9865

Αριθμός τεύχους

129

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

1/4/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Η
  ΕΠΟΝ, ως γνωστόν, είναι οργάνωσις καθαρώς
  κομματική—κ'-μμουνιστική καί εργάζεται μέ πρό-
  γραμμα να διαφθείρη την ψυχήν των παιδιών τοΰ Έλ
  ληνικοΰ λαοϋ καί νά τα φανατίση εναντίον τού "Ε-
  «ντ?πΛΛκαΛΐ ι***** κοινωνιαζ ει? τίΙν οποίαν ζοϋν Άλλ'
  ηΕΠΟΝ είναι συγχρόνως καί οργάνωσις τελείως πα-
  ρανομος Γιατί τής επιτρέπεται νά εξαπατα τούς ά-
  φελεΐς, ότι είναι Έθνική καί Πανελλήνιος;
  ΓΡΑΦΕ1Α: ΠΛ. ΑΓ. ΜΗΝΑ Γ1_^ ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4-55
  ΤΗΛΕΦΩΝλ: ΤΥΠογραφ. » 2-06
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙϊΥθΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΧ
  ΕΤΟΣ Β'ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΡΡ. ΦΥΛΑΟΥ 129
  ΚΥΡΙΑΚΗ 1 Απριλίου 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛβΥ ΔΡΛ-. 20
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΙ ΧΥΝΤΑΞΕΟΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΗΕΘΗΙΚΗΟΡΓΠΗΒ-
  κριι ο
  Την μεθεπομένην τής Έθνι-
  κής μας Εορτής ή εφημερίς αΰ
  τη λόγω άπουσίας τοθ Διευ
  θυντοΰ συντάξεως έδημοσίευσε
  σύντομον σημεΐωμα τοϋ έορτα
  σμοΰ τό οποίον δντως δέν ήτο
  πλήρες. Διορθοΰμεν την παρά¬
  λειψιν αυτήν, έστω καΐ άργά,
  (δία δσον άφορδ την συμμετο¬
  χήν τοθ Στρατοϋ τής ξηράς,
  τής θαλάσσης καί τοθ αέρος
  καί τής χωροφυλακής είς τόν
  Έορτασμόν καί την παρουσίαν
  των ήγετών αυτών είς την δο-
  ^ Ή -παράλειψιν; ϋ
  Τ
  ψ
  μας έλύιτησεν. Τό τοιούτον ;ο
  μως δέον νά μή παρεξηγηθή,
  Οπως τίνες έπιχειροθν νά
  πράξουν, άποδίδοντες πρόθεσιν
  είς την παράλειψιν. Διότι τοι
  αύτη πρόθεσις δένύπήρξεν'ουτε
  έκ μέρους τής οργανώσεως οΰτε
  έκ μέρους τής εφημερίδος. ΑΙ
  στρατιωτικαί καί πολιτικαί μας
  Αρχαί είμεθα βεβαιοί δτι δέν
  δίδουν προσοχήν είς παρομοίας
  τυχόν είσηγήσεις, αί οποίαι θε-
  λουν νά παρουσιάσουν την Ε¬
  θνικήν "Οργάνωσιν άδιαφοροθ-
  σαν δι' αύτάς. Διότι γνωρΐζουν
  δτι ή "Οργάνωσις είναι είς την
  διάθεσιν τοθ Έθνους καί των
  νομΐμων Άρχών καί πειθαρχεΐ
  καί σέβεται αύτάς καί ώς έ-
  ζουσίαν καί ώς πρόσωπα. "Οχι
  μόνον τώρα άλλά καί έξ άρχής
  μετά την απελευθέρωσιν παρα-
  κολουθεΐ καί βλέπει μετα ιδι¬
  αιτέρας Ικανοποιήσεως την πρό
  οδόν τής οργανώσεως τοθ Έ-
  θνικοθ ΣτρατοΟ καί την πολιτι¬
  κήν άναδιοργάνωσιν τοϋ τό
  που, διά τής τακτοποιήσεως
  νομίμων Άρχών. Είς αύτά στη
  ρΐζονται αί έλπΐδες διά την ε¬
  ξύψωσιν τοθ "Εθνους, άλλ' αύ
  τα ακριβώς καί ή Όργάνωσις
  ημών έχει ώς σκοπόν έπιδιώ
  ξεως. Ό σεβασμός μας καί ή
  άγαπη μας πρός τάς Αρχάς
  καί τόν Εθνικόν Στρατόν, εδόθη
  πολλάκις άφορμή νά έκδηλω-
  θοθν πανηγυρικώς ώστε νά άπο
  κλεΐεται κάθε άντίθετος συλλο-
  γισμός.
  Ακριβώς καί κατά την ημέ¬
  ραν τής Έθνικής Εορτής άκό
  μη εξεδηλώθη περιτράνως ό σε¬
  βασμός μας πρός τάς Αρχάς
  διά τής αποφάσεως μας νά συμ
  μορφοθώμεν απολύτως πρός
  τάς διαταγάς αυτών.
  Υπήρχεν απόφασις τής "Ορ¬
  γανώσεως νά συμμετάσχη λαμ
  πρότερον είς την Εορτήν διά
  περισσοτέρων μελών μετά τής
  σημαΐας. Καί 8μως τουτο δέν
  εγένετο] άπό απόλυτον σεβα¬
  σμόν πρός διαταγήν, ήτις δέν
  έπέτρεπε ή μόνον διμελεΐς άντι
  προσωπείας είς τάς όργινω
  σεις Δέν έχολώθημεν δια του¬
  το διότι άνεγνωρίσαμεν την δρ
  θότητα τής διαταγής μολονότι
  ή Έθνική "Οργάνωσις μας δέν
  είναι κόμμα, τούλάχιστον ύπ^
  την έννοιαν πού είναι τό Κ Κ.Ε
  καί τό ΕΑΜ Δέν ήτο έορτή δρ
  γανώσεων, δσον έθνικαί
  καί άν χαρακτηρίζωνται πάσαι,
  οΰτε τόπος γ} ήμέρα έπιδείξεων
  κομμτχτιχών
  ΤΗτο έορτή ίερά, έθνική, πα¬
  νελλήνιος κατά την* οποίαν ε
  πρεπεν ί-καστος νά εγκατα¬
  λείψη έν τή οίκΐα τού τάς κομ-
  ματικάς τού έπιδιώξεις, την
  πείναν τού καί την γδύμνι
  αν, τα δπλα τού, καί τάς
  άπρεπεΐς σκέψεις καί ά-
  ποσκευάς τού καί νά παρα¬
  λάβη πηγαΐνοντας είς την δο
  ξολογίαν καί την παρέλασιν
  μόνον—καί μόνον αυτήν—την
  ψυχήν τού, την Ελληνικήν, την
  όποιαν τυχόν έκληρονόμησεν
  άπό τούς τιμημένους ήρωας
  τοΰ 21. Μέ αυτήν νά έορτάοη
  καί νά χαρή την νέαν μας ε¬
  λευθερίαν. Δυστυχώς τουτο
  δέν ενινε άπό όλας τάς όρ-
  γανώσεις καί εδημιουργήθη ή
  άσχημία τής Κυριακής διά την
  όποιαν μόνον ή ΕΟΚ δέν εύ
  θύνεται. "Ας άσχοληθοθν έπ'
  αυτής οί άρμόδιοι.
  "Επί τή εύκαιρία έπιθυμοθμεν
  νά τονίσωμεν διά μίαν άκόμη
  φοράν δτι οί άνθρωποι τής
  οργανώσεως μας δέν πρέπει
  νά δίδουν σημασίαν είς παρό-
  μοια μικροπραγματα τα όποΐα
  έπισημαίνευν οί άντίπαλοι τής
  Έθνικής "Οργανώσεως, πού εί¬
  ναι καί τής Ελλάδος άντί¬
  παλοι, πρός δημιουργίαν πά-
  ρεξηγήσεων Δηλούμεν προ¬
  σέτι, δτι ή ΕΟΚ έχει ώς μό¬
  νον σκοπόν την εθνικήν έξύ
  ψωσιν καί την ησυχίαν τοθ
  τόπου. "Άνευ ύστεροβουλίας
  καί μικρούπολογισμών. Δέν
  κάνομεν κόμματα οΰτε άναζη
  τοθμεν όπαδούς. Ζητοθμεν μό
  νόν συνεργάτας, έμπνευσμέ-
  νους ά πό τάς αύτάς αρχάς,
  μετά των οποίων νά συνεργα-
  σθώμεν ειλικρινώς. Οί διευ
  θύνοντες την οργάνωσιν Ιχουν
  κουρασθή καί είναι πρόθυμοι
  νά παραχωρηθούν την θέσιν
  είς οίονδήποντε φιλοδοξοθντα
  νά εργασθή έντός τής έννοίας
  Ό κ. ΛΕΑΡΝΤ ΑΡΤΣΕΡ, Άμερικανός Άρχηγός τής Οΰν-
  ρα στήν Έλλάδα, συσκέπτονται μέ τόν ύπαρχηγό τού Σέρ Μά·
  ικελ Κρέιγκ.
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
  ΤΩΜ ΗΜΠΕΛΟΚΤΗ ΜΟΝΟΝ
  Είς την «Νίκην» τής 17ης
  Μαρτίου 1945 εδόθησαν πρός
  τούς άμπελοκτήμονας αί άναγ-
  καϊαι πληροφορίαι σχετικώς
  πρός την εργασίαν τής πά
  λαιδς Έπιτροπής καί τούς λό
  γους διά τούς εδημιουργήθη
  διάσπασις είς την κίνησιν τής
  οργανώσεως. Μετά 12 ολο¬
  κλήρους ημέρας, εδημοσιεύθη
  είς την «Έλεύθερη Γνώμη» α¬
  πάντησις είς τό δημοσίευμα
  τής 17)3)45 είς την όποιαν δμως
  οί ύπογράφοντες άπέφυγαν
  επιμελώς να άπαντήσουν είς
  τοθ κανονισμοθ μας.
  Όσοι άντιλαμβάνονται των
  ΰγκον καί τό βάρος τής ερ¬
  γασίας, άλλά καί τόν κίνδυ¬
  νον τής άναρχίας, την οποί¬
  αν έπιζητοθν οί άντίπαλοι μας
  καί τής Ελλάδος. "Ας άφή
  σουν τάς μικροφιλοτιμίας καί
  τούς αίσθηματισμούς καί άς
  πειθαρχήσουν ειλικρινώς είς
  την Εθνικήν φωνήν. Όσοι
  θέλουν νά δημιουργήσουν κόμ
  ματα καί όπαδούς άς έργα-
  σθοθν ελευθέρα έκτός τής ορ¬
  γανώσεως.
  Ή ΕΟΚ. (Ηρακλείου)
  τάς συγκεκριμένας κατηγορί-
  ας. Δέν πρόκειται νά άπαντή
  σωμεν είς αύτούς διά τοθ πα¬
  ρόντος, δέν δυνάμεθα δμως
  νά άντιπαρέλθωμεν τόν (σχυρι
  σμόν των περί τοθ δτι είς
  ημάς όφείλεται ή καθυστέρη
  σις τής οργανώσεως. Αί δύο
  πρώται Συνελεύσεις εγένοντο
  ομαλώς καί μέ θετικόν άπο·
  τέλεσμα. "Άν κατά την τρίτην
  Συνέλευσιν έπαρουσιάσθη διά¬
  στασις, αύτό όφείλεται είς τούς
  κ. κ. Κοσμαδάκην, Μαλλιαρά
  κην καί Δρίμην, οί όποΐοι ήξΐ
  ωσαν πάση θυσΐα την άναβο-
  λήν των αρχαιρεσιών. Άπλή
  άντιπαραβολή των δύο δημο-
  σιευμάτων άπσδεικνύει πού
  κείται τό δίκαιον καί καθιστβ
  περιττήν κάθε εξακολούθησιν
  συζητήσεως.
  Καί κατά τό "παρελθόν δεκα
  πενθήμερον κατεβλήθησαν έκ
  μέρους μας προσπάθειαι συμ¬
  φιλιώσεως, άλλά προσέκρου-
  σαν είς την άρνησιν των ά-*
  νωτέρω κυρίων, οί όποΐοι διαρ¬
  κώς ύπεκφεύγουν.
  Αντιληφθέντες 8τι ήτο άδύ"
  νατος ή αποκατάστασις έπα·
  φί)ς καί άναλογιζόμενοι τό έ-
  πεΐγον τοθ ζητήματος τής όρ·
  γανώσεως προέβημεν είς την
  ίδρυσιν Συλλόγου άμπελοκτη
  μόνων Ηρακλείου κατά την
  29ην Ματρτίου 1945, θέτοντες
  ούτω τέρμα είς τάς συζητή
  σεις καί αρχήν διά την πράξιν
  Κρίνομεν σκόπιμον νά ΐτώσω
  μέν τάς κατωτέρω σχετικάς
  λεπτομερείας Α' ) Είς τόν Σύλ
  λόγον δύνανται νά εγγρά¬
  ψουν πάντες οί -άμπελοκτή-
  μονες, οί όποΐοι έχουν άμπέ·
  λους εκτάσεως 10 στρεμμά-
  των καί άνω. Ώς ιτρός αύ¬
  τούς είναι αδιάφορον, εάν
  άσχ'λοθι'ται καί ώς εργάται,
  διότι κατά τεκμήριον Ιχουν
  μεγαλειτέρον συμτ&έρον, ώς
  άμπελοκτήμονες, παρά ώς ερ¬
  γάται. Οί έχοντες έκτασιν κά·
  τω των 10 στρεμμάτων γίνον
  ται δεκτοί μόνον έφ' 6σον δέν
  άσχολοΰνται όπωσδήποτε ώς
  εργάται Μέ τόν τρόπον αυτόν
  συμμορφού-μεθα *καί πρφςτήν
  άπαίτησιν τοθ ίίόμΐου, 6-Λποΐ
  ος άπαγορεύει την έγγραφήν
  είς τό αύτό έπαγγελμοηικόν Σω
  ματεΐον έργοδοτών καί έργα-
  τών, έξασφαλίζεται δέή σάνβε-
  σις τής Γενικής Συνελεύσεως
  άπό πρόσωπα έχοντα τα αύ¬
  τά συμφέροντα, προϋπόθεσις
  άπαραίτητος διά τή^ν «όδοκίμη
  σιν τοθ Συλλό-γου.
  Β.') Διά νά εξασφαλίσωμεν
  Δημοκρατικότητα τής έκλογής
  των διοικητικών όργανων τοθ
  Συλλόγου, βξβλέξαμεν προσω¬
  ρινήν Έπΐ-τροπήν, άπό τούς ύ-
  πογράφονταςτήνπαροθσαν καί
  τούς Γ. Νεονάκην, Δ. Κουβι-
  δάκην,* ^Κ. Άναστβσόπουλον,
  Μ. Κοκκινίδην, Π. Κριαραν, Ε.
  Μαλτεζάκην καί Μ. Τζαγκαρά
  κην, ή σποίσ θά διοική τόν Σύλ
  λόγον επί μικρόν χρονικόν διά-
  στημα, κατά τόιδποΐον θά πα¬
  ρακολουθή τα φλέγοντα ζητή·
  ματα, θά έγγράψη τα μέλη καί
  κατόπιν θά καλέττη την Γ«νι-
  κήν Συνέλευσιν, Είς την οποίαν
  θά μετάσχουν μόνον τα Εγγε¬
  γραμμένα μέλη, διά την Εκλο¬
  γήν τοθ Διοικητικοϋ Συμβου-
  λίου καί της Έξελεγκτίκής "Ε·
  πιτροπής.
  Κατά τόν τρόπον αυτόν νθμί
  ζομεν δτι έξασφαλίζεται ή Δη·
  μοκρατικότης τής Συνελΐύσεως
  καί άπβκλείεται απλώς ή τόχλα·
  κρατικότης. Νομίζομεν ΐπίσης
  δτι, κατόπιν, των ανωτέρω, ού
  δείς καλ-όπιστσς κρΓτής δύνα¬
  ται νά μβς ΚΌττηγορτγσΓ) 'διά
  φατριασμόν καί προττπθάειαν
  άποκλεισμοθ οιουδήποτε πραγ-
  ματικοθ άμπελοκτήμονος άπό
  την κίνησιν τής οργανώσεως
  καί την διοίκησιν τοθ Συλλό¬
  γου. Διασπασταί δέν εϊμΐθα
  ημείς, άλλά έκεΐνοι οί όποΐοι
  θέλουν <ά ΰώσουν πολιτικόν χαρακτήρα είς την κίνττσιν καί οί όποΐοι έπιδιώκΌυν νά εγγρά |;ουν βίς τόν Σύλλογον ττβν- γείας των συμπο μπόοων
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΝΙΚΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 Απριλίου ι945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΔΙΛΛΥΕΤΛΙ Η ΕΟΚ (;)
  Κατά την 27ην παρελθόντος
  μηνός συνήλθον οί έπιτελεΐς
  τής Έθνικής "Οργανώσεως
  (ΕΟΚ) πρός εξέτασιν τής κατα¬
  στάσεως. Κατόπιν ανταλλαγήν
  διαφόρων γνωμών επηκολούθη¬
  σε οξύτης έν τή συζητήσει λόγω
  διαφοράς αντιλήψεων.
  Κατόπιν τούτου εδήλωσαν έ
  πισήμως οί Νικ. Πλεύρης, καπε-
  τάν Πετρακογιώβγης, Κ. Βρετ
  τάκης, Έμμ. Πετράκης, Μενέ
  λαος Λυγνός κσί άλλοι πού τα
  όνόματα δέν εγνώσθησαν δτι
  πρβσχωροϋν είς τό ΚΚΕ.
  ΟΙ ζωηρότεροι εδήλωσαν δτι
  προσχωροϋν είς τό ΚΚΒ.
  Ή Ιερά 'Επισκοπή Άρκαδίας
  Καλούμεν τούς βουλομένους καί
  2χοντας τα υπό τοθ Νόμου 2200)
  1940. «ΠερΙ ίερών Ναών καί έφημε
  ρΐων» άπαιτούμινα τΐροσόντα διά
  νά καταλάβωσι την κενήν όργανι-
  κήν θέσιν τακτικοθ έφημερίου τής
  ένορίας Πατσιοέροι Μονοφατσίου
  όπως υποβάλωσιν ημίν έντός μηνός
  άπό τής δημοσιεΰσεως τής παρού¬
  σης, έν^τω Γραφείω τής Ίερδς Μη
  τροπόλεως Κρήτης, τα υπό τοΰ
  αρθρου 48 τού αυτού Νόμου καΐ 16
  τού αριθ. 586)1941 ΝομοΘ. Διατάγ-
  ματος δριζόμενα δικαιολογητικά
  εγγραφαί προκΐιμένου νά γίνη άνα-
  κήρυζις ϋποψηφΕων πρός πληρώσιν
  τής ανωτέρω χηρευούσης θέσεως.
  Έν Ηρακλείω τϋ 22 Μαρτίου 1945
  Τ Ό Κρήτης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  ΗΠΕΚΤΡλ
  Σήμερον: «Ο ΗΡΩΣ ΤΟΥ
  ΜΑΡΝΗ» μέ τόν γΐγαντα τής
  δθόνης Ραιμύ.
  -ΙΗΕ ΓΠΙΝΩ"
  Σήμερον4 παραστάσεις ώρα 2 4
  «Κυνηγώντας Θησαυρούς» ώρα
  4-6 καί διά τελευταίαν φοράν «Μα
  τωμένη Μπαλαλάικα 6—8καί 9-11
  τό μουσικό "δραματικό άριστούρ-
  γημα ΡΙΓΚΟΛΕΤΟ.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοΰνται άπαντα τα μέλη τού
  Συνδέσμου Ραπτών— Έμπορορ-
  ραπτών Ηρακλείου όπως προσέλ
  θωσι την προσέχη Δευτέραν 2αν
  Απριλίου έ.έ'. καί περί ώραν 6 μ.
  μ. είς την αίθουσαν τού Έπαγ-
  γελματικού καί Βιοτεχνι/ού Επι
  μελητηρίου Ηρακλείου πρός συγ
  κράτησιν Γενικής Συνελεύσεως.
  Θέμα: Συζήτησις καί λήψις άπο
  φάσεων §πί διαφόρων φλεγόντων
  ,ητημάτων τού Συνδέσμου.
  Ό Πρόεδρος
  Κ. ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ
  Κ0ΙΗ9ΗΙΚΠ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. — Φέρομεν είς
  γνώσιν τοΰ κοινοΰ δτι δεχόμεθα
  Σΐτον πρός παρασκευήν Μακαρο-
  νίων μέ αναλογίαν δέκα οκάδες σί-
  του πέντε οκάδες Μακαρόνια,
  Έκ τού Έργοβτασίου Ζυμαρικών
  Καρούζου & ,Καστελλάκη
  ΥΦΑΣΜΑΤΑ
  Βαμβακερά, Μάλλινα, Μεταξωτά,
  ίΐς μεγάλας ποικιλίας θά βρήτε
  στό Κατάστημα Δημήτρ. Τζέρμπη
  Πλατειά Στράτα.
  τας, χωρΐς νά λαμβάνουν ύπ'
  6ψει 8τι πολλοί έχουν άντίθε-
  τα συμφέροντα άπό την υπό
  οργάνωσιν τάξιν.
  Καλούμεν πάντας τούς ένδια
  φερομένους διά την επιτυχίαν
  τοό Συλλόγου νά σπεύσουν νά
  εγγράψουν είς τόν Σύλλογον
  άποτεινόμενοι είς τα μέλη τής
  Διοικούσης Έπιτροπής καί νά
  άναμεΐνουν την πρόσκλησιν Γε
  νίκης Συνελεύσεως, διά πραγ¬
  ματικάς ,νΚαί είλικρινεΐς καί ε¬
  λευθέρας άρχαιρεσίας, τούς δέ
  κ. κ. Μαλλιαράκην, Κοσμαδά
  κην καί Δρίμην, δπως άποβλέ
  ποντες είς τό πραγματικόν συμ
  φέρον καί μόνον τής υπό ορ¬
  γάνωσιν τάξεως, μεταμελη·
  θοθν την τελευταίαν έ'στω στιγ¬
  μήν καί δώσουν χείρα συνερ-
  γασίας.
  Έν'Ηρακλείω τή 30Μ)τ(ου 1945
  Διά την Διοικοθσαν Επιτροπήν
  ΑΡΙΣΤ. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
  ΓΕΩΡΓ, ΚΑΨΕΤΑΚΗΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ποοκειμένου νά εκτελεσθή ταξι-
  νόμησις κτηνών έν Ηρακλείω Στρα
  τώνες Ρουσσών κατά την 3ην, 4ην
  καΐ 5ην Απριλίου 1945 υπό Έτι-
  τροπής Άξ)κ«ν έντελλομαι δπως
  οίκάτοχοι κτηνών προερχομένων
  έκ τοϋ Ιταλικού καί Γερμανικοΰ
  Στρατού των περιψερειών Σταθ-
  μών Χωρ)κής 1) Κανλί Καστελλίου,
  2) Αρχανών, 3) Έπισκοπής Πεδιά¬
  δος, 4) Άγιών Παρασκιών, 5) Κρουσ
  σώνος, 6) Άλικσρνασσοΰ, 7) Μα¬
  σταμπά, 8) Φορτίτσας, 9) Δαφνών
  καΐ 10 "Αστυν. Τμήματος "Ηρακλεί¬
  ου παρουσιασθώσι ταυτα ενώπιον
  τής Έπιτροπής είς Στρατώνας
  Ρουσσών κατά τάς ανωτέρω ;όρι-
  ζομένας ημέρας καΐ κατά τάς ώ¬
  ρας 8—12 καί 15—18, πρός ταξινό-
  μησιν.
  Πδς δστις δέν ήθελε συμμορφω
  Θη Θά διοχθ?ϊ επί παραβάσει Στρα
  τιωτικής έντολής.
  Έν'Ηρακλείω τη 29 Μαρτίου 1943
  Ε. Ο. Δ.
  Ό Έπιτελάρχης
  ΜΙΧ. ΣΓΟΥΡΟΣ
  Άντ)ρχης Πεζικοΰ
  1ΚΤΑΗΣΕΙΣ
  8Οχιλ. ανατολικώς τής Βιέννης
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή Στρατιωτική Διοίκησις Κρή
  της ανακοινοί ότι ά'παντα τα πά¬
  σης φύσεως ύλικά τα έγκαταλει-
  φθέντα παρά των Γερμανικών καί
  Ιταλικών άρχών περιέρχονται είς
  τό Δημόσιον ώς λεία πολέμου.
  Προσκαλώ
  Όθεν πάντας τούς έχοντος είς
  την κατοχήν των τοιαΰτα ειδή
  (πλήν αύτοκινήτων δι' α θά εκδο¬
  θή νεωτέρα ανακοίνωσις) όπως μέ
  χρι τής 20ής Απριλίου παραδώ-
  σωσι ταύτα είς την Επιτροπήν
  περισυλλογής οί τού ΔήμουΙΉρα
  κλείου,καί}τάς Ύπ)κήσίΐςΧωρ)κής,
  Σταθμούς Χωρ)κής, Προέδρους
  Κοινοτήτων οί Ικτός τού Δήμου
  Ηρακλείου πρός αποφυγήν των
  συνεπειών τού Νόμου.
  ΈνΉρακλείφ τή 30 Μαρτίου 1945
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής
  Κρήτης
  Γ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  __________Συν)ρχης Πεζικοϋ
  ΠΑΡΑΚΑΛΕ1ΤΑΙ ό γνωρίζων τί
  περί τής τύχης τού έκ Ρεθύμνης
  Αριστείδου Καρυνιωτάκη έπιβαί-
  νοντος τού βυβϊσθέντος Ιστιοφόρου
  «Μαριγούλα» (3—3—42) νά ειδοποι¬
  ηθη, τα γραφεΐα μας.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Έπιμελητεΐα τής Μεραρ-
  χΐας Κρήτης δέχεται προσφο-
  ράς δι' αγοράν 5.000 οκάδων
  άχύρου καΐ 2000 οκάδων κρι-
  θής ή βρώμης.
  Ό διαγωνισμός γενησεται
  είς τα Γραφεΐα αυτής την 3ην
  Απριλίου καΐ ώρ/χν 11—12 ε¬
  νώπιον Έπιτροπής.
  Πνονται δεκταί καί εγγρα¬
  φαί προσφοραί είς τα Γραφεΐα
  τής 'Επιμελητείας άπό τής 8.30'
  ώρας τής 2ας καί 3ης Απριλί¬
  ου έ. έ',
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. Είς
  τό άκρον αριστεράν τής Συμμαχι
  κης Γραμμής δπου οί Γερμανοί
  έξακολουθοΰν νά άνθίστανται, οί
  Καναδοί προήλασαν 10 χιλιόμε
  τρα έκ τού Έμμερικ έντός τής'Ολ
  λανδίας.
  Χθές τεθωρακισμέναι φάλαγγες
  προήλασαν Ιντός τής Βεστφαλικής
  Πεδιάδος 70 χιλιόμετρα ανατολι¬
  κώς τοΰ Ρήνου καί άπέχουν 15
  χιλιόμετρα άπό τό Μύνστερ.
  Είς τα δεξιά τοΰ Στρατάρχου
  Μοντγκόμερυ ή 9η Άμερικανική
  Στρατιά διέσπασε την Γερμανι
  κήν αντίστασιν καί έκέρδισεν 20
  χιλιόμετρα εντός 24ώρου.
  Προφυλακαί τής 1ης Άμερι-
  κανικής Στρατιάς διατηροϋσαι τόν
  ρυθμόν τής προελάσεώς των ε-
  ορθασαν τώρα ό'πισθεν τοΰ Ρούρ.
  Χθές κατελήφθη τό ΠάτερμπορνΙτισλαύας. Είς τό βόρειον
  , . - τ,ι__ι ιχτν ...ι.χ..^»«λ. %τηην τοθ Μετώπου Λ Πολ
  επί τοϋ Βέσσελ 150 χιλιόμετρα
  ανατολικώς τοϋ Ρήνου καί 300
  χιλιόμετρα άπό τό Βερολίνον.
  "Αρματα τής 1ης καί 8ης Στρα
  τιάς άπειλοϋν τό Κάσσελ. Μία δύ
  ναμις ευρίσκεται 30 χιλιόμετρα
  Νοτιοδυτικώς καΐ μία άλλη προ-
  ελαύνει ταχέως έκ Νότου.
  Νοτιώτερον ή 7η Στρατιά έκέρ
  δισε καί νέον έδαφος καί κατέλα
  βε την ιστορικήν καί Πανεπιστί-
  μιακήν πόλιν τής Χάϊδελβέργης.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:
  Ρωσσικά στρατεύματα εΐσήλ
  Θον είς την Αύστρίαν πσρά τό
  Κόρεστεν, 80 χιλιόμετρα ανα¬
  τολικώς "τής Βιέννης. Άλλα
  στρατεύματα διέβησαν τόν βό¬
  ρειον Δούναβη καί προελαύ·
  νούν πρός τα στενά τής Μπρα-
  α-
  κρον τοθ Μετώπου ή Πολωνι-
  κή σημαία κυμματίζει τώρα ε¬
  πί τοθ άπελευθερωθέντος Ντάν
  τσιγκ. Συνελήφθησαν όλλοι
  10 χιλιάδες αίχμάλωτοι καί με
  ταξύ των λαφύρων συμπερι-
  λαμβάνονται 140 άρματα μά-
  χης καί 45 ύποβρύχια.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Άμερικα-
  νικά καΐ Βρεττανικά πολεμικά
  έξηκολούθησαν δι' 8ην ημέραν
  τόν βομβαρδισμόν των νήσων
  Ρίου—Κιούς. 'Υπερφρούρια έ-
  βομβάρδισαν την Ναγκόγισ
  καί στόχους είς την Σιγκαπού
  ρην.Άμερικανικάύποβρύχια έβύ
  θισαν είς τόν Ειρηνικόν 1 άε
  ροπλανοφόρον 2 άντιτορπιλλι-
  κά καί 8 άλλα σκάφη τοθ Ία·
  πωνικοθ στόλου.
  ΣΥΠΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 ΜαρτΙου.-
  Μεταξΰ των διπλωματικών κύ
  κλων έπικρατεΐ ή γνώμη δτι
  λόγω τής δημιουργηθείσης κα
  ταστάσεως είς την Ευρώπην πά
  ρεμβάλλοντα τώρα διάφορα
  έμπόδια είς τούρ ΰπουργούς
  των Εξωτερικών διά την μετα¬
  φοράν καί παραμονήν των είς
  Άγιον Φραγκίσκον. Ό κ. Μο-
  λώτωφ, επί παραδείγματι, λόγφ
  τής συσκέψεως πρός τακτοποί-
  ησιν τοθ νέου Ρώσσικου πρού-
  πολογισμοθ, δέν θά δυνηθή νά
  άκουσιάσΓ) έκ Μόσχας καΐ οΰτε
  ό Στρατάρχης Στάλιν θά τοθ
  έπιτρέψΓ) μίαν σχετικώς μακρο-
  χρόνιον άπουσίαν τώρα πού ά-
  ναμένεται άπό στιγμάς είς στιγ
  μην ή εξέλιξις σοβαρών πολεμι
  κων γεγονότων. Δι' αύτούς
  τούς λόγους ουζητεϊται μετά
  τώνπολιτικών κύκλων ή δυνατό
  της άναβολής τής διασκέψεως
  τοθ Άγϊου] Φραγκίσκου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Μαρτίου.—
  Μεγάλη Βρεττανική νηοπομπή
  πολεμικοθ ύλικοΟ έφθασε έπιτυ
  χώς είς βόρειον Ρωσσίαν παρά
  τάς σφοδράς άπό αέρος καί
  θαλάσσης Γερμανικάς έπιθέ-
  σεις καί παρά την έπικρατοΟ'
  σαν τρικυμίαν.
  ΑΘΗΝΑΙ |31 Μαρτίου.— Ή
  Έλληνική Κυβέρνησις έξουοιο-
  δότησε τόν έν Λονδίνω πρέ-
  σβυν κ. Άρνίδην δπως ύποβά-
  λει τα συλλυπητήριά της καί
  ολοκλήρου τοθ 'ΕλληνικοΟ λα·
  οθ είς την οικογένειαν τοθ με-
  ταστάντος φιλέλληνος Λοϋδ
  Τζώρτζ. 'Επίσης ό κ. Άρνίδης
  έζουσιοδοτήθη νά καταθέση στέ
  φανον είς τόν τάφον τού.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Μαρτίου.—
  Ανώτερος Γερμανός άξιωματι-
  κός, συλληφθείς αίχμάλωτος υ¬
  πό τής 3ης Στρατιάς, εδήλω¬
  σεν δτι δέν ύπάρχει μεταξύ των
  Συμμαχικον δυναμεων καί τοθ
  Βερολίνου οόδεμία όργανωμένη
  Γερμανική γμσμμή αμύνης. 'Ε-
  πίσης εδήλωσεν ότι ή Γερμανία
  δέν διαθέτει κανένα όργανωμέ-
  νον άμυντικόν σύστημα. Όταν
  δέ φθάσετε είς τό Βερολίνον,
  εσυνέχισε θά διαπιστώσετε την
  άλήθεια των λόγων μου.
  Μέτρα κατά τής
  κερδοσκοπίας
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου.— Ό
  ύπουργάς των Οίκονομικών κ.
  Σίδερης εδήλωσε σήμερον δ¬
  τι είς τα αύριανά φύλλα
  των εφημερίδων θά δημοσιεύ-
  ωνται τα ληφθέντα υπό τής
  Κυβερνήσεως μέτρα 6ιά την
  καταπολέμησιν τής κερδοσκο¬
  πίας τής χρυσής λίρας. "Ενα
  έκ των μέτρων αυτών πιστεύ
  εται νά είναι καί ή απαγό¬
  ρευσις τής κυκλοφορίας τής
  Στρατιωτικής λίρας.
  Σκοπός των μέτρων αυτών,
  εδήλωσεν ό κ. ύπουργός, εί¬
  ναι ή άρσις τής κερδοσκοπί¬
  ας τής λίρας είς βάρος τί]ς
  δραχμής. Ή Κυβέρνησις έχει
  τα μέσα διά νά επιτύχη τόν
  σκοπόν αυτόν. "Ηδη ή άστυνο
  μία ϊλαβε τα άνάλογα μέτρα
  καί θά διενεργηθοΰν Ιρευναι
  καί είς τούς πωλητάς χρυ·
  σοθ εάν τουτο καταστή άναγ
  καΐον.
  Άγγλοελληνική Ύπηρεσία
  Πληροφοριών
  Ανακοίνωσις
  Άπό τής 1ης Απριλίου 1945 ή
  ■Οργάνωσις Περιθάλψεως καΐ Πα-
  λινορθώσεως "Ηνωμένον Εθνών
  (ΟΥΝΡΡΑ) Θά άντικσταστήσπ την
  ΕΜ—ΕΛ περιοχής Κρήτης κάΐ Θά
  αναλάβη την ευθύνην περιθάλψεως
  καΐ παλινορθώσεως είς την Κρή¬
  την. Τό τμήμα Θά είναι γνωστόν
  υπό τό ονομα ΟΥΝΡΡΑ περιοχής
  Κρήτης καΐ ό Διευθυντής τής περιο-
  χης είναι ό κ. Ο. Ταίητ.
  ΉΠολωνίαείς'Άγ.
  Φραγκίσκον
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου.— Ή
  ΡωσσιΚή Κυβέρνησις έστειλε
  έγγραφον είς τάς Κυβερνήσει
  Μεγάλης Βρεττανίας καί Ήνω
  μένων Πολιτειών διά τοθ ό-
  ποίου έπιδοκιμάζει την αξίω¬
  σιν τής προσωρινής Πολωνι-
  κης Κυβερνήσεως δπως λάβει
  μέρος είς την διάσκεψιν τοϋ
  Άγίου Φραγκίσκου. Εγνώ¬
  σθη ομως είς Λονδίνον δτι
  ή Βρεττανική Κυβέρνησις δέν
  άποδέχβται την πρότασιν αυ¬
  τήν. Έπίσης κατ' έγκύρους
  πληροφορίας ό Στρατάρχης Τί-
  το άνεγνώρισε την προσωρι¬
  νήν Πολωνικήν Κυβέρνησιν
  τοθ Λουμπλίν.
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ¬
  ΩΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ
  Ό Διοικητής τής Διοικήσεως
  Χωρ)κής γνωρίζει δτι κατόπιν
  άνακοινώσεως τοθ ΒρεττανικοΟ
  Στρατηγείου, άπαγορεύεται ή
  χορήγησις οίνοπνευματωδών πό
  των είς τούς Βρεττανούς στρα
  τιωτικούς παρ' οιουδήποτε έστι-
  ατορίου, μαγειρείου, οίνοπω
  λείων ή άλλου κατσστήματος
  καθ' οιανδήποτε άλλην ώραν
  πλήν τής 7—10 μ. μ.
  Είς τούς παραβάτας θάέπι
  βάλλωνται κυρώσεις.
  'Από σήμερον άνα-
  λαμβάνει ή Ούνρρα
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου.- Ά¬
  πό αυριον (σήμερον) τό έργον
  τοθ ΣτρατιωτικοΟ Συνδέσμου
  (Μ. Ι,.) τό άνάλαμβάνει ή ΟΟν-
  ρα. Κατόπιν δέ τοϋ ύπογρα-
  φέντος μετά τί|ς Κυβερνήσεως
  συμφώνου ή Οΰνρα θά αναλά¬
  βη την μεταφοράν των διαφό¬
  ρων είδών μέχρι των Έλλη-
  νικών λιμένων άπό 8που θά
  παραλαμβάνωνται υπό τής Έλ
  ληνικής Κυβερνήσεως πρός
  διανομήν. Τα άποστελλόμενα
  εϊδη θά παρέχωνται άπό την
  ΟΟνρα επί £να τουλάχιστον ε¬
  ξάμηνον δωρεάν. Διάφορα εϊ¬
  δη δπως π. χ. Ιατρικής περι¬
  θάλψεως κ. λ. π. θά παρέχων
  ται υπό τής ΟΟνρα άν τουτο
  ήθελ,ε ζητηθή υπό τής 'Ελλη-
  νικής Κυβερνήσεως.
  Αί αποστελλόμενοι ποσό-
  τητες είναι πάντως περιωρι-
  σμέναι λόγω των άναγκών
  τοθ πολέμου. Ή Κυβέρνησις
  δμως έν συνεργασία μετά τί|ς
  ΟΟνρα έξετάζει τό ζήτημα τί)ς
  αυξήσεως των προμήθειαν,
  .1,-----------
  ήσαν
  / κ.
  ιιο-
  ιει<, το γπο'ωες. ΜερικοΕ.