98656

Αριθμός τεύχους

148

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

12/12/1977

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ' αυτόν, πού ηρΐν μέ Ι
  χώμα, τοθ φράξουν οί <Κλλοι τό | στόμα, προλάβη νά πεϊ €στω ■ κσΐ μιά συλλα&ή 6ική τού. ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ*. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ! ΑΛΗ ΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ Διοΐΐθυνίήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙ ΟΥ 1977 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡγΤΓΗΣ Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291 Χρονος .3ος - 'Λρ. Φύλ. 148 - Δρ*. 5 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ "Οπως καταγγέλλεται άπό έργαζόμενους στήνΚοινοηραξΐα «Ολυμπιάς» Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΝΚΤΕΡΟΣ Οπμόβιος ΥΠ ΠΗΑΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ8ΗΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΒΙΟΜΗΧΒΝΟΕΞΒΓίΙΓΕΠ ΤΟΝ ΠΑΣΧΑΑΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ 01ος ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΊ'ΣΤΠΜΕΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΑΕΓΧΟΥ ΠΡΟΊ'ΟΝΤΩΝ ΕΞΑΓΩΜΕΝΙΚΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 2<>
  Μέσα τής έξϋττηρετησης: 1 Αύτοκιι/ητο είσαχθέι; σκ Γερμαι/ιας -1 ττλυι/τηριο -1 ψυγπο -100 χιλισδες μετρητά
  ΠΑ ΤΊ "ΔΕΝ
  ΒΓΗΚΕ
  •ν*
  Ό , Μ^ί,,ι^ χ 11Σ] ιοΰ
  ΠΑΣΟΚ κ. Γ Ψαράκης,
  πού ήταν καί ό μοναδικός
  Βουλευτάς τοΰ Κινήματος
  στό Νομό Ηρακλείου πού
  έκλέχτηκε στΐς προηγούμε
  νες έκλογές, είναι γνωστο
  δτι «δέν θγήκε» στίς
  αφατες.
  Τό γεγονός προκάλεοε
  έντόπωση καί ήταν γιά
  τούς ττεριοσότερους ή δυσά
  ρεοτη έ"κπληξη τής πρόοφα
  της έκλογΐκής άναμέτρη
  σης.
  Γιά την άποτυχία τοΰ κ.
  Ψαράκη 2χουν λεχθεί καί
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  Οί καταγγβλλόμβνοι άρνοϋνται, άλλά οέ 8οα μάς είπαν ύπάρχει κάποια άυτίφαοπ - Ό Μαρ¬
  κάκης παραδέχεται ότι τοϋ δώριοαν τό πλυντήριο, χωρίς νά ξέρει ποίας. - Καί μιά περίερνη
  οτάοη τοϋ Διευβυντή τοϋ Χατζόπουλου κ. Παναγιωτάκη - ΑΜΕΣΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΕΑΕΓΧΟΣ
  «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας φέρ
  νει σήμερα στή δημοσιότη-
  τα μιά άποκάλυψη, ή άπ·ο1α
  πέρα_ άηό τό ενδιαφέρον
  πού παρουσιάζει σάν έξειδι
  κευμένη περΐπτωοη άνθρώ-
  πων συνδεομένων μέ ακέ-
  ση έλέγχοντος καί έλεγχο-
  μένου, έ'χει ίσως καί γενι-
  κώτερες προεκτάσεις, όΐν
  καί έφ' δσον ό Είσαγγελι-
  κός έίλεγχος, πού κατά τί)
  γνώμη μας έπιβάλλεται, α¬
  ποδείξει τό βάθος καΐ την
  £χταοη των δτοιων γεγονό
  των στοιχειοθετοθν την κα
  ταγγελλομέν-. ύπάθεαη.
  ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΜΕ εύ
  θύς έξ άρχής δτι βάσει στοι
  χεΐων καί καταγγελιών
  προαώπων συνδεομένων μέ
  σχέση εργασίας καί εχόν¬
  των έργοδοσιακές διαφορές
  μέ την έπιχείρηση τοΰ κ.
  Πασχάλη Χατζόπουλου,
  προέκυφε ή δλη ύττόθεση '
  την όποΐα πΕριγράφομε πά
  ρακάτω, όπως ακριβώς πε¬
  ριήλθε είς γνώσιν μας καί
  δπως τή διερευνήσαμε οτή
  συνέχεια.
  Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (γιά
  νά μποΰμε άμέσως στό θέ-
  μα) είναι δτι ό βιομήχανος
  — έξαγωγέας, γνωστάς ά-
  ττό την Κοινοπραξία «,Ολυμ
  πιάς» κ. Πασχάλης Χατζό-
  πουλος, έξυ-ηρέτησε οΐκο-
  νομικώς τόν όνώτερο ύττάλ
  ληλο τής Νομαρχΐας "Ηρα¬
  κλείου, Γεωπόνο κ. Στέλιο
  Μαρκάκη, πού είναι προϊ
  στάμενος στήν Έπιθεώρη-
  ση Γεωργίας τοΰ Τμήματος
  ποιοτικοΰ έλέγχου των έξα
  γομένων στό έξωτερικό προ
  ϊόντων.
  Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ έ'γι-
  νε κυρίως διά ενός αύτοκΐ
  νήτου «Φόρντ - Τάουνους»
  (άξίαί; περίπου. 350.000 δρ.
  είσαχθέντος έκ τοΰ έξωτερι
  κου, ενός ΐϊλυντηρίου πιά·
  των. ενός ψυγείου καί 100
  χιλιάδων δραχμών οέ με--
  τρητά.
  ΕΠΕΙΔΗ ή ύπύθεση, ο-
  πως άντιλαμβάνεται ό άνα
  γνώστης είναι πολυ σοβα-
  ρή ,δέν άρκεσθήκαμε στήν
  καταγγελία των προσώπων
  τα όνόματα των οποίων £-
  χομε στή διαθέση των αρ¬
  μοδίων, πού μας την £κα-
  ναν, άλλά ττροσπαθήσαμε
  νά έπικοινωνήσωμε (καί τό
  πετύχαμε καί μέ ΐους αμε
  οα θιγομένους.
  ΤΙ ΛΕΕΙ
  Ο κ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ
  Ό κ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ άρνή-
  θηκε δτι έξυπηρετήθηκε κα
  τα όποιονδήποτε τρόπο 8χι
  μόνο άττό τόν κ. Πασχάλη
  Χατζόπουλο (μέ τόν όποΐο
  παραδέχτηκε ότι οχετίζε-
  ται ύπηρεσιακά) άλλά καί
  άπό όποιονδήποτε άλλον
  "Ελληνα έξαγωγέα καί δτι
  γιά την είσαγωγή τού αύτο
  κινήτου, πού πράγματι &ρε
  ρε άπό τή Γερμανία τόν 6ο
  ήθησε £νας φίλος έξαγωγέ
  άς τοθ έξωτερικοθ γνω-
  στός τού άδεφλοΰ τού, πού
  μένει κι αύτάς στό έξωτερι
  κό.
  ΠΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
  πιάτων -παραδέχτηκε δτι
  τοΰ τό έΌτειλαν στό σπΐτΐ
  τού σάν δώρο, άλλά (δπως
  μας εΐπε) δέν ξέρει παίς
  βρέθηκε καί άπό ποίον έ-
  στάλει!
  ΟΛΑ τα ύττόλοιπα τα άρ
  νήθηκε.
  ΤΙ ΛΕΕΙ
  Ο κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
  ΑΝΤΙΘΕΤΑ ό κ. Χατζό
  πουλος μας εϊπε ότι απλώς
  οοήθησε άνιδιοτελώς τόν
  κ. Μαρκάκη μέ τό νά βρή
  ένα ψυγεΐο — αύτοκίνητο
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΖΚΕΨΕΙΖ
  ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ
  Γρόφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Λαός μέ όγανάχτηση 6λέττε« νά
  όργανώνονται ξανά καί φέτος μέ κάθε έπισημστητα «οί
  γιορτές τού μϊσους», όπως χαραχτηριστικά τίς εχει 6α-
  τττίσει.
  Τα κύρια χαραχτηριστικά τους είναι · ό ξέφρενος
  άντικομμοννισσμός, ή όκρβονη πτωμβτολογία τα ττερι «Σι-
  δηροΰν Παραττέτασμα» καί, τό λιγοστό άκροατήριο πού
  άποτελεΐται κύρια άπό κάθε λογής κυβερνητικούς ττα-
  ράγοντες,
  Τα κηρύγματα βεβαία αύτά δέν είναι καινούργια
  άνακάλυψη των οργανουμένων Κέντρων — Ίνστιτούτων
  τού άντικομμουνισμοΰ, πού είναι σκορπισμένα σ' δλο τόν
  καττιταλιστικό κόσμο μέ εδρα την Ούάσιγκτων. Είναι τό¬
  σο ξεφτισμένα καί σάττια, ττού δέν άνττέχουν άκόμη και
  Συνέχεια σπ'ι σελίδα 4
  ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  ΠΑΛΗΑ1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΟΗΚΗ;
  (Ή κατάρα τοϋ ΙΜόμου)
  Τού ΠΑΠΑΊΕΝΟΦΩΝΤΑ ΚΑΕΙΝΑΚΗ
  ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ
  Ο ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ
  κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
  Ό Πρωτοδίκης κ. Πα-
  ναγόπουλος μετατίθεται ά¬
  πό τό Πρωτοδικεϊο "Ηρα¬
  κλείου στό άντΐστοιχο τής
  Ρόδου.
  Ή σχετική εϊδηοη κυ
  κλοφόρησε καί ουζητήθη-
  κε ευρύτατα στούς δικηγο
  ρικούς καί δικαστηριακού(
  κύκλους τοΰ Ηρακλείου
  Γιά τό θέμα τής απαλλοτρίωσης χώρωι; τώι/ Παι/εττκστημιακώι; Σχολαί/
  ΜΙΑ ΑΚΑΤΔΝΟΗΤΗ ΔΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
  ΜΕ ΔΕΚΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΙ
  ΠΟΙΟΣ Ε40ΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΔΕΣ;
  ΊΈΣΣΕΡΑ περιπολικά
  τής Άμέσου Δράσεώς, £να
  αύτοκίνητο τής Άσφάλει
  άς, δύο τζΐπ τής Χωροφυλα
  κης, ί,να μικρό ποΰλμαν
  καί τρείς μοτοσυκλέττες
  τής Τροχαΐας έπανδρωμέ
  νανα δλα αύτά τα μηχανο-
  κίνητα μέσα μέ ανορες τής
  Είναι παρήγορο τό γεγο-
  νός πώς μέσα στό χώρο τής
  Έκκλησΐας, ιδιαιτέρα στό ίε
  ρατεϊο, ύττάρχουν προοδευ
  ιικές δυνάμεις πού ποιοτι-
  κά καί ποσοτικά μποροΰν
  νά θεωροΰνται άξιόλογες.
  Σκοπεύουν δέ αύτές οί
  δυνάμεις μέΐόν άγώνα τους
  νά μεταβάλλουν δχι τή δο-
  μή τής Έκκληαίας γιατί πι
  σΐεύουνε άκράδαντα πώς
  «θεμέλιον άλλον ουδείς δύ
  ναται θεϊναι παρά τόν κεί¬
  μενον δς έστΐ Χριστός» άλ
  λά την έξωτερική, τυπολα
  τρική, φαρισαϊκή καί κοσμι
  Κόφρονη μορφή, πού ή κε
  νοδοξία, ή φιλαυτΐα, ή πλεο
  νεξΐα, ή φιλαργυρία καί τό
  οα αλλα κακά τής δώοανε.
  "Οταν καμμιά φορά μι-
  λοϋμε γιά ά/ποπροοτινατολι
  σμό των όπαδών τοΰ Ναζω
  ραϊου έννοοΰμε την υιοθε¬
  τήση μεθόδων καί μέσων
  ■"■ού ξεκόβουν σιγά—σιγά
  τόν πιοτό άπό ιήν σύσία τής
  πίστης καί τόν κάνουν άου
  νείδητο μέτοχο μιδς νέας
  είδωλολατρικής κοοΊΐοθεω
  ρίας.
  'Η επιδιώξη αυτή δημι-
  ουργεί πελώριες ευθύνας
  Υ·α μας πού έ'λαχε ό κλή-
  Ρθς νά χειραγωγοΰμε τό
  λαό οτό σωστύ δρό)ΐο, στή
  οωΐηρΐα.
  Ό δρόμος αύτάς χαράχτη
  ρίοτηκε μέσα οτούς αΐώνες
  πού περάσανε οί δυύ φά-
  σεις, πού ή πρώτή περιλαμ
  βάνει την περΐοδο τής Παλΐ
  άς Διαθήκης, καί ή δεύτερη
  την περίοδο τής Καινούργ)
  άς Διαθήκην
  Τό χαρακτηριστικό τ^ί^
  πρώτης περιόδου είναι τί.
  σέ μερικές περιττώσεις, έξ
  αΐτίας τής διατροφής κα
  τοΰ φαναπσμοΰ των παιδί
  γωγών ίίγινε σωσ[ή κτάρ< πού αυτή ή κατάρα μαζί μι τή γενικώτερη ήθική πά ρακμή τοΰ άνθρώπου ττροκο λέσανε την ένανθρώπΊθΓ τοΰ Σωτήρος Χριστοΰ. ~ Τό χαραχτηριστικό τής δεύτερης περιόδου πού όνο μάστηκε καί «περίοδος χά ρης», είναι ή άγάπη ή έναν θρώπιση τοΰ Χριστοΰ άλλά πρό ττάντωνή αύτοθυίτία τού πάνω θιό σταυρό γΐνηκε «ι να τούς ύττό νόμον έξαγορά σε, ινα τή υίοθεσίαν άπολά βωμεν» καί πραγματικά «έ ξηγόρασε ημάς έκ της κατά ρας τοΰ νύμου τώ τιμίω αυτού αϊματι». "Ομως τί κρΐμα. Πόσο δια στρέψαμε εμείς την ούοία καί την άξϊα αυτής τής θυ οίας άλλά καί πόσο πέσαμε ί;ξω οταν μαζέψαμε τα κομ μάτια τού χειρόγραφου τής άμαρτίας πού ξέσκισε ό Χριστός μέ τή θυσία καί την Άνάστασή τού τή συγκολή Συνέχεια στή σελίδα 3 Διοικήσεως Χωροφυλακής Ηρακλείου καί μέ επί κε φαλής τόν ύποδιοικητή τής Διοικήσεως συνταγματάρχη κ. Κουτούπη, εϊχαν «κύκλω σει» την περασμένη Πέτττη τό πρωϊ 8 Δεκεμβριού την περιοχή τοΰ χώρου έγκατα στάσεως τοΰ Πανεπιοτημί- ου, τρία χιλιόμετρα δυτικά τοΰ Ηρακλείου, πάνω άπν5 τή «Χαλέπα Κεφαλογιάν- νη». Την ήμέρα αυτή έτρόκει το ό μηχανικάς κ. Ραφτόπου λος νά άρχίσει την με¬ τρήση, (πού έ'χει άναβλη-- θεϊ 2να χρόνο τώρα) στήν £κταση 600 θτρεμμάτων, ■τού άνήκεΐ σέ 150 μικροκαλ λιεργητές. Άπό τούς καλλιεργητές παραβρίσκονταν μόνον περΐ ιούς 7 ίίναν άπό τούς όποί ούς, τόν π·ιό ζωηρό τύν κ. Γιάννη Ίατράκη πού εϊπε κάτι καί γιά τούς Κεφαλο- γιάννηδες ή τεραστία άστυ νομική δύναμη συνέλαβε καί τόν ωδήγησε στό Γ' τμή μα γιά νά τόν άφήσει άργό τερα ελευθέρα. Τελικά οί λίγοι μικροϊδιο χτήτες πού έφερον άντίρ- ρηση στήν καταμέτρηση, κα ιάφεραν νά πείσουν τν κ. Ραφτόπουλο καί κυρίως τόν κ. Κουτούπη, νά άναβάλ λουν, γιά νά τούς δοθεϊ ή εύκαιρία νά δοΰν τόν κ. Νο μάρχη. Είδοποιηθείς ό διεθυντής τής εφημερίδας μας έφθα σε έπά τόπου όπό την έττί- σκεφη δέ αυτή βγαίνει καί τό παρακάτω έρώτημα: — Μέ τινος έντολή κινή θηκε δλη αυτή ή τεραστία όστυνομική μηχανοκίνητη δύναμη καί ποίος λόγος ύ πήρχε νά σπαταλήσει τόσες ώρες (τρείς περίπου) ή Χω ροφυλακή πολύτιμο χρόνο, κατά τόν όποίο άπασχολή- θηκαν άσκοπα τόσα τροχοφύ ρα, τόσοι ανδρες καί ένας άνώτερος άξιωματικός; Σημειώνομε δτι οί μικρο ϊδιοχτήτες όγωνίζονται νά ά~οτρέψουν την εκτελέση τής αποφάσεως καί £χουν Συνέχεια στή σελίδα 4 ■«■■■■■■■■■Μ ■■■■■■■■■■■■■■------- «Βράζει τό ζάρι» στό Ήράκλειο ΤΩΡΑ κ€^ 2να μήνο, ή χαρτοπααχτικιή κίνηρη Ήράικλ«ιο, βιρίοκεται στή μεγαιλύτερη έΤ;αιρ:ή της. 'Όσο γιά τό Γάρι, «βρά^ει» — δπως λένε — κυιριολεχ/πκά. ΑΝ ΟΜΩΣ ρωτήοετε τούς άρμόδιους, «δλα οΌ'ίνουιν καλώς» καιί καμμιά «ούλληψη» η γενικά «πάταιξη» δέν έ"γινε ή τουιλάχιιστον δέν άκούοτη- κε. ΚΑΙ ΟΣΟ προχωροΰμε πρός τό τέλος τοΰ Δε- κέμβρη, ή σχετική κίνηοΐη αύξάνει ραγδαία. Παί- ζουν ατίς λέσχες ΓΙαΙΓουιν στά καφϋνεϊα. Παίζουν οπά σπίτιΐια. ΠαίΓουν στά γικορά^· Παίζουιν στά πε· ζοδιρόμαα.. Παΐζουν παιντοΰ. "Ισως μόνο στίς έκ- κληοιες νά μην ποίζαιη1 άκόμη. ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ νά μην πιαΙΓουν, άφοΰ οί άρμό- ■ ■■■■■■■■■■■■ΒΙΗΗΒΙΙΒΙΙεΙεΙεΙΙ διοι «ποιοΰν την νίσαν», δακαιΐιολΐογημένοι ϊσως μιά καί τό σχετικό νοιμοαχέδιιο δέν πιροχώρησε ά¬ πό την Κυιβέρνηση τής Δεξαβς, ηαύ μειταξύ των άλ λων εύνοεΐ καί τή ζαιροχαιρτοπααιξίαι; ΕΤΣΙ τό μόνο πού μένει σέ πας πού κάναμε τόσο έπικίνδυνο άγώναι, «ίναιΐ νά ...συινιιοτοΰιμε τώ¬ ρα σέ δοους δέν παΐζουιν, νά παιίζουν, γιά νά μην είναι £ξω αϊπό τό... γενικό κλϊμαι. ΟΣΟ γιά τα δράματα πού θά παιχτοϋν δλες α/ύτές τίς μέρες σέ πολλά απίτια χαιρτοζαροπαα- κτών καί τα 240 χαμόοτατα καιί παιράγκες τής πε- ριοχής Ήραικλιεΐου, δπου ή Φτώχϋΐω είνααι ή μόνι- μη ΒασίλΊισαα, αΰτά. είναι — δπως λένε — ...μιά άλ λη ίστρία γιά την οποίαι θά ένδιαψειρόντουισαν οί ...έκπρόοιαχποΐ) τοΰ θεοΰ, οί Παιπάδες, δ ν καί αύτοϊ δέν ...έ'πιαιζαιν τόν ...παπά!... !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■ Ό κ. Κουιούπης, ύποκαθιστών δλες τις έξουσίες, δί- νει ρητές έντολέςστόν κ. Ρ αφτόπουλο. «,Αήο αυριο νά άρχίσετε τή καταμέτρηση κι οποίος σας έμποδίσει θά τόν συλλαμβάνω έγώ καΐ θά τόν κλείνω φυλακή». Τί ώραΐα.. τί καλά... τοΰ απαντήση καί ό δίπλα άπό τόν κ. Ραπτόπουλο ίδιοχτήτης κ· Συντυχάκης: «Νά πάς στήν πατρίδα οου καί στά δικά σου χωράφια νά διατάξεις κ. ΆθΓυνόμε, γιατί στήδική μου περιουσία κουμαντάρω έγώ καί £χω καί δπλο νάτήν προστατεύω: τή μαγ-- κούρα μου». ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΠΑ ΤΟΝ κ. ΝΟΜΑΡΧΗ ΣΥΜΦΩΝΑ μέ πληροφο- ρίες μας, ό διευθυντής τοΰ Πολεοδομικοΰ κ. Βέρροιος υπέγραψε προεκλογικά καί έν άγνοία τοΰ κ. Νομάρχη μιά άπόφαση, βάσει τής ο¬ ποίας κατασκευάζφνται ήδη στήν π^ριοχή Σταλίδας σπί τια τού μέ τα πρηγουμένως ίσχύοντα δέν θά ήταν δυνα τόν νά κατασκευασθοΰν. "Ετσι, ένώ πρώτα χρειά ζονταν 2 στρέμματα γιά λυ όμενα καί 4 γιά κανονική οί κοδομή, τώρα ή άπαιτούμε νη έϊχτααΐη ττεριορΐοτηκε οτά 750 μ. Έπειδή κάτοικοι τής πε ριοχής μας έθιξαν τό θέμα, ρωτΰομε μέ τή σειρά μας τόν κ. Νομάρχη νά μας πεί ίί γίνεται στή Σταλίδα σχε τικά μέ τα παραπάνω. ΆναφερόμαοΊε μάλιστα καί σέ μιά συγκεκριμένη πε ρίπτωση: τής οίκοοομής τοΰ σμηναγοΰ κ. "Ιωσήφ Κριτσωτάκη, ό οποίος χτί- ζει σέ άπόσταση 14 μόνον μέτρων άπό τν αίγιαλίτιδα ζώνη ίνα οίκημα 100 τ.μ. έ νώ τό δλο οίκόπεδο είναι περίπου μόνο 400 τ. μ..! Ή οίκοδομή αυτή άναγεί ρεται στό σημεΐο ακριβώς που είναι οί Φοίνικες χαι ρίς φυσικά νά λαμβάνεται ύπ' δφιν καί ή προοτασία τοΰ τοττίου. Τί λέτε γιά δλα αΰτά κ. Νομάρχη; Είναι τής έγκρί σεώς σας;
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΑΗΘΕΙΑ- κρήτης
  12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1977
  Η
  ΙΓ
  Άνοιξε στόν Άγιο Μάρ-
  κο Ηρακλείου, ή "Εκθέση
  Φωτογραφίας τού καλλιτέχνη
  φωτογράΦου Γιώργη Δεληγι
  οτννάκη, την περασμένη Τε
  τάρτη 7 Δεκεμβριού, ή όποία
  θά διαρκέσει μέχρι καί τίς
  19 τού μήνα.
  Στήν εκθέση αυτή ό Δελη
  γιαννάκης παρουσιάζει 90
  μεγεθυμένες, σέ διάψορ€ς
  διαστάσεις, φωτογραΦίει;,
  τών οποίων τα θέματα είναι
  τταρμένα άπό την Κρήτη.
  Τοτπα, λαογραφικά, στιγ
  μιότυη-α καί ττορτραΐτα Κρη
  τικών, συνθέτουν Ενα ώραΐο
  σύνολο, πού ζωντανεύει κυ
  ριολεκτικά την Κρήτη.
  Στά έγκαίνια πραδρέθη-
  καν πολλοί Ήρακλειώτες,
  ττού θαύμασαν την ώραία 5ου
  λειά τού Δεληγιαννάκη, τού
  όττοίου ή καλλιτεχνική ττρο-
  σφορά στό χώρο τής Φωτο¬
  γραφίας, είναι εΰρύτερα γνω
  στή.
  Ό κόσμος πού έπισκέφτε-
  ται την τταραπάνω "Εκθέση,
  Φωτογραφίας θαυμάζει την Ί-
  κανότητα των έ'ργων τού Δέ
  ληγιαννάκη, ό όττοΤος μέ την
  όλοκληοωμένη αύτη παρουσί
  αση τοθ έ'ργου τού άττοδει-
  κνύει γιά δλλη μιά Φορά,
  πιό έντονα, δτι ή ψωτογρα-
  φία, είναι ττραγματικά Τέ-
  χνη, δτίχν ττίσω άπό τό φωτο
  γραφικό φαχό, ύττάρχει τό
  μάτι ενός άνθρώττου μέ άναμ
  φισβήτητο καλλιτεχνικό αί-
  σθητήριο.
  Παράλληλα ή "Εκθέση πα-
  ρουσιάζει καί άγοραστική κί
  νηση, διότι, έκτός τών αλ-
  Μουσικη
  Ο ΔΙΣΚΟΣ
  ΤΟΥ ΚΟΥΠΟΥΜΤΖΗ
  Ό Σταύρος Κουγιουμ
  τζής θεωρείται ένας άπό
  τούς πιό σπουδαΐους ο*υνθέ
  τες μας. Είναι ό όνθρωπος
  πού σωστά ύτίηρετεϊ τό τρα
  γούδι καί χάρις στή σωστή
  οημιουργική τού δουλειά
  τό Έλληνικό τραγούδι προ
  χωρεΐ 2να βήμα μπρός.
  Σήμερα ό Σταύρος Κου
  γιουμτζής «δούλεΐ|/ε» μέ τή
  γνωστή τού άφοσίωση τα
  «τραγούδια τοΰ καιροΰ
  μας» καί μας τα παρουσιά
  ζει σ' £να μεγάλο δΐσκο. Εί
  ♦♦♦«>♦♦♦«>♦♦♦«»♦♦«
  Κρήτες Ποιητές
  α π ο ψ Ε
  Τού ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
  Ήρθε πάλι Φθινόττωρο. Πρωτοδρόχια.
  Κ ι άττόψε μοσκομυρίζουν τα χώματα.
  Όμϊχλη, κρυμμένατ' άστέρια στόν ούρανό.
  Σπαθίζουν οί άστραπές τόν όρίζοντα.
  Σιωπηλές σκιές τα ττεΰκα τριγύρω.
  ΆτΓΟψε
  καλπάζω ξέφρενα, άττό μνήμη, σέ μνημη
  σ' δ,τι γνώρισα, χάρηκα, έχασσ...
  Όλα χέρσα χωράφια, τάφοι, τάφοι, νεκρο!.
  Ό λογισμός μεταμορφώθηκε σέ άλέτρι
  καί όργώνει τα λίιψανα.
  Άπόψε
  χέρια, μάτια, χείλια ζεστά, κόκκαλα
  ζωντάνεψαν, ττήραν μορφές, πανηγυρΐζοι/ν.
  "Ισκιοι άγαττημένοι!.. Μαζί ττερττατήσαμε
  καλοσωρίζοντας τή βροχή, όητόψε
  στό καινούργιο Φθινόττωρο!..
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
  Ανδη Νάρκΐσσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΔΟΣ
  Αφ0' ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α ΓΕΟΡΓΑΑΗΓ Ο.Ε.
  ηΐΚΟΑΟΜΙΚΑΙ Γ-ΠΙΧΕΙΡΗΓΕΙΓ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΑΥΚΑΤΟΙΚΙΟΝ
  Πωλήσεις διαμερισαάτων 1, 2, 3, 4 καί
  5 δωματίων, ώς καί ίσογείων καταστημά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκοττοικίας
  πολυτελοθς κατασκευής καί επί τών όδών
  1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί Άνωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  'μείου τού Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
  Σάν χρονογράφημα
  Η ΚΡΗΤΗ ΜΟΥΓΚΡΙΖΕΙ...
  Γράφει ό ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΙΜΟΣ
  λων καί οί τιμές των φωτο
  γραψικών έργων είναι προσι
  τές.
  ναι τραγούδια βγαλμένα ά
  πό τό σήμερα. Τα θέματά
  τους βγαίνουν άπ' την καθη
  μερινή άνάγκη καί σίγου
  ρα άνήκουν στόν καθημερι
  νό όνθρωττο.
  Τα «τραγούδια τοΰ καί
  ροϋ μας» έρμηνεύονται άπό
  τόν Κώστα Σμοκοβίτη, πού
  μέ την καθοδήγηση τοΰ Στ.
  Κουγιουμτζή παρουσιάζει
  δλη τή δύναμη καί δλο τό
  πλατος τοΰ ταλέντου τού,
  γιά ττρώτη φορά. Μιά γυ
  ναικεία φωνή συμπληρώ
  νει την έρμηνεία των τρα
  γουδιών. Είναι ή Αίμιλϊα
  Κουγιουμτζή. Λιτή άλλά γε
  μάτη εύαισθησία ή φωνή
  της.
  Οί τίτλοι τών τραγούδι
  ών τοΰ Σταύρου Κουγιουμ
  τζή, πού κυκλοφορούν καί
  σέ καϋέττες καί 8 ΤΚΑΟ
  Κ: «τό μπλοΰ < — τζιν», «σάν τα τριαντάφυλλα», «θά φύγω κάποια μερά», «τό καλοκαίρι τό μορτάκι», «τό λεωφορείον, «προχθές τα ξημερώματα», «ή μ·κρή όθόνη», «παίρνω τούς δρό μους», «θά βάλω ροΰχο δα νεικό», «ταξιδεμένο μου πουλι», «τό δρομάκι τό πά ληό», «σάν τα τριαντάφυλ λα» (όρχήστρα). Ό δίσκος είναι τής έ ταιρίας ΜΙΝΩΣ ΜΑΤΣΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. ποιηση ΜΑΣΚΟΦΟΡΟΙ Φθαρμένες μάσκες, δλες μέ τρύπες, γυρνοΰν στίς στράτες, γιομάτες λύττες. Λ Θωρώ κα! κάνω, γροικώ καί λέω δσα προφθάνω. Γελώ ή κλαίω; Α Μάσκα δική μου καλοΦτιαγμένη, ύττόληψή μου, διασκευασμένη. ΣΥ μην τρυττήσεις. Ό,τι μοΰ κρυδεΐς νά μην άψίσεις, 6ορά στίς τίγρεις. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Σφιχταγκαλιάζει ή Με σόγεια θάλασσα, χινοττωριά τικη συγκυρΐα, καί τό κορμί τής Κρήτης συσπαται. Τρέ μουν τα χώματα. Κι ή φού σκοθάλασσα κάνει τα πλε σύμενα νά σαλεύουν συνέ Στούς δρόμους άκόμη τα φέϊγ —βολάν. Πρόσωπα, πρόσωπα, πρό σωττα... Οί έκλογές έτελειώ σανε. Στούς τοίχους, στύ λους τοΰ ήλεκτρικοΰ, μέ τεραστία γράμματα, μέ υπο σχέυεις άμέτρητες. Κι ή Κρήτη, σφΐγγει τα δόντια. Μπάς καΐ ξεράσει μιά και καλή τα σύνεργα πού φυτέ ψανε στό κορμί της. Οί έκλογές τελειώσανε. Κι ή Κρήτη, παρατημένο κουπί μεσοπέλαγα, βρυχα- ται. Φωνάζει πώς ύπάρχει. Φωνάζει, μά τίτοτα. Άλαρ γινά όνείρατα ζωναρώνου νέ τ' άκρωτήρια. Κι ή Κρή τη βρυχαται. Οί Βάσεις. Οί ξένοι απάνω στά χώματα, πουναι πανέτοιμα νά χορέ ψουν πεντοζάλη στό λιοβα σίλεμα. Οί Βάσεις. Οί ζένοι. Οί άνθρωποι πού χρόνια τώρα κουμαντάρουνε. Μόνη ή Κρήτη. Παρατημένη. Μόνη καταμόναχη άνάμεσα στούς μοναχούς δλης τής Οΐκου μένης ττού φωνάζουν, ττού βογγοΰνε, ττού τΐεριμένουν. Στά σοκκάκια άκόμη οί φω τογραφΐες. Άργει ή δικαίω οη. Κι ή Κρήτη, άναταράσ σει τό πέλαο. Ζυγϊζει τίς δυνάμεις. Βαστιέται άκό¬ μη.... Καί σιγά — οτγά ψιθυρί ζει στά παιδία της, ψιθυρί ζει στ' άδέλφια της, τίς νό- τες τής λύρας. Τή μουσική τοΰ αλλου παιδιοϋ της πού κοίτεται τώρα στό Μαρτινέ γκο. «Ή Κρήτη δέ θέλει νοικοκυραίους. θέλει κου ζουλούς». Οί έκλογές έτελειώσανε. Τα μεγάφωνα ο'ώπασαν νά μουγκρίζουν όνόματα. Όνό ματα πού θά «σώσουν» τα Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Σήμερα τό 6ράδυ στΐς 8 θά γίνει στόν ττνευμοιτικό σύλλογο "Ηρακλείου «Λόγος καί Τέχνη» ή διάλεξη τής αρ- χιτέκτονος κ. Χρυσοι^λσς Τζ.ο μπανάκη — Μπασιουδη, μέ Βζμμ: «Τα Βενετσιάνικα Κά- στρα τής Κρήτης». Ή 51 αλέξη θά συνοόεύεται καί μέ ψωτεινές διαφάνειες. Διαβάζετε τόν «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ» | την καθημερινή, πρωϊνή, Δημοκρατική Εφημερίδα πού σάς ένημερώνει ύπεύθυνα. • ΧΠΧΤΕΧ ΕΙΑΗΧΕΙΧ • ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ • ΕΡΕΥΝΕΧ ΠΑ ΤΟΠΙΚΛ ΘΕΜΑΤΑ • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΤΗΛΗ • ΠΛΗΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡβΧΗ. τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα 224 - 225 καί 224 - 226 γιά νά έχετε τό πρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη γ) μέ τό Ταχυδρομεΐο. • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ· ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ιΝΔΥΛΟΙ Πρίν ταξιδεΰσετε είς τό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σας δώσου- με τίς είδικές τιμές εΐσιτηρΐων (ΟΚΟϋΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τού κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οΐκονομικώτερες λύσεις καί την καλύτερη έξυπηρέτησι. Πληροφορίες ΗΕΡΑΚίΙΟΝ ΤΚΑνΕί δΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης 3ΟΡΗΙΟ5 ΤΟϋΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι. '♦♦♦♦♦♦♦ πιάντα. Κι ή Κρήτη χαμογε- λά παραμερισμένη. "Ολα τσΰτα είναι μονά χά τα μουγκρητά τοΰ θερΐ ου πού "ΠΈθαΙνει. Πού κάθε μερά φθείρεται, κάθε μερά λιγοστεύει τό σώμα τού... Ναί, Κρήτη μου, τό θεριό θά πεθάνει.... Κι έγώ, πού πάτηοα τό χώ μά σου,Κρήτη, πού μέτρη σα τό σφιγμό σου, στή ρΐζα μιδς θρούμπας, μισοφαγω μένης άπό τόν αϊγαγρο, κοι τάζω τα κύματα, τή φουσκο θαλασοά καί τα δάκρυα. Ναί Κρήτη, νά ξεράσεις τα σύνεργα τοΰ διαβόλου... Απάνω σου Σαρακηνός δέν έστέριωσε. Κρήτη, νά χορέ φεις πεντοζάλη κάτω άπί» τόν κράχτη τόν ή"λιο. Μέσα στό νερά της Μεσό γειας θαλάσσας. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΙΜΟΣ !■■■■■■■■! ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΡΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ή Φοιτητική "Ενωση Κρητών (ΦΕΚ) χεαιρετί- ζει τή νίκη τών δημοκρατι κων δυνάμεων στίς έκλο- γές, πού έκφράστηκε μέ την καταδίκη τής κυβερνη τικής Πολιτικής, . πολιτι κης ύττοτέλειας στά Άμερι κανονατοϊκά συμφέροντα, λιτότητας καί αύταρχισμοΰ. Ή νίκη αυτή δημιουργεΐ καλύτερες προϋποθέσεις γιά την ένότητα καί πάλη τοΰ λαοΰ καί τή συνεργα- σία τών δημοκρατικών δυ νάμεων γιά τα ίίμεσα έθνι- κά καί οίκονομικά προβλή- ματα πού άνπμετωπΐζει ή ί μας. Καλοΰμε τούς Κρήτες #>οι
  ΚΑΘΚ
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  ΗΜΑΧΗ
  ΤΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  ΑΙΓΕΣ
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΠΟΛΛΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  τητές νά συνεχΐσουν τόν ά !
  γώνα τους, άπό καλλίτερες
  τώρα θέσεΐς στό πλευρό τοΰ
  Κρητικού καί γενικώτερα
  τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ γιά: |
  την άτταλλαγή τής χώρας
  μας άπί» την πολιτική, Ι
  στρατιωτική καί οίκονομι-
  κή έξάρτηση τών ΗΠΑ, τοΰ
  ΝΑΤΟ καί τής ΕΟΚ. Προ¬
  σπάθειας γιά καλλίτερες
  συνθήκες ζωής, δουλειας Ι
  καί στΐουδών.
  Ό αγώνας γιά την ούσια
  στική κοινωνική άλλαγή
  στή χώρα μας, πρός δφελος
  τού λαοΰ συνεχΐζεται.
  Τό Δ. Σ τής ΦΕΚ
  Άθήνα 2 Δεκέμβρη 1977
  ►♦-♦
  ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΧΙΓΑΡΑ...
  Τό περίττετρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  στή Βασιλική τοΰ Αγ. Μάρ¬
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  Διαθέτει καί την
  *ΑΛΗΘΕΙΑ>
  ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
  « ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ »
  ΣΤΑ ΣΠΗΛΙΑ
  "Ανοιξα, καί σάς περιμένω, γιά «νά κλέψωμε
  τού Χάρου μάκιες
  ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ
  ■3εΐι*ιι/η«τιιητιι/η
  ανακοινω;
  νικ. τρ. μλυρομμδτη ε.ε.ε.
  (Τζάμια- ΚρύοταΑΛα - Καθρέπτες)
  Γνωστοποιοθμεν είς τό κοινόν τοθ ΝομοΟ Ηρακλείου δτι επί τής
  ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ άρ. 61 καί πλησίον ΠΥΡΟΣΒΕ-
  ΣΤΙΚΗΣ, ανοίξωμε ΑΠΟΘΗΚΗΝ - ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕ-
  ΠΤΑΙ κ.λ.π. συναφή εϊδη ΕΓΧΛΡΙΑ καί ΕΥΡΩΠΑΊ'ΚΑ.
  Άναλαμβάνομε παραγγελίας καί τοποθετήσεις πάσης φύσεως.
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ
  ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
  Τηλ. 231. 265.
  >♦♦♦«
  • ΚΟΥΪ · ΚΟΥ» · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΚ · ΚΟΥΧ
  Α Μεταφέρω, δττως τόν ακουσα, διάλογο ττνύ
  έ'γινε μετά την ττροχθεσινή καταδίκη τού διευθυντή
  τής «Αληθείας» γιάτό χαστούκι ττού έδωσε στόν Μα-
  σόνο Δημοτικό Σύμδουλο Λάχη.
  — Πόσο πλήρωσε γιά τίς 20 μέρες ό καταδι-
  κασθβίς;
  — Έφτά χιλιάδες.
  — Γιατί τόσο άχριδά;
  — Άκριβήνανε δλα, άκριβήνανε καί οί μττάτσοι.
  Ποθναι ή παληό έποχή πού ττληρώναμε τόν μπάτσο
  μόνο έ'να χιλιάρικο...
  Κα! κάποιος τρίτος ττού άκουσε τόν διάλογο
  αυτόν, πρόστεσε:
  __Μττορεΐ νά άκριδήνανε αύτοι οί μττάτσοι, άλ- '
  λά κάτι «λλοι καί μάλιστα μεγάλοι, συνεχίζουν νά [
  εΤναι ...Φτηνοι.
  Τί νά έννοούσε δραγε;
  Λ Μττορεϊ νά ήταν Λ α μ π ρ ι νή άλλά οχι
  φαεινή ή ίδέα (τινος ήταν άρσγε). νά προσληφθε"
  ή νά αύτοδιοριστεϊ, άνεπίσημα 6ί6αια, συνήγο-
  ρος τού συνηγόρου.
  Όταν μάλιστα ό κανονικάς συνήγορος φώναζε
  πολύ δυνατά, ένώ ό άλλος δίττλα τού σιγοψυθΐριζε
  (άρεσκόμενος στούς ψιθυρους), δίκην ύττοβολέα,
  κάποιος αττό τό άκροατήριο εΐπε- στόν διττλανό τού.
  — Δέν θυμίζει λίγο ή σκηνή, τραγωδια τού Ε ύ-
  ρ ιττί δή;
  Α Δημοτικοί Σύμδουλοι, άπό ττλευρσς Δη·
  μοτικοΰ Συμδουλίου, Υττομηχανικοί, άπό ττλευράς
  έτταγγέλματος, μέλη τής οικογενείας τού, άπό ττλει;
  ράς συγγενικής, έργάτες άπό ττλευράς έργοδοσΐας,
  τταραδρεθήκανε στή δίκη τοθ Λάκη.
  Κάττοιος λοιπόν εΐπε:
  — ΟΊ μόνοι ττού δέν τταρουσιαστήκανε ήτα»
  οί «άδελφοΐ», άττό ττλευράς Μασονίας.
  Ποΰ νά ττάρουσιαστοΰν, άφοΰ ...μυριζοντουσσ·1
  δτι ...βρωμάει τό ..μτταρούτι τών ...«κρητικών 3·
  ττλων»;
  Έξ «ϋλλου κι ό Λάκης δέν πρέπει νάχει παρά
  ττονο, άΦοϋ ...πρίν Χαρής καί Σρατάκης λαλήσου··
  ττερί Μασονιας, τούς ττρόδωσε ό ΐδιος ό «αδελφάς
  Λάκης», δλους τούς έν Μασονία «άδεφλούς» ά—γ.
  Χιράμ μέχρι ...Πουλιανάκη1..
  Λ ' Γιά δσους δεν εΤναι ...μυημένοι στά Μα-
  σονικά μυστικά, διευκρινίζω δτι Χιράμ είναι ό «νέ
  κρός άδϊλφός», Έβραΐος φυσικά, γιά τό χαμό τού
  όποίου όρκίζονται έκδίκηση δλοι οί ...νεοφώτιστοι
  Μασόνοι, άντικριζοντας τό κρίατνίο τού (μιά νεκροκε
  φαλή) στό «σκοτεινό θάλαμο» πού 51 νούν τόν «μεγά¬
  λο 6ρκο».
  Όσο γιά τόν δεύτερο, τόν Πουλιανάκη, αν
  καΐ εΤναι ...γνωστότερος, σημειώνω δτι είναι ό
  Λζωντανός αδελφάς», πού κατέχει τόν τιτλο τού
  «Σεδάσμιου» Άρχιερέα της «Σετττης Στοάς Άρι-
  άδνη» τού Ηρακλείου, στή ...δύναμη της οποίας, ύττ'
  αϋξοντα αριθμόν 126, άνήκει ό Λάκης
  Κοττά τα &λλα ό οίνθρωπος, ©εός φυλλάξει, (ή
  μάλλον ό Μ.Α.Τ.Σ. φυλλάξει) δέν είναι "Εβραϊοι
  μοκτόνος...
  Α Καΐ μιά τελευταία διευκρΐνιση: Ό Μ.Α.
  Τ.Σ. στόν όττοίο όρκίζονται οί Έδραιομασόνοι ή
  και άττλώς Μασόνοι, μεταξύ τών οποίων καί ό Λάκης
  (καθώςκαί ό μέγας ... Καραμανωλάκης) είναι ό ©εός
  τους καί τα άρχικά ακριβώς σημαίνουν: Μέγας Άρ
  χιτέκτονας Τού Σύμπαντος.
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΑΗθΚΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΙ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗΧ)
  ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Τεχνική έττιμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  Λ ,Σέ κοσμική Λέσχη, δπου συχνάζει ταχτι-
  κά, καθόταν ττροχθές ένας συγγενής τοΰ «Μανόλη
  μας», ό οποίος άντί γιά τρα-ουλόχαρτα μέ τα ό-
  ποΤα διατηρεΤ δριστες σχέσεις, κρατοΰσε στά χέρια
  τοΰ τσιγαρόχαρτα (ή μάλλον χαρτιά ά-ό κουτιάτών
  τσιγάρων) κι έ>τιαχνε ...καραδάκια.
  Κάττοιος λοιττόν πού τόν εΤδε τταρατήρησε:
  — Τί σοΰ είναι ό Μανόλης . "Εχει κάτι συγγε
  νείς, ττολύ βιαστικούς...
  Κ ι ένας άλλΟς πού τόν «κουσέ, τόν παραττί-
  ρησε ώς εξής:
  — Τί εΐσαι έσύ 6ρέ παιδί μου; Νά μή δεΤς άν-
  θρωττο νά προκύψει. Χάρτινα καραδάκια, στό κά¬
  τω - κάτω, ψτιάχνεΐ ό άνθρωττος, γιά νά τα ρίξει
  στή ...λιμνοϋλα ενός ...ξενοδοχείου τού.
  Μέ τό καλό καί στά ...σιδερένια, ττροσθέτω έγώ.
  Έπειδή άρ£σε σέ πολλούς τό . .ναυτικό τρα-
  γουδάκι πού έγραψα στό περασμένο φύλλο, δημοσι-
  εύω άλλο Ενα μικρά μέ την πρόθεση νά γράψω κι
  άλλα καί νά τα έκδόσω σέ διδλίο μέ τό γενικό τί
  τλο «Τραγούδια τού ...δουνοΰ και τής θαλάσσας*,
  μέ ...ναυτιλιακό δάνειο πού θά μοΰ δώσει ό «Μα-
  νόλης μας», στόν όποΤο φυσικά είναι άφιερωμένα
  Τό σημερινό τραγουδιέται στό σκοπό τοΰ «Κσ-
  Άντρέα Ζέπουΐ».
  Ό καπετάνιος γιατ' είναι λυπημένος
  Φουρτούνα ή ...Νίδα μας καί είναι άραγμένος
  Άλλοι καλάρανε κ ι έπιασαν τούς ψήφους
  καί τώρα κάθονται καί λύνουνε τούς γρίφους
  Κάλαρε ό Γαλενιανός ψάρια γιά ψυγεΓο
  κάλαρε κι ό Μανωλιός κι επιασε ύπουργεΤο
  Καπετάν Μανόλη Ζέπο
  χαίρομε δταν σέ βλέπω
  χαίρομε δταν σέ δλέπω
  άλλά δέν σοΰ έπιτρέπω
  έσύ νά τρώς κ ι έγώ νά δλέπω
  (δίς τ) τρίς ...κι άλλοίμονο)
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ