98711

Αριθμός τεύχους

91

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

14/3/1977

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Χαράς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τού Φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεΐ Εστω
  καί μιά συλλαδή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Δι&σ8-ν*π_: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 2ος — Άρ. Φύλλου 91 — Δρχ. 5
  Σήμερα, Δευτέρα 14 τού Μάρτη, οτίς 7
  μ.μ. στό «Ντορέ»* στή συγκεντρώση κατά
  των Ξένων Βάσεων. θά άπαιτήσωμεόλοι
  καί θά φωνάξωμε:
  «ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΜΑ Μ ΑΣ
  ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΖΤΑΛΑ Α Π' ΤΑ ΝΕΡΑ Μ ΑΣ»
  Ι
  ...ΚΑΙ
  ΖΩΗ ΜΑΣ
  ΑΚΟΜΗ !
  ΤΟ ΛΕΜΕ ξεκάθαρα άτΐό την άρχή:
  «"Ολα, καί τή ζωή μας άκόμη!».
  Ναί, δλα, καί τή ζωή μας, άκόμη, εϊμαστε άποφασισμένοι νά
  δώσωμε, γιά τόν Ιερό, έθνικό, πατριωτικό άγώνα κατά των ξένων
  Βάσεων.
  Άτϊο την πρώτη στιγμή, άπό τό πρώτο μας φύλλο, πάνω άπό
  τόν τίτλο τής εφημερίδας αυτής, προτάξαμε ύπεύθυνα, μόνιμα,
  ένυπόγραφα, τό σύνθημα: «ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
  ΚΡΗΤΗ».
  ΚαΙ συνεχίζομε. Καί θά συνεχίσωμε, μέχρι νά φύγουν. Γιατί
  τΐιστεύομε δτι μέ τό νά μένουν, — εκτός ολων των άλλων — θέτουν
  σέ κίνδυνο την ιδία τή ζωή τοθ υπερηφάνου Λαου μας.
  Γιά νά σταματήσωμε τόν άγώνα αυτόν, μάς έγιναν συστάσεις.
  Μας έγιναν παραινέσεις. Μάς έγιναν δελεαστικές προτάσεις. Μάς
  έγιναν έμμεσες καί άμεσες άπειλές. Μάς έγιναν προειδοποιήσεις.
  Μάς έγιναν τϊθλλά...
  Ματαια δμως, δχι για κανένα άλλο λόγο, άλλά γιατι πιστευ-
  ομε στήν έθνική συνείδηση, άπό την όποία καί όδηγούμαστε. Δέν
  ε'ιμαστε, ουτε παριστάνομε τούς ήρωες. Δέν κατευθυνόμαστε, οΰτε
  καθοδηγούμαστε άπό άόλ,λους. Δέν παίζομε κανενός τό παιχνίδι.
  Δέν έμπορευόμαστε την ελευθερία μας.
  Μά τότε, — λένε οί ταπεινοΐ καί δόλιοι πραγματικαί λασπολό
  γοι — ποθ βρίσκομε τή δυναμη καί χτυπάμε τόσο άνοιχτά;
  Τό εΐπαμε έπανειλημμένα καί σέ αϊθουσες Δικαστηρίων άκό¬
  μη. Τό έπαναλαμβάνομε καί τώρα. Καΐ. προκαλοθμε οποίον-
  δ ή π ο τ ε νά μάς διαψευσει, άν μπορεΐ.
  Ή Δύναμη καί ή Πιστη πού έχομε στόν άγώνα, ή μεγάλη
  πραγματικά Δύναμη πού έχομε πίσω μας, είναι τούτη και μόνη.
  Η ΚΡΗΤΗ!..
  Ή Κρήτη. Ή Κρήτη, «των άναστεναγμών καί των αίμάτων». Ή
  Κρήτη, «της λεφτεριάς ή δασκάλα». Ή Κρήτη, «τό νησι των γεν-
  ναίων». Ή Κρήτη, πού «δέν είναι νησι άλλά θεριό». Ή Κρήτη, πού
  «δπου καί νά τή σκάψης κόκκαλα παλληκαριών κι ήρώων θά ξε-
  θάψης». Ή Κρήτη, πού «χαράς σ' αυτόν πού θά την δή άπ* τού πε-
  λάου τα μάκρη». Ή Κρητη, «τού Βενιζέλου καί τού Καζαντζάκη».
  Ή Κρήτη, τοθ Κρητικού Λαοΰ. Ή Κρήτη, τό άναπόσπαστο αύτό κομ-
  μάτι τού ΈλληνικοΟ έδαφικου μας χώρου, αυτή είναι ή Μεγάλη
  Δύναμη πού έχομε πίσω μας!...
  Γ ι* αύτη την Κρήτη, την «ήρωοτόκο καί ώραιοτόκο» περιοχή
  τής χώρας μας, καί γιά τον ύπερήφανο, ήρωϊκό, τίμιο, άδικημένο
  και χιλιοπροδομένο Λαό της, παλεύομε. Παλευομε και άγωνιζό-
  μαστε, ώδηγούμενοι άπό ένα ύπέρτατο Χρέος. Πως μποροΰμε λοι-
  πόν μετά άπό αύτά, νά μην άγωνιζόμαστε και νά μην έπιμένομε.
  Οταν ή Κρήτη, «τό άεροπλανοφόρο τής Μεσογείου», δπως τό
  δλέπουν οί ξένοι, έχει γίνει ό στόχος τους. "Οταν τό κομμάτι αύτό
  τού έθνικου μας χώρου, τό έποΦθαλμιουν τόσο πολύ. Εμείς θσ
  κάτσωμε μέ σταυρωμένα χέρια καί στόμα κλειστό; "Οχι βεβαία!..
  Οί Αποφάσεις των Δικαστηρΐων είναι Σεβαστές
  ΧΡΟΝΙΑΦΥΛΑΚΗ
  (Ένώ ό κ. Είσαγγελέας πρότει νέ ένα!)
  ΕΠΕΒΑΛΕ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟ ΜΑΝΟ ΧΑΡΗ
  ΠΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ κ. ΚΑΡΕΛΛΗ
  3 μήνες άρση ατελείας - 200.000 ήθική βλάβη
  ΕΠΕΙΤΑ ό—-ό τριήμερη κοπιώδη διαδικασία, τό Τριμελές Πλημμε-
  λειοδικεΐο Ηρακλείου έττέβαλε στόν έκδότη τής «Αληθείας» Έμμ.
  Χαριτακη (Μάνο Χαρή), ποινή φυλακίσεως δυό χρόνων, γιά συκοφαν-
  τική δυσφήμισ ήτου κ. Έμμ. Καρέλλη, Δημάρχου Ηρακλείου, ό ο¬
  ποίος εΐχε ύποβάλλει καί την σχετική μήνυση.
  ΤΟ ΙΔΙΟ Δΐκαστήριο, τό όττοίο διπλασ!ασε(!) την ποινή πού
  ζήτησε ό Είσαγγελέας τής έδρας κ. Β. Μαρκής, 1 χρόνο, έττέβαλλε
  σάν παρεπόμενες ττοινές τίς εξής:
  • 3 μήνες άτέλεια τού δημοσιογραφικόν χαρτιοΰ καί
  • 200.000 ιμεταλλικές δραχμές ήθική Ικανοποίηση υπέρ τού μηνυτή,
  ό οποίος εΐχε ζητήσει μόνον 5.000 ( !).
  ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ συνέθεταν ό κ. Παναγόττουλος, πρόεδρος,
  καί οί πρωτοδίκες κ.κ. Κατσούλης καΐ Παντελάκης. Είσαγγελική έδρα
  ό κ. Μαρκής καί Γραμματέας ό κ. Κατσακός.
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ εΤναι
  τό γεγονός δτι ό κατηγορούμε
  νος παρουσιιάοτηκε χωρίς δικη
  γόρο ύπερασπίσεως, λόγω εκ-
  ταχτηις άρρώστειας τού κ. Γ.
  Στρχτάκη, καί δτι τό Δικοστή
  ριο άττί,ρριψε αΐτηιμα άναβο-
  λής γι' αυτόν τόν λόγο, ένώ
  συμφωνήση ή ττλευρά τού μιηνυ
  τή κ. Καρέλλη, ό οποίος εΐχε
  τρείς δικηγάρους(!) τοϋς κ.κ.
  Γκαζή (Χανιώτη), Παπαστεφα-
  νάκη καΐ Κ. Κυιρισκάχη.
  Η ΜΙΣΗ διαδΐικιασία εγινε
  μέ άνυττεράσπιστο τόν κατηγο
  ρούμενο, μέχρι πού ό κ. - Γ.
  Στρατάκης, άναγκάστηκε νά
  σηκωθή άπό τό κρεββάτι γιά
  νά ερθη και νά άγορεύση, πρά
  γμα γιά τό όποΤο τόν εύχαρι-
  στοΰιμε ιδιαιτέρως. Πρέπει νά
  σημειωθή ότι ήταν άδύνατος ό
  διορισιμός αλλου δικηγόρον,
  διότι δέν μπτοροΰ— νά ένημε-
  ρωθή πάνω στήν όγκώδη δικο
  γραφία, την τελευταία στιγμή.
  ΣΑΝ ΛΟΓΟ άναβολής δέν έ¬
  λαβε ϋττ' δψιν τού έττίσης τό
  Δικαστήιριο τό ότι άπό τοΰς 4
  κλητευιμένους μάρτυρες ττού εΤ-
  χε ττιροτείινει ό μιηνντής, απού
  σίαζαν οί τρεΐς(!), ό γιατρός
  κ. Σφακάκης άττό τό Ήρά-
  κλειο, ή δικηΐγάρος δ. Γκαζή
  άπό τα Χανιά καιΐ ό γιατιρός
  κ1. Αρχοντάκης έττίσης άπό τα
  Χαραχτηριστικά Οπενθυμίζομε τό
  δτι ό Άμερικανός Γερουσιαστής Τζώρτς,
  τής ρεπουμπλικανικής δεξιάς, σέ μιά
  συνεδρίαση τής Έπιτροπής ττου συζητού
  σε την έγκριση των πολεμικών κονδυλίων,
  δέν άττέκρυψε τόν ψό6ο πολλών Άμερι-
  κανών Γερουσιαστών, ττού έχουν στενές
  σχέσεις μέ τό πεντάγωνο καΐ τόνισε:
  —Άκόμη κι' άν χάσουμε την
  Έλλάδα, τουλάχιστον νά μή χά¬
  σουμε την Κρήτη...
  Ύπενθυμίζομε άκόμη δτι ή Φωνή
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  Χανιά.
  ΜΑΡΤΎΡΕΣ αληθείας ττού
  πρότεινε ό κατηγορούμενος καΐ
  έξ£ταστηικαν ήσαν ή δηιμοτικός
  σύμβουλος δ. Σκαλοχωρίτου,
  οί δημοσιογιρα<[>οι κ.κ. Πό—ου-
  τσάχης, Στρατάκΐης κοίι Ψιλά-
  κη,ς καΐ οί κ.κ. Τσίχλας (λογι
  στής), κ. Μαραγκουδάκης (τυ·
  ττογιράφος). Κατέθεσε έττίσης
  ό δικ,η,γόρος, κ. Εύάγγ. Βρέν-
  τζος, ό όττοΐος εΤχε ττοοραδώσει
  σάν ττληιρεξούσιος τού κ. Ειό-
  Κ>εφαλογιάννη/ τα σχετικα
  στοιχιεΤα στόν κατηγορούμενο.
  Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
  στήν άπολογία τού, ττού μαζί
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  »♦♦♦♦«
  Μιά έπίκαφη έρευνα -άστραπή
  ΤΙ ΛΕΤΕ ΠΟ ΤΟ Ρ.ΡΠΡΙΟ;
  Απαι/τοϋι; οί Ηρακλειώτες Καταστηματάρχες
  • Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ μας έρευ¬
  να, δείχνει ττώς οί γνω-
  ιμβς είναι διχασιμένιες. Ύπάρ-
  χούν έκεΤνοτ ττοΰ ζητοθν την
  άλλαγή καΐ προτιμοΰν τό συνί
  χές. 'Υττάίρχουν κι' άλλοι —
  καΐ ΐσως εΤναι αύτοι οί περισ-
  σότβροι — ποΰ θέλουν τό τω-
  ριαΊό ώράριο είτε σάν τελική
  λύοιη, είτε σάν προσωρινήν.
  ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΧΜΟΧ
  Οί ένδιαφεράμενοι αμεσα,
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Ό Κλήρος πλάϊ στό Λαό γιά τόν αγών α
  0/ ΣΦΑΚΙΑΝΟΙΠΑΠΑΔΕΣ
  ΚΑΤΑ ΤιΊΝ ΞΕΝΟΝ ΒΑΣΕΩΝ
  ΑΠΟ ΤΟΥΣ Σφακιανούς Παπάδες, πήραμε την
  παρακάτω έπιστολή, την όποία καί δημοσιευομε ευ¬
  χαρίστως :
  Άγαπητέ μας κ. Χαριτακη,
  Καί ττάλι σάς συγχαίρουμε, διά τούς ττατριωτικοΰς
  καΐ έθνικούς αγώνας σας καΐ γιά τό μεγάλο ττλήγμα πού
  δώσατε κατά τής Μασονίας.
  Σάς στέλνουμε τή συνεργασία αυτή, μέ την παρά-
  κληση, δπως δημοσιευθεΐ. /
  Σφακιά, 28)1)77.
  Μέ άγωνιστικούς χαιρετισμούς.
  Οί Σφακιανο! Ίερεϊς.
  ΣΗΜ. Ή έπιστολή αύτη, μαζί μέ τή συνερ¬
  γασία πού άκολουθεΐ εΤχε σταλεΐ, παλιότερα, την 28)
  1)77, άλλά δέν εΐχε φτάσει στά χέρια μας. "Ηδη τή
  λάβαμε χθές, ξανασταλμένη μέ συστημένη έπιστολή,
  ήμερομηνίας 6)3)77. Καί έπειδή, έκτός τού δτι είναι
  ένδιαφέρουσα, συμπίπτει — λόγω τής σημερινής συγ¬
  κεντρώσεως — νά είναι καί έπίκαιρη, τή δημοσιευομε.
  έτταγελματίες τού 'Ηρακλτίου,
  ττεριιμένουν...
  Δηιμοσιεύουμε παρακάτκ
  γνώμες άντιτΓροσωπευτικά άπέ
  Ήρακλειώτες έτταγγτλματίες..
  &&&
  • ΝΙΚΟΣ ΔΑΤΣΕΡΗΣ,
  κιρεοπώλης:
  —Μάς εξυττηιρετεΤ ττοριασότε·
  ρο τό τωρινό ώράριο. Τό κλεί-
  σιμο τού Σάββατον, δέν μάς
  έξυιπηιρετεΐ καθόλου. Έ μ είς, τό
  ΣάββοτΓο δουιλεύουιμε...
  • ΔΗΜ ΚΥΚΙΒΑΡΑΚΗΣ,
  Χαρτοπώλης:
  —ιΠροτιιμώ τό ίσχΰον ώράριο.
  "Ετσι δττως ττροσπαθοΰν νο
  τό φτιάξουν, δέν έξυττη,ρετε!
  οΰτε τούς έπαγελματίες οΰτε
  τούς καταναλωτές.
  Ρ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
  ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ,
  Φοβρμοχοττοιός:
  —Τό οννεχές έξυπη,ρετεΤ κ
  λύτερα τις έργαζόμεντς γυναΤ-
  κες. Νσμίζω ότι εΤναι σωστό-
  τερο γιατΐ άττοδεσιμεύεται κα-
  νεΐς όπτό την μονοτονία...
  Ι,· ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ,
  ύτΓθδηματοτταιός:
  —Άνΐϊπιφύλαικτα προτιιμώ τό
  τταλιό. "Ετσΐ; ιμέ τό καινούριο,
  θάχουμιε τίς ττερισσότερες μέ-
  ,ρες τού -μήνα άδειες. Στό με-
  ταξΰ, εχουμε έξοδοο, ΙΚΑ κλπ.
  • ΚΑΤΕΡΙΝΑ
  ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚτΗ,
  "Έμττορος μαλλ ι£>ν:
  —Προτιΐιμώ τό σννεΐχές γιά να-
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΞΗΝΤΑΕΝΑ ΚΡΑΤΗ
  ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ,
  ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟ, Ίδιαίτερη Ύ-
  ττηρεσΐα. — Όλόκληιρο τό
  1976 δέν έπαψε νά μειώνεται
  ό άριθμός των χωρών στΐς ο¬
  ποίες ύττάρχει έλεύθ&ρος Τύ-
  ττος, δέ νσταμάτησαν οί πιέ-
  οχις εναντίον των εφημερίδων
  καΐ οί διώξεις εναντίον των
  δη<μοσιογιράφων σέ σιημεΐο νά φτάσοι/ν σέ έττίττΕδο πού δέν ύττάριχει προηγούμενό τού στη ίσταρία. Στΐς διαπιστώσεις αϋτές καταλήγει ή έτήσια εκθέση γιά την έλουθβρία τού Τύττου, τού Διεθνοΰς Ίνστιτούτου Τύ- ττου, ττού ττΒριλαιμιβάνιει διευ- θυντές έφηιμβρίδων, ραβιοφωνι- κιών σταθμών καϊ σταθμών τη- λεαράσεως 61 κιρατών. Στό κεφάλοιο ττερϊ "Ελλά¬ δος, ή έκθίση άναφέρει την κατταΐδίκη, στΐς 17 Ίανουο ιρίου, τού έκδότη κιρητικης ε¬ φημερίδας Μάνου Χάιρη/ σέ 11 ιμηνών φυλάκαση, έττειδή ασκή σε κιριτική στήν άστυνομία τής Κρήτης. — Άνκχφέρει έττίσης την κατα δίκιη, στά μέσα Μαρτίου, των διευθυντών των έφημε- ιρίδων «Βήιμα», «Άθηναϊ- κφ, «ΆιβρότΓθλις», «Καθη- ■μφιΙ>τ» καΐ «'Ελευθεροτυ
  πίο σέ ττεντάιμηνη ψυλάκι
  σηι, έιτπειδή τπαρα6ίασαν
  την είσαγγελική άτταγόρευ
  ση άναγιραφής είδήσεων
  γήρω άπό τή δολοψονίο
  τού «σταθμάρχη» τής ΣΙΑ
  στήν "Αθηνά Ρίτσαρντ
  Γουέλτς.
  Ή εκθέση άναφέρει έττίσης
  την 1 άμηνη καταδίκη τού έκ¬
  δότη, τής «Χριστιανικής» Νικο-
  λάοι/ Ψαιρουδάκη. ,
  Άναφέρει τέλος τίς κακο-
  ττοιήσεις των ιΕλλτ(ν«ν δηιμο-
  σιογράφων άπό τοΰς όττσδούς
  της Δεξιάς καΐ της χούντας,
  στόι διάστηιμα τής κηδείας τού
  Εύατγγέλου Μάλλιου στΐς 16
  Δεκεμβριού.
  ΜΛΛΙΣΤΛ ΚΥΡΙΟΝ
  • οο
  Άδέλφια μας "Ελληνες,
  Θεωροθμε καθήκον μας ΐε,ρό
  σάν λειτουργοΐ τής Έκκλησίας
  νά έτταναλάδοΐΛμε τίς θέσεις
  καΐ τίς σκέψεις μας πάνω σέ
  καυτά πιροβλή'ματα τής ιΕλλά-
  δας μας. ·
  Γνωρίζετε δέ ότι τταρά τοΰς
  "πχΛίλούς λαΐκοϋς άγώνες τοθ
  ττερασιμένου έτους 1976 οί ξέ-
  νες Βάσεις, παραιμιένουν είς την
  χώραν ιμας. Γι' αύτό πιρωτος
  στόχος τού 'Ελληνικοΰ Λαού
  γιά τό νέο έτος 1977 πρεπει
  νάνα;ι καϊ πάλι ή καταργήση
  των ξένων Βάσεων. Ό Λαός
  ένωμένος ττρέπει ν' άγωνισθή
  άννττοχώρηται γιά την έπίτευξη
  τοϋ σικοττού αυτού.
  Πιά αλλη ·μιά φορά καταγ-
  γέλλοκμε ότι ή ϋποιρξη των ξέ¬
  νων Βάσεων καταλόει την άνε-
  ξαρτησία; την Κυιριαρχία κα!
  την αύτοτέλεια τής χώρας μας.
  Μά γιαύτό λοιττόν πολέμη-
  σαν ό Κολοκοτρώνης, ό Παπα-
  Φλέσσαις, ό Δασκαλογιάννης
  καϊ τόσοι άλλοι ήρωες, καΐ πα-
  τιριώτες: Νά μάς έλευθερώσουν
  διηλαδή άττό τούς Τοώρκους γιά
  νά γίνωμε σκλάβοι κάΐ ϋποτε-
  λεΐς στούς Άμερικάνους; Αύ¬
  τοι πού λέγουν ότι οί ξένες Βά¬
  σεις είναι άτΓαραίτητες γιά την
  άσφάλεια τής χώρας μας έμ·
  τταίζουν μέ τόν χειρότερο τρό-
  ττο τόν Ελληνικόν Λαόν καΐ
  ύποτιιμοΰν την νοηιμοσύνη καΐ
  την κρίση τού.
  ΟΊ Άμιερικάνοι εγκατεστή¬
  σαν τίς Βάσβις τοι/ς στόν έ-
  θνικ'όν ιμας χώρον γιά τή δικιά
  τους άσφάλειο κια! γιά την έξ-
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  Η ΚΑτΉ ΘΕΛΕΙ ΠΙΣΩ
  ΤΟ ΧΠΡΟ ΑΓΙΔΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ
  ΑΥΡΙΟ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
  Η ΜΑΡΙΚΑ ΚΑΨΗ καί τό συγκρότημά της, δέν τα
  βάζουν κάτω. 'Επιμένουν νά ττάρουν πάλι πίσω, δ,τι εΐχαν
  έπιτύχει κατά τή διάρκεια τής διχτατορίας, μέ τή γνωστή
  σκανδαλώδη απαλλοτριώση, δηλαδή τα οΐκόττεδα των μικρο-
  ϊδιοχτητών στήν Άγία Πελαγία, συνολικής έ'χτασης 44 πε-
  ρίπου στρεμμάτων.
  Η ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ αύ¬
  τη ττού έ'γινε στή χούντα, κη
  ρύχτηκε άκυρη, μέ κοινή ά-
  πόφαση των κοινοβουλευτι-
  κών ύπουργών Οΐκονομικών
  καί Προεδρίας, επειτα άπό
  τό γνωστό δημοσιογραφικό
  άγώνα τής εφημερίδας αυ¬
  τής, ιμιά σχετική προέχταση
  τού όποίου ήταν καΐ ή κατα
  δίκη καί φυλακίση τοϋ διευ-
  θυντή μας, μέ την γνωστή ύ-
  πόθεση τής χήρας Γκούμα.
  Την άπόφαση λοιπόν αύ¬
  τη των δυό ύπουργών, μέ την
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  Φωτοτυττία τής εφημερίδας
  «ΤΑ ΝΕΑ» 7-3-77 πού δηιμο
  σίιευσε ('μέ άντοπτόκριση άπό
  τό Λονδΐνο), την εκθέση τού
  Διεθνοΰς Ίνστιτούτου Τύ-
  ττου, γιά τίς διώξεις δηιμο-
  σιογράφων .τό 1976. Στό
  κεφάλαιο ττε,ρΐ Ελλάδος ή
  εκθέση άναφέρει πρώτο τόν
  διευθυντή τής «Αληθείας»
  Μάνο Χαρή.
  ΣΕΛΙΛΑ 2
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  14ΜΑΡΤΙΟΥ1977
  Ζωγραφική
  ΑΥΡΙΟ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ
  Η ΕΚΘΕΣΗ
  ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
  Ή νεαρή ζωγράφος Μα¬
  ρία Σταματάκη, παρουσία-
  σε την περασμένη βδομάδα
  στήν ττρώτη άτομική τη,ς έκ
  θέση, την άξιόλογη δουλειό
  της, στήν αίθουσα «Λόγος
  καί Τέχνη».
  Ή ζωγραψική τής Σταμα
  τάκη, είναι άπλή καί προ-
  σεγμένη. Φανερώνει μιά εΰ-
  χέρεια στήν έπιλογή των
  χρωμάτων μά καί των θε-
  μάτων πού καταπιάνεται
  τα όττοΐα συνήθως είναι τταρ
  μενά άπό την καθημερινή
  ζωή καί τό ττεριβάλλον. Δια
  λέγει συνήθως γιά άπεικόνι-
  ση τα σημεΤα έκεΐνα πού
  μένουν άνέπαφα μέ τόν ττο-
  λιτισμό — τόν σύγχρονο —
  καί ττού χαρακτηρίζονται
  γιά την άπλότητα καί την
  αύθεντικότητα τους.
  Αύτό βεβαία δείχνει την
  κλασσικότητα τής τεχνοτρο-
  ττίας τής Σταματάκη άλλό
  συγχρόνως — κυρίως στά
  καινούργια έ"ργα — άφήνει
  νά διαψανεΤ τάση γιά μιά δι
  κια της τεχνοτροττία άτομι¬
  κή καί ίδιάζουσα, πού Γσως,
  δέ θ' άργήσει νά την οδηγή
  σει στήν μοντέρνα τέχνη.
  Σέ γενικές γραμμές ή
  Σταματάκη παρα την νεαρή
  ήλικία της, παρουσιάζει μιά
  άρκετά καλή δουλειά, ττού
  τής δίνει την δυνατότητα
  γιά νά προχωρήσει σίγουρσ
  στόν δρόμο των Είκαστικών
  Τεχνών. '
  ΓΚΑΑΕΡΙ
  ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
  Άττό τα μέσα τού Φετει-
  νοθ Μάρτη, άρχίζει στό Ή-
  ράκλειο ή λειτουργία μιάσ
  συστηματικής αϊθουσας Τέ
  χνης, μέ την καλλιτεχνικΓ
  διεύθυνση τού Κώστα Στα1
  ρακάκη.
  ' Στό πρώτο ξεκίνημά τγ
  ή Γκαλερί όργανώνει όμ'αδ'
  κή 2κθεση είκαστικών Τε
  χνών, μέ την συμμετοχ
  πολλών Έλλήνων καλλιτε
  χνών.
  Ή γκαλερί στεγάζετα
  στήν όδό Ζωγράφου άρ. 7.
  ΕΚΘΕΣΗ
  ΤΑΚΗ ΣΙΔΕΡΗ
  Στήν Βασιλική τοΰ Άγίου
  Μάρκου, όργανώνεται έ'κθεση
  ζωγράφικής τοΰ Τάκη Σιδέ-
  ρη. Ή εκθέση άρχίζει στίς
  21—3—-77 καί θά διαρκε-
  σει μέχρι 3 Τ—3—77.
  ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
  ΝΑ ΕΙΣΑΙ
  ΑΝΘΩΡΠΟΣ
  Κυκλοψορεί καί στήν Ό
  λάδα άττό τίς έκδόσεις
  «ΜΠΕΓΑΡΔΗ» ή δίτομη ντο
  κουμενταρισμένη έκδοση,
  πού ξεκίνησε άπό την 20ή
  έττέτειο τής Πακόσμιας δια-
  κήρυξης των δικαιωμάτων
  τού άνθρώπου.
  Είναι μία ττλουσιώτατη
  συλλογή κειμένων πού συλ-|
  λέκτησαν ακριβώς γιά νσ
  δώσουν έ'μφαση στά άν-
  θρώπινα δικαιώματα τα ό-
  ττοΐα καί στίς μέρες μας ά-
  κόμη, βρίσκονται σέ στάθμη
  άρκετά χαμηλή σέ πολλσ
  μέρη τού κόσμου.
  Όσον άφορά τό περιεχό-
  μενό τού, δέν έχουμε νά ποθ
  με πολλά ττράγματα τή
  οτιγμή πού άλλοι περισσό-
  τερο είδικοί άττό μάς, σ' ό¬
  λον τόν κόσμο, έχουν έκφρα
  στεΤ μέ τα πιό κολακευτικά
  λόγια γιά τό ιτραγματικά
  καλοδουλεμένο έτοϋτο βιβλί
  ο. Εντελώς κατατοπιστικά,
  άναψέρουμε δτι ή συλλογή
  έκάλυψε δλους τους αίώνες,
  δλους τούς Λαούς καί δλους
  τούς μεγάλους άνθρώπους,
  πού μένει τό δνομά τους
  στΐς σελίδες τής Ίστορίας.
  Όσον άφορά την έμφάνι-
  ση, μποροΰμε νά ποθμε
  δτι δσο κι' άν παίζει δευτε-
  ρεύοντα ρόλο αύτη μττρο-
  στά στήν γενική έπιστημο-
  νική καί κοινωνική άξία
  ενός τέτοιου βιβλίου, ή
  έ'κδοση τούτη κατάφερε
  νά άγγίξει τα δρια
  τής αΐσθητικής άρτιότητας
  καί νά τραβά τό μάτι καί
  την ττροσοχή τού άναγνώστη.
  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
  ΑΝΤΙΜΑΣΟΝΙΣΜΟΣ
  Μιά σωστή Ίστορική δου
  λειά κατάφερε νά κάνει ό
  Ν. Ι. Φιλιτπτόποιολος, μαζεύ
  οντας πλούσιο ύλικό, άκόμη
  καί άττοκόμματα εφημερί¬
  δων, άπό την Νεώτερη Έλ-
  ληνική Ίστορία, γιά τόν Ά-
  γώνα των Νεοελλήνων κατά
  τής Μασονίας.
  Στή βαθύτερη θεώρησή
  τού, τό βιβλίο «Έλληνικός
  Άντιμασονισμός» εχει ενα
  άξιοθαύμαστο άγωνιστικό
  ττεριεχόμενο.
  Τα στοιχεΤα πού τταραθέ-
  τει, βοηθοΰν έναν μελετητή
  τής Μασονίας καί κατατο-
  ττίζουν σέ πολλά σημεία γύ
  ρω άττό τίς μυστικές μασο-
  νικές τελετές.
  Η Ε.Θ.Ε.Κ
  ΚΑΙ «Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ»
  Την περασμένη βδομάδα,
  δόθηκαν στό Ήράκλειο πα-
  ραοτάσεις τής ΕΘΕΚ μέ τό
  έργο τού Ντ. Δημόττουλου
  «Ό έπόμενος». Γιά τό έργο
  αύτό Ιχουμε γράψει σέ προη
  γούμενα φύλλα τής Αλη¬
  θείας. Άξίζει δμως μέ την
  εύκαιρία νά σημειώσουμε δ¬
  τι ή "Εταιρία Θεάτρου Κρή
  της, δέν κατάφερε ούσιαστι-
  κά νά καλύψει τό μεγάλο
  κενό καί νά δώσει κάττοια
  ζωντάνια στήν Θεατρική νέ-
  κρωση τής Κρήτης. Βεβαία,
  ή παρουσιάση τού προχθεσι
  νού έργου, δέν έ'γινε άψορμή
  γιά την διαπιστωθη τούτη
  κι' όφείλουμε νά διευκρινίσου
  με δτι σέ γενικές γραμμές
  ήταν άξιόλογο άπό κάθε
  πλευρά.
  "Αλλο πράγμα δμως είναι
  τό νά τταρουσιάζεται ίνα έρ
  γο γιά τέσσερεις ή καί πα-
  ραπάνω μέρες καί στή συνέ-
  χεια νά τρέχει σ' άλλη πό-
  λη, κ ι άλλο πράγμα είναι ή
  θεατρική άποκέντρωση.
  Σέ γενικές γραμμές δ-
  σον άφορά τόν «ΕΠΟΜΕ-
  ΝΟ» άξίζουν συγχαρητήρια
  στόν καθένα ττού συνετέλε-
  σε στήν έτπτυχία τής τταρά
  στασης αυτής.
  ποιηση
  ΚΕΝΤΡΙΣΕΙΣ
  Έπρεπε λοιπόν
  νά χρησιμοποιήσουμε τίς «τολμηρές άποχρώσεις».
  Πρώτα, λένε, κεντρίζεται τό μάτι.
  Ή καρδιά, ΰστερα.
  Σάν δμως άφαιρεσουμε τα λαμττερά ΤΓεριβλήματα
  κι' ή αίστηση τής άποκάλυψης
  τορπιλλίσει την άδιαφορία μας,
  μετατοτΓίζομε τό βλέμμα.
  ΟΙ λεγόμενες «κεντρίσεις» καί τέτοια,
  μπήκαμε στή ρουτίνα τής καθημερινότητας
  γιά νά θρυμματίσουν τή θωράκιση
  καί νά σκοτώσουν (Ναί νά σκοτώσουν!)
  τόν άνθρωπο.
  Φ. Χ.
  ΑΦ01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Ο.Ε.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί
  5 δωμάτιον, ώς καΐ ίσογείων καταστή μά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίσς
  πολυτελους κατασκευής καί επί των όδών
  1878 άρ. 39 καί Πσσιφάης καί Άνωνύμου
  γωνία (Εναντι Παραρτήματος Γενικου Χη-
  μείου τοθ Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
  Σ& Α.γο Α
  ΣΐΆν ανθρωπίνη σαπϊΑα.
  ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
  ΔΙΑΚΟΣΤΜΙΙΣ,ΕΙΖ:
  ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
  ___-_?ΐ?[χρνδθδΠΑαΗ
  ΛΕΟΦ. ΚΑΛΒΚΑΙΡΙΝΟΥ154
  ΞΞ=- ΚΑΜΑΡΑΚΙ·ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΪΗΜΗΛ.222.41Β—
  Άνοιχτ ήΚινηματοι/ραφική Λέοχη
  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  (ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ 7ης ΤΕΧΝΗΣ)
  Στΐς Τ 3 τού Φλεβάρη τού
  1976, &ρχιοχ τή ττορε.ία. της
  ή άινοιχτή κινημσττογραφική
  λέσχη μέσα στόν Ήρακλειώτι-
  κο χώρο. Μιά ττορεία όττωσδή-
  ττοτε δχι εϋκολη, άφοθ εΤχε ν'
  άντιιμετωττίσει τό κύκλω,μα τοϋ
  όμτταριιοοΰ κιινημιο—ογράφου
  ποΰττνιξε το Ήράκλειο κι έτά-
  ιζε τό κοινό τού μ' εύκολοχώ-
  νει/τα) θεαματα.
  Ποορά τίς δυσκολίες δμως,
  ή λέσχΐϊ δχι μόνο κατάφερε νσ
  έπΐ'διώσει, άλλά κι' δπως ά-
  ττοδείιχνεται άττ' τόν άριθμό
  των φίλων τηις ινα γίνει ένας
  θεσρός.
  Άρκετά γίινανε μέσα στό
  χράνο αύτό και ττιστεύουμε
  ότι μπαρούν νά γίνουν άχόμα
  —εριιοτ^ότβρα, >μέ τή συιμπαρά
  σταση δλων δχι μόνο μέ τή
  τταρουσία /μας στΐς προβολές
  της ,άλλά και μέ την εκθέση
  τώ|ν άτττοψε&|ν· και προτάσεών
  μας στΐς ττροβολές της.
  Πέρ' άπ' αύτά δμως πού έλ
  ττίζουιμε ττώς ιμιττοροθν — κσΐ
  π&ριμένουιμε έξ άλλον — νά
  γίνουν, τονίζαυιμε ττώς τηρέττει
  νά σάς ένηιμιειρώσου'με γιά τις
  ταινίες πού έχουικε προγοαιμιμο
  τιστεΐ γιά τό όόμεσο μέλλον.
  (Σ.Σ. ή σειρά τής π,ροβολής
  τους δέν είναι άνάλογη μέ τή
  σειρά τής έδώ παρουσιάση^
  τους).
  Άντιρέί Βάϊντα «ΟΛΑ ΠΑ
  ΠΟΥΛΗΜΑ». Ό μεγάλος Πο-
  λωνός σκηνοθέτης, συγκλονι-
  σ μ ενός άπτ' τό φονο τοΰ φίλου
  τού ήθοττοιοΰ Ίμττύζνιεφ Τσι-
  μπούλσικι, τηροδληιματίζεται
  και στοχάζεται παν» στή ση
  μιοχτίαι τής τέιχνης τού καί τής
  Τέχνης γβνικώτερα δηιμιΐουργών
  τας έτσι στά 1968 τό μήνυμσ
  ΜΑΡΙΟΧ
  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑΚΗΧ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 2
  ("Οπισθεν Καταστημάτων Μα-
  ρούδσ).
  ΤΗΛ. 289 — 593
  ΔΕΧΕΤΑΙ 8.30' — 1
  5 — 8 μ.μ.
  ■♦♦♦♦■
  ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ;
  Ζητοθνται οίκόπεδα < οτο κέντρο τού Ήρα < κλείου 4 ^ Τεχνικόν Γραφειον < ΧΤΕΛΙΟΥ Α. ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ < ΑΓ. ΜΗΝΑ 15 ! τηλ. 289595 ! »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦νται την Τδια μερά άττό
  τίς τοπικές ήμερήσιες έφηιμε-
  ρίδες .
  ΜαΚώ.
  έλεγχος
  ΣΤΟΥ ΜΠΕΝΤΕΒΗ
  ΕΞΩ άπό την ψησταριά
  «Γρηγόρης», στήν περιοχή
  ΑΛπεντεβή Καμάρα, ύπάρχουν
  άπό πολΰ παλιά, στήν πα-
  ρυψή τοΰ πεζοδρομίου, χώμα
  τα, τα άποϊα τό μέν χειμώνα
  δη>|*ιουργοΰν λάσττες, τίς δέ
  καλοκαιρινές μέρες σύννεφο
  σκόνης.
  'Επανειληιμιμένα ή διεύθυν
  ση της ψησταριάς έ'χει παρα
  καλέσει τόν κ. Δήμαρχο "Η¬
  ρακλείου νά στείλη ένα «γκρέ-
  ιντερ» γιά νά δώση μιά λύση
  στό πρόβληιμα, άλλά μάταια.
  Τό άποτέλεσμα είναι ότι ή
  κατάσταση συνεχίζεται και οί
  σκόνες κυρίως δηιμιουργοΰν έκ-
  τδς των άλλων, πονεκέφαλο
  στή διεύθυνση τής ψησταριάς,
  ή όποία έλέγχεται άπό τίς
  ϋγειονομικές ύττηρεσίες, γιά
  κάτι ποΰ είναι αδύνατον νά
  αντιμετωπίση.
  Μάς παρακάλεσαν νά μετα
  φέρωμε στίς στήλες μας τό
  θέμα, μέ την ύττοσημείωση ό¬
  τι άττό την παραττάνω ψηστα
  ριά ό Δήιμος είσπράττει 50
  χιλιάδες δραχμές τόν χρόνο,
  δηιμοτικά τέλη.
  ΣΤΗΝ ΠΟΜΠΙΑ
  ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΘΕΣΤΑΤΟ
  χωριό Πόμπια, ύπάρχει ένα
  ττρόβλημα ποΰ συνδέεται άιμ-
  μεσα μέ τή δημοσία ύγεία.
  Πρόκειται γιά μιά άπαράδε
  χτη κατάσταση πού έπικρα-
  τεΤ στό γενικά χώρο τής κα¬
  θαριότητος τοΰ χωρίου, ή ό¬
  ποία δίνει στούς περαστι-
  κούς πρός τα Νότια παράλια
  (Καλούς Λιιμένες κ.λ.π.) μιά
  πολύ κακή έντύπωση. Τα σκου
  π ιδία, οί σκόρπιες άκαθαρσί
  ες καΐ οί πολλές μΰγες, είναι
  τα κύρια χαρακτηριστικά τής
  τταραττάνω εικόνος.
  "Οσο γιά την αΐτία, όφεί
  λετσι κυρίως στό δτι ττολλά
  άπό τα σττίτια τού χωρίου
  είναι εντελώς έγκαταλελεΐιμιμένα
  έξ άφορμής τής άστυφιλίας
  καΐ φυσικά δέν ύπάρχουν άν-
  θρωποι νά φροντίσουν γιά την
  καθαριότητα των αύλόγειρων
  και των δρομίσκων.
  Έπειδή καΐ άττό τουριστι-
  κής ττλευράς και άπό απόψεως
  ύγείας τό τταραττάντο θέιμα εί
  ναι σοβαρά, θά πρέπη νομίζομε
  κάποιοι άρμόδιοι νά δρεθοΰν
  γιά νά τό αντΐιμετωτπσουν.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ
  Ζητεϊται παρά τής έτσιρείας «Γ. Μ. ΔΙΑΛ
  ΛΙΝΑΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ» ΕΠ Ε νέος («νευ
  στρατιωτικών υποχρεώσεων) ή νέα, άπό-
  φοιτος Γυμνασίου διά νά αναλάβη ύπευ-
  θύνως τό επί της όδου Άγίου Τίτου 5 πό¬
  λεώς μας πρατήριον τροφίμων (δΕίΡ
  5ΕΚνΐΟΕ) τής «Δ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ Α-
  ΓΟΡΑΣ Δ».
  Πληροφορίαι είς τό Τηλ. 282.291 άπό 08.
  30' - 13.30' καΐ άπό 17.00' - 20.00' άρ-
  μόδιος κ. Στυλ. Μαχαίρας.
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΑΠΟΛΛΩΝ
  Τηλέφ. 223.395
  ΣΗΜΕΡΑ
  Τα πιό άποτρόπαια ένκλήματα
  Ο ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΙΟΝΙ
  ΠΕΜΠΤΗ
  Τό σέξ άπό την κοινωνική τού σκοπιά
  ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΝΟΤΗΤΑΣ
  ♦♦♦♦< ♦♦«»♦♦♦♦♦♦♦♦ ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ Ν: καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ Λεωφόρος Κνωσσού 50 μέτρα πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο (Νεκροταφεϊο) ΤΗΛ- _-3Ο.-Ι8Θ ΗΡΑΚΛΕΙΟηΚΡΗΤΗΣ »♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦φφ»»»»»»» εχι • ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΙ · • Χαράς Εύαγγέλια μετά την καταδίκη τοΰ διευ- θυντή τής «Αληθείας». Γιά ποιοϋς νομίζετε; Γιά τούς... Μασόνους!.. Σύμφωνα μέ πληροφορίες μου, άνοίξανε καί... σαμττάνιες! .. Γιά νά μην τούς άδικοΰμε δμως, σημειώνω δτι καί γιά ένα πράγμα στεναχωρηθήκανε: γιά τό δτι ΰπήρχε τό δικαίωμα τής... έφέσεως, βάσει τοΰ ό- ττοίου ό καταδικασθείς άφέθηκε έλεύθερος... • Την πρώτη μερά τής πολύκροτης δίκης τού Δημάρχου κ. Καρέλλη κατά τοΰ Μάνου Χαρή, ό άξιότιμος κ. Πρόεδρος τού Δικαστηρίου, άπευθυνό μενος πρός τούς δικηγόρους τοΰ μηνυτή εΤπε! —Καλά, τόν φέραμε έδώ τόν κατηγορούμενο, άλλά δέν είναι άνάγκη νά τού ττάρωμε καί τό κεφάλι.. Καί φυσικά έτσι έγινε στό τέλος. Δέν τού τό ττήραν. Άττλώς μόνο δυό χρόνια φυλακή τού 6όλα- νε, τρείς μήνες στερήση τής ατελείας τοΰ χαρτιού καί διακόσες χιλιάδες δραχμές πρόστιμο, μεταλλικές δμως, δχι χάρτινες. • Ρεκόρ απολογίας τοΰ κατηγορουμένου, ττού μ ι- λοΰσε συνεχώς — μέ μιά 'μικρή διακοπή — ε¬ πί τέσσερις ττερίττου ώρες! Στό διάστημα αύτό, ήτπε τρία ποτήρια νερό. Καί κάττοιος παρατήρησε: —Λίγο άκόμη καί ό Δήμαρχος θ' αρχίση νά στεναχωριέται γιά ένα ττρόσθετο λόγο: ότι ό κατη- γορούμενος θά τοΰ δημιουργήση νέο ττρόδλημα... λειψυδρίας! • Κατά τή διάρκεια τής μισής διαδικασίας, ό κσ- τηγορούμενος ήταν χωρίς δικηγόρο, λόγω τού δτι ό κ. Γ. Στρατάκης άρρώστησε ξαφνικά. Καί δταν δμως ήρθε, ή ύπεροχή άπό άριθμητι- κης ττλευράς, ήταν Οπερ τού μηνυτή, ό οποίος διέ- θετε τρείς δικηγόρους ττολιτικής άγωγής. Κάττοιος, πού τταρατήρησε την περίτττωση ά- ποφάνθηκε: —°Ένας είναι τής ύπεράσπισης, άλλά λέων! • ΚαΊ άλλος ένας σχετικός διάλογος. —Τί ττάθανε οί συνηγοροι τής ττολιτικής άγο>
  γής, μόλις ήρθε ό άρρωστος συνάδελφός τους τής
  ύπεράσττισης;
  —Άττλώς... άρρωστήσανε έκεΤνοι!.. '
  —Καί τί άρρώοτεια πάθανε;
  κΣτρατάκειον άποστομωτίτιδοι»!...
  • Κουράστηκε πραγματικά τό Δικσστήριο ττού
  δΐκασε την παραττάνω ύττόθεση. Καί πιό πολύ
  ό κ. Πρόεδρος τού, πού — μάταια μερικές φορές
  — προσπαθοΰσε μέ παραινέσεις νά συντμήση τόν
  χρόνο.
  Και δέν έφτανε ή κούραση, άλλά προστέθηκε
  καΐ ή δική τού είδική κατάσταση ύγείας, άΦοΰ
  την δεύτερη μερά τής δίκης άρρώστησε κι' έκείνος.
  Καί κάποιος, πού συνδύασε την άρρώστεια
  αύτη τοΰ κ. Προέδρου μέ την άλλη τοθ συνηγόρου
  Στροττάκη, εΐπε:
  —Λίγο άκόμη καί θά έχωμε έτπδημία...
  Τελικά βεβαία, έτπδημία δέν έττεσε, άλλά γιά
  τόν κατηγορούμενο έττεσε... θανατικαί..., δ»
  ττ ω ς λ -έ μ ε τίς βσρειές άρρώστειες στήν
  Κ ρ ή τ η.
  ♦ Πολύς λόγος έ'γινε γιά τίς διακόσιες χιλιάδες
  μεταλλικές δραχμές, άν δηλαδή εΐχε δικαίωμα
  νά τίς πάρη ή δχι ό κ. Δήμαρχος.
  Κατά την ώρα λοιπόν πού τό Δικαστήριο εΐχε
  άποσυρθεΤ στήν είδική αύτη συνδιάσκεψη,, ό κατη-
  γορούμενος εΐπε σέ κάττοιον πολιτικό μηχανικό τοΰ
  ΠΑΣΟΚ δτι δέν βρίσκει την έπιμονή τού Δημάρχου
  καί τόσο... σοσιαλιστική.
  Ό παραπάνω συμφώνησε καί κάτι εΤπε στόν
  μηνυτή, ό οποίος στήν έπάνοδο τού Δικαστηρίου τίς
  έκχώρησε στό "Ιδρυμα Είδικών Παιδιών.
  Καί ό κατηγροούμενος σέ συνέχεια τής συζή-
  τησης εΤπε:
  Λυποΰμαι είλικρινα γιά την... πλατωνική δω-
  ρεά, διότι ώς γνωστόν,: «οΰκ αν λάβης παρά τοθ
  μή έ'χοντος». '
  • Ένα άλλο εΰθυμο κάπως στιγμιότυπο τής δια¬
  δικασίας, ήταν τό σημεΤο δπου διαφώνησαν δ-
  λοι οί παράγοντες τής δίκης ττλήν τοΰ κατηγορουμέ-
  νου, άν έπρεττε νά απαντήση ή όχι σέ ερωτήση, γιά
  την όποία ό συνηγορός τού τοΰ έ"δωσε άρνητική σύ·
  σταση.
  Τό θέμα πήρε έ'κταση μέχρι πού ό κ. Είσαγγε-
  λέας εΐπε: άς κάνωμε καί λίγο νομικό φροντιστήριο.
  Καί ό κατηγορούμενος πού στεκόταν τόσες ώ¬
  ρες δρθιος, κατευθυνόμενος πρός τό σκαμνί τού,
  εΐπε χαμηλόφωνα :
  —Έγώ, μπορώ νά καθ,ήσω μιά πού εΐμαι... ά-
  κροατής τοΰ φροντιστηρίου...
  Δυστυχώς δμως τό... διάλειμμα κράτησε λίγο..
  γιατί ό πρόεδρος ξαναχτύπησε τό... κουδούνιί...
  Και μετά άπό λίγη ώρα χτύπησε καί την...
  καμπάνα!
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  Ανακοίνωσις
  ΕΙΣΑΓΑΓΑΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ
  Πικάπ 8ΤΕΚΕΟ ΕϋΚΟΡΗΟΝ (Ιταλίας)
  ΡαδιομαννητόφωναΗΙΤΑΟΗΙ ΗΙ-ίΙ
  (Ίαπωνίας)
  Υ101 Γ ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ 0·Ε·
  Λ. Κνωσού 15 τηλ. (081) 287768
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»
  -———^^Μ^εεΒππΜεΒ^ενΜεΐΒΒΝεΐΗε^ΒπΐΐΜ
  διακοσμητικη
  Τηλ. 287.670
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  • Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  , ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  •V***·
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  ΓΜΑΝΟΖ ΧΑΡΗ!)
  ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχνική έπιμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  14 ΜΑΡΤΙΟΥ 1977
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι----,
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■β
  — ---------—- —- —- ε— ■ ·«ε—ε——ε]ε—ε—--ε—ε— ε— ε— ε— ε— ε—ε—ε—ε— --ε—ε—ε—ε—ι —ε—
  ΐΓΡΑΜΜΑΤΑΪΜΐ ι ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  =■■1
  !■■■!=
  ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΛΟΓΙΑΔΗ
  Κύριε Διευθυντά,
  Τόν ττειραισιμένο χρόνο έδη-
  ιμσσιεύσατε κατά χοίρους έττι
  στολές κακόπιστου φίλου σας
  Χοτνιώτη εναντίον μου καΐ ε¬
  ναντίον τοθ Ποονελληνίου Συνδέ-
  σιμου Κρητών Έπιστημόνων
  καΐ Διανοουμένων, και ιμάκ
  κατηγορήσατε δτι είμεθα ξενο-
  «ίνητοι. Κατηγοιρήσατε άχόμη
  τό Περιοδικό «Κρήτη> πως τηα-
  τρωνάρει την κινήση ιμας και έ-
  μένα γιά την δροχττη,ριότητά
  μου στήν κα-αραιμένη έττταε-
  τία. Έττε,ιδή δμως γνωριζάμα-
  στε καλά καΐ ξέρετε κβΐ τοθς
  αγώνβς ιμου καΐ τή δράση μου
  και την δεοντολογία μου διερω-
  τοΰμαι πώς καΐ γιά ποιό λό-
  γο γ,ραφετε αώτά τα άνυττό-
  στατα κκχΐ όινύτταιρκταΐ ττράγ-
  ματα και τίς τόσο άδικες καί
  παράλογες κατηγορίε,ς. Πιστεύ
  ω ττώς ττέσατε ΘΟμα κακοττί-
  στων καΐ ύτΓθύλων άνθρώπων
  τγοΟ σκοττό έχουν να έμττοδί-
  σουν ένα Πανελλήινια Συγκρη-
  τισιμό γιά τα Κρητικά ττρο-
  δλήματα, ττού δέν τοΰς συιμφέ
  ρει νά λυθοΰν ττοτέ, γιά να τα
  έκμεταλλεύονται καΐ νά καπη-
  λεύονται την άγωνία τού Κρη¬
  τικού λαού.
  Ξέρετε πολύ καλά ττώς ό
  Πανελλήνιος Σύνδεσιμος έκανε
  ψήφισμα κοπά των βάσεων άπο
  ιτέρΐΛ» ττού σάς τό στείλαιμί
  καΐ τότε δττως κα>ΐ τώρα γιά
  δημοσιευθή. Πώς εΐνχχι λοιπόν
  ξενοκίνητος καΐ άπό πό ι ούς;
  Ξέρετε άκόμη τούς άγώνες
  καΐ τα δωρεά κοινοφελή έργα
  ττού έχω κάνει (ύδραγωγεΐα -
  έκκλησίες κ.λ.π.), καΐ ξέρετε
  καλά πώς ή δρσστηιριότητά
  ιμου στήν έτττάχρονη τυρανία
  εΤχε αττοτέλεσμια:
  1) Νά μέ άττολύσουν ά— ό τό
  Διοιοοητικό Ευιμβούλιο της
  Ε.Γ.Σ.Η. ττού ήιμουν αίρετό
  μέλος
  2) Νά μή μοΰ δώσουν αδεία
  έ—εκτάσεως σέ δύο όρο-
  φους τοΰ Ξενοδοχείου μου την
  ώρα που εδωσαν έτττά όρόφων
  στό Μαιμιδάκη δίιτλα μου,
  στοϋ Κοκκίντ) τό Χάνι.
  3) Νά μή μοΰ έτπτρέψουν νά
  συνεχίσω ώς Έπΐιμελητής
  τής 'Υδραυλικής στό Ε. Μ.
  ίΐολυτεχνεΐο στήν Αθηνά ττού
  ηιμουν άττό τό 1964.
  4) Νά 6ρώ τό ιμττελά μου
  στήν Άσφάλεια Χανίων
  την 1—8—7) στό Β. Παγ-
  κιόοιμιο Συνέδριο Κιρητών, δταν
  ιμιίλησα σάν μοναδικός Ήρα-
  κλειώτης γιά την άνάγκη Ιδρύ
  σεως τού Πανεπιστημίου Κρή¬
  της καΐ ττώς ό «λαός δέν μπο-
  ,ρεΐ αιωνίως νά ττερηταίζεται».
  5) Νά μέ χαρακτηρίσουν στήν
  χουντική ΚΥΠ τού Ήρα-
  κλΕίου σάν έττικίνδυνο γιά τό
  καθεστώς δταν μίλησα ξεκά-
  θαρα ιοαΐ ντόμττρα δημοσίως
  στό Γεωργαλά καί Παττακο'
  Πιστεύω λοιττόν πώς παρα-
  ττίλανηθήκιατε, αύτό έπιβάλε-
  ται μιά απαντήση σας γιά τίς
  τταραττάιο άδικες κατηγορίες
  σας γ'ατΐ έτσι ιμόνο μπορεΤτε
  νά γράφετε πώς λέτε την Άλή-
  θεια. ,
  "Οσο γιά τή θέση ποϋ πή-
  ρα εναντίον τού θρόνου στό
  δημοψήφισιμα τής 29.7.73 καΐ
  τταΰ τταρεξηγήίίηκα αβικα
  γιατΐ δέν έγινα κατανοητός,
  ΜΙΝΩΊΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΛΝβΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΛΙΡΕΙΑ
  ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ
  ΤΑΞΙΔΙ
  ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΓί ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
  ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ
  ΜΙΝΩΣ
  καί
  ΑΡΙΑΛΝΗ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕ1Σ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞ
  ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΩΡΑ 6.30 Μ.Μ.
  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πλατεϊα Καλλεργών 7
  Τηλέφωνα 224 304 — 224 305
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ Άκτή Ποσειδώνος 28
  Τηλέφωνα 4117952 - 4117953
  δέν θά ~η ιμ' αϋτό εΐχα καΐ
  άδικο, άφού ένα χρόνο μετά
  έδικαιώθηκα άττό τα γεγονότα.
  Κ ι* έττειδή τό θόμα αι/τό εχει
  ττροκαλέσει πολλές συζητή¬
  σεως θά σάς στειίλλω σύντομα
  ένα έπίκαιρο, άρθρου μου γιά
  «Τα βρώμικα τταιγνίδια τού
  Ναι καΐ τού "θχι».
  Κι' έτση πιστεύω νά ρίξω
  άπλετο φώς σέ μιά σκότεινή
  έττοχή καΐ νά ό—οδείιξω πόσο
  αάς δημιουργοΰν την παρατπλά
  νηση καί μάς κιατασκευαζουν
  Καί θά δεχθώ καΐ δποιαδή-
  , τΓοτιε δηιμόσια σοβαρή συζητή¬
  ση ττάνω σ' δτι γράψω.
  Μετά τιμής
  Ε. Γ. Λογιάδης
  Δρ. Πολιτ. Μηιχανικός
  τού ΠαΜελ. Συνδέσιμου
  Πιρόεδρος
  Κιρητών Έτπστηιμόνων
  καΐ Διανοουιμένων
  ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ
  ΖΗΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ...
  Πρός
  τόν κι. Διευθυντήν
  τής έοδομιΜδιαιίας έφηιμερίδας
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  'Ε/νταΰθα.
  ΆξιόΤιμε κ. Διευθυντά,
  ΕΊιμαι κ'ρατούμενος των φυ-
  λακ<όν Άλικιαρνασσοΰ καϊ έττι θυμώ νά δηιμσσιεύσω στήν έφη ιμβρίδα σας (γνωρίζω δτι είναι έβδαμαδιαία) τό κάτωθι κείμε νο ΔΥΟ ΦΟΡΑΣ δηλ. επ! δύο ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΣ. Τό κείμενο εΐνοι τό εξής: «Π,ραό έξ έτών πειρί'ττου σέ μία τταραλίθ! πλησίον στό § Η¬ ράκλειον εναις ΨΗΛΟΣ ΤΟΥ- ΡίΣΤΑΣ εοχοσε ίνα "Ελλψα άπό ττνιγμόν. Ό τουρίστας εύρίσκιεται τώρα φυλακισμέ- νος κιαΐ θέλει νά έττικοινωνήση μέ τόν "Ελλη«χ ττοϋ έσωσε διό τι πιστεύει δτι ή άναγνώρισις τού γεγονότος άττό τόν "Ελλη- να θά τόν βοηθήση νά πάιρη ά- ναστολή. Ό τοΜρίστας δέν ξέ ιρει τό δνομα τού "Ελλην» άλ- λά ή διική τού Διεύθυνσις είναι ΜΑΧ. ΒΟΤΗΑ Φυλακαί Ηρακλείου». ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΙΟΝΥΣΟΣ ΠΛΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΗΛ. 286.191 ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φαγητό, σ' Μνα δμορφο πε- ριβ άλλον. ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (σέ δέματα) ΞΥΛΕΙΑ (καλούπκχ) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΩΣΣΙΑΣ ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ Ποιότης "Αρίστη · Μεγάλες είσαγωγές ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ Γραφεϊο ΚαλοκαιρινοΟ 208 ΤΗΛ. 284473 — 220339 ΝΟΚΟΜΕΝϋΕ και ΗΙΤΑΟΗΙ Ή τηλεόραση' Τό κομψότερο πού κλειδώνει ραδιομαγνητόφωνο ΕυκθΡΗΌΝ:Τό προσιτότερο καλόδΤΕΚΕΟ Τα προϊόντα πού ξεχωρίζουν γιά την ποιότητά τους ΥΙΟΙ Γ· ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ 0-Ε· Καλές τιμές — εΐδικές εύκολίες στούς Δημόσιους Ύπαλλήλους Λ. Κνωσσού 15 καί Λ. Πετράκη Γωνία (στάσις Κατσουλογιώργη) τηλ. 287768 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«»
  αγροτες!
  γνωριστε τηΐίτιο συγΧρονη
  μεδοδο λιπανσης στον κοσμο
  βιοΧημικα συστηϋάτά :^ια:τη:ϋΐαμο|>ί|>ωση τού εδα-
  φου% και την αναπτύξη των ψυτ^γ:.
  για καθε καλλιεργεια
  αυζανει τη.:τίβίρα.γνγη με.'*ρι ,τό;■·Λ»'ΧτΜΜε>· καλυτε-
  ρευει τη ιτίρ<ο*ητ<ϊ:":.ρρΛΪίμϊζε,ι^^ϊ'ί.^ΐΒρβ.γώγ»» Ι5εως3θ μ ε ρ ε ς. ε η? ν«φΐ£& τα :έδ <*ίρ,^^.:-σ έ ·*ιβ«ί ^.^«ίΤΜα τα στασ η. ι - μ ε φ ε κάόμό € ρ γε ι α<'ηό:ι: ως $ «ΑΑω μ α ^ Π Αιττανση τού ■*·* 1} αποκλειοτικοι ειοαγωγεις: ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ - ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 24 (παλαιο πυροοθεστειο) προκλειο- κρήτης "■'"■*...... ' τηλίφ.: 289.814 Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΔΤΔΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΛΔΔΣ «Ή Ίερά Σύνοδος τής Ίε- ραρχίας τής 'Εκκλησίοος της "Ελλάδος, ιμιελετήσασα το σο¬ βαρώτατον θέιμα τής Μασσω· νίας, άττοφαίνΕται ώ ςέξής! α) ΆνοναιιεΤ την άττό 12— 10—1933 Πράξιν τής Ίεραί: χίος τής 'Εκκλησίας τής Ελ¬ λάδος, την έττέχουσαν θέσιν αύθεντικοΰ κειμένου Αυτής 'Ειμ,μένει άττολύτως είς τα έν τή ώς άνω Πράξει όριζόμε- να ττερΐ τής Μασσωνίας. Δια- κη,ρύσσελ καΐ αύθις, δτι ή Μασ οχονία είναι αττοδειδειγμένως θρησκεΛα 'μυστη/ριακή, προεκτσ σις των παλαιών βΐδωλολατρι- κύν θρησκειών, δλως ξένη καΐ άντίθιετος πρός την έξ άποκα- λύψτως σωτηιριώδη Αλήθειαν τής Άγίας ημών 'Εκκλησίας. ΔιαδηλοΤ καττηγορηιματικώς, δ¬ τι ή Ιδιότης τού Μασσώνου υ¬ πό οιανδήποτε μορφήν είναι ά- συιμβίβαστος τηρός την ίδιότη τα τού Χριστιανού ώς μέλους τού Σώματτος τού Χριστοΰ. β) Άποδεχε-Γαι κβΐ έγκρί- νει δύο ενεργείας τής Διαρ- κούς Ίερας Συνόδου. Πρώτον ιμέν την ύττ' Αυτής εκφραοΊν έ- παίνου —ρός τούς έκδοντας την ύττ' αριθ 2060 )6-12- 1969 απόφασιν Δικαστάς τού Πολυιμελούς Πιρωτοδικείου Άθη νών, διά τής οποίας κατεδικά σθη ή Μασσωνία «ώς θρησκείσ .μυστική μή γτΛοστή»^ Δεύτε¬ ρον δέ την ύπ' Αυτής έκδοσιν άνακοινώσβως πρός τό Χριστε ττώνυμον Πλήρωμα, δημοσιευ- θειίσης είς τό .υπό τής Ίεράς Συνοδου· έκδιδόμενον Περιοδι¬ κόν «Φωνή Καρίου» τής 17ης ΛΛαΐου 1970, διαν&μηθείσης εύ ,ρύτατα καθ" οπκασαΜ την "Ελ¬ ληνικήν Έπικ/ράτειαν, διά τής οποίας ό Μασσωνισμός, έν ,ρητη αναψορά τηρός την Πράξιν τού Τ 933 τής Ίεράς Συνόδου τής Ιεραρχίαν, στηλιτεύεται ώς θρηρχεία, τής οποίας ή σκοτία φύσις είναι άκ^ως άν- τίθετος πρός τή νέν πλήρει φωτ! χριστιανικήν Αλήθειαν. γ) Πληροψο,ρεΐ υττευθύνως τόν "Ορθόδοξον "Ελληνικόν Λαόν, ότι ουδείς απολύτως των Ίεραρχών τής 'Εκκλησί¬ ας της Ελλάδος, κατά σαφή καΐ προσωπικήν ενός εκάστου ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑΚΑ ΟΠΛΑ Σύμφωνοο μέ δηιμοσιογραφι- κές τΓληΐρσφο,ρίες, οί Αύστρια- κές άριχές 'κατέσχεσαν σέ άε- ροδρόμιό τους, ποσότητα δ- ττλων, ιμέ πιροο,ρισμό τή Συ¬ ρια. Ήταν ττερίττου 600 κυνη γετικά δττλα καί 4ΟΟ.ΟΟΟ φυ- σίιγγια. Ό Αύστιριακος Τύττος ά- νάφερε δτι ό Αύστριακός 'Υ- πουργός Αμύνης είναι άναιμε- μειγμένος στήν ϋπόθεσι, για- τϊ επέτρεψε την αποστόλη των δπλων, κατόπιν συμφωνί¬ ας ιμέ τόν Σύριο Ύπουργό Ά ιμύνης. Ό άντηταλιτευόμενος Τύ- ττος έκιμεταλλεύτηκε τό γεγο- Ανδπ Νάρκισσος Ηράκλειον - Ρόδος ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ ΤΗΛ. 280-647 ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΑΕΚΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ • ΡΩΣΙΚΑ ΠΡΟ ΓΟΝΤΑ • ΠΡΟΊΌΝΤΑ «ΡΗΙίΙΡδ» • ΕΙΔΗ ΤΗΣ «ΙΖΟΛΑ» Καΐ δ,τι άλλο σχετίζεται μέ τόν Ήλεκτρι σμό. —Τηλεοράσεις — ΚουζΙνες — θερμά- στρες — θερμαντικά Σώματα — Στερεοφω νικά Συγκροτήματα — Ψυγεΐσ κλπ. καθώς καί Μικρές Οίκιακές Συσκευές. ΟΣΟ ΠΑ ΤΙΜΕΣ ΟΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ Έλάτε μέ θάρρος, δπως πάτε σέ ένα φΐ- λικό σπίτι. >♦♦♦♦♦♦
  νός κ«ΐ δημιουργήθηκε μεγάλος
  θάρυβος ένάντια στήν πολιτική
  τοΰ Καγκελλαρίου κ. Κρόϊσκυ,
  ό ότΓοΐος καΐ ζήτησε διευκρινή
  σεις άπό τόν Ύπουργό τού.
  Άττό ττολλές κατευθύνσεις ζη-
  τήθηκε νά τταραιτηθή ό "Υπουρ
  γός Αμύνης γιατΐ άπαγορεύ-
  εται ή έξαγωγή δπλων άπό
  ούδέτερη χώρα,
  ΟΙ Σιωνκττ ικες ΌργαΜώ-
  σεΐις έτταιξαν κάττοιο ρόλο γιά
  ν' άτΓοσιιοπηθη τό ζήτηιμα άπό
  όρισμένες εφημερίδας καΐ κα-
  ταβάλουν εντονες προο4άθειες
  γιά νά τβρματσιθή ό ίσάλος,
  γιαττΐ ό "Υττουιργός Αμύνης
  τής Αυστρίας εΤναι έβραϊκής
  Ικιαταγωγής «αί εχει στενές
  σχέσείς μέ τόν Σύριο συνά-
  δβρψό τού.
  Η ΠΕΑΜ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ
  ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
  Μέ ανακοινώση της, ή
  Πανελλαδική "Ενωση Άντιϊμ
  περιαλιστών μαθητών (Π.ΕΞ.
  Α. Μ.) συμπαραστέκεται
  στούς άπεργοός καθηγητές,
  γιά νά μην ύποκύψουν στίς
  Κυβερνητικές άπειλές καί
  στόν έκφοδισμό πού γίνεται
  μέ κρατήσεις των άποδοχών
  κλττ.
  «Τό μαθητικό κίνημα —
  τονίζουν πού εχει νοιώσει έν
  τονα την έπίθεση τής Κυ-
  δέρνησης γιά τό χτύττημο
  των Δημοκρατικών δικαίω-
  μάτων, πρέπει νά ΰποστηρ!·|
  ξει δραστήρια τόν δίκαιο ά-
  γώνα των καθηγητήν».
  διαβεβαίωσιν, έν
  καθαρω «ώ μαρτυρίφ τής σνν-
  ειδήσεως, ενώπιον Θεοΰ καΐ
  τής Όλοιμελείας Αυτής, τυγ¬
  χάνει μέλος τής Μασσονίας,
  ουδέ εχει οΐανδήττοτε σχέσιν
  πρός αυτήν.
  Άποκρούει πάσαν τυχόν ττε
  ρΐ τοϋ εναντίον διάδοσιν ώς
  τελείως ψευδη καΐ άνυττόστα-
  τον καΐ άτΓθτελοΰσαν δεινήν
  συκοφαντίαν, έκττοξευαμένην υ¬
  πό σκοτίων δυνάμεων καΐ
  στρεφαμένην κοττά τού κύρους
  των Ίερών Ποιιμεναρχών, ττρός
  τόν σκαττόν τής φθοράς αυτών
  καΐ τής "Εκικλησίας καΐ σκαν
  δαλισμού των συνειδήσεων τού
  Χριστετττωΐνύμου ΠληρώμΚχτος».
  Ή φέρουσα τάς Ιδιοχεί-
  ιρους υπογραφάς πάντων των
  μελών τής Ι.Σ.Ι. Πράξις αδτη,
  κατόπιν άττοφάσεως αυτής, κα
  τατεβήσεται είς τό 'Εκκλησια>-
  στικόν ΜουσεΤον, άντίγραψα 6'
  αυτής διαΐπε'μφθήσονται ένΐ έ-
  κάστφ των Σεβ Ίεραρχών
  •πρός φύλαξιν έν τοίς Άρχεί-
  οις αυτών τε καΐ των Ίερών
  αυτών Μητροττόλεων. Σημειω¬
  τέον δ' δτι ατπαντες οί Σεβ.
  ΊεράΊρχαι, μέλη τής ΙΣ.Ι.,
  ϋττέγ'ραψαν, έκτός τής διαλη-
  φθείοτνς Πράξεως, καΐ ατομι¬
  κήν εΤς έκαστος Διαβεβαίωσιν
  ττερΐ μή συμμετοχής αύτοϋ
  είς τό τής Μασσωνίας βδέλυγ-
  μαΐ, κατατεθεΐσαν είς τό Συνο-
  δικόν Άρχεΐον.
  ΤΟΤΕ
  ΜΟΙΜΟ
  ΑΞΙΖΕΙ
  ΝΑ ΕΚΔΟΘΗ
  ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ
  ϋ
  τ;ελεΐ(_νοντ:ας υο
  νοκοθεις καα
  να αΛλαζη μεσα απυ
  σΐ;οΔικαιωμα
  Να εισαι
  Ανθρωπος
  νοιοοβεις αυΌη τ;ην αΛ-
  λαγη αε καβε αελιοα
  σε καβε παραγραφο,
  γιαϋΐ καβε παραγραφος
  είναι κ ι ενα μηνυμα Ι..»
  Α.ΜΑΛΡΠ
  Με τον
  σημερινο
  Προεδρο της
  Δημοκρατίας
  στην
  Ακροπολη(Ι9Ι9)
  ΕΚΔΟΣΕΙΓ
  ΜΠΕΡΓΑΔΗ
  Μαυρομιχαλη 4
  τηλ. 3614 263
  ΒΙΒΛΙΟ
  ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
  ♦ ♦♦♦♦
  '- ♦♦♦♦♦<—♦♦♦♦♦ " ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦-■ - ■ ♦♦♦♦♦♦■- "ΠΡΏΤθΚΟΛΛΛί,ι Τ«Ν ΣΟΦΟΝ ΤΗΣ ΣΗ-'Ν^ ίΚ Γ?1Ϊ Ι'ϋΙΙ^Ηΐ Πϊ. ΓίίΝ Τ ΑΛΛΙΚίΙΝ Μ(·ΓΑ {ΊΙΑΓυΤΗΣ (ι ι Κιί Κ Ι Λ Μ Μ Ι Μ Ν ( ι Ι ί ι,Ι ■βΚΛΟΐη 1111 ΓΜΝ ΙΑΑγΙΝΙκΊιΝ 1 Μ6ΙΛ 1!Κ>Λ0Γθν , Ι
  «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛ
  ΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ
  ΣΙΩΝ»
  ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΧΕΔΙΑ
  ΤΩΝ ΜΑΖΩΝΩΝ
  ΙΤΗ ΔΗΜΟΖΙΟΤΗΤΑ
  Περιωρισμένος άρι-
  θμός άντιτύπωνκ διατί
  θεται άπό τα γραφεΐα
  τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Δρχ. 60
  Τό γνωστό
  Καπ■νσττωλεΐο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (ΚΙΜΛΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα
  τα εΤ6η τοθ
  κοπτνιστή,
  ιτεριοδικα,
  έψημερίδες
  καί την
  «ΑΛΗΟΕΙΑ»
  ΟΔΗΓΟΙ... ■
  ΑΝ ΞΕΡΑΤΕΙΕ ΠΟΙΕΙ
  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ!
  ΙΑΣ Κ ΑΛΥΠΤΕΙ
  Η ΝΟΜΙΚΗ
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 0Α%
  ΘΑ ΕΙΧΑΤΕ ΓΙΝΕΙ
  ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ!
  Γιατΐ μί τή Νομική ΠροστασΙα ΡΑ3 (την
  ΐπαναστατική καινοτομΓα πού πρώτη ή
  ΟΑ3 ίφ£ρ€ στήν Έλλάδα) ίχ«τ« παντοΰ
  καΐ πάντα καλύψη καί προστασία.
  Μέ τή 0Α5 δΐίκδικίΤτί τα όικαιώματά
  σας στά αρμοδία δικαστήρια ή σ' όποια-
  δήποτί άρχή δλης τής Ελλάδος καΐ στίς
  χώρες τής Εύρώπης Ι
  Μί δικηγόρο ποΰ μττορεΐτε νά διαλίξίτε
  ίσίϊς (άλλά πού θά πληρώση έκίίνη).
  Ή 13Α8 ίίναι κοντά σας γιά τό τρακάρι-
  σμα, χιά όποιοδήποτί άτύχημα, γιά τίς
  τροχαΐίς παραβάσεις, γιά τΐο αίιστηρές π€ΐ-
  θαρχικές ποινίς, γιά τίς πινακ(ό€ς καί τα
  γκίνα βρήτε
  τόδΐκηοσα»!
  δΐπλωμα πού άφαιρίθηκαν, γιά την έπι-
  σκευή τοΰ αύτοκινήτου σας πού όίν ίγινί
  καλή.
  Κι' δλα αύτά μέ μιά μικρή «τήσια συνδρομή
  Άξίζίΐ νά γ!νετ€ καί σϊϊς μίλος τής ΡΑ3 Ι
  Είναι τόσ«ς πολλίς οί πίριπτώσίΐς ποθ
  σάς καλύπτίΐ, ώστί θά πρέπη'νά καταρρΙ-
  ψ€Τ€ ρεκόρ αΐσιοόοξΐας γιά νά πήτε πώς
  όέν θά σάς χρίΐαστή.
  Τηλεφωνήστί τό συντομώτερο καΐ χωρίς
  καμμΐα άπά μίρους σας ύποχρίωση, θά
  σάς «πισκίφθοϋμί γιά νά σάς ενημερώ-
  σουμί.
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
  25ης Αύγούστου 42
  Τηλ. 281640
  ΟΑ3 ΗΕΙίΑ5 - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ: Λεωφ. Ίλισσοϋ 28 (γωνία Βούρβαχη-Νεζίρ)
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Δωδεκανήσου 27
  ΛΑΡΙΣΑ: Κύπρου 80 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ.25ης Αύγούστου 42
  ΠΑΤΡΑΙ: ΠλατίΙα ΓεωργΙου 29 - ΒΟΛΟΣ: Ίωλκοϋ 31
  ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Βασ. Κων)νου 28
  ΣΕΑΙΔΑ 4
  ΕΞΗ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας σταυο^ν |
  που πριν με^χωμα που · Ν
  ψραξουν οιαλ'λοι πό οπομα
  προλαβη νρ πέι εσΌςο κ αι μ
  συλλαβπ δικη,'εου
  14 ΜΑΡΤΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Πό διακοπές ρεύματος καΐ τηλεφώνου
  ' Αρχανιώτης Επιχειρηματίας
  κατά της Δ.Ε.Η καί τού Ο.Τ.Ε.
  Ο ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ & τού αυτής, είναι τα εξής ττερι-
  Πΐχεΐρηματίας κ. Έμμ. ο-τατικά, τα άττοΤα χαρακτηιρί-
  Όρφανουδάκης, πού δι
  ν αχειρίζεται τόν κινημα-
  τογράφο «Δίας» καί έπο
  χιακά την αϊθουσα δια-
  σκεδάσεων τοΰ όμωνύ·
  μου ξενοδοχείου τοΰ κ.
  Μαρκομιχελάκη, άπει·
  λεΐ μέ μηνύσεις καί ά-
  γωγές άποζημιώσεων
  δυό γνωστούς όργανι-
  σμούς: τόν Ο.Τ.Ε. κα)
  την Δ.Ε.Η.
  ΑΦΟΡΜΗ τής διαθέσεως
  ζει σάν άψευδή.
  Φ Τή νύχτα τής 16)2)77
  Τετάρτης πρός Πέμτ—η, εγινε
  στΐς Άρχάνες διακοττή τού ή-
  λεκτρικού ρεύιματος, άπό τή 1.
  30' 'μόχρι τίς 4.15' πρωινή.
  Τή νύχτα αυτή δινόταν στό
  ξενοδοχεΤο «Δίας» ό χορός των
  ύτταίλλήλων τής Έθνικής Τρά-
  ττεζας, δσοι δέ όττό τούς θαμώ-
  νες παραυιρίσικονταν στήν εκ¬
  δηλώση αυτή αρχισαν νά ττα¬
  ρα—ονούνται στάν έττιχειρημα-
  τ!α κ. Όρφανουδάχη.
  Καί τα τταράττονά τοος, δέν
  ήταν μόνο γιά τό ρε.ύμκχ, τό
  όποΤο ό Αρχανιώτης έπιχειρη-
  μοβτίαις άντκμετώπισε μέ γεννή
  τρια, άλλά κυρίως γιά τό τη-
  λέψωνο.
  Καΐ έδώ ακριβώς είναι τό
  σηιμεΐο ττού ρίχνει την εύθύνη
  στόν Ο.Τ.Ε.
  Τό τηλεττικοινωνιακό κέντρο
  των Αρχανών, άν καί ττρόκει-
  ται γιά μιά μεγάλη κωμοπολη
  μέ τόσες χιλιάδες άνθρώττους
  ττού α—έχει μολις 15 χιλιόμ.
  >♦♦♦«
  ΟΙ ΣΦΑΚΙΑΝΟΙ ΠΟΠΟΟΕΣ
  • Συνέχεια άπό την σελ. 1
  αοχράλισηι των δικών τους άνό-
  μων συιμψειρόντων ττοθ είναι
  άντίθετα καί σέ δαρος των έ-
  θνικών μας ονμφιιρόντων.
  ΊΕκτός τούτου ή συμφωνίαι
  τής 12ης Όκτωδρΐου 1953 «πε
  ρί στρατιωτικών εύκολιών», ττού
  έτΓΐτιρέΛτει την δημισυργία των
  'Αμερικονικών Βάσεων στήν
  •ΊΞλλάδα σνμψωνα μέ τό άρ-
  θρο 33 τού Συνταγιματος τού
  1952 κια! σνμφωνα μέ τό ττνεΰ
  ιμα κα! τό νοηιμ<χ τοΰ όρθρου 28 πτχράγραφος 3 τοΰ Συντάγ ιματος 1975, είναι άντισυνταγ ματική. Άκόμη ή σνμωφνία αυτή εΤ- ναι άντίθετη καιΐ ττοοραβΊάζει κατάφθιρα διεθνεΐς συιμβάσεις άφοΰ κι' αύτη ή 'Ελλάδα τικχ- ιραδαίνει καταστατική διατάξη τού ΟΗΕ. Ή 'Ελλάδα διοσηρώντας καί έτΓβκτείνοντας τις ξένες Βάσεις ττιρο&αίνει σέ κατάφωρη τταρα βίαση τής συμφωνίας τού 'Ελ- σίνκι ττου υπεγράφη καί άπό τή χώρα μας. Γιά δλα αθτά καί διά λό¬ γοις έθνικής ασφαλείας καΐ αθ τοτέλειας της χώρας μας, ττρέ ττει τό δυνατόν ταχύτερον νά καταργηθοθν οί ξένες Βάσεις άττό τόν>έβνιικόν μας χώρον.
  "Αν οί όβρμόδιοι κωφεύσουν
  στό λαϊκό αύτό αίτηιμα, ό Λα-
  ός ύτΓοχρεοΰται νά κάμη χρήρ
  ση τού άρθρου 1 παράγραφος
  1, τού συντάτματος 1975 ττού
  λέγει δτι:
  «Θεμέλιο τοθ πολιτεύματος
  είναι ή λαίκή κυριαρχίση.
  Ή λαική κυραιρχία δέν ά-
  σκεΐται μόνο στΐς έκλογές, άλ
  λά μέ άλλονς τρόττους, δττως
  εΤναι οί άνυττοχώρητοι λαικοί
  αγώνας καί τό Δηιμοψήφισμα.
  Ό Ελληνικάς λαός άτταιτεΤ
  νά γίνη Δηιμοψήφισιμα γιά δλα
  τα έθνικά ιμοος προβλήιματα ττού
  άφορούν την καταργήση των
  ξένον Βάσεων, την έ*ξοδο μας
  άπτό τό ΝΑΤΟ και την ένταξή
  ιμας στήν Εύρωτταική Οίκονο-
  μι«οή Κοιινότητο:.
  Καλούμεθα δλοι οί "Ελλη-
  νες ν* άγωνιστούμε γιά την κα
  τάιργηση των ξένων Βάσεων,
  Γιά την ττραγιμοττική καϊ τταν
  τοτειιή εξοδό μας άττό τό ΝΑ¬
  ΤΟ.
  Γιά την άνεξαρτησία καϊ αύ
  τοτέλεια τής χώρας μας.
  Γιά την άληβινή Δημοκρα-
  τία.
  Γιά την Λαική Κυιριαρχία.
  Γιά την Ισιότητα δλ«ν των
  'Ελλήνων έναντι τού Νάμου.
  Γιά την δικαία- κατανοιμή
  τοΰ Έθνιιφύ βίσοδήιμοΓΤΌς σέ
  όλους τούς "Ελληνες, μέσα
  στά πλαίσια τής Κοινονικης
  ΔικαΗοσύνης.
  Γιά την λύση των λα'ικών
  προβλημάτων.
  ΧΠΜΑΤΕΙΟΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΩΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Σήμερα Δευτέρα 14 τού
  Μάρτη καί ώρα 7 μ.μ. ή
  Νομαρχιακή Έπιτροπή Η¬
  ρακλείου κατά των ξένων
  βάσεων, όργανώνει συγκεν¬
  τρώση διαμαρτυρίας στόν
  κινηματογράφο «Ντορέ».
  Καλοΰμε δλα τα μέλη
  τού σωματείου μας νά ττά-
  ρουν μέρος στή συγκεντρώ¬
  ση καί νά ζητήσουν την κα¬
  ταργήση των ξένων Άμερΐ
  κανονατοϊκών βάσεων, πού
  προσβάλλουν την Έθνική
  Άξιοπρέπεια καί φέρουν
  στόν δλεθρο τή χώρα μας.
  Ό Πρόεδρος Σΐμος Φα-
  κίδης.
  Ό Γενικάς Γραμματεύς
  Θεόδωρος Ματθαιάκης.
  Γιά την ττατρίδα μας καί
  γιά την Όρθοδοξίαν μας.
  ΟΙ λαικοί άγώνες — ρέττει ν&-
  νοΊ Έθνικοι καϊ Κοινωνικοί.
  Δέν θέλοομ€ νά νομισθή δτι
  γιράφουμε καΐ ένεργούμε γιά
  πιροσωττιική πρ>ο6ολή. ΈνεργοΟ
  με καί γράφοωμε γιατι άγα-
  ττο&με κβΐ ττονούιμε την ταλαί-
  ττωρη ττατρίδοι μας καί την
  Άγία Όρθοδοξία μας. Π' αύ
  τό και είμεθα κατά τό δυνα¬
  τόν ΤΓΐστοΐ στά καθήκον >μαις
  Ικαί έτοιμοι γάι κάθε θυσιία.
  Έξ άλλου όποιαδηποτε θυσία
  μας άξίζει νά γίνη γιά τού
  Χριστοΰ την ττίοτη την άγία
  και τής ττατρίδας την ελευθερία
  καί άνεξαιρτησία.
  Μέ άγωνιστικούς χαιρετι-
  σμούς.
  01 Σφακιονοί ΜερεΤς
  Μιιχαήλ Δαιμιανάκης
  Κων)νος Χαμττιτά«οης
  Νικόλαος Γιαννουλάκης
  Νικόλαος ΠατΓαδόσηφος
  Γεώργιος Χιωτάκης.
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  ΑΠΟΦΑΖΕΩΧ
  Μέ την 5188)25-2-1977
  άττόψαση τής Νομαρχίας
  Ηρακλείου ανετέθη, στόν ά-
  σκοΰντα καθήκοντα Δ)ντοΰ
  τής Β' Μέσης Δημοσίας Τε-
  χνικής Σχολής Ηρακλείου,
  Ίωάννη Παπαδάκη, ή μελέ-
  τη καί είσήγηση στό Νομάρ
  χη των θεμάτων Έπαγγελ-
  ματικής Έκττ)σεως τοΰ Νο-
  μοΰ καθώς καί ή έξουσία
  νά ΰττογράφει «έντολή Νο¬
  μάρχου» άττοφάσεις, εγγρα-
  φα καί διαταγές ή άναφο-
  ρές τοΰ ίδίου άντικειμένου,
  άντί τής μέχρι σήμερο Δ)ν-
  τριας Είρήνης Άνωγεανάκη.
  Ό Νομάρχης
  Άθανάσιος Καραγκουνίδης
  άπό τό Ήράκλειο, δέν διαθε-
  τει πλήρες σύστημα, ώστε σέ
  διακοπή ρεύματος, ιμέ τή βοη¬
  θεία ενός «ρελλέ» νά παίρνουν
  τα τηλέφωνα μέσω άνορθωτή
  καΐ ιμτταταρίας ρεύμα κα! νά
  λειτουργούν.
  "Οληι ή ύπόθεση δηΛαδή
  «ρέιμεται σέ £νχχ «ρελλέ», ή ά-
  νστταρξία τού όττσίου έ'χει σάν
  άτΓθτέλεσμα κάθε ψορά πού
  κόβει τό ρεθ,μα ή ΔΕΗ νά νε-
  (κιρώνονται κα! τα τηλέφωνα
  των "Αρχανών.
  '· Ή ιδία ττειρίιπτωση ακρι¬
  βώς έτταναλήφθηκε την Τετάρ-
  — 2)3)77 στΐς 11.30 μέ ά-
  ποτέλεσιμα — μετά τή διακο-
  ττή της ΔΕΗ —νά νεκρωθούν
  καΐ τα τηλιέφωνα.
  Έπειδή ό κ. Όρφανουδά¬
  κης, άττό την τηρώτί) περίτΓτίο-
  οιη ύπιέστηι οΐκονομική ζηιμιά,
  γιατ! ό κόσμος έφυγε άπό τό
  κέντρο τού, άλλά κα! έττειδή
  σάν Ιδιότης τπστεύει δτι οί
  δυό αύτοι δασΊκο! όργανισμο!
  κοινης όφελείαις, δέν έχουν δι-
  καίωμα νά τπροκαλοΰν έμττόδια
  στόν τομέα τής έξυπηρέτησης
  τού συνδρθ'μητη τοι/ς, ττρόκει-
  ται νά υποβάλη; μηνύσεις κα!
  άγωγές άττοζηιμιώσεως.
  Δέν ένδιαφέρει έμάς φυσικά
  τό σηιμεΐο αύτό τού θέιματος.
  Μάς ένδιαφέρει δμως τό γενι-
  ικώτερο, ττού ένδιαφέρει και δ-
  λοι»ς τούς 'Αρχανιώτες: δτι
  δηλ. εΤναι άττοιράθεχτο μέ μιά
  διακοπή τής ΔΕΗ νά νεκρώνον
  ται κα'ι τα τηλέφονα, γιατ!
  δέν έχει κάποια ύττηρεσία ττρο
  6λέψη νά βάλη ένα «;ρελλέ» ή
  έν πάση ττερπττώσει, ένα σύ-
  στηιμα αύτόματης ήλεκτροδότη
  σης, μέσω μ—αταρίαις.
  Νομίζομε ότι ό ΟΤΕ Θά πρέ
  ττει νά άντιιμετ&ΜΤίστι τό σο¬
  βαρά θέμα, ώστε νά μην έκτί-
  θεται στούς συνδρομητές τού,
  κάθε φορά ττού ή ΔΕΗ έκτίθε-
  ται σιτούς καταναλωτές της.
  τα "πιτουρα,,
  ΚΟΙ 0Ι...Κ0ΤΕΣ!
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΗ "ΜΕΙΟΓΕΙΟ,,
  ΑΠΟ τόν κ. Άριστοτέλή Γιαννακουδάκη, τόν γνω¬
  στό «Άδέσμευτο» καΐ πιό γνωστό άπό την πε¬
  ρίπτωση τής ύπεξαγωγής των Μασονικών άρ-
  χείων, πήραμε τήν παρακάτω, πρωτότυπη δν-
  τως, απαντήση τού, πρός δσα γράφει τίς τελευ-
  ταΤες μέρες στή «Μεσόγειό» τού, ό κ. Άριστο-
  τέλης Γραμματικάκης. Ή απαντήση τοΰ «Άδέ-
  σμευτου» έχει ώς εξής:
  Γιά τόν Χανιώτη Αικηι/όρο κ. Γκα[ϋ
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ
  ΣΤΟ «ΦΤΗΝΟ ΜΕΡΟΣ»
  ΤΗΣ ΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
  Υ.Γ. Είς σοβαρά δημοσιεύματα δίδονται
  αί άνάλογοι άπαντήσεις. Τό λευκόν
  μέρος τής δημοσιεύσεως, δύναται νά
  χρησιμοποιηθη άιτό τούς αναγνώστας,
  κατά την κρίσιν των.
  1 ΑΓ.
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΜΑΣ
  ΤΟ ΝΕΟ ΔΙ.
  ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.Κ.
  ΛΛετά τίς ττρόσφατες αρχαί
  ρεσίες τού ΣΐΛ^έσμου Φιλά-
  θλων τής ΑΕΚ τό νέο Διοι-
  κητικό Συιμβούλιο, καταρτί-
  στηκε ώς εξής:
  Πρόεδιρος: Ρουμελιώτης Κων
  στοντΐνος.
  Άντιπρόεδρος: Θεοψανάκης
  Παντβλής.
  Γεν. Γραμμιατέιας: Χαιρέτης
  Όδυσσέας.
  ΤαμΙίΐας: Χατζηβάικης Εύαγ.
  Κοοΐμδίτωρ: Κόκκινος 'Ειμιμ.
  Μέλη. Δασκαλάκης Μιχ.,
  Παπακαλίατης 'Εμΐμ., Ίατρά-
  κης Ιωάν., Τσαρουχάκης Βασ.
  • Συνέχεια άπό την σελ. 1
  μέ τίς έρωτήσεις ττοΰ τοΰ υπο
  βλήθηκαν άπά έδ,ρας, κ,ράτη-
  σε τέσσερις τΓερίττου ώρες, ΰ-
  ττοστήιριξε δτι δέν εΐχε ττροθεση
  νά θίξη τόν μη,νυτήι, καΐ φνσικά
  διεχώρισε τή θέση τού άπό την
  ούσία τού ττειριεχομένου των
  καταγγελιών τού έπιστολογρά
  φού κ. Εύ. Κεφαλογιάννη καί
  άττέδειξε την δική τού άλήθεια,
  δηλαδή τα έγγραιφα βάσεη των
  οποίων έκανε τα έ,ρωτή<ματα, ττλήν τού τετάρτου (γιά τα ττεριουσιακά στοιχεΤα) τού ό- ττοίου ανέλαβε τό ήιμισι» τής εύ θύνη,ς. Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ κ. Μαρ- κης, στήν άγόρευσή τού, άνα- γνώρισε την προσφορά τού κα- τιηγοροαμενου σά δηιμοσιογρά- φου στό κοινωνικό σύνολο, πλήν όμως —δυστυχώς δπως εΤττε — ήταν αναγκασμένος νά ζη¬ τήση την ένοχή κατά τα κατη- γορητήριο. ΤΟ ΔΙΑΚΑΣΤΗΡΙΟ δικαί- ωσε τόν ιμηνυτή κ. Καρέλλη κα! έπέιβαλιλε στόν κατηγορού- ιμενο τή γνωστή διπλάσια άπό τόν κ. Είσαγγελέα ζητηθεΤσα ΤΓθΐνή, ττερίπτωοιη ττού σνμβαί- νει πολΰ σπάνια, στά δικαστή ριαικά χρονικά τής Χώρας. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ττού έκδόθηκε τις πρωινές ώρες τής ττ. Τε- τάρτης ττρος Πέιμτττιι, ττροκάλε σ-ε αϊσθησιη στό εύρύτερο κοι- νό γιά την βαρύτητά της καί χαρακτηρίστηιΐοε άπό τό σύνολο οιχεδον τής κοινής γνώμης σάν έξοντωτική. ΤΟ ΠΟΣΟΝ των 200 χιλιά¬ δων, ιμετά άπό τή σχετική συ¬ ζητήση ό ιμηνυτής τό έκχώρησε στό "Ιδρυμα Ε ιδικών Παιδιών. ΤΕΛΟΣ, άξίζει νά σημειω¬ θή δτι ό έκ των τριών συνηγό- ρων τής πολιτικάς άγωγής κ. Γκαζής, δικηγόρος Χανίων, ξε- φεύγοντας τελείως άπό τή δια δικασία, έκανε μιά ττιρωτοφανή, ύβριστική κα! σνκοφαντική έ- ττίθεση κατα τοΰ κατηγορου'μ νου, έξ άφο,ρμής τής οποίας δηιμοσιεύεται κα! ή σέ αλλη· θέση σχετική άττάντηση πρός τον παρεκτιρα—έντα συνήγορο τού κ. Καρέλλη. ΚΑΤΑ τα άλλα ττρέπει νά τονίσωμε την ΐδιο: φράση μέ την όττοία άρχίσαμε, δτι δηλα δή, οί άτΓοφάσεις των Δικαστη ρίων είναι σεβαστές. Καί, έξ αλλσυ, δίδεται τό δικαιίωμα τής τηροσφυγής σέ άνώτερο δι- καστήιριο, τής έφέσεως, την ό- ττοίΐα ασκιησε ό κατηγο,ρούμενος καΐ άφέθηκε έλεύθερος. ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ • Συνέχεια άπό την σελ. 1 χουμε ελευθέρα τα άπογο>μα
  τα.
  • Ι. ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ,
  'ΥαΑοττώλης:
  —Προτιμοΰμιε τό συνεχές για-
  τΐ έτσι δέν ύττάρχει τό άγχος
  τού χρόνου. Νά ττάς τό μεσηιμέ-
  ρι στό σττίτι, νά ξαναγυρνάς
  Κ.Ο.ΙΚ1.
  • ΒΑΣΙΛΗΣ
  ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ,
  Ήλκετιρικά:
  —Τό τταλιό τδχουμε συνηθί-
  σει Ξέρουμε την τακτική πού
  βχοκμε τώρα. Άλλοιώς, θά χά
  σουιμε τα νερά μας.
  Ο ΧΑΝΙΩΤΗΣ δικηγόρος τού Δημάρχου κ.
  λη, στήν προχθεσινη δίκη καί κατά τή διάρκεια τής ίγό
  ρευσής τού, πέρασε — μέ τήν άνοχή δυστυχώς τοθ κ
  Προέδρου — τα δρια τής διαδικασίαν καΐ ευρισκόμενος
  έκτός αυτής, άρχισε νά κάνη κάτι, πού δέν γνωρίζαμε {ρ,
  είναι μέσα στΐς συνήθειές τού: νά λιβελολογη.
  Τόν άκούσαμε μέ πολλή ύπομονή καΐ δέν τόν διακό-
  ψαμε, γιατί θέλαμε νά δοΰμε μέχρι ποΰ θά_ έφτανε.
  ΧρησιΙμοποιώντας &λχ |άτΓΟσπασμο< (τής εφημερίδας «Πατρίς», δττως εΐπε, άπό όμιλία τοΰ ϋπογράφοντος ^ επί χούντας διοργανωθέν συνέδριο των πνευματικών άν. θρώπων της Κρήτης, μάς χαρακτήρισε σάν... ύμνητές τοΰ Παπαδόπουλου, έπειδή — άκουσον — άκουσον - άναφέραμε τόν Παπαδόπουλο πρωθυπουργό καΐ τό ττρα. ξικόπημα έπανάσταση. , Κάτι τέτοιο, άλλά σέ έλαφρότερο τόνο, εΐπε ττερί. που καί ό δεύτερος συνήγορος κ. Παπαστεφανάκης. Ρωτοθμε λοιπόν τόν δεύτερο, καί τόν παρακαλοϋ- με νά πή στόν πρώτο, πώς έκεΐνος, τήν περίοδο αυτήν άποκαλοΰσε σάν μέλος πνευματικοΰ σωματείου τόν Πα¬ παδόπουλο; Άλλά τό κυριώτερο άξιότιμοι κύριοι συνήγοροι είναι τουτο: Ότι ό ύπογράφων, σέ έκείνη την συγκεντρώση κα; ενώπιον περίπου δέκα παραγόντων τής διχτατορίας, τόλ μησε καί έκανε κριτική μέ άφορμή τό θέμα ΚαζσντζάκΓ τόσο .μάλιστα άσυνήθιστη καί δριμεία γιά την έττοχή πού μερικοί καλοθελητές — σέ δλες τίς έποχές υπάρχον — έφτασαν νά μάς «μαντατέψουν», μέ άποτέλεσμα νά έχω με ανακρίσεις καί τα τοιαύτα γιά τό τί έννοούσαμε μί δσα εΤπαμε. Εύτυχώς ΰπάρχει τό πλήρες μαγνητοφωνημένο κεί· μενο, δπου άπό την άκρόαση, περιεχομένου καί τόνοι φαίνεται ή πλήρης πραγματικότητα. Κι' άκόμη ύπάρχουν αύτόπτες μάρτυρες άπό τούς 300 περίπου πού παρευρισκόντουσαν στήν εκδηλώση. Ρωτοθμε δμως τόν κ. Γκαζή νά μάς απαντήση, πώς είναι δυνατόν νά είμασταν έξ αύτοΰ τοΰ λόγου... φίλοι τή< διχτατορίας (!) καί νά συμβαίνουν τα εξής, χωρΐς — πρός Θεοΰ — νά νομιστή δτι παρουσιαζόμαστε άντιοτασισκοί: • 1) Νά έχωμε δικαοτεί επί διχτατορίας γιά ττεριΰ- 6ριση άρχής καί μάλιστα στρατιωτικής, ποινή — ποΰ δ πως διαπίστωσε ό κ. συνήγορος — μάς κυνηγά άκόμη • 2) Νά ταλαιπωρηθοΰμε τόσο πολύ καί νά ζημιώσχο· με οίκονομικά, δταν πάλι επί διχτατορίας κάναμε μέ τόν Γιάννη Μαρκόπουλο καΐ τόν Νίκο Ξυλούρη, τίς συναυλί- ες, πού τελικά άπαγορευτήκανε νά συνεχιοτοθν έκτός Κρήτης. Ό ύπογράφων άπομονώθηκε άπό τήν πρώτη συναυλία τοΰ Ηρακλείου, μέ την έπέμβαση τής ΚΥΠ. • 3) Νά έκδιωχθοΰμε χαραχτηρισθέντες σάν κομμου· νιοτές άπό έταιρία τηλεοπτική — διαφημιστική μέ την είσήγηση τής ΥΕΝΕΔ δταν τήν έποχή ακριβώς έκείνη δέν άσκούσαμε (καθ' δλη τήν έφταετία) τή δημοσιογραφία, άλ λά μέ διάφορες δουλειές πνευματικές κυττάζαμε νά ζη· σωμε. Θά μπορουσαμε Τσως νά ποΰμε λίγα άκόμη, άλλά κι' αύτά είναι πολλά, άφοΰ άνήκομε σ' έκείνη τήν κατη- γορία των άνθρώπων πού πιστεύουν δτι αύτά δέν λέγον^ ται. Ζητούμε μάλιστα και σμγνώμη πού άναφέραμε καί τα παραπάνω άλλά τό κάναμε ύπερασπίζοντας τόν έαυτέ μας, άπό τίς άνυπόστατες έντυπώσεις ττού προσττάθησε νά δημιουργήση ό κ. Γκαζής. Αύτά λοιπόν κ. Γκαζή, κι αν έπιμένετε θά σάς παρα¬ καλέσωμε καί θά σάς προκαλέσωμε νά γράψετε δσα εί- πατε σέ μιά εφημερίδα γιά νά μποροΰμε νά σάς 6πο6ά- λωμε μήνυση, χωρΐς νά διακινδυνεύωμε μιά τέτοια μας πρόθεση τώρα, μέ τήν καλύψη σας πίσω άπό τήν ίδιό- τητα τού άγορεύοντος συνηγόρου. Τότε θά δήτε τό δικό μας άνάστημα κ. Γκαζή, ττοΰ μπορεΤ — τουλάχιστον — νά είναι ίσο μέ τό δικό σας, τό όποΤο έμεΤς όπωσδήποτε σεβαστήκαμε. Άντιλαμβανόμαστε τό δικηγορικό χρέος, άλλά δχι νά φτάνωμε καί σέ σημεΐο νά λιβελολογοΰμε, δπως προ· χθές κάνατε. Ντροπή καί εΐοτε καί νέος άνθρωπος καί συγχρόνως σοσιαλιστής καί προοδευτικάς. Μ. Χ. ■■■■■■■■■■■■■■■■■Β Η ΚΑΨΗ ΖΗΤΑ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ • Συνέχεια άπό τήν σελ. 1 δα, άφοΰ ώς γνωστόν οί προ όποία άκυρώθηκε ή χαριστι κή απαλλοτριώση, πρόσβαλ λε σ~ό Συμβούλιο Έπικρα- τείας τό συγκρότημα Καψή καί ή σχετική προσφύγη, πρόκειται, ακριβώς, νά συζη τηθεΐ αΰριο Τρίτη, στό Άνώ τατο Διοικητικό Δικαστήριο. Δέν τπστεύομε δτι ή Καψή θά ττετύχη, άλλά όπωσδήπο- τε ταλαιπωρεΐ τούς μικροίδι- οχτήτες τής Άγιάς Πελα¬ γίας καί τούς βάζει σέ έξο- σφυγές στό Συμδούλιο 'Ετπ- κρατείας είναι οίκονομικά έ- ττιδαρυντικές. Καΐ δέν τό πιοτεύομε, για¬ τί ξέρομε δτι στό Συμβοΰ- λιο της Έτπκρατείας ύπάρ¬ χουν έντιμοι καί δίκαιοι Δι καοτές, πού τώρα δέν λυγί- ζουν σέ «μέσα» καΐ σέ «οί¬ κονομικά ίσχυρούς» παρά- γοντες, άλλά μέ πλήρη άντι- κειμενικότητα άττονέμουν πρα γματική Δικαιοσύνη. ΟΛΑ... ΚΑΙ ΤΗ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή Σελ. 1 αυτή τοΰ παραπάνω Γερουσιαστή, είναι «παληός καϋμός» τού Πενταγώνου, πού άπό χρόνια έπεδίωξε νά στηρίξη ίνα μέ¬ ρος τής άμυντικής τού πολιτικής τής Με- σογείου, στήν Κρήτη. Ό Γεώργιος Παπανδρέου, δταν πή- γε στήν Άμερική μέ τή γνωστή πρόσ- κληση Τζόνσον, διηγόταν δτι σ' έ"να διά- λειμμα των επισήμων συζητήσεως (καί είναι γνωστό δτι τα σοδαρώτερα πρά- γματα λέγονται στά διαλείμματα!), ό Τζόνσον τού εΐττε, πιάνοντάς τον άπό τό μπράτσο: —Κύριε πρόεδρε, έσεϊς οί "Ελ ληνες δεν ξέρετε νά κάνετε τή δουλειά σας σάν τούς Τούρκους... "Εχετε την Κρήτη καΐ δέν σκεφθή κατε νά τήν άξιοποιήσετε στούς συμμάχους σας... Καί ό «Γέρος» ττού τοΰ εδωσε φυ- σικά τήν πρέπουσα απαντήση («...δέν ξέρομε νά έμπορευόμαστε τήν ελευθε¬ ρία...» £λεγε άργότερα, μέ έκείνη τή φι- λοσοΦική διαθέση ττού τόν διέκρινε (συμ φωνα μέ έτπσημο δημοσίευμα): —Δέν ξέρω, μά έκεΐνος ό λό- γος μου, γιά την Κρήτη, μοθ φαί¬ νεται δτι έκαμε τόν Τζόνσον νά μέ ξεγράψη... ΕΤναι άκόμη γνωστό δτι αύτός πού έ'δινε μεγάλη σημασία στήν οτρατηγική θέση τής Κρήτης, ήταν ό Σλέσινκερ. Οταν συνεργάτης τοΰ «Νιούσγουηκ» τόν ρώτησε ττώς νόμιζε δτι θά μττοροϋσε νά κρατήση ή Άμερ.κή τή θέση της μέσα οτη Μεσογειο, άπάντησε: —"Εχοντας τό ένα πόδι στό πού είναι τουτο: Ίσραήλ καΐ τό άλλο στήν Κρήτη. ΜΑΣ ΑΚΟΜΗ! ΕΤναι γνωστό άκόμη καί δημοσι- εύτηκε δ|π ό ΐδιος αύτός ύπουργός Αμύ¬ νης, εΤχε άναθέσει στόν Άμερικανό ναύ- αρχο Άλμο Σμάλτ, νά καταρτίση σχέ- διο αμύνης τής Μεσογείου γιά τούς Δυ- τικούς μέ έπίκεντρο την Κρήτη.. Θυμίζομε άκόμη δτι δταν ρωτήθηκε ό ϊδιος τότε ύπουργός Αμύνης, σχετικά μέ τό τί άλλαγές θά γίνουν στήν «άμερι- κανική παρουσία τής Κρήτης», εΐχε άπαν τήσει: —Τώρα δρισκόμαστε έκεΐ πά- νω σ' ενα άεροπλανοφόρο. Αύτό τό άεροπλανοφόρο, τήν Κρήτη, θά τό κάνομε φρούριο... Θά μπορουσαμε άκόμη νά ποθμε γιά πολλά, πάρα πολλά στοιχεία, πού άπο- δεικνύουν τόν κίνδυνο τόν όποΐο ύπογραμ- μίζομε: Πά τή διάδρωση τής Κρήτης μέ τό Έδρα'ικό κεφάλαιο. Πά τα σχέδια τής Οΰάσιγκτων στό Αίγαΐο. Γιά τή ύ- ποκινούμενη άπό τούς Τδιους Αύτονομία τής Κρήτης. Γιά τόν οικονομικο - στρα- τιωτικό όργανισμο πού έδρεύει στά Ίε- ροσόλυμα μέ σκοπό τή «διάδρωση» τής Κρήτης. Γιά τα σχέδια των Άμερικανών ,μέ τίς άνακατατάξεις πάνω στή Μεσό- γειο καί τήν τύχη τής Κρήτης έκείνη τή στιγμή... Γιά δλα αύτά καί γιά άλλα πολλάς θά μπορουσαμε — έπαναλαμδάνομε — νά ποΰμε ή καλλίτερα νά ξαναποΰμε, για τί άρκετές φορές μέχρι τώρα τα γράψα- με στήν Τδια αυτή εφημερίδα. Ό χώρος δμως είναι μικράς. Γι' αύτό προτιμοΰμε νά ποΰμε τό «ρεζουμέ» —Ή Κρήτη κινδυνεύει. Καί κινδυνεύει πιό πολύ, άπό τίς ξένες Βάσεις. Ε'ίμαστε γνώστες, άπό μιά μοιραία σύμπτωση τής ζωής μας, αύτοΰ τού κιν δύνου. Τόν ξέρομε πολύ καλά. Γι' αύτό καΐ μόλις τόν άντιληφθήκαμε, καττεδήκαμε στήν Κρήτη, έγκαταλείποντας έπαγγελ- ματικές καί οίκογενειακές ύποχρεώσεις!.. Καί δγάζοντας αυτή την εφημερί¬ δα, την κάναμε έ'παλξη άγωνιστική, γι' αυτόν κυρίως τόν πρωταρχικό σκοπό. Χτυπάμε — καί τό άποδείξαμε έμ- πραχτα πρόσφατα — άνοιχτά καί καί- ρια, τίς Σκοτεινές Δυνάμεις, τό Σιωνι- σμό καί τόν Ίμπεριαλισμό καί δλα τα ΰπουλα σκοτεινά παρακλάδια τους. Και τό κάνομε μέ κίνδυνο τής ϊδιας τής ζω¬ ής μας! Γι' αύτό, έχομε είδοποιηθεΤ άπό πολλές πλευρές, έπίσημες καί άνεπίση- μες. Κυρίως δμως τό γνωρίζομε οί ϊδιοι. "Ετσι δμως πρέπει νά γίνη. Κι' έ¬ τσι θά γίνη. Γιατί ό κίνδυνος — τό ξα- ναλέμε μέ δση δύναΐμη φωνης ύπάρχει στό λαρύγγι μας — είναι μεγάλος, θανά- σιμος. Γι' αύτό ακριβώς γράφομε συνέχει¬ α. Γι' αύτό φωνάζομε διαρκώς. Γι' αύτό άγωνιζόμαστε μέ τίς μικρές μας δυνά¬ μεις. Γι' αύτό παλεύομε τόν άνΐσο άγώ να. Γι' αύτό έπιμένομε. Γι' αύτό είμαστε ετοιμοι νά δικαστοΰμε καί νά καταδικα- στοΰμε. Γι' αύτό καί στήν πρόσαφτη δίκη μας — την άτυχη αυτή περίπτωση — δπου ένας άλλος άγωνιστής, παληός φί- λος καϊ συνάδελφος, ένας άλλος πολέ- μιος των Βάσεων ό Δήμαρχος Καρέλλης καί Πρόεδρος τής σχετικής 'Επιτροπής, μάς κάθησε στό σκαμνί, κρατήσαμε, δσο μάς ή*ταν δυνατόν σάν κατηγορούμενοι πού ζητιόταν ή κεφαλή μας επί πίνακι στάση συντηρητική, παθήτική θά λέγα- με. Γιατί 'εϊδαμε δτι την ϊδια ώρα οί σ,κοτεινές δυνάμεις, οί έχθροί τής Κρή¬ της, μέ τα έδώ δημοσιογραφικά τους δρ- γανα χτυποΰσαν συγχρόνως δχι μόνο έ¬ μάς, άλλά καί τόν μυνητή Δήμαρχο Κα¬ ρέλλη καί άκόμη καί τίς ίδιες τις έπίση¬ μες Άρχές!... (Διαδάοτε την εφημερίδα «ίίνΑεσόγειος» τής ,9)3)77 ήμέρα τής δί- κής μας, την όποία καταθέσαμε καί στό Δικαστήριο). Δέν χρειάζεται δμως (καί κάνω έ- δίι μιά προσωπική παρένθεση) νά σοΰ πω πολλά, άγαπητέ φίλε καί παληέ συ- νάδελφε Μανόλη Καρέλλη. 'ΕΞλπίζω τώρα νά καταλαδαίνεις περισσότερα καί νά σκεφτής καλλίτερα, γιατί φώναζα καί έπέμενα γιά τήν άπόδειξη τής δικής μου Αληθείας, καϊ γιά τό δτι δέν εΤχα δόλο, άλλά άντίθετα καθαρή τή συνείδηση. Κ αί μιλώ σέ σένα άπό τή θέση αυ¬ τή, σέ σένα καί σάν Πρώτο Πολίτη τής πόλης καί σάν έπικεΦαλής τής Τοπικής Έπιτροπής κατά των Ξένων Βάσεων. Κι' είναι σά νά μιλώ σ' δλους τούς Ήρα- κλειώτες καί τίς Ήρακλειώτισσες, σ' δ¬ λους τούς συντοπίτες μας, έκτός άπό τούς έλάχιστους — δυστυχώς κι' εύτυ- χώς — πού ένσυνείδηα ή άσυνείδητα, παίζουν τό μεγάλο παιχνίδι τοΰ Άμερι¬ κανό - 'Εβραιοκίνητου Σιωνισμοΰ καί Ί μπεριαλισμοΰ. Μιλώ λοιπόν ,ή μάλλον φωνάζω καί λέω : αγώνας, σκληρός καΐ έπίμο- νος γιά νά καταργηθοΰν οί Ξένες Βά¬ σεις καί οί Έλληνο - Άμερικανικές συμ- φωνίες καί νά μην ύπογραφοΰν νέες ύπο- δουλωτικές, πίσω άπό τήν πλατή τοΰ Λαοΰ. Τό θέμα αύτό δέν είναι κομματικό. Είναι Έθνικό. Γι' αύτό καί δέν δίνω κομ- ματική γραμμή στήν εφημερίδα μου, πού όπωσδήποτε δμως, δέν έ'χει καμμιά κυ- δερνητική σχέση. Τό θέμα άφορά δλους μας, άνεξάρτητα στό ποΰ άνήκομε κομ- ματικά. Χρειάζεται λοιπόν στή δεδομένη περίπτωση, ένότητα, συνεργασία, κοινή αντιμετωπίση τοΰ έχθροΰ. Έμπρός λοιπόν δλοι μαζί (έκτός τούς ξενοκίνητους, φασίστες, χουντοβασι- λικούς καί πράκτορε ςτών σκοτεινών σιω- νιστικο - ιμπεριαλιστικών δυνάμεων), νά σώσωμε την Κρήτη νά σώσωμε την Έλ- λάδα, νά σώσωμε τα παιδία μας. Έλάτε νά κάνωμε τόν άγώνα σκο¬ πό καΐ τραγούδι, φωνάζοντας δλοι μαζί: «Οΰτε μιά χούφτα άπό τό χώμα μας. — Οΰτε μιά στάλα άπ' τα νερά μας». Όχι πιά, θύμοττα αυτών πού σκό- πιμα μάς ένσπείρουν τό διχασμό καί δια σποΰν την ψυχική ένότητα τού Λαοΰ μας! Όχι, σ' αύτούς πού έπιβουλεύονται τόν έθνικό μας χώρο! Όχι, στό Σιωνισμό καί τόν Ίμπε¬ ριαλισμό! Όχι, στΐς Ξένες Βάσεις τού θανά- του! Ναί, μόνο στόν Ιερό, έθνικό καί πατριωτικό άγώνα κατά των Βάσεων, γιατΐ ό πυρηνικός θάνα- τος, οταν αρχίση νά άπλώνη τα μαυρα φτερά τού πάνω άπό τήν Κρήτη, δέν θά ξεχωρίζει κομμα· τικά τα θύματά τού καί δέν θά κάνει διαχωρισμό σέ Κεντρώους, Κομμουνιστές, Άριστερούς, Δέ- ξιοθς ή Πασοκατζήδες. ' Εμείς, αύτό τό ξέρομε καλά, τδ- χουμε χωνέψει καί γι' αύτό άνεξάρτητοι καί Οπτερίσπαστοι, χωρίς φόβο, άλλά μέ πάθος, προχωροΰμε άτΓτόητοι στό στόχο μας. .. "Ας μάς δικάζουν, άς μδς άπειλουν, άς μάς χλευάζουν, άς μάς ρίχνουν λάσπες, άς μάς δί· νούν ψευδεϊς και άνυπόστατους χαραχτηρισμούς (μέχρι κσί.» χουντικούς!), άς μάς έλεεινολο· γουν, άς μάς προπηλακίζουν, δζ μάς φυλακίζουν, άς μάς κάνουν δ,τι θέλουν κ ι* δ,τι μποροθνΐ... "Ενα μόνο, πρέπει έττί τέλους, άντι- πάλοι καί μή, έχθροί καί φίλοι, 'Βλη- νες καί ξένοι, μεγάλοι καί μικρθί, ^ καταλάβουν: ι "Εχομε ξεπεράσει τό φάσμβ τού φόβου, άκόμη καΐ τοθ θσνα; τού, 6χι μόνο τώρα, άλλά άπό τχ>
  πρώτο φύλλο της «Αληθείας» κι
  εϊμαστε Ετοιμοι νά ύποστοθμε
  γιά τόν παραπάνω άγώνα, τα πάν
  τα!....
  Γι' αυτόν τόν ίερό έπαναλαμβάνομε
  άγώνα, έχομε δώσει ήδη τα μισσ ^
  εϊ'μαστε Ιτοιμοι νά δώσωμε καί τα δλ^σ
  μισά, δηλαδή: ΟΛΑ, ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
  ΑΚΟΜΗ!...
  ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ!
  (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
  28 ΜΑΡΤΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΐο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3
  Όλόκληρο τό κεΐμενο τής αποφάσεως τού Πρωτοδικείου Αθηνών, πού άποφαϊνεται ότι:
  ΠΣΟΝΐη ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΠ ΒΓΝΟΣΤΗ
  ΛΝΪΙΚΕΙΜΕΝΗ ΣΙΑ ΧΡΗΣΤΔ ΗΘΗ ΚΔΙΙΗ ΔΗΜΟΙΙΔ ΤΔΞΗ
  ΠΟΛΥΣ λόγος έχει γίνει τελευταία, γύρω ότττό τό
  θέμα άν ό Μασονισμός είναι θρησκεία. ΟΙ Μασόνοι, ΰπο-
  στηρίζουν τό άντίθετο: ότι δηλ. δέν είναι. Όπως μάλιστα
  θά έχη διαπιστώσει τό άναγνωστικό κοινό, έ'χουν έξαπολύ-
  σει καϊ σχετική προπαγάνδα, δημοσιεύοντας στίς έφημε-
  ρίδες επί πληρωμή άρθρα κάποιου κ. Άετουδάκη, (ττού
  άνήκει στό ίδιαίτερο ύπηρεσιακό περιβάλλον τού άρχιμα-
  σόνου Βογιατζάκη) καί ό οποίος ΰποστηρίζει δτι δηλ. ό
  Μασονισμός δέν είναι θρησκεία.
  Τό ίδιο, γιά νά περισωθοΰν κάπως, άναμασοΰν δλοι
  οί Μασόνοι, δπου βρεθοΰν καί τό ΐδιο ύποστηρίζουν καϊ οί
  δυό μασονικές έφημερίδες τού /Ηρακλείου, ή μιά μάλιστα
  έκ των οποίων, ή περισσότερο Χουντοφυλλάδα, σέ πρό-
  σφατο κύριο άρθρο της γράφει πολλά σχετικά, τα όποϊα
  δμως, δπως θά άποδείξωμε κατωτέρω, είναι τελείως σα-
  θρά. Καί νά γιατί:
  • Ό Μασονισμός είναι θρησκεία καί μάλιστα
  αγνωστη.
  • Ή Μασονία είναι θρησκεία μή γνωστή.
  • Ή Μασονία δέν μπορεΐ νά οργανωθή σωμα-
  τειακά, διότι άντίκειται στά χρηστά ή"θη
  καί την δημοσίαν τάξιν.
  Αΰτά λέει, τό Πρωτοδικεΐο Αθηνών. Αύτά λέει ή Δι- -
  καιοσύνη. Καί αύτη είναι ή πραγματική Άλήθεια.
  Δημοσιεύομε παρακάτω, αΰτούσιο τό κείμενο τής Δι-
  καστικής αυτής άττοψάσεως, γιά νά κλείσουν μιά γιά πάν-
  τα τό στόμα τους οί φωνασκοΰντες Μασόνοι καϊ τα πλη-
  ρωμένα τους φερέφωνα, πού ύτΓοστηρίζουν άναληθέστατα
  ότι δέν εΤναι θρησκεία ό Μασωνισμός.
  ΑΠΟΦΑΣΙΣ
  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  ΔΗΜΟΖΙΕΥΜΕΝΗ
  ΖΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΩΝ ΝΟΜΗΚΩΝ»
  ΧΕΛΙΔΕΧ 168 «ΑΙ 169.
  Αριθ. 2060)1969
  Πρόεδρος
  Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
  ΕΙσηγητής ό Πάρεδρος
  Α. ΒΛΑΧΟΣ
  Δικηγόρος:
  Ε. Στυλιανάκης
  Τεκτονισμός Λ μασσονι
  σμός* αποτελεί οδτος
  θρησκείαν άγνωστον.
  Έπειδή άγεται πρός κρί¬
  σιν αίτησις διώκουσα την κα
  τα τα άρθρα 79 επ. Άοτι-
  κοΰ Κώδικος έγγραφήν τού
  αίτοΰντος υπό ίδρυσιν σωμα
  τείου υπό την έπωνυμίαν Έλ
  ληνικόν Τεκτονικόν Τάγμα
  «Δήλιος Απόλλων» είς τό
  παρά τφ Δικαστηρίφ τούτφ
  τηρούμενον βιβλίον σωματεί¬
  ον. Ή αΤτησις τηρηθείσης
  τής νομίμου προδικασίας τού
  άρθρου 794 § 2 Κωδ. Πολ
  Δικ. τύττοις δεκτή παρίστα-
  ται καϊ αρμοδίως είσάγεται
  κατά την προκειμένην διαδι¬
  κασίαν τής έκουσίας δικαιο
  δοσίας ενώπιον τού Πολυμε-
  λοΰς τούτου δικαστήριον
  (άρθρα 784, 785 § 1 έδαφ.
  α' έπομ. καϊ 833 Κωδ. Πολ.
  Δικονομίας) καί έρευνητέα
  άττ-οβαίνει διά τό νόμφ κα'ι
  ούσία βάσιμον αυτής.
  Έπειδή, διά τής διατάξε¬
  ως τοΰ άρθρου 19 § 1 τοΰ
  ίσχύοντος Συντάγματος
  1968 παρέχεται τό δικαίω-
  μα είς τούς "Έλληνας, δπως
  συνεταιρίζωνται, υπό την έν¬
  νοιαν τής ύπ' αυτών Ιδρύσεως
  σωματείων, συλλόγων, ένώ-
  σεων κλπ. τηροΰντες δμως
  τους νόμους τού Κράτους,
  έν οΐς τό έπηυξημένης τυττι-
  κής δυνάμεως νόμου Σύνταγ
  μα. Έτέρωθεν διά τοΰ άρ¬
  θρου 16 § § 1, 2 καί 4 τού
  άνω Συντάγματος καθιεροΰ-
  καί τό απαραβίαστον τής ε¬
  λευθερίας τής θρησκευτικής
  συνειδήσεως καί ή ελευθέρα
  άσκησις των θρησκευτικόν
  καθηκόντων υπό τταντός πρε-
  σβεύοντος γνωστήν θρησκεί¬
  αν, ήτοι θρησκείαν, φανεράν,
  μή έχουσαν κρύφια δογματσ
  καί λατρείαν (δρα Γνωμ.
  Ε(σ. Α.Π. 14)59 ΝοΒ. 7
  1277, Σαριπόλουγ 346
  Σ γ ο υ ρ ί τ σ α 6, 152 έν
  Γ. Βαβαρέτου «Τό Σύνταγμσ
  τής Ελλάδος 1968» Αθήναι,
  σελίς 28). Πάντα δέ ταυτα
  ύττό τόν έν άρθρω 16 § 4
  συταγματικόν περιορισμόν
  τής μή προσβολής κατά τή·
  ένάσκησιν των θρησκευτικών
  καθηκόντων τής δημοσίας τα
  ξεως ή των χρηστών ήθών ή
  των έθνικών συμβόλων. Τέ·
  λος τό Δικαστήριον καλούμε-
  νον δπως έγκρίνη τό κατα¬
  στατικόν ενός σωματείου ό-
  φείλει κατ' άρθρον 81 § 1
  Α.Κ. νά μή δεχθή την περϊ
  έγγραφής αίτησιν των 'ιδρυ-
  τών ή τής διοικήσεως τού
  σωματείου είς τό επί τουτο
  δημόσιον βιβλίον, εάν ό σκο
  πός ή ή λειτουργία αυτού άν
  τίκειται είς άπαγορευτικόν
  νόμον ή τα χρηστά ήθη ή την
  δημοσίαν τάξιν (Τούση,
  Γεν. Αρχαί § 53 6 § 305
  σημ. 2).
  Έπειδή τό αίτοΰν υπό ί¬
  δρυσιν σωματείον Ελληνικόν
  Τεκτονικόν Τάγμα «Δήλιος
  Απόλλων» έν τώ πρώτω άρ¬
  θρω τοΰ Καταστατικόν αυ¬
  τού ποιείται μέν λόγον περί
  τοΰ δτ4 την «θεμελιώδη αυ¬
  τού βάσιν μέλλουσι ν' άποτε
  λέσωσι αί Γεν ι καί "Αρχαί τοΰ
  Άρχαίου καί Άποδεδεγμένου
  Σκωτικοΰ Δόγματος, ώς αΰ-
  ται καθιερώθησαν υπό τής
  Τεκτονικής Παραδόσεως τής
  περιλαμβανομένης είς τοϋς
  άρχαίους θεμελιώδεις κανό-
  νας (Λάντ Μάρκς) διά των
  μεγάλων συνταγμάτων 1762
  καί 1768 καϊ των τυπικήν
  των διαφόρων βαθμών αύ-
  τοΰ» ούχ ήττον δμως δέν δια
  λαμβάνεται έν τφ καταστα-
  τικφ αυτού ποίον είναι τό
  περιεχόμενον των ώς άνω
  Γενικών Άρχών, Τεκτονικής
  Παραδόσεως, άρχαίων θεμελι
  ωδών κανόνων (Λάντ Μάρκς)
  των Μεγάλων Συνταγμάτων
  1762 και 1768, ίνα τό Δικα¬
  στήριον δυνήθη καί' μορφώση
  πλήρη γνώσιν περί τοΰ εάν
  τό περιεχόμενον αυτών, δπερ
  πρόκειται ν' αποτελέση την
  θεμελιώδη βάσιν τού υπό ί¬
  δρυσιν σωματείου (άρθρ. 1
  καταστατικοΰ τού α,ίτοΰντος)
  τυγχάνει σύννομον η μή (Τδε
  άρθρ. 19 § 1 Συντάγματος
  και άρθρον 81 Άστ. Κώδι¬
  κος). Έν όψει δτι 1) τα έν
  άρθρω 2 τοΰ καταστατικοΰ
  τού αίτοΰντος άναφερόμενα
  στοιχεΐα, ώς άποτελοΰντα τόν
  σκοπόν τοΰ υπό ίδρυσιν σω
  ματείου, ουδόλως καθιστώσι
  γνωστόν τφ Δικαστηρίφ τό
  περιεχόμενον των έν άρθρω
  1 μνημονευομένων ώς άνω
  Άρχών, Τεκτονικής Παραδό¬
  σεως κλπ. των μελλουσών ν'
  άποτελέσωσιν ώς είρηται την
  θεμελιώδη βάσιν τοΰ υπό ί¬
  δρυσιν σωματείου καί 2) δτι
  ένφ έν άρθρω 3 τού κατα¬
  στατικοΰ τού αίτοΰντος άνα-
  ψέρεται δ|?ι «πάν μέλος ώς
  έλευθεροτέκτων έχει ύποχρέω
  σιν νά τηρή πιστώς τους δο-
  θέντας δρκους τού, νά δια-
  ψυλάττη τα έμπεπιστευμένα
  αύτφ τεκτονικά μυοτικά, νσ
  τηρή έχεμύθειαν.... νά ύπερα
  σπίζηται δι* δλων των δυνό
  μεών τού την τιμήν καί τα
  συμφέροντα τής αδελφότητος
  είς ήν άνήκει...», δέν καθορί
  ζεται δμως έν αΰτφ καί έν
  καταστατικφ γενικώς, ποίον
  είναι τό περιεχόμενον των θε
  μελιωδών Άρχών, Κανονι-
  σμών, Συνταγμάτων, Τυπι-
  κών, Τεκτονικής Παραδόσε¬
  ως, βάσει των οποίων θά
  προσδιορίζηται τό συμφέρον
  καί ή τιμή τής αδελφότητος
  (τής μασσονικής δηλονότι),
  ήν δέον δι' δλων των δυνάμε
  ών τού νά ΰπερασπίζηται τό
  μέλος.
  Έπειδή ό έν τφ καταστα¬
  τικφ διαλαμβανόμενος δρος
  «ίνα ύπερασπίζηται δι' δλων
  των δυνάμεων τού» δύνα¬
  ται ένδεχομένως νά
  άγάγη, άναγνωριζο-
  μένου τυχόν τού αί¬
  τοΰντος, είς έκνομθν
  δραστηριότητα αυ¬
  τού ή των μελών τού ουδέν
  όριον άναγνωριζούσης («δι'
  δλων των δυνάμεων») καί
  προσδιοριζομένης υπό άγνώ-
  στων τφ Δικαστηρίφ στοιχεί
  ών καϊ άνειλημμένων ύποχρε
  ώσεων των μελών καί διά τοΰ
  το άντικειμένου τούτου είς
  τόν νόμον.
  Έπειδή, άλλως καϊ ανε¬
  ξαρτήτως των ανωτέρω έκ
  τοΰ συνόλου τού περιεχομέ-
  νου τού καταστατικοΰ τού
  αϊτοΰνος υπό ίδρυσιν σωμα¬
  τείου σαφώς άποδεικνύεται
  κατά την κρίσιν τού δικα-
  στηρίου, δπερ κατά τάς δια-
  τάξεις των άρθρων 789, 805
  § 3 καί 352 § 1 Κ. Πολ. Δ.
  λαμβάνει ύπ' όψιν αΰτεπαγ-
  γέλτως τάς γνώσεις, άς άν-
  τλεΐ έκ των πορισμάτων τής
  κοινης πείρας καί άντιλήψε'
  ως (Α.Π. 647)1967) δ1 τ ι
  τουτο έπιδιώκει την
  διάδοσιν των άρχών
  τού τεκτονισμοΰ ή
  Μασωνίας η έλευθε-
  ροτεκτονισμοΰ,
  δστις δέ ν είναι
  Φιλοσοφικόν σύ-
  στημα, άλλ' άπο
  τέλει θρησκείαν,
  υφ' ήν έννοιαν νοεΐται τό σύ¬
  νολον των δοξασιών, των σχε
  τικών πρός την πίστιν πρός
  ένα ή πολλούς Θεούς μετά
  των εξωτερικών τύπων καί
  τελετών κλπ., δι' ών έκδηλοΰ
  ται ή πρός τό θείον πίστις
  καί λατρεία. "Ο τ ι ό
  Τεκτονισμός απο¬
  τελεί θρησκείαν
  εγένετο δεκτόν,
  τόσον υπό τής
  έκκλησίας τής
  Ελλάδος, έ μ μ έ-
  σως δέ, πλήν σα¬
  φώς και υπό τής
  Π ο λ ι τ ε ί α ς. Ούτως
  ή Ίεραρχία τής Έκκλησίας
  τής "Ελλάδος κστά την συνε
  δρίασιν αυτής τής 12ης Ό-
  κτωβρίου 1933 υπό την Προ
  εδρίαν τού τότε Άρχιεττι-
  σκόπου Χρυσοστόμου Παπά
  δοπούλου απεφάνθη παμψη-
  φεί δτι «...ή Μασσωνία άπο
  δεδειγμένως τυγχάνει θρη¬
  σκεία δλως διάφορος, κεχω-
  ρισμένη καί ξένη τής Χριστι
  ανικής θρησκείας, ώς τούτο
  άλλωστε έμψαίνηται άδιαμ-
  φισβητήτως καί έκ τού δτι
  κέκτηται ίδίους ναούς μετά
  βωμών, τούς όποίους οί πρό-
  κριτοι των Τεκτόνων χαρα-
  κτηρίζουν ώς έργαστήρια,
  άτινα δέν δύνανται νά ύστε-
  ρήσωσιν είς Ιστορίαν καί ά-
  αγροτες!
  γνωριστε τηϋτιο συγΧρονη
  μεδοδο λιπανσης στον κοσμο
  #£;ί!
  βιοΧημικα αυαΎ'ίψά'Ϋά ;^ια::τη:*Γαμόρφωση τού εδα-
  φους και την.ανα-τυξΐΐί τ"ν -υγ_ν...:·;':
  για
  αυζανει τι■'.■**??
  ρευει τ π -■···■■'--■-
  ; οποκλειοτικοι ειοαγωγεις: ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ - ΠΑΥΛΑΚΗΣ
  * ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 24
  (παλαιο πυροοβεστβιο)
  προκλειο - κρήτης
  '·"*■"■■"'"'·''-··*""' τηλεφ.: 289.814
  γιότητα τής Έκκλησίας (Γ
  Σ ώ κ ο υ , Πυθαγ. Ζ' σελ.
  19, 20) καί ώς ναους τής
  άρετής καί τής σοφίας, έν
  οΐς λατρεύεται τό ύπέρτατον
  Όν (ό Μέγας Άρχιτέκτων
  τού Σύμπαντος Μ.Α.Τ.Σ.)
  καϊ διδάσκεται ή άλήθεια»
  (τεκτονικόν έγκόλπιον σελ.
  27). Περαιτέρω δέχεται ή
  Ίεραρχία τής Έκκλησίας τής
  Ελλάδος δτι ό Τεκτονισμός
  «κέκτηται ιδίας θρησκευτι¬
  κάς τελετάς, οΐαι ή τελετη
  υίοθεσίας λυκιδέως ή τό τε¬
  κτονικόν βάπτισμα, ή τελε-
  τή τής συζυγικής άναγνωρί-
  σεως ή ό τεκτονικός γάμος,
  τό τεκτονικόν μνημόσυνον,
  τα έγκαίνια τού τεκτονικοΰ
  ναού κλπ., δτι κέκτηται έπί-
  σης ιδίας μυήσεις, ίδια τελε-
  τουργικά τυπικά, ίδιαν ίε-
  ραρχικήν τάξιν καί θά ηδύ¬
  νατο νά συναχθή έκ τε των
  τεκτονικών άγοητών τοθ έορ-
  τασμοθ των δύο ήλιοστασί-
  ων, χειμερινοΰ καί θερινοΰ
  μετά θρησκευτικών συμποσί-
  ών καί κοινών εύωχιών, δτι
  (ή Μασωνία) είναι θρήσκευ-
  μα...» (Π. Τρεμπέλα
  «Μασσωνισμός» έκδοσις 2σ
  1968 σελ. 214 επ.). Έξ άλ-
  λου εγένετο δεκτόν δτι ό θρη
  σκευτικός χαρακτήρ τού τε¬
  κτονισμοΰ έμφανίζεται έξαι-
  ρετικώς έναργής, καθ" δσον
  έν ταίς στοαΐς, τοίς έρ-
  γαστηρίοις καί ναοΐς αυτού
  λαμβανει χώραν
  λατρεία, οΤα νοεΐται
  ή διά λόγων ή πράξεων εκ¬
  δηλουμένη πρός τόν Θεόν εύ
  σέβεια καί ή όποία (λα¬
  τρεία) αποτελεί τό χαρακτη-
  ριστικόν πάσης θρησκείας,
  έτι δέ υφίσταται έν τφ Τε-
  κτονισμφ τό λατρευόμενον
  Ανώτατον Όν (Θεός), ό υ¬
  πό των Τεκτόνων άποκαλούμρ
  νος «Μέγας Άρχιτέκτων τού
  Σύμπαντος» (Μ.Α.Τ.Σ.) σε¬
  λίς 11 τής Μασωνικής 6ί-
  βλου καί δρα σχετικώς καϊ
  (Μασωνικά) τυπικά σελ. 72
  έν 'Επιφανίφ Θεοδωροπού-
  λω. «Ή Μασωνία υπό τό
  φώς τής αληθείας», Αθηναι
  1968 έκδοσις 3η σελ. 13,
  καί 83). Ά λ λ ά κ α ϊ
  είς παγκόσμιον
  κλίμακα τυγχά¬
  νει γενικώς γνω
  στόν, δτι ό τε-
  κτονισμός απο¬
  τελεί θρησκείαν,
  είς τρόπον ώστε, λόγω τής
  τοιαύτης αυτού ιδιότητος,
  άπασαι αί Χριστιανικαί όμο-
  λογίαι (Δυτική Έκκλησία,
  Λουθηρανικαί, Μεθοδιστικαΐ
  καί Πρεσβυτεριαναί κοινότη
  τες), ώς καί αί Όρθόδοξοι
  Αΰτοκέφαλοι Έκκλησίαι νά
  κηρύξωσι τό θρήσκευμα τού¬
  το, ώς μή συμβιβαζόμενον
  πρός αύτάς (Π. Τ ρ ε μ π έ
  λ α «ΜΑΣΣΩΝΙΣΜΟΣ»,
  σελ. 158-159) δρα καί ά-
  ποφ. Ίεραρχίας Έκκλησίας
  τής "Ελλάδος 1933 ένθ' άνα·
  τέρω. Τέλος καί ή Πολιτεία,
  ώς ελέχθη, έμμέσως, πλήν
  σαφώς, εδέχθη την θρησκευ-
  τικήν ίδιότητα τοΰ τεκτονι
  σμοΰ. Ούτω έν τφ διδακτικφ
  βιβλίφ τής 6ης τάξεως τοΰ
  Δημοτικοΰ Σχολείου τοΰ μά¬
  θη ματος τής Κατηχήσεως -
  Λειτουργικής (^ ε ω ν
  Χρ ιστοφιλοπού-
  λου — Χρ. Κ σ ρ υ τ ι-
  νού Μήτση) τού έ-
  τους 1969 καϊ έν σελ. 85 υ¬
  πό τόν τίτλον «Τεκτονισμός»
  διαλαμβάνεται ρητώς δτι «Ό
  Μασωνισμός» (τεκτονισμός)
  είναι θρησκεία». Ό τ ε-
  κτονισμός δμως
  δέν είναι θρη¬
  σκεία γνωστή
  υπό την ρηθεΐσαν
  έννοιαν, άλλάτοι-
  αύτη, μή φανερά
  έχουσα δόγματσ
  καϊ λατρείαν μή
  φανεράν (κρυφί-
  αν) κ«ϊ άποτελοϋ-
  σα μυστικήν ορ¬
  γάνωσιν, άγνωστον
  κατά τό περιεχόμενον ού μό
  νόν είς τούς πολλούς, άλλσ
  καϊ είς αύτούς άκόμη τοϋς
  τέκτονας, λόγω τής ώς γνω¬
  στόν διαδοχικής των τελευ-
  ταίων μυήσεως άπό βαθμοΰ
  είς βαθμόν κατά τρόπον
  τοιούτον, ώστε νά μή δύνα
  ται νά έχη γνώσιν ό άνηκων
  είς τόν κατώτερον βαθμόν έ-
  κείνων των μυστικών, τα
  όποΤα γνωρίζει ό άνηκων
  είς τόν ανώτερον έκ των
  τριάκοντα τριών (33) έν
  συνόλω βαθμών τής Μασ
  σωνικής Ίεραρχίας. Περί
  τού χαρακτήρος τοΰ Μασ
  σωνισμοΰ ώς θρησκείας
  μή γνωοτής απεφάνθη ή Ίε¬
  ραρχία τής Έκκλησίας τής
  Ελλάδος, ώς ανωτέρω είρη¬
  ται, χαρακτηρίσασα διά τοΰς
  έν τή ρηθείση αποφάσει της
  λόγους τούτον, δτι αποτελεί
  μυσταγωγικόν σύστημα. Τό
  δέ μνημονευθέν βιβλίον τής
  6ης δημοτικοΰ χαρακτηρίζει
  τόν τεκτονισμόν ώς «μυοτι·
  κήν οργάνωσιν προσώπων»
  (σελ. 84). Έν σελίδεσι έξ
  άλλου 46-47 τού συγράμμσ
  τος Π. Τ ρ ε μ π έ λ ο
  «ΜΑΣΣΩΝΙΣΜΟΣ» έκτίθε-
  ται ό μυοτικός χαρακτήρ
  τής μασσωνικής θρησκείας
  έκ δέ των άρθρων 4, 15, 14
  καί 16 τοΰ Συντάγματος
  τής Γαληνοτάτης Μεγάλης
  Άνατολής, 37 τού Τυπικοΰ
  τού Α' Συμβ. βαθμοΰ καί
  65 τοΰ Γεν. Κανονισμοΰ τής
  Γαλληνοτάτης Μεγ. Άνατο¬
  λής», (απάντων επισήμων
  αΰθεντικών κειμένων τοθ Τε¬
  κτονισμοΰ, δρα έν ' Ε π ι -
  φαν. Θεοδωρο-
  π ο υ λ φ, «Ή Μασσωνία
  υπό τό φώς τής αληθείας»
  γ' έκδοσις "Αθήναι 1968 ά¬
  ποδεικνύεται (| Τ Ι Ο
  τεκτονισμός εί
  ναι θρησκεία μή
  γνωστή.
  Έπειδή, κατ' ακολουθίαν,
  έφ' δσον απεδείχθη κατά
  την κρίσιν τοΰ Δικαστηρίου,
  δτι τα υπό ίδρυσιν σωματεί¬
  ον υπό την έπωνυμίαν «Ελ¬
  ληνικόν Τεκτονικόν Τάγμα
  «Δήλιος Απόλλων» έπιδιώ¬
  κει την μεταξύ των μελών τοι
  καί έν γένει διάδοσιν τού
  τεκτονισμοΰ, ά π ο τ ε -
  λοΰντος θρησκεί¬
  αν μή γνωστήν
  καί έκ τούτου μή προστα-
  τευομένην υπό τής διατάξεως
  16 § 2 τού Συντάγματος
  1968 ή υπό κρίσιν περί έγ¬
  γραφής αυτού αίτησις των
  ίδρυτών τού είς τό επί τούτφ
  δημόσιον βιβλίον είναι άπορ
  ριπτέα, έφ' δσον ό σ κ ο-
  πός καί ή λει¬
  τουργία αυτού
  αντίκεινται είς
  την ρηθεΐσαν διά
  τάξιν τού Συντό
  γ μ α τ ο ς ανεξαρτήτως
  τού δτι ή άσκουμένη λατρεία
  έκ μέρους των όπαδών τού
  τεκτονισμοΰ, την ανάπτυξιν
  καϊ διάδοσιν τοΰ όποίου, ώς
  είρηται σαφώς άποδεικνύεται
  έκ τοΰ συνόλου τοΰ περιεχο
  μένου τόΰ καταστατικοΰ τού
  αίτοΰντος, δ τ ι έπι¬
  διώκει τό αίτοΰν
  σωματείον, έν όψει
  τής μυστικάς αυ¬
  τού οργανώσεως
  έν γένει, ^ ν τ ί-
  κει ται είς τα
  χρηστά ήθη, οΤα
  νοεΐται, τό σύνολον των κα
  νόνων, τούς όποίους ΰπαγο-
  ρεύει ή ρυθμίζουσα την σύγ
  χρόνον κοινωνικήν διαβίωσιν
  ήθική, έτι δέ καί
  είς την δημοσιαν
  τάξιν καϊ διά τούς
  προσθέτους τούτους λόγους
  τυγχάνει έπίσης άπορριπτέα
  ή αίτησις.
  ΤΟΤΕ
  ΜΟΙΜΟ
  ΑΞΙΖΕΙ
  ΝΑ ΕΚΔΟΘΗ
  ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ
  υελειοονον-ας πό
  νοιωβεις καϋΐ
  να αλλαζη μεαα ααυ
  σποΔικαιωμα ϋ
  Να εισαι
  Ανθρωπος
  νοΐϋθθεις αυ~η —ην αΛ-
  λαγη αε καβε αελιδα
  σε καβε παρανραφο,
  νιαυι καβε Παόαγραφος
  είναι κ ι ενα μηνυμα |..>
  Α.ΜΑΛΡ—
  Με τον
  σημερινο
  Προεδρο της
  Δημοκρατίας
  στην
  Ακροπολη(Ι959)
  ΕΚΔΟΙΕΙΙ
  ΜΠΕΡΓΑΔΗ
  Μαυρομιχαλη 4
  τηλ.3614 263
  .♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^,
  ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ;;
  Ζητοΰνται οϊκόπεδα « ·
  στο κέντρο τού Ήρα ' '
  κλείου
  Τεχνικόν Γραφείον ''
  ΧΤΕΛΙΟΥ Λ. ΠΑΓΚΙΟΖΗ
  ΑΓ. ΜΗΝ Α 15
  τηλ. 289595
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦φφ»»
  ΕΜΜ
  ΕΠΙΠΛΟΝ
  Ρ. ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ
  Παρασκευοπούλου 99 Μασταμπά - Τηλ. 230-844
  Ένσ σπίτι ζωντα νεύει δταν στολίζεται μέ Μνα καλόνουστο ίπιπλο.
  Τό επιπλο δμως είναι άποτέλεσμα μιάς έπιμελημένης τέχνης καί τεχνικής.
  Γιά νά διαπιστώσετε ότι διαθέτομε καί τίς δυό, επισκεφθήτε μας.
  ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
  ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ
  ΕΜΜ. Ρ. ΛΟΥΚΑΑΑΚΗ
  Παρασκευοπούλου 99 Μασταμπά Τηλ· 230.844
  ΣΕΑΙΔΑ 4
  ΕΞΠ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ^*^^—
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  φραξουν οι'αλ'λοι τ;ο αϋομα
  προλαβη νρ πέι εοεω κ αι μια
  αυλλαΡη <5ικΓ|'τ;ου Ν_Κ_»/»ΝΤΖΑ_ΚΗ! 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 1977 ΗΡΑΚΛΕΙΟ -~ ΚΡΗΤΗΣ Ι ι ι ι ΤήνΚυριακή 3 Απριλίου στήν Αθηνά ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ "ΠΛΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ,, ΘΑ ΕΚΔΙΩΞΟΥΝ ΤΟ 'ΚΔΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ, ΕΜΤΕΙΝΕΤΑΙ 6 αγώ¬ νας πού έχει άναλη- φθεΐ άπό τούς σωστά σκεπτόμενους Κρητι- κούς τής περιοχής 'Αθη νών—Πειραιώς, γιά την εκδιώξη τοθ άρχιμασό νού καί συνεργάτη τής χούντας Γεωργ ίου Βο¬ γιατζάκη, άπό την «Παγκρήτιο "Ενωση». Ήδη, οί τελευταΐες πλη- ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΩΩΘΗΚΕ Ο θ. ΝΑΘΕΝΑΣ Ό γνωστός επιχειρημα¬ τίας κ. Θωμάς Νάθενας (ττού έ-γινε γνωστότερος μέ την άποκάλυψη τής μασονικής τού Ιδιότητας), άθωώθηκε την ττερασμένη βδομάδα άπό τό ΈφετεΤο Κρήτης. Ώς γνω¬ στόν, ό ανωτέρω εΐχε καταδι- καστεΐ πρόσφατα καί εΐχε ττροφυλακ ιστεΤ μάλιστα, άττό τό Τριμελές Πλημμελειοδι- κεΐο Ηρακλείου, σέ 18μηνη φυλακίση γιά παράβαση τού νόμου ττερί λαθρεμπορίας ύ- γρών καυσίμων. Μαζ! τού άθωώθηκε καί ή ύ—άλληλος τής «Σελ» Εύ- αγγελία Μαματζάκη. Τό Έφετεΐο δέχτηκε δτι τό 'Ελληνικό Δημόσιο δέν ύττέστη ζημία καί άπάλλαξε τοθς κατηγορουμένους. "Ε- τσι, δικαιώθηκε δηλ. ή άπο- ψη τής ύ~εράστπσης των κα τηγορουμένων, πού εΐχε προ βάλλει στό πρωτόδικο Δικα- στήριο την άποψη δτι έφ' ό¬ σον την προηγουμένη τού έ- λέγχου 20) 1 )77, ή έπιχείρη- ση Νάθενα, γιά νά έξυττη- ρετήση τό θερμοκήπιο Φραγ- κάκη εΤχε ύποστεΐ μιά ζημιά (διότι εΐχε δώσει άντί βιομη χανικοΰ θερμαντικό μαζούτ) έδικαιοθτο την έπαύριο νά συμψηφίση τή ζημιά αύτη δί- δοντας στό ξενοδοχεΐο «Μεν- τιτεράνεαν», άντϊ θερμαντι- κοΰ, βιομηχανικό μαζούτ. Δικηγόροι των κατηγο¬ ρουμένων ήσαν οί εξής: ό κ. Γεώργ. Στρατάκης και ό κ. Ιωάν. Τσαντηράκης, άπό τό Ήράκλειο, ό κ. Κατής καί ό κ. Κωνσταντίνου άπό την Αθηνά καί ό κ. Πολιτώφ άπό τα Χανιά. ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Χθές τό πρωϊ έγιναν στήν ττεριοχή Κοκκίνι Χάνι, τα έγ καίνια ενός νέου τουριοτικοΰ συγκροτήματος ή μάλλον ε¬ νός μέρους τού, καί συγκεκρι μενά τής Ταβέρνας — Ρε- στωράν «Δανάη». Τό νέο αύτό άπόχητμα τής περιοχής Ηρακλείου, πού άρ γότερα θά λειτουργήση καί σάν ξενοδοχεΐο στόν πάνω τού οροφο, άνήκει στόν γνω στό ρέκτη έπιχειρηματία κ. Άντώνη Δοξαστάκη. ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΤΟ ΠΟΑΕΟΔΟΜΙΚΟ θ) Συνέχεια άττό την σελ. 1 τίς προλαβαίνει), άλλά ύ- ττάρχει περίπτωση δταν τοΰ τίς ύποδείξουν άλλοι νά ένο χλεΐται καί καμμιά φορά νά διαμαρτύρεται. Τελευταΐες πληροφορίες άναφέρουν δτι έχουν άποστα λεΐ μερικές έκατοντάδες χι¬ λιάδων δραχμών γιά την ττά- ταξη των παρανομούντων. Γιά νά γκρεμίζονται δηλαδή δσα αύθαίρετα χτίσματα θά έντοπίζωνται καί θά κρίνεται άπαραίτητη ή κατεδάφισή τους. Δέν έχουμε λόγους νά μην τπστεύουμε δτι καί τώρα θά την πληρώσουν οί φουκαρά- δες. Γιάτι, δέν γνωρίζουμε ακριβώς μέ ποιό κριτήρια άποφασίζονται οί κατεδαφί- σεις. Άς δοΰμε δμως την πά ρακάτω περίπτωση: ΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΨΗ Είχαμε παλιότερα άσχο- ληθεΐ μέ τό ξενοδοχεΐο ττού χτίζει ή Καψή οτόν άρχαι- ολογικό χώρο τής Αγ. Πε¬ λαγίας. Τώρα, διαπιστώνε- ται δτι στό ξενοδοχεΐο (ε¬ χει χτιοτεΐ πιά) ύπάρχουν ίνα σωρό οίκοδομικές παρα βάσεις. "Ετσι, μέ την 870) 20—8—76 άττόφαση τής Διεύθυνσης Τεχνικών "Υπηρε¬ σίαν, έπιβάλλεται στήν Κα ψή ττρόστιμο 321.000 δρχ. εγποβλήθηκε ένσταση καί άπορρίφθηκε μέ την 3)37) 22—2—77 άττόφαση τής Δ)νσης Τεχνικών Ύπηρε- σιών. Καμμιά δμως άπόφαση γιά κατεδάφισή δέν πάρθη- κε. Γιατί ίΐιως; Μήπως ί- σχύουν «δυό μέτρα καί δυό οταθμα»/ "Ας έπανέλθουμε δμως στό Πολεοδομικό καί στίς διαπι- στώσεις των παραβάσεων. Καθημερινά φτάνουν σωρη δόν οί καταγγελίες γιά αύ- θαιρεσία τού κάποιου φουκα- ρά πού εχτισε κάτι χωρίς αδεία ή κάτι τέτοιο. Σ' αυ¬ τήν την περίτΓτωση, έπιβάλ λεται ό έλεγχος άπό μέρους τού Πολεοδομικοΰ. Καί ό έ¬ λεγχος συνήθως γίνεται. Γεν νάται δμως τό έρώτημα: Πόσοι ύττάλληλοι ύπάρχουν στό Πολεοδομικό γιά νά εύ- καιρίσουν καί νά έλέγξουν τίς πολυκατοικίες καΐ τίς μεγαλοετπχε ι ρήσεις πού δέν καταγγέλλονται; Άπαντοΰμε: Λιγοστοί· δέν φτάνουν γιά τίς τίς ά- νάγκες μιάς μεγαλούττολης, όπως έξελίσσεται τό Ήρά¬ κλειο. Αύτη είναι ή μιά πλευρά τού νομίσματος. Γιατί ύπάρ χει καί δεύτερη. Ή δεύτερη αύτη άφορά τίς περιπτώσεις πού καταγγέλονται οί τταρσ δάσεις στά μεγαλοοικοδομή ματα καί ττού οί καταγγελί¬ ες παραμένουν... καταγγελί¬ ες. Τίττοτ' άλλο!... Ποίος φταίει λοιττόν; Ποΰ πρέπει νά άναζητήσουμε την αίτία; Σ' αύτά τα έρωτήματα θά προστταθήσουμε νά δώ- σουμε άπαντήσεις καθρεπτί- ζοντας την καυτή ττραγμα- τικότητα. Γενικά, συμδαίνει στήν Έλ λάδα σέ μερικές Ύπηρεσίες νά ΐττάρχουν τα «μεγάλα σάπια δόντια» ή τα «στρα- 6ά μάτια». Μά τα σάπισ δόντια, μεταδίδουν τή μόλυν ση στά διπλανά κι' έτσι φτιάχνεται ό μηχανισμός τής αυθαιρεσίας, πού μπο- ρεΐ σιγά - σιγά νά γίνει «μηχανισμός τής σαπίλας», όπότε γιά θεραττεία μένει μόνο τό «ξεδόντιασμα». ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑϋ Στήν τριώροφη ττολυκατοι- κία τής όδοΰ Γερωνυμάκη άρ. 7, ή αδεία προέδλεπε 9 διαμερίσματα, δηλαδή 3 άνσ δροφο. Όταν τελείωσε ή τΓθλυκατοικία είχον τταράνο- μα προστεθεΐ άλλα 4 διαμε¬ ρίσματα! ! ! Έπίσης, καμ¬ μιά άλλη μελέτη γιά την κα- τασκευή της, δέν εΐχε έκτελε σθεΐ ακριβώς. Οϋτε πληστα- ριό, οΰτε ύπόγεια, οΰτε ττρόδλεψη κδν γιά άποχέτευ- ση, οΰτε έφαρμογή τής μελέ- της θέρμανσης, οθτε... τίπο- τα... Τα ττάντα είναι αύθαί ρετα. Θυματα τής κατάστασης αυτής, είναι δσοι άγόρασαν διαμερίσματα πρίν άκόμη τε- λειώσει τό έργο, μέ βάση τα σχέδια πού εΐχαν έγκριθεΐ καί πού σήμερα οΰτε δώμα γιά άπλωμα ρούχων ΰπάρ- χει, γιατί κι' αύτό — άν καί κοινόχρηστος χώρος — έγι- νε αύθαίρετο καί παράνομο διαμέρισμα... Ποιές εύθϋνες φέρει τό Πολεοδομικό καί πώς άντέ- δρασε δταν πληροφορήθηκε τα παραπάνω; Θά δοΰμε στό έπόμενο... Ν. Ψ. ροφορίες φέρνουν τόν συνδυ ασμό οτόν όποΐο ήγεΐται ό Αεφτέρης Βερυβάκης, μέ πολ λές πιθανότητες επιτυχίας, παρά τίς τόσες δυσκολίες τίς οποίες τού άντιτάσσει τό γνωστό κατέστημένο μιάς όλόκληρης 20ετίας, κατά την όποία ό Βογιατζάκης «έλυ- νε κι' έδενε» στήν «Παγκρή¬ τιο». Έκεΐνο πού ττρέπει νά το- νιοτή είναι δτι ό Συνδυα- σμός αύτός είναι ύ π ε ρ- κομματικός καί περιλαμβάνει ύγειή στοιχεΐα άπό δλες τίς ττολιτικές πα- ρατάξεις, τα όποΐα, μακρυό άπό Κόμματα, θέλουν νό άνανεώσουν τό ττρώτο κρητι. κό σωματεΐο καί νά έκδιώ- ξουν τό «κατεστημένο Βο¬ γιατζάκη». Πρέττει, έξ άλλου νά ση¬ μειωθή, ϋτι ή έττιστημονική καί άγωνιστική ττροσωπικότη τα τοΰ Λεφτέρη Βερυβάκη, ττλαισιώνεται άττό αξίους Κρητικούς τής Αθήνας καί τοΰ Πειραια, εύρύτερα γνω- οτούς γιά την κατάρτισή τους, τή δημοκρατική τους διαθέση καί την άγωνιστική τους καταβολή. Τελείως ένδειχτικά άναφέ- ρομε μερικά όνόματα των άνθρώπων αυτών πού φιλο- δοξοΰν νά ξεκαθαρίσουν την «Παγκρήτιο» άπό τό «κατε¬ στημένο Βογιατζάκη». Άπό τα Χανιά: ό Βολά- νης καί ό Κλωνιζάκης. Άπό τό Ρέθυμνο: ό Μα- νόλης Μαθιουδάκης καί ό Γε ωργακάκης. Άπό τό Ήράκλειο: ό Παΰλος Περάκης, ό Μανώ- λης Μπαντουβάς, ό Γιώργης Βεΐσάκης. Άς έλπίσωμε δτι οί Κρή¬ τες, τής Άττικής, άλλά καί τής Κρήτης, θά κάνουν δ,τι μποροΰν τίς τελευταΐες αύ- τές μέρες, ώστε στίς έκλο- γές τής 3)4)77, οί παραπά νω νέοι αξιοί ανθρωττοι, μα- ζί μέ τούς υπολοίπους έκλε- κτούς ττοθ μετέχουν στό άνα νεωτικό ύπερκομματικό ψηφο δέλτιο Βερυβάκη, θά πάρουν στά χέρια τους τή Διοίκηση τής «Παγκρητίου». Μέ ταπροχΘεσιναγεγονότα τής Χερσονήσου ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η ΘΑΝΑΤΟΣ Οί οχέοεις μας μέ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ γκάνγκστερς ξαναχτύ- πησαν. Αυτή τή φορά μέ όμαδική προσβολή κα¬ τά τοθ ΈθνικοΟ μας Συμδόλου. ΣΥΓΚΕΚΡΙ ΜΕΝΑ, τή νύχτα τής 25 πρός 26 Μαρτίου, στίς 1.30' μετά τα μεσάνυχτα, έσκι- σαν τίς σημαϊες (και έσπασαν τα κοντάρια) πού ήσαν άναρτημένες γιά τόν έορτασμό τής τούς Άμερικάνους Έθνικής Παλιγγενεσίας, στό Λιμάνι τής ΧΕρ. ΟΙ ΔΥΟ Άμερικανοί στρσ τιωτικοί τής Άμερικάνικης Βάσης Γουρνων, εσκισαν τίς σημαϊες όκτώ δημοσίων καί ίδιωτικών καταστή μ άτω ν, των εξής: 1) Κατάοτημα Ταχυδρο· μείου ΕΑΤΑ, 2) Κατάστη- μα Άγρονομείου, 3) Κατά¬ οτημα ΟΤΕ, 4) Κατάστημα Μονοπωλείου, 5) Κατάστημα Άττόστολου Παγκαλάκη, 6) Κατάστημα Έμμ. Χαμηλοΰ, 7) Κατάστημα Νικολ. Λαση- θιωτάκη, 8) Κατάστημα Ί- σμήνης Μουντράκη. ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ αυτή καταγ γείλανε οτόν Ένωμοτάρχη τού Σταθμοΰ Χωροφυλακής οί αύτόπτες μάρτυρες Γεώρ¬ γιος Ήρακλή Μουντράκης, Ζαχαρίας Άντωνίου Τσαγκα ράκης, ένώ Ινας τρίτος ό Γεώργιος Μεσσαριτάκης, πού εΐδε κι' αύτός τούς δράστες, δήλωσε δττι δταν τούς δέ: μπορεΐ νά τούς αναγνωρίση. ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ έπιβαί νάνε στό άμερικάνικο αύτοκί· νητο μάρκος «Φόρντ», χρώ- ματος λευκοΰ, μοντέλλου «Κουπέ», άλλά οί δυό νέοι ποΰ τούς εΤδαν δέν συγκρά- τησαν τόν άριθμό. ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ τήςΧερσο νήσου, μόλις άντιληφθήκανε ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ "ΦΥΤΕΥΤΑ ΔΟΝΤΙΑ,, Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΟΔΟΝΤΟΠ ΑΤΡΟ-ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟ τόν Όδοντιατρικό Σύλλογο Ηρα¬ κλείου, πήραμε καί δημοσιεύομε την παρακά- τω έπιστολή: Κύριε Στήν Έφηιμερίδο σας, στϊς 21,3.77 δηιμοσιεύσατε κεί'μενο — συνέντευξη μέ τίτλο «ΦΥ¬ ΤΕΥΤΑ ΔΟΝΤΙΑ κα! στό Η- ΡΑιΚΛΕΙθ». Ό Όδοντιοττρικός Σύλλογος Ήρακλίίου ποΰ σάν ι/ττιεύθυνο δργανο <£>έρει καί την εύθύνη
  γιά την ττιροοτασία τοθ πληθυ
  σιμού των Νομών Ηρακλείου
  — Λασιθιού όσον άψορςι την
  στοματική τού ύγεία, σάς πα-
  ρακαλεΤ να δημοσιεύσετε γιά
  καλλίτερη ένηιμέρωση τα τταρα-
  κάτω.
  Ή Οττόθεση των έμφυτευμά
  των «<Ληευτών δοντιών» στή θέση δοντιων πού μάς λείπουν δέν είναι κάτι καινούργιο «μόν τέρνα καΐ άττοτελεσιματική έττι νόηση όπως γιράφετε»· άναφέρον ται έρευνηττές άσχολούμενοι μ' αύτά άπό τό 1809 Ο ΜΑΤΖΙΟ Λθ «Ποορίσι» ό ΕΝΤΟΥΑΡΤΣ «τής Νέας "Υόρκης τό 1889» κ.σ. "Αν σήιμερα μιά όμάδα Έ- ρευνητών άξιάλογ&ϊν, εΤναι σ' δλο τόν κόσμο Οπερ των Έμφυ τευιμάτων, ό συντριτιτικός όγ- κος των σοβαρών Επι—η>μό-
  ν<ον έρευνηττών τοΰ κλάδου μας τ' άμφιετβητεΤ. Ή Άμερικάνικη Όδοντια- τρική Όιμοσπονδία, ή Έγκυρό τερη Όδοντιατ,ρική Όργάνω- στ, πού διαθέτει δλα τα μέσα ερεύνης καί δίνει τίς προδια- γραφές γιά την κυκλοφορία των Όδοντιατρικών υλικών καί ΜηχανηιμάΓτων γιά δλο τόν Κό¬ σμο εΤναι άντίθεση στά Έμφυ τεύιματα. Ή όλομέλεια τοθ Συιμβου- λίου των ιΕλ6ετών Όδον)τρων σέ τταιμψηφεϊ άττόφασί της άρ- νίΤται τήιν έφαρμογή όποιασ- δήιποτε θεραττείας μέ Έιμφυτεύ- ματα. Οϊ 'Ελληνικές Όδοντιατρι- κές Σχολές συνιστοΰν στούς Όδοντιάτροι/ς ν' άσχολοΰνται μέ σοβαρότιττα καί εύθύνη, με την καθηιμερινή Όδοντκχτρική τπράξη. Παρά την πρόοδο πού εχει σημειωθτ) στά ύλικά πού κατα σκει/άζονται τα Έμφυτεύματα, στή βελτιώση των δρων άντι- σηψίας, στις περισσότερες γνώσεις γύρω άττό τις άλλεργι κές άντιδράσεις τοϋ άνθρώπι- νου Όργανισιμοΰ, παραμένει άλατο τό πιρόδληιμα τής συμ- ττεριφοράς τοΰ έπιθηλίου πού ττεριβάλλει τα έμφυτεύματα. Τό έπιθήΊλιο δέν δηιμιουργεΐ ττοτέ μιά πραγιματική ττρόσφι/1- σι μέ τό ξένο σώμα. Άκόμη και σέ έξαΐιρετικές περιπτώσεις πού δλοι οί δροι είναι εύνοϊκοΐ τό έμφύτευμα πάλι θά άττοβλη- θή μέ καθυστέρηρη ϊσως λίγων χ^ρόνων. Δέν είναι λοιττόν σωστό νά ιμιλοΰμε γιά έπαναστατική μέ- θοδο πού γίνεται σ' ένα άττλό Ίατρεΐο καΐ νά ξεσηκώνομε τάν κόσμο άτΓαττροσαντολίζον- τάς τον καΐ όδηγώντας τον πι¬ θανόν στήν έγκατάληψι τής ττε- ριττοίησης των δοντιών τού μέ σοδαρές συνέττειες γιά την στο ματτική καί γενικότειρη ύγεία τού. ................ Διαβά^ετε τόν «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ» την καθημερινή, πρωϊνή, Δημοκρατική Εφημερίδα πού σάς ένημερώνει ύπευθυνα. • ΣΩΣΤΕΕ ΕΙΔΗΖΕΙΣ • ΑΡΟΡΑ ΚΑΙ ΧΧΟΛΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΧ • ΕΡΕΥΝΕΖ ΠΑ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΖΤΗΛΗ • ΠΛΗΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΖΗ. τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα 224 - 225 καί 224 - 226 γιά νά έχετε τό πρωί τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη ή μέ τό Ταχυδρομεΐο. • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< 'Εκφ.ράζομε τή λύττη μιας γιά την άττλούστευση ενός τόσο σοδαροί) θέμβτος, καΐ γιά τό Συνάδελφο πού βοήθησε νά γί¬ νει, γιατϊ πιστεύομε δτι έρευ- νητικές μέθοδοι δέν ττρέπει νά τηροσφέρονται κατά τόσο θορυ 6ώδη τρόπο στόν πολύ κόσμο σέ άντίθεσι ττ,ρός κάθε δεοντο- λογικά κανόνα καΐ Έπιοτηιμονι κή εύθύνη. Εύχάμαστε τέλος όπως οί 'Ερευνητ^ές Όδοντίατροι λύ- σου(ι/ τηράΓγιματι τό ττρόβλημα των έμφυτεΐΛμάτων όπως καΐ τάσων άϊλυτων ττροβληιμώτων τού κλάδου μας γιά νά δώσου με στόν κόσμο σωστή κσΐ πρα γματική σταματτική Ύγεία. Σάς εΰχαριστοΰμε καΐ έλπί- ζοι>με νά δηιμοσιευθη.
  Μέ τιμή
  Γιά τό Διοικητικό Συμόούλιο,
  Ό Πρόεδρος
  Ν. ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ
  Ή Πραμιμαιτεύς
  Φ. ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ
  Σ'ΗΜ.: θόσαμε ύττ' όψιν
  την τταραττάνω έπτιστολή στόν
  Όδοντίατρο κ. Βασιλογιοιννά-
  κη, στόν όποΐο και άναφέρεται
  καΐ μάς έδωσε οιιιώντηση την
  όττοία θά δηιμοσιεύσωμε στό
  έπόμενο φύλλο.
  τό πρωί τό γεγονός, άνα·
  στατώθηκαν καί άρχισαν νσ
  συζητοΰν έντονα τό θέμα.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τής Κοινό
  τητας, κ. Λάμπρος Μουν¬
  τράκης, μάς εΐπε δτι οί κά-
  τοικοι τής Χερσονήσου θεω-
  ροϋν την πράξη σάν έθνική
  προσβολή καί δέν ξεχνοΰν ό¬
  τι καί πέρυσι χαραχτηριστι-
  κά τό ϊδιο ακριβώς βράδυ,
  εΐχαν ξανά ττροσδάλλει την
  έλληνική σημαία τής Κοινό-
  τητας!...
  ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ -ήγανε τίς
  μεσημβρινές περίττου ώρες ό
  Δ)τής Χωροφυλακής Ηρα¬
  κλείου κ. Μαραγκάκης καί
  άλλοι άξιωμοτικοί, μόλις
  δέ ό Είσαγγελέας κ. Γ. Ζορ
  μπάς ττληροφορήθηκε τό γε¬
  γονός διέταξε τη διενέργεια
  άνακρίσεων.
  ΟΙ ΔΥΟ πρώτο· μάρτυρες
  ώδηγηθήκανε στή Βάση Γουρ
  νών γιά αναγνωρίση τού αύ-
  τοκινήτου, χωρίς νά δώση
  άποτέλεσμα ή «τυπική» αύτη
  έπίσκεψη.
  Ο ΤΡΙΤΟΣ μάρτυρας
  πού δήλωσε δτι γνωρίζει δ¬
  ταν δεί τούς δράστες, γιατί
  τούς εΐχε συναντήσει στό
  κέντρο «Φλόκος» (προηγού-
  μενα εΐχαν θεαθεΐ στό «'Ελί-
  κο») κλήθηκε στόν Σταθμό
  Χωροφυλακής γιά τό βράδυ,
  στίς 8, τού Σαδβάτου 26)
  3)77...
  ΠΑ ΤΗΝ άνακάλυψη των
  δραστών, ττού είναι γενική
  απαιτήση, δέν κινήθηκαν καί
  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
  ΝΕΟΛΑΙΩΝ
  Οί Πολιτικές Νεολαΐες
  Κ.Ν.Ε., Ν. ΠΑΣΟΚ, Σ.ΝΕ,
  ΕΚΟΝ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ,
  έκδόσανε καταγγελία, πού
  δημοσιεύτηκε στό χθεσινό ή-
  μερήσιο Τύπο.
  Τό περιεχόμενο τής καταγ
  γελίας αυτής άναφέρεται
  στίς τραμπούκικες ένέργεΐες
  των γνωστών — «άγνώστων»
  οί όποΐοι την 25 τοθ Μάρτη
  κατάστρεψαν τό ταμπλώ της
  ΚΝΕ ττού άναφερόταν στήν
  'Επανάσταση τού 1821. Ή
  καταγγελία τονίζει άκόμη δ-
  τι τό γεγονός «ττού έγινε κά-
  τω άπό τα μάτια τής Άστυ
  νομίας, καΐ ττού δέν είναι
  ξεκομμένη ενεργεια άπό τό
  κάψιμο των ταμπλώ των δη-
  μοκρατικών νεολαιών στά ΚΑ
  ΤΕ, δημιουργεΐ ττάλι τα ιδία
  έρωτημοΓτικά». Βασικώτερο
  άπό αΰτά — τονίζει ή καταγ
  γελία — είναι πώς ένώ ή ά-
  στυνομία συλλαμβάνει τούς
  νεολαίους πού τοιχοκολλοΰν
  άφίσες στήν πιό άττομακρυ-
  σμένη συνοικία, αδυνατεί νά
  συλλάβει αΰτούς πού μπρο-
  στά στήν ττόρτα της (Α' Ά-
  στυνομικό Τμήμα) προβαί-
  νουν σέ φασιστικές καί τρο-
  μοκρατικές ένέργειες.
  Καί ή καταγγελία τελειώ-
  νει! «Τέτοιες ένέργειες δέν
  μάς τρομάζουν. Άντίθετα
  δοηθοΰν την άγωνιστική συ-
  σττείρωση τοΰ δημοκρατικοΰ
  λαοΰ μας».
  ♦♦♦♦♦♦4
  ΟΙ 2ΦΑΚΙΑΝ0ΙΠΑΠΑΔΕΣ
  # Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  ευμα τοΰ Σεδασμιωτάτου
  Μητροπολίτου μας κ.κ. ΘΕΟ
  ΔΩΡΟΥ.
  Πρός άποκατάσταση λοι-
  πόν τής αληθείας βεβαιώ-
  νουμε δτι ή λέξη «άναλη-
  θεΐς» μπήκε στό κείμενο άττό
  τταραδρομή ή ϊσως άπό έσφα
  λμένη τηλεωφνική μετάδοση.
  Δέν είναι δυνατό, καί μείς
  οί ϊδιοι δέν θά τό δεχόμεθα,
  νά κατηγορηθη ό κατά πάν-
  τα σεδαστός μας καί γνω-
  σηός διά τα φιλοσψακιανά
  τού αίσθηματα Μητροπολίτης
  μας, δτι άναφέρεται σέ άνα-
  κριβή γεγονότα καί κατ' επέ¬
  κτασιν, ψεύδεται. Είς τό πρό
  σωπον τοΰ Σεβασμιωτάτου
  Μητροπολίτου μας βλέπομε
  πάντοτε δχι μόνον τόν Προϊ-
  στάμενον, άλλά καί τόν Πατέ
  ρα, ό οποίος μάς συμπαρί
  οταται στόν ώραΐο, δσο καί
  δύσκολο άγώνα πού έχομε έ-
  πωμισθη σάν Όρθόδοξοι Ίε
  ρεΐς καί οίκογενειάρχες.
  Παρά ταυτα άναγνωρίζον-
  τες, δΙ^ι έστω καί τταρά την
  θέλησίν μας, διά τοΰ δημι¬
  ουργηθέν—ος θορύβου έθίγη ό
  Σεβασμιώτατος Μητροπολί¬
  της, ζητούμεν άπό τόν Σεβα
  σμιώτατον συγγνώμην, βε¬
  βαιοί δτι θά τύχωμεν αυτής.
  Σφακιά τή 21—3—1977.
  Μέ τίς Εύχές μας
  1. Νικόλαος Γιαννουλάκης
  2. Κων)ντΐνος Χομπιτάκης
  3. Γεώργιος Χιωτάκης
  4. Νικόλαος Παπαδόσηφος
  5. Μιχαήλ Δαμανάκης».
  Ή εφημερίδα μας, πού
  συνδέεται, ώς γνωστόν, τό¬
  σο μέ τόν Σεβασμιώτατο κ.
  Θεόδωρο, δσο καί μέ τούς
  ύττ' αυτόν Σψακιανούς Ίε-
  ρεΐς, νοιώθει ίδιαίτερη χαρά
  πού είσακούστηκε ή πρότα-
  σή της; Υ'ά την όττοία καί
  χωρίς αύτη δέν εΤχε καμμιά
  άμφιβολία ότι ή δλη άτυχής
  αυτή ύπόθεση, θά εΤχε αΐσιο
  τέλος.
  "Ετσι, άττοδείχτηκε γιά
  μιά άκόμη φορά καί ή μέγα
  λοψυχία τού Λάμπης καί Σφα
  κίων, άλλά καί ή λεβεντιά
  των Σφακιανών Παττάδων.
  Άξίζει μάλιστα νά τονι-
  στή δτι άπό δλη αύτη την ύ-
  ττόθεση βγήκε καί ίνα θετικό
  σημεΐο: Ότι δηλαδή, σέ δ-
  σους τοποθέτησαν την στά-
  ση τοΰ κ. ©εόδωρου σέ άλλες
  αϊτίες, δόθηκε ή απαντήση,
  άπό τα χείλια τού Ί'διου, ό ο¬
  ποίος δήλωσε:
  «Δέν εΐμαι μόνον ε¬
  ναντίον των ξενων Βά-
  σεων, άλλά καΐ έναντι
  όν των ξένον έπιδρά-
  σεων».
  σονήσου.
  ΟΛΙΣ πληροφορηθήκαμε τό γεγονός, χο
  πρωί τοθ Σαδδάτου 26ης Μαρτίου, ό διευθυν¬
  τάς τής εφημερίδας μας έκανε μιά έπιτόπια
  £ρευνα στή Χερσόνησο, άποτέλεσμα της οποί¬
  ας είναι τό παρακάτω συνοπτικο ρεπορτάζ.
  τόσο δραστήρια — κατά τή στων, σάν "Ελληνας Πολί-
  γνώμη μας — τα αρμοδία της, μέ τή δήλωση δτι θά
  άστυνομικά δργανα, πού θά παραστή σάν πολιτικώς ένά-
  μποροΰσαν ϊσως νά δράσουν| γων.
  μέσα στά δρια τοΰ αύτόφω-
  ρου.
  Ο ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Χερσο
  νήσου, έΐρωτήθηκε νά μάς δώ¬
  ση πληροφορίες, τό μόνο δ¬
  μως πού εΐπε ή*ταν ό — σω-
  στός έξ άλλου — χαραχτη-
  ρισμός των δποιων δραστών,
  σάν «άλητών».
  ΜΕΤΑ την έπιστροφή μας
  άττό τή Χερσόνησο ό διευθυν
  τής τής εφημερίδας μας, υ¬
  πέβαλε μήνυση κατ' άγνώ-
  Η ΔΙΩΞΗ
  ΤΗΣ «ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ»
  • Συνέχεια άττό τή σελίδα 1
  Κρήτης πού καταδίκασαν τή
  Μασονία).
  Μέ τίςάρμόδιες Άρχές τοΰ
  τόπου πού, ένώ γνωρίζουν
  ποιοί έ'ρριξαν τή βόμβα,
  τούς άφήνουν, ώστόσο, καί
  ττεριφέρονται έλεύθεροι; (Αύ
  τές έδώ είναι οί Άρχές, συλ
  λήβδην προανακριτικές, άνα·
  κριτικές, είσαγγελικές κλπ.).
  "Η, σέ τελευταία φάση,
  μέ τόν περιλάλητο λαό τοΰ
  Ηρακλείου, πού εχει πάθει
  συγκούρμουλος φοβερή π ν ε
  υματική καθίζη-
  σ η;...».
  Αύτά καί ττολλά άλλα
  λένε γιά τούς πάντες οί ΰττεύ
  θυνοι τής «Μεσογείου» Γραμ
  ματικάκηδες, ττατήρ καί υί-
  ός, γιά τα όποΐα φυσικά καί
  θά λογοδοτήσουν σύντομα
  στή Δικαιοσύνη, μιά καί άρ
  χισαν νά λησμονοθν δτι «δ¬
  σα ξέρανε ττεράσανε».
  Συμπληρωματικά σημειώ-
  νομε δτι τό σχετικό φύλλο
  τής εφημερίδας κατέθεσε ό
  διευθυντής τής «Αληθείας»
  στό Δικαστήριο τή μερά τής
  δίκης, ευθύς δέ μετά καί
  πρίν ΰποβάλλει μήνυση, έ¬
  κανε μηνυτήριο άναφορά
  πρός τόν κ. Είσαγγελέα Η¬
  ρακλείου.
  ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑ
  ΤΟΥΣ ΜΑΣΟΝΟΥΣ
  Σέ λίγες μέρες πρόκειται
  νά κυκλοψορήση ίνα ενδιαφέ¬
  ρον βιβλίο γιά την Έλληνι¬
  κή Μασονία, τοΰ γνωστου δη-
  μοσιογράφου κ. Β. Α. Λαμ-
  πρόπουλου.
  Τό βιβλίο αύτό εχει τόν
  τίτλο «Στά άδυτα τής Έλ-
  ληνικής Μασονίας» καί μέσα
  στίς 240 σελίδες τού ττερΐέ-
  χονται άκρως ένδιαφέροντσ
  στοιχεΐα γιά τούς Μσσόνους,
  καθώς καί 50 φωτογραφίες,
  άττό έλληνικές 'μασονικές τε-
  λετουργίες.
  Τό βιβλίο, μεταξύ άλλων πε-
  ριλαμβάνει καί 1500 όνόμα¬
  τα έτπφανών 'Ελλήνων καί Κυ
  ττρίων Μασόνων, καθώς καί
  τα όνόματα των Μασόνων τοΰ
  Ηρακλείου, τα όττοΐα ή «'Α-
  λήθεια» παραχώρησε στόν Ά
  θηναΐο συνάδελφο.
  Άλλα περιεχόμενα τοΰ 6ι-
  βλίου αυτού είναι:
  —Οί μυήσεις καί τα σύμ-
  βολα 30 συμβολικών βαθμών
  τής Μασονίας.
  —Όλες οί μασονικές τελε-
  τουργίες γάμου, μνημοσύνου,
  υίοθεσίας, κηδείας κλπ.
  —Έττίσημα κείμενα τής
  'Εκκλησίας καί τοΰ Κράτους,
  γιά τόν θρησκευτικό χαρα-
  χτήρα καί τό σιωνιστικό υπό
  βαθρο τής Μασονίας.
  Προλογίζει ό καθηγητής
  τής Δογματικής τοΰ Πανεττι-
  στημίου Θεσσαλονίκης κ. Ι.
  Ρωμανίδης.
  Τό έξώφυλλο έχει φλοτεχνή
  σει ό συμπατριώτης κ. Ηλί¬
  ας Σκουλάς.
  Τό βιβλίο θά διατεθεΐ με
  ττροεγγραφές, γιά τίς οποίες
  δσοΓένδιαφέρονται πρέπει νσ
  άπευθυνθοΰν στή διεύθυνση:
  Κάννιγκος 10 Άθήνα — Τηλ.
  3637203.
  Τό βιβλίο τιμάται 350
  δρχ·
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
  ΔΙΚΗ
  • Συνέχεια ά~ό τή σελίδα 1
  ριΰβρ.ση τής Είσπγγελικής
  Άρχής Ηρακλείου.
  Μέ την ϊδια ύπόθεση έκ-
  δικάζεται καί συκοφαντική
  δυσφήμιση τοΰ Άριστοτέλη
  Γραμματικάκη, ΰστερσ άπό
  ' μήνυση τοΰ ϊδιου, μέ τούς
  αύτούς κατηγορουμένους.
  Συγκατηγορούμενος των
  τριών δημοσιογραφίαν τής
  άθηναϊκής εφημερίδας, είναι
  0 κ; 'Αντ· Σκουληκάρης, ό
  όττοΐος κατηγορεΐται σάν ή-
  θικός αύτουργός τοΰ επιμά¬
  χου δημοσιεύματος.
  ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ μόλ.ς δρ-
  χισε νά γίνεται γνωστό προ
  κάλεσε άντιδράσεις, προβλέ
  πεται δέ νά έχη καί συνέ¬
  χεια.
  ΤΕΛΟΧ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  ΔΙΚΗ ΠΑ
  ΑΠΟΠΕΙΡΑ
  ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
  • ΖΤΟΝ ΑΓΠΝΑι
  ΟΦΗ . ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ
  Τέλος Απριλίου, πρόκει·
  ται νά έκδικαστή στό Τριμε¬
  λές Πλημμελειοδικεΐο Ηρα¬
  κλείου, μιά «ττοδοσΦαιρική
  δίκη», πού σχετίζεται μέ τόν
  ΟΦΗ καί την ΠΑΝΑΧΑ-Ι··
  ΚΗ.
  Κατηγορούμενοι είναι ο'
  έξάδελφοι κ.κ. Βακάλογλου,
  οί όποΐοι κατηγοροΰνται γιό
  άπόττειρα δωροδοκίας τοΰ πό
  δοσφαιριστή Πατταδόπουλου,
  μέ άντάλλαγμα νά παίξη μέ
  μειωμένη άπόδοση οτόν πσ·
  λιότερα διεξαχθέντα άγώνσ
  ΟΦΗ — ΠΑΝΑΧΑΊ-ΚΗ.
  Οί παραπάνω παραπέμ-
  πονται βάσει τού νόμου 75)
  75 καί γιά την "δια ΰπόθεση
  εχει έπιληφθεΐ τό αρμοδία
  δικαοτικό τμήμα τής Γεν.
  Γραμματείας Άθλητισμού.
  «ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟ
  ΒΡΕΦΟΣ»
  # Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  τίας καΐ τής οποίας προήλθε
  ή άρρώστεια τής έγγυας γυ¬
  ναίκας τού καΐ ή γέννηση τοθ
  άνεγκέφαλου τταιδιού τού.
  Ό γιατιρός πού ανάλαβε
  την περίτττωση αυτή μαιευτήρας
  κ. Ν. Μαράκης μάς εΐπε δτι
  άπό «χιρωμοσωματικές άλλσ-
  γές» καΐ αττό «έξωτερικούς ττα-
  ράγοντες», τφοέρχονται τέτοιες
  καταοτάισεις, καΐ δτι μττορεΐ νά
  πή κανεΐς, ή ύπόνΌΐα τού Γερ-
  μανοΰ εχει κάποια λογική έ?-
  μηνεία.
  Τό δέβαιο θά μττοιρουσε νά
  έξακιριιβωθεϊ <μόνο άττό την ε- ρευνα πού θά γινοταν στό άφύ σικο αύτό ιτλάσιμα στά εΐδικά έρευντντικά κέντρα των Αθη¬ νών, όπως στό «Άλεξάνορας». Άλλά αύτό είναι στή δικαιο- δασία τοΰ ττο—έρα, ό ό—οϊος μττοιρεϊ νά τό αποστείλη ή νά τό ένταφιάση. Περιπτό βεβαία νά τγούμε δ- τι ό παραττάνω ,Γερμανός ϋπο- στηρίζει δτι ύττάρχει στό 6ου- νό αύτό («'Ερμής» τό λέει στά άρχαΐα)—κάντα στήν 'Αγιά Φωτία — ττέτρωμα μέ ραδ ι ε¬ νεργεια καί δτι ή πέτρα ποΰ βρηκε ηταν ίνα κομιμάτι άπό την γενική αύτη ποσότητα. «ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΥ...» • Συνέχεια όπτό τή σελίδα 1 λήνων, καΐ ή ταυτόχρονη άντε- πίθεσή τού μέ την γντοστή έν- τολή τπρός τοΰς Νομάρχας δ- λπζ τής χώρας, την κατεττείγου σα μέ Τέλεξ δοθεΤσα. "Οιμως κ. Ράλλη, «στό σττί- τι τού κρεμασιμένου δέν μιλά- νε γιά σκοινί»... Καΐ σαφώς καταλαβαίνετε ττοιό «σκοινί» έννοώ κ. "Υπουρ γέ. "Οχι γιά κανένα αλλο λό- γο, άλλά νά. "Εχομε κακή συ- νήθεια τα τελευταία, χιρόνια, εμείς οί ταττεινοϊ ψηφοφόροι. (Προσέξτε ψιτφοφόροι, όχι έντο λοδόχοι, προφανώς κατά τόν κ. Ράλλη), νά διαβάζουμε την Ίστορία. Καΐ δσο κακο- γραμμένΤ) καΐ ταλαιττωρηιμένη καί αν είνα^ μάς «φωτίζει» γιά τόν ρολο τοΰ καθενός, δταν μάλσιτα συμιτίτΓτει «ό ττε,ρΐ ού» νά εχει ιμακιράν οΐκογενειακή παράδοση καΐ σι/μμετοχή είς την πολιτική ζωή τής χώρας. Νοψιίζω δτι £γινα άντιλη- τττός. Πιστεύω δέ δτι καΐ ό κύριος Ύποαργός τής Παιδείας εχει έτΓίσης καταλάβει ττοιό, είναι τό χρέος τού ό—έναντι στήν τΓλειοψηιφία τού 'Ελληνι- κού ΛαοΟ, αν ύττοτεθεΐ βεβαία δτι τόν ένδιαφερει. Γιατί «καττι» μοί) λέει μυστι κά δτι ό κ. ΡάΜης «κάττου την πάει την βαλίτσο». Μά δν σκεψτεΐ λογικά (λέω άν...) θά δεί δτι β,ρισκάμοκ—ε στό 1977 καΐ δχι στό 1963, ττολύ δέ πε ρισσότερο στό 1 940 ή κάτι τέ- ---ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ