98728

Αριθμός τεύχους

96

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

25/4/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΓΕΙΓ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Χαρας σ* αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμα, τού φράξουν οί αλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεΐ έστω
  κσΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιοϋβονΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΑΡΠΙΛΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 2ος — Άρ. Φύλλου 96—Δρχ. 5
  Μεδοδικά-Ύπουλα-Σατανικά - Μέσω Μυστικών Ύππρεσιών-'Από τό 1972
  ΓΕΙΜΙΤΣΑΡΟΥΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ
  ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ!..
  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
  ΤΗΣ ΣΙΑ.
  Ό εκάστοτε Διοικητής των Γουρνών είναι συνήθως παντρεμενος καί ή γυναίκα τού άναλαμ-
  6άνει ότττοστολές όπως τής Κάς Στέρν.
  ΓΕΜΊΤΣΑΡΟΥΣ. Καινούργιους καί μοντέρνους
  Γενίτσαρους, έτοιμάζουν μεθοδικά άπό τό 1972
  οί Άμερικανοί στην Κρήτη! ! !
  Σ' ΑΥΤΗΝ την τρομαχτική άποκάλυψη, προβαί¬
  νει σήμερα η εφημερίδα μας, παραθέτοντας
  παρακάτω τα σχετικά στοιχεΐα πού περισυνέλ
  λεςε, άπό την ΰπαιθρο τού Νομοϋ Ηρακλείου,
  τό Ηράκλειο και την Άθήνα.
  ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕ την άντεθνική ενεργεια αύ¬
  τη των Άμερικανών, πού συνεχίζεται άκόμη
  καί σήμερα, «έν άγνοία» *Λ τουλάχιστον «άνευ
  έλέχγου» των τοπικών Έλληνικών Άρχών.
  ΔΕΝ ΚΡΙΝΟΜΕ σκόιτιμο νά προ&ουμε σέ προ-
  λόγους καί σέ δικές μας κρίσεις, γιατΐ πιστεύ-
  ομε δτι ό Λαός, άπό την παράθεση των στοιχεί-
  ών ττολλά θά καταλάβη, μιά καί εύτυχώς, άρχι-
  σε, έστω καί κάπως άργά, νά ξυπνά.
  ΣΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δικάζεται πάλΐ ή « Αλήδεΐα»
  την Πέμπτη 28 Απριλίου 77
  Πά περιύβριση Εισαγγελικής άρχής ^
  ΐ81 π.κ.
  • ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ
  ΠΕΤΡΟ ΒΑΒΑΛΗ - ΤΟΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ- ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΜΑΝΟΣ
  ΧΑΡΗΣ ΕΝΩ ΗΤΑΝ ΤΟΤΕ -ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ- ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ!..
  • ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  • ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ κ- Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
  ΤΟ 1972, πού συμπεριλαμ-
  βάνεται ώς γνωστόν στά..
  «έθνοσωτήρια ετη» παρουσι
  άστηκε στήν Κρήτη, στά
  πλαίσια τής Άμερικάνικης
  ττερίθαλψης, ή όργάνωση
  «Συνομοσττονδία γιά τή Σω
  τηρία τού ΠαιδιοΟ»
  Πρώτος «"Ελληνας ύπεύθυ-
  νος», έμφανίστηκε κάποιος
  κ Κασιμάπης, ττού άργότερα
  έξαφανίστηκε καί έγκατα·
  στάθηκε στό ' Ι σραήλ! (Τί
  σύμπτωση, έ;;) .
  Στή συνέχεΐα ανέλαβε κά·
  ποία κυρία Άννίτα Γιακου
  μή, ή όττοία συνεχίζει άκόμη
  καί σήμερα, νά είναι ή ΰττεύ
  θυνη τής τταραπάνω ΰττο-
  πτης υπηρεσίας πού στά ά
  μερικάνικα φέρει τόν τίτλο:
  5ΑνΕ ΤΗΕ ΟΗΙίΟΚΕ
  ΡΕΟΕΚΑΤΙΟΝ - ΟΚΕ
  ΕΟ ΡΙΕίΙ) ΟΡΡΙΟΕ.
  Ή τταραπάνω όργάνωση
  είναι έγκατεστημένη στήν ό-
  9 Συνέχεια στή σελίδα 4
  0/ ΚΡΗΤΕΣ ΠΟΑΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Η 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967
  με το φακο
  της
  ΠΡΙΝ λίγες μέρες, δλοι μας θυμηθήκαμε μιά σημαδιακή γιά τό Έθνος μας με¬
  ρά την 21 η Απριλίου 1967 Στά 10 αύτά χρόνια πού πέρασαν καί κυρίως στά
  τρία τελευταία, πολλά άκουστήκανε καί πολλά γραφτήκανε Είδικά γιά την Κρή
  τη, άπό την όποία δλοι (Λαός — Στρατός — άκόμη καί οί έπικεφαλής τού πρα
  ξικοπήματος), κάτι περιμένανε, δέν γραφτήκανε καί πολλά Όσο ττερνά σ^ως
  ό χρόνος, έρχεται ή σειρά τής ίστορικής άνασκόπησης. Μικρή συμβολή τής εφη¬
  μερίδας μας στόν Ιστορικό τοϋ μέλλοιηος, γιά νά δικαιώση ή νά καταδικάση,
  τούς πολιτικούς τής Κρήτης, δσους βρισκόταν στό πολιτικό προσκήνιο τού
  1967, θά είναι μιά σύντομη παρουσιάση τής δράσης τους, θετικής ή άρνητικής.
  Τούς καλοΰμε μάλιστα άττό τώρα, γιά νά μην τυχόν τούς άδικήσωμε, νά μάς
  θέσουν ΰπ' δψη τα σχετικά στοιχεΐα δράσης οί ίδιοι Πέστε μας λοιπόν κύριοι
  Πολιτικοι τής Κρήτης, τί κάνατε τό 1967 καί μετά Καί άρχίζομε άπό σάς κ
  Παΰλε Βαρδινογιάννη, πού θέλετε μέ άλλους πολιτικούς μας, νά ήγηθείτε νέας
  κινήσεως. Τί λέγατε ακριβώς στήν παραπάνω φωτογραφία, μέ τόν διχτάτορα
  Παπαδόπουλο καί τόν 'ΕΜηνοαμερικανό άντιπρόεδρο των ΗΠΑ κ. Άγκνιου;
  ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΙΟΥΒΑΣ
  "ΕΞφερε τό θέμα στή Βονλή καΐ
  θάναι μάρτυρας στή δίκη.
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ
  "Ενας άττό τοΰς 'Αθηναίους δι-
  κηγόρους τοΰ κ, Βάδαλη
  ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ πάλι ή εφημερίδα μας, γιά δήθεν περιύβριση
  τής Εισαγγελικής Άρχής τοΰ Έφετείου Κρήτης, μέ τό
  άντισυνταγματικό άρθρο 181 Π.Κ., την προσέχη Πέμπτη
  28 Απριλίου, στό Τριμελές ΠλημμελειοδικεΤο Ηρακλείου
  Κατηγορούμενος είναι ό τότε (Ίούνιος 1976) ύπεύ-
  θυνος, δημοσιογράφος καί Πρόεδρος τής «Μεσογειακής
  Αλληλεγγύης» κ Πέτρος Βάβαλης καί ό διεθυντής τής
  «Αληθείας» Μάνος Χαρής, ό οποίος βρισκόταν φυλακισμέ
  νος στίς Έπαυορθωτικές Φυλακές Χανίων! ! !
  Καί δμως: τό κατηγορητήριο λέει δτι. . . «άπό κοι-
  νοΰ συνέταξαν καί έδημοσίευσαν» τό έπίμαχο κείμενο! ! !
  Τώρα, ττώς έ'γινε αύτό, ένώ ό Μάνος Χαρής, βρισκό
  ταν δχι μόνο ψυλακισμένος, άλλά σέ αύστηρή άπομόνωση,
  αύτό τό ξέρη ό Θεός καί φυσικά ό κ. Είσαγγελέας, πού
  θά μάς τό άποκαλύψη κι έμάς πιστεύομε, στή μεθαυριανή
  δίκη
  Όπως είναι γνωστό, ό Μάνος Χαρής, δικαζόμενος
  στό Έφετείο Κρήτης γιά την ύπόθεση τής χήρας Γκούμα
  πού εΤχε κακοποιηθεΐ κατά τή διάρκεια εκτελέσεως απο¬
  φάσεως τής Μαρίκας Καψή, ήρθε σέ σύγκρουση (άπολο-
  γούμενος) μέ τόν Είσαγγελέα κ. Άλεξόπουλο, ό οποίος
  ύττοστήριξε (όπως άποδεικνύεται άπό μάρτυρες καί μαγ-
  νητοταινία) ότι...«οί δικαστικές άποφάσεις ττρέπει νά
  έκτελοΰνται καί μέ γροθιές καί μέ κλωτσιές»
  ΛΑΜΠΡΙΑΣ
  ΣΙΣΜΑΝΗΣ
  & 21ο ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  ΟΠΩΣ γράψαμε και στό προηγούμενο φύλλο μας, στήν
  ανοιχτή έπιστολή μας πρός τόν Πρωθυπουργό κ. Καρα-
  μανλή, κάτω άπό τή ρουμπρίκα «'Η Άλήθεια χωρίς φό-
  6ο καί πάθος», πρόκειται νά συνεχίσωμε τή δημοσίευση
  μιάς σειράς άπό γεγονότα, τα όποΐα νομίζομε δτι είναι
  ένδιαφέρον-τα γιά τόν Έλληνικό Λαό "Ενα άπό αύτά, λό¬
  γω έπικαιρότητας, είναι καί τό σημερινό, ττού σχετίζεται
  μέ τή πρόσφατη συνέντευξη τού ΰφυπουργοΰ Τύττου κ.
  Λαμπρία, στόν τηλεπαρουσιαστή τής ΥΕΝΕΔ κ. Σισμά-
  νη, γνωστότατο καί έπίσημο συνεργάτη τής Διχτατορίας.
  ΔΕΝ θά άσχοληθώ κ. Λαμ-
  ττρία μέ τό περιεχόμεΐΌ τής
  συνέντευξης πού δώσατε
  προχθές στό συνεργάτη τής
  τηλεοράσεως τής ΥΕΝΕΔ κ
  Κ Σισμάνη, γιά την 21η Ά
  πριλίου 1967, μέ την εϋκαι
  ρία συμπληρώσεως τής 1 Οε-
  τίας.
  Θά άναψερθώ μόνο σ' αΰ-
  τό καθ" αύτό τό γεγονός καί
  θά σάς ττώ άπό την άρχή α-
  περίψραστα, δτι ή ενεργεια σας αυτή ήταν άτταράδεχτη
  % # Συνέχεια στή σελίδα 4
  Στή συνέχεια ή «'Αλή
  θεια» δημοσίευσε ρεττορτόζ
  τής δίκης, τό όποΐο κρίθηκι
  άττό τόν Είσαγγελέα Ήρα·
  κλείου σάν περιυβριστικά
  της Εισαγγελικής καί Δικα
  στικής Άρχής, ένώ όναφερό
  ταν σέ συγκεκριμένη στά
  ση τού Είσαγγελέα κ 'Αλε
  ξόπουλου καί τού Προεδρευ
  όντος Έφέτη κ. Ζιάννη
  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
  ΕΥΡΥΤΑΤΗ
  Γιά την μεθαυριανή δί
  κη ένδιαφέρθηκαν πολλοί έ-
  ττιστήμονες, ττνευματικοί άν
  ΠΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝΑ-
  ΤΟΙ ΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
  ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ
  ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΗΡΘΑΝ
  ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΑ ΤΙΣ
  ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
  ΤΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΤΑΙ πάλι μέ τίς Άμερικάνι-.
  κες Βάσεις; Πολλά λέγονται, πολλά άκούγον-
  ται καΐ λιγώτερα γράφονται. "Ομως, ύπεύθυ-
  νη απαντήση δέν ύπάρχει.
  Την έποχή αύτη, τοποθετοθν χρονικά δσοι
  παρακολουθοθν άπό κοντά τό θέμα, τόν τελευ-
  ταιο κύκλο των Ελληνο - Άμερικανικών συνο
  μιλιών γιά τίς Βάσεις. ΟΙ συνομιλίες αύτές, εΐ-
  χαν διακοπεΐ πρίν άπό λίγο καιρό, γιά νά συνε
  χιστοΰν μέ την καινούργια Άμερικάνικη κυ-
  βέρνηση. Άπό τότε, καμμιά έπίσημη άνακοίνω
  ση δέν εΐδε τό φώς τής δημοσιότητας. Μόνο
  πρόσφατα, άρχισαν νά τοποθετοθνται οί συνο¬
  μιλίες αύτές στά τέλη τού Άπρίλη. (Έφημερί
  δα «ΒΗΜΑ» 10-4-77, πληροφορίες εργαζομένων
  στίς Βάσεις 19-4-77 κλπ).
  ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΒΑΛΗΣ
  Συγκαιτη,γοροώμενος μέ τόν
  Μάνο Χαρή
  θρωττοι, δημοσιογράφοι καλ
  λιτέχνες κ. ά. οί έπτοΐοι ε-
  βολάν έκατοντάδες ύπογρα
  φές, στό εξής κείμενο:
  Οί παρακάτω ΰπογραφο-
  μενοι έκφράζουμε τή συ·
  μπάθειά μας καί συμπαρό
  στασή μας στούς δημοσιο-
  γράφους Μάνο Χαρή καί Π έ
  τρο Βάβαλη, πού δικάζον
  σ) Συνέχεια στή σελίδα 4
  Τώρα, μιά καινούργια ει¬
  δή ση δημοσιεύτηκε στό «ΒΗ
  ΜΑ» τής 22 - 4 - 77 τΗλ
  θαν, λέει, τρείς 'Αττεσταλμε
  νοι της Άμερικής, ττού έ
  Φτασαν ττρόσψατα στήν Α¬
  θηνά, μέ ά—όλυτη μυστικό-
  τητα, καί χειρίζονται τίς
  δια—ραγματεύσεις γιά τίς
  Βάσεις. 'Ανεττίσημα τούλα-
  χιστο, έ'γινε μιά ττροσττά
  θεια διάψευσης, πλήν δμως
  μέ άσάφεια καί άνευθυνό·
  τητα. Γράφει ή «ΚΑΘΗΜΕ-
  ΡΙΝΗ» της 23 - 4 - 77:
  «Άγνοεϊ ή Έλληνική ττλευ»
  ρά αν έχουν ερθει τρείς Ά-
  μερικάνοι έμπειρογνώμονες
  νά παράσχουν τίς συμ6ου
  λές τους σέ τεχνικά θέματα
  στήν έδώ Άμερικάνικη Πρε-
  σδεία».
  Δηλαδή, ή Κυβέρνηση
  (γιατί αυτή είναι ή έλληνι
  κή ττλευρά) άγνοεϊ. 'Άρα,
  δέν διαψεύδει Άλλά πώς
  μπορεΐ νά άγνοεϊ την στιγ-
  μή ττού ύπάρχει τό 27 αρ-
  θρο π.2 τού Έλλην ι κου Συν
  τάγματος, πού θέτει σέ άμ
  Φισβήτηση τό θέμα των ξέ-
  νων βάσεων, λέγοντας ότι
  δέν μπορεΐ νά διέλθει ή νά
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ
  Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΕΡΓΟΑΑΒΟΣ - ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΑΟΣ ΚΑΙ Μ ΑΣ Ο ΝΟΣ
  ΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΠΑ ΑΠΑΤΗ
  ΙΙΑΓΓΕΑΙΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΙΓΤΝΑΙΚΑΤΙΤ ΧΑΠΤΑΑ
  ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ δίκη - μέ προεκτάσεις
  στις Πολεοδομικές άτασθαλίες τοθ Ηρακλεί¬
  ου - Μγινε την περασμένη Τρίτη στό Τριμελές
  Πλημμελειοδικεΐο Ηρακλείου Δυό άπό τους
  κατηγορουμένους καταδικάστηκαν σέ φυλα¬
  κίση 7 μηνών γιά άπάτη καΐ χρηματική άπο-
  ζημίωση 3000 δρχ. στήν μηνύτρια.
  ΟΙ καταδικασθέντες είναι οί κ.κ· Βαγγέλης
  Παπαδάκης, Ύπομηχανικός (έργολάδος), Δή
  μοτικός Σύμουλος Ηρακλείου καί γνωστός
  Μασόνος, καθώς καί ή σύζυγός τού Χαρί¬
  κλεια.
  Μηνύτιρισ ήταν ή καρία Μα- στοριού «καθ" ύττέρβοησιν» τής
  οΐκοδομικής ώδειας.
  Τό πρόδληιμα δμως θέν
  είναι έδώ Μετά την έγκατάστσ
  σή τού στό διοομέρισμα τό ζεΰ
  γος Μτταρμττουνάχη παρατήιρη-
  σε δτι τό πάτωιμα ήταν γεμά-
  το ατπό μικρά φρεάτια, μέ άπο
  τέλεσιμα νά ττληιμιμυρίζει συχνά
  τό σπίτι.(Αύτά όφειλονται στό
  Ο Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΑΥΡΙΟ
  ΣΤΗ
  ΣΥΝΟΔΟ
  ΚΡΗΤΗΣ
  Ο ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
  ΑΥΡΙΟ Τρίτη στίς 10 τό πρωί συνέρχεται ή 'Ι-
  ρά Σύνοδος της Έκκλησίας της Κρήτης, στό
  μέγαρο της Άρχιεπισκοπής, στό 'Ηράκλειο, γιά
  νά δικάση τόν τέως Πρωτοσύγγελο Άρχιμαν-
  δρίτη κ. Θεοφύλακτο Μαρινάκη, τού όποίου τή
  μασονική ίδιοτητα, άποκάλυψε, ώς γνωστόν ή
  εφημερίδα μας.
  Ή αύριανή δίκη στό Συνοδικό Δικαστήριο,
  είναι ή πρώτη στό εΐδος της πού γίνεται δχι μό
  νο στήν Έκκλησία της Κρήτης, άλλά καί γε-
  νικώτερα στήν Εκκλησία τής Ελλάδος· Γι' αύ¬
  τό καΐ ή άπόφαση πού θά εκδοθή, χαρακτηρί-
  ^λ ! 9 Συνέχεια στή σελίδα 4
  ρία Μπαρμπουνάκη, στήν όττοί
  α οί κα-ταδικασθέντες ττούλησαν
  παράνομο Οπόγειο διαιμέρισμσ
  (στήν Πολυκατοικία επί της
  τταράδου Κυκλαδωυ άριθμ. 1 )
  τό όποίο δέν ττιρο6λεπόσαν στήν
  οίκοδομική αδεία πού έγκρίθηκε
  κατασκευάστηκε δέ άντί πλυ
  ΕΝΩ ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
  ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ
  ΗΤΑΝ ΠΑΡΑ ΠΟΠΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙϋΚΕΣ
  ΑθΩΩθΗΚΑΝ οί έξη ά·
  γρότες - σταφιδοπαρα·
  γωγοΐ των οποίων οί ύ·
  ποθέσεις έκδικάστηκαν
  στήν έπεισοδιακή δίκη
  της περασμένης Δευτέ-
  ρας, πού Εγινε στό Τρι
  κεΐο Ηρακλείου. ΟΙ δί
  κες των υπόλοιπον ά-
  γροτών, δέν έγιναν, έ-
  πειδή δέν εΐχαν κλητευ
  τεΐ οί μάρτυρες άστυ·
  νομικοι .
  σπιστής δικηγόρος κα)
  βουλευτής τοθ ΠΑΣΟΚ
  κ. Άπ· Κακλαμάνης, την
  έχαρακττ)ρισε σκόπιμη
  τ,
  γιά νά μην παρα&ρεόεΐ
  στήν μελλοντικήν έξ άνα
  ήν μή κλήτευση των δολής δίκη, ή μάζαι των
  μελές Πλημμελειοδι- άστυνομικων, ό ύπερα- · ΣΐΛΐέχεια στή <~λ(δα 4
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1977
  ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΑΣ «ΑΥΡΙΟ»...
  Αυτήν την έποχή τό «Θέατρο Νέων» Κρήτης πραγμαιο-
  ποιεΐ ττεριοδεία στίς κομωπόλεις τού Ηρακλείου μέ τό έργο
  τού Π. Πρεβελάκη «Τό χέρι τού Σκοτωμένου».
  Πέρα δμως άπ-ό τό άποτέλεσμ α— τό όττοΐο είναι πέρα
  γιά πέρα εύχάριστο — τό Θέατρο Νέων άντιμετωπίζει
  ενα σωρό προβλήματα. Καί ττάν' άπ' δλα είναι τό πρό-
  δλημα των αίθουσών. Δέν ΰπάρχουν αίθουσες θεάτρου
  στήν 'Επαρχία. Κ ι δπου ύπάρχουν, οί τιμές είναι πανά-
  κριβες. Κάτι λοιπόν πρέπει νά γίνει γιατί τό άξίζει ττρα-
  γματικά ή προσεγμένη δουλειά των άνθρώπων τού «Θεά¬
  τρου Νέων».
  Κορύφωμα των έμποδίων αυτών, είναι τό ότι μέχρι
  σήμερα δέν έχει τταρουσιαστεΐ τό άξιόλογο αύτό έργο στό
  Ήρακλειώτικο κοινό. Άλλά εϊπαμε, οί δυσκολίες είναι
  άξεπέραστες. Άπειλεΐται άκόμη καΐ ή διακοπή των πα-
  ραστάσεων. . .
  Κάτι τέτοιο, πρώτιστα θά βαρύνει τούς Ήρακλειώ-
  τες καί την ττολιτιστική αναπτύξη τού τόπου. Γιατί τό
  τό «Θέατρο Νέων» είναι ή μοναδική σοβαρή καί έλπιδο-
  φόρα προσπαθεία πού έχει γίνει—μεταπολεμικά τουλάχι-
  στο — στό Ήράκλειο.
  Μήπως λοιπόν ό Δήμος Ηρακλείου πού τόση πολι-
  τιστική δραστηριότητα έχει άναπτύξει, επρεπε νά συμπα
  ραοταθεϊ στούς άνθρώττους αύτούς;
  Τό έλπίζουμε...
  Ζωγραφική
  ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΛΑΓΑΝΗ
  'Αρκετή έπιτυχία έτταρου
  σίασε ή εκθέση ζωγραΦικής
  τού Δ. Ταλαγάνη πού αρχι-
  σε την Κυρισκή τού Θωμά
  στήν Βασιλική τού Άγίου
  Μάρκον.
  Ή ~ρωτοτ|υτΐτία τής ζω-
  γρσφικής τού Τσλαγάνη έ-
  γινε έττίκεντρο τού ένδια-
  Φέροντος των Φιλότεχνων
  τού Ηρακλείου.
  Χαρακτηριστικό είναι τό
  γεγονός δτι ήταν ή πρώτη
  εκθέση τού Ταλαγάνη στήν
  'Ελλάδα, καί έγινε στό Ή·
  ράχλειο, σέ μιά —όλη έπαρ
  χιακή, μιά καί ό διαλεχτός
  καλλιτέχνης πιστεύει στήν
  α—οκέντρωση τής Τέχνης.
  Ο Δ. ΜΥΤΑΡΑΣ
  ΣΤΗΝ ΓΚΑΑΕΡΙ
  ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
  Μιά έπίσης άξιόλογη
  δουλειά παρουσιάζεται τίς
  μέρες οχιτές στήν Γκαλερί
  Κ. Σταυρακάκη. Πρόκει-
  ται γιά την εκθέση τοϋ κα-
  θηγητη τής Σχολής Καλών
  Τεχνών, Δ. Μυταράς ττου
  ττρώτη Φορά έκθέτει έργα
  τού στό Ήράκλειο.
  Τα έργα ττού έκτίθενται,
  είναι μιά κατακραυγή κατά
  τού «ττολιτισμοΰ» τής 6ίας·
  Συντηρητικά χρώματα καί
  έκφραστική τελειότητα δια
  κρίνει την ζωγραψική τού
  Δ. Μυταρό.
  Τα θέματα πού καταπιό
  νεται καθώς καί ό τρόπος
  μέ τόν όττοίο τα αποδίδει,
  Φανερώνουν έναν προικι-
  σμένο ζωγράφο, μέ τελεία
  γνώση σχεδίου πού, δίδει
  ίδιαίτερη προσοχή στήν
  λετττομέρεια. Ό Μυταράς
  πορεΐ νά χαραχτηριστεΐ α-
  νετα μοντέρνος καλλιτέχνης
  άλλά, μέ την καλή έρμηνεία
  τοθ δ"ρ°υ.
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ
  Στίς 23 καΐ 24 τού Άητρί-
  λη, δόθηκαν παραστάσεις ά-
  ττό τόν θίασο τού "Αγγελου
  *Αντωνόπο<Αου στό Κ ινηιματο- | θέοττρο «Ντορέ». Συιμπρωταγω νιστές- Μάρθα Βούρτση καΐ Βέρα Κρούσκσ. ΑΦ01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΠΡΓΑΛΗΣ Ο.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί 5 δωματίων, ώς καί ίσογείων καταστή μά- των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίσς πολυτελοθς κατασκευής καί επί των όδών 1878 άρ. 39 κσΐ Πασΐφάης καί Άνωνύμου γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη- μείου τού Κράτους). Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113 ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 5. ΜΕΤΡΟΡΟΙ.ΕΟ5 5ΤΒ. - 5ΥΝΤΑΟΜΑ 50. ΑΤΗΕΝ5 - ΟΗΕΕΟΕ ΤΕΙ-. Ο21 · 3238727 - 8, ΤΕίΕΧ 219517 ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΓραΦ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737) ►♦♦■»♦♦♦«>♦
  Ανδη Νάρκισσος
  Ηράκλειον - Ρόδος
  ΠΑ ΤΙΣ ΔΙΑΛΕΧΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
  ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕ¬
  ΠΕΙΑ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΣΑΣ
  • ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΝΥΦΙΚΩΝ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣΛΑΙΤΣ - ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΜΙΑΟΥΣΕΣ
  Λ. Δικαιοσύνης — δίπλα στου Κατράντζου
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Βέαμα
  ΤΟ «
  Τό μοναδικό ενδιαφέρον
  φίλμ της περασμένης 65ομά
  δας, ήταν τό «1900» τού
  Μπερνάντο Μπερτολούτσι,
  ττού προβλήθηκε στόν κινη-
  ματογράφο «ΑΣΤΟΡΙΑ».
  Γιά την ταινία αύτη, έχουν
  έκφραστεΐ μέ τα καλυτέρα
  λόγια πολλοί κριτικοί καί
  είδικοί τού κινηματογρά
  Φού. Άναφέρεται στήν Φεου
  δαρχική Ιταλία στίς άρχές
  τού αίώνα μας καί παρου-
  σιάζει την αθλια διαβίωση
  των κατωτέρων στρωμάτων
  ττού ζοΰσαν όμαδικά στσ
  τσιφλίκια. "Ετσι, μέσ' άττ' |
  αύτη την κατατι-ίεση αρχισε
  σιγά - σιγά νά γεννιέται
  καί νά ριζώνει τό λαίκό κί-
  νημα....
  ρ
  Έλπίζουμε νά προβληθεί
  σύντομα καί ή δεύτερη ται-
  νία - συνέχεια τής πρώ-
  της - —ού άναφέρεται στό
  Ί'διο θέμα.
  Έκδηλώοεις
  ΕΚΘΕΣΗ ΡΩΣΙΚΗΣ
  ΑΑ.Ι.ΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  Μιά εντελώς πρωτότυττη
  εκθέση έγκαινιάζεται αυριο
  στήν αΐθουσα «'Αριάδνη»
  τού ξενοδοχείον «Άστό-
  ρια». Πρόκειται γιά την
  εκθέση Λαικής Τέχνης τής
  Σοβιετικής 'Ένωσης. Έ-
  κτός άττό τα έκθέματα δμως
  μως Ααϊκής Τέχνης, έκτίθεν
  ται Σοοιετικά βιβλία, δί-
  σκοι, πίνακες ζωγραφικής
  κ.λ.π. Ή παραπάνω εκθέση
  λόγω τού μεγάλου ένδιαφέ-
  ροντος τττ>ύ παρουσιάζει,
  αναμένεται νά σημειώσει
  μεγάλη έπιτυχία.
  .♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<· ΚΑΟΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΙΓΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΊΟΛΛΕΣ ΑΑΗΘΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 77 Έξ αΐτίας τού Φετινοΰ ιτρόωρου Πάσχα, ή Τουρι- στική κινήση τταρουσιάστη αύξημένη τούς πρώτους Τουραστικούς μή)νες τού 1977. ΟΙ Εϋρωπαΐοι έπισκέ- τττες μας, φέτο ήρχισαν τίς διαχοττές τους κατά κάποιο τρόπο νωρίτερα. "Ηδη, τόν Μάρτη ττού χαρακτηρίζεται γενικά σάν ά— αρχή τής Τού ριστικής μας κίνησης, ή αυξήση συγκριτικά μέ ττιρα σμένους χρόνους άνέβηκε σέ ψηλά ποσοοτά. Βεβαία, δέν πρέπει νά ξεχνοΰμε πώς βρισκόμαστε άκόμη στήν "Ανοίξη, καί ή έποχή τούτη γιά τόν Τοι/ρισμό — καί ό Άττρίλης άκόμη— δέν άντ ι ττροσωττεύει τταρά ενα μικρά ποσοστό τού συνολικοΰ Του- ρ ι στ ι κου ρεύματος. Στά ξενοδοχεΐα τής Κρή της, αύτη την στιγμή ή —λη ρότητα είναι κει μ ενομένη. Έξαρτάται ά—ό τα Τουρι- στικά γραφεΐα μ έ τα όποίο συνεργάζεται κάθε ξενοδο- χεΐο. Έτσι παρατηρεϊται μιά άνιση κατανομή πού ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ τόσο ό άριθμός των άφίξε- ων, δσο ό χρόνος παραμο νής καί ή οικονομ ι κή εύχέ- ρεια των Τουριστών. Καί ττάνω στόν τομέα αυτόν, τταρατηροΰνται τα εξής: α) "Οσον άφορά τόν χρό νο παραμονάς, 'ένχχ μεγάλο ποσοστό των έπισκεπτών, Φτάνει μ έ όργανωμένα γκρούπ, μέ τό Τουριστικσ καράβια. Π' αύτούς, ό χρόνος παραμονής είναι έλά χιστος. Μέσα στό πρόγραμ μά τους περιλαμβάνονται οί έπισκέψεις στήν Κνωσσό, στό Μουσεΐο, γιά παράδειγ μα, καί άλλοΰ. Χρόνος γιά βόλτα στους Τουριστικούς δρόμους δέν ΰπάρχει ή εΤ ναι ελαχίστας. 6) "Οσον άφορά την οίκο Φαγηιο, στό δρόμο. Ύτινο, στά πάρκα. Λίγα λεφτά καί... τουριστικό είσόδημα·. μεγάλο ♦♦- φτάνει άπό πληρότητα 90 100% στό ίνα ξενοδοχεΐο, έ- νώ σέ άλλο, ή ττληρότητο έχει πέσει στά κατώτερο ποσοστά (5—10%). Στήν Κρήτη οί προοπτι κές γιά τόν φετεινό Τουρι- σμό δέν είναι τόσο άπαισιό δοξες, όπως συμβαίνει μέαλ λες κατ' εξοχήν Τουριστι- κές περιοχές δπως είναι ή Ρόδος. Έκεΐ, σέ προχθεσι- νή πρές κόμΦερανς των ξε- νοδόχων, τονίστηκε δτι ττο ρατηρεϊται μεγάλη άνεργίο λόγω τής μειωμένης ψετει νής Ταυριστικής κίνησης "Αν πάρουμε στατιστικό στοιχεΐα, θά δοΰμε ότι οί έπισκέπτες των αρχαιολο¬ γικήν χώρων μας, παρου σιάζονται κατά πολύ αύ- ξημένοι τό 1977. Γιά παρό δειγμα, τό Μουσεΐο Ηρα¬ κλείου εΤχαν έπισκεφτεΐ ό πό 5 μέχρι 10 Απριλίου 1976, 3.190 ξένοι. Στό ϊ- διο διάστημα, καί επί συνσ λου 5 μόνο έργασίμων ήμε ρών, ό άριθμός αυτάς έγι¬ νε 13.290. Ή διαφορά είναι τεραστία. Καί μέ μιά επι πολαια παρατήρηση, 16γαί νούν όπωσδήποτε λανθασμέ να συμπεράσματα. Γιατί, τίς μέρες αΰτές τού 1977συ νέπεσαν οί παραμονές τοϋ Πάσχα. "Ομως τό πρόβλημα εί¬ ναι άκόμη γενικώτερο. Τούς ντόπιους έπαγγελματικά ό σχολούμενους μ έ τόν Τουρι- σμό, δέν τούς ένδιαφέρει ■ ■■■■■■■■■■■■■■Η1 ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΖΙΓΑΡΑ... Τό ττερίπετρο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ στή Βασιλική τοθ Αγ. Μάρ- κου ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ Έπίσης πουλιοθνται έφτνμερί- δες καί ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΙΟΝΥΣΟΣ ΠΛΑΙ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΗΛ. 286.191 ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φαγητό, σ' ίνα δμορψο πε- ριδάλλον. νομικη ευχερεια, τα πραγ ματα δέν είναι καί τόσο εΰχάριστα. "Ηδη αρχισαν νά κυκλοφορούν οί Τουρί- στες έκεΐνοι μέ τίς ταμπε λίτσες «Δέν εχω χρήματα» κ.λ.π. Άλλά καί γΓ αΰ- τους, είναι λίγο νωρίς γιό προβλ^ψεις. Πρώτοις/ λόγος είναι ή γρήγορη ανοδος τού τιμαρίθμου μέσα στά ττλαί- σια των πληθωριστικών τά- σεων. Καί οί Τουρίστες σΰ τοί, διαλέγουν τα πιό φτη- νά μέρη γιά διακοπές. Έξ άλλον, μετά την άσψυκτική διάδοση τού άλητοτουρι- σμοΰ στήν χώρα μας, την άρχή ττ)ς δεκαετιας, παρα τηρήθηκε μιά κάποια κάμ- ψη γιά νά ξαναγυρίσουμε στήν ανοδο τού 1976, δ- που τα «ΰπαίθρια ξενοδο¬ χεΐα» (Πάρκα κ.λ.π) εΤχαν . . . πληρότητα 100%. Τό έπίσημο κράτος κα- ταβάλλει κάθε προσπαθεία γιά την ανοδο τού Τουρι- σμοΰ, καλοκαιρινοΰ καί χει μωνιάτικου. Φτάσαμε στό σημεΐο νά ττληρώνουμε. . . προμήθεια στά Τουριστικσ γραφεΐα, σάν έπίσημο κρά¬ τος (ΕΟ.Τ), γιά την αθξη ση τοθ. . . . χειμωνιάτικου τουρισμον. "Ομως, πόσο όρθό είναι νά αποβλέπουμε άπό τόν Τοί^ρισμο Οίκονομική, ανα¬ πτύξη ή' έστω καί συμβολή στήν Έθνική Οικονομ ίοί; Πά νω στό σημεΐο αύτό, ύπάρ¬ χουν δυό άντίθετες άπόψεις. Οί ύποστηριχτές τής μιδς, τής αποψης δηλαδή σύμφω- να μέ την όποία ό Τουρι- σμός δέν προσφέρει, ύπο- στηρίζουν 8τι τα κατά εί¬ ναι πολυ περισσότερα άπό τα υπέρ. Ασφαλώς, ό Τουρι σμός δέν είναι ασχετος στήν μέχρι καί 650% αυξήση των άφροδισίων στό Ήράκλειο τό 1976 σέ σύγκριση μέ τό 1975. Ό Τσυρισμός δέν εί ναι ασχετος μέ τό κοινωνι- κό πρόβλημα τής άνεργίας την δημιουργίο τόσω ν σχο λών καί έπαγγελμάτων, ττού άπασχολοΰνται τόν μι- σό μόνο χρόνο. Εμείς όμολογοΰμε ότι ε- χουμε άρκετά προχωρήσει. "Οτι είναι δύσκολο νά γυρί σουμε γρήγορα πίσω. "Ας προσπαθήσουμε τουλάχι- στο νά κάνουμε τόν τόπο μας πόλο Τουριστικής έλ- ξης γιά τόν Τουρισμό ποιό τητας. Γι' αυτόν δηλαδή πού τα «κατά» είναι λιγώ τερα άπό τα «υπέρ». ■■■■■■Ι Ψ. !■■■■■■>
  έλεγχος
  ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΞΕΚΤΕ;
  ΞΕΚΤΕ. Είναι γνωστό τό ονομα. Καί στούς Κρητι-
  κούς άκόμη γνωστότερο, λόγω καταγωγής των ίδιοκτη-
  τών καί λόγω τής φημολογούμενης σχέσης της μέ τόν
  «κλόουν» τής δικτατορίας καΐ όμολογημένο πλέον Μα-
  σόνο Παττακό.
  Τό θέμα ομως, δέν είναι έδώ. Αύτό πού μάς ένδιαφέ
  ρει άμεσα, είναι τό τί γίνεται μέ τις έκτάσεις πού έχει κα
  ταλάβεΐ στήν περιοχή τού λιμανιοΰ ή παραπάνω έταιρία.
  Οί έκτάσεις αύτές, άνήκουν στό Λιμενικό Ταμεΐο καί εΐ-
  χαν παραχωρηθεΐ γιά δημιουργία έργοταξίου μέχρις ά-
  ποπεράτωσης των έργων πού ανάλαβε ή ΞΕΚΤΕ στό
  λιμάνι.
  Ό κ. Νομάρχης, τό περασμένο καλοκαίρι άπαντών-
  τας σέ σχετική έ'ρευνά μας, μάς εΐπε δτι θά άφήσει τίς
  έκτάσεις τού έργοταξίου ή ΞΕΚΤΕ, δταν παραδοθοΰν τα
  έκτελούμενα έ'ργα. Καΐ τότε, τα έργα έφταναν στό τέλος
  τους.. .
  Δέυ ξέρουμε άν παραδόθηκαν τα έ'ργα. Ξέρουμε δ¬
  μως δτι ή ΞΕΚΤΕ έξακολουθεΐ νά κατέχει τίς παραπάνω
  έκτάσεις, γιά μεγάλο καί άδικαιολόγητο χρονικό διά-
  στημα Τί γίνεται μ' αύτην την Ίστορία; Νομίζουμε δτι
  είό κ Νομάρχης όφείλει μιά απαντήση.
  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΘΕΣΗ
  ΤΟΥ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ
  πού γίνεται στήν αΐθουσα «ΑΡΙΑΔΝΗ» τοθ
  ξενοδοχείου «ΑΣΤΟΡΙΑ» άπό 26 ΑΠΡΙΛΗ
  ΜΕΧΡΙ 2 ΜΑΗ
  ΒΙΒΛΙΑ:
  στή Ρωσική, Αγγλικη, Γαλλική, Γερμανική, 'Ελλη-
  νική.
  Περιοδικά, Έφημερίδες, Γραμματόσημα, "Εργα
  Ρωσικής Λαίκής Τέχνης. Δίσκοι Μουσικής.
  ΒΙΒΛΙΑ:
  Έπιστημονικά, Λογοτεχνικά, Πολιτικά, Παιδικά,
  Έγκυκλοπαίδειες, Λεξικά κλπ.
  ΣΟΒΙΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
  Ηράκλειο: Ζωνράφου 5
  Άθήνα: Πανεπιστημίου 57
  θεσσαλονίκη: Έννατίας 88
  Πάτρα. Κορίνθου 184
  ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ
  • Συυεχεΐς διαξιφισμούς, μεταξύ ύπεράσπισης καί
  Δικαστηρίου, είχε ή δίκη γιά την άγροτική άπεργ,'α
  τού περασμένου Αύγούστου, πού έ'γινε^— μαζί μέ
  μερικές άλλες άπό τή μεγάλη σειρά των άγροτικών
  δ,κων — την περασμένη δδομάδα, στό Τριμελές
  Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.
  Καΐ νά σκεφτή κανεΐς δτι ό πρόεδρος κ. Πανα-
  γόπουλος — όπως άποκάλυψε ό ΐδιος — μέ τόν . .
  «σκορέρ» τής ύπεράσπισης βουλευτή κ. Κακλαμάνη,
  ήσαν συμφοιτητές.
  Κάποιος λοιπόν άκούστηκε νά λέη:
  __Σκέψου νά μή γνωριζόντουσαν καΐ καθόλου,
  τί εΐχε νά γίνη...
  Δικαστηριακό Τέξας, τό λιγωτερο...
  • Στίς ίδιες δίκες ό κ. Πρόεδρος τηροθσε αύστηρά
  την έντολή τού, νά μή μπαίνη στήν αίθουσα κανεΐς
  ερθιος. Κ ι* έπειδή άφ' ενός τα καθίσματα ήσαν λί¬
  γα κι' άφ' ετέρου οί άκροατές — κυρίως άπό τα
  χωρία — πολλοί, ό συνωστισμός στούς διαδρόμους
  ήταν ιδιαιτέρα μεγάλος.
  Άκούστηκε λοιπόν, μεταξύ δυό χωρικών, 6 έ·
  ζής διάλογος:
  __Μά γιάντα δέν άφήνει ό Πρόεδρος σύντεκνε,
  νά μπαίνουνε μέσα καΐ όρθοί;
  __Γιατΐ γατέει πώς εϊμαστε κουρασμένοι άν-
  θρώττοι καί δέν θέλει νά μάς έκουράζει περισσότερο.
  Καί κάποιο αλλο «καρφί» πετάχτηκε άπό ίνα»
  τρίτο άμέσως:
  __Δέν είναι αύτό κειονά πού λές, μόνο σωπα
  Τό όξυγόνο μέσα στήν αΐθουσα είναι λίγο καΐ δισο
  περισσότεροι μπαίνομε μέσα, τόσο καί πιό ιτολϋ
  τό ρουφοΰμε καί γίνεται άπσπνιχτηκιά ή άτμόσφαι-
  ρα
  Άπό χωρικούς τί ν' άκούσεις; . . Χωριάτικες
  κουδέντες.. .
  • Σχολιάστηκε ιδιαιτέρα ή έπιστολή τού Κρητικού
  Μιχάλη Γιαννακάκη, πού δημοσιεύτηκε στό περσ-
  σμένο φύλλο τής εφημερίδας μας, μέ την όποία προ-
  ειδοποιοΰσε τούς Άμερικανούς, γιά τό τί τούς περι-
  μένει, άν συνεχίσουν τίς παρεκτροπές τους.
  Ένας άπό τούς σχετικούς διάλογους, ήταν κι
  ό παρακάτω:
  —Πώς σοϋ φάνηκε ή έπιστολή τού Γιαννακά¬
  κη πρός τούς Άμερικάνους τ^ν Γουρνών;
  —Δέν τούς εΤπε δα καΐ τίποτε τό Ιδιαιτέρα
  φοδερό. Γιά γερμανικούς τάφους τούς μίλησε ό άν-
  θρωπος.
  —Ναί, μόνο πού ένώ τούς μίλησε γιά. . . τά¬
  φους, οί κουβέντες πού τούς εΐπε ήταν πολύ... ζων-
  τανές! . . .
  Λάϊφ δρ Ντέθ;;; (Ζωή ή ©άνατος;;;)
  Έξαρτάται. . .
  • Ένας άναγνώστης μοΰ έστειλε μιά «δημώδη 6ι-
  βλική παράδοση» τής Κρήτης, την όποία^ άφιερώνει (
  στούς Μασόνους, γιατΐ, δπως λέει, σχετίζεται μ'
  αύτούς. Ή παράδοση αυτή είναι γιά τόν Άβραάμ [
  καί τόν πατέρα τού καί είναι γνωστή στή Φουρνή
  Μεραμπέλλου.
  Την μεταφέρω παρακάτω δπως μοΰ τήν εστει- (
  λε:
  Ό πατέρας τού Άδραάμ έπελέκα Θεούς, για- (
  τί τότες ήσανε είδωλολάτρες, καΐ τσοί πουλοϋσε.
  Μιά μερά ήδωκε μερικούς τού γυιοϋ ντου νά πάη
  νά τσοί πσυλήση σ' ίνα παζάρι. 'Εφώρτωσε τό λοι¬
  ττόν τσοί «πελεκημένους Θεούς» στό γάϊδορο καΐ
  ξεκίνησε. Καθώς επήγαινε κι' εΤδε τό φεγγάρι, την
  ττούλια, τό μεράστρι, τόν ήλιο καί δλα τα άλλα δη-
  μιουργήματα συλλογίστηκε: «Έτουτανέ τα ξύλσ
  πού κουβαλώ, έκάμανε δλα δσα θωρώ; Άδύνατο,
  αΰτά είναι ξύλα».
  Ξεφώτρωσε λοιπόν τσοί «Θεούς» καί τσοί πέ-
  ταξε. Σά έγυάγειρε δμως στό σπίτι, ό πατέρας τοϋ
  Άβραάμ τόν ρώτησε:
  —Έπούλησες κιόλας παιδί μου τσοί Θεούς;
  Κ ι" ό Άβραάμ τού άπάντησε:
  —Έγώ τσοί πέταξα, γιατί εΐδα πώς ένας εί¬
  ναι ό ©εός πουκαμε τα πάντα.
  ΟΙ «πελεκητοί ©εοί» σέ ξύλο ή σέ πέτρα, κι'
  δλοι γενικά οί «φτιαχτοί» Θεοί,' είναι γιά πέταμα...
  • «Δώρο» τού κ. Είσαγγελέα πρός την Χωροφυλακή
  χαρακτηρίσθηκε άπό κάποιον καλαμπουριτζή, ό προ- 11
  σδιορισμός τής δίκης των Άμερικανών μέ τις ση-
  μαΤες, γιά τήν 5 Μαΐου, ήμέρα τής Άγίας Είρήνης
  καί έορτή τής Χωροφυλακής.
  Κάποιος μάλιοτα άπό τό σώμα άκούστηκε νσ
  λέη: «οϋτε τή μερά τής γιορτής μας, δέν μποροΰμε
  νά ήσυχάσουμε».
  Γιά τήν Ίστορία σημειώνομε δτι πέρυσι, πσ-
  ρόμοιο «δώρο» εΤχε κάμει ή εφημερίδα μας στή Χω
  ροφυλακή, μέ τό νά διοργανώση τή βραδυά των Πσ
  λαιστινίων Φενταγίν στό γήπεδο «Έργοτέλη».
  Κρίνοντες άπό τή δική μας περίπτωση, ττι-
  στεύομε δτι καί τώρα πρόκειται γιά μιά κακή σύμ-
  πτωση πού θά μπορούσαμε νά τή χαρακτηρίσω,υε... < ι συμπτωματική. • Στό προηγούμενο φύλλο τής εφημερίδας μας δη- μοσιεύτηκαν, ώς γνωστόν, πλάί — πλάϊ οί φωτο- γραφίες τού Ν. Βενιζέλου καί Κ. Μητσοτάκη μέ τή λεζάντα «κόπηκαν οί γέφυρες μεταξύ τους». Μόλις λοιπόν τυπώθηκε τό πρώτο δοκιμαστι- κό ψύλλο, οί τεχνικοί διαπίστωσαν 'Ί/π ή φωτογρσ Φία τού Μητσοτάκη εΐχε μπεΐ. . . άνάποδα Καί Φυ σικά, έ'πρεπε νά λυθοΰν οί φόρμες καί νά ίσιώση τό κλισέ. Έκείνη τήν ωρα λοιπόν κάποιος εΐπε στόν ύπεύθυνο: δέν τ' άφήνεις έ'τσι; Κι' αύτός άπάντησε: άν μείνη έτσι, πρέπει να άλλάξουμε τή λεζάντα καί νά γράψωμε: τόν έψε ρε τοΰμπα. Καί γιά νά μή ξαναστοιχειωθετούνε λεζάντσ, οί τεχνικοί προτίμησαν νά. . . ίσιώσουν τή φωτο- γραψία. 'Όσο γιά την . . . τούμπα θά την δοΰμε οτό. . . τσίρκο των έκλογών. Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ _?_»♦ ♦»♦♦♦♦♦♦♦<» ♦♦♦♦♦♦->■«>♦♦♦♦♦
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗθΚΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 . /
  ΤΗΛ. 280291
  ΛΛΛ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗΧ)
  ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχνική έπιμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1977
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρκπήσ
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3
  ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΙΔ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ κ. ΜΙΧ. ΜΟΥΡΙΚΗ
  Οί Βασιλικές Όργανώσεις
  καί ό Είσαγγελέας τού Αρείου Πάγου
  Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Αθηνών κ. Μιχάλης Μουρίκης, ό οποίος,
  μαζί μέ τόν δημοσιογράφο κ. Π. Βάβαλη εΐχαν κάνει τή
  γνωστή παρέμβαση στό Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών
  γιά την ύττόθεση των Βασιλικών Όργανώσεων, την όττοί-
  α καί κέρδισαν, εστειλε πρό ημερών μιά σχετική άναφο-
  ρά τού στόν Εϊσαγγελέα τού Άρείου Πάγου κ. Μττλέτσα,
  την όποία κοινοποίησε στόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας]
  στόν Προεδρο της Βουλής, στόν Πρωθυπουργό, στό Ύ-
  πουργικό Συμβούλιο, στούς άρχηγούς των Κομμάτων καί
  στόν Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
  Στήν άναφορά τού αύτη ό κ. Μουρίκης τόνιζε ότι
  «διά τής ληψθείσης τήν 8—12—1974 άμετακλήτου απο¬
  φάσεως τού, ό Ελληνικάς Λαός καθώρισε τό Πολίτευμα
  τής χώρας μας, άποκαθαίρων τόν εθνικόν καί ττολιτικό μας
  βίον άπό τό καρκίνωμα τής μοναρχίας».
  Ύττογράυμισε έν συνεχεία ότι παρά τό γεγονός αύ-
  τό «όρισμένοι νοσταλγοί τού ψαύλου καί άμαρτωλοΰ μο-
  ναρχικοΰ καθεστώτος, άσεβοϋντες πρός την νωττήν έτυμη
  γορίαυ τού Έλληνικοϋ Λαοΰ μάχονται διά την επαναφο¬
  ράν τού βασιλέως».
  Και άφοΰ άνέλυσε τήν παράνομη αύτη ενεργεια των
  βασιλικών σάν άντιδαίνουσα στά άρθρα 1 καί 110 τού
  Συντάγμοττος, άπευθύνετο σάν "Ελληνας Πολίτης πρός
  τόν κ. Είσαγγελέα καί τού έθετε μετικά έρωτήματα σχε-
  τικά μέ τόν ττοινικό κολασμό τής δράσεώς των βασιλικών
  σωματείων καί καλοΰσε νά άσκηθή ποινική δίωξη, προτεί
  νων ώς μάρτυρες τούς Άρχηγούς των Κομμάτων, τόν Πρό
  εδρο τού Δικηγορικοΰ Συλλόγου Αθηνών, καί τόν ναύαρ-
  χο κ. Ι. Μασουρίδη.
  Στήν άναφαρα αυτή, τήν ό-
  ττοίσ. ό κ. Μουρίκης έκοινοττοίη
  σε μέ δικαστικό έπΐιμελη,τή την
  4 Άττριλου 1977, ό ΕΙσαγγελέ !
  άς τού Άρείου Πάγου κ. Μ—λέ |
  τσας, άπάντησε μέ τό εξής εγ
  γραφο:
  ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
  Ο ΠΑΡΑ ΤΩ, ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ
  Αριθ. Πρωτ. 1460
  Έν Αθήναις τή 14 Απριλί¬
  ου 1977
  Απαντήση έττΐ άναφαράς
  Πρός
  Τόν κ. Μιχαήλ Μουρίκην
  Δικηγόρον, θεμιστοκλέους 4
  "Ενταύθα
  "Εν δψει τής άττό 4—4—77
  πρός ημάς άναφοράς σας, γνω
  ρίζομεν υμίν ότι ή ΕΙσαγγελία
  τού Άιρείου Πάγου γνωμοδοτεΐ
  μόνον πρός δημοσίας αρχάς καΐ
  επί νσμικών ζηΓτηιμάττων γενικοΰ
  ένδιαφεροντος.
  Ό Εισαγγελεύς τού Άρείου
  Πάγου
  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ
  Η ΑΠΑΝΤΗΖΜ - Λ"»"»
  ΤΟΥ κ. ΜΙΧ- ΜΟΥΡΙΚΗ
  Στό είσαγγελικό αϋπΌ έγ-
  γραφο ό κ Μουρίκης άττάντησε
  μέ δήλωσή τού, τα χαρακτηρι-
  στικώτερα σηιμεΐα τής οποίας
  είναι τα εξής:
  —Ό Εισαγγελεύς — φρουρός
  τού Νόμου καΐ φύλαξ τού Δι-
  καίου — θεμελιώδες έργον ε-
  χει την δίωξιν πάσης άθειμίτου
  πράξεως.
  ΜΙΝΩΊΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ
  ΤΑΞΙΔΙ
  ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
  ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ
  ΜΙΝΩΣ
  και
  ΑΡΙΑΑΝΗ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞ
  ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΩΡΑ 6.30 Μ.Μ.
  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πλσχεΐα Καλλεργών 7
  Τηλέφωνα 224.304 - 224 305
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ Άκτη Ποσειδωνος 28
  Τηλέφωνα 4117952 - 4117953
  —Ή ϋποχρέωσίς τού όπως
  έν&ργήση τα κατά νόμον δέον-
  τα καΐ κι./ήσηι ποινικήν δίωξιν,
  δέν έξαρτάται έκ τής υπάρξεως
  ή μή δικαιώματος παρά τώ ττο-
  λίτη όπως πληροφορηθή
  ττοορά τής Είσαγγελικής
  Άρχής είτε τόν υπό
  ταύτης διδόμενον χαρακτη-
  ρισμόν είς την πράξιν (ώς ά-
  ξιοποίνου ή ιμή) είτε έν κατα
  φατική περιπτώσει την συνε¬
  πεία τούτου κίνησιν τής ποινι-
  κής διώξεως είτε αμφότερα.
  —Ανεξαρτήτως τής προκει
  μένης Είσαγγελικής άπαντήσε
  ως καί τής διαφωνίας μας πρός
  τήν έν αύτη διαλαμδανομένην
  αττοψιν, καθ' όσον διεκδικοΰμεν
  τό σχετικόν δικαίωτμα ττληροφο
  ρήσεως παρά Ταύτης υπό τό
  κ,ράιτος τής διατάξεως τού άρ-
  θρου 1 20 τού ΣΐΛπάγματος τού
  1975.. παραμένει ανοικτόν τό
  θέιμα τής άξιολογήσεως καΐ τού
  χαροκτΓ)ρισιμοΰ τής είς τήν άνα
  φοράν καΐ τό συγκοινοποιηβευ
  βασιλικόν έντυπον συιμπεριφο-
  ράς καΐ δράσεώς των βασιλι-
  κών ώς άξιοττοίνου ή μή, είς κα
  ταφατικήν δέ π€ρίτττωσιν τής
  κινήσεως ποινικής διώξεως κα¬
  τά των ι/ττευί&νων Την επί τού¬
  του απάντησιν άναμένει ό 'Ελ
  ληκός Λαός, επί τής θελήσεως
  καΐ δυνάμεως τού όποίου έοεί-
  δεται οίαδήιττοτε έξουσία καΠ
  εχει τήν πηγήν της πάσα δύνα
  μις των οιονδήποτε όργάνων
  των σι/γχιροτούντων εκάστην
  «Λειτουργίαν» τού Κράτους,
  δοθέντος μάλιστα ότι τό ύπ' δ-
  ψιν τού κ, Εισαγγελέως τοϋ Ά
  ρείου Πάγου τεθέν νομικόν ζή-
  τημα, άναιμφισ6ηιτήτως είναι γ»
  νικοϋ ένδιαφέροντος
  βιοκοσμητικη
  Τηλ. 287.670
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ
  Ζητεϊται παρά τής έταιρείας «Γ. Μ. ΔΙΑΛ
  ΛΙΝΑΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ» ΕΠΕ νέος (άνευ
  στρατιωτικών υποχρεώσεων) η" νέα, άπό-
  φοιτος Γυμνασίου διά νά άναλάδη ύπευ-
  θυνως τό επί τής όδοΟ Άγίου Τίτου 5 πό¬
  λεώς μας πρατήριον τροφίμων (δΕίΡ
  δΕΚνΐΟΕ) τής «Δ Κ ΑΤΑΝ ΑΛΩΤΙ ΚΗΣ Α-
  ΓΟΡΑΣ Δ».
  Πληροφορίαι είς τό Τηλ. 282.291 άπό 08.
  30' - 13.30' καΐ άπό 17.00' - 20.00' άρ-
  μόδιος κ. Στυλ. Μαχαίρας.
  ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ
  ΕΜΜ. Ρ. ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ
  ΙΊαρασκευοπούλου 99 Μασταμπά - Τηλ. 230-844
  Ένα σπίτι ζωντανεύει δταν στολίζεται μέ Μνα καλόγουστο έπιπλο.
  Τό έπιπλο δμως είναι άποτέλεσμα μιάς έπιμελημένης τέχνης καί τεχνικής.
  Γιά νά διαπιστώσετε ότι διαθέτομε καί τίς δυό, επισκεφθήτε μας.
  ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
  ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ
  ΕΜΜ. Ρ. ΛΟΥΚΑΑΑΚΗ
  Παρασκευοπούλου 99 Μασταμπά Τηλ- 230.844
  "ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
  ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ,,
  (Ή προχθεοινή ουγκέντρωοΐΓοτόν "Αγ. Μάρκο)
  ΤΟΝ κίνδυνο πού διατρέχει ή ανθρωπίνη υπάρξη
  τήν άμεση άνάγκη τερματισμοΰ των έξο-
  πλισμών, τήν μείωση των πολεμικών δαπα-
  νών καΐ τήν άνάγκη τής Είρηνικής συνύπαρ
  ξης των λαών, τόνισαν οί δμιλητές της Έπι-
  τροπης γιά την Διεθνή "Υφεση καΐ Είρήνη,
  την περασμένη Τρίτη στήν Βασιλική τού Α¬
  γίου Μάρκου, Γ. Στρατάκης καΐ Τ· Έγκολ-
  φόπουλος.
  Στήν προχθεσινή συγκεντρώ¬
  ση έκλεχτήκανε τα Τοπικά μέ-
  λη, ττοϋ θά άντιπροσωπεύσουν
  τό Ήράκλειο στήν Πανελλήνιο
  Συνέλευση των Οΐκοδόμων τής
  Ειρήνη^, ποΰ θά γίνει άπό 23
  ε"ως 25—4—1977 στήν Άθή-
  να. Ή Συνέλευση αυτή συγκα-
  λεΐται .μέσα στά πλαίσια τής
  έκκλησης τού προεδρείου τού
  Παγκοσμίου Συιμ6ουλίου ΕΙρή
  νης, γιά την Παγκόσμια Συ¬
  νέλευση ήτς Είιρήνης ποΰ θά
  γνει άττό 6 έως 11—5—1977
  στή Βαρσοδία.
  Τό κινημα τής Είρήνης στή
  χώρα μας, δέν είναι κάτι τό
  καινούργιο. "Ηδη, πρΐν άπό
  τήν έποχή τής Τυιρρανικής Χούν
  τας εΐχε άνατπνχθεϊ καΐ εΐχε
  αγροτι
  ΕΝΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙ
  ΠΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ
  Περνώντας άττό τό Δικαστή
  ριο τήν Δευτέρα 1 8—4—77
  πού δικάζονται 20 περίπου άτο
  μα γιά την άγροτική άττεργία
  πέρυσι εΤδα μετά μεγάλης μου
  λύττης γιά σνμτΓαράσταση των
  άγροτών περίττου καμμιά ιτεντα
  κοσάρια άταμα ήταν δέν ήταν,
  ένώ ττερίιμενα νά δώ τουλάχι¬
  στον 2.ΟΟΟ άτομα. Δέν είναι
  αύτη συμπαράσταση γι' άνβρώ
  πους πού ττρωτοστάτησαν γιά
  μιά δίκαιη &πΐφγ<ΐ καί γιά κοινά συμφέροντα. "ΕττρετΓε νά κατεδήτε άμαδικά άπτό δλα τα χωρία τού Νομοϋ, άμαδικά καΐ όργανωμένα, δττως εΐχατε στήν άτΓεργία καθολική συιμμετοχή, "Ετσι καί τώρα έττρεπε νά συ μπαρασταθήτε καί νά δώσετε θάρρος καί ζωη στούς δικαζο- μένους ττού σε μέλλοντες άγώ νες σας πάλι μέ όρεξη θά πρω- τοστατήσουν γιά ένα δίκαια άγώνα, διότι κάθε αγώνας ό- τηοιασθτνττοτε βιοπαλαιστικής τάξης είναι πάντα ώραΤος καί δίκαιος. Τήν άπεργία κάματε άγρότες μου καϋμένοι μά ίϊμως τήν πληρώσανε μονάχα ώρισμένοι. Έσύ πού δίνεις τή ζωή ψωμί νά ζητιανεύης στή φτώχεια καί στή δυστυχιά νά σέρνης τα παιδία σου Κ ι άπό τή γή την άπειρη ττοΰ όλημερίς δουλεύεις νά μή σοΰ μένει σπιθαμή γιά τα άγια κόκκαλά σου. Θεριέψου γίνε γίγαντας μέ τ' άτσαλένια χέρια στοΰ κόσμου τα χαλάσματα καινούργιο κόσμο κτίσε κι άς άκουστή ή φοβέρα σου πιό πάνω άττ' τα άστέρια. Άγρότες καί άγρότισσες έσήμανε ή μερά ποϋ θ' άπλωθεΐ στά ττέρατα τού δίκαιου ή σημαία. ΜΙΧ. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ Β ιοτέχνης ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ο στεριωθεΐ τό Κίνημα τής Είρή νης. Κορύφωμα ήταν ή Πορεία ΕΙρήινης τού Μαραθώνα καΐ ό θάνατος τού Εϊρηνόφιλου 6ου- λευτή τής ΕΔΑ, Γρηγόρη Λα- μττράκη. Ή άνοδος αύτη τής ΕΙρήνης, μπορεΤ νά συνδιαστεΤ μέ τήν πίστη στόν θεοπμά τής Δημοκρατίας, ή όττοία έπίσης ρίζωνε γιά καλά στόν τόπο μας στήν χρονική έξέλιξη τής πε,ρα σμένης δεχαετας. Στήν Χουντική έποχή τό Κίνηιμα τής ΕΙρήνης άτόνισε στή χώρα μας. Ή χούντα διά λυσε δλες τίς όργανώσεις τού Κινή,ματος. "Ομως, μέ χίλιουί, δυό τρόττους, τό 'Ελληνικό Κί¬ νημα Εΐρήνης προσπαθοΰσε μέ κάθε 'μίσο νά ύπερασπιστεϊ καί νά ύητοστηιρίξει τούς πολιτι κούς κ,ρατούμενους καΐ τοθς ά- γωνιστές τής Δημοκρατίας. Η ΤΓτώση τής χούντας, έσήι- μανε <μιά νέα έποχή γιά τό ΕΙ- ρηνόφιλο Κίνηιμα στή χώρα μας Πρώτος πρόεδρος ΰπή,ρξε ό ά- είιμνηστος άγωνιστής καί 6ου· λευτής 'Επικρατείας, στρατηγός Γ. "Ιορδανίδης. Τό Κίνηιμα τής ΕΙρήνης σή- μερα λειτοι/ργεΤ άνεξάρτητα ά¬ πό κο,μ'μοπι^ές έντάξεις, άνε- ξάρτητα ά—ό Ιδεολογικές, κοι- νωνικές, φιλοσοφικές καΐ πο- λιτικές τοττοθετήσεις. Σήιμιερα, πού οί παγκόοΛμιες έξελίξεις εΤναι ραγδαΐες, καί όχι άσχετες μέ τίς δικές μας— τίς έσωτερικές — ή άνάγκη τής είρηνικής συνύπαρξης καί τής ττροστασίας τού άνθρώπου άττό τό μαζικό θάνατο καΐ την όπισθοδράμηση τού πολιτισμοΰ, είναι έττιταχτική. Σήιμερα, στήν 'Ελλάδα ό με γαλύτερος κίνδυνος γιά την εΙ- ρήνη είναι ή ά— οθήκευση. των ττυρηνικών οττλων στά χώματά μας, άπό τούς «συμμάχους» Άμερικάνους Ίμπεριαλιστές. ΟΙ βάσεις αύτές μετατρέπουν τή χώρα σέ ττολεμ χό στόχο, αύξάνουν τήν έξάρτηση τής πά τρίδας μας, άττοτελοϋν άττει- λή γιά κάθε άνθρώτπνο και δη- μοκρατικό δικαίωμα καί έκθε- τουν τή χώρα μας στούς τυχο διωχτισμούς τοϋ Ί'μττε,ριαλι- σμοΰ, στόν Μεσογειακό καί γενικώτερα γειτονικό χώρο. ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Μ · Γιά νά περάσετε ένα εϋχάριστο καλοκαϊρι συντροφιά μ' ενα ΗΟΝΟΑ, καί νά διαπι· στώσετε πάσα προσόντα έχουν, έλάτε στήν εκθέση μας νά σάς δώσουμε. • ΕΝΑ αύτοκίνητο ΗΟΝΟΑ μέ κατανάλω- ση 8 δεκάρες τό χιλιόμετρο. • Μ|Α μοτοσυκλέττα ΗΟΝΟΑ που είναι οί καλΰτερες στόν κόσμο, σέ πολλά μοντέλα, καΐ διαφόρους κυδισμούς ά¬ πό 10Ό Μως 1000 κυδικά. • ΕΝΑ μοτοποδήλατο ΗΟΝΟΑ γερό καί γρήγορο. • Μ|β ήλεκτρογεννήτρια ΗΟΓίΟΑ γιά τό έςοχικό σας σπίτι που δέν θά εχει ή· λεκτρικό ρεΰμα· Μ|Α έξωλέμδια ΗΟΝΟΑ V) νθΙΛ/Ο γιό τη δάρκα σας. Εάν Μχετε προδλήματα μέ τό παλιό σαο δχημα δτι μάρκα κι* άν είναι σάς τό άνταλ λάσουμε μ' ενα καινούργιο ΗΟΝΟΑ. Καΐ μην ξεχνάτε δτι τα ΗΟΝϋΑ είναι δλο προσόντα. ΕΚΘΕΧ'Χ _ ΑΝΤΑΑΛΑΚΤΙΚΑ _ ΑΖΕΧΟΥΑΡ Ν· ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - Χ. ΣΠΑΝΟΣ ΟΕ. Λεωψ. ΙΚΑΡΟΥ 50 — ΤΗΛ. 285321 — 286631 Συνεργείο μοτοσυκλεττών Λεωφ. ΙΚΑΡΟΥ 16 — ΤΗΛ. 220764 Ι. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Συνεργείο Αυτοκίνητον Λεωφ. ΙΚΑΡΟΥ 184 — ΤΗΛ. 213440 Ε. ΚΥΠΡΑΙΟΣ. »♦♦♦♦♦♦♦♦■»♦♦♦♦·«>♦♦
  ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ <°ΐ δέματα) ΞΥΛΕΙΑ (καλούπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΩΣΣΙΑΣ ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ Ποιότης "Αρίστη · Μεγάλες είσαγωγές ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ Γραφεΐο ΚαλοκαιρινοΟ 208 ΤΗΛ. 284473 — 220339 ΚΑΘΚ ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΛΙΓΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΑΗΘΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟ · ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ·♦ '♦♦·" ♦ ♦♦ ♦ ♦·♦· ♦♦♦♦♦•♦♦♦Φ ♦ ♦♦♦♦ νΝ ΙΟΦίϊΝ ΤΗ Χ Ί*1ΐ Ρΰ14ΚΜΣ Ε'ϊ. ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΉΝ Μί ΤΑ 1 ΙΜΙ!ρΠ(ϋ Ι ΥΠΌ "' βοοί ιΐ ι ΑΜΐιΐιΐ" ^ Μί ι ΑΦ^Λίΐι κ.λΐ ι—Λυνη οί πιν γ^ηνικην 4«ΛΤΛ ηΚεΑΟΓΟ^ ν ^ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛ ΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΟΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ» ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΛ ΧΧΕΔΗΑ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝβΝ ΧΤΗ ΔΗΜΟΧΙΟΤΗΤΑ Περιωρισμένος άρι- θμός άντιτύπωνκ διατί θεται άπό τα γραφεΐα της «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Δρχ. 60 ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΤΗΛ .281396 (Φώτο Πά- ρίσι) Τό Κ ατι■νοπωλεΐο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθέτει δλα τα εΤδη τοθ καπνιστή, περιοδικά, έφημερίδες καί την «ΑΛΗΘΕΙΑ» ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ο ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ Ζητοΰνται οίκόπεδα στο κέντρο τού Ήρα κλείου Τεχνικόν Γραφείον (' ΧΤΕΛΙΟΥ Δ. ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ ■ >
  ΑΓ. ΜΗΝΑ 15
  τηλ. 289595
  ΜΑΡΙΟΧ
  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑΚΗΧ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 2
  (Όπισθεν Καταστημάτων Μα-
  ρούδα).
  ΤΗΛ. 289 — 593
  ΔΕΧΕΤΑΙ 8.30' — 1
  5 — 8 μ.μ.
  ■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■Φ
  ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ
  Λεωφόρος Κνωσσού 50 μέτρα
  πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο
  (Νεκροταφεϊο)
  ΤΗΛ. 230.^189
  ΗΡΑΚΛΕΙΟηΚΡΗΤΗΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ'
  ΙΜΑ
  ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ
  «ουαν υελειοονονυας υο
  νοιωθεις καϋΐ
  να αλλαζη μεαα πηι;
  αϋοΔικαιωμα
  II
  Να εισαι νέ
  Ανθρωττος 500
  νοιωβεις αυυη υην αΛ-
  λαγη οε καβε αελιδα
  αε καοε παραγραφο,
  γιαπι καβε παραγραφθς
  είναι κ ι ενα μηνυμα !..»
  Α ΜΑΛΡΒ
  Μ ε τον
  σημερινο
  Προεδρο της
  Δημοκρατίας
  στην
  Ακροπολη(Ι959)
  ΕΚΔΟΣΕΙΓ
  ΜΠΕΡΓΑΔΗ
  Μαυρομιχαλη 4
  τηλ-3614263
  ' ΓξΪΪ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣε"σ"αΠ0 ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  φραξουν οί αλ'λοι τ,ο σεομα
  προλαβη να πει εουω κ αι μια
  συλλαΡπ Οΐκη'υσυ
  25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  *"δϊ~ΝΕΟΓΓ~ΕΝΪΤΣΑΡθΓ'
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  δό Μαιάνδρου 7 — Ήλίσια
  Άθήνα — τηλ. 714.955.
  Διαθέτει είδικό γραφεΐο
  στό χωριό Ζαρρός μέ δυό ύ-
  παλλήλους, την κ. Θεοδώρο
  Πάντου καί την δ. ' Ελένη
  Φροτγκιαδούλη.
  Πρόεδρος τής κίνησης αύ
  τής (προσέξτε το αύτό ίδιαι
  τέρως!) έχει διατελέσει ή
  σύζυγος τοθ διατελέσαντος
  επί χούντας ΆμερικανοΟ Δι
  οικητή τής Βάσης Γουρνών
  κ. Στέρν.
  Ή όργάνωση λοιπόν αύτη
  μέ τό. . μεγαλόττνοο φιλαν
  θρωπικό σχέδιο ύττέρ τοθ
  ΠαιδιοΟ, έχει σάν κύριο στό
  χο μέ τό θεσμό τού «Θετοΰ
  Γονέως» νά δημιουργή όπτό
  τό 1972 μέχρι καϊ σήμερσ
  νέους Γενίτσαρους στήν Κρή
  τη! ! !
  Κ αι νά μέ ττόιο σατανικό
  Οπουλο, μεθοδικό σχέδιο των
  μυστικών ύπηρεσιών τού
  Ίσραήλ καί τής Άμερικής:
  Διαλέγουν, φτωχών κυρίως,
  οίκογενειών παιδία στά χω
  ριά καί τα διασυνδέουν μέ
  διάφορες — άγνοκττες φυ-
  σικά -— κυρίες άμερικανίδες
  οί οποίες διά τοθ συστήμα-
  τος της άλληλογραφίας, γί-
  νονται οί «δεύτερες μάννες»
  και υίοθετοθν συμβολικά τα
  παιδία αύτά.
  Σάν άντιμισθία στήν άσυ
  νείδητη άντεθνική υπηρεσίαι
  ττού καλοΰνται νά παίξουν
  τα παιδία αύτά, είναι 300
  δρχ. τό μήνα παλιόρουχα κα-
  τά τό σύστημα ΟΥΝΡΑ, Ε-
  ΜΕΛ ΟΔΙ ΣΥ, κλπ. και άλλα
  μικρό-άντικείμενα, βιβλία,
  κάρτες κ.ά.
  Οί «θετές μητέρες» οί «κα-
  λές άμερικάνες» οί «δεύτερες
  μανάδες», ύπαρκτές ή άνύ-
  παρκτες (τό πιθανώτερο) κυ
  ρίες «Κάρολ», «Μάρτζορυ»
  «Τζέην», μέ τα γράμματά
  τους, πού τταραδίδονται στά
  Κρητικόπουλα, μεταφρασμε-
  να άττό την παραττάνω όργά
  νωση, καί τα «γλυκά» καϊ
  «τρυφερά» λόγια τους, 6ιει-
  σδΰουν συναισθηματικά στίς
  άγνές ψυχές των Κρητικόπου
  λων, πού σιγά — σιγά τίς
  άγαποθν δν δχι ττιό πολύ,
  σχεδόν τό Τδιο μέ τίς μανά¬
  δες τους, τή κυρά Άντιγόνη,
  τή Λεφτερία ή την Άγαθή...
  Μάς εΐπε χαρακτηριστικά
  ό κ. Χατζάκης από τίς Κα
  μάρες δτι τα τταιδιά κάνουν
  τόση χαρά κάθε πού θά ττά-
  ρσυν γράμμα άπό την Άμερι
  κή, ώστε έκείνη τή μερά δέν
  τούς δίνει μυαλό νά διαβά
  σουν.
  Όσοι γνωρίζουν άπά Παι
  Η ΜΕΘΑΥΡΙΑΝΗ ΜΑΣ ΔΙΚΗ
  • Συνέχεια άπό ττ> σελίδα 1
  ται στό Ήράκλειο τής Κρή¬
  της, γιά τταράβαση τοΰ άν·
  τιδη-μοκρατικοΰ αρθρου 181
  Π.Κ. στίς 28 Απριλίου
  1977.
  Ό έλεύθερος Τύπος απο¬
  τελεί την πεμπτουσία τής
  Δημοκρατίας καί κάθε
  προσπαθεία φιμώσεώς τσυ
  δέν έξυπηρετεϊ παρά μόνον
  τα δόλια σχέδια των παρα·
  σκηνιακών φασιστικών κύ¬
  κλων τής άνωμαλίας.
  Στό πρόσωπο τοΰ Μάνου
  Χαρή καί τοΰ Πέτρου Βά-
  βαλη δικάζεται ή έλευθερο-
  τνπία στήν 'Ελλάδα.
  Άθήνα 22 Απριλίου
  1977.
  ΤΟ ΘΕΜΑ
  ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
  Ώστόσο, τό θέμα μπήκε
  στή Βουλή των 'Ελλήνων, μ έ
  Ερωτήση τοθ βοι/λευτή κ.
  Μπαντουβά ή όπσίρ κατα-
  τέθηκε ττροχΒές Παρασκευή
  22)4)77, στήν όποία υπο
  στηρίζεται μεταξύ αλλων, δ
  τι οί διώξεις των δημοσιο-
  γράφων καί έν προκειμένον
  τής «Αληθείας», είναι διά-
  χυτη έντύπωση, δτι άποτε-
  λοΰν «Κυβερνητική Γραμ-
  μή».
  Ό κ. Μπαντουβδς, στή
  σοβαρώτατη αύτη Ερωτήση
  τού,, πού δημοσιεύομε όλό-
  κληρη σέ αλλη θέση, ζητά
  νά κατατεθοΰν στή Βουλή,
  έν 6*ψει της μεθανριανής μας
  δίκης, ή άγόρευση τού άντι
  σαγγελέα κ. 'Αλεξοπούλου
  καί οί έρωτήσεις - παρατη-
  ρήσεις τοΰ Πρόεδρον πού
  δίκασε τότε τόν διευθυντή
  της «'Αλήθεις» κ. Ζιάννη.
  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
  ΠΗ «ΦΕΝΤΕΡΑΣΙΟΝ»
  ΟΙ δυό κατηγορούμενοι
  δημοσιογράφοι κατήγγηλαν
  τό γεγονός καί ζήτησαν
  προστασία, στή Διεθνή Συ·
  νομοσττονδία Δημοσιογρά-
  φων, στή γνωστή σάν «Φεν-
  τερασιόν».
  'Υπενθυμίζουμε ότι για
  τίς δικαστικές διώξεις τοϋ
  Μάνου Χαρή έχει άσχολη-
  θε! πρόσφατσ. τό Διεθνές
  Ίνστιτοθτο Τύττου, άναφέ-
  ροντάς τον ττρώτο στίς διώ-
  ξεις στήν 'Ελλάδα, στή* σχε
  τική εκθέση.
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  , Τθν κ; ,
  ^οστηρ.ξουν άπο την Α-
  °?να ,°1 8'κηγοροι κ.κ. Μ,χ
  Μοι/ρ.κης κα, Τάκης Σαλκιν
  Μανος Χαρής, σε έν-
  διαΜορτυρίσς γιά τόν
  αδικο έμπλεγμό τού σε μιά
  άκόμη δικσστική ττεριττέ-
  τεια' 8έν ** δι(*ίσει δικΤ
  δική Ψυχολογία, μποροΰν
  νά καταλάβουν τή δύναμη
  τοΰ συστήματος αυτού, πού
  σιγά — σιγά μεταστρέφει
  καί κατευθύνει την άθώα άκά
  τεχη καί εύττλαστη παιδική
  ψυχή, δπου θέλει ό έγκέψα-
  λος τής Όργάνοκτης.
  Χαρακτηριστικό είναι αύτό
  ττού συνέβηπρό ήμερώνστούς
  Κάτω Άσίτες. Ένας θείος
  ττού ήρθε γιά Πάσχα άπό την
  Άθήνα, τόλμησε νά μιλήση
  εναντίον των Άμερικάνικων
  Βάσεων.
  —«Κόντεψε νά μέ φάη ό 15
  χρονος άνηψιός μου, μόνο
  πού δέν μέ σκότωσε», μάς
  εΐπε.
  Ή δραστηριότητα τής Όρ
  γάνωσης αυτής γιά την ό-
  ττοία δέν γνωρίζουν πολλά,
  οΰτε συνεργάζονται οί τοπι-
  κές κρατικές ύπηρεσίες (Νο
  μαρχία, Κοινωνική Πρόνοια,
  κλπ·.) είναι κυρίοις στά χω¬
  ρία: Ζαρρος, Καμάρες, Βο-
  ρίζα, Άσίτες κλπ.
  Ύπεύθυνη διαβεβαιώση
  γιά τό δτι ή Όργάνωση έ-
  νεργεΤ έν άγνοία των κρατι-
  κών ύττηρεσιών, μάς έδωσαν
  ό διευθυντής τής Νομαρχίας
  κ. Δημητράκης, ό Νομία-
  τρος κ. Κοκολάκης καΐ ό Δι
  ευθυντής Προνοίας κ. Μάν-
  τζαρης.
  Θέτομε τό θέμα και στό
  Λαό καί στούς κροττικούς ύ-
  πευθύνους μέ την έλπίδα δτι
  θά ένεργήσουν τα δέοντα.
  Δέν είναι δυνατόν, ένώ
  είναι συγχρόνως έθνικά άπα
  ράδεκτο, την ώρα πού προ-
  σπαθοθμε να διώξουμε τούς
  ξένους καταχτητές, νά τούς
  άφήνομε νά δροΰν τόσο ΰττου
  λα, συνωμοτικά καί δυστυ-
  χώς άττοδοτικά, δημιουργών¬
  τας στήν Κρήτη νέους, μον-
  τέρνους Γενίτσαρους έξαγο-
  ράζοντας την άθώα παιδική
  τους συνείδηση μέ 300 δρχ.
  τό μήνα.
  Καί κάτι άκόμη: γιά νά
  πετύχουν μεγαλύτερη διεί-
  σδυση, τώρα τελευταία άρ-
  χισαν νά δημιουργοΰν μέσω
  των Επιτροπών Κοινοτικής
  Άναπτύξεως και έξαγορά
  των μεγαλυτέρου δίδοντας
  διάφορα ποσά γιά έργα άνά
  τττυξης τής κοινοτικής ίδε-
  ας.
  Όττως μάς εΤττε ό άρμόδι
  ος τής Κοινότητος ΖαρροΟ
  έκεΐ τούς έ'χουν δώσει μέ¬
  χρι τώρα Ινα περίπου έκα-
  τομμύριο.
  Νομίζομε δτι τό θέμα είναι
  σοβαρώτατο και έλπίζομε
  πώς κάποιος "Ελληνας άρ-
  μόδιος, μέ έθνική εύαισθη-
  σία, θά ενδιαφερθή νά άνα-
  κόψη την έγκληματική ένέρ
  γεια σέ βάρος τού "Εθνους
  καί τής Κρήτης, ένας τρόττος
  άλώσεως τής οποίας είναι
  καί ό παραττάνω.
  ♦♦♦♦».
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΔΙΚΑΖΕΤΑΙΑΥΡΙΟ Ο ΜΑΡΙΝΑΚΗ^
  Β Σκνόχειο άττό τή σελίδα 1
  ζεται σάν Ιστορική.
  Παρά τίς πολύπλευρες πιέσεις πού Ιχουν δε-
  χτεϊ οί Ίεράρχες τής Κρήτης καί την τρομακτι
  κή δραστηριότητα πού £χουν σναπτΰξει οί Μα
  σόνοι, γιά νά περισώσουν τόν «άδελφό» τους,
  είναι σχεδόν δέδαιο δτι τό Συνοδικό Δικαστή-
  ριο θά σταθή στό Οψος τού, σταθμίζοντας σω-
  στά την Ιστορική εύθύνη των περιστάσεων.
  Στή οίκη αυτή, ό κατηγορούμενος τέως Πρω-
  τοσύγνελλος τής Άρχιεπισκοτιης κ. Μαρινά-
  κης, πού δρίσκεται άπό μέρες στό Ήράκλειο,
  θα παρουσιαστή αυτοπροσώπως καί θά άπολο-
  γηθή, μέ δασικο τού στόνο νά αποφύγη τόν ά-
  ποσχηματισμό, μιά άπό τις πιό βαρειές ποινές
  ΣΤΟ 'ΑΙΤΟΡΙΑ,,
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.
  Χθές, στίς 11.30' ττ.μ Χωρίς άμφιβολία, ό κ.
  μίλησε σέ ττολιτική συγκέν- Άντώνης 'Αμ-οττιέλος, σάν
  τρωση στό κινηματοθέοττρο καλάς όμιλητής καί έμπει-
  «Άστορΐια»), ό) κ. Άντώνης ρος πολιτικάς, έδωσε μέ
  Άμποττιέλος, μέλος τοΰ Πό- σαφήνεια στό οχροσττήριό
  λιτικοΰ Γροφείου τής Κ.Ε τού νά καταλάβει τίς θέσεις
  τού Κομμουνιστικοΰ Κόμμα τοΰ Κόμματός τού, πάνω σ'
  τος 'Ελλάδας. 8λα τα σ-ουδαΐα έθνικά καί
  Ή όμιλία τοθ κ- Άμττα- Λοικά προβλήματα-
  τιέλοι>, —εριστράφηκε γ6-
  ρω άττό σημερινά κρίσιμα Τή συγκεντρώση, ττου
  έθνικά καί λαικά ττροβλή- -αρακολούθησαν καί πολ-
  ματα, άναλύοντας τίς θε- λοί, ττού δέν ήσαν μέλη τοΰ
  σεις τοθ ΚΚΕ -άνω σ' αύ· ΚΚΕ, ώργάνωσε ή Έττιτρο-
  τά καί πάνω στόν τρόττο άν- —η της —εριοχής Κρήτης
  τιμετωπισης τους.
  τοΰ Κ.Κ.Ε.
  ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ
  Φ Συνέχεια άττά τή σελίδα 1
  άγροτών πού εΐχε μα-
  ζευτεΐ στά Δικαστήρια.
  'Εκτός άττό τόν κ Κακλαμά
  νη, τα έδρανα τής ύπεράσττι-
  σης κατεΐχαν καί οί κκ. Άρ.
  Κοοτσόγιωργας (βουλευτής
  ΠαΣαΚ) 'Αθ. Άλεξανδρής ά¬
  ττό την Άθήινα καΐ Άλ. Δαριβι
  ανάικης άττό τό Ήράχλειο
  Ή διαδικασία έξελίχτηκε μέ
  σα σέ άρκετά όξύ κλίμα, μετσ
  ξύ Δικαστη'ρίου καΐ 'Υττεράστπ
  σης, άπστέλεσιμα τής οποίας
  ήταν νά διακοπεΤ πέντε φορές
  ή διαδικασία καΐ νά διαταχτεί
  μιά φοιρά «ή έκκένωση» της Δι
  καοτικής αιθούσας, πράγμα
  τό όττοΐο τελικά δέν εγινε.
  Την δίκη — πού δπως εΤ-
  ναι γνωστό ξεκινούσε άπό την
  άγροτική άπεργία τού περασμέ
  νού Αύγούστου — παρακολού-
  πολλοΐ άγροτες (άχι δ-
  μέ τίς οποίες άπειλεΐται.
  ε>σ>
  ►♦♦♦♦♦♦Φ».
  ΔΙΚΑ1ΤΗΚΕ ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  Μάρτυρες ύπεράσπισης
  νά κοτταθέσουν πολ
  λοί.
  Μεταξύ αυτών άναγράφο-
  Γ ίί^ Ηράκλε,ο
  άτΓΟ Τ ΑΘΠνα·
  ~ Κωστοα?·
  ~Εϋα Σψονλη, έκδοτις πε
  ριοδικοα
  -Μανολΐκ Ρούνης, λογοτέ
  ~®εοδ Κιρκάσιος, συγγρσ
  —Πλουτης Σερβας, ίστορι
  κος " δημοσιογράφος. ^
  Μέφ-τυρες κατηγοριας ε-
  λέας τους κ κ> ,
  ~Ν' *<»*<=ν™ν. Πρόε- ΑικηγορικοΟ Συλλο- —Ε. Σμνρνάκην, Πρόεδρον ΊατρικοΟ Σύλλογον Ηρα¬ κλείου. —Ι. Παρασχάκην, Πρόεδρον Συμβολαιογράφικοΰ Σύλλο¬ γον Ηρακλείου. Διαβάζετε τόν «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ» την καθημερινή, πρωϊνή, Δημοκρατική Εφημερίδα πού σας ένημερώνει ύπεύθυνα. ΕΙΔΗΖΕΙΖ • ΑΡΟΡΑ ΚΑΙ ΖΧΟΛΙΑ ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΩΧ • ΕΡΕΥΝΕΖ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΖΤΗΛΗ • ΠΛΗΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΠΖΗ. τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα 224 - 225 καί 224 - 226 γιά νά έχετε τό πρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη ή μέ τό Ταχυδρομεϊο. • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ • Συνέχεια άττό τή σελίδα 1 5τι ή ττεριοχή είναι ύδροφόρα πράγμα τό όποΤο είναι γνωστό γι' αύτό καί άποφεύγεται ή κο τασκειιή ύττογείων) "Οπως κατέθεσε ό κ. Μιτταρ μπουνάκης οί άγωγοί ττού έ- χρησίμευαν γιά την διοχέίτευ- ση των νερών, ήταν σκεπασμέ νοι μέ μωσαικό έττίστρωμα και Ι ήταν αδύνατο νά γίνουν άντι- λη/π·τοί οταν γινόταν οί σχε-τικέ» διαττραγιματεύσεις. Ό ίδιος επί σης κατέθεσε ότι ό κ. Παπα¬ δάκης ού εΤπε πώς τό δια- μέρισμα αύτό ττού τοθ πουλοΰ- σε «έττειδή είναι καλό τό εΤχε γιά την μηιτέρα τοι»! ! ! Άπτολογούμιενος ό κ. Παπα¬ δάκης εΤπε δτι ή μεγάλη. ποσό τητσ νερού όφείλεται σέ γεω- λογικές μεταθολές, (πού έγι¬ ναν την 6αρι/χειμωνιά τοΰ 75) καΐ στίς ύπόγειες Στοές των Ένετών, οί οποίες κατα- στραφηκαν σέ όρισμένα ση- μεία, μέ άττοαέΛεσμα νά άνε- 6ή ή στάθμη των ύδάττων. Σάν μάρτυιρες ύπεράσττιση; κατέθεσαν μηχανικοι (δπως έ γνωοτός μασόνος κ. Κοπιδά· κη,ς) ύπάλληλοι τού Πολεοδομι κου (6—ως ό κ. Κλαψινός) κλπ. Μέ τό θέιμα τής τταρα—άνω παλυκατοικίας κα! τό σχετικό κοινωνικό πρό6λη>μα πού δηιμι
  ουιργεΐται ά—ό τό άνακάτε,μα
  των έττκρανειακών ή σέ μικρά
  6άθος νε,ρών μέ άκαθαρσίες τού
  6όθρου της πολυκατοικίας, εί¬
  χαμε άσχσληθεΐ πρόσφατα στδ
  94 φύλλο της «Αληθείας».
  ΤΟ «ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ»
  Χθές τό πρωί έγιναν στόν
  'Άγιο Νικόλαο, τα έγκαί-
  νια της νέας ξενοδοχειακής
  μονάδας «Μιραμπέλλο Βι-
  λάζ».
  Μετά τόν έγκαινιασμό
  τής μονάδας, πού πρόκειται
  γιά κάτι τό κατοπτληκτικό,
  ό -ρόεδρος τής Α.Ε. «ΜΙΡΑ
  ΜΠίΞΛΑΟ» κ. Ν. Χουρδάκης
  δεξιώθηκε τούς παραβρεθέν
  τες.
  ►♦♦♦< ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ ΓΙΑΝΝΗΧ ΑΠΟΖΤΟΛΑΚΗΖ ΑΘΑΝΑΖΙΑ ΓΑΛΙΩΤΖΑΚΗ Παντρεύτηκαν χθές μέ κου- μπάρα την Κατερίνα Παναγι ωτάκη. Θερμές εύχές Γ.Μ. μως αύτοι πού θά έττρεπε ά—ό ττλειιράς άριθμοΰ) πού εΤχαν φτάσει άπό δλα τα σημεΤα τού Ν ομού. Πρέπτει νά τονισθεϊ Ιδιαιτέρα ή παρουσία τής Διοίκησης τής Ένωστγς Γεωργικών Συνεταιρι σιμών Ηρακλείου ή όποία εΤχε π άρει άττόφαστι νά συιμτταρα· σταθη μέ κάθε τρόττο στούς δι καζόμευους άγρότες. Σάν μάρτυρες ύττεράσπισης κατέθεσαν οί κ.κ. Γ. Ψαράκης, (βουλειηής ΠαΣοΚ), Άθ. Σκουλάς, Δικηγόρος, Δ. Βαρ δαλα*άκτ»ς., Πρόεδρος ΕΓΣΗ, Γ. Γαβαλάς άντπτρόεδρος Ε Γ ΣΗ κ ά. Ό Είσαγγελέας τής 'Εδρας (κ. Κονταξής) ζήτησε την ένο χή των καττηιγορονμένων άλλσ τό Δικαστήριο (άποτελούμενο άπό τούς κ.κ. Παναγόπουλο, Μπαιρμπάτστ κ<>ι δ)δα Περά
  κη.) άποφάσισε την άθώωσή
  τους.
  Πρέττει νά σημειωθεΐ ό άγω
  νιστικός παλιμός των τταίραβρι
  σκαμένων άγροτών ό οποίος κσ
  τέληξε σέ μακρόσυρτο χειρο-
  κρότηιμα, μετά την έκδοοη τής
  άττόφασης.
  ■Ήταν μιά πραγιματικά δί-
  καιη άττόφαση, πού δικαιωνει
  κοττά κάΐποιο τρόττο, έστω καΐ
  τι—ικά, ίνα έξ ΐσου δίκαιο καΐ
  έπι6εδλη|μένο άπεργιακό άγώ
  να των σταφιδοπαοαγωγών.
  ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΤΥΧΗΖ
  ΕΚΤΙΜΗΖΗ
  "Ισως έπειδή ο! διακεκριμέ
  νοι Άθηναΐοι ύπερασττιστές
  των άγροτών, δέν γνωριζαν άρ
  κετά καλά πρόσωττα και
  πράγιματα, έπιτεθήκανε ά
  δικα στόν δικαστή κ.
  Μτταρ,μπάτση, τού όττοίου ή
  προσωπικότητα καί ή άντικειμΕ
  νικότΓ)τα εΤναι γνωστές δχι μό-
  νο στόν Δικηγορικό κόσμο, ά^
  λά καΐ στό εύρύτερο κοινό
  τοΰΙ Ηρακλείου. Εύτυχώς δ-
  μως, πού (Τσως καί μέ την πό
  ρέμβαση διαφόρων Τοπικών
  τταραγόντων) ή ύττεράστηση άν
  τιιμετώπισε στή συνέχεια τήΰ
  δίκης καλόττιστα τόν κ. Μττοορ
  μπάτση καΐ μέ τίς δοθεΐσες έ-
  ξηγήσεις διασκεδοχττηκε ή δλη
  ΰττόθεση.
  Πιστεύουμε ότι ό διακεκριιμένος
  δικαστής παρά την δικαιολο-
  γηιμένη ττικιρία τού, νά εχει ήδη
  θεωρήσει τό θέμα λήξαν.
  Κατατέθηκε προχθές 23)4 στή ΒουΧή
  Η ΕΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ κ. Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
  ΠΑ ΤΗ ΜΕΒΑΥΡΙΑΝΗ ΜΑΣ ΔΙΚΗ
  Απωλεσθη πορτοφόλι
  στήν περιοχή «Μεσαμπε-
  λιές» Αγ. Ιωάννου, περιέ¬
  χον 18 - 20.000 καί 10 σει
  ρές έθνικοΰ Δοχείον.
  "Οποίος τό 6ρεϊ παρακαλεί-
  ται νά τό παραδώσει στήν
  πλησ ι έστερη ' Αστυνομ ι κή
  Άρχή καί θά άμοιφβεΐ
  ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΗ «ΜΑΡΙΝΑ»
  Ένας παιδικός παράδεισος ττλάι στή Θάλασσα
  ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ-
  ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό παιδί σας στό
  κέντοο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά διασκεδάση καΐ
  νά άναπνεύση Ιώδιο, στό Ένετικό Λιμάνι
  τού Ηρακλείου.
  ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΑ ΤΙΣ
  ΒΑΣΕΙΣ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  διαμείνει στην Έλληνική Έ
  πικράτεια, ξένη Στρατιωτι-
  κή δύναμη, χωρίς την άπό-
  λυτη ττλειοψηφία τού ο/λου
  άριθμοΰ των 6οι/λεντών;
  Φυσικά, δέν περιμένουμε
  άττό την Κι;βέρνηση Καρα-
  μανλή συνταρακτικές έξελί
  ξεις στό θέμα των βάσεων.
  Μετά την άγγελία τής αττο-
  χώρησης(;) άπό τό Στρα-
  τιωτικό σκέλος τοΰ ΝΑΤΟ,
  οί έκττλήξεις σταμάτησαν,
  πάνω στό θέμα των βάσεων.
  'Ανάλογη ή*ταν ή απαντή¬
  ση τοΰ κ. Αβέρωφ στή Β ου
  λή την 30 - 12 - 76: «Δόν
  μποροΰμε νά δώσουμε άπαν
  τηση αν ύπάρχουν πυρηνι-
  κά δπλα στήν Έλλάδα».
  Ό κόσμος δμως, βουΐζει.
  "Ολοι θεωροΰν τίς Βάσεις
  Πυρηνικές Φωλιές, Στρατιω
  τικό στόχο σέ ένδεχόμενη
  διεθνή άναμέτρηση.
  Δέν μπορεΐ νά λέει
  ή Κυβέρνηση - έστω καί ά-
  νεπίσημα - δτι δέν ξέρει αν
  ήρθαν 'Αμερικάνοι Τεχνι-
  κοί (διάβαζε: Στρατιωτι-
  κοί) τή στιγμή πού καλά
  πληροφορημένες πηγές, μάς
  λένε δτι τούτη την ώρα ο!
  τρείς 'Αμερικάνοι 6 ρ ί -
  σκονται στήν Κρη-
  τη, (Σητεία, Γοϋρνες καί
  Σοΰδα), γιά μιά γενική Έ-
  πιθεώρηση των Άμερικανο-
  νατοϊκών Βάσεων.
  Φάνηκε τώρα κα
  θαρά (εμείς καί τότε τό εί¬
  χαμε τονίσει), τό παιγνίδι
  πού παιζότανε, πουλώντας
  ό κάθε κύριος Κάρτερ, Δη-
  κρατΐα, φιλελληνισμό, Ει¬
  ρήνη καί "Υφεση . . .
  Μά πρέπει νά γνωρίζει,
  ό καβένας ξένος δτι τούτη
  τή Υή την Κρητική, την Έλ¬
  ληνική γή, την έχουμε ποτι'-
  σει μέ ποταμούς άπό αΐμα.
  ΑΤμα άνθρώπινο, αΤμα τής
  Λεψτεριάς.
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΕΡΩΤΗΣΙΣ
  Διά τούς κ.κ. Ύπουρ-
  γούς της Δικαιοσύνής
  καΐ Προεδρίας Κυβερ¬
  νήσεως.
  Α' Είναι καθολικόν τό αΤτη-
  μα τής ψοχικής ένότη,τος τοθ
  'Ελληνικοί) Λαού έν όψει των έ
  σωτερικών καΐ εξωτερικών κιν-
  δύνων πού τόν άττειλοϋν. Καΐ
  ή Κυβέρνησις έτπκαλεΐται την
  σΐΛμτταράιστασιν τής άντΐίττολιτεύ
  σεως διά την εξασφάλισιν κλί-
  ματος ήπιότητος καΐ ήιρεμίας
  στόν Δηιμασιον βίον.
  Κατά δέ την ύττερδιετή ζω¬
  ήν της ή Εθνοσυνέλευσις άττέ-
  δειξε δτι διέ—εται ττράγματι ά¬
  πό τό ττνεΰιμα ύψηλής έθνικης
  εύαισθησίας κα! ύττευθυνότη,τος
  είδικώτε,ρα δέ ή άντιττολίτευσις
  ό—αλλοτριώνει συνεχώς τα πό
  λιτικά καί κομιματικά τη,ς σνιμ-
  φέροντα χάριν των γενικωτέρων
  τοιούτων τού Λαοΰ καΐ τού
  "Εθνοος. Δυστνχώς δμως όρι¬
  σμένα γεγονότα τείνουν νά τρώ
  σουν τή θωράκισι τής Δημο¬
  κρατίας καί τού "Εθνους ττού
  έξασφαλίζει ή ύττάρχουσα έ¬
  θνική Ιξαρσις έντός καΐ έκτός
  τού Κοινοδουλίου.
  •ΥπεύθΐΛ^ι διά τίς ένέργειες
  αύτές είναι ό διατηρηθεΐς σχε
  δόν άνέ—αφος μη,χανισμός τής
  άμαρτωλης έττταετίας καθώς
  καΐ οί έσφαλμένες καΐ έπιττό-
  λαιες δραστη·ριότητες όρισμέ-
  νων Κυβερνητικών παραγόντων.
  "Ετσι δηιμιουιργεΐται ίνα κλΐ-
  μα ανησυχίας συγχύσεως καΐ
  προβληματισμοί} τού Λαού μας
  ττού τό έκιμεταλλευεται ό ντόπι
  ος καΐ ό ξενος σκοταδισμός.
  Όλοι άναμέναμε ττροο—άθειες
  καΐ πρωτοβουλίες τής Κυ€ερ
  νήαεως διά την άνά—)(εσιν της
  επικινδύνου αυτής κατωφερικής
  πορειας. Περιέργως ομως ή
  Κυβέρνησις δέν άνταποκρίνεται
  στήν πιρασδοκίαν αύτην. Άνέ-
  χεται καΐ ττολλάκις καλλιεργεΤ
  την ατμόσφαιραν τής οξύτητος
  έπιτρέττει την δραστηρισποίησιν
  των ύττσναμεκτών τής Δημο-
  κρατίας καΐ τοΰ "Εθνους καϋ α¬
  ποβλέπει στήν διαιμόρφωσιν ε¬
  νός έξηρτημένου και κατευθυνο
  μένοα Τύπτου1, ένισχύουσα τίς
  Ομέτερες καΐ έξοντ&>νουσα τις
  άδέσμοττες καϊ άνεξάρτη,τες
  έψηιμερίδες.
  Έττ' αυτού έρωτώνται ο! α¬
  νωτέρω άξιότιμοι κ.κ. 'Υΐπουρ-
  γοί:
  1) Γνωρίζετε ότι ό Κρητπκός
  Λαός διακατέχεται άττό έντονη
  άνην^Χ'01» διότι ή Μεγαλόνη-
  σος έχει μετατιραττεΤ είς στί¬
  βον έντόνου δραστηριοτΓθΐήσε-
  ως τταραγόντων τής άνωιμαλίας
  μέ κέντρα άΐποφάσεων στό ε¬
  ξωτερικώ καΊ μέ στόχους την
  άλλοίωσιν τής 'Εθνικής της φυ
  σιογνωμίας, διά καινοφανών θε
  ωριών τηειρ! αύτονομίας διά τής
  έξαγο,ράς καΐ ^έλέγχου έδαφι-
  κών έκτάσεων διά τής άλώσε¬
  ως της οΐκονομΐας τής Νήσου
  κλπ. ;
  ιΠαντα ταύτα έν συνδυασμώ
  μέ την ύπαρξιν καΐ λειτουργίαν
  των ξένων Βάσεων συνθέτοι/ν
  πράγματι £να μεγάλον καΐ Τσως
  άμεσον κίνδυνον δχι μόνον διά
  την ηρεμίαν καΐ την ασφάλειαν
  άλλά καί διά τόν ρόλον τής
  Κρήτης σάν έττάλξεως Δημο-
  κρατικών καΐ Έθνικών άγώ-
  νων.
  2) Γνωρίζετε δτι ά έν
  τσπισιμός των ανωτέρω κινδύ-
  νων καΐ ή πρωτοβουλία άντιμε
  τωπίσεώς των άνήκει είς τταρά
  γοντες ιμέ έθνικάς ς
  καΐ υψηλόν επί—εδον ευθυνής
  οί όττοΐοι κ,ρούουν συνεχώς
  τόν κ&ίδωνα τού κινδύνου οτήν
  Κυβέρνηχτιν χωρΐς δυστνχώς Ο0
  δεμίαν κατανόησιν καΐ άναγνώ
  ρισιν;
  3) Είναι άληθές δτι ή <υ. δέρνησις, προφανώς ΘΟμα κοΐ ή ιδία ύστεροβούλων καΐ ί-6- τττων είσηιγήσεων, ένεργεϊ διά την εξουδετέρωσιν των άντ*τ£ ρω τταραγόντων διά παντός μέ σοα καΐ δτι στά ττλαίσια βύ- τής τής προσπαθείας — ώς διαδίδεται έητεστρατεύθη ό μη. χανισιμός των μυστικών Οττηρε σιών, άκόμη δέ καί ή δικα- στική δίωξις; 4) Γνωρίζετε δτι είναι διά χυτος ή εντύπωσις στήν κοι νωνίαν της Κρήττης δτι οί προ- σφατοι καταδίκαι καΐ διώξεις δημοσιογράφων διά έξοντςηι- κών ποινών δπως π.χ. των ΗΌι ρουδάκη, Μάνου Χαρή, Πέτρου Βάβαλη κλττ. άττοτελούν «Κυ βερνηιτική γ,ραμιμή,» Καΐ πώς άντιιμετωττίζετε τόν κίνδυνον νά σπηλωθή έν ττροκεΐιμένΜ τμή μα τής Δικαιοσύνής ώς δήθεν διατεταγμένον καΐ τιθέμενον είς την ύτΓη.ρεσ!αν τού Κυβερ νώντος Κάμματος;.. 5) Γνωρίζετε δτι αί έπιβλη θεΐσαι ττοιναΐ ττρωτοφανούς αύ- στηρότηττος καΐ αί διώξεις δια κεκριιμένων ττατριωτών δηιμοσι ογράφων ένώ άττολύωνται κα¬ θημερινώς βασανισταΐ καΐ έθ- νικοί ιμειοδόται τής έττταίτίας άττοτελούν επικίνδυνον πρόχλη σιν τού Λαού μας καΐ ύττονο- μεύουν τα θομέλια τής Δηιμο- ιορατίας, 6) Πιστεύετε δτι μέθοδοι ένθι/μίζουσαι άττοφράδας ημέ¬ ρας δύνανται νά στηρίξουν την Δημοκρατίαν κα! νά είναι βιώ σιμοι στήν 'Ελλαδα σήιμερον, νσμΐιμοτΓΟΐούμενοι στήν ττερίτπω σιν των διώξεων δηιμοσιογρά- φων διά φασιστικών νόμον; Β' ΑΙΤΗΣΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕ- ΩΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 1) Στά ττλαίσια τής διώξεως τού Τύττου καΐ έν όψει τής δί κης των δηιμοσισγράφων της έφηιμερίδος τού Ηρακλείου «ΑΛΗΘΕΙΑ», Μάνου Χαρή — Πέτρο*/ Βάβαλη τής 2Β—Α— 77 τταρακαλώ δττως κατατεθοϋν είς την Βουλήν τα πρακτικά τής δίκης τής 9—6—76 τού δημοσιογράφου Έμμ. Χαριτα¬ κη στό έφετεΐον Χανίων, μετά της αγορεύσεως τού 'Αντισαγ γελέως κ. Άλεξοττούλου καϊ των έρωτήσεων καΐ παρατηρή σεων τοΰ Προέδρου κ, Ζιάννη. Έν Αθήναις 22—4—1977 Ό έρωτών ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Βουλειπής Ηρακλείου Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΣΕΑΠ Προχθές Σάββατο 23 Α¬ πριλίου, στή ΣΕΑΠ Ηρα¬ κλείου, πραγματοποιήθηκε ό έτήσιος έορτασμός τού Προστάτη τού Στρατοΰ Α γίου Γεωργίου. Μετά τή δοξολογία, δια· βάστηκε ή ήμερήσια διατα- γή τοΰ Ταξίαρχου κ. Θεοδ ΟΙκονομάκου, εγινε κστάβε- ση στεφάνου, επιδείξη δ- πλων - μέσω ν Στρατοΰ Ηη- ράς καί τέλος, δεξίωση. ΑΑΜΠΡΙΑΣ - ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΚΟΙ 1η ΑΠΡΙΠΙΟΥ ►Φ^Ι ΜΙΝβΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής ΑΝΕ ΜΙΝΩΙ- ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ευχαρίστως ανακοινοί είς τούς κ. κ. Μετόχους δτι τό Ο)Γ ΕΥΘΥΚΩΣΤΑΣ II ήγορά- σθη άπό κοινοΰ και έξ ήμισείας μετά τής ΑΝΕΚ κα τα τόν διενεργηθέντα την 3)4)77 πλειστηριασμόν άντ! ποσοΰ 67.000.000 δραχμών. Ηράκλειον 5)4)1977 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΧΥΜΒΟΥΛΗΟΝ ΦΦΦΦΦΦ • Συνέχεια άττό τή σελίδα 1 καί κατακριτέα ττέρα γιά πέρα. Ούτε σάν άρμόδιος ύφυ ττουργός, οΰτε σάν άντιστασιακός, ούτε σάν δημοσιογρά- φος, εΓχατε τό δικαίωμα νά διαπράξετε ίνα τόσο 6αρυ σφάλμα. Κι' αύτό γιατί ξέρατε — σάς εΐχα ένημερώσει, έκ¬ τός των άλλων, έγώ ό ίδιος καί στό Λονδΐνο τό 1972, άλ λά καίμόλις γυρίσατε στήν Έλλάδα — δτι ό κ. Σισμά νης, υπήρξε ένας στενάς καί έ— ίσημος συνεργάτης τής χουντας, μέ ΰπεύθυνο πόστο καί σημαντική δραοτηριό- τητα. Είχατε καί ττρέπει νά έχετε στά χέρια σας τόν «Φά κελλο Σισμάνη» άπό τόν όποΐο φαίνεται δτι ό κύριος αύ¬ τάς δέν υπήρξε άπλός τηλετταρουσιαστής τηλεσχολιαστής τηλεσυνεντευξιαζόμενος των χουντικών «προσωττικοτήτων» άλλά καί Διευθυντής Προγράμματος τής χουντικώτατης ΥΕΝΕΔ. Σάς θυμίζω δτι. σέ διαψημιστική εκδηλώση πού εί- χα όργανώσει στό «Χίλτον» μοΰ έττιτέθηκε θρασύτατα, άττοκαλώντας με ενώπιον κοινοϋ «έχθρό καί δυσφημισχΛ τής 'Εθνικής Κυβερνήσεως» και θέλησε νά μέ. . . συλλά- 6η μέ τή βοηθεία στρατιωτικών μέ ττολιτική περιδολή καΐ νά «μέ πάη άμέσως στήν ΕΣΑ». ΜοΟ έ'κανε έν συνεχείο άναψορά καί άρχισαν σέ βάρος μου άνακρίσεις άπό τόν συνταγματάρχη Βικέτο. Άν σώθηκα δέ, άπό περιπέτειες σ' αύτό βοήθησαν δυό γεγονότα: δτι ένδιαφέρθηκε γιά μενά ό τότε διευθυντής τής άεροττορικής έταιρίας «Πανθ μέρικαν» καί δτι Ινας καλάς φίλος δημοσιογράφρς μοΰ έδωσε την πληροφορία δτι ό Σισμάνης, ένώ ήταν Διευθυι τής τής ΥΕΝΕΞΔ πληρονώταν άντί 20.000 δρχ. γιά την έκπομπή τής χουντικής εφημερίδας «Νέα Πολιτεία». Μέ αύτό τα ντουκομέντο μέ τό όποίο έκτίθετο ή τάχα μου «δι καιώτατη χούντα» γλύτωσα τίς συνέπειες. Μά ό κ. Σισμάνης, δέν είναι ό πρωταγωνιστής αύ· τοΰ μόνου τού χαρακτηριστικοΰ γεγονότος, σέ βάρος ενός άνθρώπου πού εΤχε έγκαταλείψει τή δημοσιογραφία και προσπαθοΰσε νά ζήση άσχολούμενος μέ τή διαφημίση Είναι γνωστό σέ δλο τό δημοσιογραφικό κόσμο — και σέ σάς έπαναλαμβάνω κ. Λαμπρίσ — δτι ό Τδιος ένώ έρ· γαζόταν σάν Δ)ντής τής ΥΕΝΕΔ, έπαιρνε χρήματα σάν συντάχτης τής εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» καί σάν έπιμελη τής έκπομπής τής εφημερίδας «ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ένώ συγχρόνως φερνόταν σκαιότατα κατά παληών συναδέλφων τού. Καί δέν γνωρίζατε μόνον αύτά κ. Λαμπρία. Γνωρί¬ ζετε γιά τό πρόσωττο αύτό καί πάρα πολλά άλλα. Κ ι δ¬ μως καταδεχτήκατε νά μιλήσετε γιά την 21η Απριλίου, (τί θράσος καί τί όξύμωρο σχήμα) μέ τόν συνεργατη τής 21ης Απριλίου! ! ! Αύτό κ. Λαμπρία έγώ τό λέω δχι απλώς άτόττημα, άλλά κατάπτωση! Και μετά άπό αύτά, εΤστε νομίζω ύποχρεωμένος νά μάς δώσετε μιά εξηγήση: γιατί κάνατε τή θλιβερή αύτη έμφάνιση στήν ΥΕΝΕΔ μέ τόν έπίσημο συνεργατη της χούντας; Δέν σάς ρωτώ γιατί τόν διατηρήτε στήν ΥΕΝΕΔ, γιατί ξέρετε ότι ξέρω, πώς δέν μπορεϊτε νά τόν έκπαρα- θυρώσετε, δπως δέν μπορεϊτε νά κανετε καί τίποτε άλλο στό τηλεοπτικό αύτό κσνάλι, πού διευθύνει άποκλειστικσ ό κ. Αβέρωφ. Καί κάτι άλλο κ. Λαμπρία: Πρίν άπό σάς στό ΒΒΟ εΤχε δουλέψει στήν Τδια θέση ό κ. Σισμάνης. Μήπως άπό' έκεΤ έχετε καμμιά «παράκληση» γιά «νά μ ήθίξετε τόν κ. Σισμάνη;» Καί μήπως μέ την προχθεσινή σας έμφάνι- ση στήν τηλεόραση τής ΥΕΝΕΔ θελήσατε, συντιδητά ή" άσυνείδητα, νά άνεβάσετε ήθικά τίς πεσμένες μετοχές τού ανεκδιήγητου κ. Σισμάνη; Γιά σκεφτήτε δμως πόσο «σόλικο» είναι νά εΤστε ό «σττΌκάστερ» τού Πρωθυπουργοΰ τής χώρας, «τό μυσλό τού Καραμανλή», δπως λένε, ό 'Υφυπουργός Τύπου καί συγχρόνως νά έμφανίζεστε καϊ νά προβάλετε ένα διακε- κριμένο συνεργάτη τής χούντας! ! ! Εύτυχώς πού δέν _$ρθε άκόμη ή έ'γχρωμη τηλεόραση στήν Ελλάδα. Διαφορετικά εΐμαι βέβαιος δτι δλος ό κό¬ σμος πού σάς εΐδε προχθές μέ τον Σισμάνη, σέ κάποια τουλάχιστον στιγμή, σέ κάποια κρίση δημοκρατικής συνε· δησεως, θά σάς Ιβλεπε νά κοκκινίζετε άπό ντροπή κ. Λσ^πΡία· ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ