98783

Αριθμός τεύχους

107

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

11/7/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Χαρας σ' αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμα, τού φράξουν οί <Χλλοι τό στόμα, προλάδη νά πεΐ Εστω καΐ μιά συλλαβή δική τού. Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΖ Η Α Λ ΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ Δΐ6θ8-ν*ή_: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 1977 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ Μαρογιώργη 5 — Τηλ, 280.291 Χρόνος 3ος —Άρ. Φύλ. Τ 07 —Δρχ.5 »·—····—· ΑΥΟ ΜΕΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΑΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,, 1. Πίριυδριοη 'Αρχής, γιατί δημοοΐίύοαμί τό πίρΐίχόμίνο τής καταδίκης μας στήν ιπτόθίση τού Ύπουργοϋ Δικαιοσΰνης κ. Στεφονάκη ι 2. Διέγερση σέ διαπραξη κακουργηματος, γιατί δημοσυυσαμί αρθρο κατά των Δμίρικαυωυ, γιά τα Υ£γοι<οτα Χερσονησου καί Χανίων ΑΝΤΙΠΑΡΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΗ ΑΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ ΠΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ, ΣΕ ΝΕΑ ΥΠΟΤΡΟΠΗ: ΝΑΙ, ΤΟ "ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΤΕΙ ΜΕ ΑΙΜΑ!.. Καί μιά δήλωσή μας πρός τούς κ. κ. Στεφανακην, Ααμπρίαν, Σταματην καί Καραμανλήν: "ΠΡΙΝ ΝΑ ΜΑΣ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΒΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΟΑΑ,, ΔΥΟ ΝΕΕΣ αύτεπάγγελ τες Είσαγγελικές διώξεις, ασκησε ό Προιστάμενος τής Εΐσαγγελίας Ηρακλείου κ Γ. Ζορμπάς, κοττά τού διευ- θυντή τής «Αληθείας», Έμμ Χαριτακη (Μάνου Χαρή). ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ αύτές άνα· φεροντα ι σέ ίσάριβμα δημο- σιειύματα πού μττήκαν στό ύπ' άριθμό 105 (προ—ροη- γούμενο) φύλλο τής εφημε¬ ρίδας μας, υπό ήμερομηνία 27 Ίουνίου 1977. ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ πρόκει- ται γιά δυό περιπτώσεις, περιΰβρισης 'Αρχής αρθρο 181 Π.Κ. καί διέγερση σέ διά—ραξη κακουργηματος αρθρο 184 Π.Κ. γιά τίς ο¬ ποίες 6 κατηγορούμενος κλή θηκε νά άπολογηθεΐ μέ την ιδία κλήση ύπ' αριθμόν 314 )6—7—77, ή οποίαι, όπως γράφομε καί σέ αλλη θέση, «κδόθηκε την ήμέρα τής κη- δείας τού πατέρα τού κατη- γοροαμένου καί έπιδόθηκε σ' αυτόν μετ ά δυό μέρες (8- 6—1-77), δηλαδή πρίν άκό- μη καλά—καλά λήξει τό τριήμερο —ένθος άπό τή μ έ ρα τού θλιβεροΰ γεγονό- τος!!! Η ΠΡΩΤΗ περίπτωση άναφίρεται στό είδησεογρα φικό δημοσίευμα υπό τόν τίτλο: Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΦΥΛΑΚΗ ΕΙΠΕ — ΔΗΘΕΝ—ΟΤΙ: «ΕΙΝΑΙ Μ.. ΚΑΣ Ο Υ- ΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΗΣ» —ΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΕΡΗΜΗΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗ ΝΕΣ ΦΥΛΑΚΗ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά την ττεριβόητη ΰττόθεση πού δη¬ μ ιουργήθηκε άπό μηνυτήριο άναψορά ενός φύλακα των φυλακών Χανίων, μέ την κα- τηγορία ότι ό κατηγορούμε¬ νος καί τότε (πρίν ίνα χρό- νο) φυλακσμένος Μάνος Χά ρης, άποκάλεσε τόν 'Υπουρ- γό Αικαιοσύνης κ. Στεφανά κη «μαλάκα». ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΟ είναι τό γεγονός ότι τό δημοσίευ μ α άνέφερε ακριβώς τό ά- ποτέλεσμα τής δίκης ττού έγινε στό Πρωτοδικεϊο Χα¬ νίων πρόσψατα καί κατά την όποία 6 κατηγορομμενος δι- κάστηκε έρήμην 4 μήνες φυ- λακή, έκανε δέ ττιστή άντι- γραφή της έπίμαχης φρά- σης, όπως άναφέρονταν στό κλητήριο θέσττισμα καί τα λοιπά δικαστηριακά έγγρα- Φα. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ λοιπόν ή νέα περιϋβριση 'Αρχής καί μάλι στα ή «διά τοθ Τύττου τελε- σθεΐσα» αύτη τή Φορα; Η ΔΕΥΤΕΡΗ καί σο- βαρώτερη αΰτεπάγγελτη δίω ξη, στηρίζεται στό αρθρο 184 τού Ποινικοΰ Κώδικα* πού άσχολεΐται μέ τη διέ- • Συνέχεια στή σελίδα 4 >·ΘΦΦΦΦΘΘΦΦ·ΦΦΦΘΘΘΘ·ΦΘ·Θ·Φ·.·ΦΦΦΦΦΦ·«·······Φ»·Φ·Φ····Φ·(Φ·Φ··Θ···ΦΦΦ·Φ«·ΦΦΦ·«»ΦΦΦΦ«·Φ·ΦΦΦ·ΘΙ
  ΕΚΕΙ ΠΟΥΟΥΠΟΚΟΣΜΟΣ'ΣΜΙΓΕΙ, ΚΑΙ 'ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΤΑΙ, ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  "
  ΜΟΡΦΗ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
  ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ
  Έρεννα
  ΚαΐαπέΑχης
  Τό... Άδελφάτο(
  συμπληρώνει τό Σϋνδικάτο τού εγκληματοσ
  • ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΠΑΡΤΥ ΚΑΛΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΟΣΜΟΥ · ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΓΙΑ¬
  ΤΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΛΕΧΤΟΥ» ΤΟΥ · ΟΛΟΝΥΧΤΙΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ·Τ0 ΦΟΥ
  ΣΚΩΜΕΝΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΛΥΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ · ΕΝΑΣ ΕΥΣΤΑΛΗΣ ΝΕΑΡΟΣ ΛΕΕΙ:
  «ΟΙ ΣΥΚΙΕΣ ΣΥιΜΦΕΡΟΥΝ Π|0 ΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΡΝΕΣ ΚΑΙΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ» · «ΠΠΣ ΝΑ ΔΟΥ'
  ΛΕΨΠΜΕ ΑΦΟΥ ΞΕΝΥΧΤΑΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΞΕΠΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΟΡΓΙΑ;»
  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΟΗΤΙΚΟΥ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ
  ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗ ΑΛΛΑ...
  ΚΡΙΝΟΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΒΙΟ
  ΑΝ ΚΑΙ ΞΕΚΑΟΑΡΙΣΑ
  ΜΕ τή θέση μας γύρω άπό
  την περίτττωση τού} Δικα-
  στή, στό προηγούμενο μας
  φύλλο, έπαναλαμβάνομε καί
  πάλι ότι τιμοϋμε τόν Λε·
  τουργό αυτόν τής Δικαιοσυ
  νης, στό τομέα τής ένάσκη
  σης των καθηκόντων τού καί
  ύπογραμμίζομε τό γεγονός
  ότι στάθηκε άκλόνητος σέ
  είδικές πεοιπτώσεΐφ, χωρίς
  νά καμφθεΐ.
  "Αλλο ομως είναι τό 'ένα
  διαφορετικό τό αλλο.
  και
  Τού άναγνωρίζομε την προσ
  Φορά τού στή Δικαιοσύνην
  ρίως στίς περιπτώσεις πού
  στάθηκε πραγματικός Δι-
  καστής. Δέν μπορσΰμε 8-
  μως νά άγνοήσωμε καί τό
  γεγονός ότι άνακατε-ύτηκε
  μέ ατομα πού τού δημιουρ
  γησαν τό γνωστό ήθικό θε
  μα
  Δυστυχώς, οτΰτό δέν είναι
  δικαίωμα τού, δότι ό Δικα
  στής οταν άποφασίζει νά ά
  κολουθήσει τόνδύσκολο αΰτό
  καί εΰαίσθητο κλάδο, γνωρί
  ζει ότι δέν δ ι κα ι ούται νά ε
  χει όποιονδήποτε έλεύθερο
  ίδωτικό βίο. Καί έπομένως
  ό'χι μόνο πρεπει νά εϊναι,άλ
  λά καί νά φαίνεται τίμιος
  «σάν τή γυναίκα τού Καί
  σαρα».
  "Οσοι λοιπόν θέλουν νά ΰ
  περασπισθοΰν τόν Δικαστή
  καλό θά είναι νά καταγγεί
  λουν αν γνωρίζουν, περίπτω
  ση πού τα λεχθέντα άποτε
  λοθν σκευωρίες γιά λόγους
  αλλους καί οχι νά μπερδεύ
  ουν τα πράγματα, λέγοντας
  στ ι«κι αν αϋτά πού Φημσλο
  γοΰνται είναι αληθή είναι
  δικαίωμα τού». Αύτά δένπρέ
  πεινά ύποστηρίζονται καί
  μάλι στα άπό άνθρώπους πού
  κατέχουν έπίσημες και ΰπεύ
  θυνες θέσεις.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ σήμερα
  την ερευνά μας γύρω άπό
  καί πολυτελέο-τατα διακοσ
  μηιμένη «γκαρσονιέρα» (;)
  τού δίδει ταχτικά «περίερ-
  γα» καί «πρωτότυπα» πάρ-
  τυ, στά όποΐα γίνεται έ'να
  ΐδανικό άνακάτεμα μελών
  τής λεγομένης «υψηλής κοι-
  τόν «Ιδιόρρυ- νωνίας» νμέ ατομα τού <ούπό- ζωής τού, εχει κοσμου». νει και τό γνωστό θέμα πού άποτε λεϊ μεγάλο κοινωνικό καρ- κίνωμα^ μέ την περίπτωση ενός Ήρακλειώτη γ ιατρόν, γόνου γνωστής οικογενείας, ό οποίος μ: θμο» τρόττο το αυτοκινητο τού κυκλοφορεΐ — τή νύχτα φυ σικά — γιά νά καλύψει τό ΰπόλοιπο τής νυχτερινής τού διασκέδασης, στά κλάμπ καί στά μπουζομκια. Δέν είναι ψυσικά λίγες οί φορές πού τό αύτοκίνητο τού Γιατροΰ παθαίνει διάφο • Συνέχεια στή σελίδα 4 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ 0X1 ΣΤΟ ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ 7 ΑΕΣΧΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 16 ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΜΟΝΟΝ 7 άπό τίς 16 λέ Φαιρέθηκαν οί αδειες. σχες χαρτοπαιξίας πού λει Πρόκειται γιά τίς λέσχες τουργοΰν στό Ήράκλειο κρί 'Επιστημόνων (Θεοτοκο- θησαν δυσεπιτήρητες καί εί πούλου) Περιηγητικής καί δοποιήθηκαν ή'δη γιά τόκλεί "Αννας. σιμό τους. ΚΥΡΙΟ αίτιολογικό τής αρμοδίας έπιτροπής είναι ο Ή Ιξαίρεσι αύτη 'έχει δημιουργήσει σάλο σταρς) λεσχηάρχες πού ,άδικήθηκαν, μερικοί άπό τούς όποίους δηλώνοιιν δτι δέν πρόκειται νά κλείσουν τίς λέσχες τους τι είναι δυσεπιτήρητες λό γω τού δτι ορίσκονται σέ άνώγεια δαμερίσματα. ΩΣΤΟΣΟ 3 λέσχες, ένώ δνδέν έπανορθωθεί ή άδικία. είναι έγκατεοτημένες σέ ά Αύτές τίς μέρες ή Διοίκη νώγεια θά συνεχίσουν νά λει ση Χωροφυλακήν θά προβή τουργοΰν, άψοΰ δέν τούς ά |Λ.Συνέχεια στή σελίδα 4 δημιουργήσει σοβαρά προ Συχνά τα πάρτυ αΰτά κα βλήματα στό στενό συγγενι ταλήγουν καί' σέέπεισοδιακά κό περιβάλλον τού. άποτελέσματα, όπως έκείνο Ο ΠΑΤΡΟΣ, ήλικίας γύ ρω στά 30), σπουδασμένος στό έξωτερικό (Αγγλία) έ- χει τό πάθος τής όμοφυλοφι λίας, τό όποΐο τόν όδηγεΐ σέ συχνές περιπέτειες, μιά ά¬ πό τίς τελευταΐες των όποί ύΐν ήταν καί τό γερό ξυλο φόρτωμα πού τού εκανε μ έ λος τής οικογενείας τού. 'Επειδή έχει μεγάλη οΐκο νομική ευχέρειαν διαθέτει άρκετό χρήμα σέ διασκεδά- σεις νυχτερινές, σέ ταξίδια έντός καί έκτός Κρήτης καί σέ «οικονομική ενισχύση» με ρικών νεαρών τού λεγόμενου ΰποκόσμου. Παράλληλα, στήν είδικά πού συνέβη τό βράδυ κατά τό όποΐο ενας προσκεκλημέ- νος νεαρός τού ύττόκοσμου;, κάπως «άπαιτητικός» καί «ζόρικ|ο«|», πήρε μιά ήλεκ- τροακουστική συσκευή καί απεχώρησε. "Ενα χαρακτηριστικό στοι χεΐο, πού δεί/χνει μ έ ποιό τρόπο γίνονται οί άπαραί- τητες «όμοφυλοφιλικές συναλ λαγές» είναι ότι ό εκάστοτε «έπίλεκτος» καί «έκλεκτός» νεαρός τού Γιατροΰ, παίρ ΑΙΠΛΗ ΚΛΗΣΗηΑΝΤΙ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ Η... 1Υ1Ε11.1ΕΗΙ111ΙΚΑΙΥ1Ι ΠΟ ΒΒηΑΤΟ ΕΙ ΑΜ0ΡΠΠΟΥ ΠΟΥ 1ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ 40 ΧΡΟΙΪΙΑ ΕΙΝΑΙ παράπονο Φυχής, άπ' αύτά πού δέν μ έ νού ν ά παρατήρητα, οίίτε καϊ πο(ύ πρεπει νά μένουν κρυφά. Γι αϋτό καί τού δίνομε δημοσι ότητα. ΟΠΩΣ είναι γνωστό, ό πατέρας τού Διευθύνη] τής «Αληθείας» καί πολύτιμος συνεργάτης τής εφημερίδας μας, ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΤΑ ΚΗΣ, πέθανε στίς 5 τού Ί ουλίου καί την έπαύριο 6 τού μηνός κηδεύτηκε. Ο ΠΑΤΕΡΑΣ τού Εμμα¬ νουήλ Χαριτακη (Μάνου Χά ρη), ύπηρέτησε, πιστά καί εύσυνείδητα, κατά κοινή ό μολογία, την 'Ελληνική Δι Δικηγόρον καιοσύνη σάν Δικηγόρος, έ- πί 40 χρόνια> υπήρξε δέΠρό
  εδρος τοΰι Ταμείου Προνοί¬
  ας Δικηγόρων καί σέ ανα¬
  γνωρίση τής προσφοράς τού,
  τού άπονεμήθηκε άπό τόν Δι
  κηγορικό Σύλλογο Ήρακλεί
  ου ό τίτλος τού Έπίτιμου
  ΠΕΘΑΝΕ λοιπόν αύτός
  ό άνθρωπος (γιά την πρόσω
  πικότητα τού όποίου μίλησε
  τόσο θερμά, έκ μέρους τού
  Δικηγορικοΰ Σύλλογον Ή
  ρακλείου ό προεδρεύων κ.
  Στέλιος Φιοράκης) καί ό θά
  ΛΣυνεχεια στή σελίδα 4
  ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΠΟΔΙΚΕΙΟΥ
  ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΓΓΕΛΑΚΗΑΕΣ
  ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΗΚΕ ΣΑΝ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΩΣ
  Άθωώθηκαν καί οί 4 κα
  τηγορούμενοι γιά Φόνο Αγ
  γελάκηδες1, στη μεγάλη δι
  κη τού Μικτοΰ Όρκωτοΰ Κα
  κουργοδικείου, πού διεξαχθή
  κε πρόσφατα στό Ήράκλειο
  καί κράτησε περίπου 13 μέ
  Δικάστηκαν μόνο γιά ό
  πλοκατοχή καί όπλοφορία,
  στίς γνωστές ποινές.
  Ή τελική αύτη έκβαση
  τής ύπόθεσης χαρακτηρίστη
  κε σάν νίκη τήςύπεράσπισης
  πού κατάφερε νά πείση τό
  Δικαστήριο (υπήρξαν δμως
  καί άντιρρήσεις μεταξυ των
  δικαστών) γιά την άθωότη
  τα των πελατών της.
  Συνήγοροι ύπερασπίσεως
  των κατηγορΐουμένων ήσαν
  οί κ.κ. Έμμ. Χατζηδάκης,
  Κ. Κυριακάκης καί Έλ. Στε
  ■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΤΟ ΔΑΦΝΙΑΝΟ
  ΠΑΝΗΓΥΡΙ
  "Αρχισε στς 9 Ίολίουκαί
  θά κρατήσει μέχρι καί τίς
  17 τού μήνα «Ή γιορτή τού
  Κρασιοΰ» στίς Δαφνές, πού
  διοργανώνει ή όμώνυμη Κοι
  νότητα.
  Στό γνήσιο αΰτό λαίκό
  Δαφνιανό πανηγύρι προσφέ
  ρεται κρασί δωρεάν καί φτη
  νοί μεζέδες, ένώ τα κρητικά
  φανάκης (άδελφός τού Ύ-
  πουργοΰ Δικαιοσ,ύνης).
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
  Μιά έπίκαιρη έρευ-
  να
  ΔΑΚΟΧΤΟΝΙΑ
  ΠΑ ΚΑΑΜΜΑΤΑ
  Τού Ν. Ψιλάκη
  συγκροτήματα των Σκορδα-
  λού, Σκευάκη, Σκουλα, Πό
  λοχρονάκη, Σωττασή, Κοκολά
  κη καί Λουμπάκη εχουν άνα
  λάβει τή διασκέδαση των έ
  πισκεπτών.
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΖ ΠΕΝΘΕΙ
  ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΖΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΖ
  ΗΡΑΚΛΗΣ Ε. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  ΛΙΟΗΙΣΤΙΚΕ ΕΥΙΙΝΕΙΔΙΤΑ ΠΑ ΤΙ ΔΚΙΙΚΙΝΙΤΙΝ
  ΕΝΑ ΘΛΙΒΕΡΟ γεγο¬
  νός, ήρθε νά σανταράξει
  μαζί μέ δλη την Ηρακλειω
  τικη Κοινωνία) δλους δσους
  συνεργάζονται η σχετίζον-
  ται μέ την «ΑΑΗΘΕΙΑ». ·Πέ
  θανε ό Ήρακλής. Ό πρώ-
  τος καί καλύτερος συνεργά
  της. Ό πατέρας τού Διευ-
  θυντή μας, Μάνου Χαρή.
  Τό θλιδερό μαντάτο, δι
  αδόθηκε τόσο ενκολα στήν
  Ήβακλειώτικη Κοινωνία.
  Κανείς δέν μπόρεσε νά πι
  στέψει ότι ϊλειττε άπό άνά
  μεσά μας ό Ήρακλής. "Ο
  τι τό σοβαρά καί σεμνό
  πρόσωπό τού, δέν θά ξανα
  χαμογελοΰσε. Δέν θά καθό
  ταν σοβαράς άλλά πρόσχα
  ρος, πίσω άπό τό γραψεΐο
  τού στήν «ΑΛΗΘΕΙΑ».
  "Ασχημες μέρες στά μισά
  τού καλοκαιριοΰ. Πέρα ά
  πό τόν άτέλειωτο πόνο τού
  χαμοΰ τού Πατέρα, πέρα ό
  πό τόν άνθρώπινο πόνο τού
  θανατον ενός τόσο φιλικού
  προσώπου, τό πικρό μαντά
  το γιά τόν άγαπημένο μας
  Ηρακλή, αφησε τό μ«ύρα
  σύννεφο τής θλίψης σ' δ ■
  λους πού έτυχε νά τόν γνω
  ρίσουν.
  Κ ι ετσι, την περασμένη
  Τετάρτη τό άπόγευμα, '£·
  νας γραφικός λόφος στούς
  πρόποδες τής Λασηθιώτι-
  κης Μαδάρας στόν Ξενιάκο
  Πεδιάδος,, πήρε στήν δικιά
  τού άγκαλιά τόν ανθρωπο
  έκείνο, τού όποίου ή απού
  σία άπό τό πλάι μας, είναι
  άδιανόητη.
  "Αδειο τό γραφεΐο τού
  στήν «ΑΑΗΘΕΙΑ». ,Απελπι
  στικά αδειο καί ξένο. Νε¬
  κρά καί σημαδιακό. Δίπλα
  τό συρτάρι τού Ήρακλή, τό
  κοντί μέ τα μολύβια, τό
  • Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΑ
  Ο ΗΡΑΚΑΗΣ ΧΑΡΙΤΑ
  ΚΗΣ δέν ύπηρέτησε μό
  νο τή Δικαιοσύνη, την
  Κοινωνία, τό Συνδικαλισ
  μό, τή Συνεταιριοτική Ί
  δέο^, άλλά καί την "Ελλη
  νίκη Πατρίδα, πολεμών
  τας σάν άξιωματικός
  στόν Άλβανικό πόλεμο
  και παίρνοντας μέρος
  στήν 'Εθνική Άντίοταση
  κατά τή Γερμανική Κατο·
  Χή·
  ο
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΐο «η ΑΑΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Π ΙΟΥΛΙΟΥ 1977
  ΠΕΘΑΝΕ Η ΣΟΦΙΑ
  ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  Μετά τό χαμό τού Λουντέ
  μη καί τού Ρώτα, ένο και-
  νούργιο δυσάρ εστο σνμβάν
  ήρθε νά συμττληρώσει τό
  καρνέ των πεθαμένων Λογο
  τεχνών. Πρόκειται γιά τή
  Σόφια Μαυροειδή —Ποτττα-
  δάκη. Τή Λογοτέχνιδα ττού
  στά μισά τού 1977, εποχαί
  ρέτισε τή ζωή. Μιά ζωή ττού
  ξετυλίχτηκε άνάμεσα σέ βά
  σανα καί άγώνες.
  Ή Σόφια Μαυροειδή —
  Παπαδάκη^ γεννήθηκε <ττή Φουρνή Μεραμπέλου καί | σπούδασε Γσλλική Φιλοσο- φία στή Αθηνά. Τό πλού- σιο λογοτεχνικό, καί ΐδιαί τερα ποιητικό ταλέντο της δέν σΐργησε νά Φανεΐ. "Ετσ-ι, ήρχισε ή δημοσίευση στί- χων στά Αογοτεχνικά περιο δικά τής έποχής, γιά νά κο ρυφωθεΐ στή συνέχεια, στά κατοχικά καί μετακοποχικά χρόνια. Ή Σόφια Παπαδόχη ή- ταν έ"νας σωστός πνευματι κός ίχνθρωπος πού κυνηγή- θηκε καί πάλαιψε μέ χίλιες άντιξοότητες. "Ενσς ανθρω- πος πού τίμησε, δσο λίγοι τή Λογοτεχνία μας καί την Κρητική της καταγωγή. τόν τόμο; ύττάρχουν ττολλά καί σημοντικά στοιχεΐσ γιά την Ίστορϊα τής ττεριόδου πού πραγματεύεται. ΜΑΓΟΙ ΚΑΙ ΑΓΥΡΤΕΣ Ό γνωστός Δημοσιογρά Φός κ. Β. Α. Λαμπρόπου- λος μέ την συνεργασιαι τού κ. Ί. Μετζιδάκη, έκυκλοφόρη σε τόν τελευταΐο καιρό^ ί¬ να νέο βιβλία, μέ τόν τίτλο «ΜΑΓΟΙ ΚΑΙ ΑΓΥΡΤΕΣ - —Ξεσκεττάζουμε τόν παρά- ξενο κόσμο τους». Στό βιβλίο αύτό, οί συγ γραφείς άναλύουν μέ Δημο- σιογραφική άπστελεσματι- κότητα, την κατάσταση πού βρίσκεται σήμερα ή 'Ελλά δα, άπό ττλευράς ... Μάγων και... Προφητών. Βλέποντας άπό πολλές ό τ—ικές γωνίες τό θέμα καί άναΦέροντας συγκεκριμένα ττρόσωπα καί γεγονότα, οί συγγραφεύς δίδουν ξεκάθα- ρα τό μέγεθος τής άγυρτί- ας των συγχρόνων «Μάγων» Ζωγραφική —ε——ε—ε—εεε—■ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΛΟΤΖΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΜΑΝΟΥΡΑ Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Έκυκλοφόρησε καί ό Β' τόμος των Τουρκικών Ίστο- ρικών 'Αρχείων σέ μετάφρα ση τοΰ ίστορικοΰ —Τουρκο λόγου Νίκου Σταυρινίδη. Πρόκειται γιά μιά καλαί- σθητη καί σημαντική γιά την Ίστορϊα τού τόπου έκ- δοση. Όπωσδήπστε άξίζουν συγχαρητήρια σ' δλους δ- σους βοήθησαν την εκδοση ενός τέτοιου διβλίου, 'ένα τταροπτάνω στόν έξαίρετο συ μπολίτη Ίστορικό Νίκο Σταυρινίδη, -ού δούλεψε σκληρά, κλεισμένος μέσα στό γραφεΐο τού μήνες πολ λοΰς, χρόνια γιά νά δώσει λίγο φώς οτήν περίοδο της Τουρκοκρατίας στήν Κρή- τη. Μέσα στόν καινούργιο αύ Άττό 16—8—77 άρχίζει στήν Ένετική Λόντζια, άτο μική εκθέση Ζωγραφικής τής Ήρακλειώτισσας Νίκης Μανουρά. Είναι ή πρώτη άτομική της εκθέση καί περιλαμβά- νει 67 κομμάτια άττό λάδια και τέμπερες. Ο ΚΟΥΡΟΣ "Αρχισαν οί παραστά σεις τής ΕΘΕΚ μέ τό 'έργο ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νέα, μορφωμένη, γιά Ιδιαιτέρα Δ)ντοΟ Έπιχειρήσεως. Άπαραίτητος προϋπόθε- σις: δίπλωμα όδηγήσεως. Πληροφορίας τηλ. 283.613. ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗ «ΜΑΡΙΝΑ» "Ενας παιδικός παράδεισος πλάι στή ©άλασσα ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ- ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό παιδί σας στό κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά διασκεδάση καί νά αναπνεύση Ιώδιο, στό Ένετικό Λιμάνι τού Ηρακλείου. ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Γραφ. Ηρακλείου: "Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 ΤΗΛ. 280291 ΑΑΑ ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ —νιΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΙΜΑΝΟΖ ΧΑΡΗ!) ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ • Τεχνική έπιμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ίκτίνου 20 — Ήράκλε.ο Κρήτης τοθ Ν. Καζαντζάκη «ΚΟΥ ΡΟΣ». Οί τταραστάσεις δί δονται στό χώρο τοΰ Θεά τρου στό φρο/όριο «ΚΟΥ ΛΕΣ». Περισσότερα λόγια γιά τό νέο έργο της ΕΘΕΚ, θά γράψουμε στό έπόμενο φύλλο μας. ΈκδηΑώοεις ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1977 Μέ έπιτυχία συνεχίζον ται οί έκδηλώσεις των Πολι τιστικών Σωματείων Ήρα κλείοι/ γιά τό καλοκαίρι τοΰ 1977. Στό καλαίσθητο ττρό γραμμα πού έκυκλοφόρησε, ττεριλαμβάνονται άρκετές ά κόμη έκδηλώσειςν όπως έκ βέσεις ζωγραφικής, μουσι- έκδηλώσεις, πανηγύρια κλττ. κές έκδηλώσεις, πανηγύρια κλττ. ΟΑΝΑΙΗΙ ΠΑΠΑΟΑΝΑΙΟΠΟΥΛΟΙ ΕΝΑΣ ΠΙΚΠΣΤΗΣ - ΠΟΙΗΤΗΣ Τί γυρεύουν λοιπόν οί ποιητές μέσα στήν έχχαρη έ ποχ'ή μας; Άνάμεσα στά σι δερένια έξαρτήματα, τό άν τιανθρώττινο περιβάλλον τής πολιτείας, άνάμεσα στά άν θρώπινα όμοιώματα μέ τίς σκληρές μορφές καί τίς κα τσουφιασμένες έκψράσεις; Τί γυρεύουν οί στίχοι, τό πνεΰμα, ή όμορφιά, άνά μεσα στ ούς ττυρηνικούς έξο τγλισμούς, άνάμεσα στά σκε λετωμένα κορμιά των συναν θρώπων; Κ Γ δμως, οί ποιητές είναι έκεΐνοι πού μέσα ά— ό τούς σνμβολισμούς, μέσ' ό πό τό πρίσμα τής ττοίησης, άφήνουν ττίσω τους χρονικά καί χωρικά δ,τι δέν έναρμο νίζεται μέ την ττραότητα τής Ψυχής καί την πορεία τοΰ χρέους. Τραγούδησαν την 'Αγάττη, τόν "Ερωτα την Ειρήνη καί τσαλοπατή σαν τα άντικμειενικά στίγ ματα πού άποτραβοΰνε τόν άνθρωπο άπό τό δρόμο τής άρετής καί των ήθικών άξι ών. Ή σύγχρονη Ποίηση, εΤναι ό καθρέτττης τής άναζή τησης. Είναι ή άκάματη ά ναζήτηση τής ίδανικής άν θρώττινης Κολωνίας. Στήν 'Ελλάδα, μετ α τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ Ο "ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ,, Ό «Μάγος τοθ ΔοξαριοΟ» ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ όίνοιξε τό καλοκαιρινό τού κέντρο ΣΤΑ ΣΠΗΛΙΑ καί περιμένει δλους τους λάτρεις τής γνήσιας Κρητικής Μουσικής γιά άξέχαστες δραδυές. "Οσοι, είδικά, εχουν «ντουχιουλμέδες» καί «γιαγκιλίκια», μποροθν νά τα σέυσουν, (ή νά τ' άνάψουν περισσότερο), άκουγοντας τίς δοξαριές τού 'Αβυσσινου, πού είναι μαχαιριές στΐς εύαίσθητες καρδιές. ΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ - ΓΑΜΟΥΣ - ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 233.355 Ο "ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ II ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΘΕ' ΒΡΑΔΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟ ΔΟΞΑΡΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΧΤΥΠΗΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΤΑΒΕΡΝΑ «ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ» ΟΔΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΥ ΚΑΛΟ ΦΑΓΗΤΟ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΟΑΡΙΟΤΗΤΑ Αφ01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΟΡΓΑΛΗΓ Ο.Ε. ΟΙΚΟΛΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΠΝ Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί Ι 5 δωμάτιον, ώς καί ίσογείων καταστήμά- των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοθς κατασκευάς καί επί των όδών 1878 άρ. 39 καί Πασΐφάης καί Άνωνύμου γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη- μείου τού Κράτους). Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113 ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ <<* δέματα) ^ ΞΥΛΕΙΑ (καλούπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΩΣΣΙΑΣ ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ Ποιότης "Αρίστη · Μεγάλες είσαγωγές ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ Γραφεΐο Καλοκαιρινό*) 208 ΤΗΛ. 284473 - 220339 έχουμε μιά ττλειάδα ποιη των πού βουτοΰνε την ττέννα τους στά βάσανα τής Ρωμΐο σύνης, στή άναζήτηση τής Είρήνης, σέ χίλια δυο πράγ ματα, πού σκοποΰνε στήν καλλιτερεύση των άνθρώ- ττων. Σ' αΰτούς τούς ποιη τές συγκαταλέγεται ό κ. Θα νάσηϊς' Παπαθανασόπουλοςι. Μέ τριάντα περίπου βιβλία στό ένεργητικό τού, σχετι κά μ ι την Ποίηση, άπό τό 1960 ττού έξέδωσε τα ττρώ τα τυποπ οιημένα. Βαθειά έπηρεασμένος όπό τίς καθημερινές αίμορα γοΰσες πληγές 6 κ. Πατταθα νασόπουλος, προστταθεΐ νά εκφράση τό δράμα τής έπο χής μας μέ άδρά λόγια. Αί γα λόγια έκφραοτικά καί ζωντανά. «'Έτσι, ό ήλιος δγήκε πάλι σκοτεινός μοιράζοντας τίς νέες τραγωδίες». «...τίς Κυριακές —ού τραγουδοϋν οί πέτρες τού ναού σου τίς Κυριακές ττοΰ ή δύναμη τής μέσα φυλακισμένης παρουσίας σου άπειλεΤ τόν τάψο... η «...Όταν θαμπώνει τό γυαλϊ τοΰ χρόνου τό καθαρίζω μ' έναν ττεθαμένο.. Σαφής στά νοήματά έντονα έπηρεασμένος ά—ό την Ρωμέϊκη παράδοση άπό τα ίδανικά τού1 Λαοΰ μας τίς συνήθειες, την πίστη τού, ό ττοιητής έτπχειρεΐ μιά άνοττομική θεώρηση τοΰ Κοι νωνικοΰ συνόλου ξεκινώντας ά— ό τό άμεσο περι6άλλον τού. Μέ τα γενικώτερα Ού μανιστικά Πιστςύω, ττού δια κρίνονται έντονα στήν ττοίη σή τού, καταφέρνει νά πά ρουσιάσει εργα δεμένα, ερ γα πού όντανακλοΰνε την ά δέρφωση και την ττίστη στίς Πανανθρωπιστικές 'Ελληνι κές παραδόσεις. «Άν πιστέψω στήν πίστη μου, θ' άναστηθοΰμε κι' οί δυό». «...Ό δικός μου έαυτός είναι τό έγώ τοΰ ξένου...» Επ ι θυ μ εί νά μεγαλώνει δίχως τύρρανο γυρεύει ν* άνατέλει διαρκώς ή παρουσία τού >»■■■■■■■■■■■■■■
  ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΗ:
  ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  Σέ λίγο κυκλοφορεϊ ενα
  δεύτερο μεγάλο βιβλίο τοΰ
  δημοσιογράφου Β. Α. Λαμ-
  πρόπουλου μέ ντοκουμέντα
  τής έλληνικής μασονίας.
  Τό βιδλίο έκτός των άλ-
  λων, θά περιέχει αύθεντικά
  κείμενα των μασονικών συν-
  ταγμάτων καί κανονισμών,
  άπόκρυψες όμιλίες Έλλή
  νων μασόνων, έρμητικές δι-
  δασκαλίες, 1.500 άκόμη ό-
  νόματα άξιωματούχών τής
  μασονίας, κατά τα τελευ¬
  ταία 100 χρόνια, (ύπουργών
  επιχειρηματίαι, βουλευτών
  κ.ά.) καί πολλές φωτογρα-
  ψίες.
  "Οσοι ένδιαφέρονται νά ά-
  ποκτήσουν τό νέο αύτό 6ι-
  6λίο ττρέπει νά ττροεγγρα-
  φοΰν, δηλώνοντας στήν διεύ-
  θυνση: Έκδόσεις «Έκπαι-
  δευτικός Παρατηρητής», Κά-
  νιγγος ]0, Άθήνα τ.τ. 141,
  τηλ. 3627896.
  Τιμή βιβλίου 350 δρχ. Θά
  στέλλεται έττί άνπκαταβολή
  ταχυδρομικώς.
  ■■■■■■■^■■■■■—--
  ΑΚΤΟΠΛΟΙ ΚΕΣ
  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  ΜΙΝΩΣ - ΑΡΙΑΔΝΗ
  Καθημερινώς έναλλάξ
  ώρα 6.30 μ.μ.
  (κάθε Πέμπτη άπό Χανιά)
  τηλέφωνα πρακτορείου:
  - 5
  Φίλοι τής Κσυχης ψυσικής ζωής.
  Γιά σδς ψτιάξαμε τό «ΜΑίΙΑ ΟΑΜΡΙΝΟ) κάτι τό ξεχωριστό
  στό εΐδος τού στήν Κρήτη.
  Δίπλα στή θάλασσα μπορεΐτε νά φδτε καί νά μείνετε σέ έπι-
  πλωμένες καλύβες ή δωμάτια ή καί στήν σκηνή σας άκόμα.
  Σας περιμένουμε καί ύποσχόμαστε άξέχαστες διακοπές.
  Τηλεφωνηστε μας στό 0897)31460
  ττίσο άττό τα νερά
  τής ττιό άποτρότταιης
  Άπουσίας...».
  Μά στήν ποίηση τοΰ
  Θ. Παπαθανασόπουλου, δέν
  βαραίνει μονάχα ή ίδέα. Βα
  ραίνει καί ή τεχνική, ό τρό
  πος τής έκφρασης, ττράγμα
  άπαραίτητο γιά τή Λογοτε»
  χνία. Συχνά, έγκαταλείττει,
  την Καβαφική —θολεγσ—
  άττογύμνκση ττού ύττάρχει σέ
  όρισμένα κομμάτια τοΰ ερ
  γου τού καί καταττιάνεται
  μέ λέξεις, πού σννθέτουν αί
  σθητικές άρμονίες σέ μορ-
  φή λογοπαίγνιων η φιλοσο
  φικών συλλογισμών.
  « ..Χαρούμενος χάρος
  χωράει τό χορό μας...».
  "Αλλωστε, ό ποιητής
  σημειώνει έπιφατικά την ά
  γάπη τού αύτη γιά τίς λέ
  ξεις:
  «...Ώς τόσο εξακολουθή
  νά παίζω μέ τίς λέξεις
  οχι μέ τα έττικίνδυνα
  νοήματά τους...».
  Πέρα δμως ά— ό την συν
  θετική καί ττοιητική τού -κα
  νότητα ό κ. Πά—αθανασό-
  πουλος, ενα ι βοτθύς γνώστης
  τής Ποίησης. Γνωρίζει σ'
  δλη την έχταση και σ' δλο
  τό βάθος την Ίστορϊα τής
  Νεοελληνικής Ποίησης. Κι'
  αύτό άττοδεικνύεται εϋκολα
  άττό τό γεγονός 8τι έχει γρά
  ψει καί έτοιμάζει πολλά δο
  κίμια καί κριτικές μελέτες
  γύρω άττό ττοιητές, δττως ή
  τελευταία έκδοση γιά τόν
  Γ. Θ. Βαφόπουλο. η
  'Εκεΐνο πού παίζει Ι
  διαίτερη σημασία είναι δτι
  ό Πατταθανασόπουλος εϊναι
  μαζί μέ τόν Σπΰρο Πλασκο
  βίτη καί τίς λίγες αλλες έ
  ξαιρέσεις, άττό τούς λίγους
  Δικαστικούς πού άσχολοΰν
  ται μέ την Λογοτεχνία. Αύ
  τή τή στιγμή 6 κ. Παττοτθα
  νασόπουλος, ζεΐ στό Ήρά
  κλειο, δττου ύπηρετεΐ την Δι
  καιοσύνη σάν Πρωτοδίκης.
  Τέτοιοι ανθοώ—οί σάν
  τόν Πρωτοδίκη κ. Θ. Παπά
  θανασόπουλο, τιμοΰνε τόν
  κλάδο τής Δικαιοσύνης μέ
  την άκο,ύραστη Πνευματική
  τους προσπαθεία.
  Κ Γ άόλλη φορά θά μάς
  δοθεϊ ή εΰκσιρία νά άσχολτ»
  θοΰμε γιά τό έργο τοΰ κ. Π οί
  τταθανασόττουλου. Γιατί σέ
  τούτο τόν τόπο, μέ την τερά
  στια Πνευματική παραδοση,
  καί τό ξεκομένο όττό την Πά
  ράδοση παρόν^, πρέπει νά ά
  νεβάζονται οί πνευματικές
  άξίες στό ΰψος ττού τούς ά
  νήκει. Καί σ' αύτό εϊμαστε
  δλοι ύττοχρεωμένοι νά συμ
  βάλουμε.
  ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
  ΒΙΒΛΙΑ
  Γιά την παρουσιάση
  αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα
  καινοΰργια βιβλία τού Θα
  νάση Παπαθανασόττουλου,
  πού έκδοθηκαν τό 1977:
  «Μέ φώς καί μέ θάνατο»,
  μέ σκίτσα τοΰ Δ. Γέρου, ά
  ττό τίς έκδόσεις «'Ελληνικό
  Βιβλίο» καί «Ό Ποιητής Γ.
  Θ. Βαφόπουλος», Κριτική
  'Επισκόπηση γιά τό εργο
  τού ττοιητή Βαφόπουλου, ά
  ττό τίς «Έκδόσεις των Φί
  λων».
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΖ
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  ΚΡΗΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
  ΠΑ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
  ΙΔΡΥΜΑΤΑ
  Μέ ψήφισμα . της, ή Φοι-
  τητική "Ενωση Κρητών, άπι
  δοκιμάζει τόν ττροτεινόμενο
  «Νόμο —Πλαίσιο γιά τα
  Α.Ε. Ι.». 'Υττοστηρίζει δτι
  ετσι προσαρμόζεται ή 'Ανώ
  τατη 'Εκπαίδευση στίς ά-
  τταιτήσεις των μονοττωλεί-
  ων
  ■■■■■■■■■■■■■■ϋΒ
  ΜΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ
  ΕΥΚΑΙΡΙΑ
  "Οστις ένδιαφέρεται είλι
  κρινά γιά την μελέτη τοΰ
  Μόνου άληθινοΰ Βιβλίου τής
  ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ καί έττιθυ
  μεΐ νά γνωρίση την άγάττη
  τοΰ Θεοΰ γιά αΰτό και τό
  σχέδιον τής Σωτηρίας πού
  τοΰ προσφέρει ό Χριστός,
  έξω άπό κάθε θεωρ ί α ξένη
  ττρός την Αγίαν Γράφη. Γνω
  ρίζομεν δτι θέτομεν είς την
  διαθέση παντός ένδιαφερομέ
  νού ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ
  σειρά μαθημάτων δι' άλληλο
  γραΦίας άπό την Καινή Δια
  θήκη.
  "Οστις έπιθνμεΐ νά τα
  λάβη δύναται νά γράφη.
  Κον Βασίλη Ρ οδόν ίδη
  γιά χριστιανικούς νέους.
  Άνατταύσεως 59 Πειραι-
  ευς ή τηλ. 0891—22687,
  » ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΖ · ΚΟΥΧ ·
  • Ή στήλη αυτή γράφεται στά μέσα τής δδομά-
  δας, μιά καί οί μεσαΐες σελίδες τσττώνονται τό άμ-
  γότερο την Παρασκευή.
  Αύτη τή βδομάδα δμως τό γράψιμό της συνέπεσε
  μέ τό θάνατο τοΰ Πατέρα, μέ άποτέλεσμα τα «Κους
  - Κούς» αυτή τή ψορά νά γρρφτοΰν μετά τό θλιβερό
  γεγονός.
  Χιουμοριστική λοιττόν καί εΰθυμη καθώς είναι κά-
  πως αύτη ή στήλη, γέννησε στόν διευθυντή τού Τυ-
  πογραφείου τό εΰλογο έρώτημα: «— ©ά γραφείς
  Κούς - Κούς;».
  Καί ή άπάνηση ήταν:
  — Εμείς οί έφημεριδογράφοι, μοιάζομε λίγο μέ
  τούς θεατρίνους, πού την ίδια μερά ττού ττεθαίνει £-
  νας δικός τους, είναι ΰττοχρεωμένοι νά παίζουν καΐ
  νά γελούν στή σκηνή.
  Τό γνωστό «Γέλα Παλιάτσο» λοιπόν, έφαρμόζε-
  ται καί στήν περίτττωση, έλαφρά τροποποιημένο σέ...
  «Γέλα Δημοσιογράψε» .. ή μέ άλλα λόγια «ό αγώ¬
  νας συνεχίζεται»...
  • Συζητώντας πρό ημερών μιά Ήρακλειώτικη πα-
  ρέο γύρω άπό την έρευνα τής «Αληθείας» γιά τίς
  μολυσμένες θάλασσες καί τίς περιφραγμένες παρα-
  λίες, Ιδωσε την απαντήση, διά ενός μέλους της, στό
  μεγάλο έρώτημα: Ποΰ θά κολυμπήσει εφέτος ό
  Λαός;
  Καί ή άττάντηση ήταν:
  — Άπλούστατα, θά κολυμπήσει στόν Ιδρώτα
  τού!. . .
  • Τα μελτεμάκια πού φυσοΰν τόν καιρό αύτό, πι-
  άνουν ιδιαιτέρα τόν Κόυλε, στό μικρό θεατράκι τού
  όττοίου παίζεται τό έργο τοΰ Καζαντζάκη '«Κούρος».
  Ό άέρας λοιπόν καί ή ύγρασία δημιουργοΰν προ-
  ύποθέσεις μιάς ττιθανης άρρώστειας ή τουλάχιστον
  κρυολογήματος, τόσο γιά τό κοινό, δσο καί γιά τούς
  ήθοττοιούς.
  Κάττοιος λοιττόν άκούστηκε νά λέει:
  —· Δέν νομίζω δτι τελικά θά γλυτώσωμε. Μάλλον
  θά προσβληθοΰμε άπό την νόσο τοΰ... Κόυλε!
  Πάντως κι αύτό νά συμβεϊ θάναι κάτι... τό άσή-
  μαντο, μπροστά στή φοβερή νόσο τοΰ Κούλεϋ.
  • Κι' ενας σχετικός διάλογος:
  — Τί θά γράψει στήν ανακοινώση της ή Έταιρεία
  Θεάτρου Κρήτης, αν άρρωστήσει ό πρωταγωνιστής
  τοΰ έργου;
  1 —· Ό Κοΰρος οίκουρεΤ...
  • Μετά την έναρξη τής λειτουργίας τής γνωστής
  πιτσαρίας, στό κατάστημα των Τριών Καμάρων,
  πού νοικιάστηκε γιά Τ 00 χιλιάδες άττό τόν Μανόλη
  Σολιδάκη καί τόν κατευνασμό των συζητήσεων, κά-
  ποιος ρώτησε έναν άλλο:
  — Καί τώρα τί γίνεται;
  Και ό άλλος τοΰ άπάντησε μέ τό εξής δίστιχο:
  Τώρα τρώνε δλοι
  την πίτσα τοΰ Μανόλη.
  Περιττό 6έ6αια νά λεχθεΤ δτι την μεγαλύτερη την
  τρώνε τα Μδρύματα, που νοίκιασαν τό οίκημα .. τόσο
  ...ψτηνά! ! !
  • Περί φλόγας ή συζητήση, σάν συνέχεια αυτού
  πού εΐπε δήθεν ό «γκριζομάλλης κύριος», ότι δηλα-
  δή τό θεμα είναι γιά ποίον Κύριο άνάβει.
  Κάττοιος λοιπόν, γιά νά κάνει άκόμη ένα διαχω-
  ρισμό άπό ψλόγα σέ φλόγα, εΤττε:
  — Όλες οί φλόγες είναι σχεδον ίδιες, άλλά άλ-
  λες τρεμοσβύνουν κ ι άλλες είναι ττερισσότερο. κί-
  τρινες.
  Έγώ δέν συμφωνώ ώς πρός τό δεύτερο, γιατί νο¬
  μίζω ότι ό «κίτρινος Τύπος» δέν συμπορεύεται μέ
  μιά «Φλόγα» ττού θέλει τουλάχιστο νά λέγεται —
  κι άς ύπάρχουν άντιρρήσεις — σοσιαλιστική.
  Όσο γιά τα κίνητρα νομίζω δτι δέν ύπάρχει κακή
  ττρόθεση, άλλά ότι πρόκειται περί άποτελεσμάτων
  τής... έρασπεχνικής δημοσιογραφίας.
  • Μετά την άπόφαση μιάς μεγάλης ύττόθεσης,
  κάττοιος άκούστηκε νά λέει:
  — Πιό καλά νά. . σκοτώνεις τταρά νά... γραφείς...
  Τι νά έννοοθσε άραγε;
  • Καί μιά μαντινάδα γιά τις Βάσεις:
  Μέσα στό νού ντου ό Κρητικός
  ένα καί μόνο βάνε ι:
  νά φύγουνε άττ' τόν ντόπο ντου
  οί βρωμοαμερικάνοι.
  Άμήν καί —ότε...
  • ΟΊ συζητήσεις γύρω άπό τόν Ο.Φ.Η. καί τα
  σκάνδαλα πού λέγεται δτι ΰπάρχουν στό σωματεϊο
  δίνουν καί ττέρνουν, μεταξύ των άντιμαχομένων όμά-
  δων τής όμάδας.
  ΚάτΓοιος λοιπόν, άπάντησε ώς εξής, σέ σχετική
  ερωτήση ενός άλλου, άν και κατά πόσον άληθεύουν
  δσα γράφτηκαν τελευταία:
  Τόν ...δφι θωρείς καί τό συρμό τού γυρεύεις;
  Γνήσια κρητική παροιμία πού πραγματικά λεει
  πολλά...
  • Ή συζητήση δμως -ήρε έχταση καί κατάληξε
  στο ττο.θ) είναι καί ποιοί όχ. ττραγματ.κοί φίλο. τού
  Ο.Φ.Η.
  ^ Ό ίδιος λοιπόν.. παροιμιολόγος άκούστηκε νά
  — Δέν έχομε μόνο. δφιδες μά έχομε καί... λια-
  κονια! ...
  Τό μόνο ττού δέν δ.ευκρίνησε ήταν, αν είναι... δη-
  λητηριώδη...
  • Όγδόντα Κόμματα, σύμφωνα μέ τόν σχετικό
  καταλογο πού δημοσιεύτηκε, είναι δηλωμένα στόν
  Αρειο Πάγο.
  Κάττοιος λο.πόν, (γνωστός Ήρακλε.ώτης εμπο-
  Ρος της Χανιόπορτας), εΤπε σχετικά:
  —- Τό μόνο πού λείπει άκόμη, είναι τό Κόμμα των
  ·· Τρελλών. "
  Καΐ κάποιος άλλος συμττλήρωσε:
  ( —- Όταν δημιουργηθεΤ αύτό, θά διαλυθοΰν δλα τα
  υπολο.πα, άπό τίς πολλές....προσχωρήσε.ς !...
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΑΙΟΝΥΙΟΙ
  ΠΛΑ Γ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΤΗΛ. 286.191
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  'Ένα κσλό φανητό, σ' ένα δμορφο πε-
  ρι&άλλον.
  II
  ΙΟΥΛΙΟΥ 1977
  ■ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΗΡΑΚΛΕΐο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Σελίδα 3η
  """""""---■■■■■Β Β·ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ|
  ΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ί ΠΡβϊ ΤΗιΊ Ι ΑΛΗΘΕΙΑ ι
  2 ■ ■ β
  ■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΐ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
  ΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  Πρός τόν Διευθυντήν τής
  Έφημ. «Άλήθεισ».
  κ. Μόνον Χαρή
  Ένταΰβα
  "Εχω ίνα ο'ίκημα έ—ι τής
  Λ. Καλοκοιρινοΰ' 176.
  Τό εχω νοικιάσει έδώ και
  7 χρόνια είς τίς εξής Έ—ιθε
  ωρήσεις: Α' οροφος Έ—ιθε
  ώρησις Δημοσίων Διαχειρή
  σεων—Β' οροφος: Έττιθ.
  Έφοριών Κρήτης —Γ' δρο
  φός Έπιθ. Κοινωνικήν 'Υπη
  ρέισ ι ών.
  Κάθε οροφος άποτελείται
  βάσει σχεδίου Μηχανικοΰ
  (κ. Τσαμποι/ράκη) ά—ό
  146 τ.μ. μετ ά βοηθητικών
  χώρων. Μού δίδουν δέ τα ε¬
  ξής ΐνοίκια: Α' οροφος 5
  χιλ—-Β' όροφ. 2.800—Γ'
  οροφος 3.600.
  Τό μίσθωμα, έληξε 1η
  "Απριλίου και μέ τίς σχετι-
  κές ένέργειες δέν έχουν κα-
  ταλήξει οΰτε γιά την μίσθω
  ση< οϊίτε γιά την παραμονή τους. Ό νόμος τής μισθώσε- ως λέει την προειδοποιηθή 6 μηνών των Ύττηρεσιών είς περίτττωση νέου μισθώμα- τος. Έγώ τούς είδοττοίησα ττρικ 8 μήνες μέσω δικαστικοΰ κλητήρος, άλλά ουδέν ένδια φέρον ή προεργασία ν έ'γινε άττό μέρους τους. "Εχουν ττεράσει 3 μήνες, καϊ μίσθωμα δέν εχουν καθο ρίσει κσί οϋτε εχουν πεΐ αν θά καθίσουν ή οχι. ΟΊ ύπεύθυνοι μέ έμποί ζουν άττό έβδομάδα σέ έβδο μάδα καί επί 3 μήνες δέν ε¬ χω πληρωθεΐ. Πρίν 3 έβδομάδες, ά- φοΰ κοτολήξαμε είς ενα έξευ τελιστικό μίσθωμα 3 έτών άντί 5 πού ζητοΰσαιι, μέ έμπαίζοιον καί δέν έχουν ίπτογρσφεί τα συμβόλαια (διότι δέν βρίσκοι/ν τόν πρό εδρο τής Έπιτροττής Στεγά σεως νά ύπογράψει τό σχετι κό έγγραφο. Άναγκάσθηκα νά συμ βιβαστώ διότι έτσι ή άλλιώς σάν νά έχουν κάνει άναγκα στική κοττάσχεση και δέν ά ποχωρούν, (μέ την δικαιολο γία ότι δέν βρίσκουν οίκη¬ μα) έφ' δσον μοΰ δίνουν τα χρήματα πού ζητώ. Διά μέν την 'Επιθ. Κοινω νίκων Υπηρεσίαν δέν τούς χορηγεΐ πίστωοη διότι προ βλέπουν την διαλύση τής Ύ πηρεσίας έπ' όόριστο. Δηλαδή θά κάθονται χω- ρίς μίσθωμα επ" άόριστο, καί ή ύπε^θυνη ΰπηρεσία νά μην προχωρήση πρός νέα μίσθωση; Ό νόμος προβλέπει δ- τι είς περίπτωση μή συμφω νίας μισθώματος νά γίνει έξωση. Οί κλητήρες&ρνοΰν- ται νά κάνουν τή έξωση για τι φοβοΰνται. Τί φοβοΰνται άφοΰ τό ϊδιο τό κράτος 6γά ζει την άπόφαση; Άπαιτφ, άπό την Δη- μοκρατική Κι/βέρνηση (ή ό ποία δέν εχει γνώση στά δ- σα συμ 6α ί νούν άπό τό έδώ ! ύπεύθυνο τμήμα τής εκμι¬ σθώσεως τό όποΐο στεγάζε- ται είς την Έφορ. Ήρακλεί ου Κρήτης), την σύντομη δι εξαγωγή τής παραμονής ή' αποχωρήσεως εκ τοθ οίκημα τος μ ου. Μετά τιμής ΓΕΩΡ. ΕΜ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Λ. Καλοκαιρινοϋ 176 ΉράκΙλειο— Κρήτης) Σ. «Α». Σύμφωνα μέ τηλεφω νίκη είδοποίηση τού έπιστο λογράφου μας, πού έγινε μό λις προχθές, άπό τίς παρα- πάνω περιπτώσεις έκρεμεΐ άκόμη ή πε,ρίπτωση τής Ε¬ πιθεωρήσεως Κοινωνικήν Ύ πηρεσιών. ΕΜΜ. ΠΑΛΟΥΡΗΣ - ΕΥ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πρός την Εφημερίδα «Άλή&εια» Ενταύθα Τό 1937 ή Άγροτική Τρά πεζα ανήγειρε είς "Αγιον Γεώργιον 'Λασιθιού μίαν τε τραόροφον οικοδομήν 'ινα χρησιμοποιηθεϊ ώς άποστει ρωτήριο πατατών. Ή οίκοδο μή αύτη έστοίχισε την επο¬ χήν εκείνην ανω τοϋ έκατομ μυρίου δραχμών, επί άγροΰ εκτάσεως δύο περίπου στρεμμάτων, δν εξηγόρασε 20 0000 δραχμές. Πρό πενταετίας ή τράπε ζα προέβη είς την κατεδάφι σιν τού. Την εργασίαν ανά¬ λαβε έργολάβος υπό τούς ε¬ ξής δρους: Ή τραπέζα τού κατέβαλε 110.000 δραχμές, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ Πρός τόν κ. Μόνον Χαρή ν Ήράκλειο Άγαπητέ Μανώλη . Σάς συγχαίρω είλικρι να γιά τούς θεαρέστους α¬ γώνας σας κατά τής μισα- ρός μασωνίας, ή όποία συ- νεχώς άπεργάζεται τόν ξεθε μελιωμό τής Όρθοδοξίας καί τού ■'Εθνοι/ς μας. Συνε χίσατε τόν άγώνα μέχρι δια λύσεως, των Μασωνικών στο ών), οπου κι αν ευρίσκονται, και νά είσθε βέδσιος δτι ό Θεός θά σάς προοττατεύει πάντοτε. ' Μέ άγάπη Χριστιανική ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ταγ)χης έ. ά. "Οθωνος 54 β Χανιά καί δλα τα ύλικά νά τα έπω φεληθη ό έργολάβος, δστις έκαθάρισε άπό τα μπετά 40 τόννους σίδερα άτινα, έπώλησε, πρός 6 δρχ τό κ ι λό.' Επώλησε περί τα 1.000 άγκυνάρια πρός 20 δρχ τό έ"να καί τίς πέτρες τής οΐκο δομής τίς μετέτρεψε είς ψη φίδα. Ή μόνη δικαιολογία τής κατεδαφίσεως ήτο δ,τι οί πλάκες καί γενικώς τα μπετά εΤχαν λυκώσει. Προέβη είς την κατεδάφισι ένώ ηδύνατο νά δώση 20—30 χιλιάδες δραχμές ν* άγοράσει παρόμοιο οίκό πεδο δεδομένου δτι αί σημε ριναί τιμαί των έκεΐ άγρών είναι κατωτέρα ι των τής έ- ποχής τής ανεγέρσεως τής ώς ανω αποθήκης, νά μείνη ή οίκοδομή καί νά χρησιμο ποιείται. Δέον νά σημειωθεΐ δτι μέχρι σήμερον ή Τράπε ζα είς ουδεμίαν ενέργειαν εχει προβή δι "ανέγερσιν ά- ποθήκης ή αλλης οίκοδομής. ΕΜΜ. ΠΑΑΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓ. ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ Ήράκλειο Κρήτης. ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΔΑΝΑΗ» ΚΟΚΚΙΝΙ ΧΑΝΙ Διαθέτει διά τό κοινόν, έκτός την π ο λ ι τ ι- σμένη τού σάλα καί κουζίνα έκλεκτή, μέ μέγα λη ποικιλία μεζέδων καί φαγητόν. • Άναλαμβάνομε ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ, ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ ΓΑΜΟΥΣ • 'Υπηρεσία πρόθυμη — Σέφ σπεσιαλίστας ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΏΠΩΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ) μεγαλύτερ δίνει ή ΑΤ.Ε •Μ* καταθέσβις στπν ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ περισσότερα ''ΐ" ** •Απόλυτη έξαοφάλκΐη τοθ μόχθου σας. •Μέ την έγγύηση τοθ Σιγουριά κα» κέρβος γιά ΰλους. , Μιά κοινωνία άλλοιώτικη. ;τν παληό Μεγάλο Κάοΐρο ξεϋυχα — «Κάποτε, εΐχε ερθει ό Βάρναλης στό Ήρά¬ κλειο. Ήρθε καί μας δρήκε — εμείς εϊμασταν μιά παλιά Καστρινή παρέα — στό καφενεδάκι τό γωνιακό στό πάρκο τοθ θεοτοκοπούλου. Καθϊ- σαμε, ήπιαμε τόν καφέ μας, παίξαμε την πρέφα μας κι' ΰστερα, δάλαμε τό Βάρναλη κι' άρχισε τίς άπαγγελίες. θά μοθ^είνει άξέχαστη ή βρα- δυά. ΤΗταν μιά βραδυά καθαρά Ε λ λ η ν ι - κ ή . . . » . Έδώ σταματά ή άφήγηση τού μπάρμπα Μή- τσου. Τώρα, στά γερατειά τού, θυμάται καί νο- σταλγεΐ. θυμάται τα «στέκια». Τα καφενεδάκια μέ την τσικουδιά καΐ τό λάχανο, τούς Καστρι- νούς Ναργιλετζήδες, τό γραφΐκό Ήράκλειο, κι' άναστενάζει. «— Τό τελευταΐο Ναργιλέδικο, τό χάλασαν Τϊέρισυ. Έκεΐ τώρα χτίζουν πολυκατοικία». Πολυκατοικίες, τσιμέντα, άσφαλτόδρομοι... Τό Ρέκβι- εμ τοΰ Μεγάλου Κάστρου. Τα σοκκάκια μέ τούς Τσαγ- καράδες πού γράφει ό Κα¬ ζαντζάκης, χάθηκαν. Τα ρα- ψτάδικα γιά τα χιαλουδάρια δέν ύπάρχουν ττιά. Τα σοκκάκια μπλεχτήκα- νε στό χορό τής άνομοιογέ- νειας μέ τούς αύτοκινητό- δρομους τού Ηρακλείου. Τα «ξενοδοχεΐα ΰττνου», καί τα *ΟίνομαγειρεΤα» έγιναν Χοτέλ καί Ρεστωράν. Κάθε μερά τό «Κιίητικό», τρ *'ΕΞλλην<κό» στοιχείο, έ- ξαφανίζεται. Στριμώχνεται στά στενοσόκακα πού σώθη- καν α— ό μιά παλιά Τουρ- κόπολη. Τό πρό 70ετίας Ή¬ ράκλειο. «τουκΐδτ 3ΗΙΟΡ», ΚΙ» «3ΤΕΑΚ» «ΟΚΕΕΟ ΑΚΤ», «ρΐδΟΟΤΕθυΕ». Τόσα καί τόσα ξενόγλωσσα όνόματα, έπιγραφές καί ταμ πέλες, ξέχασαν πώς σέ τού¬ το τόν τόπο κατοικοΰνε "Ελ- ληνες, Κρητικοί. Έστω: Κ α ι "ΕΞλληνες που ξέρουν έλληνικά, πού μιλοΰνε τή γλώσσα τους Τα φαρμακεΤα, *κολλήσα- νε» την άρρώστεια. Τα «κα- πνοπωλεΐα» τό Τδιο. ΟΊ κα- τάλογοι φαγητών ή ττοτών γράφονται στά «λαίκά στέ¬ κια» σέ δυό γλώσσες. Στά άλλα, ή έλληνική περισσεΰ- ει. — «Πρός ΘεοΟ! ! ! Ν" ά- γαηΌϋμε τούς ξένους άλλά δχι καί νά ξεχάσουμε ποιοί εΓμαστε»... Τό παραπονΌ τού Ήρα- κλειώτη. Ποΰ καθόταν στόν καφενέ τοΰ Μουγκαδία καί δσοι περνούσανε, τοΰ λέγα- νε μιά «καλησπέρα». Τώρα, ζήτημα νά συναντήσει γνο>
  στό τού στό Ήράκλειο.
  Οί άγωγιάτες, οί μουλα-
  ράδες, οί «ντρουβάδες» κ ι αί
  κοντοκουρεμένοι Δημόσιοι
  Ύπάλληλοι πού κατάφταναν
  στό Ήράκλειο σβυστήκανε.
  Πήραν τή θέση τους οί μαλ-
  λιαδοΰρες, τα κολλητά παν-
  ταλόνια, οί τουριστικοΐ σάκ¬
  κοι κι' οί κοντοττανταλονοΰ-
  σες τουρίστριες.
  Στίς Τρείς Καμάρες πα-
  ρέες - παρέες νεαροί τσακώ-
  νονται γιά τό άν ό ΟΦΗ ή"-
  ταν καλύτερος τού ΠΑΟΚ.
  Παραδίπλα κριτικάρουν τίς
  τελευταΤες δηλώσεις τού Άν
  δρέα Παπανδρέου. —υζη-
  τοΰν τή διαμάχη Καρίγιο -
  Μπρέζνιεφ. Μιά ό μάδα νεα¬
  ροί...
  Στούς δρόμους ξανθιές
  ...μοϋσες κάνουν τή βόλτα
  τους. Είναι οί άζευγάρωτες
  τουρίστριες. Ξωπίσω τους,
  μιά όμάδα άμούστακοι. Εί¬
  ναι οί υπό... έκκόλαψιν σβοθ-
  ροι:
  — «"Ω μπιουντιφούλ
  γκέρλ...».
  Πολύχρωμα φώτα κόκκινα,
  κίτρινα, μπλέ, πράσινα... Τα
  ζευγαράκια (ντόπιοι μέ τίς
  τουρίστριες) συνεχίζουν καί
  μετά τα μεσάνυχτα νά... κου-
  νιοΰνται.
  Σβοΰροι πού βρήκανε Ινα
  Ήράκλειο «έτοιμόρροπο».
  Καί βάλαν τα δυνατά τους
  μήπως τό κάνουν μιά ώρα
  άρχήτερα Σικάγο.
  Κάπου στίς ΤρεΤς Καμά¬
  ρες, μιά παρέα Καστρινών
  συζητά, κουτσομπολεύει, νο-
  σταλγεΐ, θυμάται. Αυτή έ'-
  μεινε μόνο.
  Μπροστά στό «ΑΣΤΟΡΙΑ
  ΧΟΤΕΛ» ίνα αύτοκίνητο τής
  Άμερικάνικης Βάσης. Δίπλα
  τα μηχανάκια γιά τοΰς άγ-
  γελους τής άσφάλτου. Φρά-
  σεις σάν την «ττόσα ντρά-
  χμας;» γίνανε ρουτίνα στό
  Μεγάλο Κάοτρο. Καί τσι-
  γάρα Μάλμπορο, Ντάνχιλ,
  Μόρ,-κ.λ.π. ποζάρουν περή-
  Φανα στίς πουκαμισότσεπες
  των νεαρών.
  Μετά τα μεσάνυχτα, οί
  «άγγελοι τής άσφάλτου»,
  παίρνουνε μαζί τίς ξανθιές
  Πιό κάτω, οί ντισκοτέκ.
  1.ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΙΚΗ! ΜΟΥΣΙΚΗΣ
  "ΖΑΜΑΝΙΑ,,
  Τηλέφωνο 286.713
  Ό γνωστός καλλιτέχνης της λύρας
  ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ
  μέ τούς συνεργάτες τού στά λαοΟτα
  ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΟΥΚΑΚΗ
  καί ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ
  χαρίζουν κάθε βράδυ
  στό καλοκαιρινό κέντρο «ΖΑΜΑΝΙΑ»
  την ΓΝΗΣΙΑ καί ΑΝΟθΕΥΤΗ
  Κρητική Μουσική.
  ΠΑ ΕΝΑ ΑΞΕΧΑΣΤΟ
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ
  ΕΛΑΤΕ ΣΤΑ «ΖΑΜΑΝΙΑ»
  Κάθε δράδυ, άτόφιο κρητικό ξεφάντωμα
  μέ τόν άπίθανο λυράρη
  ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
  Ρωτήστε αύτούς ποϋ γλέντησαν μέχρι τώρα
  στά «ΖΑΜΑΝΙΑ»
  "Ολοι θά σάς ποθν πώς:
  ΓΛΕΝΤΟΥΜΕ ΚΡΗΤΙΚΑ..·
  άμαζόνες, κι' όργώνουν τοός
  δρόμους τοΰ Χάνδακα. Ξεκου
  φένουν, μουγκρίζουν, λέγον-
  τάς μας δτι τό Μεγάλο Κά-
  στρο χάνεται. Άρχισε νά
  γίνεται «Ηράκλειον Σιτυ».
  " Ενας σβοϋρος, παρακο-
  λουθεΐ άπό ώρα μιά ξανθιά
  υπάρξη, πού φορεΤ ξώπλατα
  καί ξεβαμμένα μπλοΰ τζήν.
  Ρίχνει «καμάκι»:
  — Άρ γιοΰ Φρόμ "Ιγ-
  κλαντ;
  — Νό, φρόμ Γκρήκ. Φρόμ
  Ηράκλειον Σίτυ...
  Ο ΜΕΣΟΝΥΧΤΙΟΣ
  ΣΤΑ ΑΛΥΤΑ
  ΤΗΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
  Τοϋ δημοοιογράφου
  Β. Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
  "Ενα ώποκαλυπτικό Οιθλίο
  μέ 30 μυήοεις,
  τεΐλετές καί
  1.500 όνόματα μαοόνων.
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ:
  ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10, 5»ε ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛΕΦ. 36.27.896
  ΠΡΕΣ 9 Π.Μ. - 1.30 Μ.Μ.
  εΒΒΒΒΒΒΙ
  »♦♦♦♦♦< ►♦♦ Τό ννωστό ΚοπτνοπωλεΤο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθέτει δλα τα εΤδη τοθ καπνιστή, περιοδικά, έφημερίδες και την «ΑΛΗΘΚΙΑ>
  ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΧΙΓΑΡΑ...
  Τό περίπετρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  στή Βασιλική τού Αγ. Μάρ¬
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  Διαθέτει καί την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΜΑΡΙΟΣ
  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΡΛΓΚΑΚΗΖ
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 2
  (Όπισθεν Καταστημάτων Μα-
  ρούδα).
  ΤΗΛ. 289 — 593
  ΔΕΧΕΤΑΙ 8.30' — 1
  5 — 8 μ.μ.
  ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ
  Κοπριά Μοσχαριών.
  Φόρτωσις μέ φορτωτή.
  Τηλέφωνα 286543 και
  280712.
  Άπό 8 εως 1 καί άπό
  6—9μ.μ.
  ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ
  Η ΝΕΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΤΟΥ ΚΟΡΕΑΤΗ
  «ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ»
  Στήν όδό Ζωγράφου 11 — Ήράκλειο
  • Μεζέδες έκλεκτοί
  • Φαγητά σπιτικά
  • Κρασιά διαλεγμένα
  • Περιποίηση άφθαστη
  • Κήπος δροσιστικός
  ΚΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΣΑΣ
  «ΚΟΡΕΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΜΑΝΘΟΣ
  ΠΡΟΘΥΜΟΙ Π ΑΝΤ Α
  ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ
  διακοσμητικη
  Τηλ. 287.670
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ό Δικηγόρος κ. Μιχάλης
  Δαριβιανάκης, έγκαταστάθη
  κε στό ε Ηράκλειο καί άνοι-
  ξε γραφεϊο στήν όδό Κοζύρη
  αριθ 3. Τό γραψεΐο τού στίς
  Μοΐρες, λειτουργεΤ κάθε Τε-
  τάρτη καί Σάββατο.
  ΦΠΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ .281396 (Φώτο Πα-
  ρίσι)
  Χάθηκε σκύλος, άκούων
  στό δνομα «ΛΕΩΝ», ράτσας
  διασταύρωση Ποιντέρ^ χρώ
  ματος μαύρου μέ βοϋλες
  λευκές. "Οποίος τόν βρεΐ άς
  τηλεφωνήσει στόν ίδιοχτή
  τη τού κ. Γιάννη Ματθαιάκχ
  τηλ. 280647 καί θά άμοι-
  φθεί.
  —=_■ υ-----
  χαλωόια χαλωόια "" ί
  ν ΟΤΕ πόλεως &.*
  ΟΤ501
  Φραγμός ύπεραστικών
  τηλεφωνη μάτων
  • Άσφάλεια 100ο)ο
  • Βλάδες μηδέν
  ,· Τοποθετώντας τό κλειδΐ
  καί στρέφοντάς το δεξιά
  παίρνετε ύπεραστικά
  τηλεφωνη ματα
  Άντιπρόσωπος Κρήτης:
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗΣ
  Κυδωνίας 6, τηλ. 23.11.29
  ΣΕΞΛΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ~&,_—-,
  φραξουν οιαλ'λοι εο απομα
  προλαβη /ίι πέι εσυω κ
  □υλλσβπ οικηχου
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  και μια
  11 ΙΟΥΛΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΡΙΝ ΠΑΜΕ ΦΥΛΑΚΗ ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΟΛΑ
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  γερση σέ διάττραξη κακουρ-
  γήμοττος, άναφέρεται δέ στό
  κύριο αρθρο τής «Αληθεί¬
  ας» υπό τόν τίτλο: ΗΡΘΕ Η
  ΩΡΑ ΤΟ «ΕΞΩ ΟΙ ΒΑ
  ΣΕΙΣ»ΝΑ ΓΡΑΦΤΕΙ ΜΕ
  ΑΙΜΑ!... καί τόν ΰπέρτι-
  τλο: «Μετά τα γεγονότα τής
  Χερσονήσου καί των Χανίων
  καί σέ τυχόν τρίτη ύποτρο-
  πή».
  ΚΑΙ ΠΑ τίς δυό τταρσ
  πάνω κατηγορίες, ό διευθυν
  τής τής «Αληθείας» κλήθη-
  κε νά άττολογηθεΐ γά σήμε¬
  ρά Δευτέρα 11 Ιουλίου, ό¬
  πως καί θά πράξει.
  ΠΑ ΤΗ δεύτερη ττερίπτω
  ση, άξίζει νά άναΦερθεΐ ότι
  ό κατηγορούμενος δέ ν θά άρ
  νηθεΐ οϋτε μιά λέξη άπό τό
  αρθρο πού προκάλεσε τή δί
  «ξή τού, έπιμένοντας στη
  γνωστή· θέση τού γιά τίς ξέ
  νες Βάσεις καί είδικά τίς
  'Αμερικάνικες Βάσεις τού
  θανάτου καί την έχθρική
  στάση των Αμερικανόν κα¬
  τά τού Έλληνικοΰ Λαοΰ,
  μέ τα γνωστά έπεισόδια
  τής Χερσονήσου (προσβο-
  λή εθνικον συμ βόλου τής Ση
  μαίας μας) καί των Χανίων
  (προσβολή τής Κρητικοπού
  λας).
  ΕΠΕΙΔΗ άπ' δ,τι γνω
  ρίζομε τό θέμα αύτό άπασχό
  λησε είδικά την Κυβέρνησις,
  οττήν όττοία έχομε προκαλέ-
  σει ττραγματικά μεγάλο πό
  νοκέφαλο, μ έ τό νά γράφομε
  κατά των Αμερικανόν καί
  των Βάσεων, κι' έπειδη ό-
  πωσδήποτε την έκθετομε ά-
  ττέναν-ι στοίις «φίλους» τού
  γνωστόν συνθήματος «άνή-
  κομεν είς την Δμσιν», δέν
  μάς ξενίζει τό γεγονός τής
  συνέχειας των διενέξεών μας
  ΕΝΑ ΟΜΩΣ θά ττρέ
  πει νά χωνέψει ό επί τής Δι
  καιοσύνης Ύττουργός κ. Στε
  Φανάκης, αύτό δηλαδή πού
  τού εϊπαμε καί ττροφορικά
  τό βράδυ τής αφιξης στό Ή
  ράκλειο τοθ Προέδρου τής
  Δημοκρατίας κ. Κ. Τσά
  τσου» στό ξενοδοχεϊο «'Ατ-
  λαντίς»: δτι δηλαδή δέν
  ττρόκειται «νά κατεβάσωμε
  τόν τόννο τής φωνής μας
  στό θέμα των Βάσεων»,
  μπροστά σέ όποιαδήποτε
  ά—ειλή ή' συνεπεία καί Εναν
  τι οιουδήποτε άνταλλάγμα-
  τος!...
  ΟΣΟΝ άφσρά τίς ύπό-
  λοιπες σχετικές λεπτομέρει
  ες, 6ά τίς ποΰμε διεξοδικά
  στη ν αΐθουσα τοΰ Δικαστη-
  ρίου, δπου θα ξεσκεπάσωμε
  μις< καί καλή, τόν δεσμό τής Κυβέρνησις Καραμανλή μέ τούς Άμερικάνους, γιά νά καταλάβει επί τέλους ό Έλ ληνικός Λαός, ό χιλιοττροδο μέσος αύτός Λαός, τα παι¬ γνίδια —ού παίζονται στήν πλατή τού. ΩΣΤΟΣΟ καλά θά κά νει 6 κ. Στεφανάκης νά ένη μερώσει καί τούς λοιττοθς κυβερνήτι κούς συνεργάτεςί τού· τον κυέερνητικό Τύπο καί τό ΰπόλοιπο κυβερνήτι- κό «κύκλωμα», μηδέ τού προισταμένου τους κ. Καρά μανλή έξαιρουμένου, ότι ε¬ μείς οί «μικροΐ», οί «άδύνο μοί οικονομικαί», οί «παρεί- σαχτοι» στούς κόλττους τού «κυκλώματος», εΥμαστε άπο φασισμένοι 8σα ε'ίδαμε καί άντιληφ&ηκαμε μάθαμε καί ζήσαμε τότε πού καταφέρα· με νά διεισδύσωμε στούς 6α θύτερσυς έσωτερικούς κόλ- πους τής Δεξιάς, νά τα ποϋ μ ε καθαρά καί ξάστερα καί μάλιστα ΟΛΑΙ... ΜΑΤΑΙΑ λοιπόν αγω¬ ν ίζοντα ι νά μάς σταματή- σουν μέ όποιοδήττοτε έ'μμε- σο καί πλάγιο τρόττο, δσοι Φοβοΰνται τυχόν τό ξεσκέ- πασμα, έν όψει μάλιστα των έ—ερχομένων όκλογών. ΠΡΙΝ μάς κλείσουν τελικά στη Φυλακή, θα τα ποΰμε ΟΛΑ!... ΚΑΙ φαίνεται ιτώς εΤ- ναι μοιραϊο στίς δίκες πού μάς πάνε κατηγορούμενους γιά τίς Βάσεις, νά γίνον- ται θλιβερές άποκαλύψεις σέ βάρος τής Καραμανλικής Κυβέρνησης. ΣΤΗΝ περίφημη Δίκη γιά τίς Βάσεις/ τής 4ης Δέ κεμβρίου 1975, δπου προ- σπάθησαν νά μάς δικάσουν γιά «παροχή πληροφοριών στόν έχθρό», (ε'πειτα άπό την άνεπιτυχή ττροηγούμενη σχετική προσπαθεία νά μάς δικάσουν γ·ά «κατασκοπεί- α») άττοδείξαμε περίτρανα τις άναληθεΐς κυβερνητικές ΆβερωΦικέ^ διαβεβαίωσεν, δτι δήθεν στό Κάβο Σίδερο γίνονται έ'ργα τοΟ Έλληνι- κου Ναυτικοΰ, ένώ επρόκει¬ το γιά Εργα Ιέχθρικά, ε'ργα τοΰ στρατιωτικοΰ σκέλους τοθ ΆμερικΙανοι^ατευθυνό- μενου ΝΑΤΟ. Στήν καινούργια δίκη γιά τούς Άμερικάνους, θά αποκαλύψωμε στόν 'Ελληνι κό καί είδικά τόν Κρητικό Λαό, δλα δσα μάθαμε στό διάστημα 1972—1974, τα δυό δρσματικά γιά την Ί- στορία τοΰ Έλλην ι κου Λα¬ οΰ χρόνισ, πού «ή οθρά τής Χα,νντας», παράδωσε τή δια κυβέρνηση τής χώρας «στή Δημοκρατί.α τοΟ Καραμαν¬ λή». ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ πραγμσ τικά γιά Ινα άποκαλυπτικό ρεπορτάζ τού ΰττογράφον- ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦«>«>♦♦«
  ΝΟΜΑΡΧΙΛ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΡΥΑΧ ΒΙΎΣΗΣ
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη
  τος Κρύας Βρύσης Νομοΰ
  Ρεθύμνης Διακηρύττει δτι,
  έκτίθεται είς επαναληπτικόν
  διαγωνισμόν δΓ ένσΦραγί-
  στων προσφορών διά ποσο
  στοΰ έκπτώσεως είςάκεραίας
  μονάδας επί τοίς εκατόν των
  τιμών τοΰ τιμολογίου της
  μελέτης ανευ όρίου ή κατα-
  σκευή τοΰ έργου «άποπερά-
  τωση άγροτικής όδοΰ Όρνέ
  Άγία Παρασκευή» προνπο·
  λογισμοΰ δραχμάς τετρακο-
  σίας χιλιάδας (400.000).
  Ό δΐαγωνισμός θά διε¬
  νεργηθή είς τα Γραφεΐα τής
  Τ.Υ.Δ.Κ. τής Νομαρχίας Ρε
  Ρ|ύμνης την τριακοστήν τοΰ
  μηνός Ιουλίου τοΰ έτους
  1977 (30—7—1977) ημέ¬
  ραν Σάββατον καί ώραν 11-
  12 Π.Μ. ενώπιον τής άρμοδί
  άς Έ—ιτροπής.
  Δεκτοί Έργολάβοι Α'
  Τάξεως δι' έργα Όδοττοιϊας
  η Έμπειροτέχναι άναλόγου
  τος, μέ τό γενικό τίτλο:
  «Πώς δέν έ'γινα πράκτορας
  τής Άμερικάνικης ΣΙΑ και
  πώς έγινα... ΰποψήφιοςι τού
  Καραμανλή», τό όττοΐο άντ!
  νά «χαντακώσω» στή μικρή
  αυτή εφημερίδα, θαχω την
  εύκαιρια νά τό άναπτύξω
  στήν προσέχη αύτη Δίκη,
  ωστε νά πάρει περισσότε-
  ρη δημοσιότητα.
  ΧΩΝΕΨΕΤΕ λοιπόν
  κ. ΣτεΦανάκη, κ. Λαμπρία,
  κ. Σταμάτη, κ. Καραμανλή
  ότι φυλακή δέν θά μέ βάλλε
  τε, ττρίν πώ δλα δσα γνωρί-
  ζω γιά σάς, τή Χούν—α, τή
  Δημοκρατία σας καί τούς
  Άμερικάνους, στόν Λαό,
  άπό τόν όποίο προέρχομαι
  καί στήν ύπηρεσία τοΰ όποί
  ου παραμένω.
  ΚΑΙ κάτι αλλο: δέν
  ττρόκειται νά βόλω —ότε κά
  τω αττό τις δικές σας θέσεις,
  τίς καλυτττόμενες μέ νομι-
  κά πλαίσια, αύτά πού μέ δί
  δαξε ή 'Ελληνική Ίστορίο
  καί είδικώτερα ή Ίστορία
  τή Κρήτης, την όποία οί Ά
  μερικανοί φίλοι σας, στο
  χεύουν νά μετατρέψουν σέ
  μιά δεύτερη Παλαιστίνη και
  Κύπρο.
  ΕΓΩ ό «μικράς» ό
  «τρελλός», πού έπανειλημμέ
  να εχετε ρωτήσει κ. Καρά·
  μανλή ποίος εΤμαι και πώς
  είσχώρησα στούς κόλπους
  τής κομματικής σας φατρί·
  άς, θά άγωνιστώ μέ τίς μι-
  κρές δυνάμεις καί την Πίστη
  μ ου, νά τους έμττοδίσω.
  ΣΑΣ τό δηλώνω λοι
  πόν εΰθέως καί προσωπικά
  κ. Κωνσταντΐνε Καραμανλή,
  γιά νά τό πήτε μέ τή σειρά
  σας στόν κ. Κάρτερ κι' έκεΐι
  νος μέ τή δική τού σειρά
  στη συμμορία των γκάγκ
  στερς τής 'Εβραιο—Άμερι
  κάνικης ΣΙΑ, δτι: αν τολμή
  σουν οί 'Αμερικανοί μισθο-
  φόροι —άλήτες, νά κάνουν
  νέα τρίτη παρόμοια ύποτρο
  πή, προσβάλλοντας την Έλ
  ληνική Σημαία ή την Έλλη
  νίδα Μάννα, έγώ προσωπι¬
  κά άναλαμβάνω την εύθννη
  νά γράψω τό «ΕΞΩ ΟΙ Β Α
  ΣΕΙΣ» δχι μέ μελάνι πού
  τό γράφω δυό χρόνια τώρα,
  άλλά μέ αΤμα.
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ή
  ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  3... Άδελφάτο
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  ρες ζημιές·, άλλά εϊπαμε, ά
  πό λεφτά ό δίνθρωπος δέ
  νοιάζεται καθόλου.
  Γιά νά άντιληφθεΐ μάλι¬
  στα ό άναγνώστης τό σοβα
  ρό θέμα των «οικονομικών
  συναλλαγών» τοΰ Γιατροΰ
  μέ τούς εύσταλεΐς νεαρούς
  τοΰ «ΰπόκοσμου», άρκεΐ νά
  άκούσει τί μάς εΤπε ενας ά
  πό δύτούς.
  —«Κύττα νά δεΐς: Τμποι
  σάν τό Γιατρό συμφέρουν.
  Άπό τίς γκόμενες τί νά 6γά
  λεις. "Αν είναι τραγουδί-
  στρια, παίρνει κανένα τριά
  ρι χιλιάδες τή βραδυά. Τί
  νά πληρώσει ξενοδοχεϊο, λοΰ
  σα διασκέδαση καί τί νάμεί
  νει σέ μενά. Καί «βιζιτου»
  νάναι πάλι δέ συμψέρει δ-
  σο ή «συκιά» δταν είναι «Φτι
  1 αγμένη» (οίκονομημένη) Ά¬
  πό έκεΐ παίρνεις δσα 0ές.
  Κ ι αμα σέ «καψουρευτεΐ»
  κ ι όλας λύνεις πολλά προ-
  βλήματα. "Ε, πώς νά γίνει;
  • -ι
  Προθεσμία τεσσάρων (4)
  μηνών έγγύηση συμμετοχής
  δραχμές Όκτώ χιλιάδε
  (8.000).
  Πληροφορίαι είς τα Γρα¬
  φεΐα τής Κοινότητος καί τής
  Τ.Υ.Δ.Κ. Ρεθύμνης κατά
  τάς εργασίμους ημέρας.
  Κρύα Βρύση τή 4 Ιουλί¬
  ου 1977.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  ΔΙΟΓΕΝΗΣ
  ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
  "Αρχισε νά λειτουρνεΐ
  στή νέα της ένκοττάσταση
  (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΞΑΕΥΘΕΡΙΑΣ)
  ή γνωστή πιτσαρί^
  "ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΰί ΝΑΡΟίΙ,,
  Τα έπίσημα έγκαίνια έγιναν χθές
  Κυριακή 10 Ιουλίου 1977, ώρα 11.30' π.μ.
  Σάς εύχαριστοθμε
  καί
  Σάς περιμένουμε
  ΜΑΝΟΛΗΖ ΣΟΛΗΔΑΚΗΧ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΟΗΝΟΤΗε ΚΥΠΑΡΙΣΖΟΥ
  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 572
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη
  τος Κυπαρίσσου.
  Διακηρύττει δτι έκτίθε
  τα ι είς τακτικόν μειοδοτικόν
  διαγωνισμόν κατά τάς δια-
  τάξεις τού 468)68 Διατάγ-
  ματος δ Γ έσφραγίστων προ-
  σψορών καί δ Γ ίέκπτώσεχος
  είς άκεραίας μονάδας επί
  τοίς εκατόν επί των τιμών
  τοΰ τιμολογίου καίτοΰ προϋ
  πολογισμοΰ ή κατασκευή
  τοΰ έργου «κατασκευή
  κοινοτικοΰ καταστή ματος»
  προϋπολογισμόν 520.000.
  Ό διαγωνισμός θά διενερ
  γηθη είς τα Γραφεΐα της ΤΥ
  ΔΚ Νομαρχίας Ηρακλείου
  την 29 τοΰ μηνός Ιουλίου
  τού έτους 1977 ημέραν Πα¬
  ρασκευή ωρα λήξεως ύποβο-
  λής προσφορών ή 12η μ.
  Δεκτοί είς τόν διαγωνι¬
  σμόν Έργολάβοι Δ.Ε. δι*
  έργα ο'ίκ,Όδομικά καί έμπει
  ροτέχναι.
  "Εγγύησις συμμετοχής
  δρχ. 20.000
  Πληροφορίαι είς τα γρα¬
  φεΐα τής Κοινότητος Κυπα¬
  ρίσσου καί τής ΤΎΔΚ Νο¬
  μαρχίας Ηρακλείου κατά
  τάς εργασίμους ημέρας καί
  ώρας.
  Έν Κυπαρίσσω τή 7—7—
  1977.
  Ό Πρόεδρος τής
  Κοινότη το'ς)
  ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
  Γιά δουλειά εΐμαστε εμείς
  μετά άπό τέτοια ξενύχτια
  καί κουραστικά οργια;».
  Ό άνθρωπος πού μάς εί
  πε τα παραπάνω χαρακτη-
  ριστικά λόγια εΤναι 'ένα ψη
  λό ώραΐο παιδί, μιάς μικρο
  αστικής οικογενείας ήλικίας
  23 χρόνων, πού άπό μικρά
  τερη ήλικία μπλέχτηκε στά
  δίχτυα ανθρωπίνω ν τύπω ν
  δπως ό Γιατρός, άνώμαλων
  δηλαδή σεξουαλικά παθητι¬
  κών όμοφυλοφίλων, πού τοΰ
  σφραγίσανε γιά πάντα τή
  ζθϋή τού, μιά ζωή γεμάτη
  περιπέτειες, άπολαύσεις, έ
  φήμερα γλέντια καί διασκε
  δάσεις, πού δμως — δυστυ
  χώς — κάποτε θά τοΰ βγοΰν
  — όπωσδήποτε — σέ κακό.
  Πρός τό παρόν τόν κλαΐνε
  ήδη ζωντανό οί γονεΐς τού
  οί δνθρωποι πού νοιώθουν
  συνυπεύθυνοι, άλλά καταλο
  γίζουν — και δκαιολογημέ-
  να — εύθΰνες και στο,ύς «ά
  νώμαλους τνπους» σάν τόν
  «οίκονομημένο Ήρακλειώτη
  Γιατρό».
  ΛΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΜΙΝαΐΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΕΔΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των κ.
  κ. μετόχων ώς καί των έπιθυ
  μούντων νά άποκτήσουν με¬
  τοχάς τής έταιρείας δτι ά¬
  πό την Δευτέραν 11 ην Ιου¬
  λίου καί μέχρι 20—7—77
  θά γίνωνται δεκταί δηλώ-
  σεις συμμετοχής είς την δια
  νομήν των μή διατεθεισών
  μέχρι τής 30ης Ιούνιον νέ-
  ων μετοχών είς τα κεντρικά
  γραφεΐα: ή τό κεντρικό πρα¬
  κτορείον Πειραιώς επί έντύ
  πων είδικής γραμμογραφή-
  σεως ή' διά τηλ)τος απευθυ-
  νσμένου πρός τα κεντρικά
  Γραφεΐα Ηρακλείου.
  ΑΙ μή διατεθεΐσαι μετο-
  χαι θά διαιρεθοΰν διά τοΰ
  άριθμοΰ των δηλωσάντων
  προκειμένου νά διατεθοΰν
  αυται έξ' ϊσοι/.
  Ή καταβολή τής άξίας
  των μετοχών θά αρχίση άπό
  25ης Ιουλίου και θά διαρ¬
  κέση μέχρι 31η Αύγούοτου
  καί είς την αποφασισθείσα ν
  υπό τής Γενικής συνελεύσε¬
  ως τής 15ης Μάϊον 77, τι
  μην των 2.000 δρχ. έκάστης
  έφ' άπαξ καταβαλλομένας.
  Έκ τοΰ Διοικητικοΰ
  Συμβουλιον
  ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
  ΤΟ Γ)Β κΕΛΛΗ»
  ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕΣΑΝΥΚΤΑ
  ΔΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - Ι ΟΝ - ΜΥΚΟΝΟ
  ΤΗΜΌ - ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΗΛ. 283086 - 223050
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  Άγαπητοί Φίλοι,
  Τό Έκτελεστικό Γραφεΐο
  τής 'Επιτροπης Είρήνης Νο
  μοΰ .Ηρακλείου άνταποκρι-
  νόμενο στήν προτροπή τοΰ
  Έθνικοΰ Συμβουλΐου τής
  Ε.Ε.Δ.Υ.Ε. γιά τή διοργα¬
  νώση βδομάδας Αλληλεγγύ¬
  ης πρός τόν Κυπριακό Λαό,
  μέ την εΰκαιρία τής τρίτης
  επέτειον άπό τό χσυντικό
  πραξικόπημα καί την Τούρ
  κικη Εΐσβολή τοΰ 1974), έ
  ξέλεξε σέ πρόσφοπη συνε-
  δρίασή τού καί σνγκρότησε
  έπιτροπή πρωτοβουλίας γιά
  την Άλληλεγγύη πρός τόν
  Κυπριακό Λαό μέ αποστόλη
  τή διοργανώση βδομάδας έκ
  δηλώσεων υπέρ τοΰ Κυπρια
  κου Λαοΰ άπό 20 μέχρι 27
  ,Ιομλη 1977.
  Οί εκδηλώσεις σκοπό θά
  έ'χουν νά ύποστηρίξουν καί
  νά ένισχύσουν μέ διοργάνω
  ματογραφικών ταινιών και
  διαφανιών, όμιλιών, συγ-
  κεντρώσεων, ψηφισμάττων
  καί πορείας διαμαρτυρίας],
  τόν άγώνα τοΰ Κυπριακοΰ
  Λαοΰ γιά μιά ΚΥΠΡΟ Α
  ΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, ΚΥΡΙΑΡΧΗ
  ΕΔΑΦΙΚΑ ΑΚΕΡΑΙΗ ΚΑΙ
  ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ.
  Γιά τόν λόγο αύτό ή επι
  τροπή πρωτοβουλίας καλεΐ
  δλους τούς Όργανισμούς Το
  πικής Αΰτοδιοίκησης τού Νο
  μοΰ μας (Δήμους καί Κοινό
  τητες) τούς συνδικαλιστι-
  κούς, κοινωνικούς, οικονομι-
  κούς, πνευματικούς, Θρη-
  σκευτικούς καί πολιτιστι-
  κονς Φορεΐς, τίς όργανώσεις
  των γυναικών και τής Νεο-
  λαίας, την Νομαρχιακή Έ
  πιτροπή κατά των ξένχον 6ά
  σεων καί κάθε &λλο φίλο τής
  Είρήνης καί τοΰ Κυπριακοΰ
  Λαού νά πλαισιώσοννε την
  προσπαθεία μας καί νά βο
  ση εκθέση ς φωτογραφίας
  καί άφίσσας, προβολής κινη ηθήσουνε γιά την έπιτνχία
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦<>
  ΚΛΗΙΗ ΑΝΤΙΤΗΑΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  νατός τού δημιούργησε εύρύ
  πένθος τόσο στήν Κοινωνία
  τού Ηρακλείου, δσο καί σέ
  είδικώτερες όμάδες της (Δι
  κηγόρους, Έφεδρους Άξιω
  ματικούς κλπ.) οί έκπρόσω
  ποι των όποί|ων σπεύσανε
  μέ παντοίους τρόπους νά έκ
  δηλώσουνε τήσυμπαράχττασή
  τους πρός τούς οίκείους τοΰ
  αποθανόντος, μεταξύ των ό
  ποίων φσικά συμπεριλαμβα
  νόταν και ό γυιός τού Εμ¬
  μανουήλ Χαριτάκης ή* Μάνος
  Χαρής.
  ΜΟΝΟΝ οί έκπρόσωποι
  τής Δικαιοα)ύνης, δέ μετεΐ-
  χαν. Άλλά αύτό δέν πείρα
  ζε τόσο, δσο τό θλιβερό πρα
  γματικά γεγονός τού δτι δή
  λαδή τή μερά τής κηδείας
  τού πατέρα τού, πού τόσα
  τηλεγραφήματα τού σταλή
  κανε,νά έκδοθεΐ κλήση καίμά
  λ ι στ α διπλή, μέ δυό αϋτε-
  πάγγελτες Είσαγγελικές κα
  τηγορίες, κατά τοΰ γνιοΰ
  Χαριτακη.
  ΤΑ ΓΡΑΦΕΪΑ τής «Άλή
  θείας» μ εί νάνε γιά τρείς μέ
  ρες κλειστά λόγω πένθον^
  δηλαδή μέχριτήν Παρασκενή
  8 τού μηνός. Τό Ί'διο και τό
  σττίτι τοΰ νεκροΰ, οί οίκεΐοι
  τοΰ όποί ου μεταφερ&ηκανε
  στό σπίτι τής κόρης τού. ΤΗ
  ταν έπομένως άδύνατο νά
  έπιδοθεΐ ή κλήση.
  ΤΟ ΠΡΩΙ δμως τής 8 Ί
  ουλίου, μόλις άνοίξανε τα
  Γραφεΐα τής εφημερίδας μας
  ό Δικαστικός Έπιμελητής
  τοΰ Πταισματοδικείου Ήρα
  κλείου, εφερε καί έπέδωσε
  τή διπλή κλήση.
  ΞΕΡΟΜΕ δτι ΰπάρχουν
  Νόμοι τούς όποίους σεβόμα
  στε. Άλλά ξέρομε δτι ύπάρ
  χούν καί Άνθρώπινοι Ήθι
  κοί Νόμοι πού τούς π ι στ εν
  σμε περισσότερο άπό τούς
  πρώτους.
  ΝΟΜΙΖΟΜΕ λοιπόν δτι
  δέν θά έχαναν τποτε (ο&τε
  καμμιά σπουδαία προθεσ¬
  μία) οί Εκπρόσωποι τής Δι
  καιοσύνης, άν καθνστεροΰ
  σαν λίγο καί άφοϋ σέ αλλες
  δμοιες περιπτώσεις δέν έ'¬
  χουν έπιδείξει τόση ύπηρε-
  σιακή εΰαισθησία, άπό
  πλευράς ταχύτητος.
  ΙΣΩΣ θά επρεπε νά σεβα
  στοΰν ένα άνθρώπινο πέν¬
  θος, τό καθιερωμέο τουλάχι
  στον πένθος των ημερών. "Ι
  σως...
  ΕΣΠΕΥΣΑΝ δμως καί
  μάς κάλεσαν νά άπολογη-
  θοΰμε γιά σήμερα. Δικαίω-
  μά τους άναφαίρετο. Άλλά
  κι έμάς δικό μας δικαωμα
  νά παραπονεθοΰμε. Κ ι αύτό
  κάνομε, έκτός αν κάποιος
  πάλι βρεθεΐ νά μάς παρα-
  πέμψει γιά νέά... περιύβρι
  ση Άρχής...
  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΜΕ
  μάλιστα πρώτα μ έ τή στά
  ση τού Δικαστικοΰ ,Επιμελη
  τή κ, Ν. Μπαμπουλάκη, ό ό
  ποίος* τόσα συγγνώμη, μάς
  ζήτησε καί μέ τή μετέπειτα
  τηλεφωνική δήλωση τοΰ Ε(-
  σαγγελέα κ. Ζορμπά, ό ο¬
  ποίος μάς εΐπε 8τι διέταξε
  μέν τή δι ενεργεια άνακρί-
  σεων, άλλά έδωσε έντολή νά
  κληθοθμε ακριβώς λόγω τού
  πένθους στό τέλος τού μηνός
  ΜΕΝΕΙ λοιπόν ετσι ενα
  έρώτημα:
  —Ποίος έσπευσε καί μ έ
  ποία πρωτοβουλία, πρός δό
  ξαν τής Δικαστηριακής Γρα
  φειοκρατίας, νά δείξει τόση
  ΰπηρεσιακή όφοσίωση καί
  νά φερθεΐ τόσο σκληρά στόν
  άνθρώπινο πόνο;
  ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ μένει 8
  πως μένει καί τό παρά-
  πονο, γεγονότα τα όποΐα δ
  μως δέν είναι ίκανά νά μάς
  κλονί,σον τό σεβασμό μας
  Ι πρός τή Δικαιοσύνη καίτονς
  άνθρώπους πού την ύπηρε-
  τοΰν ττιστά άλλά όντε καί
  νά μάς προξενήσονν —μέσα
  στή δύσκολη ψυχολογική κα
  τάσταση πού βρισκόμαστε
  — φόβο.
  Π' ΑΥΤΟ, σήμερα τό
  πρωί, Δευτέρα 11 Ιουλίου,
  δπως γράφει ή κλήση θά
  πάμε καί θά άπολογηθοΰμε,
  διακόπτοντας τό πένθος μας
  στόν κ. Άνακριτικό 'Υπάλ-
  ληλο γιά τίς δυό καινομργι
  ες αύτεπάγγελτες Είσαγγε-
  λικές κατηγορίες.
  | ΚΑΤΑ τα δλλα εύχαρι-
  στοΰμε θερμά τούς κυρίους
  έκπρσσώπους τής Δικαιοσύ
  νης^ γιά τή... «σι/μμετοχή»
  τους στό πένθος τοΰ Πατέ
  ρα τού διευθυντή τής «Άλή
  θείας» καί τούς γνωρίζομε
  δτι θά φυλάξωμε την ίστορι
  κή αυτή διπλή κλήση, μαζί
  μέ τα αλλα συλλυπητήρια
  τηλεγραφήματα.
  Τ ΕΛΟ Σ, έπαναλαμ βάνο-
  με καί πάλι αύτό πού κι αλ
  λοτε έχομε ξαναπεΐ, μιά καί
  βλέπομε δτι συνεχίζονται οί
  διαβολικές σνμπτώσεις: "Ο
  τι τούς έκπρσσώπους τής Δι
  καιοσύνης δέν τούς φοβόμα
  στε, τούς σεβόμαστε κι άκό
  μη δτι δέν δικάζουν μόνον
  οί Δικαστές, άλλά καί ό Λα
  ός, στό δνομα τοΰ οποίον,
  έξ αλλου, έκδίδονται τώρα
  οί άποφάσεις.
  ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦«>♦♦♦«»
  Ο κ ΑΔ. ΠΕΠΕΛΑΣΗΣ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Την προσέχη Παρασκευή
  15 Ιουλίου στίς 7 τό βράδυ
  ό Διοικητής τής Άγροτικής
  Τράπεζας καθηγητής κ. Ά
  δαμάντιος Πεπελάσης, θά
  παρουσιάσει στό «Ντορέ»ι
  την εκθέση πεπραγμένων
  τής Τράπεζας, ενώπιον των
  τοπικών επισήμων καί κοι
  νού.
  »♦♦♦♦♦♦
  ΟΙ ΛΕΣΧΕΣ
  • Σΐννέχεια άπό τή σελίδα 1
  σέ σχετική ανακοινώση.
  Τό γεγονός πάντως είναι
  δτι γιά τό θέμα των λεσχών
  πολλά ΰψηλά ίστάμενα πρό
  σωπα, μεταξύ των οποίων
  καί βουλευτές, άσχολήθηκαν
  έντατικά γιά τή διατηρήση
  λειτουργίας των παραπάνω
  3 προνομιούχων λεσχών.
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  ΈΛ ΓΚΡΕΚΟ,
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  ΕΙΔΙΚΑΙ ΤΙΜΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΠΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
  ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΔΙΚΛΙΝΟΝ ΔΩΜΑΤΙΟΝ
  Μέ πρωινό δρχ. 350 κατ' α"τομον
  Μέ ένα 1 γεθμα δρχ. 450 κατ' άτομον
  Μονόκλινον δρχ. 150 έπιπλέον
  2ον γεθμα δρχ. 150 έπιπλέον
  "Ενα παιδί 2-12 έτών δωρεάν είς τό
  δωμάτιο των γονέων τού.
  των παραπάνω έκδηλώσεων,
  ώστε δλοι νά προωθήσομε
  τίς θέσεις τής Ε Ε.Δ.Υ.Ε.
  γιά τό Κυπριακό, δπως δι
  αμορφωθηκανε στήν πρώτη
  πανελλήνια συνέλευση των
  οίκοδόμων τής Είρήνης οττήν
  ,Αθήνα άπό 23 μέχρι 25 Ά
  πρίλη 77 καί πού είναι:
  —Σύγκληση Διεθνοΰς Δι
  άσκεψης γιά τό Κυπριακό
  άπό τόν ΟΗΕ δπως έχει προ
  ταθεΐ άπό τή Σοβιετική "Ε
  νωση καί υίοθετήθηκε άπό
  την Κυπριακή Κυβέρνηση
  καί άλλες χώρες.
  —Άποτροπή άπαράδε-
  χτων λύσεων πού έντονα προ
  σπαθοΰν νά προωθήσουν τόν
  τελευταΐο καιρό οί ίμπερια
  λιστές.
  —Κοποχύρωση τής άνε-
  ξαρτησίας, κυριαρχίας Κ0((
  έδαφικής άκεραιότητας γής
  Κυπριακής Δημοκρατίας ,;,
  ποχώρηση δλων των ξ(ν»ν
  στρατευμάτων, έπιστρο^ή
  των προσφύγων στά σπίτια
  τους, ρυθμίση τοΰ θέμστος
  των άγνοουμένων.
  —Έφαρμογή των άρχ«ν
  της Τελικής Πράξης τού 'Ελ
  σίνκι στήν περίπτωοη τής
  Κύπρου.
  Οί έδιαφερόμενοι μπορούν
  νά όπευθννονται στό τη
  λέφωνο 282221 (γραφείο Δή
  μοσίων σχέσεων τού Δήμου
  Ηρακλείου, κ. Σεγρεδάκη)
  γιά περισσότερες πληροψο
  ρίες.
  Μέ φιλικούς χαιρετισμούς
  Τό Ε.Γ. τής 'Επιτροπής ΕΙ
  ρήνης Ηρακλείου.
  Ο ΗΡΑΚΛΗΙ
  # Σ,υνέχεια όπτό τή σελίδα 1
  τεφτέρι τού... Μιά γωνιά γε
  μάτη άναμνήσεις. ,Αναμνή-
  σεις άπό τότε πο,ύ ήταν κ ι
  Έκείνος άνάμεσά μας. Πού
  γελοΰσε μαζί μας, πιό χά
  ρούιμενος άπό μάς. Πού έ
  δάκρυζε μαζί μας, πιό θλιμ
  μ ενός άπ' δλους. Πού ήταν
  πάντοτε πρόθνμος ν' άνοί-
  ξει τό στόμα τού σκορπίζο-
  ντας στήν άτμόσφαιρα τό
  καταστάλαγμα μ ιάς ζωής
  όλόκληρης. Παράξενης ζω
  ής πού καταναλώθηκε στίς
  έξέδρες των Δικαστηρίων,
  παλεύοντας γιά τό Δίκιο.
  Πού καταναλώθηκε στούς)
  παγετούς τής Άλβανίας
  στόΐν Τίιμιο 'Εθνικό Άγώ¬
  να.
  Άπό τότε πον έφυγε —
  μικρό παιδί — άπό τό γρα
  φικό χωρ ι ό πού τόν γέννη
  σε, όΗρακλής μας άνέβηκε
  πολ^ ψηλά, στί(ς| κορνφές
  της Κοινωνικής Σνγκρότη-
  σης. Ύπηρέτησε την Κοινω
  νία καί την Δικαιοσύνην ε'ι-
  τε σάν Δικηγόρος, εϊτε σάν
  κοινωνικάς "Ανθρωπος, είτε
  σάν Δικαστής, σταν ή Πα-
  τρίδα τόν κάλεσε νά κρίνει
  τούς Δοσίλογονς τής Κατο
  χης·
  "Εγινε ξεχωριστή φυσιο-
  γνωμία, μά ποτέ δέν ξέχα
  σε δτι πίσω άπό τίς πόρτες
  των γραφείω^, πίσω άπό
  τσύς μεγάλους δρόμους τής
  πόλης, ΰπάρχει καί τό μι¬
  κρά χωρ ι ό μέ τίς ρεματιές,
  τα λαγκάδια,τίς καρυδιές
  καί τ' άγριολούλουδα. Καί
  έκεΐνο τό χωρ* αι, τόν Ξενιά
  κο, διάλεξε — σάν τελευ¬
  ταία τού παραγγελία στόν
  γυιό τσυ — γιά νά άναπαυ
  θεΐ στόν Οπνο τοΰ Δ ι καί ου.
  Ή άπλότητα τοΰ χαρακτή
  ρα τού δέν μπσροΰσε νά δι
  ανοηθεΐ τίποτ' αλλσ, άπό
  την άγνότητα τής Φνσης;
  πού έμοιαζε μέ την δική
  τού ψυχική άγνότητα.
  Ό χαμός τοΰ Ήρακλή, εΤ
  ναι έ'να μεγάλο πλήγμα γιά
  την «ΑΛΗΘΕΙΑ»Ρ Την ίφη
  μερίδα, τού την εφημερίδα
  μσς, πού τή σκεφτόταν καί
  την ΰπηρετοΰσε καί άπό τό
  κρεββάτι τοΰ πόνον, πομ
  δέν έλλειψε ποτέ άπό τό
  στόμα τοιι, δσες μέρες ή άρ
  ρώστια τόν κράτησε μακρυά
  μας.
  Γιά την εφημερίδα αυτή,
  ό Ήρακλής ήταν κεφάλαιο.
  τΗταν ό στυλοβάτης της. Ό
  πιό πολύτιμος, 6 πιό άκού
  ραστος, ό πιό δημιουργικός,
  μ ά κ ι ό πιό άθόρυβος συνερ
  γάτης της.
  Κοτθισμένος στό γρα¬
  φεΐο τουι έκεΐ πού τώρα ά
  πόμεινε ν' άνάβει τό καντή
  λι τής θύμησης, έψαχνε νά
  βρεϊ τί ήταν στραβά, τί δέν
  ήταν στή θέση τού, γιά νά
  τό φτιάξει. Στό γραφείον
  στό δρόμο, στό τυπογραφεϊο
  στό σπίτι τού... Έτσι εμει
  νέ ή μορφή τού άκέραιη
  ΰπερανθρώπινη, μέσα στή
  δικιά μας θύμιση. Ό δνθρω
  πος πού δέ σταμάτησε νά
  τρέχει, νά παλεύει νά φτιά
  χνει. Ό δ-νθρωπος. μέ την
  άμέτρητη πιτηδειωσύνη καί
  τόν γαληνό και πράο χαρα-
  χτηρα.
  Ό Διευθυντής μας ίχασε
  τόν πιό πούτιμο ανθρωττό
  τού .Αυτόν πού έμ εί νέ καλός
  καραβοκύρης σ' αύτην την έ
  φημερίδα σέ καιρούς χαλε-
  πούςι, αυτόν πού τόν έφερε
  στόν κόσμο, που τόν μέγα
  λωσε και τόν παράδωσεστήν
  ανθρωπίνη κοινωνία. Τόν
  Πατέρα...
  Καί δικό μας τό πένθος,
  της «ΑΛΗΘΕΙΑΣ», γενι'
  κά.
  Στούς άλλους κόσμους τώ
  ρα θά χαμογελά πρόσχα
  ρα 6 Ήρακλής. "Εμείς δέν
  θά ξανακούσουμε τή φωνή
  τού, την ντόμπρα Κρητικιά
  τού φωνή, τα χιλιάδες πά
  ραδειγματα, παροιμίες, ά-
  νέκδοτα κλπ. καταστάλαγμα
  τής μόρφωσης καί τής —«ί-
  ρας.
  Τό βράδυ τής Τρίτης ό
  θανατος ζήλεψε' τόν χαρα-
  κτήρα τοΰ Ήρακλή. Καί ε-
  κοψε τα νήματα πού τόνκρα
  τοΰσαν στή ζωή έτούτη. Ά¬
  πό κείνη τή στιγμή συγγε
  νεΐς καί φίλο ι βουβάθηκαν.
  Έτσι, βουβοί καί κστα-
  σιγκινημένοι, πήγαν την δλ
  λη μερά στήν Παναγίτσα
  τοΰ Μασταμπά — τελευταία
  παρέα, βουβή παρέα, μέ τόν
  μεγάλο μας νεκρό.
  "Ετσι βουβοί, άμίλητοι,
  άκςτόσανε τόν Πρόεδρο τοΰ
  Δικηγορικοΰ Σνλλόγου κ.
  Στέλιο Φιοράκη νά λέει τα
  καλυτέρα λόγια γιά τόν «κα
  λό συνάδελφον τόν «όγνό
  πατριώτη»,^»τόν «τίμιο οίκο
  γενειάρχη», τόν «μαχητικό
  συνδικαλιστή», τόν «συμβι-
  βαστικό δικηγόρο»), τόν
  «βροντώδη συνήγορο», τόν
  «όπλό έίνθρωπο», τόν «αρι¬
  στ ο φίλο» κλπ. κλπ.
  "Ετσι, μέ ζωγραφισμένη
  τή θλίψη στά πρόσωπα, εί
  δαν δσοι πήγαν άπό τό Ή
  ράκλειο στόν τόπο της τα-
  φής, σύσσωμους τούς κατοί
  κονς τεσσάρων χωρίων τής
  Έμπάρου, νά τόν προσκυ-
  νοΰν εύλαβικά, νά τόν κλαΐ¬
  νε σπαραχτικά καΐ νά δημ ι
  ουργοΰν τόν πιό φνσικό «χο
  ρό», μιάς πραγματικής τρα
  γωδίας, την ωρα κυρίως πού
  δλοι ζήσανε την άπερίγρα-
  πτη σκηνή καί εΐδαν τή γεν
  νήτρα γή νά χώνει στήν ζε
  στή άγκαλιά της, (την πι
  κρή καί σκληρή γιά μάς),
  τόν άγαπημένο μας Ήρα¬
  κλή.
  "Ας είναι αίώνια ή μνήμη
  τον...
  ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ'
  ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ*
  ΔΩΡΕΕΣ
  Είς μνήμην τού .Ηρακλή
  Χαριτακη, κατατεθήκανε στά
  Γραφεΐα τής εφημερίδας μας
  οί εξής δωρεές:
  —Ό Οίκοδομικός Συνε
  ταιρισμός 'Εφέδρων Αξιωμα
  τικών Ν. Ηρακλείου δρχ. 1.
  500, υπέρ τοΰ Ίδρύματος ΕΙ
  δ ι κων Παιδιών.
  —Ό κ. Ιωάννης Ματθαι
  «κης έμπορος δρχ. 1000 ύ
  πέρ τής Μονής Άγίας Είρή
  νης Κρουσώνα.
  —Ό κ. Μαρΐνσς Βακιρ-
  τζής έμπορος δρχ. 500, ΰ
  πέρ τής Στέγης 'Ανηλίκων.
  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
  ΠΑ Ι
  Καταρτίίουν ύπεύδυνα
  Μεδοδεύουν τή μελέτη
  Ύπερέχουν
  98 ο)ο έπιτυχία βτίς έξετάββις
  των Αυκείων (Γενικοϋ-Τεχνικοΰ
  ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Α-
  ΝΗΡΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΟΝ
  ΤΙΣΤΗΡΙΩΝ