98773

Αριθμός τεύχους

105

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

27/6/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρας σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τοθ Φράξουν οί αλΛοι τό
  στόμα, προλάδη νά πεϊ Εστω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΧ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΕΕΙΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  αιουθυνΐήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος —■ Άρ. Φύλ. 105 — Δρχ. 5
  Μετά τά γεγονότα τής Χεραονήσου καί των Χανίων καί σέ τυχόν τρίτη ύποτροπή
  Ήρδε ή ώρα τό «ΕΙΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ» νά γραφτεϊ μέ αϊμα!...
  γραμμη
  < μ α Τίΐν κΡτΙτικια μητέΡα> π°ύ γεννά ήρωες τής Κρήτης Άμερικανοί καί Βάσεις.
  ΐ!Λ"^ΙΚ1ο:!α ί^^1"^.
  "V
  ΤΉ Αξιοπρεπείας. Προσβάλλανε Τά πράγματα άποδείξανε περί τινος πρόκει-
  χτένι. Κι' άν μέχρι σήμερα δέν χυθηκε μ
  δέν είχαμε άνθρώπινα (ίι ζωώδη άν θέλετε)
  θυματα τουτο όφείλεται στην άνωτερό
  ιιτι πού ιιΑνη κηινίννιΐίΛνίΥ'ΓίτνΛίΐ./ν λ α« -α Ά λ χ Ι
  V
  "ν>""ιΐ-"^ι"«ν «ΐρυυ^ΐΛΛΛ^νο ■ «. ιιρ^,γμΐΑΐΐΛ Μΐιυυΐίΐί,ννϊ. ιιΐιρι ιινυί, τψυκ&ι- οεν είχαμε ανορωπινα ΐη ςωωοη αν ϋεΛΐ
  £?<> ο^μορφΐΓΧν^ν^ε^'ΐ^Κϊ Ή ΒΙκϋίίί,ί?(?°"· ·* ·κ - ν τ^· Άποθείξανε περίτρανα χον βρώμικο χαρα- Θΰματα, τουτο όφείλεται σχην άνωτερότητα
  ",Υ^Ι >ί:Τη'
  V
  ΥκσΥκσΙεΡικα η°η κα1 Η δικαιη καί πολυ σωστη αντιδράση των Χά- χτηρα των άνθρώπων αυτών. Κι εμείς δικαιωθή- στην ύπομονή τού ΛαοΟ μας- Αύτό δυίως δέν
  ^Κίτ^ί ί°υ^ας' ^ποΡ°υσ«^ να -ρ«Υ- νιωτων, ήταν μιά μορφή διαμαρτυρίας. Έλλει- κααε πού έπανϊιλημμένα έχομε γράψει δτι δέν μαΐνει δτι θ(3 κρατήσει πολύ. μ
  ο?ΤαΓάάλιστ« «ι «νΓληΤηΙττΓ^ίί" πη? μως 'ΥΙατ1 δέ.ν "Ρ0^6^ τουλάχιστον νά προκειται περί άπλών «στρατιωτικών» άλλά Γ Περιττό βεβαία νά τονίσωμε άκόμη δτι τί
  ος, και μαΑΐστα οταν φιλοξενειται σε ξένο τους τσακίσουν στό £ύλο. "Η κ«ΐ ν« ποηνί.νηή- ττρπϊ νριηί/τ—ιί ιιογ,λ«ο ιιιηθ«ΑΑΛΛ«; εΓτ,^.£'_Α —μ
  και
  ση-
  ^-.^, ^. ^...ν,^ —ν ψιεχυι,ονειΐΗΐ ο*, ςι,νο τους τσακίσουν στο ξυλο. Η καί νά προχωρή- περί χειρίστης μορφής μισθοφόρων. · ΣυνέχεΓα στή σελίδα 4
  "Οπως δήλωσΕ προχθές ό Γει/ικός Διοικητής τού ΟΤΕ κ. ΚΑΒΟΥΝΙΛΗΣ άτταντύντας οί σχετική ερωτήση τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  ΜιΊΟΡΕΙ ΝΒ
  ΡΒΚΟΠΟΥΘΟΥΝΤΒΙ
  ΤΟ ΤΗΠΕΦΟΝΒ ΤΟΥ ΗΡϋΚΗΕΙΟΥ
  ΑΠΟΧΠΡΠΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Φ.Η.
  Ό Άλέφαντος
  στόν «Όλυμπιακό»
  Σύμφωνα μέ άνεπιβεβαίω
  τες ττληροφορίες μας, ό ττρο
  ττονητής τού Ο.Φ.Η κ. 'Αλέ-
  Φαντος, βρίσκεται ήδη στό
  στάδιο των συνεννοήσεων
  μέ ττοτράγοντες τού «Όλυ-
  μπιακοΰ», προκειμένου νά
  Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
  ΤΟΥ Ο.Φ.Η.
  ΜΕΘΑΥΡΙΟ Τετάρτη θά
  γίνη ή Γενική Συνέλευση
  των μελών τού Ο.Φ.Η, τα ό-
  —οΐα, ώς γνωστόν, έχουν χω
  ριστεΐ σέ δυό ττοφοττάξεις
  πού άρχισαν ήδη νά αλληλο
  κατηγοροΰνται.
  ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ είναι Ιδιαι
  τέρως όξυμένα, τόσο πού νά
  •έγκυμονοΰνται σοβαροί κίν-
  δυνοι γιά την περαιτέρω τύ
  χη τού Σωματείον.
  ΕΠΕΙΔΗ νομίζομε δτι καί
  οί δυό παρατάξει ς θέλουν—
  όπως έξ' αλλου ύττοστηρί-
  ζουν—τό καλό τής Όμάδας,
  ένα έχομε νά τους συστήσω
  με: ΰψηλότερο ήθος καί πο-
  λιτισμένο διάλογο.
  ΤΑ ΥΠΟΑΟΙΠΑ (υβρείς,
  άπειλές, τραμπουκισμοί, β!
  αιες έκδηλώσεις κ.λ.ττ) θα
  βλάψουν καί τούς ϊδιους άλ
  λά καί τόν ΟΦΗ,, τού όττοί-
  ου τό σκάφος κλυδωνίζεται
  επικινδύνως.
  ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ λοιπόν καί
  σύνεση.
  αναλάβη την Πειραϊκή όμά-
  δα.
  Στίς τταραττάνω πληρο
  φορίες δόθηκαν δυό διιστά
  μενες; έξηγήσεις άθλητικών
  παραγόντων, ο! οποίες προ
  φανώς; είναι άνάλογβς μ έ τή
  «θέση συμπαθείας» που έ-
  χει καθένας γιά τόν προ—ο
  πονητή, ό οποίος μέ την πρό
  σφατη κυρίωςΙ δραστηριότη
  τα τού, χώρισε τούς παρά-
  γοντες τού ΟΦΗ σέ δυό άν-
  τικρουόμενες όμάδες.
  "Ετσι, οί μέν φίλα
  ττροσκείμενοι πρός τόν κ.
  Άλέφαντο, λένε δτι οί πλη
  ροφορίες είναι όληθινές, για
  τί όντως προκειται περί
  προπονητή κλάσεως.
  Άντίθετα οί έχθρικά
  τοποθετημένοι πρός τόν κ.
  Άλέφαντο λένε δτι έθεσε ό
  ϊδιος τίς πληροψορίες, σέ
  κυκλοφορία, γιά νά άναπτύ
  ξη τό «πρεστίζ» τού, που ό-
  πωσδήποτε μειώθηκε μέ
  τα τελευταία γεγονότα.
  ϋΠΟ ΤΗ ΒΠΣΗ
  Κατά τή διάρκεια της συνεντεύξεως Τύπου, πού εδωσε προχθές
  Σάδδατο στό ξενοδοχεΐο «Απόλλωνία», ό παραβρισκόμενος στό
  ηρώκλειο Γενικός Διοικητής τοθ Ο.Τ.Ε. κ. Καδουνίδης, ενώπιον
  τοθ Διοικητικόν Συμδουλιου τοθ Ο.Τ.Ε. καί τοθ Κυβερνητικόν) βου-
  λευτή κ. Έμμ. Κεφαλογιάννη, καί σέ σχετική ερωτήση τοθ Διευ¬
  θύνη} τής «Αληθείας», ό επί κεφαλής των Ελληνικόν Τηλετ
  νωνιων άπάντησε ώς κατωτέρω
  Η ΕΡΩΤΗΣΗ
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  επικοι-
  — 'Υπάρχει πιθαυότητα ή Άμερικανική Βάση Γουρυών,
  πού έ'χει τόσο μεγάλη δυνατότητα τηλεπικοινωνιακής πα-
  ρακολουθήσεως άττό τή Μέση "«Ανατολή μέχρι ψηλά στή
  Ρωσία, νά κάνει παρακολουθήσεις τηλεφωνημάτων στο
  Ήράκλειο;
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ κ- ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.
  — Ή Τεχνική τής κατασκοπείας στόν κόσμο εχει προχωρήσει ά-
  Φάνταστα. Έγώ δέν μπορώ νά σας βεδαιώσω ότι οΰτε αότά πού
  κουδεντιάζομε αύτη τή στιγμή, έδώ, δέν μπορουν νά μην τα πα-
  ρακολουθοθν είτε άπό τίς Γοθρνες, εϊτε άπό τή Σοβιετ.ική Ρωσία.
  Είναι τόσο προχωρημένη ή τεχνική των Τηλεπικοινωνιών καί θάί-
  λεγα τής κατασκοπείας, ώστε τόσο έγώ πού εΐμαι Διοικητής τοθ
  Ο.Τ.Ε. καί παληός μηχανικάς, άλλά καί οί νεώτεροι έπιστήμονες
  τοθ ΌργανισμοΟ ποΰ είναι άσσοι στόν τομέα τους, άγνοοθμε αύτές
  τίς μεθόδους κατασκοπείας, οί οποίες όντως ύπάρχουν, αναπτυσ-
  σονται, έξελίσσονται, πλήν δμως τί ακριβώς δυνατότητες έχουν,
  δέν τίς ξέρομε. Δέν μπορεΐ επομένως οϋτε ό παριστάμενος Γενι¬
  κάς Διευθυντής νά μέ δεέαιώσει δτι οΰτε αύτη τή στιγμή δέν πά-
  ρακολουθεΐτε ή όμιλία μας».
  Καί ό κ. Γενικός Διευθυντής διά τής σιωττής τού συμφώνησε μέ τόν κ. Γενικό
  Διοικητή.
  Ό κ. Καβουνίδης εΐπε καί άλλα ένδιαφέροντα τα όποΐα θά δημοισεύσωμε στό
  έ,πόμενο φύλλο μας.
  ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΠΑΓΩΤΑ - ΠΑΟΥΡΤΙ Κ.Λ.Π.
  Νοθεΐα από 16 εως καί 66 ο)ο
  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Μέ 1000 δολλάρια «καθαρϊσανε» στό Έφετεϊο
  8 μήνεζ Ίξάγορόσψη φυλακή
  στούς Αμερικανουςάλήτες
  ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΑΛΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
  ΠΡΟΣΒΑΛΛΑΝ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
  Τά δυό χρόνια ψυλακής, χωρίς δικαίωμα έξαγοράς, πού
  εΐχε επιβάλλει τό Τριμελές Πρωτοδικεΐο Ηρακλείου, στούς
  δυό Άμερικανούς αλήτες, γιά την ττροσβολή τού έθνικοΰ
  μας Συμβόλου, τής Σημαίας, έλαττωθήκανε αισθήτα άττό
  τό Έφετεϊο Κρήτης, τό όποϊο τούς έπέβαλε μόνον 8 μήνες
  Φυλακή; έξαγοράσιμη πρός 200 δραχμές τή μερά.
  "Οπως είναι γνωστό, οί άποφάσεις των Δικαστηρίων
  δέν κρίνονται καί είναι πάντοτε σεβαστές. Γι' αΰτό καί πε-
  ρ^ριζόμαστε στή λιτή περιγραψή τής δίκης, τή μαγνη-
  τοφώνηση τής οποίας, έξ άλλου, δέν επέτρεψε ό κ. Πρόε-
  δρος των Έφετών, ό οποίος άπόρριψε σχετικό αϊτημα τού
  διευθυντή μας. 5_
  Η ΔΙΚΗ διεξάχθηκε την
  Περασμένη Τετάρτη 22 Ί-
  ουνίου, στό 'Εφετεΐο Κρήτης
  στά Χανιά.
  Στό πινάκιο ή ΰπόθεση
  είχε αριθμό 18. Τίςπροηγου
  μενες ύποθέσεις μέχρι καί
  τόν άριθμό 17, έκδίκασε τό
  'Εψετεΐο μ έ Πρόεδρο τόν κ.
  Ζιάννη καί Είσαγγελέα τόν
  κ. Άλεξόπουλο.
  Ευθύς μετά την έκδίκα
  ση τής προηγουμένης ύπό-
  θεσης άπό την δίκη των Ά-
  μερικανών, τό 'Εφετεΐο αλ-
  λαξε σύνθεση καί τη θέση
  τού Προεδρεύοντος κατέλα¬
  βε ό Πρόεδρος των 'Εφετών
  Κρήτης κ. Δέσττηι^, την Εί-
  σαγγελική 'έ&ρα ό Είσαγγε-
  λέας 'Εφετών Κρήτης κ. Κα
  ρούκης καί τίς δυό θέσεις
  των 'Εφετών οί άρχαιότεροι
  'Εφέτες.
  Πρώτοςί μάρτυραςί έξε
  τάστηκε ό διευθυντής τής
  «Αληθείας», πού εΐχε υπο·
  βάλλει και τή σχετική μή-
  νυση, ευθύς μετά τή βδελυ-
  ρή πράξη των Άμερικανών
  άλητών στή Χερσόνησο καί
  στόν όποϊο—ώς γνωστόν—
  δέν άναγνωρίστηκε τό δι¬
  καίωμα, νά παρασταθεΐ σάν
  πολιτικώς ένάγων.
  Ακολουθήσαν οί κάτοι
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  Τό σοβαρότερο πρόβλημα
  τού σημερινοΰ καταναλωτή,
  είναι ή αντιμετωπίση τής νο-
  Θείας, τού «κοτπέλλοαι» κι δ-
  λων των σοφισμάτων πού
  έφευρίσκονται μέ βασικό
  σκοπό τό... άδειασμα τής
  τσέπης τού.
  Πρόβλημα δύσκολο. Μέ
  πολλές προεχτάσεις. 'Επι-
  κίνδυνες καί γι αυτήν άκόμη
  την ύγεία, καμμιά φορά.
  Στό Ήράκλειο ή κατά-
  σταση δέν είναι καθόλου εΰ-
  χάριστη. Νοθεϊες, άλχημεΐες,
  παραλείψεις... Σ' δλα αύτά
  ένας πολύτιμος συμπαραστά-
  ιης τού κοινοϋ είναι ή έπι-
  στημθνική δουλειά πού γί-
  νεται στή Διεύθυνση Χημι-
  κών Ύπηρ^σιών Ηρακλείου.
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
  ΑΠΟ τόν Ήρακλειώτη έμπορο κ. Γ. Χρυσό, πή-
  ραμε μιά ένδιαφέρουσα έπιστολή, ή όποία δημοσιεύ-
  εται πρώτη, στή σχετική στήλη μας τής 3ης σελίδας.
  ΕΠΕΙΑΗ τό θέμα πού θίγει ό έπιστολογράφος μας
  είναι άρκετά σοβαρά, έπειδή πρόκειται γιά θέμα
  σχετιζόμενο μέ τή μνημη τού Νίκου Σακλαμπανη καί
  έπειδή ττρόκειται γιά συγκεκριμένη θετική πρόταση
  κοινωνικής ττροσφοράς, πού θά λύση ένα γενικού έν-
  διαφέροντος πρόβλημα, δέν περιοριζόμαστε στήν ά-
  πλή δημοσίευση τού κειμένου.
  ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕ άπό την θέση αυτή τόν άναγνώστη
  στήν 3η σελίδα γιά την αναγνώση τού πλήρους κει¬
  μένου τής έπιστολής.
  ΚΙ ΑΚΟΜΗ τονίζομε ότι υ'ιοθετοΰμε άπόλυτα την
  πρόταση νά δημιουργηθεΐ ίνα δωμάτιο ασθενών έτπ-
  βατών, άφού τόσρι χώροι — δπως λέει ό κ. Χρυσός
  — έχουν διατεθεΐ γιά τόσους άλλους όπωσδήποτε,
  πιό δευτερεύοντες σκοπους.
  ΤΕΛΟΣ συγχαίρομε τόν κ. Χρυσό καί γιά τήν ίδέα
  τού, άλλά καί γιά την διαθέση τού νά έξοπλίσει διά
  ίδίων έξόδων τόν χώρο πού θά παραχωρηθεΐ τυχόν
  άπό τούς άρμοδίους, γιά τόν ώραΐο, κοινωνικό καί
  ττολιτισμένο αυτόν σκοπό.
  Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΦΥΛΑΚΗ ΕΙΠΕ - ΔΗΘΕΝ - ΟΤΙ:
  «Είναι μ...κάς
  ό ύπουργός τής
  Δικαιοσύνης»
  ΑΙΚΑΣΤΗΚΕ ΕΡΗΜΗΝ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΦΥΛΑΚΗ
  ΝΕΑ καταδίκη σέ βάρος
  τοθ Διευθυντή τής «Α¬
  ληθείας», γιά όδίκημα
  πού διεπράχθει δχι διά
  τού Τύπου αύτη τή φο-
  ρά.
  ΤΌ Τριμελές Πλημμελειο·
  δικεΐο Χανίων καταδί-
  κασε την περασμένη
  βδομάδα έρήμην τόν
  Μάνο Χαρή, σέ 4 μήνες
  φυλακή.
  ΤΟ άδίκημα ήταν δτι —
  δήθεν — δταν ό κατη-
  γορούμενος ήταν κλει-
  σμένος στίς Φυλακές
  Χανίων, πρίν άττό ίνα
  χρόνο, εΐπε ότι: «είναι
  μαλάκας ό ΰπουργός
  δικαιοσύνης».
  Η ΥΠΟΘΕΣΗ αυτή, πού
  είναι κυριολεκτικά «γιά γέ
  λια καί γιά κλάμματα», ξε-
  κίνησε άπό μηνυτήρια ανα-
  φορά ενός φύλακα των Φυλα
  κων Χανίων καί κατάληξε
  νά έξελιχ&εΐ σέ μιά καινο^ύρ
  για δικαστική περιπέτεια.
  Σέ ύπόμνημά τού ό κα
  τηγορούμενος χαρακτήρισε
  τήν ολη ΰπόθεση σάν χαλκευ
  μένη καί ένθυμίζουσα παλη
  ές μεθοδες χαφιεδισμοΰ.
  Έντός τής ημέρας ό
  καταδικασθείς διευθυντής
  τής «Αληθείας», ό οποίος
  γιά λόγους ύγείας δέν μπό-
  ρεσε νά παραστή στή πρω-
  τόδικη δίκη, θά μεταβεί στά
  Χανιά γιά νά άσκήσει εφε-
  ση·
  "Ανθρωποι πού παρακο
  λούθησαν τήν διαδικασια,
  μάς μετέδωσαν δυό χαραχτη
  ριστικά σημεϊα της.
  1) Τήν έπιμονή τού κ. ΕΙ
  σαγγελέα νά δικαστή έρή¬
  μην ό κατηγορούμενος, πά- κλήθηκε πολλές Φορές άπό
  ρά τήν ΐατρική βεβαίωση τίς καταθέσεις των άξιοτί-
  καί 2) Τή θυμηδία που προ μων μαρτύρων.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦ο
  ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΗΧ ΛΑΊΚΗΖ ΥΓΕΙΑΖ
  ΑΦΟΡΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
  Άφόρητη είναι ή κατάσταση ποΰ έπικρατεϊ στό
  «Βενιζέλειο» Νοσοκομεΐο. Μέ άφορμή μιάς πρόσφα-
  της έμπειρίας μας, άσχολούμαστε γιά μιά άκόμη
  φορά μέ την άπαράδεχτη κατάσταση τής Λαϊκής
  Ύγείας.
  ΟΊ διάδρομοι γέμισαν ράντζα. Ή κατάσταση έ'φτα-
  σε στό άπροχώρητο. Τό προσωπικό τού «Βενιζε-
  λείου» πασχίζει εΰσυνείδητα μέσα σέ χιλιάδες άν-
  τιξοότητες, μέσα σέ άσχημες συνθήκες, νά προσφέρει
  τίς πολύτιμες ΰπηρεσίες τού. Έπιστημονικό, δοηθη-
  τικό καί τεχνικό προσωπικό, κινοΰνται, (χωρίς νά ά-
  μείβονται δπως θάπρεπε) κουράζονται καί ταλαιπω-
  ρουνται χωρίς νά μπορέσουν νά φτάσουν την άποτε-
  λεσματικότητα που προϋποθέτουν οί γνώσεις τους.
  Ό καιρός περνά. Καί κάθε μερά ή κατάσταση
  χειροτερεύει, σέ βάρος τής Λαϊκής Ύγείας. Σήμερα,
  τό «Βενιζέλειο» είναι τό Νοσηλευτικό έκείνο "Ιδρυμα,
  πού έξυπηρετεΐ τρείς Νομούς τής Κρήτης, έκατοντά-
  δες χιλιάδες δηλαδή άνθρώπων! ...
  Μά ή Νοσηλευτική άγωγή έπηρεάζεται άμεσα άπό
  τό ττεριδάλλον. Καί μόνο περιβάλλον πού δέν είναι
  τα τόσα ράντζα των διαδρόμων, ή κρεβδατοπλημ-
  μύρα των θαλάμων καί ή στενοκοπιά.
  Ι^ύριοι σρμόδιοι, τό *Βενιζέλειο» δέ χωρά πιά. Τό
  «Βενιζέλειο» δέν πρέπει νά είναι τό "Ιδρυμα πού θά
  νοσηλεύει δσουσδήποετ άνθρώττους. "Εχει χτιστεΐ μέ
  προγράμματα καί μελέτες. Καί εχουν προβλεφθεί^
  270 κρεββάτια, άριθμός πού μεγαλώνει άνάλογα με
  μέ τίς άνάγκες. Κι' αύτη τή στιγμή, βρίσκεται σέ
  έξαρση ή νοσηλευτική τού συμφόρηση.
  Κάτω άπ' αύτές τίς συνθήκες, πώς θά προσφέρει
  τίς ΰπηρεσίες τού τό προσωπικό, δσο φιλότιμες καί
  συγκινητικές προσπάθειες κι' αν καταβάλλει; Κι' ό
  κόσμος, ή Άγροτιά κυρίως, πώς θά μπορέσει νά μι-
  λήσει γιά Λαϊκή Ύγεία;
  Σίγουρα λοιπόν κάτι πρέπει νά γίνει, άν θέλομε
  νά προφέρομε μόνο τίς λέξεις «Κοινωνική Περίθαλ-
  ψη'», χωρίς νά κοκκινίζομε άπό ντροπή! . . .
  ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΑ ΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΘΕΙ ΚΛΗΣΗ
  ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΕΚΔΟΘΗΚΕ
  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.. Π. ΒΑΒΑΛΗ
  Δυαβληθηκε ή δίκη μας στό Εφετεϊο
  ΕΝΤΑΛΜΑ συλλήψεως έκδόθηκε κατά τοθ συν-
  εργάτη τής «Αληθείας» καί Προέδρου τής
  Έπιτροπής «Μεσογειακής Αλληλεγγύης»
  κ. Πέτρου Βάδαλη! Άφορμή υπήρξε τό γε-
  γονός δτι δέν άναδρέθηκε γιά νά τοθ κοι-
  νοποιηθεΐ τό κλητηριο θέσπισμα, γιά τή
  γνωστη εφεση στά Χανιά, πού επρόκειτο νά
  διεξαχθεΐ τήν περασμένη Τετάρτη 22 'Ιου-
  νίου. ΟΙ άρμόδιες Άρχές ΰποστηρίζουν δτι
  παρέλειψε νά γνωστοποιήσει τή νέα τού
  διεύθυνση.
  ΩΣΤΟΣΟ καί έξ' άψορ-
  μής τής μή κλητεύσεως τού
  Πέτρου Βάβαλη ή προχθεσι
  νή δίκη στά Χανιά μέ κατη-
  γορορμενους τόν ϊδιο καί
  τά διευθυντή τής «Άλή&ει-
  ας», άναδλήθηκε Ιέπ' άόρι-
  στο.
  "Οπως είναι γνωστό,
  προκειται γιά την έφεση κα
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1977
  Ζωγραφική
  Η ΕΚΘΕΣΗ
  ΜΑΡΙΑΣ ΦΙΟΡΑΚΗ
  Άνσβλήβηκε τελικά ή εκθέ¬
  ση των έργων τής πεθαμένης
  Ήρακλειώτισσσς Ζιογραφου
  Μαρίας Φιαρσκη. Σέ πρώτη
  εύκαιρία δμως, θά παρουσια-
  στοΰν στή γκαλερΐ Κ. Σταυρα-
  κακη, πού σήιμειρα έγκαινιά-
  ζε'ι τήν «Ναυτική Βδαμάδα»
  «ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ
  ΣΚΕΠΤΟΝΤΑ
  ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ»
  Αύτό θέλουν νά δείξουν τα
  Έκτταιδευτήρια Μπτουρλώτου,
  στήν "Εκθέση Ζωγραφίδης των
  Νη—ίο»ν τους. Είναι μιά ττρω-
  τότυιπη δουλ>ειά ττού μάς φέρ-
  νει κοντά στόν τταιδικό αύθορ-
  καΐ στήν έμφυτη ταση
  τοΰ άνθρώπου γιά τίς κσλές
  τέχνες. Πραγματικά, είναι κα-
  ταχράνερη ή είλικρίνεια , τής
  παιδικής ψυχής, πού έτπβιώνει
  καϊ δηιμιουιργεΐ μέσα στόν κό-
  σμο των «μεγάλον» πού τόσο
  <5πτέ>οει άττό τόν δικό τους.
  ΕΡΓΑ ΤΣΑΡΟΥΧΗ ■
  ΦΑΣΙΑΝΟΥ ΚΛΠ
  "Εργα των μεγαλυτέ,ρων
  'Ελλιήνων Ζωγράφων έκτίθενται
  άητό σήμερα καΐ γιά μιά βδο-
  μάδα, σήτν γκαλερΐ Σταυρα-
  κάκη. Συ,μμετέχουν άρκετοί
  "Ελληνες Ζωγραφοι μέ θαλασ-
  σογρσφίες κβί θέματα γενικά
  πού άναφέρονται στή θάλοοσ-
  σο καϊ στήν Νσυτική Ζωή τής
  'Ελλάδας. Μετσξύ των Ζωγρά-
  φων πού έκθέτουν είναι καΐ ό
  καρυφαΐος έλληνας διεθνοΰς
  φήμης καλλιτέχνης Γιάννης
  Τσαροθχης.
  ποιιηιση
  ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ
  Στήν ώραία μας 'ΕΞλλάδα καΐ στήν Κρήτη μας ιδίως
  τό χαρτί κάθε δραδάκι παίζεται άριμανίως.
  Στά Χανιά μά καΐ στό Κάστρο, ή καλή μας κοινωνία
  τώχει ρίξει τελευταίως1, στό χαρτάκι μέ μανία
  Καί στό Ρέθυμνο, στόν Άγιο, έχω μάθει πώς κι έκεΐ,
  ό κοσμάκης τα δραδάκια τα ττερνά μέ τό χαρτ!.
  Μές τίς λέσχες, μές στά σπίτια στά καλά τα καψψενεΤα,
  τό κουμ - κάν κάθε βραδάκι, δράζει στήν κυριολεξία.
  Σέ έττιστημόνων λέσχες, σέ καλά ξενοδοχεΐα,
  χαρτοπαίζει κάθε 6ράδυ, δήθεν άρΐστοκρατία.
  Παίζουν νέες καί κυρίες, παίζουν νεαροί καί γέροι
  κ ι δλοι λένε δτι είναι στό χαρτάκι τους ξεφτέρι.
  Κ ι δν ρωτήσεις γιατί παίζουν, θά σοΰ ποΰν μ' ύττοκρισία
  πώς δέν παζουνε γιά κέρδος, μ' άττό ττλήξη καΐ άνία
  "Ετσι θά σοθ ποΰνε δλοι, άττό ττλήξη καί άνία,
  ένώ τταίζουνε μέ πάθος, άπ' τού κέροους την μανία.
  Άλλοι πάλι θά σοθ ποθνε, παίζουνε λίγο χαρτάκι,
  μικροττράγματα πού λέτε, έτσι λίγο γιά μεράκι.
  Μερικοΐ τταίζουν μέ πάθος κι δλη νύχτα ξαγρυπνοϋν,
  καί στήν τραπουλα επάνω, δσα έ'χουν άκουμττοθν.
  Κ ι ό σκοττός τους πάντα είναι, δσοι παίζουν τό χαρτΐ
  νά κερδίσουν καΐ ν' άφήσουν τοϋς συμπαΐκτες τους ταπί.
  Κρίνω δμως την γυναίκα ττού άνδρα άφήνει καί παιδία,
  καΐ στό μπαλαντέρ καί άσσο, κάθε δράδυ ξαγρυπνά.
  Μερικές παίζουν μέ πάθος, άλλες μέ μανία έπίσης
  άλλες πάλι κάθε βράδυ, χαρτοπαίζουν μετά λύσσης,
  Κ ι όταν τέλος τό διαλύσουν, οί πολλοΐ είναι χαμένοι,
  κι ένα δυό δττου γελοθνε, αύτοι εΐν' οί κερδισμένοι.
  Φίλοι μου αγαπημένον Σεΐς πού παίζετε τό χρήμα,
  νά θυμάστε ττώς στό τέλος, σεΐς θά εϊσαστε τό θΰμα
  Γ. Κ. ΚΑΡΓΙΑΛΙΔΗΣ
  ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
  «ΔΑΝΑΗ»
  ΚΟΚΚΙΝΙ ΧΑΝΙ
  Διαθέτει διά τό κοινόν, έκτός την π ο λ ι τ ι-
  σμένη τού σάλα καί κουζίνα έκλεκτή, μέ μέγα
  λη ττοικιλία μεζέδων καί φαγητών.
  • Άναλαμβάνομε ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ, ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
  ΓΑΜΟΥΣ
  • Ύπηρεσία πρόθυμη — Σέφ σπεσιαλίστας
  ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ
  ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΛΣΕΤΕ ΟΛΑ
  ΑΥΤΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
  ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
  (ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ)
  Ανδη Νάρκισσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΡΟΔΟΣ
  Η ΕΘΕΚ
  Πλούσια σέ θέατρο ή καλο-
  καιριάτιικτ), σαιζόν 1977, γιά
  τό Ηρακλειο. Μετά τίς θαυ-
  μάσιες παραστάσεις τού «Θε-
  άπρου Νέον Κρήτης» μέ εργο
  τού ιΠαντελή Πρεβελάκη, άρ-
  χισαν ο! παραστάισεις τού
  Θιασου Κώστα Πρέκκα, μέ τό
  εργο «Ή έτπστ,ροφή τού Ζορ-
  μττά», τοθ Μαριου Λαέρτη.
  Ά(πό ττροιχθές (24.6.77) αρ
  χισαν οί τταραο ιώαεις τής 'Ε-
  ταιρείας ©εάτρου Κρήτης, στό
  δαμορφωμένοι χώ,ρο τοθ Κόυ¬
  λε. Θά τελειώσουν την 10.7.77
  γιά νά συνεχιστούν στΊς άλλες
  πόλεις τής Κρήτης.
  Ή Ε.ΘΕ.Κ. παρουσιάζει
  φέτο δυό £ργα. Τόν «Κοΰρο»
  τού Νίκου Καζαντζάκη κα! τόν
  «'Ερωτόκριτο» τού Βιτσέντζου
  Κορνάρου.
  Άνοομένεται νά σημειώσουν
  έττιτυχία καΐ τα δυό έ'ργα των
  Κρητών Συγγραφέων.
  Έκδόοεις
  ΤΡΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  ΠΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Τρία έντυπα μέ κύριο
  θέμα την Κρήτη, εκυκλοφό¬
  ρησαν πρόσφατα:
  Τό τεΰχος Ιούνιον τοθ
  περιοδικόν «ΚΡΗΤΗ» μέ
  πλαύσια ϋλη γύρω άττό τα
  θέματα τοΰ νησιοΰ μας.
  , 2) Ή «Παγκρητική»,|
  μιά καινούργια πολυσέλιδη
  εφημερίδα, πού έκδίδει ό κ.
  'Αλέξης Ντιγριντάκης στην
  Αθηνά.
  3) Τα «Κρητικά Νέα»,
  μέ 16 σλίδες αύτη τή φορά
  λόγω τής συμπληρούσης ε¬
  νός χρόνου. Πρόκειται γιά
  την έβδομαδιαία εφημερίδα
  ττού έκδίδεται στήν Άθήνα.
  ΟΙ «ΚΛΟΟΥΝ»
  ΤΟΥ ΦΕΛΛΙΝΙ
  ΑΠΟ ΤΗΝ «ΛΕΣΧΗ»
  Στήν ταινία «ΟΙ Κλόουν»
  ττού ττρσβαλλει την Παρα-
  σκευή ή Κιν)κή Λέσχη, ό
  Φελίνι έπιχειρεΐ την άνάλυ-
  ση μιάς αγνωστης τάξης άν
  θρωπων. Ξεκινώντας άπό
  προσωτπκές έμπειρίες μι¬
  κράς τοσκασε γιά νά άκολου
  θήσει ένα τσίρκο) προσεγ-
  γίζει τσύς τσιρκολάνους μέ
  δΊημοσΊογραφική άποτελε-
  σματικότητα. Δέν πρόκει¬
  ται περί ψυχογραφικής άνά
  λυσης γιατί ό Φιλίνι δέν έ-
  σκοτψε σέ 6άθος τους Τσιρ¬
  κολάνους τού. 'Έχει δμως
  ενδόμυχον φιλοσοφική διαθε
  ση καί ποιητικό μεγαλεΐο
  δεμένα μέ μαεστρία και δύ-
  ναμη.
  ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΕΚΚΑΣ:
  ΚΑΛΩ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΝΑΣΥΓΚΡΙΝΕΙ
  («Ό γυριυμός τού Ζορμπα» οΐό ΚΑΣΤΡΟ)
  Ξεμάκρυνε ό άνθρωπος
  άπό τό στοιχεΐο τού.
  Άπό κεΐνο πού ένδόμυχα
  είναι πάντα δεμένο μέ την
  υπάρξη τού, καί πού λέγε·
  τα ι φύση.
  1 "Αφησε τή γή —ού καρπο
  λογά, πού γερνά και ξανα-
  νεώνει στή Φυσική άνακύ-
  κλωση, καί δούτηξε τό κορμί
  καί τό πνεΰμα στήν όμίχλη
  τοΰ κανσαερίου και στούς
  τσιμεντένιους δγκους των
  πόλεων. «Ό Γυρισμός τού
  Ζορμπά» τοΰ Μ. Λαέρτη εΐ
  ναι ή δικαιώση τής άττλοϊ-
  κής ζωής τοΰ χωρίου.
  Τής ζωής, στά χειμαρώδι
  κο συνέτταρμα της όμορφιάς.
  Ή ΰπόθεσ-, ξετυλίσσεται
  σ' ένα χωριό τής Κρήτης.
  Μ' δλα έκεΐνα τα στοιχεΐα
  —ού συγκροτοθν την Έλληνι
  κή ϋτταιθρο. Την φετινη σαι
  ζόν, παρουσιάζεται στό Ή-
  ράκλειο, στό θέατρο «ΚΑ
  ΣΤΡΟ») ά—ό τό θίασο τού
  Κώστα Πρέκκα.
  Ή έρμηνεία τού έργου,
  τα σκηνικά, μά καί δλα στό
  θέατρο «ΚΑΣΤΡΟ», μαρτυ-
  ροΰνε πώς εγινε μιά σοβαρή
  καί σωστή —ροστταθεια στό
  χώρο τοΰ θεάτρου.
  Στό ρόλο τοΰ "Αλαν
  Ζόρμττ, 6 Κ. Πρέκκας εΤναι
  δττως τόν έχουμε συνηθίσει
  στίς έττιτυχιες τού. Πλορσιο
  καλλιτεχνικό τα—εραμέντο,
  καί καταπληκτική έρμηνεία
  τοΰ ρόλον τού.
  Στό ρόλο τού «κουζου-
  λοθ» Γουμενάκη, ό Στειακός
  ήθοττοιός Κώστας Φράγκ ι α
  δάκης. ΕΤναι ό άνθρω—ος
  —ού «κλέβει» την παράστα-
  ση.
  Πού εχει «μ—εί» μέσα
  στό ρόλο τού δίδονται} ρεσι
  τάλ ύτΓθκριτικής.
  Στούς υπολοίπους ρό-
  λους, έμφανίζονται οί Μ.
  Λαέρτης, Μαν. Φραγκιαδά¬
  κης, Χρυσανθη Κορνηλίου>
  Γιώργος Άστερίου,. Φαιη
  Δαμνιανάκη, Ύβόνη Μετα-
  ξάκηι Γιάννης Χρηστογιάν-
  νης.
  ΜΙΛΑ Ο Κ. ΠΡΕΚΑΣ
  Τρίτη βράδυ μετα την πά
  ράσταση. Ο ήθοποιοι κατα
  ϊδρωμένΌΐ φεύγουν. Μένει ό
  Κώστας Πρέκκας, ό Κώστας
  Φραγκιαδάκης ό τεχνικάς
  Α. Πρέκκας κ. άό Δέν χρειά
  στηκαν — ολλές Ιέρωτήσεις
  στή συνομιλία μας. Ό Κώ¬
  στας Πρέκας δέν -περιμένει
  έρωτήσεις...
  ΕΡ. Π ότε σκέφτηκες νά
  κάνεις θέατρο στό Ήρά-
  κλειο;
  ΑΠ—Πρίν δύο χρόνια.
  "Οταν παίξαμε σέ τρείς —α
  ραστάσεις στό Ηρακλειο
  τό «Ποίος είναι, ποίος;».
  Μπορώ νά χαρακτηρίσω την
  ίδέα τολμηρή. Αύτη τή στιγ
  μή, βρίσκομαι σέ δίλλημα,
  γιατί ή πραγματικότητα
  δέν άνταττοκρίΐνεται άττόλυ-
  τα σ' αύτό πού περιμένα-
  με. Περί μενά περισσότερη
  ττροσέλευση κόσμοκ.
  Έξ' αλλου, δέν πρόκει¬
  ται γιά μιά καθαρά κερδο-
  σκοπική έττιχείρηση. Τέτοια
  δμως δουλειά, μττορώ νά —ώ
  δτι δέν εχει ξαναγίνει οίί-
  τε στήν Αθηνά. Δέν δανει-
  ζόμαστε νούμερα γιά νά έν
  τυττωσιάσουμε τό κοινό. Τό
  ΰλικό μας παρονσιάζεται
  γιά πρώτη φορά καΐ μάλι-
  στα, σέ ττανελλήνια πρώτη,
  στό Ήράκλειο.
  Εμείς εΐμαστε ένας θίφτ
  σος συνόλου. Δουλέψαμε
  σκληρά γιά νά μποροΰμε
  νά παρουσιάσουμε ένα τέ-
  τοιο θέαμα. "Οτι βλέπεις έ-
  δώ μέσα εΤναι καινούργιο.
  Φωτ ι στ ι κά, σκηνικά, δλα..
  "Εχουμε δημιουργήσει δλες
  τίς προϋποθέσεις γιά νά
  φτιάξουμε ένα καλό θέατρο
  στό Ήράκλειο. Την πόλη μέ
  τα καλλιτεχνικά ενδιαφέρον
  τα, πού θά μττοροΰσε νά συν
  τηρήσει έναν μόνιμο θίασο..
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  «ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ» {
  ΟΛΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΥ
  ΚΑΛΟ ΦΑΓΗΤΟ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΗΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  ΜΙΝΩΙΚΔΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΤΑ 0/Γ . Ε/Γ
  ΜΙΝΩΣ
  καί
  ΑΡΙΑΛΝΗ
  έξασφαλίζουν σταθερό, ότνετο
  καΐ εύχάριστο ταζίδι
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  άπό ΗΡΑΚΛΕΙΟ διά ΠΕΙΡΑΙΑ
  ώρα 18,30 Κυριακη, Δευτέρα, Τετάρτη Πα-
  ρασκευη καΐ Σάββατο.
  άπό ΗΡΑΚΛΕΙΟ - διά ΧΑΝΙΑ-Π ΕΙΡΑΙ Α/
  ώρα 17.00 κάθε Τρίτη
  άπό ΧΑΝΙΑ διά ΠΕΙΡΑΙΑ
  ώρα 22.00 κάθε Τρίτη
  ώρα 19.00 κάθε Πέμπτη
  ΗΡΑΚΛΐ^'^'ίβ^ν
  V
  ΤηλέΦ. 224304)5
  ΠΕΙΡΑΙΑ: ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 28 τηλ.
  4117952)3
  ΤΑ «ΞΕΒΡΑΚΩΤΑ
  ΛΟΥΚΙΑ»
  ΜΠΟΥ
  ΕΡ.—Τί νομίζεις δτι
  Φταίει χ Γ ό κόσμος τής ε¬
  παρχίας δέν βλέπει θέα¬
  τρο;
  ΑΠ—Φταΐμε, εμείς ,οΐ
  κίαλλιτέΊχνες}. '0πωσδη(ποτε,
  δέν εΤναι «θίασοι» τα ξε-
  βράκωτα «μπουλονκια μ έ
  τίς δυστυχισμένες κοπέλλες
  πού προσφέρουν φτηνό θέα
  μα. Τούς κατηγρρώ. ΕΤμαι
  εναντίον αυτού τοΰ εΐδους
  των θεαμάτων. Αύτοι βέβαι
  α, δσα χρήματα καί νά εΤ-
  χαν, δέν εΤχαν δυνάμεις ν'
  άντέΊξουν' μακροχρόνια. "Εμ
  πρεπε λοιπόν νά πάρουμε
  εμείς τή σκυτάλη καί νά
  προχωρήσοι/με. Αύτη τή
  στιγμή, έχω έξοδολόγιο 40.
  000 δρχ τή δραδυά. Ο- εΙ-
  σπράξεις απόψε, ήταν 5.
  000 δρχ τή βραδαά. ΟΙ εί-
  Στή Θεσσαλονίκης ετταιξα
  μ έ δυό θεατές. Βεβαία, βα
  δίζω σέ οικονομ ική κατα-
  στροψή. Πού βρίσκω τα
  χρήματα; Τα δανίζομαι —
  άπό φίλους...
  ΤΟΥΣ ΚΑΛΩ Ν Α
  ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΝ
  «Καλώ τόν Τουρισμό καί
  τα θέατρα πού έχουν χρημα
  τοδοτηθνεΐ μέ έκατομμ^ρια
  άπό τόν ΕΟΤ, νά έλθουν εδώ
  καί νά συγκρίνουν... Έπει
  δή εΤμαι έγωϊστής, αν δέ
  μ ου ποΰν' δέν δέχομαι νά
  κάνω αϊτηση. Δέν δέχομαι
  νά ύπογράψω αϊτηση και νά
  άναγκαοτώ νά δώσω 50.000
  στόν ύπάλληλο...
  Γι' αύτό, κάνουμε έμπορι
  κό ποιοτικό θέατρο, δχι
  πειραματικό.
  «ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ
  ΤΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ»
  «Δέν δεχόμαστε λεφτά,
  &ν δέν εΤναι όλοκληρωμένα.
  Εμείς εΐμαστε τριάντα
  ανθρωποι πού έργαζόμαστε
  μέ έξοδολόγιο 40.000. "Ο-
  χι μέ 4.000 δραχμές γιά
  ήθοποιούς καί μέ 19 έκατομ
  μύρια επ ι χορηγήση. Καί μέ
  τ' δ;λλα, νά συντηροΰνταΙ
  γραφεΐα στήν Άθήνα. Νά
  πληρώνονται ύπάλληλο ι.
  Προκαλώ τόν καθένα νάρ-
  θει νά δεί αν λέμε την άλή
  θεια. Δουλεύουμε χωρΐς καμ
  μιά έπιχορήγηση. Κι' έχον
  μ ε σκοπό νά κάνουμε κι' άλ-
  λα πολλά. Πάντως, πρέπει
  νά σταματήσει τό «πλιάτσι
  κο» πού γίνεται στό 'Ελλη
  νικό Θέατρο..]»
  Ή φωντ| τού είναι σκλη-
  ρή. Άντηχά τό θέατρο. 'Ο
  Πρέκκας, είναι πικραμένος
  Μά, δέν σκέφτεται νά έγκα
  ταλήψει την προσπαθεία.
  Ν. ΨΙΛΑΚΗΣ
  • ΚΟΥ! « ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΝΟΥΧ · ΚΟΥΙ
  • "Ενας καινούργιος Δικαστής (πού γιά νά εΐμα¬
  στε έξηγημένοι δέν εχει... προλάβει άκόμη νά δικά-
  σει τόν διευθυντή τής εφημερίδας μας), εχει κάνει γε-
  νική έντύπωση γιά τό εΰδιάθετο τοΰ χαραχτήρα τού,
  την κοινωνικότητα καί τό χαμόγελό τού.
  Σέ κάποια λοιπόν παρέα, πού συζητή&ηκε ή ττερί-
  πτωσή τού, ένώ συγχρόνως μέ τα παραπάνω άναφέρ-
  θηκε καί ή άντικειμενικότητα τής κρίσης τού, άλλά
  καΐ ή αύστηρότητά τού, κάποιος εΐπε:
  — Αύτός, σέ.. σφάζει χαμογελαστά, μέ τό μπαμ-
  ττάκι, πού λέμε.
  Καί κάποιος άλλος, συμπλήρωσε.
  -—■ Νά σοΰ πώ, τόν προτιμώ άπό κάτι αλλοι/ς ά-
  γέλαστους, γιατΐ — δττως λένε — ή χαμογελαστή
  νοσοκόμα πού σοΰ περνά την "δια δελόνα,, είναι προ-
  τιμώτερη άπό τή δλοσυρή.
  Έγώ δέν έκφράζω γνώμη, γιατΐ δέν έχω σχηματί-
  σει *ίδίαν αντίληψιν», εΰχομαι δέ νά μή μοΰ πήτε·
  «καλομελέτα κι έρχεται»...
  ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΒ
  ΑΠΟ ΤΙΙΓΑΡΑ...
  Τό —ερίπετρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  στή Βασιλική τού Αγ. Μάρ¬
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  Διαθέτει καΐ την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  α) ΠΑΓΙΟΝ
  1) ΛΑΤΟΜΕΙΑ
  2) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ — ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  3) ΕΡΓΑΛΕΙΑ
  4) ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ)ΣΕΩΣ
  ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
  β) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ — ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΝ
  ΚΡΗΤΑΛ Α.Ε.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΣ Αη ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ 29.11.75 -31.12.76
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  1) ΠΡΩΤΑΙ ΥΛΑΙ
  2) ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΊΌΝΤΑ
  3) ΗΜΙΚ)ΜΑ ΠΡΟΊΌΝΤΑ
  4) ΧΡΕίΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΠΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
  5) ΑΞΙΑΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑΙ
  6) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓ)ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
  7) ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΝ
  ΣΥΝΟΛΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. — ΡΕΥΣΤΟΠ.
  γ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
  33.249.176
  268.000
  26.800
  352.548
  23.443
  102.000
  763.192
  38.180
  161.430
  835.577
  120.000
  33.896.524
  1) ΤΑΜΕΙΟΝ
  ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
  2.043.822
  1.836.362
  37.776.708
  α) ΚΕΦΑΛΑΙΑ
  ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
  Διηρημένον είς 74.000 όνομαστικάς μετοχάς άξίσς
  500 δρχ. εκάστη έξ ολοκλήρου καταβλ.
  β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
  ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
  37.000.000
  776.708
  ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
  37.776.708
  Ποόεδρος καί
  Θ. ΝΑΘΕΝΑΣ
  *!ΓΟΤίλ&"1ιπβ
  δ'ότ' ° λογαρ,ασμός δέν έλε,τούογησε κατά την λήξασα περίοδο.
  θ'νΑΘΕΝΑ^ Ό Λογ,στής
  Θ. ΝΑΟΕΝΑΣ Μ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
  • Μιά συνάδελφος, προφανώς άπό την διασθνη
  της νά κάνει άπό 5 δραχμές 7 την τιμή τοΰ φϋλλου Ι
  της/ ξέχσσε νά διορθώσει καΐ τή σχετική στήλη δπου Σ
  άναφέρεται ή τιμή, στίς μέσα σελίδες.
  "Ετσι, σέ δυό έκδόσεις της παρουσίαζε τήν αντί-
  φαση, έξω νά γράφει δτι πουλιέται 7 δραχμές καΐ
  μέσα 5 δραχμές.
  Σέ κάποια λοιπόν συντροφιά ττοΰ συζητήθηκε τό
  θέμα, κάποιος εΐπε:
  — Έδώ όττχοσδήποτε ταιριάζει τό γνωστό, δτι δη-
  λαδή ένώ έξω δέν πάμε καλά, μέσα πάμε καλά...
  Περιττό νά έξηγήσω δτι ό άνθρωπος προτιμοθσε —
  όπως καΐ οί περισσότεροι — νά παρέμενε 5 δραχμές
  ή εφημερίδα.
  Δέν εχει δμως καΐ άπόλυτο δίκιο, γιατΐ καί στΐς
  έκκλησίες άκόμη ύπάρχουν κεριά μέ διάφορες τιμές,
  άσχετο άν βγάζουν δταν άναφτοΰν, σχεδόν τήν Τδια. .
  φλόγα!...
  • Ό Ίουνιος εχει άποδειχτεΐ ό . καλύτερος μήνας
  γιά την «Άλήθεια», άπό πλευράς δικών.
  "Ετσι, πέρυσι Ίούνιο φυλακίστηκε ό διευθυντής
  της, κι εφέτος πάλι Ίούνιο εΐχε δυό σοβαρές δίκες
  καΐ μάλιστα μέ μεσολαβήση... μιάς μέρας ή μιά άπό
  την άλλη.
  Κάποιος λοιπόν σχολίασε τό γεγονός μέ τα εξής
  λόγια:
  — Φυσικό είναι νά φυλακίζεται ό άνθρωπος καλο-
  καίρι, γιατΐ άπλούστατα αύτη είναι ή έποχή τού...
  παραθερισμοΰ.
  Σωστό. Πραγματικάς παραθερισμός καΐ μάλιστα
  μέ πολύ... φρέσκο!
  • "Ενας συμπαθέστατος καί γνωστότατος στό Ή¬
  ράκλειο παληός σερβιτόρος, κατάψερε νά γίνει φίρμα,
  άποκτώντας μόνος αΰτός, άπό τούς τόσους πού πή-
  γαν στήν Κορέα, τό ψευδώνυμο: «Κορεάτης».
  Τελευταία μεταπήδησε στόν έπιχειρηματικό χώρο
  καΐ μ' ίνα σάλτο — παρά τό... υψος τού — άνέδηκε
  ψηλά, στά «Άστερούσια».
  Μόνο ποϋ τα *Άστερούσια» είναι στή Ζωγράφου
  11, μιά αύλή καλοκαιριάτικης ταδέρνας, πού άντ! γιά
  ...έλατα έχει... λεμονιές.
  Κι' δσο γιά τα λεμόνια, πηγαίνουν μιά χαρά οτό...
  όφτό, πού είναι τόσο νόστιμο, παρά τό δτι δέν είναι
  δπως τού βουνοϋ, των Άστερουσίων, δηλαδή... κλε-
  ψίμιο!
  • Πολλές έφημερίδες, μέσα στίς ήδη κυκλοφοροΰ-
  σες, λέγεται δτι έτοιμάζονται νά έκδοθοΰν στό Ή¬
  ράκλειο.
  "Ετσι, έκτός άπό αύτές πού άρχισαν νά διαψημί-
  ζονται ήδη, έτοιμάζονται — πάντα κατά τίς φήμες
  — μιά άπό τή «Ν.Δ.», μιά άπό ένα βουλευτή τής
  «Ν.Δ.», μιά άπό τό περιδάλλον τοΰ Μητσοτάκη, μιά
  άπό άθλητικούς παράγοντες κ.λ.π. κ.λ.π.
  Κάποιος λοιπόν πού άκουσε την περίπτωση, εΐπε:
  — Τό θέμα δέν είναι πόσες θά βγοΰνε, άλλά τό
  πόσες θά... μποΰνε!...
  Τί νά έννοούσε άραγε;
  • Λίγο μετά τήν έπιδολή τής ποινής στούς Σφα-
  κιανούς Παπάδες, ό Μητροπολίτης τους άρρώστησε.
  Κάποιος λοιπόν, μάλλον θρησκόληπτος εΐπε:
  -— Τό άδικον οΰκ εΰλογεΐται...
  Εγώ προσωπικά δέν τό ττιστεύω καί πολύ, παρά
  το ότι πιστεύω δτι όντως εγινε άδικο.
  Όσο γιά την άρρώοτεια, δπως καί ή ποινή, είναι
  ^..Θεου - δώρον μιά καί οί δυό σχετίζονται μέ τόν...
  Θεό - δωρον...
  • Συζητοθν δυό καΐ λένε γιά την έπίδραση τοΰ
  τουρ.σμοΰ, στήν άλλαγή των κρητικόν ήθών καί πα-
  ραοόσεων: /
  — Πάνε οί ώραΐες μας παραδόσεις, τώρα δλοι κυτ-
  τάζουν τόν παρά!
  — Πολύ σωστά τό είπες: γ,ά νή ζήσεις τώρα τίς
  παραδόσεις πρέπει... παρά νά δώσεις !...
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  • Μιό κοινωνική έρευνα πού κάνει τόν τελευταϊο
  καιρό ό διευθυντής τής εφημερίδας μας, τόν άνάγκα-
  σε νά μπεΤ σέ πολλά άπίθανα «στέκια» καΐ νά κάνει
  παρέα μέ μικρές νοστιμοΰλες.
  Κάποιος λοιπόν πού τόν εΐδε μέ μιά παρέα άπό
  πιτσιρίκες άποφάνθηκε:
  — Δέν περνάει κ ι άσκημα...
  Τόν πληροψορώ μόνο πώς ή μεγάλη κόρη τού περΐ
  ού ό λόγος, είναι σχεδόν σάν τίς παραπάνω μικρές
  άτυχες... εύτυχισμένες.
  Ψ
  τ
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΟΚΙΑ·
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  ΕΚΔΟΤΉΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΖ ΧΑΡΗ»
  ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 —- ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχνική ^ έττιμέλεια:
  Ίκτίνου 20
  ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
  - Ήράκλειο Κρήτης
  27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1977
  ηρακλειο «η ΑΑΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Σελίδα 3η
  ΤΟ "ΕΛΕΥΟΕΡΟ ΒΗΜΑ,, ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ.,
  ΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Άπόφεις τού κ. ΕΜΜ. ΑΟΓΙΑΔΗ
  3ον (Τελευταΐο)
  Ίστορικό ττοφάδειγμα
  είναι ή άντίθετη θέση στό
  λαϊκό αϊσθημα ττού ττηρε
  ιτρίν 66 χρόνια ό Έθνάρχης
  "Ελευθέριος Βενιζέλος στήν
  Πλατεία Συντάγματος στήν
  Αθηνά. Τό πλήθος τότε φώ-
  ναζε «Συντακτική Βουλή»
  κι' αύτός εδήλωσε «Άναθεω
  ρητική Βουλή», όπως κι' έ-
  γινε καΐ είχαμε τό θΰμα τή^
  μεγάλης 'Ελλάδας. Την £6ια
  τοαίτική εφήρμοσε ό 'Εθνάρ
  χης και το 1928 δταν άκόμη
  ήταν αταΦα τα Ιερά κόκκα-
  λα των νεκρών μ άς στήν Μ ι
  κρά Άσία, και ττρότεινε
  τόν Κεμάλ νά ίδρμσουν την
  ΈληνοτοΙυρκΙική σνμμαχΐα
  και φιλίαν, Υ'ά νά μην έχου
  με ποτέ πλέον πολέμους με
  ταξύ μας και νά μή φθάσου
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<■ με ποτέ στά σημερινά χά- λια ά-ό την εκμεταλλευθή των ξένων και τα βρώμικα παιγνίδια τους. Και -ροφανώς ό Βενιζέ¬ λος δέν ήταν ουτε προδότης, οϋτε τουρκόφιλος, όπως τόν κατηγόρησαν. Γι' αύτό κι' εΐμαι ΰπερή- Φανος ιτονι γεννήθηκα καΐ θαμαι -άντα ό θαυμαστής τοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου κΓ ό συνεχιστής, δσο μοϋ είναι δυνατόν, των ΰ—οθηκών και όραματ<σμών τού. Γιατί μόνο δταν βα θυμη- θοΰμε και θα παίξουμε τα μεγάλα πολιτικά -παιγνίδια τού, τότε μόνο θα ξανακν- βερνήσουμε τή χώρα μας και θα τή βγάλουμε ά-ό τό σημερινό χάος. "Αλλο ίστορικό —αρά- ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ < ■ ( ' (' (>
  < ι ( ι ( Ι Ι Ι ( ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ Η ΝΕΑ ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΚΟΡΕΑΤΗ «ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ» Στήν όδό Ζωγράφου 11 — Ήράκλειο • Μεζέδες έκλεκτοΐ • Φαγητά σπιτικά • Κρασιά διαλεγμένα • Περιποίηση άίφθαστη • Κήπος δροσιστικός ΚΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΣΑΣ «ΚΟΡΕΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΜΑΝΘΟΣ ΠΡΟΘΥΜΟΙ Π ΑΝΤΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ♦♦♦♦ Αφ0' ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ · Α. ΓΕΟΡΓΑΛΗ7 Ο.Ε. ηΐΚΠΛΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πωλήσεις δισμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καΐ 5 δωματίων, ώς καΐ ίσογείων καταστή μά- των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοθς κατασκευής καΐ επί των δδών 1878 άρ. 39 καΐ Πασιφάης καΐ Άνωνύμου γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη- μείου τοθ Κράτους). ι Πληροφορίαι τηλ. 282239 καΐ 286113 δειγμα μεγάλσυ πολιτικοΰ έλιγμοΰ έχομε στό Β ο Πα- γκόσμιο Πόλεμον δταν ό Στάλιν ύττέγραψε σύμφωνο συμμαχίας και φιλίας μέ τόν Χίτλερ. ΤΗταν Γερμανέ φιλος ό Στάλιν; Βεβαία ο- Χ1', Άλλά έτσι μόνο κατώρθω σε να επιζήση και να νική- Εμείς δμως στήν Έλ- λαδα θέλομε αντισταθή και μόνο αντίσταση δίχως ττρό βλεψη, κι' άς μάς — λακώσει ότι ττέσει. Πολύ φοβοθμαι ττώς κανένας ττολιτικός μας δέν διάβασε άκόμη τή φιλο σόφια ττερί πολέμου, τού Κλαούζεβιτς, οϋτε τό εργο τοΰ Μακιαβέλι, οϋτε διδά- χτηκε τίττοτα άπό τίς ίπτο- θηκες τού Ελευθερίου Β εν ι ζέλου. Τίς εθαψαν κι' αύτές μα- ζί μέ τόν Έθναρχη, γιαυτό και θα παίζονται γιά ττολλά άκόμη χρόνια τα βρώμικα τττιγνίδια στην πλατή τού βασανισμένου δημοκρατικοΰ και αγ νού λαοθ μας και θα τόν κάνουν νά φωνάξη ΟΧΙ δταν πρέπει να τγή ΝΑΙ, και νά ψηφίζη ΝΑΙ δταν πρέττει νά ψηφίζη 0X1. Γιατί κι αύ¬ τό συνέβη νά φηφίζωμε ΝΑΙ σέ δημοκρατικάς έκλογές, μέ Πρόεδρο Δημοκρατίας τόν Γκιζίκη. Πάνω σ' δλη αύτη την ίστορία — αρεξηγήθηκα και κατηγορήθηκα δδικα, ακρι¬ βώς γιατί δέν εγινα κατανοη τος καί γιατϊ ό λαός περνά μιά περίοδο άφανταστης ττΐα ραπλάνησης. Κι' δμως αύτη ήταν ή μοναδική όδός σωτη ρίας, τό βραχυκκρκλωμα τού Παπαδοπουλου γιά νά σωθή ή Έλλάδα. Άλλά δυστυχώς αύτό δέν έγινε κι' αΐτια ή- ταν ή "παραπλανήση μας. ΕΤναι ή έποχή που μας 6η- μιουργοΰν τή παραπλανήση και μάς κατασκευάζουν την ττλειοψηφία μέ μοναδικό σκσττό νά παίζωνται στή χώ ρα μας τα πιό βρώμικα ξέ- να πολιτικά τταιγνίδια σέ βάρος τού κατάλληλα παρα πλάνη μ έ νού καΐ ττολτικά βασανισμένου καΐ| διχασμέ νού λαοΰ μας. Αύτη εΤναι ή μεγάλη καΐ πικρή άλήθεια καΐ ή μαύρη μοΐρα μας. Σ' δποιον σηκώσει κεφά- λι ενάντια σ' αΰτά τα 6ρώ- μικα πολιτικά παιγνίδα των ξένων στή χώρα μας καΐ θέλει ναναι έλεύθερος, τόν κυνηγοΰν καΐ τόν καταστρέ Φουν, σάν τόν Έθναρχη Β ε νιζέλο, καΐ τό μοναδικό ήρω α Άλέκο Παναγούλη. Αύτά τα ξέρουν δλοι οί πολιτικοΐ μας που άλλοι τ' άνέχονται ά—ό φόβο κ ι άλλοι τα 6οη- θοΰν στό παίξιμό τους. Γι' αύτό κι' ή μοΐρα τού λαοΰ καΐ τοΰ τόπόυ μας θο:- ναι μαύρη, γιά πολλά άκό¬ μη χρόνια. ΣΟΦΟΚΛΗΣ— ΜΑΝΩΛΗΣ Γ. ΑΟΓΙΑΔΗΣ. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νέα, μορφωμένη, γιά Ιδιαιτέρα Δ)ντοΟ Έπιχειρήσεως. Άπαραίτητος προϋπόθε- σις: δίπλωμα όδηγήσεως. Πληροψορίες τηλ. 283.613. ΤΑΒΕΡΝΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΛΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕ1Ο ΤΗΛ. 286.191 ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΑΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φαγητό, σ' «ίνα δμορφο πε- ρι&άλλον. ΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΡΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■* ίΓΡΑΜΜΑΤΑίΐΐΡΟΙΙ Ι ΑΛΗΘΕΙΑΙ ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ- Γ. ΧΡΥΣΟΣ ■ΒΒΒΒΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑ ΤΗ ΜΗΗΜΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΚΑΑΜΠΑΝΗ Άγαπττρή «Άλήθεια», Στήν ττροσττάθειά σου νά γίνωμε κάπτοτε άνθρωττοι πολι- τισιμένοι, τώρα ποϋ μ—αίνομε στό χώρο της Εύρώπης, σοΰ στέλνω κου έγώ μιά πέτρο καί σέ παρακαλώ ταρακούνισε λί- γο τα λνμνάζονιτα νερά, μή- ττως Τσως 6ρεθεΐ κάτττοιος ορ- μόδιος καΐ οαιγκινηθεΐ. "Εζηρα άπό κοντά ένα τρα- γικό περιστατικό άγαττηιμένου συγγενικοΰ μου προσώπου, τού Ν ίκου Σ ακλαίμητάνη. "Επρεπε νά μεταφερθεΐ έ- πειγόντως στήν Άθήνα άβρο- πορικώς. Τι άδιαψαρία ήταν,αυτή των πάσης φύσεως άνευθυνούπευθύ- νων! Τ! ζαμαμφουτΓΐσμός! Νά .μην ύττάρχει ένας ύττεΰ- θυνος παράγων; Καί προ πάντων, ένώ τό 'Α- ε,ροδ^μιο Ηρακλείου διαθέτει έστεγασμένους χώρους τοσων έκατοντάδων μέτρων γιά μιταρ πί,ρίτττερα εφημερίδων, γιά γραφεΤα ενοικιάσεως αύτοκι- νήτων καΐ δέν ξέρω γιά τι άλ- λο, να μην ύπάρχει ένας μι¬ κράς χώρος μέ μιά στοιχειώ- δή άνεση γιά £να αρρωστο, που είναι ΰποχρεωμένος νά πε- Λ. ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ 0X1 ΞΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ 'Εχει άρχίσει ήδη ό ττυρε- τός τού ττροεκλογικοθ άγώνα. "Εθεσαν ιμάλιστα στήν Βου¬ λή πρός ψήφισιν τόν νέο έκ- λογικό νήμο. Αύτό βεβαία ό- ρισμένους θά ώφελεΤ καΐ ωρι¬ σμένους θά δλάτττει. Δέν ϋ- ττάρχει καιμιμιά τΓερίτττωση, νά 6γούν δλοι κορδισειμένοι. Έ- δώ γεννάται £να έρώτημα. Θά έργαστή τίμια οποίος είναι αύτός, γιαυ'τόν τόν τόττο; "Η θά είναι μονάχα νά έξιπτηρε- τεΐ τα συμφέροντα όρισμένων ξένων δυνάμεων, δττως συνή- θως γίνεται; Τό γνωριζομε ότι εΐμαστε μιά μικρή χώρα. Άλλά αύτό δέν είναι Οποχρεωτικό νά εχω- ιμε τόν κάθε ξένο στό σβέρ- κο μας. Όπως αύτοί θέλουν ελευθερία, τό ϊδιο θέλοομε κι εμείς. Γιά μάς ύπάρχει κάιτι παραπάνω. Μιά παλιά κληρο-· νομιά. "θταν στήν Έλλάδα έγινό- ταν Όλυιμπιακοΐ άγώνες, έ- κεϊνοι οί λαοΐ ίίταν ήμιάγριοι. 'Εδω δρισκόνταν τα φωτα τοΰ ττολιτισμοθ καΐ άττό δω άπλώ- θηκαι σ' όλόκληρη την άνθρω- ■ΐΓΟτητα. Καΐ τώρα εμείς έχο¬ με μείνει τυφλοί, έψόσον ανε¬ χόμεθα τόν κάθε ξένο νοικοκύ- ρη στό σπίτι μας. Τα ανωτέρω βεβαία έρχεται ό παρακάτω στΤχος νά τα έ- πιβεβαιτοσει: «Έδώσαμε ττολιτισμό σ' δλη; την οΐκουμένη Καί τα μνηιμεΐα έρχονται καΐ προσκι/νοΰν οί ξένοι». ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ Άγρότης Ήράκλειο ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (<* δέματα) ΞΥΛΕΙΑ (καλούπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡίΙΣΣΙΑΣ ΑΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ • Ποιότης "Αρίστη · Μεγάλες είσαγωγές ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ Γραφεΐο ΚαλοκαιρινοΟ 208 ΤΗΛ. 284473 - 220339 ριιμένη τό συνήθως καθυστερη- μένο άεραπλάνο; Π,ροτείνω λοιττόν νά μοθ δι- αθέσει ή Πολιτική Άεροτταρία, ή ή «Όλυ,μπτιακή» ή δποιος εΤ- ναι άρμόδιος αυτόν τόν χώρο κα! έγώ ττροσωπικά άναλαμ- 6άνω την ύποχρέωση νά τόν εξοπλίσω μέ τα στοιχειωδη, οττήν μνήμη αυτού τού άγατττη- μένον προσώπου, μιάς καΐ δέν περισσεύουν χρήματα τού Δη¬ μοσίου ή της «Όλυμπιακής» γιά τέτοιες ττολυτέλειες ασφα¬ λώς λόγω λιτότητος.. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΧΡΥΣΟΣ 62 Μαρτύρων 55 Ηράκλειον ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΐ Ο ΟΤΕ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑ ΠΑ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑΣ Σέ απαντήση τής έτπστολής κατοίκων της κοινότιγτας Κα- σταΐμονίτσας ποό δΐ>μοσιε6σα-
  με, πρό ημερών, ό Ο.Τ.Ε. μάς
  γράφει ότι:
  • "Εχει ληφβεΐ μέριμνα νά
  άντικαταςτταΘεΤ σύντοιμα ό μι-
  κρός μεταλλάκτης μέ άλλον
  μεγαλύτερο, έτσι ώστε νά γί-
  νει δυνατή ή σύνδεση —ερισ-
  σστέρων τηλεφώνων.
  4) Θά τοποθετηθεΐ δεύτερη
  τηλεφωνική συσκευήν ώστε νά
  έξασφαλίζεται τό άττόρρητο
  των σΐΛ>διαλέξεων.
  Φ Οϊ 6λά6ες πού παρατη-
  ροΰντα ιτόν χειμώνα, άπ^κα-
  θίστανται τό συντομώτερο δυ-
  ναττο. «τ
  Μ. ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ
  ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑ
  ΤΟΥΣ ΡΑΛΙΟΣΤΑΘΜΟΥΣ
  Άγατ—τή «ΑΛΗ©ΕΙΑ>,
  Πρίν ά—ό λίγο καιρό, 6γή-
  κε ή άττόφαση νά κλειστοΰν οί
  Ραδοιφωνικο! (Έρασιτεχνικο'ι)
  Σταθμοί. Έγώ προσωττικά,
  δικάστηκα σέ φυλακίση 20 η¬
  μερών μέ τριετή άναστολή.
  Τα μηχανήιμαΓτά μου, άξίας έ-
  καττό τΓερίπΓτου χιλιάδων, κατα-
  σχεθήκανε.
  Θέλω νά ττώ, δτι εμείς οί
  Ραδιοερασΐ'τέχνϊς μεσαίων κυ-
  ιμάτων, δέν έχουμε καμμιά κα-
  κή πρόθεοη. Άντίθετα ψυχα-
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
  Διαμέρισμα 4 δωματίων είς
  2ον δροφον επί τής πλατείας
  Άναψυκτηρίου «Κρόνος» Η¬
  ρακλείου. Πληροψορίες: Τη¬
  λέφωνον 280647 καί 284583
  »♦«>♦♦♦♦♦♦«>«»♦ ♦♦«
  ΜΑΡΙΟΧ
  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΡΛΓΚΑΚΗΧ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 2
  (Όπισθεν Καταοτημάτων Μα-
  ρούδα).
  ΤΗΛ. 289 — 593
  ΔΕΧΕΤΑΙ 8.30' — Ι
  5—8 μ.μ.
  Π ΑΓ ΗΡΕ ΤΑ Ε.Π.Ε.
  3Β0 ΙΙΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 1)1) - 31)12)76
  ΕΚΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  Ι ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΝ
  ΤΑΜΕΙΟΝ
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΒΟΗΘ.
  ΤΡΑΠΕΖΑΙ
  II
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
  ΧΡΕΠΣΤΑΙ
  ΣΥΝ)ΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ.
  ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
  ΓΡΑΜ. ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΙΝ
  ΛΗΞΙΠΡΟ©. ΓΡΑΜΜ.
  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΑΑΙ ΠΡΟΣ.
  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
  ΕΓΓΎΗΣΕΙΣ
  ΔΑΠΑΝΑΙ ΕΠΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ
  III
  ΠΑΓΙΑ
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  1) ΕΠ Ι ΠΛΑ
  ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
  2) ΟΧΗΜΑΤΑ
  ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
  3) ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΑΙ
  ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
  4) ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤ)ΜΑ
  ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
  5) ΣΥΙΚιΕΥΑΙ ΤΕΛΕΞ
  ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
  6) ΕΣΟΔΑ ΠΡΩΤ. ΕΓΚΑΤ.
  ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
  ΖΗΜΙΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ
  124.89
  81.261
  369.743
  88.232
  19.814
  7.171
  90.978
  36.172
  138.949
  36.689
  149.554
  52.110
  1976
  8.324
  384.014
  1.137
  314.291
  1.298.225
  495.135
  873.326
  6.930
  119.282
  138.700
  15.500
  54.541
  43.636
  281.511
  12.643
  54.806
  102.260
  97.444
  1975
  394.475
  486.981
  3.325.930
  5.041.895
  101.516
  384.014
  1.451
  651.526
  1.385.715
  1.473.546
  1.241.255
  6.930
  95.012
  50.098
  15.500
  1.223.113
  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
  ΤΡΑΠΕΖΑΙ
  ΠΕΛΑΤΑΙ
  ΠΡΟΚΑΤΑΒ. ΠΑΡΑΓΓΕΛ.
  ΣΥΝ)ΝΑ(' ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΠΡΟΜΗΟΕΥΤΑΙ
  ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΑΛΛΑΙ ΥΠΟΧ.
  (Τρίτον)
  Μ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤ.
  592.300
  220.039
  4.531.743
  657.415
  6.186.291
  67.918
  288782
  15.615
  65.546
  107.156
  112.398
  124.200
  56.282
  394.741
  105.959
  19.814
  4.119
  83.523
  17.977
  130.579
  23.423
  149.553
  37.155
  ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
  ΑΣΦΑΛ. ΤΑΜΕΙΑ
  III
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
  ΕΤΑΙΡ. ΚΕΦ. (300X10.000)
  ΤΑΚΤ. ΑΠΟΟΕΜ.
  ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 1975
  1976
  433.667
  5.5ΟΟ
  350.429
  514.150
  60.000
  75.182
  3.ΟΟΟ.ΟΟΟ
  20.506
  72.309
  1975
  1.303.746 2.967.991
  135.182 125.385
  3.092.815 3.092.815
  528.343
  8.364
  405.625
  1.665.040
  54.427
  306.192
  80.711
  44.774
  3.000.000
  20.506
  72.309
  4.531.745 6.186.291
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΙ)! 1976
  1976 1975
  1976
  1975
  ΕΞΟΑΑ ΕΚΜ)ΣΕί_
  ΟΙΚΟΝΟΜ Ι ΚΑ ΕΞΟΔΑ
  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
  ΚΒΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ
  1.087.317
  621.375
  118.736
  1.539.636
  730.180
  108.043
  80.343
  ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖ.
  ΕΜΠαΡΕΥΜΑΤΑ
  ΠΡΟΜΗ0ΕΙΑΙ
  ΔΙΑΦΟΡΑ
  ΖΗΜΙΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ
  244Γ)70
  543.728
  466.385
  352.706
  220.039
  470.615
  760.683
  646.385
  580.519
  ν
  1.827.428
  2.458.202
  ι
  Ι
  Ο ΛΟΠΣΤΗΣ
  Κ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ
  1.827.428
  2.458.202
  Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉΣ
  ΘΩΜΑΣ ΝΑΘΕΝΑΣ

  γωγοΰμε τόν κόσμο, τόν δια-
  σκεβαζουμε, ένώ ϊκανοποιοΰμε
  κι εμείς ενα χάμιτυ, μιά έττιθυ-
  μία.
  Τώ,ρα τα τηλέφωνά μας δλη
  την ώρα χτυπάνε. Οί φίλοι κι
  ο! άκ,ροατές ττοΰ Θέλουν νά μάς
  άκούνε, ρωτάνε έττίμονα νά μά-
  Θουν ττότε Θά ξαναρχίσουιμε νά
  μεταδίδουιμε. Τί νά άτταντή-
  σουμε; Τίττοτα... Άν δμως γι¬
  ' νόταν νά μάς όρίσουν μιά με¬
  ρά τή βδομάδα, ή καΐ λίγες ώ-
  ρες άκόμη τή βδομάδα, νά μάς
  έλέγχουν καΐ νά μεταδίδουιμε,
  Θά ήταν λίγο διαφορετικά τα
  ττράγματα...
  Εύχαριστ ώ
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ
  Ράδιο Λάΐφ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Θεωρώ ύποχρέωση μου
  νά εΰχαριστήσω θερμά όλό-
  κληρο τό έπιστημονικό καί
  βοηθητικό προσωπικό τής
  Α' Παθολογικής Κλινικής,
  τοΰ Βενιζελείου Νοσοκομεί
  ουγιά την εύσυνείδητη συ-
  μπαράσταση καί τό όη>%ςκΛ·
  πιστικό ενδιαφέρον πού δεί
  ξανε στην περίπτωση τής
  ασθενείας τού συζμγου μου
  Ανδρ. Παρασύρη κατά τό
  διάστημα τής ενός μηνός
  παραμονής τού στό "Ιδρυμο.
  Ίδΐιαίτερα εθχαριστώ
  τους γιατροΰς καί τις άδελ·
  φές, τό ενδιαφέρον των όποί
  ών, μέ συγκίνησε πραγματι
  κά.
  ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΥΡΗ
  Βαλί Καινουργίου
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ .281396 (Φώτο Πα-
  ρίσι)
  ; ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
  ,, Ζητοΰνται οίκόττεδα Χ
  ι > στο κέντρο τού Ήρα ^
  1 · κλείου
  ο Τεχνικόν Γραφείον *
  ΖΤΕΛΙΟΥ Λ. ΓΙΛΓΚΙΟΖΗ
  ΑΓ. ΜΗΝΑ 15
  τηλ. 289595
  Τό γνβστό
  Καπνοπωλεΐο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΑΟΥ
  (Κ1ΜΛΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα
  τα εϊδη τοθ
  κοπτνιστη,
  περιοδικά,
  έψημερίδες
  καί την
  •ΑΑΗβΒΙΑ»
  ΣΕΞΛΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕιϊΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας οϋυΌ^ν |Υ ■■
  παυ πριν με^χωμα που - 1 —
  φραξουν οί <ρλνοι όο αηομα ηρολαβη νΒπει εοοωκαι ι ιι αυλλαβη δικπΈου ΠΟΙΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΘΑ ΔΠΣΕΙ ΤΗ ΛΥΣΗ: υ Ι 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ _ Ι ι ι ι ΟΙ ΑΡΠ ΤΟΥ ΙΝΙΑΕΙΟΥ, ΔΕΗ ΜΠΟΡΟΥΗ ΗΑ ΗΙΥΙίΑΐη Υ Μιά Θλιβερή πραγματικότητα μέ προεχτάσεις ΑΚΡΙΒΩΤΕΡΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΛ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΔΔΛ ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΥΤΗΠΡΩΤΙΑ 2ο (Τελευταΐο) ΠΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δέν θά άσχοληθοΰμε μέ την μίσθωση των 100.000 τού καταστή ματος στήν ττλα τε4ία "{Ελευθερίας, γιά την ό¬ ποία έπανειλημμένα γράψα- με. Αυτή νομίζουμε είναι τό κορύψωμο* στό όποίο φτά σαμε καί πού επρεπε νά πε ριμένουμε κάττοτε δτι θά φθά ναμε. Στά μαγαζιά γενικά τοΰ ε Ηρακλείου, τα μισθώ- ματα άνεδαίνουν κάθε μερά στά υψη. Και σ' αύτό συμ βάλλει καί τό Γδιο τό Κρά- τος, άφοθ — σύμφωνα μέ τίς σχετικές πληροφορίες κά ποία Τραπέζα νοίκιασε ένα καταστή μα στήν Λεωφ. Κ α λοκαιρινοΰ, άντϊ 60.000 δραχμών! Θά άναφέρουμε άκόμη με ρικά χαρακτηριστικά πα- ραδείγματα γιά νά δείξουμε την έκταση τοθ 0έμαος. • Κ ό— ου στήν" ΠλατεΤα Νικηφ. Φωκά κατάστημα 2,5 (δυόμισυ) τετραγωνικών μέ τρών νοικιάζεται άντί 21. 000 δρχ. • Στά άπόκεντρα στενάκια τοΰ «Ίπποκράτειου» ζητεΐ- ται νοϊκι 15.000 δρχ. γιά κατάστημα περίττου 60 τ.μ. •Σε κεντρικό ζαχαροπλαστεϊο στήν περιοχή τοθ Δικαστι- κοΰ Μεγάρου, ζητήθηκε αυ¬ ξήση τού ένοικίου άττό 17. 000 ττού ήταν μέχρι τώρα, σέ 60.000 δρχ.! Δηλαδή αΰ ξηση κατά 252,94%!! ! Ά ξίζει νά σημειωθεΐ δτι ή αυ¬ ξήση αύτη ζητήθηκε ττρίν κάν πραγματοποιηθεΐ ή δημοπρα σία των 100.000 δρχ. (Πληφορορούμαστε δτι τό Δικαστήριο στό όποΐο κα τέφυγαν, δέν εκανε δεκτή την αυξήση). • Τό μαγαζί τοΰ Κρασάκη άπέναντι στό ν Αγ ι ο Μάρκο πού νοικιάστηκε άπό 6.000 πού πλήρωνε ό Κρασάκης, 31.000 δρχ. Δηλαδή αυξήση κατά 418%! ... Καί μάλι- στα ίδιοχτήτης τού τό Έκ κλησιαστικό Συμβούλιο Ά γίου Μηνά! . • Ή ελαχίστων τ.μ. παλιά εϊσοδος τού Κινηματογρά φού «Άστόρια» πού νοικιά¬ στηκε ττρίν ίνα χρόνο άντί 45.000 δρχ. Στά χαρακτηριστικά αύ τα παραδείγματα, ττού τυ χαΤα συλλέξαμε, μπορεί κα- νείς νά ττροσθέσει χιλιάδες άκόμη. Γιά τόσα καί τόσα σπίτια καί μαγαζιά ττού ά- νεβάζουν τό βιοτικό κόστος γιά δλους μας, σέ άφάντα- στα ττοσοστά. Πού όδηγούν στό «κλατάρισμα» όπως λέ- νε οί είδικοί, γιά τα νοίκια. Γράφοντας αΰτά, θυμη- θήκαμε μιά ιταλία πρόταση πού εΐχε γίνεκ Νά δημιουρ γηθεΤ μιά Έπιτροττή, άπό τόν Δήμο, τή Νομαρχία, έκ προσώπους ίδιοχτητών καί Ένοικιαστών ή όττοία νά κα θωρίζει τίς τιμές των ένοι κίων κατά περιοχές. Άλλοι ώς, θά ψτάσωμε σέ ίνα επι κίνδυνο Οΐκονομικό άδιέξο- δο, πού θά κάμει άκόμη δύ σκολώτερη, την ήδη άρκετά δύσκολη θέση τής άγοράς τού Ηρακλείου. Σ.Ο.Σ. λοι- πόν... >♦♦«>♦♦♦♦♦♦♦♦«>♦♦
  ΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
  ΜΙΑ ΜΕΓΔΛΗ ΔΙΚΗ
  Στό Μικτό Όρκωτό Δικο ότητα τοΰ Κιμιονή. Δέν πρό
  ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑ
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  ες χυδαΐες πράξεις, δέν θά συνέβαινον ποτέ άν
  δέν υπήρχαν τα καρκινώματα των Βάσεων πάνω
  στό σώμα τής πατρίδας.
  ΟΙ Βάσεις, που παράλληλα μέ τόν πραγματικό
  θάνατο, προσπαθοθν κάθε μερά νά σκοτώσουν
  τή λεβεντια και την ήθική μας, πρέπει νά φύ-
  γουν τό συντομώτερο.
  "Οταν ύπάρχουν γεγονότα σάν τό ζέσκισμα
  των Ση μαΐων καί των έσωρούχων μιάς γυναίκας
  δέν μποροθμε νά περιμένωμε ά*λλο.
  Τα λόγια είναι πιά άνώφελα, γιατΐ οί άλήτες
  καί οί μισθοφόροι των ΗΠΑ, δέν παίρνουν άπό
  αύτά.
  Χρειάζονται πιά πράξεις.
  Φαίνεται δτι τελικά, ό μόνος τρόπος νά άπαλ-
  λαχτοθμε άπό αύτά τα καθάρματα, είναι νά πά-
  ψωμε νά γράφωμε τό «ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ» μέ
  χρώματα στούς τοίχους καί μέ μελάνι στά χαρ-
  τιά. Ήρθε ή ώρα στήν τρίτη ύποτροπή νά τό
  νράψωμε μ έ α ι μ α ! ! ί
  βΗ ΑΑΗΘΕ|Λ,
  Η ΝΟΘΕΙΑ ΣΤΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ κλπ.
  ν.
  στά κρέατα,
  άλλαντικά, σουβλάκια
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 1 ναίων Έμπόρω
  Μιά χούψτα άνθρωττο. άνα- Ιδιαιτέρα
  κατεμένοι μέ τίς μυρουδιές |
  των Χημικών ούσιών, μέ τα
  γυάλινα οργανα ακριβείας
  δουλεύουν συστηματικά. Ά-
  ττοτέλεσμα τής συστηματικής
  και έπίπονης αυτής δουλειάς
  είναι τα συμττεράσματα που
  άναφέρουμε παρακάτω.
  Στούς πάγκους τού Χη-
  Τα 66,6% των δειγμά-
  των σουβλακιοΰ που έξέτα-
  σε τό ΚροτΓΐκό Χημεΐο Ήρα
  κλείου, βρέθηκαν μή κανονι
  κά! ! ! Ποσοστό τεράστιο.
  Πού ότπ'οβαίνει πάντα σέ 6ά
  ρος τοΰ καταναλωτή.
  Στά άλλαντικά τό πό
  ΤΑ ΠΑΓΠΤΑ
  μείου, θά βρεί κανείς, χιλιά σοστό μή κανονικών- δειγμά
  δες εϊδη τι/λιγμένα. Κονσέρ ™ν ήτο», τό περασμένο τρί
  6ες, γιαούρτια, σουβλάκια, μηνο, 20%.
  κρασιά, άπορρυπαντικά, πά
  γωτά κ. αν στριμωγμένα πέ
  ρα άπό τα μπουκάλια καί
  τίς γυάλινες φιάλες...
  Τό περασμένο τρίμηνο
  στήριο Ηρακλείου διεξάγε-
  ται άττό την ττερασμένη Πα-
  ρασκευή ϊνα σοβαρό κακούρ
  γημα, μιά δίκη πού προβλέ
  πέτε νά διαρκέση καί όλό-
  κληρη αυτή την έβδομάδα.
  Πρόκειται γιά άνθρω-
  ποκτονία έκ προθέσεως, πού
  έγινε στήν Άσή Γωνιά Χα¬
  νίων στίς 14)9)76.
  Κατηγορο,νμενσι είναι
  4, οί 3 άδελφοϊ Εμμανουήλ,
  Γεώργιος και Ιωσήφ Γεωρ-
  γίου Άγγελάκης καί ό έξά-
  δερφός τους Γεώργιος Ιω¬
  σήφ Άγγελάκης.
  Σύμφωνα μέ τό κατηγο
  ρητήριο ό πρώτος κατηγο-
  ρούμενος Έμμ. Γ. 'Αγγελά
  κης σκότωσε πριν 20 χρό-
  χρόνια την Ροδιά Κιμιονή,
  γιά τόν θάνατο τής οποίας
  δκάστηκε τελικά ό σύζυγός
  της Ιωσήφ Κιμιονής.
  Μόλις βγήκε άπά τή
  φυλακή ό Κιμιονής, βρήκε
  τό μοναδικό αύτόπτη μάρτυ
  ρα Λεωνίδα ΠαπαδΌνικολά
  κηγ ό οποίος λέγεται δτι ή-
  ταν πρόθυμος νά μιλήση τώ
  ρα καί νά άποδείξη την άθω
  λα6ε δμως, γιατί οί Άγγε-
  λάκηδες τόν σκότωσαν τή μ έ
  ρα τού Στουροΰ τού 76.
  Χαρακτηριστικό τής σο
  βαρότητας τής δ,ίκης, είναι
  δτι οί μάρτυρες άνέρχονται
  σέ 50!..
  Άπό την Παρασκευή
  τό πρωΐ πού αρχισή μέχρι
  τό Σάββατο τό άπόγευμα
  πού δισκόπηκε ή δίκη, εί
  χαν έξεταστεί 4 μάρτυρες.
  Ή δίκη θά συνεχιστή
  σήμερα Δευτέρα, στις 9 τό
  πρωΐ.
  Προεδρεύων τού Δικα
  στηρίσυ, είναι ό Πρόεδρος
  Πρωτοδικών κ. Κονδύλης.
  Συνήγοροι πολιτικής
  άγωγής είναι ο! δικηγόρο
  κ.κ. Κ. Σμυρνάκης καί Ί
  Σεργάκης.
  Σι/νήγοροι ΰπερασπί-
  σεως είναι οί δικηγόροι Έλ.
  Στεφανάκης (όδελφός τού
  Ύπουργοΰ Δικαιοσύνης) ά-
  Σά νά μην εφταναν δλα τα
  άλλα ττροβλήματα πού άντι-
  μετωπίζουν οί άρρωστοι,
  (άλλά καί τό προσωπικό τής
  νυχτερινής βάρδιας), τοΰ
  *Βενιζελείου» Νοσοκομείον
  και προστέθηκε πρόσφατα ά¬
  κόμη ένα.
  Πρόκειται γιά τόν έκκω-
  φαντικό μουσικό θόρυβο, πού
  ττροέρχεται άπό τα μεγάφω-
  να παρακειμένου νυχτερινοΰ
  θερινού κέντρου δισακεδάσε-
  ως, ό οποίος παρατείνεται
  μέχρι τίς πρωινές ώρες.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ πού δή
  μιουργείται κάθε οράδν, ά¬
  πό τίς 11 μέχρι καί τις 4
  τό πρωΐ, γιά τούς άρρώ-
  στους τοΰ «Βενιζελείου» Νο
  σοκομείου, άλλά και γιά δ¬
  λους δσους διαμένουν στό
  "Ιδρυμο|, είναι τουλάχιστον
  άπαράδεχτη.
  Άφορμή δπως είπαμε,
  τα μεγάφωνα τοΰ παρακείμε
  νού νυχτερινοϋ κέντρου, τα
  όποϊα έκπέμπουν τίς δι-
  πλοπενιές των μπουζρι/κιών
  καί τις πολλαπλασιασ*μένες
  ήχητικά φωνές των τροίγουδι
  στών καί τραγουδιστριών.
  Έπειδη έτυχε νά έχομε
  αμεση γνώση τοΰ γεγονότος
  καταλαβαίνομε άπόλυτα τα
  παράπσνα πού μ άς εκαναν
  οί άρρωστοι τοΰ «Βενιζελεί
  ου».
  "Ας σημειωθεΐ άκόμη ότι,
  πέραν άπό τόν θόρυβο, πού
  δχι απλώς δέν άφήνει τούς
  άρρώστους καί νά κοιμη-
  θοΰν) ύπάρχουν καί οί ψυ-
  χολογικοί λόγοι, δεδομένοιο
  δτι είναι γνωστό πώς αλλα
  είναι τα «αχ» των άρρω¬
  σιν ν καί αλλα τα «αχ καί
  μπουζουκοκαϋ-
  δυνατόν την
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.
  ΠΑ ΤΗ ΣΤΑΦΙΔΑ
  Τριάντα πέντε δραχμές
  τοΰλάχιστο, γιά κάθε κιλό
  σταφίδας, ζητά τό Κομμου-
  νιστικό Κόμμα Έλλάδας.
  Την αποψη αύτη στηρίζει
  στήν διαμορφώση τής διε-
  θνοΰς τιμής τής σταφίδας,
  πού φτάνει μέχρι καί 42
  δρχ τό κιλό.
  Παράλληλα μέ την τιμή
  ασφαλείας, τό ΚΚΕ ζητά
  την λήψη μιάς σειράς μέ-
  τρων πού νά έξασφαλίζεται
  6 άγρότης και νά μ έ νού ν πε
  ριθώρια κέρδους άπό τή
  σταφίδα, έν όψει μάλιστα
  και τού κινδύνου τής φυλλο
  ξήρας πού άπειλεΐ την Κρή
  τη.
  Μέσα στά αλλα πού
  προτείνονται, είναι και ή
  διεύρυνση των έξαγωγών.
  καί πρός άλλες χώρες καί
  μάλιστα τίς Σοσιαλιστικές
  πού παρουσιάζουν μεγαλύ-
  βάχ» των
  μ ών.
  Δέν είναι
  ώρα πού οί άρρωστοι πο-
  νοΰν καί ύποφέρουν τ) και
  μερικοί πεθαίνουν άκόμη,
  νά άκούγονται καί μάλιστα
  τόσο προκλητικά τα «κλαμ-
  πατζίμπανα», τα μπουζού-
  κια και οί φωνάρες των
  καλλιτεχνών πού όπωσδηπο-
  τε είναι άπόηχος άπό ένα
  γλεντοκόπι.
  ΕΙδοποιήσαμε τα δυό κέν-
  τρα καί βρήκαμε κατανόη-
  ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
  ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
  ΤΡΑΠΕΖΑΣ
  ση άπό τό ένα («Άριάδ-
  νη»),, πού ένώ δέν εχει ά-
  νοίξει άκόμη μάςί ύποσχί-
  θηκε δτι δταν θ' άρχίσει θά
  μειώσει την ένταση καΐ δέν
  θά ένοχλεί. Τό δε^/τερο, αν
  καί τό ύποσχέθηκε, δέν κρά
  τησε την ύπόσχεσή τού, π,.
  στεύουμε δμως δτι
  θά συμμορφωθεΐ.
  Διαφορετικά κάιτοιος
  άρμόδιος θά πρέπει νά δ«.
  σει τή λύσιι στήν άφόρητη
  αύτη κατάσταση.
  ::: ■
  ::: '
  :::
  αποψεις
  ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΑΛΛΑ ΑΑΗΟΙΝΟ
  Ένα άπίοπευτο γεγονός
  μέ τεράστιες Κοινωνικές ί-
  πιπτώσεις, φέρνουμε σήμε¬
  ρα στό φώς τής Δημοσιότη-
  τας. Ένα γεγονός πού δή-!
  λώνει καταφάνερα, πώς όδη
  γοΰνται στήν έξαθλίωση οί
  έργαζόμενες τάξει ς.
  Πρόκειται γιά τούς καθη
  γητές των Τεχνικών Σχο-
  λών Ηρακλείου. Έκείνους
  που προσληψτήκανε σάν
  «έκτακτοι» γιά νά καλύψουν
  τίς έκπαιδειπικές άνά-
  γκες πού προκύψανε υστερα
  άπό τή λειτονργία καί δεύ-
  τερης Μέσης Σχολής στό
  Ήράκλειο. Άπό τίς άρχές
  τοΰ Σχολικοΰ έτοας, έχουν
  πληρωθεΐ μόνο μία φορά
  (!) τό Μάρτη τοΰ 1977 γιά
  τούς τρείς πρώτους μήνες
  τοΰ σχολικοΰ χρόνον (Όχ-
  τώβρη, Νοέμβρη Δεκέμβρη)
  Άπό τότε καί μετά, δέν
  πήραν οϋτε δραχμή- Δούλε-
  Εγιναν την περασμένηΙ ψαν οχ0 το 1977/, καί λίγες
  λά οί
  πάντα
  υποσχεσεις
  ύποσχέσεις
  μενούν
  καί ή
  πό την Αθηνά, Ιω. Φουρφου τερο ενδιαφέρον καί έχουν
  λάκης, άπό τό Ρέθυμνο καί
  Έμμ. Χατζηδάκης καί Κ.
  Κυριακάκης, άπό τό Ήρά-
  κλειο.
  8 ΝΗΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ
  • Συνέχεια αττό τή σελίδα 1
  κοι τής Χερσονήσοι; κ. κ.
  Κοσμαδάκης, Μεσσαριτά-
  κης, Φουστανάκης, Μιγ'αδά
  κης, Σκουλικάρης, πού ήσαν
  μεταξύ έκείνων των οποίων
  ξεσκίστηκαν οί σημαΐες.
  "Ολοι οί μάρτυρες ή¬
  σαν πειστικοί καί εύθείς,
  περιγράψανε δέ μέ σαφήνεια
  τα γεγονότα, τρείς δέ άπό
  αύτούς έπιδείξανε καί στό
  Δικαστήριο τίς ξεσκισμένες
  σημαΐες, μιά σκηνη όντως
  ίδοφερα άνατριχιαστική
  καί συγκ,ινητκή.
  Ό διευθυντής τής έφη
  μερίδας μας κατά τή διάρ-
  κεια τής άγόρευσης τοθ ΰ-
  περασπιστή των Άμερικα-
  νών Άθηναίου δικηγόροι/ κ.
  Ν. Γαλεάδη^ τόν διέκοψε καί
  τοΰ 6—ενθύμισε τα γεγονό¬
  τα των Χανίων, πσύ είχον
  δημιουργηθεΐ πάλι άπό άμε
  ρικανούς, δείχνοντάς τού
  καί άθηναϊκή εφημερίδα.
  Ό κ. Είσαγγελέας πρό
  τεινε καί τό Έφετεΐο δεχτή
  κε δτι όντως πρόσβαλαν τό
  έθνικό σ,ύμβολο, άλλά «επέ¬
  δειξαν έμπρακτον είλικρινή
  μεταμέλειαν», πράγμα πού
  ωδήγησε στήν άπόφαση των
  μεγάλα περιθώρια άττορρό-
  φησης τής σταφίδας.
  ΤΟ ΕΝΤΑΛΜΑ
  ΤΟΥ ΒΑΒΑΛΗ
  • Συνέχεια ά-6 τή σελίδα 1
  τα τής αποφάσεως τοΰ Τρ ι
  8 μηνών πρός 200 δραχμές, μελοΰς Πλημμελειοδικείου
  καί ή όποία έδωσε την εύ-' Ηρακλείου μέ την οποΐα
  καιρία στούς Άμερικάνους' «ο Βάβαλης δικάστηκε σέ
  «νά καθαρίσουν» μέ 1000 τριάμισυ χρόνια φυλακή γιά
  δολλάρια. περιύβριση Δικαστικής 'Αρ
  Τή δίκη παρακολουθή-1
  σαν δικηγόρος τής Άμερικά
  νίκης Πρεσβείας, δικηγόρος
  τής Β τάσεως Γουρνών καί &λ
  λοι 'Αμερικανοί καί "Ελλη-
  νες συνεργάτες των πρώτων.
  Χαρακτηριστικό είναι
  !έπίσης, τό γεγονός δτι στήν
  αΐθοι/σα παρευρίσκοντο πολ
  λοί αξιωματικόν τής Χωρο-
  φυλακής μεταξύ των οποί¬
  ων καί ό Άνώτερος κ. Σμα
  ρΐανάκηφ
  Μάρτυρες ύπεράσπ ι
  σης τών^ κατηγορουμένων κα
  τάθεσαν τρείς Άνώτεροι α¬
  ξιωματικόν τής Βάσης Γουρ
  νων.
  Οί καταδικασθέντες έ-
  ξαγοράσανε την ποινή τους,
  όφοΰ φυσικά τούς αφαιρέση
  κε ό χρόνος προφυλακίσεως
  καί άφεθήκανε έλεύθεροι.
  (Μάρτη, Άπ,ρίλη καί Μάη)
  έγιναν 382 άναλύσεις δια-
  θων. 'Απ αύτά, 39 βρέθη¬
  καν μή κανονικά.
  Γενικό ποσοστό 8,14%.
  "Ομως, μέσα στά δείγματα
  αύτά συμπεριλαμβάνονται
  καί εϊδη πού δέν παρασκευά
  ζοντα. στό Ήράκλε,ο καί
  πού δέν παρουσ.άζουν παρε
  ί
  "Αλλο ένα εΐδος πού τώ¬
  ρα, τό καλοκαίρι γίνεται
  σχεδόν άπαραίτητο, είναι
  τα παγωτά. Ιδιαιτέρα γιά
  τα παιδία πού είναι ή πιό
  ή μερίδα τοΰ
  αυτού.
  Έδώ τα 44,4% των δειγ-
  μάτων δέν βρέθηκαν κανονι
  κά.
  Άναφέρουμε χαρακτη¬
  ριστικά μερικά άκόμη άπό
  τα άποτελέσματα των Χημι
  κων άναλύσεων, στό ϊδιο
  κλίσεις άπό τίς προδ.αγρα Χρονικο διαοτημα:
  φές δπως τα ζυμαρικό}, ά-
  πορριπταντικά, τοματοπολ-
  τοί κλπ.
  Ύττάφχουν άκόμη καί ει¬
  δή πού παρασκευάζονται
  έδώ, καί που εί ντα ι άνόθευ-
  τα, δπως τό ψωμί, τό τυρί
  τό λάδι, τα κρασιά κλπ.
  Στά αλλα δείγματα;
  βρέθηκαν μεγάλα ποσά μή
  κανονικών προϊόντων. Πάν¬
  τα μέσα στά πλαίσια τής
  χημικής άνάλυσης. Μέ αριθ
  μούς καί άκριβεϊς ύπολογι-
  σμούς.
  ΪΤΑ ΖΟΥΒΛΑΚΙΑ
  Άρκετός θόρυβος έχει
  γίνει μετά τίς πρόσφατες
  άλχημεΐες καί άπάτες Άθη
  Άλεύρι: Ποσοστό μή κα
  νόν ι κων δειγμάτων: 12,5%.
  Γιαούρτι: 15^7%. 'Αεριοΰ-
  χα ποτά 26%. (Τα 14% λό¬
  γω £νδείξεων). Άλάτι: 3,
  7%.
  Ποσοστά βεβαία, 8χι..
  εύκαταφρόνητα, πού, δείχ-
  νουν την., προθυμία μερι-
  κών άσυνείδητων, νά μάς
  πουλοΰνε προιόντα είτε νο-
  θευμένα, είτε μή κανονικά.
  Ιδιαιτέρα μάλιστα δταν
  πρόκειται περί τροφίμων,
  δπου ύπάρχει καί τό μεγα-
  λύτερο ποσοστό μή κανονι¬
  κών προϊόντων, σύμφωνα μέ
  τα δεδομένα των Αριθμών
  καί τής Χημείας.
  Ψ.
  ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΠΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗ «ΜΑΡΙΝΑ»
  "Ενας παιδικός παράδεισος πλάι στή Θάλασσα
  ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ-
  ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό παιδί σας στό
  κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά διασκεδάση καί
  νά άναπνεύση ίώδιο, στό Ένετικό Λίμαν ι
  τοθ Ηρακλείου.
  χης·
  Μέ την ιδία άπόφαση
  ένώ είχε άθωωθεΐ ό διευθυν¬
  τάς τής «Αληθείας», παρα-
  πέμθηκε πάλι νά δικαστεΐ ά
  πό την Ί'δια ΕΙσαγγελική
  'Αρχή Ηρακλείου.
  Τελικά στήν προχθεσι
  νή συνεδρίαση τοΰ Έφετεί-
  ου Κρήτης, παρουσιάστηκε
  μόνσ ό Μάνος Χαρής ένώ
  οίίτε ό συγκατηγορούμενός
  τού, οϋτε καί οί μάρτυρες
  εδωσαν τελικά «τταρών» μ έ
  άποτέλεσμα νά άναβληθεΐ
  ή δίκη έπ' άόριστον, υστερα
  άπό πρόταση τού Είσαγγε-
  λέα Έφετών κ. Καρούκη.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ '
  Δόθηκε τδ βράδυ τής Πα-
  ρασκευής, ή πρεμιέρα τού
  «ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ» άπό την
  Έταιρεία Θεάτρου Κρήτης
  στόν ΚΟΥΛΕ στό λίμαν ι
  Ηρακλείου. Ή παράσταση
  εΐχε μεγάλη έπιτυχία καί οί
  ήθοποιοί καταχειροκροτήθη
  καν.
  ΟΙ παραστάσεις θά συνε-
  χιστοΰν μέχρι την Παρασκευή
  1 Ιουλίου.
  Τα είσιτήρια διατίθενται
  στή Βασιλική Άγίου Μάρ¬
  κου καί γιά τούς έργαζόμε-
  νους στήν Έργατική Έστία.
  Δευτέρα τα έγκαίνια τού ύ-
  ποκαταστήματος! τής) Γε^ίι-
  κής Τράπεζας τής Ελλάδος,
  στό Ήράκλειο.
  Μίλησε ό Διοικητής τής
  Γ|ενικής| Τρόίπεζ1ας[ στρατη-
  γ|ός[ Παπαθανασίοι/,6 οποί¬
  ος ετόνισε την άναγκαιότη
  τα τής ιδρύσης ύποκαταστή
  ματος τής Γενικής Τράπε¬
  ζας, άφοΰ «ή Τραπέζα ήρθε
  στήν Κρήτη, γιά νά βοηθή-
  σει την αναπτύξη τής Κρητι
  κης Οίκονομίας ή όποία έ¬
  χει μέν σημαντικό παρόν>
  θά έχει δμως καί μεγαλύτε-
  ρο μέλλον.
  Καί ό κ. Παπαθανασίου
  κατέληξε:
  «Τό ύποκατάστημα Ήρα
  κλείου, στελεχωμένον δι* ά-
  ρίστων ύπαλλήλων, άποκλει
  στικώς συμπολιτών σας, φι
  λοδοξεΐ Κυρίες καί Κύριοι,
  νά εργασθή τιμίως καί δη¬
  μ ιουργικώς είς την πόλιν
  σας. Εΐμαι βέβαιος δτι, καί
  μέ την ιδικήν σας συμπαρά
  στάσιν, θά επιτύχη τούς
  στόχους τού, χάριν τής εύη
  μερίας τής πόλεώς σας, άλ
  λά καί τής Κρήτης γενικώ-
  τερον».
  Στή συνέχεια), μίλησε ό
  συμπολίτης μας κ. Σουσά-
  ρης, ό οποίος "ανάλαβε την
  Διεύθυνση τοΰ Ύποκαταστή
  ματος Ηρακλείου.
  Μετά την εκδηλώση των
  Έγκαινίων, έπακολούθησε
  δεξίωση των καλεσμένων
  στή Λέσχη Αξιωματικών
  φρουρας Ηρακλείου.
  μέρες πρίν τελειώσει ό Σχο
  λικός χρόνος, οί λειτουρ-
  γοί αύτοι άντιμετωπίζουν
  οξύτο~ο πρόβλημα έπιβίω-
  σης. "Αλλον πόρο, συνήθως
  δέν έχουν. Καί περιμένονν
  τό πενιχρό εΐσόδημα τοΰ εκ
  παιδευτικοΰ, γιά νά ζήσουν.
  Οί άρμόδιοι Κρατικοί Ύ-
  πάλληλοι, ίΓΓτνοσχονται. Άλ
  κατάσταση βαδίζει άπό τό
  κακό στό χειρότερο.
  Μέχρι τώρα, ξέρομε δτ,
  ύπάρχουν «κακοί έργοδό-
  τες». Τώρα> έρχεται καί τό
  κράτσς νά μάς δείξει μέ τή
  στάση τού δτι δέν άντιμετω
  πίζει τό ϊδιο δλους τούς ττο
  λίτες. Άπόδειξη, οί κσίη.
  γητές. Αύτοι ττού τοποβετη
  θήκανε στις Τεχνικές Σχο-
  λές μόνο καί μόνο γιά νά
  μεταδώσουν τίης πολύτιμες,
  γιά την Τεχνοκροττική Κοί.
  νωνία γνώσεΐς τους, στούς
  σπουδαστές,. Δέν άναρωτή.
  θηκε ΐσως κανείς άρμόδιος
  μέ ποία ορεξη θά διδάξει
  ένας ανθρωπος δταν περι-
  σφίγγεται βιαία άπό τόν
  κλοιό τής έπιβίωσης. Καθη
  γητές, λειτουργοί. Ναί, ολ
  λά δχι καί Ίεραπόστολοι..
  Καταγγέλοι/με στόν Λαό
  την άπαράδεκτη στάση κά¬
  θε αρμόδιον άπέναντι στομς
  δεκάδες καθηγητών των Τεχ
  νίκων Σχολών, πού τταραμέ
  νούν άπλήρωτοι τόσον και¬
  ρόν καί ιδιαιτέρα στούς γο·
  νεΐς των μαθητών, πού περι
  μ έ νού ν άπό τούς καθηγητές
  νά μεταδώσουν τίς γνώσεις
  τους στσ παιδία.
  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΌΝ
  'Υττοκατάστημα τού Τσμεί-
  ου Συνττίξεω^ Μηχοτνικών καί
  Έργαληττττών Δ.Ε. έγκαινιά-
  στηκε χθές στό Ήράκλειο. Τό
  γραφεΐο στεγάζεται στήν Λε-
  οφόρο Δικσιοσύνης, αριθ. 55,
  στά ΓραφεΤα τού Τεχνικοϋ Έ-
  ττιμελητηρίου, Τμήιματος Άνσ-
  τολικής Κρήττης.
  ΠΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ
  "Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Σπάζοντας γιά μιά άκόμη φορά τό κατεστημένο
  τής Δημοσιογραφίας, φέρνει στό φώς τής Δημοσιότητας
  μιά έρευνα — καταπέλτη
  ΕΚΕΙ ΠΟΥ Ο ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
  ΣΜΙΓΕΙ,, ΚΑΙ "ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΤΑΙ
  • Ι
  ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  "Ενα κείμενο βγαλμένο άπό την σκληρή καί άδυσώπητη
  πραγματικότητα της Κοινωνίας μας, γραμμένο δχι μέ πέννα,
  μά μέ τό νυστέρι τής Αληθείας.
  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ!
  ►♦♦♦♦♦♦■♦ε»»»» «ι
  ^►^►^►^►^►^►^^^^^►•^►^►•^►^^^^^^^^^►^►^^^►^►^►^►^►^►•^^►^►^►^►^^^►^►^^
  ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  ΕΙΝΑΙ δύσκολο νά απαντήσει κανείς τί δουλειά κά-
  νει ένας Γραμματικός μιάς Κοινότητας. Γιατί στήν πρα¬
  γματικότητα, είναι ό ανθρωπος γιά δλες τις δουλειές. Ό
  ανθρωπος πού σηκώνει στήν πλατή τού δλες τίς ύποθέ-
  σεις τής Κοινότητας. Καΐ πς ττερισσότερες φορές, είναι
  ύποχρεωμένος νά εκτελεί καί τίς δουλειές τού ϊδιου τού
  Προέδρου, μιά καί οί περισσότεροι Πρόεδροι, δέν εχουν
  έπαρκείς γραμματικέ ςγνώσεις.
  Οί Γραμματεΐς είναι άνθρωποι πού έχουν τελειώσει τό
  Γυμνάσιο. Χωρίς καμμιά είδικότητα, χωρίς είδικές γνώ
  σεις είναι ύττοχρεωμένοι νά άνακατεύονται μέ δλα. Μέ δ¬
  λες τίς ύποθέσεις γιά τίς οποίες άπαιτοΰνται καί είδικές
  γνώσεις καί περισσότερα πρόσωπα. Καί ό Γραμματέας
  τής Κοινότητςις, άντικαθιστά μόνος τού δλους έκείνους
  τούς ΰπαλλήλους πού άπασχολεΐ ένας Δήμος, σ' δλες τού
  τίς Ύπηρεσίες σχεδόν.
  Όσο γιά τίς άποδοχές τους, ντρεπόμαστε νά γρά-
  ψουμε τόν άκριβή άριθμό τοΰ μηνιαίου είσοδήματος άπό
  την 'Υπηρεσία τους. Κάτι πρέπει νά γίνει γιά νά μπορε-
  σουν νά νοιώσουν ϊκανοττοιημένοι άττό την έργασία κσί
  την σμοιβή τους. Κι' όσον άφορα την άμοιβή νομίζουμε
  πώς καιρός είναι πιά νά άνπμετωπίσει τό κράτος μέ
  προσοχή τό θέμα.
  Όσον άφορά την έργασία τους, είναι άπαραίτητο, νά
  δημιουργηθοΰν είδικά σεμινάρια έπιμόρφωσης των Γραμ
  ματέων των Κοινοτήτων καί νά προηγήται τού διορι-
  σμοΰ τους μιά είδική έκπαίδευση.
  ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣΟΛΥΜΠΙΑΚΗΖ,
  »♦♦♦♦♦♦«»♦♦♦♦♦«»*
  Αρχίζει σήμερα
  ή Ναυτική
  Έβδομάδα
  Άρχίζει σήμερα τό πρωΐ
  σ' όλόκληρη τή χώρα, ό έ-
  ορτασμός τής Ναυτικής Έ-
  βδομάδας.
  Τό πρόγραμμα των έορ-
  ταστικών έκδηλώσεων, που
  κατάρτισε ή διοργανώτρια
  έπιτροπή, στό Ήράκλειο πε-
  ριλαμβάνει γιά σήμερα ση-
  μαιοστολισμό δλων των ναυ-
  λοχούντων στό λιμάνι πλοί-
  ων, θαλάσσιες έκδρομές, δι-
  ακόσμηση των προθηκών των
  καταστή μάτων τής πόλεως,
  έγκαίνια Φωτογραφικής εκ¬
  θέσεως μέ ναυτικό περιεχό-
  μενο κ.λ.π.
  ΟΠΩΣ μάς γνώρισε ό
  Διευθυντής Ήραχλείου τής
  «Όλυμπιακής» κ. Χαϊκάλης,
  ή έταιρία τού προέβη στις
  σχετικές ένέργειες πρός την
  Πολιτική Άεροπορία^ σχετι
  κά μέ τό θέμα τής αυξήσεως
  τοΰ άριθμοΰ των καθισμά-
  των, στούς χώρους άναμο-
  νής τοΰ Άεροδρομίου Ήρα
  κλείου.
  Ή ενεργεια είναι σχετι-
  κή μέ τα σχόλιο πού δημο-
  σικνσαμε πρό. λίγων έβδο-
  μάδων καί μέ τό όποΐο άκρι
  βώς έπικαλούμασταν την
  παρέμβαση τής «Όλυμπια-
  πό κάθε πλευρά.
  Πραγματικά δπως τό
  περιμέναμε, ή «Όλυμπια-
  κή» ενήργησε σωστά καί
  γρήγορα κι ετσι δέν σπο-
  κλείεται, &ν κάνει τό ϊδιο
  κΌί ή 'Υπηρεσία Πολιτικής
  Άεροπορίας, νά δονμε σύν-
  τομα τοποθετή μ ένα στόν άε
  ρολιμένα Ηρακλείου, τα
  καινούργια καθίσματα, ττού
  θά έξιπτηρετήσουν καλυτέρα
  τό διακινούμενο μέσω τού
  όεροδρομίου μας κοινό.
  Ώς πρός την «Όλυ-
  μττισκή^, τή συγχαίρομε γιά
  Συγχαρητήρια
  Άπό τόν Πρέσβυ τής ιΕλ
  λάδας στή Βέρνη κ. Καλαμί
  δα, επ ι δόθηκε στόν έκεΐ δια
  μένοντα, Ήρακλειώτη Ό-
  θαλμίατρο κ. Πίνδαρο Δια¬
  λυνά, ό Χρυσός Σται/ρός τοΰ
  Τάγματος τοΰ Φοίνικος, έκ
  μέρους τής Έλληνικής Κυ-
  βέρνησης, μέ τό Προεδρικό
  Διάταγμα τής 1 Απριλίου
  1977.
  κης», ή όποία, άν καί δχι α- την ενεργεια της καί την έ-
  μεσα ύπεύθυνη, έχει την έξυ Ι παινοΰμε γιά την κατανόη-
  πηρέτηση των επιβατών, ά- ση τοΰ θέματος.
  ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  ΕΝΑ παράπονο μάς έ'ρχεται άπό τόν Άγιο Νικόλσο,
  γιά την συγκροτήση τοΰ έκεί Μηχανολογικού γραφείον.
  Δέν ΰπάρχει δηλαδή Μηχανολόγος, μέ άποτέλεσμα, σύμ¬
  φωνα μέ τα γραφειοκρατικά δεδομένα, νά μην μπορεί νά
  δοθεί αδεία όδηγήσεως αύτοκινήτου κλπ.
  Όττωσδήποτε, είναι άδιανόητη ή υπάρξη «Μηχανολο-
  γικοΰ» χωρίς Μηχανολόγο, χωρίς νά έκπληρώνει δηλαδή
  ή ύπηρεσία την αποστόλη της. Γι' αύτό μεταφέρουμε έδώ
  τό δίκαιο αΰτό παράπονΌ καί νομίζουμε δτι πρέπει τό συν-
  μώτερο, νά τοποθετηθεΤ Μηχαναλόγος στόν Άγιο Νικό-
  λαο.
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΤΖΗΔΕΣ
  ΟΠΩΣ είναι γνωστό, τα τσξΐ κυιμονεΐ σοβαροΰς κινδύνους,
  ύηΌχρεοιόνται νά παραλαιμβά-
  νουν τούς έπιδάτες, χωρΐς καν
  νά ρωτοθν γιά τόν προορισμό
  τους. Τουτο δμως, δέν συμ-
  βαίνει στό Ήράκλειο, τοολά-
  χιστο σέ μιά μικρή μερίδα τα-
  ξιτζήιδων, που δυσφη'μεΐ όλό-
  κληρο τόν κλάδο.
  Τόν τελευταΤο και,ρό, έχει
  περιττέσει οττήυ ώντίληψή μας
  μιά σειρά άπτό τέτοια ττερι-
  στοοτικά κσϊ τι>χα!νει_ νά £χου-
  ιμε άμεση άντίληψη των γεγο-
  νοτων. Γεγονότα άνεξήγητα,
  γισπί ή παράβοοση αύτη, έγ-
  <μέ τίς αύστηρότατες ποινές ττού έπιβσλλοντσι στούς ταξι- τζήδες οί όποΤοι άρνοΰντσι νά πάρουν έττιδάτες. Δέν νομίζουμε δτ ιεΤ*αι σω- στό καί τίμιο νάσυμβαίνουν τέτοια περιστατικά στό Ήρά¬ κλειο, μερικά άπτό τα όποΐσ ί- χουν πιό δυσάρεστο άκόμι> ά¬
  ποτέλεσμα. "Οπως, την περσ-
  σμένη βδαμάδσ, ττού «ττιάστη-
  καν στά χέριο» ίνας ταξιτζης
  ιμ' £ναη/ τουιρίστα, στήν ττλσ-
  τεία Ελευθερίας.