98753

Αριθμός τεύχους

101

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

30/5/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ' αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμα, τού φράξουν οί <5λλοι τό στόμα, προλάβη νά -εί έστω καΐ μιά συλλαβή δική τού. Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ! ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΖ ΒΑΣΕΙ Ε ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ Διο-θονΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΊ'ΟΥ 1977 ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΚΡΗΤΗΣ Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291 Χρόνος 2ος-Άρ. Φύλ. 101-Δρχ. 5 ΜΕΓΑ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ Α Γ Ο Ρ Α ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ---------------------------------------------------ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ - ΠΡΩΤΑΚΟΥΣΤΟ - ΣΗΝΑΔΙΑΚΟ Η ΙΔΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΑΙΚΗ ΑΡΚΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΘΩΩΣΕ ΜΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΔΙΚΑΣΤΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ! Καί μιά νέα διωξη τού Διευθυι/τη μας γιάπ£ριυβριοη(=«» )τοΰ Ύπουργοϋ Η μίοθωοη των 100 χιλιάδων τϋϊ!?.ί?η-!ΐ..5.™ϊίΡΛ?. ΤΕΛΕΥΤΑΙ0Σ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ · ιΜΕΤΕΙΧΑΝ ΚΡΥΦΑ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕ7 · ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ · ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ · ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ· ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΟΙ ΠΑΠΑΛΗ ΓΟΥΡΕΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ στήν άγορά τοθ Ήρα κλείου, δημιούργησε ή μίσθωση ποϋ έγινε, την περασμένη βδομάδα, ϋστερα άπό πλειοδοτική δημοπρασια, ενός καταστήματος των Ίδρυμά- των ΚαλοκαιρινοΟ, άντΐ 98.037 δρχ. τό μήνα, ττού μέ τό χαρτόσημο κλπ. ύπερβαίνει τίς 100 χιλιάδες! ! ! ΜΟΛΙΣ κυκλοφόρησε ή άπίστευτη είδηση, άρχισε μιά γενική άναστάτωση στόν έμπορικό κόσμο τού Ηρακλεί¬ ου πού εΐδε όλοφάνερα νά διαψεύδωνται οί περίφημες Παπαληγούριες έξαγγελίες, περί περιστολής τού ττλη- θωρισμοΰ κλπ. ΦΥΣΙΚΟ ήταν οί διαμαρτυρίες τής Άγοράς νά στρα- φοΰν κατά των μετασχόντων στή δημοπρασια καί κυρί- ως τού τελευταίου πλειοδότη κ. Έμμ. Σολιδάκη ττού δια τηρεί τή γνωστή «Πιτσαρία» στή όδο Άγίου Μηνά. ΤΟ ΘΕΞΜΑ πήρε ήδη διαστάσεις καί άνακοινώθηκε προχ- θές ότι η ϊδια ή Έπιτροπή των Ίδρυμάτων ^Νομάρχης κ. Καραγκουνίδης, Δήμαρχος κ. Καρέλλης καί έκττρόσω- πος των Ίδρυμάτων κ. Καλοκαιρινό^) πού κατακύρωσε τυτπκά την δημοπρασια, διαμαρτυρήθηκε εγγράφως στόν άρμόδιο ύπουργό, στόν όποΐο τόνισε τούς κινδύνους άπό την τταραπάνω περίτττωση, κατά τής έν γένει Οίκονο μ!ας καί Άγοράς τού Ηρακλείου πού παίρνει ετσι την ■πρώτη θέση στήν άκρίβεια των ένοικίων, σ' όλόκληρη τή χώρα! ΕΠ ΕΙ ΔΗ τό θέμα είναι σοβαρώτατο καί έπειδή έφτασαν στά άφτιά μας άργά τό βράδυ τού Σαββάτου πληροφο- ρίες πού δέν μ—ορέσαμε νά διασταυρώσωμε, τό θέτομε ήδη στούς άρμοδίους καί τούς ενδιαφερομένους. ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΙΥΗΕΑΡΙΟ1ΕΙΡΗΠΗΣ Τοθ μετασχόντος Δικηγόρου κ. Γ. ΣΤΡΑΤΑΚΗ Όττως εΤνχχι γνωστό άπό τόν τοπικό καϊ Άθηναϊκό Τύ- πο στή Βαρσοδία συγκλήθη- κε φέτος άττό τις 6 μέχρι τίς 14 τού Μάη τό Παγκόσμιο Συ- νέδριο γιά την Ειρήνη. Στο συνέδριο ττήιρανε μέρος άντιττροσοτΓείες οπτά 1 25 χώ- " ρες, πού στείλαν* στή Βαρ- σοβία πάνω άπό 1200 άντιπρό σωττοι/ς. Ή 'Ελληνική άντιπροσω- πεία άτταρτιζάτανε άττό 30 οκτιτηροσώτΓονς άττό όλα τα οιθΓμερίσματτα τής Πατρίδας μας κι' άνάιμεσα στά μέλη της εΤχε τρείς Βουλευτάς, δοό Δη- μάρχους, 'ίκι στρατηγό σέ ά ποστρατεία, δη'μοσιογράφους, έκττρασώττοας των κυριωτέρων Πανιελληινίων όργανώσεων (Ε ΦΕΕ, ΟΛΜΕ κλπ.) κΓ έκπρό σώττους των τοπιχών όργανώ σει>ν τού κινήιμιαΓτος τής Είρή-
  νης.
  Τό συνέ&ριο ήτον μϊα σύ-
  ναξη καϊ συνΟΜτηση των έκπρο
  σΜττων τής Παγκόσιμιας Κοι-
  νής γνώμης, γιαύτό καί οί έ-
  θνικές άντιπροσωττεΐες άττοτε
  λούντον άπό άνθρώπους δλων
  των ίδεολογικών αττοχρωσεων.
  ΆνάΙμεσα &μ«ς σταΐς σντιπρο-
  σώττους >μττο;ροΰσε Κ'ανεϊς " νά
  διακρίνει ττροσωπικότητες μέ
  Παγκάσμιο ΚΟρος κι' σχτινο-
  6ολία.
  Τό σκνέδριο άνοιξε ό έττικε
  φαλής τού Πολωνικού Κρά-
  τους "Εντουαρτ Γκιέρεκ, γενι-
  κός γροιμματέας τού Πολωνικοΰ
  Ένιαίου Έργατικού Κόμμα-
  τος. Άνάιμεσα δέ στούς συνέ-
  δρους μττορούσε κανεϊς νά
  διακρίνει τ6ν Πρόεδρο τού Κι-
  νήματος Είρήινης τής Πολωνί
  άς ττρώην Πρωθυπουργό Σιράγ
  κιεβιτς, τόν Γ. Γραμματέα τού
  Παγκοσμίου Συιμδουλίου Εί-
  ρήνης Ραμέλ Σάντρα, τόν
  Ο ΑΚΑΛΗΜΑ.Ι.ΚΟΣ ΜΑΣ
  ΜΙΑ ΤΙΜΗ, γιά κείνον
  ττού τίμησε, δσο λίγοι τα
  'Ελληνΐκά Γράμματα: Ό
  σύγχρονος έττιζών γίγαν-
  τας τής 'Ελληνικής Πεζο-
  γραφίας Παντελής Πρεβε-
  λάκης, έγινε Άκαδημαίκός.
  Βεβαία, δέν είναι καί τόσο
  «πτουδαϊο τό γεγονός νά
  γίνεται Άκαδημαίκός ενας
  ανθρωττος τού πνευματικόν
  υψους τού Παντελή Πρεβελά
  κη, άλλά καί άλλοι, έξ 'ίσου
  μεγάλοι 'Έλληνες, ττού δέν ύ
  ττάρχουν ττιά στή ζωή, δέν
  έγιναν Άκαδημαίκοί, όπως
  ό Νϊκος Καζαντζάκης, ό Κώ
  στας Βάρναλης κ.ά.
  Ή τιμή αυτή πού έ'γινε
  στόν συμ—ατριώτη μας
  Παντελή Πρεδελάκη, είναι
  ίνα δίκαιο εύγε γιά τα πε
  νήντα χρόνια τής πλούσιας
  συγγραφικής τού δράσης.
  Μιά τιμή, πού είναι καί τι
  μη όλόκληρης τής Κρήτης!..
  Λουίς Καμδολάν, τόν Γιασέρ
  Άραφάτ, τόν πρώτ>ν Πρόεδρο
  τής Πορτογαλίας Κόστα Γκο-
  μέζ κ .ά.
  Σάν δαισιικοθς σκοττούς τής
  σύγκλησήις τού τό Παγκόσιμιο
  συνέδριο εΤχε νά δώσει την εθ-
  καιρία στοθς έττί μέρους έθνι-
  κβϋς α»τι,ττίρόσωττούς νά ·έκθέοΏΐ/
  νέ τις άττόψεις τους ττάνω στό
  φλέγοντα τπροδλήιμαίτα τού ά-
  φοττλισιμΌθ καϊ τής Είρήνης. Νά
  π,ροτείνουνε λύσεις πάνω στόν
  τρόττο καϊ τίς ιμέθοδες καΐ τα μέ
  σα πού χρειάζανται γιά νά οί
  κοδομηθεΤ ττιό στέρεα καϊ νά
  διαφυλαχθεΐ στό μέλλον τό ττα
  νανθιρώττινο άγαθό καί ίδανικό
  τής Είρηινη,ς. Νά άναλύσοοικε
  τούς έττΐ μέιρους πολυσύνθετους
  τομεΤς πού χρειάζονται νά α-
  ναπτυχθοθνε καϊ νά έδραιωθοθ-
  νε στΐς ιμάζες τής κοινής γγώ-
  μης, γιά νά γίνη τό άγαθό τής
  Ειρήνη/; κτήιμα κ«ϊ πιστεύω
  τού κάθε Ααοΰ τής 'Υφήλιου.
  Καΐ — κύρια — νά μετοίτρέ'
  ψει τούς απλούς άν&ρώπους δ¬
  λων τώ^ λαώ/ τής γής σέ φο-
  ρεΤς κα! δυνχϋιμεις ττού θά πά-
  ρουν στά χέιρια τους την υπό
  θέση- τής ύπεράχτπισης ο!κο-
  δόμησης τής ΕΙρήνης. Γιαύτό
  αλλωστε καί τό Συνέδριο όνο
  μάιστηρ<ε «Σοινέδριο των οίκοδό μων τής Είρήινης». Τό Συνέδριο εΐχε τις όλο μελειακές συινεδ,ριάσεις τού, στ'ις οποίες άνατττυχθήκανε οί γενικές κατευθυντήριες γραιμιμές τού Παγκοσμίου Κινήιματος τής Είρή,νης καΐ επί πλέον εΐχε τίς έπιτρσπιακές συνεδριάσεις τού μέσα στϊς οποίες έρευνη- θήκανε καΐ άυαλυθήτκανε δλα τα έττΐ ,μέροι/ς θέιματα πού αηταρτίιζουνε τοϋς συντελε- στές άνάτττι/ξης καΐ διαφύλλα- ξης τής Ει'ιρήνης σέ δλο τόν κόσμο. Τα έτ·ΐ ιμέρ<χ>ς θέιματα μέ
  τα όιποΤα αχτχοληθήκανε οί έ-
  ττιτροπές εργασίας τού Συ
  νέδριου ήσαν: 1) Ό τερματι-
  σμός τού άί/ταγωνισιμοί} των
  έξοττλισιμών. 2) Ή άνάτττυξη
  καΐ ή Νέα Διεθνής Οϊκσνοιμική
  Τάξη (Δηλ. την διεθνή άρχή
  πού κατωχυρώνβι τό άναφαίρε-
  το δικαίωμα των λαών τής γής
  νά Οιττολαιμβάνουιν τα ττλούτη
  τής χώρας τους και την Ισότιμη
  συνεργασία των μή άυετττυγ
  μένων καϊ ύπανάτττυκτων χω-
  ρών ,μέ τίς διαμηχανικά άνε·
  τΓτυγμένες χώρες, σύμφωνο
  μέ τή σχετική άττόφαση καΐ
  τού ΟΗΕ). 3) ΆσφάΛεια καΐ
  συεργασία στήν Εϋρώττη —
  Παγκόσιμια Άττή,χηση τής Τε-
  χνικής Πράξης τού 'Ελσίνκι,
  4) Είρήινη καΐ Λικαιοσύνη στή
  Μέση Ανατολή. 5) Άλληλεγ-
  γύη ττρός τόν άγώνα πού διε
  ξάγουνΕ οί λαοί τής γής κατά
  τής ά-οικιοκιρατίας, τού «ά-
  πρατχάϊιη» (δηλ. τού ίδιαίτε-
  ρου ρατσιοττικοΰ Κίθθεστώτος
  πού έτπκραεΐ στή Νότια Άφρι-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 4
  ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΕΣ ά
  πό τίς ττληιροφορίες αύτές πού
  ηδη άρχισαν νά φτάνουν καί
  μιέχρι τού κ. Είσαγγελέα, τίς
  οποίες δίνομε μέ έ—ιφύλλαξη,
  εΤνα ιο'ι εξής:
  # 'Υπεύθυνος δέν είναι στήν
  ούσία ό τελευταίας πλειοδό-
  της, δεδομένου δτι καΐ οί άλ¬
  λοι έφιτασαν τελευταία στά πο-
  σά 96 καί 94 χιλιάδες (Λυγε-
  ρός - Ρουσάκης).
  φ Πολλοί έπιρρίτττουν την
  εύθθ/η- καί στά Ίδρύιματα πού
  άρχισαν μέ πρώτη τιμή 5Ο.ΟΟΟ
  δραχμ. ή οττοία κατά δηλώ
  ση τού διευθυντού κ. Γερμακο-
  ττούλου, σχηιματίστηκε άπό
  προηγηθεΐσα έρευνα επί των
  διαθέσεων των ενδιαφερομέ¬
  νων καί των γύρω τιιμών των
  μισθίων.
  Φ Πίσω άττό τοΰς πλειοδό-
  τες υπήρχαν μεγάλοι Άθηναΐ-
  οι έπιχριρηιμίατίες, πού τόν τε-
  λεΐΛταΐο καιρό έχουν κατεδεΤ
  στό Ήράκλειο καΐ δίνουν ση-
  μαντικά ττοσά σέ,^ένοικιάσεις
  καταστηιμάτωιν.
  9 Στή διακοττή γιά λίγο
  τής 6ηιμθΓΠ·ρασίας( έγιναν μέ¬
  σω δυό δικηγόρων διατπραγ
  ματεύσεις μέ οίκονομικό δ-
  (|>ελος των πελατών τους καΐ
  των ίδίων. "Ε/νας μάλιστα έξ
  αυτών τπη,ριε ώς άμοιβή τό πό
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ
  ΔΠΟΚΔΤΔΣΤΔΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΔΡΧΟΣ
  κ. ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΠΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΆΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
  ΠΟΥ ΓΡΑΨΑΜΕ
  ΤΗΝ 31)5)76
  «Την Άλήθεια δέν πρέιττει
  νά τή λέμε μόνο γιά τούς αλ-
  λους, άλλά καί νιά τόν ϊδιο ,
  τόν έ αυτώ μας». ,.,»*.
  Αυτό τόχαιμε ξαναπεΐ κ ι
  άλλες φορές καΐ τδχομε απο¬
  δείξει άφοϋ εΤμαοτε μιά άπό
  τίς λίγες έφηιμερίδες — άν ά¬
  χι ή μόνη — ποϋ δηιμοσιεύαμε
  κείμενα καΐ άττόψεις άλλων,
  ττοΰ στρέφονται άκάμη καί
  εναντίον μας.
  Την Άλήθεια τή λέμε πρός
  δλες τίς κατευθύνισεις, άκόμη
  καί οταν στρέιφεται άΊμεσα —
  όπως εΐπαμιε — σέ βάρος μας,
  γιατ! άπλούστατα τπστεύομε
  άκιράδαίντα σ' αύτην καϊ δέν
  τή φοβούμαστε.
  Είναι έττίσης γνωστό δτι
  δέν πιστεύαμε στό «άλάθη-
  το» κανενός καιΐ ττρίίν ά—' δλα
  στό δικό μας. Κ ι δταν κάνου
  με λάθος τό άναγνω,ρίζαμε καί
  τό τπαραδεχόιμαστε, γιατΐ* ά-
  τΛλούσταττα αύτό έττιδάλλει. ή
  τ!>μιάτη.τα# ό άνδριισμός, ή παρ
  ρησία καΐ ή Άλήθεια.
  "ί,. Σ.τά έκστ° Φ^λλα^ ττού έκ-
  δόσοΐιμε .μέχρι σήιμερα, δυό
  τέττοιες πειριπ,τώσεις εΐχε στό
  παθητικό της ή εφημερίδα μας.
  Την περίτττωσΓ} Σταιματτάκη
  (ττού σττεύσαβμε ώς γνωστόν*,
  τηρίν κυκλοφορησει τό έττόμε
  νο φύλλο μας νά την έττανορ-
  θώσουιμε), καί τώρα πρόσφα-
  το τήι/ πειρίτττωση Καρέλλη.
  Οί δυό αύτές ττεριπτώσεις
  είχον τόν ϊδιο —- δυστυχώς —
  τΓαρανομαστή: δτι δηλαδή δέ·/
  έκφράζαμε άπόψεις δικές μας,
  άλλά γνώμες άλλων.
  Καΐ στϊς δυό περιτττώσεις
  ττέσαμε θώματα τής καλσττρο-
  αίιρετης διάθεσις μας καΐ τήτ
  πίστης ιμας στό δτι άλλο εί¬
  ναι ή έξυπνάδα κι αλλο ή πονή
  ριά.
  ιΕ!δικά γιά την ττερ!~τω·
  ση τοΰ Δημάρχου Ηρακλείου
  κ. Μανόλη Κα,ρέλλη, τό θέιμα
  εΐχε ιμεγαλύτερες προεχτάσεις
  γιατί εΤχε προηγηθεΐ ή ττρωτό
  δίκη δικη καί διότί έττιροκειτΓ
  γιά τόν Δήμαρχο καΐ άκόμη τόν
  Πρόεόρο τής 'Επιτροπής κατά
  των ξένων Βάσειων, δυό τί-
  τλους ττού σΕβόμαστε, δσο καΐ
  τό άγωνιστιικό παρελθόν τοΰ
  Καρέλλη.
  "Οταν λοιττόν διαττιστώ-
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  Δικαιοούυης
  κ. Στεφαυάκη
  ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ - ΠΡΩ¬
  ΤΑΚΟΥΣΤΟ ΚΑΙΣΗΜΑ
  ΔΙΑΚΟ: Ή Είσαγγελι-
  κή 'Αρχή Ηρακλείου
  πού σε πρόσφατη δίκη
  ζήτησε την άθώωση τού
  κατηγορουμένου διευ-
  θυντή τής «Αληθείας»
  τόν παραπέμπει νά δι
  καστη ξανά στό Έφε-
  τεΐο Οστερα άπό έφεση
  τής ιδίας καί οχι τής
  ττοοϊσταμένης της άρ-
  χής] Ι !
  Πρόκειται γιά τή γνωστή
  ύ-όθεσή μας ττού έκδικάστη
  κε πρόσφατα έδώ μέ συγκα
  τηγορούμενό μας τόν κ. Πέ
  τρο Βάέαλη. "θίτως είναι
  γνω—■ ό ό κ. Βάβαλης δικά-
  στηκε 2 χρόνια φυλακή γιό
  τό έπίμαχο αρθρο ένώ ό κ.
  Μάνος Χαρής άθωώθηκε, μέ
  πρόταση τού κ. Είσαγγελέα,
  διότι άττοδείχθηκε δτι την
  ττοχή τοΰ δημοσιεύματος ή-
  ταν στή φυλακή.
  Ρωτήσαμε τόν άσκήσαν¬
  τα την εφεση κ. ΕΙσαγγελέα,
  νά μάς εξηγήση τούς λόγους
  της τταράδοξης αυτής περι
  πτώσεως πού παραδέχτηκε
  καί ό ϊδιος δτι είναι όντως
  σττάνια καί δημιουργεί εύλο
  γα έρωτήματα καί —αράΐΓθ-
  νρ (ττρόσθεσς φ Ί'δ·ος) άλ¬
  λά μας άττάντησε δτι κωλΰε
  ται νά μάς μιλήση.
  Πιστεύομε στήν καλοπρο-
  αίρετη διαθέση τοΰ κ. Ζορ-
  μπά καί φυσικά ξέρομε ό¬
  τι ή ενεργεια τού δσο τταρά-
  ξενη κι άν φαίνεται διαθέ-
  τει νομική καλύψη. Άλλά
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
  ΧΑΝΙΩΝ
  ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ
  ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
  ΑΛΗΤΕΣ
  ΠΑ ΤΙΙ ΣΗΜΑΙΕΧ
  Στίς 22 Ίουνίου 1977,
  (την 'ίδια μερά ττού δικά-
  ζονται οί Μάνος Χαρής καί
  Πέτρος Βάβαλης), πρόκει¬
  ται νά δικαστοΰν στό Έφε-
  τεΐο Κρήτης οί δυό 'Αμερικα
  νοί άλήτες πού προσβαλαν
  την 'Ελληνική Σημαία.
  "Οπως είναι γνωστό ή ύ-
  ττόθεση κινήθηκε ό—-ό καταγ
  γελία τοθ διευθυντή τής έφη
  μερίδας μας καί άπό δίωξη
  τοΰ κ. Είσαγγελέα.
  Γιά την ύπόθεση αύτη, με-
  τά την καταδίκη των ΆμΕρι
  κάνων, ασκησε τή γνωστή
  έφεση ό κ. ΕΙσαγγελέας Η¬
  ρακλείου, ζητώντας νά 8ικα
  στοΰν δχι μόνο γιά περιΰ-
  βριση συμ βόλου (αϋτό δέν
  τό εΤχε ζητήσει ό κατέχων
  την Είσαγγελική εδρα), άλ¬
  λά καί γιά κλοττή.
  Την ϊδια γραμμή ίητοστή-
  ριξε καί ή υπερασπίση των
  κατηγορουμένων, ή όποια
  μάλιστα χαραχτήρισε τή οη
  μαία μας σάν «άντικείμενο
  εύτελοθς· άξιας».
  Πρώτος μάρτυρας κατηγο
  ρίας θά είναι ό κ. Μάνος
  Χαρής, ό οποίος καί στή
  νέα αύτη δίκη, θά προσπα¬
  θή σε ι νά τταρασταθεί ττολι-
  τικός ένάγων, πράγμα πού
  δέν δέχτηκε τό Πλημμελιο-
  δικεΐο Ηρακλείου.
  ΚΥΜΑ ΔΠΟΠΛΑΝΗΣΕΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΠΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ
  ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡίΣΕΙΣ
  Σύμφωνα μέ τΐληρο-
  φορίες πού μάς έδω-
  σαν ό Προϊστάμενος
  ιής Είσαγγελίας Ήρα
  κλείου κ. Γ. Ζορμπάς
  καΐ ό Τακτικάς Άνα
  κριτής κ. Π. Παντελά¬
  κη ς, πολλές άποπλατνή-
  σεις άνηλίκων Ιχουν κα
  ταγγελθεΐ τόν τελευ-
  ταΐο καιρό στό Ήρά¬
  κλειο, γιά τίς οποίες
  ά-
  ήδη διενεργοθνται
  νακρίσεις.
  "Οπως είναι γυωστό, για
  θέματα πού σχετίζονται μέ
  άνηλίκους δέν έπιτρέττειαι η
  συγκεκριμένη δημοσιότητα,
  γ ι αύτό καί δίνομε τό θεμα
  αΰτό 'μέ μιά έπιτρετττή γε-
  νικότητα.
  ΟΊ επί μέρους — πολλές
  δυστυχώς όπως είπαμε περι
  τττώσεις — έχουν ένα κοινό
  σημείο: ότι δηλαδή οί ττα-
  Οοΰσες είναι άνήλικες, μετα
  ςΰ των οποίων συμττεριλαμ
  βάνονται καί μαθήτριες.
  Οί άποττλανήσεις σέ 6ά
  ρος των νερών αυτών κορι-
  τσιών έχουν γίνει σέ ΰτταϊ-
  θριους χώρους καί σέ γκαρ
  σονιέρες, άπό νεαρους άλ
  λά καί ένήλικες άνδρες.
  ΈκεΤνο πού πρέπει νά το
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  Η "ΕΝΝΑΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ,, ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
  ΕΠΙΣΤΟΠΕΣ ΜΠΙΤΣΙΟΥ - ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ
  ΠΑ ΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
  ΔΙΝΟΜΕ ΣΗΜΕΡΑ τό δεύτερο καί τελευταΐο
  μέρος τοθ «ντοκουμέντου» γιά την Έλληνο—Ά
  μερικανική Συμφωνία των Βάσεων, τοθ κειμέ¬
  νου δηλ. μέ τό όποΐο — όπως γράψαμε καί στό
  προηγουμενο — «δεθήκαμε». Στό σημερινό 6η-
  μοσίευμα περιλαμδάνονται ή έπιστολή τοθ κ.
  Μπίτσιου, και ή απαντήση τού συναδέλφου τού
  Κίσινγκερ, πού άποτελοθν παραρτήματα τής
  συμφωνίας.
  καί τής Τουρκίας δημιουργεί
  ττροόλήματα καί ττροκαλεΐ σο¬
  βαράς ανησυχίας είς την 'Ελ-
  λάδα. 'τττόΝ τό πρΤσμα αυτής
  τής εξελίξεως θά ήθελα νά συ-
  ζη,τήβω μαζί σας -ττώς θά πρέ-
  Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  ΤΟΥ κ ΜΠΙΤΣΙΟΥ
  'ΕτΓΐστολή τού Ύπουργοϋ Έ
  ξωτερικών τής Ελλάδος κ. Δ.
  Μπιτσίου ττιρός τόν Υπουργόν
  'Εξοττερικών των Ήνωιμένω·!/
  Πολιτειών κ. Χ. Κίσσινγκερ.
  7 'Αττιριλίου 1976
  Άγαττη,τέ κ. 'Υττου,ργέ,
  Ώς γνωρίζετε ή υπογραφή
  τής νέας συιμφω^ίας άμυιντικής
  σονεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ
  Ελλάδι.
  'Εν τώ ιμετοοξύ, θά έξετίιμων
  άν εγνώριζα την θέσιν σας έ
  ττί τής στάσεως των ΗΠΑ, είς
  ότι άφαρά είς την επίλυσιν των
  δΐΐνέξεων είς την Άνατολικήιν
  Μεσόγειον καί Ιδία έττ! τοΰ κιν
  δύνου σοβαράς έττιδεινώσεως
  τής καταστάσεως είς τό Αΐγαΐ-
  ον. Θά ήθελα έττίσης νά γνω-
  ρίζω χατά ττοΐον τρόττον ή Κυ-
  6έρντ)σις των ΗΠΑ αντιλαιμβά
  νεται 'τηι^ συμφωνίαν της μετά
  τής Τουρκίας, ώς συιμβάλλου-
  σαν είς την επίτευξιν ταχείας
  ΟΙ ΕΠΙΦΥΛΛΙΑΕΣ
  ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ,
  0 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΚΑΙ Τ0 ΣΥΝΑΦΙ ΤΟΥ
  ΜΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΨΙΛΑΚΗ
  Μιά ττροσπάθεια άναταραχής ποϋ βασικά έττιδιώ-
  κει την δημιουργία θορύδου γύρω άττό τό δνομα τοΰ τέως
  βασιλιά Κωνσταντίνου Γλύθμπουργκ, γίνεται τελευταία.
  Στήν παραδοσιακή Δεξιά, οί ττροσπάθειες αύτές εί¬
  ναι έντονώτερες καΐ έπιδιώκουν τό ξαναζέσταμα τταλιότε
  ρων σχέσεων καί τή συσφίξη των δεσμών. Έδώ, γίνεται
  προσπαθεία γιά νά έμφανισθεϊ σάν άποτυχών — πάντα
  γιά τα στενά πλαίσια τής Δεξιάς — ό Κ. Καραμανλής,
  ένώ τταράλληλα έκθειάζονται οί στενοί συντηρητικώτεροι
  συνεργάτες τού.
  Την ΤΓροπερασμένη βδομάδα, μιά είδηση ττέρασε
  στά ψιλά των 'Αθηναικών εφημερίδων. Πρόκειται γιά τό
  ταξίδι τού Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ στήν Άμερική
  καί την πιθανολογούμενη συνάντησή τού μέ τόν ττρόεδρο
  Κάρτερ. Βεβαία, τα πράγματα δέν είναι τόσο άττλά. Ή
  Άμερική είναι γνωστό δτι στήριξε ολα τα άντιδραστικά
  μεταπολεμικά καθεστώτα στόν Έλλαδικό χώρο. Ή Άμε
  ρική έ'χει ζωτικά συμφέροντα πάνω στόν ϊδιο χώρο. Μ'
  αΰτό ασφαλώς δέ θέλουμε νά ποΰμε ότι συμφέρον τής
  Άμερικής είναι τούτη τή στιγμή νά έπαναφερθεΐ ένας ξε-
  πεσμένος θεσμός στήν 'ΕΞλλάδα. Καί αύτό βεβαία, δέ θά
  διστάσουν νά τό προσπαθήσου.ν οί σκοτεινές δυνάμεις.
  Άλλά τό πρόβλημα είναι κατά πόσον θά έξυπηρετηθοΰν
  ζωτικά συμφέροντα ξένων — ή ντόπιων — μέ μιά προ¬
  σπαθεία έπαναφοράς τής βασιλείας.
  ΈκεΤνο πού «ένδιαφέρει» σήμερα την Άμερική, είναι ή
  ισχυροποίηση τής θέσης της άττέναντι στό Σύμφωνο τής
  Βαρσοβίας, τό όποΤο άλλωστε χρησιμοποιεΐται σάν πρό-
  σχημα σέ περιπτώσεις, άπόφασης αΰξησης των πολεμι-
  κών δαπανών. Είναι δμως αϋτός καθ" αΰτός ό λόγος; Α¬
  σφαλώς, δχι. Τα συμφέροντα τού Ί μπεριαλισμοϋ, βασί-
  ζονται στήν εκμεταλλευθή των Λαών. Καί γιά την έκμε-
  τάλλευση αύτη, δέν ύπάρχει οΰτε πλαίσιο οΰτε κανόνας.
  Τό παλάτι ήταν πάντα ό το-οτηρητής αυτών των
  συμφερόντων. Καί γι' αϋτό, ϊσως ττροο—αθοΰν οί κύκλοι
  τής άυωμαλίας νά ττείσουν. Άπόδειξη, ή σημασία πού
  προσπαθοϋν νά άττοδώσουν σέ κάθε κινήση τοΰ «τέως»
  στό έξωτερικό.
  Άλλά καί στό έσωτερικό, οί προσπάθειες αύτές,
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 4
  Αρρβηάίχ:
  υ.δ. ΜΙϋΤΑΚΥ ΒΑδΕδ ΑΒΒΟΑΟ
  1ί·Η1οη Αΐν
  Ό κατάλογος των Άμερικανικών Βάσεων
  πει νά ρυθμίσωμεν τό καθεστώς
  των Άμερικανικών εύκολιών έν
  καί δικαίας λύσεως τού προβλή
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  Ό κ. Εΐσαγγελέας σέ δΐλημμα
  ΤΑ ΡΑΣΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΠΑ
  1 Ο ΠΑΠΑΣ ΤΑ ΡΑΣΑ;
  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ κ- ΒΑΣΙΛΑΚΗ
  ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ έρώτημα: «Τα ράσα κάνουν τόν
  •παπά τ] τόν παπά τα ράσα;» τέθηκε πρόσφατα
  άπό μιά ίδιότυπη ιτεριτττωση στόν Είσαγγελέα
  Ηρακλείου κ. Ζορμπά, ό οποίος κυριολεχτικά
  βρέθηκε πρό διλημματος.
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στίς δέν εχεΐ χάσει την ίδιότητα
  19 Μαίου έμφανίστηκε στόν
  κ. ΕΙσαγγελέα ό γνωστός
  διάκονος κ. Γεώργιος - Τιμό
  θεος Βασιλάκης, 6 οποίος,
  ώς γνωστόν, έχει παραιτη-
  θεΐ άττό τή θέση τού, έχει
  δγάλει τα ράσα, πλήν δμως
  καί την ίερωσύνη τού, άφοϋ
  δέν εχει καθαιρεθεϊ. Ό κ
  Βασιλάκης λοιπόν ήθελε νά
  ΰττοβάλει μ «ά μήνυση καί δ
  ταν ό κ. Εΐσαγγελέας τού
  —ρότεινε νά όρκισθεΐ στό
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 4
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  30ΜΑΊΌΥ 1977
  Ζωγραφική
  Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ
  ΜΙΝΟΥ ΜΥΛΩΝΑ
  Συινεχίζεται στήν γκαλβρί Κ.
  Σταυρακάκη,, ή εκθέση ζωγρα-
  ΦΜβής τού Μίνου Μυλωνά. Ό
  Μυλωνάς, εκθέσει περίττου 50
  έ'ργα τού, δείγιμαιτα τής μόν·
  τέρνας τεχνοτιρστπας τού. Στό
  έργα τοθ διακΕκριιμέένου Ήρα-
  κλειώτη ζωγράφος, διακ,ρίνε
  τα ι ή άγάχηη καί ή ζωντάνια.
  Χρώμοπα καθαρά καί ζωντσνά,
  τοττοθετηιμβνα ιμ<έ περισσή έττι μέλεια καί τάξη, γραιμμές πε ρίπλοκες πού συνδυάζουν ενσ ώρμονικό σννοίλο, καταψέιρνοον νά· τραβήξοΐΑ/ την ττροσοχή τού θεατή και νά τηροσψέρουν μισ αΐσθηιτική κσ! ψνχική γαλή- νη. Ιδιαιτέρα σέ ωρισμένα κομ ιμάτια τού ΜυΛωνά, φαίνεται καθβρά ή σιμ<χσα πού δίνε- ται στίς ψνχολογικές άπαιτή- σεις τοθ σύχρονου άνβρώπου ττού έξωγενεϊς τταράγοντες τόν οητρμσκρύνουν άπτό την Τέχνη καί την πνευματικήν δηιμιουργία. ΈκεΤυο βεβαία πού άξίζει —ερισσότερο, εΤναι οί συνδοα- σιμοί των άττοχρώσεωΐ' καί ό αίσθητικός τονισιμός, χωρίς νά τταραιμένιει στό ττεριθώριο ή άλλη όψη τού παραγοντα «άν- θρωιπος». Είδικά γιά τό Ή,ράκλειο, ή ζωγραφική τού Μυλωνά είναι ιμιά πρωτοηταρία, +ΐιά καινοτο ιμί«. Γιατί είναι λίγο δύσκο- λο νά παρουσιάσει κανείς άφη ρημένη ζ«γιραφι*4 σ' Ενα κοι νό ττού έχει στερηθεΤ κα! την ττιό κλασσική μαρφρ τής σι/γκε κρΐ/μένης. ΕΚΘΕΣΗ ΜΠΕΝΕΝΤΙΚ Την τΓερασιμένη, Πέμπτη 26 Μάη έγιναν τα έγκαίνια τής εκ θεσης ζωγιραφικής τής Ίρλαν δέζας ζωγράφου Μ,ττενεντίκ στήν Βασιλική; τού Άγίο^ Μάρ κου. Ή Μττενεντί*; έχει σττουδά- σει Ίσταρία τής Τέχνη ς στήν Καλιφά,ρνια καί εΤναι ιμαθή- τρια τοθ Χ&μλερ. Είναι τταν- τρειμένη μ·έ "^Ξλληνα καί διαμέ νει μόνιψια στήν Κρήπη. «ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΥ» Ασφαλώς, δέν θά έ'φυγε κανένας άττό τίς τταραστα- στάσεις τοθ «Θεάτρου Νέ- ων Κρήτης» ττοΰ έγιναν την ττερασμένη Πέμπτη στό «Ά στόρια», χωρίς νά έπαινέ σει καί νά έξάρει την ώραία αύτη προσπαθεία, πού κο- σμεΐ τό Ήράκλειο καί την Κρήτη γενικώτερα. ΟΙ νέοι αύτοι άνθρωποι, ζωντάνεψαν καί τταρουσίασαν ττολθ κα- λό την έποχή ττού μάς περι γράφει ό Πρεβελάκης στό «Χέρι τού Σκοτωμένου». Έτυχε νά παρακολουθή- σουμε άπό κοντά τίς τελευ- ταΤες μέρες την προσπα¬ θεία των νέων αυτών καλλιτεχνών καί νά διαπιστώ σουμε γιά μιά άκόμη φορά, την δρεξη καί την άγάπη τους γιά τό θέατρο. Τόση ά γάπη, ώστε την τταραμονή τής τταράστασης, νά κατα ναλωθεΤ δλη ή νύχτα στο φτιάξιμο τής σκηνης, στή ρυθμίση κοί τής παραμικρής λεπτομερείας. Μόνοι τους, δασκάλοι και μαθητές, χω¬ ρίς τή βοηθεία κανενός, το- τΓοθετοΰσαν σκηνικά, έφτιαχ ναν ήλεκτρικές έγκαταστά- σεις, καθάριζαν... Άποτέλεσμα δλων τού των ήταν τό άρτιο άπό κά θε άποψη θέαμα πού είδα- με ττροχθές στό «Άστόρια» Τέτοιο, πού θά τό ζήλευαν πολλοί άπό τούς λεγόμε- νους «έτταγγελματικούς^ θι- άσους» τής Αθήνας... ί Α- 'Εκδόβεις Η ΧΠΡΟΦΥλλΚΗ 'ΕΞκυκλοφόρησε ή πολυττελής έκδοση τής Έλληνικής Χωροφυ λακής «"Εκθεσις Πετηραγιμένων 1974 - 1975». Στό πλούσισ είκονογραφηιμένο αύτό τεΰχος άναφέρεται ή δράση, τοΰ Σώ- ματος τής Χωροφυλακής σ' 3- λους τούς ταμεΤς τής Δηιμόσι- ας ζωής. , Έτπσης άναγράφον- ται είδικά στατιστικά στοιχεΐσ πού άναφέρονται στίς προσφο ρές τής Χ«ροφυλακής καί των διαφόρων τμη(μάτων της (Έγ- ·>♦♦·
  ΧΑΝΙΩΤΕΣ
  Κάθε Δευτέρα ζητάτε την εφημερίδα
  μας, άπό τό γνωστό περίπτερο:
  «ΜΑΡΙΝΟΣ»
  Κάθε Δευτέρα
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  καί στά Χανιά
  θά τή βρήτε στου
  «ΜΑΡΙΝΟΥ»
  4
  Ι
  ♦♦♦< ►♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ4»», ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ^'ΙΤ' τη·ζ °^ου Βύρ"ν°ς (έναντι Κλι νίκης Εύαγγελισμός νεόδμητο Κατάστημα 9 μέ- τρων προσόψεως μεθ' ΰττογείου παταριοΰ καί κεν- τρικής θερμάνσεως. Συνολικοΰ έμβαδοΰ 250 περί- ττου τετραγ. μέτρων. Κατάλληλον διά παντός τύττου έκθεσιν. Πληροφορίες τηλ. 282587 — 283031. ·♦♦♦♦♦, ►♦♦♦♦ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737) κληιματολογικό, τροχαΐα κλττ.). Ή έκδοση ττεριλαμβάνει σκίτσα, ττίνακες καί Ιγχρωμες φωτογραφίες, πού πλαισιώ- νουν τα κατατοπιστικά κείιμε- να. «ΧΑΝΙΑ 1977» Μέ πλούσια εΐκονογράφηση καί Ίστορική ένηιμέρωση ί- κυκλοφόρηο-ε άπό τόν Δήιμο Λανίων μιά πολοτελής έκδο- σηι Τουιριστικης ένηιμερώσεως. Ό γενικώτερος σκοττός τού εΤναι νά ένηιμερώσει τό κοινό γιά την μεγάλη αυτή ττόλη τής Κρήτηςζ Τα ττεριεχφμενά τού, ιμέ ττλούσιο φωτογραφικό ρε- πορτάζ (καλαίσθητες ίγχρω- μες φωτογραφίες), ζωντανεύ- ουν τα παληά Χανιά καί δίνουν μιά όλοκληρωμέινη είκόνα τής σύγχρονης πόλης. Ή έκδοση συΜδυάζεται καί μέ την έττέ- τειο τής Μάχης τής Κρήτης, «ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΕΝΝΑ» "Εκυκλοφόρησε στήν 'Αθήνσ ίνα καινού,ργιο ττεριοδικό, πού όναμάζεται «ΛΕΦΤΕΡΗ ΠΕΝ¬ ΝΑ». Τό ττεριοδικό αύτό, άσχο λείτα1 >μέ γενικώτερα ττολιτι-
  κά και ττολιτιστικσ θόματα.
  "Ηδη, τό πρώτο τεθχος, ήταν
  ενα καλό ξεκίνηΓμα, γιά την
  δημιουργία ενός έντύποιι δια-
  φορετικοϋ άττ' αύτά πού κυ¬
  κλοφορούν στήυ 'Ελλι^νική άγο
  ρά.
  Τό περιοδικό έκδίδουν οί
  συμπατριώτες Γιάννης Σηφο-
  γιωργάκης καί Στέφανος Παυ¬
  λάκης.
  Καλή τύχη . .
  ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ ΠΟΛΥ
  Η ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΖΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
  ΕΝΑ δικαιολογημένο παράττονο, έκψράζαμε^^τό περισυνό καλοκαίρι, ά
  κούοντας την Χορωδία Τρικάλων, γιά την μή υπάρξη αιδς άνάλογης
  χορωδίας στό Ήράκλειο. Τή στιγαή μάλιστα που τό Ηράκλειο δια-
  Οέτει ενα τόσο φιλόμουσο καί καλλιεργημένο κοινό.
  Τώρα χαιρόμαστε που δέν δρισκόμαστε πιά στήν άνάγκη νά έκψρά
  σουμε τό ϊδιο παράπονο. Ή έμφάνιση τής Δημοτικής μας χορωδίας
  την προπερασμένη Κυριακή, δέν άφήνει τέτοια περιθώρια.
  "Υστερα άπό σκληρή δου
  λειά δλων εκείνον των άνθρώ
  πων ττού την άπαρτίζουν,
  ένα παλιό δνειρό μας έγινε
  πραγματικότητα. Στήν πρώ
  τη της έμφάνιση ή χορωδία
  τού Δήμου Ηρακλείου κατά
  φερε νά εύχαριστήσει καί
  νά Ικανοποιήσει δλους έκεί-
  νους που εΤχαν την τύχη να
  την παρακολουθησουν.
  Μιά δεκαετία τώρα στό
  Ήράκλειο δέν εΐχε γίνει
  καμμιά σοδαρή προσπαθεία
  γιά την δημιουργία ή την
  άνασύσταση τής παλιάς έ-
  κείνης ωραίας Χοροοδίας
  ττού εΐχαν όργανώσει άρχι
  κά ό άείμνηστος Γεώργιος
  Χουρμούζιος καί άργότερα
  ό Άρης Φακίνος.
  Τα χρόνια τής Χουντικής
  κατοχής πού περάσανε, άφή
  σανε καί στόν καλλιτεχνκό
  τομέα, μονάχα έρείπια. Έ-
  τσι ττρΐν άπό ένάμισυ χρό
  νο περίπου, ό Δήμος άνάθε
  σε στήν Κατερίνα Τσαγκα
  ράκη την όργάνωση τής
  Χορωδίας.
  Στήν ττροχθεσινή της ττρώ
  τη έμφάνιση, πήραν μέρος,
  έκτός άπό την κ. Τσαγκαρά
  κη, οί: Άννα Γιαλιτάκη(πιά
  νο), Μ. Λαγουδάκης, Μιχ.
  Λεόντιος, Στ. Νανάκης, Θ. (
  Φωτόπουλος, Γ. Ψαρουδά-
  κης (ττρώτοι τενόροι), Δ. Γι
  ακουμάκης, Μαν. Ζευγαδοτ-
  κης, Γ. Μπικάκης, Κώστας
  Ρανούτσος, Άντώνης Τριτσά
  ρης, Γ. Τσίχλης, Π. Φραγκου
  λάκης, Μ. Χατζηγεωργίου
  (δεύτεροι τενόροι) Μ. Άλε
  ξιάδη, Μαίρη Μαρκοπούλου
  Ίωάννα Παναγ ιωτοπούλου,
  Α. Ρασιδάκη Σ. Φωτοπούλου
  (ττρώτοι σΌττράνοι) Ν. Δελη
  γιαννάκη, Τ. Καλουντζάκη,
  Τ. Μενεγάκη, Εύμ. Σττιθάκη
  Χ. Τσαγκαράκη (δεύτεροι
  σοττράνοι) Ζ. Άκουμιανά-
  κης, Ν. Γερμανάκης, Π.
  Δασκαλάκης, Γ. Τσαφαντά-
  κης, Μ. Τσίχλης (βαρύτο-
  νοι) Α. Καταλαγαριανός,
  0. Καραπιττέρης, Σ. Πλα¬
  τάκης, Μ. Τακάκης (μπά-
  σοι).
  Ή πρώτη έμφάνιση τής
  Δημοτικής μας χορωδίας έ¬
  γινε έπ' εύκαιρία τοΰ γιορ
  τασμοΰ τής Μάχης τής Κρή
  της και ήταν όμολογουμέ-
  νως μιά από τίς καλλίτερες
  δλων των σχετικών έκδη-
  λώσεων .
  Συγχαρητήρια σέ δλους...
  >♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ
  Η ΝΕΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΤΟΥ ΚΟΡΕΑΤΗ
  «ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ»
  Στήν όδό Ζωγράφου 11 — Ήράκλειο
  • Μεζέδες έκλεκτοΐ
  • Φαγητά σπιτικά
  • Κρασιά διαλεγμένα
  • Περιποίηση ό.φθαστη
  • Κήπος δροσιστικός
  ΚΑΙ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΑΣ
  «ΚΟΡΕΑΤΗΣ»
  ΠΡΟΘΥΜΟΣ ΠΑΝΤΑ ΓΜΑ
  ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
  ΦΠΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΔΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ! ΣΑΣ
  ΓΕίΙΡΠΟΣ ΒΑΖΟΣ
  ΣΛΑΊ-ΤΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΤΛ.
  Πάμε παντοθ. Φωτογραφίζουμε τα πάντα.
  θυμηθήτε μας γιά ότι δέν θέλετε νά ξεχά-
  σετε.
  ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
  288-357 - 283-428 - 223331
  • ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥ* · ΚΟΥΧ · ΚΟΥ|
  • Ή σάλα τοΰ ζαχαροπλαστείου «Κορονάντο», με.
  τατρέττεται τίς δραδυνές ώρες, σέ αίθουσα ττολιτι-
  κοκοινωνικών συζητήσεων ττού -αρουσιάζουν ττρα-
  γματικά άρκετό ενδιαφέρον.
  Στις συζητήσεις αύτές τίς περισσότερες φ0-
  ρές παίρνουν μέρος γνωοτά πρόσωπα, μεταξύ των
  οποίων ένας συμτταθέστατος άγωνιστής ττρύ εύφραί
  νει τίς καρδιές σάν (Μαρ)—οΐνος, ένα νεαρό έττανα
  στατικό παιδί πού καίει σάν (Μαμα)—τζάκι, καί
  ενας δικηγόρος πού μέ τίς πολιτικές άγορεύσεις
  τού καθοδηγεί στή μεγάλη στράτα κ ι όχι στό μι
  κρό (Στρατά)—κιί...
  Κατά τα άλλα... όνόματα δέν λέω.
  Τό γνςίστό
  Καττνοπωλεΐο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (Κ Ι ΜΟΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα
  τα εΓδη τού
  καπνιστή,
  περιοδικά,
  έφημερίδες
  καί την
  «ΛΛΗΟΕΙΑ»
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ .281396 (Φώτο Πά-
  ρίσι)
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο
  "Ανδπ Νάρκισσος
  Ηράκλειον - Ρόδος
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦.
  ΛΑΦΙΝΑ - ΑΝΟΙΞΑΜΕ
  "Ο,τι έκλεκτά κι ώραΐα
  καί μοντέρνα μά καί φίνα
  θά τα βρήτε φίλτατές μας
  στό καταστή μα «Λαφίνα»
  ΑΝΟΙΞΑΜΕ - ΧΑΝΔΑΚΟΣ 20
  ■ ■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ■■ι
  ■ ■■■
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΔΙΟΝΥΣΟΙ
  ΠΛΑ Γ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΤΗΛ. 286.191
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  "Ενα καλό φαγητό, σ' ένα δμορφο πε-
  ριβάλλον.
  Χορευτικό Κέντρο
  «ΖΟΡΜΠΑΣ»
  (ΚΑΡΤΕΡΟΣ)
  Κάθε βράδυ ό
  ΝΙΚΟΣ ΛΙΟΚΟΖ
  Καί 20 έναλλασσόμενοι καλλιτέχνες
  Δημιουργοθν Μνα άσύγκριτο περιδάλλον χαράς, κεφιοθ καί
  πολιτισμένης διασκέδασης.
  ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΩΣΕΩΝ
  «ΖΟΡΜΠΑΣ»
  (Καρτερός)
  ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ
  )
  ΑΠΟ ΤΧΗΓΑΡΑ...
  Τό ττερίττετρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  στή Βασιλική τού "Αγ. Μάρ¬
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  ; ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
  < Ζητοθνται οίκόπεδα στο κέντρο τού Ήρα κλείου ( Τεχνικόν Γραφείον ΧΤΕΛΙΟΥ Δ. ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ ΑΓ. ΜΗΝΑ 15 τηλ. 289595 »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦' ΤΑΒΕΡΝΑ «ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ» ΟΛΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΚΑΛΟ ΦΑΓΗΤΟ ■ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΟΑΡΙΟΤΗΤΑ Έσεϊς τί διαβόζετε; Όπωσδήποτε, κάτι άπό τούς χιλιάδες τόμους πού μαζέψαμε στό «φ η σ» ΒΙΒΛΙΑ · ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ · ΠΟΙΗΤΙΚΑ χ · ΨΥΧΟΛΟΠΚΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ • ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΤΟ ΦΟΣ» ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΟΛΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΩΝ Άπέναντι στό πάρκο θεοτοκοπούλου ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ Άπό Ηράκλειον Άναχωρήοεις κάβε Σάββατο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΗΕΚΑΚΙΙΟΝ Αγ. Τίτου 2 Τηλ. 287-737, 283737 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« διακοσμητικη Τηλ. 287.670 θ Τό μεγάλο νοίκι ποθ δόθηκε πρόσφατα σ' ίνα μαγαζί των Ίδρυμάτων, στίς Τρείς Καμάρες, ή. ταν άφορμή νά ρωτήση κάττοιος: —Καλά, δέ μού λές, τό νοίκισαε ό άνθρωττος ή τό ... άγόρασε; • Τα πιό άντιφατικά, άντιμαχόμενα, μά καί... δή λητηριώδη σχόλια, άκουστήκανε τίς τελευταΤες μέ¬ ρες γύρω άπό την ύπόθεση τοΰ Δημάρχου κ. Κσ- ρέλλη καί τού δϋευθυντή τής εφημερίδας μας. Σέ μιά συζητήση λοιττόν ττού κάποιος «ψηλός δικηγόρος» τα εσουρνε κατά κόρον καί κατά των (δύο (κοινάς... Φίλος γάρ), άλλά κυρίως κατά τού διευθυντή τής «Αληθείας» κάποιος άλλος άττό την όμήγυρη άκούστηκε νά λέη: —Έτσι ντέ, δλο έκεΐνος θά μάς τα ψέλνη; Συμφωνώ απολύτως. ΕΞύκαιρία γιά νά βγοθν μερικά. . χουντο—μασονικο — δασιλικά άποθη- μένα. . . ται. Κι' ό άλλος συμττλήρωσε: —Αύτός μέ άνηατυχεΤ περισσότερο... 'Υπερβολή νομί$ω... '/Εσεΐς τ! λέτε; • Τό πρόσφατο τρακάρισμα τού γνωστοΰ καί συ- μτταθέστατου Τριτσάρη, εΐχε σάν άποτέλεσμα νά... τσαλακωθεί λίγο τό αύτοκίνητο τού κέρδισε μέ 50 δρχ. στό λαχνό τοΰ ΟΦΗ. Καί κάποιος άκούστηκε νά λέη: —Είναι ή μόνη φορά ττού ό Τριτσάρης, δέν μπορεΐ νά. . . ξετσαλακώση μέ τό σίδερό τού τέ- τοιο τσαλάκωμα. Όπως είναι γνωστό. . . ό γνωστός πολυπρά- γμονας Τριτσάρης είναι καί. . . ράφτης. • "Ενας ξέ'νος τουρίστας, στεκόταν ττρό ημερών έ- ξω άπό τα Δικαστήρια τοΰ Ηρακλείου, μέ ένα χαρ τη στό χέρι καί φώναζε σέ κάττοίον δικό μσς, μέ σττασμένα έλλην ι κά: —Ντέν ύττάρκει ντικαιοσύνη... Ντέν ύπάρκει ντικαιοσύνη. . . Όσο καί νά φαίνεται περίεργο καί. . . έπικίν- δυνο, ό άνθρωπος εΐχε δίκηο. Γιατί όπτλούστατα ό χάρτης τού έγραφε την τταληά όνομασία τής Λεωφό ρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, ή όττοία .έχει μεταρα ττεΐ σέ Δικσιοσύνης. ' Έτσι, ένώ ό δικός μας τοθ επέμενε δτι βρίσκε- ται στό δρόμο τήςΔικαιοσύνης, αΰτός βλέτΓοντσς στό χάρτη τό δνομα τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου, ττολύ σωστά φώναζε δτι. . . «ντέν ύττάρκει ντικαιο σύνη...» παρά τό δτι βεβαία βρισκόταν μπροστό στά Δικαστήρια! . . . • —"Ερχεται ό Κωνσταντίνος. . . Αύτό έλεγε προχθες κάττοιος σέ μιά τταρέα. Καί ένας άλλος πού. . τρόμαξε άττό τό δνο¬ μα, ζήτησε διευκρινήσεις. Ό ττρώτος λοιπόν τόν... καθησΰχασε λέγοντας: —Μην τρομάζεις γιά τόν Μητσοτάκη ττρόκει- • Τό θέμα τής ύπόθεσης τού διευθυντή τής «Αλη¬ θείας» μέ τό Δήμαρχο κ. Καρέλλη, άττασχόλησε καί έκτός τού Ηρακλείου κύκλους... άνωμαλίας. Μέχρι καί ό... Γεωργαλάς ΙΌτειλε. . . άντα- ττόκριση σέ τοτπκή εφημερίδα τής όττοίας υπήρξε παληός συνεργάτης. Άς είναι καλά ό καλός φίλος καί. . .καλοπλη ρωτής. Αύτό θά ττή πληρωμένη απαντήση ή μάλλον ττληρωμένη . . δημοσιότητα. . . • "Αν τυχόν άναρωτηθεΐτε, γ ι στ 1 σήμερα ή στήλη δέν έχει ττερισσότερα «κούς — κούς», σάς δίνω έμμετρα την απαντήση, συνδυάζθττας τό γεγονός τής σημερινής εορτής τοΰ Άγίρυ Πνεύματος μέ την . . .ττνευματικότητα τής στήλης: "Οχι λοιττόν άλλα «κούς — κούς» γιατί άγαπητοί μου συνήθως δέν έργάζομαι ττολυ στήν. . . έορτή μου. Ο ΕΞΧΕΞΜΥΘΟΣ ►«»♦ ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (<* δέματα) ΞΥΛΕΙΑ (καλούπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΠΣΣΙΑΣ ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ Ποιότης "Αρίστη · Μεγάλες είσαγωγές ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ Γραφεΐο Καλοκαιρινου 208 ΤΗΛ. 284473 - 220339 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΟΕΙΑ· ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 ΤΗΛ. 280291 ΛΛΛ ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ) ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ • Τεχνική έπιμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  30ΜΛΊΌΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ3
  -..------------- --ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ*
  [ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ίπΡΟΠΗΗ ί ΑΛΗΘΕΙΑ Ι
  Β " "
  -■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΐ! .ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΐ!
  ΑΙΔΕΣΙΜΩΤΑΤΟΣ ΖΑΝΟΣ ΓΟΥΓΟΥΤΑΣ
  ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΌΛΙΤΗ κ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ
  τταλλοΐ διανοοόμενοι
  εκφράζοντα! μέ περιφρονηση
  γιά την ψυιχοττνευιμα—ικήν καΐ
  ηθικήν ποιοττντα των Ίεραρχών
  μας άττό τοΰς όποίους πολλοΰς
  διακοι,νει ή ΚΕΝΟΛΟΠΑ, Ε-
  ΓΙΑΡΣΗ κα! ΑΑΐΑΦΟΡΙΑ
  ΠΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
  ΛΑΟν
  Καίι δμως ή 'Εκκλησια μας
  εχει και Χριο-τιανούς κα! Διανο
  οωμένους "Ιεράρχας κα! γενικά
  Κληοικους αξίους τής 'Αττο-
  στολής των.
  Τό άξιόλογο βιδλίο «ΤΟ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ
  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» τού Μητροπολί-
  του ΓΟΡΤΎΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙ
  ΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ καΐ γενικώς
  η ποικίλη Φιλανθρωτπκή τού
  δράση τόν παρουσιάζει ώς ΑΓΩ
  ΝΙΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙ-
  ΚΩΣ ΔΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕ-
  ΡΑΤΙΚΗΝ ΤΟΥ συνείδησην καΐ
  ΜΙΧ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΡΟΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ
  Κύριε Διευθυντά,
  Παρακαλώ νά δημοσιεύσατε
  την έπιοτολή ιμου αύτη άν έχε-
  τε την καλωσύνη. , /
  Είς τό φύλλο τής εγκρίτου έ
  φηιμερίδας σας, τής 16ης Μαί-
  ου καϊ υπο τόν τίτλον «Μικρό
  άφιέρωμ'α στή Μάχη τής Κρή¬
  της» δημοσιεύσατε άφηγήρεις
  άττ' αύτούς ποϋ ζήσανε τό με-
  γαλεϊο τοθ πιό έντυττωσιακοΰ
  αγώνος.
  Πράγ.ματι μικροϊ καΐ μεγά-
  λοι ζήραμε αύτό τό μεγαλεΐο.
  Ναμίζω δμως ότι Θά ε—ρεττε είς
  τό μικρό σύτό άφιέρωιμα νά ζή
  τήσετε συνεντεύξεις άττό έκεί-
  νους ποθ έπιρωτοστάτησαν καϊ
  πού πορώτρυναν τόν λαόν νά
  κατέλθη είς την Μάχη. Έττΐ πσ
  ραδείγματι τό ήρωικό έκεΤνο τέ
  κνο 'Αντώνιο Φραγκάκη έν)ρχη
  τότε χο»ρ)κής υπό τάς διατα¬
  γάς τού όττοίου ετέθησαν δλοι
  οί μαχάμενοι πολίτες, ή τού ά-
  ξιου συγχωριανοϋ ]μου κ/σ—ετάν
  Τζατζά, ό οποίος δέν ελλειψε
  ούδε επί στιγμή άττό τού πεδί-
  ου τής Μάχης. Θά μαβαίνομε
  λοιττόν πολλά εμείς οί μεταγε-
  νέστεροι γιά ήρωικούς άθλους
  κ.ά. διότι οποίος έκατέβαινε μέ
  χρι στις Γοϋρνες επρεπε νά ξε
  γραφτή άπ' την ζωή.
  "Ετσι έ'χουν τα πράγματα, τα
  δέ άλλα ττοΟ γραφετε ττερι
  γκρά χωρίς κόκορα είναι δνει
  ρα Θερινής νυκτός. Πρός Θεοΰ
  δέν διεκδικώ «αί έγώ τόν τίτλο
  πολειμιστοθ άλλά χάριν τής Ά
  ληθείας άν χρειαστεΐ θά έιττσ-
  νέλθω. Πολειμιστής δέ»/ εΤμαι άλ
  λά κάθε ιμέλος της οικογενείας
  μου έχει ένα χαρτΐ τό α/ποΐον 0-
  πογράφει κάττοιος στρατιωτι-
  κός — δέν γνωρίζω καλά τα αγ
  γλικά — άλλά μού φσίνεται
  πώς λίγεται Στραιτάρχης Αλε¬
  ξάντερ, άρχηιγός Μεσογειακοΰ
  βεάτρου
  Μετά τηλβίστης τιμής
  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧ. ή ΜΙ-
  ΧΑΛΟΣ
  'Επισκοηή Πεδιάδος
  ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗ «ΜΑΡΙΝΑ»
  "Ενας παιδικός τταράδεισος πλάι στή Θάλασσα
  ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΊΑ — ΤΡΑΙΝΑ-
  ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό παιδί σας στό
  κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά διασκεδάση καΐ
  νά αναπνεύση ίώδιο, στό Ένετικό Λιμάνι
  τοθ Ηρακλείου.
  ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
  «ΔΑΝΑΗ»
  ΚΟΚΚΙΝΙ ΧΑΝΙ
  Διαθέτει διά τό κοινόν, έκτός την π ο λ ι τ ι-
  σμένη τού σάλα καί κουζίνα έκλεκτή, μέ μέγα
  λη ποικιλία μεζέδων καί φαγητών.
  • Άναλαμδάνομε ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ, ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
  ΓΑΜΟΥΣ
  • 'Υπηρεσία πρόθυμη — ΣέΦ σττεσιαλίστας
  ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ
  ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΟΛΑ
  ΑΥΤΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
  ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
  (ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ)
  Α*01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ · Α. ΓΕΩΡΓΑΑΗΣ ΟΙ.
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καΐ
  5 δωματίων, ώς καΐ ίσογείων καταστή μά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελοθς κατασκευάς καΐ επί των δδών
  1878 άρ. 39 καΐ Πασιφάης καΐ Άνωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τοθ Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καΐ 286113
  πλήρη κατανοήση των εύθυνών
  τού ώς ττοΐιμ€νάρχου.
  Μάλιστα διαβάζοντας τό ά-
  νω βιβλίον τού θυ,μήθηκα την
  γνώμην τοΰ Μεγάλου Ρώσου
  συγγραφέως Ντοστογιέψσκυ
  πού δάζει την ΒΑΣΗ τοΰ
  Χριστιανισμόν στή ΤΑΠΕΙΝΟ-
  ΦΡΟΣΥΝΗ. Καΐ ό Μητροπολί-
  της Γορτύνης Τΐιμόθεος στήιν Φι
  λαι/θΐρίθίΤΓΐα, Καί τα δυό δττου
  ι'πτάρχουν κάμνουν τό κλειδΐ
  τού
  Χρειαζόμενα λοιπόν ζηλω
  τάς κλη,ρικούς σάν τόν Μητρο
  πολίτη Γορτύνης Τιμόβεον ινα
  6γοΰν€ επάνω στήν παλαίστρα
  των κοινωνκιών προβλημάτων
  γιά νά συνεχίζει ή 'Εκκλησία
  την αποστόλη της.
  ΑΙδ. ΖΑΝΟΣ ΓΟΥΓΟΥΤΑΣ
  Μττινχάιμ~τον Νέας "Υόρκης
  ΓΝΩΡΙΜΙΑ
  ΜΕ ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Πρός
  Τόν κ. Μάνο Χαρή
  'Άκουγα ταχτικά νά λέ-
  νί· γιά την εφημερίδα «Α
  ΛΗΘΕΙΑ» τού Ηρακλείου
  άλλά ποτέ δέν είχε πέσει
  οτά χέρια μου νά τή διαβά
  σω.
  Τώρα τελευταία τό έπε-
  δίωξα καί διάβασα τό φύλ-
  λο τής 18 Απριλίου.
  Αυτή δέν είναι έφημερί
  δα, είναι φυαλίδιο ίωδίου
  που καυτηριάζει τα λογής
  - λογής μικρόβια πού θέ-
  λουν νά μολύνουν την
  πληγωμένη Κρήτη μας.
  Θέλω άπό σήμερα νά
  γραφτώ συνδρομητής καί
  αν ύπάρχουν ήΌελα τα
  ψύλλα άριθμ. 95 καί προη
  γούμενα πού μιλδνε περί
  μασονίας.
  Χανιά 17 Μαΐου 1977
  ΧΑΝΙΩΤΗΣ
  Δημόοιος 'Υπάλληλος
  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΙΚΑ
  Στό Μέρωνα Άμαρίου
  Ρεθύμνης θά λειτουργή-
  σουν κι* εφέτος κατασκη-
  νώσεις καί μποροΰν νά
  πανε άγόρια καί κορίτσια
  άπό 6 £ως 16 χρόνων μή
  έργαζόμενα καί άπό 17 - 20
  χρόνων έργαζόμενα.
  'Όσοι έπιθυμοΰν νά στεί
  λουν τα παιδία τους στήν
  παραπάνω καταοκήνωση
  μποροΰν νά ζητήσουν πλη
  ροφορίες άπό τό Κέντρο 'Υ
  γείας τοϋ 'Υπ)τος τοΰ ΙΚΑ
  Ηρακλείου, όδός Άγίου
  Μηνα καί τίς πρωϊνές έρ-
  γάσιμες ώρες.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Τούς διακεκρΐιμέινους έπιστή-
  μονες ίστρούς χειρουργοΰς κ.κ.
  Τσώκον Άναστάσιον καΐ θίκο-
  νομόττουλον Ιωάννην πού μέ τή
  ιμεγάλη έττιστηιμονική τους δυ-
  νότηιτα έσωσαν άττό μέγα κίν¬
  δυνον τή σύζι/γό μου Πουλούδη
  Δεληγιάννη, εϋχαριο-τοΰμε θερ¬
  μώς.
  Τέτοιοι έπιστήμονες τιμού-
  νε τόν 'Ελληνΐικό 'Εττιστηιμονι-
  »οό κόσιμο.
  "Ιδιαιτέρα εύχαριστομμε τόν
  κ Ίωάννη Οίκονσμόπουλον καί
  θεριμώς σννιστούμε σέ δλους
  τους Κρήτες συιμπατίριώτες μας
  ττοΰ έρχονιται στήυ ΆβήΊνσ γιά
  χειρουργική έπέιμβαση, όπως
  φρονίιζουν νά δοΰν ττρώτα τόν
  λοιμττρόν αυτόν άνθρωπον καί
  έ'ξοχον έττιστΓ|μονα. (Γενική Κλι
  ΠΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΓΕΝΝΑΙΩΝ
  Μάης 1941. Ή σιωπή
  τής νύχτας άνελώθηκε στό
  σούρτα - φέρτα των Γερμα
  νίκων γερακιών. Μέρες
  τώρα σκορποΰσαν φωτία
  καί θάνατο στίς φαμΐλιες
  της χώρας.
  Τα ζούμπερα σκούζουν
  φοβισμένα. Συντύλιγε τό
  άνθρώπινο ΕΙΝΑΙ ή 2·
  γνοια κι ή άγωνία.
  Ή ήλιοσύνη τοΰ Μάη
  χαδιαρίζει τίς μοΰρες μι5ς
  φαμίλιας πού δίνει ταμάχι
  άνάμεσα στά όλόχρυσα
  στάχυα γιά θέρισμα τοΰ
  καρποΰ τής ζήσης. Ή μυ¬
  ρουδιά τού Θαλασσινοΰ
  μελτεμιοΰ γιομίζει τόν άγέ
  ρα τής λουλουδιασμένης
  ΰνοιξης.
  Λαφιασμένη ή άνάσα
  των άνθρώπων πού άμέτρη
  τες φορές τή μερά πηγαι-
  νόρχεται στά καταφύγια
  των Μπετενιών καί ψηλό-
  κορμων σπιτιών.
  «Δέν είχε φέστα τοΰ Μα
  υική "Αγιος Γεράσιμος Δεληγι-
  ώργη 9 Αθηναι)
  Ό ευχαριστών
  ΝΙΚΟΛ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
  Βίσης 10 — Καμίνια
  Ηράκλειον Κρήτης
  ΜιΑοΟν τα (ώδια καί τα αοτρα
  ι
  ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ νά συμδολίζει μιά κόκκινη κλωστή δεμένη στό λαιμό; Μην
  άπαντησετε. Δέ θά τό βρήτε... ι
  ΕΜΕΙΣ, ρωτήσαμε καί τό μάθαμε. Ρωτήσαμε μιά κοπέλλα 30 χρο
  , νών, πού έρέθηκε νά κάνει τουρισμό στό 'Ηράκλειο. Είναι ή κυ
  ρία Κατερίνα Κουτσογιαννοπούλου. Λιγνή, ψηλή, μέ φαρδειά μά-
  ξι φουστάνια, μακρυά ξανθά ξέπλεκα μαλλιά κι Μνα μεγάλο χαϊ
  μαλί άσημένιο κρεμασμένο στό στηθος.
  Η κόκκινη κλωστη λοιπόν είναι τό σημάδι τής μύησης σέ μιά πά
  ράξενη θρησκεία. Σέ μιά «Έπιστημονικη Ινδική θρησκεία»... Μια
  θρησκεία πού παραδέχεται δτι γεννιουμαστε και πεθαίνουμε χι-
  λιάδες Φορές, μέχρ1 να φτάσουμε στό τέλειο. "Οτι ή ψυχή, μετά τό
  θάνατο, ξαναγεννιέται χιλιάδες ή κι έκατομμύρια φορές, έρχεται
  σέ άλλο σώμα, ξαναπεθάνει κ.ο.κ.
  , Την ίδια, την μύησε ό Γκου
  ροΰ Λάμα άπό τό Θιβέτ. Κ ι
  από τότε ίσχυρίζεται ττώς
  βρήκε την γαλήνη, την ήσυ-
  χία, την ευτυχία·..
  'Όλά αύτά δμως, εΤναι άρ
  κετά δύσκολα νά τα συζητη
  σει κανείς. Γι' αύτό, μτταί-
  νουμε σ' ενα άλλο τομέα, μέ
  τού όποΐο άσχολεΐται ή Κ α
  τερίνα.
  Είναι ή άστρολογία. Πού
  μελετά τίς έπιδράσεις των
  άστρων στόν άνθρωπο. Ό-
  χι δμως σ' δλους τούς άν-
  θρώπους..
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ: «ΟΙ έξελιγ-
  μένες ψυχές, πού έ"χουν άνα
  καλύψει τον έαυτό τους κ ι
  έχουν ταυτιστεΤ μέ τό ©είο,
  δέν έπηρεάζονται».
  Ή Κατερίνα περιμένει φο
  6ερά, συνταραχτικά γεγονό-
  τα στά προσέχη χρόνια.
  Λέει ή ίδια:
  «Τό 1984, ό Πλούτωνας
  μπαίνει στόν Σκορπιό. Ό
  Σκορπιός είναι τό ζώδιο τής
  άναγέννησης καί τής κατοτ
  στροψής. Πρέττει μέχρι το
  2000 ή νά ξαναγεννηθοΰμΕ
  ή νά καταστραφοΰμε. Θο
  συμβεΤ μιά μεγάλη άλλαγή
  στόν κόσμο. Σ' αύτό 6έ6αιο
  θά συμβάλει κ ι ό άνθρω-
  πος».
  ΕΡ.:—Καί μετά τό 2.
  000 τί θά γίνει;
  ΑΠ.: Τότε, μπορεί καί
  νά μην ύ—άρχουμε. Νάχει
  καταστραφεΐ ό κόσμος.
  ΕΡ.: "Οταν λέμε κατα-
  στροφή, τί έννοΰμε;
  ΑΠ.: Ό πολιτισμός φτά
  νει σ' έναν κορεσμό. Άπό
  κεΤ καί μετά ύττάρχουν δύο
  περιπτώσεις. Ή ή άλλαγή ή
  ή καταστροφήν.
  ΕΡ.: "Οπο>ς λένε καί
  γιά την χαμένη Άτλαντί-
  δα;
  ΑΠ.: —Έγώ πιστεύω δτι
  ϋπήρχε. Καί καταστράφηκε
  γιατί ό πολιτισμός έφτασε
  σ' έναν κορεσμό. Τώρα έ-
  μεΐς δρισκόμαστε στήν κλ!
  μακα τής άποσύνθεσης...
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦«» >♦♦♦«
  ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ
  Λεωφόρος Κνωσσού 50 μέτρα
  πρίν άπό τόν "γιο Κωνσταντϊνο
  (Νεκροταφεϊο)
  ΤΗΛ. 23Ο.48Θ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦<> ■♦♦♦♦
  ΕΡ.:—Τώρα άστρολογι-
  κά σέ ποία έποχή βρισκόμα
  στε;
  ΑΠ.: — Είμαστε στήν έ¬
  ποχή των ίχθύων. Οί ίχθείς,,
  είναι τό ζώδιο τοΰ μυστικ4-4
  σμοΰ, τού άλτρουισμοΰ, τής
  θυσίας. Στήν άρχή τού ζω
  δίου αύτοθ, ήρθε στή γή
  ό δάσκαλος Χριστός.
  ΕΡ.: Ποιούς άλλους λές
  «δασκάλους»;
  ΑΠ.:—Είναι ό Βούδας, ό
  Μωάμεθ.. Λοιπόν, ή έποχή
  μας, είναι έποχή παγκοσμι
  ότητας καί όργάνωσης.. Τώ
  ρα μάλιστα πού ό Πλούτω-
  νας βρίσκεται στό Ζυγό, ό¬
  λος ό κόσμος ζητά Άρμο
  νία καί Δικαιοσύνη.
  ΕΡ.:—Ποιό ζώδιο άκο-
  λουθεΤ μετά τούς Ίχθείς;
  ΑΠ.:— Ό 'Υδροχόος. Ά
  πό τώρα έπηρεαζόμαστε.
  Φαίνεται άττό τίς άλλαγές
  πού γίνονται. 'Ετταναστάσεις
  χοθντες, πολέμοι.. Άλλαγή
  πού πηγαι νέ ι ττρός την
  καταστροφή. 'Υπάρχει 6έ
  6αια κα! μιά μάζα άνθρω¬
  πον πού ττροσπαθεί νά κάνει
  καλύτερη την άλλαγή. Είρή
  νη μέσω είρήνης κι δχι εΐρή
  νη μέσω πολέμου.
  ΕΡ.—Έσύ, τί άλλαγή
  βλέπεις;
  1 ΑΠ.:—Κάθε 2000 χρό
  νια γίνεται μιά άλλαγή. Ό
  ΜΙΝΩΤΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΤΑ 0/Γ . Ε/Γ
  ΜΙΝΩΣ
  καί
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  έξασφαλίζουν σταθερό, άνετο
  καΐ εύχάριστο ταξίδι
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  άπό ΗΡΑΚΛΕΙΟ διά ΠΕΙΡΑΙΑ
  ώρα 18,30 Κυριακή, Δευτέρα, Τετάρτη Πά-
  ρασκευη καΐ Σάββατο.
  άπό ΗΡΑΚΛΕΙΟ - διά ΧΑΝΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ
  ώρα 17.00 κάθε Τρίτη
  άπό ΧΑΝΙΑ διά ΠΕΙΡΑΙΑ
  ώρα 22.00 κάθε Τρίτη
  ώρα 19.00 κάθε Πέμπτη
  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ „ ,
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πλατεία Καλλεργών 7
  Τηλέφ. 224304)5
  ΠΕΙΡΑΙΑ: ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 28 τηλ.
  4117952)3
  ήλιος μπαίνει σ' ένα διαψορε
  τικό ζώδιο. Πρίν 2000 χρό¬
  νια, ήρθε ό Χριστός. Τώρα,
  κάποιος άλλος θά έλθει.
  Μπορεί αύτάς, νάναι καί πό
  λιτικός. Ένας πολιτικόν ϊ-
  σως, πού θά φέρει μίαν άλ
  λαγή.
  ΕΡ.:—Τί μποροϋν νά
  προσφέρουν οί άνθρωποι
  γιά την άλλαγή αυτή;
  ΑΠ.: — Καθένας μέ τόν
  τρόπο τού νομίζει δτι προ
  σψέρει. Προσωπικά πιστεύ
  ω στήν Άγάπη κσΐ στήν
  Ειρήνη μέ 'Υγιεΐς ψυχικά καί
  σωματικά άνθρτϋπους.
  *********
  "Ας περιμένουμε λοιπόν
  λίγο, μυημένοι κι άμύητοι.
  Πού ξέρετε, καμμιά ψορά
  ολα μπορεΤ νά συμβοΰν. Καΐ
  νά γίνει ή άλλαγή μέ τή
  συνεργασία τοΰ Πλούτωνα,
  τοΰ 'Υδροχόου κλπ. Τα άλ¬
  λα, δέν μπόρεσα νά τα κα-
  ταλάβω γιά νά τα μεταψέρω
  έδώ. Σχετικά δηλαδή μέ
  τόν Θεό, πού είναι — κατά
  την Κατερίνα — ή δύναμη
  πού ύπάρχει σ' δλους μας.
  Άντε νά δοΰμε. Θά γίνει
  ή άλλαγή δσο ζοΰμε σ' αύτά
  τα σώματα, ή θά γίνει δταν
  θάχουμε πεθάνει καί ξανα-
  γεννηθεΤ μέ άλλη μορψή;
  Οΰτε ή Κατερίνα ξέρει...
  Νίκος Ψιλάκης
  ΜΑΡΙΟΕ
  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑΚΗΖ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 2
  (Όπισθεν Καταστημάτων Μα-
  ρούδα).
  ΤΗΛ. 289 — 593
  ΔΕΧΕΤΑΙ 830' — 1
  5—8 μ.μ.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  231990-231920
  "Αλλαξε ή ΔιεύΘυνση
  Άλλαξαν τα παντα
  Ευαρξη οέ Λϊνες μέρες
  γιοΰ έκείνη τή χρονιά...».
  θλίψη καί σπαραγμό
  σούρνει ό Μάης τοϋ 1941.
  Λίγανε ό Ήλιος τής χώ
  ρας.
  Άμέτρητα «Στούκας»
  δαιμονιασμένα ούρλιάζουν
  καί ξερνοΰν καφτά σιδερι
  κά σωριάζοντας χτίρια κι
  άνθρώπους.
  'Η άντριωσύνη τοΰ Κά-
  στρου ξαφνιάζεται οτό ρί-
  ξιμο των Ούρανομπελά-
  δων, πού συνέχεια γεννο
  βολοϋν οί καταραμένες
  κοιλιές των «Γιούγκερς».
  Ό μακελάρης στρατη-,
  γός Χάϊντς Τρέντερ φουρ
  κισμένος ντουχιουντίζει
  την άνταρεμένη άντριωσύ¬
  νη τσή Κρήτης.
  Δύομοιρη Κρήτη... Δέν
  φτούρησε ή φτωχικιά άρ-
  ματωοια γιά νά νικήσσης
  τή δύναμη τ' όχθροθ. 'Ό-
  μως πολέμαγες μέρες πολ
  λές γιά νά γραφτή ή πιό
  τρανή καί θαυμαστή, μέγα
  λη ίστορία.
  Δέν μοιρολόγηοε ή Μά
  να πού ή συμφορά σώρια-
  σε όρθόκορμο Ντελικανή.
  Χαλάλησε τή ζέστα τής ά
  νάσας, γιοΰ μονάκριβου
  παιδιοϋ, πού ή φρίκη τοΰ
  πολέμου τό τύλιξε μέ πά
  γωνΐά τοΰ Θανοτα. Δέν
  κλαψάριοε τούτη ή μάνα.
  Ετσά, ή"ταν πρεπό, άφοΰ
  σωριάστηκε καί έΌβησε ό
  γιός, άντάμα μέ τή θεόρα
  τη παλληκαριά τσή Κρή¬
  της, τσή Κρητικής ΓενηάςΙ
  Τό βάρος τοΰ έχθροϋ,
  καί ή συνδρομή ντόπιων,
  καί ξένων σπιούνων νίκΓ)-
  σε τή θελήση τής λεβεντι
  δς.
  'Ένας άπαίσιος καταχτη
  τής χουζουρευτηκε στό χω
  ματερό κορμί τσή Κρήτης.
  Ή φαμίλια τοΰ Κάοτρου
  βολοσέρνει οτά σωριασμέ-
  να χτίρια καί νιόσκαφτους
  τάφους. Μέρες πολλές ή
  μυρουδιά τής ανοιξης,
  πλάνταγε στή θεόρατη ά-
  λήθεια τοΰ καμένου βιοΰ
  καί τής ανθρωπίνης σάρ-
  κας. Τα μέχρι χθές όλό¬
  χρυσα στάχυα γέρνουν κα
  ψαλιασμένα άγκίζοντας τα
  παγωμένα κορμιά των άν
  θρώπων, πού τα μισέρωσε
  ό βάρβαρος Ούνος, ξαφνι
  ασμένος άπ' τή δύναμη καί
  άντριωσύνη τσή Κρήτης.
  Ράτσα, πού δέν κούρνιαοε
  οΰτε στιγμή μέχρι πού μι
  σέψανε τσ' 11 τ* Όκτώβρη
  1944 οί Ούνοι τοΰ Γ' Ράϊχ.
  ............ Ί· ·; ·■
  Τριανταεξάχρονα σιμώσα-
  'νε γιά τούτη τή ΘεόρατΓ»
  μεγαλοσύνη άντριάς. Στή
  φετει^ή γιορτή δέν μοιρο-
  λογδ ή θύμηση τ' άνθρώ-
  που. Ή Λεβεντιά δέν θέ¬
  λει δάκρυ - θέλει ΤΙΜΗ
  καί ΣΕΒΑΣΜΟ καί Κρη-
  τικό τραγούδΐ. Τραγούδι
  τής Λεφτεριας γιά ν' άγγί
  ζει την ψυχή τσή σημερι-
  νής Γενηας, μέ πόθο την
  ΕΙΡΗΝΗ.
  Πολέμησε ή Κρητική Γε
  νηά - καί πάλι αν θά χρει-
  ασθεϊ πάλι θά πολεμήση!
  Μετερίζι, Πολιτεία
  Κάστρο θαμαστό
  στό τραγούδι των αίώνων
  εϊσαι ξακουστό,
  ^γνοια δίνης γιά τόν Ομνο
  των Έλλήνων τα Ίερά,
  Χαϊρε ώ Χαίρε ΛΕΦΤΕ-
  ΡΙΑ.
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΝΕΡΗΣ
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  ΑΡΑΚΟΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ...
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦.
  ♦♦♦♦
  Θά ήταν άνϊδαφική ή όιποψη
  άποιουδήιττοτε νά μή θέλει νά
  παιραδεχτεΐ, πώς στϊς μέρες
  μας δέν ύπάρχει άναταραχή
  καί δια σ' δλο τόν κόσμο, ά¬
  πό την μιίΐτχ άκρη στήν αλλη.
  Άνατοοραχή, πού ζώνει την
  γή κα! όλοένα ττερισσότερο την
  ττερισφίγγει, σέ σημείο πήύ
  τταει νά έξελιχτεΤ σέ δλεθρο,
  φτά νέ ι νά 6ρεθεΐ τό πλάσιμα μι-
  άς χειρότερης «Δράκου γέννας»
  πού Θά τολμοθσε νά τής δώσει
  τήυ πραγιματική της μορψή.
  Δηλαδή ,μ' άλλα λόγια την
  μοιρψή τοΰ πολέμου, πού άρχή
  τού πάντα είναι ή άναταραχή
  είτε κοινωνικήν είτε πολιτική,
  είτε οικονομικήν είναι αυτή. Κ ι
  άν ύττάιρχει κάποιος, πού νά
  έκφράζει άντίθετη ά~οψη, αυ¬
  τή θά τπροέρχεται ή άπό άγνοια
  των γεγονότων, ή τα φαινομενα
  πού συ,μβα'ινουν στόν πογκόσ-
  μιο χώρο, περνοθν άττοιρατήρη
  τα άπ' αυτόν.
  Καί δυστυχώς αίτία αυτής
  τής 4άναταραχής καί 61«ς εΤ-
  ναι πάντοτε ό άνθρωττος.
  Τό πλάσιμα αύτό μέ τίς πολ
  λές ,μορψές πάν» στήν ζωή,
  πού άλλοτε τόν βλέττεις νά με
  γαλου.ργεΐ καί Θαυμάζεις την
  ϋτΓ^ρξή' τού καί τα βαοιμαστά
  τού έργα, κι άλλοτε νά κατα-
  στρέφει καί τόν έαυτό τού καί
  τα έργα τού κα! τότε κατα-
  ριέσαι.
  Κ ι ΰοτειρα μέ την σειρά της
  τρέχει σάν λιοντάρι ή σύγχιση
  νά στήσει τόν Θρόνο της στή
  σκέψηι τού ττιραγιμοττικοϋ άνθρώ
  που, πού συλλογίζεται κ ι άττο
  ρεΐ:
  Είναι δυνατό αυτός νά
  πλάστηκε «κατ' εΐκόνα κα! ό
  μοίωση τού Δτκμιουργού τού
  Σύιμπαντος,·».
  Κα! λέω πραγματικό άνθρω¬
  πο, γιαττί τόν ξεχωρίζω άπ'
  τόν κοινό. Πραγιματικός άνΘρω
  πος είναι έκεΐνος, πού πιστεύω
  τού εχει την μορφώση κα! την
  καλλιέργειά τού, προιόν τής ό
  ποίας είναι ό άνβρωττισμός καΐ
  ό κατ' άκολουθία σεβασιμός
  στ6ν διπλανό τού.
  Κ α! κοινάς άνθρωιπος
  είναι ό κενός, ό άμόρφωτος, κ ι
  άκαλλιέργητος, πού πιστεύω
  τού έίχει την κυιριαρχία δλου
  τού κόσιμου, σάν αύτός νά εί¬
  ναι ό άρχιτέκτονος κα! δηιμιουρ
  γός, άρα κι ό δικαιοΰχος τού.
  Δικαιοΰχος τού κόσμου τού¬
  του δέν είναι κανένοτς άττ' τούς
  άνθρώπους καί λαβομένη ή 6-
  ποψη, έ'στω κοί νά νομ.!ζει.
  Την γή αυτή την δικαιοΰνται
  δλοι στόυ τόττο ττού τοΰς έ'τα-
  ξε ή μοΐρα, σάν Τσιοι κληρονό-
  μοι Αύτοθ, πού τούς την δώρη
  σε καί κανενός δέν είναι κτή-
  μα δικό τού!
  Κι' έδώ κρύΰεται ή μεγάλη
  άλήθεια τής άναταιραχής κα!
  6ίας, ττού ττλανάται σ' δλο τόν
  κόσιμο.
  Στό πώς οί λίγοι δρακογεννη
  ,μένοι καί άμαβεΐς άνθρωποι δέν
  έννοοθν νά καταλάβουν πώς
  δέν είναι ίδιοκτήτες καμμιά;
  γής, τταρά ιμιάς στηθαιμής της
  πού Θά καλύψει τα κοκκαλάκια
  τους κι' άντί νά δαμάσουν τούς
  εαυτούς τους άττ' τήιν άγιρια
  κατάσταση πού δρίσκονται, τολ
  μοΰν ιμέ άδιαντροπιά νά δαμά¬
  σουν τούς ημερους στηιριζόιμε-
  νοι στή δύνα,μη πού Ιτυχε δί|-
  Θεν νά ονγκεντρώσουν στά χέ¬
  ρια τους.
  Καί μέ την 6!α νά θέλουν
  ττεισιματικά νά λοξεύσουν την
  σωστή θέση τού άνθρώπου
  τηρός τόν συνάνθροττο.
  "Ετσι ναμίζουν, μέ τήκ ψτηπ
  νή κρίση τους, πώς ή δία εί¬
  ναι δύναμη κι' δχι έλλειψη δύ-
  ναιμης, μέ άττοτέλιΕΐσιμαι ή άνα¬
  ταραχή άνά τόν κόσμο νά με-
  γαλώνϊΐ άντϊ να| λιγοστεύει
  κα! τό ττιό λυττηρό τα κράτη
  νά δηλώνουν άδυναμία έξοντώ
  σεώς τους κα! πολλοϊ ν' άτη;ι-
  λοϋνται άπ' τούς λίγους άνά-
  ξιους, άνυιτΓθλόγιστους, άλλά
  δρακογεννη'μίνους.
  Άττό τή γή τής Μακεδονίας
  ΛΑΒΙΔ ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΔ
  ΚΟΖΑΝΗ
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
  Διαμέρισμα 4 δωματίων είς
  2ον δροφον επί τής ττλατείας
  Άναψυκτηρίου «Κρόνος» Η¬
  ρακλείου. Πληροφορίες: Τη¬
  λέφωνον 280647 και 284583
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ
  Γιά έπιχείρηση ψητοπωλείου, σνάκ — μττάρ,
  ταδέρνας ή άλλου σχετικοΰ, σέ χώρο 180 τ.μ. (ΐ-
  σόγειο — ποττάρι) στήν πλατεία τοΰ Άναψυκτηρί
  ου «Κρόνος» Ηρακλείου. Εμείς διαθέτομε τόν χώ¬
  ρο. Πληροφορίες: Τηλ. 280—647 και 284583.
  "ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΐΒΒΒΒ
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ
  Νέα, μορφωμένη, γιά Ιδιαιτέρα Δ)ντου
  Έπιχειρήσεως. Άπαραίτητος προϋπόθε-
  σις: δίπλωμα όδηγήσεως. Πληροφορίες
  τηλ. 284-732.
  ΣΕΑΙΔΑ 4
  ΕΞΗ ΟΙ
  ΞΕΒΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ^±ϋ^-
  φραξουν οί αλ'λοι πό αεομο
  προλαβη να πει εσπω κ αι μκ
  ουλλαΡπ &κΓ)Έου
  Η Α"ΛΗΘΕΙΑ
  30 ΜΑΊΌΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ! ΤΗΣ " ΜΔΧΗΣ „
  Παρά την άδιαφαρία τής
  Κι/βέ,ρνηρης, γιά &αχ γεγονός ι
  τόσο οττουδαΐο, δσο ή Μάχη ,
  τής Κρήτης, εκλεισαν χθές μέ |
  μεγάλη έτπτυχία οί γιορταστι-
  κές έκδηλώσεις στό Ήράκλειο.
  'Ε6ω βρέθηκε ό Δήμος νά κά-
  νει κάτι περισσότερο άπό κεί-
  νη την ψυχρή και τυττική «κατά
  θέση στέφανον», ποΰ εκανε ή
  Ναμιθτιριχα, ττού άττόκλεισε άττό
  την εκδηλώση όχάμη και τούς
  ζώντες άγωνιο-τές τής Μάχης
  τής Κρήτης.
  Τη βδαμάδα πού πέρσσε,
  έγιναν άρκετές πλούσιες καλ-
  λιτεχνικές και άλλες έκδηλώ-
  σεις, μέ την πιρωτοβουλία τού
  ΔήΐμθΙΛ
  1) Μίλησε την Τετάρτη 25
  Η ΝΕΑ ΔΙΟΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΗ! ΜΑΙ
  Φ Συνέχειαάττό τή σελίδσ 1
  έττειδή μάς δημιουργεΐ άνεξή
  γητες άττορΐες, χωρίς νά κά
  νομε παράπονα, τόν παρακα
  λοΰμε δημοσίως νά μσς έ-
  ξηγήσει τούς λόγους τής -ε
  ρΐεργης καί άντικρουόμενης
  θέσης πού πήρε στήν περί
  τττωσή μσς αυτή ή ΕΙσαγγε-
  λία Ηρακλείου.
  Κατσ τα δλλα στις 22
  Ίουνίου θά ξσνσκαθίση ό
  διευθυντάς τής «Αληθείας»
  στό σκαμνί τού κατηγορουμέ
  νού, στό 'Εφετεΐο Κρήτης,
  μαζί μέ τόν κ. Πέτρο Βσβσ
  λη.
  Κι' άκόμη τή μεθεπσμένη
  ήμέρα 24 Ίουνίου ό ϊ'δ«ος
  θά είναι πάλι κατηγορούμε-
  νος στό Τριμελές Πλημμε-
  λειοδικεΐο Χανίων, γιά πε-
  ριύβριση τού 'Υπουργοΰ Δι
  καιοσύνης κ. Στεφανάκη, δ-
  ττως γραΦομε ττσρακάτΜ.
  ΝΕΑ δίωξη κατά κατά
  τοθ Διευθυντή τής
  «Αληθείας» καί νέα δι
  καστική περιπέτεια:
  Στίς 24 Ίουνίου 1977 ό
  Μάνος Χαρής παραπέ¬
  μπεται νά δικαστη στό
  Τριμελές Πλημμελειοδι
  κεϊο Χανίων γιά περι
  ύβριση Άρχής καί συ-
  γκεκριμμένα τοθ Ύ-
  ιτουργοθ Δικαιοσύνης
  κ. Κ. Στεφανάκη.
  Σύμφωνα μέ τό κα
  τηγορητήριο ό κατη-
  γορούμενος δταν ήταν
  φυλακισμένος στίς Έ-
  ιτανορθωτικές Φυλα-
  κές Χανίων, άπεκάλε-
  σε τόν κ. Στεφανάκη
  «μαλάκα»!. . .
  Καταθέτοντας μέ έγγρσ
  φο ύπόμνημά τού ό διευθυν-
  τής τής «Αληθείας» κατά
  τό στάδιο τής προκαταρκτι-
  κής έξετάσεως, άρνήθηκε
  παντελώς τή φανταστική
  χαλκευμένη κατηγορία καί
  χαρακτηρίση την περίπτωση
  σά ξεττερασμένη «μέθοδο
  χαφιεδισμοΰ» δεδομένου δτι
  ή δίκη ττροήλθε έπειτα άπό
  μηνυτήριο αναφορά ενός φύ
  λακα των Φυλακών Χανίων
  τού κ. ΣιγανοΟ.
  Γιά τή νέα αυτή δικαστι-
  κή ττερητέτεια τής εφημερί¬
  δας μας, πού συμπίτττει χρο
  νικά — μέ διαφορά δυά μό
  λις ημερών! — μέ την άλ-
  λη τής έφέσεως τής Είσαγ
  γελίας Ηρακλείου, παρά
  την άθώωσή μας μέ πρότα-
  ση τής ιδίας, ό διευθυντης
  τής «Άθήθειας», άντ! άλ-
  λης πρός τό τταρόν διαμαρ¬
  τυρίας, θέτει ΰττ' δψιν άνευ
  σχολίων τίς περιπτώσει στό
  Λαό, έν ονόματι τού όττοίου
  έκδίδονται οί σεβαστές δικα
  στικές άττοφάσεις.
  Αύτά, πρός τό παρόν, ά
  ττό τό θέστρο τού δικαστι-
  κοθ μας πολέμου.. . .
  Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΥΝΑΦΙ ΤΟΥ
  φ Συνέχεια ά~ό τή σελίδσ 1
  δέν πάνε πίσω. Όχυρωμένοι, οί νοσταλγοΐ τού τταρελθόν-
  τος, πίσω άττό τόν παραδοσιακό άντικομμουνισμό, προ-
  στταθοΰν νά άποδώσουν την «έσωτερική άνωμαλότητα»
  στήν νομιμοποιηθή τού Κομμουνιστικοΰ Κόμματος. (Βλέ
  πε άρθρογραφία «'Ελεύθερου Κόσμου»)· Μέ τόν ϊδιο τρό-
  πο, βρίσκουν σάν γέψυρα την έπάνοδο τοθ Γλύξμπουργκ.
  Καί τό ττερίψημο «Αύτονομιστικό δέν είναι άσχε-
  το άπό τίς κινήσεις των άμετανοήτων σκληροπυρηνικών.
  Όττωσδήποτε, θά τούς συμφέρει, όπως τούς συμφέρει
  ή δημιουργία κάθε θορύβου καί κάθε άνωμαλίας, γιά νά
  στηρίξουν τούς ίσχυρισμούς τους γιά «πανάκειο» κλπ.
  Οί άλλες ένέργειες πού γίνονται τώρα, έλπίζοντας
  στήν δημιουργία βασιλικοΰ κόμματος γιά τίς έρχόμενες
  έκλογές, βασίζονται στό νά τταρασύρονται άνθρωποι ά-
  σχετοι, ώστε νά έξασφαλίζσνται ψήφοι καί αυξήση τής
  δΰναμής τους.
  Μιά τέτοια ενεργεια, είναι τό, κατά τελευταΐες δη-
  μοσιογραφικές μας πληροφορίες, πλησίασμα των οίκογε-
  νειών των ττοινικών κρατουμένων. 'ΕΞδώ ύποστηρίζουν δτι
  ή χορηγήση μιάς «γενικής άμνηστίας» θά είναι ή πρώτη
  ενεργεια μετά την ΰποτιθέμενη έπάνοδο τοΰ βασιλιά. Έ-
  τσι έπιδρούν στόν ψυχολογικό τομέα, καί ξύνουν την πλη
  γή τού θύματος.
  Καί δσον άψορά τίς παραπάνω πληροφορίες, άρμόδιες
  είναι οί Άρχές καί νά τίς έλέγξουν καί νά τίς άντιμετω
  πίσουν. Όσον δμως άφορά τήν> Δημοκρατική συσπείρω-
  ση, ύπεύθυνοι εϊμαστε εμείς ό Λαός.
  Ένα είναι τό καταφάνερο συμπέρασμα. ΟΙ βασιλό-
  φρονες, ένεργούνε μεθοδικά καί δραστήρια, γιά την ΰπο-
  νόμευση τής Δημοκρατίας καί την έπαναφορά τοΰ Κων¬
  σταντίνου Γλύξμπουργκ.
  Κάτι τέτοιο, ξέρουμε δλοι καλά τί σημαίνει.
  Γιαι/τό, πρέπει ή Κυβέρνηση νά προχωρήσει στήν δι
  άλυση καί των ύπολοίπων βασιλικών όργανώσεων άψοΰ
  μάλιστα ΰπάρχει καί ή πρόσφατη σχετική άττόφαση τού
  Πολυμελοϋς Πρωτοδικείου Αθηνών.
  Σέ μάς πάντως άπομένει ή άπομόνωση καί ή Συν-
  ταγματική καταπαλέμηση κάθε ενεργείας πού άποσκοπεΤ
  στό νά «μάς σώσει» ή καλυτέρα νά μάς ξεπουλήσει σέ
  ίνα πρόσωπο, ή στά ξένα συμφέροντα.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«>♦ + »< Διαβάζετε τόν ! «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ» την καθημερινή, πρωϊνή, Δημοκρατική Εφημερίδα ποϋ σάς ένημερώνει ύπεύθυνα. ΕΙΔΗΧΕΙΧ • ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΚΟΛΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ • ΕΡΕΥΝΕΧ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΗΚΗ ΧΤΗΑΗ θ ΠΛΗΡΗ ΑΟΑΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα 224 - 225 καί 224 - 226 γιά νά έχετε τό πρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ στό στιίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη ή μέ τό Ταχυδρομεΐο. • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ — 5 — 77 στόν Άγιο Μάρκο, μέ θέιμα την θρυλική έττο- ποιΐακαί την πολιτική τοθ Ι. Μεταξά, ό διοκεκριμένος Δηιμο σιογράφος και Ίστορικός κ. Σπύρος Λιναιρδάτος. Μέ ά- ττλά λόγια, ό κ. Λιναρδάτος έ- ξήγησε την σττουδαία συιμβο- λή τής Κρηιτικής Άντίοττα- σης στήιν έκβαση, τού Β' Παγ¬ κοσμίου Πολόμον. 2) Την Πέιμ—τη, τό Θέοοτρο Νέων Κιρήττης, έδοχτε δωρεάν δυό ποίραστασεις τού θεα- τρικοΰ εργου τοθ Π. Πρεβε- λβικ,η «Τό χέρι τού σκοτωίμέ- νοο», ττού άνσψέρεται στήν Κρητπκή Ίστορία κοίί στΐς συνήθεις τού τάττου μας. 3) "Εγινε χθές ή καταθέση στειράνων άπό τόν Λαό, τόν Δή/μο, τούς άγωνιστές κσί τίς άντιοτασιακές όργανώ- σεις στό Μακάσι. Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 4) Σάν γνήσιοζ Κρητικός ό Γιάννης Μαρκόπουλος δέν μπο- ρούσε νά μείνη εξω άττό την έορτασ,μό τής Μάχης τής Κρή¬ της. Έκλεισε επαξία τίς έκ δηλώσεις μέ την χθεσινή συναυ λία τού στό γή~εδο τού Ο. Φ. Η. Ό Γιάννη,ς Μαρκόπουλος διεύθυινε ένα πολυιμελές έκλε- χττό έΐτπτελεϊο καλλιτεχνών, ττού έριμήνευσε την τελευταία τού δουλειά πάνω στούς στί- χους τού ΣολωμοΟ καί συγκε- κριιμέινα τοΰ εργου «ΕΛΕΥΘΕ ΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ». Ή τηροχθεσινή εκδηλώση μέ τό Γιάννη Μαρκόπουλο, τόν Νίκο Ξαλούρη καΐ τούς λοιττούς καλιτέχνες, ήταν ή πιό σωστή έτΓΐσφράγηιση των έκδηλώσε ών γιά τή Μάχη τής Κρήιτης. Ανάστατοι οί έμποροι άπό τό 25ο^ο σέ όρισμένα προιόντα, εγι νέ άφορμή νά ξεσπάσει θύ- ελλσ διαμαρτυριών στό Ή¬ ράκλειο, άπό τούς άμεσα έν οιαφερόμενους έμπόρους' των προϊόντων αυτών. Κατ' αρχήν, οί εμτηοροι Τουριστικών εΐδών Ήρακλεί ου, σέ συγκεντρώση τους την περασμένη βδομάδα, δι- σμαρτυρηθηκανε εντονα γιά την έπιβολή τοΰ Φορου πο¬ λυτελείας, που περιορίζει σέ μεγάλο βαθμό τόν κύκλο των εργασιών τους καί μειώ νει εμμεσα τουλάχιστο τα ποσοστά κέρδους. 'Αλλά, δέν είναι μόνο οί έμποροι Τουριστικών Είδών κσί οί χρυσοχόοι πού θίγον ται αμεσα σάν έμπορευόμε νοι άπό την έπιβολή τοΰ 25% στά λεγόμενσ «εΥδη πό λυτελείας». Την περασμένη Πέμπτη εγι¬ νε στό Έμπορικό Έπιμελη- τήριο συγκεντρώση των 'Ε- μπόρων Ραδιοηλεκτρικών Συσκευών καί στάλθηκε στόν κ. Πρωθυπουργό, στούς άρμόδιους 'Υπουργούς καί στόν Νομάρχη Ηρακλείου, τηλεγράφημα διαμο;ρτυρί.ας μέ τό όποΐο ζητεΐται ή έπα- νεξέταση τού θέματος, όφοΰ γίνει προσωρινή άναστολή τοΰ προσθέτου Τέλους 25% στίς συσκευές άνσπαραγω- δου, οί έμποροι Ηλεκτρικήν ροβιομηχανικό Έπιμιλητη Ό φόρος πολυτελείας 25% γής 'Ήχου. . „...*, ^ πού έπέβαλε ή κυβέρνηση Γ,ά τό Υδ.ο θέμα καί γά ΕΙδων Ηρακλείου καλο«ν- άλλα καυτά θέμστα τοΰ κλά| ται σε συσκεψη στο Εμπο ΗΙΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑ ΤΙΣ ΒΑ2ΕΙΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ * ΚΑΡΕΑΑΗ • Συνέχεια άττό τή σελίδα 1 σοιμε δτι τα 4 έρωτήματα πού ©έσαμε άτπό τίς δυό έττιστο- λές ΚεψοΛογιάννη καϊ τα δη- μοσιεύμ^τα τού «'ΕΞλληνοκανα δικοά Βήιμιατος» — πού μάς παραδόθηκαν άττό τόν κομμα- τικό φίλο τού κ. Δηιμάρχου κ. Βαγγέλη Βρέντζο — δέν εΤχαν ύττόσταση, είχαμε χρέος νά Ίο ττοϋιμε εύθαρσώς καί εΰθέ- ως, μιά κιαί στό μεταξύ διά- στημα τής τηρωτόδικης δίκης μας μέ την κατ' έ'φεση/, δόν· ,μάς προσχοιμίο-τηικε κανένα έττιβα ρυντικό στοιχεΐο. "Εττειτα, λοιττόν άττό αύ- τό, δέν ναμίζαμε ότι γιά θέ- σεις που δέν είναι δικές τού, γιά τΐράγιματα δηλαδή ττού δέν είναι δικά τού «πιστεύω»^ έ- χ€ΐ ύποχρέωση, κανείς νά δια- κινδυνεύσει — όπως στήν πε- ρίτττωσήι (μας — μιά τόσο βα¬ ρεία ποιντ), ιμιά φυλακίση δυό χρόνων, χωιρίς νά ύττάρχει κα- νεΐς λόγος κ ι δταν, άντίθετα, έχομε σάν 4(£>ηιμειρίδα στόχους
  εΰρύτερους καΐ ούσιαστικώ-
  τερους καθώς και σοβαρώτε-
  ρους άγώνες μτηροοτά μας.
  Στΐς δικές μας άττόψεις
  έπΐ'μέναμε, ώς γνωστόν καΐ
  γι' αύτό κι δται/ δικαζάμα-
  στ£, τό δεχήμαοττε άγόγγυ
  στα. Μά ,μέ ποία λογική πρέ¬
  πει 6,μ«ς νά γινόμαστε ΘΟμα
  τα καί νά πληιρώνομε άμαρτίες
  άλλων; Άρκετή ναμίζομε δτι
  ήταν ή ήθική 6λά6η ποΰ ύπο-
  υτήκαμε άττό τό γεγονός ότι
  γίναμε άσυνείδητα βεβαία γέ-
  φυρα νά έξι/πηρετηθοΰη/· πολι
  τικά συιμφέ(ροντα ή πάθη, άλ¬
  λων, ττού εΤχαν στόχο νά
  θίξουν την φήμη ενός άνθρώ-
  που καί ·μάλιστα ενός Δημάρ
  χου καΐ ενός παληού φίλου
  καϊ άγωνιστή, τού Μανολη Κα
  ρέλλη.
  Εύτιιχώς ττρολάδαμε την
  τελευταία στιγιμή καΐ δώσα<με τή σωστήι λύση γιατί καί οί δυό ττλεΜρές, τοθ Δηιμάρχου δή λαδή καΐ ή δικήι μας, καταλά 6αμε αύτό πού έ—εδίωξαν οί καλοθίληττές μας: νά πετύχου* μ' ένα σιμτττάρο δυό τριγώνια. 'Εδώ έννοούμε αυτούς ποψ ϋ- ττοδοχίλίζουν τό «τέντωιμα τού σχοινιοΰ» καί ττρός τίς δυό ττλευ ρές. Μέ τή βοηθεία δμως κα¬ λών ττραγ,μαΓτικά φίλων, αγω νιστών καί γνήαια δημοκρατι¬ κόν καί προοδευτικών άνθιρώ- πων, κλείσαιμε τα αύτιά μας στΐς «φωνές των Σ€ΐρήν»ν», στΐς τταροτρύνσεις των κοινών «φί- λω·« (διάβαζβ φιδιών) ττού έ-ιδιώκανε τή δική, μας έξόν- τώση καΐ τήιν ττολιτική έξόντω ση τού Καρέλλη. Μ' αϋτό τό πνεύιμα όδηιγη- θήκθίμε στήν άτΓΟφαστ> κσί ά
  πσσύραμε ττίροηιγούμενα τή δι.
  κή ιμας μ·ήινυστ| καΐ μέ τό Τδιο
  ~νεΰμα κάναμε τή γνωσθή
  δήιλωση στό μηινυτή μας, πού
  ϊσως τάν βοήθηισε νά κανει κι
  αύτός τό ϊδιο. Καΐ τό λέιμε αύ¬
  τό γιατί τηρός τιμήν τού ό κ.
  Καρέλλης δταν τοΰ θέσαμε
  στή διαθέση τού την σύντα-
  ξη τής δηλώσεως, δπως ήταν
  τό σίοστό, τό δίκαιο καΐ μέγα
  λόψυιχο, άττάντησε: δέν εΤμαι
  έκβιαστήις.
  Γι' αύτό ακριβώς κι εμείς
  δέν ττεριοριζάμαστε στή δτη
  μοσίευση τού ξεροΰ κειμένου
  τής δηλώσεως ή όττοΐα, έπει-
  δή εΤναι ίνα γνωστό τυττικό
  μέσο συιμβιβασμοΰ παρομοί-
  ων ύττοθέσεων μ—ορεΤ νά χά
  ρσχτηριοπεΐ έτσι καΐ στήν πε
  ρίτΓτωση αύτη. 'Αλλά ττροχω
  ρούμε ττβρισσότερο, στήν ού^·
  σία καΐ στήν πραγιματική ά-
  λήθεια πού είναι έτούτη:
  Αύτά ττού γραφτήκανε στήν
  έψηιμερίδα αυτή, στό φύλλο
  52 τής 31 Μαΐου 1976, έστω
  ύττό τΰττον έρωτηιματικό, γιά
  τόν Μανόλη Καρέλλη, σκοιτό
  άπό μέρους ιμας εΤχαν νά
  δροΰν την Άλήθεια. Καΐ ή 'Α
  λήιθεια αύτη βρέθηκε, μετά
  τίς γνωστές «δικαστικές τηερι-
  ττέτειες. Ό Μανολης Καρελ-
  λης ά—οκατταστάβηκε σέ δσα
  σέ 6άρος τού γραφσήκανε καί
  ύτΓονοηθήκανε, άττό τα 4 έρω-
  τήιματα των έττιστολών Κεφα
  λογιάννη, γιατΐ τα στοιχεία
  τώ/ πηγών πού μάς τΓροσκομι
  στήκαν: άττοδειχθήκανε ψευ¬
  δη καΐ στό μεσολαβήσαν ά¬
  ττό τότε μέχρι προχθές διά-
  στηιμα δέν μάς δόθηκαν νέα
  έττιδαρυντικά, όπως προεί-
  τταμε.
  Δέν έχει ση,μασία άν έμεΤς
  ταλαητωρηθήκαιμε. "Αν ττέσα-
  με θύματα, έκφράζο/τας ό—ό-
  ψεις άλλον. Σηιμασία έ'χει τό
  ότι μέ δλα αύτά βρέθηκε ή Ά¬
  λήθεια καΐ δτι άτΓσκαταστά-
  θηκε ή ύττόληψη ενός άνθρώττου
  πού σΜμπίτττει νά κατέχει μιά
  τόσο σημαντική θέση.
  Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  Μετά την τταραδοση τής
  δηλώσεως, ό κ. Καρέλης άνα
  κάλεσε τή μήνυσή τού καί τό
  Δικαστήριο, τού όποίου Πρόε
  δρος ήτσν ό γνωστός άττό άλ¬
  λες μας δΐκες Έφέτης κ. Παϋ-
  λος Ζιάννης, έκανε δεχτή την
  πρόταση τού κατέχοντος την
  ΕΙσαγγελική 2δρα, έττίσης γνω
  στού, κ. Σττθιρου Άλεξόττουλου
  καΐ ετταψε όριστικά την ποι-
  νική δίωξη.
  ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ Α.Ν.Ε·
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Τ) Ζητεΐται λογιοτής πτυχιοΰχος Άνωτάτης Οίκο
  νομικής σχολής κάτοχος τής Άγγλικής γλώσσης
  Θά προτιμηθή ό έχων γνώσεις καί Γερμανικής
  ή Γαλλικής. Προϋπηρεσία άπαραίτητος.
  Αίτήσεις μέ βιογραφικό σημείωμα μέχρι 31 —
  5—77 στά Γραφεϊα τής Έταιρείας, όδός Ρού-
  σου Χούρδου άριθμ. 4.
  2) Ζητεΐται Διευθυντης μέ προϋπηρεσία σέ όμοει-
  δή ναυτιλιακή έπιχείρηση, κάτοχος της Αγγλ ι
  κης καί μέ γνώσεις λογιστικής γιά έργασία στά
  Κεντρικά Γραφεία της Έταιρείας στό Ηράκλει¬
  ον τής Κρήτης.
  Πληροφορίες — αίτήσεις στά Γραφεία τής
  Έταιρείας στό Ήράκλειο (Ρουσου Χούρδου 4,
  Ταχ. Θυρίς 120, τηλ. 224301 καί στό Κεντρι
  «ό Πρακτορεΐο Πειραιώς (Άκτή Ποσειδώνος 28
  τηλ. 4117952—53).
  ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑ
  ΤΗΝ «ΠΑΤΡΙΔΑ»
  Ή εφημερίδα «Πατρίς» δη-
  μοσίευσε τή δήΊλωστι μας, μέ
  ενα άτΓθ)ράδεχτο -ρόλογο, τού
  όποίου κύριο ττεριεχόιμενο ή¬
  ταν ότι άψοϋ στήν ττερίτττωση
  ΚαΐρέΊλλη διαψευστήκαιμε, δλα
  δσα έχομε γράψει εΤναι ψέμ-
  μιατα! 'Επειδή δέν έχομε δια¬
  θέση νά δώσω;με συνέχεια
  στήν τταράδοξη καϊ κακεντρεχή
  αυτή λογική, ττεριιμένομε τή
  φίλτατη «Πατρίδα» νά έττανορ
  θώση τόν δυσφηιμιστικό καΐ έ
  ξυ6ριστικό ττρολογό της.
  Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
  κ. ΚΑΡΕΛΛΗ
  Άντίθετα μέ την «Πατρί-
  δα», ττρέπει νά τονίσωμε την
  άξιοττρετΓεϊ στάση τής εφη¬
  μερίδας τού κ. Καρέλλη «Άλ-
  λαγή*, ώς πιρός τόν εύπρεττή
  σχολιασμό τής δηλώσεως, την
  όττοία τταρέθεσε σχεδόν ξε-
  ρά, δττως λόμε.
  Αύτάς είναι ένας πρόσθε¬
  τος λόγος πού εμείς δέν πα-
  ραδίταμε ξερά τό κείμενο τής
  δηλώσιεως, άλλά ττροδήκα'με
  σέ μιά άναλυτκκώτερη καΐ ττιό
  ούσιαστική άτΓοκατάσταση τοΰ
  πρόσωπον τοΰ χ. Καρέλλη, ό
  οποίος έδειξε γενικά μιά στά¬
  ση πού τάν τι,μά καΐ σάν Δή-
  μαρχο καϊ σάν Δηψιοσιογράφο
  καΐ σάν Δημοκράτη.
  »♦♦«>♦♦♦ »♦♦♦♦♦♦■
  ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
  Μέ την 16426)18 - 5 -
  1977 άττόφαση τής Νομαρχί
  άς Ηρακλείου έγκρίθηκε ή
  2)1977 άπόφσση τοΰ Κοι
  νοτικοΰ Συμβουλίου τής
  Κοινότητος Σκινιά γιά την
  τροποποιήση τού "Οργανι¬
  σμόν τής Έσωτερικής Ύ-η
  ρεσίας τής κοινότητος μέ
  την όποία προβλέπεται μία
  θέση Γραμματεύς μέ βαθμό
  10ο έως 7ο.
  Ό Νομάρχης
  ΑΘΑΝ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦.
  Φ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  ματος τής Κύττίρου υπό τό πρΐ-
  σμα των ττροηγοΐΛμένων διαδε-
  δαιώσεων δτι αί ΗΠΑ θά κατέ¬
  βαλον μείζοι/α προσπάθειαν
  ττμός τόν σχαττόν αυτόν.
  Πιστεύω ότι αί άτταντήσεις
  σας είς τα έρωτήιματα αύτά θά
  βοηθήισουν την Κυβέρνησιν μου
  είς την διαμάρφωσιν τής πολι-
  τικής της. 'ΕΞλπίζω δτι θά είναι
  Ίκαναί νά διανλύσονν τάς άνηρυ
  χίας μας έττ' ωφελεία αμφοτέ¬
  ρων των Χωρών μας καί τής
  Δυτικής Συμιμαχίας έν τώ συ
  νόλω της.
  Ειλικρινώς ύμέτερος
  Δ. Μττίτσιος
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  ΤΟΥ ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ
  Απάντησις τού 'Υπονργού
  Εξωτερικών των Ήνομένων
  Πολιτειών κ. Χ. Κίσσινγκερ
  πρός τόν "Υπουργόν 'Εξωτερι
  κων της Ελλάδος κ, Δ. Μττί-
  τσιον.
  10 Άιηριλίου 1976
  Άγαπητέ κ. 'Υπουργέ,
  Σάς εύχαριστώ διά την άπό
  7 Απριλίου επιστολήν σας,
  διά τής οποίας έθέσατε ωρι¬
  σμένας έρωτηισεις άφορώσας
  είς την πολιτικήν των Ήνωιμέ-
  νων Πολιτειών είς την Ανατο¬
  λικήν Μεσόγειον. Δράττοιμαι
  τής εύκαιρίας νά διασαφηινίσω
  την θέσιν μας/ έν σχέσι μέ τα
  θέματα^ αϋτά.
  Μέ έρωτήισατε ττερί τής στά¬
  σεώς μας ώς πρός την επίλυ¬
  σιν των διενέξεων είς την Α¬
  νατολικήν Μεσόγειον καί, είδι
  κώτερον είς την περιοχήν τού
  Αίγαίου. Έπ' αυτού, θά ήθε-
  ΤΑΡΑΣΑ
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  Εΰαγγέλιο γιά τό άληθές
  περιεχόμενο τής μηνύσεως,
  δπως γίνεται συνήθως, ό
  κ. Βασιλάκης τού εΤπε δτι
  θά όρκιστή στήν ίερωσύνη
  τού.
  Τότε ακριβώς
  τό δίλημμα στόν κ. Είσσγγε
  λέα, ό οποίος γιά πρώτη φο
  ρά άντιμετώπιζε τέτοια πε
  ρίπτωση. Τοΰ έδειξε την
  ταυτστητά τού ό Διάκος, άλ
  λά ό κ. Είσαγγελέας δέν
  πείστηκε κσί τοΰ ζήτησε
  δεβαίωση άπό την Άρχιεπι
  σκοπή. Ό κ. Βασιλάκης συμ
  μορφώθηκε, ϋπέβαλλε τή σχε
  τική αϊτηση, πλήν δμως με
  τα 6 μέρες, άπό την Άρχιε
  πισκοπή Κρήτης τοΰ είπαν
  δτι ή αϊτηση τού δέν εΐχε. ..
  χαρτόσημσ καί ότι δέν έγρα
  Φ£... τόν λόγο γιά τόν ό¬
  ποΐο την χρειαζόταν.
  Τελικά έπειδή ό κ. Βασ ι
  λάκης δέν μποροΰσε νά πε
  ριμένει, ΰπέβαλλε την μήνυ
  σή τού μέσω τού Α' Άστυ-
  νομικου Τμήματος, οπου δέν
  τοΰ ζητήθηκε καν νά όρκι-
  στη.
  Άπό την παρσπάνω περί
  πτωση έπιβεβσιώνεται τα
  άρχικό έρώτημα, στό όττοϊο
  Φαίνεται δέν μπορεΐ νά α¬
  παντήση οϋτε ή ' Αρχιεπι-
  σκο—ή. Τί γίνετσι λοιπόν
  μ έ τα ράσα;
  λα νά έπαναιλάβω την πεποί¬
  θησιν μας ότι αί διενέξεις αυ¬
  ταί πρέττει νά ρυθ,μίζωτται δι'
  εερηνικών διαδικασιών καί δτι
  £καστον μέρος ττιρέιτει νά ά-
  ποφεϋγη προκλητικάς ενεργεί¬
  ας. "Εχομεν ήδη. διαδηλώσει
  τή^ πεποίθησιν μας δτι καμ¬
  μιά ττλευρά δέν θά ένττρεττε νά
  έττιδιωξΓϊ στρατιωτικήιν επίλυ¬
  σιν των διενέξεων αυτών. Του¬
  το τταραιμένει ή ττολιτική των
  Ήνωμένων Πολιτειών. Συνεπώς
  αί "Ηνωμεναι Πολιτειαι θά άν
  τετάοισαντο ένεργώς καί άνεπι
  φυιλά<τως είς την αναζήτησιν ΰ ττό εκατέρας ττλευράς στρατιω τικής επιλύσεως (των διενέξε¬ ων) καί θά καταβάλουν μείζο- να ττροσπάθειαιν διά νά παρε- ιμποδΐσουν μίαν τοιαύτην έξέλι ί,ιν των ΤΓραγΐμάταιν. "Όσον άψαρά είς τή|ν Κύ- ττρον, θά ήθελα νά τονΐσω έκ νέ ου ότι αί "Ηνωμεναι Πολιτειαι τταςχχμίνουν ττλήιρως ττροσηλω- μέΐ««ι είς την επιδίωξιν μιάς τα χείας καί δικαίας ρυθμίσεως τού θέματος τούτου. Ώς εΤττα είς "τόν λόγον μου είς τα Ήνω μενά "Εθνη, αί παρούσαι δια- χωριστικαί γραιμιμαί είς την Κύατρον δέν δύνανται νά είναι μόνιμοι. Πρέπει νά ύπάρξουν δΐκαιιαι έδαφικ,αΐ διευθετήσεις. Προτιθειμεθα νά συιμβάλωμεν έ νεργώς είς την άναζή'τηριν λύσε ως τού Κυττριοχοΰ ττροβλήιμα- τος ή όττοία θά διαφυλάττη την ανεξαρτησίαν, την κυριαρχίαν καΐ την έδαφικήν άκεραιότητα τής Κύπρου. "Οσο/ άφορά είς τάς άιμυν τικάς σχέσεως ιμεταξύ "Ελλάδος καί Ήνω,μένων Πολιτειών, πι στΐύω δτι θά ήτο χρήσιμον εάν ήμτΓορούσατε νά βλθηΓτε είς την Ούάσιγκ,των διά νά συζτντήρω- μεν τό θόμα, έν λετττομερεία. Θά έττωφιελούμην ευχαρίστως τής εύκαιρ'ΐας νά συζηΓτήρω μεθ' ι>μών καί άλλα θόματα, κοι
  νού ένδΐ'θφέροντος. Θά ήδυΐνάμε
  θα τότε νά συμφωνήσωμεν £πί
  τού πλαισίοο μιάς νέας Συ,μφω
  νίας Άμυντικής Συινεργασΐας
  μεταξύ των Ήνωμένων Πολιτει
  ών καί τής "Ελλάδος, ή άποία
  θά άττεβαινε ττρός όφβλος άμφο
  τέρων των χωρώυ μας κα! θά συ
  νέβαλςν είς την διατήρησιν τής
  είρήνης καί τής ασφαλείας
  είς την Ανατολικήν Μεσόγει¬
  ον.
  Μέ θερμούς χαιρετισμούς
  Χ. Κίσσινγκερ
  ριο την έρχόμενη Πέμπτΐ),
  στις 8.30' τό άπόγευμα.
  Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ
  «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ»
  'Όττως είναι γνωστό οί
  παραπάνω κ.κ. Χρ. Τεγόιτοιι
  λος, Άλ. Φιλιτπτόπουλος, Γ.
  Βότσης καί Α. Σκουλικάρης
  (ηθικάς αθτουργός) ιίχο:ν
  παραπεμφθεΐ γιά περιύδρι-
  ση τής ΕΙσαγγελικής Άρ-
  χης Ηρακλείου, μέ άφορμή
  ίνα δημοσίευμα τής «'Ελευ
  θεροτυττίας» σχετικό μέ την
  εξαφανίση άπό τό πινάκιο
  τοΰ Τριμελοΰς Ηρακλείου
  μιάς δί*ης μέ κστηγορούμε
  νο τόν έκδότη τής «Μεσο-
  γείου» κ. Γραμματικάκη,
  γιά παράδαση τού νόμου ττε
  ρί μεσαζόντων.
  Στήν πρωτόδικη δίκη δέν
  εΤχαν παρουσιαστεΐ οί ύ¬
  πεύθυνοι τής «'Ελευθερστυ-
  πίσς» καί δμως είχον άθωω
  θεΐ μέ πρόταση τού ΐδιου
  τού προϊσταμένου τής ΕΙσαγ
  γελικής 'Αρχής Ηρακλείου
  κ. Ζορμττά.
  Ό κ. ΕΙσαγγελέας Έψε-
  τών δμως είχε άλλη γνώμη.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»
  ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ Α.Ν.Ε·
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ι . Ή καταβολή τοΰ μερίσματος τής χρήσεως
  1976 έκ δρχ. όγδοντα (80) κατά μετοχή θά
  αρχίση την 1 ην Ίουνίου 1977. Γιά τούς μετό¬
  χους πού κατοικοΰνε στήν Κρήτη τό μέρισμα
  θά πληρώνεται άπό τα Γραφεΐα τής Έταιρείας
  στό Ήράκλειο (Ρούσου Χούδρου 4—Μέγαρο
  Κτηματικής Τραπέζης 2ος όροφος). Γιά τούς
  μετόχους τής περιοχής Αθηνών — Πειραιώς
  τό μέρισμα θά πληρώνεται άπό τό
  Κεντρικό · Πρακτορεΐο Πειραιώς (Ά
  κτή Ποσειδώνος 28). ΟΙ μέτοχοι πού έχουν
  παραλάβει τούς όριστικούς τίτλους θά είσπράτ-
  τουν τό μέρισμα μέ την ΰπ' άριθμ. 1 μερισμα-
  ταπόδειξη καί οί λοιποί μέ τούς προσωρινούς.
  2. Κατά τή Γενική Συνέλευση τής 15—5—1977
  αποφασίστηκε ή αυξήση τού μετοχικοΰ κεφαλα!
  ου τής Έταιρείας κατά 80.000 νέες μετοχές οί
  οποίες θά διατεθοΰν στούς σημερινούς μετόχους
  σέ άναλογία μία (1) νέα στίς τέσσερις (4) πά
  λιές στή τιμή των χιλίων πεντακοσίων (1500)
  δρχ. εκάστη. Ή έγγραφή γιά τή συμμετοχή
  στήν αυξήση αυτή θά άρχίσει την Τη Ίουνίου
  καί θά τελειώσει στίς 30 Ίουνίου 1977. Μετά
  τή χρονολογία αύτη οί άδιάθετες μετοχές θά
  διατεθούν στήν τιμή των 2000 δρχ. εκάστη.
  Ή καταβολή τής άξίας των νέων μετοχών θά
  γίνη σέ 4 δόσεις. Ή α' δόσις (25%) θά κατα
  βάλλεται μέ την έγγραφή καί μέχρι 30—6—
  1977,
  ή 6' δόση (15%) μέχρι 31—8—1977
  ή γ' δοση (40%) μέχρι 15—10—1977
  ή δ' δόση (20%) μέχρι 15—12—1977
  Πληροφορίες καί έγγραφές στά κεντρικά γρα¬
  φεΐα τής Έταιρείας στό Ήράκλειο καί στό
  Κεντρικό Πρακτορεΐο μας στό Πειραια.
  ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Η ΜΙΣΘΠΣΗ
  ΤΩΝ ΕΚΑΤΟ ΧΙΛ.
  Φ Συνέχεια άπό τή σελίδα Ι
  σόν των 8Ο.ΟΟΟ δραχμ!...
  # Γενικά στήν δλη Οττόθεοτι
  ϋττηρξαν άρκετά τταρασκήνια,
  τα όττοΐα μοι,ραίως θά πρέττει
  νά βγούν στήν δηιμοσιότητα,
  γιά νά ,μήν ύπάρχει ή κατσ-
  κραυιγή κατά ενός μόνο ττρο-
  σώιττου, τού τελευταίου πλειό
  δότη, ττού έξαναγκάστιΐκε μάλ
  λον στό οικονομ ικό αΰτό «4ΐπσ
  ράζ>, τό όττοΐο οττωσδήτΓοτε
  θά εχει δυαμενεΐς έπιτττώσεις
  καΐ στή δική τού έπιχείρηση,
  άλλά καί έίμμεσα στήν έν γένει
  Άγορά τού "Ηρακλείου.
  Περιμένρμε τή βδομάδσ
  αύτη έξελίξεις καΐ πρωτοβου
  λίες άπό τούς άρμοδίους καί
  κυιρίως άττό τόν κ. Πατταληγού
  ρα, ένώ συγχρόνως θά έρευνή
  σωμε τα παρασκήνια τής
  ττΐρωτοφανούς αυτής ττεριτπώ
  σεως.
  ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
  Φ Συνέχεια από τή σελίδα Ι
  νιστή ιδιαιτέρα είναι το
  γεγονός ότι οί παραπάνω
  περιπτώσεις είναι θλιβεμό
  άττετέλεσμα τής ήθικής ίσο
  πέδωσης πού έ'χει έπέλθει
  στά ήθη μεγάλης μερίδας
  τής σύγχρονης Νεολαίας,
  τα μέλη τής οποίας έχουν
  ττέσει θΰματα των ξενόφερ-
  των συνηθειών καί τής Άμε
  ρικάνικης διείσδυσης.
  Καί τελειώνομε μέ μιά πά
  ραίνεση: Γονεΐς προσέχε^ε
  τα παιδία σας καϊ κυρίως
  τα άνήλικα κορίτσια σας.
  Τό Συι/εδριο τής Είρήνης
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελ. 1
  κή), γιά τήιν έθνική άνεξαρτη
  σία. 6) Ή άδέοιμευτη ττολι-
  ιική παράγοντας Είρήνης καΐ
  ανεξαρτηο-ίας. Ό αγώνας έναν
  τίον τής ίμτΓεριαλιστικής Πο-
  λιτικής ά—οσταθεροποίησης.
  /) Τα δικαιώμοττα τού άνθρώ
  που. 8) Ό αγώνας ένάντια
  στό Φασισιμιό καΐ τό νεο —
  Φασισιμό. 9) Ό ρατσισιμός καί
  οί Φυλετικές διακρίσεις. Καΐ
  10) Η προσιτασία τοΰ ττεριδάλ
  λοντος.
  Γιά δλα τα ττα,ρσ—άνω θέμα
  τα χρειάζεται βεβαία είδική
  άνάλι/ση, γιά νά καταλάβει ό
  άναγνώστη,ς τό περιεχόμενο
  καΐ τό άΐΜτικείιμενο τού κάθε-
  νός άπτό αύτά καΐ τής σηιμασί
  άς τού γιά την οίκοδόμηση καϊ
  τή διαφύλλαξη τής είρήνης. Τα
  πε,ριθώρια δμως καί ό σκοπός
  τού σηιμειώματτος τούτου δώ
  δέν έπι)τρβτΓσυν€ κάτι τέτοιο.
  "Ας έλπίσουιμε πώς στό μέλ-
  λον θά μάς δοθεΐ ή εύκαιρία
  νά τό κάνουμΐ: μέ είδικά άρθρσ.
  'ΕκεΤινΧ) τό όττοίο άξίζει
  νομίζω νά σηΐμειωθεϊ έδώ είναι
  ή έττιτυχία των έπικεφαλής τής
  "Ελληνικής καΐ τής Κυπρια-
  κής άντιιπροσωτΓείας νά κσ-
  τορθώσουινε νά ττείσουνε δλους
  τούς άλλους έττικεφαλεΤς νά
  τΓεράσουνε στό κε,ίιμενο τής τε-
  λικής άπόφαισΓΐ'ς τοΰ Συνεδρί-
  ου κσί τα θέματα τοΰ Κυπρια
  κου καί τού 'Επαναπατρισμοϋ
  των 'Ελλτ>ν«ιν Πολιτικών προ¬
  σφύγων, παρσ: τό δτι τα θέ-
  ματα αύτά, άνεξάρτητα άττό
  την παγκόσιμια άνεγνο»ρισ!μένη
  σηιμασία των, λόγω τής είδικό
  τητάς των έκ τού γεγονοτος δ¬
  τι τηεριλαιμ6ανότανε σέ άλλ«
  άπό τα πσροπτάνω θέματα,
  δέν ττεριλαιμβανότανε στήν ή-
  μειρησία διατάξη τού Συνέδρι-
  ου.
  Γ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
  ) ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  Γνωρίζομε στό ένδιαφερόμενο κοινό δτι γιά
  την εκτελέση άπαραιτήτων τεχνικών εργασιών θά
  πραγματοποιηθεΐ διακοπή τού ήλεκτρικοΰ ρεύματος
  ώς ακολούθως:
  ΤΡΙΤΗ 31.5.77
  1. Άπό ώρας 08.30 έως 13.00 στίς όδούς Αγ.
  Τίτου καί Μεραμβέλλου άπό όδό Ιδομενέως έ-
  ως όδό Μιλάτου καί στίς όδούς Εύρώπης Ίδαίου
  Άνδρου, Άρετούσης, Μιλάτου.
  ΤΕΤΑΡΤΗ 1.6.77
  1 · Άπό ώρας 08.00 £ως 1 1.00 στήν όδό "Ολύμπου
  άπό όδό Ίτάνου έ'ως όδό Σόλωνος, στίς όδούς
  Πάτμου, Σόλωνος, Μουσών καί περιοχή Ντα
  μαρία.
  2. Άπό ώρας 13.00 έως· 14.00 στήν όδό Αγ. ΕΙρή
  νης Χρυσοβαλάντου μετά παρόδων.
  Η έπανατροφοδότηση θά γίνει χωρίς προει
  δοττοίηση πιθανόν καί πρίν άπό την άναγραφόμενη
  ώρα καί ώς έκ τούτου οί έγκαταστάσεις καΐ τα δί
  κτυα πρέπει νά ΘεωροΟνται δτι ευρίσκονται συνεχως
  υπό τάση.
  Γιά λόγους ασφαλείας άπαγορεύεται ή προ-
  σέγγιση στούς άγωγούς ή τα άλλα στοιχεΐα τοΰ δι
  κτύου έστω κα! άν βρίσκονται επί τού έδάψους.
  ΔΕΗ - ΠΚΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΑΙΙΟΥ