98763

Αριθμός τεύχους

103

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

13/6/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  §
  ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Χαράς σ' αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμσ, τοθ Φράξουν οί «λλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεΐ ϊστω
  καΐ μιά συλλαβή 6ική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ! ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  * -ΐβοβ-ν«Α.: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος—Άρ. Φύλ. 103 —Δρχ. 5
  Απαράδεχτη-Προκλητική-Έπικίνδυνη Απόφαση Έκκλησιαστικοϋ Δικαστηρίου
  ΒΙΚΒΣΤΗΚΠΝ ΟΙ ΣΦΒΚΙΠΝΟΙΠΒΠΗΒΕΣ
  ΕΝΑΜΙΣΥ ΧΡΟΝΟ ΑΡΓΙΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΥΣ ΣΥ-
  ΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ΠΑ ΝΑ ΦΙΜΩΘΕΙ ΜΙΑ
  ΑΝΤΡΙΚΕΙΑ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ! ΕΚΚΑΗΣΙΑΣ
  ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ τιληροφο-
  ρία φέρνει σήμερα στό φώς τής δημοσιότητας
  η εφημερίδα μας. Μιά πληροφορία, πού σχετί-
  ζεται άμεσα ιιέ την άγωνιστική όμάδα των πέν
  τε γνωστών Σφακιανών Παπάδων, οί όποΐοι τι-
  μουν μέ τή συνεργασία καί τή φιλία τους την
  εφημερίδα αύτη.
  Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ δτι 6 Μητροπο-
  λίτης Λάμπης καί Σφακίων κ. θεόδωρος, παρά-
  πεμψε τελικά τούς Σφακιανούς Παπάδες σέ
  Έκκλησιαστικό Δικαστήριο, τό όποΐο τούς έπέ-
  βαλλε τή βαρύτατη ποινή, ενός καί μισου χρό-
  νου άργιας στόν καθένα, μέ άναστολή.
  ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΑΦΟΡΜΗ γιά την έπιέολή τής
  παραπάνω ποινής είναι δτι οί ΣφακιανοΙ Πα-
  πάοες έθιξαν το πρόσωπο τοθ Μητροπολίτη
  τους, μέ έπιστολή πού δημοσιεύτηκε πρό λγου
  καιρου, σέ Χανιώτικη εφημερίδα. ΟΙ Σφακιάνοί
  Παπάδες δμως καί οί περΐ αύτούς, Ιχουν βάσι
  μους λόγους νά πιστεύουν δτι τα πραγματικά
  σΐτια τής καταδίκης αυτής είναι άλλα καί 6α-
  θύτερα.
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ δτι Λ βαρεία
  καταδίκη έπι&λήθηκε γιά τή γνωστή αγωνιστι
  κότητα των Σφακιανών Παπάδων, την άμετα-
  κίνητη θέση τους κατά των Βάσεων καί τις αλ
  λες άπόψεις πού έκψράζουν δημοσία καί κυρί-
  ως άπό την εφημερίδα μας άλλά καί τίς έφη-
  μερίδες «Χριστιανικήν Δημοκρατία» καί «Ριζο-
  σπάστης».
  ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ κατευθυνθή
  την παραπάνω άπαράδεχτη άπόφαση της οποί¬
  ας τα κέντρα λήψεως της, είναι έκτός περιοχής
  της Μητροπόλεως Λάμπης καί Σφακίων καί δή
  λώνομε δτι μαζί μέ τούς Σφακιανούς Παπάδες
  τόν ήρωικό λαό των Σφακίων καί δλους τούς
  τιμίους άνθρώπους, θά άγωνισθουμε γιά την κα
  τάργησή της, πρΐν καθαρογραφεΐ, γιατΐ άκό-
  μη δέν στάλθηκε εγγράφως στούς καταδικα-
  σθέντες.
  ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΥΜΕ σχετι- καί σέ άλλα πρόσωπα τής
  κά, δτι γιά τό θέμα αύτό Χανιώτικης κοινωνίας, πού
  εΐχαν ένδιαφερθεί.
  ΕΜΕΙΣ δέν πιστεύομε
  είχαμε μεταβεϊ οτή Μητρόπο
  λη Λάμπης καί Σφακίων
  προ καιροθ καί είχαμε ττά-
  ρε,ι την ύττόσχεση άττο τδν
  Μητροπολίτη κ. Θεόδωρο,
  δτι ή ύπόθεση θά εΐχε αΤσιο
  τέλος. Την ιδία ύπόσχεση εΐ¬
  χε δώσει ό Σεβασμιώτατος
  τις
  άνεύθυνες Φη,μες πού άρχι-
  σαν ήδη νά κυκλοφορούν, δτι
  δηλαοή σέ είδική σύσκεψη
  αρμοδίων παραγόντων στά
  Χανιά, μεταξύ των οποίων
  • Συνέχεια στή σελΐδα 4
  Μέ την προχΘεσινή έπεισοδιακή πολιτική εκδηλώση στό Ήράκλειο
  ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕ
  ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΕ-ΑΠΟΔΟΚΙΓΛΑΣΤΗΚΕ
  • ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΝΙΑ · ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕ ΕΝΤΟΝΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΥΡΕΣ ΒΡΑΚΟΦΟΡΟΥΣ Κ.Α-Π. · ΧΟΥΝΤΙΚΟΙ
  - ΜΠΙΖΙΝΑΔΟΡΟΙ · ΛΕΦΤΑΔΕΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ - ΜΑΣΟΝΟΙ ΟΙ ΣΤΕΝΟΙ ΤΟΥ ΦΙΛΟΙ · ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΝΕ
  ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · ΣΠΑΣΜΩΔΙΚΕΣ/ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ κ- ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΠΟΥ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ
  ΤΗΝ .. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ · ΚΛΗΘΗΚΕΤΕΛΙΚΑ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ · ΒΑΡΕΙΕΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΙΟΥΧΑΙΣΜΑΤΑ - ΓΙΑΟΥΡΤΩΜΑΤΑ ΚΛΠ ·
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ · ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΝΑΑΦΑΙΡΕΘΗ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥ-
  ΘΥΝΤΗ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  ΕγΠΎΠΩΣΙΑΚΗ (άπόπλευράς άριθμοθ) ήταν ή προχθεσινίι πρώτη^ πό
  λιτική συγκεντρώση τοθ Κώστα Μητσοτακη στό Ήράκλειο, στήν
  όποία μετεΐχαν καί όπαδοί τού άπό την ύττόλοιπη Κρήτη καί κυ-
  ρίως άπό τα Χανιά άπό τα όποΐα εΐχαν Ερθει περΐ τα 600 αύτοκι
  νητα, δπως δήλωσε ό ϊδιος.
  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, (άπό πλευρδς παλμοθ) ήταν ή ϊδια συγκεντρώση,
  δεδομένου ότι δσοι μετεΐχαν ήσαν πραγματικά, κατά τό 95 τοίς έκα
  τό προσωπικοί Φίλοι τού Μητσοτάκη.
  ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ (άττό πλευράς ποιότητος) ήταν ή συγκεντρώση αύ
  τή, υπό την εννοια ότι στά κύρια πρωταγωνιστικά γνωστά καί έπώ
  νυμα πρόσωπα διέκρινε κανείς άνετα κατό μεγάλη πλειοψηφία έκ
  τος άπό ίσχυρούς οίκονομικούς παράγοντες, πρόσωπα πού εϊχαν σχέ
  ση μέ τή διχτατορίσ καταφερτζήδες, μπιζιναδόρους, τραμπουκους
  καί μασόνους. Μέσα σ' αύτους, ήταν καΐ άγνοί ΚρητικοΙ πού πι¬
  στεύουν στό δραμα ενός νέου Βενιζέλου καί είναι κατάφορα άγσ
  ναχτησμένοι γιά την άδικημένη Κρήτη.
  ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΗ, τέλος (άπό πλευράς αντιδράσεων) ήταν ή συ γ κέντρω
  ση Μητσοτάκη, ό οποίος κατήγγειλε δτι οί «άσχημονήσαντες» (αύ
  τοί πού είπαν σκληρά συνθήματα, πού πέταξαν αύγά, γιαούρτια
  κλπ.) τ)ταν θύματα των ήθικων αύτουργών ιους, πού ήσαν οί Άνδρέ
  άς Παπανδρέου καί Γεώργιος Μαυρος. Των ϊδιων - εΐπε ό κ. Μητ¬
  σοτάκης - θύματα ήσαν καί οί 4 Βουλευτές Ηρακλείου Κωνιωτά-
  κης- -υλούρης - Μπαντουβάς - Πλεύρης, της ΕΔΗΚ, πού Μβγαλαν
  την «άπαράδεκτη» «άήθη» καί «προκλητική»—δπως την χαρακτήρισε
  —ανακοινώση ή όποία άποτέλεσε κατά τόν κ. Μητσοτάκη καί τό έ"ναυ
  σμα των αντιδράσεων άπό τούς άντιδράσαντες καί «άσχημονήσαν-
  , τες» κατά τού προσώπου τού, τούς όποίους — δπως εΐπε πάλι ό ϊδι-
  1 ος - «θά μποροθσε μέ Μνα φύσημα νά τούς εΐχε διαλύσει», άλλά
  δέν τό ϋκανε γιά νά τούς εκθέσει καί γιά νά μή δημιουργηθουν εύ
  ρύτερα έπεισόδια.
  ΤΑ ΜΕΤΡΑ ττού πήρε ή Χωροφυλακή γιά νά προστα
  τεύσει τόν κ. Μητσοτάκη ήταν πραγματικά έντυττωσιακά
  δεδομένου, ότι δλη ή δύναμη τού Νομοϋ ή"ταν «επί πο-
  δός» τόσο πού δέν τή θυμόμαστε τέτοια κινητοποιήση
  δχι μόνο σέ άψιξη ττολιτικοΰ άρχηγοΰ, άλλά οΰτε τοθ
  Προέδρου τήςΔημοκρατίας! Στό σημεΐο αΰτό την εύθύ
  νη φέρει ό Διοικητής κ. Μαραγκάκης, ό οποίος ύπερεχτί-
  μησε την κατάοταση καί έχασε την ψυχραιμία τού, έν
  αντιθέσει μέ τούς άλλους έπιτελεΐς τού (ΰττοδιοικητή κ.Ί
  Κουτούπη καί διοικητή Ασφαλείας κ. Μανιατάκη), μέ-
  χρι τού σημείου νά καλέσει καί την Πυροσβεστική Ύπη
  ρεσία! ... Τό λάθος τής ύττερεχτιμήσεως ψάνηκε έξ άλ-
  λου άπό την άψιξη τού έκπροσώπου τής Είσαγγελικής
  Άρχής, στόν όποΐο ττροσέφυγε ό έκπρόσωττος της Χωρο
  φυλακής. Ό άντεισαγγελέας κ. Μαρκής, χρησιμοποιών-
  τας εΰστοχα την πειθώ των λόγων τού, διέλυσε διά μιάς
  τίς «όμάδες κρούσεως» πού εθεταν «έν κινδύνω» τόν Μη¬
  τσοτάκη, και ό— έδειξε πόσο χρειαζόταν ή έπίκληση τού
  Φιλότιμου καί ή χρήση τού λόγου, άττό τίς σττρωξιές, τίς
  άκραϊες διαταγές καί τίς άλλες σπασμωδικές κινήσεις
  τού κατά πάντα τα άλλα συμπαθέστατου συν-
  ταγματάρχη κ. Μαραγκάκη.
  ΜΙΑ ΛΑΙΚΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  2ο (Τελει/ταΐο)
  ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
  ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
  Πηγά καί σέ τόττο δουλειάς.
  Στό έργοσ-τάσιο τρακτέρ
  «ΟΥΡΣΟΥΣ». Συζήτησα μί
  είδικει>μένους έργόττες.
  —Πόσο λέω τό μεροκάόμοττο;
  —250 ζλότ (ζλότ είναι τό
  Πολωνέζικα νοιμίσιματα) μοΰ
  άπάντησε ένας άπ' αύτούς.
  Καί —όσα ξοδεύεις άπ' αύτά;
  Λογάριασε μόνος σου, ιταν ή
  άπάντησπ τους.
  Τό τνρί τό κεφαλίσιο 29
  ζλότ, τό βοδινό κ.ρέας 35 ζλότ,
  τα μήλα 5 ζλότ τ ό κιλό, τα
  πορτοκάλια (είσσγόμενο εΤδος)
  10 ζλότ. Τα ποστοντσια μου
  20 ζλότ. Τό κοστοΰιμι πού «ρορώ
  ιμετά τη δουλειά μου ) .000
  ζλότ. Τό 'φάρεμα τής γυνα!
  κάς ιμου 80 £ως 100 ζλότ τό
  μέτρο. Ή τηλεόραστι γιά τό
  σπίτι 5ΟΟΟ έως 6ΟΟΟ ζλότ.
  —Κσί ιμέ τα νοίκια πώς τα
  πάτε; τόν ρώτησα.
  — "Οποίος δέν έχει δικό τού
  σπίτι νοικιάζει άττό τό κιρά-
  τος καί αναλογα μέ τα δωμσ
  τια ττού θέλει, πληρώνει άπό
  200 μέχρι 300 ζλότ τόν μήνα.
  —Καλά, τόν ξαναρώτησα, μττο
  ρεΤ νά έχει κανείς κα! δικό τού
  σττίτι;
  —Πώς δέν μπορεΤ; ήταν ή ά>
  πάντηρή τού.
  Τό περίσευιμα πού δγαίνει
  οιττό τόν τΓαρα.ττάνω λογαριοοσμό
  μττορεΐ ό Πολωνός οΐκογενειάρ
  χης νά τό διαθέσει καί νά άγο
  ράσει ιμέχρι Ινα διαμέρισμα, έ-
  να αΰτοκίνηιτο, ή δΥτι αλλο εΐ-
  δος τού κάνει άνάγκ,η.
  —Καί ττόση είναι ή άντιστοι-
  χία ζλότ καί δολλαρίου;
  —33 ζλότ, ένα δολλάριο^ ή¬
  ταν ή άττάντησή ττκ).
  —Καλά, τού λίω^ ιμά αν διαθέ
  σεςι γιά σττίτι καί αύτοκίνη,το
  όλο τό πειρίσκυιμά σον, τί γΐνιε
  ται άν άριρ«(ΓΓήσεις αώριο τό
  ,ρεάν. Καί έττ! πλέον μέ εΐδική
  ένΐηταγτ τό βδομαδΐάτικο στό
  άκέραιο καί χωρΐς ν<1 δουλέψω' θά μοΰ τό στείλει ή διεύθυνση τού έργοσταισίου στό σπίτι. —Καί άπτό παιδία, τοθ λέω, πόσα έχεις; —Τρία μοΰ λέει. Τα δυό είναι μικ,ρά καί αύτά κρατοΰνε την μητέρα τους στό σττίτι, Τό με γάλο ττηγαίνει στό Δηιμοτικό. —Τα παιδία, τού λέω, εχου νέ έ'ξοδα, πώς τα βγάζεις πέ- ρα; —Τα -μικρά, δέν λέω, θέλουνε τό γάλα τους τό φρέσκο, τό αύγό τους. Άλλά γι' αύτά δέν άντιμετωπίζω ττρόβληιμα. Τό μεγάλο στό σχολειό τού δέν εχει κανένα εξοδο. Καί επ! πλέον αΰριο μεθα6ριο άν εχει κλίση στά γράιμματα κα! σπου δάσει, ώφελος θαχω κα! δχι οίκονομικά προ6λή)ματα. Τό ΤΑ3ΙΔΙΩΤΙΚΕΓ ΕΝΤΥΠΩΧΕΙΧ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΧΤΡΑΤΑΚΗ (——————————_ ξέρετε, μοΰ λέιει, δτι ό φοιτη τής έδώ τταίρνει κρατικήι επι χορηγήση, άττό 2ΟΟΟ ζλότ μέ χρι 3ΟΟΟ τόν μήνα, άνχχλογα μ έ τό στάδιο των σττουδών τού και την οϊκογενειακή τού κατασταση; 'Έτσι έκλεισε ή συζητήση μου μέ τόν έργάτη τοΰ έργο- στασίου. Την έπαύριο βγήκα στή,ν άγαρά γιά νά δώ άν τα • Συνέχεια στή σελίδα 4 ΠΡΟΣΘΕΤΑ κύρια σηιμίίοτ τής προχθεσινής συγκέντιρωσης Μη τσοτάκιη ήταν μεταξύ άλλων, καί τα εξής: • " Εδειξε σίτόν χώρο τής Ε ΔΗΚ πού τόν ένδιαψέρει κυρί ως, τή δύναιμή τού, κάνοντας μιά συγκεντρώση έντυττωσιακή ά¬ πό πλιευιράς άριθιμοΰ. Μερικο! παρατηριγτές την χαιραχτήιρισαν μεγαλύτερη ατττό παλιότερη τής ΕΔΗΚ. Πάντως εΐχε πραγμα¬ τικά πολύ κόσμο, ποϋ φάνηκε κυρϊως ξεκάθαρος στό άεροδρό μιο, δστου όντως δέν εΤχε πα- ρουσιαστεΤ σέ άφιξη αλλων άρ- χηγών. • Χτώττησε στήν όιμιλία τού ά νοιχτά κα! ιτροκλητικά μττορεΐ νά πεΐ κανείς κυρϊως τόν κ. Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς κα'ι τόν κ. Μαΰρο. Δέν εΐπε λέ- ξη γιά τούς κομμουνιστές καί τα άλλα άριστερά κόμιματα. , • Πρότεινε τή σύγκληση συ- νεδρίου μέ σνμιμετοχή ιτολιτείΐ- τών των τβλευταίων έκλογών κα! τού 1964, τό όποΐο ιμέ μυ- ΝΙΚΟΣ ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗ! Λ ΚΑΙ ζΑΦΝΙΚΑ κόπηκε ή άνάσα τής Πολιτείας. Ά- ρμν καί ξαψνικά ίνα φριχτό μαντάτο ττεριπλανιό- τον στά1 Καστρινά σοκκάκια. Κ ι δλοι ρωτούσαν καί ξςίτ ναρωτοΰσαν, μπάς κι ήταν ψέμματα μπάς κι Ιγινε κά- ττοιο λάθος. *Ηταν (καί είναι) δύσκολο νά πιστέψει κα¬ νείς δτι σδύστηκε τό χαμόγελο άπό τα χείλη τού Νίκου Σακλαμπανη. Είναι δύσκολο νά πιστέψει κανείς ττώς τό ύπόδειγμα αύτό τού άνθρώπου, πού λεγόταν Νίκος Σα κλαμπάνης, δέν ύπάρχει πιά άνάμεσά μας. Έτσι ξαφνικά την περασμένη Παρασκευήν μαυρί- σανε τα ρόδα τής Άνοιξης. Ό Πρόεδρος τού Δικηγορι- κοϋ Συλλόγου, ό γνωστότατος γιά τούς άγώνες τού Νΐκος Σακλαμττάνης, εΐχε άφήσει την τελευταία τού ττνοή σέ κά ποία κλινική τής Αθήνας, ΰστερα άπό ένα όργανικό ά- τύχημα, ττού τού συνέδηκε ένώ κολυμποΰσε στήν Κρητι κή θάλασσα. Ό Νΐκος Σακλαμπάνης, ήταν μιά ψυσιογνωμία, μιά • Συνέχεια στή σελίδα 4 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο —Άν άρρωσ-τήσω, ό γιατρός θά μέ έττισκεφθεΐ άμέσως την έπαύριο δωρεάν. Τα φάρμα κα πού θά χρειαστώ θάναι δω ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΤΗ ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑ Νέα θραούτατη επίθεση - άπειλή και εξυβριση κατά τού Δι,υθυντή μας ΑΠΟ ΓΟΝΟ ΓΝΩΣΤΗΣ ΑΝΩΓΕΙΔΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ; Την ΤΓερασμένη Τρίτη τό με σηιμ-έρι, ό διευθυΐντής τής «'Α- λήθειας» κ. Μάνος Χαρής 5έ- χτηκε βρασύτατη έπίθεσηι μέ ά πειλές καί υβρείς, ό—ό γόνο γνωστής 'Ανχογειανής οικογε¬ νείας. —— «Καί δίχα χρόνια φυλακή θά διαθέσω γιά σένα» ,—«Νά φύγης άνέ θές νά ζήσης άπό τό Ήράκλειο καί νά βρης άλλτ> κοινωνΐα νά κσροιδεύεις».
  Μέ αϋτές τίς δυό άπειλτντικές
  φράσεις άρχισε ή έ>ττίθεση, ττού
  συνοδεύτηί<ε άττό ακατονάμα- στους ΰβιριστικούς χαραχτηρι σμούς. Ό άπειλήσας καί ΰβρίσας, σάν δικαιολογητικό λόγο τής άπαράδεχτης θραοντατης ένέρ γειάς τού, πρόβαλλε δτι «καθα ρίζει» γιά λογαριασμό τής προ σδολής πού έγινε στόν συγγενή τού δικηγόρο κ. Βαγγέλη Βρέν τζο. Τό έπεισόδιο μεταδοθηκε ά- σρταττιαία καί ό δράστης κλή θηκε άττό τίς άρμόδιες Άρχές άλλά έξαφανίστηκε φοβούμενος τό αύτόφωρο, αν καί εΐχε δώ¬ σει τόν λόγο τού στόν Διοικη¬ τή Ασφαλείας δτι θά έμψανι- στεϊ. ιΟ κ. ΕΙσαγγελέας κα! ό κ. Δ)τήις Ασφαλείας είπαν στόν παθόντα νά ύποβάλει μήνυση, άλλά άρνήθηκε. Ο κ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΡΕΝΤΖΟΣ Ό δικηγήρος κ. Βαγγέλης Βρέντζος δταν εμαθε τιγν ττρά- ξη την καταδίκασε καί εΐπε ότι κανείς δέν τόν έκττροσωιτεΐ, οΰτε εχ«ι έξουσιοδοτήσει κανέ¬ να «νά καθαρΐζει» γιά λογαρια σμό τού. Μέ την εύκαιρΐα αύτήι ξεκα- θαρίζομε δτι τό δναμα τού δι- κηγόρου Βαγγέλη Βρέντζου άνα ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ κ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ "Οπως ήδη είναι γνωστό, στήν τελετή Μνηιμοσύνου στό ('άζι, γιά τούς 62 'Εθνομάρτυ- ρες, δέν τταρσβρέθηκε καθόλου Στρατός, γιά πρώτη φορώ στά τριάντα χρόνια πού μνηιμο νεύονται οί 62 Μάρτυιρες. Ό κ. Δήμαρχος Ηρακλείου, σέ συνέν τευξη Τύπου, έχαροχτήρισε άττα ράδεχτο το γεγονός καί έκοττάγ γειλε τό Διοικητή τής ΣΕΑΠ κ. Οίκοναμακο, τόν όττοΐο εΐχε ένη με,ρώσει έγκαιρα γιάτό μνηιμόσυ νο. Ό κ. Καρέλλης ετόνισε δτι η στάση τού κ. θίκονοιμάκου, α¬ ποτελεί προσδολή γιά τοΰς 62 ήρωες, τούς ό—οΐους σέβεται και τιμά ό 'Ήρακλειώτικος Λαός. Δεδομένου ιμάλιστα ότι τό άπό γεχΐμα τής ϊδιας ιμέρας πού έγι¬ νε τό ιμνηιμόσυνο, ό κ. θίκονο- μάκος παραυρέθηκε μέ κλιμά- κιο Στρατού σέ άνάλογο μνηιμό συνο σττίς Μοΐρες, τό θέμα παίρνει μεγοίλύτειρες διαστά- σεις. Ό κ. Καρέλλης ε,ΐττε άκόμη ότι στήν εκδηλώση παραυρέθη κε έκπρόσωττος τής Πολιτείας (άττό την Νομαιρχία) καί εί¬ ναι όττΓοΐράδΒκτο νά είναι διαφο • Συνέχεια στή σελίδα 4 φέρθηκε στήν εφημερίδα μας πρόσφατα μέ την ύπόθεση Κα- ρέλλη, έττώνυιμα καί ύττεύθυνα καΐ κάθε παρανοήσεις ήθεληιμέ- νες ή άθέληττες γιά δήθεν υπο- νοούμενα καί χαραχτη,ρισμούο δέν τόν άφοροΰν. 'Υπενθυμίζομε δτι ό κ. Βρέντζος ένειργ^οντα^ σάν ττληιρεξούσιος δικηγόρος τού Κεφαλογιάννη, άναμίχθηκε στήι; γνωσττ) ύττόθεση. Κ ι άκό¬ μη ΰπογραμιμίζομε δτι στή δεύ τερη ψάση τής ϋπόθεσης, δπου γινοταν ή ΤΓροσττάθειο: τού δια κανονισιμοθ, ό κ. Βρέντζος δέν εΐχε καμμιά άνάμιξη καί δέν ε¬ νήργησε στό στάδιο αύτό πού άναφ&ρθήικαιμε, οϋτε σάν «φί- λος·> οΰτε σάν «φίδι».
  Τέλος καί έιτειδήι καί άλλοτε
  τό δνσμα Βρέντζος μάς εΐχε
  όπτασχαλήΊσει, ιμέ άλλον «ζωη¬
  ρά» έκιπρόσωπΓΟ τού, δηλώναμε
  δτι οί άνθρωττοι αύτοι πού τ6
  φέρουν, ττρέτπει νά τό τιμοΰν
  καί νά ,μή τό έκθέτουν, μέ 6ί-
  αιες καί άττειλητικές ένέργειες,
  γιατί εμείς έχομε καλές άνα-
  μνήσεις άπό τοΰς μεγαλύτερους
  τής οικογενείας αυτής.
  ΚΟΣΤΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
  Τό κλισέ αύτό στάλθηκε άπό
  τό γιραφεΐο δηιμοσίων σχέσεων
  τοΰ κ. Μητσοτάκη σέ δλες τις
  έφηιμερίδες. Τό Τδιο σέ μεγάλο
  σχήμα δηιμοσΊευσε ή χουντική
  «Μεσόγειος». Πώς λοιπόν δέν
  συνε,ργάζετταιι μαζί της ή κινή¬
  ση Μηίτσοτάικη; Εΐπαιμε νά λέ-
  με την Άλήθεια.
  στική ψηφοφορΐα νά άναδείξη
  τόν άρχηγό τοΰ Δηιμοκρατικοΰ
  Κέντρου.
  φ Δήλωσε δτι αν δέν μττεΐ τε
  λικά στήν ΕΔΗΚ, είναι Ετοι-
  μος γιά δηιμιουιργϊα Πολιτικής
  κίνησης, σέ Πανελλήνια κλίμα-
  κα.
  • Μίληρε χωρίς χειρόγραφο ε¬
  πί μιά ώρα κα! είκοσι λετττά,
  μέ ρητορική εϋχέρεια καί έρρι
  ξε άρκετά «καρφιά», κατά τοΰ
  Ανδρέα άλλά καί τού Μαύρου.
  • "Αν καί άττοδεϊχτηκε ψύχραι
  μος, σοκαριστηικε όπτό τα γι-
  ουχαΐσιματφΐ των άντιφιρονοΰντων
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
  ΜΠΑΙΝΟΜΕ ΣΤΟΝ
  3ο ΧΡΟΝΟ
  "Η ΑΑΗΒΕΙΑ
  ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΥΤΟΝ
  ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΗ
  • Νά σταθεΐ κοντά στό Λαδ
  • Νά άγωνιστεΐ μέ την ιδία γνωστή καί
  μεγαλύτερη διαθέση.
  • Πά δώση έντονώτερη τή Μάχη τής Άλή
  θείας
  3ος ΧΡΟΝΟΣ
  τής άδέσμευτης εφημερίδας μας πού μετα
  τρέπεται κάθε μερά περισσότερο σέ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΖΕ ΜΕΣΟΓΕΙΔΚΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
  Ο Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΗ ΜΑΛΤΑ
  ΠΡΟΣΚΛΗΟΗΚΕ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΣ κ. Π. ΒΑΒΑΛΗΣ
  Στή Βαλέτα τής Μάλτας,
  θά δεξαχθεΐ άττό 20 £ως 25
  Ίουνίου, ή Β' Συνδιάσκεψη
  των προοδευτικών σοσιαλιστι-
  κων Κομμάτων καί Όργανώσε-
  ών τής Μεσογείου.
  Στή μόνκμη Γραιμματεία τής
  παραπάνω Μεσογειακής Συνδι-
  άσκεψηις συιμμετέχοαν τό ΠΑ¬
  Σ Ο Κ, ή Γενική Λα'ικήι Έπιτρο
  ττήι Λιιβϋηις, ή Όργάνωση γιά
  την άτττελευθέρωση τής Παλαι-
  στίνης, κα! τό Σοσιαλιστικό
  Κάμιμα τής Ίσπανίας.
  ΠροισκλήθΓνκαν &πό έλληνι-
  κής ττλεΐΛράς ό κ. Ανδρέας
  Πά-οτνδ,ρεο", ό οποίος καί θά
  είναι έτπχεφαλής τής 'Ελληνι-
  κής άντιπροσωττείας τού ΠΑ
  ΣΟΚ κα) ό Πρόεδρος τής «Με
  σογειακής Αλληλεγγύης» κ.
  Πέιτρος Βάβαλης.
  ' Ο κ. Βάβαλης δέν θά μετσ>
  σχη, λόγω τοΰ ότι στίς 22 Ί-
  ουνίου δικάζοται μαζί ιμέ τό
  διευθυνττ) τής «Αληθείας» στό
  Έψετεΐο Χανίων, γιά τή γνω¬
  στή ύττοθεση.
  Σκοττός τής Συνδιάσκεψης
  αυτής είναι ή παραττέρα συνερ
  γασΐα των ττροοδευτικών Σο-
  σιαλιστικών Κομιμάττων καί Όρ
  γανώσεων τής Μεσογεΐου, γιά
  τή διασψάλιση τής Είρήνης καί
  τής 'Εθνικής Άνεξαρτησιας
  των Λαών τής Μεσογείου, γιά
  την έδραίωση τοΰ Σοσιαλισ-
  μού καί ή συνεργασία γιά την
  καταπτολέ,μηση τού Φασισιμοΰ,
  τού Ίμττεριαλκτμοό καί τού
  Σιωνισιμού.
  ρ
  *'ρ·
  Ο
  α.
  μ»
  ι
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  13 ΙΟΥΝΙΟΥ 1977
  Ζωγραφική
  Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Λ. ΤΣΙΡΙΓΚΟΥΛΗΣ
  Μιά φωνή κατσκραυγής καί
  δισΐμαιρτυρίας γιά τόν δρόιμο
  πού όδηγούν τόν άνθρωπο, εί¬
  ναι τα κολάζ τού Λ. Τσιριγκού
  λη ττού έκτίθενται στήν γκαλερι
  Κ. Σταυρακάκης Ό Τσιριγκού
  λης έτττιχειρεΤ μιά άνατομία
  τής σύγχρονης κοπτιταλιστικής
  κοινωνίαν ξεκΐινώντιας άπό τίς
  μέθοδες των ,μονοΉωλίων καί των
  ττολυεθνικών έταιριών, πού προ
  στταθούν νά κ~αντή|σουν τόν
  άνθρωητο έρμαιο τής προπα¬
  γάνδας καί τής διαφήιμισης.
  Βασιικά, ή δοολειά τοϋ Τσι
  ριγκούλη χωρίζεται σέ δυό κομ
  ιμάτια. Στό ττρώτο, έπιχειρεϊται
  ή κριτική τής Καταναλωτικής
  Κοινωνίας, μέ κύριο πρωταγιο
  νιστή τόν άνθρωττο. Τόν όνθρω
  τγο έκεΐνο ττού τηροστταθοΰν νά
  τού έκιμηδενίσουν την ττροσωπι-
  κότητα φυτεύοντας στό μυσλό
  τοι> παραστάσεις ίικανές νά τοθ
  άφαΐ'ρέσουν την ττρωταβουλία
  καί την δυινατότηΓΓα άντίδρα-
  σηις.
  Στό δεύτερο σκέλος, ύττά-
  γοντσι τα άτΓοτελέσιματα αυ¬
  τής τής κατάστασης. Άνθιρω-
  ττοι τπ'κραιμένοι άπογοηευιμένοι
  ττοθ ττιροστΓαθοΟν νά τραβήξουν
  τό βλέμμα τους άττό τόν κόσμο
  τής καππταλιστικής βαρδαρότη-
  τας καί των Ιμττεριαλιστικών
  συιμφερσντων.
  Σέ γενικές γ,ραμιμές ό Τσιρι-
  γκούληις διαμαρτύρεται κοι προ
  στΓαθεΤ νά αντιδράσει γιά τόν
  βιαμηιχανοττοιηιμένο, τό κοιμττιου
  ταρισιμένο, τόν κονσερβαρισμέ
  νο άνθρω— ο/ που προστταθεΐ νά
  φτιάξει ό ττολιτισιμός τοϋ 20οΟ
  αίώνα.
  αυτών , νά φτάσει τό Θέα¬
  τρο καί στήν πιό μακρυνή
  γωνιά τής Επαρχίας. Καί
  ή προσπαθεία αύτη, μένει
  άβοήθητη. Τό εΤδαμε ττρό-
  Ό Διευθυντής τού Θεάτρου
  Νέων ΝΙΚΟΣ ΤΙΡΙΤΙΔΗΣ
  σφατα άπό τίς κρατικές επι
  χορηγήσεις. Πάλι έμεινε τό
  Θέατρο Νέων έ'ξω άπό τό
  χορό. Πάλι δέ δόθηκε ή ήθι
  κή έστω βοηθεία σ' αύτούς
  τούς άνθρώπους ττού μοχθοΰ
  νέ στό Ήράκλειο, μακρυά
  άττό τα ττρωτευουσιάνικα κυ
  κλώματα. Άς βοηθήσουμε
  τουλάχιστο εμείς, αύτό πού
  άγνοεΤ τό έπίσημο κράτος.
  Γιά νά μπορέσουμε νά καμα
  ρώσουμε μιά μόνιμη θεατρι
  κή γωνιά στό Ήράκλειο, τό
  όττοΤο θάπρπε νάχει την
  πρωτοπορία στήν πολιτιστι
  κή κινήση, καί 'φυσκά καί
  οτό θέατρο.
  ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
  ίΑΒΟΗΘΗΤΗ
  • Μέ έττιτυχία πάλι δόθη-
  καν οί τταραστάσεις τοΰ Θε
  άτρου Νέων, τή βδομάδα πού
  πέρασε, στό Ήράκλειο. Τό
  γεγονός βεβαία, δέν πρέ
  πει νά ττεράσει άπαρατήρη-
  το, άν καί είναι ή δεύτερη
  Φορά πού δίδει τό Θέατρο
  Νέων παραστάσεις στό Ή
  ράκλειο. ΈκεΤνο πού πρέπει
  νά τονιστεί βασικά είναι ή
  - ττροσ-ττάθεια των άνθρώπωγ
  Μουοική
  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ
  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
  Μέσα στά ττλαίσια των
  έμφανίσεων τής Δημοτικάς
  Φιλαρμονικής στά ττροά-
  στεια τού Ηρακλείου, έ'γινε
  την ττερασμένη Τετάρτη 8
  Ίουνίου Μουσική Εκδηλώση
  στήν πλατεία Άγίας Βαρβά
  ρας. Ή Φιλαρμονική τού
  Δή μ ου, παρουσίασε ίνα ά
  νανεωμένο Μουσικό ποικίλο
  ττρόγραμμα. *
  ΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
  «ΚΡΟΝΟΣ»
  "Αρχισε νά λειτουργεΐ ά¬
  ττό μέρες τό άναψυχτήριο
  «Κρόνος» στόν Πόρο.
  Μιά σειρά άττό γνωστά
  όνόματα τού Τραγουδιοΰ έ'-
  χουν έμφανιστεΐ μέχρι σήμε
  ρα καί πολλά ττερισσότερα
  θά εμφανισθούν σ' δλη τή δι
  άρκεια τοΰ καλοκαιριοθ. Πά
  ράδειγμα, ή ττροχθεσινή έμ
  Φάνιση τοΰ Γιώργου Κοι
  διακοσμητικη
  Τηλ. 287.670
  ♦ +»♦·♦«>♦♦
  ♦♦♦♦♦♦♦♦«
  Ι ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ έτΓΐ τής °δοϋ Βύρωνος (έναντι Κλ.
  νίκης Εύαγγελισμός νεόβμητο Κατάστημα 9 μέ-
  τρων προσόψεως μεθ' ύπογείου παταριοΰ καί κεν-
  τρικής θερμάνσεως. Συνολικοΰ έμβαδοϋ '250 περί-
  . που τετραγ. μέτρων. Κατάλληλον διά παντός τύπου
  Ι έκθεσιν. Πληροφορίες τηλ. 282587 — 283031.
  ♦♦♦♦♦«»♦♦♦♦♦♦♦
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  5. ΜΕΤΗΟΡΟίΕΟβ 5ΤΒ. - 5ΥΝΤΑ0ΜΑ 50-
  ΑΤΗΕΝ5 - ΟΗΕΕΟΕ
  ΤΕΙ_. 021 - 3238727 - 8. ΤΕίΕΧ 219517
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΧΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  νούση, ή προηγούμενη τού
  Νίκου Σταυρίδη κλπ.
  Έτσι, δίδεται ή εύκαιρία
  στούς Ήρακλειώτες νά δια
  σκεδάσουν σ' έ'να ττολιτισμέ
  νο περιβάλλον, φτηνά καί
  ομορφα. Όττωσδήποτε, ά-
  ξιόλογη καί έπαινετή είναι
  ή προσπαθεία τού έτπχειρη
  ματία κ. Σπαντιδάκη, πού
  πραγματοττοίησε μιά καινο
  τομία στό Ήράκλειο.
  Η ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ
  ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
  'Εκυκλοφόρησε ή έκδοση
  τής Γενικής Γραματείας Τύ
  που καί Πληροφοριών «Έπε
  τηρίς τού 'Ελληνικοΰ Τύ¬
  ττου».
  Στό βιβλίο αύτό, άνα-
  φέρονται δλα τα έντυπα ποΰ
  έκδίδονται σήμερα στήν
  Έλλάδα, καθώς καί σύντομη
  Ίστορία τού ΈΞλληνικοϋ Τύ
  ττου, άπό τότε πού κυκλοφό
  ρησε στό έξωτερικό ή ττρώ
  τη Έλληνική εφημερίδα μέ
  χρι σήμερα.
  ΈκδηΑώοεις
  ΠΑ ΤΟΝ
  ΝΙΚΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΡΛΑΜΑΣ
  Σειρά έκδηλώσεων γιά
  τα είκοσάχρονα τού Νίκοκ
  Καζαντζάκη, άνακοίνωσε δτι
  έτοιμάζει ό Δήμος Ήρακλεί
  ου, γιά τόν ερχόμενο Όχτώ
  βρή.
  Γιά τό σκοπό αύτό σχη-
  ματίστηκε Έττιτροττή άπό
  γνωστούς ττνευματικους άν¬
  θρώπους, ή όποία θά συντονί
  σει δλες τίς έκδηλώσεις.
  Στή φωτογραφία ό γνω-
  στός ττνευματικός άνθρωπον
  καί δημοτικός σύμβουλος 'Ι^
  ρακλείου κ. Μενέλαος Παρλς.
  μάς, πού προΐσταται τής π«
  ραττάνω Έπιτροπής.
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  ΝΙΚΟΣ ΜΑΑΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ 281396 (Φώτο Πα-
  ρίσι)
  Χορευτικό Κέντρο
  «ΖΟΡΜΠΑΣ»
  (ΚΑΡΤΕΡΟΣ)
  Κάθε δράδυ ό
  ΝΙΚΟΣ ΛΙΟΚΟΣ
  Καί 20 έναλλασσόμενοι καλλιτέχνες
  Δημιουργοθν έ'να άσύγκριτο περιδάλλον χαράς, κεφιου καί
  πολιτισμένης διασκέδασης.
  ΕΝΑ ΞΕΧΏΡΙΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΩΣΕΩΝ
  «ΖΟΡΜΠΑΣ»
  (Καρτερός)
  ΣΕ ΠΟΛΥ ΑΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ
  ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΔ ΜΔΓΔΖΙΔ
  Ή Τουριστική κινήση
  πού άρχισε πρίν άπό λίγα
  σχετικά χρόνια στήν περιο
  χή τής Κρήτης, εδημιούργη¬
  σε έ'να άκόμη καινούργιο έ-
  πάγγελμα: Τούς έμπόρους,
  Τουριστκών Είδών. Μσζί
  μέ τούς χιλιάδες νέους πού
  άπασχολοΰιται τό μισό χρό¬
  νο σάν γκαρσόν ια των ξενο-
  δοχείων καί των διαφόρων
  Τουριστικών κέντρων, μαζί
  μέ τα γραφεΐα Τουρισμοΰ
  καί τους ύπαλλήλους τους,
  τό έπάγγελμα τοΰ έμπό-
  ρου Τουριστικών Είδών, έ-
  γκυμονεΐ χιλιάδες κινδύνους
  γιά κείνους πού άποφάσισαν
  νά άσχοληθοΰν μέ αύτό.
  Όλα έξαρτώνται άπό
  την Τουριστική κινήση. Δι
  αφήμιση, δέν γίνεται. Πρέ
  πει νά τύχει «λαχεΐο» ό
  Τουρίστας ή τό Τουριστικό
  γκρούπ, γά νά σταματήσει
  ό καταστηματάρχης πίσω
  άπό τό πάγγο τού καί νό
  προσπαθεΐ νά έξηγήσει τό
  καθετί σχετικά μέ τό έμπό-
  ρευμά τού.
  Καί τα μαγαζιά τοΰτα,
  πού φύτρωσαν σά μανιτάρια
  σέ κάθε δρόμο, σέ κάθε σο
  κάκι, περνοΰνε φέτος μιά κρί-|
  ση. Δρόμοι όλόκληροι στό
  Ήράκλειο, είναι γεμάτοι ά¬
  πό τέτοια καταστήματα. Κ ι
  ό άριθμός τους μεγαλώνει
  κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, λό
  γω τής οικονομ ικής άστάθει
  άς καί κάποιος θά έγκατα-
  λείψει τό έπάγγελμα τού
  καί θ' άποφασίσει νά άσχο
  ληθεΐ μέ τ! άλλο; Μέ τα
  τβοριστικά εϊδη.
  Τα έπίσημα κρατικά μέ¬
  σα, διατυμπανίζουν φέτος
  δτι ό Τουρισμός αύξήθηκε
  σέ σχέση μέ πέρυσι. Κ ι ή
  αυξήση τούς πρώτους μήνες
  έ'φτασε μέχρι καί 23%. Αύ
  τό δύσκολα θά τό χωνέψει ό
  έ'μπορος Τουριστικών Εί¬
  δών τού Ηρακλείου. Τα δι
  κά τού κέρδη, είναι άσύγκρι
  τα χαμηλώτερα άπό πέρισυ.
  —«"Ερχεται μερά πού δέν
  κάνουμε σεφτέ», μάς πληρο
  φορεΐ ό πρόεδρος Τουριστι¬
  κών Καταστημάτων κ. Λευτέ
  ρης Χατζηδάκης. Καί συμ-
  πληρώνει: «Φέτο, οί πωλή-
  σεις πέσανε 50% ή καί 70
  —80% σ' άλλες περιπτώ-
  σεις. 'Υπάρχουν μαγαζιά
  πού φέτο θά κλείσουνε».
  ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ
  ' Έκεΐ βεβαία πού φτάσα-
  με, οί μικρομεσαΐες τάξεις
  καθημερινά μαστιγώνονται.
  Αύξήσεις άπό τή μιά με-
  ριά, αύξήσεις άπό την άλ¬
  λη κ ι δλα πσνε άπό τό κα-
  κό στό χειρότερο. Τό «ξε-
  φύτρωμα» παντοΰ Τουριστο-
  καταστημάτων, άνέβασε καί
  τό κόστος ζωής. Καί τα νοί
  κια στά μαγαζιά — πού
  δέν συγκρίνονται μέ τα νοί
  ΕΠΙΚΑΙΡΗ
  ΕΡΕΥΝΑ
  κια καμμιάς έλληνίκης πό
  λης — άνεβαίνουν σέ δυσθε
  ώρητα ϋψη. Πρόσφατο παρά
  δέ ι γμα, το κεντρικό καταστή
  μα τοΰ Ηρακλείου, πού νοι
  κιάστηκε γιά Τουριστομάγα
  ζο άντί 50.000 δρχ. τό μή-
  να καί ή είσοδος τοΰ σινεμά
  πού νοικιάστηκε γιά τόν ϊδιο
  σκοπό 40.000 δρχ.!
  Ό Τουρισμός, εδημιούρ¬
  γησε καί καινούργιες «πιά-
  τσες» στό Ήράκλειο. Παρά
  δειγμα, ή όδός Ιδομενέως
  πού έχει δεκάδες τουριστικά
  μαγαζιά, ή πλατεΐα τού Μου
  σείου, ή όδός Παπαλεξάν-
  τρου, ή όδός Δαιδάλου, ή
  Κυωσός καί τόσοι άλλο ι δρό
  μοί, καί περιοχές δπου μέ¬
  χρι πρότινος τα νοίκια των
  καταστημάτων ήταν πολύ
  χαμηλά. Τώρα, άπό τή μιά
  μερά στήν άλλη, τα νοίκια
  άνεβαίνουν κατά 50 ή Τ 00%
  ή καί παραπάνω.
  ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ
  Καί τα Τουριστικά εϊδη,
  ακολουθήσαν στήν άνοδική
  τού πορεία, τόν τιμάριθμο.
  Ή περισυνή τιμή τοΰ άσημι
  ου, γιά παράδειγμα, ή"ταν
  4.800 δρχ. τό κιλό. Φέτος
  έ'πιασε ήδη τίς 7.000 δρχ.
  Δηλαδή αυξήση 45,8%. Γε
  νικά, τα Τουριστικά Εϊδη ά
  πό ττέρισυ μέχρι φέτος, αύ
  ξήθηκαν άπό 30—50%. Ό
  κ. Πρόεδρος τών Τουρισπ
  κων Καταστημάτων μάς εΤ-
  πε:
  — «Άναγκαστήκαμε νά
  μην άκολουθησουμε τίς αύ
  ξήσεις αύτές μιά καί φέτο
  δέν είχαμε κινήση. Παρ' δλα
  αύτά ό ξένος δέν άγορά-
  ζει».
  Παράλληλα μέ τίς αύξή¬
  σεις αύτές καί άντίθετα μέ
  την μείωση των κερδών, ό ά¬
  ριθμός τών Τουριστομάγαζων
  αύξάνεται. Όπου καί νά
  πάς, θά δεΐς νά πουλιοΰν-
  τα οί δίσκοι τής Φαιστού οί
  »♦♦♦♦.
  ΜΑΡΙΟΧ
  ΑΡΜΟΛΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑΚΗΝ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΖΛΜΠΕΛΙΟΥ 2
  (Όπισθεν Καταστημάτων Μα-
  ρούδα). '
  ΤΗΛ. 289 — 593
  ΔΕΧΕΤΑΙ 8.30' — 1
  5 — 8 μ.μ.
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ·
  ΑΑΦΙΝΑ - ΑΝΟΙΞΑΜΕ
  "Ο,τι έκλεκτά κι ώραΐα
  καί μοντέρνα μά καί φίνα
  θά τα βρήτε φίλτατές μας
  στό κατάστημα «Λαφίνα»
  ΑΝΟΙΞΑΜΕ - ΧΑΝΔΑΚΟΣ 20
  ■■■■■■■■--—--■------Β!
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ»«»»»
  ΒΒΒΒΒΒΒ
  ♦♦♦♦«»
  ΤΡΙΗΜΕΡΗ
  ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
  ι
  Από Ηρακλείου
  Αναχωρήοεις κάθε ΣάΡΒατο
  ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΙ-ΕΓΓΡΑΦΕΙ
  ΗΕΡΑΚίΙΟΝ
  Αγ. Τίτου 2 Τηλ. 287-737, 283737
  ♦♦
  Ταύροι τού Μίνωα, τα Κρη
  τικά ύφαντά κι έ'να σωρό ψι-
  λοπράγματα πού προορίζον
  τα ι βασικά γιά τούς Τού
  ρίστες. Παντοΰ ξενόγλωσ-
  σες έπιγραφές: «Τουρίστ Χι-
  όττ» «Άντίκς» κλττ. Ή αΰ
  ζήση τών τουριστικών κατα
  στημάτων, εφτασε φέτο τα
  50% όπως μάς πληροφόρη-
  σαν συνδικαλιστικοί κύκλοι
  τού κλάδου! ! !
  ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΝΩΣΟΥ
  ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΑΓΟΙ
  "Ενσ γνωστό καί παλιό
  πρόβλημα τού κλάδου γιά
  τό όττοΐο έχομε άσχοληθεΤ
  έττανειλημμένα είναι τό Τού
  ριστικό περίπτερο ττού άνοι
  ξε μέ τίς ευλογίες τού ΕΟΤ
  καί την εγκρισή τού, μέσα
  στήν Άρχαιολογική περιοχή
  τής Κνωσού. Ο5 Τουρίοτες
  ττού έρχονται στό Ήράκλειο
  κυρίως μέ κρουαζιερόπλοια,
  ττρώτο σταθμό τής περιοδεί
  άς τους έχουν την Κνωσό.
  Άττό κεΐ κάνουν καί τα ψώ
  να τους. "Ετσι μένουν οί
  έκατοντάδες καταστημάτων
  τού Ηρακλείου, να περιμέ-
  νουν ττώς θά πετυχουν, ττώς
  θά «ψαρέψουν» κανένα τού
  ρίστα γιά νά βγάλουν τό με
  ροκάματο.
  "Αλλο ττρόβλημα, είναι οί
  Ξεναγοί. Ό κ. Χατζηδάκης
  μάς δήλωσε δτι οί ξεναγοί
  παίρνουν άπό λίγα μεγάλα
  καταστήματα ποσοστά, γιά
  νά «προσκομίσουν» ττελα-
  τεία. "Ετσι βεβαία μπορεΐ
  νά έξασφαλίζουν ίνα πρόσθε
  το είσόδημα οί ξεναγοί, άλ-
  λά πλήττονται άμεσα οί μ ι
  κρομεσαίοι Τουριστομαγα-
  ζάτορες τοΰ Ηρακλείου.
  "Ενα άκόμη πρόβλημα
  τού κλάδου, είναι ό μικράς
  χρόνος παραμονάς τών κρου
  αζιερόπλοιων στήν πόλη
  μας. Έτσι, δέν μένουν περι
  θώρια χρόνου γιά τή συνη
  θισμένη βόλτα στατ σοκκά-
  κια τού μεγάλου Κάστρου.
  Ό άριθμός των Τουριστών
  μεγαλώνει. Μεγαλώνει καί ό
  άριθμός των Τουριστικών
  καταστημάτων. Έκεΐνο πού
  μικραίνει, εΤναι τό είσόδη
  μα των καταστή ματαρχών
  καί τών ασχολουμένων γενι
  κά μέ τόν Τουρισμό. Ευκο
  λα μτΓοροΰμε νά διατπστώ
  σουμε τί φτσίει. Άρκεΐ νά
  ρίξουμε — μιά ματιά καί
  στούς — σχετικά πολλούς —
  άττένταρους έττισκέτττες μας.
  Πού μόνη τους τροφή, είναι
  τό «σουβλακί» ή τό μισόκιλο
  ψωμί. Πού κρεββάτι τους εί
  νίχι τα τταγκάκια καί οί ~ρα
  σιές των ττάρκων. Αύτοι, ποΰ
  νά βροΰνε χρήματα ν' άγορά
  σουν έ'στω καί κάτι μικρό
  γιά «σουβενίρ»;
  Οί άλλοι οί συνηθισμένοι
  τουρίστες, δέν ψωνίζουν. Καί
  δέν ψωνίζουν έξ αίτίας τής
  ακριβείας. "Ετσι μάς εΤπε
  καί ό κ. Λευτέρης Χατζηδά
  κης. ΟΊ τιμές των ξενοδοχεί
  ών, αύξήθηκαν κατά 30%.
  Οί τιμές των έστιατορίων,
  έπίσης αύξήθηκαυ. Ό Τού
  ρίστας, πρώτα κοιτάζει γιά
  τα εϊδη ττρώτης άνάγκης.
  Καί δέν είναι «εΐδος πρώτης
  άνάγκης» τό «σουβενίρ» ή τό
  δώρο σέ κάποιο φίλο ή συγ
  γενή. Αύτά μένουν τελευ¬
  ταία νά άγοραστοϋν, αν πε
  ρισσέψουν χρήματα. Καί λό
  γω τής άκρίβειας καί τών
  άλλων είδών, συνήθως δέν
  ττερισσεύουν. . .
  ♦♦
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΑΡΙΑΛΝΗ
  Φ 231990 - 231920
  "Αλλαξε ή ΔιεύΘυνση
  "Αλλαξαν τα πάντα
  "Εναρϊη οέ λίμες μέρες
  ♦♦< -♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ • ΚΟΥΧ · ΚΟΥΣ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΙ • Έξ άφορμής μιός γνωστής — άγνωστης υποθέ¬ σεως, έ"νας συνταξιοΰχος δικηγόρος άνέβηκε έ'πειτα άττό καιρό, τα σκαλιά τής Ασφαλείας Ηρακλείου, γιά νά ένδιαφερθεΐ γιά τόν άνηψιό τού. Μαθημένος φαίνεται άττό παληές καλές — γι' αυτόν —- έποχές, νόμιζε δτι ό Διοικητής ήταν σάν καί τούς προηγούμενους ή καί σάν έ'να παλιό- τερο συγγενή τού. Δυστυχώς δμως — πάλι γ ι αυτόν, — τα πρό: γματα φαί<νεται άλλάξανε καί καθώς κατ)£.6σ.ι,νε, σχεδόν άττραχτος τις σκάλες, κάποιος πού ίτυχε νάναι έκεΐ γιά άλλη ύπόθεση, εΤπε: —Άν ήτ.αν κι ό τωρινός Διοικητής σάν τόν Λάμττρο, τα ττράγματα θάταν. . . λσμπρότερα!... ►♦♦♦♦♦ • Έττανόρθωση στ, εύδει νά κάνει ή στήλη δσον ά- φορά τό προηγούμενο κούς — κούς, ττού άναψερο- ταν στά καλά λόγια ττού άκουστήκανε στή δίκη τής «Έλευθεροτυπίας» στό Έφετεΐο Χανίων γιά τό διευθυντή τής«Άλήθειας». Δέν τα εΤπε ό κ. Ζιά- νης, άλλά ό άντεισαγγελέας κ. Άλεξόπουλος. Παίρ νω λοιπόν πίσω τίς εύχαριστίες άπό τόν άξιότιμο κ. Έφέτη καί τίς δίνω έπαυξημένες στόν κ. Άντει- σαγγελέα. Άφού μιλάμε γιά έκπροσώττους τής Δικαιοσύ- νης, νά εϊμαστε άττόλυτα δίκαιοι... • Ή φωτογραφία τού κ. Μητσοτάκη πού κολλήβηκε την ττερασμένη βδομάδα στούς τοίχους καί τίς κολώ νες, εΤχε άντίτταλη τή φωτογραφία τού γνωστοθ λα- ϊκοΰ τραγουδιστή Κοινούση. "Ετσι εβλεπες τή μιά μερά τόν Μητσοτάκη ττάνω στόν Κοινούση καί την άλλη τόν Κοινούση ττάνω στόν Μητσοτάκη. Κάποιος λοιπόν άκούστηκε νά λέει, σχετικά: —Οί δυό είκονιζόμενοι έχουν ττολλές όμοιότη- τες: 1) ΕΤναι καί οί δυό «στάρ», ό ένας τής πολιτι κης κι ό άλλος τής καλλπεχνίας. 2) Ό ένας βρον τοΦωνάζει — όπως λέει κ ι ή λεζάντα τού — την άλήθεια σέ ττρόζα κι ό άλλος την βροντοφωνάζει σέ μουσικούς ρυθμούς. 3) Έχουνε καί οί δυό Φωτογέ νεια, άκόμη κι δταν ψωτογραφίζονται στό. . . σκο- τάδι. 4) "Εχουνε κάνει κι οί δυό την άποστασίσ τους, ό ένας άπό την "Ενωση Κέντρου, κ ι ό άλλος άπό τή σοβαρή μουσική. Κ ι έγώ, προσθέτω, δανειζόμενος έ'να τραγούδι τού δευτέρου: Όλοι θά ζήσουμε κ ι έσεΐς μέ τα πολλά κ ι εμείς μέ τα λίγα Εμείς δέν είχαμε χαρτί κ ι εϊχατε σεΐς τόν. . . Ρήγα. (' • Σχολιάζοντας κάποιος Ήρακλειώτης τό γεγονός · δτι μπαίνει ή εφημερίδα αύτη στόν τρίτο της χρό- Ι νο, άκούστηκε νά λέει τό εξής παροτβολικό: —Μιά τοΰ κλέφτη, δυό τού κλέφτη, τρείς καί φ τό λουρί τής μάννας ή καλυτέρα . . . τρείς καί τό ♦ λουρί τού. . . Μάνου' · · . Υ • Πολλές έκδοχές άκουστήκανε, γιά τή στάση τού Χ κ. Στρατιωτικού Διοικητή, πού δέν εστειλε άγημα φ στό μνημόσυνο των 62 Μαρτύρων. Μεταξΰ αυτών ήταν καί τούτο: Τίς τελευταΐες μέρες ό κ. Διοικητής θεάθηκε στό σαλόνι τοΰ ξενοδοχείου «Άστόρια», μέ έναν πρώηυ μέλος τής . . . άλήστου μνήμης, Συμβουλευ- τικής Έπιτροπής τοΰ Παπαδόπουλου. Αύτός λοιπόν πού τούς εΤδε, εξέφρασε την άπίθανη άποψη, μήπως δηλαδή ό κύριος τής Συμ βουλευτικής τόν. . . συμβουλεψε σχετικά. Πάντως έγώ δέν τό πιστεύω, άλλά αν κάτι τέτοιο συνέβει ή συμβουλή τού. . . Προκόπη άπο- δείχτηκε. . . άνεπρόκοπη. . . • Σύμφωνα μέ δημοσίευμα καθημερινης εφημερί¬ δας, ό ττροπονητής τού ΟΦΗ κ. Άλέφαντος έδειξε έ'ντονες διαθέσεις επιδείξεως δυνάμεως κατά παι- κτών, δημοσιογραψων καί ττσραγόντων. Μετά άπό αύτά, άν άληθεύουν, ό κύριος Άλέ φαντος πρέπει νά όνομάζεται κύριος . . . Έλέφαν- τας, ή μάλλον σκέτος Έλέψαντας, μιά καί τό εΤδος αύτό των ζώων δέν προσφωνοϋνται μέ τό «κύριος». • Στίς 22 Ίουνίου δικάζονται ώς γνωστόν, στό Έφετεΐο στά Χανιά, οί, Άμερικανοί άλήτες πού πρό σβαλαν τή σημαία μας στή Χερσόνησο. Μηνυτής (άν καί δέν άναγνωρίστηκε ή παράστασή τού στό Πρωτοδικεΐο Ηρακλείου σάν πολιτικάς ένάγοντος) καί πρώτος μάρτυρας κατηγορίας, είναι ό διευθυν- τήζ "πΐς «Αληθείας». _ Την ϊδια μερά, σιό. αύτό Έφετεΐο, δικάζεται, α μαζί μέ τόν Πέτρο Βάδαλη, γιά περιύβριση άρχής, καί ό ϊδιος ό διευθυντής τής «Αληθείας». Καί κάποιος πού άκουσε τή σύμπτωση τών δυό αυτών δικών, 'πού προέρχονται άπό έφεση τού ϊδιου Είσαγγελέα κ. Ζορμπά, εΐπε σέ στυλ μαντινά δας: Άμερικάνοι, Βάβαλης μαζί κ ι ό Μάνος Χαρής, θά γίνουν δλοι άχταρμάς καί. . . διάλεξε νά πάρεις. ΛΛΛ Δικαιοσύνη θά δοθή καί όχι άδΐκία μά οί δικοί μας ύστεροΰν στήν. . . έτεροδικία. ΛΛΛ Π' αύτό φοβοΰμε βρέ παιδία Βάβαλη — Χαριτακη νά μή σάς σέ χορέψουνε *Ζόρμπα δή Γκρήκ». . . συρτάκι. Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ►♦
  13 ΙΟΥΝΙΟΥ 1977
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ! ΔΑ 3
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒΙΗΒ---------,
  ΙΓΡΑΜΜ ΑΤΑ ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Νι
  Ι ΑΛΗΘΕΙΑ Ι
  ■ ■■■■■■■■εΙΗΒΪ
  ■■■■■■■Ι
  ■ ■1=
  ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΜΨΙΔΗΣ
  ΠΓΡ.ΗΑΣ ΚΠΤΙ1 ΤΟΝ ΜΟΣΟΝΩΗ
  Πρός
  Την έβδαμαδιαία
  έφηιμερί-
  δα
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηρακλείου Κρήτης
  Κύριε Διευθυντάς
  Κα! ττολλές καΐ δη,μιουργικές
  άττασχολή|σεις δεσιμεύουν τό
  χρόνο μου. Αύτό, δμως, δέν ση
  μαίνει, ότι ύττά,ρχει άπαα-χόλη
  ση ττού ιμπορεΐ νά τεθεΐ μττρο-
  στά ή πάνω άπό τό παναθρώ-
  πινο χρέος νά χτυττηθεΐ ή δι
  εθνής μασονία, εργο ττού άνέ-
  λαβες καϊ διεκπεραιώνεις μέ
  έτπτυχία εσύ στό Ήράκλειο
  Αύτό, μάλιστα, είναι ένα £ρ
  γο ττού καΐ την αποστόλη τού
  Τύττου δικαιώνει καΐ τόν τίτλο
  τής εφημερίδας σου γε,μίζει ού-
  σία καϊ την Κρήτη ύπηρετεΐ καί
  την 'Ελλάδα κα1! τόν άνθρωπο
  προτταντός. Τόν ανθρωπο, τού
  πρέπει νά ιμείνει (νά βοηθηθεΐ
  γιά νά μττρρέσει νά ιιεΐνει) έ-
  λεύθερος.
  Διάδασα στόν «ΙΛΙΣΟ» τό
  δίιμηνο περιοδικόν ποΰ διευθύνε
  ται α—ό τταλιούς μασόνους (Κ.
  Μελισσαράττουλος — Χρ. Ριζό
  ττουλος) καϊ «συιμβάλλει δι' 6ρ
  θρων καΐ ττληροφοριών είς την
  διαμόρφωσιν όρθής ττερί Τεκτο
  νισιμού γνώμην» (Τεκτονικό Δελ
  τίο άρ. 78)1968) την απαν¬
  τήση τής «Μβγάλης Στοάς» στά
  δημοσιεύματά σου στήν «ΑΛΗ
  ΘΕ Ι Α» καΐ διασκέδασα μέ την
  αφελεία άλλά καΐ την έλαφρό
  τητα πού χαρακτηρίζει τό κε!
  μενο.
  Δέν -ροκειται νά έ— ιχειρήσω
  λετττταμερή κριτική τής «—ου-
  δαίας» άνακοίνωσης τής Στοάς.
  Σταματώ σττν ττρώτη τταρά-
  γραφο. Βοχτικές άρχές τού Τεκ-
  τονισιμοΰ, σηιμειώνεται είναι: Ή
  πίστις στόν Θεό, ή άθανασία
  της ψυχής κλπ. Άλλά δπως δι-
  ευκιρινίζεται πιό κάτω άτταγο-
  ρεύεται κάθε συζήρ-ηση, γύρω ά¬
  πό τα Θρησκευτικά καΐ Πολιτι-
  κά θεαματα. Όμολογεΐ δηλαδή
  ή «Μεγάλη, Στοα» ό¬
  τι μέσα στή τ,ρύττα της φωνή
  εχουν μόνον οί δικές της άρ¬
  χές! Αύτές διδάσκονται €διά
  συιμβόλων καΐ άλληγοριών» καΐ
  ή γινώση τους άξιολογεΤ τα μέ
  λη της ένώτπον των μασονικών
  αριχών. "Έχουμε λοιττόν, άνά-
  γκη καΐ άλων μαρτυριών γιά
  την ταυτότηιτα τού μασονισμοΰ;
  "Αν έχοι/με, ττροχωρώ χρησιμο
  τΓοιώντας δμως δικέ ςτης παλι
  δμολογίες.
  Ό ΤεκΓτονιαιμιός «διοχηιρύσ-
  σει τψ ύπαρξιν Μεγάλον Άρχι
  τέκτονος τού Σύμπαντος καί
  άφή(ν»ει είς ένα έκαστον των
  ιμελών τού την ελευθερίαν ν'
  αποδίδει τό περιεχόμενον τό ό
  ποίον έκαστος άντιλαμβάνεται
  καί τηροτιμά είς την έκφρασιν
  τής παγκοσμίου ταύτης Θείας
  Άρχής, τούτέστιν τού Θεοϋ».
  Δηλαδή, διαλέγετε καί παίρνε-
  I
  τε1 Αύτάς είναι ό Θεός τής Μα
  σονίας, τόν λένε Μέγα 'Αρχιτέ-
  κτονα τού Συμ—όντος, μττορεΐ-
  τε δμως νά τόν διανοεΐσθε κι
  Αφ0' ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΟΡΓΑΛΗΤ Ο.Ε.
  ΠΙΚΟΛΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καΐ
  5 δωματίων, ώς καΐ Ισογείων καταστημά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίσς
  πολυτελοθς κατασκευάς καΐ επί των δδων
  1878 άρ. 39 καΐ Πασιφάης καΐ Άνωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τού Κράτους) .
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καΐ 286113
  ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
  «ΔΑΝΑΗ»
  ^ ΚΟΚΚΙΝΙ ΧΑΝΙ
  Διαθέτει διά τό κοινόν, έκτός την πολιτι-
  σμένη τού σάλα κα'ι κουζίνα έκλεκτή, μέ μέγα
  λη ποικιλία μεζέδων καί φαγητών.
  • Άναλαμδάνομε ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ, ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
  ΓΑΜΟΥΣ
  • "Υπηρεσίαι πρόθυμη — Σέφ σ~εσιαλίστας
  ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ
  ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΟΛΑ
  ΑΥΤΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
  ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
  (ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ)
  ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ <°* δέματα) ΞΥΛΕΙΑ (καλουπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΩΣΣΙΑΣ ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ • Ποιότης "Αρίστη · Μεγάλες εΐσαγωγές ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ Γραφεΐο ΚαλοκαιρινοΟ 208 ΤΗΛ. 284473 - 220339 ■■■»»■■■■■■■■■■■■■■■■■■-■--■■■■ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ Γιά έπιχείρηση ψητοττωλείου, σνάκ — μτάρ, ταβέρνας ή άλλου σχετικοΰ, σέ χώρο 180 τ.μ. (ί- σόγειο — πατάρι) στήν πλατεία τού Άναψυκτηρ! ου «Κρόνος» Ηρακλείου. Εμείς διαθέτομε τόν χώ- _ ρο. Πληροψορίες: Τηλ. 280—647 καί 284583. !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ άλλιώς. Νά τόν διανοεϊσθε. . . γιατί ή Μασονία δέν έττιτρέπτει συζητήσεις περΐ θρησκεΐας. Ά ποδεικνύε,ται, λοιττόν, δτι δ- ττως θέτει τα πράγματα ή μα¬ σονία, ένας χριστιανός δέν μπο ρεΐ νά γίνει ττοτέ μασόνος, έκ¬ τός άν άλλαξοττιστήσει. Για- τί, κατά τόν χριστιανισιμό ό Θεός δέν είναι μιά άφηιρημένη ένυοια, άλλά ό ένας τριαδικός Θεός, πού είναι δόγιμα πίστε¬ ως καί στη,ρίζεται ά—οκλειστικά στήν αύτοατΓθκάλυψηι τού ϊδιου τού ©εού. Άλλά, αύτά, εΤπαμε, άπαγορεύεται νά συζηιτούνται στή Στοα. Ό πνευματικάς έγωΐσμός των ιμαισόνων είναι άφάνταστος γιά τόν κοινό άνθρωπο. Μέγας Διδάσκαλος τής μασονΐας δα- σκαλεύοντας τούς μικρότερους σέ βαθΐμό (μυηιμένους δμως) ά δελψούς τού, ίσχυρίζεται, ττώς ή μασονία είναι «ίδιον φιλοσο φικόν σύστηΐμα, άν—τυσσόμε- νον βαθμιαίως κατά τάς διαδο χικάς ,μυήσεις είς τούς διαφό¬ ρους βαβμούς τού» (Τεκτονι- κόν Δελτίον άρ. 54). Άλλά άς σταματήσω έδώ. "Εχω γιά τή γούνα τους όλό- κληιρο όττλοστάσιο, κρίνω δ¬ μως, ότι πιό μίττροστά πρέττει νά συστηθώ σέ σένα καΐ στούς ίδεολόγους άναγνώστες τής γραμιμής τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ». ΕΤμαι ό έκδότης τού «Ξα^- θιώτικου Τύττου» (καθηιμερινής εφημερίδας τής Ξάνθης . 1966- 1971 ), ό οποίος τό 1970 ά- ποκάλυψε τα πλήρη στοιχεΐα (όνόιματα βαθμούς κ.λ.π.) των μαΐσόνων τής Ξάνθης. τούς ό- ττοίους παρέδωσε στήν κρίση τού λαού τής ττεριοχής. Ή¬ ταν τότε ή έττοχή τής τταντοδυ- ναβμίας τους - κι άς ίσχυρίζον ται έκ των αστέρων τό άντίθε- το - μέ τίς πλάτες τού όνομα ζάμενου σήιμερα έπΐορκου, άδελφού τοας Στυλιανού Παττακού. (Ίδιαίτερη σημειώση!: Ή «Μεγάλη Στοα», πού τόσο κα- θυατερηιμίνα. . κάνει άντίστα ση στή χούντα, όνσμάζοντας σήιμερα τούς «συνταγματάρ- χες» «συνωμότες καί έπίορκους άξιωματικούς», λούφαξε όλό- κληρη την έπτταετΐα καΐ οϋτε τούς «συνταγματάρχες» άπε- δοκίιμασε, οϋτε τόν Παττακό δι έγραψε έττίσηιμα. ΕΤναι ή δέν είναι αυτή ή συματερΐφορά της χαροχτηιριοττική τής ταυτότη- τάς της σάν άργάνωσης πού δρά στό σκοτάδι καί φοβάται τό ψώς;). "Ας σηιμειωθεί, δτι νψ μα- σονική ϊδιότηττα τού Στυλια¬ νού Παττακού, την όττοία γνώ- ριζα, μαζί μέ δλα τα μοστικά τής μασονίας, ά—οκάλυψα στόν «ζωηρά» τής οιμάδας «Ά- ττιριλιανών» Ιω. Λαδά, ό οποί¬ ος δμως ουδέποτε κατόρθωσε ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νέα, μορφωμένη, γιά Ιδιαιτέρα Δ)ντο0 Έτπχειρήσεως. 'Απαραίτητος προϋπόθε- σις: δί-λωμα δδηγήσεως. Πληροφορίες τηλ. 283.613. ΤΟ "ΕΛΕΥΟΕΡΟ ΒΗΜΑ,, ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ., ΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Απόψεις τού κ. ΕΜΜ. ΛΟΓΙΑΔΗ ν' άποχτήσει δύναιμΓ| (ΐσως γι ατί δέν ήταν μασόνος), γιά νά δικαιώσει τίς (δσες εΐχε) ϊδέες τού. Μέ τή μασονία τής Ξάνθης εΐχα σκλη,ρούς δικοοστικούς ά- γώνες. Τήιν ύποχρέωσα νά 6γά λει τα προσωτοεΐο της (χάρτι καί στούς τιμίους δικατττές τής Ξάνθης) κα! νά όιμολογήσει π,ράγιματα καί θάματτα στό δι καστήριο, έχοντος συνηγάρους μου τούς Ψαρουδάκη καί Πα- τταθειμελή. Την έφηΐμβρίδα μου μήνυσαν, ϋστερα άττό τα ξεσκέττασμά τους, δύο μασόνοι τής Ξάνθης, ό ενας άττό τος όποίους (αλλος έπίορκος αύτάς!) κατηεϊχε τή] θέση. τού δηιμάρχου τής χούν- τας καί ό άλλος (αλλος έττίορ κος') ήταν ύποψήιφΐος τής Συμ δουλευτικής, άλλά άττοδοκιμά- στηκε έντονα άττό τό λαό τής Ξάνθης. Ή Κρήιτη, τό ξέρετε καί τό ξέρω, εΤναι εύαίσθητη περιο- χή. Νά ετΓΐ·μένετε στόν άγώνα σας. Στό Ήράκλε.ιο ϋττάρχει μασονικήι στοα ιμέ τα όνομα «Άριάονη» καί άριθμό 95. Άναφέρω χαιρακτηιριστικά τα όνάματα μερικών δαθιμούχων): Κωνσταντίνος Πολυδάκης, Ιω¬ σήφ Μηλιαράκης, Νικόλαος Πί κουλας. "Οταν ττρόκειται γιά άγώ¬ να κατά τής μασονΐας θά πο- λειμάιμε ιμαζί. Αϋτό πρέττει νά γίνει κοινή συνείδηση. Καΐ θά πολειμάμε άνοιχτά, θαρραλέα αϋ τα τα φαντάσιματα, πού κρύβον ται μέσα στίς στοές, μή~ως κλεψουμε τή. . σοφία τους, έ μεΐς, οί «6έ6ηλοι», δπως μάς λένε. Αυτή την έττοχήι ζώ καί έργά ζομαι (δΓίμοσιογραφώ) στή Θεσσαλονίκη (διαθέτει ττέντε στοες». Δ{νω τό «σήμα μου στούς ιμασόνους, πού εΤχαν καΐ άλλον «έττίορκο» στή Λά- ρισα, τόν δή,χαρχό της έττί χούνττας (Αθαν. Μεσσήνη) καί πού άλλοΰ εΤχαν θά τα ττοΰιμε στή συνέχεια. Σού σφίγγω τό χέρι, σέ συγ χαίρω, συνέχισε τόν άγώνα σου. Υ.Σ.: Στεΐλε μου μιά σει ρά φύλλα τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» καί γράψε με συνδρομητή της. Θά μού κάνεις μεγάλη τιμή. Άγωνιστικά 'ΑτΓοτελεϊ κοινωνικό χρέος μας, ή ένηιμέρωση τού λαοΰ στΐς κρίσΐιμες αύτές μέρες, γιά τα ξέινα βρώμικα παιγνίδια ττοΰ παίχθηκαν τα τελευταία χρό- νια σέ 6άρος τού τόττου μας, κ ι έξακολουθούν νά παίζονται μέ ό- λέθρΐξς συνέττειες γιά τό μέλ- λον τής χώρας μας. Ό πολιτι κός κόσιμος ττού τα ξέρει καΐ τα βλέττει σιωπά, δείχνοντας έ'τσι μιά άσυνέπεια, ττρός την έντολή τού λαού. Κ ι ετσι άττο γοητεύουν ένα λαό πού δασανί στηκε καΐ ττροδόθηικε τόσο 6ά- ναυσα αττό τούς Τδιους τού τούς φίλους. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΩ ΤΗΡΙΑ; "Ενας είναι ό δρόμος γιά τή σωτηιρία τού λαοΰ μας. Νά σταματήση τή παραπλανή¬ ση: τού. Μά γιά νά τό τηετύχη ηρέπει νά καταλάβη και νά δή κατάματα την μγεαλη άλήθεια γιά τα βρώμικα ξένα παιγνίδια πού παίζονται στήν πλατή τού καΐ νά τα στα ματή—|ι. Μόνο έ'τσι θά βάλη φρένο στόν κατήφορο πού πή- ραιμε, στήν οΐκονομική άφάνια ξη τού τόττοι» καΐ στήν πολιτι κή υποδουλωθή μέ τούς έκβια- ♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦ ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ Ζητοθνται οίκόττεδα στο κέντρο τού Ήρα κλείου {{[ Τεχνικόν Γραφείον ( ' ΧΤΕΛΙΟΥ Λ. ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ Ι ΑΓ. ΜΗΝΑ 15 τηλ. 289595 ΒΙΒΛΙΟ · ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦»—<·♦»««' ' ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦- -■♦♦♦♦♦♦"- ΠΡΩΤΟΚΟΛ Τ«Ν Ι,ΟΦίίΝ Ι Ηλ ΓΑΒΡΙΗΛ Θ. ΛΑΜΨΙΔΗΣ ■■■■■■■■■■■■■■■Β ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ Κοπριά Μοσχαριών. Φόρτωσις μέ φορτωτή. Τηλέφωνα 286543 και 280712. Άπό 8 έ*ως 1 καΐ άπό 6-9μ·μ·___________ ΧΑΝΙΩΤΕΣ Κάθε Δευτέρα ζητάτε την εφημερίδα μας, άπό τό γνωστό περίπτερο: / «ΜΑΡΙΝΟΣ» Κάθε Δευτέρα «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» καΐ στά Χανιά θά τή βρήτε στοθ / Ν «ΜΑΡΙΝΟΥ» ΠΑ ΤΙΣ ΔΙΑΛΕΧΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕ¬ ΠΕΙΑ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΣΑΣ • ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΝΕΑ ιΜΟΝΤΕΛΑ ΝΥΦΙΚΩΝ Κ Ο Ο 6 Κ Ι Α Μ II! Ι Ι Ν «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛ ΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΟΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ» ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΧΧΕΔΗΑ ΤΟΝ ΧΤΗ ΔΗΜΟΧΙΟΤΗΤΑ Περιωρισμένος άρι- θμός άντιτυπωνκ διατί θεται άπό τα γραφεΐα ί «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Δρχ. 60 *»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« σιτκούς έκφοβισμούς πού γίνον- ται σ' ενα λαό τόσο βασανι- σιμένο. Κανένας δμως δέν βρέ θηκε πού νά βάλη στόχο αύτη την ένηίμβρωση τού λαού, σάν τό μοναδικό δράμο σωτηρίας της πατρίδος. Κανένας δέν στά θηκε άξιος νά πή στό λαό την άλήφεια, γιά τα βρώμικα παιγ νίδια τής Άμερικανικής πολιτι κης, στόν τόττο μας καϊ σ' όλό κληρη την Εύρώττη. Κι' άκόμη κανένας δέν στάθηκε ίκανός νά υψώση τή φωνή τού εγκαιρα γιά νά σταματήση, πρίν κά- ψουν την Κύττρο καΐ φέρουν την 'Ελλάδα στό σηιμερινό οί κονομικό χάος. "Αλλοι άττό ά- διαφορία κι άλλοι άπό άγνοια καΐ λίγοι άττό σκοπιιμότητα, α- Φησοτν στό ττέιραοημα τής τελευ ταίας δεκαετίας νά παίζονται άδίστακτα κι άνεμττόδιστα δ¬ λα τα ξένα βρώμικα πολιτικά παιγνίδια στή χώρα μας, μέ άποτέλεσιμα νά φθάσωμε στή σηιμερινή τραγική κατάσταση κι άντΐ εΐρήντνς κι άνοικοδό,μη- σης, ναχωμε έξοπλισμούς καΐ οίκονομικό στίψιιμο καΐ χάος. Πάρα ττολλά καΐ σοβαρά εΤ- ναι τα βρώμικα παιγνίδια πού παίχθηκαν καΐ παίζονται σέ 6ά ρος δλης τής Ε,ΐρώπης πρΐν ά¬ πό τον Β' Παγκόσμιο πόλειμο, πού π.ρέττει κάττοτε νά γραφ- τούν σ' ένα αλόκληρο βιβλίο γιά να τα δή καί νά καταλά βη ό κόσιμος κι ετσι νά βάλη τέρμα στήν βιρωμερότητά τους. Σήιμεοα θά μάς άπασχολήση ενα άπό τα πιό βρτοιμε,ρά αΰ- τά παιγνίδια τό πραξικόττηιμα τής 21ης Απριλίου 1967, πού ήταν άττό ι ττρίν γνωστό, στόν τΓθλιτικό μας κόσμο κι δμως τ' άφησαν νά εξελιχθή δίχος νά ένηιμερώσουν τό λαό. Καΐ στή συνέχεια, κατά την έφταετία, οί πολιτικοϊ δλοι ύττέκυψον στΐς ξένες έπιταγές καί κανένας δέν τόλμησε νά πή εγκαιρα την ά¬ λήθεια στό λαό γιά νά μή χα- θή ή Κύπρος καϊ νά μή φθάσω με στό Ελληνοτουρκικό χάος τής σηιμερινής έποχής. Κ ι ετσι μέ τό πραξικιόπηιμα τής 21ης Απριλίου 67, παίχθηκαν τα ττιό βρώμικα παιγνίδια τής ξέ νης πολιτικής στό χώρο τής Μέ σης Άνατολής καΐ στή χώρα μας, δίχως καμμιά αντιδράση καΐ κανέν-α πολιτικό έλιγιμά ά¬ πό μέρους (μας. Σ' δλα αΰτά τα χρόνια, ή λαιχή παραπλανήση άπό μιά κατάλληλη προπαγάν- δα ήταν τέτοια καΐ τόσο 6α- θειά, πού έλάχιστοι κατάλαβαν εγκαιρα τή διάβρωση πού προ καλοΰσε στό λαό μας. Κ ι έτσι δίιχως την άντίδρα- ση τού πολιτικού κόσμου μηττή καν σ έφαρμογή τα ψοβερά σχέέΐα των ξένων γιά τό πρα ξικοττηιμα τής δικτατορίας άττό μιά όιμάδα έπίορκων άξιωματι κων, μέ ττροκαθορισΐμένους στό χους γιά τα ξένα συιμφέροντα. ΠΡΟΤΟΣ ΣΤΟΧΟ Σ, ήταν η εδραίωση μιάς σίγουρης Κυ βέρνησης δικτατορίας στήν 'Ελ λάδα, μέ σκαττό ένα σταθερό ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα 4 δωματίων είς 2ον δροφον έττι τής ττλοττείας Άναψυκτηρίου «Κρόνος» Η¬ ρακλείου- Πληροφορίες: Τη¬ λέφωνον 280647 καί 284583 ΑΝ ΜΕΗΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΖΙΓΑΡΑ... Τό ττερΐπετρο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ στή Βασιλική τού Αγ. Μάρ¬ κου ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ Διαθέτει κα! την «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΦίΙΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΓΛΑΙΤΣ · ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥΣΕΣ Λ. Δικαιοσύνης — δίπλα ότου Κατράντζου ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΙΝΩΊΚΛΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝΩΝΥιΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑ 0/Γ . Ε/Γ ΜΙΝΩΣ και ΑΡΙΑΔΝΗ έξασφαλίζουν σταθερό, άνετο καΐ εύχάριστο ταξίδι ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ άπό ΗΡΑΚΛΕΙΟ διά ΠΕΙΡΑΙΑ ώρα 18,30 Κυριακη, Δευτέρα, Τετάρτη Πα- ρασκευή καΐ Σά66ατο. άπό ΗΡΑΚΛΕΙΟ - διά ΧΑΝΙΑ-Π ΕΙ ΡΑ ΙΑ ώρα 17.00 κάθε Τρίτη άπό ΧΑΝΙΑ διά ΠΕΙΡΑΙΑ ώρα 22.00 κάθε Τρίτη ώρα 19.00 κάθε Πέμπτη ΚΝΡ-Βλ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ „ , ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πλατεία Καλλεργών 7 ΤηλέΦ. 224304)5 ΠΕΙΡΑΙΑ: ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 28 τηλ. 4117952)3 ιτρογεφύρωμα γιά τόν τότε πό λεμο Άράβων — Ίσραήλ, πού έ'γινε τόν Ίούνιο τού 1967 καΐ έμεινε γυωστός σάν «ό πόλεμος των 7 ημερών» ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟ Σ ήταν νά γίνη ή "Ελλάδα όρμητηριβ εγκαταστάσεως όλων των ξέ¬ νων συμφε,ρόντων πίσω άπό τή Χούντα. ΤΡΙΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ήταν τό δράιμα τής Κύττρου καΐ τό 'Ελ λη,νοτουρκικό χάος στό Αϊγαϊο μέ οκστΓΟ την οικονομ ική άφαί μαξη. καΐ την πολιτική ύττοδού- λωση ί&λι δυό λαών. 'Ετσι αρχισε τό μεγάλο μαρ τύριο τού 'ΕλληΜΐκοϋ λαού, πού βασανίστηκε καϊ ύποδουλώθηκε στήν ττιό μαύρη και πιό χαώδη έποχη, άττό μιά μικρή ί»μάδα έττίορκων στριατιτικών. Πέιρασε σιγά — σιγά, ή πρώ τη ττενταετία 1967—1972 μέ τα δρώμικα παιγνίδια καΐ τή δικτατορία νά βασανίζει καΐ νά έξευτελίζει τό λαό, πού γέννηισε τήιν μεγαλύτερη έφεύ- ρεση. τού ανθρωπίνου ττνεύμα- τος, τή Δηιμοκρατία. Κατά τόν τελευταΤο έκεΐνο χρόνο τού 1972, καΐ στΐς άρ χές τού 1973, ή Ά,μερικανική πολιτική Ιβαλε σ' έφαρμογή τό Εύρωτταικό δράμα τού πετρε- λαίου γιά νά γονατίση την Εύ ρωηταική οικονομ ία, πού δέν ή- θελε τα Εύρωδολλάρια. Κ ι ά¬ κόμη έβαλε σ' έφαρμογή τό δρά μα τής Κύπρου γιά άλλα βρώ μικα παιγνίδια τους. Ό Πά—α δόπουλος μέσα σ' αύτά τα πά ι γνίδια, θέλησε νά έκβιάΊση τούς ,Αμερικανικούς ττολιτικούς γιά δικούς τού ίδοιτελεΤς σκοπούς. Όσοι τΓορακσλουθοΰσαν τό τε την πολιτική κατάσταση καϊ κατάρθωναν νά μαθαίνουν άττό ύττεύθυνα πρόσωττα ττά άληθι νά γεγονότα, εΤδαν μέ έκ-λη- ξη καΐ μέ χαρά, τή διαμάχη Παπαδόπουλου — Άμερικανών. Γιά νά έκβιάση ό Παπαδάττου λος τούς Άμερικανούς αρχισε δικούς τού σκοπος, αρχισε μιά σιερά άττό άντιαμερικάνικα μέ- τρα πού είναι γνωστά σέ δλους άλλά πού την έττοχή έκείνη ό 6α σαιίΐσμένος λαός μας δέν συνέ λαδε τό νόηιμά τους. "Ετσι ό Παπαδόπουλος απεφάσισε κι έκαμε τίς εξής ένέργειες ττού γράφτηκαν τότε καΐ προβλή- θηκαν άττό τάν Τύττο. 1 Ί Άνέθεσε στούς Ρώσσους την έρει/να τής Τύρφης τής Πεδιάδος των Φιλίπττων, στή Μακεδονια, γιά ένεργειακούς λέει, λόγους, έκεΐ ακριβώς πού έκανε ώσκήσεις 6ολής τό ΝΑ ΤΟ. Όττοιςο άμφΐδάλλει άς δι αβάσει τίς έφηιμερίδες τής έπο χής τού τέλους 1972 καΐ άρ¬ χές 1973. 2) Ά/τταγόρευσε νά τπρά ση άττό τόν 'Ελληνικό έναέριο χώρο, ή Άμιερικανική άερογέ- φυρα, την ανοίξη τού 1973 γιά τό Ίσραήλ καΐ επέτρεψε νά πε ραση ή Ρωσική βοηθεία γιά τούς Άραβες. 3) Άγόρασε 50 τάνκς άπό τή Γαλλία καΐ δχι άπό τίς Ή νωμένες Πολιτεΐες Άμερικής και ό τότε Διουκηπής των Θωρακι- σμένων Συνταγιματάρχτις Βύ- ρων Βελισσαρόλης άρνήθηκε νά πή στόν Άμερικανό Στρατιω ιικό άκόλουθο, γιά ποιό λόγο άγόρασε ή Χούντα Γαλλικά καϊ δχι Άμβρικάνικα τάνκς. 4) ΣΑΝ ΤΕΛΙΚΟ ΕΚΒΙΑ- 1ΜΟ κήρυξε έκτττωτο τό Βα σιλιά πού τόν εΤχαν στή Ρώ μη οί Άμερικανο'ΐ σών τόν γάτο εξω άητό την ιρύηα τού παντί κου γιά νά τόν φέρουν πίσω, μετά τή Χούντα. Μ' αυτή την τελευταία ενεργεια τού ήταν φα νερή πλέον ή ρήξις τού μέ τούς πάτρωνές τού κ ι ή μοναδική εύ καιρία πού δίδονταν γιά ενα ξε ριζωιμό τού θρόνου. Σέ δλους αύ τούς τούς έκβιασίμούς τού Πά—α δόπουλου, οί Άιμερικανοΐ έμει¬ ναν δήθεν άδιάφοροι, κι άρχι σαν νά έτοΐιμάζουν την τττώση τού, καΐ την άντικατάστασή τού γιά τα παιγνίδια των. (Συνεχίζεαι) ΤΑΒΕΡΚΑ ΔΙΟΝΥΣΟΖ ΠΛΑ Γ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΗΛ. 286.191 ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φαγητό, σ' ένα δμορφο πε- ριβάλλον. >♦♦♦♦
  ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ
  Η ΝΕΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΤΟΥ ΚΟΡΕΑΤΗ
  Γ «ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ»
  Στήν όδό Ζωγράφου 11 - Ήράκλειο
  • Μεζέδες έκλεκτοΐ
  • Φαγητά σπιτικά
  • Κρασιά διαλεγμένα
  • Περιποίηση άφθαστη
  • Κήπος δροσιστικός
  ΚΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟ Ι ΣΑΣ
  «ΚΟΡΕΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΜΑΝΘΟΣ
  ΠΡΟΘΥΜΟΙ Π ΑΝΤ Α
  ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ
  «»♦♦♦♦♦
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  «ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ»
  ΟΛΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΥ
  ΚΑΛΟ ΦΑΓΗΤΟ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΠΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ! ΣΑΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΖΟΣ
  ΣΛΑΊΤΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΤΛ.
  Πάμε παντου. Φωτογραφίζουμε τα πάντα.
  θυμηθήτε μας γιά δτι δέν θέλετε νά ξεχά-
  σετε.
  ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΗΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
  288-357 - 283-428 - 223331
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  | ΕΞΟ ΟΙ ΞΕιϊΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  _ ϋι ίι
  χαρας ααυτ;Ε|ν |
  που πριν με^χωμα εου ·' *
  φραξουν οί αλ'λοι να αοομα
  προλαβη να πέι εοτ;ω κ αι μια
  συλλαβη οικη'που
  Ι ΝΝ^ Ν Κ λ/ΐΜΤ/ΙΗΝΤ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  13 ΙΟΥΝΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ
  Η ΠΔΝΙΣΛΔΜΙΚΗ ΣΥΝΔΙΔΣΚΕΨΗ
  Τοϋ ουνερι/άτη μας κ. ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΒΑΛΗ
  Στήν Τρίπολη τής Λι·
  δύης, πραγματοποιήθη-
  κε, άιτό 16 μέχρι 22 Μα
  ΐου 1977, ή 8η Συνδιάσκε
  ψη των Οπουργών των
  Μουσουλμανικον χω-
  ρών. Στή Συνδιάσκεψη
  αυτή πήραν μέρος 26
  ύπουργοί εξωτερικών
  κσΐ 12 άκόμα ό&λοι
  ύπουργοί, πολυμελεΐς
  άντιπροσωπεΐες άπ' δ-
  λο τόν Ισλαμικό κόσμο
  καθώς καί έκατοντάδες
  παρατηρητές καί δηικ>
  σιογράφοι, μεταξύ των
  οποίων καί δ συνεργα-
  της της «Αληθείας» κ.
  Π. Βάβσλης 6 οποίος
  καί δίδει τίς παρακάτω
  σχετικές πληροφορίες.
  Άξιοσηιμείωτο ήταν τό γεγο
  νός δτι ή Αϊγυιτττος, τό Σουδάν
  «αί τό Ίράν άπΌυσίασαν, άπό
  τή διάσκεψη αυτή ένώ ττήραν μέ
  ρος έκιπρόσωττοι ττολλών έθνικο
  ατπελευθερωτικών κινηιμάτων καί
  όργανώσεις άντιστάσεως,
  (Π.Λ.Ο. - Παλαιστίνης, ΜΟΡΟ
  - Φιλιτπτίνων, τα Μετωττα Έ-
  ρυθραίας, Μοζαιμθΐκης, Τζΐιμττου
  τί κα! Κομόρο, Άροομττσταν -
  Περσίας κ.λ.ττ.).
  Κατά την διάρκεια των ερ¬
  γασιών τής διάσκεψης οί συιμ-
  μετέχοντες ύττουργοί διακήρυ-
  ξαν τό ττνεΰμα αλληλεγγύης
  των Ίσλαμικων κραττών καί την
  ά— ρακάλυτττη υποστηρίξη τους
  ΝΙΚΟΣ ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗΣ
  •Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  προσωπικότητα, ττού τό κθρος καί ή φήμη της, έβγαινε
  Ιξω άπό τα δρια τής Κρήτης, έξω άπό τα δρια τής 'Ελ
  λάδας. Ήταν τό ύπόδειγμα πού συγκέντρωνε τα τρία 6α
  ΟΊκά γιά μια όλοκληρωμένη προσωπικότητα την γνώση
  την άγωνιστικότητα καί την άνθρωπιά.
  Ήταν ό επιστήμονας μέ την φιλοσοφική διάθε
  ση καί την βαθύτατη κατάρτιση, ό άγωνιστής —ου φυλα
  κίστηκε, πού καταδιώχτηκε, που κυνηγήθηκε γιά τό Δη-
  μοκρατικό, τό Σοσιαλιστικό, τό Άνθρωπιστικό τού πι-
  στεύω, ό άνθρωπος που Ιφτασε τα δρια τής ίδανικότητας.
  Σεμνάς σοβαράς καί μέ τό άτέλειωτο πνεΰμα και
  χιοΰμορ, γράφτηκε άνεξίτηλα τό δνομά τού καί τό άτέλει¬
  ωτο χαμόγελό ΐου, στίς καρδιές καί στίς θύμισες ολο¬
  κλήρου τού Ήρακλειώτικου ΑαοΟ.
  Μά ή ανθρωπίνη μοΤρα, δέν κάνει έξαιρέσεις. Δέν
  διαλέγει. Άν διάλεγε, θάφηνε τόν Νΐκο Σακλαμπανη, τόν
  άλησμόνητο Νϊκο, νά ζησει ϊσαμε τα βουνά. Νά γίνει ύ-
  ττόδειγμα, παράδειγμα σ' δλες τίς γεννιές των άνθρώ-
  πων. Νά δείξει σ' δλους τούς άνθρώπους, δτι τό χαμό-
  γελο, άκόμη κ ι δταν πεθάνει κανείς, δέν πρέττει νά χάνε-
  ται άπό τα χείλη.
  Γιά μάς, τούς άνθρώττους τοΰ Τύπου, ό Νίκος Σα-
  κλαμπάνης, ήταν κάτι τό ξέχωρο. Ό πρόωρος θάνατός
  «τού, έδιωξε άπό τό ττλάι μας, έναν άγωνιστή, έναν ύττέρ-
  μαχο τής ΊΞλευθερίας τού Τύπου. "Εναν γνήσιο Δημοκρά
  τη πού ταλαιττωρήθηκε στό σύντομο διάστημα τής ζωής
  τού πού άγωνίοτηκε σ' δλα τα μέτωττα.
  Γενικάς Γραμμαχέας τού ΕΞΑΜ καί πρωτοπόρος τής
  'Είθνικής μας Αντισταθής ένάντια στούς Γερμανούς κατα
  χτητές, ψυλακίστηκε καί κλείστηκε ττολλές φορές στά
  μπουντρούμια και στά κρατητήρια τής Ασφαλείας. Μά,
  δέν μποροϋσε ό Σακλαμπάνης νά κάνει άλλοιώς. Γόνος
  τού σμιξίματος δυό σπουδαίων Ήρακλειώτΐκων οίκογενει-
  ών, γιός τοΰ Βενιζελικοΰ Ύπουργοΰ Μιχάλη Σακλαμπά
  νη καί άνηψιός τού μεγάλου μας Νίκου Καζαντζάκη, έ-
  ττρεττε νά άκολουθήσει τό δρόμο τού. Καί ό ΝΤκος Σα¬
  κλαμπάνης, δχι μόνο τόν άκολούθησε μά έγινε πρωτοπό-
  ρος. Πρωτοπόρος σ' δλους τούς άγώνες γιά τα παναν-
  θρώπινα ίδανικά.
  Είναι γνωστοί οί δεσμοι τού μεγάλου νεκροθ μέ την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ». ΕΤναι γνωστή ή βοηθεία ττού μάς προσέ-
  ψερε όπότε την χρειαστήκαμε καί ττρόσφατα άκόμη. "Ο-
  λα αύτά, θά τα γράψουμε στά έπόμενα φύλλα, δπου θά
  ττροσπαθήσουμε νά δώσουμε μια είκόνα τού 'μεγάλου Νί¬
  κου Σακλαμπανη, γιά νά πληροφορηθοΰν ποίος είναι ό
  μεγάλος Νεκρός τού Μεγάλου Κάστρου, δσοι τυχόν δέν
  γνώρίζουν καί κυρίως οί νέοι...
  Άς είναι Αίώνια ή μνήμη τού.
  ΠΟΛΩΝΙΑ
  • Συνέχειαά—ό τή σελίδο 1
  δσα άκονσα άνταττοκρινόταν
  κα! στήν άλήθεια. Γύιρισο
  την κεντρική πόλη δπου 6ρι-
  σκονται τα καταστήΊματα καΐ
  δέν πίοτευα στά μάτια μου.
  Οί τΐιμές στά έττίτπεδα τής περι
  γιραφής τού έργάτη. Καί οί
  π-οσότητες, νά φορτώσης φορτη
  γό πού λέει ό λόγος.
  Δέν άντεξα στόν πειρασμό.
  Μπήκα σέ ένα κατάστηιμα μέ
  £Ϊδη νεωτερισιμών. «ΣΕΝ-
  ΤΡΟΥΜ> τό λένε κάντα στόν σι-
  δηροδροιμικό σταθμό. Λε-
  ω, τούς έτπασα τούς
  Πολωνονς. Γυναικεϊες νάυλον '
  κάλτσες ασφαλώς και δέν θά |
  εχουν. Ρωτώ κάττοια κοττελίτσα
  ιμάσω βεβαία τού διερμηνέα πο¬
  λιτικόν πρόσφυγα πού μάς συ
  νόδυεε.
  —Κάλτσες γυναικεϊες νάυλον,
  έχετε;
  —Πώς, ιμοθ λέει κα£ μέ παρέ-
  ττεμψε στό σχετικό τμήνμσ.
  Καί τί νά δώ. Στίβα οί κάλ¬
  τσες κατά κατηγαρίες, άπό 20
  ΐμέχρι 30 ζλότ. Καΐ μετά άττό
  αύτό μουρμούρισα μονολογών-
  τας, εύτνχώς ττού δέν την πάττη-
  σα νά άκσύσω τον Πάπη.. ποΰ Ι
  πρΐν φύγω μοθ εΤχε ύττοδείξει:
  Φρόντισε νά άγοράσης μερικά
  ζευγάρια νάυλον κάλτσες άττό
  την 'ΕΞλλάδα. . . καΐ κατά τα
  άλλα θά ττεράσης ττερίφημα. Θά
  μοΰ κάστιζε —σκέφθηκα — τό
  ζευγάρι καπ' αύτό τόν τρόπο
  100 6ρχ. καΐ τταρα-άνω.
  _ ΗΜΟΡΦΠΣΗ
  Ττν διλλη μερά κα—οιος κόβη
  γηπής αττό την 'Ελληνική άντι-
  προσωπτεία, άντητρόσ&ϊττος τής
  ΟΛΜΕ, ζήττησε νά επισκεφθή
  κάποιο Πολωνικό Γυιμνάσιο γιά
  νά δή λέει μέ ττοιό τρόπο και
  τί ιμέσσ ιμορφώνονται τα παι¬
  δία των Πολωνών. "Όπως έλε,γε
  άφ' έ~π-έ,ρας, ήθελε νά βάλη τό
  δάκτυλό τού έττί των τύπτων των
  Ολων, γιατ! δέν ττίστεκε τα δ¬
  σα άκουγε. Γύρισε κατά τό με
  στιμέρι. Και σ—ό Θωμάς, ήταν
  μετα—λσ—μένος σέ Παθλο. Άλ
  λο νά σάς τό λέ», ϊλεγε, και
  άλλο νά τό βλέΛτατε. Τό Γυμ-
  νάσιο εΤχε δικό τού κλειστό κο-
  λυμβητηιριο καί γή-εδο δλων
  των άθλοπαιδιών. Κινηιι ατογρα
  φική αίθουσσ γιά την ττροοολή
  ταινιών καί διαφανειών. 'Αμφιθέ
  ατρο κλπ. 'ΕκεΤνο δμ«ς —ού μέ
  έντιπΓωσΐσχΓε χί νομίζεται δτι
  ήταν; Τα ίαηρεΐο καί τό φαρ
  Ιμαχείο τοθ Γυμνασίου. Μάλι-
  στα κύριοι. Κο—έληξε μέ εμψα-
  ση. Τό Γαμνάσιο εχει δικό τού
  όργανωμένο ίατιρεΤο καΐ φαρμα
  κε?ο, έττβνδριαμένο μέ εΐδικό γι
  ατρό κα! φαρμακοττ ο ι ό.
  'Εδώ δμως -ρέιπει νά κλείσω
  τό σηιμείωμά μου τταρά τό δ¬
  τι εΤχα νά πώ άκάμη τόσα πολ
  λά, γιά τα τόσο ώραϊα ττού εΤ-
  δα. Δυο-τυχώς ό χώρος δέν τό
  έπτιτρέ—εί. Προλαβαίνω μόνο ά¬
  πό τίς στήλες αύτές νά άπευθύ
  νω ίνα θβρμότατο εύχαριστώ
  στόν Πολωνικό λαό καί την Κυ-
  βέρνησή τον γιά τα δσα μάς
  πρόσφεραν τίς ιμέρες πού μάς
  φιλοξενοΰσαν καΐ τα δσα μάς
  εδωσαν την εύκαιρία νά γνωρί
  σ-ουμε άττό τόν τρόπο τής ζωής
  τους. Γ. ΣΤΡΑΤΑΚ,ΗΣ ι
  γιά ,μιά δίκαιη έττίλυση τοϋ
  Παλαιστινιακοϋ.
  Μετά τό τέλος των εργασι¬
  ών της συνδιάσκεψης ό ύττουρ-
  γός των εξωτερικών τής Λι6ύ-
  ης Δρ. 'Αλί Άμτττέλ Σάλα μ
  Άλ Τίρέϊκυ, πού ήταν καί ό Πρό
  εδρος, σέ σννέντευξήι τού, — ρος
  τόν Τύ—ο τταρουσίασε τίς τελι
  κές άττοφάσεις, —ού πάρθηκαν ό
  μόφωνα:
  ΠΑΛΑΙ ΣΤΙΝΗ
  «Ύποστηιρίζουμε τόν άγώνσ
  τού λαοΰ τής Παλαιστΐνης, δχι
  μόνο σάν Μουσουλμάνοι ή Ά-
  ραβες άλΐλά κσΐ έν όνάματι
  των άνθρωτΓΪνων δικαιωμάτων.
  Καταδικάζουιμ£ την έττεκτατική
  πολιτική τοθ Ίσιραήλ κι' άνα-
  γνωρΐζουιμε τό Π.Λ.Ο. σάν τα-
  κτικό ιμέιλος τής Ίσλαμικής
  συνδιάοκεψης. Πιστεύουιμε ά-
  κάμα δτι ή Παλαιστΐνη θά άπε-
  λευθερωθεΐ κάττοια μερά κα!
  τότε θά ζήσουν εΐρηνικά δλοι
  οί Παλαιστΐνιοι, Μουσουλμά-
  νοι, Χριστιανο! καί ΊουδαΤοι».
  ΚΥΠΡΟΣ
  Άναφερόμενος οτΊς ττροσττό
  θειες γιά μιά δίκαιη έττίλυση
  τοΰ Κυπρισκοθ ό Δρ. Τρέϊκυ
  εΤττε: «Τό πρόβλημα αύτό άττα
  σχόληοχ την Ίσλαιμική συνδιά-
  σκεψη έλττίζει δτι ή εΐρήνη κι' ή
  διεθνές πραβληιμα. Ή συνδιά-
  σκεφ( έλττίζει δτι ή εΐρτίντι κι' ή
  άδελφική συνεργασία θά έδραι
  ωθοΰν άνάιμεσα στούς Τούρκους
  καί "Ελληνβς Κι/πρίονς. εγττ^.
  στηρίζο^με την Ισόπτντα δικαι
  ω,μάτων, την ένότητα τοϋ νη-
  σιοθ κα! την αθέσ·μειη·η άνε
  ξα.ρτηισΐα της Κύττροι».
  Λ'ΙΒΑΝΟΣ
  «Τό τγρόβληΊμα τοθ Λιβάνου
  δέν σκζητήβηκε μέν στήι συνδιά
  σκεψη, δέν ύπάρχει δμως άμφΐ
  βολία ότι δλοι συμβάλλουιμε
  βετικά γιά την έπίλυσή τοα».
  ΠαράλληΛα, άνέφερε ό Δρ.
  ΤρέΊ'κυ, τό Μαγιότ άττοτελεϊ ά-
  ναττόσπαστο τμήιμα των νήσων
  Κομόρο κι' έλπίζει δτι ή Γαλ¬
  λία Θά σνμφωνήσει έπΓσης σ'
  αύτό.
  ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΛΣΗ
  Άπαντώντας σέ σχετικήΊ έρώ
  τηση ό Δρ. Τρέϊκυ δήλωσε δ¬
  τι τό πρόβληιμα των Μουσουλ¬
  μάνων τής Σοβιετικής "Ενωσηις
  δέν α—ασιχόλησε την Ίσλαιμική
  συνδιάσκεψη.
  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
  Στόν τεχνολογικό/ οίκονομι-
  ■ ■■■■■■ΕΙΙΗΙΙΙϋΡΙΙΙ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΙΕΙΟΥ
  ΚΟΙΝΟΤΗΧ ΧΚΑΛΑΝΙΟΥ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  Ό Πρόεδιρος της Κοινότητος
  Σκαλανΐου προκηρύσσει τακτι-
  κό μειοδοτικό διαγωνισιμό δι' έν
  σφραγίστων προσφαρών συμ-
  πληιρώσεως τιμολογίου γιά τή>ν
  καταισκεΐΛί τού έργου «άξιοττοίη
  ση γεωτρήισβως ήτοι ττρομή-
  Θεια καί έγκατάσταση( στροβι-
  λοφόρ>ου άντληττικοΰ τχυγκροτή-
  ματος», ττρουπολ)σμοΰ· δα—ά-
  νης 51Ο.ΟΟΟ δρχ.
  Ό διαγωνισιμός Θά διενεργη
  θή την 20 τού μηνός Ίουνίου
  τού έτοΐΛ; 1977 ήμέρα Δευτέ¬
  ρα είς τα Γραφεϊα τής ΤΥΔΚ
  Νρμαρχΐας "Ηρακλείου καί ε¬
  νώπιον τής έτπτροττης. "Ωρα έ
  νάρξεως τού διαγωνισμόν όρί
  ζεται ή 1 1 π.ιμ. καί λήξις ή 1 2.
  Ή διενέργεια τού διαγωνι¬
  σμόν καί ή εκτελέση τοΰ έργον
  διεττον-ται ύττό των διατάξεων
  τού Β.Δ. 468)196& κα! των
  συναψών διατάξεων τού Ν.Δ.
  288)54.
  Ή έγγύηση ο"ϋΐμμετοχής είς
  τόν διαγωνισιμό όρίζεται είς
  δρχ. 1 1.000 διά τής ττροσκομί
  σεως ίσο—όσου νραμματΐου τού
  Ταμείον Παροχίπ)κών καί Δα-
  νείων ή έγγυητπκης έπιστολής
  ανεγνωρισμένης Τραπέζης.
  Ή έγγύτ)ση. κΐϊλής εκτελέσε¬
  ως όρίζεται είς τΓοσοστόν 5%
  τού ττρ)σμοΰ τού εργου.
  Τής τταΓχιύσης καί τής μελέ
  της δύνανται νά .λάβουν γνώση
  οί ένδιαφειράμεοι ά—ό τό Γρα-
  φίΤο τής Κοινότηγτιΐς Σκαλανίου
  καί τής ΤΥΔΚ Νθ| ιαρχΐας Ήρα
  κλείον κατά τάς εργασίμους η¬
  μέρας καί ώρας.
  Είς τόν διαγωνισμόν γΐνον-
  ται δεκτοί έργοΛάίίοι κεκτημέ-
  νοι τττνχίον έ,ργολάιδον δηιμοσΐ
  ών έργων δι' £ργα ήλεκτρομη,χα
  νολογικά.
  Σκαλάνι 3 ΊουνΙου 1977
  Ό Πρόεδρος Κοινότητος
  Μ. ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ
  κ ό κα! άμττορικό τομέα ο! 0-
  πουργο! των ίσλαμικών κρα-
  τών σιιμφώνηισαν νά ένισχύσουν
  θΰτικά μιά ευρύτερη συνεργα¬
  σία. "Ετσι ή Ίσλθιμική, Τρά-
  πεζα, τό Ίσλαιμικό Κεφάλαιο
  Αλληλεγγύης καί τό ΤαμεΤο τής
  Ίερουισαλήιμ έχονν άρχΐσει νό
  έφαρμόζουν ένα κοινό —ρόγραμ
  ιμα, ττού άφορά στήν έπιστηιμο
  νίκη κα! οίκοναμική σννεργασΐα.
  ιΠάρΘηκε, έττΐσης, ή ά—όφαση
  νά' ένισχυβεΤ τό Ισλαμικό Προ
  κτο,ρείο ΕΙδήσεων^ ή δέ Λιβύη
  ένέκ,ρινε την χορηγήση 5ΟΟ.ΟΟΟ
  δολλαρίων.
  Έξ άλλου ή Συνδιάσκεψη
  διακήρυιξε δτι πρέττεί νά ένισχύ
  εται μέ κάθε τ,ρόττο ό όργανι-
  σιμός τής 'Ερυθράς Ημισελή¬
  νου.
  ΙΣΛΑΜ
  ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΜΙΣΜΟΣ
  ΟΙ ΜουσΌυλμάνοι, ττού άττο.
  τελοΰν τό
  V*
  τού —ληθυσιμοΰ
  τής γης δέν άντιτίθενται στόν
  ΧιΡΐστιανισμό. Ή Ίσλαιμική
  συνδιάσκεψη, δ,μως, διακήιρνξε
  ιμέ την ά—όφασήί της δτι θά τόν
  Θεωρεί άντίτταλο δταν ύπηρετεΐ
  τόν ίιμτΓίριαλισιι^ώ. Άκόμα, τονΐ
  στηκε δτι τό Ίσλάμ άναγνωρί-
  ζει ά— όλυτη έλευθΕρΐα σ' δλες
  τίς θρησκευτικές μειονόττντες
  καί γι' αύτό ή Ίθλαμική συν¬
  διάσκεψη ά—αιτεΤ τα Τδια δι-
  καιώματα καΐΐ γιά τίς Μουσουλ
  μανικές ιμειονοτη/τες, ττεριλσμ-
  βαναμιένων καΐ των Μουσουλ¬
  μάνων ττού ζονν στά έδάψη
  ~ού κατέχει —αράνομα τό Ί-
  σςχχηλ.
  Τέλος τό έθνικοα—ελευθερωτι
  κό μέτωττο τής Νοτίου Ταυ-
  λάνδης, πού έκ,ττροσω—εϊ 3.ΟΟΟ
  Ο00 Μονσουλμάνους ζήΚηισε
  ά—' την Ίσλαιμικήι συνδιάσκεψη
  νά κάνει έρει/να γιά τίς βαρ6α
  ρότηίτες πού υφίσταται ή Μου-
  σουλιμανική ιμιειονότητα ά—' την
  Βουδιστική κυβέρνηρηι Τάϊ καΐ
  νά συιμπσρασταθεΤ στόν άγώ¬
  νσ; τοΰ λαοΰ της Ν. Τσχιλάνδης.
  Π. ΒΑΒΑΛΗ Σ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΖ
  ΚΟΙΝΟΤΗΖ ΧΚΟΥΛΟΥΦΙΩΝ
  Άριθμ. Πρωτ. 131
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοι
  νότητος Σκουλουφίων
  ΔιακηιρΜΤτει δτι έκτίθεται
  είς διαγωνισμόν δι' ένσφραγί-
  στων ττροσφορών διά ποσοστού
  έκτττώσεως είς άκεραίας μονά-
  δας επί των τιιμών τού τΐιμολο.
  γΐον της ιμελέτηις άνευ όρίου ή
  κατασκεντί τοΰ έργου «διάνοι-
  ξις άγροτικής όδοΰ Μεγάλΐς
  Βιρύσηις> προϋπολογισμώ δρχ,
  (2ΟΟ.ΟΟΟ) διακοσίων χιλιάδων
  ι
  10 διαγωνισιμός Θά διενεργη
  θή είς τα γραφεΐα της Τ.Υ.Δ.Κ
  Νομάρχας Ρεθύμνης την 15
  τού μηνός Ιούνιον 1977 ημέ¬
  ραν Τετάρτην καί ώραν 10-11
  ένώττιον τής αρμοδίας έπιτρο-
  πής.
  Δεκτοί έργολά6οι ή Τεχνι-
  καί "Εταιρείαι Α' Τάξεως δι*
  εργα όδοποιΐας ή έιμπειροτέχ-
  ναι άναλόγου πεΐρας.
  Προθεσιμΐα (4) μήνες έγγύ
  ησις οτυιμιμετοχής δρχ. (5.ΟΟΟ)
  ττέντε χιλιάδες.
  Πληροφορίαι είς τα γραψεΐα
  τής Κοινότητος καί τής ΤΥΔΚ
  Ρεθύμνης κατά τάς εργασίμους
  ή'μέρας καί ώρας. >
  Έν Σκονλουφίοις τή 1
  Μάϊον 1977
  10 Πρόεδρος τής Κοινότητος
  ΑΝΤΩΝ. ΚΑΛΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ
  Η ττροχθεσινη εκδηλώση Μητσοτάκη
  ΔΩΡΕΕΣ
  —ε Ο συνταΐξιούχος δικηγόρος κ.
  Ήρακλής Χαριτάκης, κατέθεσε,
  άντΐ στέφανον, γιά τη μνήμη
  τοΰ Νίκον Σακλαιμπάνη, δραχ-
  μές ττεντακόσες' (500) στό "Ι
  δρυιμα Ε ιδικών Παιδιών.
  —"Ο κ. Ι.Π. κατέθεσε, άντ!
  στεφάνου, γιά τη μνήιμη, τού ΝΙ
  κου Σακλαμπανη, δραχμές ττεν
  τακόσες (500) στό σύλλογο
  «Άγιος Ιωάννης ό Έλεήιμων».
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  ττού εφτασαν νά τοΰ λένε ρυ-
  θμικά συνθήμοτα καί άττοδοκι-
  μασΐες, όπως: «Κώστα σταμά
  τα - Θά φός νταμάτα» (τελικά
  ριχτήκανε ιμόνο αύγά κα! γι-
  αονρτια), «Πουληιμένε άττοστά-
  τη», «Κώστα ιμ . . . - ηιρθαμε γιά
  πλάκα», «* Ο Λαός άτταιτεΐ
  τή Δευτέρα στό Δαψνί», κ.λ.ττ.
  • Άττέδειξε δτι διαθέτει όργα
  νωτικά ττιροσόντα, γιατ! ή δλη
  εκδηλώση τον ήταν έ—αγγελ'μα-
  τικά όργανωμένη., άλλά και δ-
  τι διαθέτει καί χρήιματα, διότι
  ή δλη, εκδηλώση: πράττει νά στοΐ
  χισε ττερί τα 2,5 μέ 3 έκατομ-
  μνρια.
  • Τίς πρωϊνές ώρες τής χθές ό
  κ. Μητσοτάκης δέχτηκε καί ά-
  ττάννηισε σέ σειρά καίριων έρω
  τηιμάτων πού τοΰ έθεσε διά ζώ
  σης ό διευθυντής τής έφηιμερί-
  δας ιμας, άναψειρόμενα σέ σο-
  βα,ρατατα Θόματα, πού λησιμό-
  νησε ή δέν τόλΐμησε νά Θίξη στήν
  όμιλία τού, δττως τό Θέμα των
  Βάσεων, των χρηιματοδοτών
  τού, των ά—ωτέρων έ—ιδιώ-
  ξεών τού, των Φηιμολογονμένων
  σχέσεων τού μέ ξένες μυστικές
  ύπηρεσΐες, τού Σιωνισιμον, των
  Άραβικών χωρων, των τταληών
  λογαριασμόν τού ιμέ τόν Άν-
  ρέα Παπανδρέου, των ΰττόπτων
  στοιχείων πον τόν ττεριβάλλουν,
  των Μαπόνων, τής Βασίλειος
  καί αλλων τταλλών.
  Αυτονσιο τό κείιμενο των
  έρωτα—αντήισεων, δ—ως μαγ-
  νη,τοφωνήθτ|(καν, Θά δηιμοσιεύ-
  σωιμε στό έπήμενο, γιά νά
  βοηθήσωμε τό κοινό, νά σχη-
  /ματίσει πληρέστερη γνώμη
  γιά τόν κ. Μητσοτάκη κα!
  την κινήση τού.
  ΔΙΑΦΟΡΑ
  ΜΙΚΡΟΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
  ΩΣΤΟΣΟ στήν προχθεσινή
  πρώτη πολιτική εκδηλώση
  τού κ. Μητσοτάκη, συνέβη¬
  σαν καί διάφορα μικροεπει-
  σόδια, ίνα έκ των οποίων
  συνδεόταν καί μέ τό διευθυν
  τή τής εφημερίδας μας.
  Συγκεκρικρένα ό διευθυν¬
  τής τής «Αληθείας» φωτο-
  γράφησε στό άεροδρόμιο την
  κ. Μαρίκα Καψή, ττού τυχαί
  ως συνοδευόταν άττό τόν Διοι
  κητή Χωρ) κης κ. Μαραγκό
  κη, την ώρα πού κατευθυνό
  ταν στή σκάλα τοΰ άεροττλά
  νού γιά νά ύττοδεχτεΐ τόν
  κ. Μητσοτάκη.
  10 κ. Μαραγκάκης ζήτη
  σε τή μηχανη καί τό φίλμ
  τοθ Μάνου Χαρή, άλλά έκεΤ-
  νος τού άρνήθηκε, ατταντών
  τας τού δτι θά τό κάνει άν έ
  κεΐνος τού δώσει τό π ι στό
  λι τού, διότι ή μηχανη γιά
  τό δημοσιογράφο είναι δ,τι
  τό πιστόλι γιά τόν άξιωμα
  τικό τής χωροφυλακής.
  Ό κ. Μαραγκάκης έττέ-
  μεινε, ή κ. Καψή άπείλησε
  μέ μηνύσεις καί διευκρίνισε
  ότι ταξιδεύει κι δτι δέν εΐχε
  πάει έκεΐ γιά τόν Μητσοτά¬
  κη. Τελικά δμως φαίνεται...
  έχασε τό άεροττλάνο, γιατί
  τίς ττρωινές ώρες χθές συ
  ναντηθήκαμε στό ξενοδοχεΤο
  της στό «Άστόρια» δπου καί
  διανυχτέρευσε ό κ. Μητσοτά¬
  κης μέ την έξ Αθηνών άκο
  λουθία τού.
  Ό Γδιος ό κ. Μαραγκά¬
  κης κατά την ώρα των έττει
  σοδίων θέλησε πάλι νά άττσ
  μακρύνει τόν διευθυντή τής
  «Αληθείας», άλλά φυσικά ό
  τελευταΤος καί πάλι τού άρ
  νήθηκε, επικαλούμενος τα
  συνταγματικά δικαιώματά
  τού.
  ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
  Άλλα έπεισόδια ήσαν
  αΰτά ττού έγιναν έξω άττό
  τή Νομαρχία μέ άποκορύφω
  μα έλαφρούς ξυλοδαρμους
  μεταξύ όπαδών τού Μητσο
  τάκη καί έκείνων ττού τόν
  άποδοκίμαζαν.
  Ήταν άκόμη τό σττάσιμο
  των τζαμιών ενός ττοΰλμαν
  άπό τα Χανιά, έξω αττό τό
  «Ξενία» δπου έ'γινε τό δεί-
  ττνο, άπό τα όττοΐα τραυμα
  τίστηκε έλαφρά μιά γυνσί
  κα.
  Κ ι άκόμη ήταν τό σττάσι-
  μο των τζαμιών τοΰ γαλακτο
  πωλείου άδελφών Κριαρά
  (Μητσοτακικών). 'Ένας έκ
  των άδελφών Κριαρά απο¬
  δίδει την ττράξη σέ στελέχη
  συναδέλφου εφημερίδας, άλ
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΣ.
  «ΤΑ ΕΜΌΙΚΙΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΑΚΡΙΒΩΤΕΡΑ ΑΠ' ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
  Έξωφρενικά ποσά γι.ό: σπίτια καΐ μα-
  γαζιά, πού άνεβάζουν τό κόστος ζωής σέ
  δυσθεώρητα υψη.
  ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ-
  ΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ
  ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΨΙΛΑΚΗ.
  ·♦♦♦♦♦♦
  ΤΟ ΘΕΝΑ ΤΟΥ κ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
  •Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  ρετική ή στάση τού Στρατοΰ .
  από εκείνην τής Πολιτείας. Ι
  Την διαιμαρτυρία τού κ. Κα-
  ρβλλη, ή άτΓθία κοινοττοιήθηκε
  σέ κάθε άρμόδιο, καί στήν ό-
  ττοία τονιζόταν ότι αποτελεί
  προκληθή, νά παίραίμένει στό Ή
  ράκλειο ό κ. Οίκοναμάκος, με¬
  τά την προσβολή πον έκανε, ά
  κολούθησε καί διαιμαρτυρΐα τού
  Δηιμοιτικού Συιμβουλίου.
  "Υστειρα άπό τίς διαστά-
  σεις ττού πήρε τό σοβαρά αϋτό
  Θόμα άττό τόν καθηιμερινό Τύ-
  πο, δέν Θά άσχοληθούιμε περισ
  σότερο ιμέ την δίκαιη· διαιμαρτυ
  ρΐα τού κ. Δήμαρχον .
  Έπικοινωνήσαιμε δμως καί
  μέ τόν κ. ΟΙκοναμάκο, ό οποί¬
  ος ιμάς εΤττε δτι ή Στρατιωτική
  τού ΙδιότηΓτα δέν τού έπιτιρέπει
  νά δίδει συνεντεύξει, έν πά-
  σει δμως περιπτώσει, δτι έκα-
  νε τό Ικανε κατόπιν έντολής,
  —ράγιμα γιά τό όττοΐο Θά μττο
  ροΰσσμε νά ιμάθουιμε περισσότε
  ρα άττό τόν κ. Νοιμάρχη.
  Ό Νομάρχην κ. Καραγκον-
  νίδης, μάς εΤπε δτι δέν μττορεΐ
  νά μάς πληροψορήσει γιά ένα
  θόμά ττού είναι στρατιωτικής
  φύσεως, άφοΰ ό ΐδιος είναι έκ
  ττρόσωπος τής Πολιτικής Άρ-
  χης.
  Έπειδή δέν ιμποροΰμε νά
  ρωτήσουιμε σχετικά τόν άρμόδιο
  Ύπουργό γιά τό ποίος καί
  γιατί δίδει τέτοιες έντολές, ζή
  τοθμε ιμιά Δηιμόσια απαντήση
  γιά νά ττληροφορηθεΐ ό κ'όσμος
  τί συιμδαίνει πάνω στό σοβαρό
  τατο αϋτό Θέιμα, κ ι άκόμη, νά
  (μην έπιρρίτπΌνται ευθΰνες σέ
  κάποιαν άν ό Ϊδιος δέ φταίει.
  Πάντως δτι καί νά ονμβαί-
  νει, δτρου καί νά μττέρδεψε ή ύ-
  ττόθεση, (καί πισττενουιμε πώς
  δέν ήταν αίτία τής μή παρουσί
  άς τοΰ Στρατοϋ στό μνημόσυ-
  νο τό στερεότνκΠΌ «Δέν προδλέ
  πεται άττό τόν Κανονισμό») ττρί
  ττει νά ένη,μερωθεϊ ό Λαός καί έ
  κεΤνοι τοΰς όττοίους έκλέγει δ
  ττως είναι ό Δήιμαρχος καί τό
  Δηιμοτικό Συιμβουλιο.
  -■■■■■■εΐπΐΐ
  !■■■■
  ΟΙ ΣΦΑΚΙΑΝΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ
  9 Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  καί ενας Μασόνος, πάρθηκε
  ή μάλλον ΰποδείχτηκε ή πα-
  ραπάνω άττόφαση.
  ΤΟ ΟΤΙ ΟΜΩΣ βλέπομε
  τώρα την τεραστία διαφορά
  τής ύπόσχεσης και διάθεσης
  τοΰ κ. Θεόδωρου καί τής πα-
  ραττάνω άττόφασης, τό ττρά-
  γμα μάς έμβάλλει όμολογου
  μένως σέ ύττοψίες.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ δέν βρήκαμε
  τόν Μητροπολίτη κ. Θεό-
  δωρο, λόγω τής άπουσίας
  τού είς Αθήνας^, γιά νά τόν
  ρωτήσουμε σχετικά. Σπεύδο
  με δμως νά δημοσιεύσωμε
  τα δσα ώστόσο μάθαμε α¬
  κριβώς γιά νά προλάβομε
  ττεραιτέρω δχι καλές, όπω-
  σδήποτε έξελίξεις. Συγκε
  κριμένα, ζητοΰμε (άφοΰ δέν
  κοινοποιήθηκε μάλιοτα εγ¬
  γράφως άκόμη) την κατάργη
  ση τής άπόφασης αυτής,
  πού θά δημιουργήση και-
  νούργιο ρήγμα άνάμεσα
  στήν Έκκλησία τής Κρήτης
  και τό πλήρωμά της.
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ οί
  Σφακιανοΐ Παπάδες, οί φτω-
  χοί μά τίμιοι άγωνιστές, ή
  πιό δυναμική καί μοναδική
  σχεδόν άντρείκεια φωνή τής
  Κρητικής Έκκλησίας, νά τι
  μωρηθοΰν τόσο αύστηρά, νά
  ττληρώσουν πρόστιμο — για
  τ. ι τούς έπιβλήθηκε κι αύτό—
  χιλίων ΤΓεντακοσίων δραχμών
  γιά τα μέλη τοΰ Έκκλησία
  στικοΰ Δικαστηρίου(!) καί
  κυρίως μέ την άπειλή τής
  άναστολής νά κλειστοΰνε τα
  στόματά τους!
  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ νά δοΰμε
  την τελική στάση των άρμο
  δίων καί κυρίως τοΰ πρώτου
  ύπευθύνου κ. Θεόδωρου, δ-
  ττως περιμένουν μαζί μας
  πολλοί Χανιώτες, Ηρακλειω
  τες καί κυρίως Σφακιανοί,
  γιά νά έναρμονίσωμε άνάλο
  γα καί τή δική μας στάση.
  ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ οί κάθε ύττεύ
  θυνοι Ινα νά γνώρίζουν: ή πά
  ραπάνω άττόφαση — πρό-
  κληση, δέν είναι δυνατόν νά
  περάσει δπως — δπως. Οί
  άγωνιστές Σφακιανοί Πα¬
  πάδες, άλλά καί ό Λαός εί¬
  ναι άττοφασισμένοι νά συνεχ!
  σουν τόν άγώνα.
  ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΗ: Οί ε¬
  ναντίον μας διώξεις, πού άρ
  χισαν πρόσφατα νά έττεχτεί
  νωνται καί στούς συνεργά-
  τες μας, δπως Πέτρος Β ά
  βαλης και τώρα Σφακιανοί
  Παπάδες, άτσαλώνουν πε-
  ρισσότερο την άγωνιστικότη
  τα μας.
  λά δέν κατονόμασε ττρόσωττο
  ΟΙ ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ
  ΕΚΕΙΝΟΙ πού άποδοκιμά
  σανε εντονα τόν Μητσοτάκη
  οί «όμάδες κρούσεως» δττως
  χαρακτηριστήκανε, κατά δή
  λωση των ίδιων — δσους
  ρωτήσαμε — δέν εΐχαν έττώ
  νυμη συγκεκριμένη και όρ
  γανωμένη κομματική προέ-
  λευση. Ό κ. Κ.Μ. μάς εΐττε δ
  τι ήταν τοΰ ΠΑΣΟΚ κυρίως
  μεταξύ των οποίων δυστυχώς
  καί έπιστήμονες καί ή δια-
  πίσωση έγινε διότι οί Άρ-
  χές συνέλαβαν μερικούς και
  εΐδαν την κομματική τους ί-
  διότητα πάντα κατά τόν κ.
  Μητσοτάκη.
  Άπό ττλευράς Άρχών δέν
  άνακοινώθηκε τίποτε. Τό θέ¬
  μα πάντως είναι σοβαρό καί
  ττρέττει νά δοθούν έττίσημες
  άνακοινώσεις, γιατι δέν εί¬
  ναι σωστές οί5τε δημοκρατι-
  κές οί βίαιες έκδηλώσεις
  καί κυρίως τα «γιαουρτώμα-
  το» άλλά δέν είναι τό Τδιο
  σωστό δημοκρατικό καΐ 6ί-
  καιο νά ρίχνεται τό βάρος
  σέ συγκεκεριμένα κόμματα
  άπό τόν κ. Μητσοτάκη ό ό-
  ττοΐος έπικαλεΐται τίς Άρ-
  χές ττού έκεΐνες ώστόσο δέ
  μιλοΰν.
  ΧΑΡ/^ΤΗΡΙΣΤΙΚΟ εί¬
  ναι τό γεγονός δτι γιά τή
  συγκεντρώση Μητσοτάκη ήρ
  θαν στό Ήράκλειο δημοσιο
  γράφοι άττό δλη την Κρήτη
  καί άπεσταλμένοι των πε¬
  ρισσοτέρων Άθηνα'ίκών έφη
  μερίδων καί ττεριοδικών.
  Μεταξύ αυτών συμττεριλαμ
  βανόταν καί ό κ. Ανδρ. Μο
  θωνιός, τέως διευθυντής τού
  ίδιαιτέρου Γραφείου τοΰ Γ.
  Παπανδρέου.
  ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ,
  ΧΘΕΣ ό κ. Μητσοτάκης
  έ'κανε ττεριοδεία στόν Κρου
  σώνα και σέ χωρία τής Μεσ
  σαράς, δπου διαθέτει κομ
  ματικούς φίλους δπως ό ό-
  πλαρχηγός κ. Χαρ. Γιανναδά
  κης στόν Κρουσώνα.
  Ο κ- ΕΜΜ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  ΤΑΧΘΗ Κ Ε στόν Μητσοτά
  κη μέ ανακοινώση πού έ"κα
  νέ ό ϊδιος άπό μικροφώνου
  στό δεϊττνο τού «Ξενία» ό άρ
  χηγάς Έθνικής Άντισιάσε-
  ως κ. Έμμαν. Μπαντουβάς.
  Όταν τόν ρωτήσαμε σχε¬
  τικά μέ την άντίθεη δήλωση
  τοΰ άνηψιοΰ τού βουλευτή κ.
  Κ. Μπαντουβά τόν όποΐο καί
  ύποστήριξε στίς έκλογές 0
  Καπετάν Μανόλης ά-άντη.
  σε: «ΕΤχα λόγω συγγενεί.
  άς ύποχρέωση νά τό κάνω
  Τώρα δμως άπευθύνομαητρός
  δλους καί στόν ϊδιο, νά ττλη
  σιάσουν στό Μητσοτάκη
  στήν κρίσιμη έτοντη γ,^
  την Κρήτη ώρα».
  Τα ύπόλοιπα θά μάς Τ(3,
  πεϊ ό κ. Κ. Μπαντουδάς
  «Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ»
  ΑΠΟ τίς τοπικές κσθημε
  ρινές έφημερίδες τοΰ '"
  κλείου ή μόνη πού ανέλαβε
  την ττροβολή τής κίνησης
  Μητσοτάκη ήταν ή χουντική
  «Μεσόγειος»
  Σχετικά ό έκ των στενών
  φίλων τοΰ Μητσοτάκη κ. θω¬
  μάς Ναθαινας δήλωσε δτι
  ή προβολή γίνεται αΰτό-
  βουλα όττό τόν Γραμματικά
  κη χωρίς καμμιά συνεννόη-
  ση·
  Πάντως τό μεγάλο κλιοέ
  πού δημοσίευσε στό χθεσι
  νό φύλλο της ή παροπτάνω
  εφημερίδα (τό δημοσιεύομε
  σέ μικρογραφία) είναι άττό
  τό Γραφείο Μητσοτάκη, ττού
  τα έΌτειλε σέ δλες τίς έφη
  μερίδες. Λέγεται άκόμη ό¬
  τι σχετική συνεργασία υ¬
  πήρξε μεταξύ Γραμματικάκη
  καί τοΰ έπικεφαλής δημοσία
  τητας στό Ήράκλειο τού Μη
  τσοτάκη κ. Φέφου Περδικο¬
  γιάννη.
  01 ΜΑΓΟΝΟΙ
  ΕΝΤΟΝΗ ήταν ή παρου
  σία των Μασόνων στή συ
  γκέντρωση Μητσοτάκη. Με-
  τεΤχαν: ό μέγας Διδάσκαλος
  κ. Καλοχριστιανάκης, ό έκ
  Χανίων κ. Πολιτώφ καΐ ά¬
  πό τό Ήράκλειο οί γνωοτοί
  μασόνοι κ.κ. Λεων. Χστζηδά
  κης, Κουντής Θωμάς Νσθε-
  νας, Γαλιάκης (διευθυντής
  Έμπορικής) . Ήρθε έπίσης
  είδικά άπό την 'Αθήνα ό μα
  σόνος κ. Δημ. Άετουδάκης,
  τοΰ ίδιαιτέρου περιβάλλον-
  τος τοΰ άρχιμασόνου κ. Γ.
  Βογιατζάκη, πιοτοΰ φίλου
  και ύποστηριχτή τού Μητσο
  τάκη άφοΰ ό Παττακός είναι
  φυλακή... "Αλλη μιά άπόδει
  ξη δτι οί Μασόνοι διείσδη-
  σαν καί στήν κινήση Μητσο
  τάκη, πρίν άκόμη γίνη Κόμ
  μΟ ΦΕΥΓΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
  Σ ΗΜΕΡΑ το άπόγευμα
  φεύγει γιά την Αθηνά ό κ
  Μητσοτάκης «κατευχσριστη
  μένος» δπως δήλωσε άπό
  ι ήν έπιτυχία τής συγκεντρω
  σης που κι ό ϊδιος δέν την
  περίμενε τόση.
  ίίί'^Η'^ψ'Μ1^
  ΟΙ «ΚΕΡΜΑΤΟΦΑΓΟΙ»
  ΑΝ ΚΑΙ έ'χουμε άσχοληθεΤ παλιότερα μέ τό θέμα,
  νομίζουμε δτι πρέπει νά ξαναασχοληθοΰμε ΰστερα άττό
  την παρακολουθήση τής κοντινης στά γραφεϊα μας συ-
  σκευής αύτοσερβιρίσματος άναψυχτικοΰ.
  Τα μηχανήματα αΰτά, τα όνομάσαμε «κερματοφά-
  γους» έπειδή τίς περισσότερες φορές τό δίδραχμο πού ρί
  πτεται στή σχισμή, χάνεται χωρίς νά φέρνει κανένα άπο-
  τέλεσμα. Την μιά δέν λειτουργεί τό κουμπί, την άλλη δέν
  ύττάρχουν πλαστικά κυπελλάκια κλπ.
  "Υστερα, καί ή ελαχίστη ποσότητα άναψυκτικοΰ ττοίι
  προσφέρεται, έρχεται λείψη, άψοΰ τό κυττελλάκι πάνοτε
  (δταν λειτουργεΐ τό μηχάνημα) είναι μισοάδειο.
  Πρέπει τέλος πάντων νά άντιμετωπιστεΐ τό θέμα, γιά
  νά μή σχηματίζεται άπό τόν κόσμο ή γνώμη δτι πρόκει-
  ται περί άπάτης.
  ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
  ΠΡΙΝ άπό λίγες μέρες συνέβη στόν_1<ρουσώνα ίνα θλι βερό άτύχημα. "Ενας 25χρονος νέος, έχασε τή ζωή τού άπό ήλεκτροπληξία, πού προήλθε άπό ρεΰμα ύψηλής τα σης. Έπειδή τα σχόλια δίνουν καί παίρνουν καί στίς συζη- τήσεις θεωροΰν ύπεύθυνη τή ΔΕΗ πού εχει ρεΰμα ύψη¬ λής τάσης μέσα στά χωρία, νομίζουμε δτι πρέττει νά δο- θεΤ μιά απαντήση. "Αν έπιτρέπεται δηλαδή νά ΰπάρχουν ήλεκτροφόρσ σύρματα ύψηλής τάσης μέσα στά χωρία όπότε είναι πιθανόν νά συμβοΰν καί άτυχήματα, δπως τό προχθεσινό τού Κρουσώνα. Γιατί έκυκλοφόρησε ή γνώμη δτι άπαγο- ρεύεται ή διέλευση ρεύματος ύψηλής τάσης άπό κατοι- κημένες περιοχές. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ - ΟΔΗΓΗΤΗ Τό Σ.Π. Ηρακλείου τής ΚΝΕ συνεχίζοντας την περσινή προσπαθεία, διοργανώνει καΐ φέτο στήν πόλη μας τό 3ο Φεστιβάλ ΚΝΕ — ΟΔΗΓΗΤΗ στίς 6—7 Αύγούστου. Καλοΰμε δλους τούς δημοκραπκούς πολίτες πού πραγματικά θέλουν τό σωστό προσανατολισμό τοΰ Λαοΰ καί τής Νεολαίας. Την αναπτύξη ενός σωστοΰ πολιτιστικοΰ καί πολιτικοΰ κινήματος γιά δλη τή Νεολαία σάν άντίδοτο στόν Άμερικάνικο τρόπο ζωής, τα πορνό καί τα ναρκωτικά νά βοηθή σουν στή διοργανώση τοΰ Φεστιβάλ μέ δλα τα μέ¬ σα, μέ ίδεες προτάσεις ύλικά ή καί τή συμμετοχή τους στήν όργανωτική Έπιτροπή τοΰ Φεστιβάλ. Οί ένδιαφερόμενοι νά άπευθύνονται στά γραφεΤ α τής ΚΝΕ Καντανολέων 15 Τηλ. 223667. ^■ΗΙ—■*ε~Ιε~ε~ΝΒΗΐ~Ι~Βΐ~ΜΒ^^Η^^Ι~Η ΘΕΑΤΡΟ «ΚΑΙΤΡΟ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ — ΩΡΑ ΙΟμ.μ. "Εναρξη των παραστάσεων τοΰ θιάσου , . ΚΠΠΑ ΠΡΕΚΑ με το φολκλορικό έργο τοΰ Μαριου Λαέρτη σέ Πανελ λήνια πρώτη «ϊ ΙΎΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΖΟΡΜΠΑ» ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ: Τετάρτη — Σάββατο — Κυ ριακή 8μ.μ. ΒΡΑΔγΝΕΣ. Τρίτη _ Τετάρτη _ Πεμπτη _ Πα ρασκευή — Σάββατο — Κυριακή ΙΟμ.μ. Προπωλοΰνται είσιτήρια στό ταμείο τοΰ Θεάτρου «ΚΑΣΤΡΟ» Τηλ. 283992.