98758

Αριθμός τεύχους

102

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 2

Ημερομηνία Έκδοσης

6/6/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τού Φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεΐ ϋστ,ω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διουθ-νίήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 2ος—Άρ. Φύλ. 102—Δρχ. 5
  ΟΙ1ΙΧΡ0Κ0Σ ΠΓΩΝΙ1Σ ΜΒΣ ΚΠΤΙ1 ΤΩΝ ΒΠΣΕΩΝ
  ΚΟΙ ΟΙ ΣΥΗΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ
  Πύραυλοι, κατευθυνόμενα βλήματα, πυρηνικές κεφαλι,ι,, μανΐαμ ι,αι χίλιες δυό δλλες
  «μηχανές πολέμου», είναι κατασπαρμένες στήν Κρητική Γή, πού την ώρα κατά την
  όποία θά λειτουργήσουν, θά σκορττίσουν άττ' άκρη σ' άκρη τής Μεγαλονήσου, τόν
  Θάνατο!____
  ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ζωής συμπληρώνει
  μέ τό σημερινό της φύλλο, ή εφη¬
  μερίδα αυτή. ΠρΙν δυό χρονια α¬
  κριβώς (9 Ίουνιου 1975 συγκεκρι-
  μένα) κυκλοφόρησε τό πρώτο της
  φύλλο, πού πάνω άπό τό τίτλο «Α-
  ΛΗθΕΙΑ» εΐχε τό σύνθημα «ΕΞΩ
  ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
  ΚΡΗΤΗ».
  ΑΥΤΟ τό σύνθημα έξακολουθε'ι
  νά εχει καΐ σήμερα καΐ δηλώνει δτι
  θά εξακολουθήση νά τό Ιχει, δσο
  συνεχίζει νά έκδίδεται κι' δσο συνε
  χίζουν — παρ' έλττίδα — νά ύπάρ-
  χούν οί Βάσεις τού θανάτου.
  ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ αύτό και ό αγώ¬
  νας μας κατά των Βάσεων, μαζί μέ
  τούς άλλους άγώνες κατά τοΰ κατε
  στημένου, τής Κυβέρνησης, των Α¬
  μερικανόν, τού Ίμπεριαλισμου τοθ
  Σιωνισμοΰ, της Μασονίας καί των
  Σκοτεινών γενικά Δυνάμεων, ήταν
  ή αίτία νά ύποστοΰμε μέ διάφορες
  αφορμές πολλές διώξεις. Περάσα-
  με ήδη τίς 26 δικαστικές περιπέτει
  ες καί πάμε γιά 27, 28 καί έχει 6...
  θεός.
  ΑΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ νά χτυπά-
  με δλα αύτά, μαζί μέ μερικά άλλα
  κοινωνικά καρκινώματα, τό ξέρο
  με πολύ καλά — μας έχει δηλωθε'ι
  έξ άλλου - δτι δλα θά πάνε μέλι
  —γάλα.
  ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ, οί «προτάσεις» οί
  «παραινέσεις», οί «δελεασμοί» όμο-
  λογοΰμε — γιατΐ λέμε την Άλήθεια
  ■πρός κάθε κατεύθυνση — έ"φτασαν
  στό σημεΐο νά μδς βάλουν πρός
  στιγμή σέ σκέψη. Κι' αύτό γιατί
  —πιστέψτε μας — δέν είναι εΰκολο
  νά άγωνίζεσαι χωρις καμμιά
  πολιτική καλύψη, χωρΐς καμμιά
  οίκονομική ενισχύση, χωρΐς κ α¬
  ν έ ν α πατρονάρισμα.
  ΚΙ ΟΜΩΣ άντέξαμε δ υ ό χ ρ ό¬
  ν ι α, δυό όλόκληρα χρόνια, χω-
  ρΐς κ α ν έ ν α χρηματοδότη, χω-
  ρΐς κ α ν έ ν α συγκεκριμένο υπο¬
  στή ριχτή, χωρΐς καμμιά ένίσχυ
  ση.
  ΟΠΩΣ δηλώσαμε κι άπό τό πρώ
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Ή 1η Πανελλήνια
  πολιτική
  εκδηλώση
  τού Κ. Μητσοτάκη
  Τό προσεχές Σάβδατο 11
  Ίουνιου έρχεται στό Ήράκλειο
  ό κ. Κώστας Μητσοτάκης, επει
  τα άττό ττρόσκληση . όπως έ¬
  χει ήδη δηιμοσιευτεΐ - φίλων
  τού.
  Θά μιλήσει <ττίς 8 μ.μ. στό «Ντορέ», θά παρακαθήσει σέ μεγάλο φιλικό δεΐττνο στή συ νέχεια καί θά συνεργαστεϊ μέ τοθς δικούς τού άνθρώττους. Ή εκδηλώση αυτή είναι ή ττρώ-ιη πολιτικήι εκδηλώση τοθ Μηττσοτάκη πού γίνεται πανελ ληνια, ιμετά τίς έκλογές τού 74. Σώμφωνα μέ ττληροφοριες • Συνέχεια στή σελίδα 4 ΜΙΑ ΛΑΙ-ΚΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΗΙΔΐηΤΙΚΕΖ ΕΝΤΥΠΩΕΕΙΧ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΧΤΡΑΤΑΚΗ ΕΙΝΑΙ γνωστό πώς εΐχα την τιμή νά τα- ξιδέψω, τόν περασμένο μήνα, στή Λαϊκή Δημοκρατία τής Πολωνίας, γιά νά παραυ ρεθώ καί νά έκπροσωπήσω την τοπική όρ- γάνωση τής Είρηνης, στό Παγκόσμιο Συ νέδριο της Είρηνης, στή Βαρσο&ία. Με- ρικές λοιπόν έντυπώσεις, άπο τό ταξίδι μου αύτό νοιώθω την ύποχρέωση νά ταξι- νοαήσω έδώ, γιά νά δώσω μιά σύντύμη και στό μέτρο των δυνάμεων μου περιγρα φικτι είκόνα, τοθ τρόπου ζωής καί τοθ πε ριβαλλοντος της κοινωνίας, πού μέ φιλο- ξένησε δωρεάν επί 7 όλόκληρες μέρες, δΤ πως φιλοξένησε καί τούς υπολοίπους 1200 άντιπρόσωπους άπό δλα τα μήκη καί τα πλατή τοθ πλανήτη μας. κάθε ττολιικαιτοικκχ θαυιμασιμού ιτού μττορεϊ νά νοιώσιη κάττοιος δταν βεβαία δι αθέττει καί την άνάλογη. καλή θέλησηι καί άντικειιμενική παρρ Πό Η ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ Ταξιδεύοντας κανείς άεροττο- ιρικά, όπως ταξιδέψαμε εμείς, καί ιμτταίνοντας στόν Πολωνικό έναέριο χώρο, μπορεϊ νά δια κρίνει άμέσως τα άγαθά μιάς όργανωμένης σέ άνώτερο δαθμό κοινωνίας καί οίκονομίας. ΟΊ ά—έρανττες καλλιεργτ)μένες πε- διάδες, διασχιζομβνες α—ό τα Φι/σικά ή τεχνικά κανάλια των ιταταιμών τής Πολωνίας, διακό- τΓτοντσι σέ καθοριαημένες ό—ο- στάσεις, μέ την τταρεψιβολή δσ σικών ττνεχιμόνων. Δάση δηλο δή, όργανωμένα μέσα στούς κάμττους διακότττουν την μονο τονΐο τής ττεδιάδας, δημιουρ¬ γώντας συνόβμα καϊ τούς όπα ραϊτη,τοκς πνεάμονες άπό δ- ■ηου ή φύση, θά φιλτράρει τόν άτ,μσσφαιρικό της άέρα καί θά σιτ/κεντρώσει τούς ύδρατμούς της γιά νά ποτίση τή διψασμέ νη γή. ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΟΛΟΠΡΑΣΙΝΕΣ Έκεΐ ομως ττού μπορεϊ κα¬ νείς νά άττολαύσει τόν συνβικχ σμό τοθ φυσικοϋ κάλλους μέ τό τεχνικό όνθρώπινο έργο, εΤ νοι στϊς πόλεις. Δράμοι, πλά τους 30 καί πάνω ιμέτρων, δια σχϊζουνε άττό την μιά μερισ μέχρι την άλλη τίς πόλεις καί ά—ό την κάθε ττλίκρά τώ ττεζο δράμια είναι δενδροφυτειμένα, μέ διπλή σειρά άπό πανύψηλα δένδρα. Τό θαθμα δμως τού συνδυασιμού ττράσινου κα! μπε τόν όλοκληρώνεται στόν τομήα τ(ο^ κατοικιών των πόλεων. Ή ττ.χ. της Βαρσοδίας, ύψώνεται άνεξάρτη τη, άπό την άλλη καί καιμιμιά δέν άκουμπό σέ άλλη. 'Αττό κά θε της δέ ττλευιρά ττεριστοιχίζε ται άπό ένα μικρά παρκάκι, κατά τέτοιο τρόπο ώστε μό- λις ανοίξη ό Πολωνός την έ- ξωτερική πόρτα ή τό παρά- θΐΛρο τοΰ διαιμερίσματός τού, νά άναπνεύσει καθαρό όξυγό- νο και δχι κοτυσαοί.ρια. Τό φαι νάμενο βεβαία αύτό δέν τό €ΐδα ιμόνο στήν Βαρσοβϊα, άλ λά και στήν Κρακοβία καί στό Κάτοβιτς. Πόλεις δηλο δή τής νότιας Πολ«ν!ας ττού εΐχα την εύκαιρία καί την τί χη νά τίς έπισκεφθώ κατά τή» ήμέρα τής νίκης 9 τού Μάη, γιά την ά—όδοση φόρου τιμής στούς νεκ,ρούς αίχμάλωτους το& ιμεγάλου ιμισάνθρωττου Γερ μανικοΰ στρατόπεδόν συγκέν τρωσης τού "Ααυσβιτς. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Τό μεγαλύτερο δμως ρϊγος Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΟΠΩΣ είναι γνωστό, ή τιμή των εφημερίδων, άνέδηκε άπό την Κυβέρ νηση, δττως καί τόσα άλλα, κατά 40%. Καί πήγε άπό 5 δρχ. σέ 7 Νομίζομε δτι ή"ταν μιά άκόμη άστοχη κυ- βερνητική ενεργεια, ττού δέν βοηθά τόν Τύ ττο. Άς χαμήλωνε την τιμή τού χαρτιοΰ άν ή- θελε νά βοηθήση Τύττο καί Λαό. Ο Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΝ 'Εκλέχτη^ε μέλος στήν Διοι κοϋσα 'Επιτραττήι τής «Σοσιαλι στικής Πιρωτοβουλίας», πού έ'- γινε ττρόσφοίτα Κάμμα, ό συμ- πολίτης δικηγόρος - πολιτευ- τήζ< γνωστάς άγωνιστής, κ. Φοΐβος Ιωαννίδης. Συγχαρη- τήρια. τηρήση, γιά την σημερινή λωνΐα), είναι στόν τσμέα τού άνθιρώπινου καί κοινωνικον δυ- ναιμικοΰ της. Οϊ άνθρωποι πού κυκλοφοροθνε στούς δρόιμους, ή συιμητεριφαρά τους στά μέσα συγκοινωνίας, στάΊ καταστή μα τα, στούς τόπους δουλειάς καί στούς τόττους άναψυχης, σοθ δίνουνε την εΓκόνα ενός «αιυούργιου, άγνωρου σ' έμάς τούς «δυττικούς» τύττου άνθρώ- που. Δέν θά δής π,χ. νευρια σιμένοι/ς καί γκρινιάρηδες τύ- ττους, οί όττοΐοι νά άσχηιμονοΰνε μέ κάθε λογής άναιτιολόγητες βρισιές σέ ότΓοιαδηιτΓοτε ένέρ' γεια ενός άλλου συνανθρώπου τους. Δέν θά άντψετωπίσης ά λήτες νά ττεΐιρά'ζουνε -περάση κές γυιναϊκες. Δέν θά άντικρύ σειο ζητιάνους ττού νά σέ τρα βάνε άττό τό μανίκι γιά μιά • Συνέχεια στή σελίδα 4 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝ ΟΛΟΣ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΙΣ ΛΑ Ι ΚΕΣ ΜΑΖΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΙΝΑ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ττοΰ έπικρατεΤ στήν Άγορά τής Χώ¬ ρας καί ή συνεχής της άνοδος μερά μέ τή μερά, είναι βέβαιο δτι θά οδηγήση σύντομα τίς μάζες τοΰ "ΕΞλληνικοΰ Λαοΰ στήν ΠεΤνα. Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ έχασε κυριολεχτικά τόν έ'λεγχο τοΰ Τιμαρίθαου καί μέ τίς άποτυχεμένες άγχώδεις ττροσπάθειες τοΰ άρμόδιου 'Υπουργοΰ της κ. Παττα ληγούρα, άντί νά επιτύχη κάττοια άναστολή, όδη- γεΐ μετά 6ε6αιότητας τή Χώρα σέ οίκονομικό χάος. ΗΔΗ οί" θίκογένειες των· μεσαίων καί κατωτέρων τά- ξεων, (έργάτες, μισθοσυντήρητοι, έπαγγελματοβιο- τέχνες, δημόσιοι καί ίδιωτικοί ύττάλληλοι) άντιμε- τωττίζουν σοβαρά προβλήματα στόν οίκογενειακό τους προϋπολογισμό. ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΕΣ πού κερδίζουν 10 καί 15 χιλιάδες δραχμές τό μήνα, δέν έχουν τή δυνατότη- τα νά άγοράσουν ψροΰτα στά παιδία τους. Φαντα- σθήτε λοιπόν τί γίνεται μέ τούς άνθρώττους πού δέν κερδίζουν οΰτε δέκα χιλιάδες τό μήνα. Αύτοι εχουν ξεχάσει τα ψροΰτα, πού τα θεωροΰν εΐδος πολυτε¬ λείας καί σκέφτονται καί γιά τα βασικώτερα εϊδη διατροφής. ΟΤΑΝ μάλιστα πάρομε σά δεδομένρ ότι ό κόσμος αύτός πού άναφέραμε παροπτάνω, αποτελεί τό 70% τουλάχιστο, τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ, άντιλσ4[μ6άνεται κανείς τί συμβαίνει. Φυσικά μέσα σ' αΰτούς μπο- ρεΐ νά άντιτάξουν οί άρμόδιοι δτι περιλαμβάνονται καί οί άγρότες, οί όποΤοι όπωσδήττατε μποροΰν νά ψάνε Φροΰτα τουλάχιστον. Συμφωνοΰμε, δταν πρό- κεΐται γιά δική τους παραγωγή, άλλά καί σ' αύτούς ϋπάρχουν προβλήματα. Γιατί δέν είναι μόνο τα κε- • Συνέχεια στή σελίδα 4 9 ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΕΣ ΟΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ κ· ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑ ΤΗ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ Τό παρακράτος των Λεσχπαρχώ ν έπιβλήδηκε ΖΑΡΙΑ - ΧΑΡΤΙΑ - ΡΟΥΛΕΤΕΣ ■ ΜΠΑΚΑΡΑΔΕΣ: ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΡΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑΣΗ ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΕΣ αποδειχτήκανε τελικά, οί κυβερνητικές έξαγγε- λί^ς πού |γιναν διά τοϋ άρμοδίου ύπουργοθ κ. Σταμάτη, γιά την παταξη της χαρτοπαιξίας. Τό περιλάλητο νομοσχέδιο, τα αύστη- ρα μέτρα καί δλα τα άλλα Φαμφαρώνικαπού έξαγγελθήκανε, ό "~ πρός τίς καλλένδες. ϊεύουν τελικά ΠΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ φορά τό παρακράτος των Αεσχηαρχών έττιβλήθηκε στό κανονικό κράτος. Τα ϋψηλά ίστάμενα ττρόσωπσ: καί τό χρήμα ττού διαθέτει, λειτούργη- σαν άποτελεσματικά. Τα ζάρια, τα χαρτιά, οί ρουλέτες, οί μττακαράδες κι δλα τα άτταγορευμένα «παίγνια» βρίσκονται αύτη τή σπγμή (μετά άπό μιά μικρή διακοπή έξ αίτίας τοΰ σχετικοΰ θορύβου) στή γνωστή τους έξαρση. Η ΚΑΚΗ ΑΡΧΗ έγινε άπό την ϊδια τή «Λέσχη τοΰ Κράτους», τό περίφημο Καζίνο. Δέν κράτησαν οΰτε λίγες μέρες τα ττεριβόητα κυβερνητίκά μέτρα (600 χιλιά¬ δες Φορολογίσιμο είσόδημα —500 δρχ. εϊσοδος) κι επεσαν στό κενό, γιατί άπλούστατα οί λεφτάδες ττού κυβερνοΰν αυτόν τόν τόπο δέν ήταν δυνΛτόν νά δεχτοΰνε τέτοιες τταρεμβάσεις στά «ϋψηλά χόμττυ»τους. Η ΒΟΜΒΑ ΣΤΑ ©ΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΣ Τί λένε οί πρωταγωνιστές τής μίσδωσης των 100.000 ΤΟ ΘΕΜΑ τής πρωΐο- φανοθς μίσθωσης των ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΙΑΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ Ό «"Αγιος Μηνάς» απερριψε αϊτηοη έυίοχυοης τοϋ ΜαυόΛη Κραοάκη Τό 'Εχκλησιαστικό Συμβού λιο τού "Αγ (ου Μηνά, όητέρρι- ψε αϊττ>ση ένίσχυσης τού Μανώ
  λη Κρασάκη, όπως μάς ττληρο-
  φόρησε ό ίδιος.
  Προη,γοθμενα τό Τδιο Συ-μ-
  δούλιο άττέρριψε αϊτηση άττο
  ζηΐμίωσής τού, ϋστερα άπό
  τή γνωστή τπε,ριπέτεια πού Ιχει
  Οττοστεΐ ό ταλαίττωρος αύτός
  γέρος καί φτωχός άνθρωπος^ ή
  όττοία προήλθε άττό την έξωση
  τού 'μαγαζιοΰ τού στά Λιοντά
  'ρια.
  Θκμίζουιμε στούς άναγνώ-
  στες δτι άττό την έξωση αυτή
  ό Κρασάκης αϋτοττνρττολήθηκε,
  ήττιε βενζίνα κα! όπτοπειράθηκε
  νά αύτοκτονιήσει στό λιμάνι
  "Ηρακλείου.
  Ό Κρασάκης έξώστηκε 0-
  στερα άπό πάρα πολλά χρό
  νια άττό τό ιμαγαζί τού - Ιδιο-
  χτησίας τής έκκλησίας τοϋ Ά
  γΐου Μηνά - καί γιά όχτώ
  μήνες στερήθηκε τής σύνταξής
  τού. Τελικά μέ διάφορες ένέρ-
  γειες έλπίζεται δτι ό Κρασά¬
  κης Θά πάρη· μετά δυό μήνες
  σύνταξη ά—ό τό ΤΕΒΕ.
  ? το διάστημα αύτό ό δύστυ
  χος βιοτταλαιστής ζήιτησε μέ
  εγγραφες αίτΓρεις άττοζηιμίω
  ση ή ενισχύση, άλλά γιά μιά
  άκόμη φορά ό «Άγιος Μηνάς»
  ή καλυτέρα οί έκπρόσωποί τού
  τόν άττοπέμψανε.
  Μάς έκανε πάλι τα παράπο
  νά τού κα! όμεΐς τα μεταφέρω
  με χωρίς σχόλια.
  "Οσο γιά τόν Κρασάκη,
  ττληροφοροάμε τούς αγιους πά
  τίρες δτι ό κόσμος τόν 6οηΘά
  νά ζήση, άγοράζοντάς τού, μιά
  κονσέρδα, ίνα σαπούνι, ίνα
  κοκδάρι σττάγγο, κάτι δηλαδή
  αττό τα λίγα έιμττορεύιματα πού
  τού πέ,ταξαν έξω/ πρίν λίγο
  καιιρό, γιά νά νοικιάσουν τό
  κατάστημα σέ έπιχειρηιματία
  πού τό μετάτρεψε σέ σουβλα-
  τζίδικο, μέ 32 χιλιάδες ένοί-
  100 χιλιάδων γιά τό κα
  τάστημα των Ίδρυμά-
  των ΚαλοκαιρινοΟ, ανα
  στάτωσε, δπως είναι
  γνωστό, την Άγορά
  τοΰ Ηρακλείου καί 6η
  μιουργησε σάλλο στήν
  γενικώτερη ΟΙκονομία
  τού τόπου.
  ΗΔΗ στό προηγοΰμε-
  νο φύλλο μας παρουσι-
  άσαμε σέ κάποια Μχτα
  ση τό θέμα αύτό, το ό-
  ποΐο συζητήθηκε ευρύ¬
  τατα καί έκτός των ό-
  ρίων τού Ηρακλείου.
  ΣΉΜΕΡΑ συνεχίζομε
  μέ τίς άπόψεις των πρω
  ταγωνιστών τής ύπό-
  θεσης αυτής, γιατί θε-
  ωρήσαμε σκόπιμο καί
  δίκαιο νά τούς δώσωμε
  την εύκαιρία νά άνα-
  πτύξουν και τίς δικές
  τους θέσεις.
  ΤΙ ΛΕΕΙ Ο
  κ· ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ
  Ό κ. Μανόλης Σολιδάκης
  στόν όποϊο κατακυρώθηκε
  τελικά τό κατάστημα καί ό
  οποίος διατηρεΐ τή γνωστή
  πιτσαρία στήν όδό Αγ. Μη
  νά, μάς εΐπε τα εξής:
  «Συγχαρητήρια γιά τή θε
  ση ττού πήρατε. Όντως τό
  ένοίκιο βγήκε πολύ ψηλά. "Ε
  νας άπό τούς συντελεστές
  εΤμαι καί έγώ, άλλά δχι ό
  μόνος. Είναι άδικο νά ττέ-
  φτει ή κατακραυγή σέ με¬
  νά. Πρώτον γιατί ήδη τό μί
  σθωμα εΐχε ξεκινήσει άκρι
  6ό άπό τήν άρχική προσψο-
  ΓΥΡΙΣΕ Ο
  Ν. ΠΕΡΑΚΗΣ
  Την πε,ρασιμένη βδομάδα γύ
  ρισε αττό τήι Μόσχα, ό έκλεκτός
  φίλος καί τταληός συνεργάτης
  τής «Αληθείας», γνωστάς Ή-
  ρακλειώτης κ. ΝΤκος Περάκης,
  όποΐΛ εΐχε παροΐμείνει ένα ττε
  ρίπου μήνα, γιά λόγους ΰγεΐας
  Ένηιμερώναμε^ τούς πολλοϋς
  άναγνώστες πού έδειξαν ένδιαφέ
  ρον καττά την άττουσίσ τού, δτι
  ό Νΐκος Περάκης είναι ττολύ
  καλά.
  ρά των ' Ι δρυμάτων, σέ 50
  χιλιάδες δραχμές καί δεύ
  τερο γιατί στό ν' άνεδή στίς
  100 συνδράμανε κι οί άλλοι
  πού πήραν μέρος στή δημο
  πρασία καί μέ άκολουθοΰσαν
  κατά πόδας κυρίως δέ οί κ.κ.
  Λυγερός καί Ρουσάκης.
  Οί βασικοί λόγοι πού ήθε
  λα όντως νά πάρω τό μαγα
  ζί, ήταν οί εξής: α) Ήθε-
  λα νά δημιουργήσω ένα πρω
  τότυπο άξιόλογο ζαχαρο-
  ττλαστεΐο — πιτσαρία, στήν
  κεντρική πλατεία. 6) Ήθελα
  νά συνδράμω τα Ίδρύματα
  ττού έπιτελοΰν κοινωνικό έρ-
  γο, γιά λόγους συναισθημα
  τικούς, γιατί κι έγώ σέ
  "I-
  δρυμα (ΌρφανοτροφεΤο Νεα
  πόλεως) μεγάλωσα καί δη¬
  μ ιουργήθηκα. γΐ) Εΐχα την
  είδική δυνατότητα καΐ διάθε
  ση νά κάνω κάτι καλό καί
  πρωτότυπο, γιατί εΐμαι, ώς
  γνωστόν, ό μοναδικός στό
  είδος τής πίτσας στό Ήρά
  κλειο καί κυρίως διότι εΐχα
  μιά τύχη τελευταίως στό
  «Πρό — Πό» πού μοΰ έδωσε
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ αύτό έγι¬
  νε. Άλλά ή Κυβέρνηση με
  την πρόσφατη σχετική τηλε
  οπτική έκπομττή της, θέλησε
  νά έπηρεάση τό κοινό ούσια
  στικά υπέρ τής χαρτοπαι¬
  ξίας Καί ετσι, Φτάσαμε στό
  θλιβερό φαινόμενο νά δοϋμε
  «άξιόλογα» καί «εύηπόλη-
  πτα» πρόσωπα, νά γίνονται
  γέφυρες ταπεινήν συμφερόν-
  των καΐ σκοτεινών έττιδιώξε-
  ων. Άνάμεσά τους καΐ ό
  καθηγητής τοΰ Ποινικοΰ Δι
  καίου, κ. Ν. Άνδρουλάκης, ό
  οποίος έφτασε στό κατάντη-
  μα νά άττοκρύψη καί την αλή
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  Γιά τόν κ. Νομάρχη
  ΝΑ ΠΑΨΗ Η ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΝ
  ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
  ΣΕ ΟΣΟΥΣ μετακινοΰνται μέ τίς άστικές συγκοι-
  νωνίες, είναι γνωστή ή ταλαιπωρία ή καλυτέρα
  τό δράμσ. πού ζοΰν καθημερινά.
  Τό πρωί στίς 7, τό μεσημέρι την ώρα τού κλει-
  σίματος καί γενικά στίς «ώρες αίχμής», δπως λέ-
  γονται,' ή ταλαιπωρία τού Ήρακλειώτικου κοινοΰ
  είναι άπερίγρα—η.
  Ξεροσταλιάζει, στήν κυριολεξία ό κόσμος. Σττρώ-
  χνεται. Ταλαιπωρεΐται. Καθίζει στά ττεζοδρόμια
  των στάσεων. Ύποφέρει. Άγωνίζεται νά πάει στή
  δουλειά τού ή ή νά έττιστρέψει τσακισμένος στό
  σπίτι τού.
  'Ενδιαφερθεΐτε ττροσωπικά κύριε Νομάρχα. Δώ-
  στε μιά λύση. Έχετε ύποχρέωση νά προστατεύσε-
  τε τόν ύττάλληλο, τον έπαγγελματία, τόν μεροκαμα-
  τιάρη, τόν έργάτη πού δέν διαθέτει
  IX
  αΰτοκίνητο
  γιά νά διακινηθεϊ. Πληρώνει πού ττληρώνει τόσο
  άκριβό είσιτήριο. Γιατί νά υφίσταται καί τόση ά-
  πάνθρωπη ταλαιπωρία;
  Καί γιά νά καταλάβαιτε αΰτά πού διαβάζετε
  αυτή τή στιγμή κύριε Νομάρχα, άφήστε ένα πρωί
  την «μττουίκ» σας καί προσπαθήσετε νά πάτε μέ
  τό λεωφορεϊο τής γραμμής άπό ίνα προάστειο τοΰ
  Ηρακλείου στό γραψείο σας. Νά εΐστε βέβαιος δτι
  θά φθάσετε καί ταλαιπωρημένος καί άργοττορημέ-
  νος. Καί τότε ίσως κάτι νά κάνετε..
  ΜαΙ/σχ οΐϊγχηοΉ. — 02
  ΑΟ> "//Ην
  οΐ3ν»νίίΗ — ι ε
  (ΧΗεΐνΧ ΧΟΝΥΝ)
  άΗ '
  ΖΟΝλθλ3υλ — ΣΗΐΝλθλΞΐν — ΖΗ10ν»3
  ννν
  16Ζ082
  5 Η_ΐ4υυθ€ΐννν ζονο
  ΖΗΙΗα-χ ΟΙ3ν»ν<ίΗ νι±Η<ι>υνυ νινιννγνον83
  •ΥΙΙΟΗνν Η»
  ΖΟΘΛνν3Χ3 Ο
  •(5010939 'ί)Ρ3ΐθ939) 5οιοιχιοόχ.ο
  -9 3Ληφ| ι» 3φ35»Η ■ · · ρχ '5οιοόο ηγοχι φ '5οιολ
  Ιθν *» φ '^ϋ 5Ι"
  ν
  ια-9 3χΟ.0ΐιαοφοσΐυ.γιι 5οΗο
  '5ο 10939)
  ριΗ 9 0ΐαοφοσυ.γιι 5οΗο ί>ιγονν
  •ηοργχοόι^ ηοχ
  3X3 3οΐ0ρχ ιο» '
  οοοιι 3ΐϋο !»
  ·5οιοσο ■ · · ιο»
  -3Λ 'ί)θΐΧ)Λΐ^ν< 5ογΙοο90χιτ1 5χμ3, 5ο»χ λοχ ριλ 3βΙιγ -ιγΙ ιοι 30ό1* '(ηοΓΐ£>ιό»θχ»ι · · · 5ηοχ ηοχιΑθγ.019 ηοχ
  ΒπΊιχοηύ οΐ3γ3χ οχ ΙΐΓΐρχρ 3χυ.03σ9 Λ39 ηο-) λοχοΗ
  ηγ—οιιη Λθ»ιγιοχ)9 Ιωη3γ3Ληο υ,χοφ^αιι χ>ΐΗ 3- φ
  η39 9 3£>οάυγιΐπηο '(ΐ3Χαοιιη
  Λ39 ιο>· λ§) οτιιχογιφ οχΐΛρχι03ΐ1ρ οχ ιο»__
  ΛΐάρΧ 5οχοτϊλ]39οαΌιι '53ίθΓ)ίι- 53χΐΛύγ
  γ-, >ο 5οχΐ·9 'ί»οι§ρ 5ηογ3χπ3· · ιχΜρ ηοχι οιοΗλ
  ιοσιι. ισχ ΛηοΧόχ)ϋΛ) -ογο ισχ 3Λ3Γΐηοχ ιΧο"'-λ—
  ·οο3γ ηοΰ ΏΐΛΏΜ ρχ '539ΐσι3π'υ.φ3 Όαρλ
  ιυχ '51χοΙμιχοι9 ΟΟ3Η ΌχοΗ^β Όιοχηοχιοιι ΌΧηοα1
  ΌπΊφοσχ :ί1οτι 3γιφ 3Λ»Λΐΐ9'σχ>? οχλοιι χ>_[_—
  Όΐ39)σχρ λΙιχ 9—Ρ "οηΛ. Ιΐΰΐΐιΐι^-Ο Η, ·
  ΛΟΧ
  ίγ γρ
  ηοιι 'ΙιχΙιχιοΦ · · Λ9ι ριλ '539ογ>ρχιοχ 3γ1 Λ3——
  Μ30
  ■'1ιχοοχΐ9 ρ
  :οπΌΦ
  ηαΌχοιιρ οχρχοσΌ.ιι ςι. 3Χρ 'ηοχιχοηΌ^ρ ϋα.Όΐ9τΗθ9
  ιρι Ιχοοχχιιο^ιχ λΙιχ οινρ οόηλ '»9!σ3Γ)Ιιφ3 ΙιχιολΙι0
  -ν/, 9—Ρ ρχιφοσλοιογ3λ 3χΙΐ099 0°- ΙωΙ".Ιι5ηΛ μ, φ
  Ί3Λΐλ Ι
  ι3Χθ0 ΛΟΧΙΙΟγ
  5θ0ογ
  οιοχιρ»
  ί*5ΐσητ1
  ογ9 ιχι
  ΌπΌλο 9-1-
  9 3ΓΐΌά35 5ι
  9-Κ110
  3Γ(—, ·ι
  οΛσ3ΐ03υ
  9Χ- 'Ι3
  ·51ιχΐΛογ:
  3γ ΛΟΧΙΛ0309
  Όχθ30
  ί>ϋχ «5ϋφο^|»
  χ οχιγΙϊοο^ φ
  σ> 3η1
  Ι1ΟΛ13
  ογΙπλ
  -ΟΛ)? ιαχ Ι190ΥΙ19
  , -Π3γιι. 9—Ρ ι1051 λοοοΌ—γΙ 'ΛηοΓ)η0ΐϋ3 λο ρ» «ηο0ητΐ3Χ
  4 3,* 0οα· ηοι91 Ο0·1· ^ί-1»1 «ί>οτοχ — 5ηο»» 3x0111190100].
  ψ -Ο ΛΠθγΐ3Χ£» »Λ ΛηθθΌϋΓΐ ΙΧρ Ο03Γ111Ο ΙΒ^ΙθΌΜλ ίιΓΙθΧ
  !'«5ηοι. 11X9 9·1- ΛηογιρΛ9* ^ ^ο0^103^ ?·ο οισιοι
  -Π3 λΙιι Ιιχτ»» ΙιγΙίχο 1/ 13099
  «} Λ39 ηοχι
  ♦ ΕΙΓΐ 'Ιΐ£)30Ο
  '°ν.99 »λ3λχ5» ηοχ οοηιιι
  Ίφ3Χ Όΐγ3λ
  •ΛθχθΛθΛ3λ λοχ ρόη3γχι
  Ιιιη» ιχ
  τ1 '1*Υ.νίΟ ^
  ?—ο
  Όγγηφ 9·1· 9-Κ150 «"^ ιοχΛθΛθοΊιγχιΗηο οιλ9οΧ 9ην
  Λ91 ΙΟΧ Ι3γθΧ£>Χ3ΧΙΟ ΠΧ :αΐΧΠ0Χ ΟΧ )ΟΧ13ΛΧ37
  , λοι§ ιχ
  -1- 9—9
  9 ίΐθ·^» 'ΛΟΧΛ»ΧΙ ί>θγ3_|.----
  1X9 Ί»α^Α3γ '5οιοχυρχ
  ηοχ
  3ό3φ3Λρ Λ9Χ '51ΐΛΛρις7 5ογηου "*
  -3Φ-, 9—5 Ιίθρχιγηοχ^ ηοχ ηοχ «5θ)χιηχοο130η3γ3<» 5ϋχ Ι1Χ19 Ιιχχ :ολογ οί. 30θΗ3 οιοηοιΐ3 Λΐιχ ΠΟ IX 130 9 'ηοΐΛηο -3$ ολ 5ιοΌΧ '«5οΐ30ΐιγν.* ^Ιίχ ^ ιίαχ ηγοχι ■ητΐΓΐοοχι |οχ ογΙ ' · 3Λ3γ ηοιι 9·Κ"° Ι1ΟΛ13 '^οΗολοο1»— 5ηοχιιογ ρχ' ϊηοΛθσοή' 5ηοχ ,'<3ποχιγιο»9 ί) ιιλποΧ 5οοχ οί λ ^ϋχη9ηοχ)θΛΛθ^ ογΙολο 91— ϊοιοιιρχ 'ΙιοοχχιΗηο Ιιχ ϋχηο ΙαΗόοφρ 3Η ιχ όγΙολ9 οιρι οχ ΛηοΧ3 ηοχι Λθΐις?ό0Λρ λοχ η^οχ ι -3γΙ Ιιθ)ογΙιο οι3γΙΙιο ολιοχ Ογγσυ 'ηοό3χη39 ηοχ ρι 1 -βχ ρχ 53γΐ3Ϊιν, 'ηοχοαϋ ηοχ ρχοχ 53γΐ3ΐιν, ·5ογγο *9 5οχιχϋα» '5ολ^ 9 5οχιχΙιαχ ι χ 9 ι» · υ ωχ3Λ3γ 9χιχότ)οι5>? Ιιχΰ99 9 ^
  -ογοχοχυρ ηοϋ. 51ιχϋ.χιοΦ (ο 'ομχολΑ ιολ]3 ί)«-Ο,- ·
  ·?Η 3χηο Ό§3 3χηο : ιχ§ ου.ϊολΛ οχ οχηγ9υ·9 ΐ3ηΧο
  ϋΐΛογ 9^9 ?*^ 'ίδ'^ν^'ν
  13X3
  IX
  ΛηθΛθΧΟΛΟ^ ΠΟΧ 'ΌΩ
  -?γ) ιολι3 ·5ΐ3£>ηΛΐιτ1 λπολώχ ηοχ Ό53 ιολ|3 'οιιοσθ
  -Λ10 Λ9Χ Λ9ΧΤ1Ο .Γ) 'ΛΟΧΛΟΙΙ 5θγ31- Ί3Λΐλ Ρ0 )Χ----
  -3Γ)Ιιφ3 5ΐμ ΙιχΛη0η3ΐ9 001· 1?1-ΌίΙ Λθ3οηΛΐΐΓΐ λοχ 39λ
  -0Α3Λ 9·»·" ΙίΓΐσ'οΦρ 3γ) 5οχΛθγιΗ '5ογγ» 5οιοιιρ» φ
  ςιΐιαοχ 9 - ο ψ νν —
  1° "
  ολ
  91—
  •ηοχ
  χ>λ
  5οιοχυρχ
  ■»α.Ιαχ ■ '
  ο/9'ζβε
  ΙιχιιϋιΙοοχοιο
  -«>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  33ΙΛ.__§
  Ο1ΟΟ09Σ 30ΟΝ 3ΐ301Ι()ίηΧ0ΛΗ£
  Η1Ζ3υννΑΟ9Η1ΙΗΜΟ(ΐν)Ι3
  ΗάΒΨΙΗΙάΙ
  ♦♦
  ♦♦♦♦
  ♦♦«>♦♦♦
  Ύ
  ΞΗ 2Υ2
  νικΐνυ ΐοΐΑ/Αθθ^υ
  ΖΟΘΜνΐΛ/ ΐνΜ
  ζνζ ΐοιζυκυ ι ο ΐνχ
  >1
  3ΟΐΙΐΛχ)φ
  , —
  II
  ηοφχ>σΛω7 099
  ΗΙΉαΟΧ Α01
  Η
  ιεεεεε -
  31Ηίί9


  »Λ
  Λ39 11Ο Χ>ΐΛ
  ·ηοΐΛ»ιι.
  20ΖΪ8
  ΖΪΖ ΙΙΒΜΗνΜΒ ΖΙ1
  · ΧΑΟΝ · ΧΑΟΝ ·
  · ΧΑΟΝ ·
  νχΗχοι<ινθνΝ οννχ λονννινν ΐονο • ♦♦♦ΦΦΦΦΦΟ 2νΐ<1Ο_ΗΐνΜ ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 2Η1 'ΖΗΙΚΙΐνΐ 0£ -♦♦ ΙΥΜ ουιννζι» «οιννβ «Υ23Ο3 513υ Λ0Χ3ΧΗ 1 .Ο Ο3χΐ4 η(1οΜΛ3^ί^ - ^ Λ3οιρ>ν »
  "3
  ?γχ9υ μ»5ι ι»μ Λογ
  ιο
  1<ίν ΚΙ31Ι ίίβί ΥΗ1 ΗΜΜ3Θ ΙΥ)Ι ΑΟΙΗ3Ο Η V _ Ι V ♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦ ♦♦♦♦■ ,ο ' 2λ0ΜΙ1ΚνΝ0(Ι 2Α01 IV)! 2Α01 νυ 161 98Ζ νΗΙ οΐ2 -ΐννυ ΙΟΙΑΝΟΐν «νι>0Ηνν»
  λΙιχ ιοχ
  539)0*311 Ιίφ3
  'ΡΧΙ9ΟΙΟ3ΧΙ
  ηοχ
  ογο 131.39019
  (2ΗΜ~_νν ΚΙ~Λ/ΙΜ)
  οχοομΛ 91
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ρΛ οοΌιιγΙ 010939 9ιην
  -οΛοσοχ1 ηοχ οισ3Χ ρχ 9—9
  λο^30Π3χοχ ΙιχηγοΛσχοχ ηοχ
  ΟΙ03Χ ΟΧΟ ΛΟΙΟΟΙΙ Οί. ΙΟΧ
  -3X03 ΟΛ 3Χθφ ΛηχΛ95θ·03Γΐ
  ΛΓΟΧ Ιΐφΐ3γρ53 ΛΙΙΧ ΟΐΛ ΟΙ30
  -ριιοοόχι |_)ι ·Λθ3θΙι5ηο λοχ
  λοιχλολ3 ηοΛΐοχ ηοχ ολπγΙο
  Ιι ιολ|3 ηοΛ9γγη2 ηοχ ί>9—
  — :ζΗ»νννυνυ
  ηοχ
  5ιχ ισχ 9—οχ-Ο
  ολ 3ΓΐοβΙαχΙι5 ηοχ ιοχ 'ϋ
  -ΙΛηΛρ Οΐγθΐΐ ΟΧΟΧΟ30ΟΧΙΓΙ
  ηο ΟΛ3, '1αχρ9θΐιου ΤΜηάη^
  •χ Λ91 'ηολογγη— ηοχ 5ϋιι
  -00X1113 5ϋΛΐόηοοόιι 5ίιχ 009
  ••·3Γΐηοο
  ΙΟΛ|3 5θΗ 5θ30χ
  ρχιχΐιαΐιχηηπ ιοχ 53ΐχ?ηο
  53γθ 53ΧΙΧΟ05ΟΧ

  η30θΛ Όχο3όχ οιχιρ— 5οχ
  -11X91011 5ϋχ ΟΙ03ΓΙ ΛΙΐΧ ΟΙΙΟ
  ΙϋΧ ΛΜΓΐΐΧ ΛΟΧ ΟΙ03Η ΙΐΧ θΐΐρ
  ΝΟ» ·5θΓΐ Λ0ΙΧΛΟΛ3 ΙΟΧΛΟΛΐλ
  ηοχι 'ί ίΧ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ,ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΟΖ ΖΟΜννΚΐνΧ - 3ΐΑ/νΞΙΟΜν
  3ΡΘ
  »Τι Χ)ΛΟ*3ΧΛΟΤι
  9ρ ΟΛ
  -30011.Π ΟΛ Ο^ 'ΛΟΧθγθΛΟΧ
  ο» ίιοιοοχοοσυ ολογγη —
  ολ ιοχ
  Ί3Λ3ΓΐθΧΐρ (1011
  -ισχρ Λΐαχ ΛηοοϋΗ3γοχιοχοχ
  Ι ,ιΐρ ΟΟ3ΓΙ ΙΟΧ «ΛΟΧΟγΟΛΟΧ
  ! ο» 5οιοοχΰοσυ οΛογγη^»
  ' λοχ Ληοοηό9( ολ
  "εΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ■ ·3Χ£Ι
  ιογο
  λο ΐ3βΙιόοφοχιοΌχ χ>0
  ιηχ Ί3ΐ)ΙιοΌφοχι.σοχ ολ 13α
  30x1 ποϋ οΐ3θοχυοοσϋ
  ·Λ9χΓοΐ3γχοσΉ, 090119
  3Ο11ΛΙΧ35 ΟΙ30ΟΧΙΟΟΟΧΙ Χ)ΧΧ)
  -φ ηγοχι οιιΊ 'ο
  γ,
  οχ χ)ΐλ λιτ)γΙΧο09 ΛΟ991Υ
  •Χ 001 ΜΟ1- °^οι οχ ΌΗΛ
  οιΛογοx^^
  -ΟΧ ΟΧ Ι3ΧΛ3γ3 Γ)Λ
  η»
  οχιη ο@ ·οχοΗ30 οχ ύ.009
  1103X00X1913 3Ώ ΛΙ}0Χ3γ3Γΐ Ο0
  ί)3ωΧ1.9 [Ο 530100X1X13 ί)3Λ3ι1η3Χ
  -191353
  — :'υν
  '.5χ>ω οιιαχο
  Ο1.Ω 3Χ3Χ/ΊΧ3ΧΙ Χ)Λ Π0Λ3ΓΙ13X0011
  313£)Ιΐ10110Γΐΐ£)ΙΐσΧ Ο0
  -)ρσ9 οιιοόχ οί ο υ — : ,
  ι

  Ιΐγ9 ΟΧΙΟ ΟΙΧ10Λ3 Ο03ΧΟ9
  Ι-σΧΟ ΟΧ 3ΓΐηθΧ—Λ ·ΟΙΧΙ0Λ3
  οχ ιολρ Όΐ3γχρσΉ, 9— ^9™
  30 3Γ)ηθΧΙ9>·3Ι9 ηο—
  100
  5 ί)ΙΧ
  -/γ 'ΙΐΧθγθΛΟΧΟ» ΛΟΧ Οθθφ
  ο 3χοχιΙΐ9ΐ·'-ο ?Ζ — :υν
  5οΛογγη~» 9 γ99
  ολ 3οηοόοχιτ1 ο© οσι3χς5χΐ9,'3
  ^ ίιηοιοχι
  •ργγοχι
  1x9 1010939
  — 9 13
  5ποχ ιοχ ιοΧ3γΙ
  -03 ί>ηοχ 9·αν. "9'ΌιοΌθΙιγχ1
  Λοι οιιο ιοχΛοχχΙΐγχιηοχι 5ηοιι
  -η00Λρ ίιηοχ ί3ηοΛΐ3χ3 5ηογ
  -ο οχιρ ιοχ ιχ3^ — : 'υν/
  (5 γ9 ,0)
  ΛΙΙΙ ΛΟ£>ΙΐΛΙΧ35 ηθΧΙ 53ΧΟΙ3γΧ
  οόμ> ηοχι;03χι ϋχΛϋΛ3ΐι ιο
  •«ΛΙ35 9-1- 59011» ΟΧ 130
  γθφθθ53 ΟΛ ΟΐΛ 50ΙΛΟΛΙΟ»
  5ϋχιχοιγοχιιιο» 51ΐΛοαΧΛη£>
  51ιχ οι^ρΛοαΛ ρχο οο3Γΐ 13
  η3γοιι ηοιι 9»γ Λ91- ογ9 ρυ
  -5ογ( 5ηογ9 ριλ ιχνρ ιοιι
  ηχΧιχΛρ }θ ι» ηοΓΐ£ΐισΌ0ΐιγιι
  ηοχ οιχρχιογοχο ρχ
  3Λρ 'ρΛιο — ρΛιο
  {? λΙλχο 'ρ?
  ·φάχ)ΐι (τιοιι
  •009 9-
  ηοιι ^»μ
  Α. ΙιοΌφ
  9 ,2
  Ι
  γη~ ηοχ ΙιοΙιιοχιοχι^ογΙ λΙχι
  ί>ηο;οιι
  λοοχιχοοΛ
  91
  5
  λΙιχ
  ηοχ 09
  ΐ1
  ηο »9»τί9 50ΐτι ηου. 3χ
  -ΟΧ ΟΙΙ,ρ ·5Ο^ι»Μ 13»υ
  Νϋΐ ΒΙΙΒ1Ι0<ΗΙ Η ΟΙΙΥΧΥ^Η Ο1Ι ΙΟϋθννΑΙ 3ΧΗΘΑ47Ι αοι Ιι (ι οι- ·) ΛΐΐΙΟ Ο03ιιΙΐΟ Η238Χ3 3τΙ ψύ °ΙΥ9ι9 91 αο1 λΙιι ρΐΑ |οχ 'αοι ^/1»^9 λΙιι ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ» ΠΟΧΟ 3X1X^9 ΙλΧ »θ ♦♦♦♦♦♦#♦♦♦♦0 ΑΟΜΖΙαΑΟΙ -»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«». ♦♦♦♦♦' :)ΙΐιΐΛΓποοχ ο ΌΑογ ' 91ΠΌ Ιλ ο (τμ Ι33γ αοιΐ 31Λ31Ι 31ίΟ» Ιΐρρτΐ Γ)Λ γ9 901ί ^Ιιχοιοχ ί)1ΐι ΌΟρΐίΗ Ιΐιο οο3γΙ 1399Υ οόιχ 9Λ- ^οΌιχ '^οιθΓΐιΙηόλ -γ, Ί1190Ά9 ΙιοΙΐθρΐ* 9ίΛ 0Λ3Γΐ0Ο/ίΐΐ0 -|3 ΌΟΙΧ1Ι9ΙΛ ' 1 Λ90 3ΐ{)0 "ΐ 91 91 9ΐο Ι/ΜΐοΌχοΐ Τ3013ΧΙ1ί3< ΙΐΙΙΛΓΟθΌχ ίΐθΐ ΙΟ Όι3γΙΙιο 91 9 'θθΜΐιαο1^ αοι 1/χ αΑ λΙιι Ίιυηγ Ιυ 'ραοχ ϋι ΟΛ911 91 -ΐΐΛυιΙ ΟΙΟΛΛ3 1/ΜΠΜ3γθΐσΠΜ ρ^ ΐιΐοχ {ο τογρ 9Θ 31Χ 9Θ σγρ ιιο 3Γΐηοομΐγ3 5γ« •Ι3190ΟΙ9 - 011901 οΐουρχ ριτίχ - «5(ΐγο9θόυ» οΐ3τ11ΐο 0091 ιτομ 0091 9ου '· — Ζ89282 Ύ^-1- 53ΐόοφοόΙιγυ ·λ0 ηοχιηχ 5οχλοιι 3919 ΛογΙιγγρχο» ·Λθσχ3Η ·Λοόχ3χ ηοχι -10311 ρςζ 90909*3 ηοχιγοΛη- ·5θ3θΛρΓ)σ30 51ιχισ'χ -Λ3Χ ιοχ ηοιοοχοιι ηορΛοιιη ,03η 5ο3φ9·θοοαι "λοοΊ -3Η 0 οΗΙιχΐ3ρχο» οχχτςο3Λ 59ΐ1~γ3Αλοη- ί>ϋ>ιΐΛ
  ιγ>| ιχλολ3) 5θΛοαη9 5099 ^^ !-? ΙνΊ3Ζ«Ί)ΙΙ0Ν3
  »♦♦♦♦♦♦< 9119 3Γΐθ11Ι3γ 91 -ΙΧΥΥ3, Λ91 ' 91 9υ9 <οι9 3ΙΙ ηοιοηοΑ -ηγ ^Ιΐ9 •'ί11 ΐααΑΙΐΛηυ 91 ΙΛθΐΙθΌγΐφ ΙΙΜ11ΟΓΙΙΙΝ7 ΛΙΙΙ 9119 ΐοχ (·ιχγ·Μ %) 5ηοι 9-9 ' {«9030 ηοι 3 λΙιι 9υ9 -οιοοφ ' 1)13030X3 '^ΙΐχΐώοοΑ '^ο;ώοοΆ ηοχΐιΐΐο1}} αοι ΤΥ°ΙΙ 91 9 91 ΛηοοΙ/ΐουοΐΌτΙΑϊόσυ 9Θ οώόοτΐρ 012 23Μΐιιιιινου -Π30Ι3Λ9 ί) -1^3 ΙΟ13 ,1 • · · "ΙΟ1ΛΟ ΛΌ9 ίθΐΐΐ 3ΐώ ΛΠΟ ΐί λΙιιο Ί3ΗΟΜΟΟΗ9 Γ°χ ρΐώαοη1 -9 1x03150191 91Γΐ Ι3Χ3 '· 3Θ9Χ Τ1Ρ (Τ)Ο0Λ9 ιο ηοιι Ιΐχοιχ^ λΙιι— ·ίπ)ιι 1/χοΐί3 λΙιιο " ηοι -3Γΐ 90 "Ι3ΛΤ.Α ΓΟΛ Α}011 530 3ΐ1ηοοη3ΐοοΓΐιΐ9 3ύ ηοι Ιιοιλ9ι1οΌλ3 Ιι τ}} ηοιι 9ου Ο1Λ9Π ■ΟοΐιΓπγο— ηοι ιοχ -|ΐο το ΐοαΐοχπ-13 οΐΛ9Π ·ηοΓΐοοΐ9Χ3 ηοιΙΐ3γ 3Λ9 ρχ ηοιχΐόώ 59Λ3 τ>ιό
  -ρΛΐΒΓΐουρ ,ι Ίΐχτ-31 9—' οο
  3γΙ ρχ -51ΐοηώ 51ΐι όγ1ο)ΙΛ9Λ
  ο^ 9ΐ ίθοηλταχ Ιτ^ΐθΛν,, Ιι
  Ό153 ίΐιγ< ·ιοΐ3*29ίι9Ληο ψό -3ΐώ3γ λΙ/ι 3ΐ1 ΟΛ91Ι ηοιι 9 ϋΛθόχ9ΐηοι ρχ ' 9ΐΑ Ι1ΙΙ9Α9 ΛΐΐΙ ηου ιουαΐ(ΐ0Λγνς •^ λΙιι ρχ Ιΐγ5ομγ<» Λ91 οιχ ·ςϋ3 91 '^οώ 91 ^ ■ηοιΑΑογοΰ3ΐΛΐ ηοι -9 ,1 53ΓΐΙΐΛΓΐ 5)1 Ο 3ΛΓ)/1ΐ9θΑ3 ^Χ 'Λ(Τ119ΓΐΙΐ0Ο -ΙΟΛΟ0 Λ0)1 θΗ(θα0Λρ Λ9Ι 9 '5ποΛ3ΓΐιΐχσΌΐγ - ηοχ -ου -Ι1Ο ΟΓΐ3Ο1Λ91£ 91 '^ -019030 5ίΐΧ}ΙΛΙ 9 -9 53οΌώ 53γγοιχ ηοιχ 9ιαΙ>
  ϋΐηγ9ΐί9 3χηΐ3ΐχ 'ηοΓίΐογο^;
  ■7 ηοι Λ0ΊΧ5ΐο λπιι 'ηογ
  -ηοιΧ9ΜοοτΛΤ ηοι
  3ΐ1 -
  Όο
  ΙΙ1Ι9Χ9 ΙΟΛΙ3 ΌΙθΙΐΙΐαΜ 91
  '5ϋΐΛΧ3ΐοΑογ ^ϋχΐΛΐΐγγ3ι
  5111 οιοιΙΙΐΑοηοχοΐαο 91 9υ
  -9 ΙΟΛ{3
  οχ ;οιηο 10x510 ιο Λ
  3150191, ΌγοΛηο
  Ιΐγχογφ
  -3 ΐοιΐ3Αόηοΐι11ΐ9 9Μ
  -ΐιο .")ηοι 3ΐί Ί
  ΟΌ$ 9Λ ΊΟ1ΛΟΛ39
  30ιχ
  ΑΟΙ
  Ι3Η
  Ι0(13ΘΑ3ν3» 10
  ιΐχΐοηοΗ
  -Λ9
  ΑΟ1ΜΑΟΙ 9

  6 ΙΟΥΝΙΟΥ 1977
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕ1Α» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3
  ■■■■■-■■■■■■■■■■■Β
  ΙΓΡΑΜΜΑΤΑΙ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  [ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ■.■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  !■■■■■■■■■■■!=
  ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙΤΑΜΟΝΙΤΣΑΙ
  ΜΙΑ ΔΙΔΜΔΡΤΥΡΙΔ ΠΑ ΤΟΝ ΟΤΕ.
  Μιά δίκαιη φωνή δι¬
  αμαρτυρίας, ϊρχετα
  άπό τους κατοίκους
  κάποιου Κρητικού χω
  ριου. ΟΙ κάτοικοι της
  Κασταμονίτσας δια-
  μαρτυρονται γιατι δέν
  μποροθν νά έξυπηρε-
  τηθουνε άπό τό «κεν-
  τρικό τηλεφωνεϊο
  τους» στά 1977. Στήν
  έποχτι τής προόδου κα(
  τής άνάπτυξης κίνη-
  τρα γιά την άναζωο-
  γόνηση τής ύπαίθρου,
  δέν ύπάρχουν. Καί μέ-
  σα σ' δλα αΰτά, πού
  καθ ιστοθν προ 6λη μα
  τική την παραμονή
  τους στήν ϋπαιθρο,
  έρχεται καί 6 ΟΤΕ
  νά προσθέσει τα άπαρ
  χαιωμένα τηλεφωνικά
  τού συστήματα.
  Άλήθεια, τί λέει ό Ο.
  Τ.Ε. γιά την παρακά-
  τω έτΐιστολή;
  Άγοπτητή «Άλήθεια»
  Εμείς οί κάτοικοι τής Κοι
  νότητας Κασταμονίτσας, δια
  μαρτυρόμαστε έντονώτατα
  γιά την ότπ-αράδεχτη καί
  άνυττόφορη πιά κατάσταση,
  πού έπικρατεΐ στό Κοινοτι
  κό τηλεφωνείο τού χωρίου
  μας.
  Τ) Ύπάρχει ένα καί μόνο
  τηλέφωνο, έγκατεστημένο
  σέ ίνα πολυσύχναστο καφε-
  νεΐο, μέ άττστέλεσμα οί συν
  διαλέξεις μας νά άκούγον»
  ται άπό δλον τόν κόσμο καί
  νά μην ύπάρχει τό Συντα-
  γματικά κατωχυρωμένΌ ά-
  πόρρητα.
  2) Τό άκουστικό είναι
  μ έ «πεταλούδα» ττοΰ οί ττε-
  ρισσότεροι ξεχνοΰν νά την
  ■ ■■*■>■■■■■■■■■■■!
  πατήσουν γιά νά άκουστοΰν χειμώνα, βρισκόμαστε σέ
  άττό τό συνομιλητή τους καί
  τίς περισσότερες φορές αύ
  τοί πού τηλεφωνοΰν, δέν ά-
  κούγονται.
  3) Πολλές φορές, καί για
  τΓολλές μέρες ιδιαιτέρα τό
  ττλήρη άττομόνωση τηλεφω
  νικά, άψοΰ οί διακοπές καί
  οί βλάβες δέν άποκαθίσταν-
  ται σύντομα.
  4) Ένώ άγωνιζόμαστε νά
  κρατηθοΰμε στήν ΰπαιθρο ή
  αδιαφορία των αρμοδίων
  καί σ' αυτόν τόν τομέα, μάς
  έξαναγκάζει στήν συντομώτε
  ρη εγκατάλειψη της,
  Άκολουθοΰν 12 ϋπογραφές
  ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΊΝΙΟ Υ
  ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΚΑΝΤΙΩΤΗ
  Σεβασμιώτατε, μέ την
  καρδιά πιασμένη άπό τα άλ
  λεττάλληλα κτυπήματα σέ δι
  άφορα άγροτικά προϊόντα
  γιά νά μην ττοΰμε δλα, άπό
  τήν έμπορία, είχαμεν άποκά
  μει. Γεμίσαμε χαρά καί ά
  γάττη άπέναντί σου, μέ τό
  άρθρο σου στή έγκριτη εφη¬
  μερίδα «Χριστιανικήν: «Τρώ
  νέ τόν κόττο τού άγρότη».
  Ή έκμετάλλευση των έμπό
  ρων δέν μπόρεσε νά ττεράση
  άπαρατήρητη, έστω και άρ
  γά άπό τή συνείδηση καί
  τή σκέψη σου, δ—ου έττρο-
  στάχθηκε τό χέρι σου στήν
  εκτελέση τού γραψίματος
  στά αληθή καί συγκεκριμένα
  πού άναφέρατε.
  Ύπάρχουν καί άλλοι ποι
  μένες. Ποΰ είναι γιά νά δια
  μαρτυρηθοΰν γιά τή ζωή καί
  την «νομή των προβάτων»;
  Τα όποΐα είναι Ιρμαια άπό
  όργάνωση και οί λύκοι (ή
  έμττορία) τα σφαγιάζουν
  καί τα κατασπαράζουν. Τώ
  ρα πού έκαμες την άρχή θα
  συνέλθουν καί άλλοι πνευμα
  τικοί κ ι άλλων κλάδων πρός
  συμπαράστασή μας: Τους
  αναμένομεν. Θά καλύψουν
  παραλήψεις πολλές τοΰ πά
  ρελθόντος.
  "Εχομεν γίνει παράλυτοι
  όπτό τούς γύπες καί τους κό
  λακες τής έμττορίας. Μάς
  τρώνε άγοητητοί. Αύτό δέν
  πρέττει νά τό άνέχετε Σε6α
  σμιώτατε μιά εντιμη πολι
  τεία.
  Γ ι αύτό δέν ττρέπει νά πά
  ψεις νά μιλάς καί νά γρά
  φεις καί ΰττοδεικνύεις τα
  δέοντα στούς εκάστοτε άρ-
  χοντες ώς γραφείς γιά τα δί
  καια σίτήματά μας.
  Σάς εϋχαριστοΰμε καί ττά-
  λι
  Κάτοικοι Ίνίου
  ΜΛΡΙΟΧ
  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑΚΗΧ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 2
  (Ότπσθεν Καταστημάτων Μα-
  ρούδα).
  ΤΗΛ. 289 — 593
  ΔΕΧΕΤΑΙ 8.30' — 1
  5 — & μ.μ.
  ■■■■■■■■■■■■■■■^
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ
  Γιά έπιχείρηση ψητοπωλείου, σνάκ — μτάρ,
  ταβέρνας ή άλλου σχετικοΰ, σέ χώρο 180 τ.μ. (ί-
  σόγειο — ττατάρι) στήν ττλατεία τού Άναψυκτηρ!
  ου «Κρόνος» Ηρακλείου. ΈμεΤς διαθέτομε τόν χώ¬
  ρο. Πληροψορίες: Τηλ. 280—647 καί 284583.
  ■ ■■■■■■■■■■^■■■■■■■■■■■■■■■■νΐΒΙ-'
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ
  Νέα, μορφωμένη, γιά Ιδιαιτέρα Δ)ντοΟ
  Έπιχειρήσεως. Άπαραίτητος προϋπόθε-
  σις: δίπλωμα όδηγήσεως. Πληροφορίες
  τηλ. 284-732.
  ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΗ «ΜΑΡΙΝΑ»
  "Ενας παιδικός παράδεισος πλάι στή Θάλασσα
  ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΊΑ — ΤΡΑΙΝΑ-
  ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΑΑ ΗΑΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό παιδί σας στό
  κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά διασκεδάση καί
  νά αναπνεύση Ιώδιο, στό 'Ενετικό Λιμάνι
  τοθ Ηρακλείου.
  Αφ01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΩΡΓΑΑΗΣ Ο.Ε.
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΑΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 κσΐ
  5 δωματίων, ώς καί Ισογείων καταστημά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελους κατασκευής καί επί των όδών
  1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί 'Ανωνύμου
  γωνία (δναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τού Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
  ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
  «ΔΑΝΑΗ»
  ΚΟΚΚΙΝΙ ΧΑΝΙ
  Διαθέτει διά τό κοινόν, έκτός την ττολιτι-
  σμένη τού σάλα καί κουζίνα έκλεκτή, μέ μέγα
  λη ττοικιλία μεζέδων καϊ φαγητών.
  • Άναλαμβάνομε ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ, ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
  ΓΑΜΟΥΣ
  • Ύττηρεσία πρόθυμη — Σέφ σ-εσιαλίστας
  ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ
  ΘΑ ΔΙΑΓΜΣΤΩΣΕΤΕ ΟΛΑ
  ΑΥΤΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
  ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
  (ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ)
  ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (<* δέματα) ΞΥΛΕΙΑ (καλούπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΩΣΣΙΑΣ ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ Ποιότης "Αρίστη · Μεγάλες είσαγωγές ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ Γραφεϊο Καλοκαιρινου 208 ΤΗΛ. 284473 - 220339 ΜΙΝΠΪΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑ 0/Γ . Ε/Γ ΜΙΝΩΣ και ΑΡΙΑΑΝΗ έξαοφαλίζουν σταθερό, άνετο καί εύχάριστο ταξίδι ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ άπό ΗΡΑΚΛΕΙΟ διά ΠΕΙΡΑΙΑ ώρα 18,30 Κυριακη, Δευτέρα, Τετάρτη Πα· ρασκευή καί Σάββατο. άπό ΗΡΑΚΛΕΙΟ - διά ΧΑΝΙΑ-Π ΕΙ ΡΑ ΙΑ ώρα 17.00 κάθε Τρίτη άπό ΧΑΝΙΑ διά ΠΕΙΡΑΙΑ ώρα 22.00 κάθε Τρίτη ώρα 19.00 κάθε Πέμπτ Τηλέφ. 224304)5 ΠΕΙΡΑΙΑ: ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 28 τηλ. 4117952)3 ΕΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟ ΠΠΤΡΙΠΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΠΕΩΣ «Παίζειν έν ου παικτοϊς». ΟΙ άρχαΤοι άναφέρανε τέ ρητό τούτο, δταν ήθελον νό δείξουν την σοβαρότητα ε¬ νός θέματος, ποΰ δέ σηκώνει έπιττολαιότητα. Σήμερα, ενας λαός, παίζει ένα παι· γνίδι μεγάλο μέ τή φωτία, ΤΓοδοπατώντας κάθε ήθικη άρχή· Πρόκειται γιά τούς Τούρ- κους. Ποΰ βρίσκονται μετα ξύ τοΰ πολιτισμένον κό- σμου άπό τή στιγμή ττού πάτησαν τό πόδι τους στήν Εύρωπαϊκή "Ηπειρο. Οί Τοΰρκοι έκμεταλλεύτηκαν κάθε περίσταση ή όποίσ τούς έδωσε την εΰκαιρία νά έπιδείξουν την άσιατική 6αρ δαρότητα καί άπανθρωπιά τους καί ότι άκόμη είναι κα- τάλληλοι μόνο νά γκρεμί- ζουν δ,τι οίκοδομεΤ ό Χριστια νισμός και ό πολιτισμός. Σήμερα, βρήκαν πάλι την εύκαιρία νά έπαναλά- 6ουν τίς ένδοξες πράξεις τής Ιστορίας τους, δηλαδή, διωγ μούς, έκβιασμούς, άτιμώ- σεις. "Έχοντος χάσει κάθε πο- λιτικό αϊσθημα ευθυνής, προ οτταθοϋν νά καταργήσουν τα δικαιώμστα τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, τα όποΐα εΐ- ναι κατωχυρωμένα μέ διεθ- νεΐς συνθήκες. Αύτά, δόθη- καν άρχικά άπό τόν Μωάμεθ τόν κατακτητή, ό οποίος κα- τάλαβε την πόλη καί 6ε6ή λωσε την Αγ. Σοφία. Τρείς μέρες μετά την τγτώση τής Πόλης, δταν έληξε τό δργιο τοΰ αϊματος, ό Μωάμεθ, δι- άταξε την έκλογή Πατριάρ- χη, λόγω τής χηρείας τού Πατριαρχείου. Τόν νέο Πατριάρχη Γε- ώργιο Σχολάριο ύποδέχτηκε ό Μωάμεθ στό τταλάτι, μέ τα εξής λόγια: «Πατριάρ- χευε έν Ειρήνη καί έχε την φιλίαν ημών έν οΤς άς χρή- ζοις, καΐ θέλεις έχων πάντα τα ττρονόμοια των προκατό- χων σου». Ξεχνοΰν τώρα οί βάρδαροι Άσιάτες τα δικαιώματα πού καταπατοΰν, τα όττοία έ'χουν άναγνωρισθεΤ καί κατωχυρω- θεί μέ διεθνεΐς συμδάσεις, δ- πως έκείνη — ή πρώτη — τής 28—2—1856. Άττό τή στιγμή αυτή ή Τουρκία, δέν μττοροΰσε νά ιταίρνει μόνη άποφάσεις γισ την τύχη τοθ Πατριαρχείου. Τα προνόμια τοΰ Πατριαρ¬ χείου κστωχυρωθήκανε γιά δεύτερη φορά τό 1872 μέ την συνθήκη τοΰ Βερολίνου. Την διεθνη αύτη καταχύρωση έ- ττικύρωσε μετά καί ή Τουρ κική Κυβέρνηση τού Σουλτσ νού. Ή 'Ελλάδα άρχισε πά¬ λι νά άνησυχή γιά τό Πατρι αρχείο, μετά τή Μικρασιατι κή καταστροφή. Ή Διεθνής Συνδιάσκεψη τής Λωζάνης, ή όποία θό συνερχόταν μετά, θά καθώ ριζε την τύχη τοΰ Πατριαρ¬ χείου. Ή 'Ελλάδα ή"ταν τότε νικημένη, χωρΐς ύποστηρι- χτές. Κάτω άπ' αϋτές τίς συνθήκες, είχε νά άντιμετο- ττίσει δχι μόνο την έπαρση των νικητών Τούρκων άλλα καί ττολλούς έχθρούς πού εΐ- χαν λόγους νά ταπεινώσουν τό ΠατριαρχεΤο. Ή 'Ελλάδα Χορευτικό Κέντρο «ΖΟΡΜΠΑΣ» (ΚΑΡΤΕΡΟΣ) Κάθε 6ράδυ ό -. ΝΙΚΟΣ ΛΙΟΚΟΣ Καί*20 έναλλασσόμενοι καλλιτέχνες Δημιουργοθν ένα άσύγκριτο περιδάλλον χαράς, κεφιοθ καί πολιτισμένης διασκέδασης. ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΩΣΕΩΝ «ΖΟΡΜΠΑΣ» (Καρτερός) ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ Λεώφόρος Κνωσσού 50 μέτρα πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο (Νεκροταφεϊο) ΤΗΛ. 23Ο.-Ι89 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ δέν εΤχε τίποτε νά παρατά¬ ξει έκτός άπά τόν γίγαντα τής πολιτικής, Έλευθέριο Βενιζέλο. "Οταν ήρθε ή κρίσιμη στι γμή τό πρωτο αίτημα τού Τούρκου άντιπροσώπου ή*- ταν νά φύγει τό Πατριαρ- χεΐο. Ό Βενιζέλος, χωρίς νά χάσει την ψυχραιμία τού βροντοφωνεΐ: Άτταράδε- κτον!! Είκοσι δυό συνεδριάσεις έγιναν, καί στίς εϊκοσι δυό ό Βενιζέλος ττάλαιψε σκλη ρά γιά νά αποδείξει δτι εί¬ ναι άπαράδεχτη άπό πλευ- ράς Διεθνοΰς Δικαίου ή άπο μάκρυνση τού Πατριαρχείου. Μ' Ινα άττίστευτο τρόπο, ό τενιζέλος κατάφερε νά περι- πλέξει τή Ρωσία καί νά κερ δίσει τή συμπαράστασή της. Τόσο πειστικά ήταν τα έτπ- χειρήματά τού, ώστε σέ συν δυασμό μέ την Ρσωική υπο¬ στηρίξη, νά σώσει τό Πατρι αρχείο. Ι Σήμερα, οί Τοΰρκοι προ- σπαθοΰν καί πάλι νά διώ- ξουν τό ΠατρισρχεΤο, ξεχ- ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΖΙΓΑΡΑ... Τό ττερίττετρο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ στή Βασιλική τοΰ "Αγ. Μάρ¬ κου ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ Διαθέτει καί την «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ Ζητοΰνται οίκόπεδα στο κέντρο τού Ήρα κλείου Τεχνικόν Γραφείον ^ , ΧΤΚΛΙΟΥ Δ. ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ ΑΓ. ΜΗΝΑ 15 τηλ. 289595 ♦♦♦ ΒΙΒΑΙΟ · ΝΤΟΚΟΥΜΚΝΤΟ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦ __ ■♦·♦♦♦?"♦♦♦♦♦ -♦♦♦«♦·«♦♦«" - ♦♦♦♦♦♦-- ————————Γ————_ ΠΡΩΤΟΚΟΛ/ ΤΗΣ ΪΠ2 {(^■x.^^^α 11, ΜίΓΑ «ΙΙΑ ΙΑΜΒΙΊΙΝ ϊ ΚΑΙ ΙτΚΛΟ»> Οί ΤίΙΝ
  ΜίΓΑ (
  «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΑ
  ΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΟΝ ΤΗΣ
  ΣΙΩΝ»
  ΤΑ ΕΓΚΑΗΜΑΤΙΚΑ ΖΧΙΔΙΑ
  ΙΤΗ ΔΗΜΟΖΙΟΤΗΤΑ
  Περιωρισμένος άρι-
  θμός άντιτύπωνκ διατί
  θεται άπό τα γραφεϊα
  της «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Δρχ. 60
  »♦♦♦ ♦♦♦♦■»♦♦♦♦♦< *♦♦ ·♦♦♦<» ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα 4 δωματίων είς 2ον δροφον επί τής πλατείας Άναψυκτηρίου «Κρόνος» Η¬ ρακλείου· Πληροφορίες: Τη¬ λέφωνον 280647 καί 284583 »♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦« νοΰν δμως ότι ή σημερινή 'Ελ λάδα, δέν είναι ή 'Ελλάδα τού 1922. Στό σημερινό άγώνα τού τό Πατριαρχεϊο, έ'χει συμττα ραστάτες δλες τίς Χριστια νικές Έκκλησίες, άνεξάρτη- τα αττό δογματικές άποχρώ σεις. "Οπως μετανόησαν καί στό παρελθόν, πού ήθελαν να διαδοΰν τό άδιαττέραστο τεΐχος των Δ ι εθνών Συμφω νιών υπέρ τοΰ Πατριαρχείου έτσι θά μετανοήσουν καί σήμερα δν άττοπειραθθΰν νά τό 6ιαβοΰν. Στήν περίτΓτω- ση αυτή, εϊμαστε Ιτοιμοι νά τούς άφαιρέσουμε τή λεον- τή, γιά νά άποκαλυφτεϊ, ττοι- ός κρύβεται κάτω άττ' αυτή. Γιά δλα αύτά, άς θυμά- ται ή Τουρκία τό «Παίζειν έν ού τταικτοΐς». Γ.Κ. ελεγχος ΤΟ ΤΕΪΧΟΣ ΤΟΥ ΕΟΤ ΕΧΟΜΕ ξαναγράψει γιά τό άπαράδεχτο τεϊχος των Γραφεί¬ ων τοΰ ΕΟΤ Ηρακλείου, πού αποκόπτει, εντελώς άδικαιο- λόγητα την έπικοινωνία μεταξύ τοΰ χώρου τής αυτής πλα¬ τείας. Καί δέν είναι μόνο ό λόγος αύτός πού καθιστά την υπάρξη τοΰ τείχους αύτοΰ εντελώς άπαράδεχτη, άλλά εί¬ ναι καί λόγος αίσθητικής, Κυρίως δμως ύπάρχει καί άλλος σοβαράς λόγος κατε δάφισής τού: τό δτι δηλαδή προξενεΐ μεγάλη οΐκονομική ζημιά, σέ μιά μερίδα καταστηματαρχών τής πλατείας, φο- ρολογουμένων πολιτών, πού δέν χρωστοΰν τίποτε να ττλη- ρώνουν καί νά θίγοντα ι τόσο έντονα άπό τό τεΤχος τού ΕΟΤ. Νομίζομε δτι πρέπει επί τέλους νά πέση αύτό τό τεΐχος. ΟΙ άρμόδιοι άς τό φροντίσουν. Έξ άλλου, όπως ύποστηρίζει καί ένας μεγάλος πο- λεοδόμος, ό λαός έχει δικσίωμσ δταν οί άρμόδιοι δέν ρίχ- νουν ένα έξάβλωμα, νά τό γκρεμίζει μόνος Τού. Άς μή φτάσωμε σέ τέτοιο σημεΤο. . . ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ Ηρακλείου, είναι, ώς γνωστόν Διεθ¬ νής. Ή κινήση πού παρουσιάζει, ιδίως τώρα τό καλοκαί ρι, είναι πολύ μεγάλη. Αύτό τό ξέρουν άρκετά καλά δσοι έργάζονται έκεΤ καί κυρίως οί ΰπάλληλοι τής ΟΑΥΜΠΙΑ ΚΗΣ, πού καταπονοΰνται εϋσυνείδητα καί καλοδιάθετα νά έξυττηρετήσουν τούς έπιβάτες, έσωτερικοΰ καί έξωτε- ρικοθ. Άποτέλεσμα τής μεγάλης κίνησης πού ύπάρχει στίς γραμμές έσωτερικοΰ, είναι, μεταξύ άλλων, ότι τδ σα λάν ι, ή αίθουσα άναμονής διαθέτει πολύ λίγα καθίσματα 36 τόν άριθμό. Έτσι ό κόσμος μένει βρθ)ος καί πολλές φορές πρόσωπα ήλικιωμένα, καταπονοΰνται άπό την όρθοστασία, πού παρατείνεται συχνά καί λόγω καθυστε ρήσεων. Νομίζομε λοιπόν, δτι καλό θά ήταν νά αύξηθοΰν τα καθίσματα, άφοΰ ΰπάρχει άρκετός έλεύθερος χώρος. Άπό τούς άρμόδιους καί είδικά τής ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ περιμένουμε κατανοήση, μιά καί άρκετές φορές έ'χουν α¬ ποδείξει δττι την διαθέτουν. ΤΑ ΚΛΕΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ δυστυχώς, καί στό Ήράκλειο, ή «μόδα» νά κλέβονται μηχανάκια καί κυρίως έλαφροΰ τύπου δίκυκλα Πρόσφατα μάλιστα, ή εφημερίδα μας σχημάτισε ά- μεση άντίληψη τοθ θλιβεροΰ αύτοϋ φαινομένου. ΣυγκεκρΚ' μενά δυό άνήλικοι 14 χρόνων, παιδία προερχόμενα άπό καλές οίκογένειες, έκλεψαν ενα μηχανάκι τό όποΐο, εντελώς τυχαΐα, βρήκαμε στήν Άγία Πελαγία, μαζί μέ τούς δρά- στες· Έπειδή δέν είναι μόνο τό θέμα τού δ|ίι θίγονται οί κάτοχοι των κλεμένων μοτοποδηλάτων, άλλά ύπάρχει καί άμεσος κίνδυνος δυστυχημάτων των νεαρών «κλεπτών», νομίζομε δτι τόσον οί γονεΤς, δσον καί οί άρμόδιοι, πρέ πει νά προσέξουν. Άλλά μαζί μέ αύτούς καί οί κάτοχοι, οί όποΤοι πρέπει νά φροντίζουν νά άσφαλίζουν τα μοτοποδη- λατά τους καί κυρίως νά τα κλειδώνουν. «Κλέφτες ποδηλάτων», δέν πρέπει μέ κανένα τρόπο νά δημιουργήσουμε στήν περιοχή μας. ΠΑ ΤΙΣ ΔΙΑΛΕΧΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕ¬ ΠΕΙΑ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΣΑΣ • ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΝΥΦΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣΑΑΙΤΣ - ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥΣΕΣ Λ. Δικαιοσιόνης — δίπλα στοθ Κατράντζου ΗΡΑΚΑΕΙΟ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦■ ►«♦♦♦♦ ΑΡΙΑΔΝΗ 231990-231920 "Αλλαξε ή ΔιεύΘυνση "Αλλαξαν τα παντα 'Έναρϊη οέ λίνες μέρες ♦♦♦♦
  ηοχΐϋΐισ')) Ο0·1-
  χιχο ΙιΐϊΙιγχο0— ρνρχοιυρ Ιιχοο
  Χ)13λ<*?Λ? 1(1 1-1-9 ΙΒΧ3γ)|ΛΟΧ -γτρ η^οιιΗ ΌτΙιοκΜ,ιιιί αι.2 9-—>
  ηοο ηοχ
  οχ >?ΙΛ
  3γτ>λα3 '
  ΟνΟΙΙ 01)13 Ν01
  νϋ 231Η1Ι0Φ
  231Η<1)Ι 10 ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΗΑΗΐν Η1ΖΗΛ3ΜΖ νΐν ΗΜΐννννζΐκΐνυ η ποι ΑΟΙ3ν>ΐν<1Η ΑΟ1 νιζνϋνιν νχΐιζΜ ■ΑΟ1 VI- ΗΖΙεΙΜ -*ΡΥ·Λ 'Μ η 012 ■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ 1051 ΙΒΧΛθλ3γ 9ΥΥ0~ ΒΙΟ11Ο Λΐΐΐ αιιο ηόηλ. 'ΙιχοχοοιΐΙινγ Ιιχλιλιχ Λΐα ηιλ Ϊ3ΐ3<ί3Ίΐοχιΐ3γ 53χιχο 'ϊβΐί Ογγθφ ΟΛ3ΠΊθ113 °(°0Ζ οί»» ϊίχΛιγιοΐ1 ιοχ 0(008 Β—01 5οοϋ.οοσβΛρ ϊοο 3Λ 5ηγ3ΐΛ3 Ιι53γιιΐ3 9Θ η01· ί>9χ
  ογΙτΚηι ήοι 0ο«Χ3γ·3χο Ι113;
  ΒΓΐθΧΒ Χ>ΐγΐΧ ΛΟθΦ
  χχΙΑοιιη 99 0°— 1»§ΛαΙιχχ>ϊ9 1°"χ
  ησ§| ηιτΐι 3Η βΉοχλοο ΐ3γΐ3ΛΛ»5
  -3 9Θ 9°— 'ο0·1· οπΊποχ οί.
  Μ ΟγγβΟΟ—? Λ0ΟΧ3 «ΙΐΛΟ9Ι0γ,» Ι
  ηολογγηο οοχιχοιχιγοιι
  ·ηοχ
  (ο ηιοχιο λΙιχ οΚ
  φ 3<Λιιι οοιι -Λ3 Λ«ΧΙΛαθ»Λ ΛΟΟΧ <1Ο3<ίΐ»$3ΧΙ -Ο ΛΐΐΧ ηβθφφ ΛΟΟΟ 'θΛχΐΜΛ 31 οΐϋΐχ ϋτΐοχρ 13X09119 Λ99 ιιο 3τ4 0-030 -9—? Ι» ιοΐ| >βχ ίχςνβΛΐοχ οογ-γ»
  3ΧΟΟ ΊίΧ9ΟπΌ»0ΛΛ»υ ΟΟΧ 1)00
  99 ?ο
  ηοιι
  3X110X9^·
  5Ι3ΛΙΟΧ0Λ9 5μ
  " 0°Χ ΙίφΟΙΙίΟ ΛΐΐΧ 3Τ1
  οί. »ΐ3Χ3<ννο Ιιχο )»>, 3.0
  -θΛγ, 9
  -9Υ/>ΦοοΙ>χι λΙιχ 5»
  9
  Ιιοιχ
  -ο 3X110!,—:>Λ» !»χ
  9 1
  Λΐα 91 λ
  110390.110
  <Αν. ιχ ίίϋΜΐιοιγιοφηίρ Ίοιαη» 3τΗ»ο Ι3»3 ΖϋΧΛΙΙλν ο,» χ>λ ηοιι
  ,Λ ΙΟΝ »9Ι03Γ)Ιΐ63
  θΛηθ,ΛΙΧΙ.113 1Ι3Χ ΟΙΟι»γΙ
  )ΟΛ
  ΛΟ
  ΛΟΙΧΛΟΛ3
  ιυρσΌΐι ι
  οι. 5ιχ 3
  -3 οσοι 3ννθΝΞ3ννΊν>ΐ
  λΙιχ [χΩΐοα Ο0 50-Κ"0
  μ^ ./13Ι3Χ>3Ι11. 53ΠΟΧ
  3ο Όίοοόιιή 5ου.οοσθΛΐρ 9 3Λ
  ιολ
  Ι
  V
  '> 9 ΟΛ3ΙΪ13X0011. Λ3 |Χ)Χ
  Λ
  -οάη.
  λοι,Ι,ι οχηο «λοιο
  Ιΐ1.Χη31Λ—(» ΛΓ01. ΙΟΧ «ΛΓ?Χ.Ο3/»
  ) οχ>9 ι»
  9Υ ΛΟ1 3Γ(
  ΙΟ135{Χ3ΛΠΟ ΌΙ^ΙΠΙΙθΐσΧϊΧ 1,1
  θΐ. 0Γ)ιχϊΐ3γχ οί. η
  ^0 λ ΐ
  ι ηοι. ΙιΧοι03ΐι
  ιηχ νννν
  VI
  νΐν>)
  ^3 ηοη.
  Ι,ι 9
  5141
  ΑΟΝΟΖνΐπΙ
  λθΐ 0Ι3Φν<υ 012 » ΗΏΘθυλ Η ΗΙΙΠΜΟ 32Ι3νΜ3 >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■«
  -αηά'ηα. 13591+1 οα-?
  οχιι»α'χοτίΐιν· οί
  10x19
  -ιιΐ3 9© "ϊοχιοτΙιΗιοχ ϋοιησρι, λ
  Ια Ιιυιο 3ΐΓΐο ονιιλΛ
  ί>1ίβ)113 ΙΟ1.13ΜΟ011. Λ3Τ7
  51μ
  9-1- !η)ι Λθϋαιι 91
  9ΥΥ9 'Λθθντσηιι οί β·/· ιιλ
  9Θ Λ?9 ϊίο'Β-'Ο-οχΙινν 9 ί)Χ"Γ|
  Ι ϊ>θ)γ3β Ιιι
  2ΗΜνΐΟ21ΗΜ ϋ Ο
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
  ♦♦♦♦Φ» »♦»♦<) ■ηχιχΛ3* "Ίοχ «λοηοιοαΐοΗιοααΧ ηοχ ΟΧΧΙ — ·χϊ>ιλ Ό
  3τΐ λοολιΑ
  ιο
  3ΗθΧ3 ΟΛ91Ι
  ρχ
  015010x193
  1Ο ΛΙ)Ο
  "βλΙιγΙ
  ηοχ ηοχηο βο<3τι »χο Ι*1! λ 9Θ ηοχι '«οΐ3γχ9θ'Ή) ολ3γ)1οι0Λ9 ο_)_» ογχιχ λοχ οχιη ΙιθΜγΙΐφχΞ λΙιχ ι3ογολβΑοοι9 βλ 51ιχ Β3Ο| λΟχ ΒΐόψχΙκΙιοΧΑηο ΝΛΟΖΙ-Υ 0Ν3Μ2ΙΘΝΥ 01 "χ ο ι,υοιΑ ', 51ιχΙιε(χ 5ϋχηγοφοσ«χ -ιοιν/ 5οα3ΐς?Λν/, 9 ' ηοχ 0Η909 9 '3χ ιβχ -1_Ο99' 900- VI ΥΦ Ι Ο'α1 υ Ηϋϋϋνο·_υ νΐΞ 9χο ηοχ -ηαιρ λμχ 5οσ93οσ;ιι ιο/νρ βλ 3χιοχ>ΗοΧη3
  γ·3 Λ011
  'Χ ΠΟ1
  Ιι
  ,ι»
  ΙιχηισΊχυχΓΐηΰ Λ91
  ηοιι

  λιοχο
  ηοιι
  ΙΟΛ13
  ιοχ
  ιηχ βτΙη3Λΐι
  ΙίΛ3τ1ΐΰΐχοιιχΜ9

  'ηοι
  λΙιχ ι3λ;3ιΧ


  -39Ο11
  9 ·Χ9
  ηοχ
  Ο3Λ 3ΟΑ3
  110 1ΟΙ»9
  39
  ηοχ ϋ.039 Ιιιιο
  "* ηοχ ΙιΛογ

  νοχ
  9Υ.ίΟ11 30030)0)00100 'ΛΟχ
  σ9ΐινν '51 Ο0-1· »■—3-^ν ΛΙιχ -Η' 'ΐιο
  -Ι1Χ1019 χχί3ΓΐΙιο ιύΧγή' |ι ηοιοιι
  9 οοί 'ηορυοτΐοο ηοα. αάςροάιι
  οιφΐιώοιιη Ο3Λ ί^
  ι»!31
  λΙιχο
  ηοχ
  ηοιι
  ηοχ
  001·
  'χ 9
  5ολ
  ινχ Μ3ν
  1»Ϋ.»Ο ΟΙΙΐ
  ■Ρ {Ο 'μτ>^
  Ιιλλολιχιιι.3 ιωχ ιισ
  1ΟΛ13 'Ϊ3)λσ31Ι.
  Ι19Ι)
  Ο*"·
  5ηογ;γ» 5 ηοχ
  Ο.
  13X3 ί>ηοχ Ό/ολλο οχ
  -ΙΛΟΛΙΟ» 91 Ί1Ο3Λ9 3Γ* 3Λ0Ο1Ο
  !>ηογιιιιΐί
  όχ>ιι
  (ο <οιιιογ; ηοαι 5ηοχηΐ> 9Λ9
  Ληοοηοχη ,λ
  10190Η
  »θ Λ?9 ^)ΟΛ
  -ογΙ.Ιιχοιιι.3 9 "· ί)Ι~ρΛ«ί? 9 '9α-
  10 |
  οιυρ Λθχϋχφην/ηχοιιρ ιοχ
  Ι190Υ.Ι19 οιλποΧ Ιιχ
  -3ι)θΧ3Γΐ30Χ
  ΙΛΙΟΧΟ» ΓΙΐλ 3χ3£»ΙΐγΐΓ1 ΏΛ
  -30 Ιΐπ 5 1
  1
  ηόχοχυρ ΕΜ.οι.η.οίοο'θ Ο-Ο9-1- Ο0—
  'Ι Ι,ι
  ,ι» .
  30 ϋΐ^ιηαιοχοΌΧ Ιιχ ιηχ
  5 ηχ
  -η»
  9—>ΙΓ*!ί1χ!χ>
  ιρχο
  ιοχηο ιχ λλοα<33_? '9νο>ηΓΐ οί
  -τί ΟΓΐιιΛχίηοχπν οχ»χτοο)09οο
  »Λ| ,Ο {0Λ9-Ί

  IX
  νί
  5 ηοχ
  IX
  ΛΠΟΟ Ι ΟίΩ
  009 'ί>Ι3θ},ΙΙ0110ΧΙΜ
  οη— ·ο
  Λ
  ΟΛν*
  23Μ(!3 υν ΟΛν
  9-9
  ηγχιιι
  ι?ιΗ
  1x9 3110*21110^
  0Ο99
  ιχο
  Η1Ζ
  ϋίίί«ϋϋίί:ϋ:ΙΗίΗ·ί:ϋ:::1»ί::ί::::ί:Ηϋϋϋίϋϋ:ϋϋ:::ί:::;!Ι
  5Η"

  ϋϋί::ϋϋϋ::::::::ίϋ:ίί:·::·:·ίΗϋ:ϋϋ:ϊϋίίϋ::::::::::::ϋϋί
  ί)ποχ 3γ) ηοιι
  -0x919 91)
  ποχ χ>χίλ.
  09
  -ΟΙ03Χ1. ΛΙΙΧ 9ΛΌΧ 0ΧΙΧ1103γΙΐ1
  3ΧΧ)γ3θ Λ39
  3ΐόηχ 0139
  ιχη^ ΙΖ6Κ6Ζ νΈ
  ι»χ χ^^ ι
  »Ι£>30θπθΛ ΙίΧ
  Ιΐ 1ΧΟ ί)Χ)ΧΛθλ3γ 'Χ»30
  οχ
  ΠΟΧ
  23Χ<ΐνΗΧ23ν 10 ■» "χ ΙιοοχΜ^νν Η, — -ΟΧβΧ η± ----- 00,311/1113 ΟΧΙΧ0Ι9 91 :ΟΝ3ννθυ3 012 · 3 ΙΛΜΧ -ιγΙολπχο9 " · ·ί>1)Αογ 399Χ
  -ηο
  λΙιχ 5]<3οΧ οιητ> ογρ ιοχ
  311 9 1*096311. «λ 9Ι'(· 3°
  -Λ» '
  ί)ΐι οιυο
  -ηο ,ιυρ ί13^5·3^ 9ϋ°Ί> 9ΙΓ|Ιιί1ιχ>>1
  βιΐΙΐΛΐχοιο» ϊ>£>9 3x9110 Ό
  -η ΛΙ/1.Ο ηοχ 199— 9Χ
  9Λ 9£ίϊ>·"- 3ΧΡ Λ?δ
  ογγτο 9X0 °Λ3 ςα

  ίιοηα3χι
  Ιιχ ιοχ οιγΙ
  9'539 9Χ£> ΛΑΟ!?!9:Ο9 9Α
  5σ>τ1ιο
  ιΧόηΐί) Λ39 351X0319 λοχ ηοιι
  ορΗιΐΐο 9Αβ Λ9
  οχ Ι151Χ00019 9
  1x1)091319 »Λ3 3χ
  -ηο Ιιο,ηγϋς »913 Λ3γ
  Α139011η ΙΟΛΙ3 5ηοχ
  τίηο Ι4χιοοτ1ΐ9 ιο» Ιιχιτΐουρ 39
  5ηοχο
  »9 '5ηοχ λοο
  ιβχ
  -ηο οί τ>λ.
  ΊοΧηο^ι ; ΊοΐΛΐιγοΑ
  50 ■«ιοχΛΟΛΜοΊίγ.χ οιόη» - ιβχλολ
  ΛΜΧ 53Α(1ΒΟ">Ι
  91 ρ ^
  -οσΛιχΐ3 ιχΜ|3 100 3x91 ιχ
  -οί Λ '3τ1οη3χ£)ΐιι οχ Λ3— "90
  6Ί Ο3Λ
  Ιαχ «Ιι^ιο»
  ολ ιοχ3χφ3χο 5010119Χ :3χΙΐ0
  Όισοφοό
  -Ιαγιι
  .'3Λ3γ Ιχ 9
  ιοιοηχ 10Η1Χ9159 10
  Ο119 ΛΙΙΧΟ ΛΠθθΙΐ011θ9 ΟΛ 3Τΐ
  -θΛ3Γΐΐ03υ -)0|ΛΐΐΧΧ3»ΟΟΧΙ ΟΛΙ3Χ
  ΟΧΌ 1ΟΧ Λ»5<ΐίΐ1ΐη ΙΙΟ30911Π Ιΐχηο Ιαγ9 λΙιχ^ όοοΦ ϋ λΙιχ ρχ 3τ1οχι.ρ ηοχι. ,ω 'Υ9— !η>
  νι
  3Λ3Γ
  Ι0ΟΧ ΙΟΛρ 5310X19 1° ''»Φ»ΟΛ.
  -1113 ρ λπολ)9 ηοχι «0905319
  11ΛΙ3ΧΟΦ» ϋΧ ΛΠ0Ο19θΧΙΓΐ3 ΟΛ
  (οχ οΐ3γχ9οΉ, 9χ£) Ι3—5σχ'—?
  ποχ1 οτ>υζιχο 9^ ΛηοοφγοΛ3Γΐ
  ολ Ληοχφΐ9ΐϋ3
  ΛΡ5ΛΙ3ΧΡ3Φ ΟΤ<Ρ3Ι ΐ3γχοχυρ μοιλ Ι11Ι9Χ9 ,ι Υ9 Κ>Λ 13X130X1
  Ι0Λ3 *3 1 3 Λ Ο Χ ΙΟΧ3ΧΟΙ09 Λ39
  ΓΙΟΧΙ. ΟΟΜΧ ΛΠ0Λ9Χ Ο0 ΙΧ ΙϋΧ
  ΙΐΏ(ΟΧΧΙΙ03ΧΙ λΙ^Χ 3Λ
  μοιΛ ί>1ιοιιι—,
  •ΟΙ03ΟΧ3
  τΐοσλοσιι. φ
  3Τ1
  •οτΐ
  οόΙιγχ9Υ9
  3X5
  20ΝΌ4Μ
  οισΙιχχηφθΛγ, όσω
  2Η2Α0ΝΙ0Χ
  ^αϋϋ Ο
  ΗΧΜΧ ΟΙεΙΛΥ
  --9 ^° ί>οΧοχ3Γ*τ1ηο
  ιχο 3γΙο5;Ηολ όά3χς)χΐ9!3
  ΌΓΙ3Θ 0Υ9 91
  Ιιχιχ3Χο Ιι.οΙιχλ9_9 ΙΐΛη0η3
  οιγΙ Ιαχηο ιχ Ι3ΟΟ9 »λ 5ο
  3αΧ Χ
  ·ηοΛΐόιοχογο>ι λοχογ)
  Ι
  γ
  -η09|, λοχ Ι10Ι1Χ1019
  -3 Λΐ,ΙΧ 3Γ| 1,1(1)0113 ^Ω 3ΓΙΟΟ0Ο3
  ΟΛ 0X100001—>Χ

  VI
  οχ
  } ΛΟ
  51393ΧΟΧΟΛ9 ,Η ΙΐΗ ΟΛ3γ1
  99ΙΟ>Ι9
  ΟΧ59-1- θΰΙιΗιχοσχι Ο0 ϊοιου
  ·53ΐχιθχοχ οιΛ λοοΌγΙο^ι λγο
  ια1 'ΥίΙ —*!;·——. ί>οχ3οτ11ιχ|ο ηοχ
  οχοΓΐοιςΐ3Γ)οΐ9 οχ λοοογοχο
  οχοχ ΐιοιΛ Λποχι. ί>9.τ) ολ οχ
  οΗιτσ9|, οχ Ιιπ^χρ ΐ3ΐΐ3όυ
  •ΙιτΙιχ Ι^οιγΙ Ι,ιχο 3χηο ρχο
  ΛηοΧ3 λ^9 (ί>ΙιΧοσοχι
  ϋΐιι.) θΛογχιΐ9 οχ ηοφ
  -9 Όιχιολ3 000Ό9 ?^ 0
  -ιολ ολ 9-1- 3Η ϊίτΐοχρ ιχ "
  ΟΟΟ'Όδ 9—Ρ 1—ΐΧσ» ,λ οχ 3τ1
  οιΑσηοιτΙ
  9>ΙΙ9
  9Χ ρχ 9x1—τί
  91) —(|ί)ηοο λοιχ
  5
  Λ3~
  -ηχ ιο ιογ9 ιχοιλ ΌγΙ30
  ΟΛ 3ΐι3ΰΧΙ3
  ΙίΧΙΓΐθΛθΧ
  ΟΛΟΧ2
  ποαι ^6
  Λ3- ·539θΐγιΧ
  9-ΐ-Φ ϋΛ 9^1-οχο οΧρ ςρΛ3, ολ
  3ΓΐηοοΛθ'χι.η 3γ) 5ΐ3η39σ3ΐΐΓΐ 3Η
  3Γ|
  ρχ Ιΐ9ΐαχοΛ9 ιθΛρ

  ■χ
  ηοχι χ>χην/»
  ΙΗ»νΐΑΟοΙ Ί ·„
  Ο Ι33ν
  II
  5ποχ ίίηογο $ω ογΙΙιΧόο
  3ηΙχιχηχΧ οΗλοόχι. 9·»- ΐχοΗΑ
  ιχοιλ '9γοχ ηγΏΐι. 3χολ
  ■',3—>»Ι3θΧ ΛΟ Ό0
  λΙιχ Ιιγ9 ςριι ολ 5ογΙΠ096χι
  "13 'ΙΪ>·991ΥΟΖ Οοχ 9γ
  λΙιχ 9—9 3>·1«θ?Χ£)0·1ιη Ι»*
  3χΙΐ0ΐιχυ.5πο 9>ιιγ|ολοχ|Ο 1Χ9Χ
  ρχ3 ρχ Ιαιιοχοΐ9 Ιαχ λολοχ
  -3 Λθγγο Λφχ 1009X11x19 10
  0λΙ Χρ Λ39 ηΛ3Γ ·οχ
  9—9 Λ993Χο ,ιγΙιχ λΙιχ

  IX
  3Γ1ΟΛ993Λ9 5θγ3Χ
  9—5 ιοΐ3 ιχ 9—^»·? 9—9 ««9—
  ρχ 5ΐ3Π30οΐ9 3Χρ ΙιΧ
  λΙχχ 9—9 5ϋ.χ99ΐγο- χ 9
  " 5οχ> ολ ιι 5399Ύ
  ιΧ 09 ηγοιι 9^ οιλ
  ρχ οιιο£)90χΐ ηοτΐ
  (5»)3θΙλθ9 ^ΙΐΜΐδθ,) νυν38Ο
  -Ιχχ «τιΐιτΐχ οχ 3019 'ηοχίΐΛΐΝοχς)» 9-^99 οτΐ
  1Λ9Τ. »Λ3 13^Χ)χθθ6ϋ 30Λ Ί
  -ιοολΛ
  νυν3 ΛορφχκίΛ 91
  νυ~80 ΝΗ1 νϋ ΖΟ,ΙΗνθ ΙΥ1Ι31ΗΖ

  V]

  Ο Ι33ν
  II
  • «3χΙΐ0ΐιΛόηο
  -ιτΙΙΐ9 3x01111900119 ηοιι οΗ
  -30 9-1- ΐ3§1ιγοχοχ Ο0 ηοχι 3Η
  ολ Α
  ηοχι ©γ9
  ΙιιχιχθΓΐΛχκΙχι λΙιχ 3X309^ ολ
  λ ΟΧΟΓΐΑθΟΧΙ ΟΧΛ003ΦΟΙ9Λ3
  ιχ οιι 5οο ολ 0X3„
  ' ΌΙΧΙΟΛ
  -3 οχ ΛΟΛ093Λ9 'ηοΐΐ Ι1Χ19
  Ιιχ ΙιΧηχ Λίαχ ρχ 5ηολ9γ 5ηοχ
  -Ι9)3 5ηοχ ΛσΧρ Λ39 ηοχι 53
  -ιχοτ1γ3λΛοχΐ3 ιογγο ιχ οσο
  'Μ9 000Ό9 6
  5>ο-
  ιχο ηογγο
  χ>χ Ληοχφ3χι 0x190 ιχο Λοχιιογ
  Λ5!^°Ν ''3—]3ν^ 51ιχ ηοχι ι^
  οΑοτΙ ϋΛ^ ηοΐ3γχοαΐ-|) ηοχ ϋ,γ
  11 ΛΙίΧΧ) Ρ5Χ5Μ9 'Ρ*· ?ιΛ £<)-ο3θ -οΐ9 ολ ογ30ΐί οΐΛχ — οοχοχ 9x0 ΙιΧηχ λΙιχ Ιαχην ;5399'Υ'Χ 5 Ϊ Ι 091 γ3£> Ιιχ οχΐ9
  ΟΐνΧ3 Νϋΐ ΗϊϋΟΪΙΗ Η
  Χ'3'Ν'ν
  λ-.
  '5η·;3<ίιοχ3, »Χ 5)3 9Λ ΙΟΧΛ»Λη9 ηοτ1ιοΐΛθθΑηΐ9 Ο01 ■Π"91<)9 ,—? ιοοΌιι ιβχ ίιοιοΌφοίϋίιγχι 9'ν* Ι»Χ ΙΚ^ΙΛΑΟΙ, ΠΟΧ Λ11£ Ι Λΐ/Χ ΙΟΧ3ΤΪ λποΧ3 ΛΟ39 Λ(0 - -1(3 ΛΙΟΙΙΓ(ΟΟΧΒ19 ΛΐΧ1 9'9 -οόιι ΛηχοιΑηϋφθΛ3 ,19 λοτω ΙΛΟΑΒΙ9 ΛΟΧ1ΧΟ9ΟΙ3ΓΙ ΛΟΙΟ9ΤΙΙ19 3, 1/«ιιγιχηΒ|Ν| 2ϋ3ΞλαΉΜνΐν Η» ΧΗΧΗάΙΙ ΧΗΧΗαΝ Χ3 Ϊ3Λ3Γΐθ«ΛΑ3Χφ ΪΙΧ 9Θ Ιιχ νΐΝϋνου >♦*
  -Ι3ΛΛΟ
  οόχι χ
  , οχιγΙ
  •530*3X0009
  ηοχοχ (ΐοχ' 535)0 {ο 3x9119
  9—9 3τΙηοΛ3Γΐια3χι Όγγο οχ οχο»
  ,ιοχ 3Γΐηοχ30θΐ9
  '3τ1ηοό
  '51ιχηο
  λΙ/ιχ οιι.οσχ Λ9Χ
  ΌΠΊιλόηοχΐ3γ οχοιφη
  53ρι11ιο 5ιχ
  Ληο£>ηΐ3τ1 5ογ1 ολ Ληοθοχιοοάιι ρχ
  λο?χ 535ιχσοτ1 5ιχο Ληο5)α9θγηχο 5ιοτ1
  ^Ιί1· ιοικοαθΛθ ηοχι ΙιγΙΑιχο ϋχ '5ηοΛ
  , 5ηοχ 9—9 ΛηοχΧθ9>9 ηΛ 3·1·η0
  3χοχιΐχ ΛηοΧ3 λ^9 ΌγηοχιθΛΐιγγ3> »χ '
  ρχ ηο9)Ί—ογ»9 χ 51ΐχ
  Λρ οοο
  9
  ^ 9
  -ιληγγ, 51ιφΙι- χ 5ογοχοον 9 Ρ" ΛΏ1-^ !5ηνν
  ••·3ΛΟΟΧ4)3ΧΟΙΧ13 ΟΧ ΟΛ
  ϊ
  9 ?9
  -Ρ)30ΐιι| ΛϋΧρ οσ3Η Ιιχ ΙΜΙ3Χ ηοιι ιοχοχιηγ 1x9 3ΐιρ
  — ηορλΡ)λοιυ.υ.Ν ηο91 Ο01 ηο9}τ1οϋν.θ9 Ιμ
  ' 5Λ

  οσηολιχ)
  σ 5ΐ3£»9χοοο
  ηοιι Λ010119Χ»
  •ΙιΧηφ
  -ώώ.' 5310X31
  οχχΙιγχιχ3
  ιχο 'ί><""1ο ^^1ηο5!σ'^0Λ^ ·5οΗ «5ηογ;φ» 5ηοχ 3 ΟΛ3ΛΟΧ 3ΧΐΐχΧ3γΧΙ. Λ§ ρΧ 3Λΐλ3 Ι1ΏΙ1Λ9Λ35 5ηο9Ρ μ 3π1ηο5!σ"Ρ5Λλ ολ Ιιο30 3Ω 3χοοτ1ρ Λ3— ••·5ηοόχΧ9 ρχ 5ηογιφ λπολ9χ ολ -ΙιχχχίσΌΧ 9 'οαηχ ιοχ309Υ- Λ010119 λρ?χ 0191ου ηο -ρλίολοιχ'ΙΐΝ ηοχ 9'9'ου ηίο 59χιχη39·οχίχ3 1/ '5οΗ Ί3φΐ3ΓΐθΧΛ9 ΛΙΙΧ Ο0 ί 9—9 -ΓΙ3γ3 ΙΟΛ|3 5 5·χ Λζ)1 Ο, ·51ιοοθ > ΟΛ ϋ ρΛ3§θγΐφ ΟΛ ϋ.030
  Ιιχ 060Φ9 λοοο
  ηοιι ΛΟ
  λΙιχ 9-Ο ίι»!9οχοχ
  .3 υφ3ΧΟΙΧΙ3 Η. 'ΛΟΛαηΟ^
  ιιχΐ| Ιιχιγιφ 3λΙιιχ
  ' ΐϋχ 51ιχ Οΐ9ηοχ1ΐ0οτ1 9Χ «λοιοοχι Λορόο» 9'^ 3σίι—
  ιοχ Λθΐοχιοσχοχυρ λοχ οιοηοαοιι λΙ^ιχ 9119 5οχοχοολ
  «9 ΌΛρ '51ιχΙισ» 51μ. 59ογ 9 ηο— Ηννϋυ,Ζ ΗΧ
  . λΙιχ
  53Ο3ΓΙ
  ·>♦♦< ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•ο 5ϋχ ο, ΖΖ61 " < Λ3, ιβχ ιοοΑο"3 '(000>)
  Ο3χ ·Χ
  ηοΑογ»Λΐ>
  Ι311ΤΪ3,
  βΑ03

  .V
  00X1113
  ΛΙΙΙ [ ΛθΛθ ΙΒΧ
  ΖΖ61 ηοΐΛηοι,
  λΙιχ 51ΙΛΗΙΟ93Ε)
  "ΑΊ
  -Ο3Λ3Ι9 9Θ
  ΌΟΟ'ΟΟΣ 'Χ
  -ΟΟΟιίΙ 0013^1009
  ΛΒίΙ>3Τ(Ια
  ηοχ
  'Χ'ν*
  ηοτΙοιΑονβιι
  Ιιη3χο»χοχ Ι,ι 'ηοιάο
  ηοι
  5ϋχ
  ϊϋχ ηοιΑογοτϋιχ ηοχ λογΙιι
  ΛΟΧ ΛΟΧΒΧ3 5ρΧ 1X13
  5ΒΙΒσ3Χ9 ί>]3 ΪΡ53ΟΟΧ11Χ3 ΠΟΧΟ
  -0Ο0ΧΙ 9'9
  -ιΑβΛ(>ολ3 ,19 Λ9Η01Λ03ΑΒ19 ^(3
  ιχο Ι3χχιησ1ιχ»ιν
  Ο0Ι0ΐΜΧθάΧΛ3>|
  Ο.
  λ0ΙάΰΧ0<ΙΧΝ3Ν ΖΗΧΟΝΙΟΝ ΖΗΝΝΑΟΒα Μ03Χ ΙΟ03ΧΙ ϋΧ ΟΐΑ Ό3γ3ΑλθΖ>]3 "Χ
  Λ9Χ0 Ιιγοχο 90 οΐφοαλοχΐ9
  Ιΐ ΛΓ0ΙΟΧ19 ΛΟΟΧ 5θγ3Χ 91 ΟΧ
  -3γΙ Ο99-Ι099 τ·^· Ι^-Κ"
  53χοολ3 ι
  ΙΐΧΙΧ3θΌφθΙ9
  Ιιχηο ίιηηχχΐιθ3χί λ[ιιω ρχ
  χ Ο»
  3Χρ 5θΗ
  51ιχ
  οχ
  Ιι '5οργ
  51ιχ
  -19» οχ.ω 51ιχ ΙιφοόλΑ3 Λϋχ
  ρχ ηοχ οιΛογοτΐ9 λΙιχ '5οΐ3λ
  Η»
  " ΊΖΙ31
  5μχι9
  53χιό
  "Υ9 ΙΟ ϋΞ3
  «5ογΙ
  3γΙ 3Γΐηοχι
  -ο '5)0ιΐ3 ,ο 5οσΌΧ» •·
  Ό1Ι9ΧΟ
  ολ Όο3γΙ οχιοηφ οιοι§
  ^τί Ληο03φοχοχ ο© 5ογ) 53χΧη
  -19 ΐο ηοχι ΙιγΙΑιχο Ιιχ ιοΧτ/γΙ
  -9X03 5ιοΧ3τΐ ρχοιΧ3Ληώ ο©
  5θΛσ>Α9 9 '^Ι3-°9Θ 53Χ1Λ9ΧΌ1
  -3τ1γ, 5μ 3Γΐ<η5φΐ9 9Λ '0χ?νν ·51ΐ£»οιηχΐ9 5ϋχ οο"3ΐ1 Ιιχ1ΐ0 -οχι 1^ Ι300ΟΛ 10Χ3Η -3ΐ1γ, 53ΧΛθλοοΌχι. 9—9 ■«ΛΡ53Ο99 Λ0ΟΧ1Λ9Χ 5ηοΗοΐΛθΧΙιτ1 ρχ Όσιιηχ λΙιι_ λ Τ13113 9Λ ΛΟθΙΐγ30 ΠΟΧΙ ' -η9 53γαιθΛ3 53ΧΙΛ11ΥΥ3, ·ο» 1X9 ΌΛ3Γΐί11ΐγΐ3ΛΟΧ13 ρχφθθΑ Ί3Χ3 Λ9Χ0 (ηοΐ3γχο6|-)>
  Ιαχοιόιιη» ΛΐαχΌ
  Λ^^>Λόηο^ λγοχ
  5ϋ.χΙιο'>| 51ΐχ 5οοιόηχ ρχ
  99 53ΧΙΛΟΧΙ03Γΐγ, ΙΟ
  ηοιι
  -οφ
  9 θΛοσχιο'3χι ρ
  οόχι 51ιχοιοχι/ι>| 5ϋχ 5ογγ3χ
  οφ 9 ΙιχΧιολ9 90 οιου-9 λΙχχ
  ΟΧΟΧ ΙΐΛρΧ3 Ο03Η 1^ ΙΟΛ90
  90
  51ιχηο 5οτ1
  5ογΙ
  -ιο|3 9
  ηγοχι
  5Ιαχ οα3τ1
  90
  ρ»
  ΛΜχ
  'ΟΛρ οχηο ιχ
  5ιοι1
  'χ 'νν
  •ΙιφοαΛλ3 Ιιχ.ι.ογ Ιιγγο
  Λ39 ΌησχΙιη' 5οχ> οχΐ0ΐα 9χιλολιοχ 91 ζυ
  Αΐθί 11ΟΟΧΟ9ΛΟ113,» ΛΙΙΧ 3Χ3ΑΓΙΦ0ΧΙΥ, ·003Χ9Ι)ΟΙ03ΧΙ
  -1113 ΟΧΙΛ03 ΙΏΛρ ΓΙΟΧΙ "30Ώ/ 59Χ"Χφ 9 '5θΛθφΙΐσ311
  ρχ ιολ|3 ^οιΧόολιγο, 51ιχ οιφιιφοΐ3Γΐ Ιι ΛΟΛ9Η χ
  Λ39 Ο99ΥΥ3, >Χ? '3Χ3φ3ΛΓθΧ 9Χ ΟΛ 13X13011. 3ΧΟΧ19»
  Ι5 Ί 9·1-0 ι3β99 Ο0ηοΐι 'ο'^ω
  9Λ '^η°γγο 3ο οισιοχη3
  λΙ,ιχ 3Χ3θο?ν 31Η0Η1ΐνάνυ -9»^ 1»χ 9Υ.-9 9'-
  1ΧΟΧ 3Χ3Λ9Χ Όγγθ 3χρ0011Γΐ Λ?9 ΜΟ 3Χ35ΐΓΐθΛ ΛΟ
  ,1» ·Ώήθ1Λί)Ω 3Χ3βΙΐλΙΐ99 ΛΟ1 °θ »'θ—? Λ11Χ13
  λΙιχ 9-9 ρχοιγ3χη353 Λΐατί ολ οΗορχΐ9
  —λ9 9Χ ηθ1 3χ°ζ?ν' 'ηοον/ Ο01- 0x0091 οιγΙιχ λοχ Λ911
  -ιογ 3χοοσΊιγυ "«53χιλΙιτ1ιοι» ηγοχι. 9Χ & 5ηοτ)3γοιχ
  -9 ΛηοΛόηοιτΙΙΐ9 ρχ λπο^ιχλοοΦ 53Χ9θχοχηογχι ιο
  '53ΧθσΧ0Ιθγθφ3Χ (Ο Ο99ΥΥ3, λΙ^Χ Οΐλ 3ΛΟΐΐ3γθΧΐ
  ηοογ ηοχ 9191011 91. :>ΟΛΘ3Λ 91 οάΙιγχ9Υ9 '
  ΐ3όΧ οθ Ο0- 3θ9>ι '>3!?!Χ~οοσΊι ηοχι Ιιλι3χ|
  -ιόχ9 Ιί^ί® Ιχου -:>Ο99ΥΥ3, 51ιχ ο
  -3Η ΙΙΧ 003X900103X1. 3Χ3ΟΟΐγ0θ53 ϋΛ 3Χ23θΌχΐΓΐ
  3ΐόηχ ΙΐΛη0η3 Ιίγιολ3Γΐ '
  ·5ηο
  -ιοηογιι 5ηοχ ρχ 53χχιΙιγοΐ3ΛΧ>9 5ηοχ '
  -3χ 5ηοχ οιλ '5ηολΐν. 5ηοχ οιλ 0Λ9Η 5ηοχ
  -Λ3 9Χ Ληθ59°ΦΧ? ΟΛ Ληθ0ΠθγθΧθ53 ΟΛ Λ0ΧΟΛΠ9 'ΟΛ
  -ρ Λ3— Ληο99γοοΊι ολ 5ο3θΧ ΛηοΧ3 '5(ιγΛθτ1οάο>| ·χ
  59λϋηοχιη0οσυ 9 9χ|-"οοοΊι ρχ ΙΟΐνθνν^ν ΙΟ
  •Ο0ηογ9χοχι? 9Ο391ΥΘ ρχ οοΐιλαηο
  -ιγΙΙι9 9θ ^ 'Ιιοηγ Ιιχ 010939 Ι303Φ 90 ηοχι
  ,Ο '9ΓΐΜΧΙίΟ3ς£ 0ΧΙΧ>γ ΟΧΟ 3ΓΐΓΟΟΟχφ
  13υ ΛΟΧ 11ΟΟΧΟΟΛΟΧΙ3,» ΛΙΙι Ί1ΟΟΧΟ9ΛΟΧΙ3, ΙΐΧ.Ι.Ον/
  Ιιχο 3γΙοο9χΦ Λ^σχι 'ΙΐΛΐλ ολ Λ9χιιογ ΐ3ΐΐ3σΊι ιιγ»
  όχιχΧογΙοοχ Όχιοο0λοιι9 ΌΧ190 ρχ
  όλ13 ■οχΧ399αοχΐ9 0Λ9ΤΙ ιθΛρ Λ39 ρ» ·1ιοοιγ0θ5
  -3 Ο10Χ3Χ 3Ο 3ΩΏίί> ΌΛ 5θΧΙΟθ0ΛΟ 5θΛ3Γΐ95θλθ3 9 3·ί
  ηοχι ΟΛορ Λ9Χ οιλ οχΧ399ε'οχΐ9 5οΗο |ν/ΝΙ3
  5Ιαχ
  9—
  9Χ — υ.βΐιλυ.90 ο© 'Ιιφη οχΙια"θ30θΐ9 3Ο
  3γΙΙι0Οχ Ι3ΛΙΟ93Λ9 ηοχι 013916x9 Η. 'ΛηοΛ9χΦ ϋ.τ< ολ '5ογΙ 5ολ30οχ 9 1359^·9 ηοχι· οχφ3γ οί ίώχ 9Λ 1°χ ρΧηοΙΐΛ9 ολ 3θΐΧόο '5ογΙχ>9χ
  5ηγοχι 9 '5οτ1θ9Χ Ο. 'Ι/χιχιγοχι 50.x ΙιχιγΙολονιο λΙιχο
  ΊΛ3ΧΧ 9·—1 <3Λ9χΦ ολ 5ογο ιχ 3£>ιΧσ"ο ΐουννθ» Ο
  •ΟΧΛΟΧΙ- ΟΧ ΙΟΛ}— ΟΧθΐ1θ30 Χ>ΩθήΐΟ Ώί
  Όΐοχηοιχοχι οχ ΌΧηοά 9Χ Ί'9,!3 ΟΧ10ΧΧ3ΥΙ;!
  ·51ιοΙιλιχοι9 090^3 οχ ιολ]3 ^χιλοΧου. ρχ
  ο—'°Υ οχ '53χογ)οχλ |ο Όιαηολλ9 οχ Όΐ0
  -ηχογοχ ϋχ Όιχ9γοοοφ οχ Όχοχηό39 9Χ ολ9γΙ 'ΟΛρ
  ^ 9Χ 53τ1Χο69 ΟΖ ιοχΛηοιγηοχι ηοιι οιοοο
  Ι 091^30 ΙΐΧ 0119 ΒΙ3Χ3ΛΛ2 φ
  ΫΝΙ311
  ΝΙ1 ΟΙ
  V
  0X19 0091 οοιι 'ΙχοοχοοοΌχιτί
  ηο Ι^χ,ιογ Ιιχ 901109 οπΐχηγ
  -οχι ι?Χ~ 5ογ)
  5οτ1 Λ39
  ΛΟΛ13Χ0ΧΟ ΛΟΧ
  ΟΧ 9-1·
  ηο ι λ ρχ Ιιχοιχι. 913θθ9 13Χ
  -3 5οτ)9 5ογΙ ΐγΝϋϋΥ Ο
  1° οχοφοοσχι ιοχ
  ηοχ ρχ ηοηΌ
  -ιγοισ3χΐΓΐ |, ηοχ 53όοχΧοαιι
  ρ '5ηοχ96χο6οχι ηοχΐΛ9χ
  -ι03Γΐγ, ηοχ 'γΐΖ ^!ίχ ιο—
  }ο ρχ
  , {ο 5ηογ
  -ο 9^9 'θχοαιι ρχ -«οοχ
  -91— λΙιχ 3ΓΐογοΧ» 5ηοχ ρχ
  οιγΙ 'οοΐ3θ 5ηοχ ϋχΐ9 Ι·- ?Ί
  Ίοχηο ιχ ΛηοούχιηχΧ 5στ1 ολ
  Χ 5 5
  ηοιι
  5μ 0Ο9Φ0963Χ ρχ
  9Λΐ3χιοχ Ληοχ301ιχιη ηοχι ιοιι
  -ΟΟ0ΛΟ ΙΟΛΙ3ΧΟΧΟ 10
  9χιοηφ 'οχησ γγο γ υ
  ·5ογΙ
  5ηοχ ρχ ολ3γ!
  -ϋχο3χοχ 9Χ|χιΥ°— 9Χ ^ΐσ
  -ηχ ρχ 5ΐ3οοχχιισ3χι 53χιγΙ
  069 5;χ '5ΐ3θ30 53x199 ^Ι1
  5ΐ3θ9Χ£θχοχ 531x190 5ιχ 3τί
  ΙΧ9
  ΟΙ
  ρχ ογΙ '53)Χηχ
  -1X13 3ΠΌΧρ 'Ιΐ09Υ 3ΤΐθΛ9Χ
  53αχ '531Λ
  3ΓΐθΟθ63Χ1. 'θΛθλ9 3Η
  0Λ9Χ οιλοοΧ οχηο οη§ ώιω
  : οχοο6φιθ3ΐΐ9 3τΐ3γθΛθ5 9Χ
  ρχ 3χογγο ιχ 3νννυΐ3
  ΌΧηφ9Υ9 3τ1ηοχοισΌΧη3
  5ηοι ·5ογ) 51ιοο9Χ3 51ιχ ολοοΧ
  οχισχ Λ9Χ0 3ΐ1ηοιΐΓΐ ολ ογγηφ
  ογγο
  9~9
  οιλο6Χ
  ΌΛ3Τι9Λ1»Φ 9
  ΐΐί1 λΙιχ
  ι»μ ^
  ΌΧΟ 3ΤΐθΟΟχΦ ΟΛ
  οχ Άογιφ Λθλιγ Ιιοοχοοσ
  οχίτΐηο Ιια3χοχΐ9Ρ λΙιχ ρχ
  ηοΛΐοχ ηοχιχοθΛλθΛ9 ηοι
  οΐ30ΐιθ9 Ιιχ 3Η ρχ 3ΐ1οφ3γ
  οχ1 Όι^γοισ'ηχ λΙιχο «οιΧπλ»
  -οιι 51ιχ 5ηοα0Χ3 5πολ3§ ρχ οί ρχ «οιχλ99» οχ 3ν
  3Θ9»
  ς
  9
  ΧΧ)Τι
  ι Βθ,ιγ3θ Ιιχ οια? »ΐ3Χ3Ληχ
  ηοχ «μιοΌχο] »χο
  !Ιαχο 3ολ ροηο
  οχΐλχγχρχ οιτΐιχ
  91
  !)»Τι
  ΝυΧν9 Νϋΐ
  ΙΥΝ ΜΙ)1Ί Ο
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Ο3Λ3 511ΧΙΧ3ΧΟ 5ϋΐ
  9 30093 ηοιχ 5ΐ3θϋλΙι53 5ιχ
  9Χ3Γ) 'Ιιχηο Ιχοοχχιιά3χι λΙιχ
  ·3ΐίηοΓΐ
  -η0ΐιΐ3 Λ39 5ρΗ3 ηοχι οτΐλ
  -οαχι 'ηοι61ιχοοο'χ9 ηοχ ρχ
  ΙΟΧ3ΓΊ ΙΐΟΟΧφ ΟΛ 1ΟΧ3Ι3γΧ011
  -9 Λ39 ΟΙΟΧ19 1/ 'Ιιχιοσχ Ο3< ΐ3Λσιοιι Ιαο309χιη 1»γ9 Ι,ι Όιγ -3λλοοΌχι λΙιχ 13 _>ΙλΧ
  -V,
  5οχχ)ΤιΐΛτιχ ηοχ 5 Ιαχ
  -ΐΐχιοιν 9 ΙιοΙαΛ.οι3Λ3ΐ9
  -3
  Ι
  ι ΙΐΛ(θΛ»ί9319
  9(?
  -3τίΙΐ οόιι
  Ιαχ »ιΛ άγο
  ί
  Λ9Χ 0Ο1Ι.
  οοχ ^οο]9 Ι**
  Λ39 '
  "
  ΖΒΠΘΗΙίϋ,, ΖΗ1 Η1ΝΑΘΑ1ΝΠ Α01
  Ννιιυν μηι ινϋ οΝζνιαιΐΐ νοι
  ΗΙΙαΚΒΝΚ ΗΧεΙ0Ν3 ΠΖΙΧαΙΙ
  ΥϋΗιΙΟΖ Δ χ Υ3Υ3ϋΥΖΙ3 ΛΟ1 ΗΥΟ1Ν3 ΟϋΥ Υ13Η
  ΖΗΙΗοΙ» —
  ΖΖ61 ΛΟΙΝΛΟΙ 9
  ογ,γο ι
  ηοα ογΙΛχ/βγΙ Λΐϋυ ηου
  ΗΙΗαΜ ΝΗ1 ΟΙ»
  ^1 ί
  Σ3Μ3Ξ 10 0=31