9877

Αριθμός τεύχους

131

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

4/4/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Κάττου πολυ κοντά έδώ στό Ήράκλειο συνέβη κατ' ού-
  τάς τό εξής απίστευτον άλλά πραγματικό γεγονός·
  Πέντε-Μξ παιδία ενός ΔημοτικοΟ Σχολείου 8—10 χοόνων
  ηρνήθησαν νά ποοσευχηθοΰν τό πρωΐ μέ τούς συμμαθη-
  τάς των καί νά κάμουν τό Σταυρό των. Διότι, λέει, είναι
  'Ρπονίτες!!
  Νά πώς διαπαιδαγωγεΐ τα παιδία τού Έλληνικοΰ λαοϋ
  ή Έθνική (;) Πανελληνία "Οργάνωσις Νέων. Δολοφονεί
  καί τα άνήλικα! Χρειάζονται άλλα σχόλια;
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑ. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
  ---------------- ΙΠΛΕΦΩίΊλ: ΤΥΠΟΓΡΑΦ.
  *Ρ.
  4-55
  2-06
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΒΤΙΚΗ
  ΑΙίΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠ1ΖΑΚΗ3.
  ΕΤΟΣ Β'ΠΕΡΙΟΛΟΣ Β' ΡΡ. ΦΥΛΛΟΥ 131
  ΤΕΤΑΡΤΗ 4 Απριλίου 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 20
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΑΞΕΟΙ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  Η ΡΙΗΤΙΣΤγΊΣΙΣ:
  [Άπό την συνάδελφον «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» των Αθηνών]
  €Η ωραιοτέρα εκδήλωσις τοΰ
  ΈλληνικοΟ λαοϋ υπήρξεν ή
  άντίστασΐς τού κατά τοΰ κατα
  κτητοΰ. Ήλθε μετά τό έ"πος τής
  ΆλβανΙας καί τό όλοκαύτωμα
  των όχυρών τής ΜακεδονΙας.
  Συνέχειά των ήτο καί έδειξεν
  ότι 6 πόθος τής ελευθερίας είς
  τόν λαόν αυτόν είναι βαθύς καί
  άκοΐμητος ώσάν την θάλασσαν.
  Ουτε ή πεΐνα, τό σατανικώτε-
  ρον των δπλων τοθ κατακτη-
  τοθ, ουτε τα βασανιστήρια, ου¬
  τε ό θάνατος πού επί τέσσερα
  Ετη, στυγνός καί άδέσποτος, έ-
  πλανατο επάνω άπό τα κεφά-
  λια των Έλλήνων κατώρθωσαν
  νά τόν κατασιγάσουν.
  Τρείς μεγάλας μορφάς έπε-
  δύθη ό ήρωϊκός αγών τοθ έλλη-
  νικοθ λαοΰ εναντίον των τριών
  κατακτητών. Ή πρώτη είναι ή
  φανερά, Ινοπλος καί σύμφωνος
  πρός τάς προγονικάς παραδό-
  σεις μορφή τοθ άνταρτικοθ πο¬
  λέμου κατά των δυνάμεων τοθ
  έχθροθ είς την ύπαιθρον. Αυτή
  Ιχει τό πλεονέκτημα ότι είς έ-
  κεΐνον, ό οποίος την ηκολούθη¬
  σε, Ιδωσε τό αΐσθημα τής έλευ
  θερίας, την χαράν τής μάχης,
  την ικανοποίησιν τοθ ένστΐκτου
  άμΐλλης καί φανεράς άναδεί-
  ξεως, την δυνατότητα βιαίας
  καί προσωπικής εκδικήσεως κα¬
  τά τοθ έχθροΰ καί την ψυχικήν
  γαλήνην κατά τάς περιόδους
  τής άναπαύλας. Αποτελεί συ¬
  νέχειαν τοθ πολέμου υπό την
  κλασσικήν μορφήν τού. Είς τάς
  κρισιμωτέρας φάσεις της —δταν
  διεξάγεται ή μάχη—χαρΐζει είς
  τόν πολεμιστήν την μέθην έκεΐ
  νην, πού τόν κάμνει νά μή αί-
  σθάνεται |τόν κίνδυνον καί νά
  πέφττ) είς κατάστασιν έκστά-
  σεως. Έτοιμάζομεν αιωνίαν
  δουλείαν διά τό εθνος μας άν
  Βέναίσθανώμεθα βαθυτάτην την
  ανάγκην £νά κλΐνωμεν ευλαβώς
  τό γόνυ έμπρός είς τούς τάφους
  δλων έκείνων, οί δποΐοι έφονεύ
  θησαν μαχόμενοι κατά των Ί-
  ταλών, των Γερμανών καί των
  Βουλγάρων, ανεξαρτήτως των
  •πολιτικών ή κοινωνικών πεποι-
  θήσεών των.
  Σκοτεινά σημεΐα £χει ό άν-
  ταρτικός" αγών ΐτολλά. 'Άνθρω-
  ποι τόν διεξήγαγον μέ πάθη, μέ
  άδυναμΐας καί χωρίς ύπεύθυνον
  ήγεσίαν πολλάκις. Τα ίστορικά
  δμως φαινόμενα δέν κρίνονται
  μέ φακόν τοθ ήθικολόγου ή τοθ
  ίεροκήρυκος. Μεθαύριον έορτά-
  ζομεν την επέτειον τής έθνικής
  μας άνεξαρτησΐας. Τα στήθη
  μας θά φουσκώσουν δικαίως ά
  πό ύπερηφάνειαν διότι πρό 124
  έτών οί πρόγονοί μας ϋψωσαν
  Τ© μικρόν άνάστημβ των εναν¬
  τίον μιθς' πανισχύρου αύτοκρα
  τορίας καί έπειτα άπό πολυετή
  άγώνα—γεμδτον αΐμα, λάσπην
  έξαρσιν, μικρότητας, ήρωϊσμοΰς
  δπως είναι δλοι οί άνθρώπινοι
  άγώνες—εκέρδισαν την άνεξαρ
  τησίαν των. Όσον άνίερος καί
  άνανδρος καί προδότης θά ήτο
  έκεϊνος, ό οποίος θά Επροσεπά
  θει σήμερον ν' αρνηθή την α¬
  ξίαν τοΰ αγώνος έκείνου, διότι
  εΐχε καί σκοτεινάς πλευράς,
  τόσον άνίερος καί άνανδρος
  καί προδότης είναι αύτός, ό
  οποίος έπιδιώκει ν" άμαυρώση
  τόν άνταρτικόν άγώνα, έξαίρων
  τάς άδυναμίας τού μόνον. Και
  ρός είναι τό εθνος ν' αποκτήση
  μίαν ιστορικήν προοπτικήν.
  Δευτέρα μορφή τοθ αγώνος
  κατά τοΰ κατακτητοΰ υπήρξαν
  αί φανεραί καί άοπλοι έκδηλώ-
  σεις τοΰ λαοθ έντός των πόλε¬
  ων. Πεδία μαχών καί φυτώρια
  ήρώων δέν υπήρξαν τα βουνά
  μόνον. "Υπήρξαν καί οί δρόμοι
  των πόλεων. 'Άνδρες, γυναΐκες
  καί παιδία, ύπάλληλοι καί έπαγ
  γελματίαι, πολεμισται τής Άλ
  βανίας καί άστράτευτοι αντιμε
  τώπισαν κατά τάπικρά Ιτη τ^
  δουλείας εΐκοσι καί πλέον φο¬
  ράς—τα δπλα τοθέχθροθ ή των
  όργάνων του.Ή μαζα ή άνώνυ
  μος καί βασανισμένη, τα παι¬
  δία πού επαιρναν συνείδησιν
  τοθ έαυτοΰ των υπό την έφιαλ-
  τικήν δοκιμασίαν τοθ πολέμου
  καί τής δουλείας, αί γυναΐκες
  αί οποίαι είχον έξαρθή είς στω-
  ϊκούς παραστάτας τής άπελπι-
  σΐας των συζύγων των, των ά-
  δελφών των,τώνγονέων των, άν
  τιμετώπισαν μέ άτρομον θάρρος
  τάς σφαίρας των κατακτητών
  ηποημερησ
  εισ ημερημ
  καί των προδοτικών κυβερνήσε
  ών καί έπλήρωσαν μέ την ζωήν
  των καί μέ τό αΓμα των την
  λαχτάραν τής ελευθερίας. Είς
  τόν αίματοβαμμένον τόπον τής
  τελευταίας άγωνΐας των μσρτύ
  ρων αυτών, κάποιο εύλαβικό
  χέρι έναπ&θετεν Ινα κερί καί
  ολίγα λουλούδια. Καΐ ό κόσμος
  πού περνοΰσε, δέν ήρώτα τα
  φρονήματα τοϋ θύματος. Άντι
  παρήρχετο μέ θρησκευτικόν δέ
  ος, πού έξέφραζεν δλον τόν
  θαυμασμόν τού πρός έκείνους
  πού έτιπτον είς £να άνισον ά
  γώνα, κρατώντας ύψηλά την
  αξιοπρέπειαν τοΰ έθνους. Καί ό
  κατακιητής, ό ΐδιος πού είχεν
  έξαπολύσει τάς δολοφονικάς
  σφσίρας, δέν ετόλμα νά ποδο-
  πατήση τα άπέριττα αύτά συμ
  βολά τοθθαυμασμοθ ενός λαοΰ
  πρός τα σύμβολά τού.
  ΑΥΡΙΟΝ: Τό τέλος
  ΑοΙ,^.,ΕΑΛΙΙΝΒΑΓΓΑΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΑΗΡΒΦΙΡΙΩΝ
  Τό άνω γραφείον μάς παρεχώρησε εΰγενώ; πρός
  δημοσίευσιν τα κάτωθι:
  ΤΟ ΒΕΡΟΛ1ΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΓΙΙΟΝΙ
  (ΣΚΑΚΙΟΥ) ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΟΝΕΟΣΔΙΟΙΚΗΤΗΣΤΗΣ
  ΧΩΡ)ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
  Άπό την πρώτην εγκύκλιον
  τοΰ νέου Διοικητοΰ Χωρ)κής Ή
  ρακλείου κ. Γρ. Άδαμάκη πρΛς
  τα ύπ' αυτόν δργανα τοϋ Νο-
  μοθ άντιγράφομεν μερικάς πε·
  ρικοπάς, χαρακτηριστικάς τοΰ
  πνεύματος τής νέας διοική¬
  σεως.
  «Αί πληγαί τοθ πολέμου, λέ¬
  γει, δέν έπουλώνονται ευκολα
  καί αί άνάγκαι τής κοινωνίας
  δέν ίκανοποιοΰνται άμέσως καί
  πλήρως. Ό δέ λαός μή γνωρί·
  ζων πού ν' αποδώση την αιτίαν
  έπιρρίπτει την ευθύνην τής κα-
  κοδαιμονίας τού είς τα κρατι-
  κά δργανα καί μάλιστα τα έκ-
  τελεστικά τοιαθτα». Όταν μά¬
  λιστα ληφθή ύπ' δψιν δτι ό
  λαός κατά τό διάστημα τής ξε
  νίκης Κατοχής έσυνείθισε νά πε
  ριφρον[) κάθε εντολήν προερχο
  μένηνάπό τό Κράτος, πού ευρί¬
  σκετο τότε υπό τό πέλμα τοΰ
  Κατακτητοΰ, ευκολα έννοεϊ πό¬
  σον ευκολα καί σήμερον είναι
  δυνατόν νά παρεξηγή τα κρα-
  τικά δργανα.
  Χρειάζεται λοιπόν μεγίστη
  προσοχή καί συστηματική έρ-
  γασία διά νά πεισθή ό κό
  σμβς δτι αί σημεριναί έντο¬
  λαί πού λαμβάνουν καί έκτε
  λοθν τα κρατικά δργανα, εί¬
  ναι έθνικαί έντολαί καί άποβλέ
  πουν μόνον είς την εξασφάλι¬
  σιν τοΰ συμφέροντος τοΰ Έλ¬
  λην, λαοΰ μέ την εμπέδωσιν
  τής τάξεως καί τής ήσυχίας.
  Διότι αυτή θά τοΰ επιτρέψη νά
  επιδοθή άπερίσπαστος είς την
  παραγωγικήν τού εργασίαν,
  μέ την όποιαν καί μόνον θά
  ευημερήση ό Έλλην. λαός.
  Έπικροτοΰμεν έ κ θ ύ μ ω ς
  τάς άπόψεις αύτάς τοΰ κ.
  Άδαμάκη καί ευχόμεθα πλή¬
  ρη επιτυχίαν είς τάς προσπα¬
  θείας τού.
  ΙΑΛΥΟΝΤΑΙ......
  Διάχυτος είναι εισέτι ή
  φοβερά αγανάκτησις τοΰ νομι-
  μόφρονος λαοθ (δστις ηθέλη¬
  σε νά έορτάστ) την εθνικήν
  τού επέτειον έλεύθερος) έκ των
  άσχημιών τήςέορτής. .Ή άναρχι
  κήπαράταξις ειργάσθη κατόπιν
  σκέψεως καί έπεχείρησεν έ-
  σκεμμένως νά δημιουργήση εν¬
  τύπωσιν, αδιάφορον άν ό τρό-
  πος τής δράσεώς ήτο άναίσχυν
  τος άπρεπής καί άντεθνικός.
  Ηθέλησε καί τό κατώρθωσε
  νά μεταβάλη την εθνικήν μας
  εορτήν είς κομματικήν διαδήλω
  σιν, καταπατοΰσα ούτως 8τι
  ίδανικόν ύπελείπετο άμόλυν-
  τον καί Ιερόν έν τώ έθνει. Κα-
  (τελευταϊον)
  Έξ άλλου τα στρατεύματα
  πού όπισθοχωροθν τείνουν νά
  παρασΰρουν στή φύγη τους καί
  τίς έφεδρεΐες πού στάλθηκαν
  πρός βοήθειαν τους. Καί οί κίν
  δυνοι δέν σταματοόν έ&ώ.Έξα-
  ναγκάοθηκαν νά συναθροίσουν
  έφεδρεΐες άποσύροντας δυνά¬
  μεις άπό τα διάφορα μέτωπα
  άλλά δέν τολμοθν νά άποσύ-
  ρουν δσες πράγματι χρειάζον-
  αι. Άπ όδειξις βεβαίως τοϋ με
  γέθους των Γερμανικών σφαλ-
  τάτων είναι η διασπορά των
  δυνάμεων τους δταν άρχισε ή
  Ρωσσική επίθεσις. Εΐχαν μέγα
  λες στρατιές πού άπεκόπησαν
  στήν Λιθουανίαν καί την Άνα·
  τολική Πρωσσία. Εΐχαν μεραρ-
  χίες στή Νορβηγία καί την Δα-
  νία.Έπίσης στή Γιουγκοσλαυία.
  Τό Ρωσσικό έπιτελεΐο παρα-
  κολουθοθσε απλώς, δταν [οί
  Γερμανοί ήσχολοθντο στό νά
  κάμουν χειρότερη τή θέση τους.
  "Οταν ό Ροθστεν χτύπησε στό
  Άνατολικό μέτωπο τούς Ρώσ-
  σους, οί τελευταΐοι άρχισαν
  νά πσρακολουθοθν μέ περισσό
  τερη προσοχή. Προεΐδαν δτι
  θά ήρχετο ή ώρα πού θά επι-
  θυμοθσε ό ΐδιος νάμήν εΤχε
  έπιτεθεΐ άποκαμωμένος καί ά-
  νήσυχος άπό τίς τεράστιες ά-
  πώλειές τού. Αυτή ακριβώς θά
  ή"ταν ή κατάλληλη στιγμή γιά
  νά έξαπολύσουν την έπίθεσή
  τους οί Ρώσσοι δπως καί έγι
  νέ. Αυτή ή έπίθεση τοθ Ροΰν-
  στεν μπορεΐ νά άποδειχθ{) δτι
  υπήρξε ή κορώνα των σφαλ·
  μάτων τού, γιατί εΤχε ώς ά·
  ποτέλεσμα βαρειές άπώλειες
  σέ πολύτιμο γιά τούς Γερμα
  νούς ύλικό καί άνδρες.
  Ένα μέρος τής ανωτέρω δυ
  νάμεως τοθ Ροΰνστεν ήτο έμ¬
  προσθεν τής Βούδας καί τώ·
  ρα κατώρθωσε νά άποσυρθή·
  Άλλά πόσος καιρός θά περά¬
  ση μέχρις δτου ή ή δύναμις αύ¬
  τη ή τα άπομεινάρια τής 6ης
  τεθωρακισμένης στρατιδς πού
  εσώθησαν άπό τό Δυτικό μέτω¬
  πο, κατορθωθεΐ νά ριχτοθν στή
  μάχη τοθ Άνατολικοΰ; Αυτή
  ή κατάστασις διασπορθς Ιχει
  έπιδεινωθεΐ άπό τίς τεράστιες
  άπώλειες πού έχει πάθει ό
  Γερμανικός στρατός τούς τε
  τελευταίους μήνες. Σημειώσα-
  τε δτι οί τελευταϊες αύτές ά-
  πώλειες, πού ανηγγέλθησαν ά¬
  πό τούς Ρώσσους είναι 400.
  000. Καί σημειώσατε άκόμη δτι
  ό άριθμός αύτός είναι μόνο
  τα 2)5 των άπωλειών πού οί
  σύμμαχοι ("Αγγλοι καί Άμερι-
  κανοί) έπροξένησαν στούς Γερ-
  μανούς τό περασμένο καλοκαΐ-
  ρι. Άλλά πάρετε τούς δύο ά-
  ριθμούς αύτούς μαζί$ προσθέ·
  σατε καί τίς άπώλειες τοθ Ροθν-
  στεν στήν άγρια έπίθεσί τού
  στό Άνατολικό καί στό άθροι-
  σμα αύτό προσθέσατε τούς ά-
  ριθμούς των Γερμανών πού ά·
  πεκόπησαν στή Λιθουανία, στήν
  Άνατολική Πρωασία καί τή Κεν
  τρική Πολωνία. Τό όλικό δέν
  μπορεΐ νά είναι λιγώτερο άπό
  δύο έκατομμύρια.
  Αύτό είναι τό πραγματικό
  πλαίσιο τής μάχης τοΰ Βερο
  τεπάτησε καί τοϋ 21 τα λάβα-
  ρα, άδιαφόρησε καί διά την ίε
  ράν μνήμην των έλευθερωτών
  ήρώων τής έποχής έκείνης, δέν
  έγνώρισεν ουδέν εθνικόν γε¬
  γονός πρόσφατον ή παλαιόν
  άξιον σημασίας ή ζητωκραυ-
  γής καί δέν έζητωκραύγασε.
  Τίποτε. Ήκουσε κανείς έστω
  καί μίαν φωνήν Ζήτω; Τα έαι-
  στρατευθέντα μπουλούκια έψώ
  ναζαν ΕΑΜ—ΕΠΟΝ. Καί δ¬
  μως ημείς είχαμεν εθνικήν έ
  ορτήν παλιγγενεσίας, έορταζο·
  μένη τώρα καί 120έτηώς ι¬
  εράν, ανωτέραν προσωπικών
  διαφόρων καί κομματικών κα-
  τευθύνσεων. Τα κράτη έκεΐνα
  διαλύονται είς τα δποΐα άρ
  χίζει ή άσέβεια πρός τάς έθνι
  κάς παραδόσεις.
  λίνου. Αύτός ό ,άριθμός είναι
  ό συντελεστής ό οποίος πρέπει
  νά κανονίση^ τό άποτέλε·
  σμα. Αύτές ή σκέψεις μας, πού
  δείχνουν τή διασπορά των Γερ·
  μανικών δυνάμεων τόσο επι·
  κίνδυνη, καί την έπίθεση τοθ
  Ροΰνστεν τόσο άνόητη, δείχνουν
  έπίσης πόσο ή ήττα τής Γερ
  μανίας είναι καί Συμμαχικό
  κατώρθωμα καί πάσα πολλά
  έχουν κάνει οί ΔυτικοΙ Σύμμα¬
  ι γιά νά φέρουν την Γερμα¬
  νίαν στό σημερινό της κατάν
  τημα.
  ΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΩΝ ΣΥΣ-
  ΣΙΤΙΩΝ
  Δι' αποφάσεως τοϋ ύπουργοΰ
  Γεν. Διοικητοϋ Κρήτης κ. Μ.
  Βολουδάκη παρεχωρήθησαν ώς ε¬
  νίσχυσις είς μέν τα Παιδικά καί
  Λαϊκά συσσίτια Ηρακλείου 700
  όκ. ελαίου, είς δέ τό Οίκοτρο-
  φρΐον "Ανωγείων 300 οκάδας.
  ΔΙΑΛΕΞΙΣ.-ΣήμερονΤετάρτην (4
  Απριλίου) καί ώρ#αν 5 μ.μ. είς την
  αίθουσαν «Ντορέ»'θά γίνη διάλεξις
  τής κ. Σ. Φανουριάκη (Άμαριώτου)
  μέ θβμα: «Όδηγισμός καί οί σκοκο(
  τού»,
  Ιίλιν
  Ιταλ
  'μας
  ' ι ή^
  |νον
  |ρύς
  ίνο-
  |σιν
  Μ·
  ί α-
  ϊόν
  ΡΙΡ-
  }ΐε-
  ίήν
  (αν
  («ς
  •λί-
  ίλη
  Ε-
  Ηΐς
  *»ν
  *0-
  Υ-
  .η-
  αν
  «-
  ίλ'
  ί>5
  αν -
  ■έ-
  ω
  ρ'
  V-

  γειας των
  μπόοων
  τας
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΝΙΚΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 Άπριλίοο 104ς ^
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟΣ
  ΣΥΜΔΕΣΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ό Έλληνοα/γλικός Σύνδε
  σμος Ηρακλείου έχει την τι
  μην νά γνωρΐση. είς τα μέλη αι
  τού δτι ή δεξίωσις πρός τιμή
  των ενταύθα αξιωματικών συμμά
  χων χωρών, 8ά λύση χώραν τή·
  5ην τρεχ. ημέραν Πέμπτην, καΙ
  ώραν 9 μ. μ είς την αίθουσαν
  «Ντορέ».
  Πρός αποφυγήν παρεξηγήσεως
  δηλούται δτι λόγω άνεπαρκεΐο
  χώρου, κατά την δεξΐωσιν 8α έ
  χωσι δικαΐωμα εϊσόδου |άποκλει
  στικώς καΙ μόνον οί λαβόντες
  σχετικάς προσκληθείς. ΑΙ προ-
  σκλήσεις είναι αυστηρώς προ
  σωπικαΙ καΙ δέν μεταβιβάζονται.
  (Έκ τοθ Γραφείου τού Συνδέ
  σμου)
  Ταμείον Έφέδρων Παλεμιστών
  Μομοΰ Ηρακλείου
  ΠΡΟΚΗΡΥΞ. ΔΗΜθΠΡΑΣΙΑΣ
  Προκηρύσσομεν δτι την 6ην
  Απριλίου έ. Ι. ημέραν Παρα¬
  σκευήν καί ώραν 10—12 π. μ.
  Θέλει ενεργηθή έν Ηρακλείω
  καί έν τοίς γραφείοις τοθ Τα-
  μεΐου φανερα δημοπρασία έκ-
  ποιήσεως των άνευ γής έλαιο
  δένορων των περιφερειών Άντι
  σκάρι, Πηγαδάκια, Πόμπηας
  καί Καμηλάρι. "Ωσαύτως τοϋ
  χωρίου Άπεσωκάρι ενός έλαιο
  δένδρου είς θέσιν «Άϊγιωργιώ
  ιικη Σωχώρα> είς τόν αγρόν
  Γεωργ. Δασκαλάκη.
  Την Ιδίαν ημέραν θέλει ένερ
  γηθή ή μίσθωσις τοϋ άγροΟ είς
  θέσιν «Μουρί ή Βαγιά» τής πε
  ριφερείας Κουνάβων Πεδιάδος
  ύπερθεματισθέντος.
  Έν περιπτώσει ματαιώσεως
  τής δημοπρασίας γ) μή πλειοδο
  τήσεως κτήματός τινος αθτηθέ-
  λει επαναληφθή άνευ άλλης εί
  δοποιησεως την 13ην Απριλίου
  έ. ε. ημέραν Παρασκευήν καί
  ώραν 10—12 π. μ.
  Πλείονες πληροφορίαι παρέ
  χονται καθ" εκάστην είς τούς
  ενδιαφερομένους έν τοίς γρα
  φείοις τοθ Ταμείου.
  Έν'Ηρακλείφ τή 21 Μ)τ(ου 1945
  Ό Διευθυντάς τοϋ Ταμείου
  Μιχ. Σκουντάκης
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Γνωστοποιοϋμεν είς το αξιότι¬
  μον κοινόν Ηρακλείου ότι τό
  Ζαχαροπλαστείον «Χ·ρυσαλίς» τού
  Ιωάννου Νεοκοσμίδη παρά τό
  Βαλιδέ Τζαμί.
  Άνακαινισθεν εκ νέου μέ άρι¬
  στον τεχνίτην θά παρουσιάση έκ-
  πλήξεις μέ τα άγνά ύλικά πού θά
  χρησιμοποίησιν καί την ποικιλίαν
  την οποίαν θά παρουσιάση. Τιμαί
  ασυναγώνισται. Μία επίσκεψις
  άρκεϊ γιά νά ίκανοποιηθή καί τό
  πειό ϊδιότροπο γοΰστο. Δεχόμεθα
  πάσης φύσεως παραγγελία,.
  (Έκ τής Διευθύνσεως)
  1—6
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ.— Άνεχωρησ
  προχθές δι* Αθήνας ή γνωοτη κομ-
  μώτρια δίς 'ί,λπίδα Χαραλαμπιιδου
  πρός πλουτισμόν τοΰ κομμωτηρίου της
  με νέα μηχανήματα οϋΐουλασιόν κα'ι
  πρός παρακολούθησιν τής νέας (ΐόδας
  κτενισματος.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.—Καθήκον μου
  επιβεβλημένον θεωρωόπως καί δια
  τοθ τύπου έκφράσω τάς μεγάλας
  μου ευχαριστίας πρός τόν
  Ιατρόν κ.,Κωνστ.Κουβίδην διότι διά
  της επιστημονικάς τού «ε(ρα< και έπιμονής μέ διέσωσε άπό βέβαι¬ ον θάνατον. ΙΩΑΝ. ΦΥΤΕΙΝΟΠΑΝΝΑΚΗ2 ΔΩΡΕΑΙ.— Ό όφθαλμίατρος κ. Γεο'ιργιος Φωτάκης παρέδωσεν είς τα Πανάνειον Δημοτικόν Νοσοκο¬ μείον Ηρακλείου τα υπό τής Κρη- τικής Αδελφότητος Καΐρου, άπο- σταλέντα αύτφ έργαλεϊα καί ψάρ- μακα, ήτοι: 1) Μίαν τροΰσσαν όφθαλμολογι- κών έργαλείων.2) "Εν Οφθαλμοσκό ττιον. 3) Μερικάς σόριγγας ύοιλίνους καί εν κυτίον βελόνος δι* ένέσεις. 4) Μίαν κολπολαβίδα καί £ν βελο- νοκάτοχον. 5) "Εν κυτίον διαφόρων όφθαλμολογικών φαρμάκων. Τό Νοσοκομείον εύχαριστεϊ θερ- ιώς. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ.— Καλοΰνται τα μέλη τοθ Συνδέσμου Κυβερνητών καί Ναυτεργατών Κρήτης είς έ"κ- ακτον Γεν. Συνέλευσιν την 8 Α¬ πριλίου 1945 καί ώραν 9 π. μ. έν τοίς Γραφείοις τοθ Συνδέσμου, μέ θέματα συζητήσεως: α) έγκρισις έ- σωτερικοθ κανανισμοθ τοθ ταμείου άλληλοβοηθείας β) έλεγχος των φυλλαδίων προκειαένου περϊ άπο- στολής ναυτεργατών είς άλλοδα- πήν. Πρός τουτο άπαντα τα μέλη δέον δπως φέρωσι μεθ έαυτών τα αυτικά των φυλλάδια, γ) Λογοδο σία τοΰ συμβουλίου διά τα πιπραγ μενά και δ) Διάφοραι προτάσβις καί επερωτήσεως. Έν Ηρακλείω τη 3 Απριλίου 1945 ('Εκ τοθ Γραψε,ίου) 2-1 Τ ό Δικηγορικόν γραφείον Π- '· Ζέππου, καθηγητού Πανεπι¬ στημίου, Γεωργίου Άρ· ΡωμανοΟ αί Ε. Κ. Ρούσσου, δικηγόρων παρ" Αρβίω Πάγω, (άρχεΐον Άριστεί- )^υ Γ· ΡωμανοΟ), εχει έγκαταστα Ιεϊ άττό πενταμήνου επί τής όδοΰ >ιλελλήνων 7 (δ' 'δροφος), τηλέφ.
  7718 έν "Αθήναις. Άναλαμβάνον-
  αι άστικαΐ, διοικητικαί, έμπορι-
  :αι καί ναυτικαι ϋποθέσεις, γνωμο-
  ίοτήσεις, διαχειρίσεις περιουσίαν
  ;λττ. Τό Γραφείον ευρίσκεται είς
  ίπαφήν μέ την Αίγυπτον, "Αγγλίαν
  :αΙ Αμερικήν καί έχει είς δλας
  άς επαρχίας τής Ελλάδος αντα¬
  ποκριτάς». 3—1
  ΚΙΑΗΣΕΤΣ
  Υπερφαλα^γίσθη ή Βιέννη.
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθεν
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Σή·| Ή 3η Στρατιά συνέτριψε- την
  μερον αί Στρατιαί τού Στρο
  τάρχου Μοντγκόμερυ κατέχουν
  έ'κτασιν 12.500 τετραγωνικών
  χιλιομέτρων Γερμανικοΰ έδά-
  ψους πέραν τοϋ Ρήνου. Ό
  Βρεττανικός Θύλαξ Ιχει πλά-
  τος 80 χιλιομέτρων. Βρετττ-
  νικά Στρατεύματα διέβησαν
  την διώρυγα Ντόρτμουντ—
  Έμς καί κατέλαβον τό Ράϊνε
  καί τα άεροδρόμιά τού. 'Εσυνε
  χΐσθη ή προέλσσις πρί>ς τό
  Όσναμπρουκ καΐ άλλες δυνά
  μεις μάχονται πλησίον των Ά
  μερικανων είς τό Μύνστερ.
  Οί Καναδοί είσχωροϋν βαθύ
  τερον έντός τής "Ολλανδίας
  καί άπειλοθν τάς γραμμάς άνε
  φοδιασμοϋ των βάσεων έκτο·
  ξεύσεοος ίπταμένων βομβϋν.
  Γερμανικήν αντίστασιν είς τόν
  Φόλντα καί άφοϋ τόν διέβη
  καΐ είς τό 2ον σημείον μάχεται
  τώρα είς την Φούλντα, είς τό
  Κάσσελ καί άπέχει 3 χιλιόμε-
  τρα άπό τό Άϊζεναχ.
  Γαλλικά Στρατεύματα έπε-
  ξέτειναν τό προεγεφύρωμά των
  πέραν τοϋ Ρήνου είς βάθος
  40 χιλιομέτρων.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:
  Ό Στρατάρχης ΤολμποΟκιν μά
  χεται τώρα είς τα προάστεια
  τοθ Βίννερνόίστάτ, 40 χιλιόμε
  τρα άπό την Βιέννην καί 4 χι
  λιόμετρα άπό την Μπρατισλά'
  βα. Κατά Γερμανικάς πληροφο
  ρίας ό σψατάρχης ΤολμποΟ-
  κιν ύπερφαλλάγγισε την Βιέν·
  ηφ
  μερικ ή ότκ>ια
  άδ
  δίοδον.
  τί)ς
  μ ζ )ς
  γραμμάς άν*φβδ»ααμοβ« ...πρός
  ην Βόρβισν Ιταλίαν
  μά μ
  - Βόρβισν Ιταλίαν.
  Είς την Ούγγαρίαν κατελή¬
  φθη χό πεΐρελακοπαααγωγικόν
  κέντρον Να^κικάνιτσα, νοτιοδυ-
  τικώς τοϋ Μπάλατσν. Έντός
  3ημέρου συνελήφθησαν είς τόν
  τομία αυτόν, -36 χιλ.. Γερμανοί
  αίχμάλωτοι.
  Ήρχισαν
  αί προετοιμασίαι
  δία την άμυναν τής Βιέννης καί
  ή πόλις εκηρύχθη βίς καπάστα>ι
  σιν πολιορκίας,
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ.·--
  τμήματής Όκιταβο ν
  υπο- των Άμβρικαντδν καί τώ
  Άμχρικαντκα· άεροπλάνσ βρου>
  έκ- των κ<^αληφβέν«ονάερβδρο μίων τήςνήσου. ΣΥΠΤΟ/ΜΟΙ Ε1ΔΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ2 ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Συμφώνως πρός την υφισταμέ¬ νην συμφωνίαν μεταξύ Άγγλικής καί Έλληνικής Κυβερνήσεως, ή έν Ελλάδι κυκλοφορία των Στρα. τιωτικ«δν Λιρών Αγγλίας επρό¬ κειτο νά είνε εντελώς προσωρινή καί> θά έπαυεν ευθύς ώς ή Τραπέ¬
  ζα τής Ελλάδος θά ήτο ι είς
  θέσιν νά έφοδιάζη επαρκώς τα
  έν Ελλάδι Άγγλικά στρατεύματα
  διά . στα-&βροϋ '&λληνικοΰ νομί
  σματος.
  "Ήδη αί δύο Κυβερνήβεις συνε-
  ώ βτι ήλθίν ή στιγμή νά
  ικτελέσουν τόν όρον αυτόν τής
  υμφωνίας καί έπομένως άπεφά
  ισαν, όπως μέχ ι τής 31ης Μαί-
  υ 1945 άποστρΰοΰν έκ τής κυ·
  •ίλοφορίας πάσαι αί έν Ελλάδι
  ιυκλοφοροθσαι στρατιωτικαί Λί-
  ραι.
  Συμφώνως πρός ταυτα ή Τράπε
  ζα τής Ελλάδος δηλοί, ότι άπό
  τής 16ης μέχρι καί τής 31ης Μα-
  ίου 1945 θά άνταλλάσσΐ) είς τα
  Ταμεΐα τού Κεντρικοϋ καί των
  Ύποκαταστημάτων της τάς έν
  κυκλοφορία Στρατιωτικάς Λίρας
  μέ δραχμάς επί τή ίσχυούση Ίσο-
  τιμία, ήτοι:
  ΔΡΑΧΜΑΙ 600.—Δι' εκάστην
  Στρατιωτικήν Λίραν.
  Όπου δέν ύπάρχουν Ύποκατα
  στήματα τής Τραπέζης τής Ελλά¬
  δος ή άνταλλαγή θά γίνεται διά
  των Ύποκαταστημάτων των άλ¬
  λον $Τραπεζών.
  Μετά την 81ην Μαΐου 1945 αί
  Στρατιωτικαί Λίραι δέν θά έχουν
  καμμίαν ίσχύν καί συνεπώς ού'τε
  θά γίνωνται δεκταί είς τάς συναλ¬
  λαγάς, ουτ,ε
  μέ δραχμάς.
  θά άνταλλάσσωνται
  Ό Διοικητής
  Κ, ΙΒΑΡΒΑϊΈΣΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Απριλίου.— Ό Κ
  Σοφιανόπουλος μετά τοϋ Διοικη
  τού τής Τραπέζης τής Ελλάδος
  κ. Βαρβαρέσου §ά άναχωρή
  σουν πιθανώς αυριον έξ 'Αστ)
  νών προοριζόμενοι 5ι' "Αγιον
  Φραγκίσκον. Θά διέλδουν έκ
  Λονδίνου δπου δα συναντήσουν
  τόν Βασιλέα είς τόν οποίον 8ά
  έκδέσουν την εσωτερικήν κατά
  στάσιν τής Ελλάδος καΙ τάς
  σχετικάς πρός τό Δημοψήφισμα
  ενεργείας
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3.—Ή κ. Τσώρ¬
  τσιλ έφθασεν σήμερον άεροπο-
  ρικώς είς Μόσχαν προερχομένη
  έκ Μέσης Άνατολής. Την κ-
  Τσώρτσιλ ύπεδέχθη είς τό Α¬
  εροδρόμιον ή κ. Μολότωφ προ
  σψέρουσα είς αυτήν τεραστίαν
  άνθοδέσμην λευκών καΐ έρυ-
  θρών μόδων.
  Δηλώσεις
  τοϋ κ. Πλαστήρα
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Απριλίου.— Ό
  κ. Κ.Τσαλδάρης επεσκέφθη χθές
  τόν κ. Πλαστήρα καί τόν ηρώ¬
  τησε εάν έ'χει κανονισθεί ό
  χρόνος τοθ Δημοψηφίσματας.
  Τό Λαϊκόν Κόμμα φρονεί, εί¬
  πεν ό κ. Τσαλδάρης, δτι τώί
  ρα πού ό πόλεμος τελεκονει,
  ή "Ελλάς πρέπει νά αποκτήση
  πολιτικήν ένότητα διά νά μπβ-
  ρέση νά διεκδικήση τα. δίκαια
  της. Ό κ. Πλαστήρας διεβεβαί¬
  ωσε τόν κ. Τσαλδάρη δτι εδό¬
  θησαν αί οδηγίαι είς^τά υπουρ¬
  γείον 'Εσωτίρικών διά την συν
  τάξιν των έκλογικών κοπαλό.-
  γων καί των σχετικών διά την
  ταχυτέραν διενέργειαν τοθ Δή
  μοψηφίσματος. Επί πλέον ό
  κ. Πρωθυπουργός προέβη βίς δή
  λώσεις ειπών δτι ή Κυβέρνησις
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3.—Ό 'Εργατι Ιτο» σκοπόν έχει την εμπέδωσιν
  κάς βοΐ/λευτής κ. Φόξ εζήτησεν
  άπό την Βρεττανικήν Κυβέρνη·
  σιν δπως προβή είς άνακοινώ-
  σεις σχετικώς μέ την πολιτικήν
  της άπέναντι τής Ελλάδος.Ό
  κ. ΤΗντεν απήντησεν έκ μέρους
  τής Κυβερνήσεως είπών δτι τό
  άποτέλεσμα τοϋ Δημοψηφίσμα
  τος δέν πρόκειται νά έπηρεάστ]
  την πρός την Έλλάδα βοήθειαν
  τής Βρεττανικής Κυβερνήσεως.
  Καΐ συνεχίζων ό κ. ΤΗντεν εί¬
  πεν δτι ή Ουνρρα θά βοηθήση
  δλα άνεξαιρέτως τα Συμμαχι-
  κά κράτ,^ ανεξαρτήτως θρησκεί
  άς, φυλής καί πολιτικών πεποι
  θήσεων.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Σΰνδ σμος Ιδιόκτητον κάρρων
  λιμένος Ήοακλβίου καλεϊ είς άρχαιρβ-
  σίας άπαντα τα μ«λη είς χά γραφεϊοι
  Γοϋ Έπαγγελματικοΰ 'Επιμελητηρίου
  σήμβρον Τετάρτην καί ώραν 6 μ.μ.
  (Ή Έπιτροπή)
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.— Ή γνωστή μο-
  δίστα,ΜαρΙκα Άγαθαγγέλου έπανήρ
  χισβ είς την παρά την οδόν Μονής
  Άπεζανών οικίαν της (έναντι Παιδ.
  Άκαδημίας) τάς έργασίθίς της.
  ΥΦΑΣΜΑΤΑ
  Βααβακερά, Μάλλινα, Μεταξωτά,
  είς μεγάλας ποικιλίας θά βρήτε
  στό Κατάστημα Δημήτρ. ΤζΙρμπη
  ΠλατειάΣτράτα,
  τής· τάξεως καί τής γαλήνης βίς
  την χώραν, απαραίτητον διά
  την δημιουργίαν δημοψηφίσμα-
  τος καίέκλογών. "Εάν,τα κόμ
  ματα, εσυνέχισεν ό κ. Πρόε-
  δρος, ύπσδείξουν μίαν άλλην
  Κυβέρνησιν άχρωμά-πστον, θά
  παρέδιδα άμέσως είς τόν λα¬
  όν καί άνευ πρόσφυγας την
  αρχήν.
  τί|ς
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Απριλίου.—
  Τό σημερινόν συμπληρωματικόν
  Σοβιετικόν ανακοινωθέν
  Μόσχας άνσφέρει 6τι τα
  σικά στρατεύματα κατέλαρ^ϊν
  τό Μπ(στορ21)2 μίλλια άνατολι
  κώς τήςΜπρατισλάβας. Έπίσης
  άναφέρει δτι κατά την κατάλη^
  ψιν τής Ναγκικάνισα εφονεύθη
  θαν 3 χιλιάδες Γΐρμανοί.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Άπριλίου.-
  Ανακοινωθέν τοθ Μάκ "Αρ-
  θουρ άναφέρει δτι Άμερικανικά
  -τρατεύματα ένήργησαν καί
  νέας άποβάσεις είςτό Ν. Α. τμ«
  μα τής νήσου Λουζόν.
  — Έπίσης είς την Ιταλίαν
  στρατεύματα τής 8ης Στρατιάς
  ένήργησαν άποβάσεις είς^ τα με
  τόπι -θεν των Γερμανικών γραιι
  μών επί τής Άδριατικης βορει
  οδυτικώς τής Ραβένα.
  Σχάλκι
  Διάσκεφιν
  ΛΟΝ-ΙΝΟΜ 3 ρ
  ΟΙ «Τάϊμς*τής~'Ν#αείς *τήν οποίαν. ·<4· ναφέρεται-βτι οί Κυβερνητικαί κόκλοι δυσανασχβτοθν μέ, την πολιτικήν-τής- Μιιί>οχαςα.α~θΐ7.
  μειώστ} την · σημα<τ4βν.' τί)ς·ιΔι ασκέψβως-τσθ Άγίου ίΦραγκΐν σκου. ΆνοφΕρονται δέ είς σχβ τικήν άνακθΓνωσιν τής-Μίβ^ας ή -όττΌία λέγει δτι ή Διώσκβ- ψις «έ* θά . έχη μεγάλην·, ση- μασίαν-ιάν βέν συζητηθβιό. στρβ τιχοτικάς άφβτρλΛ^ ήίΓ -καΙ· κανονισθοθν τα ξητήρατα* Τα είςτήν ΑΘΗΝΑΙ 3 Απριλίου,- 52 ό συ¬ η νήλθον χθές είς την αϊθβυσαν. τής άρχαιολογικ,ής βταιρΕίας, καΐ, έκήτ ρυ'^αν την ένωσιν των μέ την Μητέρα Έλλάδα., Μετ,α ταϊϊα ά· «έστειΑαν ύπόμνημα είς, την Έλ ληνικήν Κυβέρνησιν και τάςΐίιι βερνήσεις τίόν» Μεγάλων 2υμμά- χωτ διά» το&οποίου ό χ οααλοΰ όπως οί Σύμμαχοι προβοΰν εις. δέ οόαας-ενεργείας, διά* την άπό •τού¬ δε «νακομάτωσίν των μέ «ήν Έλ¬ λάδα. Υ-ΤΑΤΗ ΠΜ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 ΆπριλΐΛυ.-- όλ έώ Σ1 Μόλις . 6τι. ρμ τα·τής-1ης Άμερικανικής Στρα τισς, καΐτέλαβον .τό Β είς τό , ήμισυ, τ/)ς Πάτβρμπορν—Κάσσελ. Έπίσης Στρατβύματα τής*9ης,Σϊρ.^αδς ύπβρφαλάγγισανϊ τό « Μπιβλε- φελντ καΐ βαθίζουν πρός ΐό Άννόβερον. —Στρατβύματα τοθΈρωβροΟ -ΣτρατοΟ εισήλθον είς τα προά στεια τής Μπρατιολάβας, Τ|^70ΓV "· ιιο- ■ το Μερικοί. &-—4-ζΓνττ«ΐσω*ί,ημιων,