98539

Αριθμός τεύχους

54

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

14/6/1976

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Μ——Ι
  Χαρας ο* αυτόν, ηού πρίν μέ χώμα,
  φράξουν ο! δλλοι τό στόμα, προλάβη
  π«ϊ έστω καί μιά συλλαβή δική τού.
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ \
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΛΔΙΛΙΛ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιβσθσνΐΑ.»: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 14ΙΟΥΝΙΟΥ 1976
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Γραφβΐα: Μαρογΐάφν- Ι
  (Πλατεία Άρχα«ου)
  Τηλ.7 210.29.
  Χρόνος 2ος Άρ. Φύλλου 54
  Τιμή φύλλον δρχ. 9
  ΜΛΚΘΣ ΧΑΡΗΣ ΕΙΝΑΙ ΦΥΜΚ Π«ΜΟΙ ΟΛ ΒΓΑΜΙ
  κι
  Π Κ
  ο μανοσ:
  ΧΑΡΗΣ
  ΤΟ ΑΡΘΡ0181 ΤΟΥ Π.Ν. ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
  Είσαγγελέας: «Οί δικαστικέςάπο-
  φάσεις έκτελοϋνται καί μέ γροδιές
  καί μέ κλωτσιές».
  :
  Στ. Κανελλόπουλος:
  «'Η Κυβέρνπσπ θέλει
  νά φιμώσει τόν Τύπο».
  Την Τετάρτη 9 Ίουνίου αρ
  »οε ή δίκη τοθ ΔιευΘυνττ> μας
  γιά παράβασιν τοϋ ΰρθρου 181
  τοθ Πτηνικοϋ Κώδικα, νιά πε
  ριθοριση Άρχής. στό 'Εφετεϊο
  Κρήτης. Πρωτάοικα, ύδιευθυν
  τής μας Μάνος Χαρής εΐχε δι
  καοτεί οέ φυλακίση 11 μπνών
  άη' τό Τνυιμελές ΓΠημιμελειο-
  άκεΐο Ηρακλείου, γιά τή γνω
  οτή βίαιπ συ-μπεριφορά μερι-
  κών όργάνων τί)ς Χωρ)κί}ς,
  οέ βάοος της χήρας Κάμηοσας
  Γκούμα. Τό 'Εφετεϊο Κρήτης,
  μέ την άπόφασή τού, καταδίκα
  χ τό Διευθυντή μας, λαϊκό ά
  γωναοτή, Μάνο Χαρή, σέ φυλά
  κιοΐ) 8 μηνών *αί τρίμηινη στέ
  ρΐρη της ατελείας τοθ δο-μοσιο
  γραφικοΰ χάρτου.
  Χωρίς νό Εχουμε καμιά πρό
  θέση νά κρίνωμε την παραπά
  ντυ άιπόφοοη, οί δικασηκές ά-
  ποφάοεις δέν γίνονται άντικεί
  .μενο κρπικής αλλιυστε, θά ηα
  μουσιάσουιμε σημαντικά περι
  στατιικά τής πολύκροτης δίκης
  ιτού κράτησε δυό όλόκληιρες μέ
  ρες.. Πα,οουοιάζουμε χαραχτη
  'Ρΐστικά αττοαπάσματα καίριων
  καταθέσεων. θά παοουσιάιοου
  με τό κλίμα πού επεκράτησε
  σ' αυτή τή δίκη. θά παρουσιά
  σουικ χαρακτηρισηκά οττγμιό
  τυιπα. θά παρουσιάοουμε χαρα
  κτηριοτικά άτιοοπάοματα των ά
  γορεύοειιίν των ουνηγόρων ύ-
  περααπίοεακ: χαί τοθ Εΐσαγνε
  λέα. θά παρουοιάσουμε μέ δυό
  λάγια, δλα δοα είιπώθηικαν οτή
  δίκη.
  Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
  Πρόεδρος: ό Έφέτης κ. Παΰλος Ζιάνης.
  Έψέτες- Παναγιώτης Αιάλιος, Αλεξ Ποπταδόττουλος.
  Εισαγγελεύς: ό αντιο-αγγελεύς Έφετ»ν κ. Σττύρ.
  ΆλεξότΓουλος.
  ΣΥΝΗΓΟΡΟΙΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΩΣ
  1) Σταύρος Κανελλόπουλος, Αθηνών.
  2) Γιώργος Στρχχτάκης, Ηρακλείου.
  3) Γιάννης Λατζανάκης, Χανίων.
  ΜΑΡΤΥΡΕΣ
  1) Γ. Τυράκης, μοίραρχος Χωρ)λακής.
  2) Μιχ. Μοσχόβης.
  3) Έμμ. Ροδιτάκης
  4) Γ. Χουστουλάκης, δικ. κλητήρας.
  5) Χρ. Κατρίνης, Χωρ)λακας
  6) Κόμησσα Γκούμα.
  7) Μόν. Κρασαδάκης, ένωματάρχης
  8) Νικ. Βελιγροντάκης.
  9) Γεώργ. Γεωργιάδης, δικηγορος.
  10) Νικ. Μαμουνης
  Π) Εύάγγ. Βρέντζος, δικηγορος.
  12) Έμμ. Λουρανδάκης, δικηγορος
  13) Άντ. Λαϊνάκης, ταγματάρχης έ.ά.
  14) Πέτρος Βαβαλης, δημοσιογράψος.
  Μέ την δναρξη. τής διαδικα
  οίας ό Πρόεδρος κάλεσε τούς
  14 μάοτυιρες νά άκούοουν τό
  «οτηγορητήριο. 'Η προοωπΐκή
  *ως ένΓύστωση είναι ότι άϊΐ'
  την £δρα καταβλήθηκε άτι' την
  άρχή τής δίκης τυπική προαπά
  β£Μ, νά γίνη άψογη διεξαγω
  νή. ίβτ« νά μην ύπάρξει κα-
  νένα παροπονο άργότερα. Ή
  &ώΐκασία υπήρξε πράιγματι δ
  ΊΌγη, άπό νομοτυτπκής πλευ-
  Ρδς. Τό Τό ηαράπονο δμως καί
  *>0 κατπιγοιρουμένου καί τοϋ
  ουνηνόρου ύττΒραστΓίοεΐικς-, δία
  ««ριυένου ποινικολΔγου των
  Αθηνών Σταύρου Κανελλό-
  »»ΐ)λου, ήταν δτι τό Δικαστή,ριο
  κατέβαλε, ποάνματι, φ·ιλ6τιμες
  ηροαηάθεκς γαό. νά βρεϊ έπιβα
  Ρυντικά, γιά τόν κατηγορού-
  «νο Διβυθυντή μας, στοιχεϊα,
  ™ρίς νά ΐτροσπαθήσει £στω νά
  άηοτμάΛ'ει τα έλαφρυντικά.
  •οί δπως είπε στήν ΟΎΟρευαή
  »« ό κ. Σταύρος Κανελλάηου
  «ί είναι καθήκον τοΰ κάθε
  ρ νά ποοσπαθεί νά
  °λα τα έλαφρυντιικά, ΐτού
  πάντοτε ύίτέρ τοθ κατη
  Υορουμένου.
  Ενα άκΛμη σημεϊο πού
  Ι* ίκανε έντύίΐΐικπ} ίίταν τα
  ή (-υηήμ—α τγΚ βδρας,
  ύπκηλός τάνος τής ωω-
  νί)ς τού κ. ΓΤροέ&ρου καί ή
  ΐτοοσπάβεια έττιδείζεακ; πυγμης.
  'Εκατοντάθες δίκες δχουνε πά
  ρακολουθήοει οτό 'Εφετεϊο Ά
  θηνωιν, ποθ διεξαχθήκανε σέ
  ήπιο καί ίίοεμο τώνο, παοά τό
  γεγονός δτι -Λ άντικείμενο
  τής δίκπς θά δι/κακΛογοϋσε, έν
  δεχομένως, ύψηλότεοο τόνο ά
  πό αυτή τή δίκη καί έίΐειοόδια.
  Είχαμε, συνηθήοει, φαίνεται,
  νά παρακολουθοθμε 'Εφετεϊα
  πού δίκαίαν γαλήνια. Τέλος
  πάντχιτν, ϊοως αύτό νά όφείλε-
  ται στή βοοντώδπ. φωνή τοθ
  Προέΰρου, πού γιά νά μην φύ-
  γει ή διαδικαοία όΐτ' τα χέρια
  τού, ΰκρινε Διπαραίτη,το νά επι
  βάλει τό σεβαοτιώ μέ τίς φωνές
  χαί τα χτυΓήιματα της Βδρας.
  Είναι κι' αύττ> ηά θεωρηθή,
  πού άπωσδήποτε μάς ξενίζει.
  Είναι, ϊοως, τό προοωΐτικό 0-
  φος τοϋ κ. Ποοέιδρου, δστω<: ά νάφερε στίιν καταθέση τού ό μάρτνρας ύπεραοπίοεως δηΐ10 οκχγραφος Πέτρος Βάβαλης. Πάντως τό γΕΥ°νός είναι δτι σ' όλόκΛηοο τό άκροατήριο δή μιουργήθπικε, έσωαλμένα Ισως, ή έντύπωοττ. δτι ή ίίδοα ένώ ηί εζε τούς μάρτυρες γιά νά κατα θέσουν καί τό τπό έλάχιατο έ πΐβαιρυντικό στοικεΐο, άντωτα- ρερχότανβ τό όποιοδή,ποτε έ- ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΓΟΝΕΣ ·. 9.6.1975 ΚυκλοφορεΙ τό "Ρώτο φθλλο της «Αληθείας», ^ίνο ζωντανό ύπέρτπλο, πού ζ σύσοωμη την Κρητική ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑ-ΣΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ». Αυτόν τόν τίτλο, τόν ϊδιο τί ο> πού 61ιπετε γραμμένο
  «' οτό ©ϋ\0 πού κρατ&τε
  6 χερια οας καί θά βλέπετε
  α, μέχρις δτου &ά κυκλο
  1 «Ή Άλήθβία».
  • Παράλλπλα, άρχί<βι 2να """'ο^ο μά άιδυοώπΓίτο αγώνα "ατά χών οκοιεινων δυνάμεων. **"* τοϋ διεθνοΰς ΣιωνισμοΟ 11(11 ΊΐΒΐεριαλιομοΰ (Φ. 1). • Δη,μοοιεύει τή οτάση τοθ λίΐώτιΐ Βουλευτή κ. ν· Καψαλογαοννη την έηο- Τ*Κ έκΐηαετίας («χι στό Δή μοψήφισμ τής χούντας. ΝΑΙ στά δάνεια της Χούντας) Φ.2) #_ Άρχίζει τή μεγώλη 6ρευ να γιά τα έργα τοΰ ΝΑΤΟ οτή Σητεία. Ένας αγώνας καί μιά ς καί τόοες &λλες) δικαί μέ δικαοπκή άιπόφοοη. (Φ.2). ^ Άκοουθοΰν: Μιά μενά λη βρβυνα γ»ά την Βιομηχανι κή μας κςριοχή καί τίς ζημιές πού προξένησε στό Λα& (Φ.3). ε) Άίποκάλυψτ): Τα χιλιά- δες οτρέμματα στήν περιοχή 'ΕπανωοήΊφη καί ή ατάση τϊχ 'ιΕκικληοΐας άιπέναντι στοός ά- κτήμονες τής περιοχής (Φ.4). φ Άτΐοκάλυφΐ) — Καταγγβ λία: 'Εκκληοιαοτΐκά σκάνδα- λα οτή Μονή ΤαπΑοϋ Σητείας. 'Δριμύ «καττίγορώ» εναντίον Συν&χεια στή Σελ. 3 λαφρυνπκό οτοιχεΐο, υπέρ τοθ κα'τηγορου'μένου. Άλλά πιστεύ ουμε δτι ό Πρόεδρος τοθ όποί- ουΰήποτε δικαστηρίου πρέπει νά •τηρεί άιαερόληπΓΓΓ) στήση καί νά προστκϋθεϊ νά βρεί την άλήθεια πρός πασάν κατευθυνθή. Τό υφος, έξ αλλου, τής προεδρι- αβίίς £δρας, θύμιζε σέ πολλούς χαλ©ς ϊ[ κακώς άδιάφοοο, ΰλ- Λες έποχές, δλΛες νοοτροπΐΕς. Νά γιατί είναι άπαραί-τητο νά διατηρεϊ την ψυχρατμία καί πραοτη,τα ή £δρα. "Ισως νά κά νου,με λάθος. "Ιοως αυτή ή ου ιμπερκρορά νά είναι τό καθαρά ηροοιΐΗΐιικό Οωος τοθ κ. Προέ δρου. Ένας Πρόεδρος Έ<ρ€- τών, δμως, δέν άρκεϊ νά είναι άμερόλητϊτος, πρέπει καί νά ιπείβει γιά την άμερολητμία τού. Ό Πρόεδρος 'Εψετων κ. Παϋ λος Ζιάντκ έμ3ς τουλάχιστον δέν μδς αψποε αυτή την έντύ- πωοιι. Δέν κρίνουμε ττνν άιπόφαση τοθ ΈφετΕίου, οδτε τόν κ. Πράεδρο, τούς κ.κ. 'Εψέτες ή τόν κ. ΕΧσαγγ£λ£α 'Εφετωΐν. Αύτό δέν έπιτρέπεται. Σ«ολιά ζουιμε δμως, τΓ>ν ηοοαωηική
  ου'ΐυτεριφορά εκάστου σάν
  προσώπων, καί δχι σάν έκηρο
  σώπων τίϊς άοχίκ· Ή Οπαρξη
  ίλλωστε τοϋ 181 Π.Ν. άπαγο
  ρεύει, κακώς κατά την Λποφή
  ιμας, όποια&ήηοτε τέτοια οκε-
  Ή δίκη τοθ Μάινου Χαρή
  κα' αύτά τα λίγα πού άναφ·έ-
  ρουμε παραΐΐάνω, μδς δημιουρ
  νεϊ μιά σειρά άπό ηικρές σκέ-
  ψεις. Στήν 'Ελλάδα καλλι*ρ-
  γεϊτα* ακόιπαμα, άΐπ' -φν έποχή
  τίίς διικτατορίας τού Μεταξδ,
  40 χρόνια τώρα, μιά άνελεύ-
  θερη καί άντιδημοκιρατική νοο
  τροπία, πού τείνει νά μεταβά-
  λει τόν πε,οήφανο λαό μας ά¬
  πό λαό έλευθερων πολιιτών σέ
  ύπηκόους. Βρισκόιμαοτε περικυ
  κλωμένη άΐτό άπαγο.ρευπκοός
  νομους, ^τσι πού τό Σύνταγμα
  ν' αποτελεί νεκρό γράρμα.
  Δέν εϊιιαστε, δμως, ύπήκοοι
  οί3τε τοϋ Προέ>δρου τοϋ Άρβί-
  ου Πάγου, οΰτε τοΰ τελευταί
  ου σταθμάρχη Χωροφυλακτΐς·
  Εϊμαιοτε έλεύθεοοΐ πολίτες καί
  βχ»υιμε καθήκον νά σεβόμαστε
  τούς νόμους καί τούς φορεϊς
  της έζουσίας, στό μέτρο πού
  δέν θά μεταβληθο&με σέ ύπη-
  κόους. Σ' αυτή, την τελευ¬
  ταία περίπτωοη ίχωμε καθήκον
  σάν ίλεύθεραι ηκ>λΤι«ς νά ί>-
  τιερασηιοθοϋμε τα. δικαιώιματά
  μας, βάσει τοθ τελευταίου βρ·
  θρου τοΰ Συντά>ιματος,
  ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ
  "Ας δοϋνε τώ.οα ποιό ήταν
  τό άδΐκημα. θεωρήθηκε δτι ϊ|-
  τον έξυβρισπκό γιά όλόκληρο
  τό Σώμα της Χωρ)κίτς 8να
  σχόλιο τοϋ Διευθΐΐντίί μας Μά
  νοο Χαρή γιά μιά βιαιοπραγία
  μερικών καιτωτέρων όργάνων
  τής Χω.ο)»οτ)ς, κσ<τά την έκτέλε ση μιδς διχαστΐκίκ αποφάσεως έξώοεακ; της γνωστης στό Ή ράκλειο κυράτσας, Καφιή, κα¬ τά τη< γρπδς χήρας Κάμησας Γικούνα. "Οταν ό Μάνος Χα¬ ρής πή"ρ£ την καταγγελία ί- σττευσε στόν τοσιο πού Κγιναν •τα έτιεισόδια, πηιρε συνεντεύ ξεις καί φωχογραφίες καί δημο σίευσε £να σκληοό σχόλιο — Τό έρώτημα θά &τοεηε νά ή- ταν στήν αϊθουσα τοϋ Δικα- στη.ρίου, γιατί ήταν τόσο σκλΐι ρό τό σχόλιο; Άποντοϋμε: γιατί ό Μάνος Χάσης είναι ί>
  νας λαϊκός άγωνιστής, πού έ-
  ζεμάνη δταν είδε την ταλαίπω
  ρη χ^ρα, σέ βθλια κατάοταση.
  Κι' δπως θαλεγε ό κάθε Κρη-
  τικός, όνόμασε «άντράκια» αύ
  τούς τούς νέους βντρες, πού
  ώχειροδίκηοον κατά τής χήρας.
  Στήν Κρήιτη £τσι τούς όνομά^
  ζουν.
  Άντε&ιε ό Εισαγγελεύς Έ
  <ρε··τϋ>ν κ. Σπύρ. Άλεξόπουλος
  σέ ί?ναν δντονο διαϊ*·ψισμό μέ
  τόν Μάνο Χαρή: «ΝοΙ, οί
  δακαστιχές άποψάσεις έχτε>οΓ«·
  τοι καί μέ γροθιές καί μέ κλω
  τ—ές...».
  "Οχι κύοκ Είοαγγελέα.
  Στήιν Κοήτη σεβάμασαε καί
  προστατεύουμε τίς χήρες.
  "Οχι κύοιε Είσογγελέα, δέν
  γιρονθοκοποΰμε οΰτε κλαηοά
  με γοηές χόρες.
  Ναί κύρΐε Εΐσαγγελέα, σε-
  βώμαοτε τούς νονους καί τίς
  δΐκαστικές άοοίράοεις, δταν
  ιπροέρχονται άπό νόμιμες άρ-
  χές. Καί οάς ρίιντδμβ: "Ηχανε
  νόμιμη άρ·χή ή έιπτάοφσνη δι-
  κτατορία; "Ητανε νόμιυ.η ή
  άναΎ«αατική απαλλοτρίωση υ¬
  πέρ ιίίς Καηπί, ύη' τή Χούν-
  τα; "Ητανε νόμιυπ Λ έ.τττάχ)ρο
  ν η τυοαννία; Δέν την καταδί-
  χασε, την τυοαννία ή Βουλή
  μέ ψΓνρισιμά της; Κι άκόμα,
  ιμήττακ; ό αγώνας χοϋ Μάνου
  Χαρή υπέρ των φτΐιηο&ν, υπέρ
  ννν
  ΣΤΗΙ» «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΤΗΣ ΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΕΥΤΕΡΑΣ
  Η ΑΠΟΛΟΠΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ
  Η ΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
  ΟΙ ΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΥΠΕΡΑ-
  ΣΠΙΣΗΣ
  ΕΝΑ ΜΑΘΗΛΛΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  — ΕΝΑΣ ΥΜΝΟΣ
  ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
  ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΕ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  ιΠρ&τος έξετάστηκε ό μοίραρ
  χος Χωρ)κης Γ. Τυράκης.
  Άξτόλογος καί σεμνή ή κα-τά
  Οεσι'ι τού, μέχρι τή στιγμή ηού
  βεοαίωοε τόν συινήγορο ύπερα
  οοτίσεως Γ. Στ,ρατάκη δτι άναμ
  φίβολα ό Μάινος Χαρής δέν εί
  Χ£ δόΛο, δταν Εγραψε τα επί
  σχΛλιο, Άπ τή στιγίμή δ¬
  έικβίνη οί πιεσπκές έροπή
  οεις τοϋ Ποοέρδου τοΰ 'Εφβ
  τ*ίου δτϊμιού,ο-γηοαν άλλοιώτι-
  κό κλϊμα. ΟΙ παρεμβάσεις ττΐς
  έ^ρας οέ ύψηλό τόνο φωνίΐς,
  ώδή(γηοαν την εΰνοϊκή κα¬
  ταθέση τοϋ μοίραρχηυ σέ ί
  λί) κατεύνση. "Έτσι φάνηκβ
  κββαρά πρός ποία κατευθυνθή
  θα πήγαινε ή διαδικαοία.
  Οί μάρτυρες πού έμφανίστη
  Ναν στήν συνέχεια κάνανε πολ
  λές καί χαριπανμένες διηγτν
  Οίΐς καί άλληλοσυγκρουάμε-
  νες κρίσεις, πλήν τίποτα δβγ
  ΐτροοθέοανε οτό κατηγορητή-
  ρισ, τ(ποτα άπ' δσα καταθέοα
  νβ δέν ό,Φο,ροΟαβ ϊΛ . Μύ&ακ,α ,· _ ^
  δημοσίευιμα,
  ΛΥΠΟΘΥΜΙΑ ΜΑΡΤΥΡΟΣ
  τί)·ς χήρας καί κατά τίίς Καψή
  πού συνεργαζότανε μέ τή χούν
  τα, δέν δικαιώθτϊκε μέ την ίρ
  οη, τής άναγκαοτιικίϊς άπαλλο-
  τρίωοης, μέ την άπόφαση τοϋ
  Συμβουλίου 'Επικοατείας;
  Σάν ανθρωπος κάνατε λάθη.
  Σάν άνθρωπος θελήσατε νά
  βρήττε τα στοιχεϊα έκεΐνα πού
  θά όδηγοΰσαν τό Μάνο Χαρή
  στήν φυλαική.
  Σάν ανβρωπος δέν προσιπαθιή-
  σατε νά βοήΥτε οΰτε 2να έλα
  «ρρυνπκό γιά τόν κατηγορού-
  μενο.
  Σάν Λνθοωπος, αγνωοτο νια
  τί καί κάτω άιπό ποία ΐ/υχολο
  γηοή κατάσταοτι, ποοσπαθήσα
  -ίε νά όδογήσετε τό Μάνο Χά
  ρη ατήν ωυλαχή.
  Σάν βνθρωπος συ'μβάλθ'τε ϊ
  σως αθελα, στήν φίμωσΐ) μι&ς
  έλεύθερηί; φωντΐς, ττΐς ΑΛΗ¬
  ΘΕΙΑΣ.
  Σάν βνθρωιπος συμβάλλατε
  ϊσακ; δθελά σας, νά δυσφτιμι
  σθίϊ ή 'Ελληνική Χωροφυλακή,
  την όποία σέ καμιά περΐπττοση
  δέν έκποοοωιποθν ποόσωπα
  ηού δέν σέβονται την στολή
  τους.
  Σάν άνθρωπος ληομονήοατε
  δτι ΘΛπρεηε νά ψάξετε καί γιά
  τα κίνητρα πού άδήγηοαν τό
  Μάνο Χαρή νά γράψει αύτό
  τό σχόλαο.
  Σάν βνθρωπος δέν θελήοατε
  νά έρμηνεύσετ* σωστά τή ση-
  μαντΐκή των λέζεων «Χωρο-
  <ρύ λαϊκάς» καί «αίσχρός προϊ- στάμενος». Ή γλιοοσα μας δ- μιος, είναι πολύ πλούσια καί οί λέξεις κι έκψράσεις, σάν έκεί νες τοΰ δημοσιεύίμα'τος, έχουν τπά πολιτογραφηθτΐ στήν 4Ελλη νίκη γλξρχϊα, μέ ευρύτερη οη μασία καί θεώοηση. Σάν άνβρωπος ιιπορεϊ νά μην ίίχετε διαβάσεΐ σύνχρονη 'Ελ- λανακή λογοτεχνία, μπορεϊ νά άγνοείτε την έτυμολογκιική ά- ζία καί σηιμασκι αύτίδν τ©ιν λέ- ζεων. ΔικαίωΊμά σας. Είναι προοιυτιικό σας θέμα καί δέν μδς άκρορδ τό ιιορφωτικό οας έ πίπεδο. Σάν ανθοω~ος δμως, δέν £ πρεβτε νά δεχθήηε μαά τόσο βα ρειά ευθύνην έψ' όσον ίχετε β γνοια.... Ή άμέσως έιπόμενη κρίσιμη καταθέση ήταν τοΰ Νικ. Μα- (μουνί), πού κάτω άπ' την —ίβ οη τος δδρας, ό μάρτυρας ό- ναγχάατηικε νά καταθέση πρά- Υΐματτα πού τοθ προκάλεσαν φυ οακό κλονισμό (οόκ). Ή κατά θέση τέλειωσε άναπάντεχα 0- στερα άτΐό την συντριβή τοΰ μάρτυρα (λυποθ^μία). Δέν Βχαυμε ίααρϊκές γνώσεις γιά νά &εβαιώοουμε γιά τα αίτια πού ΐιροκάλεσαν την αί- φνΐδια λυποθυιμία τοϋ Ν. Μα ρουνί), ύποθέτουμε δμως 6/η ϊ σως αυτή νά όφειλότανε στόν ψυχι*ό κλονισμό πού υπέστη, άΛ' τίς τύφεις τού γιά δοα ά ναγκάο'τηκε νά καταθέση. Η ΚΟΜΗΣΣΑ ΓΚΟΥΜΑ Μέσα σέ φωνές, χτυπήματα τίίς £δρας καί συνεχεΐς άντεγ- κλήσεις έγινε ή καταθέση τ/ίς χήρας Κ6μτιοοα<; Γκούιμα. Ό κ. Πρά&δρος την άποκάλεσε πέ Ίρο τοΰ σκανδάλου. Ή χίίρα φώναζε καί διαμαρτυρότανε ικαί κανείς δέιν μΐτόρεσε νά καταλάβει τόν πόνο της. Ή Κ· ιΓκούμα εχασε τό σπίη της, τή ■μονοδική ηεριουσία της, σύρ- θιγκε £ξω «μέ γροθιές καί μέ χλωτοιές», έδειχνε τό πόδι της πού χτύπησε, κανείς δμως δέν φάνηκε νά αίσθάνεται τόν πόνο της. Την ρώτησε ό κ. Πρόεδρος: νΤΐήγες οέ γιατρό νά σέ δεί;» 'Η Κ. Εκούηια άιπάντησε «μάλι στα». τίς ζήτηοε ίαχρική βέβαί ωση τό Δϊκοστήριο, γιά τίς κα κώσεις πού υπέστη. Ή χήρα χορηγοΰν μόνον, Δέν έπεκτεί νονται αέ περισοότειρα οτοι- χεϊα. Αΰτό τό ξέρωμε δλοι δ σοι εχουμε βαβλιάρια τοϋ ΙΚΑ. Ό κ. Π. Ζιάνης δέν τό έγνώ ριζε φαίνεται. ϊάν μάρτυίκις έξετάστηκε ά κόμα, ό δικασηκάς χλΐντήρας ιτής Καψη Γ. Χουστουλάκης. ΤΗταν ατηός πού πηιγε νά έκ τελέση την έξωσια«ή άιπόφαση. Ή καταθέση τού ΰπϊί,ρξε μονα διχά φαινόμενο ύποκρισίας καί κακαπκτΐίας. "Οταν δμως ΰπη ρετεΐ κανείς την Καφτ), τί αλ ο &ά μποροΰοε νά κάνει; Ή καταθέση τοΰ μάρτυρα Γ. Χουστουλάκη υπήρξε οκάν δαλώδης, γιατί άκόμα καί στούς βλλους μάρτυρες κατη- γορίας καί ύπερασπίσεως, μέ 0 ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ Ό Διευθαντής της έφη,μερίδας μας Μάνος Χαρής, εύχαριο—εΐ δλους τούς φίλους τού γιά τα αίσθήματπ συμπαθείας, ττού έδειξαν, στήν ΤΓερΓττΓωση τής κατ'α- δίκ,ης τού. Ο! άγώνές τοΰ Μάνου Χαρή, είναι άγώνες γιά την * Ελευθερία καί τή Δημοκρατία, γι' αύτό καί καλεί δ¬ λους τούς φίλους καί οννεργάτες τού, ν/4 συσττ€ΐρω- θοθν καί νά βοηθήσουν στή συνεχίση τού άγών<χ τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ». Μέ τή δοκιμαισία αύτη, ττού εΤναι καβαρά προσνϊ»" κή, ττρέτΓει ή «ΛΛΗΘΕΙΑ» φ γίνει ίσχνρότερτ, καί μαχητικώτερη. * Έμπρός, δλοι μσζί γιά νά μην κλείσει «Η ΑΛΗ- ©ΕΙΑ». Γκούυβ παραυοίαοε τό θιβλιά ρΐό της τοΰ ΙΚΑ. Δέν ήταν ό,ρ κετό, ί*μως, γιά τόν κ. Π'ΡΟε δρο, γιατί δέν άνέφερε λεπτο μερειακά τί ίπαθε, πώς συνέ βη ή κάκωση. καί ποίος τίς την ιπροζένησε. Είναι γνωοτό, 8- μως, 'στό πανελλήνιο δτι οί ί- ατροί τοϋ ΙΚΑ γράφουν καί στά θιβλιά.οια ύγείος των ά- σφαλιαμένων τή διαπίοτωοη καί τή θβραπιεία ί τα φάρμακα πού ■τοός όηοίους συνο,μιλοϋσε στό δαάδρομο πρίν έξεταστεί βλλα, ιπολύ δΐαφορετιχά πράγματα, βλεγε. Εμείς πού συνομιλού ααιμε μαζί τού πρίν έξεταοτεϊ, στό διάδροιιο τοΰ Δικαστηρίου, πέοχΐμε άπ' τα ούννεφα δταν τόν άκούσαιμε νά καταθέτει. Ό ένωματάρχης Μ. Κραοα δά»ςη<; ύατήρξε σεμνάς καί λινό λογος, άπέφυγε δέ νά κάνε; δυσμενίίς κρίοεις. μαρτυρεζ υπερασπιεεωσ: Εάν μάρτυρες ύπερασπίσε ως καταθέσανε οί δικηγόροι Γ. Γεωργιάδης, Ευάγγελος Βρέν- τζος καί Έμμ. Λουρανδάκης, ό ταγματάρχης έ.ά. Άιντ. Λαϊνά κης καί ό δηιμοσιογράφος Πέ¬ τρος ΒάβαλΓκ;. "Ολοι οί παρααιάνω καταθέ¬ σανε μέ σοβαρότητα γιά τό επί δτιμοσίευμα κι ΰκολΌν σο βαρότατες κρίοεις καί παρατη ρήσεις. Ή βδρα τούς διεζήλβε έατί τροχάδην, άδιαφορωντας γιά την άξιολόγτΐοη αυτών των καταθέσεων. "Οπως δπλώσαμε πολλές- φορές παραπάνω δέν έιποιθυμοϋμε καί δέν κάνουμε • Συνέχβια ατή. £βλ. 4 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟ V ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 181 Π.Κ. Τοθ Γιώργη Στρατάκη Δικηγόρον; "Οπως είναι ήδη γνωοτό, ό δΐίχιθυντής καί έκδότης τής «Αληθείας», κο~ο^ικάσττ)κε προχθές τελεσίδικα, άττό τό 'Εφετεϊο Κρήτης, σέ όκτώ μηνων φυλακίση καί στερήση τής ατελείας τοθ δημοσιογραφικοΰ χαρτιοΰ γιά τρείς μήνες, γιά κάποιο δημοσίευμα πού έκανε «γιά τούς χωροφύλακες», στό ώττ' αριθ. 21 φΰλλο της εφημερίδας τού. Ή καταδίκη ττροκάλεσε αϊσβηση, τόσο στά Χανιά, δπου εγινε ή δίκη, δσο καί έδώ, 6χι γιά την μορφή τού άδικήματος, γιοστί ό κόσμος ττάνω σ' αυτή ήταν καί είναι μέχρι σήμερο — φαντάζομαι — ότττ'ληροφό ρητος, δσο γιά τή βαρύτητο: τής καταδίκης καί τίς ου νέπειές της, άφοΰ ό Μάνος Χαρής έξαναγκάστηκε νά πάει φυλοχή μιά καί δέν εΐχε λεφτά νά έξαγοράση την ττοινή τού. Τό άδίκημα δμως, ό τρόπος ττού αύτό συντελέοτη- κε καί ό οχοττός πού έξυττηρετοθνταν μέσα αττό τό δι>μοσίε*/μα, άξίζει νά άναλυθοθν, γιά νά πλη,ροφορη-
  θοθν σωστά, ό Λαός καί τό άναγνωστικό κοινό τής ε¬
  φημερίδας, ττερ! τινος ακριβώς πρόκειται.
  Καί πρώτα άττ' δλα τό δημοσΪ€υμα άφοροΰσε την
  προστασία ενός αδύνατον ανθρώττου άττό την άρπακτι
  κή δύναμη καί βουλημίοο των νυχιών ενός δ/νο~οΰ. *Α-
  ττοτελοΰσε κατά δεύτερο λόγο μιά δκχμαρτυρία γιά
  τόν τρόπο ττού ωρισμένα δργανα τής χωροφυλακής
  τοΰ Σταθμοΰ Ρογδιάς καί τής εγττοδιοίκησης Χωρο-
  φυλοοκής Ήροοκλβίου είχον τταρασχέσιει την συνδρσμή
  τους κατά την εκτελέση μιάς έξωστική;ς άττόφαο—ς ^α
  τα της χήρας Κόμηρ-σας Γκούμα, ττρός δφελος της με
  γαλο?ετ«οδοχοετΓΐχειρηματίου Μαρίκας Καψή. Καί ά-
  ποτελοΰσε κατά τρίτο λόγο ένα έλλεγχο τοΰ προΐστά
  μενου τής άστυνομικής δύναμης τοΰ Νομοΰ κ. ΠηλιχοΟ,
  γιά τόν τροττο μέ τόν όποΐό αΰτός έφοορμόζει τόν νόμο
  δταν πρόκειται γιά τούς ά&}ν~τους καί γιά τόν τρόπο,
  πού σέ άλλες -εριτττώσεις, έφαρμόζει καί —άλι δ Τ-
  διος τόν νόμο, δταν ττρόκειται γιά τούς ίσχυρούς.
  Μέ ίίλλα λόγια οί κεντρικοί στόχοι τοθ δημοσιεύμα
  τος ήσαν οί τΓαρα—άνω τρείς καί ττυρήνας τού ή δισ>
  φορά τής χήρας Γκούμα μέ την Μαρίκα Καψή, γιά
  μιά άτΓαλλοτρίωση καί έξωσι·), σέ δάρος της τγρώτης,
  μέ όντικείμενο, τή μοναδική ττφΐουσία ττού είχε αθ«ή,
  δηλαδή, £να φτωχό ψαροκάλυβο, στήν τταραλιακή ττε-
  ριοχή τής Άγιάς Πελαγίας.
  Ένώ δμως ό ττηρήνας καί οί στόχοι τοθ δ>ιμ)εύνο~ς
  ήσαν αύτοι καί ένώ σέ τελευταία άνάλυση ή θέση πού
  έβγαινε μέσα αττ' αύτό ητανε μιά κάττοια φωνή ύττε-
  ράστΓΐο—ς μιάς φτωχής καί σ^ροοτάτευτης χήρας,
  πού προερχότανε άπό τα φτωχά καί έργαζόμενα στρώ
  ματα τού Λαοΰ μας, άττέναντι στήν κατο— ίεση ττού
  έ"νοιωθε αύτη άττό την δύναΐμη καί έξουσία τοΰ ίσχυροΰ
  καφάλαιου στήν συγκεκριμένη ττερίτττωση, μέ την
  συμτταράα—«ση — δυστυχώς — των άοτυνΌμικών όρ
  γάνων, σάν βοηθητικών όργάνων άναγκαστικής έκτέ-
  λεσης τής έκτελούμενης έξωοτικής αττόφασης, ή κα-
  τηγορία θεμελιώθηκε στήν διατάξη τοΰ άρθρον Τ8Τ
  Π.Κ. γιά —εριΰδριση Άρχής.
  Βεβαία οτό δημοσίευμα ύττήρχανε όρισμένες φρά-
  σεις καί λέξβις, τίς οποίες, άν τίς πάρει μεμονωμένα
  κανείς, μττορεΐ νά ττή, πώς εΤχανε δυσφημιοτικό καί
  έξυβριστικό χαραχτηρα, γιά τα -ροσωττα -ού άφορου
  σανε, δηλαδή τόν προιστάμενΌ τής Χωροφυλακής Η¬
  ρακλείου, καί τόν Προίοτάμενο της άστυνομικής δύνα
  μης τοΰ Σταθμοΰ Χωρ) κης Ρογδιάς ττού τταραβρισκό
  • Συνέχεια στή £<λ. * -; , ►
  ΧΙΛΙΑΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΑΗΦΙΙΔ,. ΚΡΗΤΗΣ
  Μυ0ιοτόρτμα
  - Βιογραφια
  ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΐαΤΗ
  Ό 'ΟΛηθιυός Ζορμπάς
  καί ό Νίκος Καζαντζάκης
  — 53ον —
  ΜαλαταΟ-τα ένώ ό Καζαντζά
  κης δέν έ'χει τι'ι δύναμη, Φ
  «αιειβώ» — ηού σχεδόν κατά
  καν6να λείηει άπο τούς έσώ
  ςπρεφους τύπους — γιά νά έ-
  τηβαλει ίί καί νά έπΐγρεάσει ά
  κόμα μέ τίς ϊδ&ς τού τό Ζορ
  μπά, έππρεάζεται ώμ^οα άπό
  τίς σχ£ψεις έκείνου. Ό,τι
  μποροΰμε νά χαραχτττρίοουμε
  ζορμακιιδισμό τό βλέπουμε νά
  κατα«άθε.ται οινά οιγά κι άσύ
  νοδα μέοα τού. "θχι βέβοια
  τόσο έντονο δσο άκδηλώνπκη
  χ' ινπάαχει στό Ζορμπά, όλά
  κάηως ξεθιαλεγμένο, ραφινα
  ριομένο. Ό 'Οδυσσέας, πού
  ζεϊ οτό αηλάχνο τού Ζο,ρμπά.
  θρεμένοί μέ την άλήτπϋαι ζωη
  τού, μηοίνει καί στό πετσί
  τού Καζαντζάκη. Τα μακρινά
  ταξίβια, γιά νά γνωρίσει καλλί
  τί,ρα τούς άνθοώπους καί τή
  γτί άΐτόΐπου άφαλοκόπηκε οαρ
  χώνουνται μέσα τού, σάν &να
  γυκό δνειρο. Μυοτιικές έττε-
  ξερ,γασίες κολΛοΟν στό αηλό>
  χνο τού τόν 'Ο&υσσέα — πού
  θά τον ζήσει ό Ιδιος καί 0ά τόν
  έχφράοει άρνότερα άριστουρ
  γτϊματικίά μέ την «Όδύσσειά»
  τού — τόν Δόν Κιχώτη, τόν
  Γ&ιρατή της ζωής.
  — Νά πετύκει ό ένα&ριος,
  τοθ λέει χάττοτε ό Ζορ,μπδς, νά
  κατεβάσουμε δλο τό δάσος, ν"
  άνοΐζουμε έργοστάσιο, νά χά
  νουμε οανίδια, στύλους, Κα-
  δρόνια, νά βγάλουμε λεφτά μέ
  την ούρά, νά οκαρόσουμε έ*να
  τριχάταρχο χα.οάβι, νά ττάρου-
  με τα μάτια μας, νά ρήζουμιε
  πέτρα πίσω μας καί νά γυρί-
  σουμε ϊ6ν κόσμοΐ.
  Κι αυτό τό χουσό δνειοο τίϊ<: περΐηλάνησης τό συζητοθν κα- βημερινά οχεδόν οί δυό τους. Καί μέ τόν καιρό γίνεται βίω- μα καί οκοττός τρς ζωης τοϋ Καζαντζάκη. "Οίαν σέ λίγους <μήνες ή δουλειά της Πραστο- θΒς θά ναυαγήοει καί Καζαν τζάκης καί Ζορμπάς βά χωρί- οουν γιά δυό χρόνια, τό δνει- ρο της 'Οδύοσειας δέ θά 'χει διαλυθεϊ κι άττό ιτούς δυό. Στά 1919 ηού π.οάκειται ό Καζαν¬ τζάκης νά πάει μέ κρατική ά- ποστολή στή Ριοσία γιά τή μ«- ταφορά στήν 'Ελλάδα των 150 χιλιάδων ζεριζωιμένων 'Ελλή- νων τοΰ Καυχάσου, πέονει μα ζί τού χαί τό Ζορμηά. Τοθ γρά Φεΐ στό Καινοώριο Χωριό τος Μεοο-ηνίας, δηου οτό μεταξύ Εχη «άρει δουλειά σ' δνα με ταλλεϊο λιγνίτη, χαί τόν προ ακαλεϊ γιά τή μεγάλη περιπέ τεια. Κι ό Ζορυίτάς άΰίστα'χτα παρατάιει την οίκογένειό. τού «τή Μεοσήνη καί ρίχνεται στήν περυιλάνηση της Ρωοίας. Ό Καζαντζάκης στά χατοπινά χρό νια η φς τό θάνστό τού θά έ- σαχειρήσει τα τπό ματκρΐνά τα- ζίδια: ε Ισπανία, ΑΥγυτττο, Σι- νδ, ΠαΛαιστίνιη, Κίνα, Ίαπω- νία, Κεντρικτ! Εύρώπη, Άγ- νλ£α.... Ή έ,ρημιά τής ίανθης άμμού δας τίΐς «Καλονριδς», ή οιωπή τοϋ γαλάζκ»υ ιπέλοου πού την παράστεκε χ' οί γύρω σππλιές βπου άιποσύρονταν γιά νά χου βεντιάσει μέ τό Βούδα τού, χω ρίς τΐ> ζ€σττι παρουοία τοθ
  Ζοριιΐτα θά 'ταν £να άδιάλυτο
  ΠΓ}Χτό σκοτάδι· νε·μάτο μυστή
  ριο, γαά τόν Καζαντζάκη πού
  δ£ θά μηοροθθε νά τόν λυτρώ
  οει ά»τ6 τίς άγωινίες τίίς τρυ-
  χής τού. Ή παρουσία τοθ Ζορ
  μπδ τόν γέμιζε φώς. Τόν Αύ-
  τροΐνε. Αύτός, ό άκόρεστος γυ
  ναωτάς, τόν £μαθε τί ηράιμα
  είναι ή γυνβίκα. Κάπ πού αΊξι
  ζ«, ίίταν τό 'βριοκε «οανείς σαό
  δρόμο τού νά τό άπολαμβανιει.
  Κι &ν δέ.ν τό 'βριακε νά τό κυ
  νηγάει, νά τό νλεντάιει καί νά
  ζαλαφιρώνει. "Οχΐ περισοότε
  ρο. ^Οχι δρωτες. "Οοα ποΑλές
  κουθέντες ιιέ Λαύτη. ΟΙ κου-
  βέντ-Ες κ' οί μενάλβς Ιδέες εί
  ναι μόνο γιά τοός Λντρες. Οί
  ώνεξάντλητες έρΐΐκικές ηεριπέ
  τειές τού, ηού δττγιέται σηόν
  Καζαντζάκη, τόν λυτρώνουν ά
  »τό τό δγκος της άνϋκανότητάς
  τού γιά σαρκικί άμιλία. Τόν
  κάνουν ν' άναγουΑΐάζβι, ν' ά
  τ>δΐάζει τή γυναϋκα — νάι τή
  Λαχταράει καμιά φορά μά καί
  νιά βρίοκει πολύ φυοικό νά μή
  την πλησιάζει. Αυτή είναι ή
  λύΐτρωοή τού. Μακριά άίιό τή
  σχλαβιά· τί}ς οάρκας, την έπΐθυ
  μία τής γυναίκας. Κάτιο ό-ό
  την τηυχολογία αύτΐ» πού τοθ
  δΐτμιούίΐίντΐοΐ — χωρίς νά τό
  θέλε^—- ό ΖθΑμττάς νιά τή γυ
  ναίκα, ό Καζαντζάκης βά δώ-
  σει τή μόχτ> τοθ λυτρωτκ>ΰ άπό
  τό δγΜος τής ικιονεχτικόιτητάς
  τού, καί θά την χερδΐσεΐ. Καί
  θά βρίΊ πολλά κι δχι {ίνα μονο
  πάτια γιά νά φτάσει οτή λύτρω
  ση. "Ενα 4π' αύτά καί τό «Χέ
  ρι τοθ θεοΰ» αοθ Ροντέ.ν, πού
  άιναθυμ&ται έΌτειτα άιπό μιά συ
  ζητήση μέ ιτόν «Γέροντά» τού
  γύρω άττό τή γυ ναίκα:
  "Εσχυψα τό κεωάλι στό σπϊ
  θος, λέει ό Καζαντζάκης, άνα
  μα·υΑιθ0σα τά λόγια τοΰ Ζορ-
  ΐπτα καί ξαψνιικά άνέβπκε οτό
  νοϋ μου μιά μακρινή Μονισμέ
  νη τΐολιτεία κ' έγώ στέκουνουν
  χαί χοίταζα σέ μίαν εκθέση
  τοθ Ροντέιν ίνα τεράοτιο
  μπ,ρούντζινο χέρι, τό «Χε·ρι
  τοΰ θεοΰ». Ή παλάμπ εϊταν
  (μισοκλεισμένη καί μέοα στήν
  ΐΐαλάιμη, έζτατικοί, κουβαρια
  σμένοι, παλεύοντας, £σμιγαν
  ί,'νας δντρας καί μιά γυναίκα.
  Μιά κοπέλα ζύγτοσε καί στά
  θπχε δίπλα μου· κοίταζε κι αύ
  τή, ταραγμένπ., τό άνησυχασπ
  χό αίώνιο σύμπΧεγμα. Εϊταν λι
  γνή, καλοδεμένη, μέ ς"ανθά
  ττυκνά μαλλιά, δυνατό οαγόνι,
  φτενά σπαθάτα χείλη· ΕΙχε κά
  τι τό άττοψασιστικό καί τό άν
  τρίκιο. Κ' έγώ πού μισω νά
  τπάναι εΰκολα χουβέντες, δέν
  ξέ>ρω ποιό χέ,ρι μ' έν?ΐιρωίί;ε,
  στράφηκα καί τίίς μίληοχι:
  — Τί συλλογιέοτε, τή ρώτη
  σα.
  — Νά μίτοροϋοε κανείς νά
  ξεφύιγει! μου ομού ρισε μέ ηεϊ-
  σμα.
  — Ποΰ νά πάει; Τό χέρι
  τσϋ θεοϋ είναι πανττοϋ. Σωτη
  ρία δέν ύηά,οχει. Λυπβίστε;
  — "Οθα. Μπορεϊ ό Κρωτας
  νδναι ή πιό «ροδρή χαοά άιπά
  νω οτή γης. Μά ΐτόρα πού βλί:
  πω τό π.οούντζινο αΰτό χέρι
  θέλω νά ζε<ρύγω. — Ποοτΐμδτε ττί λευτεριά; — Ναί. — Κι ΰν τότε μονάχα εΐμα- στε όλεύτεροι, δταν ύπαχοΰμε οτό προύνιτζινο «έ-ρι; "Αν ή λέξη «θεός» δέν ίΓχει την πρό χειρη έννοια πού τό πληβος της δίνεΐ; Μέ κοίταξε άνήουχη. Τά μά τια της «ϊταν γκ.οίζα μετβλλι- αοά), τά χείλη της στεγνά καί τηκραμένα. — Δέν καταλαβαίναί, ε&τε, κα άΐιομακρύνθηκε τρομαγμέ νη1 Χάθη-κε. Άιπό τότε ΐηά δέν άνέθηκε στό νού μου· δμως ζοΰοε αίνεται μέσα μου καί
  βύζαινε κάτω 4πό την κατατια
  χτή τοϋ στΐϊθους μου — καί
  τόρα, στό ίζρτϊμρ τουτο άι^ρο-
  νιάλι, πώς ηρϊβαλε άπό τό
  σπλάχνο μου, άνήλιαΓγη, χλω-
  μή, παραπονεμένη!
  Ή πάλη τοϋ Καζαντζάκη νά
  λυτρωθεϊ άπό τό μεγάλο σάρα
  χά τίίς ζωής τού, πού πλτνγωνε
  τόν άντριοιμό τού, £χβι άΑηθι
  νά κάτι τό τραγικά ήρωϊκό. "Ο
  χι μόνο τά ιταλία τού βιώματα
  6χι μόνο τούς φίλους τού που
  άναμαύιλισε οτή μνήμη τού, β-
  χΐ 'μόνο τό σαρκασμό καί τίς
  ζεστές έιμπειρίες τοϋ Ζορμπα
  ττού βιραδιοξΐΐμερωνόταν μα^ί
  τού στήν άκρογιαλιά τί(ς «Κα
  λογιριάς» μά χαί τούς θεούς
  τού — τό Βούδα γιά την ώρα
  — έπεστράΐτευε γιά νά τόν λυ
  τρώσουν άΐτ' αύ-»5ν. Κ* είναι 6
  Λ,ήθεια πώς ό Βούδας πολύ
  τσθ ουμπαραστάθΐηκε στόν άγώ
  να τού αύτό· τόν βοήθησε· τοθ
  ραλάκωνε τόν πόνο τού· τοϋ
  γιάιτρευε σινά σιγά τίς πληγές
  πού άνοιγε μέοα τού γιά νά
  μετουοιώσει σέ θεό την άοίγα
  στΐ) λαχτάρα της σάρκας καί
  νά λυτρωθεϊ άατ' αυτή. Τό βου
  δακό τραγοϋδι Ελαμπε στά σπλά
  αίνα τού, γέυΛζε φώς -φν ψυ-
  χή τού.
  Ποίος έίγτασε τό δαίδαλο αύ
  τόν τής άβεβαιότητας, τό ναό
  της άλαζονίας, τί! στάμνα μ4
  τίς άμαρτίες, τό χωοάφι τό
  σπαρμένο μέ χΐλιους δόλους'
  τό στόμα της Κόλασης· τό πά
  νέρι τό ζεχειλΐσμένο πανουρ-
  γίες, τό (ραρμάκι πού μοιάζει
  μέλι, την άλυσίδα πού δένει
  τούς βνητούς μέ τόν κόσμο —
  τή γυ ναίκα;
  "Εγραφα, λέει ςανάγραφα
  τό θουιδακό τουτο τραγοϋδι,
  σταυροπόδι χάμω, δίπλα στό
  άναμένο μαγκάλι. Μάκουμουν,
  σωριάζοναας ζόρκια στά ξόρ-
  κια, νά διώζω άίΐό τό νοϋ οονί
  £να κορμί μουσκεμένο άπό τή
  &ροχίι, μέ κυματιστά καπούλια,
  ηού κερνοϋοε δλες τίς χειμω-
  νιάτικες τοϋτες νύχτες, ηερ-
  νοϋσε, ξαναηερνοϋσε μέοα
  ατόν άγέρα. Δέν ίΚερα π(δς,
  εώτύς μετάι τό γκρέιμιο}ΐα της
  γαίλαρίας, δπου 'κιντύνείρε νάι
  κοπεΐ άιπότομα ή ζωί} μου, ή
  χήρα τινάχτηκε μέσα στό αΐμα
  μου, μέ φώναζε, σάν άιγριεμέ-
  νο θεριό, προοτάχτιχά χαί ηα
  ρατιονεμένα.
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗβΕΙΛ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΛ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΝ ΕΠ Ι ΘΕΩΡΗ ΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  Τηλ. 280291
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ!
  <ΜΑΝΟΖ ΧΑΡΗΣ) ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 'Υττεύθυνος σύμφωνα μέ τό Νόμο Πέτρος Βάβαλης — Μαρογιώργη 5. Τεχνική έττιμέλεια: Μάνος Μαγριπλής 'Ηψαίο-ου 18 # Ηρακλειον, Κρήτης ίο [Σ θΤΤΕΧΝΕΣ ΚΑΣ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΧΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Τοθ συν€Ργάτη μας κ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ-ΚΡΗΤΙΚΟΥ Η ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ Ν.Σ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ πολύ άζιόλογο ίστορι- ικό βιβλίο έκυκλοφόρησε πρό- οφατα. Ποόκει-ται γιά την «Προδομένη Συνθήκη» τοϋ έ- έζαίρετου έρευνητη καί ουγ- γραφέα Νίκου Σ. Καστριΐνοΰ ττού παρουσιάζει μιά ίστορική ΐιερίοδο, άπό μιά διαφορετική άηό τίς ουνηθιομένες, σκοπιά. Τετρακόσιες σελίδες άποτε- λοΰν 41 κεφάλαια καί δύο πά ραρτήματα άπό τά όποϊα ζεχω- ρίζουμε γιά την τελειότητά τους τά εξής: Τό πρώιτο κεφά λαιο ηού άναφ·έο·εται στήν έ<πα νάσταοΐ) ατό Γουδί, τά έκτο πού άνα<ρ·έρει ουγκλονιοτικές ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ Ι ΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως τοϋ Διοικη,τικοΰ Συμβουλίου καί συμφώνως κρός τό άρθρον 29 τοΰ ΚαταοΐαΛΐχοϋ της 'Εται- ρείος, πίροοχαιλοιϋνταΑ οί κ.κ. Μέτοχοι τής Άνωινύμου Ναυ- τιλιακιης Έτααιρεΐας Κρήτης Α.Ε. είς τπκτικήν Γενικήν Συ νέλευοαν, την 27ηιν Ίουνΐου 1976, ημέραν Κυριακήν καί ώραν θην πρωϊνήν, είς την αίθουσαν τοΰ έν Χανίοις ιανη μθΛοθεάιρου ΑΠΟΛΛΩΝ (όδός Μ. Μπότοαιρη αριθ. 1) πρός συζήαηοαν καί λιήφιν άποφά- οεων επί των κάιτωθι θεμάιων της ήμερηρ^ας διατάξεως: 1.— "ΥποβοΑΐή^ άκρόαοας καί έγκρισις τού Ίσολογισιμοΰ τής έταιραχής χρήσεως άπό 1ης Ί αίνουαρίου 1975 μέχρι 31ης Δέ κεμβρϊου 1Θ75, μετά των έπ' ούττοϋ έκθέσεων ποΰ Διοακη- τικοΰ Συιμβουλΐου καί των Έ 2.— Απαλλαγή α) των μβ- λών τοΰ Διοιικιηιακοΰ Συμβου- λΐου καί β) τί&ν 'Ελεγχτιϋν, άπό πάσης ευθυνής άποζηιμιώ σεως, επί τοϋ ' Ιοολοιγιομοΰ καί τής έν γένει διαχειρίσεως της ώς δνω χρήσεως. 3.— "Εγκιρκης δαανορηις ίμ« ρίσμστο ς κερδώτν είς Μετό- χους. 4.— 'Εκλογή δύο τακίΐικων καί ίοαρίθμων άναηλΐνρωμαιτι- κών 'ΕΑεγκτών, διά τά £τη 1976 καί 1977 καί καθαριομός τή ςάμοιβης αίκΐων. 5.— Τροποιπαίΐιακ; τοθ Κο>
  τααταπϊκοΰ, καί ειδικώτερον α)
  τοΰ αρθρον 4, πρός
  των σκοττών καί
  των τής εΕταιρείας, είς την ί¬
  δρυσιν μειαφορχκων έπιχειρή
  ο&ων ξηρδς ή έπιχειρήρεων χά |
  ταιοκευής ή έΐπσκευής πλοίων
  καί λοαΐτων ρκτχχφορεκων μέ-
  οων ϊ[ την συρμοτοχήν είς τοι
  αύτάς έταχκιρήαειις καί Β)
  των άρθρων 23, 25 καί 26,
  πρός καθιέρωοιν ιοϋ θεσμοϋ
  τοΰ ΓίΛτκοϋ Διευθυντού πρός
  παιροχήιν, δυναιτοπ)τος έχχωρή
  α«ως υπό τοϋ Διοίκητικσΰ
  Συμβουλΐθιυ άρμοδιοτήιτων χαί
  έξουοιών αΰτοΰ ώς καί δικαι-
  ώματος ύπογραφής, είς τόν
  Γβνικόν Δυευθυνπίιν χαί ιτώ ύ-
  πη.ρεοιακά απελέχη της 'Εται-
  ρεΐος καί πρός ββλτΐωοιν τοΰ
  τρόπον διοικήσεως καί έχηρο-
  σωττήσβως τής 'Βτχυιρειίας.
  β.— 'Εκλογή π&νπε άναττλη
  ρωιμαΐπκων ιμελίτ/ τοθ Δχχικη
  τικοϋ Συνβουλΐου.
  7.— Διάφοραι άινακοαινώοεας.
  Οί κ. κ. Μέΐτοχοχ, Ινα μετά¬
  σχουν τής Γβνΐχής Συνελεύ
  οεως ταώτηις, όφείλουν (άιρθρ.
  30 τοΰ Κατασταιηχου} νά καίτα
  θέσουν τάς μεΐτοχής >των, τό
  βραδύτερον μέχρι καί τής 22ας
  Ίουνίοι> 1976, είς τά Κβνττρα-
  κά Γραφεϊα της 'ΕτπιιρειΙίας
  (Πλα-ε. Σοφ. Βενιζέλου — Μέ
  ναροΓ^ ΕΤΕ — 3ος ΰροφος —
  Χανιά) ή τό Ταρεϊον Παρακα
  ταθηκων καί Δανείων ή είς
  οιονδήποτε καΐτύσττ|ρα ή ΰποκ)
  μα των έν Ελλάδι Τραιπεζι-
  κων 'Ειυααρεα&ν, προοκομίζον-
  τες τάς άποδείζίΐς καταβέσεως
  ίΤδν μετοχων τΛον είς την 'Εταϊ
  ρεΐαν, Ινα λάβουν είσηιήρΐον
  οιά ΐί|ν Γενικήν Συνέλευσαιν.
  Οί έξουσιοδοτιημένοι έκηρόσω
  ηοι των κ.κ. Μετόχων, δέον
  δπως προσκοιμβ^υν είς την Έ-
  ιτα&ιρε)αν έξουοιοδότησιιν τοΰ
  ιμετόχου', θεώρηιμένινν ύ-ποχρε
  ωταιοίδς, διά αό ντντΐισΐον τής ύ-
  πογραφής τοΰ έξουοβοδοτοΰν-
  τος.
  ΟΙ κ.κ. ύποφήφΐοι δέον νά
  ύπαβαλουν είς τά Κενπρικά
  ΓραιφβΙα τής Έταΐρείας την
  ύτχΛΐίηφαότητά των, δαι' αίτήοε-
  ων μοτά πλήρων στοιχκΐων
  τχιύντότητοις, τό αργότερον μέ·
  Χιρι τής 2ας ρεπαρεσηρβρινής
  ώρας τής 25ης Ίουνίου' 1976,
  διά την έγκιαΐιρον έχτύ<ηωοιν φηφοδ&λίτίων. Εϊς ΐκρίπτωσιν Ρή έπχτεο- ξεως απαρτίας καα' ίρθρον 31 παρ. 1 τοϋ ΚαΛαοταΐακοΰ, ή Γε νίκη Συνέλευσις θά έπαναλΐ) φθη την Ιΐηιν Ιουλίου 1976 ήρέιραν ΚυρΊαιατν καί ώραν θ ΚΐΥ ττριοϊ/ντνΛ είς τόν αΙοΐΗ&ν ώς βνω ιτοηον καΐ μβ τα αύτά θ&ματα. Έν Χανίοϊς τίί 28η Μηΐου 1976 "Εκ τοϋ Δκχ_>τ.κοΟ Συ^ιβου-
  λΐου.
  ΕΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΟ
  άποκαλύψεις τοΰ Βενιζέλου,
  τό 6ννατο πού μιλδ ττολό οω
  στά γιά τό ρόλο τοΰ κληρονομι
  κου ήρχοντα στή περίοδο αυτή
  τής ίστορίας, τό είκοστό πού
  παρουσιάζει καταπληκτωοές ό-
  μολογίες^ Κωνσταιντινικων κα-
  ταοχόιπων, τό «ίκοστό δγδοο
  ττού άναχρέρεται στόν Βενιζέ-
  λο ηού προέίλεγε την κατα-
  στροφή, τό είκοστό δννατο πού
  παρουοιάζει πολύ ρεαΛιστικά
  τή δίκη τής Λαμίας, τό τριακο
  στό δκιτο πού κρίνει τό κίνημα
  τοΰ Μεταξά καί την έπαίοχυν-
  τη ψυχή τού, καί τό τριακο-
  στό εβδομο πού άΐποδεικνύει
  τίς κατ' έπανάληφη προδοσίες
  τοΰ 6ασιλι&.
  'Εκεϊνο πού συιναιρπάζβι οτό
  βιβλίο τοΰ Καοτρινοΰ είναι ή
  ιπολύ τσουχτερΐϊ γλ<ΰοσα πού τα λέει δλα όρθά - κοςχτά χω- ρίς χανένα ύποννοούμενο καί χωρίς καμιά προσπαθεία άλλοί ωσης τής πραγματικάς ίστορί¬ ας. Γλϊ&σσα πού πολλές οορές αντάνει στά άκρα σοκάροντας τόν άναγνώστη, πού δμιος μαρ τυρεϊ την άγάτπι καί τό μερα- κι μέ τό άποϊο γράφτηκε τό βι βλίο. Σάν ύπστιτλος τοΰ βιβλίου βχει γραφεϊ: «ής 'Ελίλάδος τ(«ν δύο ήπείρων καΓ ιιέντε θα λασσί&ν». Ό συγγραφέας Νϊκος Κα- στρινός χτυιπα ο αυτή τού τή δουλεϊά τούς πάντες χαί τά πάντα χω.οίς νά έξετάζει τά ά ποτελέσματα των μεμονομένων ένεργειων καί άποφάσεων τους. Τό μόνο χριτήραο γιά τό χιτύπημα ιπού συνοδεύεται άίτό 6x1 καί τόσο εύγενικές λέςεις καί φ.ράσεις είναι ή μεγάλη ζή ιμιά τής "Ελλάδος άπό τίς επι χειρήσεις τής Μικρασίας. 'ΟπωσδήιΤΐοτε μεγάλων άξιώ σεων τό Κργο τοΰ Καοτρινοΰ τόν τοποβετεί στό χώρο των φτασμένων λογοτεχνών άφ' ό νός καί των μελετητδν άφ' έ τέρου. Τελειώνοντας άντιγράφομε άπό τή σελΐδα 19 τοΰ βιβλίου .... Μην έπιμένετε, κύριε Πρό εδρε, είπε οτόν Βενιζέλο ό Ζορμπδς, ό τίμιος έκεΐνος ά- ξιωματικός ιδπως λέγει ό Πάγ καλος στά «,Απομνημονεύμα- τά τού», μην έπιμένετε στήν έ παναφορά τοΰ διαδάχου καί των π.οΐΛ'κήπων καί των επιτε¬ λικόν άξιωτματικών, διότι εάν τούς έπαιναφέ.ρετε θά θερμάνε τε είς τούς κάλιπους σας έχίδ- νας αί οποίαι μόΐλις άναζωογο- νηθοϋν θά δαγκώσουν πρώτον τόν ζωοδότην καί εΰεργέτην των. Φοβοϋμαι δέ μι'ιιποκ; μίαν ημέραν δαγκώσουν 'άχχ μόνον έθ&ς, άλλά καί τά ζωτικά συμ Φέροντα τιής χώρας αυτής. Δέν τάκουσε δμως ό μεγά¬ λας Κρητικός τά προφητικά αύτά λόγια τοΰ Ζορματδ. 'Επίοης στή σελίδα 134 δια βάζομε 2να ώπόσπασμα όμιλί άς τού 'Εβνάρχη Βενιζέλου στή Βουλή. ....Εύρέθημεν πρό της κατα στάσεως καθ' ήν ό 'Ελληνι- κός λαός, ό έκπροσωτπουμενος υπό τοΰ ηγέτου της άληθοθς πλειοψηφίας αυτού, ευρέθη ιβχων είς τά νώτα τού έ"να μο- νάρχην, ό οποίος εΐχε καταπα τήσει τό πσλίτευμα καί κατερ ράκωσε. αύτό άφοΰ είς τόν ύ- οτεύθυνοιν αρχηγόν της έκτελε στικης έξουοίας είπε ΰτι δέν ύποχρεοΰται νά υποκύψη είς την λαϊκήν θέλησιν διότι αύ¬ τάς ίτο αδελωοξάδελωος τοΰ θεοΰ καί έποιμένως είς εκεί¬ νον μόνον επρΓπε νά υποκύ¬ ψη!! Μ.Ε.Σ. — Κ. ΚΡΕΑΤΑ ΕΚΑΕΚΤΑ ΣΟΥΒΛΑΣ Ταβέρνα — Ψησταριά τιωργοι;,, ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΚΑΜΑΡΑ ΤΗΛ. 232-171 ΣΤΕΛΙΟΣ Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΒΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟ- ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΡΙΒΕΗ τεχ-€οτ &Ι.Α55 ΤΕΚΤυΚΕΌ ΟΟΑΤΙΝΟδ ΗΒ.Ι_3 Ο.Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ: ΚΑΠΑΜΠΗ 36 — ΤΗΛ. 282-738 καί 220-885. ΡΕΘΥΜΝΟΝ: Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ — ΤΗΛ. 29058 καί 28198. 14 ΙΟΤΝΙΟΥ ι»;* Ή στήλη των «Κούς — Κούς», ττσραχωρε.ΐ, γ,ά κούς λόγους (δίκη Έφετείου) τή θέση της, στήν νιστική Ποίηση. Η ΑΛΗ©ΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ — Ξένε, σέ πληγώνει τό μεγάλο φώς οί σοψοί ττρογόν' οί στίχοι τής Σαττφώς, Πατριδολογάδες ρήτορες γαλιάντροι, στρατηγοί άλογάδες καί Μεγσλεξάντροι; __Μάι'δε άρχοντολόγια «λέφτερα» καί «θεϊα» κσί πό—αδοσόγια μέ ψεχττοττυθία μάίδε κι' οί Θεοί σου μέ τά τταιδικά τους οί έφιάλτες γιοί σου, ττ' δλα ναι δικά τους. Ό λαός σου μόνον, ττάντα μαχητής, ττρόγονος —ρογόνων καί τονε παττεΤς. Τοθτος εΐν' 'Ελλάδες σ' δλους τούς αίώνες τοθτος Ίλιάδες τούτος Μαραθώνες. ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΜΚΟΥ ΨΙΛΑΚΗ 'Εδώ οτό σταυροδρόμι των καιρών, δώσαμε τά χέρια. Είταν ττρωϊνό καί καθόμασταν ττλάϊ στά ττλατιά ττόδια τού ηλίου. Έδώ, στό σταυροδρόμι των καιρών, γευμοτπσαιμε, τσουγκρίσαμε, όρκιστήκαμε κι' ο ξυττόλντος ήλιος μάς" κραταγε, σίγουρα τα μέλη. 'Εδώ, στό στσυροδόμι των καιρών σχεδιάσαμε την ττορεία, μέ τό χοντρό μολύοΊ τού Άνοιξιάτικου δειλινοθ, πάνω στή ροδοχρομη έττιφάν£ΐα. Τό ττρωΐ θά σμίξουμε. Μην ξεχάσεις! ! Κράτα ένοο ττοτήρι καί γιά τόν ήλιο. Θά μάς ττεριμένει έδώ. Στό σταυροδρόμι των καιρών. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΧΩΡΗ Σ Ε Ι Σ : Ε) Γ — Ο) Γ «ΚΥΔΩΙ^ ΕΚ ΣΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 μ.μ — ΔΕΥΤΕΡΑ 9 μ.μ. ΓΕΤΑΡΤΗ 7 μ.μ. — ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 μ.μ Έξ Ηρακλείου πρός Πειραια Ε)Γ — Ο)Γ <ΡΕΘΥΜΝΟΙΜ» — «ΚΑΝΤΙΑ» ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 7ην 'Εσττερινην ΑΦΙΞΙΣ 6.30 Πρωϊνήν ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: Πρακτορείον ΑΝΕΚ ΧΑΝΙΩΝ: Πλατεία ΣοΦοκλή Βενιζέλου, τηλ. 23636, 25656 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 25ης Αύγούστου 33, τηλ. 222481, 222482 ΡΕΘΥΜΝΗΣ: Λεωφόρος Κουντουριώτου, τηλ. 22296, 22456 ΤΗΛΕΦ. ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Βαρδάκης Ν Κρουστσνόττουλος Π Κυδωνάκης Γ Παλαιολόγος Π Χαμαράκης Ε 282.730 285.420 281.702 283.086 283.860 Ι Σ Ο Ά Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Α. Ν. Ε. Κ. Τ 1 Κ Ο .Ν II Α θ 11 11. ΙιΛΊΤΑ 1975 3.333.898 1975 3.333.898 1/Γ-Ο/ Γ Με"ον άπ Ι. Γ-0 Γ ΊΓΪΟ 11 3. Ώ, Γ-0 Τ "ΚΑΚΙΙΑ" Μεΐον ά-τσσΤέοης ί Λ ΕΓ.Ι11ΛΑ ΓΡΛΦΚ11Ν Μενον άτοσΠίσεις Δ. ΚΖ0ΛΑ 1.ΓΚΑ1ΑΕΤΑ!.Ε£ΐν Γ.ΡΠΥΝΑΙ- ΜΕΛηΤΑΙ Μεΐον ά-ιοσίϊέΌεις Κ. ΛΟΙΠΑ ΠΑΠΑ ΕΤΟΙΧ^-ΙΑ 142.620.1(77 Ί·>.6Ί4.777
  290.32ΰ.8ί)0
  _2£.Β7'».768
  287.228.023
  1.^92.587
  700.239
  238.657
  190.92**
  1Ί2.266.659
  -.2.975.700 -22ίΖ°1;522
  12.155.069
  ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΙΙΙΤΙΚ01 1
  II.
  ΚΥΚΛ0ΦΟΡ01ΤΪ1
  2.' Εγγυι'στνς χί{
  3. Χηεδσται
  **.

  6. ·|Π0λ0Ι
  Έπνταγα εΐσποακτέαι
  261.600.078
  1.192.3Ί8
  47.733
  627.183.590
  11.206.361
  1.339.938
  12.505.630
  12.656.592
  2.200.511
  287.117.839
  1 |^6ι,2 Ο26
  1.Ι»6θ.71»9
  Ί73.335
  238.657
  1Ί3.193
  μρτο/ ,χ.Γφά> αιον 76.421
  762.715
  3)
  7· 'ί.χνρεμεΐς λογχριαο,ιοΐ
  ϊυ.ναλλαγΓατνκαί εί
  Λογαςιασμοί τΐ,.το
  1 ξοία επομίντ)^ χ^
  ιι',ΓΓως ινΓιιγητινοΰ
  ΚΥΙ(Μ'Ρ'Λλ·:Τ01 Λ.ΓΡΓΜ1ΚΓΥ
  II
  ΤΤΙ. ΛΙΛΒ^
  Τράπεζαι
  α) Καταθέσυνς όψοως
  β) Κ
  8,2·'»ό.799
  ΕΥΙ.ΌΛ0Χ ΔΙΑΘΕΠΚΟΥ ΕΝ5ΡΠΤΤΙ1.0Υ
  III
  ΣΥΤίΟΛΟΪί ε.Νΐ;ΡΠΓΓΙΚΟΥ Ι *
  II
  ·
  III
  IV
  .-_Λ0ΓΑΡΙΑΣΜ0Ι_ΓΑ2Ι.3£
  Ι.Έγγυ^θΓϊς λτ,φβεϊσαι
  2. " δοθείσαν
  ΣΥΝΟΛΟΝ
  Ααϊτδνΐι. οιμετα>λεύσεως πλονων
  Γενιχά ίξοβα -νιοικήαεοις
  2.070.083
  380.426
  Ίί,οοο
  Ί.622.673
  835.064
  64.986.725
  741.306.255
  3.311.000
  __ £94^300
  3.605.300
  ΙιηηΠΝΗΝ,ΙΜ
  1 .
  ΜετοχΐΗυν κεφάλαιον
  Μετοχαί 356.800 Χ 1.000 =
  356.
  800.
  οοο
  2.
  Άποθεματικόν έξ εκδόσεως μετοχων
  102.564.767
  υπέρ τό Λθ^ιον
  55.
  227.
  300
  }.
  Τακτικόν άποθεμα':ικ<5ν 20. 537. 714 278.389.130 , "Εκτακτον ά-ϊοθεματι^όν 8. 936. 819 5. Υπόλοιπον εί^ νέον - 272.505.313 ΕΥϊΐΟΛΟΝ ΙΛΚ5Ν ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 441. 501. 833 11 . ΜΑΚΡθΠΙΌβΚΙΜΟΙ ΥΠΟΧΡΒίΙΪΕΙΣ 987.4ι4 1 . Ένυπόθηκον τοκοχρ.δάνειον ΕΓΕ 14,131-965 2. ,, „ „ δι'άλληλοχρέου λογαριασμόν 195.392.880 209. 524. 845 95.464 ΪΥ5»0ΛΟΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΧΜϋΝ Υ110ΧΡΕΟΙΕΟΝ £09. 524. 845 _51_5Λ481_ III. ΒΡΑΧΥΠΙΌΒΕ1.Ν0Ι ΥΓιΟΧΡωΐϊΕΙΓ 658.391.717 1 . Προμηθτυταί :(ΐβτωταί 5. 264. 386 2. Λογαΰΐασροί ^ογολά(ίων μΐ,-ςασκευ^ς "ΚΥΔΡΝ* 84. 215 4.726.325 3. Κ^ατι^οι.1»; υπέρ τρίτων 9. 500. 936 737.058 <4 · .»ογαριασμο{ απυ/ωρι'σαν-εος πλι,ρώμαΐος 424. 186 7.313.215 0 · 11 τακτοποιήβίως παθητικοθ 2. 229. 13ο 11.716.782 6. Μαρίσματα πληοωτέα 847.288 ι) ΠαρείΊουοθν χρήπεων 1.723·Ο18 (Ι) ΠαροΰοΓ,ς χρήσεως 71.046.800 72. 770. 718 7. Ευναλλαγμϊτιχαί πληρωτέαι 2.799.815 1.ΥΪΪ0ΛΟΝ ΊΡΑΧΤΤΕΡΟΘΕΪΚίΙΝ ΥΠ0Χ"Τ.ηΐ.ΚΟΝ 90. 279. 577 2.080.088 3.498.540 426.871 1.429.814 158.270 197* 356.600. ΟΜ 55.227.3» 11.72*. «ι 18.7Μ.51· ιι.2ΐι.ο:· Ι5ΐ.<5' 0.812.5** 334.301 1.476.790 (9.732.620 11.060.640 25.000.000 35. -ίΑ.οόί 733,262 36.060.640 36.793.9Ο2 730.919.685 1.881.ΟΟΟ 294^300 2.175.300 ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΤΑΘΙ1ΤΪΗ0Υ ^ ΤΑΕΜΕ Κομισταί >ΐ)<ϊΟειοίϊν έγγυΐ'θΓων " δοδποον ί γγιιί,βεοιν 7'(1 ·3Ο(, .2·;5 3 .311 .1)00 294 ,ιι;ο 3 .6οι .300 ΑΝΑΛΥΕΙΕ Χθηματοοικονομιχί εξοδα Κιβιρά χρήσεως σύνολον 154.351.391 6.718.068 10.400.124 393.566 31.989.682 88.128.732 291.981.563 Λ Ο Γ Α Ρ ΙΑΕΜΟΥ -_Α Π_θ Τ_Β ΛΒΓΜΑΤΑ ΧΡΗΙ β_Ω Ε 126.769.928 "Κοοόα εκ νχύλων ί ΙΑ9ΕΕ1 Ι Υπόλοιπον Κέςδη παρ χο^β'ςως 667.760 88.128.732 88.796.492 5.589.019 8.146,021 474.521 31.286.545 _55.844ΐ483 828.110.517 Κ Α Β Α Ρ ΟΝ 140.31.5 55.844.483 262.967.,63 έξ έμ-ΐοριχ?)ς εκμεταλί εΰσεως 22.621.948 ΣΥΝΟΛΟΝ Κ Ε Ρ Δ Ο Ν ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: α) Τά πλοΓα τής Έτανοείας είναι ύ«οβηκε ίς τΛ σ ο, ταποδείξεω,ς.- 0 Ανΐιπίίείρος τοΐ Δ.Ιυμβονλίου Γ6ΟΡΠ0Ι Εθνικήν . , ί 55.984.828 β «« Μέρνσμπ: Ηετοχαί 355.ϊί1) Χ 200 : Τακτνκίν άποβεματνκόν "Βκτΐτκτον άποβεματικίν Ύπίλοιπον είς νέον 3 .031 .923 3 .3<>0
  .329
  291
  .981
  .563
  71
  .046
  .800
  8
  .812
  .373
  β
  .936
  .819
  88
  .796
  .492
  2.175.3»
  109.Ί^ ·"'■*'
  17.013.5*1
  ί,78·»ί'
  986.2>"
  228.1
  49.732. ί2·
  ,.584. ■·''
  55.984.
  ΙΙ"·1
  τοχων εις ημερομηνίαν
  επί τ« ΓβοοκσμίΠει ,||ς ό,'«»ι·μ. < Ο Ανοπληβ«ιτής Δ/ντος ίυμβοθλου ΝΙΚΟΑΑΟΓ ΜΑΡΚΑΝ"! ί2ΝΑΚΙΙΪ Έν1 Χανίοις τ|( 30τι Απριλίου 197. Ο Προϊστιίμενος τοθ Λογιστηρίον ΙΟΑΜΝΗΙ ΗΒΑΤΑΧΠΧ
  ΙΟΥΝΙΟΥ 1970
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑ#Ι ΚΡΗΤΗΣ
  «ΛΙΑΑ3
  ΑΠΟΛΟΠΣΜΟΣ
  Τί άγ&ΐ>€8 κάναξΜε ένα χρόνο
  Συνέχεια άπό την Σελ. 1
  των κεφαλήν τής 'Βκκλησίας
  της Κρήτης, γιά την παρακώρη
  ση 30.000 στρεμμάτων στό Γα-
  ρουφαλλιδΙΙ (Φ.5).
  φ Ό χορός των έκατομμυ-
  ρίων. Άποκαλυπτική δρευνα
  γιά τίς δανειοδοτήσεις της
  τής Χούντας (Φ.β).
  φ 'Αποχλεΐστική συνέντευ-
  ξη τοΰ διευθυντη μας άπό τόν
  κ. Ανδρέα Παπανδρέου, γύ-
  ρω άπό τα θέματα τής Κρήτης.
  (Φ.7).
  φ «Πίοω άπ' τα κλειστά πά
  ράθυρα». Ή έψτάχρονη δρα-
  οτηριότητα τοΰ Άρχιεπίσκο-
  που κ. Εύγένιου (Φ.7).
  φ Άποκαλύψεις γιά τή στά
  ση τοΰ Νομάρχη κ. Μϊιίοια ά-
  πέναντι στή μόλυνση τής θα-
  λάσσιας περιοχης Χερσονήοου.
  (Φ.8).
  φ "Ερευνα γιά την μόλυν-
  ογ) όλοχληρης της Βόρειας πά
  ραλίας της Κρήτης (Φ.9).
  • Άτιοκλειστική έ*ρευνα γύ
  ρω άπό τό λεγόμενο «Αύτονομι
  στιχό» καί δημοσιευθή τοΰ κει
  μένου τηδς μύντ<ση.ς πού σχε- «Ιζεται μ' αύτό ϋμεσα. (Φ.10) ·. Συνεχίζονται οί άιποκαλύ |«ις: «Ό χορός των έκατομ- μυρίων». Δανειοδοτήσεις .τής Χούντας κλπ. (Φ.10). ·, Μεγάλη. δρβυνα.· «Τό 2ανθό Χρυοάφΐ»: Τό μέλλον τής Σουλτανίνας (Φ.10). • Άποχλειστΐκάτητα: Τα έπίοημα έγγραφα τού ακανδα'· λου της Μονάς Τοπλοΰ (Φ. Π). ·; 'Υατέρτπλος: «θάνατο στούς Ίτραξικοπχιματίες κύριε Καραυ-ανλη». Σταθερή θέση ά πένανπ οτό καυτό πρόβλημα μέ την εύκαιρία των δαικων τής Χούντας (Φ.12). 9) Άποκλειοτιχή συνέντευ- ζΐ) μέ τόν κ. Κ. Μη,τοοτάκη (Φ.13). • Άηοκάλυψη τοθ οκανδά λου της Μαρίκας Καψή στήν παρασχη Άγιας Πελαγίας (Φ. 14). • Κατ' άποκλεκ—ικότητα πανελλαδαχή: Δημοσιευθή τοΰ Ί&ρυτικοΰ Νοτίου γιά τ6 Πανε πιστήμιο Κρήτης (Φ.15) • ' Αιποχλειστι.κότητα: «Ό Ίτΐπ. Σαββούρας, υπήρξε ύ- ΐινητιής τί{ς Χούντας» (Φ.15). • Σκάνδαλο: Μιά άκόμη ττερίΐττωθΓΐ πού μάς δικαίωσε: Ή περίπτωοτ) των άρχαιοτή- των στήν περιοχή πού χχίστη Ειδή θοΛάοοπς Εϊόπ έΐοχης Εϊδπ ιιιυχανωγίας 1 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΑ Άεροβόλα, έλατηρίου λάστιχα κ.λ.π. ΜΑΣΚΕΣ σέ πολυ μεγάλη ττοικιλία ΠΤΕΡΥΠΑ σέ δλα τα μεγέθη ΣΤΟΛΕΣ καί έξαρτήματα καταδύσεως ΜΑΧΑΙΡΙΑ άνοξείδωτα σέ μεγέθη ΒΑΡΚΕΣ πλαστικές — έλαοτικές — έξωλέμδιες ΒΑΡΚΕΣ διά τταιδιά ΣΩΣΣΙΒΙΑ εΐδικά διά την έκμάθηση μττάνιου ΟΜΒΡΕΛΕΣ διά ττλάζ — βεράντες σέ ττολλά μεγέθη ΣΤΡΩΜΑΤΑ πολύ μεγάλης άντοχής ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ τΓτυσσόμενα άνοξείδωτα ΕΙΔΗ ΣΚΟΠΟΒΟΑΗΣ — ΡΑΚΕΤΕΣ ΜΠΑΛΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ — ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ κ.λ.ττ. ΕΧΟΜΕΝ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΕΘΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: παπααακΗ Μεϊντάνι: τηλ. 284-207 Άττοθήκη: τηλ. 287-766 κε τό «Κρέτα — Μάρις» — Ξε νοδοχειακό συγκρότημα τοΰ Ν. Μεταζδ (Φ.ΐβ). φ, "Ερευνα γιά τή δράση τοΰ Ανδρ. Παναγιωτάπουλου (Φ.ΐβ). φ Άποκλειστικότητα: Συν ταμη ώπίσκεψη τοΰ τ. Μονάρκη Κωναταντίνου στήν Άθήνα — φιλοξενία τού άπό την ήθοποιό Βουιγιουκλάκη (Φ.17). θ} Δη·μοοίευση γιά πρώτη <ρορά στήν ίστορία τοΰ Κρητι¬ κού Τύηου των όνο·μάτων των άρχιμοοώνων τής Κρήτης (Φ. 17). φ. Κοινωνιχοί στάχοι της «Αληθείας»: Τό αϊσχος των 80 παραγκων στίς Πατέλλες (Φ.18). φ "Ερευνα: Μόλυνση τής περιοχίίς Γιόφυρος άιπό τα άτιό βλητα της «Τράνστεκόμ» (Φ. 19). Φ 'Λποκαλυιττικό καί έπι- κίνδυνο Ρεπορτάζ «Είοχωρήοα- με καί παρουσιάζομε τή Βάοη Γου·ρνών» (Φ.20). φ Άπειλές — Άπειλές — Άπειλές... Ό βουλευτήςθ) κ. Πεντάρης άιπειλεϊ τηλεφωνικά τό διευθυντή μας (Φ.21). Φ Άθλητικό; σκάνδαλα: Τα παράζενα πού συμβαίνουν στό τοπικό σω-ματείο «ΟΦΙΙ». Έ- ζαφάνηση Κυπέλλων κλπ. (Φ. 22). φ Δικαιώση: "Έντονες λαϊ- κές άναδράσεις κατά τοΰ μάρχη κ. Μπίσια. (Φ.23). φ Απειλών συνέχεια: Ά- πειλητικά τηλεφωνήματα έναν τίον τοΰ χ. Μάνου Χαρή. {ίνα δέ άιπό αύτά ηροερχόταν άιπό την Άροαειπισκοπή, δπως τό ου ν έλαβε εϊδικό μηχάινημα ΟΤΕ. (Φ.24). φ 'Η Μεγάλη δίκη της «Ά λήβειας» γιά τίς Βάσεις μαζί μέ τή σωρεία των αλλων μη- νύσεων, πλησΐάίει (Φ.25). φ Άθωος ό χ. Μάνος Χα¬ ρής γιά Συκοφαντία χαχά τοθ Μητροπολίτη (Φ.2β). φ Δικαίωση: Άθώος ό Δΐ- βυθυντής ρας στή δίκη των Βά- οεων. Δικαιώση τοΰ άγωνα τοΰ Κρητικού Λαοΰ εναντίον των ξένων βάοεων (Φ.27). φ Άίποκάλυψη: Άμιερικάνι κος άσύιρματος στήν καρδΐά τίίς πόλης μας (Φ.28). φ 'Αποκάλυψη: Ζάρια — Ναρκωτΐκά — Λιαφθαράι, στό Ήράχλειο. Μιά άκόμη πτυχή •Ηϊν κοινωνικίδν στόχων τΓΪς «Αληθείας» (Φ.29). φ 24 καυτά έραπήματα στόν κ. Καραμανλη. "Όλα βμε ναν άναπάντητα. (Φ.3Ο). φ 32 ερωτηθείς στό Μητσο τάκη. Συνέντευξη: Ό Μητσο τάκης μιλδ γιά δλα έκτός άπό τίς Βάσεις (Φ.3Ί). φ "Ερευνα: Δέν έπεχτείνε ται τό Βενιζβλειο (Φ.32). φ Μέ τό φαοιστικό Νόμο τοΰ Μεταξα: Δικάζεται «Ή Ά λήθεια»: 11 μηνες φυλακή στόν χ. Μβνο Χαρή χαί 3 μή νες στερήση της ατελείας τοθ χαρτιοϋ. Κατηγορία: "«πειρΐϋβρι ση Άρχής». (Φ.33). Φ Δημοσίευοη άποφάσεων, σύμφιανα μ έ τίς οποίες άπαγο τοΰ ρβύεται οτούς Ροταριανούς νά βαψτίζουν (Φ.34). • ' Απακλειστικόττιτα: Δη¬ μοσιευθή έιπιστολης ·τοΰ κ. Φου,ράικη πρός τόν άρχηιγό της ΥΠΕΑ: Σιωνιοτές καί ΣΙΑ δημιουργοϋν τό «Αΰτονομκηι κό» (Φ.35). • Άπειλή καί έξύβριοτι τοίτ θιευθυντη μας, άπό τόν ίδιο- κτήτη οχραοιστηρίου χ. Κοκολά κτ>. Δη·μοσιογραφική ίρευνα
  στά πλαίσια των κοινωνικωσ
  μας έταδιώξεων (Φ.36).
  • Ερευνα: Πανεπιοτήμιιο
  Κρήτης. Μέ άφοριμή τίς Κυβερ
  νηηικές έζαγγελίες (Φ.35).
  • Ή άλήθεια γιά τό Πανβ
  πιστήμιο Κρήτης (Φ.3β).
  4( Ό συνε,ργάτης μας Γ.
  Χιωτάκης χειροτονεΐται διάκο
  νος, καί στή ουνέχεια, παπας
  (Φ.8β).
  φ Ντοκου·μέντο: Κΰνα σε-
  ξουαλικής έγικληιματΐικότΓΐτας
  στό Ήράκλεκ) (Φ.39).
  %, Άπώηειρες αύτοκτονιών
  άιπό μαθήτριες τοΰ 'Ηίκικλβί-1
  ου. "Ερευνα στά πλαίσια των
  κοινωνικήν μας έπιδιώξεων
  (Φ.40).
  • Κοινιανιχό — Οΐκονομικό
  σκάνδαλο: Νοθδία βενζίνης
  οτό Ήράχλειο. Άποκλειστιχή
  μας ώποχάλυψη. (Φ.41).
  • Ντοκουμέντο: Δραστηριό
  ΤΓϊτβ άναπτύοσουν οί «"Έλλη-
  ν€ς έθνικιστές» στό Ήράχλειο.
  (Φ.42).
  %, Πρόταση στοός Ίεράρ'
  χες ρας: Νά καταδικαστεϊ ή
  Μαοωνία (Φ.43).
  φ Μιά άκόμη Δίκη πού ξε
  χινδ άπό Δηνοοΐευμά μας: Δί
  κη Άγιδς Πελαγιδς. Σημαντι
  κές άποκαλύψεις τοθ καταδικα
  σθέντα μπουλντοζιέρΐι. (Φ·44)
  • 9 μήνες ανυλαική στόν Ά
  μερωοάνο ύβριστή πού £γραψε
  τό «ΓΑΟΚΕ ΟΚΕΕιΚΕ», Οστερ"
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  "ΑΙΟΝΥΣΟΣ.,
  ΠΑΑΊ· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  Τηλ. 286-191
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΑΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  Ένα καλό ψαγητό σ' ένα δμορφο περιβάλλον
  ύύ
  ΜΗΤΣΟΣ
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
  ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
  • Σουδλάκια
  ·. Χορτόπιττες
  • ΣουτζουκότΓΐττες
  ·) ΖαμττονότΓΐττες
  ΣΤΟΝ ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
  Έστιατόριο — Ψηοταριά
  "αιονυι,οι;,,
  (Πλάϊ στή Λίμνη)
  Τηλ. 28.910
  ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ
  ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
  Έστιατόριο — Ψησταριά
  ΔΙ0ΝΥ20-.Μ
  ΣΤΟΝ ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
  Τό σύνθημά μας είναι:
  ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ — ΠΟΙΟΤΗΤΑ
  αγροτες!
  γνωριστε τιΐίτιο συγΧρονη
  μεδοδο λιπανσπ^ στον κοσμο
  τού εδά
  βιοΧημικα συστημβτά
  φους και την
  για κααε κ
  αυξανει τη
  ρζυζι τη Μΐοχιττα
  μερε ς. επθ.γ-«^(ίρϊί το
  •^ΑεΝ-
  εια
  ?^^'*.· καλυτε-
  Μ^'^^^ίΐ^μτασταση.
  ' αποκλειοτικοι εισαγωγεις: ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ - ΠΑΥΛΑΚΗΣ
  ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 24
  (παλαιο πιροοββστειο)
  ΜΜΜϊΜβ$Μ8ϊ. πρακλβιο - κρήτης
  —«»«**»*-» τη 288β)4
  ΠΑΙΛΑΓΛΓΙΚΗ...
  ΜΕΘΟΔΟΣ
  άπό ιμήνυση τού διευθυντή
  μας. (Φ.45).
  • Χρήσεις Ναρκωτικών καί
  δργια στό Ήράκλειο (Φ.46).
  • Άποκάλυψη έταστολίϊς
  Άμερικάνου:
  «Γραιιματικάκπς: ό καλλίτερος
  φίλος μας στήν Κρήτη» (Φ.47)
  β Παράνομη ύδροληιφία ά
  πό τόν Δημοτικό Σύυ,βουλο κ.
  ΓΐΛΐπαδόχη. (Φ.47).
  ·. Καλλιτεχνική — άγωνι-
  στική έκ-δήλωση γιά τόν άγω-
  νιζόμενο Παλαιστινιακό Λαό
  — Διοργανωτής: «Ή Άλή-
  θεια» (Φ.48)
  ·, Ό Νομάρχης καί Άνώ-
  τερος Στρατιωτκκός, ύηοχλίθτι-
  καν στά Χανιά μπροστά στόν
  Κίσσινγκερ (Φ.49).
  ·; «Μπήκαιμε στό αντρο τής
  όργάνωοης». Άιποδεικνύεται ή
  δράση των Φαοιστικών στοιχεί
  ών. (Φ.50).
  φ_ Ρβπορτάζ: Ό έξευτελι-
  ςμός τοΰ γιορταομοΰ της Μά-
  χης της Κρήτης. (Φ.51)
  θ; Ό κΰκλος των συνε<>γα
  των ρας μεγαλώνει. "Αρθρο
  τοθ δικΐγγόρου κ. Γ. Στρατάκη
  γιά άούστολα δτϊμοσιεύματα
  ντόπιας χουναοφυΛλάδας. (Φ.
  52).
  φ Κατα,γγελία: Μηχανήμια-
  τα τής έταιρίας πού ανάλαβε
  την Οορβυση τοϋ Ηρακλείου,
  άπαοχολοΰνται οέ ϋλλα ίίργα
  (Φ.52).
  ΛΛΛ
  "Ελοι χλείσαιμε τόν πρίκτο
  χρόνο. "Ετσι άρχ&χτμε τόν
  δεύιτερο. Μέ άγώνες, διω-
  γμούς καί θυσίες.
  Μέσα ο' αύτά τα γενικώ
  τερα πλαίαια, έντάσσεται καί
  ή 3τροχ0εσινή μας δίκη στό
  'Εφετεΐο Κρήηης. Ό δαβυ-
  θυντής μας κ. Μανος Χάιρης
  δΐκάοτηχε γιό «π&ριθβριση
  άρχης». Ακριβώς την πρώτη
  έπέτειο τίίς βκδοοτκ: μας. Ά
  κριβίδς πάνω στό χρόνο.
  Δέν γνωρίζαμε ποαές θά
  είναι οί συνθΐίκες ττϊς έκδο
  σης τοθ έιπόμενου ωύλλου
  μας. Δέν γνωρίζαμε την άιπό-
  φαση τοΰ Δικαστηρίου.
  "Ας μένει δμως σταμπαρι
  σμένη στά ηροόοωπά σας, ά
  γαπητοί άναγνωστες, ή σι-
  γουριά πώς θά τελέψουιμε
  τό Χρέος μας.
  «'Η Άλήθεια» θά συνεχί
  βει νά σαλιΐτίζει τα άγωνΐί—
  κά της μηνύματα. θά συνεχί
  σεΐ τόν άγωνα.
  Κΐ' αύττό τό οτηρίίουμε,
  στό Λαό. Στόν ύπέ.ροχο τοΰ
  το Λαό πού μδς ΰδωσε τό χέ
  ρι γιά μιά μαζική πορεία στό
  δρύμο της Είρήνας καί ττίς
  ιΔημοχρατίας. 2' αυτόν τόν
  Λαό σττιρίζουμε τίς έλπίβες
  Μδς κατόγγειλλαν, πώς £-
  νας δάσκαλος στό 25ο Δΐϊμοτι-
  κό Σχολειό τιΐν Πατελλί&ν, ί-
  κανε τ*κιγμα-χά μπλέ τό τρυ-
  φ©ρό δέρμα ενός δεχάκρονου
  μαθηττΐ.
  Διαΐτιστώοαμε ιιόνοι μας, τα
  τραύματα χαί τίς μελανιές καί
  ακεφτήκαμε, πώς αύτές οί βιαι
  όπντες οί βανδαλισιμοί, οί βαρ
  βαρότχιτες, δέν είναι δυνατόν
  νά πηγάζουν άπό 2να Δάσχα-
  λο. 'Αβΐό δναν δνβρωπο, ποθ-
  χει άναλάβει νά. παραδώσει
  στό Κοινωνικό σύνολο, άκέραι
  ούς καί σωστούς ά/νθρώπους.
  'Η στήλη περιμενει μιά ύ-
  ΐτεύβυντι απαντήση τόσον άπό
  την πλευρά τής Διβύθυνσης
  τοΰ Σχολείου., δοον καί άπό
  την πλευρά τής ■Επιθ'εώρησης.
  Περωοότερα στοιχεΐα ύπάρ>-
  χούν βν (β μή γένοιτο) ένδαα
  φειρθεϊ κανέίνας άρμόδιος.
  "Ας έξαχριβώοουιμε λοιπόν,
  τί γνώμτι Εχουν οί σΐϊμερινοί
  ιδΐδάακαλοα γιά τίς σύγχρονες
  ΐταιδαγωγικές ιμεθόδους.
  Καί τελειώνουμε τουτο τό
  σημείω*μα, μέ την βαθειά αι
  γουριά, πώς: δέν τελειώ-
  νουν οί άγώνες μπροστά στά
  έμττάδια!...
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΦΤΗΝΑ ΤΗ ΓΛΥΤΩΣΕ
  "Ένα «ζήτω» φώναζε ό «ν^
  θρωπος καί τοΰ χάνανε μαύριπ
  την πλατή. Μόνο πού, τό «ζή
  τω» συνσδευότανε μ& την 0-
  βρη: «Παπαδύπουλος».
  Συνέβη σέ χάποιο σοκκάκΐ
  της πόλης μας, κάπου κοντά
  στή Χανιώηορτα, ΰπως μάς
  Λληροφόρηοαν.
  Ό ξυλοδαρμένος είναι έπαγ
  γελματίας άχθοφόρος ια' οί
  δράστες οί θαιμωνες κάποισυ/
  καφενειον.
  Δέν ξέρω τί ίγινε στή συνέ
  χεια. Φαντάζομαι σμιας ά
  Χουντοζηιτωβ&ραυγάζοντας νά Ε
  βαλε την ούρά στά σκέλια,
  ιπσύ λένε, καί νά τρέχει.
  Καί, μεταζύ μας: φτηνά δέν
  την γλύτωσε;
  ΑιΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ, ΑΛΗΤΕΣ...
  Άπορώ πως δών λιτζάρανε
  άκώμη τόν «θεωρτιττκό Νο2».
  Άστορω πως άνεχόμαστε άχόμΤι
  τίς χυδαϊες ύβρεολογίες τού.
  «τ'Αλήτες» λέεα, βΐναι κατ'
  αυτόν, οί όπαδοί ωρισμένων πό
  λιτιικων κομμάτων, 'ίΐραΐα καί
  (πως θά τούς «έξουΰετερώσου
  ΐμε;»
  Δέν ξέρω τί γνώμτι ίχει ό
  κ. Τέλης ττάνω σ' αύτό, μά Λν
  δ&ν μ' άπατδ ή διαίσθησή μου,
  Λς μοϋ έπιιραηεϊ νά' ύποψω-
  στω τή γνώμτι τού:
  «Καιτάργηση των κσ~_τωνι>·
  Ν. ΨΙΛΑΚΗΣ
  Ίδιωτικό Γυμνάσιο
  ΧρυσούλαςΜπουρλώτου
  Έχλεκτό Προσωπικό—-Συνβχής Παρακο¬
  λουθήση — Ζένες Γλώσσες — Άσφάλεια
  Άστικής Ευθυνής γιά τούς μαθητές καί
  Φροντιστηριακή προπαρασκβυή δωρεάν
  ΆαοΑο**Αρι<ι Ιών Δημοσΐταν Γομνασ1<αν Γιά τίς εΐααγωγικές έξετάσειο πα- ρέχ«>νται πλπροφορίες άπό τα Γραφ«ίβ τής
  Σχολής όδός Άγ.ου Μηνά. τηλέφ. 282.117-
  283.392
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Πρός τούς Κους Πραχηριούχους Ποχών
  ΠαρεΑΑφθχι καΐ δια«Ιθβ«αι καΐά
  άποκΑ6ΐ«τΐικόΐ;η«α διά ΐΑν Κρήΐχιν
  Α γν»*>σίΑ 5ιά «Αν ποιόΐχιΐα ΐηβ
  ΡΕΤΣΙΝΑ "ΚΟΥΡΤΑΚΗ,,
  Πορά τής Εμποροβιομηχανικής
  ΚΕΗΤΑΥΡΟΣ Ε.Π.Ε.
  Αεωφ. ΚνωσοοΟ 27 Τηλ. 287.449
  ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΛΜΑΝΙΑ
  Θεοτοκσπούλου 1 ΤΗΛ. 286-713
  ΓΝΗΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΡΗΤΙΚΗ
  ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
  ΖΑΧ. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
  Εΰχάριστο περιδάλλον — Λογικές τι.μές
  ΣΗΜ.: Σερ6ίροι/με την σττεσιαλιτέ μας «Εύτοχιος»
  14 ΙΟΥΝΙΟΥ 19/ά
  ΖΙΛΙΔΑ 4
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑ., ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΠ1ΣΤΟΠΗΤΟΥ κ Κ.ΜΠΑΝΤΟΥΒΰ
  ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΠΗΣ
  Γιά την προστασία ιής ελευθερίας τοΰ Τύπου
  Ό λαός της Κρήτης συμπαρίσταται
  οτόν δίκαιο άγώνα τού Μάνου Χαρή
  ΕΚΑΤΟΝΤΑ4ΕΪ ΤΗΛΕΦΟΗΗΗΑΤΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΣΟΟΙΈΙ
  Πρός τόν Κύριον
  Πρόεδρον τής Βουλής
  "Ενταύθα
  Κύριε Ποόεδοε,
  Προεδρεύετε μιάς Βουλής
  πού έπίστευσε καί ύπηρετεί
  τ^ν άναγκαιότητα έξασφαλίοε-
  ως κλίματος πολιτικής ήρεμί-
  ας χαί ήπιότητος στό Κοανοβαύ
  λασ καί την τακτικήν στενής εί
  λΐικρινοθς καί έποικοδοιμπτϊκίίς
  συνίργασίας δλων των πολιτι-
  χίδν πτεούνων, διά την άντιμε
  τώτασιν των κ.ηισίΐμων έθνικών
  περιοτάοεων άλλά καί διά την
  δημιουργίαν μιάς νέας πολιτι
  κης άτμοοφαίρας άπηλλαγμέ-
  νης των οτ&αλμάτων καί τής ό
  ξύττιτος τοϋ παρΒλθόντος.
  Ή ιδιότης οας ώς Προέδρου
  μιδς τοιαύτης έθνικής άποστο
  λής καί ύψηλης δεονταλογίας
  ΒουΑής οδς δτνμιουργεί ηΰξηιμέ
  νες ύποχρεώσεις δναντι της
  χώρας άλλά καί έναντι των με
  λών τοΰ Κοινοβούλιον
  Διά τούτο πιστεύω δτι είς
  ώρισμένες περιπτώσεις δταν
  διαΉΐστώνεται δτι διασαλεύεται
  τό αναφερόμενον κ λιμ α πολιτι
  Κης ή,ρεμίας, έντός κΰί έχτάς
  τής Βουλής, άτιό έσφαλμένες
  έκτιμήσεις της καταστάσεως έκ
  μέρους τής Κυβεονήσεως, &χι
  μόνον δικαιοΰσθε άλά υπο¬
  χρεούσθε, παρά την δαάκρι-
  σιν των λειτ-ς,υογιων, νά έπειμ
  βαίνετε επί τω σκοπώ τής ε¬
  ξυπηρετήσεως τής ευρυτέρας
  έθνικής σκοπιμότητος.
  Είς τα πλαίσια τής έκτιμήοε
  ως αυτής των πολιτικών μας
  ηραγμάτων έπκτημαίνω μίαν ε¬
  πικίνδυνον εκτροπήν έκ τής ά
  ναφερθείσης γραιιμής έκ μέ¬
  ρους τιής Δικαστικής καί τής
  "Εκτελεστικήν: 'ΕςΌυσίας, ή
  όποία υιποοχάπτη την προσπά
  θείαν τής. Βουλής διά την διμ-
  βλυσιν των παθών καί την ένό
  τητα των λαων μας.
  Τελευταίως τόσον ή Δικαιο¬
  σύνην ή όποία δυστυ'χώς δέν
  άπετοξινώβη ακΑμπ άπό τα δια
  κεκρϊμένα έκεϊνα χουντακά μέ
  λη της, πού τόσο ποόθυμα καί
  ηειβήνια ύπηϋέτηοαν οάν δικα-
  στές καί σάν ύπουργοί καί οάν
  μέλη Διοικητικόν Συμβουλί¬
  ω^, την τυοαννίαν, όσον
  καί ή Κυβέρνησις βχουν ά-
  ηοδυβεϊ σέ άτ»οοκάλυτπη έπίθε
  οί) χατά τοϋ Τόπου. Μέ νομι
  κων ϋοεισμα μίαν άντιουνταγμα
  τικήν διάταξιν καί μέ νοστρο-
  πία άντίθετη ττοός τα σημερινό
  κοινοβουλευαικό κλίμα, άλλά
  κοί υέ έπικίνδυνες έπιπτώσεις
  στό Δη.μοκιοατικό μας πολίτευ-
  μα, δικώζονται καί καταδικάζον
  ται έφΐτμερίδες καί σύρονται
  διακεκριμένοι δημοοιογράφοι
  στίς τρυλακές μέ έξωντοτικές
  ηοινές καί μέ τοόπον θυμίζον
  τα άποφοάδες ήμέοες.
  Άγανάκτηση προκαλεϊ στόν
  Έλληνικό Λαό ζό φαινόμενον
  άιπό την μίαν πλευρόν νά μή
  όιώκονται οί ΠΌοδόται τής Κύ¬
  πρου, νά άτταλλάοοονται οί
  βασανιστές τής έπταετίας καί
  οί δικηγόροι τής χούντας, πού
  έξύβρισαν ακαιώς την Βουλήν,
  την Κυβέρνηόιν καί τ6 Δημο
  κρατικό Πολίτευιμα καί συγκρά
  νως νά καταδικάζονται έ'ντιμοι
  δηιμοσιογράφοι μέ δημοκ,ρατική
  ίστορία καί δοάση, δπως ό Ν.
  Ψα ρουσάκης καί ό έκδότης
  τής έο>πμεοίδος ΑΛΗΘΕΙΑ
  τής Κρήτης κ. Μάνος Χαρής, ό
  οποίος έούοθη στίς φυλοκές
  κατά τρόπον έτιαινγελματΐκά έ-
  ξωντοτικό καί π,ροκαλοϋντα
  τόν προβλημσ/ησμόν καί την ά
  νησυχίαν τοϋ Κρητικού Λαοϋ.
  Τοιαύται άποφάσεις καί ενέρ¬
  γειαι δέν είναι δυνατόν, Κύριε
  Πρόεδρε, παοά νά καλλιερ-
  γοΰν τό πνεΰυα τής μισαλλοδο
  ξίας, πού ένέοπειοε ή έπάρρα
  τος τυοαννία, νά διευούνουν
  αό χάαμα υεταξύ ΛαοΟ καί Σω
  μάτων Ασφαλείας καί νά ύ-πο
  ακάιπτουν, οέ τελευταία άνάλυ
  ση την εδθραυστη ΔηΐΑΐκοατία
  μας.
  Κύοιε Πρόεδοε,
  Έν ονόματι τής έθνικής ά-
  νάγκης διά την ψυχικήν ένότ.η
  τα τοϋ Λαοϋ μας, διά την κα-
  τασίγασιν των πολιτικών πα¬
  θών καί Πί)6 παντός έν όνάνα
  τι τοϋ συμφέοοντος τής Δΐϊμο
  κρατίας έπικαλοΰμαι την προ
  σωπακήν σας παρέμβασιν καί
  την ανάπτυξιν πρκποβουλίας
  διά την κατάογησιν τοϋ άντι-
  συνταγιματικοϋ κατά τού Τϋ-
  που νομοθετήματος καί την ά-
  ιμνήστευσιν των άιπαραδέκτως
  διωκΌμένΐϋν άλλά καί καταδι-
  καοθέντων δΐνμοσιογράφων.
  Πέραν δέ τούτου ήλθε ή ώ-
  ρα νά άιπαιτήσωυ.εν την έκκαθά
  ρισαν ιής Δικαιοσύνης έκ των
  χουντικων έκείνων στοιχείων,
  ηού ο(ηε τό νομικόν άνάστη-
  ιμα διαθέ.τουν, οϋτε έτπθυιμοΰν,
  οϋτε καί δικαιοϋνται νά ύπηρε
  τοΰν τό Δπνοικιρατικό Πολίτευ
  μα τής χώοας.
  Αθήναι τή 12 Ίουνίου 197β
  Μζχά τιμής
  ΚΩΣΤ. ΜΤΓΑΝΤΟΥΒΑΣ
  Βουλευτής Ηρακλείου
  Ό Λαός τής Κρήτης καί ιδι¬
  αιτέρα ό Λαός τοϋ Ηρακλεί¬
  ου ουμτιαραστέικεται ή&κά καί
  ύλιχά στή δοκαμαοία τοϋ λαι-
  κοΰ άιγωνζστή, διευθυντήν τής έ
  φημερίδας μας, Μάνου Χαρή.
  Στά Γραφεία τής εφημερίδας
  νας δγιναν έκααοντάδες τπλε-
  φωινήιματα, όργισμένων Κρητι-
  κών πού έκδηλώσανε την όλό
  ψυιχη ουμπαράσταση στό δίκαιο
  άγώνα τοϋ Μάνου Χαρή.
  Ή τύχη των λαίκων άγωνι
  στών είναι ή δίωξης, οί ωυλα-
  κές, οί διαΐτοιμπεύσεις, καί ττσλ
  λές φοοές ή έκιτέλεοη έν ψυ-
  χρώ. "Ολοι έκ€ϊνοι ποό άατοφο
  σίζουν νά σταθοϋν στό πλευρό
  τοΰ Λαοϋ, πού άποφαοίζουν
  τόν άγώνα γιά τα δίκαια λαϊ-
  κά αΐτήματα, ξέρουν πολύ κα
  λά δτι αύτοι οί άγώνες δέν γί
  νονται σέ άνθόοπαρτες λεωφό
  ρους, άλλά οέ κακοτράχαλα
  ιμονοϊτάπα γεμάτα άνκάθΐα.
  Ό Μάνος Χαρής μδς Κλεγε
  πολύ συχνά: «Τό ξέρω δτι
  γρήΐγορα θά μέ βάλλουν στή
  ψυλακή. θέλουν νά μέ τρομο
  κ.ραιτήσουν. θέλουν νά μοΰ
  «Λείσουν τό στόμα. Δέν ξέ¬
  ρουν, δαιως, δτι τό μόνο πού
  καταφέρνουν είναι νά μέ κά¬
  νουν σκληοόΐιερο άΐγωνιστή.
  Τό βχω άποφασίοει. "Οοο ζώ
  θ' άιγωνίίομαι γιά τα δίκαια
  τοϋ λαοΰ, θά καταγγέλλα» τόν
  κάθε βιαστή τής λαϊκής θέλη¬
  σις, δσο ψηλά κι' αν βρ·ίοικε-
  ται. "Οοο ζώ ή «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  θά εκδίιδε-ται καί θά στηριτεύει
  κάθε παρανοιμία, άπ' διπου κι'
  ίίν προέρχεται».
  'Εκτός άπ' τίς έικατοντάδες
  τηλεφωνήματα, οί λαικές έκ-
  δηλώοεις συμπαθείας εΐχαν
  κι' ίΐλλες μορφές:
  ΤΉΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  Στά Γραφεία τής έφ-ηιμερί-
  δας μας δφαασαν τα παρακάτισ
  τΐ>λ,εγραφήιματα:
  — ΣΥίΜΠΑΡΙΣ,ΤΑΜΕΘΑ Ο
  ΛΟΨΥΧΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ
  ΤΗΣ ΔΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΉΣ
  ΑιΝΟΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
  ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑ-
  ΝΟΝ ΧΑΡΗΝ ΠΟΥ ΑΥΤΗ
  ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ
  ΣΊΉΝ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟ ΤΙΜΗ-
  ΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ.
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΧ,
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ,
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚίΙΕ,
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΩΉΙ2, ΑΝ¬
  ΔΡΕΑΣ ΠΑΠΥΡΑΚΗΣ, ΠΛΑ¬
  ΤΩΝ ΤΕΡΖΑΚΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ
  ΤΕΡΖΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑ-
  ΛΟΚΟΙΡΗΣ, ΝΙΚ. ΒΑΡΔΑΛΑ
  ΧΑΚΗΣ, ΚΩΝ)ΝΟΣ ΦΘΕΝΑ-
  ΚΗ2, ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΟΡΑΒΑΝ
  ΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΓΙΑ-
  ΛΗΣ, ΝΙΚ. ΚΟΥΜΐαΤΗΣ,
  ΚΩΝ. ΧΑΣΟΥΡΗΧ.
  Ί3ξ δλλου ό Πρόεδοος τοϋ
  Συλλόγου Κοητών Βρακοφό-
  ρων ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΦΑΚΗΣ τη-
  λεγραφεί:
  ΣΥΜ'ΓίΑΡΙΣΤΑΜΕΘΑ ΣΤΟ
  ΔΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΣΟΥ.
  "Αλλο τηλεγράφημα.
  — ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΈΣ ΟΔΗ-
  ΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ
  ΣΤΟΠ ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ
  ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑ Ο ΤΙΜΙ-
  ΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΟΥ ΘΑ ΔΙ ΚΑΙ
  ΩΘΗ.
  ΝΙΚ. Μ. ΒΕΛΙΓΡΑΝΤΑΚΗΣ
  Άπ' τα Χανιά, έξ ήλλου, πή
  ραμε τα παιρακάτω τηλεγραιμή-
  — ΒΑΘΥΤΑΤΑ ΕΛΥιΠΗΣΕ
  ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙιΚΟΓΕ-
  ΝΕΙΑ ΜΟΥ Η ΔΟΚΙΜΑΣ ΙΑ
  ΣΟΥ ΜΗ ΧΑΣΗΣ ΤΟ ΘΑΡ-
  ΡΟΣ, ΣΟΥ. Ο ΘΕΟΣ ΤΗΕ Α-
  ΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ
  ΠΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΓΩΝΙΖΕ
  ΣΕ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙ
  ΦΕΪ. ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ
  ΠΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΟΥ.
  ΑΝΤΩΝΗ2 ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΧΑ
  ΤΖΗΔΑΚΗ.
  — ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΣΟΥ ΟΙ ΧΡΙ-
  ΣΤΙΑΝΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΕ ΧΑ¬
  ΝΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜιΠΑΡΙΣΤΑΝ
  ΤΑΙ ΗΘΙΚΑ ΝΕΑ ΔΟΚΙΜΑ-
  ΣΙΑ ΤΟΥ «ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ
  ΔίΕΔΙΩΓΜΒΝΟΙ ΕΝΕΚΕΝ
  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ».
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΌ-
  ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΧΑΝΙΩΝ
  ΑΝΤΩΝ. ΛΑΙΝΑΚΗΣ.
  — ΚΑΤΑΔΙιΚΗ ΣΟΥ ΜΕ ΓΕ
  8 υπυες στή φυΑοκή 6 Μάνος Χαρής
  • Συνέχ. ά>τβ την Σ/βλ. 1
  κρίσεις. Μεταφέοομε, απλώς,
  «αθαρά δηιμοσιογραφΊκές έντυ
  πώσεις. Μεταφέοομαι άκόμα,
  τηλ! αϊσθηοη πού ηροχάλεοε ή
  όιεξαγωγή τής δίκρς στό άχρο
  ατήριο. Τίς κοίσεις καί τίς επι
  κρίσεις γιά τή άπόφαση δικαι-
  οΰνται νά κάνουν μόνον οί ου
  ντιγοροι ύσΐεοασηίσειος καί θά
  τίς κάνουν ιιέ θάορος στό κεί
  μενο τής άναίοεοης πού θά κα
  ταθέοουν έντός των ημερών
  στόίν Άοειο Πάγο.
  Ό δημιοσιογράφος, ό έλευθε
  ρος δηυ.οσιογράφ·ος, έκβΐνος
  πού δέν είναι προσκηνυμένος,
  παρσυοιάζει άμερόληπτα μόνον
  τα γεγονότα, τα λεχθέντα, τα
  διαθραματιοθέντα. Κι' δταν
  δέν τό κάνει αύτό τότε δέν ύ
  πηρετεϊ την ελευθερία τοΰ τό
  ιπου, δέν οέβεται τίς άτομικές
  ελευθερίας των πολιτών, δέν
  σέβεται ΐό Σύνταγμα. Όταν
  ό δημοσιογράφος φοβάται νά
  παρσυσιάσει την άλήθεια, τα
  προγματικά "εΛ'Όνότα, τότε εί
  ναι ΰπη.οέτης τοΰ σκοταδισμοΰ,
  τότε τάσετται μέ τίς δυνάμεις
  ποΰ άπεργάζονται δεινά γιά
  την έλευθεοίο των πολιτών αύ
  Μΐά δΐκη μέ τιΊν όποία σχετιζόμοοτε
  ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΟΙ ΠΑΣ
  ΠΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΑ
  ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΒΓΙΕΣ
  ΕΚΔΙΚΑΣΤΉΚΕ ποόσφατα
  στό Τοιμελές Πλη,μιμιελειοδι-
  κείο Ήοακλείου, μιά άκόμη ύ-
  πόθεση μέ την όποία σχετιζό
  ταν ή έφηιμερίδα μας. Καί στήν
  περίπτωση αύτη (τοΰ Άτγροφύ
  λαικα άηό τίς Στάβ^πες) δΐκαι
  οθήκαμε, δεδοιμένου δπ τό Δι
  κβρτήριο άθώωισε τούς 5 κατη
  γορουιμένους, των όηοίίβιν επι
  αΐολή ,μέ καταγγελίες νιά τή
  χουντική δηάοπ τοΰ Άγροφύ-
  λα«α Στέλιου Μαυράκη, εϊχα
  με δρ.ιμοσαιεύσει στό φΰλλο μας
  13 τϋΓ 1.9.75.
  Ό Άινροφύλακας Μαυιρά-
  κης εΐχε ίΐηνύισει τούς έΐΐιστο
  λογράφους μας κ.κ. Ε. Καλαί
  τζάκην, Π. Μουντοάκην, Ν.
  Μουντράικΐιν, Β. Χρΐστοφορά
  κην (κατοίκους Σταβγιών) καί
  Σωκο. Βογιατζάκην (ικάαοικον
  Ήραααλείου) γιά συκο^ραντική
  διά τοϋ Τύιπου. δυσψήμιση καί
  συγκεκρΐιμένα διότι τόν είχον
  κατηγορήρει:
  α) "Οτι κατά τό δηιμοψήΊφι
  αιμα Παιποδοπούλου, ούτος εί
  χεν έγκατασταθή είς την τρά¬
  πεζαν τής 'ΕφοΌευτικής "Επι
  τιροηής άιπεΐλών καί σπμειώνων
  ένιδεικτικιώς είς τετ.οάδιον τα ό
  νόματα δλων έικείνων πού εί-
  σήριχοντο είς τό παοαβάν καί
  δέ,ν έιΐίήφιΓαν φανε.οά.
  β) Ότι εδήλωσεν δτι γνωοί
  ζεΐ δλους ηού ένι»τ»φΐοαν δχι
  καί θά Εδιδε τα όνόιμχιτά των
  είς την άοτυνοιμίαν.
  γ) "Οτι τοΰ χωρίου τό τηλέ
  φωνον ήτο ένκατεστη/μένον
  είς τ<ίν οικίαν τού καί έξ είδι- κής ουσκευής ηαρηκολούθη καί άνέίρερε.ν είς ττ;ν αστυνομίαν δοα τηλεφωνήιματα έχαρακ'τήρι ζαν Οποτττα κα! ε) "Οτι κατά την διάρκειαν των νειγονότων τοΰ Πολυτε- χνείου ηπείλει (ροιτηιτάς καί έ σημείωνε τα όνόματά των διά νά τούς άναφέρη είς τηΊν άοτυ νοιμίαν. Δι" δλα τα ανωτέρω οί έπι- οτολογράφοι μας κατηιγορού'με- νοι, κπούοοπικαν άθωοι, μέ ά- π·*τέλεσμα νά μείνη έκτεθεκμέ- νος ό μηνυτής Αγροφύλακος Μαυράκης. γιά τόν όποΐο εΐκε γιρα<[>εΐ τό δηιμοσίευμα ΐκπό τόν
  τίτλο «Ό Χουντικός Άιγροφύ
  λακας άΐτό τίς Στάθγιες», οτήν
  έφριμερίδα μας.
  Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  • Συνέχ. «πό την Σελ. 1
  τονε στόν τόττο τής έκτέλεσης τής άτΓΟφασης κατά τη/
  ώραν της έκτέλεσης της.
  Τούτο δμως δ—ως κατ' έτΓανάληψη τονίστη-κε στή δίκη,
  άττό την ύ—€ράστΓΐση τού κατηγορούμενου δημοσιογρά
  Φού, ίίτανε κάτι, τό τελείως διαΦορετικό, α—ό τό ζητού
  μενσ της κατηγορίας.
  Ή μέν κο—ιγορία, δττως είχε διατυττωθή στό κατη-
  γορητήριο, εΐχε σνγκεκριμένο ττεριεχόμενο. Την ττερ!-
  ΰβριση ολοκλήρου τοΰ Σώματος τής Χωροφυλακής,
  άφηρτεμένα καί γενικευμένα, σάν θεσμοθ κάττοιας κρα-
  τικής έξουσίοος 'Ενώ οί λέξεις, οί φράσεις καί τό νόη
  μα τού δημοσιεύματος άφοροϋσαν τα ττρόσαητσ έκεΐνα,
  τα όττοΤα, κστά τίς ττληροφορίες τού οημοσιογράφθ'Λ
  διαδραμοττίσανε κάττοιο ρόλο, δχι ήθικά καί άνθρώιτι-
  να τταραδεκτό, κατά την εκτελέση τού καθήκοντός
  τους, στή σννδρομή ττού —αρήχανε στό δικοστικό κλη
  τήρα κατά την εκτελέση της έξωστικής άτΓΟφασης.
  Τωρσ θά μού ττητε. Ποία είναι ή διαφορά της μιάς
  περίτΓτωσης άπό την άλλη; Τεραστία! Γιαττί σύμψω
  να μέ τόν Ποινικό Κώδικα, στή μιά ττερίπτωση, τής
  συκοφαντικής δυσφήμισης, ή καί της έξύδρισης των
  ττροσώττων, ίχει έφαρμογή ή άρχή της αποδειξης τής
  αληθείας των άναγραφομένοϊν, ή «έν πάση ττεριτττώσει»
  τής αττόδειξης τής άρχής δτι ό δημοσιογράφος κινήθη
  κε στήν καυττάνια καί στήν ερευνα τού αττό «δεδικεο-
  λογημένον ένδιαφέρονι», ή δτι κατά την ώρα έκείνη ό
  δημοσιογράφος άσκοΰσε τό καθήκον τού κατά τροττο
  κάττοιας νάμιιμης έξουσίας ασκήσης έλέγχου σέ ττρό-
  σω—α τα όττοΤα άσκοΰνε ττράξεις δημοσίου ενδιαφέρον
  τος κα! μττορεί νά τίς αττοδείξη καί νά ό£ωωθη, ένώ,
  στήν άλλη τΓερίτΓτωση, τής τΓεριΟ6ρισης δηλαδή τής
  'Αρχής, δέν εχει την εύχέρεια νά άττοδείξη τίποτε άττ'
  δλα αύτά καί έτσι ή καταδίκη τού είναι άττό τα ττιό
  μπροστά προεξοφλημένη!
  "Οταν δμως ό νόμος μέ μιά τέτοια οχο-ιμότητσ ττε
  ριφρουρε; την εννοια της Άρχης καί δταν ή διατύτΓ4>
  ση τού αρθρου 181 Π.Κ. είνα, τέτο.α ώστε νά δί^ει
  την ευχερεια κα! τήν δυνατότητΐχ στούς έφαρμοστες
  τού νά διαστέλνοΐΛν — άναγκαστ,κά — γεν.κευμένα
  και άοριστα την ϊδια την εννοια της ττερ,όβρισης της
  Αρχης, Υΐά νά έντάξουνε σ' αυτή τ~ρ.τ~ώσε.ς, που
  τα τταραπονα, η έστω ο! έξυδριστικοί καί συκοΦαντικοί
  χαρακτηρισμοί, στρέφονται ένόντια στά ττροστο—α, έ-
  κεΤνα πού ύλοττοιοϋνε την Άρχή στίς συγκεκρΐιμένες έκ
  δηλώσεις της, τότε τα ττεριθώρια της έλευθεροτυτΓίας,
  πού — ύττοτίθεται — πώς εΤνοοι καί Συνταγματικά
  κατωχυρωμένη, είναι ττολύ μικρά καί τελείως άδύναμα
  Νά γιατί, δττως τόνισα καί στήν τταραττάνω δίκη
  τής «Αληθείας», έττιβάλλεται ή καταργήση τοΰ άο-
  θρου 181 τού Ποινικοΰ Κώδικα!
  Γιαττί, έτσι καί μόνο έτσι, νομίζω ττώς θωρακίζεται
  άττοτελεσματικά ή έλευθεροτυττία όπτό την αύθαίρετη
  έρμηνεία κα! έφαρμογή της εννοιας της ττεριθδρισης
  τής Άρχής.
  Γιατί, έτσι καί μόνο έτσι, τό άνεύθυνσ καί ανεξέ-
  λεγκτο των συγκεκριμένΐον άνθρώπων μέ τα γνωστά
  άνθρώττινσ: ττάθη καί έλαττώματά τους, δέν κινδυνεύει
  σέ κάθε —ερίτττωση νά ττάρη τίς διαστάσεις τού άτταρα
  6!αστου «ταμττού» της νομιμότητας δλων των ττράξεων
  των εκπροσωπών της οττοιασδήποτε Άρχής.
  Γιοοτί, Ιτσι καί μόνο έτσι, θά τονίζεται σέ κάθε πε
  ρίτ—ωστι, σέ εκείνον ττού άσκεΐ Δημοσία Έ|ουσία, δ¬
  τι ή ασκήση της, δέν είναι καμμιά σαμττρέλλα, ττού
  νά μπορεΐ νά την τεντώνει κάθε φορά ανάλογα μέ τίς
  ύποκειμενικές διαθέσεις τού, γιά νά ότττοκλείσει κοί νά
  έξαφονίσει μέσα της κα! τό τταραμικρό Τχνος κριτικής
  των ττράξεών τού.
  Γιατί, έτσι καί μόνο έτσι, θά έξαστραλιστεΐ άττοτελε
  σματικά ό δημόσιος έλεγχος δλων έκείνων των ττρο-
  σώττων ττού διαχειρίζονται τα κοινά ή άσκουν την ό-
  ποιαδήποτε έξουσία μέ την γνωστή δύνομη ττού είναι
  κοτωχυρωμένη ή τελευταία.
  Καί τέλος, γιοττί Ιτσι καί μόνο έτσι, δ Λαός δέν θά
  νοιώθη έ—ί τέλους ύττοτελής τής Κρατικης Έξουσίας,
  άλλά θά νοιώθει την κρατική έξουσία καί ούναμη σάν
  τόν άληθινό καί γνήσιο ύττηρέτη καί υττεραστηστη των
  δικών τού διεκδικήσεων καί ττόθων καί άγγελο τηρητή
  μιάς γνήσιας καί άληθινά Καθολικής Διη,μοκρο—ίας πού
  θά τόν έκψράζει
  Άλλωστε καί τό Κράτος καί οί θεσμοί δέν έχουνε
  νά χάσουνε τίττο—:, άπό την περιφρουρήση τοΰ κύρους
  καί τής έτπδολής τους, μ' αύτη την καταργήση, γιατί
  «δόξα τώ θεώ», ύττάρχουνε ττάμττολλες αλλες ττροστα
  τευτικές διοπχϊξεις διάστταρτες στόν Ποινικό Κώδικα,
  γιά τόν σκοττό αύτό.
  Γ, ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
  τής τής χώρας.
  "Εχει ΐιπικρατήσει, τα τελευ
  ταϊα 40 χπόνια πού ή χωρ α
  ■μας ζεϊ κάτω άπ" τό πέλ/μα των
  δυνάμεω·ν τοΰ σκότους, μιά πά
  ράζενη νοοΐοοπία. Άπό τό <ρα σισμό καλλιεργΐϊται τό πνεΰμα τοϋ φόβον των έντιμων πολι¬ τών, πρός τίς άρχές. Άπαγο- ρεύεται ό όηοιοσδήποτε σχολια ομάς ή κοίσεις των ηράξεων «αί ένΈργειών τής άπρόοωπης Άρχής. Αύτό εμείς δέν τό κα τσΛ'αβαίνουμε καί πρέπει νά ιό ατανατιίσωιμε. "Οπως σ' δλες τίς κοινωνι- ικές όμάδες καί τάξεις ύπάρ- χουν καλοί καί κακοί, £ϊιοί κχ' ώνάμεσα στούς φορείς τής έξου οίας ύπάριχουν λαμιπ,ροί έκπρό σιοποι, άλλά δυστυχώς μβρικές <ρορές καί βθλιοι. Πόσοι ύπουργοί τα τελευ¬ ταία 40 χοόνια δέν καιταδικά- στηκαν γιά καταχρήσεις, Πό σοι άνώτατοι καί άνώτεροι ύ- πάλληλοι δέν ς>ιλοζε.νήθηκαν,
  γιά πολλά χοόνια στίς φυλα-
  «ές; Πόσοι, έν πάσει πεοΐπτώ
  οει, κρατικοί φοοείς δέν κατα
  δικάστηκαν γιά παρανονίες καί
  ΐταράβαοη τοΰ Ποινικοΰ Νό-
  ιμου,
  ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ ΦΟ¬
  ΡΕΙΣ ΤΗΣ Ε3ΟΥΣΙΑΣ;
  Ποίος νόμος θεσνοθετεΐ έ-
  1ίεϊς δέν τόν γνωρίζουμε, δτι
  οί φορεϊς τής έξουσίας είναι
  ιάλάθητοι,
  Αυτή ή νοοτροπία όδηγεϊ
  στό φασιαμό.
  "Εμείς δέν ύποκύπτουμε,
  την άρνούίΐεθα.
  Ναί, ύιποοτηοίίουμε, καί οί
  •φορεϊς τής έξουσίας είναι αν-
  θρωποι καί κάνουν λάβη καί
  ποινικά έ«κήματα.
  Ναί, ύποοτη'θίζουιΐε, έ"χου-
  "με καθήκον νά τούς κρίνομε
  καί νά τούς στιγΐματίίουμε. Π'
  αύτό καί σήμερα κρίνουμε τίΊν
  άιτομική, την ποοσωιπική συμ-
  περιφορά δλων των παραγόν-
  των τής δΐκης τοϋ Μάνου Χά
  ρη. Δέν κοίνουμε τούς θε-
  οιμούς Δέν κοίνουιμε τούς φο-
  ρεϊς τής 'Εζουσίες άποόσωιπα,
  άλλά άτομικά καί συγκεχριμέ-
  να. Δια τύπω νουαιε άποοίες καί
  παράπονα. Δέν ύποστηρίζουμε
  δτι εμείς, όπωοσήποτε, δέν κά
  νουμε λάθοι, δτι δέν κάνουμε
  καικές έκτιμι'ισεις. Ραηαμε, 8-
  μως, δταν οί ωορεΐς τής έζου
  οίας κάνουν, πράγματι λάθη,
  τότε δέν δχουμε τό δΐκαίωμα
  σάν έλεύθε.πχΜ δημοσιογράφοι
  νά έκφοάσουμε τή γνώ-μη μας,
  Ό Προεδοεύων τοϋ Ποινι
  κου Δικαστηοίρυ Κρήιπις κ.
  Παΰλος Ζιάνης, άτομικά καί
  δχι σάν ωοοεύς τής Άρχής
  πού έκποοσωπεϊ άκολούθησε
  αυτήν ίί εκείνην την τακτική
  στή δίκη τοΰ Μάνου Χαρή, πι
  οτεύοντας είλωορινά δτι είναι
  ή σωχττή. "Οταν, ενδεχόμενον,
  δχουιμε άντίθετη γνώμη, νιατί
  έ*νας άπό τούς δυό άνθηώατσυς
  πιθανόν νά κάνη λάθος, δέν
  πρέπει νά τό ποΰμε,
  Δέιν εϊμιαστε άνδράποδα, δέν
  εϊμαστε δοΰλοι, δέν εϊμα-
  στε ύπήκοοι κανενός καί θά
  βροντακρωνάιζουμε:
  «ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΡ-
  ΧΕΣ — ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ
  ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  — ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ο ΠΑΥ-
  ΛΟΣ ΖΙΑΝΗΣ ΔΕΝ ΧΕΙΡΙ-
  ΣΤΙΚΕ ΣΩΣΤΑ ΑΥΤΗ ΤΗ
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕ-
  ΣΗ» ι
  Σ' 6λόκλΐ}ρη την διαδικασία
  ό κ. Παΰλος Ζιάνης, σάν δν-
  θρωπος κι δχι σάν Άρχί, προ
  απάθησε ν' άιπομονώση λέξεις
  καί φράσεις, γιά νά άποδει-
  χθεχ ή ένσχή τοΰ Μάνου Χα¬
  ρή. Ή τακτυκή αυτή είναι γνω
  στή, οί άλλεηάλληλες ερωτη¬
  θείς (μαιευτικοΰ χαραι»Γή-
  ρα), όδηνοΰν στήν λαθεμένη
  προσπαθεία «τόν ήττω· λόγον"
  κρεϊττω ποιεΐν». Μέ την Ιδία
  τεχνική μποοοΰμε ν' άποδεί-
  ξουμΐ: δτα στό Εύαιγγέλιο ήνα
  φέρεται . ΰτι δέν ύπάρχει
  θεός. «Οΰκ έστι θεός είπεν,
  σχρρων» "Ε, λοιπά ν δχι, εμείς
  άρνούμεθα αύττ» την τεχνική,
  γιατί πε.οί τεχνικής τιρόκειται.
  έπειδή δέν όδηγεϊ στήν άλί-
  θεια.
  Καί μή>ν ζεχνδμε, ό αγώνας
  πού κάνει ό Μάνος Χαρής καί
  ή «ΑΛΗΘΕΙΑ», δχουν γιά
  στόχσ τους την αποκατασταθή
  κΐαί θεραπεία των ύπερβασιών
  ικαί παοανομιί&ν, έπιλιπομόνων
  τοϋ καθήκοντός. όογάνων τής
  διοικήσεως. ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η
  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΕ ΑΛΗ
  ΘΕΙΑΣ.
  — Άν άντ! νά γράψω γιά τίς άδικίες δασάνιζα
  θρώπους θά έτρωγα λιγότερο.
  άν-
  ΜΙ£_ ΠΙΚΡΙΑ ΟΜΛΣ Ο
  ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΓΝΛΡΙΖΕΙ ΤΟΝ
  ΑΓΛΝΑ ΣΟΥ ΠΑ ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΚΕΙ-
  ΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑ¬
  ΛΕΙ <ΡΕ Ι ΘΑΡΡΟΣ ΥΠΟΜΟ- ΝΗ ΠΙΕΤΗ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΙΝΑΚΗ — ΧΑΝΙΑ. — ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΜΕΘΑ Ο ΛΟΨΥΧΠΣ ΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑ- ΤΙΚΟΥΣ ΑΓΏΝΑΣ ΕΦίΙΜΕ- ΡΙΔΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑ Ο ΤΥ- ΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΙΡΟΣ. "ΚΩΝ)ΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ — ΗΡΑΚΛΕΙΟ. "Εξ άλλου, οί Ιερεΐς Σφακί¬ ων απέστειλαν στήν εφημερί¬ δα μας τό παοακάτω τηλεγρά¬ φημα: ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΜΕΘΑ ΣΤΗΝ θεοδ. Πετεινόχη,ς Γρτγγ. Καρανιικόλας ΣοφοκΛ. Πετούορ.ς Γεώργιος Μ6>καγλου
  Κ.Σ.
  Σταύρος Βενέρη.ς
  Γιάννης Παπάζογλου
  Βασ. Κατσικανδαράκης
  500
  300
  2θυ
  400
  500
  500
  500
  1.000
  ΛΕΥΤΕΡΙΑ
  ΣΤΟ ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ
  Τό πρωΐ τοϋ Σαββατου οί
  δρόνοι τοΰ Ηρακλείου ί|ταν
  γεματοι συνθήιματα γιά την ά-
  ιπελευθέρωση τοΰ Μάνου Χά
  ρη. Οί νέοι τοΰ Ήρακλείου,
  ςχιίνεται, διαλέζανε αύτό τό
  τρόπο γιά νά έκδηλώσουν τή
  συμττσράχπασή τους οτούς αγώ
  νες τοϋ Μάνου Χάοη υπέρ
  (Τού ΝΙ ΚΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗ)
  ΟΙ ΣΥΙΜΕΧΕΙΕΣ
  Λόγω τής ξαφνικής καταδίκης καί φυλάκισης τού
  Δΐ€υθυντή τής εφημερίδας μας Μάνου Χαρή καϊ τού
  πρειορισμένου χώρου μας, Βστιερα άπ' την τρίμηνη στέ
  ρηση της ατελείας τού δημοσιογραφικού χάρτου 0-
  ΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ
  ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛ-
  ΛΟ ΜΑΣ.
  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΝ ΔΙΕΥΘΥΝ¬
  ΤΟΥ 2ΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΟ-
  ΜΕΘΑ.
  ΙΕΡΕΙΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΧΙΩΤΑΚΗΣ — ΧΟΜΠΙΤΑ-
  ΚΗΣ — ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ.
  ΜΕΧΡΙ ΤΛΡΑ ΔΕΝ ΠΙ-
  ΣΤΕΥΑ ΟΤΙ ΟΙ ΤΙΜΙΟΙ
  ΦΥΛΑΚΙΖΟΝΤΑΙ δΤΟΡ ΤΩ-
  ΡΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΑ
  ΝΙΧΟΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΗΣ
  ΣΚ1ΤΣΟΓΡΑΦΟΣ
  ΕΙΜΑΙ ΠΛΑ Ι ΣΟΥ ΣΤΟΥΣ
  ΑΓΩΝΕΣ ΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
  ΤΥΠΟΥ.
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΑΘΡΟΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑ
  ΤΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙ
  ΣΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ.
  Σ' όλιόκληιοη την Κρήτη εί¬
  ναι γνωστό ότι ά Μάνος Χα¬
  ρής κάνει έναν μεγάλο ά~γω-
  να, χωρίς καμιμιά οΐκονομική
  ένίσχυοη άπό κανέναν. Ό μό-
  νος τού συιμπαοαστάτης, στό
  χρόνο πού μδς πέραοε άπ' την
  έκδοοη τής ΑΛΗΘΕΙΑΣ, είναι
  ό γενναϊος Κοητικός Λαός, ό
  μεγόλος Λαός γιά τόν όποΐο ά
  γωνίζεται ό Μάνος Χαρής.
  Έτσι τώρα πού ό Μάνος
  Χαρής μπήκε φυλακή γιά τούς
  "όίγώνιες τού γιά τόν Κρητικό
  Λαό, ό ττερήφανος Λαός τοΰ
  Νηο.οΰ μας άποκράοισε νά τόν
  βγάλει άπ' τή φυλακή. Κι οί
  έκ,δηλώοεις σνμπάβειας καί ά-
  γάπης ύλοιποίπθηκαν υέ την ά-
  τοΰ Λαοΰ τής Κρήτης.
  Άντί γιά όπο.οδήποτε σχό-
  λιο δτ;υοσιεόουμε δυό άπ' τις
  φωτογραφίες πού πήρε συνερ
  γάτης μας, άπ' τούς δρόμους
  τοΰ Ηρακλείου.
  Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΙ
  ΚΩΙΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  Ό Βου-λευτής Ηρακλείου
  Κώστας Μηαντουβάς άπέοτει
  λε, έξ δλλ-ου, τό παρακάτω τη
  λεγράφΓίμα π.οός τόν Πρόεδρο
  τοΰ Έφετείου Κοήτης. Τό τη
  λεγράφημα δέν άνεγνώσθη
  στήτν αϊθουσα τοϋ Λικαστηρίου
  Τ6 δηυοσιεύουμε εμείς άπ' τό
  άντίγραφο πού μ3ς χοινοποιή-
  θηκε: "*
  Σημεριναί Κοινοβουλευτι¬
  καί μου ύιπο'χρειίισεΜ: δέν έ-
  πέτρεψαν παοά Εντονον έ~
  θυμίαν μου κατέλθω καί κα
  ταθέοω υπέρ έικδότου έφηίΐε
  ρίδος ΑΛΗΘΕΙΑ Μάνου Χά-
  ΡΟ ΣΤΟΠ ΚατηγορΓγτήριον
  κατά δη'μοσιογοάφου άποτε
  Λεϊ θέιμα έιτεοωτήσεων πλεί¬
  στων Βουλευτών Κρτντηΐ,
  πολλάκις δέ μέ φράοεις κοί
  περιγραφές σκληρότερες τοϋ
  ΐ'πίδικου δημοσιεύιμο/τος έ-
  στηλιτεύοαμεν έντός κα! έκ-
  τός Βουλής παρανόμους κοί
  όνηθίχους άπαλλοτοιώσεις
  χουντικής πεοιόδου υπέρ
  στηλοβάτπον καί σΐ'νεογατΛν
  τυ.ραννίβς καθώς κοί άηαρά-
  δβκτον συμπεοκροοάν ενίων
  ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΟΣΤΕΣ ΜΑΣ
  • Η «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΧΤΥΠΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑ¬
  ΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ
  ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΗ ΛΕΒΕΝΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ.
  β Η «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΗ, ΕΙ¬
  ΝΑΙ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΤΕΙΛΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
  ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΑΣ
  ΕΤΣΙ ΒΟΗΘΑΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΑΣ
  &ρώα προοχρομά χρηιμάτων
  πρός την έφη,μεο^α μας.
  Δημοσιεύομε, παρακάτω, την
  ίΐρώτη κατάσταση τιροοφορβν:
  Γεώργιος Νιώτης δρχ. 1.000
  Γεώργιος Συντιχάκης
  50Ο
  Αριστείδης Κοκιάδης
  500
  Σταύρος Τε.οζάκης
  500
  Κων)νος Φθενάκτις
  *.ΟΟΟ
  Ιωάννης Φιοραβάντης
  500
  Κων)νος Χασούοης
  500
  Γιάννης Ματθαιάκης
  5. ΟΟΟ
  Μαχ. Ποακοπάκης
  1.Ο0Ο
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ
  500
  Εύθύμτΐς
  200
  Γεώργιος Τζκοάκης
  500
  Νικ. Φοανκιαδάκπς
  500
  Άφοί Λυοαοάκη. — Παυλά¬
  κης Ο.Ε
  400
  όργάνωΛ» τής τάξεως κατά
  άνυβτεράσπιστιον ηολιτών
  ΣΤΟΠ Κρίοιμοι έθνιχοί πε-
  ραστάσεις άξΐοϋν αμβλυσιν ύ
  ζύτητος καί γεωύρωοιν δτ}-
  ιμιουργηβέντος χάσματος υε-
  ταζύ Λαοΰ καί ΣοΗίάτων
  Ασφαλείας ΣΤΟΠ Πέραν
  τούτων ό έΛεύθερος Τύπος
  αποτελέση βασικόν έγγυη-
  τήν τής νεαοδς καί εύθραύ-
  στου Δημοκοατίας μας καί
  προσπαθεία ψιμώσεως καί έκ
  <ροβισμοΰ τού είναι έθνκδκ; έπικίνδυνος καί Δηιμοκρατι- κέδς άπα.οάδεκτος. ΚΩιΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΣ Βουλευτής Ηρακλείου ΑΣ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ... Τελευταία κυκλοφορούν έττίμονα Οτωυλίς Φήμες, σ' όλόκληρη την Κρήτη, δτι ττολεμικά τού 6ου Στό- λου ττρόκειται νά -ραγματοττΌΐήσουν έττίσκεψη στό Νησι μας. Ξέρουμε ττολύ καλά ττοιοί κυκλοφορούν αυτές τίς φήμες. -έρουμε ττολύ καλά σέ τ! αττοβλέ- ττουν. =έρουμε ττολύ καλά τί ακριβώς έτηδιώκουν. Αύτές οί φήμες, ττού προέρχονται άτί· τα σκοτεινά έττιτελεΐα τού Έδραίου Κίσσινγκερ, σκοττεύουν τή»· ψυχη τοΰ Κρητικού ΛαοΟ. Μ' αυτή τή μεθόδευση, οί άμερικανοεδραΤοι συνομώτες, -ροστταθοΰν νά κάμ- ψουν την ψυχική άντίσταση τού Κρητικού Λαού. Προ- "Όΐσουν νά μετρήσουν τή δυναμη αντιοτάσεως των Κρητικών. Άς μην κουράζονται, δμως. Σ' αύτό τό Νησί τής Λεδεντιάς, όλόκληρος ό Λαός, την καίρια στιγμή ττού θα πραγματο-ο,ηθη ή πρόκληση, θά ξεσηκωθεΐ σάν ένας ανθρωττος καί τότε θά δεΤ ό Έδραΐος Κίσσινγ- κερ «ττόσα άπίδια δάνει ό σάκκος». Δέν χρειάζεται νά κυκλοφορούν υττοβολημιαΐες φήμες. Δέν χρειάζεται νά κάνουν σφι/γμομετρήσεις. "Αν θέλουν νά δοθν -ως άντιδρά ό Λαός της Κρήτης ΑΣ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ — ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ..