98529

Αριθμός τεύχους

52

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 1

Ημερομηνία Έκδοσης

31/5/1976

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ' αυτόν, πού πρΐν μέ χώμα,
  τοϋ φράξουν οί αλλοι τό στόμα, προλάβη
  νά πεϊ ϊστω χαΐ μιά βυλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ΕΚΛΕΚΤΕΣ
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  Ως πότε πιά
  κ. Γραμματΐκάκη;
  Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΧ ΑΜΟΡΑΛΙΣΜΟΧ
  ΚΑΙ Η ΗβΙΚΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
  ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΠΟΑΙΤΟΝ
  Τού ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ Δικηγόρον
  ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ της τού περασμένου Σα66άτου, 29
  5 76 ή τοπική 'ιερεμιάδα, πού ακούει στό όνομα «Μ*.-
  σόγειος», άνοιξε πάλι τό δόθρο της καί τόν όχετό τής
  λασττολογίας της καί τόν έστρεψε κατά τού ττροσώ-
  που τής νεαρής Δημοκρατίας, ττού ύττοτίθεται ττώς ά-
  ποκοχαοτάθηκε καί τταλινορθώθηκε σέ τουτο δώ τόν
  τοτιό, άττό τόν Ίούλη τού 74 καί μετά καί ττού τόσο
  ύπομονετικά την άνέχεται καί την φιλοξενεΐ στούς κόλ
  πους της.
  Κάτω άττό τό ττροσωπεΐο τοΰ «τιμητή» ό αύτοοπτο-
  καλούμενος «θεωρητικός της χούντας», έκδότης της,
  «Α Κ Γ » ή «Τέλης "Αλκης» ήρθε νά μάς διδάξει θημο
  κρατική .. δεοντολογία.
  Μέ τό δήθεν βαρύγδου—ο άρθρο τού «Ή Δημοκρα-
  τία καί τα βάσανά της» προστταθεΐ νά άττοπροσανα-
  τολίσει πρώτα την κοινη γνώμη γιά τα έττεισόδια
  στήν Άθήνα, κατά τή διάρκεια τής τελευταίας άπερ-
  γίας κατά τοΰ άντεργατικοΰ Νομοσχέδιου τοθ Αά-
  σκαρη, καί κατά δεύτερο λόγο έκτοξεύει τό βορβΌρό-
  δικο έμμετό ττού ξεβράσανε τα σα—ισμένα άπό τό
  χρόνιο φασιστικό μΐσος σπλάχνα τού, κατά τοΰ ττρο-
  σώπου των γνήσιον δημοκρατικών καί προοδει/πκών
  πολιτών καί τής ήγεσίας τους, ττού λάβανε μέρος
  στήν εκδηλώση αύτη.
  Προστταθεΐ νά άτΓοττροσανατολίσει την Κοινη Γνώ
  μη γιά τούς ύπεύθυνους των έπεισοδίων, μεταθέτον-
  τας την εύθύνη άττό τούς προοοκάτορες καί τα ά-
  οτυνομικά δργανα, στίς ττλάτες των απεργών.
  Καί ξερνά άδιάντροττα δλα τα κατακάθια τής κα-
  τάμαυρης άπό μΐσος ψυχής τού ένάντια στά άγνά καί
  κατακάθαρα πρόσωπα των άττεργών έργατών καί ΐρ
  γαζομένων καί της ήγεσίας τους.
  Δέν διστάζει νά όνομάσει «άλήτες» τούς άττερ-
  γούς καί «άπατεώνες» δσους καθοδήγησαν τόν τίμιο
  κα! άντρίκιο άγώνα τους καί δσους ττροσττάθησαν, με¬
  τά τα έπεισόδια, νά ξεσκεπάσουν μπροστά στά μά
  τια τοθ Λαοΰ τούς άληθινούς ΰττοκινητές των έκτρό-
  πων κα! των έττεισοδίων.
  Καί ναί μέν ή ττροσπάθεια τού άπσπροσανατολι-
  σμοθ τής Κοινής Γνώμης έπεσε στό κενό γιατί ό δή
  μοκρατικύς καί ΐτροοδελ/τικός κόσμος τής χώρας. ε"ζη-^
  σε άρκετές τταρόμοιες έμπειρίες μέχρι σήμερα, ώστε
  νά μπορεΐ νά διακρίνει την αλήθεια άττό τό ψέμα, ή
  λάσττη δμως καί ό βρώμικος έμμετός τού άνευθυνολό-
  γου της όδοΰ Χάνδακος, τΓετάχτηκε στό τΓρόσωττό
  τού
  "Ως ττότε δμως οί άρνητές τής κάθε ττολιτικής ή-
  θικής άξίας θά μποροΰν άνεύθυνα νά ποδοττατοΰν τα
  δικαιώματα των ττροοδευτικών πολιτών;
  "Ως ττότε οί άρνητές καί διαφθορεΐς τής Δτνμοκρα-
  τίας θά μάς έμΦανίζονται σάν κήρυκες της σωτηρίας
  της,
  "Ως —ότε θά άνέχεται ό άγνος καί τίμιος έργαζό-
  μενος Λαός νά διαστρέφουν τόν άγώνα καί την ττάλη
  τού οί κεκράχτες των σκοτεινών Φοοσιστικών τταρα-
  σκηνίων των ντά— ιων καί ξένων μονοπωλίων;
  "Ως πότε οί κόλακες καί ττρο—αγανδιστές των άνό-
  ητων έπιβητόρων τής έξουσίας κα{ της Δημοκρατίας
  κατά την μαύρη νύχτα τής έφτάχρονης τυραννίας θά
  έμφανίζονται σάν ρυθμιστές των κοινωνικών καί δημο
  κρατικών διεκδικήσεων τοΰ ττολύμοχθου κα! βασανι-
  σμένου Λαοΰ μας;
  "Ως πότε οί μεσάζοντες τοθ δη,μοττροΐτηρίου των
  σκοτεινών θαλάμων των ξένων έττεμδασιστών στά έθνι
  κά μας ζητήματα καί ττροβλήματα θά μδς έμΦανίζον
  ται μέ τό προσωπεΤο τού έθνικόφρονα καί τοΰ ύττερ-
  ττατριώτη;
  Είναι νομίζω καιρός νά τεθή ένας φραγμός άπό
  την ίδια την οημοκρατική Κοινη Γνώμη στό ήθικό κα-
  τροχύλισμα της τέτοιας μορφής δημοσιογραφία.
  Καί ό φραγμός δέν είναι μόνο ή κυκλοφοριακή ά-
  τΓομόνωση, ττού κατά τίς έττοληθευμένες στατιστικές
  έχει ήοη δόσει τα μαθήματά της στόν μαινόμενο ύ-
  δρεολογο τής Παττακάκειας — χουντοβασιλικής εύ-
  δαίμονας δημοκρατίας, άλλά καί ή αΰτοάμυνα των
  δημοκρατικών πολιτών, πού σχεδόν καθημερινά, θί-
  γονται καί ττεριλούζουται άττό τα ττοικιλώνυμα ύβρεο-
  άρθρα καί δημοσιεύματα τοΰ συγχρόνου νεοθεωρητι-
  κοΰ τού φασισμοΰ «μικρό — Ρόζεμττερκ».
  Ή μόνη δέ αιττοάμυνα πού διαθέτει — δυστυχώς
  — ό δη.μοκρατικός κόσμος, μέσα στά πλαίσια τής
  πλατιάς μας Δημοκρατίας, γιά την αντιμετωπίση πά
  ρόμοιας μορφής δημοσιογραφικόν καρκινωμάτων, εΤ-
  ναι ή ϋττοοολή βροχής μηνύσεων άπό τούς θιγομέ-
  νους στήν αρμοδία νά επιλήφθη τού θέματος Είσαγ-
  γελείο
  Έμπρός λοιπόν "Ελληνες Δημοκράτες — πατριώ-
  τες Χτυπήστε τα καρκινώματα μέ τα δπλα καί μέσα
  πού διαθέτετε καί την ώρα πού πρέπει, γιατί άλ
  λιώς ή τταληά γνωστή άνωμαλία έκκολάπτεται καί
  άνατΓτύσσεται καί πάλι κάτω άπό τα μάτια καί τα
  πόδια σας, μέ τή σιωπηλή άνοχή σας καί δταν θά
  θεριέψουν τα πλοκάμια τής νέας Λερναίας "Υδραςγιά
  νά τι/λίξουν καί ττάλι τόν λαιμό σας, τότε τό σπαθί
  σας θάναι άδύναμο πιά γιά νά τής κόψη, μέ μιάς, ό-
  λα τα ϋττουλα κεφάλια της.
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΛΔΙΑΙΛ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Λιο-θονίΛβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΪΟΥ 1976
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφβΐα: Μαρογι*ργι> ■
  (Πλατβία Άοΐαδΐου)
  Τ·*/·] 210.291
  Χρόνος 1ος Άρ. Φύλλου 52
  Τ.μή Φύλλον βρχ. 3
  ••••••••••••••••••••••••••ε··················
  ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΗΑ.
  ΆΗηΟινά Παραμύθια
  ...ΣΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
  Οπμαρχος καί ||||
  ημοσιογράφος μ Η
  οτηγορεϊται καί
  καΑεΐτοι άπό τόν
  Νά απαντήση σέ
  πΗΣΚΑΡΕππΗΣ
  . ΚΕΦΒΠΟΓΐαΝΝΗ
  σοβαρές καταγγελίες
  1. Πώβΰφυγε α*ό ·_ς«»1βρικό ένω λίαν ύπόδικοΒ; 2. Κ~*αδι-
  κάθίηκε γιΛ ψονδορκΐα; 3. Έκρυψε «Αν άΑήθεια οΐΑν προ
  χθοσινη ΐον έπιστοηή; 4. Πον 6ρηκ© χύσα Αοφίά, «βΑουΐαϊα;
  ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Δ1ΕΥ0ΥΝΤΗ ΚΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΛΗΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ
  Μιά παληό φωτογραφία, 14 χρόνια ττρίν. Άριστερά ό κ.
  Βαγγέλης ΚεΦολογιάννης, στή μέση ό δικηγόρος τού κ.
  Βασ Βρέντζος καί δεξιά ό τότε οι/ντάκτης της «Πατρίδος»
  Μάνος Χαρής, ττού προστταθεΐ νά πάρη συνέντευξη άττό τόν
  Κεφαλογιάννη, γιά τό μαχαίρωμα τοθ Καρέλλη.
  ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Ηρακλείου κ Μανόλη Καρέλλη, είμαστε τταληοί συνά-
  δε-λφοι. Ή δημοσιογραφική τού ίδιότητα σάν έκδότη εφημερίδας, τής παληάς άγο>
  νιστικής «Άλλαγής», μοθ έχει άψήσει πολλές κα'ι καλές αναμνήσεις. Τόσο ττού
  καί τώρα ττού είναι Δήμαρχος, τόν θεωρώ ύποσυνείδητα περισσότερο Δημοσιογρα-
  Φο.
  Π' ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ττιστεύω δτι θά καταλάβη καί θά δικαιολογήση τό σημε-
  ρινό δημοσίευμά μου, (σέ στυλ άνοιχτής έττιστολής), πού συνδέεται μ* αυτόν καί
  τόν κ. Βαγγέλη Κεφαλογιάννη. Ξέρει πολύ καλά τό χρέος τού Δημοσιογράφου
  πού είναι νά τα γράφει δλα καί ττρός δλες τίς κατευθύνσεις καί γνωρίζει — τδχει
  πεΐ μάλιστα κα! σέ μιά δίκη καταθέτωντας — σάν Δήμαυχος, ττώς τα δημοσία
  ττρόσωττα δέν Ιχουν κρυφή ίδιοοτική ζωή.
  ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, έγώ τπστεύω καί κάτι άκόμη: δτι καλλίτερα είναι να γρά-
  φω~αι καί νά ξεκαθαρίζωνται δημοσίως τα έρωτηματικά, τταρά νά ύττοβόσκουν
  οί λαχπτολόγες ψήμες ττού κυκλοφοροΰν άττό στόμα σέ στόμα, έν κρυτττώ καί ττσύ
  δημιουργοθν ττερισσότερη ζημιά στό ττρόσωττο γύρω άττό τό όποΐο ττεριστρέφονται.
  ΑΡΚΕΤΟΣ ΟΜΩΣ ό ττρόλογος γιά νά μπώ στό κύριο θέμα, πού τό παραθέτ«
  χωρίς φόβο καί ττάθος, δττως ττάντα, μέ άντικειμενΜκό γνώμονα την έξεύρεση τής
  Αληθείας, ττού τόσες ττίκρες μάς έχει χαρίσει, μά καί τόση ύττερηφάνεια γιά τό
  δτι μττορεΐ σάν άνθρω—οί νά στεναχωροΰμε καί νά στεναχωριόμαστε τΓερισσότερο,
  άλλά σάν δημοσιογράφοι κάνωμε τό καθήκον ττού μάς έπιτάσσει ό δρκος ττού
  δώσαμε ττρίν άττό 20 καί πλέον χρόνια ττάνω στή λευκότητα τοϋ δημοσιογραφι-
  κοϋ χαρτιοΰ.
  ΑΓΑΠΗΤΕ παλπέ συνάώελ-
  φε, Δΐϊμοσιογράιφιε Μανόλη Κα
  ρέλλη-
  Σέ προσκαλώ ·αρβΐι<,· μαζί •μόν, (νοερά), γιά νά κάνω^ιε £να ενδιαφέρον άποκα'λυπτυνό ρβπορτάζ κοί μερικά καυτά έ- ρωτήνατα, οέ στυλ άνοιχτής ώΓΒιοτολης — συνβντεύξβως, πού οχετίζονται καί τα δυό μέ £να δΐγμόοισ πρόοΐϋΐπο: τόν Δή- ■μαρχο Ηρακλείου κ. Εμμα¬ νουήλ Νικολάου Καρέλλη. Ξέρω ΐτώς δέν θά μοθ τό άρ νηθής, γι' αύτό οοΰ τό προτεί νω, γιατί ξέρεις πώς γνωρίζω τό ηαθος σου, γιά τή γραψία, πού είναι τόοο ο, φστε καί τώρα άκόιμη, τιου δέν ίδχεΐς γιά βλλους λό- γους την εϋκέ,ρεια γιά μιά ου χνή καί ςκινεοή έκαφή μέ τί αίώνια κοινή έρωμένη μαις, προοπαθεϊς καί κάνεις... τταοά νομες καί κλεφτές ουναιντήτ ο£ΐς ιμαζί της. Στ' δνομα λοιπόν καί νιά χά ρη αύτΐνς ττϊς έρο>μένης μας,
  τής Δημοσιογραφίας, που τα
  χεΐλια ττ>ς μας έχουν χαρίσει
  καί των δυό (έμένα, συν«χί<€ΐ άκόιμη) πολλά γλυκύ καί πε- ριοοότερα πικ.ρά φιλιά, έλα... ΛΛΛ 3ΒΡΕΙΣ δπως ξέρουν καί τχολλοί αλλοι, δτι, βν δοα τίπο τε δλλο, μέ σένα εϊμαστε ττε ρΐσοότερο φίλοι άπό τόν Βαγγέ λη Κεφβλανιάννη καί τούς Κβ φοΛογιάννηιδες γενικα καί δέν θά &ιτ>ς ασφαλώς ξεχάσει δτι
  άβτό τα πρώτα φύλλα, τικ ή έ-
  φηιμερίδα αυτή δγραφε αρκε-
  τά ιγι-ά ττι δυναστεία τίδν Κεψα
  λονιάννηδων.
  Άλλά ξέρεις έιπίσης δτι στή
  Δηιμοσιογραφία, στή σω—ή καί
  άντικειμενική Δηιμοοιογραφία,
  δέν ύίτάαχουν συναιοθϊϊμα'π-
  σμοί.
  Έξ αΛλου, 6πως εΐτια καί
  τταοαίΐάνω ένώ χπστεύω δτι μέ
  τό ξεκαβάοιαμα, περιοσόαερο
  ικαλό παρά ζπϋΐα Λ'ίν-ιται.
  Ό Βαγΐγέλΐνς Κεφαλογιάν
  νης λοιπόν μο·0 έοτειλε μιά έιυ.
  στολή ίπού λέει άοκετά νιάι
  τόν κ. Έμμ. Καρέλλη. Την
  ί-τποτολή αυτή δέν την δΐημοσι
  εόω, γιατί δέν νού τό επιβάλ¬
  λει ή δΓ^ΛΧΗθγραφΐκή δεοντο-
  λΌγία.
  Έιπειδή δμως μέ ά/φορμή α¬
  κριβώς αυτή την έ~στολή καί
  ίτήν άναιιόκλευση των ιπαληων
  στή 5βλ. 4
  Μ' αύτό τό φθλλο
  τής εφημερίδας
  ' π ΑΛΗΘΕΙΑ
  συμπληρώνεται ό
  99
  ος
  ΧΡΟΝΟΣ
  άπό την εκδοθή της
  Άγώνες
  ' Αποκαλύψβις
  Άλήθειες
  Δίκες
  Άπό τό αλλο φύλλο
  τής εφημερίδας μας αρχίζει ό
  ϊ* ΧΡΟΝΟΙ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑ:
  • Νέους Άγώνβς · Νέες Μάχες
  • Νέα Τολμήματα · Νέες ΆΑήθειες
  ιΊ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΡΟ! ΚΛΘΕ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΗ
  ΙΤΗΙΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΛΛΟΥ
  ΝΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΓΗΣ «Α» ΑΦΙΕΡΩΝΕΝΗ ΣΤΟΝΙΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥΐΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ
  Γρόφοι 6
  ΜΙΧΑΛΗΣ
  ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
  — 3ον —
  — Αύτό 6>ν «Ιναι τοθ πα¬
  ρόντος κί>ρκ Στρατάβαι, όΛάν
  οτρε. ο συγγραίψέας. Πάντως
  άν σάς ένδιαφέμει ούς πληρο
  φορώ δτι γιά τίς όργανώοεις
  καί τίς κανήσεις αύτές είναι
  συμφωνοι οί άρχίτγοί πού βρί-
  ακονται στή φυλαχή — έννοοθ·
  σε την άγία «εντάδα — πο6
  ένΐτμερώνονται ·>.ιά δ, τι γίνε-
  ται α~ό_τ,6ν δικηνόρο τοθ Πατ.
  τακοΰ, τόν Χριστάκη.
  "—νοιωθα τό στσμα μου σΐ€
  γνό καί τό κε<ράλι }ΐου νά βα ραίνει. — Ή θέλ—ε άπό υένα, Ρώ τηοα μέ άγωνία. — Νά μάθωμε αν οάς ένδΐα φέρει νά γίνεται μέλος μας, ά ηάντηοε. "Αν οβς ένδιαφέρει ύέν σπιμαίνει βεβαία ΐτώς καί θά γίνβται όατωσδίνποτε μέλος, γιαπί αύτό θά έξαρτηθεϊ άπό το άροαγγκΐο, πάντως έγώ σάν αύ-νοεσμος θά κάνι» δ, τι μπο- ρώ γιά νά γίνετε. — Άκοϋστε κύριε είπα. Πά νά παΐξουΐϊε μέ άνοιχτά χαρτιά. ΠοΟ ςέρω έγώ άν δλα ηού μοϋ λέτε είναι άλήθεια καί πώς θά τό μάθω πρίν σάς δώαω την απαντήση μου» Πι- στεύΐύ νά καταλαβαίνετβ τί 9έ λω νά οδς τιώ. — "ΕΐχετΕ άπόλυτο οχαο καί έκτιμώ αυτή σας την ερωτήση είτε ό σύνδεσμος. Πέστε μου τί θέλιετε έσεϊς νά γίνει, ρώ- τηοε μέ έ"να οΐνιγματικό χαμό γελο. Ήμουν οίγουρος πώς μέ ίύ γιζε έκκίνΐ) την ώρα. Καταλά βαινα πώς δδινα έξετάσεις καί 9, Χννεχεια στή Χελ. 4 σοβαρά ΜΗΧΟΝΗΜΟΤΒ ΤΗΣ Ε. Τ. Ε. α.ε. (ηού έχει άναλάβει την ύδροδότηση Ηρακλείου) ΙΙΟΥΑΕΥΟΥΝ ΣΕ ΑΠΛα ΕΡΓΑ Ύπάρχουν διοικητικές καί ηοινικές εύθϋνκς; ΜΑΣ ΚΑΤΉιΓ.ΓΕΙΛΑΝ κάη ιπού οχετίζεται μέ την Άνώνυ μη Έτααρία Ε.Τ.Ε. (πού έκει άναλάβει τό ϋ,ργο υδρεύσεως Δέν είχαμε λόγο (ί ϊσως καί νά ίίχωιμε) νά άποκαλύψωμε λεαττομέριειβς καί όνάμαιτα. 'Εζ δλλου κα' ώλλες τρορές δ Τό σύτοκίνητο τής ΕΤΕ μέ καλυμμένο τα σήμα της έταιρίας, έργάζεται άλλοθ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙίΕΣ: Ν. ΜΑΛΤΕΖΛΚΗΣ ΤΗΛ. 286 965 άνάδοχας έταιοίας £χει κατχιγ- γελθεϊ γιά κωλυσΐεργεία, οιο- τσΰιμιε μήπως ή άτιασχάληση των μηχανημάτων της σέ άλλό τρια εργα, άποτεΛβϊ αίτία. τίίς καθυστέρησης. Ναμίζοιμε δτι μιά σχβπκή ύ- πεύθυνη άπάνττιστι τοϋ Δήμου Ήρακλβίου, ϋπειτα άιπό έρευ να της Νοιμαρχίας ή όαιοιουδήι ιπο— ήλΛσυ άρμάδιου, θά δώση σχε~κή έξήγηστι στό Ααο, πού τόσο άγωνιωΊδώς περιμένει τό νερό τού θραφανοβ. Εμείς πάντως άπό την πλευ ρά μας θά κάνωμε μιά άναλυ τΐικώτερη &οενν<χ, πού 9ά δημο σιεύσωμε - έλπίζομε - στό έπό- ιμενο τρΰλλο μας, γιά, νά δοθμε στό σοβαοότατο αύτό θέμα ποίος ψταίει στήν καθυστέρηση τοΰ Κργου, ή ΕΤΕ, ό Δίίμος ή Νσμαρχία ί κανείς ίίλλος. Καστελλίσυ), τόν Δημο Ηρα¬ κλείου καί τή Νομαρχία. Ή κατα/γγελία ουνοβευοταν χαί άπό σχετικό φωτογραφικό ύλιικό,, μέρος τού όηοίαυ κα- ταχωρονμβ. Μέ τή σειρά μας μεταφέρο- με την περίτττωιστι στό Κοινό καί στούς Άριμοδίους, οί όποϊ οί θά έλέγχουν άκκραίΧως την ττερίπτακτη καί θά έπιβάλλουν, αν πρέπει, ποινακές καί διοικτι τϊκές κυρώσεις. Τό θέιμα είναι δτι: μηχανή ματα ΤΓ>ς έταιρίας ΕΤΕ χρηοι-
  ιμοϊτοιήθηκαιν, έκτός άπό τό πά
  ραστάνω Δηιμοπκό "Εργο πού
  κατασκευάζεται (χρόνια τώρα)
  ιμέ την έπίθλεψΓΐ τής Νομαρχί
  άς, καί σέ ήλλες έργασίες!
  χσμε ηεϊ δπ ΐά άνόματα δέν
  έΐχουν «αί τόση στϊμασία, δσο
  οί καταστάσεις, οί περι—τώσεις,
  οί ίδιότητες καί οί θέσεις. Γι'
  αύιτό πολλές φοριές, δσο γίνε
  ται, δαατηροθμε την άνωνυμία,
  παρά τό δτι μερικοί κακόση-
  στοι, μάς λένβ έξ αύιταϋ, δτι
  γράφομε άόριστα. Δέν πειρα¬
  ιεί. Οί έξελίξεις των καταγγε
  λιών καί άϊτοκαλύψεών μας,
  πού (ρτάνουν συχνά στίς αϊθου
  σες τίϋν Δικαστηρίων καί στά
  Γραψεϊα των Π€ΐθαρχικ.ών Ύ-
  (πηρεσΐών, μας δικαιώνουν.
  'Ετπειδή τό έογο θραιψανοΰ
  δπως είναι γνωστό, έχει καθυ
  στερήσβι άρκετά καί έπειδή
  συγχρόνως ποίλλές ωορές μέ¬
  σα στό Δηιμοτίκό Συνβούλιο ή
  ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Άπό τή σκοπιά τής Αληθείας
  ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ...
  Τοθ συνεργάτη μας
  ΝΙΚΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΥ
  Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙ21ΜΟΣ κι ή
  άατεργία είναι ί&ρό καί άνα-
  φαίρετο δικαίιομα, δταν άοκεϊ
  ται κατά τρόστο όρθόδοξο καί
  άχι... καταστρΒητικό καί άλη-
  τήιριο.
  Τα Συνδικάται κι οί Συνδικα
  λισηκές όργανώσεις, έκουνβ
  έϊτυβεβλημμένη; ύΐΓοχρέωσηι νά'
  όργανώνουν τόν έργαζόμενο
  καί τό άπεργιαΐκό τού δικαίιο-
  μ», άλλά μέ στόχο την προαγω
  γή των οέκονσμΐκών κι έοπαγ-
  γιελματικών τού συμφερόντων
  καί δοα νά τόν κάνουν, έστω
  κι άθελά τους, φονχά τίκ Πα-
  τρίδας τού.
  Αύτά πού βγιναν ηροχθές
  αττ(ν Άθήνα, δέν ήσαν Άιπερ
  γία. "Ητανβ μαά ξεκαθαρη άλη
  τβίο. Μά οΰτε κι η όργάναχπ.
  •τής άπερνίας, δπως βγιινε, ωαι
  νότανβ ν' άΐΓοσκοπή στήν προ
  βολή καί προοττασία έτταιγγελ'μα
  τικων ου·μ«ρεοόντων. "Ας μοθ
  τ) που βά τό πώ, μά
  ιρατίζω, οκοτώνω. Άπεργία θά
  αττί άρνοθιμαι την νέα δπριουρ-
  γία, δέν θά πή καταστρέφω δ,
  τι δφτκϊζα, ώς τώρα. Αύτό τό
  τελΐευταϊο λέγε,τχιι... βγικλημα
  καί δχι άπεργία.
  ΑΑΑ
  "Αν είναι άλήθεια πώς άπό
  Γτήν κεφαλή... πρωαοβρω-μεϊ τό
  ψάρι, αύτό δέν δίδει τό δικαί
  ω·να στήιν ούρά, άπό έκδίκηση
  νά απεύση νά... βρωμίση πρώ
  τη. "Ας μην ξαναυ.ιλήσουιιε
  γιά κάθαοση καί άπο'χουντο-
  πσίηση. Χάοαμε τό δακαίωμα.
  "Αν ή κεφαλή (καί έννοώ ξε
  κάθαρα ττ»ν Κυβέρνηση) διέ-
  ατραζε τό λάθος νά μην άπαλλά
  ζτΐ ένιτβλώς τόν 'Εθνϊκό κοργιό
  • Συνέχεια στή £ελ. *
  ήταν μιά κρυψώνα καί ποοκά
  λυψη γιά τή δημιουιρνία, ιηδς
  άνωιμαΛίας.
  Άΐτεργία θά πή, δέν έργάζσ
  ■μαχ. Προσπαθω μέ την δρνη-
  ση νά πεΐτύχω τίί θέση. Προκα
  λώ μιά πρόσκαιρη ηαοάλυσΐ)
  στήν κρα-οκή μηχαντ) γιά νά
  άντιληφβτί πώς εϊμαι ή ζωή
  της. Αίπό θά πή απερνία καί
  δύα καταβρέχω μέ πετρέλαισ
  γιά νά βόλω φωτία. Άπβργία
  θά πή, άρνο&ικπ την προσφο-
  ρά. Δέν θά πϊ» λεηίλαιτβ, χραυ*
  ΚΑΛΩΣ ΤΟΝ
  ΔΕΧΤΗΚΑΜΕ...
  Τό «Χρυσό Πιοτόλι» τής Χούν
  τας, ό πραξικοπήματος Γιάν¬
  νης Λαιδας, ζεΐ τώρα καί λίγες
  Τΐέρες κονΐά στό Ήράκλιειο.
  Μετά άιπό τίς φυλακές Νεαπό¬
  λεως καί Κοουδαλλοΰ, έγκατα
  οτάθηκε στίς Φυλακές Άλικαρ
  ναθσοϋ. Καλοκαιράκι, βλέπε-
  τε, νά βλέπη τουλώχιστο τή
  Θ6λασοα...
  ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
  ΤΟ ΒΡΑΔΥ
  7 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΣΤΟ
  «ΝΤΟΡΕ»
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  ΜΕΓΑΛΗ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
  ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
  Πά οίκονομική ένίσοαιοη
  τής €ΑΛΗιθΕΙΑΣ», στήν
  Δίκη πού θά γίνη στίς
  9 Ίουνίου στό 'Εφετείο
  Κρήντης (Χανιά).
  ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
  ΔΡΧ. 80
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ
  '( ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗ ΜίΕΣΑ
  Σ' ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟ
  ΜΑΔΑ.
  ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΖΤΕ
  ΠΑ ΤΟΝ ΛΑΟ
  ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕ
  ΒΟΗΘΕΙΑ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ
  νι
  «ΛΙΔΑ 1
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΙΙΑ., ΚΡΗΤΗΣ
  II
  ΜΑΐΟΥ Ι9/ο
  - Βιογραφία
  ΓΙΑΝΝΗ ΛΝΑΠΛ.ΩΤΗ
  Ό 'ΟΛηθιυός Ζορμπας
  καί ό ΗΐΗος Καζαντζάκης
  — 51ον —
  Στήν ίϊδυλλιαχή γαλήντι ού
  της τής άκρογιαλιας, πού δέν
  εΐχε τό άγριωττό ΰφος τού έρη
  μΐΐτήριου τ' Άγιονόρος, μα-
  κριά άπω τίς ακσνένες άτιό τή
  νήστια βλσουρές φυσιογνιοιμίες
  των άακητί&ν, μακριά άπω τούς
  ματωμένους 'Εσταυρωμάνους,
  θά μπο.οοϋσε νά βρεϊ την Ίθά
  κη τού· νά έυπνιευστεϊ, νά συν
  ταιριάιξει ί'ναν τέλειο στίκο· νά
  ζήοει καί νά χαοεϊ τή ζωή των
  άπλών άνθοώπων — νά χορ-
  τόσει τύ λαοντοοίοο μυαλό πού
  τού ΐττόοφεοε τόσο άπλόχερα
  ό θεόσταλ-τος «Τέροντάς» τού.
  Στήν άκοογιαλιά τής Ποαστο-
  βά<; &ά γινόταν τό θάμα πού τόσο λαχτσροθοε γιά νά σώ- σει την ψυχή τού, νά μην πάει χσμένη .δλπ ή ίωή τού. Άπό 'κεΐ θά ξοπηδοΰσεν ί!νας νέ·0Γ Καζαντζάκης, ξαναιγεννηιμέ- νος, μ& <·ζουθενωμένο τό συ- ναάιοθημα τής ωοβίας ηού τόν βασάνιφ, μέ στέρερ. έ.μι—οτοού ντ) οτόν έαυτό τού — στόν ήν θρωπο καί στίς αηειρες δυνά¬ μεις ηού κούβει μέσα τού. Ζούλευα, λίει τόν αντρα αυτόν μτΐ.οοστά μου, πού βζτ- οε μέ σάρχα κ' αίια. πολεμών τας. σκοτόνοντας, «ριλώντας. δ.τι έγώ μάχουιμαι νά γνωοίοω ■μέ χαοτί καί μελάνι. Όλα τα ηροβΧήματα ηού μάκουμουν κό (ΐιβτο κόμπο νά λύοω στήν μονα ζιά μου, καοφομένας στήν κα ρέκλα, ό ανθρωπος αΰτός τίΛυ οε, μέοα στά βουνά, στόν κα- θαρό ά>έιρα, μέ τό οπαθί τού.
  Ό Ζοομπάς άτσάλωνε τό μπ
  μουαψπκό χαραχτήρα τής ύτκ
  ρευαίοθτνπ>ς έσωστοέφειάς
  τσυ· τόν βμαθε πώς δέ α>εά-
  βι σέ τίποτα νά 6οεϊ £ναν ψόλ
  ο στό κρεββάπ τού καί ν ά
  τόν βάλει χάτω άττό τό πάατλω
  <μά τού γιά νά ιΐήν κουώνει· πώς δέ θά χαθεί ό κόοοιος αν μιά πεταλού&α πεθάνει πρόω*- ρα — γιατί κι αύτό βασάνι£ε τή ντελιχάίτη εύαιοθηοιία τού. θννφηκα κάποιο ποωΐ — ξθΐιολογΐέται ό Καζαντζάκης σέ στιγμή' θανάοιμικ όιγωνίας τής ι«υχης τού — πού εΓχα ηε τύχει σ' &να δέντρο έΎα κου- κοΰλι ηεταλούδας, τή στιγμή πού έοκαζε τό τσόφλι κ' έτοα νάζουνταν ή μέοα ψυχή νά ττροβάλει. ΠΊεοίμενα, περίμε- να, άογοθοε χ' £>γώ βιάζου-
  μουν ί5οκυψα τότε άιπάνω της
  χι ίρχισα νά τή ζεσταίνω μέ
  την άνάσα μου. Τή ζέσταινα ά
  νωπώμονα, καί τό θάμα διρχισε
  νό ζετυλίγεται μηροστά νού,
  μέ γοργό παρά φύιοη ρυθμό"
  τό τοόψλι δνοιξε δλο, ή πε-
  ταλούδα πρόβαλε. Μά ποτέ δέ
  θά ζεχάοω -πι φρίκτ) μου: τα
  φτερά της έρεναν ογουρά, ά-
  ζεΰίπλωτα, 8λο της τό κοριμά
  χι £τοείΐε κβί μάχουνταιν νά
  ζβτυλίζεΐ μά δέν μιποροΰσε· μά
  μουιμουν κ' έγώ μέ την άνάσα
  νού νά τή βοφήρα). Τοϋ κά-
  κου' χρειάζουνταν ύΐΓκχμονετι-
  κό ώρίμοσμα καί ξετύλιγμα μέ
  οα στόν ήλιο καί τόρα τπά εϊ-
  ταν ά.ογά· ή πνοί μου εΓχε
  θιάθει την ττεταλούδα νά ξε-
  ίΐροβόλει πρίν τής ώρας, ζαρώ
  •μένη κ' έφταμη·νίτικη. Βγήκε
  άμέστωτη, κουνήθηκε άπελΐπ
  σμένη, καί σέ λίγο πέθανε
  στήν άοταλάιμΐΐ μου. Τ6 Φτί&μα
  αύτό τίς ιπεταλούδας θαρρώ
  ιπώς είναι τό μιογαλύτερο 6ά-
  ρος τκύ Εχω στή συνείδηοή
  μου...
  Αυτή ή λετηειπίλεΐτττι εύαι-
  αθησία τού Καζαντζάκιη, αυτή
  ιή φρίκΐ! πού δοκιμάζει ιπαρα-
  κολουθώντας την άγωινία τίίς
  ττετολουδίτοας νά ξεδωτλώοει
  τα ιρτε.οά τρ,ς, όωείλονται άττο
  κλεΐ£-ιΐκά στό ΗΑΒΙΤϋδ της έ
  σωοτρέφειάς τού. Ή συστη-
  ιματική άποξένωοή τού άπό τόν
  έζωτιεριικό κόσμο, ή άδιάκοπη
  προοήλωθη της σκέψης τού
  στά όραματα ττκ; ψηχής τού,
  τό άϋιάκοπο κοίταγιμα πρός τα
  ιμέσα τού εΐχςν έκλειπτύνΐει σέ
  νοσηρό — θά 'λεγεν ?νας έ-
  ξώστρεφος τύπος —· σημεΐο
  την εύαιοθησία τού· τόσο πού
  <νά νιώθει τόν έβυτό τού δνο χο γιά τό θάνατο τί>ς πεταλού
  δας, μολονΟΉ ή ττρόβεσή τού
  6έν εϊταν νά τόν τιροχαλέσει,
  ιηαρά νά .τί} βοηθήση νά Λευ-
  τερωθεϊ άπό τό τοόφλι της καί
  νά δεί τό <ΐ>ως της ζωτής μιάιν
  &ρα άρχήτερα. Αυτή ή ΐχπερβο
  λική εύηάθεια τοθ συναισθΐηια-
  τός τού, πού ωανερώνΐεται δ-
  ταν έρχεται σ' έιπαφή μέ τόν
  ιϋζω κόσιιο, είναι πού τόν πά
  ράΐδωοε χωρίς καμιάν άντίστα-
  ση, «ανευ δρων», αυτόν τό γί-
  Ύαντο τής οκέ^/ης, στό δλεος
  ενός τυχοδιώχττ) — τοϋ Ζοιθ-
  ιμπδ. Ή δλπ στάσπ τού άίτέ>·
  ιναντι στόν άνράμ'ματο καί πρω
  τσγονΜβό α>ίλο τού τό έπιβεβαι
  ώνει αύτό — θέλω νά πώ έτπ
  βεβαιώνει -φν έοώστρεφη φύ
  οη τού. Έμπΐστΐύεται στό 2^ορ
  ιμβιά τα πάντα: τίς δουλειές
  τοΰ μεταλλείου — δ,τι κάνει
  αύ'τός καλά γινομένο — τα
  χρήιματά τοιτ, την ϊδια την ά-
  πραγη «ΐτυχή. τού. Άδιαφορεϊ
  γιά τίς ύ-λωοές ζημιές πού τοΰ
  ιπρσκαλιεΐ, γιά ττι οτπατάλΐι των
  χρτΐμάτων ηού τοΰ έμπαοτεύε-
  ται γλεντοκοίΐίώντας μέ «ατα-
  οτρικές», γιά την καταστροφή
  τοΰ έναέ.οιου σι&ερόδρομου.
  Δέ βλέστει τίποτε ί£λο άπό τό
  ϊνιδαλμά τού, τό δ.οακο ηού
  τόν £χει~άι«όλυτα ύποτάζεΐ' τί
  τιοτε 6λο άιπό τούς ΟηΌαυρούς
  της έιπτειρίας μιδς άλήπικιης
  ζΐιΗΪς πού τού ΐτροοφέρει τό
  λιονταρίοιο μυαλό πού τόν θρέ
  φεΐ. Μέοα τού όργάει 6Υ6αια
  £νας όλάκερος κόσμος ηαλιών
  καί κοινούργιων ίδεών τό πνέ
  μα τού δλο καί πλαταίνει μέ
  καινούριρς έιμηκιοίες· ό οτο-
  χασμός τού δένκι καί καηπί-
  ζει μέ τί<ν άδΐάκοιπη ικταιΐό- σχευση στίς πνεματικές καί η»υ χικές λειτουργίες τού τοθ ζορ μηα·δόκοοιμου. "Ομως κατά 6ά θος δέν £χει ϋλέρια συνείδΐ)οη τής άζιολόιγησής τού — τοθ λείπει ή έζοΐχείωοη μέ τίς άντΐ ικειμιενιικές συνθιηικες, πού δέν τίς πολυλογπρ-ιάίει Λ έοώστρε φη φύση τού καί δοκιιμάζιει με γάλη δυοχολία γιά νά τίς έξω τερικέψει. νά τίς ιιπάοει στόν ττρα/γματικό κόσμο. Γι' αύτό «αί τόν σΛέτιοΐφε νά προχώρει ψαχττά καί πολλές φορές νά βρΐοικεται σέ άμπ'χανία μιπρός στήν ά·μάχτ;τη α>γουριά καί λα-
  γαράδα τσΰ λόιγου τού Ζορ-
  ρπά. Κι βς μ'ή νομίσουμε πώς
  μέσα τού δέν ύττάρχει ό άντί
  λσγος σ' δσα τοθ λέει ό δρά<- κος. Ύιπάρχει κοί παραιΜάρ- χει. "Ομως δέν βχει τϊί δύνα ιμη ίΐ τπό σωοτά ττ«ν άαιόλυτη σιγουριά στήν άλήΊΟεια τού, γιά νά τόν έκφιράσει. Καί ϋα- ρώνει μπροστά στό γέρο άλητα ρα αύτό οά δαρμένο σκυλάκι. Άναδ'ΐπλώνεται καί τρέχει νάι χωθεΐ σττι,ν καλύβα τού γιά νά συμβουλιευ'τεϊ τό Βούδα τού, νά τόν ψΐιλοκοσκινΓσει μέ τόν Ντάντε τού, νά τα κρυφσμιλή σει μέ τόν έαυτό τού. ΤΥ> έ^
  μυστηρεύεται ό Κ>ιος ό Καζαν
  τζάκτις. "Ας ξαναθυνηθθθε'ε
  τή φράση τού: «'Κγώ, τίς πε-
  ριιασώτερες ωορές, δέ μιλοΰσα·
  τί νά πεϊ δνας «διανοο6μενος»
  σ' ίνα δοάκο;».
  Άκουγε τό 2ίοομτΐά καί πλή
  θαινε ό κόσμος τού. Τοΰ ζη-
  γοΰσε πως ο! ανθρωποι ου νέ
  νογισθνται κο'μιά' φορά τκττΐ:-
  ζύ τους μέ ιτό χορό — πού λέ
  εί κάποτε δσα δΊε μΐΐορεϊ νά
  ιπεΐ ή γλωσσα — κι ίίνΐωθε μέ
  σα τού νά συντελεϊται μιά τέ
  λεια κοοιιιογονία. Ξσμολογιέ-
  ται:
  Χαμένη ή ζωή μου, συλλογί
  ζουμουν νά υποροΰοα νΛπια-
  να ένα (^ρουιγνχέιρι, νά τα σβύ
  σω δα 6οα διάβοσα, δσα εΐδα
  κι όίκουσα, νά μΐπω στό σχο¬
  λειό τοΰ Ζοριμπά καί ν' άρχίσω
  τή μεγάλη, την άληθινή άλφα-
  6ήτα! Πόσο διαφορεπκή στρά
  τα θβιπαιρναΐ θά γύυναία τε¬
  λεία τίς πέντε ι>ου αϊστησες,
  τό δέριτα μου άλάκερο, νά χαί
  ρεται καί νά καταλαβαίνει. θά
  μάθαινα νά τρέ,χω, νά παλεύω,
  νά κολυιμτπω, νά χοιμω καβα-
  λα, νά κάνω χοικπί, νά όδηγθ
  αότο'κίνητο, νά οίχΛΊο τουφέκι.
  θά γέιμιζα σάρκα την νμυχή
  μου· θά γέμιζα ψυχή τή σάρκα
  ιμσυ· θά φίλιωνα μέσα μου ε¬
  πί ΐέ^ους, τούς δυό προαιώνι-
  ους όχτρούς...
  Ή ]ΐ(χκι τού άλλαγή γινό-
  ταν οιγά οιγά καί μέ σκληρό,
  αΐματερόν άγώνα· πάλιειυε νά
  νΒΚ,ήσει την έσωστρέ<ρειά τού, ΐτοό δέ.ν τόν αφτΐνβ νά ζήρβι ■μέ τίς άντικεΐ'μενΐικες συνβ· ίίκιες νά χαοεΐ -ώ περιβάλλον τού, τόν ίίλιο, τή γαλάζια θ- πλα τοΰ μεσηνιακοΰ κΑρςχου πού ζετυλίγονταν σάν βνα γλυ κό δρα·μα^ρπρός στά μάτια τού. ΟΙ μέσα τού <ρωνές τοϋ κοαύ- γαζαν: 'Εδω, έιδτδ σττϊν τρυχή οου κοίτα. Αυτή πρέττει νά 'χεις όδηιγό, ούτή νά αώσζις. "Αστον ίίλιο ν' άψϊ)λώνει καί νά χρυσώνιει τα ωτωκά πλα- σματακΐα τής νης, βρτΐ) θάλασ σα νά μουριμουρίζΐΐ στήν ακρο γιαλιά — έδω, δδιΤϊ ν^χχι σου θά βοεϊς τό Μαρ^αρπάρι πού ζηπτδς. "Ομως σιγί σινά, κόμηο κάμπο ή άλΧαγή γινΐόΐταν, ή λύπρωση έρχόταν. Ό ίίλιος, γοάχρβι είχε τρηλώ σει, ό σύρανός εϊταν κατακά- θαρος. Τρύαισξα στούς βρά- χσυς, σηρι/μώίχττικα σά γλάρος σέ μίαν κουκράλα, χοίταζα εύ- τυχασιιένος τό πέΛαο. "Ενοΐω- θα τό σωμα. μου δυνατό, δροσε ρό, ύιπάικουσ· «α .ό νοΰς μοί), άχολουθώντας τό κθιμα, νινό- ταν κΐ&μα κ' ΰηοτάζουνταν κι αύτάς, χωρίς άντίοταστ) ~άι, στό ρυθμό τίίς θαλάσσας. (Συνεχίζεταα) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΜβΕΙΑ· ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΑΑΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 Τηλ. 280291 ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΙΜΜ. ΗΡ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΧ) ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τεχνική έτπμέλεια: Μανος Μαγριπλής Ήφαίοτου 18 · Ηρακλειον, Κρήτης ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΓνΙΤνΙΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ —4" Τού συνεργάτη μας χ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ-ΚΡΗΤΙΚΟΥ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕΓΑΛΗ έπιτυχία στ>μείωοε
  ή άγωνιστϋκή — καλλιτεχ,νιΐκή;
  έκδή,λωστ) πού ώογάνωσαν οί
  "Ελλονιες καί Παλατοτίνιοι
  Φοιτητές την προττερασμέντι
  Κυριακή στήν 'Αθηνά (γήίιχεδο
  Σπόρτινγκ), ]ίέ την εύκαιρία
  τής ίστοοικπς γιά την Παλαι-
  στίνη έΐτέτειο τής 15 τοΰ Μάΐη,
  όπότε — ώς γνωστόν — πρίν
  28 χρόνια οί Ά/μεριικανοεβραϊ
  οί, έκαναν την ηρώτη. είσβολή.
  Στήν έχδήλιοοη ηαραβρεθή
  χανε — έκτός άττό τίς χιλιά-
  δες τοΰ κόσμου — βουλευ-
  τές, δήμαρχοι, έκπρόσωηοι όρ
  γανώο'εων, δπμοσιογράφοι χ.
  ά" ένω δλα τα κάμματα καί οί
  πολιτικές όογανώαεις, καθώς
  ικαί οί όργανώσεις των σπου-
  δαστί&ν, ιινοιτητών, κλπ., άπο
  στείλανε μηνύιματα, τό κυριώ
  τερο χαραχ-τηοιστικιό των όττοί
  αίν ήταν ή καταδώοπ τοϋ Σιωνι
  σμοΰ, τοΰ "Ίμιπεριαλιομοΰ καί
  των αΛλωτν οκατεινών δυνάι*ε-
  ων.
  Στήν έκδήλχοση ονμμιετ«Ιχε
  ΑιΚΟΥΣΤΙΚΑ
  ΒΑΡΗΚΟ-ΙΆΣ
  Μέ Νέα μεγάλη ποωολία Ά-
  κουστικών βασηκοίας των έργσ
  στασίων πού άνππροσωίπεύο-
  μεν:
  Μην έμπιστεύιεσθιε την άγο-
  ρά τοΰ άκουστικοΰ οας όπουιβή
  ποτε: Μόνον εμείς μέ την πσ
  λύχρονη πεϊοα μας μποροϋμε
  νά δ;αλ>έζου·με τό κατάλληλο ά
  κουστικό γιά την (περίπτωσήι
  σας.
  Δοκΐίμάστε ?να άιπό τα Νέα
  ■μοδέλλα τής ΖΙ3ΝΙΊΉ — ΒΟ-
  δθί ΒΕΙΙΝΑΡΪΙΟΝ — ΚΕΧ
  ΤΟΝ — ΡΕΚδΟΝΑΕ — ΜΙ-
  0ΚΟ5ΟΝ — ΑϋϋΙΟΤΟΝΕ
  Άγοράστε Π ο ι ό τ τ> τ αί
  Προοφο.οά τοΰ μηνός
  Άκουσικόν ΖΕΝΙΤΗ Κατευ
  βυνονένης λήψεως ήλεκτρονι-
  κόν τύιπου ννΐΕδΤννθΟΟ Άμε-
  ρΐκής Δοχ. 6.500.
  Μίΐαταρία ΚΑΥ — Ο — νΑΟ
  — ϋΑΙΜΟΝ — ΗΕΙΧΕ8ΕΝ8
  Γιά κάθε άχουστικό.
  Πράγραμμα επισκέψεως μας
  Πένιπτην 3, Παρασκευήν 4 καί
  Σάββατον 5 Ίουνίου Ξενοδο¬
  χείον «ΚΟΕ,ΜΟΠΟΛΙΤ».
  ΓΕΡΑΣ. ΔΗιΜΟΠΟΥΑΟΣ —
  ΝΙΚ. ΚΟΛΟϋΚΟΤΤΩΝΗΣ Ο.Ε.
  ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 87 631705
  ΑΚΟΥΣΤΙιΚΑ — Μ3ΠΑ.ΤΑΡΙ-
  ΑΙ — ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗ-
  ΜΑΤΑ — ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
  — ΦΛΑΣ.
  ό διευθυντήν μας, (τό
  τοϋ ίχποίου πκ>ύ άναφερόταν
  στή δραση των σχοτεινών δυνά
  μεων στήν Κρήτη καί στήν 0-
  ιπαρξη των ξένων Βάσεων)
  καταχειρσκροτήβΐι,κε καί δδωσε
  την εύκαιρία στίς χιλιάδες τοΰ
  Λαοΰ νά φωνάζη ρυθμικά κατά
  των Βάσεων τοΰ θανάτου.
  Χαρακτηριστική ήταν καί ή
  ηαρουοία τοΰ Δαονύοτ; Πατερά
  ίΚΐΓΐ, ό οποίος ντυμένος μέ την
  Κρητική ένδυιμασία, έμφανίστη
  χ,ε καί έίκλεισε την έκδήλωοτΐ.
  Άιπό ηλιευράς καλλιτεχνθν
  ή συμιμκταχή ίταν έπίστκ; πλού
  σία. 'Εκτόις άπό τόν Ξυλούρη,
  τόν Νταλάοα, την Αλεξίου,
  αοαί πολλούς βλλους ονομα-
  στούς καλλιτέχνες, πήραν μέ-
  ρος τα γνωστά συγκροτήιματα
  «Ταμπούρι», Τζαβέλλα κλιπ.
  σιού καταχειροκοοτηθτίκανε.
  Γενικά ή εκδηλώση πθύ κρά
  τησε 3 άικριβώς ώρες, σημείω
  σε άοκετά μειγάλη έιτπτυχία.
  ΖΕΙ
  Άφιέρωμα
  στόν Παναγούλη
  Ό ούρανός,
  δέν φύσαγε μανιασμενος.
  Ό άγέρας,
  δέν φύσαγε μονιοχτμένος.
  Ή βροχή,
  δέν άτίμωνε τό δάκρο.
  Μόνο ννχτερίδες φτερούγιζαν
  δώθε - κεΐθε
  σά νάξεραν.
  ΞημερώνΌνττχς
  θά μαζεύαμε λουλούδια
  τοθ Μάη,
  κι' έσύ ίφυγες
  γιά ττάντα.
  Έμεΐς σοΰ φέραμε τό Μάη
  στό στερνό κρεδδάτι.
  Κοιτιόμασταν στά μάτια
  μ' άτΓορία
  καί ρωτούσαμε
  γιατί ?φυγ£ τό τταλληκάρι.
  Άγαττημένε άδερφέ
  έλα στόν Οπνο μας
  νά θεριέψης τα δνειρα.
  "Έλα οτή διάδα μας
  νά δώσης κουραγιο.
  Στάσου δρθιος — δττως
  ττάντο: —
  έκεϊ ψηλά νά σέ 6λέτττκ>με.
  "Εκανες τό πόνο μας χαρά
  καί τώρα άνήκεις
  σ' δλους,
  τγοπ·έροτς, γυιός ι<αί ά&ερφός γιό: τΓάντα μέσ' την καρδιά μας. ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ Σπουδαστής ΚΑΤΕ ΞΕΜΟΑΟΧΕΙΟ «8ΙΒΕΝΕ8 ΒΕ1€Η» Άρχισε νά λειτουργή τό Νάϊτ - Κλάμπ τοθ Ξενοδο- χείου μας, μέ τό ΑΘΗΝΑΊΚΟ ΠΟΠ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΚΚ8ΝΑ» (ΚΡΙΙΝΑ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΙΚ0 ΜΠΕΛΛΟ θ ΜΙΑ καταττληκτική μουσική προσΦορά γιά τή Νεολαία • "Ενα πλούσιο λαϊκό πρόγραμμα γκί τούς μεγαλλΐ- τερους, μέχρι τίς πρωΤνές ώρες. ΝΑ-ΙΤ - ΚΛΑΜΠ «ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΜΠΗΤΣ» Τό πολι/τελέοτερο ννχτερινό περιβάλλον μέ φθηνές τιμές — Στά Μάλλια. ΜΙΗΩΙ'ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΛΣ Ε)Γ —Ο)Γ ΚΑΙ ΛΙΜΛΑΜΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: ΜΙΝΩΣ: 6.30 μ.μ. ΑΡΙΑΔΝΗ 7.30 μ.μ. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πλατεία Καλλεργών 7 ΤηλέΦωνα: 224.304 — 224.309 ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Άκτή Ποσε.δώνος 28 ΤηλέΦωνα: 4117952 — 4117953 Γι' αύτά τα παιδία — θυματα τοΰ Άμερικανοεδραϊκοΰ Ί- μπεριαλισμοΰ — γίνεται ό αγώνας δσων προστταθοθν γιά την άττελευθέρωοτ) τής Παλαιστίνης. Κι' άκόμη, γιά δλα τα παιδία, όπως τής Κύπρου, πού σαν τα παιδία τής Πα¬ λαιστίνης ττού είκονίζονται στή ψ&ϊτογραφία, ζοϋν χειμώνα — καλοκαίρι στίς σκηνές. Γιά νά μή ζήσουν — δ μή γέ¬ νοιτο — καί τα παιδία τής Κρήτης τταρόμοιο ^ άγωνιζόμαστε ττροληπτικά. ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Νύχτα τοϋ Μάη Νύχτα τού Μάη όλάνθιστη! Ή φύση στολισμένη μέ χίλια, μύρια λούλουδα τόν "Ερωτα ττροσμένει. Γάμου τραγοθδια κα! χαρές μόλις ό ήλιος δύση πλήθος σκοποί ξεχυνονται σάν άττό θεία 6ρύση. Μεθά τ' άηδόνι κ ι αρχινά γλυκά γλυκά νά ψάλλη μέ μιά μελωδική φωνή τής Άνοιξης τα κάλλη. Φλόγα ό άνθός τοΰ τραγουδιοΰ ττού κουβαλά ό άγέρας καί ξεττερνά κάθε σκοπό ή λύρας ή Φλογέρας. Ρόδου κλωνάρι όλόφλογο στοΰ φεγγαριοΰ τό χρωμα σμίγει τ" άνθοΰ την εΰωδιά μέ τό δικό τού στόμα. Κρύσταλλα χύνει τα νέερά βρυσούλα στοιχειωμένη κ ι άττό μιά διττλανή σττηλιά νεράίδα μαγεμένη στήνει χορό στήν έρημιά· ττλήθος ξωτιές τα χέρια δίδουν καί την ακολουθοΰν. Στόν ούρανό τ' άστέρια σμίγουνε κι άγκαλιάζονται καί ροδοκοκκινίζουν σκορττούν τό Φως τους ντροτταλά στή γή καί την φωτίζουν. Κρυφογελοΰν οί ρεματιές, άχολογούν οί λόγγοι παύουν ν' άκούγωνται κραυγές καί στενσγμοί καί δόγγοι Άνθίζουν τ' άγριολούλουδα, μοσχοβολοϋν τα κρίνα. Τα χαμομήλια ψύτρωσαν κ ι άνθοβολοΰν κ ι έκεΐνα. Νυφούλα ή φύση ντύνεται. "Ολ' όμορφιά καί χαρή άπλώνει πέττλο νυφικό τό ταπεινό χορτάρι. "Ονειρο μέ τα μάγια της ή ξελογιάστρα φύση σέ κάθε κλώνο άττό δεηντρό όττου κ ινα ν' ανθίση στήνει φωλιά ό Έρωτας· στά δροσερά τού κλώνια ψάλλουν τοϋ πόθου τα όνειρα τα ττονεμένια άηδονια. Νύχτα τού Μάη όλάνθιστη παραδεισένια νύχτα άς 'μττόρουν μέσα στήν καρδιά παντοτεινά νά σ' εΤχα. ΜΙΝΩΑΣ ΚΡΗΤΑΡΧΗΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ — Εύχαριστοΰμε δσους μάς έστειλαν τή" συνδράμη τους — Παρακολοϋμε δσους δέν -την εστειλαν νά την στείλουν. 'Ετι,σία συνδρομή δρχ. 250 Έξάμ-ηνη *» » 130 ΚΡΕΑΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΣΟΥΒΛΑΣ Ταβέρνα — Ψηοταριά "ΓΜΒΡΓΟ13,, ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΚΑΜΑΡΑ ΤΗΛ. 232-171 Εϊδπ θαηάσσπς Εϊδπ έξοχπς Εϊδη υιυχανωνίας ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΑ Άεροβόλα, έλατηρίου λάστιχα κ.λ.π. ΜΑΣΚΕΣ σέ πολύ μεγάλη ποικιλία ΠΤΕΡΥΠΑ σέ δλα τα μεγέθη ΣΤΟΛΕΣ καί έξαρτήματα καταδύσεως ΜΑΧΑΙΡΙΑ άνοξείδωτα σέ μεγέθη ΒΑΡΚΕΣ πλαστικές — έλαστικές — έξωλέμβιες ΒΑΡΚΕΣ διά παιδία ΣΩΣΣΙΒΙΑ είδικά διά την έκμάθηση μττάνιου ΟΜΒΡΕΛΕΣ διά ττλάζ — δεράντες σέ ττολλά μεγέθη ΣΤΡΩΜΑΤΑ πολύ μεγάλης άντοχής ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ πτυσσόμενα άνοξείδωτα ΕΙΔΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ — ΡΑΚΕΤΕΣ ΜΠΑΛΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ — ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ κ.λ.π. ΕΧΟΜΕΝ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΕΘΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: ποποαηκΗ Μεϊντάνι: τηλ. 284-207 Άττοθήκη: τηλ. 287-766 ΚΟΥΖ ΚΟΥΣ • Πολλαί άττό τοός έργοδοτες πού ότ-οφασίσανε νά λε.. τουργήσο»Λ€ τίς έτπχειρήσεις τους κατά^ την πρόσφο—, ό., περγία, μέ την -ροσφορά των -ροσωτπκών τους ύττηρεσ·,^ τό μετανοιώσανε ττικρά. Κι' αύτό γιατί τούς δόθηκε ή... £υ. καιρία νά δούνε ττόσο δύσκολη είναι ή δουλειά ττού κάνουν δλες τίς άλλες μέρες οί έργαζόμενοι γι' αύτους. 'Εκεΐνοι δμως ττού ήσαν πραγματικά σέ χειρότερη μοϊρα ήταν οί διευθυντές των έπιχειρήσεων, ττού δέν άπεργήσα- νε. Κι' αύτό γιατί οί ίδιοχτητες κουραστήκανε μέν, αλλά στό κάτω - κάτω γιά τή δική τους έτπχείρη—. ΟΙ διευβυν. τές δμως; _ _ Μιά τέτοια περίτττωση ήταν τού διευθυντη της «Ά—0. ρια»' τού σνμτταθέστατου κ. Μπαρούτη, πού άφοΰ ξενύχτη. σε στήν ρεσεψιόν, σέρβιρε τό πρωΐ καί 250 πρωϊνά! Άλλη μιά τέτοια ττροσφορά στήν άφεντικίνα τού κυρία Καψη, άν δέν τόν... κάψη, όττωσδή—ότε θά τόν... συγκάψη!. β Καί κάτι άκόμη σχετικό, ττού άν είναι άληθινό, οιτως μοΰ μεταδόθηκε, ττρόκειται γιά καταττληχτικό καί άνιεπα- νάλητττο: Ο Νομάρχης Ηρακλείου, ττού διαμένει, ώς γνωστόν, στό < Άστόρια», ήταν ό ττρώτος .. ι>ποκιντ»τής στήν άιτεργΐα
  Κ Γ αύτό γιατί, την παραμονή άκουστηκε νά λέη, σ' έναν
  ύττάλληλο:
  — Δέν πιστεύω νά εΤσαι αίίριο έδώ, ε; Ή έργατιχή τάξη
  πρέπει νά είναι ένωμένη...
  Δέν πληροφορήθηκα δμως, άν έννοοΰσε μόνο την έργοτι-
  κή τάξη... «ττού ττάει στόν τταράδεισο» ή καί έκείνη ιτο6 ττσ-
  λιότερα... «δενόταν μέ άλυσσο»..
  • Στή δίκ,η ττού έγινε πρόσφατα στό Έψετεΐο Χανίων, μέ
  κατηγορούμενο τόν γνωστό (καί μή έξαιρετέο) κ. Νΐ<ο Μεταξά, ττού τελικά άθωώθηκε, ό ?νας άττό τούς συνήγο- ρους τοΰ μτ>νντή κ. Δημόττουλου, καί συγκεκριιμένα ό Χ»ιώ
  της δικηγόρος κ. Άρετάκης, άττοκάλεσε τόν Μεταξά «'Ωνά-
  ση τής Κρήτης». Στή σννέχεια ό δεύτερος συνήγορος κ. Γ
  Στρατάκης ύπερθεμάτισε καί τόν αττοκάλεσε «'Ωνάση της
  ' Ελλάδας».
  Σάν άττάντηση στούς χαραχτηρισμούς αύτούς, ό καινοθο
  γιος δικηγόρος τού Μεταξά κ. Στέλιος Φιοράκης, εΤττε δτι,
  αντιθέτως, ό ττελάτης τού είναι κατάχρεος καί άν δέν τού
  δοθούν Τραττεζικές διευκολύνσεις, θά ττελαγώση οίκονομικά.
  Πιό ύττοφερτός είναι ττάλι ό κ. Τσαντηράκης, ττού ή ττε-
  ριωρισμένη Φαντασία τού δέν τόν όδηγεΤ σέ τέτοιες ύττερ-
  6ολές.
  Άλλά αύτό, έν πάση περιπτώσει κύριε Φιοράκη, τό νά μή
  σάς δώσουν διευκολύνσεις οί Τράττεζες, δέν είναι τίττοτε.
  Γιά σκεφθήτε νά σάς ζητησουν οί Τρά—εζες καί οί Όργανι-
  σμοί, νά δώσετε ττίσω τα χουντικά δάνεια... Οΰτε θεοί, ο&τε
  διάδολοι, (ή μάλλον... σάτυροι), θά μποροΰν νά σάς σώ-
  σουν!...
  Πάντως γιά νά τΓεινάσετε, δέν έχετε φόβο... "Ας εΤναι κα¬
  λά οί τόννοι τα καλαμάρια, ττού είναι άτΓοθηκευμένα στών
  ψυγείων σας τ' άμττάρια,... τής Δημοττούλειας ττρόβλίψης
  άττομεινάριαί...
  • Στήν Ιδία δίκη, ττού δττως επταμε τταροπτάνω ό κατηγο-
  ρούμενος Μεταξάς άθωώθηκε,... δικάστηκε ό ττρώτος συνήγο
  ρός τού κ. Τσαντηράκης, γιά... κατ* εξακολούθησιν τταρενό-
  χλησιν τοθ Δικαστήριον.
  Μετά άττό δέκα καί ττλέον συστάσεις ττου έκανε ό Πρόε-
  δρος των 'Εφετών στόν κ. Πρόεδρο τής Νομαρχιακής Επι-
  τροττής τής «Νέας Δημοκρατίας», άναγκάστηκε νά διακό¬
  ψη τή διαδικασία καί νά... καταγράψη στά πραχτικά τήι/
  συμττερΐΦορά τοΰ κ. Τσαντηράκη, ό ό—οΐος «ανευ λόγου έ-
  ξίτράττη ττρός γέλωτο», ώσάν νά είχεν έμπροσθεν ούτον κθ
  λον κάτοτττρον μεταμορφώνον τάς σαρκώδεις κεφαλάς είς
  όποστεωμένα κρανία ή κοινώς νεκροκεφαλάς καί έκ τοΰ
  τρόμου ακριβώς τής εΐκόνος, προήλθεν ό νευρικός γέλω-
  τας.... ^
  Άκοθτε κύριοι ττράμματα;
  ΕΤναι αύτό τΓού λέμε: γιά γέλια... άντί γιά κλάματα!...
  • «Άγγελοι» ή «Προοοκάτορες»; Ιδού ή αττορίσ..
  Μέ τόν ττρώτο χαραχτηρισμό άττοκάλεσε ή ίτττεράοιπση
  τοΰ κατηγορουμένου διευθυντη Φροντιστηρίου, τίς μαθήτριες
  ττού έστειλε γιά συλλογή ττληροφοριών άττό τόν άνταγονι-
  στή καί μηνυτη διευθυντη άλλου παρομοίου Φροντιστηρίου.
  Με τόν δεύτερο (προβοκάτορες ή έττί τώ... θηλυκώτερον·,
  «προδοκατόρισες») τίς άττεκάλεσε ό συνήγορος τού μηνυ-
  τη.
  Τό Δϋκαστήριο (Τριμελές Πλημμελειοδικεϊο Ηρακλείου^
  μέ την άττόφασή τού, ττού άθώωσε τόν κατηγορούμενο διευ¬
  θυντη Φροντιστηρίων, δέχτηκε δτι ήσαν «"Αγγελοι».
  Συμφωνώ άτΐΌλύτως μέ την άττόφαση, γιατί πραγματικά ή
  τταρέλαση των μαρτύρων, κατηγορίας καί ύττεραστΓίσεως,
  (τοΰ θηλυκοΰ γένους Φυσικά) ήταν μιά... θεσπεσία αγγελι¬
  κή τταρουσία. ^
  "Ενός μάλιστα άττό δσους τταρηκολούθησαν την ένδιαφέ-
  ρουσα δίκη, εΐττε: ι|
  — Αύτη δέν είναι παρελάση μαρτύρων... Αύτη είναι .
  τΓαρέλαση μαννεκέν, δηλαδή... έττιγήων άγγέλων...
  Καί ·· «όάκηκοώς μεμαρτύρηκεν»!...
  λές Ηροτκλεκχν με μηνυτη τόν Διο«<ητή τής ΕΤΒΑ κ. Γ,~-' * λ- · /' ΣτεΡιώττΚ «* δικάση τόν Σκιζάκη; Γιατ. φοβατα. νά μην τονε... σχίση!... Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑ "ΑΙΟΝΥΖΟΣ,, ΠΑΑ-Ι- ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Τηλ. 286-191 ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό ψαγητό σ· «ν- δμορφο ^μΜ*» ΜΑΡΤΎΡ^ ΤΟΥ ΐΕΧ/ΐΛΑ —~^ΙΙ-ΝβΗΜΕΡΟ Ή ώΤίοπΐΑ τ ΙΕΧΩΒΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ μβνη ώποχλειστικά στήν ύπηρε Ένα ηολύτινο βοήθυμο V- °» τής άλπθΐνής Χρ10τιανοου τή ^χ^ τής βΑΓΙΑϊ ΓΡΑ- νης ικη» αποτελεί σήμερα τή ΦΚΣ». μεναλη καί ζωτική άνάγκη τής τ^~' ------- της «Σκοπαδς» είναι: -*ναρή ίΜ,οοτήρίξ^ς χής φεο «νευστίας τής Βίβλου — θβμε . ι- λίωσις πίστεως οτόν Χρκπόν *ί; — τόν άπό θεοϋ Σω-τήοα Καί ' ι&ν 1! Παίνικόσμιος κυκλοφορία σέ 78 διάφορες γλωοοες: 10.025, 000 άντίτυηα. Ιελίδες »2. ΤΛ μή τεύιχους: Δρχ. 2. Πληροφορίες: Βιβλική καί Φυλλαδαικ/ί Έτοαρία «ΧΚΟ- ΠΙΑ». ·066ς Καρτόλη 4 — Αθήναι 611. Τηλ. 7774.138, 7770.045. (Διαφημιστική Άνακοίνωση) Η ΒΙΒΛΟΙ π ππο Άη αώΐΟΚί
  31 ΜΑΙΟΥ 1976
  ΗΡΑΚΛΙΙΟ "Η ΑΑΗ·ΙΙΑ., ΚΡΗΤΗΣ
  ΖΙΛΙΑΑ5
  Ο.ΑΜΑ-ΓΡΑΦΟΥι
  ΟΙ ΑΑΓίβΣΤΕ_ΜΑ_
  ΣΗΦΗΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ
  ΓΙΠΤΙΗ ΕΚΚΑΗΣΙΛ ΕΜΠΟηΊΖΕΙ ΤΟΗ Λ00;
  Τόν κ. ΛΑάνον Χάρην
  Λ,)ντήν Εφημερίδος
  «Η ΑΑΗΘΕΙΑ»
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΆγοΓττητή «Αλήθειαι,
  Την άφορμή νά σοΰ γρά-
  ψω μοΰ την έδωσε τό τελευ-
  ταΐο σου φΰλλο.
  Άναφέρεις δτι μόνον οί
  Σφοοκιανοί Παττάδες, έδωσαν
  τό παρόν, έστω καί μ έ μήνυ
  μα (μιά καί δέν τούς έπετρά
  πή νά έρθουν οί Τδιοι), στήν
  εκδηλώση πού εγινε στό Ήρά
  κλειο, μέ σκοπό νά καταδι-
  κασθή γιά άλλη μιά φορά ό
  Άμερικάνικος έπεκτατισμός.
  Φυσικά, έχω κ ι* έγώ σάν
  άνθρωπος τίς άττορίες μου
  καί πάνω άττ' δλες μέ 6ασα-
  νίζει μιά περισσότερο:
  Γιατί οί Έ—ικΐφαλής τής
  Έκκλησίας, δέν θέλουν, δχι
  νά μττοθν μπροστά, σάν ήγή
  τορες ιτού ϋττοτίθεται δτι εΤ-
  «ΐι, αλλά έστω νά βοηθήσουν
  κα πρό ττάντων, νά μην ττα-
  ρεμττοδίζουν τούς άγώνες πού
  κάνει ό Λαός γιά τα νόμιμα
  δικαιώματά τού;
  Γιατί τό νά θέλης νά διώ-
  ξης τόν άλλο, άττό τόν σβέρ
  κο σου, δέν είναι μόνο δικαί-
  «μα, άλλά καί Ιερά ΰττοχρέ-
  οχτις.
  Δέν ξέρω τί θά μοΟ άπαν
  τήσετε έσεΤς, έκεΤνο πού ξέ¬
  ρω δτι θά μοΰ άτκχν—ίσουν
  οί περισσότεροι έκπρόσωποί
  της είναι: «Ή 'Εκκλησία τε
  κνον μα) δέν άνακατεύεται
  μέ τα έγκώσμια καί πολλά
  άλλα. Την ενδιαφέρη ή αίώνι
  ος ζωή».
  Κι' έτσι οί ττερισττότεροι
  ποιμένες, έκαμαν σκοπό τους
  την αιώνιον ζωήν, παραμελών
  τας την τταροΰσαν, μέ άποτε
  λεσμα ύττοθέτω νά τίς χά-
  σουν καί τίς δυό.
  Μήπως' δέν είναι ό καλύτε
  ρος τρόπος, νά ένδιαφερθης
  γιά την αιώνιον ζωήν, ένδιαφε
  ρόμενος γιά την παρούσαν
  ζωήν τού ποιμνίου σου;
  Γιατί ή άνθρωπότητα δέν
  πάει πρός τό καλλίτερον μέ
  κηρύγματα μόνον, άλλά μέ
  την εφαρμογήν των κηρυγμά
  των αυτών, είς την ττράξη.
  Συμπαράσταση λοιπόν,
  θέλει ό Λαός στούς δυσκό¬
  λους άγώνες τού, άπό τούς
  έκπροσώπους τής Έκκλησί-
  ας, άλλά δυστυχώς, οί ένέρ
  γειες των περισσοτέρων τους,
  δέν μάς άφήνουν νά πιστέψω
  μ ε κάτι τέτοιο.
  Τώρα γιά τό άν άνακατεύ
  εται ή 'Εκκλησία μέ την πολι
  τικήν, έξορτάται τί έννοοΰν
  οί έκπρόσωποί της μ' αύτην
  την φράσηΐ'.
  Προσωπική μου γνώμη 6έ
  6αια, δτι ή 'Εκκλησία θά πρέ
  πει νά ασχολήται μέ δλα τα
  προβλήματα τοθ άνθρώπου,
  έπομενως καί μέ την πολιτι-
  κή. ' «Μ
  Μήπως οί κληρικοί δέν εί¬
  ναι πρώτα άπ' δλα άνθρω-
  ποι, καί σάν ανθρωποι δέν
  θά πρέπει νά άσχολοθνται
  μέ τα κοινά;
  "Αν ττάρωμε δμως κα! την
  διδασκαλία τού Χριοτοΰ καί
  την έξετάσωμε, θά διαπιστώ
  σωμε δτι είναι συγχρόνως ί¬
  να πολιτικόν σθστημα διο>
  κυδερνήσεως των ανθρώπων.
  Φυσικά δταν λέω δτι ή
  Έκκλησία, πρέπει νά συμμε
  τέχει ένεργώς είς την πολιτι
  κήν ζωήν τοΰ τόποί/, δέν έν-
  νοώ νά κάνη τόν κομματάρ-
  χην, άλλά νά παίρνη μιά ύ-
  πεύθυνη θέση, πάνω στά ζω-
  τικά προδλήματο), καί Φυο*ι
  κά, αύτη ή θέσις, νά είναι ή
  κατά τό ανθρώπινον όρθή κα!
  δικαία.
  Όχι νά συνεργάζεται μέ
  τό κατέστημένο, κι' έτσι νά
  έχη ό Ααός έναν επί πλέον '
  δυνάστη.
  Δυστυχώς δμως δέν έτυχε
  ν' άκούσω αύτην την ΰπεύθυ-
  νη φωνή των ήγητόρων τής
  Έκκλησίας πουθενά, ουτε αί
  σθάνθηκε την συμπαράστασή
  τους ό Λαός στούς άγώνες
  πού κάνει.
  Κι' δμως οί ήγέτορες τής
  Έκκλησίας πολιτεύονται άλ¬
  λά κατά τρόπον πού δέν
  τούς τιμά.
  Όταν επί Δικτατορίας
  συμμετείχον, προθύμως σέ
  διάφορες έκδηλώσεις ττού άλ¬
  λο σκοπό δέν είχον παρά νά
  την προβάλουν καί νά την
  στερεώσουν (την δικτατο-
  ρία), ί| κι όαόμα την θύμια-
  ζσν καθημερινώς, όχι μέ λιβά
  νι άλλά μέ λόγια καί μέ έ*ρ-
  γα: Τί ήταν; δέν ήταν πο-
  λιτική χειρίστου εΐδους;
  Έστήριξαν τότε ίνα παρά
  νομο καθεστώς, 6!ας καί κα
  ταπίεσης, αύτά πού έπρεπε
  νά τού έναντιωθοθν πρώτοι.
  "Η μήπως δέν Ικανόν πολι
  τική γυρίζοντας μερικο! έξ
  αυτών τίς Στρατιωτικές Μο
  νάδες, κηρύττοντας δχι τόν
  λόγον τού θεοΰ, άλλά τα Π ι
  στεύω τοΰ Παπαδόπουλου;
  Πολιτεύεται λοιπόν ή Έκ
  κλησία, "Αγιοι Δεσττοτάδες
  μου άλλά δυστυχώς πάντοτε
  μέ τό μέρος τού ίσχυροτέρου,
  άσχέτως, αν έχη ή δχι τό
  δίκιο μέ τό μέρος τού.
  Φιλικά
  ΣΗΦΗΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ
  Βουβάς Σφακίων 23.5.76
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΛΥΤΙΛΙΑΚΗ
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
  Ε) Γ — Ο) Γ εΚΥΔΩΝ»
  ΕΚ ΣΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 6 μ.μ. —· ΔΕΥΤΕΡΑ 9 μ.μ.
  ΤΕΤΑΡΤΗ 7 μ.μ. — ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 μ.μ
  Έξ Ηρακλείου πρός Πειραια
  Ε)Γ — Ο)Γ «ΡΕΘΥΜΝΟΝ» — «ΚΑΝΤΙΑ»
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 7ην Εσπερινήν
  ΑΦΙΞΙΣ 6.30 Πρωϊνήν
  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
  Πρακτορείον ΑΝΕΚ ΧΑΝΙΩΝ:
  Πλατεία ΣοΦοκλή Βενιζέλου, τηλ. 23636, 25656
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ^
  25ης Αύγουστον 33, τηλ. 222481, 222462
  ΡΕΘΥΜΝΗΣ:
  Λεωφόρος Κουντουριώτου, τηλ. 22296, 22456
  ΤΗΛΕΦ. ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Βαοβάκης Ν.
  Κ ρουυτανο—ουλος
  Κυδωνάκης Γ.
  Παλαιολόγος Π
  Χαμαράκης Ε
  Π
  282.730
  285.420
  281.702
  283.086
  283.860
  ίύ
  ΜΗΤΣΟΣ
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
  ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
  • Σουβλάκια
  • Χορτόπιττες
  • Σουτζουκόπιττες
  θ) Ζαμπονόπιττες
  ΨΨ
  ΣΤΟΝ ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
  Έστ ιατόριο — Ψησταριά
  ΔΙ0ΝΥ2.0Ι.,,
  (Πλάϊ στή Λίμνη)
  Τηλ. 28.910
  ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ
  ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
  Έστιατόριο — Ψησταριά
  ΛΙΟΝΥΣΟΪ..
  ΣΤΟΝ ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
  Τό σύνθημά μας είναι:
  ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ — ΠΟΙΟΤΗΤΑ
  Η ΤΡΕΛΛΑ...
  ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ
  ΟΜΟΡΦΟ πράμα τό δίκυ
  κλο. Κι' άκόμη πιό δμορφο
  δταν έχει δλα τα προσόντα.
  νά Ικανοποιεΐ δλες τίς έττι-
  δειχτικές τάσεις των κατόχων
  τού.
  Στούς δρόμους τής ττόλης
  μας τό κακό παράγινε. ΟΪ
  δρόμοι γέμισαν δίκυκλα κι' ό
  κόσμος ύποφέρει κυριολεχτι-
  κά. Ξεκουφαίνεται.
  "Ετσι έγινε τό Ήράκλειο,
  μαζί μ* δλο τό κόσμο, ένα
  τεραστία τσίρκο μ* έπικίνδυ
  να άκροβατικά νούμερα. Καί
  λέγοντας έπικίνδυνα δέν έν-
  νοούμε μονάχα τόν κίνδυνο
  γι' αύτούς τούς ϊδιους. Κιν-
  δυνεύει ό κάθε ανύποτπΓος αν
  θρωπος πού βαδίζει τό δρό-
  ιιο τού, νά δοεθεΐ ΘΟμα της
  ξέφρενης τρέλλοχ.
  Γι' αύτό άς φτιάξωμε κανε
  να δρόμο, Ιξω άπό την πόλη,
  πάνω σέ κανένα κορακοβούνι,
  γιά τίς άσκήσεις των... φιλό
  δοξων μοτοσυκλετιστών.
  Τώρα, θά μοΰ ττητε πώς
  έδώ δέν έχομε δρόμους καί
  τα 6ουνά θά... πιάσουμε;
  Ναί. ©αταν ή καλλίτερη λύ¬
  ση. Θά κάναμε την — τρέλ-
  λα νά πιάσει τα... δουνά
  Κάτι τέτοιο δμως ά π ο-
  κ λ ε ί ε τ α ι. Θά μάς άρχι-
  ζαν πόλεμο τα κοράκια πού
  δέ θ' άντέχανε τούς θόρυ-
  6ους....
  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Λοιπόν, μπράβο μας. Κά-
  νουμε προόδους στόν αύτομα
  τισμό. Βρισκόμαστε κοντά
  στήν ένσάρκωση «ένα κου-
  μπί καί... τετέλεσται».
  Ό λόγος, ττερί ΔΕΗ. "Οχι
  βεβαία, πατάμε τό κουμπί
  καί... έφτασε τό πουλάκι.
  Αύτά είναι πιά ξεπερασμένα.
  Ό αύτοματισμός ύπάρχει δ
  ιμως στό Λογιστικό τμήμα
  τής ΔΕΗ. Πάς νά πληρώσεις.
  Άνοίγεις την πόρτα, μπαί-
  νεις καί βλυπεις καμμιά δε-
  καπενταριά εύγενέστατους 6
  ■παλλήλους νά τσακιώνονται
  ποίος νά σέ πρωτοεξυττηρετή
  σει. «Σοΰπερ — 'Ωτομάτικ»
  πού λένε. Κλάσματα τοΰ δευ
  τερολέπτου, κι' έΦυγες.
  Μά κι" δταν ξεχάσεις νά
  πληρώσεις, τί γίνεται; "Α,
  μπά. Τίποτα. Άπλούστατα:
  Τέλειωσε ή προθεσμία; "Ερ¬
  χεται ή ΔΕΗ καί σέ βρίσκει.
  Γιατί νά κάνεις τόν κόττο;
  "Ερχεται λοιττόν χαρούμε
  νη - χαρούΗενη κι' εύγενική
  γιά νά παράσχει τίς... ττολυ
  τιμες ύπηρεσίες της.
  Η ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΖ
  ^ ΑΘΗΝΑ ΝΑΣΤΟΥ
  θά δεχθή αοθενεΐς την βην
  Ίουνίου ώπό 8ης πρωϊνίίς διός
  βης άπογευιμΛτανης είς την
  Κλινιχήν "Αγιος Γεώργιος.
  ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ
  Γράμματα σέ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
  Τηλ. 289-026
  αγροτες!
  γνωριστε τι#ιο συγΧρονη
  μεθοδο λιπανοης στον κοσμο
  βιοΧημικα συστηι^άίΤα ^ια τη^Γβμο^ τού εδα-
  φους και την αναπτιιξΝΐ :τ.«ν..:.ΦϋΥε>ν ■'..>..';..
  για καδε καλλίεργεια
  αυξανει τη.^Λρργ^γη μ«ί^ρι φΚ^ΧίύίΜΐ.· καλυτε-
  ρευει τη ι^ί©*ητ<ϊ πρ^ ν.·.ν.;ΛνΛ ·Χ;Λν;ν;Λ%%;νλ·Χ·Χ·Λ·;;νΧ· τα Ι1 ' οποκλειοτικοι ε.σαγωγεις: ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ - ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 24 (παλαιο πυροσβεστειο) "^Ρΐ§1^Ι;Ι:^|ί;Ι;ϊ;ί^ ηρακλβιο - κρήτης τηλεφ.: 289.814 «ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝ...» Σήμερα, κάνει σέ τούτη τή στήλη τό «ντειτοθτο» τού, ό άθλητισμός. Μή Φανταστή τε βεβαία, ττώς θ' άσχολη- θούμε μέ άθλητικά ρεπορτάζ, κριτικές κλπ. "Οχι. Κάθε πράμα στή θέση τού. Τί σνμβαίνει λοιπόν μέ τόν άθλητισμό; Ά, τίποτα. Συμβαίνει δ¬ μως μέ τούς φωτογράΦους των τοπικών εφημερίδων, στά γήπεδα των τοπικών όμάδων. Πάνε οί ανθρωποι στό γήττε δο νά κάνουν τή δουλειά τους, νά τραβήξουν καμμιά φωτογραφία καί τέτοια. — Ποιανής εφημερίδας; — Τής τοπικής τάδε. — Άπαγορεύεται. Έπι- τρέπεται μόνο σέ Άθηναί- ους φωτογράφους ή είσοδος στό χώρο τοΰ γηπέδου. "Ετσι πα4ρνουν οί ανθρω¬ ποι τα σύνεργα, την άράζουν σέ μιά κερκίδα κι' δ,τι κατα ψέρουν τό κατάφεραν. 'ΑΦοΰ άπαγορεύεται βρ' ά δερφέ, τί νά γίνει; «Αποφασίζομεν δηλαδή την άπαγόρευσιν καί διατάσ σομεν αύτην». "Αλλο θέμα τώρα ποίος ά ποφασίζει, ποίος διαττάσσει καί ποίος εκτελεί. Κι' ΰστερα σοΰ λένε ϊσα δικαιώματά κλπ. ...ΣΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗ-.' ΤΗΣ. Ένα δνειρο παλιό ττού δέν πραγματώνεται. Δυσκο-' λίες.., δυσκολίες... Μέχρι έδώ σύμφωνοι. Ά¬ πό δώ καί κάτω δμως; "Α, δ λα κι' δλα. Δυσκολίες. ΝΑΙ. ΟΧΙ δμως σέ δλους τούς το μεΐς, σέ δλους τους κλάδους. Νά άς ποΰμε τούς ήλε- κτρολόγους, ήλεκτρονικούς καί δλους τούς συναφεΐς... Αύτοι μποροθν νά διδαχτοΰ- νε την επιστήμη τους στό Ή ράκλειο. Θά πηγαίνουνε στή Βασιλική τού Άγίου Μάρκου, θά βλέπουνε τίς συνδεσμολο γίες κλπ. της μικροφωνικής έγκατάστασης, καί θά γίνον ται... ξεψτέρια. Τί στό διάβολο θέλουμε τίς λεπτομέρειες; Τί στό διάβο λο, θέλουμε κτίρια, έργαστή ρια κλπ. Ύπάρχει ό "Αγιος Μάρκος. Ύπάρχει τό... έπι- σφράγισμα της Ήλεκτρονι- κής έπιστήμης. Πάντως έγώ πιστευω, πώς αύτοι ττού θά μένουνε πιά πό λύ εύχαρισ-—,μένοι, θ&ναι οί βαρύκοοι ή" καλλίτερα, οί κουφοί. Δέ θά... σβουρίζουνε δέκα μέρες τ* αύτιά τους αν.. ... παροχολουθήσουν κάποια διάλεξη. Ο ΚΑΦΕΣ ΚΑΘ Ι ΣΕ κάπου στά Λιον τάρια καί παράγγειλε τόν κα φέ τού. "Εστριβε τό μουστά κι τού καί περίμενε. Σέ λίγο φτάνει τό γκαρσόνι μέ τό... άφράτο ξενόφερτο κατασκεύ- ασμα. Ό άνθρωπος έπαναστάτη σε. Καφέ παράγγειλε. Κι' δ¬ ταν έλεγε «καφέ» έννοοΰσε... καφέ 'Ελληνικό, γλυκύ 6ρα- στό στό χοντρό. Τί κρΐμα δ¬ μως πού χτύπησε... λάθος πόρτα! ! Τα ... έξελιγμένα καταστή ματα μας δέ προ- σφέρουν χωριάτικα εΤδη. Προ σφέρουν μόνο μοντέρνα προΐ όντα. Καί γιά να τελειώνει ή 1- στορία: Μή νομίσετε πώς ήπιε τούς... άφρούς ό μπάρ- μπας, πού είχε έρθει άπό κά ττοιο βουνίσιο χωριό τού Νο μοΰ μας. Πήρε τή μαγκούρα καί έφυγε. Τί νά τού ποΰμε; Άς περιμένουμε μόνο νά μάς πεϊ ή Άγορανομία (ή* δ ποίος αλλος υπεύθυνος) άν είναι ύποχρεωτικό νά διαθέ τουν δλα τα εΓδη τα αρμο¬ δία καταστήματα. Τότε θά ένημερώσουμε καί τόν δνθρωπο πού ίιτεσε άπό τα... σύννεφα σάν τού στέρη σαν τό δικαίωμα νά άπολαύ σει τό γλυκύ βραστό τού. ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ ΚαΙ τώρα!.. Πανευρωπαϊκή τηλεόραση ΡΗΗΙΡ5 ΤΗΑΝ8-ΕίΕ0ΤΗ0ΝΙ0 ΜΕΜΟ-ΤυΝΕ μέ συνεργασία 7 χωρών Ή διεθνής τεχνολογική παντοδυναμΐο τής ΡΗΙΙΙΡ3 δινει τώρα τούς άούλληπτους καρπούς της1 Είναι ή αιρα' Ή μνημειωδης προσπαθεία όλόκληρων χρόνων παραδΐνει στήν κριθη των καταναλωτών την ίκπληκτι- κότερη τηλεόραοη της εποχής μας Την πανειιρωπαικη τηλεοραοη ΡΗΙ^Ρδ ΤΒΑΝ5 -ΕίΕΟΤΒθΝΙΟ ΜΕΜΟ - ΤυΝΕ, δημιουργΐα τής πολυχρονης καί δαπανηρής ου- νερνασΐας ίπτα χωρων1 Των πιό προηγμενων νής Ευρώπης' Άποτέλεσμα "Ο,τι περιοσοτερο μεχρι σημΐρα άπαίτηοαν οί "Ελλη- νες καταναλωτες απώ την Ευρωπαική Τεχνολογία ιώριι τό £χουν' Χώρες που ουνεργάστηκαν ΡΗΙίΙΡ5 ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ: ^^^-τ-:, διαυγεια τής εικόνος και μπορεϊτε την ημερα να χαιρε- στε τό πρώγραμμβ οά να ναι νυχτα ΚΓ ακόμή "Εδωοε ΠΟ μοιρες όνοιγμα στήν όθονη καιμπορεϊτε νά βλέπε- τε ΰνετα κι άπό το πλοι' ΡΗΙίΙΡδ ΑΓΓΛΙΑΣ: Βελτίωαε τα κυκλωμα- τα ήχου · εικόνος κοί τό διαχωριοεΙ Πού σημαίνει ότι οϋτε ό ήχος μπορεϊ πώ νο ενοχλήση την εικόνα οίιτε η εΐκάνα τόν ήχρ Πνονται οί λήψεις ξεχωριοτάΙ ΡΗΙίΙΡδ ΑΥΣΤΡΙΑΣ: Βελτ,ωση ουνθήκες γεωφυαικών έμποδίων και καιρικών ουνθη- κών' Τελειθποΐησε τό φημιομέν» ΚΝΙΡΡ, πού ένιοχύ· εί την αδύνατη λήψη ( Ή Αυστρία όπως καί η'Ελλάδα, είναι χώμα υρίινή) ΡΗΙίΙΡδ ΣΟΥΗΔΙΑΣ: Βελτίωσε τή διαβα- θμιση των τόνων αύξάνοντας έτσι την πλαοτικότητα τής ι,ικόναο ΡΗΙίΙΡδ ΕΛΒΕΤΙΑΣ: Βελπωοε την ηλε- κτρονική ήντοχη τού δέκτη άντικαθιοτώντας τις λυχνϊ- ος μ£ ειοικύ τρανζΐατορς κ αί 10 (ΌΛοκληρωμένα κυ- κλχϋματα) 'επίοης ώηλουσχευσε την συντήρηση Όρι- ομί,να μεμπ που άπαιτούοαν έπέμβαση μέοα στόν δέκτη ΐωρα βγαινϋυν ηα, άντικαθΐοτανται μέ καινούργια' ΡΗΙίΐΡδ ΔΑ ΝΙ ΑΣ: Βελτίωσε τόν συντονι- ομο' 'Απεί'λεισς τόν γιό. όποΐοδΐΊποτε λόγο τυχαιο άπο- Ο^ντον1ομύ 'Μ^ την "δημιουίίγια -χιίιριστηρίου άθφα- λειος ΡΗΙίΙΡδ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: Βελτΐωοε την κατανάλωοη ρυυματος ρειωνοντός την οτό μισό! Γιά την νεα πανευρωπίΐική τηλί;όραση ΡΗΙίΙΡ3. κύ- 0ε προηγμενη χωρα της Ευρίι)πης έδωοε τόν καλύΤΓρο τεχνολονικο Γαιιτό της. 'Αποκτηστε ΐην. ΡΗΙΝΡ5 ΟΗ 24Τ 3002 Ο« 24Τ 3008 24 Β 360 * 24 Β 360 17 Β 320 12 8 312 ο ο αι ΚΡΙΝΕΤΕ... .. γιοτί οί είδικοί όλου τού κόομου τό άνακήρυΕαν ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ! 5ΙΜ0Α 1307 5: κινητηρα€ 1 2Θ4 κυβ έκ - 82 ΟΙΝ — ουμπίεοι: 9.5.1 — έκπληκτική έπιτά χυνοι και 161 χλμ /ώρα — ήλεκτρονική άνάφλεΕι — εμπροοθία κίνηοι — οκελε- τός ασφαλείας —' οπαστό τιμόνι κιβώτιο ταχυτήτων τύ· που -Πόροε» — μέ την 5η πόρτα τού ν'νετοϊ ΟΓέηοον 6άγκον — 5ιηλο~ κύκλωμα φρένιον + οέρ· 6ο — άνεΕάρτητη άνόρ τησι κοί στούς 4 τροχούς - πλήρης κλιματισμός — ρεΖερ- βουαρ πίοω στο κέντρο γιά ά οφάλέια οέ περι'πτωσι ουγκρούοεως — όπίσθιο θεμρμαινόμενο κρύοτολλο — πανοραμικη ορατότητα — μικρή κατανάλωσι καί 9 φορολογηοιμοι ϊπποι 5ΙΜ0Α 1508 Οϊ ιδιαιτέρα χαρακτηριοτικό (πρόοθετα οτα παραπόνω) · 1 442 κυβ εκ. — 85 ΟΙ Ν — τα έμπρόσθιο παράθιιρο άνοίνουν ηλεκτρικά — καθαριατήρες ατούς έμπροσθίους φανούο — 165 χλμ /ώρα — 10 φορολογηο ιμοι ϊπποι 5ΙΙΊ1ΪΗ13075 5ΙΙΤ1[Β 1508ΒΤ 'ΑτΓοκλειστικός 'Αν)πος Ηρακλείου ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΥΡΑΚΗΖ Μαρογιώργη 7 Τηλ. 283-662
  ΧΙΛΙΑΔ 4
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ "Η ΔΛΗΟΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  31 ΜΑΙΟΥ 1976
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χωρις φοβο και ηοθος
  ΚΡ1ΣΕ1Σ & ΣΧΟΛΙΑ
  «Η ΣΚΟΠΙΑ» ΚΙ ΕΜΕΙΣ
  ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Ή Σκοτπο», είναι ώς γνωστόν, δργα
  νο των Χιλιαστών ή Ίεχωδάδων.
  Αύτοΰ τοΰ ττεριοδικοΰ κοπ-αχωρήθηκε στό ττερασμένο
  μας φθλλο καί καταχωρεΐται καΐ στό σημερινό, δκχφημιστι
  κή ανακοινώση.
  Μερικοί ό—ό τούς άναγνώστες μας, γνωρίζοντες τή θέ¬
  ση μας κατά των σκοτεινών δΊονάμεων καί έχοντες ττρόσΦα
  το τό σχετικό δημοσίευμά μας γιά τό Συνέδριο των Χιλια
  στών, παραξενεύτηκαν γι' αύτη τή διαφημιστική ανακοινώση.
  Στήν άπορία τους αύτη άτταντοϋμε τα εξής:
  Άλλο είναι ή θέση ττού τταίρν£ΐ μιά εφημερίδα υπέρ ή
  κατά μιάς οργανώσεως, μιάς κινήσεως, ενός θέμστος γενι
  κά καί άλλο είναι ή διαφημιστική καταχώρηση.
  Μέ την πρώτη μπορεΐς νά έπαινής ή νά χτυττάς, άνάλογα
  μέ τα πιστευω σου. Τή διαφημιστική δμως άνακοίνωση,
  έκείνου ττού εΐσαι άντίθετος κα! πού χτιπτάς ένδεχομένως ά-
  ττό την εφημερίδα σου, δέν έχεις δικαίωμα νά την άρνηθής,
  γιατί άττλούοτατα στήν ττερίτττωση αύτη τόν αντΐ'μετωπί-
  ζης σάν άγοραστή χώρου, σάν πελάτη. Καί όπως κάθε έπι-
  χείρηση, δέ,ν μπορεΐ, δέν έ'χει δικαίωμα νά μή δεχτή σάν πε
  λάτη ίνα Ίεχωδά, έτσι συμβαίνει καί μέ την εφημερίδα.
  Εμείς μάλιστα, στήν ττροκειμένη τΓερίτττωση καί έττειδή
  τό κείμενο εμοιαζε μέ είδηση προσθέσαμε κα—ω άττό αύτό
  την έμφανη φράση «Διαφημιστική Ανακοινώση», ττράγμα
  πού κάναμε γ 'ά πρώτη φορά στήν εφημερίδα μας, α¬
  κριβώς γιά νά τονίσωμε, σέ δσους τυχόν δέν θά καταλά-
  βαιναν, τα ττχχραττάνω.
  Μετά τή διευκρίνιση αυτή, έλπίζομε δτι καί οί λίγοι πού
  δέν τό έννόησαν, θά τό έννοήσονν.
  Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΦΑΡΣΑΡΗ
  ΑΠΟ ΤΟΝ Δημοτικό Σύμδουλο κ. Μιχ. Φαρσάρη, ττήρα-
  με έττιστολή, ττού άναφέρεται σέ δημοσίευμα τής εφημερί¬
  δας μας, για τή γνωστή λογομαχία μεταξύ τοΰ ϊδιου καί
  τοθ συνάδελφον τού κ. Βαγγ. Παπαδάκη.
  Άπό δημοσιογραφική καί μόνο δεοντολογία, δέ δημο-
  σιεύουμε την έττιστολή τοΰ κ. Φαρσάρη, ό οποίος έσπευσε
  νά την στείλει σ' δλες τίς τοτπκές έφημερίδες, ττρίν άττό την
  εφημερίδα μας.
  Μέ την έπιστολή τού αύτη ό κ. Φαρσάρης, έττιχειρεϊ νά
  διαψεύση τα δσα γράψαμε. Λι/πούμαστε δμως πού θά έπ>-
  μεΐνουμε στίς άττόψεις μας. Καί έπιμένωντας, τόν ττα-
  ραχαλοΰμε καί τόν προκαλοΰμε νά μάς ττή εύθέως: άφοθ
  δέν εΐπε δσα ύττοστηρίζομε, μττορεΐ νά μάς πή άν τα έννο-
  οΰσε;;;
  ΤΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟ - ΦΑΜΤΑΣΜΑ
  ΠΟΛΛΕΣ φημες κυκλοφορούν τελευταία, σχετικά μέ
  τό ρυμουλκό «Σωτήριος» ττού άγοράστηκε άττό τό Λιμενικό
  Ταμεΐο Ηρακλείου.
  Συγκεκριμένον λέγεται ότι ή άγορά αύτη ήταν καθαρή
  άτΓθτυχία, γιατί δέ χρησιμοποιήθηκε καθόλου στά τρία χρό-
  νια ττού δρισκόταν έδώ.
  Κι' αύτό, — κατά τίς φήμες πάντα. — όφείλεται στό
  γεγονός ότι τό «Σωτήριος» άξίζει μόνο σάν τταλιοσίδερα
  Σήμερα, μάλιστα, δρίσκεται γιά «έπισκευή» στή Σούδα,
  χωρίς νάχει έπισκευαστεϊ άν καί ττλησιάζει μισάς χρόνος ά¬
  πό τότε ττού τό ττηγαν.
  ,Αντικρούοντας τίς τταρο—άνω φήμες, οί άρμόδιοι τοθ Λι-
  μενικοθ Ταμείου μάς είπαν δτι ή αγορά τοθ «Σωτήριος» έ-
  γινε άφοΰ ττροηγήθηκε ή νόμιμη διαδικασία, δτι έγιναν τέστ
  κλπ., ττρίν άγοραστεΐ, δτι χρησιμοποιήθηκε άρκετές φο-
  ρές κατά την τταραμονή τού στό Ήράκλειο κ.ά. "Οσο γιά τό
  μεγάλο χρονικό διάοτημα ττού χρειάζεται ή έπισκευή τού,
  τόνισαν δτι όφείλεταιι στά Έθνικής σημασίας στρατι&ϊτικά
  θέματα. Ότι δηλαδή, δέν μένει χρόνος έπισκευής κλπ1., έ-
  πεΐιδή στή Σούδα καταφτάνονν γιά έτΓΐδιόρθωση ττλοϊα τοΰ
  Πολεμικοΰ Ναυτικοΰ καί αΰτά τΓροηγοΰνται λόγω τής πολιτι
  κης καί στρατιωτικής μας κατάστασης. Βλάβη, εΐττοΛ/ δτι ε-
  χει ό άξονας τοΰ ττλοίου (σττάσιμο).
  Δέν νομίζουμε δτι ή τταιρατΓάνω δικαιολογία είναι καί
  τόσο ττειστική. Δέν μάς ττείθει. Καί συνεττώς, κάτι αλλο ττρέ-
  πει νά συμδαίνει δσον τουλάχιστον άφορά την έπισκευή τοΰ
  «Σωτήριος». Όπωσδή—ότε ή μή χρησιμοττοίησή τού (κατά
  την κοιινή γνώμη), ή ή ελαχίστη χρησιμοποίησις τού (κατά
  τούς άρμόδιους τοΰ Λιμενικοΰ Ταμείου) δημιουργεΐ ύττόνοιες
  γιά την άξία τού καί την δυνατότητα χρησιμοττοίησής
  τού.
  Πρέττει νά δοθεΐ μιά ΰττεύθι/νη απαντήση άπό τούς άρμό¬
  διους γιά νά σταματήσουν τα στόματα (άν έχουν δδικο) πού
  φωνάζουν πώς τό «Σωτήριος» είναι σαράδαλο.
  Σίην δΐκη 1ων ίβχνΐκών ύπηρεσιών
  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ. ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ
  ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΙ: 'ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΝ,
  Έπι*ιμΑ8ηκαν άηό «οΦβ κ. κ. Πρόβδρο καί ΕΙσαγγββόα
  ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΕ προχθές στό Τριμελές Πλημμελειοοι-
  κεΐο Ηρακλείου ή ύτΓΟθεση των τριών ίπταλλήλων τής Διευ¬
  θύνσεως Τεχνικών 'Υττηρεσιών Ηρακλείου δεσττοινίδων Ρεν-
  γίνας Ζαμπετάκη, Χρυσης Κοτζιά καί Ελευθερίας Άποστο
  λάκη, πού παρεττέμφθησαν μέ την κατηγορία τής παραδά
  σεως καθήκ,οντος, Οστερα άπό άναφορά των κ.κ. Α. Σφακιά
  νάκη καί Ι. Καλουμενίδη καί σχετικό δημοσίευμα τής εφη¬
  μερίδας μας, γιά την περίπτωση της παράνομης οίκοδομή-
  σεως υπό τής τελευταίας σέ άκάλυπτο χώρο.
  Τό Δικαστήριο άττάλλαξε τίς κατηγορούμενες, γιατί δέν
  άττοδείχτηκε ό δόλος καί τα λοιπά στοιχεΐα πού άτταιτοΰντο
  γιά την καταδίκη τους.
  Άθωώθηκαν — καί ττολύ σωστά — οί ύπάλληλοι, άλλά
  έττιτιμήθηκαν καί «δικάστηκαν», οί ττροΐστάμενοι των υπηρε
  σιών τους, δεδομένου δτι άττό την ττολύωρη καί ένδιαφέρου
  σα άκροαματική διαδικασία ττροέκυψαν στοιχεΤα έπιδαρυν-
  τικά γιά τόν πλημμελή τρόπο λειτουργίας της Διευθύν¬
  σεως Τεχνικόν 'Υπηρεσιών καί των ττροΐσταιμένων της στά
  Γραφεία Πολεοδομίας, Κατασκευών κλττ., πού δπως έττα-
  νειλημμένα άττοδείχτηκε, οί ύπάλληλοι τους τούς κατευθύ-
  νουν, οί όποΐοι σέ πολλές περιπτώσεις ένεργοθν άνεξέλεγκτα.
  ΒΠΕΙΔΗ καταγγείλανιε άατώ·
  τήν εφημερίδα αυτή την σχετι |
  κή ύχΐόθεσπ στόν κ. Είσανγε-
  λέα, εϊμαστε ύποχρεωμένοι νά
  κνπΛΐερώσωμιε τό χοινό μας.
  Σημειώνομε λουτόν δτι, άνε
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 Ίουνίου στίς 5 τ' «ϋ-όγευμα,
  στό ττολυτελές Μέγαρο ΡΟΖΑΚΗ — όδος ΔΙΚΑΙΟ-
  ΣΥΝΗΣ 51 — (παραπλεύρως Κιν)Φοιι «ΑΠΟΛ¬
  ΛΩΝ») θά κάνωμε τα έγκαίνια τοΰ «Καφέ — Λέσχη
  Ε.Γ.Ο.Η.», στόν καταλλήλως άνακαινισθέντο: ττολυτε-
  λή, χώρον, τό οποίον θά λειτουργή υπό την άποκλει-
  στικήν Διεύθυνσή μου.
  Μετά τιμής
  ΜΙΧ. ΒΕΝΕΡΗΣ
  Τηλ. 283-714
  ΡΟΣΙΚΗ ΠΓΟΡΠ
  Ή τεχνολογία τοθ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ, ή
  πρώτη τεχνολογία τοΰ κόσμο>, τώρα καί
  στήν Κρήτη.
  • Ψυγεϊα —Τηλεοράσεις — Ραδιόφωνα
  —Άνεμιστήρες.
  • Πλυντήρια--Ραπτομηχ(ίνές — Αύτό-
  ματα σίδερα.
  • Ήλεκτρικές σκοΰπες —- Ήλεκτρικές
  έστίες—Κουδούνια.
  • Φωτογραφικές κσί χινηματογραφι-
  κές μηχανές.
  <η Έγγυδται ή τεχνική τής |"νωσης £οβΐ€τικών ^οσιαλιοτικών β ημοκρα- τιών. Γενικάς Άντιπρόσωπος Κρήτης Ι Καλοκοιρινοΰ 214 Χανιόπορτα Τηλ. 280-647 ξάρτπτα άπό τό άν άθωώθηκαν οί κατηγορούμενες, πού έιμεϊς στήν θέοη τους αλλους Π€ρι- μέναμε, άΐποδείίχττικαν τα έ- ξής: • "Οντως ύπηρχε παράνο- μη οΙκοδόιμΓΐΡΓΐ τίίς ΰπαλλήλου δ. Άποτΐΐολάκΐν, σέ άκάλυπτο χώρο. Γιά την πράξη της αυτή τι- ιμωρήθηκε διοικητηκά καί τελι κά τό (παράνομο χτίσμα (κολώ να) κατεδαφίιοτηικε. Τό χτίσμα αύτό (κολώνα) ίγινε στίς 10 Όκ,τωβρίου 1975 • "Οντως τό σί>μα διαχοπιης
  των παρανόμων σχεπικων έρ-
  γβοιίάν πού εΐχε άρχίσει νά δί
  ■δεται τΐγλεφωνικως στό Γ' Ά
  στυνομακό Τμήμα, διακόΊπηκε
  πρίν όλοκληρωθί), διότι (άκού
  σατε — άκοόοατε) τό 'ίελέφαϊ-
  νο χάλασε κατά διαβολικώτα-
  τη σύμππωση έκείνη τή στινμή.
  'Α/πό αλλο δέ ΐτηλέφωνο...
  δέν ΐϊποροΰσε νά συνεχιοτίϊ τό
  έατίμαιχο σί(μα, πού αν εδίδετο,
  δέν θά χυνόταν ή κολώνα. /
  "Α'Χλο τηλέφωνο σά νά μην
  ύίπίρχε μέοα στήν ύπηρεσία
  καί μιά άίπό τίς κατηγορούμε-
  νες, σε έρώαηση τοΰ κ. Προέ-
  δρου γιατί σιν πήγαινε άιπό
  πό τκρίπτβρο νά τηλεφωνήοπ,
  άφοΰ ίίταν έπεϊνον, άπάντησε
  δτι... δέν έπιτρέπεται νά έξέρ
  Η ΓΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΠΑΕΥΡΑΣ
  ΤΟ ΠΛΩΤΟ ΚΛΑΜΠ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
  Έπιστολή τού επιχειρηματίαι κ. Ζ. ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ
  ΠΗΡΑΜΕ καί δημοσιεΰ
  ομε ευχαρίστως την τταρα
  κάτω έπιστολή, άττό τόν
  ένδιαφερόμενο νά εγκατα¬
  στήση στό Λιμάνι Χερσο-
  νήσου τό ττλωτό νάϊτ —
  κλάμττ κ. Ζαχ. Μπορμπου
  δάκη.
  Μέ την εύκαιρία αυτή
  τονίζομε δτι μέ τό δημοσί
  ευμά μας δέν «έρμηνεύσα
  με» κανένα ττνεΰμα — δ¬
  πως γράφει ό ετπστολο-
  γράφος μας, άλλά ατττλού
  στατα μεταφέραμε μιά
  είδηση καί ένα γεγονός,
  δπως ττεριγράφηκε σέ μάς
  κατά την έτπτότπα απρο-
  γραμμάτιστη έ—ίσκεψή
  μας στή Χερσόνησο, άττό
  μιά μερίδσ κόσμου.
  Καί έπειδή ττάντα ττι-
  στεύομε στήν εκφράση Ο-
  ΛΩΝ των άπόψεων, δίνομε
  ευχαρίστως τόν λόγο στόν
  κ. ΜτΓορμπουδάκη ττού λέ-
  ει:
  ΠΡΟΣ
  Τόν κ. Μόνον Χαρή
  'Εφηνιερίίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα
  Κύριε ΧΙάρη,
  Είς τό φύλλον οας της πε-
  ρασμένης Δευτέρας 17.5.76 κα
  ταχωρήσατε άρθρον σχετικόν
  μέ τό υπό κατασκευήιν Πλω-
  τόν ΚΛΑΜΠ. Δυοτυχως δμως
  γιά μενά έσμηνεύσατ€ τό τΐνεΰ
  μα υίας μόνον μεοίδος κατοί-
  κων τοΰ Λ. ΧιεοσοντίοΌΐυ χωοίς
  αοάν νά οωτίίσ»τε καί την άλ-
  λη .μερίιδα. Π' αύιτό οβς παρα
  καλώ διαβάσετε την έι——ολή
  ■μου καί άν κρίνετε οωοτΐό δπ-
  Ιΐοοαεύστε την. Διά νά άΐτοκτή
  σετε καί έσεϊς πλήρΓ) είκόνα
  της καταοτάσεως καί οί άνα-
  γνχδστες σας νή ίΐέ κοίνουν σω
  στά.
  Τό Πλωτό ΚΛΑιΜιΠ πού κα-
  ΐταακευάζω γίνεται βάσει σχε-
  δίων Ναυπηγικόν έγκεκρΐ'μέ
  νων ύιπό της "Επιθεωρήσεως
  'Εμπορικων ΙΓΑοϊων, δηλ. εί¬
  ναι ττλήρης έλειγιμένα δσον ά-
  φορα την ΠΛΕΥΣΙΝ, ΕΥΧΤΑ
  ΘΕΙΑΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ, ΡΙ-
  ΠΑΝΣΙΝ ΠΒΡΙΒΑΛΛΟΝ-
  ΤΟΕ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΝ, ΑΝΤΙ-
  ΣΓΜΣΙιΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΕ·
  ΜΩΝ κλπ.
  Ή αίτστΗκνη θέσις τοποβε-
  ιτήσεώς τού είνοι είς τό πλέον
  αβαθές μέοος τοθ Λ. Χεροονή
  σου είς τό οποίον οΰτε βάρκες
  ο(5τε λουΟΊΐενοι μποροΰν νά
  πλησϊάσουν διότι δχει βράχια
  καί συνεΐτωΐς δέν έμβτοδίζει κα¬
  νένα.
  Λόγω δέ της πολυΐτελοΰς
  τού καταοκευης θά ήΊιουν άνα-
  γΜασμένος νά δΐατΐυχΰ την πέ¬
  ριξ πε.οιοκΐ! καθαοή, ή άποία
  δυστυχώς βρα>·μάει, άατό έγκατα
  'λβλεϊμένα ιπλασηκά, σκουπί
  δια κλπ.
  Ή £λξκ· τόσον των Τουρι-
  στών δσον καί τδν Ηρακλειω
  των Θ& ήτο μεγάλπ λόγιι» τής
  πρωτοτυιπίας τού καί τής πολυ
  τελείας τού. Ή μερίς των κα-
  τοίκων οί όποίοι άντιιδοοΰν (οί
  άποΐοι άνίτιδροΰν σέ δ,τι δήιπο
  τε γίνιει στή Χερσόνησο καλό
  ή κακό) καί οί άποΐοι είναι
  κατά τό πλβϊοτον συνταξιοϋιχοι
  «αί ίδιοχττίτΕς ένοικιαζσμένων
  οπιπών, άντί νά κάνουν ιμία
  ώοαν προσωΜκής εργασίας ά<ρι λακερΰως πρός δφβλος τοΰ γραφικοϋ τους χωρίου, απατα λοϋν τόν χρόνον τους στά κα- φενεΐα συζητωναας άνεύθυνα άλλά καί ·μέ ζττμία' δλων έξ ου καί ττηγάζουν αί άντΐιδράσεις κατά τοθ πλωτοϋ Κλάμιπ, μέ άσΐοτέλεσμα τό 95ο )ο τής έιτο- χειρΓ>ραΐτική<; άναιτττύξεως τ Χ&ροονήσου νά όφειλεται, είς τούς Ήοαχΐλειώτες κατά τό ιπΛεϊοτον. Αώτό είναι κάτι πού τχχός έρεθίζει άλλά δπως καί οί ϊδχοι ζέρουν είναι δικό τους σφάλιμα. "Ας οταματτιοουν λοι πάν τόν πόλεμον κατά των πάν των δσοι έρνάζονται στί) Χερ σόνηοο γιά νά βγάλουν τό »ο* ιμί τους, διότι αύτοί σηκώνουν στίς πλάτες τους τή Χερσό¬ νησο νά την πανε πιο νρη.λά. Κύριε Χάοη, θέτω στή διά θέση σας διακοοντνπκά καί κα- ταοκευαστιχά σχέδια τα άποϊα παρακαλίδ νά έλέγζεττε διά προσωπικήν σας γνώμης κα άν κρίνετε οωστό νά δτνμοοιεύ σειτε τΓ;ν πα.οοΰσα υου έατιστο λή. Εύχαριστω ΖΑΧ. ΜΠΟΡΜ'ΠΟΥΔΑΚΙΙΣ Σμύρνης 23 χωνται τής υπηρεσίας. Φυσικά αύτό άιποδεΐκτηκε πό σο... αλπθινό είναι οπό -την ατροχθεσανή δίκη στήν όποία έν ώρα εργασίας ΟΛΟΙ σχεδόν οί ύπάλληλοι της Διευθύνσεως Τεχνικών Ύπηρεσαων παρακο- ιλουθοΰοαν τή δίκη δχοναας ά φήρει μοναχό τόν δαευθυντή τους τόν κ. Βέροιο, πού θά (ηρέττη νά μδς πή άν τούς εΐχε δώοει αδεία... μιά πού γιά νά θγοϋν νά κάνουν έίνα έπείγον τΐ)εφώνηιμα, δέν τούς.... έπτ ιτρέπΕΐΙ... Ό χώρος δέν μ&ς έτη·τρέπει νά έπεχταθοϋιμε. Έτηφυλλα«>
  οόμαοτε δμως γιά μίά είδική έ
  ρευνα, γιατί άιπό την προχθε-
  σανίί δίκη, καταλάβαμε δτι μέσα
  στίς Τεχνικάς Ύτιη,ρεσίες «τής
  Ναμαρ«ίας "Ηρακλείου συμβαί
  νούν πολλά καί... ένδιαιφέρον-
  τα.
  Ή ποοχθεσϊνήΐ παρελάση έ-
  ιπίσης μερικων άνδρων καί γυ
  ναικων προϊσταιμένων, άλλά
  καί άπλων ίκπαλλίι'λων (δπως
  ό ποοκ.λτκπκώτατος Κουτεντά
  κης. πού δικαΐολογηυένα έξε-
  νεύρασε τόν κ. Ποόειδρο) των
  Τεχνικόν Ύιπηρεσΐων, μδς 6-
  δειζε μιά είκόνα μάλλον Θλι6€
  ρή γιά άνθρώτΐους πού βχουν
  υαΐχβεϊ νά έζυιπηρετοΰν τόν
  Λαό, άπό ?να τόσο ύτΐεύθυνο
  (πόοτο.
  Εύτυχως πού τόσον ό Πρόβ
  δρος κ. Κονδύλης, δσον καί ό
  Εϋσαγγελέας κ. Ζοομπάς, έτιε
  πίμπραν πολλές φαρές προϊ-
  σταιμένους καί ύφιστσμένους.
  τταρόντες καί άαιόντες, καί στήν
  ούσία τούς «·δ!χασαν» μέ μιά άλ
  λη ποχνή, ηού ϊσως, πολλές <ρο ρές, είναι χειοόπερη άιπό ττνν· ιπσιντι ττντ ωυλακίοιεως. 'Εμεϊς ένα λέ·με, πρός τό παοόν: ιιέ. δσα τιαραικοΛουθ'ήοα Ιΐε κι' άκούσαμε στήν προχθε- σΐνή δίκη. Λ'υιπηθήκα'με πάρα πολώ!... Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟκ. ΚΑΡΕΛΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΟ κ. ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ Ή Ιδέα καί ή πραγιματοποίηση τής Εκθέσεως δηιμοσιογραφι- κών ντοκουμέντων, φωιτοιγραφΐ ών καί μαθτιτικών αχεδίων γιά τή Μάχο τής Κρήτης, πού ώρ γανώθτροε στόν "Λγιο Μάρκο, ήταν πραγιματικά έΐητυχε'με- νες. Ά^ίζουν 4-ερμά συγχαμη τήρκί στό Δίίμο καί εΐδικώτερα στόν Δήμορχο κ. Καρέλλη καί τόν Άνηηροί δρο τοθ Δ.Σ. κ. Μαχρυδάκη στούς όποίους όφείΛεται ή ηα- τρόττιτα της ίδέας. Στή φΐβΐυ. γροψία ό κ. Μακρυοάκης. ΠΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Ο Ν. ιΜΕΤΑΞΑΙ ΠΑ ΤΑ ΚΑΛΑιΜΑΡΑΚΙΑ ΚΑΡΕΛΛΗΣ-ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΣ θ. ϊυνεχ. άπό την ϊβλ. 1 λαγα.ριασμών, πολλά άρχυοαν νά λέγωνται σέ βάρος τοϋ Καρ-έλλη, πρέστει νά απαντήση» 'με, σ' δλα αΰτά ίί σ' δσα μπο ροΰιμε, γιά νά άποσείοωμε τίς αηβρμολογίες, τίς ωηιμες, τούς ΐ{ηθύρους καί δρα άλλα κυκλο φοροϋν καί πού μέ τή δική σου βοηθεία θά διαψευσθοϋν, ώστε ό Δημοσιογ.οοχρος Καρέλ λης νά βοτ>θήση μαζί μου τόν
  Δήμαρχο.
  ΚΑΙ ΜΕΤΑ την άιπαραίττιτη
  αάν καί τόν πρόλογσ αυτήν εΐ-
  σαγωγή, •βρχο'μαι στό τ;«ι1χνό:
  Διάβασε λοιΐτόν τί λένε καί
  βοήθα νά απαντήσωμε για/τί τώ
  ρα δέν είμαοτιε Μανόλη μόνο
  Ληιμοοϊογράφοι, άλλά καί Δη¬
  μοσία Προσωσΐα.
  1.— Μέ την ύπ' αριθ. 49ββ
  Φβ)5) 19.5.1967 άπόφαση. άΐχα-
  γορεύτηκε ή άποδτνμία τοΰ
  Έμ. Καρέλλη καί διατάιχτηκε
  ή ούλληφτί τού, δυνάμει τοΰ
  ύη' ά.ο. 6)2.5.67 έντάλματος
  (προφυλακίσεως τοΰ Είσηγη'πί
  τοΰ Δΐαρκοϋς Στραιΐοδιικείου
  Κρήτης.
  Τό £νααλμα αύτό παρέιπερπε
  τόν Καρέλλη γιά κατασκοπεία
  καί έγχίλήματιικες ένέργεΐες
  ΐτού άτιειλοΰοχιν την άσφάλεια
  τής χώρας, τελεσθΐείσιες στό
  Ήράκλειο άπό Ι.β.1965 εως 3.
  8.19Θ6.
  Συνελήφθη Υΐ' αύτό ό Κα-
  ρέΛλης την 2.6.1967 στίς Γοϋρ
  νες καί μέ τό ύπ' αριθ. 37)5.
  6.1967 ένγραφο φυλακίστηκε
  «κίς 'Εηανορθωτικές Φυλακές
  Χανίων.
  Τή δίωξη τοΰ Καρέλλη άρχι
  σε ή
  V
  Με.ραροτ1α άπό τίς 30)
  9)19ββ ιμέ γνιοιμοδότηση τοΰ
  ΓΤΕΣ.
  Ρωτοθν λοιπόν κατόπιν των
  ανωτέρω:
  Π ω ς, ένώ Γτταν ό Καρέλ-
  λης ύπόδικος, άναχώρησε στό
  εξωτερικώ (καί δέν δ ι έ<ρ υ- γ« δπως ύποστηρίζε») την 25. 10.1988, μέ κανονικό διαβατή ρισ τί}ς δ—τατορίας; Καί ?ίταν τότε ύπόδικος γιατί τό σχετικό όπαλλαχηκό βούλευΛ τοΰ Στρατοδικείον Κρήτης ύιπ' άρ. 4 βνήκε στίς 14.7.196ΘΙ... 2.— Μέ τίς ύη' άοιθ. 28β, 287,288 άποφάσεις τού Τοιιμε- λοΰς Πληιμμελειιοδικείου Ήρα ικλείου, της 9.2.1967 (πρίν τή διχταιτορία) ό Καρέλλτκ; δικά- οτηκε γιά ι~υδορκία σέ 4 μη νών υλάκιση.
  Κατά της αποφάσεως αυτής
  άακήθηκε έφεση καί τό Τρΐ]ΐε
  λές 'Εφετεϊο Κρήτης έπεκύρω
  σε την ϊδια ποανή μέ την ύπ,'
  άρι0. 216)17.5.1967 άΐτόφαοή
  τού.
  Ρωτοΰν πάλι:
  —Π ώ ς, κατα&«αου.ένος ό
  ΚαρέΑλΐης γιά φευδορκία, πού
  είναι ώς γνωστόν άτιμωαικό ά
  δίκηιια, ό Άρειος Πάιγος τόν
  ιδιώρισε Δικηγόρο καί ό Υπουρ
  γός Δικαιοσύνης έπιικύρωσε τό
  διορισμό τού; Κι' άκόμτν: ττως
  ό Δωαιγορυκός Σύλλονος Ήρα
  κλείου τόν 6γρανε σάν μέλος
  στά μι—ρωα τού;
  Ρακοϋν έηίσης:
  Πως ό ύΐτουργός 'Εοωιτερι-
  κων διώρισε τόν Καρέλλιγ Δή-
  μαρχο Ηρακλείου καί πδ»ς ό
  Νομάρχηςτόν φοαασε, άφοΰ—-
  έβπιμένουν — 6χει καταδιχα-
  οτεϊ γιά άτιμωτΐκό άδίιαι
  Δέν πιστεύομε σέ κάπ τέ-
  τοια. Φέρα,με άντίρρηοη. "Ο
  μως δσοι τα ίαχυρίζονταχ έ—ι-
  ιμένουν. "Εχουιν, λέει,
  μέ θοΰλεςΐ
  Ν6 διτηάζη — λένε — 'ύ Νο
  μάριχης £ρευνα κι ό Εέσ&γγε-
  λέας άνάκριση στό Ποινικ» Μη
  ■τρώο καί σέ Δλλα χαρτι«ί καί
  τεφτέρια των Διικαοτηρίων.
  Νά διατάξουν δ,τι θέλουν.
  Εμείς δέν πκκεύοιιε πώς ύ-
  πάοχε-ι κανένας λόγος νά σιω
  ιποϋνται τέτοια πράγματα.
  Έξ άλλου είιδικά στούς Κε
  φαλον^άννηδες Μανόλη Καρέλ
  λη, δέν μιπο-ροΰιμε νά τοός άρ
  νηθοθμε, ο&τε ού οδτε έγώ τί
  ποτα τέποιοι, γιατ-ί θυμίσου τί
  γράφαιμβ —* έγώ πρίδτα κι' έού
  υβτά στό «Κρητιχό Φως» τοθ
  κοινοΰ φίλου μας θανάση
  Σκουλα. Πόοες άνακρίσεις καί
  εΐσαγιγΐλικές ηαρειμβάσεις δέν
  Οϊτήσαιμε... Κι' άργότεοα ά¬
  πό μιά αιρ,ρόμο.ια παρέμβαση ό
  Κεφαλογιάννης έατεσ» άπο Ύ-
  πουργός...
  3.—· Μέ την 251)6.2.1967
  δωοάστηκε ό Καρέλλης ά«τό τό
  Τριιμελές Ήρακιλείου γιά περι
  Οβραση άρχής, άπόφαση ποό έ-
  πικυρώθηκε άπό την 199)10.
  5.1967 τοθ Έτρετείου Κρήτης.
  Τρισύιμιση μηνες φυλακή καί
  10 μέρβς στερήση της ατελεί¬
  ας.
  ιΜά δικάστηίκε δχι δπως έγρα
  ψε στήν προχθεσινή «Μβσό-
  γειο» έπεΐίδιί εΐχε προβλέφη
  τό πραξΐκάπημα, άλλά ^001 ό
  τότε ουνεργάτης τού κ. "Αρης
  Φαικίνος εΐχε γ.οά»ί/ει έ"να Χοο
  νογράφηιμα στήν «Άλλαγή»
  14.6.1966, γιά τα γεγονότα
  ιΜακβδονίας μέ τίτλο «Τό αίμα
  τής θεσσαιλονίκης»·
  "Αρα — λένε — άκόμη καί
  πρόσφατα, μόλις την 28.5.76,
  ό Καρέλλης δέν είπε την άλή
  θεια, γαάφοντας την απαντήση
  τού· στή «Μεοόγειο*!..
  4.— Καί, τέλος, λένε γιά
  λειφτά. Πο'λλά λεφτά, διαμερί
  σματα, αύτοκίνηιτο κλειδωιμένο
  σέ άποθήκη, οίκόπεδα μαάς
  θείας, μηχανήματα, Φαρμα-
  κεϊα, άίμεσες αΐληρωιμές πα-
  ληων χρεών κλπ. κλπ., πού
  δέν δικαιαλογοΰνται άπό τίς
  14.000 τό μισθό τοΰ Δη/μάρχου
  καί άιπό τα άνύπαρκτα οίκονο-
  μικά κέρδη τής «Άλλαιγής».
  Τό «πόθεν έοχες», θυιμασαι
  ΐΓολύ καλά άγασΐητέ Μανόλη, δ¬
  τι τό ζητούοαμε άπό παληά.
  Έγώ τό ζητω άκόμη καί τώρα,
  γιατί δέν έχω χοήματα. 'Εού;
  Νομίζω πώς καί σ' αύτό πρέ
  ΐπει νά τούς βουλώσωμε τό στό
  ιμα, δπως καί σ' δλα τα άλλα.
  Μπορεϊ νά είναι κακότποτοι,
  καχύποτποα, δυνατοί σέ πολλά
  ΰλλα, άλλά εμείς εϊμασχε δυό
  κοτζάμ Δημοσιογρόχροι καί νο
  μίζω δτι τελικά, μέ τή δακή
  σου βοηθεία περιοοότερο, θά
  ηβριοώσωνκ τόν Δήμαρο«) Ήρα
  κλείου κ. 'Ερμ. Καρέλλη. "Η¬
  τοι Μανόλη; Σέ περιμένω.
  "Ελα...
  Γιά τίς δικές σου άλήθεΐες,
  «Ή Άλήθεια» (ήν δέν οραάνει
  <Ή Άλλαγή»), είναι στήν ά- ιπόλυτη διαθέση σου. Σέ περιμένη καί σέ χαιρετώ παληέ καλέ συνάδελχρε καί δώ σβ καί χαιρετιομούς στό Δήμασ χό μας, χωρίς νά παραΛείψης, σέ παραχαλώ, νά τοΰ ύπογραμ ιμίσης, δτι ένεϊς δέν εϊμασΐε ΓραμμΛ-κάκηιδες νά κάνωιμε την πάτπα στίς κατηγορίες... Ώρα Καλή Μ1ΑΙΝΟΣ ΧΑΡΗΣ Την περασμένη Τετάρτη έκ- δικάοτηκε στά Χανιά (Τριμε¬ λές Έψετείο Κρήτης) ή έψεοη τοϋ κ. Ν. Μβταξά, ό οποίος εί χε καταδικαστεΐ πρωτοδίκως ά- ιΐτό τό Τριμελές Πληνμελειοδι κεΐο ΉρακΛιείΌυ, σέ φυλακίση 4 μηνών καί 15 ήιμερών, γαά ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Άπόψεις τοϋ ΗΡ. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΡΓΗ γιά τόν έ<ρ€τεινό άτυχή έορτασμό κ. ουκοφαντκή δυσφήμισπ. τού τΐρώην διευθυντή τοΰ «Κρέτα Μάρις» κ. Γ. Δημάπουλου, 0 οποίος τόν εΐχε μηνύσει, γι6 τή γνωστή ννπόθεοη «ών κα- λαΐμαρακίων». Τό 'Εφετεϊο άθώωσε τόν κ. Μ&ταξά, την άθώωοή τού 6έ εΐχε ζητήοει προηγουμένως καί ό κ. Εέσαγγελέας. Κύρια χαρακτηρΐ——ά τής δίκης ήσαν δύο: Τό άνηλεές σφυροκόπη^ηι των &ικηγόρων τής πολιτιχί?ς άγωγτν; κ.κ. Γ. Στρατάκη καί Ι. Άοετάκη, μ τα τού κατηγορουμένου κοί ό ποοκΧητικός τρόπος ύπερα- οτύσεως άπό τόν έχ των συνη, γόρων τού κ. Γιάνντ) Τοαντη ρό*κη (ό &εύτερος ίταν ό κ. Στ. Φιοοάχης). Περί τίς δέκο φορές ό ΓΕρόεδρος τοΰ Δκα- στηρίου παοατήοησε δοιμύτατα τόν κ. Τσαν-πνρακη γιά την έ- νοχλητική παορμβολή τού στή διαδικασία, μέχρι πού στό τί ος έγραψε καί στά πραχτκά την συμΐπεριφοοά τού, δταν οέ συνέχεια παοατηρήσεων τοϋ κ. Προέδοου ό κ. Τσαντηρή· κης δ.οχιοε νά ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ... • Συνέχ. άπό την Σ«λ. 1 άπό τα... όπικίνιδυνα τσαρπού- ρια τής Χούντας, αύτό δέν δί ιδει οέ μάς τό Λαό τό δικαίωμα νά γίνουμε... φωλιά καί... κρυ φώνα γι' αύτά τα τοιρπούρια, νά.... έκτραφοΰν, νά... γεννο βολήσουν, νά... πολλαπλασϊα- στοΰν καί νά ιμ&ς... φναπνί- ξουν. "Ισα - ϊσα· μέ τή δική μας νομιμοφιροσύνη καί τή σο Φρωσύνη πρέπει νά τα κατταδα κάοουμε σέ ■μα.ραΐσιμό κι άπογο- ήττ»φη, ν' άιδυνατίσουν, νά ψο ωίοουν, νά πάνε στό διάολο καί νά ς~<ευαιερδέψουμε κι δχι ν ά τούς δημιουργοϋμε εύκαιρί ες καί κατάλληλο κλίιμα, νά ■μας ύτιενθυιμίζουν την παρου- σία τους. ********* Δέν καττ}γ©ρϋ> τούς άηερ-
  γούς γιά δσα δΐζτροιπα γίνανε·,
  γιαπί είμαι άπόλυιτα σίΐγουρος
  πώς όέν τα κάνανε αύποί. Τούς
  καηηγορώ δμως καί τούς θεώ
  ρώ άποκλειστικά ύ·πεύθυνους
  πώς μέ την κακή όρνάνωοη
  ικαί την ότοατη συμπεριφορά
  ιτους, δόσανε κρύσττη καί φω-
  λιά στήν ηολυκέφαλη Λερναία
  "Υιδρα τής άνωραλίας καί τής
  δημιουργήσανε την εύκαιρία
  γιά νά ξαναπροβάλΐ} τό φαρμα
  κερό κε<ράλι της. Καί λέω τή Λερναία "Υδ.οα πολυικέφαλη, γιαπί πραγματχκά είναι πολυκέ φαλη. "Εχει μιά κεφαλή- τή Χούντα. "Εχιει άλλη κεφαλή τούς Βασιλόφρονες. Μιά αλλΐν «εφαλή τή Νέα Τάξη. Την Κονμουνιστική Διχτατορία... ιτή Σία... Την Έξωτερακή άιπει λή... καί_ δέν ξέρω ποιές άλ- λες. Μέ τή Σύγχρονη, Λβ-ρναία "Υβρα, δέν θά τολμοϋσε νά τα βάλη μήτε ό Ήρακλής ό ϊ- διος. Πώς νά την άψηφήοου'με έιμεϊς; ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΑΛΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΣΩΛΛΑΤΟΥ αριθ. πρωτ. 159 ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ~ήν πε.ρασμένη Τετάριτη ό δι- ευθυντής τής «Αληθείας» έιπι- σκέφθηκε τό Πεόίο Βολης Κρή της καί παρακολούθηοε έκτό- ξευση βλημάτων. Ξεναγήθη- *κε σέ δλες τίς έγκαταστάοεις άιπό τόν Διοικητή Στρατηινό κ. Πολίτη καί σύντομα θά δημο¬ σιευθή στήν εφημερίδα μας τίς ένιτυπώσεις τού. Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬ τος ΑΣΩΛΛΑΤΟΥ Διακηρύττει ότι έκτίθεται είς διαγωνισμόν δι' ένσΦραγ στων — ροσφορων διά ποσο- οτοθ έκπτώσεως είς άκεραί- ας μονάδας επί τοΤς εκατόν των τ υμών τού τιμολογίου τής μελετης ιανευ όρίου ή κατα- σκεχ/ή τού έργου ΠΡΟΜΗ ΘΕΙΑ καί ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ προϋττο λογισμοΰ δρχ. 220.000. Ό διαγωνισμός θά διενερ γηθή είς τα γραΦεΐα τής ΤΥΔΚ Νομαρχίας Ρεθύμνης την 4ην τού μηνός Ίουνίου 1976 ημέραν Παρασκευή καί ώραν 11—12 π.μ. ένώ- ττιον τής αρμοδίας Έτπτρο- ττής. Δεκτοί έργολάβοι Α' Τά ξεως δι' έργα Ύδραυλικά ή Έμπειροτέχναι αναλόγου ττεί ρας. Προθεσμία (2) δύο μηνών εγγύησις συμμετοχής δρχ. 4.400 (τέσσαρες χιλιάδες τρακοσίας). Πληροφορίαι είς τα γρα Φεΐα της Κοινότητος Άσωμά τού καΐί τής ΤΥΔΚ Ρεθύμνης κατά τάς εργασίμους ημέρας καί ώρας. *Εν Άσωμάτω τη 14 ΑΑαΐοι 1976 Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος ΑΡΙΣΤ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Ή ατήλη αυτή άπευθύνεααι στούς ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ κι άς τούς δυσα.οεστεϊ ιι' αύτά ηού νΓ>άφΐει. Μέ τούς ΜΗ ΕΤ-
  ΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, πού είναι τα
  φάλια τής Λερναίας "Υδρος,
  δέν έχει κουβέντες. Οί ΜΗ
  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, καλά τρω-
  ν·ε, καλά πίνουνε, χαλά χου-
  ζουρεύουνε, γιαιτί... καλά πλη,
  ιρώνονται, καί δέν δχουν προ
  βλήιματα, νά κάνουν άπεργίες.
  Αύτό τό «ό μή έργαζόμενος υΛ>
  δέ έσθιέτω» είναι ξεϋτερασμένο
  ττιά καί τπεύτ-ιικο. Δέν ύπάρχει
  ιτπά ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ πού
  νδναα ΜΗ ΧΟΡΤΑΣΜΕΝΟΣ.
  ΜΗ ΧΟΡΤΑΣΜΕΝΟΣ είναι ό
  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ νχ' αύτό καί
  άναγκάζεται νά κατεβτί σέ ά-
  ΐτεργίες. Πρέιπει δμως νά τίς
  όργανώνη καί νά τίς π,ρανμα
  αοποιεί μέ τέτοιο /τρόπο, ώ-
  στε νά μην τίς έκρ—αλλεύε-
  ται καί νά μην τίς νοθεύεΐ καί
  νά τίς καταπνίγη ό ΜΗ ΕΡΓΑ
  ΖΟΜΕΝΟΣ, ό... Κηφήνας,
  γιατί τότε ή άπεργία γίνεται
  τρικυμιομένη... θάλαοχχι ποό
  ιπνίγ&ται τό δίκηα τοΰ άπε.ο-
  γοΰ τοΰ ϊδιου. Αύιτό ηρέπει νά
  ιτό πρσβλέιπουν καί νά τό άπο-
  τ,ρέπουν αύτοί πού άργανώ-
  νουν άπεονίες βν θέλουνε νά
  λένε στά σοβα.οά πώς άναΐτοϋν
  την έι,ογασία καί τόν έογάτη.
  •Λ*··*
  Χωρίς Δπυοκρατία δέν ;ιπο-
  ρεϊ νά γίνη άπεργία. *Ας μην
  ξεχνΌΰμε δμως πώς ή Δημο-
  χρατία είναι τό πιό ώραϊο ά-
  ά καί τό πιό εύπαθές πολύιτευ
  μα. Είναι χαραχτηριστικό κ6θε
  καλοϋ ή εύπάθεια, ι' ούτό
  καί δέν μιποροϋιιε νά ποϋμε
  τκίις τούτη ή εύπάθεια είναι έ-
  λάττωμα. Άιπλώς θά πρέηη. ό
  φοϋ τό ξέρομε, νά μην τό άψη
  φοΰιμε. Πρέιπει νά τό προοέχου
  με καί νά τό άποφεύγουμε.
  Άς μην ζεχνοϋμε πώς, ή Δη-
  μοκρατική ελευθερία στά χέρια
  ρας, μέ βάοβαοους χειριορούς
  Οΐπορεϊ νά γίνη βόμβα πού δέν
  άιπειλεϊ κανέναν βλλον, έκτός
  άπό έ«δς τούς Ιδιους πού την
  κρατοϋμε.
  "Ας μην ξεχνοϋυε πώο αύ¬
  τά πού εϊδαμε προχθές, τό ξα
  νάδαμε ώσπου στό τέΛος τό
  έζηνταεφτά... οωθήκονε· *Α<; μην... ξανασωθοΰμε. Φτάνει ό γυψος. Άκόμη δέν μδς έ'χει ψύιγει ή άγγύλωσα. "Ας ιτή βά λωμϊ: νέο. "Ας μην ξεχνοθμε άκόμΓΐ πώς, κανείς δέν μπορεϊ νά εί¬ ναι μεναλλίτεοος Σωτηοας τοΰ Ααοΰ, άιπό τόν ϊδιο τόν... Λαό, άλλά τόν σόϊρρωνα Λαό, καί καινείς δέν μηορεΐ νά είναι αε ναλλίτερος... Δήμιος άπό τόν ϊδιο... τό Λαό, τόν δφρωνα Λαό, ηού δέ ζυγίζει τίς ένέρ γειές τουΐ... ΝΙΚΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ ΜΠΗΚΑΜΕ ΠΟ ΛΝΙΡΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟΣΗΣ • 2υνέχ. «πό την ϊ«λ. 1 μάλιστα μηροστά σέ ένα έξυ- πνώτατο έξεταοτή. — "Εγγραφιη την ηρστασή σας, εΐηα πολύ ιρυσικά καί ά ιπόρηρα ιπώς κατόρθωοα καί τό εριξα τόσο ΰμοριρα. Φάνηικε —ί>ς ξαφνιάστηχε
  μ' αυτή μου την άπαίτηιτ—. Ά
  πόμεινε συλλογισμένος γιά άρ
  κετή ώ.'χΐ κοιτάζοντάς υβ καί
  τελικά είπε τό «έντάξΕι».
  — 'Εηειδή δμως δέν ποέϊτει
  νά ξανάρβω έδώ ιπρέιηει νά
  συναντηθοΰμβ κάπου άλλοϋ
  γιάΐ να οάς δώοω τό £γγραφο.
  — "Οΐπου θέλετε οείς, άπαν
  τησα στϊκώνοντας ιούς ώμους
  μου.
  — Στή Χαλκ,οκονδύλτι 24
  θά βοίοχομαι τό άπόγευμα β__
  8. Περαοτε κατά τίς 8 ηαρά
  τέταρτο >ιά νά πά,με μαζύ κά¬
  που νά γνωρίσετε καί άλλους
  φίλους μας.
  Δέχτηκα καί συνόδεψα τόν
  «ούνύεσμο» μέχ.οι τό άσανοέί).
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  θεωρώ υποχρέωσιν μου δ-
  ΐτως καί διά τοθ Τύπου· νά εύ
  χαρκττήσω τόν έκποόσταπον τής
  Άνων. Έταιρίας Γενιχών Ά
  οχραλειών είς Ηράκλειον κ.
  Κιαν)νσν Μαρινάκην ώς καί
  τόν Διευθυντήν τοϋ Κλάδου
  Ζωης εϊς Αθήνας κ. Χρήοτον
  Γεωρ,γακόπουλον οί όποϊοι ένώ
  ήσφαλίοθην είς την αυτήν
  έιταιρίαν την ΙΟτ.ν Μαίου, την
  17ην ύπέστην άτύχημα έντός
  τοθ έιπιπλοποιείου μου.
  Την 20ην τοϋ Ιδίου μηνός
  έλαβον τό ποσόν των 13.276
  δρχ. διά τό διάστημα> των 15
  ημερών πού θά ιπαρέμεινα έ-
  λεύθερος πρός εργασίαν.
  Εύιχαριστώ
  ΕΜΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
  'Επιιπλοιποιός
  Λεωφ. Άμΐιελοκήΐιων 90 Β'
  Κοιτάζοντάς έ"ξω άπό τό ποοά
  θυ,ρο τόν είδα νά μπαίνει σε
  μιά με.Γκτεντές πού βρκκόταν
  παρκαρΊσμέντι άπένανη καί νά
  όζαφανίζεται. "Ενα άλλο αύτο
  χίνητο την άκολούθησε τρέχον
  τας μέ μεγάλπ. ταχύτΐττα καΐ
  χάβηκα,ν πρός την πλατΐία Συν
  τάγματος.
  Π,ήρα άμέσως τηλέφωνο £να
  ψίλο μου σΐ)ΐνταγίΐθ)τάρχΐ) τοθ
  Πεζικοΰ ιπού η"ξερα πώς συν-
  δεόταν πολύ μέ τόν ύπουρνό
  'Εθνίκής ΆμύΜΐς *· Αβέρωφ
  καί τού ζήτησα νά συναντηθοθ
  με άμέσως.
  Δώσαμε ραντεβοϋ σέ
  λειπττά στήν πλατεία
  Ή ΐτραγματική φιλία πού υόζ
  συνεβεε μέ τόν συνταγματ.&Ρ"
  χη ιιοΰ έπέτρεηε <^ό τού 6χω άπόλυτη έμτηοτοούνΓί. Μιά πά λάμη παράσημα στό .στηθος τού καί τρία χρυσδ άρκττεϊα άνδρίί άς έκαναν άκόμη πιό σίγουρπ την έικλογή μου γιά τόν άνθρω ΐπο πού διάλεζα νά ιιέ βοηθή¬ ση. Συναντηθήκαμε καί μέ τις πρωτες κουβέντες πού τοΰ εΐ- (πα τ&χασε. "Εχω συνηθίσει ποτέ νάι μην λέω δσα ζέοω. Λέω τα 30 καί κρατώ γιά τόν έαυτό μου το 70. Μέ τα τριάντα τοίς έκο- τό πού τού είπα ενοκοσε τόν ούρανό σφεντύλι. Βαδίσανχ ποός τόν κήιπο τοδ Ζασιπείου νη.λώντας καί "Ρ0" οπαθώντας νά καταοτρώσουιμβ £να σχέ6κ> πάνω στό άποίο ε-
  -ρΐεπε νά βαδίσω λΐά νά ΐιπ
  χάοπι την ύτΐόθεση άπό τα χέ
  ρνα μου.
  (Συνεχίίετοι)
  ΧΑΘίΙΚΕ
  "Ενα άκουστιχό βαρυκοίας. Ό
  ιτοιος τό βρεί παοακαλείται νά
  ι^λεφΐι>νήση στήν κυοίο 3—■
  τζηανέοτη, στά τηλέφωνβ:
  282-107 η 230-408.