98778

Αριθμός τεύχους

106

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

4/7/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Χαρας σ* αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμα, τού Φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεΐ ίστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  ΗΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΖΙιευβυνίη»: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ, 280.291
  Χρόνος 3ος — Άρ. Φύλ. 106 — Δρχ. 5
  ΕΚΕΙ ΠΟΥ Ο ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ "ΣΜΙΓΕΙ-- ΚΑΙ "ΒΓΚϋΙΙΙΙΙΖΕΤαΐ-- ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΑΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  Τό.. Αδελφάτο-μορφή κοινωνικοϋ άποοτήματος-
  συμπλπρώνει τό Συνδικάτο τού έγκλήματος
  βγάλη
  Έρεννα
  ΚαταπέΑιης
  ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΘΡΩΠ ΩΝ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ · ΥΠΟΠΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΣΤΟΙ-
  ΧΕΙΩΝ · ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ · ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ
  Η ΟΜΟΦΥΑΟΦΙΛΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΡΣΗ · ΙΣΩΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ
  ΠΟΑΙΤΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΘΙΚΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
  «...ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΦΩΝΑΖΩ: ΕΙΚΟΝΑ ΣΟΥ ΕΙΜΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΥ ΜΟΙΑΖΠ» ·
  ΟΙ «ΣΑΠΙΕΣ ΡΟΓΕΣ» (ΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΤΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΛΑΣΟΥΝ ΚΑΙ
  ΤΑ «ΚΑΛΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ» · Ο ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑ ΤΟΥΣ
  ΠΑΝΤΕΣ · ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΞΕΚΑ ΘΑΡΙΣΜΑ ΠΑΡΑ ΟΙ ΑΝΕΥΘΥΝΕί ΦΗΜΕΣ.
  ΔΙΚΑΣΤΗΣ
  στΐς Ίδιωτικές τού σχέσεις, φέρε-
  ται περιπλεγμένος στήν ύπόΘεση
  Τό σέξ σέ όλες τού τίς μορφές, άκόμη καΐ τίς πιό άφύσικες
  καί άνώμαλες, έχει μπεΐ στή ζωή μας. Κινηματογράφοι
  καϊ Θέατρα παρουσιάζουν καθημερινά σκηνές σάν αύτη.
  Τό έρωτηματικό δμως είναι: μήπως δλα αύτά δέν γίνονται
  καΐ στήυ ττραγματικότητα;;;
  ΜΙΑ ΑΡΡΩΣΤΕΙη ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΠΟΑΑΑ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ !..
  Ποΰ θά κολυμπήοει εφέτος ό Λαός;
  ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
  Κίυδυνος - Βάνατος τα μικρόβια οιίς παραλίες μας
  Προσοχή στή θόλασσα!.. Κινδυνεύουμε.
  Ή μόλυνση φτάνει σέ ττρωτοφανή ΰψη. Τα θαλασσινά
  νερά, —ανουν σιγά - σιγά νά είναι ή άττόλαυση στίς μέρες
  τής καλοκαιριάτικης κάψας. Μέχρι καί ΕΝΤΕΚΑ ΕΚΑ
  ΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ μττορεϊ νά βρεθοΰν άνά
  κυβικό έκατοστό νεροΰ στίς Ήρακλειώτικες θαλασσες.
  Καί γεννάται τό έρώτημα: Ποϋ θά ττάει Φετος ό κό-
  σμος νά κολυμπήσει; Ποΰ θά τού δώσει ή θάλασσα δρο-
  σιά καί ΰγειτ
  Η ΜΟΛΥΝΧΗ
  Σύμφωνα μέ είδική μελέτη τ,οΰ Δ)ντή τού Ύπουργείου
  Κοινωνικών "Υττηρεσιών, 'Υγιεινολόγου κ. Γρ. Μαρκαντω
  νάτου, γιά νά είναι ή θάλασσο κατάλληλη γιά κολύμπιι,
  πρέπει νά έχει Ο—50 κολοβακτηριοειδή άνά κυβικό έκα¬
  τοστό. Γιά νά είναι —αραδεχτή «μετ" έπιψυλάξεως», 51 —
  500. "Υπο—τη, 5001—1000 καί εντελώς άκατάλληλη/, ττά
  νω ά—ό 1000.
  Στό Ήράκλειο. οί ανθρωττοί κολυμττοΰνε μέσα στή
  βρώμα καί την ταξιαρχία των κολοβακτηριοειδών, πού
  Φτάνουν σέ όρισμένες περιοχές, α;ύμφωνα μέ στοιχεϊα τής
  Δ)σης Κοινωνικών 'Υπηρεσι
  ών Ηρακλείου μέχρι καί 11.
  000.000 άνά κυβικό έκατο¬
  στό.
  "Ας δοΰμε πιό άναλυτικά
  στοιχεΤα άπό άναλυσεις
  προηγουμένας χρόνων:
  20.9.76, θαλάσσια ιπρΌ-
  χή Κρέτα Μάρις 11.000.
  Αύγουστος 76, θαΛάσσ.α
  περιοχή Κατσαμπά 4.30.000
  (μέ άναρίθμητες άττοικίες
  μικροβίων)
  Σεπτέμδρης 76, Κατ,σαυ-
  ΠΙΚΡΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  ΕΙΜΛΟΓΟΧ
  Ό θάνατος είναι μεγάλος.
  Εϊμαστε δικοί τού κι δταν
  γελοΰμε
  Κ ι έκεΐ πού θαρροΰμε
  πώς ή ζωή μάς ζώνει
  τολμά νά κλάψει έυχός μας
  ΚΑΙΝΕΚ Μ ΚΙί-ΚΕ
  Σιωπηλό βράδυ,
  πικρό άκούμτπσμα τοΰ
  χεριοι.
  στήν άνάμνηση, στήν
  στήν ευτυχία
  ττού ττέταξε μικρό πουλί
  μές τα σύννεφα τής
  άπόγνωσης..
  Λευκό λουλούδι
  στόν άνθό μαράθηκε
  ίίαλασσοττούλι στό ΒορηΛ
  πού χάθηκε
  κι' δμως
  στ ούς θάμνους τής ψυχής,
  κρύδονταν
  νωπές στιγμές
  έλπίδες κρύβονταν,
  σπόροι τής χαράς πού θά
  φύλλωναν
  σάν θάττεφτε τό νέρό τής
  έπιστροφής...
  Τώρα,
  στούς χλωμούς κάμττους
  δέν θαρθουν Άνοιξες,
  φωτεινά καλοκαίρια
  ούράνια βλέμματα
  — τό βλέμμα τό δικό σου —
  άλλες βραδυές άγάττης
  ςένοιαστο άκούμτπσμ'*
  τ' όνείρου σου,
  στά χέρια των γονιών σου...
  Α-12
  πάς 1 1.000.000.
  Σεπτέμβρης 76 Έρ^οστά
  σιο ΔΕΗ Ηρακλείου 11.
  000.000.
  15.6.76, Άγία Πελαγία
  1.300. ι
  31.5.76, Μάταλλα 24.000
  23.976, Ραδιοσταθμός
  24.000.
  23.9.76, Λίντο, 24.000.
  20.9.76, Κνωσσός Μπήτς
  930 (+ 430 κολοδακτηρί-
  δια).
  ΣΕ ΠΙΣΙΝΕΖ ΕΕΝΟΔΟΧΕ!αΝ
  23.9.75, Άτλαντίς 20.
  000.
  23.9.75, Κρέτα Μπήτς 6.
  000.
  17.9.75, Άτλαντίς, 250.
  000.
  17.9.75, Ξενία, 600.
  Αύγουστος 74, Ξενία 24.
  000 (+ 70 κολοδακτηρίδια).
  (Οί περισσότερες άπό τίς
  παραπάνω άναλύσεις, φέ-
  ρουν τήν υπογραφή τού 'Υ-
  φηγητή τής 'Υγειονομικής
  Σχολής τής Αθήνας κ. Ι. Α.
  Παπαδάκη).
  Νούμερα άπαράδεχτα. Ά-
  σχετα καί μέ τό αν ύπάρ-
  χει διακύμανση άπό την μιά
  μερά στήν άλλη. Ή υπάρξη
  Μέσα στά «μαύρα νερά» ττού βγαίνουν άπό τόν όχετο
  (τόξο) κολυμπά τό Ήρακλειωτόπουλο.
  Νεκρά
  στήν Άγορά
  ΝΕΚΡΑ - κυριολεχτικά - έπικρατεϊ στήν
  Άγορά τοθ Ηρακλείου, τόν τελευταίο και-
  ρό.
  ΟΙ ΕΜΠΟΡΟ1 καί οί Καταστή ματάρχες, δ-
  λων σχεδόν των κλάδων, τονίζουν την ά-
  πνοια τΐού μαστίζει τόν έμπορικό κόσμο καί
  την πτώση τής κίνησης πού έχει περιοριστεΐ
  στά τελείως χαμηλότερα έπίπεδα·
  ΕΝ ΤΩ μεταξυ, οί ύποχρεώσεις δέν σταμα-
  τοθν, με άποτέλεσμα νά δημιουργοΰνται
  σοβαρά προβλήματα, μεταξύ των οποίων τό
  σο&αρώτερο είναι ή διαμαρτυρηθή των συν-
  αλλαγ ματ ικών.
  Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, στόν όποΐο βαδίζομε
  όλοταχώς είναι βέδαιο πώς θά είναι τό θλι-
  6ερό τέρμα τής σημερινής καταστροφικής
  κατρακύλας πού Μχει πάρει ή Άγορά τοθ
  Ηρακλείου, ή όποία — ώς γνωστόν — είναι
  αιά άπό τίς σπουδαιότερες της χώρας, δε-
  δομένου δτι 6 Νομός Ηρακλείου, είναι ό
  πλουσιώτερος τής Έλλάδας.
  ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΗ λοιπόν μέ τό σοβαρώτατο αύτό
  πρόδλημα; Κανείς άρμόδιος τής Κυδέρνη-
  σης δέν Εχει απαντήσει μέχρι σήμερα άκό¬
  μη. Καί οΰτε τό περιμένομε, γιατΐ άπλού-
  στατα είναι εύρύτερα γνωστή ή κυδερνητι-
  κή ταχτική της σιωπής.
  ΣΤΟΥΣ φόρους δμως ξέρει νά... κραυγάζει
  έντονώτατα γιά την ε"γκαιρη εισπράξη τους.
  μουο κολοδακτηριδιοειδών,
  προϋποθέτει την υπάρξη ττη-
  γής. Καί παρ' δλα αύτά,
  βλέπουμε παιδία νά κολυμ-
  ττοΰνε στήν ΔΕΗ (μέ τα 1 1
  έκατομμύρια κολοβακτηρί-
  δια) στό λιμάνι καί στίς
  άλλες μολυσμένες περιοχές.
  ΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΖ
  Κι' δμως ή Κρήτη είναι
  νησί. Ζωσμένο όπως δλα
  τ' άλλα μέ θάλασσα. Γαλά-
  ζια, ζωογόνα, πεντακάθαρη.
  Εϋκολα προκύτττει τό έρώ¬
  τημα:
  «Χαθήκανε οί καθαρές θά¬
  λασσες;»
  Ή απαντήση είναι: Ναί.
  Χαθήκανε γιά τόν Ααό πού
  δέν μπορεΐ νά τίς χρησιμο-
  ποιήσει. Γιατί κι αύτές γί-
  νανε «τσιφλίκια». Πέρ' άπο
  τό άεροδρόμιο, ή θάλασσα
  ττεριφραγμένη (μέ έλάχιστες
  • Συνέχεια στή σελ ι δα 4
  ΑΝ ΤΟ κείμενο αύτό γραφόταν, κα- συνέχειες.
  νονικά, μέ την πέννα, θά μποροϋσε ΔΕΝ είναι δυνατόν, γιά τούς φίλους
  μέ τή βοηθεία των λογοτεχνικών έ- ~~~ -------------~~ ·α^^λ------------
  ναλλαγών, νά είναι κοινωνικά ύπο-
  Φερτό.
  ΓΡΑΦΤΗΚΕ δμως μέ τό νυστέρι τής
  Αληθείας, γιατί άπλουστατα δέν
  μποροθσε νά γίνει άλλοιώς, άφοΰ
  είναι δγαλμένο μέσα άπό τή σκλη-
  ρή καί άδυσώπητη πραγματικότης
  τα.
  ΕΚΕΙΝΟ, πού επειτα άπό άρκετη
  σκέψη, άποφασίσαμε νά κάνωμε, Γ,-
  ταν να μή δώσωμε έπώνυμες τις πε-
  ριπτώσεις, γιά δυό λόγους: Πρ,ίϋτον,
  γιατί οί σχετικές διερευνήσεις των
  αρμοδίων δέν έχουν καταλήξει (ά-
  πο δ,τι φυσικα ξέρομε), σέ συγκε-
  κριμένες έπώνυμες κατηγορίες, καΐ
  δεύτερον γιατί στόχος μας δέν εί¬
  ναι νά κάνωμε περισσότερο κακό,
  προτρέχοντας άπό τους άρμοδίους.
  ΔΕΝ ήταν δμως δυνατόν £να τόσο
  οοδαρο κοινωνικό θέμα, νά μην δεί
  τό φώς τής δημοσιότητας και νά μή
  στιγματιστεΐ ήθικά, άνεξάρτητα ά¬
  πό την ποινική ϊ) όΐλλη τιμωρία των
  ένόχων, πού λόγω καί τής «ύψηλής
  θέσης» μερικών άπό τοϋς άναμεμι-
  γμένους, δέν άποκλείεται νά μην έ-
  πιδληθοθν ποτέ!
  Η ΕΡΕΥΝΑ αύτη - καταπέλτης -
  εχει στόχο νά ένημερώσει τό Κοινό,
  σέ ενα θέμα μέ τρομαχτικές κοινω-
  νικο - ήθικές προεχτάσεις καί μέ
  την ένημέρωση καί τόν ήθικό στι-
  γματισμό, νά προλάβει δυσάρεστες
  της πραγματικης Αληθείας γεγο-
  νότα σάν αυτά που θά περιγρα-
  ψωμε νά καλΰπτωνται καί δέν
  είναι δίκαιο, τίς κάθε εϊδους κοι-
  νωνικές πληγές καί τα καρκινώμα-
  τα, νά τα ρίχνωμε πάντα στά προ-
  σωπα, πού χαραχτηρίζονται μέ τή
  λέξη «'Υπόκοσμος».
  ΠΕΡΑΝ τοθ δτι ίσχύει έδώ ό γνω-
  στός στΐχος τής Γαλάτειας Καζαν¬
  τζάκη, πού λέει: *·..μά άπό την κό-
  λασή μου μέσα σοϋ φωνάζω — είκό-
  να σου εΐμαι Κοινωνία καί σοΰ μοι-
  άζω», δπου τονίζεται χαραχτηριστι-
  κά ή εύθύνη της Κοινωνίας, δλων
  μας δηλαδή, γιά τα πρόσωπα που
  εμείς οί ϊδιοι πάλι χαραχτηρίζομε
  «κοινωνικά άποδράσματα», συμ&αί-
  νει στήν περίπτωση καΐ κατι αλ,λο.
  "Οτι δηλαδη ή ϊδια ή κατηγορουσα
  κοινωνία, πού λέγεται συνηθως « Υ-
  ψηλή Κοινωνία», μετ?χει ένεργά
  στίς καταστάσεις πού ή ϊδια κατη-
  γορεΐ και τιμωρεΐ. '
  ΕΙΠΑΜΕ και άλλοτε δτι δέν εϊμα¬
  στε πουριτανοί καί πολύ περισσότε¬
  ρο, άγιοι.
  ΤΟΝΙΣΑΜΕ δμως καί τό ξανατονί-
  ζομε, ότι δέν μποροθμε νά άφήνομε
  άστιγμάτιστα πρόσωπα καί κατα¬
  στάσεις, πού έκθέτουν τό κύκλο άπό
  τόν όποΐο προέρχονται, ένώ συγχρό
  νως δημιουργουν μέ τίς άφύσικες
  σκοτεινές ένέργειές τους, σοδα-
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ
  Ή Φοιτητική "Ενωση Κρη
  των, πού έδρερει στήν όδό
  Καττοδιστρίου 12, στήν Ά-
  θήνα, σέ καινούργιο ψήφι-
  σμάτης άσχολεϊται μέ τούς
  Άμερικανούς, σέ σχίση μέ
  τα πρόσφοττα έπεισόδια των
  Χανίων.
  Γιά τό ψήφισμα τονίζε
  ται, μεταξύ αλλων, δτι «οί
  Κρήτες Φοιτητές θά άγ'ωνι
  στοΰν στό πλάϊ τοϋ λαοΰ
  γιά νά δοθεΐ ή όπτάντηση
  πού πρέπει στούς Άμερικά
  νους».
  Τό ψήφισμα τελειώνει
  μέ τα συνθήμοττα: «"Εξω
  οί Βάσεις τοή Θανάτου»—
  «"Εξω οί Άμερικάνοι Ίμττε
  ρεαλιστές καί τό ΝΑΤΟ»—
  «'Εθνική Άνεξαρτησία»—
  «Αύτη ή γή είναι δική μας».
  ΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΑΙΟΤΗΤΑΣ^ΤΟΥ
  Ο αΐΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.
  ΠΠΟΝΤΟ ΣΕ ΕΡΟΤΗΣΕΙΣ ΜΒΣ
  Δημοσιε,ύουμε σήμερα, Α¬
  παντήσει ς σέ όρισμένα έρω
  τήματα πού ύττοβλήθηκαν
  ό-ττό τόν Διευθυντή μας στό
  Διοικητικό Συμβούλιο τού
  ΟΤΕ καί είδικά, στόν πρό-
  εδρο κ. Καβουνίδη, στήν
  είδική πρές —κόμφεράνς
  πού δόβηκε την περασμένη
  βδομάδα στό Ήράκλειο.
  —'Έχει λεχθεΐ δτι έγιναν
  στήν έποχή τής Χούντας
  προμήβειες υλικών στόν Ο
  ΤΕ μέ άττώτερο σκοττό την
  Κδισττοίηση χρημόπων.
  —"Ολες οί ύποθέσεις προ¬
  μηθείας, πού έγιναν χωρίς
  διαγωνισμό, εχουν παρα-
  ττεμφβεϊ στάν ΕΙσαγγελέα. νέ ατσαλα ή
  "Εχουμε στείλει δλες μηχανημάτων,
  τίς άτασθαλίες τής έ
  ποχής αυτής στόν Είσαγγε
  λέα.
  —"Εχει λεχθεΐ δτι ύπάρ-
  χουν μηχανήματα σκάρταν
  ττού δέν μπορεΐτε νά τα έ-
  λέγξετε.
  —Δέν ύττάρχουν σέ λειτουρ
  γία. Την έποχή τής προη¬
  γουμένης Διοικήσεως, έγ·-
  τοποθέτηση
  άνομοιόμορ
  Φα. Άς πάρουμε γιά παρά
  δειγμα μιά μεγάλη ττρομή
  θεια υλικών, ποΰ δέν μπο-
  ρεί νά καλύψει οϋτε ενας ου
  τε δυέν άλλά τρείς προμη
  θευτές.
  Τότε, πρέπει τα μηχανή
  ματα τοΰ ενός νά πάνε π.χ.
  στή Θράκη, τοΰ αλλου στή
  Θεσσαλια καί τού τρίτού,
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  ►♦♦♦< ►♦♦♦ Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ ΙΣΩΣ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑ ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ Σήμερα ϊσως νά βκδοθεΐ ή άπόφαση γιά τό Κακούρ γημα πού άρχισε νά έκδικά ζεται την ττροπερασμένη βδομάδα καί συμπληρώνει ήδη 13 μέρες διαδικασίας. Μτά τή σημερινή άγό- ρευση των δύο έναπομεινάν- των δικηγόρων ΰπερασπίσε ως κ.κ. Έμμ. Χατζηδάκη καί Κ. Κυριακάκη άναμένεται • Συνέχεια στή σελίδα 4 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ... ΧΑΝΙΩΝ Τό Έφετείο Κρήτης, όρθά έχει καθιερωθεί νά ό- νομάζεται Έφετεΐο Χανίων. Γιατί τή μόνη ττόλη τής Κρήτης πού έξυπηρετεΐ εί¬ ναι τα Χανιά καί, ϊσως, τό Ρέθυμνο. "Οσον άψορά τό Ήράκλειο καί τήν Άνατολική Κρήτη, δχι μόνο δέν τούς έξυπηρετεΐ, άλλά αντιθέ¬ τως δημιουργεΐ σοβαρώτατα προβλήματα, σέ δικη- γόρους, διαδίκους, μάρτυρες κ.λ.π. Τό γεγονός μάλιστα δτι τό 90% των ΰποθέσεων πού έκδικάζει' τό Έψετεΐο Κρήτης άφοροΰν την Ά- νατολική Κρήτη καί κυρίως τό Ήράκλειο, έπιτείνει τό άστοχο τού δλου θέματος. Βεβαία ή ύπόθεση αύτη είναι γνωστή καΐ οί δια- θέσεις των κυβερνώντων γιά μιά δίκαιη καί ττραχτι- κή λύση γνωστότερες. Άλλά το ζήτημα είναι δτι ό κόσμος ταλαιπωρεΐται άφάνταστα. Νομίζομε λοιπόν ότι ή λύση τής καθιέρωσης κατά διαστήματα μεταβατικοΰ Έφετείου, ττού θά συνεδριά- ζει στίς ΰπόλοιπες πόλεις τής Κρήτης, είναι μιά λύση πού έπιδάλλεται. ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ Στό διάστημα τού δευτέ¬ ρου 15νθημέρου τού Ίουλί ου, πρόκειται νά κατεβεΐ στήν Κρήτη ό Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέας Παπαν δρέου, 6 οποίος καί θά έκψω νήσει ττολιτικούς λόγους στό Ήράκλειο, Ρέθυμνο Χά νιά καί ϊσως καί στήν Άνα τολική Κρήτη. Ή κάθοδος τοΰ κ. Πα¬ πανδρέου στήν Κρήτη άναμέ νεται μέ ίδιαίτερο ενδιαφέ¬ ρον, ένώ οί όπαδοί τού ΠΑ¬ ΣΟΚ, τού ττροετοιμάζουν με γάλη ύποδοχή. ■■■■■■■■■■■■■■■Β ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΖ ΜΑΡΙΝΑΚΗΕ Ο ΜΑΣΟΝΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟ ΟΡΟΣ Σύμφωνα μ έ πληροφορίες πού διαρρεύσανε άπό τό συγγενικό περιβάλλον τοΰ μασόνου τέως Άρχιμα|ν6ρί τη κ. Θεοφυλαχτου Μαρινά κη^ ό καταδικασθείς άττό τήν Ίεραρχία Κρήτης σέ (σόβιο έγκλεισμό σέ μοναστήρι έκ- τός Κρήτης, διάλεξε τελικά μιά μοντ| τοΰ Άγίου "Ο- ρους. ΟΙ ϊδιοι κύκλο ι είπαν δτι τοΰ έγινε πρόταση γιά νά μεταβή στήν Άμερική, άλλά ό ΐδιος τήν ά— όρριψε. Νομίζομε δτι μιά ΰπεύ θυνη ένημέρωση τοΰ Κ οί νού, άπό τήν 'Επίσημη 'Εκκλη- σία τής Κρήτης, γιά τό ποΰ έκτίει την ποινή τού ό κατα δικασθείς, θά ήταν επ 16ε- βλημένη.
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1977
  τει αύτές τίς μέρες στήν αϊ
  θουσα Κασαττάκη—Ξυστρά-
  κη. Έκεΐνο ττού εχει μεγολύ
  τερη σημασία, είναι τό δτι
  ό αΰτοδίδαχτος Χρηστίδης
  κατάφερε νά άξιοποιήσει κα
  τα τό δυνατόν τό ζωγραφικά
  τού ταλέντο, μέσα σέ λίγα
  χρόνια.
  Ένδεικτικά άναφέρουμε
  ότι ό Χρηστίδης άρχισε νά
  ζωγροφίζει σέ ήλικία 45
  χρονών.
  ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΔΟΜΑΔΑ
  Συνεχί/ζεται στήν γκαλε
  ρί κ. Σταυρακάκης ή εκθέση
  ζωγραφικής γιά την Ναυτι-
  κή έβδομάδα. Έκτίθενται
  έ'ργα διακεκριμένον 'Ελλή-
  νων Ζωγράφων όπως, Γ Τσα
  ρούχη, Θωμά Φοτνουράκη, Α.
  Φασιανοΰ Φιλίππου Τάρ
  λοσυ, Γιάννη Μιγάδη^ Γραμ
  μοττότΓθυλου, Λαγάνα, Κοψί
  δης, Βενιοΰ Βακιρτζή. Τέ
  τση Τζομττανάκη κλπ.
  ΕΚΘΕΣΗ ΚΡΗΤΗΝ
  Ζωγραφικη
  ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
  Την περασμένη Παρα-
  σκευή έγκαινιάσθηκε στόν
  Ναό τού Άγίου Φραγκίσκου
  στό Ρέθυμνο, εκθέση Ζωγρα
  Φικής τοΰ διαλεχτοΰ ζωγρά
  Φού, Δημήτρη Ταλαγά/νη.
  Τα εργσ που έκτίθεντσι ττα
  ρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέ
  ρον γιά την ίδιοιτερότητα
  τής Τεχνοτροττίας τοθ ζω-
  γράοου καί γισ τό ότττλετο
  ταλέντο πού διοχετεύετσι
  στά εργα τοιϋ Ταλαγάνη. Ό
  ζωγράφος έχει σπουδόσει
  στή Σοβιετική "Ενωση καί
  έχει εκθέσει σέ ττολλές ττό-
  λεις τού εξωτερικόν. Ξεχωρι
  στή έπιτυχία, είχε ή εκθέση
  τού σέ αΐθουσα τοΰ «Λ' ον-
  τεον» στό Πσρίσι,, τό 1974,
  ττσυ ήταν άφιερωμένη στό
  Γιάννη Ρίτσο.
  Στά έργα τού Ταλαγάνη
  θά βρεΐ ό φιλότεχνος την ά-
  —λότητα καί την εύθύτητα
  τής εκφρασης, καθώς καί
  την άττεραντοσύνη των Ιέκ-
  φραζόμενων Ιδεών.
  Μετά τό Ρέθυμνο ό Ταλα
  γάνης θά εκθέσει στό Ρίο,
  στήν Πάτρα1 στή Ζάκυνθο,
  στά Χανιά, στό Βόλο ^κλπ.
  Ή εκθέση τοΰ Ρεθυμνον, τε
  λεΐ ΰττό την αίγίδα τής Ε.
  ΘΕ. Κ.
  ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΤΙΔΗ
  Ό Χανιώτης Ζωγράφος
  Χρήστος Χρηστίδης, έκθέ-
  ποιηση
  ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
  Γνώριμες Φυσιογνωμίες
  άνεβοκατεβαίνουν τις σχισμένες άφίσσες
  των άστικών κέντρων.
  Σφίγγουν τα δόντια καί τίς γροθιές.
  Μειουσιώνουν τίς καρδιές
  γιά ν' άποψύγουν τίς άνθρώπινες φυσικότητες.
  Οί άνθρωποι γεννιοΰνται στό μέτωπο.
  Σέ κάποια κρύπτη, στό γυμναστήριο.
  Καί πεθαίνουν στό μέτωττο...
  Μή ζητάς λεπτομερείς.
  Αεν ϋττάρχει τόττος καί χρόνος.
  Ή ήλικία μετριέται μέ τ' όρματα.
  'Εκεϊνα ττοΰ θά τταρελαύνουνε αΰριο,
  στίς γωνιές των Μουσείων
  Πού θά κυματίζουνε — σημαίες τεράστιες —
  παν' άττό τίς καθαρές συνειδήσεις
  καί τις θύμισες πού θά συντροφέψουν
  τό Σταυρό πού κρεμάσανε τό Σώμα τοΰ "Ηλίου.
  Φ. Χ.
  ♦♦»♦«>♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦»♦ »♦♦♦♦♦♦»♦♦«>
  ΤΡΙΗΜΕΡΗ
  ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
  Από Ηράκλειον
  Άναχωρήοεις κάβε Ζάββατο
  Ν
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ
  Ι
  'Αμέσως μετά την λήξη
  τής εκθέσης γιά την Ναυτι-
  κή βδομάδα, θά άκολουθη
  σει στήν γκαλερί τοΰ Κ.
  Σταυρακάκης ή Όμαδική
  —"Εκθέση Ζωγραψικής Κρη
  των Καλλιτέχνην. Ή εκθέση
  αύτη, συμττεριλαμβάνεται
  στό ττρόγραμμα των Πολιτι
  στικών έκδηλώσεων, γιά τό
  ,Φετινό καλοκαίρι.
  ΗΕΚΑΚΙΙΟΝ
  Αγ. Τίτου 2 Τηλ. 287-737, 283737
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  «ΚΑΗΜΑΤΑΡΙΑ»
  ΟΛΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΥ
  ΚΑΛΟ ΦΑΓΗΤΟ ■ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  Ανδη Νάρκισσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΔΟΣ
  ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
  «ΑΑΝΑΗ»
  ΚΟΚΚΙΝΙ ΧΑΝΙ
  Διαθέτει διά τό κοινόν, έκτός την πολιτι-
  σμένη τού σάλα καί κουζίνα έκλεκτή, μέ μέγα
  λη ποικιλία μεζέδων καί φαγητών.
  • Άναλαμβάνομε ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ, ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
  ΓΑΜΟΥΣ
  • 'Υπηρεσία πρόθυμη — Σέφ σπεσιαλίστας
  ΜΈ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ
  ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΟΛΑ
  ΑΥΤΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΏΠΩΣ
  ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
  (ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ)
  «ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΞΥΠΝΗΜΑ
  ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ»
  Μ' αυτόν τόν τίτλο/( έκυ-
  κλοφόρηο-ε 'να καινούργιο
  βιβλίο, γραμμένο άττό τόν
  Χανιώτη δικηγόρο Στρατή
  Παπαμανουσάκη. Είναι ενα
  βιβλίο ττού έξετάζει άπό την
  Ίστορική καί Πολιτική σκο
  ττιά τούς άγώνες τού Λαϊκοΰ
  κινήματος, στά Χανιά. Πη-
  γές κυρίως είναι έφημερί
  δες και διάψορα έγγραφα
  τοΰ τέλθυς τοΰ ττροηγούμε-
  νου αίώνα καί τής άρχής
  τού τωρινοΰ. Τό «'Εργατικό
  Ξύττνημα» καλύτΓΓει ένα με¬
  γάλο κενό. Την Πολιτική ση
  μασία καί έξέλιξη των Λαϊ-
  κών όγώ^ων σέ ένα τταρθένο
  —άττ' αύτη τή σκοπιά,—έ-
  δαΦος, άφοΰ κανείς ή σχεδόν
  κανείς μέχρι σήμερα, δέν έ¬
  χει άσχοληθεΐ μέ την Κρητι
  κή 'Εργατοαγροτική Ίστο-
  ρία. Πιστεμουμε δτι ή Ίστο
  ρική Έρευνα τοΰ Παπαμα¬
  νουσάκη, θά εχει καί συνέ-
  χεια.
  ΈκδηΑώοεις
  ΤΟ ΛΑ-Ι-ΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
  ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
  Μέ έντατικό ρυ&μο, ττροε-
  τοιμάζεται άπό την Κοινότη
  τα Καστελλίου Πεδιάδος
  τό Μεγάλο Λαϊκό Πανηγ(ύρι
  πού θά γίνει την 7η Αΰγού
  ότου, μ έ σκσπό τό «ζέστα-
  μα» των σχέσεων των ξενητε
  μένων τής ττεριοχής μέ τίς
  ρίζες τοΰ τόπου τους.
  Προβλέπεται νά έχει με-
  γάλη έπιτυχία υστερα άττό
  τή μεθοδευμένη δουλειά τοΰ
  κ. Προέδρου και των Σύμ¬
  βουλον, ττού σκοπεϊ καί
  στήν κ)χλλιτεχνική άποκέν-
  τρωση, μιά και ή ΰπαιθρος
  είναι εντελώς ξενισμένη άπό
  καλλιτεχνικές έκδηλώσεις.
  ΦΕΣΤΙΒΑΛ Κ.Ν.Ε.
  Τό ττρώτο δεκαήμερο τού
  Αΰγούστου, θά γίνει στό
  Ήράκλειο τό.Φετινό Φεστι-
  βάλ τής Κ.ΝΕ, μέ συμμετο-
  χή ττολλών Καλλιτεχνών καί
  ττλούσιο καλλιτεχνικό, πού
  συνάμα είναι και άγωνιστι-
  κό, ττρόγραμμα.
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
  '" ΜΑΡΙΟΣ
  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΡΑΓΚΑΚΗΝ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 2
  ("Οπισθεν Καταστημάτων Μα-
  ρούδα).
  ΤΗΛ. 289 — 593
  ΔΕΧΕΤΑΙ 8.30' — 1
  5 — 8 μ.μ.
  !■■■■
  ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ
  Κοπριά Μοσχαριών.
  Φόρτωσις μέ φορτωτή.
  Τηλέφωνα 286543 και
  280712.
  Άπό 8 έ"ως 1 καί άπό
  6—9μ.μ.
  1ΧΒ
  Σημόδια εγκατάλειψη^
  Ή πρώτη έντύττωση μιάς
  έττίσκεψης στό 'Ενετικό
  Φρούριο, στόν Κόυλε, προέρ
  χεται άττά την άττοπνικτική
  μυρουδιά των οϋρων^ πού
  σχηματίζουν λεκέδες στό πά
  τωμα. Είναι νά ντρέττεσαι.
  Στό εξωτερικώ, έ'να όττοιοδή
  ποτε μνημεΐο, θεωρεϊται κά
  τι το Ιερό καί γίνεται άντι
  κείμενο ττεριποίησης καί
  ττροσοχής.
  Στόν Κόυλε, τα σημεΐα
  τής έγκατάλειψης, είναι εν
  τονα. Μιά «τταράγκα» στημέ
  νη στήν πόρτα τοΰ μνημείου
  δύο φύλακες που μαζεύουν
  τάληρα καί βιβλιαράκια ξε
  νόγλωσσα —τουριστικά—
  γιά ξεττούλημα.
  Στίς τεράστιες αϊθουσες,
  στίς φυλακές καί στούς δια
  δρόμους ή κατάσταση χειρο
  τερεύει. Τό λιγιστό φως ττου
  μτταίνει άττό τίς είσόδους
  καί τούς λιγάριθμους φωτα
  γωγούς, έξαφανίζεται. Μο
  νάχα σκοτάδι, τίποτα άλλο
  δέν μπορεΐ κανείς νά διακρί
  νει μέσα στίς αϊθουσες τού
  Κόυλε.
  Άγανακτησμέινοι Ιέΐτισκέ!
  τττες, ψαχουλεύουν τίς τσέ
  ττες, άνάβουν σττίρτα έττιμέ
  νοντας νά άττολοώσουν την
  Άρχιτεκτονική αρτιότητα
  σέ συνδυασμό μέ την Ίστο
  ρική άξία τοΰ μνημείου.
  Μέσα στά σκοτεινά, ζευ
  γαράκια τοΰ μεσημεριοΰ,
  βρίσκσυν καταφύγιο γιά νά
  γλυτώσουν άττό τα ττερίερ
  γα βλέμματα των άνθρώ
  πων. Πράγμα ττού φτάνει
  στήν έξαρση τίς μεσημερια
  νές ώρες, πού δέν ύπάρχουν
  σχεδόν καθόλου έπισκέπτες.
  Τότε, οί κρυφές γωνιές γε
  μίζουν νεανικά κορμιά πού
  μέσα στό «τέλμα» τής ττολυ
  κοσμίας βρίσκουν καταγύ
  γιο τόν μισο εγκαταλελειμέ
  Ο ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
  Γιά δεύτερη Φορά), ή Ε
  ΘΕΚ άνεβάζει τόν «ΕΡΩΤΟ
  ΚΡΙΤΟ» στό θέατρο τοΰ
  Κόυλε. Στόν- θαυμάσιο αύτό
  χώρο πού διαμορφώση κ ε σέ
  θέατρο. Δέν εχουμε νά γρά
  ψουμε πολλά. Μόνο δτι δέν
  δικαιολογεΐται μιά τέτοια
  παράσταση άπό μιά 'Εται-
  ρία πού παίρνει 20 έκατομ
  μύρια έττιχορήγηση. Τό θαυ
  μάσιο αΰτό έργο τής Κρητι
  κής^ Λογοτεχνιας, δέν είναι
  γιά προχειρότητες, Δέν ττρο
  σφέρεται. Είναι ένα έργο δύ
  σκολο. Χρειάζεται δουλειά.
  Μόχθο καί πεΐσμα. Δέν άνε
  βάζεται δπως —δπως στή ι
  σκηνή. |
  Όπωσδήττοτε, οί τταρα
  στάσεις τής ΕΘΕΚ, δέν εΓ-
  χαν τίττοτα τό άξιόλσγο.
  Άρχίζοντας άττό την σκηνο
  θεσ ι α καί καταλήγοντας
  στήν έρμηνεια των ήθοττοι-
  ών. Μοναδική ΐσως έξαίρε
  ση, ό Τίμος Περλέγκας στό
  ρόλο τοΰ ττοιητή και ένα —
  Βυο αλλοι ήθοττοιο! σέ δευ-
  τερεύοντες ρόλους.
  Πληροφορηθήκαμε δτι μέ
  σα στό καλοκαίρι, θα κατέ
  βη μέ τόν 'Ερωτόκριτο, ό
  Σπΰρος Εύαγγελάτος. Μα¬
  κ άρ ι.
  Θά δοθεΐ ή εύκαιρία στόν
  κόσμο νά συγκρίνει, την
  επί πονή δουλειά τοΰ Εύαγ-
  γελάτου μέ τις πσραστά-
  σεις τής ΕΘΕΚ.
  ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ
  Ο "ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ,,
  Ό «Μάγος τοΰ ΔοξαριοΟ» ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ
  άνοιξε τό καλοκαιρινό τού κέντρο
  ΣΤΑ ΣΠΗΛΙΑ
  καί περιμένει δλους τους λάτρεις
  τής γνήσιας Κρητικής Μουσικής
  γιά άξέχαστες έραδυές.
  "Οσοι, είδικά, εχουν
  «ντουχιουλμέδες» καί «γιαγκιλίκια»,
  μποροθν νά τα σέύσουν,
  (γ) νά τ' άνάψουν περισσότερο),
  άκούγοντας τίς δοξαριές τοθ ΆδυσσινοΟ,
  πού είναι μαχαιριές στίς εΰαίσθητες
  καρδιές.
  ΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ - ΓΑΜΟΥΣ - ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
  ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ
  ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 233.355
  Ο "ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ
  II
  ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ
  ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟ ΔΟΞΑΡΙ ΤΟΥ
  ΚΑΙ ΤΟ ΑΧΤΥΠΗΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ
  Νέα, μορφωμένη, γιά Ιδιαιτέρα Δ)ντοΟ
  Έπιχειρήσεως. Άπαραίτητος προϋπόθε-
  σις: δίπλωμα όδηγήσεως. Πληροφορίες
  τηλ. 283.613.
  ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗ «ΜΑΡΙΝΑ»
  "Ενας παιδικός παράδεισος πλάι στή ©άλασσα
  ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ-
  ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΑΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό παιδί σας στό
  κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά διασκεδάση καί
  νά άναπνεύση ίώδιο, στό Ένετικό Λιμάνι
  τού Ηρακλείου.
  καλωόια
  ΟΤΕ πόλεως
  -αηΐβΐ
  στ 5οι
  Φραγμός ύπεραστικών
  τηλεφωνημάτων
  • Άσφάλεια 10Οο)ο
  • Βλάβες μηδέν
  • Τοποθετώντας τό κλειδί
  καΐ στρέφοντάς το δεξιά
  παίρνετε ύπεραστικά
  τηλεφωνή ματα
  Άντιπρόσωπος Κρήτης:
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗΣ
  Κυδωνίας 6, τηλ. 23.11.29
  νο Κόυλε.
  —Μά, γιατί τελοσττάν
  των μαζεύετε τα τάλληρα;
  Γιά νά κοροιδεύουμε τόν κό
  σμο ή' γιά νά διακρίνει στά
  σκοτεινά τίς σιλουέτες των
  ζευγαριών;
  Ή φράση άνήκει σέ γνω-
  στό "Ελληνα καλλιτέχνη,
  πού έτυχε νά τόν σι/ναντή-
  σουμε ττρίν άττό λίγους μή-
  νες στήν ε'Γσοδο τοΰ Κόυλε.
  Παραττονιόταν 6 δνθρωπος.
  "Ηθελε νά δεί. Μά συνάντη
  σε την έττίμονη άρνηση τοΰ
  φύλακα:
  —Τα Φωτα δέν άνά¬
  βουν γιατί «παίρνει νγρσ-
  σία τό ήλεκτρικό»..
  Βεβαία, ύπάρχουν οί προ
  βολεΐς. "Αχρηστοι κι' αύτοι
  άφοΰ ττοτέ δέν χρησιμοποι-
  οΰνται, μέ μοναδική έξαίρε
  σι«, την αΐθουσα μέ τα 6ό-
  λια, ττού παραμένει κλειστή
  καί ττρέπει νά, πάς «συστη-
  μένος» ν' άνοίξεις την ιτόρ-
  τα καί τόν ήλεκτρικό διακό
  τττη...
  Μοναδική «άξιοποίηση»,
  ή δημιουργία θεάτρου ττάνω
  στό Φρούριο. Ώραΐα ίδέα.
  Σάν πράξις, δμως; Θαυμά-
  σιοι χώροι, σκαλοττάτια,
  βράχια, σκηνικά έτοιμα σχε
  δόν γιά παραδοσιακό Κρη-
  τικό Θέατρο. Είναι ομως ά-
  δύνατο νά δοθεΐ παράσταση
  σάν ττατήσει ό Αύγουστος ι
  άττό τό κρύο καί τίς σταγό-'
  νες τής θαλάσσας.
  Είχε ττροταθεΐ παλιότερα, ή
  λ(3ση μ έ τίς πλαστικές λνό-
  μενες «όροφές». Άττάντηση
  καμμιά... Ι
  Ντροπη. Καΐ κρΐμα. 'Ένα
  τέτοιο μνημεΐο, δέν πρέπει
  νά μένει σ' αύτη την κοπά-
  σταση. Ή απαντήση κάποι
  ου άρμόδιου δτι δηλαδη γί
  νεται «διαροή» ρεύματος
  καί δέν συμψέρει νά άνά¬
  βουν τα φωτα, μέ μεγάλη
  κατανάλωση ήλεκτρικοΰι, ά-
  φοϋ δέν εΐσττράττονται τγολ
  λά ά—ό τα λίγα εισιτήριον,
  δέν στέκεται. Τό 'Αρχαιολο
  γικό Μουσεΐο είσττράττει μέ
  χρι καί 100 καί 200 χιλιά-
  δες καθημερινά. Πόσο άλή-
  θεια θά κόστιζε ή ήλεκτρο-
  φώτιση τοΰ Κόυλε;
  • ΚΟΥ! φ ΚΟΥ! · ΚΟΥ! · ΚΟΥΕ · ΚΟΥ|
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ .281396 (Φώτο Πα-
  ρίσι)
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΔΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
  Ζητοΰνται οίκόπεδα
  στο κέντρο τού Ήρα
  κλείου
  Τεχνικόν Γραφείον
  ΧΤΕΛΗΟΥ Δ. ΠΑΓΚΙΟΖΗ
  ΑΓ. ΜΗΝΑ 15
  τηλ. 289595
  Τό γνωστό
  Κοπτνοπωλεΐο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα
  τα εΐδη τοθ
  καπνιστή,
  περιοδικά,
  έφημερίδες
  και την
  «ΑΛΗΟΚΙΑ»
  ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΣΙΓΑΡΑ...
  Τό περίττετρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  στή Βασιλική τοΰ Αγ. Μάρ¬
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  Διαθέτει καί την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  • Τό θέμα πού δημοσιεύσαμε την περασμένη Οδο-
  μάδα, σχετικά μέ τό θόρυβο των με-,αφώυων νΐ/χτε.
  ρινοΰ κέντρου, ττού είναι πλάι σ:ο ^Βενιζέλειο» Νο-
  σοκομεϊο, συζητήθηκε άρκετά. Σχετικός εΤναι 6 ττα
  ρακάτω διάλογος:
  — Καταλαβαίνω δτι τα μπουζούκια θσ ένοχλοΰν
  όπωσδήποτε τούς άρρώστους, άλλά ή —ερίτττωσ-η
  έχει καί την καλή της ττλευρά.
  — Ποία δηλαδη;
  — Νά, τό δτι έφαρμόζεται νέα διεθνής βε^απευ-
  τική μέθοδος... «νοσηλεία μετά μουσικής»! ..
  Και ό δεύτερος συμττλήρωσε:
  — Άν οοβαρολογεΤς, νομίζω δτι χρειάζΕσα·...
  ξΰλο μετά μουσικής! . . .
  • Κατά τή συνεδρίαση τοΰ Έφετείου Κρήτης, το
  πρωί τής 22 Ίουνίου, δταν ακριβώς διεξαγόταν ή
  δίκη ή σχετική μέ την άπάτη πού διέπραξε κατά
  ενός άγοραστή τό ζεΰγος Βαγγέλη καί Χαρούλας
  Παπαδάκη, ό τταραβρισκόμενος διευθυντής τής «Ά-
  λήθειας», εΤχε θέσει σέ ενεργεια τό μαγνητόφωνό
  τού.
  ιυυ.
  Κάποια στιγμή λοιπόν πού άντιλήφθηκε την πε-
  ρίτττωση ό Είσαγγελέας τής έδρας κ. Άλεξόττουλος,
  σιγομίλησε στόν Προεδρεύοντα Έψέτη κ. Ζιάννη
  καί σέ λίγα λετττά είχε κατοκτχεθεΐ ή μαγνητοτσι-
  νία
  Κάττοιος λοιπόν ττού ρώτησε νά μάθει γο λόγο τής
  κατάσχεσης, ττήρε την εξής άττάντηση άττό Χανιώτη
  δικηγόρο:
  — "Εχουν κακές άναμνήσεις άπό τό μαγνητόφω-
  νο τής «Αληθείας». . .
  • Μοΰ διηγήθηκαν ένα διάλογο, άπό την τελευ¬
  ταία δίκη τοΰ διευθντή τής εφημερίδας μας στά Χα¬
  νιά, δττου καταδικάστηκε σέ 4 μηνών φυλακίση, έ-
  ρήμην.
  Ό κ. Πρόεδρος τοΰ Δικαστηρίου, ρωτά τόν 6α-
  σικό μάρτυρα καί μηνυτή, τόν φύλακα δηλαδη των
  Φυλακών Χανίων, πού άκουσε — δήθεν — την έπί-
  μαχη φράση: ^
  — Γιά πές μας κύριε μάρτυς, ττως ακριβώς ειπε
  τή φράση ό και-ηγορούμενος;
  — Εΐπε ακριβώς τό εξής: «Ό κύριος Ύπουργός
  τής Δικαιοσύνης είναι μαλάκας».
  Καί ό κ. Πρόεδρος, τταρατήρησε εΰστοχα:
  __ Δέν νομίζω δτι ή ~ροσφώνηση κύριος νά συν-
  τάσσεται καί τόσο πολύ μέ τόν χαραχτηρισμό...
  Όσο γιά τόν μάρτυρα, έκείνη τουλάχιστο τή στι¬
  γμή, ή δψη ττού ττήρε, ταΐριαζε μέ τόν έττίμαχο χα¬
  ραχτηρισμό... χ
  • Ό έ'νας άπό τούς Άμερικανούς άλήτες, πού ,
  δικάστηκαν στό Έψετεΐο Κρήτης, γιά τό ξέσκισμα
  των ΊΞλληνικών Σημαιών, μέ 8 μήνες έξαγοράσιμη
  φυλακή, λεγόταν Γκάστρο.
  Κάττοιος λοιπόν έ'κανε τό παρακάτω λογοπαίγνιο,
  ευθύς μετά'τήν εκδοση τής άττόφασης:
  — Την έττόμενη φορά ό Γκάστρο θά μάς... γκα-
  στρώσει! . . .
  Γιατί δχι; Δολλάρια έχει. Κι' οποίος τάχει...
  γκαστρώνει καί δέρνει!
  • 'Ένα άπό τα άποτελέσματα των καινούργιιον
  έπεισοδίων μέ τούς Άμερικανούς στά Χανιά, ήταν
  δτι οί ώραΐοι Χανιώτες ρίξανε τόν ίνα άττό τούς
  τέσσερεις στή θάλασσα.
  Καί κάποιος παρατήρησε εΰστοχα:
  — Άττό τή μιά θέλομε νά κάνωμε προσπαθεία
  γιά νά μή... ρι/τταίυονται οί θάλασσές μας κι άπό
  την άλλη εμείς οί ϊδιοι ρίχνομε τέτοιες... βρωμιές
  μέσα!
  — Τό χειρότερο δέ είναι δτι ό Άμερικανός αύ-
  τός ήταν καί... μαΰ,ρος.
  • Στή συνέντευξη Τύπον πού έδοοσε ττρόσφατα
  ό Γενικός Διοικητής τοΰ Ο.Τ.Ε. στό ξενοδοχείο τοΰ
  Ηρακλείου «Άττολλωνία», παραβρισκόταν καί ό κυ¬
  βερνητικάς βουλευτής κ. Μανόλης Κεφαλογιάννης, ό
  οποίος υπήρξε καί πρόεδρος τού Δ.Σ. τής ίδιοχτή-
  τριας ξενοδοχειακής έτα'ρίας.
  Σέ κάποια στιγμή λοιπόν ζ κ. Καόουνίδης. χα-
  ραχτήρισε την 21η Απριλίου 1967. σάν.. Έπανά-
  σταση. Άμέσως δμως ό διευθύνη·; τής «Αληθείας*
  τόν διόρθωσε, λέγοντάς τού δτι λό^νθ ·>ής θέσης —
  τουλάχιστον — ττού κατέχει σάν Δ'οικητήο τού 0.
  Τ.Ε., ττρέττει νά λέει την 21η Απριλίου, Πραξικό-
  ττημα.
  Καί ό κ. Καβουνίδης ζήτησε συγ·/όι.ιη γιά τό λά-
  θος τού καί συνέχισε.
  Όσο γιά τόν κύριο Μανόλη, κοκκίνησε ^ρ
  μέ την δλη στιχομυθία. Καί' μιά κακή γλώσσα, εΐ-
  πε λίγο όργότερα:
  — Τί νάκανε ό άνθρωπος; Στό σπίτι (ή καλυ¬
  τέρα στό... ξενοδοχεΤο) τού κρεμασμένου, μιλάνε
  γιά σκοινί;
  Φαίνειαι νά έννοοΰσε ό πονηρός, τό περίφημο
  δάνειο τής... Έττανάστασης (συγνώμη τής Χούν-
  τας...) .
  • Διαβάζοντας κάττοιος τό άρθρο τής περασμε-
  νης «Άλήθεισς», τό σχετικό μέ τό δτι τό *Έξω οί
  Βάσεις», πρέττει νά γραφτεΐ· ττιά μέ αΐμα, τταρατή-
  ρησε:
  — Νομζω ότι σύντομα θά άνεδαστεΐ σέ... Είσαγ-
  γελική διασκευή, τό έργο: «Ό γυρισμός τοΰ... Ζορ-
  μττά*.
  'Υττενθυμίζω γιά δσους τό εχουν ξεχάσει (έγώ
  που νά τό ξεχάσω;) δτι τό έπίθετο τοΰ κ. ΕΙσαγ-
  γελέα. Ηρακλείου είναι Ζορμ—άς.
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»■<* ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗθΕΙΛ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 ΤΗΛ. 280291 ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ! (ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗΖ) ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ • Τεχνική έττιμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΐο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Σελίδα 3η
  ΜΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ:
  "Καθένας είναι άποοιάτπς γιά τόυ αλλο,,
  ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΒΕΤΗ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..
  Φευγοντας την Δευτέρα άπό τό γήπεδο, μετά τή συναυλία τοΰ
  Μικη, ολοι ηταν ένθουσιασμένοι. Τραγουδοθσαν, σφυρίζανε σκο-
  πους τού συνθέτη καΐ έπευφημουσαν. Μέσα σ' αύτούς, κάποιος ά
  κουστηκε νά λέει:
  — «ΤΙ καλά πού θάτανε, άν δέν άνακτευόταν μέ την πολιτική»
  Είναι μιά άπό τις άντικρουόμενες γνώμες γιά τόν θεοδωρά-
  κη. Μεγάλος συνθέτης. Ναί, κορυφή. Πόσο καλός δμως είναι σάν
  πολιτικάς; Γ
  ΚαΙ σάν μουσικός καί σάν πολιτικάς, εχει προκαλέσει πολλές
  συςητησεις. θά σταθοθμε στΐς δεύτερες.
  Μετά την πτώση τής ^ούντας, πολλοΐ τόν περίμεναν, ϋστερα
  άπό τόσες ταλαιπωρίες να είναι άπό τούς «σκληρούς» τής Άρι-
  οτεράς. "Αδικα. Ό Μίκης γύρισε μέ την δήλωση «'Ή Καραμαν-
  λής ή τάνκς». Άργότερα εΐπε ότι «πράγματι ό άνανεωμένος Κα-
  ραμανλής ήταν κατάλληλος γιά την περίοδο τής Άντιπολίτευ-
  σης». Μετά άρχισε τις δηλώσεις. Δηλώσεις πού Μκαναν πάταγο-
  Κατέκρινε συνήθως μιά μερίδα τής Άριστεράς καί τοΰ «κόλλη-
  σαν» τόν τίτλο τού Άποστάτη. Ό ϊδιος, βεβαία, δέν δέχεται τόν
  δρο.
  Ό Μίκης, θυμόταν τό ραντεδοΰ μας στό άεροδρόμιο,
  τρία τέταρτα πρίν ταξιδέψει γιά την Άθήνα. Σκεφτήκαμε
  δτι δέν είναι δυνατό νά μιλάς μέ τόν Μίκη χωρίς νά άνα-
  κατευτεΐ στή μέση ή ττολιτική. Ό ίδιος έξ άλλου, στήν
  κουδέντα πού είχαμε, χρησιμοποίησε τή ψράση «Εμείς
  οί ττολιτικο!» δύο ή τρείς ψορές.
  Μά γιά τό Μίκη, τα θέματα είναι άνεξάντλητα. Άπαν¬
  τα γρήγορα μά οί άπαντήσεις τού είναι τεράστιες. "Έτσι,
  ττέρασαν σαράντα πέντε ττερί,που λετττά συνομιλίας, χωρις
  καν νά τελειώσουν μερικές έρωτήσεις πού είχαμε σκοπό
  νά τού ύποβάλλουμε. Ό «ψηλός» άνέβηκε τελευταίας τή
  σκάλα τοΰ άεροπλάνου λέγοντας:
  «Τα άλλα, άς τ' άφήσουμε γιά μιά όλλη φορά..».
  ΕΡ.: — Ποία είναι ή γνώ-
  μη σου, γιά τίς προχθε
  σινές δηλώσεις τοΰ Μ—ρέ-
  ζνιεφ γιά τόν Εύρωκομ-
  μουνισμό;
  ΑΠ.:—Ή διαμάχη ά-
  νάμεσα στά μεγάλα Εύρω-
  κομμουνιστικά κόμματτο καί
  στήν ήγεσία τής Σοβιετικής
  "Ενωσης, είναι μιά ίστορία
  πού εχει τις ρίζες της στήν
  άπόφαση ττού πήραν νά ο-
  κολουθήσουν δρόμο δικό
  τους, οί Εύρωκομμουνιστές,
  γιά τό Σοσιαλισμο καί τή
  Δημοκρατΐσ. Καί ή Μόσχα,
  δέν μπορεΐ νά διοννοηθεΐ ότι
  ύπάρχει άλλη γραμμή άπό
  την δική της.
  Την άνοιχτή έ—ίθεση, έ'-
  πρεττε νά την ττεριμένουμε,
  ιδιαιτέρα τώρα πού φουντώ
  νει στό Δυτικό κόσμο τό Εύ
  ρωκομμουνιστικό κίνημα.
  "Ηδη, σέ πολλές αλλες
  ττεριπτώσεις, ή Μόσχα, εχει
  αντιδράσει δυναμικά. "Ας
  ττάροιτμε σάν παράδειγμα
  τή Σουηδΐαϊ εδημιούργησε
  δερτερο Κομμουνιστικό γόμ
  μα «εξωτερικόν». Τό ΐδιο θά¬
  κανε! καί στήν περίπτωση
  τής Ιταλίας, τής Γαλλίας,
  τής Ίσπανίας κλπ.
  Βασικά δμως, ή άρχή
  τής σύγκρουσης έγινε μετά
  την "Ανοίξη τής Πράγας
  καί τίς δικές μας διαμαρτυ
  ρίες γιά τή Σοβιετική γραμ
  μή·
  ΜΕΖΖΙΕΖ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΟΠΟΙ
  ΕΡ.: — Βλέπεις περίπτω
  ση ένότητας στήν άντιττο
  λίτευση γιά τίς έρχόμενες
  έκλογές;
  ΑΠ.:—Ή συσπείρωση
  τού Έλλην ι κου Λαοΰ καί ή
  πλα-ϊ,ύτερη ένότητα τού,
  εχει βαθειές ρίζες, άνάλογα
  μ έ την έττοχή καί τους αγ ώ
  νες πού ήταν ύττοχρεωμένος
  ΜΙΝΩΤΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΤΑ 0/Γ . Ε/Γ
  ΜΙΝΩΣ
  καί
  ΑΡΙΑΔΝΗ
  έξαοφαλίζουν σταθερό, άνετο
  καί εϋχάριστο ταξίδι
  ' ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ!
  άπό ΗΡΑΚΛΕΙΟ διά ΠΕΙΡΑΙΑ
  ώρα 18,30 Κυριακή, Δευτέρα, Τετάρτη Πα-
  ρασκευή καί Σάββατο.
  άπό ΗΡΑΚΛΕΙΟ - διά ΧΑΜΊ Α-Π ΕΙΡΑΙΑ
  ώρα 17.00 κάθε Τρίτη
  άπό ΧΑΝΙΑ διά ΠΕΙΡΑΙΑ
  ώρα 22.00 κάθε Τρίτη
  ώρα 19.00 κάθε Πέμπτη
  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ „ ,
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πλατεία Καλλεργών 7
  Τηλέφ. 224304)5
  ΠΕΙΡΑΙΑ: ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΜΟΣ 28 τηλ.
  4117952)3
  νά κάνει. "Ετσι, ξεκινάμε
  άπό την έποχή τοΰ Μακρυ-
  γιάννη γιά νά φτάσουμε έξε
  λιχττκά στήν ένότητα τού
  1936, τοΰ Ε. ΑΜ καί στη συ
  νέχεια, νά κηρυχθεΐ άπό τόν
  Γ. Παπανδρέου^ 6 άνένδοτος,
  στόν όποΐο σημαντικό ρόλο
  παίξαμε καί εμείς, οί Άρι-
  στεροι.
  Σήμερα, στήν Έλλάδα ή
  κατάσταση εΤναι πιό δύσκο
  λη. Κυριαρχεΐ ό Μεσσιανι-
  σμός, ά οποίος προβάλλεται
  καΐ άπό την μεριά τού Κα-
  ραμανλή καίάπό την μεριά
  τού Ανδρέα Παπανδρέου. Ό
  Παπανδρέου, μάλιστα, εφτα
  σε στό σημεΐο νά πεί «Τή
  Δευτέρα, Σοσιαλισμο». 'Α-
  πό τότβ(, πέρασαν χιλιάδες
  Δευτέρες καί μόνο Σοσιάλ ι
  σμός πού δέν ήρθε. 'Εξακο-
  λουθοϋν οί πολμδιασπάσεις,
  ή Κυβέρνηση τής δεξιάς καί
  γενικά ή κατάσταση όξύνε-
  ται μέ την Δημοκοπία καϊ
  τα ,παχιά λόγια. Μετά την
  μεταπολίτευση, ό κόσμος
  χτύπησε τις πόρτες των δια
  φόριον κομμάτων. «ί,ΕΞλάτε
  κι' εμείς θά κάνοι/με 'Επα·
  νάσταση, Δημοκρατίας Σο·
  σιαλισμό..»
  ΕΡ.: — Αιότά σημαϊνουν,
  δτι δέν βλέπετε νά δια-
  γράφεται καμμιά έλπίδα
  γιά τή ν άντιττολτευση σΐίς
  έρχόμενες έκλογές;
  ΑΠ.:—"Ενας' ανθρω-
  πος ρεαλιστής, πού δέν εί¬
  ναι δημοκόποι, πιστεύω
  ότι δέν εΤμαι έγώ) δέν μπο¬
  ρεΐ νά μην αντιδράσει σέ 6-
  λη αύτη την κατάσταση καί
  νά λέει μόνο λόγια στόν κό
  σμο γιά νά κερδίσει την ά-
  γάπη τού. Μέ τό λαό, έγώ
  εΤμαι δεμένος. Είτε μέ τή
  Μουσική καί τό τραγούδι
  μ ου, είτε μέ τούς κοινούς ά-
  γώνες δλη την μετακατοχική
  περίοδο.
  Προσανατολίζομαι σ' Ε¬
  ναν αλλο χώρο, πλατύτερο.
  Τίς έτταφές μ ου καί τις προ
  σπάθειες σχηματισμοΰ «Σο
  σιαλιστικής Διεθνοΰς», τίς
  στηρίζω στήν πεποίθηση ό¬
  τι, δίν εϊμαστε άσχετοι άπό
  τίς διεθνεϊς έξελίξεις. Στήν
  Εΰρώπη, τα πράγματα εΤναι
  εϋκολώτερα. Ό Σοσιαλι-
  σμός δέν είναι δικιά μας μο
  νάχα ύπόθεση. Γ Γ αύτό πι-
  στεύω δτι μποροΰμε νά κα-
  ταφέρουμε πολλά μέ την Δι
  εθνή Ένότητα. Δέν μπορεΐ
  κανείς νά παλεύει, νά ξορί
  ζεται στά βασανιστήρια
  των ξερονησιών, νά μένει δέ
  κα χρόνια αρρωστος, όπως
  εμεινα έγώ, κι' δταν ρωτή-
  σει «γιατΐ;» νά τού άπαντοΰ
  ΜΙΚΗΣ: Προσανατολίζομαι σ' ίνα χώρο πλατύτερο, νά
  σχηματίσουμε δηλαδή μιά «Σοσιαλιστική Διεθνη» γιά νά
  συνεργαστοΰμε μέ δλες τίς προοδευτικές Σοσιαλιστικάς
  δυνάμεις στό διεθνη χώρο.
  νέ «Κάναμε λάθος». νΌχι,Ι
  δέν μπορεΐς νά κάνεις λά¬
  θος παίζοντας μέ ζ«ές άν-
  θρώπων. Αύτοι σήμερα, ζοΰ
  νέ. Πόσο ι δμως άγωνιστές
  είναι κάτω άπό τό χώμα;
  ΕΡ.: — Σέ κατηγοροΰνε
  σάν άποστάτη. Σάν δν-
  θρωπο πού μεταπήδησε
  άπό τή θέση τού...
  ΑΠ.:<—Την κατοχή ή- μουν Β' Γραμματέας τοΰ ΚΚΕ Νέας Σμύρνης. Μέ 6ά ση τό πρόγραμμα, όλόκληρη μιά νύχτα τοποθετούσαμε έκρηχτικά στή λεωφόρο Συγ| γροΰ. Κάτω άπό τίς γέφυρες σερνόμασταν μέ κίνδυνο τής ζωής μας. Καί τό —ρωΐ, στΐς 6 πού είχαμε τελειώ- σει, μάς λένε νά ξαναβγά- λουμε δλες τίς νάρκες. για τί θά περνοΰσαν Έγγλέζοι. Άπό τότε, άρχισε νά κλονί ζεται ή έμπιστοσ^νη μοί). Καθένας, είναι αποστά- της γιά τόν αλλο. Προχουντικά, ΰττήρχε ενα κόμμα ή ΕΔΑ, ττου ΙέοττέγβΚ' ζε δλους τούς άριστερούς. Τώρα» ύπάρχει μιά ελευθε¬ ρία. Καθένας μπορεΐ νά δια 6άζε| την εφημερίδα τού, νά εχει την ταμπέλα στό κόμ μα τού, νά μιλά χωρίς νά περιμένει τό ξύλο και τα βασανιστήρια. Έξ* άλλοις ή Χούντα, μάς αφησε ενα καλό. Μετά άπ' αύτην έμφα νίστηκε μιά «δεξιά φ,οτισμέ νη». Μιά δεξιά πού τούλά- χιστο, δέν θέλει τή χούντα. Χωρίς βεβαία νά σημαίνει αύτό πώς δλη ή δεξιά δέν θέλει τή Χούντα. Κάθε αλλο. Ύπάρχει καί αυτή καί δέν είναι λίγη. Ύπάρχει καί ή δεξιά πού θέλει τούς τραμπούκους καί δλα τα έπακόλουθα τής πολιτικής της. Βεβαία, ή δέ ξιά, εχει μιά πεΐρα διακυ- βερνησης δυό χιλιάδων χρό νων. Δέν πσ,ύει ασφαλώς, νά είναι δεξιά, άλλή, πώς νά τό κάνουμε; Ή κατάσταση σήμερα εΤναι διαΦορετική. Δέν ΰπάρχουν Μακρονήσια, Πολιτικοί, κρατούμενοι, 6α σανιστήρια. Ύπάρχει μιά σχετική ελευθερία... "Ετσι βλέπουμε σήμερα στήν Έλλάδα σέ μιά κατά¬ σταση πού δέν ήταν ποτέ. Γ Γ αύτό μποροϋν νά έ- χουν κομματικά γραφεΐα σή μερά καί νά ζοΰνε ελευθέρα. Καί κάτι αλλο. Αύτό μέ την «άποστασία» τό λένε καί οί νίοι. Ναί', τούς άγα- πώ καί τούς σέβομαι. Προ- σφέρανζ πολλά στόν άντιδι κτατορικο όγώνα. Άλλά κι' εμείς στήν ζωή μας προσφέ ραμε πολύ περισσότερα άπ' αύτούς. Εμείς, ή γενιά μας, κατανάλωσε χρόνια καί χρό νια στά βασανιστήρια, θρή νησε τόσαι θύματα. Σήμερα οί νέοι συσπειρώνονται κά τω άπό ενα σύνθημα κι' άκο λουθοΰν μιά γραμμή. Αύτη ή γραμμή, πρός τό παρόν είναι άκίνδυνη. Ό ταν δμως άρχίσουν νά γί- νονται έπικίνδυνοι, θά τούς χτυπήσουμε άνοιχτά. Τούς προειδοποιώ. Δέ μπορώ έγώ νά διαβάζω τώ ρα έδώ μέσα, στό βιβλίο τού Βλαντά, πώς δλα γ ί νά¬ νε άπό λάβη. Λάθος την μιά, λάθος την αλλη ποΰ θά πάει; Α Α Λ Στά χέρια τού κρατά τό βιβλίο τοΰ Μήτσου Βλαν τό. Προσπαθεΐ νά μαζέψει καί την τσάντα τού καί νά ρίξει μιά ματιά στό πρός αναχωρήση άεροπλάνο... ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΙΟΝΥΣΟΣ ΠΛΑΊ' ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΗΛ. 286.191 ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φαγητό, σ' ενα όμορφο πε- ριδάλλον. "ΣΒΟΥΡΟΙ,, "Η "ΚΑΜΑΚΙΑ,, Μιά... Κοιυωνία άΑΑοιώτικη Ό «τύπος» καθότανε κά- που στίς Τρείς Καμάρες. Πε ρασμένα μεσάνυχτα, ώρσ τού βαρύ γλυκοΰ. Δίπλα τού, μιά ξανθιά καταγάλανη, μέ πεταγμένες τις φλέβες εξω άπό τό δ£ρ- μα καί μισότυφλωμένα τα γαλανά γέρικα μάτια. ΕΤναι τό μαξούλι τής ήμέ ρας. Μιάς ημέρας .. κατάκο πηςν ψιλοδρωμένης άπό τή μεσοκαλοκαιριάτικη κάψα. —Δέν τή σιχαίνεσαι ρέ; Ό διπλανός, ήταν.. σόλο. Άπό νωρίς εΤχε ρίξει καμά κι σέ δυό Σκανδιναυές. Κά τι... κόλλησε άλλά... —Οί γκόμενες είναι κουρασμένες άπό τό ταξίδι. Αϋριο. Ή ξένη, κοίταζε παράξε- να 'έναν—έναν τούς περίερ- γους συντρόφους της. Ό ε- νας ψοροΰσε μαΰρα γυαλιά τοΰ ηλίου.—Ή ώρα ήταν δυό τό πρωί'. —ε Ο άλλος ενα παράξενο ντεκολτέ χωρις μανίκια. Ό τρίτος, εΐχε κρεμάσει έ"να πλαστικό χαμαϊλί στό λαι- μό τού... Ό τέταρτος κάτι έλεγε. Πρέπει νά ήταν άστεΐθ|, για τί οί αλλοι γελοΰσαν. ("Αν ήξερε Έλληνικά, θά τόν α- κουγε ποΰλεγε πώς κάτι Ά μερικάνοι ξεβρακώσανε μιά Χανιώτισσα στό μεσοστρά- τι). Αύτη κοιτάζει μόνσ τό ρολόϊ καί πότε —πότε φωνά ζει: —Τζίμυ, λέτς γκόου... Ό Τζίμυ κάτι ψιθυρίζει. "Υστερα ψηλώνει τή φωνή καί παίρνει... μονότερμα την παρέα λέγοντας δτι τοΰ. σβούριξε τ' αύτιέ), πώς πρέ πει νά πάνε στό Χοτέλ. —Καί νάταν καμμιά κανόνι γκόμενα καλώς, άλ¬ λά... Τελικά φε)ύγουν. Ό Τζίμυ χαιρετά τόν "Αντονυ τόν Μάΐκ καί τόν Τζώρτζ. Ή ξέ νη κολά σά βεντούζα στό πλευρό τού καί προχωροΰνε στούς' μισοσκότεινους' δρό- μους τοΰ Μεγάλου Κάστρου. ΕΤναι ή ώρα πού τα καμά κια κάνουν τόν άπολογισμό. Ή νεολαία πού τα ξέχασε δλα κι' έπιδόθηκε μόνο στό σέξ, στά σκοτεινά ΰπόγεια μέ τούς ϋποπτους φωτι- σμούς, στή μουσική πού γεν νησαν τα... μαστσύρια τοΰ Νέου Κόσμου. Κάνουν τό πάν γιά νά τραβήξουν την προσοχή των ξενόγλωσσον ..Άμαζόνων. Νεαροί πού 6ά ψουν τα μάτια, πού βάφουν τα μαλλιά, φοροΰνε ροΰχα πού κολλανε μέ τόν ίδρώτα στό δέρμα. (Προχθές,, έ'κα νέ την έμ φόν ι σή τοι/, ένας μέ.. τσαρούχια). Τούς Φωνάζουν σβούρους, καμάκια, τουριστοκυνηγούς. Μαζεύονται στό Ήράκλει ο άπ' δλη την Έλλάδα. Τρώ νέ στό πάρκο μέ τούς άλη τοτουρίστες. Καί κοιμοΰν- ται στίς καρέκλες, στό χορ- ταρι καί οτίς καινούργιες οίκοδομές. "Αμα τύχει καμμιά., κονο μημέντ}, τούς παίρνει μαζί στό «Χοτέλ». Δέ βαρυέσαι. Τό μεροκάματο νά βγαίνει.. Α Α Λ Στό πάρκο Γεωργιάδη. Τρείς άμούστακοι νεαροί στέκονται μέσα στίς σκιές των δέντρων. Μακρύ μαλλί. Λευκά έψαρμοστά μέχρι άη δίας πανταλόνια. Κ αί μπλουζάκια έφαρμο στά. Ό ένας εχει ναζιάρικα τό χέρι οτό στόμα. Ό αλ λος χαϊδεύει τό παντελόνι πού είναι βεντούζα μ έ τούς γοψούς.... Δέκα, εΐκοσι πόν τους τακούνι. Τακούνι πού τούς επιτρέπει. άνετο 6άδι σμα καί χωρίς νά καταβά λουν μεγάλη προσπάθειαέ τό σώμα λυγά ποτ' άποδώ, πότε άπό κεϊ. Είναι ή άντίπερα οχθη. Ή νεολαία πού μπερδεύτη κε στά πόδια τής Τουριστο- κοινωνίας καί μπέρδεψε την προσωπικότητά της, τή σκέψη τό φΰλο της, δλα.. Ή Νεολαία πού γίνηκε θΰμα τού Τουρισμοΰ. Πού ξεγλύστρισε άπό την Έλλάδα καί προχώρησε στόί.. έξευγενισμέ)/ο( ήμίφω τα πού δεί χ νού ν τόν πολιτι σμό μας. Ή νεολαία πού δέν ένδιαφέρεται γιά τίποτ' άλλο, έκτός άπό τα ένδιαφέ ροντα των γκαγκτέρς καί των άγγέλων τής άσφάλτου. Α Α Α Έκατό μέτρα πιό πέρα μιά κοπέλλα ξενυχτά στό μπαλκόνι της. Έχει τό φώς όναμμένο καί πάνω οτό τρα πέζι της, μιά στίβα βιβλία. Μεθώριο, δίνει έξετάσεις στό Λύκειο... Τί διαφορά, άλήθεια... Ο ΜΕΣΟΝΥΧΤΙΟΣ ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (σέ δέματα) ΞΥΛΕΙΑ (καλούπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΠΣΣΙΑΣ ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ • Ποιότης "Αρίστη · Μεγάλες είσαγωγές ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ Γραφεΐο Καλοκαιρινου 208 ΤΗΛ. 284473 - 220339 ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ Η ΝΕΑ ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΚΟΡΕΑΤΗ «ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ» Στήν όδό Ζωγράφου 11 — 'Ηράκλειο • Μεζέδες έκλεκτοί • Φαγητά σπιτικά' • Κρασιά διαλεγμένα • Περιποίηση άφθαστη • Κήπος δροσιστικός ' ΚΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΣΑΣ «ΚΟΡΕΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΜΑΝΘΟΣ ΠΡΟΘΥΜΟΙ Π ΑΝΤ Α ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΑΦΟ' ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΟΡΓΑΑΗΓ Ο.Ε. ΠΙΚΠΛΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί 5 δωματίων, ώς καί Ισογείων καταστήμά- των, είς" τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελους κατασκευής καί επί των όδών 1878 άρ. 39 καί Πασιψάης καί Άνωνύμου γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη- μείου τού Κράτους). Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113 ΒΑ5Ρ 8345 Ήχεϊο ΗΙΡΙ Φ 3 μεγαφώνων • Μεγίστη ίσχύς είσόδου. 60 νν Φ Χάρις στό σύστημα των μεγαφώνων διαυγης ήχος' ΒΑδΡ 8100 ΟγΟ2 δΙβΓβο ΰοεΚ μέ Φ Αύτόματη προσαρμογή οέ κασέτες χρωμίου Φ Πλήκτρο γιά Φ Αύτόματη καί ρυθμιζόμενη έγγραφή Συσκευές ΒΑδΡ ΗΐΡΐ - δίθΓβο δημιουργημένες υστερα άπό 40 χρόνια πείρας στόν ήχσ! ΒΑ5Ρ8120πικ-απ ΗΙΡΙ Φ Σύμφωνα μέ τις προδιαγραφές ΟΙΝ ΗιΡί Φ Βραχίων: μέ ρυθμιζόμενο βάρος καί ύδραυλική άνύψωση Ρυθμιστής ΑηιΊ5κ3ΐιηα ΙΧωριοτή ρυθμίση ταχυτητοςϋ 2°Ό των δύο ταχυτήτων • Στροδοσκόπιο φωτισμένο ΒΑδΡ 8200 0ΓΟ2ΗΙΡΙ 8(βίβο ϋβςΚ μέ ΟοΙ&γ καί ΟΝί ι Ηί Ρι όπόδοση σύμφωνα μέ τις προδιαγραφές ϋΙΝ 45.550 Φ Πλήκτρο γιά ϋοΐον Φ Πλήκτρο γιά ΟΝί Φ ΜθΓΠΟΓγ ΒΑδΡ 8330 Ηχεϊο ΗίΡί Φ 2 μεγαφώνων ι Μεγίστη ιοχυς είσοδου 45 Λ/ Φ Χάρις στό σύστημα των μεγαφώνων διαυγης ήχος! 1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ■ ΙΛΕΩΦ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ι ΤΗΛ 284 847 ■ ϊ__________Ι Τό κόκκινο τετράγωνο τής ποιότητος
  ■ ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΙ^ε"^α"ε7σ"αΠο" "ηΜ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας αίύυφ^/ \
  που πριν με/χωμα που -
  φραξουν οιαλ^λοι όο ατ;ομα
  ηρολαβηνρπέι εοεωκαιμια
  συλλαΡπ οικη'οσυ
  * ΚΚΙΗΝΤΗΚΗ!
  4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟ
  ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
  ΤΗΣ Ε.Σ.ΔΗ.Ν.
  Κυκλοφόρησε έίνσ άξιόλο
  γο έντυττο τής Ε.Σ.ΔΗ.Ν,
  σέ στυλ «μπροσομρας», μέ
  τόν τίτλο «Παιδεία καί Κοι
  νιωνική Άλλαγή».
  Πρόκειται γιά μιά έ'κτα-
  κτη έκδοση ττού περιλαμβά
  νει «ίτι ττιό ούσιώδες πρό
  τάθηκε κι άποφασίστηκε,
  στή Συνδιάσκεψη τής ΕΔΗ
  Κ γιά την Παιδεία, στά
  Γιάννινα, άπό τίς 7 ώς 9
  τοΰ Μση 1977».
  'Εκτός ο—-ό τα άποσπά-
  σματα τοΰ λόγου τού κ. Γ.
  Μαύροι^, τό χαιρετισμό τού
  Γ. Γραμματέα τής ΕΔΗ Κ
  κ. Μ. Παττακωνσταντίνου,
  την εΐσήγηση τής^ καθηγή-
  τριας κ. Σοφίας Γεδεών,
  καί των άλλον εΐσηγητών
  (Μάρκος Κυνηγός—Πυρ¬
  γος Δρογκάρηςί —Γιώργος
  Μυλωνάς—Φάνης Κακριδής
  —Γ|. Γιαννού|της(—Γιάγκος
  Πεσματζόγλου—Ν. Άργυρό
  ττουλος—Γ. Γιαννόπουλος—
  Κ. Γεωργουσόπουλος —Κ.
  'Αλαβάνος — Δ. Ρίζος—
  Ίάκ. Καμττανέληςΐ—Μάρ.
  Πλωρίτης), τό παραπάνω
  έ'ντυττο περιλαμβάνει τα πό
  ρίσματα καί σχετικό φωτο-
  γραφικό ύλικό.
  Τό έντυπο προλογίζει
  ό Γενικάς Γραμματέας τής
  ΕΣΔΗΝ, δικηγόρος Ηρα¬
  κλείου κ. Δημήτρης Ξυριτά
  κης ό οποίος συνοψίζει την
  άναγκαιότητα τής1 έκ)Βοσης
  καΐ των άλλων ττού θά άκο-
  λουθήσουνν στό εξής:
  «.. 'Έτσι άνταποκρινσμα-
  ο*τε σωστά στό έπιταχτικό
  μήννμα τής έποχής: νά
  προετοιμάσουμε στίς συ-
  νειδήσεις των άνθρώττών
  μέ ττειστικά ίττιχειρήμστΐχ,
  την άναγκαιότητα τής άλ-
  λαγής».
  Ο κ· Ζ. ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ!
  Ό Πολιτευτής Ρεθύ^ινου
  κ. Ζαχαρίας Δραμουντάνης,
  άνώτερος ύπάλληλος τής
  'Εθνικής Τράττεζας στό Ή-
  ράκλειο, έκλέχτηκε στή ν Κ εν
  τρική Επιτραπή τής ΕΔΗΚ.
  Ή παρουσία τού οτό
  άνώτατο οργανο τού Κομμα
  τος αποτελεί μιά τιμή γιά
  τούς Δημοκρατικάς ψηφο-
  Φόρους τής Κρήτης καί
  μιά έγγύηση γιά τή λήψη
  σωστών αποψάσεων.
  Γιά τις συχνές διακοπές ρεύματος
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΗ
  Μέ έτπστολή τονς' πρός
  την εφημερίδα μας, πενήν-
  τα καταστηματάρχαι1 τού
  Λιμένος} ·Χερσονή|σοΐ4 γρ6
  Φούν δτι:
  « Οί 6—ογεγραμμένοι
  Καταστηματάρχες Λιμέ¬
  νος Χερσονήσου Πεδιάδος,
  διαμαρτυρόμεβα |ΐ|ντόνω|ς,
  διά τις συστηματικές καί
  άπαράδεχτεςί διακοττές ρεύ
  ματος κατά τίς νυχτερινές
  έργάσιμες ώρες. ΑΙστανό
  μσστε άγανάκτηση γιά
  την άδιαφορία τής Δ.Ε.Η.
  ττσρά τίς) επανειλημμένες"
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ
  ΤΕΛΕΙΩΣΕ
  Η ΝΑΥΤΙΚΗ
  ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  Στά πλαίσια των έκδη-
  λώσεων γιά τόν έορτασμό
  τής Ναυτικής 'Εβδομάδος ή
  Όργανωτική 'Επιτρσττη Ή
  ραι^λείαυ, διοργάνωσε χθές
  ουό 4ν^ιαφέροιυΌ*ες έκδηλώ-
  σεις, μέ τίς οποίες καί έκλει
  σε ό όλος έορτασμός.
  —Στίς 11 τό ττρΜ'Γ εγινε ΐ-
  πιμνημόσυνη δέηση καί ρί
  ψη στεφάνου άττό τό πλοΐο
  «'Αριάδνη» καΐ στή συνέ-
  χεια μ «κρός θαλάσσιος ττερί
  πατος.
  —Στίς 8 τό βράδυ δόθηκε
  καλλιτεχνική παράσταση
  στό λιμάνι τοθ Φ.Κ.Ο. «Τό
  Κάστρο», μ έ συμμετοχή τού
  «Λυκείου 'Ελληνίδων».
  • Συνέχεια άπό τή σελίδσ 1
  στήν Κρήτη.
  Αύτό τουλάχιστο θά έλε
  γα έγώ σέ μιά τέτοια ά—ό
  φαση.
  —Αύτό θά τό λέγατε
  &ν μτΓορούσατε νά έκφέρεται
  τή γνώμη σας...
  —Δέν 6— άρχει τέτοιο
  θέμα. Καμμιά κυβέρνηση
  δέν θά τό έ'κανε...
  —Πώς δέν ύπάρχει;
  Μιλώ γιά τούς τότε..
  —Καί οί τότε. "Αν δέ
  χθώ την άποψη σας δτι δηλ.
  κάνανε προμήθειες μ όν ο γιά
  νά κλέψουνε1. τί θά τούς έ
  μπόδιζε αν ε'ίχανε όμοιό
  μορφο ύλικό;
  —Ύπάρχει περίεττω
  ση αύτη τή στιγμή νάχουν
  τοποθετηθή μηχανήματα
  τα όποΐα νά μην εΤναι
  στό ν άπόλυτο έλεγχο τής ύ
  πηρεσίας σας;
  —Θέλετε νά ττήτε γιά
  την συνακρσαση. Άπ' δσο
  τουλάχιστο ξέρω, δέν ώπάρ
  χει καμμιά συνακρόαση. "Ε
  χούν ξηλωθεΐ οί έγκαταστό
  σεις αύτές. "Εχουν πάρει
  έντολές οί κ.κ. άρμόδιοι νά
  σαρώνουν τα πάντα καί νά
  'έντοπίζουν κάθε τυχόν υπο
  τττο τέτοισ μηχόνημα.
  —Ό ΟΤΕ κάνει ένέρ
  γειες που γιά λόγους κυβερ
  νητικής Πολιτικής ή' μυστι
  κότητας, δέν δίδονται στήν
  δημοσιότητα;
  —Μόνο δταν ύπάρχει
  στρατιωτΐκό άπόρρητο.
  —Δηλαδη οί έγκατα
  στάσεις τοΰ Τυμπακίου καί
  τής Ζάκρου είναι στρατιω-
  τικές;
  —Καί «αί καί δχι. "Ο
  ταν πάρει ό ΟΤΕ μιά έντο
  λή άπό τό κράτος;, λόγω εί
  δικευμένου προσωπικού κ.
  λ.π. δροΰμε σάν έργσλάβοι.
  —Εϊπατε δτι ό ΟΤΕ εί
  ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  μέχρι τό βράδυ τό Μικτό
  Όρκωτό Δικαστήριο νά* έκ
  δόση την άπόφαση γιά τούς
  4 κατηγορουμένους γιά φό'
  νο Άγγελάκηδες.
  Στήν &γόρευστ[ τού ό
  Είσαγγελέας , κ. Ζορμπάς,
  ζήτησε γιά τούς τρείς ττρώ
  τους κατηγορουμένους ένο-
  χή γιά συναυτουργΐα καί ά
  παλλαγή τού τετάρτου.
  Ή ττοινή που προβλέ-
  πεται γιά την περίπτωση
  αυτή, αν δέν άναγνωρι-
  σθοΰν έλαφρυντικά, εΤναι
  ίσόβια δεσμά.
  ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
  ΤΟ Ρ1Β μΕΛΛΗ··
  ΚΑΘΕ ΤΡ Ι ΤΗ ΜΕΣΑΝΥΚΤΑ
  ΔΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - Ι ΟΝ - ΜΥΚΟΝΟ
  ΤΗΝΟ - ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΗΛ. 283086 — 223050
  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1977
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Σ.έ συσχετισμό μέ τό πρόγραμμα πού κυκλοψο-
  ρήσαμε άνακοινώνομε τό παρακάτω:
  1) Τό πρόγραμμα της Δημοτικής Φιλαρμονικής
  θά κανονίζεται άπό τόν Δήμο Ηρακλείου και δέν
  ίσχύουν οί ήμερομηνίες πού άναφέρονται στό πρό¬
  γραμμα.
  2) Ή "Εκθέση Κρητικού Βιδλίου και ή "Εκθέση
  Κρητικών Έργοχείρων θά γίνουν στήν αίθουσα
  «ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ» τής Λέσχης Ηρακλείου έ-
  ττειδή ή Βασιλική Άγου Μάρκου Ιχει διατεθεϊ άπο
  15 Ιουλίου 1977 έως 15 Αύγούστου 1977 γιά την
  Εκθέση τοΰ γλύπτη κ. Παρμακέλλη.
  Τα Συνεργαζόμενα Σωματεΐα
  ναι μιά καλή δουλειά γιά
  άνθρώττους νέους. Οί προ
  σλήψεις πώς γίνονται, για
  τί λέγεται δτι ύπάρχουν
  Κ·<βερνητΐ|κές< παρεμδάΐσειςΙ «μέσαχΐκλπ. Φτάσαμε σέΐση μεΐο νά έ'χουμε ένυπόγραΦες καταγγελίες καί νά λένε δ τι κάθε Κυβερνητικάς Βου λευτής δικαιοΰται δυό θε σεις κλπ. —Ουδέν ψευδέστερον. Δέν έχω καμμιά άνάγκη σάν Διοικητής τού ΟΤΕ. Οϋτε οικονομική, οϋτε Πολιτική. Οϋτε μοΰ ζήτησε ποτέ ή Κυ βέρνηση, οϋτε έκανα κάτι τέ τοιο. Οί προσλήψεΐς γίνον¬ ται μέ διαγωνισμούς. Θά πεταχτεΐ έξ» όποιοσδηποτε θάκανε κάτι τέτοιο. "Αν συμ δεί νά χρειάζομαι μιά τηλε Φωνήτρια λόγω αδείας τής άλλης, φυσικά δέ θά προκη ρύξω διαγωνισμό. Πιθανό- τατα, κάποιος Βουλευτής νά μάς εΤπε στήν περίπτωση των δακτυλογράφων χωρίς διαγωνισμό «πάρε κι' αύ¬ την». Στήν περίπτωση αύ την δμως ήταν άδύνατο καί όσυμφορο νά προκηρύξουμε διαγωνισμό. —"Εχετε δώσει κατά καιραύς έπιδόματα άκριβεί άς. "Εχετε σκοπό νά δώσετε καί στό Ήράκλει, πού είναι μιά άπό τίς άκριβώτερες πόλεις; —'Έγινε μιά έξαίρεση γιά τή Ρόδο την Κερκύρα καί την Μύκονο. "Αν έφαρμο σθεΐ σέ μεγαλύτερη έκταση, οΰσιαστικά γίνεται αυξήση τοϋ μισθσΰ. Καί δέν λέγε τα ι αύτό έπίδομα άκριβει άς, τέτοιο έπίδομα δέν δί δουμε, αλλα πρόκειται περί τού στεγαστικοΰ έπιδόμα τος. ένοχλήσεις». Θέτομε ύπ' δψιν τής Διοικήσεως τής ΔΕΗ την τταραττάνω διαμαρτυρία των 50 καταστηματαρχωνν τα όνοματεπώνυμα των ο¬ ποίων μέ τίς άντίο—οιχες ύπογραφές, έχομε στή διά θέση της. ΝομίΙζομε δτι ή ΔΕΗ θά δεί τό θέμα μ έ κατανόη ση καί κυρίως δτι θά λάβει ύπ' όψιν της τόν τουριστι- κό χαραχτήρα τού Λιμένος Χερσόνησος ό οποίος και επιβάλλει την παροχή ρεύ¬ ματος καί κατά τίς νυχτερι νές ώρες. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ θΑΛΑΣΣΕΣ • Συνέχεια άπό τή σελίδα Ί έξαιρέσεις). Έκεί πόδι 'Ελ- ληνικό, δέν μπορεΐ νά πα- τήσει. Έξαιροΰνται μόνο οί Άμερικάνοι τής Βάσης πού χαίρονται τις παραλίες τής δικιάς μας πατρίδος, τίς όμορφιές πού είναι γιά μάς «άπαγορευμένος καρπός», στήν περιοχή πού στήθηκε ή Βάση τους. Πρός την μεριά τού Ρεθυ- μνου, τα ίδια: οί καθαρές θάλασσες φραγμένες. Κι' δ- μως, ή παραλία άνήκει, λέει, σ' δλους τούς "Ελληνες... Γιά μάς, άπομένουν οί βρωμιές κι' οί μολύνσεις. Τα μικρόδια, τα κολοδακτηρί- δια, ό θάνατος. Γιά νά πάς μακρυά, σέ παραλίες δμορ- φες, χρειάζεται χρόνος, αύ- τοκίνητο, τταράδες... Πριν άκουστεϊ τό τελικό «ρέκδιεμ» τής θαλάσσας μας, άς άνοίξουν οί παρα¬ λίες. Άς άφεθεΐ ό Ααός έ- λεύθερος νά χαρεΐ την όμορ- φη' πατρίδα τού. Ψ. ΠΡΝΘΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ ΠΕΘΑΝΕ καί κηδεύτηκε πριν λίγες μέρες, μιά ένά- ρετη Ήρακλειώτισσα, ή ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ, σύ- ζυγος τοϋ γνωστοΰ στήν κοι νωνία τοϋ Ηρακλείου περι τττεριούχου κ. Δημήτρη Μπαλτζακη. "Η μεταστάσα, ύπέκυ- ψε τελικά στό μοιραΐο, ϋστε ρα άπό πολύμηνη ταλαιπω- ρΐσ. Την κηδεία της παρακο λούθησε πολύς κόσμος, πού τιμοϋσε τη μεταστάσα, γιά τα προσόντα και τίς άρετές της^ αΰτά πού τή βοήθησαν νά άναδειχθεΐ σέ ύποδειγμα τ ική σύζυγο καί μητέροι. Τούς οΐκείους της και εΐδικά τόν σύζυγό της συλ λυπούμαστε θερμότατα. «Α» ΜΑΣΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΛΕΥ· ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΕΥΘΥΗΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ Δέν φταΐνε σέ τίποτα. Κι' δμως, κουβαλοθνε νες. Γονεΐς πού συναισθάνεται την ένοχή τους. στή χλωμάδα τοθ σώματός τους, τίς άμαρτίες Που δέν είναι μόνο δικια τους ένοχη. Είναι έ- μιάς Κοινωνίας ψεναδιασμένης. Παιδάκια νοχή τής Κοινωνίας. Της Κοινωνίας ττου δέν μιας πού μόλις γεννιοθνται. Καί νεννιουνΤαι γ16 σττέρμα τού θανάτου στίς φλέδες τους. Κοινω- νικα παρατράγουδα. Οίκογένειες δυστυχισμέ- φρόντισε νά άντιμετωπίσει τίς αντιξιότητες πού εδημιούργησε ή ή ϊδια ή ή φύση. Πρόκειται γιά τή νόσο Κούλεϋ, τή λεγόμενη Μεσο- γειακή άναιμία. ΕΤναι ή άρ- ρώστεια πού παρουσιάζεται στίς χώρες γύρω άπό τή Μεσόγειο. Καί στήν Έλλά- 5α τό ποσοστό είναι αύξη- μένο. Γύρω στά 9-10% τού πληθυσμοΰ των Νοτίων γε- ωγραφικών διαμερισμάτων, καί φυσικά καί τής Κρήτης, φέρει στό αΐμα τού τό στί- γμα Τού Κούλεϋ. Κ ι δταν τό φέρουν καί οί δυό γεννη- τορες, τότε ύπάρχει 25% πι- θανότητα τό τταιδί πού θσ γεννηθεΤ νά είναι άρρωοτο. Νά χρειάζεται κάθε μήνα περίπου μεταγγίσεις γιά νά κρατηθεΐ στή ζωή. Παιδία άρρωστα. Έκεί πού μποροϋσε νά μην ΰπο- ποψέρουν. Παιδία πού πλη- ρώνουνε καί μέ τή ζωή τους άκόμη, τίς παραλείψεις των γονιών τους. Την άγνοια ιών γονιών τους. "Η, τα παιγνί¬ δια τους μέ τούς άριθμους, ποντάροντας σιούς Νόμους των πιθανοτήτων. Προσωπά- κια χλωμά. Πού δέν νοιώ- θουν τίποτα γιά τόν κόσμο πού βρίσκονται. Πού δέν μπο- ροΰν νά μετρήσουν τό δάκρυ τής ένοχής, τής άγνοιας' τό δάκρυ τού πατέρα. «ΠΟΥ ΝΑ ΤΟ ΕΕΡΑΜΕ» "Ηρθαμε σ' έπαψή μέ τέ- τοιους γονιούς. Άνθρώπους τού λαοϋ, αγραμμάτους. Μ' έκείνους πού τάχουν μέ την «κοινωνία των γραμματιζού- μενων» μέ την Πολιτεία, που δέν φρόντισαν νά ένημερώ- σουν τόν κόσμο δτι τα παι¬ δία πού θά γεννηθοΰν, μπο¬ ρεΐ νά είναι καταδικασμένα νά είναι άρρωστα. «— Ποΰ ξανακούστηκε, έ- μεΐς άνθρώποι πουχουμε την ύγειά μας, νά κάνουμε παι¬ δία άρρωστα;» "Ενα έρώτη- μα άθώο. Άφελές. Πού κρύ- 6ει πολλά. Σάν καί τό ξέ- σπασμό τού πικραμένου πα¬ τέρα: «—■ Γιατι δέν μάς τδλε- γαν;» «ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΓΑίϋΟΥ» Καί νά σκεψτεΐ κανείς δτι δλα μποροΰσαν ν' άποφευ- χθοΰν. "Αν μέσα στό πιστο- ποιητικό τού γάμου, συμπε- ριλαμδάνονταν καί οί έξετά- σεις γιά τό στίγμα. Έξετά- σεις άνώδυνες. Ποΰ θά μττο- ροϋσαν ν' άπαλλάξουν την Κοινωνία άπό ίνα πραγμα- ιικό μαστίγωμα: Τα παιδία πού καταδίκασαν οί παραλή- ψεις καί ή άγνοια. Κ ι δμως, τό έπίσημο κράτος, θάπρε- πε νά τό πάρει πιό σοβαρά τό θέμα. Νά κάνει ΰποχρε- ωτικές τίς έξετάσεις τού στί- γματος. Αύτά μάς εΤπαν κα! οί δυό Ήρακλειώτες γιατροι πού κουβεντιάσαμε, ό κ. Γ. Σαριδάκης, Δ)ντής τού Α1- ματολογικοΰ στό Βενιζέλειο καΐ ό κ. Παπαδάκης, πά ι- ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Άριθμός Πρωτ. 385 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ή Κοινότητα Τυμπακίου προκειμένου νά έκτελέσει ρυμοτομική μελέτη επί άπο- τυπωθέντος νέου ρυμοτομι- κού σχεδίου οίκισμοΰ Κοκκί¬ νου Πύργου τής Κοινότητος Τυμπακίου, γνωστοποιεΐ οτούς ένδιαφερομένΌυς τοπο- γράψους μηχανικούς, δπεος μέχρι τής 20ής Ιουλίου 1977 έκδηλώσουν διά αιτή¬ σεων πρός τή ν Κοινότητά μας τό ενδιαφέρον των γ<ά τίς ώς άνω έργασίες. Σχε- τική μελέτη ύπάρχει στή ΤΥΔΚ Ηρακλείου καΐ στό Γραφεΐο τής Κοινότητος Τυμπακίου. Ό Πρόεδρος τής Κοινότητας Τυμπακίου Τ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μέ[ την 19868)18—6— 77 άπόφαση τής Νομαρχί- ας Ηρακλείου διαλ^θηκε ό Σύνδεσμος Υδρεύσεως Κοι νοτήτων Φόδελε—Άχλάδας, έπειδή διαπιστώθηκε άδυνα μία εκπληρώσεως τοΰ σκο- ποϋ τού. Ό Νομαρχών Δ)ντής Κ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ι ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ "Αρχισε νά λειτουργεΐ στή νέα της έγκατάσταση (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) ή γνωστή πιτσαρία "ΡΙΖΖΕΚΙΑ Οϊ ΝΑΡΟίΙ,, Τά έπίσημα έγκαίνια θά γίνουν την έπόμενη Κυριακή 10 Ιουλίου 1977, ώρα 11.30' π.μ. Σας ευχαρίστου με κσΐ ι Σας περιμένουμε ΜΑΝΟΛΗΖ ΖΟΛΙΔΑΚΜΧ • Συνέχεια άπό τή σελίδα ι ρούς κινδύνους στήν Κοινωνία καί στό φωτεινό της αΰριο, τή Νεολαία μας. ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ είλικρινά, άλλά δέν μπορεΐ νά γίνει διαφορετικά. Κυρί¬ ως γιατί πρόκειται γιά περιπτώσεις δπου ένώ «Ύπόκοσμος» καΐ «Ύψη- λή Κοινωνία» είναι συνυπευθυνοι (τ*] δεύτερη μάλιστα περισσότερο), την εύθύνη την παίρνει συνήθως μόνο ό πρώτος, ένώ ή αλλη συνήθως «6γαί- νει λάδι». ΚΑΙ τό χειρότερο είναι δτι ή «Ύψη- λή Κοινωνία» δικάζει καΐ καταδικά- ζει πράξεις γιά τίς οποίες δχι μόνο ύπεύθυνη είναι, άλλά καΐ μ ε τ έ - χ ε ι διά ωρισμένων εκπροσωπών της. γλώσσα: — «Τό βρίσκεις δίκαιο κύριε νά κά¬ νωμε μαζΐ μέ κάποιον τό Γδιο έγκλη- μα και την έπαύριο αύτάς ό ίδιος κα- θισμένος σέ μιά καρέκλα νά 'σέ κρίνει καί νά σέ καταδικάζει; Αυτόν πού χθές τή νύχτα εΐμαοτε μαζΐ, ποίος θά τόν δικάσει σήμερα τό πρωί, πού φορά τή γραβάτα τής αξιοπρεπείας;». ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ, δπως καΐ νά τό κά¬ νωμε, δπως καΐ νά τό σκεψτοθμε, ό «άλήτης», ό «άνθρωπος τού ύπόκο- σμου», ό «στιγματισμένος» αύτός όίνθρωπος, Μχει οίκηο, καΐ μάλιστα πολύ δίκηο. ΑΛΛΑ γιά νά τό καταλάβωμε πε¬ ρισσότερο, άς άφήσουμε τούς προ- λόγους κι άς μπουμε στίς επί μέ- ρους περιπτώσεις πού έγιναν στη μικρή κοινωνία τού Ηρακλείου Κρή¬ της, περιπτώσεις πού τίς παρακο- ΑΥΤΟ γιά μάς είναι άπαράδεχτο, αδικο, τρομαχτικό μά καΐ επικίνδυ- νο. Κι' έξ άλλου, νοιώσαμε εντονα τή φράση τού νέου άνθρώπου, τοθ λόυθήσάμε άπό κοντά, έπειτά άπό κοινωνικά καί ποινικά στιγματισμέ- μιά μακρόχρονη, έπίπονη καί έπι- νου, ό οποίος ί)ρθε καί μάς εΐπε πε- κίνδυνη έ'ρευνα, κοντά στούς ϊδιους ρίπου τά εξής, στή δική τού λαϊκη τούς πρωταγωνιστές της- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗ ΚΑΝΑΜΕ τή σκέψη νά τόν αφήσωμε τελει/ταΐο καί νά κλείσωμε μέ την περί- πτωσή τού την έρευνά μας. Ή ψράση δμως τού «νεαροΰ άλήτη», μέ τό βουνό τοΰ δί- κιου πού έκλεινε μέσα της, αύτη πού άναφέραμε ήδη παραπάνω, δέν μάς όίφησε. Τή νοιώσαμε σά γροθιά στό στομάχι, τόσο δι/νατή, πού δέν μπορέσαμε νά συγκρα- τήσωμε τόν έμμετό. ΓΓ αύτό άρχίζομε έμμε- τικά... Μέ την περίπτωση δηλα- δή τού Δικαστή, τό ονομα τοΰ όποίου καΐ πριν άλλά καΐ μετά τή δυσμεντ) μετά- θεσή του^ συζητιέται τόσο πολύ καί στούς δικηγορι- κούς κύκλους καΐ στό στενό («περιβάλλον» τού. Οί σχέσεις τού μ έ «άν- τροπαρέες» άνεξακρίβωτου άνδρισμοΰ,! δημιούργησαν πολλά έρωτηματικοί. ΕΤναι γνωστό δτι οί Δι καστές είναι κυριολεχτικά, λόγω τοΰ κιν^νου των παρε ξηγήσεων, καταδικασμένοι σέ, σχεδόν, κοινωνική άπο- μόνωση. Κ ι ομως αύτός δέν ύπο- λόγιζε τίποτε. Παρέες μέ εμττορο, μέ στρατιώτες, ή- λεκτρολόγο καί γενικά μέ ατομα πού όπωσδήποτε δέν ταιριάζανε μέ τή δική τού θέση. Τό θέμα πήρε με- γάλη διάσταση, ιδίως με¬ τά τόν φιλικό δεσμό τού μέ έμπορο, γιά τόν όποΐο πολλά λέγονται, άπό κοι- νωνικής καΐ^ πολιτειακής πλευράς. Γλέντια μεταμεσο νύχτια σέ άπόμερα κέντρον σέ ξενι/χτάδικα, σέ χωρία. Καΐ τό πράγμα πήρε τόση διάσταση, ώστε ήρθε είδικά Άρεοπαγίτης άπό την Αθηνά ό οποίος καΐ έ- πιλήφθηκε υπηρεσιακάς άλ¬ λά φυσικά μέ την έπιβαλλό μένη έχεμύθεια. Ό έκτραχειλισμός ή"ταν τόσος, που δταν κανείς δικός τού δέν μποροϋσε νά τοΰ έπιβληθεί, ένας στενός φίλος τού Καθηγητής τοϋ έθεσε ώμά καΐ έκβιαστικά τό θέμα: «"Η έμένα η αυ¬ τόν» (καΐ έννοοϋσε τόν παρε ξηγημένο έμπορο). Καΐ ό Δικαστής διέκο- ψε τις σχέσεις τού μέ τόν Καθηγητή, πρός χάριν τοΰ δευτέρου δεσμοΰ τού, τόν έμπορο, μέ τόν όποΐο μάλι¬ στα, λίγες μέρες πριν φύγει άπό τό Ήράκλειο, Φρόντισε καί συνδέθηκε καί ίπίσημα κοινωνικά μαζί τού! . . . Δέν χρειάζεται νομίζο με νά μποΰμε σέ περισσό- τερες| λεπτομέρειες (κορνί- ζες μέ φωτογραφ! ες, επ ι στ ο λές, νυχτερινές έκδρομές, τσακώματα καί ζήλειες κλπ κλπ). ι "Εχομε πληροφορΐες ό¬ τι ήδη ή ύπόθεση έχει πά¬ ρει τό δρόμο τής Διοικητι- κής άνάκρισης. Πιστεύομε δτι πρέπει .γρήγορα νά έρθουν στό φώς τά σχετικά πορίσματα. Δέν είναι δυνατόν στό πρόσωπο ενός Δικαστή, τοΰ όποίου ή περίπτωση άναφέ ρεται συνήθως άνώνυμα, νά δημιουργείται ή έντώπωση δτι λόγω ιδιότητος, θά συ- γκαληφθοΰν τα πάντα. Έξ άλλου, δέν άποκλεί- εται, ό άνθρωπος νά άποδει χθεΐ καί άθώος καί τελικά νά είναι θΰμα κακοβούλων καταγγελιών καΐ διαδόσεων, οί οποίες — κατά ωρισμέ¬ νους κύκλους — εχουν δϊλ- λες ρίζες π.χ. πολιτικά αϊ- τια. Σ' αύτη την περίπτωση οί στήλες τής «Αληθείας» είναι στή διαθέση καΐ τοΰ ϊδιου καΐ τοΰ δποιου άλλου γνωρίζει κάτι, γιατι σκοπός μας είναι ή άνεύρεση τής πραγματικής Αληθείας. Νσμίζομε ότι και ο! Άρχές πού τυχόν γνωρίζουν τό θέμα αύτό πού δημιουρ- γήθηκε θά πρέπει νά φρον- τίσουν γιά τή σύντομη έ- ττύνυμη κα! ύπεύθυνη βνη- μέρωση τοΰ Κοι νού, πού έ¬ χει δικαίωμα συνταγματικό νά πληροφορεΐται τα πάντα γιά τούς πάντες. Περιμένομε λοιπόν 6- μεσα άποτελέσματα αυτής τής δυσάρεστης και άπίστευ της περίπτωσης άπό τίς άρ μόδιες Άρχές. "Ετσι νομί- ζομε δτι θά βσηθηθεΐ καΐ ό Ί'διος ό κατηγορηθείς, μιά καΐ τό θέμα συζητιέται ήδη καΐ τέτοιου ε'ιδους συζητή- σεις είναι πιό έπικίνδυνες, άπό τίς ύπς"3θυνες ένημερώ- σεις καΐ τά έπίσημα ξεκα- θαρ! σματα. Νομίζομε δτι μέ την κα ταγγελία αύτη, μέ τόν τρό- πο γενικά τής δημοσιότητας των προσώπω ν, των περι- πτώσεων καΐ των καταστά σεων, βοηθοΰμε θετικά, πέ ραν τοϋ στιγματισμοϋ, νά ξεχωρίζονται οί «σάπιες ρό γες» άπό τό «καλάθι μ έ τα καλά σταφύλια», αν καΐ 8- που ύπάρχουν. Είναι σκληρό καί γιά μάς ϊσως έπικίνδυνο νά άνα ψερόμαστε σήμερα στήν πε ρίπτωση ενός μέλους τής Δικαιοσύνης. Πιστεύομε δμως σ' αύτην, δπως πι¬ στεύομε δτι τυχόν έξαίρεση σταθεροποιεϊ τόν κανόνα, δ¬ τι δηλαδή ή Δικαιοσύνη ά- παρτίζεται άπό αξίους και ήθικους Δι καστές καί πρα- γματικους Άνθρώπους. Τέλος, τονίζομε 8τι σε- βόμαστε τόν Δικαστή, για¬ τι είναι άπρόσωπος. Στΐς I- διωτικές σχέσει4 τοΰ συγ- κεκριμένου άνθρώπου όναφε ρόμαστε. Στό κάτω - κάτω καί πρός όφελος τοΰ ϊδιου σάν άτόμου, είναι νά άπαλ- λαχτεΐ άπό τίς Φημες πού καλά τ) κακά κυκλοφορούν. 'Ερωτηματικά δέν πρέπει νά μένουν σέ πρόσωπα ίψη- λά ίστάμενα, δπως ή περί¬ πτωση αυτή, 8που μάλιστα τό συγκεκριμένσ πρόσωπο άνήκει στό ν πιό άξιόλογο καί πιό εύαίσθητο κλάδο τής Κρατικής Έξουσίας, μά καί τόν πιό σεβαστά ά¬ πό δλους μας. • ΙΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Ή περίπτωση τού Έμπόρου καί τού Γιατροΰ. δίατρος. ΖΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Σαράντα τρείς περηττςό- σεις Μεσογειακής άναιμ!«ς πάρχουν στό Ήράκλειο. Σα- ράντα τρία παιδία πού πρέ¬ πει κάθε μήνα νά «άδειά- ζουν» τό αίμα τους καϊ νά βάζουν άλλο. 'Υγιές' αΤμα άλλων άνθρώπων. 130 περί¬ που φιάλες χρειάζονται ιό μήνα στήν Τραπέζα Αϊμα- τος τού Βενιζελείου. Γύρω στούς 1.500 περίπου α!μο- δότες τό χρόνο. Μόνο καΐ μόνο γιά τίς περιπτώσεις τής Μεσογειακής άναιμίας... Τά χρόνια περνοΰνε. Ό πολιτισμός, οί γνώσεις δια- δίδονται. Μά γιά τή νόσο Κούλεϋ, κάτι τέτοιο δέν φαι- νεται νά συμδαίνει. Τρείς καινούργιες περιτττώσεις εί¬ χαμε τό 1975. Κα! τό 1976, έπτά. Δηλαδή 133,3% πε¬ ριπτώσεις παραπάνω. Περι¬ πτώσεις πού κι οί δυό γο- νιοί, εΤχαν τό στίγμα. Για- τ! άν τόχε μόνο ένας, τίποτε δέν θά συνέδαινε. Περιπτώσεις πού ό κόσμος μένει άδιαφώτιστος. Μέ συ- νέπειες, έγκληματικές. ΤΟ ΑΙΜΑ «Είναι κρύο στά χέρια μ ου τό αΤμα πού Φέρνουν ά¬ πό την Ελβετία. Τό αΐμα που περισσεύει άπό κεϊ Νά πού περισσεύει άπό κεί. Νά πεινουσαμε καί νά στέλναν φαΐ, μάλιστα. Μά τό αΐμα. Μήπως δέν έχουμε αΤμα γ) μήπως δέν ύπάρχει ή προ θνμία αΐμοδοσίας;» Τά παραπάνω λόγια, άνήκουν στό γιατρό κ. Γ. Σαριδάκη. Τόν ανθρωπο πού μοχθεΐ μέ δλο τό προ- σωπικό τοθ ΑίματολογικοΟ γιά νά μαζευτεϊ λίγο αΐμσ. Νά άντιμετωπιστοΰν ολες οί περιπτώσεις. Κα! μέσα σ' αύτές, είναι κα! οί περι¬ πτώσεις των παιδιών, πού κουδαλοΰνε στό αΤμα τους, τίς άμαρτίες τής ψεγαδια- σμένης' Κοινωνίας. Είναι μιά πράξη άγάττης. Σαράντα τρία παιδία δίπλα μας εχουν άνάγκη τις οταγό νες τού αίμάτου μας. Καί μπορεΐ αϋριο νάναι καΐ πε ρισσότερα. "Οσο ή άγνοια σκεπάζει τούς όρίζοντες της γνώσης. "Οσο μένουν έξω άπό τά πιστοποιητικά τού γάμου, τά πιστοποιητικά γιά τίς έ- ξετάσεις τού στίγματος Κου λεϋ. "Ενα πρόβλημα όξύ. Πού δέ σηκώνει άδιαφορία. Ουτε άπό την πλευρά τής Πολιτείας ουτε άπό την δι- κιά μας πλευρά1 σάν άνθρώ πων. Ή άδιαφορία στίς πε ριπτώσεις αύτές, είναι έ- γκληματική. Γίνεται αΐτΐα νά γεννιούνται άνθρώποι άρρωστοι. Κι' υστερα, τό θέμα τοΰ αϊματος. "Ας γίνουμε δλοι σταυροφόροι τής Αίμοδοσί- ας. Τής πιό ανθρωπίνης, 6α θειά ανθρωπίνης πράξης. νικος ψιλακης • ΖΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Τί λέει ό κ. Νομίατρος. >♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΕΠΕΧΤΑΣΗ ΛΕΣΧΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  Νέους χώρους, στους ό-
  ποίους έπεχτάθηκε ήδη έ-
  γκαινιάζει μεθαφιο Τετάρ
  τη 6 Ιουλίου, στίς 8 μ,μ,
  ή Λέσχη Δημοσίων καΐ Δη¬
  μ ότι κων 'Υπαλλήλων «Ή
  Κνωσσός», πού είναι έγκσ-
  τεστημένη στήν όδό Ρούσου
  Χούρδου 4, στό Ήράκλειο.
  ■■■■■■■■■---ε.---- —-----------
  } ΔΙΑΚΟΤΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  Γνωρίζομε στό ένδιαφερόμενο κοινό δτι γιά
  την εκτελέση άπαραιτήτων τεχνικών εργασιών θά
  πραγματοποιηθεϊ διακοπή τού ήλεκτρικοΰ ρεύματος
  ώς ακολούθως:
  ΔΕΥΤΕΡΑ 4.7.77:
  Άπό ώρας 07.00 έως 12.00 στίς όδούς Κορδου
  — Μιχ. Αποστόλη — Πάτμου — Μακεδονίας —
  Άγησιλάου καΐ όδό Ίτάνου άπό όδό Σόλωνος έ"ως
  όδό Όλύμττου καθώς καί περιοχή Τσαούση Μετόχι.
  ΤΕΤΑΡΤΗ 6.7.77:
  Άπό ώρας 07.00 έως 12.00 στίς όδούς Τριανδρίας
  — Πλάτωνος — Άνδρέου Κάλδου — Καστοριάς —
  Κασταμονίτσας καί Θερμοπυλών.
  Ή έπανατροφοδότηση θά γίνει χωρίς προει
  δοποίηση πιθανόν και πριν άπό την άναγραψόμενη
  ώρα καΐ ώς έκ τούτου οί έγκαταστάσεις καί τά δί
  κτυα πρέπει νά θεωροϋνται δτι ευρίσκονται συνεχώς
  υπό τάση.
  Γιά λόγους ασφαλείας ό^τταγορεύεται ή προ-
  σέγγιση στούς άγωγούς ή τά δλλα στοιχεΐα τοϋ δι
  κτύου έστω καί άν βρίσκονται επ! τοϋ έδάφους.
  ΔΕΗ
  ■ ■■■■■Ι
  ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■■■■■■■■■■■■■■■Γ