98681

Αριθμός τεύχους

84

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

24/1/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ ϋστω
  καΐ μιά συλλαδή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!:
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΓ ΒΑΣΕΙ!. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διουθυνίήχ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977 Ι
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ -
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  ^—~——ν^~—•^^^^——ϋ^-^·— β
  Χρόνος 2ος — Άρ. Φύλλου 84 — Δρχ. 5 —
  ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ
  ΟΡΓΑΝΩΣΗ
  ΟΠΩΣ Η ΙΔΙΑ
  ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕ
  Γιά πρώτη φορά στήν παγκόσμια ίστορια τού Τεκτονισμοϋ
  τα μυστικά των Μασώνων έπαψαν νά ύπάρχουν
  ΗΤΙΚΑ ΟΠΛΑ
  Ι
  ο
  II
  «ΑΡΙΑΔΝΗ»
  ΣΤΗΝ ΟΔΟ
  ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 12
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Πηραν τα άρχεϊα όλων των Στοών περιοχής Ηρακλείου
  καί ταχυδρομήσανε τήνπρώτη «παρτίδα» στήν « Αλΐίδεια»
  Δυό σήματα — σφραγίδες, μέ μεγάλη μβτα-
  ξύ τους, όμοιότητα: Τό σημα τής Μεγάλης Στο
  άς τής Ελλάδος καί τό παρεμφερές σήμα των
  Ήνωμένων Πολιτειών της Άμερικης, δπου —ώς
  γνωστόν — Μχει λόγω Εβραίων, τό κέντρο τού
  ό Διεθνής Σιωνισμός, τοθ οποίου παρακλάδι εί¬
  ναι Λ Μασωνία. Ύπενθυμίζομε ότι τό ϊδιο σχε-
  δόν εμδλημα — τό πουλΐ — εΐχε καί ή Διχτατο
  ρία τού Παπαδόπουλου καί τοθ Ίωαννίδη.
  ΑΝΑΒΑΛΟΝΤΑΙ ΠΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  Λόγω της έπίκαιρης ϋλης μας
  • 'Η συνέχεια των Φίλων τοθ Γεωργαλά
  • Ή Μρευνα γιά τα «Είδικά Παιδία»
  Καί οτά Χανιά...
  Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΜΑΣΩΝΟΥ
  «Σιώπα Γεώργιε, σιώπα...»
  Κύριε ΔιελΛυντά καί άγατττι
  τοΐ άναγνώστες τής «ΑΛΗ¬
  ΘΕΙΑΣ»,
  Έπιτρέψετέ μου μιά μικρή
  τταρένθεση, τηροτού προχωρήσω
  οτό θέιμα μοί».
  Μιά συγκαφΐμένη ττερίτττω-
  ση, μέ έκανε νά χρησιμοποιή-
  σω την παροαττάνω ψράση.
  Πρΐν 35 χρόνια, (τό Φθινό
  πωρο 1942) πού δρέθηκε ό
  γράφων στή ©εσσαλονίκη, ή το
  πική εφημερίδα «ΝΕΑ ΕΥΡΩ
  ΠΗ» έξ σΐτίας άστόχων δηλώ¬
  σεων τού τό— — καί ττοτέ
  ττιά, οασιληά Γεωργ ίου —στό
  έξωτερικό, τού έγραφε σέ κύ-
  ριο αρβρο: «ΣΙΩΠΑ ΓΕΩΡΓΙΕ
  ΣΙΩΠΑ».
  Την Τ&α φθάση άναγκάζρμα'
  νά χρησΐιμοττοιήσω πρός τόν
  συνωνόματόν τού συμπολίτην
  μας κ Καψωμένον, λόγιον καί
  ττρώην Λυκιάρχην, έξ σΐτίας
  σκανδαλιστ ικοΰ όλισθήματός
  τού.
  Τολμη,ρή, μττορεΐ νά ττεΐ κα
  νείς, ή φράση μου αύτη πρός
  τόν κ, Καψωμένον. "Αλλαι δταν
  άττοκαλιχρθη στούς μή γνωρί¬
  ζοντας όλόκληιρη ή άλή-
  θεια γύρω άπό την ζωήν καΐ
  δράσιν τού Νικολάου Δελάκη-—
  τεθνεότος ά/ττό έτους, ή πρα¬
  γματικότης αυτή έρχεται σέ
  κραΐίγαλέαν άντίθιεσιν μέ τα
  γραψάμ£νά σας κ. Καψωμένε,
  τού λίγο πολύ στήν νεκρολογία
  ττήγατε νά άγιοποιήσετε έκεΐ-
  Ό άττελθών «είς αιωνίαν Ά
  ναττολήν» Χανιώτης Άρχιμα
  σώνος Νικόλαος Δελάκης, μέ
  τα μασωνικά «σνμβολικά διά
  σημα».
  νόν πού ττίστευε συγχρόνως σέ
  δυό θρησκεΐες: στήν Χριστιανι
  κή καΐ στήν Μασώνικη! ! («ΧΑ
  ΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» 6—11—76)
  Άλήβεια κύριε Καψωμένε,,
  δέν τό γνωρίζετε τόσα χρό¬
  νια, ότι ό όδοντογιατρος Δε¬
  λάκης Νικ. ήτο ό άρχηγός των
  μασώνων Χανίων, ΐσως 30οϋ
  βαθμού;
  Τό δημοσιευόμενο ττορτραΐ-
  το τού βεβαιώνει τού λόγου
  τό άσφαλές (δπως βλέττει ό
  άναγνώστης) καί κάθε ώμερό-
  λτγτττος πού γνωρίζει έστω καΐ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή Σελ. 3
  ΣΤΕΝΗ ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΩΝ ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΓΟΥΡΝΩΝ ·
  ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ «■ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ - ΟΠΩΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΣΑΝ · ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΩΝΙΚΗ ΓΙΑΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ · ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗ-
  ΜΕΝΟΙ ΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ·
  ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΟΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ! · ΚΡΥΦΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΤΟΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕ-
  ΡΙΚΟΥ · ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΕΒΡΑΪΟΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ · ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΣΤΗΡΟΤΑΤΗΣ ΠΕΙ
  ΘΑΡΧΙΑΣ · ΥΠΟΠΤΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΓΕΛΟΙΑ ΤΥΠΙΚΑ · ΝΑΟΣ ΚΡΥΦΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΟΤΥΠΑ
  ΑΜΦΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ · ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ · ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΙΟΛΑΣ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
  ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑΣ
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας προβαίνει σήμερα σέ μιά άπό τίς σπουδαιότερες δημοσιογραφικές άπο-
  καλυψεις, πού Εχει δχι μόνο Πανελλήνιο, άλλά καΐ Διεθνές ενδιαφέρον.
  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά τό γεγονός τής αφαιρέσεως των Άρχείων των Μασωνικών Στοών περιοχής
  Ηρακλείου, πού έ"γινε την περασμένη βδομάδα καΐ καταγγέλθηκε τή Πέμπτη τό πρωί, μέ
  ύποβολή μηνύσεως κατ' άγνώστων στήν Άσφάλεια Ηρακλείου, άπό τόν γιατρό κ. Κ. Γα·
  ροφαλάκη, υπό την ίδιότητά τού σάν αντιπροέδρου τοθ... Μορφωτικου Συλλόγου «'Αρι-
  άδνη».
  ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ τής πράξης — πού Μχει τεραστία σημασία — ανέλαβε μιά εντελώς νέα, άνεπί-
  σημη φυσικά όργάνωση, υπό την έπωνυμία «Κρητικά "Οπλα», ή όποία καΐ ταχυδρόμησε
  άμέσως έν συνεχεία £να μέρος των σπουδαίον και χαρακτηριστικών εγγράφων στήν έφη
  μερίδα μας.
  Η ΙΔΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, σέ τηλεφωνικές έπικοινωνίες των άγνώστων εκπροσωπών της μαζί μας
  μάς εγνώρισε την άπόφασή της, σχετικά μέ λήψη 6 ι α ί ω ν μέτρων (1) κατά των Μα¬
  σώνων περιοχής Ηρακλείου και των άμέσων συνεργατών τους Άμερικανών τής Βάσεως
  Γουρνών. (Έξ ο5 καΐ ή σχετική έ"κκληση πού δημοσιεύομε σέ άλλη θέση).
  ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τα στοιχεΐα πού μάς ταχυδρομήθηκαν άλλά καΐ κυρίως μέ δσα εχει ήδη στά χέ-
  ρια της ή όργάνωση «Κρητικά 'Όπλα» (δπως ύποστηρίζει) κάτω άπό την άθωα έπωνυ-
  Ό πρόεδρος τοθ Ρόταρυ κ. Έμμ. Πατεράκης,
  —παρά τα μέχρι τώρα ύποστηριχθέντα — φέρε
  ται άπό τα στοιχεΐα, δτι είναι Μασώνο^;. Στή
  φωτογραφία: την έποχή τής χούντας διορισμέ^"
  νος Δημοτικάς Σύμβουλος πλάι στόν επίσής
  χουντοδιορισμένο «Δήμαρχο» κ. Γ. Βογιατζάκη
  ετερο Ροταριανό καΐ μέλος τού Έκκλησιαστι-
  κοθ Συμβουλίου Άγίου Μηνά!..
  μία τοθ... «Μορφωτικου Συλλόγου Άριάδνη», κρυβόταν μιά άπό τίς σπουδαιότερες «μα-
  σωνικές γιάφκες» τίς περιβόητες Στοές των Μασώνων, ή Στοα «Άριάδνη» μέ τό χαραχτη
  ριστικό μασωνικό κωδικό άριθμό 95.
  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ μέ τα άρχεϊα της παραπάνω Στοάς, πού δρίσκεται στόν άνω δροφο ενός πα¬
  ληού χτιριου τής δδοθ Έπιμενίδου 12 στό Ήράκλειο, συναποκομίστηκαν — πάντα κατά
  την όργάνωση — καΐ τα άρχεϊα των άλλων δυό μασωνικών Στοών τής περιοχής Ηρα¬
  κλείου τής «ΚνωσοΟ» πού έδρευει στήν Άνατολική κοιλάδα τοθ ΚαρτεροΟ, καΐ της άλλης
  πού βρίσκεται μέσα στήν Άμερικανική Βάση Γουρνών. ι
  ΒΑΣΕΙ των δσων στοιχείον μάς παραδοθήκανε ήδη, (τα όποΐα θέσαμε την νύχτα τοθ προχθε-
  σινου Σαβ&άτου ύπ δψιν των αρμοδίων κρατικών Άρχών), προκΰπτουν τεραστία ήθίκά
  θρησκευτικά, πολιτικά θέματα καΐ σο&αρές ποινικές ευθύνες, δπως καΐ χρέος των Κρατι¬
  κών Άρχών νά δραστηριοποιηθουν κατά των ύπευθυνων.
  ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ σχετικά νωρίς άκόμη, γιά νά προσδιο-
  ριστή τό μέγεθος καί τό 6άθος τής έν λόγω περι-
  τΓτώσεως, πού συμβαίνει γιά πρώτη φορά στήν πα¬
  γκόσμια Ίστορία τού Τεκτονισμοΰ, έν τούτοις ΰπο-
  γραμμίζομε από τώρα δτι δρισκόμαστε πρό ενός
  σοβαρωτάτου θέματος, μέ τρομαχτικές προεκτάσεις
  τό όποΐο θά έχει όπωσδήποτε σοβαρές έξελίξεις
  καί έπιτττώσεις.
  ΑΑΑΑ δς έρθομε άναλυτικώτερα στό δλο θέμα:
  ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ττού πέρασε, έ"να τηλεψώνημα, πού
  δέν Ιμοιαζε μέ τα άλλα, (μόνο δτι γινόταν κι' αύ-
  τό ττρός την «Άλήθεια»), μάς ττληροφοροΰσε σχετικά
  μέ κάτι τό άπίστευτο: «Σάς έχομε κάτι ττολύ σοβα
  ρα στοιχεΤα σέ δάρος αυτών πού κυνηγάτε, τούς
  Έβραιο—^Μασώνους. Θά σάς τα έμπιστευτοΰμε, γ»,
  ατί πιστεύομε δτι εΐστε στό σημεΐο αύτό άγωνιστής.
  Προσεξετε δμως νά τούς κάνετε καλή χρήση, διαφο-
  ρετικά θά κινδυνεύσετε κι έσείς».
  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ κι άλλα τηλεφωνηματα καί τελικά τό
  προχθεσινό Σάββατο στίς 2.30' τό μεσημέρι, ττή-
  ραμε ενα μεγάλο φάκελλο μέ την «πρώτη παρτίδα»
  των στοιχείων.
  ΚΥΡΙΟΛΕΧΤΙΚΑ μείναμε άναυδοι, παρά τή σχετικά με
  γάλη γνώση μας γύρω άπό τό θέμα τής Μασωνίας
  καί των λοιπών Σκοτεινών Δυνάμεων.
  ΑΝΤ Ι άλλης όποιασδήποτε κριτικής, τταρουσιάζομε ά-
  ττλώς μερικά άπό τα στοιχεΐα, τα εξής:
  Η ΕΚΚΑΗΣΗ ΜΑΣ
  ΕΠ ΕΙ ΔΗ ή Όργάνωση «Κρητικά Όπλα» μέσο
  στά άλλα πού μάς εΐπε, περιλαμβάνονταν καί 6ί·
  αιες ένέργειες κατά των έξακριβωμένων γι' αύτην,
  έχθρών τής θρησκείας, τού "Εθνους καΐ τής Δημο¬
  κρατίας, Μασώνων Ηρακλειωτών, ή εφημερίδα μας
  ΰτΓθδάλλει την τταροΰσα εκκληση:
  ΝΟΜΙΖΟΜΕ δτι δέν θά πρέπει νά προχωρήση σέ
  τέτοιες άκραΐες θέσεις, γιατί άφ' ενός ύπάρχουν
  άλλοι τρόποι — δπως ή δημοσιότητα — γιά νά ε¬
  πιτύχη αύτό ττού έπιδιώκει καί άφ' ετέρου τα κρη
  τικά δπλα, δέν είναι μόνον έκεΐνα πού προκαλοΰν τό
  σωματικό θάνατο, άλλά καί αύτά πού συνδεονται
  μέ τή δισ-αιδαγώγηση τής ψνχής και όδηγοΰν μέ
  την ύπογράμμιση των έγκληματικών καταστάσεων,
  στή μετάνοια των έγκληματούντων.
  ΕΞ ΑΛΛΟΥ, δπως κι άλλοτε έχομε ύπογραμμίσει,
  στά δίχτυα των Σκβτεινών Δυνάμεων έχουν έμ-
  ττλακεί και άφελεΐς, τα γνωστά «θύματο» πού έναν¬
  τι διαφόρων έστω ύποσχέσεων, δϊ^τϊοονΤ-^θβ: είναι
  λοιπόν, τουλάχιστο άδικο, νά π^ρφσουν μέ τόσο
  δαρύ τίμημα, τό λάθος τους, έστω καί λίγοι ούσια-
  στικά άθοοοι.
  ΟΧΙ λοιπόν δία. Διωγμός καί άνοιχτό χτύπημα, άλ
  λά μόνο μέ άποκαλύψεις γιά τό πραγματικό σκότει
  νό πρόσωπο τής Μασωνίας.
  • Τό ύ-' άρ. Ε) 1088 άρ.
  πρωτ. Ε)30) 1—4—75 έ'γ-
  γραφο τής Μίγάλης Στοάς τής
  "Ελλάδος, μέ τό όττοΐο έγκρίνε-
  ται ή αυξήση σέ β' βαθμ.
  των Άμερικανοεβραίων 1)
  ΟΗΑΚΕΝΤ ΚΙΟΗΑΚϋ
  2) ΜΑ00ΟΚ ΚΙΟΗΑΚϋ
  3) ΡΚΙΟΕ ΟΟΝΑΪ-0 τής
  Σετττής Στοάς «Κνωσσός» ΰττ'
  άρ. 121 τού Ηρακλείου.
  • Τό ί—' άρ. πρωτ. 21)11 —
  6-76 εγγραφο τής Στοάς «Δω
  δώνη» ύπ' άρ. 58, Ιωαννίνων,
  μέ τό άποΐο αγγέλεται στή Σε
  τττή Στοα «Άριάδνη» ύπ' άρ.
  95, Ηρακλείου, ή ϋποβολή αί-
  τήσεως δι" υΐοθεσίαν παρ' ημών
  τοΰ φιλτάτου άδελφοΰ 'Ειμμ.
  Καλομοιρακη τού Χαριδήιμου,
  ιμέλους τής «Άριάδνη» καΐ ζη-
  τεΤται ή αποστόλη έγκριτικοϋ
  πίνσκα, σύμψωνα μέ τό άρθρο
  1 19 τού Γεν ΚανονισμοΟ.
  • Ή υ-' άρ. 12)25—9—
  76 Έγχύκλιος τής Μεγάλης
  Στοάς τής Ελλάδος πρός άπα
  σας τάς υπό την αίγίδα αυτής
  Στοάς (έν οΤς καΐ ή «Άριάδ-
  νη») διά τής οποίας ατταγορεύε
  ται ή έστω καΐ άπαξ επίσκεψις
  κανονικοΰ Τέκτονος είς τεκτο-
  νοφανεΤς ή τεκτονο — έττωνύ-
  μους άργανώσεις αίτινες άντι-
  ποιοϋνται ή παραποιοϋν τόν
  Τεκτονκτμόν καϊ ή συμμετοχή
  έτττίσης είς έκδηλώσεις των ά-
  τάκτων σω,μάτων. 'Υπογραφές
  ό Μέγας Ρήτωρ — Νομοφύλαξ
  Χρύσανβος Κατσικόττουλος καϊ
  ό Μέγας Γεν. Γραμματεύς Χρί-
  στος Ριζόπουλος.
  Φ Ή πρόταση γιά την αύξη¬
  σιν της μισθοδοσίας τού άδελ
  φού έταίρου Τσουδε,ροΰ Ιωάν¬
  νου καΐ ή δεδοίωσις δτι ό άνω
  τέ,ρω τΓροτεινόμενος υπό ττν ά
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή Σελ. 4
  ΔΙΑΒΑΧΤΕ ΚΥΡΙΕΧ ΚΛΙ ΚΥΡΙΟΙ
  ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ
  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΣΩΝΩΝ ΤΟ 1969
  Ήμεΐς
  "ΥτΓατος Μέγας Ταξιάρχης
  τού Ύττάτου Συμβουλίου τοΰ 33ο τής Ελλάδος
  Α.Α.Σ.Τ.
  Έχοντες ύπ' όψει τό άρθρον 78 τού Γενικοΰ Κανονι-
  σμοΰ τού 'Υττάτου Συμδουλίου τού 33ο τής Ελλάδος
  τής 1ης Όκτωβρίου 1958 καί την άπό 22ας "Απριλίου
  1969 πράξιν Αυτού
  "Αποφασίζομεν καΐ Διατάσσομεν
  Άρθρον Ιον
  Ό υπό τού Ύπάτου Συμδουλίου τοΰ 33ο τής "Ελλά¬
  δος, έγκριθείς Είδικός Κανονισμός των υπό την ΑΙγίδο
  αυτού Φιλοσοφικών Έργαστηρίων, ύπογραφεΐς καΐ κυρκ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή Σελ. 4
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΙΑΜΌΥΑΡΙΟΥ
  Μουσικη
  «ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ»
  ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΠΡΑΚΗΣ
  Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  Γιά μιά άκόμη φορά, ό με
  γάλος "Ελληνας συνθέτης
  ό Μίκης Θεοδωράκης, μάς
  δίνει δείγματα τού μουσικοϋ
  τού δαιμόνιου. "Ενός μέγα
  λος δίσκος μέ τόν γενικό τί
  τλο «ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ» κυ-
  κλοφορεΐ αύτές τίς μέρες, μέ
  έρμηνευτή τόν Βασίλη Πα-
  τταχωνχττοντίνου.
  Καί αυτή τή φορά, ό Μί
  κης Θεοδωράκης, κινεΤται
  στό χώρο πού τόν έχουμε συ
  νηθίσει, μέ μουσική καθαρά
  •Ελληνικήν χωρίς ξενόΦερτες
  έπιροές. Συμφωνεΐ ή τελευ-
  Ένχχς άλλος δίσκος τής
  ΤδΊας έταιρίας, άπό τή
  σειρά «Λαϊκά Τραγούδια»
  ταία τού δουλειά, μ' αύτό
  τΓθύ λέει ό ίδιος «πάντρεμα
  στίχου και νότας». Κι' ο!
  στίχοι — και σ' αυτόν τό
  δίσκο — είναι στίχοι άγω
  νιστικοι, άλλοτε μέ τίς
  «μνημες» άλλοτε μέ τα μυ
  νήματα καί μέ μιά κάττοια
  δόση (σ' όρισμένα κομμά
  τια) πεσσιμισμοΰ.
  Ή φωνή τού Βασίλη Πα-
  πακωνσταντίνου, είναι Ιδανι
  κή, γιά τόν δίσκο αύτό. Βρον
  τερή, δυνατή κι' άντρίκια,
  δπως άρμόζει σέ τραγούδια
  τγοΟ άναφέρονται σέ διωγ
  μούς, σέ σκλαδιές καί σέ
  ήρωες.
  Τα τραγούδια τοθ δίσκου
  εΤναι: «Τής έξορίας», «Χτύ
  ττα, χτύπα», «Ύμνος τού
  Έλάν», «νΕλ Ζαατάρ», «Τής
  Φυλακής», «Πέτρουλας», «"Ε
  φτσσες άργά» «Δέν έφταιγε
  ό Τδιος» «"Ητανε νέοι» «Κά
  θε πρωί», «Μή χάνεις τόθάρ
  ρος σου», «ΜοΟ μιλάτε γιά
  κεΤνον».
  Ό δίοκος είναι τής έται
  ρίας «Μίνως Μάτσας καί
  Υ16ς».
  Ο ΜΕΝΕΛΑΟΣ
  ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ
  ΠΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
  Ό μεγάλος λογοτέχνης
  μας, Μενέλαος Λουντέμης,
  έ,γραψε την περασμένη 6δο
  μάδα μιά σειρά άρθρων
  στήν εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΞΑ»
  γιά την Έλληνική μουσική.
  Φυσικά, δέν πρόκειται νά
  κάνουμε κριτική ή νά έττσι-
  νέσουμε τόν μεγάλο λογο-
  τέχνη. Θά συστήναμε δμως
  στούς άρμόδιους των ψυχα-
  γωγικών ττρογραμμάτων των
  μέσων μαζικής ένημέρωσης
  νά τα διαβάσουν. Ό Λουντέ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  μης, σά γνησια πέννα, γρά
  φεΐ καθαρά δτι οί μουσικές
  αηδιαστικές άντιγραφές,
  βλάτττουν την Έλληνική μου
  σική».
  ΕΤναι μιά θέση πού τό·
  σες φορές έχει ττάρει ή καλ
  λιτεχνική στήλη τής «Άλή
  θεας> · ΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
  ΠΑ ΤΟ ΣΙΩΝΙΣΜΟ
  Άίττό τίς έκδάσεις «Τό "Α¬
  γιον "Ορος» έχυκλοφάρησε τό
  6ι6λίο τού Δρ. Άριστείδη Ι.
  Άνδρόνικου, ,μέ τόν τί-τλο «Κίν
  δυνος έν όψει — Σιωνισμός:
  ή ττέμ~η φάλαγξ ανά την Ύ-
  φήλιον»
  Τό 6ι6λίο εΤνσι διακοσμηιμέ
  νο μέ πολλές είκόνες. ΕΤνσι ή
  6' εκδοση.
  Στό έξώψυλλο Οπάρχει σάν
  «μόσο» ή εξής φράση «Ό Σι
  ωνισμός πού ττερισφίγγει άσφυ
  κτικά δλους τούς λσούς τής 'Υ
  φηλίου καί περισσότερον σήμε-
  ρα την 'ΕΞλλάδσ. μας, πού την
  άττειλεϊ μέ άφανισμό».
  • ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ
  Στά Χανιά κυκλοφόρησε τό
  6ι6λίο τού Γ. Δ. Καψωμένου
  «Έτπγράμιμστα» (Δηιμιουργίσ
  των ημβρών μβς σέ άρχαϊο λό
  γο).
  Τό 6ι6λ!ο πού χωρίζετσι σέ
  τρία μΐιρη μέ τηρόλογο κσι ύ-
  πσμνηιματτισμούς, έχει καί ένα
  Παράρτηιμα, σάν γλωσσικό άν-
  τίλογο.
  ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Δέν ττρόκειται νά γράψουμε μελέτη γύρω άπ'
  αύτό τό θεμα. Μά, βλέττοντας κάθε μερά Κρητικούς
  κάθε ήλικίας, νά άφιερώνουν σημαντικό άπό τό χρό
  νο τους γιά την Τέχνη, δέν μποροθμε νά μένουμε ά-
  συγκίνητοι.
  Ό Κρητικός, εχει την Τέχνη μέσα στό αΤμα
  τού. Την Μουσική, τό Τραγούδι (μαντινάδα), τή
  Ζωγραφική...
  Καί δέν είναι τυχαΐο τό γεγονός δτι ανθρούττοι
  σάν τόν Κοκολογιάννη, σάν τόν Άλκιβιάδη Σκου¬
  λα, κ.ά. ξεπετάχτηκαν ζωγράφοι σέ μιά ήλικία, άρ
  κετά μεγάλη .Τδχαν μέσα τους. Κ ι δταν πιά δέ χω
  ροθσε στόν μέσα κόσμο τους, έξωτερικεύτηκε.
  Μιά άκόμη άφορμή γιά τοΰτα τα λόγια, είναι
  ή ζωγραφική δουλειά τού μηχανικοΰ Νίκου Καμσ
  ρίτη. Τδχει «μεράκι» ό άνθρωπος. Κ ι αύτό τό με-
  ράκι τού εχει σάν άποτέλεσμα ένα πλούσιο ττοσο-
  τικά έργο, μέ εύαίσθητες άττεικονίσεις της Κρητι
  κης φύσης.
  Αλήθειαι, πόσοι τέτοιοι, γεννημένοι καλλιτέχ
  νες ττάνε χαμένοι, γιατί δέν βρέθηκε κανείς νά στα-
  θεΐ κοντά τοιος; Δέν είναι ντροπή, όλόκληρη Κρήτη
  νά είναι τόσο πίσω στήν πνευματική και καλλιτεχνι
  κή κινήση;
  Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΛΕΣΧΗ
  Περισσότερη ποιότητα! !
  Είναι τό σύνθημα ττου άττό
  καιρό Ιχουμε ύπ-οοτηρίξει
  Κι' αύτό μας τό σύνθημα,
  6λέτΓουμε ττως σέ μιά τούλα
  χιστο περίτττωση, ζεΐ. Θά
  άναφερθοΰμε σέ συντομία,
  στήν ύ—εύθυνη δουλειά τής
  Άνοιχτής Κινηματογραφικής
  Λέσχης, πού κάθε Παρα-
  σκευή προβάλλει ϋργα άξιώ
  σεων στόν κινηματογράφο
  «Άοτόρια» (ώρα 10 τό 6ρά
  5υ).
  Μέ μεγάλη Ικανοποΐηση
  δλέττουιαε την κινηματογρα-
  φΐκή αΤθουσα τοθ «Άοτόριο»
  —κάθε Παοασκευή — νά
  γεμίζει άττό φιλότεχνους Ή
  ρακλειώτες.
  • Αυτή την Παρασκευή:
  Ή κινηυατογραφική επι
  τυχία τοθ Πιέρ 'Ετέξ: «ΠΟ
  —ΠΟ».
  ποιηση
  ΕΝΟΧΟΙ
  Δέν γύρισαν τ' άποδημητικά πουλιά
  έδώ στήν Μαύρη Ήπειρο.
  Μακρόσυρτος ό φετεινός χειμώνος,
  ή μήττως τό τελευταϊο τους ψτερούγισμα,
  κίνησε άπό την τομή χάους καί Οτταρξης;
  Κάττοιος εΐπε:
  Πήραν τόν δρόμο των Ροζεμπέργκ
  γιατί κι' έδώ άκούοτηκαν οί πρώτοι άπόηχοι:
  «"[Ελευθερία! !»
  Φ. Χ.
  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ
  Μέ δμορφο καλλιτεχνικό
  πρόγραμμα, εγινε χθές ή
  εκδηλώση τής ΕΚ Ο Ν «ΡΗ
  ΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ» στόν κι
  νη μ—ογράφο «, Ηλέκτρα».
  Άκούστηκαν τραγούδια τής
  Έθνικής μας Άντίστασης
  και προδλήθηκε ή ταινία
  «Τραγούδια τής Φωτιάς».
  !■■■■■■■■■■■■■■■)
  Ι ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ
  ΤΗΛ. 280-647
  ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
  • ΡΩΣΙΚΑ ΠΡΟ ΙΌΜΎΑ
  • ΠΡΟΤΟΝΤΑ «ΡΗΙίΙΡδ»
  • ΕΙΔΗ ΤΗΣ «ΙΖΟΛΑ»
  Καΐ ΰ,τι άλλο σχετίζεται μέ τόν Ήλεκτρι
  σμό.
  —Τηλεοράσεις — ΚουζΙνες — θερμά-
  στρες — θερμαντικά Σώματα — Στερεοφω
  νικά Συγκροτήματα — 4'υγεΐα κλπ. καθώς
  καΐ Μικρές Οίκιακές Συσκευές.
  ΟΣΟΓΙΑ ΤΙΜΕΣ ΟΙ ΓΝΩΣΤΕΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ
  Έλατε μέ θάρρος, δπως πάτε σέ ίνα φι-
  λικό σπίτι.
  ΗΠΙΤΤΑ
  ΤΗΣ ΣΧΟΑΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ
  Ή Σχολή Θεάτρου Κρή¬
  της, έκοψε την Πρωτοχρονιά
  τικη τγίττα της την ττερασμέ
  νη βδομάδα, στίς αΤθουσές
  της, στήν όδό Θερίσσου 1,
  στή Χανιώπορτα. Συμμε¬
  τείχον άρκετοϊ φίλοι τής
  Σχολής, άρκετοί Θεατρόφι-
  λοι, Δημοσιογράφοι, Λογο-
  τέχνες κλπ.
  Η ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑ ΤΗΣ "ΣΧΟΑΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ,,
  Ζωμραφική
  >♦♦*
  Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Γ. ΚΟΚΟΑΟΠΑΝΝΗΣ
  Αύτές τίς μέρες, έκθέ-
  τει στή Βασιλική τοΰ Άγί
  ου Μάρκου, ένας Χανιώτης
  ζωγράφος — ό Γιώργος
  Κοκολογιάννης ό οποίος
  άρχισε τή ζωγραφική σέ άρ
  κετά μεγάλη ήλικία. Άφορ
  μή τοΰ δόθηκε άπό μιά προ
  σπάθεια νά δοηθήσει μιά μέ
  ρα στήν (χνογραφία την
  κόρη τού.
  Στά καινούργια τού έργα,
  ό Κοκολογιάννης εΤναι άναμ
  Φισβήτητα καλλίτερος καί
  πιό καλαισθητικός. Δέν δε-
  σττόζουν τα «δαριά» χρώ-
  ματα καϊ οί έντυττωσιασμοί
  άλλά γίνεται πιό προσεχτι
  κός καϊ πιό παραοτατικός.
  Γενικά, ή ζωγραφική τού
  -ού άναφέρεται στήν Κρή
  τη, είναι τπό γνήσια καί ά-
  ξίζει ττερισσότερο άττό τα
  αλλα τού έργα.
  Μαίρη Βοσταντζή
  ΖΠΟΥΛΑΙΑ ΠΑΡΟΥΖΙΑ ΖΤΟΝ ΚΑΑΑΙΤΕΧΝΙΚΟ ΜΑΙ ΧΩΡΟ
  «Καθαυτό άπίθανο είναι τό κατόρθωμα μιάς νέας κοπέλλας, τής Μαίρης
  Βοσταντζή, στό πρόσωπο της όγδοντάρας Άμφίσσας. Την έδωσε μέ
  τόση ννησιότητα, άκρίδεια κι έσωτερικότητα, που κυριολεκτικά
  άπορεΐ οποίος ξέρει πόσο ψευτικα νίνονται, κατά κανόνα, στό θέα-
  τρο, τα πρόσωπα των ήλικιωμένων δταν τα παίζουν νέοι».
  ΤΟ ΠΑΡΑΠΑγιΩ άπόσπασμα, δέν είναι πρόσφατο. Είναι παρμένο άπό μιά
  παλιά εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» τής Αθήνας, τής 20-10-1964 καί φέρει
  την ύπογραφτι ενός κορυφαίου τής Λονοτεχνίας μας, τοθ Άκαοη-
  μαϊκοθ Άγγελου Τερζάκη. λ ^ '
  Ήταν τότε πού ή νεαρή
  " ήθοποιός, μόλις τέλειωσε
  την Δραματική Σχολή τού
  'Εθνικοΰ Θεάτρου καί πσ
  ρουσιάστηκε σάν κορυφαία
  στό κλασσικό θεοτρικό έρ¬
  γο «Φόνισσες» μέ τό θίασο
  τοΰ Λίνου Καρζή.
  Μά δέν ήταν μόνο ό Τερ-
  ζάκης. Όλοι οί κριτικοί καί
  οί καλλιτεχνικον1 συντάχτες
  τοΰ Άθηναϊκοΰ Τύπου, έγρα
  φαν τότε τα τπό δμορφα λό¬
  για γιά την νεαρή ήθοττοιό.
  Ήταν μιά έποχή πού -πέ
  ρασε. . Κ ι ή Μαίρη Βοσταν
  τζή , δέ σταμάτησε. Συνέ-
  χισε μέ άγάπη καί θέρμη την
  θεατρική της σταδιοδρομία
  Προχώρει. . .
  Στήν συνέχεια φοιτά καί
  τελειώνει την Φιλοσοφική
  Σχολή στό Πανεπιοτήμιο
  τής Αθήνας. Άττό τή φύση
  της δμως, άνήσυχη καί άν-
  θρωττος τής αναζητήσης τής
  τελειότητας, δπως ή"ταν (καΐ
  είναι) Φεύγει γιά τό Λον-
  δΐνο, ύπότροφος τοθ ΙΚ Υ.
  Σπουδάζει στήν Άκαδημία
  Θεάτρου καί Κινηματογρά-
  φου τού Λονδίνου.
  "Ετσι, παραμένει ή ήθο¬
  ποιός μέ τίς καλές κριτικές
  μέχρι τό 1968. Άπό τότε
  «αί μετά ή Μαίρη Βοσταν¬
  τζή άλλάζει χώρο δράσης,
  πάντα μέσα στά ττλαίσια
  τού άγσ~'ημένου της Θεά¬
  τρου. Άρχίζει τότε, την
  σταδιοδρομία της, σάν σκη
  νοθέτιδα.
  Άλλά, τί νά γράψουμε
  γι' αυτή της την καρριέρα;
  Νομίζουμε ττώς μιά μόνο ττα
  ράθεση των έ'ργων πού σκη
  νοθέτησε θά πεΤ πολλά ττε-
  ρισσότερα, άττό δσα θά μπο
  ροΰσε νά γράψει ή πέννα τού
  ττιό αίσιόδοξου κριτικοΰ ή
  δημοσιογράφου.
  1968: «Κατεργαρίες τοΰ
  Σκατπνου» τοΰ Μολιέρου.
  (Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέ-
  άς).
  1969: Γρ. Ξενόπουλου,
  «Δέν εΤμ' έγώ» (Θέατρο Γι
  ώργου Ποπτπά) .
  1969: Βοηθός σκηνοθέτη
  στό Έθνικό Θέατρο.
  1970: Παύλου Μάτεσι,
  Φώφης Τρέζου: «Μονόπρα-
  χτα» (Θίασος Έργάνη)
  1971: Κ.Θ.Β.Ε, «Ή σύ
  νοδος» τού Στρατη Κάρρα
  1972: Κρατικό Θέατρο
  Β. Ελλάδος, «Πίθηκοι» τού
  Γρ. Βαφιά.
  1973 Κρατικό Θέατρο Β.
  Η ΦΙΜΩΣΗ
  ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΒΙΒΛΙΟ
  ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
  "Ελλάδος. Έργα των Ν. Ζα
  κόπουλου, Φρ. Ντύρρενματ,
  "Ιωάν. Πολέμη.
  1975: Θέατρο ΣΥΝΕΕΠ,
  «Ραμασίνα» τής Κ. Μητρο
  ττούλου.
  Τ 975: Νέα σκηνή ΚΘΒΕ
  καί σκηνοθέτις στό ©εατρι-
  κό Έργαστήρι Αθηνών.
  Έκτός άττ' αυτή την δου
  λειά της σάν σκηνοθέτιδα, έ¬
  χει μεταφράσει στά Έλληνι
  κά, μιά όλόκληρη σειρά ξέ
  νων θεοτρικών έργων.
  Άττό τό 1975 ή ΜαίρΓ
  Βοσταντζή βρίσκεται στ'
  Ήράκλειο. Ή έξαίρετη κσ>
  λιτέχνιδα είναι Ιδρυτικό μ
  λος τής Σχολής Θεάτροι
  Κρήτης, ττού ίίδη λειτουρ
  γεΤ στό Ήράκλειο.
  Εμείς, εναγωνίως ττεριμ^
  νουμε νά δοΰμε τα όπτοτελΓ
  σματα της σιωττηρής, μά ά-
  κσταπαύστης δουλειάς της
  στόν τόπο μας.
  Καί τα ότπΌτελέσματα'
  τούτης τής δουλειάς πιστεύ
  ουμε δτι θά είναι τό Τδιο ά-
  ξιόλογα, τό ίδιο σημστντικά,
  δσο δλα τ' άλλα ττού έχουν
  τταρουσιαστεΐ στό χώρο τού
  Θεάτρου, άττό την Μαίρη
  Βοσταντζή.
  Μέχρι τότε, έκεΐνο πού έ¬
  χομε νά ποΰμε, σά μικρή άν
  τοπτόδοση τής μεγάλης ττρο
  σφοράς της, είναι ίνα μέγα
  λο «εδγε» καί Ινα έττίσης
  μεγάλο «εύχαριοτώ», γιά
  την πρωτοβουλία ττού πήρε
  νά διαλέξει σάν χώρο τής νέ
  άς καλλιτεχνικής της δρά¬
  σης, τό Ήράκλειο.
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΤΥΠΟΥ
  'ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ,,
  Γ«Ν Ϊ.ΟΨΜΝ ΙΗί. 11«Ν
  |
  Γ Κ ΤΗΛ ΡΟΠΚΗΙ Π1, (ΗΝ Τ ^Α|ΚΪ*Ν ]
  ΜΓΐΑ ΠΧΑΤΟηΐΧ Ι
  !
  Κ Ο Ο Ι' Ι) Ι * Μ Η Ι Ι ι Ν '
  Μ£ΤΑ*(Αί»ΪΜ-1 Γ*Λ<. ϊίΐ Ρϋ Ι ΗΝ ΛΕίΑ ΠΚ>Λ0Γ«ν
  «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛ
  ΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ
  ΣΙΠΝ»
  ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΧΧΕΔΙΑ
  ΤΩΝ ΜΑΖΩΝΩΝ
  ΧΤΗ ΔΗΜΟΖΙΟΤΗΤΑ
  Περιωρισμένος άρι-
  θμός άντιτύπωνκ διατί
  θεται άπό τα γραψεϊα
  τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Δρχ. 60
  ΕΙΝΑΙ
  ΑΡΝΗΣΗ
  ΤΗΣ
  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  Τηλ. 281398-286154
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Αφ0' ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Ο.Ε.
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί
  5 δωματίων, ώς καί Ισογείων καταστήμά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελοθς κατασκευής καί επί των όδών
  1878 άρ. 39 καί Πασΐφάης καί Άνωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος Γενικου Χη-
  μείου τού Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
  ΑΘΛΗΤίΚΑ ΕΙΔΗ
  ΕΙΣΑΓΟΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ
  ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
  ΜΠΑΛΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ
  ΔΥΧΤΙΑ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
  ΔΥΧΤΙΑ ΒΟΛΕΥ
  ΔΥΧΤΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
  ΚΑΙ ΧΙΛΙΑ ΔΥΟ ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟΙ
  ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
  ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  ΙΔΗΣ 17, τηλ. 284.207 ΚΑΠΑΜΠΗ 3, τηλ.
  287.766
  ΚΑΘΕ
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  ΗΜΑΧΗ
  ΤΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  ΛΙΓΕΣ
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΠΟΛΛΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
  ζητοΰνται οίκόπεδα
  Τεχνικόν Γραφείον
  ΙΩΑΝ. ΑΡ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
  Τηλ.: 221.755
  • ΚΟΥ! · ΚΟΥΖ · ΚΟΥΕ · ΚΟΥΕ · ΚΟΥ*
  • Έδωσαν και ττήραν οί συζητήσεις γύρω άπό
  τή Μουσική Άκαδημία καί τόν Μάνο Χατζηδάκη,
  οί οποίες — πραγματικά — συναγωνίστηκαν τσ
  τόσα πολλά πού γράφτηκαν γύρω άττό τό . . .θέμα,
  πού κατάντησε νά καταλήξη σέ. . . άνάθεμα.
  Μέσα στις σοβαρές συζητήσεις, στίς άντεγ-
  κλήσεις και στίς λοιττές διαμάχες, δέν έλλειψαν καΐ
  τα χιουμοριστικά στιγμιότυπα .
  "Ενα άττό αύτά, ήταν και τό τταρακάτω, σε
  μορφή διαλόγου:
  —Καλά κι' άν παραιτηθεΐ μετά άττό δλα αύ¬
  τά ό Χατζηδάκης, νομίζεις δτι θά βρεθεΐ μουσικός
  πού νά τόν άντικαταστήσει;
  —"Ε, άν συμβή — δ μή γένοιτο — κάτι τέ-
  τοιο, ΰπάρχει και ό ντόπιος καλλιτέχνης ... ΝΙΚ
  —ΠΑΚ . . .
  Δέν ξέρω γιά τή μουσική τού άπόδοση, σέ
  σχέση μέ τόν Χατζηδάκη, άλλά στίς έκφράσεις καί
  τα περί. . . ήθικής κηρύγματα, θά εΤναι άπωσδήπο-
  τε καλλίτερος.
  • Και άλλος ένας διάλογος:
  —Λές νά τα καταφέρη ό Δήμαρχος νά κάνη
  δημότη Ηρακλείου τόν Χατζηδάκη;
  —Νομίζω δτι θά υπάρξη πρόβλημα.
  —Κι' δμως δέν είναι άπίθανο.
  —Μά καί πάλι θά υπάρξη πρόβλημα.
  —Σέ ττοιό σημεΤο;
  —Στό δτι θά δυσκολευθη σέ ποία . . . Μη-
  ' τρώα θά τόν έγγράψη.
  £ Αύτά έχουν οί... έταιροδημοτεύ-
  σ ε ις! . . .
  • Άκόμη ένας διάλογος άλλά αποκλειστικά γιά
  τό δνομα Καρέλλη.
  —Γιατί θύμωσε τόσο ττολύ ό Δήμαοχος, άττό
  τό καλαιαπούρι γιά τα έλαστικά τοθ Καζαμία της
  «Αληθείας»;
  —Διότι δέν έγραψε και τό δνομά τους.
  —Δηλαδή;
  —Άττλούστατα έττρεπε νά ύττογραμμίση —
  σέ άντιδιαστολή μέ τα Πιρέλλι — δτι τα έλαστικά
  θά είναι. . . Τσιντουράτο Καρέλλι! . . .
  • Κάττοιος Ιερωμένος, έλεγε προχθές σέ συνάδελ-
  φό τού
  —Ξέρεις, άττό τώρα καί ττέρα δταν θά θέλομε
  νά καταραστοΰμε κάποιον, δέν πρέττει νά λέμε: νά
  σέ ττάρη ό Χάρος.
  —Άλλά τί νά λέμε;
  —Νά σέ πάρη ό... Χαρής!
  Εύχαριοτώ. . . έκ μέρους τοθ διευθυντή τής
  εφημερίδας μας...
  • Μοΰ παραπονεθήκανε άρκετοί δτι στίς έξετάσεις
  τοΰ Μηχανολογικοΰ, κόβονται πολλοι ΰττοψήφιοι όδη
  γοί.
  Νομίζω δτι εΤναι φυσικό, άφοϋ ή αρμοδία ύ-
  πάλληλος λέγεται. . . Πριονιστή.
  Στήν περίπτωση δηλαδή αύτη δέν πέφτει μα-
  χαίρι, άλλά... πριόνι!...
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  βιακοσμητικη
  Τηλ. 287.670
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΑΠΟΛΛΩΝ
  Τηλέφ. 223.395
  ΣΗΜΕΡΑ
  Μιά ταινία δράσης καΐ άγωνίας
  ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ
  ΠΕΜΠΤΗ
  Μιά καινοτομία στίς ταινίες ΣΕ:
  ΙΤΑΛΟΣ ΝΟ ΕΝΑ
  ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
  ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΙΣ ΔΕΜΑΤΑ
  ΑΠΟ 8-12 ΠΟΝΤΟΥΣ
  Μεγάλη παρακαταθήκη — Τιμαί Εύρώττης
  Συνεχείς καί μεγάλαι είσαγωγαί
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ
  ΕΙΖΑΓΩΓΕΥΧ ΙΥΑΕΙΑΧ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΗΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΌΠΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  ΑΑΛ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗ!)
  ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Τεχνική έττιμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977
  ηρακλειο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΚΡΗΤΙΚΟ · ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
  ΣΤΟ ΡΟΔΑΑΟ ΜΑΓΟΥ
  ΛΟ τσ' ομορφης κοττελιάς
  τσή Κρήτης—εκειά κοντά
  στή «ΒΙΑΝΝΟ τού ΚΟΝΔΥ
  ΛΑΚΗ», είναι καί τό δικό
  μου τό χωρ ι ό, ό Χόνδρος.
  "Εκειά γεννήθηκα, μεγ όλω
  σα, κι' όνειρευτηκα ττίσω
  άττ' τσί μερτιές καί τα κα-
  λάμια. Εκειά τίτταιξα τόν
  ττρώτο ττετροττόλεμο στά
  σοκάκια τού. Καί σάν έγί
  νηκα καί έγώ τσούμαρος,
  εδά ΰρα μάνι και σύχνιαζα
  καί στόν καφενέ, ελαχε Ι¬
  να σεφέρι νά γροικήσουν τ'
  αύτιά μου καί την τταρακά
  τω ΙστοριίΑ. Την διηγούν-
  ταν ό Καττετάν - Μαθιός,
  ό Ντραγάτης στόν καφενέ
  καί εΤχαν άττοχασκώσει δ-
  λοι, ποϋλαχε ναναι εκειά.
  Κατάκαρδα τού Θεριστή
  κατάφταξε στόν καφενέ τού
  Νΐκο τού Θεοδοσάκη ενας
  ξένος ά—' αύτούς ττού δου
  λειά τους είναι νά ξανοί
  γουν τ' άρχαΐα καί τσί ττέ-
  τρες καί νά βγάνουν ζου-
  μί!! 'Ήτανε μεσοκαιρίτης,
  δτι κί εΐχε άφήσει τα -αντα
  καί ττάτησε τα -ήντα.Άψη-
  λός, ξερακιανός, μέ μάτιο
  λαοοττράσινα κι' ύγρά, ψα-
  ρά μαλλιά κι άραιά δόντια
  μέ τα ματογυάλια κατεβα-
  σμένα στή μύτη ντου.
  Μπήκε μέσα καί μιάς
  καί δέν έκάτεχε νά μάς χαι
  ρετίσει στή γλώσσα μας,
  σηκωσε τή χέρα ντου άψη
  λά, σαμττως ήτανε Γερμα-
  νός στρατιώτης καί ή'λεγε
  «Χάιλ . Χίτλερ.»
  Ό Ντελάλης τοΰ χωρίου,
  ό μπάρμπα - Άμετάκη
  ψυχοπονίεσάρης ανθρωπος
  πού ολο έξι/ττηρετοΰσε τσί
  ξε^ομερίτες κοοί' ντελάλιζε
  καί τα προΤόντα τους, είχε
  ττιό πολλά θάρρητα καί μα
  νομιάς ττλησίασε τόν ξένο
  Τού πρόσφερε μιά ψάθινυ
  καρέκλα γνέφοντας τού νό
  καθίση νά ξαττοστάση, γισ-
  τί φαίνουνταν άττοκαμωμέ
  νος άπ' τόν ττοδαρόδρομο,
  κί ϋστερα κτυττώντας τσ' ό
  παλάμες τού, διάταξε στί*
  καφετζή νά κεράση τόν ξένο
  μιά ρακή.
  Έκατσεν ό ξένος, κ Γ ό
  καφετζής τοΰ σερβίρισε
  ντελόγο τή ρακή. "Ολοι
  τόν κυτοΰσαν σάν νά 6λε-
  ττανε κάτι τό ξωτικό. Σέ λί
  γο ττλάκωσε καί ένα λεφού
  σι μαρίδα σκολιαρούδικη
  καί γέμισε τόν καφενέ χα-
  χανιτά καί μακρόσυρτα γΐ-
  λοια. "Ηλεγε ό ένας: «Γερ
  μανός είναι», ό &λλος: κμάΐ
  ρέ σωττάτε μωρέ, Γάλλοι
  είναι» κι' ό τρίτος δτι τοΰ
  κατέβαινε.
  Σήκωσε ό ξένος τό μα-
  κοττότηρο, στράγγισε τ.
  ρακή στό λαρύγγι τού και
  σάν τδνιωαε βαθειά νά
  καίη κατεβαίνοντας, εΤιτε'
  «γκούτ - γκούτ».
  Φχοφ ι στήθτ'καν έτότες ο-
  λοι πουταν στόν καφενέ
  καί σχεδόν μονοφώνι φώνα-
  ξαν: «Μπάρπα - Νικόλα,
  ξανακέρασε τόν ξένο καί
  βάλε καί σέ μάς νά ττιοΰ-
  μ ε».
  'Ήβαζε καί ξανάβαζε ό
  Μπάρπα - Νικόλας στά ττο-
  τήρια ρακή κί ε*νας - ε'νας
  πλησίαζε στό τρατι'έζι τού
  ξένον, κουτσόττιναν καί τού
  καναν τταρέα. Στή συνέχεια
  ό ξένος εβγαλε τσιγάρα
  άπ' τή ττατρίδα τού καί
  κέρασε δλους. Ό Μττάρπα-
  Μιχελης ττού κάθουνταν κά
  ττου τταράιιερα, ρώτησε τόν
  ξένο.
  —Έγγλέζος μττρέ γιά Γάλ
  λος; Μττά, έγγλέζος εΐσαι
  ϊ;
  —Γιές - γιές! ! !, άττοκρί
  θηκε ό ξένος κουνώντας καί
  την κεφαλή ντου τταράξενα.
  "Υστερα τράδηξε άττ'
  τόν κόρφο ντου έ*να χάρτη,
  τόν ξεδίπλωσε μέ προσοχή,
  μετακίνησε τα γυαλιά τού
  στή θέση τοι/ς, γούρλωσε
  τα μάθια ντου καί κυτοθσε
  έττίμονα στό ΐδιο σημεΐο.
  ΟΙ χωριονοί τσιμουδιά!
  Μόνο μέ τα μάθια γνέφανε
  ό ένας στόν αλλο «σάν πού
  σκο—εύει ό Χριστιανός νά
  πάει;». Καί ττ άνω ττού συλ
  λογιόταν ό Έγγλέζος, ση¬
  κωσε την κεφαλή ντου κοί-
  ταξε όλόγυρα, τσί χωρια-
  νούς καί αφησε νά βγοΰν
  αττ' τό λαρύγγι τού άναγου
  λιαστά ο! λέξεις: «'Αντίκα
  - Καστρί - 'Όνο».
  Κυττάχτηκαν οί χωρια-
  νοί καί ξελίγωσαν τό μυα-
  λό ντως νά 6ρούν ήνταθελε
  νά πεΐ 6 ξένος.
  Ό ξένος, ττεισματάρικα
  σχεδον τώρα, ξανάττε.
  —"Ονον! . . . "Ονον! . . .
  Μπρέ σεϊς, κάνανε τώρα
  οί χωριανοί, κάτι μάς ζη-
  τά ό άνθρωττος, ή'ντα, κον-
  τό;
  Φώναξαν τόν καφετζή,
  ττού —ήγαινε συχνά στή χώ
  ρα καί έπούλα λάδι, χαρού
  ττια, —υρίνα κι εΐχε δούναι
  λαβείν μέ τσ' έμ—όρους
  οτην ττόλη και τοΰπαν νά
  τόν(Ε συννενονηθει. Τοίίκανε
  νόημα μέ τή χέρα ό καψε-
  τζής ό Μ—άρμπα — Νικό-
  λας, σάν τα τονε ρωτούσε
  ή'ντα θελε.
  Κατάλαβε ό Έγγλέζος
  καί τοίττε ττάλι: «"Ονον!..
  "Ονον! . . .»
  Καμώθηκε ό καφετζής
  ταχα πώς κατάλαβε, έ'ξυσε
  τό ριζαύτι >—ου κι εΐττε
  στούς χωριανούς, μέ νταη-
  λίκι μάλλον, τταρά μ έ πε-
  ρηφάνεια: «Κρασί!... Κρα
  σί! . . . ζητά ό ξένος μω¬
  ρέ τταιδιά "Ονον, λένε τό
  κρέΗΠ στ" Άρχαΐα Έλλη¬
  ν ι κά. "Ονον τονε λένχ καί
  στή χώρα»!.. .
  "Ηκαμε μεταβολή, αδρα-
  ξε τό κατροϋτσο άττ' τό τε-
  ζιάκι κι εσυρε ίσια στό 6α
  ρέλι νά τό γιομίσει γιά νά
  φχαριστήσει μαθές τόν ξέ¬
  νο.
  «Μττά!..», Ικανόν οί χω¬
  ριανοί, «τοΰ αρεξε ττολυ ή
  ρακή καί θέλει ώς φαίνεται
  νά δοκιμάση και τό κρασί
  μας. Μέ τσί δυό λάμττες
  ττού θά κατεβάσει θά γένει
  φέσι»! . ..
  Σέ λίγο τοΰ σερ&ίρισε ό
  Καφετζής τό κρασί, μά ό
  ξένος αρχισε νά διαμαρτύ-
  ρεται καί νά λέει πάλι:
  —Νό, Νό!... "Οκι. "Ο¬
  νον, "Ονον, "Ονον, Καστρί.
  "Ελαχε κεινιά την ώρα
  νά μ πεΐ στόν καφενέ ό Ταχυ
  δρόμος τοΰ χωρίου, ό κύρ
  Άττοοτόλης άττ' τή Βιάννο.
  'Ήρχουντονε κάθε φορά νά
  ττιεΐ τα συνηθισμένα κερά-
  σματα καί νά μοιράση τα
  γράμματα καί τσ' έπιτα-
  γές.
  —"Ελα και τοΰ λόγου
  σου κύρ 'Αττόστολε, τού φώ
  ναξαν οί χωριανοί, νά συν-
  νενοηθεΐς τόν ξένο.
  —"Ονον! . . . "Ονον! . . .
  μουρμούρισε ττάλι ό ξένος
  "Ονον. . . Καστρί. . . Άντί
  κα. . .
  Κατέτε μωρέ η/ντα
  ό χριστιανός; εΐπε ό κύρ
  'Αποστόλης ό Ταχυδρόμος.
  Γάιδαρο, μέ τό συμπάθειο,
  νά πάη λέει στό Καστρί νά
  δεί τ' άρχαΐα. "Ονος πανα
  ττεΐ γάιδαρος, μωρέ άχμά
  κηδες!. . .
  Τό ήντα γίνηκε τότεσας.
  .. δάλετε μ έ τό νού σας!..
  ΓΙΩΡΓΟΣ ©ΕΟΔΟΣΑΚΗΣ
  ΚΟΖΑΝΗ
  Καυτα Έκκλησιοστικά Θέματα
  ΠΗΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟηΗ ΣΤΟΝ Κ. ΚΒΡηΜπΗΛΗ
  Άπό τούς Νέους τής Έκκλησίας των Θεσοαλονικέων-Περιοδικό «Φύλακες»
  2ο (ΤελειηαΤο)
  'Αττολύτως τίποτα. Άν κά-
  ττοιος φτωχός καϊ άδύναμος "Ελ
  λην πολίτης π<ϊρα6ίαζε ττνν πιό περιθωριοκή διάταξι τού νάμου, θά έσύρετο είς τό δικα στήριο κα! θά τοΰ έττεδάλλον- το κΜρώσεις. Τώρα, πού ό προ καθήιμενος τής Έκκλησίσς τής ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■II αγροτ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΜΙΛΑΤΕ ΚΥΡΙΟΙ; Τίς μέρες ττού πέρασαν οί κυβερνώντες μίλησαν γιά νάματα καί θαύματα στά νέα τους λέει προγράμ ματα ύ-έρ τοΰ Άγρότη. Μοίρασαν (;) χωράψια, αϋξησαν εΐσοδήματα— στά λόγια — και είπαν ένα σω ρό εύσχημόλογα έντεχνα τοττοθετ-μενά στά μέτρα τοΰ Οικονομ ικολιγαρχικοΰ καστημένον., Αύτουνοΰ πού θά ττλασσάρη πάλι τόν ά- ττατεωνα έμπορικό όρο «ΠροσΦορά καί ζήτησις» καί θά ξεφτηλίζει τάγροτι- κά ττροϊόντα δττοτε θέλει, δταν θέλει καί δττως θέλει, πάντα έν ονόματι κάποιου δεδικαιολογημένου δήθεν στοιχείου. Κ ι άντί τό Κρά τος νά πιάση ττρώτ' ότττό 8- λα νά ττατάξη τους κάτι τέ- τοιους σαν τους μόνους έ- νόχομς, μιλά τελευταία μέ λόγια μόνο καί άφήνει ανενόχλητοίυς δλους τούς μεσάζοντες. Τώρα τί; Κι' έγώ δέν ξέρω. Πιθανώς δ- σα καί τόσα πού δέν την έ- νοχλούν σέ ττράξεις καί γιά νά καμουφλάρουν τό έργο των μεγ όλω ν ένόχων των έμττόρων. Ώοτόσο μιλά γιά ίνα ά γρότη μέ τταραδεισένια ζωή στό μέλλο ν, πιθανώς δμως στό άόρατο μέλλον. Γιατί σήμερα ξεχνά τό¬ σα πολλά, δσα ΐσως θά- ταν άνάγκη νά ξυπνήσωμε δσο τπό γρήγορα γίνεται. Ξεχνά τό κράτος πώς τα προϊόντα δλα τ' αλλα ττω λονται κάθε μερά καί αΰξη μενά ένώ τό λάδι περπατεϊ σημειωτόν, τα κηττευτικά τσακίζονται, ή σταφίδα καρ κινοβατεΐ παρ' δλες τίς κα λές προοτττικές, οί συντά- ξεις μας είναι ττείνας καί τό ήθικό μας κεφάλαιο σάν άντότητα τάξης ττάει γιά τό εκτελέση κό άττόσττασμα τής Κοινωνικής άποστρο- φης- Κ ι δμως, οί Καραμαν- λοειδεΐς μόνο πού καραμε- λοτάζουν. Τίποτε δλλο. "Ερ γα τίποτε 8—ως ττάντα, τα κτικές οί ίδιες, λόγια πα¬ χ υα κι αδεία ττεριεχομένου κι ή ζωή μας ζωή αΐώνιου άγρότη, τταραγκονισμένη τσακισμένη. Κ εί ν© μόνο που ξεχνοΰν είναι πώς δέν κατάλαβαν δτι ξυττνήσαμε και τούλα χιστον τούς ρωτοϋμε, τούς έλέγχουμε, τούς τα λέμε κατάμουτρα π ι ά, γιατί τα πονηρά τους παρατράβη- ξαν. "Ας τάχουν λοιττόν, δλα ύπ' Οψιν τους κ ι άς άφή- σουν τα έξυττνάκικα γιά στραδάδια &λλου ττλανή- τη, αν φυσικά βροΰν έκεί αλλα κορόιδα. Εμείς δέν ξαναχαυτόμαστε κάτι τέ- τοια, ττονηρά καί έξυττνο- ειδή παχυόλογα. ΚΩΣΤΑΣ ΛΑ ΙΔΗΣ "Ελλάδος μέ την έπίσημη Σύ- νοδό τού κατεπάτησαν περι- ψροντγτικά και τή Νομοθεσία καί τις άρχές τής χρηστής δι- οικ,ήοτεως, δέν βρέθηκε κανένας νά τούς παραπέμψη στή δικαι- οσύνη ή νά έλέγξη τίς τταρανο μίες τους καί τίς καταχρήσεις τους. Καί δχι μόνο αύτό. Σ' δλο τό διάοτηιμα πού ή Σύνοδος ττα ραναμοθσε, τό άρμόδιο υπουρ γεΐο καί έπισή'μίος καϊ άνεπι- σή,μως άνακοίνωνε δτι δέν ΰ- ττεισέρχεται στά έσωτερικά τής Έκκλησίας. Καί αφηνε άνβνό χλητους τούς καταπατητάς των Νόιμων. Μόλις δμως έ'φθανε στό τέρ μα της ή 6ητ«!α τής Συνόδου, πού έχανε τίς ττσρανομίες καί πού, σύμφωνα μέ_έιτίσηιμες κ«- ταγγελίες ένέχεται γιά πλσ- στογραφίες, ό ύπουργός σας ε¬ π! τής Παιδείας κα! τόν Θρη- σκευιμάττων έσπευσε νά κατταθέ ση στή Βουλή Σχέδιο Νόμου μέ άντικεκμενικό σκοττό νά ττε ριορίση τίς άρμοδιοτητες δχι τής ά—ερχομένης ^ άλλά τής Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΜΑΣΩΝΟΥ ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΔΙΑΚΟ_:-νΙ____ΕΙΣ: ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Αωοι ΧΡΥΣΟΕΠΑΘΗ___ ΛΕΠ(Ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ, 154 --— ΚΑΜΑΡΑΚΙ · ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ-ΪΗΛ. 222.41Β— Σέ Αίγο ή Σΐην ανθρωπίνη • Συνέχεια άττό τή σελίδα 1 ολίγα άτττό τή δραστηριότητα των δυνάιμε»ν τού σχότους). Τόσον ττολύ ύτΓθτιματε την νοηιμοσύνην τού Χανιώτικου λα ού (Ιδία των ιμελών τού άντιμα σωνικοΰ συνδέσμου πού γνωρί ζει καί παρακολουθή κάθε λε πτομέρειαν άττό την δράση των σκοτεινών δυνάμεων στήν πόλη, μας (Λ^ασωινία, Ρόταρυ, Χιλιαοτμός κλπτ.); 'Επ-ιφυλάητοιμαι κ. Καψωιμέ- νε νά τταρουσιάσω «εργα καί ήιμέρες» σχετικά καί μέ τα δι κά σας όλισθήματα άλλά καί τόν Νικ. Δβλάκη οΐος ττραγμα τι ήτο καΐ δχι δττ»ς τόν πα- ρουσισ.σαΓτε «ώς άνωτάτη ττνει; ματική τελείωση>.
  Παρακαλώ την Δ)νση της
  «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» δττ<ος άναδηιμο- σιεύση την νκκιρολογίαν 6—6 76 γιά νά βγάλη καί κάθε ά- ναγνώστης τα συμπεράσματά τού. Μετά τιμής ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΣ Η ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΩΝΟΥ ΣΗΜ.. "Ας ττιροσέξ€ΐ ό άνα- γκώστης τα άραιωμίνα οτν- μεϊα, γιά νά καταλάβη τή ιμαστονική ίδιότητα νεκιρο- λογουιμένου καί νεκρολογοϋν- τος. Τίς ήμέρες αύτές συμπληρώ θηκε χρονος άττό τότε πού έ- πίλετττο μέλος τής κοινωνίας μας, ό Νικόλαος Δελάκης, ό- δοντίατιρος, αφήκε την τελευ¬ ταία ττνοή τοΰ επιγείου κ Ο κ λ ο υ τής ζωής. "Οσοι τόν γνώρισαν καί συ- γκοινώνησαν μαζί τού στόν τταλμό των αίσβηιμοΓτων, των σκέψεωνκαί των ό ρ α ματισμών, πού άνά- βρυζαν μέσα τουσάν «πηγή ύδατος άλλο- μένου είς ζωήν» δί¬ δουν την άκύιμαντη μαρτυρία δτι ίνα πο- λύτΐμο κεφάλαιο χ ά- θηκε γιά τόν τόπο μας. Ή νοσταλγία τής θύμη- σής τού εχει λόγο άντίστροφο πρός τή χρονικότητα. "Οσο τΓερνά ό χρόνος τόσο καί μέγα λώνει. Μαιρτυρία τουτο άμάχη- τη δτι οί π ν ε υ μ α τ ι κ ά όλοκληρωιμένοι είναι παντοΰ κα! ττάντοτε πσρόντες. Ιδού ή έννοια τής αθανασίας στήν πρώτη της ψυχολογική άττλόττητα. Άληθι- νά έδώ ευρίσκει την τελεία έ- φαρμογή τού ό λόγος τοΰ ποιη. τή, δτι οί ν ε κ ρ ο ι κ υ 6 ε ρ νούν τή ζωή μας! Δίκαια ό έγκωμιαστής τού έκλιττόντος, κατά την έκφορά τού σεβαοτοΰ σχηνώματός τού μέσα σέ ττλύθουσα έκκλησία έκ λεκτών, άπεκάλεσε τόν Νικόλα όν Δελάκην «όλότητα των όλοτήτων» ύπογραιμιμίζον- τας μέ τόν δρον αύτό τ ή ν ά- νώτατη δαθμίδα ττνευματικής τελείω- σ η ς, την θττοίαν ό άβίμνη- στος εΤχε κατσχτήσει μ έ μακρά καΐ σύγχρονα 6α θιά μυσταγωγική α¬ σκήση κα! μετάληψη. ΕΤναι δέ όλότη/τα ένα αϋτό- νομο κύκλωμα όντότητας, πού στήν έσώτατη έοτία τού δένον- ται σέ άξεχώ,ριστη ένότη,τα τα ττοιητικά ιμέ τα τελικά αΤτια κι' έχει έξουθενωθεΐ γιά πάν¬ τα κάθε έννοια έσωτερικής διά- σπαοτις ή άντίθεσης ή ταλάντευσης μπρο- στά οττά άγωνιώδη προβλήιμα- τα τής βιονομίας καί βιοθεω- ρίας. Ή όλότηίτο: άνθρωπος έ¬ χει ξεπεράσει νιχτ>φόρα καί ά-
  πςκ(>ασιστικά τα όροσηιμα τής
  έττίγειας άθλησης καί στέκεται
  μέ τό μίτωπο ύψηλά
  μττροστά στήν Έλλη.α-
  νόδικο Έ τγ ι τρ οττή τώ ν
  μεταφυσικών πραγ-
  ματ ικοτήτων.
  Άπό πιό ττροσιτή ά—οψη θά
  λέγαιμε ότι ό μακαριστός
  Νικ. Δελάκης ένεσάρ
  κ ω σ ε τόν τύττο τοΰ «ο ι κ ο υ
  μενικοθ άνθρώπου».
  πού άττό τα χρόνια τής Άνα-
  γέννησης ώς σημζρα ΰψώνετσι
  σάν πρώτη άξία στά πνευιματι
  κά ίδεώδη τής ΆνθρωτΓΟτηττας.
  Όλες οί ψυσοσωματικές δυνά
  μεις τοΰ ανθρώττου δένονται
  σέ αδιάσταστη άριμονία στή με
  λωδική άνάορα της καρττίζει
  ή μέβεξη πρός κάθε χ<χρά μά καί πρός κάθε λύττη τής ζω¬ ής, χωρίς έν τούτοις καμμιά ψυχική μετάτττωση ή άλλοίωση ή έξουβένωση. Χαρά καί λύττη σψρΐγος καί ττάνος, ττλοΰτος καί ένδεια εΤναι άπλές έττεισο διαικές άποχρώσιεις χωρίς ψυχι κές άναστολές καί 6ρ!σκεται ό τελειω,μένος άνθρωατος στήν πιό τιρανϊ ψυχική άνθογονία τού, τή στιγμή ακριβώς πού ό τυχαΐος τής ζωής μέ τα μυω πικά τού μάτια ημπορεί νά τόν βλέττει σάν ύττοβαθιμισμένο. Στάθηικε έν τούτοις καί σέ τούτο νικητήν ό Νικ. Δελάκης δτι εΤχε τή γενική αναγνωρίση κ ι ή ιμνήμη τού σ' έττάλληλες μαρ.μαρυγές θαμπους έττιζεΤ στίς καιρδιές δλων μας. /νίακαρια ή όδός πού πορεύ τηχε. Γεώρ. Δ. Καψωμένος «ΧΑΝΐηΤΙΚΑ ΝΕΑ» 6)11)76 ΜΙΝΩΊΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΜΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΜΙΝΩΣ καί ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΩΡΑ 6.30 Μ.Μ. ΚΕΓΪΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πλο-εΐα ΚοΛλεργών 7 Τηλέφωνα 224.304 - 224.305 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'Ακτή Ποσειδώνος 28 Τηλέφωνα 4117952 - 4117953 νέας απολύτως άνευθύνου Συ νόδου. Πώς άλλαξε ξαφνικά ή τα- κτική; Π«5 ή γραιμμή τής μή έττεμβασεως μεταβλήθηκε άπό ταμα σέ γραμμή έττεμβάσεως και μάλιστα δυναμικής; Καΐ ττώς, ένώ τα συγκεκριμένα ττρό σωττα, ττού τταρενόμησαν άφέ- θηκαν εντελώς άνενοχλητα, έητε δάλλοντο μέ τό κατατεθέν Νο μοσχέδιο κυ.ρώσεις σέ ήγετικά στελέχη τής Έκκλησίας τα όποΤα δέν εΤχαν καμμιά συιμιμε τοχή στήν τταρανομία καΐ στΐς πλαστογ ραψ ίες; Όπωσδήιποτε θά έχετε πλη ροφορηθεϊ τα δσα έγιναν στή Βουλή μέ την εύκαιρία τής συ ζητπίσεως τού Νομοσχεδίου αυ¬ τού. Άνεξάρτητα δμως άττό τούς διαξιφισμούς, εμείς σταματοΰ- με μόνο στήν άγορευσι τοΰ ΰ- ττουργοΰ σας έττΐ τής Παιδείας κ. Ράλλη. Τό κείμενο τής άγο ρεύσεως τού είναι σύντομο. Φο δούμεθα δμως δτι στή μακρά Ιστορία τού έλληνικοΰ Κοινο βουλίου δέν θά υπήρξε περί- τττωσι, νά άτΓοτεθοΰν τόσα τραύματα στό σώμα τής Δηιμο κρατίας άττό 6να τόσο σύντο- μο κείιμενο. 6. ΕΤττε ό κ. Ράλλης: «Ή κατάστασις είς την Εκκλησίαν είναι έκείνη ή όποία ενεκρίθη άπό την Κυβέρνησιν τής Έθνι κης ένότητος καΐ δέν εΤναι κα¬ τάστασις, διά την όττοίαν <ρέ- ρει την ευθύνην ή παρούσα κυ βέιρνησις καΐ οΰτε είναι διατε- θεΐιμένη ή παρούσα κυβέρνησις νά επέμβη είς αύτό τό θέμα». Τί σηιμαίνουν αύτά; Είναι κυβΐρνητική ττολιτική νά κρα τηθούν σ« Ισχύ οί Συντακτικές Πράξεις τής δικτατορίας; Συ- νεχίζει δηλαδή ή κυβέρνησις την τΓθλτκή τής δικτατορίας Ί- ωαννίδη; Είναι ΤΓολιτική τής κυβερνή σεως νά ιμή λύση τίς χειροττέ- δες, ΤΓθύ επεβλήθηκαν μέ τίς Συνταχτικές Πράξεις τής Δι κ,ταταρίας καΐ έπομένως νά μή λύση τό έκκλησιαστικό θήμα; Άλλά τότε, οί άναχοινωσεις είς την Βουλήν των 'Ελλήνων δέν ήταν ένοορμονισμένες μέ την πολιτική τής κυβερνήσεως; ΕΤναι ή κυβέρνησις υπέρ της ,μή επεμβάσεως είς τα έκ κλησιαστικά; Τότε γιατΐ παρε νέβη, μέ αύτό τό έξάιμβλωιμα — νβμοσχόδιο κατά τρόττο αύτό- χρηιμα δικτατορικό; 7. Είττε ό κ. Ράλλης δτι ξα νχχσυναντά ή επιτραπή τού Κα ταστατικού Χάρτου, γιά νά ά ναθεωρήση τό Νο,μοθέτηιμα πού έκανε κατά τό 1974, γιατί δι απιστώθηικε πώς έχει σοβαρές άτέλειες. Άλλά άφοΰ διαπιστώνεται πώς τό νομοθέτη,μα έχει άτέ λειες γιατ ι έτταναφέρεται ή Τδια έτιτιροτιή γιά νά τό τρο ττοτΓοιηση; Τό βρίσκετε αύτό δηιμοκρατική διαδικασία; Χά- θηχε ό κόσ,μος νά κληθοΰν εΓδι κοΐ νά άνασυντάξουν τό Νομο σχέδιο; Καί έκτός αύτοΰ, ποΰ άκού στηκε στΐς δηιμοκρατικές ττο λιτεΐες νά συντάσσεται δνα τέ τοιο Νομοσχέδιο, τόσης μέγα λης ση,μασίας γιά τόν τόττο καΐ γιά την "Εκκλησία άπό έ- πιτροττή πού είναι διοριοτμένη άπό δνα καΐ μόνο πρόσωττο, ά¬ ττό τόν Άρχιε,πίσκοπο, πού διο ρισε ή δικτατορία καΐ νά επι χειρήτται νά περάση αύτό άπό τή Βουλή, χωρίς νά τό δή κα νένας καΐ χάρις νά μττορέση κα νένας νά έκφέρη τίς κρίσεις τού καί νά προτείνη τροττο—οιή- σε·ς; Ή Βουλή των "Ελλήνων μέ- χρι σήμερα εψήφισε τό νέο Σύνταγιμα τής Χώρας καΐ ψη φίήει καθιμε.ρινά σορείαν Νο μοσχεδίων. Γιατί, ειδικώς γιά τόν Καταισ-Γατικό Χάρτη τής Έκκλησίας έτπχειρεϊται νά πε ράση εντελώς σφραγισμένος χωιρΐς ούτε κάν ή Ίεραρχία τής Έκκλησίας νά διατυττώση τίς κρίσεις της; 8. ΕΙττε ό κ. Ράλλης: «Ή τταρελθοΰσα Ίερά Σύνοδος έ- ττλήρωσε κενάς Μητροπόλεις ένώ τούτο κατά την γνώμην τού ύττοιιργείου ήτο παράνο¬ μον». Έπομένως άνεγνώρισε επι. Τό γνωστό Κο—■νοπωλεΤο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθέτει δλα τα είδη τού περιοδικά, έφημερίδες καί την «ΑΛΗΘΕΙΑ» ♦♦♦♦♦♦< ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ Ζητοθνται οίκόπεδα στο κέντρο τού Ήρα κλείου Τεχνικόν Γραφείον ΧΤΕΛΙΟΥ Δ. ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ ΑΓ. ΜΗΓ4Α 15 τηλ. 289595 σήιμως την ΰτραρξι παρανομί- ας. Καΐ άντί νά επιβάλη κυ- ρώσεις είς τούς παρανομήσαν- τας, τΓροσεπάθησε νά τάς επι¬ βάλη είς τούς ανευθύνους. "Α¬ ποτελεί τούτο έκφρασιν δημο- κρατικού πνεύματος ή αύθαίρε τον κατοπτάιησιν των άνθρωττ! νων ελευθεριών, 9. Εδήλωσε ό κ. Ράλλης επι σήσως στή Βουλή δτι κατέθεσε τό άμαρτωλό αΰτό Νομοσχέ διο στό θερινό τμήμα τής Βου λής «ένώ εγνώριζε δτι το Χμή μα διοχαττών δέν έχει τό δικαί ω,μα νά τό ψηφίση» Δηλαδή, εγνώριζε δτι ή κα¬ τάθεσις τού ήτον άντισυνταγμα τική καί δμως δέν εδίστασε νά την πραγματοποιηθή. Βλέπετε είς την ενεργεια αύ τή όμαλή λειτουργία τού Δή μοκ.ρατι·<οΰ πολιτεύματος καί σεβασμό πρός τό Σύνταγμα, 10. Δέν εδίστασε άκόμα ό κ. Ράλλης νά δηλώση δτι δέν γνωρίζει τί συιμβαίνει στούς κόλπους τής Ίεραρχίας. Ύπεό θυνος ϋπουργός πού αποστόλη τού είναι νά γνωρίζη έπακρι- βώς τα πράγματα καΐ νά ρυ¬ θμίση δσα προβλήματα έχουν άνάγκη νομοθετικής ρυθ,μίσε ως τολ,μάει νά δηλώση επισή¬ μως δτι δέν ξεύρει τί γίνεται έκεΐ μέσα. Καΐ άφοΰ δέν ξεύρει τί γίνε ται στό σώμα τής Ίεραρχίας καί ττοιές διαστάσεις έχει τό έχκλησιαστικό σχΐμα καΐ τί κιν δύνους έγκυμονεΤ γιά τό "Εθ νος ύπόσχεται νά δώση κατα στατικό χάρτη πού θά δώση στήν Έκκλησία την εύχέρεια νά ξεττεράσει την κ,ρίσι της. Άποφεύγουμε τόν χαρακτηρι σιμό. Καΐ τούτο γιατ! τό φαινό μενο είναι τόσο τραγικό καΐ δείχνει τέτοια άττοδιοργάνω- σι τής ύττευθύνου δημοκρατι¬ κής κυβερνήσεως ττού ό δποιο σδήττοτε χαροχτηρισμός κατ' άνάγκη θά ττρέπει νά είναι πό λύ βαρύς. "θλα αύτά τα φοβερά τα είττε ό κ. Ράλλης μέ τό σύντο- μο κείμενό τού στή Βουλή των 'Ελλήνων. 'Υττάρχουν δμως καΐ μερικά άλλα λεγόμενά τοι/, έκτός τής επισήμου αγορεύσεως, τα ό- ττοία όλοκλΓΐιρώνουν την είκό να της έξαρθρώσεως τής δημο κ.ρατίας. 1 1. Στήν εΐσηγηπτική έκθεσι τού τΓ&ρίφηιμου οώτού Νομοσχε¬ δίου είχε γράψει. «Κατά των έκλογών (πρόκει ται τπερΐ των τταρανόμων έκλβ γών Μητροττολιτών) ήβκήθησαν ένστάσεις άκυρώσεως καΐ προ σφυγαΐ ενώπιον τοΰ Συμβουλί ου τής Έ—ικρατίες αί δέ έκ- δοθεΤσαι επ" αυτών άττοφάσεις ωδήγησαν είς άδιέξοδον» Παρακολουθήσατε δηιμοκρα- τικήν δομήν σκέψεως. Στό άδι έξοδο δέν ωδήγησαν οί παρανο μίες, άλλά οί άττοφάσεις τοΰ Συμβουλίου τής Έπικρατείας. Δηλαδή ή σώμφωνα μέ τό Συν ταγμα άπονομή τής δικαιοσύ νης όδηγεΤ είς άδιέξοδον. 12. Ύπάρχει δμως καί άλ λος αθλος τού κ. Ράλλη. Μέ σα είς την Βουλήν ήλεγξε 6ου λευτή, γιατί ένώ ήταν βουλευ τής τής κυβερνητικής παρατά ξεως τόλμησε νά κάνη κριτική στό Νομοσχέδιο. Άκάμα, διέ ρευσε ή ττληροψορία δτι αλλο βουλευτή τόν άττείλησε δτι αν προτείνη τροττολογίες στό Νο μοσχέδιο θά τόν δισγράψη άπό τό κόμμα. Θά πρέττει νά γνωρίζετε κ. πρωθυττουργέ δτι έντονα ψιθυρί ζεται στούς διαδρόμους της Βουλής σας καΐ στΐς τριόδους τοΰ έλληνικοΰ κουτσομττολιοΰ, δτι ή Νέα Δη>μακρατία λει-
  τοΜργεΤ ττερισσότε.ρο σάν λό
  χος τταρά σάν δηιμοκρατπκό κόμ
  μα. Όμως τή στιγμή, κατά
  την όττοία γίνεται αϋτός ό ψί-
  θυρος, νά έρχεται ύπουργός
  σας ττού νά έτπβεβαιώνει μέ τή
  σΜμττειριφορά τού τίς ύττοψίες
  καί νά έξουθενώνη καΐ αύτούς
  άκάμα τούς έκλεκτούς τού λα
  ου, μέ σκοττό νά διευκολύνει
  τόν 'ΑρχιεπίσκοτΓθ ττού εξέλεξε
  ή δικτατορία τού Ίωαννίδη,
  αΰτό είναι έξωφρενικό.
  Όσα έκθέσαιμε, τα έκθέσα-
  με μ έ πολλή συντομία. Δέν
  γνωρίζοιιμε, άν θά δώσετε χρό
  νο καΐ ττροσοχή γιά νά τα άκού
  σετε. Ή δηιμοκρατία σάς τό ύ-
  ττοχρεώνει. Ή τρέχουσα πρα-
  γματικοτηιτα δμως δέν μάς
  δίνει έλττίδες.
  "Ακριβώς γ ι αύτό τό λόγο
  τφοτιμήσα,με ή επιστολήν μας
  νά μή σταλή μέ τό ταχυδρο-
  μιεΐο, άλλά άνοιχτή.
  Μέ τίς πράξεις, πού άναφέ-
  ραιμε, ή δη,μοκρατία ένταψιάζε
  ται.
  Και αύτό πρέττει νά τό πλη
  ροφαρηθή ό ελληνικάς λαός.
  Πρίν είναι άργά, δώστε μας
  δείγματα ττραγιματικοΰ σεβα-
  σμού τής δηιμοκρατίας,
  Βγάλτε την Έκκλησία άπό
  τό χάος.
  Πε,ριοδικό «Φύλακες»
  'Υττεύθυνος Άθ. Μησιάκας
  Φιλημ. Δραγούμη 20 ©εσ
  σαλονίκη.
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ
  ΝΑ ΣΠΑΣΗ ΤΑ ΔΕΣΜΑ
  ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΟθΙΑ
  • Άν θέλεις νά τή βοηθησης στόν «Οίκονομικό Πό
  λεμο» ττού τής κάνουν τό Κράτος, οί ΤρατΓεζες,
  οί "Οργανισμόν κ.λ.ττ.
  • Άν θέλεις νά τή συνδράμης στόν «Ψυχολογικό
  Πόλεμο» που τής κάνουν ή Κυδέρνηση, οί Σιω-
  νιστές, οί Ίμπεριαλιστές κλπ.
  • Άν θέλεις νά βγαίνει γιά νά μαθαίνεις την Άλή
  θεια
  ΣΤΕΙΛΕ ΚΙ ΕΣΥ ΜΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ —
  ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ — ΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
  • Ή Δική Σου συνδρομή καί συμπαράσταση είναι
  τό ΜΟΝΟ οίκονομικό στήριγμα αυτής τής εφη¬
  μερίδας, ττου είναι καί δική Σου.
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Κάτι άλλο στή Δημοσιογραφία!
  Ανδη Νάρκισσος
  Ηράκλειον - Ρόδοο
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ■ ΕΞΠ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας οϋυοον |
  ηουπριν με^χωμα κου - '
  φραξουν οιαλ'λοι τ;ο ατοομα
  προλαβη νρ πει εστ;ω κ αι μια
  συλλαβη σικη'υου
  Ι ν^μ«πκτ
  24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΝΔΣ ΜΗΝΑΣ ΑΡΓΙΑ ΣΕ ΠΑΠΑ
  Αμφισβητούνται τα αϊτια τής ποινής
  Μέ £να μήνα άργία,
  τιμώρησε δ Άρχιεπ.
  Κρήτης τόν Πρωτοπρε
  σ&ύτερο της Ενορίας
  Άναληψεως Ηρακλείου
  καΐ καθηγητή τής θε
  όλον ί άς στό Α' Γυμνά
  σιο θηλέων κ. Γεώργ ιο
  Σαμαράκη.
  Στό διάστημα τής άρ
  γίας τού, ό Πρωτοπρε-
  σδύτερος Σσμαράκης,
  δέ θά λαμδάνει άποδο-
  Αίτία τής τιμωρίας
  τα τόν Άρχιεπίσκοπο Κρή
  της κ. Ψαλιδάκη — ήταν ή
  μή συμμετοχή τοΰ κ. Σαμο
  ράκη στόν έορτασμό των
  Θεοφανείων, την 6η Ίανουο
  ρίου.
  Πληροφορούμαστε δτι ό
  κ. Σαμαράκης, κατέφυγε οτή
  Δικαιοσύνη μέσω δικηγόρον
  γιά την τιμωρία τού αυτή.
  Σύμφωνα δμως μέ άλλες
  πληροφορίες μας, προερχόμί
  νες άττό άνώτερους Ιερατι-
  ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΕΥΟΕΡΟΤΥΠΙΑ»
  Ο κ. Πλεύρης και τα., ττλευρισματα
  ΣΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΟ¬
  ΤΥΠΙΑ» τής περασμέ
  νης βδομάδας δημοσι
  ευτηκε τό παρακάτω
  κείμενο, τό όποΐο ά-
  ναφέρεται σέ ένσ σο
  δαρό θέμα σχετικό
  μέ τόν τοπικό 6ου
  λευτή της ΕΔΗΚ κ.
  Τηλ. Πλευρη. Τό κεί
  μενο πού αναδημοσι-
  εύομε, έχει ώς εξής:
  ΠΛΕΥΡΗΧΜΑΤΑ
  Έν 6ψ€ΐ καταθέσεως τοθ Νο
  ιμοσχεδίου ττού θά προβλέττει
  την κροττικοττοίηση των άστικών
  συγκοινωνίαν, ή Κυβέρνηση έ-
  φερε χθές πρός συζητήση στήν
  Βουλή Ινα Προεδρικό Διάταγμα
  ττού νομιμοττοιεΐ την έττίταξη
  των λεωψορείων, ιτοθ άποφάσι-
  σί ή Κυβέρνηση δτσν άττοδείχ
  θηκε δτι οί λεωφορειοΰχοι είναι
  άιτοφασισμένοι νά ταλαιττω-
  ροθν έττ' άπειρον τούς Άθη-
  ναίους.
  Καί, φυσικά, δλοι οί βουλευ
  τές ττού πήραν τόν λόγο υπέστη
  ριξσν τό Π.Δ.
  Μοναδική έξαίρεση: ό είση-
  γητής τής μειοψηφίας κ. Τ.
  Πλεύρης (ΕΞΔΗΚ) ττού τό χσρα
  κτήρισε «τελείως άτταράδεκτο,
  έξοργιστικώς άπαράδεκτο, έ-
  ξοργιστικώς άντισυνταγματτικό
  και τορ—ίλλη στά θεμέλια τού
  αστικόν καθεστώτος>.
  Ή ττιό 6!αιη αντιδράση σ'
  αυτήν την το~οθέτηση προήλ¬
  θε άττό τόν βονλευττή τής «Πρω
  τοδουλίας» κ. Χ. Πρωτοπαττσ.
  πού εΤπε δ,τι εΐχε πεΐ άττό τό
  Βήιμα τής Βουλής άλλά και ά-
  κούστηκε άργότερα νά λέει
  στούς δραδρόμους της:
  —'Κι' ύττάρχουν άκάμα συ-
  νάδελφοι πού διερωτώνται για-
  ατΐ ή «Πρωτοβουλία» ττή,ρε την
  πρωτοβουλία νά γίνει «Πρωτο¬
  βουλίαν!
  «Πέρασε», βεβαία, τό Διάτα
  γιμα. 'ΕκεΤνο ττού δέν ξέροομε
  άκόμα είναι αν θά περάσει, μέ
  σα στήν ΕΔΗΚ, τό άττροσδο-
  κητο πλεύρισιμα τοθ κ. Πλεύ-
  ρη...
  Λ. Δ.
  Νομίζομε δτι 6 κ.
  Πλεύρης όΦείλει μιά
  απαντήση. Περιμέ-
  νουμε...
  κούς κυκλους, ή τιμωρία τού
  Σαμαράκη, όψείλεται είκτ;
  νικά μόνο στήν μή συμμετο
  χή τού στόν έορτασμό των
  Θεοφανείων. Ούσιαστική
  αίτία, ή"ταν — κατά τούς
  κύκλους αΰτούς πάντοτε —
  ή άρνηση τοθ Παπά — Σα
  μαρακη νά ύπογραψει τό
  χαρτί μέ τις γνωοτές υπο
  γρσφές γιά θέμα πού ττροέ
  κυψε τόν τελευταΤο καιρό,
  ϋοτερα άττό δημοσίευμα τής
  εφημερίδας μας.
  'Η τιμωρία λοιπόν τοθ δι
  ακεκριμένοι» καθηγητή κα?
  πρωτοπρεσβύτερου κ. Γ. Σα
  μαράκη εΐχε σάν αίτία την
  διαψωνία τού πάνω σέ ίνα
  ΚΩΣΤΑΣ ΦΘΕΝΑΚΗΣ
  Ό ττρωταγωνιστής τής γνω
  στής δίκης «των 38 ημερών»
  ή όττοία σχετιζάταν μέ την Άρ
  χαιοκαπηλία, «θά πή πολλά»
  στήν σχετική έρευνα πού θά άρ
  χίσω,με προσεχώς.
  Γιά τόν άνβρωττο αύτό —πού
  είναι Ινας διεθνώς γνωστός καλ
  λιτέχνης — καί ό οποίος δέν
  δικάστηκε τελικά γιά άρχαιο-
  καπηλία, ό τότε Είσαγγελέας
  Τζεβάς εΤπε: «Είτε τό θέλομε,
  είτε δχι διερχόμεθα Φθενάκει-
  ον εποχήν! »
  ΣΕ ΛΙΓΟ
  Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ
  ΠΑ ΤΗΝ
  ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑ
  θέμα μέ τόν Άρχιεπίσκοπο
  πράγμα πού δέν συνέβηκε
  μόνο στήν ττερίτττωση Σα¬
  μαράκη, μά καί σέ μερικοϋς
  άλλους Ιερείς πού διαφώνη
  σαν στήν παραπάνω άναφε
  ρομένη ττερίτττωση καί οί ό-
  ττοΐοι δν δέν τιμωρήθηκαν
  κλήθηκαν σέ άπολογία.
  ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
  Πρός την εφημερίδα «Α
  ΛΗΘΕΙΑ»
  Κύριε Διευθυντά,
  Στό φύλλο τής έφημερί
  δας σας, τής 17)1)77, φιλο¬
  ξενήσητε έπιστολή άναγνώ
  στη σας μέ τίτλο «Μιά επι
  στολή γιά τό ΠΑΣΟΚ». Ό
  πως σας έχομε ττληροφορή
  σει μέ προηγούμενη έπιστο
  λή μας τής 2)12)1976, ό έ-
  πιστολογράφος σας δέν ί-
  χει την ίδιότητα τοΰ μέλους
  τοθ Κινήματός μας.
  Όσο γιά τή συμμετοχή
  τού, δπως άναφέρει, σέ δρα
  στηριότητα τής ΠΑΣ Κ Ε τοΰ
  συνδικαλιοτικοΰ φορέα τού
  ΠΑΣΟΚ, είναι γνωστό σέ
  όττοιοδήποτε μπορεΐ νά ξε
  χωρίσει Ινα ττολιτικό Κίνη
  μα δπως τό ΠΑΣΟΚ, άπό
  Ινα μαζικό χώρο δπως ή ΠΑ
  ΣΚΕ, δτι τό μέλος ί) ό φί-
  λος τής ΠΑΣ Κ Ε δέν έχει ά-
  τταραίτητα και την ίδιότητα
  τού μέλους τού ΠΑΣΟΚ.
  Έτσι όρθά δέν τοθ έττι
  τράττηκε ή εΤσοδος στή σύ
  σκεψη τού «ΝΤΟΡΕ» πού
  ήτανε σύσκεψη κομματικών
  στελεχών Κρήτης τού ΠΑ.
  ΣΟ.Κ. καί γι αύτό ή «άγα
  νάχτησή» τού κρίνεται άδι
  καιολόγητη.
  Ήράκλειο 2 Γενάρη 1977
  Άττό τό Γραφείο Τύπου τής
  ΠΝΕ
  Έρεννα
  Στίς Φυλακές τής... Αγάττηζ
  Πάνε δυό μίΐνες απόϊ ΣΤΙΣ «φυλακές» τής... Άγάπης. Στά οίκοτρο-
  τότε πού αρχίσαμε φεΐα της Άρχιεπισκοπής. Πάνω άπό 300 παι-
  ^.,. κ — _γ, ^ια κα| εφηβοι, ζουνε ξεκομένα άπό τοθτο τόν
  κόσμο, σάν Ιερομόναχοι τού Βυζαντίου.
  «Μάς χαμηλώνουν τή <ρωνή τής τηλεόρα- σης, γιά νά μην άκοθμε τα τραγούδια πού βάζει στά διαλείματα της μοναδικής έκπο- μπης πού παρακολουθοΰμε, τοθ Λούνα— Πάρκ» - (Μιά μαθήτρια) «Δέ θά συνέστηνα ποτέ σέ μιά μητέρα νά κλείση τό παιδι της στό οίκοτροφειο». (Βιργ. Τσουδερου) ΝΟΤΙΚΑ τής πόλης τού Ηρακλείου σέ τρείς διαφορετικές περΐοχές άνήλικα παιδία, καρτερουνε τή μερά πού θ' άφήσουν τό κοινό- 6ιο τους, τή μερά πού θά μπορέσουν νά πάρουν μιά πρωτοβούλία σάν έλεύθεροι άνθρωποι... ρχμ τούτη την έρευνα. Τοθ παιδιοθ τα προβλή- ματα, θέλουν περισσό τερη δουλειά, περισ- σότερη σιγουριά... Στά τρία Οίκοτρο- φεΐα τής Άρχιεπισκο πης, παιδία διψασμέ να νιά μάθηση, <3ίφη- σαν καποια χωρία τοθ ΝομοΟ — ή γενικώ τερα — δλης της Κρή της, καί κλείστηκαν μέσα στίς καννελό- πορτες των Ίδρυμά- των τής Άρχιεπισκο πής, μέ τα άπαρχαι- ωμένα τους προγράμ ματα καί την στρατι ωτική πειθαοχία... ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Άλλά άς δοΰμε ποία εΤ- ναι τα οίκοτροφεΤα αύτά. Πρώτα, τό οίκοτροφεΐο αρρέ νων, τό λεγόμενο «Έττανο- σήψειον» ττού βρίσκονται με ταξύ τής περιοχής Μττεντε 6ή καί Πατελών. "Υστερα τα άλλα δυό θηλέων, στήν ττεριοχή "Αη Γιάννη καί Με σαμπελιές. ΖΤΟ ΕΠΑΝΟΧΗΦΕΙΟ Ήταν μεσημέρι τού Νο- έμδρη, δταν πραγματοτΓθΐή- σαμε την πρώτη μας έπίσκε ψη, στό Έττανοσήφειο. ΤΗ- ταν ή ώρα πού τα παιδία έ- πέστρεφαν άττό τό σχολειό. Πίσω ότττό ίνα μεγάλο τζαμι κότποιος νεαρός έττι- ττλήττει σέ τόνο αύστηρότα το, έναν μικρό μαθητή. Τοΰ τραδά τ' αύτί.. . Ρωτήσαμε ποίος είναι και μάς άττάντησαν «δάσκαλος». «Δάσκαλος» στό Έπανοσή φειο, σημαίνει άπόφοιτος "Ι ερατικής Σχολής ή άπόφοι τος Γυμνασίου μέ. . . χρη- στα ήθη. Τέτοιοι, ΰπάρχουν τέσσε- ρεις. Τα καθηκοντά τους εί¬ ναι καθήκοντα έκτελεστικών όργάνων. Φροντίζουν γιά τό ττρόγραμμα καί την άκριβή τηρήση τού γιά την καθαριό τητα καί έπιτυροΰν τούς μα- ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ θητές την ώρα τής μελέτης. Σέ περίπτωση ττού άττουσιά ζει ό διευθυντής, μποροΰν νά χορηγοΰν «άδειες». Διευθυντής είναι ό Θεολό γος κ. Καραϊσκάκης. Άν- θρωπος τυττ ικός, μ' δλη τή σημασία τής λέξης. Αΰτός είναι ττού κανονίζει «τα πάν τα», δσο βεβαία, τοΰ έπι- τρέπει τό πρόγραμμα. Τό ύπόλοιττο προσωττικό συνοψίζεται στις καθαρί στριες, στίς μαγείρισσες και στόν όδηγό τού λεωφο- ρείου. Τό οίκοτροφεΤο έχει σήμε ρα γύρω στούς 170 μαθη- τές. Ό κάθε μαθητής πλη ρώνει γιά την «φιλοξενία» ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΑΣΩΝΩΝ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ άττό τή Σελ. 1 δολφοΰ Λ. Κουντή καΐ ενός άλ λου, έμΐΛίβη την 9.6.70 είς τόν βαθμόν τού Έταίρου καΐ παρε- δρέθη είς 12 συνεδρίας μυήσε ως, κέκτηται δέ πάντα τα ύττό τού άρθρου 113 τοΰ Γεν. Κα νονισμοϋ τής ΛΛεγάλης Στοάς τής Ελλάδος προβλεπόμενα ττροσόντα . • Ή άττό 20—12—76 ίδιό- γραφος καΐ ένυττόγραφος Αίτη σις τοΰ Μασώνου Άγησιλάου ©εοδωρίδη ψαρμακοποιοθ, Πλ. Νικ. Φωκά, Ηρακλείου, ττρός την Σετττήν Στοα «'Αριάδνη* άρ. 95, ενταύθα, τής όττοίας τό άκριβές κείιμενον λέει: «"Έχω την τμμή νά σάς γνωρίσω δτι ττρόκειται νά άττουσιάσω είς τό έξωτερικό, άπό 8)1)76 (έννο- εΐ ιτ,ροφανώς (77) καΐ γιά ίνα ιμήνα, ζητώ δέ αδεία άπουσίας γιά τό χρονικό τουτο διάστηιμα. ΑΛέ άδελ<ρικο6ς άσττασμούς, 'Α- γηΊσίλαος ©εοδωρίδης». • Τό ύττ' άρ. 336 δίττλωμα τής Μεγάλης Στοάς τής "Ελλά¬ δος τό οποίον λέγει μεταξύ άλ λον δτι:«*Ιστωσαιν πάντες οί τα γράμματα τάδε άναγνώσαντες δτι ό άδελφός Γ>μών ΕΜΜΑ¬
  ΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤ. ΠΑΤΕΡ Α.
  ΚΗΣ, ό τό έαυτοΰ όναμα έν
  τή ώα τη έαυτοΰ χειρΐ γεγρα-
  φώς είς την των Λατόμων ή
  Τεκτονικήν Τέχνην μ€μθη·ται
  καΐ είσελήλυθεν είς την υπό
  την Ημετέραν Αίγίδα Στο¬
  άν την ονόματι μέν ΑΡΙΑΔΝΗ
  ύπ' αριθμόν δέ 95.,
  ΟΟτος τόν νεναμισμένον χρό
  νόν άνόσας κα! δοκισμασθείς
  καΐ έξετασθεΐς είς τόν τοΰ Έ
  ταίρου βαθμόν καΐ είτα είς
  τόν τού Διδασκάλου άναδέδεΊ
  κται έν τή τής Στοάς σννε-
  δρία τη γεγονίνη έν ήμέρα μέν
  εΐκοστή μηνός δέ Φεβρουαρίου
  τοΰ £τους 1968. Τό δνομα αΰ
  τοΰ, έν ταΤς 'Επισήμοις Πρά-
  ξεσι τής ΛΛεγάλη-ς Στοάς τής
  Ελλάδος άναγέγραττται καΐ
  τούτο ούτω δή γενόμενον δη¬
  λούται τό Διιτλώματι τώδε ού
  μόνον τοίς 'Ημετέιροις αύτογρά
  <ροις, άλλά καΐ τή σφραγίδι τής Μεγάλης Στοάς κεκορωμένω. Έν 'Α&ήναις ήιμέρα Τρίτη μηνός δέ Μαοτίου τού έτους 1969. ' * Ίστέον δ' δτι ούδενΐ εί μή πρότερον δοκιμασθέντι καΐ έ- ξετασθέντι, έξεστιν είσελθεϊν είς Λατάμων ή" Τεκτονικήν Στο άν. 'Υττογραφές: Ό Μέγας Δι δάσκαλος, Ό Μέγας Θησααρο φύλαξ, Ό Μέγας Γραμιματεύς καΐ ή μεγάλη χρυσή σφραγί- δαα>.
  • Τό ύπ' άριθ,μ. πρωτ. 13569
  )12—10—76 έγραφον (ττρό
  σκλησις) τοθ Νομάρχη Ήρα
  ΚΑΙ ΕΝΑ
  ΕΡΩΤΗΜΑ
  ΡΩΤΟΥΜΕ άν είναι ά-
  λήθεια ή δχι δτι την
  Ιερή βραδυά τής 17 Νο
  εμδρίου 1976 έπέτειο
  τοΰ Πολυτεχνείου, στήν
  Άμερικάνικη Βάση
  Γουρνών δόθηκε δεξίω-
  ση (!) στήν όποία με-
  τεΤχαν Ήρακλειώτες,
  οί περισσότεροι άπό
  τούς όποίους ήταν Μα
  σώνοι καί Ροταριανοί.
  Ρωτοΰμε. . .
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»ΦΦ
  κλείοι/ κ. Άθανασίου Καραγκου
  νίδη, πρός τόν Πρόεδρον τού
  Μορψωτικοΰ (! . .) Συλλόγου
  «ΑΡΙΑΔΝΗ» μέ Κοινοποίηση
  πρός τό ΎπουργεΤο Κοινων.
  Υπηρεσίαν είς Άίθήνας.
  ΑΠΟ ΤΑ έγγραφα σύτά ντο
  κουμέντα προκύτττοιιν σαφέστα-
  τα τα εξής:
  9 'Η άμεση σι^νεργασία τής
  Στοάς 'Αριάδνη μέ Άμερικα-
  νούς τής Βάσεως Γουρνών.
  • Ή συνεργασία σέ Πανελλή-
  νιο κλίιμακα τής Στοάς «'Αρι¬
  άδνη» μέ άλλες «σετττές Στο-
  ές».
  • Ή αναγνωρίση τής Στοάς
  «'Αριάδνη» ό—ό τή Μεγάλη
  Στοα τής "Ελλάδος.
  • Ή υπάρξη αύστηρών πρού-
  ττοθέσεων καΐ τυπικών, διά την
  κανονικήν πιροαγωγήν σέ μυ-
  στική θρησχεία.
  • Ή πρωτοφανές γιά την αν¬
  θρωπίνη άτομική άξιοπρέττεια
  αϊτηση . . . μέλους σωματεί-
  ου ττού οοίτή κανονικήν άδειαν
  ■προκειμένον νά αττουσιάση στό
  έξωτερικό ττράγιμα πού δείχ-
  νει άκάμη καΐ τό μέγεθος τής
  φασιστικής καΐ σκληρής πει-
  θαρχίας .
  Φ Ή μεγαλοπρέίττεισ καΐ ή μα
  ταιοδοξία τοΰ «φιλοσοφικού δή
  θεν συσ~νματος» πού έν ονόμα¬
  τι τής υπερτάτης άρχής Μ.Α.Τ.
  Σ. άπονάμει ττολυτελέστατα καΐ
  έντυτΓωσιοχά Διττλώματα μέ
  χρυσές σφραγίδες.
  • 'Η εξαπατήση τοΰ επισήμου
  Κράτους, τόσον ενώπιον Δικα
  στηρίου δταν έγινε ή άναγνώ
  ριση έττ' άκροατηρίω τοΰ Μορ Παρακράτος, πού διαθέτει δι-
  φωτικοΰ Σωματείον «'Αριάδ¬
  νη» καΐ έν συνεχεία τοΰ έχον¬
  τος τήιν έτΓοτΓτεία των Σωματεί
  ών Νομάρχη Ηρακλείου, ό ο¬
  ποίος — δπως κα! καμμιά άλ
  λη Κρατική άρχή — δέν κα¬
  τώρθωσε μέχρι τώοα νά άναχα
  λύψη ότι κάτω άπό τόν δήθεν
  Μορφωτικό Σύλλογο «Άριάδ
  νη» κρυβόταν ή «μασωνική γι-
  άψκα» καΐ ότι μέσα στήν όδο
  Έττιμενίδου 12 στό Ήράκλειο
  173 καΐ πλέον έπιφανείς Ήςχχ
  κλειώτες εΤχαν στήσει όλόκληρο
  ναό, δττου ετέλουν λατρείαν
  θρησκείας μή γνωστής, ξένης
  πρός την Χριστιανικήν Θρη¬
  σκείαν, ιμέ Ιδίας θρησκευτικάς
  τελετάς (τεκτονικά μνηιμόσυ-
  να κλπ) συνιστοΰντες συγχρό
  νως μυστικήν οργάνωσιν ττρο
  σώπων, τα όττοΐα καΐ ώς θρη-
  σκεία καΐ ώς όργάνωση στε-
  ροΰνται Συνταγματικής προ-
  στασίας, ένώ συγχρόνως άντί
  κείται είς τα χρηστά ήθη καί
  είς την δημοσίαν τάξιν.
  Νομίζαμε δτι στΐς άρμόδιες
  Άρχές τοΰ 'Εττισήιμου "Ελληνι
  κου Κράτους θά είναι γνωστή
  ή 'Αιπόφαση τοΰ Πρωτοδικείου
  Αθηνών 2060)69 ή γνωμοδό-
  τηση τού Είσαγελέα τοΰ Άρει
  ου Πάγον 14)59, τα αρθρα
  81 καΐ 105 τού "Αστικόν Κ ώ
  δικος, τα σχετικά άρθρα τοΰ
  Συντάγματος γιά την έττίσηιμη
  θρησκεία τοΰ Κράτους, ή άττό
  φαση τής Ίεράς Συνόδου τής
  'Εκκλησίας τής "Ελλάδος τού
  1933 κλττ. βάσει των οποίων
  κα! Τσως καΐ άλλων διατάξεων,
  νά κάνονν τό χρέος τους
  γιά νά έττιβάλουν τό Κράτος
  τό Έλληνικό Κράτος, άττέναντι
  στό Κίράτος των Μασώνων. Τό
  Μυστικό αύτό 'Υπερκράτος καΐ
  κό τού Σννταγμα, δικονς τού
  Νάμονς, δική τού 'Εφηιμερίδα
  Κυβερνήσεως, δικό τού Θησαυ
  ροφνλάκειο, δική τού Θρησκεία
  δική τού Κυβέρνηση.
  'Αλλά έττειδή ό χώρος ήδη
  καλύφθηκε, έπιφυλλασσάμαστε
  νά συνεχίσωμε στό έπάμενο,
  μέ νέα στοιχεΤα καΐ συνταρα
  χτικές άποκαλύψεις, οί όποΤίς
  μάς τέθηκαν ύπ' όψιν τις πρω
  ινές ώρες τής χθές Κυριακής
  κα! τίς όττοΤες θά έκθέσωμε ά¬
  πό σήμερα κιόλας πρός έττισή
  μους έκπροσώττους τοΰ Κρά¬
  τους, οί όποΐοι αύτη τή φορά
  έλττίζομε νά βάλουν στή θέση
  τους τοΰς έξαπατητές τής Θρη
  σκείας, τής Κοινωνίας, τής Κρα
  τικής Συγκρότησης, τού Λα-
  οΰ κα! τής Δημοκρατίας.
  Πρΐν δμως κλείσωμε γιά σήΓ
  μερά, κρίνομε άπαραίτητο νά
  σηιμειώσωιμε τα εξής χαρακτητ
  ριστικά:
  • "Οπως μάς γνώρισε άργά
  τή νύχτα τού Σαββάτου, ό διοι
  κητής Ασφαλείας "Ηρακλείου
  κ. Μανιατάικης, στή μήνυση
  κατ' άγνώστων πού εΤχε ύποβλη
  θεΤ άπό τόν άντιπρόεδρο τής
  «Άριάδνης», άναφέρθηκε δτι ά-
  <1>αιρέθηκε τό 6ι6λίο Πρακτικών.
  Στή συνέχεια δμως τού τηλεφώ
  νησαν δτι δρέθηκξ. καΐ δτι δέν
  χρειάζεται νά δοθή συνέχεια στή
  μήνυση, άλλά ένώ τούς εΤπε νά
  περάσουν γιά νά κλείσουν τυ-
  πικά την ύττόθεση, δέν πέρασαν
  Προφανώς ή μήνυση άττοφα
  σίστηκε νά μην σννεχιστή, γι-
  ατΐ στό χώρο τού. . . Μορφω-
  τικοΰ Συλλόγου, οί άρμόδιες
  Άρχές θά άνακάλυττταν έπ'
  εΰκαιρία καΐ άλλα πράγιματα
  πού θά τούς ξένιζαν, δπως συ-
  νέβη ιμέ τόν άνθυττασπιστή πού
  έπισκέφτηκε τή Στοα κα! έμει
  ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΑΣΩΝΩΝ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή Σελ. 1
  θείς παρ' Ημών, κηρύσσεται έκτελεστός άττό σημερον καί
  δημοσιεύεται Τνα διέπη τοΰ λοιπού τάς εργασίας των
  Έργαστηρίων τούτων. '
  Άρθρον 2ον
  Ό Μέγας Καγκελλάριος — Μέγας Γενικάς Γραμμα¬
  τεύς τής Ι (τρείς τελεΤες) Α (τρείς τελεΤες) θέλει προ-
  συττογράψη καί εκτελέση τό παρόν Διάταγμα.
  Εγένετο την 22αν Απριλίου 1969 έν Κοιλάδι Ίλισ-
  σοΰ καί Ανατολή Αθηνών καί έν τώ Μεγάρω τού Ύπάτου
  Συμδουλίου τοΰ 33ο τής Ελλάδος.
  Ό "Ύπατος Μέγας
  Ταξιάρχης
  ΔΗΜ. Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
  Ό Μέγας Καγκελάριος
  Μέγας Γενικάς Γραμματεύς
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ
  νέ εμβρόντητος δταν εΐδε τα...
  κυροττήγεια κα ΐτά άλλα σκεύη
  λατρείας, τα όττοΤα ή Όργά¬
  νωση δέν εΐχε εντελώς άφαιρέ-
  σει.
  • Οί Μασώνοι ττεριοχής Ήρα
  κλείου άρχισαν, μετά τό ττάθη-
  μά τους, τό ττρωτάκουστο στά
  παγκόσιμια χρονικά τοΰ Τεκτονι
  σιμοΰ, νά συσκέτττωνται καΐ
  νά άναστατώνονται. Πληροφορη
  θήκαιμε μάλιστα δτι άφίχθηκε
  έκτάκτως άνώτερο στέλεχος τής
  Μασωνικής Μεγάλης Στοάς ά¬
  πό την Άθήνα καΐ ότι έγινε σύ
  σκεψη μέ τα τοπικά στελέχη
  γιά νά αποφασιστή ή γρομιμή
  δράσεώς.
  Φ Παράλληλα έκτίθενται καΐ
  οί ΡοταιριανΌί, διότι ένώ μέχρι
  χθές διαλαλοΰσαν καί υποστή
  ριζαν ότι οϋδειμία σχέση Ε-
  χουν μέ τή Μασωνία (έττικαλού
  μαστε ττρόσφατες έπίμονες θέ¬
  σεις των Ροταριανών κ.κ. Φιο
  ράκη, Δαμιανάκη κλπ.) τώρα
  άποδεικνύεται ότι ό ίδιος ό
  Πρόεδρός τους κ. Πατεράκης
  (ττού ένυττόγραφα σέ πρόσφατο
  άρθρο τού εΤχε ττάρει ομοια
  θέση), είναι κάτοχος Μασωνι-
  κού Διπλώματος κα! Τέκτων με
  γάλου βαθμού! ! !
  Πραγΐματτικά άδυνατούμε νά
  τό πιστέψωμε καΐ καταλήγωμε
  στό νά πούμε ότι ένα άπό τα
  δυό αντιβαίνει: ή οί Ροταρια-
  νοΐ μάς κοροιδεύουν (έφτασαν
  μάλιστα νά έκθέσουν, σέ πρό
  σφατη συνεστίασή τους, καΐ έ-
  ξέχοντες έκπροσώπους των άρ
  χών, ττού σνμμετείχαν, κατόπιν
  δηλώσεως ότι δέν σχετίζεται τό
  Ρόταρυ μέ τή Μασωνία) ή τό
  δίττλωμα τού κ. Πατεράκη είναι
  πλαστό. Τί λέτε κύριε Πρόεδρε
  των Ροτοριανών; ©ά μάς 6οη-
  θησετε νά βροΰμε την Άλή-
  θεια; (δχι βεβαία την τεκτονι-
  κή...).
  9 Καΐ κάτι άπίστευτο, πού
  μάς δήλωσε ή Όργάνωση, ρω
  τούμε δέ τόν Σεδάσμιο 'Αρχιε
  ρέα των Μασώνων Ήρακλίίου
  γιατρό κ. Βασίλη Πουλιανάκη
  νά μάς απαντήση: Είναι άλή
  θεια ή άχι ότι στίς 9 Ίουνίου
  1975, ήιμέρα εκδόσεως της έ-
  φηιμερίδας μας, συνεδρίασε ή
  Σετττή Στοα «'Αριάδνη», μέ
  θέμα την έκδοση τής «Αλη¬
  θείας» καΐ δτι (δπως φαίνεται
  —λένε — άπό εγγραφο) ή κα¬
  ταλήξη ήταν νά ττή ό Σεβάσμι
  ος δτι δσα εγραφε τότε ή έφη
  μερίδα μας δέν ήσαν σοβαρά;
  Τότε —ττρίν ένάμισυ χρό-
  ν ο— είχαμε άττοκαλύψει τό
  ρόλο σας. . . Σεβάσμιε Διδά-
  σχαλε, άρχίζοντας μέ την έκδο
  ση τής «Αληθείας» τή μέγα
  λη ερευνα γιά τό Διεθν ή Σιω
  νισμό κα! τή Μασωνία. Ή ά-
  πάντησή σας ήταν δτι δσα λέ-
  γαμε στ ισννέβαιναν στή Στοα
  «'Αριάδνη» ήσαν φαντασίες.
  Τώρα πού ϋττάρχουν τα πρό-
  σφατα ντοκονμέντα τί λέτε;
  Κρούετε τα ςχείρας χαριμοσύ-
  νως ή λυττητερώς;
  Καιρός δμως νά σοδαρευτή-
  τε καί νά πετάξετε σάν άνδρες
  δσαι τΓαρασυρθηκατε, άττό πά¬
  νω σας τίς γελοΐες . . . ττοδί-
  τσες! . . . Κα! γιά τό άτομικό
  σας καλό καΐ γιά τό καλό αυ¬
  τού τοΰ τόττου. ΈσεΤς, έτερε
  έταϊρε ίατρέ άδελφέ άντιπρόε-
  δρε καΐ μηνυτά κ. Γαροψαλά-
  κη, τί λέτε πού εΤστε κα! τού
  ΠΑΣΟΚ (δν εΤστε γιατΐ μά-
  θαμε δτι σάς εξεδίωξαν).
  Φ Καΐ δυό τελευταΤα λόγια,
  πού ξεκινούν άπό τό δικό μας
  ένστιχτο αϋτοσυΛτήρησης: Ξέ¬
  ρομε δτι ΜΛρα, περισσότερο ά¬
  πό κάθε άλλη φορά, κ ιν δ υ-
  νεύομε πραγματικά. Κι'
  αύτό γιατ! ή δική μας τωρι-
  νή δικαιώση, σέ δσα γράψαμε
  άττό τό ττρώτο ψύλλο μας μέ¬
  χρι τώρα, έκθέτει τούς Μασώ
  νους.
  "Εχομε βεβαία τήιν προστα
  σία τοΰ κ. Είσαγγελέα καΐ
  τή βοηθεία — δπως μάς δηλώ
  θηκε — μιάς όργάνωσης.
  Κ ι δμως όμεΤς θά Θελαμε την
  προστασία των Τδιων των Μα
  σώνων. Αυτών φυσικά των θυ
  μάτων. Αυτών πού δέν μυήθη-
  καν άκόμη στούς ύπέρτατους
  βαθμούς γιά νά μετατραπούν
  σέ έγκληιματικά δργανα τοΰ
  Διεθνοΰς Σιωνισμοΰ. Αντούς
  τούς τταρασυρθέντες καλοΰμε
  νά άνανύψουν νά μετανοήσονν
  καϊ νά άττοβάλουν —οσο. είναι
  καιρός — τό φόβο των συνεπει
  ών πού τούς έχονν ύποβάλλει
  μέ τα φαντάσιματα τού Χιράμ.
  Αύτούς περιιμένουιμε γιά νά
  τούς δώσωμε τό χέρι, δχι σέ
  συμβολικό σχηματισμό «μασω
  νίκης άλύσεως» άλλά άντρίκει
  άς κρητικής χειραψίας, άτταλλα-
  γμένης άπό κάθε μυστικισμό
  καΐ γελοιότητες. Κι' δταν οί άν
  θρωττοι αύτοι, άρκετοΐ άττό
  τούς όττοίους είναι καί φίλοι,
  τολιμήσουν νά άτταγκιστρω-
  θοΰν καΐ νά περιορισθούν στόν
  έ'ντΐιμο κοινωνικό χώρο τους, δ¬
  ταν πάψουν νά κάνουν τή διπλή
  μυστική ζωή, τότε δυό πράγιμα
  τα θά συιμβοΰν: οί ϊδιοι θά λυ
  τρωθούν κι εμείς θά έχομε την
  καλλίτερη προστασία. Τούς τα
  ττροτείιναμε καϊ περιμένομε δ¬
  σο είναι άκάμη καιρός....
  Μ. Χ.
  2000 δρχ. τόν μήνα. Άττ'
  αΰτό τό ποσό άτταλάσσονται
  μόνο τα παιδία των Ιερέων.
  ΟΙ είσττράξεις των χρημά
  των, δέν διαφέρουν άπό
  καμμιά κοινή έμττορική συ-
  ναλλαγή. "Ετσι, τα μηνιαΤα
  έ'σοδα τοΰ οΐκοτροφείου φτά
  νούν γύρω στίς 350.000
  δραχμές, χωρίς νά ύττολογ!
  ζονται οί εκάστοτε δωρεές
  κλπ. Όσον τώρα άφορά την
  συναλλαγή, ό κανονισμός τό
  τονίζει ξεκάθαρα:
  «Είς περίπτωσιν μή
  καταβολής των τρο·
  φείων έντός της τα-
  κτής προθεσμίας τό
  Οίκοτροφεΐον ε"χει
  τό δικαίωμα τής άπο
  πομπης τοθ ΟΙκοτρό
  φού οιά την αίτίαν
  αυτήν».
  Τα Ιξοδα τοΰ Οίκοτρο-
  φείου, είναι άρκετά χαμηλά
  άν λάβουμε ύπ' δψη δτι τό
  χτίριο είναι δωρεά τής μο
  νης Έπανοσήφη καί, φυσι
  κά αττοφεύγεται τό ένοίκιο.
  "Ετσι μένουν νά πληρωθοΰν
  αττό τίς 350.000 οί μισθοί
  τής μαγείρισσας κλττ. καί
  τα έξοδα διατροφής. Τα ψα
  γητά τοΰ έστιατορίου είναι
  μέσα στό ττρόγραμμα της
  λιτότητας. Κυριαρχοΰν τα
  δσττρια καί ζυμαρικά, ένώ
  μιά ή δυό φορές τή βδομά
  δα, σερβίρεται κοτόπουλο.
  # Στό έττόμενο: ή συνέχεια
  ΟΙ δ)δες διευθύντριες των Οίκστροφείων τής Άρχι
  επισκοττής, φαίνεται ττώς είχον πάρει γραμμή νά μή μι-
  λήσουν σέ τυχόν, έττίσκεψή μας. "Ετσι δταν τίς έπισκε-
  φθήκαμε πρόσφατα, κατέφυγαν στήν πιό εύκολη λύση:
  «Μόνο γρατττές έρωτήσεις δεχόμεθα, διά νά παρετε καί
  γρατττές άπαντήσεις».
  Δώσαμε μιά σειρά τταιδαγωγικών έρωτήσεων στή
  6)δα Ματθαιάκη τού «Κουλουρείου Οίκοτροφείου>. Μάς
  εΤπε νά ττεράσουμε γιά τίς άπαντήσεις, σέ τρείς ήμέρες.
  Έπειδή ξέραμε δτι ήτανε δύσκολο νά ττάρουμε άτταντή-
  σεις τταρά, την ύττόσχεση τής δίδας Ματθαιάκη (έδώ ίσχν
  εί αύτό πού λέμε «εΐπα — ξεΐττα» τηλεφωνήσαμε σέ τέσ
  σερεις μέρες. Μάς πληροφόρησε, ή δίς Ματθαιάκη, δτι
  τίς άτταντήσεις μττοροϋμε νά τις τταρουμε άπό τόν. ..
  Άρχιεπίσττοκο (σά νά επρόκειτο ττερί. . . «άφεντικοΰ»).
  Έπιμείναμε. Μέ παιδία άνακατεύονται οί άνθρωποι,
  θάχουν μιά άντίληψη, μιά γνώμη γιά Παιδαγωγικά προ-
  βλήματα. "Ετσι ύττοθέσαμε. Καί λέμε ύποθέσαμε, γιατί
  έκ των ύστέρων, διαψεύστηκε αυτή ή ύπόθεση ττού κάναμε.
  "Οταν ζητήσαμε τίς άπαντήσεις, ΰστερα άττό κάμποσες
  μέρες, ό Άρχιεπίσκοττος μάς εΐττε:
  —«Δέν μποροΰμε εμείς νά απαντήσουμε γιά παιδία
  γωγικά θέματα».
  ΕΡ.—Έγώ ζήτησα άπαντήσεις άττό την δ) δα Ματ
  θαιάκη...
  —Οΰτε κι' έκείνη μττορεΐ νά απαντήσει. Εμείς έπι-
  τελοΰμεν έργον Θεάρεστον...
  (Σ.Σ. Πάνω σ' αύτό, δς βγάλει ό άναγνώστης τα
  συμττεράσματά τού, στό τέλος τούτης τής ερεύνας)
  Είναι λοιπόν δύσκολο νά όπταντήσει ή δεσττοινίς διευ
  θύντρια σέ παιδαγωγικά θέματα. . . Κατά τα άλλα, ή
  ίδια, διευθύνει, κυριολεκτικά, 90 παιδία!...
  αποψεις
  ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ ΕΠΑΝΩΣΗΦΗ
  "Εχομε την πληροφορία, δτι χίλια (1.000) οτρέμμα-
  τα άπό τή Μοναστηριακή περιουσία τής Μονής ' Επάνω·
  σήφη, δόθηκαν μέ «είδική παραχωρήση» σέ κάποιον Ίε·
  ρομόναχο κ. Κάλλιστο, ό οποίος διευθύνει Τδρυμα άνηλί
  κων στήν Αθηνά.
  Έπειδή τό θέμα ένδιαφέρει ιδιαιτέρα, λόγω τοΰ δτι
  ή μοναστηριακή αυτή περιουσία διεσώθη — δπως θά θυ-
  μουντα. οί άναγνώστες μας — άπό μιά παράτυπη μα·
  κροχρονη ένοικίαση, την όποία απεκάλυψε ή εφημερίδα
  μας, θέλομε νά πληροφορηθοϋμε τί ακριβώς συμβαίνει.
  Ρωτοΰμε λοιπόν τόν κ. Άρχιεπίσκοπο η κάθε άλλο
  άρμοδιο, νά μάς πή άν είναι άλήθε.α ή δχι, διότι ή «είδι¬
  κή παραχωρήση» μοναστηριακών κτημάτων (γιά τα ό-
  ποια τόσος θόρυβος έγινε) σέ ίερομόναχο πού λείπει μά¬
  λιστα στήν Άθήνα, γεννά πραγματ.κά μερ.κά έρωτήμα-
  τα.
  Τί λέτε λοιπόν — άν εύαρεστήσθε— κ Εύγένιε·
  Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΟΥ Ο·Φ·Η·
  ΑΔΙΚΗ καί άπαράδεκτη είναι ή τελευταία άπόφα-
  ση γύρω άπό τα άθλητικά πράγματα τού Ηρακλείου. Τι
  μωρηθηκε τό γήπεδο τού ΟΦΗ, έπειδή ώρισμένοι — εύ-
  τυχως πολύ λίγοι — «φίλαθλοι» πήγανε καί «γ.ουχαΐσα-
  νε» μ,α όμάδα οτό Άεροδρόμ.ο, τόν «Όλυμπ.ακό».
  Ομως, τί φταίει τό γήπεδο τοΰ ΟΦΗ; Όπωσδήττο
  τε ήταν μ,ά ενεργεια κατά τού Κρητικού άθλητ,σμοΰ,
  μια ενεργεια άντικρητ.σμοΰ, πού άποσκοπεΐ οτό νά «κό-
  ψει τα πόδιο» τής Ήρακλε.ώτ.κης όμάδας πού βρίσκε-
  ται οτις πρωτες θέσεις τοΰ βαθμολογ.κοΰ πίνακα.
  Η Κυβέρνηση — μάς είπαν — θά λάβε. μέτρα καί
  , γ.α τον άθλητ.σμό. >Αλλά πο.ά εΤνα. τα μέτρα αύτά· Έ
  κτος αν πρόκειτα. περί άρνητ.κών μέτρων. Γιατί καί Λ ά-
  ποφαση τ,μωρίας τοΰ ΟΦΗ, άρνητ,κά μόνο άποτελέ-
  σματα μπορεΐ νά φέρει.
  (■Ι
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
  Όλους δσους συμμετείχον
  στό βαρύ πένθος μας, πού
  προήλθε άπό τό θάνατο τού
  άγαπημένου μας συζύγου,
  πατέρα, άδελφοΰ καί θείου
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
  ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ
  θεωροΰμε ΰποχρέωσή μας
  νά εύχαριοτήσωμε θερμό
  τατα.
  Έττίσης καί ιδιαιτέρα εύ
  χαριστοΰμε δσους παραβρε
  θήκανε στήν κηδεία τού πού
  έγινε στή γεννέτειρά τού Άρ
  χάναις την 16)1)77.
  Η ΣΥΖΥΓΟΣ
  Άσπασία Δουνδουλάκη
  ΤΑ ΤΕΚΝΑ
  Σοψία καί Βασ. Κουκου
  ράκης, Αίκατερίνη καί Σή
  ΣΥΜΠΛΗΡΠΜΑΤΙΚΗ
  ΑΝΑΚΡΙΣΗ
  Ό Είσαγγελέας "Ηρακλείου
  κ. Γ. Ζορμττάς, έοωσε έντολή
  στόν άρμόδιο άνακριτικό ύττάλ
  ληλο Διοικητή Τιμήιματος Α¬
  σφαλείας "Ηρακλείου κ. Μανια
  τάκη, νά διεξαγάγη συμττληρω
  ματικές ενορκες έξετάσεις, γιά
  τό θέιμα των όργίων σε Ιδρύμα
  τα άνηλίκων, πού είχαμε φέρει
  στή δηιμοσιότητσ, γιά τα όποϊ
  α, ώς γνωστόν, είχε γίνει ττρο-
  καταρκτική έξέτταση.
  Μεταξύ αυτών πού κλήθη¬
  καν νά δωσουν συιμτΓληρω(ματι-
  κή καταθέση, είναι καΐ ό διευ¬
  θυντής τής «Αληθείας».
  ♦............«
  ψης Χαλκιαδάκης, Χαρίδη-
  μος καί Εύφροσύνη Δουνδου
  λάκη, Έμμαν. Δουνδουλάκης