98696

Αριθμός τεύχους

88

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

21/2/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Χαρας σ' αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεΐ ΙΌτω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διενθ-νίήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιωργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 2ος — Άρ. Φύλλου 88 —Δρχ. 5
  Μιά φοβερή καταγγελία κατά των όργόνων τού Σιωνισμοϋ καί τού Ίμπεριαλισμοϋ
  ΔΙΑ ΤΩΝ
  ΕΒΡΑΙΟ-
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ
  Η ΜΑΣΟΝΙΑ ___
  ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΕ
  ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ
  ΣΕ ΑΛΛΗ θέση δίνομε μιά σύντομη απαντήση στήν άνυπόγραφη ανακοινώση της Μεγάλης Μασονικής Στοάς τήο
  Ελλάδος, μέ την δ ποία λασπολογεϊ άνεύθυνα, σέ βάρος της μνήμης διακεκριμένον νεκρών. ΟΙ Μασόνοι και σ
  αύτη την περίπτωση καταφεύγουν στό σκοτάδι, «τό Σκοτάδι τού θανάτου» γιατί, γενικά,δέν τούς άρέσει τό Φώς.
  Σ' αύτούς τούς «διακεκριμένους μασκάραδες» — δπως άποκληθήκανε ήδη — οί όποΐοι έ'χουν πάρει στό λαιμό
  τους πραγματικά διακεκριμένους άνθρωπον τού Ηρακλείου καΐ άλλων περιοχών καΐ τούς έ'χουν κάνει άσυναίσθη
  τα θύματα τού Διεθνους Σιωνισμοϋ, άπευθυνόμαστε σήμερα καΐ τούς ύπενθυμιζουμε μιά βαρεία καταγγελία πού
  έχει γίνει τίδη άπό άλους: (Έκδόσεις «'Άγιο "Ορος», βιβλίο Δρ. Άριστ. Ι. Άνδρόνικου «Σιωνισμός: Κίνδυνος έν
  δψει καΐ ή Πέμπτη Φάλαγξ άνά την Ύφήλιον», — Περιοδικό «Μεσογειακή Άλληλεγγύη» Σεπτ. — Όκτώβριος 1975
  —«Χριστιανική Δημοκρατίαν τού Ν. Ψαρουδάκη κ.λ.π.).
  Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ είναι δτι οί μεγάλοι Μασόνοι τής Έλλάδας ύποκινούμενοι άπό τούς Έβραιο—'Αμερικάνους, παίξανε
  πρωταγωνιστικό ρόλο στό πραξικόπημα τής 21ης Απριλίου 1967, στή δημιουργία τού καΐ την επικρατήση τού! ! !
  Περίτρανη άπόδειξη τό παρακάτω κείμενο καΐ ή όνομαστική κατάσταση των Κορυφαίων Μασόνων τής Χούντας. Μπο
  ρουν νά άρνηθουν οί μεγάλοι τής Μεγάλης Στοάς, δτι οί άνθρωποι αύτοί δέν ήσαν Μασόνοι ή δέν συνεργάστη
  καν μέ την Μασονία γιά την έφτάχρονη έσωτερική κατοχή; Άπαντήστε έπώνυμα άνανδροισκοταδιστές στΐς δικές
  μας επώνυμες καταγγελίες.
  ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  ΣΤΗΝ
  ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ
  ΠΛΗΡΩΤΙΚΗ
  ΠΑΝΩ άπό έκατό χιλιάδες δραχμές, διέθεσε ή Μεγάλη
  Μασονική Στοα τής "(Ελλάδος, γιά νά «πληροφορήσει» τό
  Κοινό, μέ τή μακροσκελέστατη ανακοινώση της πού δη-
  μοσιεύτηκε στίς ήμερήσιες έφημερίδες τοθ Ηρακλείου,
  τό προχθεσινό Σά66ατο, σχετικά μέ τόν . . . θεάρεστο
  καί . . . άθώο σκοπό τής Μασονίας.
  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ βεβαία είναι νά προβαίνουν σέ άνα-
  κοινώσεις καί μάλιστα ττληρωτικές. Πολλά λεφτά έ'χουν,
  δς δώσουν καϊ οτΐς άνακθτνώσεις τού Τύ~βο. * -»
  ΕΚΕΙΝΟ δμως πού δέν έ'χουν δικαίωμα, είναι νά παρα¬
  πλανών τόν Λαό, ή καλλίτερα νά συνεχίζουν, μετά τό
  «ξεμασκάρωμό» τους νά τόν παραπλανοΰν, χρησιμοττοι-
  ώντας τή γνωστή μέθοδό τους, την όποία μάλιστα είχα¬
  με προαναγγείλλει.
  Η ΜΕΘΟΔΟ Σ τού νά κάνουν τό άνανδρο «προσκλητήριο
  νεκρών προσωπικοτήτων», γιά τό δτι δήθεν ήταν κι αύ¬
  τοι Μασόνοι, είναι ττιά γνοχττή καί ξεπερασμένη.
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΩΤΟΥΜΕ: Γιατί δέν έκαναν την ττεριδόητη
  συνέντευξη Τύπου, γιά την όττοίαν κατέβηκαν καί ο'ι με¬
  γάλοι Άδελφοι έξ Αθηνών; Τούς άπαντοΰμε: Γιατί δέν
  έ'χουν τό σθένος νά ύττοοτοθν ένα δεύτερο «ζωντανό αύτο
  ρεζήλεμα». Δέν μττοροϋν δηλαδή νά άντιμετωπίσουν καί-
  ρια δημοσιογραφικά έρωτήματα, άφοΰ γνωρίζουν ότι οί
  άπαντήσεις που θά δώσουν, θά αΰτοδιαψευσθοΰν άπό τα
  ίδια τό: 5ικά τους ντοκουμέντα!
  ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ λοιπόν την εΰκολη μέθοδο τής λάσπης,
  στοιχειοθετώντας τό άνόσιο έγκλημα τής «προσδολής
  μνήμης τεθνεώτος».
  ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ οί άψιλότιμοι οθτε τα πνευματικσ
  σύμβολα τής Κρήτης.
  ΚΑΙ ΠΑ ΜΕΝ τόν Έλευθέριο Βενιζέλο, ανέλαβε ήδη νό
  υπερασπίση τή μνημη τού ό έγγονός τού, βουλευτής κ.
  Νικητάς Βενιζέλος.
  ΠΑ ΤΟΝ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ δέν ξέρομε τί θά κάνει ή χή-
  ρα Καζαντζάκη, στήν όποία στάλθηκε ήδη σχετικό μή-
  νυμα. Ξέρομε δμως δτι άρκετοΐ άνθρωποι τού Ααοΰ —
  κι αύτό Ιχει σημασία — άττευθυνθήκαμε ήδη στόν Δή-
  μαρχο Ηρακλείου κ. Καρέλλη, ό οποίος κατά τίς πληρο
  Φορίες μας θά αναλάβη σχετική ττρωτοβουλία προστασί-
  ας τής μνήμης τού Καζαντζάκη.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ λόγω χρόνου καί χώρου δέν προλαβαίνου-
  με νά δώσωμε όλοκληρωμένη άττοστομωτική άττάντηση
  στούς συκοφάντες τής Μεγάλης Στοάς τής Ελλάδος,
  πού δέν εΐχαν τόν άνδρισμό νά ύπογράψουν την ανακοι¬
  νώση καί νά άναλάβουν έπώνυμα την εΰθύνη.
  ΤΟΥΣ ΡΩΤΟΥΜΕ δμως, έν τάχε. τα εξής:
  1) Πώς μττορεϊ νά ή"ταν ό 'ΕΞλεύθερος Άνθρωττος
  καί Πνευματικάς Δημιουργός (καί οχι «λογογράφος» δ-
  ττως τόν ότττοκαλοθν) Καζαντζάκης Μασόνος, δηλαδή ά-
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΟΙ 54 ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ
  ΜΑΣΟΝΟΙ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
  Δημοσιεΰομε παρακάτω τόν
  κατάλογο των 54 κορυφαίων
  Μασόνων τής Χούντας, γιά
  νά θυμηθεΐ ό Λαός τό ρόλο
  τής Μασονίας καϊ οί Μασό¬
  νοι τού Ηρακλείου καΐ τής
  Ελλάδος γενικώτερα, ποι-
  ούς έ'χουν «Άδελφούς» έν
  Μασονία.
  1 ) Γεώργιος Παπαδόπουλος
  2) Στυλιανός Παττακός 3) Ν ι
  κόλαος Μακαρέζος 4) Ιωάννης
  Λαδάς 5) Κων)νος Άσλανίδης
  6) Γρηγάριος Σπαντιδάκης 7)
  Δημήτριος Ποοτίλης 8) Κων)
  νος Καρύδας 9) Κων)νος Πά
  παδόπουλος 10) Παναγιώτης
  Κωτσέλης, 1 1 ) Μιχαήλ Μπαλό
  πουλος, 12) Αντώνιος Λέκας,
  13) Βασίλειος Τσούμπας 14)
  Άλέξανδρος Χατζηπέτρος, 15)
  Νικόλαος Γκαντώνας, 16) Άδα
  μάντΐος Άνδρουτσόπουλος 17)
  Δημήτριος Τσάκωνας, 18) Αγ
  ΜΕΟΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ
  ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Μηνυτής: Ό Δήμαρχος
  Ηρακλείου ΚΑΡΕΛΛΗΣ
  Την έρχόμενη Πέμπτη
  24 τρέχοντος, παραπέ
  μπεται νά δικαστή στό
  Τριμελές Πλημμελειοδι-
  κεΐο Ηρακλείου, ό διευ-
  θυντής τής «Αληθείας»,
  Έμμ. Χαριτάκης (Μάνος
  Χαρής), ΰστερα άπό μή
  νυση πού τού υπέβαλε ό
  Δήμαρχος Ηρακλείου κ
  Έμμ. Καρέλλης γιά δή
  θεν συκοφαντική ουσφή
  μισή τού, μέ δημοσίευ
  μα τής εφημερίδας μας
  Πρόκειταιι γιά τίς γνωστές
  έπιστολές τού κ Εύάγγελου
  • Συνέχεια στή σελίδα Α
  γελος Τσουκαλάς 19) Ιωάν¬
  νης Άγαθαγγέλου 20) Λου-
  κάς Πάτρας 21) Ηλίας Κυρι
  ακόπουλος, 22) Μιχαήλ Σιδε-
  ράτος 23) Γεώργιος Πεζόπου-
  λος 24) Νικόλαος Οίκονομό-
  πουλος 25) Θεοφύλακτος Πα-
  ττακωνσταντίνου, 26) Παΰλος
  Τοτόμης, 27) Παναγιώτης Πι-
  ■ττινέλης 28) Χρϋστος Άχής,
  29)Ίωάιννης Τριανταφυλλόττου-
  λος 30) Βΰρων Σταιματόπουλος
  31) Κωνσταντίνος Μττράδος,
  32) Κων)νος Κυττραΐος 33)
  Κων)νος Ράλλης 34) Σπύρος
  Λιζαρδος 35) Χρήστυς Μίχα-
  λος 36) Σπύρος Εελιανίτης
  37) Χιρήοτος Γεωργακόττουλος
  38) Ευάγγελος Λατσούδης
  39) Τρύφων Τριο,νταφυλλάκος,
  40) Γεώργιος Δηιμακσττουλος
  41) Παναγιώτης Τσαρούχης
  42) Γεώργιος Κάρτερ 43) Κων
  σταντΤνος Παναγιωτάκης 44)
  Αριστείδης Δημόπουλος 45)
  Κων)νος Παπαδη-μητρίου 46)
  Γεώργιος Τζοι>μάνης 47) Τζωρ
  τζής Τζωρτζάκης, 48) Στυλια¬
  νός Τριανταφύλλου 49) Άθα
  νάσιος Άθανασίου, 50) Ε "Εμ
  μανουήλ, 51) Ε. Ροζάκης, 52)
  Ιωάννης Ξυδόττουλος 53) Σ.
  Δημητ,ράκος 54) Δημήτριος Κα
  ρακώστας
  Ό Άρχιμασόνος — Πρώτος «Διακεκριμένος Μασκαράς» Γεώργιος Σερ
  γόπουλος, ό «Πρωθυπουργός» τού Μασονικου Παρακράτους μέ τή με¬
  γάλη — γελοία καί διαδολική — στολή τού.
  Μετά τίς όποκαλύψεις μας γιά τόγ [Ιρωτοσύγγελλο
  πού άπειλεϊται μέ καΘαφεση και όποσχηματισμό
  ΤΙΘΕΤΑΙ ΕΡΩΤΗ
  ά τόυ Ρεθύμνης
  ΑΝΑΣΤΑΤΗ
  Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
  (ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ)
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, σοϋαρών καί μεγάλων διαστά-
  σεων, πήρε τό θέμα των άποκαλύψεων τής εφημερίδας
  μας, σχετικά μέ τα περί την Μασονία.
  ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ άπό τα σχετικά γεγονότα πού
  διαδραματιστήκανε, ϋστερα άπό την κυκλοφορία — καί
  σέ δεύτερη μάλιστα έκδοση! — τοθ περασμένου φύλλον
  τής «Αληθείας», είναι τα εξής:
  • Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΤΈΛΛΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Κρή¬
  της κ. θεοφυλλακτος Μαρινάκης — πού συνελήφθη ψευ·
  δόμενος για τό ότι δήθεν δέν είναι Μασόνος! — έκδιώ-
  χθηκε άμεσος μετά την άποκάλυψή μο:ς άπό τή θέση
  τού καί παραπέμφθηκε σέ Συνοδικό Δικαστήριο.
  • Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΣΤΟΑ της Έλλάδας, άναγκά
  στηκε γιά πρωτη φορά στά Ιστορικά χρονικά τού
  Παγκοσμίου ΤεκτονισμοΟ νά κάνη δημοσία — μακρο¬
  σκελέστατη μάλιστα — ανακοινώση άπό τίς ήμερήσιες
  έφημερίδες, προσπαθώντας νά δικαιολογήση τα άδικαι-
  ολόγητα ρίχνοντας άπαράδεχτη λάσπη σέ μνή-
  μες μεγάλων προσωπικοτήτων (γνωστή άλλά ξεπερα¬
  σμένη μέθοδος της Μασονίας γιά την όποία αυτή τή φο
  ρά θά δώση λόγο στή Δικαιοσύνην
  • ΟΜΑΔΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ πού εξεδήλωσε ενδιαφέρον, έπε
  ξεργάζεται τα σχετικά ήδη στοιχεΐα και έτοιμάζεται
  νά φέρη τό θέμα μέσα στή Βουλή, μέ μιά πραγματικά
  Ιστορική έπερωτηση.
  • Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ γιά πρώτη φορά, έστω
  και έμμέσως, άναγκάστηκε νά πάρη θέση κατά της Μα
  σονίας, πράγμα πού ώς γνωστόν, τής είχαμε έπανειλημ-
  μενά προτείνει, άλλά όρνιότανε πεισμόνως. Χαρακτηρι-
  στικό είναι ότι ή ανακοινώση δέν ύπογράφεται άπό τόν
  ϊδιο τόν Άρχιεπισκοπο άλλά άπό τό Γραφεΐο Τύπου τής
  Άρχιεπισκοπής. (Μιά υπογραφή τού ΐδιου τοθ Άρχιεπι-
  σκόπου θά τΐταν προτιμώτερη) .
  ΓΕΝΙΚΑ Η ΟΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ παίρνει εύρύτατες διαστά·
  σεις καί δη^μιουργεΐ πολλά καί σοδαρώτατα θέματα,
  γιά τα δποια καθένας καλείται ήδη νά αναλάβη τίς εύ·
  θΰνες τού.
  ΕΠ ΕΙ ΔΗ ΠΟΛΛΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ, ακούονται καί γράφον-
  ται, ή «Άλήθεια», που άρχισε πρώτη τό δύσκολο αυτόν
  άγώνα, μιά καί μόνη δήλωση εχει νά κάνη: Πέρα άπό
  κινδύνους, άπειλές, λασπολογίες καΐ κάθε εϊδους συνέ-
  πειες, θά συνεχίση μέχρις εσχάτων, τόν άγώνα πού άρ¬
  χισε πιστεύοντας στή συμπαράσταση τού Λαοΰ, ό οποί¬
  ος άρχισε ήδη νά καταλαβαίνη.
  ΣΥΛΛΗΦΘΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΑΝΕ
  Έπλεναντάλουμπούνια
  μέσα σέ ... βόδρους !!!
  «Μεγάλη Σαρακοστή» άπό σήμερα. Καί τό συ-
  νηθισμένο μενοθ, των πρώτων τουλάχιστον ήμε
  ρων, είναι τό λουμπούνι. Τό λουμπούνι δμως,
  γιά νά γίνει δρώσιμο, χρειάζεται έπεξεργα-
  σία. "Ενα στάδιο τής έπεξεργασίας αυτής, εί¬
  ναι ή παραμονή των λουμπουνιών σέ θαλασσι-
  νό νερό, για μερικές μέρες.
  Άπό την ττφασμένη
  ΠέμτΓτη, ή «τταραλία» πί-
  σω άττό τό έργοοτάσιο τής
  ΔΕΗ καί κόττω αττό τη Αα-
  χαναγορά Ηρακλείου, εΤχε
  γεμίσει από άνθρωπον ς
  πού «έλαφρά τή καρδία» Ε
  πλεναν πολλά τσουβάλιο
  μέ λουμπούνια
  "Οσοι δμως γνωρίζουν
  τή —εριοχή, θά κατάλαβαν
  περί τινος ττρόκειται. Εί¬
  ναι ή ττεριοχή πού δλοι οΓ
  Ήρακλειώτικοι ύττόνομοι,
  χύνονται στή θάλασσα!...
  Έττισκεφτήκαμε την ττε-
  ^^^^^ε>^ε^^^^^^ε^^^^^^ε/^ε^^ε^^^ν^^^ε^^ε^^^4ε^^τ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ριοχή, λίγο μετά την ανα¬
  χωρήση τού είδικοΰ άστυνο
  μ ι κου αΰτοκινήτου, που ε-
  ττιασε «ατά πράσσα» τούς
  ΖΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
  ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ «ΝΤΟΥΖΙΝΕΣ» ΜΑΣΟΝΟΙ
  Τά όνόματα καί τα έπαγγέλματα 48, δι
  ακεκριμένων καί μή, Ηρακλειωτών!
  ♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ♦4
  άσυνείδητους έμπόρους.
  Μέσα σ' ενα τσιμεντένΐί
  «πηγαδάκι» υπήρχαν άρκ«
  τά τσουβάλια δεμένα, ποί
  προφανώς περιείχαν «έμπέ
  ρευμα». Καί παραδίπλα
  στό μεσοδιάστημα περίποι
  των έκβολών των δυό χε1
  , 'ρΐχον, σκορπισμένα δλο
  τά σύνεργα τής .. δουλειάς.
  'Αλάτια, κιβώτια, &δειο
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  Η ΕΚΔΙΩΞΗ
  ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΣ ΥΓΓΕΛΛΟΥ
  Μάλις κυκλοφόρηοτε ή εφη¬
  μερίδα μας, την ττερασμένη Δευ
  τέρσ, μέ την άττοκάλυψη τή ο
  μασονικής ίδιότη/τας τού Προ.
  τοσογγέλλου κ Θεοφυλλάχτου
  Μαρινάκη, δημιουργήθηκε κυ-
  ριολεκτ'κά σάλος
  Ή εϊδηση διαδοθηκε άστρα
  πιαία δχι μόνο στό Ήράκλειο,
  άλλά καΐ στήν ΰττόλοιπη Κρή-
  τη.
  "Αμεσο άτΓοτέλεσμα ήταν
  ή ο~οτΓομτΓή τού άπό τή θέση
  στήν Άρχιετπσκοπή καϊ ή πά
  ραττοιμττήι τού σέ Συνοδικό Δι¬
  καστήριο.
  Πρέττεί νά σηιμειωθεΐ ότι ά
  ΆρχιβπίσκοτΓθς Κρήτης κ. Ευ-
  γένιος εΐχε άμεση έ~ικοινωνία
  μέ τοϋς ττειρισσόίτερους Μη¬
  τροπολίτας τής Κρήτης, οί ό-
  τγοΤοι καταδικάσχχνε χωρις ττε-
  ριστροφές τό θλιβερό γεγονός.
  Την έπαύριο άιμέσως μέ
  τό μεσηιμερισΛ/ό άεροπλάνο ά-
  ναχώρησε στήν Άθήνα ό κ
  • Συνέχεια στή σελίδα Α
  ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  0Υ0 ΒΠΡΕΙΕΣ ΚϋΤθαΐΚΕΣ
  Τού γιατρού κ. Ε. Τσαγκαράκπ
  καί τού έμπόρου κ. Θ. Νάδενα
  Μιά ένδιαφέρουσα δίκη
  εγινε την ττροπερασμένη
  βδομάδα στό Τριμελές
  Πλημμελειοδ^κ^ΐο Ήρακλε^
  ου, μέ κατηγορούμενο γιά
  πλαστογραφία καί άττόττει
  ρα άττάτης τόν άκτινολόγο
  γιατρό κ. Έμμ. Τσαγκαρά
  κη
  Τό Δικαστήριο έπέβαλε
  στόν κατηγορούμενο γιατρό
  ποινή 15μηνης φυλάκισης!
  Συγκεκριμένα ό γιατρός
  Τσαγκαράκης σύμφωνα μέ
  δσα δέχτηκε τό δικαστήριο,
  πλαστογραφοΰσε τόν άρι-
  θμό καί τό εΤδος των πα-
  ραγγελομένων άπό τά άσφα
  λιστικά Ταμεΐα ίατρικών έ-
  ξετάσεων, ετταυξάνοντάς
  τον κατ' εξακολουθήση. Στή
  συνέχεια, μέ τά ττλαστά
  αύτά ΕγγραΦα, είσέ{ιτραττε
  άττό τά Άσφαλιστικά Τα¬
  μεΐα άμοιβή γιά έξετάσεις
  (συγκεκριμένα, άκτινογρα-
  Φίες).
  Σάν μάρτυρας στήν πα-
  ραττάνω δίκη, κατέθεσε έ
  Νομίατρος Ηρακλείου κ
  Μαν. Κοκολάκης, καθώς
  καί άρκετοί Ήρακλειώτες
  γιατροί.
  Ό κ Τσαγκαράκης ό ο¬
  ποίος εδωσε αλλες έξηγή-
  σεις στήν άπολογία τού
  καί αντίκρουσε τίς κατηγο
  ρίες μ έ τούς δικούς τού ί-
  σχυρισμούς, εκανε εφεση κα
  τα τής παραπάνω άττόφο
  σης καί όφεθηκε έλεύθε-
  ρος.
  "Οπως μάς γνώρισε πρό
  σωπο τοΰ στενοΰ τού ττερι-
  βάλλοντος ό κ. Τσαγκαρά¬
  κης έλπίζει στήν είτα
  νάληψη τής δίκης που θά
  γίνη σέ δεύτερο βαθμό στό
  Έφετεΐο, στά Χανιά.
  Σέ 18 μηνών Φυλακίση
  καταδικάστηκε την ττερα·
  σμένη Παρασκευή 6 Ήρα-
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΐο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Καλλιτεχνικα σχολια
  ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
  Οί γονεϊς τοϋ Δηιματικοΰ Σχο
  λείου Κασταιμονίτσας Πεδιά-
  δας, εύχαριστοϋιν τόν Διοικητή
  τής ΑΤΕ κ. Άδαιμάντιο Πεττε
  λάση, γιά την προσψορα τού
  στή Μαθητική Βιβλιοθήκη Β ι
  βλίων άξίας 5.000 δρ.
  Όττοχτδήποτε μιά τέτοια χει
  ροναμία είναι αξισ κάθε έπαί
  νού γιατΐ δίδει την εύκατρία
  στάν άγροτικό κόσμο πού ού-
  σιοκττικά βρίσκετΓαι σέ άρκετσ
  χαμηλσ ττνευιματικά έττίπιεδα
  γιά μιά κατά κάττοιον τρόττο,
  μάρφωχτη ττοθ ξεκιινά άττό την
  ρίζα μιά και τα 6ι6λ!« χαρί
  ζονται στά άγιροτότταιδα τού
  ΔηιμοαικοΟ.
  Ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» άττό καιρό
  έ'χει πάρει θετική θέση στή
  δηιμιοωργκχ έπαρχιοικών 6ι6λιο-
  θηκών κοοί έπαρχισκών ττολιτι-
  στικών κέντ,ρων γιά τή δτ>μι-
  οι/ργία εύνοϊκών προϋποθέσε-
  ων πού θά έχουν σάν άττοτέλε-
  σμα .τή σαμβολή στό ζωντόνε-
  ιμα τής ύ—αίθρου.
  ΦυοΊκά, ή χειρονομία αυτή
  Λττό μέρους τής ΑΤΕ εΤναι κα
  λό νά έττεχτσβεΐ άλλά συνί
  ιμοο κι άΊλλοι ώρμόδιοι πρέπει
  νά πιροχωιρήσοον σέ έργον για
  τι τα λόγια δέιν τΐναι τίποτε
  άλλο άπό . . . λόγια.
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ.. ΜΥΑΛΟ·
  Στό τεϋχος 25 τό τπεριοδικό
  «Καμίνι» πού κατατΓΐάνεται μέ
  γενικά ττνευιματικά θέματα, δή
  ιμαοΊεύιει αρθρο σχετικά μέ τή
  χρήϋη τού ποδοσφαίρου στήν..
  πολιτική.
  Χθζραχτηριστικά άναφέ,ρετ
  τή φράση τού «Άθλοπατέρα»
  Άσλαινίδη: «Άν δέιν τταροχινή-
  σουιμε τούς νέους νά άσχολη-
  θοθν μέ τα πόδια, αύτοι θ' ά-
  σχοληθοΰν μέ τό μυαλό, καΐ
  τότε. .. άλλοίιμονό μας».
  Δέν συμφωνεΐτε;
  ΤΟ ΤΕΕ ΠΑ ΤΑ ΝΕΠΡΕΙΑ
  Τό Τεχνικό Έτπιμελητήιριο
  (Τ,μήμα Άνατολικής Κρήτης)
  έστειλε στόν Προοθυττουργό κα-
  θώς καΐ στά αρμοδία Ύττουρ-
  γεΐα καί 'Υπη,ρεσίες σχετικά
  μέ την άνάγκη π,ροστασίσς των
  Νεωρείωντοί) λΐιμανιοΰ τοθ Ή
  ροκλείου τα όττοΐα κατοαστρέ-
  φσνταΊ καθηιμΈρινά άττό τα άνα
  γειράμενσ έκεΤ πολυόροφα χτί-
  ρια. ΤΟ ΤΕΕ ζη,τά την πλήρη ά
  ναοττολή κάθε οίκοδοιμικής ερ¬
  γασίας γιά την διασώση τού
  παραδσσιακοΰ ττεριβάλλοντσς.
  υΐακοσμητικη
  Τηλ. 287.670
  ·♦♦♦♦
  "Αν8η Νάρκισσος
  Ηράκλειον - Ρόδος
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦»♦♦♦♦♦
  Μουσικη
  ΠΑ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ
  ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
  ΤΑ ΡΙΖΙΤΙΚΑ !!
  Την ττειρυσινή "Ανοίξη εκανε
  την έιμφάνιση τού στό χώρο
  τοΰ τραγουδιοθ, ό Χοβνιώτης
  παττάς "Αγγελος Ψυλλάκης. Ό
  τΓατττά — Άγγελος κατάφερε
  μέσα σέ λίγο χρόνο νά γίνει
  γνωστός σάν γνήσιος έρμη-
  νευτής των γνησιότερων καϊ
  πλουσιώτερων λαϊκών τρα-
  γουδιών τού κόσιμου. 'Εριμή-
  νειιε τα Κρηαικά Ριζίτικα.
  Σήιμερα, ό παπά Άγγελος
  ττρέττει νά νοιώθει Ικανοποιη-
  μβνος άττό ττ>ν ττροσττάθεισ
  αύτη. Τα «ριζίτικο» ττού καί
  σέ άλλες έκτελέσκις τους ετυ
  χον θερμής ύποδοχής, είναι
  κατά άσφαλείς πληροφορίες
  μας ύττοψήφΐια γιά τό 6ρα-
  6εΤο τής Γαλλικής Άκαδηιμίας
  μέ έκτελεστή τόν Κρητική ττα-
  ττσ.
  Περιμένουιμε. . .
  Έκδπλώοεις
  ΔΙΑΛΕΞΗ
  ΠΑ ΤΟΝ
  ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ
  Την ττερασιμένη Δευτέρα 14—
  2—77 δόθηκε διάλεξη στήν
  αΤθουσα τής 'Αρχαιολογικής
  'Εταιρείας τής ΆθήΊνας μέ ό-
  μιλητή τάν Δη·μοσιογιραφο Γρη
  γόρη Μιχαλόττουλο καί θέμα:
  «"Ενας μεγάλος τής 'Ελληνικής
  Δηιμοσιογραψίας».
  Ή εκδηλώση ήταν άφιερω-
  ιμένη στή μί/ήιμη τού πραγματι
  κά μεγάλον δηιμοσιογράφου Γ.
  ιδάκη.
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ
  ΤΗΛ. 280-647
  ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
  • ΡΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΟΝΤΑ
  • ΠΡΟ ΙΌΝΤΑ «ΡΗΙίΙΡδ»
  • ΕΙΔΗ ΤΗΣ «ΙΖΟΛΑ»
  ΚαΙ δ,τι <5ίλλο σχετίζεται μέ τόν Ήλεκτρι σμό. —Τηλεοράσεις — Κουζίνες — θερμά- στρες — θερμαντικά Σώματα — Στερεοφω νικά Συγκροτήματα — Η'υγεϊα κλπ. καθώς καί Μικρές Οίκιακές Συσκευάς. ΟΣΟ ΠΑ ΤΙΜΕΣ ΟΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ Έλάτε μέ θάρρος, δπως πατε σέ £να φι- λικό σπίτι. ·♦♦ ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ Τή,ν ττερασμένη Τετάρττη (16—2—77) δόθηκε διάλε- ξη στήν αΐθουσα συνεδριάσεων τού ΤΕΕ άπό τόν Μηχανικό κ. Βασίλη Χοττζηγιάννη, μέ θέμα «Έκιμετάλλευση τοθ κυματι- σμοθΐ τής θαλάσσας γιά τή λύση τού ένβργειακοΰ ττρο- βλήιματτος — Τρόττοι έφαρμο- γης». Έκδόϋεις ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΗΝΙΟΧΟΣ» 'Εκυκλοφάρησε τό μηνιαΤο πε ριοδικό «ΗΝΙΟΧΟΣ» μέ διάφο ρα τηνευιματικά και καλλιτεχνι κά θέματα. Τό νέο αθτό ττεριοδικό έκ- δίδεηχχι άττό τόν γνωστό συγ γραφέα — δη'μοσιογράφο Γ. Α.Μιχαλόττοολο. ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΣΙΓΛΡΑ... Τό τπερίττΕτρο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ στή Βασιλική τοθ Αγ. Μάρ¬ κου ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ Έπίσης τρτχιΛιοΟνται έφηιμερί- δες καΐ ή «ΑΛΗβΕΙΑ» Σέ Βίγο Α Ι Σιήν ανθρωπίνη ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Γ Υ ΨΙΝΑΙ ΔΙΑΚΟΣΙνΐΗΧΙΕΙΧ: ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α«θ' ΧΡΥ5Ο5Π Αί=1Η ΛΕαΐΒ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ154 —"-ΚΑΜΑΡΑΚΙ · ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΗΗΛ. 222.416 - ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΝΑΣ Ι8ΑΡΗΣ ΜΑθΗΤΗΣ-ΛΥΡΑΡΗΣ!! Σέ τοΰτα τα χώματα, στήν Κρήτη, ή μουσικη τό τραγούδι κι' ό χορός, είναι | μέσα στό αΤμα των άνθρώ ττων. Ή εκφράση είναι αΰ- θόρμητη, δπως κάθε έκδή λωση τής κοινχονικής ζωής. Είλικρινά, συγκινηθήκαμε σάν άκούσαμε στό κρητικό κέντρο «ΑΡΕΤΟΥΣΑ» ίνα νεαρό παιδί τής Κρήτης, νά κάθεται στήν βαριά καρέ- κλα τού μουσικοΰ, τοθ «λυ- ράρη» έκεΤ ποϋ πρΐν λίγο καιρό ό κορυφαϊος τής Κρη τικής μουσικής Θανάσης Σκορδαλός καταμαύγευε μέ τίς νότες. Τόν λένε Στέλιο Βασιλά¬ κη κι είναι 18 χρονώ. Μάθη τής στό Γυμνάσιο. Κι' δ- μως! ! Ή μικρή ήλικία, δέν έμποδίζει σέ τίποτα τόν νεαρό καλλιτέχνη! ! Δέν ψαί νεται νάχη τράκ κ ι είναι εΰ χάριστος καΐ κεφάτος. Βεβαία, δέν μποροΰμε νσ ττοΰμε — καί θάταν ζημιο δν τό κάναμε — δτι ό Βασι λάκης κοττέχει όλοκληρωτικά την τέχνη τής Μουσικής. | Στέκεται δμως στό ΰψος τοΰ έπαγελματία κι' έκεΐνο που άξίζει ττιότερο νά θαυ μαστεΐ είναι τό πεΐσμα, ή θε ληση κι ή μουσικη που εχει σχεδόυ ταυτιστεΤ μέ την όντότητά τού. Γνήσιος Κρη τικός — Σκαλανιώτης —· δέν μποροΰσε'νά μείνη άμέ τοχος στό πανηγύρι τής καλ Ι λιτεχνικής άπασχόλησης ΝΟΚΟΜΕΝϋΕ καί ΗΙΤΑΟΗΙ Ή τηλεόραση Τό κομψότερο ττού κλειδώνει ραδιομαγνητόφωνο ΕϋΚΟΡΗΟΝ:Τό προσιτότερο καλόδΤΕΚΕΟ Τα προϊόντα που ξεχωρίζουν γιά την ττοιότητά τους ΥΙΟΙ Γ ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ 0Ε· Καλές τιμές — είδικές εύκολίες στούς Δημόσιους 'Υτταλλήλους Λ. Κνωσσού 15 καί Λ. Πετράκη Γωνία (στάσις Κατσουλογιώργη) τηλ. 287768 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ εκοεσισΗΟΝΠΙΙ(χοντα) Ν. ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣΧ. 2ΠΛΝ0Ζ Ο.Ε. Ι ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΚΑΡΟΥ 50 — ΤΗΛ.. 285.321 & 286.631 ΑΥΤΟΚΙΓίΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΕΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΝΗΣΙΑ ΗΟΝϋΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΝΗΣΙΑ ΗΟΝΟΑ δΕΚνΊδ: Είδικευμένα συνεργεΐα Διά τ' αότοκίνητα ΗΟΜϋΑ συνεργεΐον Έμμ. Κυπραίου Λεωφ. Ίκάρου 148 Τηλ. 223.440. Διά τίς Μοτοσυκλέττες, Μοτοποδήλατα κ.λ.π. μηχανήματα: συνεργεΐον Ιωάν. Σπυ ριδάκη Λεωφ. Ίκάρου 16 Τηλ. 220.764. «ΧΟΝΤΑ: 0Λ0 ΠΡΟΣΟΝΤΑ» ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΙΟΝΥΣΟΖ ΠΛΑ-Γ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΗΛ. 286.191 ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φαγητό, σ* ένα ομορφο πε- ριδάλλον. ΑΦ01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Ο.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καΐ 5 δωματίων, ώς καΐ ίσογείων καταστήμά- των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοθς κατασκευής καΐ επί των όδών 1878 άρ. 39 καΐ Πασιφάης καΐ Άνωνύμου γωνία (έναντι Παραρτήματος Γενικου Χη- μείου τοθ Κράτους). Πληροφορίαι τηλ. 282239 καΐ 286113 ΜΙΝΩΓΚΛΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΜΙΝΩΣ και ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΩΡΑ 6.30 Μ.Μ. ' ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πλατεϊα Καλλεργών 7 Τηλέφωνα 224 304 — 224.305 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'Ακτή Ποσειδώνος 28 Τηλέφωνα 4117952 - 4117953 ττού άπό άνέκαθεν γιορτάζε ται στά χώματα τής Κρή¬ της. "Ετσι τώρα, στά 18 τού χρόνια, πηγαίνει κανονικά | στό σχολεΤο τού — Α' άρ' ρένων Ηρακλείου — καί τα βράδυα δουλεύει στό Κρητι κό Κέντρο. Την λύρα την | προτόπιασε στά χέρια τού , στά 15 τού χρόνια. Την έ-; πόμενη χρονιά, βρέθηκε σ? Κρητικό ττανηγύρι λαϊκός μουσικός κι άπό την άρχή τής φετεινής Χειμωνιάτικης περιόδου έπαγγελματίας! ! Μά ή λύρα στά χέρισ τού νεαροθ Βασιλάκη, δεν παίρνει τό χρωματισμό καί την ψυχρότητα τού έπαγ γελματισμοΰ. Παραμένει ή «έρωμένη» τοΰ έρασιτέχνη, ττού μέ άθωότητα καί πεΐ¬ σμα Κρητικό, μοχτεΤ γιά νά γένει κύριος της στήν κυριολεξία. Νά μάθει δλα τα μυστικά της. Νά την χορτάσει ττου λένε! ! ΌπωσδήττΌτε δλοι ο! δρό μοί είναι άνοιχτοΐ γιά την παραπέρα ττροκοπή τοθ νεα ροΰ καλλιτέχνη. Κ ι" ενα ττα ραπάνω τόνο, δίνει ή Κρητι κή καταγωγή. Έκείνη ττού τονώνει την λεβεντιά καΐ τό θάρρος. Κι' ό Σ Γελ,ιος Βασιλάκης, χρειάζεται νά παλαίψει μιά καί μπήκε στό δρόμο πού άνοίχτηκε —τπ- στεύουμε — άττό την ϊδια τή φυσική άναγγκαιότητα. ΒΙΒΛΙΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ - " ♦♦♦♦♦♦■- Μ ταΝ χοφην τατ ιι«ν 1ΝΣ ΡΒϋΚΗΙ Ι Ι ΤΗΝ ΙΛηΜ Μ^ίΑ ΡΙΙΑΓΒΓΗΙ ΗΟΟΡΚ 1 Α Μ Β Ι11 Ι Ν η«7ΛΦί*ΑΙ.ιϊ ΚΑΙ ΡΚΑΟ?Ιΐ Ρΐϊ «ΤΑ ΜΥΠΙΚΑ ΠΡΠΤΌΚΟΛ ΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΠΝ» ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΖΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΖΠΝΩΝ ΖΤΗ ΔΗΜΟΧΙΟΤΗΤΑ Περιωρισμένος άρι- θμός άντιτύπωνι, διατί θεται άπό τα γραφεΐα τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» -ΡΧ 60 • ΚΟΥΧ · ΚΟΥΣ · ΚΟΥΧ • Μεγάλο κέφι εγ»νε τό βράδυ της ττερασμένης Δευ τέρας — ημέρας των συγκλονιστικών μασονικών ά- ττοκαλυψεων — στό κρητικό κέντρο «Άρετοΰσα» ά.· ττό μιά «σίτινη» παρέα. Μεταφέρω έδώ μερικές άπό τίς πιό χαρακτηρ,. στικές μαντινάδες ποΰ άκουστήκανε: Γιά δές πώς έκατήντησε σήμερα ή κοινωνία νά κθβερνά τόν τόττο μας ή παληομασονία. Γροικήξετε νά σάς σέ ττώ φίλοι κι άδέλφιαΚρήτες οί θρήσκοι κινδυνεύομε άττό τσ' Άρχιμανδρίτες. Ποίος εΐδε ττοιός άντάμωσεΧιώτη νά ττιαίνει μόνος κ ι Άρχιμανδρίτη όρθόδοξο νάναι σωστός Μα· σόνος. ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΛΙΓΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΑΡΙΟΧ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑΚΗΝ ΧΕΞΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 2 (Όπισθεν Καταστημάτων Μα- ρούδα). ΤΗΛ. 289 — 593 ΔΕΧΕΤΑΙ 8.30' — 1 ♦♦♦♦♦♦Φ»♦♦♦»♦» ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ Ζητοΰνται οίκόπεδα στο κέντρο τού ' κλείου Τεχνικόν Γραφείον , ΣΤΕΛΙΟΥ Δ. ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ ΑΓ. ΜΗΝ Α 15 τηλ. 289595 • Όπως είναι γνωστό, τό ττροηγούμενο φύλλο τής «Αληθείας» έξαντλήθηκε άμέσως καί χρειάστηκϊ νά γίνη καί δεύτερη έ'κδοση, πού κ Γ αυτή έγινε ά- νάρπαστη. Κάποιος λοεπόν άναγνώστης, που καθυστέ- ρησε νά την ζητήση, πήγε στό Τι/πογραφεΐο, άλλα οΰτε κι' έκεΤ ύ-πηρχε φύλλο. Στήν έπιμονή τού λοιπόν νά διαβάση την εφη¬ μερίδα, ένας τυττογράφος εΐπε: ------Τ! νά σάς κάνομε κύριε; Βγαλαμε πρώτη ίκ- δοση, βγάλαμε δεύτερη, τώρα έκεΐνο ττού μένει, ά- φοθ έττιμένετε, νά ένημερωθήτε είναι νά σάς δοχτω νά διαβάσετε τα. . . χειρόγραφα! • Ένας άττό τό ττεριβάλλον των ρουλετατζήδων, ττού δημιούργησε τό γνωστό έπεισόδιο, τίς μέρες των Χριστουγέννων, σέ δάρος τοΰ διευθυντού τής «Αληθείας» ττρόκειται νά δικαστή σέ λίγον καιρό. Καί κάποιος, ττού . . . θυμοσόφησε την εΤδη- ση, εΤπε: —"Ετσι είναι ή ζωή... ρουλέττα καί γυρίζει!. Βαλτέ νά πάνε λοιπόν... • Ό ... Σεδάσμιος των Μασόνων . . . έκκλησιά- στηκε την ττερασμένη Κυριακή σέ νοό τού Ηρα¬ κλείου. Κατά. . . μασονική σύμπτωση (κατά τό «δια- δολική») έπεσε Ινα μανουάλι κάτω Καί κάποιος άπό τό έκκλησίασμα ττού άνσ- γνώρισε τόν Άρχιμασόνο, εΐττε: —Πάλι καλά πού δέν ττέσανε καί οί πολυέ: λαιοι! . . . ΕΤπον... • Μέλη τής Μουσικής Άκαδημίας, κάνουν συχνσ έμφανίσεις σέ κρητικά κέντρα, κυρίως μετά άπό τίς έκδηλώσεις ττού γίνονται στόν "Αγιο Μάρκο. "Όταν βρίσκεται μάλιστα έδώ καί ό Μάνος Χατζηδάκης, παραβρίσκεται ττάντα καί μάλιστα προτιμά τόν Άβυσσινό. Κάττοιος λοιττόν ττού σχολίασε τό γεγονός, ρώτησε: —Άφοΰ οί άνθρωττοι τής Μουσικής Άκαδημί- ας, συμπληρώνουν τό. . . μουσικό μενοΰ τής 6ρα- δυάς, μέ κρητική μουσικη, γιατί δέν περιέλαβαν στό πρόγραμμά τους καί μιά βραδυά κρητικής μου σικής στόν Άγιο Μάρκο; ^-»,». -ψυσ+κΛί.έγώ δέν μττορώ να άιταντήσω, άλλα νομίζω ότι τό έ'καναν γιατί θεωροΰν την κρητική μουσικη κάτι μεταξύ . . .φρούτου καί . . . έπιδορ- ττίου. Έκτός άν δέν είναι έ"τσι, όπότε περιμένω τή... «νότο» τους! . . . • Τα περίφημα «Ροταριανά Νέα» πού δημοσιευό- ταν — έ—-ι πληρωμή φυσικά — στίς τόπικές καθη- μερινές έφημερίδες, χαθήκανε ξαφνικά. Καί κάποιος ττού συνδύασε τό γεγονός μέ τίς Μασονικές άττοκαλύψεις τό δικαιολόγησε ώς εξής: —Μακρυά άττό την πόρτα μας κι' άς είναι στοΰ γειτόνου. Ό νοων νοείτω. . . • Ώστόσο άναγγέλθηκε άττοκρηάτικος Ροταριανός χορός στό «Κρέτα Μάρις». Καί κάποιος πάλι εΐττε σχετικά: —Ό χορός αύτός δέν θά είναι, όπωσδήποτε «μασκέ» γιατί ττλέον οί. . . μάσκες ττέσανε. Κι' δμως συνεχίζουν νά κυκλοφορούν οί «διο>
  κεκριμένοι μασκαράδες». . .
  • Ή συζητήση έγινε μέσα στό Πολεοδομικό.
  Κάττοιος ύττάλληλος, άκούστηκε νά λέη:
  —Άς έχει καλά ό Θεός, ό δικός μας κι όδι-
  κάς τους, τούς Μασόνους, γιατί μέ τό νά άσχολεΐ-
  ται ή «Άλήθεια» μ' αΰτούς, άφησε έμάς ησύχους...
  Γιά λίγο, φυσικά...
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΑΠΟΛΛΩΝ
  Τηλέφ. 223.395
  ΣΗΜΕΡΑ
  Πικάντικο έρεθιστικό άτελείωτο
  ΠΟΛΥ ΓΛΥΚΟ ΠΑ ΕΡΩΤΑ
  ΠΕΜΠΤΗ
  Άπολαυστική περιπέτεια
  ΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΧΕΡΗΔΕΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  ΛΛΛ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ!
  (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΧ)
  ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Τεχν.κή έττιμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1977
  ηρακλειο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  αγροτιά
  ΑΓΡ0ΤΗ, ΞΥΠΝΑ
  Τού κ. ΚΟΣΤΑΑΑΊΔΗ
  ΑΠ' Ο,ΤΙ δλέττεί κανεΐς γύ-
  ρω τού, καταλαβαίνει δυό πρά
  γματα: "Η γεννιέσαι άγρότης
  καΐ λέγεσαι εΐλωτας ή δέν γεν
  νιέσαι άγρότης καΐ λέγεσαι κύ
  ριος τάδε. Στήν ττράξη αϋτό
  λένε τα πράγματα. Στά λό-
  για μην φαντοοστεΐς.
  Κάθε φορά πού οί πολιτικοί
  τού Κράτους μας δταν ττρόκει
  ται νά παραλάβονν την έξου-
  σίσ τού, καί δταν τελικά την
  τταροελάβουν, Ινα μόνο άδικηιμέ
  νο βλέτττουν κ ι έναν μόνο ώψε-
  λοϋν: Τόν άγιρότη, άλλά μέ
  μιά διαφορά. Στά λόγια. Όχι,
  στά ίργα. Γιατΐ τα έργα στοι-
  χίζουν. Γιά νά κάνεις ίργα θέ-
  λεις ττρογραιμματισιμούς, θέ-
  λεις έργάτες καΐ ττρωτεργάτες,
  λογιστές, ,μηχανικούς, λεφτά,
  σχουτούρες, κοτγο. Χρειάξεσαι
  δηλαδή, ύλικά καΐ ττνευματικά
  καταναλωτιχά μέσα. Ποίος κά
  θεται νά γυρεύει τέτοιες φασα
  ρίε<; καΐ τέτοιες σκουτούρες. "Υστερα μπορεΤ κσΐ τα εργα νά μην πετύχουν. Νά σοΰ τα τορπιλήσουν κάτι πονηρο! μάγ- γες έμποροι λογιών — λογι- ών. Γιά ποιό λόγο νά σκουτου- ριαστεΐς λοιττόν εσύ καΐ νά κά¬ νης εργα κι άν ά—οτθχεις νά σέ βάλουν κι άπό κάτω. "Αλλωστε έτσι κάνουν δλοι. "Ολοι λόγια τταχειά λένε, λό¬ για μεγάλα άρσδιάζουνε. Τα λόγια οΰτε στοιχίζουν, όντε σέ ριψοκινδΊΛ'εύουν. Τώρα άν έ'χεις τάξη ή δχι, αϋτό δέν εχει μεγάλη σημασία. Βάζεις μιά τάπα στό μπουκά- λι τής συνειδήσεως σου καΐ τό ττράγιμα κλείνει χωρΐς τίποτε άλλο. Οϋτε δηλ. έπεισόδια, οΰτε καυγάδες, οΰτε κινδύνους. Ό Άγρότης φύσει φιλήσυ- χος, δέν ττρόκειται ποτέ νά σοΰ πεΤ γιατί τού λές ρ,άνο λό¬ για. Μττράθο τού δμως. Ήσυ- χο άνθρωπάκι τό φουκαριάρικο. Τό λάδι τοΰ τιρώνε, την σταφίδα τοΰ τ,ρώνε, τα κη.πευ- τικά τού τρώνε, ό,τι κι άν πα¬ ράγει άλλο τού τό τρώνε, μέ την «Γπιρασφορά καΐ ζήτηση>
  κ ι αύτός: «σφάξε ιμε "Αγά μου
  ν" άγιάσω», σοΰ λέει.
  "Αραγε γεννήθηκες έτσι, σέ-
  καμαν έτσι ή δρέθηκες έτσι;
  Μοίρα σου είναι ό πνευματικάς
  ΰπνος νά ρουφάς τα ΠΑΧΕΙΑ
  ΛΟΓΙΑ των άφεντάδων σου ττο-
  λικάντηδον καί δηιμαγωγών ττο-
  νηρών, άστών ή «σέ πηΊρε ύπ-
  νος καΐ γυρνάς ότου καραβιοΰ
  τους την πλώρη...»;
  Πότε κι έσεΐς άδικημένη τά-
  ξη άγιρότες θά σκεφθεϊτε σο¬
  βαρά τα θέματά σας καΐ θά
  τα διεκδικήσετε δττως σάς λέει
  ό νόμος;
  Άλήθεια πότε έττΐ τέλους
  εμείς μέ την πολύ δύναμη, την
  ϊσχΜρή προσφορά εργασίας
  καΐ τα πρασοδοφάρο έργο θά
  δοΰμε πώς τό πολιτικοοικοναμι-
  κό κατεστη.μένο μόνο μέ λό¬
  για μάς πλαο-σάρει; Καϊ τό
  κοχό είναι πώς τα λόγια τους
  συνεχίζονται. Χθές μ' άλλους
  σήμερο μ' άλλους, αΰριο μ' αλ-
  λους. Κι δλα αϋτά γιατ!; Για-
  τΐ τα χαυτόμ<χστε εμείς οί ά- γρότες γιατΐ κοιμούμαστε δυ- στυιχώς άκάμη. Μάλιστα κύριοι άγρότες. Κοι ιμούμαστε. Γιατΐ ένώ Οπάρχουν άτρωτες έννομες θέσεις δέν έκ- μεταλλευτήικαιμε ποτέ καμμιά. ΤΑ ΛΟΓΙΑ μάς θαμπώνουν. Γιατΐ δμως. 'Αναρωτηθήκατε; ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΙ-ΔΗΣ Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ» ΤΑΒΕΡΑ -ΚΡΑΣΟΠΑΤΕΡΩΝ Κάτττου στήν πλατεΐα Κορ νάρου, έκεΤ στή στάση των τα ξί, τό «στέκι». Κι δταν λέιμε «στέκι» δέν έννοοΰμε τάν κατά τή λαϊκή συνήθεια όνομαζόμε- νο τόπο σΐίχνάσιματος. Τό στέ κ ι είναι ένα κομιμάτι ζωής.. Πάνω στά ράφια, πάνω άττό τα φλυτζάνια τού καφέ, ένα με γάλο πανώ μέ χοντρά γαλάζια γράμιματα. Καρέκλες ψάθινες πλάϊ στά μικρά τραττεζάκια ττού φιλοξενοΰν τα ποτήιρια τής τταρέας. Είναι τα «γ,ραφεϊα» τού συλ λόγου κρασοπατέρων. Καΐ φι λοξενοΰινται στό φιλόξενο "Ηρα κλειώτικο καφενεϊο. ΊΕΞδώ συ^άζουν τα μέλη τού συλλόγου κα!. . . συνεδριά- ζουν. Συνεδριάσεως, σκέτη πρ« τοτυπία μέ πρόεδρο κι άντιττρό εδρο έκλεγιμένους διά . . . 6ο- ης· Την περασ·μενη βδομάδα δ¬ λα τα ιμέλη τού συλλόγςυ, ττλέ γανε σέ ττελάγη εύτυχίας. Ό άγαθός κρασο — ©εός τούς εΤ χε δώσει την Άγια Νίκη καΐ τό καφενεΤο μετατράττηκε σέ χώρο Διοννσιακοΰ ξεφαντώμα τος. Μέλος τού συλλόγου μητο- ρεΐ νά γίνει όποιοσδήττοτε, άρ κεΤ νά χωρεΐ τό στομάχι τού 5—6 κιλά οίινοπνευματώδη τή βραδυά, καΐ ναχει κοινά έν- διαφέροντα ιμέ τούς άλλους. Τα έν^ιαφέροντθ! τούτα εΤναι: 1) ό ΟΦΗ 2) ό ΟΦΗ 3) δ ΟΦΗ κ.ο,κ. Κάθε Κυριακή τα ποτήρια... ττανε όττωσδήατοτε στό γήττεδο. Τα μόνιιμα ττοτήρια δηλαδή. Κ Γ άν λείπει ό κάτοχος ενός άττ' αύτά, δέ χάλασ' ό κόσμος. Τίθεται είς. . . κοιινήν χρήσιν (τό ποτηράκι τού). Τα πινευιμοπικά τους ένδιαφέ ροντα βεβαία, έττεχτείνονται καΐ ττέρ' ότπό τό Ήράκλειο. Καϊ πέρ' άπό τή·/ Κρητη. "0- που βρίοτκεται ό... ΟΦΗ! Εύλογηιμέΐνο κιρασ!.. Ο ΣΤΑΘΕΡΟΣ >♦♦♦-
  ν<ε:ολαια ΜΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΑΣΕΕ ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΙΣ ΔΕΜΑΤΑ ΑΠΟ 8-12 ΠΟΝΤΟΥΣ Μεγάλη παρακαταθηκη — Τιμαί Εύράητης Συνεχεΐς καΐ μεγάλαι είσαγωγαί ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ ΕΙΖΑΓΩΓΕΥΖ ΙΥΛΕΙΑΧ Τό Δ.Σ. τής ΑΣΣΕ ΚΑΤΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ καταγγέλει τό άντπλαϊκό άντιει«τΓαιδευτικό νο μιοσ-χέδιο γιά την Τεχνική καί 'ΕτταγγϊλιμαΓπκή έκτταίδευση καΐ τήιν ταχτική τής Κυ6έρνη- σης νά τό περάση πίσω άπό τίς πλάτες των άμεσα ένδιαφε ρο'μένων φορέων. Δηλώνουμε ότι ή πολιτική τής Κυβέρνησης μάς βρίσκει ριζι«ά άντίθετους καΐ πορ' 6- λες τις δυσχέρειες τής κατά- στασης (διαγωνισμοι των στΓουδαοτών) εΐμαστε διαττεθη μένοι νά διαττρανώσουμε την άντ'ίθεσή μας, στό πλάι τής ΕΣΕΕ καΐ ιμιαζί μέ τους ενδια¬ φερομένους φορεΐς στό Ν)Σ. ΟΊ ΣττΌΐ/δαστές έ'χοντας ϋπ δψη τους τό άντιλαϊκό ττεριεχό μενο τής Κκδέρνησης τόν ά- τλαιντικό της τηροσανατολισιμό (ΝΑΤΟ —ΕΟΚ) κα! την κ.ρι σιμάτηιτα τού Ν)Σ ττοΰ είναι ϋ- ΕΤΡΙ ΗΟίΙΑΡΑΔΟΤΑ Φιατ-Πολεκι πόθεση όλοκλήιρου τού 'Ελληνι κου Λαοΰ ΘΑ ΑΓΩΝ Ι ΣΤΟΥΝ —Γιά άνάκλιση καΐ ρΐζική άλ λαγή τού Ν)Σ —Γιά ιμάρφωση ψωμί δουλειά —Γιά μιά Παιδεία στήν ύττη- ρεσία τοΰ λαοΰ Δ.Σ. ΑΣΕΕ ΚΑΤΕ ΗΡΑΚΑΕΙ ΟΥ ΦΏΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΥΠΟΥ ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ Τό γνωστό Κο—■νοττωλεΐο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθέτει δλα τα εϊδη τού κο—νιστή, ττεριοδικά, έψημερίδες και την «ΑΛΗΘΕΙΑ» ♦♦< οτγροτες ! γνωριστε τΐ{|ιιο μεδοδο λιπανοπ συγΧρονη στον κοομο βιοΧημικα συστί^&τΛ» ^ια τηϊιαμοίριίρωση τού εδά- φους και την αναπτύξη. ~ για καθε καΑΑΐεργεια αυξανει τη ϊϊτι<)ίί>αγΜγη με,'Χρι χ^ &»λαιΝα· καλυτε-
  ρευει τη Γ*ρίο*ΓΤτα .πρ#ί^
  μερες. εη£*·^$£&'.το:ί|ίϊ^ τασταση.
  εψ
  ρουσιάζουν διανοητική καθυ-
  στέιρηση. Τό τταιδΐ τηαρουσιά-
  ΤίΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
  Ό Κάτωθι υπογεγραμμένος
  βεβαιώ ΰπεθύνως δτι δεί» θά έπιτρέφω είς την θυγατέρα μο"
  νά ανήκη είς έξοσχολικάς όργανώσεις.
  Έν Ηρακλείω
  Ο ΔΗΛΠΝ
  «Κλείσανε τή ζωή μας, άνάμεσα σέ τέσσερις τοίχους...»
  νές ττού νά δικαιολογοϋν την
  χριστιανική άγάπτη.
  Μάς πληιροφαροΰν δτι ΰπάρ-
  χει μιά ιμαθήτρια — άρφανή—
  ποΰ δέν πληρώνει. Δηλαδή, δέν
  πληιρώνει μέ χρήμ'α, γιατΐ κάνει ι
  δλες τίς δουλειές. . . Μερικές
  ,μιαθήφ.οιες ττού ροτήθηκαν μάς
  τό ετταΛηθευσαν.
  Έσεΐς δεσίττοινΐς Ματθαιάκη;
  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΑ
  ΤΡΟΠΑΡΙΑ
  Μετά τό βραδυνό φαγητό, ά-
  κολουθοϋν τα. . . άσιματα καΐ
  οί ψαλμοΐ γιά άρκετήιν ώρα.
  Τό άοιμα ττοΰ κυιριαρχεΐ είναι
  «Εΰγενΐω τφ Σεδασμιωτάτω
  κλττ.».
  Τελειώνουιμε μέ την συνέχεια
  τής οΑΛ/έντευξης των κ.«. Τσου
  δεροΰ και Ίωαννίδη.
  Η κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  ΕΡ.—Κυρία Τσουδερου ή στέ
  ρηση όλοκληρωτικά τής έλευ
  θε,ρίας σττά οίκοτιροφεΐα μας,
  μττορεΤ νά εχει άρνητικά —
  και ττοιά; — άποτελέσμοπα
  στήν έξέλιξη τής πιροσωττικότη
  τας τοϋ τταιδιοϋ;
  ΑΠ.— Αύτό εΤναι σίγουρο.
  Έξ άλλου είναι γνωστό δτι ύ
  πάιρχει ιμιά ψυχική άσθένεια ή
  «άσθένεια των οίκοτιροφείων».
  Αύτη έτπφερει τόν ψυχικό κλο-
  νισιμό τοΰ τταιδιιοΰ.
  ΕΡ.— ΈσεΤς σάν βουλευτίνα
  μά κα! σάν επιστήμονας καΐ
  σάν γυναΐκα — μητέΊρα, θά συ
  στήνοπε τα οΐκοτροφεΐα στΐς
  Έλληινίδες ιμητέρες.
  ΑΠ. — Ασφαλώς οχι. Δέν ΰ-
  ττάιρχει οΰτε ιμιά ττερίτττωση γιά
  κάτι τέτοιο. Θά συνιστοθσα
  μάλισιτα στΐς 'Ελληνίδες νά
  άποφεθγουν τα Οίκοτρο-
  φΐεΐα, γιά νά άττοφύγουν καΐ δυ-
  σάιρεσιτες καταστάσιεις στήν έ¬
  ξέλιξη καΐ στήν αναπτύξη τού
  τταιδιού τους, μιά κο?ΐ τα οΐκο-
  τροφεία μας, όπως τονίσαμε
  καί ττροηγούιμενια ,εΤναι ξεττερα
  »♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦ φ Ο ♦«
  0 Φ$
  ΠΑΓΚΡ€ΤΑε·η.ε.
  ζει κοιινωνική άττοξένωση καΐ
  γεινικά χάνει τα νβρά τού. Πολ
  λές φορές άτομα πού προέρχον
  ται άττό τα Ιδρύματα, παρου-
  σιάζουν ένα άντικοινωνικό καΐ
  άττόκοσιμο συναίσθη'μα. 'Υττάρ-
  χουν 6έ6αιια κια! οίκοτροφεΐα
  ττού ιμεηριάζουν ■ τό κακό.
  ΕΡ.^—Στήιν Έλλάδα ι/ττάρ-
  χουν τέτοια;
  ΑΠ.— Στήν Έλλάδα δυστυ-
  χώς ή ττλειοψηφία των οίκοτρο
  φείων είναι τταλαιοθ τύττον.
  ΕΡ.—Μάς μιλήσατε γιά την
  Ίδρυ,μαιτίτιδα. Μήττως θά μττο
  ρούσατε νά μάς πήτε τπερισσό
  τεραι λόγια γι' αύτην;
  ΑΠ.—Τό παιδΐ νοιώθει μιά
  ψυχική κατάτττωση. Μελαγχο-
  λεΐ βρίσκΈται σέ ψυιχική κατά-
  στσοη ' άτταισιοδοξίας. ΕΤνα|
  ξεκομμένο οπτό τόν κόσιμο κα!
  τταρουσιάζει μιά ψευδοδιανοητι
  κή καθυστέιρησηΛ Τοΰ λεί.ττουν
  τα έρεθίσματα καΐ είναι μττλο-
  καρισμένο κα! διανοητικά κα!
  συναησθηιματικά...
  ΕΡ.— ΦυοΊκά, δλα αύτά έπι-
  δροΰν δυσμενώς στήν δηιμιουρ
  γία ενός Κοιντονικοϋ άνθρώ-
  ττου.
  ΑΠ.—"Αν κανεΐς έχει δεμένα
  ττόδια, δέν μττορεΤ νά τρέξει.
  Πολύ ττερισσάτερο μάλιστα,
  νά συναγωνιστεί κάχτοιον άλ¬
  λον.
  ΕΡ.—' ΟπωσδήτΓθτε, έτπβάλ-
  λεται μιά άναττροσαρμογή —-
  τουλάχιστο — στά άτταρχακω-
  ιμένα Οίκοτροφειακά προγράψι
  ρατα. Έσεΐς τί λέτε;
  Α|Π.—ιΕΊ/αι έττιδεβληιμένη ή
  άνατπροσαιρμογή κοο! ή άνα&ιορ
  γάνωχτη δίδοιτας σηιμασία δχι
  μόνο στόν άνθρώττινο τπαιρά
  γοντα, ιμά κα! στόν άρχιτεκτο
  νικό. Είναι άτταιραίτητη ή δή
  ιμιουργία φυσικού ττεριβάλλον
  τος, χωρϊς τό άττοτρόπαιο μττε
  τόν, μέ κήίΓτους κλττ.
  ΕΡ. —Έδώ στήν Κρήτη τα
  Οίκοτιροφεΐα (ή στό Ήράκλειο
  εϊδικώτερα) τα κατευθύνουιν
  κα! τα διευθύνουν άνθρωττοι
  τής Έκκλησίας μέ πετταλαιω
  ιμένες άρχές. Νομίζετε δτι
  αύτό θά γίνεται καΐ σέ κάθε
  έκκληθΊαστικό οίκοτροφεΐο;
  ΑΠ. — ΦΐΛτικά δχι. Στά τα-
  ξείδια μου στό έξωτερικό, συ
  νάντησα οίκοτροφεΤα θρησκευ-
  τικά, ττού εμοιαζαν μέ ξε/νοδο
  χεΐα ττρώτης κατηγορίας..
  (Συνεχίζεται)
  .♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΚΑΘΕ
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  ΛΙΓΕΣ
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΠΟΛΛΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  ♦♦♦< ►♦♦■
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  |
  ου - 1
  ΗΘΕΙΑ
  χαρας
  που πριν με/χώμα κου
  Φραξουν οιαλ'λϋι όο στοομα
  προλαβη ν'ρ πφι εΟΕωκαι μια
  συλλαβη
  Ι ^ Ν Κ Αί »ΝΤ~Ζ ΑΚΜ!
  Ι
  ι
  ι
  21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  *■■■■■■- ■■■■■-(■■■«■■■■■■■■■'-#
  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
  ΜΑΣΟΝΙΑ: Δΐεδνές Καρκίνωμα
  ΕΧΘΡΟΣ: ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ - ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ - ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ
  Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ
  ΝΙΚΟΣ
  ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
  Γ'
  Πάση σημασία άποδίδουν οί σκοτεινές δυνάμεις στήν
  οργανωθή τής Μασονίας ώς μέσου ύποδουλώσεως και έ-
  ξουσιάσεως των λαών, άποδεικνύεται καί άπό τό εξής: "Ο¬
  πως είναι γνωστό μετά την Κατοχή ή πατρίδα μας ήταν
  κυριολεχτικά κατεστραμμένη. Σχολεΐα, ναοί, δρόμοι, χω¬
  ρία ήταν έρείπια. Τό πρώτο δμως ττού σκέφτηκαν οί «με-
  γάλοι» φίλοι μας, ήταν ή έδώ Μασονία. Τόν Ίούλιο τού
  1945 ό "Υπατος Μέγας Ταξιάρχης τής Άεμρικής κ. ΟΟνν
  Ι.Ε3 στέλνει στους έδώ Μασόνους τό πρώτο χρηματικό
  έμβασμα. Τόν Αΰγουστο δέ τού ίδίου ετους Ερχεται έπι-
  τροττή έπίλεκτων Μασόνων τής Άμερικής, κατ' εντολήν τού
  Τρούμαν — πού ήταν κι αύτός Μασόνος 30ο — μέ σκοπό
  νά διαττιστώσει τις άνάγκες της έδώ Στοάς. Πραγματι, έ-
  στάλη τό ύπολογισθέν ττοσόν, καθώς καί τρόψιμα καί Ιμα-
  τισμός γιά τούς Έλληνες Μασόνους.
  ών, την τοτΓθθέτησή τους
  στήν ϊδια γραμμή.
  Στό περιοδικό «ΠΥΘΑ
  ΓΟΡΑΣ — ΓΝΩΜΩΝ» τού
  1935, σελίς 238, γράφον-
  ται τα εξής:
  «Ό Έλευθεροτεκτονι-
  σμός έπιδιώκει την διάδο
  σιν μόνον τού ΙδικοΟ τού
  Πιστεύω, καθ* δ ή παγκό-
  σμιος Θρησκεία διδάσκεται
  υπό τής Φύσεως κσί τής
  Λογικής».
  Τό τυττικό τοΰ 30οΟ 6α-
  θμοΰ λέει:
  «Πάντα τα μεταφυσικά
  συστήματα τείνουσι νά φθό
  σωσι πρός την άττόλυτον
  πραγματικότητα, ουδέν έν
  τούτοις δύναται νά είπη
  δτι κατέχει την τελικήν καί
  πλήρη αλήθειαν».
  Καί βγαίνει τό συμττέ-
  ρασμα: ΆφοΟ καμμιά με.
  ταφυσική διδασκαλία δέν
  μττορεΤ νά κατέχει την άλή
  θεια άρα οΰτε ό Χριστιανι-
  σμός κατέχει την άλήθεια
  Νά τί λένε οί Μασόνοι! ! !
  Έπειδή δμως ύπάρχουν
  καί όρισμένοι Χριστιανοί
  οί όποΤοι διστάζουν νά μπούν
  ή Μασονία διά των εκπρο¬
  σωπών της έξηγεϊ:
  «Τό έργαστήριον τούτο
  (ή Στοα) δέν δύναται νά ύ
  στερήση είς Ιστορίαν καί ά-
  γιότητα τής Έκκλησίας. Ε¬
  άν ή Έκκλησία είναι νύμ-
  φη τοΰ Χριστού, μ,ήττως ό
  ΧΡΗΧΤΙΑΝΙΧΜΟΣ
  ΚΑΙ ΜΑΧΟΝΙΑ
  Ή Μασονία, άν καϊ δό-
  γμα άντίθετο πρός τό Εύαγ
  γέλιο τού Χριστοΰ, έν τού
  τοις κατώρθωσε νά διαδρώ
  σει καί νά ΰττοδουλώσει τίς
  διάφορες χριστιανικές 'Εκ-
  κλησίες. (Παττ-ική, Όρθόδο-
  ξη κλπ.). Ή υποδουλωθή
  δέν έγινε μόνο έκ των κάτω
  άλλά κυρίως έκ τώ^ άνω, διά
  τής είσχωρήσεως στά άνώ
  τατα τΓΟστα τής κρατικής
  καί οίκονομικής ίεραρχίας
  και διά μέσου αυτών καί
  είς την ήγεσίαν των διαφό¬
  ρων Έκκλησιών.
  Οί Μασόνοι ύποστηρίζουν
  δτι ό Τεκτονισμός δέν είναι
  Θρησκεία. Την ϊδια στιγμή
  δμως λόγια, καί έργα τους
  κραυζάγουν δχι μονάχα δτι
  είναι θρησκεία μάλιστα υπέρ
  θρησκεία, άλλά καί θρη¬
  σκεία είδωλολατρική, μέ
  σαφεΐς άντιδραστικές κα-
  τευθύνσεις.
  Ή Μασονι'α είναι τό ττιό
  πονηρό κατασκεύαο-μα »£ν
  σκότεινών δυνάμεων. Βασική
  επιδιώξη της, ποϋ κιθορι'·
  ζει καί την ποιότητά της,
  είναι ή ύπονόμευση τήο
  Χριστιανικής Θρησκειας.
  Σάν μέσο γι' αύτό, χρη-
  σιμοττοιεΐ τόν θρησκευτικό
  συγκρητισμό, δηλαδή την
  έξίσωση δλων των θρησκει-
  Ίησοϋς δέν είναι μύστης τού
  έργαστηρίου τούτου;» («Πυ
  θαγόρας» 7)29, σελ. 19—
  20).
  Οί άλήθεια είναι δτι οί
  Μασόνοι βρίσκονται σέ μιά
  τρομερή πλάνη καί δέν εί¬
  ναι Χριστιανοί, έστω κι άν
  είναι τ υ π ι κ ά μέλη τής
  Όρθόδοξης Έκκλησίας.
  Π ώς εΤναι δυνατόν οί Χρι¬
  στιανοί νά θέτουν τόν Χρι-
  στό στήν ίδια θέση μέ τόν
  Βούδα, τόν Πυθαγόρα, τόν
  Πλάτωνα, τόν Κομφούκιο,
  τόν Νουμά κ.ά.; Όταν επι
  καλοΰνται γιά την τελειοποί
  ησή τους τό Τεκτονικόν
  Φώς; Όταν διδάσκουν δτι
  ή Βασιλεία των Ούρανών
  είναι ταυτόσημη μέ την μα
  σονική μύηση; (Τεκτονική
  Ήχώ, τόμ. 1ος, σελ. 90)
  "Οταν θρηνολογοθν λέγον-
  τες: «Ή μυστηριακή δάς
  έξακολουθεΤ νά κείται χα-
  μαί, άψ' ής εδόθη ό τελευ-
  ταίος άττελτπς χρησμός τής
  ταπεινωμένης Πυθίας πρός
  τόν άπεσταλμένον τοθ Ίου
  λιανοθ τού Άποοτάτου καί
  ή ανθρωπότης χωρίς την άν-
  ταύγεια τού ευεργετικόν της
  φωτός τό οποίον άλλοτε την
  ωδήγησε πρός τα Οψη, βαδί
  ζει έρττουσα»; (Τεκτονικό
  Δελτίο 1961 σελ. 843)
  Μετά την επικρατήση τού
  Εύαγγελίου ή άνθρωπότητοΐ
  κατέπεσε καί «δαδίζει έρττου-
  I
  ! !
  (Συνεχίζεται)
  ΤΙ ΛΕΤΕ ΠΑ ΤΟΥΣ ΜΔΣΟΝΟΥΣ;
  ΜΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΕΥΝΑ -ΑΣΤΡΑΠΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ
  σα»!
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Η ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  • Συνέχεια άπό τή σελ. 1
  νελεύθερος καί σκοταδιστής, νά μετέχη δηλαδή σέ μιά
  μυστική καί σκοτεινή άνελεύθερη όργάνωση, πού γιά
  νά μιλήσης πρέττει νά πάρης πρώτα εγκριθή άπό τόν...
  Σεβάσμιο;
  2) Πώς δικαιολογεϊται, άν ήταν, τό γράμμα τού
  πού λέει: «δέν πήρα τό Νόμπελ γιατΐ δέν άνήκω σέ
  Στοα».
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: Νά φέρουν τα ντοκουμέν-
  τα τους σέ δημοσία συνάντηση κι' εμείς τα δικά μας γιά
  νά τούς γελοιοποιήσωμε μιά άκόμη φορά. Κι' άκόμη κα¬
  λυτέρα: τούς δίνομε την εύκαιρία νά μδς κάνουν μιά μή-
  νυση, γιά νά έχη έπισημότερο χαραχτήρα τό τελειωτικό
  ξεσκέττασμά τους: Άποκαλοΰμε ταπεινούς συ-
  κοφάντες έκ προοιμίου, δσους τολμήσουν νά ύττογρά
  ψουν την ττεριβόητη κακόβουλη καί τταιδαριώδη ανακοι¬
  νώση, τής οποίας ή «έπιχειρηματολογίο» πέφτει στό
  κενό μέ τό νά λέει δτι καί ό μαρξιστής Άλιέντε ίγταν...
  Μασόνος! Μά πώς Ινας μαρξιστής θά ύπέγραφε καταδί-
  κη τοΰ κομμουνισμόν, πού είναι ή άτταραίτητη προϋπό-
  θέση γιά νά μπής στή Μασονία;;;
  ΟΣΟ ΠΑ ΤΑ «φωτογραφικά ντοκουμέντα» άποκαλύπτο-
  με ΰττευθύνως δτι πρόκειται περί φωτογραφιών ττού έχουν
  δημοσιευθεΤ σέ έπίσημα μασονικά έντυττα, τα όττοΐα δια-
  θέτομε. Καί σάν άττόδειξη δτι έμεΤς κατέχομε καί πρω-
  τότυπα Φωτογραφιών, δημοσιεύομε σέ μεγέθυνση τή
  φωτογραφία τοΰ Άρχιμασόνου Σεργόττουλου, τής όποί-
  ας έχομε τό ττρωτότυπο, γιά νά διαπιστώση τό κοινό τα
  ...μπιχλιμπίδια τής γελοιότητας καί τα... διαβολικά συμ
  βολά, πού φορά ό...«διακεκριμένος μασκαράς».
  ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ στήν αϊθουσα τού Δικαστηρίου, στό ό¬
  ποΐο προσκαλοΰμε καί προκαλοΰμε τούς ταπεινούς συκο
  Φάντες, τούς έχθρούς τής Πατρίδας, τής Θρησκείας κα'ι
  τής Κοινωνίας, όπως τόσο σωστά καί έπώννμα τούς άπο-
  καλεΐ ό άγωνιστής ΝΤκος Ψαρουδάκης.
  ΤΕΛΟΣ, μιά γενική ερωτήση: Γιατί δέν άναφέρουν έστω
  ενα δνομα ενός ζώντος «διακεκριμένου Μασόνου;» Καί
  γιατί δέν εΐτταν οΰτε μιά λέξη γιά την περίπτωση Μαρι¬
  νάκη;
  • ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΑΛΛΙΝΑΣ
  (Χημικός Μηχανικόν): Τό θόμα
  τής Μασονίας δέν μέ άπασχό-
  λησε μέχρι σήμερα σοβαρά,
  γιατΐ τό θεωροΰσια γελοΤο, άλ¬
  λά ΰστερα άττό τίς αττοκαλύ-
  ψεις ττού έγιναν, φοβ&μαι δτι
  πρόκειται τηερΐ κοινωνικοΰ καρ-
  κινώματος. Δέν εΐμαι εΐδικός
  στά θέμα καΐ δέν ιμπορώ νά πώ
  πολλά. Ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» έγρα-
  ψε όνάματα ττολλών συιμιπολι-
  τών ΤΓθύ είναι Μασάνοι, φέρουν
  μάλιστα τίτλους καϊ άξιώματα.
  Μοΰ κάνει έντνττωση πώς δέν
  δρέθηκε κανείς μα απαντήσει:
  «Να!, εΐιμαιι Μασόνος και ΰττε-
  ρηιρηφανεύοψιαι γι' αύτό». Ε¬
  άν ή Μασονία είχε κάτι τό κα-
  λό μέσα της, δέ θά κιρυοόταν.
  Είναι φανερό δτι θεωροΰν τους
  εαυτούς τους ενοχους καί κρύ-
  βονται. Αύτοονομάιζονται Μα¬
  σόνοι, Τέκτονες, δηλαδή χτΐ-
  στες. Τα καλά καί ώραΤα κτί-
  σματα δττως την Άκρόττολη, τίς
  Έκκλησίες κλττ. τα κ/τίζουν σέ
  λόφους καΐ σέ άνοιχτά μερη γιά
  νά τα 6λέ—εί όλος ό κόσιμος.
  Μόνο τούς ύπονόμους καΐ τούς
  βόθρους κτίζουν ύπόγεια γιά νά
  κρθψουν τό ττεριεχόμενό τους...
  • ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟ-
  ΡΑΚΗΣ (Δημοσιογράφος —
  Μέλος τής Διεθνοΰς'Ένωσης Δή
  μοσιογράφων): Ή «Α» ττροσέ-
  φειρε θετική ύττηιρεσία, Έθνική
  Καΐ'Κοινωνική, άττοκαλύπτοντας
  έκείναυς πού ιμέ διττλό προσω-
  ττεΐο καΐ _ιμυστικά κινοΰνται ά-
  νάιμεσα στούς οίκονόμικούς, θρη
  σκευτικούς, πολιτικούς καΐ έ-
  πιστηιμανικούς κύκλους τής
  Κρήτης γιά νά έπεκτείνουν την
  οίκονομική τους έπιρροή ή καΐ
  γιά άλλους τνχόν άνομολόγη-
  τους αντεθνικούς σκοπούς. Νο-
  μίζω δτι ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» ττρέ-
  πει νά τούς άποκαλύψει δλους.
  • ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΙΟΣ
  (Κρεοττώλης). Κάποτες έκατέ-
  βηκε ένας Άνωγειανός στή Χώ-
  ρα νά πάρει ψάρια. Πήγε καΐ
  μυιριζότανε τό ψάρι άττό την...
  ούρά. Τού λέει ό ψαράς. «"Ε,
  κουμΐπάρε άττό την κεφαλή μυδ!
  ζουνε». Κι' άτταντά «Ντά κατέ-
  χω το γώ πώς είναι ή κεφαλή
  &ΡΜμ€σιμένη» Αύτό νά γράψεις.
  Ετσά 'ναι δα κι' ή Μασονίοτ..
  ΆντιτταίΤιριωτική. Δηλαδής ττολύ
  έπικίνδυνη... Όντε εΤμουνάντάρ
  της, άν μοθλεγε κανείς ήντα
  'θελα νά δω εδά, ήθελα αίττο-
  κτονήσω...
  • ΜΑΝΩΛΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ
  (Βοσκός — Άνώγεια): Οί Μα
  σάνοι δέ> τηστεύγουνε ττοίΜς.
  Πρώτ' άπτ' 6λα ό άνθρωπος πρέ
  ττει νάναι άνθρωπος...
  • ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΡΙΑΡΑΣ
  (Τυροπώλης): 'Απ' ότι δλέπω
  τελευταία, ή κοινωνί«, ή σιπου
  δαιία κοινωνία πού νομίζαμε, εί¬
  ναι σαπη,μένη. Βλέττω κάτι
  ττΐράιμματα πού δέν τα χωρεΐ τό
  μυαλό ιμοι».-. Άκατανόητα ττράμ
  Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  • Συνέχεια άπό τή σελ. 1
  θεοφ. ΜαρΐΛ/άκη,ς.
  Καττά σύιμΓτττωση, μέ τό ϊ
  διο άβροττλάνο, ταξίδεψε καΐ ά
  διευθυντής τής «Αληθείας» στήν
  Ό κ. Μαρινάκη^ μέ ένα τα-
  ξί καττευθύνθηκε άπό τό Άε-
  ροδρόμιο τού ' Ελλην ικού σέ
  κεντ,ρικο ξενοδοχεΤο των Αθη¬
  νών, άττό δττου άρχισε τις δια
  σονδέσεις τού.
  Σύμφονα μέ ιτληροφορίες
  μας ένώ δρίσκεται σέ ασχημη
  ψυιχολογική κατάσταση, έτοι-
  ιμάζει συγχρόνως την άπολο-
  γία τού γιά την όττοία είδο-
  ποιήθηκε σχεττικά άπό τόν 'Αρ
  χιετπσκοπο.
  Στάχος τού είναι νά γλυτώ¬
  ση τουλάχιστον τόν άποσχημσ
  τισιμό γιά νά μΓτταρέση νά άνα
  χ<Α>ρήση σέ άλλη έκκλησία τοΰ
  έξωτβρικοθ, δπιος ττ. χ. στήν
  'Αμεριχή, δπου όπωσδήττοτε θά
  τόν δεχθή ό Μασόνος Άρχιεπί-
  σκοττος Ίάκωοος.
  ΈμεΤς ένα έχομε νά τοΰ
  συστήσωμε, άντιλαιμδανόμενοι
  τή δυσκολη αττΓΟ άνθρωπιστι-
  κής ττλευιράς Θ£ότ> τού: Νά ττή
  6λη την άλήθεια, τουλάχιστον
  τώρα, άψτ(νοντας τίς άττίστειι
  τες δικαιολογίες τίς όττοϊες άρ-
  χισε νά δημοσιεύη τηροφανώς
  κατεχόμενος άττό τταραζάλη.
  Μόνο ή άτΓθκάλυψη τής πλή
  ροας αληθείας θά τόν σώση,
  δσο είναι δυνατόν.
  Ξέρομε βεβαία δτι αύτό δέν
  εΤναι εύκολο, γιατι ήδη εχει
  δεσιμευτεΐ ιμέ τόν δρκο τής
  Μασονίας, πού έξασφαλίζη την
  αίώνια: σιωττή.
  Κι' δμως αύτό είναι πού
  μένει άκάμα στόν κ. Μαρινά¬
  κη: νά καταπΓαττήσηι αύτό τόν
  δρκο, άφού τόν έδωσε μετά ά-
  •«ο τόν δρκο της Ιβρωσύνης τού.
  ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ
  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
  Τό Συνοδικό Δικα—τίιρ,ιο
  τΓθύ θά δικάση — σύντθ'μα μά
  λιστα — τόν τ. Πρωτοσύγ-
  γελλο τής Άρχιε.ττισκοπής Κρή
  της, πρέττει νά θβωρήση την ττε
  ρπττωση σάν την τελευταία εύ-
  «βιρί^, ώστε ή Σύνοδος τής
  Κιρητικης Έκκλησίας νά κατα
  δικάση έπίσηιμα τή Μασονία.
  Σχετικά σημειώνουιμε δτι πά
  ρά τις 'μβχρι σήμβρα παραινέ-
  σεις μας κάτι τέτοιο δέν έγιινε,
  άν καΐ γνωρίζοιμε πολύ καλά
  ότι ό Μητιροττολίτης Πέτρας κ.
  Δημήτριος δυο φορές ( ! ) ε-
  χειι φέρει τό θέιμα στή Σύνοδο.
  Σηιμειΐώνομε έττίσης καΐ
  κάτι άλλο. δτι εχουν χρέος οί
  Μηιτιροττολίτες Κρήτης, ττρίν ά¬
  πό τή σχετική συνεδιρίασή τους,
  νά καταδικάσουν άτομικά καθε
  νας τή Μασονία κοοΐ νά δηνλώ-
  σουν δτι δέν εΤναι Μασόνοι.
  Είδικώτερα πρέπει νά κά-
  ιμουν τουτο ό Μητροττολίτης
  Άρκαδίας κ. Τιμόθεος, ό οποί¬
  ος εΤχε στενές σχέσεις μέ τόν...
  Άρχιερέα των Μασόνων για-
  τρό κ. Β. Πουλιανάκη, πού ή-
  ταν άπό τούς ττρώτους έττίλε-
  κτους τηροσκεκληιμένους των
  ΠνευιματΊκών Σι>μποσίο>ν τής
  Καλυ6ιανής, καθώς καί ό Μη-
  τροπολίτης Ρεθύμνου κ. Τίτος
  γιά τόν ότΓοΐο πολλές άνεπιβε-
  βαίωτβς φήμες κυκλοφαροΰν ευ¬
  ρύτατα, σιχετικά μέ τή σχέση
  τού μ έ τή Μασονία.
  Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
  ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
  'ΕντυτΓωσΊακή ήταν ή αντι¬
  δράση τού ΚοινοΟ τού Ηρα¬
  κλείου καΐ τής ύττόλοΜτης Κρή
  της, ττού άναστατώθηκε κυιριο
  λεκτικά.
  Έκατοντάδες τηλεφωνήμα
  τα άπό δλο τό νησί >μάς εδει-
  ξαν την σωστή λαική άντίδρα
  ση στό θέμα των Μασόνων.
  'Ωστόοχ) ή δημιουργία τού
  ΆντιιμασονικοΟ Συλλόγου προ¬
  χώρει ένπχχτικα καΐ ήδτι σχηιμα
  τίστηκε ττροσωρινή Διοικοΰ-
  σοο Έπιτροττή, την ττροεδρία
  τής ότΓθίας ανέλαβε ό διακετ
  κριιμιένος έτΓΐστηιμοναις κ. Μιχ.
  Διαλλυνάς Χημικός — Μηχανι¬
  κάς.
  Συμιμετσχή στό σύλλογο έ'-
  χουν δηλώσει ήδη πολλά ατο-
  μα κια! συνεχίζουν νά δηλώνουν
  στό τηλέφωνο τής έφημειρίδας
  μας 280 — 291.
  ΔΙΕΘΝΗΣ
  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
  Οί Μασόνοι, άρχισαν νά κι
  νητοτΓοιοΟνταίΐ σέ διεθνές έπί-
  πεδο. Χαίρακττρριστικό είναι
  τό γεγονός δτι οί Αμερικανόν
  τής Βάσεως Γουιρνών, ανησυ-
  χησαν ττάρα ττολύ.
  Κατά ττληροφορίες μας τό
  τπρόσψατο ταξίδι τοΰ «άνθρώ-
  που των 'Αμερικανών» κ. Δ.
  Νικολαΐδη στήν Άθήνα^ δέν ή"-
  τον ασχετο. "Οττως καΐ τό
  ταξίδι τοΰ άλλου Μασόνου συ-
  νεΐργαζάμενου μέ τούς 'Αμερικά
  νους κ. Ανθ. Μελάκη ό οποίος
  άναχώρησιε άμέσως μετά τίς
  άποκαλύψεις μας στήν 'Λμερι-
  κή7 δττου είναι τό Διεθνές Κέν-
  τιρο τής 'ΕβιραΊοκιινούμενης Μα¬
  σονίας.
  ΔΙΟΡΘΩΣΗ
  ΣΥΝΩΝΥΜΙΩΝ
  Άπό τις δημοσιεύσβις των
  μέιχρι σήμειρα όνοματεπωνύΊμων
  Μασόνων, πιροκύψανε — όπως
  εΤναΐι φυσικό — όρισμένες συ·
  νωνυμίες, γιά τίς οποίες ττρο-
  βαίνουιμε οττΐς σχετικές διευ-
  κρινίσεις.
  —Ό 'Έμττορος Παιγνιδιών
  κ. 'Αντώνης Ποπτσδάκης,
  τής γνωστής φίρμας Άφοί
  Παπαδάκη, μάς δήλωσε δτι
  δέν ε'χει καμμιά σχέση μέ
  τή Μασονία, την όποία καί
  καταδικάζει.
  Ό άναφερθείς ήδη Μασό
  νος έ'μπορος 'Αντώνης Πα¬
  παδάκης, είναι ό έκ Χανίων
  καταγόμενος, γνωστάς σιδη
  ρέμπορος.
  —Ό Πολιτικάς Ύπομηχα-
  νικός τής ΤΥΔΚ, κ. Φουν¬
  τουλάκης Γεώργιος τοΰ Ν ι
  κολάου μάς δήλωσε δτι δέν
  είναι Μασόνος.
  Ό άναφερθείς στό προη
  γούμενο φύλλο μας συνώνυ
  μός τού Μασόνος, μέ έρω-
  τηματικό ιδιότητος τού,
  δέν διευκρινίστηκε άκόμη
  ποίος είναι, πάντως όττω-
  σδήττοτε δχι 6 παρα—άνω
  κύριος.
  Ό δικηγόρος κ. Ιωάννης
  Παττάζογλου, μάς εστειλε
  την παρακάτω σχετική διευ
  κρινιστική έπιστολή:
  Πρός την εφημερίδα
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Μαρογιώργη 5
  Ενταύθα.
  Κύριε Διευθυντά,
  Είς τό φύλλον 87 τής 14-
  2 - 1977 τής εφημερίδος
  σας σελίς 4η καί υπό τόν
  ύττότιτλον «ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ
  ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ» άνα-
  γράφεται «εκαναν κρούση
  στόν δικηγόρο Ι.Π. νά κρού
  ση την θυρα τής Στοάς.
  Καί δυστυχώς την εκρουσε,
  άλλά ή μύηση δέν προχώρη
  σε εΰτνχώς». Έπειδή κατά
  σύμπτωση τό ονοματεπώ¬
  νυμον μόν £χει τα αΰτά άρ-
  χικά Ι.Π. καί £ττειδή εΐμαι
  εντελώς ασχετος καί ξένος
  πρός τα ανωτέρω περιστα-
  τικά ώς κα! μέ την μασο-
  νίαν, σάς παρακαλώ νά δή
  μοσιεύσετε πλήρες τό όνο
  ματεπώννμον τοΰ δικηγό-
  ρου πού άναφέρετε μ έ τα
  ανωτέρω άρχικά Ι.Π. Πι¬
  στεύω δτι θά ανταποκριθή
  τε είς τουτο λόγω τής δημο
  σιογραφικής δεοντολογί-
  ας πού σάς διακρίνει.
  Σάς εύχαριστώ
  Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
  ΣΗΜ. Διευκρινίζομε την πε
  ρίτττωση άφοΰ πλέον τέθηκε
  ετσι τό θέμα άπό τόν κ.
  Ι. Πάη-άζογλσυ καί λέμε
  δτι ό δικηγόρος Ι.Π. είναι ό
  κ. Ιωάννης Πλαγιωτάκης.
  ΕΝΑΣ ΤΕΩΣ
  ΜΑΣΟΝΟΣ
  Ό ΰπάλληλος τής Τροπτέ
  ζης τής Ελλάδος κ. Νικό¬
  λαος Ταμιωλάκης μάς έγνώ
  ρισε δτι δντως μυήθηκε στή
  Μασονία, άλλά μετά άττό
  λίγο άττεχώρησε, σύιμφων-
  μέ τό σχετικό άρθρο τοΰ
  Γενικοΰ Κανονισμοΰ καί
  άττό τότε δέν είναι, φυσικά,
  Μασόνος.
  Έρεννήσαμε την περί¬
  πτωση τοϋ κ. Ταμιωλάκη
  καί διαπιστώσαμε δτι όν¬
  τως μόνον λίγους μηνες
  διήρκεσε ή σχέση τού μέ τή
  στοα «Άριάδνη» καί μετά
  διαγράφτηκε. Φυσικά οί Μα
  σόνοι, —ού δέν διαγράφουν
  ποτέ κανένα άττό δσους πά
  ρασύρουν στήν μυστική
  τουις όργάνωση, συνεχίζουν
  νά τόν έχουν στά χαρτιά
  τους·
  Πάντως καί τό τταραττά-
  νω παλληκαρίσιο ξεκαθά-
  ρισμα τού κ. Νίκου Ταμιω¬
  λάκη, είναι άξιέπαινο καί δ
  πως καί τού τέως Μασόνου
  κ. Δημοσθένη Ραπτόπουλου
  -πρέττει νά έχτιμηθοΰν δέον
  τως. Εΰχόμαστε οί περιτττώ
  σεις αύτές νά βροΰν μίμη
  τές άττό αλλα θύματα τής
  Μασονίας.
  ΕΙΣΦΟΡΕΣ
  Αύτη τή βδομάδα μάς ε-
  στειλαν τίς εξής είσφορές,
  γιά τόν Άντιμασονικό άγώ
  να τής εφημερίδας μας:
  Μ.Γ. δρχ. 1.000
  Ζ.Δ. δρχ. 2.000
  ΠΑΠΑΣ δρχ. 2.000
  Σύνολο δρχ. 5.000
  ΟΠΟΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ
  ΣΤΟ ΜΑΓΜΗΤΟΦΠΜΟ
  ΑΝΕΞΑΝΤΛΗΤΟ θέμα συζήτησης, έ-γΐνε τό θε
  μα τής Μασονίας στό Ήράκλειο μά καΐ σ
  όλη την Κρήτη καΐ πέρ' άη' αύτην. Για τόν
  κόσμο ή λέξη «Μασόνος» είναι άπλή. Εοκο
  λοερμήνευτη. Δέ χρειάζεται νάχει ίδιαίτε
  ρες γνώσεις νι« ν> άντηχήσει κακόηχα
  στ* αύτιά τοθ Λαου αυτή ή λέξη.
  Π ΑΥΤΟ καΐ μεΐς ττήραμε άντιπροσωπευτικα
  τή γνώμη τοθ Ήρακλειώτικου κοινοΟ, τού
  άπλοθ λαοΰ μά καΐ έπιστημόνων καΐ κάθε
  λογής άνθρώπων σχετικά μέ τουτο τό θε-
  μα. ΟΙ άπαντήσεις ήσαν αύθόρμητες. Πρα
  γμα πού φανερώνει πώς δέν είναι ή Μασο
  νία κάτι τό άγνωστο γιά τόν Λαό. Διαβά-
  στε:
  μαιτα.
  • ΜΙΧ,· ΑΛΥΓΙ27ΚΗΣ (Τα
  μίας Ε. Κ. Η. — Σερβιτό-
  ρος): 'Αττ' δ,τι διαβάζω, τα
  ττλοκάιμια τού είναι βαθιά. Αι/
  ή ττολΐΓτεία δέν λάβει τα μέτροι
  της, βρισκήμαυτε όπωσδήττο-
  τε σέ κίνδυνο.
  • ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΙΑΡΑΣ
  (Βοσκός — Σφακιά): Στά
  Σφακιά, άΊμα θέλανε νά ποΰνε
  Κιανεινοΰς ττώς δέν είναι έντά-
  ξει, τού λέγαιμε «Μά, Μασόνος
  εΤσαι;» "Εδά 6λέ.ττεις κι' δλη ή
  λεγάμενη καλή κοινωνία, είναι
  Μασάνοι.
  • ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΝ
  ΔΑΡΑΚΗΣ (Ζαχαιροπλάστης):
  Μασονία. Ό ύπ' άριθμό £να
  έχθρός τής πατρίδος τού Έθ-
  νους καΐ της θιρησκείας.
  • ΝΙΚΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑ-
  ΚΗΣ (Άρχιτέχτονας — ΟΙκο-
  νομολόγος): Πιστεύω δτι άλλοι
  ώνουν την λειτουργία τοΰ Δη-
  μοκρατικοΰ Πολιτεύιματος. Δέν
  ναμίζω διμως δτι τπρέττει νά δί¬
  δει κονεις τόση μεγάλη σημα-
  ΤΑ ΛΟΥΜΠΟΥΝΙΑ
  ΣΤΟΥΣ · ΒΟΘΡΟΥΣ
  • Συνέχεια άπό τή σελ. 1
  τσουβάλια, κι' άλλα σα-
  κια γεμάτα μέ ετοιμα γιά
  διαθέση λουμπούνια. "Ο¬
  πως μάς πληροφόρησαν τα
  «πηγαδάκια» αΰτά είναι οί
  βόθροι τοΰ έργοστασίου
  τής ΔΕΗ! ! !
  Δέν χωρεΐ καμμιά όμφι-
  βολία δτι δλα τα λοιτμπού
  νια πού διοχετεύτηκαν στήν
  Ήρακλειώτικη ή' καί αλλες
  άγορές καί πού έ'χουν «κα
  θαριστεΐ» μέ τέτοιο τρόπο,
  είναι λίαν έπικίνδυνα γιά
  την ύγεία.
  Κατά ττληροφορίες μας,
  ό άριθμός των κολοβακτηρι-
  δίων στήν ττεριοχή, ξεπερ
  νά τίς 20000! ! !
  Έξ αλλου, ή Διεύθυνση
  Ύγειονομικών Ύπηρεσι
  ών, μ έ ανακοινώση της συ¬
  νιστά στό κοινό νά προσέ-
  ξει γιατί μττορεΐ κι' άλλες
  ποσότητες τέτοιων λουμπον
  νιών νά ξχσυν διαφύγει τόν
  'Υγειονομικό ϊλεγχο.
  Κατά ττληροφορίες μας,
  κατασχέθηκαν 300 κιλά τέ
  τοιων λουμπουνιών καί οί ύ
  ττεύθυνοι τταραπεμφθήκανε
  νά δικαοτοϋν στό Αύτόφω-
  ρο Δικαστήριο Ηρακλείου.
  Ψ.
  ΔΥΟ ΒΑΡΕΙΕΣ
  ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ
  • Συνέχεια άπό τή σελ. 1
  κλειώτης επιχειρηματίας
  κ. Θωμάς Νάθενας, γιά λα
  θρεμττόριο καυσίμων. Επί
  σης διατάχθηκε ή κατάσχε
  ση ενός βυτιοφόρου αύτοκι
  νήτου, τού όποίου ή άξία,
  κατά άσφαλεΐς ύπολογι-
  σμούς, ξεττερνά τα 2-500.
  000 δρχ.
  Ό κ. Νάθενας εΐχε κατη
  γορηθη γιά λαθρεμπόριο
  πετρελαίου τό όποΐο άγό-
  ραζε άδασμολόγητο, γιά νά
  τό διαθέσει έπίσης άδασμο
  λόγητο σέ Βιομηχανικές
  μονάδες, βάσει μιάς είδι-
  κής διάταξης γιά την άνά-
  τπνξη τής Βιομηχανίας.
  Τό άδασμολόγητο ττετρέ
  λαιο δμως, δέίν διοχετευό-
  ταν σέ βιομηχανίες, άλλά
  σέ ξενοδοχειακά κα! αλλα
  συγκροτήματα.
  Έπίσης, τό Τριμελές
  Πλημμελειοδίικεΐο Ηρα¬
  κλείου, έκτός άπό την 1 8μη
  νη φυλακίση τοΰ Νάθενα
  καί την κατάσχεση τοΰ 6υ
  τιοφόρου, έττέ)6αλε ποινή
  φυλάκισης καί στήν ΰπάλ
  ληλο τής Έταιρίας ΣΕΛΛ.
  Ό κ. Νάθενας καί ή συ-
  γκατηγορουμένη τού, ε'κα-
  ναν εφεση, άλλά τό Δικα
  στήριο άποφάσισε νά μην
  2χει άνασταλτικό χαραχτή
  ρα ή ασκήση τής εφεσης.
  "Ετσι, οί δυό καταδικα
  σθέντες ώδηγήθηκαν στήν
  φυλακή.
  σία. Προσεπάθουν νά
  σουιν σομφέρονται τού κύκλου
  τουκ; και γενικώτερα διαδραμα-
  τίζουν 6ν«αν ιτολιτικό ρόλο. Εί¬
  ναι γνωστό, δτι ττολλά στελέχη
  τής χούντας, ήσαν Μασόνοι.
  • ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑ¬
  ΚΗΣ (Έματορος): Νομίζω δ¬
  τι ττρόκειται γιά ιμιά μυστική
  Σιωνιστική όργάνωση γιά νά
  μττορεΐ νά κυβερνά τόν κόσιμο
  πίσω άττά Κυβερνήσεις.
  • ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΙ
  ΤΑΚΗΣ (Ταξιθέτης): Ο! Μα¬
  σόνοι είναι μιά θεική κατάρα..
  • ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΝΑ-
  ΚΗΣ (Δικηγόρος): ΕΤμαι κε·
  κυιρηιγιμένος εναντίον τής Μα·
  σονίας, γιαιτί είναι άντίθετη
  πρός την Χριστιανική ττίστη
  καΐ ένάντια ττρός την 'Εθνική
  μας ύτταρξη. Νομίζω δτι έχουν
  Σιωνιστική προέλευσιν Πρέττει
  δλοι μας νά σχηιματίσουιμε την
  άγωνιστική μας πεποίθησι,
  γιά νά φτάσουιμε στήν έττιβε-
  βληιμένη τελική ήττα τοος.
  • ΜΑΝΟΑΗΣ ΔΑΝΕΛΗΣ
  (Περιτττεράς): ΕΤνα» όργάνω¬
  ση τοΰ κεφαλαίου κατά κάττοκ
  τρόττο καΐ οί ήγέΐτΕς της είναι
  στήν 'Αμερικη καΐ δ,τι ττροέρ
  χεται όπτό την Άμβρική, είναι
  καταστιροφή γιά την Έλλάδα.
  • ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑ-
  ΚΗΣ ("Ε,μττορος): Είναι κατα
  στροφή τοΰ τόπου. Πρέπει νά
  την πολεμήσουμε.
  • ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΝΑΚΗΣ
  (Σπονδαστής): Πρέττει νά εΤ-
  μιαστε εναντίον τής Μασονίας.
  ΕΤναι κίνηιμα τό όποΐο προέ,ρ-
  χεται έξωθεν καΐ ύττοσκά—τει
  την άκερσιότητα τής χώρας,
  μας.
  • ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
  (Δάσκαλος): "Επτιρεπε αΰτό
  τό ΐδιο τό κιράτος νά λάβει θε
  Η ΜΕΘΑΥΡΙΑΝΗ
  ΔΙΚΗ ΜΑΣ
  • Συνέχεια άπό τή σελ. 1
  Κεφαλογιάννη όττοίες δο θη»
  καν στήν εφημερίδα μας, άττό
  τόν συνήγορό τού κ. Εύάγγελο
  ιΒιρέντζο καί τις οποίες δέν έδη
  μοσιεθσοβμε άλλά απλώς θέσα-
  με μερικά έρωτήιματα στόν κ
  Καΐρέλλη,, μέ τή ττρόθεση νά
  τόν συνδράμοιμε, δίδοντάς τού
  την εύκαι,ρία νά άτταντήση δ*ά
  τής εφημερίδας μας καΐ νά ά-
  ΤΓθστομώση τούς κατηγάρους
  τού.
  Δυστι/χώς ό κ. Καιρέλλης
  άντΐ αυτού, τπροτίιμησε νά μη-
  νύση μόνον έμάς, μέ άττατέλε-
  σμα, στΐς τόσες δικαστικές μας
  ττε,ριπέτειες, νά προστέση άκό
  μη μία, τηροερχομένη αντή τή
  φορά άχι άττό τίς «γνωστές δυ-
  νά,μεις» ττού μάς κηνυγοΰν, άλ¬
  λά άπό ενα παληό άγωνιοτή συ
  νάδελφο, ττού είναι συγχρόνως
  σήμβρα καί ό Δήμαρχος "Ηρα¬
  κλείου.
  Τσν εύχαιριστοΰμε..
  ♦♦♦♦Φ ♦♦♦♦♦♦«»♦
  στ). "Οττως ττατάσσει τα δλ-
  λα άδικτιματα έτπρεττε νά ττοι.
  τάσσει καί τή Μασονία πού εί¬
  ναι 'Εθνική καΐ Χριστιανική ττρο
  δοσία. 'Εφ' όσον μιά άργανω-
  ση ύττοθάλτηει τα σνμφέρονττχ
  τα τής Χριστιανικής θίκογενεί
  άς, ύττοθάλττει καΐ της Έθνι-
  κής.
  • ΑΝΝΑ ΜΠΑΣΤΑΚΗ (Χη
  μικός): Νομίζω ότι έξυττηρετοθ
  νέ ττερισσότερο οικονομ ικά συμ
  φέροντα. Καΐ στήν πολιτική θά
  έξυτΓηΐρεττούνε οίκονομικά συψμ
  φέροντα. Είναι μιά μόστιγο:
  γιά τό Λαό πού χρειάζεται νά
  ,μάθει ΐΓέΊντε ττράρματα γύρω
  άπ' αΰτούς.
  • ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑ-
  ΚΗΣ (Έμ-ορος). Είναι ό με
  σάζοιντας τού Κα—παλιστικοθ
  κεφαλαίου γιά νά υττοδουλώνει
  τίς χωρες.
  • ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΚΙΡ-
  ΤΖΗΣ (Έιμττορος): ΟΙ Μασό¬
  νοι είναι δλο τό κατεστηιμένο, ά
  ττό νεόττλουτους μέχρι συνεργα
  σθέντες μέ τούς Γερμανούς κβ!
  ιμέ τή Χούντα. Μερικοΐ ά~' αύ-
  τούς έχουν μπεΤ προοοκατόρικα
  σέ προοδευτικά κάμιματα.
  • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥ¬
  ΣΑΚΗΣ (Ίερέας): Ότι είναι
  ξένο ττρος τήιν Έκκλησία καΐ
  τούς θεσιμους, δέν τό τταραδέ-
  χομαι. Χωρΐς νά θέλω νά θίξ«
  τό πρόσωττο τού Θεοφύλαχτου,
  λυπήθηκα ττάιρα πολύ γιατΐ δέν
  τό ττε,ριιμένίχμε. Ή «Άλήθεια»,
  έχει άπόλυτο δίκηο σ' αύτό.
  • ΑΛΕΚΟΣ ΔΑΡΙΒΙΑ-
  ΝΑΚΗΣ (ΔικΓνγόρος): Οί διε
  θνεΐς διασυνδέσεις τίς οποίες
  έχει ή Μασονία καΐ ή μυσιπκο-
  ττάθεια πού ττεριβάλλει δλες τίς
  συγικεντιρώσεις της, μάς 6άζει
  σέ ύττόνοιες δτι δέν είναι Έ-
  θνικοΐ οί σκοττοί τους.
  • ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕ-
  ΦΑΝΑΚΗΣ (Δικηγόρος —
  Προεδρος ΛΟΓΟΣ & ΤΕΧΝΗ)
  Κάθε ανθρωττος είναι ελευθέρας
  νά τπστεύει ότΓουδήττοτε καΐ νά
  κάνει δ,τιδή—ότε άρκεΐ νά μή
  βλάτΓτει άτοιμα καΐ κοινωνικά
  σύνολα). Άν εΐνοπ ή Μασονία
  6λο—τική γιά τό "Εθνος, είναι
  καταδ ι καστΕα.
  • ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΡΑΣ
  (Τυροκάμος — Άνώγεια): Ή
  αυστηρά τΓροσωττική μου γνώ-
  μη, είναι, ότι είναι ή τελευταία
  αίχμή τού Κα— ιταλισμού. ΟΙ
  άνθρώποι αύτοι, γιά μενά, θέ-
  νε σχότωμα. Αύτοι κυβερνοΰνε
  σήμερα τόν καττιταλιστικό κό-
  σμο.
  λέει ό Λαός. 'ΕΞιμεΐς τί
  αλλο νά πχΛμε;
  Ν. Ψ.
  ΑΡΧΙΣΕ ΑΝΑΚΡΙΣΗ
  ΠΑ ΤΟ «ΙΚΑΡΟΣ ΒΙΛΑΖ»
  Άρχισαν καΐ προχωρούν οί
  άνακρίσεις γιά τό θέμα τής
  χαρτοτταιξίας σότ ξενοδοχείο
  «"Ικαρος Βιλάζ» δπου τό 6ρά-
  δυ τής 5 Ίανουοιρίου κάττηκε
  ή ττίττα γνωστού όμίλου τού
  Ηρακλείου.
  Μέ την εύκαιρία αυτή σημει
  ώνσ,με διευκιρινιστικά δτι ό ά
  ναφερθεΐς άττό τόν διευθυντή
  τοΰ ξενοδοχείου στό γνωστό μέ
  «Κεφαλογιάννη> τηλεφώνηιμσ,
  προιστάιμιενος τοΰ Σταθ-
  μοΰ Χωροφυλακής Χερσονη-
  σου, δέν είναι ό νυν 'Ενωμο-
  τάρχης κ. Έμμ. Μηλάκης, άλ
  λά ό τπροκάτοχός τού.
  Άντίθεται οί φόμες φέρουν
  τόν κ. Μηλάκη σάν ένα άξιο ά-
  στυνομικό δργανο πού έκτε-
  λεϊ την ύττηιρεσία τού άψογα
  καί άποδοτικά.
  ♦♦♦
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  'Η ΕΛΠΑ Ηρακλείου άνακοινώνει στούς
  φιλους της δτι τή 18η Φεβρουαρίου τό Πε
  ριφερειακό Γραφεΐο Ηρακλείου Κρήτης,
  μεταστεγάζεται στΐς νέες τού έγκαταστά
  σεις σέ ίσόγειο καταστή μα στήν πλατεία
  Αγίου Δημητρίου.
  ΟΙ άριθμοΐ τηλεφώνων παραμένουν οί
  ιοιοι, δηλ. τοθ μέν γραφείου τό 289440.
  ΤΩρες γραφείου 8.30 - 14μ.μ. έκτός Κυ
  ριακης. η
  "Ωρες Όδικής Βοηθείας 9π.μ. έως 13
  καΐ απο 16.00 - 1930 μ.μ. έκτός Πέμτπης.
  ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ Α.Ν.Ε·
  Ανακοίνωσις
  Γιά την καλίτερη εξυπηρετήση των έπιδατών και
  όχημάτων τό Φ)Β ΑΡΙΑΔΝΗ θά πραγματοποιηθή
  τα κάτωθι δρομολόγια:
  21)2)77 Δευτέρα ώρα 6.30 μ.μ.
  23)2)77 Τετάρτη ώρα 8.00 π.μ.
  24)2)77 Πέμπτη ώρα 6.30 π.μ.
  26)2)77 Σάββατον &ρσ 6.30 ττ.μ.
  Έκ τής Γεν. Διευθύνσεως