98706

Αριθμός τεύχους

90

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

7/3/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «*-~
  Χαράς σ' αυτόν, πού πρίν μέ
  χώμα, τοΟ φράξουν οί αλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεΐ £στω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διευβ-νΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώρνη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 2ος — Άρ. Φύλλου 90 — Δρχ. 5
  Ίστορική ή άπάφαση τής Ιεραρχίας γΐά την καταδίκη τού Τεκτονισμοΰ
  ........ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΣΕ
  Μετά άπό δύο χρόνων
  άντιμασονικοϋς άγώνες
  ° ΚΡ'|Μ1'- ' '.......Σ Ό Πέτρας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ό Σφακίων ©ΕΟΔΩΡΟΣ Ό Κυδωνίας ΕΙΡΗΝΆΙΟΣ Ό Ίεραπύτνης ΦΙΛΟΘΕΟΣ Ό Κ,σάμου ΚΥρΓλΛΟΣ Ό 'Λ^3ας^ΤνΙθΘΕΟΣ
  Ό Ρεθύμνης ΤΙΤΟΣ
  ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
  Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, μέ την πρόσφα-
  τη καταδίκη τής Μασονίας, άπό την Ίεραρχία,
  Ιγραψε μιά άπό τίς λαμπρότερες σελίδες τής
  Ίστορίας της καί συγχρόνως δικαίωσε — μετα¬
  ξύ άλλων — καΐ τόν άγώνα τής εφημερίδας αυ¬
  τής, πού άπό τό πρώτο φύλλο τής έκδοσής της,
  τάχθηκε άναφανδόν κατά τού Τεκτονισμοΰ.
  ΕΤΣΙ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ δυό περίπου χρόνων ά¬
  γώνα, καταψέραμε νά πείσωμε την Κεψαλή
  της Κρητικής Έκκλησίας, νά κάνη Μνα μεγάλο
  Χρέος της: νά καταδικάσει τόν ύπ' άριθμό 1
  εχθρά της, τόν Μασονισμό.
  ΝΟΙΩΘΩΜΕ, ψυσικά περήψανοι γιά τή δη-
  μοσιογραψική αύτη νίκη μας, κατά τοΟ μεγά-
  λου έχθρου, τής Μασονίας, άλλά συγχρόνως
  αίστανόμαστε πώς, ϋστερα άπό κόπους, θυσίες,
  παρεξηγήσεις καί έπικίνδυνες άποστολές, πετύ-
  χαμε, (συνταιριάζοντας κοινές έπιδιώξεις), νά
  γεφυρώσωμε τα δυό μέλη τής Έκκλησίας μας,
  Κληρο καΐ Λαό.
  ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ νά διωχτοΰμε, νά καθήσωμε
  στό σκαμνί τού κατηορουμένου άπό την κεφα¬
  λή ακριβώς τής Έκκλησίας, νά κατηγορηθοθ-
  με σάν αθεοι, νά χλευαστουμε, νά περάσωμε
  πραγματικά δυσκολες ώρες, άλλά νά πετύχωμε
  τελικά αύτό πού οί ϊδιοι πού πήραν την πρόσφα
  τη Ίστορική καταδικαστική άπόφαση, μας είχαν
  διδάξει: δτι δηλαδή ή Πίστη σώζει καΐ βοηθα.
  ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΠΙΣΤΕΥΑΜΕ πώς κάποτε θά
  έρχόταν έτούτη ή ώρα, γιατί ήτανε θέλημα δχι
  μόνο θεου, μά καΐ Λαου.
  ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ πραγματικά, πού γιά νά δι-
  καιωθοΰμε, χρειάστηκε νά στεναχωρήσωμε συν-
  ανθρώπους μας, μεταξύ των οποίων καΐ πρόσω-
  πα τής ιδίας τής Έκκλησίας. ΤΗταν κάτι, άνα-
  πόφευκτο ϊσως, μά πού όπωσδήποτε δέν έκρυ&ε
  πίσω τού δικό μας δόλο.
  ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ είλικρινά πού ή Ίεραρχία
  τής Κρήτης, μέ όμόφωνη άπόφαση, καταδικάση
  ενα παρακλάοι των Σκοτεινών Δυνάμεων καΐ ά¬
  πό την ιδία αύτη θέση πού άλλοτε κατηγορήσα-
  με έ*να μέρος τουλάχιστον αυτής τής όλότητας,
  ηδη συγχαίρομε καΐ χειροκροτουμε.
  ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΗ: Δέν θά έπαναπαυτοθμε
  σέ «δάφνες»! θά συνεχίσωμε τόν άγώνα, γιατί
  πιστεύομε πώς πρέπει ο υπουλος αύτάς εχθράς
  νά χτυπηθή όλοκληρωτικά.
  ΕΝΩ ΕΜΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
  ΔΝΔΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
  ΔΙΕΤΑΞΕ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ τής Είσαγγελικής 'Αρχής Ηρακλείου, διεξάγονται «δή προκαταρ-
  κτικές άνακρίσεις, «κατά παντός ύπευθύνου, καθ' οδ τ^θελε προκύψη εύθύνη», σχετική μέ τις
  διαχειριστάς άνωμαλίες στό «Βενιζέλειο», Νοσοκομειο γιά τίς οποίες έγραψε ή εφημερίδα
  μας στό περασμένο φύλλο της.
  ΤΗ ΣΟΒΑΡΗ αύτη δικογραφία πού σχετίΓεται μέ τό Παγκρήτιο Γενικό Κρατικό Νοσοκο¬
  μειο, πηρε στά χέρια τού, κατ' εντολήν τού Είσαγγελέα κ. Γ. Ζορμπά, ό άντιεισαγγελέας κ.
  Β. Μαρκής, ό οποίος Μχει ήδη άρχίσει τίς σχετΐκές ένέργειες.
  ΣΥΜΦΩΝΑ μέ πληροφορίας μας, ή άνάκριση θά προχωρήση σέ βάθος, γιά τόν είδικό δέ
  ελεγχο επί των διαχειριστικών καΐ οίκονομικών θεμάτων, θά διορισθή άπό την Είσαγγελική
  Άρχή είδικευμένος πραγματογνώμονάς, προερχόμενος μάλλον άπό τό Σώμα των Όρκωτών
  Λογιστών,
  V)
  και άπό κρατικίι ύπηρεσία οίκονομικοθ κλάδου.
  ΕΤΣΙ, γιά άλλη μιά φορά, ό αδέκαστος Μλεγχος τής Δικαιοσύνης, θά διερευνήση £να σο-
  • Συνέχεια οτή σελίδα 4
  Τό Εύαγγέλιο
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΘΥΜΑΤΑΙ
  ΚΑΙ
  ΓΡΑΦΕΙ
  ΕΝΤΕΚΑ ΜΕΡΕΙ
  ΙΤΟΝ
  «ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ,,
  ΜΕ ΤΟΝ
  Ν. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ
  τής φυλακής
  ΤΟ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ μιά ττροσωπικότητα
  σάν τόν Νίκο Ψαρουδάκη, είναι κάτι εΰκολο, δσο καί
  δύσκολο μαζί.
  ΕΥΚΟΛΟ, γιατί μττορεΐς τόσα πολλά νά πής
  γιά τόν ΆνθρωττΌ, τόν Χριστιανό, τόν Μαχητή, τόν
  Δημοσιογράφο, τόν Συγγραφέα, τόν Άγωνιστή Ψα¬
  ρουδάκη.
  ΔΥΣΚΟΛΟ, γιατι δέν ξέρεις τ! νά πρωτοδια-
  λέξης άπό την πολυσχιδή τού προσωττικότητα, γιά
  νά τα ττής στό λίγο προλογικό χρόνο μιάς όμιλίας ή
  νά τα γράψης στόν περιωρισμένο χώρο μιάς εφημε¬
  ρίδας.
  ΠΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ακριβώς αΰτό, μέ την εύκαι-
  ρία τής τωρινής τού όμιλίας, ττροτίμησα νά 6γώ άπό
  τό εΰκολο καί δύσκολο μαζί αύτό άδιέξοδο, μετα-
  φέροντας κάτι, πού δχι πάνω άπό λίγα άτομα, (έγώ
  καΐ μερικοϊ φυλακισμένοι τού Κορυδαλλοΰ), μπο-
  ροΰν νά γνωρίζουν.
  ΟΠΩΣ ΙΣΩΣ ΞΕΡΕΤΕ ό ΰττογράφων εΐχε την
  τιμή νά ζήσει 11 μέρες στίς Φυλακές ΚορυδαλλοΟ,
  μέ συγκρατούμενο — γιά τόν ΐδιο μάλιστα λόγο:
  περιύδριση Άρχής — τόν Νίκο Ψαρουδάκη.
  ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ άπό τίς... έλεύθερες
  ώρες μας, τίς περνούσαμε στό κελί τοΟ Ψαρουδάκη,
  δπου μαζευόντουσαν οί πάσης φύσεως ποινικοί γιά
  διάψορες αίτίες συγκρατούμενοι, νά τού σφίξουν τό
  χέρι καί νά τού ττοΰν «τα δικά τους».
  ΑΝΑΜΕΣΑ σ' αύτούς ήταν Φονηάδες, χασισο-
  πότες, διεστραμμένοι, κλέφτες, έκμεταλλευτές πορ-
  νών καί πολλές αλλες κατηγορίες έγκληματιών τού
  κοινοΰ ποινικοΰ δικαίου, σύμφωνα μέ τό κατηγορη-
  τήριο καί τή σχετική δικαστική άπόφαση, τγου τούς
  εΤχε φέρει έκεΐ μέσα.
  ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΛΟΙΠΟΝ, μόλις τέλειωσε ή... πα¬
  ρελάση των συνάδελφον συγκρατουμένων άπό τό κε-
  • Συνέχεια οτή σελίδα 4
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦♦
  ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΩΣΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΣΕ ™ΞΓ Ι1Π0Μ0ΝΩΣΗ ΟΙ ΜΟΣΟΝΟΙ
  Δέν 8ά κάυουυ βαφτίοεις, γάμοικ; κλπ. μυοιήρια
  Δέν 8ά μπαίνουν οέ έκκΑποίες "ενικά
  Η ΑΠΟΦΑΣΗ μέ την ό-
  ποία καταδίκασε ή Ίεραρχία
  τής Κρήτης τή Μασονία, θά
  έ'χει περαιτέρω προεκτάσεις.
  Συγκεκριμένα, άνατέθηκε
  στούς Μητροπολίτες Λάμπης
  καί Σφακίων κ. Θεόδωρον και
  Χανίων κ. Εΐρηναΐον, ή επι·
  λογή ενός Καθηγητή Πανεπι¬
  στημίου τής ©εολογίας «έ-
  χοντα ύγειώς περί την "Ορ¬
  θόδοξον Πίστιν», προκειμένον
  δττως μέ κοινή συνεργασία
  των τριών, συνταχθεΐ κείμε¬
  νον έπιστημονικόν μ έ θεολο·
  γικόν κΰρος, τό οποίον και
  θά σταλή στούς υπολοίπους
  Ίεράρχες τής Κρήτης, πρός
  μελέτην καί τυχόν συμπλή
  ρωση.
  Στή συνέχεια θά συνέλ-
  θουν καί πάλι στό Ήρά-
  κλειο καί οί 8 Ίεράρχες, οί
  όποΐοι καί θά δώσουν την
  τελική μορφή, κατά τή διάρ
  κεια Συσκέψεως ή καί κανο
  νίκης Συνόδου.
  Μέ τό κείμενο αύτό πού
  θά είναι διεξοδικώτατον, ά-
  φού γιά ττρώτη φορά γίνεται
  καταδίκη τής Μασονίας άπά
  την Κρητική Έκκλησία, θά
  προκύψουν καί όρισμένες έ·
  ττιβαρυντικές γιά τούς Μα-
  σόνους συνέττειες, μεταξύ των
  οποίων είναι οί εξής:
  • ©ά τούς άπαγορευθή ή
  τέλεση εκκλησιαστικήν
  μυστήριον (νά βαφτίζουν
  παιδία, νά παρίστανται
  σάν παράνυμψοι σέ γάμους
  κ.λ.ττ.), δηλαδή θά τούς γ!
  νη «άποκσπή άπό τοΰ σώμο
  τος τής Έκκλησίας».
  • Θά τούς απαγορευθή κό
  θε συνεργασία μέ την
  Έκκλησία (διορισμός τΐ"υς
  σάν έτΓίτροποι κλπ).
  • Άξίζει νά σημειωθή ότι
  μιά μερίδα άπό την Ίε
  ραρχία τής Κρήτης, έ'κανί
  ττρόταση νά κοπή καί ό χά ι
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΣΗΜΕΡΑ
  Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ
  ΜΕΤΟΝ
  Ν· ΔΗΜΑΡΧΟ
  Γιά σήμερα 7 τού Μάρ-
  τη, έχει όρισθεΤ ή έκδίκαση,
  στό Τριμελές Πλημμελειοδι-
  κεΐο Ηρακλείου, τής μήνυ-
  σης πού υπέβαλε ό Δήμαρ-
  χος Ηρακλείου κ. Έμμ. Κα-
  ρέλλης, κατά τοΰ διευθυντή
  τής εφημερίδας μας, γιά δή
  θεν συκοφαντική δυσφήμιση
  τοΰ πρώτου, μέ τταλιότερο
  δημοσίευμα τής «Αληθείας».
  Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ Μ ΑΣΟΝΩΝ
  «Όρκίσθητι ενώπιον τού Μεγάλου Άρχιτέκτονος ΤοΟ Σύμπαν-
  τος καί της σεπτής ταύτης. Στοάς, δτι θέλεις συντρίψει πάντα
  δεσμόν συνδέοντά σε εισέτι μετά Πατρός, Μητρός, Άδελφών,
  Βασιλέων, Συγγενών καί λοιπών, ώς καί μέ οίονδή-
  π ο τ ε, είς δ ύπεσχέθεις πίστιν καί ύπακοήν καί δτι άπολύεσαι
  παντός δρκου, δν δήθεν έδωκας πρός την πατρίδα καί τούς νό-
  μους καί ότι συντάσσεσαι ανεπιφυλάκτως μέ τάς νέας αρχάς
  της Μασωνίας υπό την σημαίαν τού Μεγάλου Άρχιτέκτονος ΤοΟ
  Συμπαντος». ('Εφημ. «Βραδύνη» τής 17—9—70).
  ν
  Ο ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  * ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  1. ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
  2. ΤΗ ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΗ
  Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Χανίων
  τής ΕΔΗΚ κ. Νικητάς Βε·
  νιζέλος, άπάντησε προχθέί
  Σάββατο σέ δυό έρωτήμα
  τα τής «Αληθείας», σχετι-
  κά : 1) Μέ τίς φήμες ττερΐ
  έπανιδρύσεως μετά τού κ
  Κ. Μητσοτάκη τοΰ Κόμμο
  τος των Φιλελευθέρων —
  τίς όττοΐες καί διάψευσε
  και 2) Μέ τή μασονική ίδιό
  τητα τού παποΰ τού Έ-
  θνάρχη "Ελευθερίου Βενιζί
  λου —την όποία δέν γνω-
  ρίζε..
  Οί άκριβεΐς άπαντήσεις
  τού φυσικοΰ καί πολιτικοδ
  άπογόνου τού "Ελευθερίου
  Βενιζέλου, έχουν ακριβώς
  ώς εξής:
  • «Όπως έχω δηλώσει
  κατ' έτΓθτναληψιν, δέν
  ΰπάρχει πρόθεσις έκ μέ-
  ρους μου, νά μετακινηθώ ά¬
  πό τό Κόμμα ττού άνήκω
  καί τό όττοΤο αποτελεί τή
  συνέχεναί τής ^Φιλελευθέρας
  ττ αραταξεως.
  Όσον άφορά τίς έτταφές
  ■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ'
  • Άρχανιώτης
  Επιχειρηματίας
  μηνύει τον
  Ο.Τ.Ε.
  καί την
  Δ.Ε.Η.
  γιά δυό διακοπές _
  ■■■■■■■■■■■■■■■■
  μου μέ τόν κ. Μητσοτάκη
  στά Χανιά ή άλλοϋ, πρό-
  κειται ττερΐ μυθευμάτων».
  • Στό δεύτερο έρώτημά
  σας τό σχετικό μέ την
  ανακοινώση τής Μεγάλης
  Τεκτονικής Στοάς τής Ελ¬
  λάδος, περί τού δτι ό πά-
  ττους μου 'ΕΞλευθέριος Βενι-
  ζέλος ήτο Μασόνος, δηλώ
  ότι δέν έ'χω καμμιά γνώσιν
  επί τοΰ θέματος, τό οποίον
  καί διά -πρώτην φοράν πλη
  ροφοροΰμαι».
  Γήν άλλη Δευτέρα 14 τού Μάρτη
  ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
  ΤΗΝ ΑΛΛΗ Δευτέρα 14 τού Μάρτη, θά
  θά γίνη — δπως είναι γνωστό — στό «Ντο¬
  ρέ» τοΰ Ηρακλείου, ή συγκεντρώση κατά
  των ξένων βάσεων, μέ όμιλητή τόν Πρόε-
  δρο τής Πανελλήνιας Έπιτροπής, στρατη-
  γό έ.ά. κ. Κουμανάκο.
  ΤΟΝΙΣΑΜΕ καί στό προηγούμενο φύλ
  λο μας καί ϋπογραμμίζομε καί πάλι, δτι
  είναι άπόλυτη άνάγκη νά συμμετάσχουν σ'
  αυτή την εκδηλώση, ΟΛΟΙ οί Ηρακλειω-
  τες καί ΟΛΕΣ οί Ήρακλειώτισσες.
  ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕ δτι πρόκειται γιά
  κομματική εκδηλώση, άλλά πέρα γιά πέρα
  έθνική συγκεντρώση, δπου δλοι μαζί, άνε-
  ξάρτητα άπά κομματικές τοποθετήσεις,
  πρέπει νά βροντοφωνάξωμε, γιά μιά άκόμη
  φορά, τό συνθημά μα'ς: ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ.
  ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ!...
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ αυτή, πού έ"χει μόνιμο
  τό έθνικό αύτό σύνθημα πάνω άπό τόν τίτλο
  της, παροτρύνει ύπεύθυνα τό Λαό νά ένερ-
  γοποιηθή καί νά ανταποκριθή στό μεθαυ-
  ριανό κάλεσμα τής τοπικής Έπιτροπής κα¬
  τά των ξένων Βάσεων.
  ΕΙΝΑΙ £να Ιερό χρέος δλων μας νά
  τταραδρεθοθμε στή συγκεντρώση καί συγ¬
  χρόνως μιά έθνική άνάγκη, γιά νά μην άφή
  σωμε σάν Κυρίαρχος Λαός, νά ύπογραφοόν
  νέες ύποδουλωτικές συμφωνίες.
  ΜΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ άς ξαναπουμε στούς
  πάσης φύσεως "Ελληνες καί Ξένους άρμο-
  δίους δτι δέν εϊμαστε διατεθειμένοι νά δώ¬
  σωμε: «Ουτε μιά φούχτα άπό τό χώμα μας
  ουτε, μιά στάλα άπ' τα νερά μας»!...
  ΠΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
  <ίι ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ "ΚΟΜΠΙΝΒ,, ΒΠΟ ΤΟΥΣ ΒΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΟΥΡΝΩΝ Έπανειλημμένα, δημοσιεύ σαμε καί σχολιάσαμε τό θέ- μα των «Άδειών Εργασί¬ ας» πού χορηγούνται στούς Άμερικάνους τής Βάσης Γουρνών. Παρ' ολ' αΰτά καί παρ' δλους τούς άγώνες τοΰ Σωματείου των "Εργαζομέ¬ νων στήν Βάση, οί άδειες δίδονται σέ άτομα τα όποία κατά καιρούς έ'χουν κριθεΐ ϋποτΓτα, άπό ΰπεύθυνα ττρό- σωπα καί συνδικαλιστές. Οί Άμερικάνοι έξακολου- θοΰν νά ζητοθν άδειες γιά άνθρώπους ττού φέρνουν ά¬ πό τό εξωτερικώ. "Οπως πάν τα, οί αίτήσεις ούτές, είναι γεμάτες άσάφειες πού άπο- σκοττοΰν στό νά μην είναι δυνατός ό έλεγχος τής ζη- »♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΕΓΚΡΙΤΗ εφημε¬ ρίδα των "Αθηνών «ΚΑ ΘΗΜΕΡΙΝΗ», στό Φύλ λο της τής Πέμπτης 3 Μαρτίου 1977, άναδη μοσίευσε έξ ολοκλήρου τό κείμενο τής «Αλη¬ θείας», ττού δημοσιεύ- τηκε στό ττροηγούμε- νο, μέ τόν τίτλο «ΛΑ- ΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩ¬ ΠΟΝ. Εύχαριστοΰμε θερμά γιά την τιμητική ανα- δημοσίευση. τούμενης είδικότητας. Στίς άρχές τού Φλεβάρη (4 —2—^77) ζητηθηκε αδεία γιά κάττοιον «κοντρόλερ» τ) έλεγκτή ή —κοττ' δλλοος — ύπολογι- στή, σχεδισστή. Μιά θέση χω ρίς .. . προσόντσΐ, άφού γιά νά άττοοσχοληθτΐ "Ελληνας πρέ πει νά ει/ει: α) ϊκανότητα ά- τταντήσίων 6) Ίκανότητα έπα φών γ) Ικανότητα έπιστασίας δ) Ικανότητα καλών σχέσεων . . . Κανεΐς άρμόδιος δέν μπό ρεχτε νά μάς πλη,ροφορήσει τ! δουλειά θά κάνει τό νέο αύτό μαργαριτάρι ττοϋ θά έρθει άττό τό έξωτερικό άν δοθ1·! — καί δέν έχοι/με λόγους νά πιστεύ- οομε τό άντίθετο — αδεία. Γ ι ατϊ οθτε λόγος γιά σ—ουδές, γιά προσόντα, γιά τίττοτα... Και κάτι άκόμη: ΟΊ Ά- μερικανοί δν και βρίσκονται στή χώρα μας καί υποχρε¬ ούνται νά τηροϋν την Έλλη- νκή Νομοθεσία, πληροφορού- μαστε δτι τα εγγραφα πού στέλνουν, ζητώντας τίς πα- ραπάνω άδειες, είναι γραμ- μένα στήν... "Αγγλικη γλώσ- σα! Ό Μητροπολίτης Πέ¬ τρας κ. Δημήτριος, έ'- στειλε στόν Διευθυντή τής «Αληθείας», την τταρακάτω εύχή: "Εντεινε καί κα- τεβοδοθ καί άγωνί- ζου καί Κύριος ό θεός πολεμήση υ¬ πέρ σοθ».
  ΣΕΛΙΛΑ2
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  7 ΜΑΡΤΙΟΥ 1977
  ΤΟ ΧΕΡΙ
  ΤΟΥ ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΥ
  Στίς 30 τού Μάρτη, ΰπο-
  λογίζεται δτι θά δοθεί στό Ή-
  ιράκλειο ή έτπσηιμη πρεμιόρο
  τού έργον «ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ
  ΣιΚΟΤΩΜΕΝΟΥ» τού Πα|»τε·
  λή Πρββελάκη ττού άνεβάζει
  τό «©έατιρο Νέων» μέ σκηνο-
  θεσία τής Μαίρης Βοσταντζή
  Τό θέιμα τοΰ θεατρικοθ τού¬
  του έργου εΤναι ό άγροφχ
  νό,μος τοΰ γδικιωμοθ ποθ 6α-
  σάνιζε τούς Κ,ρητικούς στά ττε
  ρασιμένα χρόνια «αί ϊσως ά-
  κόμα «βαΐ σήιμερα άπΌκρατεί
  σί ώρισιμένες ττεριοχές.
  Τό δργο διαδραματίζεται
  στήν Κ,ρήτη στά 1906 ϋστε-
  ρα άττό την ενττχχνασταση τοΰ
  Θερίσου, ττοϋ οί άντάρτες τού
  Βενιζέλου χτυ—ήθηκαν ττολλές
  φορές μέ τούς ότταδοΰς καί
  τούς χωροφύλακες τοΰ Πρίιγκη-
  τγτχ.
  "Βνα τέτοιο έτττισόδιο είναι
  καί «τό χέρι τοΰ σκοτωμένου>.
  Στήν προκεΐιμένη τΓε.ρίηττωση
  δέν ΰτΓάρχει άνδρας γιά νά
  γδικιωθή καΐ ή χήρα τοθ σκο-
  τωμένου τταίρνει τό δάρος τής
  ττλερωμής.
  Ή Μουσική εΤναι τοθ Ν.
  Μαμαγκάκη.
  ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
  'Εκτός άττό τό ανέδασιμα
  τού τταροπτάνω εργου, ή ΣΧΟ
  ΛΗ ©ΕΑΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Θε
  αττιρο Νέων) έχει προγραμμα¬
  τικαι μιά σειρά άλλων έκδη-
  λώσεων στό Ηρακλειο, μετα-
  ξύ των όττοίων είναι καΐ οί πα-
  ρσστάοΈΐς παιδικοΰ θεάτρου,
  ττοθ έγκαινιάζονται τόν 'Αττρί
  λ·).
  άρχές τού Άποίλη θά κυκλο-
  φορήσει έι/ας νέος Μεγάλος
  δίσκος τού «θάρδου» τής Κρη
  τικής Λύρας Κώστα Μουντάκη,
  ιμέ ττειριεχόμενο παρμενο άττό
  τόν μεγάλο Κιρηίτικό ΝΐΚίθ Κα¬
  ζαντζάκη. Τό έργο αύτό" είναι
  μιά μουο-ική πρωτοπορίρ για-
  τΐ έχει ττεριλά6ει μουσ*ά κομ
  ιμάτια άττό την Κρητική" μέχρι
  καΐ 'Ελαφρολαϊκή μουσική, ττού
  δέν απομακρύνουν τό ίνα άττό
  τό άλλο άλλά άτΓθτελοΰν μιά
  μουσική σύνδεση.
  Την μουο-ική ττού «ξεφεύγει»
  άττό την Κρητιική, έ'χει γράψει
  ό γιός τού Κώστα, Γιώργος
  Μουνττάκης.
  Μουσική
  «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
  ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ»
  «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
  ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ»
  Σύντοιμα; τό Ήρακλειώτικο
  κοινο, θά έχει την εύκαιρία νά
  τίαρακολουθήσει ένα μεγάλο
  ιμβυσιικό γεγονός. Ό Γιάννης
  ΜοίρκοτΓθκλος, τταρουσιάζει την
  καινούργια τού δουλειά «,Ελεύ
  θβροι ΤΓθλιορκηιμένοι», μιιά δου
  λειά ττοθ ξεκινά άττό την άρ-
  χή τής 1 Οετίας τού 60 καΐ πού
  τέλιειωσιε μόλις φέττο! !
  Γνήσιος Κρητικός ό Γιάν¬
  νης Μαρκόπουλος δέν μττοροΰ-
  σε ττοτέ νά ξεχάσει τή γεννη-
  τρα τού γή. "Ετσΐ, πληροφο-
  ρούμαστε δτι ή παρουσιάση
  τού ε,ργου τούτου, θά ξεκινήσει
  «ττό την Κρήτη.
  ΟΙ στίχοι είναι παριμένοι
  αιπό τό ό,μώνυμο εργο τού 'Ε-
  βνικοθ μας ποιηττή Διονυσίου
  Σολωιμού.
  Λίακοι
  ΝΕΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
  ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΑΚΗ
  Πληιροφοροάμαστε δτι στίς
  ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ
  ΘΕΑΤΡΙΚΗ
  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
  Δανειστική 6ι6λιοθήκη θβα-
  τρικοΰ κειμένου λειτουργεΤ γιά
  τούς στττουδαστες Σχολής Θε¬
  ατρον και ΚΑΤ1Ε, στά γρα-
  φεΐα τής Σχολής Θεάτ,ρου Κρή
  της, Θερίσσου 1 — Χανιώττορ-
  τα.
  Στήν ΘεατπριΙκή Βιβλιοθήκη
  τής Σ.Θ.Κ. τπεριλαμβάνονται
  άξιόλογα θεατρικά συγγράμμσ
  τα κια! μελέτες στήν 'Ελλη,ηνι-
  κή και Αγγλικη γλώσσα.
  Είναι μιά άχόμη ΤΓρωτοττορία
  τής Σχολής Θεάτρου.
  Παράλληλα μέ την λειτουρ-
  γία τής ~αρα~άνω βιβλιοθη-
  κης, ή Σ.Θ.Κ. έχει ττρογρο'μ-
  μοττίσει καΐ άλλα σηιμαντικά
  τπολιτιστικά γεγονότα, δπως
  είναι ή μελέτη γιά τό ΏδεΤο
  τής Γόρτυνος, μέ προτάσεις
  άς'ιοττοίησης τού χώρου γιά
  θεατρικές τταιραστάσεις.
  Ή παρατπάνω μελέτη ττρό-
  κειται νά ΰποβληβεΤ άπό τούς
  σπουδοχττές τής σχολής στήν
  'Εφορία Αρχαιοτάτων Κρήτης
  καΐ στήν Διεύθυνση τού Ε.Ο.
  ΕΚΔΟΣΗ ΠΑ ΤΟΝ
  ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ
  Ή Βιαννίτικη εφημερίδα
  «ΤΑ ΒΙΑΝΝΙΤΙιΚΑ ΝΕΑ» έ-
  τοιμάζουν γιά ψέτος μιά έκ-
  δοση άφιερωμένη στόν μεγάλο
  μας Λογοτέχνη Ι. Κονδυλακη
  πού, δττως είναι γνωστό, κατα
  γοταν άττό τή Βιάννο.
  ΌτΓωσδήποτε, είναι μιά άξι
  όλσγη προσττάβεια καΐ άξίζει
  κάθε συιμπαράσταση και υπο¬
  στηρίξη, γιατΐ τό νά αποδίδει
  κανεΐς τιμές στούς άνθρώτΓους
  των γραμμάτων, είναι γνώρι-
  σιμα άνωτε,ρότητας. Είδικο
  στήν ττερίτΓτωση τού «πατέρα
  τού χρονογραφήιματος» Ι. Κον¬
  δυλακη, ή ΤΓοοραττάνΜ έκδοση
  είναι καΐ καθήκον μά και χρέ-
  ος των συντοτπτων τού, τό ό-
  ττοΐο πισ-τεύουιμιε δτι γρήγορα
  θά ξεπλη,ρωθεΐ.
  Όσοι έχουν στοιχεΐα δημο
  σιευμέ,να καΐ άβημοσίευτα γύ-
  ρω άττό την ζωή καΐ τό έργο
  τού Κονδυλακη, άς τα στείλουν
  στόν έκδότη των *Βιανν!τικων
  Νέ&ϊν» κ. Γ. Δ. Χρηστάκη, ό-
  δός 1866 αριθ. ΠΟ.
  Κατά τα άλλακ συγχαρητή-
  ρια....
  ποιηση
  Ο ΒΙΟΛΙΣΤΗΣ
  ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ
  Άσττρισαν δσ' άττόμειναν μαλλιά,
  λύγισε τό στΐ'Ό κορμί σου
  κι' εμειν' όπτο τα χρόνια τα παλιά,
  λίγο κορμί καΐ τό βιολί σου.
  ΛΛΛΛΛ
  Κι' ή"ρθες έδώ,· σ' αύτη τή γειτονιά
  ζυγίζοντας την άντοχή σου
  καί τταίζεις τό βιολί σέ μιά γωνιά,
  γυρνώντας μας στήν έττοχή σου.
  ΛΛΛΛΛ
  τότες ποΰ ττάλευες κι' έσύ μεσονυχτίς,
  μές στά σκοτάδια των έρώτων...
  *Ω!! Όνειρο μονάχα μιάς στιγμής,
  ένα τρεμόσβημα των φώτων,
  εΐν' ή ζ«ή αυτή πού μάς γερνά
  καί ττέρασε κι' αυτή σάν τό δοξάρι
  ττού νότες μάς χαρίζει σάν περνά,
  σκορπώντας γύρω τόση χαρή...
  . ΛΛΛΛΛ
  Ήρθες νά μάς θυμίσεις μιά βραδυά
  πού γρατζουνώντας τό βιολί σου,
  τραγούδαγες μέ τ* άλλα τα τταιδιά,
  ν' άκούσει κάποια τή φωνή σου,
  ΛΛΛΛΛ
  Στή μούρη σρυ νά δοΰμε τή χλωμιά,
  στό χείλι πού άργά σαλεύει,
  τό χρόνο, πού δέν έτταψ' οϋτε μιά
  στιγμή μαζί μας νά τταλεύει...
  Φ. Χ.
  ΝΟΚΟΜΕΝΟΕ καΐ ΗΙΤΑΟΗΙ
  Ή τηλεόραση Τό κομψότερο
  που κλειδώνει ραδιομαγνητόφωνο
  ΕυΚΟΡΗΟΝ:Τό προσιτότερο καλόδΤΕΚΕΟ
  Τα προϊόντα πού ξεχωρίζουν γιά την ποιότητά τους
  ΥΙΟΙ Γ ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ 0·Ε·
  Καλές τιμές — είδικές εύκολίες στούς Δημόσιους
  Ύτταλλήλους
  Λ. Κνωσσού 15 και Α. Πετράκη Γωνία
  (στάσις Κατσουλογιώργη) τηλ. 287768
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  »¥¥ννν¥τ¥¥ν¥*<ΛηΓ Σ6 Λίγο Α Σΐην ανθρωπίνη σαπ3ϋα ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α«ρο' ΧΡΥΣΟΕΠΑΘΗ ΛΕΟΦ. ΚΑΑΟΚΑΙΡΙΝΟΥ154 ^— ΚΑΜΑΡΑΚΙ · ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΜΗΛ. 222.416 - Αύριο 8 τού Μόρτη, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Ή αύριανή μερά, είναι άφιερωμένη σέ ττανκόσμια κλίμακσ, στήν νυν<χίκα· Είναι μιά δικαιώση τοϋ' ρόλου πού διαδραμάτιζε πάντα ή γυναικεία υπάρξη, στά μεγάλα κοινωνικά προδλήματα, και Ιδιαιτέρα στήν ανθρωπίνη διαιώνιση καΐ άνατροφή. Άλήθεια, περάσανε καιροί δύσκολοι. Καιροί πού ή γυναίκα δρέθηκε στά δουλοπάζαρα, «άντικείμενο» γιά την τσέπη τοθ κά- θε λεφτά, καταξεφτελίζοντας την ανθρωπίνη άξιοπρέπεια. Μά δέν ήταν ή γυναίκα αυτή πού την έξευτέλιζε. Ήταν τό κοινωνικό σύ- στημα. Ήταν ή χαμηλή νοημοσυνη. Ήταν οί έποχές τής ντροπής... Καί τώρα, σαν άνθρωποι έλεύθεροι, όίνθρωποι μέ πλήρη συν- αίσθηση των καιρών μας, γιορτάζουμε μιά μερά στό χρόνο, την 8η τοθ Μάρτη, άφιερωμένη στήν γυναίκα. —Ό πολιτισμός, δεν πάει πίσω. Δέν κατρακυλά στά κατσά- δραχα τής κατωτερότητας καΐ τοθ σκοταδισμοθ. Μπροστά πάει. Κι' ο πολιτισμός, ό άνθρώπινος πολιτισμός, θά είναι έκεΐνος πού στό διάβα τοθ χρόνου θά δικαιώσει πλήρως τή γυναίκα καΐ θά σβύσει, άπό κάθε άνθρώπινο μυαλό, την «διάκριση» τής ντροπής... Αύτη πού δημιουργήσανε οί «μεγάλοι», καΐ πού στήν ούσία, είναι τό «παραπέτασμα» πό σκοπόν £χει νά κρύψει τό πραγματικό πρό- σωπο τής γυναίκας. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΙ ΓΥΝΑΗΚΑΧ Ή ττορεία τοΰ άνθρώπου μέσα στό χώρο καί τό χρό¬ νο υπήρξε δύσκολη καί χα- ραχτηρίσθηκε άττό τή πάλη τού γιά έπιβίωση καί δικαι¬ ώση τής ΰτταρξής τού. Σ' αύτούς τούς άγώνες άναμφισβήτητη είναι ή συμ 6ολή τής γυναίκας. Συμβο- λή δοσμένη μέ άγώνες γιά τή δικαιώση τού δημιουργή ματός της — τής ίδιας τής ζωής — άγώνες δμως πού συνεπάγονταν πρώτα τή δι- κιά της άνθρωτπνότερη με- ταχείρηση, τή δικιά της δι¬ καιώση. Άγώνες σταθμοι μέσα στή πατριαρχική κοι- νωνία, άγώνες άφετηρία μέ σα στή καπιταλιστική κοι- νωνια. Αύτούς τούς άγώνες μνη μονεύει ή άνθρωττότητα άπό τό 1900 περίττου καί πέρα κάθε χρόνο στίς 8 τού Μάρ τη γιορτάζοντας τή παγκό- σμια μερά τής γυναίκας. Ή «Α» δέ μττοροΰσε ττα- ρά νά κάνει τή μικρή αύτη μνεία στή παγκόσμια τούτη γιορτή — γιά νά έπανέλθει δμως στά ερχόμενο φύλλο μ' ένα έχτενέστερο άρθρο — σάν ίνα μικρό φόρο τιμής στή γυναίκα ττού πάλεψε, παλεύει καί θά παλεύει 6ν- τας δημιουργός αυτής τής ίδιας τής ζωής καί σάν έν- δειξη συμτταράστασης στούς άγώνες της γιά δικαιοσύνη και ίσοτιμία στή τταραγω- γή καί στή κοινωνία όντας , ΐσότιμο κσί ίσάξιο μέλος της. Μ. Κ. • ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥ» · ΚΟΥΖ · ΚΟΥΚ • Ή συζητήση σέ κεντρικό ζαχαροπλαστείο: __Άραγε, τί μέτρα προστασΐας λαμδάνει ό διευθυντής τής «Αληθείας», μετά τίς ττρόσφατες άπο- καλύψεις; ___Λέν ξέρω άλλά ΰττοθέτω ότι θαχη φροντισει νά.. κλείσουν δλοι οί ...άσβεστόλακκοι περιοχής Ηρα¬ κλείου. • ΚάτΓθΐος έδειχνε πρόσψατα, σέ έναν άλλον, ίνα έντυπο ττού εφερε στήν ττρομετωπίδα τού τή ψράση: «Βασίλειον τής Ελλάδος», λέγοντάς τού: —Γιά κύττα φίλε μου, άκόμη ύτταρχει το... Βα¬ σίλειον στή ζωή μας. Γ.ατί δέν άλλάζουν αύτά τα έν- "Γυττ·α; ; , , χ , , —Μάλλον τα διατηροθν, γιατι με το να τα άνα- τυπώσουν, στοιχίζει άκριδά. ^ ^ ^ —Συμφωνώ, άλλά στά τόσα ττολλα που μας... στοίχισε τό... Βασίλειον, αύτό τό έ'ξοδο είναι μηδα- Άς άναλάδουν λοιπόν σχετική ττρωτοδουλία δσοι άττό τούς άρμόδιους δέν είναι... «δασιλικοί άνδρες», άλ¬ λά ...σκέτοι άνδρες!.. • Καί έ:να «δανεικό», άττό τόν «Μικροπολιτικό» των «Νέων»: «Άντε νά τοΰ ττώ, ότι έχει άδικο. Μου γραφει: Όταν ύτταρχει Δημοκρατία, ύπάρχει τάξις, £τσι δέν είναι; Όταν ύτταρχει Ν έ α Δημοκρατία λογι- κό συνακόλουθο δέν είναι νά ΰττάρχει Ν έ α Τ ά - ξ ι ς;». αγροτια Τ! ΐ/Χ&σουνυι αραγε αι/τοι οί Έγγλέζοι δταν λένε στήν ►♦♦ "Ανδη Νάρκισσος Ηράκλειον - Ρόδος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Μέ 1.200 δρχ. καί τοποθέτηση δωρεάν, ό νέος ήλεκτρονικός συναγερμός αύτοκινητων €ΑΚ ΑίίΑΡΜ Άσφαλίζει άπό τόν κλέφτη, πόρτες, παράθυρα, καί αυτόματη άκινητοποίηση τοΰ κινητήρα άκόμα κι άν έσεϊς έ'χετε ξεχάσει μέσα στ' αύτοκίνητο τό διακόπτη τής μηχανής. ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΦΘΗΝΑ; Γιατί είναι πανελλήνια δικοά μας εύρεσιτεχνία καί κατασκευή καί μέ την ύπ' αριθμόν 52668 εγκριση τοΰ Ύπουργεοίυ Έμπορίου ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ Ε^Ε^ΤΡΟΝIσ3 δΗΟΡβ ΔΗΜΗΤΡ. ΠΡΕΚΑΖ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΚΑΡΟΥ 65 — ΠΟΡΟΣ ΤΗΛ. 221.102 — ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΙΟΝΥΖΟΖ ΠΛΑ-Γ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΗΛ. 286191 ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φαγητ,ό, σ' ένα όμορφο πε- ριβ άλλον. τταροιιμια τους πώς «οί Μεγά¬ λοι σνδρες έχουν μεγάλα έλατ- τώμοοτα». Φσίνεται δμως πώς είναι κοοτά κάττοιο τρόττο φιλο σοφημένοι. Γιατι δσο τούς ά- κούς τούς μεγάιλους (;) τούς δικούς μας μεγάλου·ς πρό παν τος τόσο κι άττογοητεύεσαι. Έτχτι άκούς και δλέττεις στήν Γι Β ι τόν 'Υποαργό Γεωργίας, τό Διευθυντή τής ΑΤΕ, τόν Πρόεδρο τής ΠΑΣΕΓΕΣ νά λέ¬ νε κι δλο νά λένε. Ό ένας τους λύνει καί τό γλωσσικό μας ττρόβλη,μα σάν άγροτικής τάι§Γ»ς. Νά ,μιλάμε λέει δηιμο- τική,. Άφοΰ δηλ. ,μάς ελι/σε δλα τα προβλήιματα μας ό Διειο- θαντής τής ΑΤΕ θά μάς λύση κια! τό γλωσσικό. Γιαττί; Ρωτήστε τούς εαυ¬ τούς σας τα καλά πολληκά- ρια, πού ξέρετε δλα και δέν ξέρετε τό ίνα: Πώς οϋτε ρυζόνε,ρο οΰτε 6ρου6όζουμο δέν ξαναπίνου,με Κι' αν σνμττίτττει νά μιλάτε ά- ττό «χεκτημένη ταχύττ|το» ή ά- ττό «κοττειστηιμένη» νοοτροττίο τταρακαλώ άλλάξτε ταχύτητα, κόψτε μιοΐρες εκατόν όγδοήκον τα. Γιαττί; Γιατί «άλλοι παπά δες ήρθανε κι όόλλα χαρτιά κιρατοθνιε». Γιατί ό άγρότης δέν ξανατρώει φλάμπουρα μά οΰτε κ«ι δραοτό ρυζόνερο πί- νει δσο διρασμένο κι άν είναι Γιατί; Γιατί ξυττνήσαμε, για- τϊ ττονάμε γιατΐ ύττοφέρουμε άττό ύλικό καΐ ήθικό κεφάλαιο άληθινής ζτο.ής. ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΙ-ΔΗΣ ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (^ δέματα) ΞΥΛΕΙΑ (καλούπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΠΣΣΙΑΣ ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ Ποιότης "Αρίστη · Μεγάλες είσαγωγές ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ Γραφεΐο Καλοκαιρινοΰ 208 ΤΗΛ. 284473 - 220339 ♦♦♦»»♦»♦»«■♦» Φ + ;: δι αντιπαροχη " Ζητοθνται οίκόπεδα στο κέντρο τού *Ηρα κλείου Τεχνικόν Γραφείον ΖΤΕΛΙΟΥ Δ. ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ ΑΓ. ΜΗΝ Α 15 τηλ. 289595 »♦♦♦♦♦»» ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΙΓΑΡΑ... Τό τπερίττετρο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ στή Βασιλική τοΰ Αγ. Μάρ¬ κου ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ 'Επίσης ττουλιοΰνται έφηιμερί- δες καί ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ταξί καί τρα- (κτέρ Μττερτολίνιι 35 ίτπτωιν Τηλΐφ. 28141 — 22131 κ. Φαρσάρηις — "Αγ. Νικόλαος. Ανακοίνωσις ΕΙΣΑΓΑΓΑΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ Πικάπ 8ΤΕΚΕΟ ΕυΚΟΡΗΟΜ (Ιταλίας) ΡαδιομαγνητόφωναΗΙΤΑΟΗΙ ΗΙ-1-Ι (Ίαπωνίας) Υ101 Γ ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ 0·Ε· Λ. Κνωσού 15 τηλ. (081) 287768 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ • "Ενα... εΰφυολογικό τώρα: —Πόσους Δήμους έχει ή Κρήτη; —"Εντεκα. —Πολύ σωστά. Γιά ττές μου τώρα, καί πόσους Δημάρχους; —Μά, φυσικά, πάλι Ιντεκα. —Λάθος. Δέκα Δημάρχους και μιά... Δημαρχί- να, των Αρχανών. • Τόν τταρακάτω διάλογο, τόν άκουσα σέ συγκεν¬ τρώση κρητικών, στήν Άθήνα καί τόν μεταφέ- ρω αύτούσιο: —Έμάθετά τα; Ή... Δημητρούλα τού «Φοίνικα» είναι... Μασόνα. —Άττοκλείεται γιατί στή Μασονία μπαίνουν μόνον «Άδελψοί», δχι καί.. «Άδελφές». —Τότε ίνα άττό τα δυό είναι ψέμματα ή" δτι ή... Δημητρούλα τοθ «Φοίνικα» είναι... Μασόνα ή δτι εΤ- ναι... Άδελφή. —Δέν ξέρω γιά τό ττρώτο, άλλά για τό δεύ- τερο είναι 6έ6αιο, άφοΰ είναι γνωστό δτι κι' ή Γ- δια τό διακηρύττει, δτι δηλαδή είναι... άδελφή κσί μάλιστα τού ...«Φοινικικοΰ» έλέους... • Ό ύτΓουργός Δικαιοσύνης κ. Στεφανάκης ή Λεδεντόκωστας (κατά μερικούς Ρεθυμνίους στό παρελθόν), δήλωσε ττρόσφατα στή Βουλή δτι: «ή Κυ¬ βέρνησις έλέγχει απολύτως τα ττάντα». Καί κάποιος διερωττίθηκε: —Καί τούς... Καραθανάσηδες; Καλά τώρα, τό «απολύτως» είναι κι' αύτό... σχε τικό, δεδομένου ότι «απόλυτον» δέν ΰττάρχει, δπως <αί ττάσα άρχή πάντοτε δέν... άρχει. • Τα γραφεΤα πολιτικής κίνησης τού Μητσοτάκη, λένε δτι θά εγκατασταθοΰν, στό Ηρακλειο, σέ οίκη¬ μα τής όδοΰ Δαιδάλου. Καί κάποιος πού τό ττληροφορήθηκε, εΐπε: —Μόνο σ' αύτη την όδό, Δαιδάλου, μττοροΰσαν νά εγκατασταθοΰν κυριολεκτικά, άφοΰ ή δλη κατά- σταση τής κίνησης είναι... Δαιδαλώδης. • Σέ γνωστό τσικουδάδικο, μιά ττολιτικολλογοΰσα τταρέα, έκανε κάθε τόσο έντυπωσιακές προπό- σεις, στό τσούγκρισμα των ρακοττότηρων. Κάποια στιγμή λοιπόν, τέως οτέλεχος τού Κόμματος των Φιλελεύθερον καί ττολύ στενός φίλος τού... Κρητικάρχη Βογιατζάκη, άρτι άποκαλυφθέντος Άρχιμασόνου, εΤττε: —Άντρόπιαστοι νά ττοθάνωμε... Καί κάποιος άττό την τταρέα άττέφυγε νά... σκουντρίζη τό ποτήρι τού, λέγοντάς συγχρόνως: —Τώρα ττιά... Τα ευκόλως έννοούμενα (άττό Μασόνους καί μή) παραλείπονται... • Καί τό τελευταΐο μας «κούς - κούς», σέ μορφή διαλόγου: —Τί γνώμη έ'χεις γιά τίς άττοκαλύψεις τού «Βε- νιζελείου»; —Πρώτη φορά δλέττω σέ Νοσοκομεΐο, τόσο... άρρωστημένη κατάσταση!.. Ο ΕΧΕΞΜΥΘΟΣ >♦♦♦♦♦♦♦■
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΑΠΟΛΛΩΝ
  ΤηλέΦ. 223.395
  ΣΗΜΕΡΑ
  ΚΙ · ΝΤΟ
  ΠΕΜΠΤΗ
  Καυτό σέξ μέ την
  «ΜΑΥΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΑΑ»
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  ΛΛΛ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΖ ΧΑΡΗΧ)
  ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχνική έττιμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  7 ΜΑΡΤΙΟΥ 1977
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Ο ΤΡΑΟΣ ΤΣΗ... ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
  (Χονδριγιανές φουρνελιέθ
  τού —ροη,γούμε-
  ,μιενου μψα κατάφταξε στό χω·
  ριό μας, ένας άττ' αύτοθς πού
  δουλειά τοος είναι να βγάνουν
  στά φόρα τα ξεγίβεντα των
  άνθρωπον καΐ μικροϋς καί με¬
  γάλον ς φσους δέν κάθοονται κο
  λά νά τσοί βγάνουνε στό κον
  τάρι. "Ήθελε λέει νά κουβεντιά
  σει μέ τσοί χωριανοος καί δτι
  κατέχθϋνε γιά τόν Παπά - Τσι-
  ρίτη να τοΰ το — οθνε να τέ
  γράψει στήν εφημερίδα τού.
  Έκιράταε μιά) τσόντα, σάν
  Οττσλληλος έφορίας κβί στ* άλ-
  λο χέρι ίνα μαγνητόφωνο. Στό
  λαιμό τού εΤχε κρεμάσει μιά
  φωτογραφική μτ)χανή..
  Μόλις ξ£ΓΠ·ρό6αλε στήν
  Άμιμούδα άττάντηιξε τόν καφε-
  τζή τόν Νΐκο τόν Θεοδοσάκη
  ΕΤχε άτΓλω,μένο τό κορμί τού
  νωχελικά σέ τρείς κατχχποδια-
  στές καρέκλες κ«ί ξαττόσταινί
  στόν ήλιο. Ντου'χιούντιζε άμο
  νοτχός τού καΐ ντοομάνιζε τό
  τσιγάρο τού. Ή γεφαλή τού
  ήτονε χωμένη σ' ενσ συννβφά-
  κι καττνοΰς καί έθάιριες πώς εΐ-
  χενε πάρε,ι φωτία. 01 τρίχες
  τού έ<Γτέκοντ<ϊν όλόρθες. Παττά τα νά έπέτας θά καρφώνουν- ταν. Λέει τού ό ξένος: —ιΓειά σου. —Καλώς τονε άττοκρίθηκε ό καφφετζής. Έγώ θάρρουνα δν τε σέ ττροτώδα πώς εΤσοονε τουρίστας ιμά νά μιλής ετσά λσής δέν εΐσαι. "Ιντα σε; καΐ ίντα ζητάς, μέ τό συιμτΓάθειο στό χωριό μας; —Βγάνω μιά εφημερίδα στήν χώρα. Βγήκα λοιττόν στά χωρία νά συνάξω ότι θυιμάται ό κόοτμος γιά κάττοιον παττά - ΤσΊρίτη νά τα γράψω στήν εφημερίδα νά τα διαβάζει ό κόσμος. —Έγώ +ιατρέ δημοσιογράφε δέν έχω άκουοτά μπίτι κιαο- λιάς πράμμα γιά τούντονε τόν παπά ποθ μοθ λές μά ούτε κι άλλοι χωριανοί· είναι έπαέ νά τσϊ ρωτήιξεις. Μόνο άνέ θές νά σηικωθώ νά κιεραισω δυό ρακές νά τσϊ πιοΰμε κ ι αλλη βολά έρχεται στό χωριό μας νέ τσιΐ βρεϊς έπαέ δλους νά τσί ρωτήξεις γιατϊ εδά λείττουν δ- λοι στό γιαλό. Στεναχωρέθηκε ό Δημοσιο- γράφος πού άστόχησε στό ττρώτο 6ήμα τσ' άποστολής τού και μέ σκυιμ,μένη την κεφα λή σάν νά γιαγερνε άπό κη- δεία έκαμε μεταβάλη νά φύ- γει. Μάντεψε ό καφετζής την στεναχώρια τού μά ίντα έμττό ριε να τού κάμει. Προχώρησε ό ξένος κά,μ~οο-ες άσκελιές νά ψύγει καΐ άξαφνα ό καφετζης τόν φώναξε: —Μττρέ σύ δηιμοσιογράφΕ θές μπρέ νά σοθ ττώ έγώ μιά «ισουρνελιό» νά την γ,ράψης στήν εφημερίδα. Έγώ κατέω —ολλές καΐ τσΐ λέω έτταε στό ντουκιάνι ,μου τα βράδυα καΐ γελά δλο τό χωριό. "Εκαμε ττάλι νά ψύγει ό Ξέ¬ νας, ιμά κοντοστάθηκε Ιξυσε άσιτόχαστα γιά λίγο τό ριζαύ- τι τού καΐ μετά γύρισε, ξεφάρ τωσε την ττραμάτια τού σέ μιά καρέκλα, άνάψανε ίνα τσιγά- ρο, ττάτηριε τό κουιμΐτπ στό μα- γνητόφωνο κι' έγνεψε στόν κα- φετζή νά άρχίσει. Έγέλα δα ό Νικολής ό Κα¬ φετζής κα! αοχιξε μέ στόμφο πού λένε, νά λέει δυνατά ξα- ΐ'οίγοντας στά μάπτια τόν ξένο. ——(Είναι καΐ δέν είναι δα δέ- κα χρόνια ττοΰ ήκανα τόν πρό «δρο έτταε στό χωριό. Εΐχε τό¬ τε σας έκας έτταί, — ό Μιχά^ λης ό Μακρυγιαννάκης νά σοΰ Ί τονε πώ κιόλας — έναν τράο. "Ολο τό χωριό καΐ άττ' δλα τα γυραχώρια έφέρνανε τσϊ αΐγες τους ο! ανθρωττοι στό Μιχάλη τό Μαυιρογιαννάκη, νά τσΐ «ττη δήξει» μέ τό συμττάθιο ό τρά- ος τού. "Ητανε ά—ό διασταύ- ρωσηι, ράιτσα πού δέν έπηγαί- ναν αλλα, καΐ ό μοναδικός στήν περιφέρεια. Έγώ τότε σας — μιά καΐ ή κοινότηιτα ήτανε φτωχή στά εσοδα τσι — έκάλεο» τό κοινοτικό συμβού- λιο σέ συνεδρίαση, γιά νά ά- γοράσοΜμιε τ||ν τράο καΐ νά τονε κάιμωιμε... κοινοτικό. Συμφονήσαμε λοιπόν καΐ τόν άγοράσαμε 6.000 δρχ· ΕΤπα καΐ τού Γραμματικοΰ τού Στεφανσδηιμήίτρη νά τονε άναλάβει μέ τα αλλα καθήκον τα τού σάν Γραΐμματικός τσΐ κοινότητος. Αΰτός νά είσπρά- τει καΐ τα λεφτά καΐ νά πέψη καΐ γράφη στή χώρα στό Νο- ,μάρχη γιά νά μάθη, γιά την έτπιχείιρησι δηλαδή δτι π ρ ό σ 6 α λ ε ή κοινότητα ίνα τράο. 'ΕΞπτέρασε ένας μήνας άττό τότε οχτς ττοΰ τόν άγοράσαιμε χωρΐς νά είσττράξωιμε οΰτε δραχμή. Καί απάνω στόν μή- να ήφερε ό Μτπάρμττα — Λια- πάκης τι>ν α'γα τού στόν τρά¬
  ο. Την έττήε τού ΓραμματικοΟ,
  νά την ττηδήξει — μέ τό συμ
  ττάθΕΐο — ό τράος. Μά τί-
  ποτε. Δέν εχει όρεξι είπανε
  καΐ έφυγε. Την αλλη μερά πά
  λι ήρθε ό μττάρμττα — Λιαπτά
  κηις μέ την αΐγα τού κα! εττει-
  δή ό τράος ττάλι δέν εΤχε όρε¬
  ξι, ήρχιξε ό μττάρμττα - Λια-
  ττάκης νά τόν άττειλεΐ καΐ να
  τοΰ λέει:
  —Έσύ εΤσαι ύτπευθυνος νά.,.'
  ιΠέψανε ένα κοπέλι νά μέ
  είδοποιήσει γιά δτι εΐχε συιμ-
  6εΐ.
  Έφώναξα έγώ τό τταλιό τό
  άφεντικό τού ποΰ μάς τονε
  ΤΓθύληισε καΐ τού λέω.
  —Ό τράος σου δέν κάνει
  πράγιμα ίντα λές;
  Λέει κι' αύτός νά τονε
  ιρωτήξωιμε νά δοΰμε Τντα χε>ι.
  Λέει τού λοιπόν 6 Μαυρογιαν-
  νάκης τού τιράου:
  —"Ιντα χεις μπρέ Κανχχ-
  «ιάρηι μου καΐ δέν πάς μέ τσ'
  αΤγες.
  Καΐ άκου ίντα τοϋττε 6 τρά
  ος.
  —Έγώ σέ έσένα εΤμουνε
  φαιμέγιος εδά πού μ" άγόρασε
  ή κοινάτητα καΐ γίνηκα Δημό-
  σιος Ύ^άλληλος δέν δουλεύω.
  Θέλω αυξήση στήν ταγή· καΐ
  8ωρο νά δουλεύω.
  "Ηκλεισε τάκα - τάκα τό
  ιμαΐγνηιτόφωνο ό Δημοσιογρά-
  φος όόρττταξε την φωτογραφική
  μηχανή πήρε την πραμιμάτια
  τού στά χέρια καΐ εφυγε τρέ¬
  χοντας.
  ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ
  Νεάπτολη Κοζάνης
  έλεγχος
  ♦»♦♦»♦♦♦♦♦»»♦♦♦♦♦»»♦»♦»♦♦»♦♦«
  εκοεσισΗΟΝΟΙΙ(χοντα)
  Ν. ΣΑΡΑΗΤΙΝ1ΔΗΣ-Χ. ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε.
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΚΑΡΟΥ 50 —
  ΤΗΛ.. 285.321 8. 286.631
  • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠ1ΒΑΤΗΓΑ
  • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
  • ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΕΣ
  • ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ
  • ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΙ
  • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΝΗΣΙΑ ΗΟΝΟΑ
  • ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΝΗΣΙΑ ΗΟΝΟΑ
  • δΕΚνΐδ: ΕΙδικευμένα συνεργεΐα
  Διά τ' αύτοκίνητα ΗΟΝΟΑ συνεργεΐον , (
  Έμμ. Κυπραίου Λεωφ. Ίκάρου 148 Τηλ. ,,
  Διά τίς Μοτοσυκλέττες, Μοτοποδήλατα '
  κ.λ.π. μηχανήματα: συνεργεΐον Ιωάν. Σπυ
  ριδάκη Λεωφ. Ίκάρου 16 Τηλ. 220.764.
  «ΧΟΝΤΑ: ΟΛΟ ΠΡΟΣΟΝΤΑ»
  ΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΝΔΑΚΟΣ
  Στήν πολυκστοικία τού κ. Δ. Τζέρμπη στήν
  όδό Χάνδακος, δεκάδες σκύλοι θρηνοθν μερά
  —νύχτα. Κοινώς γαυγίζουν και ούρλιάζουν μέ
  άποτέλεσμα οί περίοικοι νά δεινοπαθοΟν ίδιαί
  τερα τίς νύχτες.
  ΚαΙ ρωτάμε: 'Υπάρχει Νόμος γιά την κοινή
  ήσυχία; "Αν ναί, γιατί δέν έφαρμόζεται;
  ΟΙ κάτοικοι μάς ρωτουν καί εμείς άπευθύ-
  νουμε τό έρώτημα στούς άρμοδίους.
  ΑΦ01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Ο.Ε.
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καΐ
  5 δωματίων, ώς καΐ Ισογείων καταστήμά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελοθς κατασκευής καΐ επί των όδών
  1878 άρ. 39 καΐ Πασιφάης καΐ Άνωνυμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τού Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καΐ 286113
  φφφφφφφφφφφφφφφφ
  αγροτες!
  γνωριστε τ^Ιΐιο συγΧρονη
  μεδοδο λιπαγαπς στον κοσμο
  βιοΧημικα συσίΗμ&Τ- νια τΠ*·αμόρίίρωση τού εδα-
  φους και την αναπτύξη; Τ«Υ "
  για καθε καλΛΐεργεια
  αυζανει τη.ϊτΐ«ΐ»ϊάγ«»γη Μ<^ρι τ« ϊϊΛλβαίώ· καλυτε ρευει τη τ^ίό*τ^^.;.Ώρ.^^^Υ:^.^.αρ*ί^^χη,^^<Λ^^ μ ε ρ ε«;. ε π« γ«:ψΐρ.ϊ.ι το ■ί&$'φ<ΐ>-ί:'άί.:η9&6'ϊΫμ}'ημ τασταση.
  άνβ'&ρί-.νϊφνύ.-έ&^'Ρ:*--.**^
  τού
  „ .νν.Μ.ν-·.·-·
  V
  : οποκλειοτικοι ειοαγωγεις: ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ - ΠΑΥΛΑΚΗΣ
  ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 24
  (παλαιο πυροσθεστειο)
  ηρακλειο - κρήτης
  ..... ' τηλβφ.: 289.814
  Ερεννα
  Στίς Φυλακές τής... Άγάττης
  6ον
  (Τελευταίον)
  "Ενα Σ.Ο.Σ. έκπέμιτΓεται ά-
  μυδρά άττό την κοινωνική συμ-
  ττεριφορά των τταιδιών έκείνχον
  ττού άιναγκάστηκαν
  είτε άπτό οικονομ ικούς, εΤτε ά¬
  πό άλλους λόγους, νά κλει-
  στούν στΐς «Φυλακές τής.. .'Α-
  γάττης. Τα σΐκοτροφεΐα έκεΐνα
  ττου ρυθμίζουν κάβε τττυχή
  τής τταιδικής ζωής, σύμφωνα
  μέ κανονες καΐ νόμους, τού
  τπεροοσιμένου — τουλάχιστο —
  α ιωνά
  "Ετσι, τα ττχχιδιά αύτά ζοϋ-
  νε λίγα μόλις χιλιόμετρα μα-
  χρυά μας, αλλα πολλά ττερισ-
  σότερα άττό τόν ττολιτισμό μας
  καΐ τΐις μέθοδεις διατταιδαγώ-
  γησης ποϋ θέλει ή σύγχρονη
  ψυχολογία καΐ τταιδαγωγική.
  Πρβπιεΐ' πιά οί άνθρωττοι ττού
  διοικοΰν τα Ιδρύματα αύτά, νά
  καταλάοουν ότι τό ττροδληιμα
  δέν λύνεται ιμέ τό νά άναγγά-
  ζεται τό τταιδΐ νά δρά καΐ νά
  κινηται σάν &6ουλο ρομπότ.
  Ή «ήθική προστασία»
  δέν άρχίζει οί3τε τελειώ-
  νει μέ τούς άναγκαστι-
  κούς περιορισμούς. Οΰτε
  προατατεύεται μιά κοπέλ-
  λα των 18 καί 19 χρόνων,
  ήθικά, δταν... χαμηλωθεϊ
  — γιά νά μην άκούγεται
  ιό τραγούδι — ή φωνή
  τής τηλεόρασης.
  Δέν θά προστατέφουμε
  την κοπέλλα δταν κλεί-
  σουμε πάλι την τηλεόρα-
  ση, γιά νά μή δεί «τό φιλϊ
  τής.... όδοντόκρεμας τάδε»
  σέ κάποια τηλεοπτική δια
  φημιση.
  Άπλούστατα, τό μυαλό
  προχώρει, καί δημιουρ-
  γοϋνται πολλών λογιών ά-
  πορίες καΐ φαντασιώσεις.
  Πρέπει πιά νά καταλά-
  6ουν δτι τό παιδΐ θά δια6ά
  σει πιό ελευθέρα, θά απο¬
  δώσει περισσότερο, δταν
  ύπάρχει κάποιο περιθώριο
  πμωτοβουλίας. "Οταν δέν
  είναι ύποχρεωμένο νά δια-
  6άοει άπό 4 μέχρι 6, δς
  ποΰμε, άλλά δταν θά ύπάρ
  χει κάθε ψυχολογικό περι
  θώριο γιά τούτο.
  Ψυχοτνωγία, δέν ϊπτάρχει.
  Γιά την τροφή, διαμαρτύρονται
  τα παιδία, όπως διαμαρτύρον
  Δέν προλά&αμε νά ποθμε πώς τελειώνουμε
  τούτη την ερευνα κι' ένα καινούργιο παράδειγ- ,
  μα ήρθε νά την «σφραγίσει». '
  Είναι ή τιμωρία πού ύποβλήθηκε — ά-
  κουσον, άκουσον — άπό τήδιεύθυνση τοθ
  Έπανωσηφειου, σ' ένα μικρό μαθητή, έπειδή «συ
  νελήφθη... κατέχων έξοσχολικόν περιοδικόν».
  Συγκεκριμένα, τόν τιμώρησε ό κ. Καραϊσκάκης
  μέ:
  1) στερήση έξόδου γιά άόριστο χρόνο
  2) Νά είναι σέ συνεχη ύπηρεσία — τραπε-
  ζοκόμος — (κάτι σαν γκαρσόν) γιά άό
  ριστο χρόνο καί
  3) Νά μή μπαίνει στό σχολικό λεωφορεΐο,
  άλλά νά πηγαινοέρχεται μέ τα... πόδια
  στό σχολειό τού.
  "Ολα αυτά, πού τα παραδέχτηκε ό κ. Καρά-
  ϊσκάκης, σέ τηλεφωνική μας έπικοινωνία τα δη-
  μοσιεύουμε χωρίς κανένα σχόλιο. 'Άς δγάλει ό
  άναγνώστης τα συμπεράσματά τού.
  ται γιά την καθαριότητα/ γιά
  τήιν θέριμανση, γιά την συμπε-
  ριφορά των ,μεΐγάλων, γιά....
  ΟΙ ε!δι«οί, μέ τούς όττοίους
  μιλήσαμε γιά τό πρόδλημα των
  οίκοτροψείων, ήσαν ξεκάθαροι.
  «Δέ θά συνσιτοθσα ποτέ σέ
  μιά μητέρα νά οτείλη τό τται-
  δί της στά οίκοτροφεΤα. Του¬
  ναντίον μάλιστα...» εΐπε ή ε
  Βιργινία Τσουδερου, κοινωνιο-
  λόγος καΐ Βουλειυτίνα, όπως
  δη,μοσιιέψαιμε στά προηιγούμενα
  φύλλα τής έφηιμερίδας.
  Έκεϊνο πού πρέπει νά
  γίνει — στήν χειρότερη
  περίπτωση — είναι νά έμ-
  πλουτιστοΰνε οί διευθύν-
  οεις των οίκοτροφείων μέ
  άνθρώπους μέ γνώσεις κι'
  άντιλήψεις γύρω άπό την
  σημερινή σύσταση τής κοι
  νωνία. Δέν φτάνουν «δά-
  οκαλοι» πού είναι άπόφοι-
  τοι κάποιου ίερατικοΰ σχο
  λείου, οΰτε οί «δαοκάλες»
  πού είναι άπόφοιτοι — συ-
  νήθως — Γυμνασίου. Δέν
  φτάνουν οί διευθυντές καί
  διευθύντριες πού τέλειω
  οαν πρίν άπό δεκάδες χρό
  νια κάποια Παιδαγωγική
  Άκαδημία...
  Ύπάρχουν καΐ είδικότη-
  τες Κοινωνικών Λειτουρ-
  γών, Κοινωνιολόγων, Ψυ-
  χολόγων και γενικά είδι-
  κευμένων άνθρώπων. Ύ¬
  πάρχουν μελέτες καΐ προ-
  γράμματα σύγχρονα.
  'Υπάρχει ή σύγχρονη
  φυχολογία τοΰ παιδιοϋ,
  πού, όπωσδήποτε, διαφέ-
  ΜΙΝΩΊ'ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ
  ΤΑΞΙΔΙ
  ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
  ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ
  ΜΙΝΩΣ
  καί
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞ
  ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΩΡΑ 6.30 Μ.Μ.
  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πλατεΐα Καλλεργών 7
  Τηλέφωνα 224.304 — 224.305
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'Ακτή Ποσειδώνος 28
  ΤηλέΦωνα 4117952 - 4117953
  ρει άπό κείνη πού χρησι-
  μοποιοΰσαν γιά τίς ύποψή
  φιες καλόγριες στΐς μο-
  νές.
  Ή τακτική των άπαγο-
  ρεύσεων καί οί Νόμοι καΐ
  κανονισμοί, πού άρχίζουν
  όπό τό «μή» καΐ τό «δχι»
  και τελειώνουν πάλι έκεί,
  τό πολύ - πολύ νά δημι-
  ουργήσουν άνθρώπους κο
  μπλεξικούς, δηλαδή ψυχι-
  κά αρρωστους.
  "Αλλο θέμα βεβαία, άν
  ΓΡΑΦΕΙ
  Ο ΝΙΚΟΣ
  ΨΙΛΑΚΗΣ
  τα «μή» αύτά ϊσως πολλές
  φορές νά παραμένουν μό-
  νο λόγια μιά κι' 2νας κα
  νόνας τής Φυσικης μδς
  λέει «δπου δράση, κι' άν-
  τίδραση». Κι' αύτός ό κα·
  νόνας δυστυχώς ή εύτυ-
  χώς άνάλογα, £χει μεγά-
  λη περάση στήν ανθρωπί¬
  νη κοινωνία.
  Ν. Ψ.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ
  Ζητεΐται παρά τής έταιρείας «Γ. Μ. ΔΙΑΛ
  ΛΙΝΑΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ» ΕΠ Ε νέος (όινευ
  στρατιωτικών υποχρεώσεων) τ) νέα, άπό-
  φοιτος Γυμνασίου διά νά αναλάβη ύπευ-
  θύνως τό επί της όδου Άγίου Τίτου 5 πό¬
  λεώς μας πρατήριον τροφίμων (8ΕίΡ
  ΒΕΚνΐΟΕ) τής «Δ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙ ΚΗΣ Α-
  ΓΟΡΑΣ Δ».
  Πληροφορίαι είς τό Τηλ. 282.291 άπό 08.
  30' - 13.30' καί άπό 17.00' - 2Ο.ΟΟ' άρ-
  μόδιος κ. Στυλ. Μαχαίρας.
  διακοσμητικη
  Τηλ. 287.670
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Η1ΒΙ1
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ
  ΤΗΛ. 280-647
  ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ
  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
  • ΡΛΣΙΚΑ ΠΡΟ ΙΌΝΤΑ
  • ΠΡΟΊΌΝΤΑ «ΡΗΙίΙΡδ»
  • ΕΙΔΗ ΤΗΣ «ΙΖΟΛΑ»
  ΚαΙ δ,τι άλλο σχετίζεται μέ τόν Ήλεκτρι
  σμό.
  —Τηλεοράσεις — Κουζίνες — θερμά-
  στρες — θερμαντικά Σώματα — Στερεοφω
  νικά Συγκροτήματα — Ψυγεϊα κλπ. καθώς
  καΐ Μικρές Οίκιακές Συσκευές.
  ΟΣΟ ΠΑ ΤΙΜΕΣ ΟΙ ΓΝΩΣΤΕΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
  ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ
  Έλάτε μέ θάρρος, δπως πάτε σέ £να φι-
  λικό σπίτι.
  Τό γνωστό
  Καπνοπωλεϊο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα
  τα εΤδη τοθ
  καη-νιστή,
  περιοδικά,
  έψημερίδες
  καί την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΜΑΡΙΟΧ
  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΡΛΓΚΑΚΗΧ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 2
  ("Οπισθεν Καταστημάτων Μα-
  ρούδα).
  ΤΗΛ. 289 — 593
  ΔΕΧΕΤΑΙ 8.30' — 1
  ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ
  Λεωφόρος Κνωσσού 50 μέτρα
  πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο
  (Νεκροταφεϊο)
  ΤΗΛ. 23Ο.189
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ
  φφφφφφφφφφ
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΕΞΠ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η Α"ΛΗΘΕΙΑ
  χαρας οαυϋΐ^ν
  που πριν με^χωμα
  φραξουνοιαλ'λοι_____,__
  προλαβη να πέι εοτ;ωκαιμια
  αυλλαβη δικηΈσυ
  Ι
  ι
  7ΜΑΡΤΙΟΥ 1977 · ■
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  Πά να μάθη ό Λαός τούς έχΘρούς τού
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΤΙΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ
  Άπό τό περιοδικό
  «Μεσογειακή Άλλη-
  λεγγύη», αριθ. τευ-
  χους 1ο, Φεβρουαρί-
  ου 1977, τό όποΐο κυ-
  κλοφορεϊ ήδη, άναδη
  μοσιευομε την παρο
  κάτω Διακηρύξη τοΐ
  ΈλληνικοΟ Άντι-
  σιωνιστικοθ Συμ&ου·
  λίου, τού όποίου ή
  £δρα βρίσκεται στήν
  Άθήνα.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
  ΑΝΤΙΖΗΩΝΙΖΤΙΚΟΥ
  ΧΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Ό Σιωνισμός είναι μιό
  διεθνής πολιτική κινήση,
  που έργάζεται Οπουλα μέ
  άθλια συστήματα διείσδυ-
  σης, ύπονομεύοντας δλους
  τούς θεσμούς καί συνομωτών
  τας σέ βάρος των χωρών,
  πού φιλοξενοθν τούς φανα-
  τικούς ττρακτορές τού. "Ετσι
  έ'χει μετατρο—εί σέ μιά νεο-
  ίμττεριαλιστική δύναμη έξου
  σίας, πού χρησιμοποιεΤ την
  οίκονομία μας καί τίς κυβερ
  νήσεις μας, σέ βάρος τοθ
  λαοθ μας. Γιά τ6 σκοπό αύ·
  τό, οί Οττουλες σιωνιστικές ι
  δυνάμεις, έξυφαίνουν πολιτι- |
  κές και οίκονομικές κρίσεις,
  δημιουργοθν έπίπλαστες πλη ι
  θωριστικές τάσεις καί όδη-
  γοθν τή χώρα μας σέ ττλήρη
  χρεωκοπία και άποσταθερο-
  ττοίηση. Έτσι μάς όδηγοθν
  συνεχώς σέ κοττάσταση κρί-
  σης καί κατάρρευσης, μέ
  σκσττό νά πετύχουν την πλή¬
  ρη οίκονομική κατ αστροφή
  τού λαοΰ μας. Καί ή σημε·
  ρινή «Δύναμη Κρούσης» τού
  διεθνοθς σιωνισμοΰ είναι οί
  πολυεθνικές έταιρεΐες.
  Άπ' την άλλη μεριά, γιά
  νά ττετύχουν τόν στόχο τους
  τής πλήρους διάλυσης καϊ
  άτΓθσταθερο—οίησης, δια-
  στρέφουν, συκοφαντουν, ττε-
  ριτταίζουν καί καταστρέφουν
  τίς ρίζες πού στηρίζεται ό
  λαός μας: την έθνική μας
  κληρονομιά, την κουλτούρσ
  μας, τίς παραδόσεις μας
  καί τταράληλα μπολιάζουν
  τό λαό μας μέ ξένες πρός
  τίς παραδόσεις μας συνή¬
  θεις, ίδέες και προΐόντα.
  Άκόμα, ό σιωνισμός, μί
  έπιδέξιες κσ,ί έγκληματικέο
  ένέργειες έκμεταλλεύεται
  στυγνά τόν έθνικό μας πλοϋ
  το καϊ τα χρήματα τής λη-
  στείας τα έξάγει κρυφά στσ
  έξωτερικό, γιά την ένίσχυσΓ
  τού σιωνιστικοΰ κράτους τοί
  Ίσραήλ. Μ' άλλα λόγια ό
  μόχθος τοθ Λαοθ μας συμ-
  βάλλει στήν υπάρξη και δι
  ατήρηση τού Ίσραήλ.
  Έκεΐ πού είναι άκόμα πιό
  έπικίνδυνοι οί σιωνιστές, εί¬
  ναι ή προσπαθεία γιά τΛ< συστηματική διάβρωση τή^ νεολαίας μας, πού την μ—ο- λιάζουν συνεχώς μέ ξενόφερ- τες συνήθειες. Κι' δλοι γνω- ρίζουμε ττόσο πιό ευκολο εί¬ ναι νά τταρασυρθοθν ο) νέοι καί νά γίνουν θύματα μιδς τέτοιας βττουλης και κατα- στροφικής προπαγάνδας. Έξ άλλου, οί σιωνιστές ττού είναι οί πρώτοι ττού δί- δαξαν τόν ρατσισμό στόν κόσμο, πολύ πιδ πρ'ιν άπ' τό Χίτλερ, ττιστεύοντας στήν ΰπεροχή τού Ίσραήλ, έχουν ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΚΑΙ Η ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΑ "Ε, δχι!.... ΟΙ Κρητικοϊ δέν τα σηκώνουν κάτι τέτοια... Οί ξένοι φαίνεται, δέν κατάλαβαν καλά πώς σάν ττατοϋνε τα χώματα τοΰτα, είναι άναγκασμένοι, ύποχρεωμένοι νά ξεχάσουνε τόν... τγολιτισμό τους. Νά ξεχάσουνε τόν άρρωστημένο ξετραχειλισμό τους, τίς γκαγκστερίστικες συνήθειες. Περιμένοντας τούς «οίκονομικούς μας συμμά- χους», τους... ταγούς τής Ε.Ο.Κ. μέ την ελευθερία τής διακίνησης άνάμεσα στά κράτη - μέλη, ττάρτε ίνα δεΐγμα... γαλλικής... αξιοπρεπείας ή ...γαλατι- κής εύγένειας. Νομίσανε φαίνεται οί ναΰτες τού ΓαλλικοΟ ΠολεμικοΟ Ναυτικοΰ, πού καταφτάσανε την ττερασμέ νη βδομάδα στό Ήράκλειο, δτι βρίσκονταν σέ κά- ττοια δική τους ττολιτεία και μέ την... άνεση ττού έ- πιτρέττει ό... πολιτισμός τους, άρττάξανε, καταμεσϊς τού δρόμου, μιά κοπέλλα, μιά Κρητικο-ττούλα, κι' άρ- χίσανε τα φιλιά καί τα χάδια. Άπόπειρα βιασμοΰ στό κέντρο τού Ηρακλείου, στό Μεϊντάνι. Δράστες, μιά όμάδα «Πουρκουάδων» τού Γαλλικοΰ Πολεμικοΰ Ναυτικοΰ καί θΰμα μιά ά- θώα Κρητικοπούλα. Νά ττοΰ φτάσαμε. Κι' άκόμη ποΰ μάς όδηγοθν οί νέοι «Φίλοι μας» τής Εύρώπης, της Άμερικής, τής Ε.Ο.Κ. Μά εΤτταμε. Στήν Κρήτη αύτά δέν περνάνε. Καί θά τό καταλάβανε φαίνεται γιά καλά οί νεαροί Γάλλοι, δταν εΓδανε τούς έξαγριωμένους Ήρακλειώ- τες νά όρμοΰν κατά πάνω τους δπως τταλιότερα κατά των νεοφερμένων — τότε — Άμερικάνων. Ναί· δέν μποροθνε αύτοι νά θίξουν δ,τι θεο>
  ρεΐται στόν τόττο μας ίερό. Κι' οί περαστικοί, πού
  είίδανε στό πρόσωπο τής Κρητικοπούλας την "δια
  την μάνα — Κρήτη, την Τδια την μάνα — Έλλάδα,
  δέν μττόρεσαν νά τό χωνέψουν.
  Τελικά, οί νεαροί καταχραστές τής φιλοξενί-
  ας μας, βρεθήκανε στούς διαδρόμους τής Τουριστι-
  κής Άστυνομίας. Βρέθηκαν υπό την προστασία τού
  ΈλληνικοΟ Κράτους, γιά νά μην τούς «λιντσάρει» ό
  κόσμος, πού έτυχε έκείνη την ώρα νά ττερνά.
  ΆλλοΟ λοιπόν. "Ίσως σέ κάττοια Πολιτεία
  τής... Εύρώττης ή και τής... Άμέρικα. Έκεΐ, πού δ-
  λα συγχωροΰνται. Έδώ δμως, δχι! ΕΞΔΩ ΕΙΝΑΙ
  ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΔΑ... «Τοΰ κομπρί»;
  Φ»»ΦΦΦΦφφφφφ
  γίνει κράτος έν κράτει μέσα
  στή χώρα μας, μέ τα ποικι-
  λώνυμα ίδρύματα, όργανώ-
  σεις καί έταιρεΤες τυος.
  Ό σιωνισμός, πού είναι ή
  αΐχμή τού δόρατος τού ίμπε
  ριαλισμοϋ, έξυφαίνει δεινά
  γιά την πατρίδα μας. Ή Κύ
  πρός, ή Κρήτη κι' ή Ρόδος
  κινδυνεύον, μιά καί €ρί-
  σκονται μέσα στόν κύκλο
  των άμεσον ένδιαφερόντων,
  διακηρύξεων καί έπεκτατι-
  κών έπιοιώξεών τους.
  Ό σιωνισμός είναι έττιθε
  τικός - έττεκτατικός καί τδ-
  δειξε στήν Παλαιστίνη καϊ
  τό δείχνει κάθε μερά ώμότε
  ρα συνεργαζόμενος μέ τό
  ρατσιστικό καθεστώς τής Ν.
  Άφρικής. Γι αύτό γιά μάς
  τούς "Ελληνες προβάλλει έ-
  —ιτακτικά τό καθήκον:
  —Νά ύπερασπίσουμε την
  έθνική μας κληρονομιά.
  —Νά φράξουμε τό δρόμο
  στίς έπεκτατικές διαβρωτι-
  κές συνωμοσίες τοΰ σιωνι¬
  σμοΰ.
  —Νά καταδικάσουμε τό
  σιωνιστικό, ρατσιστικό Ίσ¬
  ραήλ.
  —Νά συνεργαστοϋμε μ'
  δλους έκείνους τούς λαούς
  πού άγωνίζονται κατά τοΰ
  σιωνισμοΰ καϊ τοΰ ρατσι-
  σμοΰ, σέ κοινό μέτωπο έναν
  τια στόν κοινό έχθρό: τό Σι
  ωνισμό.
  Κώστας Μπαντουβάς,
  βουλευτής.
  Πέτρος Βάδαλης,
  δημοσιοργάφος.
  Μάνος Χαρής,
  δημοσιοργάφος.
  Ευα Σιμούλη, έκδότις.
  Γιώργος Χιωτάκης, ίερέας.
  Νίκος Ψαρουδάκης,
  δικηγόρος.
  Γιάννης Ματθαιάκης,
  έμπορος.
  Όδυσσέας Ζούλας,
  δημοσιοργάφος.
  Νικητάς Δουλγεράκης,
  μεταφραοτής.
  Μανώλης Μηλιαράκης,
  δημοσιοργάφος.
  Γιώργος Ροδίτης, θεολόγος.
  Νίκος Ζωγράφος, δικηγόρος.
  ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΙΟΝΟΙ
  Δημοσιεύομε ευχαρίστως
  τίς παρακάτω διευκρινίσεις,
  πού προκύψανε άττό τα
  όνοματεπώνυμα των Μασό-
  νων. Μέ την εύκαιρία αυτή
  ύττογραμμίζομε δτι οί συ-
  νωνυμίες αύτές είναι μοι-
  ραΤες καϊ άνοτπόφευκτες, κα¬
  θότι εμείς δημοσιεύομε τα
  όνόματα των Μασόνων, ά¬
  πό την δική. τους σχετική
  κατάσταση, στήν όποία δέν
  μποροΰμε ουτε νά προστέ-
  σωμε, ουτε νά άφαιρέσωμε
  τίποτε.
  • Ό κ. Τσατσάκης Μιχα
  ηλ, "Εμπορος, στήν ό-
  δό 62 Μαρτύρων, δέν είναι
  Μασόνος, δπως ό ϊδιος μάς
  δήλωσε.
  • Ό κ. Λιναρδάκης Γεώρ
  γιος, τοΰ Εμμανουήλ,
  όδηγός αύτοκινήτου, δέν εί¬
  ναι Μασόνος, δπως έπίσης
  ό ϊδιος μάς γνώρισε.
  • Ό κ. Φραγάκης Γεώρ¬
  γιος τού Νικολάου, Γε
  ωπόνος, μέ έτπστολή τού,
  μάς γνωρίζει δτι δέν έχει
  καμμιά σχέση μέ τή Μασο-
  νία, ουτε και μέ τόν Μασό-
  νο Φραγάκη γ) Καψαλιανό.
  • Ό κ. Ρογδάκης Ιωάν¬
  νης τοΰ Γεωργίου, Νο-
  μαρχιακός Ύπάλληλος, μέ
  τηλεγράφημά τού άπό τό
  Ρέθυμνο, δττου ύπηρετεΤ
  μάς λέει δτι δέν είναι Μα¬
  έπιστολή, την όποία δημο¬
  σιεύομε ώς έχει:
  Είς τό φύλο τής εφημε¬
  ρίδος σας τής 28.2.77 άνα-
  γράφεται μεταξύ άλλων καί
  τό δνομά μου, δτι άνήκω είς
  τούς μασόνους καϊ παρα-
  καλώ δττως προδήτε είς την
  εξής διόρθωσιν.
  Τό 1967 παρηκολούθησα
  3 ή 4 συνεδριάσει τής
  στοάς έκτοτε άττ εχώρησα
  οίκειοθελώς.
  Υ. Γ. Νά δημοσιευθή.
  Ήράκλειο 3)3)77.
  ΧΡΥΣ. Ι. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
  Ίατρός.
  • Ό κ. Πολυδάκης Έμμα
  νουήλ τοΰ Πολυβίου,
  μηχανικάς - τοττογράφος, δ¬
  πως μάς γνώρισε ό πατέ-
  ρας τού, δέν έχει ούδεμία
  μασονική σχέση μέ τόν μα
  σόνο Πολυδάκη Έμμ., πού
  — μάλλον — είναι ό γυιός
  τοΰ αποβιώσαντος έττίσης
  Μασόνου Πολυδάκη Κων¬
  σταντίνου.
  • Έπίσης, μέ έπιστολή
  τού, ό κ. Ιωάννης Συγ
  γελάκης τοΰ Πολυβίου, έπι-
  θεωρητής Συνεταιρισμόν Α.
  Τ.Ε., μάς γνώρισε δτι δέν
  έχει καμμιά σχέση μέ τό δη-
  μοσιευθέν δνομα τοΰ μασό¬
  νου Ίωάννη Συγγελάκη.
  ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ
  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
  Τέλος, άναψερόμαστε
  στήν ίδιάζουσα περίπτωση
  τοΰ κ. Χρύσανθου Ι. Μαθι-
  ουδάκη, Γιατροΰ, ό όττοΐος
  μάς έστειλε την παρακάτω
  Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ
  ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
  ■ψ
  Ή Ίεραρχία τής έν Κρή¬
  τη Έκκλησίας, κατά την
  σύσκεψιν αυτής τής 1ης
  Μαρτίου 1977, όμοψύχως
  και ομοφώνως απεφήνατο, δ¬
  τι ό Μασονισμός, ώς μυστη-
  ριακή θρησκεία άντιτιθεμένη
  είς την είς Χριστόν Πίστιν,
  είναι πάντη άσυμβίβαστος
  πρός τόν Χριστιανισμόν, κα-
  ταδικάζει τόν Μασονισμόν
  καί ττροτρέπει τα πιστά τής
  Έκκλησίας τέκνα, δπως άπέ
  χωσιν άττ' αύτοθ.
  Ή Ίερά Σύνοδος Κρήτης
  προσεχώς θ' απευθύνη πρός
  τό ΧριστετΓώνυμον Πλήρωμα
  τής Έκκλησίας Κρήτης ένη-
  μερωτικήν Εγκύκλιον.
  Όσον άφορά την υπόθε¬
  σιν έκδικάσεως τοΰ κατηγο-
  ρουμένου Θεοφυλάκτου Μα¬
  ρινάκη, μή, διά λόγουζ ύγεί-
  ας ττροσελθόντος, ή Ίερά Σύ
  νοδος κωλυομένη ώς έκ τού¬
  του, άνέδαλε την διεξαγω-
  γήν της δίκης.
  + Ό Κρήτης Εύγένιος
  + Ό Γορτύνης καί Άρκαδι-
  δίας Τιμόθεος
  + Ό Ρεθύμνης καϊ Αύλοπο-
  τάμου Τίτος
  + Ό Κυδωνίας καϊ Άττοκο-
  ρώνου Είρηναϊος
  + Ό Λάμπης καί Σφακίων
  Θεόδωρος
  + Ό Ίεραπύτνης καϊ Σητεί¬
  ας Φιλόθεος
  + Ό Πέτρας Δημήτριος
  + Ό Κισάμου καϊ Σελίνου
  Κύριλλος.
  ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ
  • Συνέχεια άπό την σελ. 1
  ρετισμός, πρός τούς Μασό¬
  νους νά τεθοΰν δηλαδή σέ
  ττλήρη έκκλησιαοτική άπομύ
  νωση, πού μττορεΐ νά φτάση
  μέχρι και σέ άφορισμό'..
  ΠΑ Τι
  Ω
  ΝΑΚΗ
  Έν τώ μεταξύ ή σχετική
  μέ τα τταραπάνω ττερίπτωση
  Μαρινάκη, ό οποίος επεβλή¬
  θη σάν Πρωτοσύγγελλος μέ
  έντεχνο τρόπο άπό τούς Μα¬
  σόνους, στήν Άρχιεττισκοπή
  Κρήτης, έχει τίς εξής νεώ-
  τερες έξελίξεις:
  • Δέν δικάστηκε αττό την
  -ροχθεσινή Σύνοδο τής
  Ίεραρχίας, διότι ττροσεκομί-
  στηκε πιστοποιητικό νευρο-
  ν ;
  φορίες δτι
  ακή ψυχια
  τρική κλινική τής Θεσσαλο¬
  νίκης, διά τού συστήματος
  τής ύττνοθεραπείας, δεδομέ-
  νου ότι παρουσίασε τάση
  πρός αύτοκτονία).
  • Άν δέν μπορέση νά πσ
  ραστή στή νέα σύσκε-
  ψη γιά νά δικαστή άπό τή
  Σύνοδο, (πράγμα πού θά γί
  νη μέσα σέ 10 ή 15 μέρες),
  θά δικασθή έρήμην.
  • ΟΙ προβλεπόμενες ποι-
  νές είναι ή καθαίρεση
  ή άττοσχηματισμός καί ή ά-
  ποκοπή έκ τού σώματος τής
  Έκκλησίας, δηλαδή ό άφορι
  σμός.
  • Δέν μπορεί σέ ττερίπτω-
  ση καταδίκης τού νά
  προσφύγη σέ Μείζονα Σύνο¬
  δο τοΰ Πατριαρχείου, διότι
  τόν δικάζει όλόκληρη ή Σύ¬
  νοδος τής Έκκλησίας Κρή¬
  της.
  • Όσον άφορά την ττρόσ-
  φατη άποκήρυξη τής
  Μασονίας πού έκανε ό τέως
  Πρωτοσύγγελλος καί ό Λί·
  δελλος κατά τοΰ Τεκτονι-
  σμοΰ, άλλά κυρίως ή δικαιο-
  λογία τού δτι δήθεν μπήκε
  στή Μασονία γιά «έπιστη-
  μονική διερεύνηση», οί Ίεράρ
  χες τα έχαραχτήρισαν ώς
  «τταιδαριώδεις δικαιολογίες,
  διά τών' όττοίων τούς έκλαμ
  βάνει ώς άκαταρτίστους παΐ
  δας».
  Μερίδα έττίσης έκ των Ίε
  ραρχών έχαραχτήρισε τα πά
  ραπάνω σάν άνυπόστατσ
  καί μή έχοντα νομικόν κΰ-
  ρος, δεδομένου δτι ήδη ό φε
  ρόμενος ώς συντάχτης τους,
  νοσηλεύεται σέ ψυχιατρική
  κλινική!
  "Αλλος Ίεράρχης, λετττο-
  λογών τό θέμα μάς εΐπε σχε
  τικά δτι: «δλα αύτά λέγον-
  ται υπό τοΰ κατηγορουμένου
  Μασόνου — Κληρικοΰ, διά
  νά δικαιολογηθή ένδεχομέ-
  νως έν συνεχεία στή Στοα ύ-
  ποστηρίζοντας δτι δέν άπο-
  κήρυξα διότι ήθελα νά σάς ά-
  ποκηρύξω διότι ήθελα νά σάς
  άποκηρύξω, άλλά ευρισκόμε¬
  νος υπό αύτην την νευροψυχι
  κήν κατάστασιν ένήργησα
  ούτως. Δηλαδή καί έ μάς νό
  ξεγελάση καί έναντι των Μα
  σόνων νά καλυφθή».
  • Άλλος έπίσης Ίεράρ¬
  χης μάς είπε δτι δΐλα
  αύτά έγιναν μέ τίς μασονι-
  κές εύλογίες διότι ό ©εοφύ-
  λακτος άγεται καί φέρεται
  άπό τούς Μασόνους.
  • Τέλος, έγινε γνωστό, ό¬
  τι ό Μαρινάκης έτοιμα-
  ζόταν νά γίνη σύντομα Βοη-
  θός Έπίσκοττος τής Άρχιε-
  πισκοττής Κρήτης!..
  ΛΗΒΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ "ΒΕΝΙΖΕΑΕΙΟ.,
  • Συνέχεια αττό την σελ. 1
  δαρώτατο θέμα, 2να δργιο σκανδάλων, παρσνόμων πράζεων ή παραλειψεων καί θα καταλο-
  γίση τίς εύθθνες στούς πραγματικούς ένόχους. , ., .
  ΩΣΤΟΣΟ εμείς συνεχιζομε τίς άποκαλύψεις μας, γιατΐ Ιτσι πιστευομε δτι θα βοηθησωμε
  καί τή Δικαιοσύνη άλλά καί άλλους - ισως - κρατικούς άρμοδίους, γιά νά πατάξουν τ«
  κακώς κείμενα πού - δυστυχώς - συμβαίνουν καί μάλιστα σέ μεγάλη κλίμακα στό «Παγ.
  κρήτιο Βενιζέλειο καί Πανάνειο Γενικό Κρατικό Νοσοκομεϊο».
  Φέρνουμε σήμερα στό
  Φώς της δημοσιότητας
  καινούργια στοιχεΐα,
  πού δημιουργοθν τερά·
  στιο ήθικό, άνθρωπιστι
  κό και φυσικά, ποινικό
  θέμα.
  • ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ττού τό
  Κράτος, θεσττίζει Νό·
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ
  ΟΜΙΛΙΑ
  ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ
  ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ
  Ή ένδιαφέρουσα όμιλία
  τού Νίκου Ψαρουδάκη ττού
  δόθηκε χθές στό κινηματο-
  θέατρο «Ντορέ» τοΰ Ηρα¬
  κλείου καί πού άποτέλεσε έ*-
  να δαρύτατο «κατηγορώ»
  κατά τής Μασονίας καί μιά
  άποστομοτική απαντήση κα¬
  τά τής άνακοινώσεως τής Με
  γάλης Μασονικής Στοάς τής
  Ελλάδος, δέν έγινε κατορθω
  τό νά ττεριληφθή σ' αύτό
  μας τό φύλλο, γιο^,καθαρά
  τεχνικούς λόγους. Σ'τό έπό-
  μενο θά άσχοληθοΰμε άναλυ-
  τικώτερα.
  Ώστόσο ή συγκεντρώση
  εΐχε μεγάλη έπιτυχία καί τό
  ττολυπληθές κοινό τταρακολοΰ
  θησε μέ ενδιαφέρον τόν όμι-
  λητή, ό όττοΐος άνάτττυξε μέ
  εύχέρεια καί άπό στήθους τό
  θέμα τού.
  μους καί Διατάγματα γιό
  την εξαφανίση καί τής πά-
  ραμικρής περίπτωσης διαφυ-
  γής ή καί χρήσης Ναρκωτι
  κων μά καί απλών δαρβιτου
  ρικών ούσιών, στό «Βενιζέ¬
  λειο» δέν τηρεΐται — πλη-
  ροφορούμαστε Β ιδλίο Ναρ·
  κωτικών! ! !
  Κι' δμως ή Νομοθεσία,
  είναι ξεκάθαρη (Φ1)55)12
  565)18-11-75). Καί μέ 6ά-
  ση την παροπτάνω διατάξη,
  είναι ύποχρεωτική ή τηρή¬
  ση τοΰ παραττάνω διδλίου.
  Είναι ίνα μέτρο, δπως τονί-
  σαμε, γιά την προστασία
  τοΰ κοινωνικοΰ συνόλου.
  Έκτός δμως άττό τα πα·
  ραπάνω, τό θέμα των Ναρ-
  κωτικών στό Βενιζέλειο, έχει
  καί συνέχεια. Πάρα πολλσ
  συνταγολόγια Ναρκωτικών
  οΰσιών, είναι άνυπόγραφα ά¬
  πό τόν Διοικητικό Διευθυν-
  τή!
  Εΰλογα καί κατά λογική
  συνέττεια, γεννάται έρώτημα
  γιά την παροπτάνω παράλει-
  ψη ή παρανομία κι' άφήνον-
  ται ύπόνοιες γιά διαφύγη
  Ναρκωτικών.
  Τό θέμα είναι σοδαρώτα-
  το καϊ χρειάζεται άμεση έ-
  ρευνα καί απαντήση άπό
  τούς κάθε λογής ΰπεύθυνους
  • ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ σ' ένα
  άλλο στοιχεΐο κι' Ινα
  μεγάλο έρωτηματικό:
  Ή «Πορισματική εκθέση
  Τσίντζου» έχει τεθεΐ — δπως
  μάς εΐττε καί ό Υδιος ό κ
  Τσίντζος καί ό Νομαρχεύων
  κ. Δημητράκης — ύπ' όψτ
  κάθε άρμοδίου. Μόνον ό πρό-
  εδρος τού Δ.Σ. τού «Βενιζε·
  λείου» κ. Κωνιός, δέν έλαβε
  γ νωση τής Έκθεσης αυτής.
  Άπεναντίας ό Διοικητικός
  Διευθυντής κ. Γιουλάκης καί
  έχει ένημερωθεΐ καί απαντή¬
  ση στά καταγγελόμενα έχει
  κάνει. Έττειδή νομίζουμε ό¬
  τι ό κ. Γιουλάκης, δέν εΐχε
  καμμιά άρμοδιότητα νά πά-
  ρει την εκθέση ττρίν ένημερω
  θεΐ τό Δ.Σ., ρωτήσαμε τόν
  κ. Τσίντζο αν πήρε νόμιμσ
  άντίγραφο τής έκθεσης ό κ.
  Γιουλάκης ό οποίος μάς ά·
  ττάντησε:
  ΑΠ.: Καί τί δουλειά έχει
  ό κ. Γιουλάκης, νά πάρει την
  εκθέση;
  ΕΡ.: Τότε, πώς έξηγεΐτε
  την υπάρξη τής άπάντησής
  τού;
  ΑΠ.: Άπορώ...
  Οΰτε κι' ό κ. Νομίατρος
  μπόρεσε νά δωσει εξηγήση.
  Σέ σχετική ερωτήση, άττάν-
  τησε:
  —Δέν έχει άκόμη άσχολη
  θεΐ τό Δ.Σ. μέ τό θέμα αύ¬
  τό.
  Εμείς, ρωτοΰμε τόν κάθε
  άρμόδιο, μέ ττοιό τρόιτο έλα¬
  βε γνώση γιά την εκθέση
  Τσίντζου ό κ. Γιουλάκης,
  ττρίν ένημερωθεΐ τό Δ. Σ.,
  γιά τό περιεχόμενο τής ο¬
  ποίας έκθεσης μπορεΐ καί ό
  ίδιος — δττως έξ άλλου δή¬
  λωσε χαραχτηριστικά — νά
  φέρει εύθΰνες...
  • ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ σκάνδα-
  λο, γιά τό ότΓθΐο ζητοΰ-
  με απαντήση είναι ό μή έ-
  τταναδιορισμός τοΰ έκδιωχθέ
  ντα άπό τή Χούντα ύτταλλή-
  λου κ. Μ. Βουρλιωτάκη.
  Ό κ. Μιχ. Βουρλιωτάκης
  προσλήφθηκε τό 1956, γιά
  νά τόν διώξει ή Χούντα. Στή
  συνέχεια ό παροπτάνω τ. ύ¬
  πάλληλος, έπωφελούμενος
  τοΰ Ν.Δ. 193 πού έθέσττισε
  ή πολιτεία γιά την άποκα-
  τάσταση των θυμάτων τής
  Χούντας, υπέβαλε αίτηση
  μέ δλα τα σχετικά δικαιολο-
  γητικά. Τό αίτημα άπορρί-
  φθηκε κατόττιν σχετικής γνω
  μοδότησης τού Νομικοΰ Συμ
  βούλου τού «Βενιζελείου» κ.
  Γ. Μαρκουλάκη. Τό Δ.Σ. έ-
  πεκύρωσε την τταροητάνω ά-
  ττόρριψη μέ την 367 ( Π ) 1-
  12-1975 άττόφασή τού.
  Σέ σχετική ένοτασή τού
  ό κ. Μ. Βουρλιωτάκης άνα-
  φέρει στό 'Υττουργεΐο Κοινω
  νίκων 'Υττηρεσιών, δτι ή Δ ι-
  οίκηση τοΰ Βενι¬
  ζελείου, άττέκρυ-
  ψε την άττό 27—
  11—75 αϊτησή τού.
  Την αίίτηση αυτή ζητοΰσε
  ό κ. Βουρλιωτάκης νά την
  προωθησει ή Γραμματεία τοθ
  «Βενιζελείου» (στήν όποία
  την εΐχε ύποβάλλει) πρός τό
  'Υττουργεΐο.
  Τί έχει νά ττεΐ τό Δ. Σ.
  πάνω στή μή άττοκοτάσταση
  τοΰ νόμιμου ύπαλλήλου —
  θύματος τής Χουντας κ. Βου
  ρλιωτάκη, άφοΰ εΐχε ύττοβλη
  θει έμπρόθεσμα ή αίτηση
  τού, καθώς και στήν άπό-
  κρυψη τής αϊτησης, την ό¬
  ποία ξεχώρισαν άπό τα άλ
  λα δικαιολογητικά, καί δέν
  την έστειλαν στό Υπουρ¬
  γείον
  Αύτά καί άλλα ττολλά
  ττού έττιφυλασσόμεθα νά δη-
  μοσιεύσουμε προσεχώς, συμ
  «■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  ΤΟΥ κ· Ε. ΛΟΓΙΑΔΗ
  Τό άττόγευμα τοΰ προ-
  χθεσινοΰ Σαββάτου, πήραμε
  άττό τόν κ. Έμμ. Λογιάδη,
  πολιτικό μηχανικό καϊ πρό-
  εδρο τοΰ Πανελληνίου Συν-
  δέσμου Κρητών Έπιοτημό-
  νων καί Διανοουμένων, μιά
  έπιστολή, την όποία λόγω
  τού προχωρημένου τής ώρας
  καϊ γιά καθαρά τεχνικούς
  λόγους δέν δημοσιεύομε.
  Θά τή δημοσιεύσωμε δμως,
  ευχαρίστως στό έπόμενο
  φύλλο μας, στή θέση των έ-
  τπστολών.
  ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ
  • Συνέχεια α—ό την σελ. 1
  λί τοΰ Ψαρουδάκη καί μείναμε οί δυό μας, ό Νΐκος
  μέ ρώτησε νά τοΰ ττώ τί σήμαιναν οί λέξεις τής λαϊ-
  κής γλώσσας, τής γνωοτής — άγνωοτης «άργκώ»,
  πού εΐχε χρησιμοποιήσει λίγο πριν ενας συγκρατού-
  μενος «χαττάκιας».
  ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΑ τί τίς χρειάζεται, μοΰ
  εΐπε κάτι πού μέ έξέπληξε: — Δέν ξέρεις πώς τίς
  ώρες πού μάς κλείνουν μόνους στά κελιά μας, έγώ
  μεταψράζω την Άγία Γράφη, στή γλώσσα τοΰ Λαοΰ;
  ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ μοΰ έξήγησε δτι τό
  Εύαγγέλιό μας είναι γραμμένο στή γλώσσα τοΰ
  Λαοΰ, στή γλώσσα τοΰ πεζοδρομίου, τής τότε έπο-
  χής Φυσικά καί σ' αυτήν πρέπει νά ξανάρθει, γιατί
  αύτός ό Λαός, ό παραστρατημένος, ό ταλαιττωρη-
  μένος, τό έχει περισσότερο άνάγκη.
  ΕΤΣΙ, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ πού περνοΰσε, δλο καϊ ττε-
  ρισσότερο ό Ψαρουδάκης έρχόταν σέ στενώτερη ψυ-
  χΐκή έπαψή μέ τούς παράνομους τοΰ ΚορυδαλλοΟ, μέ
  τούς όποίους καί δενόταν δυνατώτερα. Έμοιαζε σάν
  ένας σύγχρονος Μεσίας, στόν όποϊο οί άνθρωποι τής
  Κοινων^ίας των Φυλακών, έρχόταν νά ποΰνε τόν πόνο
  τους. Κι' ό Ψαρουδάκης άκουγε μέ ενδιαφέρον, έδινε "
  συμβουλές, τόνωνε ψυχικά δσο μποροΰσε, σκορπουσε
  ττνεθμα τταρηγοριάς καί αίσιοδοξίας.
  ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ πού πήγαινα στό κελλί, δ¬
  λο καί τα χειρόγραφα της μεταγλώτισης τοΰ Εύαγ-
  γελίου τα έβλεττα περισσότερα.
  ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ μήνες πού έμεινε φυλα-
  κή ό Ψαρουδάκης, μέσα σ' δλα τ' άλλα, έκανε καί
  τουτο τό σημαντικό: μετάφρασε στή λαϊκή γλώσσα,
  την Άγία Γράφη, πού κάττΌτε πρέπει νά γίνη χτήμα
  των άττλών κυρίως άνθρώττων, αυτών ττού γιά ό-
  ττοιονδήποτε λόγο, θέλουν νά ζητήσουν λύση στά προ-
  βλήματά τους, καταφεύγοντας στό Εΰαγγέλιο. «Τό
  Εύαγγέλιό τής Φυλακής...».
  Μ.Χ.
  βαίνουν στήν μεγαλύτερη
  Νοσόκομειακή μονάδα τής
  Κρήτης. "Ηδη, μετά την Εί-
  σαγγελική άνάκριση, πιστεύ
  ουμε; νά ξεκαθαριστοΰν πολ-
  λά κάϊ νά καταλογισθοΰν οί
  άνάλογες εύθθνες...
  ΤΟ «Βενιζέλειο» δμως μάς
  άπαο-χόλησε καί γενικώτε-
  ρα σον "Ιδρυμα ττού περιθάλ
  πτει τόν άπλό Λαό, τούς ά-
  γρότες κλπ. Όλα τα προη
  γούμενα, θά μττοροΰσαν νά
  περάσουν άπαρατήρητα άπό
  τόν άπλό Λαό, παρά την
  τρομακτική τους έ'κταση, άν
  γ ι νόταν τουλάχιστον σωστή
  νοσηλευτική δουλειά στό Νο
  σοκομεΐο. Μεταφέρουμε πα¬
  ρακάτω μερικά γεγονότα καί
  περιγραφές, άποτελέσματα
  της γενικής ερεύνας μας, τό
  όποΐα καταγγέλλομε στήν
  Κοινή Γνώμη.
  • ΕΧΟΥΜΕ στά χέρια
  μας σχετικές καταγγε-
  λίες δτι δέν ύπάρχει διάκρι-
  ση — άναλογα μέ τίς άσθέ
  νειες — στήν τοποθετηθή
  των ασθενών στά ράντζα τού
  διαδρόμου. Την περασμένη
  βδομάδα, νοστιλευόταν στόν
  Α' δροφο, κάποιος δρρα.
  στος μέ ψυχική ή νευρολογι-
  κή πάθηση! ! Άποτέλεσμα
  ήταν νά χτυπήσει ό άρρ«-
  στος αύτός μιά συννοσηλευ
  όμενη τού γριά, μέ ένα μπα
  στούνι, στίς κνήμες, μέ τοό-
  πο άγριο καί νά πετάξει
  στά πλευρά κάποιου αλλου,
  μέ άρκετή δύναμη, ένα σκαμ
  πώ... Πρέπει, νά σημειωθεϊ
  δτι οί νύχτες στά ράντζα
  τοΰ διαδρόμου τοΰ Α' όρό-
  φου ήσαν μαρτυρικές για
  τούς άρρωστους, τούς όττοί-
  ους ό παραπάνω άσθενής,
  δέν άφηνε νά κοιμηθοΰν...
  Άλλά, θά συνεχίσουμε
  στό έπόμενο...
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ::
  Ι
  απόψεις
  :::
  Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ
  ΑΥΤΕΣ τίς μέρες, οί πόρτες των Γυμνασίων, είναι
  κλειδωμένες. Οί καθηγητές τό άποφασίσανε πιά, νά ζητή-
  σουν σάν άνθρωποι τό δικαίωμα τής ζωής. Νά τό ά¬
  π α ι τ ή σ ο υ ν...
  Άρκετά παρακάλεσαν. Άρκετά έκαναν κουράγιο,
  «εσφιξαν τα ζωνάρια τους», περιμένανε. Καί τώρα, δλοι
  — σύσσωμοι — χρησιμοποίησαν τό έσχατο μέσο. Άφη-
  σαν τα παιδία, τα βιβλία, τίς κιμωλίες. Στό πλευρό
  τους, οί γονεΐς. Κι' άκόμη πιό κοντά τους, οί μαθητές
  τους.
  Γονεΐς, δασκάλοι, μαθητές, Λαός, δλοι μαζί στόν
  άγώνα γιά την διεκδίκηση των δίκαιων αίτημάτων τους.
  Πραγματικά, σττάνια ϊσως οί έκπαιδευτικοί, κατε-
  βαίνουν τόσο όργανωμένοι σ' ίνα δίκαιο άπεργιακό άγώ¬
  να. Κι' αυτή τή φορά, πιστεύουμε ττώς θά νικήσουν. Πώς
  θά κάμψουν τελικά την άνένδοτη πάνω στά Λαϊκά αίτή¬
  ματα, Κυδέρνηση.
  Συμπαραστεκόμαστε άνεπιφύλαχτα στούς άπερ-
  γοΰντες καθηγητές τής Μέσης Έκπαίδευσης καί τούς δια-
  βεβαιώνουμε πώς μόνο μέ άγώνα θά καταφέρουν νά Φτά-
  σουνε μπροστά στήν δικαιώση.
  Καί κάτι άκόμη: Νομίζομε ττώς πιό πρϊν θαπρεπε
  νά έχουν άπεργήσει, διαδηλώνοντες σάν άμεσα ένδιαφε-
  ρόμενοι την άγανάχτησή τους στό μεγάλο καί καυτό έ-
  ρώτημα: Γιατί νά μην έχει ή χώρα μας αύτοτελή 'Υπουρ-
  γά Παιδείας;
  ΤΑ ΑΪΔΟΝΙΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
  «ΤΑ ΑΊ-ΔΟΝ ΙΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΞΑΝΑΣΜΙΞΑΝ
  ΣΤΟΝ ΓΝΩΡΙΜΟ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟ». Αύτός θά μποροΰσε
  νά ήταν ό τίτλος, ό σχετικός μέ την πρόσφατη «δημοσιο-
  γραφική καλύψη», άπό τίς δυό τοπικές καθημερινές έφημε-
  ρίδες.
  Ή πρώτη χουντοφυλλάδα τοΰ δευτέρου θεωρητικοΰ
  τής διχτατορίας, τού γνωστοΰ καί μή έξαιρετέου «γυμνο·
  σάλιαγκα», άρχισε τα άρθρα καί τα σημειώματα, παίρ-
  νοντας άνοιχτή θέση υπέρ τής Μασονίας. Καί φυσικά δέν
  μποροΰσε νά κάνη διαφορετικά, άφοΰ — πέραν τού δτπ ό
  Διευθυντής της είναι Μασόνος — ό έκδότης καί άρθρογρά
  φός της είναι γνωστότατος ύποστηριχτής τού σκοτεινοϋ
  δημιουργήματος τής Μασονίας, τής έπάρατης Χούντας.
  Ή δεύτερη «φιλελεύθερη» συνάδελφος τής πρώτης,
  κρατώντας τή γνωστή πολιτική τής μεσοβέζικης «δημοσιο-
  γραφικής δεοντολογίας» τοθ νά προβάλη συγκρατημένσ
  καί νά καλύπτη άπεγνωσμένα, γεγονότα καϊ καταστάσεις,
  δέν δημοσιεύει κδν ένδιαφέρουσες είδήσεις, τίς οποίες ό
  ϊδιος ό διευθυντής της, έπίσης Μασόνος, μεταδίδει σάν αν-
  ταποκριτής στήν Άθηναϊκή «Άκρόπολη».
  Τό θέμα τής Μασονίας ξαναθύμισε στούς Ήρακλει-
  ώτες, τίς παληές καλές μέρες των δυό τοπικών καθημερι-
  νών εφημερίδων, τοΰ Πατακο ΰκαί τοΰ Γεωργαλά, πού καϊ
  τότε πάλι,Ν τα δυό άϊδόνια, τής τοπικής δημοσιογραφίας
  τραγουδοθσαν πρίμο σεγκόντο — στόν ϊδιο σκοπό.
  "Ενα δμως, βασικό, ξέχασαν καϊ οί δυό: τώρσ ό
  σκοπός τοΰ τραγουδιοΰ τής Χούντας μαθεύτηκε καί ή μα·
  σονική ίδιότητα καί των δυό, άποκαλύφτηκε στό Λαό.
  Πράγμα πού σημαίνει δτι δσο κι' αν τραγουδοΰν, κανείς
  δέν άκούει τό φάλτσο μασονικό τους τραγουδι.
  "Ας πάψουν λοιπό νμιά καί ό κόσμος έκτός πού τούς
  βαρέθηκε, τούς πήρε καί χαμττάρι..
  Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.
  ΑΠΟΛΥΤΗ έπιτυχία σημείωσε ή πρόσφατη
  διήμερη άπεργία των εργαζομένων στόν Ο.Τ.Ε.
  Πιστευομε δτι τό γεγονός ακριβώς αύτό,
  θά αποτελέση έναν πρόσθετο λόγο νά προσέξη
  τα αίτήματα της ύπαλληλικής αυτής τάξης, ή
  Κυδέρνηση καί νά τα Ικανοποιήση.
  Αίτήματα, πού καί δίκαια είναι, άλλά και
  μιά Ιδιαιτέρα συμπαθή τάξη άφορουν, ή όποία
  τόσα^πολλά προσφέρει στόν τομέα των έπικοι-
  νωνιών, πού αποτελεί νευραλγικό κομμάτι τής
  σύγχρονης ζωής μας.
  >»ΦΦ»»Φ»»»»ε)»»φ»»«)»φ»»«)»»»φ»»
  Διαβά^ετε τόν
  « ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ »
  την καθημερινή, πρωϊνή,
  Δημοκρατική Εφημερίδα
  πού σας ένημερώνει ύπεύθυνα.
  • ΧΩΖΤΕΖ ΕΙΔΗΧΕΙΣ
  • ΑΡΟΡΑ ΚΑΙ ΧΧΟΛΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΖ
  • ΕΡΕΥΝΕΖ ΠΑ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΖΤΗΑΗ
  • ΠΛΗΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΖΗ.
  τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα
  224 - 225 καί 224 - 226
  γιά νά έχετε τό πρωΐ τόν ΑΗΜΟΚΡΑΤΗ
  στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη
  ή μέ τό Ταχυδρομεϊο.
  • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗίΜΟΚΡΑΤΗ·
  •♦♦♦φφ»»»φφ»»»φ»φ»φ»»»φ»»»φ»<