98718

Αριθμός τεύχους

94

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

4/4/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Χαρας σ* αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώιαα, τού φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεΐ Ιστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Β ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1977 Ι
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Λιοοθυνίηβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  Ι
  ι
  ι
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μσρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 2ος — Άρ. Φύλλου 94 — Δρχ. 5
  «Έμπάτε σκύλοι - "φίλοι,, - άλέστε...»
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑΓίΙΠΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ΞΕΦΟΡΤΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΟΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΙΒΟΤΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
  ψιρικανυι υτθ
  εΛΐκοορομιο των Γουρνων, ολα έκεΐνα τα «γνωστά» και
  «άγνωστα» ττρόσωπα πού δέν θέλουν νά τα δή ό Φακός.
  ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΑΡΧΩΝΙ
  Συνεχίζουμε τίς άποκαλΰψεις- Νά ποιοί είναι:
  ΟΙ ηΡΧΙΜΠΣΟΝΟΙ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ τίς ένδιαφέρουσες άποκα
  λύψεις μας, γύρο άπό τό θέμα της Μασονίας
  στήν Κρήτη, παρουσιάζομε σήμερα τούς Άρ-
  χιμασόνους των Χανίων.
  Περιττό νά τονίσωμε δτι τα όνόματα πού
  παραθετομε καΐ αύτη τή φορά, προέρχΌνται
  άπό έπίσημα μασονικα στοιχεΐα πού περιήλθαν
  στήν κατοχή μας, έ*πειτα άπό άνώνυμη ταχυ·
  δρομική έπιστολή.
  ΟΙ ΑΡΧΙΜΑΣΟΝΟΙ ΤΩΝ ΧΑΝΙΏΝ
  ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ «ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ» ΑΡ· 96
  ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
  1951 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
  1. Άρετάκης Ιωάννης — Α' Δοκιμαστής 1973
  2. Βαλτάς Εμμανουήλ — Πρόσθ. Γραμματεύς 1966 —
  Στεγαστής 1969, 1973
  3. Βαμβακάς Νικόλαος — Α' Δοκιμαστής 1954 —
  1955
  4. Βαρδάκης Κωνσταντίνος — 'ΕΞλεονόμος 1951 —
  Ταμίας 1952 — ΞιφοΦ. — Σημαιοφ. 1957.
  5. Βαρδάκης Νικόστρατος — Στεγαστής 1962. 'ΕΞλεο-
  νόμος 1963. Ξιφοφόρος 1966. Α' Έπόπτης 1967.
  ΣΕΒΑΣΜΙΟΣ 1969
  6. Βαρδινογιάννης Εμμανουήλ —■ Α' Δοκιμαστής
  1967. Β' Δοκιμαστής 1973
  7. Βερνάρδος Χαρίλαος — Άρχειοφύλαξ — Βιβλιοφύ-
  λαξ 1958
  8. Βιρβιδάκης Κυριάκος — Πρόσθετος Γραμματεύς
  1961
  9. Βογιατζάκης Κωνσταντίνος — Ξιφοφόρος 1967 —
  'ΕΞλεονόμος 1969.
  10 Βολουδάκης Γεώργιος — Πρόσθετος 'ΕΞλεονόμος
  Φ Συνέχεια στή σελίδα 4
  Μέλλοντικά θά κάμωμε χρήση πολλών
  λίαν ένδιαφερόντων άπο τα στοιχεΐα αύτά.
  Πρός τό παρόν δμως, έκεΐνο πού νομίζομε δτι
  £χει σημασία, είναι ή άπο καλύψη των όνομά-
  των.
  Σήμερα παραθετομε τούς Χανιώτες 'Αρχι·
  μασόνους καΐ θά συνεχίσωμε μέ τούς συναδέλ-
  φους των τοΰ Ρεθΰμνου.
  ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ απολύτως παρουσία των
  Έλληνικών Άρχών, (Τελωνειακόν — Στρατιω
  τικών — Αστυνομικον — Πολιτικής Άεροπο-
  ρίας κ.λ.π.), οί «φίλοι» καΐ «σύμμαχοι» Άμερι-
  κανοί, ξεφορτώνουν, σέ τακτικά διαστήματα
  τεραστία κιδώτια, μέ άγνωστο περιεχόμενο
  στό Άεροδρόμιο Ηρακλείου, τα όποΐα φτάνουν
  έκεΐ μέ μεταγωγικά άμερικανικά άεροπλάνα
  και εν συνεχεία, φορτώνονται σέ «νταλίκες»,
  μέ τελικό προορισμό την Άμερικάνικη Βάση
  Γουρνών· /
  ΤΑ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΑ πού
  προσγειώνονται στό Άερο
  δρόμιο τοΰ Ηρακλείου,
  φέρουν συνήθως τό σήμα
  ΜΑΟ καϊ πλήν τοΰ Πύρ¬
  γου Έλέγχου, μέ τόν ό-
  ποίο συνεννοοΰνται γιά
  την προσγείωση καΐ άπο-
  γείωση, κανένας αλλος
  "Ελληνας, έκπρόσωπος
  Άρχών Γ) άπλός ύπάλλη
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  Σΐίς 28 Απριλίου - Στό ΤριμεΛές Ηρακλείου - Μέ τό 181 Π.Κ.
  ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΠΑΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΣ
  ΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ
  ΟΤΑΝ ΟΙΔΙΟΣ ΗΤΛΝ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ!!!
  ΣΥΓΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ Ο ΤΟΤΕ ΥΠΕΥΟΥΝΟΣ κ. ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΒΑΛΗΣ
  ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ (γιά
  πολλοστη φορά), ό διευ
  θυντής της « Αληθείας»
  ό οποίος παραπέμπε¬
  ται τώρα γιά δημοσί-
  ευμα πού Μγινε δταν ό
  Ν, ΣΤΛΘΑΚΗΣ
  Ισμαήλ
  Ό πρώτος φίλος
  ι
  των Εβραίων
  στήν Έλλάδα είναι
  Αξιωματικόςίά
  τού Έλληνικού
  Πολεμ. Ναυτικού
  ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ ή δρσστηριότητα των Εβραίων
  στό διεθνή χώρο καί ό ρόλος τού Ίσραήλ, όπως καί ο
  άμεσος συσχετισμός τους μέ τόν Άμερικάνικο Ίμττερια-
  λισμό καί τόν Διεθνή Σιωνισμό. Αύτό τό ξέρουν δ,'λοι
  σχεδόν οί "ΕΞλληνες...
  ΕΚΕΙΝΟ δμως πού δέν γνωρίζουν οί πολλοί, είναι
  δτι τό Ίσαρήλ, τού όποίου ή θέση κατά τής Έλλάδας
  (Κυττριακό κλπ ) είναι κάθε άλλο τταρά φιλική, έχει μέσα
  στόν "Ελληνικό χώρο άνθρώττους, "Ελληνες, οί όποΐοι καλ
  λιεργοΰν τίς 'ΕΞλληνο — Ίσραηλινές σχέσεις.
  ΕΝΑΣ άπό αύτούς είναι ό ττρόεδρος τοΰ Συνδεσμου
  «"Ελλάς — Ίσραήλ» κ. Σταθάκης, ό οποίος έκδίδει καί
  τό περιοδικό «Ίσραηλινά Νέα», πού ττροΐΓαγανδίζει τό Έ-
  δραικό κράτος στή χώρα μας.
  ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΪΟ τεϋχος τού ΰπ' αριθ. 19 (Φε-
  δρουάριος 1977) ό ίδιος ό παραπάνω κύριος δημοσιεύει
  καϊ ένυπόγραψο άρθρο τού, αναφερομένη στήν Κρήτη καί
  συγκεκριμένα στά Χανιά, μέ πρωταγωνίστρια μιά Έ-
  δραία καί έναν Χανιώτη. Πρόκειται γιά μιά «γλυκανάλα-
  τη» συναισθηματική νουβέλλα, πού έ'μμεσα δείχνει τό τί
  χρησιμοποιοϋν οί "Ελληνες φίλοι τού Ίσραήλ, γιά νά
  καλλιεργήσουν τίς καλές σχέσεις.
  ΑΝΤ Ι ΟΜΩΣ νά συνεχίσωμε εμείς, άναδημοσιεύομε
  άπό τό τελευταΐο τεΰχος τοΰ γνωστοΰ περιοδικοΰ (μηνός
  Φεδρουαρίου) «Μεσογειακή Αλληλεγγύην, ίνα σχετικό
  άρθρο, άπό τό όποΤο οί άναγνώστες μας, πολλά θά κατα-
  λάβουν περί τοΰ κ. Σταθάκη καί τού ρόλου ττού διαδρα-
  ματίζει.
  ΕΛΛΑΣ — ΙΣΡΑΗΛ
  — ΣΤΑΘΑΚΗΣ
  Στήν Άθήνα ύττάρχει ένσς
  Σύλλογος μέ τό όνομα «Ελ¬
  λάς — Ίσραήλ», πού τα γρα
  φεΤα τού, στήν όδό Βουλής,
  εΤναι πάντοτε κλειστά κι' ό
  ιμιόνος τρόπος γιά νά έρθει κα-
  νεϊς σ' έπαφή μαζί τού είναι
  ένα τηλέφωνο, κάθε Δευτέρα,
  Τετάρτη και Παρασκευή άττό-
  γευμα.
  Αύτάς ό Σύλλογος κυκλοφο-
  • Συνέχαα στή σελίδα 4
  ΐδιος ήταν στήν Φυλα-
  κήϋ!
  Η ΔΙΚΗ αύτη, πού ό-
  ρίστηκε νά έκδικαστη
  στό Τριμελές Πλημμε-
  λειοδικειο Ηρακλείου,
  την 28 Απριλίου 1977,
  προέρχεται άπό αύτε-
  πάγγελτη Είσαγγελι-
  κή δίωξη, σύμφωνα μέ
  τό άρθρο 181 Π.Κ. γιά
  περιϋδριση ττ}ς ΕΙσαγ·
  γελικής Άρχης τοθ Έ
  φετείου Κρήτης.
  ΑΦΟΡΜΗ τής νέας
  μας αυτής δικαστικής
  περιπέτειας, είναι £να
  δημοσίευμα τής έψημε- λακή (ύπόθεση^ χήρας
  ρίδας μας, πού άναφε- Γκούμα — Καψη) στό
  ρόταν στήν περιγραφή Έφετεΐο Κρήτης, τό ό-
  της δίκης τοθ Μάνου ποιο καί τόν καταδίκα
  Χαρή μέ Την Χωροφυ- · Σΐίνέχεια στή σελίδα 4
  ΣΕ ΛΙΓΟ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ
  ΘΑ ΦΩΝΑΞΩΜΕ: «Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»
  ΕΝΑ ΕΡΠΤΗΜΑ ΟΜΩΣ
  ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ: «Ο ΑΑΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»;
  —«Χριστέ, τί 'ναι τα Πάθη Σου
  στά πάθη τα δικά μας;
  θά δουμε 'μεΐς Άνάσταση
  ποτέ, στό Γολγοθα μας;»
  Δέν είναι δύσκολο νά συμπεράνη κανείς, δτι τουτο
  τα πικρά, έγωϊστικά, μά άληθινά λόγια, λένε οί χαροκα-
  μένες Κυπριώτισσες, πού σάν τραγικές σύγχρονες «Μοι-
  'ροφόρες»* ίπαραστέκονται' στόν1, γκρεμ^σμιένο ,Σταυρό,
  πούναι πεσμένος άνάμεσα στά έρείπια μιάς έκκλησίας
  τής μαρτυρικής Κύπρου.
  Σέ λ!γο ό Χριστός ξανασταυρώνεται, γιά νά ξανα-
  αναστηθή.
  Οί 200 χιλιάδες δμως πρόσφυγες της Κύπρου, ττού
  «σταυρωθήκαυε» πρϊν δυό περίπου χρόνια, θά δοΰν τή
  δική τους Άνάσταση, στά άντίσκηνα καί τα παραπήγ-
  ματα πού διαβιοΰν μέ άπάνθρωττες συνθήκες;
  Σέ λίγες μέρες, εμείς ίΐλοι, θά άναφωνοΰμε χαρμό-
  συνα: «Ό Χριστός Άνέστη! ! »
  Ένα έρώτημα δμως θά παραμένη: «Ό Λαός Άνέ-
  στη;;;».
  Γιά την Άνάσταση αύτοΰ τού ΛαοΟ — τοΰ Λαοΰ
  τής Κύπρου, τής Παλαιστίνης κ.λ.ττ. — μά κυρίως γιά
  νά προλάδωμε τή Σταύρωση ενός άλλου Λαοΰ — τού
  Κρητικού, τοΰ Έλληνικοΰ — ττρέπει νά συνεχίσωμε τόν
  άγώνα δλοι μαζί, ένάντια στόν Ίμπεριαλισμό, τό Σιω¬
  νισμό καί τίς άλλες Σκοτεινές Δυνάμεις, πού τόσα δεινά
  έχουν φέρει κι' άλλα τόσα έπιψυλάσσουν στήν Άνθρω-
  πότητα.
  Άς μην αφήσωμε — μέ κάθε τρόττΌ — ττλάϊ σ'
  ένα άλλο Σταυρό, νά παρασταθοΰν αΰριο, μεθαύριο, σάν
  τίς παραττάνω Κύπριες, οί Κρητικές Μαννάδες...
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡ
  Τό προηγούμενο φύλ-
  λο της «Αληθείας», ή
  όποία παρουσιασε πρώ-
  τη ώς γνωστόν τό θέμα
  γιά την προσδολή των
  Αμερικανόν πρός την
  Ελληνική Σημαία, μέ
  την διάσταση πού τού
  άξιζε, στάλθηκε μέ συ-
  στημένη έπιστολή, στόν
  Άμερικανό Πρόεδρο κ.
  Κάρτερ.
  Συντάχτης της έπι¬
  στολή ς αυτής που στάλ
  θηκε μέ συνημμένο τό
  Φύλλο τής «Αληθείας»,
  είναι κάποιος Ιεροκήρυ
  κάς τής περιοχής Ήρα
  κλείου, ό οποίος πρός
  τό παρόν, δέν έπιθυμεϊ
  νά άποκαλυφθεΐ τό 6-
  νομά τού.
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Έπειδή δέν θά έκδοθεΐ την έπόμενη
  Δευτέρα τοθ Πάσχα 11 Απριλίου 197/,
  στέλνει άπό τώρα σέ δλους
  τούς άναγνώστες της, ψίλους καί έχθρούς
  της, έγκάρδιες
  ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ
  Μέ την είδικώτερη εύχή.
  «ΝΑ ΑΝΑΧΤΗΘΕΙ ΜΕΧΑ ΣΤΟΝ
  ΚΑΘΕΝΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΙ»
  γιατί — δπως γράψαμε καί στό πρώτο
  ένημερωτικό φύλλο ΐιας πρίν δυό ακριβώς
  χρονια,
  «ΟΣΕΖ ΦΟΡΕΖ ΚΙ ΑΝ ΑΝΑΧΤΗΘΕΙ Ο ΧΡΙΧΤΟΧ
  ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΧΤΗΘΕΙ ΜΕΧΑ ΜΑΧ
  ΕΙΝΑΙ ΧΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΧΤΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ»
  ΣΗΜ.: Ή εφημερίδα μας θά κυκλοφορή-
  σει την μεθεπόμενη Δευτέρα 18 Α¬
  πριλίου 1977.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕ1:
  Ο ΠΙΙΠΑΣ ΠΟΥΠΗΣΕ ΒΕΣΠΟΤΙΚΟ ΘΡΟΝΟ
  ΣΚΒΑΙΣΜΕΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ
  Χρυσα άφιερώματα έξαφανιστηκαν άπό την Εκκλησια
  ΜΕ έγγραφό τού, άπό 3—12—76, στόν Άρ-
  χιεπίσκοπο Κρήτης, ό πρόεδρος της Κοινότη-
  τας "Εξω Μουλιανών Σητείας, .καταγγέλλει
  μιά σειρά παρανομίες πού εΐχε διαπράξει ό
  μέχρι πρό ετους παπάς τού χωρίου, Μιχ. θα-
  2) ΕϊσέτττροΕξε τό ποσόν
  λασσινός. Ό Άρχιεπίσκοπος Κρήτης, δέν ε"δω-
  σε απαντήση δπως καί ό τοπικος Έπίσκοπος
  Σητείας κ. Φιλόθεος.
  ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΕΣ παράνομες πρά
  ξεις τού παπά Μιχ. θαλασσινου, είναι οί εξής:
  1) Έπούλησε χωρΐς νά τό ξέ-
  ρει τό Έκκλησιαστικό Σι>μ-
  6ο0λιο καί ό Μη,τροπολίτης,
  τόν παλιό Δεσττοτικό θρόνο,
  ττοΰ εχει φιλοτεχνηθεΤ τόν ττρο-
  ηγούμενο αΐώνα, κα'ι μάλιστο
  σέ άτταραδεχτιι τιμή,,,
  των
  3.000 δολλαρίων, πού εΐχε ά-
  φ·ήρει ιμέ τή διαθήκη τού στήν
  'ΕΞκκλησία των "Αγ. Πάντων,
  όμογενής των ΗΠΑ' και μ' αύ-
  τά άνοιξε δράμο —ρος τό έξωκ
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  !■■■■■»■■■■■■■
  ΝΕΡΑ ~Β ΒΟΘΡΟΥ
  ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ...
  ΕΤναι τό στόμιο μιάς άντλίας. ΕΞΐναι το στόμιο πού
  ξερνά ψαρμάκι καί δηλητήριο...
  Ή άλλη άκρη τού βρίσκετται μέσα στό δόθρο .Κι'
  αύτη ττοΰ βλέπουμε στή φωτογραφία, είναι κατάμεσια
  τού δρόμου. Τοΰ δρόμου έκείνου πού παίζουν τα παιδία
  τής γειτονιάς, ττού πηγαινοέρχονται άνθρωποι.
  Είναι ένα άπό τα άποτελέσματα των οίκοδομικών
  τταραλείψεων στήν πόλη μας. Καί τό άποτέλεσμσ: Όλό-
  κληρη ή γειτονιά, ττνίγεται μέσα στήν άτέλειωτη βρώμα,
  θ) Συνέχεια είς την σελίδα 4
  Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ
  ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  Όπως είναι γνωστό, ή
  Ίεραρχία τής Κρήττης, αναθεσε
  τή συγγραφή τοΰ κειμένου γιά
  την καταδίικη. τής Μασονίατ
  άπό την Κρητική "Εκκλησία, σέ
  ιμιά μικτή όιμάδα Ίεραρχών
  και ΚαθηιγηΓτών. Τό κείμενο αί
  τό πού θά σΐΛταχθεϊ άπό την
  παραΊτχίνω άμαδα, θά τεθή ύττ'
  όψιν δλων των .Ιερσρχών, οί ό-
  ποίοι θά προβούν σέ ττροσωπι
  κές τταορατηρήΊσεις, συιμπλήρά
  σεις κλπ. γιά νά πάρη την τε-
  λική διαιμόρφωσή τού καί την
  έν συνεχεία έτπκύρωσή τού ά¬
  πό την Σΰνοδο τής Κρήτης.
  Την τταραττάνω έττιστημονι-
  κή όμάδα άποτέλεσαν οί Μη-
  τροπολίτες Λάμττης καί Σφα¬
  κίων κ. Θεάδωρος, Χανίων κ.
  ΕίιρηναΤος καί οί καθηγητές
  Πανεττιστηιμίου κ. Φίΐδάς (κυ¬
  βερνητικάς έ— ίτροπος στήν Σύ-
  νοδο τής Κρήιτης) καί Φυτρα-
  κης.
  ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ
  ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
  ΤΗΣ ΕΛΕΥ8ΕΡ0ΤΥΠΙΑΣ
  ΚΑΙ Ο Α. ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ
  Άθωώθηκαν την περασμέ-
  νη βδομάδα οί ΰπεύθυνοι
  τής «ί'Ελευθεροτυττίας» κ.κ
  Άλ. ΦιλιπτΓΟΤΓθυλος, Χ. Τε-
  γόπουλος, Γ. Βότσης καί ό κ.
  Άντ. Σκουλικάρης, άπ6 τό
  Τριμελές Πλημμελειοδικεΐο
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΤΕΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ
  ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
  ΠΑ ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
  Οί Άμερικανοι άλήτες
  τής Βάσης των Γουρνών,
  πού πρόσβαλαν θρασύτατα
  την Ελληνική Σημαία
  στή Χερσόνηοο, τό 6ράδυ
  τής 25ης Μαρτίου, πρό-
  κείται νά δικαστοΰν στό
  τέλος Απριλίου.
  Ό Είσαγγελέας κ. Γ.
  Ζορμπας, υπό την αμεση
  παρακολουθήση καί έπο-
  πτεία τοΰ όποίου έγιναν
  δλες οί προσπάθειας γιά
  την άνακάλυψη των δυό
  άλητών, συντμαίνοντας
  τίς ήμερομηνίες, δσο ήταν
  δυνατόν, θά τούς παραπέμ
  ψη τό τέλος τοΰ μήνα αύ-
  τοΰ στήν Ελληνική Δικαΐ
  οσύνη, ή όποία θά έκπρο-
  σωπηθή διά τοΰ Τριμε-
  λοθς Πλημμελειοδικείου
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΣΕΛ ΙΛ Α 2
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1977
  ΛΑΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
  ΚΥΠΡΟΥ
  Ή 'Ερασιτεχνική Λαϊκή
  Σκηνή Κύττρου, έχοντος σκο·
  ττό νά γυρίσει την Εύρώττη
  καί νά ένημερώσει τόν κόσμο
  ττάνω στήν Κυττριακή τρα-
  γωδία, έδωσε χθές παράστσ
  ση στό Ήράκλειο, στό κινη-
  ματοθέατρο «Άστόρια» μέ
  θέμα: «Τό χρονικό τής Κ υ-
  τγριακής Τραγωδίας».
  Συμτταραστάτης στήν προ
  σττάθεια αύτη, ήταν ό Δή-
  μος Ηρακλείου.
  Τό ϊδιο έργο θά παιχτεί
  καί στίς άλλες πόλεις τής
  Κρήτης.
  ΈκδηΛώοεις
  ΟΜΙΛΙΑ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗ
  • Μιά άξιόλογη ττνευματι-
  κή εκδηλώση έγινε ττρο
  χθές Παρασκευή 1—4—77
  στήν Βασιλική τού Άγίου
  Μάρκου. Πρόκειται γιά την
  όμιλία τού Λογοτέχνη τ.
  Συμδούλου Έπικρατείας
  Σττύρου Πλασκοδίτη ττοϋ
  εΤχε σάν θέμα «Δημοκρα-
  τία καί Τέχνη».
  ΣΥΝΕΔΡΙΟ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
  • Στίς 17 καί 18 Ίουνί-
  ου 1977 θά γίνει στήν
  Πραγα (Τσεχοσλοδακία) τό
  έ'βδομο Δημοσιογραφικό συ-
  νέδριο τής χώρας πού θά
  έξετάσει τα προδλήματα τοΰ
  Τύττου καί των Δημοσιογρά-
  Φων, στό χρονικό διάστημα
  πού μεσολάδησε άπό τό 6ο
  συνέδριο πού έγινε τόν Μάη
  τοΰ 1972.
  ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
  • Έγινε χθές ή έπίσημη
  έναρκτήρια τελετή τοΰ
  14ου Διεθνοΰς Συνεδριον Ί-
  ατρικής 'Επιμόρφωσης. Ό¬
  πως είναι γνωστό τα συνέ¬
  δριο αύτό γίνεται στό Ήρά-
  κλειο, στήν αϊθουσα τοΰ Έμ-
  ποροδιομηχανικοΰ Έπιμελη-
  τηρίου καί συμμετέχουν έπι-
  στήμονες άπ' δλο σχεδόν τόν
  κόσμο.
  ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΒΕΗ
  • Μέ ένδιαφέρουσα ΰλη έ-
  κυκλοφόρησε τό καινούρ
  γιο δελτίο τοΰ ΕΒΕΗ (Ία-
  νουάριος — Φεδρουάριος
  1977). Βεβαία, καί τούτη
  τή φορά παρουσιάζει άρκε-
  τό ενδιαφέρον γιά τό κοινό
  στό όποΐο άπευθύνεται, δέν
  κατάφερε δμως νά ξεψύγει
  άπό τα πλαίσια μιάς κοινής
  καί συνηθισμένης έκδοσης.
  ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΠΑ
  25 δραχμές, έξοδα μηχανσ-
  γραφήσεως.
  Ή συνδρομή είναι έτήσια
  και κοστίζει 300 δραχμές.
  Ή έγγραφή, τόν πρώτο χρό-
  νο 100 δρχ.
  Άπό τό 1977, ή συνδρο
  μή άρχίζει τόν μήνα της έγ-
  γραψής και τελειώνει τόν
  όντίστοιχο τοθ έττόμενου χρό
  νού.
  ΟΙ συνδρομητές των οποί¬
  ων ή συνδρομή έ'ληξε τό
  1976, μποροϋν μεχρι τό τέ-
  λος τοΰ Μαρτίου, νά άνανε-
  ώσουν την συνδρομή των.
  Μετά την 1η Απριλίου, θά
  έπιδαρύνονται μέ έττί ττλέον
  Αφ0' ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ · Α. ΓΕΟΡΓΑΛΗΣ Ο.Ε.
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί
  5 δωμάτιον, ώς καί ίσογείων καταστή μό>
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελους κατασκευής καί επί των όδών
  1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί Άνωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος Γενικου Χη-
  μείου τοθ Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  5. ΜΕΤΗΟΡΟίΕΟδ 8ΤΗ. - 5ΥΝΤΑ0ΜΑ 50-
  , ΑΤΗΕΝ5 - ΟΚΕΕΟΕ
  ΤΕί. 021 ■ 3238727 - θ, ΤΕίΕΧ,219517
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο ♦«»♦♦♦»♦
  "Ανθπ Νάρκισσος
  Ηράκλειον - Ρόδος
  Συνδρομητής τής ΕΛΠΑ
  μιάς όποιασδήττΌτε ττόλεως,
  είναι αυτομάτως συνδρομη¬
  τής σέ δλη την Έλλάδα και
  μπορεΐ νά άνανεώνει την συν¬
  δρομή τού, άττό κάθε γρα-
  φείο τής ΕΞΛΠΑ. (ΓραΦ. Η¬
  ρακλείου πλ. Αγ. Δημη-
  τρίου τηλ. 289440).
  ΚΑΘΕ
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  ΗΜΑΧΗ
  ΤΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  ΛΙΓΕΣ
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΠΟΛΛΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  Τό γνωστό
  ΚαπνσπωλεΤο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (ΚΙΜΛΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα
  τα είδη τοθ
  καττνιστή,
  περιοδικά,
  έφημερίδες
  καί την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΜΑΡΙΟΧ
  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 2
  (Όπισθεν Καταστημάτων Μα-
  ρούδα).
  ΤΗΛ. 289 — 593
  ΔΕΧΕΤΑΙ 8.30' — 1
  5—8 μ.μ.
  Ανακοίνωσις
  ΕΙΣΑΓΑΓΑΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ
  Πικάπ δΤΕΚΕΟ Εϋ.ΚΟΡΗΟΝ (Ιταλίας)
  ΡαδιομαγνητόφωναΗΙΤΑθΗΙ ΗΙ-ίΙ
  (Ίαπωνίας)
  Υ101 Γ ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ 0·Ε·
  Λ. Κνωσού 15 τηλ. (081) 287768
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
  ΓΥΨΙΝΑΙ
  Οί ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
  ___^ίΧΡΥΣΟδΠΑΘΗ
  ΛΕΟΦ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ154
  — ΚΑΜΑΡΑΚΙ · ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΙΗΗΗΛ. 222.416 -
  Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Βλέποντας κανείς τα έ'ργσ
  τοΰ Άσιστόδημου Παπαδά¬
  κη, πού αύτές τίς μέρες έκτί-
  θενται στήν γκαλερί Σταυρσ
  κάκη, ττασχίζει νά ξεχωρί-
  σει τόν Κρητικό, τόν Λαϊκό,
  άπό τόν ζωγράφο πού τρά-
  6ηξε τούς καινουργιους δρό-
  μους τής έ'κφρασης.
  Έκεΐνο δασικά ττού κυρι-
  αρχεΐ στήν "Εκθέση τοΰ Άρι-
  στόδημου, είναι ή ττρωτοτυ-
  ττία καί προσωπική σφραγ'ι-
  δα τοΰ καλλιτέχνη, ττού τόν
  τοποθετοΰν πολύ ψηλά στό
  χώρο τής Έλληνικής ζωγρα-
  γραφΐκής.
  Μέ λίγα λόγια, μποροΰ-
  με νά ποϋμε δτι ή ζωγραφι-
  κή τοΰ Άριστόδημου, είναι
  μιά γέφυρα πού δένεΐ τόν εί
  λικρινή Κρητίκαρο, πού ρί-
  ζωσε στά χώματα τοΰ νη-
  σιοΰ μας, μέ τόν άνησυχο
  ττνευματικό κόσμο τού έγκε-
  φαλικοΰ καλλιτέχνη. Πράγμσ
  τι, ή Κρήτη διαδραματίζει
  ένα σημαντικό ρόλο στό |ερ-
  γο τού. Σύμδολα ττού αίώ-
  νες ολοκλήρους κυριαρχοΰνε
  στήν Κρήτη, όπως τό ρόδι,
  ττού τόσο αύθόρμητα είναι
  δεμένο στήν Λαϊκή συνείδη-
  ση μέ τό ριζικό, είναι διά-
  στταρτα στούς ττίνακες τού
  ζωγράφου. Σπίτια Κρητικά
  πού ζοΰνε άκέραια καί ζων-
  τανά στήν συνείδηση τοΰ Ά¬
  ριστόδημου, μετουσιώνονται
  λές, τταίρνουν εκφράση καί
  μεταφέρουν τα μυνήματα τής
  ούμανιστικής κοσμοθεωρίας
  τοΰ καλλιτέχνη.
  Άνέκφραστα καί χωρίς
  χαραχτηριστικά ττρόσωπα,
  συνθέτουν έ'να έκφραστικότα
  το σύνολο. Έδώ ό φιλότεχνος
  θά πρέπει νά σταθεΤ στήν λε-
  πτομέρεια. Νά διαπιοτώσει
  άττό την άφελή μά άντρίκια
  είλικρίνεια τού Άριστόδημου
  την τραγικότητα τής καθημε
  ρινότητας, την σκληρότητα
  τής ττραγματικότητας καί
  την έξομολόγηση τής ττροσ-
  μονης. Ένα χαρακτηριστικό
  τής σύνθεσης αυτής, είναι τό
  περιστέρι, τό ττέτρινο περι-
  στέρι, πού εχει θέση σ' δποι
  οδήποτε σημεΐο τής βτύνθε-
  σης. Πού τοποθετεϊται άνάμε
  ΠΑ ΤΙΣ ΔΙΑΛΕΧΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
  ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕ¬
  ΠΕΙΑ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΣΑΣ
  • ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΝΥΦΙΚΩΝ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣΛΑΙΤΣ - ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥΣΕΣ
  άύη
  Λ. Δικαιοσύνης — δίπλα στοθ Κατράντζου
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ <<* δέματα) ΞΥΛΕΙΑ (καλούπΐα) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΩΣΣΙΑΣ ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ • Ποιότης "Αρίστη · Μεγάλες είσαγωγές ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ Γραφεϊο Καλοκαιρινου 208 ΤΗΛ. 284473 - 220339 ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΙΟΝΥΖΟΖ ΠΛΑΤ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΗΛ. 286.191 ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φαγητό, σ' ενα ομορφο πε- ριβάλλον. σα στά λιόδεντρα, στήν λε- τΓτή καί ίδιόμορφη άπεικόν;- ση. Γεννημένος ό Άριστόδη- μος στούς Βώρρους, δέν ξέ- χασε οΰτε στιγμή τή γεννή- τρα τού γή. Δέν ξέχασε τίς πέτρες καί τα χώματα, δέν ξέαχσε τούς κάμπους καί την Κρητική έληά. Δέν παρασύρ θηκε δμως στίς ά—λές άπει- κονίσεις καί στήν έπίμονη φυσιολατρεία. Άντίθετα, σάν άνθρωπος τοΰ Λαοΰ, είναι δέχτης καί φορέας των μυνη μάτων, των «ττροσκλητηρίων των καιρών» δπως θάλεγε ό Παλαμάς. Κ αί σ' αύτά τα. ττροσκλητήρια, έδωσε τό «πά ρών» ό Άριστόδημος. Πήρε τό τπνέλο κι' άρχί- ζοντας άττό ίνα όατλό θέμα, άττό μιά έληά ή μιά Κρητι- κιά ττόρτα, προχώρει σέ μον- τέρνους έκφραστικούς όρίζον τες. Πολλές Φορές, τό μάτι τού φιλότεχνου μπερ&ύεται κι' ή σκέψη δύσκολα ξεχωρί- ζει τό κύριο νόημα μέσα στίτ, χιλιάδες μηνύματα. Άλλά, καί στά έργα αΰτά, ή δου- λειά τού Άριστόδημου, «ε¬ χει κάτι άττό τή δροσιά τοθ .λαϊκοϋ καλλιτέχνη καί την έγκεφαλικότητα τοΰ διανοού- μενου», δπως ττολύ σωστά γράφει στό περιοδικό «Γυ· ναΐκα» ή Βεατρίκη Σττηλιά- δή. Όπωσδήττοτε, ό Άριστό¬ δημος είναι μιά πρωτοττόρα μορφή στόν τομέα των είκα- στικών Τεχνών. Έχει 6αθει- ές γνώσεις τής ζωγραφικής — είναι πτυχιοΰχος τής Ά- νωτάτης Σχολής Καλών Τε¬ χνών — καί τα έργα τού δεί χούν την άρμονικάτητα κι' εχουν γενικά τή δομή τής κα θαυτό ζωγραφικής τέχνης, μέ την λετττεπίλετΓτη σχολαστι- κότητα καί την αύθεντικότη- τα τους. Νίκος Ψιλάκης ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΧΙΓΑΡΑ... Τό ττερίττετρο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ στή Βασιλική τοΰ "Αγ. Μάρ¬ κου ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ Έπίσης τΓουλιοΰνται έφηιμερί- δες καί ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» .♦♦♦< ♦«►♦«>♦♦< ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ Ζητοΰνται οίκόττεδα στο κέντρο τού 'Ηρα κλείου Τεχνικόν Γραφείον 3ΕΤΕΛΙΟΥ Λ. ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ ΑΓ. ΜΗΝΑ 15 τηλ. 289595 »♦♦♦♦♦»♦♦♦♦»♦ ·>·■♦
  ■♦♦♦«»
  ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ
  Λεωφόρος Κνωοσοϋ 50 μέτρα
  πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο
  (Νεκροταφεϊο)
  ΤΗΛ. 23Ο.-Ι89
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ
  • ΚΟΥΧ · ΚΟΥΪ · ΚΟΥΕ · ΚΟΥ* · ΚΟΥΧ
  • Πολυσυζητήθηκε τό θέμα των Άμερικανών, ττο£
  κατεδάσανε τίς έλληνικές σημαΐες στή Χερσό-
  νησο, τό δράδυ τής 25ης Μαρτίου. Σχετικός είναι
  ό παρακάτω διάλογος, πού εγινε στήν Άθήνα:
  __Τί λές νά κάνουν οί Κρητικοί, δ'ταν άττοφα- < σίσουν ν' άρχίσουν άντίττοινα στούς Άμερικάνους ι πού τούς κατεδάσανε τίς σημαίες; __0α τούς ...κατεδάσουν κάτι άλλο... Π' αΰτό ϊσως καί οί Άμερικάνοι παραδώσας μόνο τίς σημαΤες καί κρατήσανε τα... κοιτάρια! • Μεταξύ των άλλων πού γραφτήκανε, γιά τό Τ· διο θέμα, ήταν καί ή γελοιογραφία τοΰ Καλα μαρα στήν «Έλευθεροτυττία» πού είκόνιζε Ιναν κρη. ' τικό, ό οποίος στήν· ταμπέλλα «Άμερικανική Βόσις , Γουρνών», εΐχε προστέσει Ενα «ου», μεταξύ ρ καί ν καί ίνα «ι», μεταξύ ν καί ω Έτσι δηλαδή περίπου: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΣ ΓΟΥΡουΝ.ΩΝ. Συμψωνοΰμε, άφοΰ έξ άλλου εμείς πρωτοχαρα- ( χτηρίσαμε έτσι τούς δράστες μόνο ττού είχαμε τή , λέξη όρθια, μττροστά στά γουρούνια. Καί κάποιος καλαμπουρτζής εΐττε: άντί «όξω» ττού φωνάζαμε μέχρι τώρα γιά τίς Βάσεις ττρέπει νό λέμε «οΰστ—οΰΌτ», γιά νά καταλαδαίνουν τα Άμερικανάκια ή μάλλον τα.... ττορκάκια!... • Στή δίκη τής ττερασμένης βδομάδας, πού ήταν κατηγορούμενοι οί ύττεύθυνοι τής «'Ελεχιθεροτυ· ττίας» μαζί μέ τόν κ. Άντ. Σκουλικάρη, γιά... δυσ- ψήμιση τού Γραμματικάκη, άκουστήκανε ττολλά και ώραΐα. Μεταξύ των άλλων ήταν καί έκεΤνο πού εΤττε έ ύπ' αριθμόν 2 θεωρητικός τής χούντας, δτι δηλαδή ή «Μεσόγειος», ήταν ή μόνη εφημερίδα που διώχτηκΕ την έφταετία.... Καί κάττοιος εΤττε: νά ρέ παιδία ττού ό Γραμ- ματικάκης ήτάν... άντιστασιακός καί δέν τό ξέ(κιμζ.., Τί νά ττή κσνείς. Τί καλύτερο άττό έκεΐνο πού εΐπε ό συνήγορος: άπό τα έξήντα (ή καλλίτερα τα έβδομήντα) δξω νοΰς... • Άπό την Τδια δίκη ττετυχεμένο ήταν κι αύτό πού εΤ—ε ό μάρτυρας κ. Μαν. Παπαϊωάννου: Πραγματικά πρέπει νά πείραξε τόν Γραμματικάκη τό δτι τόν γράψανε ύπ' άριθμ. 2 θεωρητικό τής χούν τας, κι' α,ύτό γιατί θάθελε νά τόν γράφουνε... ύπ' άριθμ. Τ !... • ΚάτΓθΐος, διαδάζοντας στήν περασμένη «Άλή- θεια», την εΐδηση τής γέννησης «άνεγκέφαλου δρέφους» στό «Βενιζέλειο», εΤττε: —Τό δτι γεννήθηκε και πέθανε άμέσως άνεγκέ· φαλο δρέφος, αύτό δέν είναι σττουδαία εΐδηση. Αύ¬ τό ττού είναι σττουδσΐο γεγονός είναι τό δτι εχουν γεννηθεΐ τέτοια 6ρέφη πού ζοΰν καί... βασιλεύουν καί ένώ ήσαν άπό τή γέννησή τους άνεγκέφαλα, (χω- ρίς έγκέφαλο), έν τούτοις σήμερα μέ τα κυδερνη- τικά πόστα πού κατέχουν, θεωροΰνται.... έγκέφαλοι! Καί μάλιστα.... ύττεύθυνοι!.. • Πολλοί ρωτοΰν τό διευθυντή τής «"Αληθείας», τί ποσόν θά ζητήση άπό τούς Άμερικάνους σάν ττολιτικώς ένάγων στή μήνυση ττού τούς εκανε γισ τίς σημαΤες τής Χερσονήσου. Κι' έκεΤνος άπαντα: "Ενα έκατομμύριο δολλά· ρια!... Κι' δταν δεΤ δτι φαίνεται μεγάλο τό ττοσόν διορθώνει: ίνα δισεκατομμύριο δολλάρια. Καί φυσικά, τα ποσά αΰτά βεβαία άνήκουν πε- ρισσότερο στόν χώρο τής φαντασίας, είναι δμως χα- ραχτηριστικά, γιατί άττό τό μέγεθος τού ττοσοΰ φαί¬ νεται ττόσο άξίζει γιά τούς "Ελληνες ή Σημαίσ, κι' άπό την εΐδικοποίηση τοΰ ϊδιου ποσοΰ σέ δολλά· ρια, δείχνει δτι οί Άμερικάνοι τα πάντα — καϊ την τιμή τής σημαίας άκόμη — την μετροΰν μέ τα «ντόλ- λαρς». Όσο γιά τίς πέντε χιλιάδες δραχμές — πού μέ τίς ττροσαυξήσεις κ.λ.π. γίνανε δέκα — οί οποί¬ ες εϊχανε έπιδικαστεϊ στό διευθυντή της «Αληθείας* ] άττό την προηγούμενη δίκη των Άμερικανών Ορβι- σών, σημειώνω δτι δέν τίς πήρε άκόμη. Φαίνεται δψ οί Άμερικσνοί θά τα δώσουν τώ- ρα... μαζεμένα. • Ένας Χανιώτης δικηγόρος, πού τό έπίθετό τού , λήγει σέ —ώφ, βρήκε πρφσφατα την... εΰκαι- ρία νά έπιτεθεϊ κατά τοΰ διευθυντή τής «Αληθείας» σέ αίθουσα Δικαστηρίου, ά—ουσιάζοντος μάλιστα. Όταν λοιπόν τοΰ μεταδόθηκε ή σχετική εϊδη- ση, ό δεύτερος εΤπε; δέν δαρυέστε, ό άνθρωπος είναι Μασόνος! Φυσικά ό άτυχος Χανιώτης δικηγόρος, δέν εΤχε τότε πληροφορηθεΐ δτι τα άρχεϊα τής Στοας Χανί¬ ων, εΤχαν σταλεΐ στήν «Άλήθειο». 1 Όπότε ένας τρίτος πρόσθεσε:· —Τώρα ό Χανιώτης δικηγόρος πού τό έπίθε- τό τού λήγει —ώφ, θά φωνάζει: ώφ, μάννα μου, ώφ!... Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΚΙΜΉΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Τηλέφ. 223.395 ΣΗΜΕΡΑ Ή συγκλονιστικότερη δημιουρία Καράτε ΜΕ ΛΕΝΕ ΜΠΡΟΥΣ ΛΗ (ΚΑΙ Η ΓΡΟθΙΑ ΜΟΥ ΣΚΟΤΛΝΕΙ) ΠΕΜΠΤΗ θά τό θυμόσαστε γιά χρόνισ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΑΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΚΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΗΛ. 280291 ΑΑΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΛΝΟΧ ΧΑΡΗ!) ΛΛΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩν/ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ • Τεχν1κή έττ.μέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  Γ
  4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1977
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ1ΔΑ 3
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Η ΑΛΙΤΑΝΕΙΑ
  Ό χειμώνας εΐχε περάσε.
  χωρίς μιά στάλα δροχονε:
  ρι. Ή ανοίξη εΐχε μ—εί τώ
  ρα γιά τα καλά. Οί κάτο-
  χοι τής επαρχίας Βιάννου
  δλο καί ύπο'μόνειγαν την ύ-
  ττομονή τους Μά τώρα πιά
  εΤχε ξεχυλίσει, γιατί τόχε
  τταρακάνει ό Πλάστης, μέ
  την άνοδρεξιά τού. Λές και
  εΤχε ξαναγίνει δεύτερη συμ
  φωνία Θεοΰ καί Προφήτη Ή
  λία, ττοΰχε στερέψει τόν ού
  ρανόρανό τριάντα έξη μή-
  νες, γιά τιμωρήσει τσ' ά-
  μαρτωλούς. *Ηταν Μάρτης
  τού 1950
  Διαλαλήθηκε στά χωρία
  νά γενή άλιτανία καί νά ίκε-
  τέψουν τόν Πλάστη νά άνα-
  —οδογυρίσει τα σταμνά. Ό·
  λο τό δάρος τό έπομίστηκαν
  ο! διαλαλητές τού ΘεοΟ κι'
  εΐπε στ' άσκέρι τού ό κάθα
  γείς νά νηστέψουν τή θροφή
  τρείς μέρες. Ώς καί τα ζούμ
  περα μαντάλωσαν νηστικά
  Ι
  καί άπότιστα στ' άχύριο
  ττού μουγκαλιοΰνταν διαμαρ-
  τυρόμενα στούς δυό τους α¬
  φεντάδες Βρουχοϋνταν ό
  τόπος και σιοΰνταν τα ρέμσ
  τα καί τα ττλάγια άπ' την
  άντιλαλιά τους.
  Τρείς μέρες νήστεψαν οί
  πιστοί καί μόνο τσάΐ πίναν
  Καί στό πρωτόπουρνο τής
  τετάρτης, ξεκίνησε τ' Άγιο
  Πανηγύρι τσ' άλιτανίας ότττ'
  την απάνω Βιάννο και κα-
  τηφόρισε γιά την κάτω Βίαν
  νο, μέ μπροστάρη τό σεδά-
  σμιο πρωτόποττά τους.
  Ό μπρός ττηγαίναν θυμια-
  τά, ξαφτέρηγα, άγγελούδια,
  ξωττίσω τους κονίσματα κ ι*
  υστερα τό σμάρι τό Βιαννί-
  τικο. Σίσμηξε μέ τό κατω-
  βιανίτικο σμάρι καί σάν έ-
  φτάσαν κοντά στό Χόντρο,
  άδέλφωσαν μέσα στό σίδουο
  τόν γλυκόλαλων άχών ττού
  δγάναν οί καμττάνες. Τρά-
  βηξαν ντρέτα γιά την έκκλη
  σιά
  Γιά νά περάσετε £να εΰχάριστο καλοκαίρι
  συντροφιά μ' έ"να ΗΟΜΌΑ, και νά διαπι-
  στώσετε πάσα προσόντα έίχουν, έλάτε
  στήν εκθέση μας νά σάς δώσουμε.
  • ΕΝΑ αύτοκίνητο ΗΟΝΡΑ μέ κατανάλω·
  ση 8 δεκάρες τό χιλιόμετρο.
  • Μ)Α μοτοσυκλέττα ΗΟΝϋΑ πού είναι
  οί καλύτερες στόν κόσμο, σέ πολλά
  μοντέλα, καί διαφόρους κυβισμούς ά·
  πό 100 Μως 1000 κυβικά.
  • ΕΝΑ μοτοποδήλατο ΗΟΝΟΑ γερό καί
  γρηγορο.
  • ΜίΑ ήλεκτρογεννήτρια ΗΟΝΟΑ γιά τό
  έξοχικό σας σπίτι πού δέν θά £χει ή·
  λεκτρικό ρεθμα·
  • Μ|Α έξωλέμβια ΗΟΝΟΑ ή νθΙΛ/Ο γιό
  τη δάρκα σας.
  "Εάν έχετε προδλήματα μέ τό παλιό σας
  δχημα δτι μάρκα κι' άν είναι σάς τό άνταλ
  λάσουμε μ' ενα καινούργιο ΗΟΝΟΑ.
  Καί μην ξεχνάτε δτι τα ΗΟΝΟΑ
  είναι δλο προσόντα.
  ΕΚΘΕΧΙΧ _ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ _ Α3ΕΧ0ΥΑΡ
  ♦ Ν· ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - Χ. ΣΠΑΝΟΣ ΟΕ.
  Λεωψ ΙΚΑΡΟΥ 50 — ΤΗΛ. 285321 — 286631
  Συνεργείο μοτοσυκλεττώυ
  Λεωφ. ΙΚΑΡΟΥ 16 — ΤΗΛ. 220764
  Ι. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  Συνεργείο Αϋτοκινήτων
  Λεωψ ΙΚΑΡΟΥ 184 — ΤΗΛ. 213440 ]
  Ε. ΚΥΠΡΑΙΟΣ.
  Αλλοι άτττ' όξω άπό μέ¬
  σα, σταυροκοπιοΰνταν λυπη-
  τερά κι' έλπιδοφόρα μέ τ' ά-
  γιοκέρι στά χέρια. ΞεσκούΦη
  5ες οί άντρες καί μέ λυτά
  τα τσεμπέρια οί γυναϊκες.
  Κι' ώς ό τσομπάνος άντι-
  βαστιέται άπ' την άγκλίτσσ
  τού καί άγναντεύει τό κο+τά-
  δι, έτσι ό παπά - Νικολής
  άπ' τό Χόντρο όρθόστητος
  σάν γίγαντας στήν Ώραία
  Πύλη ντραγάτευιε τό πλή-
  θος, νογοκαρδοΰσε την ττε-
  θυμιά τού καί λυττοΰνταν
  Δέν άναντράνιζε δμως Γιά
  μιάς μονομεριάζει τούς ψαλ
  τάδες καί γνέθει τού πανύψη-
  λου έπίτροπου, Γιώργη Ντα-
  μουλάκη, ν άπάρη τό σταυ-
  ρό στά χέρια και νά κινήσει
  τ^ρώτος. Κι' ώς τό κοπάδι
  τα γίδια πάκλοθοΰν τού
  μπροσταρότραου, μέχρι τό
  ριζογκρέμι καί στή δαθιό
  την πέζα, ετσά άκλουθοθσε
  τό σμάρι των πιστών κι άνη-
  φοροΰσε κατά τό ήλιοπόρτι,
  την Κεφάλα, δπου φώταε ό
  μέγας ήλιος.
  Μπροοτά τα έξαφτέρυλγο
  καί πίσω οί γακόνες. Ξωπί-
  σω πήγαιναν τταττάδες κι'
  ύστερα άκλωθοϋσαν ψαλτά-
  5ες καί λαός. Όδηγητής καί
  μττροστάρης ήταν ό τταττά -
  Νικολής, πού ξεχώριζε άπ'
  την θωριά τού καί την άγιο-
  σύνη τού. Γκάρδιωνε τό ποί
  μνιό τού κι δλοι μαζί ψέλναν
  όλόκερδα στ' άνηφόρι, *Υ·
  μνους τρανούς καί ζήτουν τοθ
  Θεοΰ νά βρέξει.
  Σά σκαπετήσαν τ' άνηφό
  ρι καί βρέθηκαν στό κορφο-
  κέαφλο τής Κεφάλας, συμπι
  κνωθήκαν όλόκυκλα κι' ώς
  όρθόστεκαν, φαίνουνταν άπό
  μακριά σάν κεριά στό μανου
  άλ..
  €Ο άνώτατος βοσκός στή
  θωριά, στήν άγιοσύνη καί
  στή καλογνωμιά, Παττά - Νι¬
  κολής εγνεψε στούς τπστούτ:
  νά γονατήσουν. Εύτύς κύτα-
  ξε άψηλά μέ ττλεΐτα εύγένεια
  καί βλάδια ©άργες πώς ή·
  τα ν ό Νώε ττού ύπόγραψε
  συμψωνία μέ τόν Πλάστη νά
  λινμιάση ό τόπος. Μέσα στό
  μοσκοβολισμένο σύθαμττο
  τού λιδανιοΰ καί τ' άγιοκέ-
  ρι, άρχίνησε νά ψάλνει τό
  «ΣΩΣΟΝ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΣΟΥ
  ΚΑΙ ΕΞΥΛΟΓΗΣΟΝ ΤΗΝ
  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ ΣΟΥ», άν¬
  τ ιδού ιζε ή πλάση. Άκόμη
  καί τώρα σάν τή θουμοϋμαι
  την άγια τούτη στιγμή, ρί-
  γος διαττερνά τό κορμί μου
  Μόνον ό ττανύψηλος έπίτρο-
  πος ό Νταμουλάχης δέ γο-
  νάτησε κ ι όρθοστεκουνταν.
  Όταν τόν ρώτησαν γιατί
  δέ γονατίζει εΐπε:
  —Θέλω νά ξανοίγω πότε
  θά χαλάσει ό καιρός.
  Άπό κεΐ τό πλήθος κατη-
  φόρησε γιά τό έρημητήρι τής
  ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ.
  Καί έκεΐ διαδάστηκε πά-
  ράκληση "Υστερα δλ ηή ά-
  για τοτύη λιτάνεψη τράδηξί
  γιά την απάνω Βιάννο, δπου
  κάμαν τό ίδιο, καί μετά κάθί
  τταττάς ξεχώρισε τό σμάρι
  των πιστών τού τ' ωδήγησε
  στήν Ένορία τού.
  Πρίν άπ' τό στερνοσού·
  ρουπο έγίνηκε τό θάμα, κι
  άλήθεψε ξανά ή παρομιά:
  «κι' οί Άγιοι φοδέρα θέλουν
  νά θαυματουργοΰν».
  Στό ούρανοκύκλι πού ά
  σττρογάλιαζε, φανερώθηκε
  ©εόπεφτο σύννεψο, λές καί
  κινηθηκε μέ θείκή άποστολή
  καί ράντιζε άπό ψηλά την
  πλάση, πού κύτουνταν άνερ-
  γη καί διψασμένη. Καί μο-
  νοστιγμής, διάκοψε τό χα-
  σμουργητό τής γής, άπ' την
  άνοδρεξά'
  Ή Άλιτανία δέν πήγε χα-
  μένη...
  ΓΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ!
  Νεάπολις — Κοζάνης
  Μάρτης 1977.
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΤΥΠΟΥ
  ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΑ αΐΚΒ ΜΒΣ ΜΟΝΤΕΑα
  για τη οικη σβσ γουστβ
  Πρίν περπατήσετε στήν άνθισμένη γή τής
  Άνοιξης,διαλέίτετά άνάλογα υποδήματα.
  Στή νέα μας κολλεξιόν τού 1977 θά βρήτε
  την ποιότητακαί τήνκομψότητα πούδημιουρ
  γήσαμε μέ άποκλειστικά δικά μας μοντέλα
  γιά τα δικά σας γοϋστα.
  ΑΝΑΛΑΦΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΓΗ ΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
  ΚΩΣΤΑ ΒΕΝΕΡΗ
  Η ΦΙΡΜΑ
  ΜΕ ΤΟΥΣ
  ΥΨΗΛΟΥΣ
  ΣΤΟΧΟΥΣ
  ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ Ν Ε ΑΣ
  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
  "Εγιναν τό προπερασμε-
  Σάδδατο τα έγκαίνια τής
  Παιδιατρικής Κλινικής Ηρα¬
  κλείου, πού στεγάζεται στήν
  όδό Μονης Γουδερνέτου στήν
  τταλιά γέφυρα Πατελών
  Ή Κλινική αύτη, καλυπτει
  ένα μεγάλο κενό στόν τομέα
  τής 'Υγείας τού τόπου μας
  Άρτια έξοπλισμένη μέ τα τε
  λειότερα έπιστημονικά μέσο
  εΰρύχωρη καί συγχρονισμένη
  μέ τίς τελευταΐες έπιστημονι
  κές έξελίξεις, ττρόκειται νά
  ττροσΦέρει πολλά στόν πλη-
  θυσμό τού Νομοΰ μας ή και
  γενικώτερα άκόμη. Γιατί άν-
  τικείμενο τής Ίατρικής έργα
  σίας στήν νέα κλινική είναι
  τό τταιδιί Καί μέχρι σήμερο
  κανείς δέν φρόντισε νά φτιά
  ξει κάτι, νά κάνει μιά προ¬
  σπαθεία πάνω στόν τομέα
  αύτό, πολύ περισσότερο μά-
  λιστα τό Δημόσιο.
  Κι' δταν ή πολιτεία άδρα-
  νεΐ, άφήνεται τό περιθώριο
  δράσης στήν ιδιωτικήν ττρω-
  τοδουλία. Αϋτό συνέδηκε καί
  τώρα. Νέοι άνθρωποι καί επι
  στήμονες οί κ κ. Παπαδάκης
  Καρπαθάκης καί Περδικο¬
  γιάννης, άντιδράσανε φτιά-
  χνοντας μιά πρωτότυπη τται
  διατρική Κλινική, έφάμιλλη
  των συγχρόνων Παιδιατρι-
  κών ίδρυμάτων τού έξωτερι-
  κοΰ.
  τΗσαν πολλά τα έμπόδια.
  Κι' ακόμη ττερισσότερα έκεΐ-
  να πού προκλήθηκαν άπό μέ-
  ρους έκείνων πού έ'πρεπε νά¬
  χουν την ττρωτοδουλία τού
  κράτους. Μά, ξεπεράστηκαν
  Καρτερικά καί έπίμονα, έλα-
  δοιν σάρκα τα ονειρα καί
  σήμερα ένα κενό πού άφορά
  την Παιδική 'Υγεία, καλύτττε
  ται. .
  Συγχαρητήρια. .
  Δικαιοσύνης 53 Ηρακλειο - 220900
  ΜΙΝΩΓΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΟΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΣΤΑΘΕΡΟΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ
  ΤΑΞΙΔΙ
  ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
  ΟΧΗΜΑΤΑΓΛΓΑ
  ΜΙΝΩΣ
  καί
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞ
  ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
  / ΩΡΑ 6.30 ΜΜ.
  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πλατεΐα Καλλεργών 7
  Τηλέφωνα 224.304-224.305
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ Άκτή Ποσειδώνος 28
  Τηλέφωνα 4117952 - 4117953
  ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣΟΝΩΝ
  ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
  Ο ΓΝΩΣΤΟΣ δημοσιογράφος κ. Β. Α.
  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, έδημοσίευσε στήν άθηναϊ-
  κή εφημερίδα «Άκρόπολις», της 24)3)77, το
  παρακάτω άποκλειστικό κείμενο, τό όποιο
  σχετίζεται μέ τόν άγώνα που κάνει ή εφημε¬
  ρίδα μας (στήν όποία άναφέρεται) κατά τής
  Μασονίας
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ
  Ζητεΐται παρά τής έταιρείας «Γ. Μ. ΔΙΑΛ
  ΛΙΝΑΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ» ΕΠΕ νέος (άνευ
  στρατιωτικών υποχρεώσεων) τ) νέα, άπό-
  φοιτος Γυμνασίου διά νά αναλάβη ύπευ-
  θύνως τό επί τής όδου Άγίου Τίτου 5 πό¬
  λεώς μας πρατήριον τροφίμων (8ΕΙ_Ρ
  δΕΚνΐΟΕ) τής «Δ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙ ΚΗΣ Α-
  ΓΟΡΑΣ Δ».
  Πληροφορίαι είς τό Τηλ. 282.291 άπό 08.
  30' - 13.30' καί άπό 17.00' - 20.00' άρ-
  μόδιος κ. Στυλ. Μαχαίρας.
  Νέες διαστάσεις άττοκτά
  στήν Κρήτη τό θέμα τής
  μασονίας, μετά τίς άποκα-
  λύψεις τοπικής εφημερίδος ό¬
  τι θά έλθουν σέ ψώς καί τα
  όρχεΐα των μασονικών στο-
  ών Χανίων καί Ρεθύμνου
  "Ηδη άναστατώθηκαν οί το-
  ττικές μασονικές άρχές, ένώ
  διαδούλια πραγματοποιεΤ
  στήν Άθήνα ή Μεγάλη Στο¬
  α, γιά την άντιμετώπισι τής
  καταστάσεως.
  Στό μεταξύ δημιουργήθη-
  κε θέμα καί στό διοικητικό
  συμβούλιο τοθ διεθνοθς «1π-
  ττοτικοθ» τάγματος "Αγιος
  Κωνσταντίνος — στό όττοΐο
  έπίτιμος άρχηγός είναι ό πά
  τριάρχης Άλεξανδρείας —
  άπό μέλη τού, τα όποΤα κα-
  τήγγειλαν μασονικούς σκο-
  πούς καί διεισδύσεις.
  Συγκεκριμένα στό διοικη¬
  τικό συμδούλιο έ'χουν μπή
  πρόσωττα γν&χττά γιά την
  μασονική τους ίδιοότητα, τα
  όττοΐα προοττάθησαν νά δημι-
  ουργήσουν καθεστώς παίρνον
  τας την ττλειοψηφία τοθ σω-
  ματείου.
  Ή υπόθεσις δμως σταμά-
  τησε καί έφθασε στά δικα-
  στήρια, γιατί άλλα μέλη δια
  φώνησαν, κατήγγειλαν τούς
  Φασόνους καί την άπονομή
  μεταλλίων τού τάγματος
  στόν. Μέγα Λιδάσκαλο τής
  Μεγάλης Στοάς, ζήτησαν ά-
  ττό τό ΠρωτοδικεΤο νά διορί-
  ση προσωρινό συμδουλιο, ά-
  φοΰ τό τάγμα τού 'Αγίου
  Κωνσταντίνου παρεκτράπη
  τού ττροορισμοθ τού.
  Στίς συνεδριάσεις τού τα
  γματος χρησιμοττοιήθηκαν δή
  μοσιεύματα τής «Α» πού ά-
  ποδεικνύουν τίς συνάφειες δι
  αφορών ταγμάτων μέ τούς
  μασόνους καί άποκαλύτττουν
  την άνάμειξι ήγετικών τεκτο
  νίκων στελεχών σέ διάφορα
  σωματεΐα
  Έκπρόσωττος των διαφω-
  νούντων μελών δήλωσε δτι
  ΚΑΘΕ
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  ΛΙΓΕΣ
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΙΊΟΛΛΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  θά ζητήσουν άπό τόν Πατρι-
  άρχη νά παύση — νά είναι
  πρόεδρος τού τάγματος, για-
  τί χρησιμοποιείται τό ττρό-
  σωπο τού — έν άγνοία τού
  — γιά άλλους σκοττούς, δν
  τελικά δέν γίνουν άλλαγές
  καί αν δέν άττοχωρήσουν οί
  γνωστοί, τουλάχιστον, μασό
  νοι άπό τό συμδούλιο τού
  τάγματος Παρόμοια κίνη¬
  σις, γιά νά άπαλλαγοΰν οί
  διοικήσε-ις άπό τίς μασονι¬
  κές έπιρροές, γίνεται καί ά-
  ττό όμάδα στελεχών των έξω
  σχολικών όργανώσεων ττού,
  όπως είναι γνωστό, ττολλοΐ
  μασόνοι κατέχουν καίριες θέ-
  σεις.
  Τέλος έγινε γνωστό δτι ή
  έπιτροπή αρχιερέων τής Έκ-
  κλησίας τής Κρήτης μέ την
  συμμετοχή τού καδηγητοΰ
  τού Πανεπιστημίου κ. Βλ.
  Φειδά, έπεξεργάζεται έγκύ-
  κλιο καταδίκης τής μασο¬
  νίας, πού θά εκδώση ή το-
  τπκή Μερά, Συνοδος τής 'ΕΞκ
  κλησίας τής Κρήτης.
  ΤΟΤΕ
  ΜΟΝΟ
  ΑΞΙΖΕΙ
  ΝΑ ΕΚΔΟΘΗ
  ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ
  «οτ:αν υελειωνονυας υο
  νοιοαθεις καυι
  να αλλαζη μασα αου
  αυοΔικαιωμα Ι)
  Να εισαι
  Να εισα ΝΕ
  Ανθρωπος 500
  νοιοοθεις αυυη ηην αΛ-
  λαγη αε καβε όελιδα
  αε καβε παραγραφο,
  γιαυι καβε παραγραφος
  είναι κι ενα μηνυμα ι.»
  Α ΜΑΛΡΙ2
  Με τον
  σημερινο
  Προεβρο της
  Δημοκρατίας
  στην
  Ακροπολη(Ι959)
  ΕΚΔΟΙΕΙΓ
  ΜΠΕΡΓΑΔΗ
  Μαυρομιχαλη 4
  τηλ.3614 263
  ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΟΝ
  ΕΜΜ. Ρ. ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ
  Παρασκευοπούλου 99 Μασταμπά - Τηλ. 230-844
  Ένα σπίτι ζωντανεύει δταν στολίζεται μ έ £να καλόγουστο έπιπλο.
  Τό επιπλο δμως είναι άποτέλεσμα μιάς έπιμελημένης τέχνης καί τεχνικής.
  Γιά νά διαπιστώσετε δτι διαθέτομε καί τίς δυό, επισκεφθήτε μας.
  ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
  ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΟΝ
  Ρ. ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ
  Παρασκευοπούλου 99 Μασταμπά Τηλ· 230.844
  έ*-.
  ΧΕΑΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας οταυο^ |γ
  που πριν με^χωμα που · "*
  φραξουν οί αλ'λοι τ;ο σεομα
  προλαβη ν'ρ πάι εσυω κ αι μια
  συλλαβη 5ικη'τ;ου
  Ι ^
  4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΨΙΜΟ ΑΠΟΛΟΓΗΤΗ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  Τα Χριστιανικά Σωματεϊα
  καταδικάζουι/ την Μασονια
  Κ στ άττληξη ιμεγάλη μάς
  προκαλέση κ. Άετουδάκη, ή ά-
  συνήθιστη δημοσιογραφική δρσ
  στηριότητά σας γιά νά δικαι-
  ώσετε τή Μασονία κσϊ νά έ·
  πικρίνετε την άττόφαση τής Ί.
  Συνόδου τής 'Εκκλησίας τής
  Κρήτπ>ς, ποΰ την καταδίκασε.
  Σάς ττλτϊιροφοροΰιμε δτι δέν
  είναι ή ττρώτη <£>ορά πού κατο
  δικάζετσι ό Μασονισμός. "Εχει
  καταδικασθεΐ άττό τό Πρωτοδι-
  κεΤο Αθηνών την 6.12.1969
  (αριθ. ο—οφ. 2060) «ώς μή
  γνωστή Θρηισκεία».
  Ή Ποπτική 'Εκκληιίία άττό
  τό 1732 πολλές φορές εχει
  άτττακηρύξει τή Μασονία καί
  την έχει χαρακτηρίσει σάν «φο
  δερή άρρώστεια» (Τρε,μπέλα:
  Μασονισμός καί Θεοσοφία σ.
  157). Παράμοια κατα&ίκη έξέ-
  δωσαν κοίΐ οί Προτεσταντικές
  'Εκκληισίες (έ'νθ. ανωτ, σ.
  157).
  Ή Διορθόδοξη Επιτραπή
  πού εγινε τελευταία στό Άγιο
  Όρος μέ αντιτηροσ^ους άττό
  δλες τίς Αύτοκέφαλες Όρθόδο
  ξες 'Εκκλησίες, παράμοια κατο
  δίκη τού ΜασονισιμοΟ έκαμεν
  (ενθ. ανωτ. σ. 169—170).
  Ή Ίεραρχία της 'Εκκλησί¬
  ας τής "Ελλάδος έκαμε είδική
  ττράξη κατά τής Μασονίας την
  12.8.1933. Διαδάσετε τό πε-
  ριεχόμενο τής καταδίκης αυτής
  γιά νά 4>ρίξετε, βλέποντας τα
  έ'ργα καϊ τούς σκοττούς των
  Μασόνων (Άμδρ. Αενή: «Τί
  είναι ή Μασονία» σ. 105—
  108).
  Μήτττως κάνουν λάθος καί ή
  'ΕΞλληνική Δικαιοσύνη καί δλες
  οί Χριστιανικές Έκκλησίες και
  τα ξέρετε έσεΤς ώς άτομο κα¬
  λυτέρα, Μττορεϊ νά είσθε Μα-
  σόνος, άλλά την Μασονία δέν
  την μάθατε άκόμη καλά. Τα τι>
  φλαττάνια πού σάς βάζουν στά
  μάτια, οί μυστηριώδεΐς καί
  σκοτεινές τελετές σας, ή άττό-
  κρυψη των μυστικόν τοθ ενός
  βαβμοΰ άπτό τόν αλλο, τα φέρε-
  τρα, οί άνθιρώττινοι σκελετοΐ
  καΐ τα άλλα φρικτά τηράγιματα
  πού σάς παρουσιάζουν κάθε
  τόσο, σάς κρύβουν την όλοφω-
  τη Χριστιανική Άλήθεια καϊ
  σάς κάνουν όργανα ξένων σκο-
  τεινών δυνάμεων.
  Παρακαλούμεν ο! δηΐ(Λοσιεύ-
  σεις όνο^άτων ττεθαιμένων Μα¬
  σόνων νά σι/νοδεύοντα;ι καί μέ
  φωτοτυττία τής ύπογραφής, των
  πρός επιβεβαίωσιν. ΟΙ πεθα-
  μένοτ/ν δέν έ'χουν στόμα νά σάς
  διαψεύσουν. "Αλλωστε κανένας
  στήν 'Εκκλησία μας δέν είναι
  άλάθητος σάν ατομο.
  Μην άμφΐβάλλετε, κ. Άετου
  δάκη, δτι καί ναούς μασονι-
  κούς έχετε (τίς στοές σας) καϊ
  λοττρεία μασονική εχετε (τίς
  μυήσεις καί προσευχές σας)
  καΐ ίερατεΤο έχετε (τοΰς σε-
  βακτμίους σας, τοϋς δασκάλους
  σας κλπ) καί μασονική ήθική
  έχετε πού είναι τελείως άσχε-
  τη, μέ τή Χριστιανική ήθική
  (Άμ6ρ. Λενή: Τί είναι ή Μα¬
  σονία σ. 48—68).
  ΕΤστε ·καί έχθρό! τής πατρί
  δος μας. Σάς ρωτοθμε: "Αν
  άλλοι Μασόνοι έπιτελοΰν κατά
  τής Ελλάδος, θά τούς πολε-
  Ο ΠΑΠΑ! ΤΩΝ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ
  • Συνέχεια άττό τή σελίδα 1
  κλήσι τοθ Άγίου Ήλία.
  3) ΕΙσ-έττραξε ποσόν 2Ο.ΟΟΟ
  δρχ. τΓθΰ διέθεσε τό Ύπουρ-
  γεΐο Οικονομ ι κων γιά τόν Ναό
  των "Αγ. Θεοδώρων. Ή Έκκλη
  σία παραιμένει έρειπωμέν*) καΐ
  τό ποσόν των 2Ο.ΟΟΟ δέν ξέιρει
  κανεΐς ποΰ διατέθηκε.
  4) Έξοχρανίστηκαν άττό την
  'Εκκλησίσ χρυσά άφιερώματα,
  τα όττοΤα δέν παραδόθηκαν
  οτόν άντικαταστάτη τού τγα—ά
  — ΘαλασσινοΟ
  5) Άττό ίνα ποΑιό Εύαγγέλιο
  έξαφανίστηκαν έττάργυρες είκό
  νες τοί> έξοχρύλλου των 4 Εύαγ-
  γελιστών καΐ τής Άνάστασης
  6) Δέν παρέδωσε τό Άρχεΐο
  τής 'Ενορίας καΐ ό,τιδήίττοτε
  άλλο εΤχέ χρεωθεϊ άττό τό 1 963
  μέ όπτοτέλεσιμα νά μην ξέ,ρει
  κανεΐς ποίος εύθύνεται γιά
  την άπώλεια άρισιμένων άντικει
  μένων.
  "Ειμεΐς δέν εχουιμε νά ποΰμε
  τίποτα ττάνω στά καταγγελλό-
  μενα τού πρόεδρον τής κοινό¬
  τητος "Εξω Μουλιανών κ. Ά.
  Μαστοράκιη. Ό ΐδιος δμως ό
  κ. Πρόεδρος, άναφέρει δτι πρέ
  πει νά λά&ει γνώση καΐ ή Δι-
  καιοσύνη γιά τίς τταράνοιμες
  ττράξεις τού Παιπά - Θαλασσι¬
  νοΟ. Καΐ εμείς νομίζουμε ότι
  αύτη είναι πιά ή λύση μιά καί
  ολοι οί 'ΕκκλησιαστικοΙ άρμό
  διοι άδιαφοροΰν, — ένώ έχει
  πε,ράσει δνας χρόνος — όπως
  τουλάχιστο δείχνει ή σιωττή
  τους.
  ΟΙ ΟΡΧΙΜΑΙΟΝΟΙ Μ ΧΑΝΙΟΝ
  • Συνέχεια άπό >τή σελίδα 1
  στίς φοβερά δυσάρεστες καΐ άνθυγιεινές όσμές που ττα-
  1967
  11. Γαίτανάκης Δημήτριος — Άρχειοφύλαξ — Βιδλιο-
  φύλαξ Τ96Τ, 1962. Προσθ. Γραμ. 1963.
  12. Γαλάνης Δημοσθένης — Στεγαοτής 1955, 1956.
  — Β' 'Επότττής 1951
  13. Γεωργαβάσης Γεώργιος — Άρχειοφύ?αξ 1966.
  14. Γεωργακάκης "Ελευθέριος — 'ΕΞλεονόμος 1959, 1960
  1961, 1962.
  15. Γολανάκης Θεοχάρης — Γραμματεύς 1973.
  17. Δελάκης Νικόλαος — Δοκιμαστής 1951, 1952 —
  — Τελετάρχης 1963 — Α' Δοκιμαστής 1966 Β'
  'ΕτΓΟτπ·ής 1967 — Α' Έπότττης 1969 — ΣΕΒΑ-
  ΣΜΙΟΣ 1973
  17. Δελάκης Νικόλαος — Δοκιμαστής 1851, 1952 —
  Α' 'Επόπτης 1954, 1955, 1956, 1957 — ΣΕΕ3Α-
  ΣΜΙΟΣ 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963.
  18. Δροσουλάκης Γεώργιος — Β' Δοκιμαστής 1969
  19. Θεοδωράκης Γεώργιος: 'ΕΞλεονόμος 1952.
  20. Θεοδωράκης Ιωάννης: Β' Δοκιμαστής 1956, 1957
  — Β' 'Εττόπτης 1959 — Τελετάρχης 1960 Πρόσ¬
  θετος Τελετάρχης 1963.
  21. Ζαχαριουδάκης Γεώργιος· Β' Έπότττής 1954 —
  Πρόσθετος Ρήτωρ 1956, 1958.
  22. Κακούρης Παύλος: Άρχιτρίκλινος 1969.
  23. Καραδελάκης Στυλιανός: Πρόσθ. Ρήτωρ 1966
  1967, 1969 — Άρχειοφύλαξ 1973.
  24. Κασιμάτης Μηνάς: Πρόσθετος Γραμματεύς 1956.
  25. Καψωμένος Γεώργιος: Β' Έπότπης 1973.
  26. Κουντούρης Γεράσιμος: Α' Δοκιμαστής 1959 —
  Ξιφοφόρος 1963
  27. Λαμπρινός Αάμπρος: Στεγαστής 1967
  28. Μαλεφάκης Άλέξανδρος: Ρήτωρ 1967 — 1969 —
  Πρόσθετος Ρήτωρ 1973
  29. Μαλεφάκης Γεώργιος: Ρήτωρ 1951, 1952, 1954,
  1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 61, 62.
  30. Μανιουδάκης Γεώργιος: Β' 'Επόπτης 1955. Στεγα¬
  στής 1958, 59, 60 — Πρόσθ. Τελετάρχης. 1962 —
  Πρόσθ. Ταμίας 1966.
  31. Μανουσάκης Μανοΰσος: Τελετάρχης 1961 — Άρ-
  χειΟφ. — Άρχιτρίκλινος 1962 — Α' Έποπτ. 1963
  — Στεγαστής 66 — Άρχειοφύλαξ 1969.
  •32. Μανωλ.κάκης Κωνσταντίνος: Έλεονόμος 1958 Τα¬
  μίας 1959, 1960, 1961, 1962 -Α' Δοκ.μαστής
  Αθ ~ Ταμ'σς 1966 ~ 67 — "Ρ00"9· Γραμματεύς
  69 — Αρχιτρίκλινος 73.
  • (Συνεχίζεται)
  μήσετε η θά τούς σφίξετε συν
  αδελφικά τό χέρι;
  Ποία είναι ή πίστη σας στάν
  Χριστό; τόν τπστεύετε δτι είναι
  «Θεός άληθινός έκ Θεοΰ άλη-
  θινου...» ή τόν βάζετε στήν Ι¬
  δία μοΤρα μέ τόν Πυθαγόρα,
  τόν Βοθδα, τόν Ζωροάστρη,
  τόν Σωκράτη, τόν Καμπανέλλο
  τόν Ποσειδώνα, τόν Άπόλλωνα
  τόν Άιμφίωνα; ('Αμβρ. Λενή:
  Τί είναι ή Μασονία σ. 77—
  78). Τί σόί πίστη στό Χριστό
  είναι αυτή δταν τόν θεωρεΐτε ά-
  πλό ανθρωπο καΐ μάλιστα ά-
  μαρτωλό πού έξαγνίστηκε μόνο
  ιμέ τή μύησή τού στόν Μασο-
  νισμό; (ΕΕΑϋΒΕΑΤΕΚ:
  Τα άρχαΐα μυστήιρια καί ό
  τεκΓτονισμός σελ. 79).
  Πώς ανέχεσθε νά πιστεύετε
  δτι ό Ιησούς ήτο παράνομος
  καρπός ενός έδραίου στρατιώ-
  τη καΐ κάτττοιας κομμώτριας;
  (ίΕΟ ΤΑΧΙΕ: Τα μυστή-
  ρια τ(2>ν ιμασόνων σ. 371).
  Γιατί ό Γάλλος μασόνος
  Ντέλ Πές, έχαρακτήρισε τ ό
  Χριστό άπατεώνα
  Θεό καΐ ψ ε υ τ ι κ ο
  π ρ ο φ ή τ η:
  (
  ίΕ ΡΟυ
  νοΐκ οοου^Ε οον-
  ΤΚΕ ^Α ΡΚΑΝΟΕ σελ.
  90).
  Δέν είναι ό Τεκτονισμός
  κατ' ευθείαν άττόγονος των αί-
  γυτττιακών μυστηρίων; (^Ε-
  ΑϋΒΕΑΤΕΚ: Τα άρχαΐα
  ιμυστήιρια καΐ ό Τεκτονισιμός).
  Δέν ε'χετε δικό σας Θεό τόν
  Μέγα Άρχιτέκιτονα τού Σύμ-
  παντος (ΜΑΤΣ);
  Οί φιλανθρωπίες σας, οί
  Χριστιανικές έκκλησίες ττού
  κτίζετε, ή συμιμετοχή σας στή,
  χριστιανική λατρεΐα κλ~ν δλα
  έ'χουν την εξηγήση τους. "Η ά-
  γνοήτε τούς δόλιους σκοπούς
  τής Μασονίας ή τΓροστΓαθητε
  έτσι νά τούς κρύψετε, ή γίνον
  ται δλα αύτά γιά λόγους κα-
  Θαρά ττροτΓαγανδιο-τικούς. "Η
  είναι καθαρά φιλανθρωτπκοΐ οί
  σκοποΐ σας οττότε πρεττει νά
  φανερώσετε στό κόσμο δλες τις
  ό—όκρυφες πράξεις σας ή είναι
  δόλιοι κα! σκοτεινοί, όπότε
  τΓρέτπει νά σκύψετε τό κεφάλι
  κάτω ό—ό ν-ρσπή, άν δέν Θέλε-
  τε νά μετανοήισετε.
  Πολύ σωστά λοιπόν ή Ίε-
  ρά Σύνοδος τής 'Εκκλησίας
  τής Κρήτης καταδίκασε τόν
  Μασονισιμά γιά νά περιφροι/ρή
  ση την Όρθόδοξη Πίστη μας.
  Σάν σττρμα οί άρχιερεΐς δέν
  είναι άλάθητοι. Σάν Εκφράση
  σμως τής συλλογικής συνειδή¬
  σεως τής 'Εκκλησίας, είναι ά-
  λάθηίτοι.
  ΑΟτό άλλωστε άτταιτοϋσε
  καΐ όλόκληρος ό Κρητικός
  Λαός.
  ΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ
  ΣΩΜΑΤΕΪΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
  Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ
  «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ»
  Φ Συνέχεια α—ό τή σελΐδα 1
  Ηρακλείου. ΟΙ παροπτάνω
  έκατηγοροΟντΌ γιά ττεριΰβρι
  ση τής Είσαγγελικής Άρχής
  Ηρακλείου καί τού έκδότη
  τής «Μεσογείου» Άριστοτέ-
  λη Γραμματικάκη, ττου τόν
  άττοκαλέσανε «Θεωρητικό τής
  Χούντας ύπ' αριθμόν 2».
  Βασικάς μάρτυρας ύττερα-
  σπίσεως ήταν ό διευθυντάς
  τής «Αληθείας», ό οποίος
  ήταν τότε άνταττοκριτής τής
  «Έλευθεροτι—-ίας» καί δπως
  εΐπε καταθέτωντας άπό άλ-
  λες ττηγές καί την εφημερίδα
  τού, πού εΐχε ττρωτογράψει,
  άντιγράψανε τό έπίμαχο δη-
  μοσίευμα, γιά τό όποΤο —
  δπως τόνισε καί ό κ. Είσαγ-
  γελέας — δέν μποροϋσε νά
  στοιχειοθετηθη τό άδίκημα
  τής ττεριϋδρίσεως.
  Συνήγορος τού κ. Σκου-
  λικάρη (οί άλλοι κατηγορού-
  μενοι δέν τταρουσιάστηκαν)
  ήταν ό κ. Μαν. Χατζηδάκης
  καί τού κ. Γραμματικάκη ό
  κ. Μιλτιάδου.
  Τα νερά τού βόθρου
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  ραδιάζουν τό δικαίωμα τού Δημότη νά ζεΤ σάν άνθρω-
  πος. Ό δρόμος έχει σκεπαστεΐ κατά διαστήματα αττά
  μιά γλοιώδη ύποττράσινη μολυσμένη μεμδράνη. Καί τα
  παιδία τής γειτονιάς τσαλαβουτοθνε στό δρωμερό ύ-
  γρό, τό γιομάτο μικρόδια.
  Πρόκειται γι άτήν ττολυκατοικία τής παρόδου Κυ-
  κλάδων άρ. 1. Χτίστηκε τό σπίτι. Καί στόν δρόμο αύτό
  άττοχέτευση δέν ύπάρχει. Άνοίχτηκε δόθρος, μά ή περιο-
  χή είναι ύδροφόρος. "Ετσι, τα πηγαΐα νερά άνακατεύον-
  ται μέ τίς άκαθαρσίες τού δόθρου. Γιομίζει κάθε λίγο
  ό δόθρος καί τότε... τίποτα δέ σώνει τα ΰπόγεια διαμε-
  ρίσματα τής πολυκατοικίας. Άναγγάζονται οί ένοικοι ή
  άγοραστές νά ζοΰνε κάτω άπό άθλιες διοτικές συνθήκες.
  Νά τοποθετοΰνε τάβλες καΐ ξυλοδοκάρια μέσα στά οτπτια
  τους γιά νά μην κολυμποΰνε στή δρώμα.
  "Ετσι, τοποθετήθηκε αυτή ή άντλία. *Ηταν άποτέ-
  λεσμα τής άνάγκης· τού άδιέξοδου... Τί άλλο νά γινότα-
  νε;
  Άλήθεια, τί έκανε ό επιχειρηματίας γιά τα άποτε-
  λέσματα αύτά των παραλείψεων ή ίσως καί οίκοδομικών
  τταραδάσεών τού; Δέν επρεπε νά γίνει κάποιος στεγανός
  δόθρος ή μιά σύνδεση μέ τό άποχετευτικό δίκτυο ττού ά-
  πέχει γύρω στά 100—200 μέτρα άπό την πολυκατοικία;
  Κ Γ δμως, ό δρόμος είναι μολυσμένος'σέ ό— όσταση
  ττάνω άπό 300 μέτρα. "Ενα κοινωνικό καΐ αίσθητικό έξ-
  άμδλωμα...
  Τί λένε οί άρμόδιες ύττηρεσίες; Είναι σωστό τα νε¬
  ρά τού δόθρου νά καταλήγουν στόν δρόμο κάνοντας άνυ-
  πόφορη την ζωή των περιοίκων;
  Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ
  ΣΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  σε σέ 9 μήνες φυλακή.
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ κύ-
  ριο τής ύπόθεσης αυ¬
  τής, είναι δτι άπαγγελ
  θηκε κατηγορία κατά
  τοθ διευθυντη τής «Ά-
  λήθειας», νιά δημοσί-
  ευμα πού έγινε δταν έ-
  κεινος ήδη δρισκόταν
  στή φυλακή Χανίων καΐ
  εΐχε άποκοπεΐ κάθε επι
  κοινωνία τού μέ τόν ε'·
  ξω κόσμο. Ένω δέ στήν
  εφημερίδα άναγραφό·
  ταν τό δνομα τού ύπευ
  θύνου κ. Πέτρου Βάδα-
  λη, δέν ασκή θηκε κατ'
  αυτού άρχικά δίωξη,
  μόνον έ'πειτα άπό τη
  σχετική προανάκριση,
  βάσει ττ)ς οποίας τώρα
  παραπέμπεται καΐ αύ-
  τός σάν συγκατηγορού
  μενος.
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ —
  ΓΥΜΝΑΣ Ι ΟΝ
  ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Άπό ττατιριχή 'άγάιππ ΰποκι-
  νούμενοι ττρός τούς μαθητάς
  καΐ Μαθητρίας μας, συμπαρι-
  στάμενοι καΐ πρός τούς αγα-
  πητούς γονείς των, έκάναιμε
  είδικάς συοτάσεις καΐ άλλας
  ενεργείας καΐ σήμερον διά τής
  παρούσης προσκαλούμεν τούς
  κ.κ. καθι>γη,τάς να έπανέλθουν
  είς τα ιμαθήιματά των καΐ είδι-
  κά τόν Πρόεδρό τους στήν ά-
  περγία κ. Νύκτα καΐ ή Σχολή
  τούς ττροσφέρει την μονιμότητα
  στήν εργασίαν των^ πράγίμα τό
  οποίον ζητοΰν καΐ άττεργοϋν,
  καΐ έφ' όσον Θά έξακολουθή-
  Θήσουν νά έργάζονται εύσυνει-
  δήτως καΐ τιιμίως δπως μέχρι
  σήιμερον έττραττον.
  10 Ίδιοκτήτης τοϋ Ναυτικοΰ
  ΛΐΛκείου καΐ Γυμνασίου
  ΝΗΡΕΥΣ
  Ι. ΦΑΡΣΑΡΑΚΗΣ
  Η ΔΙΚΗ ΠΑ
  ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
  • Συνέχεια άττό τή σελίδα 1
  Ηρακλείου.
  Στή δίκη αυτή, δέν εί¬
  ναι κατηγορούμενοι, γιά
  κλοπή 11 ση μαΐων καί
  προσ6ολή έθνικοΰ συμβό-
  λου, οί Γκονζάλες Ρότζερ
  "Αντονυ καΐ Ράμος Έλί-
  σιο Γκάστρο. Είναι κατη-
  γορούμενος ό Άμερικανι-
  κός πολιτισμός.
  Στή δίκη αύτην, δέν εί¬
  ναι μηνυτής ό έκδότης τής
  «Αληθείας», άλλά ό Έλ-
  ληνικός Λαός.
  Στή δίκη αύτην, θά ξε-
  καθαριστοΰν τα σύμβολα
  καΐ ή σημασία τους, δπως
  την πιστευουν οί Άμερι-
  κανοΐ καΐ οί "Ελληνες.
  Στή 6ία τοΰ Τέξας (τό-
  πος καταγωγής των κατη¬
  γορουμένων ), καΐ τρόπος
  έκφράσεως των Άμερι-
  κανών, θά αντιταχθή η έν-
  νοια τής Δικαιοσύνης καΐ
  τής Ελευθερίας, δπως
  την πιστεύει ό Λαός των
  Έλλήνων.
  Στή δίκη αυτήν καΐ πέ-
  ρα άπό αυτήν, οί "Ελλη-
  νες θά δείξουν δτι πι-
  στεύουν στήν Ελευθερία
  καί δχι — δπως οί Άμερι-
  κανοί — στό... αγαλμά
  της. Κι' άκόμη, 8τι ό Έλ-
  ληνικός Πολιτισμός, πού
  συμβολίζεται μέ την
  παραπάνω άρχαιϊκή κολώ-
  να, είναι έκεΐνος πού άξί-
  ζει πολύ περισσότερο ά¬
  πό τόν Τεχνικό Πολιτι-
  σμό τής ζούγκλας πού λέ-
  γεται Άμερική.
  ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΜΑΣ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣΟΝΟΥΣ
  "Οπως είναι γνωστό, ή
  δημοσιογραφική μας καμ-
  πάνια, ή σχετική μέ τίς ά-
  ποκαλύψεις των Μασό¬
  νων, δέν περισρίστηκε
  στά πλαίσια τής Έλλά-
  δας, άλλά πήρε καΐ διεθνή
  δημοσιότητα.
  "Ετσι, έκτός των ΰλλων,
  ή γνωστή μεγάλη άμερι-
  κανική εφημερίδα «ΤΑ¬
  Ι ΜΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡ
  ΚΗΣ», άσχολήθηκε μέ τό
  θέμα καΐ άναφέρθηκε στήν
  «Άλήθεια».
  Άξίζει νά σημειωθή δ¬
  τι οί άμερικανοΐ δημοσιο-
  γράφοι πού όναφερθήκανε
  στό πρόσωπο τοΰ διευθυν
  τή τής «Αληθείας», είπαν
  δτι «αύτός ό δνθρωπσς κα
  τέχει σοβαρά μυστικά των
  Ίσραηλινών», συνδυάζον
  τας τή γνώμη τους μέ τα
  μασονικά άρχεία πού μάς
  παραδοθήκανε.
  "Ενα αλλσ χαρακτηρι-
  στικό είναι τό δτι κάπσιο
  σπουδαΐο πρόσωπο πού εί-
  χε τηλεφωνική έπικοινω-
  νίρ άπό έδώ μέ κύκλους
  τής Νέας Υόρκης, μίλησε
  στό τηλέφωνσ επί 45 λε-
  πτά τής ώρας!...
  Λόγω των Έορτών
  τού Πάσχα
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  δέν θά κυκλοφορήσει
  την έπθμένη Δευτέρα
  11 Απριλίου, άλλά
  την μεθεττομένη Δευτέ¬
  ρα 18 Απριλίου 1977.
  ΕΙΣΦΟΡΕΣ
  τίς παρακάτω φιλι-
  κές εΐσφορές, άπό τα Χανιά:
  — Παρασκευάς Άνδρεαδάκης
  Δρχ. 1.000.
  — Χανιώτης Γιατρός
  Λρχ. 500.
  — Φίλοι Χανιώτες
  Δρχ. 500.
  — Άντώνης Χατζηδάκης
  Δρχ. 500.
  — Σήφης Χιωτακης
  Δρχ. 500.
  Τούς εΰχαριστούμε θερμά.
  Ο ΠΡΩΤΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ
  #) Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  ρεΐ καΐ τό ιμηνιαίο ττεριοδικό
  «Ίσραηλινά Νέα», μέ σχολα-
  στική μυστικόαητα. Πολλοί Ιλ-
  λη,νες πολίτες, συνεργάτες μας,
  ζήϊτηισνα νά τό ττρσμιηθευτοθν,
  νά τό άγοράσουιν, άλλά στά-
  Θηκε άδύνατο. Τό άθλιο αύτό
  ■π-ροτταγαινδιστικό έντυπο, κυκλο
  φορεΐ μόνον μεταξύ των έβραί
  ών, των σιωνιστών καΐ των φι-
  λοσιωνιστών καΐ δέν άποστέλ
  λεται οίίτε στήν ΈΘνική Βι6λιο
  θήκη (άπό τό 1970), δττως
  μάς δήλωσαν οί ύπάληλλοί
  της. Ή λαθραία κυκλοφορία
  τού Θυμίζει μασωνική μυστικο¬
  παθεία.
  Άκάμα, πρόεδρος τοΰ Συλλό
  γου «.Ελλάς — Ίσιραήλ» εί¬
  ναι κάπτοιος άρχιπλοίαρχος έ.
  ά. τοΰ Π.Ν, ό Ν. Σταθάκης,
  πού είναι καΐ ό κύριος άρθρο-
  γράφος τοΰ παραττάνω σιωνι-
  στικοΰ ττεριοδικοθ. Αύτός ό τέ¬
  ως άξιωιματικός, δέν γνωρίζουμε
  τί διδάχτηκε στή Σχολή Δοκί-
  μων, άν κατάλαδε την άξία τής
  Ρωμηοσύνης, οϋτε καΐ πώς ε-
  φτασε σ' αύτό τό βαθμό. Αύτά
  μάς είναι άδιάφορα. Είναι άττο
  ράδεκτο, δμως, νά έμφανίζεται
  μέ την ίδιοτητα τού άξιωιματι-
  κοθ τού Π.Ν. καί συγχρόνως
  νά έξυιμνεΐ μιά ξένη κι' έχΘρι-Ν
  κή χώρα, ιμέ τό λιδανιστήρι
  τής κολακείας στά χέρι. Τ! νά
  λένε άραγε οί τέως συνάδελφοΐ
  τού δέν γν&ίρίζουιμε, πιστεύοΐίμε
  δμως ότι κανένας έλληνας άξι-
  ωιμαΐτικός δέν εχει τό δικαίωμα
  νά τΓροτταγανδί'ζει υπέρ οΐασδή
  ποτε ξένης χώρας καΐ Ιδιαιτέρα
  έχθρικής δπως τό Ίσραήλ.
  Τα έ,μετικά καΐ γεμάτα 6-
  Θλια λιβαινωτά κίί,μενά τού μι-
  λάνε μονα τους. Τα έχει, δ¬
  μως, ύπόψη τού τό 'Υπουτπργεΐο
  'ΕΘνικής Άμυνας καΐ τί εκανε
  μέχρι στιγιμής;
  Έξ αλλου, τό περιοδικό μας
  αν καΐ δέν είναι μέ τόν Καρα-
  μανλή, δέν διανοεΐται νά μην
  δεχτεΐ δτι σύτός σήιμερα κυβερ
  νάει νόμιμα τή χώρα καΐ ήγεΤ-
  ται τής πλειοψηφίας. Εμείς
  διαφωνοϋμε μέ τόν Καραιμανλή
  καΐ διατυπώνουμε ελευθέρα κι'
  άφοδα τίς δποιες άντιρρήσεις
  μας. Ό τέως άρχιπλοίαρχος,
  δμως, Ν. Σταθάκης ζη,τάει συγ
  γνώμην άπ' τό Ίσρήλ (!!!),
  γιά λογαριασμό τού έλληνικοΰ
  λαοθ, γιά δσα εΐπε στή Βου-
  λή ό Καραμανλής. («Παρακα-
  λο&με τό περήιψανο 'Εθνος τού
  Ίσραήλ, τούς άδελφούς μας
  'Εβραίους καΐ τούς άτπανταχοΰ
  στήν σΙκουιμέΜη Ιουδαίους τή
  πίστει νά μάς συγχωρέσουν»).
  Ποίον έκτΓροσωττεΐ ό Ν. ΣτσΒά
  κης καΐ γιά λογαριασιμό τινος
  ζητάει συγγνώμην; Γι' αύτη
  την συιμττβριφορά τού, την ανε
  πιφύλακ,τη δοι/λικότητα πρός τό
  Ίσραήλ, τόν κατηγοροθμε άφο
  6α σάν άνάξιο άξιω,ματικό.
  Άλλωστε κ«ΐ ό άτοιμικός τού
  φάκελλος είναι γεύματος ά~ό
  έ—αίνους ξένων αξιωματικών,
  ένώ οί κρίσεις των προϊσταιμέ-
  νων τού, έλλήνων αξιωματικών,
  είναι δλες χλιαρες καΐ συγκα¬
  ταβατικάς. Δεν Θέλουιμε νά ττρο
  χωρήσοοιμε ττερισσότε.ρο σέ κα·
  Θαρά ττροσωπικά θέματα, περι
  μένοαμε δμως άπ' τόν άρχιπλοί
  αρχο έ.ά. νά ττσραιτηΘεΤ άττ'
  την τπροεδρί'α τού Συλλόγου
  «Ελλάς — Ίσραήλ» κι' ά—'
  τούς άνώτειρους άξιω,ματικούς
  τοΰ Π.Ν. νά πάρουν σκληρά
  καΐ παραδειγιματικά μέτρα.
  Στήν 'Ελλάδα, τή μικρή καΐ
  όλΐιγάνθρωηπη, είναι απαοάδε-
  κγτο νά ΰττάρχει έστω καΐ ενας
  άξιωματικός ττού νά δέχεται
  την δποια ύττεροχή μιάς ξένης
  χώρας, καΐ μάλιστα έχθρικής,
  σέ βάρος τής πατρίδας τού.
  Πιστεύουιμε δτι αύτό ά—οτελεΐ
  βασ ική διδασκαλία στήν Σχολή
  Δσκίιμων.
  ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
  Είμεθα επιχείρησις τταραγωγής καΐ άντιπροσω-
  πειών είδών Ψιλικών — παιγνιδιών. Ένδιαφερόμεθα
  νά δημιουργήσωμε ύποκατάστημα είς Κρήτην. Ό ϊδα
  νικός συνεργάτης μας θά πρέπει:
  α) .Νά είναι κάτοχος αΰτοκινήτου— προτιμάται φορ-
  τηγό κλειστό ενός τόνου.
  6) Νά διαθέτη κεφάλαιο 150.000 δρχ.
  γ) Νά είναι διατεθειμένος νά ταξιδεύη.
  6) Νά έχη πείραν είς τάς ττωλήσεις
  ε) Νά είναι εργατικάς τίμιος έγγράματος.
  Έξασφάλησις ΰψηλών άποδοχών.
  Πληροφορίαι: Ξενοδοχείον «Μεντιτερανέ» Ηρα¬
  κλείου, τηλέφ. 289331 κ. Κουρτίδην.
  ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΑ
  ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ;
  Η ΜΗΝΥΣΗ πού ύττέδαλλε ό διευθυντής τής «■ Α¬
  ληθείας», κατά των Άμερικανών τής Βάσης Γουρνών, οί
  όττοίοι έ'κλεψαν τις σημαΐες, ττροσδάλλοντες συγχρόνως
  καΐ τό Έθνικό μος Σύμδολο, κατατέθηκε στό Α' Άστυ-
  νομικό Τμήμα — μετά μερικών.... έμποδίων — τό 6ράδυ
  τής 26 Μαρτίου. Στήν ΕΙσαγγελία Ηρακλείου διαβιβά-
  στηκε στίς 30 Μαρτίου(!) και μάλιστα μετά άπό μισ
  κάπως «έ'ντονη» παράστασή μας στόν κ. Δ)τή Χωροφυ-
  λακής, ό οποίος μάς δήλωσε δτι δέν γνώριζε τό γεγονός. .
  επισήμως και δτι τό ένιδαφέρον μας νά μάθωμε τα όνόμα-
  τα των άλητών, ήταν κό—ως... έκδιαστικό!
  Ρωτοΰμε λοιπόν, απλώς, έ'τσι γιά την ίστορία ττού
  λένε: γιατί τόση καθυστέρηση; Μήπως γιά νά ένισχυθοϋν
  οί ΰποψίες μερικών «άπίστων Θωμάδων» ότι μποροϋσε νά
  εφαρμοσθή ή διαδικασία τοΰ αύτόφωρου;
  Τί λέτε κ. Μαραγκάκη;
  ΟΙ ΝΕΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
  ΝΕΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ μάθαμε δτι ττερισυλλέ
  γουν καί ττάλι διάφοροι «έκκλησιαστικοι καί κοινω-
  νικοί τταράγοντες» τού Ηρακλείου, γιά νά περι-
  σώσουν τόν τέως Πρωτοσύγγελο τής Άρχιεπισκο-
  πής Κρήτης Θεοφ. Μαρινάκη.
  ΕΙΝΑΙ γνωστό δτι ή μέθοδος των ύπογραφών
  καΐ σέ προηγούμενες ττεριπτώσεις, ά-έτυχε πατα-
  γωδώς.
  ΕΙΔΙΚΑ δμως μέ τίς τωρινές ύττογραΦές, ένα
  έρώτημα ύπάρχει: Ποιοί τίς μαζεύουν καί γ,ά
  ττοιους τίς ττροορίζουν;
  ΜΗΠΩΣ πίσω άττό δλα αύτά κρύδεται πάλι
  τό σκοτεινό πρόσωττο τής Μασονίας;
  ΤΩΡΑ δμως εχουν πλέον γνώσιν οί φύλακες
  καί οί ΰττογραφές, μόνο σέ κάλαθο άχρήστων, θά
  καταλήξουν..
  ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  # Συνέχεια άπτό τή σελίδα 1
  λος, τεχνικάς η" έργάτης,
  δέν έρχεται σέ καμμιά α¬
  πολύτως έπαφή μέ τό πλή
  ρωμα των άεροπλάνων αύ
  των.
  Την ώρα της προσγειώ-
  σεως βρίσκονται έκεϊ είδι
  κά συνεργεΐα άπό Άμερι-
  κανούς τής Βάσεωί Γουρ¬
  νών, πλήρως έξοπλισμένα
  μέ δλα τα τεχνικά μέσα
  καΐ φροντίζουν γιά τα πάν
  τα.
  Τα όγκωδέστατα κιβώ¬
  τια (μεγέθους δωματίου),
  πού είναι έρμητικά κλει-
  σμένα, φορτώνονται άπ'
  εύθείας σέ εΐδικές μεγά-
  λες «νταλίκες» καΐ κατευ-
  θύνονται στή Βάση Γουρ¬
  νών.
  Γεννάται λοιπόν εΰλογα
  τό έρώτημα: ποίος έγγυα-
  ται στύ Έλληνικύ Κράτος,
  τύ περιεχόμενο των τερα¬
  στίων αυτών κιβωτίων;
  Εμείς δέν λέμε γιά μιά
  στιγμή δτι είναι πυρηνικά
  δπλα, άλλά παίρνομε την
  άπλούστατη περίπτωση :
  δτι π.χ. είναι ρολόγια...
  Ποίος προστατεύει τό
  Έλληνικύ Δημόσιο, σ' αυ¬
  τήν την περίπτωση, άπό
  τή λαθρεμπορία τοϋ συναλ
  λάγματος;
  Άλλά, άν είναι άλλα
  φορολογήσιμα εϊδη, άν εί¬
  ναι ναρκωτικά, αν είναι
  άρχαία (αύτά πού φορτώ¬
  νονται στήν αναχωρήση),
  ΰν είναι δπλα;
  Ποίος μπορεΐ νά γνω¬
  ρίζη τί έ'χουν τα τεραστία
  κιβώτια πού £ρχονται γ)
  αύτά πού φεύγουν; Κα¬
  νεΐς φυσικά, έκτός των Ά
  μερικανών.
  Μήπως, δλα πού έ'χουν λε
  χθεϊ μέχρι τώρα, γύρω ά¬
  πό τό μεγάλο κύκλωμα
  λαθραίων αντικείμενον
  πού κυκλοφορούν στήν ά·
  γορά τοΰ Ηρακλείου, ό-
  φείλονται σ' αύτά τα «πε·
  ρίεργα κιβώτια»;
  Τό τελευταϊο μεταγωγι·
  κύ πού ή"ρθε καΐ στοΰ ό-
  ποίου την έκφόρτωση εϊμα
  στε αύτόπτες μάρτυρες —
  μαζΐ μέ άλλους μεταξύ
  των οποίων καΐ ό βουλευ-
  τής κ. Κ. Μπαντουβας —
  ήταν την περασμένη Τρί-
  τη, 29 Μαρτίου, ώρα 5 μ.μ
  Σχετικά είναι τα εξής
  στοιχεΐα:
  • Τύ άμεριχάνικο μετα-
  γωγικό άεροπλάνο εΐ¬
  χε άριθμό 1585, ήταν τε·
  τρακινητήριο και ε!χε το
  γνωστό χρώμα των στρα¬
  τιωτικών άεροπλάνων (κα
  μουφλέ).
  • Στά πλάγια, μαζΐ μέ
  την άμερικάνικη οη.
  μαία βφερε τό σήμα τήΓ
  ΜΑΟ άναπτυγμένο όλο·
  γράφως : ΜΙίΙΤΑΚΥ
  ΑIΚ^IΓΤ ΟΟΜΜΑΝα
  • Τα άμερικάνικα αύτο-
  κίνητα τής Βάοης
  Γουρνών, πού παραβρι-
  σκόταν μέσα στήν πλατ-
  φόρμα προσγειώσεως, ή¬
  σαν μιά πυραντλία, ίϊνα
  μικρό φορτηγό, μιά κλού-
  6α μέ τα στοιχεΐα ΞΑ
  13315 καΐ £να μικρό «κου-
  πέ» μάρκος ΡΟΒΌ μέ ξέ·
  νο άριθμό 2715.
  • Έκιός άπό τα παραπά¬
  νω όχήματα ήταν καί
  ή μεγάλη «νταλίκα» τής
  Βάσης Γουρνών στήν ό-
  ποία φορτωθήκανε τα τε¬
  ραστία κιοώτια.
  • Τό προσωπικό τοΰ άε-
  ροπλάνου ήταν μέ
  φόρμες χακΐ καΐ αποτελεί
  το άπό 6 ΰτομα.
  • Τό προσωπικό τής Βά
  σης πού βοήθησε στή
  έκφόριωση καΐ πρόσφερε
  τίς λοιπές ύπηρεσίες στό
  άεροπλάνο άποτελεϊτο άπό
  15 ατομα περίπου.
  Νομίζομε δτι τό θέμα εί¬
  ναι σοβαρά, δταν μάλιστα
  ληφθούν ύπ' δφιν τό γενι
  κώτερο κλίμα των σχέσε¬
  ων μας μέ τούς Άμερικα-
  νούς καΐ ή ποιότητα τοδν
  άνθρώπων τους πού ύπη
  ρετοϋν στήν έδώ Βάση, ή
  ύποία άπό τα πρόσφατα
  γεγονότα, άλλά καΐ άπό
  παλιότερα, κρινομένη, δέν
  μπορεΐ νά έγγυηθεϊ γιά τό
  δτι οί ά.νθρωποι αύτοΐ καί
  διά τοΰ τρόπου αύτοΰ, δέν
  κάνουν τουλάχιστο λαθρεμ
  πόριο.
  'Άν καΐ εμείς πιστεύ-
  ομε δτι αύτό είναι τό λι-
  γώτερο...
  Διαβάζετε τόν
  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ»
  την καθημερινή, πρωϊνή,
  Δημοκρατική Εφημερίδα
  πού σας ένημερώνει ύπεύθυνα.
  • ΧΩΧΤΕΖ ΕΙΔΗΧΕΙΕ
  • ΑΡΟΡΑ ΚΑΙ ΖΧΟΛΒΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  • ΕΡΕΥΝΕΪ ΠΑ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΙΝΑΤΑ
  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΙΤΗΛΗ
  • ΠΛΗΡΗ ΑΟΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα
  224 - 225 καΐ 224 - 226
  γιά νά Μχετε τόπρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ
  στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη
  ή μέ τό Ταχυδρομεϊο.
  • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ·
  »♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦
  ΦΦΦΦΦΦΦ