98659

Αριθμός τεύχους

79

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

13/12/1976

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ' αυτόν, πού πρίν μέ
  χώμα, τοϋ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμσ, προλββη νά π€Ϊ £στω
  καί μιά συλλοβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΓΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ _ . -___._>
  παγκρητια * ΛιβυβΐΐνΐΑβ: Μ ΑΝ Ο Ε ΧΑΡΗΣ
  Τ>ϋίνάθΜμθ ...Ο
  !■■■■■■■*■■!
  ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ 280-291
  Χρόνος 2ος — Άρ. Φύλ. 79 — Δρχ. 5
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  Τό μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός τής πρόσφατης δΐετίας
  ΣΥΝΕΒΡΙΟ
  ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
  Πρό- «ά μέαα καί πρό- *ά £,£*>->
  Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ω Ν
  ΤΗΣ ΕΒΗΚ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
  ιιΤ6 8έμα 56ν οϊναι ΠοΑιίικό - Είναι Έθνικό»!!! (Γ. Μαύρον)
  Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 1964
  ΤΙβ°^1 8έ1Ι€1 ζ*γδ«* - Λη^ Εξωτορικό καί θοσσαΑονΙκη
  ♦ Μηίσοΐάκηβ - Βαρδι νογιάννηβ - Οα ρβί&σχονν;
  - "Ενϊονη ηαρουοΐα
  ΘΑ ΑΝΤΕΞΗ;
  Όμαόα Έξοΐορικοΰ - *Οργανών«ι οΑμορα «Πρέ- Κόνφβρανε.»
  ©Α ΞΑΝΑΕΠΙΤΕΥΧΘΗ;
  ΜΙΑ ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΕΚΔΗΑΟΣΗ ΜΕ ΕΥΡΥΤΑΤΕΣ ΑΙΑΣΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΒΙΪΙΚΟ ΜΑΣ ΧΟΡΟ
  Γ ΠΑΠΑΝΛΡΕΟΥ
  Ο «Γέρος τού (Δημοκρα
  τικοΰ) Μωρηά» τού όττοί
  ου τό ττνεθμα τού ττερίΦη
  μου «Άνέν&οτου», γίνε-
  ται προσπαθεία νά άναοι
  ώση Χωρίς δμως τόν έττι
  ζώντα άττόγσνό τού; Πώς;
  Ό κ. Μαΰρος άφησε λίγα
  ένωτικά ττεριθώρια
  Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  Ή «Σφίγγα» μέ τό μέγα
  λύτερο έρωτηματ ικό: —
  ©ά άνάψη τό κερί στόν
  Άη - Αευτέρη; Άναρω-
  τιοΰνται δλοι καί περιμέ*
  νούν... Όλοι ρωτοΰν τόν
  Κώστα Μπαντουβά, Βε-
  νιζελογενή βέρρο...
  Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
  Γνωστός καί μή έξα*ρετέ
  ος. "Αν δέν «μπή», θά
  «βγή» μέ δική τού ση-
  μαία. Στή φωτογραφία
  μέ τόν Νομάρχη τής ΕΡΕ
  κ. Π Νταουντάκη, μάρτυ
  ρες κ ι οί δυό στή δίκη
  τού «χωριστικου κινήμα-
  τος Καρέλλη»
  • νΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΩΝ» "Ετσι θά
  μπορούσε νά χαραχτηριστή τό Συνέδριο τής ΕΔΗΚ, πού
  αρχιοε χθές καί θά λήξη αύριο οϋσιαστικά στό Ήράκλειο καϊ
  μεθαύριο στά Χανιά
  • ΣΉΜΕΡΑ θέτομ£ απλώς μερικά άπό τα
  ΣΤΡ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
  Μιά δική τού «γυναίκα»
  στό ττλάι τού κ. Μαύρου,
  προλειαίνει τό έδαφος
  γιά λογαριασμό τού «Κα-
  θηγητή — Κεφαλαιού
  χου». Άττό παληά διέθε
  τε στούς -πάντες (καί
  στήν ΕΔΑ) λεφτά.... μιά
  καί ήταν τοθ.. Λαού.
  ΓΝΩΣΤΟΣ —
  ΑΓΝΩΣΤΟΣ «Χ»
  Τό Συνέδριο —αρακολου
  βεϊ καί "Ανθρωττος των
  Αμερικανόν, στόν όττοΐο
  οί «σύμμαχοι» έχουν έμττι
  στοσύνη γιά την ττερίτττω
  ση ττού τό Κέντρο θά έρ-
  θη στήν εξουσίαι ΕΤναι ή
  «,ρεζέρβα» τους.
  «Μιά τσουκνίδα στίς βιο
  λέττες». Είναι τό «μάτι
  καί τό οα>τί» τού Καρά
  μανλή, άλλά κα! ό μ—α-
  λαντέρ τοθ «ΚρτγτικοΟ
  Κόμματος». (Περίτττ«ση
  Μητσοτάκη). Παρακο-
  λούθησε τή συγκεντρώση
  ό—-ό τή Νομαρχία.
  Ό «τττέραρχος τοθ ΝΑ-
  ΤΟ» ττού ΰτΓοοτηρίζει (λό
  γω καί εΐδικότητας) την
  παρουσία των Άμερικανο
  —Νατοϊκών Βάσεων καί
  στήν Κρήτη. ΔιαφωνεΤ
  συμφωνώντας καί συμφω
  νεΐ διαΦωνώντας.
  έρωτηματ ικά, στά όποϊα ή άτΓΟντηση θά δοθή στό έπόμενο,
  γιατ! ή εφημερίδα αυτή, γιά τεχνικούς λόγους, δέν έχει τή
  χθεσινή έτπκαιρότητα.
  • ΤΑ ΒΑΣ ΙΚ ΠΤΕΡΑ στιμεΐα ττού έντοπίσοομε άττό την
  ττραχθ&σιντ) <5φιξη τοΰ ΑρχηγοΝ τής ΕΔΗΚ κ. Γ. Μοεύρου, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Έκττρόσωπος τής Ένω- σης Κέντρου Όμάδων Έ ξωτερικοθ. Μαζί μέ τόν Γ Γραμματέα κ. Καΐκη, θε τουν «θέμα Ζίγδη». Τό ύ ποστηρίζουν καί οί Θεσ σαλονικεΐς χωρϊς ττρο- συνεννόηοτ). μέχρι χθές τό μεσημέρι, είναι τα παροχάτω. • Η ΥΠΟΔΟΧΗ στό άεροδρόμιο ήταν ζωντανή, ύστεροΰ σί όμως, κατά ττολύ άττό τίς τταληίς «μέρες δόξας» —αρομοί ών αφίξει*». 3 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ήταν μεγάλη άττφ -λευράς άρι- θμού, άλλά χωρίς παλμό, • Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, κ. Γ. Μαθρος, δέν χρησιμο—οίησε τό μικρόφωνο συν ττολιτικός, άλλά σάν όμιλτντής διαλέξεως. • Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τής τοτπκής Έπιτροττής κ. Κωνιός ...ΥΜΟΝ ΤΕ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟ ί ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ ΑΝΤΙ 1ΗΜΕΡΙΝ0Ν •Ού μόνον ψευοοαντιδοκτιλεΐς ύττεδέχθημεν, κατά την ποιμαντορικήν μας... έπταετιαν, άλλά καί... γνησίους βασιλείς οννεχάρημεν... ΰττηρετοΰντες την Εκκλησίαν». (Μερικοί, δέν έν6ιαφέρον-ται διά την Ούράνιον, άλλά την... Έ—ίγειον Βασιλείαν) ΆπΙστευτο άλλά άΑηοινό,δπως όμολόγησκ ό Υδιος-Ζτά χνάρια τού περιφήμου «Αύτονομιστικούι» ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ( Ιό 1962 μΑΛΛΑΓΗ» ) Ο Κ. ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΟ θέμα ττρο έκυψε, εντελώς άπρόοπτα, κα τα τίς δύο πρόσφατες δίκες, στίς όττοΐες κατηγορούμενος ήταν ό διευθυντής τής «Άλή θείας», μέ μηνυτές, γιά δή- θεν σνκοφαντική τους δυΦημι ση, τούς έκδότες τοΰ περιοοι κου «Κρήτη». Σέ κάτΓοιο στγμεΐο, μιάς ά- ττό τίς δίκες αύτές, στίς όττοΐ ες κατέΒετε σά μάρτυρας κα τηγορίας (ένορκως βεβαία) ό Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Μαν. Καρελλης, άναγκάστη κε νά ομολογήση ότι τό 1963 έγραψε άρβρο ύττέρ αύ τονομιστικοΰ ή μάλλον «Χω- ριοτικού έτταναστατικοΰ κινή ματος» στήν Κρήτη. "Οταν τού ϋποβλήθηκε ε¬ ρωτήση άπό τό σννήγορο κ. Στρατάκη, αν εΐχε διαδάσει τό ττεριοδικό «Κρήτη,» ττού έ Φραψε ότι «νεοεκλεγείς Δή¬ μαρχος Κρήτης, καλλιεργεΐ την ίδέα τοΰ αύτονομιστικοΰ κινη.ματος», ό κ. Καρελλης ά- τπίίντησε άρντντικά. Στή συνέχεια ύττοχρεώθη- Πολιτικά 'Άρθρα ΗΓΙΟΡίΗ ΤΗΣ ΜΓΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΓΛΟΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ, ΑΙΚΗΓΟΡϋΥ ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ σειΐρήν&ς τής άντικομμουνιστικής μισαλλοδοξίας ήχήσανε καί πάλι! Προσκλητήριο «τταλ λοικής» συμμετοχής άπευθύνανε οί κατά τόπονς Νο- μάρχες γιά τή γιορτή τού μίσους ττού προγραμματί- στηκε γιά χθές 12-12-76. Έχουμε 6μως ωρισμένα έρωτήματα γιά τούς έμπνευ στές όργανωτές καί έκτελεστές της τΓεριλάλητης γιορ τής καί καλα θά κάνουνε αΰτοί τούς όττοίους άφαροϋνε νά τα μελετήσουνε Πρίν ά-' 6λο ρωτούμε τούς Ιεροφάντες της «Νέας Δημοκρατίας» Ποιού είδους Δημοκρατία λένε ττώς άττοκαταστησανε στον τόπο μας μετά τόν Ίούλη τοθ 74; Φερανε τή Δημοκρατία τού «ενός» δηλ. τού παλιού έτσιθελιστή Μεσία, ή Φερανε τή Δημοκρατία τής κά- στας των μετρημένων στά δόχτυλα τού ενός χεριοΰ ττλούτοκρατών τοΰ τόττου καί των τοττοτηρητών ι ών ξώων Μονοπωλίων καί τού ΆμερικανονατοικοΟ ίμττε ριαλισμοθ; "" Είτε πάντως την ττρώτη είτε τή δεύτερη μορφή τής «Δημοκρατίας» τους διαλεξουνε ενα ττρέττει νά γνωρί ζουνε ττώς ό Λαός τούς άτΤΓαντά. Κύριοι μετά λύπης μου ειστε κακής παστας Πολιτικαί τού «Τζουμττέ»1 Οταν ώραιοποιημένοι καί 6ήθεν έκμοντερνισμένοι έ- ττιστρέψατ*: άττό την Μέκκα των δημοκρατικών σας πρωτύπων, σέ Μενά τό Λαό δέν άττοκαλύψατε τίς ά ληθινές σας πολιτικες προθέσεις, άλλά διακηρύξατε σε δλα τα μήκη κα! τα πλατή τής έτπκράτειας ττώς ή «Δημοκρατία» σας θά ή"τανΈ ΠΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΑ- ΛΗΝΕΣ ! Πούντη,ν λοιπόν σήμερα τή «Δημοκρατία» σας αυτή, Οί ΈλληΜες Κομμουνιστές δέν είναι "Ελλη νες; "Η μήπως δέν Ιχουνε θέση κάτω άττό τό δικό σας ♦Δημοκρατικό ήλιο»; Κατά δεύτερο λόγο, ρωτά ό ϊδιος ό Λαός ττιά: Μέ ττοιό δικαίωμα κύριοι μττήχνετε τα δρώμικα νύχια σας στίς τΓαλιέχ; πληγές τού σώματός μου; Δέν «Τναι κομ μάτι ό—' τα ικομμάτια μου ό "Έλληνας Κομμουνιστής; Ή μήπως θέλετε νά αύτοχειροτονηθήτε χειροϋργοι ά- # Συνίχίΐα οτη Τ Μετά τό νέο μας δημοσΐευμα Χαρΐοποιξία καί Ζ&ριο να πατηχθΟΥΝ________ ΖΗΤΗΣΕ Ο κ. ΕΙΣΠΓΓΕΑΕΠΣ Σύμψωνα μέ ττληροφορίες μσς, μετά τό ττροηγούμενο δημοσίεαμά μας, γύρω άπό τό κΰμα χαρτο - ζαροπαιξί- ας πού άρχισε νά ένσκύτττη στό Ήράκλειο, ό Προιστάμε νος της Είσαγγελίας κ. Γ. Ζορμττάς, διέταξε σχετικές ί ρευνες γιά τα καταγγελθέν- τα άττό την εφημερίδα μας καί συνέστησε ττρός τίς Ά- στυνομικές Άρχές τού Νομοΰ Ηρακλείου νά τταταχθή άνη λεως ή χαρτο—αιξία, τα ζά ρια καί τα πάσης φύσεως τυ χέρα τταιχνίδια, πού είναι έ- ττικίνδυνες κοινωνικές τταγί- δες, ίδίως γιά τίς μέρες αύ τες. ΣύμΦωνα μέ την άξιέτταινη Είσαγγελική αυτή πρωτοβου λία καί τή διαθέση των άρμο δ! ών άστυνομικών όργάνων, ή δίωξη θά ένταθη ττρός κάθε κατευθυνθή, είναι δέ γνωστές οί συνεττειες γιά δσους ώδη γηθοϋν στό Δικαοτήριο. ΧΡίίΤΟΥΓίΝΝεΑΤΙΚΟ ΙΩ ΕΠ ί ΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ Τό έττόμενο Φύλλο τής «Αληθείας», τής Δευτερας 20 Δεκεμβρί ου, θά είναι άφιερωμέ- νο στά Χριστούγεννα. Όσοι ένδιαφέρεσθε γιά Εύχές καί όδηγό Δώρων, τηλεφωνήστε μέχρι την Παρασκευή 17τρέχ στό 280-291 ΜΠΡΑΒΟ ΚΥΡΙΕ ΝΠΛΕΤΣΑ! ΑΥΤΗ την έπιδράδευση τού παραπάνω τίτλου, α¬ σφαλώς δέν την είδατε γραμμένη σέ καμμιά εφημερίδα τ. άξιότιμε Είσαγγελεα τού Άρείου Πάγου κ. Μπλε- τσα Κι' δμως, νά ττού σάς τή δίδει αυτή ή εφημερίδα, ττού ώς γνωστόν, χτυ—ά κάθε τ! τό στραβό κι' άνάττο δο, κάθε τί τό κακόβουλο καί τΓαράτυττο, κάθε τί τό έγκληματικό καί τταράναμο. Μττράβο λοιπόν κύριε Μπλέτσα γιά την πρωτοβου λία ττού ττήρατε, γιά τή φαεινή Ιδέα ττού εϊχατε νά α- σκήσετε δίωξη κατά των τριών 'Εφετών. Γιατί, μέ την ενεργεια σας αύτη, άττοδείξατε ττερί- τρανα, ξι^τΓνώντας δσους κοιμισμένους υπήρχαν δτι ή «Σχολή Κόλλια» στήν Έλληνική Δικαιοσύνη, συνεχί- ζει νά ϋττάρχη, μέ λιγοοτές εύτυχώς, άλλά άκρα έττι- κίνδυνες τταρουσίες. Κι' άκόμη γιατί δώσατε την εΰκαιρία σέ όλόκληρο τόν 'Ελληνικό Λαό, νά ξεσηκωθη, μέ έττικεφαλής ό- λους τούς τιμίους Δικαστικούς καί νά έξαναγκάση έ- σάς καί κυρίως τούς ύψηλούς συνεργάτες σας (άλλοι τούς λένε «άφεντικά» σας) νά άποσύρετε... Άλλά κυρίως γιατί άποκαλύψατε, όκτχε,τα άν τό θέλατε ή δχι, την έπικίνδυνη διαθέση αυτών πού μάς κυδερνοθν, νά ύττοτάξουν άκόμη καί τή Δικαιοσύνη. κάτω άττό την κοινοβουλευτική τους δικτατορία Πώς λοιπόν, στά τόσα ττού άκούσατε δυστυχε κ Μπλέτσα, νά μην —άρετε έστω καί ίνα «Μττράβο»; κε νά —ή δτι όντως ττολύ ττα ληά εΐχε γράψει τό άρθρο αύ τό στήν «Άλλαγή», προβλέ- ποντας την άνωμαλία τού πό λιτεύματος ττού ττραγματο- ττοιήθηκε μέ τή Διχτατορία. Φυσικά δταν ρωτήθηκε ά¬ πό τό διευθυντή μας, πώς ή ξερε τό 1963 τί θά γινόταν τό 1967, δέν άττάντησε. Έττει&ή τό θέμα έδημιούρ γησε τεραστία έντύπωση, έν- διαφερθήκαμε νά τό έρευνή- σωμε. Πήγαμε στίς διβλιοθηκες των Αθηνών, γιά νά βροθμε σχετικά στοιχεΐα άττδ άφχύα εφημερίδων τής έττοχής. Καταλήξαμε στή Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, δττου τελικά δρήκαμε δτι τό άρθρο δέν γράψτηκε τό 1963, άλλά τό 1962 καί συγκεκριμένα την Κυριακή 4 Φεδρουαρίου 1962. Δυστυχώς δμως καί κατά ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ τό φΰλλο αύτό τής εφημερί¬ δας τού κ. Καρελλη «Άλλα¬ γή», δέν ΰττάρχει στόν τόμο καί ήταν τό ΜΟΝΑΔΙΚΟ πού έλλειττε άττό αυτόν. Τα στοιχεΐα τοΰ τόμου εΐ- ναι: 21011)06)33)Β.Δ.3. Η.)1962. Ό τίτλος τοΰ αρθρου αυ¬ τού γιά τό όττοΐο όπως εΤπε ό κ. Καρελλης διώχτηκε αύ- τεττάγγελτα καί άθιοώθηκε ά ττό τό Τριμελές Πλημμελειο- δικείο Ηρακλείου, ήταν: «Ή πολιτιική σηιμασία τής Κρή της». Άττό τό άρθρο αύτό γ·ά τό όττοΐο ττροξενήθηκε Πανελ λήνιος σάλλος, βρήκαΐμε μ·ά ττερικοτιή, ή όττοία έχει ώς εξής: «... Καί έχει δίκαιον, όμολογουμένως, νά την Φοβείται (την Κρήτη,)— (προΦανώς ή Κυδέρνη- ση) —. Διότι ή Κρήτη, δημοκρατική ώς ττρός τα Φρονήματα, άποφασι στική ώς ττρός την θέλη¬ σιν τοΰ λαού της, διαθέ τουσα γεωγραφικήν αύ- τοτέλειαν, θά αντισταθή, μή διστάζουσα νά φθάση καί μέχρι έτΓαναστατικοΰ χωριστικού κινήματος, ΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΟΝ ΑΠ' ΕΥθΕΙΑΣ, (τα κεφα- λαΤα δικά μας), έν ττερι- τττώσει πραγματοπτοιή- σεως των σκοτεινών σχε δίων, της άπροκαλύτττου δηλ. έττιβολής δικτατορι κων θεσμών». ΕΠΕΙΔΗ πρόκειται γιά ιδιαιτέρα σοβαρό θέμα, ρω¬ τούμε τόν κ. Καρέλλη νά μάς ο—αντήση στά εξής, μιά ττου • Χυνεχεια βτη Χ*λ. 4 _ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ κ. ΚΑΡΕΛΛΗ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΝ ΤΗΣ «ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΙΚΕΛΑΙΑ; ΔΕΝ ΤΟΜΟ ΣΤΉ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Ανοιχτή έπίθεση κατά τοϋ «ΡΟΤΑΡΥ» Συγχαίρομε είλικρινά τόν ΜητροτΓθλίτη Πέτρας κ. Δη- μήτριο, διότι ττρόσφατα εδω- σε διά τού άρμοδίου ΓραΦεί- ου της ΜητρότΓολης ττού ττροΐ σταται, ένα ενδιαφέρον κείμε νο μέ τόν τίτλο: «Ρόταρυ: ό ττροθάλαμος τής Μασωνί- σιεύτηκε στήν εφημερίδα «Ά ναπΌλή» τοΰ Άγίου Νικολάου (10-12) καί τή χθεσινή άς» Τό κείιμενο αύτό ττού δημο Η ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΤΗΣ|ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ Κατηφορίζίχ,.. ./ δρόμο ττρός την Χρυσοπηγή. Ό ·<αι- ρός είναι καλός, μόνο ττού φυσά λίγο άνεμος. Όλόκληρη η συνοικία — άλλά καί οί γειτονικές — είναι σκεπασμΐνες άπό ένα βαρύ μαύρο σύννεφο. Ή όρατοτητα είναι πεσμένη στό έλάχιστο. Μιά άσφυξιογόνα ττροαίσθηση μάς έχει κα- ταλάδει. Σέ λίγο ό φωτορεπόρτες άρχίζει πρώτος τό βήξιμο. έ βτή σελ. 3 «Άλλαγή» Ηρακλείου (12- 12) είναι πραγματικά ένα — επί τέλους — θαρραλέο 6ή- μαένός Ποιμενάρχη της Κρη τικής Έκκληκπας. Πρόκειται γιά ένα τεκμη- ριωμενο άρθρο, πού χτυττά ά νοιχτά τίς Σκοτεινές Δυνά¬ μεις, καί δλα τα παοοκλά- δια τού Διθθνοΰς Σιωνισμοϋ, μεταξύ των οποίων συγκατα λέγεται καί τό ΡΟΤΑΡΥ. ^ Τό άρθρο δημοσιεύεται μέ την εύκαιρία τής ττροσττά- • Χννέχεια οττΐ Χελ. 4
  ΧΙΛΙΑΔ _
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΛΗΦΕΙΑ.. κΡΗΤΗΖ
  13 ΑΙΚΙΜΜ»ΙΟΥ
  φ Έχόόσεις...
  Έκυκλοφόρησε ό 6ος τό-
  μος των «Μνημείων τής Κρη-
  τικής Ίστορίας», τού Ήρα-
  κλειώτη Ιστορικοΰ κ. Στ.
  Σπανάκη.
  και
  ΚυκλοΦορεϊ έττίσης
  στό Ήράκλειο τό διβλίο τού
  Άσκληπιοΰ Θεοδωράκη
  «I-
  ΔΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ».
  Μέ ποικίλη Ολη έκυκλοφό¬
  ρησε τό 36ο τεΰχος τοΰ ττε-
  ριοδικοθ «ΚΡΗΤΗ,». Μεταξύ
  των άλλον ττεριλαμβάνει καί
  άφιέρωμα στόν Ν. Καζαντζά
  κη.
  Μουοΐκή
  • Τά «Μουσικά
  Ν€ΐάτα»
  Δόθηκε χθές στό ξενοδο-
  χεΐο «Άστόρια», ή Β' συναι/
  λία τής σειράς «Μουσικά νειά
  τα». Ι
  Έμφανίστηκε τό Έλληνι-
  κό Κουϊντέτο Πνευστών μέ
  την σνμμετοχή Νέλλυ Σγ.-
  μ ιτέκολλο.
  Παρουσιάστηκαν, μέ έξαι
  ρετική έτπτυχία έργα Μό-
  ζαρτ, Μιλχάου, Δάνλι, Φαρ
  κάς καί Παλλαντίου. Ι
  Μέ την εύκαιρία, καί γιά
  δσους ένδιαφέρονται γιά την
  στενώτερη τταρακολούθηση
  της δουλειάς των «Μουσικών
  νειάτωντ», δημοσιεύουμε την
  διεύθυνση τής Τοττικής Έπι-
  Τιροτττ|ς: Κ οθωναίου 13 τηλ.
  283-976.
  Αιαλέξεις
  • ΔΙΑΛΟΓΟΣ
  (Χατζηαργύρη —
  Σαρειδάκη)
  ΓΙΑΤ' ΝΕΟΚ
  Μιά —ρωτότνττη συζητήση
  όργανώνει τό Π. Γ. τού ΤΕΕ
  οτό Ήράκλειο σχετικά μέ
  την ΕΟΚ. Είσηγητές θά εί¬
  ναι οί κ.κ. Σαρειδάκις, ττολι-
  τευτής Αθήνας — άνώτερο
  στέλεχος τής ΕΟΚ καί Κ.
  Χατζηαργάρης, λογοτέχνης
  —δημοσιογράφος. Λόγω των
  αντιθέτων άττόψεων των είση
  γητών, ή έκδήλτίχπι παρουσιά
  ζει μεγάλο ενδιαφέρον, άφοΰ,
  άκάμη καί οί έρωτήσεις θά
  τίθενται κατ' ευθείαν άττό τό
  άκροοττήριο.
  Θά γίνει στίς 19-12-76
  στό ΕΒΕ Ηρακλείου.
  • *Η ΔΗΜΑΚ γιά
  αόν Βάρναλη
  Μιά ττολύ ένδιαφέρουσα έκ
  δήλωση διοργάνωσε χθές
  στόν Κινηματογράφο «Ήλέ-
  κτρα», ή μαθητική κινήση
  «ΔΗΜΑΚ».
  Ή εκδηλώση έγινε μέ την
  εΰκαιρία τής σνμττλήρωσης
  δυό χρόνον οτττό τό θάνατο
  τοΰ μεγάλου μας ποιητή Κώ-
  στα Βάρναλη. Προβλήθηκε ή
  ταινία «Ζ» τού Κώστα Γα-
  6ρά.
  Ζωνραιρικί,
  Μαρκατάτη στό
  Ήράκλ€ΐο
  καί Άθήνα
  ποιησ
  Άρχίζει μεθαύριο Τετάρ-
  τη, στήν αίθουσα τού Συλλό
  γου «Λόγος κα! Τέχνη» έ'κθε
  ση ζωγραφικής τοΰ διακεκρι-
  μένου συμπολίτη μας ζωγρά
  φού, Στέλιου Μαρκατάτη. Ό
  Μαρκατάτης θά παρουσιάση
  στό Ήράκλειο τή συλλογή
  «Ένοράσεις» ττού είναι μιά
  ττροσεγμένη καί εΰαίσθητη
  δουλειά, βασισμένη στό αύ-
  στηρά προσωιτικό καλλιτεχνι
  κό Οφος τοΰ Μαρκατάτη, μέ
  τούς τταράλογους χρωματι-
  σμούς καί τήν-άναζήτηση της
  ίδανικότητας. |
  Ή εκθέση θά τταραμείνει
  άνοιχτή γιά 15 μέρες καί
  στή συνέχεια θά μεταψερθεΐ
  Λ1ΙΚΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
  Μαύρη νυχτιά οτό καταιφύγι.
  Ή άνάσα τής θύελλας
  ττιέζει τα τοιχώμστα τού κρυψώνα.
  Καταχνιά,
  στόν καλντιριμένιο διάδρομο.
  Κι' ή άνάσα των στίχων,
  Πιέζει την έχταση τούτης τής θύελλας.
  ΛΑΛ
  Μακάρι νόταν τό τέλος
  των μικρόν γεγονότων
  στή χρονική κλΐιμάκωση.
  Κο—ραχύλισαν ξερριζωμένκχ βράχια
  κι' οί μελιστάλαχτες Άνοιξες
  κοκκάλωσαν στ' άγνάντεμα.
  Μικρές άλυσσίδες
  μέ θεόρατους κρίκους
  καλοσώρισαν τόν έρχομό.
  Φ. Χ.
  ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ:
  Ό γνωοτός σας
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  ττροσφέρει κοστούμια
  ΜΗΝΑΙ ΔΗ — ΦΩΤΙΑΔΗ · ΔΗΜΗΤΡ ΙΑΔΗ
  όλόμαλλα, επί παραγγελία
  ΔΡΧ. 3.400x6 κοστούμι
  Ύφασμα καί ΡατΓτικά
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ: Κατεχάκη 18 — "Ηράκλειον
  Τηλέφ. 287-966
  διακοομητικη
  Τηλ. 287.670
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗ0ΕΙΑ.
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  Τηλ. 280291
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΙΈΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχνική έττιμέλεια: Μάνος Μαγριπλής
  Ήφαίστου 18 · ·Ηρακλειον, Κρήτης
  στήν Αθηνά, γιά 25 μέρες
  στήν γκαλερί «Άστορ».
  Ο Ό Β Ζαχαράκης
  στόν "Αγ. Μάρκο
  Άρχισε προχθές κα! συνε-
  χίζεται στόν "Αγιο Μάρκο ή
  εκθέση τού Χανιώτη ζωγρά-
  φου Β. Ζαχαράκη. 'Η εκθέση
  αύτη, έχει όργανωθεΐ άπό τό
  Π. Γ. Έτταγγελματικών καί
  'Ετπστημονικών Συλλόγων
  Ηρακλείου.
  Έ "Άννα Ί.οω
  νίδου στό
  «Ν Ι ΟΡΕ»)
  19 μέχρι καί 22 Δε¬
  κεμβριού, θά δώσει τταραστά
  σεις στό Ήράκλειο (Κινημα
  τοθέατρο «Ντορέ») ό θίασος
  Άννας Ίασσω νίδου μ έ τό έ-
  ττίκαιρο κοινωνικό εργο: «Ά
  συμβίβαστα Νειάτα»
  «» Τα έγκ/ήματα
  τής 01Α
  Στήν Ήλέκτρα παίζεται
  σήμερα ενα ξέχωρο άττό τά
  συνηθκτμένα χαμηλής ττοιότη
  τας έργα. Πρόκειται γιά την
  ταινίαι τού Γιουζέττε Φεράρα
  «Τά έγκλήματα τής ΣΙΑ·».
  Την μουσική έχει γράψει ό
  Μάνος Χατζηδάκις.
  ΤΙ ΠΑΙΖΟΥΝ
  ΟΙ ΑΑΛΟΙ
  ΝΤΟΡΕ: Ή κόρη τού Σατα-
  νά.
  ΑΠΟΛΛΩΝ. Όπλο έκδίκη-
  σης.
  Ν. ΑΠΟΛΛΩΝ:
  λοφόνος.
  Κόκκινος δο
  ΗΛΕΚΤΡΑ: Έγκλήματστής
  ΣΙΑκλτΓ.________________
  νετολαια
  Μ ΟΜΟΣ... ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ!..
  Μττορεΐ νά μοιάζει μέ.. λαδοατοθήκη. Σπασμένα τταράθυ-
  ρα, μισοκατεβασμένα ρολά, μπογιαντισμένα τζάμια, μου-
  τζουρωμένοι σκουρόχρωμοι τοΐχοι... Κι' δμως, είναι... Σχο¬
  λειό. Ναί. "Εχει μέσα θρανία καί ττίνακα, δασκάλες κα! παι¬
  δία. Όταν εΐναιι καλός ό καιρός, κάτι γίνεται. Μά σάν τιέ-
  σει λιγάκι ή θερμοκρασίο: «ψοφοΰν κι' οί γάτεςί», δπως μάς
  είπαν στή γειτονιά.
  Κι' δμως, παραμένει... Σχολειό (Δέν θυμίζει αύτό πόι>
  λέγαμε: Στήν Έλλάδα εΐσαι ότι... δηλώσεις;).
  Περνούοχχμε, εϊδαμε τά τταιιδιά νά παίζουν, καί τα ρολά
  μισοκατεβασμένα. Μάς κίνησε την περιέργεια καί τό φωτο-
  γραφίσαμε. Ρωτώντας, μάθαμε ττώς είναι τό... παράρτημα
  ι ου 12ου Δημοτικοΰ Σχολείου στόν Πόρο.
  Καί κάτι άλλο, ττιό τρομαχτικό. Τό Σχολειό τό... νοικιά-
  ζονν — ετσι μάς εΐττοτν — οί μαθητές. Τώρα γυρεύουν 150
  δραχμές άπό καθένα μαθητή κα! τοΰ κανονικοΰ χτιρίου καί
  τοΰ... τταραρτήματος.
  "Εμείς χαμογελάσαμε. "Αλλοι — ττιό εύαίσθητοι — <λά- ψανε. Κα! μόνο οί άρμόδιοι παραΐμένουν άσυγκίνητοι.... ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΆΣ άναλαμβάνει τό όποιασδήποτε τάξεως Γυ- μνασίου ή Αυκεάου, τταιδί σας, διά κοπ' οίκον φροντιστη ριακά μαθήματα είς τα ΜΛ- ΘΗΜΑΤΙΚΑ — ΦΥΣΙ ΚΗ — ΧΗΜΕΙΑ. Πεΐρα ΙΟετής. Τηλέφ. 223-436. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μικροί 14—17 έτών, γιά Γύψινες Διακοσμή- σεις — ντεκόρ «ΟΙ ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙΚΕΙΣ» Τηλ. 222-416. ΔΙ" ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ζητοΰν- ται οΐκόττεδα. Τεχνικόν Γραφείον ΙΩΑΝ. ΑΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Τηλ.: 221-755 ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΛΜΛΒΠΑ Τηλέφ. 286-713 Η έναρξη τής χειμερινής περιόδου έγιυε μέ τόν ευθυμο καλλιτέχνη τής Κρητικής Μουσικής ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ' ^ τ · Λαγοΰτα: Ό Δημήτρης Φουκάκης, μέ τα χρυσά δά- χτυλα καί ό Γιώργης Πουλορίνης. ϋΙΑίνϊΑΡΤΥΡΙΑ Τό Γ.Σ. τού Γ.Λ.Θ.Η., άνα κοινώνει δτι οί μαθήτριες τού Γ.Λ. διαμαρτύρονται γιά τόν μέχρι τώρα άντιδημοκροττικό τρόττο λειτουργίας τοΰ δια- σχολικοΰ καί τίς άλλες αΰθαί ρετες ένέργειιες ττού γίνονται σ' αύτό. Οί μαθήτριες άττοφάσισαν τό διασχολικό νά μην είναι δευτεροβάθμιο δργανο, άλλά σνντονιστικό καί νά λειτουρ γεΐ άτΓαραταξιακά. Άκόμα τό τΓροεδρεΤο τοΰ διασχολικοΰ νά μην είναι μόνιμο. Τό Γ.Σ. τοΰ Γ.Λ.Θ.Η. ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ Ι. Χειρουργός Διδάκτωρ Πανβπαστηιμίου "Αθηνών. Δίιχεται καί χειρουργεϊ είς την Κλινικήν 'Άνιος Παντελεήιμων. Τηλέφωνον 283056. Ι ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ Γράμματα σέ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Τηλ. 289-026 Ό... κομμουνιοτής Μπηκε μέσα σά σίφουνας. — ΕΤσαι Κομμουνιστής; — μέ ρώτηοχ — Τό Οφος τού ιμοΰ θύμισε λα γωνικό τής Ασφαλείας στήν εποχή τής μαύρης χούντας. Ένχχς τταλιός θαυμαστής τού, — ό Μαρινος — κοιταζε άνεκφραστα. ********* "Οχι, όχι. Δέν εκανα λά- θος. Αύτός ήταν. Ό ϊδιος ττού χαιμογελουσε στίς προεκλογι κές άφισσες, περιτριγυρισμέ- νος άττό ττράσινα (δτ>μοκρσ>
  τικά γάρ) γράμματα. «Ή
  ττόλη θέλει, Δήμαρ-
  χ ο Μ α ν ό λ η>.
  — ΕΤσαι κομμουνιστής;
  — ξαναρώτησε —. Τό Οφος
  τού γινηκε άγριωττό. Νόμισα,
  γιά μιά στιγμή, ττώς θά κά-
  νει τό νόημα καί νά φανούνε
  οί «άνθρωττοί».
  Πραγματικά, €Ϊναι ό ίδιος.
  ΟΊ φωτογραφίες μέ τίς άνεκ-
  πλήρωτες ύποσχέσεις, ύττάρ
  χούν άκόμη. «Θά Φτιάξουμε
  δρόμους, ύτιοδρόμους, διαδρό
  μους, Ιττττοδρομους, δρομά-
  κια, θά σκεπασονμε τίς λακ-
  κοΰβες, θα φέρουμε μπουλντό
  ζες, λαχανοντολμάδες, σχσλί
  δες, κομττρεσχτέρ, σχου—ιδο-
  κάρρα, νερό ττόσιμο καί μή,
  (αύτό... ήρθε), έλάτια Σουη
  δικά (κι' αώτά ήρθαν) κλπ-,
  κλπ.».
  Ό ϊδιος λοιπόν. Μόνο ττού
  τά μαλλιά τού είναι... φρεσκο
  στιλβωμένα σάν στρατιωτική
  άρβύλα.
  Την ώρα αύτη, εΐδα μιά
  σκιά στήν ττόρτα. «Θαναι οί
  ... σννΌΐκιακές έτπτροττές...»
  σκέφτηκα. 'Αλλά Γ,ταν ό 6ι-
  βλιοθηκάριος ττού τέντωσε
  την αύτούκλά ν' άκούσει:
  — Εΐσαι κομμοΐΛΊστής; |
  Μά βρήκε φαίνεται άνιαρό
  τόν... μονόλογο, καί την κο
  πάνησε.
  ΛΛΛ '
  Την Γδια ώρα, τό συνερ-
  γεΐο... τοιχοχολλήσεων τού
  ΝΙΚ—ΠΑΚ, κολλοΰσε άττ' έ
  ξω τίς άφίοττες τού άντιστα-
  σιακοϋ καλλιτέχνη. (τοΰ ΝΙΚ
  —ΠΑΚ, φυσικά). ;
  ι
  Άν —ροσέχανε δμως δέν
  θά κολλούσανε ττάνω στίς άλ
  λες άφίσσες. (των Δημστικών
  έκλογών) άτΓΟ τίς οποίες έμε
  νέ μόνο τό:
  «Ή ττόλη θέλει, Δήμαρ».
  Τάλλα γράμματα, τίς άλ¬
  λες φάτσες, τίς σχέτταισε ή
  γαλήνια μορφή, τού άντιστα
  σιακοΰ καλλιτέχνη.
  Ο ΣΤΑΘΕΡΟΣ
  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθηματι-
  κών παραδίδει μαθήματα σέ
  μαθητές Γυμνασίου — Λυκεί
  ου Τηλ. 221-118
  9—1 ττ.μ.
  υτερ
  οί νέ ι
  'Μ·4 καταθέσεις
  στπν ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  κερβίζετε περισσότερα
  τ
  •Απόλυτπ έξασφώιΛιοη
  τοθ μόχθου σας.
  •Μέ την έγγύησπ
  τοθ κράτους.
  ■» !
  'Σιγουριά καί κέρβος
  γιά ολους.
  ,
  • ΚΟΥΖ · ΚΟΥΖ · ΚΟΥΙ · ΚΟΥΖ · ΚΟΥΙ
  • Ιδιαιτέρα άΛ«τπνγμένος ό... «Χειιμερινός Τουρι-
  σμός» στήν Κρήτη καί είδικώτερα στό Ήράκλειο.·
  «"Ολοι, κοντσοί — στραβοί, (δέν τό λέω έγώ — τύ
  λέει ή παροιμία), στόν Άγιο Παντελεήμβνα».
  Κέννεντυ, Μαλλιώτης, Βογιστζάκης, Μητσοτάκης,
  Πσττανδρέου, Στειοκάκης, ΒσρδΐνΌγιάννης κσί τώρα ό
  Μαύρος μέ τούς 600 σννέδρους τής ΕΔΗΚ, είναι μ>
  ρικά άπό τα πρόσωττα «ύψηλης δτίμοσιότητος» ποι) έ.
  ττισκεφτήκανε πρόσΦατα καί διαδοχικά τόν τόπο μο—,
  Άμερικάνοι, Έλληνοαμερικάνοι, Μασώνοι, Άηο.
  στάτες, Άντιστασιακοί, Χονντικοί, Σννομιλητές ,Σο-
  σιαλιστές, Δημοκρατες, Σοσιοολδημοκράτες, μεγσλος
  — πού λένε — ...άχταρμάς.
  Κοτί κάττοιος πού σνζητο3σε μέ την παρέα τού τό
  φαινόμενο των —ολλαττλών αυτών έπιοχέψεων, εΤιτε,·
  — Όντε θωρείς πολλούς άνθρώττούς στήν αώλή σοι»,^
  . .έγνοιες τΓολλές στήν κεφαλή σου...
  Έγώ, λέω έτοΰτο:
  — Οί άνθρωποι ταξιδεύουν γιά νά μάθουν. Μερικοί
  δμως, θάττρεπε ττρίν ξεκινήσουν, νά μάθουν νά τσί,ι-
  δεύουν...
  • Στίς δι/ό άλλεττάλληλες δίκες ττού έ'γιναν την »(.
  ρασμένη Δευτέρα, στό Τριμελές Πλημμελειοδικεϊο Η¬
  ρακλείου, μέ κοττηγορούμενο τό διευθυντή τής «Άλή.
  θείας» καί μηνντές τούς δυό άττό τούς 4 έκδότες τού
  Άθηναϊκοΰ περιοδικοΰ «Κρήτη», είπωθήκανε ττΌλλά
  κσί διάψορα, ώραϊα καί ένδιαφέροντα
  Μεταφέρω μερικά τταρακάτω, άφοΰ βεβαία πώ δτι,
  γιά μενά, τό ώραιότερο καί τό τπό ενδιαφέρον ήταν ού
  τό ττού εΐττε ό κ. Πρόεδρος, σνμΦ«νύντας καί μέ τόν
  κ. Είσαγγελέο::
  — Άθώος ό κατηγορούμενος!...
  9 Βλέττοντας κάττοιος άττό τό άκροοττήριο δτι ο! μηνυ
  τές είχον φέρει μαζί τους δυό δικηγόρους άπό την Α¬
  θηνά, εΐττε:
  — Όξύμωρο τό σχήμα νά ι^Γτερασπίζωνται την ττο·
  λιτική άγωγή τοΰ... «Κρήτη», δικηγόροι... Άθηναϊοι.
  ΟΙ Άθηναϊοι έκδότξς τού δέν ήξεραν φαίνεται δι ι
  στό Ήράκλειο ΐπτάρχουν περίττου 150 δικηγόρο», άπό
  τούς όττοίους τουλάχιστον οί... 152 ήσαν άρκετά ττιό
  καλοί άττό τοΰς άριστους έξ Αθηνών συναδέλφους
  τους!...
  καταθέση τού πρώτον» μάρτυρα κο—ηγορί
  άς, πού^ηΚο κατά σύμτττωση κσί ό ττρώτος πολίτης
  τού ΉροίΚλείου, 2νας άπό τό άκροατήριο ρώτησε τ6ν
  διιττλανό τού:
  — Δέν μοΰ λές, μάρτνρας είναι ό Καρέλλης ή... μη
  νυτής;
  — Όχι, μάρτυρας είναι, άλλά δταν κοττβθέτει την
  άλήθεισ κατά τής «Αληθείας», την λέει μέν χωρίς Φό-
  6ο, άλλά μέ κάττοιο... ττάθος.
  9 Πολλά άκουστήκανε στίς Τδιες δίκες γιά την... ά-
  γαθοεργό δράση των Βογιατζάκη, Τσουρουνάκη, Μαλ·
  λιώτη καί Λογκϊδη.
  "Ενα χαραχτηριστικό ήταν τό εξής:
  Λέει ό κατέχων την Είσαγγελική £δρα κ. Νικολόττσι/
  λος, πρός τόν κατηγορούμενο διευθυντή μας:
  — Μά καλά κύριε Χαριτακη, προηγουμένως δέν εί-
  ττατε δτι ό Βογιατζάκης είναι Μασώνος;
  — Όχι, κύριε Είσαγγελέα, δέν είναι Μασώνος.
  — "Ε, τότε τί είναι;
  — Είναι... Άρχιμοοσωνος!...
  Γέλωτες κο! δικαιολογημένος ττροεδρικός κώδων.
  Φ Ό διευθυντής Γραφείων Κρήτης, τοΰ ττεριοδικεδ
  «Κρήτη», μικράς άδελφός τού ενός μηνυτή, τό καλοκά
  γαθο «Μιχαλιό», μετά την άθώωση τού διευθυντή της
  «Αληθείας», άττοδείχτηκε καί... πονηρούλικο.
  'Ετσι, μεταξύ άλλων, άχούστηκε νά ρίχνη τό... χά-
  σιμο τής δίκης στούς δικηγόρους τους.
  Δέ νομίζω ότι έκανε καλά, άλλά έν πάση ττεριτττώ
  σει, τού θυμίζω μιά Κινέζικη τταροιμία, πού λέει:
  — "Αν δέν έχεις έμπιστοσύνη σέ κάποιον, μην τόν
  ττροσλάβεις. Άν τόν ττροσλάβεις, έχε τού έμτπστο-
  σύνη.
  Έμ—ιστοσύνη λοιΤΓΟν Μιχαλιό. Έξ αλλου, ίττρετιτ
  νά δήτε δτι ό ενός τουλάχιστον, εΐχε... μοΰσι.
  Γιά μενά ττάντως ήταν άξιόλογος, έστω «Γ 4ν δυό -
  τρείς φορές τό... ταύτισε μέ τά λόγισ τού.
  β Μετά τή δίκη, ρώτησε κάττοιος τόν κατηγορούμενο,
  γιοττί δέν άντίκρουσε τό έπιχείρημα τ<^ύ Δήμαρχον Καρέλλη, ό οττοίος ύττοστήριξε... στριμωχθείς ύττό τοΰ δικηγόρου κ. Στρατάκη, Οτι έγραψε τό περίφημο άρ- θρο γιά τό χωριστικό κίνημα Κρήτης τό 1963, φοδού μενος μην... συμβεί δ,τι συνέβη τό... 1967! Καί ό διευθυντής τής «Αληθείας» τού όότττάντησε: — Έττειδή ήξερα αύτό ττου £Ϊττε ό Σίδνεϋ Σμίβ: «Ό καλύτερος τρόττος άπαντιΐστως, σέ ένα κακό έτπχε! ρημα, είναι νά τό άφίνετε νά έδραιοθται»! • Λίγοι βεβαία ξέρουν ότι ό ττεριβόητος κ. Μ-λέτσας, ύτΓηρέτησε ττολύ τταληά στό Ήράκλειο, σάν Πρόεδρος Πρωτοδικών. Καί κάττοιος άκουστηκε νά λέη: — Εύκαιρία είναι τώρα νά έρθη κατά 'δώ μιά 6όλ τα. Θά τού... σφίξουν τόσοι —ολλο{ καί... τόσο τηολθ τό χέρι, ττού μάλλον θά ττάθει... ανγίλωβη. Φυσικά έννσοΰσε τό χέρι έκεΐνο μέ τό Αποΐο... ·οτίό- γραψε την τταρα-ομ-ή των τριών Έφετΰν. Πραγμοττικά, εΤναι γνωστό -τ5τι οί Κρητικοί, γενικ·, είναι Ιδιαίτερα... έκδηλωτικοί στίς χειραψΙ«ς!... Ο ΕΧΕΜΥ90Σ Ανδη Νάρκισσος ΉράκΑοιον -Ρόδοβ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ,, Τηλέφ. 223-395 ΣΗΜΕΡΑ Ή 'Αστυνομική περπτέτεια ΟΠΑΟ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 'Η άττολαυοτική Σεξοταηνία ΠΑΡΘΕΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Έγχρωμη — Άκατάλληλη.
  13 ΔΙΚΙΜΙΡΙΟΥ 1976
  ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Ν ΑΑΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΙΙΛΙΔΑ 3
  ΟΙ άναγνΰστο» μα* γράφοσν έΑβΰββρα καΐ ϋαβββονα
  ΓΡΑΜΜΑΤΑ |
  ΐτ
  πρός την
  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ
  171717171717171717171717
  Ι ΑΑΗΘΕΙΑ Ι
  17 17
  171717—Ϊ1717-Ι1717-Γ1717
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
  ΕΘΝ Ι ΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
  Κείμενον Απαντήσεως είς Δή
  μοσίευμά
  Πρός τόν
  κ. Έμμαν. Χαριτάκην
  Διευθυντήν Εφημερίδος
  «Άλήθεια»
  είς Ηρακλειον Κρήτης
  Κύριε Διευθυντά,
  Είς απάντησιν τοΰ δημοσι
  εύμστος τής Εφημερίδος «Ά
  λήθεια» Ηρακλείου τής 25-
  10-76 υπό τόν τίτλον «Θάνα
  τος Στρατιώτη άττοδίδεται
  είς βασανιστήρια Διοικητή
  τού», άφορώντος είς τόν άπο
  βιώσαντα την 17-10-76 Δόκι
  μόν Χωροφύλακα Δραμυτινον
  Ιωάννην, έχομεν την τιμήν νά
  γνωρίσωμεν υμίν τα κάτωθι:
  Ό περί ού πρόκειται Δόκι
  μος Χωροφύλαξ ύφ ίστατο την
  βασικήν εκπαίδευσιν τού είς
  τό 12ον Σύνταγμα Πεζικοΰ
  την 14-10-76 υπέστη αΐμό-
  τπυσιν μεταφερθείς πάραυτα
  είς τό Κρατικόν Νοσοκομείον
  Μεσολογγίου, άπό δπου την
  15-10-76 διεκομίσθη είς τό
  401 Στρατ. Νοσοκομείον Α¬
  θηνών δπου καί απεβίωσεν.
  'Εκ τής ένεργεηθείσης νε-
  κροψίας καί νεκροτομής υπό
  Ίατροδικαστοΰ κατόπιν πα¬
  ραγγελίας τοΰ κ. ΠροΊσταμέ
  νού τής Είσαγγελίας Πλημμε
  λειοδικών Αθηνών επιβεβαιοί
  θείσης διά παρομοίας Ίατρο
  δικαστικής Έξετάσεως κατό
  πιν έντολής τοΰ κ. Είσαγγελέ
  ως Ηρακλείου προέκυψεν δτι
  ό θάνατος τού Δοκίμου Χωρο
  φύλακος όφείλεται είς παθο-
  λογικά αΐτια.
  Ό άναφερόμενος είς τό 6η
  μοσίευμά σας Συντ)ρχης
  Ζαχαράκης Ιωάννης, ούδεμί
  αν ό—-ολύτως σχέσιν έχει μέ
  την υπόθεσιν οΰτε κάν ύπηρε.
  τεΐ ή ύπηρέτησεν —ότε είς την
  ανωτέρω Μονάδαι.
  Επί τής δλης υποθέσεως
  έ'χει διαταχθή Διοικητική Έ-
  ξέτασις.
  Ταύτα πρός όπτοκατάοτα
  σιν τής αληθείας.
  Αθήναι 17 Νοεμβριού 76
  ΔΗΜΗΤΡ. ΔΑΒΑΚΗΣ
  Ύφυπουργός
  Ε.ΒΕΗ.
  ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡ1ΟΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αριθ. Πρωτ. 7298
  Πρός: Την Εφημερίδα
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα
  Κύριε Διευθυντά,
  Έττί τού καταχωρηθέντος
  είς την ϋμετέραν εφημερίδα
  τής 29-11-76 καί είς την τρί
  την σελίδα αυτής, σχόλιόν
  σας υπό τόν τίτλον «ΤΟ ΕΝ-
  ΤΥΠΟ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Η. ΤΥΠΩ
  ΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ... ΑΘΗΝΑ»
  καί είς άττάντησιν των άναΦε
  ρομένων είς αύτό έχομεν την
  τιμήν νά σάς γνωρίσωμεν τα
  κάτωθι:
  Τό Έπιμελητήριόν μας ώς
  Ν.Π.Δ.Δ. είναι ύποχρεωμέ-
  νον διά τάς πάσης φύσεως
  προμηθείας, έκτυττώσεις κλπ.
  αύτοΰ νά ένεργή σύμφωνα
  πρός τα νομώ έτπβαλλόμενα
  ίΜΙΗ. Γ. ΧΡΗΙΤΑΚΗΣ
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑ ΤΙΣ ΜΠΑΝΑΝΕΣ
  ΆγατΓητή «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Μ£ τρομερή άγανάκτηση
  διαβάσαμε στό ΰπ' αριθ. 77
  Φϋλλο τής εφημερίδας «Άλή
  θεια» τής 27ης Νοεμβριού
  1976 οτήν τρίτη σελίδα, ένα
  γεμάτο ψέματα άντιαγροτι-
  κό καί άντικυβερνητικό δημο-
  σίευμσ.
  Σέ' παρακαλοΰμε λοιπήν
  500 6α«ινοπαραγωγοί τής
  περιοχής "Αρβης (Βιάννου)
  νώ δημοσιεύσης πρός αποκα¬
  τάστασιν τής πραγματικής
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ μιά μικρή ά-
  ΤΓάντηση στόν κ. συνταξιοΰ-
  χο δικηγόρο.
  Τό Υπουργείον γνωρί-
  ζει κύριε Ψαλτάκη
  1) Ότι ή τυχόν είσαγωγή
  βανάνας, θά κατέστρεφε κυ-
  ριολοκτικά τρία έκατομμύρια
  •ρουτοπαραγωγούς (Μηλά-
  δες, ροδακινάδες, βερυκοκά-
  δες, πορτοκαλάδες, καρπουζά
  δες κλπ.) πού είναι ήμικατε
  οτραμένοι καί μένουν χιλιά
  δες τόνοι φρούτων άδιάθετα
  κάθε χρόνο.
  2) Ότι ή τταραγωγική τι
  μή τής έγχωρίου Βανάνας
  είναι 60—80 δρχ. τό κιλό.
  3) Ότι οί βανανοπαραγω
  γοί δέν μποροΰν νά έξοφλή-
  σουν τα άγροτικά χρέη πού
  Ιχουν έττωμισθεΐ γιά την πό
  λυδά—οτνη καί έπικίνδυνη αύ
  τή καλλιέργεια.
  4) Ότι 5—6 μεγαλοειαα
  γωγεΐς ξένων βανανών σέ λί
  γα χρόνια ττού κάνουν ί.ί-
  σαγωγές άπ έκτησαν καρά
  βια, τγολυκατοικίες καί μέγα
  λοκαταθέοτεις. Π' αύτό λοι-
  ττόν ή άττόφαση τού κ. Ύττουρ
  γοΰ 'ΕμτΓορίου είναι δχι σκαν
  δαλώδης δπως την άποκαλεΐ
  τε, άλλά δικαιοπτό—ι, φιλοα
  γροτική καί ττρό παντός έ-
  θνική, γιατί προστατεύει τόν
  άδικημένο, τυραννισμένο ή-
  ρωα Έλληνα άγρότη.
  29 Νοεμβριού 1976
  ΕΜΜ. Γ. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
  Βανχ—«—αραγωγός
  " Αρβης — Βιάννου
  αύτώ. Ούτω καί διά την» έκτύ
  πωσιν τού ένημερωτικοθ Δελ
  τίου τού ττροεκηρυξε σχετικόν
  μειοδοτικόν διαγωνισμόν δη¬
  μοσιευθέντα είς μίαν επιτόττι
  όν ημερησίαν εφημερίδα καί
  είς μίαν οικονομικήν τοιαύ¬
  την των Αθηνών.
  Είς τόν διαγωνισμόν τού¬
  τον ουδεμία έκ των έν Ηρα¬
  κλειω ε—ιχειρησεων έλαβεν μέ
  ρος τταρα τας σχετικάς προ¬
  σωπικάς παρακλησεις καί ττι
  έσεις μας και ούτω ό οιαγωνι
  σμος κατεκυρώση είς τόν έν
  "Αθήναις Οίκον «Μ. ΜΠΑΚΟ
  ΠΟΥΛΟΥ — Θ. ΚΟΛΛΙΟ-
  ΠΟΥΛΟΥ» -— άναδειχθείς τε
  λευταΐος μειοδότης μεταξύ 4
  συμμετασχόντων — μέ υπο
  χρεωσιν αυτού, συμφώνως
  ττρος τούς όρους τής διακηρύ
  ξεως, την εκτύπωσιν 6 διμηνι
  αίων Δελτίον.
  Λυπούμεθα ττού δέν κατέ¬
  στη δυνατόν, τταρά την μέγα
  λην πρός τούτο επιθυμίαν τής
  Διοικήσεως μας, ή έκτύττωσις
  νά λάβη χώραν είς την πόλιν
  μας. Πιστεύομεν ότι κατά
  την νέαν σχετικήν διαδικασί¬
  αν αί καθ' δλα άξιαι έτπχειρή
  σεις μας θά δυνηθούν ν' άντα
  ττοκριθοΰν· είς τάς σχετικάς ά
  τταιτήσεις διά την έκδοσιν τού
  Δελτίου μας.
  Όσον άφορά τό έτερον
  σκέλος των σχολίων σας, σάς
  γνωρίζομεν δτι οΰτε ό υπο¬
  φαινόμενος ως Πρόεδρος τού
  Έπιμελητηρίου, ουτε οΐοσδή
  ποτε εκ τής Διοικήσεως αυ¬
  τού, διαχειρίζεται τα χρήμα
  τα τού Ε.Β.Ε.Η. ώσάν νά ή
  σαν λεφτά τής έπιχειρήσεώς
  τού καθόσον αί δαπάναι ένερ
  γούνται νομίμως μέσα είς
  τα ττλαίσια των εγκεκριμένην
  κονδυλίων τού Προυπολογι-
  σμοΰ καί πάντοτε κατόπ ιν ά
  ποφάσεως τής Διοικήσεως
  τού Έτπμελητηρίου.
  Τό αναφερόμενον συγκε¬
  κριμένον γεγονός των διαψη
  μίσεων των Τεχνικόν Σχολών
  δέν έμπίτττει είς την άρμοδ<ό τητα τού Έπιμελητηρίου άλ λά έμττίτΓτει αποκλειστικώς καί μόνον είς την δικαιοδοσί αν τής ανεξαρτήτου Διοικού- σης Έπιτροπής των Σχολων ή οποία διαχειρίζεται τόν "Αρθρα σονεργαΐον ΗΚΟΙΝΩΝΙΑΤΩΝ ΓΟΥΡΟΥΝΙΩΝ Προυπολογισμόν αυτών ό ο¬ ποίος ουδεμίαν σχέσιν έχει μέ τόν Προϋπολογισμόν τού Έπιμελητηρίου. Έν πάση περιπτώσει κα'ι έξ δσων γνω ρίζομεν αί διαφημίσεις καί δημοσιεύσεις των Σχολών εί¬ ναι θέμα τής έξουσιοδοτημέ- ] νης παρά τής Διοικούσης Οί κονομικής Έπιτροπής αυτών ή όποία ένεργεΐ επί τώ οίκο νομικώτερον τάς σχετικάς δα ττάνας. Συνημμένως άποστέλλομεν επιστολάς των ενταύθα έπι- χειρήσεων «ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕ- ΧΝΑ1 ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» καί «Γ. ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ» σχετικάς μέ τό θέμα έκτυττώ σεως τοΰ Δελτίου. Έν Ηρακλείω τή 3η Δεκεμ¬ βριού 1976 Μετά τιμής Ό Πρόεδρος ΑΛ. Ι. ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Χειροϋργοο - Ούρολόγος Δρ τού Πανειησηηΐΐου 1ΝΝ8- τέ«κ ΕΐαμβΑητίΚ τοθ ί»Τ. Ν. ΗΟ8ΡΙΤΑ1. (Δ. Γερμα- νΐας) ·σχολΐ)θ«1ς εα! είς τπ)ν ούρολονΐαν Παίοιβν. Εγκατα- σταβεΐς μονίμβες είς Ήροχλειον όεχ&ται είς την Κλινικήν ΕΥ ΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ τηλέφ. 282000 Έσφιξα δυνατά στά χέ ρια μου τα χειρόγραφα καί πέρασα τή μεγάλη πόρτα. *Ητοη/ 10 καί τέταρτο. Στίς 12 μπόρεσα νά δώ τόν διευθυντή τού «Ηλίου». Ό «ΊΗλιος» είναι ένα μοντέρν© περιοδικό, δημοκρατικών άρ- χών, προοδευτικό καί διανο- ουμενίστικο καί φνσικά — μόόα είναι — άντιστασιακό. Ό Διειυθυντής τού, στά χρόνια τής δικτατορίας, λέ¬ ει, βασανίστηκε στά μτΓουν- τρούμια τού ΕΑΤ)ΕΣΑ καί έκτοπίσθηκε στή Γυάρα Τό γεγονός δτι δέν ξέρει ποΰ βρί σκεται τό νησί τής κατάρας, δέν εχει σημασία. Όπως δεν Ιχει σημασία τό γεγονός δτι τσέπωνε μπόλικα χουντικά χι λιάρικα. Όπως δέν έχει ση¬ μασία τό δτι εξακολουθή ν' άποκαλεΐ τό πραξικόπημα έποΛκχσταση. Σημασία έ χει, νά δηλώσης «άντιστασ.α κός» γιά νά κάνης τή δου- λειά σου. Νά δηλώσης «άντι στασιακός» γιά νά είσαι μέ σα στό πνεύμα τής έποχής. . Ό Διευθυντής τού «Ηλί¬ ου», άνήκει στήν κατηγορία έκείνη των άνθρώπων, πού στή ζωή τους έμαθον τρία πράγματα. Πρώτον νά τρω νέ. Δεύτερον νά τρώνε. Τρί τον νά τρώνε. Νά τρώνε δ,τι βρίσκουνε μπροστά τους. Νά τρώνε τάλαντα κα! νά καταβροχθίζουν άξίες. Μέ κοίταξε δπως κοιτάζει ό χορ τασμένος άνθρωπος τ' άπο- Φάγια τού. — Σάς άκούω. — Ξέρετε... Έφερα αύτά νά τα δήτε. Είναι... — Ποίος σάς στέλνει; *Ε- χετε κάρτα; Καμμιά συστιι- μένη έπιστολή; — Όχι. — Λυττάμαι, εϊμαστε συμ πληρωμένοι, εΐπε, οάζοντας στό στόμα τού £να πελώριθ κομμάτι γραβιέρας. — Μά... — Σάς εΐπα νεαρέ. Εϊμα ότε συμπληρωμένοι... Ό τροπος πού τό εΐπε, δέν αφηνε περιθώρια ελπίδας. Τότε, γιά πρώτη φορά, &ν- νοιωσα νά γίνωμαι δυνατός. Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΙ 'Εκτός άττό τή Χανιώπορτα Τώρα και στόν Πόρο ΕΝΑ ΚΑ1ΝΟΥΡΠΟ ΣΟΥΠΕΡ — ΜΑΡΚΕΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΕΙΔΩΝ Πλατεία Θερινοΰ «ΚΡΟΝΟΥ» — Πόρος ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ • ΡΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΙΖΟΛΑ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΙΜΩΝ Λ Λ Η Θ Ε ΙΑ ΑΓίίΜΙΖΕΤΛΙ ιΑ ΣΠΑΣΗ ΤΑ ΑΕ-Μ ΦΩΤΟ-ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ • Καλλιτεχνικύς φωτογραφίες • Φωτορεπορτάζ Κυρίλλου Λούκαρη 10 Άττεναντι στή Μητρόπολη ΤΗΛ. 286-965 Κώθο ΛΙΓΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕΤΙΙΑΙΚΗΤΗ1ΓΡ00ΙΑ • Άν θέλεις νά τή βοηθήσης στόν «Οικονομ ικό Πόλε- μο» ττού τής κάνουν τό Κράτος, οί Τράττεζες, οί Όργανισμοί κ.λ.ττ. ·)» "Αν θέλεις νά τή συνδράμης στόν «Ψυχολογικό Πόλεμο» ττού τής κάνουν ή Κυβέρνηση-, οί Σιωνι- στές, οί Ίμττεριαλιστές, κ.λ.ττ. • "Αν θέλεις νά βγαίνει γιά νά μαθαίνεις την Άλή- θεια ΣΤΕΙΛΕ ΚΙ ΕΣΥ ΜΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ — ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ — ΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ. 9 Ή Δική Σου οννδρομή καί σνμττσράσταση είναι τό ΜΟΝΟ οίκονομικό στήριγμα αυτής τής εφημε¬ ρίδας, —αύ είναι καί δική Σου. «Η Α Λ Η θ Ε Ι Λ» Κάτι αλλο στή Δημοσιογραφία! *ΛΛΛ* Σί: Λΐγο Α ΣίΑν ανθρωπίνη σαηΙΑα 1^ε^^^ί^^τ^^^ε^^^ε^εΠ^εε^ε^ε^^εε^ε ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΒΙΒΑΙΟΠΟΑΕΙΟ Ζΐι»γράφον 5 "ΗράκΑβιο ΔΩΡΑ ΠΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΒΙΒΛΙΑ ΑΙΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ, ΑΓΓΛΙΚΗ, ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ, ΕΛΛΗΝ ΙΚ Η. ΑΛΜΠΟΥΜ, ΑΦΙΣΣΕΣ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ, ΛΕΝΙΝ — ΜΑΡΞ — ΕΓΚΕΛΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ — ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΞΥΛΙΝΑ ΕΡΓΑ ΛΑΙΚΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΛΙΠΟΛΛΑ ΑΟΡΛ ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝ02Π ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κοντά στό ΤαχυδρομεΤο. Τον κ. Σ^αοροσ ΠαοΑύα — Μά έσεΐς λέτε ττώς ψά- χνετε συνεχώς γιά τό καλυτε ρο. Ποΰ ξέρετε άν αύτό έδώ δέν είναι καλύτερο άττό κεΐ- να πού ύπογράφουν (ττροσο χή, ύτΓογράΦουν, δέν γρά- Φουν...) οί διάφοροι Μττούλη δες πού έχετε έδώ μέσα; Έ- γώ τώρα σάς λέω τουτο: Ά- ξίζετε δλοι σας δσο τό μι¬ κρά μου δακτυλάκι. Σάς προσβάλλω. Τό δέχεσθε; Η... άπόσταση Τό σοβαροτερο πρόβλη μα πού όντιμετωπίζουν οί σημεριναί νέοι, είναι οί δυσμε νεΐς σχέσεις μεταξύ αυτών καί των γονιών τους. Έτσι σχημοττίζεται ένας στενός κλοιός γύρω άπό τα παιδία έξ αΐίτίας τής παθολογικής άγάττης των ϊδιων των γονιών τους πού δέν φαντάζονται δ¬ τι άντί νά τα κρατήσουν κον τα τους μ' αυτόν τόν τρόπο τ' απομακρύνουν όλοένα καί περισσότερο. Τούς στερούν κατι πού είναι πολύτιμο στήν ζωή τους, την ελευθερία τους. Στήν στγμερινή έλληνική κοινωνία ή στενότητα τής άντίληψης των «μεγαλων» γι- νεται τίς περισσότερες φορές αίτία μιάς γενικώτερης δυνά στευσης. Μέσα σέ αύτό τόν χώρο καί κάτω άπό αύτές τίς συνθήκες οί άντιδράσεις τού παιδιοΰ ή τού έφηβου εί¬ ναι άποτελέσματα τής ψυχι- κής τού διαταραχής. Άν άναζητήσουμε τα αϊ- τια τού κακοΰ θά φθάσουμε στό συμπέρασμα δτι δλα ό φείλονται στό χαμηλό μας πνευματικό έπίπεδο. Ή άμοιβαία κατανοήση εί ναι άπαραίτηττι στήν προκει μένη περίπτωαη. Γιά νά γίνη δμως αύτό πρέπει πρώτα άπ* δλα οί μεγάλοι νά έπιδιώ- ξουν την φιλία, την στενώτε ρη φιλία, των παιδιών. Σ' αύτές τίς ήλικίες δλα είναι ρευστά. Ό παιδικός χά ρακτήρας, είναι ζυμάρι στά χέρια τοΰ άμεσου οικογένειαι κου περιβαλλοντος. ΓονεΤς, καιρός είναι πιά νά άφήσετε την έπιπόλαια άν τΐιμετώπιση κατά μέρος. Γίνε τε παιδία. Κουβεντιάστε μέ τα παιδία σας. Παΐξτε μαζί τους. Γίνετε οί συζητητες τους καί προστάτες τους ταυ τόχρονα. Οί πολύτιμοι συμ- βουλάτορες πού θ* άντιμετω- πίζουν τό παιδί σάν μιά ακέραιη μονάδα. ΙΣΤΟΡΙΑ Ή γνναΤκα μέσα στό ττέ- ρασμα των αίώνων, έχει περά σει άπό διάφορα οταδια, άν μποροΰν να λεχθούν έτσι. Στην ούσία, πρακειται περί διαοαθμισεων τής κοινωνι- κης οεσης τής γυναίκας, άνά λογα μέ τόν άνδρα. Ή σημερινή πραγματικό- τητα, βρισκει την Εύρωτταΐα, την γυναΐκα τής Δύσης γενι- κωτερα, νά ζητεί — άσχετα με τγοιο τρόπο — την άπελευ Οερωση. Στήν 'Ελλάδα, ή κα τασταση είναι τπό δύσκολη. Έόώ έχουμε πολλές κατηγο ρίες γυναικών, μέ πρώτη, την άδιαφορη όσον άφορά την κοι νωνική διάρθρωση καί την δι κή της θέση. Άπό τό βιβλίο τού Α- ΜΠΕΡ ΖΟΥΡΣΕΝ, «ΑΝΘΡΩ ΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» διαβάζου- με: «Στήν Άρχάΐα ΑϊγυτΓτο ή γή τγερνοΰσε κληρονομικά ά ττο γυναΐκα σέ γυναΤκα. Αύτό είναι πού δείχνει την σημα¬ σία των γυναικών σ' αυτήν την κοινωνία. Οί γυναϊκες μπορούσαν νά άνέλθουν μέχρι τα ανώτατα κρατικά άξιώμα- τα, μέχρι τό άξίωμα τοΰ Φαραώ δηλαδή. Παράδειγμα ή βασίλισσα Χατσεττσούτ (1490—1469 π.Χ.)». ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ... Γύρω στό 1980 προ- γραμματίζεται άπό είδικούς Δυτικούς έπιστήμονες, ή πρώ τη γυναικεΐα διαστημική πτή ση. "Ηδη, γίνονται οί σχετι- κες έπιλογές. ... Μιά άπό τίς κορυφαίες Γαλλίδες συγγραφεϊς ή Μαρ γκαρίτ Γιουρσενάρ περισυνέλ λεξε σπάνιο ίστορικό ΰλικό καί έγραψε την βιογραφία τοΰ Άνδριανοΰ. Δημοσιεύου- με την εΤδηση γιατί κυκλοφο- ρεϊ καί στήν Έλλάδα τό πά ροπτάνω βιβλίο, καί μάλισΤα μέ τή Φροντίδα τού Έκδοτι κου Οί κου μιάς Έλληνίδας, της Ίωάννας Χατζηνικολή. Ρ. ΜΕΤΑΞΑ Άντιδράστε λοιττόν. Άττοδεΐ χτε μου τό αντίθετο. Άττο- οεϊχτε μου ττώς έγώ άξίζω οσο τό μικρά δακτυλάκι τού κλητηρα σας. Θέλω νά ξέ- ρω τι άξιζω έπιτέλους. Κα¬ λώς ή κακώς, μοΰ δημιουργή θηκε ή ε,ν-τνπωση, δτι έχω κα ττοιες Ικανοτητες. Πώς Ιχω μεσα μου ττολλη ενεργεια καί θελω νά τή μετατρεψω σέ έρ γο. Πώς κατι καλό εχω νά ττώ. Στο κάτω · κατω δεν χά νετε τίττοτα μέ μιά δοκιμή. Τα λογια μου — λογια ττού χρόνια γυριζανε τό μυα λο μου — τον Ορηκαν άπροε- τοιμαστο. "Εγινε κατακοκκι- νος, ώστόσο προσπαΒησε νά συγκρατηθή. — Νεαρε, σάς εΐπα δτι εΤ μαστε συμπληρωμενοι, νομί- ζω λοιπόν δτι τελειώσαμε. — Καί τί εϊσαστε, —ού «είσαστε συμπληρωμένοι»; ποδοσΦαιρική όμάοα ή λεωοο ρεϊο της γραμμης Κυψέλη — Παγκρατι, ττου οεν παίρνει έ πιβατες ρταν ό εισπράκτορος Φωνάζει «ττλήρες»; Λετε πώς Βελετε να συμβάλλετε στη δημιουργία ενός κρατους δικαιου, ΰποκρίνεσθε δτι ττρε σβεύετε την κοινωνική δίκαΐο συνη. Λέτε ττώς ύττηρετεϊτε την άληθινη Δημοκρατια. Ποία Δημοκρατια λοιττον; Έ κεινη ποΰ μου κλείνει τίς ττορτες μία - μία; "Αν αυτή είναι ή Δημοκρατία, τότε ου χαίνομαι τη Δημοκρατια... — Φύγετε, Φώναξε έξαλ- λος, δέν άνέχομαι άπό κανέ- ναν μαθήματα Δημοκρατίας.. "Εφυγα. Στίς σκάλες θυμή θηκα τα λόγια τού: «Ποίος σάς στέλνει, εχετε κάρτα»; Τότε τό καταλαβα. Σέ τού τη την κοινωνία των άνθρω- ττάμορφων γουρουνιών, τα ττάντα είναι ζήτημα... κάρτας. Ύπάρχουν γύρω μας χιλιά δες κύναιόοι, χιλιάδες βρωμό γριες, έτοιμες νά σοΰ έξασΦα λίσουν τή χρυσή τους κάρτα, &ν δεχ&ης νά Ικανοποιήσης τίς βρώμικες έπιθυμίες τους. Καί ύπάρχουν οί λίγοι ρο· μαντικο'ι κι' εύαίσθητοι, πού δέν ύτΓοκύτΓτουν. Όμως Φί- λοι μου τό είτταμε: Ή εύαι- σθησία καί ό ρομαντισμός, γίνανε στήν έττοχή μας άγιά- τρευτες άρρώστειες. Είσαι ρομαντικός; Είσαι λεττρός. Ζοϋμε σέ μιά κοινωνία γουρουνιών καί βρισκόμαστε μττροστά σ' ένα δίλλημα: "Η πρέπει νά γίνουμε καί μεΐς γουρούνια, ή νά μείνουμε άν- θρωττοι καί νά πεθάνουμε. Τρίτη λύση — Νά μείνουμε άνθρωποι στή γουρουνίσια κοινωνία — άττοκλείεται. Τα γουρούνια θά μός φάνε... ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ Η ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΟΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ #) Συνέχεια άπό τή σελ. 1 Δέν είναι ή πρώτη φορά πού γράφεται στόν Τύπο ή περίπτωση τού περιβόητου πιά Πυρηνεργοστασίου. Άπό τα χρόνια τοΰ μεσοπολέμου παλεύουν οί άνθρωποι τής πε ριοχής γιά την ύγειά καί την επιβίωσή τους. Κι' δμως, οί μαΰρες καμι νάδες συνεχίζουν νά ξερνοΰν στήν Ήρακλειώτικη άτμό- σφαιρα τό μαΰρο φαρμάκι τους. Λίγο πιό πάνω άπό την εϊ σοδο τού έργοστασίου, μιά μητέρα μαλωνει τα παιδία της. — «'Ελάτε μέσα' θά πλαν τάξετε...». Την πλησιάζουμε καί μάς λέει: — «Μιά ζωή ττάΚέφαμε γιά νά χτίσουμε τούτες τίς κάμαρες, σ' ίνα οίκόπεδο κλη ρονομιά άπό κάττοιον συγγε νή. Τώρα ζοΰμε μέσα στήν Τ δια την κόλαση...». Χρόνια τώρα, ύπογραφές... 'Ετητροττές... ύττοσχέσεις.... ΰττομονή... «Μά ή ύπομονή έξοντλήθηκε ττιά. θά κατεβου με μιά μερά, δλοι, όμαδικά καί θά κάνουμε δ,τι είναι δυ νατόν» λέει ό Γ. Καμπιτάκης, κάτοικος τής ττεριοχής. συμ ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΛΟ VIII Α Ε1_ ΛΕΜΑΤΑ 8-12 πόνΐοο» Μεγάλη τταρακαταθήκη — Τιμαί Εΰρώττης ΣυνεχεΤς καί μεγάλαι είσαγωγαί ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΖ Λεωψ. ΚαλοκαιρινοΟ 208 — Τηλ. 284-473, 220-339 ΜΙΝΩΤΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΛΙΤΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΪΙΔΙ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΑΑλΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΙ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 'Ωρα 6,30 μ.μ. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πλατεία ΚοΜερτ·.* 7 ΤηλέΦανα: 224.304 — 224.305 ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 'Ακτή ΠοοχιΙώνος 21 Τέ: 4117952 — 4117953 Κι' ό Ι. Φαρσάρης πληρώνβι: «Άλλη λύση δέν ΐπτάρχει. Έχομε εςαντλησει δλα τα μέ σα...». «Νά εττεμβουν πιά οί Άρ- χες. Δεν είναι κατάσταση αύ τή...», συμπληρώνει ό Γρ. Στυλιανάκης. ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ «Όλα τα παιδία μας θά γενοΰνε μέ τόν καρκϊνο» (Κ. Λαγουδάκης). «Έχω μικρά παιδία καί μττορώ ν' ανοίξω ένα τταράθυ ρο...» (Άναστασία Παστοΰ). «Ή Χρυσοηηγή υποφέρει χρόνια, δλοι θά πεθάνουμε καρκινοπαθεΐς» (Γ. Παπαδά¬ κης). «Όταν δουλεύει τό ργ στάσιο, δεν μττορεΐ νά ξεμυτί σει κανείς» (Γιάννης Πίπ- ττης). «Πρέπει ττάση θυσία νά Φύγει τό έργοστάσιο. Προ- χθές —ήγαμε στό Νομ ίατρο, άλλά τίτΓοτα δέν εΐδαμε μέ¬ χρι οήμερα» (Γ. Αλεξάκης). «Όταν Φυσά βοριας ή κατάσταση χειροτερευει. Ου τε ρούχα μπορεΐς ν άπλώ- σεις, οΰτε στό δρόμο νά βγεϊς» (Μόν. Φουσκάκης). Λ Προχωροΰμε μέσα στήν κάττνα. Φεΰγουμε. Στό μυαλό μου στρουΦογυρίζουν τα λο¬ για ττού ακουσα σέ καΦε- νεϊο τής ττεριοχής: «Μά γιά νά πλον* τίζει ένας άνθρω· πος θά πρέπεί νά πεθάνουμε δλοι ο! ά λ λ ο ι ;». Α.ν· Εμείς τί νά ττοϋμε; Ά- πλούστατα, θά τταρακαλέσου με τόν κ. Νομάρχη νά πετα- χττεΐ ώς έκεϊ, σέ ώρες λειτουρ γίας τού έργοστασίου. Άρκε τό ενδιαφέρον έχει δείξει γιά τα ττροβλήματα της ττόλης καί περιμένουμε νά κάνει κι' αυτόν τόν μικρά κόττο. Άξ(- ζει. Γιατί ή ύγεία τού κάθε άνθρώπου, δέν είναι τταιγνί- δι στά χέρια κανενός, δσο ψη λά κι' άν στέκεται, δση οίκβ νομική έπιφάνεια κι' αν έχει. Κάποτε μιλούσαμε γιά Βιομηχανική ζώνη. Τώρα τό βιομηχανικά σχεδόν άνυττό· στατο Ήράκλειο, θυμίζει βπό μακρυά, Εύρωτταϊκές ΦθΒμττρι κου—ολεις... Όμως, δλα αύτά είναι λό Υ·α. Ή άνάγκη μιάς αμεσης Λύσης, «Τναι έπιταχτική. ΝΙΚΟΣ ΗΊΛΑΧΗΣ ι.
  ■ ΕΞΠ Τί^
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΒΑ«Τσ"αΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  χαρας οϋυϋϋν |____
  που πριν με ^χί+Ί ""' που
  φροξουν οιολ'λοΐ όο οοομα
  προλαβη να πέι εαοω κ πι μια
  Η-ΆΛΗΘΕΙΑ
  Ι
  ι
  Ι
  ι
  13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ι -
  11
  ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΙΠΑΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ <* « Καί στίς δύο δίκες τού «ΚΡΗΤΗ» γιά (δήθεν) συκοφαντική δυσφήμιοη Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ΤΙ ΣΥ/ΜΒΑΙΝΕΙ κ. ΝΟΛΙΙΑΤΡΕ ΚΑ1 κ. Δ)ΤΗ ΧδΡ)ΚΗΣ;; Σκουλίκια σέ μπύρα «ΦΙϊ» στη Λερσονησο| ΠΡΙΝ άττό ίνα μήνα «αί πλέον, σέ κάττοιο κέντρο στή Χερσόνησο, μιά τταρέσ ενός Γιατροΰ καί ενός Έμπορον άττό τό Ήράκλειο, 6ρήκε_2- να μτταυκαλι μττύρας «ΦΙ-», ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΤΕΙ μαρτυρηθήκανε στόν διευθυν τή τού κέντρου, ττηγαν στή συνέχεια στόν κ. Σταθμάρ- χη της Χωροφυλακής Χερσο νήσου, ό οποίος τους κράτη- σε τα στοιχεΐα γιά νά ένερ γηση τα δέοντα. στό όποΐο ΐπτηρχοίν μέσα έτπ πλέοντα, άλλά καί κολιμμέ να στά έσωτερικά τοιχώμβτα τοθ μττουκαλιοΰ, —άρα ττολ- λά... σκουλίκια! ! ! ΟΙ παροπτάνω, άφοΰ δια- "Ενα βιβλιΌ-ντοκουμέντο ι 35 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ Κυκλοφόρησε καί στό Ήράκλειο τό πολυσελιδο (500 κα! τΓλέον σελίδες) 6ι- 6λίο των 2 πασίγνωστον Αν τσρτών της Κρήτης Μττλαζά κη καί ΤζομτΓανάκη, οί όποΐ οί, ώς γνωστόν γύριζαν «πα- αποψεΐς Ιϊί ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ δδομάδα τα Δικαστήρια νεκρώθη- καν. Ότιως εΤνχχι ήδη γνωστό, ο! Δικαστικοί Ύπσλληλοι κα τέοηκαν σέ άπτφγία, ζητώνταις την λύση χρονίων καί δικαίων αίτημάτων. Οί Δικαστικοί 'Υττάλληλοι είναι οί συμπαραστάτες των Δικαχττων στό ττολύτιμο έργο τής Δικαιοσύνης. Έπιτε- λοϋν ένα Λειτούργημοο. Καί πρέττει νά άμοίδονται καί γιά τούς κόττους τους (όλη τή μερά στό ττόδι), άλλά καί γ·ά τό δτι ττρέττει νά ζοΰν μέ άξιοττρέττεια, μιά καί είναι οί -πι¬ οτό! ΰηηρέτες τής Δικαιοσύνης. Ναμίζαμε δτι ττρέπει νά γίνουν άνετπφύλαχτα άπο&εχτά τα αίτηματά τους, χαί μάλιστα τό κυριώτερο, τό οικονομ ικό, δεδομένου δτι ή έττοχή μας χαραχτη,ρίζεταιι άττό τίς ττο- λυττοίκιλες πληθωριστικές τάσεις καί την άκρίδεια της ζωής. Ή «Άλήθειο», ιτού καί στό τταρελθόν έχει θίξει μέ είδική έρεννα τό θέμα, συμτταραστέκεται στόν δίκαιο κσί τίμιο Άγώνα των άνθρώπων αυτών, πού τάχτηκαν νά ύττηρετή- σουν, μέ τόν δκό τους τρόπο, τή Δικαιοσύνη. ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΑΙ Ο Δ. ΞΥΡΙΤΑΚΗΣ ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ μέρος σία τού Ήρακλειωτη Δικηγό! ρου κ. Δημήτρη ζυριτάκη, ό οποίος — έξ άλλου — ττρό- σφατα ττηρε τόν τιμητικό τί- τλο τοΰ Γεν. Γραμματέα τής ΕΣΔΗΝ. Συγχαίραμε τούς όργανω- τές καί είδικώτερα τόν κ. Ξυρι τάκη, δχι μόνο σάν δημοσιο- γράφοι, άλλά κα! σάν άνθρω ττοι ττού έττί 1 Οετία άσχοληθή καμε έτταγγελματικά μέ την Όργάνωση καί ξέρομε έττομέ νως τίς δυσκολίες ττού παρου τού Συνεδρίου της ΕΔΗΚ, ε- δειξί άπό την ττρώτη στιγμή δτι έχει άντιιμετωττιστεΐ σέ σωοτη έπαγγελματική σχε- δόν δάση·. Όλες — καί είναι χιλιάδες — οί λεπτομερείς αττό τίς όττοΐες έξαρτάται καί ή τελική έττιτυχία, ττροσέ χτηκαν καΐ προδλέφθηκαν στά δρια των τεχνικών δυνα- τοτήτων ττού διαβέτει τό Ήρά κλειο. Στήν δλη αυτή έττιτυχία ο^θησαν φυσικά οί άρμόδι- οι των Αθηνών, άλλά ένα δα σικό ρόλο έτταιξε ή τταρου- σιάζει ή διοργανώση ενός τέ τοιου τΓολυ—ρόσωτΓου Συνε¬ δρίου. ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΖΕΙΣ ΞΕΝΑΓΩΝ; ΡΩΤΟΥΜΕ τόν Διευθυντή τοΰ Ε.Ο.Τ. Ηρακλείου κ. Κου μανη, άν τα τρία τταρακάτω έρωτήματα, ΰττοδλήθηκαν (δπως μάς καταγγέλθηκε ύπεύθυνα) άττό Έξεταστές τής Σχολής Ξεναγών, στίς πρόσφατες προφορικές έξετάσεις τής Γφμανι κης γλώσσας, σέ άντίστοιχες ύποψήφιες. Τα έρωτήιματα είναι τα εξής: » » *«. «π 1) Άγαττάς τόν Καραμανλή; ; . " 2) Πώς δλέπεις τό Ήράκλειο μετά άττό 3.000 χρόνια, ί) Έκανες Γερμανικά στό φροντιοτήριο τοΰ τάδε; (ά- κΐφερόταν συγκεκριμένο σνομα Ήρακλειώτικου Φροντιστή- ριου).. Τί λέτε κύριε Κούμανη; Είναι άλήθεισ; ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Η... ΥΕΝΕΔ ΟΠΩΣ είναι γνωστό σνλλη ψθήκανε ττροχθές Σάββατο οί ύττεύθυνοι 7 Πειρατικών Ρα- διοΦωνικών Σταθμών στό Ή ράκλειο καί κο~ασχεθηκοτνε τα μηχανήματά τους. Δέ γνωρίζομε τό μέγε- θος της ζημίας ττού προκα- λοΰν τα μικρής έμβελείας καί έττί μεστχίων κυμάτων έκττέ- μττον—α αύτά ραδιοΦωνικά συγκροτή,ματα. Όπωσοήττοτε δμως — απ' δ,τι ξέρομε άπό τό τταιρελθόν — δέν μττορεΐ νά είναι μεγάλη. Απλώς ττρο σκρούει σ' ένα άττσρχαιομένχ) Νόμο ττερί ΡαδιοΦωνίας. Αιπτούμαοτε ττού κι* αυτή τή Φορά θά εΤμαστε πάλι μάρ τυρες ΰτπεραστΓίσεώς τους στή δίκη τοΰ προσεχούς Σα6 βάτου, μέ την έ'ννοια δτι δέν θέλομε νά συγκρουσθοΰμε με την κατηγοροΰσα Άρχή. Περισσοτερο δμως μάς θλ δεί τό γεγονός δτι σύλλαμβά νωνται οί Πειρατικοί αύτο Ραδιοσταθιμοί — πού ττολ- λές φορές έκττέμπουν καλλί¬ τερο ττρόγραμμα άττό τούς έ τπσημους — καί συνεχίζει νά λειτουργή ό μέγας τταράνο- μος Ραδιοφωνικός καί Τηλεο —ικός Σταβμός τής ΥΕΝΕΔ. 0ΜΙΛΙΑ ΠΑ ΤΗ ΜΕΣΣΑΡΑ ΑΛεθαύριο Τετάρτη 15)12 στίς 7.30 μ.μ. θά πραγματο- ττοιηθή εκδηλώση — διάλεξη στό 'ΕμτΓθροδιομηχανικό 'Ε- ττιμελητήριο Ηρακλείου, μέ θέμα «Ή Μεσσαρά, τό λίκνο καί ή δόξα τού Κρητικού Π λιτισμοΰ». Την εκδηλώση όρ- γανωνει ό Σύλλογος Μεσσα- ριτών «Ή Γόρτυς». Όμιλητή θά είναι ό διακεκριμένος Φιλό λογος κ. Μιχ. Νικολιδάκης. Συνιστοΰμε την εκδηλώση. Την έτταύριο τΓηγαν καί στό Ύγειονομικό Κέντρο Η¬ ρακλείου, ό άρμόδιος ύττάλλη λος τού όττοίου, έοειξε Ιδιαι¬ τέρα ενδιαφέρον καί δήλωσε μαλιστα δτι την ιδία μερά σά μετέβαινε στή Χερσόνησο γιά εξετάση τοΰ σοδαρωτά τού, (όπως τό χαραχτήρισε) αυτού θέματος. Μετά άπό τίς τττχραττάνω ένέργειές τους, οί δυό έγκρι- τοι Ήρακλειώτες, ττερίμεναν τα ΟΓττοτελέσιματα των αρμο¬ δίων εκπροσωπών τοΰ Κρά- τους, ττού είναι ταγμένοι νά ττροστατεύουν τή Δημοσία Ύγεία. 'Επειδή δμως συμπληρώ- νονται ήδη, 40 μέρες, χωρίς ν' άκουστή «οΰτε φωνη, οθτε άκρόαση», οί άνθρωττοι έχα- σαν την ύτΓομονή τους. Κι' έ —ειδή τή χάσαμε κι' εμείς ρωτούμε τούς τΓροίσταιμένους των ΊΐαρατΓανω κ.κ. Διοικη- τή ΧωροΦυλοχής καί Ναμίςχ- τρο Ηρακλείου, νά μάς ττούν, τί ακριβώς Ιγινε μέ την περί τττωση τής σκοθλικιασιμένης μτΓύρας, ή όποία στήν ττερί- τΓτωση αύτη 5εν μπορεΐ νά... «κάνη καλό», δττως διαΦημί- ζεται αττό την τταραγώγό έ- ταιρία. ράνομοι» στά Κρητικά βουνά, επί 35 όλόκληρα χρόνια. Πρόκειται γιά ένα ίδιαίτε ρα ενδιαφέρον διδλίο, στό ό- ττοΐο μέ αττλά καί άορά λό- για οί δυό «σταυραετοί των δουνών μας» διηγοΰνται, σά νά σοΰ μιλοΰν, τή ζωη καί τίς ττεριτΓέτειες των 35 χρό- νων. Γιά τή διάδοση τοΰ διδλί ου αυτού ττέραισε προχθές ά- ττό τό Ήράκλειο ό ένας άττό τούς δυό συγγραΦεΐς — ό Τζομττανάκης — ό οποίος μάς έοωσε καί συμπλΓρωμα τικές πληροφορίες γιά τό ΐρ- γο τους, ποΰ ττρόκειται νά μεταφραστή συντομα σέ ξέ- νες γλωσσες καί νά γυριστή ταινία αττό Ρωσική κινηματο γραφική ύτττίρεσίοβ. Τό διδλίο κοσμείται καί μέ φωτογραφ ίες των δυό άν- ταρτών, των άνθρώττων ττου συγκέντρωσαν τό ενδιαφέρον τής διεθνοΰς κοινής γνώμης. ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ • ^υνίχβια από την «ελ. 1 μάς εΐπε: άκούστε, έγώ σάν ψυχίο-ρος ξέρω καλά δτι ό Λα ος μας δέν έκδιλώνεται μόνο στίς έκλογές. Έξσίρεση μόνο μιά: ό άνένοοτος. Ο. ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ πήραν μέρος άρκετοί ότταδοί τού ΠΑΣΟΚ καί τής Άριστερσς. • Ο κ. ΜΑΥΡΟΣ μίλησε μέ τή γνωστή τού ανεση κι' νέ αύστηρή άλλά κόσμια κριτική τού Καρομανλή. © ΧΙΥΠΗΣΕ άκομη, μέ τό γάντι πάντα, άλλά δυνατά καί συγκαλυμμένα, τούς άττοστάτες κσί όσους γενικά 6ιά- σττασαν την Κειπ-ρώα Γΐαράταξη. ( Ενημερώθηκε γι' αύτό ά μέσως τό Σάββοπο ό κ. Α. Παπανδρέου). « Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ παρακολούθησε ό—"ό τό τταράθυρο τής Νομαρχίας την συγκεντρώση. Πίσω άττ' τίς κουρτίνες βρισκόταν ό κ. Νομάρχης καί ό δουλευτής κ. Έμμ. ΚεΦαλο γιάννης. Στόν έξώστη της Νσμαρχίας ό ττολιτευτής Λοχπθί- ου τής «Ν.Δ.» κ. Κουντουράκιΐς καί ό έκδότης τού «Μαχητή» (τούς ττρολαβαίνΐΐ δλους) κ. Γ. Κατσαράκης. β Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ τού Μητσοτάκη έοωσε ραπόρτο στά Χανιά, δττου ό «μέγας οπτοστάτης» μίλησε στό Ρόταρυ Χα¬ νίων, άψηΦώντας γιά τό δτι έχει χαραχτηριστεΐ τταραχλάδι των σκοτεινών δυνάμεων (ό δρεγμένος άπό δροχή δέν Φο- βάται). β Ο κ. ΒΑΡΔΙΝΟΠΑΝΝΗΣ δρίσκεται έδώ μέ την έλττί δα δτι οί «ττροξενητές» τού θά τοΰ ττετθχουν μιά «είσοδον στό Συνέδριο. β. ΧΘΕΣ περίμεναν,καιί τόν κ. Μητσοτάκη άττό τα Χανιά. 9 ΦΗΜΕΣ πού κυκλοφορήσαν «έφερον» έδώ καί τόν κ. Ζίγδη, γιά τόν όποϊο θά τεθή θέμα. , © Η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ Έξωτερικοΰ (ττοΰ δέν εχει άλλά ξει όνομασία) μέ 15μελή ΈκτΓροσώττηση άπό ττολλές Εύρω- παίκές Χώρες, δέν εϊχε καταΦύγει μέχρι τα ξημερώμοττα τοΰ Σαδδάτου νά βρή θέση στό ττρόγρσμμο, γιά ένα χαιρετισμό την Όργανωτική δομή τού Κόμματος, τα Προδλήματα τού Έξωτερικοΰ καί τό Πρόγραμμα. Είναι οί μόνοι μέ πλή- ρεις μελέτες. Τελικά, τό θέμα ταχτοποιήθηκί χθές τό ττροΐ καί θά μιλήσοι/ν μετά τόν κ. Πεσμαζόγλου Σήμερα, ττάντως δίνουν στίς 6 μ.μ. στό ξενοδοχεΐο «Μεντιτεράνεαν» συνέ·/- τευξη Τύττου. Θά μιλήσουν (καί θά ττοΰν ττολλά κι' ένδιαφέ ροντα) ό Γεν. Γραμματέας κ. Καΐκης καί ό ^πρόσωττος τής Κ.Ε. στήν Έλλάδα κ. Μόν. Δεληγιαννάκης. Τοθ τελευταίου πήραμε ενδιαφέρον άρθρο γιά τό Ίστορικό τής έξέλιξης τής ΕΚ—ΕΔΗΝ Έξωτερικοΰ, πού λόγω πληθώρας ύλης δέν δημοσιεύομε σήμερα. β. ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ θά δώσωμε πλήρη όνάλυση των έμ- φανών καί τταρασκηνιακών, σημείων τού Ιστορικού αυτού Συνεδρίου, στό οττοΐο εύχόμαστε έπιτυχία. ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ την ττερασμένη Δευτέρα (6-12 -76), οί δυό δίκες κατά τής «Αληθείας», στό Τρι μελές Πλημμελειοδικεΐο Ή ρακλείου. Συγκεκριμένα τό Άθηναϊκό ττεριοδικό «Κρήτη», διά των έκττρο- σώττων τού κ.κ. Μαν. Χουρ δάκη καί Χαρ. Πατταδάκη, εΐχε ύττοδάλλει στό διευ¬ θυντή τής «Αληθείας» κ. Μάνο Χαρή, άντίστοιχες μυνύσεις γιά δήθεν συκο¬ φαντική δυσψήμιση, τταίρ- νοντας άφορμή άττό ενα δή μοσίευμά μας (τού ττερα- σμένου Φλεδαρη), πού έ- λεγε — μεταξύ άλλων — δτι ή κίνηση Κρητών 'Επι- στημόνων καί Διανοουμέ¬ νων, ή όποία κατηγορήθη- κε σάν ξενοκίνητη καί υ¬ πο—τη, —ατρονάρεται άττό το περιοδικό «Κρήτη». Καί στίς δυό αύτές δί¬ κες, ό κατηγορούμενος δι- ευόυντής της «Αληθείας», αϋωώθηκε παμψηφει. ΑΣ ΔΟΥΜΕ ομως τα ττρά- γματα άναλυτικώτερα: Σύνθεση Δικαστηρίου: Πρόεδρος κ. Παναγόττουλος. Σύνεόροι οί Πρωτοδίκες κ. κ. Κουτουλάκης καί Βερδέ- ρας. Την Είσαγγελική έδρα εΐχε ό κ. Νικολό—ουλος. Πολιτική Άγωγή: Δυό Α¬ θηναισ! Δικηγόροι, ττού δέν έχασαν ευκαιρία νά ύττοστιι- ριζουν δτι τό «Κρήττ>», ττροα
  στηζεται... Κρητικα ονμψέ-
  ροντα.
  Συνήγορος της ύπεράσ— ι
  σης τού κατηγορουμένου,
  εκλεκτός Ήρακλειώτης δικη-
  γόρος κ. Γιώργης Στρατά-
  κης. · .
  Μάρτυρες κατηγορίας, κλη
  τευμένοι άττό τούς μηνυτές ΟΙ
  κ.κ.: Δ. Ξυριτάκης, Φ. Ιωαν
  νίδης καί ό Δήμαρχος Ηρα¬
  κλείου κ. Μ. Καρέλλης.
  Ό τελευταΐος (έν άντιθέ
  σει μέ τούς δυό ττρώτους ττού
  καταθέσανε άξιοττρεττώς την
  άλήθεια) έμφανίστηκε τόσο
  κατηγορτ>ματικός, ώστε νά
  αναγκάση τόν κ. Στραπτάκη,
  νά πή δτι «ό κ. Δήμαρχος έμ
  φανίζεται... δασιλικώτερος
  των μηνντών».
  Ό κ. Καρέλλης, άνάγκσοε
  άκόμη άρκετές φορές τόν κ.
  Στρατακη νά τού ύπενθυμί-
  ση δτι στό Δικαστήριο έμφα
  νίζεται σάν μάρτυρας καί 6-
  χι σάν... Δήμαρχος.
  'Εδω θά —·ρέττη νά σημειω
  θη δτι τή μερά τής δίκης, στό
  φύλλο τής εφημερίδας μας, εί
  χε δημοσιευθεΤ ή άποκάλυιμη
  ή σχετική μέ τό δτι ό Δήμαρ
  χος κ. Καρέλλης είναι
  «Παρατηρητής» καί ό «Άνά
  τΓθδος» της εφημερίδας τού
  «'Αλλαγή».
  Όταν δμως κάτω άττό τό
  ένδεχόμενο μιας ψευδορκίας,
  σέ σχέση των δσων κατέθεσε
  —ροανακριτικώς καί δσων κα¬
  τέθεσε στή δίκη, «στριμώχθη
  κε» άττό τόν συνήγορό μας, ά
  ναγκάστηκε νά ττροσαρμο-
  στή σέ δσα εΐχε καταθέσει
  ττροανοχριτικώς.
  Τό σπΌυδαιότερο δμως
  ττου προέκυψε αττό τίς δίκες
  αύτές, ήταν τό δτι ό κ. Κα¬
  ρέλλης, ττσραδέχτηκε ένόρκως
  δτι αύτάς είναι έκεΐνος ττού
  έχει ττρωτογράψει άρθρο σχε
  τικό μέ τό Αύτονομιστικό ή
  «Χωριιστικό» δττως έλεγε τό-
  τε, κίνημα στήν Κρήτη. Ώς
  γνωστόν, στήν ττρόσφατη ττε
  ριοδεία τού ό Πρόεδρος τού
  ΠΑΣΟΚ κ. Α. Πό—·ανδρέου
  κατηγόρησε τό Αύτονομιστι¬
  κό σάν άμεσα συνδεόμενο μέ
  τούς Άμερικάνους σχέδιο.
  Άλλά γι' αύτό, σέ άλλη θέ¬
  ση της ττρώτης σελίδας μας.
  Ίδιαίτερη έντύπωση ττρο-
  κάλεσε στό άκροατήριο ή ε'-
  σαγγελική άγόρευση. (Ό κ.
  Ν ικολόττουλος ζήτηοχ την ά-
  θώωση τοϋ κατηγορουμένου).
  Άκόμη ό κ. Ν ικολόττουλος ύ-
  ποστήριξε δτι ότποδείχτηκσν
  αληθή δσα έγραψε ή «Άλη-
  θιεια» καί δτι ττράγματι τό
  τπεριοδικό «Κρήτη» ποττρονά
  ρησε την κίνηση των Κρητών
  Έπισττ>μόνων καί Διανοου¬
  μένων, τονίζοντας μάλιστα
  καί την έττιδουλή των ξένων
  δυνάμεων κατά της Κρήτης.
  Μάρτυρες ττού ττροτάθηκαν
  άττό τόν κατηγοροΰμενο καί
  κχχταθέσανε ήσαν ό Χανιώ-
  της Γιατρός — Πολιτευτής,
  κ. Ανδρέας Αρχοντάκης, ττου
  ιΐπτοστήριξε δτι ή κίνηση εί¬
  ναι υτΓθτττη καί ξενοκίνητη,
  ό δικηγόρος καί Δημ. Συμ-
  δουλος Ηρακλείου κ. Μιχ.
  Φορσάρης, ττού κατέθεσε ότι
  μόλις είδε τα ττρόσωττα καί
  κυρίως τόν συνεργάτη τής
  χούντας ττροεδρο τής κίνησης
  κ. Μαν. Λογιάδη, αττοχώρη-
  σε καί ό άρχισυντάκτης τής
  «Άλλαγής» (εφημερίδα τού
  κ. Καρέλλη) ό οποίος κοττέθε
  σε δτι ό ΐ&ιος όχουσε άπό
  τόν κ. Λογιάοη δτι την κίνη
  σή τού την ττατρόναρε τό
  ττεριοδικό «Κρήττ>».
  Άξίζει νά τονιστή δτι
  στίς δίκες αύτές άκούστηκαν
  τΓθλλά καί ένδιαφέροντα άχι
  δέδαια κολακευτικά, γιά τή
  δράση των κ.κ. Μαν. Λογιά¬
  δη (Πρόεδροτής κίντκτης), Γ.
  Βογιατζάκη (Πρόεδρο τής
  Παγκρητίου Αθηνών), Ε.
  Τσουρουλάκη (Πρόεδρο της
  Παγκριγτικής Άμερικής) καί
  τΓθλλούς αλλους «κρητικάρ-
  χες», οττως έττίσης κατά των
  Μασόνων, τοϋ Σιωνισμοΰ καί
  γενικά των σκοτεινων δυνάμε
  ών ττού έττιδουλεύονται την
  Κρητη.
  ΆτΓολογούμενος ό διευθυν¬
  τάς της «Αληθείας», ττροσκο
  μίζοντας καί εγγραφαί ντο-
  κουμέντα, φωτογραφίες κλπ.,
  άττέδειξε δτι οί έχδοτες τού
  «Κρήτη» άττό τό 23 τεΰχος
  καί ττέρα άλλαιξαν Ύρσμμή
  καί άρχισαν νά ττροδάλλουν
  διαδλητά καί ΰττοτττα ττρόσω
  ττα, άττό άγνοια μάλλον τού
  κάκιστου ρόλου ττού έττιλέ-
  χτηκαν νά παίξουν, ένώ μέχρι
  τότε άοχοΰσαν σωστό καί έ
  θνικό δημοσιογραφικό άγώ-
  να.
  Μετά την άθωχατική άττόψα;
  ση σημειώθηκε άτταράδεχτη
  έττίθεση τού συνιθιοχτήτη τοΰ
  -εριοδικοΟ καί φερομέντχ,
  σάν έκπροσώττου τού στό Ή
  ράκλειο κ. Μιχ. Χουρδάκη (ά
  δελφοΰ τού μηνυτή) κοτα
  τοΰ διευθυντή τής «Αλη¬
  θείας» καί μάλιστα ενώπιον
  άρκετών θεατών, των Οποίων
  ό τελευταΐος έπικαλέστη Τή
  μαρτυρίας τους, γιά νά ί—ο
  βάλη μήνυση κατά τοθ «μι-
  κροϋ αδελφοΰ». Στή συνέχεια
  δμως τόσον οί δικηγ6ροι τοθ
  περιοδικοΰ όσον κυρίως ό μ;
  γάλος άδελφός κ. Μσν. Χουρ
  δάκης, ττχχρακάλεσαν νά θ€«
  ρηθή λήξαν τό θέμα. Έξ άλ-
  λου, δττως κατατέθη»: άπό
  τούς ϊδιους στή διαδϊκαοία,
  ό κ. Μιχ. Χουρδάκης, ?χει έ.
  σήμαντες άρμοδιότητες δσον
  άφορά τό ττεριοδικό.
  Μέ πολιτικό χαραχτήρα
  Η ΔΙΚΗ 101 "ΕΛΕΥΟΕΡΟΤΥΠΙΑΣ,,
  ΚΑΙ Ο ΓΡΑΜιΜΑΤΙΚΑΚΗΙ
  Πολλοί οί μάρτυρες
  Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ
  9, £υν«χβια άπό την σελ. 1
  ποκοττής των πιό ζωντανών καί δουλευτάδικων μελών
  τοΰ σώματός ιου; Άλλά καί έτσι αν σκέτττεσθε, ττοιά
  πλαοτικά έξαρτηματα σκοττεύετε νά τοποθετήσετε
  στή θέση των μελών ττού ττάτε νά μού άφαιρέσετε;
  Δέν έχετε διδαχθη λοιττόν άπό τίς μέχρι σήμερα άν-
  τιανθρώ—ινες καί αντικοινωνικές ένέργειές σας πώς κά
  θε τί ττού ττάτε νά μού μττολιάσετε, ξένο ττρός τό σώμα
  μου, τό μόνο άττοτέλεσμα πού θά φέρει είναι ή δημι-
  ουργία τού γνωστοΰ καρκινώμαιτος ττού θά τταρασύρει
  καί στό δικό σας δημοκροττικό θάνατο; "Η μήττως §ε-
  χάσατε κιόλας τό μαΰρο κακοήθη δγκο ττού δλοι έρ-
  γαστήκατε ττυρετώδικα γιά νά μοΰ μεταδώσετε μέ
  τή μορφή μολυσματικής 'βεντούζας στήν άθωα ττλάτη
  μου τό 1967; Δέν νομίζετε δμως ττώς τοΰλάχιστο αύ
  τή τή φορά λογαΐριάζετε χωρίς τόν ξενοδόχο;
  Καί ρωτά καί ττάλι ό Λαός κατά τρίτο λόγο: Κύ-
  ριοι ρωτήσατε όητό τινος τίς ττλατες δγαίνουνε τα
  χρήματα ττού καταο—ατοτλάτε γιά τίς γιορτές τοθ
  σκοταδίστικου μίσους σας κα! άν ο! τταραγωγοί των
  χρηιμάτων αυτών σάς έδωσαν την έντολή νά καταξοδευ
  ετε τό άντίκρυσμα τού Ίδρώτα τους γιά τό λιδάν,ι τού
  μίσου σάς; Ή μήττως δέν άναγνορίζετε στά κοινωνικά
  στρώματα, ττού κο~ορθώσατε νά διαφεντεύσετε έκλο
  γικά μέ την άττειλή τού ξαναερχομού τού άτταίσιου
  θορύδου των ματοδαμένων άττό τό αίμα των ήρώων τού
  Πολυτεχνείου άγαπημένων σας «τάνκς», τούς "Ελλη-
  νες Έργάτες, τούς έργαζόμενους γενικά, τούς βιοτέ
  χνες, τούς έπαγγελματίες, τούς άγρότες καί τούς
  μικροεισοδη.ματίες, έκείνους, —ού δέν άνεχονται, χωρίς
  νάναι καί κομμουνιοτές, νά καταξοοευετε τό ύστέρη-
  μά τους σέ γιορτές καί τταράτες ττού κανένα άλλο
  σκοττό δέν έχουνε €ξω άπό τή διατηρήση τοΰ μισαλ-
  λοδοξου φανατισμοϋ κακ' τής άδερφόκτονης διαίρεσης;
  Άλλά γιά νά ττοΰμε καί «τοΰ στραοοΰ» τό δίκιο, 6-
  ττως λέει ό Λαός μας: Ποία γιορτή καί ποία ελαχίστη
  τιμητική εκδηλώση άφιερώσστε κύριοι γιά τίς έκατόμ
  6ες έκεΤνες των ΗΡΩΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ττού δωσανε τη,
  ζωή καί την άρτιμέλεια τοΰ σώματός τους, κατά τή
  διάρκεια τής Άντίστασης, κατά τού ξένου φασιστικοΰ
  ζυγοΰ τοΰ 1940—45 γιά νά σάς παραδώσουνε Λευτε
  ρη την τρατρίδα μας κα! νά θεμελιώσετε μέ τα κόκκα-
  λα Έκείνων τό δικό σας μεταττολεμικό Κράτος;
  Ξέχασα δμως πώς γιά σάς άττοδείχθηκε ΐστορικά δ¬
  τι ό δοσιλογισμός ένάντια στήν ττατρίδο: σας εΤναι
  μεγαλυτερο ίοανικό άττό την αύτοθυσία κα! την άνωτε
  ρότητα τοθ σκοποΰ τού όλοκαυτώματος κάθε άντιστο:
  σιακοΰ Κομμουνιστη ό οποίος θυσιάστηκε γιά ένχχ κοί-
  λύτερο άνθρώτΓΐνο αυριο!
  Ντροττή σας δμως κύριοι! Ντροπή!
  Γ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΠΡΟΤΗ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  "Έχει την ττρώτη
  κυκλοφορία
  άττό δλες
  τίς έφημερίδες
  τής Κρήτης!..
  (Άπό τότε πού
  έκδόθηκε μέχρι
  καί σήμερα)
  Την προσέχη Πέμτττη 16)
  12 έχει ττροσθιοριστή ή δίκη
  τής «'ελευ©εροτυτΓίας», στό
  Τριμελές Πλτΐμμελειοδικείο
  Ηρακλείου.
  Κατηγορούμενος είναι, δ¬
  ττως γραψαμε καί στό ττροη
  γουμενο φύλλο μας, ό έκδό
  της τής εφτιμερίοος κ. Χρ.
  Τεγόπουλος, ό τοτε διευθυν-
  τής σννταςεως κ. Άλ. Φιλιττ
  τΓότΓουλος, όσυντάχτης κ. Γ.
  Βοτσης καί σάν ήθικός αύ-
  τουργος, ό Ήρακλειώτης κ.
  Άντ. Σικουλικαρης.
  Άφορμή τής δίκης αυτής
  είναι ένα δημοσίευμα τοϋ κ.
  Βότση στήν «Έλευθεροτυ-
  ττία», σχετικό μέ μ»ά παλιό-
  τερη δίκη τοΰ έκδότη τής
  Χουντικής «Μεσογεΐου» Άρ.
  Γραμματικάκη, ή όττοία ένώ
  εΐχε γραφεΐ στό πινάκιο δέν
  έ'γινε την τΓροκαθορισμένη μέ
  Μέ τό δημοσίευμα αύτό
  θεωρήθηκε δτι έξυδρίζεται ή
  Είοχχγγελική Άρχή Ήρακλεί
  ου καί συκοφαντεΐται μαζί
  καί ό Γραμματ ικάκης, άνα-
  φερόμενος σάν «υττ' αριθ. 2
  θεωρητικός τής Χούνταις».
  Ό κ. Σκουλικάρης θεωρε'
  ται σάν αύτουργός, διότι με
  τέδη στήν Άθήνα καί κατήγ¬
  γειλε τα στ-πκά στόν κ.
  Ύττουργό Δικαιοσύνης.
  Κλητευμένος μάρτυρας
  στή δίκη είναι ό διευθυντης
  τής «Αληθείας» ό οποίος
  σαν άντατΓθκριτής τής ε'Ελεϋ
  θεροτυπίας», σχετίζετα» μέ
  την δλη ύτΓόθεση.
  Μάρτυρες ύττερασ—ίσεως
  έχουν κληϋεί άττό τόν κ. Σκου
  λικαρη ο! οουλευτες κ.κ. Μέν.
  Ξυλούρης καί Κ. Μττσντου-
  6άς, ό τ. δουλευτής κ. Ε. Πά
  τΓθΛημητροττουλος, ό έκδότης
  τής «ι ιατρι&ας» κ. Άλ. ΑΛυκω
  νιατης, ό Δήιμαρχος κ. Ε Κα
  ρέλλης, ό Δττμαρχος Αγ. Δή
  μητριου Μττραιχαμίου κ. Γ.
  Μπουκογιάννης, ό Χημικάς
  — Μηχανικάς κ. Μιχ. Διαλυ¬
  νάς, ό συντάχτης κ. Μ. Πσ-
  πουτσάκης.
  Δικηγόροι τής ύττβράσπι-
  σης τού κ. Σκουλικάρη θα
  είναι δπως μάς γνώρισε ό ί
  διός ό δουλευτής τού ΠΑ.
  ΣΟ.Κ. κ. Άπ. Κακλα»ιάνης
  καί ό τΓολιτείυτής τού ίδιου
  ΚινήμσΓΤθς κ. Α. Γκούδας.
  Τούς αλλους κατηγορονμέ
  νους θα ύ-εροχττπσθο&ν δικη
  γόροι έττίσης άττό την Αθη¬
  νά.
  Ό κ. Σκουλικσρης μέ έτπ
  στολή τού ττρός .τόν 'Υιτουρ
  γό Δικαιοοτύνης κ. Στεφανσ-
  κη τόν εκάλεσε νά καταθέση,
  άλλως νά τταραστοΰν οί πα-
  ρόντες κατά την συζήτησΐ
  τους ίδιαίτεροί τού κ.κ. Ά-
  θανασούλης καί Πετροχίκης.
  • εε
  Τό κίνημα ιοθ κ. Καρέλλη
  «4 £ι>νεχ. άπό την £«λ. ι
  συμτπτττει τώρα νά είναι καί
  Δήμαρχος.
  1.— Ποΰ είναι κατ' αρ¬
  χήν τό άρθρο τής «Άλλα-
  ΥΠζ*ί γιατί μάς ένδιαφέρει
  νά τό μελετήσωμε.
  2.— Γιατί τό φύλλο ττού
  δημοσιεύτηκε («'Αλλαγή» 4
  Φεδρουαρίου 1962) είναι τό
  ΜΟΝΑΔΙΚΟ τΓού λείπει άπό
  τό τόμο τοΰ Άρχείου της
  Βικελαίας Βιδλιοθήκης; (Ή
  ττροϊσταμένη δίς Καρούζου
  δέν γνώριζε νά άτταντήση
  σχετικά).
  3.— Άν ή ττερικ©—ή πού
  δημοσχύομε ΐΓαροητάνω, εί-
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
  ^ΟΙ ΑΗ
  ΒΑΣΙΛΗΔΕΣ
  ΜΕ ΤΑΓΚΡΙ
  ΚΑΠΕΛΛΑ
  Μιά έττίκαιρη έρευνα
  ''* ν γιά τούς ήρωες
  *~ των δρόμων.
  ναι όντως ττεριεχόμενο τού
  άρθρου, τί σημαίνει ή Φρά-
  ση «τιθεμένου ύττό την ττρο-
  στασίαν των συμμάχων άττ'
  εύΰείαςι». Καί τουτο διότι,
  ώς γι/ωστόν, τό 1962 σύμμα-
  χοί μας ήσαν οί Άμερικανοί
  καί ττροχθές άκόμη ό Πρόε¬
  δρος τού ΠΑΣΟΚ κ. Πό—αν
  δρέου, δήλωσε δτι τό αύτονο
  μιστικό καλλιεργεΐται άπό
  20ετίοις άπό τίς μυστικες ύ-
  ττηρεσίες της Άμερικής.
  4.— Πού ήξερε ό κ. Καρέλ
  λ^ς τό 1962, τί θά συνέδαι-
  νε τό 1967, οττότε όντως ή*ρ-
  θε ό λόγος έξαγγελίας τοϋ
  «έτταναστατικοΰ χωριοτικοΰ
  κ,ινηματός» τού, οηλ. ή Δικτα
  τορια;
  Άλλά τό θέμα δέν έξαν-
  τλεΤται έδώ. ©ά συνεχίσωμε.
  Ώς τότε, δμως, έχει χρέος νά
  ά—αντήση ό κ. Καρέλλης ά-
  φοΰ είναι καί Δήμαρχος καί
  Πρόεδρος τής Έ-ιτροπης κα
  τα των ξένων Βάσεων στό Ή
  ράκλειο.
  Ι .
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
  ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ
  ΓΎΝΑΙΚΩΝ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΣΕ ΓΕΕΝΙΚΗ
  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
  Ό Σύνοεσμος Δημοκρατι-
  κών Γυναικών Νομοΰ Ηρα¬
  κλείου, καλεϊ τα Μέλη τού σέ
  Γεν. Συνέλευση σήμερα ΔΕΥ
  ΤΕΡΑ 13-12-76 καί ώρα 6
  μ.μ. στήν αϊθουσα τοΰ Τεχνι
  κου Έ-ιμελητηρίου (Τ.Ε.Ε,)
  Δικαιοσύνης 55, 2ος δροφος
  Τα θέματα ημερησίας διάτα¬
  ξης είνοο:
  1. ΆτΓθλογισμός τής Προ
  σωρινης Διοίκησης.
  2. Άρχαιρεσίες γιά την ά
  νάδειξη τοΰ Δ.Σ. τής Έξε-
  λεγκτικής Έπιτροττής τού
  Συνδέσμου.
  Άν δέν ύττάρξει άτταρτία,
  ή Γεν. Συνέλευση θά γίνει
  την άντίστοιχη μερά καί ώ¬
  ρα τής επομένης εβδομάδος,
  ■άνϊξάρτητα άπό τόν άριθμό
  των —αρόντων μελών.
  Στόν ϊδιο χώρο θά γίνον-
  ται έγγραφές καί ταμειακή
  τακτοτΓοίηση των μελών, άπό
  4—6 μ.μ. την ίδια μερά.
  13-12-1976
  Ή Προσωρινή Διοίκηση
  ΚΑΙΑ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΥ
  ·. Χυνεχ. άπο την £*λ. 1
  θείας ττού καταγγέλλει ό
  Σεβ. κ. Δτγμήτριος, δημιουρ-
  γίας Όμίλου Ρόταρυ στόν
  "Αγιο Νικόλαο, την όττοία δ
  πως γράφει θά παρεμττοδίση.
  'Αξιζει νά σημειωθή ότι τό
  ττροχθεσινό Σαδδατο, στήν
  άλλη μεριά τής Κρήτης, τα
  Χανιά, ώργανώθηκε έπίσημη
  συνεστίαση τοθ ΡΟΤΑΡΥ μέ
  όμιλητή τόν γνωστό άττοστά
  τη Κώστα Μητσοτάκη.
  Τέλος ύπογραμμίζομε ύτι
  ένώ τή θαρραλέα αύτη στάση
  τταίρνει έ"νας Μητροττολίτης
  τής Κρητικής Έκκλησίας, ό
  ΆρχιετΓίσκοττος κ. Εύγένιος
  Ψαλιδάκ,ης, συνεχίζει νά άγ-
  καλιάζη άνοιχτά τούς Ροτα-
  ριανούς, τούς ΰποψήφιους Μα
  σώνους, μερικούς άπό τούς
  όποίους έχει σέ καίρια πό-
  στα, δττως τό 'Εκκλησιοχπ-ι-
  κό Συμβούλιο τού Άγίου Μη
  νά.
  Καί ρωτούμε γιά μιά άκό
  μη φορά: ττοΰ τό ττάτε κύριε
  Ψαλιδάκη; Πότε θά φέρετε τό
  θέμα στή Σύνοδο γιά νά πά
  ρη έπίστνμες θέσεις; Δέν κο>
  ταλάδατε άκόμη δτι άν δέν
  τό πράξετε θά σάς ύττοχρεώ
  σωμε, σαν μέλη τής Κρητι¬
  κής Έκκλησίας, να κάμετε
  τό ξεχασμένο καθτΐκον σας;
  Άρχισυντάκτης συνάδελφον
  ΠΡΟΣΠΑΘΩΝ ΝΑ ΠΕΣΗ ΥΠΕΡ
  ΠΑΤΡΙΔΟΣ - ΕΠΕΣΕΝ... ΕΞ.
  — Παιδία, τά^μάθατε; Κάτι^τταθε... ή φοράοα στ1 άλώ-
  VI
  ' *
  Αύτά τΓερίτΓου' μάς'ε^ττε'-—'ϊντός ττλαισίου — ή φίλτατι
  άξιολογη ττρωϊνή συνάδελφος ή μάλλον ό συντάχτης της, ττο,
  άπό τότε, ττού τόν φέραμε άττό την Γεράττετρο, δττου έβλι-
  ττε στά έκεί ττηγάδια τςΛν μττοστανιών, τόν Ισκιο τού, έξελ
  χτηκε — πρός τιμήν τού — σέ... άρχισυντάχτη.
  — Προσεξετε κύριοι, τό τι ράγμα δέν είναι άττλό, άλλά ττο
  λύ σοδαρό: Κλέψαιμε λέει το χειρόγραΦο μέ τίς 54 ι—ογρα
  Φέζ·
  .λάλ στα, σ^μπα5έστατε άρχισυντάχτα, χρονογράφε κοι
  μοντέρνε ιτοιητη. "Αν τό δτι δρήκαμε στά πεταμένα τό χε'
  ρογραφο καί τό χρησιμοποιήσας*:, εΤναι κλοττή, τότε, είΜα
  στε κλέφτες.
  Αλλα γιατί ένδιαφέρει τόσο ττολύ τό δτι σάς τιηραμε το
  χειρόγραφο καί κοντέψατε νά τό κάνετε ρεφραίν τοΰ «γκέ°
  — Βαγκέα»;
  Πότε θά σηκώσετε τό κεΦαλι σας ταλαίττωρε άρχισυντά¬
  χτα, άττό τό κλαοΊκό πάροδον τής ττροκλασικής δ>νμο-
  σιογραφίας, γιά νά δήτε δτι οί δημοσιογράφοι τής σνγχρο-
  ντις εποχής, αύτοί ττού ένδιαφέρονται γιά την οΰσία τοΰ Τύ¬
  ττου καί όχι γιά τόν... τύπο της θυσίας, χρησιμοττοιοΰν και
  μαγνητόφωνχχ, κλέδουν καί έγγραφα καί παίρνουν μέ ΐτθλ-
  λους αλλους τρόττους, πληροφορίες, ττροκειμένου νά άνΧΛίβΛύ
  ψουν αύτούς πού πραγματικά έξοτττο—οΰν τόν κόσμο;
  Μήττως Ιχετε άκούσει γιά κάττοιο «Γουωτεργκέϊτ»;
  Τό θέμα δμως δέν είναι έδώ. Τό θέμα είναι νά σταματή-
  σετε νά χρονογραφήτε άφορήτως κα! νά δημοσιεύσετε τα
  όνόμο—α καί των ύττολοίττων 216 ι^ΐτογροτψάντων, γιατί έτο'1
  θά ττροσφέρετε θετική ύπηρεσΐα.
  Κατά τα άλλα τταμφίλτατε άρχισυντάχτα, εμείς σταμβτή
  σαμε νά χρονογραφοΰμε. *Ηταν μιά τταιδική συνήθεια, ττού
  την κόψαμε, ένώ έσεΐς, άν καί έλαφρως ήλικιωμένος, τή σΐ1-
  νεχίζετε. "Ισως έττειοη τα καταφέρνετε ττράγματι κσλό.
  "Αλλο, δμως, χρονογράφημα κι' άλλο... άρθρογράφημβ. Έ-
  χει μιά διαφορά, δττως, άς ττοΰ,με, άλλο ντομάτα άνυβρη
  κι' άλλο ΤΓθτιστική.
  Κα! τώρα θά μού ΤΓης, γιατί τα λέω σέ σένα: άπλούστα
  τα, γιατί ξέρω, πώς έγραψες έσύ τό ττλαίσιο, (χωρΐς νάχω
  κλέψει αύτό τό χειρόγραφο). Ό Διβυθυντής σου είναι κα-
  λός, δέν γράφει. Κι' άν τό κάνη καμμιά φορά, γράφει μέ με-
  λάνι, όχι μέ... δηλητήριο.
  Φυσιχά, θάχσμε νά ττοΰμε κ ι* άλλα, άλλά — δττως τίολι)
  καλά έπεσήμανες σέ μιά σου τταρένθεση — (άλήθεια, γρα¬
  φείς καλλίτερα έντός τΓαρενθέσεως), ή «Άλήθοκ» έκτνηι*·
  νετοιι — κχχί εύχαριστεΐ γιά την ■πολυτιμη ττροσφορά —
  στίς έγκαταστάσεις τής εφημερίδας σας.
  Καί τό στΓουδαιότερο: ό Διευθυντής σου είχε φυσικό ττα-
  τέρα τόν Άθηναγόρα κι' έγώ τόν εΐχα ττνβυματικό. Αύτό
  δέν σού λέει τίττοτε;
  Όχι, λοιτΓΟν: όρον - άρον ΣΤΑΥΡΟ — σον αυτόν, δΓ)-
  λαδή έμένα.
  Όσο, γιά τό δτι σάς εί—α έξαπ■ατητές τού Λαοΰ, τό Φ
  νοΰμαι. Άνχίγνωση θά ξέρετε, έλττίζω, καλλίτερα θττό ΤΡ*
  φή. Μόνον άν εΐστε άττό τούς «στενούς συνεργάτες» τσθ
  ΆρχιετΓΐσκό—ου, τότε είστε μεταξύ των έξ«—τατητών.
  Μέ ττολλή άγό—~ καί, συγγνώμη ττού δέν δάζω την άτταν
  τηση αυτή — δττως έσύ — σέ ττλαίσΐο. Γενικά τα... ττλαί·
  σία τ' άττοφεύγω, δταν πρόκειται γιά πρόσω—ικά μου ·εμβ
  τα.
  Κατά τα άλλα, περιμένω τίς 216 υπΌγραφές, γιά νά δοθ-
  με μήπως άνάμεσά τους ΰττάρχει... καί ή δική σου. "Αν *<ύ ξέρω ότι... δύσκολα ύτΓογράφεις.... σέ χαρτιά σχετιζόμενα μέ Έκκλησιαστικές ή «άλλες άρχές»... Μ. Χ.