98788

Αριθμός τεύχους

108

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

18/7/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΕΕΙΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Χαρος σ' αυτόν, ποθ -ρΐν μέ
  χώμα, τοθ Φράξουν οί «λλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ έστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διουθ-νίήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώρνη 5 — Τηλ, 280.291
  Χρόνος 3ος Άρ. Φύλ. 108 — Δρχ. 5
  Ό Πρεσβευτής... Τσόφλυ · Η Κυβέρνηση Καραμανλή - Ό Είσαγγελέας κ. Ζορμττάς · Ό Λαός · Καί ή «'Αλήθεια»
  κπτπ τα απιιπ, "πνηκομεν εισ την δυσιν

  ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ καψό, οί Έλληνο - Άμερικανι.
  κές οχέσεις βρίσκονται σέ ίδιαίτερη όξύτητα, μέ πρωτο-
  6ουλία, φυοικά, των «φίλων» καί «ουμμάχων» Άμερικα
  νων.
  Η ΣΤΑΣΗ αυτή των Άμερΐκανών (καί δταν λέμε Άμε-
  ρικανούς, οτήν περίπτωση δέν έννοοθμε τό Λαό, άλλά
  τούς πράχτορες καί χούς μιοθοφόρους τής ΣΙΑ καί
  τοθ παρακράτους της), ωδήγησε την εφημερίδα αυτή
  νά^γράψει τό γνωστό άρθρο μέ τίτλο «ΤΗρθε ή ώρα τό
  ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ νά γραφτεΐ μέ αΐμα», γιά τό όποίο
  καί διώχτηκε αΰτεπάγγελτα άπό "Ελληνα Εΐααγγελέα,
  τόν καθ" δλα άξιότιμο κ. Ζορμπα.
  ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΜΕ καλά - καλά νά άπολογηθοϋμε (ή
  άπολογία μας δόθηκε στίς 11)7)77) καί ήρθε ή περί-
  πτοκτη τοΰ Άμερικανοΰ Πρεσβευτή κ. Σώφλυ ( γ] ...
  Τσόφλυ χ δπως αρχισε ήδη νά άποκαλείται) νά μας δι-
  καιώσει καί ή στάση ή άνθελληνική καί άπαράδεχτη
  τοΰ «κυρίου» αΰτοΰ, νά άποτελέοει την καλύτερη αύτό-
  κλητη μαρτυρία ύπερασπίσεως γιά μας.
  ΕΙΝΑΙ γνωστά τα δσα εΐπε πρίν πατήσει τό πόδι τού
  (καί δέν πρέπει νά τό πατήσει) στήν Έλλάδα, ό Άμερι-
  κανός Πρεσβευτής, δπως είναι γνωστή καί ή κοινή (
  γραμμή δλης τής Άντιπολίτευσης, μέ την όποία άποδο-
  κιμάστηκε ό παραπάνω ύποφήφιος έκπρόσωπος των
  ΗΠΑ στήν Έλλάδα.
  ΤΑ ΛΟΓΙΑ τοΰ άνθρώπου αύτοϋ, ό οποίος τόλμησε πρίν
  άκόμη άναλάβει τα καθήκοντά τού, νά μιλήσει γιά την
  έδαφική άκεραιότητα τής χώρας μας, δέν ήσαν τυχαϊα.
  ΤΗσαν λόγια πού κρύβουν 2να 6αθύ περιεχόμενο: Τή
  διαθέση τής Άμερικής νά μάς ξαναγυρίσει πίσω, στίς έ-
  ποχές δπου οί Πρεσβευτάς της ήσαν «Άρμοστές» τής
  Ελλάδος.
  ΚΙ ΑΚΟΜΗ τα λόγια αύτά τοΰ άπαράδεχτου αύτοΰ
  Πράχτορα, πού κύρϊος οίδε τί βαθμό φέρει στήν μυστική
  έπετηρίδα τής ΣΙΑ, κρύβουν 2να άλλο νόημα: Τή δια¬
  θέση τής Άμερικής νά μας έπΐβάλει τίς άπόψεις πού τή
  συμφέρουν, στίς σχέσεις μας μέ την προστατευόμενη
  πραγματικά φίλη της Τουρκία.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, μή μπορώντας φυσικά νά κάνει καί
  διαφορετικά, έ'καμε διάβημα γιά τα δσα εϊπε ό... Τσό-
  φλης. Ό κ. Μαΰρος τόνισε τή «βαθειά άνησυχία» τού. Ό
  κ. Παπανδρέου εϊπε δτι «οθτε έπισκέπτης» δέν πρέπει
  νά £ρθει στήν Έλλάδα. Ό κ. Ηλίου τόνισε δτι «μάς ά-
  ποχαιρέτισε ηι5η» καί γενικά, δλοι, άντιπολίτευση καί
  συμπολίτευση καταδίκασαν καί καυτηρίασαν τή στάση
  Η ΠΙΟΙΠΕΡΙΕΡΓΗ ΠΕΡΙΠΤΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΘΩΝ:
  Σέ δυό χωριοιά Μεκροταφεϊα
  δάβονται οί νεκροί
  άνάλογα μέ τα φρονήματά τους
  ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΓΙΟ
  ΠθλΥΟΕΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
  Οάτε στόν "Αδη μαζί!!! Οϋτε λιτικά Πάθη, τα όποΐα στήν Έλ ύστε νά έ'χουν όδηγήσει σε πολ Ή πιό περι'εργη δμως περί-
  κα! τα κόκκαλα δέν σμίγουνε, λάδα καί στήν Κρήτη ιδιαιτέρα, λούς καυγάδες, σέ τσακωμούς πτωση, τής έπίδρασης των Πολι
  δέν γειτονεΰουνε. Αίτία: τα Πό- ήταν άπό παλιά τόσο έντονα, καί σέ φασσρίες ιικών Παθών στήν Κοινωνική
  ΚΙ ΟΜΩΣ: ΟΙ ΘΑΛΑΖΖΕΙ · ΛΕΝΕ - ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΟ
  ΕΜΠΟΔΙΖΕΤαΐ Η ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΟΥΟΜΕΝΩΝ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ "ΞΕΗ.Α,, ΚΑΡΤΕΡΟΥ
  Λοιττον; Ποθ θά κολυμττή&ει *"
  ό κόσμος;
  Στις τσούχτρες της Άγιάς
  Πελαγίας, στά σκοιπτίδια τού
  Τομττρούκ, στίς περιφραγμένες
  ι τταραλίες ή. . . πουθενά;
  Όπωσδήποτε καλύτερη φαί-
  νεται ή τελευταία λύση. Τό
  θερμόμετρο άνεβαίνει μέχρι καί
  40 καί παραττάνω βαθμούς.
  Μιά θαυμασία θαλάσσια πε-
  ριοχή βρίσκεται πίσω άπό τό
  ξενοδοχεΐο €ΞΕΝΙΑ» δίπλα στόν
  ΕΟΤ στήν Άμνισσό (Καρτε-
  ρός). Καθαρή άμμουδιά, καθαρή
  σχετικά θάλασσα — έκτός ά¬
  πό μιά μικρή. . . έξαίρεση πού
  θά άναφέρουμε παρακάτω. Κι' δ¬
  μως, έδώ εΤναι σχεδόν άττίθανο
  νά πλησιάσει κανείς. Άπό την
  μιά μεριά, ή στρατιωτική περι
  οχή, τα σύρματα τού ΕΟΤ κι'
  άπό την άλλη ή περιφράξη τού
  ξενοδοχείου «ΞΕΝΙΑ». Ό δρό-
  μος ποϋ κατεβαίνει πρός την
  θάλασσα, εΤναι φραγμένος καί
  σταματά στά Μπαγκαλόους. Έ
  ' κατοντάδες ϊσως μέτρα είναι
  χτισμένα κατά μήκος τής παρα-
  λίας, έμποδ'ιζοντας την διέλευ-
  ση. Γιά νά πάει κανείς έκεΤ, ττρέ
  ττει νά κάνει μερικά. . . χιλιόμε
  τρα ποδαρόδρομο, μτταίνοντας
  άπό την Άμνισσό καΐ προχωρών
  τας άριστερά.
  Στή φωτογραφία μας, φαίνε-
  ται ξεκάθαρα'ή κατάβτο&η. Κι'
  ή δρεξη τοΰ πυρωμένου Ήρα-
  κλειώτη, συνθλίβεται άνάμεσα
  στά «άπαγορεύεται» καί .στούς
  «ίδιωτικοΰς χώρους». Ό κηττου-
  ρός μάς εΤπε δτι §ν προσπαθή-
  σει κανείς νά περάσει άπό ϊδι
  ωτικοϋς χώρους, μπορεΤ καΐ νά
  καλέσει τό «100». Ό διευθυν·
  τής τού ξενοδοχείου, μάς εΤπε 6
  τι θέλει νά προστατεύσει τόν
  Τουρισμό άπό τούς ντόπιους...
  Έν τώ μεταξύ έχουμε καί μιά
  καταγγελία ενός Δημοσίου 'Υ-
  πάλληλου τοΰ κ. Ζαχαριάδη, ό
  οποίος μάς εΤπε δτι δάζει <ρα- σαρία καί περνά, άφοΰ ο! όκτές άνήκουν σ' δλους τοϋς "Ελλη- νες... ΈκεΤ στήν άμμουδιά, τ© «ΞΕ ΝΙ Α» στόν Καρτερό, έχει έγκατα στήσει παράγγες γιά τούς πε- λάτες τού. Κάποιος άρμόδιος τοΰ ξενοδοχείον μάς εΤπε < δτι μπορεΤ νά κάνει κανεΐς έκεΤ μπά νιο (Σ.Σ. "Ας πάει μέ. . . έλικό πτερο) φτάνει νά μην χρησιμο- ποιήσει τίς έγκαταστάσεις τοΰ ξενοδοχείου στήν. . . άμμουδιά. Κατά τα άλλα... Ώραΐα παρα λία, γιά δσους έχουν 1.000 καΐ 2000 δραχμές νά πληρώνουν κάθε βράδυ σό ξενοδοχεΐο... Καΐ κάτι άκόμη: Έκατό μέ |·Ε»ίΟίΟΓΒΙΤ«| ΗΗ ΕΝΟΙΚΟτΊ ζωή ενός τόπου, είναι αυτή πού συναντήσαμε σ' ?να χωριό τής Κρήτης: Ένταφιάζουν τούς Νε- κρούς σέ διαφορετικά Νεκροτα- ■ρεΤα, άνάλογα μέ τα πολιτικά τους «πιστεύω». Παλιότερα στήν Κρήτη μετά τίς έκλογές οί Νικητές χτυποΰ- οαν καμπάνες καί ντενέκες, προσβάλλοντας τούς πολιτι- κούς τους άντιπάλους, πού νι- κήθηκαν ΰπενθυμίζοντάς τους την ήττα τους. . . ι Αύτό σονβθβινΐ- ~<τ€ )ίτγάτ ε- χταση καί συμβαίνει καί σήμε- ρα άκόμη, σέ μερικά χωρία μέ «δράστες» τα. . . κοπέλια. Στό χΐοριό «Πολυθέα» τής ε¬ παρχίας Πεδιάδος δμως, συναν- τοΰμε την τταραπάνω ξέχωρη πε ρΐπτωση «πολιτικοΰ έθίμου». Ύπάρχουν δυό Νεκροταφεΐα. "Ενα γιά τούς δεξιούς - τούς Λαϊκούς, ΕΡΕτζήδες, Νεοδημο- κράτες κλπ - κι ίνα γιά τούς Δή μοκρατικούς, τούς παραδοσια- κούς Φιλελεύθερους, μιά κι' οί Ά ριστερο! είναι λίγοι στόν τόπο, κι' αύτοι κατά συνεπεία πάνε στό. . . Δημοκρατικό Φιλελεύθε ρο Νεκροταφεΐο! . . Τό χωριό αΰτό (παλιότερα τό λέγανε Πηγαδιούρι άττό ίνα μι¬ κρά πηγάδι στό κέντρο) είναι 2- να μικρά Κρητικό χωριό. ΟΙ άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους. Κι' ό έ"νας ξέρει τα φρονή¬ ματά τοΰ άλλου. "Ετσι δταν μα θευτεΤ δτι κάποιος πέθανε, δλοι ξέρουνε ποΰ θά ταφεΤ. "Αν είναι Δημοκρατικάς, δέν έχει καμμιά θέση στό Δεξιό Νεκροτα¬ φεΐο, καί τό άντίθετο. Τό παράξενο μάλεστα είναι δ¬ τι, έπειδή τό... Δημοκρατικό Νέ κροταφεΐο είναι καλύτερο καί υιιό ττεριποιημένο, ηαρατηρήθη- καν παλιότερα... μετακινήσεις άπό την Δεξιά πρός την Κεντρώα παράταξη, γιά νά έξασφαλίσουν μιά... καλή τελευταία κατοι- κία! Ό κ. Μιχάλης Κομπολάκης, ήταν ττρόεδρος άττό τό 1 954 μέ¬ χρι τό 1 967. Μάς λέει: —Αύτά γινόταν ιταλία, μά συνε χίζονται νά γΐνονται έν πολλοΐς άκόμη καί σήμερο. Ξεκίνησαν πρίν άπό την Κατοχή πού είχα¬ με κοντοχωριανούς Βουλευτάδες καί οί χωριανοί ήτανε μισοί — μισοί, Βενιζελικοί κα! Λαΐκοί. Τότε, άφοΰ πάρθηκε άττόφαση νά ξηλωθεΐ τό Νεκροταφεΐο άπό τό κέντρο τοΰ χωρίου, έδημιουργη- # Συνέχεια στή σελίδα 4 τού Πρεσβευτή, ή όποία είναι έκατό τοίς έκατό έ*θρική. Ο ΐΚΥΡΙΟΣ» δμως αύτός δέν είναι έ*νας άπλός Άμερι- κανός πολίτης. Είναι ό έπίσημος έκπρόσωπος τής Χώ¬ ρας τού στήν δική μας. Καί τα δσα λέει δέν έκφράζουν προσωπικές γνώμες. Είναι ή γραμμή, ή έπίσημη γραμ- μή πού έίχει πάρει όπό τα άφεντικά τού καί την όποία φυσικά ήθελε νά έφαρμόσει στήν Έλλάδα. ΔΥΣΤΥΧΩΣ γι' αυτόν δέν οτάθηκε τυχερός, γιατί αν έρχόταν έδώ, θά έΉαιρνε σίγουρα προαγωγή στήν έ- πετηρίδα τής ΣΙΑ, καί τώρα φυσικά δέν πρόκειται νΰρ θει γιατί άπλούστατα άν κάτι τέτοιο συμδεΐ, νά πατήσει δηλαδή έδώ τα πόδια τού, πέρα άπό τίς δηλώσεις των πολιτικών μας, κάποιος "Ελληνας ανθρωπος τοΰ Λαοΰ μας θά δρεθεϊ νά τοΰ τα κόφει, τοΰ καθάρματος. ΔΥΣΤΥΧΩΣ δμως καί γιά μας, γιατί δπως φαίνεται τό θέμα πάει νά τοποθετηθεϊ σέ προσωπικά πλαίσια, ένώ πμόκειται γιά γενικώτερη γραμμή τής «φίλης καί συμ- μάχου Άμερικής» πού στοχεύει νά κάμει άρμοστεία της την Έλλάδα καί προτεχτοράτο της την Κρήτη. ΑΥΤΟ πρέπει νά καταλάβουν καλά οί πολιτικοί μας καΐ ο* αύτό τόν χώρο πρέπει νά κινηθοΰν, γιά νά ένημερώ- σουν τό Λαό, λέγοντάς τού ύπεύθυνα δτι ή Άμερική εί¬ ναι έχθρική χώρα καί δχι σύμμαχος. ΚΙ ΑΚΟΜΗ.νά τοΰ τονίσουν τα βρώμικα σχέδιά της καί νά τοθ θυμίσουν τα βρωμερώτερα τορ παρελθόντος, βάσει των οποίων καί μέ τή δική τους πρωτοοουλία καί συμμετοχή, των Άμερικανών δηλαδή, δέθηκε ό Ελληνι¬ κάς Λαύς στά έφτά χρόνια τής διχτατορίας. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ λοιπόν τό συγκεκριμένο πρόσωπο τοϋ κ. Τσόφλυ, τοϋ κ. Κιούμπιτς ή των α.λλων Πρεσβευτών — Άρμοστών των ΗΠΑ στήν Έλλάδα. Είναι ή γραμμή τής Άμερικανικής πολιτικής, πού κατευθύνεται άπό τόν 'Ι- μπεριαλισμό καϊ τόν Σιωνισμό. Κι' αυτήν πρέπει νά προ¬ σέξατε, Άντιπολίτευση καΐ Λαός. "Οσο γιά την Κυβέρ- νη τί νά ποΰμε. Λέει αυτή μόνη της τό γνωστό ξεφτισμέ νο ιροπάρΐ: «άνήκομεν είς την Δύσιν». ΔΙΚΑΙΩΜΑ της νά λέει δ,τι θέλει, άλλά δικαίωμα κι έ- μδς τοΰ Λαοΰ, νά φωνάζωμε καί νά άγωνιζόμαστε κατά των έχθρών τής Χώρας μας, μεταξύ των οποίων συγκα- ταλέγονται καΐ οί Άμερικανοί. ΟΣΟ γιά τίς διώξεις πού μας γίνονται στόν Άντιαμερι- κανικό άγώνα πού £χομε άναλάβει αύθόρμητα, καλόπι- στα καΐ εΐλικρινά, τίς δεχόμαστε άγόγγυστα, έπειδή φέ- ρουν τή σφραγίδα τής Έλληνικής Δικαιοσύνης, δσο κι (ΐν μερικοι κακόπιστοι λένε δτι κάποιοι αλλοι κρύβονται πίσιο άπό αύτές. Άλλά καΐ αύτό νά συμβαίνει εμείς πι- οτε)ομε δτι ή Έλληνική Δικαιοσύνη άπαρτίζεται άπό τί- μιους καΐ πραγματικούς "Ελληνες. Μ Ε ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ μάλιστα αυτή (σάν παράδειγμα άς ποΰμε) ρωτοΰμε τόν ά,νθρωπο πού μας άσκησε την δί- ωξη γιά τό άντιαμερικανικό άρθρο μας πού άπασχόλη- σε ξένα διεθνη είδησεογραφικά πραχτορεΐα, τόν Είσαγ γεΜα Ηρακλείου δηλαδή, κ. Γ. Ζορμπά, νά μας πεϊ — αν φυσικά μπορεϊ —: γιατί δέν άνταποκρίθηκε ό ϊδιος στήν πρόσκληση πού τοθ έΌτειλαν οί Άμερικανοί τής Βάσης Γουρνών πρόσφατα, γιά νά τιμήσει την έπέτειο τής έθν«ής τους άνεξαρτησίας; ΜΗΠΩΣ δέν ήταν αύτό μιά άξιοπρεπής, γνήσια Έλλη νίκη καΐ Έθνική στάση, ενός έκπροσώπου τής Δικαιο¬ σύνης, ασχετα 6έ6αια αν κάποιο άλλο, έπίσης σοβαρά καΐ άξιότιμο μέλος τής Δικαιοσύνης, παραβρέθηκε δυ- στυχώς — μάλλον άπό λάθος — στήν περιβόητη άμερι κανική αυτή εκδηλώση; Ν Α ΓΙΑΤΙ δέν έ'χομε τίποτα μαζί σας άξιόπμε κ. Εί- ααγγελέα, πού μας οτέλνετε γιά μιά άκόμη φορά στό ακαμνΐ τοϋ κατηγορουμένου. Έξ άλλου, αυτή τή φορά, θάχομε μιά εύκαιρία νά ποΰμε μερικά ένδιαφέροντα γιά όριαμένους «ύψηλούς προϊσταμένους» οας, πού £- χούν την αφελεία νά πιστεύουν δτι θά τούς φοβηθοΰμε χρησιμοποιώντας τό δικό σας πρόσωπο γιά «μπαμπού- λα»,οί. . . άφελεϊς. Μ. Χ. τρα άττό την ττλάζ τοΰ ΕΟΤ δρήκαμε κατά την έπιτόπια έ'- ρευνά μας Ινα μισολυωμένο γου ρούνι ακριβώς στό σημεΤο πού σκά τό κΰμα δίπλα ακριβώς σ' £να μικρό ποταμάκι, την ττερα- σμένη Δευτέρα. Τέλος, εμείς ίνα έχομε νά συ στήσωμε: τό παράδειγμα τοΰ κ. Ζαχαριάδη, πού περνά άγνο- ώντας την άμφίδολη άπαγόρευ ση, νά τό μιμηθούν κι άλλοι, δ¬ λοι, γιατϊ σέ δλους άνήκουν οί άκτές Μιά έπίκαιρπ έρευνα γιά τούς Άγρότες μας ΔΑΚΟΧΤΟΝΙΑ γιά κλάμματα!.. ΚΑΙ ΦΕΊΌΣ ή καταπολέ μηση τοϋ Δάκου, δέν πα- ρουσΐασε καμμιά βελτιώση πάνω στά έπιστημονικά δέ- βγάλη Ερεννα ΚαιαπέΑιης ΕΚΕΙΠΟΥΟΥΠΟΚΟΣΜΟΣ'ΣΜΙΓΕΙ, ΚΑΙ ΉΚΑΛΙΑΖΕΤΑΙ, ΜΕΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Λ,ΟΡΦΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ —ε* » ε— ■ ■ ■ ^— » —τ- ■ · ■ -^ - — —' ^^ — — —- ------- ------ ψ * Τό... Άδελφάτοί συμπληρώνει τό Συνδικάτο Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΑΡΟΥ ΜΑΘΗΤΗ — 3ο — ΠΡΙΝ ΜΠΟΥΜΕ στύ σημερινό κεφάλαιο τής ερεύνας αυτής, ή όποία λόγω καΐ τοϋ θέματός της, προκάλεσε πολλές συζητήσεις, θεωροϋμε σκόπιμο νά κάνωμε 2να μικρό διευκρινιστικό πρόλογο. ΑΝ ΚΑΙ ξαναγράψαμε αΰτό πού θά ποΰμε, τό ξανατο- νίζομε, ύπογραμμίζοντας δτι δέν μας ένδιαφέρει ιό πώς διαθέτεΐ καθένας τό σώμα τού, δποιος κι' άν είναι καΐ σ' δποιαν τάξη κι άν άνήκει κι οΰτε μας οοκάρει τό άν ό ανθρωπος αύτάς διάλεξε λάθος — κατά τή γνώμη μας — οεξουαλικό δρόμο. ΕΚΕΙΝΟ πού μας ένδιαφέρει κι αύτό πού πάμε νά προ- λάβωμε καΐ νά κρίνσμε είναι τό στοιχεϊο πού βνας μορ φιιΐμένος κυρίως δνας έκλεκτός παράγοντος τής Κοινω νίας, πού έ*χει έπαυξημένο κοινωνικό χρέος, άντΐ νά διορθώνει τούς άλλους, τούς βοηθα λόγω θέσεως, μέ τό κακό τού παράδειγμα, νά γίνονται αύτοΐ οί άλλοι περισ- σότερο ρεμάλια καΐ άποβράσματα, άπό δ,τι ήδη είναι. ΚΑΙ ΚΑΤΙ άκόμη σημαντικαί πολλοΐ ένδιαφέρονται νά τοποθετήσουν στίς περιπτώσεις, διάφορα συγκεκρι- μένα πρόσωπα. Φτάνουν μάλιστα στό σημεΐο νά μας ρω- ΐοϋν. Δέν νομίζομε δτι πράττουν όρθά, γιατί σκοπός δέν είναι νά «βγάλωμε στό κοντάρι» ί) νά «κουτσομπολέψω- με» μερικά όρισμένα άτομα. "Αν αύτός ήταν ό σκοπός μας θά τό κάναμε μέ δική μας πρωτοβουλία. Στόχος δ¬ μως είναι νά βοηθήσωμε αϋτούς πού ί-χουν κάνει τό λά θος νά τό έπανορθώσουν καΐ νά βάλουν μυαλό. Κι' αύ- φ Συνέχεια στή σελίδα 4 δομένα καί τα χρησιμοποι- ούμενα έργαλεϊα καί ύλι- κά. Σάν πρώτη Ολη στό δλο οίκοδόμημα τής καταπολέ- μησης τοϋ Δάκου, χρησιμο- ποιεΐται τό Ρογκόρ. Φάρμα- κο παλιό καί ξεπερασμένο, πού θεωρεϊται άπό τούς εϊ- δικούς, φάρμακο άμφίβολης δραστικότητας καί άποτελε- σματικότητας. Σήμερα έ"χει άντικατασταθεϊ άπό περισ- οότερο παραδεχτά καί άπο- τελεσματικά φάρμακα, τα όποΐα δμως δέν χρησιμοποι- οΰνται στόν Νομό μας. Τό πρόγραμμα τής Δακο- κιονίας έχει ή Διεύθυνση Γεωργικών 'Υπηρεσιών. Τα έ'ξοδα τα πληρώνει καί άμε σα καί £μμεσα ό παραγω- γός, άφοΰ πληρώνει γιά κά θε κιλό λαδιοΰ πού παρά¬ γει περίπου μισή δραχμή γιά δακοκτονία. Καί ό παρα γωγός δέν συμμετέχει οί3τε άμεσα, άλλά οΰτε καί μέσω κάποιου Συνεταιριστικοΰ φορέα στόν προγραμματισ- μό καί στήν εκτελέση τοϋ εργου τής Δακοκτονίας. Καί φέτος, ή Δακοκτονία εΎινε μέ δυό τρόπους. Τόν άεροφεκασμό καί τόν άπό έδάφους ψεκασμό. Καί οί δυό γίνονται σέ μιά έποχή άκατάλληλη ούσιαστικά, φοϋ γίνονται μέ άρκετή κα θυστέρηση, πράγμα πού ση μαίνει δτι τα άποτελέσματα μόνο εύχάριστα πού δέν θδναι. Καταλληλότερη έποχή γιά την καταπολέμηση τοΰ Δάκου θεωρεϊται έκείνη, πού τό ποσοστό άρσενικών καί θηλυκών Δάκων φτά¬ νει τό 50ο)ο. ΚΥ δταν ά¬ κόμη έπιδιώκεται αύτό καί γίνονται προσπάθειες, σκον τάφτει στήν πραχτική. Στό δτι δηλαδή δέν έπαρκοΰν τα άεροπλάνα γιά την ταυ- τόχρονη σέ πολλές περιο- χές καταπολέμηση καί συ- νήθως οί Δάκοι πολλαπλα- σιάζονται, όπότε ή Δακοχτο νία είναι μιά ματαιόπονη ε¬ νεργεια. Τό σημαντικώτερο δμως στήν ύπόθεση καί πού δέν τό γνωρίζει ό άγρότης εί¬ ναι τα τεραστία κέρδη των άεροσκαφών, πού πληροφο ρούμαστε δτι φτάνουν στίς τάξεις των δεκάδων έκατομ μυρίων δραχμών. Γιατί ποΰ νά φανταστεΐ £νας άγρότης πού ξημεροβραδυάζεται στόν έλαιώνα, δτι τό (κατά μιά άλλη πληροφορΐα) με- ροκάματο τοϋ πιλότου φτά νει τίς 31.00Ό δρχ. Ναί, τρι άν τα μία χιλιάδες δραχμές τή μέρβ. Άλλά, τα όεροπλάνα αύ- τά, πρέπει πιά νά γίνονται άντικείμενο έκμετάλλευ- σης άπό κάποιαν Δημόσιο γ) Συνεταιριστικό φορέα. Πρέπει νά τα έκμεταλλεύ- ονται οί άγρότες κι δχι ό ό- • Συνέχεια στή σελίδα 4 ΚΑΙ Η ΖΩΗ... (ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ)... ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ... ΔΥΟ ΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ: 21-9-1977 Γιά δεΰτερη φορά ή «Άλή- Κρήτης, στά Χανιά, γιά την υπό θεια» άντιμετωπίζει τό.αύτό δί- λημμα: σέ ποιό δικαστήριο δη¬ λαδή νά πρωτοπάει. Αύτό μάς συνέδει άλλη μιά φορά στό παρελθόν κα! θά συμ 6εΐ, σύμφωνα μέ τα «κλητήρια θεσπίσματα» πού λάδαμε, στίς 21 Σεπτεμδρίου 1977. Καί στίς δυό περιπτώσεις εΤ- ναι, φυσικά, κατηγορούμενος ό διευθυντής τής «Αληθείας». Ή πρώτη βΤναι στό 'Εφετεΐο θέση Βάβαλη, δπου ό Μάνος Χα¬ ρής θά ξαναδικαστεϊ, ϋστερα ά¬ πό τή γνωστή περίεργη εφεση πού έ'κανε ή Είσαγγελία Ηρα¬ κλείου, μετά την άθώωσή τού. Ή δεύτερη εΤναι στό Μονομε- λές Πλημμελειοδικεΐο Ήρακλεΐ ου, γιά την ύπόθεση Κοκολά¬ κη, Οστερα άπό παραπεμτττικό βούλευμα τού Συμβουλίου Πλημ- μελειοδικών Ηρακλείου. Έδώ ή ύπόθεση ξεκίνησε μετά άπό μήνυση τοΰ κ. Κοκολάκη, έ¬ πειδή ό διευθυντής τής «Αλη¬ θείας» μπήκε στό ϋπόγειο σφαι- ριστήριό τού καί τράβηξε φωτο γρα,φίες άνηλίκων πού παίζανε χαρτιά καί διάφορα άλλα <παιγ νίδια». Περιττό βεβαία νά σημειωθεΐ δτι σέ £να άπό τα δυό δικαστή- ρια θά παρουσιαστεΐ ό κατηγο¬ ρούμενος, διότι έκτός των £λ- λων μεσολαβεΐ καί ή άττόστα- ση Χανίων — Ηρακλείου!...
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΐο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρητησ
  18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1977
  Ζωγραφική
  Ο ΓΙΑΝΝΗΣ
  ΠΑΡΜΑΚΕΛΗΣ
  Αβριο τό βράδυ, θά γί¬
  νουν τα έγκαίνια της'έκθε-
  σης Γλυπτικής τοΰ Γιάννη
  Παρμακέλλη στόν Άγιο
  Μάρκο. Ή έκθεοη τοΰ φη-
  μισμένου Ήρακλειώτη Γλύ
  πτη, θά παραμείνει άνοιχτή
  μέχρι την 15 Αύγούστου.
  Περιοσότερα γιά τή δου-
  λειά τοϋ Γιάννη Παρμα¬
  κέλλη, θά γράφουμε στό έ-
  πόμενο φΰλλο μας.
  Β' ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ
  ΦΕΣΤΙΒΑΛ
  "Εγιναν προχθές στό
  Ρέθυμνο, τα έγκαίνια τοθ
  Β' Είκασπκοΰ Φεσπβάλ
  Κρήτης πού διοργανώνει ό
  Δήμαρχος Ρεθυμνου.
  Τό Φεστιβάλ είναι άφιε-
  ρωμένο στούς ζωγράφους
  Τζάνε Μπουνιαλίί καΐ
  στούς γλΰτττες Φραμπενέ-
  τους.
  Συμμιτέχουν μέ άτομι-
  κές έκθέσεις οί:
  Μίνως Άργυράκης, Βά-
  σω Κατράκη, 'Αλέκος Φα-
  σιανός, Λεφτέοης Κανακά¬
  κης, Φίλιππος Τάρλοου
  Μπόστ, Λ. Σαρρή, Λ. Πρέ-
  κας, Π. Ζουμπουλάκης, Α.
  Μπαχαριάν κ.ά
  ' ΟΜΑΔΙΚΗ
  ΚΡΗΤΩΝ
  Καΐ φέτος, ό Κώστας
  Σταυρακάκης τιάζεψε £ρ-
  γα πολλών Κοητών Καλλι-
  τεχνών καί τα έκθέτει σέ ό-
  μαδική έ'κθεση στά πλαί-
  σια των πολιτιστικών έκδη
  λώσεων «Καλοκαίρι 1977».
  Παρόμοια έ'κθεση τοΰ Κ.
  Σταυρακάκη εϊδαμε τόν
  Μάρτη τοΰ 1976 στόν "Αγιο
  Μάρκο, πού μεταφέρθηκε
  καί σέ αλλες πόλεις τής
  Κρήτης, ένώ προηγούμενα
  στήν παλιά τού γκαλερΐ
  ΑΦ0' ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α. ΓΕΟΡΓΑΑΗΓ Ο.Ε.
  ηΐΚΠΛΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΑΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί
  5 δωματίων, ώς καί ίσογείων καταστή μά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελοθς κατασκευάς καί επί των όδών
  1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί Άνωνυμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τοθ Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ
  Νέα, μορφωμένη, γιά Ιδιαιτέρα Δ)ντοΟ
  'Επιχειρήσεως. Άπαραίτητας προϋπόθε-
  σις: δίπλωμα όδηγήσεως. Πληροφορίας
  τηλ. 283.613.
  ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
  , ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗ «ΜΑΡΙΝΑ»
  "Ενας παιδικός παράδεισος πλάι οτή Θαλασσα
  ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ-
  ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό τΐαιδί σας στό
  κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά διασκεδάση καί
  νά άναπνεύση ΐώδιο, στό Ένετικό Λιμάνι
  τού Ηρακλείου.
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  5. ΜΕΤΡΟΡΟίΕΟδ δΤΡ. - 5ΥΝΤΑ0ΜΛ 30.
  ΑΤΗΕΝ5 - ΟΡΕΕΟΕ
  ΤΕί. 021 - 3238727 - θ, ΤΕίΕΧ 219517
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (σέ δέματα)
  ΞΥΛΕΙΑ (κσλούπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΠΣΣΙΑΣ
  ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  Ποιότης "Αρίστη · Μεγάλες είσαγωγές
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ
  Γραφείο ΚαλοκαιρινοΟ 208
  ΤΗΛ. 284473 - 220339
  στήν Νέα Σμύρνη των Α¬
  θηνών, εΐχε εκθέσει £ργα
  συμπατριώτην τού καλλι-
  τεχνών.
  Μουοΐκή
  Ο ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
  ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
  Την 20ή Ιουλίου, τή μέ
  ρα πού τελειώνει ή έ'κθεση
  τοΰ Δημήτρη Ταλαγάνη
  στό Ρέθυμνο, θά γίνει είδι-
  κή εκδηλώση στόν Καθεδρι-
  κό Ναό τοΰ Άγίου Φραγκί
  σκου, στήν όποία θά συμμε
  τάσχει ό βιρτουόζος τής κι-
  θάρας καί γνωστός Μουσι-
  κοσυνθέτης Νότης Μαυ-
  ρουδής.
  Στήν εκδηλώση αυτή θά
  πάρουν μέρος καί άλλοι
  καλλιτέχνες γιά νά γίνει
  μιά εκδηλώση παρόμοια μέ
  έκείνη πού έγινε στό Ήρά
  κλειο, στό τέλος τής έ'κθε¬
  ση ςτοΰ Ταλαγάνη.
  Χωρϊς άμφιβολία, πρό-
  κειται γιά μιά άκόμη πρω-
  τοτυπία πάνω στϊς σχέσεις
  τής Τέχνης μέ τό κοινό.
  Καί όπωσδήποτε προσφέ-
  ρουν πολλά τέτοιες έκδη-
  λώσεις στό άνέβασμα τοϋ
  πνευματικοΰ έπιπέδου.
  ΈκδηΑώοεις
  ΔΑΦΝΙΑΝΗ
  ΚΡΑΣΟΓΙΟΡΤΗ
  Τέλειωσε χθές ίνα ώραϊο
  Λαϊκό πανηγύρι στίς Δαφ-
  νές Μαλε6υζίου, ή Γιορτή
  τοΰ Κρασιοΰ, μιά γιορτή
  πού διοργανώνεται άπό μιά
  Ιδμελή 'Επιτροπή Δαφνια
  νών μέ έπικεφαλής τόν
  πρόεδρο τής Κοινότητος κ.
  Λαρέντζο.
  Ή γιορτή είχε γνήσιο
  Κρητικό λαϊκό χρώμα, μέ
  αφθσνο μυρωδατο Διαφνι-
  ανό κρασί καί μεζέδες καί
  μέ άτόφια Κρητική Μουσι
  κή, πού έπαιζον τα καλύτε
  ρα Κρητικά Μουσικά Συγ
  κροτήματα, δπως τοΰ Μουν
  τάκη, τοΰ Σκουλα τοΰ Σκορ
  δαλοΰ, τοΰ Πολυχρονάκη
  κλπ.
  Σκοπός τής γιορτής ή"-
  ταν ή διαφημίση τοΰ Δαφνι
  ανοΰ Κρασιοΰ πού, δπως λέ
  νέ μέ καμάρι οί Δαφνιανοί
  είναι άπό τα καλυτέρα κρα
  σία τής Κρήτης.
  Άναμφισβήτητη ή"ταν ή
  έπιτυχία τής φετινής κρα-
  σογιορτής, ά^ροΰ ό χώρος
  πού γινόταν ή γιορτή, ήταν
  γεματος μέ ντόπιους καί
  ζένους δσα βράδυα διάρκε-
  σε τό πανηγύρι.
  ν "Ηδη καθιερώθηκε ή Δα
  φνιανή Κρασογισρτή καί
  γιά τοΰ χρόνου έτοιμά-
  ζουν ίδιόχτητες καί μόνι-
  μες έ,γκαταστάσεις.
  Είναι μιά καλη προσπα¬
  θεία. "Ενα καλό ξεκίνημα,
  άφοΰ παντοΰ γίνονται τέ-
  τοιες γιορτές, έκτός άπό...
  τίς κρασοπαραγωγές περι-
  οχές.
  ♦♦♦»♦♦♦♦»♦♦♦♦♦
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
  Διά την έπιτυχίσ τής θυγα-
  τρός μου Ίωάννας, είς τάς έξε-
  τάσεις τοΰ Λυκείου, ευχαρίστου
  τοΰς Καθηγητάς καΐ Καθηγητρί-
  ας Μοιρών, ιδιαιτέρως δέ τόν
  κ. Γεώργιον Κακουδάκην, είς τό
  Φρουτιστήριου τοΰ όττοίου, όφεί
  λεται ή ανωτέρω έπιτυχίσ.
  Ό Ευχαριστών
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΕ3ΕΛΑΚΗΣ
  Ι
  ♦ ♦ ♦ ♦ Φ ΦΦΦΦΦΦΦΦφ-»φ»»»»»»4 α
  ΑΡΙΑ*ΆΝΗ
  ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ
  Πά λίγες μέρες
  Τοϋ Παπά Γιώργη Χιωτόκη
  Κάθε πράγμσ ποΰ γεννηθεΤ,
  γεννιέται άγκσλιά μέ τό θάνατο,
  διότι 5έν γνωρίζει την ώρα που
  θσ τόν δισδεχθεΤ.
  Άλήθεια Ώ" άδυσώπητη
  Μοίρα.
  'Εκλεκτική ή φύση, δέχετσι
  μέ χαρά κάθε «ΚΑΛΟ ΓΈΝΝΗ-
  ΜΑ» μά θέλει, δέ θέλει, άπό τα
  Σπλάχνσ. της γεννιοΰνται καί
  τό ΚΑΚΑ.
  Είναι τό — ίσόρροπο — δ¬
  πως λέμε, άλλά καΐ ό καρπός
  τής άμαρτίας μας.
  Μεγάλη άξία ό ανθρωπος Ύ
  περαξία, θά πρέπει νά ποϋμε,
  ώς είκόνα τοθ Δημιουργοϋ ©Ε-
  ΟΥ Μέγα Μυστήριο!. . .
  Κορωνίδσ τής ΖΩΗΣ. Εντέλ¬
  λεται νά γίνει Συνδημιουρ-
  γός. Κι' αύτό χωρίς ΑΓΑΠΗ
  δέν γίνεται.
  "Οποίος ΑΓΑΠΑϋ δέν είναι
  ΔΟΛΙΟΣ.
  "Οποίος ΑΓΑΠΑϋ δέν είναι
  ΨΕΥΤΗΣ
  "Οποίος ΑΓΑΠΑϋ δέν γίνε¬
  ται ΦΟΝ Ι ΑΣ.
  "Οποίος ΑΓΑΠΑϋ δέν ΚΛΕ-
  ΠΤΕΙ δέν ΜΙΣΕΙ.
  "Οποίος ΑΓΑΠΑ" μόνο δί¬
  δει, δέν Π ΡΟΔ Ι ΔΕ Ι.
  Λίγα παραδείγματα" χιλιά-
  δες θά μποροΰσαμε νά ποΰμε.
  Άλλά δς στρέψωμε πρός τόν
  ΤΙΜΩΜΕΝΟ μας άρελφό, Ήρα
  κλή Χαριτακη.
  Δέν τό ττιστεύομε πώς Ιπαψε
  ν' άν-αττνέει, πρό παντός δέν ε-
  παψε νά ΖΕΙΡ, διότι δέν ύπήρ
  ξε ποτέ «ΠΟΘΑΜΕΝΟΣ». . .
  Τόν διέκρινε ή ΑΓΑΠΗ, ή ΕΥ
  ΘΥΤΗΤΑ καΐ ώς έκ τής φύσεως
  τού ΠΡΑΟΣ κα! ΜΕΙΛΙΧΙΟΣ,
  έσκλάβωνε μέ τόν τρόπο τού δ-
  σους συναναστρεφόταν.
  Τίμιος θίκογενειάρχης, έ-
  περίσσευε μέ λίγα λόγια τό—
  άνάστημά τού — εΤταν, ΣΠΑ-
  ΝΙΟΣ.
  Σκύβω τα αΰτί μου στήν πλά
  κα τή Κρύα, γιατΐ μοθ φαίνεται
  τόσο δυνατή καρδιά, πώς θά
  χτυπά και ΕΚΕΙΑ1 . .
  ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΙΚΗ! ΜΟΥΣΙΚΗΣ
  "ΖΑΜΑΝΙΑ,,
  Τηλέφωνο 286.713
  Ό γνωστός καλλιτέχνης τής λύρας
  ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ
  μέ τούς συνεργάτες τού στά λαοΰτα
  ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΟΥΚΑΚΗ
  καί ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ
  χαρίζουν κάθε βράδυ
  στό καλοκαιρινό κέντρο «ΖΑΜΑΝΙΑ»
  την ΓΝΗΣΙΑ και ΑΝΟΘΕΥΤΗ
  Κρητική Μουσική.
  ΠΑ ΕΝΑ ΑΞΕΧΑΣΤΟ
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ
  ΕΛΑΤΕ ΣΤΑ «ΖΑΜΑΝΙΑ»
  Κάθε βράδυ, άτόφιο κρητικό ξεφάντωμα
  μέ τόν άπίθανο λυράρη
  ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
  Ρωτήστε αύτους πού γλέντησαν μέχρι τώρα
  στά «ΖΑΜΑΝΙΑ»
  "Ολοι θά σάς πουν πώς:
  ΓΛΕΝΤΟΥΜΕ ΚΡΗΤΙΚΑ..·
  ■■■■■■■■■■■ι
  »♦♦♦♦♦♦♦»♦
  ♦♦♦♦♦
  ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ
  Η ΝΕΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΤΟΥ ΚΟΡΕΑΤΗ
  «ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ»
  Στήν όδό Ζωγράφου 11 — Ήράκλειο
  • 'Μεζέδες έκλεκτοΐ
  • Φαγητά σπιτικά
  • Κρασιά διάλε γ μενά
  • Περιποίηση άφθαστη
  • Κήπος δροσιστικός
  ΚΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΣΑΣ
  «ΚΟΡΕΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΜΑΝΘΟΣ
  ΠΡΟΘΥΜΟΐ Π ΑΝΤ Α
  ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ
  Ι
  »♦♦♦»»♦♦'
  ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
  «ΔΑΝΑΗ»
  ΚΟΚΚΙΝΙ ΧΑΝΙ
  Διαθέτει διά τό κοινόν, έκτός την ττ ο λ ι τ ι-
  σμένη τού σάλα καί κουζίνα έκλεκτή, μέ μέγα
  λη ποικιλία μεζέδων καί φαγητών.
  • 'Αναλαμβάνομε ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ, ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
  ΓΑΜΟΥΣ
  • 'Υπηρεσία πρόθυμη — Σέφ σπεσιαλίστας
  ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ
  ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΟΛΑ
  ΑΥΤΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
  ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
  (ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ)
  Άς είναι! "Ενιωσατο Ή δι-
  κιά μας καρδιά τώρα έδπτλασί-
  ασε τοΰς χτύττους της, νά μή
  φανεΤ τό κενό.
  Κάθε περίσσιος χτύττος καΐ
  μιά ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.
  <—Ήθελά σε μωρέ Πατπτά— Γιώργη, νά σέ δώ, άκόμα μιά φορά νά τα ποΰμε Κάτσε εδά μέ την ύπομονή μας. Θυμάσε δταν έκουβεντιάζαμε καί έλέγαμε, έλέγαμεϋ Καί δσα έλέγαμε θαρούσαμε πώς θά γεννοΰνε πρΐν νά χάσουμε την άναττνοή μας; Αύτό θά πή ΖΩ Ηϋ! Τό "Απειρο νά τό σφίγγεις στή χούφτα σου, αν δέ τό κάνης ετσά δέ ΖΕΙΣ! Διότι θά πεϊ πώς δέν πιστεύεις. 'Επαέ ττοθ εΐμαι εδά εΤδα ίνα ττρό παντός πσ,ρά- ξενο: δσοι ήσαν κι' άτουδά ΠΟ- ΘΑΜΕΝΟΙ, εΤναι κι έπά! Σειρά — Σειρά, τσοί θωρείς (έν χορώ. . .) ΒΡΩΜΑϋ! Σά κι' άτουδά. Δέν άγαποΰσαν Καύμένε! Καΐ ό «ΑΓΑΠΗ μή έχων, ΟΥΔΕΝ». Δέν καλοξεχωρίζω άν είναι καΐ άπό ΕΣΑΣϋ Οϋλοι έ'χουν μιά Μούρη Πολλά θέλω νά σοΰ πώ μά άφησέ το, έκουράστηκα. Κρατή- ξετε ΖΩΝΤΑΝΟΙ είς την ΖΩΗΝ καί μή φοβάστε. Μή μέ κλαΤτε. Άκούεις το;». Ό Ήρακλής αύτά παραγγέλ νει άπό εκειά ποΰ είναι Εμείς βεβαία τόν βεβαιώνο- με πώς τα κόκκαλά τού δέ θά τό· προσβάλωμε. Στή μνήμη μας θά παραμένει ή εΐκόνα τού «ΠΟΔΗΓΕΤΗΣ» διότι ό καλός ανθρωπος πάντα ΑΝΘΕΙ! Τα άνθη καΐ τα δάκρυα ττού ρένουμε τόν τάφο τού είναι τό ξεχείλισμα της άγάπης μας. Μέ αύτό τόν τρόπο συμπληρώνομε τό καθήκον μας Στά παιδία τού, τή σύζυγο καΐ τούς άμέσως έδικούς τού, κλίνομε καΐ συλλυπούμεθα κατά τα κεκανονισμένα. Διότι τούς ελευθέρους άν- θρώπους κάθε σοβαρό περιστα τικό ώς είναι καί ό ΘΑΝΑΤΟΣ έν τελευταία άναλύσει δέ σταμα τα τίποτα. Ή ΧΑΡΑ τού διαλά μττει διότι πάντα θά ΦΩΤΙΖΕΙϋ Ευχόμεθα ό Θεός τοϋ ΕΛΕ- ΟΥΣ δπως συγχωρέση τυχόν πτέσμα τού, ποΰ εμείς δέν μττο- ροθμε νά διακρίνωμε Αίωνία ή Μνήμη τού. Παπά ΓΙΩΡΓΗΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ Άγία Ρουμέλη Σφακίων , ■•«■■■■■■■■■■■■Β ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΗ: ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΑΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ Σέ λίγο κυκλοφορεί ένα δεύτερο μεγάλο 6ι6λίο τοΰ δημοσιογράψου Β. Α. Λαμ- ττρόττουλου μέ ντοκουμέντα τής έλληνικής μασονίας. Τό 6ι6λίο έκτός των άλ- λων, θά ττεριέχει αΰθεντικά κείμεν'α των μασονικών συν- ταγμάτων καί κανονισμών, άπόκρυφες όμιλίες Έλλή- νων μασόνων, έρμητικές δι- δασκαλίες, 1.500 άκόμη ό- νόματα αξιωματουχων τής μασονίας, κατά τα τελευ¬ ταία 100 χρόνια (ύπουργών, έπιχειρηματιών, βουλευτών κ.ά.) καί ττολλές φωτογρα- φίες. "Οσοι ένδιαφέροντσι νά ά- ττοκτήσουν τό νέο αύτό 6ι- 6λίο ττρέττει νά ττροεγγρα- ψοΰν, δηλώνονιας στήν διεύ- θυνση: Έκδόσεις ^'Εκτται- δευτικός Παρατηρητής», Κά- νιγγος 10, Άθήνα τ.τ. 141, τηλ. 3627896. Τιμή βιβλίου 350 δρχ. Θά στέλλεται έττΐ άντικαταβολή ταχυδρομικοος. ΙΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΠΗΗΤΗΣ Τ£Ζ. Λ -127 ΟΤΑΝ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ ΣΑΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΠΑ • θά έ'χετε ασφαλώς διαπιστώσει δτι έ"νας σημαντικός άριθμός έπαγγελματικών σας ύποθέσεων μένει άνεκμετάλλευτος έξ αΐ- τίας της άδυναμίας σας νά εύρίσκεσθε πλάι στό τηλέφωνο τού γραφείου σας 24 ώρες τό 24ωρο. • Ο ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ 5ΑΝΤΕί Α - 727 σάς προσφε- ρει την δυνατότητα νά έκμεταλευθήτε τόν χρόνο τής άπουσίας σας. • Ή χρήση τού είναι άπλούστατη. • Λαμβάνει τηλεφωνήματα καθ' όλον τό 24ωρο καί άπαντα. • ^Εγγράφει κάθε παραγγελία πού τού ύπαγορεύετε. • Ήχογραφεΐ κάθε ένδιαφέρουσα συνδιάλεξή σας. • Μεταδίνει άπό μεγαφώνου κάθε καταγραφή πού γίνεται. • Λειτουργεΐ καί σάν άπλό μαγνητόφωνο γιά νά άκουτε μουσική. • Διατίθεται καΐ ώς άπαντηττ|ς ΤΥΠΟΣ Μ-101. • Άποκτάται μέ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΑ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΔΕΙΞΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΧ. Ν. ΜΠΑΜΙΕΑΑΚΗΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 6 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο 231.129 • ΚΟΥΧ · ΚΟΥ* · ΚΟΥ! · ΚΟΥΧ · Κθγχ 0 Ή συζητήση ήταν γύρω άπό τό θέμα των προ- νομιούχων λεσχών, πού παρά τό ότι είναι ανώ- γειες, πήραν αδεία. ( Κάποιος λοιπύν είπε, σχετικά μέ τή διάκριοη αυτή, χρησιμοποιώντας την άνάλογη γλώσσα: —Γιά μάς τα ντόρτια κι' οί διπλές καΐ γι' αλλους οί έξάρες... Καΐ ίίνας δλλος συνέχισε στό ϊδιο μοιίβο: —Βλέπεις αύτοΐ εϊχανε τό δύο τό καλό... Κι' έγώ συμπληρώνω: Μάλλον τόν... θεϊο τόν καλό!... * Κι' ίνα άλλο άκόμη, σχετικό μέ τό αύτό θέμα: —Δέ μοθ λές κλείσανε αύτές πού σχετιζόταν μέ όνώγεια; —Ναί καΐ μέ τα. . . Άνώγεια!.. ° Πολύ ψάξιμο έ'πεσε γυρω άπό τό ποίος είναι ό «γιατρός τής άνΊυμαλίας», ό οποίος άναφέρθηκε στό προηγούμενο σχετικό δημοσίευμά μας. "Ελεγε λοιπόν ό δνας τόν αλφα κι ό άλλος τόν βήτα, προσπαθώντας νά τό βροΰν. Όπότε σέ μιά παρέα πού είχε κουραστεϊ πο¬ λύ, κάποιος γιά νά έκτονώσει τό κλϊμα τής κούρα- σης, πετάχτηκε καΐ εϊπε: —Ρέ παιδία ξέρετε γιατΐ δέν μποροϋμε νά βροϋ- με ποίος είναι ό γιατρός; —Γιατί; (ρώτησαν οί αλλοι μ' ?να στόμα). —Γιατΐ άπλούστατα, ψάχνομε γιά γιατρό, ένώ πρόκειται γιά.. . γιάτρουοα!. . Καΐ οί πάντες δέχτηκαν εύχάριστα — ϊσως κα} λόγω ζέστης — τό . .δροσερό καλαμπούρι. β "Ενας ίσορροπαστής, έ'κανε την περασμένη 6δο- μάδα έπίδειξη τής άκροβατικής τού ίκανότητας, περπατώντας πάνω σ' ίνα τεντωμένο σκοινΐ, στήν Πλατεία Ελευθερίας τοΰ Ηρακλείου. Ό κύκλος των περιέργων καΐ θεατών ήταν άρ- κετά μεγάλος, όπότε φτάνει κάποιος άργοπορη- μένος, την ώρα ακριβώς πού ό άκροβάτης ήταν στή μέση τοΰ σκοινιοΰ κι έκανε δεξιά κι άριστερά μπαλαντζαρίσματα, νά πέσει, νά μην πέσει... Ρωτά λοιπόν ό νεοφερμένος: —Τί γίνεται ρέ παιδία έδώ; Κι 2νας έτοιμόλογος τοθ άπαντα: —Νά, αύτάς έκεΐ παριστάνει τόν... Καραμανλη κι εμείς περιμένομε νά δοΰ|αε δν.. . πέσει νά χειροκροτήσωμε! . . 0 Συζητοΰσε προχθές στό «Κνωσός» μιά παρέα γιά την τιμή των εφημερίδων. "Ενας λοιπόν είπε: —Ή άκριβότερη εφημερίδα είναι ή «Άλήθεια». —Δέ συμφωνώ, (τοΰ άπάντησε κάποιος αόλλος) ϊσα — ϊσα πού δέν έκανε αυξήση καΐ πουλιέται ά¬ κόμη 5 δραχμές. —Συμφο}νώ. Κι' έγώ 5 την άγοράζω, άλλά μέ ρωτας πόσο μοΰ κοστίζει τό τηλεφώνημα νά τή διαβάζω πρωί — πρωί Δευτέρας σέ κάποιον φ(λο μου πολιτικό στήν Άθήνα; "Ε, τί νά γίνει, ή άγωνία πληρώνεται... 0 Κι' ένας ΠΑΣΟΚικύς διάλογος: —Τί θά πάθουν οί πολιτικοΐ άντίπαλοι τοϋ Αν¬ δρέα, μέ τόν προσέχη έρχομό τού στήν Κρήτη; —θά. . . ΠΑΣΟΚαριστοΰν! . * Ή συζητήση ήταν γυρω άπό τίς πρόσφατες αύ- τεπάγγελτες Είσαγγελίκές διώξεις κατά τοΰ διευ- θυντή τής «Αληθείας». Κάποιος λοιπόν είπε: —"Αδικη ηταν ή τελευταία δίωξη, γιά τό δτι τά- χα μου ό δνθρωπος μέ τα ΰρθρα τού προκαλεΐ διέ- γερση τοΰ Λαοΰ σέ διάπραξη κακουργήματος κα¬ τά των Άμερικανών. —Γιατί; (τόνρώτησε έναςδλλος). —Γιατΐ άπλούστατα ό Κρητικός Λαός, σ' αύτές τίς περιπτώσεις δέν χρειάζεται... διεγερτικά, άλλά οΰτε καΐ παίρνει μέτρα προφυλλάξεως, ά"ρα δέν χρειάζεται οϋτε καΐ... προφυλακτικά!... Νά, γιατΐ κι εμείς τα λέμε χωρΐς... προφυλλά- ξεις... Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ♦♦·»♦♦♦♦♦< ΤΑΒΕΡΝΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΛΑ Γ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΗΛ. 286.191 ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΤ "Ενα καλό φαγητό, σ* ίίνα δμορφο πε- ριβάλλον. ^ ΡΥ ΑΤΜΟΠΛΟ-Ι-Α Γ. ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΤΟ Ρ)Β ΚΑΘΕ ΤΡ Ι ΤΗ ΜΕΣΑΝΥΚΤΑ ΔΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - Ι ΟΝ - ΜΥΚΟΝΟ ΤΗΝΟ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΗΛ. 283086 - 223050 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΚΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 ΤΗΛ. 280291 ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗ» ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΑΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ • Τεχνική έ-.μέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1977
  ■ ■■■■Ι
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Σελίδσ 3η
  ■ ■■■■
  ■■■■»■»■■»■■■■»■■■■!«
  | ΓΡΑΜΜΑΤΑ {ηΡΟΠΗΙΙ! ΑΛΗΘΕΙΑ Ι
  !■■■-■■■■■■■■■■■■■■■-------__■ ϊ ■
  "■■■■■■■■■- -■■■■■■■■■■■ε1ΙΙΙΗΗ1Ιε1ε1ΙΙΒΙ=
  ΕΜΜ. ΛΟΠΑΔΗΣ
  ΛΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΔΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
  Πρός
  Τόν κ. Διοικητήν Άμερικανι-
  κής Βάσεως
  Γουρνών Ηρακλείου Ένταΰθα
  Διά τής εφημερίδας «Η ΑΛΗ¬
  ΘΕΙΑ»
  Κύριε Διοικητά,
  "Ελάβομεν την πρόσκλησή
  σας, έγώ κα! ή Έλληνικής Κα-
  ταγωγης άλλ' άμερικανικής ύ-
  πηκοότητος σύζυγός μου, πού
  μάς γράφετε κα! μάς προσκα-
  λεΐτε νά έλθωμε στήν βάσιν σας
  την 4ην Ιουλίου 1977 διά νά
  έορτάσωμεν την ημέραν τής ο>
  νεξαρτησίας τής Πατρίδος σας
  Δέν ήλθαμε δμως καΐ τούτο δι¬
  ότι 6έν μάς γράφετε στήν πρόσ¬
  κληση σας, πότε μέ τό καλό θά
  έορτάσωμεν την ήμέρα της άνε-
  ξαρτησίας καΐ τής Ιδικής μας
  Πατρίδας. Δέν μοΰ εΤναι δυνα¬
  τόν νά έορτάσω διά την άνεξαρ
  τησίαν τής πατρίδος σας, την
  ώρα ποΰ ή Τδια μου πατρίδα
  στενάζει κάτω από άόρατη κα-
  τοχή. Διότι αν είμεθα έλεύθεροι
  σάν λαός, δέν θά είχαμε τό αΐ-
  σχος τής χούντας, ούτε τό δρά-
  μα τής Κύπρου, οϋτε τό σημερι
  νό 'Ελληνοτουρκικό χάος κα! ου
  τε τόσα άλλα όρατά καΐ άόρατα
  δρώμικα τταιγνίδια.
  Σέτς τα γράφω αύτά κ Διοι¬
  κητά σάν σύζυγος Άμερικανί-
  δος καΐ σάν τταλιός φιλελεύθε-
  ρος όπως είναι τό μεγαλύτερο
  μέρος τού λαοθ μας ττού πολέ
  μισε στό πλευρό σας σέ δυό ττα-
  γκόσμιους ττολέμους καΐ ττού ή
  Κυβέρνησις σας έττρόδωσε τή
  φιλία μας
  "Ηλθατε στή χώρα μας σάν
  άπελευθερωτές καί μετατρέψατε
  τή συμμαχία σας σέ άόρατη κα
  τοχή καί τή φΐλία μας σέ άόρα¬
  τη δουλεία. Ήλθατε στή χώρα
  μας σάν σύμμαχοι καί άγκαλιά
  σατε δχι τό μεγάλο μέρος τού
  'Ελληνικοΰ λαοΰ πού ήσαν Άμε
  ρικανόφιλοι, άλλά τούς Άμερι-
  κανόδουλους.
  Καΐ μέ τα βρώμικα Πολιτικά
  παιγνίδια τής έξωτερικής πολι
  τικής των Κυδερνήσεών σας, έ-
  δολοφονήσατε άδίστακτα την
  πατροπαράδοτη 'Ελληνοαμερι-
  κανική φιλία των δύο λαών μας.
  Κι' έτσι μετατρέψατε τή φιλία
  μας σέ μΐσος καϊ τή άγάπη μας
  σέ έχθρότητα, μέ αγνωστες στό
  μέλλον συνέττειες.
  Γιαυτά δλα, Κύριε Διοικητά,
  οΰτε ήλθα ποτέ, οϋτε θαρθώ στή
  Βάση σας, γιά την έορτή τής
  άνεξαρτησίας τής πατρίδας σας
  μέχρις δτου μάς πήτε, πότε θά
  έορτάσωμε την ήμέρα τής άνε¬
  ξαρτησίας καί τής δικής μου
  Πατρίδας. Γιατι τότε θάμαστε
  κι οί δυό λαοϊ χαρούμενοι καΐ
  θά κουδεντιάζωμε έλεύθεροι σάν
  τταληοϊ φίλοι, κι' δχι σάν άφεν
  τικά πρός δούλους Όσο γρη-
  γορώτερα γίνη αΰτό, τόσο γρη- άνεπηρέαστοι κι έλεύθεροι
  γορώτερα θά μεταδάλετε την έχ- μάς δοηθήσετε οίκονομικά
  θρότητα καΐ τό μίσος μας σ' ά-
  γάττη κι' έκτίμηση.
  Κι' αύτό θά γίνη δταν οτα-
  ματήσετε τό 'Ελληνοτουρκικό
  χάος, κι' άττελευθερώσετε την
  Κύπρο, κα! σταματήσετε τούς
  έξοπλισμούς μας κα! τό οΐκονο
  μικό στίψημο τής πατρίδος μας
  κα! έγγυηθήτε την άσφάλειά μας
  άπέναντι στά σκυλιά πού έξαττο
  λύσατε Κ ι δταν ττάνω άπό δλα
  μάς άψήσετε νά Κυβερνηθοΰμε
  καί
  νά
  οικοδομήσωμε τή χώρα μας, νά
  στεγάσωμε τούς άστεγους, νά
  πληρώσωμε τούς Δημόσιους ϋ-
  παλλήλους μας καΐ νά όργανώ-
  σουμε την οίκονομία τής χώ¬
  ρας μας πού σάς έ'δωσε τα φώ-
  τα τής δημοκρατίας κα! τού πο-
  λιτισμοΰ κα! σεΐς την καταδικά-
  σατε στό σκοτάδι.
  Ήράκλειο 5)7)77
  ΕΜΜ Γ. ΛΟΠΑΔΗΣ
  Η ΔΕΗ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑ ΠΑ
  ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ
  Πρός
  Τή Διεύθυνση τής εφημερίδας
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Κύριε Διευθυντά,
  Άναφερόμενοι στό σχετικό μέ
  τή διέλευση γραμμών ήλεκτρι-
  κοϋ ρεύματος άπό κατοικημένες
  περιοχές, σχόλιο τής «ΑΛΗ¬
  ΘΕΙΑΣ» τής 13 6 77, μέ άφορ-
  μή τό θανατηφόρο άτύχημα ά¬
  πό ήλεκτροττληξία ενός 25χρο-
  νου νέου στόν Κρουσώνα, σάς
  γνωρίζουμε τα άκόλουθα·
  Δέν ύπάρχει άπαγορευτική
  διατάξη γιά τή διέλευση γραμ
  μών (15 ή 20ΚΥ) Μέσης Τά-
  ΒΙΚΥ ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ
  ΠΡΩΤΟ ΓΡΠΜΜΠ ΣΤΗΝ ΆπΗΘΕΙΠ,
  Πρός την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα
  ■ Άγαπημένη μου «Άλή-
  θεια»
  Σοΰ γράφω γιά πρώτη
  φορά αν καΐ σέ διαβάζω καΐ
  τα δυό χρόνια που κυκλο-
  φορεΐς. Την εφημερίδα την
  παίρνει ό πατέρας μου, δσο
  γιά μενά είναι μιά μικρή
  14 έτών. Γιαυτό αυγχω-
  ρήοτε με γιά τόν τρόπο έκ-
  φράσεώς μου πού ϊσως δέν
  είναι αωστός.
  Τό δνομά μου είναι Βίκυ
  Παπαδοκωοτάκη. Τόοον καΐ
  ρό δΐαβάζω τα αρθρα οας
  καί ή καρδιά μου πλημμυρί-
  ζει άπό χαρά δταν ξέρω δτι
  ύπάρχουν άκόμα ανθρωποι.
  'Άνθρωποι πού κυτάζουν
  την άλήθεια στά μάτια, που
  δέν συμβιβάζονται μέ τό
  ψέμμα, πού πολεμοΰν γιά
  τό δίκιο χωρίς νά ύπολογί-
  ζουν τίς συνέπειες.
  'Ήθελα έπίσης νά δώσω
  οέ σδς τα θερμά μου συλλυ
  πητήρια νιά τόν άξέχαστο
  κύριο Ήρακλή Χαριτακη.
  Δέν τόν Γ)ξερα, δέν τόν εϊ-
  χα δεί ποτέ. 'Όμως εΐχα ά-
  κούσει τόν πατέρα μου νά
  συζητα.
  ι
  Παρακαλώ πάρα πολύ τή
  διεύθυνση τής δικής μας
  εφημερίδας νά δώσει καί
  τή δική που εΰ/χή νιά νά έ-
  πιτύχει ό κ. Μάνος Χαρής.
  Ή εΰχή ιαου είναι άσήμαν-
  τη, ιπά άκόπα εύχή δίπλα
  στίς αλλες. Δέν μπορώ δ¬
  μως νά προσωέρω τίποτα
  στόν άνώνα ποόι; τό παρόν.
  Καί αύτό νιατί εΐιιαι μι¬
  κρή. 'Όταν μεγαλώσω...
  Μετά τιμής (£τσι δέν λέ-
  νε;)
  Βίκυ Παπαδοκωστάκη
  11-7-77
  Ηράκλειον Κρήτης
  Μ. Αλεξάνδρου 36
  Υ.Γ. Άντί γιά τιμή καί δ¬
  λα αύτά σας προσφέρω την
  άγάπη μου πού 6γαίνει ά¬
  πό την καρδιά μου:
  Καλή έππυχϊα!
  σεως στό σχόλιο ή τάση των 15
  Κν" χαρακτηρίζεται Ύψηλή Τα
  ση — άττό κατοικημένες περιο¬
  χές Σέ όλόκληρη τή χώρα ί-
  χουν κατασκειιαστεΐ χιλιάδες χι
  λιόμετρα δίκτυα Μέσης Τάσε
  ως, τα όποΤα διέρχονται μέσα
  άπό πόλεις κα! χωρία ΟΙ γραμ
  μές αύτές κατασκευάζονται ττάν
  τοτε μέ δλοιις τούς κανόνες α¬
  σφαλείας, ώστε νά μή δημιουρ-
  γοΰν κανένα κίνδυνο γιά τούς
  κατοίκους.
  Γιά τή συγκεκριμένη περί-
  πτωση τού άτυχήματος, θά ττρέ
  πει νά σημειώσουμε δτι ό ϊδιο-
  κτήτης τής οίκοδομής στήν ό-
  ποία έργαζόταν τό θΰμα κατά
  την ώρα τού άτυχήματος, δέν εί
  χε κάνει αϊτηση γιά τή μετατό-
  πιση τής γραμμής.
  Έν "Αθήναις τή 9 Ιουλίου 1977
  Μέ τιμή
  Κ Π ΚΟΝΤΟΣ
  Διευθυντής ΔΕΗ
  Διευθύνσεως Περιφερείας Νήσων
  Τό γνοστό
  Κατττνοττωλεϊο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα
  τα εΤ6η τοθ
  κοπτνιστη,
  περιοδικά,
  έφημερίδες
  καΐ την
  «ΛΑΗΘΚΙΛ»
  γαλύτερ
  οί νέ ι
  ■Μ* καταθέσβις
  στι.ν ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  κερβΙζετΒ περισσότερα
  •Απόλυτη εξασφαλίση
  τοθ μόχθου σας.
  •Μέ την έγγύηση
  τοθ κράτους.
  Σιγουριά καΐ κέρβος
  νιά ολους.
  Μιά κοιυωνία... αΑΑοιώιικη
  ΛΙνΜΑΝΙ: Οί Ενίτο^Ξανάρχονται
  Λιμάνι. Τώρα τό καλο-
  καίρι ή ζωή έδώ είναι δμορ
  φη. Μπροστά ό γραφικός
  Κοΰλες, πιό κεϊ τα φωτισμέ
  να Τουριστοκάραβα καί πιό
  πίσω, τό... γκαζόν. Γκαζόν
  μισόξερο· έ'ρημο, μέ μερικά
  χαρτομάντηλα, σχισμένες έ
  φημερίδες καί αλλα παρό-
  μοια διακοσμητικά... άντι-
  κείμενα.
  Μεσάνυχτα καί κάτι. Τα
  Γιώταχΐ περνοΰν όρεξάτα
  πρός τόν Μφλο. Σταματοΰν
  ποΰ καί ποϋ, σβήνουν τα φώ
  τα κι' Οστερα άπό λίγο συ
  νεχΐζουν τό δρόμο τους.
  Πάνω στόν τοίχο τής προ-
  κυμαίας διακρίνονται μές
  στή νυχτιά λεπτές σιλουέτ-
  τες πού κάνουν τή ρομαν-
  τική τους βόλτα. Κουρνια-
  σμένα ζευγαράκια, άφή-
  νουν τόν άφρό τής θαλάσ¬
  σας νά γλύφει τίς πατοΰ-
  σες τους, έκεΐ στά χαρά-
  κια, στούς τσιμεντόλιθους,
  στό άτέλειωτο £ργο, ζερβά
  τού Κόυλε.
  Καί μηχανάκια. Χόντα,
  Βέσπα, Ζάκς κλπ. Όμάδες
  — όμάδες νεαροί, όργώ-
  νουν τούς δρόμους τοΰ λι-
  μανιοΰ. Πιό πάνω, μερικές
  ψαροταβέρνες σμίγουν τούς
  ίίχους μέ τούς θορύβους.
  Γίνεται 2να κοκταίηλ παρά
  ξενο. 'Ένας - δυό «σβοΰ-
  ροι» σιγοφέρνουν βόλτα στά
  Ενετικά Νεώρεια. 'Όλο
  καί κάτι θά τύχει.
  Τούτες τίς παράξενες ώ-
  ρες, έδώ ΰπάρχει μιά διαβο-
  λεμένη κίνηση. Παραμένη
  κίνηση, άσυνήθιστη γιά
  τό Μεγάλο Κάστρο, πού τό
  λιμάνι τού φιλοξενοΰσε θα-
  λασσόλυκους, ψαράδες καί
  γραφικούς κρασοπότες πού
  τριγκλίζοντας βλέπανε μέ¬
  σα στίς άντιφεγγίδες τής
  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ
  ΤΗΛ .281396 (Φώτο Πα-
  ρίσι)
  Χάθηκε σκύλος, άκούων
  στό δνομα «ΛΕΩΝ», ράτσας
  αιασταύρωση Ποϊντέρ1 χρώ
  ματος μαύρου μέ βοΰλες
  λευκές. "Οποίος τόν 6ρε? άς
  τηλεφωνήσει στόν Ιοιοχτή
  τη τού κ. Γιάννη Ματθαιάκχ
  τηλ. 280647 κα! θά άμοι-
  φθεί.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ό Δικηγόρος κ. Μιχάλης
  Δαριβιανάκης, έγκαταστάθη
  κε στό ε Ηράκλειο καί άνοι-
  ξε γραφεϊο στήν όδό Κοζύρη
  αριθ. 3. Τό γραφεϊο τού στίς
  Μοίρες, λειτουργεΐ κάθε Τε-
  τάρτη καί Σάββατο.
  ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΖΙΓΑΡΑ...
  Τό τΓερίττετρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  στή Βασιλική τοΰ Αγ. Μάρ¬
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  Διαθέτει καί την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ι>» ♦♦♦♦<»<»♦♦♦♦♦♦■« ΜΑΡΙΟΧ ΑΡΜΟΔΗΟΥ ΦΡΑΓΚΑΚΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 2 (Όπισθεν Καταστημάτων Μα- ρούδα). ΤΗΛ. 289 — 593 ΔΕΧΕΤΑΙ 8.30' — 1 5—8 μ.μ. ■■■■■■■■■■■■■■■Β ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ Κοπριά Μοσχαριών. Φόρτωσις μέ φορτωτή. Τηλέφωνα 286543 και 280712. Άπό 8 έως 1 καί άπό 6-9μ.μ. θαλάσσας, την ίσκιά τους καΐ καμαρώνανε. Τώρα τα «Τούριστ Σίπ», είναι φωταγωγημένα. Ή εϊσοδος έλεύθερη. Μά τα ζευγάρια πού φτάνουν ώς έκεΐ, δίδουν τό τελευ- ταΐο (;) φιλί κάτω άπό τή σκάλα. Ζευγαράκια πού περπατοΰν ξένοιαστα, τρα- γουδώντας κακόηχα 2να Ά μερικάνικο σεΐκ ή δ,τι ίίλλο ' θά μποροΰσε νά φχαριστή- σει τίς θερμές ύπάρξεις πού γυροφέρνουν χά σοκκάκια τοϋ Μεγάλου Κάστρου. Διά λογοι πού θυμίζουν Άγγλι κό Φροντιστήριο... —Σίπ, ίζ, καράβι. -ν-'Άϊ λά6 γιού ίζ, σ' άγα- πώ. —Στρήτ ίζ, δρόμος. Καί τό Κρητικό φεγγάρι, ■■■■■«■■■■■■■■■Β ΜΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ "Οστις ένδιαφέρεται είλι κρινά γιά την μελέτη τού Μόνου άληθινοί) Βιβλίου τής ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ καί έτπθυ μεΐ νά γνωρίση την άγόπη τοϋ Θεοΰ γιά αύτό καί τό σχέδιον τής Σωτηρίας που τού ττροσφέρει ό Χριστός, εξω άττό κάθε θεωρ ί α ξένη πρός την Αγίαν Γράφη. Γνιο ρίζομεν ότι θέτομεν είς την! διαθέση παντός ένδιαφερομέΙ νού ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ1 σειρο μαθημάτων δι* «χλληλο γραφίας άπό την Καινή Δια θήκη. "Οστις έπιθυμεϊ νά τα λάβη δύναται νά γράφη. Κον Βασίλη Ρ οδόν ίδη γιά χριστιανικούς νέους. Αναπαύσεως 59 Πειραι- εύς ή τηλ. 0891—22687 ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΙΓΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΑΗΘΕΙΕΣ φέγγει. «Κρήτη ίζ ρομάν- τζικ». Ξωπίσω στά άπίθανα ζευγάρια μένουν οί σμιχτές σκιές. Κι' οί άνεκπλήρωτες - ϊσως - έπιθυμίες... Στό γκαζόν τοΰ λιμανιοΰ, ή ζωή κυλδ ράθυμα. Σακκί- δια έκδρομικά καί κορμιά κατάκοπα άπό την πεζοηο- ρία, κοιμοΰνται. Πέντε, δέκα, εϊκοσι, τριάντα .. . Πολλά... Κοιμοΰνται κάτω άπό τό 6ου6ό, άλλά φλύα- ρο φεγγάρι τής Κρήτης πού παιχνιδίζει παράξενα μέ τα κυματάκια καί τα ξερόχορ- τα. «Είναι καλό τό Έλλάν- τα» καΐ προπαντός νά την περνας.. . τζαμπαρία. "Υ- στερα, ποίος θά βρεθεΐ νά ί- ν,οχλήσειτόν ομορφούπαί- θριο ΰπνο, πίσω άπό τα κά- γκελα τοΰ λιμανιοΰ; Μιά παρέα νεαρών — ε- χουν έλθει άπό τό χωρία, γιά φροντιστήρια — γυρο- φέρνει τό... ξενοδχεΐο των .. Αστέρων. —Ξέρεις καλά Άγγλικά; —Ποΰ τέτοιο πράγμα; Πέντε λέξεις άπό τό σχο¬ λειό. Χάου αρ γιοΰ καΐ λοι πά. —"Αντε λοιπόν, δρμησε... Πλησιάζει δειλά, φοβι- σμένα στόν πρώτο καταυλι σμό. Γιά νά τό κάνει βε¬ βαία, χρειάστηκαν οί —γιά μισή ώρα — παροτρύνσεις των φίλων. Καΐ τώρα, στέ κεται δισταχτικός πάνω ά¬ πό τό πρώτο ύπαίθριο κρεβ βάτι. Στό χωριό φυσικά, δ¬ λα αύτά δέν τα γνώριζε. Μά, τώρα πρέπει νά προ- σαρμοστεϊ στόν ξέφρενο ρυθμό τής ζωής τοΰ «Ηρά¬ κλειον...» Γυρνά πίσω. Χλωπός, ί- δρωμένος, απραχτος... —"Αδικα. Πέσαμε σέ... Τουρίστα. Ο ΜΕΣΟΝΥΧΤΙΟΣ ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ Τοΰ δημοοιογράφου Β. Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ "Ενα όποκαλυπτικό ΟιΟΛΙο μέ 30 μυήοεις, τελετές κα! 1500 όνόματα μασόνων. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΧΙΛΗΣΙΣ: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10, 5°. ΟΡΟΦΟΙ ΤΗΛΕΦ. 36.27.896 ΠΡΕΣ 9 Π.Μ. - 1.30 Μ.Μ. ♦♦« ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦« Αν8π Νάρκΐσσος ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΔΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ Ο "ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ,, Ό «Μάγος τού ΔοξαριοΟ» ΑΒΥΣΤΙΓίΟΣ άνοιξε τό καλοκαιρινό τού κέντρο ΣΤΑ ΣΠΗΛΙΑ καΐ περιμένει δλους τούς λάτρεις τής γνήσιας Κρητικής Μουσικής^ γιά άξέχαστες βραδυές. ( "Οσοι, είδικά, έχουν «ντουχιουλμέδες» καί «γιαγκιλίκια», μποροθν νά τα σβύσουν, (τ) νά τ* άνάψουν περισσότερο), άκούγοντας τίς δοξαριές τοθ ΆδυσσινοΟ, ποϋ είναι μαχαιριές στίς εύαίσθητες καρδιές. ΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ - ΓΑΜΟΥΣ - ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 233.355 Ο "ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ II ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟ ΔΟΞΑΡΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΧΤΥΠΗΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΑ ΥΠΕΡΑΪΤΙΚΑ ΤΗΑΕΦ1ΝΗΜΑΤΑ Τώρα μττορεΐτε νά έλέγχετε τα ύπεροχττικισ: τηλεφωνήιματο: τκ>ύ γίνονται όνπώ τό
  τηλΐφωνό σοκ;, τοποβετώντας δίαιλα στήν ροζέ,τα τοθ τηλεφώνου σας ενα &ΑΝΤΕΙ.
  α Τ - 501.
  Μόνον κατ' εντολήν σας αποροθν νά πάρουν ϋπεροχττικό άριθμό.
  Άσφαλεια 100% — Βλάχες μηδέν.
  χ α λ ω <) ι (ι τ>}λι φωνον
  ΟΤΕ
  Άναλοιμιβάνοιμ&ν την τ.σποθ'έ/τησιν τού αυθημερόν.
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΙΧ. Ν. ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗΣ
  Κυδονίας 6 - Τηλ. 231 -129 - ΗιΡΑΚΛΕ Ι ΟΝ — ΚΡΗΤΗΣ;
  !■■ ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΙΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΑΉΘΕΙΑ
  χαρας οΐςιυο^ (ν
  γ ιου πριν με^χωμα υου
  φραξουν οί αλλαι υο αεομα
  προλαρπ ν'α πέι εσυω κ πι ι ιια
  αυλλαΡπ
  18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Σέ κάθε πανηγύρι καΐ γιορτή
  ΟΙ ΡΟΥΛΕΤΕΣ ΣΤΑ ΧίΙΡΙΑ
  θυμδστε τα «τυχερά παι- Άσφάλεια καΐ ή μανία τοΰ
  γνίδια» πού δίνανε καϊ παίρ
  νάνε τίς μέρες τής Πρωτο
  χρονίας; Μέχρι δηλαδή
  πού τούς τα μάζεψε δλα ή
  Άσφάλεια μέ τίς γνωστές
  συνέπειες;
  Μπορεί άπό τότε καΐ με'-
  τά, νά έξαφανίοτηκαν άπό
  τα Ήρακλειώτικα στέκια.
  Μάζεψαν τα ούνεργα καΐ
  τίς γεμάτες μέ λογιων —λο
  γιων χαρτονομίσματα καΐ
  κέρματα πάγκους τους καΐ
  ... άποσύρθηκαν.
  Τελευταία δμως, κάνουν
  τίς έμφανίσεις τους οτά χω
  ριά. Έκεΐ πού δέν ύπάρχει
  τέτοιου κέρδους είναι άκό-
  )ΐη πιό ζωντανή.
  Άκούσαμε τή γνώριμη
  φωνή, σπς Δαφνές.
  —Δέκα 6άζετε, έκατό κερ
  δίζετε...
  ΤΗταν ε"νας γνωστός στό
  Ήρακλειώτικο κοινό, λοτα
  ρίας. ΕΙχε «στήσει» τόν πρά
  σινο τζόγο έ"ξω άπό τόν χώ
  ρό τής κρασογιορτής καί μά
  ζευε δεκάρικα, πενηντάρι-
  κα, εκατοστάρικα...
  Γύρω — γύρω ίίνθρωποι
  κάθε ήλικίας, μέ πολλά, πά-
  ρα πολλά παιδία 7 καΐ 10
  χρονών πού «ρισκάρανε»
  ►♦♦
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ
  Ή Όργανωτική Έπιτρο
  πή τού 3ου Φεοτιβάλ ΚΝΕ
  —ΟΔΗΓΗΤΗ στό Ήρά-
  κλειο, ουνεδρίασε καΐ ου-
  ζήτησε τό περιεχόμενο καί
  τόν προγραμματισμό των
  έκδηλώσεων πού θά γί¬
  νουν οτό Πάρκο Γεωργιά-
  δη στίς β καΐ 7 Αύγοόστου.
  Συζητήθηκε ή σημασία καΐ
  ή άναγκαιότητα γιά την α¬
  ναπτύξη ενός ζωντάνοΰ πό
  λιτιστικοΰ κινήματος έν-
  ταγμένου στά συμφέροντα
  τοΰ λαοΰ μας καΐ τους πό
  θους τού γιά έθνική άνε-
  ξαρτησΐα καΐ κοινωνικί)
  προκοπή. 'Υπογραμμίστηκε
  ή άνάγκη δημιουργΐας πο-
  ρόμοιων έκδηλώσεων, τ6·
  τοιων πού νά συσπει-
  ρώνουν τό πλατύ Ήρα¬
  κλειώτικο κοινό μκ
  σκοπό τή σωστή μορφώση
  καΐ ψυχαγωγία καθώς καΐ
  τή γενικότερη αναπτύξη
  τοΰ πολιτιστικοϋ έπ1πέδο^
  στό Νομό μας σάν άντιπα-
  ράθεση στόν άμερικάνικο
  τρόπο ζωής πού επιβάλλει
  ή αρχουσα Τάξη. Τονίστη
  κε ή σωστή άξιοποίηση τοϋ
  έλεύθερου χρόνου τής νεο
  λαίας μας ό προσανατολι-
  σμύς της σέ ύγιεϊς στόχοι»;
  ένάντια στά έκχυδαϊσμένρ
  θεαματα πού την άποπρο-
  σανατολίζουν καΐ την φθεί
  ρουν κοινωνικά καΐ ήθικά.
  Ή Όργανωτική Έπιτρο
  πή τοΰ 3ου Φεσπβάλ ΚΝΕ
  —ΟΔΗΓΗΤΗ στήν πόλη
  μας, καλεΐ τούς νέους καΐ
  τίς νέες καΐ ολο τόν Ήρα¬
  κλειώτικο λαό νά συμμετ/ι
  σχουν στΐς έργασίες της
  γιά νά κάνουμε τό Φεστι-
  6άλ χώρο ζωντανής πολιπ
  στικής δραστηριότητος, ε-
  να πραγματικό λαϊκό πανη
  'γύρι άξιοποιώντας τις λαϊ·
  κές πολιτιστικές παραδό-
  σεις τοΰ Τόπου μας.Ν
  Έμπρός γιά την άνάπιυ
  ξη ενός πολιτιστικοϋ κινή
  ματος, ίκανοΰ νά άντιπαλ^
  ψει τόν άμερικάνικο τρόπο
  ζωης.
  Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 3ου
  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ
  —ΟΔΗΓΗΤΗ ΣΤΟ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Άστυρακάκης Μανώλης Φρο
  ντιστής, Βα'ιλάκης Γιάννης
  Τοττογράφος Μηχανικάς Βα
  σιλειάδης Γιώργος Άρχιτέ-
  κτων Μηχανικάς Δημοτικάς
  Σύμβουλος, Βεριγάκης Νί-
  κος όδοντίατρος Πρόεδρος
  τοΰ Όδοντιατρικοΰ Συλλό-
  γου, Βλάσσης Αριστείδης
  ζωγράφος, Γραμματικάκης
  Μανώλης συνδικαλιστής, Ζε-
  βελάκης Βασίλης άρχιτέκτων
  Μηχανικάς, Λεβεντάκης Νί-
  κος άρχιτέκτων μηχανικάς,
  Μαθιουδάκης Γιώργος Δια-
  κοσμητής Μηλολιδάκης Ά-
  λέκος Δημοσιογράψος Ξη-
  μέρης Μιχάλης Όρφανός
  Στέλιος Πολιτικάς Μηχανι
  κάς Περάκης Νίκος Διακοσ-
  μητής Σκουλάς Βαγγέλης
  Δημ. Σύμβουλος Δικηγόρος,
  Σμυρνάκης Άγγελής Άρχι¬
  τέκτων Μηχανικάς Σταυρα
  κάκης Σταύρος Δημοσιογρά
  ψος Σταυρακάκης Κώστας
  Γκαλλερί Στρατάκης Γιώρ¬
  γος δικηγόρος Τζανάκης Ά
  ντρέας σττουδαστής Φαρσά-
  ρης Μιχάλης Δικηγόρος Δή
  μοτικός Σύμβουλος, Φασου
  λάκης Βαγγέλης άρχιτέκτων
  Μηχανικάς Χατζάκης Γιώρ
  γος Άρχιτέκτων Μηχανι¬
  κάς, Μποτζώρης Γιώρ¬
  γος όδοντίατρος δημοτικάς
  Σύμβουλος Σταρίδας Γιάν¬
  νης Πολ. Μηχανικάς Δημ.
  Σύμβουλος.
  Ή πλατειά Όργανωτική
  'Επιτροπή τού 3ου Φεσπ-
  6άλ ΚΝΕ —Όδηγητή στό
  Ήράκλειο δέν άποτελεΐται
  μόνο άπό μέλη καΐ στελέ-
  χη της ΚΝΕ καΐ Κ.Κ.Ε, άλ
  λά κυρίως άπό προσωπικό
  τητες καί παράγοντες Γής
  πόλεως "Ηρακλείου.
  ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝΕ
  ΑΝΩΝΥΜΟΖ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Κατόπιν της ύττ' αριθ. 222 αποφάσεως τού Διοι-
  κητικοΰ Συμβουλίου επί τής αίτήσεως Μετόχων έκ-
  ττροσωπούντων τό 1)20 τού καταβεβλημένου 'Εται-
  ρικοΰ Κεφαλαίου καί συμφώνως πρός τον Νόμον καΐ
  τα άρθρα 21 καί 39 τοΰ καταστατικοΰ καλοΰνται οί
  Μέτοχοι τής έν Ηρακλείω έδρευούσης Άνωνύμου 'Ε-
  ταιρείας υπό την έπωνυμίαν «ΜΙΝΩΊ'ΚΑΙ ΓΡΑΜ¬
  ΜΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είς
  έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν την 24ην Ιουλίου 1977
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν 9 —.μ. είς τόν κινηματο-
  γράφον «ΟΡΦΕΥΣ», Λεωφόρος 62 Μαρτύρων άρι-
  θμός 78 Ηράκλειον, πρός συζήτησιν και λήψιν άπο-
  ψάσεως επί τού κάτωθι μόνου θέματος τής ημερη¬
  σίας διατάξεως:
  — Έκλογή τριών (3) μελών τοΰ Διοικητικόν Συμ¬
  βουλίου διά συμπλήρωσιν κενών θέσεων καί δύο (2)
  άνατΓληρωματικών τοιούτων.
  Ή ψηφοφορία θά περατωθή τήν 2αν μ.μ.
  ΟΊ επιθυμούντες νά μετάσχουν ή νά άντιπροσω-
  πευθοΰν είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι, δέον
  συμφώνως πρός τό καταστατικόν, νά καταθέσουν
  τούς τίτλους μετοχών των πέντε (5) τουλάχιστον η¬
  μέρας πρό τής οριζομένης ανωτέρω ήμερομηνίας ε(ς
  τό ΤαμεΤον τής 'Εταιρείας ή είς τα Ταμείον Παρακα
  ταθηκών και Δανείων ή είς οιανδήποτε έν "Ελλάδι
  Άνώνυμον Τραπεζικήν Εταιρείαν.
  ΑΙ άποδείξεις καταθέσεως των τίτλων καϊ τα πλη-
  ρεξούσια έγγραψα των άντιπροσώπων δέον νά προ-
  σαχθούν είς τα Γραφεΐα τής Έταιρείας τό βραδύτε¬
  ρον μέχρι τής 18ης Ιουλίου 1977 συμπεριλαμβανο-
  μένης, έναντι δέ τούτων θά παραδοθή είς τούς μετόί
  χους γ) άντιπροσώπους απόδειξις χρησιμεύουσα καί
  ώς εισιτήριον διά τήν Συνέλευσιν.
  Έν Ηρακλείω τή 25.6.77
  Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου
  μ Δηλώσεις ύποψηφιοτήτων, τό όργότερο
  μέχρι την Πέμπτη 21) 7) 77.
  τό χαρτζηλίκι τοϋ μπόμπα
  καΐ ΰστερα φεύγανε κα-
  τσοΰφηδες, άφοΰ δσο ά-
  δειαζαν οί τσέπες τους, τό¬
  σο γέμιζε ή πράσινη 6αλί
  τσα.
  Γιά τα μάτια τοΰ κόσμου
  εϊχε καΐ ουό — τρία πακέ
  τα τσιγάρα σέ μιά γωνιά
  τοϋ τραπεζιοΰ.
  Βεβαία γιά τόν ϊδιο καί
  γιά την «έπιχείρηση» ή δου
  λειά πήγαινε καλά — πολύ
  καλά — μέχρι πού ό φακός
  τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» φωτο-
  γράφησε τα άνήλικα πιτσι-
  ρίκια πού ήταν μαζεμένα έ¬
  κεΐ καΐ συμμετείχον στό παι
  γνίδι. Άμέσως μετά κάποι
  ος 'Υπομοίραρχος τής Χω-
  ροφυλακης άπό τόν Άγιο
  Μύρωνα έ'διωξε τήν «έπι¬
  χείρηση» καΐ τόν ... ίθύνον-
  τα άπό τίς Δαφνές.
  Μιά πληροφορία μας λέ-
  ει δτι τό «παιγνίδι» θριαμ-
  βεύει άπό τούς ϊδιους πρω-
  τομάστορες στά χωρία καΐ
  στά πανηγύρια. "Ας έχουν
  ύπ' δψη τους οί άγνοΐ κι ά-
  κάτεχοι κάτοικοι των χω¬
  ρίων δτι τα παιγνίδια αύτά
  άπαγορεύονται. Κι ό ίδιος
  άς ξέρει δτι ύπάρχουν καΐ
  λύσεις σάν έκείνη πού έ-
  έφάρμοσε ό κ. 'Υπομοίραρ¬
  χος, πού τόν £διωξε, ή καΐ
  χειράτερες άκόμη... σάν αύ
  τές τοΰ κ. Είσαγγελέα.
  ΤΟ... ΑΑΕΛΦΑΤΟ
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  τοΐ τό ξέρουν, γιατΐ τουλάχιστον αύτοΐ άναγνωρίζουν
  σέ ποία περίπτωση άνήκουν.
  ΕΠΕΙΤΑ είναι καΐ τό. άόλλο σημαντικό γεγονός: δπ δη¬
  λαδή οί περιπτώσεις είναι τόσο ποικίλες καΐ ίδιώνυμες,
  πού δέν έξασφαλίζεται, οΰτε καί γιά μας τούς ϊδιους
  άκόμη ή κατά 100ο) ο άπόλυτη έξακρίβωσή τους, λόγω
  τοΰ δτι πρώτον οί Άρχές έχουν έρμητικά κλεισμένο τό
  στόμα τους και δεύτερον οί δικοί μας στήν περίπτωση
  πληροφοριοδότες, δέν είναι καΐ πρόσωπα άπόλυτα άξιό-
  πιστα, δεδομένου- δτι καΐ γιά φυχολογικούς λόγους, άλ
  λά καΐ γιά τό δτι οί ϊδιοι είναι συμμέτοχοι, δέν μπορεϊς
  νά τούς £χεις 100ο) ο έμπιστοσύνη γιά δ,τι περιγράφουν
  καί μέ δσα τεκμήρια κι άν παραθέτουν.
  ΕΤΣΙ λοιπόν, πιστεύοντας σ' αύτές τίς άρχές, συνεχΐζο
  με άνώνυμα τήν έ'ρευνά μας. "Αν τώρα οί... «ένδιαφε-
  ρόμενοι» — δπως συνέβει μέ κάποιον τέως δργανο των
  Σωμάτων Ασφαλείας — θέλουν νά άναγνωρίσουν τούς
  εαυτούς τους στά άνώνμα αύτά δημοσιεύματα καΐ νά φτά
  νούν στό σημεϊο νά... ζητοΰν προστασία άπό τόν Είσαγ-
  γελέα — δπως ό ϊδιος κύριος πού έφτασε νά άπειλεΐ κι-
  όλας — αύτό είναι «αλλο καπέλλο» πού λένε, πού χα-
  ραχτηρίζει τό μέγεθος τής νοητικότητάς τους. Δικαίωμά
  τους βεβαία νά κάνουν δ,τι θέλουν, άλλά τούς συνίστοΰ-
  με ψυχραιμία, γιατΐ ή φανερή έπώνυμη συσχέτιση των
  περιπτώσεων πού λέμε μέ τα πρόσωπα τους, δέν θά τούς
  βγεϊ σέ καλό.
  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
  ΕΝΟΣ ΝΕΑΡΟΥ
  ΣΗΜΕΡΑ θά ττοΰμε λίγα λό-
  για γιά τήν περίπτωση ενός νέ
  σροθ, άπό αΰτοϋς ποΰ έλάχιαττες
  προφυλλάξεις λαμβάνουν, προ-
  κειμένου νά μή γίνουν οντιλη-
  πτοΐ ότι τούς άρέσει ό άνορθό-
  δοξος τρόπος Ικανοποιήσεως.
  ΤΟ ΠΑΙ ΔΙ αύτό — πού λέγεται
  κσί μαθητής — δγήκε άπό ττολθ
  μικράς «στό κλαρί». Σ' αύτό —
  λένε δοήθησε καΐ ίνας ξάδελφός
  τού, πού αύτός πιά δέν κρύδει
  τό πάθος τού, άφοΰ ντύνεται καϊ
  γυναικεία κι άφοϋ σκοπός τού
  είναι — καϊ μπράδο τού ττού
  έχει τόυ. . . άνδρισμό νά τό λέ-
  ει — νά μετατραπεΐ χειρουργικά
  σέ τελεία γυναίκα.
  Ο ΝΕΑΡΟΣ λοιπόν τοΰ σημερι-
  νοΰ μας ρεπορτάζ, μιά χαρά
  παλληκαράκι, πήρε τό δρόμο
  τόν άνώμαλο καί καλοκαμωμέ-
  νος καθώς είναι, σχεδόν άνήλι-
  κος, συμπαθητικός καί άρκετά...
  λικνιστός, προκαλεΤ τους μεγά-
  λοιις καί μικρούς ένεργητικούς ό
  μοφυλόφιλους, οί όποΤοι κάνουν
  τό πάν γιά νά τόν... καταχτή-
  σουν.
  ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ δμως είναι ό συγ
  γενής τού, πού τόν. . . καθοδη-
  γεΐ καί τόν. . . νουθετεΐ, ττροστα
  τεύοντάς τον άπό τό . . . κακό.
  Λέγεται μάλιστα, χωρίς νά έχει
  έπιδεδαιωθεί δτι τοθ κανονΐζει
  καί τό οΐκονομικό άντίκρυσμα,
  δπως, έξ άλλου κάνει καΐ γιά
  τόν έαυτό τού, τό όποΐο φτάνει
  σέ ταρίφα ή δίζιτα τοθ ΰψους
  των χιλίων δραχμών.
  Ο ΝΕΑΡΟΣ αύτός έ'χει τραβη-
  ξει τό δρόμο τού κα! εϊμαστε 6έ
  δαιοι πώς μέ δυσκολία θά γυρί-
  σει πρός άλλη κατεύθυνση. Θά
  πρέττει δμως κάπου νά σταμα-
  τήσει τόν κατήφορο, γιατΐ 6φτα
  σε μέχρι καί ναρκωτικά νά παίρ
  νει στή μέση των Τριών Καμά¬
  ρων (Δικάστηκε μάλιστα καί τέ
  θηκε σέ έπιμέλεια γι' αύτό,
  πρόσφατα).
  ΚΙ 0ΜΩΣ καί τίς μέρες των δια
  γωνισμών άκόμη, γύριζε μέσα
  στήν πλατεΐα κουνάμενος συνά-
  μενος στά μοντέρνα τού ψηλά
  τσόκαρα, φλερτάροντας φανε-
  ρά μέ νεαρούς καΐ έτπδεικνύον-
  τας προκλητικά — υπό τήν προ
  στασία τού έξαδέλφου ή. . . έ-
  ξαδέλφης — τό «ύπέροχο σώ-
  μα» τού μέσα στά κολυμμένα
  παντελόνια και τα πολυποΐκιλα
  δαχτυλίβια τού, πού συμπληρώ
  νούν τήν άρρωστημένη ματαιοδο-
  ξία τού.
  ΚΙ 0ΜΩΣ γι' αύτό τό νεαρό παι
  δι, εμείς πιστεύομε δτι δέν ψταί
  εί σέ τίποτε. Κάποιοι άλλοι εί¬
  ναι ύπεύθυνοι γιά τό δράμσ
  τού. Άλλά γι' αύτούς θά μάς
  δοθεΐ ή εύκαιρϊα νά μιλήσωμε
  στή συνέχεια.
  * ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΑΚΤΟΠΛΟΙ ΚΕΣ
  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  ΜΙΝΩΣ - ΑΡΙΑΔΝΗ
  Καθημερινώς έναλλάξ
  ώρα 6.30 μ.μ.
  ·· * Γϊ
  (κάθε Πέμττχη άπό Χανιά)
  τηλέφωνα πρακτορείου :
  224304 - 5
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  ΈΛ ΓΚΡΕΚΟ,
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  ΕΙΔΙΚΑΙ ΤΙΜΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ΠΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
  ΑΠΟ ΟΑΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΔΙΚΛΙΝΟΝ ΔΩΜΑΤΙΟΝ
  Μέ πρωινό δρχ. 350 κατ' «Χτομον
  Μέ ένα 1 γεθμα 6ρχ. 450 κατ' άτομον
  Μονόκλινον δρχ. 150 έπιπλέον
  2ον νευμα δρχ. 150 έπιπλέον
  "Ενα παιδΐ 2-12 έτών δωρεάν είς τό
  δωμάτιο των γονέων τού.
  Γιά τό χατιίρι ενός ήλεκτρολόγου
  Η ΠΒΠααΐΒ ΠΦΗΣΕ ΤΟΝ ΠΑΠΒ
  ίτήν παπαδιά, άρέσανε τα
  γλέντια καί οί διασκεδάσεις. Κι'
  ό παπάς δέν μποροΰσε πάντα
  νά είναι πλάϊ στή γυναίκα τού.
  Τό απαιτούσε ή θέση τού καί
  τό. . . ράσο.
  "Ετσι, ή παπαδιά πήρε τήν
  μεγάλη... άπόψαση. Μεγάλο
  ■πράμμα ή ελευθερία... Τό νά κά¬
  νει κανείς δ,τι θέλει, χωρίς ναχει
  την κοινωνΐα πίσω τού, τα σού-
  σουρα καί τούς καθωσπρεπι-
  σμούς. Καί προπάντων, σύζυγο
  παπά καί... τσιγκούνη.
  Στήν άρχή, ή παπαδιά νόμι-
  σε πώς άν έγκαταλείπανε μαζί
  μέ τόν παπά τό μικρό χωριό
  πού ζοΰσαν, κάτι θά γινότανε.
  "Ετσι, πήρε ό παπάς αύτοκίνη-
  το, ("Ερως άνίκατε μάχαν) καί
  έγκαταστάθηκαν σέ μιά Κωμόπο
  λη. Νοίκιασαν σπίτι έκεΤ καί πή
  γαιναν μέ τ' αύτοκίνητο Τσαμε
  τό χωριό, δποτε χρειαζόταν..
  Μά τό. . . πουλί δέν χωρεΐ
  στό. . . κλουδΐ. "Ετσι ένοιωσε
  κι' ή Παπαδιά. Νόμιζε πώς 6ρι
  σκόταν πάλι στό κλουβι, σ' ίνα
  κλουβΐ πιό μεγάλο άπό τό πρώ-
  το. Άρχισε πάλι νά στεναχωριέ
  ται. Κι' εϊχε καί τρία κουτσού-
  6ελα ξωπίσω της. Μπρός γκρε-
  μός καί πίσω ρέμα πού λένε.
  Στήν κωμόπολη δμως τής δό-
  ■ ■■■■■■■■1ΒΜΒΙΒΙΙΙ
  ΕΚΘΕΣΗ
  ΓΕΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
  Ό Σύλλογος Κρητών Φοιτη-
  τών Θεσσαλονίκης πού διοργανώ
  νει άπό 16—23 Ιουλίου εκθέση
  πολιτικής γελοιογραφίας τού
  Βαγγέλη Παυλίδη, στήν πλα-
  τεία Τριών Καμάρων (έναντι
  «Ντορέ»)" άνακοίνωσε δτι πα-
  ράλληλα λειτουργεϊ καί εκθέση
  Προοδευτικοΰ Βιδλίου, καί φω¬
  τογραφ ι ών άπό τό Κυπριακό καί
  τή μεταπολίτευση τού 1974.
  ΔΩΡΕΕΣ
  —Είς μνήμην Ήρακλή Χα¬
  ριτακη, κατέθεσε στά γρα-
  φεΐα μας δρχ. χΐλιες (1.
  000), ό δικηγόρος - πολι-
  τευτής κ. Άθανάοιος Σκου¬
  λάς υπέρ τής Στέγης Άνη
  λίκων.
  —Είς μνήμην τοΰ ϊδιου, ό
  κ. Έμμ. Δεδελατάκης δρχ.
  πεντακόσες (500) υπέρ ε¬
  νός φτωχοΰ.
  ΤΑ ΔΥΟ
  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ
  # Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  θήκανε τα δυό καινούργια Νε-
  κροταφεϊα καί πήρανε Κομματι-
  κό χαραχτήρα... Τώρα βεβαία
  οί Δημοκρατικαί στό χωριό πλει
  οψηφοΰνε...
  Οίίτε στόν τάφο λοιπόν μαζί.
  Άφοΰ, τόσα χρόνια ήσαν χωρία.
  Γιατί, αύτοι πού μένουν, οί ζων
  τανοί, σεβόμενοι τίς πεποιθή-
  σεις τού νεκροϋ, φροντίζουν νά
  ίκανοποιοΰν τίς παραδόσεις. "Ε¬
  τσι, θάβουν τό νεκρά τους, όδη-
  γώντας τον στήν τελευταία τού
  κατοικία, άνάλογα μέ τα φρονή-
  ματα πού είχε δταν ήταν ζωντα
  νός.
  Κομματικός κα! πολιτικάς δια
  χωρισμός λοιπόν, άκόμη καί στή
  μεταθανάτια ζ«ή, δπου - ποίος
  ξέρει - κι έκεΤ μπορεί νά ύπάρ¬
  χουν πολιτικά πάθη καί τσακω-
  μοί, τουλάχιστον γιά τούς Κρη-
  τικούς καί εΐδικά γιά τούς κα-
  τοίκους τής Πολυθέας....
  ΝΙΚΟΣ ΨΙ ΛΑΚΗΣ
  θηκε ή εύκαιρία νά αποκτήση
  περισσότερες. . . κοινωνικές σχέ
  σεις. Γνώρισε έναν ήλεκτρολόγο
  πατέρα τριών. . . άνηλίκων τέ-
  κνων. Καί μιά μερά. . . Τό που¬
  λί δέν γύρισε στή. . . φωλιά τού.
  Ή Παπαδιά κι' ό ήλεκτρολόγος,
  «πήρανε δρόμους καί σοκάκια»
  γιά νά κάνουν την. .. τύχη τους
  "Ετσι άπόμεινε ό Παπάς σάν
  . . καλαμιά στόν κάμπο. Περί-
  μενε μιά, περίμενε δυό, τίποτα.
  Οΰτε φωνή, οΰτε άκρόαση. Ή....
  έκλεχτή τής καρδίας τού, είχε
  6ρεΐ άλλον πιό... έκλεκτό. "Αμ
  τί; Θάχε τόν Παπά, πού δλο ή-
  θελε νά δουλεύει καί νά μαζεύει
  χρήμα; Πού κατά καιρούς έ'κα-
  νε καί τόν άγρότη καί τόν. . . ά.
  γωγιάτη μέ τό αύτοκίνητο καί
  εΤχε κάνει αϊτηση νά 'γίνει. . .
  Γραμματικός τής Κοινότητος; Ή
  ζωή θέλει καλοπέραση καί. . .
  ■■■■■■■■««■■■■■V
  ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΕΣ
  ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  Τό Έπαγγελματοβιοτεχνι-
  κό Έπιμελητήριο Ήρακλεΐ
  ου, έΌτειλε πρός δημοσίευ-
  ση Ψήφισμα τής Γενικής
  Συνομοσπονδίας Έπαγγελ
  ματοβιοτεχνών Ελλάδος,
  τό όποΐο άναφέρεται στό
  θέμα τής Κυπριακής τραγω-
  δίας, μέ άφορμή την τρίτη
  θλιβερή έπέτειο τής 6άρ6α
  ρης Τουρκικής είσβολής.
  Στό φήφισμα μεταξύ άλ-
  λων άναφέρεται βκκληση
  πρός δλους τούς Έπαγγελ
  ματίες καί Βιοτέχνες τής
  Χώρας, δπως τήν 12η μεσημ
  βρινή τής 20 Ιουλίου, τηρή
  σουν 1' σιγή στούς τόπους
  εργασίας τους.
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Ο ΔΑΚΟΙ
  Φ Συνέχεια άπά τή σελίδα Ι
  ποιοσδήποτε επιχειρηματί¬
  ας.
  Η ΕΡΕΥΝΑ
  'Ένας όλλος τομέας εύαί
  σθητος: Ή έρευνα, είναι ά-
  διανόητη γιά τήν Κρήτη,
  γιά τό έλαιοπαραγωγό Ή¬
  ράκλειο. Μόλις τελευταία,
  σ.ρχισαν νά στρώνονται κά
  τω άπό μερικές έλιές, ύφά-
  σματα γιά νά μελετηθεΐ
  ή ... άποτελεσματικότητα
  τοΰ Ρογκόρ. Κι δλα αύτά,
  τή στιγμή πού θδπρεπε νά
  έπεχταθεΐ ή ί{ρευνα καί νά
  ζητηθοΰν μέθοδοι βιολογι-
  κής καταπολέμησης, τή
  στιγμή πού ή Χημική έ'χει
  παταγωδώς άποτύχει, σάν
  καταστρεπτική γιά τήν ίσορ
  ροπία τής φύσης.
  Καιρός είναι πιά νά δοθεΐ
  περισσότερη βαρύτητα άπό
  δλους τούς άρμόδιους γιά
  τό θέμα τής Δακοχτονίας.
  Νά έξοπλισθοΰν οί ύπηρεσΐ
  ες, μέ όφθονους γεωπόνους
  καί νά διευρυνθοΰν οί άρμο
  διότητες των είδικών Γεαΐ-
  πόνων - Τομεαρχών, των ό
  ποίων ή δουλειά περιορίζε-
  ται σέ συγκεκριμένη καί τυ
  πική άπασχόληση.
  Γιά τό Δάκο δμως, άδρα-
  νοΰν δχι μόνο οί παραγω-
  γοί ;ιά κι' οί άντιπρόσωποί
  τους, δηλαδή οί 'Ενώσεις
  καί οί Συνεταιρισμόν Ή ά-
  δράνεια διιως αυτή άπο6αί-
  νει σέ βάροο καί τοΰ κατα-
  ναλωιή, καί τή(· Έθνικής
  Οίκονομίας.
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
  Την Τετάρτη 20 Ιουλίου καί ώρα 8 π.μ. θά τε-
  λέσωμε μνημόσυνο στήν Έκκλησία τοΰ Άγίου Κων¬
  σταντίνου (ΝεκροταφεΤο) μέ τήν συμπληρώση 40 η¬
  μερών άπό τόν θάνατο τού άγαπημέυου μας συζύγου
  καί άδελφοΰ
  ΝΙΚΟΥ Μ. ΧΑΚΛΑΜΠΑΜΗ
  καί παρακαλοΰμε δσους τιμοΰν την μνήμη τού ναρ-
  θουν καί νά προσευχηθοθν μαζ! μας γιά την άνάπαυ-
  ση τής ψυχής τού.
  Ή γυναΤκα τού
  Τ" αδελφια τού.
  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1977
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Την Δευτέρα 18 Ιουλίου θά γίνουν οί παρακάτω
  έκδηλώσεις:
  1) "Ωρα 7 μ.μ. στήν αϊθουσα «ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥ-
  ΛΟΣ» (Λέσχη Ηρακλείου) τα έγκαίνια των έκθεσεων
  α) Κρητικού Βιβλίου
  β) Κρητικών 'Εργοχείρων
  γ) Φωτογραφίας άπό την Κρητική ζωή.
  2) "Ωρα 8 μ.μ. στήν Γκαλερί Σταυρακάκη, όδος
  Ζωγράψου 7, τα έγκαίνια τής ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕ¬
  ΣΕΩΣ ΚΡΗΤΩΝ ΚΑΑΛΙΤΕΧΝΩΝ.
  Τίς έκθέσεις θά έγκαινιάσουν ό Σεδασμιώτατος
  Άρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ καί ό Νο-
  μάρχης Ηρακλείου κ. Άθανάσιος Καραγκουνίδης.
  3) Περί τήν 8.30' μ.μ. θ' άρχίσει τό μεγάλο Λαϊ¬
  κό Πανηγύρι στήν πλατεΐα "Ελευθερίας μέ συμμετοχή
  Μουσικών καί Χορευτικών Συγκροτημάτων άττ' δλη
  την Κρήτη.
  Καλείται ό λαός τοΰ Ηρακλείου νά παρακολου-
  θήσει τίς παραπ-άνω έκδηλώσεις.
  ΤΑ ΧΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΧΠΜΑΤΕΙΑ
  γλέντια.
  Μά τό αίμα νερό, δέν γίνεται.
  Καί μιά καί δυό ή ξυπαστερή
  Παπαδιά σηκωθηκε Οστερα άπό
  κάμποσες μέρες καί γύρεψε τα..
  κοπέλια καί τόν . πολυαγαπη
  μένο της. Παρακάτω δέν
  με τί γίνηκε. Λένε, δμως, ότ, 6
  Παπάς ανοιξε τάς. .
  χτους άγκάλας. ..
  Κι' ό Θεός σχωρνάει Γ,-.;
  δχι κι' ό... Παπάς;
  ίϊ
  Ηπόψεις
  ΕΝΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΦΕΡΕΦΩΝΟ
  διακρινόταν πάντα γιά εύθύ
  νη, ένώ τώρα...».
  ΔΕΝ ΕΧΟΜΕ νά ποΰμε
  πολλά στή βραδύνη Καρα-
  μανλιάδα1. Μονο να ^μίσου-
  με στούς έκδότες της ότι
  πρέπει νά κυττάζη τή 6ε6ο
  ρυμένη καμπούρα της καί αν
  τολμά νά μάς πεΐ πάσα 6ά
  νέ ι α έ'χει πάρει άπό τόν Κα
  ραμανλή, άπό τότε πού κρα
  τοΰσε καΐ τό ταμεΐο τής ΕΡ
  Ε και πόσες φοοές σέ κοί
  ριες θέσεις ,Οργανισμών ε
  χει διοριστεϊ καί είναι καίή
  5η δορισμένος ό ϊνας έκτύν
  έκδοτών της.
  ΚΑΤΑ τα αλλα τής σνστή
  νομε νά μήνάσχολεϊτοίιμαζί
  μα^ γατί δεΐν έχομε χώρο
  νά σπαταλάμε, βγάζοντας
  στά ^όρα δσα φαίνεται δτι
  θέλει νά ακούση.
  «Γιοΰ αρντενστέν Τζώρτζ;»
  ΓΝΩΣΤΟ ψερέφωνο τού
  Καραμανλή, ή κυβερνητική
  ύμνολόγος βραδύνη εφημερί¬
  δα των Αθηνών, ξεσττσθωσε
  πρόσφατα εναντίον τής «Α¬
  ληθείας», την κεφαλή τού έκ
  δότη τής Οποίας ζητσ «επί
  πίνακι».
  ΑΦΟΡΜΗ τό δτι λέει θί-
  ξαμε τόν ύπουργό Δικαιοσύ
  νης καί αίτία τό δτι χτυττά
  με μέ έμπρηστική άρθρο-
  γραφία την Κιεδερνηση.
  ΚΑΛΕΙ λοιπόν δχι μόνο
  τόν κ. Είσαγγελέα (έξ σλ-
  λου έκεΐνος δέν έχει άνάγκη
  από προσκλήσεις), άλλά
  καί τή Γραμματεία Τΐ/ποι/,
  νά λάβει μέτρα εναντίον μας
  ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ * μάλιστα
  τής έν λόγω εφημερίδας
  φτάνει νά γενικεύει τό θέμα
  και νά έπιτίθεται κατά τού
  Έπαρχιακοϋ Τύττοιτ καί μ έ
  ρος τού Άθναϊκο^ «που
  Ο κ. Γ. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ
  ΥΣΤΕΡΑ άπό πολύχρονη
  ύπηρεσία στό Ήράκλειο κυ
  ρίως δπου ΰπηρέτησε σάν
  Πταισματοδίκης ό κ. Γ.Άν
  τωνακάκης άποχώρησε συμ!
  πληρώσας τό δριο ήλικίας
  πού προβλέπει ό νόμος.
  Ό κ. Γ. Αντωνακάκης θά
  μείνει άξέχαστος σέ δσους
  τόν γνώρισαν, σάν πιστός
  ύπηρέτης τής Θέμιδας,.σάν
  σωστός καί Όλύμπιος Δι
  καστής σάν δίκαιος, πράος
  καί μειλί^χιοςι "Ανθρωπος.
  Στό μακροχρόνιο διάστη
  μα τής υπηρεσίας τού όσυμ
  παθέστατος Δ ι καστής κα-
  τάφερε, εντελώς άπροσποίη
  τα, νά «δέσει» την προσω-
  πικότητά τού μ έ τό Ήρά¬
  κλειο καί τούς άλλους τό¬
  πους πού ΰπηρέτησε.
  Σάν "Ανθρωπος καί σάν
  Δικαστής καίκυρίως σάνπρο
  ανακριτικός ύπάλληλος, ύ
  πήρξε ευρύτατα ν^στός, δ
  λοι δέ πού συνεργάστηκαν
  μαζί τού ή που τόν γνώρι
  σαν έστω καί γιά λίγο, τόν
  εξετίμησαν βαθύτατα.
  Ή άκρα ακριβώς έχτίμη
  ση πού εχαιρε καί έξακολου
  θεΐ νά χαίρει ό κ. Γ. Άντ»
  νακάκης όάξιοςΠταισματοδί
  κης, υπήρξε ή μεγαλύτερη ά
  μοιβή τού, στή μακροχρόνια
  θετική ύπηρεσία πού πρόσ-
  Φερε στή Δικαιοσύνη και
  στήν Κοινωνία.
  Τοΰ εΰχόμαστε κάθε εΰτυ
  χία στόν ΰπόλσιπο 6ίο τού
  σά συνταξιούχου καί ευχόμα
  στε δπως οί διάδοχοί τού,
  νά είναι άντάξιοι τοΰ προκα
  τόχου τους.
  ■■■■■■■■■■■■■■«Ι
  ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
  ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
  Σήμερα Δευτέρα στίς 7 μ.μ
  στήν αΤΘουσα τού Δημοτικόν Συ¬
  μβουλίου "Ηρακλείου, θά συγκεν
  τρωθοΰν τα μέλη τοϋ Τοττικοϋ
  Παραρτήματος τής 'Επιτροπής
  Οίκοδόμων τής Είρήνης, προκειμέ
  νού νά ένημερωθοΰν άπό τό Έκ-
  τελεστικό ΓραφεΤοΐ γιά τή μέ¬
  χρι σήμερα πορεία καί νά συ-
  ζητήσουν πάνω στήν όργάνωση
  των έκδηλώσεων υπέρ τού Κυ-
  ττριακοΰ Λαοΰ πού θά γίνουν α
  πό 20—27 τρέχοντος.
  ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ
  ΔΥΟ ΝΕΑΡΟΙ
  Σέ φυλακίση 18 μηνών
  καί 1 5 ημερών καταδικάσθη-
  καν χθές τό μεσημέρι άττό τό
  αΰτόφωρο τριμελές Πλημελε,ι
  οδικεΐο Ηρακλείου οί Κων.
  Λιοκουκουδάκης καί Στ. Γι-
  αννακουδάκης οί όποΤοι συν¬
  ελήφθησαν τή νύκτα τής πε-
  ρασμένης Πέμπτης, έπειδή
  εκακοποίησαν άστυνομικά δρ
  γανα ένώ ταύτα ευρίσκοντο
  έν ύπηρεσία.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΑΟριο Τρίτη 19 Ιουλίου
  καΐ ώρσ 9 τό δράδυ θά γίνουν τα έγκαίνια
  τής ΜΠΟΥΤΙΚ ΕΙΔΩΜ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
  «ΤΕΡΖΑΚΗΣ Ο.Ε.»
  ποΰ δρίσκεται στήν Λ. ΚαλοκαιρινοΟ 235
  Σάς προσκαλοθμε νά μσς τιμήσετε
  μέ τήν παρουσίσ σας
  ►♦♦♦
  "ΡΙΖΖΕΚΙΑ ϋΕ ΝΑΡΟίΙ,,
  ή γνωστή πιτσαρίσ
  "Αρχισε νά λειτουργεϊ
  στή νέα της έγκατάστσση
  (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ)
  Σάς περιμένουμε
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΖΟΛΙΔΑΚΗ£
  {
  {
  (
  (
  (
  ( '
  ( >
  Ι '
  ( ·
  ( '
  ( >
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦,
  ►♦♦♦Φ»»»

  ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΕΔΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ προκειμένου νά
  προσλάβουν 2 άρρενας ύπαλλήλους διά τό Κεντρι¬
  κόν ΠρακτορεΤον Ηρακλείου μέ γνώσεις Λογιστικής
  καί τελείαν γνώσιν τής άγγλικής γλώσσης καλεΤ τούς
  ενδιαφερομένους δπως μέχρι 20ής Ιουλίου ΰποβά-
  λουν αΐτήσεις μετά χειρογράφου βιογραψικοΰ σημει-
  ώματος είς τα γραφεΐα Ρούσου Χούρδου 4 — Ηρά¬
  κλειον.
  Οί ύποψήφιοι δέον δπως είναι άπαλαγμένοι στρα¬
  τιωτικών ύποχρεώσσεων καί ήλικίας ουχί μεγαλυτέ¬
  ρας των 30 έτών.
  Έξεταστέα μαθήματα:
  Άγγλικά Γραπώς - Προφορικώς
  Στοιχεΐα Λογισιικής.
  ^ Ό διαγωνισμός θέλει διενεργηθή είς τα γραφεΐα
  τής Έταιρείας μας τήν 21 ην Ιουλίου καί ώραν 5
  ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  μ.μ.