98524

Αριθμός τεύχους

51

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

24/5/1976

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ χώμα,
  τού φράξουν οί άλλοι τό στόμα, προλαβη
  νά π€Ϊ Ιστω καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΛΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιοντθσνίίΐΒ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  Μ·«εε·ε·Μ·εε··ε··ε·εε···εεε·ε·ε·εεε···«·««^
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΑΪΟΥ 1976
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφεΐα: Μαρογιβργ- ·
  (Πλατεΐα 'Α^ηβΙου)
  Τϋλ.11 110_*Ι
  Χρόνος 1ος Άρ. Φύλλου 51
  Τ.μή φύλλον βρχ. 9
  ΕΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ...
  ΠΟΥ 22ΕΥΤΕΛΙΣΤΗΚΕ...
  ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ Μέ δική τού
  πρωτοβουλία
  Ρεηορτάζ
  Μέ έΐΐέμβαση
  Συμβουλΐ
  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ
  ΗΡΟΚΠΕΙΟΥ
  Η ΜΕΓΑΛΗ
  ΑΠΕΡΓΙΑ
  ΚΑΙ
  ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ
  Κ. ΑΑΣΚΑΡΗΣ
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ Δ1ΓΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΑιΡΧΊΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ
  ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
  Έν Ήρακλιείιρ τή 22 Μαΐου
  1976
  Αριθ. Γϊρωτ. 68
  Βαθμός προτεραιότητος
  ΕΞ. ΒΠΒΙιΓΟΝ
  θένια: Τραποττοίησις προγράίμ-
  ματος έορταστικών έκδηλώσε
  ών επί τη 35η έπετείω της Μ ά
  χης τί>ς Κοήτΐκ·
  Ό Νομάρχας Ηρακλείου
  Λαβόντες ύπ' δψιν:
  1) Τό άπό ΓΥμερσμηνίθΛ' 11.
  5.197Θ ποάγραμμα τής Νοιμαρ-
  χίας, των έν θέματι έορταση-
  κών άκιδηλώσεων.
  2) Ττν διαυ,ορφωθεϊσαν ίκ-
  τοτε κατάστασιν ύπηρεσιακών
  άναγκών κπ.
  Αποφασίζομεν
  Τροστοιποΐοϋιμβν τό ώς 4νω
  πρόγραγφα ώς πρός τάς έκδη-
  λώοεις τής Κυριακάς 23.5.1976
  καί μάλιστα την αναφερομένην
  Η ΗΡΩΓΚΗ ΜΑΧΗ
  Ι; γ ιν ο
  ΤΑΠΕΙΝΗ ΔΙΑΜΑΧΗ
  Ό Νομάρχας
  τότκ στπ Μάχη
  τώοα, άΑΑά
  εκδήλωσιν διά την 12.00 ώραν
  ήτοι «Άποκαλυΐττήρια Μαρμα
  ρίνης άνα/μνηοτικής πλακός
  «1ς τό ΜαχάθΊ ΟΑΣΕΩΣ μέ ό
  νόματα 'Ομό,οων ποΰ χάθηκαν
  σέ στρατότιιεδα συγκεντρώοιε-
  ως», ήτις εκδηλωθή δέν θά
  πραγματοποιηθή.
  Ή παροΰοα κοΐιναποιηθή'τω
  είς τόν Σεβ. Αρχιεπίσκοπον
  Κρήτης, είς τόν Ανώτερον
  Διοικητήν Φρουρδς Ηρακλεί¬
  ου, είς τούς Βουλευτάς Νο
  πού πολέμησε
  πολέμησε καΙ
  τόν έορτασμό
  ΠΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ
  ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
  ΟΙ
  ((Ομπρέλλες
  τού
  θανάτου»
  σκοτεί-
  νιασαν
  τόν
  Κρητικο
  Ούρανό
  μοϋ, είς τόν Δήμον Ήρακλ*ί-
  ου, είς την Διοίκησιν Χωροφυ
  λαικ,ίίς Ηρακλείου, είς τό Αι
  μενικόν Σωμα Ηρακλείου καί
  «ίς την Πυροοβεστιχήν Ύτιη-
  ρεσίαν Ηρακλείου.
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
  ΙΩΑΝ. ΜιΠΙΣΙΑΣ
  βαβ
  ΤΟ ΓΤΑΡΑιΠΑιΝΩ έγγραφο,
  πού ατάλθηκε τό Σάββατο τό
  μεσημέρι στό Δηιμο, ίίταν ή
  θρυαλλίδα πού προκύλεσε την
  > βκρηξη των σχέσεων μεταξύ
  Νομάριχη καί Δημάρχου Ηρα¬
  κλείου <ί δπιος ε&ιε ό ϊδιος ό , Δήμαρχος, ήταν ή σταγό'να τού ' στοτιηριοϋ πού ζεχείλισε. Άπο τέλεσμα: τα πά ντα σπόν έορ- ' τασμά της Μάχπς τής Κρήτης ι βγιιναν κυριολεκτικά... μούσκε • μα! Την ϊδια στιγιμή ό Δήμαρχος κ. Μαινόλης Κορέλλΐ>ς, πού
  [ συινεδρίαζε μέ τούς κολλιτέ-
  } χνες γιά την όργάνωοη της λα
  ϋκης γιο.ρτί)ς στά γήπεδο «Έρ
  γοτέλη» πού ήταν νά γίνη χθές
  τό άιπόγευμα, πήρε δυό (δικα»
  ολογημένες ϊσως άπά την πρώ
  ~) άντί*ραση, άλλά άψυχολό
  γητες, δπως άποδείχττικε άρνό
  τε,ρα) άϊΐοφάβεις: νά ματαιώ¬
  ση την εκδηλώση, δΐώχνοντας
  τούς καλλιτέκνες καί νά άρχί
  οη νά γράφη τό κείμενο τί^ς
  παραιτήσεως τού.
  Συγχρόνως ένημέρωσε τόν
  • Συνέχεια στή %ελ. 4
  ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ «Α» ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ
  1ΗΜΪΕΡΑ οάμφωνα μέ τίς1
  χβεσινές τελευ'ταΐες πληροφο-!
  ρίες, Οά πραγματοποιηθή ή με
  γ4η άπεργία των ΈΛλήνων
  Εργαζομένων.
  Πρόκειται γιά τή διχαιολο-
  γηιιιενπ ε'μπραχτη άντίδραση έ
  νός έχατομμυρίου άνθρώττω>ν
  τοϋ μάχθου, στό άνελεύ&ερο
  νομοαχεδιο τού ΛΟΛκαρη, ο-
  ηου κυοιακ; βίγεται τό ίβρό δι
  καίακμα τίϊς άπεργίος.
  Γιά τή ματαιώση της μεγά¬
  λας αυτής άπεργίας, έχανε £ν
  τονες ηροσπάθειες ό ύπουργός
  'Έργαισίαΐς κ. Κώατας Λάσκα
  ρης, μέ τίς γνωοτές δηλώσεις
  τοι> άπό τα δίχτυα Τηλίεοράοε
  ως καί τόν Τύπο.
  Ό άνθρωπος πού χειρίζεται
  γιά λογαριαομό τγκ: Κυβερνή-
  οειος την Έργατιχή Πολατική,
  Συνέχεια οτή Σελίδα 4
  —2ον —
  ΕΠΕΙΔΗ ώρισμένοι κατ' έττάγγελμα «άντιστασιακοίί», θε
  λοντας νά παραστήσουν τα μπο~ζανάκια τής θείας "Ολγας
  σκέτττονται φωναχτά ττώς είμαι ττρόσφορος στό μικρόβιο
  τής χουντίτιδας καί διαδίδουν πολλά καί διάφορα, ττου μό-
  νο ό βόρβορος τής^ ψυχής τους μττορεΐ νά τα... άρωματίσει
  τόσο δμορφα, εΐμσι ϋττοχρεωμένος νά ττώ τό εξής ττρίν ψτά-
  σει ή σειρά τού, στό κείμενο ττού άκολουθεΐ.
  Άττό την ττρώτη ήμέρα ττού κατόρθωσα νά άνοίξω λογα-
  ριασμούς μέ τίς όργανώσεις καί τίς κινήσεις γιά τίς οποίες
  γράφω, ττυναντή&ηκα μέ τόν 'Υπουργό 'Εθνικής Αμύνης κ.
  Αβέρωφ στό σττίτι τού, μέ τόν ΰτταρχηγό τής ΚΥΠ Ταξίαρ
  χο κ. Παγώνη καί μέ τόν Διευθυντή Ασφαλείας τής ΚΥΠ
  Ταγματάρχη κ. Ι. Άλεξάκη. Γι' αύτές τίς συναντήσεις ύ-
  πάρχουν αδιάσειστον ντοκουμέντα.
  Έπίσης ό προϊστάμενος τής Γενικής Ασφαλείας Αθη¬
  νών Άστυνόμος κ. Γουρνιάς καί ττλήθος άλλων προσώττων
  έμαθα δ,τι τούς έχρειάζετο γιά νά ένεργήσουν δπως έπρεττε.
  Άς κάτσουν λοιττόν στά αύγά τους οί κύριοι «άντιστα-
  σιακοί» καί άς άρχίσουν έττί τέλους νά μιλάνε μέ τό στόμα
  καί δχι μέ κάτι άλλο.
  'Ό,τι γράψω, τό γράφω γιά νά τό μάθει ό Λαός ττου αν
  καί ττρέττει νά τα μαθαίνει πρώτος, δέν τα μαθαίνει οΰτε
  τελευταΐος.
  Μέ την πρώτη ματιά κατά-
  λαβα πώς ούτος ό «τ&πος» δέν
  εΐοςε Ερθει γιά δουλειά. ΕΙχ£
  πάνω τού κάτι παράξενο, ιδι¬
  αιτέρα δταν οέ κοίταζε μέοα
  άπό τα χοντρά γυαλιώ πού <ρο- Γράφοι ό ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΡΛΤΛΚΗΣ ευιμα για την εφημερίδα. "Οογι ώρα διάβαία τα χαρ- τιά πού μοΰ &δωοε καί πού £ λόγον γιά μιά εΐοαγωγή έντό πων άπό τό Βέλγιο, τόν κοί- ταζα κλεφτά γεν&τος περιέρ- γεια νά δώ ποϋ τό πάβι. Τα χαρτιά πού διάβαζα ή*ταν γραμιμένα άπό ΰνθρωιπο πού ϋ ζερε νά γράφ<ει καί μώλιοτα καλά. σα νά βρώ πώ καί έγώ κάτι δέν τό χατόρ θωσα. Ό έπισκέαττΓΚ μέ παρακο- λουβοϋοε δσπ ώ.οα διάβαζα μέ ΐίροοοχή οάν νά προσπαθοΰσε νά διακρίνει κάτα πάνω μου πού ήτο ν σίγουρος πώς ύπηρ- χε. Σάν τέλΐιωοα τό διάβασμα καί τοθ είπα πώς τό χκιρόγρα φο ίίταν δτοιμο γιά τό Τυπο ρουσε. Γιά νά άρχίσει την κουβέν- τα μοΰ ζητπσε νά .οίξω μιά ματιά οέ μιεριχές κάλλες χαρ τιοϋ πού κρατοΰοε καί νά τοϋ Βτοιιμάοω Οοτερα 6νο δημοσί- ΣΥΝΑΙΜΤΗΣΗ ΜΠΙΤΣΙΟΥ-ΚΙΧΙΙΝΓΚΕΡ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ... Ο Λαός δυμάται τή Μάχη. ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ αύτές, γιορτάζοι/με την έπέτοο τής φσσι- στικής Γερμανικής έπίθεσης στό Νησί μας. Γιορτάζουμε τό ττραγματικα μεγάλο κατόρθωμα τοθ Κρητικού ΛαοΟ, νά κρατήσει άττόρθητη τή ψυχή τα/, -αλεύοντας γιά ίνα γιγαν τωμένο σκοττό. Γιά μιά ίδέα. Γιά τή Αευτεριά της Πατρίδος καί τή διαφύλαξη τής ανθρωπίνης αξιοπρεπείας. ΤΟΣΑ ΚΑΙ τάσα Ιχουν γραφτεΐ γιά την ττερίοδο αύτη. Γρόφοντας τίς γραμμές τούτες, δέν έτπχειρούμε νά γράψου με ιστορία. Τιμούμε μοναχά τό μεγαλεΤο τής Κρητικής ψυ- Χήζ( την άτέλειωτη ττροθι/μότητα της, την προθυ<μη αύταττάρ νηση στίς έττάλξεις κάθε αγνοΰ καΐί τίμιου Άγώνα. ΣΤΑΧΥΟΑΟΓΟΥΜΕ τταρακό—ω γνώμες Κρητικών ττού έ- ζησαν τίς τεράστιες στιγμές τού Μάη τού 1941 ττάνω στά ματτωμένα Κρητικά χώματα. ..ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ Ρΐιηάιιε τόν ιΗραχειώτη κ. Νϊμο Βρέντζο: ΕΡ.: Τί δκανε ό Λαός τίτν ηρώτη μερά τής Γερνανικής Β ΟΙΥΙΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΝ ΓΕΡιΜΑΝΟΝ ΕΠΛΝΟΜΕΡΙΤΑΚΗΣ "Η ΚΟΥΤΟΥΤΘΣ ΤΗ ΣΥιΝΕΙΧΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΑΕΓΡΑΦΗΜΑ ττού μάς έστειλε προχθές Σάδδατο 22.5.76, ό συνεργάτης των Γερμανών κατά την Κσττοχή ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ή ΚΟΥΤΟΥΤΟΣ, άνακαλεΤ τή συνέντευξη πού μάς εΤχε δώσει καί ή όττοία — δπως είχαμε αναΐγγείλλει —. έ- τΓρόκειτο νά δημοσιευθή στό σημερινό φΰλλο τής ^Ά- λήθειας». Γιά τόν σκοττό αύτό μάς επισκέφτηκε προσωτπκά ό κ. Κ. Έπανωμεριτάκης, γυιός τοΰ ένδιαφερομένου, ο όττοίος μαζί μέ τόν συγχωριανο τού καί κοινό φίλο κ. Γιάννη Ματθαιάκη, μάς τόνισοη/ δτι ή δθθεΐσα συ¬ νέντευξη ανακαλεΤται άπό τόν Έττανωμεριτάκη ή" Κου τούτο, γιά σοβαρούς προσωπικού^ λόγους. Τούς ζητήσαμε τότε νά μάς γνωστοποιηθή ή έτπ- θυμία αύτη άττό τόν ϊδιο τόν ένδια<ρερόμενο, μέ Ινα δημόσιο έγγραφο ή τηλεγράφημα, διότι διαφορετικα « Χυνέχεια στή ΚΑ. « ΑΠ.: Δέιν πανικοβληθήχαμε. Δέν όφείλονταν οέ τιανικό τάι τρεχώματα καί ή πνρβτώδϊι —ί νηση. Εϊταν δνα ξέσπαομα πά τριωτιομοϋ καί αύταπάρνησης. Ό βαμβαρδιοτμός εΐχε *ταρα τσώσει» τόν κόομο, πού νύ- ρευε την εΰκαιοία ν' άντιδρά σει Οπως 'ΐπο.οοϋσε. ΕΡ.: ΕΙχΐε π«οπγηβεί βομβαρ δισμός; ΑΟΠ.: Ναί. Τραήμερος. Μά ιδέν πετύχβνβ τ6 σμηαρόλια σμα τού ΛαοΟ. Μας τονώσανε. "Εται έταχρατοΰαε μιά παγερή ψυιχραινία στό Ήράικλειο. Γυ ναϊκβς κρατούσαν*: ντουφέκια ή ογρστιικά έριγαλεϊα καί τρέ- χανε. ΕΡ.: Πότβ αρχισε ή Γερμα νίκη έιπίθΕσττ; ΛΠ.: Δέκα καί μισή πρίν τό μεοΐγμέρι τής 20ής τού Μάη τό 1941. ΕΡ.: 'Αιπό απλα, τί υπήρ¬ χαν; ΑΧΙ.: Σηάσανε άποθϊικες πυ ροτιαχΐκών μά Λδιχα. Καθένας δρσταζβ δ,τι δβρισκε μπροστά τού βα' £τρβχε οτή Δυτική (πλβυρά τής η6λης. ΕΡ.: τΗταν δηλαδή αΰθόρ- μητΐ) ή άντίσταση; ΑΠ.: Ό κοοηιος έτρεχιε ^ΐπουλούκΐ, άνοργάνωτος καί ύέν έπιφέραιμε χ άποτελεσμα τα πού θά μπορούσαρε. Πάν- τακ; οί ηερισσότεροι Γερμανοί β Σννέχει» οτή Χελ. 4 Ή αδεία ελευθέρας είσόδου καί κυκλοφορίας, ττού δοθηκε ά¬ πό τόν 'Υπουργό 'Εθνικής Αμύνης κ. Αβέρωφ, οτόν Μιχά- λη Στρατάκη, μέσω τοϋ άνθυπολοχαγοϋ κ. Σαφακα, ττού ύ- ττηρετοΰσε στό ΓραφεΤο τού την 31.7.75. γραφείο καί πώς δέν χρειαζό ταν νά άλλάζει οΰτε μιά τε¬ λεία, ό «τΰπος» έ*ριξε τή βομ- 6α. — Κύρι-ε Στρατάκη, μοϋ εΐίπε μ' ένα αΚαγματακό χα<μάγελο, ό σκιοπός τής επισκέψεως μου· δέν είναι νά διαβόσετε αύτό τό κείμενο. Τόν κοίταζα λίγο νευρια- σμένος γιά τόν τσάμπα κόπο πού ί5κανα χαί άρκετά περίερ γος νά άκούσω τή συνέχεια. — Ξέρομε, συνέχιοιε ό Φίπι- σκέητης πού τυχαίνει νά είναι καί συνγραφέας γνωοτός γιά την άντικομυουνκπική θέαη, πώς ή οτάοη σας γιά την έπανάσταση της 21ης Α¬ πριλίου 1967 είναι πολύ καλή γιά νά ·μήν πω αρίστη. — Ποιοί ευστε έαεΐς καί τί θέλετε έαύ τέλους, ξέσπασα μή μΒτορώντας νά καταλάβω ιποΰ τό πήγαανε. — ΟΙ συνεοαστές ττϊς έπανα στάϋεΐικ; κύριβ Στρατάΐαηι. Ά Λάτντησε ό συγιγραφέαις κοιτά- ζοντάς με στά μάτια. — "Άν £χετε την καλοούνΐ) γίν£— παό οαφής είπα, άν καί κατάλαβα καί πολύ καλά υάλι στα πώς ήρθε ή ώρα πού πε- ρί'μενα. — Πολύ ώραϊα συνέοαοβ ό «ουνεχαιστής» της «'ΕθνοοωιτΓΐ ρίου>. Πολλά πράγματα δέν
  '8χω έντολή νά σβς πώ. θώ
  • Συνέχει* στή Σ*λ. 4
  Τό πολύ <(κύρΐ€ - έλέησον» τό βαριέται κι' ό... Λαός (Τού ΝΙΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ) Η ΚΡΗΤΗ ΑΡΚΑΔΙΓΙΝΕΤΑΙ Ό Άρμάνδο Νοβέλι, διευ.- θυντής τής Ίταλικής Κιν~ια- τογραχρικϊνς 'Εταιρίας «Ντάϊνας — Φίλμ», ύπογράφιει στή Ρώ ιμη, τό συνβόλαιο συιμνετοχίίς οτην τα»νία €ΑΡΚΑΔΙ» μέ τόν παραγωνό Γρηγόρτ» Κουτελιδά β~(. Άρΐστερά ό ήθοποιός Τζού λιο Μπαρατγικίνι μέ τή γρα'μιμα •νέα. τής έταιρείας καί δεξιά ό δϊευθυντής φωτογραφίας της ταινίας Φράνκο Βίλλια. ΣΚΜ.: Τα Γραφεία τ5ς Διε θνοΰς δγχρωιμης παραγωιγίίς «ΑΡΚΑΔΙ» στό Ήράκλειο, έιγ Ματαστάθηκίαν στά Γραψεΐα τής έφηιμερίδας μας, ή όποία, δπως άναγγείλαμε, άνάλαββ ήδϊι την πρωτοβουλία τίίς Πανκρήταας σταυροφορίας γιά τό γύρισμά της. Ο ΚΡΗΓΠΚΟΣ ΛΑΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣιΕ ΤΟΤΕ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΣΟΥΝΑ. ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΓΕΡΕΤΙΒΙ ΝΑ ΠΙΑΣΗ ΤίΙΡΑ ΠΑ ΜΕΡΙΚΟΥΧ.... ΥΠΕΥΘΥΝΟ — ΑΝΕΥΘΥΝΟΥΧΙ.... Η ΑΛΗΘΕΙΑ Χωρις φοβο και ηοθος ΚΡΙΣΕΙΣ _. ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΡΙΜΟΦΙΛΜ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ Κάθε Βπαινο άξίζβι ή ένέιριγειο τάϊς ΕίσανιγελιικΓΪς Άΐρχίίς, πού καιτάοχεσε γνωοτή πορνογραφική ταινία, βέμα γιά τό ό- ποΐο εΐχε γρ'άφει έιπανειλιληιμιμένα ή έφηιμειρίδα μας. Είναι άιπαράδεκιτο, σέ μαά πόλη; έηαρχνΒκή, οάν τ6 'Ηρά- κλειο, πού'ζεΐ σε μιά περίοδο μεταβαιική, να ηοοθφέιροντο.ι στά Νειάτα τα άνώμαΛα σεζουαΑιχά συιμπλέΛΐματα καί οί πορ- νογραφιικιές χυΰαιότητιες. Είναι άχαιραχτήριστο, νά σερβίρωνιται οί ξενοφεριμενες δια- ατροφές στούς άνήΐλικους πού διψοϋνε νά ξβπεράθουν τόν έαυτό τους καί την ήλικία τους τή στίγίμή ,μόΑιρ-τα κατώ την ό- ποία, σ' αύ.τά τα Νειά,τα εΐχουν έναποτεβεϊ οί έλπίδες τοθ "Ε- θνους, γιά κάθε ξένη δαεϋοδυση. Εύτυχως, πού πό «λαμπρό παράδειγμα» δέν άκολουθήσανε δΑοι οί ΉρακλειώτικχΗ κινοματοΓνίράφοι. θά κάναίμε αλίΐατα έ- ξέΛιξης στούς το>μεΐς πού παραιμερίζιεΐται κά&ε ήθΐκή άξία, κάθε
  πνευμαπική δραατηιραότΐγτα. Στούς τομεϊς πού ό Δνθρωπος άπο-
  μακρύνεται άιπό τόν φυοικό ηροορκιιμό τού. ΓΛατί, ε ατυχώς, τό
  ΉράκΛιειο δέν είναι άκομη Σιχάγο!....
  ΟΙ ΤΑΞΙΤΖΗΑΕΣ
  ΚΑΘΟΛΙΚΗ ήταν ή ό—-εργία των Ταξιτζήδων ττου ττρα-
  γματοποιήθηκε την ττερασμενη βδομάδα. Κύριο αϊττ>μα των
  αττεργών είναι ή οικονομ ικώτερη διακίνηση, πού θά εξασφα¬
  λίση στούς ίδιους μιά τπό άνετη διαβίωστ) καί στό έττιβατι
  κό κοινό πιό σωστή έξυττηρέτηση.
  Τα προβλήμο—α τής συμ—αθέστατης αυτής τάξης άνθρώ
  πων, είναι τόσο,καίρια καί χρειάζονται άμεση καί άποτελε-
  σματική άντιμετώττιση άττό την πλευρά της ύτΓευθυνης Κυ-
  βέρνησης.
  Είναι γνωστές ο! συνθήκες διαβίωσης των άνθρώπων αύ-
  τών. Είναι γνωστά τα ξενύχτια καί οί ταλαιπωρίες τους,
  ττού όφείλονται στήν άπόφαση τους ν* αντιμ€τω—ίσουν τα
  ττροβλήιματα της ζωής καί νά εξυτΓηρετήσουν τόν δττοιοδήπο
  % Σννέχεια οτή 2«λ. 4
  ι
  Άπό τή οκοπιά τής Αληθείας
  ΤΑ ΠΡΟΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ...
  Τοθ συνεργάτη μας
  ΝΙΚΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΥ
  ΕΙΜΑΙ άπό τούς ταό βερ-
  μούς βιαοωτίες τήί ίδέας, γιά
  την Ενταξή μας οτήν Εύρωιπα-
  ίκή Οίχονομική Κοινότΐϊτα. "Ο
  χι τόσο γιά τα πιθανά Οίκονο-
  μκκά ώφελτνματα πού μιπορεΐ
  νά μας δώση ή ένταξη, δοο
  γιατί βέλω νά βλέΐτω ττνν ΕΟΚ
  οάν τόν πράδρομο μιδς 'Ενιομέ
  νης καί πολκικά Εύρώϊΐης.
  Μέοα στή σύγχρονη Κοινωνι
  κοπολιτική δομή τοΰ κόομου,
  τό κάθε ίκράτος άγωνίζ&ται νά
  γίνη μιΑ Ύηιερδύναμη,. Αύτό
  δέν είναι όμως έφικτό γιάι
  τούς μικρούς. "Ετοι, ή αύτο-
  κοταάίκη ενός μικροΰ νά παρα
  Ιΐείνη μικρός, άΐΐό έ"νο στεΐρο
  έθνΐκό έγωοίσμό, σΐϊΐκιίνει κ«τ-
  Οορή αύτοκτονίο. Π' αύτό, πέ
  ρα άιπό κάθε έθνικπ πιροϊστο-
  ρώ, £ξω άπό μιχρόνοιες καί
  κούφια «Ζήτω τοϋ έγώ», κάθε
  ΐμωςρός, Πί>έπει ν' άναλογιστίί
  καί νά ο»°εφττ> πλατύτερα τή
  ιμοίρα τού, μεσα στό θυβλλώδη
  καί παράλογο Σύγχρονο Κό-
  σμο.
  Αύτά καί αλλα μ' έκουν κά
  νει νά παστεύω, στό Ιοανικό
  μι&ς 'Ενωμέντις Εύρώπης· Κά
  ποίας ^ύρώοτης μέ «Συνολιχή
  Ψυχή». Κάιποιας Εύρώπης πού
  αυνολική, μιά ιιέρα θά %χηαρϊ
  ν' άντασταβή στίς ατοτκς όρέ-
  ζεις κάθε 'Υπερδύναμΐκ, καί
  θά μ,πορή νά ηαροχαββται, οών
  ίσοδύνανος καλός συζηττιτής,
  στά διεθνη τραηέζκι, νά συιν-
  γευματίζη μέ τούς αλλους, χι
  δχι νά νυρίζΐι σά λιχούδιχο κο
  πρόσκυλο κάτω... άιπό τα τοα
  αΐέζια των Ισχυρων, βτοιμτ)
  γιά νά γλύψη κάθε φαγωμένο
  Μόκκαλο, πού θά πετάξουν ά¬
  πό πάντυ ο! χορτάτοα ίσχυροί.
  Αυτή ή 'Ενωμένη Εύρώπη
  ©έιν μπορεϊ, κατά τή γνώμη
  ιμου, νά γίν« άλλοιως, παρά
  μέ αά «Συνολική Εύρω—ιϊκή
  Ψυιχή», «ού κάββ επί μερους
  "Έθνος ττ}ς Εύρώπης, θά δει-
  νοπαθίί καί θά συμπάσχηι ρέ
  τό δποιο δλλο "Έθνος τής
  Εύρώπης καί θά συντρέχη πάν
  τα άρρωγός τού. "Ετοι μονά-
  χα, κράτα με νά οέ κρατω,
  στήριζέ με νά σέ στη.ρίζω, θά
  ξβτιηόήοΐ) ή Συνολιχή 'Ελβύθε
  ρη Εύοώπΐ), πού πάνω άπ' δ-
  λες τίς δκκρορετικές γλιΐσσες
  της, πέρα άπό τα πολυδαίδα-
  λα γεωγραφικά σώνορά τΐκ,
  μακρυά άπό τίς έθνϊκές προχα
  ταλήψιεις περαοιμένων άντι&ε
  οεων, θά ιμπο.οί) νά λέακ ΕΤ-
  ναΐ ή μιά. Ή μιά μάννα πού
  άπό τό γάιλο: τοΰ βυζιοΰ της
  θράφτΐκαν οί ϋλλοι. Είμαι ή
  μιά. Είμαι ή μιά 'Υιτκριδύναιμη,
  πού ιρτάνω άπ' την Ίβηρική
  Χεροόνηοο &ς τόν Καύκασο,
  «ι άπό τό" Βόρειο Πθλο ως τή
  Διακεκαυιιένη Ζώνιη. ΕΙυαΐ ή
  1»β6- Μιά άπ' τίς πολλές "Υπέρ
  δυνάμεις πού δέχομαι νά αυζη
  τώ στό τραπέζι φΐ,λιχά, μ' &■
  λες τίς ^ίίλλξς δμοι«ς μου, μά
  Ι
  •5
  οτή
  . 4
  ΖΕΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΑΗ·ΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  24 ΜΑΙΟΥ 1·76
  Μυθιατόρημα
  - Βιογραφία
  ΚΑΜΝΗ ΛΝΑιΊΛΙίΠη
  Ο 'βππθιυός Ζοουπάς
  κοί ό Ηικος Καζαντζάκης
  — 50ον —
  Ό Καζαντζάκης εϊταν Ενός δ-
  ατιστος. "Ειψαχνε· πάοκιζε νά
  τιεράσει δλα τα ΐτατώματα τής
  νταντικττς «θείας Κωιιωδίας»
  γιά νά δεί τ' άνέσπερο θεΐο
  φως «οί νά λυτρωθεϊ. Ό Σ.κ,ε
  λιανάς άγνάντευε τόν Όλυ-
  μπο κι ίβλεπε τό <ρως τιού ζή τοϋοεν ή ψυχαί τού. 'ΙΙ τριλία αυτή εΐχε χαρά- ζει" στήν καρδιά τού Καζαν¬ τζάκη βαθιες αύλακιές κ' εΐχε σέ ιιεγάλο βα©ιιό θρεψίι τα ποιητιικά τού όράματα. Μέοα τού, διιως γίνονταν £να οωρό αΛλες άούνειδες διεογαοίεο κι άλλαγές. Τό ΰλιικό πού τού οπρόσφεραν οί γύρω τού άντιικει ιΐιενικές συνθηΊκες εϊταν πολύ πράσφορο γι' αύτές. Άιπό παι- δί εΐχε ζάσει τίς άνατάοεις τοΰ τελικοΰ άπεΛευθεοω<τικο'ΰ ά- γώνα τής πατρίδος τού Κρήτης καί τό δ.οάιμα της προοφυγιδς, •μά και τή ντραπή τοΰ ίίτυχου πόλενου τού '97 δταν ό Έτέιμ η,ασας ψοβέριζε πώς θά 'περ- ν« τόν καψέ τού ιιί·ο' οτην Ά θήνα. ΕΙχε γνωοίσει την πολι τική σαπίλα της Ελλάδος πού τή οάοωοεν ίι 'Ετιανάοταοη τού Γουδί οτά 1909 κι &ρερε Ιιέ δόζες καί τιιυές άιπό την Κρήτη τό Βενιζέλο. Είχεν ό ΐδιος, στρατειμένος έθελοντής στά 1912—13. δοκκμάοει — ά τιό μακριά βεβαία .. — τή φηί κη τού πολέμου· τίς ά/πάνθρω- πες άντ&κ&κήσεις των δίκιον ιιας Μαικεδονσιμάχων, τοϋ Παύ λου Μελά, τού καπετάν Ρού- βα, τοθ καιπετάν "Αγρα καί τό σων αλλων βουλγαρ·οφ·άγων. Κι άκόμα: εΐχε φωτίσει τό πνέ μα καί την ψυχή τού μ£ τα '*ρωτα τής 'Εσπί.ριας». Κοντά οτόν "Ομΐιρο, οτό Ντάντε καί στό Βούδα εΐιχε θρονιαστεϊ μέ σα τού κι' όλόσωνος ό Νίτοε •μέ τό Ζαρατούστρα καί την «Άρχαία τραγωιδία» τού. Στή Ρωμη εΐχε άναττνέψει τή στυΦή άτμόσΦσιρα των συντριμμάτων τής γονατισμέ νης άττό πολλούς αίώνες, άλ λοτε ττανίσχυρης Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας κ' εΐχε σταθεΐ σκεφτικός καί μελαγχολικός μττρος στά ιταλία, ξεφτισμέ να ένδιαιτήματα καί τ' άττο- μεινάρια των άψίδων πού 1- στοροθνε τούς θριάμδους τό- σων καί τόσων Ρωμαίων Αύ τοκρο—όρων καί στρατηγώ&>.
  ΕΤχεν όνειρευτεΐ τό Νέρωνα
  νά δίνει διαταγές στούς ττρε
  τωριανούς τού νά δάλουν Φω
  τιά άττό τή μίαν ακρη ώς την
  άλλη στή Ρωμη καί κατόπι
  ί' άνημέρωτο αύτό θεριό νά
  τταρακολουθεϊ άττό μακριά
  τό τραγικό θέαμα τής Αίώνι
  άς Πόλης, τταραδομένη οτίς!
  φλόγες, καί νά 'Φραίνεται ή
  ψυχή τού· εΐχε ζησει μέ την
  ττοιητική χου ένόραση τα <ρο- 6ερά, τ' άκατανόμαστα δρ για των Βοργιών κ' είχεν ά- ναγουλιάσει — εΐχε σιχαθεΐ τόν άνθρωπο. Στό Παρίσι, κοντά στή με γάλη ττνεματική κληρονομιά τής Γαλλικής Έπανάστασης ττού 'θρεψε γιά κάμποσο και ρό την ττεΐνα τού ττνέματός τού,, γνώρισε καί τα Σόδομα κσΐ Γόμορρα' τα Φολί Μπερ ζέρ, τ άΜουλέν Ρούζ, τα Καρ τιέν Λατέν — δλους τούς δυ- σκολομάχητους ττειρασμους της σάρκας. Κ ι έναν κόσμο βσθύτατα έττηρεασμένο άπό τίς θεωρίες τού Νίτσε ττού πέΦταν στήν ψυχή των ττνεμα τικών άνθρωπον καί των μι- λιταριστών σάν ίνα δραστι- κό άντίδοτο κατά τού ήθικοΰ καί κοινωνικοΰ ξεπεσμοΰ. Οί ..θεωρίες αύτές πού θά 'σττρω 8(ναν σέ λίγα χρόνια, Γερμα ινούς καί Γάλλους στό φρικα ,λέο μακελειό τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου, εΐχαν ιρίξει βαθιές ρίζες στόν Κα- (ζαντζάκη. Έτσι δταν γύρισε στήν Έλλάδα κ ι έ"—εσε πάνω στό Ζορμττά, εΤχε βασικά χάσει την έμπιοττοσύνη τού στόν άνθρωπο. ΕΤχε άηδιάσει. ΕΤ¬ χε μέσα τού δουλιάξει τό γο ητευτικό δραμα ενός άγγελι- κοΰ ΔυτικοΟ κόσμου ττού 'χε ττάρει μαζί τού φεύγοντας ά- ττό τό μοναστήρι των Φραγκι σχανών δασκάλων τού τής Νάξου. Καί στήν Έλλάδα; Την Τδια έτχοχή σειόταν ό τό ττος αττό τό μεγαλοελλαδίτι- κο σωβινισμό, τίς πολιτικές ■ Φαγωμάρες Βασιλια — Βε- νιέζλου, τούς έττίστρατους. Ρεζιλίκια, αγχος, άποκλει- σμός, ττεΐνα, σοικάτηδες των Βαλκανικών πολέμων, δυοτυ χία. Άναγοθλα. Ή φύγη σέ τέτοιες ώρες εΤναΐι λύτρωση. Καί κάτω οτγ' αύτό τό φώς — κ ι δχι σάν κερδοσκοττική έττιχείρηση — ττρέτΓει νά δοθμε τή φύγη τοθ Καζαντζά κη στ' Άγιονόρος. Έκεΐ, στή ΟΙ ΤΕΧ-ίΕ12 ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ Χ3ΤΗΝ μοναξιά τού Άθω δέν έφθα¬ νεν όντε 6 φοβεράς άντίλαλος των κανονιών πού ξερνοθσαν καθημερινά τό θάνατο στό Βερντέν, οΰτε τό μαϋρο σκιά χτρο τής τγείνας... Μττοροΰμε νά φανταστου- με τόν Καζ<χντζάκη στίς ττρώ τες έτταφές τού μ' αύτό τό «δράκο» — τό Ζορμττά. Χω- ρ!ς άμφιδολίη θά δοκίμαζε α'σθημα ϊλιγγου· δ,τι ττερ!- που αΐσθάνεται ένας πού ό- νειρεύεται ότι δρίσκεται στ άστέρια κα! ξαφνικά τό δυνα τό χέρι ενός μύθικοΰ γίγαν- τα τού δίνει μιά καί τόν ρί χνει στό κενό — Ιρμαιο ενός σιμούν ττού παρασύρει κι αύ τόν καί τούς θεούς τού στήν άδυσσο. Ό Βούδας τού άρχί ζει νά ρεζιλεύεται μττροστά στό διονυσιοκό, στό νιτσεΐκό στόυ ττολι/δύναμο Ζορμττά, άνίκανος νά τόν ύπερασττι- στεΤ. Πάει κι ό άχώριστος Φλωρεντικός σύντροφός τού, ό Ντάντε· ό Ζορμπάς μέ την άκαταμάχητη «ττειθώ» τοθ λό γου σάρωνε την Κόλασή τού άττό τόν ούρανό καί κατέδα- ζε την Παράδεισό τού κάτω στή γή· στή ζεστήν άγκα- λιά μιάς χήρας, σέ δυό ρου φιές ρακής, σ* ενα χορταοτι κό γεθμα μέ κλεψίμιο κρέας πού 'χει τή νοοτιμάδα. Μπούρδελη καί κουρνιαχτός οί προφήτες κ' οί μεγάλοι μύοτες ττού 'χοτν κουρνιάσει στό κρανίο τού καί τπλάτευ- αν τό μυαλό τού. Τί εϊτοον οχι τος, Ινας «διανΌθύμενος», μπροστά στό Ζορμττά; Τί- ττοτα! Ένας «χαρτοττόντι- κας» ττού ζοθσε στό σκοτάδι μέ τόν πονοκέφαλο μεταφυσ κων ττροδλημάτων, ένα «άνή λιαγο κρέας» — τίποτα, τί- ποτα τό άνθρωπινό· £να φτΐαχτό τέρας, ένα άποφυσί- δι τής ζωής, τγού Ενα ττφφφ! νά τού ,κανε μέ τή ζεστήν ά νάσα τού ό Ζορμπάς θά σω- ριαζότοτν κάτω .. 'Ο Καζαντζάκης τότε, συμ φωνα μέ τίς προστοτ/·ές τής έσώστρεφης φύσης τού, αί- σθανότ^xν την άνάγκη ν' άκου μπήσει σ' ένα γερό άντιστύ- λι, σ* ένα δυνατόν ώμο ττού θά κρατοθσε δρθιο τό κλονι- σμένο έγώ τού. Κάτω άττό τό φώς τής άσύνειδης έττιθυ- μίας τού «έγώ* τού, πρέπει νά δοϋμε κβί τό ττέσιμό' τού στήν άγκαλιά τοΰ νιτσεΐκοθ Ύπεράνθρωπου. Ό Ζορμπάς εϊταν την ώρα κείνη ή ένσάρ κωσή τού. Αύτάς θά τόν έπερ νέ άπό τό χέρι γιά νά τόν ό- δηγήσει στράτα οτράτα στή ζωή· νά τόν λυτρώσει άπό τό φόδο πού βασάνιζε την ψυχή τού· νά τού άλαφρώση τό αγ χος τής σεξουαλικής άνικανό τητάς τού μέ τό διονυθΊακό μεθθσι τής δικής τού ζεστής σάρκας· νά τόν γλυτώσει ά¬ πό τόν ξεπεσμό. Αΰτός θά τοΰ μάθαινε τα ζωντσνά γράμμοττα τής ζωής, χωρίς διδλία κ ι άλφαδήτες. δίχως σχήμστα, μέ τίς πολύηχες κόρδες τού σαντουριοϋ τού, μέ τό δαιμονικό χορό τού, μέ την άμάχητη τσεκουράτη, πρωτόγονη λογική τον. Κ' ετσι ήρθαν στήν Πρα- στοδά· δχι σάν άΦεντικό καί ύπηρέτης. Άλλά σά δάσκα- λος καί μαθητοΰδι· σά φωτ ι σμένος «Γέροντας» κ' ύπάκου ος ΰποτοοχτικός· σάν άρχαΐος Ιερέας ττού όδηγάει νεοΦώτι- στο στή μύηση τομ στά μυ- στήρια τής ζωής. Κ ι αλήθειαι Στήν Πραστ© δα δέν ήρθαν γιά νά δροΰν λι γνίτη! Αύτό είταν τό ρό σχημα. Ό πραγμςττικός σκο πός τους — κα! ττολύ ττεριο" σότερο τοΰ Καζαντζάκη εϊταν άλλος· ή μσθητεί« τοΰ ξεστρατημένου άπό την ύ σία της ζωής καλαμαρά στόν τΓολύπειρο ,Οδυσσέα, τόν «γεμάτο σάρκα καί κόκκα- λα». Ξέραμε καλά κ' οί δυό — λέει στόν πρόλογό τού ό Κα¬ ζαντζάκης — πώς ό ττραχτι- κός ούτος σκοττός (ά λιγνί- της) εϊτανε οτάχτη γιά τα μάτια τοΰ κόσμου· εμείς δια ζόμαστε —ότε νά βασιλέψει ό ήλιος, νά σκολάσουν οί έργά τες, νά στρωθοΰμε οί δυό μας στήν άμμουδιά, νά φάμε τό χωριάτικο νόστιμο ΦαΤ μας, νά πιοΰμε τό μπροΰσκο κρη- τικό κρασ! καί ν' άρχίσουμε την κουδέντα... πά νά ττε? τό μάθη,μα τής ζωής. Στή γελαστήν άμμούδα τής «Καλογριάς» ό Καζαν¬ τζάκης εΤχε δρεΐ την έρημό τού, πού τόσο τοθ χρειαζόταν γιά νά ήρεμήσει ή ψυχή το^. καί τό Θεό τού — τή ζεστή σάρκα τοθ Ζορμπά πού θά τόν λύτρωνε άττό τό δγχος τού. (Χυνεχίζεται) Τού συνεργάτη μας κ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ-ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ("Εναβ γνήσιοβ Κρηίικό* Λυράρηβ) Ή Κρητική μουσική δέν εί ναι συνηθισμένη μουσικη. Ου τε κάν μοιάζει δσο κι' άν την έξετάσει κανείς μέ καμμιά άλλη μουσικη ολοκλήρου τοθ κόσμου. Κρύβει μέσα της δ¬ λα τα καλά καί τα κακά τής Κρητικής ράτσας, τούς καϋ- μούς καί τίς έλττίδες τής Κρή της, τα δνειρα των Κρητικόν. Τή δρήκοιμε σωστή, κοΐθο: ρή καί άψεγάδιαστη άπό κά θε εϊδους ξένα στοιχεΤα. Ό- φείλομε νά την παραδώσω- με στίς έρχόμενες γεννιές δ- ττως ακριβώς την τταραλάδα Άφιέρωμα στή Μάχη τής Κρήτης ΚΡΗΠΚΟΣ ΜΒΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΙΑΑΚΗ Συνταράσσετσι τό αύριο σύγκορμα... Άνάμεσα στίς Μινωϊκές άνταώγειες άνάμεσα στούς κρότους των συγκρουόμενων άρμάτων άνάμεσα στούς σκοπούς τούς ριζίτικους κα! τίς νότες τής λύρας, θεριεύει τό Ύπέρτατο Χρέος. Στιλπνεύει ό καθρέφτης τής σκέψης μας. ^ Πιέζονται τα μόρια, μεταΦέροντας τα μηνύματα Μιά δεσμίδα φωτός στίς σελίδες της Ίστορίας Μιά ττολύχρωμη θύμιση "Ενα σάλτπσμα: Λεφτεριά.. Άκουμποΰμε τα γόνατα στή γρανιτένια ταΦΟττλακα. Έν' άνυπόταχτο χάδι — σάν τίς καρδιές σας — στό Μαγιάτικο λουλούδι πού ξέρασε τ' άνήλισγο χώμα, μέ τ' άττομεινάρια τής άποσύνθεσης. ( Συνταράσσεται τό οώριο σύγκορμα... Π!σ' ότΓΟ τούς Ίπτάμενους όγκους καραδοκεΤ τό χτές ττού βιαιοπραγεΐ στήν κλιμάκωση. Γονσττίζει ό ήλιος στή γιγάντια — σάν την ψυχή σας — ταφόπετρα ΛΛΛ ΟΊ άποτυπώσεις μπορεΐ νά ττηραν ττίσω τούς δρκους τους. Μά εμείς... Άκουμττούμε τα γόνοπα στό χώμα τό σκληρό πού σάς χώνεψε. Μιά δαθειά ύττόσχεση — τρίσβαθεια — στήν αϊωνόδια υπάρξη ττού περιττλαναται στίς ξυπόλητες γωνιές τής Κρήτης. Ίτττάμενοι δγκοι... Γκράδες... Χιαλουδάρια.. Άγροτικά έργαλεϊα Πέτρες... Κρότοι.... ΑΤματα Κ Γ ένας όρκος βαρύς Λεφτεριά! ! ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΛΛΜ0ΕΙΛ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 Τηλ. 280291 ΕΚΔΟΤΗΙ ϋ^'ΐνθΥΝΤΗΣ νπΕΥΘΥΝθΣ (ΜΑΝΟΪ ΧΑΡΗΣ) ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τεχνική έττιμέλεια: Μάνος ΑΑαγριττλής •Ηφαίστου 18 · Ηράκλειον, Κρήτης Άνοίξαμε γά νά σάς ττροσφέρουμε τα άνοιξιάτικα μοντέλα μας! ή κομψή γωνιά, ή γωνιά τής μόδσς γιά την γυναίκα ττού ξέρει νά ντύνεται. Καί γιά πρώτη Φορα στήν Κρήτη: παπούτσια και τσάντες ΜΟΣΧΟΥΤΗ Έλάτε στήν κομψή γωνιά, την γωνιά τής μόδας Τα άποκλειστικά άνοιξιάτικα μοντέλα μσ(ς θά σάς ένθουσιάσουν. ΟΊ τιμές μας, είναι μιά τγοαγματικά εύχάριστη εκπληξΐ). ΙΛΡΥ ΔΑΙΔΑΛΟΥ καϊ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ γωνία με. "Εχουμε χρέος νά μην μολύνομε εμείς οί ϊδιοι δπως καί δέν την έμόλυναν δλες οί ττερασμένες γενιές πού με- γάλωσαν καί άντριώθηκαν κάτω άπό τή Φωνή της. Λίγοι δυστυχώς καλλιτέ- χνες τής μουσικής μας πιστεύ ουν στό δτι πρέπει νσ πα¬ ραμείνη καθαρή άπό τα ττολ λά έμπορικά καί πιθικίστικα ψεγάδια ττού φανερώθηκαν πρώτα στίς έταιρίες δίσκων καί μετέττειτα σέ κάτι λεγό μενες «συναυλίες» "Ενας άπό τούς λυράρηδες είναι ό Ζαχ. Κριτσωτάκης. Όσες φορές ττήγαμε στό κέν τρο ττού παίζει, τόσες Φορές ψύγαμε έχοντος βαθειά μέ¬ σα μας την Κρητική μουσικη. Ό Κριτσωτάκης δέν έπιχει- ρεΐ νά ντύσει την λεβέντικη καί ανθρωπίνη μουσικη τής Κρήτης μέ μεταξωτές κορδέλ λες καί γυαλιστερά χαρτιά. Την αποδίδει δ—ως ακριβώς είναι, μέ τα — είσματά της, μέ τα νεθρα της, μέ τα ξε- σπάσματά της, μέ την ττρα- γματικότητα πού κρύβει μέ¬ σα της. Κατορθώνει μέ τό τταΐξΐιμο τού νά κάνει τόν καθένο:, λά- τρη τής σπάνιας αυτής τέ- χνης. Κατορθώνει νά φέρει πολύ κοντά τόν ανθροττο^ μέ τή μουσικη γιατί γνωρίζει πώς ή κάθε κοντυλιά καί ό κάθε ήχος μιλεΐ κατ" εύθεία μέ την ψυχή τοΰ άνθρώπου. Την παίζει την κοντυλιά ό Κριτσωτάκης σημαδεύοντας την ψυχή χωρίς νά κάνει λο- ξοστρατίσματα καί τσαλί- μια. Εύχόμοοστε: δλοι οί Κρητ κο! καλλιτέχνες πού έχουν αύτό τό θεΐο χάρισμα νά νοιώ θουν την Κρητική μουσικη, νά την κρατήσουν στό Οψος πού βρίσκεται γιατί έκεΐ ττά νω δέν την άνέδασε οθτε ί- νας οΰτε δυο καλλιτέχνες μά όλόκληρη ή γενιά. "Άς μην τΓροστταθοΰν λοιττόν νά την «άνεδάσουν» πιό ψηλά γιατί θά την δλάψουν. ΜΙΧ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ — ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚρηχικβνΧΙνϊρον ΚΑΣΤΡΟ <Παροπτλεύρο)ς Φυτάκη) Μέ τδν 6ασιλη& τής Κρητικής ΛΑουσικής Ε ίδη θοήάοοης Είδη έζοχης Ειδή υιυχαγυνϊας ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΑ Άεροδόλα, έλοττηρίου λάστιχα κ.λ π. ΜΑΣΚΕΣ σέ πολύ μεγάλη ποικιλία ΠΤΕΡΥΓΙΑ σέ δλα τα μεγέθη ΣΤΟΛΕΣ καί έξαρτήματα καταδύσεως ΜΑΧΑΙ ΡΙΑ άνοξείδωτα σέ μεγέθη ΒΑΡΚΕΣ πλαστικές — έλαστικές — έξωλέμβιες ΒΑΡΚΕΣ διά παιδία ΣΩΣΣΙΒΙΑ εϊδικά διά την έχμάθηση μπάνιου ΟΜΒΡΕΛΕΣ διά ττλάζ — βεράντες σέ ττολλά μεγέθη ΣΤΡΩΜΑΤΑ ττολύ μεγάλης άντοχής ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ πτυσσόμενα άνοξείδωτα ΕΙΔΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ — ΡΑΚΕΤΕΣ ΜΠΑΛΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ — ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ κ.λ.ττ ΕΧΟΜΕΝ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΕΘΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: πιΐπααηκΗ Μεϊντάνι: τηλ. 284-207 Άποθήκη: τηλ. 287-766 ΜΑλϋΛΗ ΜΑΝΟΥΡΑ Μαζί τού οί: Ζ. ΣΜΠΩΚΟΣ — Ν. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΙ ΣΤΟ «ΚΑΣΤΡΟ» Τηλέφωνον: 282.962 ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Τό Κέντρω . λειτουργή καθημερινώς άττδ την 9ην πρωϊνήν έως την 8ην νυκτερινήν ττροσΦέρον- τας ειδή Καψέ - μττάρ καί Ρεστωράν. ((ΩΜΙΙΙΣΟΣ)) ΓΙΟΡΓΟΣ Ξ Ι| Κ1ΙΣ ΤΖΕΝΗ ΡΑΛΛΗ ΚΙΚΗ ΛΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΝΟΣ • ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΟΓ|ΑΝΝΗ • ΕΙΡΗΝΗ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΚΗΣ ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ Μπουζούκι: ΑΝΤΩΝ. ΔΡΟΣΟΣ Μοντέρνο τραγούδι: ΟΜΗΡΟΣ μμ 7 μμ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΧΩΡΗ ΣΕΙ Σ : Ε) Γ — Ο) Γ €ΚΥΔΩΜ» ΕΚ ΣΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 μ.μ. — ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7 μ.μ. — ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έξ Ηρακλείου πρός Πειραια Ε)Γ — Ο)Γ «ΡΕΘΥΜΝΟΝ> —- «ΚΑΝΤΙΑ»
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 7ην Εσιτερινήν
  ΑΦΙΞΙΣ 6.30 Πρωϊνήν
  ΕΙΣΙΤΗΡ ΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
  Πρακτορείον ΑΝΕΚ ΧΑΝΙΩΝ:
  Πλατεϊα ΣοΦοκλή Βενιζέλου, τηλ. 23636, 25656
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
  25ης ΑυγοΛττου 33, τηλ. 222481, 222482
  ΡΕΘΥΜΝΗΣ:
  Λεωφόρος Κουντουριώτου, τηλ. 22296, 22456
  ΤΗΛΕΦ. ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Βαρδάκης Ν.
  Κρουστανόπουλος Π.
  Κυδωνόχης Γ.
  Παλαιολόγος Π.
  ι Χαμαράκης Ε.
  282.730
  285.420
  281.702
  283.086
  283.860
  • Ή δίκη πού £γιν€ πρό ημερών κατά τϊκ «Τράνοτεκόμ., β.
  αίερα άπό τα θΐτμο<π£ύματά μας γιά τή μάλυνσπ τού Πό*,, ρο, πέρα ώπό την κατοδίχπ τού ^υθυντη τη^ΙΜ^ είχε δνα οοβαρώτερο άποτέλεσμα: Μάθομε Μαδη ,μίΚ της τα ΐτλήρη στοιχεϊα ταυτάττ)τος τού Εβρβιου της κ. Σανοόν, τή δι^ύθυνση κοτοκιας τού κλπ. ■Κ»' άκόμη &6βη*ε εύχαιρία στόν έο« ,^ατρόοωηό τού νά ό- ατοατηρΚη δτ» ό κ. Σονοόν δέν βΐναα Γαλλοεβρακ,ς άΧΛό. Έ. λτίνσεβραίος. Καί κάποιος παρατήρποε: __ — "ΑλΧη μιά δίικη καί ό Σανσόν... Βά 6π»η... Κ,ρηπ,κόςΙ.... • ΊΙ εϊδηοη δτν στή Χεροόνηοο έτοιυάζβται νά δΐίμιουρ>ηθΓ|
  ηλωτό νάϊτ - κλάμτΐ, ίδωσε την είτκαιρία οί- «να ΉΓχ,χλεώΤ[)
  — Δέν φτάνανε τόσα διαφθορεία της Νεολθίας ηού ίχ0Ι)ν
  γίνε! στή στεριά, τώρα τα έΐΓίχτείναχμε καί οτή θάλοοοα....
  Διαφωνω μέ την παραίτάνω αποψπ τοθ φιου μου κο» 6ηο-
  στηρίζω τό άντίθετο. "Οτι δηλαδή τα νάϊτ - κλάμπ αυτού τοθ
  εϊδους (γιατί δέν είναι δα διαφθορεία) θά πρέ,πει νά γΐνοη-
  ται Οτ'ή θάλαοοα ίί κοντά στή Οάλασσα, έχεϊ έν πάση ττερβηύο,:!
  ττού υπάρχη «Φθονο νερό. ντά νβ... ξίτπΧύνωνται οί... ντρο-
  ιπέςΙ
  • Μειγάλη κοσμοουρροΐ) προβλέιπετ·αι οήμερα οτό Τριμελές
  Πλημμελειοδικεϊο ΊΙρακΧίίου, μέ άψορμή τή δίιΐη των ίκΐίυ-
  θυνων της πορνοταΐνίας «Άιμαρτωλές Σχέοεις», πού κατοσχί·.
  Ογ(Κ€ πρό ημερών στόν «Όρφέα».
  Μκγάλη εί, ίίλλου ήταν καί ή προσέλευοη θβατων δταν προ
  βαΧλόταν ή παροπάνω ταινία.
  Φυσιικά σηπαεοα δέν θά προβΧπθούν οί οκηνές της, άλλά θα
  προδΧτιθοΟν άιπό τόν κ. Εϊσαγτγελεα, οί Χόγοι ποί» άηαΐτοϋν
  την τιμωρία των ίχπευθύνων. "Οοο γιά τό άκροατι'ιοιο, μηο-
  ρεί νά μην έ"χτι την «ύκαιοία νά.... δί), άΧΧά άπο»δήη·οΐ€ θά.
  άικούση άρκετά ένδιαφεροντα γ»ά τίς περίφτφες αύτές.... οχ^
  σετς, πού τελικά ποσκάΧεοαν τίς οχετικές... κατασχέοεις!
  • Ή εϊδηση δτι στό βυθό τού λιμανιοθ ^.ής Ντίας ό
  άνακάΧυψε οημαντικές άρχαιόηττες, 5δω€= την εύκαιρία
  φίλο της στήλης, νά διαιπράξη τό σχετΐικό καλαμπούρι.
  __ "Αλ, εϊχανε μυριοτεί την περίΐττωοΐ) ό ΜΓτοζάς καί ή
  Καψή, θΰχανε χτίοη ζενβδοχεϊο... μέοα οτή βάλαοσαΙ....
  — "Ε, δχι καί £τσι...
  — Ναί, μά τόν θεό, ή καλλίτερα, μά τόν... Ντία, σπως βί-
  Χεγε υέ τή γαλλική προφορά τού κι' ό ΚώΙ
  9 Τό γνωτστο σύνθηίκι πού καθιβρώοα'με, άτιό τό ηρώτο φϋ-
  Χο τής «Αληθείας» καί πού συνεχίζει λ ά τυηώνεται μόνιμα
  ττάνω άιπά τόν τίτλο μας: «"ΕΓ,ω οί ξένες Βάοεις άηό την Κρή
  τη», ήρχισε νά χυκλοφορή παραφθαριμένο οτά... κρητκά καί
  νά γίνεται... της μόδας.
  "Ετσι, σέ πολλές περιπτώσει ακοίός τώοα οιήν γνήριο κρη¬
  τική διάλλεχτο: «"Οξω οί ξΐνες βάοες άττ"ίι την Κρητη»!·
  Γιά νά δοΰιμε, θά τα καταΧάβσυν ετοι τα Άμερικονάκια ΐ|
  θά ποέιπει νά σκε<ρινς»0ιμε αλλο τράπο νιβ νά τούς τό δώοωμί νά τα έννοήσουν. "Ιοως μέ... νοή&κκα!... • Μαζί μέ τούς 9 μίτνες ψυλακή ηού καταδικάστηιιε άηό τό Έφ€Τ€ίο Κρήτης ό όβριστής Άμβρίκανός ΜπάνκΧεϋ Γν.άϋ. όι- κάοτηκε νά καταβάλη καί οτόν δΐΐυθυντη μας. ποί' τόν μήνι>
  σε, 5.000 δραχιμές γιά ιΊβ.κή 6λάβη.
  Κάποιος Χοιττόν είτιε σχ^τιιίά:
  — Μπορεϊ νά μην πάρη ποτέ ό διευθυντής τΓις «Αληθείας»
  τα λ«φτά αίττά, άλλά μέ τίς κ,οινοΐτοιήρεις πού θά κάνη καιό
  τοθ 'Α,μεοΐκανοΟ, θα μαθαίνη τουλάχιοτον, οέ τιοιές φυλακάς
  βρίακεται,
  Κάτι εΐναί κι' αύτό μετά τίς έντονβς φήμες πού κυχλοφόρη-
  οαν δτι δήθεν οί Άιμεοικανοί βέλανε νά πάρουνε τόν... εύν,Ε-
  νή πολίτη τους άηό τίς έλληνικές, σέ δ^κές τους φυΧακές.
  • Ή τουιριοτική κίνηση στήν Κρήτη καί εϊδικά σΐό 'ΗράκΛειο,
  ήρχισε νά γίνεται Εντονη. Παράλλπλα ήρχισαν νά δραστηριο-
  ποιοΰνται χαί οί γνωστοί «τουριθτθικυπγοί» ί5 «χαμάκΐα». ηου
  τΐναι άκάμη Λ·ωστοί καί σάν «σθοΰροι».
  Πρσκειται γιά τούς «ωραίους» νέους, πού παίζουν τό ρόλο
  τοθ... σεζουαλικοΰ Μινώταυρου καί τιού... καμακώνουν τις
  κάθε λογής νέ«ς § καί πρ>οχωρηΛΐένης ήλικίας τουρίστρκς.
  "Εχουν δέ τόσο πολύ... ουνειδηταποιτισει την άΛ'οστολή ταυς
  ώστε, Ενας άτπό αύτούς, πρόοφατα, οέ αϊθονσσ Δικασττΐρίου, 6-
  ηου πήΥγε γιά δλη ΰπόθεση, έρωτώμενος άπό τόν Πρόεδρο,
  τί &ουλειά κάνει, άπάντησε, έν Τ£Γυ>χοω:
  — ΤουριστοχυνηγόςΙ...
  Περιττό νά οημειώσω την έβαπληξη τοΰ κ. Προέ,δρου. πού
  ώκφράστηκε μέ τό νά Επαναλάβη την έράκηση. Π,Χήν δμως-
  πϊίρε την ϊδια άιπάντηοη.
  Αύΐά γιά δσους λένε, δτι δέν διαθέτομε.... τοιιρισπκή πυ-
  νείθηση....
  Μέ τή δηίμοσίευση τής φωτογραφίας τοθ Προκαθηιρένου τής
  ίίς 'ΕκκληοίΌς. στό περασμένο (ρθλλο, πού τον άπεικό·
  νιζε μέ ίίνα «νομά»χη» ττϊς δϊχτατορίας καί τή οχετική λεζύν
  τα, πού άναφερόΐταν στήν άπουσία των ύΐηευθύνων της 'Εκκλη
  οίας, άπό έκδιλώσεις πού καταδικάζουν δεδπλωιμένχ>υς έχθρούς
  τής 'Εκΐκληρΐας, δγιναν πολλές συθϊτήοεις. Μιά άηό αύτές 5-
  ταν καί ή έξίνς;
  '— Μά τί θέλ^ει πάλι ή «Άλήθεια» άΐιό την 'ΕκκΧησία,
  — ΆίπΧούοτατα, την θέλει νό, είναι Έκκληοία καί ί«ι

  Ο Ε30ΕΜΥΘΟΣ
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΜΑΙΟΗΥΖΟΖιν
  ΠΛΛ-Γ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  Τηλ. 286-191
  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  "Ενα καλό φαγητό σ' ένα δμορΦο ττεριβάλλθν;
  ^^Λ
  ΣΕΝΟΑΟΧΕΙΟ
  «8ΙΒΕΝΕ8 ΒΕΑΟΗ»
  "Αρχισε νά λειτουργή τό Νάΐτ - Κλάμπ τοθ 2ενοδο
  χείου μας, μέ τό ΑΘΗΝΑ Ι ΚΟ ΠΟΠ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
  «ΚΒ8ΝΑ»
  (ΚΡΙΣΝΑ)
  ΚΑΙ ΤΟΝ Π6ΡΙΦΗΜΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗ
  ιΜΙΚΟ ΜΠΕΛΛΟ
  ί ΜΙΑ 'κ'ο-απ·ληκτική μουσικτί ττροσΦορά Υ·β τή
  Νεολαία
  ·, "Ενύί ττλούσιο λαίκό ττρόγραμμα γιά τούς μεγαλλί-
  τερους, μέχρι τίς ττρωΐνές ώρες.
  ΝΑΊ Τ - ΚΛΑΜΠ «ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΜΠΗΤΣ»
  Τ6 τΤΌλυτελΙσΤερο νυχτερινό τΓερΐβάλλον
  μέ φθηνές τιμές — Στά Μάλλια.
  ΛΛΛΛΛΛ»^Λ»
  ΜΑ.θΥΐτ-76
  ΜΡΑΚΑΙιο "Η ΑΑΗ·ϋΔ«, ΚΡΗΤΗΣ
  ΙΙΛίΔΑΪ
  ΜΙΑ ΘΑΡΡΑΛΕΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΟΝΗ
  Οί Εφακιανοί παηάδεβ
  καταόικάζουν τή Μαόωνία
  Άγαατη/τέ μας κ. Χαριτακη,
  ο9ς ουγΛανραμεν δνά τόν -άγτΤ»
  να πού κάνετε κατά τής Μα-
  βωνίας και ΛΐρακαΛοϋιμεν δ-
  τ^η; ΰβχώητβ την σχετικήν ου-
  νεΡΊβοία μας.
  Ή Μασωνία, ώς γνωρίζομεν
  ,γε οτήν Έλλάδα τό 1740 —
  οτά 'Επτάνηοα — μέοω Ιτα¬
  λίας. Καί δι' άπάτΐκ διά τοΰ
  2 Δεκεμβοίου 1927 Π Λ. άπ.'
  νοη«όν κύρος. Παρου-
  ήη σάν ΦΑανθρωηΐχό
  "1&ρυμα κι' £τσι έκάλι·»ι/ε όη
  τή βοακιιιΛ καί την ύηοκρισίαν
  της, ^ίΐς νοιιικι» δέ κΏτασλϊ-υή
  αποτελεί άηάη καί ώς οργάνω
  οις «Ινοϊ μυοτνκίϊ καί σκοτεινή
  μέ διευθυνστικές κατευθύν-
  οεις κοί οχοπούς.
  •II
  Μασωνία άπω τό 1740
  πού π.οωτοτ\&ε στήν Έλλάδα
  δρδ σάν καρκίν ωρα οτόν ί·θνι
  »4ν μας οργανισμόν καί μολύ-
  νβι τκτρΒ-ρκονιένου τοΰ χοόνου
  έί»ανδύνως τα κύπαοά τού.
  β ν αι δεβαιωμένο Άχι ή έπά
  ραχσς νόσος τής μαθωνίας δοδ
  άνβε\ηνικά καί άντιχριοτιανι-
  χά. Οί Μασωνοι δέν δχουν
  καμμιά σχέση μέ τόν Χριστια¬
  νισμόν άιπό την στιγιμιή πού
  μπαίνουν στή οκοτεινή στοα
  τοθ Μαουτνιαμοϋ. Ή Μαοωνία
  είναι θοτιοκεία πού αποτελεί
  τόν· άνωνό ά-τι' δπου διοχετεύ-
  ονται οτήν κοινωνία οί πλδνες
  τής θεοοοφίας, τοΰ Ίουδαϊ-
  συοΰ καί τής άρχαίας είδαχλο-
  Αατρείας. Βασική δέ έπι&ωζή
  της είναι ή ύπανάμευσις τής
  Χρισπανικής θρησκείαν χρηρι
  μοηοιίδντας ώς μέσον τόν βρή
  σχίυτνκώ σνγχρη.τιονιό δηλαδή
  την έΡ,ίθωοιν &λων των θρ.η-
  οκΛκσν αοα καί τοθ Χριστιανι
  οροϋ.
  Νά γιατί οί Μαοωνοι δέν εί
  ναι Χοιστιανοί. 'Εκεϊνοι κά¬
  νουν τούς Χριοτκινούς φευδό
  μενοι καί ύποκοίνόρενοι μόνο
  καί ι»6νο γιά νά μβς ζβγελά-
  οουν καί νά δροΰν άνενοχλη-
  τθι άντιχρκτπανικά.
  Οί Μασωνοι, δχι μόνο Χρι-
  ίίπονοΐ δέν είναι άλλά οϋτε
  καί "Ελληνας άφοΰ μέ τούς δρ
  κοκς πού δτσμΓύονται άδυνα-
  τουν νά ηράξαυν τόν εθνικόν
  τους καθήκον. Πως οέ ηερί-
  πτωση. πολέμου π' καί ά'λλη πε
  ρίπΓτιοση ά Μασθνος ενός δ-
  θνους θά πράξη τό εθνικόν τού
  καθήκον μέ άντιμέϊτωιπο Μασω
  νο έκβοικοΰ δθνους, δταν τόν
  θεωρεϊ «αδελφόν» καί γιά την
  ύιπεράππισή τού εχει δώοει βα
  ρεΐς ορκους,
  "Ενας τέτοιος ο-^κος είναι ό
  τοΰ 30ου βαθιμοΰ (Ί—πότου
  καδώς) πού λέγει τα εξής:
  «Όρκίζομαι ί·άν Ιππότηο κα¬
  δώς μοί κάμει τό σημείον έιηί
  τοΰ πεδίου τής μάχης νά θυ-
  οιάσω έν άνάιγκη την ζωήν μου |
  'ίνα σώοω τ<>ν ΙδιχίΥν τού». '
  Είναι τόσο άντεθνικός καί Ι
  προδοτιχός ό δρκος ούτος πού
  καί μόνο γι' αύ,το θ' απρεπε
  νά είχε διαλυθή ή ξβνοκίνητος
  μασωνκκή ιπαγίδα.
  ΟΙ μαοωνοι λοιπόν, είναι έ
  χθροί καί τοΰ Εθνους καί τής
  Όρθοδόξου πίστεως μας. Ώς
  τοιοΰτοι δέ πρέπει ν' άντίμε-
  τωπιοθοΰν άιπό την πλειοψηφί
  αν τοΰ έΛλη-νικοΰ λαοΰ πού
  πιατεύει άκόμη είς τα έλλη,νο
  χριστιτΐν ιΐκ.ά ίδε ώδη.
  Οί μασωνοι έικπροσωποΰν ε¬
  παξίως τό σχότος, την πλάνην,
  την άοπάτη καί την ύποκοισίαν.
  Γεννήιιιατα τοΰ οκότους συνο-
  μωτοϋν στά σκότος (ΐίς οτοές)
  κατά τοΰ βθνους καί τοΰ Χρι
  οτιανιαιμοθ.
  Μέ την μαοκα τΓιο ύίποκριοί
  άς, τοΰ φ·εύδους καί τής άπά
  της κατάφεοαν μέιχρι σήμερα
  νά έξατΐΛώσουν τίς σκοτεινές
  στοές τους σ' δλη την 'Ελλά
  δα χαί νά πάοουν ήιγετικιές θε
  σεις στον κρατικό μηκανισμό
  καί οτίς δ*άφο.ρες όργανώσεις
  καά ύπηρεοΐες. Όλα τώ θέ-
  λουν δακά τους. "Εχουν προ-
  χωρήσει ρέχρι τα παΐγκάρια
  των έικκληοιών μέ την ΐδιάτη-
  τα τοϋ έπιτοόπου.
  Δέ,ν ωβάνει πού είναι ύιπό-
  λογοι έναν— τοΰ λαοΰ κοί τοϋ
  Εθνους, λόγω τής άνθελληνι-
  κής καί άντιιχρισπιανιικής διρά-
  αεώς των, άλλά προκλητικά
  καί θοασύτατα φοβερίζουν μέ
  ιιεταθέσεις καί άιπολύσεις έ-
  κείνους πού θά είχον την διά
  θεοιν νά τοός πολερΓΐοουν καί
  νά τούς καταγγγείλουν στόν
  έλληνικόΐν λαόν.
  Νοιμίζουν οί αθεόφοβοι «τι
  άμιΛοϋν καί ένεργοΰν ολ6 θε
  σεως ίσχύος. Τόσο πολύ δέ £-
  χει έατιδράοει ψυχολογικά ό
  ε»ύβος ττΐς ίσχύος των ίόοτε
  ιπολλοί ΟΜηοόοωποι τοΰ φωίτός
  καί ϊγκ άλΐνθΐείας (πκπκύουν
  πραγναπκά στήν δύναμαι της
  μασωνίας καί διά λόιγους οκο-
  ΤΒ,ιώτπτος 1 διεΛίας σιωατοϋν
  καί άδρανοΰν.
  Καί πού νά ίΚβραν ο! ταλαί
  πωροι κι' αύτοί δτι αυτή τούτη
  ή σιωπή καί άδράνεια τους ά-
  ποτελοϋν την μβγάλην δύνα-
  ιΐΛν των σχοτει,νων δυνάμεων
  καί τής ινασωνίας. Οί μαοωνοι
  ώς έοαηοάσωποι τής πλάνης
  καί τοϋ σκιόαους δέν βχουν δύ
  ναίμιιν. Είναι άΰθνατοι.
  Την Ισχύν καί την δύναμαν
  την £χουν οί έκηρόοωιποι τοΰ
  φωτός καί τής αληθείας ώς
  είναι οί ποιμένες τής 'Εικκλη-
  οίας καί γενικά οί άληθινοί
  Χριστίανοί.
  Καί συιμβαίνει τό παράδοζον
  τουτο: Τα σκότος φοβερίζπ τό
  φώς. Τ6 φώς κ.οώπτεται καί
  κυριαρχ^ϊ τό οκοτος. "Αν τό
  <ρώς δέν έκρύητετο, τό σκότος δέν θά εΐχε θέοη. Φυοακόν εί ναι δπου λάιτιπει τό ψως νά διαλύεται τό οκοτάιδι. Βαοικό χαοακ.τηοιοτΐίκό τής Χρκηιανικής ζωής είναι τό <ρώς καί τό θάορος. Τό φώς ϋκ; τΐίσπς καί τό θάί>ρος
  νασιτήρατα.
  Δέν ύπάρχουν βλήτα κα!
  .Χάχανα. 'Υηάρχουν κυσταρίσ-
  σια καί δρύς.
  Δέν ύηάοχουν σα&ρες καί
  σχάνθαροι. Ύπάρχουν ίΐτρόιμη-
  τα λιοντάρια καί άετοί, ύψηιπε
  τεϊς.
  Ό θεός «Ιναι έκλεκτικός
  τόοο πού καί βν είναι πολλοί
  οί κλπ,τοί, λίγοι β' άποδει-
  χβοΰν έκλεκτοί.
  Γ ι'2"
  Και τώρα1.. _
  ΠανευρωπαίΗή τηλεόροση
  ΡΗΙίΙΡδ
  ΤΒΑΝδ-ΕίΕΟΤΗΟΝΙΟ ΜΕΜΟ-ΤυΝΕ
  μέ συνεργασία 7 χωρών
  Η διίβνης ΐΓχνολογικη παντοδυνύμια της ΡΗΙίΙΡδ
  βινοι τώρα τους άοιΛληπτους καρπους της1
  Είναι ή ώραι
  Η μνημεκοΑης πρ^x^πάβ^ια ολοκληρων χρονων
  παραβινει στήν κριοη των κοταναλωτων την έκπληκτι
  κοτερη τηλεόραοη της εποχής μας Την πανευρωπαικΓΐ
  •Ηϊλεοραοή ΡΗΙίΙΓδ ΤΛΑΝ8 - ΕίΕΟΤΗΟΝΙΟ Ν*€ΜΟ
  τυΝΕ δημιουργια της πολυχρονης και δβπβνι^βης ου
  νεργαοιας ετττά χωρών1 Των πιό προηγμένων ιης
  ΤΡ Βελτιωαε τή λήψη θε
  ουνθηΛες γε^(ίαοι*α)ι. έμποδΐων και καιρικων συνθη
  κων1 Τςλι.ιΟΙΐοι.ΓΛ τό φημισμενο ΚΝΙΡΡ που ένιοχυ
  εί τ#Μ αδ«ν«τη λήψη ( Η Αυστρία ΟΓως και η'Ελλώδα
  είναι χωρα ώρεινή)
  ΡΗΙίΙΡδ ΣΟΥΗΔΙΑΣ: βατ.ωο.. .γ, οιαβ»
  'ων ΐονων αυίώνΓντας εται την ρΧαοτικοτητα"5·κ;
  ρης
  Αποτελεομα
  "Ο τι περίοσότερο μέχί» «ιμερα 6πα τηοαν αι Ελλη
  ς καιαναλιυτί.ς άπό τ>ιν Ευρωπαι«ή Τεχνολογια τωρα
  ίχου'
  ι-,·.
  ΡΗΙίΙΡδ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ:
  ίιαυγιω τη<, ι-Ικόνας και μπορεΐτι την ίμερα ν Οτε Τ6 πρόγραμμα οά να νοι νιιχτπ Κι ακομη Εδωοι 110 μοίρεί ύνοινμο στην ώθόνπ και μπορι ιτε να βλΓπι. τγ Λνετα κι άπό τώ πλαι' ΡΗΙίΙΡδ ΑΓΓΛΙΑΣ: Βελτωοε τώ κυκλωμα ια ηχου ι-ικόναΓ «αι τα δ«ιχωρισεΐ Που σημαΐνει ότι ουιι 6 ήχοτ μιιορει ηιό νο ενοχλήαη την εικόνα ουτε η ε^4ν· των ήχο Γινονται οί Αήψπς ζεχωριοτάΐ ΡΗΙίΙΡδ ΕΛΒΕΤΙΑΣ: Βελτ.ωοε τή* ηλι κτβονικη αντοχη τού δίκτη αν-τι*αβιστωντα»; τις λυχνι- ες ,με ηδικά τρονζιοτορς καί 10 ( θλοκληρωμενα κια κΑώματα) ΕπΙοης άαλουστευοε την 04)<-πΊρηοη Όρι αμίνα μερη που άΓαιτουοαν ι,πεμβαοπι μ^οαστήν δέκιη* τω^α 8γαΙΟ"ν »αι αντικαθιατανται μί »αινοι,ρνιαΐ ΡΗΙίΙΡδ ΔΑΝΙΑΣ: Βελπωαε Γβνουνίο..; αμ6' ·ΑπεκΛί-ιο* την νια Λποιοδήποτε λόγο τυχΛιοοπί)- θϋ«τονιομο μΐ *η δημιουργια χειρ«?τ«ΐΡΜθυ άβ4ι<ι Λεως ΡΗΙΙ-ΙΡ& ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: ε«λτ—« ^ν κο—νόλωοη ρευματος μιιωνο»τας την στ* μιοβ· Κά την νία πανι,υρωπαικη τι,λιΰμασΐ) ΡΜΙΙΙΡ5 κα θε προτιγμΐ-νο χωρα της Ευρωΐ-'ηο Γδωσε τδν καλυτΓρο αΑ/ολογικο έαυτώ τηι ΐε την ΡΗΙΚΡ5 ΟΠ 24Τ 30β2 ΟΛ 24Τ 300· 24 Β 360 24 · 360 θέλομε λοιπόν νάραστε έ- χλεκτοί; θά μποΰαιε στή φω¬ τία, θά παλαίψωιμε. θ' άγωνι στοΰμε. θά μποΰιμιε στή Χρα- στιανΐκή αύταιπάρνΐιση. Έν ά- νάγκη δέ θά θυσιαστοΰρε. Σήμερα ό θεός μας καλεί ώκττός των όλλων νά πολειιή- οωμε τίς οκοτεινές δυνάμεις. Σήμερα ό θεός μδς καλεί νά πολεμήσωρε τόν Σιωνιορό καί την Μαοννία μέ θάρρος καί παρρηαία σάν άληθινοί Χριστίανοί. Καλούρεθα δλοι οί Κληριχοί τής πατρίδος μας νά πολεμή- οωμε ιιέ τα δπλα τοΰ φωτός, τής αληθείας καί τής παρρησί- ας τούς Μασώνους, αύτούς; τούς Οπουλους έιχθρούς τήβ1 Όρθοδόζου πίστεως μας καί τοΰ "Εθνους μας. Ή δύναμην, ΐτής 'Εκκληοίας χραιοιμοποιου- ιμένη είναι άκαταμάχπτΓΐ. Μ' αύτίι ττι δύναμη θά οα- ρώσιαμε οάν χάρτινους πυ·ρ- γους δλες τίς Μαοωνιχές Στο¬ ές πού οτι'ιν π,ραγιματικίντηΓτα ά ποτελοΰν έχθοαικά φυλάκια οέ ημέτερον £δα<ρος. 'Εμτΐρός οοοι είοτε "Ελλη- νες Χ.οιστιανοί καί δέν άνήκε τε στήν τάξιν των ζωντανων νεκ,ρών, σηκωθήτε πδοτε ώς δπλα τό Φώς, την άλήθεια, την παροη.οίαν καί την άγάπη καί κττ|ήοτε την Λΐασωνία που είναι τό Φαρμακερό <τ>ί6ι,
  ό Χύκος μέ τή δορά προθάτου,
  •τό κα.οκίνωιια πού μολύνει τα
  κύτταρα τοϋ έθνικοΰ μας όργα
  νιομοΰ.
  ■Εϊθε ή φωνή μας ώς άχτίδα
  φωτός άπό την κορυφήν τΰν
  Λειυκων Όρέων νά συντελέτ
  στι στήν διάλυσιν τοΰ σκότους
  «αί τής ηλάντις πού αηοτελοΰν
  την θυσίαν καί τό
  νον τής Μασωνίας.
  Οί Σφακιάνοί Ίερείο
  Μιχαήλ Δαμανάκΐκ
  Κων)νος Χο,μΐπτάκης
  Νικόλαος Γιαννουλάκης
  Νικόλαος Παπαδόσηφος
  Γεώργιος Χυοτάκης
  Ένα σοβαρό Κοινωνικό πρόβλημα
  9ΛΡ ΑΣΤΕΓΕ- 01Κ0ΓΕΝΕΙΕΣ
  —.40 2ΤΑ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ
  «Ή αηόκτηοις χατοικίας υπό των στερουμένιαν ταύτης ίί άνε
  τίαρκιώς στεγαζομένων, άΐιοτελεΐ αντικείμενον είδικής φροντί¬
  δος τοΰ Κρά,τους».
  'Ελλ. Σύνταγμα αρθρον 21 (δ).
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γκαροονιέρα σττιν
  ττεριοχή Άκα&>μίας Ηρακλεί¬
  ου. Τηλ. 287-768 καί 282-85Θ.
  Αυτώ λοιπόν λέει τό 'Ελλη
  νιικό Σύνταγμα.
  Στήν πρανματικότΓΐτα δμως,
  τα πράγματα είναι πολύ διαφο
  ρεηκά. Τί έχει νά πεί τό Συν
  ταγμα γιά τίς 246 άστεγες Οί
  κογένειες τοΰ Ηρακλείου,
  πού ζοΰνε κάτω άπό τρομαχτι
  κές βιοτικές συνβήκες;
  Πιό συγκεκριμένα, γύ·ρω ά
  πό τα Έννετικά ΤεΙχη ή γη"
  άνήκει στό Δτ>μόσιο. Τό 1&40
  ίίιμΐικ;, 246 δστεγες οΐχογένει-
  ες άποφασίζουν νά ωτιάξουν
  πρόχειρες παράγγες ίί τρω-
  γλες στά οίκόπεδα αύτά τοθ
  Δηροσίου.
  "Ετσι ήρχισε μιά όλάκληρη
  ίοτορία. "Ολοι αύτοι οί ανθρω
  ΐκη είναι των κατΐιττέρων οίκο
  νομΐίκών τάξεων καί άροαοαν
  σιγά - σιγά μέ ψβυτοδάνεια ή
  ύπεράνβρωτκς προοπάθειες νά
  οΐκοδομοϋνε μέ δδειες πού δί
  νονταν άηό τό Κράτος. Αύτό
  συνέβαινε μέχρι τό 1968. Μέ
  τό Ν.Δ. 26.3)68 άπαιγορεύεται
  ή έχδοση άδειών οίκοδόνηοης
  στά κατεχόμενα οίχόπεδα τοϋ
  Δημοσίου.
  Άιποτέλεοικι: Τό τουρ-ιστικό
  Ηράκλειο νά «διακοομείται»
  ιμέ τίς παράνγες καί τίς τρω-
  γλες, τα χαιώσπατα καί τίς μι
  σογκρεμιομένες κατοικίες.
  ΤΙώς χτυηδ αραγε τουτο στό
  μάτι τοΰ τουρίστα πού θέλει
  νά ρίζει μιά ματιά στά Ένετι
  κά Τβιχτ»;
  ΆικόιμΓΐ πως δυοαιολογεϊται
  ή απατάλη τόοων δαοβκατομτ
  ντυρίο>ν (ότου θά μποροθσαν νά
  στεγάοουν τόσο κόσμο) γιά
  την άναοτήλωοη των Τειχδν,
  τή στινμή πού οίκογένειες εί-
  σοδηματιχά μιγδαμινές, ζοΰν
  κάτω αηό τόσο δθλιες συνθ!ή-
  κες;
  "Οσοι λοιπόν... έπρολάβανε
  εϊδαν τόν Κύριο. "Οσοι προλά
  βάνε φτιώξανε Ινα στατάκι νά
  ζήοουνε. Οί ύπόλοιποΐ;
  "Εχομ« στά χέρια μας £να
  όλόχληρο φάκελλο ιμέ £γγρα
  φα καά περιΐιλαννκϊσεις έγγρά
  ,φων τοθ παρακάτω τύιπου:
  «'Επί τή άπό 23.11.75
  αίτήρει ύίΛων εχομεν την
  τιμήν νά γνωρίσωμεν δτι
  ό Πρόεδρος τής Δημοκρα
  τίας δέν £χει άρμοδιότητα
  κτι.».
  Απαντήση σέ μιοθοσυντήρη-
  το πού ζπτδ νά άγοράσει
  λίγα μέτρα αυτής τής γής πού
  ίμενε μέχρι τό 1972, όηότε
  χάλασε τό σπίτι τού Οστερα ά
  ΐιό σεισμό καί δέ>ν τοΰ οόθηκε
  καμμιά δδεια νά τό έπιακευά-
  σει ίΐ νά τό άνΌΐκοδαμήσει.
  Μ' αύτό τόν τρόπο, ό παρα
  ΐιάνω μισθοσυντήρητος ϋχασε
  άίπό τόν Όργανισμό 'Εργατι
  κης Κατοικίας τό δάνειο πού
  τοϋ εΐχε έγκρι0εί καί κανείς
  άρυΛδαος δέν έν&ιαφέρθηκε.
  "Άς καταρίγηθεϊ έπιτέλους
  τό Ν.Δ. 263)68 καί νά τρηίρι-
  σθεϊ καινούργιο νομοσχέ&ο
  ιπού θά καθορίζει την τιμή ά-
  νά τετραγωνικό καί την παρα
  χώρηση των οίκαπέ·ί>ων στίς
  άΐπορες ο&ογένειες πού τα
  ^χουν άπόλυτΐι άνάγκη.
  Αύτό ζΐκτοΰνε οί 246 αστε-
  γοι 1 ήιμιστεγασμένοι Ήρα-
  κλειώτες κι' αύτό έπιτάσσει ή
  λογκκή καί ή άνάγκη.
  ΝΙιΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ίί
  ΜΗΤΙΟΣ
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
  ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
  β Σουβλάκια 'Ί
  • Χορτόπιττες
  • Σουτζουκάττιττες
  • Ζαμπονότηττες
  ΦΟΤΟ - ΠΛΡΙΙΙ
  ■> Καλλιτεχνικές
  ωωτογραωίες
  · Φωτρρεπορτάζ
  ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  Αβέρωφ 1 — Τηλέφωνον 281.396
  ι »
  ΚΡΕΑΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ
  ΣΟΥΒΛΑΣ
  Ταβέρνα — Ψησταριά
  ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΚΑΜΑΡΑ
  ΤΗΛ. 232-171
  ΜΙΗΩΙ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΩΝΥΑΑΟΣ ΝΑΥΑΙΤΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΪΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
  ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΛ ΣΛΣ
  Ε)Γ —Ο)Γ
  ΜΙΝΑ-.
  ΚΑΙ
  ΑΡΙΑΑΝΗ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΛΛΛΑΞ
  ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΑΝΑΧΠΡΗΣΕΙΣ:
  ΜΙΝΩΣ; 6,30 μ.μ. .'
  ΛΡΙΛΔΝΗ 7.30 μ.μ. 1
  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ:
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πλατεία Καλλεργών 7
  ΤηλέΦωνα: 224.304 — 224.309
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 'Ακτή Ποσειδώνος 28
  Τηλίφωνα: 4117952 — 4117953
  ΚΑΙ
  ΠΑΠΑΣ
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
  ΦΑΝΤΑΣΤΗΚΑΤΕ ποτέ
  παττά ντυμένο στρατιωτικά;
  Έκπρόσωττο τής Έκκλησίας
  έννοώ. Μέ γένια πολλά, «κα
  τα τα εί&ιθωτα», στρατιωτι-
  κό κράνος καί χακί;
  Όχι; Έ, λοιττόν ϋστεροΰ
  με στή δύναμη τής Φαντασί-
  ας. Γιατί κι' έγώ ποτέ δέ
  φαντάστικα τέτοιο ττραγμα.
  Τό φαντάστηκε δμοις Ήρα-
  κλειώτης άρθρογράφος, έκ-
  δότης κλπ. πού... έσπευσε
  νά συγχαρεΤ τόν ΜητροτΓθλί-
  τη κ. Τιμόθεο γιά την «αύτο
  τοτΓοθέτηστι τού» στό Γενικό
  Έττιτελεΐο Στρατοΰ.
  Μή ΦανταοΓτήτε βεβαία
  ττώς... εγινε στρατιωτικός ό
  Σεβασμιώτατος. Άπλούστα-
  τα, σνμμετέχοντας στή Ααΐ-
  κή ΟΓγαναχτηση, ο-τάθηκε στό
  Οψος τού, καί μίλησε κατά
  των ξένον βάσεων. Δέ χρειά
  ζονται λετΓτομέρειες. Ό αρ-
  θρογράφος πού, φαντάζομαι
  ήθελε τούς παπάδες... πρά-
  ους, σι&)πηρούς μέχρι άηδί-
  ας καί μή νοιαζόμενους γιά
  τέτοια πράματα άσήμαντα,
  ένοχλήθηκε. Τώρα» έδώ ττού
  τα λεμε, εΤναι δύσκολο να
  βγάλει καί τταπά, κομμουνι-
  στή καί νά πεϊ ττώς οί κομ-
  μουνιστές μόνο θέλουν άττο-
  μάκρυνση των βάσεοιν.
  Τίποτ' άλλο. Συγχαρητή-
  ρια μόνο οτους ίερεις ττού
  σμίγουν τή φανή τους μέ τή
  φωνή τού Λαοΰ.
  δια τόσον καιρό στή γωνιά
  τοΰ δρόμου, μά τό ότι, άκόμη
  δέν... έποΛ^χοτΓθττησε ό Βελι-
  γραδής...
  ΜΑΣ ΞΕΧΑΣΕ
  ΚΑΙ ΤΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑϋ
  Ι
  17 Β 320
  ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ νάπώστόν
  άνογνώστη καί φίλο κ. Ν.
  Βελιγραντάκη μιά φράση
  τού Δημάρχου, πού άκούστη
  κε ττροχτές σέ συνέντευξη Τύ
  ττου στό Δημαρχεΐο. Νά πώ
  δηλαδή δττως εΐπε κι' ό κ.
  Καρέλλης «Μιά σωοτή δοο·
  λειά χρειάζεται ύπομονή» ,(ό
  λόγος περί Καινούργιας
  Πόρτας).
  Πιό σταράτα· παραττονεΐ-
  ται ό Βελιγραδής ττώς έξω ά
  πό τό κατάστημά τού (2ω-
  γράφου καί Ρ. Χούρδου γω-
  νία), ένας σωρός σκοιπτιδιών
  περιμένει άδικα τώρα καί δυό
  μήνες κάποιο σννεργεΤο τοθ
  Δήμου.
  Πήγε ό ανθρωττος στούς
  ύτΓεύθυνους. Τέσσερεις φο-
  ρές «ένοχλησε» τούς άρμόδι-
  ους τής Δημαρχίας, μά τίπο
  τα.
  Κα! μιά διευκρίνηση. Ό
  κ. Βελιγραντάκης εΤναι έκεΤ
  νος πού... έξεσφενδόνισε τό
  μττουζί στούς Άμερικανους.
  '£κεΤνο λοιτΓΟν, ττού άξίζει
  την απορία μας, είναι δχι
  τό δτι τταραμένουν τα σκουττί
  ΑΚΟΥΣ ΕΚΕΙ; Κι' δλ-
  λες διακρίσεις σέ δάρος τής
  Άνατολικής Κρήτης; "Ε, μά
  δέν ύτΓθφέρονται πιά.
  'Εκλαψα άπό... παράττο-
  νο. *Ηρθε λέει καί μάς ξέ-
  χασε. Γιατί δηλαδή, τί παρα
  ττάνω εχουν οί Χανιώτες; Νο
  μίζω ττώς δικαιολογημένα δι
  αμαρτύρομαι καί τταραττονοθ
  μαι — άν καί δέν εΤμαι τταρα
  ττονιάρης.
  Γιά τόν Κίσσινγκερ θέλω
  νά ττώ. Τδκανε άραγε σκόττι-
  μα καί μάς ξέχασε ίί μήττως
  ήταν άττλή ΤΓαράλειψη; Πό-
  σο θάθελα νά τόν δώ νά γυρο
  φέρνει τα Ήρακλειώτικα
  σοκχάκια, νά τόν ραντίζουν
  μέ.. ροοοπέταλα οί έξώ-
  στες.
  ΕΤχα λοιπόν σκοττό νά τόν
  όδηγήσουμε 'στή Βασιλική
  τού ΆγΙου Μάρκου καί νά
  μάς μίλαγε, μέσα στίς έττε
  ψημίες καί τα δακουα της
  συγκίνηβής μας. Άπ' έξω
  θάστεκαν ο* νεολαΐες μέ τα
  πανώ «Ή Κρήτη σέ χαιρε-
  τά». κλπ.
  Καί ί^ρετε γιατί θά ττρό-
  τεινα τόν "Αγιο Μάρκο; Ό
  χ ι βεβαία λόγω... διαστασε-
  ων, μάί πως νά τό κάνουμε
  6ρέ άδελψέ; Πού θά βρίσκα
  με τόσο τελεία μικροφω-
  νική έγκατάσταση; Ή έγκα
  τάσταση αυτή είναι σήμερα
  γιά την ήλεκτρολογία δτι ή-
  ταν γιά την άρχιτεκτονική ττα
  λιότερα ό Παρθενώνας. Μή
  μού ττήτε πώς δέν άκοθτε.
  θαμαστε, οί περισσότεροι,
  βαρύκοοι. ΌπωσδήτΓοτε...
  Γι' αύτό θαπρεττε νά -μιλή
  σει έκεΐ ό Κίσσινγκερ. θά-
  τανε ή καλλίτερη λύση.
  'ΕσεΤς τί λέτε κ. Γραμμα-
  τικάκη;
  Υ.Γ: ΘΕΩΡΩ άπαραίτη-
  το νά διευκρινίσω ττώς άν θε
  λωμε Τση... μεταχείρηση μέ
  τή Δυτική Κρήτη, τουλάχι¬
  στον σέ θέματα «Οψίστης έ-
  θνικής ο—.μασίας» δττως ή έ-
  πίσκεψη τού Κίσσινγκερ, νά
  καταφεύγω στόν παρακάτω
  τρόπο:
  α) Καλούμε κάποιο έκδό-
  τη.
  β) Τοΰ τ' άκουμπαμε.
  γ) Αύτός άναλαμβάνει νά
  μάς κλείσει ραντεβοθ.
  δ) Λέμε πώς τοΰ δώσαμε
  τα λεψτά γιά έξοδα κλπ. καί
  ε) Βλέπομε τόν Κίσσιινγ-
  κερ σεινάμενο - κουνάμενο
  νάρχεται. "/.·—
  Τί τό άπλούστερΌ,'
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ
  ΤΗΖ ΓΕΡΜΑΝΙΑΖ
  ΠΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
  ΤΗΖ ΚΡΗΤΗΣ
  'Εμας τούς Ιζρητικούς, μάς
  δέΐνει ή μέκρι αΰταηόρνηκπις ά
  γάπη γιά τόν τόπο μας.
  Αυτή ή 4γάται μας δμως δέν
  γίνβται φανερή μόνο μέ τα λό
  γιά. "Ετοι σ' δλπ την 'Ελλά-
  δα, σ' δλο τόν κόρμο γενικώ-
  χερα, ύηάρχουν ούλλογοι Κρ-η
  των, πού κραιτοϋν συσπεφωμέ
  νες τίς φωνές καί τα έίργα τ&ν
  ξβνιτειμένων συνηοπιτων μιας.
  Άφοριμή γιά τα λόιγια αύτά
  μάς δδωοε μιά προοφατη Άν α
  κοίνωση τής 'Ομοσπονδίας τ<ων Κρηιτικων Συλλόγων Δυτικής Γε-ρμανίας καί Δυτικοΰ Βερολί νού. Ή άνακοίινΐιχπ] αυτή, βγαΑ- μένη Οστερ' άπό τό έιτήοιο ου νέθριο των Κρητϊκών Συλλό γων, δείχνει την βαθΐΕΐά άγά- πτ) γιά τόν τόίπο μας καί την άκόμη βαθύίτερτ, έπίγνΐικπν τ&ν προβληψάτιον ηού άντιμετωίτί- ζει. Άρχΐζοντας μέ ΤΓϊν χοινωνι κή άνάλυρη των οΐγμειρινΐίΓν δέ δρμέινων καί ■π'ΐίν άνΐΊΐμΒτώΓηοη τ&ν προβληιμάΐτων, κοταλήγει οέ καταγγελία των Άβιερικονο — Τουρκικών σχεδίων πού οτρέφονται έινάνηα στήν άκβ ροιότητα τής χώρας μας. Ή ανακοινώση τελβιώνει ώς έ- ξήζ; «Ή Κρττττι μτναρεΐ νά γίνει 2να νέο Άί>κάδι μά δέ θά γί-
  νει ποτέ τό 52ο άστέρι τής ά-
  ΐιερικάνικης σηιμαίας.
  Χαιρετίζορε ιιέ ένβουοιοσμό
  την όμοψυχία τοΰ Κρητιχοΰ
  καί 'Ελληνακοΰ Λαοΰ, νιά τόν
  άγωνα πού διεΐνάιγει νιά την
  καταργήση των ζ&νων Βάσεων
  πού ύίτονόιμίψαν την έθνική
  άοφάλεια, ακεραιότητα καί ά-
  νίζαρτησία τοΰ £θνους μας»
  ΜΙΚΡΕΣ
  ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  λίι&ς καινούργιας έκθβοης
  άπίπλιωιν τα έγκαίνια Εγινα
  την π. Δευτέρα.
  Ή εκθέση αύπίι πού άνήκει
  στόν κ. Κώστα Τσομΐπανάκη,
  στιεγάζεται στό μέγαρο τίίς Έ
  θντκής ΚτημΛτΐΜής Τράπεζας.
  (Ρούσου Χούρδου 5).
  Ή παραπάνω ίκθεοπ άποτε
  λεϊ μιά άξιόλογπ -ροσηάθεια,
  έιπασφ-ραΓγισμέίνη μέ τό καλά
  γοΰοτο τής δχεύθυνοης, σέ σιχν
  δυααμό μέ την ικ>ικιλία σχε-
  δίων κα! έκβειμάτων.
  • Στίς 21 τοϋ Μάπ,
  πού γιορτάζει ό "Αγιος Κων)-
  νος,. έγιναν τα έγκαίνια
  τής όμώννμης έιοιλησίας στό
  χωρία "Ιιμπρος των Σφακίων.
  "Οσοι παραβρέθτικαν σέ μιά
  τέίτοια γιορτή, πού κοαμεϊται
  μέ τό ϋντονο λαογραφΐκό1 στοι
  χεϊο, τίς φυοιχές άνορφΐες καί
  την Φΐλοζενβία των Σφακια-
  νδν, ήταν πραγματικά τυχε-
  ροί.
  Σ' ίνδειξπ βαθειδς έ»τΙιιη
  σης οτή Μητέρα καί στό δργο
  της, ή Ίε.οή Μητρόηολΐι Λά-
  ■μπης καί Σφακίων, ώργάνωοε
  στίς 18.5. οτίς 7.30' μ^ι. όμι-
  λία οτήν αϊθουσα τελετ©ν τοθ
  Γυμνασίου Σπηλίου.
  'Ομιλίτρια ήταν ή Παι-
  δαγωγός κυιρία "Ολγα Κοκχι-
  νάκη καί θέμα τής άμιίλίας:
  «'Ελάχιστος φόρος τιιΐής ο'
  αυτήν πού άκούει στό δνομα
  Μΐντέρα».
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΙΝΟΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΥΓΕΡΟΥ
  ΕΠΙΠΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΧΑΜΗΑΕΣ ΤΙΜΕΙ
  ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΙ
  ΣΑΛΟΝ ΙΑ
  ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΙ
  ΣΚΡΙΝΙΑ
  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ
  ΠΟΡΤ τ- ΜΑΝΤΙ1
  ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΙ
  ΝΤΙΒΑΝΙΑ
  ΣΥΝΘΕΤΑ — ΕΠΙΠΑΑ
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
  ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΠΜΙΣΤΑΙ
  ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑΙ ΙΔΕΑΙ
  ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ
  ΡΙΑ
  ΛΕΠΤΟΜΕ-
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ
  ΔΟΖΙ
  ΣΤΗΝ ΠΑΙ»Α·
  ΤΕΛΕΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  ΕΞΟΠΛΙΙΜΟΣ
  ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ
  ΣΚΕΥΗ
  ΚΑΤΑ·
  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ.
  ΔΟΥΛΕΙΑ
  ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓίΙΓΉ
  ιαχτΗ
  .— Τα ίπιπλα μας καλύπτουν δλες τίς άνάγκες τοθ συγχρόνου !
  σπιτιοθ.
  —Μεταφέρομ€ τα εΐδη μας δπου μδς ζητηθοθν.
  —Τα προϊόντα μας διακρίνει ή ποιότης καί ή χαμηλή τιμή.
  —Έλέγξατ«| καί χρΐνατ· την προσπαθεία μας.
  , —Προτιμήστε μας γιά τό συμφέρον σας.
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ δόν χιλ. όδοθ Ηρακλείου Μοιρών Τηλ. 280689
  ΕΚΘΕΣΙΣ Α' Πλατεϊα Άρκαδίου Τηλ. 284759
  ΕΚΘΕΣΙΣ Β' Μανουσογιάννη-Πλατεΐα'ΑρχαδίουΤηλ.289160
  ι Λ-
  24 ΜΑΙΟΥ1976
  ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Ν ΑΛΗΦΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΙΙΛΑΔΑ4
  Ο ΧΒΕΣΙΝΟΣ
  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ
  "Εγινε χβές ό έορτασμός
  της έατετείου τίς Μάχης της
  Κρήτης, μ«τά τή διαφωνία τής
  Δημοτικήν Άρχιής καί τού Νο
  μάρχη κ. Μΐτίσια.
  Στίς 11.15' π,.μ. έγανιε ή κα
  τάθεση των στεφάνων στό μνπ
  μεϊο Μάχης Κρήτης άπό τόν
  Νομάρχη κ. Μΐττίοια, τόν έκιπρό
  σιαπο τοΰ Βρεταννικοΰ Ποοξε
  νείου καί τόν Καπετάν Μανώ
  λη Μπαντουβά.
  - Παραβρεθήκανε οί στρατιω-
  τυοές Άρχές καί γύιρω στούς
  ΠΓνηντα πε.οίπου πολίτες.
  Στίς 1_' τό μεσπμέοι, έγιναν
  στό Μακάσι τ' άτΐοκαλυιπτήρια
  μαρράρινης πλακός, έλάοαστος
  φ6ρος τιμίίς άπό την πόλη τού
  "Ηρακλείου, στούς όμήρους
  στού χάθπ.καν στά στρατόπ,εδα
  Σ*ι·γκεντρώοεων. Κατατέθηκε
  σ~φάνι άιπό τόν κ. Δήμαρχο,
  τόν έκπρόσωπο τοΰ ΕιΑιΜ, τό
  ΚΚΕ (έσ/), την Π.Π.Σ.Π., τό
  τιαράρτημα 'Εθνϊκης 'Αντίστα
  σης, καί άπό απλούς Ήρακλε»
  ώτες πολίτες.
  Άζίζει νά σημειωθή ή πα-
  ρουσία των Βουλευτών κ.κ.
  Ψαράκη, Μπαντουβά (ήταν
  παρών καί στήν αλλη έκδήλω
  οη), Κωνιωτάχη. καί πλήθους
  κόσμου.
  Ό Άρχιετιίοκοίπος κ. Εύγε
  νΐος πού ίκανε τή δέηση στήν
  «ίκδήλωση στό Μνττμίΐο Μάχπς
  Κρήτης, δέν συμμετείχε στ' ά
  ποκαλυυιτήρια τής μαρμάρινης
  ιπλάκας, ώπό τόν Δήμο.
  ΔΗιΛίΙΣΗ
  ΤΟΥ κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
  Ό Βουλευτής κ. Μπαντου-
  ββς μάς έκανε την
  αχετική δήλωοη:
  «Δέν εΐμαι ένημερωνένος γιά
  την έπικοατοΰοα κατάσταση.
  Ό έορ-τασμός 6πρε»τε νά εΐνατ
  πέραν χάθε Κομματικήν
  ΐτροσωπϋκής άντιδ'κίας».
  ΑΚΟΜΗ
  ΉρΑκΑβιο καί Χανιά
  «Στίς ουνειδήσεις δέν
  μπαίνουν χειροπαϊδες»
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Τέσοερις άικόμη δίκες, νέ
  τίς οποίες σχετίζεται «Η ΑιΛΙΙ
  ΘΕΙΑ», θά έκδιχαοτοΰν τίς μέ
  ρες παν άκολουθοθν καί κυρί
  ως μέσα στόν αλλο μηνα Ί-
  ούνιο.
  Ή σπουδαιοχερη είναι ή δί
  κη μας μέ τή Χωροψυλακή,
  ιΐτού Οά άκδΐΐκαοτίί στίς 9 Ίουνί
  ου,, στό Τμιμελές 'Εφετείο
  Κρήτης, στά Χανιά, μέ. κααηγο
  ρούιμενο τόν Μάνο Χαρή, νιά
  περιϋβριση Άρχης καί συγχε
  κμιμένα τοθ Σώματος τίκ Χω-
  ροφυλακής.
  Πρόκειται γιά τή γνωστή πε
  ρΐΐττωση τού επεισοδίον σέ βά
  ρος -τίγϊτ χήρας Κόμηοας Γκού-
  υχχ, πού προκλήθτκκε άΐπό την
  έχτέλεση αποφάσεως κατά τίϊς
  Γκούιμα, άιπό την Μαρίκα Κα-
  ψή", στήν Άγία Πελαγία.
  "Οπως είναι γνωστό πρωτο
  δίκως ό διευθυντής μας δοκά-
  στηκε μέ 11 μήνες φυλακή(Ι)
  καί 3 μϊννΐες (Ι) στερήση της
  ατελείας τοϋ δημοσκιγραωιχοΰ
  χαρτιοθ.
  Μάρτυρες ύστεροσπίσεως τοθ
  κατηγορουμένου διευθυντη
  μας, έκτός έκείνων πού κα-
  ταθέσανε τΐραποδίικως θά είναι
  οί βουΛ,ευΐές κ.χ. Μπαντου-
  θδς καί Μέν. Ξυλούρης, ό δι
  κτ/νόρος Αθηνών κ. Μ1. Λου
  ρανΐδάκης, ό Π.οόεδ.οος τής Έ
  νώσεως . Συντακτών Άθηναϊ-
  κοθ Τύίτου κ. Σΐτ. Γιαννάιος,
  ό Πρόεδρος της Μεσογειακης
  Αλληλεγγύης ν. Πέτ-ρος Βά-
  βαλης, καί ίλλοι δημοσιογρά-
  φοι, πνευυχιτΐκοί ίνβρωβτσι, νο
  μωοοί καί ποοοτΛτηχότη'τες τού
  τιοΧιτιικοΟ μας κόσμου, άπό τίιν
  Κρήτη καί την ΆΟήνα.
  Δικτϊγόροι ύηερασπΐσεωχ; τοΰ
  ΙΪΙΝΤΕΟ ΕΠΑΝΟΜίΡΙΤΑΚΗ
  ·. Συνέχ. άπό την £*λ. 1
  δέν μπορούσαμε νά άναστείλωμε τή δημοσίευση τής
  συνεντεύξεως, πού εΐχε μάλιστα στοιχειοθετηθεΐ ήδη.
  Τό σχετικό τηλεγράφημα, ύπ' αριθ. 3932)30)21)
  1827 μέ ΓραΦείο αποστολήν τό Ήράκλειο καί ήμερο
  μηνία 22)5)76, εχει ώς εξής·
  Μόνον Χάρην
  Διευθυντήν «Αληθείας»
  Ηράκλειον
  Παρακαλώ δπως διά προσωπικόν λόγο νά μή
  προβήτε είς την δημοσίευση της τταρ' έμοΰ δοθεί¬
  σης ττρός υμάς συνεντεύξεως, δσον άΦορά την επ -
  στολή Χ. Γιανναδάκη. ^
  Ι. ΕΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ
  ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ την νεώτερη έττιθυιμία τοθ παραττά
  νω κυρίου, πού ένυττόγραφα καί ύττεύθυνα κατηγορή-
  θηκε δαρύτατα άπό τόν Άρχηγό 'Εθνικής Άντιστά-
  σεως κ. Χαράλαμττο Γιανναδσκη, καί την άττόφασή
  τού νά δεχτή άγόγγυστα καί άδιαμαρτύρητα τό 6αρύ
  τατο κατηγορητήριο, βάσει τσθ οποίον, έξ άλλου,
  καταδικάστηκε άττό την 'Ελληνική Δικαιοσύνη. Είναι
  άναμφισβήτητο δικαίωμά τού νά μην άτΓαντήση, μό-
  νο, πού — διτως έξηγήσαμε καί στόν άμέτοχο στήν
  δλη ύττόθεση καί άδικσ ταλαιττωρούμενο γυιό τού —
  ή όπισθοχώρηση στή συγκεκριμένη περίτττωση τού
  ττατέρα τού, λογικά τουλάχιστον σημαί»<Έΐ άττοδοχή των κατηγοριών. ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ·, £ι>νέχ. άπβ την
  τε ττολίτη ττού θά χρειαστεΐ τίς ττολύτιμες ύττηρεσίες τους.
  Δέν γνωριζουμε τί άττοφάσεις θά πάρει τελικά ή Κυβέρνη
  ση. Πρέττει δμως νά βρεθεΐ ττιό κοντά στούς σνμτταθεΤς αύ-
  τούς έτταγγελματίες καί νά δώσει λογικές λύσεις στά καυτά
  ττροβλήματά τους.
  ΤΟ «ΚΡΗΤΗ»
  Τό περιοδικό «Κρήτη» πού
  &γαίν«α καβε ιιήνα στήν Ά-
  Οήινα, μάς... άφαέρωσε στό
  τελευταία τού τεθχος 2 σελί
  δες, μέ... τκ>ιικίλη 0η, πού
  άποτελίίται άΐτό χυδαιότη-
  τες, ανακοίβεΐες, Λοτοχες ύ-
  τιόνοΐίς καί άπειλές.
  'Επειιδή έηιμέναμε δτι δέν
  ίχομε μαζί μέ τούς ίρασηέ
  χνες έκιδότες τού καμμιά δια
  φορά, άλλά οθτε καί οχέοη,
  τούς άπαντοϋίΐε, άχροΰ, έξ
  δλλου. βπως γρά<ΐκ>υν, θά
  τα ποθμε σπ^ν αίθουοα τοΰ
  Διχαστηρίου.
  "Ενα πράνμα μόνο: τα δι
  κά μας τΗστσποΐΓττικά έογασί
  άς είναι ή έ,νυσιόγραφτι δημο
  σιογρακριική δουλειά μας οέ
  έφημερίδες καί περοδιχά κύ
  ρους. "Εμείς δέν Εχομε ~ί-
  τλους... δημοσιογραφακών
  σπουδων ύπογραυιμένους άπό
  Έλληνο — Άμερικανικά
  φρθΛτπστήρια, οθτε καί έ-
  παγγελματιική προϋΐτηρεσία
  δεβαιωμένη άιπό τόν Σάββα
  Κωνισταντόϊτοιιλο. Συνεννοη
  θήκαμε;;;
  ΡΟΣΙΚΗ ΒΓΟΡΠ
  Ή τεχνολογία τοθ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ, ή
  πρώτη τβχνολογία τοΰ κόσμου, τώρα καί
  στήν Κρήτη.
  • Ψυγεΐα — Τηλεαράσ€ΐς — Ραδιόφωνα
  —Άνεμιστήρες.
  • Πλυντήρια—■ Ραπτομηχανές — Αύτό-
  ματα σίδερα.
  • Ήλεκτρικές σκοΰπες — Ήλεκτρικές
  έστίβς—Κουδ ού ν ια.
  • Φωτογρσφικές καί κινηματογραφι-
  κές μηχανές.
  έΡν βεΐ
  Έγγυαται ή τεχνική τής [νωσης
  £οβιετικών £οσιαλιοτικών £| ημοκρα-
  τιών.
  ΠΑΝΝΗΣ ΜΑΙΘΑΙΑΚΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ!
  Χανιόπορτα—Τηλ. 280-647
  ιΛΛΑ,
  Μάνσυ Χαρή θά είναι ό κ. Γ.
  Σ-τρατάκης καί ό Άθΐγναίος
  ιποιινικολάγος κ. Στ. Κανβλλό
  ιπουλος.
  Άπό φΐλους καί συναδέλ-
  φους τού διευθυιντΐΐ μας στήν
  Άθήνα ίίγινε πρόακλησΐΐ νά
  αταρακολουθήσουν τή δίικτι σαν
  τταραατ*ρητές, έκπρόοωιποΐ; τί>ς
  Διεθνους Όιιοσηονδίας Δηιμσοι
  ογράφων.
  Πρέττει νά σημεΐωιθί} δτι σέ
  ιηερίτττωΌη κατασίκης ό διευθυν
  τής μας θά έκτίσπ ττιν ποινή.
  &)6τι αδυνατεί νά αναλάβη τό
  οίικονομικό βάρος ττκ, παοαλλη
  λα μέ τό βάρος της εκδόσεως
  τής έφιρ.ιμιεί)ίδας. "Ετοι, θά. προ
  τιμήρη την ϋκδοοΊΐ τος «Άλή
  θείας» άπό τοΰ ν ά πληρώση
  την φυλακή, γιατί δπως χαί
  ίίλλοτε έΤχει δηλώσει «οκοπός
  «Ιναι νά θγαίνη ή «Άλήθεια»
  χαί δοα νά βγτ} ό ϊδιος άιπό τί»
  φυλακή», δπου καί τυχόν βύρι
  σΜ&μενσς θά συνεχίση νά κυ¬
  κλοφορή ή έχρηιμερίδα.
  Τό δνει.οο καί ό στόχος τ©ν
  ικαλοβελητό>ν μας — τό κλεί
  ουμο τί>ς «Αληθείας» — οθ-
  π' δλλως θά ττραγματοΐτοι-
  ΤΗΣ
  - ΔΙΚΕΣ - ΔΙΚΕΣ - ΑΙ-
  ¥* Σ*Ι* 9)6)76 Α βπονδαιόίβρη
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  α
  ΖΤΙΣ 27 τοΰ Μάη, στό Τρι
  μελές ΠΧηιμιυιελειοοικείο Ήρα
  κλε(οι> θά δκξαχθη μιά αλλη
  δίκΓ) μέ κατηγορούμενο τόν χ.
  Σχιζαχη καί μΐγνυτη τόν Διοικη
  τή τίκ ΕΤΒΑ κ. Στεριώπη
  καί την ιδιαιτέρα γραμματέα
  τού κ. Κατσσύοη. Στήιν δΐκη
  αυτή πού σχετίζεται μέ τό θέ-
  μα της Βιομηχανικώς Ζώνης
  Ήρα»είου, ό διευθυντής μας
  Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ! — Μ. ΞΥΛΟΥΡΗΣ
  Δυό άπό τούς μάρτυρες 6ττεροχπτίσεως
  θά είναι οασικός μάρτυρας ύ-
  ίτεραατϊίσεως τοϋ καιηνορουμέ
  νού Σχαζάκη πού κατηιγορεϊται
  ■γιά άτΐειλή κατά τοΰ Διοιχητη
  της ΕΤΒΑ.
  "Οπω_νιας δήλωσε ή χ. Κα-
  τσούρη, τόσον έκείνη δσον καί
  ό Κ. Στεριώτιης, ίίθελαν νά
  παραιτηθοΰν άλλά δέν είναι
  τώρα δυκονομικως δυνατόν, £-
  καναν δΐέ τή μήνυση, διότι ύ-
  αίίϊρχε τό προηγού'μιενο τοΰ
  Τσίχνάκΐ>!...
  000
  Στίς 1β Ίοιτνίου στό Τριμε
  λές 'Ετρετεϊο Κρήτην, οτά Χά
  νιά, θά έκδικαστίι ή εχρεση πού
  £κανε ύαιέρ τού Νόμου ό κ.
  Είσαιγγελέας Ηρακλείου, στή
  γνωστή ύπόθεση καταστροφ'ής
  Άρχαίων στήν Άγία Πελαγία,
  άίΐό τό συγκρότι>μα Καψίί·
  Κατηγορούμενοι είναι ό έκ-
  ηροσαητος τίίς Καψη καθηνπ-
  τής θεολογίας στό Λύχειο «Ό
  Κοραής» κ. Βασ. Πλεύρης καί
  ό μπουλντοζιέρης κ. Λυριτζά-
  κης.
  Βασηαός μάρτυρας 94 είναι
  ό διευθυντίις μας, άιη6 δτνμοσί
  ευμα τοΰ άποίου ηροηλθε καί
  ήαύτιειπάίγΐγιελτΐ) δίωξη ύατό τής
  Είσαγγελικιίϊς Άρχίίς Ήρακλεί
  ου.
  Ή δίκτι παρουσιάζει ένδιαφέ
  ρον, διότι, ώς γνωστόν, ό κα-
  ταιδικαοβείς μιπουλντοζιέρης £-
  κανε σοβαρές άιποκαλύφεις με
  οω τί)ς έφΐιμερίιδας μας, αί. βά |
  ρος τού συγβφοτήιματοί; ΚαψΓ)
  καί τοΰ 'Εωόρου Άρχαιοτήτων
  κ. Σ. Αλεξίου.
  οοο
  Σ.ΤΙ1 24 Ίουνίου, στο Τρι
  μβλές Πληιμμβλειοδικεΐο Ήρα
  κλείου βά δικαστί) σάν καττνγο
  ρούιμενος ό διευθυντΐ'κ; μας
  γιά συκοφαιντιικιή δυσφήμιοο
  διά τοΰ Τύτ»ι>, μέ συγκατηΐγχ)
  ρουμένους τού 5 έτιιστολογράι
  φους πού χαοαχτήρισαν τόν
  Άιγροφύλαικα άπό τίς Στάβγιες
  οάν χουντικό.
  Ή δίκη είναι, α»ετική μέ ου
  την πού έΊνινε πρό ημερών
  στό Ιδιο Δικαστήοιο, τό όποίο
  άβώωοε τόν μηνυτή άιγροφύ-
  λακο (βλέηε σχετϊκό ρ^πορ-
  τάζ σέ βλλη θέση).
  ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΙ!
  Συνέχβια άπό την Σελίδα 1.
  τιρόεδρο τοΰ Δτ>μο-ηκού Συιμ-
  βουλίου κ. Χρονάκη, ό άποϊος
  φρισε έκτσιρτη συνβδρΐαση τοΰ
  Σιυμβουλίου γιά τίς β.30' τό
  γ
  'Εηειδή εΐχε προηγηθεϊ τα
  θράιδυ της Παρασκευής Λλλη
  εκταικττι έτιίοτις θυελλώδΐνς καί
  δραιμματικΐή έκτακτη συνεδρία-
  αη τοϋ Συ*μβουλ(ου, δπου εΐχε
  άσκκρασΐστεϊ ή καταθέση στεφά
  νων άπό τόν Δ%ιο καί δποκς
  άλλες ά,ντιστασιακές όργανώ-
  σεις καί ποόοωπα, στό χώρο
  τήίς άποκαλύψιεως τίκ; τιλάκας
  των 'Ομήοων καί έηειδή άπωο
  Γράμμα άπό τή Νορβηγία
  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ
  ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΝΑΣ καλάς σνμττστριώτης, ό Νίκος Καγιαμπάκης,
  μάς εστειλε άττό τό Όσλο τής Νορβηγίας, δττου διαμένει,
  τό παρακάτω ενδιαφέρον γράμμα, τό όποΐο σχετίζεται μέ
  τή ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, γιά τό όποιο καί τταλιότερα εΐ¬
  χε δημοσιογραφήσει άττό την εφημερίδα μας.
  Τό γράμμα αύτό δημοσιεύομε σήμερα, ήμέρα τού έορτα-
  σμοΰ τής μεγάλης αυτής ΜΑΧΗΣ, ττού δυστυχώς, μερικοί
  ύπευΙΗΛΌανεύθυνοι, μέ τίς παράλογες, αψυχολόγητες καί ά-
  παράδεχτες ένέργειές τους, προοττάθησον νά τή μικράνουν.
  Καί στό σημεΐο αύτό, δπως θά διαπ-ιστώσουν κι' οί Τδιοι
  ήρθαν νά σνμπληρώσουν την προσπαθεία ττού κάνουν τα ύ-
  ττολύμματα των Ναζί, πού προστταθοΰν νά δισστρεβλώσουν
  την Ιστορική πραγματικοτητα.
  Γράφει λοιτΓΟν ό καλός Κρητικός κα! πατριώτης, μεταξύ
  άλλων τα εξής:
  Άγαπο,τέ κ. Μδνο,
  ... Καί τώρα θά άναψερθω
  στό θέ.μα τί)ς Μύχης της Κρή
  της, μιά κιαί σύντομα έορταζ«;
  ται ή έπέτειος. Είναι λυπηρο
  ιπού στό ίίρθρο σας έχείνο τής
  20.10.75 δέν βρέθηκε κανένας
  νά διαψεύση τους «συμμάκους
  μας». Πάντως έγώ τδβαλο «ι
  νάτι» καί μέσω τοϋ έδω στρα
  τιωτικοΰ άχολούθου τής Γβρ
  μανικής Πρεσβείας έζήτηοα
  τι'ίν &ΐ€ύθυνσΐ) τοθ στρατηιγοΰ
  δΤϋϋΐΕΝΤ καί τα ν επροκάλε¬
  σα νά διαψεύση τό συτγΎραφέα
  ννΉΙΤΙΝΰ ηού ώς γνωστόν
  στό βΊβλίο τού άνα<ρέΐρβι τόν λίβΐελλο έικΕΪνο σχετικά γιά την παρά*οσι τής πόλεως Ήρα κλβίου. "Ομως τό Χττλερικό αύτό λείψανο (ΡΏβούμενο ϊσως την ό.ογή τοΰ Κρπτιικοΰ Λαοΰ, εδήλωσε άοθένεια, γηρα/τειά 85 έτων, καί ά·δυναιμία ν' άοκο λιηθή μέ τό έρώτημά μου. Άν τί αυτού, ό Στρατιωτικάς άκό- λουθος μέ παριέπεμνριε στόν Γερμανό συγγραφέα Ο8νΑΙ_) ό οποίος θεωρεϊται αΰθεντία στήν έξιστόρησι των πολεμικήν έτΗκειρήσεων των Γβρμανων 'Αλιεζωττωτιοτών. •Καί αύτός ό κώριος άσκχρεύ- γει νά δώση τή διεύθυνσι τοΰ δΤΙΙϋΕΝΤ ο0τ« λέει την γνώ μη τού γύρω άπό τό θέμα τίίς πα.ρα6όοεα)ς -ιοΰ Ήρκικλείου. Μέ πληροφορεϊ δμως δτι ήτο στό Ήράικλειο πρό όλίγου. "Α ραγε γίά τουρισμό, τυιμβορυ- χία, ίί γιά νά γράψη καί αύ¬ τός κανένα λίβελλο,... Σάς έσωκλείω την σχβτική άλληλογραφία τοΰ Στρατ. Ά- κολούθου ώς καί τοΰ συγγρα- <ρέα ΚΙΝΤΕ1. ό οποίος χριισι- μοποΐ£Ϊ έίτίσπμο χαρτί μέ τό εμβλιιγμα των Γερμανών Άλε ζωττωτιστών, καί €ίς τό όποϊρν άναγιράφιεται ύ άριθιμος λθΛ'α- ριασμοΰ Τραπέζης εΐδακά γιά. τούς άλεζϊπτωτιοτές Κρήτης στό ΟΛ»ομα τοΰ στρατηΎθΰ δΤϋΡΕΝΤ. "Ασφαλώς έτοΐμά- ζονται νά φαιάξουν κανένα Μνημείο στό Μώλβμε... Είς άνάιμνησΐ'ν των Νεκριον μας, καί τοθ γενναίου άγωνα τοΰ Λαοΰ ιιας, πού τόσο οκάν δαλοδώς καταΐτατήθτιχε καί δια στρεβλώθΐ|κε ίστορικώς — πα¬ ρακαλώ άφΐΐρώσατε λίγες γραιαιμές στήν έφτΗ.ΐ£ρίδα σ«ς στήν τωρινή έπέτειο τί>ς ΜΑ-
  ΛΗ'Σ ΤΉΣ ΚΡΗΤΗΣ.
  θερμώς Ευχάριστον
  ΝΙΚ. ΚΑιΓΙΑιΜΐΠΑίΚΗΣ
  "Οσλο Νορβηιγίας
  10 Μαΐου 1976
  δήποτε εΐχε έικδηλωβεϊ ή διαμά >
  ιχη Δήμαρχου - Νου-άρχη, διε-
  ρευινούσαμε τό δλο θέιμα δηιμο
  σιογραφακά άιπό τό πρωί τοΰ
  Σαββάτου, γειγΌνός πού μας 6
  δωσε την «ύκαιρία νά δοΰμε
  δλα τα σχ£τιζόμενα μέ την ύ-
  ιπόβεστι αυτή παρασκήνια, των
  άποίωΑ' τα χαρακτηριστπκώ— ρα
  οηιμεία είναι τα έζής:
  • Ό Δήμαρο«ος κ. Καρέλ
  λης ηϊρε τηλέχρωνο τόν υπουρ
  γό 'Εσωτερικων κ. Στεφανό-
  ττουλο καί διαμαρτυρήθηιοε γιά
  την έιηαμονή τοΰ Νομάροαι κ.
  Μιπίσια, νά καταθέση στεφάνι
  μόνον ό Καιπβτάν Μανώλης
  Μπα,ντουβδς κΓ 5χι κι' δλλοι
  έκιπρόστικποι ττ)ς Άντΐστασης,
  μεταξύ των οποίων καί ό Ε-
  ΛΑ_, πού ήταν καί «ή πέτρο
  τοΰ σκανδάλου».
  V
  Ό κ. ύιπουργος πϊ)ρε τόν
  κ. Νομάιοοϋ) καί φαίνεται &η
  τόν παρατήρησε, μέ άποτέλ«-
  σμα νά χωλωθη καί νά έκδόση
  την άπαρά&εχτπηι απόφαση πού
  δΐ>μοσιεύσαιμε στήν αρκή.
  θ Ό κ. Νομάρχης, κατά
  τή μεστ,ιμεριανή δημοοιογραφι-
  κή συζητήση τού μέ τόν διευ
  θυντίή μας, τοΰ όήλωσε δαι
  ■δέν Εχιει αύτός τό βάρος τίϊς
  ■εύθύινιης τοΰ διαχιορισμοΰ τοΰ
  λαοΰ πάνω σέ £να !ερό θέμα,
  άλλύ ό κ. Δήμαρχος, δδειξε
  δέ διάθεσιν τακτσποιήσεως τού
  θέματος καί τιροσπάθασε νά
  σταματήση την κοινοποιηθή
  τής ανωτέρω αποφάσεως τού,
  άλλά εΐχε Λδτ; άποσταλεϊ.
  β Άναλήφθτιικε μετά πρω-
  τοβουλία διΐ€υθετήσει»κ; τοΰ θε
  ματος άπό τόν Δ)τίϊ Χωρ)»α>ς
  χ. Πηλχχό καί έναν άκόμπ ά-
  νιί—εοο άζιιοματικό, πλήν δμως
  δέ,ν κατάληξε οέ θετικά άποτε
  λέσματα.
  9 Ό κ. Νομάρχης προσπά
  θαισε νά συνα.ντηθί) μέ τόν κ.
  Δήμαρχο, άλλά ουτε κι' αύτό
  δγινε κατωρθαπό.
  • Στή συνβδ.οίασΐί τοθ Σαβ
  βότου ό κ. Δήμαρχος υπέβα¬
  λε την παραιτήση τού, δυό φο
  ρές μάλιστα, άλλά δέν δγινε
  άποδεχ?τή άπό κανένα Σ
  βουλο, μερικοί μάλιστα χαρα-
  χτήρισαν την σχετακή άΐτόφα-
  σή τού ωυγσμαχία. Τελικά ό
  Δήμαρχος δέχτηκε ν ά άνακα
  λέση την παραιτήση;, άλλά νά
  δημοσιευθή τό κείμιενο τής πά
  ραιτήσεωχ;. Την ενεργεια αυ¬
  τή ό Σύυ.βουλος κ. Β. Παπα¬
  δάκης χαραχτήρισε «θέατρο»
  καί «Φολκλορική» ύποκινουμέ-
  νη «έκ τού ηοντ>ροΰ» καί £χου
  σα «διαφημιστικό χαραχτί)ρα».
  θ Ή στάστ) τσΰ κ. Παπα¬
  δάκη καί στίς δυό συνβδριά-
  σεις ήταν τελείως άρνητική.
  Στή δβότερη μάλιστα βγινε
  καί σοβαρώτατο έιπεΐισόδιο με-
  ταζύ τοΰ Ιδιου καί τοΰ κ. Φαρ
  Ο ΛΑΟΣ ΘΥΜΛΤΛΙ ΤΗ ΜΑΧΗ
  %, Συνέχ. «πό την Σελ. 1
  σκοτονώτανε πρίν πέσουν στή
  Γΐ).
  Δέ θά ξιεχάσω μια ουγχινη-
  ■πκή στνγμή τυού ό Σατανδς ά-
  μυνότανε. "Οπλιζε 4πό δε-
  ξιά, πυροβολοΰσε άριστερά καί
  ϋατοχωροΰοε. "Ετσι δλοι μαζί
  ιπαλεύαμ* γιά τόν κοινό σκο-
  ΐιό. Γιά τή Λευτεριά τής Πατρί
  δας μας. "Ανθρωτπος γεννϊΐιμέ
  νος δέν^ΒΠορεί νά ύηολονίσει
  τό πώς έΐκ)λέιμηισε ό Λαός τοΰ
  Ήρακλιείου.
  Οί ϊτερισσότεροι άπουσαάζα
  ν© στήν 'Ηπειρΐιηική 'Ελλάδα
  οί στ.οατιώΐες κα οί έπκπρατευ
  μένοι. νΕτσι ό άτγώνας κρατή
  θήκε μέ τα χέρια τοϋ ΰμαχου
  πληθυσμοΰ. 'Εκτός δμως άΐτό
  τούς Ηρακλειω—ς, δλα τα
  χωρία κατεβαίνανιε μ' δνα έΐα
  κεφαλής στό σημεϊο πού πέφτα
  νέ τ' άλιεξίΐττωτα.
  • αν
  Ό Κ. Ζ. Μανουράς πού βρέ
  θηκε έκεϊνίς τίς μέρες στό Ρέ
  θεμνος, ιιάς λέ«ι σχετικα:
  ΑΠ.: "Ημουνα έπιλοχιιεύων
  στό Ρέβεμνος. ΜΛοαμα όργα-
  νωμένα τμήματα δέν ύηήρχα-
  Λινε. 'Υπήρχανε μόνο τραυιιατί-
  βς άν€κπκιίδευτοι καί οί μαθΐη-
  τές τής Σχολης Χωροφυλακίίς,
  χι αύτοί ήσο/ν παιδαρέλια».
  (ΕΙΡ.: θυμασπε κανένα άξιο-
  σηιμείαηο περιστατικό πού νά
  δβίχνβι την αύθν>ρμΐ>τΐ) άντίστα
  ση τοΰ Κρητικού Λαοΰ;
  ΑΠ.: Ναί. ΕΙχα μαζί μου δ-
  σες μέ..ο€ς έκαμα στό Ρέθε-
  ■μνος £να δωδεκάχρονο ηαιδί.
  Γιώργπ Βεράχη τό λέγανε.
  "Αιμα εΐδα τό ζόρες τοδηα νά
  III
  φύγει. Μέχρα πού τραυματί-
  οτηκα καί μέ πήρανε, βμεινβ
  μαζί μου. ΤΗταν τόσπ οτΐ'μανπ.
  κή ή προσφορά τού οτόν
  να κι ίίτανβ δώδεκα χρονώ!:..
  βοο
  Ό Μιπάριμτια - Μιχάλτις Πά
  πυιράκης, τονίζει την συμμετσ
  χή δλων των Κρητιχών, άνε-
  ξάρτητα κατοικίας, στόν Άγ&
  να:
  «ΤΙίμουνα στό χωριό μου
  (Κορφές) την πρώττι μερά
  τής εΐσβολής. Ξεοιικΐιΐθήκαιμε
  καί κατεβήκχΐμε στό Γάζι αο-
  πλοι, έλττίζοντας στό «Πλ]4-
  τσικο», "'Ηιμασταν λίγο τυχεροί
  γιατί είχαμε δυό ντουφέχια
  σέ μιά άμάδα 30 άτ6μ(*ν».
  ΕΡ.: Πώς θά
  νά ατκκρύιγσυιΐε την κατάλη-
  Ψΐ;
  ιΑΐΠ.: "Αν ύιπόοχαν οπλα,
  δέιν Θ6 ηατούσανε πόδι σττιν
  Κρήτη οί Γερμανοί.
  ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ λοιηόν .δ-
  πλα. Κι' αϋτός ήταν ό βασιβίι
  τερος ηαράγοντας ηού εύνόηΐσε
  τούς Γερμανούς. ΓΛατί ή Ιζρήι
  τί), δέ.ν ιτέφιτει εύκολα άιπό
  "Υψ·ος πού την άνέβασαν οί ά
  γώνες των παιδιών της. »
  Χαί μιώ ερωτήση στόν κ. Χ
  Γιανναδάκη.
  ΕΡ.: Τί θά καθυοτεροϋσε
  την κατάληψη τής Κρήτης; "Η
  ά«Λμη πώς θά μπαρούσαιμε νά
  την άποφύγουμε;
  ΑιΠ.: "'ΕΪιρβηε νδναι έξοηλ
  σμένος ό Λαός ηού ετρ.εξε άΐτό
  την πρώτΐ) σηγμή στόν Άγώ
  να, καί τα Λέγαμε.
  Ν. ΨΙΛΑΚΗΕ
  Ό ΔημστΐΜΟς Σύμβουλον
  ΒΑιΓΤ. ΠΑιΠΑΔΑΚΗΣ
  ούμφωνα μέ την παοαστα
  τική άιπεικόνιση τοΰ Δη-
  μάρχου κ. Καρέ>Χλη, ό ό-
  τιοϊος τόν άποκάλεσε «χα-
  λασμένο γραιμιμόφωνο».
  οάριι, ό οποίος χαρακτηρίση τή
  στάοη τοΰ κ. Ποιποόάκη έξ
  άντικειμένου (ραοιοτική, προ-
  δοπκή, π.οοβοκατόρικπ καί τόν
  «στόλισε» μέ βαρυτάτους χαρα
  χτηρισμούς . τούς άποίους τοΰ
  άιπΐ>ύθυνιε σέ έ·ντονώτατο 0-
  φος.
  Φ ΆποςκισίοΓηΐκ€ τελικά,
  μετά καί τό τηλε<ρώ<νη.μα τοΰ κ. Νσμάρχτι, δτι άτιοσύρει τό ΐϊγ'ΥΎραφο καί δτι δέκεται νά ■μην καταθέση στέφανο οθτε ό κ. Μπαντουβάς, άλλά ό ϊδιος ύ Δήμαρχος καί ό Στρατιωτι¬ κάς Διοιικ.ηιτής, νά συ,νε.χιστή ή γραμμή τοΰ Δήνου, μέ 2σα εΐχε άιποςκισίσει, νά γίνη δη- λαδή χωριστή κατάθεαη στεφά νού οτά άποκαλυΐττήοια της άν&μνηοτικης πλάχας (Μακά σι). Κι' άικόμη ματαιώθηικε ή έκδήλωσΐι τοϋ γτ}πέδου, γιατί δέν ίίταν πλέον δυνατή όργα- νωτικά ή προετοιμασία της. ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ, γιατί εί¬ να» άνώφελη ή παοάθεση καί Λλλων λεπτομερειών, νοιώθω- με χ.οέος μας: 1.— Νά καταγνείλωμε καί νά στιγίμαϊτίσίΐ>με τό δγτγραφο
  τοΰ κ. Νομάοχη, ηαοά τό δτι
  τό άναχάλεσε, γιατί ίταν μιά
  ϋβρις σέ ηεθαμένους η"ρωιες
  καί μαχπτές τής Λευτβριάς.
  2.— Νά καταγιγείλΐι>με καί
  τό Νοιαάρχπ καί κάθε Λλλο ύ-
  ιπεύθυνο, γιά τή δΜδρομάτιση
  καί συγχρόνΐικ; διακώ-νώδιση
  ενός τόσο ίεοοϋ θέιματος. δπως
  είναι ή άναΐτανάληιπτη Μάχη
  τής Κρήτης, πού ήταν Μάχη
  τοϋ Λαοϋ.
  3.— Νά ζητήσωιιε ακριβώς
  άτ«6 τόν Λαό καί γιά χαρή των
  ήρώων τής Μάχης, εύθΰνες,
  &αί>}ταχεγ, εύθΰνιες, σέ κάθε
  ύπ-εύθυνο, γιατί πέραν τοΰ κ.
  Ν<ηιάρ«η τουλάχιστον άπό τόν ϊδιο άπαγγελθήκανε εύθΰνες καί σέ βλλους, δπως στόν κ. Δήμαρχο, ό ότιοίος κατά τόν Νομάρχη εύθύνεται γιΛ δλα καί δτι ένώ είχε συιμφωνήσει δταν συντάσσανε μαζί τό πρό- γραμμα, υετά ύιποχώρησε γιά λΑγους πολιτΐκούς καί προσωπι κούς. 4.— Νά αναλάβη ό ύπουρ- γός Εσωτερικώ ν ή ύποιοσδήιπο τε άλλας άρμόδιος, νά επιβά¬ λη — βαρυτάτας ώπαναλαμβά νσμε — κυρώσεις, κατά τοΰ Νομάρχη β καί κάθ'ε αλλου τυκόν ύπευθύνου, γιά τη γε- λοιαποίηση καί την δλη προ- οβολή πού υπέστη τό νόημα τηύ ηερ«κλείει ό εορτασμός τίϊς ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, πού άπό ΜΑΧΗ ΗΡΩίΙΝ κα- τάληξε ΔΙΑΐΜΑΧΗ ΚΟΚΟ- ΡΩΝ... Λυπούμαστε εΐλικρινό... Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΤΑΝ... ΑΑΙΟΡΙΙΤΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ μέ ττληρο ϊ φορί€ς πού μάς ?δςΐσε ή Διοίκηση της Ενώσε¬ ως Λειτουργίαν Μέσης Έχτταιδεύοχως ΝομοΟ Ηρακλείου, ό Καθηγη. τής κ. ΠοΓτταματθαιόχης, ό οποίος βρίσκεται ττρο φυλαχισμένος στίς Φυλσ. κές Νεαττόλεως, γιά κατ' εξακολουθήση όπτο-λάνη ση τής 15χρονης άνηλι- κης Β.Τ., δεν έχει καμ μιά σχέση μέ την ΕΛΜΕ. Συγκεκριμένα τό Προ εδρεΐο της Ενώσεως δή λωσε κατά λέξη: «Ό ττερί ού ό λόγος Καθηγη τής τυγχάνει άδιόριστος καί επομένας ουδεμίαν σχέσιν 2χει μέ τόν ώργσ νωμένον κλάδον». Πρς>Φανώς/ μέ τή διευ
  κρίνιση αύτη, τό προε-
  δρεΐο των Καθηγητήν,
  θέλει νά διαχωρίση τή
  θέση τού, άν καί βεβαί¬
  ως έμεϊς δέν γρσψαμε
  άν εΤναι διορισμένος ή
  άδιόριστος ό ττροφυλακι
  σθείς Καθηγητής.
  Μέ την εύκαιρία μάλι
  στα αύτη τονίζομε δτι
  καί στήν τΓερίτΓτωση ά-
  κόμη ττού τυχόν ήτσν
  διορισμένος, δέν νομΐζο-
  με — άν φΐΛΤΐκά εύστα-
  θεΐ τελικά ή βαρύτατη
  κατηγορία — δτι θά έ-
  θίγετσ συλλήβδην ό τιμη
  μένος Κλάδος των Κόβη
  γητών. ,Αλλοίμονο, άν ί
  γιά τίς πράξεις μιάς μο
  νάδας, ενός κοινωνικοΰ
  ί| έττοτγγελματικοθ συ-
  νόλου, ήταν συννττεύθυ-
  νοι δλοι οί άλλοι.
  Καί κατι άκόμη: Στό
  Τδιο δημοσίευμα γράφα-
  με καί γιά την ττερίτπω
  ση ενός άλλου Καθηγη-
  τή, διόρισμένοιι
  μάλιστα, ττού κσνει μέ
  μαθήτρια «κοινωνικές έμ
  φανίσεις» σέ νυχτερινά
  κλάμττ. Επ* αυτής τής
  κοτταγγελίοχ;, ττού την δί
  νομε έξ υττοχρεώσεως,
  μέ την άνώνυμη μορφή,
  νομίζομε δτι θά ήταν
  ; σκόπιμη μιά δήλωση
  τού Προεδρείου τής ΪΛ
  ΜΕ, ττού έτσι, Τσως,
  ' προλάβη μιά κατάσταση
  ', μέ μελλοντικές οννέττει-
  ; ες. ΈμεΤς βλέττετε, πι-
  στεύομε ττϊρισσότερο
  στήν ττρόληψη, ττσρά
  στήν καταστολή.
  Ο κ- ΛΑΣΚΑΡΗΣ
  Συνέχεια έκ τής 1ης Σελ.
  δέν εΎινε δμως πιστευαος άπό
  τούς "Ελληνες έργαζομένους.
  Καί ττολύ σωστά, γιατί σέ βα-
  σιικά σημεϊα. άηέφυγε νά πή
  την άλήβεια.
  "Ήδτι γεννήθηκε θέιια τής
  ■παραιτήσεως τού. πού ϊσως
  πραγμα,ταπαιηθΓ) αύττί τή βδο-
  ΜΠΗΚΛΜΡΙΤΘ ΑΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟΣΗΣ
  • Συνέχ. άπο την Χελ. 1
  σας πώ σμως λίγα καί άηό τή
  βέση πού θά πάρετε θά έ^αρτη
  θιεϊ άν σδς πώ καί αλλα. Μέ
  μιά π.οσειδοτιοίησΐ) κύραε Στρα
  τάκη, τόνισε μιά μιά τίς λέ-
  ξεις ό έιπιακέϋντης: Μην τ ο λ
  ιμήσετε νά βγόλβτε ά
  ιπότόστόμασας καί
  ■μ ι ά κουθέντα άπό
  τίς λίγες πού θά σας
  <η ώ γιατί δέν οδς συμ φ έ ρ ε ι. Αύτό δέν χρειαζόταν νά μοΰ τό πεϊ, τό καταλάβαινα βλέποντας τόν ύπερβολικά φουοχιοιμένο χαρ>τοφύλακ.α πσύ
  κραιτοΰθιε καί ποΰ ττιθανότατα
  βκρυβΐε μέσα τού κάιποιο πιστό
  λι ί κάπ αύτοΰ τού σχήμα-
  τος.
  Τόν κοίταζα δσπ ώοα μιλοΰ
  σε καί έβλεπο 6να πάθος καί
  ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ...
  ·. Σ«νέχ. άπο την £ελ. 1
  κι ών θελήσουν νά μέ ταηεινώ
  σουν σκώνομαι καί φΐεύγω, άν
  τρόπκΐστη, χωρίς νά περαμένα»
  νά χορτάσΐι» άπό... άποψάγια.
  "Ετσι κατιΐϋς. Νά κάηως έ"-
  τοι £χει περάσει μέσ' άπό τό
  νοΰ μου ή Εύρωπαίκή Συνερ
  γασία καί ή 'Ενωμένη Εύρώ-
  ηη, ηού, δπως εΐπα πρόδροιμό
  της βλέπω την ΕΟΚ.
  ΑΛΑ
  "Ομως ή 11η Σύνοδος της
  Μικτης Κοινοβσυλευτικής 'Ε-
  -τροΐτης Ελλάδος — ΕΟΚ,
  στού βγινιε στόΊν "Αιγιο Νικό-
  λαο, εΐδα νά διαψεύδη τίς
  έλπίδες μου. "Οοο κι αν τα
  χοινά Άνακοινωθ'έντα δέν δί
  δουν σοβαρές αί»μές, ό άτονι
  κός διάλογος των επί μέρους
  ύντιπροσώπων, δέν έαταυσε νάι
  είναι κάποια πρόκληση γιά...
  σΧιάνδαΛο. Κανένα Σύνολο δέν
  είναι άνεξάρτητο άπό τα ατο-
  μά τού. "Οοο κι αν ή άτομιική
  φωνή, πνίγεται μέσ' στή χορω
  δία τοϋ Σννόλου, ώοτόσο ή
  ιμελωδία ΟΛ«νεϊ, μέ την παρα
  μικρή παραφωνία.
  Τί ήθελον μδς λοιηόν νά
  ποΰ,ν μερικοί ΆντΜτρόσωποι;
  Τί ηΌελε νά μάς πή ό Κλάσυς
  ΙΤέτερ Σούλτς τής Δυτικής
  Γβρμανίας; ΓιΛ ντίμασηε ϋξ
  ■μέλος τής ΕΟΚ πρέιπιει νά δώ
  σουμε στούς Τούρικους τό ι,ιιισό
  Αίγαίο, καί νά πουλήοιι>με
  τόν άδελφό Κυπριαίθό Λαό;
  "ίΐστε θά εϊμαστε "Αξιοί Συ-
  νεργάτες τού δταν θά χάσωιμε
  κα αύτά πού μδς άπένβιναν;
  Πρέπει νά κάμωμε την Κύπρο
  Άνατολικό καί Δυτικό Βερολϊ
  νο;
  Λυπούμαστε, άλλά αύαό μό
  νο Συνεργαοιία δέιν μπορεϊ νά
  λέιγεται. Κι ό κ. Ντελαγιέλ,
  ό Βρβταννός; Φθάνωντας λέΐΐ
  στήν Κρήτη βΐδε Τανκς καί
  Στρατιώτες νά άσκοϋνται. "Λιμ
  τί ηερίμενε ν·ά' δή, μπουρμά-
  δες; Κι ΟΛτί νά πή πώς πρά¬
  ττει άιιέοως νά ένταχθή ή Έλ
  λάδα οτήν ΕΟΚ γιά ν' άπον-
  θαρρυνθή κάβε έσω—:ρ»κή καί
  έξαίτερΐική έΐοβουΛή είς βάρος
  της, καί νά διασωθή £να μέλος
  της Εύρώπης, ρητόρεψΐε: ΠΒ
  με ντέ ]ΐπρέ συνάδελτροι νά
  <ρύιγωμε κι ό διάολος άς την πάρη την 'Ελλάδα. Αύτό θά πή νιά τούς και- <νούργιους ψίλους ιιας Εύρω- ηαϊκή Συνεργασία καί προπα- ρασκευή γιά 'Ενωιμένη Εΰρώ- πη; Μπράβο μαςΐ Μέ τέτοιο 2να θεμέλιο, ποΰ θά ωθάθϊ) ή κορ<ρή μας. ΟΙ "Ελληνος προσφερουν την 'Ελλάδα οτήν ΕΟΚ, σάν Συνεργάτη κι 6χι οάν έμπ6- ριευμα γιά... πούλτ>μα· "Άν
  δέιν την θέλουν Συνεργάτη,
  ηρέπει νά τό ποΰν ξεΜάθαρα.
  'Εμεϊς »ά χάσουμε την ΕΟΚ
  (χαλάλι τους) καί ή ΕΟΚ θά
  χάση δνα μέλος γιά την Ένω
  ιμένη Εύρώ~η. ("Ας δφεταιΙ),
  Πώς θά ρυθμίσωμε τίς έοωτερι
  κιές καί έξωτερικές μας διαφο
  ρές, θά μάς τό πή ή 'Ελληνι-
  ική ν»Γυχή μας κι δχι οί ... συν
  ταγές τοΰ νΑιΎλου Ντελαγιέλ
  καί τοΰ Γερμανοΰ Πέτερ
  Σούλτς. Αύτό θά πρέπη νά
  τό νοιώσουνε μιά κι 6ζω!...
  ΝΙΚΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΕ
  ιμαά μανία νά είναι θρονιασμέ
  νη οτά μάτια τού.
  — 'Υιπάρχουν πολλές όργα
  νώοεις συνέχασε, μιλώντας πό
  λύ οιγώ, πού είναι άΐκκραοι-
  αμένες/ νά οντάσουν στά άκρα
  προχεΐ'μ'ένου νά έξουδεΐερω-
  θίοΰν οί προδοτες καί ό Καρά
  μανλής μέ την πβρεα τού χαί
  νά ζαναγνρίοει ή 'Εηανάστα-
  ση.
  — Άπ6 ποΰ ξε»ανοΰν αύτές
  οί όργανώσεις κατάφερα νά
  ρωτήσια.
  (Συνεχίζεται)
  μάδα.
  Γιά νά βοηθήοωμε τόν Πρω
  θυπουργό κ. Καραυανλή; νό
  πάρη τή σχετική άποφαοη άηο
  ησμιπής τοϋ παραηάνω κ. Λά-
  σκαρη, καί οά μικρή συΐμβοΧή
  μας στή μεγάλη άπεργιία, τοϋ
  θέ,τομε ύη' ο^ΐη,ν τα παραχάτω.
  παρακαλώντας τον νά ρωτήοη
  τόν ΰπουογό τού τα έζής δύο
  βασικά πράγματα:
  1.— Μπορεϊ νά διαψεύση ό
  χ. Λάοκαρης την καταγγελία
  πού τοΰ ρχχι γίνει δτι ύτφ-
  ξε «συνομιλητής» τοΰ Ποτκιδό
  πουλου;
  2.— Μπορεϊ νά διαψεύση ά
  κάμη την πληροφορία δπ είναι
  Μασώνος καί δτι χάριν ακρι¬
  βώς της μασωνικής τού ίδιότη
  τας, κατάφερε νά ζεπεράοη
  την πρώηι καταγγελία τοθ
  •αυνομιλητφ καί νά παραμεί¬
  νη στό σοβαρά αύτό ΰπουργι-
  Μό πόστο,
  Όρίστε κ. Λάοκαρη άηαντή
  στε κι' έσεϊς κ. Καραμανλη ί-
  νερ.γήστε αύτό ηού έπιτάσιι τό
  καθήκον σας: στήν κωυωθία
  Λάιοκαρη ηρεπει νά τραβήζετε
  την αύλαίαΙ...
  ΙΙΡΟ.ΚΛΗΣΗ
  ΤΗΝ Τετάρτη 26 Μαΐοα, στίς 8 τό άπόγευμα, κά·
  νομε τά_ έγκαίνια τού νέου κινημς-ογράφου μας
  «ΓΑΛΑ=ΙΑΣ», πού βρίσκεται στήν Αεωφόρο Άκα-
  δημίας 96 (στάση Ρομαντική Γωνιά, άπέναντι στίς
  Άμυγδαλιές) καί θά θεωρήστομε τιμή μας την παρου-
  σία των Ηρακλειωτών.
  Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  ΣΗΜ.: Μέ τα άποκόμματα των προσκλήσεων
  θά κληρωθοΰν άτέλειες διοφκείας ενός
  χρόνου.
  ννννννΛΑΑ^ννΐιΛΑΑ»^ΑΑΛΑ1
  ΕΚΔΟΣ1Σ
  ΜΑΡΤΎΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
  Ή «2ΚΟΠΙΑ» είναι άφιερω
  μείνη άττοκλεισηκά στήν ύπηρε
  σία της άληθΐνής Χριστιανοσύ
  νης ηού αποτελεί σήμερα τή
  μενάλη καί ζωτική άνάγκη της
  άνθριβιπότηαος.
  Στόχοι τίίς «Σκοπι&ς» είναι:
  Σθεναρή υατοστήριξις τής Φιεο
  πνβυστίας τής Βίβλου — θεμ*·.
  λίωσνς πίστεως στόν Χριστόν
  ώς τόν άπό θεσΰ Σωτήοα καί
  Λυτρωτήν.
  ιΠθίγκόσμιος κυκλοφορία οί·
  78 διάφορες γλώσσες: 10.025
  000 άντίτυπα. Σελίδες 32. Τι
  μή τεύοοους: Δρχ. 2.
  Πληροφορίες: Βιβλική καί
  Φυλλαβικτι 'Είτααρία «£ΚΟ-
  ΠΙΑ». 'Οδός Καρττάλη 4 —
  Αθήναι 611. Τηλ. 7774.133,
  7770.045.
  ΔΕΐςλΓΙΒΝΘΗΜΕΡΟ
  ΠΒΡΙΟΔΙΚΟ
  «Η ΣΚΟΠΙΑ»
  "Ενα πολύτνμο βοήθτίμο Υ»*
  τή μελέτη τής ίΑΓΙΑΣ ΓΡΑ¬
  ΦΗ-».
  Β1ΒΑ0Ι
  (Διαφημιστική Ανακοινώση)