98669

Αριθμός τεύχους

81

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

3/1/1977

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  σ'ούτον, -ου πρΐν ^
  χώμα, τοΰ φράξουν οί «λλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεΐ ϋστω
  καί μιά συλλαβή δική του.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  !■■■■■■ Μι|—, —,
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΖ ΒΑΣ.ΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Ι
  Ι
  Ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280-291
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διευθ-νίήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠ Ι ΘΕΩΡΗ ΣΗ
  - Χρόνος 2ος - Άρ. Φύλ. 31! - Δρχ. 5
  Ι
  Μ
  Μ
  Ι
  Μ
  9
  Σέ καλό δρόμρ τό μεγάλο θέμα γιά τό όποϊο άγωνίστπκε πρώτπ ή εφημερίδα μας
  ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
  ΚΑΙ ΑΝ
  ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ
  ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  ΚΛΕΙΝΟΥΝ
  ΟΙ ΛΕΣΧΕΣ
  ♦♦♦< : Τό ΚΕΡΙ νά μη μίνπ ΦΥΤΙΛΙΙ Συνκρίσεΐδ Χριβτούνεννα οτίς φτωχογειτονιές... -Τί δώρο περιμένεις άπό τόν "Αη Βασίλη; ΒΕΒΑΙΑ τό ν* απαντήσει £να παιδΐ σέ μιά τέ- τοια ερωτήση, είναι εΰκολο. Πολύ εϋκολο. Άλλά καμμιά απαντήση δέ θαχει την ξέρη είλικρίνεια τής άπάντησης πού δίδεται μ ίνα χοντρό δάκρυ. ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ σέ μιά φτωχογειτονιά τού Η¬ ρακλείου. Έδώ τα πλαστικά πολύχρωμα παιγνίδια, δέν Εφτασαν άκόμη. Τα παιδά- κια άνακατεύουν τα χώματα καί τις πέ- τρες. Παιδία άνέμελα, φτωχοντυμένα κου- βαλοΰν στό πέρασμά τους τίς άμαρτίες μιάς ψεγαδιασμένης Κοινωνίας. Χριστούγεννα Πρωιοχρονιά. γο τό δραδάκι, πρΐ,' ττάω νά Γιορτάδες.. πλαγιά^ω... Την λένε "Ελένη Βουρλιωτά- Καινοόργιος χρόνΌς. "Ολο1 ηκ. 70 χρόνια βιοπάλη... Μιά · Συνέχεια στή 4η σελίδα κάμβρη μέ πηλό κι άχυρο. Μιά,----------ρ||----- λεκάνη όποχωρητηρίου σέ μιάεΐ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΣΕΒΑΣ: στενή αυλίτσα, ξεσκέπαστη. — · —"Αντ νά κάνεις γιορτάδες — μέ 800 Φράγκα μηνιάτικο. Άν υ τε νά φάς... "Εδωσα ενα κοσάΒ ρικο στίν κασάπη κα! ττήρα· μιά χοϋψτα κιμα. Αύτό ήταν...ρ| "Ετσι.. δ'πσκέδασα τις γιορ-·», τάδες, μέ δυό( ! ! ) κεφτεδάκια. ■ Ποϋ νά 6ρώ λεφτά νά πάρω κρέας, π/νταξιούχος τού ΟΓΑ Πάνω σ' Ινα μικρά πιθάρι _ — - μιά μικρή κουζίνα ύγραερίου, ϊ «ΑυΤΟ Τό άρχαΐθ ΚΟλ- Ενα ττσράθυρο μέ κλειστά παν-" λΐέ Γ)Τ.αν κρυμμένθ μέ- τζούρια. Τα τζάμια εΤναι σπα" σα σέ ίνα... "ΑγΐΟ Δΐ- σμένα. "Ενα καρβουνομαγγα·—| σκοπότηβθ Ήρακλεΐώ- λο ξεπ τωμένο. Λίγη στάχτηΗ τικης 'Εκκλησιας! ! 1» μέσα το. καί... " —Ξε,ελοΰμε τή δυστυχία μας. Μ.ιύ5ωσε κι' ό Ποπτάς δυό κατοστάοικα. "Ισα — Τσα πού ΦτάνοΐΛ/ νά πλερώσω τό νερό. Ρεθμβ εέν εχω. "Η λά-μπα ά- νάβει δτοτε Εχω ττετρέλαιο Τα Χριστούγεννα την άναψα λί ΒΟΥΛΕΥΤΕΣΚΛΙΔΛΛΔ1ΣΧΥΡΔ ΠΡΟΣΩΠΔ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΝΑ ΑΝΛΚΔΛΕΙΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΛΣΗ Ποίος κυβερνά: «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ευχεται σέ ΟΛΟΥΣ καί είδικώτερα στους 'Αναγνώστες, Φί- λους καί Συνεργάτες της, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ σέ μι« 'Ελλάδα γνήσια Δη- μοκρατική καί σέ μιά Κρήτη άπαλ- λαγμένη από τίς ξένες Βασεις τοθ θανάτου. ΤΟ ΚΕΡΙ της γιορταστικής χαράς, άς μή μετατραπεΐ σέ ΦΥΤΙΛΙ πυρηνικών έκρήξεων. ►♦♦< Τό "φΐΑόδο(θ" πρόγραμμα Δημοτικών "Εργων Σεϊς κ. Καραμανλή· ΠΟΙΟΝ ΚΟΡΟΊΔΕΥΕΤΕ «. ή τό Συνδικάτο:;; *ε* *■* ·# ►>
  ΣΕ ΛΙΓΟ
  ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΗΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ
  ΤΗΣ
  ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΑΕΙΑΣ
  ►♦♦«■♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΕΙΣΤΕ "ΤΡΑΜΠΟΥΚΟΣ.
  ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ
  ΕΠ ΕΙ ΔΗ στήν ττρόσφατη συνέντευξη Τυττου, ό
  κ. Δήμαρχος Ηρακλείου δέν μάς εΐπε τίποτε — αν
  καί άνοίχτηκε τό θέμα — γιά την θλιβερή -ερ.τττω-
  ση πού άναφέρομε παρακάτω, τόν ρωτοΰμε δημοσία
  νά μάς απαντήση, άν είναι άλήθε.α δτι άπείλησε
  δημοσ.ογράψο καί συγχρόνως τόν έξύβρισε με έναν
  άκατανόμαστο χίτρακτηρισμό.
  ΕΜΕΙΣ άδυνατοΰμε νά ττιστέψωμε την ττεριτττωοη,
  άλλά μιά καί άρχισε νά συζητιέται ήδη, κρινομε
  σκόπιμο δτι πρέπει νά ξεκαθαριστεΐ.
  ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ λοιπόν δημοσία κ. Δήμαρχε άν δν-
  τως, πήρατε στό τηλέφωνο τόν 'Αρχισυντάκτη
  τοττ.κής εφημερίδας καί άφου τού χαρακτηρ.σατε
  άπρεπώς τόν συντάχτη ό οποίος όντως σας έχει
  άρκετά «σφυροκοττήσει», τού εΤπατε νά μην ξοτνα-
  πατήση τα πόδια τού οτόν Δήμο, γιατί θά του τα
  κόψετε1! !
  ΣΑΣ ΕΙΠΑΜΕ καί προφορικά κα? σάς τό λέμε και
  εγγράφως, δτι σείς είδικά κ. Καρέλλη, πού ίχετε
  καί την Ιδιότητα τού έκδότη εφημερίδας, δέν είναι
  δυνατόν νά κρατήτε τή στάση πού κρατήτε άπέναν-
  τι των δημοσιογράφων.
  ΠΟΛΥ περισσότερο δμως δχ'ι μόνο δέν πρέπει νά
  άττειλήτε, άλλά οΰτε ύπόνοια ττερί τούτου νά δίδετε.
  ΚΑΛΑ νά άπειλοΰν καί νά ΰδρίζουν τούς Δημοσιο-
  γράφους οί χουντικοί, οί δασιλόψρονες, οί έπαγγελ
  μοττίες χαρτοτταΐχτες καί γενικά οί παράνομοι, δχι
  δμως καί οί Δήιααρχοι ττού συμπίπτει νά είναι και
  παληό) Δηυοσιογράφοι.
  ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΕ λοιττόν τό θέμα κ. Αήμαρχε γιατϊ
  είναι σοβαρώτατο, τόσο, ττού θά ττρέπει πρίν έττιλη-
  Φθοΰν γ ι αύτό άλλες Άρχές, νά δώσετε σεΐς τή 5ι-
  κή σας αττάντηση.
  ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΛΕΣΧΕΣ ούσιαστικά άπό σήμερα, άν
  βεβαία έφαρμοσθοΰν οί σχετικές διατάξεις καί άν δέν
  έπικρατήσουν τελικά οί «νονοί» τού Συνδικάτου των Λε-
  σχών, οί όποίοι έχουν κινητοττοιήσει ήδη βουλευτές, καί
  γενικά ίσχυρά πρόσωττα, γιά νά πετύχουν την συνεχίση
  των έτπχειρήσεών τους.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ βρίσκεται σέ δίλημμα, άν θά ττατάξη
  μιά χαίνουσα κοινωνική ττληγή, ή αν θά υποκύψη στις
  πιέσεις των «ύψηλών μεσαζόντων*.
  Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ αύτη, είναι ό «κρίσιμος χρόνος» γιά
  τούς άφορολόγητους έκμεταλλευτές των άνθρώττων —ού
  έχουν τό πάθος των τυχερών παιγνιδιών, γιά τούς άνθρώ-
  πους τού ευκόλου ττλουτισμοΰ, πού γίνονται τταράλληλα
  άρκετές φορές άψορμή, νά δημιουργούσαι τρομαχτικά
  δράματα.
  ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ή ώρα έσήμανε, γιά νά ξεκαθαριστη
  μιά γιά πάντα, άν στήν 'Ελλάδα κυβερνοΰν οί ύ—εύθυνοι
  ή αν —δττως καί στήν Άμερική — κυβερνοΰν οί «νονο!»
  οί «μαφιοζοι» καί οί «κοινωνικοί νταβαντζήδες».
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΤΗ πού άρχισε πρώτη τόν άγώνα
  γιά την σχετική — αρανομία, στό χώρο τού Ηρακλείου
  γνωρίζει ττολύ καλά, τή δύναμη των «σκοτεινών άνθρώ-
  πων» καί τα «μέσα» πού διαθέτουν. Κ ι άκόμη ξέρει τίς
  συνέττειες (άρχισε ήδη νά τίς υφίσταται) ττού την περι-
  μένουν. Δηλώνει δμως τόσο πρός τούς θρασίδειλους
  «νταήδες» δσο και πρός τούς ύψηλά ίστάμενους ττροστά-
  τες τους, άλλά καί πρός τα αρμοδία κρατικά δργανα καί
  την Κυβέρνηση, δτι θά συνεχίση καί θά χτυπήση άδίστα-
  χτα την παρανομία, φτάνοντας στό σημεΐο νά άποκαλύ-
  ψη «πρόσωττα καί πράγματα» μέσα στά όττοΐα θά φι
  γουράρουν, άτομα τής «ύψηλής κοινωνίας», δημόσιοι
  λειτουργοί, βουλευτές, πολιτευτές, άκόμη καί «ΰπουργοί!»
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ άκόμη την Κυβέρνηση δτι έκτός
  άττό τίς εναντίον μας άπειλές ο5 ένδιαφερόμενοι τής ττε
  ριοχής Ηρακλείου αρχισαν ήδη νά κυκλοφορούν τή φήμη
  δτι «θά διώξουν τόν Διοικητή τού Τμήματος Ασφαλείας
  κ. Μανιατάκη» καί «θά μεταθέσουν τόν Είσαγγελέα κ. Ζορ
  μπά», δυό κρατικούς λειτουργούς πού κάνουν εύσυνείδη
  τα τό καθήκον τους. Άς προσέξουν λοιττόν καλά οί κ.κ.
  Σταμάτης καί Στεφανάκης, στούς όττοίους μεταβιβάζωμε
  άπό τώρα την εΰθύνη.
  ΟΣΟ ΠΑ ΕΜΑΣ δηλώνομε δτι θά συνεχίσωμε, γιατί
  σκεφτόμαστε δτι στίς 100 χιλιάδες τού Ήρακλειώτικου
  Λαοΰ καί δυό χιλιάδες νά είναι γενικά ο! «διαφωνοΰντες»
  μένουν 98 χιλιάδες φιλήσυχου καί τίμια άγωνιζόμενου
  ΛαοΟ.
  Π ΑΥΤΟΝ τό Λαό καί μέ τή δική τού βοηθεία θά συνε
  χίσωμε! . . . Μ.Χ-
  Ε ΑΥΤΟ ΣΑΣ Ή ΤΟΝ ΛΑΟ
  ΕΝΩ ΤΟ 1976, άττό τό πρόγραμμα Δημοτικών έργων τής τάξεως των 27 έκα-
  τομμυρίων δραχμών δέν έγινε δυνατόν νά όλοκληρωθοΰν τα 40% περίπου των
  προγραμματισθέντων, φέτος τα ττράγματα πήραν μιά εντελώς διαφορετική τρο¬
  πή: "Ετσι καί ένώ έκρεμοΰν άκόμη άττό τα περισυνά έργα ττληρωμές 7 περίπου
  έκατομμυρίων δραχμών, ό δήμαρχος Ηρακλείου κ. Καρέλλης, έφερε πρόσφατα
  στό Δημοτικό Συμδούλιο τό «Φιλόδοξο» όπως τό χαρακτήρισε πρόγραμμα τού
  γιά τό 1977, πού άνέρχεται στά 146 έκατομμύρια δραχμές!
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ αύτό, δσο έντυττωσιακά κι άν παρουσιάοτηκε, δημιούργησε
  πολλά σχόλια καί περισσότερα έρωτηματικά, άκόμη και σέ ύττεύθυνους άνθρώ-
  ττους τού Δημοτικοΰ Συμδουλίου κι έγινε ή άφορμή άρκετών διαφωνιών στήν σχε
  τική συνεδρίαση κατά την όποία ψηψίστηκε.
  ΕΛΠΙΖΟΜΕ νά κάνωμε άναλυτικώτερη παρουσιάση τού παραπάνω «φιλοδόξου
  προγράμμστος» · Μέχρι τότε δμως, πρέπει νά ρωτήσωμε τόν κ. Δήμαρχο ποίον
  • Συνέχεια στήν 4η σελίδα
  ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  Ό γυιό; τού Κρασάκη μάς γράφει
  γιά την περιπτωση τού πατέρα του
  Και οί "ΡουΛέτες,,
  ΑΣΧΗΜΗ τροπή γιά τους «έπιτήδιους ρουλετα-
  τζηδες» — όπως τους λένε — πήρε ή πρωτο-
  χρονιάτικη έξόρμησή τους στήν πόλη τοΟ
  ηρακλείου. Άπο την παραμονή των Χρι·
  στουγέννων, εΐχαν στηθει σέ κεντρικά ση-
  μεΐα τής πόλης οί λεγόμενες «ρουλέτες» η
  «τοξοδολίες διά χειρός, επί ακινήτου στό-
  χου» κατά την έπίσημτ| όνομασία τους. "Α
  δειες, γιά τίς μέρες των Χριστουγέννων —
  Πρωτοχρονιάς^ χορηγοΰνΤαι ; κάθε χρόνο
  αναπήρους, βάσει μιάς είδικής διάταξης.
  Οί άδειες δμως αύτές δέν έπιτρέπουν στον
  «καταστή ματάρχη» νά μετατρέπει τόν πάγ
  γο του σέ ρουλέτα..
  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ - μέ άλλα λόγια - νά που-
  λουν είδικές μάρκες πρός 2 δρχ. καί νά δί·
  δουν δώρα, σ' δσους κερδίζουν, τσιγάρα
  καί διάφορα άντικείμενα. "Υστερα άπό έ-
  ρευνα της Ασφαλείας Ηρακλείου, ή διεξα¬
  γάγη τού παιγνιδιοθ ήταν παράνομη, γιά
  τους παρακάτω λόγους.
  ♦♦♦·
  ►♦♦
  1) Υπήρχαν «μάρκες» μέ¬
  χρι καί των 1.000 δρχ.
  2) Οί άνταλλαγές δέν γι-
  νόταν σέ εΐδος, άλλά κά
  θε νικητής, έξαργύρωνε
  κανονικά, σέ χρήμα, τα
  κέρδη τού.
  3) "Υπήρχαν γιά καμουφλά
  ρισμα, σέ κάθε πάγγο
  μερικά πακέτα τσιγάρα,
  τα όποΤα δμως ποτέ δέν
  χρειάστηκε νά χ*ρησιμο
  ποιηθοΰν.
  4) (Κατά πληροφορίες μας)
  Έσύχναζαν άνήλικοι —
  κάτω των 17 χρονών, ττρά
  • Συνέχεια στή 4η σελίδα
  Άξιότιμε κ. Μάνο Χαρή,
  Κατ' άρχή θαθελα νά εύ-
  χαριστήσω τους συνεργά¬
  τες σας καί σάς τόν ΐδιο
  προσωπικά γιά την άνθρώ
  πίνη καί είλικρινή συμπα-
  ράσταση πού δείξατε στόν
  πατέρα μ ου άττοδεικνύοντας
  άλλη μιά Φορά, δτι τα κίνη
  τρα των δημοσιογραφίαν
  σας ένεργειών δέν στηρίζον
  ται στόν όιτουρτονισμό, άλ¬
  λά στήν προσπαθεία νά κτυ
  πηθεΐ κάθε μορφη άδικίας
  καί νά ξεσκετταστεΐ ή υπο-
  κρισία πού κρύδεται ττολ-
  λές φορές άκόμα καί κάτ(ο
  άττό τα ράσα.
  Δέν ύττάρχει ττιό άπαί-
  σιο καί άδννηρό συναίσθη
  μα άπό τό νά βρίσκεσαι 3.
  000 χιλιόμετρα μακρυά καί
  νά μαθαίνεις δτι ένα μέρος
  τής κοινωνίας τού τόττου δ-
  ττου γεννήθηκες καί μεγάλω
  σες καί συγκεκριμένα ή έκ
  κλησία, μεταχειρίζεται τόν
  πατέρα σου μ έ τέτοιο άπαν
  θρωττο καί έλεεινό τράττο.
  'Ελπίζω, τό κοττηγορώ
  πού ΰψώσοπε εναντίον των
  ΰπευθύνων, νά μην μείνει δί
  χως άντίλαλο, παρ' δλο
  ττού - δττως Φαίνεται - ή έκ
  κλησία μέ την τεραστία έ-
  ττιρροή της στούς πιστούς
  καί μέ την δίχως προηγου-
  μενο έκμετάλλευση (ύλική
  καί πνευματική) τού ποιμνί
  ου της, έξακολουθεΐ νά κατέ
  χει μιά τόσο ίσχυρή θέση
  στήν κοινωνία, ττού θυμί
  ζει την έ—οχή τής «Ιερής»
  εξετάση ς.
  Όρισμενες ττράξεις συγ
  χωροΰνται καί ξεχνιοΰνται.
  Στήν περίτιτωση τού ττατέ-
  ρα μου καταπατηθηκανε
  καί τταραβιαστήκανε βιαία
  τα δικαιώματα ενός άνίσχυ
  ρου κα! άνυττεράσπιστου
  άνθρωπον. Ή ιτράξη οώτή
  τής έκχλησίας καί τής 'Ελ
  ληνικής Δικαιοσύνης ττού
  οιεκττεραίωσε τό «νομικό
  αύτό Θέμα», ξε—ερνά τα δ-
  ρια τής ήβικής παραφροσυ-
  νης καί δχι μόνο δέν πρέ¬
  πει νά ξεχασθεΐ άπό τόν
  Κρητικό λαό, άλλά κα! νά
  τόν βάλει νά κάνει μερικές
  σκέψεις γύρω άπό όρισμέ-
  να ακριβώς θέματα. Ή ττε-
  ρίτττωση Κρασάκη φανερώ-
  νει, δτι δταν —ρόκειται νά
  ΰττεραστΓΐσθοΰν τα άτομι-
  κά (ύλικά) συμ φέρο ντα
  τής έκκλησίας κα! τού Άρ
  χιεττισκόπου, δχι μόνο δέν
  λογαριάζεται ή υπάρξη ε¬
  νός άνθρωπον βασανισμέ-
  νου καί άδικημένου άττό
  την ζωή, άλλά καί περιφρο
  νεϊται τελείως. Γιά νά έ-
  ττανορθωθεϊ μερικά τουλά¬
  χιστον ή άδικία αύτη, θά
  'ττρεπε νά χορηγηθεϊ στόν
  πατέρα μόν άττοζημείωση,
  γιά νά μττορέσει νά επιζή
  σειόσότου πάρει την σύντα
  ξη τού (ΙΟΥΝΙΟ 77). Παρ'
  δλο πού ή έργασία μου
  στήν Ντώυτσε Βελλε σάν έ-
  λεύθερος συνεργάτης, δέν
  αποδίδει τόσα, ωστε νά μ πό
  ρω νά φροντίζω γιά την
  αώτοσυν—ίρηση μόν καί τίς
  σττουδες μου κα! νά συντη-
  ρώ συγχρόνως τούς γονεΐς
  μου, θά κάνω τα πάντα γιά
  νά μην τούς άφήσω νά πε-
  θώνουν (κνριολεκτικά) τής)
  πείνας - άφοΰ δέν έ'χουν τόν
  παραμικρό οικονομ ι κό ττό-
  ρο - μιά καί τούς όδήγησαν
  στήν τραγική αύτη κατάστα
  ση δχι.... ή μοΐρα τους ή τό
  πεπρωμένο τους, άλλά όρι-
  σμένοι κήρυκες τής διδα-
  σκαλίας τού Χριστον.
  Μέ Φιλικούς χαιρετισμούς
  Κολωνία 21.12. 76
  Μ. ΚΡΑΣΑΚΗΣ
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
  «ΟΙ ΦΙΛΟΙ
  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΛΑ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ»
  ΕΤΖΙ
  ΠΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ
  Η "ΑΛΗΘΕΙΑ,, ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
  "ΠΑΤΡΙΔΑ,, ΚΑΙ "ΛΗΜΟΚΡΑΤΗ,,
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» εϋχαριστεΐ θερμότατα την καθημε-
  ρινή εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» μέ την όποία τόσοι πολ
  λοί στενοί δεσμοί την συνδέουν, γιά την φιλοξενία
  καί τή συμπαράσταση πού τής έδειξε, διαθέτωντάς
  της μέχρι τού περασμένου φύλλου, τίς τεχνικές της
  έγκαταστάσεις γιά νά έκδίδεται.
  ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ σχεδόν άπόλυτα τή δύσκολη θέση
  στήν όποία φέραμε την φίλτατη «Πατρίδα» μέ την
  τελείως διαφορετικκή γραμμή μας, έξ άφορμής τής
  οποίας δέχτηκε πολλές «πιέσεις». Καί παρά τό δ-
  τι ξέρομε δτι ΰττήρχε κι άλλος δρόμος θά μποροθσε
  δηλαδή νά μάς «καταττολεμήση» έστω άπό τή μόνι
  μη οτήλη του ό έκλεχτός άρχισυντάκης της, (άλλά
  τότε φυσικό ήταν νά δεχτή καί τίς δικές μας άτταν-
  τήσεις) δεχόμαοτε άγόγγιχττα την λύση πού διάλε
  ξανε.
  ΑΠΟΦΕΥΓΩΜΕ λοιπόν κάθε σχολιασμό καί κάθε
  απαντήση καί περιοριζόμαστε στό νά έτταναλάβωμε
  Ινα μεγάλο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ».
  ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ δμως πρέπει νά άττευθύνωμε καϊ
  ενα άλλο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» στήν καθημερινή έττίσης
  εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» ή όποία μέ τή μεγα-
  λόψυχη διαθέση τού έκδότη της, μάς ϋλυσε άμεσα καί
  χωρίς καμμιά οίκονομική επιβαρυνθή, τό μεγάλο
  μας τεχνικό πρόδλημα πού δημιουργήθηκε άπό τό
  ξαφνικό έξωστικό τελεσίγραφο τής «ΠΑΤΡΙΔΑΣ».
  Η ΙΣΤΟΡΙΑ τού Κρητικού Τύ—ου, 5ταν κάττοτε
  γραφτεΐ, θά κάνη τίς έχτιμήσεις της καί θά κστα-
  ξιώση όπωσδήττότε τή χειρονομία τού κ. Στρατη Πά
  παγεωργίου ό οποίος παρά τό δτι εΐχε λόγους νά
  είναι τπκραμένος ά—ό την «Άλήθεια», μά» ττρόσφε-
  ρε τίς έγκαταστάσεις τού μέ δική τού πρωτοβουλία
  προσθέτοντας (καί αύτό έχει ίδιαίτερη σημασία)
  τή φράση: «Αυτή ή φωνή τής Αληθείας, δέν πρέττεί
  νά σιγήση».
  ΚΑΙ ΚΑΤΙ άκόμη σχετικό: Εύχαριστοθμε τό τεχνι¬
  κό προσωπικό και των δυό εφημερίδων, γιά τίς φι
  λότιμες καί συγκινητικές προσττάθειές τού, στό νά
  εκδοθή ή εφημερίδα μας, ή όποία μέ περισσότερη
  δύναμη θά συνεχίση τόν άγώνα της, Οοτερα άττό
  τό ξεττέρασμα τής δύσκολης αυτής κρίσης πού πέρα
  σε, στό μεταίχμιο τής άλλαγής τού τταληοθ μέ τον
  καινούργιο χρόνο.
  Ο.
  ώ
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2
  ηρακλειο «η ΑΛΗ8ΕΙΑ» κρήτης
  3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977
  κρητική
  Παρουσιάση
  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
  Ό φταβμένος
  ΓΡΑΤΣΕΑΣ
  Λογοτέχνης
  21 ΧΓΟΝΙΑ έχουν περά-
  σει άττό τότε ττοϋ ό γνωστάς
  Λογοτέχνης Βαγγέλης Γρα-
  τσέας, έκυκλοφόρησε τό πρώ-
  το τού 6ι6λ!ο, στήν μακρυνή
  ΑΤγι—το δττου έζησε 30 όλό-
  κληρα χμόνια. Τό πρώτο τού
  βιβλίο « Ωδή στή Φλόγο», τό
  ύττοδεχτηκανε μέ θέρμη μέγα
  λοι κριτικοί καΐ λογοτέχνες δ-
  ττως ό Ν Καζαντζάκης, ό Β.
  Βσρίκας, ό Τάκης Δόξας καΐ
  άλλοι. Τα χρόνια ττεράσανε.
  20 χρονισ μετά, ο Βαγγέλης
  Γρατσέας ειχει πρσσφέρει πολ
  λά στά 'Ελληνικά Γράμματα
  Έχει κυκλοφορήσει όχτώ 6ι-
  6λία λογοτεχνικά, μέσα στά ό-
  ποΐα προσπαθεΐ νά περιγρά-
  ψει τή ζωή των άττλοϊκών Βε
  δουΐνων, των άνθρώπων τής
  ΑΙγύπτου, τότε πού ή περίφη-
  μη Άλεξανδρινή Σχολή, 6ρι-
  σκόταν στά πρόθυρα τού τέ-
  λους .Αύτές οί έντονες άναμ-
  νήσεις τής ττροτερης ζωής τοΰ
  Γρατσέα, σέ συνδυασμό μέ
  την λογοιεχνική τού δεξιοτεχ·
  ποιηση
  Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ
  Ό Ήρακλειώτης Ποιητής ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤ¬
  ΖΗΔΑΚΗΣ, έ"στειλε πρόσφατα στό διευθυν·
  τή τής «Αληθείας» τό παρακάτω συμ&ολι
  κό ποίημα, τό όποΐο καΐ οημοσιεύομε. Ό
  διευθυντής μας εύχαριστεΐ τον Ποιητή γιά
  την άφιέρωση.
  Η ΦΩΝΗ
  Τροβαδοθρε:
  Όλομόναχο δπλο σου τή ψωνη διαθέτεις.
  Μή δαδίζεις άμίλητος σέ καιρούς μαυροσκότεινους
  Φώναξε, δ,τι άκουσες, άντίκρυσες, έζησες.
  "Ακουσες
  άδικημένων κραυγές όργισμένες νά πνίγονται
  σέ κελιά διπλαμπάρωτα καί ντροττής ξερονήσια
  κι άνθρωπόμορφα κτήνη νά σαρκάζουν τταράξενα.
  Άντίκρυσες
  σέ ύγρά, κα—'ΐσμένα, ξεριζωμένων τσα<<τήρια σκελετωμένα μά άπροσχύνητα πρόσωπα κι όρφανεμένων τταιδιών ττικραμένα χαμόγελα. "Εζησες τή στυγνη έκμετάλειψη των έμπόρων τού σκότους —θρονιασμένοι σέ περιστροφικές πολυθρόνες — άνταλλάζαν την υπάρξη μέ κρυφά παζαρέματα. Διαλάλησε τώρα Τροβαδοθοε τού πόνου, τόν άδιάκοττο άγώνα, τραγουδώντας στάν άνθρωττο, γιά τόν άνθρ&νΐτο: ή φωνή ξημερώνει καλλίτεοες μέοες! . . . ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΤΩΡΑ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟ ΕΥΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΔΩΡΟ ΛΙΣΚΟΙ - Κ ΛΙΓΙΜ ΜΟΥΙΙΚΠΙ απο η ν]'Μ] ΣΤΕΛΙΟΥ ΒΕΡΟΚΗ • ΈΑΑηνικό • Ξάνο • ΚΑασσικό • Μοντέρνο ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ!: Σία Καίασίήμαία ΣΤΕΠΙΟΥ ΠΕΡΑΚΗ: ΠΑηρη- έξοπΑ.σμό- γΐώ νώ Ικανοποιήσουμε ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΥΣΤΑ ΜΙΑ ΕΠΙΙΚΕϋίΗ ΘΑ ΣΑΣ ΚΙΣΕΙ Καΐ μην ξεχναΐο: ΤΟ ΕΥΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΔΩΡΟ ΤΩΡΑ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ: ΕΝΑΣ ΔΙΣΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΖΤΕΛΙΟΖ ΑΕΡΑΚΗΖ Δικοιοσύνης 13 Καλοκαιρινοϋ 18-ί νία κα! τό άντιπολομικό τού μένος, άπλώνονται πάνω στό λευκό χαρτί, δίδοντάς μας πραγ'μοηκά άριστου·ργηιματικά έργα. «'ΕΞσεΓς δέ γράψετε γιά νά γράφετε. Έχετε νά πήτε πολ- λά..» γμόφει ό Ι.Μ. Παναγι- ωτόττουΑος, σχολιάζοντας τόν «Ήλιο τού Νείλου». Γιά το ΐδιο 6ι6λίο, ό Γιάν¬ νης Χατζίνης γρβφει: «Θάποιπε νά συγκαταλέ- ξουμε τόν Γρατσέα στους συγ γραφείς τής Κρητικής ματι ■ άς πού άποτελοθν μιά είδική ττερίτΓτωση στή λογοτεχνία μας. Ή άττλοϊκότη,τά τού, ώ- ρες ώΐ-.ες άνεβαίνει σ* μιά γο ι™ευτική διαπασών, πού θυμί- ζει τόν Καζαντζάκη...» Άπρί; ής 76: "Υστε,ρα ό—ό ΤΓρόταση τοΰ Μανόλη Γιαλου- ράκη, ό Γρατσέας έκλέγεται παμψηφ-' μέλος τής Έταιρίας 'ΕΞλλήνων Λογοτεχνών. ΕΤναι μιά — κατά κάητοιο τρόττο — δικαιώση έκείνου πού καθισμέ- νος χρόι.σ όλόκληιρα, στό μι¬ κρά τού γραψείο δημιουργοΰσε κα! δημιουργεϊ. . . Έγικα'.εστηιμένος στό Ήρά- κλειο έ»τ«α χρόνια τώρα, πα- λεύει μέ τή μελάνι κι' άφ·ήνει τα ση·μάδια -ούτης τής πάλης στο καταγάλ.-νο φόντο τοΰ χαρτιοΰ Καΐ λέμε καταγάλανο, γιατΐ ό Βαγγέλης Γρατσέας, είναι κα¬ τά δάθος ίνα μικρά τταιδι πού συγκινιέται κι ένθουσιάζεται. Ποΰ πολι μά μανιακά τό άνο,ρθό δοξο, 6,11 δέν έ'χει άττάνω τού την σφραγίδα τής άγνότητας.. «Στή σκλα6«μένη ττολιτεία ξηΐμέρωσε. Λαμπει τοΰ ηλίου ή μερά πάνου στά σκυφτσ κε- φάλια τού Ααοΰ. Σ' αυτόν είτε σε ό κ; ήρος νά πλερώσει...» ΕΤναι άηόσιτασμα, αττό τό τε- λευταΤο -ου έργο «Στά δόντια τής ΝϋΓτας», πού εΤναι έμπνευ σμενο από την σκοτεινή περί- οδο τής χοοντικής κατοχής. ΛΛΛ «Άγαττητέ Βαγγέλη, 'Αττ' όλα τα 6ι6λ!α πού γρά ΐρτηκαν ·> ' αυτή την περίοδο,
  τό δικό οου είναι τό πιό με·
  στό...»
  Τα παοαττάνω λόγια άνήκουν
  στόν διαλεχτό συγγραφέα Γιάν
  νη Μαγκ-λή.
  Άίττό τό τρίτο τού κιόλας
  6ι6λίο, κορκψαΐοι κριτικοί τόν
  τοποθετοΰν πολύ ψηλά στό Λο
  γοτε,χνικ- μας οτερέωμα. Ό
  Άλκης Θρΰλος, γράψει χαρα-
  κτηριστ. 6: «Ό—ωσδήπτοτε ό
  Γρατσέας είναι Ινας νέος λο-
  γοτέχνηι, ττού έχει κιόλας κατα-
  λάβει θετική θέση στά γράμ.
  ματά μας».
  «Τα ρωμαλέα ττεριγραφικά
  καμμάτια ή πλούσια γλώσσα
  δηιμιουρ·, οΰν ίνα κλίμα ίπτο-
  βλητικής γοητείας.. Άπίθανοι
  άγέρη&ι καί άστρσττόβροντα
  μάς παρασέρνουν στή ροή τώι»
  λέξεων, στό κύλισμα των ψρά
  σεων..»
  Μέ τοι,τα τα λόγιο —τταρ-
  μένα ότΐΓθ μιά κριτιχή τοΰ «Ρι
  ζοσπάσ-η* — κλείνονμε τό
  σηιμΐ,ρινό ττού έπίτηδες μτταί-
  νει στό πρωτοχρονιάτικο φΰλ-
  λο, σηιμείωμα.
  Άλλύι ό Βαγγέλης Γρατσί
  άς δέ Οα σταμστήισει έδώ. Μέ
  σα στά συρτάρια τού ύπάρχει
  σωρός άττό άνέκδοτο: έργα. Κ ι
  άπό τοΰ χρόνου, άρχίζει νά με-
  τοοφράζετα· στά Ρώσσικα.. Πρα
  γματικά ή Λογοτεχνία μας πΐ
  ριμένει τιολλά άττό τό δημιουρ
  γικό χέρ, τού Κρητικού συγ-
  γραφέα
  Άλλωστε, αυτή εΤναι ή φύση
  τοΰ Γρσ-σέα. Κι' δλα τα πλου
  μίσματα πού χάρισε ή Τδια :'|
  Φύση στήν ψυχή τού καθρεπτί-
  ζονται στό πολύτιμο λογ/ηεχ-
  νικό έργο τού, πού άναβλύ-
  ζει την άγνότητα, τή Λεφτεριά
  τή Δημοκρατία και την Άνθ,ρώ
  πίνη άξιοττρέ—εισ...
  Μουσικη
  Ό Ήρακλειώτης μουσικο-
  συνθέτης κ. Γ. Σταυριανός,
  πού γύρισε αύτές τίς μέρες
  άπό τό Παρίσι, μάς εΐττε
  δτι σύντομα θά άρχίσουν οί
  συναυλίες τού μέ χοροοδίες
  καί γνωστούς τραγουδιστές.
  Οί συναυλίες αύτές προη
  γοΰνται τοΰ δίσκου πού θά
  κυκλοφορήσει, καί θά άρχί¬
  σουν άττό τό Ήράκλειο, θά
  μεταφερθοΰν στό Δημοτικό
  ©έατρο Πειραια, γιά νά έττε
  χταθοθν μετά καί οτίς άλ-
  λες Έλληνικές πόλεις. Σκο
  ττό
  3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3
  Η «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ** , ΕΥΧΕΤΑΙ
  σέ όσους την τιμησαν καΐ την ένίσχυσαν μέ
  την έμπορική συνεργασία τους
  ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ
  ΧΡΟΝΟ
  ΔΟΣΤΕ ΖΟΗ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ
  ΜΕ ΤΑ ΘΑΥΜΑ, ΟΥΡΓΑ ΚΑΛΣΟΝ
  ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ
  ΤΗΣ ΒΑΥΕΗ ίΕυΖΒΚυδΕΪΜ Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  κομψ&Β κάηίσοβ καί καΑοόν
  Προστατεύουν, θεροπτεϋουν καί άνακουφίζουν τα πόδια άπό
  κυταρίτιδίΐ φ κισσούς
  καί δλα τα πρηξίματα « Φλεβίτιδες
  Ταλαιπωρημένα πόδια
  ΟΊ κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΚ
  ύποβοηθοΰν την καλή κυκλοφορία τού
  αίματος.
  ΟΙ κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας τής ΒΑΥΕΚ σταματοϋν τούς μυϊκούς ττόνους
  καί δίνουν ζωή στά πόδια, άφοΰ είναι έτσι κατασκευασμένες, ώοτε νά προ-
  καλοΰν μασσάζ στούς ίστούς καί νά διευκολύνουν την κυκλοφορία τού αίματος.
  Ο! λετττές κάλτσες καί τα καλσόν τής ΒΑΥΕΡ δέν είναι απλώς ή φίνα κάλτσα
  πού θά άμορφήνη τό ττόδι, είναι ταυτόχρονα μιά κάλτσα ύγείας, πού κατασκευάζε-
  ται άπό ΐνες ύψηλής ποιότητος.
  • Πά τή μοντέρνα καί κομψή γυναΐκα
  • Κατά τή διάρκεια τής έγκυμοσύνης καί μετά τόν τοκετό
  • Γιά κάθε έργαζόμενη γυναϊκα
  • Γιά δλες γενικώς τίς γυναΐκες
  ΟΙ κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΚ διακρίνονται γιά την διττλή έλαστικό-
  τητά τους, δηλ. καί κατά μήκος καί κοττά πλάτος. Αύτη ή έλαστικότητα προσφέ-
  ρει μεγάλο στήριγμα στούς άστραγάλους, καθώς δέ μειώνεται δαθμιαΐα πρός τα
  επάνω, δέν προκαλεΐ κανένα αϊσθη,μα ττιέσεως ή δυσφορίας.
  Μέ τα καλσόν ΡΑΝΤΥ ή εύεργετική έττίδρασι τής κάλτσας φτάνει κα! μέχρι την
  περιφέρειαι Τα καλσόν ΡΑΝΤΥ είναι άνετα κα! άνταποκρίνονται απολύτως πρός
  τίς άπαιτήσεις τής μόδας. Μέ τα καλσόν ΡΑΝΤΥ καταργούνται οί ζαρτιέρες ένω
  ταυτόχρονα φορμάρονται άπαλά οί γοφοί.
  ΟΙ κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΡ εχουν τύχει είδικής άντιδακτηριακής
  έττεξεργασίας, ώστε νά είναι τελείως άοσμα, συγχρόνως δέ ττολύ οίκονομικά λό¬
  γω τής διαρκοϋς καί μεγίστης άντοχής τους.
  "Ολα αΰτά τα θαυμασία άποτελέσματα πραγμοπΌττοιήθηκαν έττειτα άπό εΐδικές
  έρευνες γύρω άττό την άνοττομία καί Φυσιολογία των ποδιών. ΟΙ ερευνες αύτές έγι¬
  ναν μέ τα πιό σύγχρονα τεχνικά μέσα καί όδήγησαν στήν άνακάλυψι εϊδικών Ινών
  ΰψηλής ποιότητος, τίς οποίες κα! χρησιμοττοιεΐ ή ΒΑΥΕΚ γιά την κατασκευή
  των καλτσών καί καλσόν ύγείας.
  Έκτός άπό την πρόληψη κα! θεραπεία των κιρσών καί
  φλεδίτιδων οί κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΚ
  ττρολαμδάνουν καί θεροπτεύουν άττοτελεσμιττικά·.
  • την άτονική κυτταρίτιδα
  • την ίδιοτταθή κυτταρίτιδα
  9 την ΰττοφυσιογενή κυτταρίτιδα
  θ κα! γενικά την κυτταρίτιδα άπό την όποία ΰττοφέ-
  ρουν οί περισσότερες γυναΐκες.
  Ή ΒΑΥΕΡ άνακάλυψε την τελεία ίνα ύψηλής ποιότητος. 'Εσεΐς φορωντας τίς κάλ¬
  τσες κα! τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΡ θά διαπιστώσετε δτι, έπειτα καί άπό την
  πιό κουραοστική ήμέρα, οΰτε κούρασι οΰτε βάρος θά αίσθάνεσθε στά πόδια.
  ΟΊ κάλτσες καί τα καλσόν ΰγείας ΒΑΥΕΡ προσφέρονται σέ μεγάλη ττοικιλίο·,
  ώοτε νά ίκανοττοιοΰν τίς άπαιτήσεις κάθε γυναίκας, κυρίως δμως άντο—Όκρίνονται
  στίς ϊατρικές τΓρολητττικές καί θεραττευτικές συμβουλές.
  ; ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
  ΟΊ κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΚ κατασκευάζονται άπό δαμδακερές
  ίνες καί δέν περιέχουν καθόλου κοινές έλαστικές Ολες. Γι' αώτό ττλένοιται δπως
  οί κοινές νάϋλον κάλτσες μέ χλιαρό νερό κα! άπορρυτταντικό. Γιά νά διατηρηθοΰν
  δμως περισσότερο, καλλίτερα νά πλένονται μέ κοινό σαπ-ούνι.
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΟΊ κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΡ εΤναι μεγάλης αντοχής. Προσέχετε
  δμως νά μην καταστραφοΰν άττό αίχμηρά νύχια, άτέλειες ττα— ουτσιών ί| δακτυλίδια.
  ΕΙδικά γιά άνδρες, κυκλοφορούν
  ΟΙ ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ
  ΚΑΛΤΣΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΥΕΡ
  ΒΑΥΕΡ 1_ΕνΈκΚυ5ΕΝ
  Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗΖ
  ΚΥΔΩΝΙΑΣ 6 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΛ. 286-298 — 231-129
  Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
  Δύο αξιοί ΚρΐΊΊΊκοί Παπάδες
  μιλοϋν μέσω τής «Αληθείας»
  Ο ΠΑΠΑ-ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΣ
  «Πώς νά τιροσφερθοϋν θυσίες
  στούς Ναούς, χωρΐς νά Ιχουν λει
  φθεϊ άποφάσεις πνευματικής
  άνδρείας;»
  Ό γνωστός συμπα-
  τριώτης Ιερωμένος
  ΠΑΠΑ - ΓΙΛΡΓΗΣ
  ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΣ, ποΰ
  μάς τιμα μέ τή φιλία
  τού, Μστειλε στήν «Ά
  λήθεια» τό παρακά-
  τω άρθρο, «για τα
  Έκκλησιαστικά πρά·
  γματα» της χώρας.
  Τό ενδιαφέρον άρθρο
  Παπά — Πυρουνάκη
  έχει ώς εξής.
  ΠΑ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΧΤΙΚΛ
  Ή έκκλησιαστική μας 6ι-
  οίκηση δρίσκεται σέ ά μ φ ι
  σ 6 ή τ η σ η ττερισότερο άπό
  κάθε άλλη φορά. Καί στήν
  άποψη τής κανονικότητας
  καί νομιμότητας συγκροτή-
  σεώς της. Έπόμενο νά όδη-
  γούμαστε σέ άδιέξοδα καί
  νά ταράσσεται έπικίνδυνσ
  τό συναίσθημα πίστεως καί
  άρετής των μελών τής Έκ-
  κλησίας καί ό σεβασμός
  στόν "Αγιο Θεσμό άπό τούς
  έξω.
  Ό κλονισμός έγινε άφό-
  ρητος άπό τα δσα έγιναν
  στίς περιόδους τής δικτατο
  ρίας.
  Κατά τή γνώμη μου μπο-
  ροΰν καί ττρέττει νά γίνουν
  τα εξής:
  "Οσοι δρίσκονται σέ ένέρ
  γεια (άφοΰ ττερισώθηκαν ά¬
  πό θάνατο καί έκτττώσεις) ά
  ττό Ίεράρχες μέχρι τής 21
  Απριλίου τού 1967 μέ Νό
  μο πού μακάρι νά ψηφισθεί
  όμόφωνα άπό τή Βουλή, νσ
  άπαρτίσουν Σύνοδο Ίεραρχί
  άς, άΦοΰ διατηρούν όπωσδή
  ττοτε την κανονικότητά τους
  (παρ' δλο ττού κ ι αύτοι έφται
  ξαν γιατί δέ στάθηκαν τότε
  δπως έπρεπε), ένώ οί ύττό-
  λοιττοι, μηδενός έξαιρουμέ-
  νου, νά θεωρηθοΰν δτι δρ!
  σκονται σέ διαθεσιμότητα.
  Αυτής τής συνθέσεως ή
  Ίεραρχία νά έξετάσει καί
  νά άποψανθεΐ γιά δλα τα θε
  ματα καί νά λύσει δλα τό
  προδλήματα. Νά έπαναφέ-
  ρει στίς θέσεις τους δσους
  άντικανονικά άττομακρύνθη-
  κοτν καί νά τοποθετήσει δ¬
  σους άπό τούς άλλους
  πού χειροτονήθηκαν ή ττού
  μετατέθηκαν κρίνει σωστό
  σέ δποιες θέσεις είναι γιά
  τό έκκλησιαστικό συμφέρον
  -—καΐ δχι δέδαια ,τό δικό
  τους...
  Πρόεδρος αυτής τής Ίε-
  ραρχ'ίας μέχρις δτου τελειώ
  σει τό έκτακτο έ"ργο της, νά
  είναι ό άρχαιότερος κατά
  ττρεσδεϊα χειροτονίας.
  Μετά — άφοΰ δέδαια θά
  έχει έκλεγεΤ καί ό κανονικάς
  Άρχιεπίσκοπος — νά συνέλ
  θε ι ή σωστή καί όλόκληρη
  Ίεραρχία καί νά έπιληφθεί
  δλων των θεμάτων τής έκ-
  κλησιαστικής ζωής καί 6ρα
  στηριότητας.
  Έτσι μόνο θά άναστηλα;
  θεΐ τό κΰρος τής έκκλησια-
  στικής διοικήσεως καί θά
  μττορέσει ό όργανισμός νσ
  δρεΤ τό δρόμο τού. ©ά ίχει
  έλευθερεωθεΤ άπό δσα τώρα
  τό μττερδεύουν καί τόν ο— ρώχ
  νούν στό χάος.
  Ή καινούργια Ίεραρχία
  νά συντάξει καί τόν Κατα
  στατικό Χάρτη τής Έκκλη-
  σίας καί αυτόν νά ψηφίσει
  ή δουλή σάν καθοριστικό των
  σχέσεων τής Έκκλησίας μέ
  την Πολιτεία, ώστε νά ά—ο
  ψευχθοΰν — τουλάχιστο για
  μακρύ διάστημα — νέες κρί
  σιμες καταστάσεις. Πού 6έ
  δαια δέν πρέπει νά περιέχε
  διατάξεις ττού νά άφοροΰν
  μόνο στά Άρχιερατικά άλ-
  λά καί των λοιπών προσώ-
  ττων τού Ίεροΰ Κλήρου καί
  τού Λαοΰ καί νά ττρογραμ-
  ματίζει τίς άρμοδιότητες καί
  τίς εύθΰνες δλων. (Σέ δσες
  Μητροπόλεις οί Ιεράρχας
  θά τεθοΰν σέ διαθεσιμότητα
  τό Τδιο νά ίσχύσει καί γιά
  δσους άλλους κληρικούς ά-
  ττό αύτούς χειροτονήθηκαν
  ή όπωσδήττότε τοποθετήθη-
  καν σ' αύτές ή μετατέθηκαν
  σέ άλλες. Οί κανονικοί πιά
  μέ κανονικά καί νόμιμα μέ
  τρα θά τούς κρίνουν καί θά
  τούς διορίσουν) .
  Σέ δλα πού άναφέρθηκαν
  —άν άποφασισθοΰν νά γί¬
  νουν — θά δοηθήσουν άττο
  τελεσματικά, ττρόσωπα τού
  Πρεσδυτερίου. Πού δμως
  νά μή διορισθοϋν «άνωθεν»
  άλλά νά έκλεχθοΰν άττό τίς
  άδελφότητες των Ίερωμένων
  κάθε Μητροπόλεως. Αύτοι
  νά άποτελέσουν είδικούς
  Συμδούλους τής Ίεραρχίας
  και των κατά τόττους Τοπο
  τηρητών, ένώ οί των Γραφεί
  ών νά ττεριοριστοθν — σέ δ-
  σο διάστημα θά χρειαστεΐ γ
  άναδιοργάνωση — στίς διε
  κττεραιώσεις των ττράξεων.
  'Εχέγγυο δτι θά πρυτα-
  νεύσει Πνεθμα ©εοΰ στίς
  άποφάσεις άποκαταστάσε-
  ως νά σταθεϊ δήλωση έκκλη
  σιαστικής μετάνοιας γιά δ¬
  σα παραλείψθηκαν νά γί¬
  νουν σύμψωνα μέ τίς θεΐες
  έπιταγές καί γιά τα συμφέ
  ροντα των ψυχών καί των
  σωμάτων τοθ λαοθ, είτε άπό
  αίσθήματα δειλίας είτε ίδιο-
  τέλειας, καί νέα διαδεδαίω-
  ση τγώς στό εξής θά έκδηλώ
  νεται όρθή συμμόρψωση στό
  Ιερό καθήκον.
  Μέ δψη τίς μεγάλες Έορ-
  τές δς άναλογιστοΰν δλοι οί
  τίς δαρειές εύθΰνες. Πώς θά
  ττροσψερθοΰν θυσίες στούς
  Ναούς χωρίς νά έχουν —
  κατ' αρχήν έστω — ληφθεΐ
  άττΌψάσεις πνευματικής άν¬
  δρείας;
  + Ό Πρωτοπρεσβύτερος
  Γεώργιος ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΣ
  ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΕΙΣΑΓΟΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ
  ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΉ
  ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
  ΜΠΑΛΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ
  ΔΥΧΤΙΑ ΤΕΡΜΑΤΛΝ
  ΔΥΧΤΙΑ ΒΟΛΕΥ
  ΔΥΧΤΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
  ΚΑΙ ΧΙΛΙΑ ΔΥΟ ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟΙ
  ΠΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙ ΣΑΓΩΓΕΙΣ
  ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  ΙΔΗΣ 17, τηλ. 284.207 ΚΑΓΙΑΜΠΗ 3, τηλ.
  287.766
  Η ΛΠΟΚΛΤΛΣΤΛΣΗ
  ΤΑ ΠΕΝΤΕ "ΑΝ,,
  ΒΙΒΛΙΟ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
  ♦ ♦♦««
  ♦♦♦♦♦«—♦♦♦♦♦
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦"
  ♦♦♦♦♦♦
  Ι-ι, -» Λ"1·!«)" » —«1—Μ-«Κ(»»«ι —{Μ ,
  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ,,Ι
  ΤΟΝ ΣΟΦΟΝ ΤΗΣ ΣΙΟΝ
  ΓΜΙ ΡΟΙΙΚΗΪ £11. ΤΗΝ [ΑΛΛΐΚϊίίν*
  Μ' Ι Α (■αΑίίίΓΜλ
  Υ η ο
  κ α ο κ κ ι, λ μ μ κ ι ι ν
  «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛ
  ΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ
  ΣΙΠΝ»
  ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΧΧΕΔΙΑ
  ΤΩΝ ΜΑΖΩΝΩΝ
  ΖΤΗ ΔΗΜΟΧΙΟΤΗΤΑ
  Περιωρισμένος αρι¬
  θ μός άντιτύπωνι, διατί
  θεται άπό τα γραφεΐα
  τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Δρχ. 60
  0 ΠΑΠΑ-ΧΙΩΤΑΚΗΣ
  «ΟΙ «Ίοθδες» θά γυρεύουν τρό
  πους νά έξαμδλώσουν ή καί νά
  έξαφανίσουν την ΑΛΗΘΕΙΑ».
  Έκατομμύρια συνανθρώ*
  πων μας σέ δλη τή Γή, γιόρ-
  τασαν τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ-
  ΝΑ καϊ εφέτος.
  Την ϊδια ώρα, πολλά άλ·
  λα έκατομμύρια θά άγνοοΰ-
  σοΐν τό μεγάλο γεγονός, &λ
  λοι πάλι θά τό άρνιώνταν.
  Μυριάδες θά ττλανιώνταν
  καί θά ττλανοΰσαν... μέ 6ά-
  ση τό εμφυτο έναγώνισμα
  τού «'Υπερπέραν».
  Οί «Ίοϋδες» θά γυρέ
  δουν τρόπους νά έξαμδλώ-
  σουν ή καί νά έξαφανίσουν
  τή μόνη ΑΛΗΘΕΙΑΙ ! !
  Άλήθεια, σ' αύτό τό ΧΑ
  ΟΣ, πώς νά αντιδράση κα-
  νείς;
  "Αν αντιδράση τταθητικά
  συντάσσεται τού ' Ι ούδα.
  Άν αντιδράση άρνητικά τό
  Τδιο.
  Άν επί χρήμασι... δια-
  στρεδλώνει την Άλήθεια, ά-
  κόμη εγγύτερον τού Ίούδα.
  "Αν καταπολεμήση τόν ' Ι ·
  ούδα μόνο μέ λόγια, χωρϊς
  εργα, ματαιοττονεΤ.
  "Αν άδιαφορήση, τί θά
  ττοϋμε;
  Πέντε τα «ΑΝ», πέντε καί
  οί αίσθήσεις τού άνθρώπου.
  Χωρίς πολλές προτροπές
  καί περιττά λόγια όφείλομε
  διά των ττέντε αίσθησεών
  μας νά συλλάδωμε τό Νόη
  μα στό «Μεγάλο Γεγονός»
  καθώς καί τίς έπιδράσεις
  καί την Άξία τού γιά τή
  ζωή μας.
  Ανδη Νάρκισσος
  Ηράκλειον - Ρόδος
  Τό γνωστό σας έξοχικό παραλιακό κέν¬
  τρον
  ΤΟΜΠΡΟΥΚ
  άνακαινισθέν έπαναρχίζει τίς έργασίες
  τού άπό την προσέχη Πέμπτη 6ην Ίανουα
  ρίου 1977.
  ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
  ΜΑΟιΙΙΠ ΕΙΣ ΑΕΜΛΤΑ
  άπό 8-12 πόνΐοιΐ-
  Μεγάλη τταρακαταθήκη — Τιμαί Εύρώττης
  Συνεχεΐς καί μεγάλαι είσαγωγαί
  ΠΑΙΜΙΜΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ
  Είσαγωγεΰκ ΞυΑείαβ
  Λεωφ. Καλοκαιρινού 208 — Τηλ. 284-473, 220-339
  ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ:
  Ό γνοκττός σας
  ΑΝΤΟΝΗΣ ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ
  —ροσφέρει κοστούμια
  ΜΗΝΑΙΔΗ — ΦΩΤΙΑΔΗ · ΔΗΜΗΤΡ ΙΑΔΗ
  όλόμαλλα, επί τταραγγελία
  ΔΡΧ. 3.400 τό κοστουμι
  "Υφασμα καί Ραπτικά
  ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ: Κατεχάκη 18 — Ηράκλειον
  Τηλέφ. 287-966
  Καί οί πέντε αίσθήσεις
  μας τό συλλαμδάνουν· Δυ
  ατυχώς δ. μως τό μυαλό μας
  δέν τό χωρεΤ, καί γι' αύτό
  ακριβώς άδυνατοΰμε νά τό
  κάμωμε δίωμά μας. Καί
  τουτο, δταν τόσα καί τόσα
  ΣΤΡΑΒΑ μποροΰμε, έπι-
  θυμοΰμε καί έπιδιώκομε, άν
  θέλετε, νά μάς κυδερνοΰν.
  "Ετσι τό λογικό μας άπο-
  δείχνεται «ΑΛΟΓΟ» δηλαδή
  μωρία. "Ετσι δέν άπομένει
  παρά ή ττροσευχή...
  Άν έχωμε πίοτη, μόνο
  θά μάς ώδηγήση στόν Σω-
  στό Δρόμο καί στή Νίκη! !
  Δι' αυτής θά έναρμονίσωμε
  τίς αίσθήσεις μας καί θά
  κάμωμε τό καθήκον μας σω-
  στά. Τότε μόνο θά έχωμε
  δικαίωμα νά γιορτάζωμε...
  "Αν αύτό δέν έγινε, έττι-
  δεδαιώνομε την άττοψη δτι
  δέν λειτουργοθν οί αίσθή¬
  σεις μας, δτι εΤμαστε «Άνα'ι
  σθητοι».
  Άδέλψια: τό νόημα τής
  ένσάρκωσης τού ΘεοΟ είναι
  ΜΕΓΑ! ! Αύτό μάς δίνει την
  Άξία πού πρέπει ν&χωμε
  γιά νά διακρινόμαστε άττό
  την ΑΛΟΓΗ Φύση, πού —
  δυστυχώς — δχι οττ ανίως,
  φαίνεται λιγοκώτερή μας...
  Έτπτρέψετέ μου δμως να
  τελειώσω μέ τους άκόλου-
  θους στίχους:
  ΑΝΑΠΑΥΖΗ
  Στόν "Ισκιο τής άγαττης τού
  άνάπανΐττ γυρέδω,
  μά σάν θωρώ τριγύρω μου,
  κουράζομε και κλέγω..·
  Φταίω καί Έγώ, φταίεις κι
  'Εσύ,
  2νας μόνο, δέ ψταίει.
  "Ελα κι ΕΓΩ, έλα κι ΕΣΥ
  νά κάμωμε δ,τι λέει.
  Τότε κι ΕΣΥ κι έγώ μαζί
  άδέρφια θά γινοΰμε,
  γιά νά μττοροθμε άνάτταυση
  στόν "Ισκιο Τού νά βροΰμε.
  ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Σφακιανός Ίερέας
  ΚΑΘΕ
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  ΗΜΑΧΗ
  ΤΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  ΛΙΓΕΣ
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΠΟΛΛΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
  Ζητοΰνται οίκόπεδα
  στο κέντρο τού Ήρα
  κλείου
  Τεχνικόν Γραφείον
  ΖΤΕΛΙΟΥ Δ. ΠΑΓΚΙΟΖΗ
  ΑΓ. ΜΗΝΑ 15
  τηλ. 289595
  ♦♦♦♦♦♦■
  ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
  ζητοθνται οίκόπεδα
  Τεχνικόν Γραφείον
  ΙΩΑΝ. ΑΡ. ΘΕΟΔΙΪΡΑΚΗ
  Τηλ.: 221.755
  Ο ΓΙΠΗΗΗΣ ΜυΤΘΒΙΙΙΚΗΣ
  Χανιόπορτα
  Ειίχααι στήν τπλατπα τού
  Καϋη Χρονια
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΕΞΠ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η Α'ΛΗΘΕΙΑ
  χαρας σταυυ'
  πουπρινμε^χώμα
  φραξουν οί αλ'λαι ό ζ,ομα
  προλαβη να πει εοτιω κ αι μια
  ουλλαΡπ δικη'ϋθυ
  Ι ν^ ΚΚ»ΜΝΤί
  3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977 ■
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  ΟΠΟΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΕΙΠΑΜ ^
  ΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦιΊΝΟ
  ΤΗΜ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ Τετάρτη, Εγιναν στό Ήρά-
  κλειο τα έγκσίνια των Γραφείων της νέας πό
  λιτικής κίνησης «ΠρωτοβουΑία γιά Δημοκρα
  τίσ κσί Σοσιαλισμό». Παραβρεθήκανε άντι-
  προσωπεΐες των κομμάτων, πλήν της ΕΔΗΚ
  καί της «Ν.Δ.» καί άρκετοΐ Ήρακλειώτες, μ*=
  έπικεφαλής τόν Δήμαρχο κ. Καρέλλη, τοθ
  οποίου ή παρουσία τονιστηκε ίδιαίτερα άπό
  τούς όργανωτές τής έκδήλωσης.
  ΜΙΛΗΣΑΝ τα στελέχη της κίνησης κ.κ. Φοΐβος
  Ιωαννίδης καΐ Περικλιις Πάγκαλος, καθώς
  καί ό βουλευτής Αθηνών, καθηγητής κ. Δη¬
  μήτρης Τσάτσος.
  Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΔΗΜ. ΤΣΑΤΣΟΣ
  ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΡΟΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ συνεστίαση στό κέντρο «Άρε-
  τοθσα», μέ γενικό συμπέρασμα νά χαρακτη¬
  ρισθή ή δλη εκδηλώση σάν ίδιαίτερα δργα-
  νωμένη μέ κάθε έπιμέλεια.
  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΚΑΜΕ την εύκαιρία της έδώ
  παρουσίας τοθ κ. Δ. Τσάτσου, ό οποίος εύγε
  νικά καί πρόθυμα άπάντησε στΐς έρωτήσεις
  τοθ διευθυντη της «Αληθείας», τονίζοντας
  δτι έκφράζει προσωπικάς τού άπόψεις, διότι
  δέν είναι έξουσιοδοτημένος νά μιλά έκ μέ·
  ρους τής κίνησης.
  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ τού κ. Τσάτσου, πρός τή διεύ-
  θυνση τής «Αληθείας», Μχει ώς εξής.
  ΕΡ.— Τόσο ώραΐα, προ-
  σπαθήσατε νά μάς πείσετε
  ότι αύτά ττού ύποστηρίζε-
  τε είναι σωστά. Δέ θοττανε
  εύκολώτερο νά μάς πείθατε,
  αν δέν εϊχοττε τή βουλευτι-
  κή Ιδιότητσ; Δηλαδή, άφοΰ
  δέν εί—-ε άπ' αύτούς πού
  κυνηγοθνε την ψήψο μέ ρου
  σφέτια, τί έξυπηρετεϊ νά εΐ-
  οτε τώρα βουλευτάς;
  ΑΠ.— Ό βουλευτής δέν
  είναι βουλευτής γιά νά έξυ·
  ττηρετεϊ, άλλά γιά να Νο-
  μοθετεΐ καί νά έλέγχει. Δέν
  γυρεύω εύκαιρία νά παραι-
  τηθώ, ένώ Εχω την έντολή
  τού λαοθ. Διατηρώ τό 6ου-
  λεντικό άξίωμα γιατί δέν
  έχω κανένα απολύτως λόγο
  νά παραιτηθώ.
  Παραιτήση σημαίνει έ-
  γκατάλειψη τοϋ 'Αγώνα.
  ΕΡ.— Δηλαδή άποκλείε
  τε( την περίπτωση, ανθρω-
  ττθΐ ττού ψήφισαν κι έσάς
  καί τούς αλλους τήςβΠρωτο
  βουλίας» νά θεωρήσουν δτι
  ττροδώσατε την ψήφο τους;,
  ΑΠ. — Θεωρώ -ώς την)
  ιτροδώσαμε τα δυό χρόνιαΐ-
  -ού μείναμε —ήν ΕΔΗΚ. [Ι
  Καί θεωρώ δτι κάνουμε μιά'
  ιτρουιιύΐθιια άποκΐαταστά- ι
  σεως, α—ό την ώρα πού δέν
  μετέχουμε στήν ΕΔΗΚ. Δι¬
  ότι τταρά τίς ττροσπάθειες
  —ολλών άξιόλογων βουΐλευ-
  τών της ΕΔΗΚ, νά μετατρέ
  ιδούμε τό κόμμα, άττό πα-
  λαιοκομματικό, σέ προοδευ-
  τικό μέ δημοκρατική δομή,
  ά-οτύχαμε. 'Από την πλευ
  ρά αυτή, μττορεϊ νά θεωρη-
  θεϊ δτι τγροδώσαμε την ψή¬
  φο τού λαοϋ πού μάς ψήφι-
  σε.
  ΕΡ·— Δεδομένου δτι τό
  ΠΑΣΟΚ, ή ΕΔΗΚ καί σεΐς
  -ροερχόσαστε ά—ό την ϊδια
  βαση, την παλιά 'Ένωση
  Κέντρον, -ώς βλέπετε την έ
  νότητα -πού διακηρύσσεται
  άπό πολλές μεριές τώρα
  τελευταία - στή βαση;
  ΑΠ.— Ό κοινοβουλευτι-
  κός έκπρόσωπος μας κ. Γ.
  Α. Μαγκάκης, Εχει χαράξει
  τή δομή μας, πού συνοψί-
  ζεται στήν αποψη δτι πρέ-
  πει οί συγγενεΐς δυνάμεις
  νά συμττορευτοθν.
  ΕΡ.— Μπορεϊτε νά μοϋ
  πεΐτε αν ό ρόλος των ξένων
  βάσεων Εχει καμμιά επί
  πττοση στίς πολιτικές μας
  έξελίξε.ς;
  ΑΠ.— Κάθε έξάρτηση
  προϋποθέτει μιά δομή στήν
  έσωτερική πολιτική. Κάθε
  προσπαθεία έττιρροών άπό
  τα Εξω, προϋποθέτει ίνα α
  σθενικό έσωτερικό Δημοκρο
  τικό μέτωπο. Αύτά τα δυό
  δέν μποροΰμε νά τα χωρί
  σουμε.
  ΕΡ.— Τό δτι δέν άνάψε
  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!
  ρε κανείς άπό σάς στά έ
  γκαίνια των γραφείων σας,
  τίποτα γι' αύτό τό θέμο
  των βάσεων είναι μιά απλή
  σύμπτωση; μιά παράλειψη;
  ΑΠ.— "Ενας άπό τούς ό
  μιλητές άνέφερε κάτι γι'
  αύτό. Τό σύνθημα μας πάν¬
  τως είναι «ΕΞΩ ΟΙ ΒΑ¬
  ΣΕΙ!».
  ΕΡ.— Θεωροΰνε άρκετοί
  αΐχμή τοϋ δώρατος τού Ί-
  *»♦♦♦·
  Άμερικανο - Εύγένιοι
  έναγκαλισμοί...
  ΚΑΤΑΠΈΛΛΟΜΕ στόν 'Ελλη
  νικό καΐ εΐδικώτερα στόν Κρη-
  τικό Λαό, την έπανεμφάνιση
  στό τΓρ.-Ό-κήνιο των έπισήΊμω·*
  έκδηλώσεων των Αμερικανόν
  παραγόι ών. Νσμίζομε δτι ή έμ
  φάνισή -ούς σέ Έλληνικές εκ¬
  δηλώσει ■ αποτελεί προκληθή
  καί ώς πρός τουτο προειδοποι-
  ο&με τοο άμμόδιους. ΕΙδικώτε
  ρα ΰττο/ραμψιίζομε την έπανεμ
  φάνιση · εθ Διοικη,τή τής Άμε
  ρικανικιϊΓ Βάσης Γουρνών Η¬
  ρακλείου ,στίς τοτπκές έκδηλώ
  σεις, ό οτιοΐος εχει ηδη έμψαν.
  στεΐ πρότφατα δυό φορές καί
  κατά σΐ/μτττωσι στόν χώρο τής
  'Αρχιεττ τκοπής. Προχθές πάλι
  στή δοξι λογία τής Πρωτοχρο
  νιάς ό 4σύμμαχος» Διοικητής
  ήταν πτ.ών. Κάττοτε πρέττει
  νά στα-ι»ντήσουν ο «έναγκαλι-
  σμοί» τγλ'1 θαμίζουν παληές μέ-
  ρες χουντικής δόξας.
  Ο κ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • Συνέχεισ άπό την 1η σελίδα
  κοροϊδεύι. έστω καί χωρΐς ττρό
  θέση: ιΰν εαυτόν τού ή τόν
  Λαό;
  ΔΙΟΤΙ δέν είναι δυνατόν νά
  μή συμ'ΐι ίνει, καλοπροαίρετα
  έστω, κώτι τέτοιο, δταν είναι
  γνωστή μέχρι σήιμερα έπικρα
  τοθσα κ^τόx^■το:ση στόν Δήμο
  Ήρακλε ου καΐ ή έξ αυτής γε-
  νική κατπκραυγή κατά τού κ.
  Δη,μάρχ^υ.
  ΤΑ ΒΑΣ ΙΚΑ χαροκτηριστικά
  σηιμεΐα ου νέου προγροίΐίμα-
  τος, εΤν;ι τα εξής:
  • "Εχει συντθκχθεΐ μέ προχειρό
  τηαα
  Ο Δέν είναι σι/νκεχριμένο, άλ
  λά μέ /γι κότητες.
  • Δέν εχουν συνταχθεΐ οί σχε-
  τικές μελέτες των έργωι/
  τού.
  Φ Δέν τροβλέπει συγκεκριμιμέ
  να τί- πηγές άντιμετςόπισης
  τού τρομαχτικοΰ γιά τόν
  Δήμο π"οοΰ των 146 έκα
  τομιμ. ρίων.
  ΑΝ ΜΑΜΣΤΑ παρθεΐ σάν
  6άση τέ παρελθόν τής Δηιμο-
  τικής Άρχής, δέν ΰττάρχει καμ
  μιά περιτττωση νά ώδηγπθοΰιμε
  έστω καί σέ έλπίδες γιά ίό
  μέλλον, νιατΐ ή όπτλή σκέψη
  τού δτι στά 29 έκατομμύρια
  έργα, δέν μπόρεσε νά γίνουν
  σχεδόν ούτε τα μισά, πώς θά
  γίνουν -ά εργα των 146 έκα-
  το·μμυρ!ΐ>··ν;
  ΠΕΡΑΝ δμως τού θέματος τής
  «κοροϊδίος» ή τής αύταπάτης
  ΐπτόςρχει καΐ £ν»ας άλλος σοβα-
  ρώτατος κίνδυνος: Ή γενικό-
  τητα τώ^ κονδυλίων νά ώδηγή-
  ση σέ άνεξέλεγκτη διαθέση
  των δηιΐοτικών χρηιμάτων άπό
  τόν κ. Λτ',μαρχο.
  μπφΐαλισμοΰ τόν Σιωνι-
  σμό; Έσεΐς τί νομίζετε;
  ΑΠ.— Έγώ θεωρώ άτύ-
  χημα την τυποποίηση των
  λεξεων καί όξιωμάτων. "Ο
  λα αύτά είναι τυποποιή-
  σεις πού απλουστεύουνε δύ
  σκολα προβλήματα. Σιωνι-
  σμός είναι ή κριτική τής
  πολιτικής ενός λαοΰ. Ίμπε
  ριαλισμός, είναι τμήμα της
  πολιτικής πολλών δυνά-
  μεων.
  ΕΡ.— "Αν μετείχοττε
  στήν 'Ελληνική 'Επιτροπή,
  στόν ΟΗΕ, δταν καταδίκα-
  σε τόν Σιωνισμό, τί θέση
  θά παίρνατε;
  ΑΠ.— Θά Εκανα την κρι
  τική μ ου στήν πολιτική μι
  άς δυνάμεως τού ΟΗΕ. Δέν
  ήμουνα παρών στηνσυνεδρί
  αση καί δέν μπορώ νά άσ-
  κήσω γενική καταδίκη ή γε-
  νική έπιδοκιμασία. "Αν κά
  νονμε κριτική στά πεπραγ-
  μένα άπό τόν Β' παγκό-
  σμιο πόλεμο καί μετά,, θα-
  λεγα τό εξής: Δέν είμαι
  μόνο κατά τού Σιωνισμοΰ,
  άλλά καί παντός δρου πού
  σημαίνει άπολιτικοποίηση
  παντός - «ισμοΰ»!...
  ΕΡ.— Τώρα Εχουμε Προ
  εδρενομένη Δημοκρατία.
  Μάλιστα, τό 120 αρθρο
  τού Συντάγματος λέει δτι
  ή τηρήση τού έπαφίεται
  στόν πατριωτισμό των 'Ελ
  λήνων. Βάσει αυτού τού 6;ρ
  θρου, εμείς οί πολίτες Εχου
  με δικαίωμα νά ΰποστηρί-
  ζουμε ένόπλως τό πολίτευ-
  μα τής χώρας μας;
  ΑΠ.— Αύτό δέν είναι τό
  σο θέμα Συντάγματος, δσο
  θέμα πίστής τού άνθρώπου
  σέ κάποιες Άρχές Δικαίου,
  πού είναι πάνω άπό Νόμους
  καί Συντάγματα. 'Επομέ-
  νως, άπομένει τό έρώτημα,
  δν θεωρώ σωστή την έπα-
  νάσταση καί την άντίστα-
  ση κάτω άπό συνθηκες πα-
  ρακμής τού Πολιτεύματος.
  Θά σάς τό πώ λοιπόν, δταν
  θαρθει ή παρακμή.
  Ο ΚΑΖΑΜΙΑΣ977
  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Κι' εμείς στήν προσπαθεία μας νά βοηθήσουμε τό άναγνωστικό μας
  κοινό, στόν ....σχηματισμό μιάς γνώμης γιά τό 1977, μαζέψαμε μιά σειρά άπό μαντικά στοι-
  χεΐα καΐ φτιάξαμε έναν καινούργιο Καζαμία. Φυσικά σάν βοηθηματα χρησιμοποιήσαμε τούς
  Καζαμίες των τελευταίων χρόνων, καΐ ίνα τοθ 1977.
  ΕΙΝΑΙ βεβαία, λίγο δύσκολο νά γράψει κανείς Καζαμία, κι' άκόμη πιό δύσκολο νά μαντέψει
  δτι τόν Φλεδάρη θά κάνει... κρυο, άλλά τό είδικό έπιτελεΐο της «Αληθείας»^ έψαξε σπίτι αέ
  σπίτι, καφετζουδες, φλυτζανοθδες, κομπογιανίτες, χαρτορίχτρες, Άγιοπωλες, έξορκιστές,
  τσιγγάνες, χειρομάντεις, ποδομάντεις οιωνοσκόπους κλπ. Σήμερα λοιπόν, σας άνακοινώνουμε
  δ,τι πρόκειται νά συμβεΐ τό 1977. Κι άν θέλετε, μπορεϊτε νά τα άποστηθίσετε, ώστε νά μην
  χρειάςεται νά διαβάζετε κάθε μερά τα νέα των εφημερίδων.
  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΙΣ ΦΤΩΧΟΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
  Καιρός δροχερός. Χιόνια στά δουνά. Σεισμοί στόν
  Είρηνικό. Έπιδημία γρίτπτης. Μεγάλη πυράκγιά σέ Εύ
  ρωπαϊκό κράτος. Ό Άμίν Νταντά αύτοανακηρύσσεται
  Τσάρος τής Ρωσίας καί στέλνει τελεσίγραψο στόν Μπρέζ
  νιεφ. Ό Καραμανλής... έκπαραθυρώνει τόν άδελψό τού
  Άχιλλέα, άπό τό Ύφυπουργεΐο Άθλητισμοΰ καί τόν
  ξαποστέλνει στό 'Υπουργείο Οίκονομικών, μιά καί ό. . .
  Τιμάριθμος τής Έλλάδας κατέρριψε τό παγκόσμιο ρεκόρ
  τού... άλματος είς ΰψος. "Αλλον κανένα άπό τούς Βασιλι
  κούς, Χουντικούς κλττ. δέν μπορεΐ νά έκτταραθυρώση γιατι
  ΰττάρχει περίπτωση σ' αύτη την προσττάθεια νά έκπαρα
  θυρωθή. . . ό ϊδιος. Στό σημεΤο αύτό πολλοί είναι έκεΐνοι
  πού άναφωνοϋν τό μικρό δνομα τού διχτάτορα Νταντά! .
  (Δέν λέω περισσότερα γιά νά μή μάς κάνει ό... Στεφανά
  κης... νταντά) .
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ
  Γέννηση τέρατος σέ Αίγιο—ελαγίτικο νησι. Βροχες και
  όνεμοι ψυχροί, σά την κακή ψυχρή μας μερά. Έπανάστα-
  ση στό Σουδαν. Άνοδος τής τιμής τού ψσριοΰ καί έλλει
  ψη τού ότπό την Ίχθυαγορά Ηρακλείου παρά την έναρ-
  ξη έκδηλώσεων τής Μουσικής Άκαδημίαυ. Ό Μτ5νος Χα¬
  τζηδάκης έπισκέτΓτεται είδικό όρθοδοντικό στό Ήρά·
  κλειο. Ή Μαρίκα Καψή χαρίζει τό «Άστόρια» στόν Δή¬
  μο, γιά νά δεξιώνεται ό Δήμαρχος τόν . . . Κέννεντυ και
  τούς ...Γιαττωνέζους. ΟΙ άποκρηάτικες έκδηλώσεις... κα-
  ταργοθνται. Άρκετά μασκαρευτήκαμε. Τό σύνθημα πού
  κυριαρχεΐ είναι: «Κάτω οί Μάσκες». Στήν Άρχΐίπισκο-
  ττή καταμετροθνται τα ποσά τού έράνοι/ της άγάπης, τα
  όποΐα... ένισχύονται μέ τα ένοίκια τού μαγαζιοΰ Κραοά-
  κη. Ό κ. Εύγένιος δηλώνει τώρα δτι «τό θέμα δέν είναι νο
  μικόν, άλλά. . . οίκο—νομικόν»! . . .
  ΜΑΡΤΙΟΣ
  Ό καιρός καλλιτερεύει. θάνατος Ρώσσου έπιστήμοκα.
  Τό ΚΚΕ (έσωτερικοΰ) πενθεΐ. Άρχαιολογικά εύρηματα
  στόν. . . Θοαψανό. Ό Καραμανλής προκηρύσσει έκλογές
  γιά τόν Αΰγουστο (ττού είναι παχειές οί μϋγες). Δικαίω
  μα ψήφουν ίχουν οί άνδρες άπό 60 καί πάνω και οί γυ-
  ναΐκες δλων των ήλικιών. Γιά τα... δέντρα, δέν γίνεται
  λόγος. Ή ΥΕΝΕΔ προβάλλει τό σήριαλ «Ό καττετάν
  Χρήστος ό Πιστολέρος». Πρωταγωνιστοΰν... άγρότες ά¬
  πό τό Χουδέτσι. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου εχει κρεμάσει
  χαμαϊλί γιά νά μην τόν πιάση μάτι, άφοθ ήδη έχει κάνει
  έργα 100 έκατομμυρίων άπό τό φιλόδοξο πρόγραμμα. Τα
  ΣψαγεΤα μόνο παραμένουν στά ϊδια, μιά καί ό Μάρτης
  είναι. . . γδάρτης.
  ΑΠΡΙΛΙΟΣ _, , ._ ,
  Καιρός άνοιξιάτικος. Ναυάγιο στόν Είρηνικο. Εμφανι
  ση τέρατος στήν . . . Φιλανδία. Πλημμύρα στήν Κ ίνα. Ό
  κ. Καρέλλης παραιτεΐται λόγω τού δτι τό Δημ. Συμδούλιο
  δέν ψήφισε πρότσσή τού γιά μετάκληση... Καναδικοϋ συγ
  κροτήματος πού θά λέει τόν... Λάζαρο. Προσωρινάς Δή
  μαρχος ό κ. Λογαριαστάκης πού. . . μεταπηδά στό ΕΚ
  Κ Ε, παρά τίς διαμαρτυρίες τού κ. ΉλιοΟ. Ό Δήμος Στοκ
  χόλμης, στέλνει ένα φορτίο κόκκινα αύγά στόν Δήμο 'Η
  ρακλείου. Τα αύγά... στήνονται πρός κοινή θέα στίς
  Τρείς Καμάρες
  21—4—77: Ό Ήρακλειώτης ήρωας τού Γ' Παγκο¬
  σμίου Πολέμου, Μάρκος, κυρήσσει στρατιωτικό Νόμο,
  άλλά σαμποτάρεται άπό τούς... φωτογράψους. Βροχές
  σέ δλη τή χώρα. Τίποτε τό παράξενο, άφοθ ό επί της Κα
  κοκαιρίας 'Υπουργός δηλώνει: «στόν. . . εύλογημένο τόπο
  τα Μάη μήνα βρέχει».
  ΜΑ.Ι.ΟΣ , κ
  Ό Καιρός άστατος. Δολοψονια πρωην Νοτιοαμερικά-
  νού Δικτάκτορα. Άναγγέλλεται ή διαπλάτυνση των Ήρα
  κλειώτικων δρόμων, υπό τού έπανερχόμενου Δημάρχοι
  κ. Καρέλλη, ό οποίος παίρνει — έπιτέλους — δίπλωμο
  όδηγού αύτοκινήτου. Πρός τούτο, καλεΐ τόν Κέννεντυ σΐ
  είδική δεξίωση. Τελικά λόγω... κωλύματος δέν έρχεται 4
  Κέννεντυ. Ό Κεφαλογιάννης διορίζεται ύψυπουργός χοι
  ροτροφίας. Ό Μάνος Χαρής, ξυρίζει τό μουστάκι. Τό
  Δ·Σ. τής ΕΓΣΗ, κυρήσσει άπεργία πείνας, δπου δέν
  συμμετέχει ό κ. Καραντινός. Τα «είδικά αύτοκίνητο» πι
  ρισσυλλογής άπορριμμάτων τού Δή μοί), προκαλοθν έστίεο
  άποπνυχτικών. . . όσμών. Ό κ. Καρέλλης δηλώνει: «'Ε-
  τσι πρέπει νά γίνη. Δέν γνωρίζετε και τό στιχάκι που
  λέει: Μέσ* στοΰ Μαγιοΰ τίς... μυρωδιές»; (και συνεχίζει
  νο: χαμογελά). Προσλαμδάνεταί στό Γραφεϊο Τύπου
  τού Δήμου τό «Σφυρί» καΐ τή στήλη τού στό «Δημοκράη»
  τή γράφει τώρα. . . τό «Δοεπάνι».
  ΙΟΥΝΙΟΣ
  Καιρός καλάς. ΟΙ πλάζ γεμίζουν μέ Πακιστανους Τού
  ρίστες. Ό Παττακός, ο—ουδάζει Μουσική. Ό Εύγένιος
  τού χαρίζει έ*να άρμόνιο κι ίνα. . . τρομπόνι. Ό Δημ.
  Σύμβουλος Μιχ. Φαρσάρης, φεύγει ταξίδι στή Σιβηρία.
  Σέ προεκλογική περιοδεία στίς πλάζ, ό Καραμανλής έμφο
  νίζεται μέ μαγιώ και τό Πακιστανικό Τουρμπάνι. Άπο
  ττερατώνεται ή Λότζια καί παραχωρεΐται γιά μερικους
  μήνες στόν διάσημο μουσικό ΝΙΚ ΠΑΚ, ό οποίος τραγου
  δα τραγούδια άφιερωμένα στόν Καρέλλη καΐ στό ΕΚΚΕ.
  Καί κάτι σημαντικό: Φεύγουν οί Άμερικάνοι άπό την
  Κρήτη λόγω... καλοκαιρινών άδειών. Στό γήπεδο 'Ερ
  γοτέλη ό Θεοδωρόχης δίνει συναυλία υπέρ των σκοττών
  τής Κ Ν Ε.
  ΙΟΥΛΙΟΣ
  Καιρός λιδώδης. Πτώση άερολίθου στή Σαχάρα. Υπό
  τού Ύπουργείου Χοιροτροφίας, άναγγέλλεται ή Ιδρύση
  μεγάλης χοιρονοσηλευτικής μονάδας στά Αινοπεράματα.
  'Ρ ΰφ)γός Κεφαλογιάννης έρχεται στό Ήράκλειο γιά
  έξεύρεση χώρου καί ρατσας. Σύσκεψη στή Νομαρχία
  γιά τόν Γιόψυρο, ύστερα άπό διαμαρτυρίες των κατοίκων
  γιά αλλεπαλλήλους θανάτους. Άναγγέλεται ή ιδρύση
  31 Σταθμών πρώτων βοηθειών στίς δχθες τού Γιόφυρου.
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου συνεχίζει να στέκεται στό...
  Οψος τού. Ό Άρχιεπίσκοπος Κρήτης γίνεται άντικείμενο
  . . .θερμών έκδηλώσεων στό Πανηγύρι τής Άγίας Μαρί-
  νας, στή Βόννη.
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
  Στις έκλογές, δέν -ήρε κανείς πλειοψηφία. Ό κ! Κωνιω
  τάκης, λαμβάνει μέρος σάν «παρατηρητής» σέ άντινατοϊ-
  κή διαδήλωση και γράφει τις έντυπώσεις τού σέ τοπική
  εφημερίδα. Ό κ. Καρέλλης τοϋ ύποβάλλει μύνηση γιά
  κλοπή ψευδωνύμου δηλωθέντος έν.,.δικαστική αιθούση.
  Άποφασίζεται — έπιτέλους — ή άντικατάσταση των μι
  κροφώνων στόν Άγιο Μάρκο. Ό επιχειρηματίας κ. Με-·
  ταξάς, προσλαμδάνει σάν Νομικό σύμδουλό τού τόν κ.
  Γιώργο Στρατάκη, πού είναι συγχρόνως και Νομικός Συμ
  δουλος τού Δημάρχου κ. Καρέλλη. Ό Μάνος Χαρής τόν
  μήνα αύτό δέν εχει καμμιά δίκη, γιατϊ άπλούστατα, τα
  Δικαστήρια είναι κλειστά λόγω θερινών διακοπών.
  Αΰτά γιά εφέτος, άνευ ζημίας πού ύπογράφει ό
  ΚΑΖΑΜΙΑΣ
  (Οί ύπόλοιποι μήνες στό έπόμενο)
  ΚΑΕΙΝΟΥΝ ΑΕΣΧΕΣ ΚΠΙ ΡΟΥΑΕΤΕΣ
  Συνέχεια έκ τής 1 ής σελίδας
  λ'ιγο — ττολύ, κάτι —ιριμένου;.
  Κάτι έλττίζουν...
  —Καινούργιος χρόνος; Αΰ-
  τό δέ >ίει τίποτα. Τί νά ττε-
  ριμένω; Άλλά, νά σάς κόψω
  ίνα ττορ-Όκαλι; "Αλλο τίποτα
  κουραμκ ιδες κα! τέτοια, δέν
  έχω. Π.ριουσίες δέν έχω. Τί-
  ποτα δέν έχω...
  Άπ' έ.ξ« τα παιδία, παίζουν
  στή λιακαδα Μιά γριοϋλα περ-
  ν&. 'Η κυρά — Βουρλιωτάκη
  φωνάζει.
  —Κυρά Λένη, έλα νά τα
  πεΐς κα; τού λόγου σου...
  Ή κυρά Λένη, μέντι στό ά-
  πεναντιν;> οττιτάκι. Χήρα κι'
  αυτή άλλά... ττλούσισ. Είναι
  άπό τίς πό πλούσιες τής φτω
  χογειτονισς Παίρνει σύνταξη
  τού ΙΚΑ 2.000 δρχ. τό μή-
  να(Μ)
  "Ανθρ'νττοι καλωσυνστοι. Β ά
  ψανε λέι, στή σι/μφορά. Κ αί
  τώρα γελοΰνε. Τ! άλλο τοΰς
  μένει; ΤΑ δάκρυα φαίνεται πώς
  στέρεψαν...
  —Ο'. άνθρώττοι δέν μάς ξε-
  χνοθν. Έρχονται καμμιά φο-
  ρά κατά δώ καΐ προπάντος
  στίς έκγΐς· Ήρθε κι ό Δή¬
  μαρχος τιέρισυ. ΕΤττε νά τόν
  ψηφΐσου^ καΐ δέν ξσναφάνη-
  κε. Ού··, δρόμους, οθτε τί—ο-
  τα....
  ΑΑΑ
  —Πώς σέ λένε;
  —Κ—ερίνα Βιτσαρά. Μάθη
  τρια στή τρίτη τάξη τού Δηιμο
  τικοΰ.
  —Πώ(- πέρασες Κατερίνα
  τα Χριστούγεννα;
  —Πο,ύ ώραϊα. Ή μαμά ή-
  ταν στή Γ,ουλειά σηκώθηκα τό
  πρωί κι έφτιαξα τό σπίτι. "Υ.
  στερα φαγοομε τό κοτόπουλο
  καΐ τό βράδυ κοι-μήθηκα.
  —Ποΰ είναι ή μαμά αου;
  δίττλα, πάω νά τή
  φωνάξω.
  Ή ι τνή εΤναι σ-πς Πατέ
  λες. Όόός Έδέσσης, άριθιμος
  17. Μιο. έσιδερένια έξώπορτα
  Καί μέσα.. "Ενας ξεσκέπαστος
  άπότΓατοΓ καΐ μιά κάμαρη.
  Μιά κά,ιαρη σφιχτομανταλω
  μένη, χωρϊς τζάμια, χωρΐς ή-
  λεκτρικο μέ μιά άνυπόφοοη
  χεΐιμωνιτ':-. κη ϋγρασία. Δυό
  κρε66άτιο, ένα μεγάλο τραττί
  ζι καΐ τρία κοίπσουδελα...
  —-Πόσο κερδίζετε τό μή
  να;
  Ή απαντήση ήρθε κεραυνός.
  —ΤίΓτοια. Ό άνδρας μου εί
  ναι άρρΐοοτος...
  Τα τοία παιδία κάθονται
  στό ντιδάνι. Πάνω τους μιά κου
  ρελοθ κοεμμασμένη στόν τοΤ-
  χο. Είναι ύγρή.
  —"Ε, υπάζει, λίγο ύγρασία..
  "Οπου δέν είναι ξύλινος ό τοΐ
  χος, είνε. άπό πηλό κι άπό
  άχυρο.
  Κ ι εδώ ξημέρωσαν Χριστού¬
  γεννα. Λίγο πιό έκεΐ, ό Πα-
  πάς χόη-ασε καΐ ψάλλει:
  —«Χριστός γεννάται, δοξά-
  σατε...»
  Κι' έδώ τρία παιδία, ττερ!
  μεναν το^ Άη Βασίλη. Μά τό
  σπίτι τους δέν εχει καμινάδα.
  Δέν τή.» χωράει...
  —Τό εαλοκαίρι δούλευα σ'
  ίνα σπ'" . Καΐ τώρα μέ θυμή
  θηκαν ν.οΰδωσαν μιά κόττα
  δυό παι.άτα μακαρόνια, ρύζι
  καί τα μαγείρεψα τα Χριστού¬
  γεννα... Άς είναι καλά οί αν-
  θρωποι.
  Ρ»τοΐ/·.ιε τό κοριτσάκι δί—λα
  της:
  —Πώς σέ λένε;
  —Μαρ'νσ Βιτσαρά.
  —Σέ ι οιά τάξη πηγαίνη ,.
  —Στπ · ΠέμΓΤττη.
  —Τί 6έλεις νά γίνεις δτον
  μεγαλώσι ς;
  —Δασιάλα ή καθηγήτρια,
  άλλά δέν θά μ' άψήσουν νά
  πάω στό Γυιμνάσιο. "Ετσι λέ¬
  ει ό μτταιπτάς μου. Ξέρετε, δέν
  έχουμε χρήματα.
  Ή Μαρίνα θέλει νά γίνει δα
  σκάλα. Ζεΐ στό δικό της άθώο,
  παιδικό ι.όσμο. Άνθρωπιά «ι
  εύαισθη,τΐα, δλα υττάρχουν ά-
  φθονα ατήν ψυχή της. Τής ζή-
  τησα νά μοϋ γράψει μιά εκθέ¬
  ση: «Τα Χριστούγεννα» Καϊ
  την εγρ<·Μ·ε: «Τ' μεγάλη χαρά έχουν τα τ,αιδιά τα Χριστούγεν¬ να ■' "Ειχουν άκούσει άττό τίς γιαγιάδες δτι γεννή θηκε ό Χριστούλης. . . 'Ε γώ θά ήθελα πολύ τώρα τα Χριστούγεννα νά είχα τό δώρο μου, νά φορώ καΐ καινούργια φορεσιά καΐ τ' όδέλφια μοί/ τό ΐδιο. Δέν Οέλω νά είμαι παρα- πονιιιιένη. "Αν είχα χρή μα α θά δοηθοϋσα του- φτ>;)θύς. Τα Χριστούγεν¬
  να δέν πέρασα καΐ τόσο
  καλ'« Τί ώραία γιορτή
  τα > ριστούγεννασσ»
  Ξεκινιοτμε νά κάνουμε ένα
  ρεπορτα'",. «Γιορτές στΐς φτω-
  χογειτονιές» μά δέν μ-ορέσοομε
  νά συνεχ;σοιτμε. Φεύγουιμε. Στό
  δρόμο ένα παιδί, κράτει ίνα
  ξύλο κα παίζει.
  —Πώ; σέ λένε;
  —Μανόλη.
  —Τί Γώρο σοΰκανε ό Άη
  Βασίλης;
  —Ό Άη Βασίλης δέ θι/μά-
  ται τοχ,<- φτωχούς. Λιάζει στή φτωχογειτονιά. "Ενα ραδιόφωνο κ ι ό τραγου- διστής κ αφάσης στή διασπα- σών: «Κοτάλαβέ με». Μιά με σόκοπη καθαρίζει πατάτες. Την πλησιάζη· ·με. Μαζεύει γρήγο- ρα τα ν θαρίδια κι άνοίγει τή; την ττόρια τής φτωχιάς κάμα- ρης. Τα παιδία παίζουν πόλε¬ μο. Τα ρωτοθμε: —Τί ί-ώρο θάθελες άττό τό^ Άη Βαο-'λη; Τό 6ίμιμα τού είναι τρομα γμένο. —Μιά τσάντα. Ή παλιά μιου σκίστηκε —Κ ι ίγώ £να ζευγάρι —α- πούτσια. —Ά, έγώ τίποτα. "Ολα εί¬ ναι παραμύθια. "Αμα δέν έχεις λεφτά οέ·. παίρνεις δώρα. Λιάζε· στή φτωχογειτονιά Στίς φτ^χογειτονιές. Στϊς κά μαρες ποΰ ζοθν όλόκληρες οί- κογένειες Κι' εμείς, φεύγουιμε Μάς . νήγησαν τα 6λέιμ- ιματα των παιδιών. Τό χοντρό δακ,ρυ τής μικρής Μα- ρίας, ο' άπαντήσεις τής Κατε ρίνας, τής Μαρίνας, τού Μα¬ νόλη, τΓ.ϋ ΓΊαννόχη... σέ κεντοικό ση- μεΤο τού "Ηρακλείου κάττοιος ψυθιρίζει ύττολογίζοντας τα κέρδη τού άπό τα ζάρια. Ό δι πλάνας είναι χασούρης. Γίνεται τέτοιες ώρες νά μην 6λαστη- μήσεις; Γίνεται τέτοιες ώρες νά μή ο-ροδιλιστοΰν στό μυα- λό σου οί δυό κεφτέδες τής κυ ρά Λένη.; καΐ τό κοτόπουλο — πεσκέσι τής κυρά—Άργυρώς; Καΐ κα/α αΰτές.. Άλλά τα παιδάκια. ;; ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ ΣΗΜ.: "Ο)σο γιά τόν «"Ερανο Άγάατης» τής Άρχιεπισκοπής Κρήτης άνακοινώθηκε δτι εΐσ πραχθήκτνε περίπου 700 χιλιά- δες δρχ Κατά τα άλλα: «Ό Θεός άγάττη έστΐ καΐ ό μένων έν τή ό-γάττη, έν τφ Θεφ μέ¬ νει καΐ ό Θεός έν αύτφ» (Ι¬ ωαν. Α'. δ', 16). Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας γμα πού άπαγορεύεται. Στό Ήράκλειο, τό παιγνί δι παιζόταν — παράνομα δέ δαια — σέ πέντε καταστή- ματα πού νοικιάστηκαν γιά τό χρονικό διάστημα άπό 24—12 μέχρι καΐ 8 Ίανου αρίου. Τα καταστήματα αύ¬ τά είναι στίς εξής περιο- 1) "Ενα στήν κεντρική πλατεία Φωκά — πρώτην σουδλατζίδικο. 2) "Ενα άπέναντι στό Δι- καστικό μέγαρο, πού είναι ή μισοτελειωμένη οίκοδομή. 3) "Ενα στίς Τρείς Καμά ρες, άπέναντι — περίπου — στήν παλιά εΤσοδο τού κινη ματογράφου «Άστόριο». 4) Δύο στήν πλατεία Δο σκαλογιάννη, πλάι άπό την Νομαρχία. Οί τιμές των ένοι κ!ων γιά τίς 15 αύτές μέρες ψιθυρίζεται δτι άνέρχονται σέ άστρονιμικά ποσά. ΟΙ «ΑβΗΝΑΙΟΙ» Οί άνάπηροι δέδαια, είναι οί μόνοι πού δικαιοΰνται τέ τοιες άδειες. Άλλά, δπου ύ- πάρχει τό στρατί, ύπάρχει καί τό παραστράτι. Έτσι, φτάνουν κάθε χρόνο στό Ή ράκλειο «είδικοί» άπό την Αθηνά, πού συνεταιρίζον—αι τούς άδειούχους. Οί άνθρω- ποι αύτοι είναι συνήθως ιδιαιτέρα έξυπνοι καΐ έ"χουν μακρόχρονη πεΐρα στή 6ου λειά. Σ' δλα τα «στέκια» τού Ηρακλείου, ύπήρχ|τν άν θρωποι πού Ιρχονται γιά τό «κονόμι» των ημερών. Κατά πληροφορίες, στό μοί- , ρασμα των κερδών, αύτοι έ.· χούν την μερίδα τοθ λέοντοο Καί είναι ευκολο νά ύπολογί σει κανείς τα κέρδη τους, τή στιγμή πού οί «άδειοθχοι» —πού συνήθως είναι οί «ρι γμένοι» τής μοιρασιάς-ξεκα θαρίζουν γυρω στίς 100 χι* λιάδες στίς 15 μέρες. ΖΤΗΝ ΑΧΤΥΝΟΜΙΑ Όλες αύτές τίς μέρες, οί έπισκέψεις των χασούρηδων στήν Άστυνομία ήσαν, δπως πληροφορούμαστε, συχνές. Στό παιγνίδι αύτό είναι δ- λοι, ή σχεδόν δλοι, χασούρη δες. Ό άνύποπτος νεαρός των 17 καί 20 χρονών, πού ξεκινά άπό τίς μάρκες των δέκα δραχμών, συνήθως φεύ γει χωρίς δραχμή άπό τα έπίδοξα μικρά «καζίνα». Στήν Άστυνομία έπίσης κατέφυγε — δπως μάς εκανε γνωστό — ό κ. Ν. Κουμαν τάκης, συνιδιοκτήτης τού σουδλατζίδικου στήν πλα- τεΐα Νικηφόρου Φωκά, γιατί ό νοικάρης τού — γιά τό 15 θήμερο των γιορτών — ό ΆθηναΤος Γιάννης Πολυδωρό πουλος δέν πλήρωσε τό νοΤκι καί τού «έφαγε» καί 9.500 δρχ. Ό Πολυδωρόπουλος μέ νει οικογενειακώς στό «Άστό ρια» άλλά την 30—12—76 πού έγιναν οί συλλήψεις, ά-' πουσίαζε στήν Αθηνά. ΕΙΊΕΙΧΟΔΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ Τό άπόγευμα τής περα- σμένης Πέμπτης 30 Δεκεμ¬ βριού 1976, στίς 4.30' α¬ κριβώς, ό διευθυντης της ε¬ φημερίδας μας, μαζί μέ τόν ύπογράφοντα, έπιχείρησε ι νά μπεΐ στή «ρουλέτα» πού βρίσκεται πλάϊ στό καφε νείο «Βυζάντιο». Τού άπα- γορεύτηκε δμως ή εϊσοδος ά πό τούς άρμοδίους τής έπι- χείρησης, ένας δέ άπό αύ¬ τούς αρχισε νά άπειλή «θε- ούς καί δαίμονες», αν πραγ μο-οποιηθεΐ εϊσοδος στή ρουλέττα ή' αν παρθούν φω τογραφίες. Άποτέλεσμα ήταν νά μα ζευτη £ξω άπό τή Νομαρ¬ χία πολύς κόσμος καί σέ κάποια στιγμή νά σημειω¬ θή καί τό άποκορύφωμα των ϋβρεων καί απειλών, άπό τόν κ. Βασίλη Ξωμερίτη, ό οποίος άπευθυνόμενος πρός τούς παρισταμένους εΐπε: «Δέν φταίει ούτος (ό Μ.Χ. δηλαδή) άλλά δλοι οί μ... Ήρακλειώτες, πού δέν τόν καταστένουν δπως πρέπει». 'Όταν ό Μ.Χ. τόν ρώτησε γιατί ύβρίζει καί χαρακτη- ρίζει άπρεπώς, δλους τούς Ήρακλειώτες, καί γιατί ό Υδιος δέν κάνει αύτό πού προτρέπει, νά κάνουν άλ- λοι, τού είπε: «Μή ψοβάσαι μά Εχω κάτι καλά κοπέλι α Χανιωτάκια καί θά τα ποΰ με αν δικαστώ στά Χανιά». Πρέπει νά σημειωθεί έδώ δτι ό κ. Ξκμερίτης Εχει δι- καστεΐ σέ 8 μήνες φυλακή, στή γνωστή δίκη της ζαρο- παιξιας, πού έ'γινε υστερα άπό ε'ρευνα τής «Αληθείας» Καί, Εχει δημιουργήσει αλ λα δυό έπεισόδια στούς δια δρόμους των Δικαστήριον κατά τοΰ Μ.Χ. Στή συνέχεια κλήθηκε τό 100 τής χωροφυλακής καί ό κ. Ξωμερίτης μεταφέρβη. κε στό Α' Τμήμα, δπου πή γε καί ό διευθυντης μας, ό οποίος καί Το0 ύπέβαλλε μήννση, μετά την πλήρη έξα κρίβωση των στοιχείων τού δηλώσας δτι δέν έπιθυμεί, λόγω των ημερών νά απο¬ σταλή στήν αϋτόφωρη δια- δικασία ό Ξωμερίτης. Στή συνέχεια, ό διευθυν τής τής «Αληθείας» διαμαρ τυρήθηκε αρμοδίως γιά τίς σέ βάρος τού άπειλές καί την παρεμποδίση τής ένά- σκησης τού δημοσιογραφι¬ κόν τού λειτουργήματος, κυ ρίως άπό τούς κύκλους των χαρτοπαικτών, λεσχειαρ- χ«ν, κ.λ.π. καί συνέχισε την έρευνά τού. ΤΟ ΚΛΕΙΖΙΜΟ ΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ Γυρω στίς 8 τό άπόγευ¬ μα τής ιδίας μέρας 30-12 76, τα δργανα τής Ασφα¬ λείας κα! χωροφυλακής επι σκέφθηκαν δλες τίς παρά- νομες αΐθουσες των ρουλε- τών, ταυτόχρονα. Πολλοί ά¬ πό τούς άστυνομικούς, πλη σίασαν στόν πάγκο, καί «πόνταραν» μέ άποτέλεσμα νά διαπιστώσουν προσωπι κά την κατάσταση, καί νά συλλάβουν δλους τούς άρμο δίους. Τό Ϊδιο βράδυ, στό Τμή¬ μα Ασφαλείας Ηρακλείου γινόταν παντζουρλισμός. Τα δργανα, Εκαναν κατα· μετρήση των κατασχεθέν- των εΐδών, δηλαδή των μαρ- κών, τής σκοποβολής, των χρημάτων, κ.λ.π. Όλόκλη- ρο τσουβάλια μέ μάρκες κα! βαλίτσ-ες μέ χρήματα, άποθηκεύτηκαν στήν Άσφά λεια Ηρακλείου. "Υστερα άπό την διαδι- κασία συλλήψεως, ο! - κατη γορούμενοι πιά - μεταφέρ- θηκαν στά κρατητήρια δπου παρέμειναν μέχρι την έ- παύριο όπότε όδηγηθήκανε στόν ΕΙσαγγελεύοντα Άν- τισαγγελέα κ. Δημητριάδη, 6 οποίος καί τούς οίφησε ε¬ λευθέρους, άφοϋ τούς παρέ- πεμψε σέ κανονική δίκη. "Ετσι μετά τό μεσημέρ· της Πρωτοχρι-νιάς τα στέκισ ξανά νοιξαν <<·φού οί άρμόδιοι εΤχαν ήδη ττροΛάδει νά προ-μηθειτοίΛ' άττό τήκ Άθήνα τα άτταραίτητα «έργαλεία» τής δονλειάς δηλ. (μάρκε';, στόχους, στεκεςκ.λ.ιΐτ. καΐ άψ.Ο ύποσχεθήκανε δτι δέν θά ξανοπταρανομήσουν. Πρέηα νά σηιμειοοθή έδώ δτι ό Δ)τής Διοικήσεως Χωρ)κής Ήρπκλε.τχ. κ. Μαραγκάκης ' έδωσε είδ κή έντολή αύστηρής παρακο> - ύθη^ης των «ρουλε-
  τών» κα: δήλωσε δτι θά παταχ
  θοΰν παραδείγιματικώτ—α οί
  παρανο ιοΰντες.
  Ν.Ψ.
  10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977
  +ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ»
  ηρακλειο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3
  φφφφφφφ
  ΑΠΣΤΕ ΖΠΗ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ
  ΜΕ ΤΑ ΒΑΥΜΑΤΟΥΡΓΑ ΚΑΛΣΟΝ
  ΚΑΙ ΑΝΑΡΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ
  ΤΗΣ ΒΑΥΕΚ υνΕΚΚΙΚΕΝ Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  κάΑτοες καί καλβόν ύγείας
  ΒβγβΓ
  Προστατεύουν, θεροτττεύουν καί άνακουφίζουν τα πόδια ότπό
  • κυτταρίτιδα · κιρσούς
  • Φλεβίτιδες · Κα1 δλα τα πρηξίμοπα
  Ταλαιττωρημένα πόδια
  ΟΙ κάλτσες καί τα καλσόν ΒΑΥΕΚ
  ύποβοηθοΰν την καλή κυκλοφορία τοθ
  αΐματος
  ΟΙ κάλτσες καί τα καλτσόν ΰγείας τής ΒΑΥΕΚ σταματοθν τούς μυικούς πόνους
  καί δίνουν ζωή στά πόδια, άφοΰ είναι έτσι κατασκευασμένες, ώστε να προ-
  καλοΰν μασσάζ στοϋς Ιστούς καί νά διευκολύνουν την κυκλοφορία τού αϊματος.
  ΟΙ λεπτές κάλτσες καί τα καλσόν τής ΒΑΥΕΚ δέν είναι απλώς ή φίνα κάλτσα
  πού θά όμορφήνη τό ττόδι, είναι ταυτόχρονα μιά κάλτσα ύγείας, πού κατασκευά-
  ζεται άττό Τνες ύψηλής ποιότητος.
  • Γιά τή μοντέρνα καί κομψή γυναίκα
  • Κατά τή διάρκεια τής έγκυμοσύνης καί μετά τόν τοκετό
  • Γιά κάθε έργαζόμενη γυναίκα
  • Γιά δλες γενικώς τίς γυναΐκες.
  ΟΙ κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΚ διακρίνονται γιά την διττλή έλαστι-
  κότήτά τους, δηλ. καϊ κατά μήκος καϊ κατά πλάτθς. Αυτή ή έλαστικότητα ττρο-
  σφέρει μεγάλο στήριγμα στούς άστραγάλους, καθώς δέ μειώνεται δαθμιαϊα
  πρός τα επάνω, δέν ττροκαλεϊ κανένα αϊσθημα πιέσεως ή δυσφορίας.
  Μέ τα καλσόν* ΡΑΝΤΥ ή εύεργετική έττίδρασι τής κάλτσας ψτάνει καί μέχρι την
  περιφέρεια. Τα καλσόν ΡΑΝΤΥ είναι άνετα καί άνταττοκρίνονται απολύτως πρός
  τίς άτταιτήσεις τής μόδας. Μέ τα καλσόν ΡΑΝΤΥ καταργοΰνται οί ζαρτιέρες ένώ
  ταυτόχρονα ψορμάρονται όπταλά οί γοφοί.
  ΟΙ κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΚ έχουν τύχει είδικής άντιδακτηριακής
  έπεξεργασίας, ώστε νά είναι τελείως άοσμα, συγχρόνως δέ πολύ οΐκονομικά λό¬
  γω τής διαρκοΰς καί μεγίστης άντοχής τους.
  "Ολα αύτά τα θαυμασία άττστελέσματα πραγματοττοιήθηκαν έττειτα άττό εΐδικές
  έρευνες γύρω άττό την άνατομία καί Φυσιολογία τώ> ποδιών. ΟΙ έρευνες οώτές έγι
  ναν μέ τα πιό σύγχρονα τεχνικά μέσα καί όδήγησαν στήν< άνακάλυψι είδικών ίνών ύψηλής ποιότητος, τίς όττοΐες καί χρησιμοποιεΐ ή ΒΑΥΕΚ γιά την κατασκευή των καλτσών καί καλσόν ΰγείας. Έκτός άττό την ττρόληψη κα ίθεραπεία των κιρσών και φλεβίτιδων οί κάλτσες καί τα καλσόν ΰγείας ΒΑΥΕΚ προλαμβάνουν καί θεραπεύουν άττοτελεσματικά: • την άτονική κυτταρίτιδα • την ίδιοπαθή κυτταρίτιδα • την ύτΐΌφυσιογενή κυτταρίτιδα • καί γενικά την κυτταρίτιδα άπό την ότχοία ύποφέ- ρουν οί περισσότερες γυναΐκες Ή ΒΑΥΕΚ άνακάλυψε την τελεία ίνα ϋψηλής ποιότητος. 'Εσεΐς φορώντας τίς κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΚ θά διαπιστώσετε δτι, εττειτα καί άπό τή< πιό κουραστική ήμέρα, ούτε κούρασι οΰτε βάρος θά αίσθάνεσθε στά ττόδια. ΟΙ κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΚ ττροσφέρονται σέ μεγάλη ττοικιλία, ώστε νά Ικανοττοιοϋν τίς άτταιτήσεις κάθε γυναίκας, κυρίως δμως άνταποκρίνον- ται στίς Ιατρικές προλητττικές καί θεραττευτικές συμδουλές. ΤΡΟΠΟΚ ΠΛΥΧΙΜΑΤΟΧ Οί κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΚ κατασκευάζονται άττό δαμβακερές ΐνες καί δέν περιέχουν καθόλου κοινές έλαστικές υλες. Γι' αύτό πλένονται δπως οί κοινές νάυλον κάλτσες μέ χλιαρό νερό καί άπορρυπαντικό. Γιά νά διατηρηθοΰν δμως περισσότερο, καλλίτερα νά πλένονται μέ κοινό σαττούνι. ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΚ είναι μεγάλης άντοχής. Προσεχετε δμως νά μην καταστραφοΰν άττό αΐχμηρά νύχια, άτέλειες τταττουτσιών ή" δακτυλί- δια. Είδικά γιά άνδρες, κυκλοφορούν ΟΙ ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΥΕΚ ΒΑΥΕΚ _ΕνΕΚΚυ5ΕΝ Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΧ. ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 6 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ - ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ. 286.298 - 231.129 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΟΙ "ΦΙΑΟΙ.. ΤΗΣ "Ολοι ξέρουν πώς ή Κρήτη είναι Νησΐ τής ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΗΣ μέ λοομιτρό άρ- χαΐο πολ τισμό καί πολλές Ιστο ρικές δι-κιμάνττεις δσο πιθα νόν καμμιά σλλη γωνιά τής γής. "Ο.ΙΟ προχώρει ό ττολιτι σμός, θά ήλτπζε κανεϊς πώς ό άνθραητος θά ττλησίαζε τόν «Άνθροηο» και ή μαύρη εΐκό να τού, 1ά άρχιζε νά καθαρίζη. Γι' αι'ιτό πρέττει νά βρο&με μιά θέση καϊ εμείς νά διατυττώ σοι/με τοΰς συλλογισμούς μας γιά τούς άμεσοας κινδύνους πού άντιμί-τωπίίζει ή πιό εύπα θής ττίΜοχή της χώρας μας Μέσα στήν μεθόδευση ττού πρέττει ά ακολουθήσωμε οί ση- μερινοί Κρήτες γιά νά φράξο- με τό δκάμο σέ έχθρούς κα; ΠΡΟΔΟΤΕΣ, είναι καί ϊ άλλη .■■■»■■■■■■■■■■! ΚΑΙ ΟΜΩΣ... «Πώς μποροΰν νά λειτουργοΰν στήν Άγία Τραπέζα, χωρίς άγά πή πρός τούς αλ- λους;» ενασ παπασ ■■■■■■■■■■■■■μΙ Ι λογνωρΜ-'α καΐ στενή συνεργα σία δλν* πού προσπαθοϋν καΐ θέλουν τό ΚΑΛΟ ΤΗΣ. Πρώτο γνώρισιμσ μιάς όντικει μενικής κριτικής, είναι τό δτι ή Κρήτη είναι άδιά—-αστο Έλ ληνικό κομμάτι. Δε6·.ει.ο, ϋπάρχει μιά παρέσ στά "Α> ι α χώμστά της, και
  άττομηζε τό αΐμα της έττιζη-
  τώντας -όν ©ΑΝΑΤΟ ΤΗΣ.
  Ή π-ευρά τής συνειδητής
  ΠΡΟΔ^'ΣΙΑΣ κάνει φοβερέ',
  «ΓΚΑΦΞΣ» και παρουσιάζεται
  τό φαινόμενο νά έπιμένουν στΐς
  θέσεις τους καΐ νά έλπίζοον
  στήν ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ τους
  μέ τό νά παραπλανήσουν τό·'
  Λαό.
  Τα ο.άματα των όργσνωμέ.
  νων αυτώ προδοτικών προ
  στταθεκν/ν είναι τα άκόλουθα
  Ιον) ΜΑΣΟΝΙΑ' ! Διεθνής
  οργάνωση Έβραιοκρατουμέντι
  μέ άδιαφιλονίκητες βλέψεις σέ
  μιά ΘΕΣΗ παγκοσμίου έπικρσ
  τήσεως.
  2ον) Άγγσλιά καΐ ΦΩ
  ΛΙΑ' (ΕΚΟΛΑΠΤΗΡΙ) τής
  ΑΝΩΤ&ΡΟΤΗΤΑΣΙ είναι τό
  ΡΟΤΑΡΥ καί τό Διασπαστικό
  καΐ ΑΘέΟΛΟΓΉΤΟ ' κήρυγμϊ
  παρανοιό καΐ ΘΕΟΘΑΦΤΩΝ
  ΘεολΟΓ/ων καΐ άλλων «ΔΙΠΛΩ-
  ΜΑΤΟτ-ΧΩΝ» δηθεν έργατών
  τού πνεθματος
  ♦♦♦< ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ Ζητοΰνται οΐκόπεδα στο κέντρο τού Ήρα κλείου ' Τεχνικόν Γραφείον 1 ' ΖΤΕΛΙΟΥ Λ. ΠΑΓΚΙΟΖΗ ΑΓ. ΜΗΝΑ 15 τηλ. 289595 »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 3ον) Ή Κοινωνική άποτυχί α τής Διοικούσης Εκκλησίαν καϊ ό φό6ος τους σέ μιά τέ- τοια θέΐη νά μή μπορεΐ νά ά- ΤΓοκαλύψι στό εΰρύτερο κύκλω μα' ' (μΛ αθταπάρνηση) δλη την ΣΑΓ,ΙΛΑ 4ον) Ό «ΤΥΠΟΣ» πού μέ γάλο μέρος τού εντεχνα προ- βάλει τούς ΠΡΟΔΟΤΕΣ καΐ τα έργα τους ώς... ΑΓΝΑ! ! 5ον) Ή κνβερνώσα μερίδα σήμερα στόν χώρο έτοΰτο συνε χώς πα^οομένει καϊ συμπεριψί' ρεται κ( τα τρόπο 6χι «ΜΑΝ ΝΑΣ» α>λά κακής μητριγιάς.
  Τό πι,θιρώριο ττού άφήνει ίό
  ττρόβλημσ γιά την μεταστροφη
  δλων αυτών είναι πάλι μικρό
  μόνο σε αιά περίτττωση—δσον
  άφορά -ήν ΕΚΚΛΗΣΙΑ ο! άλ
  λες τέσοερις περιτττώσεις οϋτε
  κάν ΣΚΕΨΗ' (Έκτός πρά-
  γματι ένωθοΰ,ν οί Δηιμοκρατ
  Κές δυνχ. μεις).
  'Εττειδή οί γραμμές έτοθτες
  γράφοντα σέ μιά έ<|»ηνερίδο πολυ-λί,ύοου ΔΡΑΣΕΩΣ κα'ι πολλές «νορές μαχάμενη 6ρ! σκεται νά συγχρούεται μέ δλ λους που καί αύτη εχουν καλη πρόθεση άλλά διαψορετικσ σκέτττονται θέλομε άττό καθη χον νά τοϋμε ττώς χρειάζετα ττροσοχη (ουδέποτε οί ττοι/λη- μένοι ΚΡΗΤΕΣ, δέν θά μπορέ σουν νά κόμουν καλό στήν ΚΡΗ ΤΗ δσ. κι δν τής ΧΑΜΟΓΕ- ΛΟΥΝ καΐ δσα κι άν δίνουν1 ') ΒΙΒΛΙΟ ■ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ♦ ♦♦♦♦ ■ ·♦♦♦♦♦<—♦♦♦♦♦ - ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦- - «τί ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ,ΤΓ Γ'ίΝ 1ΟΦΟΝ ΤΗΣ ΧΙϋΝ (| ΓΜΪ ΡΟϊΛ^ ΐ ϊ Ι ΗΝ· ΓΑΛΛΙΚΗΝ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛ Άα ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ» ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΖΧΕΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΩΝΩΝ ΧΤΗ ΔΗΜΟΧΙΟΤΗΤΑ Περιωρισμένος αρι¬ θ μός άντιτύπωνκ διατί θεται άττό τα γραφεΐα τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Δρχ. 60 ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ: Ό γνωστάς σας ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ προσφέρει κοστούμια ΜΗΝΑ Ι ΔΗ - ΦΩΤΙΑΔΗ - ΔΗΜΗΤΡ ΙΑΔΗ όλόμαλλα, επί παραγγελία ΔΡΧ. 3.400 ΤΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ "Υφασμα καΐ Ραπτικά ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ Λεωφ Κατεχάκη 18 — Ηράκλειον Τηλέφ. 287.966 Καλοκαιρινοΰ 208—Τηλ. 284.473, 220.339 ΨΨ Γ ι αύτό συνιστούιμε στό κα¬ τά πολυ άγαττΓηιτό γνωστό περι οδικό Κ1 ΗΤΗ πώς είναι κρίμα τέτοια ίινΝΑΜΗ νά άχρηστεύε τσι έμ^εσα ά—ό άνθρώπους πού γελώντας και προσφέρο./ τας ύποσκαύτουν καί έττεξερ γάζονται ΑΝΟΜΑ! ! ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιερεύς Άπλές Σκέψεις ΟΙ... «ΜΕΓΑΛΟΙ» Μ]ά ά>λη φορά εΤχα ττεΐ ττώς
  ό άνθρωττος δέν είναι οποίος—
  δττοιος « αυτόν τόν κόσμο. Ό
  άνθρωπον έχει θείσ καταγωγίι
  και ή κοινωνική τού (διότητο
  καΐ ζωή είναι τα προικώα τού
  δώρα. Επιπροσθέτως έχει ι.
  λευθερία σκέψεως καΐ κινήσεως
  πλήν διμως ττρέττει νά σέβεται
  και νά άγαττά, νά έχτιμσ γιά
  νά έκτιμάται Άπόρροια των
  παραττάνω είναι πώς εχει καθη
  κοντα καΐ ύποχρεώσεις. "Επό¬
  μενον Λοιττόν εΤναι πώς άττο
  τό άνοιγμα των ματιών τού στό
  ελεγχος
  Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑΣ
  ΕΞΙναι γνωστά τα χάλια των έτταρχιακών αύτοκινη-
  τοδρόμων στό Νομό Ηρακλείου. "Ομως ή κατάσταση τοθ
  δρόμου πού έξυπηρετεΐ τα χωρία τής Άνατολικής Επαρ¬
  χίας Πεδιάδας, δέν περιγράφεται. Συγκεκριμένα, ύπάρ-
  χει Ινας άσψαλτόδρομος μέχρι τό χωριό Ξιδα. Άπό κε'
  καί πάνω, μιά όλόκληρη περιοχή έξυττηρετεΐται άπό δνο
  χωματόδρομο, ττού γιά διακοσμητικους λόγους, είναι
  στρωμένος μέ χαλίκι.
  Τό άνώμαλο έδαφος καί οί είδικές καιρικές συνθη·
  κες, λόγω τού δουνοθ (Λασιθιώτικα) δέν ττροσφέρονται
  γιά πρόχειρες έργασίες.
  Άλλά, άς δοΰμε πιό άναλυτικά τί συμβαίνει:
  Μόλις δρέξει, τό νερό παρασέρνει τα χαλίκια καΐ
  μένει ό δρόμος στό έλεος τού καιροΰ. Ή συγκοινωνία διε
  ξάγεται δύσκολα καί έπικίνδυνα. Τότε ξανάρχονται πάλι
  οί μηχανικοί, μετροθν καί σημαδεύουν μέρες όλόκληρες,
  γιά νά ξαναστείλουν πάλι μερικά φορτία χαλικιοθ. Καΐ
  ή Ιστορία έπαναλαμβάνεται χρόνια τώρα, χωρίς κανένας
  άρμόδιος νά δείξει κανένα ενδιαφέρον.
  Νομίζουμε δτι ή Διεύθυνση Τεχνικών 'γ—ηρεσιών,
  μά κα! κάθε άλλος άρμόδιος, εχει ύποχρέωση νά δώσει
  μίαν απαντήση τόσο σέ μάς, δσο καί στούς κατοίκους
  πού μάς παραπονιοϋνται γι αυτήν την κατάσταση.
  Καί κάτι άλλο. Ή περιοχή αυτή είναι ίνα άντιπρο-
  σωπευτικό κομμάτι τής μαραζωμένης εΕλληνικής 'Επαρ
  χίας. Χωρίς καμμιά κρατική μέριμνα, τό Ίατρεΐο της
  περιοχής (πού έξυπηρετοθσε δεκάδες χωρία) χηρεύει δέ
  κα χρόνια τώρα. Καί πάνω σ' αύτό, ττεριμένουμε μιά ά-
  ττάντηση άπό την Διεύθυνση 'Υγειονομικών 'Υπηρεσιων,
  γιατί είναι άσυμβίδαστο νά λέμε άττό τή μιά μεριά δτι
  πολεμοϋμε την άστυφιλία κι ά—ό την αλλη νά άδιαφο-
  ροΰμε γιά την μαρτυρική ζωή τής επαρχίας.
  0... «ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ» ΚΑΙ Η ΝΕΟΛΑΙΑ
  Δημοσιεύτηκε σέ εφημερίδα τού Πειραια, (συγγρα-
  φέας κάττοιος κ. Εύάγγ. Κολέτσος), Τό δημοσίευμα προ-
  σπαθεΤ μέ κάθε τρόττο νά λασπώσει την Έλληνική καινούρ
  για Γενιά, τή γεννιά τοΰ Πολυτεχνείου. Καί ντρέπεται ό
  έττίδοξος σχολιαστής, γιά τό. . . «κατάντημα» των Νέων.
  «Τα. . . ψάλλει» λοιπόν ό κ. Κολέτσος στούς νέους
  πού δέν βγήκαν στούς δρόμους μέ πλακάτ ύμνώντας την
  28η Όκτωβρίου, άλλά φώναζαν (σά... δέ ντρέπονται)
  ττώς τό ΟΧΙ τόπε ό Λαός.
  Βεβαία ό κ. Κολέτσος δίνει κ ι έδώ την απαντήση:
  «Ό άνεττανάληπτος στρατηγός Μεταξάς εΤττε τό ΟΧΙ».
  '" ΐΜομίζομε'πώς δέν" άξίζει νά άσχοληθοθμε περισσό¬
  τερο, μέ έναν άκόμη θεωρητικό τύπου Κωνσταντόπουλου
  ή Γραμματικάκη, άλλά λυττούμαστε, γιατί ό τταραπάνω
  κύριθς ξεκίνησε σάν. . . λογοτέχνης άπό την Άλεξάν-
  δρεια κι' οί Άλεξανδρινοί "Ελληνες καΐ πρόσφεραν καΐ
  ττροσφέρουν στά Γράμματα κι άττό Δημοκρατικές Άρ
  χές είναι έμποτισμένοι.
  Τίποτ' άλλο
  φώς τής ζωής μέχρι την δύση
  τού νά ,-ήν μπορεί ή νά μην
  πρέπει .ά ξεφύγη άττ' τα ψυσι
  ολογικά αύτά δρια τής ζωής
  ττού έν όλίγοις, είναι τα «ά σύ
  μισής ετέρω μή ττοιήστνς»·
  Τα μεγάλα κατωρθώματα
  δέν είναι καθόλου μεγάλα δταν
  ό διττλανός σου ύποφέρει 6ρη-
  νά κα! *>δύρε.ται γιά τίς δ ι κές
  σου βρωμιές.
  Καί να! μέν φαίνεσαι μέγα
  λος μέ τό χρήμα, τα ττλοθτη
  τή δόξα — την προσωρινή —
  μά τό ψ νάλε τής ζωής στραγί
  ζεται μΐ μηδέν, αγνοια καΐ ξι-
  χασιά. Καί καλά γιά σένα α/
  δτκος ηίστευες δέν ΰπάρχει
  τίττοτε μετά την ττλάκα. Μά
  δν ΰττάρχει τότε τ! γίνεται.
  Θ&σαι άραγέ σχόμα ό 6ξυ-
  ττνος γόορτης τοΰ ψωμιοΰ τοθ
  δλλου, τής τιμής καΐ τής άξιο
  πρέττειας τού ή θάσαι τίποτα
  άλλο, χ'-'ρότερο άττό τα θύ-
  ματά σου;
  Γιατΐ δταν ζοθσες έσΰ με-
  γάλε στ χ λεψαά, στήν κλεψι-
  μαία δοξα καΐ στό στενό καΐ
  λιγούτσικ.ο μυσλό δέν φιλοσό
  φησες, ίέν μέτρησες καΐ δέ;
  ζύγισες την ττράξη ττού εΤ·
  ναι ή Ί καιοσύνη, ή συνανθρω
  πιά και -ό «εύ ττραττειν» στή^
  άτομικη, κοινωνική, πολιτικι)
  κα! θρη κευτική σου ζωή;
  "Ε<ίκι τς, ρήΐμβξες, ξέσχισες κα! κουρΓλιασες Ιδρώτες. τι- μές συν. δήσεις καΐ άξίες γιά δόξες ττοόχειρες, γιά εργα με¬ γάλα όπως τάθελες Άπό που θά προχτοσηκώ- σουν άρσγε τή φωνή της Αλη¬ θείας, τος Κο.ινωνικής Δικαιο σύνης, τής Άγάττης κσΐ της Μόνοιασης, γιά νά σέ λοττη- θοΰν και νά σέ άττελευθερώσου.· άττό τα δεσμά αύτά τής βλακε! άς σου μέ την ανθρωπίνη Ιδεο λογική τους έττανάσταση, οί άνβρωπ στές καΐ ττατριώτες πού σήμα τους ίχουν τό ττρό- σδεμα τηΓ άξίας δλων των άν; ξαιρέτω-, των ανθρώπων στό δρμα τη · λογικής; Θδ γίνης άραγε άττ' αύτούς γιά νά μην εΐσαι ό ΜΙΚΡΟ*. —ΜΕΓΑΛΟΣ ή θά συνεχίση; μές στή φτώχεια τής σημερι νής άλο,,ης λογικής σου; ΚΩΣΤΑΣ ΛΑ-Ι-ΔΗΣ ΓΙΟΥΡΑ Άγκάθι γίνηκε τό σΰρμα στήν καρδιά μά δέν πονάμε. Φώς κ ι όδηγός ή Λευτεριά καί καρτεράμε... Π. ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ Η ΦΙΜΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ «Η ΑΛΗΘΕΙΑΙ ♦♦♦♦ ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΛΕΠω ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ154 ΚΑΜΑΡΑΚΙ ·ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΗΗΛ. 222.410 ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ζητοΰνται οίκόπεδα Τεχνικόν Γραφείον ΙΩΑΝ. ΑΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Τηλ.: 221.755 ΚΑΟΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΙΓΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΙΣ ΔΕΜΑΤΑ ΑΠΟ 8-12 ΠΟΝΤΟΥΣ Μεγάλη παρακαταθήκη — Τιμαί Εΰρώπης Συνεχεΐς καί μεγάλαι εΐσαγωγαί ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ ΕΙΧΑΓΩΓΕΥΧ ΖΥΛΕΙΑΧ ► ♦♦♦♦♦♦■ Σ6 ΑΙγο ή ΣΐΐΊν ανθρωπίνη οαπΙΑα ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ ΤΗΛ. 280-647 ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ • ΡΩΣΙΚΑ ΠΡΟΤΟΝΤΑ • ΠΡΟΙΌΝΤΑ «ΡΗΙίΙΡδ» • ΕΙΔΗ ΤΗΣ «ΙΖΟΛΑ» ΚαΙ δ,τι άλλο σχετίζεται μέ τόν Ήλεκτρι σμό. —Τηλεοράσεις — Κουζίνες — θερμά- στρες — θερμαντικά Σώματα — Στερεοφω νικά Συγκροτήματα — «Κυ>εϊσ κλπ. καθώς
  καΐ Μικρές Οίκιακές Συσκευές.
  ΟΣΟ ΠΑ ΤΙΜΕΣ ΟΙ ΓΝΩΣΤΕΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ
  'Ελατε μέ θάρρος, δπως πάτε σέ ίνα φι·
  λικό σπίτι.
  Ι
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ♦♦♦♦«>♦«>♦♦♦♦♦«>♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦
  ΕΞΗ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΙ
  χαρας οϋυυ^ν |
  που πριν με/χωμα οου - ■"
  φραξουν σιαλ'λοι εο αηομα
  προλαβη νρ πέι εοεω κ αι μια
  αυλλαβπ δικη'που
  Ι^' Ν ΚΑΖΑΗΤ2ΑΚΗΙ
  ___^Ρ
  Τ Ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  'Από Κρητικό Δημοσιογρόφο κατηγορεϊται Κρητικιό Βουλευτίνα
  Η ΒΙΡΠΝΙΑ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ ΥΠΕΡΤΠΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ
  ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ θε Τσουδερου, γνώμη, λέγον- τους καί άδρανοπο,οΰντα, φαίνετα, δτ, ή δ.αλεχτη συ
  ^"Ε^^Ε ]£ΐί^.._^_*..ί ^ ^!-;Φη άπήχησΠ πά μπατρ,ώτ,σσά μας,'παίρ-
  άττό ερωτήση ΤΙθύ κοτ ί—εράσπιση διά των δπλων
  τατέθηκε στήν Βουλή τής πατρίδος καί δτι αύνό
  τόν περσσμένο Νοέμ
  6ρη, άπό τούς Βου·
  λευτές κ.κ. Βιρνινία
  Τσουδερου καί θ. Ά
  νσγνωστόπουλο, μέ
  θέμα την τροποποίηση
  όρισμένων άρθρων
  ποϋ σχετίζονται μέ
  τό θέμα των μαρτύ¬
  ρων τού ' Ι εχωδά καί
  την αρνηθή τους νά
  πάρουν οπλο. Συγκε
  κριμένα, οί παραπά
  νω βουλευτάς, ζήτη
  σαν νά παραμένουν
  άτιμώρητοι οσοι γιά
  θρησκευτικούς (Χιλι-
  αστές) σκοπούς άρ
  νοθνται νά κρατή-
  σουν δπλο στό στρα
  τό!
  Ή παραπ άνω ερωτήση Ε
  γινε θέμα έττιστολής ενός
  τταλιοΰ - επί 40 χρόνια ι'
  Κρητικού Δημοσιογράφου,
  τού κ. Μιχάλη Κοζύρη, την
  όποία εδημοσίευον ή Άγιο
  νικολιώτικη εφημερίδα «Α
  ΝΑΤΟΑΗ». Ό κ. Κοζύρης,
  ττου πηρε μέρος σέ πολλές
  μάχες γιά την 'Ελληνική ό
  νεξαρτησία καί άκεραιότη|·
  τα, ύττοστήριξε την άντίι·
  βτ— μέ εκείνην τής κυρίαι
  τοΰ δίδαξε ή πολύχρονη πεί
  ρα τού καί σάν Δημοσιο-
  γράφου μά καί σάν παλιού
  πολεμιστή άναφέροντας καί
  σχετικά παραδείγματι*.
  Στήν έπιστολή τοΰ κ.
  Μιχάλη Κοζΰρη, άττάντησε
  ϋστερα ά—ό ένάμισυ περί-
  ττου μήνα, (!) ή κυρία Τσου
  δεροΰ, προσπαθώντας νά ύ-
  ποστηρίξει τη γνώμη της.
  Βεβαία, γιά τό δτι ο!
  Χιλιαστές είναι έχθροί τής
  πατρίιδοος), δέν χωρεΐ καμ¬
  μιά αμφισβητήση. "Οπως
  δέν χωρεΐ αμφισβητήση πώς
  άττώτερος σκοπός τού Χ ι
  λιασμοΰ, είναι ή γιά Σιω
  νιστικούς σκοττούς, άδρανο
  ποίηση τοΰ άπλοϊκοΰ λαοΰ
  Μιά άττόδειξη της θέσης ού
  της, εΤναι τό δτι οί είδικοί..
  «κυνηγοί» πού μέ χιλίους
  δυό τρόπους ττροσπαθοΰν
  νά διαδώσουν τή «θρησκεία»
  τους, άποφεύγουν συστημο
  τικά νά πλησιάσουν άνθρώ
  -ούς έγράμματους, καί ά
  πευθύνονται κυρίως σέ ά-
  πλοϊκά καί φτωχά ατομα.
  'Όλοι τοΰτοι, γίνονται ψε
  ρέφωνα των Άμερικανοκί-
  νητων δογμάτων των Χι¬
  λιαστών, γίνονται δργανά
  ΤΟ ΘΕΜΑ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑΣ
  ΣΤΟ «ΙΚΑΡΟΣ ΒΙΛΑΖ»
  Συνέχεια άττό τή 1η σελίδα
  λήματος» τού τοτπκοΰ έκπρο,
  σώπου τής Άστυνομικής Άρ
  χής, δττως εΐπε στό τηλέφω
  νο ό κ. διευθυντής), ίνα άπα
  • «Έρριξε» τίς καρφωτές
  τού («κομμούνα» την άττοκά
  λεσε) κατά τής προκατόχου
  τού διευθύντριας, πού έδιω
  ξαν οί Γερμανοί.
  σχολουσε τή διευθυνση τοϋ| · «Άνάφερε» (στό τελευ
  ξενοδοχείον πώς δέν θά ένο ι ταΐ0 τηλεφώνημα) δτι «ήρθε
  χληθοΰν αυτή και οί πελάτες ι ό-έδώ» καί δλα έν τάξει για
  της άπό τίς Άρχές τού Ή , τι ήταν «κοινός δικός μας»
  ρακλείου, ή παρεμβολή ρτίς λόγω τού δτι ό Κεφαλογιάν
  οποίες δέν είναι τόσο σίγου | νης τού εΐχε μεταθέσει (τού
  ρη, πού νά έξασφαλίζει άπό
  λυτη ήρεμία.
  ΕΤΣΙ,, τό «τηλεφώνημα»
  τοϋ κ. Κεφαλλογιάννη ήταν
  ό «ξερολούκουμος» ττού πε
  ρίμενε ό κ. Κυραμαργιός, ά
  πό τόν «Μανόλη».
  —Ό δικός μας έδώ στή
  Χερσόνησο είναι έν τάξει
  (έτσι ττερίπου εΤττε στόν, κα
  τα πλάνην περί την ταυτότη' παίξουν τεχνικά παιγνίδια,
  τα τοΰ προσώττου, «Κεφαλο δτι δέν έχει αδεία δτι ττρέπει
  γιάννη»). Νά μιλήσετε στις
  Άρχές τοΰ Ηρακλείου.
  ς μ
  ' Ενωμοτάρχη Χερσονήσου)
  τή δασκάλα σύζυγο («ναί,
  ναί, ξέρω στή Ρόδο»)
  • Καί γενικά άπό τις τηλε
  φωνικές συνομιλίες_(γιά τόν
  ττλαντιθέντα Κυραμαργιό)
  μεταξύ αΰτοΰ καΐ τοΰ δήθεν
  «Κεφαλογιάννη» καθώς καί
  τοΰ δήθεν ίδιαιτέρου τού
  «Στρατάκη» δέχτηκε δτι θά
  Άκολούθησε δεύτερο τη
  λεΦωνημα στίς 8.30 μ.μ.
  (τό πρώτο έν ι νέ στίς 7μ.μ.)
  καί τό τρίτο στίς 11.15',
  άπό έναν «ίδιαίτερο τοΰ πρώ
  ην ΰπουργοΰ»). Άπό τα
  τηλεφωνήματα αύτά, δπως
  είμαστε σέ θέση νά γνωρ!
  ζουμε, ό κ. Κυραμαργιός:
  • «Πληροφορήθηκε» την
  άφιξη κατά τα μεσάνυχτα
  εκπροσωπών των Άρχών.
  • «Δέχτηκε» μέ προσοχή
  τίς όδηγίες πώς δέν θά πια
  οτοΰν τό«κουτί» (ό μπακα
  ράς) καί τα ζάρια (μείνετε
  ήσυχος ύπουργέ μου, εΤπε)
  • «Δέχτηκε» νά περιποιη-
  θη δυό δήθεν φίλους τού «Κε
  Φαλογιάννη» πού κατέβηκαν
  νά παίξουν μπακαρά.
  (
  νά μιληθούν οί Άρχές Ήρα
  κλείου, δτι εύχαριστεΤ, δτι
  μένει ύποχοεωυένος στόν Μα
  νόλη Κεώαλογιάννη, τόν ό-
  ποΐο βοηθά, δτι θά σμίζου-
  νε στό «Άφοοδίτη». δτι είναι
  ποόθυυος νιά κάθε φιλοξε
  νία καί πολλά άλλα.
  Δέν νομίζομε δτι χρειάζε
  ται νά έπεκταθοΰμε περισσό
  τερο. 'Ο άναγνώστης ήδη,
  άλλά κυρίως οί άρμόδιοι
  τού Κράτους καί ό κ. Είσαγ
  γελέας, θά κατάλαβαν δσα
  τούς χρειάζονται, άρκετά.
  Έμεΐς Ινα μόνο έχομε
  νά προσθέσωμε: ΕΤναι άλή¬
  θεια ή ψέμματα δλα αύτά κ.
  Κυραμαργιέ;
  Κ ι άν τα αρνηθητε, οί μάρ
  τυρές μας είναι στή διαθέση
  σας.
  Όρίστε λοιπόν...
  ■■■■■■■■■■■■■--Β
  ΟΙ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ
  Συνέχεια άπό τή 1η σελίδα
  όττοίοι κα! αύτο! προσεΰχονται
  είς τόν ,δικόν των Θεόν, τόν
  Μέγαν Άρχιτέκτονα τοΰ Σύ-
  μτταντος'
  «ν****
  Δι' δλους έκείνους οίτινες πά
  ρελαΰνουν έν τώ ανωτέρω δηιμτ
  σιεύμαπ, είναι γνωστόν ν ζωή
  ττοΰ άνη'αν, μή έξαιρουμένου
  κα! τού επιζώντος καθηγηΐτοΰ.
  Είς δέ κατάλογον των έν 'Αβιί
  ναις ροΓαριανών κατόττιν επι
  σταμένην- ερεύνης τώ 1 967 ά-
  ττεκαλύφθησαν 23 δεδηλωμένο
  μασώνοι.
  καΐ πά¬
  λιν στεί»> οτύπτως έν των άνω
  τέρω δημιχτιεύμτ— ι, δτι μονη ί-
  ττιδίωξις τού Ρόταρυ είναι «τό
  ύπηιρετε'νϊ κα! ή εμπρακτος ε-
  Φτχρμογή τοΰ κηρυγ<ματος τοθ Ίησοΰ ττρΐ αγάπης. Άλλ' αγ νοούν ότι μόνη ή άγάτΐη καΐ δή ή έχτός τής Εκκλησίος έττι διωκομέτ,, είναι καπηλεία τής καινης τύτης τοΰ Θεανθρώπο- ,έντολής καθ" δτι, κατά την ττ!- στιν ήιμών, ή άγάττη καταξιοΤ τόν ανε};>ς,ιτον μόνον δταν αύ¬
  τη έμποϊ^ζεται διά τής μυστη
  ριακής χάριτος ής ταμιούχος
  ή 'Εκκλ'οία. Έκτός καΐ άνευ
  αυτής ταραμένει νεκρά κα! ά
  νενέργητης, στερουμένη καθ" ο¬
  λοκληρίαν τής σωζοΰσης κα!
  άνςχκαιν ο-πκής δυνάμεωΓ αϋ-
  τής .
  Έπα.αλαμβάνομεν, δτι ή όρ
  γάνωσις Ρόταρυ, ούσα έθνκιστι
  κή έχε πολιτικήν κατεύθυνσ·ν
  καΐ σκοτόν, δα6έτουσα μετά
  τής μαοκνίας τερσστίαν δύνα
  μιν, διό · α! άνέκαθεν οί χλια-
  ροΐ περΐ την πίστιν καΐ ο! φι
  λόδοξοι ένετάχθησαν είς τάς
  τάξεις τί. ν, διά νά χρηριμοπο
  ήσοι»ν αί/ άς ώς άναβάθραν δια
  την κατά κόσμον δόξαν καΐ νά
  Ικανοττοι'σουν σκσπούς ίδιοτε
  λεΤς, μή δυνόμενοι διά τής ά
  ξίας των1 νά ττροβληθοΰν καΐ νά
  άνελθουν.
  01 κ κ. Ρόταρυ, εάν έπιμέ
  νούν είς · ήν πλάνη των δς περι
  ορίσουν τάς δραστηριότητος
  των είς -.άς έκκλησιαστικάς «.--
  κείνας περιοχάς δπου τούς ά-
  νέχονται κα! τούς έπευλογοϋν,
  άναθέτον-ιες μάλιστα είς αύ-
  ιθύς κα) υπηρεσίας έν τή έκ-
  κλησιασιική διακονία. Ημείς
  τό λέγο, εν εύθαρσώς: "Οστις
  θέλει >ά ρίναι πράγματι χρι-
  στιανός Όρθόδοξος κα! τί.μι-
  ος 'ΕΞλλη δέν δύναται νά ανή¬
  κη είς ι'πότπΌυς όργανώσεις
  ν« στήν Πολιτική ζωή καί
  πάνω στήν Έθνική 'Ακεραι
  ότητα καί άνεξαρτησία. Ή
  αρ»»ηση τού άγώνα, ή άρνη-
  ση της ΰπεράσπισης της
  Πατρίδας είναι καί ττρέπει
  νά μείνει πράξη κολάσιμη.
  Γιατί καί ή ιδία ή Πατρι-
  δα κινδυνεύει δταν την ύπε
  ρασπίζονται τέτοιοι άνθρω
  ποι, μά καί ή ϊδια ή άν-
  θρωπότητα, δταν ανθρωποι
  άγράμματοι καί Φανατισμέ
  νοι έξυπηρετοΰν τα σκοτει-
  νά Σιωνιστικά καί Ίμττερι
  αλιστικά συμφέροντα.
  Ή «ΑΝΑΤΟΛΗ» έδημο-
  σίευσε τό κείμενο της άπαν
  τητικής έπιστολής τής κυ-
  ρίας Τσουδερου άπ' δπου
  νει κατά κάποιο τρόπο τό
  μέρος των Χιλιαστών, αθε-
  λα της, πιστεύουμε.
  "Αλλωστε, τό σχετικό
  σχόλιο τής εφημερίδας γρό
  φεΐ:
  «"Αν καλοσκεφτεΐ τό
  πράγμα, θά άναγνωρί-
  σει πόσο έπλανήθη.
  Τουλάχιστο πρός τους
  χαρακτηρισμούς της
  γιά έναν άνθρωπο μ έ
  45χρονη ασπιλη ύπη-
  ρεσία στήν Δημοσιο-
  γραφία της Κρήτης.
  'Όσο γιά τούς Χιλια-
  σστές, τούς χαρίζομε
  στήν κυρία Τσουδερου.
  ΕΤναι καλοί ψηφοφό-
  ροι....»
  Ή γκαγκστερική τρομοκρατία
  τού ΔιεΘνοϋς Σιωνισμου
  ΜΙΑ ΚΑΙ γίνετα. λόγος γ.ά τό Σιωνισμό καί λακίζοντα. στή συνέχεια μέσω των κινηματογραφι
  τα παρακλάδια τού, μέ την προβολή τής ταινίας κων παραγωγών των Εβραίων;
  «Έντεμπε», αύτές τίς μέρες, θυμηθήκαμε τή γκαγ- Ώς πότε οί διεθνεΐς γκάγκστερς θα μπορουν νά
  κστερική έπιδρομή κατά τού κράτους τής Ούγκάντα. τρομοκρατοΰν τα κράτη σέ παγκοσμια κλιμακα;
  Φέραμε στό μυαλό μας τή σατανικότητα καί την Δέν τούς έφθανε ό χώρος της Μεσης Ανατολης,
  αΐσχρότητα τής έπίθεσης. Τα ματωβαμένα γεράκισ έτσι πού τόν καταντήσανε τό 1967 μόνο επρεπε νά
  τής Μέσης Άνατολής σηκωθηκανε άπό τα «αγια κουρελιάσουνε καί τα Κράτη τής Άφρικης;
  (
  ι
  < ι ι { ι χώματα» τής πελεκημένης Μέκκας τοΰ Σιωνισμου καί παραδιάζοντας την 'Εθνική Άκεραιότητα καΐ καί Άνεξαρτησία καί τόν έναέριο χώρο ενός έπίση μου Κράτους, έπιτεθήκανε άνοιχτά κατά τοΰ άερο- δρομίου πού βρισκότανε τό κλιμάκιο των Παλαι- στίνιων άνταρτών μέ τούς δμηρους τής άεροπορι- Άλήθεια, τί μέτρα έλαβε γιά δλ' αύτά, ό ΟΗΕ; Είναι ίνα άναπάντητο έρώτημα, πού τέθηκε άπό παλιά. Θά πήτε δμως: Ζητάτε ψύλλους στ' άχερα κύριοι Όχι δέν είναι έτσι! ΈμεΤς νομίζομε πώς ύπάρ- χει λύση. Επρεπε ήδη ή άνθρωπότητα — και έν- χ η ρ ήη κής τού έπίθεσης καΐ άφοΰ θερίσανε δσους βρήκανε νοούμε τούς λαούς τής προόδου — νά εΐχε φροντ! μπροστά τους «έλευθερώσανε» τούς όμήρους καί σει γιά την άττομονωση αυτών των έγκληματιών. ύ ώ ' Μετά άπό μερικά χρόνια φοβούμαστε πώς θά εΤ- ναι άργά, άν κρίνη κανείς άπό τις «κινηματογραφ ύ δ έ ΰά τούς παραδώσανε στόν «Έλεύθερο κόσμο» τους. Ώς πότε δμως οί άτυχοι Παλαιστίνιοι θά χρη σιμοποιοΰνται βορά στά νύχια τής αΐμοσταγοΰς διε θνης των έγκληματιών Σιωνιστών; Καί νά προπη ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ο κές ήρωοποιήσεις» άγώνων πού δχι μέ ΰπερηφάνεισ άλλά μόνο μέ ΝΤΡΟΠΗ συνδέονται. ♦♦♦♦♦♦♦ ΠΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕίιΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΝΑΣΤΒΤΟΙ 150 ΗΡΠΚΠΕΙΩΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΙΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΑΑΠΟΤΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο "ΧΑΤΖΗΣ,, ΜΑΣ Ξαψνικά, τή μΐρα των Φώί ρα νερά τής 'Αχερουσίας... των, ό Μιχάλης Σταυρό- καθ' δι·, κατά τό Κυριακόν ρή- μα «ουόιις δύναται δυσ' κυρ! οις δουλεύειν» (Ματ. 6,24). Πρός Θεόν Εϋχέτης Ό Μητροπολίτης πουλος - ό«Χατζής», όπως ήταν περισσότερο γνω- στός» - έ'φτασε στό τελευ- ταΐο σκαλί τής ζωής τού. Μιάς ζωής —ολύτταθης, κου ραστικής, πού καταναλώθη- κε μέσα στό άγχος τής βιο πάλης καί της έπιβίωσης. 47 χρονών ό Μιχάλης Σταυ ρόπουλος, αφησε πίσω τού τα μελάνια, τα τυπογρα- φεΐα καί τα άντιμόνια... Γόνος μιάς φτωχιάς προ σΦυγικής οικογενείας, ό Μιχάλης Σταυρόπουλος - ό συμπαθέστατος «Χατζής», - ρίχτηκε άπό μικράς στή βιοπάλη, σ' έναν τόπο ξένο. Μουντζουρώθηκε στά Τυπο γραφεΐα, πάλεψε μ έ την ό- σμή τοΰ άντιμονίου, καί ρί ζΐλΐσε. Ρίζωσε μέσα σ', αυ¬ τόν τόν κόσμο των χτυπη- τών άντιθέσεων μά καί μέ¬ σα στίς καρδιές δλων μας. "Ολων έκείνων πού ετυχε νά τόν γνωρίσουν. Καί ξαφνικά.. τΗταν με¬ ρά των Φώτων κ ι ό Μιχάλης - όπως δλος ό κόσμος - εί χε άργία. Την άλλη μερά, ττάλι ή σκληρή δουλειά τόν περίμενε. Μά... δέν πήγε. Δέν πρόφτασε νά πάει. Ό δηγήθηκε ά9όρν6α - δπως αθόρυβα ϊζησε στά μαΰ Μέ τόν Μιχάλη Σταυρό- πουλο, μάς δέ νέ ι οεσμός ίε ρός. Τόσο την διεύθυνση, δ- σο καί δλο τό προσωττικό τής «Αληθείας». Στά Τυ- πογραφεΐα τόν γνωρίσαμε, τίμιο, πρόσχαρο, μαχητή. Κ ι ο γνωριμίες των τυπο- γραφείων, δέν σβύνονται, κι' άκόμη περισσότερο, δ¬ ταν πρόκειται γιά την γνω- ριμιά - την φιλία καλλίτε¬ ρα - μέ τόν άγαπημένο μας «Χατζή». Τόν άνθρωπο πού δούλεψε τόσο σκληρά δεκά δες χρόνια, γιά νά γνωρί- σει την οίκογενειακή τού ζεστασιά λίγα χρόνια πρίν. Μά είναι ή μοΐρα των φτχχών σκληρή. Κ Γ άττάνοο πού πήγαιν-ε ή ζωή νά χα· μογελάση καί τοΰ Μιχάλη Σταυρόπουλου, δλα τέλε- ψαν. Ναί, δλα τέλεψαν, μά στήν ούσία δέν τέλεψε τί- ποτα. 'Έμεινε στήν θύμηση μας αίώνια, ή άκατάπαυ- στη βιασύνη τού, τό καλό- καρδο γιομάτο είλικρίνεισ χαμόγελο. 'Έμεινε όλόκλη- ρος, άκέραιος. "Οπως α¬ κριβώς τόν γνωρίσαμε... στό «ύπόγειο τής Πατρί¬ δας», τόν ίεοό α"-" ·'-"--- πό τόν όποϊο ξεκινήσαμε κι εμείς. Φαιν^ται ττώς τό σήριαλ «ίΐα νεπιστήι ιο Κρήτης» δέν είναι γραφτό νά τελειώση σύντομα. Ένώ δέν έχει άνακοινωθεΤ τίπι τα γιά τόν χώρο πού θά στεγα στοϋν ο: Σχολές τοΰ Ήρακλεί ου, 150 οίκογένειες μικροιδιο κτητών, άρχισαν νά κινητοποι οΰνται. Συγκ-^ρΐιμένα, ττλη,ροΦορού- ♦♦· Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΣΚΑΛΟΧΠΡΙΤΟΥ Συνέχεια άπό τή 1η σελίδα ττοι τού λαού. Στή δ.άρκεια τοΰ χρόνου ττού ττέρΐσε, είναι πικρό μά πρέπει νά τό πούμε, δέν κατΐ φέΐρβΐμε νά άνταττοκριθοΰμε στις ττροσδοκίες των Δημο- τών μας στό δαβμό τουλάχι¬ στο ποϋ μττορούσαιμε. Ναί μ;ν δέν πήρε τό Δημο τικό Σι/μδούλιο λαθεμένετ ά- ποφάσεις, ττοϋ νά ζημιώσου. την ττόλη, μά δέν κατάφερε νά άξιοποιηση τό περίψηιμο κα! άξιόλογο δυναμικό τού σέ όφε λος της τόλης. ΟΙ Ετττιτροπές δέν κατάφε- ραν νά ίουλέψουν σχεδόν στό σύνολό · ούς, γιατί δέν έττε κράτησΐ. ίκλογικό ττνε&μσ. Ή Έ< ελεστικη Έξουσία ε- μεινε όκ ι-αιολόγητα έπ'φυλα- κτική καί κατ' άνάγκη συγκε τρωτική Κ ι έτσ' δέν καταφέ- ραμε νοι ττροωθήσουμε δσο μττορούσαμε καΐ έττρεπε, τίς ύ- ττάρχουσΐ ς προμελέτες μά ούτε κα θέσσμε τις προυποθέ σεις και τίς δάσεις, ώστκ νά μτταρεΤ κ·" νεϊς νσ έλπίζει στή,1 έξέλιξη -ών δηιμοτικών ττοαγμά των. ΑΙσθάνθηκα την άνάγκη ν' ά- άναψερθο- σ' δλα αύτά, γιατϊ ττιστεύω ττ«ς μποροΰμε νά έλ- πίζουιμε' Άν δλοι μας άναλο γισθοΰμί τίς εΰθΰνες κα! υπο χρεώσεις μας σωστά, δραστη,ρι οποιηθθι),ιε καΐ δουλέψουιμε συλ λογικά, μέ την καρδιά, τό μυα λό καΐ ιό μάτι μονάχα πρός την Πό>η, έλεύθεροι άττό δε-
  σμεύσεις καΐ ττροκαταλήψεις.
  Κι αύτό θά φανή ά—ό τή/
  σημεριν κρίση μας στήν ψηφο
  φορία γι:< την έκλογή Προε· δρείου · αί Δηιμαρχικής Επι · τροττής. μαστε ο. ή άττόφαση πάρθηκ: ηδη, καί δτι ό χώρος πού θά άτταλοτρ οοθεΐ βρισκεται στή >
  ττεριοχή «Άγάκου Μετόχι». Εί
  ναι 250 στρέμματα καΐ άνήκει
  στοΰς 1 Ό ίδιοκτήτες ποΰ ανα
  ψέρα,με. Ή περιοχή αυτή, είναι
  γή καλλ τργήοιμη μέ εληές, ά
  μ~έλια καϊ άγροτικές παροικ'
  Η ΚΡΗΤΗ
  ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ
  Συνέχεια άπό τή 1η σελίδα
  ται νά εκδοθή στό Ίσραήλ
  μιά τρίτομη Ιστορία τοΰ
  Άνκόρι μέ τόν τίτλο
  « ΚΡΕΤΑ ΠΟΥΤΑΙΚΑ»
  ες.
  Μέχρις έδώ, δλα είνα1 έντά
  ξει. Δίττλσ &μως άττό τα άγρο
  κτήιματα ύττάρχει ή εκταση τού
  κ. Καλοκαιρινό^ ττοΰ είναι 10
  000 στρέμιματα κα! τα όττοία
  __κατά !θΰς διπλανοΰς ίδιοχτή
  τες — ά-' κα! προσφέρετσι άττό
  τόν κ. Καλοκαιρινό δέν άπταλ
  λοτριώνεται.
  Σάν ΐ·£ήγηση τοΰ άτταράδε-
  κτου αυτού γεγονότος, χαρακτη
  ρίζεται ή ύτταρξη άριστερά
  κα! μττροστά (πρός την έθνι¬
  κή όδό Ηρακλείου — Χανί
  ών) ση,ί ^ντικής άττό ·π·λευρά^
  εκτασης — ίδιοχτησίας συγ
  γϊνών /-νωστοϋ κυβερνητικοθ
  ωση των δικών τους κτη.μάτω"
  θά γίνη μόνο κοά μό> ο γιά νά
  άξιοποιηθοΰν οί «βουλευτικές»
  έκτάσεις
  ΟΙ ένοιαφεράμί'νοι μικοο'ιδιο
  κτήτες, έτοιμάζονται νά κατέλ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ♦♦♦♦'
  («Ίουδαϊκή Κρήτη»), σκο ^^ευτή
  πός τής οποίας είναι νά κ Υ"σΓηρίζουν λοπττόνοί έ,
  ,- η- , ,» /■ . διαφεροπενοι ότι η άτταλΛοτο
  εξαρθη ο ρολος και η ττα-
  ρουσία των Εβραίων στήν
  Κρητη.
  Αύτη ή κατασκοπευτική
  κα! ΰπονομευτική δραστη-
  ριότητα τού Άνκόρι, δχι
  μόνον δέν άπασχολεΐ κανέ-
  να κρατικό παράγοντα
  (Τμήμα Άλλοδα-ών, ΚΥΠ,
  ΥΠΕΑ, Ύπουργεϊο Έξωτε-
  ρικής, Έθνικής Αμύνης κ.λ.
  π.), άλλά άντίθετα έχομε
  πληροψορίες δτι ΰπάρχουν
  καί "Ελληνες Καθηγητές
  των Πανεπιστημίων μας, ο!
  όποΐοΐ συνεργάζονται οτϊ
  νά μέ τόν Έβραϊο συνάδελ-
  φό τους Τσβή Άνκόρι.
  Ποιοί είναι αύτοι;
  Νομίζομε ότι ό λαός ττρέ
  πει νά μάθη τούς "Ελληνες
  συνεργάτες τοθ Έβραίου
  πράχτορα, πού τόσο έ'ντεχ
  να καλλιεργεΐ στόν Έθνικό
  μας χώρο, τα Έβρο - Άμε-
  ρικανικά σχέδια τής ΣΙΑ
  καί τής ΜΟΣΑΝΤ, των Μυ
  στικών δηλαδη Ύπηρεσιών
  τής Άμερικής καί τοΰ Ίσ
  ραηλ.
  Καί μιά ερωτήση άκόμη,
  πού παρά τό Οτι καί παλιό
  τερα την ΰποβάλλαμε,, δέν
  πήραμε μιά ύπεύθυνη καί
  ξεκάθαρη σ— άντηση.
  —Ποίος εΤχε προσκαλέση
  τόν παραπάνω «Ιστορικό»
  Τσβή Άνκόρι, στό τελευ
  ταΐο Κρητολογικό Συνέ-
  δριο;
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  θουν σέ άγώνα γιά την προά
  σττιση "ών δικαιωμάτων τους
  Ήδη, άρχισαν νά μαζει'ουν 6-
  πογραφέ, ... Λέτε νά έχουνε
  μιά και^ύργια περίπτωση ΣτΚ
  των;
  Πάντως όμεΤς, φέρνουμε στό
  φώς τήί δη,μοσιότητας τό θί-
  μα τώρ' ττού είναι άκόμη άτ
  χή και ΰπάρχουν δλα τα ιτερι
  θώρια >Ία νά τό μελετήσουν οί
  άρμόδιο1 καλά.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ό Σ.Δ.Γ. Νομοΰ Ηρα¬
  κλείου, καλεΐ τα μέλη τού σέ
  Γενική Συνέλευση στίς 19
  τοΰ Ίανουαρίου μερά Τε
  τάρτη καί ώρα 5μ.μ. στήν
  αίθουσα τοΰ ΤΕΕ (Δικαιοσύ
  νης 55, 2ος δροφος) μέ τα
  παρακάτω θέματα:
  1. Εσωτερικάς κανονι
  σμός
  2. Όμάδες Εργασίας
  3. Οίκονομικό — Στέγη.
  παντοτοχροΗΟ
  ΚΑΖΑΜΙΑΣ$77
  (2ο Τελευταΐο)
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ τή δημοσιευθή τού εφετει¬
  νού Καζαμία, πού άρχίσαμε στό προηγού-
  μενο φύλλο μας.
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
  Ύπουργός έγχρώμου... Τύπου διορίζεται ό Γραμματι
  κάκης. Ό Παττακός τηλεγραφεί συγχαρητήρια, κι ό Μακα·
  ρέζος προτείνει την έγκριση είδικοΰ δανείου γιά την αντι¬
  μετωπίση των έξόδων τού Ύπουργοΰ. Ό άλλος θεωρητι
  κός τής χούντας Κωνσταντόπουλος, διαμαρτύρεται, καΐ
  διορίζεται Ύπουργός.... Σοδιετικών Ύποθέσεων. Υπουρ
  γός Ύποθέσεων ΝΑΤΟ, ό Κωνιωτάκης. Ή έγδότρια —
  Φαρμακοποιός Καρέλλη, άναγγέλει ιδρύση Βιομηχανίας
  έλαοτικών (σαμπρελών). Έρχεται στό Ήράκλειο ό Γε¬
  ωργαλάς γιά είδική συνεστίαση φίλων τού. Σέ τοπική ε¬
  φημερίδα Ίοτορικοΰ κόμματος δημοσιεύεται τό κείμενο
  τής όμιλίας τού «Φωτία καί... άγγούρι».
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
  Σύσκεψη στόν Δήμο γιά τό Άποχετευτικό. Ό κ.
  Καρέλλης... ψηφίζει Νόμο προστασίας των «Κρί—Κρί».
  Ό κ. Μπίσιας τοΰ τηλεγραφεί συγχαρητήρια καΐ παρί-
  σταται σέ μιά άπό τίς 3.213 κουμπαριές τού κ. Δημάρ-
  χου. Τό Δημοτικό Συμβούλιο καταδικάζει την ενεργεια
  των Βασιλοφρόνων, πού άνοιξαν γραφεΤα στήν Ντία. 'Από
  την Βικελαία, έξαφανίζεται τό Άρχείο. . . Άθηναϊκής ε¬
  φημερίδας. Ό άρμόδιος δηλώνει δτι εΤχε γραφεΐ εϊδηση
  νός προκαλεί πανελλήνιο ενδιαφέρον έρχονται άνταποκρι
  τές Άθηναϊκών εφημερίδων στούς όποίους δηλώνει: «νΕ,
  νά μή δώ κι έγώ πώς είναι τα Δικαστήρια;;» Συνηγορος
  τοΰ Μάνου Χαρή ό κ. Τσαντηράκης, δεδομένου δτι ό κατη-
  γορούμενος παραπέμπεται γιά παράνομη ιδρύση χαρτο-
  παιχτικής λέσχης. Τό Δικαστήριο άθωώνει τόν κατηγορού-
  μενο καί καταδικάζει τόν ύπερασπιστή μέ ίσόβιο άναστο
  λή.
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
  Άττοφασίζεται ή μετακόμιση των παροικούντων τόν
  Γιόφυρο, μέ είδική άερογέφυρα πού . . . παραγγέλλεται
  στό Μέτσοβο άπό τόν κ. Αβέρωφ. Ό κ. Ανδρέας Παπαν¬
  δρέου άνακαλύπτει όμάδες φραξιονιστών στήν δεξίωση γιά
  την όνομαστική τού γιορτή, δπου παίζει... πίπιζα ό κ. Κα
  ρέλλης. Μέτρα γιά την καταπολέμηση τοΰ δάκου. Τιμή α¬
  σφαλείας γιά τό λάδι 140 δρχ. Ό σ. Καραμανλένιν, άναγ¬
  ■ ■·■■■■■■■·■■·■■■■·■■·■■■·■■■■■■■■■
  ■■■■·■■■■»·>■■■■■■■■■■■■··μ
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΞΙΑ κάθε έπαίνου, ήταν ή πρωτοβουλία πού πήρε τό
  Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, μέ τό νά τιμήσει έξαιρε
  τικούς συμπατριώτες, Λογοτέχνες καί Δημοσιογράφους.
  Έτσι, είδαμε νά «βαφτίζονται» Ήρακλειώτικοι δρό-
  μοι μέ τα όνόματα έκλεκτών Δημοσιογράφων δπως τού
  Γιάννη Μουρέλου, τού Άθηναγόρα Μυκωνιάτη, τού θρα-
  σύβουλου Σταυράκη κ.ά.
  Ή εφημερίδα μας, συγχαίρει θερμά τό Δημοτικό
  Συμβούλιο γιά την άπόφασή τού αυτή καί είδικώτερα τό
  Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μενέλαο Παρλαμά, ό οποίος κσί
  έκανε την εΰστοχη αύτη πρόταση πού γίνεται αίτία νσ
  άποδοθεΐ κάποια τιμή άπό μέρους τού Δήμου, στούς άν-
  θρώπους των γραμμάτων καί τής Δημοσιογραφίας.
  Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΕΚΔΟΤΗ
  ΜΕΣΑ οΐους Οττοψήφιους γιά
  τό Ναμα~χιακό Συμβούλιο Ή
  ρακλείου, &ρίσκεται (σάν υπο
  ψήφιος Έτταρχίας Πεδιάοας^
  καί ό Έκδότης ι ού «Μαχητή^
  κ. Γ. Κσ σαράκης.
  Ή εφημερίδα μας, άν κα'ι ε-
  ττέκρινε την ύιτοψ,ιφιότητά τού
  στήν ΕΓΣΗ τόν περασμένο Νο
  έμβρη, δέν έχει παρά νά ττοτ
  ραδεχτεϊ ότι τούτη τή φορά, 6
  κ. Κατσαράικης ξεχωρίζει άνά
  μεσα στούς άλλους συνυττοψή
  φιοθς τού.
  ■--■■■---■—■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  Ο
  γέλει κρατικοποίηση
  ΝΙΚ—ΠΑΚ Α.Ε.
  τής βιομηχανίας άσκομαντούρων
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
  τριών γραμμών γιά τό . . . «αύτονομιστικό».
  Ό Δημοτικάς Σύμβουλος κ. Βαγγ. Παπαδάκης κυ
  κλοφορεΐ τίς άγορεύσεις τού στό Δημοτικό Συμδούλιο,
  δχι σέ βιβλίο, άλλά σέ... μαγνητοταινία, γιά νά άκού
  γονται οί φωνές τού.
  Γιά πρώτη φορά ώδηγεΤται στό σκαμνί τού κατηγο-
  Ο Πέτρας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ρουμένου ό διευθυντής τής «Αληθείας». Έπειδή τό γεγο
  Εύχές των άρχηγών γιά τόν καινούργιο χρόνο. Στό
  Δικαστήριο Ηρακλείου, παραχωρεϊται είδικό κάθισμα
  (σκαμν!) στόν Μάνο Χαρή. Ό κ. Καραμανλής έπισκέπτε
  ται τό Ζαΐρ. Αναχωρεί γιά Μόντρεαλ ό κ. Καρέλλης μέ..
  πλαστό διαβατήριο. Συνεχίζονται ο έργασίες στό καμπα-
  ναριό τοΰ Άγίου Μηνά. Άνεβαίνει στό θέατρο ή κωμωδία
  «Έρανος Άγάπης». Στό ρόλο τοΰ Παπά — Άντώνη ή...
  Γαβριέλλα. Στό ρόλο τοΰ γιατροΰ — Έκκλησιαστικοΰ
  συμβούλου, ό Θ. Βέγγος, γνωοτός άπό την ταινία «'Ο ξυ-
  πόλυτος Ταχυδρόμος». Ό Άρχιεπίσκοπος Κρήτης παραι
  τεΐται. Μην τρομάζετε, παραιτεΐται τής 85ης μηνύσεως
  πού £χει ΰποδάλλει στόν διευθυντη μας. Άσκοπα δμως
  διότι «Ή Άλήθεια» έχει διακόψει ήδη την εκδοσή της, γιά
  «τεχνικούς λόγους» πρός μεγάλη χαράν των Μασόνων καί
  γενικά δλων των — όνων! . . .
  Συνέχεια άπό τή 1η σελίδα
  νάγκη νά έχης παρακοιμώ-
  μενό σου έναν... κομμουνι
  στή;» (νά σοΰ πετύχη).Στήν
  άποψή τους περί απομα
  κρυνσεώς τού, ό διχτάτορας
  βρήκε μιά μέση λύση: Τόν
  ξαπόστειλε στήν Κρήτη, σάν
  «Ύφυπουργό Περιφερειακό
  Διοικητή».
  Έτσι ό Γεωργαλάς, ένώ
  γιά τούς χουντικούς διώχτες
  τού βρισκόταν «έν εύγενη έ
  ξορία», γιά τόν Παπαδόπου
  λο ό «άνβρωπός τού» συ
  νέχιζε νά προσφέρη, σ' ίνα
  «έπικίνδυνο πόστο» — την
  Κρήτη — πού παντοτε ήταν
  γιά τόν διχτάτορα ένας «μι
  κρός πονοκέφαλος» γιά κάτι
  τό... «μή τυχόν».
  'Ο Γεωργαλάς λοιπόν, ή"ρ
  ή Κή
  καϊ την έχτίμησή τους ττρός
  τόν Γκαΐμπελ τής χούντας
  Έχομε περιπτώσεις πού
  ό Γεωργαλάς, δέθηκε τόσο
  πολύ, ώστε δέν ήταν ό «κύ
  ριος ύφυπουργός» άλλά α¬
  πλώς ό «Γιώργος».
  Μέσα δημοσιότητας, επι
  χε'ρήσεις, σπίτια, σ αλόνια
  (άκόμη καί μερικές. . . κρεδ
  βατοκάμαρες) άνοίχτηκαν
  στόν κ. Περιφερειακό.
  Ό «Γιώργος», πού αν δέν
  ήταν «μάλαμα» ήταν δμοχ;
  «πονηρός» χρησιμοποίησε
  τίς γνώσεις τού πάνω στήν
  προπαγάνδα, τή γοητεία τού
  τις μονάδες δημοσιότητας
  τού, άκόμη και τή... Φού
  λη, γιά νά πετύχη, δ,τι κατά
  φερε: νά άγαπηθη κα! νσ
  πάρη τή θέση τού «στίς καρ
  διές των Κρητικών».
  Δεξιώσεις, διαλέξεις,
  θε στήν Κρήτη μέ «είδική τογραφίες, έγκαίνια «καφεδσ
  αποστόλη» νά μετατρέψη τό κια» έκδηλώσεις πάσης φύ
  κλίμα καί λένε μερικοϊ δτι
  τό πέτυχε.
  Άν πάρουμε σά 6άση,
  τούς φίλους (καί τίς φίλες)
  πού έκανε στήν Κρήτη κα.
  είδικά στό Ήράκλειο, τό πέ
  τυχε.

  Γιατί πραγματικά ό Γε"
  ωργαλάς — πού συνέχισειι
  νά κερδίζη μονάδες δημοσιβ
  ότητας άπό την Τηλεόραση·
  —«κέρδισε» καί άρκετούςϊ
  Κρητικούς (καί Κρητικές). ■
  Καί δν μέν οί σχέσεις αυ!
  τές περιοριζόταν στόν έ-Β
  παγελματικό χώρο, στά κομ"
  μάτια νά πάνε. Άλλά έδώ"
  τό πράγμα πήρε άλλη διά"
  σταση: Ό Γεωργαλάς έκα-^
  νέ κοινωνικούς, πραγματι-1
  σεως, μέ Ινα σκοπό: Νά ττε
  τύχη τόν ό— ώτερο σκοτεινό
  καΐ έπικίνδυνο γιά τή χώρα
  σκοπών τού.
  (Συνεχίζεται)
  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΣΕΒΑΣ:
  Ιίθλ-
  άρχαΐο κο>
  2να..; 'ΆγιοΔι-
  ς, πραγματι1 γ
  κούς, καλούς φίλους καί φί'. σκοπότηρο Ηρακλειω-
  λες. ■ τικης ΈκκλησιαςΙ 1 !»
  λες

  Πολλοΐ άπό αύτούς μά>
  λιοτα ήσαν καΐ έπίλεκτα μέ
  λη τής Ήρακλειώτικης ΚοιΙ
  νωνίας, πού δέν παράλεΐπαν·
  νά «έκδηλώνουν» στήν θεωρία'
  καί στήν πράξη την άγάπη
  τικης ΈκκλησίαςΙ
  ΣΕ ΛΙΓΟ
  ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ
  ΤΗΣ
  ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑΣ