98743

Αριθμός τεύχους

99

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

16/5/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χοφάς σ' αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί αλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ (?στω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΓ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιβυβονΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑ ΙΌΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μσρογιώρνη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 2ος—Άρ. Φύλλου 99—Δρχ. 5
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  0
  ωορτωμένα
  ΜΙΑ ΑΙΟίίΛΥ·! ΤΙΣ ΕΦΙΜΕΡΙΑΑΣ ΜΑ! ΙΟΥ ΚγΑΤΗΟΙΚΕ ΗΤΣΤΙΚΙΕΙΙ β ΜΕΡΕΙ!..
  10 ΤΟΝΝΟΙφ^Ζ
  ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ______
  ΐνΐΕ ΤΟ 0)Γ ιιΑΡΙΑΔΝΗΐ)
  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
  ΣΤΡΑΤΙΠΤΗ ΣΤΟ ΤΥΜΠΑΚΙ
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΡΟΤΗΜΑΤΑ
  ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
  ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΗ
  ΕΝΤΟΝΕΣ ΦΗΜΕΣ ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΕΝΕ ΟΤΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΝ ΠΑ ΠΑ
  ΡΑΝΟΜΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
  Ό Είοα^εΑέας κ. Ζορμπός δέν ι/νώρι(8 τίποτε μέχρι τό βράδυ τού Σαββάιου!
  ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΤΑΝ ΤΟ ΑΝΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΙΣίΙΣ ΚΙΝΔΥ-
  ΝΟΣ ΖΩΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
  πάντητων έρωτηματικών.
  • Η ΑΚΡΩΣ έπικίνδυνη αυτή ύπόθεση είναι άρ
  κετά ΰποτΐτη καΐ σκοτεινή, τόσο άπό την παρά
  νομη φόρτωση στό φέρυ - μπώτ, δσο καΐ άπό
  τόν τρόπο μέ τόν όποΐο έ"γινε ή φόρτωση.
  • ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΛΤΕΡΟ στοιχειο πού πρέπει
  νά διερευνηθεΐ, είναι ό τόπος προορισμοθ καϊ
  ή χρήση των έκρηκτικών ύλών, πού παρασκευ
  αστήκανε στό Ήράκλειο, άπό τό έργοστάσιο
  ΦΙΛΙΚΑ. κχ
  Τό «Άριάδνη» μπορεί νά άντι-
  μετωπίσει πυρκαγιές. 'Εκρή-
  ξεις δμιος;;;
  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ παράνομης μεταφοράς μεγά-
  λων ποσοτήτων έκρηχτικών καϊ εύφλέκτων ύ¬
  λών, μέσω επιβατηγοθ πλοίου τής γραμμής Η¬
  ρακλείου — Πειραια, έγινε άπό εργοστάσιο
  τοθ Ηρακλείου την περασμένη Τετάρτη 4 Μαΐ-
  ου 1977.
  ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ αύτη, φέρνομε σήμερα στό
  φώς τη ςδημοσιότητας. 'Αποκάλυψη πού προέρ-
  χεται άπό μιά μεγάλη δημοσιογραφική μας έ-
  ρευνα καϊ πού άφήνει πίσω της πληθώρα άνα-
  'Αλλά, άς δο&με τα πράγ,μα
  τα ό^αλυτικά .
  Τό άπογεαμα τής 4 Μαΐου
  της
  1977, κό—οιος δγνοχττος τηλε-
  φώνησε στό Λΐιμεναρχεΐο Ηρα¬
  κλείου άναφέροντας ότι εΤχε
  μττεΐ στό γκαράζ τού πλοίου
  «ΑΡΙΑΔΝΗ> (πού έκτελοΰσε
  τό δρομολόγιο Ηρακλείου —
  Πειραια) τό ΗΚ 1420 φορτη-
  γό (ΒΟΛΒΟ) αύτοκίνηΐτο,
  στό όποΐο υπήρχαν έκρηχτικές
  ύλες.
  Χωρίς νά χάσει καιρό, ό
  'Υττολΐιμενάρχης κ. Χατζη/μανω-
  λάκης διέταξε έρευνα τής Λψί
  νίκης Άστυναμίας γιά την έπο
  λήθευσηι ή την διαψεύση τής ττα
  ραττάνω πληροφορίας.
  Τό ΒΟΛΒΟ ΗΚ 1420, Ιδιο-
  χτησίαίς Νικόδηιμου Χατζη'ιωάν
  νού, εΤχε μττεΐ αττό τα ττρώτα
  στό γκαράζ τού «ΑΡΙΑΔΝΗ»,
  περιήχε ιμάλιστα φορτίο 10.000
  κιλών! Ρωτήθηικε ό Χατζηϊω-
  άννου τί .μετέφειρε καϊ άττάντη
  σε ότι δέν γνωρίζει.
  "Υστερα ύπτ' οϋτό, άρχισε
  ή έρευνα των αρμοδίων αργά-
  νων, ή όττοία απεκάλυψε δτι:
  Τό μισό φαρτία τού ΒΟΛΒΟ ά
  ποτελούνταν άττό σνσκευασμέ-
  νες έκρηχτικές Ολες. Τό άλλο
  ιμισό της καρότσας, ήτον κα-
  λαμιμόνο ιμέ γιειμάτα άπό αγνω
  στο πβριείχριμΐενο τσουβά^ια.
  Τα τσουοάνλια αύτά βρισκόταν
  σέ λιγάκι ιμεγαλύτερο ϋψος ά-
  ττό τα κουτιά ιμέ τα έκρηκτι-
  κά, τα όποΐα κα! εκρυδαν. "0-
  λο, μάλιστα τό φορτίο, ήταν κα
  λΜμιμένο μέ χοντρό καί άδια-
  φανή μουσαιμά.
  Τό αύτοκίνητο όδηγήθηκε ί-
  ξω καί ό Χατζηϊωάννου μετα-
  φέρθηκε στό Λιμεναρχείον δττου
  ρωτήβηκε αν εχει αδεία μετα
  φοράς - στήν ξηρά - έκρηχτι
  κων ύλών. Άπάντησε δτι έ'-
  χει άλλά δέν την κρατοθσε μα
  ζί τού. (Μέχρι σήιμε,ρα, τέτοια
  αδεία δέν έχει προσκομιστεΐ
  στό Λιιμεναρχεΐο). Στή συνέ-
  χεια εΐτοε δτι εκανε λάθος κα!
  πήγε στό «Άριάδνη» άντ! νά
  πάει γιά ξεφόρτωιμα σ' ίνα εί
  δικό μοτορ—-σιπ, πού δρισκό-
  ταν την ιμέρα έκείνη στό λιμά-
  νι.
  Τό ίδιο Ισχυιρίστηκε κσί
  στήν συνάντηιση ιμας, τό μεση
  μέιρι τού προχθεσινόν Σα66ά-
  του.
  Τό Λιμεκαρχεϊο ένδιαφέρθη-
  κε ιμόνο γιά την προσπαθεία
  παράνοιμης ιμεταφορσς. 'Υττέβα
  λε ιμάλιστα καί πρόστιμο 10.
  ΟΟΟ δρχ. Τα ύττόλοΐίΤΓα, είναι
  θέιματτα πού ένδιαφέρουν τίς
  Άστυναμικές κα! ΕΙσαγγελι-
  κές Άρχές. Κα! τέτοια θέμα-
  τα είναι, ό τελικός ττροορισιμός
  των έκρηκτικών ύλών, ή χρή¬
  ση, ό σκοπός κάθε ΰπεύθυΐΌυ,
  ή ιμίταφορά χωιρίς συνοδεία α¬
  δείας κλττ.
  ΤΕΣΣΕΡΑ
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ
  Μέχρι στιγιμής, τίποτα δέν ε!
  ναι σίγουρο, όσον άφορά τόν
  τελικό τόπο προορισιμοΰ. "0-
  μως ύττάιριχουν τα παρακάτω
  έρωτηιματιχά, τα όποΐα τΓρέττει
  νά άτταντηθοΰν:
  1 ) β ΆφοΟ άτταγορεώεται
  αύστηρότατα ή μεταψορά ό-
  ποιασδήίΤΓθτε έκρηκτικής ΰλης
  ιμέ φέρρυ - μττώτ (καί οί μετα
  φορεΤς τό γνωρίζουν αύτό),
  πώς φο,ρτώθηκαν στό «ΑΡΙΑ¬
  ΔΝΗ» οί ιμιεγάλες αύτές ποσό
  δώτια ιμέ τα έκιρηχτικά ή"ταν
  στήν ψιέσα ιμβριά τής καρότσαις
  ώστε νά μην γίΐίονται άντιλη-
  πτά λόγω των τσουδαλιών;
  3) β Ήιταν δυνατόν κάτω
  ά—ό τίς συνθήκες θερμοκρασί-
  ας, πίεσηις, ΰγρασίας κλπ. τοθ
  γκαράζ νά προέλθη εκρηιξη ή,
  δχι;
  4) · Τ! περιεΐχοτν τα τσου-
  6άλια «αγνώστου» . ιμέχρι οτιγ
  μής - ττεριεχομένου;
  Καί όσον άφορά αύτό τό τε
  λευταΐο έρώτηιμα, ύπάρχουι»
  δυό έκδοχές·
  Σύμφωνα >μέ ττιν πρώτη, -τα,
  τσουδάλια ττεριεΤχαιν ποσότη-
  τες άγιροτικών προι'όντων (στα
  φίδα). Κατά τή δεύτπερη έκδο-
  χή, ττεριεΐχαν καί αύτά έκρη-
  κτικές ύλες,
  Τό έρώτηιμα αύτό, προεχτεί-
  νει τίς εύθϋνες ττέρα άττό τόν
  όδηγό Ν. Χατζηϊωάννου. Άν
  • Συνιέχ£ΐα στή σελίδα 4
  Ένώ προσδιορίζεται σύντομα π "Εφεση
  ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ
  ΟΙ ΔΥΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΑΛΗΤΕΣ
  Έ νυναίκα (π π μάνα) τού ενός δράβιη είναι ΤουρκάΑα;
  ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ Χανίων βρίσκονται κλεισμένοι
  — σύμφωνα μέ έπίσημες πληροφορίες — ϋστε-
  ρα άπό έντολή τοθ Είσαγγελεα κ. Ζορμπά, οί
  καταδικασθέντες δυό άμερικανοΐ πού πρόσβα-
  λαν την Έλληνική Σημαία τό δράδυ τής 25ης
  Μαρτίου στή Χερσόνησο.
  ση, θά έπιδράση νά άθωω-
  01 Άμερικανοι άλήτες πρό
  «ειται νά δικαστούν σύντομα
  άττό τό Έφετεΐο Κρήτης, δπου
  ή υπερασπίση τους, διά τού
  δικηγόρου Αθηνών κ. Γαλεάδη,
  (πού συνεργάιζεται μέ τή νομι
  κή ϋπηρεσία τής Άμερικάνικης
  Πρεσβείας κάι την άντίστοι-
  χη τής Βάσης Γουρνών), θά
  προστΓαθήση νά τους άθωώση,
  ι—οστηρίζοντας τή γραμμή τής
  κλοπής καΐ δχι τής περιύδρισης
  συιμβόλου.
  Γνωστή είναι ή σχετική 'έ-
  <|>εση ττού άσκησε ό ΕΙσαγγε-
  λέας "Ηρακλείου κ. Ζορμττας,
  γιά τό σκέλος ακριβώς αύτό,
  δηλ. τής κλοπής,
  Ή δλΓ). υτΓΟΘεση παρουσιά-
  ζει πολΰ ενδιαφέρον καΐ συ-
  ζητήθηικε ηδη — δ~ως κοι συ
  ζητεΐται άκάμΓΐ — ευρύτατα.
  Οί γνώμες στούς ναμικούς
  κύκλους δι ίστανται, όσον ά¬
  φορά ά κ ή Εϊσαγγελική έ'φε-
  2) Φ Γιά ποιό λόγο τα κι-
  Μετά άπό την ανακληθή μας
  ΕΠΠΨΕ Η ΟΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
  ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ "ΑΠηΑΓιΊΣ,,
  ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΕΙ ΠΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΑΣ
  Ή δίκη πού επρόκειτο να
  διεξαχθεϊ την περασμένη
  Πέμτπη, στό Τριμελές Πλημ
  μελειοδικεΐο Ηρακλείου, μέ
  κατηγορούιμανοΐ4<| τούς| ύ- ττευθννους τής εφημερίδας «'Αλλαγή» κι/ρία Λία Κα- ρέλλη, καί τούς κ.κ. Μαν Κονιδάκη καί Γ. Σκαρβε- λάκη δέν έγινε, γιατί ό διευθυντής τής «Αληθείας», ανακαλεσε τή μήνίυσή τού, πού εΤχε γίνει μετά άπό γνωστό συκοφαντικό δημο- σίευμα σέ βάρος τού. Σχετικά μέ την έξέλιξη τής τταραττάνω υποθέσεως, ή εφημερίδα «Δημοκράτης» τής 14)5)77, 'έγραφΐ. τό ε¬ ξής σχόλιο, μέ τόν τίτλο «Όρθή Ενεργεια». ΟΡΘΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δέ μποροΰμε παρά νά συγχαροϋμε καί άπό τή θέ¬ ση αύτη τόν έκδοτη καί διευ θυντή τής έβδομαδιαίας ε¬ φημερίδας τού Ηρακλείου «ΑΛΗΘΕΙΑ» κ. Μάνο Χαρή, ό όττοϊος προχθές καί έπ' άκροατηρίω άττέσυρε μήνυ- ση την όποία εΤχε ΰποβαλει Φ Συ^έχεια στή σελίδα 4 ΤΑ ΣΠΑΘΙΑ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΕΙΝΑΙ γι/ωστός ό νόμος γιά την κατοχή δπλων και οί πρόσφατες βαρειές ττοινές πού θεσττίστηκαν γιά την παράνομη όπλοψορία. Όπως έπίσης είναι γνω στό τό «κυνήγι» των αρμοδίων Άρχών κατά των πά-, ρανομούντων. "Οπλα δ*αως δέν είναι μόνον τα πυροδόλα, τα πι- στόλια, τα τουφέκια κλπ. άλλά καί τα αΐχμηρά άν- τικείμενα (μάχαιρες, ξκρολόγχες κλττ.) τα δυνάμενα νά προκαλέσουν, τό κατά τή νομική διατύπαχτη, ά- ποτέλεσμα σέ βάρος τής ανθρωπίνης ζωής. Κάτω άπό αύτη την προυπόθεση, ροοτοΰμε τίς άρμόδιες Άρχές, πού τόσο ενδιαφέρον δείχνουν γιά τα δπλα, τί σκέψτονται γιά τόν μεγάλο άριθμό των «μασονικών ξιφών» πού βρίσκονται μέσα στή Στοα «Άριάδνη» Ηρακλείου, τα όποΐα βεβαία μπορεΤ νά είναι κατάλληλα καί νά χρησιμοττοιοΰνται γιά τίς διαβολικές μασονΐκές τελετουργίες, άλλά δέν παύουν νά είναι καί φονικά δπλα. Ή μήπως οί Μασόνοι εχουν εΐδική αδεία όττλο- ψορίας; θοΰν ή νά δικαστούν καί γιά την κλοττή. | Άρκετοί ύποστηιρίζουν δτι ύττάρχουν τταλλές πιθανότητες άθώωσής τους. 'Ειμεΐς πιστεύομΐ δτι τό 'ΕφετεΤο _ θά τούς καταδικάση, γιατΐ —ιέκττός των άλλων— δέν είναι δυνατόν νά λάΰηι ύττ' 6- ψιν τού τή θέσα τής ϋττεράσττι- σης των Άμερικανών άλητώΐ', δτι δήθεν ή Έλληνική ( σηιμαία είναι «εύτελοϋς άξίας κλοττιιμαΐο άνπικείιμενο». Ύπογιραμμίζο,με καί ττάλι δτι ή θέση αυτή τού υπερασπι¬ στού κ. Γαλεάοη δηιμιούργη- σε αΤσθηση καΐ καχή έντύπω- ση στό κοινό, κι' άκαμτι δτι ή Εΐσαγγελική έφεση — πού έ¬ γινε στά νόμΐιμα πλαίσια — συζηττήθηκε πάρα πολύ. Καΐ κάτι ιδιαιτέρα ενδια¬ φέρον: Ό δνας έκ των κατηγο¬ ρουμένων πού εμοιαζε μέ Τοΰρ κο, ύπάρχει πλη,ροφορία ότι έ'χει παντιρευτεΐ άπό την Τουρ- κία καΐ δτι ή ιμάννα τού κατά- γεται ά—ό έκεΤ. Μπορεΐ νά διαψεύση ή Διοίικηση τής Βάσης, ότι μετα- ξύ των γυναικών πού μένουν στϊς Γοΰρνες, δέν συγκαταλέ- γεται κάΐ ή τταραατάινω Τουρ- κάλα; Ό Άθί/ιιναΐος διηγόρος των Α¬ μερικανόν άλητών κ. Γαλεά- δης, έε^ρχάμενος άπό τό γρα- φεΐο τού κ. Εϊσαγγελέα Ηρα¬ κλείου, τόν όποϊο έ~ ισκέφτηκε μαζΐ ιμέ τόν συνάδελφό τού δι- κηιγόρο τής Άμερικάνικης Πρε σβείας, τό ττρωΐ της 5)5)77, τπρΪΛ/ άρχίσει ή δίκη ΤΗ ΝΥΧΤΑ τής 25ης Μαρτίου 1977, ένας στρατιώτης πού ύπηρε- τουσε σέ μονάδα της πε ριοχης Τυμπακίου αύ τοκτονησε. Τό γεγονός δημιούρ- γησε διαφορα έρωτημα τικά καΐ ήδη ή έφημε ρίδα «Αύγή» διά τού έ- δώάνταποκριτή της και ενός συντάχτη της, έ- ρευνά τό θέμα. Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ, πού ή- ταν κατά τίς ττλτ)ροφορίες όδη γός άξιωιμαπΓΐκοϋ, όνομαζόταν Νταλιάνης καί καταγόταν ά ττό την Πελοττόννησο. Σύμφωνα μέ τίς πληροφο- ρίες μας, βλήθηκε μέ τό διτλο υπηρεσίας τού (Μ 1), κατά την ώρα της σκοπιάς τού. Μεταφέρθηκε στό «Βενιζέ- λειο» Νοσοκομεΐο Ηρακλείου, δ που καϊ έγΐν€ ή νεκροψία, ακο¬ λούθως δέ στό χωριό τού, δ¬ που κάΐ τάφηκε. Σάν λόγοι τού έγχειρήιματός τού άναφέρονται ή ΐύθυξΐα. τού, γιατΐ — λένε — τού ό— οδόθη κε ή πράξη τής κλοπής ενός άνατττήιρα. Γενινήθηκε όχάμη θέιμα γιά μιά έπιστολή ττού αφησε . ό αύτόχειρας, σχετικά μέ τό γρα φικό τού χαρακτήρα, καθώς καΐ άν τό τραΰμα τό πήρε α—ό τόν θώρακα η άττό τό άριστερό ττλάι τής ώμοττλάτης τού. •ί'Εττειδη ή ττείρίτΓτωση αυτή συζητεΤται ήδη άρκετά, ναμίζο με ότι θά πρέπει νά δοθεΐ μιά έπίσηιμη σχετική ανακοινώση, ώστε τα θρυλλούμενα καΐ οί ά νεύθυινες ττληιροφορίες νά πά- ψουν νά συζητοΰνται καΐ νά δηιμιοωργούν έρωτήιματα. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3 «. . .Καί ξαψνικά ό Ούρανός Σκοτείνιασε...» ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ «ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» Ή πρώτη συνεπεία τής δίκης Ο ΠΕΤΡΟ! ΒΑΒΑΛΗΣ ΔΙΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΤΟ τελευταΐο τεϋχος τού 'γνωστοϋ πρειοδικοΰ «Μεσο- γειακή Άλληλεγγύη» πού κυκλοφόρησε προχθές ΰπάρχει μιά όλοσέλιδη δημοσίευση μέ την όποία άναγγέλλεται ή β Συινέχεια στή σελίδα 4 Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΔΣΤΗΡΙΟΤΗΤΔ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΣΟΛΩΝΑ ΣΑΝΣΟΝ Γσ σκάνδαλα των κρασιών κα/π «Τράνστεκόμ» ♦♦♦♦ ι , υγεια. ΜΙΑ.. «ΑΜΟΙΒΉ» ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ θά θυμοθνται οί άναγνώστες μας, ττρίν ά- ττό λίγες μέρες ή «Άλήθεια», δημοσιεύοντας ένα κείμενο μέ μιά σχετική φωτογραφία, κατάγγειλε την άπαράδεχτη κατάσταση πού έπικρατοΰσε στήν ττε- ριοχή Άλικαρνασσοΰ, άττό τα χιλιάδες σαπτ>μένα
  κίτρα, πού ήταν πεταγμένα στήν αύλή τής Κιτρέ-
  νωσης, δημιουργώντας έ'τσι μιά έπικίνδυνη έστία
  μολυνσης κ ι ένα σοβαρό κίνδυνο γιά τή δημοσία
  ΕΥΘΥΣ μετά τό δημοσίευμά μας κινηθηκαν οί άρ
  μόδιες ύγειονομικές άρχές καί οί ύττεύθυνοι τής Ε¬
  νώσεως Κ ιτροπαραγωγών άναγκάστηκαν νά μαζέ-
  ψουν πάραυτα, μέ τρία φορτηγά αϋτοκίνητα, τα
  σάπια κίτρα.
  ΤΟ ΚΑΚΟ λοιπόν διορθώθηκε καί ή Ένωση Κ ι¬
  τροπαραγωγών έκρινε σκόπιμο νά μάς... άμοίψη,
  γιό την προσφορά μας. Καί θέλετε νά μάθετε πώς;
  Άττλούστατα, μάς γύρισε την εφημερίδα σάν «άπα¬
  ράδεχτη» .
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ την "Ενωση Κιτροτταραγωγών
  μόνο ποΰ θά πρέπει ιτχ τής θυμίσωμε έτοθτο: δταν
  £νας συνδρομητής έπιστρέφει μιά έψημεριίδα —
  έστω καί γι' αύτό τό λόγο — φροντίζει νά στέλνει
  καϊ τόν μέχρι έκείνη τή στιγμή αττλήρωτο λογαρια-
  σμό τού ..
  ΟΙ ΕΠΙΦΥΑΛΙΑΕΣ
  ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΙ,
  Η ΜΑΧΗ
  ΕΝΑΜΙΣΥ ΧΡΟΝΟ πρίν, γράφαμε σχετικά μέ
  τα σκάνδαλα τοθ Έδραίου έπιχειρηματία Σαν
  σόν, πού όπως είναι γνωστό μεταξύ αλλων, έχει
  στήν ίδιοκτησία τού διά τής «ΤΡΑΣΤΕΚΟΜ» καί
  ^^^^^^^^^^^^^^^ τεράστιες έπιχειρήσεις
  ™™™™™™™™™™™™™"~™ι™~~~™' μιά άπό τίς οποίες, Λ
  ΟΙνοβιομηχανική, 6ρι
  σκεται στο Ήράκλειο.
  Σέ έκτεταμένη έρευνα, πού
  δημοσΐευσε την Κυριακή 8 —
  5 — 77 ό «ΡΙΖΟΣΟΑΣΤΗΣ»,
  άποκαλύτΓτεται πλήιρως τό 6α
  >♦♦
  ΤΟΥ κ· ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
  ΣΕ ΛΙΓΕΣ μέρες θά έορτασθή καί πάλιν ή καθιερωμένη
  έπέτειος τής Μάχης τής Κρήτης, τής Μάχης πού άττέδει-
  ξε γιά μιά άκόμη ψορά, ότι ή Έλληνική ψυχή, καϊ είδικώ
  τερο στήν προκειμένη περίπτωση ή ψυχή τής Κρήτης,
  ουδόλως ΰστέρησε σέ ήρωισμό καί θυσίες έκείνων τού
  21 καί δλων των άλλων θυσιών τού Έθνους, κατά την μα-
  κραίωνα Ίστορία τής Έλληνικής Πατρίδος.
  Τό Ίστορικό τής Μάχης τής Κρήτης, τής άληθιν». με
  γαλειώδους αυτής Μάχης, είναι πλέον γνωστόν είς τούς
  πολλούς καί τούς νεωτέρους άκόμη καί δέν θά ένδιατρίψω
  είς αύτό, καί διά νά μή νομισθή δτι ήμεΐς οί έπιζήσαντες
  τού γεγονότος αυτού έττιδιώκομεν τιμάς καί προσωπικήν
  ττροβολήν, άλλά καί διότι άκόμη ή άκριβής έκτίμησις
  τής σημασίας τής Μάχης τής Κρήτης καί ή τοποθέτησις
  αυτής επί τού έδράνου πού τής άνήκει, είναι πλέον έργον
  τού ίστορικοΰ τού μέλλοντος, ό οποίος συνάμα θά άξιολο-
  γήση καί τάς έπιπτήσεις πού ή Μάχη αυτή εΐχε είς την
  καθ" δλου έκβασιν τού δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου,
  άλλά καί των μετέπειτα πολιτικών έξελίξεων είς Παγκό¬
  σμιον κλίμακα.
  Έκείνο πού κυρίως έπιθυμώ νά παρατηρήσω καί έ-
  πισημάνω είναι τό δτι, τό έττίσημον Κράτος άρχήθεν δέν
  ττροσέδωσε την σημασίαν ττού εττρεττε νά δοθή είς την ι¬
  στορικήν αυτήν μάχην, ή όποία τταράλληλα μέ τούς άττε
  λευθερωτικούς αγώνας τής Έθνεγερσίας τοθ 1821, άπο-
  τελοΰν Ίστορικούς σταθμούς καί φωτεινά μετέωρα, καταυ-
  γάζοντα στόν "Ελληνικόν χώρον, καθοδηγοΰντα είς την
  οδόν τής τιμής καί τού καθήκοντος τάς γενεάς των Έλ
  λήνων.
  Ή 21η Μαίου τοΰ 1941 έ'πρεπε διά λόγους θυσίας,
  άλλά καί 'Εθνικής σκοττιμότητος νά καθιερωθή Πανελλή-
  νιος έορτή καί δχι τοπική, όπως είναι σήμερον, ό δέ άνώ
  τατος άρχων ή ό εκάστοτε Πρωθυπουργός νά κατέρχονται
  κατ' έ'τος έδώ κάτω είς τό νησί των άγώνων και των θυσι
  ών, διά νά άποτίουν φόρον τιμής καί εύγνωμοσύνης τοθ
  Έθνους πρός τα ήρωικά θύματα των κατά καιρούς έθνι-
  κών άγώνων.
  Είναι ύποχρέωσις Ίερά τής πατρίδος νά μή λησμονή
  ποτέ τό Άρκάδι, τό Άκρωτήρι, τό Άλικιανοϋ, τό Κολυ
  μπάρι, τό Κάστρο καί την Βιάννο, τούς Δασκαλογιάν-
  νηδες, τούς Κουρμούληδες, τόν Κόρακα, τόν Τριτίτσο, τούς
  Βενιζέλους, τόν Καζαντζάκη, κι δλη την Κρήτη γενικά, ττού
  είναι σ~αρμένη άττό τή μιά άκρη στήν άλλην, άπό τα
  κόκκαλα των γενναίων τταιδιών της, καί ποτισμένη μέ τό
  αΐμα χιλιάδων ήρώων της.
  Καί ένώ αύτη, ή έτπβεβλημένη ΰποχρέωσις τής Πολι
  τείας έν πολλοΐς αγνοείται, ή ώδιαφορία τοΰ επισήμου
  Κράτους καί των τοπικών άρχών πρός τούς ήρωικούς νε-
  κρούς καί τού έπιζώντας δημιουργούς τοΰ Κρητικού έττους
  τού 41, κατέστη πλέον κραυγαλέα καί περισσότερον άπα-
  ράδεκτος.
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
  Ίατρός
  ρύ ττλήγιμα των 'Ελληνικών κρα
  σιών πού δηιμιουργήθηκε ιμέ την
  νοθεία την όττοία τάλμησε ό
  Σανσόν, στήν εποχή τής ΧοιλΛ-
  τας.
  'Εκτός άττό τή νοθεία των
  'Ελ'ληινικών κρασιών, ή Άθη
  ναική εφημερίδα όπτοκαλύπτει
  δλη τήιι/ δροχτΓηριιότη,τα τού
  γνωστού — καϊ μή έξαιρετέ-
  ου — 'Εβραίου, Σανσόν, ό ό-
  φ Συινιέχεια στή σελίδα 4
  ΜΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑίΩΜΑ ΚΕ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ;
  Ο ΓΝΩΣΤΟΣ (καί μή έξαιρετέος) πρόεδρος τής
  Παγκρητίου κ. Γ. Βογιατζάκης, έ'στειλε τηλεγράφη-
  μα πρός τόν Πρόεδρο των ΗΠΑ Κάρ,τερ, τό όποΤο
  τελειώνει ώς εξής: «Ό Κρητικός Λαός, πού στό
  ττρόσωπό σας βλέπει τόν άγωνιστή τής ελευθερίας
  σάς καλεΐ νά ύψώσετε καί πάλι τή φωνη σας υπέρ
  των δικαίων τής Ελλάδος κλπ. κλπ.».
  Δέν νομίζομε δτι ό κ. Βογιατζάκης, μέ την ϊδιό
  τητα έστω τοΰ προέδρου τής Παγκρητίου "Ενώσεως
  ττού είναι ενα άπό τα 80 καί πλέον Κρητικά Σωμα-
  τεΐα των Αθηνών, μπορεΐ νά μιλά έκ μέρους τού
  Κρητικού Λαοΰ.
  Πώς προεξοφλείτε έξ άλλου, κ. Βογιατζάκη
  δτι ό Κρητικός Λαός βλέπει τόν Κάρτερ σάν «άγω¬
  νιστή τής ελευθερίας»;
  Νομίζομε δτι ττρέπει νά εΤστε ψειδωλός στίς έκ
  φράσεις σας κ. Βογιατζάκη, γιατΐ τώρα δέν είναι ό
  καιρός τής διχτατορίας, δπου σάν συνεργάτης της,
  εΐσαστε λαλίστατος.
  ΟΊ 900 ψήφοι πού πήρατε στίς έκλογές ενός
  Σωματείου έστω κι άν λέγεται «Παγκρήτιος "Ενω¬
  σις» δέν σάς έπιτρέπει νά μιλάτε έξ όνόματος τοΰ
  Κρητικού Λαοΰ, τόν όποΐο μέ τίς πράξεις σας κατά
  τή διχτατορία, άρκετά έ'χετε εκθέσει.... Άρχιμασό-
  νε κ. Βογιατζάκη.
  »♦♦♦♦
  ♦♦♦
  ►♦♦♦
  ΣΕΛΙΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΑΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Ζωγραφική
  ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ
  Άνέκφραστσ, χωρίς έξαρ
  τήσεις, χωρίς Ιδιαιτερότη-
  τες, σάν τίς ττολυκατοικί-
  ες μιάς Τσιμεντούττολης, εΤ
  ναι τα άνθρωττάκια τοϋ
  Γιάννη Γαΐτη.
  Τραγικά κσί κοινά, σάν
  τα πρόσωπσ τα δικά μσς,
  ττού παραμένουν έκστατικά
  στίς τεχνολογικές έξελί-
  ξεις, πού —αραμένουν έκστα
  τικά μά κι άδιάφορα άνά-
  μεσα στό άτέλειωτο άνθρω-
  ποβρόχι.
  Μά μέσα σ' αύτη την
  τραγικότητα, μέσα στή
  σκληρότητα τής έκφρασης,
  διακρίνει κανείς την άττλοι
  κότητα των περασμένων
  κσιρών. Μέσα στή σιωπή
  (πού καμμιά Φορά είναι
  Φλύαρη στίς ά—εικονίσεις
  τού Γαΐτη, ύπάρχει τό ξο-
  φνιασμα κι' ή σύνδεση μέ
  τόν κόσμο τούτο πού χόρ
  τασε τσιμέντο καί καυσαέ-
  ριο.
  Εύαίσθητη καί είλικρινής
  ή δουλειά τού Γαΐτη. Ξετν-
  λίίσσεται μέσα σέ μοντέρ-
  νοι/ς έκφραστικούς όρίζον-
  τες, μά δέ σταματά. Προ¬
  χώρει γιά νά ψτάσει έκεΐ
  πού ξεκινά τό πινέλο τού
  ζωγράφου. Καί τό σημεΐο
  τουτο, βρίσκεται σ* ενα στε
  νό πλαίσιο, γύρω άπό τόν
  χώρο καί την προσοοπικότη
  τα τού Γαΐτη.
  ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΛΑΨΑΚΗ
  "Εγιναν προχθές Τετάρ
  τη, στήν αϊθουσα έττίπλων
  «Κασαπάκη - Ξυστράκη»,
  στήν όδό Βικέλα 14, τα έ-
  γκαίνια τής εκθέσης ζωγρα
  Φικής καί ΧαλκογραΦιας
  τοΰ Ήρακλειώτη 'Αρχιτέκτο
  να Κωστή Δολαψάκη.
  Περισσότερα γιά την δου
  λειά τοθ Δολαψάκη, θά γρά
  ψοι/με στό έπόμενο φύλλο
  μας.
  ποιι-|ση
  Μουοική
  ΜΑΡΙΖΑ ΚΩΧ
  Μετά τίς πετυχημένες συ
  ναυλίες τού Σαββόπουλου
  στό 'Ηρακλειο, πληροφορού
  μαστε ότι μιά αλλη μεγάλη
  τοΰ Έλλην ι κου Τραγουδιοΰ
  θά δώσει συναυλία στό Ή-
  ράκλειο στίς προσεχεΐς 6δο
  μάδες. Πρόκειται γιά την
  Μαρίζα Κώχ, πού περιο-
  δεύει αύτη τή στιγμή την
  'Ελληνική έτταρχία, τταρου-
  σιάζοντας κομμάτια άπό τή
  δουλειά της.
  Έκδόοεις
  Κυκλοφόρησε μιά μικρή
  έφημεριδούλα ποικίλης ϋ-
  λης (κυρίως σατυρική) μέ
  τόν τίτλο «Τό Κάστρο»
  Έκδοτης της ό λογοτέχ-
  νης Βαγγ. Γρατσέας καί ό
  δημοσιογράφος Μιχ. Χοκρ-
  δακης.
  Καλή τύχη.
  ΓΙΑΤΙ
  Νόμιζοί πώς τα μάτια μου ήσαν δμορψα.
  Καί καμάρωνα.
  ΚάτΓθτε μοϋ δείξαν μιά προσωπογραφία.
  Κι' ίνα γέλιο περιφρόνησης
  σκαρψάλωσε στά χείλη μου.
  Μέχρι πού τδνιωσα:
  Δική μου ήτανε.
  Τρόμαξα,
  κ Γ ενα πικραμένο χαμόγελο στά χείλη μου κάθισε
  Μέ ρωτήσαν:
  — Γιατί γέλασες;
  Καί_εΤπα:
  — Άτταίσιος ό φωτογράφος.
  9· Χ·
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  5, ΜΕΤΡΟΡΟίΕΟδ δΤΗ. - 5ΥΝΤΑ0ΜΑ 50.
  ΑΤΗΕΝ5 - ΟΠΕΕΟΕ
  ΤΕί 021 - 3238727 - 8, ΤΕΙ.ΕΧ 219517
  *ουι-5
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΐΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦>♦♦♦♦♦♦♦♦«»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
  Ανδη Νόρκισσος
  Ηράκλειον - Ρόδος
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  «ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ»
  ΟΛΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΥ
  ΚΑΛΟ ΦΑΓΗΤΟ ■ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  ΚΑΤΙ ΚΑΙΜΌΥΡΓΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗ «ΜΑΡΙΝΑ»
  Ένας παιδικός τταράδεισος ττλάι στή Θάλασσα
  ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ-
  ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΑΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό παιδί σας στό
  κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά διασκεδάση καί
  νά αναπνεύση ίώδιο, στό Ένετικό Λιμάνι
  τοΰ Ηρακλείου.
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΛΑΦΙΝΑ - ΑΝΟΙΞΑΜΕ
  "Ο,τι έκλεκτά κι ώραϊα
  καί μοντέρνα μά καί φίνα
  θά τα βρήτε φίλτατές μας
  στό καταστή μα «Λαφίνα»
  ΑΝΟΙΞΑΜΕ - ΧΑΝΔΑΚΟΣ 20
  ΜΑΡΙΟΧ
  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑΚΗΝ
  ν ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  2ΑΜΠΕΞΛΙΟΥ 2
  (Όπισθεν Καταστημάτων Μα-
  ρούδα).
  ΤΗΛ. 289 — 593
  ΔΕΧΕΤΑΙ 8.30' — 1
  5—8 μ.μ.
  Τό γνωστό
  Κοπτνοπωλεϊο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα
  τα εΤδη τοθ
  καπνιστή,
  περιοδικά,
  έφημερίδες
  καί την
  «ΑΛΗ6ΕΙΑ»
  ■♦♦♦♦♦■
  ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
  Ζητοϋνται οΐκόττεδα
  στο κέντρο τού *Ηρα
  κλείου
  {Τεχνικόν Γραφείον ♦
  ΖΤΕΛΙΟΥ Δ. ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ Ι
  ΑΓ. ΜΗΜΑ 15
  τηλ. 289595
  ♦♦♦♦♦♦< ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΗΓΑΡΑ... Τό ττερίτΓετρο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ στή Βασιλική τού "Αγ. Μάρ¬ κου ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ Έπίσης πονλιοϋντοι εφημερί¬ δας καΐ ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΑΡΙΑΑΝΗ Φ 231990-231920 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ-ΑΙΕΥΘΥΝΣΙΣηΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Έναρξις αρχάς ΙΟΥΝΙΟΥ ►♦♦♦♦< ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Πήρε τοϋς δρόμους ό Σαβ- βόττουλος. Σβάρνα πη,ρε την έπαρχίσ νά τραγοο6ήσει σέ κάθε 'Ελληινική γωνιά... ..."Εγινε Ειρήνη γιά λό- (γους ονώτερης 6ίας... ή ....αύτό, δέν είναι τραγού (δι. Είναι ή τρύττια στέγηι μιάς —α- (ράγκας Γνή,σια φανή ό Σαββόπου- λος. Πβλληκαρίσια·. . . Είναι ό τιραγουιδιστής τού καιροΰ μας. Ό στιχουργός, ό συνβέτης, ό. . . ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ,: — 'Ετσι έκφράζο,μαι. Τα καλλίτερα τρα γούδια γράφονται άττό άν- θρώττους πού είναι σέ θέση νά γραψουν καΐ στίχο καϊ μουσι- κή. Γιατί, δέν είναι διαφορετικά πραγιματα. Μουσική καί στί- χος μαζί. Αύτό είναι τό Τρο- γούδι. Δέν είναι ομως άπόλυτος πά νω σ' αύτό. Τού θυρίζω τόν Θεοδωράκηι πού έντι/σε λογοτε χνιχά καμμάτια μέ δικιά τού μουσική. . . Ποΰ ττιστεύει στό «πάντρε- μα» στίχου καΐ νότας. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ: — "Α¬ κριβώς. Αύτό είναι. Καΐ £να έ- χέγγειο γιά τό «ττάντρεμα» εί¬ ναι τό ότι ένας συνθέτης, γρά- φει καϊ μόνος τού τούς στί- χουζ. Ό Θεοδωράκης σέ ττολ- λά κομιμάτια πού μελοποίησε, τό ττέτυιχε. Πέτι/χε θαυμασία στόν 'Ε- ττιτάφιο. Άρκετά ιμέ τό «Αξί¬ αν 'Εστί». Δέν πέτυχε δμως μέ τόν 'ΑΛΌγνωστάκη. . .». ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σήιμβρα, ό Σαδβόττουλος εί ναι ό άγατπηιμένος τής Νεο- λαίας. Ό άνθρωπος πού ρίζω σε στίς καρδιές μας. Ρίζω- σ€ μέ τό τραγούδι τού, πού είναι δεψιένο στενά ιμέ τόν Λαό. Τα προδλήιμαιτά τού, τίς άγω νίες τού. . . ΕΡ.: — Άλήθεια, έ'χει σχέ ση ή Τέχνη μέ την Πολιτική; ΑΠ.: — Άν πολιτική δέν εΤναι παρά ή Τέχνη τής έξου- σίας, τότε δέν έχει σχέση. "Αν τώρα Πολιτική είναι κάτι τό ούσιαστικό, κάτι μέ τό ό- ποΐο πραγιματοποιεΤται ό κό- σιμος — αύτη είναι ή σωστή ένίνοια — τότε, βεβαίως έχει. ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΟΙ «ΆχαρνεΤς» τοθ Άριστο φανή, δέν μττοροΰσε νά μην εί¬ ναι ένα τέτοιο εργο. Γράφτηκε δταν άρχιζε νά χάνεται άπτό τό Ίστοιρικό τηροσκήνιο ό Άρ- χαΤος κόσιμος. Τώρα, μεταφρα- σμένο άπτό τό Σαββόιττουλο καί «ντΜμένο» ιμουσικά άττό τόν Σα6 δόττουλο, έκτελεΐται άτττό τό συγκρότηιμα τού ίδιον. 'Από μιά άμάδα 1 8 άτάμων πού μοί ράζονται τα κέιρδη σέ Τσα κομ μάτια, ττού έ'χοΐΛ' Τση οίκονομι- κή καί όργανωτική εύθύνη. . . ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ: — ΟΙ «Άχαρνεϊς» άναφέρονται στόν Πελοπονκη,σιαχό ττόλε,μο. Μέ¬ σα στόν πάλειμο ό «Δικαιόττο- λης» κάνει γιορτή. Γιορτή με γάλη, μέ καλεσιμένους κ,λ,ΤΓ. Βεβαία, ή γιορτή τοϋ Δικαιό- πολη, οϋτε την πτώση τού Άρ χαίου κόσιμου στα)μά.τησε^ οί) τε τόν ΤΓΟλειμο άττότρεψε. Άλ- ος κόσιμος γιά την άλλαγή; Φυσικά, σ' αυτόν τόν χώρο πού μπορ^ΐ νά κάνει γιορτές καΐ ττού δέν είναι δλλος άπό την Ελευθερία, την άταμική εύθύ νχ) καΐ την πίστη. 'Υπογραιμ· μίζει αύτούς τούς χώρους γιά ν' άλλάξει ή ζωιί. Σ' αύτούο τούς χώρους ιμόνο, μπαρέ! νά στηριχθεΐ ή έπανάσταση. . . ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Αύτός είναι ρόλος τής Τέ- χνης. Τής Τέχνης πού στέκει ψη(λά, ποΰ ζη/μώνεται μέ τόν Λαό, πού έχφιράζει τόν Λαό. ΣΑΒιΒΟΠΟΥΛΟΣ: — Ό άνθρωτΓος δέν είναι άττοτέλε- σιμα οΐκονομικοττολιτικών συν θηκών·, ούτε άττοτέλεσμα μιάς Ίσταρικής Ναμοτέλειας. Ό άνθρωπος καΐ τό έργο τού, εί¬ ναι άττοτέλεσιμα τής Ελευθερί¬ ας, πού ΰττάρχει πάνω άπ' δ λα. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΟΙ «Άχαρνεϊς» είναι ένα δύ σκολο κομιμάτι. "Ενα θέα- ιμα, ίνα άχρόσιμα, μέ τόσο μι/νήματα διάσπαρτα. Στό Ή- ^άκλειο, τό κοινό άντιδροΰσε θαυιμάσια. Πιράγιμα ττού δεί- χνει ττώς ή έπικοινωνία κοι- νοΰ — κσΛλιτέχνη, εγινε. . . Κι' αύτό, ένθουσίασε τό Σα6 δάττοιΛο. 'Εγινε άφοριμή νά ΤΑΒΕΡΝΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΛΑΤ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΗΛ. 286.191 ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φανητό, σ' ϋνα βμορφο πε- ριβάλλον. ΜΙΝΩΙΚΔΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑ 0/Γ . Ε/Γ ΜΙΝΩΣ και ΑΡΙΑΔΝΗ έξασφαλίζουν σταθερό, άνετο και εύχάριστο ταξίδι ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ άπό ΗΡΑΚΛΕΙΟ διά ΠΕΙΡΑΙΑ ώρα 18,30 Κυριακη, Δευτέρα, Τετάρτη Πά- ρασκευη καί Σάββατο. άπό ΗΡΑΚΛΕΙΟ - διά ΧΑΝΙΑ-Π ΕΙΡΑΙΑ ώρα 17.00 κάθε Τρίτη άπό ΧΑΝΙΑ διά ΠΕΙΡΑΙΑ ώρα 22.00 κάθε Τρίτη ώρα 19.00 κάθε Πέμπτη Τηλέφ. 224304)5 ΠΕΙΡΑΙΑ: ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΛΝΟΣ 28 τηλ. 4117952)3 μοθ πεΐ ότι τό ΐίβινό τοΰ Η¬ ρακλείου, δέν ύστερεΤ άττέναν τι στό κοινό τής Αθήνας. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ: — Χρει άζεται δμως ή έηαρχία νά δηιμιουιργήσει καλλιτεχνικές έ- στίες. Νά ζωντανέψη καλλι- τεχνικά καΐ πνευιμοΓτικά ή έτταρ χία. ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Τέτοια έστία θά ιμττοροΰ- σε νά εΤναι ή Μουσική 'Ακα- δηΐμία. Ό Διονύσης ήθελε νά την βοηθήσει άλλό. . . ΣΑΒιΒΟΠΟΥΛΟΣ: — Ό- χι ετσι ττού νομίζει ή Άκαδη- μία. ΑΙσθάνομαι άμηιχανία νά ίλθω γιά μιά συναυλία κα! ττρο ττάντων σέ περιορισιμένο κοι νό. . . ... Καΐ δέν ήρθε τότε ττού ή- ταν ή σειρά τον νά έμφανιστεί. Ήιρθε τώρα άττό δικιά τού πρωτοδουλία, γιατΐ ττιστεύει σ' αύτό πού κάνει. Ήρθε νά μάς παρουσιάσει τούς «ΆχαορνεΓς» καΐ τόν Δι- καιοττολη. Μιά έποχή πού ττέ- ρασε. "Ενα έ'ργο πού γράφτη τε τότε, πού σκορπά τίς τταναν θρώττινες ίδέες τού στό χάος των αίώνων καΐ πού ζωντανεύε ται σήΊμερα άττό τό συγκρότη μα τού Διονύσηι Σαββόττου- λου Ψ. ΧΑΘΗΚΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Χάθηκε τό δελτίο άστυνομι- κής ταυτότητας τού Ιί2ΑΝ ΝΟΥ ΒΑΖΟΥ. Όττοιος τό 6ρεΤ, παρακαλεΐται νά τό τταραδώσει στό πλησιέστερο άστυνομικό τμήμα. ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΤΗΛ .281396 (Φώτο Πα- ρίσι) ΚΟΥ» · ΚΟΥΧ · ΚΟΥ* · ΚΟΥ! · ΚΟΥΙ • Ό Τουρισμός, όπως είναι γνωστό, τούτη την έπο¬ χή φετος, βρίσκεται σέ τττώση. Μέσα στούς άλλους λοιπον ποΰ πλήττονται άπό την τουριστική άκινησία ξενοδόχους, έστιάτορες κλττ. είναι καί ή τάξη των., καμακιών. Είναι δέ «καμάκια» ή «τουριστοκηνυγο!» ή «σβοΰροι» οί νεαροί έκεΤνοι γόητες, πού «κυνηγόν» και «καμακώνουνε» τουρίστριες ττάσης εθνικότητος καί ήλικίας. Τίς μικρές πρωινές ώρες μάλιστα, πού συγκεν- τρώνονται σέ ξενυχτάδικο τής Πλατείας Τριών Κα¬ μάρων, κάνοντας τόν. . . άττολογισμό τής μέρας, άκούγονται νά έκφράζουν μεταξύ τους καί σχετικά παράττονα. "Ετσι, δέν άποκλείεται σέ λίγο νά δοθ- με κα) καμμιά. . . έπίσημη . . . διαμαρτυρία τους ττρός τούς άρμόδιους. Τάξη εϊπαμε είναι και αύτη, έστω και αν 6ρί- σκεται συχνά, σέ . . . αταξία! . . . • "Εξω άπό την γκαλερί πού έκθέτει ό ζωγράφος Γαΐτης, έ'χουν κρεμαστεΐ πολλές διαφημιστικές ση- μαΐες, μέ τα γνωστά «άνθρωπάκια» τοϋ ζωγραφου. Κυττάζοντας λοιπόν τίς σημαΐες κάττοιος Ήρα κλειώτης, άκούστηκε νά λέη: —Εύτυχώς πού δέν είναι έλληνικές, διαψορετι κά θσ. τίς εΤχαν ήδη κατεδάσει οί Άμερικάνοι. Καί κάποιος άλλος συμπλήρωσε: —Καί τί έγινε; Γιά. . . κλοτιη θά δικαζόντου- σαν καί μάλιστα άντικειμένου. . . εύτελοΰς άξίας... Μόνο ττού έδώ θά ύττήρχε πολιτική άγωγή σί- γουρα άπό τόν ζωγράψο Γαΐτη, πού θά ένδιαφερό- τανε γιά τα «άνθρωπάκια» τού, ένώ σέ άλλες ττερι τττώσεις δέν δρίσκεται κανείς νά νομιμοποιηθή γιά τα πραγματικάς, άνθρωπάκια, πού έν τούτοις είναι άνθρωποι, οί όποΐοι παρά τίς έψέσεις, έχουνε καλές . . . εύφέσεις! . . . ΒΙΒΑΙΟ ■ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦·; >♦♦♦*
  ♦♦^•♦
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ""♦♦♦♦♦♦ "
  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ^]
  Τ«Ν ΣΟΦΙίΝ ΤΗΣ ΣΙΟν"· ,
  τηι ΡοΰκΗϊ εα την ιαλλικμκ
  Χ Κλΐ (ΙΚΑΟΖΙΧ Π1 7ΗΝ Κ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■
  «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΑ
  ΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ
  ΣΙΠΝ»
  ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΛ ΧΧΕΔΙΑ
  ΤΩΝ ΜΑΧβΝΩΝ
  ΙΤΗ ΔΗΜΟΧΙΟΤΗΤΑ
  , Περιωρισμένος άρι-
  θμός άντιτύπωνκ διατί
  θεται άπό τα γραφεϊα
  τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Δρχ. 60
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ
  Λεωφόρος Κνωσσού 50 μέτρα
  πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο
  (Νεκροταφεϊο)
  ΤΗΛ. 23Ο.18Θ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟηΚΡΗΧΗΣ
  »♦♦♦«»♦♦♦♦< ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ • Μιά τουρίστρια τεραστίων διαστάσεων, διπλάσια _ άπό τή χελώνα των 100 κιλών πού ψαρεύτηκε προχ- τ θές στό λιμάνι, εκανε την έντυττωσιακή έμφάνισή 2 της πρόσφατα στό Ήράκλειο . Και κάποιος πού την εΤδε, εΤπε: —Καί Οστερα σοθ λένε δ>τι δέν έχομε. . . πο-
  λύ τουρισμό...
  • "Εξω άπό τό τέως χρυσοχοεΐο Φουντουλάκη στήν
  «Άστόρια» τό όποΤο ώς γνωστόν έχει κλείσει λόγω
  τού «κανονιοΰ» τής κάθε άλλο παρά χρυσοφόρου γιά
  τούς μετόχους έπιχείρησης, ένας παραγωγός κίτρων
  έχει άφήσει τώρα καί μέρες ένα τσουβάλι κίτρα. Τα
  κίτρα — πού άλλοτε ίγταν χρυσοφόρο προϊόν γιά
  την Κρήτη — τα έγκατέλειψε έκεΐ, γιατί άπλούστα-
  τα ή Ένωση Κ ιτροπαραγωγών δέν τα παίρνει καΐ
  ό παραγωγός ήθελε νά γλυτώση τουλάχιστον άπό
  τα έξοδα και τόν κόττο έπιστροφής τους.
  Τώρα γιατί τα άφησε Ιξω άπό τίς άδειες 6ιτρί
  νες τοϋ χρυσοχοείου Φουντουλάκη, αύτό δέν είναι
  γνωστό.
  Μάλλον — ΰποθέτω — γιατί έτσι ήθελε νά το-
  νίσει δτι τό άλλοτε χρυσοφόρο προϊόν τού, έχει τώ¬
  ρα την ϊδια άξία μέ τίς χρυσοφόρες μετοχές τής
  «κανονιοφόρου» έπιχειρήσεως.
  Καί κάποιος συμπλήρωσε:
  —Σέ λίγο, θά δής νά άφήνονται έδώ κι οί με¬
  τοχές των Ηρακλειωτών, πού δττως καί τα κίτρα
  κανείς δέν θά τίς παίρνει..
  'Υπερβολή νομίζω...
  • Γεννήθηκε θέμα, άν ό τιμωρημένος ίερομόναχος
  Θεοφύλαχτος ή καλυτέρα ΜΑΤΣοψύλαχτος Μαρι
  νάκης, θά μπορεΐ νά Ιερουργή στή Μονή (άλήθεισ
  ποία είναι αύτη;) στήν όποία θά έχτίση την ποινή
  τού.
  Κάποιος λοιπόν πού τό άκουσε εΤπε:
  —Δέν ξέρω άν θά Ιερουργή, άλλά όπωσδήπο-
  τε θά. . . μνημονεύη υπέρ. . . άνοπταύσεως τής ψυ
  χής τοΰ Γιαννακουδάκη καί, μάλλον, καί τού Χαρή...
  • Μπροστά στό άγαλμα τοϋ Βενιζέλου στίς Τρείς
  Τ Καμάρες, εΤχε στηθεΐ πρό ημερών μιά πρωτότυηη
  φ σκηνή, γιά διαφημιστικούς λόγους.
  Περνώντας ένας συνεργάτης μας, εΤπε:
  —Άπό αϋριο θά στήσωμε κ ι εμείς έδώ ένα δι
  αφημιστικό περίπτερο τής εφημερίδας μας. . .
  Άποτέλεσμα: Την άλλη μερά ή διαφημιστική
  | σκηνή εΐχε. . . έξαφανιστεΐ. . .
  Καί κάποιος συμπλήρωσε:
  —Ό φόβος φυλλάει τα έρημα. . .
  Αέτε;
  '' · Βλέττοντας μιά μερά τής περασμένης βδομάδας
  | ' στήν Πλατεΐα των Τριών Καμάρων, δυό συνεργάτες
  {, τής «Αληθείας» μέ τό λυκόσκυλό μας, πού άκούει
  < ι στό δνομα Λέων, κάποιος... φαρμακόγλωσσος, εΐπε: —Όρίστε, κι ύστερα σοϋ λέει δτι ή «Άλή- ► θεια» δέν θέλει τούς . . . Άμερικάνους... Συμφωνώ φίλε, άλλά άλλο λυκόσκυλό κι άλλο . . . μαντρόσκυλο (ή δν προτιμδς. . . κοπρόσκυλο). Δέν πιστευω βεβαία νά μοΰ άντιτάξεις τό γνω- φ στό: «δλοι ο'ι. . . σκύλοι μιά γεννιά»! . . . • Στήν πρόσφατη δεξίωση τής Χωροφυλακής, πού εγινε στό «Άστόρια», Ικανε την έμφάνισή της καί ή ίδιοχτήτρια κ. Μαρίκα, ή όποία φωτογραφήθηκε μέ τούς έορτάζοντες καί — λένε — δτι χόρεψε μά λιστα άρκετά. Δέν ξέρω άν τραγούδησε κ ι όλας. Πάντως άν κάτι τέτοιο συνέβη «ή κυρά τής Χούν τας» θά πρέπει νά εΤπε έτοϋτο τό τραγούδι: Μιά φορά κ ι έναν καιρό τ-ΠΥε ή. . . Χούντα στό χορό μά δέν χόρευε καλά καί τής κόψαν την οϋρά «αί την πήγαν στήν Αθηνά καί τή βγάλανε... Καψίνα. ___^_ Ο ΕΧΕΜΥΟΟΣ »♦♦♦.....♦»♦♦♦.....φ........ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 ΤΗΛ. 280291 ΛΑ.·. ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ <ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗ» ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ • Τεχνική έτπμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  16 ΜΑ ΙΌΥ 1977
  ηρακλειο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3
  Μικρό άφιέρωμα στή
  «Μάχη τής Κρήτης»
  ΤΗΝ 2ΐ ΤΟΥΜΑΗ
  ΠΑ 1941
  ντα
  ΙΤΊΪΠ
  Άφηγήσεις άπό αϋτούς πού ζήσανε τό
  μεγαλεϊο τού πιό έντυπωσιακοϋ άγώνα
  ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜ Η ΩΡΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΛΑΜΒΑΝΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙ-
  ΚΟΥΣ ΕΞΟΡΙΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ
  «-Χτύπησαν οί καμπάνες καΐ άδειασε τό χωρία. Την Μάχη την έδωσε
  ό Λαός, πού πάλευε γιά τή Λεφτεριά τού...»
  (Φωτογραφίες: Ν. Μαλτεζάκη)
  . . ΚαΙ ξαφνικά, 6 ούρανός σκοτείνιασε. Χιλιά-
  δες όμπρέλλες, άρχισαν νά πέφτουν, φέρνοντας
  μαζί τους τόν θάνατο. Μά ταυτόχρονα, άπό κά
  θε γωνιά τής Κρητικής γής, ξετρυπώνανε και-
  νούργιοι Δασκαλογιάννηδες καΐ Ξωπατέρες.
  "Ητανε Μάης. "Ολοι — βεβαία — περίμε-
  ναν την έττίθεση. Μά την Φαντάζονταν σάν επί
  θέση συνηθισμένη. Μέ καράβια, στόλους, κανό
  νια...
  έΌκυ-
  που
  ΤΗταν ή άντίσταση τοθ ΛαοΟ πού δέν &
  ιρε τό κεφάλι. ή άντίσταση των άνωνύμων,
  άρπαξαν την Ιστορία στά στιβαρά μπράτσα
  τους.
  Καΐ τό 1941, πέρασε. ΟΙ
  γέροι πού πήρανε τάτε τα μα- Ι
  χαίρια καΐ τίς σκαλίδες πεθά-
  νανε, Μέ τούς νεώτερους, μέ αύ-
  τούς πού ζήσανε καϊ ττολεμήσα
  νέ τότες, προσπαθήσαμε νά
  ελθουιμε σ' έτταφή. Μέ άνώνυ-
  μους άγωνιστές, ττού δέν διεκ
  δικοθν άρχιγιλίκια καΐ τίτ-
  λους.
  Κα!ί συμττεράναιμε πώς, ή
  Κρή—| ζεϊ. Πώς ή Κρήττη δέ
  φοβάται μιά κατά μέτωττο έττί¬
  θεση. Άκόμη κο.ΐ σήιμερα, πού
  δλοι μιλοΰν γιά άλλοτρίωση, |
  οί άγωνιστές έκείνοι είναι
  σίγουροι πώς δταν άντιληψτεί
  ό Κρητικός τόν κίνδυνο, γίνε-
  ται θεριό, Σή>μερα στήν Κρήτη
  δέν ύπάρχουν Γερμανοΐ και Χι-
  τλερικά άποσπάσματα. ΦΟγα
  νέ. Όπως φεύγει κάθε κατα-
  κτητής. "Όπως μιά }ΐέρα, θά
  ττάρουνε δοόμο — γιά νά λυ-
  τρωθεΐ ό τόπος μας — καΐ οί
  Άιμε'ρικάνικες Βάσεις.
  Ο ΓΙΩΡΓΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ
  Ήταν δέν ήταν στά εΐκοσι
  χρόνια τού τίς μέρες έκεΤνες ό
  Γιώργη^ Δαφέρμος. Καί πή-
  ρε έναν γχρά χοιρΐς «κόκορα»
  μαζί μ' δλο τό άνώνυιμο πλή-
  θος, καΐ κατέβηκε κάττου στϊς
  Γούρνες..,
  ΔΑΦΕΡΜΟΣ ■ «Έχεί πού
  εΤναι σήιμερα ή Άμερικάνικη
  Βάση στϊς Γούρνες, στό «Κα
  κό Όρος» καΐ στήν Άνώττολη,
  πέψτανε οί Γεριμανοί, στήν ττε-
  ριοχή ,μας. Χτύττησαν οί καμ
  πάνες κι ό κόσιμος μαζεύτηκε.
  Όλοι μαζϊ στόν άγώνσ... Άρ-
  γότερα, δρήκαμε κι δπλα.
  Σκοτώνοιιμε Γερμανοΰς καϊ παίρ
  ναμε τα δττλα τους.
  Ή μάχη άρχισε ούσιαστι-
  κά τό πρωΐ τής 22 — 5 — '
  1941. Τό ϊδιο 6ράδυ, δέν ύ-
  πήρχε στήν —εριοχή μας, ο&τε
  ρουθούνι Γερμανοϋ. Μόνο £-
  νας ά,ρρωστος άπό ήλίαση γλύ
  τωσε. Κ ι ούτος μετά, στήν κα
  τοχή Ιφειρε βενζΐνες νά μάς κά-
  ψει... Εμείς τούς νεκρούς καΐ
  τούς τραυιμστίες τούς σεβομα
  σταν. Κ ι αύτό έγινε αίτία καΐ
  γλυτώσαιμε τότε. Είχαμε θάψει
  έναν Γερμσνό ιμέ τ' δπλο τού
  — έξω άπό ήν Έκκλησία 6έ-
  6αια. Αύτό εΤδαν ο) Γερμανοΐ
  καΐ δέν μάς έκαψαν..»,
  Ό Γιώργης Δαφέρμος, εΤ-
  ναι σίγουρος πώς άν υπήρχαν
  δττλα, ή Κρήτη δέ θά επεφτε...
  Μά τα δπλα, τάχε πάρει ό Με
  ταξάς. «Πάτησε τόν κάλλο» των
  Κρητικών. Τούς εΤπε νά τα δώ-
  σουν γιοαΐ χρειάζονταν — λέ-
  ει — γιά τόν πόλειμο. Άλλοι-
  ώς, ποΰ νά παττήσουν Κρήτη οί
  Γείρμανοί;
  ΔΑΦΕΡΜΟΣ: «Καΐ σήιμερα
  οί Κρητικοί τό ΐδιο είναι. Τό
  ΐδιο πρόθομοι νά τταλέψουν γιά
  τή λευτε,ριά... »
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ
  Προεδρος τοθ Δημοτικοΰ
  Σμμδουλίου Ηρακλείου σή-
  μερα ό Γιάννης Χρονάκης. Τό¬
  τε ήταν £νας άττλός, άνώνυιμος
  άγωνιστής, πού παρέα μ' έναν
  τραυματία τού Άλδανικοΰ με-
  τώττου, μπήκε άπό τούς πρώ-
  τους στή φωτία...
  ΧΡΟΝΑΚΗΣ: «Πηγά στό
  Άστυνομικό Τμήιμα καΐ ζή~-
  σα δττλο τό μεσηιμέρι τής
  21 — 5 — 41 Δέν ΰ-όρχε
  τίποτα, "Ετρεξα σέ μιά άττο-
  θηκη, στή λεωφάρο Πλαστή-
  ρα. Σπάσαιμϊ την άποθήκη καΐ
  ττήραιμε δττλα. Τότε, γνώρισα
  έναν παιδί, τραυιματία τού
  Άλβανικοΰ πολέμου, ξυπτόλυ-
  το. ΕΤχε κρυοπαγήματα.
  . .Πρός τή ©ερισσο 6αδί-
  Ο ΑΓΩΝΑΣ
  ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ
  ΠΑ ΤΗ
  ΛΕΦΤΕΡΙΑ ΤΟΥ
  λοΐ έξάριστοι. "Οπως ό Πορ-
  φυρογένης, ό Άναστασιάδης κ.
  λ, ττ.. .».
  Ό σηιμερινός Προεδρος Δή
  μοτικοθ Συιμ6οι/λ!ου, θΐΑμά
  ται λετττρμεριακά δλο έ-
  κεΐνο τό δεκαήΐμερο. Τόν βρή
  καιμε οττό κρεββάτι, ά,ρρω-
  στο. Μέ δυσκολία μιλά άττό
  τή ονγκίνηση.
  ΧΡΟΝΑΚΗΣ: «Θυμάμαι ε-
  κεΤνο τό τταιδί, τόν Φαϊτάκη,
  Ήταν στραττη,γικός νοθς καί
  μεγαλόψυχος. Δέν επέτρεψε νά
  κακοποιηθεΤ κανένας τραυιμα-
  τίας ή αίχμάλωτος. Σεβόταν
  τή θέση τους. . . ΟΙ ίδιοι δ-
  ιμως οί Γερμανοΐ αΐχμάλωτοι
  τούς όποίους πιροστάτεψε ά¬
  πό τό έξαγριωμένο τηλήβος, τόν
  γνώρισαν μετά την κατοχή ά¬
  πό τα πρισιμένα ττόδια. Καΐ τόν
  σκότωσαν. . .».
  Έσεϊς τί διαβάζετε;
  Όπωσδήποτε,
  κάτι άπό τούς χιλιάδες
  τόμους πού μαζέψαμε στό
  «Φ Ω Σ»
  ΒΙΒΛΙΑ · ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΠΟΙΗΤΙΚΑ
  • ΨΥΧΟΛΟΠΚΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ·
  ΙΣΤΟΡΙΚΑ
  • ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
  ΒΙΒΛΙΟΥ
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΤΟ ΦΟΣ»
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ
  ΟΔΟΣ ΚΑΝΤΑΓίΟΛΕΩΓί
  Άπέναντι στό πάρκο θεοτοκοπούλου
  ζαιμε δταν άκουσα την πρώτη
  πιστολιά. Κι' άμέσως, εΤδα
  στήν άκρη τού δράμου έναν Γερ
  μανό νά σπα,ράσει. «Τόν πρόλα
  6α. . .», μοΰ λέει ό συνοδός
  μου, πού σήιμερα δέν ζεΤ. Φαϊ¬
  τάκη τόν λέγανε. . .
  'Απτέναντι, ήταν ταμττουρω-
  μένοι οί Γερμανοί, σέ ιμιά πα-
  ράγκα. Έκεΐ δώσαμε την πρώ¬
  τη μάχη...
  Την άλλη μερά τό δράδυ, δ-
  λα εΐχαν τελειώσει στό Ήρά-
  κλειο. ΕΤχαιμε κερδίσει, στήν
  Γερμανική έπΐθεαηι. Καί οί Άρ
  χές βγάλανε ανακοινώση καΐ
  καλούσανε τόν κόοιμο νά γυρί-
  σει στά είρηνικά έργα τού καΐ
  νά γιορτάσει την μεγάλη Νί¬
  κη. ..».
  "Οπως στήν π,ρόσφατη Χούν
  τα, έτσι κοίΐ τότε, στή Δικτα
  οιρία τού Μεταξά, τα ξερονή-
  σια εΤχαν γειμίσει έξόρισττους.
  Βάρναλης, Γληνός και τόσΌΐ
  αλλοι "Ελληνες έξορίστηκαν.
  Άφού «εττεσε» ή φασιστική
  κυδερνιηση τοθ Μεταξά, μιά ό-
  μάδα έξάριστων άπό τή Φολέ-
  γανδρο, βρέθηχε μέ καΐκια στό
  Ήράκλειο. Πήγαν γιά νά δη-
  λώσουν στήν Άστυνοιμία ότι
  είναι πρόθΜμοι νά πολεμήσουν.
  Διοικητής Ασφαλείας, ή-
  , ταν τότε ό Πολυδάκης, πού
  μετά την Καττοχή καταδικά
  στηκε σέ ι'σόδια, γιά συνερ
  "γακίία "μΐ τοΰς'Γερ,μάνούς'.
  ΧΡΟΝΑΚΗΣ: «Τρώγα|με στή
  Λέσιχη μέ τό Ναμά,ρχη Γερω-
  νυ.μάκ.η. 'ΕκεΤ ήρβε ό Πολυδά¬
  κης κα'ι εΐττε στόν Νομάρχη δ-
  τι συνέλαβε αύτούς τούς «άναρ
  χοκαμμουνιστάς». 'Επειδή μά-
  λιστα ύποψιαζάταν ότι οί Λι-
  μεναργάτες θά εκσιναν τό πάν
  γιά νά τούς έλευτειρώσουν, δή-
  λωσε ότι θά στ,ρέψει τα πολυ
  6όλα εναντίον τους! ... Μέ
  διαταγή τού 'ΥττουιργοΟ Δημη
  τρακάκη (Κυ€έρν<ηιση Τσουδε¬ ρου) άττελευτερώθηικαν. Πολε μήσανε μαζί μας καΐ μερικοϊ άττ' αύτούς έξελιχτήκανε σέ δαισικά στελέχη τοΰ ΕΑΜ — Κρήιτης (Κοντογΐώργος — Βι τσαξάκης). Στήν Κρήτη εΐχαν έλθει πολ ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ο-» ΕΡ.: Πιστεύετε ότι καΐ σή- μερα μττορούν νά άντισταθοϋν έτσι οί Κρητικοί; ΑΠ.: Πάντα είναι άσδεστη ή άγάττη τού Κρητικού γιά τή Λευτεριά. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Στό ΤκτΓογιραφεΤο βρισκό- ταν ό Δηιμοσιογράφος Γιάννης Χριοττοφοράκης, την 21η τού Μάη. 'Ετοΐιμάζανε την έκδοση τής άτΓθγιεΜματτινής έφηΐμερί- δας «ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ». Δίτπλα τού ό συνάδελφός τού, ό Μίνοοας Μουντράκης, πού άργότερα σκο τώθηκε. Τελικά, δέν 6γήκε ή έφηιμε ρίδα. Πώς νά κΐΛκλοφοροΰσε μιά έφηιμερίδο; κάτω άττό τ' άλε- ξίτττωτα καϊ νά μην όναψέρει οϋτε λέξη γιά τίς Χανιώτικες μάχες πού είχον ξεκινήσει άττό τό ττρωΐ; Άργότερα, ό Γιάννης Χρι- στοφοράκης έβγαλε ξανά εφη¬ μερίδα. Παράνομη διμως. Ή¬ ταν ή «"Ελεύβερη Κρήτη>, πού
  τι—ωνοταν σε πολύγραφο, μέ-
  σα σ' Ινα οττίίτι πού κατοικοΰ
  σαν καί Γερμανοΐ.
  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ: «Ό-
  λες έκεΐνες οί μέρες, εΤναι ά-
  νεξί,ττ>λα χαραγιμένες στή θύμι-
  ση. Μά, δέν μπορώ ποτέ νά ξε-
  χάσω έναν γνωστό μου άττό
  τίς Γούρνες. (Σηιμαντη,ράκη
  τόν λέγανε). "Εψερε λοιπόν νά
  παραδώσει έναν Γερμανό αίχ-
  ιμάλωτο. Τόν ρώτησα πώς
  τόν έπιασε καΐ μοθ εΤπε δτι τό
  άλεξίτητωτο εΤχε «■παρασυρθεΐ
  λίγο άττά τόν αέρα. Την ώρα
  λοιπόν ττού ό Γειριμανός έττε-
  φτε κάτω, ό Σηιμαηπηράκης άρ
  παξε £να ξύλο κι αρχισε νά
  φωνάζει δυνατά. Τρομοκρατή
  θηκε ό πάνοττλος Γερμανός καΐ
  σήκωσε τα χέρια...».
  Α
  "Ετσι γράφτηκε ή Ίσταρία
  τοΰ φοβερόν δεκαηιμέρου, ττού
  άττόδειξε δτι ή Κρτ>τηι 6έ φο-
  δάται. Ή Κρήτη δέ σχιάζεται,
  άρκεΤ νά καταίλάδει πώς κι,νδυ
  νεώει. Τότε παίιρνουν ψυχή
  κάΐ τα χώματα. Τότε ή Ίστο
  ρία σκύβει κα! τπροσκυνά εΰλα-
  6ικά...
  Ν. Ψ.
  ΣΤΑΜΑΤΟΠΛΡΓΗΣ:
  Έμπορούσανε νά τηνέ
  καμουνε Χιροσίμα την
  Κρήτη οί Γερμανοί. Μά
  δέ θανε πατουσανε πο¬
  τέ τόν πόδα ντως, άν ή-
  τονε έπαέ ή Μεραρχία
  τσή Κρήτης κι άν ό Λα
  ός εΐχε τουφέκια. Δύ-
  σκολα παθιέται ένας
  τόπος απού τονε κατοι
  κοθνε Κρητικοί...
  «—ΤΗρθαν οί πυλιτΐκοΐ
  γανδρο γιά νά λάδουν
  Διοικητής της "Ασφά
  6ε...»
  έξόριστοι άπό τή Φολέ
  αέρος στή Μάχη. Κι ό
  λειας, τούς συνέλα-
  ΚΑΘΕ
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  ΗΜΑΧΗ
  ΤΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  ΛΙΓΕΣ
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΠΟΛΛΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (°* °έματα)
  ΞΥΛΕΙΑ (καλούπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΩΣΣΙΑ!
  ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  Ποιότης "Αρίστη · Μεγάλες είσαγωγές
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ
  Γραφεΐο ΚαλοκαιρινοΟ 208
  ΊΉΛ. 284473 - 220339
  ΤΡΙΗΜΕΡΗ
  ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
  Άπό Ηρακλείου
  Άναχωρήοεις κάθε ΣάΡΒαιο
  ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣΕΓΓΡΑΦΕΖ
  ΗΕΚΑΚ-ΙΟΝ
  :; Αγ. Τίτου 2 Τηλ. 287-737, 283737
  Αφ0> ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ · Α. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Ο.Ε.
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καΐ
  5 δωματίων, ώς καΐ ίσογείων καταστήμά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελοθς κατασκευάς καΐ επί των όδών
  1878 άρ. 39 καΐ Πασιφάης καΐ Άνωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τοθ Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καΐ 286113
  ■■■■ι
  ΙΓΡΑΜΜΑΤΑΙ
  ■ ■
  η*εε»ΙΜΙΙΙ ■■■■■■■»
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ΗΙΙεΙεΙΗΙΙΙΙ—
  Ι ΑΛΗΘΕΙΑ Ι
  ΒΙΗΙΒΙΒΒΒΙΗεΙ'1-εΙΙ ■■■■«■■■!!
  "ΖΥΝΟΜΟΖΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
  II
  Απαντήση οί δημοσίευμά μας
  Πρός τήι^ 'Εφηιμερίδα
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηράκλειον - Κρήτης
  Κώριοι,
  Σάς ει/χαριστούμε πού μέ τό
  δηιμοσίευιμά σας τής 25ης Ά-
  ττριλίου έ.έ. σχετικά μέ την 'Υ-
  πηρεσία μας, ιμάς δίνετε την
  εθκαι ρία νά κάνομμε γνωστή
  στό εύρθτερο κοινό την έρτγα
  σία μας καΐ διά τού Τύπου.
  'Επειδή όμως δσα άναφέρε-
  τε δέν έχουν ο'ιαδήιποτε σχέση
  μέ την ττραγματικότητα, ΐσως
  γιατί δέν εΐχαττε σωστές πλη-
  ροφορΐες, παρακαλοθ'με νά δή
  μοσιεύσετε, σύμφωνα ,μέ τόν
  σχετικό νόμο, στήν Εγκριτη έ-
  Φηιμερίδα σας την «άλήθεια»,
  την όποιαν άλλωστε καί έπιδιώ
  κετε.
  1. Ή Συνομοσπονδία διά
  την σωτηρίαν τοΰ Παιδιοΰ είναι
  καθαρά Ίδιωτική Κοινωνική
  Όργάνωση πού Ίδρύθηκε στϊς
  Ήνω,μένες Πολιτεΐες τό 1932,
  μ έ Γραφεΐα σέ 22 χώρες καί
  δέν έχει καμμιά έξάρτηση άπό
  την Άμειρικανική; Κυβέρνηση,
  2. Άνήκει στήν όμάδα παρε
  μφερών Όργανώσεων γιά τό'
  Παιδί, πού ύπάρχουν στήν Αγ¬
  γλία, Δανία, Νορβηγίια, Σουη-
  δΊο·, Κανοιδά', Αύστραλία καί
  συνεργάζεται μ έ τ ό ΟΥΝΙ-
  ΣΕΦ.
  3. 'Εργάζεται στήν 'Ελλάδα
  άπό τό 1940, κατάττιν συμβά¬
  σεως ιμέ τή 'Ελλη,νική Κυβέρ-
  νηση καΐ σέ έπίσηιμη, συνεργα-
  σία μέ τό 'ΥπουργεΤο Κοινωνι
  κων Ύπηιρεσιών καΐ τίς άνά
  τή ν χώρα σχετικές Κοινωνικές
  κα·ΐ Τεχνικές Νομαρχιακές 'Υ-
  πηιρεσίες.
  4. Τα μέλη τού προσωπικού
  τοΰ Γραφείου μας στήν 'Ελλά¬
  δα εΤναι δλοι, άνέκαθεν, "Ελλη
  νες. Ή Κα Στέρν πού άναφέρε-
  τε, μάς εΤναι εντελώς άγνωστη.
  Ό κ Κασΐιμάτης ΰπή·ρξε ύτταλ-
  ληλος τής Υπηρεσίας μας άλ-
  λά εχει άττοχωιρήσει καΐ έξ δ-
  σων γνωρίζρμε έργάζεται στήν
  Αθηνά σέ εντελώς αλλη 'Υπη-
  ρεσία.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ
  Μέα, μορφωμένη, γιά Ιδιαιτέρα Δ)ντοΟ
  Έπιχειρήσεως. Άπαραίτητος προϋπόθε-
  σις: δίπλωμα όδηγήσεως. Πληροφορίες
  τηλ. 284-732.
  ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
  «ΔΑΝΑΗ»
  ΚΟΚΚΙΝΙ ΧΑΝΙ
  Διαθέτει διά τό κοινόν, έκτός την π ο λ ι τ ι-
  σμένη τού σάλα καί κουζίνα έκλεκτή, μέ μέγα
  λη ττοικιλία μεζέδων καί φαγητών.
  • Άναλαμδάνομε ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙ Σ, ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
  ΓΑΜΟΥΣ
  • 'Υττηρεσία πρόθυμη — ΣέΦ σπεσιαλίστας
  ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ
  ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΟΛΑ
  ΑΥΤΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
  ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
  (ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ)
  5. Στήν Κρήτη έφαρμόζον-
  ται τΓρογράιμιματα άνατττύξεως
  μόνο στόν Ζαιρό, Βορίζια καΐ
  Κοομάρες καΐ δέν γνωρίζομε την
  Κοινότητα "Αν» Ασιτών. Δέν
  χορηγοΰνται έττιδόμαιτα σέ τται
  διά, οϋτε ρουχισιμός. Λειτουρ
  γεΐ δμως δανειστική 6ι6λιοθή-
  κη καΐ Κοινοτικό Κέντρο, στόν
  Ζαρό καΐ ΰπάρχει προοτττική
  γιά την δημιουργία τους καί
  στϊς άλλες δύο ΚοινότηΓτες.
  6. Τα χρήιματα πού έρχαν-
  ται άττό φιλέλληνες, απλούς 'Α-
  μερικανούς πολΐτες έκ των ο¬
  ποίων πολλοϊ εΤναι όμογενεΐς,
  δαπανώνται σέ πρότυττα ττρο-
  γρά)μιματτα Κοινωνικής καϊ Κοι-
  νοτικής Άναιπτύξεως, γιά την
  εκτελέση, άνα~τυξιακών έρ¬
  γων άττό την Κοινότητα καΐ τα
  διαχεΐιρίζονται οί έπίσηιμες 'Ε-
  ■πΊτροπές Κοινοτικής Άνατπν
  ξεως.
  7. Στόν Ζαρό εχουν διατε¬
  θή άπό την Συνομοσπονδία
  1.500.000 δραχμές ττερίητου
  «αί εχουν γίνει έργα πολλα-
  πλασίας άξίας ιμέ άξιόλογες
  ττρ(κΐτΓάθειες τώ/ Άρχών καϊ
  τής Κοινότητος σύιμ<|χονα μέ την φιλοσοφία τής Κοινοτικής Άνατττύξεως. 8. Ό διευθυντάς τής Νομαρ χίιας κ. ΔηιμηΓΓράκης καΐ ό Νο μάρχης κ. Κοκκολάκης είναι ένήΊμεροι τού Προγράμιματτός μας στήν Κιρήτη καΐ ή Τεχνική 'Υπηρεσία τού Ν. Ηρακλείου εχει κατά καιρούς συνεργα¬ σθή μαζί μας είς την διεκπαι ραίωση έργων. 9. Κοινωνική Λειτοοργός, ύ- πάλληλος τού Γραφείου μα<, έργάζεται μαζί μέ τούς καττοί Ι κους τής ττεριοχής γιά την άνά πτνξη καϊ βελτιώση των υλι¬ κών καϊ πολιτιστικών συνθηκών διαβιώσεώς των καΐ γιά την διατηρήση των "Ελληνικών πά ραδόσεων κ,αΐ αξιών. Αθηναι 5)5)77 Μετά τιμής Θεοδώρα Ι. Πάιντου Διευθύντρια ΕΝΑΣ ΡΙΖΙΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΙ: Ο «ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ» Πρός Εφημερίδα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» Ηράκλειον Κρήτης Κύριε Διευθυντά, Γνωρίζετε τουτο τό μοΰτρο; Είναι ό Βυζαντϊνος Σττ. Θεοτόκης. Ό κήρυκας τού σκοτεινοθ Μεσαίωνα, «Τό τέρας τοΰ Βα σιλοχουντισμοΰ». "Εχω μιά άπορία κύριε Μά νο Χαρή. Γιατί ή κυβέρνηση Καρα- μανλή έπιτρέπει νά ύπάρχουν βασιλικές όργανώσεις πού φυσικά άπεργάζονται την άνατροπή τού Δημοκρατικοΰ ΠολιτειακοΟ μας καθεστώτος Έχομε ή δέν έχομε Ά6α- σίλευτη Δημοκρατία; "Ιδού τό έ,οώτημα. ΕΝΑΣ ΡΙΖΙΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ διακοομητικη Τηλ. 287.670
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  χαρας σϋυο^ν
  IV
  πουπρνμε/χωμα που" Λ
  φραξουν οιαλ'λοι ζ,ο οηομα
  προλαβη γρ πει εσεω κ αι μ,σ
  ουλλαβπ σικηΈου
  Ι ^ί'
  ου
  Ι
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  16 ΜΑΊΌΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Συνεχίζοντας τίς αποκάλυψις μας
  Οί αρχιμασονοι τοϋ Ρέθυμι/ου
  καί ή άφι)πνιση"τήζ στοάς τους
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ, καθυστερημένα, λόγω άλλης
  έπίκαιρης ΰλης πού παρενεβλήθηκε, την άποκά
  λυψη των Μσσόνων. Σήμερα τό σχετικό κείμε-
  νο είναι άπό τα άρχεϊα της Μασονικής Στοδς
  «Μίνως» τοθ Ρεθύμνου.
  Έν 'Ανατ. Ρεθύμνου κσΐ έν
  τφ τεκτ. Νσφ συνήλθον, την
  3ην Ίουνίου 1969, οί έν Ρε-
  θύμνω διαμένοντες άδελφοϊ
  είς συνεδρίασιν Α' συμβολικού
  βαθμοϋ· τταρευρέιθησαν οί άδελ-
  ψοι Γεώργιος Ζαννουδάκης,
  Ευάγγελος Καλουτάς Γεώργιος
  Φραγάκη^, Γεώργιος 'Αγγε-
  λιδάκτνς, Ιωάννης Καυκαλσς,
  Νιικόλαος Βαρδάκης κσΐ Μα-
  νούσος Σεΐμ{|νης, Τνα προβώ¬
  σιν είς άρχαιρεσίας πρός άνά-
  δειξιν τού Διοικηττικοΰ Συμβου-
  λίου τής (μελλούσης να άφυ-
  πνισθή, έντός των άμέσως προ
  σεχών ημερών, Σ, Στοάς «Μ ί-
  νω ς>, έν 'Ανατ. Ρεθύμνης, ύπ'
  αριθ 32
  Κατόπιν σχετικής συζητήσε¬
  ως, διενεργηθείσης μυστικής ψη
  φοφορίας, εξελέγη τό Διοικητι¬
  κόν Συμβούλιον τής άφυπνιζο-
  μένης Σ. Στ. «Μ ί ν » ς > ώς
  ακολούθως, - εκάστου μέλους
  λαβόντος άνά 7 ψήφους:
  1. Σεβ. ά <_5. Ευάγγελος Κα¬ λουτάς 2. Α' Έττ. ό άδ. Γεώργιος Φραγάκη/; 3. Β' 'Ετγ. ό άδ. Γεώργιος 'Αγγελιδάκης 4. Ρήτ. ό άδ. Γεώργιος Ζαν- νοι/δάκης 5. Γραμ. ό άδ. Ιωάννης Καυ- καλάς 6. Τσμ. , άδ. Νικόλαος Βσρ δάκης 7. Έλεον. ό άδ, Μσνοθσος Σείμένης. 'Έν συνεχεία, συμφώνως τώ σχετικώ έγκριτικώ πίνακι τής Μεγάλης Στοάς τής "Ελλάδος, συνήλθεν, την 7ην Ίουνίου 1969, ή Στοα είς την πρώ¬ την αυτής συνεδρίαν, καθ" ήν εγένετο καΐ ή έπίσημος Εγκα¬ θίδρυσις αυτής. Παρόντες οί φίλτ. άδελφοΐ Ευάγγελος Καλουτάς, Σεβά- σμιος, Γεώργιος Φραγάχης Α' ΈττάτΓτης, Γεώργιος Αγγελι¬ δάκη Β' ΈτΓΟτττης, Γεώργι¬ ος Ζαννουδάκης Ρήτωρ, Ιω¬ άννης Καυκαλάς Γραμματεύς καΐ οί έν τώ βιβλίω παρουσίας ύπογεγραιμιμένοι άδελψοί. Αρχομένης τής συνεδριάσε ως, ό άδ, Σεβάσιμιος άνακοινοΤ ότι, .μετ" ολίγον θέλει λάβει χώ¬ ραν ή συμφώνως τφ Τυπικώ Έγ κοΓτάστασις των Διοικητικών 'Αρχών της άφυπνισθείσης Σ. Στοάς «Μ ί ν ω ς», υττ' αριθ. 32, Οττό τής ειδικώς άφιχθεί- σης €7—·! τής Εγκαταστάσεως 'Ετπτρο-ής, ήτις άττετελέσθη έκ των: 1. Ένδοξοτ. Μεγάλου Διδασκάλου τής Μεγάληό Στο¬ άς τής Ελλάδος, άδ. Αλεξάν¬ δρου Τζαζοπούλου Προέδρου, 2. Ένδ. Μεγ. Γεν. Γραμμ., άδ. Είκχγγέλον Μακρυμίχα- λου, 3. 'Ενδ. Μεγ. Θησαυρ., άδ. Γεωργίου Βογιατζάκη, καί 4. ένδ. Μεγ. Άρχ. φρ., άδ. Θ. Τα-ίον, πληροφορεΐ δέ την Στοάν, ότι, ή, ττερΐ ής ό λόγος, Επιτραπή ώς καΐ μέγας αριθ. μός άδελφών των Σ. Στ. «Ά- ρ ι ά δ ν η», Οττ' αριθ. 95 «Ρ αδαμ ά ν θ ο υ ς», ύττ' αριθ. 39, Οπό τούς οΐκείους Σε βασμίους των Στοών τούτων, άλλά κα! Ετέροι έξ έτέρων Σ. Στοών, ύτΓογράψαντες έν τφ βιβλίω παρουσίας, ευρίσκον¬ ται έν τώ Προνάω. Μετά την εισαγωγήν των 'Ετπσκετπτών, λαμβάνει χώ¬ ραν ή εΤσοδος μετά των κεκανο νισμένων τιμών έν τφ Ναώ των μελών τής έπτΐ τής 'Εγκα ταοτάσεως 'ΕιτΓΐτροπής, πρός τόν Πρόεδρον τής οποίας, ό άδ. Σ€βάσιμιος παραδίδίΐ τάς τρείς Σφώρας τής Σ. Στοάς. Ό Ένδσξ. Μεγ. Διδ., άνα λαμβάνων την διεύθυνσιν των εργασιών, ττροσκαλεΐ πρό τοθ Βωμοΰ τόν Σεβάσμιον, άδ. Εύάγγελον Καλουτάν, όστις άμνύει τόν οικείον δρκον, συμ φώνως ττρός τό άρθιρον 88 τοΰ Γεν. Κανονισμοϋ. Έν συνεχεία, προσκαλεΐ τοθς δύο Επόπτας καί τούς λοιπούς Άξιωματικούς τής Σ. Στοάς, οίτινες ομοίως ό- μνύουσι τόν οικείον δρκον, συμφώνως τηρός τό άρθρον 91 τού Γεν. ΚανονισιμοΟ. "Απαντες οί όρκισθεντες ΰ- πογράφουν είς διπλούν τόν δρ¬ κον. Ακολούθως, ό Πρόεδρος τής Έτπτροπής, Ένδοξ. Μεγ. Διδ. Αλεξ. Τζαζόπουλος, έκφωνεΐ κατάλληλον τηρός τ'ήν τελετήν λόγον, έκφράζων την χαράν αϋτοθ, των συιμμετεχόντων Μεγ. Άξ, καϊ ολοκλήρου τοΰ Συιμ- ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΘΕΟΛΟΓΟ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΠΑΤΡΙΔΟΣ» ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΣ 'Όττως μάς γνώρισε 6- πεθυνα γνωστός ©εολόγος, ό οποίος τηλεφώνησε στόν διευθυντή τής εφημερίδας «Πατρίς» κ. 'Αλ. Μυκωνιά- τη, ό τελευταΐος, σέ εύθεία ερωτήση τοΰ πρώτου, τού άρνήθηκε στι είναι Μασό- νος! Τό γεγονός έ'χει σημασία υπό την σπτοψη ό'τι ό κ. Μι/κωνιάτης -ού βρέθηκε στίς επίσημες καταστά- σεις τής μασονικής στοάς, Ηρακλείου, τίς οποίες έφε ρε στή δημοσιότητα ή εφη¬ μερίδα μας, δέν διάψευσε τότε τό γεγονός. Γιατί αρνείται τώρα; Μή—ως άνένηψε; Τό εύχόμαστε όλόψυχα. ♦♦♦♦♦ Διαβάζετε τόν ί «ΔΗΐνΐΟΚΡΑΤΗ» την καθημερινή, πρωϊνή, Δημοκρατική Εφημερίδα πσύ σάς ένημερώνει ύπευθυνα. • τηχτεχ ειδηκιχ • ΑΡΟΡΑ ΚΑΙ ΧΧΟΛΙΑ ΚΑΘΗΜΚΡΙΝΩΧ • ΕΡΕΥΝΕΖ ΠΑ ΤΟΠΙΚΑ ΟΕΜΑΤΑ • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΗΚΗ ΖΤΗΑΗ • ΠΛΗΡΗ ΑΟΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΖΗ. τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα 224 - 225 καΐ 224 - 226 γιά νά έχετε τό πρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη ή μέ τό Ταχυδρομεϊο. • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ· βουλίου τής Μεγ. Στ., επ! τή άφυττνίσει κά! έγκαθλδρύσει τής Στ,, καί εΐίχεται είς αυτήν άτιρσσκοπττον εργασίαν καί π,ροκοττήν έν τή λαξευσει τού άκοπεργάστου λίθου, εΤτά δέ, των άδελφών Ισταμένων όρθί- ων κα! έν τάξει, έγκαθιστά κα! έγκαθιδρύει είς ΑΙώνα τόν άπαντα, έν 'Ανατ. Ρεθύμνου, την Σ. Στοάν «Μ ί ν ω ς», ύπ' αριθ. 32, σχηματίζων· δέ με¬ τά των ένεργών μελών τής Στο άς την τεκτονικήν Άλυσιν, α¬ νακοινοί τό σύνθημα. Έπανορχόιμενος είς την θέ¬ σιν τού, προσκαλεΐ τόν Σεβά- σμιον κα! τούς Επόπτας, ούς ονγχαίρει διά την εκλογήν των, νά καταλάβουν τάς θέσεις των, κα! έγχειρίζει είς αύτούς τος Σφύρας, άτΓστείνων αυτοίς κα τάλληλον προσλαλιάν. Έν συνεχεία, δίδει τόν λό¬ γον πρός τούς άδ. Κ. Πολυδά- κην, Σεβ. τής Στ. «'Α ρ ι - ά δ ν η», Γεώργιον Στεργίου τής Άν. Αθηνών Στ. «Μ έ - λ η ς» «αί, τέλος, είς τόν άδ. Σταυραχάκηιν, Σεδάσμιον τής Στοάς «Ρ α δ ά μ α ν θ υ ς», οίτινες συγχαίρουν την Στ. εύχάμενοι πάσαν πρόοδον. Έν συνεχεία, κλείονται αί εργασίαι κατά τό Τυττικόν. Τό Επιτελείον Αξιωματικών Διοικήσεως τής Στοας ΜΙΝΩΣ άριθμ. 32 Ρεθύμνης Διά την περίοδον 1973-75 Σεβάσμιος Α' Έπόπτης Β' Έπόπτης Ρήτωρ Γραμματεύς Α' Δοκιμαστής Ταμίας Έλεονόμος Τελετάρχης (στό μασονικό έ'γγραφο Στεγαστής Άρχιτρίκλινος λ Άρχειοφύλαξ Πρόσθετος Ρήτωρ Πρόσθετος Γραμματεύς Αγγελιδάκη Γεώργιος Βαρδάκις Νικόλαος Βιστάκις Αντώνιος Παπαδομανωλάκις Δημήτρ. Καλαϊτζηδάκις Μιχαήλ Πετρουλάκις Γεώργιος Μανιουδάκις Βαρδής Μπιρλιράκις Νικόλαος Φραγάκης Γεώργιος άναφέρετα ι Φραγκάκης) Κατσιμπράκ,ις Έμμαν. Ζανουδάκις Γεώργιος Νιουράκις Νικόλαος Καλούδης Εμμανουήλ Κουλάκις Δημήτριος ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΗΓΟΡΟΥ κ. ΜΙΧ. ΜΟΥΡΙΚΗ Στό άρθρο 1 τοθ Συντάγμα τος θεσττίζεται ή άρχή τής Λαϊ- κής Κυριαρχίας. Κα! οχι μόνο θεσπίζεται, άλλά έπαναλαμβά- νονται διάψορες μορφές αυ¬ τής. Μάς λέγει λοιττόν, δτι θεμέ λιο τοΰ Πολιτεύματος, είναι ή Λαϊκή Κυριαρχία. Κα! θά άρ- κ,οϋσε ή διατυπώση τής παρα- γράφου αυτής, άλλά γιά νά τονίσει την σηιμασία τής Λαί- κής Κυριαρχίας, έτταναλαιμβά- νει στή γ' -παράγραφο: «"Απ·αισαι αί εξουσίαι ττη- γάζουν έκ, τού Λαοΰ κα! Οττάρ χούν ύττέρ αυτού». Βάσει τής άρχής αυτής άνεξάρτη/τα ιμέ τό άν ττε,ριλαμ βάνεται στό ττίροκείμενο Σύν- ταγιμα, ό Λαός είναι ττηγή κάθε έξουσίας κου είς αυτόν ά- νήκει ή ασκήση· της. Λόγω άμως τής διαθρώσε- ως των Κοινωνιών, ή ασκήση μετεβιβάσθη στά όργανα τής έξουσίας. Ώς πηγή τής έξουσίας, όχι ΐμόνο δικιαιοΰται άλλά ύττοχρε οΰτται νά έλέγχει ό Λαός τα άτομα έκείνα, τα όποΐα άσκοϋν την έξουσία, ή όττοία τού άνή- κει. Καΐ ό έλεγχος αύτός είναι επιβεβλημένας ετι περισσότε- ιρον είς έκείνους οί άποΐοι έκτε λοΰν τή Δικαστική Έξουσία διότι: α) 'Ε^ττ' αυτής δέν Ισχύουν οί άρχές τής έναλλαγής των άρ γάνων, ττράγιμα πού Ισχύει στΐς άλλες δύο έξουσίες. 6) Διότι έσεΐς εχετε κ. Δικα στές την όπτοφασιστική κ,ρίση έττΊ των πολυτιμότερον αγα¬ θών. Καΐ γ) Διότι κατά την έΐκ- Φραση τής άποφασιστικής κρί σεώς σας, δέν ύττοχρεοθσθε νά υττοκούσετε σέ κανένα προϊστά μενο. . . . Ή Δικαοττική Δεοντολογία έχει ΰττ' δψιν την Ψυχολογία τού ΔικαστοΟ. Κ α! στό σηιμείο τούτο θά ττρέττει νά έχωμε κα! έπίγνωση των έλαττωμάτων τα όττοία Εχομε, δχι μιόνο σάν ΤΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ • Συνεχεία άπό τή σελ ί δα 1 ήσαν σταφίδες, τί θά γύρευαν στό μότορ - σίττ ή άκόμη καί στό ϊδιο τό φορτηγό μέ τα Ι κρηιχτικά έκτός άν είχον προο ρισιμό νά κρύψουν τα συσκευα- σμένα κιβώτια έκιρηχτικών. "Αν ήσαν καίι άλλες ποσοτη τες έκ,ρηχτικών, γιατί δέν άνα γράφονταν πάνω στά τσουβά- λια τό δνομα τοΰ ττεριεχομέ- νου καί τα λοιπά στοιχεία κιν δύνον κλπ., ττράγιμα τό όποΐο είναι ϋττοχρεωτικό γιά δλα τα ττρο'ιόντα των συναφών βιομη¬ χανίαν; Γβγσνός ττάντως είναι δτι στά χέΊρια των άνακριτικών όρ γάνων τού Λιμιεναρχείου, δέν ΰ πάριχει ουτε ή αδεία μεταφο- ράς, πού άνάφερε ό όδηγός Χατζηιωάννου, οΰτε ή φορτωτι κή, ή όττοία άναφέρει τίς άκρι 6εΐς ποσοτηπες, κα! τό είδος των ιμεταφερομένων προϊόντων. Πολλά τα έρωτήματα στά όποΪΌ πρέττει νά βροΰν οί άρ μόδιες Άρχές άτταντήσεις, κα! πιρώτ' άττ' δλα, ό τελικός τό- ττος ττροορισμοθ κοοί ή χρήση γιά την όττοία τηροορίζονταν οί έκιρηχτικές ΰλες. Γιατί, άν ό σκοπός αΰτός είναι νό,μιμος, γιά τγοιο λόγο φορτώθηκαν πά ράνομα, έκθέτοντας σέ κίνδυνο τή ζωή έκατοντάδων έπιβατών, τοΰ όχηιμοιταγωγοΰ «Άριά- δνη»;;; ΤΙ ΛΕΕΙ Η «ΦΙΛΝΟΜΠΕΛ» Α.Ε. Άργά ό 6ράδυ τού Σαββά· τού, έτπκοινωνήσαμε μέ την έ- ταιρία «ΦΙΛΝΟΜΠΕΛ» κα! συ γκεκρομένα 'μέ τόν ττροϊστάμε- νο Λογισηττρίου κ. Λαπιδάκη (ό κ. Φιλικάς άττουσίαζε στό έξωτερικό κα! ό οποίος μάς εί- πε, έπιδεικνύοντας κο)ί μερι- κά έγγραφα δτι: —ιΔέν φορτώθηκε παρανόμως ή όκρηκτική ϋλη. —'Υπήρχε κ ι άλλο αύτοκίνηίτο έκτός άπό τού ΧατζηΤωάννου καί τό όττοΐο ττήγε κανονικά στό μότορ - σίπ. —"Ισως, λόγω. βλακείας ή, κο—ώσεως, ό όδηγός πήγε στό «ΑΡΙΑΔΝΗ» καί δέν ττέρασε νά ττάρει οϋτε την αδεία ττού βρισκοταν στά χέρια ύτταλλή- λου τής «ΦΙΛΝΟΜΠΕΛ», ή ό- ττοία ττερίμενε στό λιμάνι, —Δέν ύπάρχει ττερίτττωση νά διοχετεύοντσι τα έκρηκτικά πουθενά, άφοϋ ύπάρχει ή ψίρ μα τοθ έργοστασΐου ττάνω στά κ,ιβώτια. Σέ σχετική έρώτηση μας, γιά τα έκρηκτικά ττού βρίσκον- ταν στούς σάκκους, χωρίς φίρ μα ό κ. Λ—ιδάκτνς ά—άντηρϊ δ —Όρισμ'ένα λαττομίΐα παίρνου νέ ίκρηκτικά σέ μεγάλες ττοσ'ό τητες κα! σέ άνάλογες συσκευ ασΓες. Αύτοι οί σάκκοι, άν κα! δέν έχουν φίρμα, άναφέρονται στίς'άδειες. —Τα έκρηκτικά ττού ττεριείχε τό αϋτοκίνητο, τού Χατζηϊωάν νού, δέν κάνουν γιά αΰτοσχέ- διες δόμβες καί πηγαίνανε στή ©εσσαλονίκη. Α****** Γεγονός πάντως είναι δτι δλη ή ύπόθεση αύτη, ξεκίνησε άττό £να άνώνυιμο τηλεφώνημα, ©ά χρειαστή ΐσως γι' αύτό νά σι/λλογιστοΰν οί άρμόδιοι ποίος είχε συμφέρον νά τηλεφωνή- σει, άφοΰ — δττως ύττοστηρί- ζει ή «ΦΙΑΝΟΜΠΕΛ» — έ- ■πιρόκειτο ττερί ενός «άπλοΰ λά- θους τού όοηγοΰ». >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΜΕΤΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΊΑ ΗΡΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ 6δο- μάδα ήρθε αττό την Άμερι- κή, έττειτα άττό 15 χρόνια ά—θυσίας τού άττό τό Ήρά- κλειο ό γνωστός συμττολί* της τι— ογράφος κ. Μανό- λης Δεσποτάκης. Στά χρόνιο οτύτά τής ό- ττοι/σίας τού, ό κ. Δεσποτά κης έγκατεστημένος οίκογε νειακά στό Σάν Φραντζί- σκο έξελίχτηκε αρίστα στήν τέχνη τής Τι—ογραφίας, την όττοια έδω εΐχε ΰπηρετή σει πρίν ψύγει έττί 40 χρό νια και εΤχε φτάσει Άρχι- εργάτης έκδοτικών τνττογρα Φεΐ ών καί εφημερίδων. Χα- ραχτηριστικό είναι μάλι- στα τό γεγονός δτι πολλοί ά—ό τους σημερινους διάλε χτούς τυττογράφους τού Ή ρακλείου, υπήρξαν μαθητές τοΰ κ. Δεσττοτάκη δταν έρ- γαζόταν έδώ. Ό κ. Δεσποτάκης έ—ί- σης έξέδιδε συνεταιρικά, στό Σάν Φραντζίσκο, μιά ά ττό τίς μεγαλύτερες έλληνο αμερ ι κανικές έψημερίδες την «ΝΕΑ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ» άττό την όττοία ττρόσφατα ά ττοχώρησε. Τόν έκλεχτό ψίλο, μ έ τόν όποΐο ή δεύθυνση τής έφημε ρίδας μας1 συνδέεται μέ τταληούς φιλικούς καί έπαγ γελματικούς δεσμούς καλ«- σωρίζομε θερμότοπα. ΣΙΩΠΗ.. Γιά τα τταραττάνω τηρήβη- κε σιωττή άττό κάθε άρμόδιο, κα! μόνο σήιμερα τα φέρνει στό φώς τής δηιμοσιοτηΓτας ή εφη¬ μερίδα μας. Πρέττει νά σημειω- θεί έδώ 6τι είχ€ άγνοια άκάμη καΐ ό Γενικάς Διευθυντής των «ιΜινω'ικών Γραιμιμών» (έταιρία στήν όποία, ώς γνωστόν, άνή- κει τό «ΑΡΙΑΔΝΗ») κ. Παπά ζογλου. Περ' άττ' αΰτά δμως, δημι- ουργήθηικαν συζητήσεις έχττωκαΐ στό στενώ —λαίσιο των άνθρω¬ πον ττού γνώριζαν σχετικά τό θέμα. Ά/αφέρθηκε μάλιστα κα! ή ύπόνοια ττερ! τής χρησι¬ μοποίησις των έκρηκτικών αυ¬ τών σέ τταράνομοι/ς έκρηκτι- κοϋς μηχανισιμούς, στήν Άθή- να, άπό τίς «γνωστές — άγνω στες» όργανώσεις, ττού κατά και ρούς έχουν άνα—τύξει άκρως έ- ττικίνδυνη δράση, μέ τίς αύτο- σχέδιες βάμδες πού τοποθετοΰν στά διάφορα σηιμεΐα (βιβλιο- πωλεΐα, γραφεία κομμάτων κ. λ. π.). Καΐ τολειώνομε μέ την έπα νάλειψη τού μεγάλου πολλσ- πλοΰ έρωτηματικοΰ: • Γιατί τηρήθηκε τόση μυστικότητα στό σοβα ρό αύτό θέμα, νιατΐ δέν ένημερώθηκε άμέσως ό Προϊστάμενος της Εί σαγγελικής Άρχης κ. Ζορμπάς, (ό οποίος εΐχε όίγνοια τοθ θέματος μέ χρι τό δράδυ τού προ- χθεσινοθ Σαββάτου, πού τόν ρωτήσαμε) καί γιατί μέ δλα αυτα δό θηκε ή έντύπωση προ¬ σπάθειας «συγκάλυ- ψης» (εσφαλμένως ΐ¬ σως) της παραπάνω σοβαρότατης περιπτώ- σεως;;; Φ»* Η ΔΙΩΞΗ ΤΗΣ «ΑΛΛΑΓΗΣ» Φ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 κατά των ΰττευθθνων τής συ ναδέλφου «ΑΛΛΑΓΗΣ» γιά συκοφαντική δυσφημιση καί έξύβριση. Είναι στή μοίρα των έφη μερίδων νά έρχονται σέ προ στριβές μεταξύ τους, 8- ταν μάλιστα οί έφημερίδες σΰτές διακρίνονται γιά μα χητικότητα. Καλό είναι 6έ βαια οί ττροστριβές αύτές νά παραμένουν μέσα σέ ώρι σμένα ττλαίσια εύπρεττείας. Τό χειρότερο δμως εΤναι νά καταλήγουν στά δικαστή ρια, ένώ μποροΰν καί ττρέ- ττει νά λύνονται κατά τρό- πο συναδελφικό. άνθιρωτΓοί, άλλά κα! σάν άν- θρωττοι κατοικοΰντες είς ώρι σμένο γεωγραφικόν χώρον. Οί Μεσογειακο! Λαοί, στούς όποίους άνήκουμε, έχουν νά έπιδείξουν δλα τα έλαττώμσ- τα τού χαρακ,τήρα τους. Καΐ ά—ό τα έλαττώιμαΓΤπ τοΰτα δέν άττέχουν οί Δικαστές. Στούς Λαούς τούτους βλέπει κανεΐς τοίις Δικαστές νά είναι έρμαιοι άσυγκρατήτων νεύρων, ένίοτε έττιδείξεως ύττεροχής τής θε σεώς τους έναντι των άλλων. Κα! δέν θά ήτο θεμιτή ή άνεξαρτησία αυτής τή^ς γνώ- μης, άν δέν ύπήρχε £νας ύττέρ τοτός κριτήις. Κριτής κοττά τό Σύνταγμα, είναι ό Λαός. Καΐ οί άντιδρά- σεις τοϋ κοινοΰ ττρέττει όχι μό νο νά άποκρούονται, άλλά καΐ νά έπιδιώκονταιι άξιότιμοι κύ- ριοι Δικαστές. Και τό δικαίω- μα αύτό τής κρίσεως, τής κρι τικής, έχει ύττ' όψιν τουό Κοι¬ νάς Νομοθέτης, δταν καθιερεί ώς θεμελιώδη αρχήν των αν νεδριάσεων, την δηιμοσιότηττα. "Οταν ό Σι/ντσγματικός Νομο θέτης, καθιερεΐ κα! την αίτιο Ο ΣΑΝΣΟΝ • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 ποίος ξεκίνησε μέ άρχικό κε- φάλαιο 1.000.000 δραχμ. τό 1958 μέ την έταιρία ΤΡΑΝ ΣΤΕΚΟΜ, ή όττοία φυτοζοοΰ- Ό Πρόε&ρος της Βουλής κ. Παπακωνσταντίνου, ΰττήρξε νομικός 1 σύμβουλος τοΰ Έ- δ,ρσίου Σανσόν σε μεταξύ πτώχευσης κα! πα- ρσιμονής της στό άρχικό κεφά λαιο. Αύτό γινόταν μέχρι τό 1964, όπότε νοίκιοχτε ίνα 01- νοποιεΐο. Την άλληι χρονιά, ά- γοροοσε δικό τού. Άλλά την με γαλύτερη δραστηριότηττά της ή ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ την άνέπτυ ξε την ττερίοδο τής Χούντας. Άποτέλεσιμα δλων τούτων^ εί¬ ναι ή σηιμερινή τεραστία οίκο νομική δύνσΐμη τού Έβρσίου Σανσόν, πού έλέγχει δεκάδες έττιχειρήισεων. ΚΑΙ ΕΝΑ ΝΕΟ: "Υστερα άττό την ά—άτη. τού, σέ βαθμά κακουργήματος ττάνω στόν το- μία τής νοθείας των κρασιών, ό Σανσόν βρίσκεται κλεισιμέ- νος στΐς φυλακές Κορυδαλ- λούί. Τα σχετικό ένταλμα τής σύλληψής τού, γιά τό άποΐο γράψαμε προ καιρού, έκτελέ στηκε επ! τέλους!.,. "Ισως ή πληρωμή τώ^ δσων ίίχει κάνει, άρχίζει... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΕ ΚΡΥΑΧ ΒΡΥΣΗΖ ΑΡΙΘ. ΠΡΛΤ. 142 ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ Ό Πρόεδρος τής ΚοινότηΓ τος ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΝΟ- μου ρε'θυμνησ Δισκηρύττει ότι έκτίθεται είς διαγωνισιμόν δι* ένσφραγί- στων ττροσφορών διά ποσοστοΰ έκτΓτώσεως είς άκεραίας μονά- δας έττ! τοίς εκατόν των τιμών τοΰ τιμολογίου τής μελέτης ανευ όρί/ου, ή κατασκευή τού έργου: Αποπεράτωσις άγρο- τικής όδοΰ Όρνέ — "Αγ. Πα- ρασκευής. Προυπολογισμού δρ. τετρακοσίων χιλιάδων (400. 000) Ό διαγωνισμός θά διενερ¬ γηθή είς τα γραφεία τής ΤΥΔΚ Νομαρχίας Ρεθύμνης την είκοστήν ογδόην μηνός Μσ ίου 1977 ήιμέιραν Σάβδατο καϊ ώραν 10 — Π.3Ο' π. μ. ένώ- ττιον τής αρμοδίας Έπιτρο- Δεκτοΐ έργολάδοι Α' τάξε¬ ως δι' έργα όδοποιΐας ή Έιμττει ροτέχναι άναλόγου ττείρας. Προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών. "Εγγύησις σι*μμετοχής δρχ. όκτώ χιλιάδες (8.ΟΟΟ). Πληροφορίαι είς τα γρα¬ φεία τής Κοινότητος καΐ τής ΤΥΔΚ Ρεθύμνης κατά τάς έρ γασίμους ημέρας κσΐ ώρας. Έν Κρύα Βρύση τή 8 — 5 1977 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΔΙΟΓΕΝιΒΣ ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Ό δικηγάρος Άθηινών, γνω¬ στάς καΐ |άττό τόν άντιμοναρ- χικό άγώνα τού, κ. Μιχάλης Μουρίκης λόγηση των άποφάσεών σας, Καΐ σάς εΐττε ό άξιότιμος κύριος Εισαγγελεύς: «Κύριοι, έσεΐς δέν θά έξετάσετε κοττη- γορηΐτήριο. Εισήχθη ένώττιόν σας μία κατηιγορία. Τ! χριια μαρτύρων έχοο«με; (Νομίζω δτι είναι ή δράσις δττως τουλάχιστο μετεδόθη). Εάν τοΰτοσυνέβαινε ό ρόλος σας κύριοι Δικαστές είό τί θά συνίστατο; Θά συνί- στατο είς την έττιμέτρησιν τής ττοιινής;Καΐ ή κατηγοροΰσα Άρ χή θά μετεβάλλετο είς δικαιο- δοτοΰν δργανον; Τότε, γιατΐ τταρσιμείναιμε τόσες μέρες σ' αυτή την αΐθουσα; Ελέχθη έπτίσης άττά τόν ά- ξιότιμο κ. ΕΙσαγγελία δτ, ο1 Δικασταί είναι τρωτοΐ είς ^—, θέσεις. "Ολοι είναι τρωτοΐ είς $,,,_ θέσεις. Κ οί ό ρόλος τού Δι. καιστή, άναιμφισβήιτητο! άξί^, σεβ ασ μ ού. Άλλά οέν τηχύί, καί ό θιγόμενος, τό όργανο τής Πολιτείας, νά αποτελεί καΐ α^. τάς πολίτην. Καΐ έφόσον θίγε ται, δέ θά ταντίσε* τόν έοαπό τού μέ την 'Αρχή καΐ νά άτταγ γελθεΐ κατηγορίΐα κατά τοθ ά- ττλού πολίτη^ γιά ττεριΟ6Ρισΐ1 Άρχής, άττό την όποία στιρεϊ. ται την εύκαιρία τής ατΓοδείξε ως τής αληθείας. Διότι άν αή. ,μ€ρα κ. Δικαστές, εϊχαμΐ Τ^ Δικονομικά δικαίωμα νά αττοδ{ί ξοΐΛμε την άλήθεια, άλλη θά ήταν ή πορεία τής διαδικαοίβς. Ένώ ό άττλός -πολίτης, εσΛ ότΓθΐαδήτποπε σνμπτεριψορά —ρα φή κατ' αύτοθ, τό δικοιοδο- τοϋν ·*τρόσω—ο θά καθίοτι στό είδώλιο, άλλά θά μττορεϊ να <ί. ττοδείξει την άλήθεια. Κι' —^0 κ. Δικαστές καθιδρύει μίαν &, σόττϊτσ, έρχεται είς άντίθεοιι μέ εν έκ των κυρίων στοιχείον, κατ' Άριστοτέλην, τής Άρχής τής Λαϊκής Κυριαρχίας. Έλϊυ θε,ρ'κχ καΐ Ισότης είναι τα δύο κύρια στοιχεΐα πού συγκοο- τοθν τό ττεριεχάμενο τής Λαι- κής Κυριαρχίας. Καΐ ή διάτα. ξη. τού 181 Π. Κ. καθιδρύει αυ¬ τή την ΟΛΐισστηιτα. ··■···· ■ ■•■■■■ι αΐΊοψεις ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΣ Α. ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΦΟΡΗΤΗ κυριολεκτικά κατάσταση έχει δημιουργη- θεΐ στήν άρχή τής Λεωφόρου Κνωσού, στήν όδό Λουκά Πετράκη καΐ σ' ένα κομμάτι τής όδοΰ Καστρινάκη. Άφορμή είναι τα «εργα υδρεύσεως» ποΰ γίνονται στήν τταραπάνω ττεριοχή καϊ τα όττοϊα έ'χουν άρχίσει τώ¬ ρα καί 20 ττερίττου μέρες. 'Αττοτέλεσμα τής τταραττάνω κατάστασης είναι άφ' ενός οί γύρω κάτοικοι νά μην μποροθν νά κυκλοφορή- σουν, νά σκονίζονατι κλττ. καί άφ' ετέρου νά έ'χουν προέλή ματα στήν υδρευση, άναγκαζόμενοι νά τταίρνουν νερό άπό λάστιχο. Έττειδή ττολλοι μάς παραπονέθηκαν γιά την κατά¬ σταση αυτή, κ ι έπειδή ήδη οί 20 μέρες τής κατασκευάς των έργων είναι ττολλές, νομίζομε δτι οί άρμόδιοι θά πρέ- πει νά έντείνουν την δραστηριότητά τους, ώστε νά τελειώ ση ή ταλαιπωρία τού κοινοΰ, άφοΰ φυσικά δέν έχουν δια¬ θέση νά τό καταπονοΰν, άλλά νά τό έξυπηρετοΰν. »♦♦♦♦♦« Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΑΛΑΓΑΝΗ - ΜΑΥΡΟΥΔΗ *»♦ Στά πλαίσια τής εκθέση ς τοθ Ζωγράφου Ταλαγάνη, καί μέ τό κλείσιμό της ,θά γίνει σήμερα Δευτέρα 16 Μαΐου μιά εκδηλώση στίς 9 τό βράδυ, στή Βα¬ σιλική τού Άγίου Μάρκου Στήν εκδηλώση αύτη θά προβληθοΰν σλάιτς αττό ζω γραψικούς πίνακες, θά άτταγ γελθοθν ποιήματα 'Ελύτη— Ρίτσου —ΣεΦέρη —Δωρή Ταλαγάνη —Παττακώστα, άττό τόν ήθοποιό Κώστα Μπι λίρη καί θά δοθεΐ κονσέρτσ προκλασσικής μουσηικής ά¬ πό τό γνωστό Βιρτουόζο τής κλασσικής κιθάρας καί μόν σικοσννθέτης Νότης Μαύρον δης. Στή βραδυα έπίσης θά συμ μετάσχουν αί! οί νέοι κ ι θαρίστες Παΰλος Γύττας καί Στέλλα Πατταματθαίου. Ο ΔΗΜΟΙ ΠΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ό Δήμος Ηρακλείου στά πλαίσια τοϋ φετεινοϋ έορτα σμοΰ τής Μάχης της Κρήτης έχει ττρογραμματίσει τίς πά ρακάτω εκδηλώσει ς: α) Στις 22 τού Μάη μερά Κυριακή στΐς 9 τό βράδυ θά κάνει τή ττρώτη έπίσημη έμ φάνισή της ή Δημοτική Χο ρωδία (Αΐθουσα Βασιλικής Άγίου Μάρκου) 6) Στίς125 τοΰ Μάη μερά Τετάρτη στίς 8,30 τό βράδυ θά μιλήσει στή Βασιλική τοΰ Άγίου Μάρκου ό γνιο- στός συγγραφέας καί Δημο σιογράφος κ. Σπύρος Λιναρ δάτος μέ θέμασχετικό μέ τή Μάχη της Κρήτης γ) Στίς 26 θεατρική τταρά- σταση άττό τό θίασο τής σχο λής θεάτρου μέ τό έ'ργο τού Πρεβελάκη «ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΥ» (Θέατρο Α Σ ΤΟ ΡΙ Α—εϊσοδος έλεύθε ρη γιά τό κοινό) δ) Στίς 28 τοϋ Μάη μερά Σάββατο ίορα 6 τό άπόγευ- μα συναυλΐα τού Γιάννη Μαρ κόπουλου μ έ 80μελές Συγ- κρότημα στό Στάδιο τοΰ ΟΦΗ. Μέ τό έργο «ΕΛΕΥ0Ε ΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝ0Ι» σέ στίχους τού 'Εθνικοΰ μας ττοιητή Διονυσίου Σολωμού Τιμή ΕΙσιτηρίου (σ—ουδα στικά μαθητκά 20 οραχμές). κοινά 40 δραχμές). (Άπό τό Γραφεΐο Δημοσίων Σχέσεων τοΰ Δήμου Ηρα¬ κλείου. ) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΠΣ ΓΝΩΣΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Στήν Γκαλερΐ Σταυρακάκη θά ανοίξη την 21 Μαΐου ή έκθε ση ζωγραφικής τοΰ διεθνώς γνωστού ζωγράφος καΐ καθηγη τή ζωγραφικής. κ. "Ομήρου (Μί νού) Μυλωνά. Ό Μυλωνάς ττού γεννήβηκε στό 'Ηιράκλειο, εχει έρθει έδώ μετά 15 χρόνια ζωής κά! δρά σης στήν Αμερικήν Ο ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΒΑΛΗΣ ♦ Συνέχεια άπό τή σελίδα Ι διακοττή τής έκδοσής τού. Ή ανακοινώση, γράψει, μετα- ξϋ άλλων: «Ό διευθυντής τού περιοδικοΰ μας Πέτρος Βά6σ- λης, καταδικάστηκε στό Ήράκλειο Κρήτης σέ 14 μήνες φυλακή γιά ττεριύδριση Δικαστηρίου κα! σέ 2 χρόνια φυλακή γιά περιύβριση τοΰ Έφέτη Παύ- 'λου Ζιάνη καί τοΰ Είσαγγελέα Έφετών Σπύρου Ά λεξόττουλου. "Υστερα άττ' τις παραπάνω 6αριές ττοινές κι έπειδή ή «Μ.Α.» άντιμετωπίζει ένα άμείλικτο οίκονομικό ττόλεμο άπ' τούς Σιωνιστές, τούς Τέκτονες κσϊ τούς πράκτορες τού άμερικανικοΰ ίμπεριαλισμοΰ, ΑΝΑ- ΓΚΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΣ». Αυτή είναι ή ττρώτη δυσάρεστη συνέττεια σέ 6άρος τοΰ συνεργάτη τής «Αληθείας» Πέτρου Βάβαλη, γιατί οί δίκες κι οί καταδίκες, ττέρα δλων των άλλων, συνοδεύων¬ ται, (αύτό τό ξέρομε πολύ καλά) καί άττό μεγάλες οίκο- νομικές έττιβαρύνσεις.