98723

Αριθμός τεύχους

95

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

18/4/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΕΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Χαράς σ' αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ Εστω
  καΐ μιά συλλαδή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΤΛΚΗΙ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Ι
  Ι
  Ι
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διονθονίηβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 2ος—Άρ. Φύλλου 95 — Δρχ 5
  ^^2 Σοβαρές ύποψίες γιά νέο Άμερικανο-Βασιλο-Χουντικό
  ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ
  Ανοιχτή έπιστολή μας πρός τόν κ. Κων. Καραμανλή
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΛΕΓΕΤΛΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΠΡΟΖΤΑ ΖΕ ΜΕΓΑΛΟΥΧΚΙΝΔΥΝΟΥΓ«
  ΜΕΝΤΙΧΟΝ
  Άξιότιμε Κύριε Κωνσταντίνε Καραμανλή, Πρωθυπουργέ της Έλλάδας,
  Άρχηγέ της «Νέας Δημοκρατίας» καΐ προαλειφόμενε Πρόεδρε τής Έλλη
  νίκης Δημοκρατίας,
  Σάς χαιρετώ καΐ σάς εΰχομαι «ττεραστικά» στήν άρρώστεια σας, ά-
  κόμη κι άν είναι — παρ έλπίδα — «διπλωματική άσθένεια» πού λένε.
  Μέ την ανοιχτή αύτη έπιστολή πού σας άπευθύνω, ξέρω δτι ϊσως έκ-
  νευριστητε πάλι. Άλλά αύτό δέν μέ κάνει νά νοιώθω άσκημα μέ την ίδέα
  δτι στεναχωρώ έναν άρρωστο, δεδομένου δτι είναι γνωστο -ως τό «τίνα
  γμα» των νεύρων κάνει καλό στήν όσφυαλγία.
  Έκεϊνο πού μέ στεναχωρεΐ κάπως, είναι τό ότι σκέφτομαι πώς ϊσως
  φωνάξετε πάλι τόν Τάκη καΐ τόν Άχιλλέα καΐ άρχίσετε νά τούς ρωτατε
  μέ τό γνωστό «εντονο ϋφος» σας για τό πώς δρέθηκα καΐ πώς «διείσδυ
  σα» στΐς βουλευτικές έκλογές μέσα στό περιοάλλον σας.
  Σέ λίγον καιρό κ. Καραμανλή, θάχετε την εύκαιρία νά μάθετε κι αύ
  τό καΐ πολλά <Χλλα (καί μαςΐ μέ σάς φυσικά καΐ ό Λαός πού άναρωτιέ- ται σχετικά) μέσω παρόμοιων άνοιχτών έπιστολών, πού θά δημοσιευ- τοθν σ" αυτήν έδώ την μικρή μά άληθινή εφημερίδα. Μέχρι τότε δμως έπιτρέψετέ μου νά πώ μερΐκά πράγματα πού νομί- ζω^ δτι έχω καΐ δικαίωμα καΐ χρέος. (θεωρήσετε δτι θά τάλεγα - άς ποθμε — στό πρόσφατο Προσυνέδριο τού Κόμματος, στό όποΐο μέ καλέ- • Συνέχεια οτη σελίδα 4 ΕΝΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ: «Αμερικανοΐ, άν δέν ήσυχάσετε γερμανικόν ταφοισάς περιμένουν» ΑΠΟ ΕΝΑ ξενητεμέ- νο καλό Κρητικό, τόν Μιχάλη Γιαννακάκη, γνωστό άρκετά γιά τα δάσανα πού τράβηξε στήν έφταετία, πήραμε καί δημοσιεύομε την πό ρακάτω χαραχτηριστι· κή έπιστολή Πρός την έφηιμερίδχχ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ Άγαττηττέ ιμου Μάνο, ΕΤμαι ένας Κρηαικός, πού έ- νώ ζώ στήν Άθήνα, ή ψι/χή μου 6ρ!σκεται στήν Κρτγτη. "Ε τσι, παραχολουθώ δλα όσο σιι,μβαίνουν στό ήρωικό νηρΊ μας. Μέ τηροΓνιμοΓτική θλίψη πληροφορήθηικα την ήθική μει ωση πού έκαναν στό σύμβολο τοθ 'Εθνους μας, τή σηιμαία, ο1 Ο Συνέχεια είς την σελίδα 4 7 ύποθέοεις μέ 20 κατηι/οροΰμενους οΐό Τριμελές Ηρακλείου Οί σημερινές δίκες των αγροτών συγκΣντρονουν το λαικο Ενδιαφέρον ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ σήμερα στό Τριμελές Πλημμε λειοδικειο Ηρακλείου 20 άγρότες, οί όποΐοι πήραν μέρος στήν Πα- ναγροτικη άπεργία τοθ περασμένου Αύγουστου γιά τό σταφιδικό. Έ- φτά ύποθέσεις μέ άν- τίστοιχες όμάδες άγρο των θά έκδΐκασθθΰν μέ αγώνας, μέ τό διεθνές άνέ- τό ϊδιο σχεδόν κατηγο- ρητήριο, τό όποΐο περι- λαμ&άνει τίς κατηγορί- ες τής στέρησης έπι- κοινωνίας μεταξύ πο- λιτών, παρεμπόδισης κυκλοφορίας κλπ. "Αν καί εχει - κατά κά· ποιο τρόπο δικαιωθεΐ ό τί- μιος καί δίκαιος αγροτικάς βασμα τής τιμής τής σταφί φίδας, οί άντίχτυ—οί τού ά- γώνα τούτου Φτάνουν μέ¬ χρι σήμερα, μέ την παρα- ττάνω 8ίκη, καί ϊσως άκόμη μακρύτερα. Τα μικροεπεισό δια πού δημιουργήθηκαν τό¬ τε, δλοι ξέρουν σήμερα ά- • Συνέχειο είς την σελίδα 4 'Από τόν «όψιγιά» στό «σκαμνΐ» ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΦΑΚΙΑΝΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΚΑΤΑιΙΙΚΑΖΟΥΜ ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ ΟΠΩΣ είναι γνωστό, στά Χανιά, διοργανωθηκε άπό 15 τρέχοντος μέχρι χθές 17, τό Πανελλήνιο Ροταριανό Συνέδριο, στό όποιο — δυστυχως —συμμετείχον και κυβερνητικαί, έκπρόσωποι. ΟΙ Σφακιάνοί Παπάδες, —δπως μας τηλεφώνησαν — προσπαθησαν νά δημοσιεύσουν στίς • Συνεπεία είς την σελίδα 4 ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΠΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΑΕΥΘΕΡΩΝ Ο Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΠΟΔΥΝΔΜΩΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Κόπηκαν οί γέφυρες μεταξύ τους ΕΣΤΙΑ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΕ Κ ΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΤναι μιά περιοχή στήν "Αλικαρνασσό. Μπροστά στήν Κιτρένωση. Χιλιάδες κίτρα είναι πεταμένα, λίγα μέ- τρα πρίν άπό τή θάλασσα Κίτρα σάπια καί βρωμισμέ- να, πού μαζεύουν σύννεφο τα κουνούπια, στήν κατοικημέ νη αύτη περιοχή Φυσικά, δημιουργεΐται μεγάλο άντιαι- σθητικό θέμα, τό όποΐο ττρέπει νά άπασχολήσει κάθε άρ- μόδιο, άλλά κυρίως θέμα δημοσίας ύγείας, ττού πρέπει νά άπασχολήσει τουλάχιστον τόν κ Νομίατρο. Ή φωτογραφία, δίνει μιά μικρή είκόνα της άπαράδεχτης καί έπικίνδυνης αυτής κατά- στασης «Ο ΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΑΙ» ■ Νίκησε μέ «Πύρρειο Νί¬ κη», τό κατεστημένο τής Χούντας καί τής Μασονίας, στίς τελευταΐες έκλογές τής «Παγκρητίου εΕνώσεως» τίς δημοκρατικές δυνάμεις. Καί συνέχισε νά αύτοδιαφημίζε- ται γιά τα εΤκοσι χρόνια ττου κατέχει την προεδρία. Άντί άλλου σχολιασμοΰ εμείς τού άπαντοΰμε μέ μιά έλαφρά παραφρασμένη Κα- ζαντζάκειο ρήση: «Καλλίτερα μιά μερά ταΰ- ρος, παρά εϊκοσι χρόνια 6όδι» ■■■■■■■■■■■■«■■» Άς τό χωνέψη ό Κρητικός λαός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΣΟΥΠΑΡΧΟΥΝ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ Φοιτητική συγκεντρώση στόν Άγιο Μάρκο τού Ηρακλείου γιό τό θέμα τού Πανεττιστημίθϋ Κρήτης, ήταν ή έπισφράγι- σΠ τής τπκρής πραγματικό- τητας. Πανεπιστήμιο στή» Κρήτη μέ μιά χούφτα φοιτη τές Ούσιαστικά, δηλαδή τί- ττοτα δέν γίνεται μέ τόνσκαν δαλιστικά χαμηλό αυτόν άρι θμό των είσακτέων. "Ετσι — δυστυχως — δι καιώνεται ή άποψή μας, ότι δηλαδή ένιαΐο Πανεπιστή' μιο στήν Κρήτη ή καί δια σκορπισμένο άλλά μέ πολ- λούς φοιτητές δέν πρόκειτα; νά γίνει. Ό λόγος — δπως έπανειλημμένα άναλύσαμε— είναι απλάς Ακριβώς πάνω στά χώματα τού νησιοΰ, ύ- πάρχουν οί Άμερικάνικες Βάσεις. Κ ι αυτήν την στιγμή, ό κόσμος στήν Κρήτη, έ'χει μά θει την άλήθεια γιά δλα τού- τα τα καρκινώματα Ποίος θά τολμήσει λοιπόν ν' άνά-χ ψει φωτιές δίττλα στϊς μπα- ρουταποθήκες; Αύτό δυστυχως άποδεικνύ εί η σημερινή πραγματικότη τα. Αύτό δηλώνουν οί άρι θμοί. Εμείς τό έπαναλαμβά νουμε γιά μιά άκόμη φορά: Πανεπιστήμιο στήν Κρήτη μέ τίς Ξένες Βάσεις, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ. Αύτό άς τό χωνέψει καλά ό Λαός τής Κρήτης, μιά καί αύτοι πού τόν έμπαί ζουν δέν έχουν τήν' τόλμη νά τοΰ ποΰν την ττραγματι- κότητα Στό Τριμελές Πλημμελειοδικεΐο Ηρακλείου ΣΤΙΣ 5 ΤΟΥ ΠΑΗ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΪ ΠΑ ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 16μάρτυρες κατηνορίας έκτός άπά τό διευθυντή της »Α« Στϊς 5 Μαΐου, ή,μέρα Πέμ- πτη^ ττροσδιορίστηί<ε ή δίκη των διχ> άμερικανών στρατιωτι
  των τής Άμερικάνικηις Βάσης
  Γουιρνών, πού πρόσδαλαν τα
  έθνικό ιμας σύμβολο, την Έλ
  ληνική Σημαία
  ΟΙ παραητάνω «άμερικανοΐ
  άλήτες» δπως πολύ σωστά χα-
  ρακτη,ρίστηκαιν άπό άστυνοψιι Γκάστρο) κάτηγθιροθντσι γιό
  κό δργανο, (Κονζάλες Ρότζερ κλοπή 11 σηιμαιών καΐ περιύ-
  "Αντονυ καΐ Ράμος 'ΕΞλΙκιο · Συνέχεια στή σελίδα 4
  Δήλωση κατέθεσε
  πρόσφατα ό κ. Νικητάς
  Βενιζέλος, στόν "Α-
  ρειο Πάγο, σάν «άρχη-
  γός των Φιλελευθέ-
  ρων», δτι τό κόμμα τού
  είναι άντίθετο σε κάθε
  δίαιη κατάληψη τής άρ
  χής ή άνατροπή τοθ δή
  μοκρατικοθ πολιτεύ-
  ματος, βάσει τής σχετι
  κης διατάξεως τοθ Γ4·
  Δ. 59)1974.
  Μέ την παραπάνω έ-
  νέργεια τοθ κ. Βενιζέ¬
  λου, δγαίνουν τα εξής
  δυό βασικά συμπερα-
  σματα.
  • 1. "Οτι ό κ. Νικητάς
  Βενιζέλος, διατηρεΐ την
  πατρότητα τού Φιλελευ
  θέρου Κόμματος καί
  • 2. "Οτι ετσι, άποδυ-
  ναμώνει την κίνηση Μη
  τσοτάκη γιά την όποία
  τόσα πολλά θρυλοθν-
  ται τελευταία.
  "Ετσι, άποκλείεται
  πιά καΐ τυπικά τό δι¬
  καίωμα, στόν κ. Μητσο
  τάκη νά χρησιμοποιή-
  ση τόν τίτλο των Φιλε-
  λευθέρων, στό υπό ϊδρυ
  ση Κόμμα τού καΐ παυ
  ουν οί φήμες περΐ συνερ
  γασίας Μητσοτάκη —
  Βενιζέλου.
  Λέγεται, χωρις νά έ-
  χει έπιδεδαιωθεΐ, δτι ή
  παραπάνω ενεργεια,
  Μγινε «έν γνώσει» της
  ήγεσίας τής ΕΔΗΚ στην
  όποία άνήκει ό κ. Βενι-
  ζέλος.
  Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
  ΠΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
  Αϋριο τό δράδυ στίς 8.30
  θά γίνει στόν Άγιο Μαρκο
  ή ίδρυτική διάσκεψη τής Επι
  τροττής Ήροοκλείου γιά την Δι
  εθνή ϋφεση καί ΕΙρήνη. Θά
  μιλήσει ό κ. Τ. ΈγκολφότΓου-
  λος
  τι
  ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ
  ΣΤΟΝ
  Είναι άναμφισβήΓΤητΓθ δτι ή
  Διοίκηση τοΰ ΟΦΗ κατώρθωσε
  νά ανεβάση τό ΐστορικό άθλη-
  τικό σωματεΐο σέ Π<χνελλήνιο καϊ — γιατί δχι — σέ Διεθ¬ νές έπίττεδο. Ό αγώνας και τό ίσότταλο ΟΛτοτέλεσμο μέ τόν «ΈΘυθρό Άστέρα», εΤναι ά- ψευδές στοιχεΐο. Γιά τόν ΟΦΗ, μιλά τώρα δλη ή άθλη,τική 'Ελλάδα πού άναρω τιέται πώς τα κατάφερε, άπό τόν πάττο ττοΰ ήτοτν νά βγή στήν κοιρφή, γιατί «κορφή» εΤ- ναι ή 6η θέση πού κατέχει αύ τή τή στιγιμή 'ΙΗ διοίΐκηση, στό πρόσοίΊΓθ τού Πρόεδρον κ. Μαθιουδάκη, οί ποδοσφαιριστές στό πρόσω πό τού Πιρσπονηττή κ. Άλέφαν- του καΐ δλοι γενικά ο! παρά γοντες άξίζουν συγχαρητηρί- • Συνέχεια στή σελίδα 4 ΣυνεχΊζουμε τίς άποκαλύψεις - Νά 'ποιο'ι είναι: ΟΙ ΒΡΧΙΜΑΣΟΝΟΙ ΤΟΝ ΧΒΝΙΟΝ — 2ον — ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ σήμερα τή δημοσίευση των όνομάτων καΐ των άντιστοίχων τίτλων των Μα- σόνων Χανίων, σύμφωνα μέ τα έπίσημα στοι- χεΐα τής Στοάς, τα όποϊα Μχομε στά χερια μας. Πρέπει νά σημειώσωμε δτι δέν μας είναι δυνατόν νά δημοσιεύομε παράπλευρα άπό τό όνοματεπώνυμο κάθε μασόνου καΐ τό έπάγγελ- μά τού — δπως μας ζητοΰν πολλοΐ άναγνώστες —καί. τουτο διότι δέν άναγράφονται στούς μα- σονικούς καταλόγους άπό τούς όποίους κάνομε πιστή άντιγραφή, τα έπαγγέλματα των μασό- νων. Όπωσδήποτε δμως γίνονται τελικά γνω¬ στόν μέ τή συζητήση πού άκολουθεΐ. ΟΙ ΑΡΧΙΜΑΣΟΝΟΙ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ «ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ» ΑΡ. 96 ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1951 ΚΑΙ ΜΕΤ Α Μαραθάκης Κρίτων: Γραμματεύς 1967, 1969 Μαρκογιάννης Μιχαήλ: Γραμματεύς 1961 Μαυρακάκης Ι.: Γραμματεύς 1952 Μιχελινάκης Σοψοκλής: Β' Δοκιμ. 1959 — Α' Δο κιμ. 1960 Μόφορης Κυριάκος· Πρόσθετος Γραμματεύς: 1969 Μπακλατζής Αριστείδης: Έλεονόμος 1954, 1955 —Πρόσθετος Ρήτωρ 1957 — Πρ. Γραμ. 58 Νικολαΐδης Σπυρίδων. Ταμίας 1956, 1958 — Τε- λετάρχης 1959. Παπαδάκης Γεώργιος: Άρχειοψύλαξ 1963 — Β' Δοκιμαστής —1966, 1967 — Α' Δοκιμ. 1969 Α' Έπόπτης 1973. Παπαδημητρίου Ηλίας: Β' Δοκιμαστής 1958 — Ξιψοφορος — Σημαιοφόρος 1959 — Προσθ. Γραμ. 1960 — Γραμματεύς 1963, 1966 — Πρόσθ. Γραμ¬ ματεύς 1967. 42. Παπαντωνάκης Ευάγγελος: Πρόσθ. Ρήτωρ 1959 — Στεγαστής 1961 — Έλεονόμος 1956 43 Πελεκάνος Μιχαήλ: Σημαιοφόρος 1973. 44 Πολίτης Δημήτριος ΞιφοΦόρος — Σημαιοφόρος 1960, 1961, 1962— Β' Δοκιμαστής 1963, 'ΕΞλεο- νόμος 1966. 45. Πολιτώφ Κωνσταντίνος. Πρόσθ. Ρήτωρ 1960, 1961, 1962 — Έλεονόμος 1967 — Β' Έπό—ής 1969— • Συνέχεια στή σελίδα 4 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΟΜΑΣΤΕ Στήν Άθηναίκή εφημερίδα «Τό Βήμα» τής 3ης Απριλίου καί στά έπόμενα φύλλα, δημοσιεύτηκε μιό έκτεταμένη και άποκαλυπτική εκθέση τού Άμερικάνι κου Κογκρέσσου γιά τίς Άμερικάνικες Βάσεις στήν Έλλάδα καί τόν πραγματικό ρόλο ττού παίζουν. ΟΊ μισές άπό τίς Βάσεις αύτες στήν Έλλάδα, δρίσκονται πάνω στήν Κρήτη! ' (2 άττό τίς4) Είδικά γιά την Βάση Γουρνων, ίσχύουν δσα κατά καιρούς εχουμε γράψει "Οτι δηλαδή είναι ίνα ττροκεχωρημέ- νο Άμερικάνικο παρατηρητήριο ττού μπορεΤ νά έ- λέγξει δλη την περιοχή άπό τα 6άθη τής Άφρικής μέχρι καί τόν Βόρειο Πόλο. Έτσι, γιά μιά άκόμη φορά, δικαιώνεται ή έφη μερίδα μας Κ ι αύτην την φορά είλικρινά λυπούμα- στε γιά την πικρή αύτη δικαιώση Γιατί ή δικαιώση άφορά τίς θανατηφόρες καί έθνικά έπικίνδυνες ξένες Βάσεις πού έπιβουλεύονται δχι μόνο την έθνική μας άκεραιότητα, άλλά καί την ϊδια την υπάρξη τού Κρη τικοΰ Λαοΰ.
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρητησ
  18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1977
  Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤαΠΑΓΑΝΗΣ
  ΕΚΘΕΤΕΙ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΡΚΟ
  Σημαντικό καλλιτεχνικό
  γεγονός γιά τό Ήράκλειο,
  θεωρήθηκε - πολύ σωστά -
  ή έδώ πσρουσία τού διε-
  θνώς γνωστοΰ Έλληνα ζω
  γράφον καί ττολεοδομου Δη·
  μήτρη Τοιλαγάνη, τα έγκαί-
  νιοί της εκθεσης τού όποίου,
  έγιναν χθές οτόν "Αγιο
  Μάρκο, μέ ίδισίτερη έπιτυ
  χίσ.
  Ό Ταλαγάνης, είναι ά
  ττό την Τρίτπ>λτ| τής 'Αρκα-
  δίας, ο—συ εζησε τα παιδι-
  κά τού χρόνια κσί δπου τώ
  ρα, μετά την δεκσετή απού
  σία τού ά—ό την Έλλάδα,
  πρόκειται νά ζήση. 'Ήδη,
  ττήρε ίνα χώρο στήν Τρίττο-
  λη, 200 τ.μ. δποι) ΐδρυσε
  την Αϊθοι/σα Τέχνης γιά έκ-
  θέσεις, κσί συναυλίες. Πρώ
  τες συμμετοχές δήλωσαν ο!
  συνθέτες Κηλαϊδονης, Μαυ
  ρουδής καί 6 συμ πολίτης
  Σταυριανός.
  Μετά τα έΦηβικά τού χρό
  νια στήν 'Αθήνα, εφυγε τό
  1964 μέ ύττοτροφία στή Σο-
  οιετική "Ενωση καί τόν έπό
  μενο χρόνο έγινε δεκτός
  στό 'Αρχιτεκτονικσ Ίνστι-
  τούτο, της Μόσχας.
  Τό 1971 τέλειωσε Άρχι·
  τέκτονας μέ καθηγητή καί
  όδηγό τόν Τουργκένιεφ.
  Τό 1970, φοιτητής στό
  ττΐμτ—ο έτος βραοεύτηκε
  ή μελέτη τού γιά τό και-
  νούργιο Μουσεΐο Λένιν κσί
  τού άττονεμήθηκε χρυσό
  μετάλλιο.
  Τόν 'ίδιο χρόνο ιτήρε μέ-
  ρος στήν παγκόσμια εκθέ¬
  ση «Όζάκα 'Έξττο» στήν
  Ία—ωνίκχ, (στό Σοβιετικό
  ττερίτττερο, δττον έκτέθηκε
  ή μελέτη τού γιά μιά πόλη
  40.000 κάτοικον.
  "Αλλοι σταθμοί τής στα-
  διοδρομίας τού ήσαν ή Ίτα
  λία καί ή Γαλλία, δπου, με
  ταξύ άλλων, εξέθεσε καί
  στήν αΐθουσα τού θεατρον
  «Όντεόν». Αιάρκεια τής εκ¬
  θεσης αυτής δίμηνη μέ 100
  χιλιάδες έττισκέπτες.
  Νά τί λέει ό ϊδιος γιά
  την έναρξη τής δουλειάς τού
  στήν Έλλάδα:
  —«Τό νά άρχίσω τή σειρά
  των έκθέσεών μου, άπό τόν
  λαμττρό χώρο τής Βασιλι¬
  κή ς τού Άγίου Μάρκου, ά-
  πό την Κρήτη καί δή άπό
  την τόσο φιλόξενη πόλη τού
  **>«»♦«»♦♦♦♦♦♦«»♦«»♦■
  Ηρακλείου, είναι γιά μενά
  έ'να γεγονος ιδιαιτέρα ση-
  μαντκό καί τιμή μεγάλη».
  Εμείς άντιστρέφομε
  καί λέμε ότι είναι τιμή γιά
  τό Ήράκλειο ή έδώ παρου
  σία τού Ταλαγάνη.
  Άξίζουν θερμά συγχα-
  ρητήρια σέ δσους βοήθη-
  σαν νά γίνη έδώ ή εκθέση
  Ταλαγάνη καί κυρίως στόν
  Δήμαρχο κ. Καρέλλη, μέ
  την αϊγίδα τού όποίου γίνε
  ται ή τταραπάνω πολιτιστι
  κή εκδηλώση.
  'Άλλα συμττληρωματικά
  στοιχεΐα γιά τόν άξιόλογο
  καλλιτέχνη εΤναι τα εξής:
  —Έκτός άττό τή ζωγραφική
  έχει άσχοληθεΐ καί μέ τή
  χοφακτική.
  —Έτοίιμάζει, σέ. συνεργα¬
  σιαι μέ τόν Ζάν Πώλ Σάρτρ
  έ'να δοκίμιο πάνω στή
  Στρατευμένη Τέχνη.
  —Σέ συνέντευξή τού σέ 'Α-
  θηναϊκή εφημερίδα υποστή
  ρίζει δτι μαζί μέ την άπο-
  χουντοττοίση στή μεταπο-
  λιτευόμενη 'Ελλάδα, ε'ττρε-
  ττε παράλληλα νά γίνεται
  καί μιά «άττοκαφροττοίηση».
  ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΕΟΝ
  Μέ τό έργο «Τό χέρι τού
  σκοτωμένου» τοθ Παντελή Πρε
  δελάκη, άρχισε την καλλιτεχ-
  νική τού δραστηριότητα τό Θε
  ατ,ρο Νέων Κρήτης. Ή πρότη
  παράσταση δόθηκε στά Άνώ-
  γεια, υπο την αΐγίδσ τού Δή
  μάρχοι; κ. Γ, Κλάδου. Παρά
  τίς δυοχολίες -τού προηγήθη-
  καν (μεταξύ των οποίων ήτ^ν
  καΐ ή στάση. τής Χωροφυλακής
  Ανωγείων πού ζητοθσε έν. . .
  πλήρη Δηιμοκιρατία έγγιραφο
  τγοΟ νά δείχνει δτι τό έργο
  έγκρίθηκε άττό την. ■ · έπιτρα
  πή λογοκιρισίσς) ή δουλειά τοΰ
  Θεατρον Νέων μιτήκιε σέ μιά
  πιό οϋσιαστική φάση πού ΰ-
  πάσχεται ττολιλά.
  Ζωνραφική
  ριστόδημου, ττού εσημείωσε
  μεγάλη έττιτυχία, στήν
  «Γκαλερί Σταυρ«*<άκη» ~ρό κείται νά έκθέσουν πολλοί καί μεγάλοι "ΕΕλληνες καλ- λιτέχνες. Μέσα στό 1977 θά έκθέ¬ σουν έργα τους οί: Λίντα Βακιρτζή - Μάρκος Βενιός - Κ. Γραμματό—ουλος - Αεφτ. Κανακάκης - Σττ. Κόκκινος- Γ. Κουνάλης - Ράλλης Κοψί δης - 'Αρ. Κριτσωτάκη - Ίψιγ. Ααγανα — Γ. Μιγά 8ης - Δ. Μυταράς - Μαρία Πώττ - Φίλ. Τάρλοου - Β. Χά ρος καί Νικητάς Φλέσσας Σήμερα στίς 8 τό βράδυ έγκαινιάζεται ή εκθέση τού Δ. Μυταρά. Η ΓΚΑΛΕΡΙ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ Πλούσια καλλιτεχνική δραστηριιότητα θά άνατττύ- ξει ή «Γκαλερί Σταυρακά- κη», πού ίδρύθηκε ττρόσφα- τα στό Ήράκλειο. Μετά την εκθέση τοΰ Ά- Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ Μέ επιτυχία έγινε στήν Βασιλική τοΰ Άγιον Μάρ κου, ή εκθέση τού διακεκρ μ έ νού καλλιτέχνη Μανόλη Τσομπανάκη. Ό Τσομπανά κης παρουσίασε στό Ήρα κλειώτικο κοινό την τελευ ταΐα τού δουλειά πάνω σέ μττετόν άρμέ καί έπάργυρο ι όρείχαλκο. ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 5. ΜΕτηοΡθίΕοε ετκ. - βυνταομα βο.. ΑΤΗΕΝ5 - ΟΗΕΕΟΕ1 ΤΕί. 021 - 3238727 - θ, ΤΕίΕΧ 219517 ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737) ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο♦♦♦♦♦»♦ "Ανδη Νάρκισσος Ηράκλειον - Ρόδος ΤΑΒΕΡΚΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΛΑ Γ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΗΛ. 286.191 ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φαγητό, σ' ένα ΰμορφο πε- ριδ άλλον. ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ -ΙΑΠ,ΝΙΣΜΟΣ Διαγωνισμό Ποιήματος γιά την μνήμη τού Ήρα- κλειώτη συγγραφέα καί Κα θηγητή Γιάννη Τσατσαρω- νάκη, προκηρύσσει τό περιο δικό «Νέα Σκέψη» των Α¬ θηνών. 'Αθλοθέτρια είναι ή κ. Κατίνα Τσατσαρωνάκη Χριστοδούλου, — οιήτρια- ζω γράφος. Όέμα των διαγωνι ζομένων ποιημάτων είναι «Θάλασσα καί Πλεούμενα». Στίχοι μέχρι 40. Οί ενδιαφερομένη πρέ- ττει νά ατΓοστείλουν τό ττοίημα καί έντός ίδιαιτέ- ρου Φακέλλου τό ονομα, την διεύθυνση, καί τό ψευδώνυ- μο, τό άργότερο μέχρι 31 - 5 - 1977. Α' βραδεΐο 8ρχ. 3.000 Β' βραβεϊο δρχ. 2.000 Διεύθυνση άττ οστολής: περιοδικό «Νέα Σκέψη» Ζα- λόγγου 8 Τ.Τ. 142 τηλ. 3617839, 'Αθηνα. ■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ο ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ Ζητοθνται οίκόπεδα < στο κέντρο τού Ήρα κλείου < Τεχνικόν Γραφείον ( ΧΤΕΛΙΟΥ Λ. ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ ΑΓ. ΜΗΝΑ 15 τηλ. 289595 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ Λεωφόρος Κνωσσού 50 μέτρα πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντίνο (Νεκροταφεΐο) ΤΗΛ. 23Ο.189 ΗΡΑΚΛΕΙΟηΚΡΗΤΗΣ -♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ΜΕ ΤΟ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ! Λένε ττώς ή Νεολαία είναι ό καθρέφτης τού αύριο. ΕΓ ναι ή έλτπδα κάθε λαοϋ. 'ΕΞδώ, τή Νεολαία τή χωρίζουμε σέ δυό κατηγορίες. Στήν κατηγορία αύτην στήν όποία ΰπάγονται οί νέοι πού δυστυχώς ττήραν τόν Άμερικανόψερτο κατήφορο τής «ντόλ- τσε 6ία» καί ττού λόγω τού τουριστικοΰ όργασμοΰ δέν είναι λίγοι στήν πόλη μας. Καί στήν άλλη κατηγορία, ττοΰ ΰπά- γεται ή «χρυσή μας γεννιά», Α Νεολαία τής «Νομικής καί τού Πολυτεχνείου». Ή Νεολαία πού προβληματίζεται καί θεωρεΐ δεμένη την υπάρξη της μέ τα λαϊκά ττροβλήματα. Σ' αύτην τή Νεολαία άφιερώνουμε τό σημερινο μικρά μας σημείωμα, ττού είναι μιά σφΐγμομέτρηση γύρω άττό τό θέ- μα τοΰ βιβλίου στό Ήράκλειο. Κατ' αρχήν Οστερα άττό τή μεγάλη άνοδο ττού εΤχε τό 6ι- 6λίο, κα! Ιδίως τό κοινωνικον λιτικό, μετά τή μεταττολίτευ· σηι καΐ ττν φυσική τού πτώση την μετέττειτα έποχή, σήμερσ τταιρουσ-ιάζει άρκετή κινήση τό ποιοτικό γενικώτερα κοινωνικο- ττολιτικό Βιθλίο. Πράγιμα ττού φανερώνει δτι οί Ήρακλειώτες λίγο — πολύ διαβαζουν. Τόν ττερασ'μένο ιμήνα τό 6ι- βλιοττωλεΐο «ΦΩΣ» τού Στέλιου Σο—ουντζή διέθεσΕ σοδαρές πό σότΓη—ς καλοΰ 6ι6λίου. Συγκε κ,ριιμένα, καταναλώθηκαν μέ τή σειρα πού άναφέρονται: 1) «2561 Μερόνυχτα Συνο μωσίας», τοΰ Νίκου Κα- καουνάκη 2) «Κοινωνική Σηιμασία τής Έττανάσ-τασης τοΰ1821» καΐ άλλσ 6ι6λ!α τού Γ. ΚαρδαπΌν. Ξευοδοχεϊου ΣϋΜϋΡΙΒ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ 5ΑΜΑΗΙΑ ΗΟΤΕί ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Ύστερα άπό λειτουργία ενός χρόνου τού Ξενοδο- χείου μας, θέλομεν νά άπευθύνομε σέ δλους τούς κ.κ. ιδιοκτήτας, διευθυντάς καί ρεσεψιονίστ των Ξενοδοχεί ών καί τούς κ.κ. πράκτορας γραφείων ταξιδείων κα,ί τουρισμού των Νομών Ρεθύμνης, Ήρστχλείου, καί Αα σιθίου καί —ρός τούς οτι/μτηχτριώτες μας κατοίκους των ίδίων ώς άνω Νομών, τάς ευχαριστίας μας γιά την έμπιστοσύνη μέ την οποίαν ττραγματι ττεριέβαλαν τό Ξενοδοχεϊο μας καί γιά την ττροτίμηση ττού έδειξαν σ' αύτό. Τουτο μας δοηθά νά διατίιρήσωμε άμείωτοντήν μεγάλην προσπάθειά μας γιά νά είμεθα είς τό μέλλον τό ίδιο συνεττεϊς γιά τταροχή προθύμων ύψηλοΰ έπι- πέδου έξυττηρετήσείαν. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ Ν. ΤΐΕΡΟΠΑΝΝΗ Α.Ε. Τηλ. 0821 — 51551 — 54 ΧΑΝΙΑ — ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΝΠΤΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝΏΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΜΙΝΩΣ καί ΑΡΙΑΑΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝβΣ ΕΝΑΛΛΑΞ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΩΡΑ 6.30 Μ.Μ. ΚΕΜΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πλστεΐα Καλλεργών 7 Τηλέφωνα 224.304 - 224 305 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Άκτή Ποσειδώνος 28 Τηλέφωνα 4117952 - 4117953 ΑΦ0' ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΠΡΓΑΛΗΣ Ο.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καΐ 5 δωματίων, ώς καΐ ίσογείων καταστή μά- των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελους κατασκευής καΐ επί των όδών 1878 άρ. 39 καΐ Πασιφάης καΐ Άνωνύμου γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη- μείου τού Κράτους). Πληροφορίαι τηλ. 282239 καΐ 286113 3) «ΓέννηρΓ) τοΰ Νεοφασι- σιμοθ στήν 'ΕΞλλάδα* τού Γιάννη Κάτρη. 4) Ή σειρα τοΰ Μεινέλαου Λουντέιμ.η. Ση,μσντικές προσττάθειες έξ αλλου γιά τό άνέβασιμα τού Πνευιματι«οί) Έττιπτέδοι; των Η¬ ρακλειωτών, καταβάλλει ή Βικε λαία Δηιμοτική Βιδλιοθήκη κα! ιδιαιτέρα τό Δανειστικό της τμήιμα πού ανοιξε την 19—1 — 1976. 'Αττό τότε, χιλιάδες τάμοι εχουν δανειστεΤ καΐ ί- χουν διοο6οχ7τεί στό Ήράκλειο, Ή Βικελαία πειριέχει περί που 80.000 τάμους 6ι6λί«ν κΰί εΤναι αττΌ τίς τπό πλούσι- ες τής Ελλάδος. Τό δανειστι¬ κό της τιμήιμα, ϋστερα άπό τίς συγκινητικές ττροσττάθειες των αρμοδίων, έφτασε τίς 2.420 τάμους. Άλλά, άς δοΰμε αναλυτικά την κίνησηι τοθ τμήιματος τό 1977. Κατ' 03ρχτ|ν, τα 6ι6λία πού δανειστήικανε τό ττρώτο τρί- ιμηνο τού 1977 καλύτττουν τό 60% τού συνόλου των δανει- σθέντων 6ι6λίων όλόκλτνρο τό 1976. Παρατηρείται δηλαδή μιά αυξήση των αναγνωστών πού ό<Γ«είλεται 6οχτικά στήν ττοικι- λία καΐ στήν ποιότητα των δα νειζομένων 6ι6λ!«ν. Τόν φετινό χρόνο, στό Δα¬ νειστικό τής Βικελαίας πσρου- σιάστηικε αυξήση τής κίνησης σέ σχέσηι ιμέ τόν Ίανουάριο, άνερχάμβνη σέ 23,56%. Ή σϋξηιση Ιανουάριον — Μαρτί όν φτάνει τό 86,10%. Ποσο στά ττού φανε,ρώνουν ττώς ή δανειστική Βιδλιοβήκη, θά δη- μιοι/ργήσει ττολλούς Βιδλιόφι- λοΐτς. Θά -ροσφέρει δηλαδή πολλά στόν ττνευιματικό κόσιμο τοθ "Ηρακλείου. ποιηση ΑΠΟΛΟΠΑ ' Αυτή τή ιμέρα ττρίν. . .καιρό έβγήκε ή γής στόν ούρανό, Δΐαδήκε μέσ' άπό τ' άστέριο καΐ μέ 6αθύ άναστεναγιμό, άπλωσε τα δυό της χέρια. ΛΛΛ Γονατιστή μιτρός στό Θεό, σάν τατΓεινή Τού θυγατέρα, παρέδωσε τόν ένθί Τού τόν γυιό νά τόν φυλάει νι/χτα μέιρα. ΛΛΛ Έγώ, ή γή, δέν μττόρεσα τόν γυιό Σου νά κρατήίσω. Γιά φυλαχτό τόν φάρεσα, νά μην Τόν λησμονήσω, ΛΛΛ —^Κατσιραμένη, νδσαι γή, πού σούστειλα Τόν γυιό Μου κ ι έσύ Τόν άττσρνήθηκες, κι' ήταν τταιδ! δικό Μου. ΛΛΛ Κι' άντΐ νά τονε ττροσκι/νάς, ττοθρθε νά σέ λυτρώσει καί μέ τό αϊμα τής καρδίας, Λόγο ζωης νά δώσει. ΛΛΛ Έσύ μέ μιάς Τόν κάρφωσες, στόν ξύλινο Σταυρό, κ Γ άκάνθινο Τού φόρεσες, στεφάνι στό κεφάλι. ΛΛΛ Κ Γ δντας τού ζήτησε νερό, τόν πόνο Τού νά γειάνει, έσύ χολή Τού έδωκες, νά ττιεΤ γιά νά πεθάνει. *ν*/« Τόν γολγοθα άν δέν διαδεΤς, καί στόν Σταυιρό δέν φτάνεις, γιά λόγο Μου νά σταυρωθεΐς, άνάσταση δέν θαχεις! ! ! ΑΑΑ Κι' ή γή άνα-ταράχτηκε. Πήρε τό γυιρισμό της. Όρκο μεγάλο έδωκε Στόν γυιό ττού τόν παρέδωκε, νάναι τταιδί δικό της! ! ! Άπό τή γή της Μακεδονίας ΔΑΒΙΔ ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΔ ΚΟΖΑΝΗ ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΖΙΓΑΡΑ... Τό ΤΓερίτηετρο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ στή Βασιλική τοθ "Αγ. Μάρ¬ κου ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ 'Επίσης τΓουλιοΰνται έφηΊμερί- δες καΐ ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» Ανακοίνωσις ΕΙΣΑΓΑΓΑΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ Πικάπ 8ΤΕΚΕΟ ΕϋΚΟΡΗΟΝ (Ιταλίας) ΡαδιομαγνητόφωναΗΙΤΑΟΗΙ ΗΙ-ίΙ (Ίαπωνίας) Υ101 Γ ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ 0·Ε· Λ. Κνωσού 15 τηλ. (081) 287768 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ • ΚΟΥΙ · ΚΟΥ* · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΖ · ΚΟΥ! • ΟΊ Ρώσοι τουρίστες, ττού ττέρασαν την βδομάδα τού Πάσχα άπό τό Ήράκλειο, μοίρασαν άρκετά πα- κέττα τσιγάρα. Κάποιος λοιπόν, πού εΤχε μερικά, πρόσψερε τσι- γάρο σέ ένα άστυνομικό όργανο τού τμήματος Α¬ σφαλείας, έπιδεικτικώτατα καί σι/νοδεύοντας τό κέ- ρασμα μέ τή φράση: —Γιά φούμαρε νά μάς ττης άν είναι καλλίτερα άττό τα. . . συμμαχικά. Καί ό άσφαλίτης, παίρνοντας τό ρώσικο τσιγά- ρο, άπάντησε: __Εύχαρίστοσς τό παίρνω, άλλά σοΰ λέω έκ των προτέρων δτι τα ρώσικα εΤναι τπό... βαρεία άπό τα άμερικάνικα. Δέν είναι άνεύθυνη ή απαντήση, γιατί οί άσφαλ! τες ξέρουν ττάντα έκ των ττροτέρων, τί ... καττνό φουμάρει καθένας, δικός μας ή ξένος και ττοιά τσι¬ γάρα είναι έλαφριά ή βαρεία... μ άσήκωτα!... • Ή συζητήση ήταν γύρω άττό την απαγορεύση των κροτίδων. Καί ό διάλογος, ακριβώς δπως τόν μεταφέρω έδώ: —Τα εΐδες φίλε μου; Άτταγορέψανε και τα άλη θινά δπλα, άπαγορέψανε και τα ψεύτικα. Καλά γιά τα ττρώτα, άλλά γιά τα δευτέρα; —Άκόμη δέν εΐδες τίττοτε. Μέχρι τού χρόνου τό Πάσχα, θά έ'χουνε άπαγορέψει καί... αύτές μέ τίς οποίες δέν βάψονται αύγά! . . . Λέτε νά δέση. . . κόμττο τό άντερό μας; Πάντως δς ττροσέξουν οί άρμόδιοι κι δς μή ξεχά σουν δτι τό ΊΞλληνικό Πάσχα δέν γίνεται χωρίς ... κρότους και ττώς ή. . ■ φασολάδα είναι έθνικό φα- γητό... • Τό Μεγάλο Σάββατο τό μεσημέρι δοθήκανε άττό τή Νομική Ύπηρεσία τής Βάσης Γουρνών στή διεύ¬ θυνση τής «Αληθείας», τα λεψτά πού είχαν έπιδι- καστεϊ σάν ήθική βλάβη, κατά τή δίκη τού Αμερι¬ κανόν ΰβριστή Μπάνκλεϋ Γκάυ, ό οποίος εΤχε γρά- ψει τή γνωστή ύβριστική φράση στή μαρκίζα τού ξενοδοχείου «Άστόρια». Και κάττοιος πού εΐδε τό διευθυντή τής εφημερί¬ δας μας νά τα μετρά και νά τα ξαναμετρά, άττο- φάνθηκε: , —Έ, τώρα, όττωσδήττοτε. . . ήδονίζεται! . . . Αύτό βεβαία είναι ύττερβολή. Τό βέβαιο πάντως είναι δτι δόθηκε ήδη ή τταραγγελία γιά νά φτιαχτή ή φωτεινή έπιγραφή ττου θά άντικαταστήση την χάρτινη ττού βρίσκεται στά Γραφεΐα τής «Αλη¬ θείας» καί ή όποία, ώς γνωστόν, γράψει τό σύνθη- μά μας: «Έξω οί ξένες Βάσεις άπό την Κρήτη». Καΐ μιά λεπτομέρειαι Στή φωτεινή έτπγραφή θά γράφεται δτι ή ταμττέλλα είναι. . . άμερικάνι- κη προσφορά! • Ξέρετε δΊι σέ μιά περιοχή τής Βιάννου, ?να γκρέ- ηντερ άνοίγει έττί δυόμιση μήνες τώρα έ'να δρόμο 13 χιλιομέτρων, χωρίς νά τόν τελειώση; Ή καλή δουλειά, άργει νά γίνη, ιΐττως λένε... • Μέσα σ' δλα πού εχει άκούσει ό διευθυντής τής «Αληθείας», ήταν καί τό δημοσιογραφικό τού δνο- μα τταραφθαρμένο σέ: Μ α ΰ ρ ο ς Χ·ά ρος. (ΕΙδι κή εκδοση γιά τούς Μασόνους, εΐπε αύτάς πού τό παράφρασε). • Μεγάλη «μανουρά» — δττως λένε στήν «άργκώ»— έγινε πρόσφατα σ' ένα μπουζουξίδικο τού Ηρα¬ κλείου, δττου τα τραπέζια άναττοδογυρίστηκαν καί οί καρέκλες γίνανε· · . καπέλλα. Καί κάττοιος θαμώνας, μόλΐς τέλειωσε τό τρικού- βερτο μακελιό, ρώτησε φωναχτά: —Τί ώρα βγαίνει στό πρόγραμμα ό δεύτερος καυγάς; * Λές καί ήταν μάντης, γιατί πραγματικά μετά ά¬ πό λίγη ώρα τό κέντρο μετατράττηκε καί ττάλι σέ... άρένα! ... Κι' αύτη τή φορά τό. . . νούμερο ήταν καί μεγαλύτερης διάρκειας και μέ πλουσιότερες σκη νές... δράσης. Σωστό καουμποϊστικο εργο, πού μόνο τό ττιστολίδι τού ελλειπε. Όσο γιά τόν τίτλο, θά μποροΰσε νά ονομαστή, χάρις στό θαΰμα πού εγινε καΐ δέ θρηνήσαμε θύματα, «Ή Άλίκη στί| χώρα των θαυμάτων»! . . . • Ή σημερινή δίκη των άγροτών στό Τριμελές Η¬ ρακλείου, γιά τα έπεισόδια τού σταψιδοπαραγωγι- κοΰ συλλαλητηρίου, προβλέττεται νά μαζέψει ττολύ άκροατήριο. Καΐ κάττοιος εΐπε σχετικά: —Σήμερα θά γίνη. . δικαστηριακό συλλαλητή- ριο. Άξίζει τόν κόπο. . . • Τό φετινό Πάσχα τής «Αληθείας» στά Σφακιά μέ τούς Σφακιανούς Παπάδες, ήταν κάτι τό μονα δικό κ ι άνεπανάληπτο. Σφακιανοί Παπάδες, «Άλήθειο» καί «Μεσογεια- κή Άλληλεγγύη», γιορτάσανε χριστιανικά την Άνά¬ σταση, πού ήταν μιά είρηνική έπανάσταση! . . Όσο γιά τούς Άμερικάνους, ασφαλώς θά πρέ- ττει νά. . . ψταρνιζόντουσαν συνεχως. . . • Μιά ξανθιά «καλλιτέχνις» άπό αύτές ττού στήν καθαρεύουσα λέγονται «άοιδοί» έχει . . . ένσκύψη στή νυκτερινή ζωή τοΰ Ηρακλείου. Κάττοιος λοιπόν ττού τή συνέστησε σέ έναν άλ¬ λον, εΐπε χαρακτηριστικά: — Η κοττέλλα είναι άπό αύτές ττού «άνοίγουν μαγαζιά» καί. . . «κλείνουν σττίτιο». Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ♦ ♦♦«>«>
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗθΚΙΛ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ .
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  ΑΑΑ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΖ ΧΑΡΗ!)
  ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Τεχνική έτπμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΐο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  "Ευας Έπίκαιρος 'Αβλητικός 'ΑιΐΌλογιομός
  Ο "ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ,, ΚΑΙ ΟΙ ΠΔΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ
  Τό φετινό ττροτάθληιμα τής
  Τοτπκής Ενώσεως Ιληξε μέ
  Θριοαμβευτή τόν «ΕΡΓΟΤΕΛΗ»
  ό οποίος παράλληλα, κατέκτη
  σε καϊ τό κύττελλο Ελλάδος
  'Ερασιτεχνών τής περιφερείας
  μας. Στήν διοργανώση δέ τοΰ
  κυπέλλου ήδη, έχανε ένα έπιτυ
  χές «δήμα» άφοθ ά—έκλεισί
  την 3)4)77 μέσα στό Κιλ¬
  κίς τόν «ΠΟΝΤΙΑΚΟ» Νέας
  Σάντας ιμέ 3—1 και ττροχώ-
  ρησε γιά τή Β' φάση των προ-
  κριματικών.
  "Εττειδή γνωρίζουιμε δτι, τό
  φετινό -ττρωτάθληιμα ήταν £νας
  άληβινός «Μαραθώνιος» καί
  τούτο διότι δλες οί όμάδες που
  συμμετείχον ήσαν σχεδόν ίσο-
  δύναμες, σφίγγομε μέ θέρμη
  τό χέρι δλων των άνθρώπων
  πού έργάσθηκαν γ ι αυτήν την
  διπλή έτπτι/χία τοΰ «ΕΡΓΟΤΕ
  ΛΗ»
  Ό ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ γιά νά
  φθάσει στό τέρμα αϋτοθ τοΰ
  «Μαραθώνιου» ττέτυχε, 17 νί-
  κες, 4 Ισοτταλίες καΐ 1 ήττα,
  'Εσηιμείωοτε συνολικά 63 τέρ-
  ματα καΐ. δέχθηχε 17. Σάν πΐρώ
  τους σκόρβρς τοΰ ΕΡΓΟΤΕ
  ΛΗ διακ.ρίναμε τόν ταλαντοΰ-
  χο φόρ Συντιχάκη μέ 19 τέρ
  ματα καΐ τόν δυναιμικό «κανο
  νιέρη> των γη~έδων ΝΤκο Δε-
  δελετάκη, μέ 13 τέρματα.
  ♦ΦΦΦ♦♦♦»♦♦♦♦♦»
  Ό «ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ» άξιζε
  αυτής της διττλής επιτυχίας
  διότι διαθέτει ίνα σύνολο νε-
  αρών, ταλαντούχων ποδοσφαι
  ριστών, ττού πιστεύομε δτι μέ
  την συιμττ€ιράισταση των φιλά
  θλων τού, ό δράμος πού όδη-
  γεϊ στήν Β' Έθνική είναι άνοι
  κτός.
  Είναι γνωστό σέ δλους τούς
  Φΐλάθλους τοΰ "Ηρακλείου δτι
  6 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ κατά την δι-
  άρκεια τής δικτατορίας κυνη-
  γήβηκε άνελέητα ά—ό την χούν
  τα, ιμέ ο—οτέλεσμα νά άποδε
  κατιστεΐ μέ τοϋς γνωστούς Νό
  μους περί μεταγραφών. Κάθε
  χρονιά ττοΰ τηροσπαθοΰσε ό 1-
  στορικός Σύλλογος κάτι νά έ-
  πιτύχει, ότλλαζε ό Νόιμος καί
  τού εφραζε τόν δράμο γιά την
  έττιτυχία.
  Παρ' δλα αυαά, ό ΕΡΓΟΤΕ
  ΛΗΣ καττάρθωσε μέ χίλιες θυ-
  σίες των διοικούντων νά ξεκινή
  σει, μετά τό «στραπάτσο»
  ττού &ΓΓαθε την έφταετία, άπό
  την άρχή καΐ σέ σύνταμο χρο
  νικά διά—ημα νά δηιμιουργή-
  σει αύτην την <—τουδαία όιμά- δα, τή σηιμερινή ττρωταθλή>τρια.
  Πιστεύομο δέ δτι στά ποόσω-
  πα αυτών των σηιμερινών «6λα
  στών», ό «ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ» τής
  παλιάς «χρυσής έποχής» ξανα
  γεννιέται.
  »+♦♦♦♦»»♦♦♦♦«»
  Γιά νά περάσετε €να εύχάριστο καλοκαίρι
  συντροφιά μ' ενα ΗΟΝϋΑ, καί νά διαπι·
  στώσετε πόσα προσόντα £χουν, έλάτε
  στήν εκθέση μας νά σάς δώσουμε.
  • ΕΝΑ αύτοκίνητο ΗΟΝϋΑ μέ κατανάλω·
  ση 8 δεκάρες τό χιλιόμετρο.
  • ΜΙΑ μοτοσυκλέττα ΗΟΝϋΑ πού είναι
  οί καλύτερες στόν κόσμο, σέ πολλά
  μοντέλα, καΐ διαφόρους κυδισμούς ά¬
  πό 100 Εως 1000 κυβικά.
  • ΕΝΑ μοτοποδήλατο ΗΟΝΟΑ γερό και
  γρήγορο.
  • ΜΙΑ ήλεκτρογεννήτρια ΗΟΝΟΑ γιά τό
  έξοχικό σας σπίτι πού δέν θά έχει ή·
  λό
  νθΙΛ/Ο γιά
  ξχ ς
  λεκτρικό ρεθμα·
  • Μ|Α έξωλέμδια ΗΟΝϋΑ
  τη βάρκα σας.
  Εάν εχετε προβλήματα μέ τό παλιό σας
  δχημα δτι μάρκα κ ι* άν είναι σας τό άνταλ
  λάσουμε μ' ίνα καινουργιο ΗΟΝϋΑ.
  Καΐ μην ξεχνατε δτι τα ΗΟΜϋΑ
  είναι δλο προσόντα.
  ΕΚΘΕΣΙΣ _ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ _ Α3ΕΣ0ΥΑΡ
  Ν- ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - Χ. ΣΠΑΝΟΣ ΟΕ.
  Λεωφ ΙΚΑΡΟΥ 50 — ΤΗΛ. 285321 — 286631
  Σ υνεργεΤο μοτοσυκλεττών
  Λεωφ. ΙΚΑΡΟΥ 16 — ΤΗΛ. 220764
  Ι. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  Σ υνεργεΤο Αυτοκίνητον
  Λεωψ. ΙΚΑΡΟΥ 184— ΤΗΛ. 213440
  Ε. ΚΥΠΡΑΙΟΣ.
  Ποιοϊ δμως είναι οί έργάτες
  αυτής τής τιτάνιας όμολογου
  νως προσττάθειας τού νά άνα
  στηθεΐ ό «ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ» άττό
  την τέφρα καί μέσα άττό τρομε
  ρές άντιξοότητες οΐκονομικές
  καΐ αλλες . ώστε νά πρωτα
  γωνιστεΐ ττάλι στόν ττοδοσφαι
  ρικό μας χώρο; Ύπάρχουν βε¬
  βαία άρκετά όνόματα πού δέν
  θά θέλαιμε νά αναφέρωμε για-
  τι πιθανόν νά ιμάς διαφύγει κα
  νένα καΐ θά ήταν άδικο. Θό
  σταθοί/με δμως Ιδιαιτέρα σ' Ι
  να δνομα πού πιστεύομε και
  εμείς καΐ όλος ό 'Εργοτελίτι-
  κος κόσιμος ότι είναι ό πρωτα
  γωνιστής τής δλης προσπάθει
  άς, ό άρχιτέκτων των έττιτυχι
  ών. Αύτός ανέσυρε τόν ΕΡΓΌ
  ΤΕΛΗ ά—ό τα έρείτπα, αύτός
  τόν όδηγεϊ στήν θέση πού τοΰ
  άφαίιρεσε ή δικταιτορία, δηλ.
  την Β' 'Εθνική. Είναι & άκοό
  ραστος Πρόεδρος Γιάννης Αγ
  γελιδάκη,ς, τό Τνδαλμα των ψι
  λάθλων καΐ των ποδοσφαιρι-
  στών τοΰ «ΕΡΓΟΤΕΛΗ»
  Ό Γιάννης Άγγελιδάκης α-
  γάττησε τόν «ΕΡΓΟΤΕΛΗ» άττό
  τα τταιδικά τού χρόνια. "θταν
  τόν εΤδε ττληγω,μέινο τόν αλλω-
  τε γίγοντα τού Κρητικού πο-
  δοσφαίρου, όρκίσθηκε στήν ά-
  θλητική τού πίστη πώς θά
  τόν κάνει ττάλι μεγάλο, πάλι
  πρωταγονιστή. 'Εττειδή γνω
  ρίζουμε καλά τό Γιάννη Άγγε
  λιδάκη, πιστεύοιμε πως ό «ΕΡ¬
  ΓΟΤΕΛΗΣ» στά χβρια τού
  θά ξαναγίνει αύτός —ού ήταν.
  ΟΙ φίλοι τοΰ ΈΡΓΟΤΕΛΗ έ-
  ΜΑΡΙΟΖ
  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑΚΗΝ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 2
  (Όπισθεν Καταστημάτων Μα-
  ρούδα).
  ΤΗΛ. 289 — 593
  ΛΕΧΕΤΑΙ 8.30' — 1
  5—8 μ.μ.
  χούν 'ιερό χρέος ά—έναντι στήν
  Ιστορία τού Συλλόγου νά συ
  μπαρασταθούν μέ δλες τους
  τίς δυνάμεις στόν άνθρωπο
  ττου αφιέρωσε τόν εαυτόν τού
  γιά νά γίνει ξανά ό «ΕΡΓΟ¬
  ΤΕΛΗΣ» μεγάλος, δπως'τότε
  ιτρΐν τό 1967^ 'Εμεΐς άπό αύ
  την την στήληι κάνομε τό σάλ
  πισιμα στό έργοτελίτικο προ-
  σκληίτήριο. 'Ειμτηρός Έργοτελί-
  τες, £να δς γίνη τό σύνθημά
  σας:
  «Όλοι κοντά στήν Διοίκη-
  ση — ό ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ξανά
  μεγάλος». Παραμερίστε καΐ
  έξουδετερώστε τούς έχθρούς
  τοΰ «ΕΡΓΟΤΕΛΗ» καί ττρο-
  χωρηστε μέ Ινα ίδανικό ήγέτη
  σάν τό σημερινό Πρόεδρο.
  Γιά την ίστορία άναφέρομε,
  τα όνόματα των ποδοσφαιρι-
  στών τγοΟ συνέδαλαν στήν επι
  τυχία 1) Άδαιμάκης 2) Ρουμε
  λιώτης 3) Σακλαίμπανάκης 4)
  Φραγκιαδάκης 'Ειμιμ. 5) Φρα¬
  γκιαδάκης Ανδρ. 6) Καλλέρ-
  γης 7) Καλογιαννάκης 8) ΔοΟ
  κάς 9) ΔεδελετάκΓΐς 10) Συντι
  χάκης 1 1) ΆτΓοστολάχης 12)
  Γραμτταζακης 13) Πατταδογιαν
  νάκης 14) Κρανιωτάκης 15)
  Κεφάκης 16) Δικμάκης 17)
  Τσαλίκης 18) ΑΛαιμάκας 19)
  Ξυττάκης 20) Κολαρετάκης 21)
  Ζάχος.
  Τούς συγχαίιρομε δλους καΐ
  τούς εύχόιμοοστε καλη έπιτυχία
  καΐ στούς —ροκριματικούς γιά
  την Β' 'Εθνική καί διά τό κύ
  πελλο Ελλάδος.
  Καΐ κάτι γιά την τοπική Πό
  δοσφαιρική "Ενωση: Νομίζομε
  δτι ή σηιμερινή ΕΠΣΗ θά πρέ
  ττει νά συιμπαρασταθεΐ στόν
  «ΕΡΓΟΤΕΛΗ» κοίί ήθικά και
  οικονομικά, στήν προσπαθεία
  τού γιά την άνοδό τού στήν Β'
  Έθνική. Ό «ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ»
  τό άξίζεΐ, άφοΰ τόσα δεινά
  υπέστη τα τελευταία χρόνια.
  Φ-Φ-
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ
  Ζητεΐται παρά τής έταιρείας «Γ. Μ. ΔΙΑΛ
  ΛΙΝΑΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ» ΕΠ Ε νέος (άνευ
  στρατιωτικών υποχρεώσεων) ή νέα, άπό-
  φοιτος Γυμνασίου διά νά αναλάβη ύπευ-
  θύνως τό επί της όδου Άγίου Τίτου 5 πό¬
  λεώς μας πρατήριον τροφίμων (δΕίΡ
  δΕΚνΐΟΕ) της «Δ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙ ΚΗΣ Α-
  ΓΟΡΑΣ Δ».
  Πληροφορίαι είς'τό Τηλ. 282.291 άπό 08.
  30' - 13.30' καΐ άπό 17.00' - 2Ο.ΟΟ' άρ-
  μόδιος κ. Στυλ. Μαχαίρας.
  ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛ0Ν
  ΕΜΜ. Ρ. ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ
  Παρασκευοπούλου 99 Μασταμπά - Τηλ. 230-844
  ΕΝΑΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
  ΓΡΑΦΕΙ
  ΠΑ ΤΟΥΣ
  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
  ΚΑΙ ΤΗΝ
  ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥΣ
  Κύριε, Διευθυντά,
  Παρακολοθθησα προσεχτικά,
  μέ συιμ—άθεια, κατανοήση καΐ
  ζωηρόν ενδιαφέρον δλες τίς
  φάσες τής ιμακράς άττεργίας
  των καθηιγηττών. Πίστευα ___
  καΐ έξακολουθώ, φυσικά, νά πι
  στεύω — -ώς τα λογικά και
  δίκαια αίτήιματα των έκπαι-
  δευτικ(ϊ(ι/ λειτουργών ταυτίζον-
  ται ό— ολυτως μέ αυτή την ίδια
  την ύπόθεση τής Παιδείας. Ή
  έπίλυσή τοι/ς, συνεπώς, μπο-
  ρεΐ, 6άο·ιιμα νά άποτελέσει ένα
  μεγάλο θετικό 6ήμα, γιά την
  άνέλιξη τής Παιδείας καΐ την
  έξύψωσι·) τής έκπαιδει/πκής
  στάθμης της. Ύπ' αύτό τό ττρί
  σμα ««αί ,μ' αυτή την εννοια εΤ-
  δα την διεξαγωγή το") ά-ερ-
  γιακού άγώνα και έξέφρασα
  την φόριστ^ στ" άλήθεια, συμ
  τταράσταση ιμου. Πίστευα, πώς
  ένας τόσο δίκαιος αγώνας, δ-
  ■τως ήταν των καθη,γητών, δέν
  μ~οροΰσε τταρά νά καταλήξει
  στήν πλήρη δικαιώση τους.
  Δυστι/χώς, ρμως, ττλανηΐ&ηκα.
  ΟΙ καθηγηίτές, μετά λύπης
  μου, διαττιστώνω ττώς δέν κέρ-
  δισαν τίποτε. "Η, ιμάλλον «στο
  λίσθηικαν» μέ άνεπίτρεπτους
  χαρακτηιρισιμούς άττό τό υπουρ
  γεΐο Παιδείας. Μειώθηκαν ήθι¬
  κά, προττυλακίσθηικαν καΐ περι
  φρονήιθηκαν άττό τό ύπουργεΐο
  Παιδείας. Καί, ένώ θά ττερίμε-
  νε κανένας τή δίκαιη, αντιδρά¬
  ση τους, όδηγήθηικαν έτσιθελι-
  κά σέ συμδιβασμό κα! σέ άπέμ
  ττόληση των των δικαιωμάτων
  τους. ΟΊ έκτπρόσωττοι τής ΟΛ
  ΜΕ τταζάρεψαν τόν ΐδρώτα, τό
  ιμόχθο, την έττιστήιμη τους καΐ
  αυτήν άκά,μη την ήθική τους
  άθιοττρέ—;ια Άρκέσθηκαν σέ
  άοριστες καΐ χάφτηκαν τό ε¬
  πι χρυσωμένο τό χά—ι τής δικαί
  ωσής τους. Δικαίωμα των καθη
  γηττών είναι νά ττειθαρχοΰν
  οτίς έντοΛές τοΰ άνώτερου συν
  δικαλιστικοΰ τους άργάνου, άλ
  λά καΐ δικαίωιμα δικό μας εΤ-
  ναι νά πιστεύομε, πώς ό αγώ¬
  νας των έχτταιδευτικών λειτουρ
  γών ύπονομεύιηκε έκ των «Εν-
  δον». «Έξ οϊκείων τα 6έλη δη-
  λαδή».
  ΕΤναι κρίίμα, άληιθινά, πού
  ενας τόσον Ιερός καΐ δίκαιος
  αγώνας εΤχε τόσον άδοξο τέ-
  λος. .
  Εύχαριστίω
  Μ!ν«ς ΠατΓθυτσάκης.
  Ό άντίχτυπος τής ερεύνας: ΟΙ ΦΥΑΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΙ»
  ΔΙΩΞΗ ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΟΤΟΕΠΑΝΩΣΗΦΕΙΟ
  ΓΙΑΤΙ-ΔΗΘΕΝ-ΗΤΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗΣ ΜΑΣ
  ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ άν ή Χριστιανική Άγάπη €-
  φτανε στό σημεΐο πού έ"φτασαν οί πολέμιοι τού
  Χριστιανισμου γιά νά επιτύχουν τή άπάρνηση
  της πίστης των όπαδών της νέας θρησκείας.
  Άφορμή γιά τα τταραπά-
  νω, μάς δίδει ενα συγκλονι-
  στικό γεγονός τ6 όποΐο κα-
  ταγγέλλει κάποιος πατέρας
  ενός μαθητή — οίκότροφου
  τού Έπανωσήφειου Οίκοτρο-
  φείου Ηρακλείου.
  ΆτΓθτέλεσμα των γεγονό- |
  των ττού προηγήθηκαν είναι |
  ό μαθητής νά είναι τώρα τέ |
  τος οίκότροφος, μά καί τέως Ι
  μαθητής.
  Συγκεκριμένα, μετά τή δή
  μοσίευση τής ερεύνας μας
  γιά τα οίκοτροφεΐα τής Άρ
  χιεπισκοττής, ό Διευθυντής
  τοΰ Έπανωσήφειου ύποψιά·
  στηκε δτι ό μαθητής τοΰ
  Ναυτικοΰ Σχολείου «ΝΥ-
  ΡΕΥΣ» Πελοπίδας Μπαλα-
  λής μάς έδωσε στοιχεΐα γισ
  την έρευνα. "Ετσι — σύμφω
  να μέ έπιστολή τοΰ πατέρσ
  τού πρός την διεύθυνση τής
  Ναυτικής Σχολής — ό μα¬
  θητής «υπέστη μιά πρωτοφα
  νη κσταδίωξη και ϊναν πρω-
  τοφανή πόλεμο, μέχρι σημεί
  ου νά τόν τιμωρεΐ καί δια
  τής στερήσεως τοΰ φαγη-
  τοΰ».
  Τόμαθε ή καρδιοπαθής
  μάνα τοΰ Πελοπίδα Μπαλα-
  λή, ττού ζεΐ στή Ρόδο, καί
  έστειλε τόν πατέρα τοΰ παι
  διοΰ κατεπειγόντως γιά τό
  Ήράκλειο. Φυσικό ήταν νό
  πάρει τό παιδί άττό τό Οίκο
  τροφεϊο και νά ά ν α γ κ σ
  στεΐ νά διακόψει
  τίς σπουδές τού!
  Στήν ϊδια έπιστολή άνα-
  φέρεται άλλη περίπτωση...
  Χριστιανικής Άγάττης. Έδιώ
  χτηκε λέει, κάτι-οια νύχτο
  μέ βροχή άττό τό οίκοτρο
  φεΤο, Χανιώτης μαθητής, χω-
  ρίς νά έχει οΰτε λεφτά,
  οΰτε καί συγγενείς στό Ή·
  ράκλειο! ! ΟΙ δικές μας πλη
  ροψορίες λένε ότι ό άπογοη
  τευμένος μαθητής — τό επί
  θετό τού είναι Πολέντας —
  κατέφυγε σέ καθηγητή τού,
  ό οποίος τόν πήγε σέ ξενο-
  δοχεΤο γιά νά κοιμηθεΐ'...
  Νύχτα μέ δροχή. Καί οί
  ττόρτες τοΰ οίκοτροφείου
  κλειστές. Τοΰ οίκοτροψείου
  έκείνου πού ττληρώνει ό άνή-
  λικος μαθητής...
  Στό ϊδιο γράμμα άναφέρε
  ται έπίσης δτι ό ττατέρας
  Μπαλαλής, ήρθε τρείς Φορές
  Οστερα άττό είδοποίηση τού
  Διευθυντή τοΰ ίδρύματος, γιά
  «ασημάντους λόγους».
  Εμείς άσχοληθηκαμε στήν
  πρόσφατη ερευνά μας μέ
  τίς γενικές συνθήκες διαβίω-
  σης καί Παιδαγωγικής. Δέν
  ξέραμε πώς ήταν δυνατό νά
  άφήνουν ένα τταιδί νηστικό
  έπειδή —- λέει — κουβέντια
  σε μαζ! μας, οΰτε νά 6γά-
  ζουν 2νσΓ άλλο έξω, ώρα 6ρο
  χής καί μάλιστα νύχτα' !
  Στό σημεΐο αύτό, πρέπει
  νά τονίσουμε δτι τα περί
  συνομιλίας μας μέ τόν Μπα
  λαλή κλπ. είναι παραισθη-
  σεις τού όττοιουδήποτε νόμι-
  σε κάτι τέτοιο Ο υ τ ε
  γνωρίζαμε καθ ό-
  λ ο υ τόν Μτταλαλή, ο£5τε -
  ττολύ περισσότερο — μιλήσα
  με μαζί τού.
  Εμείς, εϊλικρινά, λυττού-
  ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΠΡΙΑΣ (σέ δέματα)
  ΞΥΛΕΙΑ (καλούπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΠΣΣΙΑΣ
  ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  • Ποιότης "Αρίστη · Μεγάλες είσαγωγές
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ
  Γραφεΐο Καλοκαιρινου 208
  ΤΗΛ. 284473 - 220339
  μαστε πού συμβαίνουν τέτοι-
  α πράγματα μέ θύματα ά-
  νήλικους μαθητές. Δυσκολευ
  όμαστε μάλιστα νά πιστε-
  ψουμε κάτι τέτοιο. Όμοος,
  μιλοΰνε ο! άμεσα θιγόμενοι.
  Μιλεΐ ό πατέρας πού άναγ-
  κάστηκε νά διακόψει τίς
  σπουδές τοΰ παιδιοϋ τού για
  τί, δέν μττόρεσαν οί «Φυλα-
  κές της Άγάττής» νά τού
  ττροσφέρουν λίγη άγάπη, νά
  τοΰ προσψέρουν ίνα τπάτο
  φαΐ, τό όποΐο ττλήρωνε κάθε
  μήνα. Μιλά ό μαθητής ττού
  ξεκίνησε άπό την μακρυνή
  Ρόδο καί τώρα ξαναγύρισε
  άττραγος ττίσω.
  Άλήθεια τί λέει γι' αύτά
  όποιοσδήποτε άρμόδιος, ά-
  Φοΰ ό Άρχιεπ)πος Κρήτης
  τόν όποΐο έπισκεφτήκαμε σάν
  άμεσο άρμόδιο, άρνήθηκε νά
  μάς μιλήση;
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  τοτε
  ΜΟΙΜΟ
  ΑΞΙΖΕΙ
  ΜΑ ΕΚΔΟΘΗ
  ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ
  «οτ;α Ό^λ^ιωνονυας πό
  νοΐϋθθεις καο
  να αλλαζη μεσα σου
  αϋΟΔικαιωμα
  II
  Να εισαι
  Να εια ΝΕ
  Ανθρωπος 500
  νοιεοθεις αυ~η τ:ην αΛ-
  λαγη αε καθε αελιδα
  αε καβε παρπγραφο,
  γιαυι καβε παραγραφος
  είναι κ ι ενα μηνυμα [..»
  Α.ΜΑΛΡΗ
  Με τον
  σημερινό
  Προεορο της
  Δημοκρατίας
  στην
  Ακροπολη(Ι959)
  ΕΚΔΟΙΕΙΓ
  ΜΠΕΡΓΑΔΗ
  Μαυρομιχαλη 4
  τηλ. 3614 263
  "Ενα σπίτι ζωντανεύει δταν στολίζεται μέ ενα καλόγουστο Επιπλο.
  Τό Ιπιπλο δμως είναι άποτέλεσμα μιας έπιμελημένης τέχνης καΐ τεχνικής.
  Γιά νά διαπιστώσετε δτι διαθέτομε καΐ τίς δυό, επισκεφθήτε μας.
  ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
  ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ
  ΕΜΜ. Ρ. ΛΟΥΚΑοΑΚΗ
  Παρασκευοπούλου 99 Μασταμπά Τηλ· 230. 844
  τβ αικα μπσ μοντεαβ
  πά τη αικη σπσ γουστπ
  Πριν περπατήσετε στήν άνθισμένη γή τής
  ΆνοιΕης,διαλέίτε τα άνάλογα υποδήματα.
  Στή νέα μας κολλεξιόν τού 1977 δα βρήτε
  την ποιότητακαι την κομψότητα πουδημιουρ
  γήσαμεμέ άποκλειστικά δικά μας μοντέλα
  γιά τα δικά σας γοΰστα.
  ΑΝΑΛΑΦΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΓΗ ΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
  ΚΩΣΤΑ ΒΕΝΕΡΗ
  Η ΦΙΡΜΑ
  ΜΕ ΤΟΥΣ
  ΥΨΗΛΟΥΣ
  ΣΤΟΧΟΥΣ
  Δικαιοσύνης 53 Ήράκλειο * 220900
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας αταυυτ^ν | Ι
  που πριν με/χωμα εου - 1 —
  φραξουν οί αλνοι τ;ο ο-εαμα |
  προλαρη ν/α πει εοπω κ αι μια
  αυλλαβη δικΓ)'ϋθυ ■
  Τ2»Κ«! —
  ι
  ι
  18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ή έπΐστολή μας στόν Καραμανλή
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  σατε καΐ φυσικά δέν ήρ
  θα, παρά τό δτι δλα σχε
  δόν ήταν πληρωμένα,
  πλήν των «έξόδων συνει
  δήσεως»).
  Συγγνώμη κ. Καρα¬
  μανλή πού άπό την
  άρχή σάς τα λέω κά-
  πως «χοντρά», καΐ «ά·
  τσαλα», άλλά έσεΐς ό
  ϊδιος εϊπατε πώς «ή άρε
  τή της Δημοκρατίας εί¬
  ναι ή Άλήθεια» κι έγώ
  προσθέτω δτι: «ή Άλτϊ-
  θεια δέν θέλει φτιασί-
  δια καΐ εύγένειες».
  Έπειδή δμως δπως λέ
  εί ό πολύς κόσμος «μου
  την έχουν στημένη» πολ
  λοΐ συνεργάτες σας καί
  μή, καΐ έπειδή δπως ά-
  ποδείχτηκε πρόσφατα
  οί έπισκέψεις μου στίς
  αΐθουσες των Δικαστη-
  ρίων γίνανε ένοχλητι-
  κές λόνω συχνών έμ-
  ψανίσρών μου σ* αύτές,
  προτιμώ νά σας τα πώ
  στό σηιΐεΐο αύτό μέ έ-
  ρωττΊυατα, γιά νά υει-
  ώσω την τυγόν έπιθυ-
  αία συνρογατών τοθ κ.
  Στρφανάκτι νάαέ ώδτιγή
  σο»ν ΕητνΛ <ττΛ κατηγο ροήιι^νο σκαμνί. Σδς οωτώ λοιπόν κ. Κα ραυανλτΐ νά μας άπαντήσετε στά εξής: . Κιυδυνεύτετε (δχι φυσι κά άπό την όσφυαλγία) η δχι καί μαζί μέ σάς τό Δή μοκοατικό (ώς έχει έστω) Καθεστώς; . Γιατί τελικά άναβάλλατε τό ταξίδι σας, στό όποΐο μεσολαβοθσε ή 21η Α¬ πριλίου; . Γιοπΐ γίνονται τα γυμνά- σια τού Στόλου μας μέ πραγματικά πυρά; 1 4. Τί εγινε τό βράδυ τή>
  Μεγαλοβδομάδας, γιά τό
  όποΐο ό μόνιμος «διαψευ-
  στής» κ. Αβέρωφ διάψευ-
  σε τίς φήμες γιά κάττοιες
  κινήσεις Άμερικανοκίνη-
  του πραξικοπήματος;
  5. Σάς περιτρυγιρίζουν η
  δχι σάν την «ττέρδικα τοθ
  καλοκαιριοΰ χιλιών λογι-
  ών γεράκια» δηλαδή <πτου λιά» ττού στοχεύουν σέ σάς τώρα, έπειδή ϊσως ίτταψαν νά τούς έπαρκοΰν οί προσψερόμενες ύπη- ρεσίες σας; 6. 'Υττάρχουν ή1 δχι σοβα- ρές ύποψίες γιά ένα νέο Άμερικανοκίνητο πραξικό ττημα; "Ίσως δμως μοθ πήτε: Δέν μττορώ νά άπαντήσω. Κω λύομαι γιά έθνικούς λόγους καί λόγους προσωπικής α¬ σφαλείας. Άν έτσι πιστεύετε — ττού τό ξέρω — τότε κ. Καραμαι λή, σάς τό λέω έγώ ό ταπει νός, κάνετε έ"να μεγάλο, μί γάλο λάθος. Καθήκον τού κάθε ήγέτη κ. Καραμανλή, δταν κινδυ- νεύει, είναι νά 6γή «στό μπαλκόνι» καί νά άποκαλύψη τούς συνωμότες καί τοΰς δολι οφθορείς τής Δημοκρατίας. Κανετέ το σάς τταρακαλώ Διαφορετικά θά τό κάνω έ¬ γώ ό ταττεινός, γιά λογαρια σμό σ_ς. «Νομιμοποιοΰμαι», έξ άλλου άφοΰ ύπήρξα, έστω καί άνεξάρτητος, «πολιτικάς συνεργάτης» σας στίς Νοεμ βριανές έκλογές. Πάντως ό Λαός δέν μπο· ρεί πιά νά μένη μέ έρωτημα τικά. *Ηρθε ή ώρα νά τα ποΰ- με δλα. Κι' δπως εΐπε ό Μέντισ6ν: τή άλήθεια λέγε- ται πάντοτε, μπροστά σέ μεγάλους κινδύνους». Κ ι ένας τέτοιος μεγάλος κίνδυνος, είναι τό νέο αμερι κανοκίνητο πραξικόπημα πού άν δέν πρόλαβε νά γίνη τήΜε γάλη Βδομάδα, ποίος μάς βεβαιώνει — έκτός φυσικά άττό τόν κ. Αβέρωφ —δτι δέν θά γίνη σύντομα, μιά ττού οί βασιλοχουντικοί δροΰν άνε- νόχλητοι, φανερά κι απροκά- λυπτα; ΈσεΤς προσωττικά μάς 6ε- βαιώνετε; Άν μπορεΤτε κάν- τε το. . . Άν μπορεΐτε. . . ΕΜΜ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ! (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ■»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΟΙ ΣΦΑΚΙΑΝΟΙ ΠΑΔΑΔΕΣ ΠΑ ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ > Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  Χανιώτικες έ^ημερίδες τό παρακάτω σχετικό κείμενο, άλλά τελικά
  δέν εΐδε τό φως της δημοσιότητας- Προσπάθησαν άκόμη νά τό κυ-
  κλοφορήσουν σέ Φέιγ - βολάν, άλλά οότε αύτό δέν ί-γινε κατωρθωτό.
  Έτσι, τό Σάδδατο τό βράδυ, σέ τηλεφωνική έπικοινωνία μας, μας έ'-
  δωσαν τό κείμενο αύτό, τό όποΐο καί δημοσιευομε παρακάτω:
  Έλληνικέ Λαέ,
  Έτγ' εύκαιρία τού Πανελ¬
  λήνιον Ροταριανοΰ Συνε-
  δρίου στά Χανιά, σοΰ γνω-
  ρίζομε δτι ή οργανωθή των
  Ροταριανών είναι ξένη καί
  σκοτεινή. Κάτω άπό τα
  συνθήματα της κρύβεται
  ή ξένη προπαγάνδα πού α¬
  ποβλέπει σέ ξένους σκο-
  'πούς.
  Τό Ρόταρυ εΤναι δργανο
  τοθ ΣιωνισμοΟ. Τό Ρόταρυ
  εΤναι 6 προθάλαμος της Μα
  σονίας. 'Ιδρύθηκε θΓτήν Έλ-
  λάδα το 1928, μέ μασονική
  ΟΙ ΑΡΧΙΜΑΣΟΝΟΙ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
  • Συνέχεια άπά τή σελίδα 1
  Ρήτωρ 1973.
  46. Πουλεδάκης Βασίλειος: Ξιφοφόρος καί Σημαιοφο-
  ρος 1958, 1959 — Άρχειοφύλαξ 1967.
  47. Πρώιμος Ιωάννης: Τελετάρχης 1973.
  48. Πρώιμος Κωνσταντίνος: Τελετάρχης 1969—Ταμίας
  1973.
  49. Σουλάκος Μιχ.: Ταμίας 1954.
  50. Σουλάκος Μελέτιος: Ταμίας 1955 — Άρχιτέκτων
  —'Αρχιτρίκλινος 1956, 1957, 1958, 1959, 1960.
  51. Σκέντζος Ευάγγελος: Άρχειοφύλαξ — Βιδλιοφύ-
  λαξ: 1954, 1955, 1956, 1957, 1960, 1962 Ταμίας
  1960.
  52. Σκουλής Γρηγόριος: Ξιφοφόρος — Σημαιοφόρος
  1956 — Πρόσθ. Γραμματεύς 1957
  53· Σπυριδάκης Βασίλειος: Πρόσθ. Γραμματεύς 1962
  —'Αρχιτρίκλινος 1963, 1966, 1967. Άρχιεοφύλαξ
  1952, 1954, 1955 — Β' Έπόπτης 1956, 1958.
  54. Σταυρακάκης Ελευθέριος: Γραμματεύς 1954, 1.
  955, 1956, 1957,-Α' Έπόπτης 1958, 1959 1960,
  1961, 1962 — Στεγαστής 1963 — ΣΕΒΑΣΜΙΟΣ
  1966, 1967.
  55. Σταυρακάκης Ιωάννης: Β' Έπόπτης 1952
  56. Σταυριανάκης Σταύρος: Γραμματεύς 1958, 1959,
  1960 — Β' Έπόπτης 1961, 1966.
  57. Στεφανίδης Κωνσταντίνος: ΣΕΒΑΣΜΙΟΣ 1951,
  1952, 1954, 1955, 1956, 1957.
  58. Τασιαδάμ Ευστ.: Β' Έπόπτης 1960
  59· Τζειράκης Στυλιανός: Έλεονόμος 1973
  60. Τσίβης Ιωάννης: Β' Δοκιμαστής 1961 — Α' Δο·
  κιμαστής 1962 — Ρήτωρ 1963, 1966
  61. Τσιγάνης Δημοσθένης: Στεγαστής 1957
  62. Τσόκαλης Α.: Έπόπτης 1951, 1952
  63- Φουντουλάκης Αντώνιος: Στεγαστής 1951, 1952,
  1954.
  64. Φουντουλάκης Νικόλαος: Ταμίας 1951.
  65. Χατζηλίας Άγαπητός: Α' Δοκιμαστής 1956, 1958
  —Β' Έπότης 1957 — Πρόσθ. Γραμ. 1959 Α' Δο
  κιμ. 1961 — Β' Έπόπτης 1962, 1963 — Α' Έπό
  τττής 1966
  66. Χατζηδάκης Άναστάσιος: Τελετάρχης 1962 —1966
  1967
  67. Χατζηιωάννου Βασίλειος: Ξιφοφόρος 1969
  • ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: ΟΙ ΑΡΧΙΜΑΣΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΕ-
  ΘΥΜΝΟΥ.
  ♦♦♦♦♦♦♦«>♦♦♦«>♦♦«>♦♦♦<»♦«>♦♦♦♦♦♦♦«
  ττρωτοβοι/λία. Γι' αότό τα ή
  γετικά στελέχη τού είναι
  Μασόνοι.
  Τό Ρόταρυ είναι κοπτιτα
  λιστική καί ίμττεριαλιστική
  όργάνωση, ττού ύποσκόπττει
  τα θεμέλια τής Δημοκρατί¬
  ας, τοθ Έθνουςκαϊ τής Όρ
  θοδοξίας. Γι' αύτό κανένας
  "Ελληνας Χρ ι στ ι α νός δέν
  έτπτρέ-εται νά γράφεται
  μέλος στό Ρόταρυ ή' νά πα-
  ρακολονβεΐΐ ►τίς σι/νεστιά-
  σεις τού.
  Καλοΰμε τούς Ροταρια-
  νούς ν" άφήσουν την πλάνη
  τους καί τίς ξένες όργανώ
  σεις. Καλοΰμε καί τόν Λαο
  νά περιφρονήσει τούς Ροτα
  ριαναύς καί νά τούς άντι-
  μετωπίσει σάν έχθρούς τής
  Γάμοι
  Δημοκρατίας, τού 'Έθνους
  καί τής Όρθοδοξίας.
  Καλοΰμε καί την Κυβέρ
  νηση νά διαλύσει τίς ξένες
  όργανώσεις, ώς είναι τό Ρό
  ταρι; καί ή Μασονία, πού
  υπό τό σκότος συνομωτοΰν
  κατά τής Δημοκρατίας, τοθ
  'Έθνους καί τής Όρθοδοξί¬
  ας.
  ΟΙ Ροταριανοί δέν μπο·
  ροΰν νά είναι καί Χριστια-
  νοί "Ελληνες ταυτόχρονα.
  «Ουδείς δύναται δυσιν Κυ¬
  ρίοις δονλεύειν» (Ματθ.
  6— στιχ. 24).
  ΟΙ Σφσκιανοί Παπάδες
  Μιχ. Δαμανάκης '
  Νικόλ. Γιοτννουλάκης
  Κων. Χομπιτάκης
  Γεώργ. Χιωτάκης
  Νικόλ. ΠαπαδόσηΦος. *
  Διαβάζετε τόν
  «ΔΗΙνΊΟΚΡΑΤΗ»
  την καθημερινή, πρωϊνή,
  Δημοκρατική Εφημερίδα
  ποϋ σας ένημερώνει ύπεύθυνα.
  ΕΙΔΗΧΕΙΖ
  • ΑΡΟΡΑ ΚΑΙ ΖΧΟΑΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΠΖ
  • ΕΡΕΥΝΕΖ ΠΑ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΖΤΗΛΗ
  • ΠΛΗΡΗ ΑΟΑΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΖΗ.
  τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα
  224 - 225 καί 224 - 226
  γιά νά έχετε τό πρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ
  στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη
  ή μέ τό Ταχυδρομεϊο.
  • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ-
  Την ττεροοσιμένη Τε,τάρτΓ) 13
  Απριλίου παυτιρεύτηκαν στόν
  "Αγιο Μηνά ό Στάθης Μιχά-
  κος καί ή Δέσποινα Φθενάκη.
  Τό μοστήριο εΰλόγτκτε ό Άρ
  χιεττίστΓακος ΚρήΊτης κ. Εύγένι
  ος, Κουιμίττάρα ήταν ή κ. ΡοΟ
  λα Παττο—αλίτη,, χήιρα τού Σά6
  6α καΐ ιμητέρα τοθ Σώτου Πα-
  παητολίτη, βοΐΑλει/τή τής ΕΔΗΚ
  Τό Τδιο 6ρά6κ στό κέντρο
  «Ντελίνα» δόθηκε γαμήλιο δεΤ-
  πνο στό όποΐο πορρακαθησανε
  περ'ΐ τούς 100 κύοΐ πλέον Ή
  ρακλειώτες.
  Σίτούς νεαννμφους, στούς
  συγγενεΤς και ιδιαιτέρα στόν
  πατέρα τής νύφης κ. Κώστσ
  Φθενάκη, θερμά συγχαρη,τήρια
  καΐ εύχές.
  Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ
  ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  ξανε στή Χερσόνησο τή νύ-
  χτα τής 25ης Μαρτίου.
  Στή δίιΚΓρ αθτή πού τταρου-
  σιάζει Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
  πρώτος μάρτορας κατηγορίας
  καί μηνυτής είναι ό διευθυντης
  τής «Άλήβειας».
  "Εχουν κληθεΤ έττίσης αλλοι
  16 μάρτυιρες άπό τό λιμάνι
  Χερσονήσου οί εξής: Γ. Ηρ.
  Μονντιράκης, Γ. Εύ. Μεσσαρι-
  6ριση συιμβάλων, ττού διαπτρά-
  τάκης, Ζ. Α. Τσοο>καράκης, Ε.
  Ι. Φουστανάκης, Δ. Ν. Δστσέ
  ρης, 'Ατγ. Ι. Παγκαλάκης, Ι.
  Ε. Πετράκης, Ε.Α Μηναδά-
  κης, Ν. Στ. Λασηθιωτάχης Ί
  σιμήνη χήρα Γ. Μουντράκη, Ι .
  Ήρ. Μαστοράκης, Βασιλική
  ούζ. Ε. Χαμηιλοΰ Μ. Ν. Κοσμα
  δάκης, Ν. Ε. Κασαβέτης, Κ.
  Στ. Σκουλικαράκης^ Ζ. Ι.
  Μ—ορμπουδάκης
  "Οπως είναι γνωστό γιά τή
  πράξη οώτή ύπάρχει καί αύτα
  πάγελτη δίωξη πού εγινε άττό
  την Είσαγγελική Άρχή Ήρα
  κλείου.
  Χαρακτιιριστικό είναι τό γε
  γονός δτι μ€χρι στιγιμής δέν
  δρέθηκε —δττως καί στή δί-
  κη των ύβριστών — κανείς Ή
  ρακλειώτΓϊς δικηγόρος ττου νά
  άναλάβηι την υττεράιο—ιση των
  Αμερικανόν καττνγοροι/μένων.
  Κα-ί άκόμη δτι γιά την Χωρο
  φυλακή — πού έχει μάλιστα
  τή μερά έκείνη, τής γιορτής της,
  τής Άγίας ΕΙρήινης—ή δίκη εΤ
  ναι σωστός «ττονοκέφαλος» λό
  γ« τοΰ δτι θά πρέ-ει νά πά¬
  ρη σοβαρά μέτρα τάξεως κώί
  ασφαλείας γιά τα «δυό λεβεν-
  τόπεδο» τής Βάσης Γουρνών.
  ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΧ
  ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΕ
  Ο ΒΑΡΕΛΑΣ
  Ό άνθυττασπιστής τής Α¬
  σφαλείας Ηρακλείου κ. Βαρε
  λάς, ποΰ εΐχε καταδικασθεΤ γιά
  βασανισμούς κατά την έφταε-
  τ!α, μετατέθτ|κε — έ,ττί τέλους
  — άττό την παραττάνω ύττηιρε
  σία.
  "Ετσι, ίνα. αΤτηιμα πού άττό
  καιρό εΤχε θέσει ή έφηιμειρίδα
  ιμας, έγινε ά-οδεχτό καί μιά
  •ττρόκληο- έίτΓαψε νά ύπάρχει.
  ΟΙ δηιμασιογφφικοί άγώνες
  ιμττορεΐ νά άργοΰν, άλλά τελι¬
  κά δικαιώνονται.
  ____ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
  ΤΩΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ
  ΧΑΝΙΩΝ
  ΧΑΝΙΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  Πυρετώδης ττροετοιμασία εΐ¬
  χε γίνει άπό μέρες στούς Ρο
  ταριανούς κύκλοι/ς τής ττόλης
  μας. Ταμττέλες, πανώ στήν Δή
  μοτική άγορά, τεραστία γράμ
  ματα πού διαφημιζαν τό «Ιστο
  ρικότερο γεγονός των τελευ-
  ταίων χρόνων»(! . . .) τό Ρο-
  ταριοΐνό Συνέδριο άπό τίς 15—
  4—77 έως τίς 17—4—77.
  'Εδω πού διάλεξαν οί Ροτα
  ριαινο'ί νά κάνουν τό συνέδριο
  τους, οί ττνευιματικοί άνθρωττοι
  <αϊ τα Χριστιανικά Σ&ίματεΤα εηαθθΝ γλωσσοδέττη. Σιγή Ιχ- θύος. 'Αδράνεια, φοβία, σι/μ- 6ι6ασμός; "Ο,τι θέλετε. Άς έξαΐιρεθοΰν μόνο 40 άνθρι*ποι πού εστειλοΐν μήνωμα στόν Μη- τροπολίτη Κισσάμου και Σελ! νού κ. Κύριλλο, μέ κοινοποίη- ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΟΦΗ; • Συνέχεια άπό τή σελίδα ών Κ α! δμως, τταρ' δλα αύτά, δέ μπορεΤ νά παραβλέψη κανείς δτι κάπ·ι σιιμβαίνει στόν ΟΦΗ, άλλά τί; Πολλοι μιλοθν γιά κόΛτοια «τπέμιτΓτη φάλαγκα». Άλλοι πά λι γιά τταιγνίδια «συκέ», άγο- ραοιμένα, γιά άτασθαλίες, γιά τταρατι—ίες κλ~. 'Εττειδή δμως ό ΟΦΗ δέν εΤναι φέουδο οΰτε τής έ-ιτυχηιμένης Διοίκησής τού, ούτε καΐ των άντιπάλων της, άλλά «χτήιμα» δλου τού Ήρακλειώτικου Λαοΰ νομίζο- >με δτι κάτι -ρίπτει νά γίνη γιά
  νά πάψουν οί διαιμάχες καί οί
  ψίθυροι .
  Εμείς άττό τής ττλευιράς +»ας
  ττροτείνοαμε μιά συνέντευξη Τύ
  ττου, στήν όττοία νά τΓραβρεθή
  όχι μόνο ή Διοίκηση, άλλά καί
  ή άντί-αλη μβρίδα. 'Εκεί θά
  ε!π&)θοΰν δλες οί γνώμες και
  με τή δοήθειοί των δηιμοσιογρά
  φικών έρωτήσεων θά λάμψη, ή
  Άλήιθεια κα! θά διαλυθοθν οί
  φήιμες κα! οί άμφιβολίες.
  10 διάλογος είναι γνώρισιμα
  τής Δημοκρατίας κα! ή νέα Δι
  οίκηση βγήκε μέ τροττο δηιμο
  κρατικό. Είναι λοιητόν κανεΐς
  πού νά φοβάται τόν διάλσγο;
  Ναμίζομε δχι. Όρίστε λοιττόν.
  Κύριε Μαθιουδάκηι, τολμήσετε
  κα! στό σηιμεϊο αύτό, δπως και
  σέ τόσα άλλα. Περι·μένουμε νά
  έκίΤΓληιροχτετε σύνταμα αύτό σας
  τό χ ρ έ ο ς. Μετά άττό δσα
  συνέβησαν στό τελευταϊο παιγ-
  νίδι τού «Έρυθροΰ Άστέρα»,
  πρέττει νά βοηθήσετε τόν δηιμο
  σιογραψικό κόσμο νά τη} στό
  Λαό τγοιο! είναι έκεΐνοι πού
  ά—οτελοΰν τό έττικίΐνΐδυνο γιά
  τόν ΟΦΗ «άθλη,τικό τταρακρά-
  τος».
  ση σ" δλοι>ς τούς Ίεράρχες τής
  Κρήττης.
  Στό σχετικό πρόγραμμοι ελε
  γαν δτι ττρΐν άπό την έναρξη
  των εργασιών τού Πανελληινου
  Συνεδρίοι» τού Ρόταρυ, οί σύ-
  νεδροι θά .... τηροσευχη,θοΰν.
  Σέ ττοιόν; Πιθανόταττα στόν
  Μ.Α.Τ.Σ. μιά καΐ τούς Ρο-
  ταιριανούς πλαισιώνουν οί 'Αρ-
  χιιμασόνοι. . .
  Στό μεταξύ ά Μηττροπολίτης
  Κυδωνίας κα! 'Α-ακορώνου κ.
  ΕΙιρτ(να"ος, άτΓθττοιήθηκε νά δε-
  χτεΤ τούς Μασσόνους, ττού ττή-
  γαν νά τόν καλέσουν νά παρα-
  6ρεθεΐ στό Συνέδριο αύτό. 'Α-
  νάλογη ψυχρολουσία δέχτηκαΜ
  κα! άττό τον Κισσάμου καΐ Σε
  λ!νοι> κ. Κύριλλο.
  Άς είναι βεβαιοί οί δυο Ί-
  Οί σημερινές αγροτικάς δίκες
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  ττό ττού ξεκινοΰσαν. "Ολοι
  γνίορίζουν ττόσο παράνομο'·
  εΤναι κάποιος πού γυρεύε
  ττληρωμή τού μόχθου τοι
  Κι' αύτό εκσναν οί άγρότες
  Ζητοΰσαν νά ζήσουν. Έτσ
  έφτασαν στό συνταγματικά
  κατωχυρωμένο δικαίωμα κά
  θε πολίτη. Την άπεργία.
  Κι' ή ύπτεργία τούτη δέν
  ή'τανε μιά άπόψαση τής στ ι
  γμής. ΤΗταν ττροϊόν σκέψης
  πολλής, προϊόν τής απόφα-
  σης τού νόμιμου συνδικαλι
  στ ι κου όργανον των άγρο-
  τών, της ΕΓΣΗ, ή ©ποία
  καί καθοδήγησε την άπερ¬
  γία.
  Σήμερα, δπως μάς εΐτταν
  άπό την Ε.Γ.Σ.Η, τό έκ-
  λεγμένο Δ.Σ. θά βρίσκεται
  πλάϊ στούς κατηγορούμε-
  νονς άπεργούς γιά κάθε 6υ
  νατή ήθική ύπιστήριξη. 'Υ-
  περασπιστης των άγροτών
  βά παραοτεΐ ό ΝομΐκόςΣύμ
  δουλος τής Ε.Γ.Σ.Η. κ.
  Γιάννης Τσικνάκης.
  Πληροφορούμαστε έπί-
  σης δτι στούς δικαζόμενους
  άπεργούς άγρότες θά συμ-
  τταρασταθοΰν ούσιαστικά ο
  λες οί άντιττολιτευόμενες πό
  λιτικές παρατάξεις.
  "Αλλες| πληροφορίας, ά-
  ναφέρουν, δτι σάν ύπερα-
  σπιστές των κατηγορουμέ¬
  νων άγροτών, θά τταρα-
  στοθν οί δικηγόροι: "Από¬
  στολος Κακλαμάνης (6ου-
  λευτής ΠΑΣΟΚ), Ί. Σερ-
  γάκης (βουλευτης ΕΔΗΚ),
  Γ. Στρατάκης, Δ. Ξυριτάκης
  Βαγγ. Βρέντζος κ.δ.
  Τή σημερινή δίκη, άκο-
  λουθοΰν καί δλλες όμαδι-
  κές δίκες άγροτών, σέ μιά
  άπό τίς οποίες είναι κατη-
  γορούμενος καί ό νεοεκλε-
  γείς Πρόεδρς της 'Έντοσης
  Γεωργικών Συνεταιρισμών
  κ. Δ. Βαρδαλαχακης.
  Λόγω τού μεγάλον ένδι-
  αφέροντος τό άποΐο τταρου-
  σιάζει ή σημερινή δίκη,
  άναμένεται νά την τταρακο-
  λουθήσει ττολύς κόσμος καί
  μάλιστα^ πολλοί ώμεσα ένδι
  αφερόμενοι άγρότες, πού πή
  ραν μέρος στήν καθολική
  Πα)ντχγροτική Ιάπεργίίκ τοΰ
  περασμένου Αύγουστον.
  ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
  ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ
  1) 'Υπόθεστ} ύπ' άριθιμ. 25
  1) 'Αγγελής Δηιμ. Καραμανω
  λάκης (Τεφέλι), 2) Έμιμ. Κ.
  Μπέρκης (Μεταξοχώρι), 3) Ί
  ωάνν. Ζ, Στφάκητς (Χουδέτσι)
  4) 'Εμιμ. Ζ. Κονταξάκης
  (Χουδέττσι), 5) 'Ελ. Έμμ.
  Καράτζης (λ^ελιδοχώρι)/ 6) Ί
  ωάνν. Άντ. Καράτζης (Χουδέ¬
  τσι), 7) Νικ. Ι. Καράτζης (Με
  λιδοχώρι), 8) Εύ. Θ. Βλασά
  κης (Καστέλλι).
  2) 'Υπόθεση ΰττ' άριθμ. 26
  1) Διον. #Ε. Χαΐιρέτης (Με
  ταξοχώρι), 2) Έμιμ.. Ι. Πανα
  γιωτάκτις (Πεζά), 3) Ιωάν
  Ζ. ΚονταξάκηΛ; (Χουδέτσι) 4)
  Γ. Δ. Θαλασσινός (Χουδέ¬
  τσι), 5) Γ, Στ. Κυπριωτάκης
  (Χουδέτσι), 6) Εύ. Έμμ. Πά
  ναγιωτάκης (Καταλαγάρι).
  3) 'Υπόθεση ϋττ' αριθ. 27
  1) Ηλίας Εύ., Παπαδάκης
  (Αρκαλοχωρι)
  4) 'Υπόθεση ΰττ' άριθμ. 28
  1) 'Ελ. Κ. Βολυράκης (Ζήν
  τα)
  5) Ύττόθεση ύπ' άριθιμ. 29
  1) Αλεξ. Άντ. Σοοκαβέλης
  (Χανδροΰ)
  6) Ύττόθεση ύττ' άριθμ. 30
  1) Γ. Ν. Κατσελής (Ζήν-
  ντα)
  7) Ύ-όθεσπ. ύπ' άριθμ. 31
  1) 'Αττ. Δ. Χαλκιαδάκης
  (Ζήιντα), 2) 'Εμιμ. Δ. Χαλκισ
  δάκης (Ζήντα).
  ΤΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΤΟΥ κ· ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
  Έφηΐμερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηράκλειον Κρήτης
  7 στούς 8 τού Δ.Σ. τοθ Ρότο
  ρυ Χανίων, είναι Μασόνοι. ΟΙ
  εξής:
  1 ) Μαρκ. Καραβιτάκης, 2)
  Ίωάνν. "Αρετάκης 3) Ι. Μαν«
  λικάκης 4) Έμμ. Δελάκης, 5)
  Νικόσυρ. Βαρδάκης 6) Γ. Συν
  τζανάκης, 7) Γ. Βογιατζάκης.
  Χ.
  Διαμαρτύρομαι εντόνως διά
  άσυνέπεια καί έμτταικτική
  στάση κυβερνήσεως έναντι
  Σταφιδοπαραγωγών τταρελ-
  θόντος Αύγούστου καί 6ου
  λει/τών Νομοΰ Ηρακλείου.
  Κυβέρνησις υπεσχέθη τό¬
  τε δημοσία συν τής δλλης
  καί παύσιν κάθε ποινικής
  διώξεως άπεργών. Ύττοβολή
  μηνύσεων υπό κρατικών όρ·
  γάνων καί έπιβολή δαρέων
  ποινών στούς τότε άπεργούο
  άγρότες καθώς καί περαιτί
  ρω κλιμάκωσις τής δικο
  στικής διώξεως των άποτ£
  λει πρωτοφανη πράξι
  άναξιοπιστίας και μη
  σοβαρότητος αρμοδίων
  κυβερνητικόν παραγόντων
  Αγροτικάς κόσμος Μεγαλο
  νήσου δέν θά δεχθή έμπαι-
  γμόν καί προσδοκία τυχόν
  έκφοβισμοΰ καί φιμώσεως
  τού θά πέση είς τό κενόν. Έ
  πικαλοΰμαι προσωπικήν άνό
  μειξιν πρωθυπουργοΰ πρός ά
  ττοφυγήν περαιτέρω έμπλο
  κης θέματος καί δημιουργίας
  κλίματος επικινδύνου άνατσ
  ραχής στήν ήδη τεταμένην
  Κρητική άτμόσφαιρα.
  ΑΘΗΝΑ 16—4—77
  ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  Βουλευτης Ηρακλείου
  ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ
  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ
  Ό Προοδευτικός Σύλογος
  Άρχανιωτών έκφράζει την άμέ
  ριστη συιμπαράστασή τού
  στούς σταφιδοπαραγωγούς ποΰ
  δικάζονται έπειδή έλαβαν μέ¬
  ρος σπήν άπεργία τού καλο-
  καΐιριοΰ. Θεωρε'ι δτι ή κατηγο-
  ρία μέ την όποία παρατΓέμτΓτον
  ται είναι πρόσχηιμα καΐ δτι ό
  ττραγιματικός λόγος είναι ή προ
  σπάθεια τής Κυβέρνησης νά
  τρομοκρατήση τούς · άγιρότες
  πού άγωνί·ζονται γιά καλύτε-
  ρες συνθήκες ζωής.
  Γιά τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου
  ΜΑΥΡΑΚΗΣ
  Άντιπρόεδρος
  ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ
  ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ
  Άναφορικά μέ τή δίκη γιό
  την άπεργία των σταφιδοπαιρο
  γωγών τού ττερασμένου Αύγοι:
  στου, ό Συνεταΐιρισιμός 'Αρχο
  νών διαμοιρτύρεται γιά τή δι
  ωξη, των μελών τού κα! γενικώ
  τερα άγροτών τής ττεριφβρείατ
  μας, οί όποΤοι δέν έκαναν τί-
  ποτε σλλο άττό τοΰ νά διεκδικ,
  σουν τό άν«αφαίρετο δικαίωμο
  τής προστασίας τοΰ προιόντο< τους. Περιμένουιμε δτι οί δικα στικές άρχές θά άτταλλάξουν δ- λους τούς δικαζόμενους άγρό τες. Γιά τό Δ.Σ. τοΰ Συν)σμοΰ ΣΤΡΑΤΑΡΙΔΑΚΗΣ Διευθυντή,ς Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ» 10 Άγροτικός Σύλλογοο «Νέος Άγρότης» πού έδρεύει στήν Άγία Βαρβάρα καΐ ττερι λ<χμ6άνει καΐ τα χωρία Π,ρινιά, "Ανω κα! Κάτω Άσίτες, Μοθ λια, Μεγ. Βιρύση, Άγιο Θω¬ μά, Δούλι, συιμΓτταραστέκεται στή σημερινή δίκη των · άγρο των. Γιά τό Δ.Σ. ΓΡ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Πρόεδρος Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΡΟΟΔΟΣ» Ό Άγιροτικός Σύλλογος Άγίου Σύλλα «Πρόοδος» τρθ Άγίου Σύλλα, συιμ~αρίσταται στή σηιμερινή δικαστική ττερι ττετεια των σταφιδοπαραιγω- γών καΐ άγιροτών. Γιά τό Δ.Σ. ΕΛ. ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ Πρόεδρος εράρχες, δτι πολύ στοστά στά θηκαν στό ϋψος τής θεαρέστου Χριστιανικής παρρησίας. Χανιώτης ΟΙ 7 ΣΤΟΥΣ 8 ΕΜΜΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ Στήν έπιστολή πού ύττο- γράφουν οί 40 Χανιώτες, άνα φέρεται δτι άττοδεδειγμένα οί Α'απόψε:ις Π1====Ξ=Ξ£ΞΞΞ======ΞΙ===_======γ1=ΙΞ5====γ===-====Ξ=================;ϊ ΚΟΥΒΙΔΗΣ - ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΔΥΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, δυό γεννιές. Δυό γεννιές μέ πορεία κοινή. Μέ πορεία πού δέν τελειώνει ποτέ. Ή Κρήτη όλάκερη γονάτισε μπροστά στά φέρετρα δυό παιδιών της. Πέθαναν ό πρώτος στό Ήράκλειο κι ό δεύ- τερος στήν 'Αθήνα. Πέθαναν ΰστερα άπό μιά ζωή πλη- θωρική σέ άγώνες γιά την Κρήτη, γιά την Έλλάδα γιά την Λεφτεριά καΐ την Δημοκρατία. Οί δυό γεννιές, παλιά καί νεώτερη, σμίξανε τόν τελευ¬ ταϊο καιρό. Σμίξανε οί άγώνες στόν θάνατο των δυό Κρη τικών. Στό θάνατο πού ήρθε τίς μέρες τής Άνοιξης, τίς μέρες τοΰ Πάσχα. . . Ή παλιά γεννιά, παράδωκε τή σκυ τάλη. Κ ι ή καινούργια προχώρησε. Στό πρόσωπο τοθ Κα ρυωτάκη ήκαινούργια γεννιά ήταν έκείνη πού πάλεψε τό¬ τε πού «δλα τάσκιαζε ή φοβέρα» στόν καιρό τής χούντας. Φυλακίσθηκε. Βασανίστηκε στά άντρα τής ντροττής. Πλη γώθηκε. . . Άποτέλεσμα δΛων τούτων ήταν ό προχθεσι¬ νάς πρόωρος θάνατος πού τόν βρήκε στά 35του χρόνια. Κ ι ήρθε τοΰτος ό θάνατος μέ την έπιτάγχυση πού τοθδω- σε ή Χούντα. Ήρθε μετά τό σακάτεμα πού κατάφεραν νά κάνουν οί άρνητές. Τό σωματικό σακάτεμα έννοεΤται. Για- τΐ ή Κρητική ψυχή, δέν σακατεύεται... Άς είναι Αίωνία ή μνήμη τους.. ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑ σημαντικό έπιστημονικό γεγονός πραγματο- •πΌΐήθηκε τόν τελευταϊο καιρό στό Ήράκλειο: Τό Δ' Πά γκόσμιο Ίατρικό Συνέδριο, στό όποΐο συμμετείχον πολ λοΐ Έλληνες καί ξένοι έπιστήμονες. Γιά την άψογη διοργανώση τοΰ Συνεδρίου, άξίζουν συγχαρητήρια στόν καθένα τού βοήθησε, καΐ Ιδιαιτέρα στόν'Ιατρικό Κόσμο τοΰ Ηρακλείου. ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 ύττομονής. 'Από έδώ καΐ πέρα ττΐ.ρνοΰμε άμυνόμενοι στήν επί συμιμορφωθοΰν τής Βάσης 'Αμεοικάνοι τής Βάσης τώ» Γουρνών. ΕΊΙμαι άττό τούς άν θρώπους πού δέν ίχοον πολλές σχέσεις μέ τα λόγια. Προτι μώ τα εργα. Γι' αύτό δέν θά γράψω ττολλά. 'Ετοΰτα [μό¬ νο: Άς χωνέψουν καλά οί 'Α μερικάνοι κα! δσοι ένδιαψέρον- ται γι' αύτούς δτι μέχρις έ¬ δώ ήταν τό δριο τής κρητικής θέση. Άν δέν οί Άμερικάνοι τούς τπροειδοττοιώ δτι ο! τάφοι των Γερμανών τούς ττερΐιμένουν, 'Αθήνα 14)4)77 Μέ Κρηγτικούς χαιρετισψιούς ΜΙΧ. ΠΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ©ολου 17 — Πλάκα ' 'Αθήνα )ΔΙΑΚΟΤΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΙυΙΑΤΟΣ Γνωρίζομε στό ένδιαφερόμενο κοινό δτι γιά την εκτελέση άπαραιτήτων τεχνικών εργασιών θά πραγματοποιηθεΤ διακοπή τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος ώς ακολούθως: ΔΕΥΤΕΡΑ 18.4.77 1. Άπό ώρας 08.00 έως 11.00 στή ΛεωΦ. Κνωσ¬ σού άπό στάση Κεφαλογιάννη ?ως στάση Αγ. Ιωάννου. 'Επίσης στή Λεωφ. Άμπελοκήπων άπό θέση Σώπατα έως πρατήριο πλακιδίων ΑΚΜΗ μετά παρόδων. 2. Άπό ώρας 08.00 έως 11.30 στίς όδούς Άλ μπερτ καί Λασιθιού άπό όδό Κριτοβουλίδου ε- ως όδό Μιχελιδόπαπα καΐ στίς όδούς Χαιρέτη- δων, Δ. Τσαγκαράκη. 3. Άπό ώρας 11.00 έως 14.00 στίς όδούς Έθνι- κής Άντιστάσεως, Ίτάνου καί Μονης Πρεβέλης άπό όδό Καλαμά Ιως όδό Άντων. Μηλιαράκη 'Επίσης στό δυτικό τμήμα περιοχής Σινάνη (Τσιρίκ Μεϊντάνι). 4. Άπό ώρας 11.30 έως 12.30 στΐς όδούς Χαλκη- δώνος, Τάρρας, Διατονίου, Δικτύνης, Γ. Σεφέ- ρη, Πτολεμαίων καί στήν όδό ©ερίσσου άπό πλατεία Κόρακα έως όδό Σύρου. 5. Άπό ώρας 13.00 έχος 14.00 στήν ύπεραστική γραμμή 15.000 βόλτ Ηρακλείου — Τυμπακίου άπό 'Υποσταθμό Θερίσσου Ιως καί χωρίο εΆγ. Δέκα, στίς διακλαδώσεις αυτής πρός Προφήτη Ήλία, Κρουσσώνα, °Άγ. Θωμά, Λαράνι, Άνω καί Κάτω Ζαρό καθώς καί σέ δλα τα χωρία, πτηνοτροφεϊα, βουστάσια, άρδευτικά καί έλαι- ουργεΐα. Έπίσης στά σταφιδεργοστάσια Φοινι κιάς καί πυρινελαιουργεΐο Γιαννούλη. ΤΡΙΤΗ 19.4.77 1 . Άπό ώρας 08.30 έ"ως 09.30 καί άπό 13.00 έως 14.00 στήν ύπεραστική γραμμή 15.000 Βόλτ Ηρακλείου — Μελεσσών — Βιάννου άπό "Υπο σταθμό Θερίσσου έως καΐ χωριό Μάρθα, στίς διακλαδώσεις των γραμμών Μελεσσών — Χάρσ κα άπό χωρίο "Αγ. Βασίλειο έως χωρίο Πλσ κιώτισσα καί Καστελλίου Πεδιάδος. Έπίσης στίς διακλαδώσεις αυτών πρός χωοία "Αγ. Βλάσιο, Σκαλάνι, Άσκούς, Γεράκι, Θραψανό, Δαμάνια, Μελιδοχώρι, Ζίντα, Γαρύπα, Σκινιά, Κασάννοι Κατωφΰγι καθώς καί σέ δλα τα χω¬ ρία, άρδευτικά πτηνοτροφεΤα, βουστάσισ καί έ- λαιουργεΐα. Στό έργοστάσΊο Σκαπτικών Βι¬ δακη — Σαριδάκη οίνοττοιεΐο ΕΓΣΗ, Κοινο- πραξία ΟΛΥΜΠΙΑΣ, έλαστικά καί τυροκομεΐο Ά)φών Καράτζη, στόν ΟΤΕ Γιούκτα — Άρχσ νών — Καστελλίου Πεδιάδος, Άρκαλοχωρίου καί γεωτρήσεις Δή μου Ηρακλείου στό Θρα¬ ψανό. ΤΕΤΑΡΤΗ 20.4.77 1 · Άπό ώρας 08.00 εως 11.00 στίς όδούς Σόλω- νος, Πάτμου, Άγησιλάου καί στήν όδό Όλύ- μπου άπό όδό Σόλωνος έως όδό Ίτάνου. 2. Άπό ώρας 11.00 έως 14.00 στή Λεωφ. Άκα- δημίας άπό όδο Άντ,οχείας έως όδό Παλαιοκά- ττα μετά παρόδων. Ή έπανατροφοδότηση θά γίνει χωρίς προει δοποιηση πιθανόν καί πρίν άπό την άναγραφόμενη ώρα και ώς έκ τούτου οί έγκαταστάσεις καί τα δί κτυα πρέπει νά θεωροΰνται δτι ευρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Γιά λόγους ασφαλείας άπσγορεύεται ή προ- σεγγιση στούς άγωγούς ή τα άλλα στο.χεΤα τού δι κτυου έστω καί άν βρίσκονται επί τοθ έδάφους. ΛΕΗ . ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ