98664

Αριθμός τεύχους

80

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

20/12/1976

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Αί·" ■" ·—·—■■ ΒβΙΗΜρΙ^
  Χβρδς σ'αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τοΰ φράξουν οί όίλλοι τό
  ατομο, προλάβη νά π€Ϊ ίστω
  καί μιά συλλαβή 6ική τού.
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΓΕΙΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  %■■
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΛ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διοσ8υν<Α_: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ Μαρογιώργη 5 — Τηλ, 280-291 Χρόνος 2ος —Άρ. Φύλ. 80—Δρχ. 5 ΣΪΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ενώ δικαιωδπκαμε γιά δσα είχαμε γράψει σχετικά, συνεχίζομε: Ο ΓΕΩΡΓΒΠαΣ ΕΧΕΙΒΒΘΕΙΕΣ ΡΙΖΕΣ Ι ο • ο {β; -» υ» —_ (~ -ο > «
  αί
  * -
  Υ Χ Ε
  Γιά δλους
  «ΗΑΛΗΘΕΙΑ» γιά «τεχνικούς λό-
  γους», δέν θά κυκλοφορήση την έττό-
  μενη Δευτέρα των Χριστουγέννων, 27
  Δεκεμβριού. Θά κυκλοφορήση δμως,
  την Δευτέρα τής Πρωτοχρονιάς, 3
  Ίανουαρίου 1977.
  Π' αϋτό, εΰχεται άπό τώρα στούς
  Άναγνώστες, Συνεργάτες, Φίλους, Έ
  χθρούς καί Καλοθελητές:
  Κ ΑΛΑ ΧΡΙ ΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
  ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ
  1 977
  (ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΑΕΥΘΕΡΟ)
  ΠοιοΙ ΉρακΑειώΙεβ παράγονίοβ οΐναι ΐιισίοί
  φΙΑοι «ου ♦ Σ£ ηόαοβ σνακέιμοιβ έδώ, σ«Αν Ά8Α-
  να καί Ίό Λονδϊνο δχουν μεΐάσχοι φ Μπορονν
  νά άπαν«ήσουν ο! αρμοδία- αρχέβ *Α<τφαΑεία~; ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ ΕΙΝΑΙ γνωστό στούς άναγνώστες μας, δτι άττό καιρό ι χομε έτπο—ιμάνε: καί καταγγείλλει τίς χουντοβαοΊλικές καί άλλες έθνικά έτπκίνδυνες «κινήσεις», ττού δροΰν «σχεδόν άνε νόχλητες» μέσα στόν Έλληνικό χώρο. ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ πού τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα μάς δικαιώσανε. ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ ώς πρός την «Κινήση Γεωργαλά> γράψα-
  με ττρίν άττό δυό έβδομάδες δτι καί στό Ήράκλειο δΊατη-
  ρεΐ καλούς φίλους.
  ΣΗΜΕΡΑ άσχολούμαστε είδικώτερα μέ τόν κύριο αυτόν
  Ό «μικρός Γκέμπελς» τής Χούντας Γεωργαλάς, μ' ένα πα-
  ληό συνεργάτη τού: τόν άργανωτή τού περιβόητου ΕΠΟΚ
  καί έττίσης φίλο τοΰ Άρχιεπισκόπου Κρήτης, Χουντικό Νο-
  μάρχη κ. Γ. Καμπάνη, ττού είκονίζεται ύι|κάνο>ντόν...δαχτυλον
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΧ ΤΗΣ ΕΔΕΚ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ*
  Λυσαρΐδΐ.8
  Ή Κρήτη μπορεϊ νά πάθη
  τα μαύρα χάλια της Κύπρου
  Προσεξετε;
  Την περασμένη βδαμάδα, ήρθε στό Ήράκλειο ή ήγετική
  πολιτική φυσιογνωμία τής Κύπρου, ό κ. Λυσαρίδης.
  Στή σχετική συνέντευξη Τύπου, ό κ. Λυσαρίδης, εδωσε ά-
  ττλές καί ξεκάθαρες άτταντήσεις σ' δσα έρωτήματα τού ύίτο
  βληθηκαν. Πολλα άττ' αύτά δημοσιεντηκαν σέ Τοτπκές έφη-
  μίρίδες.
  ΕΡ.— 'Υπάρχουν παρά-
  γοντες στήν Κύπρο πού δέν
  θά θέλανε ν' άνοιχτεϊ ό φάκελ
  λος «Κύπρος» έδώ;
  ΑΠ.— Καί στήν Κύττρο
  καί στήν Έλλάδα. Πρέπει νά
  άνοιχτεϊ ό φάκελλος νά άνα-
  λυθεΐ πλήρως ή πολιτική ττρο
  δοσία, γιατί δέν μπορούμε ν'
  άττοφύγουμε μελλοντικές ττο-
  λιτικες προδοσίες άσυγκαλύ
  τττους μέ τίς ττροηγούμενες,
  ουτε μττοροθμε νά κάναυμε
  ψει/τοδίκες καί νά καταδικά-
  σουμε έναν ή δυό σέ μερικά
  χρόνια φυλακή. Πρέττει νά
  άνοιχτεΐ σέ πλήρη εχταση ό
  φάκελλος.
  ΕΡ.— ΕΤναι γνωστοί αύ
  τοί ττού ΰπάρχουν στήν Κύ-
  ττρο;
  ΑΠ.— Γιά μας, ναι.
  Εμείς περιοριζόμαστε σέ λίγες άπαντήσεις ττού έδωσε ό
  κ Λυσαρίδης στόν διευθυντή τής «Αληθείας» κ. Μάνο Χαρή.
  Όπως θά διατπστώσουν οί άναγνώστες μας, δλες οί άπαν
  τήσεις τού κ. Λυσαρίδη, είναι θέσεις τίς οποίες άπό καιρό
  εχει ΰποστηρίξει ή εφημερίδα μας.
  ΕΡ.— Άλλά δέν είναι ά-
  νακοινώσιμοι;
  ΑΠ.— Ό Ααός τούς έχει
  άπαμονώσει ττολιτικά. Τδχει
  κάνει μέ τίς έκλογές.
  ΕΡ.— ΕΤπατε κάτι ττολύ
  σημαντικό γιά μενά: Ότι ά
  νήκουμε — καί μεΐς καί σεΐς
  — στόν Τδιο Έθνικό χώρο.
  Τί θάχετε νά μάς συστήσετε
  είδικώτερα γιά τό χώρο
  μην
  δ,τι
  τής Κρήτης, ώστε νά
  φτάσουμε νά πάθουμε
  ττάθατε σεΤς;
  ΑΠ.— Ή ττρώτη ττηγή κα
  κοδαιμονίας στήν Κύπρο ή-
  ταν ή διαθέση τού Άγγλοΐ-
  μπεριαλισμοΰ τότε, νά κρατή
  ΚΑΙ ΟΝΐαΐ ΒΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΜΕ...
  Δέν μάς άπαντα ό κ. Καρέλλης
  γιά τό «Χωρΐστικό Κίνημα»
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ηρα¬
  κλείου κ. Μ. Καρέλλης,
  μάς εστειλε ττροχθες Σά6
  6ατο 6ράδυ, μιά έπιστο-
  λή, σχετική μέ τό ττροηγού
  μενο δημοσίευμά μας, τό
  οττοΐο άναφερόταν σέ πα-
  λιοτερο άρθρο τού, σχετι-
  κό μέ «χωριστικό έττανα-
  στατικό κίνημα» στήν Κρή
  τη (1962).
  Ή έτηστολή τοΰ κ. Δή
  μάρχου, Ιχει ώς εξής:
  ΔΙΑΒΑΖΕ
  ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ4
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δέν τοΰ έχει μείνει τίποτε
  ί«λλο( άττό τίς άττειλές των
  μηνύσεων. Περιμένομε...
  ΑΠΑΝΤιΊΣΤΕ ΜΑΣ
  Κ ΥΡΙΕ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  Ό κ. Καρέλλης άνήκβι στό ΠΑΣΟΚ;
  Κ ΥΡΙΕ Παπανδρέου,
  Στήν εφημερίδα «Άλλαγή», τού Δημάρχου Ηρα¬
  κλείου, ό οποίος ώς γνοίστόν κατέβηκε στίς τελευταΐες
  έκλογές (Βουλει/τικές καί Δημοτικές) μέ την ση-
  μαΐα τοΰ Κινήματός σας, έχουν κατά καιρούς δημοσι
  ευθεΐ, μέ τό ψευδώνυμο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΝ, διάφορα
  άρθρα, άντιδημοκρατικοΰ, άντιλοϊκοΰ καί άντισοσιολι
  στικοΰ ττεριεχομένου. Γιά παράδειγμα, σάς άναφέρου
  με τό τελευταΐο άντιαγροτικό άρθρο πού ίκανε. πάταγο
  στό Ήράκλειο. Τό άρθρο αΰτό καταδικάστηκε καί άπό
  μεμονωμένα στελέχη ή μέλη τοΰ ΠΑΣΟΚ, άλλά καί
  μέ Είδική Ανακοινώση τοΰ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου.
  Κατά την πρόσφατη Δίκη τοΰ παλιοΰ Άρχισυντά
  χτη τού Δημάρχου κ. Μίνωα Παπουτσάκη, ό τωρινός
  Διευθυντής της «Άλλαγης», κ. Έμμ. Κονιδάκης, άπε
  κάλυψε κατοθέτωντας ένόρκως, δτι κάτω άπό τό πα-
  ραπάνω ψευδώνυμο, «κρυβόταν» ό Δήμαρχος Ήρακλεί
  ο^ κ. Μονόλης Καρέλλης.
  Μετά την παραττάνω/άττοκάλυψη, σάς ρωτοθμε ευ
  θέως. Έξακολουθεΐ νά είναι μέλος τού Πανελληνίου
  ΣοσιαλιστιικοΟ Κινήματος ό κ. Καρέλλης;
  Νομίζουμε δτι έχετε χρέος νά άπαντήσετε, γιατί ό
  Λαός ζητά καί τιρέπει νά μαθαίνει, κυρίως γιά δσα ά-
  νακόλουθα υυμβαίνουν μέσα στά Κόμματα καί είδιικώ
  τερα στό ΠΑΣΟΚ, τό όποΐο τόσο στενά είναι διασυν
  δεμένο μέ τή λαϊκή βάση.
  «"Ωχ, γυιέ μου, σ—λάχνο μου
  άκριβό», λέει ή Κύττρια Μάν-
  να... Γιατί νά τό ττη καί ή
  Κρητικιά;;;
  σει τίς κυρίαρχες Βάσεις καί
  γ ι* αϋτό έττέδαλε καί τή συμ
  Φωνία της Ζυρίχης μέ τα διαι
  ρετικά στοιχεΐα. Ή ΰτταρξη
  των Άμερικανονατοϊκών Βά-
  σεων άττοτελουν ΰττοθήκευ-
  ση τοΰ μέλλοντος τής Κρή¬
  της. "Αν ό Κρητικός Λαός
  δέν άγωνιστεΤ γιά νά μην έττι
  τρέψει αύτά τα σύνεργα τού
  ττολέμου νά ιΐπτάρχουν στόν
  — Συνέχεια στήν 4η Σελ.
  καί μερικούς αλλους, οτ)μειώνοντας τα εξής χαραχτηριστικά·
  Φ Ο ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ, έκτός άττό τόν Στειακάκη, διατηροΰ
  σε έτταφές μέ γνωστούς τικχράγοντες τοΰ Ηρακλείου, μετα-
  ξιί των όττοίοον συιμτΓεριλαμβάνανται έμττοροι, βιομήχαΐΌΐ,
  γιατροί, τραπεζίτες, δτιμοσιογράφοι κ,α.
  9. ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ·ττραγμο~ο—οιήθηκον «είδικές συσκέ
  ψ£.ις» μέ την τταρουσία τού Στειακάκη καί των ττιστών Φί-
  λ«ν τού Γεωργαλά, άπό την έφταετία.
  • ΣΥΣΚΕΨΕΙ Σ παράμοιες μέ σνμμετοχή παραγόντων
  τοΰ Ήροκλείου — ραγμαηΌποιήθηκαν στή 6ίλλα Γεωργαλά
  στήν Αθηνά. ^
  • ΠΑρΟΜΟΙΑ σύσκεψη μέ σνμμετοχή έτπλέκτων Ήρα
  κλειωτών, πέντε τόν άριθμό, πραγματοπτοιήθηκε τό καλοκαίρι
  στό Λονδΐνο.
  Ο ΣΥΣΚΕΨΕΙ Σ ;μέ «τταράλληλη γραμιμή» πραγματοποι
  ήθηκαν την ίδια έττοχή έδώ στό Ήράκλειο μέ είδική κάθοδο
  τού βουλευτη Σαββούρα.
  • ΚΑΙ ΚΑΤΙ ττού σχετίζεται μέ έμάς: Την τελευταία
  Φορά ττού ήρθε στό Ήράκλειο ό Στειοκάκης, τίς μέρες άκρι
  6ώς ττού ήταν έδώ ό κ. Α. Παιτανδρέου, ό διευθυντής τής
  «Αληθείας» συναντήθηκε ιμαζί τού καί μίλησε τίερίπου μιά
  «ρα τΓαρουσία δυό άλλων προσώττων. Τό περιεχόμενο τής
  συζήτησης, εΐχε δεσμευθεϊ δια λόγου, έκ των τΓροτέρων νά
  μην είναι δημοσιέύσΐιμο. ΛΛόνον κάτι ττού ό Στειακάκης εΐπε
  στόν διευθυντή της «Αληθείας», ό τελευταΐος τό μεταδίδα-
  σβ στόν κ. Α. ΠατΓανδρέου, στό ξενοδοχεΐο «Άτλαντίς», άλ
  λά ό κ. Παπανδρέου εΐπε δτι δέν γνωρίζει τίποτε.
  ΚΑΙ ΤΩΡΑ λίγα έρωτήματα:
  • 1) ΜΠΟΡΟΥΝ δσοι Ήρακλειώτες (ΠΜΧντήθηκαν μέ
  το Γεωργαλά καί τόν Στειακάκη, στήν Αθηνά, στό Λονδΐνο
  καί τό Ήράκλειο, νά τό δηλώσουν δημοσίοις;
  • 2) ΜΠΟΡΟΥΝ οί Άρχές Ασφαλείας τού τσττου νά
  τούς κατονομάσουν, άν δέν αι>τοατΓθκαλυφθοΰν οί ίδιοι;
  • 3) ΜΠΟΡΟΥΝ οί ίδιες Άρχές νά δώσουν στή δημοσι
  ότητα τή «σχετική δράση» τοΰ Πλεύρη («4η Αύγούστου»),
  όσον άφορά μέ τούς τταραττάνω καί μιά Πρεσ6εία Άραβικου
  ,Κβάτους των Αθηνών, καθώς έττίαης καί τού Νατσούλη
  («ΝέαΤάξη»);
  • 4) ΜΠΟΡΟΥΝ νά δώσουν έττίσης στή δημοσιοτητα
  ττοιοί τΓαράγοντες τού Ηρακλείου ταξίδεψαν στό έξωτερικό
  (Εύρώττη) ττάνω άττό δυό Φορές τό χρόνο αυτόν καί ττοιοί
  άπό αΰτούς ανηκουν στά τΓαρακλάδια των Σκοτεινών Δυνά-
  μεων;
  • 5) ΜΠΟΡΟΥΝ, τέλος νά δώσουν στή δημοσιόττντα τα
  περιουσιακά τους στοιχεΐα, όσα Ιδίως ττροκνΐττουν άπό 'Ελ
  ληνικές Τρά-εζες καί άπό τα ΎτΓοθηκοΦυλακεΐα Ήρακλεί
  ου, Λασιθιού, Χανίων καί Άθΐ|νών;
  ΕΜΕΙΣ δυστυχώς — άν καί γνωρίζομε, έμττοδιζό-
  μαστε, άπό -ολλές μεριές, νά μιλήσωμε ττρός τό ττα>
  ρον. "Αν δμως ό δρόμος των άνακρίσεων δέν άκαλουθηθή
  σωστά, θά τό πράξωμε, άψηφώντας κάθε συνέττεια καί κσθε
  κίνδυνο.
  ΜΕΧΡΙ τότε, άφοΰ τυχαίνε» κι' ό κύκλος νάναι μικράς, ίνα
  καί μόνο συνιστοΰμε: Προσέχετε τίς κινήσεις των φίλον
  τού Γεωργαλά, τοΰ άνθρώττου πού κήροξε -ρόσφατα τόν
  «έμφύλιο ττόλεμο» καί ττού τόσους — δυστυχώς __ φίλους
  καί μάλιστα έκλεχτούς, έχει στό Ήράκλειο!...
  ΕΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΚΥΤΤΑ
  ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΟΡΦΑΝΟ, ΡΟΤΑ:
  Τά «Φαρδομάνικα θεριά»
  πού ή ψυχή τους είναι «αράττης»
  άνάψαν ττάλι τά κεριά
  γιά την «Ημέραι της Άγάηης».
  Κ ι* άττ' τού Λαοΰ κάθε μεριά
  ζητήσανε — τί εΐρωνία —
  «νά δώση» μέ άττλοχέριά
  γιά τή Φτωχή την Κοινωνία.
  ΑΑΑ
  Πήρονε δρόμους καί στενά
  δήθεν γιά νά τούς έλεήσουν
  καί τοΰ καθένα ττοΰ ττεινά
  έτσι τό ττρόδλημα νά λύσουν.
  ΛΛΛ
  Κι' δμως, έγώ τό όρφανό
  ττού δλο τό χέρι μου άπλώνω
  γιατί —ραγματικά, ττεινώ,
  νοιώθω της ψτώχειας μου τόν πόνο.
  ΛΛΛ
  'Εμένα βάζουνε ιμπροστά
  οί «εΰσπλαχνώτατοι -ττατΓαδες»,
  γιά νά μαζεύουν τα λεΦτά
  καί τοΰ κοσμάκη τούς παράδες.
  ΛΛΛ
  Μ' άναρωτιέμαι συνεχώς
  μέ τό μικρουτσικο μυαλό μου:
  άφοΰ εΐμαι καί έγώ Φτωχός
  ττοΰ είναι τό μερίδιό μου;
  Μ. Χ.
  II
  ΕΚΕΙ ΠΟΥ "ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΕΤΑΙ,, ΤΟ ΧΡΗΜΑ...
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Γΐά
  ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ!
  ΗΕΦΗΜΕΡΙΔΑμαςκα
  τάφερε νά βρεθή ττρίν
  τρείς μέρες, στό Καζίνο
  της Πάρνηθας. Άττό την
  έττιτόπια αύτη έττίσκειΐή
  μας, μεταφέρομε τά τταρα
  κάτω:
  ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ της Πάρνη
  θας, είναι «καλοί πελάτες»,
  άρκετο! Ήρακλειώτες. "Ε-
  χουν μάλιστα καί ττάρα ττολυ
  «καλό δναμα» άπό ττλευρας
  χαρτοπαιχτικής.
  — «Τ άκουμπάνε αττλό-
  χερα..», εΤττε κάποιος άρμό
  διός.
  "Αλλες σχετικές πληροφο
  ρίες είναι οί εξής:
  • Φεύγουν άττό τό Ήρά¬
  κλειο Παρασκευή καί γυρί-
  ζουν Δευτέρα.
  ■} Παίζουν ρουλέττα κυρί
  ως, Γαλλική καί Άμερικάνι-
  κη καί λιγώτερο Μπλάκ-Τζάκ
  καί Μττακαρά.
  β, Ο ττιό γνωστο! είναι:
  ένας βιομήχανος σταφίδος,
  £νας άνοοψυκτικών, ενας λε-
  «ΓΡΑΝΑΖΙΑ» ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  Οϊ άνθρωποι τού ΡΟΤΑΡΥ μέ τό συμβολικό «γρανάζι» τους.
  Στά δικά τους... γρανάζια είναι μτΓερδεμένες δλες οί Οττο-
  ΤΓΤες ύτΓθθέσεις: έγκλήματα ηθών, λευκής σαρκός, πολυεθνι-
  κές έταιρίες, γκανγκστερισμοί, κλττ.,κλττ. Αύτά ΰττοστηρί-
  ζουν καί καταγγέλλουν ΰτΓεύθυνα ττοΛλοί. ΤελευταΤα τα ύ-
  ποστήριξε ό Μητροπολίτης Πέτρας κ. Δημήτριος.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΧΟΡΙΣ
  ΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΕΣ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ θερμότατα τή Διεύθυνση τής ά-
  γοπτητης «Πατρίδος», γιά την «γενικώτερη οτάση»
  ττού έδειξε πρόσφατα άττέυ'αντί μας. Εύχοριστοΰμε εί¬
  δικώτερα τόν Άρχισυντάχτη της. Δέν μάς ξενίζουν
  οί χαραχτηρισμο! καί τά τπκρόχολα σχόλια. Δέν μάς
  πειράζουν οί άντίθετες θέσεις. Μάς στεναχωρεΐ μόνο νά
  βλέττωμε «σννεργάτες καί φίλους», νά μετατρέπουν τίς
  άφαρμές σέ αϊτίες.
  ΠΑΡΑ την άγάττη, τόν δεσμό, τα σΐΛαιοθήιματα
  καί πρό παντός την ύποχρέωση της φιλοξενίας τής έκ
  δόσεώς μας στίς έγκαταστάσεις τους, ττου ζωντά-
  νευε μέ την ψυχική τταρουσία τού έξϊοχου ττί^τνικοΰ
  ττροσωτπκοΰ, ένα μόνο έχομε νά τούς τονήσωμε: Εμείς,
  παρά τό ότι τούς εύχαριστοΰμε, δέν θά. βάλωμε «τε
  λεία κα! τταΰλα», έφ' δσον πιστεύομε δτι <ο δρόμος ΤΓθύ άκολουθοΰν δέν είναι, κατά τή δική μας γνώμη, σω- στός. ΕΞ ΑΛΛΟΥ τό κυριώτερο γνώρ»σμα της Δημοκρβ τίας είναι ό διάλογος, δχι οί «τελεΤες καί οί παθλες» Αϋτές είναι καλές γιά ττροσχήματα. ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΗ: Ό Βολταίρος (νομίζομε) εί πε κάτι χαραχτηριστικό καί σχετικό, αύτό ττερίττου: «Μπορεϊ νά μή σι/μφωνώ μέ δσα ύττοίττηρίζεις, άλλά θά κάνω τό ττάν γιά νά σοΰ δίνω την ευκαίρία. νά τά έκφράζεις»! ! Ι σχάρχης, μιά κυρία τεχνικοΰ έτΓΐστήμονα καί μιά κόρη γυ μνασιάρχη πού άτύχησε στό γάμο της. Ή τελευταία έλεγε ττρο· χθές σέ μιά φιλή της, —ού φυσικά δέν μποροΰσε νά ύ- τΓθψιαστή δτι έτσι μιλοΰαε —-ήν «Άλήθεια», δτι τά τταί .ζει δλα γιά δλα, τόσο πού 5έν εχει νά γυρίση ουτε καί τά άεροττορικά εΐσιτήρια. Καί μιά γενική πληροφο- ,ρία: Προχθές Ινοχ;, κέρδισε σέ ένα γύρισμα της μπίλιας άΟΟ χιλιάδες δραχμές! (Κά τω ή φτώχεια). Ή εφημερίδα μας, 9ά κρα τήο— ένήμερο τό κοινό γιά τίς Ήρακλειώτικες τταρουσί ες στό Καζίνο τής Πάόρντ>-
  θάς, άνώνυμα βεβαία όπως
  πάντα, μιά κχχί είδικά ό χώ
  ρος αύτός δέν ταυτίζεται μέ
  τόν κοινωνικό «ητόχο τής χαρ
  τοπαιξίας ττού κυν-γα.
  «ΒΑΛΤΕ ΤΩΡΑ
  ΠΟΥ ΓΥΡΙΖΕΙ..,»
  ΧΙΛΙΔΑ 2
  ΗΡΑΚΑΙΙΟ "Η ΑΛΗ·ΙΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  20 ΑΙΚΙΜΒΡΙΟΥ 1974
  νεολαια
  ΕΙΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ... ΧΑΛΑΣΜΑ
  Στό ττροηγούμενο Φϋλλο
  ιμας δημοσιεύσαμε μιά φωτο
  γραφία τού... Παραρτήμα-
  τος τού 12ου Δημοτικοΰ
  Σχολείον στόν Πόρο. Ή οη
  μερινή μας φωτογραφία, εΐ-
  ναι τταρμένη λίγα μόλις μέ-
  τρα τταραδίπλα. Τό... οίκοδό
  μημα είναι — λέει — νητηα
  γωγεΐο.
  Άλλο θέμα τώρα άν δέν
  θυμίζει οΰτε κατά διάνοιαν
  σττίτι. Χαλασμένοι... μαντρό
  τοιχοι, ξεγνμνωμένοι τοίχοι...
  Καί μέσα σ' αύτό τό... όμοί
  ωμα.... παλαιολιθικής κα-
  τοικίας, διδάσκονται τα π-αι
  διά της ττροσχολικής ήλικί-
  ας... Αύτά ττού μόλις ξεκινοϋ
  νέ τή ζωή. Αύτά πού εχουν
  άνάγκη κάθε λογής ττροφύλα
  ξη. Κι' οί εΐδικοί ττερί τα
  Παιδαγωγικά θέματα, ύπο-
  στηρίζουν δτι τό άμεσο ττε-
  ριβάλλον, έχει έπιτττώσε'ς
  στην έξέλιξη τοΰ τταιδιοΰ.
  Μά, δέν είναι ή μοναδική
  ττερίπτωση τέταιου σχολείου,
  ττού δέν —ροσφέρεται γιά δι
  δασκαλία, οτό Ηράκλειο. 'Υ
  ττάρχουν καί χειρότερες ττερι
  πτώσεις. Ύττάρχουν κι' άλλα
  Σχολεΐα ττού — δυστυχώς
  — είναι σέ χειρότερη μοΐρα.
  Κι' άλλες φορές τδχουμε
  σημειώσει, ομως, κανένας άρ
  μόδιος δέν ένδιαιφέρθηκε.
  Νομίζουμε δτι έφτασε πιά
  ό κόμττος στό χτένι. Τώρα
  πού ό καιρός είναι ψυχρός ή
  κατάσταση χειροτερεύει. Ά-
  πό τταντοθ άκοΰμε φωνές δια
  μαρτυρίας. Νομίζουμε δτι
  πρέττει — στίς τηό χτυττητές
  τουλάχιστον —εριτττώσεις —
  νά έττέμβει ό κ. Είσαγγελέ-
  ας.
  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθηματι-
  κών παραδίδει μαθήματα σέ
  μαθητές Γυμνασϊου — Λυκεί
  ου Τηλ. 221-118
  9—1 π.μ.
  ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ αύτοκίνητσ
  Ν51) 1000 σέ αρίστη κατά
  σταση, μεταχειρισμένο. Τηλ.
  73261 καί 222-938 κ. Ψιλά
  κης.
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  "ΑΠΟΛΛΩΝ
  Τηλέφ. 223-395
  ΣΗΜΕΡΑ
  Μόν© γιά δσους έχουν ατσάλιινα νεύρα
  Ο.ΑΙΚΗΓΗΣ ΤΟΥ ΦΡΛιΝΓΚ ΤΣΑΛΪΝΙ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
  Ένα σύγχρονο Ιστορικό θρίλερ
  ΙΜΜΚΙΙ1 1ΤΟΥ1 ΟΥΡΑΐΥΣ
  "Εγχρωμη — Άκατάλληλη.
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  ΜΑΡΙΑ
  Β' Κατηγορίας
  ΧΛίΙΑ-ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΘΕΝ ΑΠΡΙΛΙΟΝ 1976. ΠΟΛΥΤΕ-
  ΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΙΣ.
  β ΜΠΑΡ — ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ — ΖΑΧΑΡ)ΣΤΕΙΟΝ.
  • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ.
  • ΡΟΟΡ ΟΑΡνΟΕΝ
  120 κλινών, 60 δωμάτια ττλήρως κλιματιζόμενα, δλα
  μέ λουτρό ή ντούζ, μουσική καί! τηλεόραση.
  Τό ξενοδοχεϊο ευρίσκεται στό κέντρο τής πόλεως.
  ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΣΑΒ-
  ΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛ-
  ΛΟΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΛΑΣ.
  ΕΙΔΙΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑΙ ΤΙΜΑΙ ΜΕΧΡΙ 15-3-77
  ΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΗΛ. 0821 — 51551—54
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «ΣΑΜΑΡΙΑ»
  ΧΑΝΙΑ — ΚΡΗΤΗΣ
  β
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗβΕΙΑ.
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΛ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠ Ι ΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
  Τηλ. 280291
  ΕΚΔΟΤΗΣ
  — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΙ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ!
  (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
  ΦΩΚΩΝ 21 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχνική έτπμέλεια: Μάνος Μαγριπλής
  Ηφαίοτου 18 · Ηράκλειον, Κρήτης
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  4 ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΡΩΣΣΟΙ
  ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΑΕΙΟ
  ζαφνικά την περασμένη Κυριακή 12-12-76, έτπσκέφτηκαν
  τό Ήράκλεϋο τρείς άττό τούς σημαντικώτερον Ρώσσους
  συγγραφεΐς. Πρόκειται γιά τούς Μττόρις Πολβόϊ, Δημοσιο-
  γράφο καί ένα οπτό τούς πιό διάσημους Λογοτέχνες, την
  σύζυγό τού, Καθηγήτρια τής Ρωσσικής, την Σόνια Ίλίνχο-
  ·> ια, Καθηγήτρια τής Νέβος Έλληνικής οτήν Άκαδημία "Επι
  στημών τής ΕΣΣΔ καί τό Μ. Βσνσένκιν, διάσημο ποιητή.
  Τούς συναντήσαμε την Δευ
  τέρα 13-12-76 στό ξεινοδο-
  χεϊο «Άτλαντίς», λίγη ώρα
  ττρίν άναχωρήσουν γ ιά τα Χά
  νιά, καί μέ την εύκαιρία κου
  βεντιάσαιμε μαζί τους, δσχ>
  μάς ε—αιρνε ή ώρα. Τό Οφος
  τους, έδειχνε άνθρώττους κα-
  λοοσννάτους καί τταν' άττ' ίι-
  λα άττλούς καί είλικρινεΐς. Εΐ
  ναι νά θυμάται κανείς την
  τταλιότερη γεννιά των ττνευμα
  τικών ανθρώττων τής Σοβιετ ι
  κης 'Ένωσης καί σνγκεκριμέ
  να την φράση τοΰ Άίζεϊστά-
  ϊν «το χαμόγελο τοΰ Σοβιε
  τι,κού ττολίτη, είναι άττλό καί
  ξεκάθαρο».
  Ίδιαίτερη έντύτΓωση μάς
  έκανε ή άνεση μά καί ή προ-
  Φορά τής όμιλίας τής Σόνια
  Ίλινχόγια, ττού έκτελοΰσε
  καί χρέη διερμηνέα στή σύι»-
  τομη οννομιλία μας.
  Ή τηρώτη μας έρώτηστ};
  πρός τόν Μπόρις Πολβόϊ, ά.
  ναφερόταν στήν Κρήτη. Τό ντ)
  σί ττού γιά πρώτη φορά επι
  σκέΦτονται οί διάσημοι Σοβι
  ετικοί.
  ΜΠ. ΠΟΛΒΟ- Γ- — Ξέρου-
  με γιά την Κρήτη καί την
  ίστορία της καί άττό τα 6ι-
  6λ!α καί αττό άλλες ττηγές.
  Γνωρίζουμε ττολλά γιά τό ή-
  ρωϊκό νησί, γνωρίζουμε καί
  τό δτι ύττήρξε έστία άντίστα
  σης οτήν τελευταία δοκιμα-)
  σία της άνθρωττότητας, άττό,
  τό ψασιστικό μπλόκ των Γερ
  μανών. Χαρήκαμε τιάρα ττο-
  λύ τΓού μάς δόθηκε αύτη ή
  εύκαιρία.
  — Ποίος είναι ό οχοττός
  τής έττίσχεψής σας;
  — Σκοττός μας είναι ή ά
  νάτΓτυξη συναδελφικών έττσ-
  φών μέ την Έταιρία Έλλή-1
  νωι» Λογοτεχνών. Γιά ττρώτη
  φορά Ρώσσοι συγγραφεΐς επ;
  σκέφτονται την Έλλάδα μετά
  άπό την 7χρονη τυραννίο:.
  Καί σνμπληρώνει ό ττοιη-
  τής της παρέας, ό διάση,μος
  Βανσένκιν:
  — Μετά την έπταετία,
  ττού διαχόπηκαν οί σχέσεις
  'Ελλάδας — ΕΣΣΔ, είχαμε
  γιά ττρώτη φορά την εντυχή
  δυνατότητα νά βρεθοΰμε κον
  τα σας. Ή Κρήτη σας, μάς
  κατενθουσίασε. Ό,τι ςέραμε
  γιά την ΐστορία της, τα νοιώ
  θουμε ττιό κοντά υας, πιό
  χειροτΓΐαστά. Άντιληφτήκα
  με τόν τρόττο ζωής των Κρη
  τικών καί νοιώσαμε την είλι
  κρίνη έγκσρδιότητα ττού δέ»·
  έκφρά.εται —ομτΓοδώς, άλλά
  πείθει καί σι/γκινεΤ.
  — Κυρία Ίνλίγκογια, θά
  θέλαμε νά μάς ττητε σχετικά
  μέ τίς τάσεις τής σύγχρονης
  Λογοτεχνίας ξεκινώντας ά—ό
  την πατρίδα σας.
  — ΌττωσδήτΓότε στήν Ε
  ΣΣΔ, σννεχίζονται οί ττσρα
  δόσεις τής Ραχτσικής λογο¬
  τεχνίας. Άλλά συνεχίζεται
  καί ή Ούμανιστική τταράδοσΓ,
  Δηλαδή, κατοπτιάνεται μέ ά-
  μεσα ονγκινοΰσες ίδέες. Ό-
  σο γιά την τεχνοτροττία, ΐι-
  ττάρχει -άντοτε ή αναζήτη-
  ση...
  — Όσον άφορά την 'Ελλη
  νίκη λογοτεχνία, τί γνωρίζουν
  στήν Σοδιετική "Ελχπι;
  — "Εχουν κυκλοφορήσει
  μεταφρασμένα 6ι6λία Έλλή-
  νων Λογοτεχνών δττως ό Ρί-
  τσος τό 1951 καί 1973. Έ-
  χει κυκλοφορήσει καί Έλληνι
  κή Άνθολογία (Παλαμός,
  Παιχνίόια
  ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
  ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
  ΙΑΠΩΝ Ι ΑΣ — ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ — ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΧΟΓΚ - ΚΟΓΚ — ΙΤΑΛΙΑΣ καί ΕΓΧΩΡΙΑ
  ΕΠΙ ΣΗΣ ΚΟΥΚΛΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΠΑΤΑΝΕ, ΜΙΛΑΝΕ,
  ΓΕΛΑΝΕ, ΤΡΑΓΟΥΔΑΝΕ κ.λττ.
  ΑΠΟΟΗΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΝ
  ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  ΙΔΗΣ 17, τηλ. 284-207 ΚΑΠΑΜΠΗ 3 τηλ. 287-766
  ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
  ΖΑΜΑΝΙΑ.,
  Τηλέφ. 286-713
  Ή έναρξη της χειμερινής πφΐόδου έγινε μέ τόν εθθυμο
  καλλιτέχνη της Κρητικης Μουσικής
  ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
  Λαγοΰτα: Ό Δημήτρης Φουκάκης, μέ τα χρυσά δά-
  χτυλα καί ό Γιώργης Πουλορίνης.
  ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ:
  Ό γνωστός σας
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  ττροσΦέρει κοοτούμια
  ΜΗΝΑΙΔΗ — ΦΩΤΙΑΔΗ « ΔΗΜΗΤΡ ΙΑΔΗ
  όλόμαλλα, επί τταραγγελία
  ΔΡΧ. 3.400 τό κοστούμι
  "Υφασμα καί Ρατττικά
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ: Κατεχάκη 18 — Ηράκλειον
  Τηλέφ. 287-966
  Ή τετραμελής άντιπροσωττεία τταρεμεινε δυό μέρες στό
  Ηράκλειο κα! έτησκέφτηκε τα άξιοθέατα καί τούς άρχαιολο
  γικούς μας χώρους. Κατόπιν ανεχώρησε γιά τα Χανιά κι' ά-
  ττό κεΤ οτήν Άθήνχχ.
  Ό κλασσικός ττιά, Μπόρις Πολβόϊ, γνωστός στην 'Ελλά-
  δα άττό μεταφρασμένα έργα τού στήν γλώσσα μας, ήταν δ
  αρχηγός τής όπτοστολης.
  Βάρναλης, Ρίτσος, Βρεττά-
  κος, Ρίτα Ποπτά, Αναγνώστα!
  κης κλττ., κλπ.).
  Τώρα έτοιμάζω μιά μελέ
  τού φίλος.
  ΠΟΛΒΟΪ·— Πράγματι,
  μέ τόν Καζαντζάκη γνωριστή
  καμε στό Παγκόσμιο Κίντιμα
  τη —άνω στό έργο τοΰ Κα6ά
  φη.
  — Θαθελα την γνώμη σας,
  μιά καί βρισκόσαστε στό Ή-
  ράκλειο, γιά τόν συντοτΓίτη
  μας Νΐκο Καζαντζάκη.
  ΙΛΙΝΚΟΠΑ — "Ας μι-
  λήσει καλλίτερα ό ΠολδΟ!
  ττού ήταν καί προσωττικός
  ΔΙ" ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ζητοΰν-
  ται οίκόττεδά.
  Τεχνικόν Γραφείον
  ΙΩΑΝ. ΑΡ. ©ΕΟΔΩΡΑΚΗ
  Τηλ.: 221-755
  Είρήνης, δπου συμμετείχαμε
  κι' οί δυό. Εΐχα την εύκαιρία
  νά έτπσκεφτώ χτές τόν τάφο
  τού.
  Έκπροσωπεΐ έττάξια τή υ
  'Ελληνική Λογοτεχνία. Τό
  έργο τού είναι ττραγιματικά
  θαυμάσιο. Είναι έργο Ούμανι
  στικό, Ύψηλού ττνευματικοΰ
  έπιπέδου, έργο αίωνιότητας...
  Μάς τταρουσιάζει τόν Λαό αΰ
  τό μ' δλες τίς μεγάλες τού
  άρετές. *Ηταν έλιάχιστος φό
  ρος τιμής ή χτεσινή έττίσκε-
  ψή μας στόν Τάφο τού.
  Ν.Ψ.
  ΤΩΡΑ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
  ΤΟ ΕΥΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΔΩΡΟ
  ΔΙΣΚΟΙ - ΚΛΙΕΤΙ:! ΜΟΥΙΙΚΗΣ
  ΛΠΟ ΤΑ ΚΛΪΛ^ ΤΗΜΛ ΓΛ
  ΣΤΕΠΙΟΥ ΑΕΡΟΚΗ
  •ΈΑΑηνικό
  • Ξένο
  • ΚΑασσικό
  • Μονίέρνο
  ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ
  Κατασίήματα
  ΣΤΕΠΙΟΥ ΒΕΡΰΚΗ
  νΛ Ικανοποιήσουμε
  ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΥΣΤΑ
  ΕΠΙΙΚΕ01Η ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΙΙΕΙ
  Καί μην
  ΤΟ ΕΥΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΔΩΡΟ
  ΤΩΡΑ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ:
  ΕΝΑΣ ΔΙΣΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
  ΧΤΕΛΙΟΧ ΑΕΡΑΚΗΧ
  Δικαιοσύνης 13
  ΚαλοκαιρινοΟ 182
  > ΚΟΥ Ι · ΚΟΥΣ · ΚΟΥΣ · ΚΟΥ! · ΚΟΥΙ
  • Ό Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Καρέλλης κρυτττόμε«ος
  μέχρι πρό ημερών κατω άττό τό ψευδώνυμο «Ό άνά-
  ποδος», ρωτά τό διευθυντή τής «Άλήθεισς» νά τού α¬
  παντήσει εθθέως σέ μεριχά έρωτήματα καί συγκεκρ,.
  μενά άν εΤχε «ώρες* τής ΥΕΝΕΔ κατά την έτττσετία
  καί μέ ττοια ίδιότητα τίς εΤχε.
  "Ιδού λοιττόν ή άττάντηση άττό τή σνναοελφο στή.
  λη, —ού δέν είναι «άνάττο5η» άλλά ίσια:
  — Όχι «Μανολιό», δεν εΤχε.
  Διαφη.μιστικά -ρογράμματα (ένα σνγκαρΐ|ΐ{να
  παιδικό ήμίωρο) ττού τό έττιμελεΤτο άττό ττλευράς δη·
  μοσίων σχέσεων, γιά λογαριασμό άλλου, κράτησε ού
  τε δυό μήνες κι' έττειτα κόπηκε γιατί ή Διοίκηση τής
  ΥΕΝΕΔ (κατά τόν τταραγωγό) «ώννακάλυψε δτι ό Μά
  νος Χαρής ήταν κομμουνιστής» καί σαν τέτοιος, οθτε
  σάν ά-λός έργαζόμενος γιά λογαρισσμό τρίτοι/, δέν
  μπορούσε δχι μόνο νά έχη «ώρες» στήν ΥΕΝΕΔ, άλλά
  ούτε... λετττά!...
  Γιά τα ύττόλοιττα φανταστικά ιτού ύτίαινίσετε τό
  «ΜανΌλιό», άς τα ΤΓη ξεκάθαρα, γιά νά πάρη ττάλι την
  ά—άντηση εύθέως, πραγμα ττού έκεΤνος... δέν τό συνη
  θίζει! ...
  • Καί μέ την εύκαιρία τόν ρωτώ κ Γ έγώ νά μοΰ άτταν
  τήσει, έστω καί διά τής... τεθλα-μένης:
  — Πώς... «διέφυγες» τότε στό έξωτερικό, φίλε Δή
  μαρχε Καρέλλη «αί ττώς ττήρες... κανονικό διαβατή.
  ριο, μέ τή σφραγίδα τής χοθντας καί την Ιγκριση
  τοΰ Παττακοΰ;
  Άν βεβαία εΤναι έτσι, αύτά, καί δσα άλλα οί συνερ
  γάτες σου τού Καναδά, σοθ κατσιμοιρτυοοΰν... ένυτΐΌ
  γράφως καί... δημοσίως!...
  • Μεγάλο ενδιαφέρον εΐχαν οί δυό πρόσφατες σνλλή
  ψεις, έττιλέκτων μελών της Ήρακλειώτικης κοινωνίας
  καί ή έττχχκολουθήοχΐσα δίκη της ττερασμένης Πέμτττης.
  Πιό μεγάλη δμως, ή κοσμοσνρροή των... τταροικούν
  των στήν χαρτοτταιχτική Ίερουσαλήμ τού Κάστρου.
  Καί κάττοιος, πού τΓαρατήρησε τό γεγονός, είτα:
  — Οΰτε «ίδικό πάρη/ νά εΤχε διοργανώση ό Μάνος
  Χαρής, δέν θά σνγκεντρον^τανε τόσοι γιά νά τούς...
  γνωρίσει!...
  • Στήν άγόρευσή τού ό συνήγορος των κατηγορουμέ
  νων χαρτοτταικτών κ. Μαμαλάκης, εΐττε, δτι «σέ 200
  καφενεΐα τοΰ Ηρακλείου τταίζεται κούμ - κάν».
  Στή συνέχεια, ό συνάδελφός τού (έττίσης ύπερα-
  σπιστής) κ. Τσαντηράκης, εΤττε δτι «σέ 2.000 καφενέ
  δες τταίζονται χαρτιά».
  Καί κάττοιος άττό τό άκροατήριο ρώτησε:
  — Τελικά ττόσα είναι τα καφενεΐα, διακοσια ή δυό
  χιλιάδες;
  Καί ένσς άλλος τού όπτάντησε:
  — Νά —ού ττώ, έγώ τπστεύω τή γνώμη τού κ. Τσον
  τηράκη, δηλαδή δυό χιλιάδες, γιατί έκεΤνος σά μεγσλύ
  τερος έ'χει ττερισσότερη... ττεΐρα!
  Τί νά έννοούσε άραγε;
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
  γ Ο 4ος ΤΟΜΟΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΛΑΝΤΑ
  μέ τόν τίτλο
  «1950—1967 — ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε» *
  Πουλιέταιι στά ΒιδλιοττωλεΤα:
  »** Ά—τρινάκη ·** Αλεξίου Α Χρηστάκη Λ Μουδτχτσάκη
  ΜΙΝΩΪΧΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  Άνώνυμος Ναυτιλιακή Έταιρεία
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ανακοινούμεν δτι κατά την περίοδον των έορτών
  τα δρομολόγια των ττλοίων μας διερυθμίσθησαν ώς
  ακολούθως:
  Άναχωρήσεις 6.30' μ.μ. Έξ Ηρακλείου Έκ Πειραιώς Ι '
  20 Δεκεμβριού ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΙΝΩΣ
  21 Δεκεμβριού ΤΡ Ι ΤΗ ΜΙΝΩΣ ΑΡ Ι ΑΔΝΗ
  22 Δεκεμβριού ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΙΝΩΣ
  23 Δεκεμβριού ΠΕΜΠΤΗ ΜΙΝΩΣ ΑΡΙΑΔΝΗ
  24 Δεκεμβριού ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ό^κτέλεοτον ΜΙΝΩΣ
  25 Δεκεμβριού ΣΑΒΒΑΤΟΝ άνεκ)στον άνϊκτέλεστον
  26 Δεκεμβριού Κ ΥΡΙΑΚ Η ΑΡ Ι ΑΔΝΗ σνεκτέλεστον
  27 Δεκεμβριού ΔΕΥΤΕΡΑ
  28 Δεκεμβριού ΤΡ Ι ΤΗ
  29 Δεκεμβριού ΤΕΤΑΡΤΗ
  30 Δεκεμβριού ΠΕΜΠΤΗ
  31 Δεκεμβριού ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΝΩΣ ΑΡΙΑΔΝΗ
  1 Ιανουάριον ΣΑΒΒΑΤΟ άνατέλεστόν άνβκτέλεστον
  2 Ιανουάριον ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΙΝΩΣ
  3 Ίσ«>υαιρ[ου ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΙΝΩΣ ΑΡΙΑΔΝΗ
  καί έκτοτε έναλλάξ καθημερινώς ώρα 6.30' μ.μ.
  ΜΙΝΩΣ ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΙΝΩΣ
  ΜΙΝΩΣ ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΙΝΩΣ
  ΤΣΙΜΕΝΤ Α
  ΗΡΑΚΛΗΣ ■ ΟΑ ΥΜΠΟΣ
  'Ανχιπρόοωπος ΝομοΟ^Ηρακλείου: ΠΑΐίΗΣ ΚΟΥΚΟΥ ΡΙΤΑΚΗΣ
  Σίδερα — Μ-ετόν 5ΤΑί Ι, δΤΑί'ΙΙ Ξυλεία: Αυστρίας — Έλατάκια Σουηδίας είς Μεγάλας Ποσότητας
  Γραψείου Λ. ΚαλοκαιρινοΟ 208 ' Γραφείου Άρχ. Μακαρίου γωνία
  Τηλέφωνα 284-473 καί 220-339 Τηλ. 223-736
  *ΛΛΛ^
  10 ΑΙΚΙΜΒΡΙΟΥ 1976
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ
  ΑΛΗ·ΕΙΑ,, ΚΡΗΤΗΣ
  ΖΙΛΙΑΑ 3
  *******
  Ή ΑΛΗΘΕΙΑ»,
  ΕΟχεται στόν έμπορικό κόσμο πού την
  ΐίμησε μέ τή συνεργασία τού
  ΚΑΑΑ ΧΡΙΙΤΟΥΓΕΙΝΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΑΟΤΙΚΟ ΤΟ 1977
  ΔΟΣΤΕ ΖΟΗ ΣΤΑ ΠΟΑΙΑ ΣΑΣ
  ΜΕ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΑ ΚΑΛΣΟΝ
  ΚΑΙ ΑΜΔΡΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ
  ΤΗΣ ΒΑΥΕΗ ίΕνΕΠΚΠδΕΝ Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  κομψέ-: κάΑΐσοβ κοΐ καΑσόν
  Προ—-ατεύουν, θεραττεύουν καί άνακουφίζουν τα ττόδια άττό
  • κιρσούς « κυτταρίτιδα
  • φλεδίτιδες « κα; δλα τα πρηξίματα
  ΟΊ κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΚ
  ΰποβοηθοΰν την καλή κυκλοφορία τοθ
  Ταλαιπωρημένα ττόδια αΐματος
  • Γιά τή μοντέρνα καί κομψή γυναΐκα
  • Κατά τή διάρκεια τής έγκυμοσύνης καί μετά τόν τοκετό
  • Γιά κάθε έργαζόμενη γυναΐκα
  • Γιά δλες γενικώς τίς γυναΐκες
  ΟΙ κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΡ διακρίνονται γιά την διπλή έλαοτικό-
  τητά τους, δηλ. κα! κατά μήκος καί κατά ττλάτος. Αύτη ή έλαστικότητα ττροσφέ-
  ρει μεγάλο στήριγμα στούς άστραγάλονς, καθώς δέ μειώνεται οαθμιαΐα ττρός τα
  επάνω, δέν —ροκαλεϊ κανένα αίσθημα πιέσεως ή δυσφορίας.
  Μέ τα καλσόν ΡΑΝΤΥ ή εύεργετική έττίδρασι τής κάλτσας φτάνει καί μέχρι την
  περιφέρεια. Τα καλσόν ΡΑΝΤΥ είναι άνετα καί άντα—οκρίνονται άττολύτως ττρος
  τίς άπαιτήαεις τής μόδας Μέ τα καλσόν ΡΑΝΤΥ καταργοθνται οί ζαρτιέρες ένώ
  ταυτόχρονα φορμάρονται άπαλά οί γοφοί.
  ΟΙ κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΚ έχουν τύχει είδικής άντιοακτηριακής
  έττεξεργασίας, ώστε νά είναι τελείως άοσμα, συγχρόνως δέ πολύ οϊκονομικά λό¬
  γω τής διαρκοΰς καί μεγίστης άιτοχής τους.
  "Ολα αύτά τα θαυμασία άττοτελέσμοττα τΓραγματοττοιήθηκαν έττειτα άπό εΐδικές
  έρευνες γύρω άττό την άνατομία καί Φυσιολογία των ποδιών. ΟΙ έρευνες αύτές έγι¬
  ναν μέ τα πιό σνγχρονα τεχνικά μέσα καί όδήγησαν στήν άνακάλυψι είδικών ίνών
  ύψηλής ττοιοττ|τος, τίς οποίες καί χρησιμοττοιεϊ ή βΑΥΕΒ Υ'ά την κατασκευή
  των καλτσών καί καλσόν ύγείας.
  'ΕΞκτός αττό την ττρόληψη καί θεραπεία των κιρσών καί
  Φλεβίτιδων οί κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΡ
  ττρολαμβάνουν καί θεραπεύουν άττοτελεσμοτικά:
  • την άτονική κυττ-αρίτιδα
  ·. την ΐδιοπαθή κυτταρίτιδα
  • την ύττοφυσιογενη κυτταρίτιδα
  Ο κοιΐ γενικά την κυτταρίτιδα άττό την όποία ύττοφέ-
  ρουν οί περισσότερες γυναΐκες.
  Ή ΒΑΥΕΚ άνακάλυψε την τελεία ίνα ύψηλής ποιότητος. 'Εσεΐς Φορώντας τίς κάλ¬
  τσες κα! τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΡ θά διαττιστώσετε ότι, έπειτα καί άπό την
  πιό κουραστική ήμέρα, οΰτε κούρασι ούτε δάρος θά αΐσθάνεσθε στά πόδια.
  ΟΙ κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΡ ττροσφέρσνται σέ μεγάλη ποικιλία,
  ώστε νά Ικανοττοιοΰν τίς άτταιτήσεις κάθε γυναίκας, κυρίως δμως άνταποκρίνονται
  στίς ίατρικές ττροληπτικές καί θεραπευτικές συμδουλές.
  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
  ΟΙ κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΡ κατασκευάζθν-αι ά—ό 6αμ6ακερές
  Τνες καί δέν ττεριέχουν καθόλου κοινές έλαστικές ϋλες. Π' αύτό "ΤΓλένονται δπως
  οί κοινές νάυλον κάλτσες μέ χλιαρό /ερό καί ά-ορρυτταντικό. Γιά νά διατηρηθούν
  δμως ιτερισσότερο, καλλίτερα νά ττλένονται μέ κοινό σαττούνι.
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΟΙ κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΡ είναι μεγάλης αντοχης. Προσΐχετε
  δμως νά μην καταστραφοΰν άττό αϊχμηρά νύχια, άτέλειες παττουτσιών ί δακτνλίδια.
  ΕΙ&κά γιά άνδρες, κυκλοφορούν
  ΟΙ ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΑΝΔΡ ΙΚΕΣ
  ΚΑΛΤΣΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΥΕΡ
  ΒΑΥΕΡ ίΕΥΕΡΚυδΕΝ
  Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗΣ
  ΚΥΔΩΝΙΑΣ 6 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΛ. 286-298 — 231-129
  Οί κάλτσες καί τα καλσόν ΰγείας τής ΒΑΥΕΡ σταματοθν τούς μυϊκούς ττόνους ]
  καί δίνουν ζωή στά ττόδια, άφοΰ είναι έτσι κατασκευασμένες, ώστε νά ττρο-
  καλοϋν μασσάζ στούς Ίστούς καί νά διευκολύνουν την κυκλοφορία τού αΐματος.
  Ο λετΓτές κάλτσες καί τα καλσόν τής ΒΑΥΕΡ δέν είναι απλώς ή Φίνα κάλτσα
  τού θά όμορφήνη τό ττόδι, είναι ταυτόχρονα μιά κάλτσα ύγείας, ττού κατασκευάζε-
  τσι άττό ΐνες ύψηλής ττοιότητος.
  Αη -
  Χά. γκρΐ καο.ΗΑα
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΙ:,
  ΣΤΟΝ,ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΑΓΩΝ Α ΔΡΟΜΟΥ
  — Καί —ου μένεις γιαγιά; ι
  — Ά, μά δέ θυμοθμαι τό δνομα τού δρόμου. Δίττλα στό
  σπίτι τοΰ...
  Ό Ταχυδρομικός ύπάλληλος σνμπληρώνει την έπιταγή
  μιάς γριούλας. Είναι Σάββατο 11 τού Δεκέμδρη, δύο καί μ ι
  σή τό μεσημέρι. Μιά ξαφνική μας έτπσκεψη στό Ταχυδρο-
  μεΐο Ηρακλείου.
  ΟΙ «Άη - Βασίληδες», φτάνουν ένας - ένας μέ την βαρεία
  τσάντα στόν ώμο. Είναι οί Ταχυδρομικοί Διανομεύς...
  Γιά νά πάρουμε την καθημερινή μας άλληλογραφία, τα
  ευχετήρια, τους λογαριασμούς τής ΔΕΗ, τού ΟΤΕ κλπ., 74
  Ταχυδρομικοί ύπάλληλοι, ίδρωκοττοΰν ττάνω άπό τους φα-
  κέλλους άλληλογραφίας..
  Προχωρούμε ιμέσα στήν αί
  θουσα — άποθήκη τού Ταχο
  δρομείου, μέσ' άπό τούς σω-
  ρούς των δεμάτων.
  — Βρέ παιδία, τί λέει έ-
  δώ ττέρα;
  Μαζευονται δλοι στό γρα-
  φεΐο τού Ίτροιστάμενου καί
  ττροσ—αθοΰν νά συλλαδίσουν
  τα μισοελληνικά, μισογερμα-
  νικά σταιχεΐα κάττοιου μετα
  νάστη.
  Πανω στό γραφεΤο τοΰ κ.
  Μανόλη Κόμη, μιά δεσμίδα
  10 φακέλλων χωρίς διεΰθυν-
  ση, μόνο μέ τα γραμματόσιΐ
  μα, ττεριμένουν την είδική υ-
  ττηρεσία, ττού κοτταστρέφει
  τα άνεττίδοτα.
  ΛΛΑ
  Έν τώ μεταξύ οί Διανο-
  μεΤς συνεχίζουν νά καταφτά-
  νουν ψιλοιορωμένοι. Άφήνουν
  την τσάντα στό τραττεζι, κι'
  άναο—ενάζουν.
  — Είναι άδύνατο ν' άντα-
  ττεξέλθοΜμε, μού λέει ό μττάρ
  μττα - Στέλιος, ό Ταχυδρό-
  μος. Καί συμττληρώνει:
  — Κάθε μερά φορτώνομαι
  μέ 45 ττερίττου κιλά «πρός έ
  ττίδοσινΐ» άντικείμενα. 15 μέ
  18 χιλιόμετρα διανύω γιά νά
  μοιράσω μέχρι καί 1.500, μέ
  χρι καί 1.800 άντικείμενα.
  ΐΞΤναι τρείς τταρά τέταρτο.
  "ΕτΓρεττε νάχα σχολάσει άπό
  τίς δύο καί πέντε. Κα! νά δοΰ
  με άν προλάβω νά φύγω στίς
  τέσσερεις...
  Παραδί—λα, ό Γ. Αλεξά¬
  κης με την τσάντα άκόμη
  στόν ώμο. Μάς λέει:
  — Κάνω διανομή στήν Ά
  λικαρνασσό. 20 μέ 22 χιλιό
  μετρα τή μερά. Καί τώρα ή
  δουλειά λόγω των γιορτών,
  τριττλασιάστηκε, χωρίς καμ¬
  μιά αυξήση των άττοδοχών
  μας...
  ΛΑΛ
  Τό Σάββοττο εφτασαν στό
  Ήράκλειο, 264 σάκκοι άλλη
  λσγραφία. Τούς «άδειους»
  μήνες, μόλις ξεττερνιοΰνται ο!
  150 σάκκοι...
  Γύρω στούς τρείς τόννους
  άλληλογραφίας... Κι' αύτη
  —ερνάει άττό τα χέρια δυό(!
  ! !) ταξινάμον. Βρίσκουμε
  τόν ένα. Είναι ό κ. Στάθης
  Τσαντηράκης. Μάς λέει.
  — τΩρες όλοκληρες σκυ
  μένος στόν ττάγκο, ταξινομώ
  Δυσανάγνωστα, άνακριβή,
  μέ γραμμένη σ' άλλο χώρο ά
  ττό τόν συνηθκτμένο τή διεύ-
  θυνση τού τταραλήτΓτη.
  ΛΛΛ
  ΟΊ διανομεΐς, μά κι' δλοι
  οί ύττάλληλοι ττου τΓηραν χά
  μττάρι την τταρουσία μας, μα
  ζεύονται γυρω. Φωνάζουν
  άλλος γιά τή ρομοτομία, άλ-
  λος γιά τούς χωρίς όνομασία
  δρόμους, γιά τούς δρόμους
  μέ τα ΐδΊα όνόματα, τα λά-
  θος νούμερα των σττιτιών...
  Άντιγράφουμε άπό τό μα
  γνητόφωνο:
  — Τί θά γίνει μέ τίς -πρό
  σθετες έργασίες; Τούς λογα
  ριασιμούς ΟΤΕ, ΔΕΗ, συντά-
  ξειις Ο ΠΑ, έτπδόματα εύγο-
  νίας, λογαριαοιμοΰς τού Δή-
  μου; κλπ.
  — Γιατί δέν μάς δίδουν ΰ-
  περωρίες;
  — Ή δουλειά μας δεκα-
  πλασιάστηκε τώρα...
  ΟΙ
  ΤΙ ΛΕΝΕ
  ΔΙΑΝΟΜΕΪΣ
  — Πολυ δουλειά, γύρω
  στά σαράντα κιλά ψορτίο μοί
  ράζω τή μερά. Δέν έχουμε
  βλέττετε άρκετούς ύπαλλή-
  λους... (Χ. Κριτσωτάκης).
  — Εϊμαστε λίγοι καί δου
  λεύουμε ττολύ. (Β. Τυλιανά-
  κης).
  — Συνηθως μοί ράζω 800
  — Κ000 άντικείμενα. Αύτό
  τόν καιρό δμως, μοί ράζω ττά
  νω άττό 1.500 — 2.000...
  (Μαν Μτταλτζάκης).
  Λ,ν»
  Φεύγουμε. Προχωρούμε μέ
  σα στά στενά τής τταλιάς ττό
  λης, έδω ττου παλευουν οί τα
  χυδρόμοι νά βρούν τούς τκχρα
  λήτΓτες. Δρόμοι χωρίς όνομα
  σίες, ή χωρίς έτπγραφές, σττί
  τια χωρίς νούμερα...
  Πληροφορηθήκαιμε δτι ό Δή
  μαρχος ττηρε κατάσταση τού
  των των δρόμον. Κ ι* άρκέστη
  ε^^^εε^εΙ^^εΒ^^Ι^'σβΐ^Ι^^·^Η^Ι^^βΒΐ^^^Ι^Ι^^"^^Βΐ^^"^*«Β^^"*·5(^
  Ανδπ Νάρκισσος
  ΉράκΑ-ΐον - Ρόδο_
  ΑΓΩΐνΐΖΕΤΑΙ
  -ΠΑΣΗ ΤΑ ΑΕΣΜΑ
  ΜΕΤΗΑΙΚΗΤΗ.ΓΡΟΘΙΑ
  • Άν θέλεις «ά τή βοηθήσης στόν «Οικονομ ικό Πόλε-
  μο» πού τής κάνουν τό Κράτος, οί Τράττεζες, οί
  Όργανισμοί κ.λ.ττ.
  • Άν θέλεις νά τή συνδράμης στόν «Ψυχολογικό
  Πόλεμο» ττου της κάνουν ή Κυδέρνηση, οί Σιωνι-
  στές, οί Ί μπεριαλιστές, κ.λ.π.
  • "Αν θέλεις νά βγαίνει γιά νά μαθαίνεις την Άλή-
  θεια
  ΣΤΕΙΛΕ ΚΙ ΕΣΥ ΜΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ —
  ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ — ΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ.
  • Ή Δική Σου συνδρομή καί συμπαράσταση εΤναι
  τό ΜΟΝΟ οικονομ ικό στήριγμα αυτής της εφημε¬
  ρίδας, πού είναι καί δική Σου.
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Κάτι αλλο στή Δημοσιογραφία!
  κε νά δωσει τίς... δέουσες ύ-
  ποσχέσεις. Ύστερα σιωττή...
  ΆτΓΟ μιά ττρόχειρη έρευνα,
  δρήκαμε δτι 24 δρόμοι τού
  Ηρακλείου Ιχουν τίς ϊδιες ό-
  νομασίες. Σ' άλλους ττάλι
  δρόμους, συναντάς σέ διάφο
  ρα σπίτια, τόν ΐδιο άριθμό.
  Γιά —αράδειγμα: Τό νούμε-
  ρο 2 καί τό νούμερο 5 στήν
  όδό Άνδρόγεω, ύπάρχουν δι
  πλά. Δυό Φορές τό ΐδιο νού
  μερο, στόν ΐδιο δρόμο...
  ΑΑΑ
  Καί μέσα σ' αύτές τίς κα
  κοτοπιές οί «"Αη - Βασίλη-
  δες» μέ τα σκούρα καπέλλα,
  ψάχνουν πόρτα - πόρτα νά...
  Ένα βιθλΐο-ντοκουμέντο
  35 ΧΡΟΝΙΑ
  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
  ΣΤΑ ΒΟΥΜΑ
  ΚυκλοΦόρησε καί στό
  Ήράκλειο τό πολυσέλιδο
  (500 καί πλέον σελίδες) 6ι-
  βλίο των 2 πασίγνωστων Αν
  ταρτών τής Κρήτης Μττλαζά
  κη κα! Τζομπανάκη, οί όποΐ
  οί, ώς γνωστόν γύριζαν «πα-
  ςεφορτωθοΰν τα 40 κιλά ττου
  κουβαλοΰν μαζί τους, δίδον-
  τας ό καθένας μέχρι κα! δυό
  χιλιάδες άντικείμενα τή με¬
  ρά. (
  Ό,τι κι' αν πεΐ κανείς γιά
  τούς άνθρώττους αύτούς καί
  γιά την τόσο ύπεύθυνη καί
  κουραστική δουλειά ττού προ
  σφέρουν, είναι λίγο Παραμο
  νές Χριοτουγέννων, μέ τόση
  κινήση, ττοΰ νά φτάσουν οί
  74 άνθρωτΓοι τού Ταχυδρομεί
  ου Ηρακλείου, γιά τίς άνάγ
  κες μιάς ττόλης ττού κοντεύει
  τίς 120 χιλιάδες κατοίκους,
  άφοΰ ουτε στίς αλλες, λιγώ
  τερο έττιφορτισμένες μέρες,
  δέν έπαρκοΰν;
  Ν. Ψ.
  γροτια
  ράνομοι» στά Κρητικά 6ουνά,
  επί 35 όλόκληρα χρόνια.
  Πρόκειται γιά ίνα ίδιαίτε
  ρα ενδιαφέρον 6ι6λίο, στό ο-
  ποΐο μέ άπλά καί άδρά λό-
  για οί δυό «σταυραετοί των
  δουνών μας» διηγοΰνται, σά
  νά σοΰ μιλοΰν, τή ζωη καί
  τίς τΓεριπέτειες των 35 χρό-
  νων.
  Γιά τή διάδοση τού 6ι6λί
  ου αυτού —έρασε προχθές ά-
  ττό τό Ήράκλειο ό ένας άπό
  τούς δυό συγγραΦεΐς — ό
  Τζομπανάκης — ό οποίος
  μάς έδωσε καί συμττλη,ρωμα
  τικές τΓληροΦορίες γιά τό ερ-
  γο τους, ττού ττροκειται νά
  μεταφραστή σύντομα σέ ξέ-
  νες γλώσσες καί νά γυριστή
  ταινία άττό Ρωσική κινηματο
  γραφική ύττηρεσία.
  Τό βιδλίο κοσμεΐται κα!
  μέ φωτογραφίες των δυό άν-
  ταρτών, των άνθρώπων πού
  συγκέντρωσαν τό ενδιαφέρον
  τής διεθνοΰς κοινης γνώμης.
  ΖΗΤΩ νά άγοράσω αΰτοκίνη
  το έττιβατικόν, μοντέλλο με
  τα τό 1970, άττό πρότο χέ-
  ρι άτΓοκλειστικώς. Διαθέτω
  100.000 δρχ. ΎτΓΟλοιτΓον διά
  διακανονισιμού. Τηλ. 288-920
  καί 289-076
  ΚΑΘΗΓΗΤΆΣ άναλαμβάνει
  τό ότΓθΐασδηποτε τάξεως Γυ-
  μνασίου ή Λυκείου, παιδί
  σας, διά κατ' οίκον φροντιστη
  ρκχκά μαθήματα είς τα ΜΑ-
  ΘΗΜΑΤΙΚΑ — ΦΥΣΙΚΗ
  — ΧΗΜΕΙΑ. Πεΐρα ΙΟετής.
  Τηλέφ. 223-436.
  1ο ΤτΓθκοπαστημο; της
  Άγροτικής Τραπεζας στό Ή
  ρακλειο, άρχισε μιά προσττά
  θεια διαφώτισης τοΰ άγροτι-
  κού πληθυσμου, πάνω στό θε
  μα των δανειοδοτήσεων καί
  των καταθέσεων.
  ΚαλεΤ λοιπόν ή Άγροτική
  Τράττεζα όλον τόν άγροτικό
  κοσμο νά καταθετει τα χρή-
  ματα τού στήν δική τού Ι ρά
  ττεζα. Πέρα άπό την είδική
  μεταχειρηση ττού τυγχάνει ό
  καταδέτης είναι έτπταχτική
  ή άναγκη νά αύξηθοΰν τα κε
  φαλαια της Τράττεζας γιά τό
  καλό δλου τού Άγροτικού κό
  σμου.
  ΛΛΛ
  Οί σημερινάς τιμές των
  λιττασματων, εχουν ώς εξής:
  ΕΙΔΟΣ Τιμή κατά κιλό
  θειική Άμμωνία 2,20
  Άσ6. Νιτρική Άμμων. 2,64
  Νιτρ. Άμμωνια 3,08
  Νίτρο Χιλής 2,75
  Νιτρ. Άσοεστιο 1,98
  Φωσφορ. Άμμωνία 3,47
  8—16—16 (συνθ) 3,47
  11—15—15 (σύνθ) 3,69
  4—8—12 (σύνθ) 2,20
  5—10^—10 (σύνθ) 2,20
  8—8—8 μιχτό) 2,20
  12—12—12 (σύνθ) 3,36
  Θειικό Κάλι 2,64
  Νιτρικό Κάλι 7,40
  ΛΛΛ
  Τό κυριώτερο ττροιόν τής
  ττεριοχής της Κρήτης, είναι
  τό λάδι. Κι' δμως, όπως συμ
  βαίνει μέ δλα σχεδόν τα ά-
  γροτικά ττροιόντα, τό λάδι
  φεύγει άπό τα χέρια των πά
  ραγωγών γιά νά γίνει άντι-
  κείμενο έκμετάλλευσης τόσο
  τού παραγωγού, δσο καί τού
  καταναλωτή. Οί μεσάζοντες
  ττάλι είναι οί κυριώτεροι κερ
  δοσυλλέχτες.
  Την περασμένη χρονιά
  (1975), ή έξαγωγή τού λα-
  διοθ ήταν άσήμαντη. Άττό τό
  λψάνι τοΰ Ηρακλείου ή έξα¬
  γωγή εΐχεώς εξής:
  Όπως είναι γνωστό, κά¬
  θε πού οί παραγωγο! ζητοΰ-
  νε καλλίτερες τψές, οί κάθε
  λογής έτητήδΐοι, άρχίζουν τίς
  εΐσαγωγές στΓορελαίων!
  Νομίζουμε ττώς ή καλλίτε-
  ρη λύση γιά την τΓερίτττωση,
  είναι ή ψήφιση είδικού Νό-
  μου, πού νά άπαγορεύει τίς
  εΐσαγωγές σττορελαίων.
  ννν
  Πήραμε καί δημοσιεύουμε
  τούς τΓαρακάτω στίχους
  (μαντινάδες) σχετικά μέ
  την αγροτιά τής χώρας
  μας, γραμμένους άπό ένα
  άττλο χωριικό, τόν Άριστ.
  Κατσιρτή
  «ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  ΣΤΟΝ κ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ
  Θέλω νά μ' άπαντήσετε
  τι θα καλλιεργούνται
  άφοΰ τό λάδι κι* ή σταφίς,
  λέτε ττώς δέν πουλιοΰνται.
  ΛΛΛ
  Δέν νοίγει τ' άργοστάσιο
  απού 'χομε στόν τόπο,
  ττάν οί εληές ττερίπστο
  κι' οί κόποι των άγρότω.
  Ή χώρα εΤν' άγροτική
  καί θέλει ναχει δρόμους,
  νάχει ό άγρότης δίπλα τού
  έμπειρους γεωπόνους.
  ΛΛΛ
  "Αν ποΰμε γιά τή συνταιξη
  εΐν' έμπαιγμός αγρόται,
  μ' άς είναι τρισμακάριος
  δττου τό έτΓρωτό—ε.
  ΛΛΛ
  Όλο μέ την Κοινή Άγορά
  καί μέ τό πλοΐο «Χόρα»,
  έφύγαν οί άγροτες μας
  καί γύρισέ τσοί τώρα.
  ΛΛΛ
  Άντί νά κλαίω, τραγουδω.
  "Ετσι 'δα τόχω ττάρει.
  Άριστοτέλης Κατσιρτής,
  Κρής, άττό τ' Άντισκάρι».
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μικροί 14—17
  έτών, γιά Γύψινες Διακοσμή-
  σεις — ντεκόρ «ΟΙ ΘΕΣΣΑ
  ΛΟΝΙΚΕΙΣ». Τηλ 222-416.
  Κόθο
  Η ΜΑΧΗ
  ΤΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  Κβθο
  ΛΙΓΕΣ
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΠΟΛΛΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  Ο ΓΙΒΝΝΗΣ ΜΒΤΘΙΙΙηΚΗΣ
  Χανιόπορ«α
  Εΰχεται στήν πελαιεία τού
  Χρόνια Ποββά
  ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΒΙΒΑΙΟΠΟΛΕΙΟ
  Ζωγράφοο 5 ΉρΑκΑβιο
  ΔΩΡΑ ΠΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
  ΒΙΒΑΙΑ
  ΑΙΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ:
  ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ, ΑΓΓΛΙΚΗ, ΓΑΛΛΙΚΗ,
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
  ΑΛΜΠΟΥΜ, ΑΦΙΣΣΕΣ
  ε ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ, ΛΕΝΙΝ —- ΜΑΡΞ — ΕΓΚΕΛΣ
  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ — ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΞΥΛΙΝΑ ΕΡΓΑ ΛΑΊΚΗΣ ΡΩΣΗΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΛβΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΟΣΗ
  ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Κοντά στό ΤαχυδρομεΤο.
  « '
  , '
  , '
  ϊί
  Σ_ Λίγο Α
  ΣΐΛν ανθρωπίνη σαπΙΑα
  ΙΕΛΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  οον
  χαρας α'αυοον [γ
  που πριν με^χωμα εου - Ί
  φραξουν οιαλ>λοι εο οτ;ορα
  προλαβη να ηί εουωκοι μια
  αυλλαΡπ οικη,Έθ'ο
  Ι ν/' Κ ΚΑ/ΑΜΤΖΑΚΗΙ
  20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  "Οπως είχαμε προειδοποιήαει...
  Γι& δοΰίερη δοσΐ-σχώβ φορά:
  ΑΠΕΙΛΗΣΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥθΥΝΤΗ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,,
  Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ κ. Β. ΠΕΝΤΑΡΗΣ
  «ε<6 γεϋμα τη» ΕΛΗΚ, σΐόν «Αστόρα» Έντάθηκε μέ έντολή τοϋ κ. Είσαγγελέα γευμα ΝΕΑ άτταράδεχτη άπειλή, συνοδευομένη μέ έξυδρι στικές φράσεις, έγινε άπό τόν βουλευτή τής ΕΔΗΚ κ Β. Πεντάρη, κατά τού διευθυντή της εφημερίδας μας. Συγκεκριμένα, στό γεύμα ττού δόθηκε στό ξενοδο- χεΤο «Άστέρας» τίς μέρες της Συνδιάσκεψης, σέ κά- ποια στιγμή ήρθε ή συζητήση γύρω ό—ό την τταλιό τερη άπειλή ττού μάς έχανε τηλεφωνΊκώς ό κ. Πεντά ρης. "Οταν δέ ό διευθυντής μας τού ύπενθύμισε ότι έχει τή σχετική μαγνητοταινία ό κ. βουλευτής έξεμά- νη καί άτπευθυνόμενος ττρός τόν Μάνο Χαρή τού εΤττε: αποψειςι ;ν:·::::::;::::::::::::;:::::::::::::::·:::::···:::::::::::::::·~:::::; Ο ΑΓΡΙΟΣ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ Ο ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ των Δημοσιογράφων άπό τα Χουντικά' ΰποκείμενα, είναι ένα ώνησυχητικό σημεϊο των καιρών. Τών' δύσκολων κα! κρίσΐιμων στιγμών ττού περνά ή πατρίδα μας. Δέν ξέρομε τί θά κάνουν οί ύπεύθυνοι τού Κρατικόν Μη- χανισμού γιά νά προστατέψουν τό Λαό άπό «νέες περιπέτει ες».' Έκεΐνο δμως πού ξέρομε, είναι δτι τό «σχέδιο» βρίσκε-] ται έν έξελίξέΐ κι' δτι ό Λαός πρέπει νά βρίσκεται σέ συνεχή| έπιφυλακή. Τό «τσεκούρι καί ή φωτία» τοΰ Γεωργαλά, δέν είναι σχή; μα λόγον... Προσοχή λοιπόν... % , Όσο γιά τούς ξυλοδαρθέντες Δημοσιογράφους τί νά ποΰ-| με, άφού δλα αύτά κα! άρκετά άλλα, ταχομε προδλέψει άπό| καιρό; Τούτο μόνο: Λυπούμαοτε εΐλικρινά δταν ή δία, μ' αυτή την άπαίσια εκφράση, έπιδάλλεται τόσο σκληρά, στούς έκ! προσώπους τής χαραχτηριστικώτερης Ελευθερίας: της Έ-, λευβερίας της Σκέψεως!... Καί κάτι όχόμη: Όταν δάλλεται τόσο δάναυσα ή Τετάρ τη, προοτδάλλονται όπωσδήποτε καί πρέπει νά άνη- συχούν κι' οί άλλες Τρείς Έξουσίες!... Η ΖΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΔΗΚ ΜΕ ΣΗΛΛΑΝΤΙΚΗ όργανωτική έπιτυχία άρχισε καί τέ- λειωσε στό «Άτλαντίς» τού Ηρακλείου, ή Πρώτη Πανελλα δική Συνδιάσκεψη της ΕΔΗΚ. Ή συμμετοχή 600 περίπου στελεχών τού κάμματος κα! οί ένδιαφέρουσες είσηγήσεις σέ κύρια όργανωτικά καί γενι- κώτερα θέματα, ήταν βοοσικά χαραχτηρι—-ικά τής επιτυ¬ χίας. Παράλληλα δμως καί ή άποκάλυψη μιάς σειράς άρνητι- κών σημείων, δπως ή σύγκρουση των προσωπικοτήτων, ή άντίθεση των άπόψεων, ή παρουσία ύποπτον στοιχείων κλπ. άποβήκανε τελικά, παρά την άρνητικότητά τους, θετικά, άν βεβαία έχτιμήθτνκαν όρθά οί προεχτάσεις τους. Αύτό δμως θά φανή, μετά τή δημοσιευθή των σχετικών συμπερασμάτων, όπότε καί θά άσκηθή ή σχετική κριτική. "Ως τότε, γενικά, συγχαρητήρια. «— Ναί στά εΐττα. Καί τώρα έδώ μπορώ νά σέ δεί- ρω, γουρούνι». Καί στή συνέχεια προκάλεσε τόν ποραπάνω «νά βγή έξω άπό την αϊθουσα άν είναι άντρας γιά νά τόν δείρη». Τα παραπάνω εΤττε ό κ. Πεντάρης ενώπιον των δη¬ μοσιογράφων κ.κ. Στρατάκη, Σκαρβελάκη, Ψιλάκη, Γερονικολοΰ κ.ά. Ό διευθυντής μας κράτησε ψύχραιμη οτάση, σεδό- μενος τή δουλευτική ίδιότητα τού κ. Πεντάρη καί τούς συμμετέχοντες τής εκδηλώσεως. Έττίσης άπέφυγε νά καταγγείλη την ττράξη στόν κ. Γ. Μαΰρο (δπως τού συνέστησαν άλλοι), γιατί δέν ήθελε νά δημιουργήση θέμα τίς μέρες τής Συνδιάσκε ψης· Την Γδια στάση τήρησε καί στά Χανιά, δπον είναι ή έκλογική ττεριφέρεισ τού κ. Πεντάρη. Ήδη, δμως, καταγγέλλει τό άπαράδεχτο γεγονός άπό την εφημερίδα, γιατί αύτό είναι τό δττλσ τοθ δημοσιογράφου. Άν, δμως, ό κ. Πεντάρης, έτπιμένει, στίς δηλώσεις έττιδείξεων σωματικής δυνάμεως, ττρέτΓει νά γνωρίζε· ότι τγρίν νά τίς έκστομεΐ, έχει χρέος νά σκέπτετσι τί λέει, ή τουλάχιστον άν τα λέει ναπροτάση την τταραί τησή τού άττό τή δουλευτική καλύψη, γιατί — ώς γνω στόν — ή άνάλογη στάση κάθε άλλον, πρός εκείνον, σάν δουλευτή, είναι «περιΰβριση άρχής». Καταγγέλλομε τόν κ. Πεντάρη στην Κοινή Γνώμη καί άν δεν ζητήση συγγνώμη, θά έπιΦνλλαχτοΰ,με σέ όποιοδήττοτε άλλο νόμιμο δικαίωμά μας. "Υπογραμμίζομε δτι ή ττρώτη άττειλή τοΰ κ. Πεντά ρη έγινε όπτό άφορμή ενός δημοσιεύματος τής «Αλη¬ θείας» όπου ό κ. δσυλευτής χωρίς νά άναφέρεται έττω νύμως, κατάλαδε — λέει — άττό τα σνμφραζόμενα, δτι άναφερόταν σ' αυτόν, δττως τοΰ είπαν άπό τα Χανιά, γιατί ό Γδιος δέν εΤχε διαδάσει την εφημερί¬ δα*. ! ! Γ. ΖΟΡΜΠΑΣ: «ΘΛ παΐαχθΑ πρό· π&σαν καΐβι) θσνο-π Α κοινωνικΑ ΐΐ6«**ιγα» 'Αποτέλεσιμα τής συντονι- σμένης προσπάθειας πού γί νεται άπό τίς άρμόδιες 'Αρ χές (Είσαγγελία καί ΆσΦά λεια) γιά την ττάταξη μιάς μεγάλης κοινωνικής μάστι- γας, τής χαρτοτταιξίας, ζαρο παιξίας κλττ. ή"ταν ή σύλλη- ψη, την περασμένη δδομάδα, δύο όμάδων Ηρακλειωτών. Στην πρώτη δίκη ττού έγι νέ στό Αύτόφωρο Μονομελές Πλημελειοδικεΐο Ηρακλείου την Πέμτττη 16)12)76, δικά στηκοον οί δυό όπτό τούς κατη γορούμενους μέ ττοινες 2 μη νών καί 40 ημερών, καί άντί στοιχα χρηματικά ποσά δέκα κσί ττέντε χιλιάδων. Χαραχτηριστικό των τταρα πάνω συλλήψεων, ήταν τό ότι τή φορά αύτη οί συλληφθέν τες δέν ήσαν άττό τα κατώτε ΐ ι ά ώ ματα, άλλά μέλτ) τής λεγόμε νης «ύψηλής κοινωνιας». / Μέ την εύκαιρία σημειω- νουμε ότι 6λέτκχ/με νά τταίρ νει σοδαρές ττροεχτάσεις ο αγώνας ττού ξεκίνησε πρΐν έ να χρόνο ή «Άλήθεια» καί -ού στ,μερα δικαιώνεται με την άπόφαση τοθ Προϊσταμε νού της Είσαγγελικής Άρ- χής κ. Ζορμττά καί των σννερ ώ ά άξν την ρα ή μεσαΐα οικονομ ικά στρώ | γατων τον, νά πατάςονν την ΠΟΥ ρεβογιόν των μπορεΐτε ΝΠαΐΟΣΚΕθαΐΕΤΕ Τούτες οί μέρες, εχουν κάτι ξέχωρο ττάνω τους. Μιά ίδιαιτερότητα εντελώς είδική, λόγω της έτπκρα- τούσας γιορταστικής άτμό σΦαιρας. Γιά τόν Χριστ'α- νικό κόσμο, τα «Χριστού- γεννα», τΓράγματι, σημαί- νουν κάτι τό ξέχωρο. Ση- μαίνουν τόν έρχομό τού Θεανθρώπου. "Ενα ττρα γματικά μεγάλο γεγονός. Καί σάν τετοιο, ττρέττει νά γιορταστεΐ. Νά δοθεΤ μιά έξαρση, £νας ίδιαίτερος τόνος στό γεγονός. Άπό μέρες στά Ήρακλει ώτικα σοκάκια, ήρχισε ή ττα ρέλαση των άφισσών. Παντοΰ φωτογραφίες καλλιτεχνων μέ χοντρά γράμματα ττού άναγ- γέλλουν άξέχαστες βραδυές στά κέντρα ττού ττροσφέρον ται γιά διασκέδαση στό Ήρά κλειο. Τό ενδιαφέρον τού κόσμου συγκεντρώνουν τα δοκΐμασμέ να κέντρα, ττού κι' άλλες φο ΚΡΗίΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ Γιά τόν διαγωνισμό Ζεναγών Ο Ε.Ο.Τ. ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑ ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ , ΕΛΛΗΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΊΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Υ.Τ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣ: Τόν Αξιότιμον Κύριον Διευθυντήν τής Εφημερίδος «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Ενταύθα Άςιοτιμε Κύριε Διευθυν- τα. Επί σχολίου σας καταχω ρηθεντος είς τό ύττ' αριθ. 79 Φύλλον τής εγκρίτου 'ΕΞφτιμε- ριόος σας «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» τής 13ης Δεκεμβριού 1976 και άναφερομένου είς ύποδλη θείσαν υμιν καταγγελίαν σχε τικώς μέ τάς έξετάσεις τής ΣχοΛής Ξεναγών Κρήτης, έ- ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬ τος Έπισκοπής Μυλ)μου δια κηρύττει ότι έκτίθεται είς δή μόσιον μυστικόν μειοδοτικόν διαγωνισμόν δι' ένσφραγί- στων προσφορών διά συμπλη ρώσεως Τιμολογίου (άρθρα 6 καί 7 τού 468)68 Β.Δ.) ή προμήθεια καί εγκατάστα¬ σις ενός άντλητικού σνγκρο- τήματος παροχής 10 Μ3)Η είς μανομετρικό Οψος 55 μ. αΰτομάτου άναρροφήσεως στροφών 1500) Γ κατά τα λοιπά ώς Τεχνική περιγραφή τής μελέτης. Προϋπολογι- οΐμοΰ δρχ. 80.000 διατεθιμέ- νη πίστωσις διά τό 1976 δρχ. 80.000. Ό διαγωνισμός θά διενερ γηθή είς τα γραφεΐα της ΤΥ ΔΚ Νομαρχίας Ρεθύμνης την 4 τού μηνός Ίανουαρίου 1977 ημέραν Τρίτην καί ώ¬ ραν 10—-11 π.μ. ενώπιον τής αρμοδίας Έπιτροττής. Δεκτοί Έργολάβοι Δημο- σίων Έργων δι' έργα ήλε- κτρομηχανολογ ικά. Πρθδεσμία (1) ενός μηνός εγγύησις συμμετοχής δρχ. Α. 000 (τέσσερις χιλιάδας). Πληροφορίαι είς τα γρα¬ φεΐα της Κοινότητος κα! τής ΤΎΔΚ Ρεθύμνης κατά τάς εργασίμους ημέρας καί ώ¬ ρας. Έν Έπισκσπη τή 16-12- 1976. Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος χομεν την τιμήν νά σάς γνωοί σωμεν ότι ό ΕΟΤ Ηρακλείου ούΰεμίαν ανάμιξιν είχεν είς τας διεξαχθείσας έξετάσεις, κοώ' όσον ή Σχολή Ξεναγών είναι τελείως άνεξαρτητος έ ι ναντι ημών 'Υττηρεσία, διά| δέ την όιεξαγωγήν των έξετά σεων ήλθον έξ Αθηνών ό Δι ε^θυντής της Σχολής Ξενα¬ γών κ. Τσίριμττας καί ό άνα- τΓληρωτής αυτού κ. Κωστοπα ναγιώτου. Ή Ύττηρεσία μας τους τταρέσχε διοικητικής Φό| σεως διευκολύνσεις οτττος Γραφεϊα, Γραφομηχανήν, Πό λύγραφον κλττ. "Ηδη ή Σχολή Ξεναγών στεγάζεται είς τάς Τεχνικάς Σχολάς Άλικαρνασσοϋ ύττό την ευθύνην τού κ. Κωστοττα ναγιώτου (τηλ. 223-107) ό οποίος είναι άρμόδιος διά ττάσαν —λτ>ροφορίαν σχετιζο
  μένην μέ την Σχολήν.
  Έν Ηρακλείω τή 14 Δεκεμ¬
  βριού 1976
  Μετά τΐιμής
  ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΟΥΜΑΝΗΣ
  Διευθυντής Π.Υ.Τ. Κρήτης
  ·, —υνέχεια «πό την σβλ. 1
  τόπο τού, ττολύ φοδοθμαι δτι
  τούτο θά άποτελεσει μιά τρο
  μαχτική ττηγή κακοδαιμονίας
  στην Κρήτη. Δέν ξέρω άν
  συμδοΰν τα ίδια μέ μάς, για¬
  τί ή Κρήτη άνηκει στόν Έλ
  λαδικό χώρο. 'Υπάρχουν δια
  Φορές πού δέν άλλοιώνουν δ
  μως την ούσία, τό ότι οί Βά
  σεις στήν Κρήτη άΤΓοτελούν
  καρκίνωμα γιά την άνεξαρτη
  σία καί τό μέλλον τού Κρη
  τικοΰ Λαοΰ. Αυτή είναι ή ά
  δελφική συναγωνιστική συν-
  τροφΐκη σνμδουλή πρός τόν
  άδελΦό Λαό τής Κρήτης,
  πού πολλά ττλήρωσε νά φτά
  σει ώς έδώ ττού έφτασε. Γιά
  νά κρατήσονν τίς Βάσεις έ¬
  δώ θά πρέπει νά έλέγχουν
  τόν τόττο...
  ΕΡ.— Δέν άκουσα νά πή
  τε τίποτα γιά τόν Διεθνή
  Σιωνισμό...
  ΑΠ.— Ά, καλά... Ό Διε
  θνής Σ ιωνισμός αποτελεί ένα
  τταράρτη'μα τοΰ Άμερικάνι
  κου Ί μττεριαλισμοΰ σαφώς,
  ττού δέν διαδραμάτισε μόνο
  τόν άρνητικό ρόλο ττού δια-
  δραμάτισε στήν Παλαιστίνη,
  άλλά διαδραμάτισε καί στήν
  Κύττρο καί διαδρσματίζει δυ
  στυχώς. ΆτΓοτελεΐ τό κύριο
  τταραμάγαζο τοΰ Άμερικάνι-
  κου ' Ι μττεριαλισμού.
  ΕΡ.— Ποιό είναι τό μέγα
  λύτερο «τΓαράτΓονο» τοθ Λα
  ού τής Κύπρου πρός τόν Μα
  κάριο;
  ΑΠ.— Ή κάθαρση. Νά
  ττροχωρήσει ττιό γρήγορα
  στή έξυγίανση γιά νά μπορέ
  σουμε νά έφαρμόσουμε τή
  σωστή ττορεία.
  ΕΡ.— Έχομε σάν δεδομέ
  νο ότι ό Σιωνισμός καταδι-
  κάστηκε άττό τόν ΟΗΕ καί έ
  πίσης δέδαιο καί μέ την δι¬
  κή σας γνώμη, ότι είναι
  μιά σκοτειντι δύναμη. Έπί-
  σης είναι διεθνώς γνωστό ότι
  εχει τΓθλλά ιταρακλάδια γιά
  νά έπιτύχει τα σκοτεινά τού
  σχέδια. (Μασωνία κλπ.).
  Πώς δικαιολογείται, άνθρω-
  ποι πού άνήκουν σ' αύτά τα
  σκοτεινά τταροχλάδια, νά αγ
  καλιάζονται άπό Δημοκρατι
  κά καί Σοσιαλιστικά κόμμα-
  τα;
  ΑΠ.— Δέν πρεττει καί δέν
  έτΓΤτρέττεται. Ό Σιωνισμός,
  είναι άντιδιαστολή μέ κάθε
  τί τό προοδευτικό ή τό Σοσι
  αλιστικό. Καμμιά ττερί άύ-
  τοΰ άμφιδολία. ΣυμΦωνώ μα
  ζί σας, δτι είναι μιά μορφή
  ρατσισμοθ, μάλιστα άπό τίς
  χειρότερες.
  ΕΡ.— "Άν σάς εκανα μιά
  ερωτήση: Σέ μιά Δημοκρα-
  τική χώρα, λαμβάνονται —
  εντελώς συμπτωματικά —
  μιά σειρά μέτρων όπως τό
  μέτρο των έκτοτπσεων, άλλα
  γή τού Νόμου τού σχετιζομέ
  νού μέ όπλοφορία, τό Ίδιώνυ
  μο κλπ. Πώς κρίνετε τη λήψη
  τέτοιων μέτρων, σέ μιά χώρα
  πού λέγεται δτι είναι Δημο-
  κρατική;
  ΑΠ.— Δέν μττορεΐ νά είναι
  Δημοκρατία καί νά έχει τό
  μέτρο τοΰ έκτοπισμοΰ. Δέν
  μπορεΐ νά νοηθεΐ Δημοκρα¬
  τία μέ έκτοτΓΐσμούς. Τό Κυ
  πριακό Σύνταγμα, άτταγορεύ
  εί καί την έξορία καί τόν έκ
  τοπισμό καί δέν μπορεΐ νά
  νοηθεΐ Δημοκρατία μέ αύτά
  τα μέτρα.
  ρές, κι' άλλες τέτοιες μέρες
  ήσαν έττίκεντρο στίς σχετι-
  κές ονζητήσεις.
  Γιά νά βσηθήσονμε κατά
  κάττοιο τρόητο τό άναγνωστι
  κό μας κοινό, δημοσιεύουμε
  τα όνόματα των κέντρων ττού
  μαθαμε δτι έτοΐιμάζουν είδικό
  ττρόγραμμα, γιορταστικό,
  γιά τίς μέρες αύτές.
  Έκτός βεβαία τα τταραδο
  σιακά, Κρητικά κέντρα, ττού
  θά λειτουργήσουν δλα, δια-
  λεχτό ττρόγραμμα θά τταρου
  σΐάσουν τα κέντρα:
  Α ΑΡΙΑΔΝΗ τηλ. 231990
  Φ ΑΛΚΥΩΝ τηλ. 76229
  « ΕΚΑΒΗ τηλ. 222286
  «. ΣΤΑΜΝΑ τηλ. 286106
  • ΚΑΣΤΕΛΛΟτηλ. 231255
  Οί δικές μας ιτληροφορίες
  λένε, ότι έτοιμάζουν οί ίδιο
  χτήτες τους ά—ό καιρό Ινα
  έτημελημένο γιορταστικό ττρό
  γρομμα, μέ διαλεχτούς καλ
  λιτέχνες καί ττλούσια κουζί
  να. Μιά καλά τΓρογραμματι
  σμένη Χρουστουγεννιάτικη
  Ρεβεγιόν.
  Δέν έτχετε παρά νά διάλε
  ξετε καί εμείς τούλάχιστο
  τΓΐστεύουμε δτι οί τταρατΓά
  νω ττληροφορίες μας, θά έττα
  ληθευτοΰν ττέρα γιά ττέρα.
  Άλλωστε, τούτες τίς μέ
  ρες δλα είναι ιδιαιτέρα καί
  προσεγμένα, στόν Χριστιανι
  κό κόσμο. Άναμένεται ή αφι
  ξη τού Μεσσία...
  βλαβερή άντικοινωνική αυτή
  συνήθεια.
  Γιά νά όλοκληρωθή δμ«ς
  ή ττροστΓΟθεια, δέν πρέττει νό
  έττθΛ^τταυθουν οί άρμόδιοι
  στούς δυό ποφαπάνω χώρους
  χαρτοτταιξίας, ττού κατά ού-
  μτττωση δέν είχον αδεία
  (τΓρόκειται γιά ΤΓθλυτελέστα
  τους χώρους), άλλά νά κυνη
  γήση συστηματικά καί δλα
  τα άλλα «στέκια» ττού αν
  καί έφοδιασμένα μέ άδειες(
  —αρανομοΰν, πρώτον γιατ!
  παίζουν άτΓαγορευμένα παι¬
  γνίδια καί δεύτερο (κα! κυ¬
  ριώτερο) δτι έτΓΐτρέττουν την
  είσοδο «μή μελών».
  ΎτΓογραμμίζομε καί ττάλι
  δτι οί δυο χώροι ττού ώργάνΐο
  σαν «ΟΙ Φιλοι τού Μπρίτς»
  καί «ΟΙ λάτρες τού Ζοπρικί-
  ου», δτιμιούργησαν καί δυο
  μεγάλα οικονομ ικά προδλη
  ματα σέ άντίστοιχες ομάδες
  άνθρώττων, οί όποΐοι ξόδεψαν
  (κατά τίς δηλώσειςτους) 3
  καί 4 έκατομμύρια! Καί έ-
  ρωταται: ττώς τοποθέτησαν
  τόσα χρήματα, πρίν πάρουν
  άδειες, δεδομένου μάλιστσ,
  δτι τταρουσιάζονται σά νομι
  κά ττρόσωττα καί δχι σάν έττι
  χειρήσεις, μέ καταστατικα
  νομικούς συμβούλους καί συμ
  δουλους δτ)μοσίων σχέσεων,;
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Α. Π. 4041
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
  ΗΔΙΑΦίΥΙΗ ΤΗΙ ΔΙΑϋΙΕΥΙΙΙΙ
  III
  ΣΤΙΣ δυό τοτπκές καθημερινώς έφημερίδες τής πε-
  ρασμένης Τρίτης, δημοσιεύτηκε μιά διαψεύση, τού
  Γραμματέα Όργανώσεων Έξωτερικού τής Ε.Κ.—Ε.
  ΔΗΝ κ. Καΐκη, γιά τό «θέμα Ζίγδη», δτι δηλαδή δέν
  ύττηρξε ττιερίτττοχΓη νά τεθή τέτοιο θέμα.
  ΕΜΕ Ι Σ διαψεύδομε ύττευθύνως τή διαψεύση
  ΰποστηιρίζοντας δτι «θέμα Ζίγδη» υπήρξε καί μάς είχε
  δηλωθεΤ μέ ντοκουιμέντα άττό τούς άρμόδιους των Όρ
  γανώσεων Έξωτερικού τούς όποίους μέ την ύπογρα-
  φή τού είχε όρίσει σάν έπίσημους εκττροσώπους τού
  στήν Έλλάδά, ό Γδιος ό κ. Καίκης.
  "Οχι δμως θέμα, δττως έκλήφθηκε, κακώς βεβαία,
  ίκανό νά δημιουργήση δυσάρεστα ττροδλήματα στήν
  κορυφή της ήγεσίας. Απλώς θέμα άτΓουσίας μιάς γνή
  σιας δημοκρατικής μονάδας τοΰ κόμματος. Άν δμως,
  «οί έχοντες την ιμύγα έμυγιάστηκαν» — δττως ττολύ σω
  στά γράφτηκε — δέν πρέττει νά σπεύδουν σέ διαψεύ
  σεις, ντοκουμενταρισμένων τΓραγματικοτήτων Καί κα
  τα τούτο διαψεύδωμε (ύττεύθυνα κα! ντοκου-
  μενταρισμένα) την «διαψεύση».
  ΗΡΘΕ ΑΠΟ
  ΤΗ ΜΟΣΧΑ
  Ο Ν. ΠΕΡΑΚΙΣ
  Ο ΕΚΛΕΧΤΟΣ συνεργά-
  της τής «Αληθείας» καί άγα Ι
  ττητός φίλος ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΑ ι
  ΚΙΣ, ήρθεττροχθές Σάββα!
  το άττό τή Σοβιετική "Ενωση
  δττου τταρέμεινε, στή Μόσχα,
  περιττον δυό μήνες.
  "Ο—ως είναι γνωστο ό έ-
  κλεκτός Ήρακλειώτης εΐχε
  μεταβεΐ έκεΐ γιά λόγους ύγεί
  άς, ήδη δέ πληροφορούμε τό
  κοινό, ττού μέ τόσο ένδιαφέ
  ρον μάς ρωτούσε, δτι χαίρει
  άχρας ύγείας.
  Ή εφημερίδα μας καλωσο
  ρίζει τό Νΐκο Περάκι καί
  έλττίζει σύντομα νά δώση
  στούς άναγνώοτες της, κεί-
  μενά τού, σχετικά μέ τή Σο-
  διετική "Ενωση.
  Ό Άθηναϊκός Τύπος
  καιά των Μασώνων
  Ή έπισίοΑη Ιον κ.
  Κύριε Διευθυντά,
  Σέ όσα συκοφαντικά γράψατε στό προηγούμενο Φύλλο
  σας, για δήθεν «αΰτονομιστικά» άρθρα ττού εί χά γράψει πριν/
  14 χρόνια, περιμένω την ανασκευή των, πού μττορεϊτε βε¬
  βαία νά την κανετε, μιά καί όπως όμολογεϊτε καί ό ίδιος στό
  σχετικο δημοσίευμα, έχετε ύπ' όψη σας καί τή δίκη πού ά-
  κολούθησε καί την άθωωτική άτΓΟΦαση πού έκοόθηκε καί τό
  σκεπτικο της καί τα άρθρα ττού γραφτηκαν κλττ.
  Αϋτό άτιαιτεϊ ή στοιχειώδης εντιμοτητα, όχι ή δημοσιο-
  γραφική, άς μην κάνομε λόγο γι' αυτήν, ή άνθρώττινη.
  Έν έναντία ττεριτττώσει — καί άς μή θεωρηθεΐ αύτό σάν
  άττειλή, αλλα για ετΓΐοαλλόμενη άμυνα — θά άναγκασϋώ,
  με λυτιη μου, νά καταλήξω στή Δικαιοσύνη, δέν θά οεχϋώ δέ
  και αίτησεις συγγνώμης.
  Ήράκλειο 18-12-76 ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ
  ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΟΚ
  ΠΑΣΟΚ».
  Σάς πληροφοροθμε δτι ό
  έτπστολογράφος σας δέν Ιχει
  την ίδιότητα τού μέλους τοΰ
  Κινήματός μας.
  Ήράκλειο 2-12-1976
  Γ
  ΠΑΣΟΚ
  ΠΝΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Πρός την «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Κύριε Διευθυντά,
  Στό φύλλο τής εφημερίδας
  σας, της 29-11-76 φιλοξεντι
  σατε έπιστολή μέ τίτλο:
  «Μιά καταγγελία μέλους τοθ
  ρ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
  ΤΗΣ ΠΝΕ
  Έκτίθεται είς μειοδοτικήν
  δημοπρασίαν δΥ ένσφραγι
  στων τΓροσφορών καί διά συμ
  κληρώσεως τιμολογίου ή έκ
  τέλεσις τού έργου «Έμττλου
  τισμός υδρεύσεως Δήμου Ρε
  θύμνης — 'Ηλεκτρομηχανο
  λογικόν Μέρος» προυττοΑογι
  σμοϋ δατιχίινης δρχ. 810.000.
  Ή ανωτέρω δημοιηρασία
  θέλει διεξαχθή είς τό Δημαρ
  χεΐον Ρεβυμνης ενώπιον τής
  κατά νόμον Δη+ιαρχισχής Έ-
  ΤΓΐτροττής Ρεθύμνης την 29ην
  Δεκεμβριού 1976 ημέραν Τε
  τάρτην καί κατά τάς ώρας ά¬
  ττό 11.00 μέχρι 12.00 (λτ)-
  ξις άτΓθδοχής προσφορών).
  Δεκτοί Έργολάδοι Δτιμο
  σίων Έργων δι' έργα ήλε-
  κτρομηχανολογικά. Εγγύη¬
  σις συμμετοχής είς την δη¬
  μοπρασίαν δρχ. 40.500 δι'
  έγγυητικής έπιστολτις ανε¬
  γνωρισμένης Τραπέζης ή τού
  Ταμείον Παρ)κών καί Δα-
  νείωνήΤ.Σ.Μ,ΕΑΕ.
  Τό ανωτέρω έργον θέλει
  εκτελεσθή συμφώνως πρός
  τάς διατάξεις τοΰ Β.Δ. 468)
  1968 «Περί εκτελέσεως Δη-
  μοτ. κα4 Κ οί ν. έργων καί Προ
  μηθειών» επί τή βάσει της έγ
  κεκριμμένης διά τό ώς άνω
  έργον Μΐλέτης. Ή προθεσμία
  εκτελέσεως τού έργου θά κα
  θορίζεται υπό των μειοδο-
  τών είς την προσΦοράν των
  καί θά έχη αφετηρίαν την
  χρονολογίαν ΰπογραΦής τής
  σχετικής συμδάσεως άναθέ
  σεως τού έργον, συνιστσται
  δέ Οπως είναι δσον τό δυνα¬
  τόν δραχυτέρα, τού τοιούτου
  ληφθησομένου σοβαρώς; ύπ'
  όψιν ώς πλεονεκτήματος κα¬
  τά την κρίσιν των προσφο
  ρών.
  Πλείονες πληροφορίαι πά
  ρέχονται έκ των Γραφείων
  τοΰ Δημαρχείον Ρεθύμνης ή
  τής ΤΥΔΚ Ρεθύμνης κατά
  τάς εργασίμους ημέρας καί
  ώρας.
  Έν Ρεθύμνω τή 10 Δεκεμ
  βρίου 1976
  Ό Δήμαρχος Ρεθύμνης
  ΕΜΜ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ
  Στό πρό τελευταΐο τεΰχος
  (11—17 Νοεμβριού), τού
  Άθηναϊκοΰ περιοδικόν «Επί
  καιρα», δημοσιεύτηκε τό όΈύ
  τερο μέρος τής ερεύνας «Τό
  άγνωστο πρόσωπο της Μα-
  σονίας».
  Μεταξύ των αλλων ένδιαφε
  ρόντων σημείων τής παραπά
  νω ερεύνας, υπογραμμίζεται
  δτι ό δονλευτής τής ΕΔΗΚ
  κ. Άγγ. Παποίθεμελής, δηλώ
  νει ότι: «Ό κίνδυνος ΰπάρ-
  χει: ή μασονική άλληλοϋπο-
  στήριξη έχει στόχο της τόν
  έπηρεασμό της πολιτικής ζω
  ής τοΰ τόπον».
  Ό ίδιος στίς δηλώσεις τού
  ύπογραμμίζει άκόμη δτι: «Ή
  Πολιτεία πρέπει νά καταργή
  ση χωρίς χρονοτριδή, τό Τε-
  κτονικό "Ιδρυμα Ελλάδος,
  μέ τή διαδικασία τοΰ άρθρου
  118 τοΰ Άστικοΰ Κώδικα,
  πού έτπτρέπει τή διαλύση τοΰ
  Ίδρύματος δταν αύτό έξέκλι
  νέ τού σκοποΰ τον».
  Την προπερασιμένη έπί-
  σης βδομάδα ή Άθηναΐκη ε¬
  φημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
  άφιέρωσε μιά σειρά άττοκα-
  λυτΓτικά άφρα κατά τής Μα
  σωνίας καί των τπαρακλα-
  διών της.
  Χαιρομαστε που ό Έλληνι
  κός Τύπος, άρχίζει σιγά -σι
  γά νά χτνπά τίς σκοτεινές
  καί έθνικά έπικίνδννα αΰτές
  δυνάμεις καί νά άποκαλύ-
  πτει στό εύρύ κοινό τόν υπο
  πτο ρόλο τους.
  Ή εφημερίδα αυτή, πού ά
  πό την πρώτη στιγμή της έκ
  δοσής της άρχισε αυτόν τόν
  άγώνα νοιώθει ύπερήφανη
  γιά την έπικίνδυνη δέδαια άλ
  λά καί τιμητική αύτη πρωτιά.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
  ΔΕΞΙΟΙΗ ΤΗΣ ΣΕΑΠ
  Σήμερα τό δράδυ αττό 7
  έως 8.30', ό Διοικητής τής
  ΣΕΑΠ Ταξίαρχος κ. θεοφ
  Οίκονομάκος, δίνει δεξίωση
  στή Σχολή, πρός τιμήν των
  Εύελπίδων, πού ·—αρεπιδη-
  μοϋν στό Ήράκλειο.
  Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  Όπως θά συμφωνεί πιστεύομε κι' ό ίδιος ό κ. Καρέλλης,
  τώρα πού διαδάζει τυπωμένη την έπιστολή τού αυτή, δέ νο
  μίζαμε ότι άπαντα στό θέμα πού θίξαμε.
  Κι' αύτό, γιατί δέν δλέπομε πουβενά απαντήση στά έρω
  τή ματα πού τοΰ θέσαμε.
  Καί κυρίως — κι' άν αύτό δέν ήταν γεγονός — δέν μάς
  φωτίζει στό βασικό πρόβληιμα: λέγωντάς μας ποΰ θά δροΰ
  με το περίφη,μο αύτό άρθρο πού κατά ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ (τό ε-
  παναλαμδάνομε) σύμπτωση, λείπει άπό τόν τόμο τής «Άλ
  λαγής» στή Βικελαία Βιβλιοθηκη.
  Άς φροντίση λοιπόν πρώτα νά τοποθετήση — καί σά
  Δήμαρχο έχει ύποχρέωση—τό φύλλο στόν τομο, νά άπαν τη
  ση στα ύττόλοιπα έρωτήματα πού τοΰ Θέσαμε καί μετά Θά
  πάρη αϋτά πού ζητά, άν πρέπει.
  ΌςΌ γιά τή Δικαιοσύνη, όπως νομίζει. Έξ άλλου όπτ#