98733

Αριθμός τεύχους

97

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

2/5/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ' αυτόν, ποϋ -ρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί όΐλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά -εί Ιστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΧ
  ΕΖΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΙΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διεσθ-νίπβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΊΌΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 2ος Άρ. φύλλου 97 δρχ. 5
  Ι
  Ι
  Ι
  ι
  ι
  0
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
  5 ΤΟΥ ΜΑΗ
  ΣΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΊΗ 'Έλληνΐΐκή Δικαιοσύνη
  θά δικάση αΰτούς ττου προσ
  βολον τό 'Εθνικο μας Σύιμβο
  λο: Τή Ιημαία!
  Ό Λαώς έν ονόματι τού
  ό—οίον έκδίοονται τώρα οί
  βικαστιικές ά—οψαστις εχβι
  χρέος να τγαραΑρβθε* σύσ-
  σαμος —ή δί«η, γιά νά έκ
  δηλώσχι ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΚΑΙ
  ΚΟΖΜΙΑ την θελήση τού,
  —ού δέν είναι έίλλη άπό την
  έναρμόνιθί) τής άττόφβσης
  ρί τό κοινό ιτβρί δίκαιον αί
  σβιμια.
  ΟΛΟΙ ΙΤΗ ΜΕΘΑΥΡΙΑΜΗ
  ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ
  ΑΛΗΤΛΝ.
  ΕΝΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΤΟΥ Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
  Ό γνωστός άρχιμασόνος
  καί συνεργάτης τής Χούντας
  ό οποίος — δυστυχώς — ξο
  ναπήρε πάλι την προεδρίο
  τής «Παγκρητίου εΕνώσεως.8
  κ. Γεώργιος Βογιατζάκης
  θέλοντας προφανώς νά μάς
  ττουλήση πνεΰμα, μάς εστει·
  λε τό παρακάτω χαραχτηρι
  στικό τηλεγράφημα, γιά τη
  νίκη τού, την όποία εμείς
  προστταθήσαμε νά άττΌφύγω-
  με, γιά τό καλό τής Παγκρη
  τίου.
  Τό τηλεγράφημα τοϋ κ.
  β Συνέχεια στή σελίδα 4
  Απρόοπτη έξέλιξη στήν προχΘεσινή δίκη τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  14 ΜΗΝΕΣ ΦΥΠΟΚΙΣΗ
  ΣΤΟΝ ΣΥΗΕΡΓΠΤΗ ΜΟΣ
  ΠΕΤΡΟ
  ΠΟΥ ΕΒΓΑΖΕ ΤΗΝ "ΑΛΗΘΕΙΑ,, ΟΤΑΝ
  Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΗΤΑΝ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ
  ΙΤ Μέ αύτόφωρη διαδικασία δικάστηκε γιά περιύβριση Άρχής, τοϋ Δι
  καστηρίου, πού τόν δικαζε μαζί μέ τόν Διευδυντή τής «Α» γιά συναφή
  ύπόθεση ϊ^ Ό Είσαγγελέας κ. Ζορμπάς ζήτησε 2 χρόνια καί νά πάη
  άμέσως στή φυλακή ό κατηγορούμενος, πού έχει καί κλονισμένη ύ-
  γεία Χά Στούς τρείς άπό τούς 7 Δικηγόρους μάρτυρες (ΠΛΑΓΙΩΤΑΚΗ
  ΙΩΑΝΝΙΔΗ-ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ) βασίστηκε ή άπόφαση
  Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ©Α ΣΥΝΕΧΙΣΤΗ ΑΥΡΙΟ
  ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ τροπή πήρε ή δίκη τής «Αλη¬
  θείας» πού ήρχισε την περασμένη Πέμπτη στ6
  Τριμμελές Πλημμελειοδικεϊο Ήρακλείου:Στή
  μέση, περίπου, της διαδικασίας, διακόπηκε ή
  εκδίκαση τής ύπόθεσης γιά νά αρχίσει καινούρ
  για ϋστερα άπό αύτεπάγγελτη Είσαγγελικη
  δίωξη κατά τού ενός άπό τούς δυό κατηγορού·
  μενους, τοθ κ. Πέτρου Βάδαλη.
  "Οπως είναι γνωστό, οί ριζες τής δίκης αυ¬
  τής ξεκινοθν άπό την εκδίκαση στό Έφετεΐο Κρή
  της, τής υπόθεσις τής έξωσης άπό την Μαρίκα
  Καψη μιας φτωχης χήρας τής Κόμησσας Γκου·
  μα. Τό σχετικό δικαστικό ρεπορταζ δημοσιεύτη-
  κε στήν «Άλήθεια» της 14)6)76. Έκείνη/τήν έ-
  ποχή ό Μάνος Χαρής βρισκόταν φυλακισμένος
  στις 'Επανορθωτικές Φυλ,ακές Χανίων καί. τό επί
  μαχο άρθρο, άποσπάσματα τοθ όποίου θεωρηθή-
  καν έξυβριστικά, συνέταξε ό Δημοσιογράφος κ.
  Πέτρος Βάβαλης, 6 οποίος η"ταν τότε ύπεύθυνος
  τής εφημερίδας μας.
  Σάν μάρτυρες, ή κατηγοροϋσα Είσαγγελική Άρχή
  πρότεινε τούς κ.κ.
  1) Έμμ. Σμυρνάκην, Πρόδερο Ίατρικοΰ Συλλόγου
  2) Νικ. Σακλαμπάνην. Πρόεδρο Δικηγορικοΰ Συλλό¬
  γου
  3) Ι. Παρασχάκην, Πρόεδρον Συμδολαιογραφικού
  Συλλόγου
  Πρώτος μάρτυρας κατέθεσε ό κ. Σμυρνάκης, ό οποίος
  ετόνισε ότι άντικειμενικά, τό δημοσίευμα οέν αποτελεί πε-
  ριΰβριση Άρχής.
  Ό κ. Σμυρνάκης έπίσης ετόνισε ότι δέν μπορεΐ νά
  έχει ττρόθεση έξύβρισης ή περιΰβρισης τής Εϊσαγγελικής
  ή Δικαστικής Άρχής, ό συντάκτης τού επιμάχου δημοσιεύ
  ματος.
  Ο κ- Ν. ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗΣ ,
  Σαφέστατη ήταν καί ή καταθέση τού Προέδρου τού
  Δικηγορικοΰ Συλλόγου κ. Ν. Σακλαμπανη, ό οποίος μέ
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  Ο Π. ΒΑΒΑΑΗΣ ΑΕΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ
  ΙΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΤΙΣΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΑΡΙΟ
  Χέ φυλακίση δεχατεσσά¬
  ρων μη)νών καταβικάστηκΐ ά
  —ό τό Τριιμίλές Πληιμιμελει-
  οΊκαο Ηρακλείου, ό Άθηναϊ-
  ος οημοσιογρώφος — θρη,-
  απκειολόγος Πρόεδρος τής Έ
  τπτροπτής Μβο-ογτιακής (Α-
  λτιλεγγυηις, Γενικοίς Γραμ,μα-
  τέας τού Έλλην ικοΰ 'Αντισι
  ωνιστικοϋ Συμβουλιον, τ. Γ.
  Γραμιμιοττίας τού νΕλληνικοΰ
  Άντιαττοικιακού Συνοεσμου,
  τ. Γραμιμκχτέος 'Υττορκοιμιμαίτι
  ικής ' ΕΓττιτριοτΓής Άντι&χσιλι
  κιού άγώνα γνωστός Ίστορι
  κάς καί Λογοτέχινης Πέτρος
  Βάβαληις.
  ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙ_ΑΣ
  10.000 ΤΟΝΝΟΙ ΠΡΟΣ 28,5 ΟΡΧ.!..
  Ένώ ή διεθνής τιμή
  της σταφίδας άνέρχε-
  ται σέ άσυνήθιστα υ·
  ψη, μέ άποτέλεσμα τό
  άνέβασμα των άγροτι-
  κων άμοι&ών καί την
  διαγραφή^ καλυτέρων
  προοπτικων, τό προϊόν
  διατίθεται στΐς έξωτερι
  κές άγορέ<: σέ άπαρά- δεχτες τιμες! ΟΙ τελευταΐες μας πληροφορίες, λένε δτι ή σταφίδα πέρασε ήδη τίς 36 δρχ. τό κιλό. "Ο τι οί κλασσικές έξωτερι κές άγορές τής σταφί¬ δας μας, είναι διατεθει μένες να άγοράσουν 8- λα τα άποθέμο:τα. Άφορμή γιά τα παραπά- νω, μας έδωσε ή τελευ¬ ταία άπόφαοη τής «Επι· τροπής Διαθέσειος Σουλ- τανίνας». Στήν τελευταία της συνεδρίαση άποφασί οτηκε νά διατεθοΰν σέ κάποια έξωτερική άγορά, 10.000 τόννοι σταφίδας στήν άπαράδεκτη τιμή ιών 28—28,5 δρχ. τό κι¬ λό, δπως πληροφορούμα- στε. Δηλαδή, στήν τιμή αύ- ι ην θά διατεθοΰν τα 13, 69 τοίς έκατό τής περισυ- νής οοδιος, πού βφτασε τούς 73.000 τόννους τοΰ ΝομοΟ Ηρακλείου. Σύμφωνα μέ τίς τελευ¬ ταΐες πληροφορίες μας, ή σταφίδα αυτή πουλήθηκε ο' αυτήν την τιμή, γιατϊ ή Κυβέρνηση «εΐχε μιά ύ- ποχρέωση» στήν άγορά- στρΐα χώρα. Έκεϊνο πού πρέπει νά σημειωθεΐ, είναι ή σχε- δόν άνύπαρκτη έκπροσώ- πηση των παραγωγών στήν παραπάνω έπιτροπή, την όποία άποτελοΰν: 1) 2 Δ)ντές τού 'Υπουρ- γείου Γεωργίας 2) 2 Δ)ντές 'Υπουργεί- ου Έμπορίου 3) 1 'Εκπρόσωπος τής Τράπεζας τής Ελλάδος 4) Πρόεδρος ΕΓΣΗ 5) Πρόεδρος ΚΣΟΣ 6) Πρόεδρος Έξαγωγέ ών 7) Πρόεδρος ΚΣΟΣ Πε λ)νήσου "Επί συνόλου δηλαδή 9 μελών, τα 5 είναι αμεσα έ- ξα()τημένα άπό την Κυβέρ νηση, όπότε θεωρείται ά- πίθανο νά μή περάσει Κυ- βερνητική γραμμή στήν Έπιτροπή. Οί έκπρόσωποι των συ- νεταιριστικών όργανώσε- ών καί έξαγωγέων, πλη- ροφορούμαστε ότι υποστή ριξαν νά καλύψει τό κρά τος την ζημιά πού προκύ πΐει άπό την παραπάνω ύ¬ πόθεση. Βεβαία, κάτι τέτοιο δέν ?γινε δεκτό μέ άποτέλε¬ σμα, νά πληρώσουν ξανό οί άγρότες τα σπασμένα. Έν τώ μεταξύ μιά μεγά- λη ποσότητα άπό τούς 10 000 αύτούς τόννους δοθή κε κατά δημοσιογραφικές # Συνέχεια στή σελίδα 4 ΑΠΟ ΤΟ ΖΥΝΟΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αργάς καί έξόριστος γιά κάντα άπό την Κρήτη ό Μαρινάκης ΥΠΟΒΙΒΑΙΤΗΚΕ ΑΠΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΣΕ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ γεγονός τής περασμένης 6δομά δας ττάνω στό θέμα τής Μασονίας ήταν ή σύγκληση τού Συνοδικοΰ Δικαστηρίου τής 'Εκκλησίας τής Κρήτης καί ή εκδίκαση τής ΰττόθεσης τοΰ πρώην Πρωτοσύγγελου τής Άρχιεπισκοττής Κρήτης καί τώρα ίερομόναχου, θεοφίλα κτου Μαρινάκη. Ή εκδίκαση έγινε την ττερασμένη Τρίτη, στό Άρχιε πισκοπικό μέγαρο Ηρακλείου. Όπως θά εχουν πληροψο ρηθεΐ οί άναγνώστες μας άπό την εκτακτη έκδοση τής ε¬ φημερίδας μας τό Δικαστήριο έπέβαλε την ποινή τής ίσό βιας άργίας καί τού έγκλεισμοΰ τού σέ μοναστήρι έκτός Κρήτης. Στήν Άρχιεπισκοηή Κρήαης εΤχε φτάσει άτττό πολύ πρωΐ ό Διευθυντής τής «Αληθείας» ττρά γμα τό όποΐο εγινε άφορμή δή μιουργίσς μικροεπεισοδίων, τα όποΤα προκάλεσε τηλεφώνηιμα τού ΠρωΓτοσυ>γγελε6οντα κ. Νέ
  κταρίου στήν Άστυναμία. Επί
  τόττου έφθασε ό Διοικητής τοΰ
  Α' Άστυναμικοΰ τιμή,μοπος άλ
  λά ό Μανος Χάρη·ς δέν άπο
  ιμακιρύνθηκε λέιγοντας δτι έκτε
  λεΤ δηιμοσιογραφική δουλειά.
  Ό Μαρινάκης εφτασε στίς
  9 μέ ίνα αύτοκινητο λεατ, δέν
  άποβιβάστηκε δμως δταν 6ρέθη
  κε ιμττροστά στόν φωτογρσςιικό
  Φ Συνέχεια στή σελίδα 4
  Προτομαγιά
  Μερά γιορτής.
  Μερά χοιράς.
  Λουλούδια καί
  παράτες.
  Ξεσήκωμα
  τής 'Εργατιάς
  κι' αϊμστα
  μέσ' στίς στράτες.
  Μερά άκριβή!
  Σημαδιακή
  πού γνώρισμά
  της θδχει
  αύτό πού
  πάντα θά ζητοθν
  τοΰ κόσμου
  οί ξωμάχοι:
  ΔΟΥΛΕΙΑ
  ΨΩΜΙ
  ΚΑΙ ΛΕΦΤΕΡΙΑ
  ΙΣΟΤΗΤΑ
  ΕΙΡΗΝΗ
  ΕΞΑΩΡΟ
  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
  ΜΑ ΚΑΙ
  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
  ΜΧ.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦».
  Γιά τόν κ. Νομάρχη
  ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΝΕΦΡΟΙ
  ΚΑΙ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
  Πήραμε καί δημοσι-
  εύομε την παρακάτω έ-
  πιστολή τοθ άναγνώστη
  μας κ. Πλουμιδη σχετι
  κά μέ τή Μονάδα Τεχ
  νιτου ΝεφροΟ τού «Βε
  νιζελείου» Νοσοκομεί¬
  ον
  Πρός τόν
  κ. Νομάρχην
  Κύριε Νομάρχα,
  Στό «Βενιζέλειο» Νοσο
  κομεΐον αρχισε νά λειτουρ·
  γη Μονάδα Τεχνιτού» Νε-
  φροΰ μέ ίνα καί μοναδικό
  μηχάνημα, -ράγμα πού α¬
  ποτελεί σκάνδαλο διότι, ένώ
  αύτην την στιγμήν, ύπάρ-
  χουν 40 νεφροτταθεϊς, τό μη
  χάνημα αΰτό θά έξυττηρετή
  ση )μόνο τέσσερις. Καί έ-
  ρωτώ Κύριε Νομάρχα: οφα-
  γε γίνεται καμμιά ενεργεια
  γιά νά έρθουν καί αλλα μη-
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΣΕ 9 ΜΗΝΕΣ ΦΥΛΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΦΩΡΟ
  ΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.
  ΑΦΟΡΜΗ: Αφΐσσα γιό τίς άγροτι κές δίκες
  ΕΦΕΣΗ υπέρ τοθ Νόμου
  εκανε ό έκπρόσωπος
  τής Εϊσαγγελικής 'έ·
  δρας, στήν Δίκη των ά-
  γροτών κατά άσφαλεΐς
  πληροφορίες μας. Στήν
  II
  ΕΠΙΦΥηΑΙΑΕΣ
  ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.
  ΜΕΡΑ ΜΑΓΙΟΥ
  ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΨΙΛΑΚΗ
  ΜΕΡΑ ΜΑΓΙΟΥ! Μερά τής Άνοιξης. Μερά τόσο έντο-
  να χαραγμένη στή μνήμη μας, -στή μνήμη τής άνθρωπότη-
  τας!
  Στή στράτα έδώ καταμεσΐς, τ' άσπρα μαλλιά
  Καί σοθ σκεπάζω τής μορφής τΟ μαραμ
  κρινο..,
  Τό μαραμένο κρίνο πού τόσο όμορφα τραγούδησε ό με-
  γάλος τής Έλληνικής Ποίησης, ό Γιάννης Ρίτσος: Την ά-
  ττεργία τοΰ 1936. Την άπεργία στίς μέρες τής Άνοιξης
  Άλλος £νας σταθμός στήν Ίστορία, μισό αίώνα περίπου
  μετά τα γεγονότα τού Σικάγου γιά τα διακιώματα τής αν¬
  θρωπίνης ΰτταρξης.
  Πρωτομαγιά. Έκατό χρόνια ττρίν, τα ματωμένα που-
  κές διατάξεις, όπως έκεΐνες τού Ν. 330)76. Τα μεγαλοα-
  στικά συμφέροντα συσπειρώνονται γύρω άπό τό κοινό τους
  σκοττό, πού δέν είναι άλλος άπό την ΰποδούλωση τού Λα·
  ού. Άττό την εξασφαλίση φτηι/ής έργατικής δύναμης. Τα
  μονοπώλια, σκληραίνουν τή στάση τους.
  Άποτέλεσμα δλων τούτων, είναι ή γενική είκόνα ποθ
  μοϋ λύνω έπικρατεΐ στήν Έλλάδα τοΰ 1977. Άγορά πανάκριδη. 'Α-
  τό μαραμένο μοιβές τοΰ έργαζόμενου Λαοΰ, έλάχιστες. Πληθωρισμός,
  σέ καλπάζουσα άνοδο. Άπεργίες. Άγωνιστικές κινητοποιή
  σεις. ^ατακόρυφη πτώση τοΰ βιοτικοΰ έπιπέδου. Άνερ-
  γία. Καΐ σάν σφραγίδα, τό Κυβερνητικό σλόγκαν: «Μέ-
  τρα λιτότητας»...
  Ή σημερινή μερά — σύμβολο, είναι ή ένσάρκωση
  τής έπίγνωσης Κ ι ή βαθειά γνώση, γεννά την αντιδράση..^.
  Δέν είναι ή φετεινή Πρωτομαγιά σύμβολο μόνο γιά
  μάς. Γιά δλο τόν κόσμο. Γιά δλους τούς Λαούς πού κατα
  κάμισα των έργατών, γίνονται λάβαρα. Ή μερά γίνεται πιέζονται, πού ζητούν δικαιώματα, άμοιβή, ζωή...
  /«^ υ ι < ι- Γ ι ./ __'^^. _Λ _ '___.______'____— "/"Ν —-. -» —ΛηΗ<Λΐ'ιι ι ί-ι»/^ ^λ /^IΤΤ^^# ΛΓ1/ ^Τ/ίΎI ΐΎίΤ Ι. σύμβολο. Κι' ό δρόμος, ή πορεία τοΰ άνθρώπου χαράσσε- ται. Ό αγώνας φέρνει τή δικαιώση. Πρωτομαγιά τοΰ 1886. Μάης τοθ 1936. Πρωτομα γιά τοΰ 1944. Ίστορικές χρονολογίες. Ήμερομηνίες — Σύμβολα... Σήμερα, Πρωτομαγιά τού 1977, ή έσωτερική μας κα- τάσταση, ή κατάσταση τής έργατιάς, τής άγροτιάς, τοΰ έργαζόμενου κόσμου, δρίσκεται σέ μιά δύσκολη καμπή. Ή κατπταλιστική κοινωνία, περνά κρίση. Ό πληθωρισμός καλττάζει. Ή κυ¬ βέρνηση Καραμανλή ψήφισε άντιδραστικές κι άντεργατι- Ολα τα ττροηγούμενα λοιπόν, δέν είναι άσχετα μέ τίς διεθνεΤς έξελίξεις. Όπως δέν είναι άσχετη ή έργατοα γροτική πολιτική μέ την γενικώτερη έσωτερική καί έξωτερι κή πολιτική μιάς κυβέρνησης. Ρίχνοντας μιά ματιά στό διεθνές προσκήνιο, εΰκολα δι απιστώνει κανεις δτι ό κόσμος όλόκληρος, «βράζει». Κ ι ά- κόμη κοντύτερα, στό δικό μας γωεγραφικό χώρο, ή κατά σταση δέν είναι καλύτερη. Ή Κύπρος τταραμένει ενα ττρό- 6λημα — άπειλή γιάτήν ειρήνη. Ή Παλαιστίνη, τό ΐδιο. Ό Άμερικάνικος Ίμπεριαλισμός, κατάφερε νά διχάσει • Συνέχεια στή σελίδσ 4 Δίκη αυτή, εΐχαν άθωω θεΐ οί έξη κατηγορούμε νοι γιά τα έπεισόδια πού έγιναν στήν σταφι- δοπαραγωγική άπερ¬ γία τοθ περασμένου Αύγούστου. Έν τώ μεταξυ μέσα στόν Μάη θά γίνουν καί οί ύπόλοιπες δίκες των σταφιδοπαραγωγών, οί όποΐοι κατηγοροθνται γιά τους ϊδιους περί¬ που λόγους. ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΠΡΟΧΘΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Μιά άττ* αύτές τίς Δίκες, ήταν νά γίνει την ττερασμέ¬ νη Πέμτττη ,στό Τριμελές Πλημμελειοδικεΐο Ήρακλεί ου. Τελικά, λόγω τής έκτα- σης των Δ ι κων ττού προη- γούνταν, ή δίκη αύτη δέν έγινε οϋτε την προχθεσινή Παρασκευή. Τό ττρωί της Πέμτττης μά λιστα,, οημ'ιουργήβηκαν ^μι- κροεττεισόδια τα όττοΐα εί¬ χον σάν άποτέλεσμα την σύλληψη τοθ Γ. Νυσταζάκη. Αίτία των ά—οτελεσμά- των αυτών, ήταν μιά 'Ανα- νοίνωση - γιά τίς 'Αγροτι- κές Δίκες - της Κ ΝΕ, πού τοιχοκολήβηκε στήν1 ττρόσο- ψη τοΰ Δικαστήριον. Τό πε ριεχόμενό της έθεωρήθηκε άπό τόν ΕΙσαγγελέα Ηρα¬ κλείου ΰβριστικό καί δια· τάχτηκε τό ξεκόλλημα της Άνακοίνωσης. Σέ λίγο, δρ- γανα τής Ασφαλείας ξε- κολλοΰσαν την ανακοινώση. Έττί τόττου μαζεύτηκαν ττολ λοί^ περαστικσί, μεταξύ των οποίων καί ό Νυσταζά κης, ό οποίος καί διαμαρτυ ρήθηκε, μέ άποτέλεσμα νά όδηγηθεί στόν κ. Είσαγγε- λγα καί νά τοϋ άπαγγελθε'ι κατηγορία γιά περιύβριση Άρχής. Ό Νυσταζάκης; όδηγήθη- κε στά κρατητήρια γιά νά δικαστεΐ στό Αύτόφωρο. Τό πρωί τής Παρασκεης στήθηκε ταμπλώ τής Ν.Ε. τοΰ ΚΚΕ πού κατήγγειλε την σύλληψη τού Νυσταζά¬ κη καί άναφερόταν στίς Άγροτι κές Δίκες. Επί τόπου εφτασε πάλι 6 κ. Είσαγγελέας, ά οποίος καί διάταξε την κατάσχεση Ή δίκη έγινε τό 6ράδυ τού Σαββάτου, καί ή άπόφα¬ ση βγήκε τίς πρωϊνές ώρες της Κυριακής. Σύμφωνα μέ τό κατηγορη τήριο, ό Νυσταζάκης εΐπετή Φράση «άρκ'ετά σέ ανέχτηκα» στό Διοικητή Ασφαλείας. Ή φράση αττοδόθηκε άπό την ύπεράσ— ιση στό στι ό Νυσταζάκης εΐχε συληψθεϊ ά- δικα άπό τόν κ. Διοικητή σάν ύποπτος κλοπής πρίν λίγους μήνες καί τοΰ εΐχε πλεχτεΐ σχετικός... διθύραμ- 6ος άπό άπό εφημερίδα τής άκρας δεξιάς. Τελικά τό δι καστηριο τόν κήρυξε ένοχο • Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  2ΜΑΙΌΥ 1977
  Μουσικη
  ΓΥΡΙΣΕ
  Ο ΔΕΡΜΙΤΖΟΠΑΝΝΗΣ
  Γύρισε πρό ημερών άπό
  την Αύστραλία, ό γνωστάς
  λυράρης Γιάννης Δερμιτζά-
  κης τ) Δερμιτζογιάννης, ϋ-
  στερα άπό δίμηνη καλλιτε-
  χνική περιοδεία.
  Γιά την έπιτυχία τής πε
  ριοδείας τού στή μακρυ-
  νή "Ηπειρο, θσ γράψωμε
  στό έπόμενο.
  Λίακοι
  «Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ»
  (ΤΟΥ ΚΩΖΤΑ ΜΟΥΝΤΑΚΗ)
  Μ' αυτόν τόν τίτλο, έκυ-
  κλοφόρησε ενας καινούργι-
  ος μεγάλος δίσκος τού με-
  γάλου λυράρη καί τραγοιτ·
  διστή της Κρήτης. "Ενας
  δίσκος πού ένώνει τόν ά·
  κροοπή μέ τίς ρίζες τού
  τόττου, μ έ τούς άγώνες κα)
  τόν άγωνιστικό παλμό τού
  νησιον. Γιατί, ή Κρήτη ττο-
  τέ στή μακρόχρονη ίστορίο
  της, δέν βρέθηκε ξαρμάτω-
  τη, ΤΓοτέΊ δέ βρέθηκε χωρίς
  τή λύρα καί τό δοξάρι,χωρίς
  τή Μουσικη καί τό Τραγού
  δι.
  Ό Κώστας Μουντάκης,
  έπιχειρεϊ μιά Ιστορική μ ου
  σική άναδρομή μέ τα τρα
  γούδια —ού περιλαμβάνον
  ται στόν καινούργιο τού
  δίσκο, δ—ως: «'Αρκάδι»,
  «Τραγούδι τοΰ Ήγούμενου»,
  «Γιαμττουδάκης» κ ά.
  ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ
  (Ο. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ)
  Ό δημιουργός των «Ά-
  γροτικών» Θωμάς Μπακαλά
  κος, παρουσιάζει μέ την
  Νατάσσα μιά καινούργια
  τού δουλειά. Πρόκειται
  γιά την μουσικη καί την έρ
  μηνεία διαλεχτών κομματι
  ών τής Νεοελληνικής καί
  'Αντιστασιακής Λογοτεχνί-
  ας. Τέτοια κομμάτια είναι
  τα ποιήματα τού Κώστα
  Βάρναλη, τού Φώτη Άγγου
  λέ καί τού Γιάννη Νεγρε-
  πόντη, —ού περιέχονται
  στό δίσκο.
  ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΟΙ
  <ΤΟΥ ΜΙΧ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ) Ό Μιχάλης Κατσαρός, εΤ ένας άπό τούς καλύτε- Νεοέλληνεή ποιητές. .Η ττοίησή τού, πολλές φο ρές φτάνει σέ τέτοια ΰψηλή στάθμη, -ού λίγοι 'Έλλη- νες ττοιητές έχουν φτάσει. Τό έργο τού «Σαδδουκαϊοι», έχει ήδη τρείς φορές έκδο· θεΐ στήν Έλλάδα κ ι έχει μεταφραστεΐ στό έξωτερι- κό. Τώρα, ό ΐδιος ό Κατσα ρός άπαγγέλει τό έργο τού αΰτό σέ μεγάλο δίσκο, μέ μουσικη ύπόκρουση δικιά τού. (Καί οί τρείς παρατι-ά νω δίσκοι κυκλοφορούν άπό την έταιρία «ΜΙΝΩΣ»). ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΠΑΙΧΤΗΚΕ «ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΣΚΟΤΩΜΕ- ΝΟΥ» ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Συνετχίζει κανονικά την περιοδεία τού τό «Θέατρο Νέων Κρήτης» στίς κωμο- πόλεις τοΰ ΝομοΟ. Πέρα ά- —ό κάθε κερδοσκοπική φιλο- δοξία, ό παραπάνω θίασος καταβαλλει κάθε προσπά- θεια νά συνεχίσει τίς πα- ραστάσεις τού έργου «Τό χέρι τού σκοτωμένου» τού Π. Πρεδελάκη, εργου πού ζωντανεύει μίαν αλλη - πε- ρασμένη έποχή τής Κρήτης. Στό μεταξύ, άν καί ΰπάρ χει δλη ή δρεξη άπό μέρος των άνθρώπων αυτών γιά νά δώσουν παραστάσεις στό Ήράκλειο, μέχρι στιγ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 5. ΜΕΤΡΟΡΟίΕΟδ 5ΤΗ. - 5ΥΝΤΑ0ΜΑ 50. ΑΤΗΕΝ5 - ΟΡΕΕΟΕ ΤΕΙ-. 021 - 3238727 - 8, ΤΕίΕΧ 219517 ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Γραφ. Ηρακλείου: Άν- Τίτου 2 τηλ. 283737) ►♦♦♦♦♦♦♦ Ανδη Νάρκισσος Ηράκλειον - Ρόδος ΤΑΒΕΡΝΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΛΑ-Γ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΗΛ. 286.191 ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φαγητό, σ' ενα δμορφο πε- ριδάλλον. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΖΟΣ ,-"/.ϊ> ,/ . *
  ΣΛΑΊΤΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΤΛ.
  Πάμε παντου. Φωτογραφίζουμε τα πάντα.
  θυμηθήτε μας γιά δτι δέν θέλετε νά ξεχά-
  σετε.
  ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΛΝΑ
  288-357 - 283-428 - 223331
  μής δέν εϊδαμε τίποτα. ΕΙ
  ναι άνάγκη νά έττιβιώσει
  ένας μόνιμος θίασος στό
  Ήρακλειο. 'Άς τό λάβουν
  ύπ' οψη τους καί ό κ. Δή-
  μαρχος καί τό Ύπουργεΐο
  Πολιτισμόν.
  ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΚΔΗΠΩΣΕΙΣ
  ΠΑ ΤΟΝ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  ΣΤΗΝ 'Αθήνα συνεχίζον
  ται έντατικά οί προετοιμσ
  σες γιά τίς έκδηλώσεις Νί
  κου Καζαντζάκη, πού πρό·
  κείται νά διοργανωθοϋν τό
  ψετεινό καλοκαίρι, στήν
  Κρήτη, την Κύττρο καί τό έ
  ξωτερικό.
  Ό γενικάς τίτλος των έκ·
  δηλώσεων αυτών, εΓναι: «Ή
  Κρήτη τιμά τόν Νΐκο Καζαν
  τζάκη».
  Οί έκδηλώσεις χωρίζον-
  ται σέ τρία βασικά σκέλη:
  1) "Εκθέση (ττεριοδεύου-
  ούσα κυρίως στήν ϋπαιθρο)
  μέ άνέκδοτα χειρόγραφα,
  ποιήματα, καί αλλα κείμε-
  να τού Καζαντζάκη, καθως
  καί βιβλία τού. Θά συνοδεύ
  εται άττό διαλέξεις καί ό-
  μιλίες.
  ΕΚΘΕΣΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ
  ΒΙΒΛΙΟΥ
  Την περασμένη Τρίτη έ¬
  γιναν τα έγκαίνια της έ'κ-
  θεσης Σοβιετικοΰ βιβλίον,
  Αίσκων Μουσικής καί εί¬
  δον Σοβιετικής Ααϊκής Τέ¬
  χνης, στήν αϊθουσα τελε-
  τών «ΑΡΙΑΔΝΗ» τοΰ ξενο-
  δοχείου «ΑΣΤΟΡΙΑ».
  Ή παραπάνω εκθέση κα-
  τάπληξε γιά την ττοσότητα
  των έκθεμάτων, καί (διαίτε
  ρα, γιά την ποικιλία των
  Σοβιετικών Βιβλίον καί έν-
  τύττών. Τα βιβλία είναι με
  ταφρασμένα καί σέ αλλες
  γλώσσες, δπως Αγγλικη,
  Γαλλική, Γερμανική, 'Ελλη-
  νική κ.λ.π.
  Ή εκθέση τελειώνει σή-
  μερα.
  ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
  ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  'Εκυκλοφόρησε τό βιβλίο
  τοΰ γνωστοΰ δημοσιογρά-
  Φου κ. Β.Α. Λαμπρόπουλου,
  «Στά άδυτα τής Έλληνικής
  Μασονίας», μέ πρόλογο τοΰ
  καθηγητή τοΰ Πανεττιστη-
  μίου Θεσ)κης κ. Ι. Ρωμανί-
  δη·
  Στίς 230 σελίδες τοΰ έ-
  ξαιρετικά ένδιαφέροντος αύ
  τοΰ βιβλίου περιλαμβάνον-
  ται αύβεντικά στοιχεΐα γιά
  τούς "Ελληνες μασόνους, οί
  62 στοές τής χώρας, τα μ α
  σσνικά συμ βολά, οί τελετές,
  οί μυήσεις, κ.λ.π. καθως καί
  πολλές Φωτογραφ ίες.
  Παραθέτονται ακόμη 1.
  500 όνόματα 'Ελλήνων μα-
  σόνων καί οί μασόνοι τού
  Ηρακλείου, ά—ό τα άρχεία
  —ού δημοσίευσε ήέΦημερίδα
  μας.
  Έσεϊς τί διαβάζετε;
  Όπωσδήποτε,
  κάτι άπό τούς χιλιάδες
  τόμους που μαζέψαμε στό
  «Φ Ω Σ»
  ΒΙΒΛΙΑ · ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΠΟΙΗΤΙΚΑ
  • ΨΥΧΟΛΟΠΚΑ ■ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ -
  ΙΣΤΟΡΙΚΑ
  • ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
  ΒΙΒΛΙΟΥ
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΤΟ ΦΩΣ»
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ
  ΟΛΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΩΝ
  Άπέναντι στό πάρκο θεοτοκοπούλου
  ΠΑ ΤΙΣ ΔΙΑΛΕΧΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
  ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕ¬
  ΠΕΙΑ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΣΑΣ
  • ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΝΥΦΙΚΩΝ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣΛΑΙΤΣ - ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥΣΕΣ
  άιάι
  Λ. Δικαιοσύνης — δίτιλα στου Κατράντζου
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  2) Συζητήσεις μέ τό κοι
  νό. Όμάδες ανάλυσης τού
  εργου καί τής ζωής τοΰ Κα¬
  ζαντζάκη, αποτελούμενης ά¬
  πό λογοτέχνες, Φοιτητές
  καί ήθοττοιούς, θά συνομι-
  λοΰν μέ τό Κοινό.
  3) Θέατρο. Όμάδα καλ-
  λιτεχνών θά άποδίδη άπο-
  σπάσματα έργων τού καί ΐ-
  σως ίνα όλοκληρωμένο θεσ
  τρικό έργο τοΰ Καζαντζά¬
  κη.
  Στήν κινήση αύτη συμμε-
  τέχουν Κρήτες καλλιτέχνες,
  Κΰηψιαι ήθοποιοί,ι καθώς
  καί φοιτητές άττό τα δυό
  νησιά, δττως καί αΛλοι ττνευ
  ματικοί παράγοντες.
  "Εχει ή'δη σχηματιστεί
  μιά Τιμητική 'ΕττιτροτΓή, ά·
  νάμεσα στά όνόματα τής ο¬
  ποίος αναφερονται: Κίμων
  Φράϊερ, Γιάννης Γουδέλης,
  Γιάννης Ρίτσος, Γιώργος
  Γάτος, Γερ. Γρηγόρης,
  Γιάν. Μαγκλής, Θάλειο
  Καλλιγιάννη, Ν. Σημηριώ-
  της, Βασ. Ρώτας, Κλεοπά-
  τρα Πρίφτη, κ. α.
  Στήν 'ίδια έπιτροπή συ-
  μπεριλαμβάνονται καί 8-
  λ ο ι οί βουλευτές τής Κρή¬
  της.
  Την όργανωτική Γραμ-
  ματεία των έκδηλώσεων,
  τίς οποίες όλόψυχα θά πα-
  τρονάρη ή εφημερίδα μας
  στό μέτρο των δυνατοτήτων
  της, έχουν ανάλαβε ι δυό
  κρητικοποΰλες πού έργάζον
  ται {|δη έντατικά ή 'Υβόνη
  Μεταξάκη καί ή Κατερίνα
  Σπυριδάκη.
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ .281396 (Φώτο Πα-
  ρίσι)
  ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛ0Ν
  ΕΜΜ. Ρ. ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ
  Παρασκευοπούλου 99 Μασταμπά - Τηλ. 230-844
  • ΚΟΥ* · ΚΟΥ* · ΚΟΥΣ · ΚΟΥ! · ΚΟΥΧ
  • Μιά «σίτινη» — πού λένε — παρέα, σχηματίστη-
  κε την περασμένη Παρασκευή, μέσα στό όχηματαγω
  γό «Άριάδνη» κατά τό ταξίδι τού άπό Πειραια
  πρός Ήράκλειο.
  Άφορμή τής δημιουργίας της ήταν ό γνωστός
  λυράρης Δερμιτζογιάννης, ό οποίος γύριζε άπό τή
  δίμηνη τουρνέ τού στήν Αύ,στραλία.
  Τα ΰπόλοιπα μέλη τής παρέας ήταν πολλά
  καί διάφορα, μέ έπικεφαλής τό βουλευτή κ. Μενέ-
  λαο Ξυλούρη, ό οποίος ήρθε σέ τέτοιο κέφι, ώστε
  τραγούδησε μαντινάδες, «ΰστερα άπό 30 χρόνους»
  δπως έξομολογήθηκε ό ΐδιος.
  Μέχρι νά δημιουργηθή δμως τό κέφι... δημι-
  ουργήθηκε έ'να πρόβλημα: τό δτι δηλαδή δέν 6ρι-
  σκόταν τό βιολί τοΰ Δερμιτζογιάννη.
  Καί τότε ό κ. Ξυλούρης άκούστηκε νά λέη ά-
  πευθυνόμενος πρός τόν παραβρισκόμενο διευθυντή
  τής «Αληθείας»: «Έσύ. . . άνακάλυψες τόσους Μα
  σόνους κι ίνα βιολΐ δέν θά. . . άνακαλύψης;»
  Και πραγματικά τό άνακάλυψε γιά νά ακο¬
  λουθήση τό γλέντι πού εΤπα παραπάνω, τό όποΐο
  μπορεΐ νά μην ήταν μασονικό άλλά ήταν — λόγω
  μάσας — ... μασανικό!...
  • Στή δίκη τού ζεύγους Βαγγέλη καί Χαρούλας
  Παπαδάκη, ό μασόνος δημοτικάς σύμβουλος έργο
  λάβος ύπομηχανικός, άπολογούμενος πρόδαλλε, με
  ταξύ άλλων, σάν δικαιολογία τής εξαπατήσης ποΰ
  εΐχε κάνει σ' αυτόν πού πούλησε τό ύπόγειο δισμέ-
  ρισμα τό όποΐο πλημμύριζε μέ νερά, δτι φταίγανε
  οί ΰπόγειες ένετικές στοές τοΰ Ηρακλείου.
  Στό άκουσμα λοιπόν τής λέξης «στοές», κά·
  ποίος άκούστηκε άττό τό άκροατήριο νά λέη:
  —«Κι έδώ οί. . στοές φταΐνε;»
  Και φυσικά ύπονοοθσε τίς. . . μασονικές στο¬
  ές, λόγω τής ιδιότητος τοΰ Λάκη, τόν όποΐο στή συ-
  νέχεια ξαναρώτησε:
  —«Τού Ένετικοΰ, Βαγγέλη, ή — μάλλον — τού
  . . . Σκωτικοΰ Δόγματος;»
  Άλλά φυσικά ό Λάκης δέν άπάντησε, γιατί
  εΤχε φάει ηδη την έφτάμηνη. . . καμπάνα, πού τ*|ταν
  . . . όρθόδοξου. . . δόγματος! · · .
  • Στήν ϊδια δίκη, κάποιος πού την παρακολούθησε,
  μοΰ εΐπε δτι πιό ψύχραιμη ήταν ή Χαροθλα.
  Κι' δταν τοΰ ζήτησα νά μοΰ αίτιολογήση την ''
  άποψή τού, μοΰ άπάντησε: (ι
  —«Μάλλον γιατί ξέρει φ·ι στό 'Εφετεΐο δλα θά (,
  πάνε μιά. ■ . χαροθλα!...»
  • Ή φωτογραφία πού δημοσιευτηκε την πρώτη ψο- Ψ
  ρά, τού τέως Πρωτοσύγγελου Θεοφύλακτου Μαρινά
  κη, στήν εφημερίδα μας, τόν είκόνιζε νά φέρη σταυ
  ρό.
  Στίς τελευταΤες δημοσιεύσεις μας, τό κλισί
  κόπηκε καί ένώ είναι ή ιδία φωτογραφία, ό Μαρι-
  νάκης ψαίνεται χωρίς σταυρό.
  Κάττοιος λοιπόν παρατηρητικός, άκούστηκε νό {
  λέη:
  —Τώρα έτσι πού εγινε, οΰτε στή φωτογραφίσ Χ
  δέν πρέπει νά σχετίζεται μέ τό σταυρό... Σταύρος φ
  καί έγκόλπιο πρέπει νά άντικατασταθοΰν μέ τό άσ-
  τρο ή τό· · . φείδι τής Μασονίας...
  • Μέ τήνπερίπτωση τοΰ προχθεσινοΰ Συνοδικοΰ Δι
  καστηρίου, ό διευθυντής τής «,Αλήθειας» ήταν στόν
  Άγιο Μηνά, σχεδόν άπό τα ξημερώματα.
  Καί κάποιος περί τα έκκλησιαστικά, πούτόν
  εΐδε νά έ'χη πάη πρίν άπό τούς ιιαπάδες, εΤπε:
  —Πρώτη φορά βλέπω δημοσιογράφο νά κάνη. . ·
  δρθρο καί νά άκολουθοΰν οί κληρικοί. . .
  • Μ' έ'να κόκκινο «Σέοττ» κατέφθασε, φρέσκος —
  φρέσκος, τή μερά της δίκης τού έξω άττό την Άρχιε
  πισκοπή ό Μαρινάκης.
  Άλλά μόλις εΐδε τόν καιροφυλλαχτοΰντα φω-
  τογραφικό φακό τής «Αληθείας», εγινε πιό κόκκι-
  νος, άπό τό χρώμα τοΰ αύτοκινήτου τού.
  Μετά τή' δίκη δέν ξέρω πώς ήταν τό χρώμσ
  τού γιατί έ'φυγε άπό την πόρτα τής υπηρεσίας,
  παρά τό δτι έπαψε τπά νά είναι τής. . . υπηρεσίας.
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ♦♦♦♦«
  ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (^ δέματα)
  ΞΥΛΕΙΑ (καλούπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΩΣΣΙΑΣ
  ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  • Ποιότης "Αρίστη · Μεγάλες είσαγωγές
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ
  Γραφεΐο Καλοκαιρινοΰ 208
  ΤΗΛ. 284473 - 220339
  "Ενα σπίτι ζωντανεύει δταν στολίζεται μέ έ'να καλόγουστο έπιπλο.
  Τό έπιπλο δμως είναι άποτέλεσμα μιάς έπιμελημένης τέχνης καί τεχνικάς.
  Γιά νά διαπιστώσετε δτι διαθέτομε καί τίς δυό, επισκεφθήτε μας.
  ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
  ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ
  ΕΜΜ. Ρ. ηθΥΚΑΛΑΚΗ
  Παρασκευοπούλου 99 Μασταμπά Τηλ· 230.844
  διακοσμητικη
  Τηλ. 287.670
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΟΚΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  ΑΛΑ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗΧ)
  ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Τεχνική έπιμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Ίκτίνου 20 — Ήρακλειο Κρήτης
  2 ΜΛ-ΙΌΥ 1977
  ηρακλειο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3
  ΤιλέειήΈπιΘεώρηση Εργασίας;
  ηποηγοΝτηι ηπο τη βοση
  ΕΑΑΗΝΕΣ ΧΡ.ΡΙΣ ΒΙΤΙΟΑΟΓΙΠ
  ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ εργαζομένων Έλλήνων στήν Βά
  ση Γουρνών, έτοιμάζεται άττό τούς Άμερικάνους. Πρώτα
  έκανε την άρχή ή Άμερικανική Έταιρία «ΠΑΣ4ΦΙΚ»,
  πού συντηρεΤ τήν Άμερικάνικη Βάση, ό—Όλύοντας Άμε¬
  ρικάνους, μέ μιά προσπαθεία καταπάτησης των "Ελληνι¬
  κήν Νόμων. Τώρα, έξι, έττί συνόλου εργαζομένων στήν
  Άμερικάνικη Βάση «ύιτό την Ελληνικήν Άεροπορίαν»,
  απειλούντα), εντελώς άδικαιολόγητα, μέ όμαδική άπόλυ-
  ι ι ι
  ση
  ΟΙ έξη Ήρακλειώτες πού στήν αρμοδία Έλληνική 'Υ·
  απολύονται (σύμφωνα μέ
  τελευταΐες —ληροφορίες
  μας) αΰτές τίς μέρες, έχουν
  κοπαφύγει γιά — ροστοσίο
  πήρεσία (Έτπθεώρηση "Ερ¬
  γασίας).
  ΟΙ Έλληνες εργαζόμεναι
  στίς άμαρτωλές 'Αμερικάνι
  ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΟΦΗ
  ΕΝΩ δέν πήραμε καμμιά άπάνηση στήν πρότασή μας γιά
  τή διοργανώση μιάς είδικής «ττρές — κόνφερανς» πού θά
  ξεκαθαρίσει ττολλά θρυλλρύμενα γύρω άπό τόν ΟΦΗ, ίνα
  νέο θέμα, τό θέμα τής τφοπώλησης των «άμττονέ», προέ-
  κυψε ήδη μέ τήν έπιστολή τού κ. Ι. Κουκουριτάκη, πού
  δημοσιεύτηκε στόν καθημερινο Τύττο τού Ηρακλείου προ-
  χθές.
  Γεννάται λοιπόν ενα πρόσθετο έρώτημα: γιοττί νά
  γίνεται προπώληση καί εισπράξη ποσοΰ 6—7 έκατομμυ
  ρίων δραχμών, χωρίς νά ΰπάρχει ό σχετικός προϋπολιγι
  σμός, στόν όποΐο νά προβλέπεται ττού θά διατεθοΰν τόσα
  χρήματα.
  Καί προβάλλεται βεβαία τό θέμα τής κερκίδας, άλ-
  λά καί γι' αύτην — ε|πως λέγεται — δέν έχει γίνει μελέ
  τη. "Ετσι τουλάχιστον δηλώνουν οί άρμόδιοι τής Γενικής
  Γραμματείας Άθλητισμοΰ άπό την όποία δέν ύπάρχει
  καμμιά έγκριση στό άρμόδιο Τμήμα των Τεχνικών Ύττηρε
  σιών.
  Πέραν λοιπόν των παρατηρήσεων Κουκουριτάκη, ύ¬
  πάρχει κα! άλλο έρώτημα.
  Άλλά έττειδή είπαμε ότι πολλά είναι τα έρωτημα-
  τικά, πρέπει νομίζομε νά μιλήσει ύττεύθυνα ή Διοίκηση
  γιά νά άττοστομώση καί τούς κακόβουλους «ψιθυριστές»
  καί τούς καλοπροαίρετους αγνοούντες.
  Αφ0' ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΟΡΓΑΛΗΣ Ο.Ε.
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί
  5 δωματίων, ώς καί ίσογείων καταστήμά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελοθς κατασκευής καί επί των όδών
  1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί Άνωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τού Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
  κες Βάσεις — ερ' ο—ό τό ότι
  είναι αντικείμενα έκμετάλ-
  λευσης, όττωσδήποτε άντι-
  μετωπίζουν καθημερινά τόν
  Άμερικάνικο γκαγκστερι-
  σμό καί τόν ανάλογο τρόπο
  φερσίματος.
  Οί εργαζόμεναι στίς Ά-
  μερικάνικες Ύπηρεσίες, κα-
  ταγγέλλουγ ότι οί Άμερικά
  νοι δέν σεβονται (καί προ-
  φανώς καταπατοθν) τούς
  'ΕΞλληινικούς νόμονς, ότι
  τούς στεροϋν τίς συνδικαλι
  στικές τους έλευθερίες (τίς
  όττοΐες κατοχυρώνει καί το
  Έλλην ι κό Σύνταγμα), 8τι
  τούς άσκεϊται ψυχολογική
  δία ά—ό τούς ΆμερικάνΌυς
  κ.λ.π. (Ανακοινώση Συλλό
  γου 19 - 4 - 77).
  Ότκοσδη-οτε, ή νέα αύτη
  —ροκλητική καί θρασύτατη
  άττειλή των "Αμερικανόν,
  κρύβει κόπτοιο μυστικό, επι
  κίνδυνο, δττως —άντα, γιό
  μας καί τόν τόπο μας, γιό
  τουτο έφιστοΰμε την προ>
  σοχή άλλά καί την αμεση
  αντιδράση των αρμοδίων
  Έλλην ι κων Άρχών.
  έλεγχος
  "»;::::":·;·γ:3γ:··;;»;":":·;γ:··:··'Π·":;π··;···;··:;;;;;;;==;?=
  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ;
  ΠΟΛΛΑ καί διάφοραι άκούγονται. τόν τελευταίον
  καιρό, γύρω άττό τόν Κυνηγετικό Σύλλογο Ηρακλείου.
  Έπειδή πρόκειται γιά ίνα σωματεΐο πού άριθμεΐ χι-
  λιάδες μέλη, νομίζομε ότι είναι σωστό οί πάσης φύσεως
  άρμόδιοι, άφοΰ ένημερωθοΰν καί οί ίδιοι, νά ένημερώσουν
  μέ τή σειρά τους τόν ένδιαψερόμενο κόσμο καί κυρίως
  τούς συμτταθέστατους κυνηγούς.
  Τα έρωτήματα πού γεννοϋνται εΤναι γύρω άπό την
  περιουσιακή κατάσταση τού σωματείου, ή όποία κατά
  τούς ύπολογισμούς ττρέττει νά είναι σημαντική, δεδομέ-
  νου ότι είναι πολλά τα μέλη καί άκόμη δέν γνωρίζουν
  οί ττολλοί τί γίνονται τα χρήματα πού είοττράττει ό
  Κυνηγετικός Σύλλογος άπό τίς άδειες, οί οποίες — δττως
  μαθαίνομε —- καταντήσανε, κι αύτές πανάκριβες.
  Αύτό βγαίνει άν πάρη κανείς ΰπ' δψη τού ότι γιά
  τήν εΐδική αδεία τρυγονιών —ού ϊσχυσε άπό τίς 17
  Απριλίου καί μόνον γιά Τ 9 μέρες, ό κυνηγός πρέπει νά
  πληρώση επιπροσθέτως τής γενικής αδείας, 662 δρχ. γιά
  τοπική αδεία έντός τοθ Νομοΰ καί 1162 γιά αδεία πού
  νά ίσχύη σέ δλη την Κρήτη.
  Άν υπολογίση δέ ότι γιά τήν γενική αδεία κάθε
  κυνηγός στήν πρώτη περίπτωση έχει ήδη καταβάλλει
  772 δρχ. καί στή δεύτερη 960, καταλήγει εθκολα στό
  συμπέρασμα δτι τα λεφτά είναι πολλά.
  Ρωτούν λοιπόν πολλοί κυνηγοί, τί γίνεται μέ δλα
  αΰτά;
  Ή μήπως καί τα κυνήγι τγρόκειται νά καταλήξη
  νά γίνη ο—'όρ μόνο γιά πλουσίους^
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ
  Ζητεΐται παρά της έταιρείας «Γ. Μ. ΔΙΑΛ
  ΛΙΝΑΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ» ΕΠ Ε νέος (άνευ
  στρατιωτικών υποχρεώσεων) τ) νέα, άπό-
  φοιτος Γυμνασίου διά νά αναλάβη ύπευ-
  θύνως τό επί τής όδοθ 'Ανίου Τίτου 5 πό¬
  λεώς μας πρατήριον τροφίμων (5ΕΙ-Ρ
  δΕΚνΐΟΕ) τής «Δ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙ ΚΗΣ Α-
  ΓΟΡΑΣ Δ».
  Πληροφορίαι είς τό Τηλ. 282.291 άπό 08.
  30' - 13.30' καί άπό 17.00' - 20.00' άρ-
  μόδιος κ. Στυλ. Μαχαίρας.
  ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ
  Λεωφόρος Κνωσσού 50 μέτρα
  πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο
  (Νεκροταφεϊο)
  ΤΗΛ. 23ΟΗ89
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ
  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  Η «ΤΟ ΣΗΡΙΔΛ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ»
  2) Μηχανικάς τοϋ Πολεοδομικοϋ ενοικος οέ αυθαιρέτου
  ►♦ «*♦♦»♦♦■·"
  ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΖΠΓΑΡΑ...
  Τό ττερίπετρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  στή Βασιλική τού 'Αγ. Μάρ¬
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  'Επίσης πουλιοΰνται έφηιμερί-
  δες καί ή «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ♦♦♦♦♦♦< • ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ Ζητοθνται οίκόπεδα στο κέντρο τού Ήρα < κλείου Τεχνικόν Γραφείον ΖΤΕΛΙΟΥ Δ. ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ ΑΓ. ΜΗΝΑ 15 τηλ. 289595 ♦♦♦♦♦« Μιά σειρά άπό αύθαίρετες κατασκευές σέ πολυκατοικίο τής όδοϋ Γερωνυιμάκη, έντοπί- στηκαν ϋστερα ό—ό 4ΕΤΗ Α- ΓΩΝΑ, μέ κοΓταγγελίες των ά· μεσο θιγομένων, οί όττοΐοι έφτο σαν στο σηιμεΐο νά κατσφύ- γουν στό άρμόδιο 'Υττουργεΐο. 'Εδώ πρέττει νά διευκρινί- σοαμε ότι ή δικιά μας θέση εί¬ ναι νά βρεθή μιά λύση γιά τα άττειλούμενα μέ κατεδάψιση αύθαίιρετα ιμικροκτίσματα, τώ» οποίων ή κατεδάφιση θά ώδη- γοΰσε σέ τεραστία κοινωνικα δράιματα. Γιά τούτο, έπιδάλλε ται ή άμσεη ρυθμίση τού σχί δίου πόλεως, γιατΐ τό κακβ μεγαλώνει κΓ ή θεραπτεία σέ λίγον καιρό θά είναι άδύνατη. Ή «λύση — μίττουλντόζα» δέν έξυττηιρετεΐ κανέναν. Μόνον θύματα δημιουργή. Καϊ θήμα- τα συνήθως είναι οί παραπάνω «φοι/καράδες». Καί ρωτοΰμε — γιά νά έ- πανέλθομμε στό θέμα τής ττα- ραπάνω πολυκατοικίας: Πώς είναι δυνατόν, στά 63 αύθα'- ρετα πού διατπιστώθηκαν τό 1976 έντός σχεδίου πόλεως, νά ύπάρχουν 5 πολυκατοικίες; Γιά παραδειγμα, θά φέρου- μέ την παραπάνω αναφερομένη πολυκατοικία: Τόν Φεβιρουάριο τού 1974 ή Άστυνομία κατήγγειλε στό Πό λεοδαμικό ότι στήν οίκοδομή αύτη ύπάρχουν παράνομες κα¬ τασκευές καϊ συγκεκριμένα, ί¬ να παράνομο διαμέρισμα τό κοινάχρηστο δώμα, καί ίνα άλ πιστωθηκε άττό την προηγούμί λο διοομέρισιμα στό χώρο τού μεσοπατώματος. 'Εγινε αΰτο- ψία καϊ σύμφωνα μέ την άπό- φαση 12—135)15)7ή74 κηρύ- χτηκε αύθαίρετο τό ρετιρέ τού νη αύτοψία. ΕΤχαν προστεθεί 'πακίάΐνομα >^τί(σιματα ΚΑΙ
  ΣΤΟΝ Γ' ΟΡΟΦΟ επιφανείας
  32 τ.μ. "Εγινε νέα αύτοψία.
  Νέα άπόφαση (6452 — 29)6)
  ΚΑΘΕ
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  ΛΙΓΕΣ
  ΣΕΛΙΑΕΣ
  ΠΟΛΛΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦««ν»
  Αστυνομιες, μπουν-
  τόζες, κάτεδαφίσεις, κλάματα... Στίς «με-
  ■γάλες δουλειές» δμως, γίνονται καΐ...
  «στραβά μάτια».
  74) σύιμφωνα μέ την οττοία
  κρίνεται καΐ τό νέο αύθαίρετο,
  Δ' πατώματος καί συνεπώς,
  κατεδαφιστέο. Γιά τό άλλο
  διαιμέρισιμα έδειξαν φαίνεται...
  ,με,γαλοψυχι'α καί δέχτηκαν νά
  ϋποδληθοϋν... τροποποιητικά
  σχέδια πρός εγκριση. Μαζι μ'
  αύτά, έπιβλήθηκε καΐ πιρόστιμο
  ΙΟ.ΟΟΟ(ϋ) δρχ.
  Τ ό άστεΤο αύτό ποσό πού
  άφορφ παρανομίες 1.500.000
  ττερίπου δρχ. δέν ξέρομε αν
  καταβλήθηικε. Ή κατεδάφισΓ
  δμως, δέν έγινε ποτέ.
  Άλλά φαίνεται πώς οί κα-
  τασκΕυαστές ήσαν... .καλοΐ
  σττιτονοικοκύρηδες. "Ετσι στήν
  γιομάτη αύθαιρεσίες πολυκα-
  τοικία νοικίασαν διαμέρισμο
  σέ... μηχανιοιμό τού Πολεοδο¬
  μικοϋ.
  Δέν θέλομε, ούτε κατά φαν-
  τασία, νά ύπαινιχθοθμε συνερ
  γασία νοικάρη — ένοικιαστή.
  Δέν θέλομε νά άμφισβητήσουιμε
  τήν ύττηιρεσιακή έντψότητα κα-
  νενός. "Οψιως, «ή σύζυγος τού
  Καίσσαρος, δέν πρέττει μόνο
  νά εΤνοι άλλά καί νά φαίνεται
  τιμία».
  Δέν πέρασε πολύς καιρός
  καί ή Άστυνομία κατάγγειλε
  κΓ άλλη αύθαιρεσία στήν "δια
  οίκοδαμήί, ττού ττερίεργα δέν δια
  ΜΙΝΩΊΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ
  ΤΑΞΙΔΙ
  ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
  ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ
  ΜΙΝΩΣ
  καί
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΓ1ΑΛΛΑΞ
  ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΩΡΑ 6.30 Μ.Μ.
  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πλατεϊα Καλλεργών 7
  Τηλέφωνα 224.304 - 224.305
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'Ακτή Ποσειδωνος 28
  Τηλέφωνα 4117952 - 4117953
  κατεδαφιστέο. Λίγο άργότερα
  δμως, τα 23 τ.μ. περιορίστη-
  καν σέ 10 τ/μ. Δέν ξέρομε για
  τί...
  Ή πρλυκατοικία άποπερα-
  τώθηικε, Ή ζωή των ένοίκων άρ
  χισε νά γίνεται δύσκολη. Ούτε
  δώμα γιά άττλωμα ρούχων 6-
  ττήιρχε, οϊ/τε τίττοτα. "Ολα ή¬
  σαν αύθαίρετα...
  Τότε, κάποιος «άτακτος» ά
  γοραστής κατάφυγε στά Δικο
  στηρια Ζήτησε δμως κι' άττο
  ΒΙΒΛΙΟ
  ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
  ^ ♦.♦♦♦♦
  * ♦♦♦♦♦,<—♦♦♦♦♦ ·♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦- ♦ ♦♦♦♦«' ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ,,! Ι'κ'Ν ΣΟΦΜΝ ΤΚί. ΙΙ'-'Ν ΡΟίΙΚΗΙ Π!. 1ΗΝ ΓΑΛΜΚΙΙΝ ΜΙΤΛ (ΙΙίΤΟΓΜλ V π ο 'όοεκ ιαμκριι'ν «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛ ΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΟΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ» ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΖΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝΩΝ ΖΤΗ ΔΗΜΟΖΙΟΤΗΤΑ Περιωρισμένος άρι- θμός άντιτύπωνκ διατί θεται άπό τα γραφεΐα τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Δρχ. 60 τό Πολεοδομικό νά έξακριβω- θοθν καϊ τα άλλα αύθαίρετο διαΐμιε,ρίσματα, ύποδείχνον-τα<: ενα άκόμη στό ϋττόγειο. Τό Πό λεοδαμικό άτταντησε δτι μόνο δυό αύθαίρετα υπήρχαν. Μά ο άγοραστής έπέμεινε: Κατάγρο ψε λετττομερώς τό νέο αύθαίρε¬ το καί ζήτησε νά γίνει αύτο¬ ψία. Άλλά... «Όσο θέλεις 6ρον· τα στοθ κουφοΰ τήν πάρτα»! Τό Πολεοδομικό έδωσε γριφώδι κες άτταντήσεις Π'ροσττάθησ£ νά τταρουσιάσει τα δυό παρό νομα διαΐμερίσματσ, σάν £να! (εγγραφο Πολεοδοιμικοΰ 8719) 5071)6—10—75). Τό μόνο τγοΟ άνακάλυψε, δπως συιμττε- ραίυεται, ήταν ενα ξενοικίαστο διαιμέρισιμα κι' αύτό νοικιάστη κε άττά £να ιμηιχανικό τής Υπη¬ ρεσίας. Άφοΰ τό αύθαίρετο διαμέρι σιμα παρουσιάστηκε άττό τό Πό λεοδομικό σάν... πατάρι, «έξαι ρέθηκε τής κατεδαφίσεως». Έ¬ να σκάνδαλο δμως έρχεται στίι φώς μετά ακριβώς ί5πτό ένσ χρόνο Σέ καινούργια αύτοψία πού εγινε μετα άττό έντολή τής Επι θεώρησης Δημοσίων "Εργων Κιριγτης, διαπιστώνεται ή υπάρ¬ ξη των αύθαιρέτων (τό Πολεο- δαμικό όνόμαζε τό ένα... ττα- τάρι)! (άττόφαση Τ.Υ. 12726) 5—11—76). "Ετσι, έπιβλήθηκε πρόοτιμο 120.000 δρχ. καΐ άποφασίστη- κε νά κατεδαφιστοΰν! ! Πώς δμως συνέβηκε αύτό; Πώς άττοκαλύφτηκε ή συνειδη- τή τ άσυνείδητη έστω προσπά θιμεια τού Πολεοδομικοϋ νά κα- λύψει δυό αύθαίρετα διαμερί- σματα καΐ νά άφήσει άτιμώρη τους τούς κατασκευαστές — έτπχειρηματίες; Θά δοΰμε στό έπόμενο. ■■■■■■■■■■■■■■■Β ΜΑΡΙΟΖ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑΚΗΖ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 2 (Όπισθεν Καταστημάτων Μα- ρούδα). ΤΗΛ. 289 — 593 ΔΕΧΕΤΑί 8.30' — 1 5—8 μ.μ. ΤΟΤΕ ΜΟΙΜΟ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΗ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ «ουαν τ:ελειωνον~ας τ;ο νοιθ3θεις καυι να αΛΛαζη μεαα αου αϋοΔικαιωμα II Να εισαι νέ Ανθρωπος $00 νοιοοβεις αυ~η τ:ην αλ- λαγη αε καβε αελιοα αε καβε παραγραφο, γιαα καβε παραγραφος είναι κ ι ενα μηνυμα !..» Α.ΜΑΛΡ— Με τον σημερινο Προεδρο της Δημοκρατίας στην Ακροπολη(Ι959) ΕΚΔΟΙΕΙ7 ΜΠΕΡΓΑΔΗ Μαυρομιχαλη 4 τηλ-3614263 ΒΑδΡ 8345 Ήχεϊο ΗίΡΙ φ3 μεγαφώνων θ Μεγίστη ίσχύς είσόδου 60 νν θ Χάρις στό σύστημα των μεγαφώνων διαυγής ήχος' ΒΑδΡ 8100 0γΟ2 8ιβΓ60 ϋβεΚ μέ • Αύτόματη προσαρμογή σέ κασέτες χρωμίου Φ Πλήκτρο γιά Φ Αύτόματη καί ρυθμιζόμενη έγγραφή Συσκευές ΒΑδΡ ΗΐΡΐ - δίθΓβο δημιουργημένες ϋστερα άπό 40 χρόνια πείρας στόν ήχο! ΒΑδΡ 8200 θΓθίΗΙΡΙ δτβΓβο ϋοεκ μέ ΟοΙϋγ καί θ Ηί Ρι άπόδοση σύμφωνα μέ τίς προδιαγραφές ϋΙΝ 45.550 θ Πλήκτρο γιά ΟοΙβγ θ Πλήκτρο γιά ΟΝί θ ΜβΓΠθΓγ ΒΑδΡ 8120 πικ-απ ΗΙΡΙ θ Σύμφωνα με τις προδιαγραφές' ϋΙΝ ΗιΡι • Βραχίων μέ ρυθμιζόμενο βάρος καί ύδραυλική άνύψωση Ρυθμιστής ΑηΐίβΙοΙίης θ Χωριστή ρυθμίση ταχύτητος· *- 2% των δύο ταχυτήτων Στροβοσκόπιο φωτισμένο. ΒΑδΡ 8330 Ήχεϊο ΗΙΡΙ • 2 μεγαφώνων ι Μεγίστη ισχυς εισόδου 45 νν • Χάρις στο συστημα των μεγαφώνων διαυγής ήχος1 Γ Ι ■■■ εε-- ΗΒ1 ε—ε— ■— -ε— ■— ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗσ| Ι ΛΕΩΦ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ι - ι ΤΗΛ 284 847 - ΤΗΛ 284 847 Ι Τό κόκκινο τετράγωνο τής ποιότητος
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  Λ—,
  χαρας ο!3υτ±^ν |
  που πριν με^χωμα υου
  φραξουν οιαλ'λοι πό ατ,ομα
  προλαβη ν,ία πέι εοτ;ω κ αι μια
  αυλλαβη, δικη'Εθυ
  Ι ^
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  2 ΜΑΊ-ΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ιΊΔίκη της Δίκης..
  9 Συνέχεια άττό τή σελίδα Τ
  Νομικά έπιχειρήμοττα έτεκμηρίωσε την άποψή τού. "Οτι
  δηλαδή μέ κανένα τρόπο δέν ΰπάρχει περιύβριση Άρ
  χής, οθτε μπορεΐ νά νόμιζε διτι εΐχε τέτοιαν ττρόθεση ό συν
  τάκτης τού δικαστικοΰ αυτού ρεπορτάζ. Ή καταθέση τού
  κ. Νίκου Σακλαμττάνη, στήν ούσία της ήταν Ινας ϋμνος
  στήν Δημοκρατία καί στήν ΈΞλευθεροτυττία, έλπίζουμε μά-
  λιστα, σέ πρώτη εύκαιρία, νά δημοσιεύσουμε μαγνητοφωνη
  μενά άποσπάσματα τής κατάθεσης αυτής.
  Στό σημεΐο αύτό, ττρέπει
  νά σημειώσουμε στ ι στήν ε
  ναρξη της διαδικασίαν ο
  κοττηγορούμενος Διευθυντής
  της «Αληθείας» εδήλωσε δ-
  τι δέν θά τταραστεϊ διά δι
  κηγόρου, σέ ένδειξη διαμαρ
  τυρίας γιά την ΕΙσαγγελι
  κή δίωξη πού τού όσκηθηκε
  έξ άφορμής Δημοσιεύματος,
  τό όποΐο έγινε δταν ό Υδιος
  ή"ταν σέ ά—ομόνωση, στίς
  ΈπανορθωτικέΙς φυλακές
  Χανίων.
  Ό κ. Πέτρος Βάβαλης,
  —αρέστη διά των 'Αθηναί-
  »ν Δικγόρων κ.κ. Τάκη Σσ
  λκιτζόγλου καί Μιχάλη
  Μαυρίκη.
  Τό Δικαστήριο πού έκδί
  κασε την ύπόθεση εΤχε τήνα
  κόλουθη σύνθεση: Πρόεδρος
  ό κ. Κουτουλάκης. Σύνεδροι
  6 κ. Παντελάκης καί ή 6ίς
  Περάκη. Την Είσαγγελική
  'Έδρα κατεΐχε ό κ. Β. Μαρ
  κης.
  Μετά την καταθέση τού
  κ. Νίκου Σακλαμπανη, τό
  Δικαστήριο διέκοψε γιά τέ
  πρωί τής Παρασκευής.
  Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ
  ΤΟΥ κ· ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ
  'Αμέσως μέ την 'ένοφξχ
  τής Δίκης, έξετάστηκε ό τρ ι
  τος κατά σειρά μάρτυρας ό
  κ. Παρασχάκης, ό οποίος κα
  τάθεσε δτι μόνον έξ άντικει
  μένου τό έ—ίμαχο δημοσί-
  ευμσ θά μττοροΰσε νά χαρα
  κτηριστεΐ σάν έξυβριστικό.
  Στήν ούσία δμως, δέν μπο-
  ρεΐ νά γνωρίζει αν ό συντά-
  κτης εΤχε σκοπό νά εξυβρί¬
  σει.
  Σέ ερωτήση τής ύπερά-
  σττισης, αν μττορεΐ νά 6ρι-
  σκότανε σέ συγνωστή Κο-
  μική πλάνη ό συντάκτης,
  καί άν κατόπιν τούτου, αν
  ή*ταν ό Τδιος Δικαστής νά
  άθώωνε τ·ύς κατηγορούμε-
  νους, ό έ/ξεταζόμενος, μάρ¬
  τυρας ό—-άντησε καταφατι-
  κά.
  Στήν άρχή τής πρωϊνής
  συνεδρίασης, άφοΰ ζήτησε
  τόν λόγο ό Μάνος Χαρής,
  δήλωσε δτι άπό τΐο σημεΐο
  αύτό τής διαδικασίας καί
  μέχρι τής αφιξης τοθ δικη-
  γόρου τού διορίζει δικηγό-
  ρους τούςΙ κ.κ. Τ. Σαλκιν-
  τζόγλου καί Μ. Μουρίκη, οί
  όποΐο ι εΤχαν ένημερωθεΐ πά
  νω στό ττεριεχόμενσ τοθ κα
  τηγορητηρίου.
  ΟΙ εϋστοχες έρωτησεις'
  των κ.κ. ύπερασπιστών ά-
  πόδειξαν ευθύς έξ άρχής,
  δτι τό κατηγορητήριο α—ότε
  λεΐτο μονάχα άπό αττοσπά-
  σματα τού δημοσιεύματος
  Κατά την άττοψή της μάλι-
  στα, ή αφαιρέση λέξεων
  ψράσεων καί ά—ό προτά-
  σεις άκόμη, άλλοίωνε κυριο
  Ι λεκτικά τό νόημα τοθ κει¬
  μένου καί τό πνεΰμα τού
  συντάχτη, ό οποίος δέν πα-
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ράλειπε άττό την άρχή μέ¬
  χρι τό τέλος νά τονίζει 8-
  τι δέν έχει σκοπό νά κρίνει
  την Δικαστική 'Αρχη, εκα·
  νέ δμως κριτική στόν ΕΙσαγ
  γελέα τοθ 'Εφετείου Κρή¬
  της, κ. 'Αλεξόπουλο αύστη
  ρά σάν προσώπου, σάν
  άτόμου, σάν φορέα τής Άρ¬
  χής καί, οχι σάν Άρχής κα!
  τού Προεδρεύοντος κ. Ζιάν-
  νη.
  Ή θέση των κ. ύπερασπι
  στών υπήρξε ϊδιβ πάνοο
  οτό σημεΐο τουτο. Σάν πό
  ράδειγμα μαλιστα, πολλές
  φορές άνάφεραν την αύστη
  ρή κριτική τού τωρινοθ Εί·
  σαγγελέα τού Άρει ου Πά-
  γου κ. Μττλέτσα, μέ άφορ-
  μή τίς διώξεΐς δύο δικαστι-
  κων. Άκόμη σάν παράδει
  γμα άναφέρθηκε τό πρό μη
  νός αρθρο τού «Βήματος»,
  γραμμένο άττό τόν κ. Μά·
  ριο Πλωρίτη, -ού όσκοθσε
  δριμείακριτική κατά τού κ
  Μ—λέτσα καί γιά τό όποΐο
  δπως καί γιά δλες τίς
  δλλες ιτεριπτώσεις, καμμιά
  ποινική δίωξη δέν έχει ά-
  σκηθεΐ.
  Μέχρι τό σημεΐο οώτό, δ-
  λα πήγαιναν ττολύ καλσ
  γιά τούς κατηγορούμενσυς.
  Ή Δίκη γινόταν μέσα σέ
  πολιτισμένα πλαίσια, χοο
  ρίς άντεγκλήσεις, μέ εντε¬
  λώς ήρεμο τρόπο καί οί
  μάρτυρες κοπηγορίας, ου-
  σιαστικά, εΤχαν γίνει μάρ
  τυρες ύπεράσττισης.
  Ο κ· ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ
  Τό μεσημέρι περίπου1 τής
  Παρασκευής, άρχισε ή εξε¬
  τάση των μαρτύρων ΰπερά
  σπισης. Πρώτος, κατάθε
  σε ό Δημοσιογράφος τέως
  Δήμαρχος Λεμεσσοΰ, Τ. Γε
  νικός Γραμματέας τού Α-
  ΚΕΛ καί Ιδρυτής τοΰ Κομ
  μουνιστικοΰ Κόμματος Κύ
  πρου κ. Πλουτής Σέρδας.
  Ό κ. Σίρ6<χς, έπίσης ε¬ τόνισε δτι μέ κανένα τρό¬ πο δέν βρίσκει ύβριστικό τό έ—ίμαχο δημοσίευμα. Εΐττε μαλιστα, δτι αποτε¬ λεί έ— ιβεβλημένη Δημοσία γραΦική Κριτική. Σάν πα· ραδείγματα, έφερε δίκες πού έγιναν στήν Κύττρο καί στήν 'Ελλάδα, άκόμη καί δημοσιεύματα, πού άσκοΰ σαν κριτική σέ Άρχές καί σέ φορεϊς τής Άρχής, χωρίς νά άσκηθεΐ Ποινική* Δίωξη. Ή καταθέση τοΰ διάλε- χτοϋ Δημοσιογράψου καί ΚοινωνΊΐολόγου ττροκάλεσε μεγάλη έντύπωση στό ά- κροατήριο. Η ΝΕΑ ΔΙΩΞΗ Μετά τό τέλος τής κατά- θεσης τού κ. Σέρβα, ό Πρόε δρος κ. Κουτουλάκης, διέ- κοψε την διαδικασία. Στό σημεΐο αύτό, ό κατηγορούμε νος κ. Βάβαλης, σηκώθηκε καί εξέφρασε τό παράττονό τού, δτι δέν γίνονται έρωτή Διαβάζετε τόν «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ» την καθημερινή, πρωϊνή, Δημοκρατική Εφημερίδα ' που σας ένημερώνει ύπεύθυνα. • ΧΩΧΤΕΧ ΕΙΔΗΧΕΙΧ • ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΧΧΟΛΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΧ • ΕΡΕΥΝΕΧ ΠΑ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΤΗΛΗ • ΠΛΗΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΧΗ. τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα 224 - 225 καί 224 - 226 γιά νά έχετε τό τφωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη ή μέ τό Ταχυδρομεΐο. • Τίς διαοημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ σεις οί ό—οίες θά βοηθου- σαν την άπόδειξη τής δικής τού άθωώτητας. ιΟ κ Είσαγγελέας ζήτη σε νά καταχωρηθεΐ ή φρά- ση στά Πρακτικά- Ό κατη γορούμενος ύπερθεμάτισε την αττοψη τοθ κ. Είσαγγε- λέα καί ζήτησε καί αύτάς την καταχώρηση τής φρά- σης στά Πρακτικά, λέγον· τας: «Ναί, νά καταχωρηθοθν, (δέν) εχουμε Δικαστική ά- συδοσία». Βάζουμε τό «δέν» σέ πά ρένθεση, γιατί στά Πρακτι κά δέν άναφέρεται, ένώ ά- κούγεται στήν σχετική μα γνητοταινία τής εφημερί¬ δας μας καί κατατέθηκε άττό τούς περισσότερους μάρτυρες κατηγορίας, στήν υπόθεση πού θά δοΰμε πά ρακάτω. Στό σημεΐο αύτό 6 κ. Είσαγγελέας, άπάγγειλλε καινούργια κατηγορϊα ττε ριΰδρισης Άρχής κατά τού Πέτρου Βάβαλη καί πρότει νέ μάρτυρες τούς δικηγό ρους κ.κ. Πλαγιωτάκη Πό ναγνωτάκη, Ψυλλάκη, Ιωαν νίδη, Στρατάκη, Βαρκιζιάν, Καστρινάκη καί Γρηγορά- κη. Η ΝΕΑ ΔΙΚΗ "Ετσι, σχηματίστηκε άμέ σως καινούργια Δικαστική σύνθεση γιά νά έκδικάσει, μέ αύτόφωρη διαδικασία, την καινούργια αύτη ύπό¬ θεση. Τό Δικαστήριο αύτό εΤχε την όκόλουθη σύνθεση: Πρόεδρος ό κ. Κονδύλης. Σύνεδροι οί Πρωτοδίκες κ. κ. Βερβέρας καί Πατταθανο σόπουλος. Είσαγγελέας ό κ. Ζορμττάς. Ύπερασττιστές τού κ. Βάβαλη ήσαν οί κ.κ. Μουρίκης καί Θεοδώρου. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Πρώτος μάρτυρας , κα τάθεσε ό κ. Πλαγιωτακης, —ού ήταν καί ό μόνος πού εΐπε δτι ακουσε την φρά ση δπως ήταν γραμμένη στα Πρακτικά. ΟΙ ύπόλοιττοι μάρτυρες κατάθεσαν άλλοι δτι δέν ακουσαν καθαρά καί αλλοι δτι ή φθάση ήταν «δέν έχομε Δικαστική όσυ δοσία». Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ Σάν μάρτυρες ΰπεράσπι- σης κατάθεσαν οί κ.κ. Τ. Σαλκιντζόγλου, δικηγόρος Μάνος Χαρής καί Πλουτής Σέρβας. Οί μάρτυρες αύτοι, κατά θεσαν δτι ή φράση ήταν «δέν έχομε Δικαστική άσυ- δοσία» καί λέχθηκε όττό τόν κατηγορούμενο γιά νά υπέρ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΝΕΦΡΟΙ θ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 χανήματα καί νά καλυφθοΰν δλες ο! άνάγκες καί νά εκ¬ λείψη καί ή έντύ—ωσις δτι θά έξυττηρετηθοΰν μόνο «δ- σοι εχουν θεΐο», δπως λέμε, «στήν Κορώνη;» Μετά τιμής ΕΜΜ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΚΠΝ)ΝΙΔΟΥ 33. ΗΡΑΚΛΕΙΟ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« θεματίσει την άττοψη τοϋ κ. ΕΙσαγγελέο:, περί τής κατα χώρησης τής πρώτής φρά- σης, τοΰ παραπόνου τού δη- λαδή, στά πρακτικά. Άφοΰ, άργά τό βράδυ τής Παρασκευής εΤχε τελειώ σει ή εξετάση των μαρτύ¬ ρων, τέθηκε θέμα τής μαγνη τοταινίας την όποία κατεΐ χε συντάκτης της «Αληθεί¬ ας» καί στά όποία άναγρα - φόταν οί έπίμαχες φράσεις. Ή υπερασπίση ζήτησε νά άκουστεΐ ή μαγνητοταινία. γιά νά διαπιστωθη αν ό κ. Πρόεδρος εΤχε ττεΐ τή λέξη «Διακόπτομε», όπότε τό ϋλο θέμα ετίθετο έπ<ί άλλης νομι- κής βάσης. Τό αϊτημα τουτο, έγινε δέ κτό άπό τό Δικαστήριο, τό όποΐο στό σημεΐο αύτό δ ι έκ ο ψε την έκδίκαση γιά νά συ νεχίσει τό πρωί τής έπόμε νης. Πρέπει νά τονιστεΐ, δτι τό αΐτημα πού έθεσε ή υ¬ περασπίση περί άναβολής τής Δίκης, δέν έ'γ«»ε 6ε- κτό. Τό αΐτημα τουτο υπο- βλήθηκε μέ άφορμή την φράση δπως εΤναι γραμμένη στά Πρακτικά, τα όποΐα - σύμφωνα μέ την ύπερασπι ση - δέν έχουν έγκυρότητα, γιατί δέν έχουν ύπογραφεΐ άπό τόν κ. Πρόεδρο καί ά¬ πό τόν κ. Γραμματέα καί διότι συντάχτηκαν μετά την άπαγγελία - υπό τοθ διευθύ νοντα τή συζητήση - της δι ακοπής τής Δίκης. Τό πρωί τοΰ Σαββάτου, όκούστηκε ή μαγνητοταινίο ή όποία άπέδειξε όντως δτι ό κ. Πρόεδρος εΐχε πεΐ τή λέξη «Διακόπτομε», καί στή συνέχεια άκολού- βησε ή Είσαγγελική άγόρευ ση μέ άρκετές διακοπές λό γω τής κατάστασης τής ύ- γείας τού κατηγορουμένων, ή οποίος βρισκόταν σέ ύπε ρένταση καί - όπως (σχυρί- χττηκε - σε ψυχικό κλονισμό Ό κατηγορούμενος εΤχε χαταληφθεΐ άπό άρκετή νευ τπκότητα καί σχετική δχχχη μη ψυχολογική κατάσταση, ωστε έπιθι/μοΰσε τό <συντο μώτερο, τέλος τής διαδι¬ κασίας. Ό κ. ΕΙσαγγελέας τελι- κά, πρότει νέ την ένοχή τού. Οί ύπερασπιστές τού κ. Βάβαλη κ.κ. Θεοδώρου καί Μουρίκης, ύποστήριξαν την άποψη τής άβώωσης τού, ύ- ποστηρίζοντας 8τι τό 181 χρθρο το€| ΠοινΊκοΰ Κωδι- ΐα, άντίκειται στό άρθρο Ι τοϋ Συντάγματος τό ό· Γθΐο μιλεΐ γιά Λαϊκή Κυρι χρχία, καί δτι δέν ύπήρχε τρόθεση έξύβρισης. Έπικα Ίέστηκαι/ μαλιστα καί δή "ιωση τού κ. Βάβαλη ή ό- τοία κατατέθηκε στήν άρχή τής διαδικασίας. Τελικά, τό Δικαστήριο 'χρινε ένοχο τόν κ. Βάβα- *ιη μέ έλαφρυντικά καί ό ". Είσαγγελέας πρότει νέ Γοινη φυλάκισης 2 έτών χω )ίς' άνασταλτικό χαρα- ·;τήρα. Τό Δικαστήριο έπέβαλε "ην ποινή φυλάκισης 14 -ιηνών ποινή έφέσιμη, καί "έ άνασταλτικό χαραχτήρα. Έρυυτήματα ΤΟ ΒΡΗΚλΤΕ ΚΥΡΙΕ ΝΟΜΑΡΧΑ; —Μήπως βρήκατε, επί τέλους, κύριε Νομάρ'χη, τό Καταστατικό τού... Μορψωτικοϋ Συλλόγου «Άριάδνη», γιά νά προχωρήσετε οτή διαλύση τού «έκτραπέντος αυτού έκ τοΰ σκοποθ τού, Σωματείου»; Κι'δΙίιοος είναι έδώ στό Ήράκλειο (Βιδλίο Σωματείον Πρωτοδικείου άρ. 18) ή μήπως τό ττεριμένετε άπό την... Άθήνα; ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΝΣΟΝ: ΜΑΘΑΜΕ δτι ό ίδιοχτήτης τής πολυεθνικής έταιρίας «Τρανστεκόμ», τοϋ όποίου ή δραστηριότητα είναι γνωστή ιδιαιτέρα στήν Κρήτη καί συγκεκριμένα στό Ήράκλειο, βρίσκεται καί πάλι στήν 'ΕΞλλάδα. Κι' άναρωτιόμαστε: τί γίνεται μέ τό έ'νταλμα συλ¬ λήψεως κατά τοΰ παραπάνω "Εβραίου, ό όττοΤος κατηγο- ρεΐται γιά άπάτη σέ 6αθμό κακουργήματος, μέ την ύπό- θεσή τοθ ξυλοπνεύματος; Μήπως κανείς άρμόδιος μπορεί νά μάς απαντήση; ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Μέ ερωτήση τού πρός τόν Υπουργόν Έπι- κοινωνιών, ό Βουλευτής Ηρακλείου κ. Μπαν- τουδάς θίγει τό θέμα τοθ «γραμματοσήμου Κα ζαντζάκη» τό όποΐο εΐχε προταθεϊ νά έκδώσει ό ΕΛΤΑ μέ την εύκαιρία της συμπλήρωσης 20 ετίας άπό τό θάνατο τοθ Νίκου Καζαντζάκη. Στήν ερωτήση αύτη ό κ. Μπαντουβας άνα- φέρει ότι ή ύλοποίηση τής πρότασης αυτής θά αποτελέσει την εκπληρώση ενός καθυστερημέ- νου χρεους τιμής τής έπίσημης πολιτείας γιά τό τεράστιο πνευματικό £ργο τοθ Καζαντζάκη. ΔΙΚΑΙΤΗΚΕ Ο ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ • Σκνέχεια 6—ό τή σελίδα 1 περιυβρισης 'Αρχής, άλλό τόν εκρινε άθώο ώς πρός τό σκέλος τοθ Ν. 4.000 περί τεντυμποϋσμου κίαί τοϋ έπέ-- βαλε ποινή φυλάκισης 9 μη· νών . ΤΟΝ ΜΑΊ-0 ΟΙ ΔΙΚΕΣ Μέσα στόν Μάη θά έκδι- καστοϋν, 8πως πληροφο· ρουμαστε, καί ο! «έξ* έφέ- σεως» τοΰ κ. Είσαγγελέα ύ ποθέσεις, τίς οποίες είχον υπερασπιστε! σάν δικηγό- ροι ο! βουλευτές τοΰ ΠΑ· ΣΟΚ κ.κ. Κακλαμάνος καί Κουτσόγιωργας. Έξ δλλου σέ μιά ΰλλη Δίκη, στά μέσα τού Μάη, είναι κατηγορούμενος καί ό τωρινός Πρόεδρος τής "Ενωσης Γεωργ ι κων Συνε¬ ταιρισμόν Ηρακλείου κ. Βσρδαλαχόκης. Η ΣΤΑΦΙΔΑ • Συνέχειο άττό τή σελίδα 1 πληροφορίες, στήν ΚΣΟΣ γιά έπεξεργασία καί έξα- Οκ.Βογιατζακης • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 Βογιατζάκη, έ'χει ώς εξής: Αθήναι Τέλεξ 71987 22—4—1977 Κύριον Μόνον Χάρην Δ)ντήν Εφημερίδος «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Ηράκλειον — Κρήτης Περαστικά Γεώργιος Βογιατζακης Πρόεδρος Παγκρητίου σεως. Ένώ Προσπαθώντας φαίνετα νά μιμηθη την όλιγόλογη ά- πάντηση ττού ώσσμε στήν «Πύρρειον νίκη» τού γράψον- τάς τού τή φράση «καλλίτε¬ ρα μιά μερά ταΰρος, παρά . . . εϊκοσι χρόνια 6όδι» μάς άπάντησε κι αύτός μο- νολεκτικά. Εύχαριστώντααςς τόν κ Κρητικάρχη γιό τα «περα στικά» τού, τοθ εύχόμαστε κι εμείς νά άξιωθή πρίν πε¬ θάνη, νά ζήση μιά μερά σάν ταθρος!. Ή Έπιτροπή Διαθέσε- ως Σουλτανίνας πρέπει νά δώσει κάποια άπάντη ση γιά την παραπάνω σκανδαλιστική ΰπόθεση γιά δλα αύτά τα όποία ά- κούγονται [ πάνω στύ θέμα τής συγκεκριμένης πώλη οης. "Οπως καί νάχουν δ¬ μως τα πράγματα, ή Κυ- 6έρνηση έπρεπε νά ζυγο σταθμίσει καλυτέρα τα πράγματα καί νά λάβει ύπ' 6ψη της οχι μόνο την πλευρά των υποχρεώσε¬ ων κλπ, άλλά καί τό συμ φέρον των παραγωγών. Καί οί παραγωγοΐ μόνο ωφελεία πού δέν θάχουν δταν τό προϊόν τους που- λιέται, χωρίς νά ύπάρξει καμμιά απολύτως ένημέ- ρωση, σέ τιμές κατά πολύ χαμηλώτερες άπό έκεϊνες πού ίσχύουν διεθνώς. απόψεις !:;::::::::::::!:::::·;::::::::·::ϋϋϋϋϋ5ί......ϋ:ίϋ!:·ί·ϋ! «ΚΡΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» ΕΝΑ ΝΕΟ περιοδικό, γεμάτο Κρήτη, κυκλοφόρησε πρόσφατα στήν Άθήνα. Πρόκειται γιά τα «Κρητικά Οί. ματα» τοθ Μανόλη Δουλγεράκη, ένα όγκώδες, καλοτυπω- μένο, έττιμελημένο, καλαίσθητο καί καλογραμμένο περιο¬ δικό μέ πολλά καί ττοικίλα θέματα τού νησιοΰ μας. Συγχαίρομε τόν Μανόλη Δουλγεράκη μέ τόν όποΐο μάς συνδέουν παληοί καλοί δεσμοί φιλίας και συνεργα. σίας, σέ δύσκολες πραγματικά ώρες. Τό γεγονός δμως αύτό δέν μάς έμποδίζει νά κάνωμ£ μιά παρατήρηση: ότι τό κΰρος τής άξιας πραγματικά αυτής έκδοσης, τό ρίχνουν οί «ττροδολές» μερικών πρ0σώ· πων, τα όποΐα είναι βεβαία Κρήτες στήν καταγωγή, άλλά ή προβολή πού τους γίνεται, λόγω συμπεριφοράς, δέν τούς άξίζει. Ξέρομε δτι τό τεΰχος 6γήκε μέ πολλές θυσίες καί διαθέση άρκετοΰ χρόνου κι' άκόμη παίρνομε ιδιαιτέρα ύπ δψιν δτι είναι τό πρώτο. Αυτή ακριβώς ή γνώμη μας, μάς κάνει πιστεύομε σίγουρα, πώς ό παθιασμένος γιά την Κρήτη Μανόλης Δουλγεράκης, μαζί μέ τους αξίους συνερ. γάτες τού, θά διορθώσουν άπό τό δετύερο τεΰχος αύτό τό λάθος τους καί θά δώσουν στά «Κρητικά Θέματα», σο- στότερη «γραμμή», δισον άφορςΐ την προβολή μερικήν - μερικών που έ'χουν δείξει δτι τό καλλίτερο που έ'χει νά κάνη κόϊποιος πού δέν θέλει — δπως έμεΐς — νά τούς χτυπά, τουλάχιστον νά μην τούς προβάλλει. Κατά τα άλλα θερμά συγχαρητήρια καί καλή τύχη στό καινούργιο αΰτό περιοδικό. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΚΕ Ο ΜΑΡΙΝΑΚΗ! • Συνέχεια άττό τή σελίδα 1 ψακό, τής .«Αληθείας» μέ άπο τέλεσμα νά έττιστρέψει ύσ'τερσ πό λίγη ώρα άφοθ φυσικά δέν μποροΰσε νά κάνη κοί! διαφορε τικά. Τόν συνώδευε ό κ. Σταύρος Μαλαγαρδής. Η άπόφοση τού Σι/νονοδικοϋ Δινκαστηρίου χαρακτηρίστηκε άττό τόν Μηιτραττολίτη, Λάμπης κσΐ Σφακίων κ. Θεόδωρο, «6α ρειά» άλλά αλλοι παρατηρητές την χαρσκίτήρισαν «άρκεαά έ- ττιεική» άφοθ έττιτρέπει στόν Μασόνο τέως Πρωτοσύγγελο νά Ιερουργεϊ, στή Μονή πού θά έγκλειστή. ΟΙ κύκλοι αύτοι ΰττοστηιρί ζουν ότι έπρεπε νά καθαιρεθή ή νά άθωωθή τελείως λόγ» με τανοίας ττάντως άφοΰ καταδικά στηικε θάπρεπε νά άττοσχη>μοττι-
  σθη, δεδαμένου δτι ετσι έπιτάσ
  σουν οί Ίεροί Κσνόνες καί αι>
  την την ποινή προβλέττουν στήν
  ■π-ερίτΓτωση τής μασονίας κα-
  θώς καί έν γένει κάθε άλλης
  άλλότριας θρησκείας.Περισί
  σότερες λεπτομέρειες, στό έ-
  πόμενο.
  Άπρόσμενα καί ξαφνικά,
  την περασμένη Δευτέρα, έ·
  παψε νά ύπάρχει άνάμεσό
  μας ένας ανθρωπος πού τό
  σο πολύ συμπαβίστηκε κοί
  τόσο πολύ άδικήθηκε στή
  σύντομη πορεία τού στόν
  κόσμο τούτο.
  Πρόκειται γιά τόν κινη·
  ματογραφιστή' καί' παρα-
  γωγό Γρηγόρη Κουτελιδά
  κη, πού έξαφνα χάθηκε άπό
  τα συνηθισμένα τού στέκια
  αξαφνα χάθηκε άπό τόν κδ
  σμο τουτο των ζωντανών.
  Ό Γρηγόρης! Κουτελιδά-
  κης πέθανε. Μά πέθανε μ'
  ϊνα μεγαλο παράπονο, μέ
  μιά μεγάλη πίκρα, μ' έναν
  καημό...
  Πέθανε πρίν προλάβει
  νά πραγματοποιήσει τό δ^
  νειρο τής ζωής τού, τό ό¬
  ποΐο κινοΰσε άπό την μέγα
  λη τού άγάπη στήν 7η Τέ-
  χνη καί στήν πατρίδα
  τού, την Κρήτη. 'Εδώ καί
  καιρό, εΤχε τάξει ένα μεγά-
  λο σκοπό. Νά ζωντανέψει
  στήν όθόνη μιά άπό τίς δρα
  ματικώτερες στιγμές τής
  άνθΐρώπινης ίστορίας., Νά
  φτιάξει μιά μεγάλη διε-
  θνή ταινίαι μέ θέμα τό Άρ-
  κάδι... Καί δέν την έ*τια·
  ξε. Δέν πρόλαβε οθτε καν
  νά δώσει σάρκα καί όστό
  στό ονειρό τού. 'Αναπάντε·
  χος καί σκληρός τόν βρήκε
  ό θάνατος. Ό Θάνατσς ό
  ξαφνικός. Χωρίς άρρώστιες,
  χωρίς πρόσβετες ταλαιττω·
  ρίες. Καί λέμε πρόσθετες
  ταλαιπωρίες, γιατί μέ άρ-
  κετά φαρμάκια τόν εΤχε πό
  τίσει τούτη ή ζωή. Ή ζ«ή
  πού άφήνει περιθώρια γιά
  την πιό άπίθανη άντίθέση.
  «Αϋριο. Μεθαύριο. Σύντο
  μα, άρχίζουμε». Μά τό 'ο
  νειρο δέν πραγματοποιηθή
  κε. Δέν προστεθήκανε κι'
  λες δημιουργίες στίςταινίες
  «Νησί των Γενναίων», «Ή
  Μεσόγειος φλέγεται» κ.λ.π
  Κ ι έτσι ό Γρηγόρης Κου-
  τελιδάκης δέν ύπάρχει τπά
  Δέν στρυφογυριζει στήν
  καρέκλα τού, κάποια μεσά-
  νυχτα στό Ισόγειο τοΰ «Ά·
  στόρια» μέ τή Καστρινή Πό
  ρέα.
  Ή καρέκλα τού, έμεινε α
  δεια άπό την περασμένη
  Δευτέρα. . .
  "Ας είναι αίωνία ή μνή-
  μη τού.
  ΓΙΩΡΓΗΣ ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΟΣ
  ΡΡΩΤΗ ΜΑΡΙΟΥ, πρίν κάμποσα χρόνια, ένας ξαφνικόι;
  ©άνατος συγκλόνισε τό Ήράκλειο. Πέθανε ό Γιώργος Π
  ττιδιανός!
  Ήταν μιά είδηση, ποΰ δέν έγινε άμέσως πιστευτή
  Γιατι κανεις δέν ήταν δυνατόν νά πιστέψη, πώς ό Γιώρ-
  >ος ό Πιτσιδιανός, μποροΰσε νά πεθάνη.
  Αΰτός ό «βράχος», πού κρατοΰσε τή ζωή «άπό τό
  κέρατα». Αύτό τό «θεριό» τό τόσο δυνατό μά καί τόσο
  καλοκάγαθο. Αύτός ό γεμάτος ύγεία καί πνευματική διαί
  γεια ανθρωπος, μέ τα πολυποίκιλα προσόντα, νικήθηκε
  ίχπό τό θάνατο.
  Σήμερα πού συμπίπτει χρονικά ή έ·πέτειος τής μνή
  μης τού Πιτσιδιανού τόν θυμόμαστε μέ συγκίνηση καΐ
  μέ τίς καλλίτερες άναμνήσεις.
  Ό Πιτσιδιανός ήταν Δημοσιογράφος, Συγγραφέας,
  Καλλιτέχνης, Άθλητής, Όργανωτης καί πολλά άλλα
  Πάνω άπ' ολα, ήταν ένας καλόκαρδος ανθρωπος, ένας ττι
  ιττός φίλος, ίνας περήφανος άγωνιστής.
  Έμεΐς πού τόν ζήσαμε άπό πολύ κοντά καί πού
  είχαμε την εύκαιρία νά έχτιμήσωμε τα τόσα τού προσόν¬
  τα, τόν ξαναθυμόμαστε — μέ πολλή συγκίνηση έττανα-
  λαμβάνομε — σάν ίνα καλό Φίλο καί Δάσκαλο σάν ίνα
  άξιολογο Ήρακλειώη, πού πρόσφερε πάρα πολλά στήν
  Καλλιτεχνική Κινήση, στόν Άθλητισμό στή Δημοσιογρα-
  ψία καί γενικά στήν πρόοδο τής πόλης αυτής, πού νομϊ-
  ζομε δτι δέν τόν τίμησε άκόμη, άνάλογα μέ τή μεγάλη
  τι ροσφορά τού..
  ♦♦< ΜΕΡΑ ΜΑΓΙΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ Από Ηράκλειον Άναχωρήεεις κάβε ΣάΡβατο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΖΕΓΓΡΑΦΕΖ ΗΕκΑΚΙΙΟΝ ΤκΑΥΕί Αγ. Τίτου 2 Τηλ. 287-737, 283737 ♦♦♦♦♦♦♦« • Συνέχεισ άττό τή σελίδα 1 τούς Άραβες Ό Άμερικανοκίνητος Σαντάτ, άφήνει κάθε στιγμή νά διαψανεΐ ή έπιθετική τού πρόθεση κατά τής γει- τονικής Λιδύης. Τα άντιδραστικά καθεστώτα τοΰ Ίσραήλ, τής Αιγυπτου τού Μαρόκου, των ΗΠΑ τής Γαλλίας κλπ. προσπαθοΰν νά στηρίξουν, δσο μποροΰν, παραβιάζοντας ούσιώδεις διατάξεις, τό καθεστώς τοΰ Ζαΐρ. Τό αΐμα, τό άνθρώπινο αΐμα, τρέχει... Τί συμβαίνει λοιπόν στό τελευταΐο τέταρτο Τ9ΰ είκο- στοΰ αίώνα; Κ ι ή 'ΕΞλλάδα, ή 'ΕΞλλάδα τοΰ 'ΕΞλληνικοΰ Λα- οΰ, τού έργαζόμενου Λαού, ποιό ρόλο πρόκειται νά παί- · ξει; Κατ' αρχήν δλα ξεκινοΰν άπό τα σχέδια των Ιμπερι¬ αλ ιστών, των μεγάλων συμφερόντων, πού προσπαθοΰν νά διχάσουν, νά ρημάξουν, νά σκοτώσουν, μόνο καί μόνο γιά νά έπιβληθοΰν. Γιά νά κρατήσουν τόν κόσμο στά χέρια τους Ή 'Ελλάδα, μέσα σ' αΰτό τό κύκλωμα, έχει θέση Ιδιαίτε- ρης σημασίας. Είναι τό προχωρημένο φυλάκιο των Άμερι κανονατοικών συμφερόντων γιά νά έλέγχουν Άσία, Άνα- τολική Εύρώπη καί Άφρική. Καί δένμποροΰμε νά μιλούμε γιά τίποτ' άλλο, την στιγμή πού οί Ξένες Βάσεις στόν τόπο μας, δημιουργοΰν ίνα καθεστώς άμεσης έξάρτησης. Νά λοιπόν πού αύτόμα- | τα στά άξιώματα τοΰ έργαζόμενου Λαοΰ, μπαίνει τό με- γάλο θέμα, τό Έθνικό. Τα συνθήματα άλλαξαν. Ή καθι- έρωση τοΰ όχταώρου τοΰ 1886 στήν σημερινή κοινωνία, είναι κάτι ξεπερασμένο. Ξεπερασμένο γιατί κερδίθηκε ϋ- στερα άπό άγώνες καί ποταμούς αΐμάτων. Σήμερα Πρω τομαγιά, μέσα σ' δίλα πού πρέπει νά προσέξουμε, εΐ- ναι καί τόπρόβλημα—άπειλή. Νά €ροντοφωνάξουμε νά συσπειρωθοΰμε, γιατι κινδυνεύουμε. Σάν άτομα, σάν έρ- γαζόμενοι και σάν Λαός. / Δέν μπορεΐ νά ύπάρξει δίκηο τής έργατιάς δταν δέν ΰπάρχει Ελευθερία. Κι' 'ΕΞλευθερία, δέν μπορεΐ νά ύπάρ ξει χωρίς ξεκάθαρη σκέψη. Τίποτα δέν μπορεΐ νά συνυττάρ ξει μέ τίς μπαρουταποθήκες των Άμερικάνων. Ή Κρήτη, στήν προκειμένη περίπτωση, είναι άμε¬ σος στόχος. Ή Κρήτη πού γίνηκε ραντάρ καί όπλοστάσιο Άμερικάνικο. Ή Κρήτη πού δρίσκεται στήν πρώτη γρσμ μη των Άμερικάνικων έπιδιώξεων, γιά νά έπιτευχθεί ό έ- λεγχος τής Μεσογείου καί τοϋ γύρω κόσμου, μέ τόν άξο- να! Παλαιστίνη — Κύπρος — Κρήτη — Μάλτα. Ή Πρωτομαγιά είναι μέσα σημαδιακή. Είναι Σύμδο- λο Ίερό τοΰ Άγώνα καί τής Νίκης. Ή δικαιώση των ά- γώνων είναι γραμμένη στήν Ίστορία. Τα κόμματα τής άντιπολίτευσης κομματιαστά όπως είναι, μεγαλώνουν καί τονίζουν τίς διαφορές, έκεΐ πού θά πρεπε νά γυρεύουν σημεϊα κοινά. Τούτα, είναι περισσότε ρα. . Χωρίς ένότητα και στενή συνεργασία, είναι σήμε ρα άδύνατο νά βαδίσομε πρός την προκοπή. ΕΤναι άδύ νατο νά βροΰμε δίκηο τής έργατιάς, τής άγροτιάς, τού έργαζόμενου Λαοΰ. Δύσκολο νά παλαίψωμε μ' όποιοδήττο τε μέσο, ένάντια στίς ξένες Βάσεις πού βρωμίζουν τόν τόπο μας. Πού μολύνουν κάθε τι τό ώραΐο. Πού καραδο- κοϋν νά σκορπίσουν τό θάνατο, τόν έθνικό άφανισμό, τό έξαφάνισμα κάθεκαθαρής σκέψης, την κυριολεχτική Οπο- δούλωση τοΰ δικοΰ μας Λαοΰ μιά και των άλλων πού πά λεύουνε γιά τα ϊδια ίδανικά. Πλάι στά δίκαια αίτήματα των εργαζομένων άς χά ραχτεΐ μ' άνεξίτηλα γράμματα ή άπόφασή μας νά άγω νιστοΰμε γιά τή Δημοκρατία καί την Έθνική καί Λαίκή κυριαρχία. Άς γίνει ή φετινή Πρωτομαγιά, τό ξεκίνημα τής συσπείρωσης καί τής ένότητας. Άς γίνει μερά κοινών έ- θνικών καί εργατικόν άγώνων, γιά νά μην χρειαστεΐ ίνας άλλος ποιητής γιά έναν καινούργιο Έπιτάφιο.. ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ