιά Δημοσία ύπάλλτιλος θεωρεί τόοο εθκολο νά έξυβρίζει έιαπρσσώπους τού Τύσιου, μέ τόοο έντονο καί άπαρά- δεχτο τρόηο. Πάντως εμείς, ΰσχετα μέ τό άν δκκρωνεϊ ή κυρία Καρέτοου θεωροΰμε τό έπάγγελμα τού Δημοσιογράφου σάν Ιερό, άκόμπ κι' δταν άιπτϊται προσωπικών συμφέρον των. 'Μάλιστα κυρία Καρέ,·κ)·.>υ. Ό Τύπος δέν είναι «.γελοϊος» δ¬
  ταν δέν μδς είναι άρεθτός. Κι' άκ,όρπ, είναι γνωοτό δτι «καθα
  ρός ούρανός, αοτραπές δέν φοβάιται», δπως λέει κι' ό Λαός.
  Ποίος ό λόγος λοιιπόν νά τρομοικιραΐΐιθρ.ϊτΐ μέιχοι τ&Λιικϊ>ς οΰγ
  χυοης χ. Καρέιτσου στη θέα τού φωτογραφικοΰ φακοΰ, πού γ]-
  Οελε νά οδς άπαθανατίοει οάν παρά"νχιντα μιάς σΐτουδαίας δί-
  κης, δπου κλι^θήκατε σάν μάρτυρας ύπεράσπΐσης; Γιατί εί¬
  ναι άρίοετά δύιοκολο νά πιστέφουΐμε πώς £νας σοβαράς καί
  λογικάς δΛ'θρωιπος, μπορεΐ νά προσφέιρει ,μέ τόση εϋχέ-
  ρεια κοαμτττικ'ά έιπίθετα, δπως τα «γελοϊος», πρό ξεστοίμίοαΛε
  καί έπαναλάβο,τε.
  Τίποτ' ήλλο. "Ας έλσιίοουιμε μώνο πώς αύντομα θά £χουμε
  την τκμή (μεΐά τή μήνυοη τοΰ κ. Ψιλάκη) νά συναντήσουμε
  την παραπάνω κυ·ρία στίς ϊδιες αϊθουοΐς, &χι διμως μέ την προ
  χθεοινή της ϊδιόπτ,τα άλ.λά τής κατηγορουμέινΓκ;. Καί τ6τ;ε, άς
  έλ/τίσουιμε πάίλι, πώς θάχ·ει τό θάρ,ρος νά άα'τιμετωιπίση πιό ίρε
  •μα την προγματικόττιτα.
  Η ΜΕΧΟΠΟΤΑΜΙΑ
  ίυνέχεια άπό την Σελίδα Χ.
  μυρίζει τό χνώτο τού. Ζητδς
  νά δώοπς τέλος οτό διάλογο
  μ·έ μονολεχτϊκές άιπαντήσεις
  καί προφασίζεσαι ηώς εΐοαι 6:α
  σπικός, γιά νά φο γη.ς, ν' ά-
  παλλαγής άπό τό ουνομιληιτή
  οου κι' άη' τό χνωτο τού, &κ>
  ηιό γιρήγο.οα γί'νεται.
  Οί δυό λουτόν αύτοι... Πα-
  κτωιλοί, ουναγωνίζονταχ ό &·
  νας άνατολικά καί δυτικά ό
  δλλος, πώς νά πλουτίσουν...
  ο' εύωδιά την ΐτ6λη> Άλλά
  σά νά 'ΐιήν βφιταναν αύτοί, γιά
  ν' άντκμετωπίοωμε μιά τυχόν
  άν«ηάρκεια, (ριτι0ξαιμε οτό έν-
  διάμεσο καί ττ;ν άστοχέττευοη
  πού άδειάζει στό λιμάνι. "Ε-
  τσι μττοροΰιμε νά κοιιμόιμαοτε
  βσυκον εντελώς ηΌυιχοι. Μπο
  ρεϊ νά κτνδυνέψη νά μδς λεί¬
  ψη τό !αυηαί, άλλά άπό καθαρό
  άέπα κι'... ήοιυι.ια, δέν κινδυ-
  ντύοαιε ν' άντιιιετωττίοωιιιε 8λ-
  λτ ψη.
  λίέ τέτοια ύιποοΌμη Τουρι-
  οπικη, μποροΰιμε ν' άτενίζωμε
  αΐσιάδοξα τό μέλλον. θά κατα
  οτοΰ·με πόλος Παγκοοιμίου £λ
  ξεως....
  Τί1ρες - ώρες φαντάζομαι
  τοϋτα τα δυό ποτάιμΐα σάν δυό
  ψίδια, πού τύλΐζαν καί οφίγ-
  γουνε νά πνίξουνε την πόλη.
  Τ'άχούω νά κσυβεντιάζουν με-
  ταξύ τους, καθώς δυνοιμώνουν
  τό σφύζιιμο, βαρυεστημένα,
  που ή πόλη δέν ζεψύιχιοε άκό
  μη.
  — Τί γίνεται, μωρέ Κατσα-
  μηδ;, ρωτάει ό Γιόφυρος
  — Τί νά γίνιι, Γιόφυρε; Ά
  γωνίζσμαι! Μαζεύω άιπό έργο-
  στάοια, μαζεύω άπό γεπονιές,
  8, τι διαόλου βρώμα βρώ τή μα
  ζευω, εγώ ύ ϊδιος κινδυνεύω
  νά πλαντάξω αττό τΓ<ν μπόιχα, μά ή πόλις άνασαίνει άχάμα. — Καί 'γώ τα ϊδια οου, μω- ρέ Κατοαμπά. Τί διαόλου πνε μόνια Εχουν έτοθτοι έδώ πού κατοικοθν αύτη την πόλη. Πό τέ δέ πκινταΓ.όμουνα πώς μέ τέ,τοια δυοωδία, θά μιπορούσα- νε άκόιμη ν' άναοαίνουνε. — Ναί, μωρέ Γι6φυρε. ΝαίΙ Συνηθίσαν£, π' άνάθεμά τους, φαίνεται. Συνηθίσανε σάν τα γουρούνια πού κυλιοΰνται οτά θοθρκο κι ή βρώιμα τα θρέφει. — Ό θεός νά πί-η'Π. Κα- τσαιμιπδ. νά πλπθύνουν ιά έ.ν- γοστάοια, νά β.ιόΰιιιε κι' α\ο ύλ;κό νά κουβαλΓςεουμε. γΐατί άλλοιώς (ροβάμοι πώς θά νίκη Οοΰιμε καί δέν θά την ξεκάιμου με την πόλη. Ποίος Ίστορ:κός θά βρεθή νά γράψη, έτούτη την καινούρ για πολιο·.ηικ<α τοΰ Χάντχχκα; Ποίος έλευθερωιτής θά &ρεθή νά την απαλλάξη άπ' αύτά τα δυό ψα',ομαχερά φίιδια; Ή πόλις άνασαίνει βαρεία καί φωνάζει: «ΒοήθειαΙΙΙ». Δέν την άκοϋτε;;; ΝΙΚΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ Κ^ν>^>ννΜΝ>ν<ννΝΤ ΑΟριο 18 ΜοΊΌυ κυκλοφορεϊ '| ΛιΊΜΟΚΡΑΤπΙ Καθημερινή έφημ€ρίδα φιλελευθέρων δημοκρατικών άρχών χωρίς συμβιβα- σμούς, στήν ύπηρεσία τοΰ λαοΰ καί τής | δημοκρατίας. ; Άπό αυριο 18 Μαΐου κυκλοφορεϊ Ό ΔΗιΜΟΚΡΑΤΠΙ, Θά σας ένημερώνει ύπεύθυνα καί άντικειμενικά. μα:τία Ν. Μ^ταί,ά. Στήν π.οώτα δίκη ό Μετο· ξδς κάθΐσε οτό σκαμνί το·0 χά τηγορούμενου γιά ύπεξαίρεση καί παράνομη διάθεσΐι άιρχαίου άνιτΐίκεΐιμέινου. Τό άντωαείμενο αυτώ βρέθηκε, μαζί μέ άρκετά ά,λλα δνιως άιποδείχτηκε στά δι καοτήιριο, οτήν περιοχή Χερσο νήσου, ττού χτίατηκε τό ξενο- δοχειακό συτκ.οότπιμα «Κρ·έτα Μάρις». Στή δεύτερη ΰπόθεοη, πού δέν ήταν δσχε-τη μέ την πρώ ΤΙ 'ΧΕΙΣ ΓΙΑΝΝΗ ΤΙ ΧΑ ΠΑΝΤΑ Καλά ντέ. τί βγινε καί μδς φω τογιραφίζε·τε; Δέιν έκετε ξανα δεί Νομάρχπ νά... ύπερασπί- ζεται; τ.η, ό Μεταξάς κατηγορήθηκε γιά συικοφοντική δυοφήιμιση κατά τού π.οώ·ην διευθυντί) τοΰ «Κρέτα Μάρις». Γ. Δημό πουιλου. Σάν μάρτυρες «Ιχαν κλη- θεϊ στπν πρώτη δίκη οί κ.κ. Δηιμόατουλος, Χατζάικΐτς» Βερ- γετάκης, Κουντάκη.ς, (ηρώην συ'νεργά'τες τού ΜΈταξά) ό διευθυντής τής «Αληθείας» κ. Μάνος Χάρΐ>ς, ό δημοσιογρά-
  φος κ. Μ. Παιπουτοάικης, ό "Ε
  φορος Αρχαιοτάτων Κρήιτης
  κ. Σιτ. ΆΑεξίου, ι Άρχαιολό
  γος κ. Καρέτσου, ό έκδόιτης
  κ. Μυκιωνιάτης, ό Νομάρχης
  "Ηρακλείου κ.. Μπίσιας (κατά
  θεσε σά μάρτυιρας ύιπειράσιπι-
  οης) ύ κ. Παιπαματθαιάκης, μη
  χανικός καί ή &ίς Παντινάκη
  διευθύντρια τού «"Ικαρος Βι-
  λάζ», έιπίσης μάρτυρες ύιπερά
  η
  Άιπό την άκροαματική διαδι
  κασία άποδείχ'τηικιε δττι τό έηίμα
  χο άντΐ'κείμενο, πού σύμφωνα
  μέ την καιτάθεση τοΰ κ. Αλε¬
  ξίου, είναι οπάνιο πήλινο ά-
  γαλματίδιο μεγάλης αξίας, πε
  ,ριέιπεσε στά χέρια τοΰ κ. Με
  ταξδ.
  Τό δικαστήριυ πα'ραδίααηχε
  8τΐ ό κ. Μεταξάς !άκ>ιτοιή0Τ)ΐκε
  τό άγαματίδιο, άλλά δχα γιά
  διαθέση σέ τρίτο ττρόσιοπο.
  Τό δικαστήριο άναιγκάθ'τηκε
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΘΕΟΔΛΡΑΣ
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚ1ΓΣ
  ΔΙΑΚΗΡΥΗΕΛΣ
  Ό Πρόεδρος της Κοινό-ΐΐττος
  θεοδώρας Διακτιρύττει δτι έκ-
  τίθεται είς έιπαναλΐγπτικόν δια
  γιοντοτμάν δι" ένοφιραγίο·π»ν
  τΐροσφορων διά ποσοστοϋ έκ-
  ΐΐτώοεως είς άκεραίας μονάδας
  έιπί τοίς εκατόν των τιμίων τοΰ
  τΐιμολογίου της μελέτης άνευ
  όρίου χαταοκευός τοΰ £ργου
  ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΑΙ προϋπολογι
  σμσϋ δ.οχ. 120.000.
  Ό διαγωνιομός θά διενεργη
  0π είς τα γραφεία της Τ.Υ.
  Δ;Κ. Νομαρχίας Ρεθύμνης την
  22αν τοΰ μηνός Μαίου 1976
  ί,μέρα Σάββατο καί ώραν 11
  π.ιμ. — 12τ> μ. ενώπιον τί>ς άρ
  μοδίας έιπιτροΐπΐίς, δεκτοί έργο
  λάβοι Α' τάξεως δι' ίΓριγα ύ-
  δραυλικά ίί 'Εμπεΐροτέιχνατ ά-
  ναλόγου πείρας.
  ΙΙροΟεαμία τεαοάρων (4) μη
  νών εγγύησις συιρμετοχίίς διρχ.
  2.400.
  Πληροιφορίαι είς .χά γραφεϊα
  τής Κοινόττντος καί της Τ.Υ.
  Δ. Κ. Ρεθύμνης κατά τάς έργα
  σίμους ημέρας καί ώρας.
  Έν θεοδώρα τη" 9.5.1Θ76
  Ό Ποόιεδρος τής Κοινότητος
  ΓΕΠΡΓΙΟΣ ΦΛΟΥΡΗΣ
  πολλές ωορές, καί στίς δυό δί
  κες νά διακάψει τή διαδικαοία
  ένεργώντας συνήθως καιτόπιν
  διαμαρτυριαι, σέ όλισθηματα
  τής ύπ&ράοπισης.
  Συγκεκριμένα άναγκάστηβοε
  νά διακόψεα δταν άγορεύοντας
  ό κ. Τσαντηράικης (συνήιγορος
  τής ύπεράοττΐσης) χαρακτήρισι-
  την ελευθερία τοΰ Τύιπου οάν
  μπόρα πού θά περάσει. Άμέ-
  οαις άικολούθρ.σε, έ"ντονη δια-
  μαρτυρία τοΰ διευθυντή μας,
  ό οποίος καί άίτεχώρίΐσε άηό
  την αϊθουσα τού δικαατηιρίου,
  τσνίζοντας δτι ή 'ΕΛ.ευθεροτυ
  πία είναι γνώρΜμα των Δτιμο
  κροτικων ποΑιτευ.ματΐΐ)ΐν καί
  κε«τηιμένο δικαίωμα τού Λαοΰ.
  Πρέιπει νά σηιμειωθίΐ δτι ό
  κ. Τσαντηράκης, μετά τό δπμι
  ουι,ογηθέν έιπεισόδιο, άνεκαΛί-
  σε, δΐϊλώνοντας δτι δέν εϊητε
  ίί έν ΐιάιοτ; περΐητώοει δεν αν-
  νοοΰσε κάτι τέτοκ».
  'Εντύπιοοτι προεκάλει— ή ά-
  γάη καί των δυό συνττνό
  ρων (ό άλλος ήταν ό Άθη-
  ναίος κ. ΜΌυρουδής) πού άνα
  φέρθηικ,ε κυρίοις οτό πρόοωπο
  τού Δηιμιόίτουλου καί στήιν κατ'
  αύπούς, προσπαθεία μερίδας
  τού Τίχπου νά «σπιΑώσει τό
  πρόοωαιο τοϋ κ. Μβταξά». Ό
  κ. Μαυρουιδής μάλισιτα έχαρα
  χ,τήΐριοε «δλη αυτή την προσπά
  ΚΓ ΟΜΛΣ Ο... ΤΕΩΣ
  ΠΤΑΝ... ΛΡΑ.ΙΟΣ
  Ό τέως (;) "Ειρορος ' Αρχαι-
  οτήπωιν κ. Αλεξίου ήταν πρα
  γρατι/κά, άπίθανος σηνν κατάθε
  σή τού. Κ.οϊιια νά μην είχε
  πρωτογίνη ή δίκπ αυτή τοθ
  Μεταζά. Κι' έδω μάς πρόλαβε
  ή Κάνη («Σεροέ λά
  θβια» σάν «άπόρροια τοΰ φθό-
  νου τοΰ <ρτωχοΰ άηέναντι ο' α£»τόν πού διαθέτει αφθονα ύ- λικό μέσο». Ή δήλωση αύιτή χαραχτηρίστηικε άιπό τόν συνή γορο τοΰ κ. Δηιμόπουλου, χ. Γ. «βλασφημία κατά των εργαζομένων». 'Ενιτύΐτωση έπίσης προεκάλε σε έ,ρώτηση τού κ. Τσαντηρά κη στόν μάρτυρα κ. Παπουτοά κη πού ύττοστήριξε δτι, ή συγ κεικρυμένη ερωτήση τού πού άναφΕράταν στήν άνεύρεση άρ χαιοτήιτιιχν, ύηογορευτπκε ά>πό
  τό Νομάςιιχη κ. Μβτίοια.
  Ή ερωτήση τοΰ κ. Τσαντη-
  ράκη εΐχε ώς εξής:
  «Πώς είναι δυνατόν νά οδς
  έκιμυστηριευθεί *άτι ό κ. Νο-
  μάρχης τή στιγμή πού αύτά
  έκθέτουν άνθιιτιχπο τής παρααά
  ξεώς τού (έννοοΰσε τόν κ.
  Μεταξδ), ά<ροΰ ή έφηρερίιδα πού έργαίόθΌΜν άντΐπολιτευό- ταν τόν κ. Νομάρχτ):» Κατά τή δτάιρκεια τής έκδί- κασης τής πρώτΐις ύστόθεσης, ηραγρατοποιήθηικε άχαραχτή- ριστη έιπίθεση τής μάρττυρας άρ χαιολόγου κ. Καρέτοου κατά τού συνερΎάτη μας κ. Νίχου Ψιλάκη. Ή κ. Καρέτσου προ- σΐττάθησρ νά ΡΛΐποδίσίΊ τό £ρ- γο τού Δηιμοσιογράφου. ξεστο μίζοντας άιπα.οάιδεχτους χοοα- χτηιριομούς χχιτά τί διάρκεια μιας διαικ'οηής τής δίκηις. Ή κ. Καρέτοου ένήογησε μέ τόν ΜΙΠΙΚΛΜΓ [ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟΙΗΙ Συνέχβια έκ τής 1ης Σελ. , τερα οτήν Άθήνα δχι καί τόοο Ι άνευ οΐ^μαοίος, άπεφάοισα 6- σο οί δυνάμεις μρυ τό έΊπετρε παν νά προσπαθήσω νά 6ρώ τί ουιμβαίνει τέ,λος πάντων καί δέν μπσρεϊ ή άιλεΐτοΰ νά ωτά- σει τα στα<ρύλια. Ή ■προσπαθεία μυυ αυτή δέ μπορώ νά πώ δτι ήταν άκίνδυ- νη καί διασχεδαστική. Άιηεναν τίος καί κινδύνους έγκυίίΐονοϋ σε καί κοαΐους, καί ξενυχιια, καί πορεϊες μέ «δεμένα μά- ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κλειοτά παραμείνανε την πε ρασμένη Τετάρτη 6λα τα έ- στιοτόιρια, μπάρ, άναψυχιτήρια κλιπ. τής ατεριοχής ΧεροονηΓ οου. ι Αίτία ύαιή.τξε ή άιτιαρό.δεχιτΐ) όνέργιεια τοϋ Γιάννη Μαστορά κη, ηού βρήκε την έποχή τής Τουριοτακής αίχμής νά έκι&ιώ- ξει — σάν ίδιοχιτήτης χώρου — άιπό τό κατάστημά τρυ τόν έστιάτοιρα. Λευπέί>η ΜοΛ'δη.λά
  κη.
  Ό ί&ιοχιτήτης, ενήργησε βε¬
  βαία νόιμι/μα, πλήν διμως κα/τά
  κοινή όμολογία, μτιοροΰοε νά
  ηεριυιένει τη λήξη τής Τουρι-
  στικής σαιζόν γιά την έφχιρμο
  γή τής σχετικής άπόφαοης.
  Οί οτονάδελφοι τοθ Μανύη
  λάκη, διαπνεόιμενο; -άπό |πνεΰ-
  μα ουναδέλιφωοης καί άλΧηλεγ
  γύης, άνακοινώσανε τάΐπαρα
  κάτω: !
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  «Σέ δνδειξη δααμαρχθρίας
  καί άποδοκΐιμασίας τής' σκλη'
  ιρότηττας μέ την ύτΜΐ'α Ο 1δ»ο
  κτήτης * Ιωάννης 'Αιγγέλου
  Μαοτοράικης (ρέρθτ«ε' οτό
  συνάοελ^νό μας Λεύτέρη
  ΜανδηΑά'κη νά τοΰ κλείση
  τό ματγαζί τού καί νά τόν ιτε
  τάξη στόν δρόμο πρίν άκόμη
  ■τό 'Εφετεϊο Κρήττης άιτοφα-
  σίοει γιά τή διαφορά των κα
  τεβαίνομε σέ άπεργία συιι-
  ιπαράσταοης πρός τόν ουνά-
  δελφό ιιας καί γι' αύτό θβ-
  χαιμε οήιμ&ρα κιλειοτά.
  Ζτ)τοϋιμε συγγνώμη άιπό
  την πελατεία ρας μά είναι
  έΐθδήλΐϋστ) ελαχίστης συνα
  δελφικής συμπαράοαασης σ'
  δνα συνάδελφό μας πού κα
  ταστρέφεται άπό τό τυτρλό
  έκδιιπντικό μΐσος τοΟ Ιδιοκτή
  τη τού».
  ΟΙ ΕΣΤΙΑ,ΤΟΡΕΣ
  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
  Η ΤΡΑΝΣΤΕΚ01Η
  Συινεχιεαα άπό την ΣεΛίδα 1.
  /της οποίας ήταν ή οχετική δί¬
  κη πού βγινε στό Μοναμελές
  Πίλη,μιμεΛιειοδικείο Ήρακλβίου,
  την πεχ>αομένη Τρίτη 11 τοΰ
  Τό Δικαστήριο, στό όττοΐο κα
  τέθεσε ό διευθυντής μας, ό κ.
  Α. Σκουλικά,ρτις καί ό Νομία-
  τρος κ. Ε. Κοκολοκηις, κήρυ-
  ξε 6νοιχο τόν καπηιγορούμε·νο
  δαευβυνιτή τής «Τρανστοκόμ» κ.
  Γ. Χοκλ»δάκη καί τοΰ έτϊέβαλ
  λε ποινή φυλακίοβως 30 ημε¬
  ρών, μετα-τρεΐτοιμένη. πρός 150
  ■δοχ. ήιμερποίιος. ■
  Ό καταδικασθείς έ
  την ποινή.
  τια» καί>τολλές άγωνίες έοερ
  νέ μαζί ττκ;.
  ΆΛλά τελικά θρήκε υιά ά-
  κ,ρη. Τουτο τουλάχιατο θέλω
  νά πιστεύω καί έλίτίζω ύ όνα-
  γνώοτης νά τό συμιπεράνει άιπό
  δσα Οά άκολουθήσουν.
  Πρίν άαχίοω νά γράφω δ,τι
  δΓρτοτε θέλω νά πιυ τουτο καί
  θά συνεχίση) νά τό λέω μέχιρι
  τό τέ,λος: Γιά δλα αύ-τά πού
  ΰτιονομεύουν τή Δημοκρατία
  καί πού μπορεΐ νά γίνουν νι-
  τμαγλυικερίνχι στά θεμέλια της,
  γιά δλες τίς καταστάσεις πού
  κατόπιν σατανιικοΰ σχεδίου έτο
  χειρο&ν νά βρωοιίσουν την ό-
  μόλυντη τούτη χώ·ρα, γιά δλα
  τα γεγον&τα πού ηοοσπαθοΰν
  νά πείσουν τόν "ΕΛληνα πώς
  δέν )ϊπο!-;ϊ νά προκόιρει χωρίς
  μαστίγιο καί γΰψο, ίίνας είναι
  ό φταίχτης: Ό ά,μερικάνι-
  κος Ίιμΐτεριαιλιοιμός τιού κρα-
  τώντας παραμάοχαλα την έμμε
  τχκή έ&ραίλα, άιγωνίζεται μέ
  τα πιό άαιμα μέσα νά μδς κά-
  νει δούλους τού.
  ΠΩΣ ΕΓΙΝΑ ΜΕΛΟΣ
  ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟΣΗΣ
  Τό νά χαρακτΐ>ρισθεϊς χουν-
  τΐΐκός είναι εϋκολο πράγμα. Λ(
  γο νά μιλήρεις γιά τα «καλά»
  τής «επαναστασεωσ», λίγο <νά λιβανίοεις την «ιέθνοοωτήιριο» λίγο νά ύρκίζεσαι οτό δνομα τοΰ Παηαδόιπουλου, είναι άρ- κετό γιά νά αποκιτήοεις τήιν οπιάνια εί&ϊκότι>τα τοΰ φανατι-
  κοΰ έαταναστάτη·
  Σαίς ήμέρες μας βεβαία ο¬
  ποίος ΐΐεΐ κ6π τέιτοια ηράιγμα
  τα θά νομιοθεϊ τρελιλός γιατί δ
  λοι εϊιιαστε άνπστασιαικοί.
  Την έιποχή ομ«ος πού τα £λε
  γα όγώ ήιταιν πολύ ουνηθιρμε-
  νο πρ&γμα γιατί άκόμα δέν εϊ-
  χε δείξει ό Καιραμανλής τα δόν
  τια τού καί ώς έκ τούτου οί
  φανατικοί χουντικοί ύατολονί-
  ζοντες οέ μεγάλο φόβο καί ύ-
  ποχΐρέωοη τής κυβέιρνησης, 6-
  δειχναν ούποί τα δόντια τους.
  Μιλώ γιά τόν Γενάρη τοΰ 75
  τότε ηού ή καττάσταση ήταν πό
  λύ ρευοτή καί έπικίνδυνη.
  Αύτοχαραικτηρίστηκα λοιπόν
  χουντικός, μΐ'λοΰσα δσο πιό πό
  λύ μποροΰοα γιά τοός «σωΦή-
  ρες», είχα καί μιά φωτογρα-
  φία τοΰ «Λρχιοωιτή'ρα» στό πορ
  τοφόλι μου καί ΐτάνω άτΐ' δλα
  κατηγαροΰοα χωΐρίς διακοιπή
  την ΊουΑιανή λαίλαιπα ηού ύ-
  πωσδήιποιτε θά παρέδιδε τή χώ-
  ρα στίς χα'τζάρες των κομμου
  νιστών.
  Είχα μερικές πλι>ροφορίες
  πού έλεγον μέσες άκρες πώς
  έτοιμάζεται καινούργια «έπανά
  σταση», πώς οί χουνπκοί όργα
  νόνονχαι σέ όΛόικΑηρο τόν χό
  αμο, πώς πέφτει πολύ χρήμα
  σ' αύτές τίς όργανώσεις καί
  πώς πολλές «<ρ£ες» κυβερνή- οεις βσηθθΰν αύτές τίς χινή- σεις. Μαμά δέ δλων αυτών των έθνοσωτΓϊοίων ΐτροοΐταθεΐ- ί&ν είναι ή μεγάλη μας άδεΛφή ή Άμερακιή. "Οπου θοιοκό}]ουνα Αοιπόν ίίλεγα μέ καμάρι τηλ» χουντικΐή Ιδεολογία μου καί έξέφραζα την εύχή κάιποτε νά μαζευτοΰν δλσι οί έαταιναο'τάτες γιά νά «ξανασώσουν» την 'Ελλάδα. Κάτχ μέοα μου μοΰ ίίλεγε ηώς κάποιος θά μέ πλ.Γ*οίαζε καί θά προοηαθοΰοε νά μέ βάλει στήν όργάνωοη. Δέν έπεοα έ'ζω. Μιά μερά τοϋ Άΐτρίλη στίς 12 θαρω ματή κε στό γραφεία μου δνα πρό- σωΐΐο (τό δνομα τοΰ όΐιοίου θά άναφέρω άργόπερα μαζί μέ Λλ λα όνόματα). Ή ήλικία τού φαινόταν νά κυιμαίνεται νύρω ατά 40 μέ 45 χρόνια, ιτεριποι ηιμέινο έντυ.τκι)σιακά τό ντύοιμό τού, φοροΰσε γυαλιά μυιαπί- ας ά,ρκετά χονδρά καί κρατοΰ- σε 2να χαρτοφύλακα ύΐτερβο- λνκά φουσκωιμένο. Κ ΜΑΙΟΜΛ 2ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΛΙ ΡΕΘίΜΝΟ Συνέχεια έκ τής 1ης Σελ. άς των άιπό τίς διαλέξεις των «ΑΠΤΕΡΩΝ» Οπως βεβαιώθη- κε ό γράφων πού παρακολουθή οε μερϊκές — έιηωφ-εΛηθείς τό «εϊοοδος ελευθέρα». Στό θέιμα τής προθολής των Χ'ανχωττών Μασώνιο-ν — άθερά πευ,το χόμιπυ των, τής προσδό σεως περιοσοτέρου κύρου ς οηό. πρόσωττά -κι»ν πρός εκμε¬ τάλλευσιν άπωτέ.ρων σκχηει- νών οχοττών τής κινήσεως των, είναι νά θαυμάζει κανείς γιά τό θάρρος (γράφε άρκττατ&χνι κό θράσος) των άρνΐγπ&ν αύ- τ)ων τής θεόττΐτος τοΰ ΧΡΙ- ΣΤΟΥ — έννοώ τούς συνεί&η τσποΐηιμένους Τέχτονες, δΊχτ τής έν πλάνη. Καί έξηγοΰμαα: Δέν ήτο θρα αυτής νό. έξαηατήοουν κοτζάμ Μητροπολίτη τοΰ άναοτήιμα,τος ενός ΤΙΜΟΘΕΟΥ νά τόν ορε- ρουν άιπό τίς ΜΟΙΡΕΣ ώς ό- μιλΐ)τήν οπά «ΑΠΤΒΡΑ» γιά νά Λροοδώσουιν, κύρος καί αϊ- γληιν στόν μαοωνοκατευθυνάμε νο αύτό Σύλλογο; Άλλά μή- πως ό ανωτέρω Σεβαομιώ<τα- τος — γντοστός διά την θίχπν πού έχει πόρει ώς ΐτολέμιος των οκοτεινων δυνάμεοιν ε¬ γνώριζε τότε δπ οί κατβυθύ- νσντβς τόν.... άθωον αύττδν λίορφωτϊκόν Σύλ'λ·ογον ήσαν ά>θρωποι της Στοάς «ΑΡΙΑ-
  ΔΝ1Ι»; "Ομως, ένα χρόνο άρ
  γόιτερα δταν οί ϊδιοι όργάνω-
  σαν στό «ΠΐΑΝΘΕΟΝ» άλλην
  διάλιεξιν μέ όμαληιτήν τόν Ιδιον
  Ιεράρχην — πού ένημερώθη-
  κε έστω καί 12 παρά πέντε
  ποιοϊ οί όργανωιτές, δέν τούς
  πλήρωοε καταλλήλως κατά την
  όμιλίαν τού τονίσας δτι Ο ΤΕ
  ΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕ.Ι ΥΛΙΣΤ1
  ΚΟΝ (άθεον) ΥΠΟΒΑΘΡΟΝ
  καί άλλα τινά. Την ϊδια οτι-
  γμή ό γράφων ηαρατηροΰοε τα
  πρόσωπα κορυφαίων Χανιω-
  τών Μασώνΐινν νά παίρνουν ά-
  ποχρώσεις χαμαιλέοντος χ*-
  νουμένου μετοξύ κκτρίνΐις καί
  πρασίνης άποχρώσεως ηεριβάλ
  λοντοςΙΙ Ποϋ νά ξανατολμή-
  σουν Οοτερα άιπό την ψυχρο-
  λσυοΐαν τους αυτή νά ξανα
  άΐΓκπα.νθοΰιν στόν Σεβασμιώιτα
  το γιά όιαλητή τους; Άχόμα
  τό φυσοΰν καί δέν κρυώνει.
  ΆΛλά την ϊδια περίοδο δέν κά
  λεσαν καί μίλησε ατά «ΑΓΓΓΕ-
  ΡΑ» Χανιώτης Καβηγτϊτής θεο
  λογίας ά—ό τούς πιό δραστήΐρι
  ούς καί ουιμπαθής στή Χανιώ-
  τωαι Κοινωνία; Ρωτήο— τους
  δμως άν τόν ξα/νάδαν στό κα-
  μουφλαρισμένο αύτό ΡΟΤΑΡΙ,
  δταν ηλΐΒχχρσρήβΐΐκε δτι... την
  πάτηοε;
  (Συνεχίζεται)
  Ι ά
  ΣϊιΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ... ΛΑΕ
  "Η... Μ' ΟΠΟΙΟΝ ΔΑΧΚΑΑΟ Κ.ΘΙΪΪΙΙ.
  Ό ανθρωπος τής Καψίνας θεολόγος κ. Β. Πλεύ-ρης,
  έντροφίσει» καί αύτάς περί τα... άρχαϊα, οι>ι*?ιαραοτάθτρ£
  την παρουοία τού στόν άμοιοπαθί) Με/ταξδ, 8γνΐϋσ— αν έ.,
  γησε κατ' εντολήν τί>ς «χυρίας» 1ί έξ ιδίας πρωτοβουλίοΓ
  Δέν παράλειφβ δμως νά κρατήσει κοί συντρο~ά στή μάρτυρα
  Άρχαιολόγο κ. Καρειτσου πού — παρά τό δτι καθόταν μΕ —α_
  νεπιικημιαικό δόχηοαλο — ξεοτόμιοε άηρειπε{ς χαραχττρριομοθ,,
  κατά ενός έκπροοώηου τοΰ Τύιπου. Κι' έμεϊς βίβαια δέν εϊχο
  με την άξίωση νά είναι τού... Τύπον, άλλά τουλάχιστον τού
  ιόΊτογραμμού
  παραπάνω τρόηο έπειδή δποις
  ίσχυρίστηικε βρέθηκε άπέναν
  τι στό φωτογραφικό ψακό τοθ
  Δηιμοοιογράφου.
  Ό Ε1οατγιε.λέας χ. Β. Μαρ
  κης, πού εΐχε ύΐποστηρίξει καί
  την συνεκδίικαση των δύο ύιπο
  θέσεων, ζήτηοε την ένοχή τοΰ
  κοτηγορούμενου, τόσο στήν
  περίπτωση τής ύπεξαίρεατκ:, δ
  πεξαίρεσης καί τόν άθώ,κκ
  γιά την συκοφαντ—ή &υο·ήμι
  οη. Ό κ. Μεταξάς αακίκχ ^
  ΤΟ «ΚΑ,ΝΟΝΙ»
  ΠΟΥ 'ΤΑΝ ΜΟΝΟ
  «ΑΗΔΟΝΚ»
  Ό Άθΐιναίος ΐκπιεραοηιστιής
  τοΰ Μεταζά κ. Μαυρουδής>
  πού ένω είχε διαδοθεϊ δπ Οά
  __κανονιοβολοΰοε, τελικά υό-
  νο πού... κβλάϊδησε. Ή άγύ-
  ρευοή τού θύμιζε ηερισοότερο
  ....κήρυιγιμα τετριριιένο καί...
  Γξεζηιτημένΐι κάμψερανς τοΰ
  Γιώ.τγου Οΐκονομίδη..
  οο καί στήν πε.^ίιπτωση τής ου
  κοφαντικής δυσφήηιιστι<;. Τελικά τό δικαοτήιριο έπέ- βαλλε την ποινή τής δμηνης φυλάκισης (πρόί; 500 δρ«. την ήΊμέρα) στόν κ. Μ^ταξδ. δοον άφορα την π&ρίπτωοπ τίκ: ί>-
  ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ
  ΚΑΤΩ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚ1Α
  Κάπνιζε συνέχεαα ό συνήγοροι,
  τοΰ χαταδ^καοθέντος Νίκου
  Μεταξά κ. Γιάννης Τσαντηρά¬
  κης, ό οποίος οδτε αυτή τή φο
  ρά (παρά την έξ Αθηνών έν!
  σχυση) κατάφιερε νά επιφέρη
  θετικό άποτί·λεομα γιά τόν πε
  λάτη τ·ου. Η πα.οαιπάνιο φοκο
  γραφία τραβή,χτηκε σ' ίνα ό-
  πό τα πολλά διαλείνυοτο τίς
  η;χ>χθεοιντϊς Δίκης·
  Τί νά -ίνπ κ. , Τσαντηράκη
  .... ή... έλει*θ>ροτυ*ιΙα βίλει..
  ■- ...τσινα·ράκιΙ...
  ση καί άφέθηκε έλεύβερος.
  'ΒκεΙνο πού προοδίδεΕ ιιγ-
  γαλλίτε^-Μΐ οιιυασία ατήν κατα
  δ'.καστιιίή ι'ιπόφαοΐ) τοθ Δικο-
  σχτρΙου, είναι τό δτι ό κ.
  Μεταξάς, χόνει την βδεια τού
  Συλέ>κτη Ά:>χαιοτήτων.
  ΟΙ ΑΝΑΚΑΑΥΙΚΕΙΙ ΤΟΥ ΚΟΥΙΤΟ
  Συνέχεια άηό την Σελίδα 1.
  των Γάλλων συνε.ογατών τού,
  μέ τίς άρμόδιες έ-λληνικές Άρ
  χές.
  • Ή έ.πΐοικ,εψπ τού &κπρ·οοώ-
  που τής Κυθερνήοεως οτό Ή
  ράκιλίΐο, Νομάρχη κ. Μΐτίοια
  προχθές Παρασιοευή, ό οποίος
  ένω ήταν μάρτνρας στή γνω-
  στή δίκη τοΰ Με,ταξά, δήλωοε
  οτό Δικαατ4ριο δπι είναι άνάγ
  κη νά μεταβή στή Ντία καί πά
  ρακά.λεοε τό Δικαστήριο νά
  τοΰ &ΠιΠ)ρέψη ϊήν άΐπουσία.
  (Στή δεύτερη δίκη τοΰ Μ'ετα-
  ξδ, πράνματι ό κ. Νοιμάρχης
  άιπουοίαζε).
  0_ Ή εντονη. δραο»ΐηριότιι·τα
  τής έδώ Άοχαιολυγικής Ύηη
  ρεσίας, ή ότιοίο £χει διαθέοΐΊ
  εΙδ*κό συνεογείο, μέ έτιικεφα-
  λής τόν Άρχαιολόγο κ. Μαν.
  Μσΐορμ~ουδάκί|. γιά τίς παρα
  πάνω βρευνες.
  • Ή λήψη είδιχών μέΐίχυν ά
  πό πλί·υοάς όρ^·άνα)ν ' Ασφα¬
  λείας, γιά τό ένδβχόμενο άνε
  πιθυρήιτων... έπιοκέπιειον, διι:·
  θνών άρχαιοκαπήΛων.
  • 41 συνεχής έηκοινωνία
  τοΰ έντεταλμέν)υ άηό τό 'Υ-
  πουργείο, Άαχαιολόγου. ηοό
  παρακολουθεΐ τίς δρευνες καί
  ή διαρκής Γηικοινωνία τού ιιέ
  τίς κεντρικάς ύϊΐηρεοίες τού
  Ύττουργείου ΠολκιομοΟ.
  ΤΟ ΠΛΩΤΟ ΝΑΪΤ - ΚΛΑΜΠ
  Συνέχετα άιπό την Σελίδα 1.
  κός τής Λϊμενικής) οί όϊΐοΐοι έ
  νεργήοανε ούτοψία.
  Τό άποτέ.λεοίΐα τής αύτοφί-
  ας θά Ε-ίσΐίγηθοΰιν σττ·ν όλομέ-
  λειο τής Λιμενικής 'Επ)ίτ.ρο»τής
  Ήραικλείου, ή άποία καί είναι
  άττό τώ;>α βέβαΜ διι παρά τίς
  έξ Αθηνών δδειες τοϋ άνωιέ
  ρω κυί>ίου_Μιπο(>μιΠουδάκη, θά
  άιπσρρίφη γιά πολλούς λάγους
  την., ίδέα καί θά άψήοη άπεί
  ροχτο, δοο £χει τουλάχιοτο
  μείνει, τό περιβάλλυν τοΰ γρα
  φιικοΰ λιμανιοθ τής Χερσονή-
  οου.
  Άρκετά είναι τα νάϊτ -
  κλάρπ τής ξη·ρδς, γιά νά £χω
  με τώρα καί... θαλάσσης!...
  Προοθέτθιμε δπ άιπό την έιπί
  τόπια έατίοκεΐίτη τού δίευθυντή
  μας ατή Χειρσόνηρο, διαπκηώ-
  θηκε ή άιντίθεοη τοϋ συνόλου
  των κατοικίαν οτήν παραπάνω
  προοχτάθεΐα.
  Τέλος, συγκαίρομε τα μέλη
  τής 'ΕηΐΓΓ.ροηής, πού πρίν άιπο
  φαοίοουν γιά κάιτι, ένήργησαν
  αύτονμία, ένέιργεια πού θά τούς
  βοηθήση γιά την ύρθΐ) λήψη
  τής τελνκής αποφάσεως.
  Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Μέ μιά ιιλούοια οειρά έκύη
  λωσεων θά γιορταστεϊ καί ιρί1
  τος ή 35η έπέτειος τής Μά.χΐ]ς
  τής Κρ-ήιτης.
  Μεταξύ των έκδηλώοεων ηύ
  των περιλανιβάνεται έκθεοπ
  Δημοσιευμάτων τοΰ Πα>·κόσμι
  ου Τύπου, ο τή Βασιλική τοθ
  Άγίου Μά,,οκου, γύοω άηό τα
  γβγονότα τοΰ ίστορΜτοΰ έκ£ί·
  νού Μάη.
  θά γίνΌυν έηίοτκ τα άτκ«α
  λυ~π)οια ,μασμαηινης ΟΑΌΐμντι-
  ατικής πλ&κας, στήν "θαση,
  με τα όνάματα των 'Ομήρων
  πού χάθτίκαν στά στρατόπεόα
  ου γκε νιτρώοε αχν.
  θά άκολουθήοει λαϊκή νηορ
  τη στό γτ;ττεδο τοΰ 'Εργοτέλη
  μέ τή ουιμ/μετοχή μουπκ·οχο-
  ρει>ττικών συ νκροτημάτων.
  Πλ^ρες ιπρόόγρομμα των
  γιορπαστικων αυτών έκόΐ)λώσε
  ών, έκδόθηκε άπό τή Νοιιαρ-
  χία Ήτοκλ<·κ)υ. ^νννν^ν>
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  Χανιόπορτα — Τηλ. 280-647
  ΛΑ-Ι-ΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΑΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΟΝ
  θ ΨΥΓΕΙΑ βαρειάς κατασκεΐΛΐς έμαγυέ, 9 ποδών,
  Δρχ. 8.500
  • ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ
  Δρχ. 3.000
  Κομοδίνο Μερσεντές
  • ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ σίδερα ύ-εραντόματα Δρχ. 500
  ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
  ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ