98691

Αριθμός τεύχους

87

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

14/2/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς σ* αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμσ, τού φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ έστω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διο-6-νΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 2ος —Άρ. φύλλου 87 — Δρχ 5
  «Οιύδείςδιίναται δυοϊ κυρίοις δουλεύειν»-Καί όμος..
  Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ
  ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΌΖΥΓΓΕΛΟΥ
  ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ
  ΜΑΡΙΝΑΚΗ
  ___ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ
  ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  Άπίστευτο άλλά άληδινό...
  ΠΙΝ . ΑΠΑΓΓΕΛΙΑΙ ΜτΉΖΛ Λ ΑΥΙ. . ΜΙΧ©.
  ■ Μ ΟΝΟΜΑΤΙ ΚΑΙ ΤΊΐΟ ΤΗ Μ ΑίΠΔΑ ΤΜΓ ΜΕΓ.*. ΣΓ.'. ΤΗ Ε ΕΛΛ
  ύΒ· άρΛ
  ΤΗΝ ΜΕΓ.·. ΣΤ.·. Τ
  "Αν .·. ΑΘΗΝΩΝ
  Μχ«ν·νιαμέν«,
  τίρ ίγκ^ιτιχ Γίι
  Τ>ν Λ)3Ι ({ Βιιβμ. . τρ
  Άν αύτά είναι άλήθεια Ά-
  γΐί Πρωτοσννγελλε, γνωρίζετε
  τί πρέτιτι νά κάνετε, διότι 6π«ς
  ό ΐδιος μάς δηλώσατε πρό-
  σφατα, «οί Μασόνοι είναι Έ-
  βραιοκίνητοι κοτΐ Πανθειοτές».
  Άν πάλι — πού τό εϋχάμα-
  στί — δέν είναι άλήθεια, τό-
  τε πώς έξηγεΐται τό ότι τό πά
  ραττλεύρως δη,μοσιευόμενο φω
  τοτοτνπτηιμένο κείμενο — κσΐ
  άλλα όπως μάς είπαν — άνα
  ψέρονται ονγκεκριμένα στό 6-
  νομά σας; "Ενα μάλιστα ώπό
  αύτά — λένε — γράφει δτι
  «εττιθυμεΐτε διακαώς νά εΐσέλ-
  θετε στήν Μασονία».
  'Απαντήσητε, διότι:
  «Ουδείς δύναται δύσι Κυρίοις
  δουλεύειν ή γάρ τόν Ενα μισή-
  σει καΐ τόν έτερον αγαττήίτει..»
  ΜΑΤΘ. Κεφ. 6, στίχ. 24
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ αύτη, στήν όποία ϋλαχε ό δύ·
  σκολος, έπικίνδυνος, μά καί τιμητικός ρόλος,
  νά ξεσκεπάση, σέ διεθνή κλίμακα τα σκοτεινά
  μασονικά άπόκρυφα μυστικα, φέρνει σήμερο
  στή δημοσιότητα μιά άπίστευτη, μά δυστυχως,
  —όπως φαίνεται — άληθινή, περίτττωση, πού
  δείχνει τή δύναμη τής μασονικής διείσδυσης,
  άκομη και μέσα στήν 'Εκκλησία, της οποίας,
  ώς γνωστόν, ή Μασονϊα είναι ό ύπ' σριθμ. 1 έχ
  θρός.
  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά αιά πρσγαατική «δόμβα» ιιιά
  δημοσιογραφική βόμδα αποκαλυψεων, σπό
  αυτές πού διαθέτει ή «Άλήθεια» καί δσοι συ·
  νεργάζονται καί πιστεύουν σ' αΰτττν.
  ΑΚΟΥΣΤΕ λοιπόν άγαπητοΐ άναγνωστες, Χρι·
  στιανοί καί... άντίχριστοι, άκοθστε ταλαίπω-
  ροι, άδικημένοι, προδομένοι, Κρήτες καί "Ελ·
  ληνες, άκοθστε μέ τεντωμένα αθτιά καί δια·
  βαστε μέ όρθάνοιχτα μάτια, αύτά πού άκο-
  λουθουν, μήπως καί μπορέσετε, μήπως καί μπο
  ρέσωμε, ολοι μαζί, νά κάνωμε κάτι—έ"στω 12
  καί 5' — γιά νά σωθοθμε σάν Λαός, σάν Έκ-
  κλησία, σάν Κράτος καί σάν "Εθνος, άπό τα
  έπικίνδυνα πλοκάμια τού Διεθνους ΣιωνισμοΟ.
  Ο ΕΠΙ ΚΕΦΑΛΗΣ τοθ ΈφημεριακοΟ Κλήρου
  καί Βοηθός Διοικητικών καθηκόντων τοθ Άρχι
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  • ΜΕΓΑ ΘΕΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΡΗΤΗΣ κ· ΕΥΓΕΝΙΟ ΨΑ-
  ΛΙΔΑΚΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΗ ΛΟΓΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩ
  ΠΩΝ · ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ · ΠΡΕΠΕΙ - ΕΠΙ ΤΕ
  ΛΟΥΣ - ΝΑ ΕΠΕΜΒΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
  Καλούμε σέ Συνταγματική έξέγερσπ
  τόν άξιο κλήρο καί τόν προδομένο λαό
  "Αιι Έγκριτ. ΠΙν.-
  ■α** 5-<ί ΓΙ«·«;κ·χλ·ύμ(ν ·π-ως, σχετικόν — 10 'Αρχιετπίσκοπος Κρήτηο θα συλλειτοαργήση ξανά μέ τον Πρωτοσύγγελό τού,,, Δέξβσβι, ΦΙλτ- κειΐ "Εν|.-. ΆΛ ., μετ* τ·ΰ τρ. οϊΧ.* «σττ.·., την &ι«|Ιι^«ί(«>·(ν
  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΑΙΑ ΤΗΝ ΣΤΟΑΝ
  Ό Τέλης Γιαννακουδάκης
  μέ την ιδία λεβεντιά τής ήρωτκής πράξης τού
  πήρε καί την εύθυνη όμολογώντας
  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΗΡΕ
  ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ
  ΤΩΝ ΜΑΖΟΝΩΝ
  «Κάθε έκδίκηση έπιτρέπεται, άπό τή στι-
  γμή πού χτυπάς τόν Μνοχο».
  ΔΟΥΜΑΣ
  Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ζω¬
  γράφος καί έκδότης τής εφημερίδας «Άδέ-
  σμευτος» (πού £χει διακόψει την έκδοσή της)
  ανέλαβε την εύθύνη της ύπεξαιρέσεως εγγρά¬
  φων της Μασονικής Στοάς «'Αριάδνη» όμολο-
  γώντας την πράξη τού μέ την ιδία λεβεντιά
  τής εκτελέσεως της.
  Ο Ι ΔΙΟΣ ΑΡΝΗΘΗΚΕ κάθε σχέση τού μέ τή
  6όμ6α στό γραφεΐο τού Μασόνου κ. Βίκτ. Μαρ
  κάκη, λέγοντας δτι πρόκειται γιά προβοκά-
  τσια.
  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΙΔΙΏΚΕΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
  ΜΑΣΟΝΙΑ: Διεδνές Καρκίνωμα
  ΕΧΘΡΟΣ: ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ - ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ - ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ
  Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ
  ΝΙΚΟΣ
  ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
  Β'
  Άλλά, νά ποία είναι ή σχέση Μασονίας καί πολιτι
  κης. Νά τί λένε οί "Ελληνες Μασόνοι (Τεκτονικό Δελτίο
  Π' ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΒΟΜΒΑ
  ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗ;
  —«Συγκινοΰμαι σάν
  βλέπω τόν τετράχρονο
  γυιό μου, νά σηκώνει
  τα χέρια — γροθιες
  στόν άέρα καί νά φωνά
  ζει: «Όξω οί Βάσεις».
  Κ ι δμως, δέν είναι
  τό παιδάκι των τεσσά
  ρων χρονώ πού φωνά-
  ζει. Είναι ή Κρητική
  καρδιά. Αύτη πού με-
  ταφύτεψε ό άναγνώ-
  οτης, πού μάς εΐπε την________________
  παρατι·άνω φράση, στό '~ "~~~~————
  γυιό τού. Κ ι* αύτάς μέ τή σειρά τού, θά κάνει τό
  ίδιο, πιστός στήν Κρητική παράδοση — προμαχώνα
  τής Λεφτεριάς καί Αξιοπρεπείας.
  Άλήθεια, μιά τέτοια σκηνή, δέν είναι δυνατόν
  νά μή μάς κάνει περήφανους γιά τή γεννήτρα μας
  7ή· Μά μιά τέτοια σκηνή — δυστυχως — μάς γέ-
  μισε άπογοήτευση καί θλίψη. Ένώ τοϋτα τα παι¬
  δία, οί έλπίδες τής Κρήτης καί τής Έλλάδας, έμα-
  θαν άμέσως μετά τό «μαμά» τή φράση «"Οξω οί
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  46)61) «... ΟΙ ήγέτες των μεγάλων έπικρατειών ωρί¬
  σθησαν επ! τού Γνώμονος και τού Διαδήτου πρϊν ττεριέλ-
  θουν είς την εξουσίαν. Ουτε θα διαφεύγει την γνώμην δ-
  λων ημών ή πρόσφατος έξαγγελία τοΰ τόσον σημαντικοΰ
  διά την ιστορίαν τοΰ Δυτικοΰ Πολιτισμοΰ Δόγματος τοΰ
  Άδελφοΰ Χάρρυ Τροΰμαν, ή όττοία εγένετο τό ττρώτον έν
  συνεδριάσει τής Μητρός τού Τεκτονικής Στοάς, δταν ήτο
  ούτος ττρόεδρος των ΗΠΑ».
  Ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ ό Τροΰμαν. Ή κυδέρνη-
  ση δμως των ΗΠΑ ευρίσκετο στήν Μητέρα Τεκτονική
  Στοα τού Τροΰμαν.
  Όπως δλες οί ξένες προπαγάνδες στόν τόπο μας,
  έ'τσι κι ή Μασονία, χρηματοδοτεΤται άττ' ίξω. Τό 1945 ή
  Μασονίσ τής Άμερικής, εστειλε χρηματικές καί άλλες ένι
  σχύσεις στή Στοα τής ΊΞλλάδος. Τό δέ νέο τεκτονικό μέ-
  γαρο στήν Άθήνα, πού οτοίχισε πολλά έκατομμύρια χτί-
  στηκε μέ Άμερικάνικα δολλάρια! ! !
  Στόν Τΰπο τής 8—9—1957 δημοσιεύτηκε ή άντα-
  • Συνέχεια οτή σελίδα 4
  ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ δια-
  πιστώνεται ακόμη δτι τό σχετι
  κό τηΛεφώνημα πρός την «Άλή
  θεια», <3—ό τα δήθεν «Κρητικά Όττλα», δέν εΤχε σχέση μέ τόν ΓισΛτνακουδάκη, αττόδειξη δτι εγινε ά—ό δυό δαφορετικές φω νές, ένώ οτά ττροηγούμενα τη- λεχρωνήματοι, τα σχετικά μέ τα έγγραφα, ή φωνή ήταν μία. ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ γνωστό γιά την ττερίτττωση Γιαννακουοάκη. δια>-
  <(>ωνησανε ό Άνακριτής κ. Παν
  -τελάκης μέ τόν Είσαγγελέα κ.
  Ζορμπά, μ£ άποτέλεσμα ό
  πρώτος να τόν άφήσει έλεύθε-
  ρο.
  ΣΗΜΕΡΑ ή αύριο πρόκειται
  νά συνέλθη τό Δικαστικό Συμ
  δούλιο γιά να λύση τή διαψο
  ρά.
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας πιστεύει ά
  Κιράδαντα δτι ό Γιαννακουδά-
  κης είναι τελείως άσχετος μέ
  τή «6όΊμ6α κατά τοΰ Μασό-
  νου», και σχετική μέ την περί-
  τττωσηι αυτή θα είναι ή νέα
  καταθέση τού διευθυντή της, μό-
  λις κληθεΐ να καταθέση κανονι-
  κά, δεδομένου δτι ή ττρώτη
  τού καταθέση δόθηκε στό Τυ
  ~ογραφεϊο(') τό ττρω! τής τη.
  ρασιμένης Κι/ριακιής.
  ΣΧΕΤΙιΚΑ μέ τα εγγραφα τής
  Μασονικής Στοάς «Άριάδνη»
  ή έφηιμερίδα μας, σημειώνει
  ιιαΐ πάλι τή μεγάλη σηιμασία
  τής ττράξης τού Γιαννακοι/δα-
  κη (άνεξάρτητα τοΰ τρόττου
  ενεργείας) γιιατΐ δέν ΰττήρχε άλ
  λη περί~τωση νά βγοΰν στήν
  δημοσιότητα ο! σκοτεινές επι
  διώξεις τώ νώργάνων τού Σι-
  ωνισμοΰ, τοΰς όποίους ό άγωνι
  στής Ψαρουδάκης τούς όζπο
  κάλεΐ — επικαλούμενος τα
  ϊδια ντουκουμέντα τους — έχ-
  θρούς της Παττρίδας, της ©ρη
  σκείας κα! τής Κοινωνίας.
  ΟΣΑ έγγροοφα στάλθηκαν ά¬
  πό τρν Τέλη Γιαννακουδάκη
  ναι βέβατο δτΐι είναι προιόν τού
  συγκεκ,ρι-μένοιί «έγκλήματος»
  άφού εΤναι άνυττόγραφος
  Η ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ
  Τό πρωί τής περασιμένης
  Κυριοκής άρχισε ή σχετιχή προ
  ανάκιριση γιά τή βόμβα. "Ο-
  ταν συνελήφθη ό Γιαννακουδά-
  κης, (λόγω τοθ δτι εΤχε πεΤ
  καϊ προηγουμένως τό θέμα σέ
  δυό τρείς Μασάνοι/ς), ανέλαβε
  όμολογώντας την εϋθύνη τής
  ττράξης τού, σχετικά ιμέ τα εγ-
  γραφα καϊ δήλωσε δτι αύτός
  €Τναι τα «Κοητικά
  ♦♦♦♦♦♦
  ΜΙΑ ΛΗΜιΊ ΤΟΥ ΠΛΝΝΛΚ0ΥΔ4ΚΗ
  Έπειδή δέν μοθ δόθηκε άκόμη ή δυνατότητα
  νά μιλήσω, πάνω στά ττρόσφατα έπίκαιρα θέματα
  πού συνδέθηκαν μέ τό δνομά μου, κρίνχο σκότπμο
  σήμερα νά ϋπενθυμίσω μόνον σέ ωρισμένους κυ-
  ρίους, καί σέ καθημερινά έ'ντυπα, δτι γιά μέν τούς
  πρώτους πολλά θά αναψέρω, γιά δέ τα δευτέρα, ό¬
  τι θά μιλήση ή Δικαιοσύνη καί μόνον αύτη, την
  κατάλληλη ώρα. Σημειώνω γιά δλους μαζί, δτι
  ττρώτα καί τΓάνϊο άττ' δλα, ΰττάρχει ή ανθρωπίνη ά-
  ξιοπρέπεια, ττράγμα ττού προφανώς ουδέποτε τούς
  άπασχόλησε.
  ΑΡΙΣΤ. ΠΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Ζωγράφος
  »♦♦♦♦♦♦♦«
  στήν «Άλήθεισ» — 20 περί-
  που —τταραδόθηκαν ττροχθές
  αύτοβούλως άπό τόν Διευθυντή
  της, στήν Άοτφάλεια Ήρακλεί-
  οι>, πλήν τού καταλόγου μέ τα
  όνόματα, οεδομένου δτι δέν έ'-
  χει γίνει τηλή·ρης δημοσιογραφι¬
  κή τού χρήση καϊ διότι δέν εΤ-
  Ή
  .-:-■.-:-:<' Είναι ττράγματι έργαζόμει/οι ή τταίζουν «άλλο ρολο;» ΞΕΝΟΙΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Στό 67 (20—9—76) φύλ λο τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» άναφερό- ταν ότι ττε.ρ!ττου 40 ξένοι δου λεύουν στήν Άμερικάνικη Βά- ση Γουιρνών χωρϊς αδεία εργα¬ σίας, ή ότττοία εΤναι άπαραί τητη σέ ττερπττώσεις άττασχό λησης άλλοδαττών στήν 'Ελλά δα. Σέ διαφορετκή περίτττωση ή 'Ελληνχή ι Νομοθεσία άττα- γορεύει την άττασχόληση άλλο δαττών. Ή αδεία έιργασίας χορηγεΐ- ται άπό τό 'Υττουργεΐο "Εργα¬ σίας, άφοΰ τηρηθοθν ώρισμέ- νες διαδικασίίς, μετσζύ των όττοίων είναι καΐ ή προυττόθε- ση νά μην ϋττάιρχουν "Ελληνες τής αυτής είδικότητας άνΐρ- γοι. Τόν Σετττέμβρη τοΰ 76 ζη- τήθηιοε αδεία εργασίας γιά 35—40 πβρίττου ξένους ο! ό- ττοΐοι επρόκειτο νά έοτγα- στοΰν στήν Άμερικάνικη έται- ρ'«χ «ΠΑΣΙΦΙΚ» στή βάση Γουρνών. θΰσιαστικά δμως, ή όλη ϋττόθειση ήταν άττάτη. *Α- πάτη άπό μέρους των Άμερι- κάνων γιά τίς 'Ελληνικές Άρ χές κα! τούς "Ελληνες έργαζό μενους. Στήν οϋσία, ήθελον νά «κιαλι/φτοΰν» ύστερα άττό μύνηση ττού ΰττέβαλλε την 26—7—76 τό Τμήμα 'Εργασί άς, καΐ νά κβτωχυρώσει τούς ξένους έργαζόμενους. Τή|ν -παροΐττάνω «μπλόφα» την., μυρίστηκΐαν οί 'Ελληνικές άρμόδιες Ύττηιρεσίες. Νά τί λέει τό 4788)3614) 19—8—7,6 (παραγρ 4) έγ- γραφο τοΰ ΟΑΕΔ: «Ώς μάς ττληροφορεΐ τό Τμή μα "Εργασίας Ηρακλείου ή κίνησις τής διαδικασίας κλπ. ένέχει ΤΎΠΙΚΟΝ ΧΑ ΡΑΧΤΗΡΑ καθ" δτι άποσκο πε,Τται ή νομΐιμοποίηση των άπό μ άκρου χρόνου γενομέ¬ νων ττροσλήψεων κλττ. και ούχι ή ττραγματική ττλήρω- σις υφισταμένων κενών θέ- σεων». Α Ρωτήσαμετό άρμόδιο Τμή- μο: ΊΕργακτίας καί τόν Ναμάρ χη ε Ηρακλείου στή συνέχεια, γιά τόν άριθμό των άδειών πού • Συνέχεια στή σελίδα 4 ■♦♦ τπροανακριτική άρχή Ασφαλείας) ανέπτυ¬ ξε εντονη δραστηριότητα, μέ αττοτέλεσιμα νά κάνη καΐ' άρι- σμένες — άνευ δόλου βε¬ βαία — ΰττερβάσεις — δπως την ττερίτττωση κατακρατήσεως —γιά μιά ττερίπου ώρα — »♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦■ αΠΗΡΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΑΣΟΝΩΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΖ ΠΑΤΡΙΔΑΖ ΜΑΖ» τού σΐΛ/εργάτη της «Αληθείας» κ. Ν. Ψιλακη, γιά την όποία έγινε καΐ ή γνωστή διαμαρτυ ρια μας κιατά τού κ Μανιατά- κη Σημειώθηκαν άκόμη μερι- κές άλλίς ΰττερβάσεις, δπως ή ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΒΟΜΒΕΙ ΑΝ ΚΑΙ έχομε ξςκαθαρί- σειάρκετές φορές τή θέ¬ ση μας σέ θέματα πού σχε τίζονται μέ βίαιες ένέρ- γειες, τό ξαναλέμε καί πά Λγ Την βία την έγγρίνο- με μόνο σέ μιά περίπτωση, την περίπτωση τής ύμυ- νας. "Οσο γιά τίς βόμοες προβοκατόρων η μή, ί!να μονάχα λέμε: εμείς διαθέ τομε ίσχυρότερες: τίς δή μοσιογραφικές 6όμ6ες ά- ποκαλύψεων μέ ίσχυρά ντοκουμέντα. απαγορεύση έττικοινωνίας τού κρατουμένου πλέον καί μετά την άττολογίο: τού, Γιαννακουδά κη, μέ τόν συνήγορό τού κ • Συνέχεια στή σελίδα 4 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟ/τ,Ε ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ Καί αύτοι, είναι Μασόνοι!! ΜΙΑ «ΝΤΟΥΖΙΝΑ» ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΙΑ «ΝΤΟΥΖΙΝΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 1. Γαδριλάκης Γεώργιος (Πολιτικός) 2. Μανιδάκης "Αλεξ. (Πολιτικός — 'Εργολάβος) 3. Κεφαλογιάννης Νικητάς (Πολιτι- κός - 4. Κοττιδάκης 'Εμμαν. 5. Σείμένης Μανοΰσος 6. Σερπετσιδάκης Νικ. 7. Μασσάρος Ιωάν. 8. Πό—-αδάκης Εύάγγ. Έργολάβος) (Πολιτικάς) (Πολιτικάς) (Πολιτικάς) (' τΊτομ) κάς— Έργολάβος) 9. Ρατττόπουλος Δημοσθ. (Πολιτικάς— «έν ΰπνω») 10. Θεοδωράκης Σταύρος (Πολιτικάς) 1. Παπαδάκης Άλέκος ("Εμπορος) 2. Πό—αδάκης Άντώνης ("Εμπορος) 3 Βαρδάκης Ν. (Ναυτικός Πράκτωρ) 4. Βασιλάκης Θεόδωρος (Άντιπ)ττεΐες) 5. Φραγκιαδάκης Έμμ. ("Εμπορος) 6. Μαρούδας Γεώργιος ("Εμπορος) 7. Συλλιγάρδος Έμμ. (Άντιπρ)πεϊες) 8. Νεράντζης Βύρων ("Εμπορος) 9. Κολυβάκης Αεων. 10. Λιαναντωνάκης Ανδρ. ("Εμπορος) Χ 11. Φουντουλάκης Γεώργ. 12. Λυδάκης Έμμ. -»♦-»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ (Άντιπροσω- πείες) 1 1 Άδάμης Γεώργιος (Ναυτικός Πρά¬ κτωρ) (;) 12 Καμττριάνης Χρήοτος (Άντιπρο- (Χημικάς) σωττεΐες)
  ΣΕΛΙΛΑ 2
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1977
  Ζωγραφική
  • ΕΝΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΖΩΓΡΛ
  ΦΙΖΕΙ
  ΟΙ ξένοι ττού έπισκέτττον
  ται την Κρήτη, συνηθίζονν
  νά κρατοθνε ττίσω στόν τό-
  ττο τονς ϊνα μικρά θυμιτά-
  ρι τής φυσικής όμορφάδας.
  Κ ι* οτύτό, πολλές Φορές, εί¬
  ναι μιά πρόχειρη άπεικόνι
  ση τής Κρητικής φύσης.
  Μιά τέτοια τουρίστρια -
  ζωγράφος έτυχε νά συνοτντή
  σει κσ—οια μερά ό Άρχσ-
  νιώτης αγρότης Μανόλης
  Νικολιδάκης. Άμέσως κάτι
  ξύ—νησε μέσα τού. "Αρχισε
  σιγά - σιγό νά χώνεται μέ
  σα στίς ά— οχρώσεις καί
  στούς μουσαμάδες. Ή ζ«·
  γραΦική, μττήκε με>α τού
  γιά κοίλά.
  "Ενας χρόνος καί μερι-
  κοί μήνες Εχουν ττεράσει ά·
  ττό τότε. Ό Μανόλης Νικο-
  λιδάκης, τταραμέΐνει έν(οτ)ς
  φυσιολάτρης άγρότης καί
  παράλληλα ϊνας τπστός αν
  τιγραφέας τής Κρητικής <ρύ σης. Τό άργαστήρι τού, τδχει σ-τήσει στό χωρ ι ό τού, στίς 'Αρχάνες. Έκεί περνά τίς ώ ρ«ς τού, σχι/μέίνοςΙ πάνω στόν αψυχο μσυσαμά, προ- στταθώντας νά δώσει στό ζωγραφικά ύλικά στόμο καί λαλιά, ζ»ή καί εκφρά¬ ση. Καί τό κοπαφέρνει. Γιο τί ό Μανόλης Νικολιδακης είναι ένας ανθρωπος τού λσοΰ, ένας λαίκός καλλιτέ- χνης. Κ Γ ή φωνη τού, ή Φ» νή των Εργων τού, βγαίνει βαθειά μέσ' α—ό τό στόμα τού λαοΰ. Γιά την καλλιτεχνική ά- ξία των Εργων τού Εχουν έκ Φραστεΐ πολλοί είδικοί. Ό Ήρακλειώτης ζωγράφος Θω μάς Φανουράκης καί τόσο ι αλλοι ττού τον ττροτρέπουν νά συνεχίσει τό δρόμο —ού άνοιξε κά—οισ μερά ό Μί- τος τής 'Αριάδνης ττού ά- κούει στό ονομα ζωγραΦι- κή Κρητικών χορών ή Σχο- λή θεάτρου Κρήτης. Την διεύθυνση τοΰ τμήματος £χει άναλάβει ό γνωστός χορευτής Μανόλης Άξώ- της· - Ή πραποβουλία αυτή τής Σχολής Θεάτρου, εί¬ ναι άξια συγχαρητηρίων γιατϊ άποσκοπεί στήν δι- άδοση των χορών τοΟ τό που μας καί στή σωστή μάθηση τους, £τσι δπως μάς τούς α.ωησαν κληρο- νομιά οί παλιότερες γεν- νιές των Κρητικών. • ΘΙΑΣΟΣ ΚΩΣΤΑ ΒΟΥΤΣΑ Στό κινηματοθέατρο «ΝΤΟΡΕ» θά δώσει παρα στάσεις την 18, 19 καί 20 Φεβρουαρίου ό θίασος τοΰ Κώστα Βουτσά. Ό Βου- τσας θά παρουσιάσει καί στό Ήράκλειο την κωμω- δία «Όνειροπαρμένος έ- ραστής». ρω άπό την "Ε6δομη Τέχνη έκι/κλοφόρησε σέ πολυγραφη- ■μέΛη έκδοση. Είναι τό έργο τοΰ Κώστα Μυλωνά «Σχετικά ιμέ την Μουσική τού Κινημσ- τογ,ράφου». Ό συγγραφέας άττ' ότι τουλάχιοτο δείχνει τό έργο τού, φσίνετσι νά είναι μττασμένος άρκεττά βαθιά στά θέματα τού κινη'ματογράφου γενικώτερα. Μουσική »ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Μιά πρωτότυττη μελέτη γυ Η ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ Άπό τίς έκδόσεις «Κέδρος» έκυκλοφό,ρησε ή Λαογραφική με λίτη τής διακεκιρΐιμένης Λογο τέχνιδας Τατιάνας Γκρίτση Μιλιέξ «Ή Τρίττολη τού Πόν- του». Μέσα στ)ς σελί&ς τού¬ του τοθ έ'ργου ξαναζεϊ ό "Ελ¬ ληνικάς Πόντος, σέ δλες τίς τττυχές τής καθημερινής καί κοινωνικής ζωής. Στό σύνο λό τού, τό κοινούργιο έργο τής Μιλιέξ, είναι μιά αύτοτε- λής παρουσιάση τού αγνώστου και ιμέχρι τώρα άνεξερεύνητου Πόντου. ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ Η ΕΛΠΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ • ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ Μέ έπιτυχία άρχισε τα μαθήματα τοθ τμήματος Σέ μιά μίνι — δεξίωση πρός τούς Δηιμοσιογιράφους τοθ Ηρακλείου, την προττ€ρσσιμένη ΠσρασκεΐΛΐ στό ξενοδοχείο Α- ΤΛΑΝΤΙ Σ εγ<νε ένηιμέρωση πά νω στά θεμστα τής ΕΛΠΑ (Έλληνική Λέσχη Περιηγήσε- ως — Αυτοκίνητον) ττού άττο φασισε νά άναδιοργοονώσει τό ύττοκατάστηιμα Ηρακλείου. Την διεύθυνση τοΰ ΰποκαταστή ιματος — τό όποΐο θά στεγαη σθεΤ στήν ττλστεΤα Αγ. Δηιμη τρίου — ανέλαβε ό κ. Έδ. Κωνσταντινίδης. Στήν δεξίωση παρευρέθηκε έπίσης καΐ ό επαρχιακάς διειο θοντής κ. Άδοσίδης καΐ ό Δι- οικητής τοθ Τμήματος Τρο- χαίας. Τό συμπέρασμσ. μας άπό την συζητήση, αυτή είναι 6τι ή ΕΛΠΑ κάνει ιμιά σωστή προ¬ σπαθεία ττάνω στήν εξυπηρε¬ τήση των Έλλήνων όδηγών. ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΚΗΕ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙδικά, στό Ήιράκλειο, μέ την άναδιοργάνωση τού γρα¬ φείον της ΕΛΠΑ, θά δηψιιοαρ- γη καί τιμή'μα όδικής βοηθείας τό ότΓθΐο θά ττροσφέρει, μέ μιά άττλή κλήση τοΰ 104, κάθε 6ο ήθεια στά μέλη τής Λέσχης καΐ άχόμη πλατύτερα, σ' δ¬ σους όδηγούς έχουν την άνα- γκη τούτης τής ττολύτιμης έ- ξιπτηρέτησης . Γιά τό σκοττό αύτό έχει έ- ξοπλιοτεΐ τό γραφεΤο Ηρα¬ κλείου μέ τα άτΓοραίτητσ γιά τό σκοττό αύτό μηχανήιματα καΐ πιροσωτπκό. Ή ΕΛΠΑ νομίζουιμε πώς πρέττει νά έττιδιώσει στό Ήρά κλειο, γιατι δέν είναι κερδοσκο πική έτηχείρηση άλλά ττρωτο βουλία πού ττροσφέρει άρκετά στά μέλη καΐ σ' δλους δσους χρειαστοΰν τή βοηθεία της. ■ ■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■ΗπΙΒΙΒΙ "Ανδη Νάρκισσος Ηράκλειον - Ρόδος ΑΠΟΚΡΙΕΣ 1977 Χορευτικόν κέντρον Λ,ΙΑΣ ΑΡΧΑΝΩΝ Μεγάλο ξεφάντωμα ΧΟΡΟΣ — ΓΛΕΝΤ1 - ΤΡΑΓΟΥΔΙ Μέ μεγάλα όνόματα τής Άθηναϊκής Νύκτας ,Επικεφαλής ό γνωστός σας άπό τό Φεστιδάλ θεσσαλονίκης 1976 ΑΝΤΠΝΗ ΠΟΛΙΤΗ την άγαπημένη σας ΜΑΛΔΑ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗ Τούς πλαισιώνουν: ΣΥΛΒΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΒΟΥΛΑ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗ μαζί τους καΐ ό ΠΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΝΟΣ ΡΕΒΥ ΠΙΣΤΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: ΛΑΚΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΒΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ. ΟΑΡΙΣΤΟΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑ: 8ΕΙΙ.ΟΚ ΚΕδΕΚνΕ: 751.810 - 751.905 - 751.848 Κουζίνα έκλεκτή άπό τόν Σέφ ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΙΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: ΕΜΜ. ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΤΙΜΑΙ: ΑΛΛΑ ΚΑΡΤ Ή αϊθουσα ΔΙ ΑΣ είναι ή μοναδική στό Νομό Ηρακλείου καΐ διατίθεται γιά χορούς, συνεστιάσεις κλπ. ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΔΙΑΚΟΣΙΙνΙΗΕΕΙ.: ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΛΕΠΦ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ^ 154 ΚΑΙΗΑΡΑΚΙ · ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΗΗΑ. 222.416 Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 'ΒΡΑΟΥΒ ΑΟΥΝΤΙ. ΣΤΟ 'ΞΕΝΙΑ, Τό καινούργιο μοντέλο «Α¬ ΟΥΝΤΙ 100» τταρουσιάστηκετό προπερασμένο Σάββατο σέ δί ξίωση ποθ έγινε στό ξενοδο- χεΤο ΞΕΝΙΑ τοΰ "Ηρακλείου. Ί-Ιταν ή πρώτη έπίσημη πα¬ ρουσιάση τοΰ νέου αύτοθ μοντέ ΤΙ 100 εΐνχχι £νας συνδυασμός ϋψηλής τεχνολογίας καΐ αίσθη τικής. Όπωσδήττοτε συναγω νίζεται ιμέ άνεση δλα τα παρα δοσιοκά μεγάλα αθτοκίνηΐτα. Τό έγκυιρο γερμανικό ττεριοδι- κό τού αυτοκίνητον ΑίΙΤΟ ι λου στήν Έλλάθα καΐ έγινε ά¬ πό την έταιρία πού τό έκπρο- σωττεΐ, την ΚΑΡΕΝΤΑ Α.Ε. Οί κολεσιμένοι ένη,μερώθη- καν σχετικά μέ τίς μοντέρνες τεχνολογιχές έξελίξεις ττού συνετέλεσαν στήν δημιουργία ενός τόσο άξιόλογου αύτοκι νήτου καβώς καΐ γιά τα ιτλεο νεκτήματα ποΰ παρουσιάζει καΐ τα όττοΐα γίνονται ττερισσότε ,ρο άντιλητΓτά σέ άσυνήθιστες καιρικάς συνθήκες. Μέ λίγα λόγια τό ΑΟΥΝ- ΜΟΤΟΚ υΝϋ 5ΡΟΚΤ ιμετά άπό ΐηκχ σκληρό τέστ δο κιιμοχτΐας, τό κατέταξε πρώτο ιμέ 470 βαθμούς έναντι 461 τής ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ 230 καΐ 451 τής ΜΠΕ ΕΜ ΒΕ 520. Γιά μιά άκάμη φορά ή γερ ιμανΤκή τεχνολογία άττοδείχνε- ται άξια τής φήμης της. Ή επι στημονική έργασία στό και¬ νούργιο αΰτό μοντέλο ΑΟΥΝΤΙ 100 ξεπερνά — Τσως — τα δρια τής σχολαοτικότητας. 'Εκτός άπό τόν μηχανολογι ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Τηλέφ. 223.395 ΣΗΜΕΡΑ Μιά ταινία φρίκης γιά δσους έχουνε γε- ρά νεθρα ΔΙΨΑΩ ΠΑ ΑΙΜΑ ΠΕΜΠΤΗ Ό κινηματογράφος ΑΠΟΛΛΩΝ σας επι Φυλάσσει μιά πρώτου μεγέθους κινηματο- γραφική έκπληξη. ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΙΣ ΔΕΜΑΤΑ ΑΠΟ 8-12 ΠΟΝΤΟΥΣ Μεγάλη τταρακαταθήκη — Τιμαί Εύρώττης Συνεχεΐς καί μεγάλαι είσαγωγαϊ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ ΕΙΧΑΓΩΓΕΥΧ ΧΥΛΕΗΑΙ: ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Μέ Τ .200 δρχ. καΐ τοποθέτηση δωρεάν, ό νέος ήλεκτρονικός συναγερμός αύτοκινητων €ΑΚ ΑίΙΑΚΜ Άσψαλίζει άπό τόν κλέψτη, {πόρτες, τταράθυρα, καί αύτόματη άκινητοποίηση τοθ κινητήρα άκόμα κ ι άν έσεϊς έ'χετε ξεχάσει μέσά στ' αύτοκίνητο τό διακόπτη τής ιμηχανης. ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟΣ|Ο ΦΘΗΝΑ; Γιατΐ είναι πανελλήνια διφά μας εύρεσιτεχνία καί κατασκευή καί μέ τήιί ΰττ' αριθμόν 52668 έγκριση τοΰ 'Υπουργίοίυ Έμπορίου ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ) ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΗΤΡ. ΠΡΕΚΑΖ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΚΑΡΟΥ 65 — ΠΟΡΟΣ ΤΗΛ. 221.102 — ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ »♦♦ σ» ♦♦♦♦♦♦ο ♦♦♦φ♦♦»♦♦♦♦ φ »♦♦♦♦♦♦♦♦»♦ κό έξαπλισμό (μέχρι καΐ σύ- τόματος καθαρισμός φαναριών1 ύττάρχει) στό ΑΟΥΝΤΙ 100 δέν έτταιξαν ρολο μόνο ή άνε τότητα και ή αίσβητική. Ή σχολαστικότη-τα άφορά κάθε τί πού Οπάρχει πάνω στό αύ Τό νέο μοντέλο ΑΟΥΝΤΙ 100 πού παρουσιάστηκε στό ξενοδοχεϊο «ΞΕΝΙΑ» τοΰ Ηρακλείου στήν πρώτη έπίσημη παρουσίασή τού στήν Έλλάδα τοκινητο . 'Εκεΐνο τταύ ξεχωρίζει Ιδιαί τερα, στό ΑΟΥΝΤΙ 100 είναι ή κλασσική γραιμιμή ττού ύ- ττάρχει σ' ένα καθαυτό έπάνα- σιτατικό αύτοκίνητο. Ή δλη ά.ρχιτ€κτονική τού· δομή τού έ- πιτρέπει νά διαθέτει: μεγάλο ττορτ — ιμπαγκάζ —τό μέγα λύτερο στήν κατηγορία τού — εύρύχοΛρο σαλόνι, καθίσιματα άνετα, άξιόλογη άνάρτηση χω¬ ρ! ς σκαιμΓΓΓανββάσιματα σέ στρο φές ιοαΐ λακοθβες σ(κονομική δι ακίνηση, έκττληχτικό σύστημα θέρμανσης καΐ έξαερισ'μού. 'Εκττός αμως άττό τό ΑΟΥΝ ΤΙ 100 οί καλεσιμένοι εΐχαν έ ττίσης την εύκαιρία νά ένηιμε ρωθοΰν πάνω καΐ σέ άλλα υέα μοντέλλα τής ΑΟΥΝΤΙ και της ΦΟΑΚΣΒΑΝΓΚΕΝ. ********* Στήν ττσρουσίαση καί στήν δεξίωση τοΰ προπερασμένου Σα66άτου, 7)σ<χν παρόντες οί Δήμαρχος Ηρακλείου Νο- μάρχης, Πρωτοσνγγελος 'Αρχιε πισκοπής έκπ,ρόσωποι τού Έ- μττο,ρικοΰ καΐ Βιομηχανικοΰ κό σμου, ΔηιμοσΊθγράφοι καΐ ττολ λοΐ καλεοιμένοι. Μίλησε ό Διευθυντής τοΰ Ύ ΤΓθκαταστήιματος Ηρακλείου κ. Τόμιτ,ρας κσΐ ό επιχειρημα¬ τίας της Φολκξβάνκεν (έκττρο- σωπεΐται καΐ αυτή άττό την Α.Ε. ΚΑΡΕΝΤΑ) κ. Μανδύλας. Ά—ό την ττλευρό τής ΚΑΡΕΝ ΤΑ ήταν τταρών καΐ ό γενικός Διευθυντής κ. Στ,ρατάκης. ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΥΠΟΥ ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΙΓΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ <ΧΟΝΤΑ>
  Ν. ΙΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣΧ. ΙΠΑΝΟΖ 0-Ε.
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΚΑΡΟΥ 50 —
  ΤΗΛ.. 285.321 & 286.631
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
  ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΕΣ
  ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ
  ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ
  ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΙ
  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΝΗΣΙΑ ΗΟΝΟΑ
  ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΝΗΣΙΑ ΗΟΝΟΑ
  δΕΚνΊδ: Είδικευμένα συνεργεϊα
  Διά τ' αθτοκίνητα ΗΟΝΟΑ συνεργεϊον
  Έμμ. Κυπραίου Λεωφ. Ίκάρου 148 Τηλ.
  223.440. '
  Διά τίς Μοτοσυκλέττες, Μοτοποδήλατα
  κ.λ.π. μηχανήματα: συνεργεϊον "Ιωάν. Σπυ
  ριδάκη Λεωφ. Ίκάρου 16 Τηλ. 220.764.
  «ΧΟΝΤΑ: 0Λ0 ΠΡΟΣΟΝΤΑ»
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦φ»
  θ ΚΟΥΧ θ ΚΟΥΧ · ΚΟΥΕ θ ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ
  • Συνεχιστήκανε κι αυτή τή 66ομάδα οί σχετικοϊ
  μέ τή Μασονία διάλογοι, τα στιγμιότυττα καί γενι.
  κά οί συζητήσεις, οί οποίες, στήν κυριολεξία δω-
  σανε καί ττήρανε.
  Αύτό πού μεταφέρω παρακάτω είναι αύθεντι-
  κό:
  "Ενας δικηγόρος Άνωγειανής καταγωγής,
  ττού τού άρέσει νά καλλιεργεΤ καί τα άγροτικά τού
  κτήματα, άπευθύνεται σέ συνάδελφό τού Μασόνο,
  σχετιζόμενο κι' αυτόν μέ... κτήματα, καθότι εί¬
  ναι νομικός σύμβουλος τής Κτηματικής καί τού λέ·
  εί σέ έρωτηματικό τόνο:
  —Μήπως σοΰ περισσεύει καμμιά . . . ποδί-
  τσα γιά τή μικρή μου κόρη;
  Καί ψυσικά ό Μασόνος δικηγόρος ή1 καλλίτερο
  τό Μασονάκι, κατάττιε τό άλλοτε λαλίστατό τού
  γλωσσάκι! . . .
  Τό γνωστό
  Κοπτνοπωλεΐο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (ΚΙΜΏΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα
  τα εΤδη τοθ
  καπνιστή,
  περιοδικά,
  έφημερίδες
  καί την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  <»♦«»♦♦.»♦<»♦♦♦♦♦♦ ΜΑΡΙΟΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑΚΗΧ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 2 ((Όττισθεν Καταστημάτων Μα- 'ρούδα). ΤΗΛ. 289 — 593 ΔΕΧΕΤΑΙ 8.30' — 1 ■♦«»♦«.♦♦♦♦«>♦♦♦
  Φ-Φ
  ^ ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
  Ζητοθνται οίκόπεδα
  •στο κέντρο τού Ήρα
  κλείου
  Τεχνικόν Γραφείον
  ΙΧΤΕΛΙΟΥ Δ. ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ
  ΑΓ. ΜΗΝΑ 15
  τηλ. 289595
  ♦♦φ»»φ»φ
  • Τό τταραττάνω κούς — «ούς, πού διηγόταν, πρός
  τέρψιν δικηγόρων καί μή, άλλος συνάδελφος κα!
  των δυό, στούς διαδρόμους των δικαοτηρίων, τό
  πρωί τής ττερασμένης Τετάρτης, δέν ήταν τό μονα-
  δικό.
  Ό ϊδιος ό έρωτήσας συνηγορος, γνωστός ρέ-
  κτης τής μάσας, (φαίνεται κι' άπό τίς διαστάσεις
  τού), έλεγε άττευθυνόμενος πρός τόν διευθυντή
  τής «Αληθείας»:
  —Σοΰ τό δηλώνω καί νά τό γραφείς δτι εΐμαι
  ... Μασ(ά)νος καί μάλιστα... κρεατομασίά)-
  νος!
  Και φυσικά ό πρός δν άπευθύνετο ή δήλωση,
  δέν εΐχε άνάγκη νά τή διασταυρώση, καθότι... άνε-
  μιμνήσθη τταλαιών καλών ημερών... κρεατομασ(α)-
  νίας, στήν ίδιαίτερη ττατρίδα, τοθ Βαγγέλη, τή
  Γέννα.
  • Την "δια μερά στό Μονομελές, γινόταν μιά ττρο-
  σττάθεια συμβιδασμοΰ, μεταξύ τοΰ μηνυτη συντά-
  χτη τής «Αληθείας» καί τής κατηγορουμένης άρ-
  χαιολόγου καί ένώ δλοι οί παράγοντες ττροστΓαθοΰ-
  σαν περί αυτού, ό διευθυντής τής εφημερίδας των...
  μνημόσυνον (ττού ήταν μάρτυρας τής άρχαιολό-
  γου), την ώθοΰσε, μέ τα λεγόμενά τού, νά μή ζη¬
  τήση συγγνώμη. (Εύτυχώς, γιά την κ. Καρέτσου,
  ττού τελικά δέν τάν άκουσε).
  Σέ μιά στιγμή λοιπόν, ττού ό συμπαθέστατος
  Άλέκος, προφανώς. . . ξεχάστηκε, άττάντησε περι-
  φρονητικά, απευθυνόμενος πρός τό διευθυντή τής
  «Αληθείας», ττού τοΰ συνιστοΰσε νά μή ρίχνει λάδι
  στή φωτία.
  Καί φυσικά ό δεύτερος τόν έττανέφερε στήν...
  τάξη, θυμίζοντάς τού, είς έπήκοον δλων, δτι είναι
  Μασόνος.
  Περιττό νά σάς ττώ δτι γιά μιά όπτό τίς λίγες
  φορές στή ζωή τού, ό αδελφάς Άλέξανδρος εννοιω-
  σε νά είναι τό τελείως άντίθετο τοθ. . . Μέγας! .. .
  • Κι' ένας διάλογος, μεταξύ δυό Ηρακλειωτών:
  —Έσύ σέ ττοιά Στοα άνήκεις;
  —Στή. . . στοα Γιαλεράκη! . . .
  Περιττό νά σάς πώ δτι ό δεύτερος έδωσε κυ-
  ριολεκτική απαντήση, καθότι έχει τό μαγαζί τού,
  στήν πρααπάνω... στοα τοΰ γνωστοΰ κτιρίου.
  • Στήν ττροχθεσινή εκδηλώση τής Μουσικής Άκα-
  δημίας, ό Δήμαρχος κ. Καρέλλης, δέν εθεάθη κα-
  θόλου, κοντά στήν εΓσοδο τοΰ Άγίου Μάρκου.
  Λέτε νά τόν έπηρέασε αύτό πού τού εγραψε
  νεαρός δημοσιογράφος , ό όττοΐος τόν άττοκάλεσε.
  «πορτιέρη»;
  «Μέιμπυ», δττςος λένε τό «Γσως» — γιά νά
  μην τό ξεχνάμε — στόν Καναδά. . .
  • Ή άττοκάλυψη τοΰ Τέλη Γιαννακουδάκη, δτι
  δτι αύτός καί μόνος είναι τα «Κρητικά Όπλοτ», ή-
  ταν άφορμή νά πή κάττοιος:
  —"Ενας, άλλά. . . Λέων!
  Κι' ό διττλανός τού συμττλήρωσε:
  —^Αύτός παιδ! μου, ήτανε δχι «Κρητικό "Ο-
  πλο», άλλά πραγματικά «Κρητικό... Κανόνι»!...
  • Πολλές συζητήσεις γίνονται τίς μέρες αύτές,
  γιά τα διαδραματισθέντα καί διαδραματιζόμενσ
  στόν ΟΦΗ.
  Καί έπειδή στήν άντίθετη όμάδα άντιττολίτευ-
  σης, ττού κατηγορήθηκε γιά «προδοκάτσια» άνή-
  κει καί κάττοιος Πατεράκης, ένας άκούστηκε νά λέ-
  ει:
  —Παιδία οί Μασόνοι μπήκανε καί στόν ΟΦΗ.
  Φυσικά, ό ανθρωπος μττέρδεψε τόν γνωστό
  Άρχιμασόνο Πατεράκη, τόν τέως τροπτεζίτη, μέ τόν
  τταράγοντα τοΰ ΟΦΗ τόν άρχαιοττώλη.
  Άλλά, παρά ταυτα, ττολλοί τπστεύουν δτι καΐ
  τό ταλαίττωρο άθλητικό σωμοττεϊο έχει τούς δι-
  κούς τού Μσσόνους ή τουλάχιστον . . . Μασ(ά)-
  νους! . . .
  • Καί Ινα καθαρά έσωτερικό μας:
  Μέ τίς άνακρίσεις καί τίς φασαρίες τίς σχε-
  τικές μέ τό θέμα τής Μασονίας, άργησα νά παρα-
  δώσω στό ΤυπογραφεΤο τα χειρόγραφα αυτής τής
  στήλης.
  Όταν λοιπόν τα ττήγα, οί τυττογράφοι Φω-
  νάζανε:
  —Τα έφερες έττΐ τέλους; "Ε τότε δόξα τώ
  Θεώ.
  Κι' έγώ τούς διόρθωσα:
  —Δόξα τώ. . . ΜΑΤΣ, νά λέτε.
  "Οπως είναι γνωστό ό ΜΑΤΣ (Μέγας Άρχι-
  τέκτων ΤοΟ Σύμπαντος) είναι ό Θεός των Μασό-
  νων. . .
  Αύτά γιά σήμερα καί... μή χειρότερα.
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ► ♦♦Φ»»»φ»»φ»»»»»φ<)Α»»φ<>«)θ»< ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 ΤΗΛ. 280291 ΛΛΛ ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗΧ) ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ • Τεχνική έπιμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1977
  ηρακλειο «η ΑΑΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ■ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒ
  Ι ΓΡ ΑΜΜΑΤ Α1011! ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ■■■■■■■■■■■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΐ"
  ΙΒΒΒΒΒΐ!
  Ν. ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ
  ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΔϋ
  Κύριε Μάνο Χαρή,
  Προχθές διάδασα στήν έφη
  ιμερίδα τό άρθρο σας γύρω ά-
  ττό τις περιπέτειες τού Ίδρύ¬
  ματος Είδικών Παιδιών «Ό "Α
  γιος Σπυρίδων» καϊ τού Διοι
  κητικού τού Συμβουλιον.
  ΕΤμαι κι έγώ ενός ά—ό κεί-
  νους τούς νονιούς πού δυστυ-
  χώς ή τνχη μας μάς καταδί-
  κασε νά μή 'μτταρούμε νά κά-
  νουμε τα δνειρσ πού κάνουν οί
  οννηθισμένοι γονιοί γιά τα
  παιδία τους.
  Έμεΐς δ,τι κι άν διαθέσουμε
  γιά τα παιδία αύτά, κανένας
  δέ θά μπορεΐ νά τα βοηθήσει
  αν δέν ύττάρχει κατάλληλο ΐδρυ
  μα πού να έχει τα άτταραίτητα
  ιμέσα καί έπισττ}μονες γι' - αυ¬
  τόν τό σκοατό.
  Γυρίσαιμε δλους τούς για-
  τρους, τπγγαμε σ« Νοσοκομεΐα
  τταιδιών, ττουλήσαιμε ττεριουσί
  ες καΐ εϊμαστε διατε-
  θειμένοι νά διαθέσουμε άκομη
  καΐ την ζωή μας.
  Πάσα β,ράδυα θέτω καΐ δέν
  κοιμοΰμαι. Πόσες φορές μέ ζώ
  «ι ή ιμαύρη άττελτησία. Μόν©
  ιμιά έλπίδσ μάς κρατά οτή
  ζωή — —ού γιά μάς δέν £χει
  κανένα νόημα — νά ζήσουμε
  έστω καϊ βασανισμένοι γιά να
  μή ττεθάνουν κι' αύτά ιμοοζί μας
  Πρΐν δυό χρόνια άρχισε νά
  λειτουργεΐ τό "Ιδρυιμα καΐ κα¬
  νένας δέν ένδιαφέρθηκε γιά τό
  τταιδί μου. Καταλαβαίνετε λοι-
  ιτάν πόσες έλπίδες φύτρωσαν
  μέσα στήν ψυχή μας, δταν με
  ρικοΐ άνθρωττοι (7—8 δλοι κι
  δλοι) μ—ήκαν στόν κόπο, κατά
  λαβαν τό πρόβληιμά μας, ένοιω
  σαν τόν πόνο μας, καϊ μέ την
  Τδια άγωνία σάν καΐ μάς και
  μέσα σέ έλάχιστο χρόνο, μάς
  εκαναν έ"να τόσο ώραΐο "Ιδρυ
  >μα γ ι αώτά τα δύστυχα παιδία
  ιμας. Γιά ιμάς τούς γονεΐς, άπό
  αύτό τό "Ιδρυιμα ξημερώνει κι
  άττ' αύτό βραδυάζει. Τό μέγα
  λύτερο θάρρος τταίρνομε δχι
  μόνο ά—ό την πρόοδο ττού 6λέ
  ποιμε στά τταιδιά μας άλλά
  καΐ ά—ό τό πάθος μ έ τό όποΤο
  δουλεύουν αύτοι οί άνθρωττοι μέ
  έτπικεφαλής τό Διοικητπκό Συμ
  βούλιο τού Ίδρύιματος. Ποίος
  θά τούς ξεττληρώσΐ:ι τα ταξίδια
  τα έξοδα πού βάζουν άττό την
  τσέττη/ τους, τα τρεχάματα καί
  τα ξενύκτια; Άκομη μάς δί¬
  δει θάρρος ή άγάτττηι καί ή ένί
  σχυση δλη.ς τής Κοινωνίας. Τού
  Δήμου Ηρακλείου, τού Νομάρ
  χη, των Βουλευτών καί αλλων
  ττολλών ττού δέν μπταροθμε νά
  ξέρομε.
  Καταλα6α!ν€ΐις κύριε Χαρή,
  ττόση όργή νοιώθω άττό τότε
  ττού δμαθα ττώς ιμερικο! άττό
  τούς όττοίους κανεϊς δέν τό ττε-
  ρίιμενε, κρυφά κα! φανερά, Ήρο-
  οττταθοΰν νά κάμουν κακό στό
  "Ιδρι/μα καΐ ο-τούς άνθρώττους
  πού τό διοικοΰνε.
  ΈμεΤς ξέρομε ττώς τα τται
  διά ,μας είχον £να οίκόττεδο,
  ττώς .μηχανικόν δουλεύανε τα
  σχέδια των τόσο μεγάλον καί
  ώραίων κτιρίων, πώς τό ύττουρ
  γεΤο ήταν έτοιμο νά δώσει την
  ΤΓ,ρώτη γενναΐα έπιχορήγηση.
  ΜΙΝίϊΤΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΛγΙΩΝΥΜΟΣ ΜΆΥΤΙΛ1ΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ
  ΤΑΞΙΔΙ
  ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
  ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ
  ΜΙΝΩΣ
  καί
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞ
  ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΩΡΑ 6.30 Μ.Μ.
  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πλστεϊα Καλλεργών 7
  Τηλέφωνα 224.304-224.305
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ Άκτή Ποσειδώνος 28
  Τηλέφωνα 4117952 - 4117953
  Και τώρα βλέττομε πώς τίποτε
  ά—' δλα αύτά δέν είναι 6έ6αιο
  (Πώς των άνθρώττών τού Διοικη
  τικοΰ Συμβουλίου τούς δέσανε
  τα χέρια μέ κίνδυνο νά μην
  ιμποροΰν «ά κάμουν τίποτα γιά
  την άνά~ινξη τού Ίδρύιματος.
  Μέ τΓθνο καί άγανάχτηση έ-
  ρωτώ ττοιές σκοτεινές δυνά¬
  μεις έξυττηρετοΰν αύτοι οί άν-
  θρωποι; Δέν εχουν δική τους
  δουλειά νά κάνουν; Δέν είναι
  Χριστιανοί; Παίζουν μέ τόν πό
  νο καΐ την δυστυχία μας; Τί
  τούς φταΐνε τα παιδία μας;
  Τούς δηλώνω καθαρά καΐ ξά
  στερα: ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Α¬
  ΠΟ Ο ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
  ΑΜΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑ-
  ΖΟΝΤΑΙ Σ1 ΑΥΤΟ. Κάτω τα
  χέρια ά—ό τα παιδία μας. Κά
  τω τα χέρια άττό τόν πόνο καΐ
  τα τραύματά μας. ΆφοΟ δέν
  είναι ίκανοϊ νά ττροσφέρουν μιά
  στάλα άνθρωπιιά καΐ άγάττη, νά
  σταματήσιουν άμέσως τα κατα-
  χθόνια σχέδιά τους.
  Τό θέμα τοΰ Ίδρύματος Εί
  δικών Παιδιόαν, άνήκει ττιό πο-
  λύ σέ ιμάς τούς ττονεμένους γο
  νεΐς καΐ στά δύστυχα παιδία
  ιμας. Γ ι αύτό άν δέν σταματή
  σουν οί ένέργειες ένάντια στήν
  τπρόοδο τοΰ Ίδρύματος, αν
  δέν αφήσοομε ησύχους τούς άν
  θρώττους πού δουλεύουν γιά τό
  καλό των παιδιών μας, θά κά¬
  μωμε π,ράμματα πού δέν ξανά
  γιναν στόν τόττο αυτόν καΐ πού
  δέν μττοροΰν νά φανταστοϋν οί
  ενοχοι, γιατϊ δέν ξέροον τί θά
  ττεΤ άπελπισμένος γονιός.
  Σέ εύχαριστώ γιά τή φιλο-
  ξενία
  ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Ήλέκτρας Ι 32 Μπρούμη-
  •Ηράκλειο
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Ερεννα
  Στίς Φυλακες τής... Λγάττης
  ΚΑΘΕ
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  ΗΜΑΧΗ
  ΤΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  ►♦♦
  ΤΟ ΑΖΤΕΡΙ ΤΟΥ ΛΑ.Ι.ΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΗΟΥ
  4ο
  Συνεχίζουμε την βρευ-
  να «Στϊς φυλακές τής
  Άγάπης» μέ άπαντή-
  σεις τοϋ καθηγητή τής
  Παιδαγωγικής Ψυχολο
  γίας κ. Ι. Δ. Ίωαννίδη.
  — Στά ίδρύματα θά μ~ο-
  ροΰσε νά >μήν τταίρνει μέρος
  σ' ένα έπιταχτικό γιά δλους
  ττρόγ,ραίμα. ©ά μπορούσανε νά
  ύπάρχουν διάφορες δραστηριό-
  τητες γιά νά έτπλέξει τό τταιδί..
  — Πιστεύετε δτι πρέπει τό
  παιδΐ νά συμιμετέχει στή
  δημιουργία τοΰ προγράμμα
  τος, σέ συνεργασία μέ άλλους
  άρμόδιους επι παιδαγωγικών
  θεμάτων;
  — Ό—ωσδήποτε. Πρέττει νά
  ξεκινοΰιμε άττό μιά συ·μφων!α
  ,μέ τό παιδί. Νά καθορίζεται
  άττό κοινοΰ τό πρόγραμιμα ώ-
  οττε νά ιμήν στρβίιρεται σάν δε-
  δομένο στό παιδί, μέ άποτέλε-
  σμα νά άνττιδρά. Καϊ ΰπάρχουν
  διάφοροι τρόττοι γι' αύτό δπως
  ή γνώμη της ττλειοψηφίας, ώ-
  στε νά άττοφεύγεται ή μονο-
  τθνία καΐ ό έθιοημός πού κουρά
  ζουν σωματιχά καΐ πνευιματικά
  καΐ κάνουν κακό στά παιδία.
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
  ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5-2-77 ΚΑΙ ΠΑ
  ΟΛΕΧ ΤΙΖ ΑΠΟΚΡΙΕΖ ΣΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
  ΔΙΑΣ ΑΡΧΑΝΩΝ
  ►♦♦♦
  αγροτες!
  γνωριστε τγϊΙιιο συγΧρονη
  μεδοδολι
  λιπανοης στον κοσμο
  » βιοΧημικα ουστ'π^β'τύΐ .Ϋ'α τΠ*ΐαμόρψωση τού εβα
  *■ φους και την αναπτνξιί τωγφυτνιν ...'.
  δ λλ
  για καθε καΑΛΐεργεια
  αυξανει τ π.: τί «ι» «γρ γ η μς'Χρι το βΐ&Χ'άΐΙΑΪ*.· καλυτε-
  ρευει τη σ*<ο*ητα ηρλϊ£μι^ε.Γ^μαρα^χη 15εω<,Ζ0 *<ϊτασταση. γ|γ'»οτα :Λρυλλωμα "ΤΛ!?ί :καλΑι- Τ€λει- ως λΝϊΐΐΐνση τόϊι Γ αποκλειστικόν εισαγωγεις: ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ - ΠΑΥΛΑΚΗΣ «Ι . ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 24 (παλαιο πυροσβεστειο) προκλειο - κρήτης ' "' ' '" τηλεφ.: 289.814 Πρέττει νά σημειώσουιμε ότι τό ττρόγραιμμα εΤναι τό «α> καΐ
  τό «ω» τής ζωής των Ίδρυμάτων
  τής Άρχιιεττισκοιτής Κρήτης.
  Κάθε παρέκλιση άπό τό ττρό-
  γραιμμα, είναι άδιανόητη. Τα
  παιδία καττευθύνονται άττό τό
  «πρόγραμμα» τό όποΤο έψαρμό
  ζουν ιμηχβτνικά, σά ρομπότ.
  Ή μελέτη γίνεται σέ είδικές
  αίθουσες, τα άναγνωστήρια.
  ΈκεΤ παραμένΌυν ΰποχρεωτι-
  κά τα παιδία κλεισμένα «σύμ-
  μωνα ιμέ τό πρόγραιμιμα». Πρέ¬
  ττει νά σημ€ΐώσοι/με ότι τόσο
  στό άναγνωστήριο, δσο καΐ σ'
  δλο τον χώρο των Ίδρυμάτων ά
  τταγορεύεται αϋστηρά τό διά-
  6ασμα άλλου 6ι€λίου, έκτός ά
  πό τα σχολικά καΐ τα μορφοτι
  κά (διάβαζε έκκλησιαστικά).
  Τελευταία «κατεσχέβηκε» στό
  οΙκοτροφεΤο Θηλέων ένας τόμος
  Καζαντζάκη καΐ μιά ττοιητική
  Άνθολογία.
  Στά Άναγινωστήρια, ττρέπει
  τό τταιδΐ νά κοιτάζει τίς σελ!-
  δες τοΰ 6ι'6λίου καΐ μόνο. Αν
  δέν έχει κέφι νά διαβάσει, άν
  είναι κουρασμένο, πρέττει νά κά
  θεται στήν καρέκλα τού καΐ νά
  ...τηρεΤ «σιγήν ίχθύος». Γιά
  βοηθεία, γιά συνεργασία, ου-
  τε λόγος νά γίνεται .Στό οϊκο-
  τροφεΤο αρρενων, πληροφορού-
  μαστε ότι... «ττίτττει ράδδος»
  σέ καθένα ττού δέν συμμορφώ-
  νεται. 'Ετσι, βλέπουιμε τα «ά-
  ναγι/ωστήρια», αϊθουσες δηλα
  δή ,μέ μιά άνομοιάμορψη μάζα
  άνθρώπων, γιά τούς όποίους ή
  δουλειά, είναι... δουλειά.
  Άλλά, τόσες ώρες μελότης,
  ττρέτΓει δλοι οί μαθητές νά εί¬
  ναι άριστοΰχοι. Ρωτήσαμε παι
  διά των Γυιμνασίων Ηρακλεί¬
  ου γιά τούς οίκότροφους συμ-
  μαθητές τους:
  — Σέ γενικές γραμμές, δέν
  είναι καλοΐ μαθητές.
  — Οί διχοί ,μου συμιμαθητές
  είναι μέ-ηριοι. Τίττοτα παρα-
  ττάνω.
  — Είχαμε πέρυσι τέσσε-
  ρεις. ΟΙ δύο μείνανε στήν ιδία
  ΒΙΒΛΙΟ
  ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
  "ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΆ,^
  ,. Τ«Ν ΣΟΦΙ>Ν ΤΗΣ 1Ί'2Ν 3
  Ρ1{ Τ«Ι ΡΟΙ1ΚΗΙ ΕΙ1. Τ»<Ν Γ*ΛΛΙΙ*1ιΙ, ' ΜΙΓΛ «ΟΟΙ'Λ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛ ΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΟΝ ΤΗΣ ΣΙΠΝ» ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ 9ΕΧΕΔΙΑ ΤΠΜ ΜΑΧΩΝΩΝ ΖΤΗ ΔΗΜΟΙΙΟΤΗΤΑ Περιωρισμένος άρι- θμός άντιτύπωνκ διατί θεται άπό τα νραφεΐα της «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Δρχ. 60 τάξη. Μά, είναι τόσο άπλό. "0- ταν έπιδάλλει κανεϊς τό τταιδ! νά κάνει κάτι, αύτό μπορεΐ νά αντιδράσει μέ διαφόρους τρό- ττους. Ή ψυχολογία, λέει δτι ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ μπορεΐ ιμέν νά γίνει ττειθήνιο οργανο μπορεΐ δμοκ; καΐ νά αντιδράσει διαφορετικά ή μάλ λον άντίθετα καΐ νά εχοι/με τα άντίθετα άττό τα έπιδιωκόμενα άποτελέσιματα. Ό κ. Ι. Δ. Ιωαννίδης, μάς είπε: — 'ΟτττοσδήιτΓθΐτε, ύπάρχει τό ένδεχόμενο νά άντιδράστι τό τταιδΐ διαφορετικά. Γι' αύτό και τόνισα δτι πρέττει νά ϋττάρχουν διάφορες δραστηριότηΓΓες, γιά νά έττιλέξει τό τταιδί. ί δτι πρέπει νά άφιειρώσουμε εΐδική παράγρα- φο στό "Ιδρυμα τούτο, γιατΐ είναι τό πιό άντιπιροσωττευτικό. Βρίσκεται στήν ττεριοχή "Αη — Γιάννη, άτταμακρυσμένο ά- ττό σττίτια καΐ κινήση, άττο- ιμονωμένο σάν μονη ιμερικά χιλιόμετρα πειρ' άττό τούς άν- θρώττους.. Πήγαιμε άρκετές φορές. Ή ττρώτη έπίσκεψη εγινε αττόγευ- μα στϊς 8.45'. Στάθηκε άδύ- νατο νά μ—οΰμε. Γύρω — γύ¬ ρω αγροτικάς καλλιέργειες, ττε- ριφραγμένο μέ δίκτυ σάν στρα τόπτεδο σκγκέντρωσης, μόνο τόπο ττού διαμένουν παιδία δέν θυμίζει. "Ολες οί έξώττορ- τες ήτανε κλειστές. Άλλες κλει δωιμένες κι άλλες δειμένες μέ ά- λυσίδες «αι λουκέτο'. Περιμέ- ναμε μιά ώρα περίττοο άπ' εξω. Νεκρική σιγή και άχινησία. Τα φώτα άνάδανε καΐ μόνο μιά καπέλλα άκούστηκε νά φωνάζει, χ«ιρΐς νά καταλά6οι/με τ! ελε- Υε. Την δεύτερη, φορά συναντή- σαμε τόν όδηγό τοΰ αύτοκινή- του. "Ολα ήταν καταφάνε.ρα. Είχον πάρει φαίνεται «σήμα» νά μάς περιμένουν... — Ή δΐς Παναγιωτάκη (Σ. Σ.) είναι διευθύντρια) δέν είναι τώρα έδω. — Μττορώ νά την ττεριμένω; — Ά, ξέρετε, έδώ είναι γυ- ναικόκοσμος μόνο... — Καΐ λοιπόν; — ©άρθει σέ λίγες ώ>ες.
  Άλλά έγώ σάς ξέρω. Τα παι¬
  δία ιμάς εϊπανε ότι πήγατε στά
  σκολειό καΐ ,ρουτούσατε. Ξέρου
  με καϊ τί τα ρωτούσατε...
  Ή δΐς Παναγιωτάκη, είναι
  «ίδανική» γιά οίκοτροφεΤα Άρ-
  χιεπιοχοττικά. "Εχει πάντα τό
  χοομόγελο στά χείλη, άκομη
  κι' δταν σέ... δγάζει έξω.
  Μιλήσαμε γιά λίγη ώρα κι' έ-
  δωσε έντολή γιά ξενάγηση. "Υ-
  στερα δλα τελειώσανε.
  — "Αν θέλίτε νά σάς άπαν
  τήσω, θά μοΰ δώσετε γρατττές
  έρωτήσεις καΐ θά σάς άτταντή-
  σω δι' έγγράφου...
  Πιό ιμπροστά, την εΐχα ρω-
  τήσει πώς ψυχαγωγοΰνται τα
  παιδία στό ΟΙκοτροφεΐο. Μοΰ
  έδειξε μιά αιίθουσα «τελετών»,
  δπου — λέει — γίντται ή έ-
  ξήγηση τού Εύαγγελίου τής
  Κμρ;ακής. 'Εκεΐ παίζονται διά-
  φορα θρησκευτικά σκέτς, 6λέ-
  πουν τηλεόραση, φυσικά τις
  «καθιερωμένες έκπομιττές» καΐ
  άκοΰνε διάφορες.... ό,μιλίες.
  — ΤίΓττοτα μουσική άκοΰνε
  τα παιδία;
  — Κλασσική μουσική. (Σ.
  Σ.: Καμμιά ιμαθητρια δέν ά-
  νέφερε τέτοιο πράγμα).
  — 'Ακούνε τίποτα άττό... κοι
  νωνικοττολιτικό τραγοΰδι;
  — Τί είναι αύτό; Δέν τό
  ξερω...
  Αύτά λεχτήκανε στό εΐδικό
  γΐραφεΐο τής δίδας Παναγιωτά¬
  κη. 'Εκεΐ ττού τό ντεκόρ άττοτε-
  λεΐται μέ την... καλλιτεχνικότα-
  τη Άρχιεττισκοπική φωττογρα-
  φία, διτως και σ' δλα τα άλλα
  οίκοτροφεΐα.
  Σέ λίγο ή δεσττοινϊς Πά
  ναγιωτάκη, θέλησε νά βάλλει
  «τέρμα» στήν ένοχλητική γι'
  αυτήν παρουσία μου.
  — Ή συνέντευξις κύριε έτε
  λείωσεν...
  — Ποία... συνέντευξη...
  — Σάς εΐττσ: "Ετελείωσεν...
  Καΐ ή δ. Παναγιωτάκη, κα-
  τευθύνθηκε πρός την Ιξοδο.
  Βγήκε εξω καΐ μέ περίμενε...
  νά μέ χαιρετίσει...
  Κι' αυτή τή φορά ή δΐς
  διευθύντρια είχε τό χαιμόγελο
  στά χείλη της...
  Ό όδηγός λοιττόν ξέρει ^τί
  ιρωτήσαμε τις μαθήτριες. Ό ό
  δηγός ήξερε πολλά γύρω άπό
  μάς. Ή δΐς Παναγιωτάκη έθε-
  ώρησε Κιαλό (γιά τό τυπικό
  τής ύτΓΟΘεισης, πιστεύουιμε) νά
  ρωτήσει κάθε τί.
  — 'Αττά ττοιά εφημερίδα;
  κ. λ. π.
  — Ρωτήσοομε μιά μαθή-
  τρια:
  — Ύπάρχουν παιδία ττού
  νά είναι μόνι,μοι πληροφοριο-
  δότες τής Διεύθυνσης;
  — Ού! ! πολλά! ! !
  Άλλά δέν μπορεΤ ό καθένας
  νά μ.ττεΐ «αί νά τταραμεΐνει στά
  Οίκοτροφεΐα. ΟΊ γραφίΐοκρατι-
  κές διαδικασίες, είναι σέ ήμε
  ρήσια διατάξη... Άπό τόν κα
  νονισμό, άντιγράφουμε:
  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  ΓΕΝ Ι ΚΟΥ
  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
  1. Δικαιολογητικά έγγρα
  φης.
  Εκάστη ΰττοψηφία οίκό
  τροφός διά νά εξασφαλίση
  θέσιν είς τό οίκοτροφεΐον
  όφείλει νά προσκαμίση τα
  εξής δικαιολογηικά:
  α) Αίτησιν γονέως ή κη
  δεμόνος έφ' άπλοΰ χάρ¬
  του, άτελον.
  6) Πιστοποιητικόν ύγεί
  άς έκδιδάμενον υπό τού
  κοινοτικοΰ Ιατιροΰ ή σχολι-
  άτρου.
  γ) Πιστοποιητικόν χρη-
  στοηθείας έκδιδόμενον υ¬
  πό τοϋ ίε,ρέως τής ένορίας.
  δ) Δύο φωτογραφίας 4X6.
  • (Συνεχίζεται)
  διοκοσμητικη
  Ι
  Τηλ. 287.670
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΑΙΟΝΥΖΟΖ
  ΠΛΑ'Γ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΤΗΛ. 286.191
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  "Ενα καλό φαγητό, σ' ίνα δμορφο πε-
  ριδάλλον.
  Αφ01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ · Α. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Ο.Ε.
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καΐ
  5 δωματίων, ώς καΐ ίσογείων καταστήμά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελοθς κατασκευάς καΐ επί των όδών
  1878 άρ. 39 καΐ Πασιφάης καΐ Άνωνύμου
  γωνία (Μναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τού Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
  ΝΟΚ-ΜΕΝΟΕ
  καί
  ΗΙΤΑΟΗΙ
  Ή τηλεόραση Τό κομψότερο
  πού κλειδώνει ραδιομαγνητόφωνο
  ΕϋΚΟΡΗθΓί:Τό προσιτότερο καλόδΤΕΚΕΟ
  Τα τγροϊόντα πού ξεχωρίζουν γιά την ποιότητά τους
  ΥΙΟΙ Γ- ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ 0Ε-
  Καλές τιμές — είδικές εύκολίες στούς Δημόσιους
  'Υπαλλήλους
  Λ. Κνωσσού 15 καί Λ. Πετράκη Γωνία
  (στάσις Κατσουλογιώργη) τηλ. 287768
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«Ι»*
  ΥΠΕΡ ΕΝΊΣΧΥΧΕΙΙΖ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
  ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Την ΠΕΜΠΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ στό ΞΕΝΙΑ
  ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ - ΔΩΡΑ - ΠΛΟΥΣΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Μέ τα Άστέρια τής Κρητικής Μουσικής
  ΑΒΗΣΥΝΟ - ΚΟΥΦΑΛΙΤΑΚΗ - ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ - ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗ
  ΣΚΟΥΛΑ · ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
  ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΛΑ Ι ΚΟΥ ΤΡΑΠΟΥΔΙΟΥ
  ΟΙ είσπράξεις θά διατεθουν γιά τό Κέντρο
  κών Παιδιών «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ»
  Ε Ιδι¬
  ΠΡΟΣΚΛΗΘΕΙΣ: Στή Γραμματεία τής Σχολής θεάτρου Κρήτης.
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ 286512 5-7 μ.μ. κάθε μερά
  ·>♦♦♦<
  ΣΕΑΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  |
  ου ' ^
  ΗΘΕΙΑ
  χαρας ^
  που ηριν με/χωμα ϋου
  φραξουν οί αλ'λοι εο σΌομα
  προλαβη νίςα πέι εοεωκαι μια
  αυλλαβη οικπ'εου
  Ι
  14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Διαψευδονται οί Κυβερνητικές δηΑώοεις ι/ιά τό ρουοφέτι
  ΣΚΔΝΔΔΛΩΔΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ,,
  Την ο-τιγμή ττού τό έπί-
  σημο Έλλην ι κό Κράτος
  κοττοφέρετσι, δημοσία, κα¬
  τά τής Ρουσφετολογίας,
  αύτη όργιάζει στό στρατό-
  —εδο τού παρακράτους καί
  Ύττερκράτους, τό Μασονι-
  κό στρατόπεδο ττού Εχει
  «άνθρώττους» τού στήν Κι/-|
  βέρνηση Καραμανλή. ΟΙ έκ
  πρόσωποι τού "Ελληνικόν
  Κράτους, μέ δηλώσεις καΐ
  άλλες ένέργειες, καταδικά-
  ζοκν τό ΡουσΦετι. Ό υπουρ
  γός Κοινωνικήν 'Υπηρεσι
  ών κ. Στεφανόπονλος, μίλη
  σε σχετικά κι' άπό την Τη
  λεόροση άκόμη!....
  Κ Γ δμως ή Μασονία,
  ττροωθεΐ τοθς άνθρωπον ς
  της σ' 8λα τα ττόστα, άκό¬
  μη καί στίς Ύτττιρεσίες
  τού 'Υττουργείου Κοινωνι
  κων 'Υττηρεσιών τοθ κ. Στε
  φανόπονλον!...
  Χαρακτηριστικό παρά-
  δειγμα, είναι ή περίτττωση
  τοθ γιατροΰ κ. Τοθτου'τζά-
  κη, ό οποίος ή"ταν ύποψήφι-
  ος διευθυντάς τοΰ Όρθοπαι
  δικοΰ τμήματος τού Βενι-
  ζελείου Νοσοκομείον Ήρσ
  κλείου, άλλάτελικά, διορί-
  στηκε (3πτό τό Ύπουργεϊο 6
  συνάοελφος τού, μεγαλοκλι
  νικάρχης καί άξιωματοΰχος
  μασόνος κ. Ίωάνν. Κουκου-
  ράκης.
  Κ Γ δμως!!! τό άρμόδιο
  Έ—ιστημονικό Συμβουλιο
  τού Υ—ουργείου, εΤχε έττι-
  λέξει πρώτο μεταξυ των
  ύποψηφίων, τόν κ. Τουτουτ
  τζάκη! ! ! Ό κ. Τουτουτζά-
  κης είναι Ήρακλειώτης,
  Διδάκτορας τοΰ Πανεπιστη¬
  μίου τής Αθήνας, τέως Δι
  ευθυντής Άσκληπειείου Αέ
  ρου, έττί τριετία έπιμελη-
  τής τοθ Γεν ι κου Νοσοκο-
  μείου Πειραιώς, έχει στό έ
  νεργητικό τού δέκα έτπστη
  μονικές έργασίες καί διε-
  τή έττιστημονική ΰποτρο-
  φία τοΰ Έρυθροΰ Σταυροΰ
  στό έξωτερικό. (Λονδΐνο)
  ΑΘΗΝΑΙ ΚΗ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΚΑΤΑ ΤΟΥ
  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ
  Ή 'Αθηναϊκή έφημερί-
  δα «Νέοι "Ανθρωποι» στό
  φύλλο της τοΰ ττροπερασμέ
  νού Σάββατον, άσχολήθηκι
  μέ «τα ε*ργα καί ήμέρες»
  τοθ Αρχιεπίσκοπον Κρή¬
  της κ. Εύγΐενίου, κατά την
  ττερίοδο τής έφταετίας.
  ΟΙ καταγγελίες πού κά-
  νει ή παραπάνω εφημερί¬
  δα, είναι περιττόν νά άνα·
  δημοσιευθοΰν στήν «Άλή·
  θεια», γιατί ήδη Εχουν δη·
  μοσιευθεΐ πράγμα έξ αλ-
  λου γιά τό όποΐο κάνει
  μνεία ή καταγγέλλουσα συ
  νάδελφος.
  Πληροφορίες έξ αλλου ά-
  ναφερουν, δτι ό κ. Κουκου-
  ράκης έχει στενές σχέσεις
  μέ τό στενό περιβάλλον των
  Κ εφαλογ ι άννηδων.
  Έττειδη ή περίπτωση
  τοΰ παροπτάνω γιατροΰ εί¬
  ναι καί χαρακτηριστική μα
  καί «ζεστή» άκόμη, ρωτοΰ-
  με άπ' ευθείας τόν κ. Ύ-
  πουργό Κοινωνικήν 'Υπη
  ρεσιών γιά ποιό λόγο καί
  μέ ποία δικαιολογία
  διόρισε διευθυντή τόν με-
  γαλοκλινικάρχη μασόνο
  Κουκουράκη, άντί τοΰ κ.
  Τουτουντζακη που είχεν επι
  λέγη ττρωτος στήν σειρά
  των ύποψηφίων, καί πού -
  στό κάτω - κάτω - είναι
  Δημόσιος 'Υπάλληλος κι'
  οί άμοιβές τής υπηρεσίας
  τού, είναι ό μοναδικός οίκο
  νομικός τού ττόρος;
  Πρίν διαβρωθεΐ άνεπα-
  νόρθωτα ή Κρατική μηχανή
  άπό τό Μασονικό «κράτος
  έν κράτει» χρειάζεται κ.
  Ύπουργέ μιά γενναία άπό
  φαση γιά να γίνουν τα λό-
  για £ργα καί ή ρουσφετολο
  γία νά μην καταπολεμαται
  μόνο μέ λόγια άπό την Τη-
  λεόραση καί αρθρα άπό τις
  έφημερίδες.
  Τό θέμα κατά τής πληρο
  φορίες μας πρόκειται νά
  £ρθη σύντομα στή Βουλή ά
  πό τούς βοι/λευτές κ.κ. Γ.
  Ψαράκη καί 'Απ. Κακλαμά-
  νη, τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.
  Μέχρι τότε μήπως θά
  θέλατε κύριε Στεφανόπουλε
  νά μάς πητε τή γνώμη
  σας; Ι
  ΠΑ ΤΑ ΠΡΟΙΦΑΤΑ ΜΕΤΡΑ
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
  1) Πρόεδρον Κυβερνήσε¬
  ως, 2) Πρόεδρον Βουλής,
  3) Υπουργόν Γεωργ ί(άς,
  4) Υπουργόν Συντονι-
  σμοΰ, 5) 'Αρχηγούς Κομμά
  των Αντιπολιτεύσεως, 6)
  Νομάρχην Ηρακλείου, 7)
  Κοτταναλωτικόν Κοινόν
  ΟΙ ΚτηνΌτρόφοι τοΰ Νο-
  μοΰ Ηρακλείου καταγγέλλο
  με στή συνείδηση τού Έλ
  ληνικού λαοΰ, τόν έμπαιγ-
  μό τού κλάδον μας από τόν
  Ύπουργό Γεωργίας, ό ο¬
  ποίος μ έ τα χθεσινά μέτρα
  πού έξήγγειλλε έπιβαρύνει
  άφ' ενός τόν καταναλωτή
  μέ αυξήση της τιμής τού
  κρέατος. Καί άφ' ετέρου
  όφανίζει τόν παραγωγό
  κτηνοτρόφο μέ την αυξήση
  τής τιμής των δημητριακών
  καί την περικοπήν κατά
  50% της ιέπ ιδοτήσεως τοΰ
  μοσχαρίσιου κρέατος.
  Συγκεκριμένα γιά τό
  Μοσχαρίσιο κρέσς πού ό
  καταναλωτή ς θά τό πληρώ¬
  νη τώρα 11 δραχμές άκρι-
  βώτερο, ό παραγωγός θά
  εΐσπράττη 80 λεπτά όλιγώ
  τερο κατά κιλό.
  Τούτο Φαίνεται στή πα-
  ρακάτω άνάλυση. Παλαιά
  τιμή 78,80, Πριμοδότησις
  10,00 Παλαιά τιμή παραγ.
  88,80 Νέα τιμή 88,00 Πρι-
  μοδότηση 5,00 Σύνολον 93,
  00, μεΐον διαΦορά άπό τή
  Κρατική άνατίμηση των σι-
  τηρών 10 κιλά τροψής γιά
  κάθε κιλό κρέας Χ 0,50 λε¬
  πτά — 5 δραχμές. ήτοι 93,
  00 - 5,00 - 88,00 δραχ¬
  μές. Χωρίς νά ύπολογίσομε
  τίς τελευταΐες άνατιμήσεις
  των ζωοτροφων έμπορίου ή¬
  τοι σόγια, βαμβακόπηττα
  μηδική, κ.λ.π.
  Τό ΐδιο συμδαίνει καί
  μέ τό κρέας χοίρου καί
  πουλερικών
  Ζητούμεν άπό την Κυβέρ
  νηση νά ακυρώση τίς άπο-
  Φάσεις τοΰ 'Υποργείου
  Γεωργίας καί νά μελετήση
  σωστά τό θέμα Κρέας -
  Ζωοτροφές, πρίν άφανιστή
  εντελώς ό κλάδος τής κτη-
  νοτροψίας.
  'Έττονται ύπογραφές
  κτηνοτρόφων
  .:Η::ΊΕ!ΗΗΗ»ίΗ»Ι!Η!
  'απόψεις
  1
  Ο ΥΜΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ!
  ΞΕΣΠΑΘΩΣΕ ό ύπ' αριθμόν 2 θεωρητικός τής χούντας
  καί δγήκε άπό τό καβούκι τού — τό κέλυφος τής ενο-
  χής τού—παίρνοντας γιά άφορμή, την έκρηξη τής «βόμ-
  βας κατά των Μασόνων». "Ετσι, σάν τέλειος γυμνοσά-
  λιαγκας — σά άηδιαστικός γδυμνοχοχλιός —, άρχισε
  νά κυκλοφορή πάλι στά σοκάκια τού Ηρακλείου, άφή_
  νοντας τα έμμετικά σίελά τού καί τα άλλα δηλητηριώδη
  ύγρά, καί σαπρόφυτα τής δημοσιογραφικής τού γραφόρ
  Η ΚΑΡΕΤΣΟΥ
  ΖΗΤΗΣΕ ΣΥΓΝΩΜΗ
  Ή Άρχαιολόγος τού Μουσεί
  ου Ηρακλείου κ. Καρέτσου,
  πού ιγταν κατηγορουμένη γιά
  έξύδριση τού συνεργάτη τής
  «Αληθείας» κ. Ν. Ψιλάκη, ζή
  τησε συγγνώμη άττό τόν μηνυ
  τή καΐ μετά άπτό αύτό άτΓθσνρ-
  θηκε ή μήνυσή τού.
  Ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΥααΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ
  Π ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΒΟΜΒΑ
  ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗ;
  • Συνέχεια άπό τή σελ. 1
  Βάσεις», έρχεται σέ άντιδιαστολή μέ την «Έτπτρο-
  ττή κατά των ξένων Βάσεων» πού τελευταία έχει δεί
  ξει τελειωτική άδράνεια, γιά τόν Ίερό Σκοττό, ττού
  ανάλαβε νά ύπηρετήσει.
  Μά έδώ, σέ τουτο τόν τόπο, οί έπαναστάτες
  γεννιοΰνται. Καί έπαναστάτες θά βρεϊς στίς Κρητι-
  κές κούνιες. Διαφορετικά, δέν γίνεται. Ή καινούρ-
  για γεννηά, είναι τό σΰριο. Τό αΰριο ττού παραδει
  γματίζεται άττό τό χτές κι* άττό τό σήμερα. Πού με
  γαλώνει μέ την μαντινάδα καί τόν σκοπό τής λύ-
  ρας, μέ τό ριζίτικο σκοπό καί την προσμονή τής
  Ξαστεριάς.
  Αύτά εμαθε ό Κρητικός, αύτά λέει. Αύτά πι-
  στεύει, γι' αύτά άγωνίζεται καΐ γι' αύτά θά χύσει
  τό αΤμα τού.
  Μά, νά πώς μεγαλώνουν τα Κρητικόπουλα:
  ΟΙ παρακάτω μαντινάδες, είναι ττλεγμένες ά¬
  πό Ινα γέρο — Κρητικό, άπό τό Τυμπάκι κι
  εμείς τίς άφιερώνουμε στήν «'Ετγιτροπή κατά των
  Ξένων Βάσεων» γιά νά δεί καί ή ίδια τούς κραδα-
  σμούς τής Κρητικής Ψυχής.^
  ΟΙ Βάσεις είναι βεβαία μήνυμα τού Θανάτου
  μά ήντα μπορεΤ να κάμωμε πούναι δουλειά τού
  ΝΑΤΟΥ.
  Ρωμιέ, φώναξε δυνατά, σοθ λέω δέ θά χάσης,
  νά Φύγουν άπ' τόν τόπο μας δλες οί ξένες Βάσεις
  ΕΤμαι έβδομήντα δυό χρονώ — τό λέω άττό πεΐρα:
  έ, τέθοια εκμεταλλευθή ώσαμε εδά, δέν εΤδα.
  Γιά ττόλεμο, δπως θωρώ, κίνδυνος δέν ϋπάρχει
  έδώ, άλλοθ, μά καί παντοΰ Βάσεις δέν ττρέπει
  νάχει.
  Έκμεταλλεύουνται λαούς καί κάνουν τσί δου-
  λειές τος
  γιά νά γεμίζουν οί τρανοί τσί τσέπες τσί δικές τος.
  Καί δέ τζι νοιάζει άνέ γενεί ό κόσμος άνω-κάτω
  μά νά πετύχη τελικά τό πρόγραμμα τοΰ ΝΑΤΟ.
  Ό Φόρντ καί ό Ζισκάρ ντ' 'Εσταίν, ό Κίσσινγκερ
  καί Σ ία
  φέρανε στήν 'Ελλάδα μας τή νέα ττροδοσία.
  Τό λέω σάς τ' όρκίζομαι γιά νά τ' άκούσετε δλοι:
  Καπετανάκη λένε με γή Βουρνιχομανόλη.
  • Συνέχεια άπό τή σελ. 1
  Γ. Στρατάκη, ή «έπίσκεψη»
  στά κρατητήιρια τοΰ Δ)τή Χω
  ρ)κής κ. Μαραγκάκη καΐ τό
  έπεισόδιό τού μέ τόν κρατούμε-
  νο κλπ.
  Σέ δλα δμως τα μάλλον
  «νεορικά ξεστΓ<ίισματα» δόθη- καν έξηγήσιεις καϊ δέν χρειαστη κε νά σημειωθή ττρόοδος δια- μσρτυριών. Ή δλη ύττόθεση πάντως, ά- <ροΰ ττήρε τό δρόμο τής τακτι κης άνσχριση.ς, θά εξελιχθή πλέον κανονικά καΐ θά διαφανή ή ττλήρης άλήθεια τής οποίας μόνος έγγυητής είναι ή Δικαι- οσύνη. ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ή δλη Οπόθε- I ση των Μασονικών μαχ; άττοκα Ι λυψεων, πηρε Πανελλήνια εκτα ση, μέσω τού Άθηναικού Τύ- που, ό όττοΤος εδωσε στό θέμα εύρεία δημοσιότητα. Άνά·μεσα στΐς έφηϊμβρίδες πού τόνισαν τό θέμα ήταν καΐ ή «Χριστιανική Δημοκιρατία» τού Νίκου Ψαρουδάκη, ή οττοία μεταξύ άΊλλων, γιρόαφει στό'φύλ λο τής 11)2)77: «Άπό τα στοιχεΤα πού δή μοσιεύει ή «ΑΑΗΘΕΙΑ» Ηρα¬ κλείου προκύπτουν έθνικά έττι κίνδυνες διαττισττώσεις καΐ γεν νιώνται κρίσιμα έρωτήματα. Μέληι στΐς δυό τοτπκές «Στο ές» — την «Άριάδνη» πού λα φυραγωγήθηκε καΐ την «Κν&κτ σό» ττού έδρεύει μέσα στή Βά ση Γουρνών! — είναι γνωστοΐ τταράγοντες τής κοινωνικής, ο! κονομι«ής καΐ ττολιτικής ζωής τής πόλεως, διακεκριμένα στε- λέχη. τής χούντας καΐ διάφοροι ΆμερικανοεβραΤοι. "Υπατος Μέγας Ταξιάρχης τής Μεγάλης Στοάς τής "Ελ¬ λάδος τό 1969 ό Δη.μ. Α. Ί« αννίδηςι σννωνυμ'ια ή ταυτο- προσωττεία μέ τόν πραξικοττη- αο,τία κα·ϊ άργότερα δικτάτο- ρα ύπ' άρ. 2; Τα άρχεΤα τής μασονίας στήν μεγαλόνησο ττού ήλθαν σέ ψώς, όψειλε ν' άτΓθτελέσοΐΑ/ άν τικείμενο δικαστικής ίραυναζ καΐ ν" άττασχολήοτουν την κυ- βερνηση». ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 'Εκτός άπό τόν Άπόστολο Τζοί»δελέκη, τόν άνθρωπο στόν οποΐο έμττιστεύτηκε την δύ- σκολη αύτη περιοχή ό διχτά τορας Παπαδοπουλος καΐ αλ λος στρατιωτικός, επί χούντας ττάντα, ήταν μέλος τής Σε- τττής Στοάς «Άριάδνη» ή όττοία έξ άλλου, πολλά χουντικά στοΐ'χεϊα) διέθετε μέ πρώτους τόν Σεδάχτμιό της Βασίλη Πουλιανάκη, διορισμένο αττό τή δικτατορία «Πρόεδρο» τοΰ Ίατρικοΰ Συλλόγου "Ηρακλεί¬ ου καΐ τό Μέγα Έτπθεωρητή Έιμμ Καλοχριστιανάχη, έττί- σης διορισιμένο άττό τή χούν τα «Δήμαρχο» Αρχανών. Ό άλλος λοιττον αύτός οτρα τιωτικος ήταν ό Σεφερλής Μιλ τιάδης, γιοπρός τού Στρατού. ΝΕΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΤΥΧΗΣ ΣΥΝΩΝΥΜΙΑΣ Ό κ. Σαριδάκης Έμιμανου- ηλ Διδάσκαλος (πραγματικός φυσικά) στΐς Γούρνες Πεδιά¬ δος, μάς ζήτησε νά διευκρινίσω με ότι δέν είναι Μασόνος καϊ ότι οϋδεμία σχίση εχει μέ τόν Μασόνο (ψευτοδιδάοχαλο) Έμμ Σαριδάκη, υττάλληλο τοΰ Λι- μενικοϋ .Ταιμείου. ΑΝΤΙΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΜΑΣΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 'Επιειδή οί σκοττοΐ τού Σιω νισμού καΐ τού σηιμαΐντικοΰ τού όργάνου, τής Μασονίας, είναι ιδιαιτέρα έπικίνδυνοι καΐ έττει δή ό χώρος τής Κρήτης, διατρέ χει σίγουρο κίνδυνο, σέ συνδυ ασμό καΐ μέ τόν άντίχτυττο ττού εΤχαν οί πρόσχΐκΓτες αττοκαλύ- ψεις στό Λαό ή «Άλήθεια» ττή ρε την πρωτοδουλία νά Ιδρύση «Άντισκονιστικό — Άντΐιμα- σονικό Σύλλογο» στόχοι τοθ όποίου θά είναι ή συνταγματι κά κατωχι>ρωμένη άμυνα καΐ
  τό χτύττημα των σκοτεινών 6υ-
  νάμεων πού έξυτΓηρετοϋν τα Σι
  (ονιστικό καΐ Ί-μττεριαλιστικά
  σχέδια.
  "Όσοι έπιθϋμοΰν νά σι/μμε
  τάσχουν καΐ νοιμίζουν ότι μττο-
  ροΰν νά συνδράμουν την ττρο-
  σττάθεια, δς τηλεφωινήσουν γιά
  δήλωση <~>μιμετοχής στά Γρα
  φεΤα μας, 280.291.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
  "Ολους δσους μάς τηλεψώ-
  νησαν ή μάς έγραψαν, γιά νά
  μάς σνγχαροΰν καϊ νά μάς συ
  μτΓαρασταθοΰν στό έπίκαιρο
  θέμσ των Μασονικών άττοκαλύ
  ψεο>ν, τούς εύχαριστούμε θερ
  μάτατα
  Ιδιαιτέρα εύχαριστούμε έ-
  κείνους πού άπο διάφορα ση
  μεΐα της χώρας μάς τηλεψώνη
  σαν καθώς καΐ δσους έστειλαν
  ενισχύση γιά τόν άντΐ'μασονι-
  ΕΝΑΣ ΠΑΠΑΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ
  ΑΠΟ ΤΟΝ γνωστό άγωνιστή Παπά
  Ξενοφώντα Κλεινάκη, πήραμετό παρα
  κάτω κείμενο την πρόπερασμένη Πα-
  ρασκευή, καΐ είτε ιδή δέν τό δημοσιεύ¬
  σατε γιά τεχνικούς λόγους στό προη-
  γουμενο, τό καταχωρουμε στό σημερι
  νό μας φύλλο.
  Πρός την εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Πιστεύοντας δτι έκφράζω την γνώμην ολο¬
  κλήρου τής μερίδος της ΰγιαινούσης Έκκλησί
  άς Κληρικών και Λαϊκών, έκφράζω θερμότατα συγ-
  χαρητήρια πρός την Πατριωτική Όργάνωση «ΚΡΗ
  ΤΙΚΑ ΟΠΛΑ» διότι μέ τό συγκλονιστικό τόλμημά
  της νά πάρη τό άρχεΐο τής ντόπιας Μασονικής
  στοάς, πρόσφερε μιά άνεκτίμητη ΰπηρεσία στήν
  καθ* δλου άντιαιρετική προσπαθεία τής έκ
  κλησίας. Τό καίριο τούτο πλήγμα, άττοκαλύπτει
  στά μάτια τοΰ λαοΰ τού Ηρακλείου τίς σκοτεινές
  δυνάμεις καί τα θλιβερά θύματά τους.
  Μέ έκτίμηση
  Παπά ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ
  Η Μασονία στήν 'Δρχιεπισκοπή Κρήτης
  • Συνέχεια άπό τή σελ. 1
  επισκόπου Κρήτης κ. Εύγενίου, ό Πρωτοσύγγε
  λος Άρχιμανδρίτης κ. θεοφύλακτος Μαρινά-
  κης είναι... Μασόνος! ! ! ! Ι
  ΟΤΑΝ πρωτοακούσαμε κουδάκης, ό ανθρωπος που
  τό γεγονός, δέν πιστέψαμε χτύπησε καίρια τή Στοα
  στ* αύτιά μας. Κι' δταν
  πρωτοείδαμε τό έ'γγραφο,
  δεί/ πιστέψαμε στά μάτια
  μας. Γι' αύτό, άκολουθών-
  τας τό γνωστό μας δρόμο,
  της Ερεύνας καί τής δια-
  σταύρωσης των πληροφορι¬
  ών, καταφύγαμε στόν ίδιο
  τόν "Αγιο Πρωτοσύγγελλο
  6 οποίος καί μάς... αρνηθή
  κε τα πάντα.
  ΞΕΡΟΝΤΑΣ τίς θεσ εις
  τού κατά των Μασόνων καί
  τίς δηλώσεις τού πού έγι¬
  ναν πρίν μιά βδομάδα κα¬
  τά των «ΈβραιοΚινονμέ-
  νων» καϊ των «Πανβεϊστών»
  Μασόνων, που μάς έκανε
  ό ΐδιος καί δημοσιευθήκανε
  στήν εφημερίδα μας, είλι-
  κρινα τόν πιστέψαμε κατ'
  αρχήν.
  Τό κακό 8μίο<; ήταν 8- τι 6 Άριστοτέλης Γιαννα των Μασόνων, επέμενε, σ' αύτά πού εΐχε πεΐ στόν κ. Άνακριτή, σχετικά μέ τόν Πρωτοσύγγελλο. Κι' δταν εΐδε την έπιμονή μας, μάς έφερε τό παραπλεύρως δη- μοσιενόμενο πειστήριο. ΞΑΝΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΑ- ΜΕ μέ τόν Πρωτοσύγγελλο κ. Μαρινάκη, τοΰ εΐπαμε γιά τό Εγγραφο άλλά καί πάλι άρνήθηκε. «—Δέν ξέ- ρω πώς μέ μπέρδεψαν αύτοι οί πονηροί Μσσόνοι.ν, μάς εΐπε. ΤΟΤΕ, Εχοντος ύπ' δψιν τό σύστημα των Μασόνων νά λένε «Μασόνους» πολλες ττροσω—ικότητες, άλλά με¬ τά τόν θάνατό τους, (πού δέν μποροΰν φυσικά νά τό διαψεύσουν), νομίσαμε ό¬ τι βρισκόμαστε σέ μιά νέα διάσταση τοΰ πονηρόν αυ¬ τού συστήματος, ότι δηλ. αρχισαν νά κολλοΰν τή «ρε τσινιά» τοΰ Μασόνου καί σέ μή Μασόνους, ευρισκο¬ μένους έν ζωή. ΣΥΣΤΗΣΑΜΕ στόν "Αγιο Πρωτοσύγγελλο νά ζητήσει έξηγήσεις άπό τόν... "Αγιο Σεβάσμιο των Μασόνων, τόν γιατρό κ. Βασίλη Που λιανάκη. Μάς ύποσχέθηκε την περασμένη Παρασκενή τό βράδυ, ότι τό πρωί τοΰ Σα66άτου_ θά είναι ή πρώ- τη τού δουλειά. Μέχρι τό μεσημέρι τοΰ προχθεσινόν Σαββατου, δμως δέν είχα¬ με καμμιά ειδοποιηθη. Έ- τσι, πήραμε πάλι την πρω- τοβοιτλία καί ένοχλήσαμε τόν κ. ΟεοΦύλακτο Μαρινά κη, άλλά - δπως μάς εΤπε - 6έν μποροΰσε νά μάς μιλή- σει καί θά μάς επαιρνε έ- κεϊνος τηλέφωνο. Περιμένα- με μέχρι τό βράδυ τού Σαβ βάτου, άλλά μάταια. Τόν ά ναζητήσαμε άλλά δέν τόν βρήκαμβ- ΕΠ ΕΙ ΔΗ τό θέμα είναι σο- βαρότατο και ήδη πήρε δη- μοσιότητα άφοΰ τα ονομα τοΰ Πρωτοσυγγέλου άναφέρ φηκε σέ έπίσημο έγγραφο, στήν καταθέση Γιαννακον- δάκη, τοΰ δίνομε τή σημερι νή δημοσιογραφική έπέ- κταση. ΚΑΛΟΥΜΕ τόν Πρωτοσύγγελο της Άρχι—· ισκοττής Κρήτης κ. Θεοφύλακτο Μαρινάκη νά ξεκαθαρίση άμέσως τό θέμα καΐ νά δηλώσηι ενώπιον Θεού (;) —ή έστω Μ.Α.Τ.Σ. (;) καΐ άν θρώπων την άλήθεια Γιατΐ αυτή τή στιγμή, άναγνωρίζομε βε¬ βαία δτι δρίσκεται σέ μιά ττο- λύ δύσκολη θέση, άλλά σέ χει ρότερη δρίσκεται ή 'Εκκλησία τής Κρήτης ΚΑΛΟΥΜΕ τόν Άρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εύγένιο Ψαλιδάκη, νά δηλώση άν ήξερε τί δχι τή Μασονική ίδιότητα τού πρώτου καΐ άμεσου συνε,ργάτη τού καΐ άν είναι άλήθεια ή δχι ότι τού τόν έπέβαλλανοΐ Μασόνοι.Περιτ τό νά τονίσωμε δτι καΐ ή θέση τού "Αρχιεπίσκοπον εΐνα< 6ε- βαρημένη, καθότι οί μέν Μα- σόνοι κάνουν — στό κάτω — κάτω — καλά —αν δχι αγ'ο: —τή δουλειά τοτ/ς, άλλά ό της τό λύ- «Ποιμήν> τής 'Εκκλησίας
  Κρήτης, πώς ττροστατεύει
  «ποίμυιόν» τού άττό τούς
  κους τής Μασονίας; Σκε<)>θήτε
  κ Εύγένιε πρΐν άτταντήσετε καΐ
  —πρό τταντός — προσεξετε κ ι
  έσεΤς νά μην ψευσθήτε. Ή άλή
  θεια θά μάς έλευθε,ρώση όλους.
  Ό Λαός την περιμένει γιά
  νά σάς καταλογήση ή δχι νέες
  εύθύνες! . .
  ΚΑΛΟΥΜΕ την Μερά Σύνοδο
  τής Κρητικιής 'Εκκλησίας νά
  συνέλθη άμέσως καΐ έκτάκτως
  γιά νά συζητήση τό εύρέων δι-
  αστάσεο>ν αύτό θέιμα.
  ΚΑΛΟΥΜΕ τόν Ίερό Κλήρο,
  τούς τιμίους καΐ ήθικούς Πα-
  ττάδες της Κρήτης, νά πάρουν
  θέση, γιατΐ δταν οί ύψηλά Ιστά
  ■μενοι σιωττοΰν, έχουν χρέος οί
  Ποπτάδες ττού βρίσκονται κοντή
  τερα στό Λαό καΐ άγωνίζονται
  μαζί τού, νά συντοχΓΤΐστοΰν μ'
  ■μ" αυτόν καΐ νά ττολειμήσουν
  ττλαι τού.
  ΚΑΛΟΥΜΕ, τέλος, τό πλήρω-
  μα τής Κρητικής 'Εκκλησίας,
  τόν προδομένο Λαό, νά ξεση-
  κωθή, δσο είναι άκόμη καιρός
  καΐ με ολα τα μέσα ττού τού
  δίνει τό Σύνταγμα τής χώ¬
  ρας μας, νά τΓθλεμήσει τούς δέ
  δηλωμένους έχθρούς της.
  κό —δπως τόν χαρακτήρι
  σαν μόνοι τους — άγώνα.
  ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ
  ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
  ΕΤναι όκρως τιμητικό, γιά
  τόν Δικηγορικό κοσμο τού Ή
  ρακλείου, τό ότι μόνον στά δα
  χτνλοο τού ενός χεριού, μετιρι-
  ται οί Μασόνοι συνήγοροι. Γι
  αύτό Τσως, έπειδή δηλαδή
  δέν είχον οΰτε ποσότητα ούτε
  ττοιότητα μέσα στήν όργάνω
  σή τους όπτό ανθρώττους τής
  νομικής έπιστήμης έκαναν
  κρούση στόν δικηγόρο Ι.Π., νά
  . . .κιρούση την θύρα τής Στο
  άς Καΐ δυστυχώς την έκρου-
  σε, άλλά ή μύηση δέν ττροχώ-
  ρησε εύτυχώς.
  Έν πάση περιπτώσει ξανα-
  τονίζομε ότι είναι Ιδιαιτέρα
  εύχάρστοι τό γεγονός δτι οί
  μύστες τής Δικηγορίας τού
  Ηρακλείου, δέν έγιναν., μύστες
  τής Μασονίας ττλήν των 4—5
  άσημάντων έξαιρέσεων.
  ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΟΥΡΝΩΝ
  Ό Καλοπανοτγιώτης Θεόδω
  ρος τού Γ. τραττεζικός, τού ό
  ποίου δέν εΐχε προσδιοριστεϊ
  ή Τράπτεζα εργασίας τού, διευ
  κρινίζεται σήιμιερα δτι είναι ό
  δευθυντιής τής Τράτττεζας τής
  Άμερικάνικης Βάσης Γουρ-
  νώ! . . .
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
  Πήραμε πρόσφατα τα παρα
  κάτω ποσά, γιά οίκονομική συ
  μ-τταράσταση στόν άγώνο: τής
  «Αληθείας».
  Ζ.Δ. δρχ. 1000
  Σ.Γ. » 1000
  «ΕΥΠΡΕΠΗΣ» » 1000
  «ΙΕΡΩΜΕΝΟΣ» » 3ΟΟΟ
  Σύνολο δρχ 6000
  Εϋχαριστοΰ'με θερμότατα.
  ■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ
  ΔιαμαρτύρετθΓΐ ό οίκογενει-
  άρχης Γιαννακουδάκης Ιωάν¬
  νης τοΰ Έμμ. Λαγκαδά 31, Πά
  τέλλες, γιατϊ γιά ένα τοίχωμα
  διαστάσεων 3X2 πού ύψώνει
  γιά νά μή μττταίνουν νερά στό
  σττίτι τού, (έκτός σχεδίου) τό
  Πολεσδομικό τού ζητά τοττογρα
  ψικό διάγραιμμα, τίτλους κλπ.
  «Ένώ τόσο: τταράνομα χτί-
  ζονται, έμένα βρίσκουν νά κυνη
  γούν, γιά ένα τειχιό πού προ
  οτταθώ νά κάνω γιά νά μή
  μποτίνουν τα νειρά καΐ νά προ
  στατέψω την ύγεία των τταιδι
  ών μου,»
  ροιας!
  Καί — άκούσατε, άκούσατε — άρχισε νά κάνη δι-
  δάγματα δήθεν κατά τής δίαιης όντως αυτής ενεργείας
  ό ανθρωπος πού επί 7 χρόνια ύποστήριζε καί έξυμνοΰσε
  τή ττραγματική βία.
  Δέν νομίζομε πώς άξίζει νά άσχοληθοΰμε περισσό-
  τερο, οϋτε μέ τόν έκδότη χουντικό πληρωμένο κονδυλο
  φόρο, οΰτε μέ τόν διευθυντή μυημένο μασόνο. "Ενα μό·
  νο τονίζομε καί πρός τόν πατέρα καί πρός τόν υΐό —
  —(γιατί γιά. . . πνεΰμα βεβαία δέν γίνεται λόγος) —.
  δτι ή χουντοφυλλάδα τους δέν έχει δικαίωμα νά μιλά για,
  βίαιες ένέργειες δταν καθ" δλη τή διχτατορία έργάστηκε
  . . . εύσυνείδητα γιά την επικρατήση τής Παπαδοπουλι·
  κης καί Ίωαννιδικής βίας.
  Τί νρόφει 6 Ψαρουδάκις
  • Συνέχεια άπό τή σελ. 1
  ττόκρΐση άπό τόν ΟΗΕ, σχετικά μέ τό Κυπριακό (έφημ(
  ρίδαΪΒΗΜΑ 8—9—1957): «ΟΙ Τοΰρκοι είναι τόσο βε¬
  βαιοί· ότι θά γίνει ή συζητήση τού Κυπριακοΰ, ώοτε έχουν
  καλέσει τόν άλλοτε μόνιμον αντιπρόσωπον τής Τουρκίσς
  στόν ΟΗΕ κ. Σελίμ Σαρπέρ νά πλαισιώσει την αντιπρο¬
  σωπείαν των. Ό κ. Σαρπέρ εχει πάρα πολλάς γνωριμίας
  είς τόν ΟΗΕ καί γενικώς είς την Αμερικήν, Ιδίως μετα-
  ξύ των μασονικών κύκλων, δπου απέκτησε τελευταίως νέσ
  άξιώματα καί βαθμούς». . .
  Ό Σιωνισμός έργάστηκε δραστήρια γιά την
  όργάνωση καί έπιβολή τής Μασονίας σ' δλες τίς χώρες
  τού κόσμου, καί σήμερα έχει στή διαθέση τού ένα τερά·
  στιο δίκτυο κατασκοπείας σ' δλο τόν κόσμο, τό περίφη-
  μο *Μάτι τού Τέλ Ά6ίβ».
  Μιά πολιτεία, δέν μπορεΐ νά άγνοήσει τύος "Ορκους
  που δίδονται στή Στοα καί ποΰ κάποια μερά είναι 6έ-
  6αιο πώς θά στραφοΰν εναντίον της. Χαραχτηριστική εΤ·
  ναι ή περίπτωση τοΰ Σεβασμίου τής Στοάς «Άστήρ της
  Άνατολής» στή Ζάκυνθο, πού στήν πρόταση νά γίνει δι·
  άβημα στήν Αγγλικη Μασονία υπέρ τής αΰτοδιαθέσεως
  τής Κύπρου, άρνήθηκε μέ όργή λέγοντας:
  «Έδώ πατεΐτε επί άγγλικοθ έδάφους καΐ
  νά μην τό ξε^νάτε αύτό» (Σ.Σ. Έννοεϊ δτι ή
  Στοα τής Ζακυνθου είναι Άγγλικό έδαφος 111)
  Ή Μασονία είναι μιά διεθνής όργάνωση. Είναι ή Δι
  εθνής τού Καπιταλισμοϋ. Ή Μασονική Διεθνής Ιδρύθηκε
  τό 1921 στή Γενεύη καί φέρει τό δνρμα: «Α55Ο0ΙΑ-
  ΤΙΟΝ ΜΑδΟΝΝΙΟϋΕ ΙΝΤΕΡΤΝΑΤΙΟΝΑίΕ
  (Α.Μ.Ι.)».
  Ποιούς σκοπούς έπιδιώκει ή Μασονική αυτή Διεθνής;
  Στϊς 7—9—1934, συνήλθε στό Λουξεμβοΰργο Συνέ·
  δριο τής Α.Μ.Ι. μέ θέμα: «Ποία μέτρα πρέπει νά ληφθώσι
  πρός άναζωογόνησιν τού Έλευθερστεκτονισμοΰ». Πάρθη-
  καν άποφάσεις πού άφοροΰσαν μέτρα έσωτερικής καί έξω-
  τερικής αμύνης, μέτρα διεθνοΰς αλληλεγγύης. «Εύχή έξε-
  φράσθη δπως δλαι αί κανονικαί δυνάμεις ένωθώσι κατά
  των κοινών των άντιπάλων. . .» Συνεχίζεται
  ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ
  ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΙΔΡΥΜΑ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  ΠΕΡΙΦ)ΚΟΝ ΥΠΟΚ)ΜΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ
  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  Τό Ύττοκ)ιμα "Ηρακλείου τού
  Ι ΚΑ προκηρύσει μειοδοτικόν
  διαγωνισιμόν διά την άνάδειξιν
  ττρομηθευτοΰ ή προμηθευτών ό-
  τττικών εΐδών διά τό χρονικόν
  διάστηιμα άττό 1 ής Μαρτίου
  1977 μέχρι 31)12)1977.
  Ό ώς άνω διαγωνισιμός θά
  διενεργηθή ενώπιον τής πρός
  τούτο Είδικής 'Επιτροπής καΐ
  είς τα επί τής όδού "Αγ. Μηνά
  άρ. 5 Γραφεΐα τού Ι ΚΑ την
  21)2)1977 ημέραν Δευτέραν
  καΐ ώραν 1 2ην μ.
  Διά πλείονας πληροφορίας
  δύνανται οί ένδιαφερόμενοι νά
  άπτευθύνωνται είς την υπηρε¬
  σίαν τού Ι ΚΑ "Ηρακλείου Τμή
  μα Οικονομικόν (τηλ. 283----
  706) εκάστην ημέραν καΐ
  κατά τάς ώρας 08.00 — 14.
  00.
  Έν "Ηρακλείω τή 8η Φεβρουά¬
  ριον 1977
  (Έκ τής Δ)νσεως τού 'Υ
  ττοκ)τος)
  • Συνέχεια άπό τή σελ. 1
  χορηγήθηκαν τότε, δττως είχα¬
  με ττληροφορηθεΤ καθώς καΐ τις
  άντίστοχες εΐδικότητες.
  "Έτσι, μάβαμε δτι τόν ττερα
  σμένο Σεπτέμβρηι χορηγήθηκαν
  39 αδειες εργασίας γιά την
  Άμερικάνικη Βάση Γουρνών.
  Όσες ττερίττοι/ δηλαδή ήσαν
  καΐ οί αιίτήσεις — έχοομε λό¬
  γους νά νομίζουιμε δτι δέν ά-
  ττορρίφθηκε καμμιά.
  Άλλά, γιά τι είδικότητες
  χροηγήθη«αν αύτές οί άδειες;
  Ποορά την άρνηση κάθε
  άρμόδιου νά μάς πληροφο
  ρήσει, κοιταφέραιμε νά μάθου-
  ιμτ δτι ήσαν είδικότητες κοι-
  νές ή άσαψεΤς (Διευθυντής —
  'ΥτΓθδιευθυντής — Πολιτικός
  Μηχοί/ικός — Ήλεκτρολόγος
  κλπ.)
  Μάταια θά ψάξει κανεΐς νά
  6ρεΐ είδικότητες σττάνιες. Ή
  θλη διαδικοχτία ήταν μιά
  «μπλόφα» των Άμερικάνων πού
  ήθελον — άγνοώντας τούς Έλ
  ληνικούς Νόμους — νά κά¬
  νουν τό κέφι τους. Καιΐ φαίνε¬
  ται ττώς τό κατάφεραν...
  Τελευταΐες πληροφορίες ά-
  ναφέρουν δτι τό Υττοκατάιστη'μα
  ΟΑΕΔ στό Ήράκλειο, ίστειλε
  κατ' ευθείαν τα εγγραφαί στήν
  Άθήνχχ, στό κεντρικό, κι άττό
  κεΤ δόθηκε ττράσινο φώς γιά χο
  ρή,γηση άδειών.
  Ζητούμε μιά ύττεύθυνη άττά
  τηση ττστνχο σ' αύτό γιατί όιν
  ττράγματί έτσι είναι τα ττρα-
  γματα, σημαίνει δτι ΤΟ ΕΠΙ
  ΣΗΜΟ ΕΛΛΗΝ ΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
  καλύτττει τούς Άμερικάνους
  τής ΠΑΣΙΦΙιΚ, τής Βάσης
  Γουρνών. Κανένας δέν μπο¬
  ρεΐ νά Ισχυριστεΐ δτι άνεργοι
  Ήλεκτρολόγοι ή Πολιτικοί Μη
  χανικοί ή ΤεχνΤτες, δεν Οπάρ
  χούν στήν Έλλάδα.
  Κι' ετσι δμως νά μην ϊχουν
  τα ττράγμο— α, οί αδειες δόθη-
  καν. Καΐ θά θέλαιμε νά μάθου-
  με ποία είναι ή Νομιμότητά
  τους, την όττοία άνάφερε ό κ.
  Νομάρχης.
  Γιατΐ άτταραίτητη προυπόθε-
  ση γιά έκδοση τέτοιας αδείας
  είναι νά ιμήν ύπάρχουν άνερ
  γοι "Ελληνες άντιστοίχων εί-
  δικοτήτων.
  Έκττός άν παραδεχτούμε δ¬
  τι τό έλληνικό Κράτος εττεσε
  «θύμα» στΐς άμερικσνικές άττά
  τες, δττως παραδέχεται κατά
  κάττοιο τρόττο τό 4788)3614)
  1 9—8—1 976, έγραψο τού
  ΟΑΕΔ. .
  Κατά τα άλλα ό Λαός κάθε
  μερά καΐ κατταλαβαίνει ττερισ-
  σοτερο: τί γυρεύουν έδώ αύτά
  τα αίσχρά καρκινώματα, οί
  ξένες Βάσεις
  Ξενοδοχείον
  5ΑΜΑΒΙΑ
  ΝΕΟΑΝΕΓΕΡβΕΝ
  Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΧ
  ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΪ ΚΑΤΑΖΚΕΥΗΧ
  ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΑΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
  (Στό κέντρο τής πόλεως)
  ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΑΠΟΚΡΙΕΣ
  ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
  ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ
  ΝΑ ΧΑΡΗΤΕ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟ
  ΜΑΣ. ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
  ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟΝ ΟΜΑΛΟ, ΤΗ ΘΕ-
  ΡΙΣΟ, ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ, ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΙ, ΤΟ ΑΚΡΩ
  ΤΗΡΙ, ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΧΩΡΙΑ.
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ; «ΣΑΜΑΡΙΑ» ΧΑΝΙΑ
  θέρμανσις >- {Κλιματισμός — Τηλεόρασις
  —Μουσική — Καφετερία — Ζαχαροπλα¬
  στείον — Ίδιωτικόν πάρκιγκ.
  ΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 515551 - 4