98768

Αριθμός τεύχους

104

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

20/6/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ* αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τού Φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά -εί Εστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΧ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ Ε ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διοσθ-νίήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 1977
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόυος 3ος — Άρ. Φύλ. 104 — Δρχ. 5
  ΠΗ ΣΚΙΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΙ ΧΟΥΝΤΔΣ
  ΟΤΑΜ πρό καιροΰ γράψαμε γιά τίς ϋπο-
  πτες κινήσεις των χουντοδασιλικών στοι¬
  χείον μέσα στό Στρατό καΐ τα Σώματσ
  Ασφαλείας, πολύ λίγοι μάς εδωσαν ση·
  μασία.
  ΤΩΡΑ τό ϊδιο θέμα ^ιτήκε μέσα στή Βουλή,
  άπό τόν Βουλευτη Ηρακλείου κ. Κώστα
  Μπαντουβά, μέ άναλυτικές έπώνυμες κα-
  ταγγελίες.
  ΦΥΣΙΚΑ, δπως κάνει πάντα, ό άρμόδιος Ύ-
  πουργός κ. Αβέρωφ, περιορίστηκε νά μάς
  καθησυχάσει καΐ πάλι.
  ΤΟ ΘΕΜΑ είναι τόσο σοβαρά, δσο καΐ επι-
  κίνδυνο καΐ δέ χρειάζεται πολλά λόγια.
  Χρειάζεται ^όνο ό τονισμός καΐ ή ύπο-
  γράμμιση της θυσίας τού.
  Η ΟΥΣ ΙΑ λοιπον είναι δτι βρισκόμαστε στή
  σκιά μιας νέας χουντας, πού τα πλοκάμια
  της μας Μχουν ήδη περιτυλίξει.
  ΚΑΙ ΤΟ έρωτημα εΐναΐ' τί πρέπει νά γίνει
  στήν κρίσιμη έτούτη ώρα;
  ΑΥΤΟ πού πρέπει νά γίνει είναι ενα καί μό-
  νο. Ό Λαός, αύτός ό πολλαπλά προδομέ-
  νος Λαός, νά βρίσκεται σέ συνεχη έπιφυ-
  λακή. Και νά μην καθησυχάζει ουτε μέ τίς
  «φόλες» τοΰ κυρίου Αβέρωφ, ουτε μέ τα
  ύπόλοιπα κυβερνητικά φλυναφήματα.
  ΕΚΕΙΝΟ δμως πού πρέπει νά λάβουν ύπ'
  δψη τους οί κυβερνητικοΐ άρμόδιοι άπό
  τόν κ. Καραμανλή μέχρι τόν κ. Αβέρωφ,
  είναι τουτο; δτι σέ περιπτωση έφαρμογής
  τού έγκλημάτικοΰ άμερικανοκίνητου χουν-
  τοβασιλικοΰ σχεδίου, τα πρώτα θυματα
  θά είναι οί ϊδιοι, άν δέν προλάβουν νά
  δραπετεύσουν.
  ΚΙ ΑΚΟΜΗ, άς βάλουν καλά στό μυαλό
  τους, δπως καί οί έγκληματίες πού σχε-
  διάζουν τό νέο πραξικόπημα, δτι ό Λαός,
  αύτη τή φορά δέν θά κάτση σάν κότα· θά
  ξεσηκωθεΐ, θά αντιδράσει, θά πολεμήσει
  μέ νυχια καί δόντια, μέ πέτρες καί μέ κα-
  ρεκλοπόδαρα, μέ μαχαίρια καί μέ στιλιά-
  ρια.
  ΕΝΑ ΜΟΝΟ είναι τό κακό, δτι σ' αύττι την
  περιπτωση θά «πάρει ή μπάλλα» και άρ-
  κετούς άθώους.
  ΝΑ ΓΙΑΤΙ ύπάρχει £νας άκόμη λόγος πού
  οί ύπεύθυνοι κυβερνητικαί παραγοντες
  πρέπει νά δραστηριοποιηθοθν καΐ νά προ¬
  λάβουν τό χύσιμο τοΰ έλληνικοΰ αϊματος
  καί τό δράμα τοΰ άλληλοσπαραγμοΰ.
  ΕΙΝΑΙ καιρός άκόμη κάτι νά γίνει£ιά καί
  βρισκόμαστε άκόμη στή σκιά μιας νέας
  χούντας...
  Μ. Χ.
  ΕΝΩ ΟΙ ΑΡΧΕΣ «ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΤΑΓΚΟ»
  16
  «ΛΕΣΧΕΣ»
  ΣΙΟ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΣΕ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ
  ΔΕΚΑ ΕΞΙ «λέσχες» ή «έντευκτήρια» — δπως
  λέγονται έπίσημα — λειτουργουν αυτή τίι στι-
  γμή στό Ήράκλειο καί βρίσκονται σέ μιά κα-
  τασταση νομιμο - παρανομίας.
  ΑΙΤΙΑ είναι οί άρμόδιες Αρχές Χωροφυλακήν,
  οί οποίες στήν περιπτωση αύτη, «χορεύουν ταγ-
  κό», «ηγαίνοντας, άναποφάσιστες, ουό βήματα
  μπρός κι ίνα πίσω.
  ι
  ΑΠΑΤΗ οέ βάρος φτωχών βιοπαλαιστών
  ΠΜΥΠβΡΧΤη,, ΟΙΚΟΠΕαθ
  ΠΟΥΛΙΟΥΝΤΑΙ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΑΝ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ νά άγοράσετε Μνα οίκόπεδο, λί-
  γα τετραγωνικά μέτρα γιά νά χτίσετε «δυο κά-
  μαρες», προσέξτε! Ι ! Μπορεΐ τό οίκόπεδο πού ά-
  γοράζετε, ή πού παζαρεύετε νά είναι... δρόμος,
  γυμναστήριο, πάρκο, σχολειό ή δτιδήποτε άλλο
  στό έγκεκριμένο άπό 2ΟΊ.1972 σχέδιο πόλης,
  στήν περιοχη Μξω άπό τό Ήράκλειο, ή στό υπό
  έγκριση σχέοιο πόλης.
  παράνομα!.. Λ
  "Ολα τα παοοητάνων
  δέν είναι άττλές ύποθέσεις.
  Βασίζονται σέ μιά ττερίπτω
  ση τέτοιας άγαραπωλησίας
  —ού μάς καταγγέλθηκε και
  σ' αλλες τίς οποίες πληροψο
  ΕΥΛΟΓΟ ά-οτέλεσμα εί¬
  ναι τό δτι είναι άδύναττο νά
  οίκοδομήσετε, άφοΰ ο! άρμό
  διες ύ— ηρεσίες (στήν περί-
  τττωση τούλάχιστο τοΰ άπό
  20-1- 72 σχεδίου) δέ θά
  σάς δώσουν είδει α. "Αν τώ-
  ρα «καταφέρετε» και χτίσε¬
  τε, μοναδικό άττοτέλεσμα εί¬
  ναι ή μπουλντόζα, ττοθ θα ά-
  πειλεϊ μ έ κατεδάφιση δλα
  τα έντός καί έκτός σχεδίου
  ρο(>μαστε. Στήν παραπάνω
  περίπτωση, τό οίκόπεδο 6ρί
  σκεται κάπου στό συνοικι-
  σμό Μπεντεβή καί είναι ά~6
  κείνα ττού χορηγήθηκαν
  στούς πρόσφυγες τής Μι¬
  κράς Άσίας καί πού σήμε¬
  ρά δέν μπορεΐ νά ττουληθεϊ.
  Βρήκαν δμως τή λύση οί έν
  διαψερόμενοι πωλητές1 άφοθ
  συνέταξαν ενα ΐδιωτικό Συμ
  Φωνητικό, τό όποΐο μετέφερε
  την ήμέρα τής άγοραπωλη-
  σίας εντεκα χρόνια ακρι¬
  βώς πίσω, μέ την ήμερομη-
  νία 6.6.1966! ! !
  Πλήρωσε ό άγοραστής
  (πρόκειται γιά έναν φτωχό
  οΐκοδόμο) 200.000 δρχ προ
  καταβολή την 6-6-1977, μέ
  συμφωνίαι νά πληρώσει αλ
  λες 300.00 την 4-7-1977.
  Στό μεταξύ δμως έμαθε δτι
  τό οίκόπεδο πού άγόρασε,
  ήταν.. διδαχτήρισ συμ φωναί
  μέ τό νέο σχέδιο πόλης καί
  Φυσικά άν γινόταν —τίτι,
  θά χτιζόταν μόνο παράνομα,
  μέ δλες τις γνωστές ε
  σεις.
  "Ετσι αρχισε ενας α¬
  γώνας άκύρωσης τής άγορα
  πωλησίας. Ζήτησε τα λεψτά
  τού, καί μέ χίλια βάσανα
  ττήρε λίγο περισσότερα άπό
  τα μισά, πού εΤχε δωσει σάν
  προκαταβολή. Τ' αλλα,, ό
  πωλητής ίσχυρίστηκε ότι
  εΐχε.. φάει καί υπέγραψε συ
  ναλλαγματικές. Κράτησε δ¬
  μως ό πωλητής 24.000 δρχ
  σάν.. τίμημα ύπαναχώρη-
  σης και κατάφερε νά ξεφύ-
  γει άπό την παγίδα τής πά
  ράξενης άγοραπωλησίας ό
  οΐκοδόμος.
  Είναι δμως ή μοναδική
  περίπτωση στό Ήράκλειο;
  ΟΙ πληροφορίες μας, λένε
  δχι.
  β Συνέχεια στή σελί6α 4
  Έτσι, την ττειροοσιμένη έβδο-
  ιμώδα κληθηκανε άττό τό Τμή-
  μα Ασφαλείας νά ύπογρά-
  ψουν δτι «έλαβον γνώσιν» ττέν-
  τε - έξι λεσχηάρχες σχετικά μέ
  τό γεγονός δτι ή αΤτησή τους
  γιά άνανέωση, της αδείας, δέν
  τούς έγκρίθηκε.
  Σάν αίτία τπροβάλλεται ότι
  τα οίκήΊμαηα ποΰ είναι έγκα-
  ταστηιμένες, εΤναι δυσεπιτήρηΓ
  τα.
  Τό γεγονός εχει έτηφέρει
  σάιλο και τα «τέλια», τα μέ¬
  σα, οί γνωρΐιμίες, έχουν έπτι-
  οττρατΒυθεΐ έκτάκτως.
  ΧοοραοκττιρΐίΓτικό είναι τό γε-
  γανός δτι δνώ ύπάρχουν λέ¬
  σχες ττερισσότερο δυσεπιτήρη-
  τες άπό άλλες, δέν κλήθηκαν
  άκάμη άττό τή Χωροφυλακήν.
  Σχετικά, ό Διοικητής κ. Μα·
  ραγκάκηις, ιμάς δήλωσε δτι δέν
  έχει λήξει άκόμη ό £λεγχος τής
  ΈττΐΓΓραπης.
  Γενικά άττό τής πλευράς
  αυτής, βρισκόμαστε σέ μιά
  κατασταση «μεσοβέζικη» ποϋ
  ό~ο»6ή~οτε είναι άτταραδεχτη
  γιατΐ είναι άδιανόητο νώ ύ¬
  πάρχουν κι έδώ άκόμη διακρί-
  σεις.
  Κ ι δλα αΰτά βεβαία γίνον^
  ται άΐτΓΟ την άΛ*πτοφασιστικό-
  ττντα της Τδιας τής Κυβέονη-
  σης, πού κάτ« άπό τίς ττιέ-
  σεις των «Ισιχυ,ρών» των <γνω- στών» καί «φίλον», δέν ττιροχω- ρεΤ στό ττεριδόητο ναμοσχέδιο. Αΰτά πού δέν εϊπε οτίς όμιΛίες τού Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΚΑΙΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ μέ την άρχή τής εφημερίδας μας νά παίρνει συνεντεύξεις άπό πολιτικά πρόσωπα πού έπισκέφτονται τό Ήράκλειο, ό διευθυντάς της «Αληθείας» υπέβαλε στόν κ. Κώστα Μητσο¬ τάκη μιά σειρά έρωτήσεων, τίς πρώτες πρωϊνάς ώρες τής μέρας πού έκανε την πρόσφάτη πολι- τική τού εκδηλώση. Ή συνέντευξη 2·Ν)ινε προφο- ρικα μέ μορφή διαλόγου πού μαγνητοφωνήθη- κε καί έχει ώς έξής: Μ.Χ. Τα άττοκορύφωμα τής άμιλίας σας ήταν τό δτι έπι- δ(ώκ£τε τή συνενώση των Δη- μοκιρατικών δυνώμεων καί ά- ναφερθήκατε κυρίως στήν Ε. ΔΗ.Κ., στόιν κ. ΛΑαΟρο, άλλά κώϊ κατ' έπέχτασΠ' στόν Άν- ΠΙΚΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΑΡΝΟΥΜΑΙ Πώς άρχίζεις ένα γράμ- μα; Πώς μπορεΐς την Φυχή σου ν' άπλώσεις στ' αψυχο χαρτί; "Ενα χαρτί καμωμένο γιά λογαριασμούς, τιμαριθμι- κούς κανόνες, ή στήν καλύτε περίπτωση γιά ποιητές καί Φιλόσοφους, μιάς γενιάς κα μωμένης λές άπό άριθμούς καί σιδερένια γρανάζισι μιάς κοινωνίας άσυγχώτητα σκληρής γιά τούς άλλους; Τ! μπορεΐς νά γραφείς γιά μιά γλυκειά τρέλλα, ά- παγορευμένη άνόητα άπό τούς πολλούς, πού ύποκριτι κά καταδικάζσυν καί δρωμί ζοι/ν δ,τι πιό δμορφο, μιά καί αύτοι άπ οτελοΰν τό «κοινωνικό δικαστήριο»| τό ιταραδεγμένο άπό ένα σιόνο λο άνθρώπων στήν μορφή, μέ φυχή λύκων ούσιαστικά; Άρνοΰμαι! Καί ή &ρνηση ή δική μου, είναι ή τοποθετή ση μου, βγαλμένη χωρις λο γικηί μέ την ψυχή δμως, και τής καρδίας μου τους παλ- μούς τούς ρυθμιστικοΰς τής ζωής, τής μοϊρας, και τού έ • Συνέχεια στή σελίδα 4 δρέα Παπανδρέου. Σέ μενά δ¬ μως γεννήθηκε τό έρώτημα: ττώς ιμπορεΐ νά συμδεϊ κάτι τέ- τοιο δταν σεΐς ό Τδιος ττρΐν καταλήξετε στήν τπρόταση αυ¬ τή πού κάναττε, είχατε ττε,ρά- σιει — δατως λέιμε — γεννεές δεκατέσσερις τόν κ, Μαΰρο κοοΐ τούς Οπολονττους. Πώς γί- νετα ιλοιπόν άττό τή μιά μεριά νά τούς καλείται σέ συνενώση κα! άπό την αλλη, νά τούς τα λέττε τόσο χρντρά; Δέν 6ρί- σκεται εδώ μιά αντίφαση; Κ.Μ. Δέν έκανα καμμιά προσωπική έττίθεση. "Εκα¬ να απλώς διαπιστώσεις, οί οποίες στηρίζονται όπόλυ- τα στήν πραγματικότητα. Δέν έκανα είδικά καμμιά έττ ίθεση κατά τού Μαύρου. Απλώς εΐπα όρισμένα πραγματικά περιστατικό ΜΙΙΡΟΣΤΑ ΣΤυ ιν/Λΐ ΝΗ1 τα όποΐα είναι άνεπίδεχτα κάθε άμφισβήτησης, Άντίθε τα έγώ ύπέστην προσωπική έ—ίθεση πού ναμίζω δτι ή- ταν άήθης καί χνδαία. Μ.Χ, Ποία έννοεΐτε χυδαία έτττίθεση, αύτές τις ιμεψιονωμέ- νες άνοργάνωτες έκδηλώσεις εναντίον σας; Κ.Μ. 'Εννοώ την σημερινή ανακοινώση των 4Βουλευτών τοΰ Ήρακλείου,ή όποία πι- στεύω ότι δέν εκφράζει τή Ήθικός ό Γεώρ δική τους αττοψη. αύτουργός της είνα γιος Μαϋρος. Μ.Χ. Εϊτταττε κ. Μητσοτάκη ότι ηρθατε νά βροντοφωνάξετε την άλήθεια. Κι' έττειδή κι' έ¬ γώ αύτην κυνηγώ, ήθελα νά ιμού πήΊτε εύβέως. Μήπως δλα αύτά πού εΐπατε είναι σχήμα- τα λόγου καΐ δτι στήν ούσίο θέλετε απλώς νά δηιμιουιργή- σετε ένα ττροσωπικό σας κάμ- μα, Κ.Μ. "Οχι δέν είναι σχή- • Συνέχεια στή σελίδα 4 Μιά θλιβερή πραγματικότητα μέ προεχτάσεις ΔΚΡΙΒΩΤΕΡΔ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΥΤΗΠΡΡΤΙΑ ΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ κανείς σέ βάθος, τό πρόβλημα Ή παραπάνω φράση άνήκει σ' Εναν είδικό: των ένοικίων στό Ήράκλειο, άναμφΐσβήτητα, Στόν μεσίτη κ. Μ. Ρασούλη. Πραγματικά, μέ- θά διαπιστώσει δτι οί διαστάσεις τού ξεπερ- σα στό χάος της ακριβείας των ένοικίων, δέν νούν κάθε δριο! Μέ έπιπτώσεις πάντα πού κα- διαφσίνεται καμμιά λύση. Τό κακό, κάθε μερά ταλήγουν σέ δάρος τοθ Έργαζόμενου ΛαοΟ, ό καί μεγαλώνει. ΟΙ τιμές των ένοικίων αύξάνον οποίος μάταια ψάχνει νά 6ρεΐ στέγη. "Οπως ται καί τό Ήράκλειο γίνεται μιά άπό τίς πιό έπίσης και τής δοκιμαζόμενης τάξης των έπαγ άκρι&ές Εύρωπαϊκές πόλεις, γελματοβιοτεχνών, η όποία ζεΐ καθημερινά τό Είδικώτερα, πάνω στόν τομέα των ένοικίων, άγχος τοθ ένοικίου. —«Κινδυνεύει νά κλατάρει ή Οίκονομία τόπου, έξ αίτίας των ένοικίων». ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Όπωσδήποτε γιά τις τι¬ μές των ένοικιαζόμενων σπι τιών καί κοΓταστημάτων, ύ- πάρχει μιά διακύμανση, άνά λογα μέ την περιοχη ποϋ βρίσκονται. Έτσι, άκριβώτε ρο προάσιειο τού Ήρακλεί ου, σήμερα, είναι ό Μαστα μπάς. Άκολουθοΰν οί βίλλες τού "Αη Γιάννη καί οί πμές είναι κατά κάττοιο τρόττο χά τού ό μεσίτης κ. Χατζηδάκης μάς εϊπε: —«Άνεδαίνει κι ό τιμάριθμος, άλλά μέ τα νοίκια, τό κακό παράγινε» ΧΤΑ ΧΑΝΙΑ ΜΕΘΑΥΡΙΟ Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ ΠΑ ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ Μεθαύριο Τετάρτη 22 Ί ουνίου θά γίνη στά Χανιά ή εφεση των Άμερικανών ά λητών πού ξέσχισαν τίς ση μαΐες μας στή Χερσόνησο, κατά τής σχετικής άποφάσε ως τοΰ Πλημελειοδικείον Η¬ ρακλείου, τό όποΐο τούς κα ταδίκασε γιά περιύβριση συμ βόλου σέ 2 χρόνια φυλα κή. Ό κ. Εϊσαγγελέας Ηρα¬ κλείου έκανε, ώς γνωστόν εΦεση, νά δικαστούν καί γιά κλοπή. Μάρτυρες κατηγορίας εί¬ ναι 15 κάτοικοι τής Χερσο- νήσου καί ό διευθυντής τής «Αληθείας», πού έκανε καί τή σχετική μήνυση. μηλότερες στίς Άνατολικές καί Δυτικές περιοχές. Μέσα στό Ήράκλειο, οί τιμές των καταστήμάτων ά- νεβαίνουν σέ άστρονομικά νούμερα. Νούμερα πού φέρ νούν άναστάτωση στήν οικο¬ νομ ική ζωή τοΰ τόπου. Τα «έντός των τειχών» σπίτια, έκεΤνα των στενοσόκκακων, πού μέχρι πρίν άπό μερικά χρόνια ήταν έγκαταλειμένα στυλώνονται δπως — δπως, γιά νά νοικιαστοϋν. Καί νοικιάζονται σ' οποίον δέν 6ρεΐ σπίτι μέσα στό χάος των τιμών. Μηνύματα κα- κά. Προαγγελίες μιάς άβέ βαιης έξέλιξης. ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ "Υστερα άττό σχετική έ'- ρευνα, σέ περιοχές τού Η¬ ρακλείου καί συζητήσεις μέ εΐδικούς καί μή, ΰπολογίσα- με τίς τιμές των μισθίων κατά μέσο δρο γιά τό 1974 καί 1976, μέχρι άρχές τού 1977. Μέσα στά δυό αύτά ΕΝΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ χρόνια, οί τιμές έγιναν ά- πλησίαστες. Τα κυκλώματα κλείσανε τελείως. Και έκεΐ- νοι πού δέν διαθέτουν «δυ6 μέτρα γής», είναι άναγκασμέ νοι νά περιφέρονται μέρες ή βδομάδες όλόκληρες στά Καστρινά σοκκάκια γιά νά βρούνε τέσσερεις τοίχους καί μιά στέγη νά μείνουν. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΙΟΥ • Γκαρσονιέρες • Δυάρια • Τριάρια • Τεσσάρια Ύπάρχουν βεβαία καί τι · μές λίγο χαμηλώτερες άπό Ι 1974 Τ 000 δρχ. 1.500 δρχ. 2.500 δρχ. 3.500 δρχ. τίς παραπάνω. Άλλά ύπάρ β Συνέχεια στή σελίδα 4 1976—77 2.500-3.000 δρχ. 3.500-4.000 δρχ. 5.000 6.000 καί άνω >♦«>«»♦♦♦«»>♦«»♦<»♦♦♦■»< ΜΙΑ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗ Ο ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο "ΕΡΓΟΤΕΛΗΙ Π ΑΝΑΓΓΕΛΘΗΚΕ ή£η ή λαική συναυιλία πού ττρόκειται νά δώσει την παραπάνω Δευτέρα, ό Μίκης ©εοδωράκης στό Ή¬ ράκλειο. Μόνο πού ό τό—ος τής έκ- τέλεσής της δημιούργησε έρω- τιηματικά γιατί ένώ τα διαφη- ιμιοτικά ττανώ γράφουν τό Γή~εδο τού ΟΦΗ, πολλο! εΐ- ναι έκεΤνοι, ττοϋ πιστεύουν δτι θά γίνει στό γή—εδο τοΰ 'Ερ- γοτέλη, Καΐ σ' αυτή τή σύγχιση 6ο- ήθησε ό «διός ό σι/νθέτης μέ μιά παλιότερη δήλωσή τού, πρΐν ένα περίπου χρόνο, πού έΤιεγε περίπου τα εξής: «Τό λάθος πού έγινε θά τό έττανορ- θώοχο στό ιμέλλσν. Σάς δίνο τό λόγο μου δτι την έττόμενη φο- ρά πού θαρθώ στό Ήράκλειο, θά έμφανιστώ στό γήτπεδο «'Εργοτελη». Άλλά καιρός είναι νά μά- θει ό άναγνώστης ττού δέν γνωρίζει την σχετική Ίστορία: Ό Μίκης Θεοδω,ράκης ήρθε νά δώσει σκναυλία στό Ήρά- κλειο, τό 1966, άλλά δέν τού έδινε κανεΐς κανένα χώρο νά έμψανιστεΐ, ιμιά καί τότε ό Μί¬ κης ήταν ό «κυνηγηιμένος κομ- μουνιστής». Τάτε λοιπόν 6ρέθηκε τό Σμμβούλισ τού Έργοτέλη, πού τταρά τή ρητη έντολή πού τού εδωσαν οί κρατοΰντες τής έ- τοχής, πήρε την ήρωική άττό- φαση και τταραχώρησε τό γήΓ πεδό τού στόν Θεοδωράκη καΐ μάλιστα δ » ρ ε ά ν . Άκολουθήσανε μετά τα γνωοπά γεγονότα, μέ άττοτέ- λεσιμα ή Χούντα νά κυνηγήσει τόν Έργοτέλη τόσο πολύ μέ¬ χρι ττοΰ τόν διάλυσε καΐ μιά δασική "αίτία ήταν ή παραχω¬ ρήση τοΰ γητττέιδου στόν «κομ- μουνιστή Θεοδωράκη». "θταν μετά τή μεταπολί- τευση ήρθε ξανά ό Μίκης στό Ήράκλειο δλοι περίιμεναν νά τόν δοθν στό γήττεδο τού Έρ¬ γοτέλη. Τελικά δμως πήγε στοΰ ΟΦΗ καΐ ό ϊδιος δικαιο- λογήθηκε λέγωντας δτι τό λά¬ θος ήταν τού άργανωτή κ. ΣταΐΛρολαί/μη, ό οποίος δέ • Συνέχεια στή σελίδα 4 ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΙΑΤΑΧΟΗΚΕ: ΕΝΟΡΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ Ό Προϊστάμενος τής Ε1- σαγγελείας "Ηρακλείου κ. Γ. Ζορμττάς, διέταξε ένορκη προκαταρκτική εξετάση, γιά την πρόσφάτη άπειλή κατά τού διευθυντή τής «Αληθεί¬ ας», την όποία ήρχισε ηδη νά διεξάγει ό Διοικητής τού Τμήματος Ασφαλείας, ταγ ματάρχης κ. Μανιατάκης. Την περασμένη Πέμπτη κλήθηκε και εδωσε καταθέ¬ ση ό άπειληθείς, ο οποίος δέν έκανε μήνυση κατά τοθ διαπράξαντος την άπειλή και την έξύβριση, δηλώνον- τας δτι δέν έπιβυμεΐ την ποι νίκη δίωξη αυτού που τοΰ έκανε τή γνωστη έπίθεση. Κλήθηκε έπίσης καί κατά θεσε σχετικά, ό αϋτόπτης, μάρτυρας κ. Ιωάν. Ματθαιά κης εμπορος. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ»»»»» 4 ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ «Η ΑΛΛΑΓΗ» ΠΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ ΕΗΖΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΠ1Η "Υστερα άττό αύτεπάγγελ- τη Είσαγγελική δίωξη παρα- ττέμ/πονται νά δικαστούν _στό Τριιμελές Πλημμελειοδικεΐο Ηρακλείου, την 4.7.77, ο! ύ¬ πεύθυνοι τής εφημερίδας «ΑΛ- 9 Συνέχεια στή σελίδα 4 ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΔΥΟ ΔΙΚΕΣ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,, ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Δυό δίκες τής «Αληθείας» έχουν ττρασδιοριστεΐ αυτή τή βδαμώδα στά Χανιά. Ή ττρώτη είναι γιά μεθαύ- ,ριο Τετάιρτη 22 Ίουνίου, μέ κατηγορούμενους τόν Μάνο Χαρή καϊ τόν Πέτ,ρο Βάβαλη. Πρόκειτατ γιά την "Εφεση στή σχετική άττόφαση πού έκδόθη- κε ττρό μηνός άπό τό Πρωτο- δικεΐο Ηρακλείου, μέ την ό¬ ποία άθωώθηκε ό ττρώτος καΐ καταδικά|>τηκε ό δώτε-
  ρος σέ τριάμισι χρόνια φυλα-
  κή (δυό γά την κανονική δίκη
  καΐ 14 μήνες γιά την έΊμβόλι-
  μη).
  Ό διευθυντής τής «ΆλήΓ
  θείας», τταραπέιμ—εται νά ξα-
  ναδικαστεΐ, Οστερα άατό εφεση
  της ιδίας Είσατνγελικής Άρ-
  χης Ηρακλείου, πού ζήιτησε
  την άθώωσή τού! ! !
  Ή δεύτερη είναι γιά την
  Παρασκευή 24 Ίοννίου, στό
  ΠρωτοδικεΤο Χανίων, μέ κατη-
  γοροθμενο τόν Μάνο Χαρή,
  γιά περι^βριιση τοθ Ύττουρ-
  γοΰ Δικαιοσύνης κ. Στεφανά-
  κη, δταν ό ττρώτος ήταν κρα-
  τούμιενος στΐς Φυλακές Χα¬
  νίων.
  Στό κλητήριο θέσττισμα
  τού κ. εΐσαγγελέα Πληιμμε-
  λειοδικών Χανίων, ό κατηγο-
  ρούμενος διευθυντής τής «Ά-
  λήθειας» έκανε προσφύγη ένώ-
  πιον τοΰ κ, ΕΙσαγγελέα Έφε-
  τών.
  Έπειδή ιμέχρι στιγμής δέν
  πήρε σχετική απαντήση ό κα-
  τηγορούμενος, δέν είναι 6έ6αιο
  αν θά διεξαχθή καί μάλλον δέν
  θά γίνη ή δίκη την παρο— άνω
  ήμεραμηνία
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  20 ΙΟΥΝΙΟΥ 1977
  Ζωγραφική
  ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΕΡΓΑ
  ΜΑΡΙΑΣ ΦΙΟΡΑΚΗ
  Μέσα στή Χούντα πέθα-
  νε ή Μαρία Φιοράκη. Μιά
  ζωγράφος Ήρακλειώτισσα
  μέ καταπληκτικές ίκανότη
  τες. Μέ πλούσιο ζωγραφι-
  κό ταλέντο. "Εργα της,
  βρίσκονται σέ πολλέι; ίδιω
  τικές συλλογές, τής Έλλά
  δας καί τού έξωτερικοΰ.
  "Εργα ύψηλής τεχνοτρο-
  πίας, δπως ήταν όλόκληρη
  ή δουλειά τής Φιοράκη.
  Τώρα, λίγα χρόνια μετά
  τό θάνατό της, ό Κώστας
  Σταυρακάκης προσπάθησε
  νά 6ρεϊ μερικά ίίργα της.
  Καί βρήκε. Τα έ'ργα αύτά,
  που άντιπροσωπεύουν κα-
  τά κάποιο τρόπο όλόκληρη
  τή σταδιοδρομία τής Μαρί
  άς Φιοράκη, τα έκθέτει ά-
  ΐιό την 19η Ίουνίου, στήν
  γκαλερί τού, στήν όδό Ζω-
  γράφου άρ. 7.
  γραμμα θά έμφανιστή έπί-
  σης ό μΐμος Γιώργος Κοτσώ-
  νης.'
  έπίσης ό μΤιιος Γιώργος Κο-
  τσώνης.
  Αύριο Τρίτη θά κάνει μιά
  ένντυπωσιακή έμφάνιση κατ
  ευθείαν ό— ό την Ισπανία,
  τό πενταμελές μπαλέτο
  «ΠΕΠΕ ΛΑΡΑ».
  Έπίσης, πολιτικά τρα-
  γούδια θά άποδώσουν ό
  Γιάννης Ζουγανέλης καί ή
  Ίσιδώρα Σιδέρη.
  Βέαμα
  Ο ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΤΣΑΣ
  ΣΤΟΝ «ΚΡΟΝΟ»
  Σήμερα, άττόγενμα καί
  βράδυ θά έμφανιστή στό
  Άναψυκτήριο «Κρόνος»,
  στόν Πόρο, ό γνωστός ήθο-
  ποιός Κώστας Βουτσάς.
  Μαζί μέ τό ύπόλοιπο πρό-
  Α.ΡΧΙΣΕ Ο ΘΙΑΣΟΣ
  ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΠΡΕΚΑ
  Άπό προχθές Παραεκευ
  ή, ήρχισαν οί παραστάσεις
  τοΰ θίασου Κώστα Πρέκα
  στό Θέατρο «ΚΑΣΤΡΟ»,
  μέ τό εργο τοΰ Μαριου Λα
  έριη «Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
  ΖΟΡΜΠΑ». Είναι έΎα έρ-
  γο φολκλορικό, μέ τονισμέ
  νο τό Έλληνικό στοιχεϊο
  καί την παράδοση τοθ τό-
  που μας. Τόν Κώοτα Πρέ¬
  κα, πλαισιώνουν κι' αλλοι
  έκλεχτοί ήθοίΐοιοί( δπως οί
  Μάκης Λειβαδάς, · Κ. Φρα¬
  γκιαδάκης, Μ. Λαέρτης, Υ.
  Μεταξάκη, Γ. Άστερά-
  ου, Μαν. Φραγκιαδάκης,
  Φαίη Δαμιανάκη, Χρυσάν-
  θη Κορνηλίου, Πάν. Χρη-
  στογιάννης.
  Έπίσης έμφανίζονται
  τύ χορευτικό συγκρότημα
  ■ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ.
  ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΙΚΗ! ΜΟΥΣΙΚΗΣ
  ΖΑΜΑΝΙΑ,,
  Τηλέφωνο 286.713
  Ό γνωστός καλλιτέχνης τής λύρας
  ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ
  μέ τούς συνεργάτες τού στά λαουτα
  ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΟΥΚΑΚΗ
  καί ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ
  χαρίζουν κάθε βράδυ
  στό καλοκαιρινό κέντρο «ΖΑΜΑΝΙΑ»
  την ΓΝΗΣΙΑ καί ΑΝΟΘΕΥΤΗ
  Κρητική Μουσική.
  ΠΑ ΕΝΑ ΑΞΕΧΑΣΤΟ
  ; Π ΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ
  ΕΛΑΤΕ ΣΤΑ «ΖΑΜΑΝΙΑ»
  Κάθε βράδυ, άτόφιο κρητικό ξεφάντωμα
  μέ τόν άπίθανο λυράρη
  ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
  Ρωτήστε αύτους πού γλέντησαν μέχρι τώρα
  στά «ΖΑΜΑΝΙΑ»
  "Ολοι θά σάς πουν πώς:
  ΓΛΕΝΤΟΥΜΕ ΚΡΗΤΙΚΑ..·
  ■ ■■■«■■■0ΐαΜ-ΒΗΐηΗΜΠ|-Β-------||-
  διακοσμητικη
  ♦«»♦♦»»♦♦♦♦♦■«>
  Τηλ. 287.670
  ♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦«
  ΕΝ ΟΙ ΚΙ ΑΖΕΤΑΙ έττ1 τΠς οδοΰ Βύρωνος (έναντι Κλι
  νίκης Εύαγγελισμός νεόδμητο Κατάστημσ 9 μέ-
  τρωυ ττροσόψεως μεθ' ύττογείου παταριοθ καί κεν-
  τρικής θερμάυσεως. ΣυνολικοΟ έμδαδοθ 250 ττερί-
  . που τετραγ. μέτρων. Κατάλληλον διά παντός τύπου
  {) έκθεσιν. Πληροφορίες τηλ. 282587 — 283031.
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ■ ΕΞΙ.ΤΕΡΙΚΟΥ*
  (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< Σπανουδάκη καί οί Παρα- σύρης (λύρα) καί Κου- τρουμπάκης (βιολί). "ΠΑΝΔΩΡΑ,, Την περασμένη Τετάρτη, έγιναν τα έγκαίνια ενός «καινούργιου» Βιβλιοπω- λείου οτό Ήράκλειο. Πρό κειτα γιά τό Βιβλιοπωλεϊο «ΠΑΝΔΩΡΑ» πού βρίσκε- ται στήν πλατεΐα μέ τα Λιοντάρια (Πλατεΐα Βενι¬ ζέλου ). Τό 6ι6λιοπωλεΐο αύτό, είναι ή συνέχεια τοΰ παλιοΰ 6ι6λιοπωλείου τοΰ Γιώργη Κλάδου καΐ Σία. Στό καινούργιο καταστή μα, ύπάρχει πλούοια ουλ- λογή 6ι6λίων, ΐδιαίτερα πλούσια δμως είναι ή συλ- λογή κοινωνικοπολιτικοΰ καί λογοτεχνικοϋ 6ι6λίου. Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ Άπό την Παρασκευή πού πέρασε, αρχισε τή λει τουργία της γιά την καλο- καιρινή σαιζόν ή Κινηματο γραφική Λέσχη. Τόπος προ 6ολής, είναι ό κινηματο- γράφος «ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ». Ή Άνοιχτή Κινηματογρα- φική Λέσχη, έόχει προγραμ ματίσει νά προβάλλει μιά σειρά άπό έ,ργα ποιότητος τοϋ Παγκοσμίου κινηματο γράφου τό φετεινό καλο- καίρι. "Εργα δηλαδή διε- θνοΰς άξίας πού συνήθως βρίσκονται μακρυά άπό τα έμπορικά κυκλώματα. οτια ΑΚΟΥΣΙΕΚΕΙ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ; ΚΩΣΤΑ ΛΑ ΙΔΗ Κύριε 'Υπουργέ Γεωργΐ άς. Εϊστε £νας Ύπουργός καί είμαι ε*νας άγρότης. Σεΐς £χετε μιά θέση διατα γής κι έγώ μιά θέση ύπα- κοής. "Ετοι τουλάχιστον λέει ό νόμος ή ό κάποιος νό]ΐος αν θέλετε καί φυσι- κά ό γραπτός νόμος. Αΰτός πού κατασκευάζεται άπό κάποιον ήν κάποιους νομο- θέτες καί μή, άρμοδίους καί μή, ύπευθύνους καί μή καί γενικά άπό δλους δσους δέν ΖΟΥΝ τόν άγρό τη. 'Έτσι τουλάχιστον λένε τα πράγματα τόν τελευταΐο καιρό μέ τόν νέο(;) νόμο περί Συνεταιρισμών πού καταθέσατε στήν Βουλή πρός φήφησιν. Καί αύτό μέν τό ξέρομε κι εμείς τα άνθρωπάκια τής άγροτιάς γιατϊ τάκούσαμε. Τώρα καλώς ϋ κακώς τό 8- τι τουλάχιστον τάκούσαμε δέν ξέρω. Πάντως αν δέν σας συνέφερνε πολιτικά- πολιτιστικά —κσινωνΐολο- γικά—ύπηρεσιακά, αύτό ΐίπρεπε νά τό σκεφθήτε έ- σείς. Εμείς δέν φταΐμε σέ τίποτα — τίποτα— τίπο τα... Άπεναντίας λυπού- μαστε άφάνταστα ίίν 6ρέθη καν άγροτάκια καί σας στε νοχώρησαν μέ τό νά μή δέ χθοΰν τό νόστιμο ρυζόνερο τοΰ νέου (;) νόμου πρός ψήφησιν περί Συν)σμών. Κοίταξε ού κ. 'Υπουργέ άναίδεια την έχουν. Νά χά λοϋν τα κύτταρα τοΰ έγκε φάλου τους τόσοι καί τό- σοι διανοούμενοι, νά μας μαγειρέφουν φαγητό τής άρεσκείας των κι αύτοί (τα άγροτάκια, όόχι έγώ) νά λέ νέ 6χι έτσι, δχι άλλοιώς. "Ακου κεΐ άναίδεια την £- χούν: νά μιλανε καΐ νά ♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΙ ΓΛ Η ΑΚΑΔΗΜΙΑΖ ΚΑΙ ΘΕΡΙΖΟΥ ΓΩΝΙΑ Τηλέφωνο 286.618 Ο Ο Ο Σήμερα Δευτέρα καί αδριο Τρίτη: ΟΙ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΙ Ντέργκ Μπόγκαρτ — Χέλμουτ Μττέργκερ Σκηνοθεσία: Λουκίνο Βισκόντι Ο Ο Ο Τετάρτη — Πέμπτη ΔΟΝ ΑΝΤΖΕΛΟ Ο ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ Μέ τόν Άντονυ Κουήν Ο Ο Ο Παρασκευή — Σάδδατο — Κυριακή ΤΡΙΝΙΤΑ Μέ τόν Τέρενς Χιλλ ■♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦·♦♦♦«>♦♦♦♦.
  ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗ «ΜΑΡΙΝΑ»
  Ένας παιδικός παράδεισος ττλάι στή ©άλασσα
  ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ-
  ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΑΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό παιδί σας στό
  κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά διασκεδάση καί
  νά άναπνεύση ίώδιο, στό Ένετικό Λιμάνι
  τοθ Ηρακλείου.
  ΜΑΡΙΟΧ
  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑΚΗΝ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ' ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΖΑΜΠΕΞΛΙΟΥ 2 ,
  (Όπισθεν Καταστημάτων Μα-
  ρούδα).
  ΤΗΛ. 289 — 593
  ΔΕΧΕΤΑΙ 8.30' — 1
  5—8 μ.μ.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦·♦♦♦♦
  ΑΡΙΑΑΝΗ
  _■ 231990-231920
  "Αλλαξε ή ΔιεύΘυνση
  "Αλλαξαν το παντα
  Έυαρξη οέ Αίγες μέρες
  »♦♦«>»♦
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
  Διαμέρισμα 4 δωματίων είς
  2ον δροφον έττί τής ττλατείας
  Άναψυκτηρίου «Κρόνος» Η¬
  ρακλείου. Πληροφορίες: Τη¬
  λέφωνον 280647 καί 284583
  γράφουνε ύπουργοϊ νομο-
  μαθεϊς - νομιμόφρονες καί
  σία καί νά 6ρίσκονται ποι-
  οί οί άγρότες νά λένε έ'τσι
  κι άλλοιώς κι άλλοιώτικα.
  Δέν φτάνει πού τούς μαγει
  ρεύετε £τοιμο φαγητό (νό
  μους 6ελτιώσεως (;) τής
  ζωής τους ...) μόνο έ'χετε
  καί τα λόγια τους. Δέν φτά
  νει πού τούς γίνεστε προ-
  στάΓει; μ£ τό νά μην ένδια-
  φέρονται αύτοί όν πρέπει
  νά συνεταιρισθοΰν άντί 7,
  20, άλλά λένε καί κουβέν-
  τες.
  Δέν φτάνει πού τούς
  στέλνετε στό Νομάρχη νά
  έγκρίνει τόν Συνεταιρι-
  σμό, δέν φτάνειν πού τούς
  στέλνετε μετά γιά νά σκου
  τουριάζεται ή καϋμενούλα
  ή Άγροτικίι Τραπέζα γιά
  λογαριασμό τους κι άς εί¬
  ναι καί μέ τό άζημείω-
  το... Δί>ν φτάνει πού τούς
  στέλνετε στήν έποπτεία!...
  Δέν φτάνει πού διώχνετε
  άπό τα Συμ)λια τούς Γεω
  τεχνικούς τοϋ 'Επιμελητη
  ρίου (άρ. 42). Δέν φτάνει
  πού τούς διαλύετε τόν ου-
  νεταιρισμό μέ την έποπτι-
  κή άρχήΙ... (ώ τοΰ θαύμα-
  τος). Δέν φτάνει πού σηκώ
  νει ό Ύπουργός τό 6άρος
  νά υπογράψη την σύστα¬
  σιν Ενώσεως (ά>θρ. 59).
  Δέν φτάνει πού τούς λέτε
  νά κάνουν έπαγγελματι-
  κές Ένώσεις κι άόλλα κι
  αλλα «δέν φτάνει», μόνο
  κάνουν καί μοΰτρα. Κατα-
  λάΰετε κ. 'Υπουργέ άχαρι-
  στία των άγροτών υστερα
  άπο τόσα καλά; (συγνώμη
  εμείς έδώ στήν Κρήτη τα
  λέμε ΚΑΛΑΜΙΑ)!!! ..Νά
  τούς άφαιρήτε δηλαδή δ-
  λες τίς σκοτοΰρες καί νά¬
  χουν νά κάνουν οί δνθρω-
  ποι (;) αύτοί μόνο μέ τό
  σκύψιμο στή δουλειά καί
  νά λένε καί λόγια. Ποιοί
  τα άγροτάκια (κακόμοιρα
  κι αύτά). Νά ζητοΰν όντό-
  τητα τα άγροτάκια. Νά κα-
  ταλαβαίνουν, λέει τα άγρο
  τάκια. Λές καί τούς εΐχε ό
  νομοθέτης Σόλωνας συμ-
  βούλους τού, ϊ ό Περικλής
  στήν Πνύκα ψηφοφόρους.
  Κύριε 'Υπουργέ, κόψτε
  τους καί την τηλεόραση,
  τό ραδιόφωνο, την εφημε¬
  ρίδα, δλα δσα τούς κάνου-
  νε νά άκοΰνε καί νά μα-
  θαίνουνε. "Η πέστε μου έ-
  ΐιένα κι έγώ μά τόν θεό θά
  τούς κάνω νταντά.
  Μόνο πού αν μοΰ σπά-
  σουν την κεφαλή νά ζήσε
  τε την γυναΐκα καί τα παι
  διά μου σεΐς, τό Κράτος,
  μιά πού ]ΐέ τούς νέους νό-
  μους σας, ]ΐπορεΐ καί νά μή
  ζήσουν.
  Κώστας" Λαϊδης
  Προτόρια Ηρακλείου.
  ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΙΣ
  Ο "ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ,,
  Ό «Μάγος τού Δοξαριου» ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ
  άνοιξε τό καλοκαιρινό τού κέντρο
  ΣΤΑ ΣΠΗΛΙΑ
  καί περιμένει δλους τούς λάτρεις
  τής γνήσιας Κρητικής Μουσικής
  γιά αξέχαστες έραδυές.
  "Οσοι, είδικά, εχουν
  «ντουχιουλμέδες» καί «γιαγκιλίκια»,
  μποροθν νά τα σδύσουν,
  (η" νά τ' άνάψουν περισσότερο),
  άκούγοντας τίς δοξαριές τού Άβυσσινου,
  πού είναι μαχαιριές στΐς εύαίσθητες
  καρδιές.
  ΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ - ΓΑΜΟΥΣ - ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
  ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 233.355
  Ο "ΑΒΥΙΙΙΝΟΣ,,
  ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ
  ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟ ΔΟΞΑΡΙ ΤΟΥ
  ΚΑΙ ΤΟ ΑΧΤΥΠΗΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  «ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ»
  ΟΛΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΥ ,
  ΚΑΛΟ ΦΑΓΗΤΟ - ΥΠθΔΕΙΓΜΑΤΗΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  "Ανδη Νάρκισσος
  <»>♦♦ ♦«>♦·«·
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΛΟΣ
  ♦♦<»<»♦♦♦♦♦ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΔΑΝΑΗ» ΚΟΚΚΙΝΙ ΧΑΝΙ Διαθέτει διά τό κοινόν, έκτός την π ο λ ι τ ι- σμένη τού σάλα καί κουζίνα έκλεκτή, μέ μέγα λη ποικιλία μεζέδων καί φαγητών. • Άναλαμβάνομε ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ, ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ ΓΑΜΟΥΣ • Ύπηρεσία ττρόθυμη — Σέφ σττεσιαλίστας ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ) Χορευτικό Κέντρο «ΖΟΡΜΠΑΣ» (ΚΑΡΤΕΡΟΣ) Κάθε βράδυ ό ΝΙΚΟΣ ΛΙΟΚΟΣ Καί 20 έναλλασσόμενοι καλλιτέχνες Δημιουργοθν ενα άσύγκριτο περιβάλλον χαράς, κξφιου και πολιτισμένης διασκέδάσης. ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΩΣΕΩΝ «ΖΟΡΜΠΑΣ» (Καρτερός) • ΚΟΥ! · ΚΟΥ* · ΚΟΥ* · «ΟΥ* · ΚΟΥ! • "Οπως άκούστηκε, ό προϋττολογισμός τής η-ο. λιτικής έκδήλωσης Μητσοτάκη, εΤχε μέσα^ στ' άλλα καί εΐδικό κοντύλι γιά τα τταιδιά ττού θά σήκωναν τα πλακάτ. Ή σχετική αποζημιωθή λένε ότι όρίστηκε σέ 500 ή και 1.000 δραχμές καί δτι οί σχετικές συμφωνίες κλειστήκανε σέ γνωστό ζαχαροττλαστεΤο των Τριών Καμάρων, δττου μαζεύονται οί τουριστοκυνηγοί καί οί λοιποί... εΰκαιριακά εργαζόμεναι... φερέλπιδες νέοι. Κάποιος λοιπόν άπ' αύτούς, πριν όττοψασίσει σχετικά, θεώρησε καλό νά συμβουλευτεΐ τόν πατέ- ρα τού (Τσως έπειδή ήταν καθηγητής). Ή απαντήση η/ταν: — Άν κάνεις τέτοια δουλειά γιά έ"να χιλιάρικο, νά μην έ'ρθεις νά κοιμηθεΐς στό σπίτι. Καί ό ΰποψήφιος... «πλακατίστας» (νέος έπαγ- γελματικός όρος — γιά, δσους σηκώνουν ττλακάτ) άρνήθηκε την ττροσφορά, φοδούμενος την ττατρική άττειλή γιά τό πού θά κοιμηθεϊ τή νυχτα.^ Δέν σκέφτηκε ό... βλάκας δτι μποροΰσε καϊ τό χιλιάρικο νά πάρει καί στό ξενοδοχεΤο «Άστόρισ» νά κοιμηθεΐ, άφοϋ ή άττλόχερη ίδιοχτητριά τού τό εΐχε διαθέσει δωρεάν γιά τούς συνεργάτες τού Μη¬ τσοτάκη. • Και ένώ τόσους δέχτηκε φιλόξενα στό «Ά- στόρια» ή κυρά - Μαρία στό μόνο ττού δέν έ'δειξε τέτοια διαθέση, ήταν ό διευθυντής τής «Αληθείας». Αίτία ή μάλλον άφορμή ήταν ή γνωστή φωτογρα- φία ττού τής εΐχε τραβήξει στό άεροδρόμιο, γεγονός πού τή θύμωσε τόσο πολύ, ϊίσως γιατί φοβήθηκε νά μην δεί ό Μανόλης, (παλιότερη πολιτική της άγά- ττη) δτι τώρα έρωτοτροττεΐ πολιτικά μέ τόν Κω- στή. Τό ώραΐο είναι μάλιστα δτι στήν εϊσοδο τοΰ ξε- νοδοχείου, στή σχετική εντονη συζητήση, ττήρε μέ- ρος καί ένας όθηναΤος δημοσιογράφος, τοΰ στενοΰ περιβάλλοιτος τής κ. Καψή (ό... προσωπικάς της δημοσιογράφος ττού λένε), ό οποίος άρχισε νά κά¬ νει καί τόν τσαγκό. Καί κάτΐΌΐα άθηναία πού τόν άκουσε, εΐπε: — Ό άνθρωπος λέει πάλι τρίχες, άπ' αΰτές πού δέν διαθέτει ή... εύαίσθητη έπιδερμίδα τού. Διαθέτει δμως ή... πέννα τού. • Σχολιάζοντας τή συμμετοχή των Χανιωτών στήν ττθλιτική εκδηλώση τοϋ Μητσοτάκη κάποιος εί- ττε έπιγραμματικά: — Πρώτη φορά εΐδα τόσο μεγάλη όμαδική... έκ- δρομή, άπό τα Χανιά στό Ήράκλειο. • ΚαΊ μιά μικρή... άλλαγή τώρα, σχετική δμως μέ τό "διο θέμα: "Υψηλάς στό μττόϊ καί στό άξίωμα συνάδελφος, έ'γραψε στήν εφημερίδα τού (πού τό όνομά της ά- ναφέρθηκε συγκαλυμμένα ήδη), κάτι γιά αποκάλυ- ψη κομματικής έ'νταξης έκδότη έβδομαδιαίας έφη- , , μερίδας καί γιά τίς οίκονομικές τού άνάγκες. Καί κάττοιος πού τό διάδασε εΐττε: -1 » — Καλά τα λόγια καί οί σπόιτες, άλλά άλλοΰ 1 ' τα κακαρίσματα κ ι άλλοΰ γεννούν οί κότες. ( ' Γιά δσους δέν κατάλαβαν, τούς δοηθώ: ό άνθρω- | | πος ίσως νά έννοοΰσε δτι ένώ στόν έκδότη τής έ- , , φημερίδας δέν στάλθηκε οΰτε μία ττληρωτική άνακο!- < ι νωση, στήν εφημερίδα τοΰ σχολιάσαντος «ύψηλού • συναδέλφου», δημοσιεύτηκαν πολλές άνακοινώσεις • των φίλων τοΰ Μητσοτάκη. Κ α! μάλιστα ττρωτοσέ- λιδες καί καλοττληρωμένες... Μή μοΰ ττήτε δτι δέν ττρόκειται γιά... πληρωμέ- νη αττάντηση! . . . • Γύρω άττό τό θέμα τοΰ πετάγματος γιαουρτι- ών, κάττοιος άκούστηκε νά λέει δτι δήθεν ήταν γνω- 1 ' στοΰ γαλακτοπωλείου φίλα ττρός τόν Μητσοτάκη προσκειμένου. Καΐ κάττοιος άλλος συμττλήρωσε: —· Αύτό θά ττεΤ... γιαουρτοττροβοκάτσια... • Ρωτήθηκε ό διευθυντής τής εφημερίδας μας, γιατί στούς Μασόνους ττού συμμετεΐχαν ένεργά στήν εκδηλώση Μητσοτάκη, δέν άναφέρθηκε ό έκπρόσω- πος τής άσφαλιστικής έταιρίας «Φοίνιξ» κ. Ανδρέ¬ ας Άνδρεαδάκης. Καί άπάντησε: — Μά μόνο τόν Ανδρέα ξεχάσαμε; • Τή γνωστή ανακοινώση των Βουλευτών τής Ε. ΔΗ.Κ. Ηρακλείου κατα τού Μητσοτάκη μέ τόν τί- τλο «Πρόκλησις» ύττόγραψε, ώς γνωστόν, καί ό κ. Κώστας Μπαντουβάς. Όταν λοιττόν τό βράδυ στή συνεστίαση τού «Ξε- νία» ό Άρχηγός καΐ θεΐος τού Βουλετή κ. Μανόλης Μπαντουβάς, τάχθηκε άνοιχτά ύττέρ τού Μητσοτά¬ κη, κάποιος εΤττε: — Αύτη είναι ττραγματικά ή... πρόκληση της... ττροκλήσεως! • 'ίΐολλά έρωτηματικά γεννήθηκαν γιά την άφι- ξη τού ττυροσβεοτικοΰ όχήματος στό χώρο των δια- δηλώσεων κατά τοΰ Μητσοτάκη, εξω δηλ. άπό τό ξενοδοχείο «Άστόρια». Κάττοιος λοιπόν έδωσε την εξής εξηγήση: —- Ό κ. Μαραγκάκης κάλεσε την ττυροσδεστική αντλι., γ,ατί ήθελε νά τούς... καταβρέξει, μιά καί οεν μποροΰσε νδ τούς... τίς δρέξει! . . . Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦· ♦♦♦♦♦♦♦♦ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΟΚΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 ΤΗΛ. 280291 ΑΛΛ ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗΖ) ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ • Τεχνική έπ.μέλε.α: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  20 ΙΟΥΝΙΟΥ 1977
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3
  ΤΟ "ΕΛΕΥΟΕΡΟ ΒΗΜΑ,, ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  •II
  ΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  'Απόψεις^τοϋΙκ. ΕΜΜ. ΛΟΓΙΑΔΗ
  ! — 2ο —
  Την έποχή έκείνη τού 1973
  ήτσν ιμεγάλη άνάγκη νά μπή
  σέ έφααμσγή τό δράμα τής Κύ
  ττοου, ιμέ σκοττό τό οίκονομικό
  σιίψη'μο καί τό ττολιτικό χαλι.
  ναγώγΐιμα των δύο λαών, 'Ελλή
  νων καί Τούρκων.
  Στό βρώ,μικο αύτό τταιγνίδι
  τής Άμερικανικής πολιτικής
  στή χώρα μος, μττήκε ξαψνικά
  καί άνέλίπκ—α στή μέστ> ό Πα-
  τταδόττουλος. Τα ττασίγνωστα
  γεγονόχα τής ε—οχής έκείνης,
  άττό τίς ένέργειες τού δικτάτο-
  ρα, έδειχναν φανερο: την διένε-
  ξη ΠαπαδότΓουλουι—Άμερικα-
  νών, ποθ ρμως ό βασανισμένος
  πολιτικάς κάσμος μας, δέν συ-
  νελαβε εγκαίρως τό νόημά της,
  γιά νά σ,ρπάξη, την εύκαΐιρία.
  Τό δένδρο τού κακού (ή
  Χούνττα), τ&βαλε μέ. τίς ρίζες
  της, (την Άμε.ρικανική Πολιτι-
  κή), πού την εΐχε θρέψει καί
  την έττέβαλε στό δασανισμένο
  λ<χό μας. Αύτά· τα δύο σοβαρά γεγονό τα, ή διένεξη Πατταδοστούλον — Άμερικανών καί Π κηρύξη τού θρόνοι; ώς έκτττώτου, έτφεττε νά προβληματίσουν κάθε ττολιτικό. Εδίδετο μιά τεραστία εύκαιρία ενός μεγάλον —ολιτικοθ έλιγ- μοϋ, την ώρα ττού τό δνειρο τού παλιοΰ Φιλελεύθβρου κσ! σημε¬ ρινον Δημοκιρο-ικοΰ λαοθ μας ή καταργήση, τοΰ θρόνου στήτν 'ΕΞλλάδα γινόσαν ττραγιμΐ—ικό- της, καί τήιν ώρα πού ήταν ά¬ νάγκη, νά θέσωμε τέρμβ στό δρώμικα παιγνίδια των ξένων, καί νά -ρολάβωιμε τό Κυττρια- κό δράμα καί χό 'ΕλλτϊνΌτβυρ- κικο χάος. Ποία ήταν τότε ή θε ση μας, Γιά τούς καλά ένηιμε- ρωμένους καί αύτοΰς πού έ6λε· παν νά παίζονται τα βρώμικα τταιγνίδια, τό δληιμα ήταν με· γάΛο καΐ ήθελε τόλμη, καΐ θάιρ- ρος γιά νά ττής την άλήθεια. Ό βασανισμένος λαός, δί¬ καια ζη,τοίχΓε όντίσταχ— κι' έκ δίκηση, δίχως νά λογαριάζη συ νέ,πειες. Κ ι" έτσι φβάσ-αμε στό δηιμοψήφισμα τής 29ης "Ιουλί¬ ου 197^. ΟΙ Βασιλόφρονες εΐ- χαν ρίξει τό σύνθημα τού "Οχι, γιατΐ αύτό έξαπη,ρετοθσε τα συμφέροντά τους. Πρώτον γιά νά πσρουσιάζεται άντιστασιακή ή βασιλική δεξιά σαά μάτια τοΰ λαοθ, ττού έτ.σι τόν τταρα- ττλανοΰσε στήν άγωνία τού. Καί δεύτερον γιά νά έπαναφέρη τόν Βασιλιά καί τό κόμιμα τού στήν μελλοντική Κυβέρνηση έκ- πληρώνοντας έτσι καί την έπι- θυμία των Άμερικανών. Κι' έρχόμαστε στήν "Ενωση ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΙΟΝΥΣΟΣ ΠΛΑΓ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΗΛ. 286.191 ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ , "Ενα καλό φαγητό, σ" £να δμορφο πε- ριβάλλον. »♦♦♦< ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ Η ΝΕΑ ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΚΟΡΕΑΤΗ «ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ» Στήν όδό Ζωγράφου 11 — Ήράκλειο • Μεζέδες έκλεκτοΐ • Φαγητά στϊΐτικά • Κρασιά διαλεγμένα • Περιποίηση άφθαστη • Κήπος δροσιστικός ΚΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΣΑΣ «ΚΟΡΕΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΜΑΝΘΟΣ ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΓΙΑΝΤΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ Αφ01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΟΡΓΑΑΗΓ ΟΙ. ΟΙΚΟΛΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΑΥΚΑΤΟΙΚΙΟΝ Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 κσΐ 5 δωματίων, ώς καί Ισογείων καταστημά- των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοθς κατσσκευής καί επί των όδών 1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί "Ανωνύμου γωνία (έναντι Παραρτήμστος ΓενικοΟ Χη- μείου τού Κράτους). Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113 Κέντρου, πού άδιάστταστη, σχό ,μιΐ, ήταν τότε τό 53%. Άν καί έΐμεΐς ψηφίί,αμε 0X1, ήταν σάν νά λέγαιμε, πώς «ΓΠΛΤϊτο&με την Χούντα (τό κο,ρμό τού δένδρου τού κακοϋ] κι άς μείνουν οί ρ! ζε, δηλο-δή ο θρόνος καί ή δε- ξια κι' οί Άμερικανοί μέ τα δρώμικα παιγνίδια τους». *Ητ«ν δαως δυνατόν νά ψη- φίσωμε ΝΑΙ —όν Πατταδόπου λο, μετά ι ά ιμαρτύρια τής φυ- λής μας; Ασφαλώς καί φαιναμε νικά ήταν άδιανόηττο. "Οποίος δμως τταρακολουθοΰσε τα πιράγ ιματα σάν φιλελεύθερος, τό Έθνικό καθήκον ελεγε τότε, ιμα ζ! μέ τή λογική, πώς άν κτυ- ττούσθιμε τό δένδρο τού κακοΰ (τή χούντα) κι' βμεναν οί ρί¬ ζες (ό θρόνος κι' ή Άμβρικάνι κη; Πολιτική) θά ξαναφύτρωνε τό δένδρο ,μέ ττειριττλοκάδες, δ- τπως κι' έγινε άργότερα καί μέ σα σέ λίγο καιρό. Ήταν τότε μοναδική εύκαι- ιρία, νά κτυττήσοΐΛμε τή ρίζα τοΰ κακοΰ, (τό θρόνο καί χά βρωμικα παιγνίδια της Άψιερΐ κανικής Πολιτικής) καί μετά νά ξεράνωμε τό δένδρο της Χούν- τας, πού θάμενε δίχως ρίζες. ΤΗταν έθνική άνάγκη, νά στα- μοπίση ή Χούντα έκεΤ, στόν Πά παδάττοΐΛλο, γιά νά μην καη τό ' Ι ερό Τέμενος, πού λέγεται Ε, Μ. ΠολυτεχνεΤο, καί νά γλυτώ ση η Κύπρος καί ό λαός μας από τό συνεχιζάμενο δράμα τού, "ΕΕτσι άττό πολιτική σκοπιμό τητα, δέν ύττήρχε δυστυχώς άλ λη λύση. Τό νά ψηφίσωμε τό ΝΑΙ ήταν άττοτρόπαιο, άλλά ήταν ή μοναδική έλττίδα γιά δ- ττοιον τταρακολουθοΰσε καί έ'- 6λεττε ^ά βρώμικα παιγνίδια πού τταιζονταν καί ττού προε- τοιμάζονταν νά τταιχθοΰν στήν Κύπρο. Ήταν τότε μοναδική ευκ.ο'-ια, δίχως άντίσταση καί δίχως διάσπαση, νά άττθιμονω- θή ό Πατταδόπουλος άπό τα ά- ψεντικά τού, καί νά τεθή Οστερα στό περιθώριο, όπως έ'γινε αττό τή Δεξιά ίνα χρόνο μετά, μέ τόν Γκιζίκη. Την έποχή διμως έκείνη δέν ύττιϊρχε οΰτε ττολιτι- •κή δραστηρΓΟτητα άττο την Ε. Κ, οΰτε προγιραμιματισμένη δράση. Κι' έτσι έπΐιασε τό συν θη,μα τής Άμερικανικής πολιτι κης γιά τό ΟΧΙ, πού ψηφίστη- κε άπό ένα κατύλληλα παρα- ττλανημένο λαό, έξ' αίτίας τοΰ βασανισμοϋ τού. Ήταν ένα βιρώψιικο παιγνίδι πού σχεδιά- στηκε και τταίχθηκε μέ ματ- στρία κι εΤχε σάν άποτέλεσμα την άντικατάσταση τού δικτάτο ρα μέ τοϋς Ίωαννίδη, Γκιζίκη, γιά νά έκττίληιρώση ή Χούντα την άττοστολή καί, νά κάψη τή Κύ- ττρο, καί μετά νά παραδώση την έξουσία στή Δεξιά, άττό την όττοία καί την εΤχε παραλάβει μέ έντολή, την 21η Άττριλίου 1 967. Σέ ττεΐσμα δλων αυτών των δρώμικων παιγνιδιών, τελι κά ό Πατταδόττουλος έβγαλε μό- νος τοι» τό ΝΑΙ,μέ 88% ττού τε λεσίδικα καταργοΰσε τή Βασι- λευοιμένηι καί έδραίωσε τή Δη- μοκιρατία στήν 'Ελλάδα δίχως θρόνο, γι' αύτό καί δέν έπανήλ θε ο Βασιλιάς στήν μεταπολί- τειχτη τού καλοκαιριοΰ τού 1974. 'Ετσι ττχχδχτηκαν τα 6ρώ μικα παιγνίδια τού ΝΑΙ καί τού ΟΧΙ, ττοϋχαν σάν άττοτέλε σμα νά χαθή γιά τό δηιμοκρατι κό καί βασανισμένο λαό μας μιά εύκαιρία ενός μεγάλοι» πό λιτικοΰ έλιγμοΰ, πού θάφερνε στήν Κκβερνηση την "Ενωση Κέντρου γιά 20 χρόνια. Μετά ίνα χρόνο μέ Πρόεδρο τό Γκιζίκη^ παίζοντας τό ϊδιο παιγνίδι ή Δεξιά, ήλθε στή Κυ βέρνηση δίχως κόττο, άφού έ¬ καμε πρώτα έφτά (7) κομιμά- τια τό δηιμοκρατικό λαό κα! βουλευτικές έκλογές μέ Πρό- εδρο τόν Γκιζίκη, άντ! νά κάμη πρώτα δημοψήφισμα. "Ετσι σώ θηχε ή Δεξιά άττό τή διάστταση καί άς ήταν Πρόεθρος ό Γκιζί- κης. Αύτά εχει ή πολιτική, κι' αύτά τταθαίνει πάντα £νας λα¬ ός οταν δέχεται νά παίζονται σιήν πλατή τού τα ττιό όρώμι- κα παιγνίδια. Ή διένεξη Παπά δοπούλου— Άμερικανών στά 1973, εττρετΓε νά γίνη σταθ- μάς γιά νά σταματήσουν £ως £κε? τα 6ρώμικα παιγνίδια, ■καί να σωθή τό Πολυτεχνεΐο κι' ή Κύπρος. Τα μετέττειτα γε γονότα ά—έδειξαν ττώς ήταν έ- θνικη άναγκη νά μπή φραγμός αντ ι ττασης θυσίας, στά δράμα -α που έπακολούθησαν καί συ- νεχίζονται έως σήμερα. Καί μοναδιικός τρόπος ήταν νά γί¬ νη εκμεταλλευθή τής διένεξης Πατταδοττούλου —Άμερικανών. Άποκομένος ό όικτάτορας ά¬ πό τούς ττάτρωνές τοο δέν μητο- ροΰσε νά σταθή κι έττρεττε νά παραδώσ)η την έξουσία. Ή Ά- μερικανική πολιτική δέν ήθελε ιμέ κανένα λόγο νά παραλάβη στήν μεταττολίτευση την έξου¬ σία ή "Ενωση Κέντρου, γιοτίΐ τότε δέν θά μττοροΰσε νά κά¬ ψη την Κύπρο κα! νά χαντακώ ση την 'Ελλάδα "Επρεπε λοι- ττόν νά δεθή ό Παπαδόπουλος για νά φέρουν τόν Γκιζίκη καί τόν Ίοαννίδη. Τό δτι αύτό τό ιμεγάλο παιγνίδι τής εκμεταλ¬ λεύσεως μιάς εύκαιρίας δέν ή¬ ταν τοτε κατανοη,τό, δέν σημαί νει πώς δέν ήταν καί σωστό. Ή ται/τησις τού καθενός μας μέ τήι λαική άτΓαίτηση, δέν εί¬ ναι πάντα άτταραίτητη. (Στό έπόμενο τό τέλος) ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ Γιά έπιχείρηση ψητοπωλείου, σνάκ — μπάρ, ταβέρνας ή άλλου σχετικοΰ, σέ χώρο 180 τ.μ. (ι- σόγειο — πατάρι) στήν πλατεία τοΰ Άναψυκτηρί ου «Κρόνος» Ηρακλείου. ΈμεΤς διαθέτομε τόν χώ- ρο. Πληροφορίες: Τηλ. 280—647 και 284583. ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΙπΙιΙΗ ΖΗΤΕΙΤΑΙ . Νέα, μορφωμένη, γιά: Ιδιαιτέρα Δ)ντοΟ Έπιχειρήσεως. Άπαραίτητος προϋπόθε- σις: δίπλωμα όδηγήσεως. Πληροφορίες τηλ. 283.613. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙ: ΕΙΔΙΚΟ., ΡΕΠΟΡΤΔΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΦΡΟΔΙΤΗ Χθές εΤδα ένα τταράξενο δνειρο. Ζοΰσα, λέει, στόν ττλανή- τη τής Αφροδίτης κ ι έκανα «εϊδικό» ρεπορτάζ στοΰς το- ττικους «Τάϊμς». Ή Άφροδίτη, είναι ένας μικράς ττλανήτης μέ με>άλη
  στρατηγική σημασια μέσα
  στό χώρο τοΰ συμτ-σνιος
  Παράγει, σέ μεγάλες ποσό-
  τητες, ΐστορία, πολιτικα
  κόμματα, τΓολιτικές όργανώ-
  σεις κι έφημερίδες. Σ' αύτά
  τα τΓροϊόντα" εΤναι αΰτάρκης.
  Τ' άλλα δλα τα είσάγει...
  Είδικά σέ ΐστορία είναι
  πολύ πλούσια. Κάθε δρό-
  μος, κάθε σττ·ίτι, κάθε πλά-
  κα εχει την ίστορία της. Τό
  άσχημο είναι πίς ή ΐστορία
  είναι «άκατάλληλη ττρός
  δρώσι ν». Έν τούτοις τροφο-
  δοτεΐ δλους τούς λαούς της
  γής καί είσάγει σάν άντάλ-
  λαγμα, ύποσχέσεις...
  Πρόσφατα, ό Πρόεδρος
  τοΰ Δυτικοΰ Πλούτωνα έπι-
  σκέφθηκε την Άφροδίτη. Νά
  ποία είναι ή γνώμη τού έπι-
  γραμματικά:
  «Σέ κάθε Ά<ρροδ(τιανό, άντιστοιχεΤ μιά εφημερίδα, σέ δύο μία όργάνωση καί σέ πέντε Ινα κόμμα». ΟΊ νέες έφημερίδες ξεπε- τάγονται κάθε πρωι δπως τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια στήν κοπριά καί οί έφημερί¬ δες στήν Άφροδίτϊη. Βρίσκουν εδαφος ττρόσ- φορο.... ΕΤναι ντροπή σ' έ¬ ναν Άφροδιτιανό νά μην ε¬ χει τή δική τού εφημερίδα. Όπως είναι ντροττή νά μην έχη τό οίκογενειακό τού κόμ μα και την οίκογενειαχή τού όργάνωση. ΕΞΐναι σάν μία 'ΕΞλληνική οίκογένεια νά μην εχει τόν δικό της τραγουδι- στή... ; Όταν επεσε ή Χούντα, οί έ'μποροι των ίδεών έ'νοιωσαν έ'ντονη την άνάγκη νά «κα- τασκευάσουν» ήρωες. Έ¬ τσι άρχισε νά άνθίζει μιά καινούργια διομηχανία, μιά νέα διομηανία ήρώων τής «περίοτασης καί τής άνάγ- κης». ' Τα προιόντα αύτά όνομά- ζονται άλλοιώς «νεοαντιστα- σιακά». ΕΤναι δηλαδή ήρω¬ ες τής άντίστασης, πού έκα- ναν άντίσταση δταν ό αγώ¬ νας εΤχε τελειώσει. Είναι ή¬ ρωες πού ττήραν τό τουφέκι νά σκοτώσουν τό σκοτωμέ- νο θεριό... Όταν έ'γινε μεταπολίτευ- ση, μέ κάλεσε ό διευθυντής μου. Μοΰ εΐπε: ΜΙΝΩΙΚΔΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑ 0/Γ . Ε/Γ ΜΙΝρΣ καί ΑΡΙΑΔΝΗ έξασφαλίζουν σταθερό, άνετο καί εύχάριστο ταξίδι ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ άπό ΗΡΑΚΛΕΙΟ διά ΠΕΙΡΑΙΑ ώρα 18,30 Κυριακή, Δευτέρα, Τετάρτη Πα- ρασκευή καί Σάδδατο. άπό ΗΡΑΚΛΕΙΟ - διά ΧΑΝΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ ώρα 17.00 κάθε Τρίτη άό ΧΑΝΙΑ διά άπό ΧΑΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ώρα 22.00 κάθε Τρίτη ώρα 19.00 κάθε Πέμπτη -------------- ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ατεια Καλλεί ΗΡΑΚΑ Τηλέφ. 224304)5 ΠΕΙ " έργων 7 ΡΑΙΑ: ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 28 τηλ. 4117952)3 — Θά κάνεις «εϊδικό». — 'Εγώ; Μά έγώ... —■ Δέν εχει σημασία θά κάνεις *εΐδικό». — Μά κ. Διευθυντά, έγώ σ' δλη τή διάρκεια τής έ- τΓταετίας ήμουνα στόν Πλού τωνα... — Γιατι οί άλλοι πού ή- τανε; — Μά δλοι ξέρουν πώς έπαιρνα άπό την χούντα 5. νά παρακολουθώ τούς Άφρο 000 άρειανά δολλάρια γιά διτιανούς έργάτες τοΰ Δυτι- κοΰ Πλούτωνα... — Δέν πειράζει. Θά ποΰ- με ττώς εκανες άντίσταση στό Δσπκό Πλούτωνα! Ό- ρίστε καί τό πιστοποιητικό άνιστάσεως... "Αφησα μοΰσι, γράφτηκα σέ 5 - 6 άντιστασιακές όρ- γανώσεις, άγόρασα δλα τα βιδλία τοΰ Μάρξ καί διάδα- ζα.δέκα σελίδες την ήμέρα. "Ενας καλός «εϊδικός» τό¬ σο πρέπει νά διαβάζει. Μέ λιγώτερο κινδυνεύει νά χά- σει τή δουλειά τού. Μέ πε- ρισσότερο κινδυνεύει να γί¬ νη Μαρξιστής! Τό γεγονός δτι έξακολουθεις ν' άττοκαλείς τό πραξικό- πημα «έθνική έπανάσταση» δέν εχει σημασία. Σημασία εχει νά κρατάς παραμάσχα- λα ίνα βιδλίο τοΰ Μάρξ, γιά νά εΤσαι μέσα στό πνεΰ- μα τής έττοχής. Τό κυριώ¬ τερο: Νά κάνης τή δουλειά σου. Άλλωστε τό ε'παμε : Στήν Άφροδίτη εΤσαι δι ι δηλώσεις. Δήλωσες άντιστα σιακός; Αύτό είναι. Τέλειω- σε... Ή Άφροδίτη εχει έπτά νόμους «περί Τύπου» έν έ- νεργεία. "Εχει δώδεκα στά σκαριά καί πέντε στό ψυ- γεΐο. Σέ πρόσφατες δηλώ¬ σεις τού ό Ύπουργός Τύπου τόνισε: *Ό Νόμος περί Τύ- ττου είναι όπως τό κοστού- μι. Φοριέται ενα σέ κάθε πε- ρίπτωση». Σ' αύτό τόν τομέα ή Ά¬ φροδίτη έρχεται πρώτη. "Ε¬ χει τή καλύτερη γκαρντα- ρόμττα... Τίς έφημερίδες στήν Ά¬ φροδίτη τίς βγάζει ό λαός. Κάθε πολίτης τοποθετεί τό χειρόγραφό τού σ' ένα ση- μεΐο τής Πλατείας Ποσει- δώνα (ή Κόκκινη Πλατεία) ρίχνοντας κι ένα δολλάριο ή ίνα μάρκο σ' ένα σιδερέ- νιο κουτάκι ττού ύττάρχει έ- κεΤ δίττλα. Παρένθεση: Ή Άφροδι- τη δέν εχει δικό της νόμι- σμα. Έκεΐ δλα τα νομίσμα- τα «περνάνε». Βέδαια ύπάρ- χουν καί 5-6 έπαγγελμα- τίες δημοσιογράφοι πού έκ- τελοΰν μία ύττεύθυνη καί σο- βαρή αποστόλη. Παίρνουν τό χειρόγραφό άπό τή Πλα¬ τεία καί τό πάνε στό λαϊκό τυττογραφεΐο. Στή συνέχεια παίρνουν τίς έφημερίδες άττό τό τυττογραφεΐο καί τις το- ποθετοΰν σέ είδικά πλαίσια στήν Πλατεία Ποσειδώνα. Στή συνέχεια παίρνουν τα σιδερένια κουτάκια καί τα πάνε στό... σττίτι τους. Οί σχέσεις μου μέ τό Συνδικάτο "Ενώσεως Συν- τακτών Ήμερησίων Εφημε¬ ρίδων Αφροδίτης είναι όρι- στες. ΕΞΤμαι δόκιμο μέλος 27 χρόνια. Ή κόρη μου εί¬ ναι τακτικό. Ή κόρη μου λατρεύει τα γραμματόσημα καί ό διευθυντής της εχει μιά ύττέροχη συλλογή. Ό¬ ταν δέχθηκε νά τή «δεί» (τή συλλογή) ή κόρη μου, την έκανε δόκιμο μέλος. Τή 6εύ- τερη φορά πού την εΤδε την £κανε τακτικό. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ («Λ δέματα) ΞΥΛΕΙΑ (καλούπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΠΣΣΙΑΣ ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ Ποιότης "Αρίστη · Μεγάλες είσαγωγές ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ Γραφεΐο ΚαλοκαιρινοΟ 208 ΤΗΛ. 284473 - 220339 ΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ Ζητοΰνται οΐκόπεδα στο κέντρο τού 'Ηρα κλείου Τεχνικόν Γραφείον ΧΤΕΛΙΟΥ Δ. ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ ΑΓ. ΜΗΝΑ 15 τηλ. 289595 Τό γνωστό Καπνοπωλεΐο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ (ΚΙΜΛΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθέτει δλα τα εΤδη τού κοπτνιστη, περιοδικά, έφημερίδες καί την «ΑΛΗΟΕΙΑ» ΓΘΝΙΚΗ ΤΗΟ Τώρα βριοκόμαυτε καί οτό ΉράκΑειο 'Ελάτε ν6 σάς έξυπηρετήσουμε γιά δλες τίς Τραπεζικές σας έργασίες Καλοκαιρινοϋ 19 Τηλ. (081) 286.419 Ή Τραπέζα ποΰ αγαπό καί πού σκέπτεται τόν πεΧάτη. ΒΑ5Ρ Συσκευές ΒΑδΡ ι^Ρί - δημιουργημένες ϋστερα άπό 40 χρόνια πείρας στόν ήχο! ΒΑδΡ 8120 πικ-οπ ΗίΡΙ Φ Συμφωνα με τις προδιαγραφές ΟΙΝ ΗιΡί Φ Βραχιων. μέ ρυθμιζόμενο θάρος καί ύδραυλική άνύψωση • Ρυθμιστής Αηίΐδκβιίηα Φ Χωριστή ρυθμίση ταχύτητος· ± 2% των δυο ταχυτήτων • Στροβοσκοπιο φωτιομένο ΒΑδΡ 8345 ΉχεΤο ΗΙΡΙ Φ 3 μεγαφωνων θ Μεγίστη Ισχύς είσόδου 60 νν Φ Χάρις στό συστημα των μεγαφωναιν διαυγης ήχος' ΒΑ8Ρ 8100 ΟγΟϊ διβΓβο Οβεκ μέ ϋΝί Φ Αύτόματη προσαρμογη σε κασέτες χρωμίου Φ Πλήκτρο για ϋΝί Φ Αύτόματη και ρυθμιζόμενη έγγραφή ΒΑδΡ 8330 Ηχειο ΗΙΡΙ • 2 μεγαφωνων • Μεγίστη ισχυς εισόδου 45 νν Φ Χάρις στο συστημα των μεγαφωνων διαυγης ήχος! ΒΑδΡ 8200 Οίθ2Η1Ρϊ δίβΓβο Ρβοκ μέ ΟοΙΙιγ καί ΟΝί ^ Ηί Ρι άπόδοση συμφωνα μέ τις προδιαγραφές ϋΙΝ 45.550 > Πλήκτρο γιά ΟοΙ&γ
  ι Πλήκτρο γιά ΡΝϋ
  > ΜθΓΠθΓγ

  Γ Ι εβΒ εεε— ■■> Ηειΐ ■■■ ΗΗΙ ■■
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗσ|
  1ΛΕΟΦ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ι
  ΤΙ4Λ ϊαΔ ΒΑ~7 "Ι
  ΤΗΛ 284 847
  Τό κόκκινο
  τετραγωνο
  τής ποιότητος

  ΙΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  Ι
  Ι
  ΗΤνΛΗΘΕΤΆ
  φραξουν οί αλ'λοι όο απομα
  ηραλαβη νρ πει εσΌω κ αι μια
  αυλλαβπ δικη'εου
  20 ΙΟΥΝΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ι
  ι
  ι
  Γιά τή δίκη μας μ* συγκατηγορούμενο τόν Παρο Βάβαλη
  ΕΚΔΤΟΝΤΔΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ
  "
  Γιό τιίν καταδίκη των Σφακιακών Παπάδων
  Αρχΐσαν δΐρμαρτυρίες
  Στά πλαίσισ τής ττρο
  σπάθειας παύ γίνετσι
  γιά την καταργήση τού
  αντισυνταγνατικοΰ αρ-
  θρου 181 Π.Κ. κσί μέ την
  εύκαιρια τής μεθαιιριανής
  δίκης των κ.κ. Πέτρου Βά
  βάλη καί Μ. Χαρή, στό
  Έφετεΐο Κρήτης, εκατον¬
  τάδας πνευμοπικοί άνθρω
  ποι, δημοσιογράφοι, λο-
  γοτέχνες, έπιστήμονες,
  πολιτικοί και άπλοϊ &ν-
  θρωποι τού Λαοί», ΰττογρά
  ψανε τό παρακάτω κείμε-
  νο συμπαράστασης:
  ΟΊ ττσρακάτω ΰπογραφόμε-
  νοι διοιμαρτυρόμαστε γιατΐ ή
  έξοντωτική έφαρμογή τού &ρ-
  θρου 181 τοϋ Ποινικοϋ Κώδι-
  κα (περιυβριση άρχής), άπο-
  τελεΐ ιμεσαιωνική διατάξη, ττού
  χρησιμοποιεΐται ιμέ τιρόττο ποϋ
  ούσιαστικά δεσμεύει την έ-
  λεύθερη εκφράση της κοινής
  γνώμης, στην πε,ρίτττωση ττοθ
  κ,ρίΐνιεΐται μιά δικοχττική άπτό-
  φαση ή οί σνγκεκιριιμένες ττα-
  ράνομες ένέργειες δικαστικών
  λειτουργίαν, όπως άποδείχτη-
  κε μέ τή δίκη τοθ δηιμοσιογρά-
  φσυ Πέτρου Βαβαλη και Μά-
  νου Χαρή στό Ήράκλειο Κρή¬
  της.
  Μέχρις ότου τό άρθρο αύτό
  καταργηθεΐ, θέλουιμε νά έλπί-
  ζουμε ότι τα Δικαστήρια ττρέ-
  πει νά έφαρμόζουν μέ έξαιρε-
  τική δισταχτικότη,τα, γιατι άλ-
  λοιώς ή υπάρξη κι' ή έφαρμο¬
  γή1 τού αποτελεί ά—αράδεκτη
  καί άντιδηιμσκρατική τροχο-
  πέδη γιά την ασκήση τής έ^
  λεύθερης δημοσιογραφικης κρι-
  τικ,ής.
  Έττειδή ό 'Ελεύθερος Τύ-
  ττος αποτελεί την ττεμτττουσία
  τού δηιμοκρατικοΰ μας πολι-
  τεύματος, έχφράζουμε την
  συιμπάθειά ρας στόν Πέτρο
  Βάδαλη πού κινδυνεύει ή ε¬
  λευθερία, ή ύγεία κάί σύτή ά-
  κόμκ ή ζ«ή τού, και στόν συγ-
  καττϊγορούιμενό τού Μάνο Χά-
  ρη.
  Οί άτταντήσεις τοϋ κ. Μητσοτάκη
  Φ Συνέχεια άπτό τή σελίδα 1
  ματα λόγου. "Εκαμα οτυγκε
  κριμένη ττρόταση στόν Γεώρ
  γιο Μαθρο τή σύγκληση Συ
  νεδρίοιι και μάλιστα ττροέ-
  τεινα και τή σύνθεση.
  Μ.Χ. ΝαΙ άλλά στή σύνθε¬
  ση ~εριλαιμ6άνεται καΐ ό κ.
  "Ανδρέας Παπανδρέου.
  Κ.Μ. Βεβαίως. "Αν θέ-
  λουν νά ερθουν ανθρωττοι
  τοθ Παπανδρέου δεχτοί. Ύ
  πό την προϋπόθεση δμως νά
  δεχθοΰν την άττοΦασιστική
  άρμοδιότητα τοΰ Συνεδριον.
  Άλλά ό Παττανδρέου δέν θά
  τή δεχτεϊ ποτέ, διότι είναι
  βέβαιος δτι θο βρεθεί σέ
  μειοψηφία.
  Μ.Χ. Σέ ττβρίτττωση πού θά
  κάνετε δική σας κινήση, θά
  I-
  χει Πανελλήνιο χαραχτήρα;
  Κ.Μ. 'Α-όλυτα.
  Μ.Χ. Και άπτό ττοιό χώρο
  ττειριιμένετε νά πάρετε ψήφους;
  Κ.Μ. Θά άττενθυνβοΰμε
  στό σύνολο τοΰ Έλληνικοΰ
  Λαοΰ. Είδικώτερα δμως άττό
  τόν χώρο πού καλ/ύτττεται σή
  μερσ α—-ό τή «Νέα Δημοκρα
  χίσ» και την ΕΔΗΚ. Φυσι
  κά, θά άττευθυνθοΰμε και σέ
  ΨηΦοΦόρους τοΰ ΠΑΣΟΚ
  και τής 'Αριστεράς. Ό Γε¬
  ώργιος Παπανδρέου ελεγε:
  Τόν άμβωνα νά κρατώ έγώ,
  ή έκκλησία είναι έλεύβερη
  στούς πιστούς.
  Μ.Χ. Στίς δυό σμιλίες σας,
  στό «Ντορέ* καΐ οτή συνεστί-
  αση τοΰ «Ξενίκ» τταρατήιρησα
  δτι ένώ άναψερθήκατε σέ συγ-
  κεκιρΐ'μένα ττολιτικά ττρόσωπα
  και κοιμματικούς άργανισιμοΰς,
  δέν άναφέρατε τίποσε γιά τα
  κάμματτο! τής 'Αριστεράς.
  Κ.Μ. ΕΤμαι πεττεισμένος
  δτι τό Κ.Κ.Τ^ τό Κ.Κ. Εσ.
  και γενικά τα άριστερά κόμ
  ματα δέν έλαβον μέρος στίς
  σημερινές άσχημίες, γι' αύ
  τό και δέν τα μνημόνευσα.
  Άλλά πέραν αυτού βεωρώ
  δτι αΰτός ό χώρος άνήκει
  σ' αύτούς τούς άνθρώπους.
  Έγώ βεβαία δέν εΤμαι κομ-
  μουνιστής, άλλά δέν εΤμαι
  και αντικομμουνιστης.
  Μ.Χ. Δέν μοΰ λέτε κ. Μη¬
  τσοτάκη, πώα εΤστε τόσο 6έ-
  6αιος δτι αύτές οί άσχη,μίες
  γίΐνανε άττό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. καΐ
  την ΕΔΗΚ, δεδομένου δτι έγώ
  ρώτηοχχ τούς άντιφρονοθντες
  και δέν μοθ δήλωσαν κοιμιμιά
  ττολιτική τφοέλευση.
  Κ.Μ. 'Υτταρχσυν ανθρω-
  ττόι οί όποΐοι συνελήφθησαν
  καί οί όποΐοι είναι στελέχη
  τοΰ ΠΑΣΟΚ. Καί δυστυχώς
  οί όίνβρωποι αύτοι είναι καί
  έπιστήμονες.
  Μ.Χ. Μιλήΐσατε ιδιαιτέρα
  γιά την Κιρη/τη. καί θίξατε
  ττολλά θέματά της. Έ-ειδή δ¬
  μως δέν μιλήσατε ά— ό χειρο-
  γιράφου, συγχωρεΤστε ϊσως νά
  ξεχάσοοτε καΐ άλλα θέματσ.
  "Εν<χ άτΓΟ.αύτά νομίζω κσ.7 μά- λιστα σοβαρώτατο κατά τή γνώμη μου, είναι τό θέμα των Βάσεων. Τί λέτε λοιπόν γι' αύτ6; Κ.Μ. Μίλησα γισ τίς συμ μαχιες και πήρα μιά σαφή θέση γι' αύτές. Τό ττρόβλημα λοιττόν των Βάσεων είναι ένα είδικώτε ρο θέμα ττού σννδέεται μέ τίς σι/μμαχίες. Τή στιγμή πού δέχεσαι τις συμμαχίες, δέχεσαι καί τίς Βάσεις. Μ.Χ. 'Εχτεΐς λοιπόν τίς δέ- χεστε; Κ.Μ. Τό θέμα χρειαζεται μιά είδική άνάλυση πού θά την κάμω σέ προσέχη εΰκαι ρία. Μ.Χ. Τώρα δηλαδή δέν μττο- ρεΐτιε νά μοΰ ττεϊτε; τή θέση σας γιά τίς Βάσεις, &ς~« μέ δυό λόγια; Κ.Μ. Ή άρχή τών Βάσε¬ ων ά—ό μενά δέν άμφισβητή τα ι, άλλά προϋττόθεσις είναι δτι θά διατηρηθοΰν ο! Βά¬ σεις έκεΐνες οί οποίες ύττήρε τοΰν την έλληνική 6:μυνα, δηλ. τα έλλην ι κά συμφέρον- τα καί είς πάσαν περίπτω¬ σιν θά τελοΰν 6—ό απόλυτον ελληνικόν έλεγχον. Νομίζω δτι μ' αύτές τις δύο τφοϋτΓοθέσεις οί Βάσεις μπορεϊ νά είναι χρήσιμες σέ περίτττωση ττολεμικής ττερι- ττετείας. Μ.Χ. Μάλιστο:, κορτάλαβα. Δέν μοΰ λέτε τώρα οί θέσεις σας ώς ττρός τόν 'Αραβικο κό- σιμο ποΐιές είναι; Κ.Μ. Δέν τις έχω έκφρά- σει ποτέ, άλλά είναι άκρως φιλικές καί πιστεύω ότι θά επρεπε νά έ'χουν άναγνωρι- στεΐ οί Παλαιστίνιοι. Μ.Χ. Γιά την ψήφο στά 18 τ! γνώμη έ"χετε; Κ.Μ. Δέν έχω καμμιά άν¬ τ ίρρηση, γιατι πέρα δλων των άλλων πιστεύω δτι στό βάθος ή νεολαία ψηφίζει το Υδιο ττού ψηφίζουν καί οί ό- ριμώτερες γεναιές. Μ.Χ. Σεΐς ό ίδιος χαραχτη- ρΐσατε την ύποδοχή σας αύ- θόρμητη, Ώστόσο ώρισιμένα πράγματα ήσαν πολυ καλά ώργαντοιμένα άττό την πλευρά τών Φίλων σας, οί όττοΤοι δ¬ μως διατηρούν άνωνυιμία, Μττο- ρεΐτε νά μάς τούς κατοναμά- σετε; Κ.Μ. Άπό την ωρα πού δέν έχω Κόμ μ α, δέν ύπάρ- χει καί έπώνυμη Έπιτρσπή, διά λόγους σκο—ιμότητος βασικά. Μ.Χ. Ή ΰποδοχή διμως ττα· ραττήιρησα δτι ήταν όργοινωμέ- νη. Και ξέρομε δτι όργάνωση σηιμαίνει χρήμα. Ποίος ττλήρω- σε λοιπόν τίς δηιμόσιες σχέ- σεις, τις εκδηλώσει ς, τό κον- δώλι των όποί«ΛΜ ττιρέΓΤΤτει νά ήταν μεγάλο, άψοθ εΐχε κάί έ- παγγεΛματικό χαραχτη,ρα; Κ.Μ. Ή τοπική Έττιτρο- τγτ| τοΰ Ηρακλείου ώργάν« σε την ύποδοχή μέ ερανο πού έγινε' μεταξύ των φίλων μου. Ύττήρχε και ή έτταγγελ ματική όντως ττλευρά, ττού καλυΦθηκε άπό φίλους μου τών Αθηνών. Μ.Χ. Θά σάς πώ τώρα κάτι εύθέος: δέν πιστεύω δτι θέλε- τε στό βάθος συνέινωοτΐι μέ την ΕΔΗΚ. Κ.Μ. 'Όχι, θέλω τή συνε¬ νώση. Μ.Χ. Κι' άν σάς πεϊ ό Μαΰ- ρος νά πάτε κάτω άττό την δική τού ήγεσία, δέχεστε; Κ.Μ. "Οχι. Καί δέν τό δέ χομαι οχι τόσο γιά λόγους ττροσωπικούς άλλά διότι δέν θά είναι πειστικό Δέχομαι τη δημοκρατική διαδικασια. Γι' ούτό είπα γιά τό Συνέ- δριο πού θ' άττοφασίσει γιά την ίδεολογική γραμμή, γιό τό πρόγραμμα καί γιά την ήγεσία. Μ.Χ. Πέστε μου μέ μιά λέ- ξη πέ,ραν τής άττοστασίας, τί εχετε νά άτταντήσετε στίς ε¬ ξής κατηιγορίες: α) γίνατε γέ- φυρα νά ερθη ή χούντα, β) εΐ- στε δργανο τής Ίντέλιντζες Σέρβις, γ) πή,ρα— χρήιματσ όπτό την Άμερικάνικηι ΣΙΑ, την έποχή έκείνη πού άγορά- ζαττε καί πουλούσατε ύπουρ- γούς. Κ.Μ. 'Εμένα ττστέ κανείς δέν μ έ κατηγόρησε γι' αύτά. Μ.Χ. 'Οχι κύριε Μητσοτά¬ κη, σάς καττηγοροΰν, άλλά ΐ- σως δέν είχε άλλος τό θάρρος νά σάς ρωτήσει σέ ένα τέτοιο τέτ - α - τέτ. Κ.Μ. Δέν μοΰ σι/νέβη πο¬ τέ νά μοΰ τα πεί κανείς αύ¬ τά. Μ.Χ. Δυστυχίας έχουν γρα- φεΐ κιόλας. Κ.Μ. "Οχι, ποτέ δέν έχουν γραφτεϊ. Μ.Χ. Τότε δέν έχετε καλό ΓραφεΤο Άποκομμάττων νά σάς θέτει ύπ' όψιν τα σχε,τικά δη- μοσιεύματα. Κ.Μ. "Εχω. Δέν γράφτη- καν ποτε τέτοια πράγματα. Μ.Χ. Έττιιμένω κ. Μητσοτά¬ κη. Κι' δς τα τπάσωμε ένα - ένα. Γιά την συνειργασία σας μέ την Ίντέλιντζες Σέρβις γράφτηκε ή οχι; Κ.Μ. Μπορεϊ νά γράφτη- φτηκε, άλλά τό θεωρώ κωμι κό. Έγώ απλώς πήρα μέ¬ ρος στήν Άντίσταση καί συ νεργάστηκα μ έ τούς "Αγ- γλους, οί οττοΐοι ήσαν σ|ύμ- μαχοι. Μ.Χ. Τέλος ττάντων, δς πάμε άλλοΰ. Νομίζω δτι στήν ττολιτική σας συγκεντρώση πέ¬ ραν τού άνωνύμου ΛαοΟ, εΤδα συγκεκριμένα τορόσωτΓτα, μετα- ξΰ των οποίων έττώνυμους φί- λους τής χούντας, Ισχυρούς οίκονομΐικούς παράγοντες, μττι- ζιναδόρους κ.λ.π. Σάς ρωτώ λοιττόν εύθέως ττάλι: πιστεύε- τε ότι ένας πολιτικάς άρχη- γός εχει ή δέν έχει τό δικαίω- ■μα τής έττιλογής των βασικύν τού τουλάχιστον συνεργοπών καί φίλων τού; Κ.Μ. Βεβαίως τό έχει γι' αΰτούς πού χρησιμοποι- εΐ στό στενό τού περιβάλ- λον. Δέν έχει δμως δικαίωμα, οϋτε λόγο νά έπιλέξει τούς ψηφοφόρους τού. Έγώ πάντως δέν γνωρί- ζω τέτοια πρόσωπα πού ά- ναφέρατε. Μ.Χ. Γιά τόν Διεθνή Σιωνι- σιμό τι πιστεύετε; Κ.Μ. (Μετά άπό μικρή σιγή καί σκέψη). Τί νά σοΰ πώ γι' αύτό; Μ.Χ. Τή γνώμη σας. Κ.Μ. (σιγή). Μ.Χ. Δέν ,μπορεΐτε νά ά~αν- τήσετε; Κ.Μ. Τόν βλέπω σάν μιά πραγματικότητα. Μ.Χ. Τόν θεωρεΐτε δτι είναι ή αίχίμή τοΰ δόρατος τού Ί,μ- περιαλισ'μοΰ; Κ.Μ. Δέν μπορώ νά άπαν τήσω. Μ.Χ. "Εχετε άσχολη,θεΐ ή γνωρίζετε τπερΐ Μασονίας; Κ.Μ. "Οχι. Μ.Χ. Γνωρίζετε ότι μέσα στά ττρόσοίττα τοΰ στενοθ σας περιβάλλοντος είναι άρκετοΐ Μασόνοι; Κ.Μ. "Οχι, δέν τό γνωρί- ζω. Μ.Χ. Γιά τό θεσιμό τής Βα- σιλείας; Κ.Μ. Τό έχω έπανειλημ- μένα δηλώσει δτι εΐμαι άν¬ τ ίθετος. Μ.Χ. Γιοττΐ σάς χαραχτηρί- ζουν εητικ!νδι/νο άνθρω.ττο; Κ.Μ. Μέ θεωροΰν έπικίν- δυνο διότι πολλών άνθρώ- πων τίς φιλοδοξίες καί πολ- λά κατέστη μ ένα στόν δικό μας χώρο νομίζουν δτι μπο ρώ ένδεχομένως νά τα μετ α βάλλω. Μ.Χ. Λένε δτι δν δέν ύπηρ- χε ή διαψωνία Τζόνσον — Γε- ωργίου Παττανδρέου' γιά τό Κυππριακό, δέν θά ύττήρχε καί ή άττοστασία. 'Εσεϊς τί λέτε; Κ.Μ. Την άποστασία δέν τή συνδέω καθόλου μ' αύτό. Την έχθρότητα τών Άμερικα νών εναντίον τοΰ Γεώργιον Παπανδρέου, μπορώ νά τή συνδέσω μέ αύτό. Μ.Χ. Εΐχε καμμιά σχέσηι ή περίφηιμη άτΓΓοστασία μέ την ύ- πουργοποίηση τοΰ Ανδρέα Παττ οτνδρέοι/; Κ.Μ. Καμμιά. Διότι,, αν θυμοσαι, ό Ανδρέας Ποπταν δρέου ήταν ό μ όνος ύπουρ- γός πού έφυγε υπό τό 6ά· ρος σκάνδαλον. Τό περίφη- στό Ήράκλειο καί στά Χανιά Άνάστατπ ή Έπαρχία Σφακίων ΑΚΥΡΗ Η ΠΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ "ΔΙΚΗΣ-ΠΑΡΩΔΙΑΣ» μο σκάνδολο τοΰ φίλου τού Σκιαδαρέση. Κι' έδώ στό Ή ράκλειο έκείνη την έποχή εκαμα δήλωση λέγοντας δ¬ τι τό δικαίωμα τοΰ Πρωθυ- πουργοΰ νά επ ι λέγει τούς συνεργάτες τού είναι άνα- Φαίρετσ κοί άνοιξα ετσι τό δρόμο γιά νά ξονογίνη ύ- πουργός ό ΆνΒρεας. Μ.Χ. Θυιμάστε νά μάς ττεϊ- τε άν οί άνθρωποι τής άττο- στασίας ταλαιπωρήθηικοΓν κα¬ τά την έφταετία; Κ.Μ. Είχον έξοχη δράση άντιστσσιακή καί πρώτος ό Δημήτριος Παπασπύρου. Άλλά καί οί αλλοι, περί- που δλοι. Μ.Χ. Ή διάο—αση πού γί- νεται στά έλληνικά κόμματα, νομίζετε δτι έκτός τών ττροσω- πικών λόγων, όφείλε,ται και σέ ξένο τΓαράγοντα; Κ.Μ. "Οχι. Όφείλεται κα τα Ενα ποσοστό σέ ίδεολογι κές διαφορές πού είναι άπο λύτως θεμιτές, ένδεχομένως στό «άρχηγηλίκι» καί σέ προσωπικές έπιθέσεις. Εμείς οί 'Έλληνες δέν έ¬ χομε ακόμη συνηθίσει στήν όμαδική δουλειά καί στή δή μοκρατική διαδικασια. Χρει άζεται μιά έκπαίδευση ό πολιτικός μας κόσμος κι ό Ααός γενικώτερο. Μ.Χ. Τα άττρεπεϊ μικροεττει- σόδια σέ 6άρος σας τα χαρα- χτηρίσατε σάν άτταράδεχτα κι' έτσι άρα τιιστεύετε δτι γε¬ νικά οί βίαιες ττράξεις δέν εί¬ ναι σωστές. ΣυιμφωνεΤτε; Κ.Μ. Βεβαίως. Μ.Χ. Μέσα σ' αύτές είναι καί οί τραμπουκισμοί; Κ.Μ. Βεβαίως. Μ.Χ. Τστε ττώς δικαιολο- γεΐτε οττό δικό σας πολιτικό χώρο νά εΐχατε παλιότερα, άλλά καί τώρο: τραμπουκους; Κ.Μ. Δέν ξέρω τέτοιους. Άλλά αν τούς μάθω, θά τούς καταδικάσω τό ΐδιο, ό¬ πως καί τούς σημερινούς. Νομίζω δέ δτι εδωσα μά θημα δημοιφατικότητας^ γιατί έγώ ζήτησα άπό τή Χωροφυλακή νά μην παρέμ βει καί ήξίωσα άπό τούς δι κούς μου άνθρώπους νά μην τούς διαλύσουν μ' ένα Φύ- σημα. Μ.Χ. Γιά την έλευθερίια τοΰ Τύτττου τι πιστεύετε; Κ.Μ. Εΐμαι Φανατικός της όπαδός. Μ.Χ. Εΐττοίτε ττολλά γιά την Κρήτη καί την Έλλάδα και χρησιμοποιήισατε ένα «σλόγ- καν» τό εξής: «Ή Έλλάδα γιά την Κρήττη και ή Κρήτη γιά την Έλλάδα». Έπειδή λοι ττόν ήδΐ> εχουν κυκλοφορήσει
  φήιμιες γιά Τδρυση Κρητικού
  Κσμιματος, τί Ιχετε νά ττητε;
  Κ.Μ. Τό διαψεύδω καί τό
  θεωρώ σάν πράξη έχθρική
  εναντίον μου καί νά λέγε-
  ται μόνο.
  Μ.Χ. Έπαμένως καταδικά-
  ζετε τό Αύτονσμιστικό θέμα
  σαφώς;
  Κ.Μ. "Οχι απλώς τό κα-
  ταδικάζω, άλλά θεωρώ δτι
  είναι ντροπή νά γίνεται καί
  λόγος, διότι δέν υπάρχει άν
  τίκρυσμα.
  Μ.Χ. Μήιττως ξέχασα τίποτε
  και θέλετε νά τό ττροσθέσετε;
  Κ.Μ. Θέλω νά προσθέσω
  μόνο ότι είμαι πολύ εύχαρι
  στημένος άπό την εκδηλώση·
  δτι αΐσθανομαι εΰγνωμοσύνη
  πρός τό Λαό τού Ηρακλεί¬
  ου καί τής ύπόλοιπης Κρή¬
  της καί θέλω νά ξανοπονίσω
  καί πάλι ότι την ύποδοχή
  δέν την θεωρώ σάν έκδηλώ-
  σεις συμπαθείας καί έχτιμή
  σεχος πρός τό πρόσωπό μου,
  άλλά ώς άπόψαση τοΰ Κρη
  τικοΰ Ααού νά παίξη ένεργώ
  τερο ρόλο στίς πολιτικές έ
  ΤΟ ΘΕΜΑ τής καταδίκης
  τών Σφακιανών Παπάδων,
  δημιουργησε έντύπωση στό
  κοινό τής Κρήτης, τό όποϊο
  {)δη αρχισε νά άντιδρά αύ-
  θόρμητα. Στά Χανιά συγκε¬
  κριμένα αρχισαν νά μαζεύ-
  ουν ύπογραφές διαμαρτυρί¬
  ας, ένώ τό ΐδιο εγινε καί στό
  Ήράκλειο.
  ΩΣΤΟΣΟ ή άπόφαση τής
  καταδίκης τών συνεργατών
  τής εφημερίδας μας' άπό τό
  Έκκλησιαστικό Δικαστήριο
  της Μητρόπολης Λάμπης
  καί Σφακίων, σέ ένάμισυ
  χρόνο άργία, μέ πενταετή
  άναστολή καί χρηματικό
  πρόστιμον πάσχει άπό άκυ-
  ρότητα. Παρακάτω δίνομε
  σχετικές όναλυτικές ττληρο-
  Φορίες.
  ΑΚΥΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ
  Η ΑΠΟΦΑΣΗ τοΰ Έκκλη
  σιαστικοΰ Δικάστηρίου, τού
  όποίου πρόεδρος ήταν ό Μη
  τροπολίτης Λάμπης καί
  Σφακίων κ. Θεόοωρος, εί¬
  ναι ακυρΐ), διότι τό Έκκλη¬
  σιαστικό Δίκαιο δέν προ-
  βλέπει ποινές μ έ άναστολή.
  Αύτό μάς δηλωσε άνώτε-
  ρος έκκλησιαστικός παρά-
  γων, ό οποίος μάς ύπογράμ
  μισε (ητεύθυνα δτι ή άναστο
  λή τών ποι νών είναι δτγνω-
  στη έννοια γιά την Έκκλη-
  «ΑΝΥΠΑΡΧΤΑ»
  ΟΙΚΟΠΕΔΑ
  φ Συνέχεια άττό τή σελίδα 1
  Πληροφορίες ο! οποίες
  φέρνουν τόν πωλητή τής πά
  ραττάνω πώλησης, άναμιγμέ
  νο καί σ' αλλες τέτοιες υπο
  θέσεις, μέ τή βοηθεία ενός
  δικηγόρον.
  Γ Γ αύτό, προσοχή.Ί-
  διαίτερα δταν δουλεύετε
  σκληρά 15 χρόνια μερά νύ-
  χτα στίς οΐκοδομές γιά νά
  πάρετε ένα οίκόττεδθ) νά ξε-
  φργετε κάποια μερά άπό τα
  νοίκια. Οί καιροί είναι «πό
  νηροί». Καί τέτοιες έκμεταλ
  λεύονται οί κάθε λογής άε-
  τονυχηδες...
  Ψ.
  σία.
  ΠΑΡΩΔΙΑ ΔΙΚΗΣ
  Ο ΤΥΠΟΣ τών Χανίων
  καί συγκεκριμένα ή έφημερί
  δα «Χανιώτικα Νέοο^ χαρα
  χτήρισε την παραπάνω περί
  πτωση σάν «παρωδία δί¬
  κης» καί έγραψε άρκετά δυ
  σμενη σχόλια κατά τοΰ κυ
  ρίως ΰπευθύνου Μητροπολί
  τη κ. Θεόδωρου Τζεδακη.
  Τέλος ή εφημερίδα ύπο-
  γραμμίζει, δτι ή πενταετής
  άναστολή θά παίζη τό ρόλο
  τής! «Δαμόκλεια^ σπάθης»,
  ώστε οί Σφακιανοί Παπάδες
  νά μην άρθρογραΦοΰν στό
  μέλλο ν γιά τίς ξένες Βά¬
  σεις κ.λπ.
  Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  ΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΩΝ
  Στό Ήράκλειο αρχισε ή
  περ'ισυλλογή ύπογραψών
  διαμαρτυρίας, δπως καί στό
  Χανιά, δπου ήδη έχουν συγ
  κεντρωθεΐ αρκετές έκατοντά
  δες.
  Ή διαμαρτυρία τοΰ Ήρα
  κλείοΐΑ έχει ώς εξής:
  «Οί κάτωθι ύπογεγραμμέ
  νοι διαμαρτυρόμεθα γιά την
  αδικη, άπάνθρωπη καί έξον
  τωτική καταδίκη τών Σφα¬
  κιανών Παπάδων, των γνή-
  σιων ίερωμένων καί άγωνι-
  στών καί ζητοΰμε, μέ τίς ύ-
  πογραφές μας), την αρση
  τής άπόφαση ς αυτής»:
  ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΙ
  1) Κ.ρμιζάκης Έμμ. 2)
  Σκαρπαθιωτάκης Γεώργ.
  3) Λυδάκης Σοφ. 4) Σαρ¬
  ρής Μύρ. 5) Καρπαθάκης
  Έμμ. 6) Βούλγαρης Δημοσθ
  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
  ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  γνώριζε τή συναισθη ματική
  σχέση καΐ την ύποχρέωση τοθ
  Θεοδωράκη πιρός τόν Έργο-
  τέλη καί έόδωσε την ΰπόσχεση
  ττού γ,ράψαίμε ήδη στήν άρχή.
  Τώρα λοιιπόν ό Θεοδωρά-
  κης ξανάρχεται, μέ τόν Τδιο
  ιμάλιστα άργανωτή καΐ δέν
  φαίνεται νά τη,ρεΐ την ύττόσχε-
  σή τού, την όποία μάλιστα
  την εδωσε σέ ΐΓτα,ράγοντες τού
  Έργοτέλη παρουσία καί τοΰ1
  διευθυντή μας, ΰττόσχεση πού
  τόση δηιμοσιότηιτα ττήρε.
  Ρωτοΰμε λοιπόν τόν κ. Θε¬
  οδωράκη,, γιατί δέν τηρεΐ μιά
  υποσχεθή τού καί γιατι δέν
  ξεττληρώνει μιά ήθική ύττο-
  χρέωσή τού.
  Αυτή τή Φορά 6 κ. Σταυ-
  ιρολαΐμης δέν θά είναι σανίδα
  σωτηρίας.
  . Αυτή τή φορά δλο έκεΤνο τό
  κοινό, πού σ' δλη τή διχτα-
  τορία φώναζε στήν άδικία
  τής χούντας: «ποΰ θά πάει,
  δέ θσ,ρθει κάΐποτε καί ή άν-
  θρώττα» («άνθρώττα» ήταν ό
  ©εοδωράκης), νάσαι βέβαιος
  άγατπγτέ Μίκη, δτι θά φωνά-
  ζει γιά κάττοιο... άνθρωττάκι.
  "Αν θέλεις νά τό άττοφύγεις,
  ψπταρεΐς...
  Δ1ΪΡΕΕΣ
  Ό "Εμπορος κ. Ιωάννης
  Ματθαιάκης, κατέθεσε δραχ
  μές χίλιες (1.000) στή μνή
  μη τού Μίνωα Κουκουριτάκη
  υπέρ τής Μονης Άγΐας ΕΙ-
  ρήνης Κρουσώνα.
  ι» ■ . —
  ξελίξεις.
  Θέλω νά πώ άκόμη δτι
  τα λάβη τα κάνουν οί άνθρω
  ποι πού μάχονται κ ι έγώ
  μάχομαι επί 30 χρόνια.
  Μ.Χ. Πλήν τα χρόνια τής
  έφταετίας.
  Κ.Μ. Καί τότε θά εδινα
  τή μάχη άλλά μέ πιάσανε.
  "Αν δέ μέ τπάνανε ή Κρή
  τη δέν θαπεΦτε γιατί την εί
  χά στά χέρια μου, εΐχα έτοι
  μη την τορπιλάκατο πού
  θαφευγα καί ένας συνταγμα
  τάρχης ό Τζανετής, μέ περί
  μ ε νέ νά μοΰ την παραδώση
  γιατί ή Κρήτη επεσε μετά
  μιά βδομάδα άπό την 21 Ά
  πριλίον.
  κάνουν όμαδική έντονώτατη
  παράσταση, &ν Φυσικά έττι-
  μείνει στήν περίεργη καί ά
  τυχή αύτη άπόφαση τοΰ
  Δικάστηρίου τοΰ όποίου ή
  συγκεκριμένη δίκη χαραχτη
  ρίστηκε σάν «παρωδία».
  Σημειώνομε έξ* αλλου κοί
  πάλι δτι ένώ ή ύπόθεση εϊχε
  κλείσει σύμψωνα μέ δήλωση
  τοΰ 'ίδιου τού κ. Τζεδακη,
  ξαφνικά ήρθε στήν έπιφά-
  νεια γιά νά δημιουργήση
  ένα άκόμη θέμα στό κλειδω
  νιζόμενο σκάφος τής Κρητι¬
  κή ς Έκκλησίας.
  Εμείς ένα τοΰ λέμε: Άς
  προσέξει καλά κι άς σταθμί
  σει τίς εύθ(ύνες τού.
  ΑΡΝΟΥΜΑΙ
  θ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  φιαλτικοΰ όνείρου τής λογι-
  κής μου, μέ τίς οποίες συ-
  νέπειες.
  Πώς βρέθηκα έγώ έδώ;
  Τί γυρεύω μέσα στήν νύχτα
  αύτη τών άνθρωπόμορφων
  λυκοειδών;
  Τί ψάχνω; Τί είναι αύτό
  πού βασανιστικά καθωρίζει
  την πορεία καΐ τό πέρασμά
  μου άπό μονοπάτια πού τό
  τέρμα τους δέν έχει Ιέπιστρο
  φη<" Τό χτικιό βασανιστικά μέ γυροφέρνει. Θέλω νά φωνάξω! Σέ στιγμές πού ή λογική τής κΐαθωσπρεπί,στικης ζΐωής1 μου έξαφανίζεται, καΐ ή ΑΡ ΝΗΣΗ, ή Ψυχή μοί} τό δνει ρο καί τό είναι μου μέ συνε πά ίρ νού ν, θέλω νά φωνάξω την άλήθεια, πού είίκολα δέν κρύβεται. Μοιάζουμε. Σέ ζητούσα. Σέ σκεφτόμουν καΐ σ' έπλα θα σ' δνειρα πολύ δμορφαν γιά νά γίνουνε πραγματικό τητα. Μοιάζουμε. Μέ ζητοϋσες. Σήμερα εΐμαι σίγουρος γι' αύτό. Άκολουθώ τα βήματά σου. Ή σκιά μου βαραίνει πιότε ρο στή σκέψη σου. Άκολου- θεΐς την πορεία μου), πού τε λικά δέν όδηγεϊ πουθενά. Ε'ιμαστε ϊδιοι. Γεμάτοι λάθη καί πίκρα. Άληθινοΐ δμως! Κι' αύτό είναι πού έχει σημασία, φίλε... ή φίλη μου... Α 12 7) 'Αχλαδιανάκης Μιχ. 8) Βούλγαρης Άπόστ. 9) Φι- λιππίδης "Αγγελος, 10) Ξυ πάκης Γεώργ. 11) Λαμπρά¬ κης Γεώργ. 12) Βοζυκάκης Χαρ. 13) Πατεράκης Βασ. 14) Λαμπράκη Μανωλίτσα, 15) Μανδηλάρης Καλλιστρ. κ.λπ. κ.λπ. ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΑ ΣΦΑΚΙΑ Έν τώ μεταξύ στά Σφα- καί έχει δημιουργηθεϊ με- γολη άναστάτωση των κα- τοίκων), οί όποΐοι περιμέ- νουν τό Μητροπολίτη κ. Θε» δωρο νά γυρίσει άπό την Αθηνά, προκειμένου νά τού Ι 1'απόψεις ΙΙΙξξξξξξ==ξξξξ====ξιξξ==ξ==ξιξ===ξ=ξ=====ξ=ιϊξ===ξ=====ξ==ξ==ξ=======5 ! ΠΑ ΤΟΝ κ· ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΙΝΑΙ γνωστό ότι οί ύποθέσεις πού συνδέονατι μίε; άδική- ματα διά τοΰ Τύπου διαπραττόμενα, εχουν ταχυτέρα άπό τίς ΰπόλοιπες ύποθέσεις διαδικασια. Αύτό τό γνωρίζει κα¬ λά στήν πράξη ή εφημερίδα μας, τής οποίας οί ΰποθέσεις πού σχετίζονται μέ τέτοιου είδους διώξεις της παραπέμ- πονται ταχύτατα στό άκροατήριο. Ρωτοΰμε λοιπόν στή συνέχεια τί γίνεται μέ την ιτεριΰ- βριση Άρχής πού διέττραξαν οί ΰπεύθυνοι τής εφημερίδας «Μεσόγειος» Ηρακλείου, γιά την όποία «εχει γίνει καί αύ- τεπάγγελτη εϊσαγγελική δίωξη καί μήνυση; Καί τό ρωτοΰμε γιατί θέλομε νά μάθωμε τόν πραγμα¬ τικό λόγο, μιά καί δέν πιστεύομε ότι ύπάρχουν δυό μέτρα καί δυό σταθμά. Τί γίνεται λοιπόν μέ τούς Γραμματικάκηδες κύριε Εί- σαγγελέα; ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ■ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ■ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ α Άτγο την Χωροφυλακή κλήθηκε ή Πυροσβεστική γιά νά... προστατέψη τόν Μητσοτάκη. Εύτυχώς πού δέν ερριξε τε- λικά νερό, γιατΐ ή ολη ύπόθεση θά γινόταν πιό πολύ. .. μούσκεμα άπ' δτι έ'γινε! . . . Δ|ΚΑΖΕΤΑΙ «Η ΑΛΛΑΓΗ» Φ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 ΛΑΓιΗ» κ.κ. Λία Καρελλη, Μ. Κονιδάκης, Γ. Σκαρβελάκης. ΆφορΙμή γιά την αύτεττάγ- γελτη δίωξη, ύττήρξε μιά άνώ- νυιμη έττιστολή πού δηιμοσιεύ- τηικε τόν ττερασιμένο Ίανουά- ριο στήν εφημερίδα μέ τόν τίτλο «Μιά άλλη ότττική γω- νία» καΐ εΐχε σάν άντικείμενο τόν διαχωρισμό των δττλων των κακοποιών, άπό τα «Ί ε¬ ρά δπλα» δπως χαρακτηριστι- κά τα άνέφερε. Τα ένοικια *^^^Η*^^^^^^^^^^«φ Φ Συνέχεια άττό τή σελίδα 1 χούν καί σπίτια πού έχουν μισθωθεΤ σέ τιμές πολύ με- γαλύτερες. Ύπολογίζοντας τόν μέσο δρο, βγαίνουν τ,ά παρακάτω ποσοστά αύξησης μέσα στά δυό αύτά χρόνια: Στίς γκαρσονιέρες 200% Στά δυάρια 150% Στά τριάρια 100% ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΙΟΥ Γκαρσονιέρες Δυάρια Τριάρια Τεσσάρια Αϋξήσεις δηλαδή μέσα στή διετία, στις γκαρσονιέ¬ ρες 41,6%, στά δυάρια 38, 8% στά τριάρια 40%, στα τεσσάρια 40,4%. Μέ βάση τίς τιμές τού «ΒΗΜΑΤΟΣ» καί τίς τιμές ^ πού ύπολογίσαμε γιά τό Ή ράκλειο, ΰπολογίσαμε τή διαφορά μεταξύ Ηρακλείου καί Αθήνας. Τα παρακάτω ποσοστά, δείχνουν κατά πό σο είναι άκριβώτερα τα νοί κια στό Ήράκλειο: • Γκαρσονιέρες 76,47% • Δυάρια 50 % • Τριάρια 71,42% • Τεσσάρια 41, 6% Στό Ήράκλειο δμως, ύ¬ πάρχουν και οί περιπτώσεις ' " »»♦♦♦♦♦<» 71,4% • Στά τεσσάρια , ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ή Άθηναϊκή εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ> (2—6—77)
  σέ έρευνα σχετικά μέ τίς
  αύξήσεις στήν περιοχή τής
  πρωτεύουσας, ύπολογίζει
  τίς τιμές τών ένοικίων ώς
  εξής:
  1974
  1976
  1.200
  δρχ.
  1.700
  δρχ
  1.800
  δρχ.
  2.500
  δρχ
  2.500
  δρχ.
  3.500
  δρχ
  3.200
  δρχ·
  4.500
  δρχ
  πού χαρακτηρίζονται σχαν
  δαλώδεις. Παραδείγματα ύ¬
  πάρχουν πολλά. Σπίτια δη¬
  λαδή ποΰ νοικιάζονται σέ τι-
  μές έξωφρενικές, δπως ή μ!
  σθωση τών 12.000 δρχ. πού
  δόθηκε γιά ίνα διαμέρισμα
  στήν περιοχή τού έστιατορι
  ου «Ίωνία», των 7.000 πού
  δόθηκαν γιά σπίτι στόν Άη
  Γιάννη. Ή ΰπόγεια γκαρσο-
  νιέρα ενός παπά στόν Αγ.
  Κων)νο, πού την νοίκιασε σέ
  σπουδαστή, άντ! 3.500 δρχ·
  καί τόσων άλλων και-
  νούργιων διαμερισμάτων πού
  μισθώνονται άντί 8—10.000
  δρχ.
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  • ΣΓΟ ΕΠΟΜΕΝΟ·
  Τα Καταστήιματα.
  "ΑΡΙΑΔΝΗ
  ΑΝΟΙΓΟΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΜΑΙΡ» ΜΑΡΑΝΤΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗΣ
  ΓΟΓΩ ΠΟΛΕΜΗ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΕΚΟΥΡΑΧ · ΚΙΚΗ ΛΙΪΡΟΥ # ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ
  Διεύθυνση Όρχήστρας ΚΩΣΤΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
  ΗΛΙΑΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ