98701

Αριθμός τεύχους

89

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

28/2/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς σ' αυτόν, πού ιχρΐν μέ
  χώμα, τού Φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ έστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΕΕΙΓ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διε-θονΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 2ος—Άρ. Φύλλου 89—Δρχ. 5
  ΚΥΜΗΓΙ1ΙΙΤΛΣ ΤΗΗ ΑΛΗΒΕΙΛΙ Γιά τόν κ. Είσαγγελέα - τόν κ. Νομάρχπ - καί τόν Ααό:
  ΟΡΓΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ
  ΣΤΟ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ..Ι
  Αύτοι είναι οί διάδρομοι μέ τα ράντζα. Έ6ώ. . . νοση-
  λεύεται ό Λαός. Καί στά λογιστικά τοΰ 1975, φαίνε-
  ται χρηματικό ττερίσσευμα στό Βενιζέλειο, ποσό 20,
  περίπου έκατομμυρίων δραχμών. Τα άκριβοπληρωμέ-
  να δμως δργανα καί μηχανήματα, είναι καταχωνιασμέ
  να στίς άποθήκες. . . Ζήτω ή Λαϊκή Ύγεία! . . .
  99
  ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ άπό συνταραχτικά σκάνδαλα, πού άποδείχνουν περίτρανα τό πόσυ ύ
  στερεϊ τό κοινωνικό μας σύστημα, προκυψανε πρόσφατα στό Βενιζέλειο Νοσοκομεΐο Ηρακλείου
  Η ΛΑΊ'ΚΗ ΥΓΕΙΑ έξακολουθεϊ νά γίνεται άντικείμενο έμπορίου καί ό παράγοντος ανθρω
  πος συνεχίζει νά κατέχει τή θέση πού εΐχε ά νέκαθεν, άπό τή σύσταση τοΰ Έλληνικου Κρά·
  τους, πάνω στόν τομέα της 'Υγείας καί της Π<· ρίθαλψης. ΘΕΜΑ οίκονομικών καί άλλον σχέσεων Υπαλλήλων τοθ Ίδρυματος μέ Φαρμακευτικές Έταιρεΐες, εχει ήδη προκύψει, γιά νά αποδείξει, γιά μιά άκόμη φορά, πώς τα μεγάλα συμφέ- ροντα γυρεύουν μέ κάθε τρόπο — καί χωρΐς κανέναν άλλο ύπολογισμό — την συμφερότερη εξ¬ υπηρετήση τους. ΕΤΣΙ ΣΤΗΝ αύριανη συνεδρίαση τού Διοικη-τικοΰ Συμβουλίου τοθ Βενιζελείου Νοσοκο μείου θά ζητηθεΐ τρόπος αντιμετώπισης οίκονο μικων άτασθαλιών καί σκάνδαλον, γιά τα ό¬ ποία θά ζητηθουν εύθυνες καί δέν άποκλείεται νά πάρει τό δλο θέμα την δικαστική όδό. ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚ ΕΖ ΕΤΑΙΡΙΕΖ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ τόν περασμένο Όχτώβρη, υστερα άπό καταγγελία τού Συλλόγου Ία- τρικών Έπισκεπτον, κληθήκανε σέ άπολογία τρείς ύπάλληλοι τού Βενιζελείου γιατί εΐχαν σχέση η" μέσω τοΰ οίκογενειακοΰ περιδάλλοντός τους διατηροΰσαν άντιπροσοπεΐες φάρμακον πράγμα πού άπαγορευεται αύστηρά άπό τόν Νόμο 1811)51, τοΰ Κώδικα Δημόσιον Ύπαλλήλον. ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ αύτοΐ είναι οί κ.κ. Γεορ.'Αρναουτάκης,Γεώργ. Δασκαλάκης και Έμμ Σαβουϊδάκης. ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΣΕ ΠΡΟΧΘΕΣ ΠΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» Ό Μητσοτάκης τταίρνει σύντομα ττολιτική θέση ΦΗΜΕΣ ΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ «Μέχρι τώρα εΐχα μιλήσει μόνο άποσπασμα- τικά. Τώρα, θά τοποθετηθώ δημοσία, έναντι των εσωτερικήν καΐ εξωτερικών προ&λημάτων πού άντιμετωπίζει τί Χώρα μας. Νομίζω ότι ήρ· θε ή ώρα πού μοΰ επιβάλλει νά μιλήσω σαφέ- στερα καί καθαρώτερα καί νά τοποθετηθώ 6- πεύθυνα, ώς ενας πολιτικός άνθρωπος, έναντι των σο&αρων προβλημάτων. Αύτό θά τό κάμω σέ προσέχη χρόνο, πού δέν μπορώ νά τόν προ- σδιορίσω έπακριβώς, πάντως οχι σέ μακρυ- νό, σέ σύντομο. Έν τώ μεταξύ απέχω άπό κα¬ θ Συνέχβια στή σελίδα 4 ΠΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ Έρχεται ό Ν. Ψαρουδάκης θσ μιλήση την Κυριακή 6)3)77 Ο ΓΝΩΣΤΟΣ γνήσιος άγωνιστής της Δημο¬ κρατίας Νΐκος Ψαρου δάκης, πρόεδρος τού Κινηματος «Χριστιανι κή Δημοκρατίαν καί διευθυντάς της όμώνυ μης έφτιμερίδας έρχε¬ ται την ερχόμενη Κυρι ακή 6)3)77 στό Ήρό κλειο, δπου τό πρωί στίς 11 ή ώρα θά μιλή ση πρός τό λαό τοΰ Ή ρακλείου στό κινηματο θέατρο «Ντορέ» μέ θε μα: «Μασονισμός. πρό σωποκαΐ προσωπεΐο» Κατά τή διάρκεια της όμιλίας τού ό Νΐκος Ψαρο- δάκης θά δώση καϊ μιά ντο κουμενταρισμένη αττάντησΓ στά δσα δημοσιεύσανε πρό- σψατα οί Μασόνοι τής Με- γάλης Στοάς καί θά άνατρί ψη τούς άνυττόστατους ίσχυ ρισμούς τους. Περιττό νά τονίσωμε ττε- ρισσότερο τή σττουδαιότηα τής ποτροπτάνω έκδήλωσης την όποία ή εφημερίδα μας συνιστά ιδιαιτέρα καί ΐπτεύ να. Ό κ. Ν. Ψαρουδάκης θό μιλήση μέ τα ίδιο θέμα τή έτταύριο Δευτέρα 7)3)77 στΐς 6μ.μ. στήν αϊθουσσ τής Λέσχης στή Νεάττολη. Θά μιλήση άκόμη στόν Άγιο Νικόλαο την Τετάρ τη 9)3)77 στόν κινηματο- γράφο «Λάμπης» στίς 6μ.μ. καί στή Σητεία την Παρα σκευή 11)3)77 τό άττόγευ μα. Καί στίς δυό τταραττά- νω πόλεις θά αναπτύξη τό θέμα: «Έμπόδια στό δρόμο γιά μιά άληθινή Δημοκρα¬ τίαν. Ώστόσο στό περασμένο της φύλλο τής 25)2)77 «Χριστιανική Δημοκρατία» ττού κυκλοψορεΐ άττό τα περί πτερά άσχολήθηκε μέ κύριο θέμα στήν/ ττρω< τη σελίδα της, τή Μασονίσ καί τίς σχετικές άποκαλύ ψεις μας κυρίως στόν χώρο τής Κρητικής ΊΞκκλησίας. ΟΠΩΣ άναφέιρει ή άττόφαστ} 364)19 τού Δ.Σ. τού Βενιζε λεϊου, οί τΓαροπτάνω ύττάλλη- λοι «έκμεταλλεύονται την θέσι» των ώς £—αλήλων, ττρός έξυττη ρέτησιν Ιδιωτικών συμφέρον- ΕΙΝΑΙ γνωστά ^εχ^^^^^^^^^^ε>^^^^4ε^^^^ε>^ε^
  τα μεγάλο
  Η «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
  6.000
  ΦΥΛΛΑ!
  ΑΠΟ
  ΠΡΩΤΗ
  ΟΛΕΣ
  ΤΙΖ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΖ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ·Φ»»»»»Ο
  ττοσοστά πού δίδουν οί Φαρ-
  μακοβιαμηχανίες σ' οποίον προ
  ωθήση τα προϊόντα τους. Π'
  αύτό κια! οί παιραιπάνω ΰπάλ-
  ληλαι έπρε~ε νά λογοδοτήσουν
  ένώτπον τής Δικοΐιοσύνης, ττρά
  γμα που κατά ττληροφορίες
  μας δέν ττρόκειται νά συμβεΤ,
  άφοΰ τό θέμα έξαντλήΘηκΕ με
  μιά άπλή ττειθαρχική δίωξη.
  Τ Ο παραττάνω θέμα, «κρυ-
  δόταν» έττιμελώς μέχρι σήμε-
  ρα. Τώρα δμως, νομίζοομε δτι
  πρέττει νά πάρει τίς διαοτά-
  σεις ττού πιρέττεί, γκχτί είναι
  τ&μα πού άφορό την ονθρώπι-
  νη ύγεία καϊ τό πολυσυζητημέ
  νο καί ττολυσκάνδαλο θέμα των
  φαρμάκων, ττοϋ μποροΰν άττό
  τή ιμιά στιγμή στήν άλλτ) νά
  γ'»νοιΛ/ αντικείμενο τταρανομου
  Θ Συν*έ.χεικχ στή «τ«λίδα Α
  Κατόπιν Είσαγγελικής Παραγγελίας
  ΑΡΧΙΖΕΙΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
  ΠΑ ΤΑ ΜΑΙΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΔΦΔ
  Νεώτερες πληροφορίες γιά τό δΑο θέμα
  ♦♦♦♦♦< Ό Μητρσττολίτης Άρκαδίας την έποχή τής Χουντο—Μοσονίας, έν μέσω διακεκριμένον «Άδελφών» μεταξύ των οποίων ό «Μέγας Θησαυροφύλαζ» Γ. Βογιατζάκης (ακριβώς πίσω τού) καί ό έπίσης μέγας μασόνος Γ. Στεργίου (όκρο δεξιά). Μήπως ό^ Σεβα- σμιώτατος δέν γνώριζε και γι' αύτοΰς τίποτε περΐ τής Μασονικής τους ιδιότητος, δπως ύποστηρίζει — άνακριβώς — ότι συνέδη καί μέ τ όν Σεβάσμιο κ. Β. Πουλιανά κη, μετά τοΰ όττοίου συχνά (μέχρι πρόσφατα) ένηγγαλίζετο;;; ΧΗΜΕΡΑ άρχίζει ώττό τόν κ. Πταισμιατοθίχη Ηρακλείου, κατόπιν σχειικής παραγγελίας τού Είσκΐγγελέα κ. Ζαριμττά, ή ττροκιατταρκτική εξετάση γύ ρω άττό την ύπόβεοΐΓ), τής ύπε- ξαγωγής των μασονικών έγ- ■♦♦♦♦Ο ►♦♦< Γιά τή Δευτέρα 7)3)77 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ «ΑΛΛΑΓΗΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Ή δίκη ιμας, πού ήτσν νά γίνη την ττερασμένη Πέμπτη 24)2)77, μέ ιμηνυτή τόν Δή- μαρχα κ. Καρελλη, άναβλήθηκε και Θά γίνη την έπόμειτι Δευτέ ρα 7)3)77 στό Τριμελές Πλημ μελειοδικεΐο Ηρακλείου. Ή δίκη άναβλήθηκε λόγω άπουσίαις των μαρτύρων κατη- γορίοΐς καΐ στ/γκεκριμένα των έκ Χανίων γιοοτρού κ. "Ανδρέα Αρχοντάκη καί δικηγόρον κ. Καίτης Γκαζή, οί όποΐοι κριθη καν άπό τό Δικαστήριο ούσιώ- δεις. ΛΑομ; π(ροκάλιεσε ικατάπληξη πώς ή εφημερίδα τοθ κ. Δη- μάρχου διάστρεψε τελείως την πρΐαγματικότηιτα καί ήμφάνισε την αναβάλη σάν άττοτέλεσμα τής άητουσ"ίας των δικών μας μαρτύρων. "θσο γιά τή σχετική ττα- ραγ,ραφο τού δηιμοσιεύμΐατος Θ Συνέχϊιΐα στή σελίδα 4 γράφων σπτό τόν... Μορφωτικό Σύλλσγο «Άριαδνη». Πρώτος Θά εξετασθή σήμε· ρα τό ττρωΐ ό κ Τέλης Γιαννα- κουδάχης, ό οποίος — ώς γνω στόν αμολόγησε αύθάρμητα ό¬ τι αύτάς πήρε τα έγγραφα. λιο Πρωτοδικών έλυσε τή δια- φορά γνώμης μεταξϋ κ. Εΐσαγ γελέα καΐ κ. Άυακιριτή, υπέρ τού τελευταίου, άποφασίζοντας δηλ. ότι ό Γιανΐνακουβάκης δέν πρέττει νά σχετιστή μέ την εκιρηξη τής 6όμ6ας, πού ό Τδί- Έν τφ μεταξύ τό Συμβού- Θ Συνέχεια στή σελίδα 4 ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β. ΛΑΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ έκδοθήκανε δυό δικαστικές άποφάσεις, σεδαστες σάν δλες τίς άποφά- σεις των Δικαστηρίων. Η ΠΡΩΤΗ — χρονολογικά — άναφερόταν στήν καθαδίκη δυό άνθρωπον τιού σκότω- σαν Μνα λαγό καί σέ συνδυασμό αέ τή λαθροθηρία καί την έλαφρά αντισταθή, κοτταδικαστήκανε άέ 20 μήνες φυλακη, χωρίς άναστολή καΐ χωρΐς ή Μφεση νά έ¬ χη άναστέλουσα δύναμη. Η ΔΕΥΤΕΡΗ — πιό ττρόσφατη — είναι ή ά- πόφαση μέ την όποία άθωωθήκανε οί πε- ρισσότεροι καί καταδικαστήκανε ώρισμέ- νοι σέ 7 μήνες φυλακή, οί σφαγεΐς τοθ Πό λυτεχνείου. ΔΕΝ ΚΡΙΝΟΜΕ καμμιά άπό τίς άποφά¬ σεις, παρά τό δτι θά θέλαμε ϊσως ένδό- μυχα νά τό κάνωμε φυσικά ώς πρός τή δεύτερη, άλλά απλώς άναρωτιόμαστε: ΜΗΠΛΣ ή £ωή των λαγών ά£ίζει περισσό- τερο άπό τή ζωή των άνθρώπων; ■♦♦♦ >♦♦«
  ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔ1Δ0ΜΕ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ
  Καί αύτοι, είναι Μασόνοι!!
  ΤΕΣΣΕΡΙΣ «ΝΤΟΥΖΙΝΕΣ»
  ι.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11 .
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21 .
  22.
  23.
  24.
  Άγγελιδάκης Γεώργιος τού Θεοδ.
  Αρχοντάκης Νικόλαος, Έκτελωνιστής
  Άρχαύλης Ιωάννης τοΰ Γεωργίου
  Βαρδαζάς Αντώνιος, 'Ετποτ. Συνεργάτης
  Βαρδάκης Νικόλαος τού Ιωσήφ
  Βαρδούλης ' Ι ωάννης
  Βενέτικος Άριστομένης
  Βιστάκης "Αντώνιος τού Νικολάου
  Γοτζής Θεόδωρος, Δ)ντής Ξενοδοχεΐου
  Γσροψαλάκης Κων)νος, Πατρός
  Διακάκης Έμμ. τοΰ Γεωργίου Τραπεζικος
  Δοκουμετζίδης Μιχαήλ, Δικηγόρος
  Δότης ' Ι ωάννης
  Δράγαζης 'Εμμαν. Οίκον. Έφορος
  Δρομάζος Ιωάννης
  Καλαϊτζιδάκης Μιχαήλ, τοΰ Δημητρίου
  Καλομοιράκης Έμμ. τοΰ Χαριδ. (Λυκιδεύς
  22 έτών)!
  Καστρινάκης Εΰστράτιος ή Εύστάθιος
  Κλαψινός Μάρκος, Έμπορος
  Κολυβάκης Λεωνίδας, "Εμπορος
  Κριτσωτάκης "Εμμανουήλ τού Ιωάννου
  Κυραμαργιός Λουκάς, Δ)ντής Ξενοδοχείου
  Λάγιος Δημήτριος
  Λασηθιωτάκης Δημ. Άντιπρ. Φαρμάκων
  25. Λιδερόπουλος Ιωάννης
  26. Λιναρδάκης Γεώργιος
  27. Μαθιουδάκης Χρύσανθος, Γιατρος
  28. Ματσούκας ' Ι ωάννης
  29. Μτταρζακιάν Άβεδις, "Εμττορος
  30. Νάθενας Θωμάς, Έμπορος
  31 · Νικηφοράκης Έμμαν. Γεωπόνος
  32. Ξενάκης( Γεώργιος .
  33. Ποπταδημητρίου Κων. (είς άόριστο αδεία)
  34. Πολυδάκης Εμμανουήλ
  35· Περάκης Γεώργ. Ίδιωτ. 'Υπάλληλος
  36. Ρογδάκης Ιωάννης τοΰ Γεωργίου
  37. Σακελλαράκης Ιωάννης
  38. Σαριδάκης Έμμ. Λιμ. Ταμείου
  39.Σεφερλής Μιλτιάδης τού Πέτρου
  40. Σολωμος Γεώργιος
  41 . Σταυρουλάκης Έμμ.
  42. Συγγελάκης Ιωάν. (έν ΰττνω)
  43 · Τσατσάκης Μιχαήλ
  44. Τουρνάκης Κωνστ, τοΰ Γεωργίου
  45. Φραγάκης ή Καψαλιανός, Γεωπόνος
  46. Χατζιδάκης Άριστ.
  47- Χατζηδάκης Ιωάννης τοΰ Μ. (έν ΰπνω)
  48. Χαρδάκης Ιωάννης, Γεωττόνος
  «►♦♦< Ο ΑΝΤΙΧΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΑΣΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ Συγχαρπτιίρια καί συμπαράοτασπ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΜΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ τηλεφωνήμοττα, άπό δλη την Κρήτη καί την ύπόλοιπη Έλλάδα, μέ γράμματα, τηλεγραφήματα καί κάθε εΐδους μηνυματα, εκδηλωθήκε — καί συνεχίζεται, νά έκδηλώνεται — ή όμόθυμη λαϊκή συμπα- ράσταση στόν άγώνα μας κατά τής Μασονί- ας καί γενικά των σκοτεινών δυνάμεων. Δυ ατυχώς δέν μποροθμε λόγω ελλείψεως χώ- ρου, νά δημοσιεύσωμε δλα τα σχετικά συγ- χαρητήρια ατ|νύματα συμπαράστασης. Έ- πιλέγομε απλώς μερικά χαρακτηρκττικά, πού για σήμερα είναι τα εξής: ΟΙ ΣΦΑΚΙΑΝΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΟΙ ΚΑΛΟΙ Φίλοι μας Σφακιανοϊ Παητάδες, ποθ μας συιμτΓαραστέκοΐν-ται σέ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΡΙΑ Θ Έπιστολή τού Μη- τροπολίτη Άρκαδίας κ. Τιμόθεου. Θ Γνώμες τού Μητροπο λίτη Ίεροσητείας κ. Φιλόθεου Θ Έπιστολή των Σφα- κιανών Παπάδων. !■■■■■■■■! δλους τούς άγώνες μας στειίλανε τό εξής μήννψα στό διευθυντή τής «Αλη¬ θείας» : Άγατπττέ μας Μανώλη, Σάς σνγχαίιρου'με γιά τούς γενναίους Θεαρεστους άγώνεε ττού κάνετε κατά τής Μασον!- άς. Είμεθα μαζί σαζ στόν ανυ· ττοχώρη,το άγώνα ττού καινε.τ'Ε κατά των έχβρών τοθ "ΕΘνου<, καΐ της Όρθοδοξίας. ΟΙ Μα· σόνοι έχει άτΓθδειχΘή δτι δροθ- ν« άντεθνικά και άντιχριστιανι κώ. Γι' αύτό ά—αιτεΤ ό 'Ελλη νικός Λαός άττό την Κυβέρνη- ση, νά διαλύση δλες τίς Μα- σονικές Στοές, καΐ νά δικαση δλους τούς Μασόνους της εΕλ- λάδας, γιά άττάττ> κα! εσχάτη
  πρσδοσία (ττρώτους τοΰς ρασο
  φόρους).
  Σφακιά 16)2)77.
  Μέ. εύχές κιαιϊ άγωνιστικοίκ
  χαιρετισμούς,
  ΟΙ Σφακιανοϊ τταττάδες
  Νικόλαος Γιαννοιιλάκης
  Μιχαήλ Δαμανσκη-ς
  Κων)νος Χομπτιτάκης
  Γεώργιος Χιωτακης
  Νικόλαος Πατταδόσηφος.
  ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΝΙΑ άρκετοΐ
  έττίσηις καλοΐ Φίλοι, μάς
  σηε.ίλανε τό εξής τηλεγρύ-
  φηιμα:
  Κύριον Μαναν Χά,ρην,
  Δ)ντήν 'Εψημειρίδος
  «ΑΑΗΘΕΙΑ»,
  Ηρακλειον Κρήτης.
  Συμτταριστάμεθα όλόψυχα
  Θαιραλέοι/ς άγώναις εφημερίδος
  σας κατά τόν δυνάμεων τοθ
  σκότθυς — Μασονίας, Ρότα-
  ρυ, Χιλιασιμοΰ — άργάνων Έ-
  βραιοκινήτου Διβθνοΰς Σιωνι-
  σμοΰ.
  ΕΪΘϊ ό Τριαδικός Θεός νά σί
  ένιοιχυει στους θεχχρέστους άγί
  νας σου.
  Χατζιδάκης 'Αντώνης, Ροδο-
  μαγουλάκης Στυλανός, 'ΑΘανο
  σακης Ανδρέας, Γουλε,ρ,μάκηί
  "Εμμανουήλ, Π'ροεστάκης Μιχα¬
  ήλ, Τσεττΐτη,ς Γεώργιος, Δρακο'
  κης Μιχαήλ, Χιωτακης Ιωσήφ,
  Κογκολάκη Όργα, Λαϊνάκη
  Άνασταο·ί<χ, Λαδάκης Πέτρος, Μαλανδράκης Μιχαήιλ, Νικολσν τωνάκης Ιωάννης Ξηράκης Άν δρέας, Πιστφττουλος Ίωάΐνης, Ροΐίμιελιωτάκης Εϋτύχιος, Λαι- Θ Συνέχειΐα στή σελίδα 4 Τή βευτέρο 14 Μαρτίου, οτό «ΝΤΟΡΕ» : ί : ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΝ ΒΔΣΕΩΝ ΧΑΡΗΚΑΜΕ είλικρινά, ποϋ ευθύς μετά τό σχετικό πρόσφατο σχό- λιό μας, ή Έπιτροπή Κατά των Ξένων Βάσεων ΝομοΟ Ηρακλεί¬ ου, οραστηριοποιήθηκε Μντονα καί η"6τ| άνακοίνωσε Συγκεντρώση γιά τή Δευτέρα 14)3)77, στίς 7μ.μ. στο «Ντορέ». ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ την Έπιτροπίι γιά την παραπάνω εκδηλώση της, ύπογραμμίζοντας καί πάλι την άνάγκη δραστικωτέρου όργανω μένου άγώνα κατά των ξένων Βάσεων. ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ καί πιστέουμε στή σκοπιμότητα καί τή οτημασία της παραπάνω συγκέντρωσης, στήν όποία όμιλητής θά είναι δ στρςρτηγός έ.ά. κ. Κουμανάκος, Πρόεδρος τής Πανελλήνιας Έπι- τροπης κατά των Ξένων Βάσεων, καί προτρέπομε δλους τούς Ήρακλειώτες καί δλες τίς Ήρακλειώτισσες, νά συμμετάσχουν. ΟΙ ΥΠΟΔΟΥΛΩΤΙΚΕΣ συμφωνίες δέν πρέπει νά ύπογραφουν καί οί ξένες ΒάσεΙς πρέπει να φυγουν — μέ κάθε θυσία — άπό την Κρήτη καΐ την Έλλάδα γενικώτερα. ΞΑΝΑΘΥΜΙΖΟΥΜΕ μέ την εϋκαιρία αύτη τό γνωστό σύνθημά μας: «Οΰτε μιά χουφτα άπό τό χώμα μας, οθτε μιά στάλα άπ' τα νερά μας». 8
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2
  ΗΡΑΚΛΕΐο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1977
  Ζωμραφική
  • Η ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
  ΕΚΘΕΤΕΙΣΤΟ «ΛΟΓΟΣ
  ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ»
  Τίς πρώτες τού Μάρτη άρ-
  χίζει ή εκθέση Ζωγραφικής
  της Κρητικιάς ζωγράφου Μα¬
  ρίας Σταματάκη^ στήν αϊθου-
  σ« τού συλόγου «Λόγος καί
  Τέχνη». Ή "Εκθέση αυτή θά
  περιλαιμ6άΜει 50 ττερίπου ττί-
  νακες της Σταματάκη, μέ θέ-
  ματα γώρω άπό την Κρητική
  φθση. καί την καθηιμερινή ζωή
  της Κρήτηις. ΕΤναι ή ττρώτη ά-
  τομική εκθέση της νεαρής ζω-
  γράφου.
  Έν τφ μεταξϋ άτττ' δ,τι γνω-
  ρίζόυμε, ή δουλειά τής Σταμα
  τάκη είναι άξιοττρόσεχτη, τό¬
  σο γιά τα θέματα πού έκφρά-
  ζουν οί ιτίνακιές της, δσο καϊ
  γι' αυτήν καθαυτή την Ζωγρα-
  φική της Ικανότητα. Άλλά,
  άς τπεριμένομε νά δούίμε την
  ττρώτη όλοκληιρωμένη δουλειά
  τής Σταματάκη, γιά Ίταραπέ-
  ρα ονμπτεράσιματα.
  γος γιά γνήσιο χιοΰμορ.
  Έιτιταΐχτικιή είναι ή λύση
  πού εχοωμε κοιΐ εμείς ττοοτε!-
  νει, άλλά και τόσοι άλλοι,
  γιά μιά μόνιιμη θεατρική γωνιά
  στό Ήράκλειο.
  •ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ «ΘΕΑΤΡΟ
  ΝΕΩΝ»
  Στό μεταξύ, συνεχίζονται οί
  τηρόβες άπό μέροος τού
  θεατρον Νέων (Σχολή Θεά-
  τιρου Κρήτης) γιά τό εργο τού
  Παντελή Πρεβελάκη ποΰ έχει
  ήδη άναγγελθεϊ. Θά εΤναι ή
  ττρώτη δουλειά τοθ Θεάτρου
  Νέων, ττού θά παρουσιαστεΐ
  στό Ήράκλειο «αί στήν Κρή-
  τη γενικώτερα, μιά καί ο!
  ττρρσπάθειες νά παρουσιαστεΐ
  τα έργο «Τα Καρα6άκ>ια>, ττού
  τταίχτηκε πέρισυ στό Φεστι-
  6άλ Ίθάκης, δπως φαίνεται,
  απέτυχαν.
  Άς έλπίσουιμε δτι τούτη τή
  φαρά δλα θά ττάνε καλά.
  • ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
  Άπό την ττλευιρά τού Θεά-
  τΐρου, στό Ήράκλιειο τελευταί¬
  α, τα ττράγματα δεν είναι καΐ
  τόσο εύχάριοτα. ΟΙ τταραστά-
  σεις των Άθηναϊκών θιάσων,
  δέν τταύουν νά εΤναι κάτι τό
  —ρόχειρο καί τό ττροσωιρινό.
  Παράδειιγμα άδιάσειστο, τό
  τελευταΐο έργο τού Κώστα
  Βουτσ/ά, ττοΰ τταίχτηκε στό
  «Ντορέ». Όπωσδή—ότε, ήταν
  ένα έργο ττού μοναδικό στό-
  χο εΤχε νά έτοιιμαστεΐ καί νά
  τταιχτεΐ μάνι - μανι, στη,ριζό-
  μενο στό πρόσω—ικό ΰφος τού
  Βουτσά καΐ τίς γκιριμάτσες
  καΐ τα καιμώματα, ττού σκορ-
  ποΰν ίσως σέ μιά μερίδα τό
  γέλιο. Τίττοτ' άλλο. Οΰτε λό-
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • «Η ΡΟΔΑ»
  Έκυκλοφόρησε τό πρώτο
  τεύχος τού περιοδικόν των γε-
  λοιογράφων «Η ΡΟΔΑ». Τό
  καινούιργιο περιοδικό είναι μιά
  συλογική προσπτάθεια των 'Ελ
  λήνων γελοιογράφων καΐ εύθυ
  μογραφων, μέ πλούσια ύλϊϊ καί
  καυτή σάτιρα.
  Λ Έκυκλοφάρησε τό τεθχος
  τού Ί ανουαρίου τού ττε-
  ριο&ικού «ΚΡΗΓΠΗ> ιμέ πλού¬
  σια ϋλη, σέ θέματα πού άφο-
  ροΰν την Κρήτη, όπως ή Μου-
  σική Άκιαδημία, ή - Παιδεία
  στήν Μεγαλόνησσο κλττ.
  Λ Μέ διάφοραι άγ,ροτικά θέ¬
  ματα έκυκλοφάρησε τό
  ττρώτο τεΰχος τού 1977 «Α-
  ΓΡΟΤΙΚΑ ΝΙΑΤΑ». Τό ττεριο
  *ικό αύτό έκδίδεται άττό τό
  'ΥποΐίργεΤο Γεωργίας.
  • «Ο ΔΙΠΓΜΟΣ»
  ΤΟΥ ΓΡ· ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Τό Πολιτιστικό Τμήιμα της
  ΕΚ ΟΝ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ,
  τφόδαλε στά γραψεΐα τού (Βι
  κιέλσ 3 — Ήράκλειο) τό ττερα
  σμόνο Σάιβδατο, την ταινία
  τού Πρηγόρη Γρηγορίου «Ο
  ΔΙΩΓΜΟΣ» ττού άναφέρεται
  στήν Μικιροχτιατική καταστρο-
  φή. Θά έτπακολουθήσοιη' κι' άλ
  λες άξιόλογες ττολιτιστικές έκ-
  δηλώσεις, ποΰ θά άργανώσει ή
  ΕΚΟΝ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ.
  1 ΕκδηΛώοεις
  • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ Ε Ε
  Τό Τεχνικό Έπιμελητήιριο
  (τμήμσ Άν. Κρήτης) όργανώ
  νει άπό 23-—2—77 μέχρΐ' και
  14—3—77 ιμιά σειρά έκδηλώ
  σεων ττού θά γίνουν στόν Άγιο
  Μάρκο, ιμέ την εύκαιρία της
  φωτογραφ ι κης έκθεσης γιά την
  Άρχιτεκτονική μας κληοονο-
  μιά.
  Την 23—2—77 έγιναν τα
  έγκαίνια μέ όμιλίες τής Άρχι
  τέκτανος Μοβρίας Μίχα, τής έ-
  πιτροττής τταιραδοσιοκών οΐκι-
  σιμών. Άνάλογες 6μιλίες μέ
  ττροβολές διαφανειιών, θά γί¬
  νουν την 3—3—77, 7—3—
  77 καΐ 14—3—77 άπό τούς
  κ.κ. Ν. Πλάτωνα, Στέλλα Πα¬
  παδάκη κ«1 Άλκη Κιιριακίδου.
  ΕΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΙΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
  ΤΟ "ΤΑΜΠΟΥΡΙ
  ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ "ΑΛΗΘΕΙΑ.,
  ιΠΡΙΝ ΑΠΟ ΔΥΟ περίττου
  χρόνισ ιμιΐά άμάδα νέων άνθρώ-
  ττων, (φοιτητες, μουσικοΐ καϊ
  έργάτες ξειοίνησαν μιά ώραιίο
  προσπάθειαι, γύρω ά—ό τή Μου
  σική καΐ τό Τραγούδι. Ήταν
  ή έττοχή — ττερίττου — τής με
  ταπολίτευση'ς καΐ τό άντιστο>
  σιακό ή πολιτικοκοινωνικό γενι
  κώτερα, τραγούδι, βρισκότανε
  σε σημαντική ανοδο. "Ετσι, ή
  προστΓάθειαι αυτή των νέων άν-
  θρώπων τού «ΤΑΜΠΟΥΡΙ ΟΥ»,
  άγκαλιάστηικε άττό τόν κόσμο
  κα! Ιδιαιτέρα άπό τα φλογε,ρά
  νιάτα ιμοις. ΣήΊμερα, τό συγκ-
  κ,ρότηιμα «ΤαιμτΓούρι» θεωρεΐται
  ένας ά—ό τούς καλλιτέρους έρ
  μηνευτές των τραγουδιών τής
  'Εθνικής μας Άντίστασης. Άλ
  λά, δς τταρακολουθήσουιμε μιά
  συζητήση μας, μέ τα παιδία
  τού «ΤΑΜΠΟΥΡ Ι ΟΥ», πού τή
  χειμερινή σαιζόν έμφανίζονταν
  μέ έτπτυχία στό κέντρο «ΜΙ-
  ΝΩΤΑΥΡΟΣ», ττού διευθύνει ό
  ονμπατριώτης μας κ. Μιχάλης
  Γιανναδάκης.
  νεολαια
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΤΕ
  Μέ την συμμετοχή πολλών αλλων σττουδαστών, έ'γι-
  νε την περασμένη Πέμπτη συγκεντρώση των σπουδαστών
  ΚΑΤΕ και λοιπών Τεχνικών Σχολείων στήν πλατεία "Ε¬
  λευθερίας Ηρακλείου. 'Ήταν μιά Ινδειξη άντίθετη γιά
  τό νομοσχέδιο τό σχετικό μέ την Τεχνική Παιδεία.
  Σέ σχετική προκήρυξη των ΔΣ των "Ανωτέρω Τεχνι
  κων Σχολών, άναφέρεται δτι τα βασικά σημεΐα στά ό-
  ποΐα άντιτίθενται, είναι τα εξής:
  Άποκλείοναι άπό την Μέση Γενική 'ΕΞκπαίδευση
  (καί κατά συνεπεία ότττό τα Α.Ε.Ι.) τό 85% των μαθη-
  τών.
  2) Δέν όρίζεται τό περιεχόμενο σ—ουδών.
  3) Δέν έξασφαλίζεται ή στοιχειώδης ύλικοτεχνική
  ύποδομή.
  4) Δέν δημιουργοΰνται άντίστοιχες όργανικές θε
  σεις γιά την έτταγγελματική άττασχόληση των άπόφοι
  των.
  5) Δέν θίγει τόν άντιλαϊκό καί άντιεκπαιδευτικό θε
  σμό τής ίδιωτικής έκπαίδευσης.
  6) Γιά μιά σειρά άπό σοβαρά ζητήματα (πιστώ-
  σεις ανοιγμα, συγχώνευση κλπ.) τΓαραπέμπει συνέχεια
  σέ 120 περίτΓου Προεδρικά διατάγματα.
  ΑΠξΡΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝΑ ,
  Ολοι οί καθηγητες Γυμνασιων και Λυκειων της
  χώρας, κατέρχονται άπό 3—3—77 σέ άπεργία διαρ-
  κείας' μέ ίνα καΐ μόνο αϊτημα, τή μισθολογική τους έξί-
  σωση μέ τούς άλλους Δημόσιους 'Υπαλλήλους.
  Σέ σχετική ανακοινώση τής ΕΛΜΕ Ηρακλείου, το-
  νίζεται δτι έψτασαν σ' αυτόν τόν δρόμο — τής άττεργίας
  —άφοΰ έχουν έξαντληθεΤ δλα τα δρια ύπομονης κι' άκό
  μη άφοΰ διαπίστωσαν δτι δέν ύπήρχε καμμιά πρόθεση
  άπό τούς άρμόδιους γιά νά Ικανοττοιηθοΰν τα αίτήματά
  τους.
  ποιηση
  Κ ρήτη,, λεβεντογέννα!...
  Ήρωικο Νησί!...
  Σύ,
  ττού ποτέ δέν έσκυψες σύχένα,
  σ' άφεντικού όχτ,ρού τό χέ,ρι,
  «αί στέριωσες μέ δάκρυ κι'
  αΐμα
  τή γή σου, πού σ' άνήκει,
  Σένα,
  ττού τού πολέμου, ή φρίκη
  δέν είναι πανικός,
  ΑΦ01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Ο.Ε.
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καΐ
  5 δωματίων, ώς καΐ ίσονείων καταστήμά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελοθς κατασκευής καΐ επί των όδών
  1878 άρ. 39 καΐ Πασιφάης καΐ Άνωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τού Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καΐ 286113
  • ΚΡΗΤΗ
  ΛΕΒΕΝΤΟΓΕΝΝΑΗ
  οΰτε τό δάκ/ρυ πόνος,
  άλλ' ολα ιμαζϊ ΑΝ ΑΣ ΤΑΣ Η
  κι' ή σκεψη σου ΦΑΝΟΣ,
  Σύ,
  πού μέ μιιάς τεντώνεις τό μου
  στάκι,
  στήνεις τταιράστηιμα άντρός,
  ζώνεις καΐ τό ντουφέκι,
  κι' εύτύς τηετιέσαι μέ φτερά
  κι' δλα γκιρε,μίζονταιι μπροστά
  σου,
  Σένα,
  —ού στήν τταληκαριά σου,
  η λέξηι στάσου,
  αίστανεταΐ1 ντροττή
  κιοοϊ σένα δέν λιτγίζ&ι,
  Σύ,
  πού μέ χαιρά ψυχή νά παραδώ-
  σεις
  τροοβάς τό δρόμο ττού όρίζει,
  κάθε λεβέντικη ψυχή,
  μ' άττλοχεριά τή λευτεριά
  άττ' τή σκίλαβιά νά σώσεις
  ΛΛΛ
  ΕΤσαι κλειδΐ τής πόρτας μας,
  κόσμΓΐμα και καιμάρι,
  τής θάλασσοΐ'ς καί τής στεραάς
  πού τό θυιμάρι των δουνών
  καΐ ή φωνή τής Λευτεριάς,
  Σέ τρςτγουδά μέ χαρή!
  (Άφιερωμένο στήν Κρήτη καΐ
  στό λεβέντικο Λαό της)
  Άπό τή γή τής Μοτχεδονίας,
  ΔΑΒΙΔ ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΔ
  Κοζάνη.
  Τό ΣυγΜρότηιμα «Ταμιττούρι»
  θά έμφανιστεΐ αύτές τίς μέρες
  γιά μιά βδομάδα στή Βουλγο
  ρία καΐ μετά θά συνεχίσε,ι τίς
  έΊμφοινίσεις τού στό «Μινώταυ-
  ,ρο» τής Πλακός.
  Η ΧΥΖΗΤΗΖΗ ΜΑΖ
  ΙΜΕ ΤΟ ΤΑΜΠΟΥΡΙ
  ΠιΡΙΝ άρχίσου<με τή συζήτη ση διτμοσιεύομε τα όνόματσ των δέκα νέων, ττού άττοτελοΰν τό «ΤΑΜΠΟΥΡΙ». ΕΤναι οί: ΜττάμτΓης Άλ—ονίου, Σταΰρος Σκουρτόττουλος, Ματίνα Μοσκό 6η, Νΐκος Λαδοδέργης, Σάκης Βαιρΐτος, Λάκης Κλισανάκης, Σπΰρος Πατταναστασίου, Γιώρ γος Κούτρας, Πολυζώης Πολυ- ζωΐδης, Βασίλης Γούναρης. ΕΡ.: Τ! ήταν έκεΐνο ·ττού σάς έκανε νά ξεκινήσετε την ΤΓροσπάθειά οίας αύτη; ΑΠ.: Βοχτικά, τό εΐδαμε ά¬ πό δυό σκοπιές. Την καλλιτε- χνική κόοϊ την Πολιτικοϊστορι- κή. "Ετηρεπε νά δοθεΤ στό κοινό μιά έποχή ττού πέρασε, μ'ΐά τό¬ σο σημαντική έποχή καΐ πού ήταν αγνωστη στούς νέους, παρ' δλο πού διψούσαν γιά μιά στενώτβρη γνωριμία. *Έτσ· ξεκινήσαιμε μόνοι μας, χωρΐς ιοαιμΊά οίκονοιμική ύποστήιριξη. ΕΡ.: Συναντήσατε τίστοτα £μιπόδια, δυσκολ'ίες κλπ.; ΑΠ.: Ή απαντήση δίδεται μόνο ιμέ τό νά σκεφτεΐ κανεΐς ότι άκόμιηι Οπάρχειΐ λογοκ.ρισ!α σ' ωρισμένα άντά,ρτικα ή άντι- δ ικτατορικά τιρκτγούδ ια... ΕΡ: Τραγουδάτε άντάρτικα τιραγούδια Αύτά έξάλλου, σάς εκιαναιν καΐ Πανελλαδικά γνω- στούς. Άλλά τί είναι αύτά τα τραγούδια, πέραι άττό τό ο—ε- λευθειρωτικό τους νόηιμα; ΑΠ.: Πέρα άττό τό άντιφα- σιστιΐκο τους τπεριεχήμενο, έχουν Ενα 6αθύ—ρο ττολιτικοκοινωνι- κό οτκοττό. ΕΤναι τα τροτ/ού- δια ττού έκφράζουν τα βάσανα μά ιοαΐ τίς -ροσδοκίες τού Λα ού γιά 'Εθνική Άνεξαρτησία. ΕΡ.: 'Δηλαδή, θεωρεΤτε τούς εαυτούς σας στρατευμένους κοΛλιτέχνες; άν καΐ ή λέξη «στρατευμενος» έχει γίνει πιά της μόδας — άς πούιμε... ΑΠ: Μά στρατευιμένοι είναι δλοι οί καλλιτέχνες. Άκόμη «οαΐ αύτοι πού λένε πώς δέν «εΐναιι στίρατευιμένοι, είναι στρα- τευμένοι σ' αύτην την ϊδια την ^ρρνηση τής στράτευο-ης. , ΕΡ.: Ναί, άλλά «στ,ράτευ- ση» άπό ε~ράτευστ> έχει κά-
  ττοια διαφορά. Δέν νομίζετε;
  ΑΠ.: ΕΤμαο—ε ύττοχρεωμένοι
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ
  Ζητεϊται παρά τής έταιρείας «Γ. Μ. ΔΙΑΛ
  ΛΙΝΑΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ» ΕΠ Ε νέος (άνευ
  στρατιωτικών υποχρεώσεων) τ) νέα, άπό-
  φοιτος Γυμνασίου διά νά αναλάβη ύπευ-
  θύνως τό επί της δδοθ Άγίου Τίτου 5 πό¬
  λεώς μας πρατήριον 'τροφίμων (3ΕΙ.Ρ
  δΕΚνΐΟΕ) της «Δ Κ ΑΤΑΝΑΛΩΤΙ ΚΗΣ Α-
  ΓΟΡΑΣ Δ».
  Πληροφορίαι είς τό Τηλ. 282.291 άπό 08.
  30' - 13.30' καί άπό Π.ΟΟ' - 2Ο.ΟΟ' άρ-
  μόδιος κ. Στυλ. Μαχαίρας.
  ——^^^^^^^™^™^™^^™ι^βεε^ε»βΗ·εβε—βει
  διακοσμητικΐΊ
  Τηλ. 287.670
  ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
  ΓΥΨΙΝΑΙ
  ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
  ____^Ξ^ΧΡΥΞΟΞΠΑΟΗ
  ΛΕΠω. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ154
  ™- ΚΑΜΑΡΑΚΙ · ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΙΗΗΗΛ. 222.416 -
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΑΙΟΝΥΣΟΣ
  ΠΛΑ Γ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΤΗΛ. 286.191
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΑΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  "Ενα καλό φάγητό, σ' ίνα δμορφο
  ριβάλλον.
  πε-
  καΐ ΗΙΤΑΟΗΙ
  Ή τηλεόραση Τό κομψότερο
  πού κλειδώνει ραδιομαγνητόφωνο
  ΕυΚΟΡΗΟΝ:Τό προσιτότερο καλόδΤΕΚΕΟ
  Τα προϊόντα που ξεχωρίζουν γιά την ποιότητά τους
  ΥΙΟΙ Γ ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ 0·Ε·
  Καλές τιμές — είδικές εΰκολίες στούς Δημόσιους
  Ύπαλλήλους
  Λ. Κνωσσού 15 καί Λ. Πετράκη Γωνία
  (στάσις Κατσουλογιώργη) τηλ. 287768
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ναμαστε ττροοοεντικά στροττευ-
  μένοι. Τα τπροβλή/ματα πού ττερ
  νούν μέσ' άττό τό λαό, ττιστεύ-
  ου;με ότι τηρεττει ν' άντικατοττ-
  τρίζονται σ' έναν καλλιτέχνη,.
  ΤΕΧΝΗι ΑΗΤΑΝΑΚΑΑΪΗ
  ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΧ
  ΕΡ.: Πήτε μου, τί νομίζετε
  δτι ε,ΐναι Τέχνη. Άκόμη, ττώς
  ιμπορεΤ νά δοθεΐ στόν κόσιμο ή
  Τέχνη;
  ΑΠ.: Σέ γενικές γραμ/μές
  ή Τέχνη είναι μιά άντανάκλα-
  ση τής ττραγμο— ικοτητας. 'Ε·
  ■μεΐς την Τέχνη, την άναμεταδί
  δουμε μέ δυό τροττους καΐ μέ'
  αύτούς νομίζουιμε δτι μττορεί
  νά δοθεΐ στόν κόσιμο. Πρώτα,
  δττως άκιριβώς είναι ή ττραγμα
  τικότητα, γιά νά την δεΤ καΐ
  νά τή σννειδητΓθΤΓθΐήσβι ό κό-
  σ>μος και ΰστ&ρα, σαν μιά ώ-
  ραιοττοιηιμένη ττραιγματικότητα,
  γά» νά γίνβι τφότυττο.
  ΕΡ.: Κάτω άττ' αύτές τίς
  ιμορφές ττοιό ρόλο μττορεΐ νά
  παίξει στήν έξέλιξη τού Έ
  ληνικού τπροβληιματισιμού; "Άς
  τπειριοιρκΓτούμε στόν δικό μας,
  Ιδιάζοντο;, 'Ελλαδικό χώρο.,
  ΑΠ.: Πέρα άπό τόν ψυχο3/«
  γ ικό της ρόλο, ή Τέχνη μττο-
  ιρεϊ νά τταίξει κα! ρόλο &ιατται
  δατγωγητ.ικό. Άλλά την άπάντη
  σή μας θά την βρήτε στήν ττρο
  ηγούΊμενη άττάντηση καΐ στόν
  τρόπο δοσίιματος τής Τέχνης
  στόν κόσμο, στό νά βοηθήσουιμε
  δηλαδή στή συνειδητοτΓθίηση
  των προδλημάτων...
  ΕΡ.: Σάς όπτασχολεΤ καθό-
  λου τό θέμα τής στενώτερης έ-
  παφής ιμέ τό κοινό, μιά καΐ
  στό κοινό άτΓευθύνΐεστε καΐ τό
  κοινό είναι ό «δέκττ|ς» σας;
  ΑΠ.: Τό θέιμα τής στεινώτε-
  ιρης έτταφης, άττασχολεΤ δλους
  τούς καλλιτέχνες. Βασικά μέ
  τίς έτΓΐσκιέψεις ,μας στήν έπαρ-
  χία κλπ., κατι κατταιφέρνου'με...
  ΕΠΙΔΙΙΙΚΟΥΝ
  ΤΟΝ ΑΠΟΠΡΟΖΑΝΑΤΟΛΙΧΜΟ
  Καΐ συνεχίζουν:
  "Ομως γιά άκόμη στενώτε-
  ρη έτταιφήι, συναντούμε ττολλά,
  μά πάρα πολά έιμπόδια.
  ΕΡ.: Τί ρόλο μτΓορεΐ νά παί
  ξει ή τηλεόοαση, τό ρα&ιόφωνο
  κλττ σ' αύτό;
  ΑΠ.: Τό έ,ττίσηιμο κ,ράτος
  ιτού έλέγχει τα μέσα μαζικής
  ένηιμέρωσης π£Χ>6άλλει χίλια
  δυό έμ—όδια. Δέν άττοφεύγεται
  σκόπι|μα' ή έτηικοιν«(ν!α, άλλά
  επιδιώκεται ή άντίθετη ακριβώς
  έττικοινωνία, αύτη ακριβώς ττού
  δέν ττρέΐτει νά έττικοινωνεΐ μέ
  τό Λαό.
  ΕΡ.: Δηλαδή μέ δυό κουβέν-
  τες: 'Έπιδιώκεται ό όττοτΓροσ
  αντολισ,μός τού κόσμου;
  ΑΠ.: Ό-π-ωσδήτποτε. Καΐ στή
  Ραδιοφωνία καΐ στήν Τηλεοάρσ
  ση, ύπάρχουν άνθρωποι πού ξέ
  ρουν μουσική. Και σάν άττόδει
  ξη; τό δτι λογοκρίνουν. "Ενο
  τταράδβιγιμο:, εΤνοοι ή παταγώδη^
  ττροβολή τού Φεστιιβάλ Θεσ-
  οιαλονίκηις... Μά εΤδατε δτι
  όλος ό Τύπος, τό ενέκρινε...
  ΙΕΡΟΖ Ο ΑΓηΝΑΧ
  ΚΑΤΑ Τ1ΪΜ ΒΑΖΕΩΝ
  . ΕΡ.: Όπωσδήττοτε, λίγο -
  πολύ, ξερετε τό κοινό τής Κρή
  της. Τί ναμίζετε, ή μάλλον ττοιά
  γνώμη εχετε σχηματίσει γι'
  αύτό. Είναι καλάς «δέχτης»;
  ΑΠ.: Είναι ένα κοινό ένθου-
  σιώδΐΜθ. Έξ αλλου τα Κρητικά
  νιάτα, είναι συο—ειρωμένα γύ¬
  ρω άττό ένα Ιερό σκοττό: Τό ξή
  λ«μα των ξένων βάσεων. Ή δι
  κή ιμας ττροστΓΟΘεια καΐ των
  άλλων συναδέλφων (Λεοντής,
  Μοορκό—ουλος, Τραγουδαμε καΐ
  πολε,μαμε κλττ.), ττού κατέβη-
  καν στήν Κρτμτγ, έγιινε ένθου-
  σιωδως δεκτή,.
  Ό Αγώνας γιά τίς Βάσεις
  είναι ένα σκαλοττάτι γιά την
  ΈθΐΊΐκή Άνβξοιρττ>σία. "Ενα
  οτκαλοττάτι γιά. νά διαφεντεύου
  ιμε καΐ νά έλέγχουμε μόνοι τόν
  τό—ο μος.
  • ΚΟΥΧ
  ΚΟΥ! · ΚΟΥΚ · ΚΟΥΙ · ΚΟΥΧ
  ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
  Ζητοΰνται οίκόττεδα
  στο κέντρο τού Ήρα
  κλείου
  Τεχνικόν Γραφείον
  ΖΤΕΛΙΟΥ Δ. ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ
  ΑΓ. ΜΗΝΑ 15
  τηλ. 289595
  ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΖΙΓΑΡΑ...
  Τό ττβρίττετρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  στή Βασιλική τού "Αγ. Μάρ¬
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  'Εττίσης ττουλιοΰνται έψηιμερί-
  δες καΐ ή «ΑΛΗΟΕΙΑ»
  • Γνωστάς καί συμπαθής κουρέας τής όδοθ 1821
  εΐχε «ντύσει» τό αύτοκίνητό τού — ττρό ημερών -
  . . . μασκαράδικα. Κύριο ντεκόρ τής πρωτότι— η£
  αυτής μεταμφίεσης, ήταν ένας τεράσττίος "Οφις
  πού... καταδρόχθιζε μιά άλλη ποδοσφαιρική ο
  μάδα.
  Και κάττοιος, ττού δέν κατάλαβε ότι έττρόκειτο
  γιά την ποδοσφαιρική μας όμάδα ΟΦΗ, άκούστη
  κε νά λέει:
  —Γιά κύττα φίλε μου, πώς καταβροχθίζε'
  τόν κόσμο ό... Σ ιωνισμός! . . .
  Μέ την εύκαιρία σημειώνω δτι, πραγματικά,
  ό Σ ιωνισμός άττεικονίζεται τταραστατικά — κα'«
  συμβολικά — μέ ενα φίδι. Καί τ! φίδι... φαρμα-
  κερό. . .
  • Ένας μήνας συμπληρούται σήμερα άττό τότ«
  πού άρχισε τό γνωστό θέμα των Μασόνων, τό όποΐο
  συζητιέται άκόμη, καΐ μάλιστο έντονα.
  Τα στιγμιότυπα, οί διάλογοι, τα κουτσομττο
  λιά, οί συζητήσεις, σέ σττίτια, μαγαζιά,^ καψενεΐο
  και κοινούς τόπους συγκεντρώσεως, δίνουν καΐ
  τταίρνουν. *
  "Ενα άπό τα τελευταία ττού άκουσα είναι καϊ
  τό παρακάτω:
  —Γιά νά ξέρη τόσα πολλά ό Μάνος Χαρής,
  δέ μου τό βγάζεις άπό τό μυαλό ότι είναι. . . Μα-
  σόνος!
  —Δέν ξέρω άν είναι Μασόνος, άλλά είναι ό-
  ττωσδήτΓθτε . . . δνος.
  Περιττό βεβαία νά έξηγήσω ότι ό δεύετρος εΤ-
  χε άντιγράψει τό λογοπαίγνιο άττό τόν Μασόνο κ
  Β. Παπαδάκη, πού εΐχε χαρακτηρίσει έτσι τόν διευ
  θυντή τής «Αληθείας» σέ παλιότερη έττοχή, δταν
  ή εφημερίδα μας εΐχε τταλι άσχοληθεϊ μέ τή Μασο
  νία.
  • Έπιτυχίες ττολλές σημειώνει, δπως είναι γνω¬
  στό, ό ΟΦΗ τόν τελευταίον καιρό. Άλλά καΐ πολ-
  λές ατυχίες — τταράλληλα — στά έσωτερικά τού,
  μέ τα γνωστά καί άγνωστα έττεισόδια.
  Κι' δλα αύτά ξεοττοθν, κυρίως στόν άξιο καί
  συμπαθέστατο Πρόεδρο κ. ΜΟρο Μαθιουδάκη. ΓΊ'
  αύτό καΐ κάποιος άκούστηκε νά λέη:
  —Αύτός μέ τα τόσα ττού έχει περάσει δέν
  ττρέπει νά λέγεται πιά Μϋρος, άλλά. . . άμοιρος!
  • Ή εφημερίδα τοθ Δημάρχου κ. Καρέλλη, ίγρη
  ψε δτι ή δίκη,του μέ τό διευθυντή τής «Αληθείας»
  άναδλήθηκε — λέει — γιατι δέν ήρθαν οί μάρυρες
  ΰττεράστΓΐσης.
  Συμφωνώ ττροσω—ικά γιατΐ οί δυό μάρτυρεΓ
  κατηγορίας ττού εβαλε ό κ. Καρέλλης, από τα Χα¬
  νιά, δέν είναι φαίνεται «δικοί» τού, άφοΰ δέν ήρθαν.
  Τό ώραΤο μάλιστα είναι δτι δέν καταδέχθηκε
  νά γράψη στήν «Άλλαγή» τού, οθτε τα όνόματά
  τους.
  Καί κάττοιος παρατήρησε σχετικά:
  —Άττό την πολλή άγάττη ττού τούς έχει, ξέχα-
  σε καί τα όνόματά τους. . .
  Μά τότε γιατΐ τούς έβαλε μάρτυρες, άναγκά-
  ζοντάς τους νά κουβαλιοΰνται άπό τα Χανιά; Δέν
  έ'βρισκε στό κάτω — κάτω, — κοτζάμ Δήμαρχος—
  μάρτυρες άπό τό Ήράκλειο;
  Γιά μάρτυρες είπαμε δα. . . δχι γιά νέους....
  ψηφοψόρους!.. .
  • Κι' ένα «μασονικό κούς — κούς» άκόμη, σέ δ·-
  λογο:
  —Μά γιατί στή Μασονία μπαίνουν μόνον δν-
  τρες;
  —Γιατϊ οί γυναΐκες — κατά τούς Μασόνους
  —δέν είναι Ικανές νά κρατήσουν τα μεγάλα μυστι-
  κά.
  Αύτό βεβαία δέν σημαίνει δτι έχομε μόνον
  «Άδελφούς», γιατί — δπως καί νά γίνη — έχομε
  καί μερικές... «Άδελφές». Μασόνες δηλαδή των
  «λευκών στοών».
  Λέτε νά διαφεύγουν άπό. . . «αύτέςι τα μυστι
  κά; "Ισως. . . παρά τό δτι κ ι έκεΐνες μάς βλέττουν
  μέ μίσος. Καθότι, άν καΐ «λευκές» είναι . . . «κα-
  κές»! . . .
  • Καί τό τελευταΤο λογοτταίγνιο:
  — Πώς -ρέττει νά όνομάζεται άπό έδώ κα
  πέρα ό ©ΕΟφύλακτος;
  —ΜΑΤΣΟφύλακτος! . . .
  Σωστό, άφοΰ ό ©εός των Μασόνων λέγεται
  ΜΑΤΣ.
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ♦♦♦♦»♦ ♦♦♦♦♦♦Φ·Φ»»»<»»»»»»» ·♦♦ Ανδη Νάρκισσος Ηράκλειον - Ρόδος δα ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Τηλέφ. 223.395 ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ (Γύρνα πίσω Πήτερ) ΠΕΜΠΤΗ Ή άπαωγή των άθλητών στήν 'Ολυμπιά 21 ΩΡΕΣ ΠΑΝ' ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΧ Ο ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗθΕΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 ΤΗΛ. 280291 ΛΛΛ ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ' (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ) ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ • Τεχνική έτπμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  «ρ—*-.-
  28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1977
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3
  Έκεϊ πού ζεϊ όκόμη ή γνήσια Κρήτη
  ΚΑθηΡθηΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΥΠΟΡΙΣΣΟ
  ΕΥΤΥΧΩΣ πού ύπάρχουν άκόμη τα Κρητικά Χωρία.
  ΟΙ τόποι πού διατηρώνται άνέπαφα άπό τίς πολιτιστι-
  κές εξελίξεως, τα ώραΐα εθιμα καί τα άγνά ήθη τού περή-
  ψανου Λαοΰ μας..
  ΕΝΑ άττό αΰτά είναι ό Κυττάρισσος ή τό Κυπαρίσσι, δ¬
  πως λέγεται στήν καθομιλουμένη. Πρόκειται γιά £να' συ
  μπαθέστατο όμορφο χωριό — ττλάι στόν Προφήτη
  Ήλία — 6—ου ή τύχη, στό πρόσωπο τοΰ βιολάτορα Στέ
  λιου Τσιτάρη μάς ωδήγησε τήμέρα της φετινης Κα-
  θαροδευτέρας.
  ΔΕΝ κάνομε χρονικογραψία, ούτε λαογραψική μελέτη
  ΠΡΩΤΗ φορά έτυχε νά βοεθώ
  <ττό ΚυΓτταρίσσ». Καθαρή Δευ¬ τέρα τού 1977. Κι ήταν άπτο τίς λ(γ«.ς φορές, ττού γυρνών- τοίς καϊ καμαρώνοντας τό όμορ φάπλαστο σώμβι τής Κρήτης, αΐοιάνθηκα τόσο περήφανος γι' αυτήν κβ! τούς άνθρώττοικ της. Στό Κιτπαρίσσι, έχετ δεζι- Ναντλίες, £χει τηνεοράκ—τις, ε· χει ήλεκτρχ«οές κουζίνες και ψυ- γεΐα, έχει μέ δυό Χανιά σώτό ττού λέμε άγαθά τού πολιτι- σιμοθ, ιμα τταρά τό γεγονός αύτό οί ψυχές' των κατοίκων τού, 6έν έπηρεαστήκανε άπό τα παιρα'πάνω. Ζούνε στό 1 977 μέ την ζεστοισιά τής καρδιοχ των προγόνων τους τού 1930, τουλάχιστον. Χαμογχλαστοί, αυθόρμητον Μθλοουνάτοι, χωρατατζήβες γλεντζέδες, φιλόξενοι, άνεπιτή δαποι κα! άπτλοί. Έτσι χοραχτηριστήκανε μί τίς πράξεις τους και τα φερ σίιμχχτά τους οί άνθρωποι ποΰ γνώρισα την Κοβαροδευτέρο ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ· στόν Κυπάρισσο. Μόλις φτάσσιμε μέ τό φίλο μοο τό Μαθαιογιάννη — ένα «άσ«μ6ί6αστο» ττοϋ φο,ρεΐ άκό μτ> στήν ψνχή τού τα κρουσα
  νιώτικα στιβανάκια — νοιώσο·
  με. πώς βρήκιαμε αύτό ττού ψά
  χναμε: τή χαΐμέινη Κρήτη.
  Στήν κεντ,ρική πλατείσ τού
  χωρίου ήταν ιμαζεμένοι οί τπο
  γλεντζέδες, ο! ττιό ανθεχτικο'ι
  άπό τό τίριήμβρο γλέντι τής
  τελευταίας Άττοκρηάς.
  "Οξω άπό γεν καφενέ «τδ-
  χανε στιρώσει». Κόκκινο κροχτί
  (μορουβάς, παποθλες, τταξιμά-
  δι, εληές θρούμπες — κεχριιμ-
  ττάρια — σορακοστινά διάφο
  ρα και μαιζί μιττζήθ,ρα, αύγά,
  κιρέαις και αλλες «έλεριές». Αγ
  καλιασιμένες στό Τδιο τραπτέζι
  ή θρησκβυτική εύσέοειΐα μέ την
  άμαρτία...
  Π!νάνε καΐ τρώγανε, μά
  ττιό ττολύ ιμέ τή λύρα, τό λα-
  γούτο και τό 6ιολ1 τού Στε-
  λιανού, τρσ^αυδούσχχνε. Τί η-
  τανε τταιδί μοί», αύτές οί μαν
  τινάδβς.. "Ενός στιχουργΐκός
  'ΦΦΦΦΦΦΦΦΦ
  ΕΚΘΕΣΙΣ ΗΟΝΟέΙΙ <ΧΟΝΤΑ>
  ! Ν. ΙΑΡΑΗΤΙΗΙΔΗΙ'Χ. ΣΠΑΗΟΣ Ο.Ε.
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΚΑΡΟΥ 50 —
  ΤΗΛ.. 285.321 & 286.631
  • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
  • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
  • ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΕΣ
  • ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ
  • ΕΞΟΛΕΜΒΙΟΙ
  • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΝΗΣΙΑ ΗΟΝΟΑ
  • ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΝΗΣΙΑ ΗΟΝΟΑ
  • 8ΕΚνΐδ: Είδικευμένσ συνεργεϊα
  Διά τ* αύτοκίνητα ΗΟΝϋΑ συνερνεΐον
  Έμμ. Κυπραίου Λεωφ. Ίκάρου 148 Τηλ. ,,
  223.440. <' Διά τίς Μοτοσυκλέττες, Μοτοποδήλατα <' κ.λ.π. μηχανήματα: συνεργεΐον "Ιωάν. Σπυ ° ριδάκη Λεωφ. Ίκάρου 16 Τηλ. 220.764. * «ΧΟΝΤΑ: ΟΛΟ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» Μέ τίς λίγες αύτές γραμμές, άντί ενός μεγάλου «ευχα¬ ριστών ποθ χρωστοΰμε οτούς κατοίκους τού Κυπάρισ- σου, γιά την δμορφη καί συγκινητική φιλοξενία τους, δ! νομε συγχρόνως στούς άναγνώστες μας μιά μικρή είκό- να, που εχει δμως ίνα μεγάλο νόημα, έτοΰτο: ΣΤΙΣ μικρές κρητικές κοινωνίες των κρητικών χωρίων, διατηρεΐται — εΰτυχώς — άκόμη, ή άνθρωτπά, ή λε- δεντιά, ή μεγαλοσύνη. Κ ι δλα τ' άλλα γνωρίσματα τής γνήσιας κρητικής ψυχής, αυτής πού μάς παραδώσανε οί προγόνοι μας, αυτής τής Γδιας πού μάς έχουν ήδη — δυστυχώς — άλώσει οί παντός εϊδους ξενομττάτες. χαστη αύτη μερά. Όπως δέν κατάλαοα γιαττι κάθαμαι τόσο πολύ στήν ττόλη καΐ δέν 6γαί νω πιό ονχνά στήν Οτταιθιρο, γιά νά βρίσκω χωρία σάν τό Κυπαοίσσι κι' άνθρώττους σάν τούς ΚΐΛταρισστώτες. Τί άλλο νά πώ φίλε Βαγγέ λη, Κοχττη, Γιώργη,, Στελιανέ κα! τόσοι άλλοι, ττού δέν μττο ρώ νά σάς άπαριθμήσ". "Ε- νας χαιιρετίθΐμός πέο-τε πώς είναι έτούταί τα φτωχά λόγια ττού τα «ττέμτττω» σέ δλους σοος μέσω τού Προέιδρου σας, τού ώραίου γλε,ντζέ, ττού δέν δίστοοσιε νά πιάση κι' ό "διός τή λύρα γιά νά μάς διασκεδα- οχι. ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΑΟΥΠΙΑ ΕΙΣ ΔΕΜΑΤΑ ΑΠΟ 8—12 ΠΟΝΤΟΥΣ Μεγάλη παρακαταθηκη — Τιμαί Εύρώ—ης Συνεχεϊς καί μεγάλαι εΐσαγωγαί ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ ΕΙΖΑΓαΓΕΥΖ ΙΥΑΚΙΑΧ σϋδηιροδρρμος, χωρϊς οταιματη μό. Μιά άλυσ.ίδοι μέ άτέλειω- τοικς χοΛκώδες. Τέλειωνε ό ί- νας κι' όφιχΐιζε ό άλλος. Και μέσα στό ΤΓρωτότυττο αύτό ποι ηαιικό οαΛ«~ά>πτμο)( σμιίγανε
  δλα τα ονναισθήιματα — —ό¬
  νος, χαρά, έρωτας κλΐττ. — κα!
  ξεχννώντοιχΓαν μιελωδινά στό
  σκοπό των «άσιιγανών» άπό
  τούς καυνοθργιονς φίλους, τούς
  Κ υπαρΐΒκηώτες.
  Μάς κιαλοδεχτήκανε «στό
  ντελόγα» κ/αί μέσα σέ λίγα λε
  τττά, είχαμε γίνει κΓ εμείς οί
  «άνθρωποι τής ιτάλης» ίνα μέ
  τούς χωριατες. Μά κ,ράτηοχ τό
  σο λίγο ή χαρά κ ι ή τιιμήι, νά
  νοιώβωι^ε χωριατες, γιατΐ τό
  6'ρα6υ της Καθαροδοηέραος ξα
  ναμττήκαμε στή χώρα.
  Προλάοαμε. δμως νά δοθμε
  τα ώραΐα εθιμα, νά γλεντήσω
  ΐμε γνήσι α,νά άπολαύσο3ιμε τόν
  •ορητικό χορό, νά ζήσωμε γνή-
  σκχ κιρητικά/ νά δοΰμε καί Εναν
  τταράξενο «έρανο». Τό μάζεμα
  20 κοτόττουλων καΐ 2 κουνελιών
  μέσα σέ λίγο; λετττά από τούς
  ττρωτάρηοεις τής τταρέας, γιά
  χαρή ιμας. Γιά πότε σφαχτήκα
  ην€, 6'ραστήκονε, μαδηθηκανΐ
  καί... φαγωθήκανε, ούτε πού
  τό κατάλαβα.
  "θττως δέν κατάλαοα πώς
  ττέροοσιε τόσο γιρήιγορο: ή αξέ-
  ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΥΤΟ ©ΕΜΑ
  ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΑ
  Ο κ. ΤΙΗΟΘΕΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ
  "Ενός χαριετισμός πού κρά
  6ε ι μέσΌί τού πολλά πραγματα
  άττό θαυιμοοσμό μέιχρι άγάπτη.
  Γειά «αί χαρά σας σίηηεκι/οι
  πού γίνατε άφορμή νά «άναν-
  τρανιστεΤ» ή ψυχή μου κα) νά
  στεριωσει πιότβρο στά κρη,τι-
  κα της θεμέλια. Μ. Χ.
  ΜΑΡΙΟΧ
  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑΚΗΧ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 2
  ("Οπισθεν Καταστημάτων Μα-
  ρούδα).
  ΤΗΛ. 289 — 593
  ΔΕΧΕΤΑΙ 8.30' — 1
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ
  ΤΗΛ. 280-647
  ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
  • ΡΩΣΙΚΑ ΠΡΟΊΌΝΤΑ
  • ΠΡΟΊΌΝΤΑ «ΡΗΙίΙΡδ»
  • ΕΙΔΗ ΤΗΣ «ΊΖΟΛΑ»
  ΚαΙ δ,τι άλλο σχετίζεται μέ τόν Ήλεκτρι
  ί σμό.
  —Τηλεοράσεις — ΚουζΙνες — θερμά-
  στρες — θερμαντικά Σώματα — Στερεοφω
  νικά Συγκροτήματα — 4'υγεΐσ κλπ. καθώς
  καί Μικρές Οίκιακές Συσκευές.
  ΟΣΟ ΠΑ ΤΙΜΕΣ ΟΙ ΓΝΩΣΤΕΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ
  Έλάτε μέ θάρρος, δπως πατε σέ ίνα φι-
  λικό σπίτι.
  ♦♦<>♦♦
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  αγροτες!
  γνωριστε τ^ πιο συγΧρονη
  μεδοδο λιπαγβτη^ στον κοσμο
  βιοΧημικα ονοϊρβϊ&τά ;για τήΒϊβφθ^»ωση τού εδα-
  ψους και την αναπτύξη. τ.ωνχ.Φυτι^ν
  για καθε καΑλιεργεια
  αυζανει τπ ;· #«ι>οΐγΡΫη με,Χρο .τ^νΛ^'βτΙΛίΙ.· καλυτε-
  ρευει τη τ&ϋοΐτ&αΐ -ρ^μ^« τη.^βρβ^^η 15εως30
  μ ι ρ ε %. ε -«Υ4»ψίί>.ίϋ τρ χ&^.«ρ,.β;*· ββ ;ηβέ>>φνςί ^ατασταση.
  :ίκαλλι-
  ως
  Π Αιττανση τόι)
  ί-:
  ' αηοκλειοτικοι ειοαγωγεις: ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ - ΠΑΥΛΑΚΗΣ
  "^^^^^^^^^^^^Ρ Ν|Κ. ΠΛΑΣΤΗ'ΡΑ 24
  |Ϊ·ΙΙ:;Ι^^ΙΙ|ΙΡΙΙΙ (ηαλαιο πυροσβεστειο)
  ^·ί1ΙΙΙΙί:111ΙΙ·:·|:1Ι ηΡ°*<λ8Ι0 - Κ ρ Π Τ Π ς ■•••.ν,.^;-:ν:.:.ν.ν.·.ν.·- τηλβφ . 2 89.814 Πρός την Εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» είς Ηράκλειον. Κιίριε Διευθυντά, Σέ σχετικό δηιμοσίευμα στήν εφημερίδα σας τίθεται τό έ- ιρώτημα γιά τή θέσι μου άττέ- ναντι της Μασονίας. Δέν θά ετίθετο τό έρώτηιμο όν τΓβρακολουθούσατε τίς &μι- λίες μου καθώς κάΐ τα δημο- σιεύματά μου στό ττεριοδικο τής Μητροπόλεως μας «Άνο>
  γέννησίς», δττου συχνά άναφέ·
  ραμαι στίς σκοτεινές δυνάμεις,
  στΐς αΐρέσεις, στήν άθεΐα καΐ
  σέ δλες τίς θρησκευτικές, ψιλο-
  σοψικές καΐ κοινωνικές θεώ-
  ρίες, πού εΤνα ιάντίθετες καΐ
  έχθρικές στήν άρθόδοξτ) χριστιο
  νιική πίστι.
  Σεΐς ό "διός, σέ σχετικές
  διαλέξειις μου στό .ΉρακλΕΐο,
  μοΰ δωσατε συγχαρητήρια γιά
  τή σωστή τοτροθέτησί μόν.
  Ή Μαοονία είναι γνωστόν
  πώς, ποιρά την προσπαθεία
  των όπαδών της νά παρουσια¬
  σθή ώς φιλανθρωπιικό Σωμα¬
  τείον, είναι θρησκεία μέ ονμ-
  6ολα καί ΜΐΛττηρια, συνονθύλευ
  μα άριχαίων φιλοσοφικών καί
  ιμάλιστα ,μυοτηιριακιών, έβραϊ-
  κών κοί χριστιανικών κα! νεώ¬
  τερον όρθαλογιστικών καΐ τταν
  θεϊστικων στοιχείων.
  Μέ τα πρόσχηιμα τής άλλη-
  λοδοηθείας προωθοΰνται σέ θέ-
  σεις και άξιώματα καΐ άλλες
  έξυπηρετήσειις τα μέλη των
  •ααΐ αυτή είναι ή κυιριώτερη, αΙ-
  τία π,ροσηλΐΓτισμού.
  Δέν είναι παραδοξο πώς πά
  ρουσιάζονται μέλη τής στσσς
  ιμειγάλες προσωπικότητες, έπει
  δή ημπορεί νά είναι μεγάλο ι
  σέ θέσεις, πλοϋτο κα! έπιστη-
  ,μβς άλλά μέ άδι«αιολόγητους
  ακμβΐ'βασ'μούς κα! διαστρεβλο)
  μένη, χριστιανική πίστι.
  ιΚανένας άληθινά πιστός
  Χριστιανός δέν ημπορεί νά ά-
  ν!»«η κα! στή Μασονία, πολυ
  δέ ττερισό-ηερο ένας κληρικός.
  Όσο γιιά τόν άναφεΐρόμενο
  ήγέτη της στοάς Ηρακλείου
  ιατρόν, πού έκαιμε Εΐσήγησι
  στά Πνευμΐατικα Συμπόσια Κ ο
  λυβισνής καΐ στόν οποίον πολ-
  λή χάρι όφείλομε νά όμολογή-
  σωμε γιά την δωρεάν ίατρική
  έξι/ττηιρέτησι των Ίδρι/μστων
  μας, όμολογώ δτι, μέχρι πρό
  όλίιγοο, άγνοοΰσα την ίδιότητά
  τού.
  Μοΐρες 23 Φε^ρουαρίου 1977
  Μετά τΐ'μής
  + ΤΙΜΟΘΕΟΣ
  ΣΗΜ.: Δυό παρατη,ρήσεκ
  μόνο στά δσα λέει ό Σεβ. κ.
  Τιμόθεος:
  1 ) Τα συγχαρητήιριά μας
  τού τα είχαμε δώσει σέ όμι-
  λίες τού πρό τοΰ 1965 καΐ
  2) Γιά τη μασονική ΙδιότηΓ
  τα τοΰ κ. ΠουνΝαανάκηι γνωριζε
  άπό έμάς, άφοΰ καΐ προψορικά
  τοΰ τό είχαμε τπεΤ καΐ τό είχα¬
  με — έπίσηις — δημοσιεύσει.
  "Η δέν θυιμάται λοιπόν ό Σε-
  βασιμιώτατος ή δέν λέεΗ την
  Άλήθε.ια. Προτΐ'μοΰμε τό πρώ-
  το...
  ΟΙ ΣΦΑΚΙΑΝΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ
  ΟΙ φοδβρές άποκαλύψεις
  της ΑΛΗβΕΙΑΣ δάζουν σέ
  θλιββρές σκέψεις, καθένα πού
  πονά γιά τόν έ'ρημο αύτό τό-
  πό, την άγαπηιμένη Κρήτη μας.
  Μά είναι άλήθεια, πώς πάει νά
  σαλέψιη τό μυαλό τοΰ άνθρω¬
  πον, δταν άνθρωποι πού τούς
  γέννησε, καΐ τούς μεγάλωσε,
  ούτος ό τόπος, έχουν μπλεχθή
  στά δίχτυα των Σκοτεινών Δυ-
  νάμεων,' μέ σκοπό νά προδώ-
  σουν καΐ νά ξεπουλήσουν στο^
  κάθε λογής Σατανάδες, την ί-
  διαίτερη πατρίδα των.
  Λυπούμεθα, γυαττ! ή Κρήτη
  ιμας έχει γίνει ξέφραγο άμπέ-
  λι, ιμε άποτέλεσμα ναναι ό
  στόχος δλων των Άντιχρίοτων,
  ΟΙΕΡΟΣΗΤΕΙΑΣ κ. ΦΙΛΟΘΕΟΣ
  ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ συ
  ζητήση πού εΐχε ό διευ
  θυντής της «Αληθείας»
  μέ τόν Σεβ. Μητροπολί
  τη Ίεράς καΐ Σητείας
  κ. Φιλόθεο — τόν όποΐο
  έπισκέφθηκε στήν Ιε¬
  ραπέτρα — διαπιστώ
  θηκε ότι μιά άκόμη άν
  τρείκια έκκλησιαστι
  κή φωνή, άκουγεται κσ
  τα των σκοτεινών δυνά
  μεων καΐ των έχθρων
  τής Έκκλησίας μας.
  Είδικώτερα ό Σεβ.
  Μητροπολίτης κ. Φιλό-
  θεος εΐπε στό διευθυν-
  τη μας δτι είναι κατά
  των Ροταριανών, οί ό-
  ποΐοι δμως μέχρι στι
  γμής δεν εχουν κινη-
  θεΐ στήν περιοχή την
  όποία ποιμένεται ό πά-
  ραπάνω ' Ι εράρχης.
  Τόνισε δμως ότι σέ
  τυχόν δεδομένη στιν
  μή, θά κάνη έκεΐνο ποΰ
  πρέπει διότι είναι άπο
  ψασισμένος νά χτυπή-
  ση δπως τοϋς αξίζει
  τούς έχθρούς τής 'Ορ
  θοδόξου 'Εκκλησίας
  μας.
  Ό ϊδιος Ί εράρχης ε¬
  ξέφρασε τή λεδέντικη
  θέση τού κατά των Μσ
  σώνων καΐ ύπογράμμι-
  σε στόν διευθυντή της
  «Αληθείας» τους κιν-
  δύνους πού διατρέχει ό
  τόπος μας, άπό τίς ΰ-
  ποπτες ένέργειες των
  σκοτεινών δυνάμεων,
  οί οποίες στρέφονται
  δχι μόνον κατά τής
  Έκκλησίας, άλλά καί
  τής Έλληνικής Πατρί
  δας.
  Στήν ϊδια συζητήση ό
  Σεδ. Μητροπολίτης κ.
  Φιλόθεος, τόνισε τόν κα
  ταλυτικό καί έπικίνδυ
  νο γιά τό "Εθνος μας
  ρόλο, αυτών πού συν-
  δράμουν στήν έγκλημα
  τική μεταλλαγή των
  γαρακτήρων των νέων
  άνθρώπων, πού έγκατα
  λείπουν σιγά — σιγά τα
  παληά μας εθιμα καί
  έναρμονίζονται μέ τίς
  «ξένες συνήθειες».
  μέ άρχηγό τόν Διεθνή Σιωνι-
  σμό. Άπό την αλλη μεριά 6-
  ,μως, χαι,ράμαστε γιατΐ μέ τίς
  τελευταΤες τρομερές άποκαλύ¬
  ψεις, ό λαός μαθοίνει την αλή¬
  θειαι, καί δπως εΤπε ό μεγά-
  λος Άγωνιστής καΐ Λυτρωτής
  μας ή γνώση τής ά¬
  λήθεια ς έλευθερώ
  ν ε ί.
  Πειριιμένει δμος ό λαός μας,
  τό παράδειγμα γιά σωστούς
  άγώνες, άπό την πνευιματική
  ήγεσία τού κα! ιδιαιτέρα άπό
  τούς ποιμένες τού.
  Άλοίιμονο άν καΐ τώρα οί
  ελπίδας τού λαοθ διαψευσθούνε.
  Τότε ή εύθύνη δλων μας, θαναι
  τροιμε,ρή.
  Αγώνας λοιπόν άγαπητο!
  μας άδελφοί. "Αγώνας άνυπο-
  χώρητος γιά τοΰ Χριστοΰ την
  πίστη την άγία, κα! τής ττα-
  τρίδας την έλευθε,ρία, άπό τίς
  Σκοτεινές Δυνάμεις...
  Οϊ Σφακιανοί Παπάδες:
  Νικόλαος Γιαννουλάκης
  Κων)νος Χομπιτάκης
  Μιχαήλ Δαμανάκης
  Γεώργιος Χιωτάκης
  Νικόλαος Παπαδόσηφός
  ΒΙΒΛΙΟ
  ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
  ΜΙΝΩΊΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΣΤΑΘΕΡΟΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ
  ΤΑΞΙΔΙ
  ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΓι ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
  ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ
  ΜΙΝΩΣ
  καί
  ΑΡΙΑΑΝΗ
  ΑΝΑΧΛΡΗΣΕΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞ
  ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΩΡΑ 6.30 Μ.Μ.
  ΚΕΜΎΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πλατεϊα Καλλεργών 7
  Τηλέφωνα 224.304-224.305
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ Άκτή Ποσειδώνος 28
  Τηλέφωνα 4117952 - 4117953
  Τό γνωστό
  Κοπτ νοπούλεΤο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα
  τα εΤδη τού
  κοτττνιοτΓΐ,
  περιοδικά,
  έψημερίδες
  καί την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ♦♦♦♦♦♦
  υκυΛΛΑ,,
  Τί.'Ν >ΟΦίίΝ ΤΜΧ ΣΙΟΝ
  1ΜΙ ΓΒίΙΚΗΕ Π!, ΤΗΝ ΙΑ1ΛΙΚΗΝ
  ΜΓ1Α ΕΙΙΑΙϋΓΜλ
  V
  Π <>
  Κ Ο Ο Ι: Κ Ι. Α Μ
  II
  Ι Ι ι
  «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛ
  ΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΟΝ ΤΗΣ
  ΣΙΩΝ»
  ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΧΧΕΔΙΑ
  ΤΩΝ ΜΑΖΩΝΩΝ
  ΣΤΗ ΔΗΜΟΧΙΟΤΗΤΑ
  Περιωρισμένος αρι¬
  θ μός άντιτύπωνΐν διατί
  θεται άπό τα γραφεΐα
  τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Δρχ. 60
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ
  ΝΑ ΣΠΑΣΗ ΤΑ ΔΕΣΜΑ
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
  ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
  Μέ 1.200 δρχ. καί τοποθετηθή δωρεάν, ό νέος
  ήλεκτρονικός συναγερμός αΰτοκινήτων
  €ΑΚ ΑΙΙΑΚΜ
  Άσφαλίζει άπό τόν κλέφτη, πόρτες, παράθυρα, καί
  αύτόματη άκινητοποίηση τού κινητήρα άκόμα κι αν
  έσεΤς έχετε ξεχάσει μέσα στ' αύτοκίνητο τό
  διακόπτη τής μηχανης.
  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΦΘΗΝΑ;
  Γιατί είναι ττανελλήνια δικοά μας εύρεσιτεχνία
  καί κατασκευή καί μέ την ύττ' αριθμόν 52668
  εγκριση τοΰ Ύπουργεοίυ Έμπορίου
  ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ
  Ε^Ε^τι~ίΟΝI^3
  ΑΗΜΗΤΡ. ΠΡΕΚΑΣ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΚΑΡΟΥ 65 — ΠΟΡΟΣ
  ΤΗΛ. 221.102 — ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΟΒΙΑ
  • Άν θέλεις νά τή δοηθήσης στόν «Οίκονομικό Πό
  λεμο» ττού τής κάνουν τό Κράτος, οί Τρόπτεζες,
  οί Όργανισμοί κ.λ.ττ.
  • Άν θέλεις νά τή συνδράμης στόν «Ψυχολογικό
  Πόλεμο» πού τής κάνουν ή Κυβέρνηση, οί Σιω-
  νιστές, οί Ιμπεριαλ ι στές κλπ.
  • Άν θέλεις νά δγαίνει γιά νά μαθαίνεις την Άλή
  θεια
  ΣΤΕΙΛΕ ΚΙ ΕΣΥ ΜΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ —
  ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ — ΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
  • Ή Δική Σου συνδρομή καί συμπαράστασις είναι
  τό ΜΟΝΟ οίκονομικό στήριγμα αυτής τής εφη¬
  μερίδας, που είναι καί δική Σου.
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Κάτι άλλο στή Δημοσιογραφία!
  ΣΕΑΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας
  που πρν με^χώμα υο'υ
  φραξουν οί αλ'λοι όο αεομα
  προλαβη να πέι εσοω και μιο
  συλλαβη οικη'εου
  ι
  ι
  28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1977 ■
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΙΔΙΏΚΕΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
  ΜΑΙΟΝΙΑ: Διεδνές Καρκίνωμα
  ΕΧΘΡΟΣ: ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ - ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ - ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ
  Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ
  ΝΙΚΟΣ
  ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
  Δ'
  Άλλά γιά νά καταλάβει ό
  άναγνόστης την άντιχριστιανι-
  κότητα της Μασονίας, μεταφέ
  ρονμε έδώ μερικές φράσεις ά-
  πό τα "δια τους τα βιβλία:
  «Ό μαθητής Ιησούς ήτο μύ
  στής τής ΑΙγυ-πτιακής Στο-
  άς, ώς έκ τούτου δέ, μέγα μέ-
  ρος τοΰ Αιγυπτιακού συμβο-
  λισμοΰ ι/ΐοθετήθει άπό τους
  ότηοοδούς του....>
  Σ-τή σελίδσ 194 (Τα άρ-
  χσΐα μυστήρια κλπ) άναφέρε-
  τσι ή φράση τού ϋΕΑΝ ΙΗ
  ΤΕ «Ό γνωστικός ί) σοφός
  δέν έχει πλέον την ανάγκην
  τού 'Εσταυρωμένου Χριστοΰ>.
  Ύποστηρίζει γενικά τό σί-
  ώνιο τροπάρι των έχθρών τής
  'Εκκλησίας ότι τάχατες είναι
  κατάλληλη μονάχα γιά τόν ά-
  μάρφωτο λαό ένώ οί μορφομέ-
  νοι ζητοθν κάτι άνώτερο! ! !
  ΓΓ αύτό λοιττόν ή Μασονία
  τους ττροσφερει τα παραμύθια
  της;
  Ό Σεδάσμ.ος Τ. ΕΑννΚΕΝ
  ΟΕ λέει ότι εχει μυήσει αυτο¬
  προσώπως χριστιανούς, Ιου¬
  δαίους, Μωαιμεθαινούς, Ίνδούς
  καί Πέρσες κ<χι έναν τουλάχι¬ στον Βουδιστήν. Γράφει: «Καττ' απόφασιν τής Μεγάλης Στοάς ή Βίβλος δέν ττρέττει νά ύττάρχει καθόλου είς την Στο¬ άν. Ή Βίβλος τού Ίεροΰ Νό μου, ελέχθη είς ήιμάς, είναι ή περιέχουσα τόν Ιερόν Νόμον τού εκάστοτε ΰποψηφίου. Του- τέστιν, δύναται νά εΤναι τό Κοράνιον ή Ζενδαοέστοτ, ή «Σά στοα, ή Ρίγ — Βέδα ή οίαδή- ποτε άλλη Βίβλος». Ή Μασονία λοιπόν είναι διε στραιμένη άττοιμίμηση τής 'Εκ- κλησίας τού Χριστού, μιά σα- τανική 'Εκκλησία! ! Στά 6ι6λ!ο τού γνωστοθ Μα σόνου 33 ου βαθ,μού Βρατσάινου πού λέγεται «Βιβλίο τού Μα θητοθ» άναγράφεται ότι ή μύη σις στόν Α' δαθμό — τοΰ Μα θητοϋ — έχει σκοττό τόν «κα- θαρμό» τού μυου·μένου! Είναι λοιητόν εύλογο τό έρώτηιμα: Τόν «καθαρμό» άττό τ!; Εάν κα νεΐς είναι χριστιανός άρθόδο- ξος κιι έχει καθαριστεΤ μέ τα γνωστά μέσα τής Έκκλησίας (Βάτττισμα, Χρΐσμα, Έξοιμολό γηση, ©ε!α Κοινωνία κ.ά.) τό- τε τί έτττΐ πλέον καθαρισμό τοΰ κάνει η Μασονία; Δέν εΤναι λοιττόν καθαρώς ένας «Χριστια νός;» Κ αί εΤναι ανωτέρα σέ άγιότητα κ>αΐ δύναμη ή Μασο-
  νίσ, τής Έκκλησίας τού Χρι¬
  στού, ώστε νά κσθαιρίζη κι αΰ
  τούς όχόμα ττοΰ εχει καθαρί-
  σει έκείνη; ΟΙ μεγαλόσχημοι ί-
  σόβιοι άξιωματοΰχοι τού 33ου
  βαθμοΰ όφείλουν ή νά άποκυ-
  ρύξουν τόν όμοιόδαθμό τους κ.
  Βρατσάνο ή νά άτταντήσουν είς
  τό έρώτηιμά μας εϋθέως καί
  ττλήρως. Μήττως κύριοι Μασό-
  νοι, ή Μασονία άφαιρεΤ ακρι¬
  βώς τα άγια δώρα των μυστη
  ρίων τού Θεοΰ άπό τόν μυούμε
  νο Χριστιανόν τόν αητεκχριστι
  ανίζει δηλαδή καϊ ό λεγάμε-
  νος «καθαρμός» δέν είναι τίπο-
  τε άλλο τταρά ή αφαιρέση της
  καθαριότητος καί ή έπανα>-
  φορά στό είδωλολατρικό 6οΰρ-
  κο;
  Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ
  ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  Είναι χαραχτηριστικό τό
  γενονός ττώς δλεζ οί χριστιανι
  κές 'Εκκλησίες εχουν κατά και
  ροϋς καταβικάσει καί άκρορί-
  σει τή Μασονία, ώς άντιχριστι
  ανική βρησκευτική όργάνωση.
  Άναφέρομε τπεριλητττικά τα
  εξής σχετικά στοιχεΐα:
  —Ό Πό—άς Κλήιμης ΙΒ' την
  28)4)1738 κατσδικάζει τή Μα
  σονία ώς «θρησκευτικόν αΤρε-
  σιν επικίνδυνον διά τό κράτος»
  —Ό Πάττας Βενέδικτος τό
  1751 έπικυιρώνει την ττροη-
  γουμένη καταδίκη καί χαρακτη
  ρίζει τή Μασονία θρησκευτι-
  κή οργάνωση.
  —Ό Πάττας Πίος ό Ζ' τό
  1814 καί τό 1821 καταδικάζει
  καϊ άττειλεΐ βαρύτατες ποινές
  γιά τούς Μασόνους
  —Έττίσης άπό τή Ρωμαιοκα-
  θολική 'Εκκλησία κατταδικα-
  σαν τή Μασονία οί Πάπες: Λέ-
  ων ΙΒ' τό 1823, Πίος Η' τό
  1829 καΐ Γρηγόριος ό ΣΤ' τό
  1532. Ό Πά-ας Πίος Θ' έξέ-
  δωσε άττό τού 1846 — 1875
  άκτώ έγκυκλίους κατά τής Μα
  σονίας την όττοία ώνόμασε
  «Συναγωγή τού Σατανά» Ό
  Πάπας Λέων ΙΓ' τό 1884 την
  άπεκάλεσε «άκάθαιρτον έπιδη
  μίαν»
  —Τό 1896 ή Σύνοδος τού
  Τρεντίνου καταδίκασε τή Μα¬
  σονία «ώς στηριζαμένΓ|<ν είς παν θειστικάς καί υλιστικάς άντι λήψεις». —Καί ή Όρθόδοξος Έκκλη- σία έττίσης έτήρησβν άνέκαθεν εχθρικήν στάσιν έναντι τής Μα σονίας, την όττοία καταδίκασε έττανειλη'μμένως. "Εναρξη τού αντιμασονιικοί; άγώνα στήν 'Ελλάδα έκαιμε ό Απόστολος Μακράκης, ό γίγας ούτος άγω νιστής τής Χριστοκρατίας. --Στϊς 5 Δεκ£μ6ρίου 1898 ό 'Εττίσκοττος Πατρών Ίερόθεος εξέδωκεν Εγκύκλιον κατό τής Μασονίας καΐ δηιμιουργήθηκε σάλος καί άντιμασονικές άντι δράοχις τού πλήθους. —Τό 1900 ή Ίερά Κύΐτρου επετέθη δριμύτατα κα¬ τά των έκεΐ Μασόνων —Τό 1911 ό 'ΕπίσκοΊτος Δη- μητριάδος στό Βόλο επετέθη κατά τού ίατροθ μασόνου Δ. Σα ράτση, ό δέ λαός άττεπεΐ'ρά- θει νά άνατινάξη την έκεϊ Στοα «Άργοναθται». —Τό 1930 ή Διορθόδοξος 'Ε- τΓΐτροττή στό "Αγιο "θιρος έ- χαραχτή,ρισε τή Μασονία «σύ στημα άντΐιχιριστιανικόν καϊ πεπλανηιμένον. —Τό 1933 ή Ίερά Σύνοδος ά παγόρευσε στοΰς Κληρικούς νά γίνωνται μέλη τής Μασονίας. —Τό 1933, τέλος ή Ίεραρ- χεία τής Ελλάδος κατάφερε καίριο ττλήγμα στή Μασονία μέ την τταιμψηφεί καταδικαστι- κή της άττόφαση μέ τίς 67 υπο γραφές Μητροττολιτών ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΕΣ ΜΑΣ Καλοΰμε την 'Εκκλησία μας νά άφσπνισθη: Ξυ-πνήστε ποι- μένες! Κοιιμάστε ΰττνο 6αρύ Σύνοδος ι ϋττνο θανάτου. Ή ττροδοσία κι ό συμβ ιβασμός σάς άχρήστευ- ψαν. "Ολα τα πήιρε ό έχθρός! καϊ πρόβατα καί λβιβάδια. Μο- νάχη ή στάνη σάς έ'μεινε καΐ τα καζάνια. Ή έκκλησία πρέ- πει νά πάψη νά είναι καρπαζο εισπράκτορος καί κλωτσοσκού- ψι των λύκων Πρέττει νά ττά- ψει νά εΤναι νεκροθάπτης των τταιδιών της καί των έλπίδων της. Άλλοιώς δέν είναι 'Εκκλη σία. Είναι κι' αυτή λύκος. Δούρειος "Ιττττος τθθ Σατανά. Ό Μεγάλος ναός τής κοινω νίας, τό ττοίιμνιό σας κ·ινδυνεύει "Αγιοι Ποιμένες. Κινδυνεύει ά¬ πό τούς ληστές. Πρέπει νά δώσιετε τή μάχη τής Μεγά¬ λης Λεφτεριάς. Άν δέν την δώσετε, ή δν δέν την δώσετε δ- ττως πρέττει, άλλοίμονό σας. Ή τύχη των ίερέων τού Βάσλ σάς άναιμένει καοι νέο Κάρμηλο θά ύψωθή στόν αίώνα μας. Φαινεται όπιστευτο καΐ όμως είναι όληΘινό: 20 τόννοι πορτοκάλια κλαπήκανε άπό τό Φόδελε!.. ΑΠΙΣΤΕΥΤ0 φβίνεται κατ' αιρχήν κι' όμως είναι άληθινό: 20 τόννοι — πε- ρίττου — ττορτοκάιλια, έ χούν κλαττεΤ μέχρι στιγμήτ άττό τό Φόδελε. Ή μάστιγα αύτη τής κλο- ττης των ττορτοκαλιών, έχει α¬ ναστατώσει τούς κατοίκους τού γραφικού χωρίου Φόδελε, οί ό- ττοΤοι δι«βαιολογηιμ(?Μα διαιμαρ- τύρονται καί τταραπονοθνται. Τό κακό μάλιστα είναι δτι έκτός άητό τούς τηεραστικούς «κλέφτες ττορτοκαλιών», έττιδί- δονται στό καινούργιο αύτό... σττόρ καί κάτοικοι τής γύρω ττεριοχής. Αύτοι ττοΰ διαμαρτύρονται τονίζουν ότι ό Αγροφύλακος τού χωρίου καΊ οί άνπρες της Χωροφυλακής, δέν είναι άρκε- τοί νά άντιμΐετωττίσουν την εκ- ταση των κλοττών. Λένε δμως —» ονμΓΠ·ληρ«ματικά — δτι καΐ μεριικές «γνωστές ττεριπτώ σεις» δέν έχουν καταγγελθεΐ. Πρέττει νά σημειωθή άκόμη ότι οί φιλήστ/χοι καΐ έργατικοί κάτοικοι τού Φόδελε, είναι ά- ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ σας Ή Νομαρχιακή Έπιτροπή Ηρακλείου, καλεί σήμερα στίς 7μ.μ. στό ΝΤΟΡΕ. Στή συγκεντρώση θά μιλήσουν γιά τό πολιΤι- κό ττρόβλημα τής χώρας καί θά έκθέσουν τίς άπό- ψεις τής ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ οί Γ. Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΤΑΛΜΠΟΤ ΚΕΦΑΛΗΝΟΣ καί ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΔΣΟΝΙΚΩΝ ΛΠΟΚΔΛΥΨΕΩΝ 9 Συνέχεια άττό τή σελίδα 1 ος τή χαραχτήιρισε «προβσκά- τσια». ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ κ.κ. ΤΙΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 'Ωστόσο ο! Μητροπολίτεί κ.κ. Τίτος (Ρεθύμνης) καΐ Τι- μόθεος (Άιρκαδίας) μέ έπιστο λές τους ττού δηιμοσιεύομε ή¬ δη, τάχθηκαν εναντίον της Μο σονίας, ξεκαθαρίζοντας — δ- πως τούς είχαμε ζητησει — τή θέσιη τους, έττειτα άττό τίς γνω στές φημες και ενδείξεις. Την σχετική έπιστολή τού Άρκαδίας κ. Τιμοθέου, δηιμο¬ σιεύομε στή σελίβα 3 (λόγω εκτάσεως), ένώ τού Ρεθύμνης κ. Τίτου, έχει ώς εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Είς δηιμοσίευμα τής τοτπκής "Εφημερίδος «Ρεθεμνιώτικα Νέ α* σχσλιάζεται τό θέιμα τής Μασονίας καί τής θέσεως η¬ μών έναντι αυτής. Διαμιαρτύροματ εντόνως καί διαψεύδω κατηγορηματικάς πά ή άνεύθυνον διάδοσιν σχέσιν έχουσα μέ τόν Μασονισμόν. ΕΰελτΓΐστ» δέ δτι ή κατ' ού τάς συνερχομένη Ίερά Έπαρ- χιακή Σύνοδος τής Έκκλησίας Κιρήτης θά αττοσαφηνίση την θέσιν τηις έναντι τής Μασονί¬ ας, καί θά γνωματεύση Συνο- δικώς έν ονόματι της άμωμή- του ήιμών πίστεως καί τού κύ- ρους τής Μαρτυρικής Έκκλη- 31α ή ϊνωμπ Οθ(, ίηΙ των όλο.λπρϋΐικών ο«οτη,κ»ον «οί ΙΒΙθ τθθ ΚομμουνιομοΟ , ΛΗΛΟ ΕΠΙ ΛΟΓΠ ΤΙΜΗΙ, ΟΤΙ ΑΠΑΙΑΙ ΑΙ ΟΙ ΑΝΟ ΕΝΑΕΙΞΕΙΙ ΙΙΝΑΙ ΑΛΜΘΕΙΙ Κ*Ι ΖΗΓΟ ΟΠΟ1 ΕΙΙΕΛΟΟ ΕΙ! ΤΟΝ ΕΛΕΥΟΕΡΟΝ ^ΕΚΤΟΝIIΜΟΝ, ΕΑΝ ΚΡΙΘΟ Α5ΙΟΙ. Όνομοτ€πύνυμ·ν ΟΙ γνωστές «δηλώσεις» στήν Άσφάλεια, έχουν καταρ γηθεΐ, δπως ξέρομε. Καί δμως στή ΑΛασονία ύπάρχουν άκόμη. Γιά νά γίνης Μασόνος πρέπει νά άττοκηρύξης «τα όλοκληρωτικά καθεστώτα καί κυρίως τόν Κομ· μουνισμό»! . . . (Ή χούντα φαίνεται, τό δημιούργημο αύτό τής Μασονίας, δέν ήταν... όλοκληρωτικό καθε- στώς.). Τό τταραπάνω άψευδές ντοκουμέντο, πού έ¬ χει ύπογράψεΐ πρόσφατα ό Μασόνος μηχανικάς κ. Στ Θεοδωράκης, τό άφιερώνομε στό δικηγόρο καί πολιτευ τή τής «Νέας Δημοκρατίας^» κ. Δημ. Μαλλιαράκη, ό οποίος συζητώντας προχθές Σάβδατο, στό Γραφεΐο 8 τής Έφορίας, μέ τούς διακεκριμένους Μασόνους κ.κ. Μυκωνιάτη καί Δράγαζη, έναν παπά καί άλλους ΰπαλ λήλους, έλεγε δτι δέν μττορεί νά συμβαίνει κάτι τέτοιο Καί δμως συμβαίνει κ. Μαλλιαράκη, δπως συμδαίνουν κι' άλλα ττολλά, ττού — δυστυχώς — τα άγνοεΐτε. Όπως φερ' ειπείν δτι ό Μασόνος συνάδελφός σας στή δικηγορία καί στή «Νέα Δημοκρατίαν κ. Μιχ. Δο κουμετζίδης. σάς πρότεινε, εγγράφως, σάν ίνα άπό τούς στενώτερους φίλους τού, προκειμένου νά καλύψη την απαντήση τοΰ ΰπ' αριθ. 13 έρωτήματος τής αί- τήσεως είσδοχής τού στή Μασονία, υπό ήμερομηνίαν 5)12)1974. Τό σχετικό έγγραφο, είναι στή διαθέση σας κ. Μαλλιαράκη. οίας Κρήτης. | Πτος Συιλλιγαιρδάκης Έν Ρεθύμνω τή 23η Φε-[ Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ βρουαρίου 1977. | ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ + Ό Ρεθύμνης καί Αύλοττοτά- Έν τω μεταξύ, άττό τό Γρα μου ψεΤο Τύπου τής Άρχιεπισκο- | πής Κ,ρή-πτς, ό άρμόδιος αΐδ. ' κ. Νεκτάριος — πού άσκεΤ ττροσωρινά καί καθήκοντα Πρωτοσυγγέλλοι/ — μάς εΐπε προχθές Σά66ατο, δτι δέν έ¬ χει άποφασισθεΤ άκόμη ή ή- με,ρομηνία συγκλήσεως τής Ίε,ρσς Συνόδου Κρήτης, πρό- κειται δμως νά γίινη στό τέ¬ λος της εβδομάδος αυτής μιά σχετική σύσκεψη, στήν όττοία θά ττάρουν μέρος δλοι οί Μη- τροπολίτες Κρήτης, ύττό την προεδρία τού Άρχιεττισκόπου κ. Εϋγενίου. Ο ΤΕΩΣ Π ΡΩΤΟ Σ ΥΠΓΕΛΛΟ Σ Σύμφωνα μέ ττληροφορίες μας άττό την Αθηνά, ό τέως Πρωτοσύγγελλος κ. Θεοφ. Μα ριινάκης, έγκιατέλειψε τό άπο- μονωτήΊριό τού στό ξενοδοχεΤο «Άκάδημος» καί ήρχισε νά κυκλοφορή άνετα ττάλι καί νά συναντα διάφαρα ύψηλά ττρό- σωπα. Λέγεται άκόμη δτι Ι π.ροστΓαθεΐ νά καθυστερήση την τταρατΓομττή τού στό Συνοδικό Δικαστήριο, γιά νά μττορέση, άποφεύγ<|^ταΐςτυχότ^ άποσχημα τισμό, νά ταξιδέψη στό έξωτε ρικό. Άλλη πλευρά λέει πάλι δτι ό κ. Μαρινάκης δέν σχεδιά- ζει νά έγκατασταθή έκτός Ελ¬ λάδος. ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ ΠΟ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ.. • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 πλουτισΐμού καί αΐσχροχέρδει- ας. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ Αϋτό είναι τό ένα θέμα. Τό αλλο προκύτΓτει ϋστερα! ά¬ πό μιά "Εκθέση την όποία έ- κανε κατόπιν «άνωθεν έντολής» ό έπιθεωρητής Δημοσίαν Δια- χειρήοιεων Κρήτης κ. Τσίντζος. ΟΠΩΣ φανειρώνουν διασταυ- ιρωμένες τπλιηιροφορίες ιμας, τρροκύτΓτουν — μέ 6άστ) αυ¬ τήν την "Εκθέση — σοοαρες Διοικιητικές καί ποινικές εύ· θύνες, γιά οίκονομικά σκάνδα λα στό Βενιζέλειο ΝοσοκομεΤο «αί γιά τίς όττοΤες θά βρεθοθν εκθετοι ττολλοί άνώτεροι ύπάλ ληλοι τοϋ Ίδρύματος. ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ αύτό πρό- κειται νά ονζη,τηθεΐ στήν αύρι- ανή συνεδρίασ.η τού Διοικητι¬ κόν Συμβουλιον, τό όττοΐο θά ζητησει κια! τίς άνάλογες εύθΰ νες. ΜΕΤΑΞΥ των σκάνδαλον — ή κοινωνικών καρκινωιμά· των — ττού πληροφορούμαστε δτι άναφόρει ή εκθέση τού κ Τσίντζου, είναι: ΘΕΜΑ Λογιστικήν Βιβλίων Συγκεκιρΐιμένα ΤΓαρατη.ρήθηκαν «μουτζοθρες» καί «διαγραφέρ στοΰς άριθμούς των Λογιοτικών Βιολίων, ττράγμα πού άτταγο Ρεύεται ρητώς κα} έτπσύρει ά- σφαλεΤς ΰττοψίες γιά οικονομι- κα τταρατράγουδα καί κλοπές. Παρόμο.ο θέμα είχε προκύψει τπρίν άττό λίγα χρόνια στό Τ-1 διο "Ιδρκμα καΐ διατάχτηκε τότε ή κατάσχεση τού ϋποτττου βιβλίον «Παραστατικά σοιχεΤο τής Διαχεμρήσεως)>.| Καττασχέ-
  θηκιε ττ,ράγματι καί στή συινέ-
  χεια έξαφανίστηκε άγνωστο
  ττώς, όπτό «άγνώστους». Ή έ-
  ξαφάνισιη δμως ενός καττασχε-
  μένου γιά οίκονομικά σκάνδα-
  λα βιβλίου, διατρανώνει τίς ύ-
  ττοψίιες (άν είναι μόνο Οπο-
  ψίες) γιά την υπάρξη καΙ την
  έχταση των σκανδάλων αύ-
  τώι/. Άοτχετα .μέ τό αν οί ύ-
  ττεύθυνοι ά—αλλαχτήκανε μέ
  Βούλευιμα τό 1974 τό θέμο
  ττρέ—.ι νά έξεταοτεΐ ξανά, γιο
  τί ττιρόκειταίΐ ττερί ενεργείας
  πού άφορά ίνα έιταναλαμβανό
  μενο σκάνδαλο.
  ΘΕΜΑ άπερίσκεπτων' άγο-
  ρών. Συγκεχριμένα, έχουν άγο
  ιραστεΤ πολλά μηχανήιμοτα τα
  όττοϊα δέν χρησΐιμεύουν σέ τί-
  ποτα, τταιρά βρίσκονται άμττα-
  ρωμέινχχ στίς ά—οθήκες άντ!
  σκανδαλωδώς μεγάλον ποσόν.
  Πληιροφορούμαστε γιά την ά-
  γοιρά τό 1975 ενός Ήλεκτρο-
  εγγεφαλογράφου, ττού δέν εί¬
  ναι δυνατόν νά χρησιιμοΤΓθΐηθε'
  άφού δέν ύττάρχει σχετική Κλι
  νίκη ούτε είδικευιμένο προσω-
  ττικό καί ό οποίος άγοράο-τη-
  κε άντι 700.ΟΟΟ δραχμόν άττό
  την έταιρεία «ΓΑΒΑΛΑΣ Ο.
  Ε.».
  Μαζΐ μέ τό παραττάνω μη-
  χάνηιμα, στίς άποθήκες 6ρί-
  σκονται ττάρα ττολλά άλλα επι
  οτηιμονικά δργανα καΐ μηιχανή
  ματα, μεγάλης άξίας, τα όττοί
  α έιτήσψ; δήν χιρηρ·ιΐ(4οττοιοΐΛ'-
  ταιι, ούτε καϊ έχουν χρησιμο-
  ποιηθεΐ ποτέ μέχρι σήμερα.
  (Ο ίσοφαγοσκόπιο, κυστόμε-
  τρο, κωστοσκότΓΐο, άχουομετρη-
  τήις κλττ., κλττ.). Γεννάται λοι
  πόν έρώτηιμα, σχετικά μέ τόν
  σκοπό γιά τόν όποΐο άγορά-
  στηκαν.
  ΘΕΜΑ τταρανόμων διορι-
  σμών. Τό 'ΥΊτοοργεΐο είχε διο-
  ρίσει την Ίατρό — Καρδιολό
  γο κ. Σύριγγα — Ματθαιακά
  κη (σύζυγο τού γιατροΰ —
  διευθυντή τής Β' Χειρουργι-
  κής Κλινικής κ. Ν. Ματθαια-
  κάκη), σάν Έπιμελήτρια τής
  ...Παθολογικιής Κλινικής. Μά-
  θαμε ότι γιά τόν λόγο αύτό
  υπάρχει ττειθσρχική δίωξη τής
  παραπτάνω γιατροΰ άττό τόν Ί
  ατρικό Σύλλογο Ηρακλείου
  καί ακόμη δτι τό Δ.Σ. τοΰ
  Βενιζελείου, σέ τταλιότερη συνε
  δρίαση, άρνήθηκε νά την όρκί-
  σει. Ή κ. Ματθαιακάκη ύττη-
  ρετεΐ καί στό Καρδιολογικό
  Τμήμα τού Βενιζελείου.
  ΘΕΜΑ άτασθαλιών στΐς
  προμήθειες έπιστη,μονικού καί
  λοιπού ύλικού. Λέγεται μάλι¬
  στα δτι ΰτΓήρχαν καΐ —ερτιτττώ
  σεις ττού διαγωνισμοί κατακυ-
  ρόνονταν υπέρ έταιριών ττού
  οϋτε κδν λάμβαναν μόρος στόν
  διαγωνιο-μό!!!
  ΘΕΜΑ έκδοσης έπιταγών σέ
  όνόματα ύτταλλή'λων ή καί τρί
  των τπροσώπων, χωρίς νά ύπάρ
  χούν τίτλοι πληρωμής! ! ! Τό
  Δ.Σ. τού Βενιζελείου καλείται
  νά τΓροσθιορίσειΐ τα ττοσά των
  παραπάνω τταρανόμων έττιτα-
  γών, καθώς κια! τα όνό,ματα
  των παράνομον άποδεχτών.
  ΘΕΜΑ άφα!ιρ)εσης όνδια,μέ-
  σων φύλλων άπό τό «Βιβλίο
  Συνταγών» τοΰ Φαρμακείου
  τοϋ ΝοοΌκομείου, καθώς καί
  άθεωρήτ«ν συνταγών άττό μέ-
  ,ρους τοΰ Διοικητηκοΰ Διευθυν¬
  τή κ. Ι. ΓΊουλάκη.
  ΘΕΜΑ έλλειποΰς ή καί άνύ-
  τταρκτης έπατττειίας, άττό τίς
  άρμόδιες ύττηρβσίες, στό Βενι-
  ζέλειο Νοσοκοιμείο.
  ΘΕΜΑ χορήγηοιης άντιβιο-
  τι.κών, χωρίς κανένα έλεγχο,
  άττό τό ΦαρμακεΤο τού Βενιζε¬
  λείου. Εύκολονόητο είναι, δτι
  ύπάρχουν αφθονα τηε,ριθόρια νά
  έπωφεληθοΰν μέ χρηματικά πο-
  σά, άρκετά ττρόσιωτΓο.
  ΑΑΛ
  Ό Διοικη-πκός Διευθυντήε
  κ. Ι. Γιουλάκης, σέ σχετική έ-
  ρώτησή μας, έπι6ε6αίωσε την
  ύτταρξη τής ΤΓαραπάνω εκθε-
  σης, καθώς καί τα Λογιστικά
  Βιδλία μέ τίς «μουντζοΰρες»
  κ.λ.π. Γιά τό Τδιο θέμα μάλι¬
  στα, είττε:
  —«Δέν μπορώ νό ττώ τίττο
  τα, γιατί μπορε,ΐ νά είναι ύττεύ
  θυνος καί έγώ!...».
  Οί άλλο ι άρμόδιοι άρνήθη-
  καν νά μάς μιλήσουν γιά την
  τΓερίφηιμη, «"Εκθέση Τσίντζου»
  (Έπιθεώρηστι Κοινωνικόν 'Υ-
  ττηρεσιών, Νοιμία/τϊρος, κ. Τσίν
  τζος, πρόεδρος Βενιζελείου κ.
  Κ«νιός κλπ.).
  Ό ύττεύθυνος άπό κρητική ς
  πλευράς Νομίατρος κ. Έ. Κοκο
  λάκης μάς ϋποσχέθηκε δτι θά
  έξετάσει τό θέμα γιά τό όποΐο
  μάς δήλωσε άγνοια.
  *********
  ΤΙ ©Α ΓΙΝΕΙ ΤΩΡΑ,
  "Οπως καΐ νάχει 6μως τό
  ττράγιμα, πολλοί άνώτεροι ΰ-
  πάλληλοι μένουν έκθετοι καί
  είναι άπιταιχτική ή άνάγκη τής
  ΕΙσαγγελικης έττέμ6«σης, για
  9 τα «»66λια που διαπίθεν-
  ται γιά την ύγβία είναι Ιβρά
  καΐ δέν έχει κανένας δικαίομα
  νά τα έττωφελεΐται, τή στιγμή
  Γτοϋ δίπλα μιας ττεθαίνουν άν-
  θρωττοι άττό έλλειψη άκόμη
  καϊ ενός δισκίου φαρμάκου.
  ' Οποίος λοιπόν νομίζει ότι
  μττορεΐ νά έποφελεΤται οίκο¬
  νομικά άττό κοΜδύλια ττού σχε
  τίζονται μέ την ύγεία, δέν εί¬
  ναι παρά ένας κοινός — κοι-
  ινότατος — έγκληματίας ττού
  δάζει στήν ϊδια μοΤρα την τσέ
  πή τού ρέ την ανθρωπίνη ζωή.
  Γι' αύτό χρειάζεται στήν περ'ι
  πτωση τού Βενιζελείου έξωνυ-
  χιστικός έλεγχος καί αύστηρή
  ϋποδειγιματική τιμωρία εναντί¬
  ον δττοιαυδήΐποτε ττού έτόλμη-
  σί. νά έιτωφεληθεΤ τής θέσης
  σπήν όποία τόν διάρισε τό
  Κράτος, γιά νά αύξήσει τα ά-
  τομικά κέρδη τού, ή νά εξυ¬
  πηρετήση! όττοιοδήποτε άλλο
  I-
  διωτικό σκοττό τού.
  Αλλά, τό θέμα τού Βενιζε-
  λείου, είναι αΜεξάντλητο. Γι'
  αύτό, θά έιττανέλθουιμε στό ερ¬
  χόμενο φύλλο...
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΔΙΟΡΘΩΣΗ
  Κατόπιν νεώτερης ίρευνάς
  μας, σχετικά μέ την άπόφαση
  τοΰ Τριμελοΰς Πληιμμελειοδι-
  κείου "Ηρακλείου, πού άφο-
  ροΰσε τό γιατρό κ. Έμμ.
  Τσατγκα'ράκτ|., διαπιστώθηκιε δ¬
  τι ή άττόφαση δέχετα» ττώς 6
  ανωτέρω δέν είσέπτρατε χρήμα
  τα άπό τό Έλληνικό Δημόσιο.
  Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ
  ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  τής «Άλλαγής», -^οΐ. λέει·
  «Ό κατηίγορούμενος ζήτησε
  την έ ξ σ ! ρ ε σ η, (ή ύ-
  ττογιράμιμιση είναι δική μας)
  γιατί άτΓουσίαζαν δλοι οί μάρ-
  τνρες ττού είχε. προτείνει κλπ.
  ...», είλικριυά δια~ορούντες ρω
  τού,με τόν κ. Καρέλλη. ποιούς
  άπό τούς μάρτυρές μας θέλει
  νά... έξαιρέσωμε γιά
  νά τόΐν διβυκολύνωιμε ίσως.
  Διαφορετικά δέν καταλαβαί-
  νομε τό νόημα τής «έξαιί,ρεσης»
  ττού γιράφει ή έφηιμδρίδα τού
  κ. Δηιμάρχου, όπος πιστεύομε
  ότι δέν θά τό καταλαβαίνει
  καΐ ό Τδιος, άφοθ είναι καϊ Δι-
  κη,γόρος.
  ναγκασμένοι· νά κάνουν οί ϊδιοι
  τούς φύλακβς των ττεριουσιών
  τους καί δεν θά είχον άντίρρη
  ση καΐ σ' αυτή τή θυο'ια, άν
  δέν ύπήρχιε 6 φόβος τυχόν 6ια!
  ών ενέργειαν σέ 6άρος τους.
  Θά ττρέπει λοιπόν έπειδή
  τό θέμα είναι άρκετά σσβαιρό,
  οί άρμόδιες άρχές νά συστή-
  σουν έστω «είδιικά άττοσττά-
  σματα» — δπως γίνεται
  ττερίτΓου μέ τή ζοοκλοπή __
  άφού ή κλοττή των πορτοκα
  λιών στό Φόδελε έχει καταντή.
  σε.ι μάστιγα άττό μερικούς ο-
  συνείδητους.
  Ύττενθι/μίζομε άκόμη δτι
  οί δυο ττοϋ πιαστήκανε πρόσφα
  τα νά κλέδουν καταδικαστήκα-
  νε σέ βαιρύτατες ττοινές καΐ
  βρίσκονται ή^δη στή φολακή.
  ΐ'αποψεις
  ■■•■■•■■••«■■■•■■••■■■••■■■•ν
  ■■■■■•■■«■•■■■■■■■■■■■■■ν
  "ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΕΣ,, ΚΑΙ ΑΙΚΑΙΤΕΣ
  ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ό Άντώνης Καστρινάκης στό Μι-
  κτό Όρκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, πού τόν δίκασε
  τελικά σέ 3,5 χρόνια γιατί άποπειράθηκε νά σκοτώσει
  τό γυιό τού, άναγκάστηκε, σ£ κάποιο σημεΐο νά πή:
  —"Εμείς οί έθνικόφρονες, νά μην έχωμε ένα πιστόλι;(!)
  Καί είναι πρός τιμήν των συνηγόρων τού κ.κ. Βαγ
  γέλη Σκουλα καί Ν. Χατζημιχελάκη, δτι διαχωρίσανε
  στό σημείο αύτό τή θέση τους, μέ τόν πελάτη τους, ό ο¬
  ποίος σημειωτέον άρΰετο την. . . έθνικοφροσύνη, λό¬
  γω τού δτι είχε χρησιμοποιηθεΐ σάν «Μάης» (δπως τούς
  λέγανε τότε) σέ μικτά άποσπάσματα.
  Τό συμπέρασμα είναι ότι, στήν ψυχή καί τό νοθ
  άρκετών τέτοιων μονοπωλητών τής έθνικοφροσύνης, είναι
  καρφωμένη άκόμη ή άπαραδεκτη ίδέα δτι οί "Ελληνες ά-
  νήκουν σέ δυό κατηγορίες, των «έθνικοΦρόνων» και μή
  καί δτι οί πρώτοι, μεταξύ των άλλων προνομίων τους,
  είναι δτι μποροΰν νά όπλοφοροΰν!... Άλήθεια άν γίνει κα
  νείς έλεγχος των άδειών όπλοφορίας, μήπως θά δείξη δ¬
  τι μόνον τέτοιοι μονοπωλητές τής έθνικοφροσύνης τις
  κατέχουν;; ;
  ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ συμπέρασμα, άπό την ϊδια ττάλι δί
  κη, είναι αύτό πού βγαίνει άπό την παρακάτω περιγρσ
  φή:
  Μετά πού ό παραπάνω «έθνικόψρων» κηρύχθηκε ?■
  νοχος, τό Δικαστήριο είχε τή δυνητική εύχέρεισ νά τού
  στερήση ή οχι τα ,πολιτικά τού δικαιώματα.
  Μετά λοιπόν άπό την πρόταση της στέρησης, που
  έγινε άπό τόν Είσαγγελέα κ. Ζορμπά, ό Πρόεδρος κ. Κον
  δύλης, άποτάθηκε καί πρός την υπερασπίση. Τότε λοι¬
  πόν ό έκ των ΰπερασπιστών κ. Βαγγ. Σκουλάς, εΐπε:
  —Έδώ μάς τα στερήσανε δλων μας τα πολιτικά δικαι
  ώματα επί 7 χρόνια... Άλλά δέν πρόλαδε νά όλοκληρώ-
  ση την πρόταση καί πήρε άπό ?δρας τή χαρακτηρισθή
  απαντήση, διά στόματος τού κ. Προέδρου:
  —ΈκεΤνο δμως κ. συνήγορε ήσαν, δπως ξέρετε, κα-
  κο! άνθρωποι καΐ έστέρησαν τό άγαθό τής ελευθερίας
  άπό δλους τούς "ΕΞλληνες τταρανόμως, ένώ εμείς οί Δι¬
  κασταί τό πράττωμε σέ μεμονωμένες περιπτώσεις καί
  νομίμως! . . .
  Μπράδο κ. Κονδυλη! ... (Καί συγγνώμη πού ά-
  ναφέρομε τό δνομά σας, παρά τό δτι γνωρίζομε τή γνώ-
  μη σας, δτι ό Δικαστής δέν πρέπει νά άναφέρεται έπω-
  νύμως) .
  Ο φιλόσοφος καί ή Κρητικοπούλα
  ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ττού πέρα-
  σε, ό Άθηναικός Τύττος έδωσε
  εύρύτατη δημοσιότητα στήν έ-
  ■π-ίσκεψη τού διάοηιμοιι σοφού
  Ζάν Πώλ Σάρτρ. Πλάι στόν
  €τελευταΤο σοφό τού καιροί
  μας» — διτως άτΓοκαλοΰν τόν
  Σάρτρ — βΐδαμε μιά κρητικο
  τΓούλα: Την Λίζυ Λασσιθιωτο
  κη, κόρη τοΰ άξιόλογου Κρητι¬
  κού Κώστα Λασσιθιωτάκη, ή
  όττοία είναι βοηθός τού Σάρτρ.
  Νοιώσοςμΐ. ττραγματικά περή
  φανοι γιά την κρητικοττούλο
  αυτή, ποϋ τταιρά τό νεαρό τής
  ήλικίας της, εχει ήδη πάρει μιά
  ζηλευτή θέση στόν κόσμο της
  σύγχρονης Φιλοσοφικής Έπι-
  στήιμης. Χαιρετοϋμε τό γεγο-
  νός «αί σνγχαίρομε θερ,μά καί
  τή Λίζυ καί τούς ονμττατριώ-
  τες γονεΓς της.
  ΔΡΑΠΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙΟ κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
  • Συνέχεια άπό τη σελίδα 1
  θε δημοσία δήλωση, διότι δ,τι £χω νά πώ, θά τό
  ιτ,ώ μιά καί καλή.
  θά δραστηριοτιοιηθώ προσεχώς πολιτικώς
  καΐ ή πρωτη φασις αυτής τής δραστηριοποιή-
  σεως θά είναι ή τοποθέτησίς μου καΐ ή έκφρα¬
  σις γνώμης, δημοσία πλέον, έναντι των μεγά-
  λων προβλημάτων πού άπασχολοθν σήμερα
  τη Χώρα. Πιστεύω δτι είναι τωρα ή ώρα πού
  πρέπει νά πάρω κι έγώ μιά θέση, διότι περνσ
  ό τόπος μας μίαν καμπή». ,
  ΑΥΤΑ δήλωσε ττροχθές
  Σά66ατο ό κ. Κων. Μητσο
  Η ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
  ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ
  9 Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  νάκης Αντώνιος, Εύθυμάκης
  Γεώργιος, Εύθυιμάκης Κον)νος
  Τζοιμτταινάκης Γεώργιος, Κουρ-
  κουνάκης Αντώνιος, Πετρου-
  νάκης "Ανδρέας, Φραγκιΐαδάκης
  Γεώργιος, Καλούδη Αίκατερίνη,
  Νικηφοράκης Εμμανουήλ, Ζου-
  ριδάκης Γεώργιος, Ροδάμη Άρ
  γυιρώ (κ.ά.).
  ΕΥΧΑΡΙ Σ/ηΟΥΜΕ θιερμο
  τούς παραττάνω καΐ δλους
  δσους μάς συγχαρή^ανε καΐ
  μός ονμτΓαρασταθήκανε,
  τούς διαβεβαιώνομε δέ δτι
  θά συνεχίσο»με.
  τάκης στήν «Άλήθεια» ή ό¬
  ποία τοΰ ζήτησε σχετικεΓ
  ττληροφορίες, δσον αφορε. μ"
  τίς φήμες ττού κυκλοιν 'θ "Ον
  γιά έττικείμενη Τδρυση νέου
  ύττ' αυτόν Πολιτικοΰ Κόμμσ-
  τος.
  Ό ίδιος διέψευσε τό δτι
  κατά την ττρόσφατη έπίσκε-
  ψή τού στά Χανιά, δπου έ-
  γκαινίασε τα Γραφείς» τής
  Νεολαίας τού, εΐχε £ιτσφή
  μέ τόν κ. Νικήτα Βενιζέλο.
  Καί τούτο έχει σημασία,
  υπό την έ'ννοια δτι μεταξύ
  των φημών συμπεριλαμβάνε-
  ται καί έκείνη, σύμφωνα μέ
  την όποία ό κ. Μητσοτά¬
  κης θά έπανασυστήση μετά
  τού κ. Βενιζέλου τό Κόμμα
  των Φιλελεύθερον.
  Ανακοίνωσις
  ΕΙΣΑΓΑΓΑΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΧΟΝΔΡΙΚΠΣ
  Πικάπ δΤΕΚΕΟ ΕυκΟΡΗΟΝ (Ιταλίας)
  Ραδιομαγνητόφωνα ΗΙΤΑΟΗΙ ΗΙ -ί Ι
  (Ίαπωνίας)
  Υ101 Γ ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ 0·Ε·
  Λ. Κνωσού 15 τηλ. (081) 287768
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ