98738

Αριθμός τεύχους

98

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

9/5/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τοθ Φράξουν οί «λλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεΐ ϋστω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΖ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διεοθ-νΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ^μ—— εβεπΜ**~ε^ε»^εβ ———| εί»·—εί Μ~Μ εε~ε—ι ΜΒ_Ι ΜεΜι _^__
  ■ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΙΌΥ 1977
  Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  ^ Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  εί Χρόνος 2ος—Άρ. φύλλου 98 - δρχ. 5
  Άφΐερωμένο οτόν κ. Γ. Ζορμπα καί οέ δλους τοίις Εΐοανγελεϊς τής Ελλάδος
  Δέν σάς φοβόμαστε κύριε Είσαγγελέα...
  ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ δίκες της «Αληθείας»
  είχαμε την εύκαιρία νά τονίσωμε άιτολο·
  γούμενοι, αύτό έδώ, ποϋ μέ κάθε συναί-
  σθηση ευθυνής, γράφομε ευθύς κατωτέρω:
  Δέν σάς φο&όμαστε κύριε Είσαγγε-
  λέα... Σάς σεβόμαστε...
  "Οπως δέν φοβόμαστε καμμιά 'Αργή.
  Τίς σεβόμαστε δλες.
  Τίς 'λρχές, αν καί τότε ήταν «Άρχές»
  (έντός είσαγωγικών), δέν τίς φοδηθήκα-
  με σέ χαλεπές γιά τό "Εθνος μας μέρες.
  ΓιατΙ λοιπόν νά τίς φο&ηθοθμε τώρα, έν
  που
  μέσω Δημοκρατίας, έστω καί «Νέας»;
  Ύπογραμμίζομε καί πάλι, κάτι __
  καί παλιότερα, έχομε ξαναπεΐ: Σεβόμαστε
  τίς Άρχές, άλλά δέν διστάζομε νά χτυπή-
  σωμε, κρίνοντας, τούς φορεΐς τους, οί ό·
  ποϊοι παρεκτρέπονται.
  Αύτό κάναμε μέχρι σήμερα, κι αύτό
  θά συνεχίσωμε νά κάνωμε: νά έλέγχωμε
  τα συγκεκριμένα έκεΐνα πρόσωπα, που σέ
  μιά συγκεκριμένη στιγμή κάνουν /κάτι, που
  οέν είναι σωστό, όρθό, δικαιο.
  Δέν άναγνωρίζομε σέ κανένα τό άλά-
  θητο. Δέν βλέπομε κανένα σάν άξεπέραστο
  «ταμποθ».
  Παίρνομε τό δικαίωμα τού έλέγχου ά-
  πό τόν υπέρτατο Νόμο, τό Σύνταγμα, καί
  .κρίνομε καλόπιστα τοΰς φορεΐς, τα πρόσω
  πατΙ|«αάπιες ρόγες» πού αν παραμείνουν
  και τα ύπόλοιπα «σταφύλια
  λφρι
  £τσΙ. τχιστεύομε δτι βοηθοθμε στό ξε-
  καθάρί,σμά, στήν κάθαρση, πού κάποτε πρέ
  πει νά γίνη.
  "Ετσι, πιστεύομε δτι βοηθοθμε τίς Άρ
  χές καί τούς υπολοίπους αξίους φορεΐς
  τους, τα διακεκριμένα πρόσωπα πού τίς
  έκφράζουν.
  "Ετσι, πιστεύομε δτι βοηθοθμε την ύ-
  πέρτατη γιά μάς των Άρχών, τή Δικαιοσύ-
  νη.
  ΓιατΙ δμως νά μην κρίνομε ένα συγκε-
  κριμένο άτο|Αο, έναν παρανοϊκό, π.χ. έναν
  έπίσημο συνίργάτη τής διχτατορίας, Γ) έ-
  να παρανομόθντα, έπειδή δηλαδή, δέν ξέ¬
  ρομε κάτω από ποιές συνθηκες, έγινε Δι-
  καστής, Είσαγγελέας ή έκπρόσωπος όποι-
  ασδήποτε 'Αρχής καί μέ τή συγκεκριμένη
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  Ένώ δικάστηκαν 2 χρόνια φυλακίση οί Άμερικανοί άλητες {
  γιά περιύβριοη τής Έλληνικής Σημαίας
  ΕΦΕΣΗ
  ΚΑΝΕΙ
  ΣΗΜΕΡΑ
  Ο
  κ.
  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
  ΝΑ ΔΙΚΑΣΤΟΥΝ ΠΑ ΚΛΟΠΗ
  • ΚΡΑΤΟΥΝΤΑ! ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΓΠΓΟΝ · ΜΕΤΑΓΟΝΤΑΙ ιΜΕΘΑΥΡΙΟ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΧΑΝΙΩΝ · Η ΕΦΕΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΗ ΣΥΝΤΟΜΑ
  ΠΑΡΑ την άντίθετη πρόταση τοθ
  λέα, κηρύχτηκαν ένοχοι γιά περιί
  κ. Είσαγγε- βόλων οί δυό Άμερικάνοι της Βάσης Γουρνών, 25 τοΟΜάρτη, κουρέλιασαν καί έκλεψαν 11 έλ- !' ?ς «'^^Ρ0^1^» κ<* τ°° κ· £ Σκου,λ" ϋβριση Συμ- που την νύχτα της Έθνικής μας γιορτής, την ληνικές σημαίες 'στό Λιμάνι Χεοσοΐήσου. ο !™ ,Τ^.ί™^^^^ ΝΕΑ ΒΑΡΕΙΑ ΠΟΙΝΗ ΠΑ ΠΕΡΙΥΒΡΙΙΗ ΑΡΧΗΣ 2 χρόνια φυλακίση στό συι/εργάτη τής «" Αληθείας» Πέτρο Βαβαλη ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΗΚΕ ξανά άπό τό Τριμελές Πλημ λειωσε την Τρίτη 2 Μαίου ϋστερα άπό μιά έμδό μελειοδικεϊο Ηρακλείου 6 συνεργάτης μας κ. Πέτρος Βά&αλης, γιά περιυ&ριση ** " Ή δίκη άρχισε την Πέμπτη 28 'Απριλί» "Οπως γράψαιμε καί στό προηγούμενο φύλλο, στήν έμ6έ λιμη αύτη δίκη ό κ. Βά6αλης κβταδικάστηκε σέ φυλακίση 1 4 μηνών. Ή διαδιικασία τής κανονι- κης Δίκης, διακόπηκε τό Σά€ βατο 30 "Απριλίου, μετά την <3τάθεση τού ιμάιρτυρα κ. Νί κου Βελιγιραδή, γιά νά συνεχι ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟ θά άρχίσουν οί έκ δηλώσεις, γιά την έφετεινή έπέ τειο τής Μάχτνς τής Κρήΐτης. 'ΥπενΘυιμίζουιμε στούς άρ- μοδΐους, ότι φέτος τουλάχιστον δεν θά ττιρέττει νά συμβή ή ττα- ράλειψη πού £χ€ΐ γίνει στά πε ραοΊμένα χρόνιια, νά >μήν καλοΰν
  ται δηλοδή καί νά μην παίρ-
  νουν την ττρώιιι θέση στίς
  έκδη|λώσ«ις οί έττιζώντες Μαχη
  τές τής περίτρανης αυτής Μά-
  χης της Κρήτης.
  Είναι ενός τρόττος νά τψτ-
  θοθν «αί αύτοι, δπως τούς ά-
  ξίζει, άλλά καί οί ΐδιοι οί όργα
  νωτές των έκδηλώσεων, πού νο
  μίζαμε, δτι φέτος Θά διορθώ-
  σουν μιά άδικαιολόγητη ττα-
  ράλειψη.
  άου και τέ-
  στεΐ την Τρίτη τό π,ρωΐ μέ την
  καταθέση, των μαρτύρων κ. κ.
  Γιάννη ΜατΘαιάχη καΐ ,θ. Κιρ-
  κάσιου,
  ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
  Συνολικά, έξετάστηκαν οί
  παρακώτω ιμάρτυρες:
  ΜΑΡΤΥΡΕΧ ΕΙΖΑΓΓΕΛΙΚΗΧ
  ΑΡΧΗΣ
  1 ) Έμμαν. Σμυρνάκης, Πρό
  εδρος Ίατρικοΰ Συλλόγου
  2) Νίκ,ος Σακλαμπανη, Πρό
  εδρος Δικηγορικού Σμλλόγου
  3) Ι. Παρασχάκης,] Πρόε-
  δρος Συιμβολαιογιραφικοΰ Συλ.
  λόγου.
  ΜΑΡΤΥΡΕΧ ΥΠΕΡΑΖΠΙΖΗΖ
  1 ) Πλουτής Σέρβας, Δη.-
  μοσιογράφος — Κοινωνιολόγοο
  λιμη δίκη πού έγινε μέ αύτόφωρη
  καΐ μέ την ϊδια κατηγορία.
  διαδικασία
  4) Γιάννης
  "ΕΞ,μπορος.
  Μστθσιάκης,
  ΠΕΤΡΟΖ ΒΑΒΑΛΗΖ
  τ. ΔήΊμαρχος ΛεμΘσού Κύπρου
  2) ©όδ'αρος Κιρκάσιος, Συγ
  γραφέας, Μελετητής Ψυχο-
  λάγος.
  3) Ν. Βελιγιραδής, Σκιτσο
  γράφος — Διοοκοσμητής.
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
  ΠΕΡΙΥΒΡΙΣΗ
  Στό σύνολό τους οί μάρτυ
  ρες ύτΓοστήριξαν δτι τό έττίιμο
  χο δημοσίεΐΛμα δέν άττοτελεί
  ττ-,ριύδριση Άρχής, (πράγμο
  πού λεπταμιερώς όναφέραιμε στό
  προηγού,μενο φύλλο) μέ μονοοδι-
  κή έξαίρεσΓ> τόν κ. Παρσσχό
  κη, πού ύπεστήιριξε ότι είναι πε
  ριΰδριση χωρΐς νά γνωρίζει
  δν ό Συντάχτης εΤχε τέτοια πρό
  Θίση.
  ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
  " Οπως ξαναογ'ράψαμε, κα.
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  σημαιες στό Λιμάνι Χερσονή(
  Ή διαδικασία ήρχισε στις ο—ό την Άθήνα.
  Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  9 τό πρ«Τ τής, περασμένης Πέμ
  τττης 5 τού Μάη. Τα όνάμοττο
  των κατηιγορουιμένων ήσαν Άν-
  τονιι Γκοντζάλες καϊ Ράμοο
  Γκάστρο.
  Την Είσαγελική £δρα κατεί
  χε ό κ. Β. Μαρκής κα!ΐ ή σύν-
  θεση τού Δικαστηρίοι/ ήταν ή
  εξής:
  Πρόεδρος ό κ, Παναγοπου·
  λος. Σύνεδροι, ό κ, Κατσούλης
  κσϊ ή δϊς Πε,ράκη.
  Σάν πρώτος μάρτυρας ό
  Μάνος Χαρής κατάθεσε δτι πή-
  γε στήν Χερσόνησο γιά έπι-
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΝΕΑ ΤΡΟΠΗ
  ΠΑ ΤΗ... ΝΤΡΟΠΗ
  ΝΕΑ ΤΡΟΠΗ παίρνει ή δίκη των Άμερικανών άλη-
  τών: '0 Είσαγγελέας Ηρακλείου κ, Ζορμπάς, (δ¬
  πως μ'&ς δήλωσε προχθές Σάββατο μεσημέρι), πρό
  κείται νί ασκήση σήμερα Δευτέρα εφεση κατά τής
  αποφάσεως τού Τριμελοΰς Πλημμελειοδικείου Η¬
  ρακλείου, τό όποΐο τούς δίκασε γιά περιΰδριση συμ
  βόλου. Ή εφεση γίνεται γιατί ή Είσαγγελική Άρ
  χή ττηστεύει — δπως εΐπε καί στήν άγόρευσή τού ό
  Είσαγγελέας τής έδρας κ. Μαρκής — δτι οί Άμε
  ρικάνοι είναι ένοχοι κλοπής και δχι περιύδρισης·
  'Υττενθυμίζομε δ^ι ή Είσαγγελική Άρχή Ήρα
  κλείου εχει κανει τόν τελευταΐο καιρό καί άλλες δυό
  έντυπΐΰσιακές έφέσεις, κατά άθωωτικών άποφάσε-
  ων τού Δικαστηρίου. 1) Την (■φεση γιά την άθώω
  ση των Άγροτών καί 2) Την εφεση γιά την άθώωση
  τής «,Ελευθεροτι—-ίας» καί τού κ. Α. Σκουλικάρη,
  «Με
  σογείου» Γραμματικάκης. Σημειώνομε άκόμη δτι
  αν τό 'Εφετεϊο δεχτεΐ την άττοψη τής ΰττεράσττισης
  των Άμερικανών, ότι δηλ. είναι εύτελοΰς άξίας τα
  κλαπέντα καί ένοχοι κλοπής νά κηρυχθοϋν οί Άμε-
  ρικανοί θά άπαλλαγοΰν, διότι δέν ύττάρχει έγκλη-
  ση. Τό θέμα θά μάς άττασχολήσει λετττομερέστερα
  στό έττόμενο φύλλο.
  Η
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  ΑΓΩΓΗ
  Ή δίωξηι εΤχε άσκηθεΐ ύστε
  ρα άττό μήνυση τού Μάνου Χά-
  ρη.
  Παράλληλ,α άσκησε δίωξη
  καΐ ό κ. Είσαγγελέας.
  Ό πρώτος θέλησε νά πα-
  ραστεί καί σάν πολιτική άγω-
  γή, διά τού δικητνόρου κ. Βαγ-
  γέλη Χριστοφοράκη, μέ την αί
  τιολογία τής ήθικής 6λά6ης
  ττοϋ υπέστη σάν "Ελληνας Πο¬
  λίτης. Τό Δικαστήριο ΰστερσ
  άπό πρόταση τού κ. Είσαγγε
  λέα δέν εκανε δεχτή την παρά
  σταση τού Μάνου Χαρή και σάν
  Πολιτικάς ένάγων παραστάθη-
  κε, διά τού κ. Χριστοφοράκη,
  ό κ. Κοσιμαδάκης, άπό τό κατά
  στηιμα τού όποίου οί κατηγαρού
  μενοι άφαΓρεσαν τή στμαίσ,
  Συνήγαρος των κατηγορου¬
  μένων ήταν ό κ. Ν, Γαλεάδης,
  Από σκανδαλώδη πωλήση Σταφίδος
  50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΖΗΜΙΑΙ
  ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ έ-
  κατομμύρια δροτχμές ζημιά,
  έττέφερε ή σκανδαλοιβης πώ
  ληση των 10000 τόννων
  σταφίδος πού έ'γραψε ή «Α
  ΛΗΘΕΙΑ» στό προηγούμε-
  νο φύλλο της.
  Σύμφωνα μέ τελευταιες
  πληροφορίες μας, τό ποσόν
  αύτό τελεσίδικο θά τό ζη-
  μιωβούν οί σταφιδοτταρα-
  γωγοί καί δχι ή Κυβέρνη-
  ση, ή όποία καί έγινε ή αΙ-
  τία τής ζημίας, πουλώντας
  10.000 τόννους σταφίδος
  πρός 28,5 δρχ. κατά κιλό
  Πρέπει νά λάδουμε ίπτ'
  δψη ότι την στιγμή πού
  κλει νόταν ή παροπάνω συμ
  Φωνία, ι οί σταφιδοεξαγω-
  »♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦
  Τή Πέμπτη 12 τού Μαη-Στό Τριμίλες Ηρακλείου
  Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ "ΔΛΛΔΓΗΣ,, Ϊ=Τ
  ΜΗΝΥΤΗΣ Ο ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Την προσέχη Πέμπτη 12 τού
  Μάη, ττροσδιορίστηκε στό Τρι¬
  μελές ΠληιμμελειοδικεΤο Ηρα¬
  κλείου, ή δίκη τής έφηιμερΊδθΓί,
  «Άλλοίγή» γιά αυκοφαντική
  δυσφήΐμιση τού διιευθυντή της
  «Άλήθειαις», —ού είναι καί μη-
  νυτής.
  Καττηγορούιμενοι, εΤνβι ή έκ-
  δότις τής «Άλλαγής» κ. Λία
  ΚαρέΛλΓ), ό διευθυντής κ. Έμμ.
  Κονιδάκης καί ό άρχιονντάκτης
  κ. Γ. Σκαρβελάκης.
  Ή μήνυιση άφορά τταλιότερο
  συκοφθϊντικό δηιμοσ ίευμα τής
  «Άλλαγής» υ—ογραφόμενο μέτό
  ψευδώνυμο «Παλαιάς Ήρακλει-
  ώτης*, στό όποΐο περιλαμβά-
  νονται βαρύτατοι συκοφαντικο>
  καί ύβιριισικοί χαραχτηιρισμοί,
  γιά τό διευθυντή τής έφηιμερί-
  δας μας.
  Έν τώ μβταξύ γιά τίς 25
  τού Μάη,, προσδιορίστηκε στά
  Χανιά, στό Έφετεΐο Κρήτης,
  ή εφεση τού διευθυντή τής «Ά-
  λήθειας», ό όποΤος - ώς γνω¬
  στόν - καταδικάστηκε γιά συ-
  κοι)>αντΐί<ή δυσφήιμιση τού κ. Έμμ. Καρέλλη, σέ δυό χρόνια φυλακίση, άττό τό Τριμελές ΠληιμιμελειοδικεΤο Ηρακλείου. γεϊς ζητοΰσαν μεγάλες πό τητ;, την ιτερίοδο αύτη. σότητες σταφίδος πρός 33-1 'Ύστερα άπό συζητήσεις 34 δρχ. κατά κιλό, οσο δή- μας μέ κύκλους σταψιδοε λσδή ήταν ή διεθνής τιμή | · Συνέχεια στή σελίδα 4 ■ ■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■ ΑΙετσ την προχθεσινή Πρές-Κόνφερανς Η ΠΡΟΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣ» ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΔΕΝ ΕΝΤΥΠΟΣΙΑΣΕ ΔΕΝ ΕΣΚΑΣΕ τελικά «δόμδα» δπως περίμεναν ϊσως πολλοί, μέ τίς προχθεσινές δηλώσεις τού Μητσοτάκη. Πολιτικοί παρατη.ρητές, πι τή (ό κ, Μη,τσοτάκης, άπέκλει στεύουν δτι ή ττροχθεσινήι συ- σε μόνο τό ΠΑΣ Ο Κ, καί τόν νέντευξη Τώττου ττού έδωσε στήν Άντρέα), κατηγόρησε τόν Κ. Άθήνα, είναι μιά προεργασία Καραιμοη/λή γιά σιτ/κέντρωση γιά την έξαγγελία ενός και- ϋττερεξουσιών, γιά μή πραγ- νούργιου κα,μιματος, πού Θά κι- μαιτσττοίηση τής άποχουντοποί νεΐται στόν παιραδοσιακό «Φι ησης κ.λ.ττ. λελεύθερο» χώρο1. Αύτό, ϊσως γίνει άφοϋ δέν Θά πραγματτο- ποιηθεΐ ή ένότηιτα των «δυνάμε Άκάμη), ετόνισε ότι ό ΐδιος ξαναι&ραστηριοττοιεΤται πολι- ων τού 53% τού 1964», πού ΰ τικά καί ζήτησε την διενέργεια ττοστηρίχθηκε τηροχθές. έχλογών μέσα στό 1977, μέ ά- 'ΕΞκτός άττό την ένότη,τα αύ- ττλη άναλογική. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β "Οπως δηλώνουν ο/' άρμόδιοι: Η ΦΥΠΠΟΞΗΡα ΥΠΟ ΕΑΕΓΧΟ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΠΑΝΙΚΟΣ εχει καταλάδει μιά μεγάλη μερι- δα σταψιδοπαραγωγών τού ΜομοΟ Ηρακλεί¬ ου, λόγω τής φυλλοξήρας πού παρουσιάστη- κε τελευταία στήν περιοχή Χουστουλιανών. Ή άρρώστεια αυτή, ττοϋ προσΰάλλει τις ρίζες τού «Εί ρωτταιΐκοΰ όιμττελιοΰ» καί τό κο ταστρέψει, είναι ή πρώτη φο· Ο ΔΪΚΗΓΟΡΟΣ κ. Γ. ΙΤΡΑΤΑΚΗΣ ΙΤΟ ΠΑΓΚΟΙΜΙΟ ΖΥΗΕΔΡΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ Ό έκλεκτός ΗρακΛειθύτης οικηγορος κ. Γιώργης Στρατάκης, άναχώρησε την περασ'μένη Τετάρτη γιά τή Βαρσοβία, δπου θά πάρει μέρος στό έκεΐ συνερχόμενο Δι εθνές Συνέδριο των Οίκοδόμων τής ΕΙρήνης. Στό Συνέδριο αΰτό, θά συμμετάσχουν πολλοί άντι πρόσωποι, άπό ττολλές χώρες τοΰ κόσμου, γιά νά συζητή σουν τα διεθνή προβλήματα τής Εΐρηνικής συμδίωσης των λαών στίς μέρες μας· Στή Φωτογραφία ό κ. Στρατάκης στούς διαδρόμους των Δικαστηρίων Ηρακλείου, τή μερά πού συνελήφθη τό στέλεχος τοΰ ΚΚΕ κ. Νυσταζάκης, οτήν έκδίκαση τής ο- πόθεσης τοΰ όποίου ό κ. Στρατάκης έκανε μιά μνημειώδη άγόρευσή. ρα ττοΰ ποίρουσιάζί.ται στό Ή ράκλειο. Γ ι άτήν αττοφκγή της, έν πάσει ττεριτττώσει εΤχαν τταρ Θεϊ άπό παλοοιότερα, , μέ- τρα, δπως π,χ. ή άπεντόμω- ση των είσαγωμένων στήν Κρή τη άγροτιιοών προϊόντοΛ/. Τελικά, δττως δηλώνουν κύ- κλοι τού 'Υπουργείου Γεωρ¬ γίας, ή αντιμετωπίση τής φυλ λοξήρας δέν εΤυαι άκατόρθω το πρόνγιμα. Μπορεΐ νά άντψε τωπιστεΐ μέ την αϋστηρή άττο μόνωση τής κηλΐδας ποϋ ττα- ρουσιάστηικε, την καταστρο- φή των έχτάσεων ποϋ έχουν προσβληθεΤ καϊ την δηληιτη· ρίαση τοΰ χώματος ιμέ όργανο- φωσφορικό δηλητήριο. Τουτόχρονα, γίνονται έρευ νες γιά άνακάλυψη τυχόν κα) άλλων κυλίδων φυλλοξήρας στήν τΓεριοχή Κρήτης. Οί ερευνες αύ τές τελειώνουν τόν Ίούλιο, Σά^ αίτία τής φυλλοξήρας στήν Κρήιτη,, φέροντσι τα φέρ 9 Συνέιχεια στή σελίδα 4 Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Γιορτάστηικε μέ έπιτυχΐα την περασ;μ£νη ΠέμΓΠτη, 5 τού Μάη, τής Άγίας Εΐρήνης, ή έοιρτή τής Χωροφυλακής. ΤιόΙ ττ,ρόγροιμιμα ττεριλάιμβα- νε δέηση στό Μητροττολιτικό Ναό τού Άγίου Μηνά κα! τό 6ράδυ δεξίωση στό Ξενοδοχεΐο «■ΆσΓτόρια», δττου τταραβρεβή^ κανε οί έκπρόοχ3~οι των το—ι- κών Άρχών κο;ί άρκετός κό- σιμος. Έττειδή δέν μττορέσαιμε νά παροΛρεΘθΜμε, εΰχομαστε χρό νια πολλά. ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΟΡΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΤΕΛΛΕί ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΛΟΥΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ τού Συνοι- κισιμού Δηιμητρίου (Πατέλλες), άντΐιμετωτπ-ίζουν £να όξύτατο θε ιμα ύγείας, έξ αίτίας των Σταύ λων τού Μπαντουβά, Δυσοσιμία, μΰγες, κα! κουνούπια, πού ε- χουν έστία δηιμιουργίας τους τίς κοττριές κα! τίς άκαθαρσί- ες των σταόλων, εΤναι τα Θλι- 6ερά καί έττνκίνδυνα άποτελέ- σιματα τής όπταράδ&οτης αυτής κατάστασης. Σύμψωνα μέ τίς ό—όψεις καί τίς έττώνυιμες κατταγγελίες των κατοίκων τής περιοχής τό θώμα αύτό αποτελεί κοινωνικό σκάνδαλο. Λένε λοιττόν οί διαμαρτυρό μενοι κάττοικοι τής ττεριοχής: —«... Τή στιγιμή πού ό νό- μος δέν έπιιτρέ—εί στίς πόλε,ις, οί κάτοικοι νά συντηρούν οΐκό- σιτα ζώα γιά την ανάγκη ιμόνο • ΣΐΛ/έχεια στή σελίδα 4
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  9 ΜΑΙΌΥ 1977
  ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑΙ
  Ο Β. ΓΡΑΤΙΕΑΣ
  ιΌττως πληροφορούμαστε,
  ό διακεκριμένος Κρητικός
  Αογοτέχνης, μεταφράζεται
  τώρα στή Ρώσσικη γλώσ·
  σα. Έκτός δμως άττ' αΰτό,
  τ6 ϊργο τού «Ό 'Ήλιος τού
  Νείλου» σύντομα θα κυκλο
  Φορήσει στή ν Άραβική
  γλώσσα. Ή μεταφράση, -ού
  έχει άρχισει ττρίν αρκετόν
  καιρό, αύτη την στιγμή 6ρί
  σκεται στό τέλος της. Χαι-
  ρόμαστε Ιδιαιτέρα γιά την
  διεθνή αναγνωρίση τού έδώ
  άναγνωρισμένου Κρητικού
  Λογοτέχνη καί πιστεύουμε
  ότι τό ξεκίνημα σΰτό, δέν
  6ά σταματήσει έδώ. . .
  ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ
  ΘΕΑΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
  «Δυστνχώς, παρ' ολα
  οτΰτά τα δεδομένα, ή Κρήτη
  καί εΐδικά τό σημερινό κο·
  σμοπολίτικο 'Ηρακλειο, μέ
  τίς έχατό χιλισδες κατοί-
  κους τού, ή τέταρτη πόλη
  της χώρας, ϋστερα α—ό μι-
  σοϋ καί πλέον σΐώνσ έλεύθε
  ρου 61ου, στερεΐται ενός θεά
  τρου Δημοτικοΰ <{ κρατικοϋ γιά την ψυχαγιογία τού Κρη τι κου Λαοΰ άλλά καί την ήθικοπλαστική τού διαπσι δαγώγηση». Μ' αύτά τα λόγια, τέλει· ώνει τό βιβλίο τού ό Ιστο- ριοδίφης Στέργιος Σπανά¬ κης «Τα Άρχαΐα Θέατρα τής Κρήτης». Τό βιβλίο αΰτό, είναι μιά ντοκοι/μενταρισμένη μελέτη πάνω στά 'Αρχαΐα Κρητικά Θέατρα, πού δέν ήσαν λί- γα στόν άριθμό. Μέ σχεδι αγράμματα καί πολλές φω τογραφίες, γίνεται κατανοη τό σέ κότθε άναγνώστη, πού θαθελε νά ρίξει μιά ματισ στό παρελθόν τούτης τής Γής, τής Κρητικής... Μουσικιϊ ΟΙ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ Βεβαία, έ'νας χώρος όπως αύτάς τού κινηματογράφου «Ντορέ» είναι αδύνατον νά χωρέσει τόν Διονύση Σαβ βόπσυλο. Τό λέμε αύτό, για τί οί συναυλίες τής περασμέ νης βδομάδας έ'ττρεττε πραγ ματικά νά γίνουν σ'έναχώρο ττροσΊτό στίς ττλστειές μά- ζες τού κοινοΰ στίς οποίες όπωσδήποτε απεθύνεται ό καλλιτέχνης. 'Όσο γιά τόν Σαββόπου- λο, εμείς δέν έ'χουμε νά προ σθέσωμε τίποτα στά οσα λέει ό κόσμος κ ι έχουν κα τα καιρούς δημοσιευθεϊ σέ διάφορα έντυττα. Είναι τό «κάτι αλλο»τοΰ Έλληνικοΰ Τραγουδιοΰ. Γι' αότό ττι- στεύουιμε ότι ττρέττει νά ττα ρουσιαστεΐ στό πλατύτερο κοινό, πού πραγματικά ά- γαττά τόν Σαδβόττουλο καί την μουσική τοι/. ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ Ύπαίθριο Θέατρο 1200 θέσεων πρόκειται νά δημι- ουργηθεΐ στά Άνώγεια. "Η¬ δη, γιά την προσπαθεία αύ τή, ό Ε.Ο.Τ. ενέκρινε την χορηγήση ττοσοΰ 1.500θρθ δρχ. οί οποίες θά χρησιμο- ποιηθοΰν γι' αύτό τό σκο- ττό. 'Εκτός άττό τό ττοσό αύ¬ τό δμως, ό ΕΟΤ ενέκρινε την χορηγήση 610000 δρχ. γιά την α—οπεράτωση τού Τουριστικοϋ Περιτττέρου καί 200000 δρχ. γιά τή γι ορταστικές έκδηλώσεις τού μήνα Άνωγειανοί) Ύφαν- του. Ζωι/ραφική •♦♦♦♦♦♦♦ο» ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 5 ΜΕΤΗΟΡΟΙ-ΕΟ5 δΤΚ. - 5ΥΝΤΑΟΜΛ 50. ΑΤΗΕΝ5 · ΟΗΕΕΟΕ ΤΕΙ_. 021 ■ 3238727 - θ, ΤΕΙ-ΕΧ 219517 ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ · ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Γρσφ. Ηρακλείου: Άν- Τίτου 2 τηλ. 283737) ♦♦♦♦♦♦♦■♦«>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< Αν8π Νάρκισσος Ηράκλειον - Ρόδος Η ΕΚΘΕΣΗ ΓΑΙΤΗ Μέσα στά πλαίσια τής καλλιτεχνικής άνόδου πού παρατηρεΐται τελευταία στό Ήράκλειο, καί ιδιαιτέρα των ΕΙκαστικών Τεχνών, εί¬ ναι καί ή εκθέση τού Γιάν¬ νη Γαΐτη, ττού γίνεται τού¬ τες τίς μέρες στήν γκαλερί Κ. Σταυρακάκη. Ό Γαΐτης παρουσιάζει δουλειά τού στό άποκλει- στικό τού μοτίβο, μέ τα άν- θρωπάκια καί την ττρωτοτυ πία τής απεικόνισης. Μέσα άπό τή ζωγραφική τού Γιάννη Γαΐτη άναδύεται ή ζωντάνια καί ή πρωτοτυπία τής έκφρασης πού διακρί- νουν τόν γνωστό καλλιτέ- Ή εκθέση θά μείνει άνοι χτή μέχρι τίς 20 τοθ Μάη. ΈκδηΑώβεις Έορταστικές έκδηλώσεις έγιναν χθές στό χωρ ι ό Σα- κτούρια Άγίου Βασιλείου Ρεθυμνον μέ την εύκαιρία τής έπετείου τής καταστρο- Φης τού χωρίου άπό τούς Γερμανούς, τόν Μάη τού 1944. Στήν χθεσινή έκδή λωση συμπεριλαμβανόταν καί ή άττοκάλυψη τού ήρώ- ον των πεσόντων. Όργανωτές ήσαν, ή Κοι- νότητα Σακτουριών καί ό Σύλλογος Σακτουριανών τής Αθήνας. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΠΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 31-12-76. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 31-12-76 31-12-75 (είςχιλ Δρχ) Αύξησις % ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (Ταμείον, Καταθ παρα Τραπίζοις 251.990.969 110.455 + 128% ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 127.950.000 50.950 + 151% ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΝ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 21.258.321 5.667 ♦214% ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 640.161.010 263.464 + 143% ΑΚΊΝΗΤΑ 182.624.471 67.404 +171% ΕΠΙΠΛΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 24 492.808 15.661 +56% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 34.404 706 20.615 ♦67% ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΓΓΗΜΑΤΟΝ 6.384.790 3.111 + 105% 1.289.267.075 537.347 + 140% ΕΝΤΟΛΕΙΣ ΕΓΓΥΗΧΕΟΝ 250435.175 108.924 + 138% ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΟΪ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 471.737.327 75.807 ♦522% ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2 020 339 577 722.078 ♦ 179% ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ 31-12-76 31-12-75 (είς χιλ Δρχ) Αύξησις •Α ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 378.576 000 252.384 + 50% ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 84.659.800 11.322 +675% ΠΡΟΒΛ. ΥΠΟΤΙΜ. ΣΤΟΙΧ. ΕΝΕΡ (ΑΝ. 396/68} 3 100.000 — — ΚΑΤΑθΕΣΕΙΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 669.998 260 234.564 + 185% ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΓΜΑ 73.236.400 —— ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ - ΔΑΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ 24.646.500 20.212 + 21% ΕΠΙΤΑΓΑΙ - ΕΝΤΟΛΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑΙ 11 196216 5 605 + 99% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 43 853.899 13.260 + 111% 1 289.267.075 537.347 + 140% ΕΓΓΥΗΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 259.335.175 108.924 ♦ 138% ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 471 737.327 75.607 +522% ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.020 339 577 722 078 + 179% Έν Αθήναις τή 29^ Ίανουαρίου 1977 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΥ Φ ΔΟΥΚΑΡΗΣ Δ ΛΙΚΙΤΣΑΚΟΣ Τα καθαρά «έρδη των χρήσεων 1976 Δρχ 10.271 010 και 1975 Δρχ. 4 053 296 άποθεματοποιήθησαν έξ ολοκλήρου Κοντό στις ρίζες τού τόπου μας.., Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «Άητέ πού κάθεσαι ψηλά στ* όρος τό χιονισμένο τρώεις τό δρόσος τού χιονιοΰ, ττίνεις νερό κατάκρυο.·.» Πόσο θυμίζει, άλήθεια, μυσταγωγία λίγη ώρα άτόφιας Κρη τικής Μουσικής! Πόσο μοιάζει μέ μουσική που φτάνει σέ τούτη τή νή άπό έναν οτλλο κόσμο, άπό έναν άλ.λο πλανήτη, πού τόν κατοι- κοΰνε μονάχα Κρητικοί. Κρητικοί δρακοφόροι μέ την άτσαλένια ψυχή καί τό στόμα ποθναι πάντοτε έτοιμο νά τραγουδήσει τίς χά ρές καί τίς πίκρες, τή λεφτεριά καί την παλληκαρωσύνη.... «Άπόψε νά τρυπήσουμε τσή φυλακής τόν τοΐχο, νά πάμε νά χτυπήσωμε κάτω 'πού τό μπεντένι....» Αυτή είναι ή λεβεντιά, ποθ γεννήθηκε καί μεγάλωσε σέ τοθ- τον τόν τόπο. Πού μας έμεινε κληρονομιά. Βαριά κληρονομιά.... Κι* είναι ή κληρονομιά τούτη, ένακομμάτι τής υπαρξής μας. Πού φώλιασε βαθειά μέσα μας και ζωντανεύει Έκείνους πού «πή ραν τα ντομΦέκια τους, τίς δμορψες πατρώνες...» Κι* Βθο ό Κρ]ί|χικός νοιώθει ακέραιος, καμμιά δύναμη δέν μπο- ρεΐ νά τόν #.πΌμά*ρυνει άπό τίς ρίζες. Άπό τή μουσική, την μαντι νάδα ΚαΙ'κοΛ την παλληκαρωσύνη. "Ολα τοθτα, είναι δεμένα με- ταξύ τους. ΓιάτΙ 6 Κρητικός, λένε, δέ μεθά μέ τό κρασί... Μέσα στό κλΐμα τής άλλοτρίωσης, πού προσπαθοθνε νά μας έπιβάλλουνε (άναμφισδήτητα, ακόμή δέν κατάφεραν ν' άγγίςου- νε στό μεδούλι) ζοϋνε άκόμη τα καλιτσούνια κι οί πεντοζάληδες στά Κρητικά κέντρα διασκέδασης. Έκεΐ γαλουχεΐται τό αΰριο τής Κρήτης Έκεΐ ζωντανεύουν οί θύμισες. Γίαί, έκεϊ, τιλάϊ στίς πολυχρωμεςλάμπες των ξένων «Νάιτ Κλάμπ». Έκεΐ, γυρίζουν οί δεΐχτες, μιά πισω καί μιά μπρός... «Δυό καρυδάκια φυτεψα στσή φυλακής την πόρτα κ ι άπό τα δυό καρπό 'φαγα...» Π «Άνδρες, γιάντα μέ διώχνετε, γιάντα μέ πολεμάτε γιατί μ' ηύρετε μοναχό κι εΤμαι ξαρματωμένος; 'Αφήστε με ν' άρματωθώ νά βόλω τ' άρματά μου τότες νά δήτε πόλεμο τόν κάνουν οί γι' άντρειωμένοι τόν κάνουν οί γι' άντρες οί καλοί, οί καστροπολεμάρχοι....» Έμπρός λοιπον νά κρατήσουμε αμόλευτη την Κρήτη. Άνόθευ- τη τή Μουσική μας παράδοσι]. Γιατί στό Κάστρο, λεει, μερικοΐ - μερικοί κρατοθνε τή λυρα, «μά'ναι δαριά στά χέρια ντως». Καί βάλαν' άρχή νά ξεχνοΟν τόν πηδηχτό καί τόν πεντοζάλη... "Ας τ' άφήσουμε αύτά. "Ας άφήσουμε τή λύρα νά κελαϊδά ό¬ πως κάθε φορά πού ή Κρήτη πέρναγε δυσκολες ώρες, ή κι εύχά ριστες άκόμη. "Ας άφήσουμε τούς άλλους σκοπούς, γιά τα «μπου ζουξίδικα» καί τα «φωτάκια» των Αμερικανόν... "Ας τό χωνέψουμε πιά: Ή Κρήτη θά ζεΐ δσο ύπάρχουν Κρη¬ τικοί. Κρητικοί καθαροΐ άτόφιοι, άμόλευτοι, "Ελληνες... Κι ή μου¬ σική των παπουδων μας, είναι καί δική μας μουσική. Ποθχουμε χρέος - 6αρύ χρέος - νά την κρατουμε - κειμήλιο ίερό - δαθειά στήν καρδιά μας. Την μουσική κ^αί τό τραγούδι. Τό τραγούδι πού ρίζωσε οίπλα στούς ριζίτικους καΐ στούς χορευτικούς σκοπούς.... Τό τραγούδι τοθ έρωτα, καί τής πίκρας: «. . .Σ' δλο τόν κόσμο άνάτειλε, μά πά μην άνατείλεις, κι' δν άνατείλεις ήλιε μου νά γοργοβασιλέψεις γιά δα βραχοΰν οί γι άχτΐνες σου 'ττοϋ των σκαβιών τα δάκρυα...» ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΙΟΝΥΖΟΖ ΠΛΑ Γ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΗΛ. 286.191 ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φαγητό, σ* ένα δμορφο πε- ρι6 άλλον. ΜΙΝΩΤΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΜβΝΥίΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΝΕΤΟ ΚΑ! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑΓίΙΓΑ ΜΙΝΩΣ καί ΑΡΙΑΑΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΩΡΑ 6.30 Μ.Μ. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πλατεϊα Καλλεργών 7 Τηλέφωνα 224.304 - 224 305 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Άκτή Ποσειδώνος 28 Τηλέφωνα 4117952 - 4117953 ΤΑΒΕΡΝΑ «ΚΑΗΜΑΤΑΡΙΑ» ΟΔΟΙ ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΚΑΛΟ ΦΑΓΗΤΟ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Ή κ. Νίτσα Κων)νου Πε- τροτΓθύλου θά δεχθή συγχαρη τηρίους έπισκέψεις γιά τούς άρραβώνες τής κόρης της ΜΙ ΚΑΣ μετά τού ΚΥΡΙΑ¬ ΚΟΥ ΚΑΒΟΥΡΑ την 21 ην καί 22αν Μαΐου. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ • κοπ; · κογΐ · κουε · κουκ · κουι • Τίς δυό τελευταίες βδομάδες ττού πέρασαν, ή έ- ψηιιερίδα μας εΤχε πάλι την ... τιμητική της στά Δικαστήρια. 1 Δίκη γιά την περισυνή δίκη μας στό Έφετεΐο Χανίων. Έμβόλιμη δίκη Βάβαλη. Δίκη Άμερικα- κών. Δίκη Άναστασάκη κλπ. Κάποιος λοιπον άκούστηκε νά λέη στό διάδρο- μο: —Άπορώ πώς κατηγοροϋνε την «Άλήθεια» δ- τι ττεριυβρίζει τή Δικαιοσύνη. Άντίθετα, μέ τή συχ- νή παρουσία της στίς αίθουσες των Δικαστηρίων κυριολεχτικά την . . . τιμά- Καί δέν εΤχε άδικο ό ανθρωπος γιατί, έκτός τού δτι πραγματικά τιμοΰμε τή Δικαιοσύνη, την... τιμοΰμε καί μέ τίς συχνές παρουσίες μας, άφοΰ — δπως είναι γνωστό, δσο ταπεινός κι αν είναι κα- νείς, δ^τσν κάνει μιά έπίσκεψη σέ κάποιον, όπωσδή- ποτε τόν τιμά μέ την παρουσία τού. Φυσικά καί ή Δικαιοσύνη μάς τιμά, μέ τή σει- ρά της μέ τό νά μάς στέλνει ακριβώς, τόσο συχνα . . , προσκλήσεις ή μάλλον . . . κλήσεις! . . • Στήν κανονική δίκη πού ήταν κοττηγο^ούμενοι ό διευθυντής τής «Αληθείας» και ό συνεργατης της Πέτρος Βάβαλης, ό πρώτος άθωώθηκε. Πολύ συζητήση δμως έ'γινε άν έ'ττρεπε νά τού επιβληθή πρόστιμο 100 χιλιάδων δραχμών, γιά ά- μέλεια. Τελικά τό γλύτωσε γιατί μέ τό νά είναι την έποχή τοΰ έπίδικου δημοσιεύματος στή φυλακή, θε- ωρήθηκε λόγος ανωτέρας 6ίας· Σέ λίγο δμως — καί πρός έκπληξιν δλου τοΰ άκροατηρίου — άκούστηκε ή δίμηνη στερήση τής ατελείας τού δημοσιογραφικόν χαρτιοΰ τής «Αλη¬ θείας» . Καί τότε κάποιος εΐπε — φυσικά χαμηλόφωνα: —Τέλος πάντων βρέ παιδί μου δέν γίνεται νά μην πάρη ό Χαρής τό. . .δωράκι τού..· 'Έτσι είναι δμως — άφοθ τό λέει ό Νόμος... ♦♦<· ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Ό υπογεγραμμένος Έμμ. Ι. Φαρσαράκης, θεωρώ υπο χρέωσίν μου δπως καί διά τοΰ τύπου έκφράσω τάς θερ μάς καί απείρους εϋχαριστί άς μου πρός την Έφοπλιστι κήν εταιρείαν «Πέτρου Χαν δρή» έδρευούσης έν Πειραιεί διότι τελείως δωρεάν καί άφι λοκερδώς παρεχώρησε είς την ημετέραν Σχολήν Έμπο- ροπλοιάρχων Κρήτης £να ραντάρ μεγίστου καί τέλει οτάτου τύπου διά την πρακι κήν εξάσκησιν των σπουδα στών τής ήμετέρας ώς άνω Σχολής Έμποροπλοιάρχων Κρήτης. Τοιούτοι εφοπλισταί είναι αξιοί τής έθνικής εύγνωμοσύ νης καί τιμοϋν την Έλλάδα διότι διά των ήθικών καί ύλι κων ένισχύσεων πρός τάς Σχολάς ΈμτΓοροπλοιάρχων συντελοϋν είς τήν άρτιωτέραν κατάρτισιν των σπουδαστών τής ήμετέρας Σχολής πρός οικονομικήν καί Ναυτικήν ε¬ ξύψωσιν τής Έλληνικής Έ μπορικής Ναυτιλίας. Ιδιαιτέρως δέ εύχαριστώ καί τόν Διευθυντή τής έται ρίας ταύτης, φιλοπρόοδον α¬ ξιότιμον καί αγαπητόν κ. Άνδρέαν Χανδρήν διά την ά γάπην τού πού εΤχε υπέρ τής Έμπορικής Ναυτιλίας την ό- αν επέδειξε έμπράκτως διά τής δρωεάς τοΰ ώς άνω μέγα λης άξίας ραντάρ πρός την Σχολήν μας· Ό Ευχαριστών Διευθυντής τής Σχολής Έμποροπλοιάρ¬ χων Κρήτης ΕΜΜΑΝ. Ι. ΦΑΡΣΑΡΑΚΗΣ ♦ ♦♦«>♦«.+
  ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ
  Λεωφόρος Κνωσσού 50 μέτρα
  πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο
  (Νεκροταφεϊο)
  ΤΗΛ. 23Ο.Ί89
  ΗΡΑΚΛΕΙΟηΚΡΗΤΗΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  • Στή δίκη των Αμερικανόν μέ τίς σημαΤες, παρου
  σιάστηκαν οί Τδιοι δικηγόροι, πού ήρθαν άττό την
  Αθηνά καί στήν ττερυσινή δίκη μέ τή γνωστή 66ρι
  στική φράση των άλλων άλητών, την όποία είχανε
  άναγράψει στή μαρκίζα τοθ «Άστόρια».
  τΗταν ό άμερικανός δικηγόρος τής Άμερικα-
  νικής Πρεσβείας καί ό "Ελληνας ποινικολόγος κ.
  Γαλεάδης, οί όποΤοι συνοδευόντουσαν καί άπό τόν
  Ήρακλειώτη δικηγόρο τής Βάσεως Γουρνών.
  Μόλις δμως δρχισαν νά άνάβουν τα «φλάς» 6
  τελευταΐος έστριψε ά λά. . .* Άμερικανικά, δηλα-
  δή . . . πλαγίως·
  "Αν και εχει άρκετή φωτογένεια, δέν ήθελε νά
  δείξη. . . άγένεια. . .
  • Εΰγενέστατοι κύριοι, ό Άμερικανός δικηγόρος
  τής Πρεσβείας καί ό Άθηναΐος συναδελφός τού,
  κ. Γαλεάδης, μόλις εφτασαν στό Δικαστήριο, κατευ
  θυνθήκανε «γιά μιά καλημέρα» στό γραφείο τοΰ
  Είσαγγελέα κ. Ζορμπά
  Σέ λίγο κατέφθασε καί ή έλληνοαμερικανική
  . . . φρεγάδα, ή όποία στή συνέχεια σά «μαμά τού
  Άμερικανοΰ στρατιώτην μεταΦερθηκε στήν αϊθουσα
  κι άρχισε νά. . . χαϊδεύη τούς κατηγορουμένους. . .
  άγγέλους.
  "Εξω δμως άπό την πόρτα τού ΕίσαγγελικοΟ
  γραψείου, παράστεκε ό φωτογραφικάς φακός τής
  «Αληθείας» γιά μιά. . . άναμνηστική σειρά ενοταν-
  τανέ τής συναντήσεοος.
  Περιττό νά πώ δτι ή καλλίτερη πόζα ήτανε τής
  . . .φρεγάδας. Σκέτη . . πιτσουλα, πού λένε. . .
  • Σέ κάποιο σημεΐο τής παραπάνω δίκης πού ό
  Άθηναΐος δικηγόρος των Άμερικανών ύπέβαλλε έ-
  ρωτήσεις στόν καταθέτοντα διευθυντή τής
  «Αληθείας», μέ μιά απαντήση τού τελευταίου, προ-
  κλήθηκε ενα χειροκρότημα άπό τό άκροατήριθ.
  Ό κ. Πρόεδρος, μετά τα κουδουνίσματα, προ-
  ειδοποίησε, πολύ σωστά, δ)τι θά βγάζη εξω άπό
  την αίθουσα δποιον ξαναθορυβίσει.
  Καί πρώτος στόν όποΤο έφαρμόστηκε ή προε-
  δρική προειδοποιηθή, ήταν ό διευθυντής τής «Άλή
  θείας» ό οποίος «άπεβλήθη» έκ τής αιθούσης.
  Αυτή ήταν ή δεύτερη άποβολή, δεδομένου δτι
  εΤχε «άποβληθεΐ» ήδη καί άπό πολιτικάς ένάγων.
  "Αν μάλιστα ληφθεΐ ύπ' δψιν καί ή φράση τοθ
  δικηγόρου δτι: «εΐστε έπικίνδυνος γιά μάς», έχομε
  καί τρίτη άποβολή, γιατί αύτό σημαίνει δτι ό Χά-
  ρης εχει. . . άποβληθεΐ καΐ άπό τίς καρδιές των
  Άμερικάνων..·
  Γιατί άραγε;
  Όποιος απαντήσει σωστά κερδίζει μιά . . .
  τσίκλα, φυσικά. . . Άμερικάνικη.
  • Τή μέρα τής δίκης τοΰ μασόνου Ιερωμένου στό
  Συνοδικό Δικαστήριο, έ'κανε τήν έμφάνισή τού γύ-
  ρω άπό την Άρχιεπισκοπή, έ'νας μασόνος επιχει¬
  ρηματίας. >
  ,; -ε σχετική ερωτήση δημοσιογράφου τής «Α¬
  ληθείας», ό μασόνος εΤπε δτι ήθελε τόν Άρχιεττί-
  σκθττο γιά μιά άλλη δουλειά.
  Ό δημοσιογράφος δέν τόν ττίο~εψε άπόλυτα.
  Άλλά δταν μετά λίγες μέρες εΐδε τόν μασόνο έπι-
  χειρηματία πλάι — πλάι μέ τόν Άρχιεπίσκοπο,
  στά έγκαίνια μιάς έταιρίας τού ττρώτου, ό δημοσιο
  γράφος έπαψε νά είναι. . . άπιστος Θωμάς.
  Νά πού και οί μασόνοι λένε καμμιά φορά τήν
  άλήθεια...
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗθΕΙΑ»
  ΕΒΔΟΑΑΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗσ~ ΥΠΕΥθΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗΧ) —
  ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχνική έτπμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  9 ΜΑΙ ΟΥ 1977
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρητησ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ■■■■■■■■■■
  ' — — — εί —■■■■■■■■■ΗΒεΙ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■εΙΒΒΙΙεΙΙεΐ
  ! ΓΡ ΑΜΜ ΑΤ Α !Μ1! ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  :■■>
  !■!«■
  ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΙ
  ΕΝΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ
  Σάν κοινό θέμα, αΰτό
  ττού θά τονίσω σήμερα, 6ρί·
  σκω καί ττιό κατάλληλο τρό
  ττο, τόν Τύττο γ«ά νά κινηθή
  τό ενδιαφέρον τόσον των άρ
  μοδίων ύττηρεσιών, όσον
  καί νά νά κατανοηθή ή μέγα
  λη τού σημοσία άττό τούς
  κατοίκους κάθε οΐκιστικοΰ
  χώρου. Τελευταίως παρατη-
  ρείται ενας μεγ όλος διασυρ
  μός των Δημοτικόν καί Κοι
  νοτικών Άρχών, πρό πάν¬
  τως των τελευταίον, ττού
  είναι ΰπαιθρος, στά Δικα¬
  στήριον γιά ένέργειες αυ¬
  τών σέ έργα κοινής ωφελεί¬
  ας-Κ αί γράφω συγκεκριμένα
  άπό τή δική μου σκοττιά γιά
  θέματα ττού αντιμετωπίζη
  ώς Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος Γονβών Πεδιάδος.
  Ή ΰτταιθρος καί πρό παν
  τος ή παραλιακή, άντιμετο
  πίζει τό σοβαρά πρόβλημα
  κατασκευής δρόμων, έττειδή
  άντ·μετωπ!|;ει του)ριστικά
  καί οΐκιστικά θέματα. Έξ
  ϊσου ομως καί ό κάμπος ό
  καλλιεργήσιμος άντιμετωττί
  ζει τα ιδία προβλήματα, γι
  ατί τα μέσα καλλιεργείας
  καί κίνησης των άγροτών
  δέν είναι πιά τα ζώα, άλλά
  αύτοκίνητα, τρακτέρ καί
  σκαπτικά μηχανήματα. Νοι
  ώθουμε λοιπόν δλοι μας
  την άνάγκη νά κάνουμε δρό
  μσυς παντοθ καί μάλιστα
  καί καλούς σέ 6ατό-
  τητα, γ ι ατί δέν πιστεύω νά
  ύπάρχει χωρ ι ό ή ίδιοκτή-
  της άγροτικοθ κτήματος,
  πού νά μην έχει σήμερα
  καί τα τροχοφόρα τού.
  Άποτινόμαστε λοιπόν
  στό Πρόεδρο τού χωρίου.
  «Πρόεορε διόρθωσε μας καί
  τούς παλιούς γιατί έ'χουν
  λάσπες καί δέν μποροΰμε
  νά περάσομε». Ό Πρόεδρος
  μέ τή σειρά τού, μέ μεγά-
  λοιος κόπους καί οΐκονομί-
  ες, παίρνει ίνα όδοποιητικό
  ΕΜΜ. ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  ΤΟ ΛΑΔΙ ΤΗΣ "ΕΛΑΙΟΥΡΠΚΗΣ,,
  Πρός την
  Εφημερίδα
  «Ή ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Είς Ηράκλειον
  Κύριε Διευθυντά,
  Ώς πρόεδρος τού Συνεται
  ρισμοΰ Έμπάρου, έ'χω προ-
  6εΤ σέ επανειλημμένας προσ-
  κλήσεις τρος την ΕΓΣΗ προ
  κειμένου νά έλθουν καί νά
  παραλάβουν τό λάδι πού εί¬
  ναι συγκεντρωμένο γιά λο-
  γαριασμό τής «Έλαιουργι-
  κής» στίς δεξαμενές τού Συ
  νεταιρισμοϋ Έμπάρου.
  Δυστυχώς παρά τίς προ-
  σκλήσεις αΰτές, τίποτα δέν
  έ'χει γίνει μέχρι στιγμής.
  Σάν αίτία τής άπαράδε-
  κτης αυτής παραλείψεως ά¬
  πό μέρους τής ΕΓΣΗ προ-
  δάλλεται ό ίσχυρισμός τής
  Ελλείψεως δεξαμενών.. Κ αί
  δμως εμείς οί ϊδιοι πάλι γνω
  ρίζομε έξ ιδίας αντιλήψεως
  δτι άλλοι συνεταιρισμόν, δ-
  πως π.χ. Πεζών και Άρ-
  καλοχωρίου, -την "δια αυτή
  στιγμή παραλαμβάνουν λά
  δι γιά λογαριασμό τής «Έ-
  λαιουργικής».
  Έν πάση περιπτώσει καί
  έπειδή ή παραμονή τού λα-
  διοθ τής «ΊΞλαιουργικής»
  στίς άποθήκες τοθ Συνεται¬
  ρισμόν Έμπάρου δημιουρ-
  γοΰν σοβαρά προβλήματα
  σέ έμάς, ζητοΰμε ,τώρα καί
  δημοσίως άπό τοΰς παραπό
  νω άρμοδίους, νά παραλά¬
  βουν τό λάδι αύτό τό όποΐο
  έπρεπε άπό καιρό νά εΐχαν
  παραλάδει.
  Μέ την εύκαιρία αυτή έκ-
  φράζω την άμέριστη συμπσ
  ράστασή μου ττρός τούς συ
  ναδέλφους άγρότες πού πρό
  κείται νά δικαστοθν προσε¬
  χώς γιά τή γνωστή άπεργίσ
  πού έ'γινε πέρυσι γιά τό στο
  φιδικό καί δσους ταλαιπωρή
  θηκαν ήδη άλλά άθωώθηκαν·
  Οί συνάδελφοι άγρότες
  πού παραπέμπονται στό
  σκαμνί τού κατηγορουμένου
  θά έπρεπε άντί αυτής τής
  περιπέτειας τους, νά εΐχαν
  μιά καλλίτερη αντιμετωπίση
  άπό τό Κράτος καί μιά δικαι
  ώτερη μεταχείρηση.
  ΕΜΜ. ΠΕΡΟΠΑΟίΚίΑΚΗΣ
  Πρόεδρος Συνεταιρισμοΰ Έ¬
  μπάρου.
  Αφ01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Ο.Ε.
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 και
  5 δωματίων, ώς καί Ισογείων καταστημά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελοθς κατασκευάς καί επί των όδών
  1878 άρ. 39 καί Πασΐφάης καί Άνωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήμαρτος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τού Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
  μηχάνημα καί φροντίζει
  γιά τούς δρόμους παλαιούς
  καί νέους, πρός οφελος τι¬
  νος; των δημοτών τού καί
  σέ πάρα πολλές περιπτώ¬
  σεις, γιά κάθε έ"να, άνεξάρ
  τητα άπό ποΰ είναι καί
  ποϋ κατοικεΐ.
  Παίρνει λοιπόν ό Πρόε¬
  δρος τό μηχάνημα, πηγαί-
  νει ό Ί'διος καί έργάζεται
  μέ άμοιβή τούς καφέδες τής
  ημέρας (ό πρόεδρος ενός χω
  ριοΰ θά πεί Δημόσι-
  ος καί ίδιωτικός ύπηρέτης).
  Άλοίμονό τού ομως, έπε
  σε μιά πέτρα ή λίγο χώμα
  στό διπλανό χωράφι καθα
  ρίζοντας τό δρόμο γιά νά
  μπορεΐ νά περάση τό αύτο
  κίνητο τοΰ ΐδιου πού έχει
  τό κτήμα. Τότε 6 Πρόεδρος,
  είτε γιατί δέν τόν χωνεύει ό
  ίδιοκτήτης, εϊτε γιατί δέν
  τα έχει καλά μέ κάποιο
  γείτονα, είτε γιατί κάποιο
  άτομικό ρουσφέτι εζητήθη
  πστέ άπό τό πρόεδρο και
  δέν τού τό έκανε ώς παράνο
  μο, τόν καταγγέλλει ό Ιδιο¬
  κτήτης καί χρησιμοποιών-
  τας κάθε μέσο άποδείξεως
  γιά νά αποδείξει δήθεν την
  αλήθειαι καί τό παράνομο
  τής πράξης τοΰ Φερομέ-
  νου στά Δικαστήρια Προέ-
  δρου τόν καταδικάζει ά¬
  πό τούς κειμένους νόμους
  καί τό λυπηρό δέ είναι, 8τι
  δέν έχει έξυπηρετηθεΐ άπό
  τό έργο αύτό προσωπικά
  ■♦♦♦♦♦♦»»»♦»♦♦♦
  ό Πρόεδρος, άλλά ό Ί'διος ό
  καταγγέλλων.
  Πρέπει λοιπόν στήν προ-
  κειμέντ) περίπτωση πού κά¬
  θε Πρόεδρος προωθεϊ έργα
  κοινής ωφελείας πρίν νάάπο
  φαίνεται ή δικαιοσύνη, να
  συμβουλεύεται μέ σχετικές)
  εκθέσεις την προϊσταμένη
  'Αρχή (Νομαρχία) κα! μά
  λιστα την Τεχνική Ύπηρε-
  σία της. Ή Νομαρχία μττο-
  ρεΐ νά ένεργεΐ διοικητικές ά
  νακρίσεις καί επί τόπου
  έξετάσεις και αν διαπιστω
  θεΐ ίδιοτέλεια η χαρ ι στ ι κή
  πράξη στίς ένέργειες τοΰ
  Πρόεδρον, τότε νά τιμωρεί-
  ται παραδείγματικά.
  Πρός Θεοΰ κύριοι, ό Πρό
  εδρος τοΰ χωρίου, δέν είναι
  επιχειρηματίας, δέν είναι ι
  διώτης. Είναι ενας λειτουρ
  «ΑΥΡΙΟ ΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ...»
  Ή Τύχη καί οί Έργάτες
  ΟΙ 100 ΠΑΧΕΙΟΠΩΠΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΣΤΗ ΜΙΑ ΜΕΡΙΑ τό ραδιόφωνο. Η «Γκαρσόνα» σ' δλη
  της την ένταση μέσα στήν μεσημεριάτικη άπνοια τοΰ Μάη.
  Στήν άλλη τό κασελάκι. Ή βούρτσα, οί μπογιές... Καΐ
  στήν.τσέπη τού πουκαμίσου, τό μάτσο μέ τα λαχεϊα. Στά
  διαλείμματα της μουσικής μέ τα βαρεία λαϊκά καί τίς
  «Γκαρσόνες», τα χείλια σαλεύουνε κ ι ή βροντερή φωνή ξε-
  σκίζει την βουβαμάρα τής
  «Αΰριο, αΰρ·ο κληρώνονται.
  Ράθυμοι, προχωρώντας
  κάτω άπό την ΐσκιά κά-
  ποιου μπαλκονιοϋ, οί περα-
  στικοί άφηνουν πίσω τους
  την άδιαφορία... Περ-
  νοΰν χωρίς νά άγκιστρώ-
  σουν τό βλέμμα τους στό
  κασελάκι, στίς βοΰρτσες,
  στά «τυχερά»... Κ ι, ή με-
  σημφΐάίτικη εΐκόνα, συνεχί
  ζει... Πιό κεΐ, Ενας τουρί-
  στας κανσνίζ|ει τα μέτρσ
  τής Φωτογραφικής μηχανής.
  Μά ουτε ό Φακός, οϋτε ό Τού
  ρίστας, εΤναι Ίκανοί νά με-
  ταβάλλουν την σκηνή. Ξυπό-
  λητος ό τουρίστας, δέν...
  παρουΐσιάζει ενδιαφέρον
  ς ρ
  γός, ενός ΰπηρέτης άντί πι' Υ«ά τόν άνθρωπάκο πού πε·
  έ
  ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
  Ζητοΰνται οίκόπεδα
  στο κέντρο τού Ήρα
  κλείου
  Τεχνικόν Γραφείον
  ΖΤΕΛΙΟΥ Λ. ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ
  ΑΓ. ΜΗΝΑ 15
  τηλ. 289595
  ♦♦♦
  ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΖΙΓΑΡΑ...
  Τό ττερίπετρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  στή Βασιλική τού Αγ. Μάρ¬
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  Έπίσης πουλιοΰνται έφτ>μερί-
  δες και ή «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  νακίου φακής. "Ιδέτε τον
  καί κρίνετέ τον όπως άρμό
  ζει σέ ένα έθελοντή πρωτερ
  γάτη της πολιτείας.
  Εϋχαριστώ γιά τή φι-
  λοξενία
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη
  τος Γουβών
  ΚΩΝ)ΝΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
  ριμένει... Κι' ϋστερα, οί
  ξένοι δέν άγοράζουν λα¬
  χεϊα. . .
  Έκατό περίπου 6νθρω-
  ποι, μέσα στό άτέλειωτο άν
  θρωποβρόχι τοΰ Μεγάλου
  Κάστρου, περιμένουν νά
  βγάλουν τό μεροκάματο,
  προσπαθώντας νά πείσουν
  μεσημεριάτικης λιακάδας:
  Τυχεράάά..»
  τόν μεροκαματιάρη καί τόν
  σίονΤαξιοΰίχο^ στ ι ύπάρχει
  έλπίδα νά κερδίσει. Νά
  κερδίσει πολλές χιλιάδες
  μαζεμένες. . .
  Μην τολμήσεις νά τούς
  ρωτήσεις, ποιές ώρες δου-
  λεύουν. Γιά τούτους τούς
  άνθρώπους ό χρόνος κυλά
  στούς δρόμος, στήν άγορά,
  στά καψενεΐα, στά κέ,ντρα,
  οπου συχνάζουν όνθρώποι.
  Τύποι γραΦικοί - γιά την
  μεγαλοαστική ρομαντικότη
  τα - ανθρωποι - στήν πραγ
  ματικότητα - πού πάλαιψαν
  μέ την ζωή, πού χόρτασαν
  την πίκρα καί την άλμύ-
  ρα τοΰ δάκρυα περνοΰ-
  νε τή ζωή τους μέ τό κοντά-
  ρι στό χέρι ή' τόν μάτσο
  μέ τό έμπόρευμα. . .
  Ο ΑΝΤΩΝΗΣ
  Δεκαοχτώ χρόνια κλεί
  σανε άπό τότε πού ό Άν
  τώνηςι Λεβέντης πήρε γιά
  πρώτη Φορά τα Καστρινά
  σοκκάκια καί γύρευε τό χαρ
  τζηλίκι. Γόνος Μικρασιάτι
  κης οικογενείας πού ρίζωσε
  στό Ήράκλειο έπρεπε νό
  δουλέψει. . .
  Σήμερα, πατέρας μιάς μ ι
  κρής κόρης, διαζευγμένος -
  όπως ό ΐδιος μάς εΤπε -
  πρέπει νά βγάλει τό μεροκσ
  ματο...
  —Πάσα βγάζεις 'Αντώνη
  τή μερά.
  —5 - 6 χιλιάδες τό μήνα.
  Δέκα τα έκατό ά—' ο,τι μ α
  ζέψω...
  —-Εΐσαι εύχαριστημένος;
  —Τί νά κάνω; Δέν είναι
  δουλειά αύτη. Γιατί δέν μάς
  δίνουν τούλάχιστο 12%;
  €Ο Άντώνης είναι γνω·
  στός στό Ήράκλειο. Ξυ-
  πνά τό πρωί καί δέν στα-
  ματά οϋτε μετά τα μεσά-
  νυχτα. "Οταν Εχει κέφι, φω-
  νάζει- Διαλαλεΐ τό «έμπό¬
  ρευμα». Πολλές φορές έχει
  μοιράσει καί τόν «πρώτο»
  και τάν«δεύτερο» ή καί λίγο
  τερα ποσά στούς πελάτες.
  Κ ι Οστερα; Τίποτα. Μονά-
  χά ένα μικρά δωρο: Κατο-
  στάρι, πεντακοσάρι, ή καί
  χιλιάρικθ, άνάλογα μέ τα
  κέρδη...
  0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  «Κάποτες θά κερδίσετε».
  Π0ΑΕ0Δ0ΜΙΚ0 ΓΡΑΦΕΙΟ
  Η «ΤΟ ΣΗΡΙΑΛ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ»
  3) ΈπέμΡαοη της Έπιθεώρηοης Τεχν. Ύπηρεοιώυ
  ΟΠΩΣ εϊδαμε στό προηγούμενο, άποκαλθφτηκε
  τελικά δτι τέσσερα οιαμερίσματα στήν ιχολυ-
  κατοικία πού άναφέρσμε είναι τΐαράνομα.
  Ή άποκάλυψη δμως αύτη δέν εγινε άπό
  την μιά μερά στήν άλλη. Χρειάστηκε νά γίνουν
  διαμαρτυρίες, αύτοψίες, δημοσιεύματα στίς
  έφημερίδες κλπ. Σ' δλη αύτη την διάρκεια, τό
  Πολεοδομικό τηροΰσε σιγή. 'Ακόμιι καί δταν
  ένημερώθηκε σχετικά τό Ύπουργειο, εστειλε
  τό εγγραφο ύτι* άρ. 179)409)29-1-76 πού Μλεγε
  δτι... δλα πάνε μιά χαρά...
  Έδώ θά τέλειωναν δ"λα
  Οί παρανομίες, θά έμεναν
  στή σιωπή, αν δέν άρχιζε τίς
  ένέργειες ή Έπΐθεώρηση Τεχ
  νίκων 'Υπηρεσιών. Άκολου
  θησαν κ ι άλλες αύτοψίες πού
  κράτησαν περίπου ένα χρόνο
  άπό τότε πού εγραφαν στό
  Έσεϊς τί διαβάζετε;
  Όπωσδήποτε,
  κάτι άπό τούς χιλιάδες
  τόμους πού μαζέψαμε στό
  «Φ Ω Σ»
  ΒΙΒΛΙΑ · ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΠΟΙΗΤΙΚΑ
  • ΨΥΧΟΛΟΠΚΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ -
  ΙΣΤΟΡΙΚΑ
  • ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
  ΒΙΒΛΙΟΥ
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΤΟ ΦΟΣ»
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ
  ΟΛΟΣ ΚΑΝΤΑγΙΟΛΕΩΝ
  Άπέναντι στό πάρκο θεοτοκοπούλου
  Ύπουργεΐο Δημοσίων "Ερ
  γων δτι ... δέν συμβαίνει τί-
  ποτα.
  Μέ τίς αύτοψίες αύτές άνσ
  καλύφτηκαν δυό καινούργια
  αύθαίρετα. Τό ένα στό μεσο
  πάτωμα καί τό άλλο στό ύ-
  πόγειο. Τό ένα μάλιστα, εί
  χε πουληθεΐ πρό διετίας.
  Έτσι, τελικά δικαιώθηκαν
  έκεΐνοι πού διαμαρτυρήθη-
  καν γιά την κοπάσταση αύτη.
  Μά τό πρόβλημα δέν είναι
  έδώ· Καί γιά νά αίτιολογή-
  σουμε αύτη τή διαπίστωση
  άναφέρομε την πρόσφατη κα-
  ταδίκη γιά άπάτη τού
  Ύπομηχανικοΰ κ. Βαγ-
  γέλη Παπαδάκη, πού άναφε
  ρόταν σέ Οίκοδομές κλπ.
  Τό διαμέρισμα πού έ'γινε ά-
  φορμή νά καταδικαστεΐ γιά
  άπάτη πληροφορούμαστε δτι
  ήταν. . . αύθαίρετο. . .
  Στήν ιδία δίκη ή προϊστο
  μένη τοθ Πολεοδομικοϋ κ.
  Βουκικλάρη, εδήλωσε δτι
  δέν προλαβαίνουν οί ύπάλλη
  λοι νά κάνουν αύτοψίες.
  Τότε, ποθ βαδίζουμε; Ά
  σφαλώς σέ ένα οίκοδομικό
  χάος, πού θά συμπληρώσει
  τα Τουρκοσόκακα τοΰ παλι
  ού Ηρακλείου. Καί τό· πρό¬
  βλημα — τό τονίζουμε ξανά
  —χωρίζεται στά δυό. Πρώ-
  τα, στίς περιπτώσεις πού
  δέν άνακαλύπτονται εύκολα
  όπως ή προηγούμενη, καί
  δεύτερο, στίς περιπτώσεις
  των αϋθαιρέτων, πού γίνον
  ται άντικείμενο διωγμών
  και κατέοα'φΤσεων. Τοΰτα* εΤ
  ναι τα σπίτια πού χτίζοντα
  γιά ν' άπαλύνουν τίς πληγές
  πού κυοφορεΤ τό σύστημό
  μας. Τα σπίτια πού θά στε
  γάσουν τα παιδία κάττοιου
  δευλευτάρη. Πού χτίζονται
  μέ ίδρώτα καί αΤμα.
  ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΠΡΙΑΣ (<* ΞΥΛΕΙΑ (καλούπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΩΣΣΙΑΣ ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ Ποιότης "Αρίστη · Μεγάλες είσαγωγές ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ Γραφεΐο ΚαλοκαιρινοΟ 208 ΤΗΛ. 284473 - 220339 διοκοσμητικη Γνωστό σλόγκαν στά Κα¬ στρινά σοκκάκια. "Οπως εΐναΓ γνωστή κι' ή παρου- σία τοΰ Παναγιώτη. Σέ κά¬ θε δρόμο, σέ κάθε στενό, σέ κάθε μαγαζί, ό Πανα¬ γιώτης ολο καί κάποιον θά ξέρει. . . Δεκάδες χρόνια τώρα, ε¬ γινε γνώριμος στήν ασφα>
  το τού Ηρακλείου. «Καλημέ
  ρα σας. Κάποτε κερδί
  ζουν...». "Ο Παναγιώτης,
  δέν βλέπει. Αύτό ομως, δέν
  τόν έμποδίζει καθόλου. Μέ
  την μπαστούντχ στό χέρι
  κα! τα λαχεϊα, πηγαίνει σ'
  όΗτοιοδήτΓοτε γωνιά, μπαί-
  νει στά μαγαζιά των πελα-
  των. Τούς γυρεύει μέ τό
  δαιμόνιο έκεΐνο ενστιχτο,
  πού τού έπιτρέπει νά περ·
  πατά χωρίς βοηθεία, χωρίς
  ποτέ νά ζητήσει βοηθεία, έ-
  κτός αν θέλει ;νά —εράσει
  κανέναν πολυσύχναστο αύτο
  κινητόδρομο.
  Προχθές, Πρωτομαγιά,
  θυμηθήκαμε ' τα αίτήματο
  των Έργατών τοθ Σικάγου,
  καί την καθιέρωση τοΰ ό-
  χταώρου. Μά, ποίος, θά θυ
  μηθεΐ δτι έκατό περίπου αν
  θρωποι, δίπλα μας, δέν
  γνώρισαν ποτέ τους ώρά-
  ριο, δέν γνώρισαν ποτέ
  τους άναπαψη; Πρόκειται
  γιά τούς έκατό λαχειοπώλες
  τού Ηρακλείου, πού γυρνά-
  νέ γιά νά βγάλουνε πέντε
  χιλιάρικα τό μήνα - ή' λίγο
  περισσότερα αν είναι τυχε-
  ροί. Έδώ πρέπει νά σημειώ
  σουμε ότι οί 30 μόνο άπ'
  αύτούς, εΤναι άσφαλισμέ-
  νοι... ΟΙ αλλοι, μόνο τόν
  έπιούσιο περιμένουν. Μόνο
  κάποιον «ΰποψήψιο τυχερό»
  πού θά τούς άφήσει τό δέ-
  κάρικο γιά νά έξοικονομή·
  σουν τα «πρός τό ζεΐν».
  Ν.Ψ.
  ΝΑ ΕΚΔΟΘΗ
  ΕΙΜΑ ΒΙΒΛΙΟ
  ς υο
  νοιοοθεις κατ;ι
  να αλλΰζη μεαα αου
  οχ:οΔικαιωμα
  II
  Να εισαι
  νέ
  Ανθρωπος 500
  νοιωβεις αυϋη τ:ην αλ-
  λαγη σε καβε σελιδα
  σε καβε παραγραφο,
  παώαγραφος
  καβε παραγραφος
  6ιναι κι ενα μηνυμα Ι..»
  Α.ΜΑΛΡΒ
  Με τον
  σημερινο
  Πρόεδρο της
  Δημοκρατίας
  στην
  Ακροττολη(Ι959)
  ΕΚΔΟΣΕΙ"
  ΜΠΕΡΓΑΔΗ
  Μαυρομιχαλη 4
  τηλ.3614 263
  ΒΑδΡ
  *■!=
  Συσκευές ΒΑδΡ ΗΐΡΐ - δίβΓβο
  δημιουργημένες ϋστερα
  άπό 40 χρόνια πείρας στόν ήχο!

  ΒΑ8Ρ 8120 πικ-απ ΗίΡί
  • Συμφωνα μέ τις προδιαγραφες
  ϋΙΝ ΗιΡι
  Φ Βραχιων μέ ρυθμιζόμενο
  βαρος
  και υδραυλική άνύψωση
  • Ρυθμιστής Αηΐΐδκβτίηα
  θ Χωριστη ρυθμίση
  ταχύτητος ± 2%
  των δύο ταχυτήτων
  Φ Στροδοσκόπιο
  1 φωτισμένο
  ΒΑ8Ρ 8345 Ήχεϊο ΗΙΡΙ
  Φ 3 μεγαφωνων
  θ Μεγίστη ίσχύς εΐσόδου 60 νν
  Φ Χάρις στό σύστημα των
  μεγαφωνων διαυγης ήχος1
  ΒΑ5Ρ 8100 ΟγΟσ δτβΓβο ΰβεΚ μέ ΟΝί
  Φ Αύτόματη προσαρμογή σέ κασέτες χρωμΐου
  Φ Πλήκτρο γιά ΡΝί
  Φ Αύτόματη κα'ι ρυθμιζόμενη εγγραφή
  ΒΑδΡ 8330 Ηχειο ΗίΡι
  • 2 μεγαφωνων
  ι Μεγίστη ισχυς εισόδου
  45 νν
  Φ Χάρις στο συστημα
  των μεγαφωνων διαυγης ήχος1
  ΒΑδΡ 8200 0γΟ2ΗΙΡΙ
  81βΓθθ Οβεκ μέ ΡοΙογ καί ϋΝί
  ι Ηι Ρι ώπόδοση συμφωνα
  μέ τίς προδιαγραφες ΩΙΝ 45 550
  θ Πλήκτρο γιά ΟοΙ&γ
  Φ Πλήκτρο γιά ΟΝΙ.
  Φ ΜβΓΠΟΓγ
  Γ Ι ε—■ ■■■ ε—■ ΙΗΒ ε~■ ε~■ εε-|
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ■
  Ι ΛΕΩΦ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ι
  ■ ΤΗΛ 284 847 ■
  ΤΗΛ 284 847
  Τό κόκκινο
  τετράγωνο
  τής ποιότητος

  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΕΞΠ ΟΙ
  ΞΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ^,^Α^Ι--.
  φραξουν οί αλ'λοι τ;ο οηομα
  προλαβη να πέι εαεω κ αι μκ
  ουλλαΡη £5ικΓ)Έου
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  9 ΜΑΊΌΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΙ ΥΒΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  τότπα Δηιμοσιογραφική "Ερευ
  ν», άπτ" δττοο καΐ έ'βγαλε σι/ιμ-
  πέρα™μα ότι οί Άμερικάνοι ιμι-
  σθοφάροι, όπως τούς χαρα-
  χτήρισε, είχον ττρόθεση να ττε
  ριυβρίσουν τή σηιμαία μοος έκ-
  τελώντας ϊσως διαταγή της
  'Αμερικάνικης παροκυβερνή-
  σεως. ΕΤ—ε άκομη δτι ή Διοί-
  κηση' της Άμερικάνικης Βά-
  σης εκανε τό πάν γιά νά άττο-
  κρθψει τούς δρσστες, σάν πα-
  ράδειγιμα μάλιστα άνέφερε τό
  ότι έδιώχτηκε άττό την εϊσοδό
  της ό 'Εληνας Διοικη,τής Χω-
  ροφυλακής κ. Μαραγκάκης,
  πού τΓηγε γιά έξακρίβωση, τής
  ταντότηιτάς τους. Άκσμη, σέ
  ερωτήση τοθ κ. Πρόεδρον, γιά
  ττοιό λσγο ιμεταφέρθηκαν ο! ση
  μαΐες στή Βάση, άττάντησε δτι
  σκοττός των δραοτών ήταν νά
  φέρουν ά— οδείξεις γιά την εκ¬
  τελέση της διοοταγίϊς, στ" άφεν
  τικά τους.
  ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
  ΟΙ ΰττόλοι—οί μάρτυρες ήσαν
  οί κ, κ. Μουντράκης, Μεσσα-
  ριτάκης, Τσαγκαράκης, Φου-
  στανάκης, Τσαγκαράκης, Πε¬
  τράκης, Μηναδάκης, Βασιλιω
  τάκης, Λασιθιωτάκης, Μαστο-
  ράκης, Κοσιμαδάκης, Κασσ
  βέτης, ΜτΓορμττουδάκης καΐ
  Σκοιώικάρης. 'Αττό τίς καΓταθέ-
  σεις των ττροέχυψε:
  1) "Οτι οί κατηγορούιμενοι
  είχον πάει ττρίν τελέσουν την
  αίσχρή ττράξη τους σέ δύο νυ-
  χτερινά κέντρα, άλλά δέν ή"-
  πιαν οΰτε σταγόνσ άλκοόλ.
  2) "Οταν άντιλήφτηκαν δτι
  κάττοιος τούς εβλεττε την στιγ-
  μή πού κ—έβαζαν τίς σηιμαΐ-
  ες, έσπευσαν νά έξαφανιστοΰν.
  3) "Ολες οί σηιμαίες — η
  σχεδόν ολες — ήσαν σχισμέ-
  νες άττό τις ακρες, ένώ ττολλά
  κοντάρισ εΤχσν οτταυει.
  ΔΕΝ ΗΤΑΝ Ο ΡΑΜΟΣ;
  Οί μάρτμρες έπίσης κατά
  θεσαν δτι συναδός τοθ Γκονζά
  λες στά Κλάρπ της Χερσονή-
  σου, δέν ήταν ό Ρόφΐος, ό ο¬
  ποίος είναι καΐ τραυιμοπίας μ€
  γυψωμένο πόδι, άλλαι κάπτοιος
  πανήψυλος γκριζο,μάλλης 'Α-
  μερικάνος. ΟΙ καταθέσεις αύ-
  τές ωδήγησαν τόν' Είσαγγε-
  λέα κ. Μοορκή νά ρωτήσει τόν
  Ράμο «ΐμήπτως προσπαθεΤ νά
  κιρύψει κάττοιον άλλον».
  ΗΤΑΝ - ΛΕΕΙ -
  ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ
  Μεθυσιμένος ίσχυρίστηκε ό
  Γκονζάλες δτι ήταν την νύχτα
  τής 25ης Μαρτίου κα! «δέν ήξε
  ρε γιατΐ τδκανε», Ζήττησε μάλι
  στα καΐ συγγνώμη. "θμ«ς, τό
  σο άττό την άκροαιμαιτική διαδι
  κασία, όσο κσί άττό την Τδια
  την άττολογία τού, δέν προέκυ-
  ψε κάττι τέτοιο, δεδομένου δτι
  θι>μάταν δλες τίς λετττοιμέρει
  ες άττό την άρχή μέχρι τέλους
  της ττράξης τού.
  Ο κ- ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
  ΖΗΤΑΤΗΝ ΑΘΩΩΣΗ
  Νά κυρηχθοΰν άθώοι ώς
  πρός τό ένα σκέλος τού κατη-
  γορηπηρίου, ττερΐ —εριϋβρίσε
  ως Συιμβόλων, εζήτησε ό Εί-
  ί
  'απόψεις
  •■•••■••■••■■•■•••εί
  :::::::::::::::::::::::
  Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ
  ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ κατέβηκαν
  την ττειρασιμένη βδοιμάδα, οί Ξε-
  ναγοί, ιμέ βασικά αίτήΊμαπα
  την κοινωνιική τους άσφάλιση
  κβί την ά—αμάκρυνση των §έ-
  νων συναδέλφων τους, άπό τό
  δικό τους έτκχγγελιμοΓηκό χώ-
  ρο.
  Νομίζαμε δτι ή σκμπαθής
  αύτη τάξηι, πρέτπΕΐ νά δικαιω-
  θή, γιατί έκτος των άλλων,
  ττροσφέρει «αί θετικό έ'ργο
  στόν ταμέα τοθ ΤθΜρισιμοίΐ.
  ΕΙδικά γιά τό δεύτε,ρό τους
  αΐτηιμα ττρέττει νά δοθή ίδια!-
  τερηι προσοχή, δχι τόσον κυρί
  ως γιατί οί ξένοι τούς παίρ-
  νουν τή δουιλειά μέσα στόν έ-
  παγγελ/μιατικό τοι/ς χώρο, άλλά
  κυρίως γιατ! ό ξέινος ξεναγός
  πού έρχεται σέ τόσο «Γτενή έ-
  παφή μέ τόν Τουτρίστσ, δέν εΤ
  ναι έλεγιμένο ττώς θά τταιρουσιά
  στ την ίσταρίοο >μας 'καί τή
  σνγχρονη τΓραγιματικότηΓτα τοθ
  τόττου μας.
  ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΗΑΙΚΟΙ
  ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ Δευτέρα, πετάχτηκε στό λιμάνι τού
  Ηρακλείου άπό ένα Ίτρλικό Τουριστικό πλοΐο, πού άνα-
  χωροΰσε, ένας σημαντικός άριθμός ττορνογραφικών περιοδι
  κων, σέ μιά παρέα ανηλίκων μαθητών.
  Βεβαία, δέν θέλουμε νά τό πάρουμε τό θέμα άπό την
  Νομική πλευρά, την άτταγόρευση κλπ των χυδαίων περιοδι
  κων πού έξευτελίζουν τόν ερωτα. Όμως ,δέν νομίζουμε τιδ
  όδηγούμαστε σέ σωστή «σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» δ-
  ταν δίδουμε σέ άνήλικους μαθητές τέτοια περιοδικά, ττού
  τίττοτ' άλλο δέν κάνουν τταρά νά καταστρέφουν — άπό ψυ
  χολογικής πλευράς — τή Νεολαία.
  Πληροφορούμαστε μάλιστα, δτι κι' άλλες φορές (ή
  κάθε φορά, ποΰ έ'ρχεται τό καράβι αύτό) άφήνει τέτοια
  ττεριοδικά σέ άνήλικους.
  Στή διαθέση κάθε άρμοδίου έχουμε περισσότερα στοι
  χεΤα, άν τα χρειάζεται.
  ΚΑΤ1 ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΗ «ΜΑΡΙΝΑ»
  Ένας παιδικός τταράδεισος πλάι στή Θάλασσα
  ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ-
  ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό παιδί σας στό
  κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» ν·-ά νά διασκεδάση καΐ
  νά αναπνεύση ίώδιο, στό 'Ενετικό Λιμάνι
  τού Ηρακλείου.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦
  Διαθάζετε τόν
  «ΔΗΙνΊΟΚΡΑΤΗ»
  την καθημερινή, πρωϊνή,
  Δημοκρατική Εφημερίδα
  πού σας ένημερώνει ύπεύθυνα.
  • ΖΩΧΤΚΖ ΕΙΔΗΧΕΙΧ
  • ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΧΧΟΛΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  • ΕΡΕΥΝ,ΕΧ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΛΙΔΙΚΗ ΧΤΗΛΗ
  • ΠΛΗΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΧΗ.
  τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα
  224 - 225 καΐ 224 - 226
  γιά νά έχετε τό πρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ
  στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη
  ή μέ τό Ταχυδρομεΐο.
  • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ·
  σαγγελέας τής έδρας κ. Μα-
  ρκής. Ώς πρός τό άλλο σκέλος
  πού άφοροΰσε την κλοττή, ό κ.
  Μαρκής ζήτησε την έηοσή καϊ
  των δύο κατηγορουμένων.
  Την ΐδιαι άττοψη ύττοστήρι-
  ξε καΐ ό συνήγορος των Άιμε-
  ρικάνων κ. Ν. Γαλεάδης, ό ό-
  ποΤος ζήΊτησε την έπιείκεια τού
  Δικαστηιρίου καΐ εΤττε δτι ώς
  ττρός την κλοττή δέν μποροΰν
  νά δικαστοΰν γιατΐ δέν ΰπάρ-
  χει Ιγκληση.
  Ό σννήτγορος Πολιτικής Ά
  γωγής κ. Βοογγ. Χριστοφορά-
  κη,ς, (μίληχτε γιά ύποδειγιμσ-
  τική τιιμωρία έκείνων πού τόλ
  ιμησαν νά προσδάλλουν τό 'ΕΘ-
  νικό ιμας σύμβολο, 'ΥτΓοστήρι-
  ξε δηλαδή δτι είναι ένοχοι καΐ
  γιά τα δυό σκέλτ) τοθ κατηγο-
  ρητηρίου.
  ΣΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ
  Τελικά, τό Δικαστήιριο έκιρι
  νέ ένοχους ώς πρός την ττεριΰ-
  6ριση κοΐ άθώους ώς ττρός την
  κλοττή τούς δύο καηηγορουμε-
  νους. ΚοΐτότΓΐν τούτου, ό ΕΙσαιγ
  γελέας —ροτεινε ποινή 14 μη
  νών φυλάκισηις.Τό Δικαστήριο δ
  μως, έπέβαλλε ποινή ψυλάκι-
  σης δύο χρόνων χωρΐς νά έ'χει
  άνασταλτικό χα,ροχτηρα ή εφε-
  ση. Άμεσως μετά, οί Άμερικά
  νοι ύβριστές ωδηγήθησαν άπό
  την ττίσ« ττάρτα στά κιρατττ,-
  τήρια, γιά νά προληφθοϋν τυ
  χον έττεισόδια άττό τόν κόσιμο
  ττού πβρσχολουθοθσε. τή Δίκη,
  καΐ ό οποίος σέ κάπτοια στιγ
  μή της άγαρευο-Γϊς τού κ, Μαρ
  κή, τόν άνάγκασε νά πή δτι
  «δέν δικάζει τό όχροοπήριο,
  άλλά τό δικαστήριο».
  Μετά τή δίκη τό ά*αροατήριο
  «γιουχάϊσε» τόν κ. Γαλεάδη, ό
  όττοΐος στήν άγόρενσή τού χά
  ραχτήΊρισε τή σημαία σάν άν¬
  τ ικεί'μενο εύτελοΰς άξίας, έννο-
  ώντας ττροφανώς τό παν! άπό
  τό όποΤο είναι κατασκευασίΐέ-
  νη.
  Ό κοθηιμε,ρινός Τύπος έδω
  σε έ'χταση στή δίκη, καΐ χαρα
  χτήιρισε την άπόφαση τού Δι-
  κασττ>ρίου σάν ήρωϊκή,
  ΈμεΤς ύττογραΐμμίζομε δτι
  ήταν έναρμονιοιμένη μέ τό πε-
  ρΐ Δικαίου αϊσθηιμα τού Λα¬
  όν, έν ονόματι τοθ όποίου έκ-
  δίδονται τώρα οί άττοφάσεις.
  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • Ύπογράφηκε τό δωρηίτήριο
  συ'μδόλαιο, μέ τό όττοίο παρα'
  χωρεΐται οητό τόν κ. Ι. Βαρκα-
  ράκη άκίν,η;το/ γιά τή χορηγήση
  ύποτροφιών άπό την έκψιεταλ-
  λευσή τού, σέ δυό σπουδαστές
  τού Ηρακλείου.
  • Έγκρίθηικε ή αναθέση τής
  ιμελέτης γιά τα ήλεκτρολογικά
  τοϋ ΔημοτικοΟ ©εάττρου «"Οα
  σις» στόν κ. Σφηνιά.
  Φ Έγκ,ρίθηκε ή μελέτη κατα-
  σκευής άσφαλτικών στό άναΐτο-
  λικό -τιμήιμια τοθ Ηρακλείου,
  Πίστωση 4.600.000 δρχ.
  Θ) Γιά τόν ϊδιο λόγο στό Δυτι
  ■■■■■■■■■■■■-----
  κό τμηΊμα τής ττόλης ή ττίστω-
  ση πού έγκιρίθηχε ήταν 3.900.
  000 δρχ.
  • Ό Διγμαιρχος κ. Καρέλλης,
  ζήιτησε άττό τό 'Υπουργεΐο Κοι
  νωνικών 'ΥττηιρεσκΑ' νά τταρα
  χωρηθοϋν στάν Δήιμο Ηρα¬
  κλείου οί έγκαταστάσεις των
  Παιδικών 'Εξοχών ΠΙΚΠΑ.
  • Σήμερκχ συνέρχεται στόν
  Άγιο Μάρκο τό συνέδριο
  Δήμων κα! Κοινοτήτων. Με
  ταξύ των όμιλητών θά εΤναι
  καΐ ό Δήμαρχος κ. Καρέλ¬
  λης.
  ,■■■■■■■■■■■■■■■■
  Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΒΑΛΗ
  ΟΙΚΟΝΟΙνΊΙΑ
  Η ΖΗΜΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ
  ♦♦♦♦»»♦♦
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  ξαγωγέων, ύποψιαζόμαστε
  μιά γενικώτερη ζημιά στή
  σταφίδα, ή όποία ϊσως προ
  έλθει άπό την δυσφήμιση
  τής σταφίδας μας στήν ά-
  γορά τού εξωτερικόν.
  Συμφωνα μέ την τιμή λοι
  ττσν τής σταφίδας αυτής,
  είναι σχεδόν άσύμφορη ή
  έπεξεργασία της, μέ άπο-
  τέλεσμα νά ΰττάρχει κίνδυ-
  νος έξοτγωγής κατώτστης
  ποιότητος άνορθοδοξα έπε
  ξεργασμένης σταφίδος.)
  Τελικά ή ποσότητα τής
  σταφίδας αυτής, άνέρχεται
  σέ 11.000 τόννους, γιατί
  έγκρίθηκε ή καταβολή τής
  «ψύρσς» πού στήν προκειμέ
  νη -ερίτττωση είναι 10%.
  ΓΓ αύτό τό σκοττό, έφι-
  στάτοι ή προσοχή τής αρ¬
  μοδίας υπηρεσίας, έλέγχου
  τής Ύπηρεχτίας Γεωργίας.
  'Ακόμη περισσότερη προσο¬
  χή, πρέπει νά δοθεί στό πλύ
  σιμο τής σταφίδος αυτής,
  γιατί τό πλύσιμο είναι έκεϊ
  νο πού άνεβάζει τό κόοττος
  τοΰ έξαγώγιμου προιόντος,
  καΐ Φυσικά, ΰπάρχει περί
  πτωση νά άττοφευχθεΐ σκό-
  πιμα. Στήν περίπτωση αύ¬
  τη, τα κέρδη των έπιχειρή-
  σεων πού άνάλαβαν την έ
  πεξεργασία μόνο, μεγαλώ-
  νοι»ν, δεδομένου ότι κερδί-
  ζεται ή Φύρα, ή όποία σέ
  περίπτωση σωστής έπεξερ
  γασίας, περνά τό 8 - 9%.
  Καί μιά καί δέν ύπάρχει
  περίπτωση νά έλεγχθοϋν
  ακριβώς τα άποτελέσματα
  αυτής τής έπεξεργασίας,
  ό σωοτότερος τρόπος έλέγ¬
  χου, νομίζοσμε δτι είναι οί
  συνεχείς εφοδοι των αρμο¬
  δίων όργάνων - πό ι ότι κων έ
  λεγχτών, στόν τόπο τής έπε
  ξεργασίας.
  "Οσον άφορά τή ζημιά
  των παραγωγών, αύτη θά ά
  νέλθει περίττου είς 0,70 δρ.
  κατά κιλό σταφίδος. Κ Γ ού
  τό βγαίνει άν λάβουμε ύπ'
  δψη δτι ή συνολική παραγω
  γή τού 1976 στό Νομό Η¬
  ρακλείου, έφτασε τούς 72.
  000 περίπου τόννους.
  Κ οί μιά τελευταία πλη
  ροΦορία, σχετικά μέ την έ¬
  πεξεργασία τής σταφίδος
  αυτής: Τούς 5 000 τόννους
  ανάλαβε νά έπεξεργαστεΐ ή
  ΚΣΟΣ καί τούς υπολοί¬
  πους 5.000 τόννους ή έται-
  ρία Πινακουλάκη.
  Ή ΚΣΟΣ, όφείλει νά δώ
  σει μιά απαντήση γιά την
  σκανδαλώδη αυτή πωλήση,
  δεδομένου μάλιστα, δτι καί
  ή Τδια δουλεύει καί σάν έ-
  ξαγωγικός Όργανισμός.
  ΚΓ άς δοθεϊ κι' αλλη μιά
  απαντήση άπ' αύτούς πού
  ύποστηρίζουν δτι έπρεπε νά
  δοθεΐ ή σταφίδα σέ μειωμέ-
  νη τιμή, γιά νά μή χάσου
  με μιά μόνιμη άγορά: 'Α-
  φοϋ δμως είναι έτσι τα
  πράγματα, γιατί δέν δόθη-
  κε τόν ϊδιο καιρό ού'τε δρα
  χμή έκπτωση, προκειμένον
  νά έξαχθεΐ άρκετή ποσότη¬
  τα σταφίδας σέ μιά αλλη
  έξ ΐσου μόνιμη Άγορά, την
  Άνατ. Γερμανία;
  Τί κρύβεται λοιπόν, πίσω
  άπ' αυτήν τή σκανδαλώδη
  πωλήση καί σέ ποιές ένέρ-
  γειες προβήκανε οί Συνε-
  ταιριστικές Όργανώσεις,
  προκειμένου ή ζημιά των
  50.000.000 δρχ. νά μή 6α-
  ρύνει τούς παραγωγούς;
  ΝΨ
  φ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  τηγορούιμενοι ήσαν οί κ. κ. Π.
  Βάδαλης και Μάνος Χαρής.
  Ή σύνθεση τού Δικαστηρί-
  ου ήταν:
  Πρόεδρος ό κ. Κουτουλάκης.
  Σύνεδροι, ό κ. Παντελάκης καΐ
  ή δΐς Περάκη. Είσαγγελέας ό
  κ. Β. Μαρκής.
  Ο κ· ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
  Την άθώωση τού Μάνου Χά-
  ,ρη, λόγω τού δτι κατά τόν χρό
  νο ττου έγινε τό δηιμοσίευμα,
  6·ρισκόταν στίς φυλακές. ζή-
  τησε ό κ. Μαρκιής.
  'Αντίθετα, ό ίδιος ζή,τησε
  νά καρηχθεΐ ένοχος ό κ. Βάβα
  λης γιά τπεριΟ6ριση 'Αρχής.
  Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ
  Συνήγοροι τού κατηγορου-
  ,μένου κ. Π. Βάΰαλη, ήσαν οί
  κ, κ. Μουιρίκης κα! Σαλκιντζό
  γλοι/. Τελικά, λόγω κωλύιμα-
  τος τού δευτέρου, άγόρευσε μό
  νο ό πρώτος ό οποίος και άνέ
  Λυσε θοχιμάσια γιαττΐ πρέπει
  τό Δικαστήριο νά καταλήξει σέ
  άθοχοτική άτπ-όφαση. Ό Τδιος ά
  πό τα ιμισ άτης δίκης ύιτοστή-
  ριξε καϊ τόν Μάνο Χαρή ό 6-
  ποΐος την άρχή δέν διόρισε Δι
  κ,ηγόρο σέ έ'νδειξη διοομαρτι/ρ!
  άς. Ό κ. Μουρίκης ετόνισε δτι
  ό Ν. 181 τού Π. Κ. μέ τόν ό-
  ποΤο «πηγορεΐτο ό κ. Βάβα
  λης, έττιρετΓε νά καπιαιργηθεϊ ττρό
  πολλοΰ.
  Σάν στοιχεϊο μάλιστα της
  άθωότηίτας προέβαλε τίς κατα
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΟΙΝΟΤΗΧ ΜΑΛΐηΝ
  Αριθ. Πρωτ. 393
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
  Ό ττρόεδρος τής Κοινότη
  τος Μαλίων
  Διακηρύττει ότι έκτίθεται
  είς διοτγωνισμόν δι" ένσψρα-
  γίστων προσψορών διά συμ
  ττληρώσεως τιμολογίου ή κα
  τασκευή τοΰ εργου «εκτέλε¬
  σις καί άξιοποίησις γεω
  τρήσεως» ήτοι προμήθεια καί
  εγκατάστασις ύποβρυχίου
  άντλητικοΰ συγκροτήματος
  προϋπολογισμόν (840.000)
  όκτακόσιες σαράντα χιλιάδες
  Ό διαγωνισμός θά διενερ
  γηθή είς τα Γραφεϊα τής
  ΤΥΔΚ Νομαρχίας Ηρακλεί¬
  ου την 23ην τού μηνός Μαί-
  ου τού έτους 1977 ημέραν
  Δευτέραν ενώπιον τής άρμο
  δίας έπιτροπής. Ώρα λήξε¬
  ως άττοδοχής των προσφο-
  ρών ή 12η μεσημδρινή.
  Δεκτοϊ είς τόν διαγωνι¬
  σμόν Έργολάδοι Δ. Ε. Α' τα
  ξεα>ς δι έργα ήλεκτρομηχα-
  νολογικά καί κάτοχοι σχετι-
  κής αδείας.
  Προθεσμία 3 μηνών. Έγγύη
  σ.ς 17.000.
  Πληροφορίαι είς τα γρα¬
  φεϊα τής Κοινότητος και τής
  ΤΗΔΚ Νομαρχίας Ηρακλεί¬
  ου κατά τάς εργασίμους η¬
  μέρας καΐ ώρας.
  Έν Μαλίοις τή 4—5—1977
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  ΝΙΚ. Π. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
  ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΑΦΕ - ΟΥΖΕΡΙ
  Προχθές Σάδβατο (δράδυ έγιναν τα έ-
  γκαίνια τοθ νέου κσφέ — ούζερΐ «Πάλ¬
  λας» στήν πλατεΐα Ελευθερίας.
  Πρόκειται γιά έ*να φροντισμένο κατα¬
  στή μα, πού θά προσφέρη έκλεκτούς μεζέ
  δες, σέ ίνα πολιτισμένο περιβάλλον.
  θέσεις των ιμαρτύρων κατηγο-
  ρίας, οί όποΤοι ύττΓΪρξαν σαψέ-
  στατοι καΐ 6ττο~τή·ριξαν δτι
  τό δηιμοσίει<ιμα δέν αποτελεί πε ριύβριση Άρχής· ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΗ Τελικά, τό Δικαστήριο ε- κρινε άθώο τόν κ. Μάνο Χαρή, κήρυξε δμως έ'νοχο τόν κ. Βά- βαλη, καΐ τού έττέβαλε φυλα¬ κίση 2 έτών (δσο εΐχε ττροαε! νει καΐ ό κ. Είσαγγελέας) άλλά νά εχει άνασταλΓΤΐκά χαρακτή ρα ή "Έφεση ένώ ό κ Είσ)λέας ζήτησί τό άντίθετο. Έττίσης στήν έφηιμερίδα «Άλήθεια» έπι- δλήθηκε άτέλεια τοΰ δηιμοσιο- γραφικοΰ χάρτου γιά 2 μήνες. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦ ΑΘΩΩΘΗΚΕ Ο ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ κ· Ε' ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Την ττεραοιμένηι βδαμάδα, τό 'ΕφετεΤο Κρήτης, μέ την ύπ' αριθ. 157)77 άττόφασή τού, ά- ττάλλαιξε ά—ό κάθε κατηγορία καί έκρινε άθώο, τόν άκτινολό- γο γιατ;ρό κ. 'Ειμιμ. Τσαγκαρά κη, ό οποίος εΤχε καταδικαστεΤ πρωτόδικα σέ 15 μηνών Φυλά κισηι γιά τΓλαστογ,ραφία συν- τατγών ΙΚΑ κ.λ.ττ. Συνήιγοροι τοϋ άθωωθέντος ήσαν ό κ. Στέλ. Φιοράκης άπό τό Ήράκλειο καί ό κ. Σταύρος Κανελλόπουλος, άπό την Άθή- να. ■ »■■■■■■■■■■■■■ ΟΙ ΣΤΑΥΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ • Συνέχεια άπό τή σελίδα Τ τού σπιτιού τους . Τή στιγ- μή πού ή Άστυνα,μία μηνύει μιά νοικοκυρά πού θά χύση στό δρά,μο έστω καί τα νερά τής λάηρας τού σττιτιού της, είναι σκανδαλώδες νά ύπάρχει αύ τή ή συγκεντιρωιμένη 6ρωμιά σέ μιά έχταση άρκετών στρειμμά- των, μέσα στήν τόσο πυκνοκα- τοικη,μένη γειτονιά μας. . .» —«. . . Τώρα τό καλοκαίρι εϊ- μαστε ύττοχρεωιμένοι νά βρισκό μαστε κλεισιμένοι μέσα στά σπίτια ιμας, γιά νά ά—οφύγομε τή βρωμιά, τίς μύγιες κα! τα κουνούπια ττού γεννιοΰνται άττό τίς κοτηριές. . » Θέτο,με τό παραπτάνω σοδα- ρό θέμα, δττως τό ττεριγράφουν οί αμεσαι θιγόμενοι καί έττικα- λούμαστε την έττέμδαση των αρμοδίων. Κάττοιος —ρέττει νά ένδιαφερ θή γιά τούς πολίτες αύτοθς τώ Πατελλών, καί νά τούς λυτρώ- σει άπτό τό μαρτύριο, άψοθ οί μηινύσεις κα! τα αύτόφω,ρα, δέν έ'φΘραν μέχρι σήιμερα θετικό ά- ττοτέλεσμα. Καί κάτι άκήμη: οί κάτοι- κοι δηλώνοον, στήν άττελτησία τους, δτι θά φροντίσουν νά κλεΐ σουν τούς Σταύλους Μπαντου¬ βά, ΠΑΣΕΙ ΘΥΣΙΑ. ♦♦♦♦♦♦»♦♦ Η ΦΥΛΛΟΞΗΡΑ • Συνέχεια άπό τή σελίδα Ι ρυ — μπώτ καΐ ή μεταφορά μη,χανημάτων, γλσστρών κλττ. άπό τά άλλα μέρη τής 'ΕλΧά- δας, στά όττοΤα Ιχει παρουσια στεϊ φυλλοξήρα άπό τό 1893. Ή κηλίδα φυλλοξήρας της ττεριοχης Χουστουλιανών, κα- ταλαμβάνει 650 — 700 ττερί ττου στρέμιματα άλλά ή άπομο νω,μένη εχταση είναι —ερίττου 1.00 Ο στρέιμιματα. Στήν —εριοχή Χουστουλια- νών έχειι ήδη έγκατασταθεΐ εΙ- δικό συνε,ρνεΤο ώττεντόμωσης, καΐ έχουν ληφτεϊ δλα τα δέον τα προληιπτικά και κατασταλ τικά μέτρα. Άκόμη, ή εκδηλώση των συιμτττωμάττων της φολλοξήρας τώρα , μαρτυρεΐ δτι τό έντοιμο έχει έρθει στήν Κρήιτη πριν ά— ό 2 ή 3 ή καΐ παραΓΓτάνω χ,ρόνια. Τελικά, ή ουσιαστικώτερη άντιιμετώτπση τής φυλλοξή- ρας, γίνεται μέ την άντικα- τάσταση των άμπελιών ιμέ «ά μερικάνικα ΰττοκείμενα» (ά- γριάιμπελα) πάνω στά όποΓα μπολιάζεται ή σουλτανίνα κλπ. Στήν ττειρίπτωση αυτή, έχουμε ένα άττρόσβλητο άττό φυλλο ξηρά 'φυττό. Πάντως, δπως μάς δήλωσε ό Δ)τής Γεωργίας κ, Μποιμιττο λάκης, ή φυλλοξήρα έλέγχεται καί, δπως τοιιλάχιστο έξελίσ- σονται τά —ράγιματα, δέν ύ- ττάΐρχει άμεσος κίνδυνος ττροσ 6ολής δλων των άμττελιών τής δττως φημολογεΤται. Γιά τό θέ,μα τής φυλλοξή- άναχήρηισαν χθές στήν Άθήνα ό Ναμάρχης κ. Καραγ- κουνίδης καΐ ό Δ)ντής Γεωρ¬ γίας Νοιμοΰ Ηρακλείου, προ¬ κειμένον νά λάδουν μέρος στήν είδική σύσκεψη. ΕΝΤΟΝΕΣ ΦΗΜΕΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ: Ο ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ "ΒΑΡΕΣΕ ΚΑΝΟΝΙ ΠΟΛΑΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΑΝΕ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΟΛΛΟΙ Ήρακλειώτες (κυρίως ϋμποροι καί γιατροί) φέρονται σάν θύματα τού «κανονιοΰ» πού «βάρεσε» — σύμφωνα μέ έντονα κυκλοφο- ρουσες Φήμες - 6 γνωστάς χρυσοχόος κ. Φουν τουλάκης. Κι αθτό, γιατΐ εϊχαν μπεΐ στήν έται ρία τού, άγοράζοντας μετοχές της οί οποίες δ· μως δέν εΐχαν είσέλθει στό Χρηματιστήριο. "Ηδη καταφύγανε στήν Είσαγγελία, γισ απαγορεύση άποδημίας τού Φουντουλάκη καί λήψη των λοιπών νομικών μέτρων. Τά δυό νρυσοχοεϊα Φουντουλάκη ίστήν Κρήνη Μοροζίνη καΐ στήν πρόσοψη τοθ «'Αστό· ρια») ^κλεισαν άπό μέρες καΐ φυσικά είναι ό>
  δειανά άπό τό πολύτιμο έμπόρευμά τους.
  ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
  Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΠΓΗΣ
  ΠΗ ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ
  ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ
  Την παροικάτω νομική γνώμη, δέν δέχτηκε νά λάβη
  ϋττ' όψιν τού τό Δικαστήριο ποθ δίκασε τούς Άμερι
  κάνους καί δέν έττέτρεψε στόν διευθυντή τής «'Αλή-
  θείας» οΰτε κάν νά την καταθέση.
  Τά σύμβολα άποτελοθν προέχταση ττνς Λα-
  ϊκής Κυριαρχίας, γιά την προστασία τής οποίας
  έ'χει — οχι μόνο δικαίωμα — άλλά καΐ ύποχρέω-
  ση νάάνθίσταται διά παντός μέσου ό Πολίτης.
  Στά μέσα αύτά περιλαμβάνονται αίτήσεις
  πρός τά Δικαστήρια, διά παροχήν εννόμου προ-
  στασίας.
  Έξ άλλου, στή διατάξη τοθ άρθρου 120 τοθ
  Συντάγματος, θεμελιώνονται οί προϋποθέσεις
  παροχής εννόμου προστασίας, ήτοι 1) υπάρξη
  δικαιώματος, 2) νομιμοποίησις, 3) ίννομο συμ¬
  φέρον.
  Ή διατάξη δέ αυτή, ηύξημένης τυπικής 6υ
  νάμεως, κατισχύει πάσης άλλης αντιθέτου, τοθ
  κοινου Δικαίου.
  Ή προσβολή την όποία υφίσταται τό σύμβο-
  λο (ή Σημαία), αποτελεί προέχταση τής Λαϊκής
  Κυριαρχίας, πλήττει την ψυχολογία καΐ την προ-
  σωπικότητα τοθ Πολίτη καΐ δημιουργεΐ άξίωση
  άποζημιώσεως δι* ηθικήν βλάβην. /
  ΛΑΦΙΝΑ - ΑΝΟΙΞΑΜΕ
  "Ο,τι έκλεκτά κι ώραΐα
  καΐ μοντέρνα μά καΐ φίνα
  θά τά ι βρήτε φίλτατές μας
  στό καταστή μα «Λαφίνα»
  ΑΝΟΙΞΑΜΕ - ΧΑΝΔΑΚΟΣ 20
  ΑΡΙΑΑΝΗ
  ΤΗΛ. 231-990 καΐ 231-920
  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
  ΗΛΙΑΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
  "Ει/αρξη: Αρχές ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΔΕΝ ΣΑΣ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ
  ΚΥΡΙΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ...
  • Συνέχεια άττό τή σελίδα 1
  συμπερΐφορά τού, εκθΐτει την ϊδια την
  Άρχή;
  Αύτό κάναμε μέχρι σήμερα. Αύτό κά·
  νομε τώρα. Κι' αύτό θά συνεχίσωμε νά κά
  νωμε έπειδή πιστεύομε δτι είναι συνταγμα
  τικό δικαίωμα καΐ καθήκον μας.
  Μετά τίς πρόσφατες δίκες καί καταδίκες, πολ-
  λοι φίλοι, νομικοί, έπιστήμονες καΐ άπλοί πολίτες,
  μάς συστήσανε, χαμηλόφωνα: «πρόσεξε» έκδηλώ-
  νοντας συγχρόνως £να φόδο, πού προοτταθήσανε,
  άδικα, νά μάς τόν μεταδώσουν, πιστεύοντας φυσι¬
  κά δτι έτσι μάς κάνουν καλό, καί μάς προστατεύ-
  ουν άπό μελλοντικές δικαοτικές περιπέτειες.
  Φυσικό 6έ6αιαήταν δλοι νά μάς έπησημά-
  νουν τό πρόσωπο τοΰ κ- Είσαγγελέα, τού πρώτου
  έκφραστή τοΰ Νόμου.
  Κι' δμως έμεΐς έπιμένομε, γιατί τίποτε δέν
  είναι πάνω άπό την Πίστη. Έπιμένομε και βροντο-
  φωνάζομε: «Δέν σάς φοβόμαστε κύριε Είσαγγελέα..
  Σάς' σεδόμαστε...
  Σέ σάς καταφεύγομε — καί τό έχομε αποδεί¬
  ξει — σάν «κολυμβήθρα τού Σιλωάμ». Σάν πρώτο
  σκαλοπάτι τής Δικαιοσύνης, τής μόνης Άρχής, την
  όποία πιστεύομε άκόμη άπόλυτα.
  Σέ σάς έχομε έναποθέσει τίς έλπίδες μας, γισ
  τις άδικίες των άλλων.
  Σέ σάς έχομε, μέ δυό λόγια, «τά θάρρη μας».
  Πώς μπορεί λοιπόν νά σάς περιυβρίζομε, νά
  σάς ύποτιμοΰμε, νά σάς ΰποσκάπτομε; Πώς;
  Άλλά καί ττώς μπορεί οίταν σάς αίστοΐνόμα-
  στε και σάς άναγνωρίζομε σάν τιμωρούς τού άδί-
  κου, νά σάς φοδόμαστε; ΆφοΟ κι έμεΐς γι αύτό
  πολεμοθμε;
  Δέν σάς δλέπουμε σάν «μπαμπούλες» κι δ-
  ταν άκόμη μέ τή συγκεκριμένη θέση σας, σέ ώρισμέ
  νες περιπτώσεις, διαφωνοΰμε μαζί σας.
  Δέν σάς κρατοϋμε κακία κι δταν άκόμη δέν
  μάς1 είναι άρεστές οί προτάσεις σας.
  Δέν μάς δημιουργοΰνται αίσθήματα άντεκδί-ι
  κησης κι δταν άκόμη μάς καταδικάζετε.
  Σεδόμαστε τίς θέσεις, τίς άπόψεις καϊ τίς έν-
  συνβίδητες ένέργειές σας.
  Άλλά δέν θά πάψωμε ποτέ νά κρίνομε τή συ-
  μπεριφορά των συγκεκριμένον φορέων, των συγκε-
  κριμένων πρόσωπον, πού σάν άνθροοποι σέ μιά δε-
  δομένη στιγμή μπορεϊ νά κάνουν ένα λάθος.
  Δέν είσαστε «Πάπες» νά εχετε τό αλάθητο.
  Δέν είσαστε «Δικτάτορες» νά Εχετε φασιστικό
  βέττο.
  Δέν εΓσαστε «Έκδικητές» νά έχετε αΐμοχα-
  ρεΤς διαθέσεις.
  Δέν ε'σαστε «Όργανα» κανενός νά παίρνετε
  «γραμμή».
  ΕΤστε Λειτουργοί της Πολιτείας
  Εΐστε Διώχτες τού αδικου.
  ΕΙστε, Προστάτες τοΰ Ααοΰ·
  Νά, γιατί δέν σάς φοβόμαστε, άλλά σάς σε¬
  δόμαστε !
  Καί νά, γιατί δέν θά πάψωμε νά άγωνιζόμα-
  στ5' 5στω κσ' αν ° Αγώνας αύτός, μάς δημιουρ-
  γεϊ άπό παρεξηγήσεις, δαρειές συνέπειες.
  Πιστεύομε στή Συνείδηση καί τό «μότο» μας
  είναι δτι: «Στις συνειδήσεις δέν μπαίνουν χειροπέ-
  δες! . . .»
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  "Η ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  Καί κάτι άκόμη σάν ύστερόγραφο: Όταν
  -4 μή γέννοιτο — πάψωμε νά τίιστεύομε δλα
  αύτά, τότε θά σάς τό ποΰμε καί θά σάς τό
  νράψωμε ξεκάθαρα εμείς οί ϊδιοι. Τότε θά σάς
  «περιυδρίσωμε» καΐ θά άναλάδωμε τή βαρεία
  εύθύνη. Τότε θά έρθωμε μόνοι μας γιά νά μάς
  καταδικάσετε έσεΐς οί ίδιοι.
  Μ.Χ.