98748

Αριθμός τεύχους

100

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

23/5/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί «λλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεΐ έστω
  καΐ μιά συλλαβη δική τού.
  ΕΞΟΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΠΑ
  Οταν μιλοϋν οί αριθμοι
  τα λόγια περιττεύουν
  100
  ΕΚΑΤΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
  500.000
  ΠΕΝΤΑΚΟΣΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΥΛΛΑ
  2.500.000
  ΔΥΟΜΙΣΥ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΠΕΣ
  ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΑΧΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
  26
  ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
  43
  ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΊΕΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗ
  1
  ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
  ΧΑΝΙΩΝ - ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ · ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
  8
  ΟΧΤΩ ΜΗΝΕΣ ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
  600.000
  ΕΞΑΚΟΣΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΧ. ΠΡΟΠΙΜΑ (ΑΝΥΣΠΡΛΧΤΑ)
  700
  Ι
  ΕΦΤΑΚΟΣΕΣ ΜΕΡΕΙ ΚΑΙ (ΝΥΧΤΕΣ) ΑΓΩΝΕΣ - ΑΓΩΝΙΕΣ - ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
  ΛΑΘΗ · ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ - ΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ (ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ:
  Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ)
  ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΪΣΜΟΣ
  ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
  II
  ΑΑΗΘΕΙΑ
  Ο ΑΓΩΝΑΣ ©Α ΣΥΝΕΧΙΙΤΗ
  ΜΕΧΡΙ ΦΑΝΑΤΟΥ - ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗ
  ΔιβνΟ-ν«Αν: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑ ΤΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ, 280.291
  Χρόνος 2ος-Άρ. Φύλλου ΤΟΟ-Δρχ. 5
  ΤΑ κείμενο μέ τό όποϊο "δε8ήκαμε,,
  Νχοκουμέντο
  ^ ******** ****** * 1ο* *********."β
  ΗΈΝΝΠΤΗΣΥΜΦηΝΙΠ,
  ΤΩΝ
  ΒΑΣΕΩΝ
  • Ο «ΑΝΝΙΒΑΣ» ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΗΝ - ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΜΕ ·
  ΜΕΡΕΣ ΣΑΝ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑ ΑΣ ΜΑΣ ΔΕΙΞΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΟΑΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΗ
  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΤΑΧΤΗΤΗ
  ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ
  Γό «ΕΙΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ» - σν χρειαστή - Θά γραφτή μέ αιμα
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕ σήμερα τό κείμενο τής Έλληνο — *Α-
  μερικανικής Συμφωνίας, πού ύπογράφηκε στίς 15 Ίου-
  νίου 1976 άπό τούς κ.κ. Μπίτσιο καΐ Κίσσιννκερ, σχετι-
  κά μέ τίς Άμερικανο - Νατοϊκές Βάσεις στήν Έλλάδα.
  Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αυτή πού τή χαρακτηρίζουμε συμβο-
  λικά σάν «έννάτη συμφωνία», λόγω τής τέλειας «ένορ-
  χήστρωσής» της, «Μδεσε» όριστικά τή χώρα μας καΐ την
  κατέστησε ύποχείριο των Αμερικανόν.
  ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ καΐ άπό τό κείμενο, τό 50ο) ο των
  Άμερικάνικων Βάσεων στήν Έλλάδα (οί 2 στις 4 συνο
  λικά) είναι έγκατεστημένες στήν Κρήτη (Γοθρνες —
  Σούδα). Πράγμα πού σημαίνει ότι τόν είδικώτερο έδα
  Φΐκό μας χωρο, την Κρήτη, άφορά ή καινουργια συμφω¬
  νία — πλαίσιο.
  Μ Ε ΒΑΣΗ τό παρακάτω κείμενο Εγιναν καί οί πρό-
  σφατες συνομιλίες Καραμανλή — Κάρτερ, στή συνοδο
  τού ΝΑΤΟ στό Λονδϊνο, καί μετά την αναγνώση τοΰ κει¬
  μένου αυτού θά καταλάδη καθένας, γιατΐ άκόμη καί
  προχθές στή Βουλή, έπανέλαβε μέ τόση ενταση ό κ.
  Πρωθυπουργός τό γνωστό «ρεφραίν» πού λέει μέ λίγα
  λόγια. πολλά, ότι δηλαδή: «άνηκομεν είς την Δύσιν»!
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ αυτή πού άπό την πρώτη στιγμή
  τής εκδοσής της κάνει μέ δσες δυνάμεις οιαθέτει, εντο-
  νο, ύπευθυνο καί ένυπόγραφο άγώνα κατά των ξένων
  Βάσεων, καταγγέλλει "όν Έλληνικό καΐ είδικώτερα
  στόν Κρητΐκό Λαό την προσπαθεία τής Κυβέρνησις Κα¬
  ραμανλή νά ξεπουλήση στούς σύγχρονους έχθρούς μας
  τούς Άμερικανούς, τόν έδαφικό μας χώρο καί μάλιστα
  χωρΐς άνταλλάγματα.
  ΠΑ ΤΟΝ ΑΓΏΝΑ αύτό έχομε ύποστεΐ άρκετά καί
  ξέρομε δτι θά ϋποστοθμε πολύ περισσότερα. Δέν πρόκει
  ται δμως νά σταματήσωμε. Άντίθετα τώρα, θά άγωνι-
  στοΰμε μέ έντονώτερη διαθέση, γιατΐ «Ό Άννίβας είναι
  πλέον πρό των πυλών»
  ΕΝΤΕΛΩΣ συμδολικά καί κατά δια&ολική συγκυρία
  τό κείμενο αύτό δημοσιεύεται στό έκατοστό φύλλο της
  «Αληθείας» πού έ"χει ήμερομηνία 23 τού Μάη, ήμερομη-
  νία Ιστορική, μερά κατά την όποία πρΐν 36 χρονια ό ΐδιος
  αύτός Λαός, εδωσε την πιό έντυπωσιακή Μαχη κατά ε¬
  νός άλλου έχθροΰ, των Γερμανών.
  ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΑΧΗ καλείται καί τώρα — μόλις χρεια-
  στεΐ — νά δώση κατφ τού συγχρόνου έχθροθ, των Άμερι-
  κανών. '
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ λοιπόν καΐ δηλώνομε δτι δέν
  πρόκειται νά άναγνωρίσωμε καμμιά συμδαση έθνι-
  κης ύποτέλειας καί δτι θά άγωνιστουμε μέ κάθε μέσο,
  πού μάς δίνει τό Σύνταγμα καΐ μάς έπιτάσσει ή Ιστορία
  αυτού τού τόπου, πού τόσο οί Άμερικανοί, δσο καί οί
  «'Έλληνες» φίλοι τους, πρέπει νά μάθουν — καί θά τό
  μάθουν — δτι λέγεται ΚΡΗΤΗ κι δτι είναι Μνα άναπόσπα
  στο κομμάτι τού 'Ελληνικοΰ χώρου, πού οί κάτοικοί τού
  δέν θ' άφήσουν κανένα νά τό προσβάλη.
  ΕΙΜΑΣΤΕ ετοιμοι, αν χρειαστή, νά γράψωμε τό
  ννωστό σύνθημά μας «ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
  ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ», δχι μόνο μέ τυπογραψικό μελάνι, άλλά
  καί μέ αΐμα.
  1.— ΑΊ Κυβέρνησις τής
  Ελλάδος καί των Ήνω,μένων
  Πολ|τειών θσ καταρτϋτουΐΐ' τό
  ταιχύτερον δυ>νατΓΟν( μίαν νέαν
  Συμφωνίαν ΆμΐΛτικής Συνερ-
  γαισίας, ή όττοία θά άντικατα-
  στήρη την ΈΞλληΛΌ - Άιμερικα
  νίκην Συιμφωνίαν Στροττιωτικών
  Διευκολύνσεων τού 1953 καί
  άλλας συναφείς Συμφωνίας. Ή
  Κυβέρνησις των Ήνωμένων Πο-
  λιτειών θά ύττοβσλη την Συμφω
  νίαν ταύτην πρός έγκρισιν είς
  τό Κογκρέσσον.
  2.— Ή νέα αύτη Συιμφωνία
  Θά άττοδλέπτει είς τόν έκσυγχρο
  νισιμόν των έλληνο - άμερικανι-
  «ών άμυντικών σχέσεων καί θά
  άτικατοτττρίιζη την πατροπα¬
  ράδοτον στενήν συνεργασίαν
  ■μεταξυ ττόν 'Ηνωμέινων Πο-
  λιτειών καί τής 'ΕΞλλάδος και
  την ά,μοιδαιότητα των άμυντι¬
  κών των σμμφερά/των έντός
  9 Συνέχεια στή σελίδα 4
  Ένημερώ8ηκαν [85 προοωπικότπτες άνά τόν κόομο
  ΖΥΝΚΡΓΑΤΗ ΤΗΙ «ΑΛΗΘΕΙΑΙ··
  ΝΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ «ΜΕΧΟΓΕΙΑΚΗΖ»
  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
  ΤΟ ΘΕΜΑ Π. ΒΑΒΛΛΗ
  ΠΑΙΡΝΕΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΕΧΤΔΙΕΙΣ
  ΕΦΥΓΕ ΠΡΟΧΘΕΣ ΠΟ ΕϊϋΤΕΡΙΚΟ ΠΑ Νλ ΜΕΤΑΣΧΗ ΣΕΣΥΝΑΝΤΒΣΗ ΠΡΟΣΠΠΙΚΟΤΗΤΟΝ
  Π' ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
  ΔΟΥΛΕΥΑΝΟΛΕΣΟΙΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
  Ογδόντα πέντε προσωπικότητες σέ δλο τόν κόσμο, (άρχηγοί κρατών,
  πρωθυπουργόν ύπουργοί, έξωκοιν οδουλευτικοί παραγοντες, βουλευ-
  τές, έκδότες, δημοσιογράφοι, ίερωμένοι φιλόσοφοι, καθηγητές πανε
  πιστημίων, λογοτέχνες κ.ά.) καθώς καΐ ύπεύθυνοι διεθνών όργανι-
  σμών, πανεπιστημίων κλπ., ένημερώθηκαν γιά τό θέμα τής γνωστής
  δαρειας καταδίκης(3,5 συνολικά χρόνια φυλακή) τού Πέτρου Βά
  6αλη, άπό τό Τριμελές Πλημμελειοδικεΐο Ηρακλείου.
  Ή «Μεσογειακή Άλληλεγ- Άττό τούς άνθρώπους αύ-
  γύη», τής ότταίας Προεδρος τούς, δΐίβνοΰς - κώρους, μέ
  Ό Κωνσταντίνος Γλύξμπουργκ μέ τή... γαλα
  ζοαίματη οίκογένειά τού, έπαψε νά έχη «ώργα
  νωμενους φίλους» στήν Έλλάδα, μετά την πρό-
  σφατη διαλύση των Βασιλικόν Οργανώσεων,
  πού μόλυναν προχθές άδίσταχτα μέ τίς προκη-
  ρυξεις τους και τα Κρητικά χώματα.
  Τονίζομε μέ ύπερηφάνεια δτι στή διαλύση
  των Βασιλικων Όργανωσεων σημαντικό ρόλο
  Μπαιξαν δυό φίλοι και συνεργάτες τής «Αλη¬
  θείας», έκλεκτά μέλη τής «Μεσογειακής Αλ¬
  ληλεγγύης», οί κ.κ. Πέτρος Βάδαλης, δημοσιο
  γράφος και Μιχάλης Μουρίκης, δικηγόρος, οί
  όποΐοι έκαναν τή γνωστή παρέμ&αση στό Πο-
  λυμελές Πρωτοδικεϊο Αθηνών, πού έξέδωσε
  την σχετικη Ιστορική άπόφαση.
  Διαδάστε στό έπόμενο ενα έπίκαιρο άρθρο
  τοΰ ΝΙ ΚΟΥ ΨΙΛΑΚΗ, γιά τή Βασιλεία καί τούς
  Γλύξμπουργκς.
  εΤναι ό έκλβκτός συνε,ργάτης
  τής «Αληθείας» κ. Βάβαλης, έ
  νηιμέρωσε τίς τταροπτάνω προ
  σωπικότηιτες, τα όνομαιτα καί
  τούς τίτλους, των οποίων δη-
  μοσιεύαμε άναλυ ικά σέ αλλη
  Θέση της εφημερίδας μας.
  τούς όποίους συνδέεται προ-
  σωτπκά ό κ. βάδαλης, ζητή
  Θηκε συιμπαράιστασηι, ένώ ττα-
  ράλληλθ! έγινε εκδηλώση δια¬
  μαρτυρίας γιά την. ΰτταρξη
  καΐ έξοντωτική έφοορ,μογή τού
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 4*
  ΧΤΑ ΧΑΝΙΑ
  ΜΕΘΑΥΡΙΟ
  Η ΕΦΕΣΗ ΜΑΣ
  ΠΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
  ΤΟΥ κ· ΚΑΡΕΛΛΗ
  ΑΛεθαύριο Τετάρτη 25 Μαΐου'
  έχει προσδιοριστεΐ νά γίνη στό
  'ΕΞφετε'ίο Κρήτης ή έκδίκαση
  τής εφεσής ιμας, γιά την ΰττόθε
  ση τού κ. Μανόλη Καρέλλη, Δή
  μάρχου ΉρθΜ<λείου. "Οπως είναι γνωστό ό διευ θυντής τής έιφη,μερίδας μας, εΤ • Συνέχεια στή σελίδα 4 Μετά την προχΘεσινήκαταδίκητών'ζαριτζήδων, ιιπειπΗ και εκβιβσμοσ ΤΟΥ αΐΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ "ΒΛΗΘΕΙΙΣ Ο δράστης ώμολόγησε καί δήλωσε μπανοια ΘΡΑΣΥΤΑΤΗ άπειλητι- κή καί έκΰιαστική ένέρ γεια έγινε στίς 2 μετά τα μεσάνυχτα της πε- ρασμένης Πέμπτηςπρός Παρασκευή, σέ δάρος τοθ διευθυντίϊ τής «Άλή θείας» τής οποίας ά- φορμή ήταν ή πρόσφα- τη καταδίκη μερικών καταστή ματαρχών στό Έφετεΐο, γιά τή γνωστή ύπόθεση των ζαριών, πού ξεκίνησε άπο τή μεγάλη ερευνα κατά τής χαρτοπαιξίας την όποία διενηργησε τό τέ λος τού 1975 ή έψημερί δα μας. Ή ενεργεια αύτη εΤχε σ&ν • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 4 ^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒΙΒΒΒΗΙΒΙΒΒ ΧΤΑ ΤΡΙΛΝΤΑ ΕΙΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑ ΤΗ Μαχη ΤΗΧ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΗΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ Ξεφεγγαρίζει ό νοΰς, θεριεύει ή ψχη καί άγναντεύει ολημερνίς τόν έρχομό τού έχθροΰ, πού συμφορά, σέ μιά όλιά, στή Κρήτη θά σκορπίση. Δέν είχε φέστα,τοΰ Μαγιοΰ έκείνη τη χρο- νιά. Τα στάχυα γιόμισαν άθρώπινα κορμιά στη θύελλα της συμφοράς πού σκόρπισε των Ουνων ή τΐρισκατάρατη σογιά. ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΝΕΡΗΣ Μ. Κάστρο 22-5-76 ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ1Ι
  ΣΕΛΙΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  23 ΜΑ-ΙΌΥ 1977
  Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΙΝΩΣΜΥΛΩΝΑΣ
  Γεννήθηκε στό Ήράκλειο. Σέ κάττοια γειτονιά τής
  Άλικαρνασσοϋ. Μεγάλωσε έδώ. Άρχισε νά γράφει ποιή-
  ματα καί διηγήματα. "Εκδοσε μάλιστα καί τό πρώτο 6ι-
  6λίο τού, μιά συλλογή διηγημάτων.
  "Ϋστερα ξενητεύτηκε. Δούλεψε πάνω στή ζωγραφική.
  Σττούδασε. "Έκανε μελέτες. Μάζεψε τττυχία, ύποτροφίες,
  βραβεία, έτταίνους. "Υστερα, δίδαξε σάν καθηγητής στά
  Πανεπιστήμια τής Άμερικής. Ό Μίνως Μυλωνάς. Τό παι
  δι πού ξεκίνησε άττό την Άλικαρνασσό τού Ηρακλείου,
  γιά νά γίνει ίνα δνομα στό χώρο τής Τέχνης.
  'Εξήντα καΐ πλέον έκθέσεις στήν Άμερική ό 40χρο-
  νος τώρα "Ελληνας... Κριτικές καί έπαίνους άπό τίς με
  γαλύτερες έφημερίδες τού κόσμου...
  Σήιμε,ρσ, ό Μίνως Μυλωνάς,
  δρίσκετσι στήν Έλλάοσ. Στά
  'Ηράκλειο. Άνοιμεσα στούς
  γνωστούς καΐ στούς φίλους
  τού. Κοα τα έίργσ τού, έκτίθεν^
  ται άπό ττ,ροχτές, στήν γκαλε-
  ρι τού Κώστσ Σταυρακάκη...
  Είναι ή τηρώτη ψορσ ποΰ
  ό Μυλωνάς έκθέτει στήν 'Ελ
  λάδα. Πλάι στούς φίλους τού...
  «Μιά τΐιμή γιά μενά καί γι' σύ-
  τούς» λέει σβμνοΐ ό Μίνως Μυ
  λωνάς
  Ή ζωγραφική τού Μυλω-
  νά, είναι ένα δεΤγμα τής μον-
  τέρνσς τεχνοτρσττίας. Τής ά-
  φηρηιμένης Τέχνης...
  Νά τί λέει ό ϊδιος ό Μυλω
  νάς γιά την ζωνραφική τού:
  «Ή ζωγραφική γιά μενά
  είναι ένας τρόπος έκφρασίς
  τού ψνχικοθ καί τοΰ αίσθητι-
  κου κόσιμου. Ό μουσικοσυνθέ-
  της σΐΛθέτει ήχους μουσικών
  όργανον, καΐ έγώ σάν ζωγρά¬
  φος συνβέτω χρωιματικούς τό-
  νοος. Κάθε χρώμα έχει τό δικό
  τού μουσικό τόνο κ«ί έ'χει μιά
  έπίδραυη στήν ψυχήι τού άν-
  θρώπου, δττως καί οί μουσικοί
  τόνοι. Τα χρώματα δπως ή
  μουσικήν έττηρεάζουν την ψυχή.
  Δηιμιουργοθν μιά κατάσταση
  ποΰ ήρειμίζη ΐ άναστατώνει την
  Μουοΐκή
  ΣΥΝΑΥΛΙΑ
  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
  Μέσα στά πλαίσια τού έορ
  τασμοί τής Μάχης τής Κρή,της'
  θά γίνει τό ερχόμενο Σά66α-
  το στό γήτττεδο τού ΟΦΗ σνναυ
  λία τού μεγάλου Κρητικού μοο
  σικοθ Γιάννη Μαρκοπούλου,
  Τραγοίδοΰν ο: ΝΓκος Ξυλούρης,
  Λάκης Χαλκιάς κλπ.
  Τό πρόγρσιμιμα ττεριλαιμδά
  νει τους «'Ελεύθβρους Πολιορ
  κηιμενους» καί άποσττάσματα ά-
  ττο αλλα γνωστά ίργα τού Μαρ
  κόποι/λου.
  «ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΣΚΟΤΩΜΕ-
  ΝΟΥ»
  Χαιρόμαστε πού έστω καί
  άργά, ©αχσυ-με την εύκαιρία
  νά παρακολουθήσουμε την θεα
  τρική τταρΟΌταση τοθ ©εάτρου
  Νέων Κρήτης1 τήι/ έρχάμενη
  Πέμτττη, 26 τρέχοντος, στό
  κινηματοθέατρο «Άστόρια». Ή
  παράσταση θά δοθεΤ -μέσα στά
  πλαίσια τού έορτασιμοΰ τής
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Μάχης τής Κρήτης.
  Ή εΤσοδος θά είναι έλεύθε-
  Ζωγραφική
  ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΛΑΨΑΚΗ
  Σιονεχίζεται στήν αϊθουσα
  Κασσαπάκη ή "Εκ&εση Χαλκο-
  γραφιας τοθ Κωοτή Δολαψάκη.
  Έκι.Τνο πού σξίζει περισσότερο
  στή δοι/λειά τού Δολαψάκη, εί¬
  ναι ό συνδυασμός τής ξυλογρα
  φίας καί χαλκογραφίας.
  "Οσον άφορά την χαλκογρα
  φία καϊ την ζωγραψική!, υπάρ¬
  χον καί άξιολογα κοιμμάτια,
  πλήν δμως, οί τι-μές είναι άρκε
  τα μεγάλες γιά Εναν καινούρ-
  γιο καλλτιέχνη.
  Έκδόοειχ
  «Η ΧΡΥΣΗ ΤΡΙΧΑ»
  Έκυκλοφόρησε τό Λαογρα-
  φικό σχεδίσσιμα «Ή Χρυσί[
  Τρίχα» τού Φιλόλογου Άντώ-
  νη Σανοι/δάκη. Ή μελέτη αυ¬
  τή, πού στρέφεται γύρω από
  ι:να Χερσονησιώτικο τταραμύθι'
  έ'χει δη.μοσιευτεΐ οντό περιοδι-
  κο τού Αγ, Νικολάου «Άμάλ-
  θεια#, ττού έκδίδει ή έκεΤ Λοό-
  γραψική Έταιρία.
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΛΑΦΙΝΑ - ΑΝΟΙΞΑΜΕ
  "Ο,π έκλεκτά κι ώραΐα
  καί μοντέρνα μά καΐ φίνα
  θά τα βρήτε Φίλτατές μας
  στό καταστή μα «Λαφίνα»
  ΑΝΟΙΞΑΜΕ - ΧΑΝΔΑΚΟΣ 20
  ^ε»ΜΙ■ ■ ■■■■■■■■» ■ ■■■■■■■■ ■ ■
  ΜΙΝΩΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
  άνοιξε
  στήν Γκαλερύ
  «Σταυρακάκη»
  ττροχθές 21 τοΰ
  Μάη, την άτομική τού
  εκθέση.
  ψυχή, άνάλογα μέ την τονική
  ένταση καί σύνθεση των χρω-
  μάτων.
  Ό σκσπός ιμου στή ζωγρα¬
  φική είναι νά δηιμιουργήσω
  πίναχες μέ όργανωμένη σύν¬
  θεσιν γιά νά ττροσφέρουν ψυχι-
  κή καί αϊσθηιματική άρμονία
  δίχως νά χάσβον τή ζωτικότη-
  τά τους. Τα χρώματα καΐ ο!
  γροομμές έ'χουν δυναιμική κινή¬
  ση καΐ ένταση, άλλά ή σύνθε
  ση ενός ττίναχα -πράττει νά έ'-
  χει Ινα όργανωμένο σύνολο.
  Μέ την χρωματική μουσι
  κή θέλω νά δηιμιουιργήσω πίνα
  κες ττού έπικοινωνούν στόν
  θεατή ίνα είκονογραφικό έν-
  θουσιακτμό, καί μιά αΐσθηρη
  ψυχικής σκγκέντρωσης. Ή ά-
  φ»ηρηΐμέντ> ζωγ,ραφική δέν έξη
  γεΐται, οΰτε γίνεται έννοη(τή ό
  λοκληιρωτικά, Πρέπει νά άττο-
  λαιμβάνεται μέ άροπή κα! ψυ
  χική συγκεντρώση. Ό θεατής
  δέν χρειάζεται νά κοιτάζει γιά
  γνώρΐιμα άντιικείμενα. Τα χρώ
  ματα, δττως ή ιμουσική, εΤναι
  άντικείμενα τής ψυχικής καϊ τής
  αίσθητπκής ττραγματικότη,τας».
  ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΤΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ
  ΕΚΛΕΙΣΕ
  ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ
  ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ
  Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Σεμνή καί άττέρριτη ή 6ραδυά τής περασμένης Δευτέρας,
  γιά δσους ετυχε νά βρεθοΰνε στήν Βασιλική τού Άγίου
  Μάρκου. Μιά βραδυά πού σττάζει τα έρμητικά ττλαίσια
  ττου χωρίζουνε τό κοινό άττό τούς καλλιτέχνες. Ό Δημή¬
  τρης Ταλαγάνης, έ'κλεισε τόσο όμορΦα, όπως ταίριαζε
  άλλωστε, την εκθέση τού. Μυσταγωγία. "Ετσι μόνο μττο-
  ρεΤ νά χαραχτηριστεΤ στό σύνολό της, αλη ή εκδηλώση...
  Μέ τόν άμυδρό άλλά πλούσιο φωτισμό άπό λιγοστά
  κεριά, μέ τίς μουσικές νότες καί τήν ττροβολή των δια
  φανΐών, ό Δημήτρης Ταλαγάνης καί οί συνεργάτες τού
  κατάφεραν νά παρασύρουν τόν θεατή, καί άκροατή στόν
  μεδούλι τής πνευματικής δημιοιοργίας.
  Τό Ήράκλειο, ήταν τό ξε-
  κίνηιμα. Τό Ήράκλειο ήταν τό
  πρώτο σκαλο—άτι γιά την δι-
  είσθυση τής Τέχνης στά λαικά
  στρώματα, στόν Έπαρχιώτικο
  'Ελληνικό λαό, πού ζεΐ μέ τα
  προδλήματά τού, ιμίλια μακριοά
  άττό τήν καλλιτεχνική καί ττνευ
  ,ματική δηιμιουργία. Γιατί^ έ'-
  τσι τό θελήσανε κ ι έκεΤνοι πού
  γ'ινανε καλλιτέχνες γιά τοθς ε¬
  αυτούς τους καί γιά ενα οτε-
  νό κλοιό γύρω τους πού τοΰς
  θεοττοΐΓ|σανε. Κι' αύτοι μέ τή
  σειρά τοι/ς, τοΰ δώσανε τ' δνο-
  μα «'ΕΞλίτ». /
  Γιά τόν Ταλαγάνη, ή Τέχνη
  ττρέτττει νά πάρει τό δρόιμο, νά
  προχωρήσει ναρθεΤ κοντά στό
  Λαό. Μόντ|ι της, μέ ττρωτοόου-
  λία δικιά της...
  Γιά τόν Ταλαγάνη ή Τέχνη
  είναι τό κέντ,ρισμα. Αύτό ποθ
  έίκανε έκστατική τή γριούλα
  αττό τόν Προφήτη Ήλία Η¬
  ρακλείου, πού γιά ττρώτη, φορά
  στή ζωή της εΤδε, στή δουλειά
  τού Ταλαγάνη, τόν ϊδιο της τόν
  έαυτό, τό ϊδιο τό αιμεσο ττερι-
  δάλλον της, καθρεφτισμένο μέ
  σκχ σ' ένα πίναικα ζωγραφικής.
  Καί Τέχνη, δέν είναι μόνο
  ή ζωγραφική, ή ποίηαη,... Τέ¬
  χνη είναι ή ττνευιματική δηιμι-
  ουργία ποΰ μττορεΐ νά άναστή-
  σει μιά ανθρωπίνη υπάρξη.
  Νά κεντρίσει τήν εύαίσθητη
  χορδή . . Γι' αύτό, ή εκθέση
  τοΰ Ταλαγάνη, ξέφυγε άπό τα
  συνηθκτμένα ττλαίσια.
  Ό θεαττής δλέτπει. Συ^νά-
  μα, οί ιμουσικές νότες ξεχύνον-
  ται δίιτλα. Ή ζοίγραφΐά, ή νό
  τα, ό οτίχος . . . Έτσι τέ-
  λειωσε στΐς Ι 6 τοΰ Μάη ή έ'κ-
  θεση... Μέ τή ζωγραφική τού
  Ταλαγάνη, την κιθάρα τοθ Νό
  τη Μαυρουδή, τής Στέλλας Πά
  τταρατθαίου τού Παύλου Γύπτα...
  Τήν τΓοίηση τού Σεχρέρη τοΰ
  Έλύτη, τοΰ Ρίτσου. . . Τίς ά-
  παγγελίες τοΰ Κώστοί Μττΐλί-
  ρη.
  "Ενα ιμήνα έιμεινε στό Ήρά
  κλειο ό Ταλαγάνης. Δεκαττέντε
  — τουλάχιστο — χιλιάδες άν
  θρώττοι περάσανε άττό τήν Βα
  σιλική.
  Κι' ό καλλιτέχνης ένθουσιά
  στηκε. Β·ρή«£ την εύκαιρία νά
  κουβεντιάσει, νά κάνει διάλογο
  .μέ τόν μαθτττή, τόν διανοούιμε-
  νο, τόν έργάτη τόν άγρότη. Νά
  νοιώσει ό κόσιμος δτι ό καλλι-
  τέχνης εΤναι ένα μόριο τής
  κοινωνίας. Κάτι δικό τού, ττού
  ζεΤ καί κινεΐται άνάμ£σά τού,
  πού κουβεντιάζει μαζί τού. Πού
  τταίιρνει τό θέμα τού άπ' αυτόν
  πού κάνει Τέχνη γι' αυτόν. . .
  Τώρα, ή "Εκθέση τού Δη-
  μήΥτρη Ταιλαγάνη_ θά μετα-
  φερθεΤ στό Ρέθυιμνο. Κατόττι
  στά Χανιά. Καΐ ιμετά στήν Πε
  λοπόνησσο, στήν Κοπεγχάγη...
  Συγκινητικές προοττάθειες,
  πού ττοτέ δέ μένονν στά στενά
  πλαίσια ιμιάς «προσπάθειας».
  Γιατί έδώ πιροέχει ή ττίστη τοΰ
  κσλλιτέχνη σ' αύτό ιτού κάνει.
  Νίκος Ψιλάκης
  ΜΙΝΩΤΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΠΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΤΑ 0/Γ . Ε/Γ
  ΜΙΝΩΣ
  και
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  έξασφαλίζουν σταθερό, άνετο
  καί εύχάριστο ταξίδι
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  άτιό ΗΡΑΚΛΕΙΟ διά ΠΕΙΡΑΙΑ
  ώρα 18,30 Κυριακη, Δευτέρα, Τετάρτη Πα-
  ρασκευή καί Σάββατο.
  άπό ΗΡΑΚΛΕΙΟ - διά ΧΑΝΙΑ-Π ΕΙΡΑΙΑ
  ώρα 17.00 κάθε Τρίτη
  άπό ΧΑΝΙΑ διά ΠΕΙΡΑΙΑ
  ώρα 22.00 κάθε Τρίτη
  ώρα 19.00 κάθε Πέμπτη
  ΗΟΔ^ΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΤΟΥ Πλατεία Καλλεργών 7
  Τηλέφ. 224304)5
  Π ΕΙ ΡΑ ΙΑ: ΑΚΤΗ Π ΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 28 τηλ.
  4117952)3
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΔΙΟΝΥΣΟΣ
  ΠΛΑΙ· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΤΗΛ. 286.191
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  "Ενα καλό φαγητό, σ' Μνα δμορφο
  ριβάλλον.
  πε-
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  «ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ»
  ΟΛΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΥ
  ΚΑΛΟ ΦΑΓΗΤΟ · ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  Ανδη Νάρκισσος
  Ηράκλειον - Ρόδος
  ♦♦♦♦♦< ♦♦♦♦ ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ <<* δέματα) ΞΥΛΕΙΑ (καλούπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΠΣΣΙΑΣ ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ Ποιότης "Αρίστη · Μεγάλες είσαγωγές ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ Γραφεΐο Καλοκαιρινου 208 ΤΗΛ. 284473 - 220339 ΠΑ ΤΙΣ ΔΙΑΛΕΧΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΔΩΠΕ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕ¬ ΠΕΙΑ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΣΑΣ • ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΝΥΦΙΚΩΝ • ΚΟΥ! · ΚΟΥ* · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΙ · ΚΟΥ! • Είναι γνωστή ή άκρίδεια τής άγοράς καί είδικώ- τερα τής φρουταγοράς. Κυττάζοντας λοιττόν προχθές ένας Ήρακλειώ- της τα κεράσια καί την τιμή τους, (ττρός 50 δρχ τό κιλό), εΐπε στόν διπλανό τού. —Τώρα δένσυμφέρει νά τρώς κεράσια, έκτός άν άποφασίσεις νά τρώς καί τά· · . κουκούτσια. Λογική παροττήρηση, γιατί έτσι έρχεται τό κιλό... μισοτιμής, άλλά μέ τα κουκούτσια τ! γίνεται; Τό θέμα είναι. . ττροσοοπικόν! .. • Και μιά ττού μιλήσαμε γιά τή φρουταγορά, άς ποΰμε κάτι καί γιά την ψαραγορά. Κάποιος άλλος. πάλι Ήρακλειώτης, άποφάν- θηκε σχετικά: __"Οταν άγοράζεις ψάρι δέν πρεττει να λές δ¬ τι σοΰ τό «ψήνουνε οτά χείλη», άλλά δτι σοΰ τό «ψη νουνε στήν τσέττη». Άλλά άψοθ χρησιμο-π·οί(ησα παροιμίες, ύπεν- θυμίζω και την άλλη πού λέει: . . .«φάτε μάτια ψσ ρια καί κοιλιά. . . περίδρομο». Γιά τήν ώρα δέν θεσττίστηκε άκόμη καμμιά... φορολογία οτό κάθε εϊδους... κύτταγμα. Άς περιοριοτοΰμε λοιπόν στό. . . μάτι. ΕΞΤ- ναι κι αύτό. . κάτι. • "Ενας ττατέρας ττήγε τίς ττερασμένες μέρες, τόν μικρό γυιό τού, βόλτα στό λιμάνι τοΰ Ηρακλείου. Μόλις δμως τοΰς χτύπησε στή μύτη ή άπο- κρουστική μπόχα, άττό τίς κάθε εϊδους άκαθαρσίες ττού έπιττλέανε, ό εΰφυέστατος καί1 παρατηρητικος μπόμπιρας εΤττε: __Αύτό είναι ττού λένε μπαμττά δτι κάνει κα¬ λό νά άναττνέεις. . . ίώδιο τής θαλάσσας; Κι' έκεΤνος (ό μπαμττάς δηλαδή) δέν άπάν- τησε... Γιά κακή τύχη τοΰ μικροΰ ελλειπε καί ό κ. Λι- μενάρχης. _ „ Πόσες φορές τα έρωτηματα των παιδιων δεν μένουν άναττάντητα... ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣΛΑΙ-ΤΣ · ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥΣΕΣ Λ. Δικαιοσύνης — δίπλά στοθ Κατράντζου ΗΡΑΚΛΕΙΟ »♦♦♦< ΧΑΘΗΚΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Χάθηκε τό δελτίο άοτυνομι- κής ταυτότητας τού ΙΩΑΝ ΝΟΥ ΒΑΖΟΥ. "Οποίος τό βρεϊ, παρακαλεΐται νά τό τταραδώσει στό πλησιέστερο ♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦·♦♦♦♦ ΑΡΙΑΑΝΗ 231990-231920 ΙΑΙΟΚΤΗΣΙΑηΑΙΕΥΘΥΝΣΙΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Εναρξις άρχές ΙΟΥΝΙΟΥ '♦♦♦♦♦♦♦ » » φ »♦♦♦♦♦ ΜΑΡΙΟΧ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑΚΗΧ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 2 (Όπισθεν Καταστημάτων Μα- ρούδα). ΤΗΛ. 289 — 593 ΔΕΧΕΤΑΙ 8.30' — 1 5 — 8 μ.μ. υΐακοομητικη ψ Τηλ. 287.670 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ Λεωφόρος Κνωσσού 50 μέτρα πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο (Νεκροταφεϊο) ΤΗΛ. 230.^189 ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦. >♦♦♦♦♦♦♦♦♦ »>♦♦♦< •Πολλές καλλιτεχνικές έκδηλώσεις έχουν όναγγελ- θεΐ ήδη στό Ήράκλειο: συναυλίες, άναψυκτήρια, ττο ραστάσεις κλττ. κλττ. Καί κάποιος άκούστηκε νά λέη: —Άψοΰ δέν έχομε... άρτον, νά έχωμε τουλάχι¬ στον. . . θεαματα. Φτάνει μόνο — καί τό έλπίζομε — τα θεα¬ ματα νά μην είναι γιά... κλάμματα. • Μπορεΐ ό ΟΦΗ νά μην νίκησε τελικά τόν ΟΑΥ- ΜΠΙΑΚΟ στό «Στάδιβ Καραϊσκάκη», (άν καί τό 4—3 ήταν ούσιαστική νίκη τοΰ ΟΦΗ), άλλά οί Κρη τικοί φίλοι τού σωματείου μας, νίκησαν τούς Φίλπος τοΰ Πειραϊκοΰ σωματείου. Κι' αύτό έγινε σέ δυό φάσεις: Ή μιά ή*ταν οτό λιμάνι τοΰ Πειραια, δ^του οί «Όλυμπιακάκη- δες» πηγά ν μ έ τα σημαιάκια τους νά κάνουν «κα· ζούρα» καί άναγκάστηκαν «νά τραποΰν είς άτα¬ κτον φυγήν» μόλις οί «Όφητζήδες» έριξαν τίς ττρώ- τες στρακαστροΰκες, ττού οί Πειραιώτες τίς πέρα¬ σαν γιά . . χειροδομδίδες. Καί ή δεύτερη μέσα στό γήττεδο, όττου άν καί οί Κρητικοϊ ήσαν λιγώτεροι έκαναν μεγαλύτερη καί βροντωδέστερη ύποδοχή στήν ένδεκάδα τοΰ ΟΦΗ. Έτσι, κάττοιος άκούστηκε νά λέη, παραΦθαρ- μένο τό γνωστό τραγούδι τοΰ Ξαρχάκου: Κάτω στόν Πειραια, στό λιμάνι διώξαν οί Κρητικοϊ μάνι — μάνι τοΰ «Όλυμτπακοΰ» τα τζιμάνια πού ττήραν δρόμο γι' άλλα λιμάνια. τΗρθαν άπ' τήν Κρήτη τα παιδία τού Ψηλορείτη καί μέ μιά καρδιά —δίχως τσικουδιά — οί Πειραιώτες. . . βάλανε τρίτη. Άν καΐ δσοι τούς, είδανε, λένε ότι φεύγανε μέ . . .τετάρτη... ν θ "Ενα παττουτσίδικο εΐχε γιά διαψημιστικούς λό- γους ντεκοράρει τή διτρίνα τού μέ παληές ζυγαριές τοΰ χεζριοΰ, (καμπανούς), κι εΐχε βάλει στήν πα- λάντζα τους άττό ένα τταττούτσι μέ την τιμή ττάνω, δραχμές 900. Καί έ"νας χωρικός πού σταμάτησε καί κύτταζε μέ τήν παρέα τού τή βιτρίνα, είπε στό διπλανό τού: —Καί μέ τό κιλό σύντεκτε πού τσοί πουλοΰνε έδό τσοί μπασουμάδες (παπουτσια) δέ συμφέρει, γιατί είναι χοντρόσολα καί χοντροντάκουνα καί 6α- ροζυγίζουνε... Άδικο εΐχε ό άνθρωπος; • Μιά τταρέα πού συζητοΰσε τήν ττρόσφατη άττόφσ ση τοΰ Έφετείου Κρήτης, γιά τούς «ζαριτζήδες» έκανε τίς κρίσεις της στή σχετική.... διάλεχτο, χρησιμοποιώντας δηλαδή γνωστούς δρους πού επι- κρατοΰν μεταξύ των πιστών τής μτταρμπουτιέρας. —Μεγάλες. . . «πόστες» τούς ρίξανε. —Τό κακό εΤναι δμως ττώς οί μεγάλοι... «6γά- λανε καλές». ι —"Ε, αύτονών πού δικαστήκανε δέν τούς. . . «έ'τρεξε». —ΟΊ άλλοι πού άθωωθήκανε, είχανε... «ρέν- τα». Μέ δυό λόγια, δττως καί στό ζάρι, γιά άλλους είναι οί . . .διπλές καϊ γι' άλλους οί. . . έξάρες. Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ♦♦^ »♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΟΚΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 ΤΗΛ. 280291 ΛΛΛ ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ! (ΜΑΝΟΧ ΧΑΙ*ΗΧ) ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ • Τεχνική έπιμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  23 ΜΑΊ ΟΥ 1977
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  ■ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ■.--------------------Η-ΒΗ----Β ■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒ
  ! ΓΡΑΜΜ ΑΤΑ! ■!! ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  = ■
  ■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΐϊ
  ιΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  !■■■■!=
  ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΜΑΣΟΝΟΣ
  ΜΑΣΟΝΟΙ ■ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ ΚΑΙ "ΑΛΗΘΕΙΑ,,
  Άγσπτηττέ Μάνο
  Γειά σου,
  Εΰχομαι τό γρά-μιμα μου νά
  σέ βρή γ€ρό, γειμά-το ΰγεΐα
  κα! δύνοβμη γιά νά συνεχΐσεις
  τόν όμορφο άγώνα δσο δύ-
  σκολος κι άν είναι. "Ολοι έ-
  δώ οί άναγνώστες τής «ΑΛΗ¬
  ΘΕΙΑΣ» δέν άπτοκρύτ—ουν τό< θαυμασμόν τους γιά την τόλ μη «αί άγωνιστικότητά σου σέ μιά έττοχήι συιμβιβασιμοΰ καί φιλοτομαρισμόν) θά έλεγα, Σκέψου άγαπηιτέ άνυποχώρη- τε άγωνιστή τού ανθρωπίνου χρέοΐ-'ς ττρός τόν συνανβρωπο, κσΐ την Πατρίδα, ότι έκεΐνες τίς μέρες ττού τα μασώνια τής Κρήτης ξεο-ττιτώθηκαν άπό την ν-ΑΡΙΑΔΝΗ» τους στό Ήρά- κλειο καϊ ό ΜΑΤΣ «οΰκ εΤχε Καλΰβην» κα! μιττήκαν στήν άν τβπίθεση. ιμέ τίς έκτενεΐζ δη- μοσιεύσεις στόν Ήρσκλειώτικο καΐ Ρεθεμνιώτικο Τύττο, δέ·ν βρέβηκε μιά εφημερίδα Χανιώ- τικη εφημερίδα νά γράψει δυό λέξεις κατατοπίζοντας τό κοινό, τί έστί Ρόταρυ ή Μασω- νία. ΠολΟ ττερισσότερο δταν πιρίν ένα μήνα οί δυνάμεις τού σκότους ένκτχύοντας την ρε- 6άνς των δηιμοσιεύσεων απε¬ φάσισαν όπως δλα τα μαθη- τούδια των άνά τό Πανελλή¬ νιον Σχολών τους (ΡΟΤΑΡΥ), —τα έκκολστττήρια αύτά τού νέου αΐματος τής ιμασωνίας — νά συγικεντρωθοΰν έδώ στά Χά νιά γιά νά δώσουνε κουράγιο καί νά συγκρατήρουνε τό μσ- σωνικό οίκοδάμη,μα ττού ήρχισε νά καταρρέει καί νά, γελειοποι εΐται στά ιμάτια τής κοινής γνώιμης, ϋστερα άττό τίς άττο- καλύψεις - 6αμ6ες τής «ΑΛΗ¬ ΘΕΙΑΣ». Τιιμηττική έξαίρεση ά πετίλεσε μόνον ή «ΑΛΗΘΕΙΑ» Χαν!ων. Πλεΐστοι Χανιώτες . άπό τούς ζωντοονούς πούχουν άνη- συχίες άπό τόν μασώνικο κίνδυνο μέ ό—'ληστίσ. διαβά- ζου,/ την «ΑΛΗΘΕΙΑ» πούχε την τόλμη στό ξομασκάρωμσ. των Κρη,τικών Στοών. Τίς ιμέρες τού συνεδρίου, ττλήιν τής παλληκαρίσιας στά¬ σην των 2 Μηιτροπολιτών μας γιά τό Συνέδριο Ρόταρυ δέν ϋ στέρησαν σέ πρωτοβουλίες. 41 αγωνιστές της «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ιμέ τα ΰττρμνήιμοίτα ττού έστει- λαν σέ Ίειράρχας καί ώρισμέ- νοι άττ' αΰτούς ττολύ έ'γκαιρα. Την ττρώτη ιμιέρα πού συνε δρίαζε τό ιμασώνικο ΡΟΤΑΡΥ έβεσαν σέ εύρύτοπη κυκλοφο- ρία 2.000 Φέιγ - Βολάν ττολύ κατατοτηστικά, γιά τό κοινό των διανοουμένων, έπιστηιμό- νων, δηνμοσ-ίων ύπαλλήλων, έκ παιδευτικών καί Τραπεζικών ύτταλλή/λων δττως τό έσωκλεί- στως άποστελλάμενον. Σάλος καί άναταραχή στίς τάξεις τής Χανιώτικης μασωνίας. Άκόμα τό ψυσοΰν καί δέν κρυώνει α¬ πειλούντες νά κσταφύγουν στήν Δικαιοσύνην ! ! Ό Άντιμασωνι ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νέα, μορφωμένη, γιά Ιδιαιτέρα Δ)ντοΟ Έπιχειρήσεως. Άπαραίτητος προϋπόθε- σις: δίπλωμα όδηγήσεως. Πληροφορίας τηλ. 284-732. Έσεϊς τί διαβόζετε; 1 Όπωσδήτιοτε, κάτι άπό τούς χιλιάδες τόμους που μαζέψαμε στό «Φ Ω Σ» ΒΙΒΛΙΑ · ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΠΟΙΗΤΙΚΑ • ΨΥΧΟΛΟΠΚΑ · ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ • ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΤΟ ΦΩΣ» ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΟΛΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΩΝ Άπέναντι στό πάρκο θεοτοκοπούλου ΑΦΟ' ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΟΡΓΑΛΗΣ Ο.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί 5 δωματίων, ώς καί Ισογείων καταστημά- των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοθς κατασκευάς καί επί των όδών 1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί Άνωνύμου γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη- μείου τοθ Κράτους). Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113 κός Σύνθεσιμος Χανίων πού ά- με φυλλάξει γιά τή γούνα ναλαμβάνει την εΟΘύνη γιά τα Φέιγ - Βολάν τούς ττροκαλεΐ να κοτταφύγουν στήιν Δικαιοσύ- νη γιατί έ'τσι μονάχα θά δοθή ή εϋκαιρία νά μάθη ό Χανιώ- τικος λαός πόσα ράιμιματα έχο τους. Τάτε θά νά θυ,μηθοΰν τό ΑΙΣΩΠΕΙΟΝ «Ή δορά ττεριηρέθη κα! γυ¬ μνάς ό όνος ήν» Χανιώτης Άντιμασώνος ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟ.ΙΕΥΜΑ ΜΑΙ Άπό τόν Κυνηγετικό Σύλ- λογο Ηρακλείου, ττήιραιμε μιά μοοκροσκελεστάττη απαντήση στό σχόλιό μας, τής 3 — 5— 77, σχετικά μέ τό θέμα των κυνη- γετικών άδειών, των χρηιμάτων πού άτταιτοΰνται γιά την εκδο¬ θή τους κ.λ.ττ. Στήν έτπστολή άναφέρεται ότι τα εσοδα τού Συλλόγου ή¬ σαν ελάχιστα, άττό τα αντί- τιμα των άδειών, δεδοιμένου ό¬ τι άπό τίς 724,50 δραχιμ. μιάς τοπικής αδείας, οί 274,30 δροτχιμ. ττληρώνονται γιά χαρ τόσηιμο υπέρ τού Δημοσίου καΐ οί 250 δραχμ. υπέρ τοΰ κοινοΰ Ταμείου Γεωργίας — Κτηνο- τιροφίας. Σέ κάθε αδεία, ό Κυνηγε- τικός Σύλλογος εϊσέπραττε 80 μόνο δραχμ. γιά όλόκληρο τό χρόνο. Μέ αύτά συι/τηροϋσε ΰ παλλήιλου·ς, γραφεΤα κλπ. Μετά τόν διαχωρισμό καΐ την δηιμιουιργί'α των νέων τοπι κων Κυνη,γετικών Συλλόγων, ό Σύλλογος Ηρακλείου 6ρήκε ό φειλές ϋψους 12Ο.ΟΟΟ δρχ. Στό διάστηιμα ποϋ θεωροΰσε ό Σύλλογος τίς άδειες τρυ- γωνιών, εΐσέ—ραξε 3Ο.ΟΟΟ δρχ. μέ τα όττοΐα έπρεττε νά συντηρη θεΐ μέχρι τόν Αϋγουστο, όπό- τε άρχίζει ή έκδοση των νέων ά δειών. Τα χρήματα ποΰ πληρώνόυν οί κυνηγοϊ ττηγαίνουν στό κρά τος, έκτός άπό ενα έλάχιστο ποσοστό, ττοϋ μένει στόν Σύλ- λογο. Ή πε,ριοκσία τού Κυνηγε- τικοΰ Συλλόγου Ηρακλείου, εΤνα,' ενα διοιμέρΐίτμα ^ϋπό. κα¬ τασκευήν. Τέλος, ύ~οστηιρίζε.ται στήν ά πάντηση δτι άφοΰ ό Κυνηγετι- κός Σύλλογος, δέν έ'χει τώρα χρήιματα, οί Διοικητικοΐ σήμδου λοι ττροσφέρονται έθελαντικά γιά άρισιμένες έργασίες. 'Ε- πίσης, μάς τηληροφοροϋν ότι τα οίκοναμικά τού Συλλόγου έ- λέγχονται άπό τό Νομοδασαρ χεΤο Ηρακλείου. Και ή τταροπτάνω έπιστο- λή κλείνει μέ την εξής τταρά- γραφο: «Ό Σύλλογος ιμας, τταρά τό ότι άντιιμ€τωττίζει οικονομ ι- κές δυσκολίες, μελετά τα διά «ρορα θέιματα και έργάζεται δραστήρια πάνω σ' αύτά, ποΰ θεωρεΐ ώς ττρώτης ττροτεραιό- τητας. Τα μηνύιμιατα ττού παίρ νουμε ιμέχρι σήμερσ άπό τα διάφορα διαμε,ρίσιματα τής πε ριφερείας μας, δείχνοι>ν ότι ΰ-
  πάρχει αίσιοδοξία και αύτό
  μάς ένθαρρύνει πολύ στήν
  προσπαθεία μας. Φιλοδοξοϋμε
  καΐ έλπίζουιμε νά άντα—οκρι
  θοΰμε στϊς άπαιτήρεις των
  συναδέλφων μας κα! τίς έτττδιώ
  ξεις τού ΣιΛλόγου μας, Αύτά
  υπήρξαν τα μοναδικά κίνητρα
  πού μάς όδήγησαν στήν άνά-
  ληψη των σχετικών ττρωτοδου-
  λιών καΐ αύτά θά ιμάς προσανα
  τολίζουν κβΐ μελλοντικά, ανε¬
  ξαρτήτως προσπάθειαν,
  'Ετγ' αυτών εύελττιο-τοΰιμε νά
  έ'χουιμε την συ'μτταράσταση δ-
  λων καΐ τής εφημερίδας σας κ.
  Διευθυντά.
  Φιλικώτατα
  Γιά τόν 1 ο Κυνηγετικό
  Σύλλογο Ηρακλείου
  Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
  Πρόεδρος
  Ν. ΜΕΝΕΔΙΑΤΗΣ
  Γεν. Γραμματεύς
  Τό γνωστό
  ΚαττνοπωλεΤο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (Κ Ι ΜΟΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα
  τα είδη τού
  καττνιοτή,
  περιοδικά,
  έψημερίδες
  κβί την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗ «ΜΑΡΙΝΑ»
  "Ενας παιδικός παράδεισος ττλάι στή ©άλασσα
  ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ-
  ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό παιδί σας στό
  κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά διασκεδάση καί
  νά άναπνεύση ίώδιο, στό Ένετικό Λιμάνι
  τοθ Ηρακλείου.
  ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
  «ΔΑΝΑΗ»
  ΚΟΚΚΙΝΙ ΧΑΝΙ
  Διαθέτει διά τό κοινόν, έκτός την π ο λ ι τ ι-
  σμένη τού σάλα καί κουζίνα έκλεκτή, μέ μέγα
  λη ποικιλία μεζέδων καί φαγητών.
  • Άναλαμδάνομε ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ, ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
  ΓΑΜΟΥΣ
  • Ύπηρεσία πρόθυμη — Σέφ σττεσιαλίστας
  ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ
  ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΟΛΑ
  ΑΥΤΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
  ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
  (ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ)
  ΠΑΠΑ ΓΙΩΡΓΗΣ ΧΙΝΤΑΚΗΣ
  ΊΗταν καί τότε Μάπς
  Ανοίξη ήταν, χωρΐς σύννε-
  φα ό ούρανός, καΐ γεμάτη λο,
  λοΰδ ι α ή Γή! ! Τα χαμηλά μέ
  ρη καΐ τα Νησιά άρχιζαν νο
  χάνουν τό χρώμα τους γιατΐ ό
  "Ηλιος τάχε σηιμαδέψει γερά.
  ΚεΤνο τό πρωΐ δέν ήτο σάν
  τα άλλα πρωϊνά. ΕΤχε 21 ό
  μήνας. ΟΊ β,ροντές κι οί άστρσ
  ττές ττλιά άττό ένα χρόνο,
  σχιάζαν τό γέλιο καΐ μόνο
  κλάιματτα άχουγόταν. Στην ί-
  οταρία γραιμμένα πολλά μά
  τα ττλιά εΤνβι άγραφα, ττώς θά
  τα μάθουν τα τταιδιά μας; Έ-
  ρώτηιμα — δυσκολοαπάντητο.
  "Ενας εΤπε τσοί προάλες
  που τό λέγαιμε πώς εΤναι άνά-
  γκη νά ξαναγίνει τό πανυγίρη..
  «Ή Ίσταρία έπανσλαιμβάνε-
  ται», άνατρίχιασα, καΐ ή χέ-
  τζα ιμου έστάθει μέ τό νά 'κού
  σω ετσά κου€έντες,
  Ή κοττελιά μου έκάθουντο
  κ' άφουιρκάζετο καΐ ρωτάιμε,
  ρωτώ καΐ έγώ! ' όξί.πωπίσω έ-
  σάς. . . Οΰλους! ! !
  ΕΤττα τση μά δέν κο—σλά-
  6αινε καΐ άνάγκασειμε. Τή χο-
  λή επριξε. Στά δσα τσίλεγα
  εΐττα τρείς καΐ τπλιά φορές μα-
  ζειμένα ΚΡΗΤΗ!! ΚΡΗΤΗϋ
  ΚΡΗΤΗ"! Γιάντα ποττέρα
  μου; Μοιρολόι λέεις;
  — Ναΐ παιδί μοί; δέ σούττο
  ττώς καΐ τότες καΐ έδα θά άντι
  σταθοΰμε νά σττάσουν τα μού-
  τρα ντως.
  Δηιλαδή θά ξαναγίνει πό-
  λε;μος, θά την ξαναττάιρουν την
  Κρήιτη;
  — Πολλά φοβοΰιμε παιδί
  μου ττώς είναι γεμάτη βρηκό-
  ΒΙΒΛΗΟ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
  ♦ ♦♦«♦
  - ♦♦♦♦♦<—♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦··«♦«" - " ♦♦♦♦♦♦" -1 ΤΜΧ . Οί, ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΜΓ ΓΑ ΡΙ1ΑΙ1/ΓΜ1 Ι Α Μ [ί Ι Ι Ι Ν ΜίΤ**ίΆΪΙΚ ΚΑΙ «*Α<.>ϊ11 Μϊ Τ(ΙΝ Η«Η«Ι«Ι|* ^
  «ΤΑ ΜΥΣΤΙκΓπΡΩΤΟΚΟΛ
  ΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΟΝ ΤΗΣ
  ΣΙΩΝ»
  ΤΑ ΕΓΚΑΗΜΑΤΙΚΑ ΧΧΕΔΙΑ
  ΤΩΝ ΜΑΧΩΝΩΝ
  ΖΤΗ ΔΗΜΟΧΙΟΤΗΤΑ
  Περιωρισμένος αρι¬
  θ μός άντιτύπωνκ διατί
  θεται άπό τα γραφεΐα
  τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Δρχ. 60
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο-»
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  λακους, μά μ€ τταρηγορεΐ ττού
  ττάντα εχει καΐ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ
  Στοΐιμους γιά κάθε άνάγκη,. "Ε¬
  τσά 'ναι γραμιμέιΌ πρέπει, μά
  καΐ πώς είναι;;. . .
  "Ετταδά άμως δέν έ6αστά·>
  χτηκα κ' άιρχιξα κ' εκλαιγα καϊ
  ή κοττελιά ώς τό 'δε έγλάκσ
  καΐ τοττε τσή ,μάνα τσης.
  —'Νντα παθες μιτρέ, καΐ
  κλέεις, λιόττως νά κουζουλά-
  θεις. Μά χωρατάς δέν ήτο.
  Ό πόνος μου έγίνηκε ττόνος
  καΐ τση γυναίκας ιμου καΐ τόν
  κοΓτελιών μου ούλονών πού
  στό άναιμεταξύ άνοιμαζογκτήκαν
  γύρου — γύρου.
  Έγώ έθυιμήβηκα τού Στε-
  λιανοΰ μας τό θάνατό τού στή
  μάχη τσή ΚΡΗΤΗΣ.
  Στό άναμεταξύ πέρασαν τα
  χρόνιβ, λίγα εΤσον ,μά ττολλσ
  έφένουντο, έτότες καϊ εδά ό ΐ-
  διος κατακτητης. Άπό αλλη
  — Βάση — έτότες, καΐ μ" άλ
  λη — Μούρη. "Οιμττανε αμως
  καΐ θά άκούσω: «Ζου.μή μάς σέ
  ■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  100
  ΦΥηηπ
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ
  ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ
  ΕΚΔΟΣΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΣΤΑ
  100
  φυαπα
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ
  ΝΑ ΣΠΑΣΗ
  ΤΑ ΔΕΣΜΑ
  ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ
  ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ
  ΓΡΟΘΙΑ
  ΤΟ ΤΙ ΠΕΤΥΧΕ
  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΜΩΣ
  ΚΑΙ ΤΟΣΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
  ΟΣΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
  ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΗ
  ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ
  ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
  δώοτε» Πά—ά Γιώργη νά 6ρέ-
  ξωμε τό ψωμ! μας «την ψυχή
  μας δηλαδήη», ττού πόνεσε καΐ
  δράζίΐ.
  Ποϋ τονε θωρείς εδά τόν ό-
  χτρό νά τού δαροΰμε;
  "Αχ1 ! παιδία μου έλάστε
  κοντά νά φιληβοθμε καΐ σιψιλιω
  θηΥτε γιατΐ εΐμοοστε χώργια.
  Πολλο! σάν καΐ 'μένα καί, "τέ
  τες καΐ 'δά σάς ττροδόκα.
  Ξανατττέστο έτούτο δα —
  Π,ροδότης εΤσαι; ;
  Προδότης εΤναι δττοιος μέ τα
  ΨΕΜΜΑ στραγγαλίζει την Α¬
  ΛΗΘΕΙΑ. "Οποίος μέ τό πρό-
  σχημα τής τνμης καΐ τής Δύνα
  μης καταντά νά γίνεται άτιμος
  καΐ άδύνατος. Ό Μάης έτότες
  εΤχε οϋλα τα γνωρίσιματα έ-
  τοΰταδά και δέν έθέλαμε άλλος
  νά τοΰ 'μοιάση. Κρίρμας! ! Τα
  κρίνα τής Άνοιξης νά τό γα-
  μοορίζουν οί κάθε λογής προδό-
  τες.
  Οί Συνθηκολόγοι, οί Μυστι-
  κιστές, οί Σκοτεινοί, την καρ
  διά, ο! Γοντοφορεμένοι κλέ-
  φτες, οί Γραβαιντοφάροι έγκλη
  μοβτίες «καλαμαράδες»,
  ΠΑΠΑ ΠΩΡ.ΓΗΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ
  Ρουιμέλη Χανίιον
  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΟΛΟΠΑΣ
  Η Π Ε Ι Ν Α
  1941 - 1942
  Την εϊδατε τή Μαύρη Πείνα ταλαράδες
  μέ τίς κοιλιές, τούς σβέρκους, τα ττροσγούλια
  καί μέ τα φουσκωτά σας μάγουλα καί τα κοπτούλια,
  την εϊδατε ποτέ σας αφεντάδες;
  Την εϊδατε στούς εργους δρόμους νά γυρνάει
  μέσα στό χιόνι τοΰ Σαρανταένα,
  μέ χέρια, ττόδια, γόνατα σκελετωμένα,
  καί νά σκοντάφτει, νά παραμιλάει;
  Την εϊδατε χλωμή, καταδιωγμένη,
  όξω άπ' τούς Φούρνους μέ 6ου6ά τα χ£ίλη,
  νά σάς κοιτάζει παρακλητικά καθώς οί σκύλοι,
  καί τής μπομπότας μιά μπουκιά νά περιμένει;
  Την εϊδατε καί την άκούσατε άγρια νά μουγκρίζει
  καί νά τρικλίζει καί στούς τοίχους ν' άκουμπά τόν ώμο
  ή νά σωριάζεται μέ βρόντο αττά στό δρόμο
  και σάν τό πατημένο φείδι νά οτριφογυρίζει;
  Την εϊδατε στήν άσφαλτο τή χιονισμένη
  μέρες νά κοίτεται άθαΦτη καί νά περνάει
  ό Γερμανός κι άδιάψορα νά την κλωτσάει
  μέ τή βαρεία τή μπόττα τού τή λασπ«μένη;
  Ποΰ νά τή δήτε, ν άτή νιώστε ταλαράδες
  μέ τίς κοιλιές, τούς σέέρκους, τα ττροσγούλια
  καί μέ τα φουσκωτά σας μάγουλα καί τα κοτττούλια;
  Ποϋ νά τή δήτε, νά τή νιώστε ταλαράδες
  'Εσεΐς γύρω στό ήλεκτροφώτιστο τραττέζι
  μέ τα πορτοπαράθυρα καλά κλεισμένα
  καθόσασταν μπρός τα ψαγιά σας τ' άχνισμένα
  κι άκούγατε τό ράδιό σας γλυκά νά παίζει.
  Άκούγατε τόν Γκαίμπελς μέ λαχτάρα
  καί τρώγατε καί πίνατε στοΰ Φύρερ την ύγεία.
  Καί τόν χειροκροτούσατε μ" δλη σας τή μανία
  πούρλιαζε — «Νέα Τάξη πιά!»: Φωτία! Σφαγή!
  Τρομάρα!
  ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ .281396 (Φώτο Πά-
  ρίσι)
  >♦♦♦♦♦«»
  ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
  Ζητοθνται οίκόπεδα
  < στο κέντρο τού Ήρα κλείου Τεχνικόν Γραφείον ΖΤΕΛΙΟΥ Δ. ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ ♦ ΑΓ. ΜΗΝΑ 15 τηλ. 289595 ♦♦♦♦♦■»♦♦♦♦♦♦♦♦ Αναψυκτήριον "ΚΡΟΝΟΣ,, Έγινε την περασμένη Παρασκευή ή πανηγυρική έναρξη Ό διεθυοϋς φήμης θεατρικός παρανωνός Μανώ/Ιης Σπαν τιδπκης μσζί μέ 18 καλλιτέχι/ες επί οκηνης οας προοκα- Αοϋν καί οάς περιμέυουυ καθε μερά οτίς 8 ηΐθ τό Ρράδυ. Εϊσοδος Ελευθέρα. - Τιμή Ποτού μόνο μέ 75δραχμές ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΣΙΓΑΡΑ... Τό ττερί πέτρο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ στή Βασιλική τού Αγ. Μάρ¬ κου ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΛΙΓΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 5. ΜΕΤΠΟΡΟΙ-ΕΟ5 5ΤΗ. - 5ΥΝΤΑ0ΜΑ 50. ΑΤΗΕΝ3- ΟΗΕΕΟΕ ΤΕί. 021 - 'λ238727 - 8, ΤΕίΕΧ 219517 ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΠΤΕΡΙΚΟΥ (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ! ΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΖΟΣ ΣΛΑΊ ΤΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΤΛ. Πάμε τΐαντοΰ. Φωτογραφίζουμε τα πάντα. θυμηθήτε μας γιά δτι δέν θέλετε νά ξεχά- σετε. ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΛΝΑ 288-357 - 283-428 — 223331 ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ Από Ηράκλειον Άναχωρποεις κά8ε Σάββατο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΗΕΚΑΚίΙΟΝ Αγ. Τίτου 2 Τηλ. 287-737, 283737 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΕΞΠ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΙ- ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΑΗΘΕΙΑ
  φραξουν οί αλ'λοι τ;ο οτ:ομα
  προλαβη νί^ πει ε:αΌω κ αι μια
  ουλλαΡπ ΟικηΈου
  23 ΜΑΊΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ένώ προοδιορίοτηκε Α εφεοη οΐίς 22 Ίουνίου
  ΟΙ 85 αΐΕθΝΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
  ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΒΘΗΚΒΗ ΠΑ ΤΟ ΒΑΒΑ ΑΗ
  ΟΠΩΣ γράφομε κσΐ στήν πρώτη σελίδα, τό θε
  μα τής βαρειας κσταδίκης τοθ συνεργάτη μας
  καΐ Προέδρου τής «Μεσογειακής Άλληλεγγύ
  ής» κ. Πέτρου Βάδαλη, ιτήρε ήδη διεθνεϊς τιρο-
  εκτάσεις. Παρακάτω δημοσιεύομε τα όνόματα
  καΐ τίς ίδιότητες των όγδόντα ττέντε τιροσω-
  τΐικοτήτων, πού ένημερώθηκαν άπό τή «Μεσο-
  γειακή Άλληλεγγύη» καΐ άπό τίς οποίες συγ¬
  χρόνως ζηυτήθηκε συμπαράσταση. ΟΙ προσωπι
  κότητες αύτές είναι οί έςής:
  1) Όμάρ Νασάρ, Δ)ντής
  Ραδιοφωνίας — Τηλεσράσεως
  τής θυγκάντα. 2) Τσγκάν Χά
  σεμ, Δ)ντής Πληροφοριών τού
  Ίράκ. 3) Σαλάχ "Αλ Μουχτάρ
  Γενικός Δ)ντής Ίρακινοΰ Προ
  κτορείου1 ΕΙδησεων. 4) Νοομττί?ι
  Μαχάϊρι, Δ)ντής Δηιμοσίων
  Σχέσεων τοθ Σοσιαλιστικόν
  Κάμμιατος "Ιταλίας. 5) Νάρμαν
  Τέμπτελ, Καθηγητής τοθ Πανε¬
  πιστημίου Γούλθερ Χάιντον τής
  Αγγλίας. 6) Μττασάμ 'Αμττοϋ
  ΣαρΙφ, Άρχηγός τής ά—ελευθε
  ρωτικής οργανώσεως «Μαύρος
  ΣετττίΊμβρης». 7) Τζούμου 'Ελ
  Λαμ! Δ)ντής Πρακτορείον ΕΙδή-
  σεων τού Ίράκ 8) Χαλίλ Σα-
  οναρί, Δ)ντής εφημερίδος τοθ
  Αμάν, τής Ίορδανίας. 9) Σίιμπ
  'Ελ Άισαμί, Γεν. Γραιμ>ματέας
  τον ΜΠΑΑΘ στό Ίράκ. 10)
  Τζού,μα 'Αμττντάλα, 'Υττονρ-
  γός Τύπου και Πληροφοριών
  τής Ζανζιβάρης. 11) Γκασάν Ρι
  Φά'ί, Γ,ραμμστέας τοθ Κσμμον-
  νιστικοϋ Κάμματος τού Λιβά-
  νού. 12) Μττογκάντ Άμπντέλ
  ΡαχιΊμ, Συνεργάτης Ίρακινοΰ
  Πρακτορείον Είδήσεον. 13)
  Ξαβιέ Νάρντ, Δ)ντής έφημερί-
  δας, στή Βαρκελώνη, Ίσττανί
  άς. 14) Ρίτσαρντ Στήβενς, Κσ
  βηοτί—ής Πανεπιστημίου Όξ-
  ψόρδης ΗΠΑ. 15) Άμττντίν
  Τζαβάρα, Καθηγητής Πανε¬
  πιστημίου Ντητρόϊτ ΗΠΑ. 16)
  Γιακάμίττ Μρβά Βράλτσεδιτς,
  Δ)ντης Ίνστιτούτου Διεθνοΰς
  Πολιτικής τής Γιουγκοσλαβί-
  ας. 17) Άμττντάλα Αουντάα,
  Δ)ντής εφημερίδας στή Μανρι
  τανία. 18) Α. Νιάγκ, Δ)ντής
  Διεθνών Σχέσεων τής Σενεγά-
  λης. 19) Δρ. Κάν Φούξ, Δ)ν-
  τής Ίνστιτούτου Κοινωνικών Έ
  πιστημών τού Βερολίνον Γερ-
  μονίας. 20) 'Ελένα Μοντρίσ-
  καγια, Καθηιγήιτρια Ίνστιτού
  τού Φιλοσοφίας τής Άκαδημί-
  ας 'επιστηιμών τής Σοβιεπικής
  "Ενώσεως. 21) Ναόγκι Μσρου
  άιμα, Καθιγγηιτής Πανε— ιστη-
  μίον ΌταιροΟ Ίαπωνίας. 22)
  Ίγνάτιους Ματένγκον, Γραμμα
  τέσς Διεθνών Σχέσεων τής Όρ
  ( γανώσεως ΣΟΥΑΜΠΟ τής
  ΝαιματίμτΓΐσ. 23) Κουΐντο Μα-
  λαμττρέγκα, Κσθηγητής τού
  Ίιστιτούτου Ίστορίσς τού
  Πανεπιστημίου Μττολώνιας Ι¬
  ταλίας. 24) Μάριον Γούλψσον,
  δημοσιογράφος Λονδίνον Αγ¬
  γλίας. 25) Νοοντίμ Γιασέν,
  Γενικός Δ)ντής Πληροφοριών
  τού Ίρόκ. 26) Άλφρεντ Μττε
  λίτσι, Πρεσβεντής τής Μάλ-
  τας στή Λιβύη. 27) Κ!μ Γιάγ-
  κομττς, Καθηγητής Κολλεγί-
  ου Μακήμπ Μίτσιγκσν ΗΠΑ.
  28) Ντάν Γεωργακάς, Δικηγό
  ρος Νέας "Υόρκης ΗΠΑ. 29)
  Άμττντούλ Γκανί Ραφεί, 'Υφν-
  ττουργός Εξωτερικών Συρίας.
  30) Μωχάμεντ Τζαμάλ Τζάμ-
  πρε, Δ)νττής Διεθνών Σχέσεων
  Συρίας. 31) Άμτηιτέλ Ραζάκ
  "Αλ Γεχία, μέλος τής Έκτελε-
  στικής Έτπτροπής τοθ Ρ^Ο
  (Πί "Έλ Όον). 32) Δρ. Ρου-
  φαάτ "Αλ Άσσαντ, έκδότης Δα
  μασκοΰ Συρίας. 33) Μααζέ,μ
  "Ελ Ναγκ,ίμπτ, Δ)ντής περιοδι-
  κοΰ Δαμασκόν Σι/ρίας. 34)
  Ζωχέρ Ζενάντ, Δ)ντής 'Υττουρ
  γείου Πλη,ροφοριών Συρίας.
  35) Ίσκεντέρ 'Αχιμέτ, 'Υττουρ
  γός Πληροφοριών Σκρίας. 36)
  Χισάο Ίσίμο, Βονλευτής Τό
  κιο Ίαπωνίας. 37) Δρ. Μισέλ
  Λαρνβιέ, Καθηΐγη,τής Ίατρι-
  κής Πανεπιστημίου Παρισίων
  Γαλλίας. 38) Δρ. Φαουάζ Σου-
  γιάχ, Δ)ντής Διεθνών Σχέσε¬
  ων ΜΠΑΑΘ Συρίας. 39) 'Αμ-
  ττντέλ Μοχθεν Άμ'τοΟ Μείζάρ,
  μίλος τής 'Εκτελεστικής 'Εττι
  τροττής τοϋ Ρ^Ο. 40) Κάσεμ
  Γιάνγκ4 Δ)ντής Συριακοΰ Πρα
  κτορείου Είδήσεων. 41) Ά<μ- ποθ Ζιχάντ, μέλος τής Έκτε λεστικής 'Εττιτιροττής τού Ρ^Ο. 42) Χασάν Ταφάρ Γκε- λαιμί, Δ)ντής 'Υπουργείον Ε¬ ξωτερικών Συρίας. 43)Χαλ'ΐλ Άντνάν, Δ)ντης τού ΟΥΑΦΑ, ΠαλαιστινιακοΟ Προχτορείου ΕΙδήσεων. 44) Ί,μ~ραχ!|μ 'Αμ- τττζάντ, Δ)ντής Ύτίϋυργχίου Πληιροφρριών Λιδύης. 45) Μα μττρούκ Σελίνγκ, Γιραμιματέας Σοσιαλιστικόν Κάμιμιατος Λι- δύης. 46) Μττονσίντ Ντουρν- τά, 'Υττουιργός Εξωτερικών Αι δνής. 47) Δρ. Τρέγκι, 48) Μω- χάμετ Σερίφ, Ύττονργός Παι δείας Λιδνης 49) Γκαετάνο Μττάτιτζις, μέλος τοθ Εργα¬ τικόν Κάμιματος Μάλτας. 50) Τζότζεφ Ντίλνς, μέλος τού Άντισιωνιστικον Σνιμβουλίου Άμερικής. 51) Τζώρτζ Σα- λί,μτΓα, μέλος τού 'ΕργατικοΟ Κόμιματος Μάλτας. 52) Ζωχέρ Μοχθέν, ιμέλος τής Έκτελεοτι- κής 'Ετπτροττής τού Ρ^Ο. 53) Κάτια Χατζηδηιμηιτρίον μέ λος τού Κάμιματος ΕΔΕΚ (Λν σαιρίδη), Κύττιρος,54) Άιμ ττντλ Χαντϊ Μΐττέν Ζε λούν, Πρόεδρος Δικηγορικον Συλλόγου Μαροκου. 55) ΑΙδε σιμώτατος ΧάμΦρεν Βάλτς, Καθηγητής Πανεπιστηιμ,ίου Γιά- νεσδιλ ΗΠΑ. 56) Ναξίχ Κου- ράχ, Δ)ντής Ίνστιτούτου Πα- λαιστινιακών Σττονδών. 57) ΜτΓαντάονί "Αλ Τζσιμττάλ, ποιη τή,ς, Σνρία. 58) Βρε.ττανικίΊ Άντισιωνιστική Όργάντοση. 59) 'Αροβδικό Κέντρο Πληιρο- φοριών ΗΠΑ. 60) «Εύράιμτηα», 'Αραδο — ΕνρωτΓαϊκή Κινή¬ ση. 61 ί Συ>μ6ούλιο 'Ενισχύ-
  σεως 'Αραδο — Βρεττανικής
  Κατα"Λ>η]σεως. 62) 'Αμττντέλ
  Ραζάχ Σαάντ, ιμέλος τής Έκ
  τεστικής ) ΈτΓΐτροττής τον Ρ^Ο
  63) Ούαλ'ιλ Ροιμττάχ, μέλος τής
  'ΕιΠ-ιτροπής ΡΕΟ, Λιδν-
  ης. 64) ΧρήΊστος Άγιο-
  μαμ,ίτης, Δ^μοσιογράφος Λευ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΝΩΣΟΥ
  7 χιλιάδίς μικροϊδιοχτητες
  δέν μττοροϋν νά οίκοδομήσουν
  • 500 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΑΝ · ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΕ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΑΕΙΟΥ*
  • 200 ΓΑΜΟΙ «ΧΑΛΑΣΑΝ» ΛΟΓΩ ΠΡΟΙΚΩΩΝ · ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ
  ΣΕ 25 ΧΙΛΙΑΔΕΣ (περίπου) στρέμματα γής,
  στί|ν περιοχή Κνωσού Ηρακλείου, άπαγο-
  ρευεται ή περιορίζεται ή οίκοδόμηση!...
  Τό θέμα αύτό, προέκυψε υστερα άπό την
  δημοσίευση σχετικοθ ΠροεδρικοΟ Διατάγ-
  ματος, τό όποιο στηρίχθηκε στΐς 40242)
  4423)76 άπόφαση τοθ Ύπουργείου Πολιτι
  σμου ('Αρχαιολογική Ύπηρεσία).
  κωσία, Κώττρος. 65) Γ. Ίοαάν
  νόν, Δηιμοσιογράφος Λενκωσία
  Κύτττρος' 66) Καρδινάλιος Πορ
  ταλοΰΐΓτι Βατικανό, Ρωμη,
  67) Τζόε Γκαμιλιέρι, Γεν.
  Διευθνιντής Γραφείον Πρωθν-
  ττουργον Μάλτας. 68) Τόμ
  Μίντοφ, Πρωθυατουργός Μάλ¬
  τας. 69) Άντόν Μττάτιτζιτς,
  'Αντιιπρόεδρος Ύ~ουργικοΰ
  Συιμδονλίον Μάλτας. 70) Πά
  τριάρχης Άντιοχείας Ηλίας
  Δ'. 71) Α. Πατταντωνίον, Δι-
  κηιγόρος, Σάν Φραντζίσκο, Η
  ΠΑ. 72) Βασΐλ Μ-αλάφσκυ,
  Άντιπρόεδρος 'Αφροασιατικής
  'Ε-ιτροπής Άληλεγγύης στή
  Σόφιαι Βονλγαρίας. 73) Π.
  Άγκιονς ιμέλος τού Έργατι-
  κού Συνδικάτον Μάλτας. 74)
  Ίνγκόρ Πλισένκο, Καθηγη-
  τής Δ)ντής Ίνντιτούτον Διε¬
  θνών Σχέσεων Μόσχας. 75)
  Δρ. Άνΐς "Αλ Κάσε>μ, Πρόε-
  δρος Δικηγγορικοΰ Συλλόγου
  Λιδώης. 76) Γονΐλιαιμ Μονν-
  τανος, έκδότηις έψηιμερίβας Κοο
  λιφορνιας. 77) "Αλκης θίκονο
  μίδηις, Καθητγητής Πανεπιστηιμί
  ου Σικάγου ΗΠΑ. 78) Ούαφικ
  Χάντιρα, μέλος 'Εκτελεστικής
  'Επιτρο-ης Ρ^Ο. 79) Μύρι-
  α|μ Μακέ)μ~α, Ύττονργός Πλη¬
  ροφοριών Γουινεας — Τραγου
  δίστρια. 80) Ρωζέ Γκαρωντύ,
  Γάλλος Φιλόσοφος, Παρίσι.
  81) Διεθνής "Ενιοση Δηΐμο-
  σιογράφων. 82) Διεθνής 'Αιμνη
  στία. 83) "Ενωσις Συντσχτών
  Ήμερησίων Εφημερίδων ' Α¬
  θηνών. 84) "Ενωσις Ίδιοκτη-
  τών 'Ετταρχιοκοϋ Τνττον. 85)
  Μοάιμερ "Αλ Καντάφι, Πρόε¬
  δρος Λιβνης.
  Αίτία τής ατταγόρενσης αυ¬
  τής, είναι οί 'Αρχαιολογικοί χώ
  ροι τού Ηρακλείου, ττον χωρ!
  ζονται σέ δύο Άρχαιολογικές
  ζώνες. ΣτήΙν ττ,ρώτη, ττον καλύ
  τττει την ττειριοχή Κνωσσού, Βί
  νιζελείου, Φορτέτσας, κλττ. ά-
  παγορεύεται ή σίκοδόμηση. 'Ε
  τπτρέττεται ιμόνο γιά τούς οί·
  κισιμούς πού ύττήιρχαν ττρίν άττό
  τό 1923. Σ' αυτήν την περίπτω
  ση ομως. τό συνολικόν έμβα-
  δόν τού υπό καλύψη χώρον,
  πρέττει νά μην ξεπρενά τα 80
  τ. μέτρα, τό νψος τα 3,5 μέ
  τρα, τα θβμέλιαι νά μην εί¬
  ναι βαθύτερα από μισό μέτιρο
  καί ή στέγη νά είναι μέ κερα-
  ■μίδια. "θΓπ-ου δέν νττήρ-
  χαν οΐκισΐμοί ττρό τού
  1923 ά— αγοιρενεται ή οίκοδάμι
  ση^ 'ΕπιτιρέΓπεται μ ό ν ο ή άνε
  γβρση άνλτιοστασίων καί άττο-
  θηικών, ιμόνον δταν ό έκιμεταλ-
  λεύσΐιμος άγιροτικός χώρος, ξε
  πϊρνά τα 4.000 τ.ίμ.
  Στήν δετερηι ζώνη, έπιτρέπε
  ται ή άνέγερση στπτιών, μόνον
  δταν τό οΐκαττεδο ξεπερνά τα
  4.000 τ.ιμ. Στήν περίπτωση
  αυτή ό καλντΓΓτάμενος χώρος
  Πνίγηκε-λένε οί συγγενεϊς-άβοήθητος
  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑ ΤΟΝ ΠΝΙΓΜΟ ΡΑΠΤΑΚΗ
  Ύπάρχει εΰθύι/π τοϋ Λιμεναρχείον;
  Πήιραιμε ίνα. γράμμα άπό την
  άδελφήι τον 'Αλ. Ρατττάκη, πού
  ττνίγηκε τή^ ττροττειρασμέιΐ'η Κυ¬
  ριακήν στ' άνοιχτά τής θάλασ
  σας τής ττεριοχής Κοκκίνη Χά-
  νι.
  Ή κνιρία Ρατττάκη - Καργια
  λίδη, νποστηιρίζει δτι εΐχε γί
  νει τηλεφώνηιμα στό Λιιμεναρ
  χεΤο άπό τίς δέκα τταρά τέταρ
  το τό τηρωΐ άπό τό σπίτι τού
  καθηγητή κ. Μιχ. Νικολιδάχη.
  Στήν ϊδια έτπστολή, άναφέρε-
  ται ότι δέν κινήθηκαν άμέσως
  σωστικά μέσα τού Λιμεναρ
  χείου, γιά νά δοηβήσουν τόν ά
  δελφό της, ττού γιά πολλή ώ-
  ρα χαροττάλευε μέ τα κάματα.
  Άκόμη, διτως ·μάθαιμε, οί
  στενοί συγγενεΐς τον Ρατττάκη
  θά υιτοδάλλουΛ' έντός των ή
  μερών μύνηση κοττά πσντός ύ
  πευθύνον, γιά την μή παροχή
  βοηθείας, τή,ν &φα πού κινδν-
  Ή Συμφωνία των Βάσεων
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  τής Βαρειοατλο3ντιχής Σνμιμα-
  χίας.
  3.— Ή νέα αντή Σι/μφω-
  νία θά καθορίζη τό καθεστώς
  καί θά ιτροβλέτΓη τονς δρους
  λεΐίτουργείας των στρατιωτικών
  έκείνων έγχαταστάσεων έν 'Ελ
  λάδι, είς τάς οποίας νττηρετεί
  αμερικανικόν τηρασωπικόν. Θά
  εΤναι τταρα|μοίια ττρός την 'Αμε-
  ρικανο - Τονιρκικήιν Σνμφωνί-
  αν καί θά περιλαιμβάνη, μετα-
  ξύ αλλων, τάς άκολούθους άρ-
  χάς:
  α) Κάθε εγκατάστασις θά
  είναι έλληνική στρατιωτική ε¬
  γκατάστασις υπό "Ελληνα Δι
  οικηττήιν.
  6) ΑΙ έ^οττοιοττάσεις θά έ
  ξνττηρετονν ιμόνο σκοπονς έ-
  γκεκρψένονς ά—ό την Ελληνι¬
  κήν Κυβέρνησιν. ΑΙ δραστηριό-
  Τ"ες είς αύτάς θά άσκοθνται έ
  ττί τή βάσει άμοιβαίως σνιμττε-
  (ρωνηιμένων τηρογραμιμάπων.
  γ), ©ά 0πάρξη συρμείτοχή
  ελληνικόν προσωπτικοθ, μεχρι
  ποσοστοΰ 50%, επί τού σύνο¬
  λον τού πιροσωττικοΰ ττον ά-
  τταιτεΐτοι διά τάς ονμττεΦωνη-
  μένας κοινάς τεχνικάς λειτουρ-
  γίος καί τάς σνναφεΐς δραστη
  ριότηττας καί υπηρεσίας σνντη
  ρήσεως των έγκαταστάσεων.Θά
  ύπτάίρξη, δέ πιροδλεψις διά την έκ
  τταί&νσιν τοΰ ττιροσωτΓΐκον ού¬
  τον διά τόν σκοπόν τούτον.
  δ) ΑΙ δύο Κυβερνήσει θ' ό
  ττοκτοθν ό—ό κοινοθ καί πλήρως
  δλας τάς ττληιροφορίας, συιμ~ε
  ριλοζμβανομένον καί τον άνεπε-
  ξεργάστοι/ υλικόν ττού θά προέρ
  χωνται έκ των έγκο-αστάσεων
  συμφώνως ττιρός τάς άιμοιβαίως
  σαμφωνηθησοιμένας διαδικασί-
  ας. Θά σνιμφωνηθή πρόγραιμμα
  κοινής χρήσεως διά τό σύστη-
  μια τηλεττικοινωνιών των αμερι¬
  κανικόν δυνάμεων έν Ελλάδι.
  ε) Ή σνιμφωνία θά παρσμεί
  ντ έν ισχύϊ, επί· τέσσαρα ετη,
  κα! θά τηροδλέπεται δυνατότης
  τερμΛτισιμοΰ της πρό τής έκ-
  ττνοής της, ώς καί τής άνανεώ
  σεώς της.
  στ) Έντός τού ττλαισίον τού
  τού θά νπάιρξουν Παραιρτήιμα-
  τα τής Συμφωνίας, αφορώντα
  είς εκάστην ιμείζονα έγκατάστα
  σιν (ήτοι Νέα Μάκρη, Σούδα,
  Ηράκλειον) καί είς τό αμερι¬
  κανικόν στοιχείον τής 'Ελληνι-
  κής 'Αεροττορικής Βάοχως 'Ελ
  ληνικον, καθώς καί Παραρτήμα
  τα αφορώντα είς τό ναμικόν
  καθεστώς των άμβρικανικών δυ
  νάιμεων (5.Ο.Ρ.Α.) καί είς
  τάς δικαιοδοσίας τής έλληνικής
  βιοικήσνως των έγκοπαστάσε-
  ων.
  ζ) Τό αφορών είς την Σού-
  δαν Παιράρτηιμα θά άττοτελή ά
  ναθεώρησιιν τής Σνμφωνίας τής
  Σούδας τού 1959. ΣνμφωνεΤ-
  ται ότι έν τώ ,μεταξύ τάς άψιε-
  ρικανικάς δραΐστηριόττϊτας ε!ς(
  τό Αεροδρόμιον τούτο θά διέ-
  πη ή Συιμφωνία τού 1959.
  η) Σνμφωνεΐται δτι, μέχρι
  τής σννάψεως τής νέας Σνμφω
  νίας έντός ενλόγου χρόνον θά έ
  πιτ,ρέττετοιι ή συινέχισις των άμε
  ρικανικών διραστηριοτήτων, αί
  οποίαι θά άσκοΰνται σήμερον
  έξ έγκαταστάσεων έν Ελλάδι,
  καί αί ό—οΐαιέξυττηρετοΰν κοινά
  άμνντικά σνμφέροντα.
  4.— Ώς ανατπ-όσπαστον
  τμήμα τής νέας Συμφωνίας Ά
  μυντικής Συνεργασίας 0& ττε-
  ριλαμδάνε,ται διάταξις ττροδλέ
  τΓονσα νποχρέωσιν παροχής
  είς την 'Ελλάδα στρατιωτικής
  βοηθείας, έττί τέσσαρα ετη, ά
  νερχομένης είς 700.000.000
  δολλάρια, μόρος τής οποίας
  Θά είναι δωιρεάν βοηθεία. Ή
  ύιττοχιρέωσις αυτή θά άποβλετπϊ
  είς την ττειραιτέρω άνάτττυξιν
  τής άμυντικής έτοιμότη,τος τής
  Ελλάδος καί είς την κάλυψιν
  των ά,μυνίτικών της άναγκών, έν
  τή έπιδιώξει των σκοπών, 3;
  Βορειοατλαντικής Συιμμαχίας.
  Έξ άλλου ή Άμερικανική Κυ
  βέρνησις παρέσχεν αρμοδίως
  πιρός την "Ελληνικήν Κνδέρνη-
  σιν την διαβεβαίωσιν δτι:
  «ΑΙ Ηνωμεναι Πολιτειαι διά
  νά βοηθήσουν την 'Ελλάδα νά
  έκσυγχρονίση· την οικονομ ιαν
  της καί νά αντιμετωπίση; τάς
  είδικάς ανάγκας πού δύναται
  νά τηροκΰψονν πιρός έξισορρόττη
  σιν τού ίσοζνγίον πληιρωμών,
  θά παράσχονν ώς καί. είς τό πά
  ρελθόν πρόσφορον υποστήριξιν
  τπρός την Έλλάδα^ άττευθυνομέ
  νην τόσον είς ίδιωτπκούς όργα-
  νισμούς χιρηιματοδοτήκΓεως δσον
  καί είς διεθνεΤς χρηιματοδοτι-
  κούς Όργανισμονς.
  ' Επιπροσθέτως αί Ηνωμεναι
  Πολιτειαι θά σννεχίσονν νά έν
  θαρρύνονν την Τραπέζα Έξαγω
  γών - ΕΙσαγωγών1 ώστε νά δύ¬
  ναται ή "Ελλάς νά χρησιμοποιή
  τάς τπσπ-οδοτικιάα, της ύττηιρε-
  σίας».
  9 (Στό έττάμενο τό τέλος)
  νευε ό άδικοχαμένος αδελφάς
  τονς.
  ©έτομε τα τταραπάνω στή
  δηιμοσιστητα καϊ ττεριμένουμε
  μιά ΰτΓενθννη αττάντηση στά δ
  σα καταγγέλλει ή κυρΐα Ρατττά
  κη, γιατί δημιονργοΰνται έντυ
  πώσεις καί άττορίες, ο! όποΤες
  δέ^ πρέττει νά μένονν ποτέ ά
  ναπάντητες.
  ιΚατά ττολν ττερισσόιϊρο μά
  λιστα, δταν ττ,ράκειται γιά την
  ζωή ενός άνθρώ~ον πού ττνίγη
  κε εντελώς άδοήθηιτος σέ μιά
  κοντιντ) θάλασσα. Κι' ένας άκό
  μηι λόγος είναι, ότι σώθηκε (μέ
  λΐγη βοηθεία, πον προερχότα
  νέ άπό κάτποιον άλλοδα—ό) ό
  σ-τνετηδαίνων στήν βάρκα κ.
  ,Αλ/τ. Λελεδάκη,ς.
  Τί λέει λοΐΓΓτόν ό κ. Λιμενάρ
  χης ή ό κ. Είσαγγελέας;
  ΑΡ.ΧΙΣΕ ΤΟ
  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
  ΣΤΟΝ «ΚΡΟΝΟ»
  Τό βράδν τής ττερασμένης
  Παρασκενής εγινε ή έναρξη, μι-
  άς ωραίας προσπάθειας στό
  Ήράκλεια: Έγκαινιάστηκε τό
  'Αναψνκτήιριο στόν κινηματο
  γράφο τον Πάρον «Κρόνος»,
  πού όψείλβται σέ ττρωτοβου-
  λϊα τον συ,μτΓατριώτη έττιχει-
  ρηματία κ. Μαν. Σπαντιδάκη.
  Μιά ττλειάδα έκλεκτών καλ-
  λιτεχνών παρουσιάζει ένα φρον
  τισμένο τπρόγραιμμα, πού τό¬
  σο ελλειτηε άπό τό| Ήράκλειο,
  μέ έλεύθε,ρη εΤσαδο καί τιμή
  ποτοθ ή γλιικον, ττρός 75 δρχ.
  Θυιμίζομε δτι ό διευθυντής
  τής «'Αλήιθειας»1 (πού παλιότε
  ρα εΤχε άσχοληβεΐ καί μέ καλ-
  λιτεχνικές έπιχειιρήσεις,) ττρό-
  τεινε πέρνσι στόν Δημο νά τον
  παραχωρηθή ή «*Όαση» γιά
  παρόμοιο ακριβώς σκοττό, ττλήιν
  δμως ή ττρόταση άττορρίφθηκε.
  Τώρα λοιπόν τίον βρέθηκε
  I-
  νας ιδιότης νά ξεκινήσει χωρίς
  καΐμμιά κρατική ή δηιμοτική
  βοηθεία, την παραττάνω ώραία
  ττροσττάθεια, πού άττοβλέττει
  νά δή ό Λαός, ενα ώραίο καί
  φτηνό θέαιμα, μέ χαιρά της ή
  έφηιμερίβα μας, ττροβάλλει την
  τπροσττάθεια, έ'στω κ ι άν γίνε-
  ται όνττό ττιρόσωπο εντελώς ξέ
  νο πρός αυτήν.
  Ή ττρωτοβουλια τού κ.
  Στταντιδάκη π,ρέττει νά ύπο-
  στηιριχθεΤ, γιά νά δεί καί ν' ά
  κουσέ ι τό φετεινό καλοκαίρι, ό
  Ήρακλειώτικος Λαός, έκλε-
  χτοΰς καλλιτέχνες( καί νά
  ψνχαιγωγηθεΤ φροντισιμένα καί
  φτηνά.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗ
  ΣΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ
  ΠΑ ΤΑ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ»
  ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
  Σήιμερα ττιρόκειτσι ινα διε-
  ξαχθεΐ στό Τρΐιμελές Πλημμε-
  λειοδικείο Ήροκλείου δίκη κα
  τα τού κ. Γεροχρήστον καί
  λοιττών Οττευθύνων των «ττεριοδι
  κων», τής 'Αστννομίας γιά τα
  όττοΐα μάζεναν σννδρομές άττό
  την περιοχή Ηρακλειον καί τε
  λικά τα έιντνπα δέν εφταναν
  οτονς παραλήπτες ή τούς έ-
  στέλναντο διαφορετικά φνλλά-
  δια.
  Γιά την ντΓΟΘεσή. αύτη έγι-
  νε αύτετΓάγγελτη δίωξη των ΰ-
  τΓενθννων άττό την Είσαγγελι
  κή Άρχη "Ηρακλειον, έπειτα
  άττό δημοσήενμια τής «Αλη¬
  θείας».
  Γιά τόν λόγο αύτό καί εί¬
  ναι μάρτυρος στήν αύριανή δι
  κη ό διενθνντής τής έφηιμερίδας
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦
  Η ΝΕΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΤΟΥ ΚΟΡΕΑΤΗ
  «ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ»
  Στήν όδό ΖωγράΦου 11
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΕΘΑΥΡΙΟ
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  ΤΟ ΘΕΜΑ ΒΑΒΑΛΗ
  Φ Συνέχειαάπό τή σελίδα 1
  άρθρον 181 τού Ποινικον Κώ
  δικα, μέ τό όττοΐο καταδικά-
  στηκε τόσο βαρεία: ό συνεργά
  της τής «Αληθείας».
  1 ΕΦΥΓΕ
  ΙΤΟ ΕΖΩΤΕΡΗΚΟ
  ΩΣΤΟΣΟ, ττροχθές Παρα
  σκευή 20 Μαΐου, ό κ. Πέτρος
  Βά6αλης ανεχώρησε γιά την
  Τριπολι·) τής Λιβνης, ττροκει
  μένον νά μετάσχηι των έργα
  σιών τής Έκ,τελεστικής Έττι
  τροττής τοΰ Διεθνοΰς 'Αντισιω
  νιστικοΰ Συνεδριον, _ στήν ό-
  ποία μετέχει, μαζΐ μέ γνω-
  στές ττροσ«οτπκότητες άττό δ-
  λο τόν κόσμο.
  Τή τταγκόσ'μια αυτή συγ¬
  κεντρώση άργανώνει ό Διεθ¬
  νής Όργανισιμός πον έδρεύ-
  ει στή Λιβνη, θέμα της δέ θά
  είναι ή συζητήση καί λήψη ά
  ποφάσεων γιά την έφαρμογή
  προγράμματος κατά τοΰ Διε¬
  θνοΰς Σιωνισμον καί κατά των
  ττάΐσης μορψής Φνλετικών Δια
  κρίσεων.
  Έν τώ μεταξύ, ή Έφεση
  τού κ. Βάβαλη. γιά τίς δυό
  -ρόσφατες κατταδίκες τον (14
  μήνες καί 2 χρόνια) άπό τό
  Τ,ριμελές Πληιμιμελειοδικεΐο Ή
  ρακλείου, προσδιορίστηκε γιά
  την Τετάρτη 22 Ίουνίου 1977.
  Στό διάστημα τού ενός
  μηνός ττοΰ μεχ7θλαβεΐ μέχρι τό
  τε, ό κ. Βάβαλη,ς θά έχει έπι-
  στρέψει άττό τό ταξίδι τον στό
  έξωτερικό.
  δέν ττρέπει νά νττε,ρβαίνει τα
  80 τμ. Τό ανώτατο δριο των
  όρόφων, καθορίζετσι σέ 2! . .
  ΟΙ δύο ζώνες αύτές, κατα-
  λα,μβάνονν τίς ττειριοχές Κνωσ¬
  σού, Φορτέ,τσας, Νέας Φορτέ-
  τσας, τμήιμα τού "Αγ. Ίωάννη
  Βενιζέλειο μέχρι κοντά στό
  Σκαλάνι, στήν Αγ. Έλεοΰσα,
  στή Σίλαμο, στό άεροδρόμιο
  κλπ.
  ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
  1) Ό άριθ,μός των μικροιδιο
  κτη,τών, ΤΓθύ θίγονται άμεσα
  τα οίκονομικά τονς σνμφέρον¬
  τα, είναι ττολν μεγάλος. Φτάνει
  περιττον τίς 7.000.
  2) Ματαιώθηκαν 500 ττερί-
  ττον άγορο—ωλησίες μέ θύμα-
  τα ψτωχούς μικροϊδιοκτήτες.
  3) Ά-οκλείστηκε ή έ—έκτα
  ση τελεσίδικα, τού μοναδικοΰ
  Νοσοκομείον τού Ηρακλειον,
  καί τής Κρήτης γενικώτερα τον
  «Βενιζέλειου».
  4) Άττοκλείστηικε ή διαττλά
  τυνσηι τοΰ στενοΰ δρόμον πού
  σννδέει τό Ήράκλειο μέ τίς
  Έτταρχίες Πεδιάδαις|, Μονατρα-
  τσίον κλπ. (Ήράκλειο - Άρκα
  λσχώρι, Ήράκλειο - Καστέλλι,
  κλπ.)
  5) Γβνικά, δημιουργηθή», έ-
  να μεγάλο κοινωνικό σκάνδαλο,
  μέ την άναγκαστική δέσιμευση
  τής περιουσίας φτωχών μικροϊ-
  διοκτηττών, λαμβανομένον νπ'
  δψη τού ψηλοΰ κόστονς ζωής,
  καί των τραμοΐχτικών ένοικίων
  τού Ηρακλειον.
  6) Είδικώτερα, ματαιώθη-
  καν τί «χάλασαν» (δττως λένε)
  Η ΔΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ
  κ- ΔΗΜΑΡΧΟ
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  χε δικαστεΐ —ρωτόδικα γιά συ
  κοφαντική δυσφήμιση σέ 2 χρό
  νια φνλακή, (ένώ ό κ. Είσαγγε
  λέας εΤχε ζητήσει £να χρόκ>)
  καί σέ 200 χιλιάδες δρχ. ήθική
  βλάβη (ένώ ό κ. Καρέλλης είχε
  ζησήσει 15.000!).
  Έν όψει τής μεγάλης σημα-
  σίας πον εχει ή δίκη αύτη, ττολ
  λοί κοινοί φίλοι συνέστησαν
  στόν κ. Δήΐμαρχο νά άνακαλέση
  τήιν έγκλησή τού, όπως, έξ άλ
  λου έκανε καί γιά την ιδία τ—
  ρίτττωση ό δενθυντής τής «Α¬
  ληθείας» στή, ττρόσφατη παιρό-
  μοια δίκη κατά τής εφημερίδας
  τού κ. Καρέλλη «Άλλαγη».
  Έξ άλλου ό κατηγορονμενος
  συναντήθηκε μέ τόν μηνντή καί
  δόθηκοον ο! σχετικές έξηγήσεις,
  ό δέ κ. Καρέλλης κατανόησε
  πρός τιμήν τού, τό δτι στή δια
  μάχη αύτη. μέ τό διευθνντή
  τής εφημερίδας μας, εμείς έκ
  φράσαμε έρωτη,ματικά ξ έ ν ε ς
  άττόψεις καί ότι τελικά ϋττήρ-
  ξαμε θύματα άλλων. Τα παρα
  σκήνια δμοος αυτής τής δίκης
  π,ρός δλες τίς κατευθύΐι'σεις,
  δέν είναι τής στιγμής γιά νά
  μην έ— ηιρεαστή τελικά καμμιά
  άτΓΟφαση, ούτε καί αυτή τοϋ
  μηνυτή, ττρό τής έκδίκασης τής
  υποθέσεως.
  Πάντως ίλττίζομε δτι τό σα
  τανικό σχέδιο. «μ' ένα σμττάρο
  δυό τρνγόνια», δέν θά πετύχη
  τόν τελικό τού σκοπό, γιατί
  άττό τής ττλευράς μας τουλάχι¬
  στον - τό άτΓοδείξαιμε έξ άλ¬
  λον - καταλάβαιμε πόσο έγκλη
  μοττικός είναι ό σττόρος τής
  διχόνοιας, άνάμεσα στίς δημθ
  κρατικές δυνάμεις.
  ττερίιττου 200 γάμοι, στίς πειρι
  πτώσεις των οποίων είχον νττο |
  σχεθεί προϊκα.
  ΟΊ οίκογένειες των πληγέν-
  των άπό τό Διάταγμα αύτό,
  πον δημοσιεύτηκε στό 373)10
  . 10 - 76 Φ.Ε.Κ . βρίσκονται
  αυτή τή στιγιμή σέ συναγερμό.
  Πληροφορού,μαστε μάλιστα ότι
  έτοιμάζουν Σύλλογο γιά νά
  μττορέσουν νά άγωνιστοΰν μα
  ζικά έ-ιτνγχάνοντας την κατάρ
  γηση τού Διατάγματος αυτού,
  ποΰ δίισμεύει τίς ττεριονσίες
  τονς καί δηΐμιονργεΐ £να τρο-
  μαχτικών διαστάσεων κοινωνι¬
  κό σκάνδαλο.
  Μ' αυτόν τόν τρόπο, άκόμη
  άναγκάζ€ται ή πόλη τού Ήρσ
  κλείον νά σταματήσει νά άνα-
  τττνσσεται τηρός την κυριώτερη
  καί πλέον πρόσφορη κατεύθνν
  ση. Δημιου,ργεΤται δηλαδή ίνα
  πρ>όσθετο ττρόβλημα, μιά καί
  τα καινούργια σττίτια άναγκα
  στικά θά χτίζονται ττρός την
  μολυσιμίνη τ-ριοχή τού Γιόφν-
  ρον.
  Κατά τα αλλα, στή* Κνοσό
  πού φέρεται σάν έξιλαστήρια
  άφοριμή τού" σκάνδαλον αυτού
  θά δοθή σέ τταγκόσμια πρεμιε
  ρα ό «Κούρος» γιά δυό τρείς
  έκατοντάδες «ξεχωριστούς> μΐ
  ταξύ των οποίων καί ό κ. Τρμ
  ττάνης. Δέν θά νπάρχει καλύτε
  ρη εύκαιρία γιά τό Λαό, νά
  σνγκεντρωθεΐ £ξω άπό τό Μι-
  νωικό παλάτι καί νά διαμαρτυ
  ρηθή είρηνικά έκείνο τό δράδυ.
  Πού ξέρετε, μττ<ίρεί νά μή σνιγκινηθονν οί αρμόδιοι ττού θ&ναι έκεϊ σνγκεντρωμένο^ μπορεϊ νά μηι συγκινηθεί ό κ. ύιτουργός, άλλά Τσως νά. . . ου γκινηθεΐ ό πανάρχαιος Μίνωος ή" τουλάχιστον ή. . . Άριάδνη καί μέ τόν. . . μίτο της νά ώδη γήρει στή· λύση τού ττροβλήμα τος. Κάττοιος πάντως πρέπει νά άτταλλάξει τούς σημερινούς α ττογόνονς τού Μίνωα άπό τή θνσΐα ττού καλούνται νά «τρο- σφέρονν στάν σύγχρονο Μινώ. ταυρο τής κρατικής γραψειο- κρατίας. . . ΠΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΔΗΜΟΙ ΑΙ,ΤΙΔΡΑΚ 2ΤΗ ΗΟΜΑΡΧίΛ Τό μεγαλεΤο έκεΤνο πού λέ- γεται «Μάχη τής Κρήτης», γιορ τάστηκ£ χθές μέ έκπροσώττονς των 'Αρχών, έκατό ττερίιπον στρατιώτες καί καμμιά... ε! κοσάρια Δημόσιονς Ύπάλλη- λους κλπ. Είναι ινα ντρέπεται κανείς, βλέττοντας μιά τέτοΐα μεγάλη στκγιμή τής Ίστορίας, νά περ νά σάν ένα τκχαϊο γεγονός. Νά δίδεται ά—ό τίς έΐπίσηιμες Άρχές (Νσμαρχία) ττερισσότε ρη σημασία στήν άφΐξη κάττοι όν 'ΥτΓουργού> κο· *>' άντιμε-
  τωπίζει μονόττλενρα την θρνλι
  κή έποποιία ττού σννετάραξε
  την Παγκόσιμτα Κοινή γνώμη.
  Άλλά, τί εκανε ή ίδια ή Κν-
  βέρνηση γιά νά τιμήσει τό γε
  γονός; Οντε ενός λεπτόν σιγή
  «γιά τού στραδού τα μάτια»,
  δέν εγινε στήν προχθεσινή σννε
  δρίαση τής Βονλής.
  Ή Ναμαρχία Ηρακλείου, ε-
  δγαλε έξω ά—ό τό πρόγραμιμο:
  τίς έκδηλώσεις τοΰ Δήμου. (Ό
  ιμιλία Σπ. Λκναρδάτου, παρά-
  σταση Θεατρον Νέων, συναυ
  λία Μαρκοπούλου). Καί έκτός
  άπ' αύτά, άττέκλεισε άττό την
  εκδηλωθή την Έθνική Λντίστα
  ση. Αύτούς δηλαδή πού μέ τό
  αΤμα τονς δώσσνε την εύκαιρία
  στάν εκάστοτε κ. Νομάρχη νά
  έξατνγέλλει έορτασμούς τής Μά
  χης τής Κρήτης.
  "Ετσι - δττως ιμάς είπε ένας
  καττετάνιος τού άντάρτικου,
  πού σνναντήσαΐμε λίγο πιό κά
  τω άττό τό μνημείο τής Μάχης
  τής Κρήτης - ό γιορταοιμός
  ήταν γιά κλάμιματα.
  Την αρχομένη Κνριακή, στίς
  10 τό ττρωΐ, θά γίνει Λαΐκό
  Προσκύνηιμα κα! καταθέση στε
  ψανιών στό Μακάσι, κάτω ά¬
  ττό τόν Τάφο Καζαντζάκη. Την
  εκδηλώση αυτή όργανώνει ό
  Δήιμος Ηρακλειον, πού διαμσρ
  τνρήθηκε εντονα γιά τίς έκδη
  λώσεις τής Νομαρχίας.
  "Ας ττάιμε δλοι γιά νά δεί-
  ξονιμε δτι σεβάμαστε καί τι-
  ιμοΰμε αντούς ττον θνσιάστηκαν
  γιά μάς, την Ελευθερία, τή
  Δημοκρατία και την ανθρωπίνη
  άξιοττρέ—εια.
  Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ "ΖΑΡΙΤΖΗΔΩΝ,,
  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
  ΠΑΝΗΓΥΡΙ
  ΑΓ. ΡΟΥΜΕΑΗ
  Πνενιμαίτικό πανηΐγνρι γίνε
  ται στΓς 29—30 Μαΐου στήν
  Αγ. Ροαμέλη Σφακίων, μέ την
  εύκαιρίια τής γιορτής τής Πεν
  τηκοστής.
  ΊΕλληνες καί ξένει τουρίστες
  θάχονν την εύκαιρία νά παρα-
  κολονθήσονν ,μιά κατανυκτική
  θρησκιεντική εκδηλώση, σχετική
  μέ την ημέρα έκείνη. Καταβάλ
  λεται, μάλιστα, προσπαθεία
  γιά χάρη των ξένων τονριστών,
  πού μετά τό πέιρασϊμα τού Φα
  ραγγιού τής Σαμαριάς καταλή
  γουν στήν "Αγ. Ρουιμέλη, νά
  βρεθεΐ τρόττος ώστε ή εκδηλώ¬
  ση νά περιέχει κα! ξενόγλωσ
  σες ήμιλίες γιά τή σημασία
  τής ημέρας έκείνης.
  Όργανωτης είναι ό φίλος
  καί συινεργάτης τής «Αληθεί¬
  ας» Παπά - Γιώργης Χιωτάκης.
  Φ Σννέχειαάπτό τή σελίδα 1
  ττεριεχόμενο την άττειλή κατά
  τής ζωής τού Διευθυντή τής
  «Αληθείας» καί τόν έκδια-
  σμό ότι αύτό θά γινόταν αν
  ό Μάνος Χαρής δεν κατέβσλ-
  λε, έντός τριών ημερών, στόν
  απειλούντα 153 χιλιάδες δρχ
  δσες δηλ. εΐχε κοστίσει ή
  βμηνη καταδίκη άττό τό Έφε
  τεΐο.
  Μετά τό άττειλητικό έπώ
  • νυμο τηλεφώνημα, τό όποΐο ό
  οητειλήσας ζήτησε νά μαγνη
  τοφωνηθη (!) ό διευθυντής
  μας κατήγγειλε την ενεργεια
  στό Τμήμα Ασφαλείας καί
  την έτταύριο στήν Είσαγγε-
  λία.
  Τό άπόγευμα τής Παρα-
  σκευής ό δράστης κλήθηκε
  στήν Άσφάλεια καί είλικρινά
  φερόμενος, δέν άρνήθηκε.
  Ό διευθυντής τής «Αλη¬
  θείας» δέν τοθ ύτΓέβαλλε μή-
  νυση καί έτσι ό άπειλήσας ά
  φέθηκε έλεύθερος, (διαφορετι
  κά θά πήγαινε αύτόφωρο) ά-
  φοθ ΰποσχέθηκε — μετά τή
  σύνταξη σχετικής πράξης
  στό διβλίο συμβάντων —δτι Ι
  δέν ττρόκειται νά ττραγματο—
  ττοιήση την άττειλή τού.
  Τό στΓουδαιότερο σημεΤο
  τής τΓεριτΓτώσεοος είναι δτι
  ό δράστης τής παραττάνο
  άπειλής καί τοθ εκβιασμόν
  εΐπε 6>ι έττηρεάστηκε καϊ
  «άττό τούς δλλους» ττού τοθ Ι
  λεγαν: «έσύ θά τό κάνεις,
  πού δέν έχεις παιδία».
  Έττειδή δέν έχομε σκοπό
  νά δώσωμε ττροέχταση στά
  θέμα οΰτε να κάνωμε κακό—
  γ ι αύτό ακριβώς και δέν κά
  ναμε μήνυση — άττοφευγωμε
  καϊ τό δνομα τού συγκεκρι-
  μένου ττροσώπου, δπως κάνα
  με έξ άλλου καί καθ" δλη τή
  διάρκεια τής ερεύνας μας κα
  τσ ΤΓΐς χαρτοτταιξίας.
  Έπ-αναλαμβάνομε δτι δέν
  έχομε τίποτε κοττά ουδενός ά
  πό δσους άσχολοΰνται μέ τα
  ζάρια, τα χαρτιά κλπ., άλλά
  στόχος μας είναι ή πάτα-
  ξη των τυχερών παιγνιδιών,
  πού τόσα δράματα δημιουρ
  γοϋν στόν κοινοονικά μας χώ
  ρο καί κυρίως στίς λαϊκές
  φτωχές οίκογένειες.
  Γι αύτό καί δηλώνομε δτι
  —τταρά τούς κινδύνους καϊ
  τις άττειλές — θά συνεχίσω¬
  με, άψοθ μάλιστα διατπστώ
  νομε δτι παρα τις διαθέσεις
  των 'Αρχών καί τίς βαρύγ-
  δουπες έξαγγελίες τής κυ-
  δέρνησης γιάπάταξη τής ζα
  ρο—χαρτοπαιξίας, συνεχί-
  ζουν οί «μεγαλόσχημοι» νσ
  δροΰν άνενόχλητοι.
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ
  ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
  Στήν κατ' έφεση έκδίκαση
  τής γνωστής ύττόθεσης στά Χσ
  νιά την ττεραοημένη Τετάρτη 6ι
  κάστηκαν 3 άττό τονς 8 %αχι
  γορούιμενονς καΐ σνγκεκριμένσ
  οί τυτπικά; υτΓεύθννοι των κέν-
  τρων «Κρνστάλ», «Άντσιμς»,
  καί «Σττόρτ Χάονζ». ΟΙ ποινές
  ■πού έτΓΐβληιθηχανε ήσαν οί ττρω
  τόδικες, δηλαδή, 8 μηνες φνλα
  κή πρός 300 δρχ. έξαγορά της
  Ημερησίως, 20.000 πρόοτιμο,
  15 μέρες κλείσιιμο των μσγα-
  ζιών καί' 1 χρόνο στερήση των
  πολιτικών δικαιωμάττων,
  Ό Είσαγγνελέας τής ίδρσς
  κ. Άλεξόττονλος ζήττηοτε την έ
  νοχή καί των ντΓθλοίττων (πλήν
  τού κ. Ρατττάκη).
  Στήιν άγόρενσή τού έττίσης
  ό κ. Είσαγγελέας νπογράμμι-
  σε την κοινωνική ττροσφορά τού
  διευθνντή τής εφημερίδας μας,
  λέγοντας δτι «τΓρέττει νά άττο
  δοθή στόν σνγκεκριμένο δηιμο-
  σιογράφο δημόσιος έτταινος, διό
  τι ύπεκατάστησε τίς άρμόδιες
  Άρχές».
  Άντίθετα, στηλιτεύτηχε ό
  ταγιμαιτάρχης Χωρ)κης κα» τό
  τε Δ)της Ασφαλείας κ. Γισν
  νουιράκος, ό οποίος καταθέτον-
  τας, τόνιζε σννέχεια δτι δέν
  γνώριζε τίττοτε καί ότι τταρά
  τίς προσττάθειές τον δέν μττο-
  ρούσε νά τπάσει κανένα λεσχάρ
  χπ> ττσιρά τό δτι τό ζάρι όρ-
  γίαζε στό Ήράκλειο.
  Βοοσικός μάρτνρας ήταν ό κ.
  Κ. Ρυακιωτάκης.
  Άττό τούς καταδικασθέντες
  μάθαιμε δτι ό κ. Αναγνώστα
  κης (ττού ττραγιματικά κατά
  τή δικη μας άττοψη δικάστηκε,
  βοηθώντας κ ι ό Τδιος μέ τή>
  τηροανακριτική τον καταθέση ό>
  δικα), θά κ άνε ι αΤτηση άναίρε
  οτΐ^ τής άττόφασης τον'Εφετείου
  στό Άνώτατο Δικαστήριο τής
  Χώρας.
  Καί ένα έττίκαιρο έρώτημα
  στούς άρμόδιονς: Τί γίνεται
  μέ τή χαρτο - ζαροτταιξΐα; Μέ
  τίς ττροχθεσινές ποινές των μ>
  κιρών, θά έφησνχάσωμε, πρός
  όφελος των μεγάλων;
  ,