98676

Αριθμός τεύχους

83

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

17/1/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χορας σ' αυτόν, πού πρίν μέ
  χώμα, τοΰ φράξουν οί #λλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πβΐ £στω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Ζΐιουθυν^ΐί-: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 2ος - Άρ. Φύλλου 83 - Δρχ. 5
  ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΘΕΜΑ
  ΠΟΙΟΙ ΤΟΡΠΙΠΙΖΟΥΝ
  τα "ειδικα παιδία,, και
  ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ;
  ΝΑ ΓΙΝΗ ΑΜΕΣΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ
  ΠΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ
  ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΟ θέμα μέ εύρύτερες κο.νων.κές προεκτάσε.ς, έχε. δημιουρ-
  γηθει τόν τελευταΐο καιρό στό Ήράκλειο.
  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά τό θέμα των Άττροσαρμόστων ή Είδικών Παιδιών καί τό όμώ-
  νυμο Ίδρυμά τους, είδικώτερα δέ μέ τίς εναντίον τού έτπθέσεις, δπως ύπο.στη
  ρίζουν οί έκπρόσοποι τής διοίκησις τού.
  ΕΠΕΙΔΗ ή θλιβερή αύτη περίτ-ωση συνδέεται μέ κάτι τό Ιδιαιτέρα Ίερό: τα
  ό-ροσάρμοστα ή είδικά Παιδία καί έπειδή πολλά καί άντικρουόμενα άκούσαμε
  άπό τίς διάφορες θέσεις κάνωμε την παρακάτω πρόταση:
  ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΗ οτήν Άρχιεττισκοπή ή στή Νομαρχία είδική σύσκεψη στήν
  όττοία έκτός τοΰ "Αρχιεπίσκοπον καί τοΰ Νομάρχη, νά πάρουν μέρος ά Δήμαρ-
  χος, τό Δ.Σ. τού Ίδρύματος, ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Άνωττόλεως, ή κυρία
  Ρήνα Μεσσαριτάκη, ό Ήγούμενος τής Μονης Άνωπόλεως, ό Πρωθιερέας τής
  Παναγίας Μασταμπά Παπά Μανώλης Γιγουρτάκης καί έκπρόσωποι τοΰ Τύπου.
  ΕΤΣΙ ΜΟΝΟ νομίζομε δτι θά ξεκαθαριστή τό σοβαρότατο θέμα πού έχει προ¬
  κύψει καί πού εχει φτάσει στό σημεΐο νά εχει έτπφέρει Ινα πρώτου μεγέθους
  μπέρδεμα μεταξύ δλων των παραττάνω, ένώ συγχρόνως νά απειλή τίς τύχες
  των άνεύθυνων καί δύστυχων παιδιών.
  ΑΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ αυτή δέν γίνη άποδεχτή, τότε θά δώσωμε στή δημοσιότητα
  δλα τα στοιχεΐα πού περισυλλέξαμε άπό τή σχετική ερευνα. Καί τότε ϊσως γί¬
  νει κάτι πού μέχρι τώρα δέν έ'γινε: νά τταρέμβη ό κ. Είσαγγελέας καί ή ύττό-
  θεση νά πάη στό Δικαστήριο, πού μάλλον έκεΐ θά καταλήξη άναπόφευκτα, γιά
  νά βρεθοΰν καί νά κοτταδικαστοΰν οί ένσυνείδητοι ή άσυνείδητοι ένοχοι!
  —ψ
  ι
  Άπαράδεχτες καί πρωτάκουβτες υβρείς, πρός τόν Διευβυντή μας
  ππροαιαοΜΕ το δημαρχο
  ΣΤΗΛΑΤΚΗ ΚΡΙΣΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Μανόλη Καρέλη
  ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ βδομάδα, ττήραμε τό ττόιο ΰβριστικό τηλεφώ-
  νημα, ττού έχομε δεχτεί μέχρι σήμερα. Ή φωνή άπό την άλλη άκρη
  τοΰ σύρματος έλεγε πρός τό διευθυντή τής «Αληθείας» τα παρακά¬
  τω (έ— ιλέγομε τα πιό χαρακτηριστικά) λόγια:
  —«Εΐσαι κάθαρμα» — «ΕΤσαι τταλιάνθρωπος» — «Εΐσαι 6ρω-
  μιάρης» — «ΕΤσαι αίσχρό κουμάσι» — «ΕΤσαι έκπορνευτής τής
  κοινωνικής συνειδήσεως» ■— «Εΐσαι βρωμερος άνθρω—ος» — «ΕΤσα1
  έκπορνευτής τού δημοσίου 6ίου» — «Εΐσαι πούστης» — «Άς στόν
  διάολο σκάσε» κλπ., κλπ.
  ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ δπως είτκχμε ήδη μπορεΐ νά ή"ταν τό πιό ϋδριστικό
  μά καί τό ττιό... έπίσημο τηλεφώνημα, γιατί δλες αΰτές οί βρισιές
  δέν τίς έλεγε κανείς άλλος, έκτός άπό τόν «πρώτο πολίτη» μας τόν
  Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Μανόλη Καρέλλη! ! !
  ΕΠΕΙΔΗ μετά τό λούσιμο δέν πιστεύαμε ο&τε οί ίδιοι στ* αύτιά
  ξαναπήραμε την εφημερίδα «Άλλαγή» (άττό έκεΤ εΐχε γίνει τό τη
  λεφώνημα) καί ζητήσαμε τό κ. Σκαρβελάκη, τόν ένα άπό τούς μάρ
  τυρες (οί άλλοι δυό ήταν ή συντάκτις δ. Πάρη καί ό δημοτικός συμ-
  βουλος κ.Ήρ. Μιχελινάκης) -ού μάς εΐχε πεΐ ό «ύβριστής μας» δτι
  άκουγαν τα δσα μάς Ιλεγε.
  ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ήταν δτι δέν γελιόμαστε. Ξανακούσαμε πάλι
  τή φωνη τοΰ κ. Καρέλλη, μέ τίς έποτναλαμβανόμενες βρισιές. Κά-
  ναμε ΰπομονή. Κρατήσαμε τα νεΰρα μας. Μόνο σέ μιά στιγμή πού
  μάς άπείλησε ό κ. Δήμαρχος μέ τό «νά μή μάς ξαναδή μπροστά
  τού» τού ΰψώσαμε λίγο τή φωνη. Γιατΐ δέν είναι 6λέπετε συνηθι-
  σμένο ττράγμα ν' άκοΰς ευα Δήμα
  ΜΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ
  ΚΑΙ ΚΑΡΕΚΛΕΣ
  ΕΠΕΙΣΟΛΙΟ
  ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΟΝ
  ΣΕ ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Στήν ταβέρνα πήγαν οί δν-
  θρωττοι. Και τάκαναν γυαλιά—
  καρφιά. Ό άνοτγνώστης θά νο-
  μίζει πώς «τα σπάσανε», μεθύ
  σανε δηλαδή και... Φυσικό έξ
  άλου καϊ σι/νηθ.σμέ/ο είναι.
  "Οιμως, δέν εχουν Ιτσι τα
  ιτράγιματα. Ό Γενάρης εΤχε
  14 «αί τό Δηιμοττκό Συ'μβού-
  λιο εΤχε συνεδρίαση Μετά τό
  τέλος καΐ μέ έπικεφαλής τόν κ.
  Δήμαρχο Ηρακλείου καταλήξα-
  νε — δπως συνηθίζουν — σέ
  μιά ταδέιρνςτ τής πόλης, γιά νά
  φάνε.
  Άλλο θέμςχ τώρσ, ποΰ κατά
  ληξε ή συνεστίαση...
  Φαίνεται, πώς ή έρευνα τής
  «Αληθείας» γιά τούς φίλους
  τού Γεοίργαλά εχϊΐ κεφαλοπονέ
  σει ττολύ κόσμο. ΜετίίξΙ; αυτών
  καί μερικοάς Δημοτικούς Συιμ-
  δούλους. "Ετσι, εγινε δ»ας ύτται
  νιγμός άττό ίνα Δηιμοτικά Συμ
  6ουλο πρός έναν άλλο, άντιστά
  θηκε 6 δεύτερος, μέ βατοτέλε-
  «Μπαλωδιές
  ΤΑ ΟΠΛΑ
  ΤΗΣ
  ΤΗΣ
  ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ
  ΤΟΥ κ· Γ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ
  Μ Ε ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «Μπαλωθιές καί σοδαρότητα»
  δημοσιεύτηκε στά «ΝΕΑ» της 12)1)77 ένα εν¬
  διαφέρον άρθρο τοθ γνωστοθ διακεκριμένου
  δημοσιογράφου κ. Γ. Καράγιωργα, σχετικό μέ
  την παράδοση των δπλων. Άπό τό άρθρο αύτό
  άναδημοσιεύομε μερικά χαραχτηριστικά άπο-
  σπάσματα, πού άναφέρεται στήν Κρήτη.
  Πολύ παλιότερα, πρϊν τόν
  Μεσαίονα, πρϊν την άρχαιότη-
  τα άκόμη, άττό τοθς προιστορι
  κούς χρόνους, οί Κρητικοϊ ήσαν
  ψΓ>μισμένοι γιά τα δττλα τους.
  Ή Μεγαλόνησος γνώρισε κα-
  τοχές 6ία, έρημώσεις. ΟΙ άν-
  θρωττΓοι δώσανε κατά περιόδους
  τής Ιοτορίας, τα ττάντα. Γυναΐ-
  κες, παιδία, τόν εαυτόν τους
  Άλλά τα δπλα τους, δέν τα
  τταραδώσανε ποτέ. "θλοι οί
  Ιστορικοΐ άναφέρουν τοΰς Κρή
  τες σάν τούς έπιδεξιώτερους
  τοξότες τού τότε γνωστού κό-
  σμου σάν τούς Ικανότερους κυ
  νηγούς. Καί πολλούς αϊώνες
  ττρι^ άττό τό Είκοσι "Ενα οί
  ξένοι ταξιδιώτες στήν Έλλάδα
  σημειώνανε, δτι ο'ι πάντα όπλι
  σμένοι Κρήτες, έξακολουβ&ΟσαΓ.'
  νά εΤ/αι οί μεγαλύτεροι τοξό-
  • Συνέχεια στή 4η οκλίδα
  σμα νά λογομαχήσουν γιά τα
  καλά καΐ νά ψτάσουν μέχρι τού
  σηιμείου ό ενός ν' άρττάξη τό
  μττουκάλι τής μπύρας καΐ νά
  τό... έκτοξεύσει μανιωδώς, ε¬
  ναντίον τοΰ συναδέλφοϋ τού.
  Δέν ήταν δμως, δπως φζ'ινε-
  ται, καλός στό σημάδι καΓ τό
  μπτουκάλι βρήκε.. κατακοθτελα
  έναν τρίτο Δηιμοτικό Σύμδου
  λο άττό τοϋς 1 3 πού πηραν μέ¬
  ρος στή συνεστΐαση.
  Άμέσως μετα, άδιαίρορών-
  τας γιά την παρ>ουσία άλλων
  θαμώνω»1, ό έπιτιθέιμενος σήκω
  σε την καρέκλα μέ ... πάθος
  κι' ήρχισε την . . κατά μέτωττο
  έττίθεση.
  Τελικά, άλλοι πιό ψύχραΐ'μοι
  Δη,μοτκοί Συμβουλαί, μπήκα-
  νε στή ψιέση καϊ κατάφεραν νά
  τούς ξεχωρίσουν. Ό Δήιμαρχος
  δλη τούτη την ώρα, καθόταν σι
  ωπηρός στήν . . . Δηψιαρχιακή
  καρέκλσ τής ταδέρνας. "Ισως
  σκεφτάταν τόν Χατζηδάκη.
  Τό ϊδιο δράδυ, τό Δελτίο Τύ
  που της Άστυνομίας, δέν Ιγρα
  φε τίποτα γιά τό ττεριστατικό
  Σιιμπέρασμα: Κανένας δέν φαί
  νεται νά έπσθε κάτι τό σοδα-
  ρό.
  Κατά τα άλλα, κι' ο! Δη<μο τικοΐ άνδρες εχουν κι αύτοι τα νεΰρα τους. "Ενα παραττά νω μάλιστα^ δταν πρόκειται γιά προμαντεΤες σχετικές μέ τό ποίος φίλος τοΰ Γε«ργαλά εχει σεΐιρά νά γρα<ΐιτει στήν «Άλήθεια». . Σ ΗΜ · Τό σοβαρό αϋτό έπει σόδιο, προτιμήσα'με νά τό δώ- σουιμε άνώνΐ'μα καΐ ανώδινα, μέ τό παραπάνω δημοσιογραφικό ϋφος, γιά νά μή θίξωμε — δ- σο εΤ/αι δυνατόν — καΐ τίς ττροσωπικότητες των Δημοτι- κών Συιμβούλων, αλλά, κυρίως τόν τίτλο τους. ■ ■ΒπΙΗεΙΙΒΙΒΙΗΗΗΒεΤ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ~ Μιά άποκαλυπτι κή κοινωνική έρευ να: «ΣΤΙΣΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ- ΑΓΑΠΗΣ» Ό συνεργάτης της «Ά λήθειας» ΝΙΚΟΣ ΨΙ- ΛΑΚΗΣ μετά άπό δί- μηνη δουλειά παρουσιά· ζει τί γίνεται μέσα «Στίς φυλακές της...Ά γάπης». • Μιά συγκλονιστι- κή δημοσιογραφι- κή καμπάνια γιά μιά μερίδα τής Κρητικής Νεολαί- σς. ■ ■■■■»■■■■■■■■■ ΟΙΦΙΑ 2ον ΣΤΙΣ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1971 οί έφημερίδες τού Ηρακλείου, άνακοινώνουν τό διορισμό τού Γεωργαλά σάν 'Υφυττουργοΰ Περιφερειαχού Διοικη,τοΰ Κρή¬ της. Καΐ τό άναγνωστικό κοι- νό, άττολαιμβάνει καΐ στήν «Βε νιζελική» τού εφημερίδα, την πρώτη δίστηλη φωτογραφία τού «λεδεντότταιδου» μέ τό άπαραί τητο μικρόφωνο. Μετά άττό λίγες μέρες καΐ συγκεχριμένα στΐς 3 Σεπτέμ¬ βριον, τό κοινό πληροψορεΐται 9 Συνέχεια στήν 4η σελίδσ ΒΙ3ΑΙ08ΗΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ο· ν άρ,Ο. εΐσεγ. βιβλίου 9001 ΠΑ ΤΟ ΊΚΑΡΟΣ ΒΙΛΑΖ,, Ο κ. Είσαγγελέας διέταξε προκαταρκτική ερευνα ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΕΝΟΡΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠ ΕΙ ΤΑ άπό τό δημοσίευμά μας, τό σχετικό μέ τό χαρτοπαίγνιο τής 5 Ίανουαρίου στό ξε- νοδοχεΐο « Ίκαρος Βιλάζ» πού καταχωρήθηκε στό προηγούμενο φύλλο τής «Αληθείας» ό προϊστάμενος της Είσαγγελιας Πλημμελειο- δικών Ηρακλείου κ. Γ. Ζορμπάς, διέταξε Προ- καταρκτική "Ερευνα. ΕΝΤΟΣ των ημερών πρόκειται νά άρχίσουν οί ενορκες έξετάσεις πολλών μαρτύρων, σχετι- κά μέ δσα έφερε στό φώς τής οημοσιότητας ή εφημερίδα μας. ΣΧΕΤΙΚΑ μέ την παραπάνω ύπόθεση, θεωροθ- με χρέος μας νά τονίσωμε δτι ό οιευθυντής τοθ «'ΊκαροςΒιλάζ» κ. Κυραμαργιός (ό οποίος ήδη εχει παραιτηθεΐ), δέν άμφΐσβήτησε τίπο¬ τα άπό τα γραφόμενα μας καΐ ανέλαβε τίς εύ- ΘΟνες πού τόν άφοροΰν. Τό «λε&εντόπαιδο» τού Παπαδόπουλου σέ μιά άπό τίς δεξιώσεις τού στό Ήράκλειο ^έ «γνωστούς» φίλους καΐ φίλες. ΜερικοΙ (καί μερικές) τόν θυμουνται άκόμη, γιατί είναι γι' αΰτούς πρόσωπο... «άλήστου μνήμης»! ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Π0ΛΕΜ0Σ ΠΑ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΑΤΣΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ "Ενα μεγάλο σκάνδαλο ξέσττασε την περασμένη 65ο μάδα στόν Άθηναικό καί Ρεθεμνιώτικο Τύπο. ΑΙτία ήταν ή μετάθεση ενός ΰπαλ λήλου τού ΟΤΕ πού ΰπη ρετοΰσε στό Γαράζο Ρεθύ¬ μνης, διότι άρνήθηκε νά συμ ψωνήσει γιά την μεταΦορο τού τηλεφωνικοΰ κέντρου ά- ττό Ινα σπίτι τού χωρίου Κό λυβος, σέ άλλο, πού άνήκε σέ κομματικό φίλο τού ΰ- ψυπουργοΰ κ. Ι. ΚεΦαλογι- άννη. Την μετακίνηση αύτη τού τηλεφώνου έπεδίωξε ό κ. Κεφαλογιάννης γιά να έκπληρώσει μιά προεκλογική τού ΰττόσχεση πρός τόν κομ ματικό φίλο τού. Μέ έπικε- ψαλής τόν πρόεδρο τής κοι νότητας άντιτάχτηκαν οί κάτοικοι καί ό κ. Κεφαλογι άννης ζήτησε (κατά την φρα σεολογία τοθ ΒΗΜΑΤΟΣ της 13)1)77)... 6!αιαη με ταγωγή τοΰ τηλεπΐκοινωνια- κοΰ πραχτορείου. Άλλά, καί αυτή ή προσπαθεία προσέ κρουσε στήν αντιδράση των κατοίκων μέ άποτέλεσμα νά μην γίνει ή μεταγωγή καί νά τιμωρηθεΤ ό ύπάλληλος τού ΟΤΕ μέ δυσμενή μετά θέση. ΚΑΙ Ο κ. ΝΗΟΑΤΖΟΧ Ή παρο—·άνω ενεργεια τοΰ κ. Κεφαλλογιάνη άποδο κιμάστηκε άττό δλους τούς Τόπ ι κούς πολιτικούς τταρά γοντες. Ή εφημερίδα ΡΕ ΘΕΞΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΞΑ, έγρα ψε στό φύλλο τής 13—1 — 77 ότι ή ενεργεια αυτή τού κ 'Υφυπουργοΰ «έξευτελίζει τα πολιτικά ήθη τοθ Ρεθέμ νού». Ό δουλευτής τ. ΰπουρ- γός κ. Μοάτσος σέ τηλεγρά φημά τού, άναφέρει δτι «με τάθεσις Άννιτσάκη ττροκα- λεΐ χλευασμόν δημοσίας γνώ • Συνέχεια στήν 4η σελίδα Σ' ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ · ΜΙΚΡΟΣ ΕΠΙΚΗΑΕΙΟΖ "ΑΝΤΙΟ, ΘΕΙΑ ΜΠΕΛΑ..,, Ό βάνατος της ΙΣΑΒΕΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΟΡΓΑΚΗ Η Ι Ι . Ι ,Τ ΙΓ Γ. „ ^^ χον οποιο κ~1 ^,,^«λ,λ,ΤΛμιιε μας. Συγκεκριμένα, πέθανε ή στενά συνδεδε μένη μέ τό διευθυντή τής «Αληθείας» θεϊα τού ΙΣΑβΕλΑ (ΜΠΕΛΑ) ΠΑΠΑΔΟΠΩΡΓΑΚΗ γιά την όποία τόσες προσπάθειες στήν Έλλά¬ δα καΐ την Αγγλία, εΐχαν γίνει γιά νά διασω- θή, άπό δλους τούς συγγενεΐς καΐ κυρίως άπό τόν σύζυγό της κ. Μικήτα Παπαδογιωργάκη. ΣΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ της, πού έγινε πάνδημη την περασμένη Τετάρτη άπό τόν "Αγιο Μηνά Ηρα¬ κλείου, δλοι οί συγγενεΐς της καΐ πάρα πολλοι φίλοι, πού άγαπουσαν καΐ έχτιμοθσαν ττι θα- νοθσα, την κλάψανε καΐ την τίμησαν, όπως της άξιζε. ΑΝΤ Ι ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ έκδήλωσης μνήμης ό διευ θυντής της «Αληθείας», τίς τελευταΐες ώρες πρίν την κηδεία, εγραψε ένα «έπικηδειο γράμ- μα» στήν άγαπημένη τού «θεΐα Μπέλλα», τό Αναττημενη μου Ο.ια Μπελλθ', Συγχώρεσέ με ποΰ τουτο τόν τελευταΐο άποχαιρετισμό, ευχαριστουμε, δέν σοθ τό λέω έγώ ό Τδιος μέ τό στόμα μου, μά — πίστεψέ με — κάτι τέτοιο θάταν πάνω από τίς δυνάμεις μου, ποΰ λυ- γίζουν κάτω άπό τή συγκίνηση αυτής τής στιγμής. "Εχω συνηθίσει τό χαμόγελό σου, — ττού τό κράτησες μέ¬ χρι την τελευταία σου ώρα — τίς τρυφερές σου κουβέντες, καΐ γενικά την καλωσυνάτη σου ά/ταττόκριση, σέ κάθε συ ζητήση, πού τώρα μοΰ είναι ά- δύνατο καϊ άδιανότητο νά σοΰ μιλήσω, ξέροντας πώς δέν πρό κείται οϋτε νά μοΰ χαμογελά- • Συνέχεια στή 4η σελίδα 01ϋ Κ Α Ι,ΕΧ 3Ε0 ίΕΧ Έννηά παιδία και μιά μπουλντόζα Τόν λένε Άντώνη Κρουσταλλάκη, 55 χρονώ, έρ· της στό Δήμο (ύττηρεσία Καθαριότητας) . Τώρα τελευ¬ ταία δέν δούλευε γιατί ή*ταν άρρωστος. Οϋτε κι ή γυ- ναΐκα τού (ή μουροψορεμένη στή φωτογραψία) δουλεύει νΕχει την καρδιά της... Ένα πικραμένο πρωινό (τό προχθεσινό πρωινό τής 14—1—77) ήρθαν οί μπουλντόζες στά νταμάρια τού Ριτσόπουλου. 'ΕΞκεί, μέ έλενίτ καί μπλόκους, εΐχε φτιά- β Συνέχεια στήν 4η σελίδα Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΧΟΕΣ τό ττρωί, μάς έφερον στό τυττογραφεΐο, την έτπστολή τού Μάνου Χατζηδάκη, πού εΤχε δημο σιέυθή ήδη σέ καθημερινώς χθεσινές έφημερίδες. ΦΥΣΙΚΑ δέν επρόκειτο, άφοΰ εΐχε δημοσιευθεΐ, νό τή δημοσιεύσωμε, καί ένωρίτερα νά μάς την εΐχαν στείλει. ΑΠΟ ΧΡΕΟΣ δμως δημοσιογραφικό — αν δέν μαίς τό αμφισβητήση κι έμάς ό κ Χατζηδάκης — την κρίνομε μέ δυό λόγια: ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά άτταράδεκτη καί ύβριστική έπι- στολή ή όττοία έπισύρει ήθικές καΐ ποινικές κυρώ- σεις, τίς οποίες" πιστεύομε νά ΰττΌστή ό συντάχτης της. ΕΚΕΙΝΟ δμως πού νομίζομε πώς είναι τό σοβαρό τερο σχετικά μέ τό θέμα είναι τουτο; Καλά, ό Μά- νος Χατζηδάκης, σέ μιά ϊσως «διτσιόζικη στιγμή» τού, μττέρδεψε δυό άττό τίς. . . όπές τού σώματός τού, τό στόμα τού δηλαδή μέ. . . κάτι άλλο κα!. . . «έλουσε» τούς δημοσιογράφους. Μέχρις έδώ καλά. Άλλά άττό έκεΐ καί ττέρα, οί κύριοι, κύριοι ύττεύθυ νοι τής έπιλεγόμενης Μουσικής Άκαδημίας στό Ήράκλειο, ττώς δέχτηκαν νά τταίζουν τό ρόλο τοΰ «κλητήρα τοΰ Χατζιδάκη» καϊ νά τόν... σιγοντάρουν μαζί μάλιστα μέ τόν Δήμαρχο κ. Κσρέλλη, σέ μιά τέτοια άπαράδεκτη ενεργεια; ΔΕΝ έπεχτεινόμαστε ττρός τό παρόν. Προτείνομε μόνο την άμεση σύγκληση εΐδικής σύσκεψης τοΰ δή μοσιογραφικοΰ κόσμου τοΰ Ηρακλείου, γιά νά πάρη μέτρα καί κατά τού ΰβριστη Χατζηδάκη καί κατά των συνεργατών τού. ΚΑΤΑ τα άλλα: ό κυναιδισμός δέν θά περάση στήν Κρήτη καί είδικά στό Ήράκλειο. "Ι
  ϊελίδσ 2α
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Δευτέρα 17 Ίανουαρ(ου
  Ο ΠΡΕΒΕ/ΐηΚΗΣ ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ, ό συμπατριώτης μας λογο·
  τέχνης, Πσντελής Πρεδελάκης, είναι £να με·
  γαλο κεφάλαιο των γραμμάτων μας. Τόν θαυ
  μάσαμε σέ πολλά τού έργα καΐ μεταφράσεις
  πού εχουν κυκλοφορήσει στήν Έλλάδα καί
  στό έξωτερικό.
  ΤΟ 1976 τό βιδλίο πού τόν καθιέρωσε «ΠΑΝΤΕΡ
  ΜΗ ΚΡΗΤΗ» δπως καί (Χλλοτε δημοσιεύσαμε,
  έκυκλοφόρησε στά Γαλλικά. Μεταφέρουμε
  έδώ άποσπάσματα άπό τόν πρόλογο πού τι-
  τλοφορεΐται «ΠΑΝΤΕΡΜΗ ΚΥΠΡΟΣ» καί ά-
  πευθύνεται στος άνθρώπους των Γραμμάτων,
  γιά νά μεσολαδήσουν αύτοΐ στΐς κυδερνή-
  σεις τους, γιά μια δίκαιη λύση τοθ Κυπριακοϋ
  Κρΐ"ΟΙΚΠ
  «ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
  ΣΤΟΜΑΧΟΦΡΟΝΩΝ»
  Στό τεΰχος 44 τής έφημε
  ρίδας «ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ»
  τής 18—12—76, δημοσιεύ-
  ονται μερικές ... έκατοντάδες
  όνόματα γνωστών ή μή καλ
  λιτεχνών, λογοτεχνών κλπ.
  οί ό ττοΤοι πήραν στήν 7ετία
  κρατικές χορηγεϊες.
  Άπό τό άρθρο αύτό τής
  ,τταραττάνω εφημερίδας, δημοι
  άιεύουμε άποσττάσματα κα-,
  θώς καί όρισμένα όνόματα
  τα όποΤα συνδέονται μέ'
  την Κρήτη.
  ΤΙ ΑΕΝΕ
  ΟΙ «ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ»
  «... Άπό τούς καταλό-
  γους αΰτούς λείπουν τα ό¬
  νόματα εκείνον πού δέν ύπέ
  6αλαν αΤτηση καί φυσικά
  δέν έλαβον χορηγεία. Γιατι
  δέν ττρέττει νά λησμονεϊτα'
  δτι κανένας δέν έλαβε χορη
  γεία χωρίς νά ύποβάλει
  αϊτηση, ίδιόχειρα ϋπογραμ
  μένη «διατεδώ μετά τιμής»
  ύμέτερος» κλπ.
  Πάσα έκλεκτά όνόματα
  σημερινών άντισταισιακών
  δέ θά διαδόσεις άναγνώστη.
  Καί μέ πάση ττίκρα δέ θά
  στείλεις στόν διάβολο μερι
  κά άνθρωπάκια πού άφοϋ
  μάσαγαν τα χουντικά χι-
  λιάρικα, εγραψαν... άντιστα
  σιακά κείαενα. . .»
  ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΠΟΥ
  ΠΗΡΑΝ ΧΟΡΗΓΙΑ
  ΕΤΟΣ 1972: Δικτσίος Άρης,
  Λογοτέχνης, Δηιμάκης Μη¬
  νάς, Λογοτέχνης, Δραγατάκης
  Δημήτριος Μουσικός, Μανουσά¬
  κης Γιώργος Ζωγράφος, Γιαλοο
  ράκης Μανόλης, Λογοτέχνης,
  Ματσάκης Μίκης, Ζωγράφος,
  Μουντές Ματθαΐος, Λογοτέχ¬
  νης, Περσάκη Γιάννα Ζωγρά¬
  φος, Φανουράκης Θωμάς Ζω¬
  γράφος, Φραγκάκη Εύαγγολία
  Λαογράφος.
  ΕΤΟΣ 1974: Γαλανάκη Άντι
  γόνη Λογοτέχνις, Καρυωτά-
  κης Θεόδωρος Μουσικός, Μσμα
  λάκη Ζερμαίν Λογοτέχνις, Σκαν
  δαλάκη "Η6η (Μελισσάνθη),
  Λογοτέχνις, Σττανάκης Στέ,ργι-
  ος Συγγραφέας, Σφακιανάκης
  Γιάννης Λογοτέχνης, Κανακά¬
  κης Γιάννης, Γλύπτης, Σταυρι
  νίδης Νικόλαος Συγγραφεύς
  —Μεταφραστής.
  ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
  Είδικό Τμήμα Κρητικών
  Χορών έγκαινιάζει ή Σχολή
  Θεάτρου Κρήτης μέ τόν
  καινούργιο χρόνο. Τό Τμή¬
  μα θά μποροΰν νά τταρακο
  λουθήσουν έκτός άττό τούς
  τακτικούς οττουδαστές τής
  Σχολής — γιά τούς όττοίους
  ή φοίτηση θά είναι ΔΩΡΕ
  ΑΝ — και δλοι δσοι θέλουν
  νά άσχοληθοΰν σοβαρώτε
  ρα μέ την παράδοση των χο
  ρών αυτών πού θεωροΰνται
  άπό τούς άρχαιότερους καί
  τούς πιό άντιπροσωπευτι
  κούς τής λαϊκής χορευτι-
  κής εκφράσης. Τό τμήμα
  πού είναι άνοιχτό καί σέ
  άλλοδαττούς θά διευθύνη ό
  γνωστάς λαϊκάς χορευτής
  καί χοροδιδάσκαλος Μανώ
  λης Άξώτης.
  Έγγραφές άττό δεκάτης
  Ίανουαρίου 1977 κσθημερι
  νώς στή Γραμματεία τής
  Σχολής Θερίσου 1 τηλ.
  286512 6—9 μ.μ. ΗΡΑ
  ΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ.
  ΕΚΘΕΣΗ
  ΚΟΚΟΛΟΠΑΝΝΗ
  Προχθές Σάββατο 15—
  1—77 έγιναν στήν Βασιλι¬
  κή τοΰ Αγ. Μάρκου Ήρακλεί
  ου τα έγκαίνια τής άτομι-
  κής εκθεσης ζωγραφικής τού
  Χοβνιώτη ζωγράφου Γιώργη
  Κ οκολογ ι άννη.
  Ή εκθέση θά διαρκέσει
  μέχοι καί την 25 Ίανουαοί
  ου 1977.
  Έμπιστεύομαι τούς ττοιητές
  Διαθέτουν άρκετή φαντασία γιά
  νά μποΰν στή θέση των άνθρώ
  πων πού στερήθηκαν την έθνι-
  κή τους άνεξαρτησία. Θά τούς
  συιμπονέσουν δίχως αλλο! Θά
  συλλογιστοθν τούς νεκρούς,
  τούς ττληγωμένους, τούς όμή-
  ->ους, τούς πρόσφυγες, τίς 6ια
  σιμένες γυναΐκες καί τα όρφα-
  >ά. Θά λυττηθοθν τα εΐρηνικά
  ίργα Λτού κόττηκαν στήα μέση,
  τα .μνημεΤα πού καταστράφη-
  καν, τις έκκλησιές ττού 6ε6ηλώ-
  θηκαν. Θά άναμετρήσουν τή 6υ-
  στυχία ενός λαοΰ ττού άπτσσπά-
  σθηκε άττό τή συνέχεια τοΰ χρό
  νού τού γιά νά παραδοθεΐ στήν
  όλική άλλοτρίωση.
  Ναΐ, έμπιστεύομαι τούς τγοι-
  ητές. "Εχουν μέσα τους, σάν
  τα παιδία, τό αϊσθημα της δι-
  καιοσύνης. Ή άδικία τούς προ-
  σβάλλει. Γι' αύτούς, τα γεγο
  νότα δέν είναι ποτέ Ισχυρότε
  ρα άπό τίς ήθικές άρχές. Ή
  τταρσίτηση άπό τα ϋττέρτατα
  άγαθά τού πολιτισμόν" τούς
  φαίνεται αδιανόητη. Γι' αύτούς
  τό θάρρος τού πολίτη είναι μιά
  μορφή εμπνευσης. Στό βάθος
  τής ψυχής τού ποιητή 6ρίσκε-
  ται ενας άνθρωπος τής δρά-
  σης. Κι ό ένας κι ό αλλος είναι
  έραστές τής οΰτοτπας, ζηλω-
  τές ενός εύγενοϋς όράματος τού
  κόσμου. Δέν τούς καλώ στό
  ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΙ ΠΟΑΙΤΙΚΗ
  μισος
  Παντελής ΠΡΕΒΕΛΛΚΗΣ
  Μουοικίι
  Η ΜΟΥΣΙΚΗ
  ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  Πλούσιο καί άξιόλογο εί¬
  ναι τό πρόγραμμα των έκδη
  λώσεων τής Μουσικής Άκο
  δημίας Κρήτης ττού άναγ
  γέλθηκε την ττερασμένη 6δο
  μάδα άπό τόν κ. Μάνο Χατζη
  δάκι.
  Τό δλο θέμα σχολιάζομε
  σέ άλλη θέση.
  Οί έκδηλώσεις αύτές άρ-
  χίζουν την 21—1—77 μέ
  ρεοιτάλ κιθάρας τού Εύάγγ.
  Μπουντούνη.
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  "Αν καί δημοσιεύτηκε στόν
  καθημερινό Ί υπο, δεν μττο-
  ροΰμε νά μην άναφερθοΰμε
  στά κυριώτερα τού σημεΤα:
  12)2)77 Ρεσιτάλ ΒιολιοΟ
  Σ. Ράντου — Μττράχ Τίλες
  9)3)77 Διονύσης Σαββό-
  πουλος
  26)3)77 Ρεσιτάλ πιάνου
  Χρ. Γεωργιάδη
  13)4)77 Ρεσιτάλ Χατζη
  δάκη — Μούσχουρη.
  18)4)77 Χάρις Αλεξίου
  25)4)77 Νταλάρας
  !■»&.■■■_■
  ποιηση
  ΙΜΙΙΠΖ ΠΟΙΗΤΗΣΙΤΑΙΤΑΛ1ΚΑ
  Τά ποιήματα «Πάμττλο Νερούντα» καί «Στήν έττο-
  χή μας» τού Χανιώτη ττοιητή Μιχάλη Γρηγοράκη δημο-
  σιεύονται στό τελευταΤο τεΰχος τοΰ ιταλικού ττεριοδικοΰ
  «"Ιλ Μέγκλιο».
  Τή μεταφράση των ποιημάτων έκαμε ό δόκιμος
  "Ελληνας ποιητής Φοΐβος Δέλφης ό οποίος τελευταία
  τιμήθηκε μέ τό δίπλωμα τής Διεθνοΰς Άκαδημίας των
  Ποιητών τοΰ Καίμττριτς.
  Η ΖΩΗ ΚΥΛΑ
  Σά λίμνη άττλώθηκε μέσ' στήν καρδιά μου
  ή πολυκύμαντη ζωή
  γαλαζοπράσινη σπαρμένη μέ λωτούς
  καί μέ τΓθλύχρωμα λουλούδια
  κ ι ή*ταν ώραία, πολύ ώραία.
  Μέσ' στό γαλάζιο κόρφο της
  ρεμβάζανε άμέριμνοι όλάσττροι κύκνοΐ
  κι άστραφτε απάνω της ό ήλιος
  κ ι έριχνε καταράχτες
  τό τριανταφυλλένιο φώς τού.
  Άντιλαλοΰσε όλόγυρα ή πλάση
  άπό τό βουητό των μελισσών (
  καί τή φωνή των έρωτευμένων τταγωνιών
  κ ι έτρεχαν οί γκαζέλες
  νά ξεδιψάσουν άπό τά κύματά της.
  Άξαψνα άρχισε νά γέρνει ό ήλιος
  κι ή ττλάση όλόγυρα νά σκοτεινιάζει
  βοηθεία, ©έ μου νά δέσωμε τό φώς
  νά μην αφήσωμε τό σκοτάδι
  νά μάς πλακώσει.
  ΜΙΝΩΑΣ ΚΡΗΤΑΡΧΗΣ
  Ανδη Νάρκισσος
  Ηράκλειον - Ρόδος
  ■Μύριαμ Μακεμπα
  ΜΙΑ ΑΦΡΙΚΑΝΑ
  ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ
  ΣΥΝΕΝΤΕΥΙΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΣΤΙΣ 11 τοθ περασμένου Νοέμδρη, στή Βαγδάτη
  εΐχα την μοναδική εύκαιρία νά παρακολουθή-
  σω ένα ρεσιτάλ λαϊκών άπελευθερωτικών τρα
  γουδιών τής Άφρικής, πού δόθηκε άπ' την νο·
  τιοαφρικάνα τραγουδίστρια Μύριαμ Μακέ-
  μπα, στά πλαίσια τοΰ Συμπόσιου γιά τόν Σιω
  νισμό.
  ΔΕΝ ήξερα την τραγουδίστρια καί φυσικά δέν
  μποροΰσα να φανταστώ δτι θ' ύίκουγα μιά τό
  σο μεγάλη φωνή, μιά φωνή πιό συγκλονιστική
  κι άπ' έκείνη τής "Υμα Σουμάκ.
  Η ΜΥΡΙΑΜ ΜΑΚΕΜΠΑ, 50
  χρονών ττερίττου καί γιαγιά.
  δέν έ'χει μόνο μιά ύπέροχη
  φωνή, είναι καί μιά ττολύ ζων
  τανή γυναίκα, ττού τραγούδσ
  γε καί χόρευε, γιά τούς συ
  νέδρους τής Βαγδάτης, επί
  δυόμιση ώρες, μέ μιά μονσ
  δική ζωτικότητα.
  Γεννήθηκε στήν άνατολι-
  κή άκτή τής Νότιας Άφρι
  κης. Άπό μικρά κορίτσι, 6-
  ττως μοΰ εΐπε στή συζητήση
  ένοιωσε την άποικιακή κατσ
  ττίεση. Έβλεπε τά άδέλφισ
  της νά ΰττοφέρουν, νά ττει-
  νάνε, νά μαστιγώνονται νσ
  φυλακίζονται, νά δολοφονοΰν
  ται. ΟΙ νοτιοαφρικάνοι Μπό
  ερς δέν λογάριαζαν την άν-
  θρώττινη ζωή, την ανθρωπί¬
  νη άξιοττρέττεια. Άντιμετώπι
  ζαν τόν ττληθυσμό σάν ζώσ
  ττού μοναδικό τους ττροορι
  σμό εΐχαν νά δουλεύουν στο
  όρυχεΐα χρυσοΰ καί διαμαν
  τιών. ΟΙ ττερισσότεροι μαΰ-
  οοι πέθαιναν πρίν φτάσουν
  τά τριάντα άττ' τίς άθλιες
  κ ι άπάνθρωπες συνθηκες έρ
  νασίας κ ι άπ' την ττείνα. Ή
  Μύριαυ δέν άντεξε γιά πό
  λύ. 'Επαναστάτησε καί ύπέ
  στη άττειρες διώξεις γι' αύ
  τό.
  Δραπέτευσε στήν Τανζα-
  νία κ ι άττό τότε προσπαθεί
  μέ τα τραγούδια της νά ξΓ
  σηκώσει τούς Άφρικάνους
  Τότε ό ττρόεδρος τής Γουιν;
  άς Σεκοΰ Τουρέ, την κάλεσε
  νά πάει στό Κονάκρυ. Δέν
  εΐχε διαβατήριο. Ή Ν. Άφρι
  κή εΐχε άκυρώσει τό νόμιμο
  διαβατήριό της. Τότε, δμως
  έπτά άφρικάνικες χώρες τής
  πρόσφεραν ύπηκοότητα καί
  διαδατήριο.
  —«ΕΤμαι ό μόνος άνθρωττος
  στόν κόσμο, μου εΐπε, ττού
  έχω στή βαλίτσα μου ΕΠΤΑ
  ΝΟΜΙΜΑ διαβατήριον.
  Ό ττρόεδρος τής Γουινέ
  άς την δέχθηκε καί τής άνέ
  θεσε τή Διεύθυνση των Δή
  μοσίων Σχέσεων τής Προε
  δρίας τής Δημοκρατίας. Έ
  τσι, άττό τότε σχημάτισε Ι¬
  να μουσικό συγκρότημα, ά
  πό λαϊκούς μουσικούς τής
  Γουινέας καί ταξιδεύει σ' ό
  λόκληρη την Άφρική, ξεση
  κώνοντας τούς μαύρους σκλά
  δούς ττού την λατρεύουν.
  Στή Βαγδάτη έ'φτασε άττό
  τή Νέα Ύόρκη, δττου εΤχε
  ττάει γιά νά τραγουδήσει
  και νά έκπροσωττησει την
  Γουινέα στόν ΟΗΕ.
  Τή ρώτησα: Τί λένε τά
  τραγούδια σας;
  —«Μοΰ λένε δτι κάνω ττολι-
  τική. Ότι τραγουδάω μόνο
  Η ΦΙΜΩΣΗ
  ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΕΙΝΑΙ
  ΑΡΝΗΣΗ
  ΤΗΣ
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΕΙΣΑΓΟΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ
  ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
  ΜΠΑΛΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ
  ΔΥΧΤΙΑ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
  ΔΥΧΤΙΑ ΒΟΛΕΥ
  ΔΥΧΤΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
  ΚΑΙ ΧΙΛΙΑ ΔΥΟ ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟΙ
  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
  ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  ΙΔΗΣ 17, τηλ. 284.207 ΚΑΓΙΑΜΠΗ 3, τηλ.
  287.766
  ►♦♦«•VI
  ♦♦♦
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ
  ΤΗΛ. 280-647
  ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
  • ΡΩΣΙΚΑ ΠΡΟΙΌΝΤΑ
  • ΠΡΟΊΌΝΤΑ «ΡΗΙίΙΡδ»
  • ΕΙΔΗ ΤΗΣ «ΙΖΟΛΑ»
  Καί δ,τι όίλλο σχετίζεται μέ τόν Ήλεκτρι
  σμό.
  —Τηλεοράσεις — Κουζίνες — θερμά-
  στρες — θερμαντικά Σώμστα — Στερεοφω
  νικά Συγκροτήματα — «Κυγεία κλπ. καθώς
  καί Μικρές Οίκιακές Συσκευές.
  ΟΣΟ ΠΑ ΤΙΜΕΣ ΟΙ ΓΝΩΣΤΕΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ
  Έλάτε μέ θάρρος, δπως πάτε σέ £να φι-
  λικό σπίτι.
  πολιτικά τραγούδια. Δέν
  ξέρω άν είναι άλήθεια. Ξέ
  ρω, δμως, δτι έγώ τραγου
  δάω στ* αδελφ ια μου τής Ά
  φρικής, τα δικά τους τραγού
  δια. Αύτά πού τραγουδάνε
  στΐς στοές των όρυχείων,
  μιλώντας γιά τα δέντρα καί
  τά ττουλιά πού δέν βλέττουν
  Τραγουδάω τα λαϊκά τρα
  γουδια των άφρι κάνω ν σκλά
  6ων, πού λένε τίς λίγες
  στιγμές τής χαράς τους ή
  τής λύπης τους.
  Τραγούδια τού γάμου, τής
  γέννησης καί τοΰ θανάτου.
  Τραγούδια τής σττοράς καί
  τής συγκομιδής, τραγούδια
  τοΰ κηνυγιοΰ καί τού ψσρέμα
  τος.
  Άκόμα, πρόσθεσε, δέν
  τραγουδάω τραγούδια ττό
  νού κ ι άπελπισίας. Τραγου
  δάω, έτταναστατικά τραγού
  δια, γιά νά ξεσηκώνω τούς
  μαύρους άδελφούς μου έναν
  τια στούς άττοικιστές, ττού
  τούς έκμεταλλεύονται. Τρα
  γουδαω γιά την άττελευθέρω
  ση τής άγαττημένης μου Ά
  φρικής».
  —Ή εφημερίδα πού έκπρο
  σωττώ λέγεται «ΑΑΗΘΕΙΑ»
  κι έκδίδεται στήν Κρήτη,
  μήπως εχετε νά μάς δηλώσε
  τε τίττοτα ίδιαίτερο;
  —«Άλήθεια! ! Μά αυτήν
  την άλήθεια τραγουδάω. Γι'
  αυτήν άγωνίζομαι. Καί βγαί
  νει στήν Κρήτη, τόσο κοντά
  στήν Άφρική. Αύτο είναι ύ-
  πέροχο, γιατί έχω άκούσει
  ττολλά γιά τούς άγώνες τού
  λαοΰ σας γιά την Άλήθεια,
  γιά την Άνεξαρτησία, γιά
  την Άττελευθέρωση!
  Στήν εφημερίδα σας καί
  στούς άναγνώστες σας στέλ
  νω δλη την άγάττη μου κ ι
  εΰχομαι κάττοια μερά νά μπο
  ρέσω νά τραγουδήσω καΐ γ ι
  ά σάς. "Ενα μόνο θέλω νά
  προσθέσω. Στή Νότια Άφρι
  κή βγαίνει τό 80% τής πσ
  γκόσμιας παραγωγης χρυ¬
  σοΰ. Ό λαός μας βγάζει τα
  χρυσάφι άπό την ττλούσισ
  γή μας, άλλά τού τό κλέβουν
  οί άποικιοκράτες, αύτοι οί
  διεθνεΐς ληστές. Κι' ό τπο
  πλούσιος λαός τού κόσμου
  ττεθαίνει στά όουχεΤα. Τώρα
  εχουμε ξεσηκωθεΤ καί πολε
  μάμε γιά νά άποκτήσουμε
  την έθνική μας άνεξαοτησία.
  Φυλάξτε αΰτό τό μεγάλο δω
  ρο την άνεξαρτησία σας κι'
  δν χρειαστεΐ, άν κινδυνρψει
  ττολεαηστε γι αυτήν. Όλοι
  οί λαοί τής Άφρικής θά εί¬
  ναι μαζί σας».
  Π. ΒΑΒΑΛΗΣ
  ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
  ζητοΰνται οϊκόττεδα
  Τεχνικόν Γραφείον
  ΙΩΑΝ. ΑΡ. θεΟΔΩΡΑΚΗ
  Τηλ.: 221.755
  ΒΙΒΛΙΟ ■ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
  Τ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ,^
  Τ«Ν ΣΟΦΟΝ ΤΗΣ ΣΙΟΝ ι
  6Κ Τ«Ι ΡΠΟΚΗΪ Π!; ΤΗΝ ΙΑΛΑΙΚΗΜ
  ΜΓΓ» ίΙΙΑΓΟΓΜΙ
  ν π ο
  «ΟΟΕ» Ι,ΑΜΒΕΙΙΝ
  ΚΑΙ ΟΚΛΟΚΧ Β1Χ ΤΗΝ &ΜΗΝΙΚΙ1Ν
  ^ιΜΤΑ ΠΡΟΛΟΤΟΤ Ι
  «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛ
  ΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ
  ΣΙΩΝ»
  ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΧΧΕΔΙΑ
  ΤΩΝ ΜΑΣΩΝΩΝ
  ΣΤΗ ΔΗΜΟΖΙΟΤΗΤΑ
  Περιωρισμένος άρι-
  θμός άντιτύπωνκ διατί
  θεται άπό τά γραφεΐα
  τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Δρχ. 60
  ♦ ♦♦♦♦.
  ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
  Ζητοΰνται οίκόττεδα
  στο κέντρο τού Ήρα
  κλείου
  Τεχνικόν Γραφείον
  ΕΤΕΛΙΟΥ Δ. ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ
  ΑΓ. ΜΗΝΑ 15
  τηλ. 289595
  ♦♦♦Φ»» »»»»»»»,
  ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ
  • «Χατζηδακικό» άττοκάλεσε τό Δήμαρχο Ήρακλεί-
  οί; κ. Καρέλλη, κάποιος συμττολίτης, έττειδή —λέει
  —έκτός των διθυραμβικών λόγων τού πρός τόν δια-
  κεκριμένο συνθέτη, τού έκανε καί πρόταση νά γίνη,
  ό Μάνος, Δημότης Ηρακλείου.
  'Εγώ δέν συμφωνώ, γιατί τάν ήξερα «θεοδωρα-
  κ|κό» άπό παληά.
  Τώρα, θά μοϋ ττήτε, πολλά... άλλάξανε άπό
  δσα ξέραμε, παληά. Λέτε νά έγινε ή προεχταση
  ττ|ς. . . Άλλαγής καί στά «μουσικά γοΰστα;»
  •ι Ό Δήμαρχος δμως... μπερδεύτηκε καί μέ ίνα
  άλλο «κούς—κούς», πού εΐχε γεννεσιουργά αΐτία
  τού, την πρωσοσέλιδη φωτογραφία πού δημοσιεύ-
  τΗκε στήν εφημερίδα τού Δημάρχου, στήν όποία ό
  ίσιος είκονίζεται άνάμεσα στόν συνθέτη καί σέ μιά
  ώςχχ'ια κυρία.
  Κάποιος λοιπόν πού την εΐδε, εΤπε:
  —Καλές είναι καί οί δυό.
  Κι' δμως, ή. . . φωτογραφία ήττχν μιά!
  • Κι' ?να άκόμη, σχετικά μέ την —ρόσφατη έπίσκε-
  ψη τοΰ Μάνου Χατζηδάκη στά Ήράκλειο.
  "Έγραψε, πάλι ή εφημερίδα τού κ. Δημάρχου,
  στή λεζάντα τής παροατάνω φωτογραψίας, τά εξής
  ακριβώς λόγια: «Άν ή μουσική Άκαδημία άνδρω
  θ ε ι — καί άν κρίνομε άπό την άρχή της, θά ά ν-
  δ ρ ω θ ε Τ —, θά άνεβάση τρομαχτιχά την ττόλη
  μας...»
  Ι' Καί κάποιος, πού τταρεξήγησε προφανως τό
  έτηαναλαμβανόμιενο ρήμα «ά ν δ ρ ω θ ε Τ», εΤπε:
  ι —Πολύ άμφιβάλω...
  Έσεΐς νομίζετε κάτι όίλλο;; ;
  ·:Λέχθηκε γιά ωρισμένους πού πήγαν στήν ττίττσ
  των Ροταριανών, στό ξενοδοχεΐο τού κ. Μεταξσ
  «Κρέτα Μάρις»:
  • —Αύτοι δέν την *όψανε, την. . .ττατήσανε, την
  ττίττα! . . .
  Συμφωνώ.
  • Καί κάτι άλλο, σχετικό πάλι μέ τούς Ροταρια-
  νούς:
  "Οπως είναι γνω&τό ό Μητροπολίτης Πέτρας
  κ. Δημήτριος, τούς τά. . . έΊΐκχλλε γιά τά καλά, την
  παραμονή των Χριστουγέννων. Μεταξύ μάλιστα δ-
  λων των άλλων ττού τούς εΤπε ά άξιος ίεράρχης ή-
  ταν καί ή ρητή δήλωσή τού δτι στήν περιοχή τού
  δέν ττρόκειται νά αφήση νά Ιδρύθη Ροταριανός εΌμι
  λος.
  Πάνω ακριβώς στή ρητή αυτή δήλωση, έγινε
  ό τταρακάτω διάλογος:
  —Τί νά έννοοΰσε μέ την ττροειδοποίηση αυτή
  ό Σεβασμιώτατος Πέτρας;
  —Άττλούσατα δτι: 6ττου δέν ττίτττει λόγος,
  πίτττει ράβδος.
  Καί τί ράβδος: ποιμαντορική! . . .
  • Άλλος 2νας διάλογος, σχετικάς μέ τά θέαα των
  εύθυνών ττού ττροκύτττουν γιά την χαοτοτταιξία σέ '
  γνωστό ίενοδοχείο άπό γνωστά δμιλο:
  —Ποΰ λές νά καταλογισθοΰν τελικά οί εύθΰ- ,
  νες;
  —Αναλόγως ττοΰ θά πέση τα ... μτΓαλάκι. '
  (φυσικά δχι τοΰ ττίνκ — ττόνκ).
  Όσο γιά τό. . . νόμισμα, αύτό. . . έττεσε στά
  διευθυντή τού ξενοδοχείου! . . ,
  • "Υστερα άπό 37(;) χρόνιαΠ) συνεχούς. . . κο-
  ψίματος (δττως εΤπε κάττοιος τταληός Ήρακλειι3-
  της), ή Περιηγητική δέν έκοψε ττίττα έφίτο<;. Δέν ξέοω φυσικά γιατί, άλλά όπωσδήποτε. . · ό φόβος φυλλάει τά ερημα... • Άρχισαν να διαμαρτύοωνται τΓθλλοί, γιά τα δτι αύξήθηκαν τά Δημοτικά τέλη. Κατά τά άλλα, ίσχύει τό σύνθημα: «ή πόλη, θέλει, Δήμαρχο Καρέλλη»! . . . • Ούσιαστική δουλειά έγινε τά Τ976 στή Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου. "Ετσι γράψανε οί τοπικές καθημερινές έφημερί ρίδες της βδομάδας ττού πέρασε. Δέν άμφιβάλλω. 'Ελττίζω νσ γίνει καί ούσιαστι κώτερη: νά μττη δηλαδή στή θέση τού (στάν τόμο άπά τόν όποϊο λείττει), τό άρθρο γιά τό «χωριστικά κίνημα» τοΰ Δημάρχου. Καλή ή ούσία, άλλά καλάς καί ό τίπτος, δταν μαλιστα γι' αυτόν ένδιαφέρεται καί ό άλλος... Τύττος. Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΤηλέΦ. 223.395 ΣΗΜΕΡΑ Άττλετο φώς στά φασιστικά Γερμανικά στρσ τόπεδα συγκέντρωσης τοΰ Β' Παγκοσμίου Πολέ μου. Τά συγκλονιστικά καί ταττεινωτικά γιά την ανθρωπίνη υπάρξη συμβάντα των Νταχάου καί των Μαουτχάουζεν. Ό ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ υ προδολεας της Αληθείας, σέ δτι ττέρασε (αφήνοντας την μαυρίλα καί την ντροττη) γιά νσ μην ξανάρθει. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΌΠΩΡΓΗ 5 ΤΗΛ. 280291 ΛΛΛ ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ! (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗ» ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ • Τεχνική έττιμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  Δευτέρα 17 Ίανουαρίου
  ♦♦♦»»♦♦
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Σελίδα 3η
  (
  (
  ♦♦«>♦«>♦♦♦
  ΔΩΣΤΕ ΖιΊΗ ΣΤΑ ΠΟΑΙΑ ΣΑΣ
  ΜΕ ΤΑ ΒΑΥΜΑΤΟΥΡΓΑ ΚΑΛΣΟΝ
  ΚΑΙ ΑΝΑΡΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ
  ΤΗΣ ΒΑΥΕΚ ιΐνΕκΚΙΚΕΝ Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  κομυές κάλτοες καί καλοόν ύι/είος
  Προστατεύουν, θεροπτεύουν καί άνακουφίζουν τα πόδια άπό
  κυτταρίτιδα · κιρσούς
  Φλεδίτιδες · κα1 δχα τα πρηξίματα
  Ταλαιπωρημένα πόδια
  ΟΙ κάλτσες καί τα καλσόν ΒΑΥΕΚ
  ΰποδοηθοΰν την καλή κυκλοφορία τού
  αϊματος
  Οί κάλτσες καί τα καλτσόν ύγείας τής ΒΑΥΕΚ σταματοθν τούς μυικούς πόνους
  καί δίνουν ζωή στά πόδια, άφοϋ είναι έτσι κατασκευασμένες, ώστε νά προ-
  καλούν μασσάζ στούς ΐστούς καί νά διευκολύνουν την κυκλοφορία τού αϊματος.
  Ο! λετττές κάλτσες καί τα καλσόν ττΐς ΒΑΥΕΚ δέν είναι απλώς ή φίνα κάλτσα
  πού θά όμορψήνη τό πόδι, είναι ταυτόχρονα μιά κάλτσα ύγείας, πού κατασκευά-
  ζεται άπό Τνες ΐιψηλής ποιότητος.
  • Γιά τή μοντέρνα καί κομψή γυναίκα
  • Κατά τή διάρκεια τής έγκυμοσυνης καΐ μετά τόν τοκετό
  • Γιά κάθε έργαζόμενη γυναίκα
  • Γιά δλες γενικώς τίς γυναΐκες.
  ΟΙ κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΚ διακρίνονται γιά την διπλή έλαοτι-
  κότητά τους, δηλ. καί κατά μήκος καί κατά πλάτος. Αύτη ή έλαστικότητα προ-
  σφέρει μεγάλο στήριγμα στούς άστραγάλους, καθώς δέ μειώνεται βαθμιαΐα
  πρός τα επάνω, δέν ττροκαλεΐ κανένα αϊσθημα πιέσεως ή δυσφορίας.
  Μέ τα καλσόι* ΡΑΝΤΥ ή εΰεργετική έπίδρασι τής κάλτσας ψτάνει καί μέχρι την
  περιψέρεια. Τα καλσόν ΡΑΝΤΥ είναι άνετα καί άνταποκρίνονται απολύτως πρός
  τίς άπαιτήσεις τής μόδας. Μέ τα καλσόν ΡΑΝΤΥ καταργοΰνται οί ζαρτιέρες ένώ
  ταυτόχρονα φορμάρονται άπαλά οί γοφοί.
  ΟΙ κάλτσες καί τα καλσόν ΰγείας ΒΑΥΕΚ έχουν τύχει είδικής άντιβακτηριακής
  έπεξεργασίας, ώστε νά είναι τελείως όοσμα, συγχρόνως δέ πολύ οικονομικά λό¬
  γω τής διαρκοΰς καί μεγίστης άντοχής τους.
  Όλα αύτά τα θαυμασία άποτελέσματα πραγματοττοιήθηκαν επειτα άπό είδικές
  έρευνες γύρω άπό την άνατομία καί Φυσιολογία των ποδιών. ΟΙ έρευνες αύτές Ιγι
  ναν μέ τα πιό σύγχρονα τεχνικά μέσα καί όδήγησαν στήνΐ άνακάλυψι είδικών ίνών
  ύψηλής ποιότητος, τίς οποίες καί χρησιμοποιεΐ ή ΒΑΥΕΚ γιά την κατασκευή
  των καλτσών καί καλσόν ύγείας.
  'ΕΞκτός άπό την ττρόληψη κα ίθεραπεία των κιρσών καί
  φλεδίτιδων οί κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΚ
  ττρολαμδάνουν καί θεραπεύουν άποτελεσματικά:
  • την άτονική κυτταρίτιδα
  • την ίδιοπαθή κυτταρίτιδα
  • την ύποφυσιογενή κυτταρίτιδα
  • καΐ γενικά την κυτταρίτιδα άπό την όποία ύποφέ-
  ρουν οί περισσότερες γυναΐκες
  Ή ΒΑΥΕΚ άνακάλυψε την τελεία ίνα ύψηλής ποιότητος. ΈσεΤς φορώντας τίς
  κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΚ θά διαπιστώσετε δτι, επειτα καί άπό
  ίτ)ι τγιό κουραστική ήμέρα, οΰτε κούρασι οΰτε βάρος θά αίσθάνεσθε στά πόδια.
  Οί κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΚ προσφέρονται σέ μεγάλη ποικιλία,
  ώστε νά ίκανο—οιοΰν τίς άπαιτήσεις κάθε γυναίκας, κυρίως δμως άνταποκρίνον¬
  ται στίς Ιατρικές προλητττικές καί θεραπευτικές συμβουλές.
  ΤΡΟΠΟΧ ΠΛΥΧΙΜΑΤΟΧ
  ΟΙ κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΚ κατασκευάζονται άπό βαμβακερές
  ΐνες καί δέν ττεριέχουν καθόλου κοινές έλαστικές ϋλες. Π' αύτό πλένονται δπως
  οί κοινές νάυλον κάλτσες μέ χλιαρό νερό καί άττορρυτταντικό. Γιά νά διατηρηθοϋν
  δμως ττερισσότερο, καλλίτερα νά πλένονται μέ κοινό σαπούνι.
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Οί κάλτσες καί τα καλσόν ύγείας ΒΑΥΕΚ είναι μεγάλης άντοχής. Προσέχετε
  δμως νά μην καταστραφοϋν άπό αίχμηρά νύχια, άτέλειες τταπουτσιών ή δακτυλί-
  δια.
  Είδικά γιά άνδρες, κυκλοφορούν
  ΟΤ ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΑΝΔΡ ΙΚ ΕΣ
  ΚΑΛΤΣΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΥΕΚ
  ΒΑΥΕΚ ίΕνΕΚΚϋδΕΝ
  Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗΣ
  ΚΥΔΩΝΙΑΣ 6 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ - ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΗΛ. 286.298 - 231.129
  Καυτά Εκκλησιαστικά Θέματα
  ΒΗΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΑΗ ΣΤΟΝ Κ. ΚΒΡΒΜΠΗηΗ
  Από τούς Νέους τής Έκκλησίας των Θεσσαλονικέων-Περιοδικό «Φύλακεο>
  Κύριε Πρωθυπουργέ,
  Όμιλεΐτε πολΰ γιά τή δημο
  ιορατία. Τιτλοφορήσατε τό κου
  μ<χ σας «νέα δημοκρατίαν 'Υ- ποσχεθήκατε έκδημοκρατισμό Καϊ κάθε τόσο, ιμέ τούς λόγουτ σας, ττροστταθεΤτε νά μάς πεί- σετε, ότι ή δημοκρατία άποκο ταστάθηκε στό θρόνο της καϊ δτι πρέττει νά σ6ήση άκόμο και άττό τή σκέψι των 'Ελλήνωι τό μαΰρο σκιάχτρο τής δικτατε ρίας. 'Ο<μολογοΰιμε ότι καί μεΐς δ· λοι πιστεύοι/με στή δηιμοκρατία καΐ περιμέναμε δημοκρατία. "Ομως, πρέττει νά σάς τό πούμε καθαρά και άττερίφρα- στα. Ό χειρισμός τόν όττοΤο ε- κανε ή κυδέρνησί σας στό έκ- κλησιαστικό θέμα ή"ταν έΛν« τραγικός ένταφιασμός τής δη¬ μοκρατίας. Δέν ξέιρουμε πόσο ττιστεύ- ετε σεΐς καϊ ο! ΰττουργοί σας στήν Έκκλησία.Στή μακρά πο- λιτική σταδιοδρομία σας δέν φανερώσατε ποτέ στόν έλληνι κό λαό τις ττροθέσεις σας γιά την 'ΕΞκκλησία. Μιλήσατε γιά πολλά θέματα. Γιά την έκδι ομηχάνισι, γιά τόν τουρισμό, γιά τοϋς δρόμους, γιά τίς πλάζ καΐ γιά πολλά άλλα σο¬ βαρά ττροδλήματα καΐ μικρο- ττρσβλήματα καΐ ψευδοπροδλή- ματα. Όμως δέν μάς εϊπατε τίποτα γιά την Έκκλησία. Καΐ τώρα στήν καινούργια αυτή φάσι τής πολιτικής σας ζωής συνεχίσατε την παγερή σιωπή, γιά ίνα θέμα, πού, πρε πει νά σάς τό ττοΰμε, είναι μέ¬ σα στήν ψυχή τού λαοΰ μας η μάλλον είναι ή ίδια ή ψυχή τού λαοΰ μας. Αν ή σιωπή σας έξυπηρετή πολιτική σκσπΐιμότητα ή άν έκ- φράζη απλώς άδιαφορία δέν μποροθμε νά τό ξέρουμε. Ό μως έκεΤνο, πού ιμποροϋιμε νά ξέρουμε είναι, πώς καϊ στή μιά καΐ στήν άλλη περίτττωση ή στάσι σας φανερώνει διάστα σι καΐ άτΓΟστασι άπό την ψυχή τού λαοΰ καΐ άττό την άγωνία τού λαοΰ τόν όττοίο άναλάβατε νά διακυδερνήσετε καΐ νά τόν όδηγήσετε στήν άληθινή δημο κρατία. Άλλά, έκτός άπό τή σιωττή ϋπάρχουν καΐ μερικά γεγονό- τα — καΐ ατυχώς πολλά — πού ψανερώνουν δτι ή έκκλησια στική σας πολιτική δχι μόνο έξουθένωστ καΐ έξαθλίωσε την Έκκλησία άλλά κα! έ'θαψε τη Δημοκρατία. Σάς ΰττενθι/μίζουμε μερικό αττό τα πολλά γεγθι/ότα, που ϋποσκάτττουν την δική σας κυ δέρνησι καΐ τρσφοδοτοΰν τή δι¬ κή μας άπτογοήτευσι. 1. Πιστεΰουμε, πώς δέν θά άγνοήτε οΰτε καΐ θά δισφωνή- τε γιά τό δτι ό σημερινάς Άρ χιεπίσκοπος εΤνατι γέννημα κα! θρέμμα τής δικτατορίας. Τόν ά- νέδασε ό Ιωαννίδης μέ δίαιο τρόπο, άφοΰ >μέ τίς άτταίσιες
  Συντακτικές Πράξεις 3 καΐ 7
  τού 1 974 ένομοθέτησε τό τρο
  μερά Σχΐσμα στήν 'Ελληνικη
  'ΕΞκκλησία.
  'Υποσχεθήκατε άττοχουντο-
  ποίησι. Δώσατε έτταγγελία
  στόν έλληνικό λαό, δτι θά άπο
  μακρθνετε δλους έκείνους ποϋ
  δχι μέ κάττοιο έπιφανειακό λό
  γο, άλά ιμέ τρόττο άνοιχτό καΐ
  ό—ροκάλητττο συνεργάστηκαν
  μέ τή δικτατορία.
  Παρ' δλες δμως τίς ΰποσχέ
  σεις, ό Άρχιεπίσκοπος τού Ί
  ωαννίδη έξακολουθεΐ νά κάθε-
  ται άνενόχλητος στό θρόνο τού
  καΐ νά όρκίζη Βουλές καΐ Κυ
  βερνήσεις τής λεγομένης Δη¬
  μοκρατίας.
  2. Σάς άπησχόλησαν τα νο
  μοθετικά έξαμβλώματα τής Δι
  κτατορίας. Καΐ γνωρίζετε πο¬
  λύ καλά, διότι Εχει διακηρυ-
  χθή ηδη άπό έττίσημα χείλη νο
  μαμαθών καΐ άττό έπίσηιμα δρ
  γανα ότι οί Συντακτικές Πρό
  ξεις 3 καΐ 7 τοΰ 1 974 ήταν τα
  πιό άπάνθρω—α καϊ τα πιό έ-
  ξευτελιστικά νομοθετήιματα τής
  έπταετίας. Αύτά τα σταλινικά
  νομοθετικά κατασκευάσματα
  δχι ,μονάχα στεροΰσαν άπό τα
  θύματά τους τό δικαίωμα νά
  ζητήσουν την προστασία τή;
  δικαιοσύνης, άλλά άττηγόρευ
  αν την προσφύγη στό άνώτα-
  το διοικητικό δικαστήριο, στό
  Σκμοούλιο τής Έτπκρατείας ά-
  κόμα καΐ στήν περίτττωση κατά
  τήνόττοία δέν έτηροΰντο οί δι-
  ατάξεις αυτών των ίδίων των
  νομοθετηιμάτων. Δήλαδή όποια
  δήποτε αύθαιρεσία καϊ άν έκα
  νέ ή έκκλησιαστική διο]κηση ο-
  ττοιαδή—οτε ττράξι δίας καΐ έ-
  ξουθενώσεως τής ανθρωπίνης
  προσωπικότητος, δέν έττιτρε-
  πόταν ό έλεγχος τής παρανο-
  μίας καΐ τού δικτατορικοΰ έτσι
  θελισμοΰ .
  Επέρασαν δυόμισυ χρό. ο
  άττό τότε. Κα! στά δυόμισυ
  αύτά χρόνια τρείς φορές κινή-
  θηκε ό μηχανισμός νά άρθοΰν
  αύτά τα έπαίσχυντα διατά-
  γ,ματα καΐ νά δοθούν είς τα
  θώματα τής έκκλησιαστικής
  δ.κτατορίας τα στοιχειώδη άν
  θρώτπνα δικαιώ,ματα, τα όποΤα
  περιλαμβάνει τό νέο Σΰνταγμα
  Καΐ δμως, καΐ τίς τρείς ψορές
  ή διαδικασία έναυάγησε. Καΐ
  οί ναμοθετικές άλυσίδες τής
  δικτατορίας έξοκολουθοΰν νά
  κρατοΰν δεσμίους "ΕΞλληνες πό
  λίτες.
  3. Ειδικώς στό θέ·μα αύτό,
  τής άρσεως τού άτταράδεκτου
  προσψυγής στό Συμβούλιο Έ-
  πικρατείας θά ένθυμήσθε ότι ύ
  πάρχει είδικό ϋττόμνημα 153
  δουλευτών τό όποΐο κατατέθη-
  κε στή Βουλή των Έλλάνων.
  153 βουλευταί, δηλαδή ή πλειό
  ψηφία των δουλευτών εδήλωσε
  δτι είναι έξοργιστικώς άποιρά
  δεκτο νά ϋπάρχουν' τέτοιες δε-
  σμεύσεις καΐ εζήτησε νά εκδοθή
  Νόμος ό οποίος νά καταργή τίς
  άθλιες αύτές άτταγορεύσεις τής
  Α*01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Ο.Ε.
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καΐ
  5 δωματίων, ώς καΐ ίσογείων καταστή μά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελοθς κατασκευή ς καΐ επί των όδων
  1878 άρ. 39 καΐ Πασΐφάης καΐ Άνωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος Γενικου Χη-
  μείου τού Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καΐ 286113
  δικτατορίας, μέ τίς οποίες προ
  σεπάθησε νά επιβάλη τίς θε-
  λήσεις τού ό σημερινάς Άρχιε
  πίσκοττος, έξουθ6νώνοντας ήγε
  τικά στελέχη τής Όρθοδόξου
  "ΕΞλληνικής Έκκλησίας. Καΐ
  τό ΰπόμνηιμα αύτό τής πλειο-
  ψηψίας τής Βουλής επήγε είς
  τόν κάλαθον των άχρήστων.
  Όμως, δταν ή θέλησι τής
  ττλειοψηφίας τής Βουλής ττηγαί
  νέ ι είς τόν κάλαθον των άχρή
  στων κα! δταν αντιθέτως πρός
  την θέλησιν τής πλειοψηφίας,
  κρατεΤται κλειδωμένη μέ χειρο
  πέδες ή δικαιοσύνη καΐ κουρε-
  λιάζεται τό δη·μοκρατικό Συν
  ταγιμα τής χώρας πού θέλει
  τούς πολίτες τού ελευθέρους
  κα! μέ τό δικαίωμα νά κατα-
  φύγοςιν όποιαδήττοτε ώρα θε
  λουν είς τα δικαστήρια τού
  τόττου, τότε ττοιά δη,μοκρατίο
  λειτουργεΐ καΐ μέ ποιό τρόπο
  προστατεύονται οί έλεύθεροι
  θεσμοί;
  4. Σάς ΰπεθι/μίζουμε άκό-
  μα, τή συζητήση πού έγινε
  στή Βουλή των "Ελλήνων τό
  Μάρτιο κα! Άπρίλιο τοΰ 1975
  Τότε ό άρμόδιος ΰπουργός
  σας ανεκοίνωσε στό σώμα τή
  γραμμή τής κυβερνήσεως σας.
  Εΐπε πώς ή κυβέρνησις είναι έ-
  νή,μερος τής τεραστίας άνωμσ
  λίας ττού ΰπάρχει στήν Έλλη-
  νική Έκκλησία άλλά θέλει νά
  δώση την εύκαιρία στήν έκκλη
  σιαστική διοίκησι νά θεραττεύ
  ση μόνη της τίς πληγές'. Πρός
  τόν σκοττόν τούτον άψίνει ίνα
  εΰλογο χρονικό διάστη,μα πρός
  τακτοττοίησιν των άνωμαλιών.
  Άν στό διάστηιμα αύτό ή έκκλη
  σιαστική διοίκησι δέν αποκα¬
  ταστήση τα πράγματα ή κυ-
  βέρνησι θά ευρεθή στή δυσά
  ρεστη θέσι νά παρέιμδη νομο
  θετικά γιά νά ρυθμίση τα πρά¬
  γματα.
  Είκοσάμηνο περίπου πέρασε
  άπό τότε. Κα! δέν έγινε άττο
  λύτως τίποτα οΰτε άττό τή»
  πλευρά τής έκκλησιαστικής δι¬
  οικήσεως οΰτε άπό την πλευρά
  τής ύττευθύνου κυβερνήσεως
  σας. Τί σημαίνει αύτό; Ή ά
  νακοίνωση τοΰ ύπουργοΰ σας
  στή Βουλή ήταν παραττλανητι-
  κή; Ή ένώ εΐχε άττοφασίσει ή
  κυβέρνησι νά δώση λύσι νομο
  θετικώς, μετάνοιωσε καΐ άδια
  ψόρησε τελείως γιά την κακο-
  δαιμονία τής Έκκλησίας;
  Μά αύτές οί ένέργειες εί¬
  ναι σοβαρές καΐ έπΐτρεπτές
  στή δηιμοκρατία;
  5. Στό διάστημα αύτό δέν
  έκδηλώθηκε μόνο ή άδράνεια
  τής έκκλησιαστικής διοικήσεως
  κα! ή άττροθυιμία της νά προ
  γραιμιματίση ένέργειες ττού θά
  έτερμάτιζαν την έκκλησιαστι
  κή κρίσι, άλλά. σημειώθηκαν
  καΐ σκάνδαλα άττιθάνων δια-
  στάσεων καΐ καταλυτικών συνε
  πειών διά την Εκκλησίαν καΐ
  διά την δημοκρατίαν. Σάς υπο
  γροτμμίζωιμε, απλώς γιά ύπεν
  θύμισι δυό όμάδες αυτών των
  σκανδάλων .
  Ή πρώτη ομάς εΤναι ή κατά
  φωρος παραβίασις των Νόιμων
  ή όποία παρουσιάσθηκε μέ την
  μορφήν τής πλήρους περιφρονή
  σεως άττό τόν ΆρχιετπσκοτΓου
  κ. Σεραφείμ καΐ την ό,μάδα τού,
  Καΐ ή δευτέρα ομάς εΤναι οί
  οικονομ ικές καταχρήσεις ττού
  ήρθαν στό φώς τής δημοσιότη-
  τος κα! συνετάραξαν συνειδή-
  σεις κα! επροκάλεσαν σχόλια
  καΐ έρωτη'ματικά.
  Σάς έρωτοΰιμε: Τί έκανε ή
  κυβέρνησ! σας γιά" νά άντΐ'με-
  τωπίση τα τρομερά αύτά σκάν¬
  δαλα καΐ γιά νά επιβάλη κυρώ
  σεις στούς σκανδαλοποιούς;
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Τό Β' μέρος
  ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  ΠΑΛΗΟ! ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΧΡΟΝΟΣ
  Χρονοδιάλονος οτό δρόμο τού ηπείρου
  ΤΟΥ κ. ΔΑΒΙΔ ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΔ
  Άγαπητή «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Μέ τόν έρχομό τού καινούργιου χρόνου σκέ
  φτηκα νά σύρω λίγες γραμμές μέ πολλή φαντα·
  σία γ ι* αυτόν πού φεύγει κι' αυτόν ποθρχεται.
  "Αν τδδρεις κατάλληλο καΐ ύπάρχει χώρος
  τό φιλοξενεΐς στίς στήλες σου.
  Μέ τή δήλωσή μου πώς γρήγορα θά γνωρι-
  στουμε άπό κοντά τό ερχόμενο καλοκαίρι, πού
  θά περάσω στΐι γή σου, ολες τίς μέρες τής ά-
  δειάς μου, σ' αφήνω καΐ σ' ευχαρίστου γιά τή
  φιλοξενία. Δ.Χ.
  Φεύγοντσς ό χρόνος άττό την θρώττου, άλλά τταράλληλα νά
  μετρηθεΐς κι έσύ άπ' αυτόν,
  σάν άριθμός τής ζωής καΐ τοΰ
  θανάτου τού.
  ΚΑΙΝΟΥΡΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
  (Διαβαζβη'τας τα μάτια τ' ά-
  ττερχάμενου συνάδελφοΰ τού)
  —Ποία '.ή πεΤρα π' άττέκτησες
  κατά τή διάρκεια τής θητείας;
  ΠΑΛΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (Άγσ-
  έξοδο πρός τό όπτειρο, συναν-
  τά τόν χρόνο ττοθρχεται φορ-
  τσάτος νά πάρει τή θέση τού.
  Μέ τή συνάντηση στήν ττόρ-
  τα. τής εΐσόδου γίνεται .άφορ
  •μή νά γ! νέ ι ό παρακάτω μετα
  ξύ τους διάλογος:
  ΠΑΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (Άκουμπι
  σμένος μέ τ' δνα σέρι στό κα
  νάτι τής ττόρτας καΐ τ' άλλο
  στό μτταστούνι τού σκεφτικός
  κατσούφης, περίλυπος καΐ μέ
  σωμένη φωνή)
  —Γιατΐ τόσο φορτσάτος, άλα
  φιασμένος καΐ κεφάτος;
  ΚΑΙΝΟΥΡΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
  (Μέ κομμένη την άνάσα)
  —Μόλις μούρθε ό διορισμός
  μου κα! τρέχω νά ττρολάδω τή
  θέση πού άψήκες κενή.
  ΠΑΛΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (Μέ έκ
  φραστική άττορία)
  —Ποίος εΤσαι κατ' αρχήν, άπό
  ττοΰ κα! ττοιός σέ διόρισε,
  ΚΑΙΝΟΥΡΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
  (Σαστισμένος)
  —Είμσι τό μέτρο τού χρόνου
  γυιός τοΰ άπειρου γόνος τής
  φαντασίας καί μέ διόρισε ό άν
  θρωττος γιά νά μετρά την άνα-
  πηρία τού μέ την άπειρία των
  ψηφίων.
  ΠΑΛΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ {Κα¬
  τσούφης δπως είναι κα! μέ σω
  μένη φωνή)
  —"Εχεις άττόλυτα δίκιο. Ή ά
  πειρία είναι άναττηρία τ' άν
  θρώπου κα! τοΰ σύμπαντος.
  Καΐ μετριέται μόνο μ' απείρους
  άριθμούς. Κ ι έ"νας τέτοιος ή-
  μουν κι έγώ. Σειρά σου τώρα
  νά κάτσεις έσύ στό θρόνο τοΰ
  μέτρου γιά νά μετρήσεις τίς
  μέρες καΐ τα χάλια τού άν-
  ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
  - ΓΥΨΙΝΑΙ
  ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ
  ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
  Αωο'ΧΡΥ2ΟΕΠΑΟΗ
  ΛΕΠΦ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ154
  -=-ΚΑΜΑΡΑΚΙ· ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΗΗΛ. 222.416—
  ^0^0^0^^0^0^^0&^0^0^^0
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  Σ& Βίγο Α
  Σ*ην ανθρωπίνη σαπΙΑα
  ►♦♦
  «^ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ
  νσκτισμένος κα! ,μέ φωνή 6ρα-
  χνή, άλλά σταθερή)
  —Άττειρη άττ' άτιμία, κλεψιά,
  μ?σος μοχθηρία άττονιά, άτταν-
  θρωτπά, τρέλλα καΐ άδικία τ'
  άνθρώττου γιά τόν συνάνθρωττό
  τού!
  ΚΑΙΝΟΥΡΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
  (Δρασκελίζοντας τό κστώφλι
  τής έξόδου)
  —Εΰχομαι ή γεύση πού θά ττά
  ρεις νάναι γλυκιά κι' δχι ττικρή
  σάν την δική .μου.
  ΚΑΙΝΟΥΡΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
  (θαυμάζοντας τό μεγαλεΐο τής
  εύχής τού)
  —Μακάρι! ! !
  ΠΑΛΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (πέφτον-
  -— καλά
  βήμα, ό
  άπό την
  νάτο τό
  τας στό χάος)
  —Σέ περιμένω στ" άπειρο!....
  ΚΑΙΝΟΥΡΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
  (Δρασκελίζοντας τό κατώφλι
  τής είσόδου ψιθυρίζει)
  —ΕΤΘε ό έρχομός μου νά γι-
  νει άρχή τοΰ μέτρου καΐ τής
  γνώσης τ' άΛρώττου γιά άνώ
  τερη έγνοια στόν σΐ
  τού.
  Καΐ προτοΰ καλά
  νά ρίξει τό πρώτο
  καινούργιος χρόνος,
  ττόρτα τής είσόδου,
  πλήθος:
  ΚΟΣΜΟΣ (Μέ πρωτοχρονιάτι
  κο γέλιο)
  —.Καλώς μάς ήρθες! ! '
  ΚΑΙΝΟΥΡΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
  (Χαμογελώντας)
  —Σάς ευχαρίστου γιά την προ
  υττάντηση. "Ο.μως δνα θςλω άπ"
  δλους σας: Όλες οί μέρες μου
  νά μείνουν άλησμόνητες, άττ'
  την καλή μεριά τής ζωής, δμως
  γιά ΟΛΟΥΣ ' ·
  ΚΟΣΜΟΣ (Σκεφτικός) Δέν
  άπαντα κα! ιμένει... «σιωττηλός^
  Καΐ τότε νάτη ή φωνή ποΰ
  δέν άκούγεται οΰτε άπ' τό χρό
  νο άλλά οΰτε κ ι άπ' τόν κό-
  σμο. Όμως κράζει άττο μίαα
  τού. .
  ΣΥΜΦΕΡΟΝ (φωνή) ίΛόνο γι'
  αύτούς ττού είναι., «έξυττνοι καΐ
  δυυατο!»
  Μέ άγωνιστικούς χαιρετισμούς
  Άπό τή γή τής Μακεδονίας
  ΔΑΒΙΔ ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΔ
  ΚΟΖΑΝΗ
  ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
  ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΙΣ ΔΕΜΑΤΑ
  ΑΠΟ 8-12 ΠΟΝΤΟΥΣ
  Μεγάλη παρακαταθήκη — Τιμαί Εΰρώττης
  Συνεχείς καί μεγάλαι είσαγωγαι
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ
  ΕΙΧΑΓ1ΙΓΕΥΖ ΕΥΛΕΙΑΖ
  ΜΙΝΩΪΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ
  ΤΑΞΙΔΙ
  ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
  ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ
  ΜΙΝΩΣ
  κύί
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞ
  ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΩΡΑ 630 Μ.Μ.
  ΚΕΓίΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πλατεΐα Καλλεργών 7
  Τηλέφωνα 224.304 - 224.305
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ Άκτή Ποσειδωνος 28
  Τηλέφωνα 4117952 - 4117953
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας σούμαν |
  που πριν με^χωμα Εοϋ " 1
  φραξουν οιολ'λοι ν,ο σοομα
  προλαβη να πει εσεω κ αι μια
  αυλλαβη, ηκΓ)Ί:ου
  17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  «ε.------------- — ----------.,,
  3 Τριμελές Πλημμελειοδικεϊο Ηρακλείου
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΑΡΤΟΠΑΙΧΤΙΚΗ ΔΙΚΗ
  ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥθΟΥΝ
  Σήμερα πρόκειται νά έκ
  δικαστή στό Τριμελές Πλημ
  μελειοδικεΤο Ηρακλείου μιό
  άκόμη δίκη σχετική μέ χαρ
  τοπαιξία.
  Πρόκειται γιά την περί·
  πτωση τής «Λέσχης της Άν
  νας» (δπως λέγεται κοινώς)
  πού τίς παραμονές των έορ
  των — κατά τό κατηγορητή
  ριο — παιζόταν «κούμ —
  κάν επ! χρήμασι» χωρίς νό
  έχη σχετική αδεία τό παρα
  πάνω έντευκτήριο, τοΰ όποί·
  ου δημιουργός ήταν ό«Σύλ
  λογος πρός διάδοσιν τού
  Μπρίτς».
  Έκτός άπό την διευθύν
  τρια τοΰ έντευκτηρίου αύτοθ
  (πού τελικά δέν πρόλαβε
  νά λειτουργήση) κατηγορού
  μενος εΤναι κα! ένας διευθυν
  τής πρακτορείου ΠΡΟ—
  ΠΟ, τόν όποϊο — δπως λέ-
  νε τα δργανα τής Άσφαλε!
  άς πού Ικανόν την έφοδο —
  άναγνώρισαν, δεδομένου δτι
  οί ύπόλοιποι — δπως κα! ' γιά χαρτοπαιξία —
  ό ϊδιος — πρόλαβαν νά δια , ξαχθή μάλλον στά
  φύγουν τή σύλληψη.
  Τό ϊδιο βράδυ (παραμο
  νές των Χριστουγέννων) εΐχε
  γίνει καΐ ή έφοδος στή δεύ
  τερη «λέσχη» τό «Κάντια
  Κλάμπ» (πρώην «Μόνα Λί-
  ζα») δπου έκεΐ ή Άσφάλεια
  συνέλαβε τούς παΐκτες καΐ
  τό διευθυντή τοΰ έντευκτιρίου
  (αύτό ήταν «πρός διάδοσιν
  τοθ ζατρικίου») ό οποίος
  ώς γνωστόν καί καταδικά
  στηκε σέ 2 μήνες φυλακή,
  μαζί μέ μιά γνωστή κυρία
  τής Ήρακλειώτικης κοινωνί
  άς.
  Ή δίκη παρουσιάζει έν
  διαφέρον, θά καταθέσουν δέ
  σά μάρτυρες κατηγορίας 2
  δργανα τής Ασφαλείας και
  άρκετοί μάρτυρες ύπερα
  σπίσεως.
  ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ
  ΔΙΚΗ ΧΤΑ ΧΑΝΙΑ
  Μιά άλλη δίκη — πάλι
  β Συνέχεια άττό τή Τη σελίδσ
  ξει δυό κάμαρες. Σέ λίγη ώρα, είχανε μείνει μόνο τα πρό
  γματα σκορπισμένα στά χωράφια καί τα έννιά τού τται
  διά (Ναί, έννηά(9), δεν είναι τυπογραφικό λάθος) σέ
  μιά γωνιά νά κλαψουρίζουνε.
  Κ ι είναι Γενάρης. Άπδ τή μιά μεριά, φοβερίζει ό
  χιονισμένος Ψηλορείτης. Άττό· την άλλη, οί δρόμοι άδειά
  ζουν άττό τό κρΰο. Καί σέ μιά γωνιά — στά νταμάρισ
  —ή οίκογένεια τού Άντώνη Κρουστουλλάκη ττροστΓαθεί
  νά φτιάξει, έτσι στά πρόχειρα', μιά πρόχειρη παράγκα
  ένα παράπηγμα πού θά στεγάσει τίς 11 ψυχές πού δεί
  νοπαθοθν νά καταλάβουν πώς ό πολιτισμός τού μττετόν,
  δέν νοιάζεται καθόλου γιά τα άνθρώπινα ττροβλήματα.
  "Ενας άντρσς χωρίς δουλειά, έλεύθερος ίατροθ. Μιό
  γυναίκα άρρωστη. Ένηά κουτσούβελα ττού τουρτουρί-
  ζουνε. . . Είναι τό δρσμσ της κοινωνίας. Είναι τα φρι-
  χτά άττοτελέσματα των κατεδαψίσεων.
  ΕΤναι σάν —αραμύθι. "Ενας άνθρωπος φτωχός, χτί-
  ζει ϊνα παράνομο σπίτι, δυό δωμάτια όλόκληρα, 6χι γιά
  νά χρησιμέψει σά χώρος αναψυχής — άν εΤτανε τέτοιος
  δέ θά γκρεμιζότανε — μά γιά νά προστοττέψει άπό τό
  κρΰο, νά στεγάσει έντεκα ολοκλήρους άνθρώπους; κου¬
  τσούβελα και σχολαρούδια παιδία.
  "Ύστερα, έρχεται ό κλητήρας κι οί μπουλντόζες...
  Τούτες οί γραμμές, γράφονται νύχτα. Γράφονται
  την ώρα πού κά— οια παράγκσ. θάναι ύγρή άπό δάκρυα.
  Την ώρα ττού άνθρώτπνα μέλη στιβαγμένα τδνα πάνω
  στ' άλλο, θά προστταθοθν νά 6ρο0ν λίγη ζεοτασιά. Γεν
  νάρης μήνας είναι...
  Άπευθυνόμαστε ττρός κάθε άρμόδιο κα? ίδιαίτερα
  στόν κ. Νομάρχη. Μέχρι ττότε θά γίνωνται τέτοιες ένέρ-
  γειες, έστω καί μέ την καλύψη τής νομιμότητας, κι* άκό
  μη, ποίος φρόντισε, έστω καί γιά τα μάτια ττού λέν^, γιά
  την κατάσταση τοθ Κρουσταλλάκη, -ού καλά ή κακά έχει
  έννηά (9) τταιδιά τώρα μέσα στούς «πέντε δρόμους;;;»
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Ο ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ
  • Συνέχεια ό—ό τή 1η σελ.
  ττάλι άττο την Τδια εφημερίδα
  (φι/σικά κι άττό τίς άλλες κα!
  κυρίως άττό τή χουντικώτατη
  «Μεσόγειο») δτι την ττροηγου-
  ιμένη «ό κ. 'Υφυ-ττουργός» άφί-
  χθηκε ιμέ τό «Φαιστός» στά Χά
  νιά. Κ α! τό κείιμενο συνοδεύ-
  εται μέ την τρίστηλη φωτογρα
  φία τοΰ Γεωργαλά στους τά-
  φους των Βενιζέλων. Ή πρώτη
  εκδηλώση δημοσίαν σχέσεων
  άρχίζει καλά. Καΐ τα μέσα μα
  ζικής έπικοινωνίας, κάνουν (μέ
  τό άζηιμίοχτο 6έ6αια) καλά τή
  δουλειά τους.
  Ό κ. «Ύφυτπουργός» διασχί
  ζει την Κρή.τη μέχρι τό Λασ!
  θι στίς 6 Σετττειμβρίου τοθ 71
  καΐταφθάνει στό Ήράκλειο πού
  τόν ύτΓοδέχεται μέ έττικεφαλής
  τον «Δήιμαρχό» τού Ιωάν. Βο
  γιατζάικη (τόν Ροταριανό) καΐ
  τόν στενό συνεργάτην καΐ <ρί- λο τού Προκαθήιμενο τής Κρη τικης 'Εκκλησίας κ. Εύγένιο. Τό φύλλο τής 7 Σετττεμβρί- ου -ττ>ς «δενιζελικής» εφημερί¬
  δας εΤναι άφιερωιμένο στΐς δή
  λώσεις τοΰ Γεωργαλά, πού συ
  νωδεύονται άττό φωτογ ραφίες
  τής ύ—οδσχης. Κάτι άνάλογο
  ονμβαίνει κι άπό την «έπίσΓίμη
  άγαηημένη» τής χούντας «Μεσό
  γειο». Ό συναγωνισμός προβο
  λης έχει ήδη άρχίσει! !
  Πρώτη δουλειά τοθ «λεβεντό
  τταιδοι/» εΤναι νά επισκεφθή τόν
  «λεβεντάτταττα».
  Ή «βενιζελική> έφηιμερίδα
  τής 8)9)71 εΐχε μιά μεγάλη
  φωτογραφία τού Γεωργαλά μέ
  τόν ΆρχΐϋττίσκοτΓθ καί ένα πιό
  ιμεγάλο τίτλο: «Ό κ. Γεωργα
  λάς επεσκέφθη χθές τόν 'Αρχιε
  ττίσκοατο Κρήττης κ. Εύγένιο με-
  τά τού όττοίου παρέιμεινε καί
  συνομίλησϊ έπ' αρκετόν».
  Στό Τ5ιο ψύλλο γίνεται καί
  ή «έττίση'μη αναγνωρίση» τού
  Γεωργαλά ά—ό τόν Τύττο, για-
  τΐ τοθ τίθεται τό ττρώτο θέμα
  πρός επίλυσιν.
  Μετά τίς ττρωτες έτταφές
  ιμέ τίς «κεφαλέ^ς» τοθ τόπου τό
  διοριοιμένο δηιμαρχιακό ττιόνι
  τής χούντας Βογιατζάκη τον
  Ροταριανό, τόν συνεργασθέν-
  Τ3 «πνευιματικό ποδηγέι—» 'Εϋ
  γένιον τόν άντιστατιαίιιό' καΐ
  τούς δυό βασικούς «δισμορψίθ
  τές» τής κοινης γνώμης, ό Γε-
  ωργαλάς φεύγει στήν Άθήνα
  γιά νά δώση πρώτη άναφορά
  στό «μεγάλο άφεντικό» τόν Ρα
  παδόττουλο.
  Μόλις έτπστρέφει ή «δε-νιζίλι
  κή γαζέτα» γράφει μέ ττθ'μττώ
  δεις τίτλους γιά την πρώτη έ-
  παφή τοθ Γεωργαλά μέ τόν
  Κρητικό Τύττο καΐ μέ κάτι φω
  τογραφίες. . . νά! Όσο γιά
  τοΰς τίτλους τού «άριστεροΰ»
  άρχισυντάκτη της μετριοΰνται
  μέ τόν ·πτ>χυ: «Σέ 5 χρόνια ή
  Κρήτη θά είναι τελείως άγνώ
  ρισττ). Θά έχωμε μιά νέα Κρή¬
  τη, άΊσχετη τελείως μέ την πα¬
  λαιάν. Γ. Παπαδότττουλος».
  Στίς 12 τοΰ Τδιου ιμήνα (Σε
  τττέιμβρης 71) ό Γεωργαλάς κά-
  νει καί την πρώτη τού κοινωνική
  έμφάνιση: Τόν συνωδεύει ή «ττε
  ττλοφόρος φιγούρα» τού 'Αρχιε
  πισκότΓου Εύγενίου στίς Γιορ
  τές τοΰ Σταφυλιοΰ.
  "Ετσι, ιμέσα σέ λίγες μέ-
  ιρες έχει προλάβει νά κάνη τό-
  σα πολλά καΐ νά μ'λήσει 'μέ
  τούς τφώτους τού φίλους,
  τοΰς ύπεύθυνους τόσο σοβαρών
  ΤΓΟστων, δττως ό Δήμος, ή Έκ
  κλησία, ό Τύττος καΐ οί όργα
  νωτές έκδηλώσεων μέ «πρωθιε
  ρέα» κάττοιον ανθρωττοειδή μου-
  τσουνοφόρο μασωνοπροωθη'μένο
  στόν τραττεζικό γώρο.
  Αύτοι οί κύριοι, ποϋ και σή
  ■μερά κρατοΰν τα ιδία σχεδον
  πόστα, ήσαν οί ττρώτοι φίλοι
  τοΰ Γεωργαλά ποΰ στή συνέ¬
  χεια, άνάτπνξαν τίς σχέσεις
  τους, άνάλογα μέ τή γωνία
  κάμψεως τής σττονδυλικης τους
  στήλης.
  Και νά ττροσχλήσεις σ$ Ιερα
  τικά συνέδρια (δπως θά δοΰμε
  παρακάτω). Κσΐ νά φοτογρα
  φΐάρες καΐ τιτλάρες πλάι στούς
  Βενιζέλου^. Καί νά γιορτές καί
  ττανηιγύρια μέ «ψεύτικα λουλοθ
  δια> γιά ζωντανά άνθεστήρια.
  Καί νά ύττοκλίσεις, ρεβεράν-
  τζες κα! «Γιώργο χ<κι, Γΐώργο Γιώργο μου» (Συνεχίζεται) θά διε Χανιά, λόγω τού δτι μεταξύ των κατηγορουμένων είναι καί ένας Δικηγόρος καί, ώς γνω στόν, οί Δικηγόροι δικάζον- ται στό 'Εφετεϊο. Στήν Τδια δίκη (πρόκει¬ ται γιά την έφοδο ττού έγινε στίς 29 Δεκεμβριού 76 στή γνωστή σάν «Λέσχη Φρα- γκούλη») συγκατηγορούμε- ί έ ηρμ νοι είναι ένας ττροϊστάμενος ι λειοδικείο Ηρακλείου. τής Δασονομικής 'Υπηρεσί άς Ηρακλείου (Γεωπόνος) ένας άξιωματικός καί άλλοι έγκριτοι Ήρακλειώτες. Η ΤΡΙΤΗ ΔΙΚΗ Ή τρίτη δίκη, ή σχετική μέ τίς ρουλέττες δέν έχει όρισθεΤ άκόμη, πάντως ττρό κείται νά γίνη κι' αυτή συν τομα στό Τριμελές Πλημμε ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΠΛΩΝ ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Άπό την ΕΙσαγγελία Πλημ- μελειοδικών "Ηρακλείου, δό- θηκε πρός δηιμοσίευση, ή τταρακάτω ανακοινώση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ανακοινούται τταρά τής Εί σαγελίας Πληιμ)κών Ηρακλείου ττρος γνώσιν παντός κατόχου όττλων οίουδή—ότε εΤδους κσί δή τυφεκίων, αυτομάτον, πολυ 6όλων, πιστολίων, περιστρό- φων, χειροβομβίδων, κυνηγετι- τικών τοιούτων, άεροβόλων, ττυ ρομαιχικών πάσης φύσεως καΐ φυσιγγίων καί δληιμάτων, έκρη κτικών ύλών (στρεεών ή ΰ- γρών) έκρηκτικών μηχανηιμά- των, ώς καί αΐχμηρών μαχαι- ρών (μή προοριζσμένων δι' έ- παγελματικήν χρήσιν τού κατό χου των) ιμεταλλικών ροττάλων καΐ γρόνθων, ώμφιστόμων μα- χαιρών, άκοντίων, στιλέττςον καΐ λογχών ότι κατά τό άρθρ. 15 τού Νάμο ιο 495)1976 πάς κάτοχος τοιούτων δστις έχει τταραδώσει ταυτα είς την άρ χήν ή θέλει τταραδώσει αύτά είς την άστυναμικήν αρχήν έν- τός προθεσμίας μηνός άττό τ,",., ίσ-χύος τοΰ Νάμου τούτου (18—12—1976) τταρα'μένει άτιιμώρητος διά την όττλοκατο- χήν ταύτην. Κατόπιν τούτου καλείται —άς ΤΑ ΟΠΠΠ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ • Συνέχεια άττό τή 1η σελ. τες τοΰ Κόσιμου. Βεβαία ΰ- ττήρχαν οί αύστηρές άτΓαγορεύ σεις καΐ τα τραμακτικά άντί- ποινα. Άλλά ττιότερο ά~' την "δια τή ζωή, ττολυτιμότερος συν τροφός άττ' τή γυναίκα ήταν τό τόξο ήταν τό μαχαιρι. Και άρ- γότερα τό ττυροβόλο. Ή ττι- στόλα τό τουφέκι τό περίστρο φο τό αύτόματο. 'Ετσι μέχρι σήμερα ή Κρή τη διατήρησε τόν τίτλο της δ- τι υπήρξε όττλοστάσιο. Ά~' αύτό τό όπλοστάσιο έλαμψε τό Άρκάδι, γεννήβηκε ή λευτε- ριά γράψτηκε ή άντίσταση. Κ ι αν ό Μεταξάς δέν εΐχε ά- ροττλίσει τό νησί Τσως τα 24 ορα ποΰ δώσανε τή νίκη στούς Γερμανούς ΘΑχαν κερδηθεΐ άπό τα δαρειά κρη,τικά δττλα. Πρό μηνών, κάποιος πολιτι κός άρχηγός έπισκέφθηκε την Κρήτη. Προτοΰ πάει στό χω- ριό τού ττροορισμοΰ τού, ύττο- χρεώθηκε άττ' τούς κατοίκους άλλου πλησιέστερου χωρίου, νά τούς έτησκεφθεΤ «μόνο γιά μιά τσικουδιά». Ό πολιτικάς δέχτηκε. Άλ¬ λά δταν ττλησίαζε στήν «έπι- κράτεια» τόν ύττοδέχθηκαν μέ «μτταλωθιές». Δηλαδή μέ άμο- βροντίες δττλων κάθε τύττου. Τό μεγαλύτερο θόρυβο έκανε έ>α 6αρΰ πολυβόλο, μιά «τουρ
  τούρα» δπως δαφτίστηκε στά
  έλληνικά ή γερμανική τού μάρ
  κα, πού τόχαν στήσει στό κα
  ΠΟΛΕΜΟΣ ~**
  ΠΑ ΕΝΑ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ
  # Συνέχεια άττό τή 1η σελίδα
  μης Ρεθύμνης διά διοχέτευ
  σιν παραγόντων δημοσίας
  ζωής κατά τρόπον ένθυμί
  ζοντα θλιβεροτέρας στιγ
  μάς Δεληγιαννισμοΰ».
  Ό ττολιτευτής Ρεθύμνης
  κ. Ζ. Δραμουντάνης απέ¬
  στειλε τηλεγράφημα στόν
  Πρωθυπουργό, άναφέροντας
  δτι ή πράξη τοΰ κ. Κεφαλο
  γιάννη άποτελεΤ έξευτελισμά
  των πολιτικών ήθών. Άκόμη
  ό κ. Δραμουντάνης καλεΐ τόν
  κ. Πρωθυπουργό νά έπέμβει
  προσωπικά γιά τόν τερματι
  σμό μιάς τέτοιας άπαρό
  δεχτης κατάστασης.
  Αΰτά συμβαίνουν στό
  Ρέθυμνο. Γιατ! κα! έκεΤ καΐ
  έδώ καί παντοΰ ύπάρχουν ό
  μέτρητα ρουσφετολογικο
  δργια, πού φανερώνουν ά
  μορφωσιά κα! κατωτερότητα
  τού Λαοΰ.
  τος
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
  Άν καί δέν συνήλθαμε άκόμη, άπό τόν θάνατο
  της πολυαγοπτημένης μας συζύγου, αδελφής καί θεί
  άς ΙΣΑΒΕΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΩΡΓΑΚΗ την όποία
  κηδεύσσμε την περασμένη Τετάρτη 12 τρέχοντος,
  αίσθανόμαστε την άνάγκη νά εύχαριστήσωμε θερ-
  μότατα δλους δσους, κατά όποιονδήττοτε τρόπο,
  συμμετείχον στό βαρύτατο ττένθος μας.
  Εύχσριστοΰμε έπίσης δλους δσους βοήθησαν
  πσντοιοτρόπως, στήν ύπεράνθρωττη προσπαθεία
  πού κατεδλήθη γιά την σωτηρία της κατά τό διάστη
  μα τής πολΰμηνης άρροόστιας της, τόσον στήν Α¬
  θηνά, δσο στό Λονδίνο καί τελευταία στό Ήρά¬
  κλειο.
  ΕΙδικώτερα γιά τή συμμετοχή στό πένθος μας
  εΰχαριστοΰμε δλους δσους πήραν μέρος στήν πάν-
  δημη κηδεία της καί δσους τή συνώδευσαν στήν τε
  λευταίσ της κατοικία.
  Εΰχαριστοθμε άκόμη δσους καταθέσανε στε
  Φάνια καΐ δωρεές γιά τή μνήμη της κι έκείνους πού
  μάς εστειλαν συλλυπητήρια τηλεγραφήματα.
  Είδικώτερα εύχαριστοθμε τούς καλούς γείτο-
  νες τής μεσταστάσης κύρ. καί κυρία'Αθανασίου Πά
  παδάκη και οίκογένεια Ζαχ. Γερωνυμάκη, καθώς και
  τόν Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εύγένιον, ό ο¬
  ποίος ττροέστη φιλικώς τής νεκρωσίμου άκολουθίσς.
  Τέλος έπαναλαμδάνομε ττρός δλους τίς θερ
  μότερες των εύχαριστιών μας, γιά την ττραγματικά
  συγκινητική και είλικρινή συμμετοχή τους, στό
  βαρύτατο πένθος μας.
  Έν Ηρακλείω τη 15 Ίανουαρίου 1977
  ΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝΤΕΣ
  Ό σύζυγος: Νικητάς Πατταδογιωργάκης
  ΟΙ άδελΦοί: Φώτης καί Θεονυμφη Ποπταδογιωργά
  κη, Ευάγγελος καί Σόφια Πατταδογιωργάκη, Μηνάς
  καί Καλλιόπη Έρωδιάδη, Ήρσκλής κα! Αίκατερίνη
  Χαριτακη, Μιχαήλ καί "Ελένη Σαμαρίτη, Μιχαήλ καί
  ' Ελένη Μουρτζάκη.
  ΟΙ άνεψιοί, οί λοιποί συγγενεϊς
  μτταναριό!
  Γιατί γράφονται οί γραμμές
  αυτής τής άναδιρομής, Μά γιά
  νά «χαιρετίσουν» την άττόψα-
  ση τοΰ φίλου κ. Στεφανάκη
  πού διέταξε τούς Έλληνες νά
  παραδώσουν τα δττλα τους ώς
  τίς 18 τού μηνός.
  Δέν ύπάρχει άμφιδολία δτι
  ή απόφαση αποβλέπει στήν
  ττάταξη τής έγκληματικότητας
  Άλλά έττειδή οί κ.κ. καχοττοι
  οί δέν ττρόκειται νά παραδώ¬
  σουν τα «σίδερα» πού κουβα
  λοΰν μαζί τους εκεϊνοι πού πρώ
  τοι θά συιμμορφωθοΰν θά εί¬
  ναι οί ττερισσότεροι νομοτα-
  νείς.
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΟΙΝΟΤΗΧ ΖΑΡΟΥ
  Αριθ. Πρωτ. 27
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη-
  Ζαροΰ Καινουργίου Ήρα
  προκηρύσσει μειοδο¬
  τικόν διαγωνισμόν δι' έν,σφρα-
  γίστων ττροσφορών έκτττώσε-
  ως είς άκεραίας μονάδας επί
  τοίς έκατό των τιμών τού τι
  μολογίου άνευ όρίου, διά την
  κατασκευήν τοΰ έργου, Ανέ¬
  γερσις Κοινοτικών Σφαγείων
  (Στεγάστρων Σφαγής) ττρου-
  πολογισμοΰ δαπάνης (520.
  000) δραχ,μών.
  Ό Διαγωνισμός θά διενεργη
  θή την 29ην τοθ μηνός Ίανουα
  ρίου τού ετους 1 977 ημέραν
  Σάδδατο καί άττό ώρας 1 1.00
  έως 12.00 είς τα γραφεία τής
  πρός τουτο συσταθείσης αρ¬
  μοδίας έττιτροττής.
  ΛετΓτομερής διακήρυξις καί
  τα στοιχεΤα τής μελέτης τοθ
  εργου ΰπάρχουν είς τό Γραφεί¬
  ον τής Κοινότητος καί τής ΤΥ
  ΔΚ δπου οί ένδιαφερόμενοι δύ
  νανται νά λάβουν γνώσιν αυ¬
  τών κατά τάς εργασίμους ήμέ
  ρας καί ώρας.
  Ή εγγύησις συμμετοχής είς
  τόν διαγωνισμόν όρίζεται είς
  2% έττί τής προϋπολογισθείσης
  δαττάνης τοΰ δηιμοπρατουιμένου
  έργου ήτοι: 1 0.400 δρχ. ττα-
  ρεχομένη κατά τάς κειμένας
  ατάξεις.
  Είς την δημοπρασίαν γίνον
  ται δεκτοί έργολήττται καΐ κοι
  νοττραξίαι έργολητττών ή* τεχ
  . νίκων έταιρειών κακτημένοι τττυ
  χίον Α' τάξεως.
  Είς τόν διαγωνισμόν δύναν¬
  ται νά λάβουν μέρος καί έμττει
  ροτέχναι έχοντες τα νόμιμα
  προσόντα.
  Τα τεύχη, τής μελέτης τού
  εργου ένεκρίθησαν διά τής
  ύπ" αριθ. 43)1976 αποφά¬
  σεως Κ.Σ. εγκριθείσης διά
  τής ύπ' άριθμ. 34149)1976
  ομοίας τής Νομαρχίας.
  Έν Ζαρώ τή 8 ΊσΛΌυαρίου
  1976
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚ.
  ΑΣΙΘΙΑΝΑΚΗΣ
  κάτοχος οττλων, έκ των άν» άνα
  φερομένων, δπως παραδώση
  ταυτα τάχιστα είς την οικείον
  άστυνσμικήν αρχήν, δτε καΐ ά-
  ττοελλάσσεται τής σχετικής ττοι-
  νικής ευθυνής.
  Έκ τής ΕΙσαγγελίας Πλημ)
  κων Ηρακλείου.
  Σύμφωνα μέ πληροφορίες
  ιμας, ή ττροθεσιμία παραδόσε
  ως (πού λήγει αϋριο) πρό¬
  κειται νά παραταθή.
  Σημειώνομε έπίσης δτι
  στήν ττεριοχή Ηρακλείου οί
  περιτΓτώσεις τταραδόσεως
  δττλων, είναι πολύ λίγες μέ
  χρι στιγιμής.
  ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  ΠΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ
  Άπό τόν κ. Κώστα Μα
  ματζάκη, ττήραμε καί
  δημοσιεύομε την παρα
  κάτω έττιστολή:
  Πρός την Έφηιμερίδα
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Κύριε Διευθυντά,
  Στό φύλλο τής εφημερίδας
  σας, τής 20—12—76, φιλο-
  ξενήσατε μιά οπτάντηση τής
  Π.Ν.Ε. τού ΠΑΣΟΚ Ήρακλεί
  ου γιά μενά.
  Σάς ττλη,ροφοροΰν δτι δέν εΤ-
  μαι μέλος τοθ ΠΑΣΟΚ "Ετσι
  σπτοφάσισαν οί «ίδιοκτήτες» τού
  ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου. Γιατί οί
  ίδιοκτήτες τού ΠΑΣΟΚ Αθή¬
  νας άποφασίζουν σοβαροτέρου
  δαθμού πράγιματα.
  "Ήθελα σμως νά μάθω: άν
  ήμουνα μέλος δταν ήρθε άττό
  την Άθήνα ό 0—εύθυνος τού
  Συνδικαλισσικοΰ κ. Δασκαλά¬
  κης γιά την δηιμιου'ργία τ?ις
  ΠΑΣ Κ Ε δ—ου τΓροσκαλέστηκα.
  Προτάθηκα καί έκλέγηκα μέ
  λος τής Όιμάδας Δουλειάς την
  20ή, ττερίίττου τοΰ Όχτώβρη
  76· Τατε φυσικά, ήμουνα μέ¬
  λος. Γιατί λοιττόν ύστερα άπό
  15 μέρες πού ήρθα στή Συνδι
  άσκεψη τοΰ «Ντορέ» δέν ή,μου
  να μέλος;
  Ήράκλειο 14)1)76
  Εύχαριστώ
  ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ
  Έργάτης
  ♦»Φ
  ΔΩΡΕΕΣ
  ΠΗ ΜΝΗΜΗ
  ΙΣΑΒΕΛΑΣ
  ΠΑΠΑΔΟΠΩΡΓΑΚΗ
  Είς μνήμην Ίσαβέλας Πα-
  τταδογιωργάκη, κατετέθησαν οί
  εξής δωρεές:
  Λ Ό άδελφός τοΰ σι<ύγου της κ. Ευάγγελος Πατταδογεωργά «ής κατέθεσε δέχα πέντε χιλιά- δες δραχμές (15.000) ώς ε¬ ξής: —Γιά τό "Ιδρι/μα Είδικών Παιδιών «Άγιος Σπυρίδων» δρχ. 5000. —Γιά την Στέγη Άνηλίκων Ή ρακλείου δρχ. 5000 —'Γιά τό ΌρφανοτροεΤο τής Άρχιεπισκοπής Κρήτης δρχ. 5000 Λ Ό άδελφος τής θανούσης κ. Μηνάς Έρτοδιάδης κατέθεσε τρείς χιλιάδες δραχμές(3.000) ώς εξής: —Γιά τό "Ιδρυ>μα ΕΙδικών Παι
  διών δρχ. 1000
  —'Γιά τή Στέγη Άνηλίκων Ή
  ρακλείου δρχ. 1000
  —Γιά τό ΌρφανοτροφεΤο τής
  Άρχιεπισκαπής Κρήτης δρχ.
  1000
  **· Ή άδελφή της Αίκατερίνη
  καΐ ό Ήρακλής Χαριτάκης κα-
  τέθεσαν δραχιμές χίλιες (1000)
  γιά τή Στέγη Άνηλίκων Ήρα
  κλείου.
  Λ ΟΙ άνηψιοί της Μαρία καί
  Άντώνης Καψετάκης κατέθεσαν
  δραχμές χίλιες (1000) γιά τό
  "Ιδρι/μα Είδικών Παιδιών.
  Έορτές
  ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΑ "ΒΙΤΣΙΑ,,
  Η "ΑΚΑΔΗΜΙΑ,,
  ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
  ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ τίς ττρόσφατες δηλώσεις τού Διευ-
  θύνοντα Σύμβουλου τής Μουσικής Άκσδημίας κ.
  Μάνου Χατζηδάκη, σχετικά μέ τό σκοττό τό ττρό-
  γραμμα καΐ τούς. . . συγκεχυμένους στίόχους τού
  νέου αύτοΰ Σωματείου, έχομε νά ττοΰμε τοΰτα τα
  λίγα άλλά ξεκάθαρα λόγια.
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ δυνατόν άξιότιμοι κύριοι τής Μουσικής Τ
  * Άκσδημίας κα! ιδιαιτέρως κύριε Χατζιδάκη, νά πι- Χ
  Τ στεύετε δτι μπορεΐ στήν έττοχή πού ζοθμε, νά χωρί- φ
  ζομε τούς άνθρώπους, τόσο ττροκλητικά μάλιστα, σέ
  «πληδείους» και «δουλοττάροικους».
  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ καί άδιανόητο νά μιλάτε
  ψ κα! νά προγραμματίζετε τηδη έκδηλώσεις πού κατα-
  τείνουν στή μουσική καί καλλιτεχνική εύρύτερα, ά-
  νάτϊτυξη τού ΛαοΟ καί νά λέτε δτι οί λίγοι ή" καλλί
  τερα οί έλάχιστοι (100 ττερίπου δπως γράφτηκε)
  θά «τληρώνουν άττό 2.500 δρχ. και ό Λαός θά τταρα-
  κολουθεΐ τις ττρόβες (έστω κα! «τζενεράλε») μέ 5
  δρχ. είσιτήριο.
  ΑΠθΡΟΥΜΕ πώς τολμήσατε νά ξεστομίσετε τέτοια
  ΤΓρόκληση, δταν μάλιστα, έν ονόματι τής ανατττύξε·
  ως τού Κ οίνου, σκοττεύετε νά ώφεληθήτε άττό τό
  Κράτος, στεγαζόμενοι δττως λέτε στά ενετικά νεώ-
  ρεια ή νά ζητήσετε έττιχορηγήσεις ή δοήθειες, συν·
  δρομές κλττ. Όταν δηλαδή παίρνετε ττράγματα πού
  Α άνήκουν στό σύνολο ή δταν βάζοντας «μπούτι» τό
  [ σύνχρλο — τόν Λαό — θά έττωφεληθητε μέ βοηθή-
  , , ματο τόσο άπό τό έσωτερικό, δσο καΐ ότττό τό έξω-
  ι τερι|<ό. 1 · ΔΕΝ ΚΑΝΩΜΕ βαθύτερη κριτική τού Ιργου σας ' —άφοΰ είναι άνύτταρχτο άκόμη — οθτε των στο- χων'σας — άφοθ οί Τδιοι δέν τούς ξέρετε. , ' ΣΤΑΜΑΤΟΥΜΕ σ' αύτό τό άντιλαϊκό σημεΐο, πού . μέ ^όση προκλητικότητα έκστομίσατε δείχνοντας ττώς ό μόνος συγκεκριμένος άδήλωτος στόχος σας ' είναι νά δημιουργήσετε μιά «μουσική έλίτ». ΚΑΙ ΣΑΣ ΛΕΜΕ ξεκάθαρα δτι αν δέν ανακαλέσε- [ τε, δέ νομίζομε δτι ή προοττάθειά σας άπό τή ότι- , γμή,, πού θά άποφασίσετε νά την κάνετε ττράξη, θά < οτοίθη. Κι' αύτό γιατί, πιστευομε δτι τελικά άρκε- * τοι άπό τό «κλειστό σας κυκλωμα» θά άντιδράσουν * αύτοι πού θά σκεφτοθν λογικά. ΑΑΑΑ ΑΝ ΑΥΤΟ δέν συμβή, τότε θά αντιδράση— Χ νά είστε βεβαιοί — ό Λαός. Καΐ ξέρετε ττώς ή Φω φ νή τού ΛαοΟ, είναι όργή τού Θεοΰ. ΕΙδικά μάλιστσ δταν αύτός ό Λαός είναι ό Κρητικός. ΚΑΙ ΕΠ ΕΙ ΔΗ σεΤς κ. Χατζηδάκη, δέν εϊμαστε βε¬ βαιοί άν καταλαβαίνετε τό βαθύτερο νόημα τής πα¬ ρα—άνω ψράσης καΐ τα άττοτελέσματα τής άντρεί- κιας φωνης τού Κρητικού ΛαοΟ πρός τόν καθένα ττού τόν ττροσβάλλει, σάς τό λέμε μέ κάττοια άλλη Χ λέξη, πού σσς είναι γνωστή στήν «καλλιτεχνική άρ- έ> γκώ» στήν Ιδιότυττη δηλαδή διάλλεχτο, πού μάλλον
  γνωρΐζετε:
  ΑΝ ΕΠΙΜΕΝΕτΈ κύριε Μάνο Χατζηδάκη σέ τέ-
  τοιες άντιλαϊκές θέσεις, ό Λαός θά σάς «ξεΦωνη-
  ση» ή καλλίτερα θά σάς «κράξη>.
  ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ λοιπόν καλά τό θέμα κα! άναθεω-
  ρήσετε, &ν θέλετε νά έρχεστε στήν Κρήτη κα! εΐδι-
  κά στό Ήράκλειο^ χωρίς νά συγχίζεστε, μιά πού
  εΐστε και εύαίσθητος.
  ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, δττου ΤΓρέττει, θά σάς χειροκρο-
  τήσουμε.
  ΙΣΑΒΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΩΡΓΑΚΗ
  σήμερα
  Άντωνί-
  Δέν έορτάζουν
  έορτή τού Άγίου
  ου.
  —Ό κ. Άντώνης Καψετά
  κης, τεχνικάς ΟΤΕ.
  —Ό κ. Άντώνης Νεραντζού
  λης, άρτοποιός.
  Αϋριο Τρίτη έορτή
  τού Άγίου Άθανασίου ό Νο
  μάρχης Ηρακλείου κ. Άθα
  νάσιος Καραγκουνίδης δέν
  θά δεχθεΐ έττισκέψεις γιά την
  όνομαστική τού γιορτή.
  β Συνέχεια άπό τή 1η σελίδα
  σης, οΰτε καί νά μοΰ άποκρι-
  θής.
  Αύτό ττού σοΰ συνέβη, είναι
  γιά δλους τούς συγγενεΐς καί
  φίλους, γιά δλους δσους σέ
  γνώρισαν, κάτι τό άναπάντε-
  χο. Γιατ), στό γοργό σου πέρα
  σμα άπό τούτη τή μάταιη ζωή
  φρόντισες. — χωρίς σκοπιμότη-
  τα —νά νίνης κοσμαγάπητη,
  μέ δλα τότ χαρίσματα, πού τό¬
  σο άττλόχερα σούδωσε ή φύση.
  Δυστυχώς, δέν μττορώ τύφα,
  δλα σου αύτά τα χαρίσματανά
  τα άναφέρω έδώ. Ό αίμάτινος
  συγγενικός δεσμός μας, μέδεσ-
  μβύει άττό την ύ—οψία μή τυχόν
  θεωρηθεΐ πώς ΰπερβάλω καί
  πώς άπό συγγενική άγάπη
  καί άδυναμία τα λέω.
  "£να μόνο θά άναφέρω: Αύτό
  τΓθϋ σάν άνηψιός σου, εΤμαι σέ
  θέση τόσο καλά νά γνωρίζω.
  αύτό πού γνωρΐζονν καί δλα
  τα άλλα άνήψια σου, δλα τα
  παιδία πού σέ ζήσανε·
  Ή φύση σοΰ στέρησε τή μη
  τρότητα. Στό γοργό κύλισμα
  τής ζωής σου, δέν άπόχτησες
  παιδία. Μά αύτό δέν σοΰ έγινε
  κόμττλεξ. Άντίθετα άντέδρασες
  μέ τό ν' άνοίξης περισσότερο
  την ττλατΐιά σου καρδιά καΐ
  νά δάλης μέσα δλα τα παιδία
  τοΰ κόσμου, πού τα θεωροΰσες
  δικά σου παιδία.
  Μά ήσουνα καΐ στόν τομέα
  αύτό, τόσο άθόρυβη, τόσο σεμ
  νή καί άνιδιοτελής, άλλοιώς
  θά κραυγάζανε μόνα, χωρΐς
  άλλη έτπβεδαίωση τα Εργα σου.
  Τα άγ,αθά καί καλοπροαίρετα
  εργα σου κορύφωμα τής άγά
  ττης σου τόσο στά παιδία, δ¬
  σο και σ' δλο τόν κόσμο συμττο
  ρεύθηκαν άττόλυτα μέ τή Χρι
  στιανική ρήση «νά μή γνωρί
  ζή ή δεξιά, τ! πράττει ή άρι-
  στερά».
  ΟΙ ΥΒΡΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Φ Συνέχεια ό—ό τή 1η σελίδα
  ύβρίζει.
  ΚΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ: Πρώτο γιατί γράψαμε — λέει — κάτι στόν
  Σατυρικό Καζαμία γιά την κυρία Καρέλλη (δτι άνοίγει έργοστάσιο
  έλαστικών — σαμπρελών) καί δεύτερο γιά τό δτι γράψαμε πώς είναι
  ϋττεξαγωγή δημοσίου έγγράφου τό βγάλσιμο άττό τόν τόμο τής «Άλ
  λαγής» στή Βικελαία Βιβλιοθήκη τού φύλλου μέ τό «χωριστικό κί·
  νημα Κρήτης» τοΰ κ. Καρέλλη.
  ΔΕΝ ΞΕΡΟΜΕ άν εγραφε αύτά τα λόγια πού άναφέρομε παραττά-
  νω στήν εφημερίδα τού ό κ. Καρέλλης, θά ήταν τόσο. . . λαλίστα-
  τος, δσο ήταν στότηλέφωνο. Κ ι αύτό γιατί γράφοντάς τα θά εΤχε νά
  άντιμετωτπση τις βαρύτατες ττοινές τοϋ περί Τύπου Νόμου. Ένώ λέ·
  γοντάς τα άπό τό τηλέφωνο, ξεπερνά τόν νόμο 4.ΟΟΟ περί τεντυμπο-
  ϋσμοΰ κα! γλυτώνει μέ μιά άττλή έξύβριση.
  ΠΕΡΑ ΟΜΩΣ άπό τίς ποινές τής Δικαιοσύνης, ύττάρχουν κα! οί
  «κοινωνικές ποινές». Αύτές πού επιβάλλει ό Λαός. Σ' αυτόν τόν Λαό,
  τόν Λαό τοΰ Ηρακλείου, πού ψήφισε τόν κ. Καρέλλη Δήμαρχο, τόν
  παραδίδομε, γιά νά τόν...καμαρώση κα! νά τόν δικάση σάν κοινό
  ύδριστή.
  ΝΑΙ ΚΥΡΙΕ ΚΑΡΕ/ΛΗ, σάς παραδίδομε στήν κρίση τοΰ Λσοΰ,
  γιά νά σάς γνωρίση καί άττ ό μίαν άλλη σας δψη: τοΰ ΰβριστή.
  ΟΣΟ γιά τις ΰπονοοΰμενες άπειλές σας, αύτές δέν τίς λαμβάνομε
  ύπ' δψιν, γιατ! ΟΓττλούστατα ό δικός σας άνδρισμος τίθεται έν άμ-
  Φ ι βόλω, άττό την ώρα πού δέν ύπογράφετε δλα αύτά, άλλά τα λέτε
  ότττλώς στό τηλέφωνο.
  ΚΑΤΑ τα άλλα κα! κυρίως άν εμείς είμαστε κύναιδοι, δπως μάς χα-
  ραχτηρίσατε, (νά μοΰ ζήσης Δημαρχάρσ!) δέν σάς παρεξηγοθμε,
  γιατί άττλούσατα μάλλον τιμάτε τό. . . εΤδος, άφοΰ έπιδιώκετε νά
  κάμετε άλλους διακεκριμένους, συνονόματούς μας Δημότες Ηρα¬
  κλείου ! . . .
  ΣΑΝ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ κύριε Δήμαρχε. . . Σοσιαλιστή — "Υ-
  βριστή, καί... μέλος τού ΠΑΣΟΚ! Άλήθεια, ττοιός θά βρεθή γιά
  μερικά. . . ήλεκτροσόκ;;;
  "Η — έστω — κάτι αλλο...
  ΜΑΝΟΣ
  "Ετσι, σεμνή χωρίς ττροβο-
  λή, χωρίς κραυγσλεότητες, ή¬
  ταν δλη σου ή ζωή. 'Ετσι φέρ-
  θηκες καΐ στή χαρά, έτσι καί
  στήν ττίκρα σου. Κ ι αύτό μττο
  ρεΤ να τό ξέρη τπό καλά άπ'
  δλους μας, ό μεγάλος ττικρα
  μ ενός τού σημερινον σου μισε-
  μοΰ: Ό ττιστός καί άγατπ>μέ-
  νος σον σύντροφος, — πού ϊ-
  κανε δ,τι ήταν άνθρώπινο δυνα
  τό γ»ά νά σέ κρατήση στή ζωή
  —ό Νικητάς σου. "Οπως άκό
  μη τό ξέρουν τα άγαττη.μένσ
  σου όδέρφια κ δλο ι δσο ι σέ ζή
  σανε άττό κοντά.
  Έγινε, γι' αύτό, γιά ένα λό
  γο τταρο—άνω, μεγάλ ητΓροσττά
  θεια νά κρατηθής στή ζωή. Μά
  στάθηκε άδύνατο. 'Ετσι, σή¬
  μερα σέ βλέπομε δλοι μέ ττι-
  κρό βλέμμα μπροστά μας, άμί
  λητη, άκούνητη, άγέλαοτη, ά
  σνγκίνητη. Άλήθεια θεΐα Μττέλ
  λα, εΤναι ή ττρώτη φορά που
  μένεις άσυγκίνητη κα! άμέτο-
  χη στή δική μας βαρεία ττί-
  κρα.
  Άλήθεια, είναι ή πρώτη φο
  ρά ττού τό χείλι σου μένει ψυ-
  χρό καί το μάτι σου στεγνό
  άττό δάκρυα.
  Μπορεΐ νά μάς ό—οχαιρετάς
  σήμερα, μπορεΐ νά φεύγεις μπο
  ρεΐ τα μάτια μας νά βλέττουν
  γιά ΰστερνή φορά τό γλυκό
  σου τό πρόσωπο. "Ομως νάσαι
  δέβαιη δτι θά ζής καί θά φω
  λιά<ης βαθειά μέσα στήν καρ διά καΐ τή σκέψη μας, γιατϊ ρίζωσες στέρεα στίιν ψυχή μας. Έκεϊ θά μείνεις μέχρις ότου ττάρουμε κι έμεϊς τό μοιραίο δρόμο, ττού τόσο πρόωρα πή- ρες έσύ. Καΐ τον πήρες, για- τι ό δρόμος των καλών είναι βραχύς. ΟΙ καλοί φεύγουν πιό γρήγορα άπτό τούτη τή γή. ©εϊα Μττέλλα, Σέ λίγο θά σέ δεχθή ή Κρη τική γή, ή γή σύτή —χ, την άγάπτησες σάν τή γή τής ΑΙγύ ΤΓτου ττού σέ γέννησι. Ήρθες ξένη σέ μιά ξένη ττολιτεία, κι δμως ό κόσμος της άντοπτοδί δοντάς σου σ' άγκάλιασε, σέ άφομοίωσε καί σέ αίστάνθηκε Βική τού. Γι' αύτό βλέττεις τούτη την ωρα μέ πάση συγκίνηση καί άγάττη σέ άποχαιρετά. Σ' αυτόν τόν άττοχαιρετισμό δέξου καί τόν δικό μου, σά μι- κρή άνταττόδοση των δσ«ν μοΰ πρόσφερες στά τταιδιχά μου χρόνια των δσων μού πρό σφερες μ£ΧΡι χθές άγαττημένη μου «Μττελούκα». Τό φιλί αύτό τό φιλί τού «Μάνου σου» είναι ένα φιλί άπό δλα σου τα άνη ψια, -ού μέ τόση θλίψη καϊ συγκίνηση, σέ ά-οχαιρετούν. Άττό δλα σου τα 150 βαψτΐ- στήρια, άττό δλα τα τταιδιά των φτωχών, ττού τόσο συμπα ραστάθηκες νοιώθοντας σά μιά μεγάλη Μάννα.