98793

Αριθμός τεύχους

109

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

25/7/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς σ' αυτόν, ποϋ -ρΐν μέ
  χώμα, τού Φράξουν οί «λλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ ϋστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  ΕΖΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΧ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβ-βσνΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙβΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος-Άρ.Φύλ. 109-Δρχ. 5
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  'ΥττΣϋθυνα άριθμητικά στοιχ€ϊα γιά τό Σττικίνδυνο Δμερικάι/ικο ττολφΐκό εργο
  ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΟΑΗΣ
  ΚΡΗΤΗΣ
  ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  ΕΝΑ άπό τα κυριώτερα, αν ΰχι τό κυριώτερο £ργο τοΰ
  ΝΑΤΟ στήν Έλλάδα, είναι τό Πεδίο Βολής Κρήτης,
  τό όποίο κατασκευάστηκε κατό τα χρόνια 1964__68-
  οτό Άκρωτήρι Χανίων και λειτουργεϊ άπό τό 1968 μέ
  χρι καϊ σήμερα.
  ΠΑ τό οπουδαϊο αύτό ΝΑΤΟΙΚΟ, έ"ργο, δίνομε σή¬
  μερα μερικά ύπεύθυνα οτοιχεϊα, κυρίως άριθμητικά,
  γιά νά καταλάβει ό Λαός πάση σημασία δίνουν οί Άμε
  ρικανοϊ, οί όποΐοι ώς γνωστόν έλέγχουν τό ΝΑΤΟ, σέ
  πολεμικά εργα πού έ"χουν κατασκευάσει καΐ συνεχί-
  ζουν νά κατασκευάζουν στήν Κρήτη (δπως τα £ργα
  στήν περιοχή Κά6ο — Σίδερο τής Σητείας).
  ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ αύτό άς θεωρηθεί·σάν μιά έμ-
  πραχτη συμμετοχή μας στήν αφιξη τοΰ Προέδρου τοΰ
  ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέα Παπανδρέου, ό οποίος κατά και-
  ρούς έ"χει άσχοληθεΐ μέ τόν ρόλο των Άμερικανών
  στήν Κρήτη καϊ εχει στηλιτεύσει τή θανάσιμη. παρου-
  σία των Βάσεων στό νησί μας. Άλλά καϊ γενικώτερα
  μέ τίς δηλώσεις, τίς πληροφρίες καϊ τόν άγώνα πού
  κάνει κατά των Άμερικανών, τοΰ ΝΑΤΟ καϊ των ξέ-
  νων παραγόντων πού έπιβουλεύονται την έθνική μας
  άνεξαρτησία, έ'χει προσφέρει πολλά, οτόν τομέα τής
  πληροφόρησης κυρίως τοϋ Λαοϋ, πραγμα πού τοΰ ά-
  ναγνωρίζομε, γι αΰτό καϊ τοΰ άφιερώνομε συμβολικά
  τό παρόν δημοσίευμα.
  Ο ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΙ ΒΑΣΗΣ
  "ΠΕΡΣΟΜΛ ΝΟΝ ΓΚΡΛΤΑ,,
  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ Διοικητής τής Άμερικανικής Βάσης Γουρνών, ή"ρθε καϊ α¬
  νέλαβε, σέ άντικατάστααη τοϋ κ. Χώκινς, ό κ. ΟΑϋΕ.
  Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ «στρατιωτικάς τοποτηρητής» τής Άμερικής στήν περιοχή
  Ηρακλείου, «βγήκε — μάλιστα — σεργιάνι» καϊ χαιρέτησε τούς έκπρόσω-
  πους των τοπικών Άρχών.
  ΔΕΝ ΞΕΡΟΜΕ αν κανεΐς τοϋ εϊπε μέχρι τώρα την πραγματικότητα, γύρω
  άπό τίς διαθέσεις τοϋ Λαοϋ μας, πρός τό πρόσωπό τού, ΰχι φυσικά σάν άτό-
  μου, άλλά σάν Διοικητή τής Άμερικανικής Βάσης Γουρνών.
  ΜΑΘΕΤΕ λοιπόν νέε άρχιμισθοφόρε των ΗΠΑ στό Ήράκλειο κ. ΟΑϋΕ,
  δτι εϊστε — μαζι μέ τούς αλλους — πρόσωπο μή έπιθυμητό ή δπως λέγεται
  στή διεθνή διπλωματική γλώσσα: «ΠΕΡΣΟΝΑ ΝΟΝ ΓΚΡΑΤΑ».
  —τ
  5
  ι············*··········*·········*
  ΠΡΙΝ αρχίσωμε την παράθεση των άρι-
  θμητικών στοιχείων, θυμίζομε στόν άνα-
  γνώστη βτι τό Πεδίο Βολής Κρήτης χρη-
  σιμοποιοΰν οί χώρες Έλλάδα, Βέλγιο, Όλ
  λανδία, Γερμανία καϊ ΗΠΑ,' πραγμα
  πού δείχνει την σχέση τής Άμερικής μέ
  τό «είρηνικό» — δπως άποκαλεϊται — £ρ
  γο αύτό, τό όποΐο διοικεΐται άπό "Ελλη-
  να Διοικητή, άλλά σέ περίπωση πολέμου
  τίθεται στή διαθέση τοΰ ΝΑΤΟ, δηλαδή
  τής Άμερικής!...
  ΣΗΜΕΙΩΝΟΜΕ άκόμη δτι στό Πεδίο
  αύτό γίνονται πραγματικές 6ολές κατευ-
  θυνομένων βλημάτων καϊ πυραύλων επί
  συγκεκριμένων στόχων, έτσι ώστε ή έκ-
  παίδευση νά γίνεται τελεία. "Ενας δέ ά¬
  πό τούς λόγους πού έπιλέχτηκε ήπεριοχή
  αυτή είναι τό δτχ τό Άκρωτήρι Χανίων
  καϊ ό θαλάσσιος χώρος, χωρΐς την υπάρ¬
  ξη κατωκειμένων νήσων μεταξύ Κρήτης
  —Κυκλάδων, είναι στοιχεΐα πού έπιτρέ-
  πουν την άσφαλή εκτελέση των βολών.
  Κι άκόμη δτι οί μετεωρολογικές συνθή-
  κες είναι α,ριστες, μέ άποτέλεσμα νά μπο
  ροϋν νά γίνονται βολές καθ" δλο τόν χρό
  νο.
  ΠΡΕΠΕΙ νά σημειωθεϊ άκόμη δτι ή Δι-
  οίκηση τοϋ Πεδίου Βολής Κρήτης, έπα-
  νειλημμένα £χει δηλώσει δτι «ουδέν πυ-
  ρηνικόν δπλον υπήρξε ποτέ, οΰτε ύπάρ-
  χει είς τό Π.Β.Κ.», πραγμα δμως πού 2-
  χει άμφισ6ητηθεΐ κατά καιρούς.
  ΠΑΡΑ την παραπάνω δήλωση — έστω
  καϊ νά έκληφθεΐ σάν άληθινή — τό Πε¬
  δίο Βολής δέν είναι κατά τή γνώμη μας
  έ*ργο είρηνικό άλλά £ργο πολεμικό, μέγα
  λο καϊ σπουδαϊο πού έξυπηρετεϊ κυρίως
  την Άμερική, δέν παύει δέ νά αποτελεί
  έναν πόλο έλξεως βλημάτωγ σέ περίπτω-
  ση διεθνοΰς πολεμικής σύρραξης αρα εί¬
  ναι έ*ργο λίαν έπικίνδυνο γιά την Κρήτη.
  ΚΑΙ τώρα παραθέτομε τα άριθμητικά
  στοιχεΐα, άπό τα όποϊα ό άναγνώστης πολ
  λά θά καταλάβει.
  # Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
  ΠΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ "ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ,, ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ...
  ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΙΊΙΚΗ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,,
  ΤΗΝ ΐαΐΙΙ ΜΕΡΑ: 21ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 77
  ΠΡΟΤΟΦΑΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ !..
  «ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΣΥΜ¬
  ΠΤΩΣΗ» : Μόνο ετσι μπο-
  ρεϊ νά χαρακτηρίσει κα-
  νείς, χωρΐς νά πάει τό μυα
  λό τού στό πονηρά, τό γε-
  γονός δτι άπό την Είσαγ-
  γελία Έφετών Κρήτης,
  προοδιορίστηκε καϊ δεύ-
  τερη δίκη κατά τοϋ διευ-
  θυντή τής «Αληθείας», την
  Λδια μερά 21 Σεπτεμβρίου
  1977, ή όποία στήν πραγμα
  τικότητα είναι ή τρίτη, ά-
  φοϋ την ϊδια μερά ό Μάνος
  Χαρής είναι κατηγορούμε-
  νος καϊ σέ Δικαοτήριο τοϋ
  Ηρακλείου!!!
  Δικαίωμα φυσικά των
  Είσαγγελικών Άρχών εί¬
  ναι νά προσδιορίΓουν δσες
  δίκες θέλουν κατά ενός κα
  ιηγορουμένου, νομίζομε δ¬
  μως δτι είναι κάτι πού δέν
  συνειθίζεται. Τώρα γιατΐ
  έφαρμόζεται σ' έμας, αύτό
  αν δέν είναι «διαβολική
  συμπτωση», είναι κάτι αλ·
  λο.
  Ή τρίτη δίκη, την κλήση
  τής οποίας πήραμε στΐς 22
  Ίουνίου, άφορδ την έ'φεσή
  μας^ κατά τής αποφάσεως
  τοΰ Πλημμελειοδικείου
  Χανίων, τύ όποίο καταδίκα
  σε πρόσφατα, έρήμην, τόν
  διευθυντή τής «Αληθείας»
  σέ 4 μήνες φυλακίση διό¬
  τι δήθεν — εϊπε, δταν πρό
  ενός χρόνου ήταν φυλακι-
  σμένος στΐς φυλακές Χανί
  ών δτι: «ό ΰπουργός τής
  Δικαιοσύνης κ. Στεφανά¬
  κης είναι μαλάκας».
  Άξίζει νά ύπενθυμίοω-
  με δτι έπειδή δημοσιεύσα-
  ■■■■■■■■■■■•■■■■ι
  ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
  ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  ΣΗΜΕΡΑ άρχίζουν στό Ήρά¬
  κλειο οί έκδηλώσεις γιά την Κύ
  προ, πού όργανώνονται άπό
  την τοττική Έπιτροττή των 01-
  κοδόμων τής Εϊρήνης. |
  Μεταξύ των έκδηλώσεων πε
  ριλαμβάνονται. "Εκθέση Φωτο
  γραφιώυ, προβολές ταινιών, διά
  θέση λουλουδιών, όμιλία κλπ.
  Μέχρι τό 6ράδυ τού Σα66ά-
  του, ττού έκλεισε ή υλη της έφη
  μερίδας μας, ϋπήρχε μιά άνεπι
  6ε6σίωτη πληροφορία δτι θά έρ-
  χόταν νχϊ μιλήσει σχετικά ό γνω
  στός Κύπριος πολιτικός κ. Λυ-
  σαρίδης.
  'ΕκεΤνο πάντως ποΰ πρέπει
  νά τονιστεϊ είναι ή ώραία ττρω
  τοβουλία της 'Επιτροττής των Οί
  κοδόμων της Εΐρήνης, νά διορ
  γανώσουν τίς παραπάνω έκδη-
  λώσεις, γιά την όποία καϊ άξί-
  ζουν θερμών συγχ«ρητηρ!ων
  με ώς έ'χει παραπάνω, τό
  περιεχόμενο τής άπόφα-
  σης αυτής, μας άσκήθηκε
  καϊ νέα δίωξη άπό την Εί
  σαγγελία Ηρακλείου, γιά
  δήθεν περιύβριση 'Αρχής
  καϊ συγκεκριμένα τοΰ άνω
  τέρω κυρίου ύπουργοΰ.
  Δέν θά μας φανεί παρά-
  ξενο καϊ γιά τό σημερινό
  δημοσίευμα, άφοΰ άναφέρο
  με πάλι τό θέμα τής δίκης
  αυτής, νά μας άσκηθεϊ καϊ
  νέα δίωξη!. . .
  Πάντως νομίζομε δτι τού
  λάχιστον ό προσδιορισμός
  των δικών, δταν μάλιστα
  είναι τόσο σοβαρές, δέν
  πρέπει νά γίνεται τόσο.. .
  άπλόχερα, την ϊδια μερά,
  διότι, δπως καϊ νά τό κά-
  νομε άξιότιμε κ. Εΐσαγγε-
  λέα, δέν είναι εΰκολο γιά
  έναν κατηγορουμενο, δ¬
  πως εμείς, νά άντιμετωπί-
  ζει την ϊδια μερά τρείς δί¬
  κες! Καϊ ψυχική έξόντωση
  είναι, άλλά καϊ οίκονομι-
  κή. Καϊ έπειδή ό στόχος ό-
  ρισμένων «γνωστών — άγ-
  νώστων» είναι ή οίκονομι-
  κή μας έξόντωση (μιά πού
  τα όλλα μέσα απέβησαν ...
  ΰκαρπα) καλόν είναι γιά
  τίς Εϊσαγγελικές Άρχές
  νά μή δημιουργεϊται ού"τε
  ή ελαχίστη ύποψία, δπ
  συμμετέχουν ή" άπό«διαβολι
  κές συμπτώσεις» συμπλέ-
  ουν χωρΐς νά τό θέλουν μέ
  έκείνους πού έπιδιώκουν
  νά μδς έξοντώσουν.
  Αύτά φυσικά γιά. . . ιό
  μέλλον γιατΐ τώρα τα κλη-
  τήρια θεσπίσματα δέν άνα-
  καλοΰνται.
  Έκεϊνο πού μένει είναι
  Φ Συνέχεια στή σελίδα 4
  ♦♦♦< ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΜΙΚΡΟΤΗΤΑ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ τής ΕΤΒΑ, εστειλε πρός δημοσίευση στόν Τοπικό Τύπο, μιά διαφημίση σχετική μέ τα «Βασικά Οϊκο νομικά Μεγέθη» της, άντ! παγίας άμοιβής 8 000 (όκτώ χι λ ι άδων) δρα)ήιών. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ τής ένημερωτικής αύτή^ διαφήμισης, έ'φερε πρός τίς έφ*ίμερίδες τού "Ηρακλείου, μαζί μέ τίς σχετικές έντολές, ό Γεν. Γραμματέας τής Ενώσεως Έπαρχιακοΰ Ύύττο^) κ. Γ. Κοττσαράκης, όϊ όττοΤος καΐ ένημέριοσε την «Ά λήθεια» γιά τό δτι συμπεριλαμδανόταν στήν κατάσταση καϊ δτι τό σχετικό «κλισέ» θά έ'δινε πρός έκτύπωση, μετά τή χρησιμοποίησή τού άπό τις άλλες έφημερίδες. Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας κράτησε τόν σχετικό χώρο καϊ περί- μενε μέχρι τό μεσημέρι τού ττροχθεσινοΰ Σαβδάτου τό κλι σέ, τό όποΐο εΤχε κατασκευασθέν ά—ό την «Μεσόγειον, στήν όποία καΐ πρωτοδημοσιεύτηκε. ΔΥΣΤΥΧΩΣ τό παραπάνω «κλισέ», δέν έ'φτασε τελικά στά χέρια τής «Αληθείας», γιατ! — παρά τις φιλότιμες και • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή Σελ. 4 ΕΝΩ ΠΕΡΙΟΔΕΥΕΙ ΑΠΟ ΧΟΕΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Βαρεία προκιϊητική κατηνορια τοϋ Γεωρνΐου Μαύρου κατά τοϋ Ανδρ. Παπανδρέου ΠΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΠΛΗΣΙΑΣΑΝ τόσο κο/τά — παρά τό δτι έξ άρχης τούς χώριζαν τόσες βασικές διαφορές άρχών — άλλά τελι¬ κά οί πολΐτικοί τους δρόμοι χωρίσανε όρισπκά. "Ετσι, τώρα ό Πρόεδρος τοΰ ΠΑΣΟΚ κ. "Ανδρέας Παπανδρέ ου, περιοοεύει την Κρήτη — τόν χώρο πού έπικρατεϊ πολιτικά ή παράταξη τής ΕΔΗΚ, τής οποίας Άρχηγός είναι ό κ, Γ.Μαϋρος — καΐ ένημερώνει τόν Λαό της, επί σοβαρών πολιτικών καΐ έθνικών θεμάτων. Άπό την πρόαφατη άρνηση συνεργασίας τοϋ κ. Παπανδρέ ου καΐ τή σημερινή επιτύχη τού περιοδεία στήν «μι- κρή περιοχή» τού, ό κ. Μαΰρος φαίνεται δτι θύμωσε άρκετά. Τόσο ώστε, σέ πρόοχρατη δήλωσή τού, ξεστό- μισε βαρεία κατηγορία πρός τόν κ. Παπανδρέου, ά- παντώντ,αζ <*Κ έξϋς, στίν παρακάτω δημοσιογραφική ερωτήση, ή όποία διευκρινίζομε δτι δέν είναι οική μας: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ή σημερινή πολιτική τοΰ τοΰ κ. Παπανδρέου, προδίδει άσυνέπεια, έν σχέ¬ σει μέ δσα έόλεγε περΐ ένότητος πρό όλίγου; ΜΑΥΡΟΣ: Έμφανίζεται σάν άσυνέπεια, σχετικά μέ δσους άγώνες υπέρ τής Ενώσεως τής Δημο¬ κρατικής Παρατάξεως, δηθεν £κανε πρό ολίγων μηνών. Βασικά ή πολιτική τού δχει άπόλυτη συνέ • Συνέχεια στή σελίδα 4 Εϊχε φορτωΘει άπό τό Ήράκλειο άντί 2.000.000 δολ. ΠΕΝΗΝΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΣΚΟΥΛΙΚΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΑΦΙΔΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ! Έπιβεβαιώνονται δσο γράψαμε στό παρελθόν 0Υ0 ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΑΙΚΟΠΤΕΡΑ ΠΡΟΣΓΕΙΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΛΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Παραλάβανε άπό Άμερικανικό άεροπλάνο δυό κιβώτια Στήν εφημερίδα των Α¬ θηνών «Έλευθεροτυπία», δημοσιεύτηκε την περασμέ- νη Πέμπτη 21 "Ιουλίου, τό παρακάτω κείμενο, τό ό- ποίο άφορα είδικά τό Ήρά κλειο καί τό όποίο άναφέ- ρεται σέ 2να σοβαρώτατο θέμα. Τό κείμενο αύτό, μέ τόν τίτλο «Μυστήριο», δχει ώς εξής: ΜΥΣΤΗΡΙΟ •Άπορία άναγνώστριας της «Ε»: Πώς είναι δυνατόν νά προ σγειώνονται στό Ήράκλειο της Κρήτης δυό τούρκικα έλικότττε- ρα, τα 1398 καΐ ΜΟΙ; «Τα εΤδα διηγεΐται μέ τα μά- τια μου, να χαμηλώνουν νά μέ νούν γιά λίγο στό διάδρομο πού χρησιμοποιεΐ ή, άμερικανχκή άε- ροπορία. ΕΤχαν καϊ τα 6υό τό σήμα τής ημισελήνου. Πέντε λε πτά άργότερα προσγειώθηκε ε- να άμερικανικό άσθενοφόρο τζέτ μέ τό σήμα τοΰ Ε.Σ. έναν κόκκι νο σταυρό. Κατέβηκαν οί πιλό- τοι καΐ των τριών και οί Τοϋρκοι παρέδωσαν στόν Άμερικανό δύο δέματα,σάν χαρτοφύλακες. Δέν μέ άττασχολεΐ τόσο γιατΐ έγινε αυτή ή σι>νά—|ση, ούτε τό γεγο
  νός δτι εΤδα άργότερα τό άμερι
  κάνικο άεριωθούμενο νά προσγει
  ώνεται στό 'Ελληνικό, λίγο μετά
  την προσγείωση τοΰ άεροπλά-
  νου τής Όλυμπιακής ποΰ μέ εφε
  ρε στήν Άθήνα. Ή άπορία μου
  είναι: άττό ποΰ άπογειώθηκαν τα
  δυό τούρκικα έλικόπτερα,
  έφεραν καΐ τα δυό τό σήμα τής
  ημισελήνου; Καΐ γιατΐ στό Ήρά
  κλειο; Μήττως μπορεΐτε νά μάς
  φωτίσετε σεΤς;»
  Εμείς δέν μπορέσαμε
  Άλλά πρέπει νά ΰπάρχει κά
  ποίος πού νά μπορεΤ. Γιά νά τόν
  διει/κολύνουμε προσθέτουμε δτι
  ή προσγείωση των τουρκικών έλι
  κοπτέρων έ'γινε στϊς 18.20 α¬
  κριβώς την προπερασμένη Πα-
  ρασκευή.
  "Αν δέν κάνουμε λάθος ΰπάρ
  χούν τώρα καΐ "Ελληνες συνδι-
  οικητές στΐς «πρώην» άμερικανι
  κές βάσεις.
  Έλπίζομε δτι κάποιος άρ-
  μόδιος θά δώσει ϊσως μιά
  δικαιολογητική απαντήση.
  Άλλά μέχρι τότε ύπενθυμί
  πού ζουμε δτι άρκετέςφορέςέχο
  ΣΤΟ προχθεσινό (21—7—77) φύλλο τής Άθηναϊκής
  εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», δημοσιεύτηκε μιά έπιστολή
  τοΰ είσαγωγικοϋ οϊκου Ρ. ]. ΑίΕΧΑΝΟΕΒ. καί Οο,
  μέ άπόκομα τοΰ 'Υγειονομικοϋ Δελτίου των Η.Π.Α,
  πού άναφέρει δτι σταφίδες άπό τό Ήράκλειο που-
  λήθηκαν πέρυσι άντί 2.000.000 δολλαρίων στήν Ά¬
  μερική, άλλά δέν έγιναν δεχτές καί έπιστράφηκαν,
  γιατί τό 'Υγειονομεϊο τίς βρήκε άκατάλληλες. Πε-
  ριεϊχαν ΰμμο, τρίχες, μούχλα καί σκουλίκια ζων-
  τανά!!!
  Τό θέμα γιά την περιοχή μας,
  ποΰ στηβίζει, κατά £να μεγάλο
  ποσοστό, την οίκονομία της στήν
  σταφίδα, είναι άρκετά σοβαρά.
  Δυσφημεΐται στΐς έξωτερικές ά-
  γορές ή σταφίδα μας, μέ άμεσες
  γιά τις παραγωγικές τάξεις, έ-
  πιπτώσεις.
  Γιά δλα αΰτά βεβαία, ψταΤνε
  όρισμένοι κερδοσκόποι καΐ άσυ-
  νείδητοι, πού θέλουν νά λέγον-
  ται «έμποροδιομήχανοι» ή «στα
  φιδοεξαγωγεΐς» οί όποίοι δέν έ-
  φαρμόζουν τούς κανόνες ύγιεινής
  καΐ καθαριότητος. Όμως, ή εύ-
  θύνη δέ σταματά σ' αΰτούς. Εϋ-
  θύνες πρέπει νά ζητήσουμε άπό
  κάποιον άλλον: Τό Κράτος κα!
  κυρίως άττό τίς άρμόδιες ΰπηρε-
  σίες τού, δπως είναι ή Διεύθυνση
  Γεωργικώυ Ύπηρεσιών, ή όποία
  είναι αρμοδία γιά τόν ποιοτικό
  καΐ ποσοτικό ελεγχο των έξαγω
  γίμων ττροιόντων. Χωρΐς τόν έ-
  λεγχο αυτόν, είναι άδύνατη ή έ-
  ξαγωγή δττοιουδηποτε προίόντος
  καΐ φυσικά, κα! τής σταφίδας.
  Ό έλεγχος αύτός άσκείται
  στήν περιοχή Ηρακλείου άπό εί
  δικούς Γεωπόνους — 'Ελεγχτές
  οί όποίοι περιέρχονται τα σταφι
  δεργοοτάσια καΐ έξετάζουν τό υ¬
  πό εξαγωγήν προϊόν.
  Νομίζουμε πρώτ' άπ' δλα, δ¬
  τι εΤναι καιρός νά βελτιωθεϊ, μέ
  βάση τα έπιστημονικά δεδομένα
  ό τρόπος δειγματοληψίας, πού
  γίνεται σήμερα κάπως πρόχει-
  ρα άφοΰ έξετάζονται «άντιπροσω
  πευτικά» δείγματα τής τυποποι-
  ημένης σέ σελοφάν σταφίδος, ό-
  πότε δίδεται στόν έξαγωγέα ή
  δυνατότητα νά «περάσει» καΐ τή
  λεγόμενη «σαβοϋρα» μέ διαφό¬
  ρους τρόπους (καλυτέρα: κομπί-
  νες) στήν έξαγωγή.
  Νά έξοττλισθεΐ μέ σύγχρονα
  μηχανήματα ποιοτικοΰ έλέγχου
  ή Διεύθυνση Γεωργίας Ήρακλεί
  ου, γιατ! τό «Χημεϊο» της είναι
  ίνα πρόχειρο κατασκεΰασμα, χω
  ρις ούσιώδη όργανα κα! μηχανή
  ματα. Όταν κατά την κρίση τοΰ
  Γεωπόνου— 'Ελεγχτή, χρειαστεΤ
  άνάλυση, τα δείγματα στέλνον-
  ται στό Γενικό Χημεΐο τοΰ Κρά-
  τους, δττου είναι άμφίβολο, λό¬
  γω τής ττολλής δουλειάς, άν μπο
  ρεϊ νά γίνει γρήγορα Χημική Ά¬
  νάλυση.
  Άλλά καΐ χωρΐς αϋτά τα όρ
  γανα, θά μποροΰσε νά γίνει κά¬
  ποιος σωστότερος έλεγχος, πού
  σύμφωνα μέ τα δεδομένα τής
  ΑίΕΧΑΝΟΕΚ Οο, δέν γίνεται.
  Γιατί τα ζωντανά σκουλίκια καΐ
  οί άκαθαρσίες, εΤναι πράγματα
  «χοντρά».
  Στή νέα αύτη δυσφήμιση
  τής σταφίδος μας, πρέπει νά
  άτταντήσουν μέ σκληρή γλώσ¬
  σα οί παραγωγοί, ττού άγωνί
  ζονται μόνοι τους γιά νά ττα-
  ρουσιάσουν ίνα διαλεχτό ττροϊ-
  όν καί νά ζητήσουν τό λόγο, δ-
  χι άπό τούς λίγους άσυνείδη-
  ■ΑΣυνέχεα στή σελ ί δα 4
  με γράψει δτι στό Άεροδρό
  μιο Ηρακλείου ίσχύει ώς
  πρός τούς Άμερικανούς ή
  γνωστή παροιμία «έμπα-
  στε σκύλοι άλέστε...»
  ΦΕΥΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ΝΕΟΣ διοικητής τής 126 Σ.Μ.
  Άεροπρίας, πού έδρεύει στό Ά
  εροδρόμιο Ηρακλείου, διορίστη-
  κε ό Σμήναρχος, κ. Ευάγγελος
  Βενετσάνος.
  Μέ την εϋκαιρία τής παραδό
  σεως τής Διοικήσεως, όργανώ-
  θηκε δεξίωση άπό τόν μέχρι τώ
  ρα διοικητή καΐ την κυρία Χρ.
  Πολυμέρου, στήν όποία παρα-
  βρεθήκανε έκπρόσωποι των Άρ
  χών καΐ πολλά μέλη τής Ήρα-
  κλειώτικης Κοινωνίας, προχθές
  Σάδβατο βράδυ.
  Μέ την εύκαιρία αυτή σημειώ
  νομε ότι ό άττοχωρών διοικητής
  κ. Πολυμέρου, υπήρξε ένας κα¬
  λάς "Ελληνας άξιωματικός μέ
  πολλά προσόντα σάν στρατιώ-
  της καΐ σάν άνθρωπος. Καΐ τα
  λόγια αύτά δέν είναι σχήμα λό
  Λ Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΤΑΙΙΤΖΗ
  ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΓΙΟΦΥΡΟ
  "Ενα παράπονο μδς έκ-
  φράσανε πρΐν άπό λίγες μέ
  ρες, όρισμένοι όδηγοΐ αύτο
  κινητών ταξΐ, σχετικά μέ κά
  ποίον συνάδελφό τους πού
  νοσηλευόταν σέ κάποια κλι
  νίκη τοΰ Ηρακλείου, έπει
  δή εϊχε την άτυχή σύμπτω
  ση, νά διαθέτει μεγάλο σχε
  τικά αύτοκίνητο πού δέν
  χωρεΐ στά στενοσόκακα
  τοϋ παλιοϋ Ηρακλείου.
  Κι έπειδή τό ταξΐ δέν προ
  χώρησε στά στενά, έ"πρεπε
  κάποιος νά έκδικηθεΐ.
  "Ετσι, την άλλη μερά
  τα μεσάνυχτα, παράσυρε
  κάποιος συγγενεής τοΰ ά-
  παιτητικοΰ έπιβάτη, τό τα-
  ξΐ σέ κάποιον έρημικό δρό
  μο στό Γιόφυοο γιά «νά
  φορτώσει κάτι». Προθυμο-
  ποιήθηκε ό ταξιτζής νά βοη
  θήσει, άλλά οί «νταήδες»
  πού ξεφύτρωσαν άπό τα
  χωράφια τόν οάπισαν στό
  ξύλο, μέ άποτέλεσμα νά
  τόν βρεϊ σέ άσχημη κατά¬
  σταση κάποιος ήλλος συνά
  δελφός τού, ΰστερα άπό λ< γες ώρες καΐ νά τόν στήν κλινική. πάει Δικαιολογημένο παράπο νο. Οί ταξιτζήδες, είναι ΰν θρωποι φτωχοί, μεροκαμα- τιάρηδες, πού άναγκάζον- ται γίνονται ύπερέτες αλ- λων γιά νά βγάζουν τό ψω- μΐ τους. Άλλοίμονο ά"ν οέ κάθε παράπονο μας, έστω καΐ δικαιολογημένο, πρέ¬ πει νά φτάνουμε στό έπίπε δο τής ζούγκλας καΐ των ά ξημέρωτων ζώων...
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1977
  Ζωγραφικπ
  Στή γκαλερί Κ. Σταυρα-
  κάκη, συνεχίζεται ή εκθέ¬
  ση Κρητών Καλλιτεχνών,
  μέ συμμετοχή των κυριωτέ
  ρων εκπροσωπών των Ζω-
  γράφων, Γλυπτών καί Χα-
  ρακτών τού νησιοΰ μας. Έ
  κτίθενται βργα χαραχτηρι-
  στικά καί έκπροσωπευτικά
  πού δείχνουν δτι αί τουτο
  τόν τόπο, δέν έ'παψε οΰτε
  στιγμή τό πνεΰμα καί ή Τέ
  χνη νά ύπηρετείται πιστά,
  μέ πεϊσιια καί δύναμη. Την
  Εκθέση διοργανώνουν τα
  συνεργαζόμενα σωματεΐα,
  γιά τό «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 77».
  Συμμετέχουν [οί Γιώργος
  Γεωργιάδης, Βασίλης Ζαχα
  ράκης, Κωστής Ηλιάκης,
  Λευτέρης Κανακάκης, Βασί
  λης Κελαϊδής Γιώργος Κου
  νάλης, Άριστέα Κριτσωτά¬
  κη, Γιώργος Μανουσάκης,
  Φωτεινή Μηλιδάκη, Γιάν¬
  νης Μιγάδης, Μίνως Μυλω
  νδς, Άριστόδημος Παπαδά
  κης, Γιάννης Παπαδάκης,
  Γιάννης Παρμακέλης, θω¬
  μάς ΠαπαδοπεράκΓ|ς, Γρυ-
  λιός, 'Άγγελος Σταυρουλά
  κης, Νίκος Σταυρουλάκης,
  Μανόλης Τζομπανάκης Θω
  μάς Φανουράκης.
  Έκεΐνο πού πρέπει νά
  τονιστεΐ ίδιαίτερα> είναι ή
  συνεπεία κι' ό σεβασμός
  των φτασμένων μας καλλι¬
  τεχνών άπέναντι στό κοι-
  νό. Δουλειά προσεγμένη,
  χωρίς προχειρότητες, χω-
  ρίς προσκολληθή στό «έμ-
  πορικό» καί «κερδοφόρον.
  Άκόμη, α.ς πάνε μερικοί
  πού θαρροΰνε πώς είναι τό
  «κάτι ήλλο» στό κοινωνικό
  σύνολο μέχρι την γκαλερί
  τοΰ Κ. Σταυρακάκη, νά πά
  ρουν £να μάθημα σεμνότη-
  τας καί σεβασμοΰ, ξεκινών
  τας άπό τίς χαμηλές τιμές
  πού ίίχουν 6άλει οτά έ'ργα
  τους οί γνΐ'ισιοι καλλιτέχ-
  νες.. ..
  ΕΚΘΕΣΗ
  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΜΑΚΕΛΗ
  Έναν μεγάλο τής Γλυ-
  πτικής «φιλοξενεϊ» τό Ήρά
  κλειο. Πρόκειται γιά τόν
  Ήρακλειώτη Γιάννη Παρ-
  μακέλη, τόν γλύπτη πού ξε
  κίνησε άπό την Άλικαρνασ
  σό, γιά νά κατακτήσει την
  Έλλάδα, τόν κόσμο. Βλέ
  ποντας τα έργα τοΰ
  Παρμακέλη κανείς, νομίζει
  δτι βρίσκεται μέσα σ' £να
  Μουσείο τοΰ Μέλλοντος, δ
  που προσπαθοΰν νά έκφρά-
  σουν τόν όνθρωπο τής έ-
  ποχής μας καί την έξέλιξη
  τοΰ προβληματισμοΰ τού.
  Έργα έμπνευσμένα άπό
  τόν ϊδιο τόν Λαό, άπό τούς
  άγώνες, τούς καϋμούς καί
  τα βάσανα τής Ρωμΐοσύνης.
  Πρόσωπα τραγικά, πού θυ
  μίζουν την μεταβατικότητα
  τής Κοινωνικής συγκρότη-
  σης, πού άφήνουν διάσκορ
  πά μυνήματα αίσιοδοξίας.
  Ή Εκθέση γίνεται στήν
  Βασιλική τοΰ Άγίου Μάρ¬
  κου καί θά διαρκέσει μέχρι
  10 Αύγούστου.
  ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΝΟΥΡΑ
  Συνεχίζεται ή εκθέση ζω-
  γραφικής τής Νίκης Μα¬
  νουρά πού αρχισε στή Λό-
  τζια, την περασμένη 6δομά
  δα, μέ 65 ρργα, λάδια καί
  τέμπερες.
  ΗΑΣΠΑ
  Γ1ΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
  ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΕΣ
  ΤΡΑΓΠΔΙΕΣ
  Σημαντικό καλλιτεχνικό
  γεγονός γιά τό Ήράκλειο,
  θά είναι οί παραστάσεις
  Άρχαίας Τραγωδίας πού
  θά δώσει στήν ΟΑΣΗ ή Ά
  σπασία Παπαθανασίου μέ
  την καλλιτεχνική Έταιρία
  «ΔΕΣΜΟΙ». Στίς 2 Αύγού
  ότου, θά παρουσιάσει την
  ΑΝΤΙΓΟΝΗτοϋ Σοφοκλή
  καί στίς 3 Αύγούστου, τόν
  ΠΛΟΥΤΟ τοΰ Άριστοφά-
  νη, δηλαδή δυό άριστουρ-
  γήματα των Άρχαίων μας
  συγγραφέων, πού παρά τό
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  δτι εχουν περάσει χιλιάδες
  χρόνια, είναι « σύγχρονα»
  καί τό 1977.ΟΪ παραστάσεις
  δίδονται υπό την αίγίδα τοΰ
  κ. Δημάρχου Ηρακλείου.
  ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΚΟΥΜΠΙ
  Κυκλοφορεΐ σέ μερικές
  μέρες, τό βιβλίο τής Ιωάν
  νας Καρατζαφέρη, «Τό Χά
  μένο Κουμπί» άπό τίς έκδό
  σεις «Καστανιώτη». Τό καί
  νούργιο 6ι6λίο τής Ίωάν-
  νας Καρατζαφέρη είναι ένα
  δείγμα τοΰ δυνατοΰ, έκ-
  φραστικοΰ λόγου, 2να δείγ
  μα καλογραμμένου 6ι6λίου
  δμως, ή Τέχνη τοΰ Λόγου,
  δέν παίζει τόν πρώτο καί
  τόν τελευταΐο ρόλο στήν δ
  λη δομή τού. Ή άξία τού
  βρίσκεται στό δτι ή Ίωάν-
  να Καρατζαφέρη, δέν έ:δω-
  σε σημασΐα μόνο στήν ί-
  δέα γ] μόνο στήν Τεχνική...
  Ανδπ Νάρκΐσσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΡΟΔΟΣ
  ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (*έ δέματα)
  ΞΥΛΕΙΑ (καλούπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡίΙΣΣΙΑΣ
  ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  Ποιότης "Αρίστη · Μεγάλες είσαγωγές
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ
  Γραφεϊο Καλοκαιρινοΰ 208
  ΤΗΛ. 284473 — 220339
  ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΝΟΥΡΓΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΗ «ΜΑΡΙΝΑ»
  Ένας παιδικός παράδεισος πλάι στή Θάλασσα
  ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙΑ — ΑΛΟΓΑΚΙΑ — ΤΡΑΙΝΑ-
  ΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Ήρακλειώτισσες: Φέρτε τό πσιδί σας στό
  κέντρο «ΜΑΡΙΝΑ» γιά νά διασκεδάση καί
  νά ανσπνεύση ίώδιο, στό Ένετικό Λιμάνι
  τοθ Ηρακλείου.
  Αφ01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ ■ Α. ΓΕΟΡΓΑΑΗΓ Ο.Ε.
  ηΐΚΩΛΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΠΙΚΙΟΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί
  5 δωματίων, ώς καί ίσογείων καταστημά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελους κατσσκευής καί επί των όδών
  1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί Άνωνυμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τοθ Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
  ΑΥΤΟΜβΤΟΣ ΤΗΑΕΦΟΝΗΤΗΣ
  ΤΕΖ. Π ■ 127
  ΟΤΑΝ ΑΠ0ΥΣΙΑ2ΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΠΝΟ ΣΑΣ ΣΑΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ
  • θά £χετε ασφαλώς διαπιστώσει δτι ένας σημαντικός άριθμός
  επαγγελματικήν σας ύποθέσεων μένει άνεκμετάλλευτος έξ αί-
  τίας τής άδυναμίας σας νά εύρίσκεσθε πλάι στό τηλέφωνο τοϋ
  γραφείου σας 24 ώρες τό 24ωρο.
  • Ο ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ δΑΝΤΕί Α - 727 σάς προσφε-
  ρει την δυνατότητα νά έκμεταλευθήτε τόν χρόνο τής άπουσίας
  σας.
  Ή χρήση τού είναι άπλούστατη.
  Λαμβάνει τηλεφωνήματα καθ" όλον τό 24ωρο καί άπαντα.
  Έγγράφει κάθε παραγγελία πού τοθ ΰπαγορεύετε.
  Ήχογραφεϊ κάθε ένδιαφέρουσα συνδιάλεξή σας.
  Μεταδίνει άπό μεγαφώνου κάθε καταγραφή πού γίνεται.
  Λειτουργεϊ καί σάν άπλό μαγνητόφωνο γιά νά άκουτε μουσική.
  Διατίθεται καί ώς άπαντητης ΤΥΠΟΣ Μ-101.
  Άποκτάται μέ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
  ΤΗΑΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΑ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΔΕΙΞΙ
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΙΧ. Ν. ΜΠΑΜΙΕΑΑΚΗΣ
  ΚΥΔΩΝΙΑΣ 6 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τηλέφωνο 231.129
  Συνεχίζονται οί Πολιτιστικές Έκδηλώσεις
  ΕΚΘΕΣΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΙΒΑΙΟΥ
  Συνεχίζονται οί Πολιτι¬
  στικές έκδηλώσεις γιά τό
  καλοκαίρι τοΰ 1977, άπό
  τα συνεργαζόμενα Σωμα¬
  τεΐα τοΰ Ηρακλείου.
  'Έτσι, έγινε ή εκθέση
  Κρητών Καλλιτεχνών —
  Ζωγραφικής, Γλυπτικής,
  Χαρακτικής — στήν γκαλε
  ρί Κ. Σταυρακάκη καί τό
  Λαϊκό Πανηγύρι πού έγινε
  στήν Πλατεία Ελευθερίας
  μέ πλούσιο Μουσικοχορευ-
  τικό πρόγραμμα, την περα
  σμένη Δευτέρα.
  Μιά άκόμη άξιοπρόσεχτη
  εκδηλώση, είναι ή εκθέση
  Κρητικοΰ Βιβλίου ύφαντών
  καί χειροτεχνημάτων, πού
  γίνεται στήν αϊθουσα «Θεο
  τοκόπουλος».
  Έγκαινιάζοντας την εκ¬
  θέση αυτή ό Ίστορικός κ.
  Στέργιος Σπανάκης, εΐπε
  τα παρακάτω λόγια, γιά τό
  Κρητικό Βιβλίο:
  «Μία άπό τίς έκπολιτισπ
  κές έκδηλώσεις των Σωμα-
  τείων τής πόλης μας κάτω
  άπό τή συντονιστική δρα-
  στηριότητα τοΰ Συλλόγου
  πολιτιστικής Άναπτύξεως
  Ηρακλείου, είναι ή 'Έκθε-
  ση Κρητικού Βιβλίου ή έκ-
  ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
  ΤΟ Γ)Β μΕΛΛΗ··
  ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕΣΑΝΥΚΤΑ ·
  ΔΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - Ι ΟΝ - ΜΥΚΟΝΟ
  ΤΗΝΟ - ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΗΛ. 283086 - 223050
  ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
  «ΔΑΝΑΗ»
  ΚΟΚΚΙΝΙ ΧΑΝΙ
  Διαθέτει διά τό κοινόν, έκτός την ττ ο λ ι τ ι-
  σμένη τού σάλα κα'ι κουζίνα έκλεκτή, μέ μέγα
  λη ποικιλία μεζέδων καί φαγητών.
  • Άναλαμδάνομε ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ, ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
  ΓΑΜΟΥΣ
  • Ύττηρεσία πρόθυμη — Σέφ σττεσιαλίστας
  ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ
  ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΛΣΕΤΕ ΟΛΑ
  ΑΥΤΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΏΠΩΣ
  ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
  (ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ)
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ
  Νέα, μορφωμένη, γιά ιδιαιτέρα Δ)ντο0
  Έπιχειρήσεως. Άπαραίτητος προϋπόθε-
  σις: δίπλωμα όδηγήσεως. Πληροφορίας
  τηλ. 283.613.
  θέση Κρητικών κεντημά-
  των καί ή εκθέση Κρητικής
  Φωτογραφίας.
  Τό Ήράκλειο #χει παρά
  δοση στήν έκδοτική προ¬
  σπαθεία 6ι6λίων, κυρίως
  κρητικού περιεχομένου στά
  τελευταία έκατό χρόνιΰ καί
  είναι πάμπολλα τα 6ι6λία
  πού εκδοθήκαν έδώ την πε
  ρίοδο αύτη. Οί Ήρακλειώ-
  τικες έκδόσεις διακρίθηκαν
  καί διακρίνονται πάντοτε
  καί γιά τό περιεχόμενο άλ-
  λά καί γιά την καλαισθησΐα
  των καί την έκδοτική τέλει
  ότητά των.
  Την ϊδια περίοδο των τε-
  λευταίων έκατό χρόνων τό
  ενδιαφέρον τής έπιστήμης
  σέ διεθνή κλίμακα αυξηθή
  κε καταπληκτικά καί χιλιά
  δες 6ι6λία καί είδικές γιά
  την Κρήτη Μελέτες στίς
  κυριώτερες εύρωπαϊκές
  γλώσσες ϊταλικά, γαλλικά,
  άγγλικά καί γερμανικά ά-
  σχολοϋνται μέ θέματα κρη
  τικά.
  Τα τέσσερα Κρητικολογι-
  κά Συνέδρια συγκέντρω-
  σαν στήν Κρήτη έκατοντά-
  δες έπιστήμονες Κρητικο-
  λόγους μέ παγκόσμιο κΰ-
  ρος καί £γραψαν καί δημο-
  σίεψαν μελέτες μεγάλου
  ένδιαφέροντος γιά την Κρή
  τη.
  'Ένα μικρά μόνο μέρος
  άπό τίς έργασίες αύτές κα-
  τορθώσαμε νά συγκεντρώ-
  σομε στή σημερινή Εκθέση,
  γιατί δέν πας δόθηκε ό ά
  παιτούμενος χρόνος νά επι
  κοινωνήσομε μέ τούς συγ-
  γραφεΐς.
  Ή σημερινή Εκθέση εί¬
  ναι μιά απαρχή, πού έλπί-
  ζομε νά συνεχιστεϊ στό
  μέλλον, περισσότερο συμ-
  πληρωμένη καϊ πιό τελεία»
  Τό γνωστό
  ΚατΓνΌττωλεΤο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα
  τα εΤδη τοθ
  καττνιστή,
  περιοδικά,
  έφημερίδες '
  καΐ την
  «ΑΑΗΟΚΙΑ»
  Φίλοι τής ήσυχης φυσικάς ζωής.
  Γιά σας φηάξαμε τό «ΜΑΙΙΑ ΟΑΜΡΙΝΟ», κάτι τό ξεχωριστό
  στό εΐδος τού στήν Κρήτη.
  Δίπλα στή θάλασσα μπορεϊτε νά φατε καί νά μείνετε σέ έπιπλω-
  μένες καλύβες ή δομάτια ή καί στήν σκηνή σας άκόμα.
  Σας περιμένουμε και ύποσχόμαστε άξέχαστες διακοπές.
  Τηλεφωνήστε μας στό 0897)31460
  Ι ι
  ΦΡΛΓΜΟΣ
  ΣΤΑ ΥΟΕΡΑΣΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΠΝΗΜΑΤΑ
  Τώρα μττορεΐτε νά έλέγχετε τα ύπεροκττικ& τηλεφωνήιματα πού γίνονται άτιό τό
  τηλέφωνο σοος, τοΐΓθβετώντας βίπλα στήν ροζέτα τοθ τηλεφώνου σας ίνα 5ΑΝΤΕΙ»
  6 Τ - 501·
  Μόνον κατ' εντολήν σας ιιποροϋν νά πάρουν ύτΐιεραστικό άριβμό.
  'ΑσΦαλεια 100% — Βλάβιες μηδέν.
  Γ-----5Πί
  Ι Ι 1 Ι
  ε^^^ΒΤ ι* Μ -
  ΟΤ
  Άναλαμ^άνομεν την τοποθιέκησίν τού αύθηιμερόν.
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΙΧ. Ν. ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗΣ
  Κοδωνίαις β - Τηλ. 231 -129 - ΗΡΛΚΛΕ ΙΟΤ. - ΚΡΗΤΗΣ
  • ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · ΚΟΥ*
  • Έκτός άπό τούς Σφακιανούς Παπάδες, καί τρείς
  Διάκοι, πμωρηθήκανε πρόσφατα άπό τούς προϊ-
  σταμένόυς τους.
  Κάποιος λοιπόν πού πληροφορήθηκε τύ γεγο
  νός καί σέ συσχετισμό μέ την πρόσφατη έρευνα
  τής εφημερίδας μας γιά τή Δακοχτονία, εΐπε:
  —Αυτή είναι, πραγματικά, . . Δ ι α κ ο χ τ ό¬
  ν ί α γιά κλάμματα! . .
  0 Μερικοί πού ήσαν. . . μερικές συζητούοανε πρό¬
  σφατα γύρω άπό την £ρευνά μας γιά τό. . .'Αδελ-
  φάτο.
  —'Έλεγε λοιπόν. . . ή μιά:
  —Πολύ φοβοΰμαι πώς δέν θά γλυτώσωμε.
  Αΰτός παιδί μου, μέ τίς «περιπτώσεις» πού γράφιι
  κάθε τόσο, θά μας.. . ξεφωνήσει δλες!. ..
  Καί κάποιος άλλος . . πιό λογική .. . αύτάς,
  συμπλήρωσε:
  —Ποΰ νά μας προλάβει καλέ, τόσες πού εϊ-
  μαστε; Τρακόσες, χωρία οί κρυφές...
  * Τα μεγάλα «καμάκια», οί κορυφαίοι δηλαδή
  «τουριστοκυνηγοί» ή άλλως έπονομαζόμενοι
  «σβοΰροι», έ*χουν ξεχωριστή όνομασία άπό τα...
  «σ6ουράκια» τής σειράς, αύτά δηλαδή πού δέν οη
  μειώνουν καί μεγάλες ,έπιτυχίες.
  'Έτσι, ό μεγάλος τίτλος τοθ «σβουρου» μέ την
  έ'ντονη δραστηριότητα, είναι... «ζωνόσβουρος»!.,
  Εϊπατε τίποτα;
  β Στήν αύλή τοθ «Κορεάτη», πού όίνοιξε πρόσφα¬
  τα την ταβέρνα «Άστερούσια», πολλοΐ καλοφαγά-
  δες πέφτουν, κυριολεχτικά «μέ τα μοϋτρα», σιό
  φαΐ καί κυρίως στό «σουβλιστό».
  Κάποιος λοιπόν λογοπαίχτης, πού ρωτήθηκε
  σχετικά, άποφάνθηκε:
  —Στοΰ «Κορεάτη» γίνεται. . . τής Κορέας!
  0 Μερικοί άπό τούς... ριγμένους λεσχηάρχες, συ-
  ζητοΰσαν την περίπτωση καί προσπαθοΰσαν νά
  βροΰν τρόπο νά μή κυνηγηθοΰν, δπως έ'γινε μέ
  την Περιηγητική καί τή Λέσχη Έπιστημόνων.
  Κάποιος λοιπόν πρότεινε:
  —Ό μόνος τρόπος είναι νά μετατρέψωμε τόν
  τίτλο ιιας καί νά όνομαστοΰμε: «Περιηγητική Λέ¬
  σχη Έπιστημόνων... Χαρτοπαιχτών»!.. .
  Δέν ξέρω γιά τόν τύπο τοΰ πράγματος, άλλά
  γιά την ούσία, είναι πραγματικά . . . έπιστήμονες
  χαρτοπαΐχτες.
  "Ας τό προχωρήσουν λοιπόν, δέν είναι καί
  τόσο... δύσκολο. Έξ άλλου ό κ. Μαραγκάκης ...
  δέν πλένει μέ "Εσεξ. . .
  " Ένα πετυχεμένο καλαμπούρι άκούγεται τελευ
  τάϊα, οχετικό μέ την άκρίβεια:
  —Γιά νά φας τώρα αύγό, πρέπει νδχεις . φι
  λενάδα την κόττα!. . .
  Ψέμματα;;;
  β Σέ κάποιο άνπψυχτήριο έμΦανίστηκΓ μιπ ρΐοοι
  κή άτραξιόν. ,
  ^ Μόλις τέλειωσε λοιπύν τό νούμερό της, ό κομ
  φερανσιέ παρατήρησε:
  —'Έχω 2να παράπονο: χειροκροτήσατε μόνο
  ΰσοι είστε τοΰ. . . έξωτερικοΰ, τοΰ έσωτερικοΰ τί-
  ποτε...
  * Σχετικό είναι καί τό παρακάτω:
  Μιά παρέα συζητοΰσε γιά την περίπτωση των
  νεκρών πού θάβονται σέ χωριστά νεκροταφεία, ά-
  νάλογα μέ τα πολιτικά τους φρονήματα.
  Ρώτησε λοιπόν κάποιος:
  —Μά γιατί νά ύπάρχει μόνο «Δεξιό» καί «Δή
  μοκρατικό» νεκροταφεΐο καί νά μην ύπάρχει καί
  «Άριστερό»;
  Καί 2νας άλλος τοΰ άπάντησε:
  —Γιατί τότε έιτρεπε νά φτιάξουν... δυό άρι-
  στερά νεκροταφεϊα, £να τοϋ "Εξ καί ί!να τοΰ
  Έσ!. . .
  «Πώς καταντήσαμε λοχία», πού λέει καί τό
  παληό τραγούδι. . . δχι βεβαία τοΰ θεοδωράκη...
  β Κι »?νας πολιτιστικός διάλογος:
  —Τί θά γίνει αν δέν είναι τόν Αϋγουστο έ*τοι
  )ΐα τα εργα τής «Όάσεως», γιά νά παρουσιαστεΐ ή
  τραγο)δία;
  —Άπλούστατα: δράμα!. . .
  Έλπίζω δτι οί άρμόδιοι θά κάνουν τό πάν, γιά
  νά άποφευχθεΐ τέτοια. . . κωμωδία!. . .
  Ώραΐος ίμαν £νας Ήρακλειώτης λουόμενος,
  πού τραγουδοΰσε προχθές, σέ μιά τουριστική
  πλάζ τοϋ Καρτεροϋ, στό ρυθμό τοΰ γνωστοΰ τρα-
  γουδιοϋ «Λοϋλα»:
  —«Τοούχτρα, τσούχτρα, ποΰ είσαι τσούχτρα...»
  Περιττό βεβαία νά σημειώσω, πώς άν καί οί
  τροΰχτρες πού ήσαν γύρω τού τραγουδοΰσαν, θά
  σχηματίσαν μιά... έκατονταμελή χορακ)ία!. . .
  Μέ άφορμή την πρόσφατη καταδίκη δυό νεαρών
  σέ 18 μήνες φυλακή, έπειδή χτύπησαν Άσφαλί-
  τες, έγινε ό εξής διάλογος:
  —Γιατί τόσο βαρεία;
  —Διότι τώρα ύπάρχει τό ίδιώνυμο.
  —Κι' οταν βαροΰσαν αύτοί;
  —Τότε ύπήρχε τό. . . περιώνυμο!
  Τό κακό είναι νά μην ξανάρθει...
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  _»♦» ♦«»«>»♦
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗβΚΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  ΛΛΛ
  ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗ»
  ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Τεχνική έτπμέλεια:
  Ίκτίνου 20
  ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
  - Ήράκλειο Κρήτης
  25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1977
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Σελίδα 3η
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Η ΠΡΠΤΗΙΥ ΑΞΠΜΟΗΗΙΤΓ ΑΓΑΠΗΣ10 ΚΟΚΑΚΙ
  Βγήκα στή Μαρτιατικη νυχ-
  τιά, μέ τό κεφάλι χωμένο στόν ά
  νασηκωμένο γιακά τού σακακιοΰ
  μου Κυλοΰσα άλαφιασμένος ά-
  ναμεσΐς στούς ϊσκιους των δέν-
  δρων καί σβάρνιζα μέ τα πόδια
  μου τα χαλίκια πούβρισκα στή
  στράτα. Τ' άγέρι ττοΰρχονταν
  άττ' την ξερομαδάρα, εΤχε δυνα-
  μώσει την άναπνοή τού. Σταμά-
  τϋΐσα κάτω άττό την καρυδιά τσ'
  'Ελτπνίκης. Μέ λαγαρά μάτια
  καί μέ τό τσιγάρο στό οτόμα
  κυτοΰσα όλοΰθε Τα άστρα φαι-
  νουνταν σά νά νύσταζοη/. *Ενα
  μικρά καί νυσταγμένο άστρου-
  λά,κι, μ' έπαιζε τό κρυφτούλι πί-
  σω άττό ίνα συννεφάκι . "Υστε-
  ρα τα έδαλα μέ τό ξανθό φεγγά
  ρι πού εΤχε ξεχαστεΐ άκροκαθι-
  σμένο άψηλά στόν Κάστελλο. Χά
  μογελοΰσε ένώ κοιμώταν μά ή-
  -ταν άσκημο γιαττί ήταυ μικρά
  σάν τής Τουρκικής σημαίας, καί
  έγώ άθελά μου έβαλα τα γέλια
  καί έσκυψα καταγής
  Ή ματιά μου α—άντηξε ένα
  ψαρό κοχλιό πού μ' άναφυλλητά
  σέρνουντοτν στή μουδιασμένη
  άπ' τό άγιάζι χλόη. "Εσερνε μα
  ζί τού καί τα καδοΰκι τού καί
  μοΰ θύμισε τα Διογένη τα γέρο
  κυνηγό. Αύτάς συλλογίστηκα, έ-
  ψαχνε άνθρώπους, ό κοχλιός
  χόρτα, έγώ τ! γυρεύω τέτοια ώ-
  ρα, τού τα ρολόγια τής πόλης
  χτυττοθν ίνα πεθαμένο κα! ξερό
  χτύπο Έγώ έ'ψαχνα γιά συντρο
  4>ιά, μά ποΰ νά βρεθεΐ τέτοια ώ-
  ρα. Τώρα κσι δυό ζευγάρισ ώ-
  ρες, κοιμοϋνταν δλο τό χωρία
  στό βαθύπρωτο Οπνο.
  Λυπούμουν τόσο ττολύ πού ή-
  μουνα νέος, παλληκάρι μέ ζεστό
  αΐμα, μέ φέγγερα μάτια, άπιστη
  καρδιά καί ξέχυλη αττ' άγάπη,
  καί νά μην εχω ταίρι. ΕΤχα κρε
  μάσει στ ' αύτί μου ένα κλωνί
  άρισμαρί κι' έ'νοιωθα πώς ήμουν
  μεθυσμένος ή καί τρελλός άκό-
  μα.
  Εΐχα τό κουράγιο νά κάνω ά-
  πόψε την μεγαλύτερη άναμυα-
  λιά καί νά μη μέ νοιάζει καθό-
  λου. "Ελεγα στόν έαυτό μου:
  Δέ λυπάσαι τα νειάτα σου; Καϊ
  τό μάτι μου γυάλισε υγρό σάν
  έρμοπούλι.
  Ή περιττέτεια μ' άνοιγε διά
  πλατή άγκαλιά, γιομάτη ύποσχέ
  'σεις. Ά—ό τό βιβλίο πούχε ή ά-
  γάττη μ' ένδιέφεραν μόνο τα ξώ
  φυλλα. Κάποιος πόθος άφηνίασε
  μέσα μου, μέ κέντησε μονομι-
  άς, στά πλευρά καί στίς φτέρ-
  νες Μπεγέντησα συνθέμελα τή
  χήρα Μουζουρολενιά κα! μιάς
  καί ή κόρη της ήταν φοιτήτρια
  στή χώρα, τράδηξα ϊσα γιά τό
  στενορίνι τής μεσοστενιάς. Νά
  της ροζονάρω κα! καντάδα νά
  τής κάνω. Τή νόμιζα δολικιά. .
  Περπατοϋσο: στ' άκρονυχιά μου
  νά μή μέ πάρουν χαμπάρι τα
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ
  Η ΝΕΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΤΟΥ ΚΟΡΕΑΤΗ
  «ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ»
  Στήν όδό Ζωγράφου 11 — Ήράκλειο
  • Μεζέδες έκλεκτοί
  • Φαγητά σπιτικά
  • Κρασιά διαλεγμένα
  • Περιποίηση άφθαστη
  • Κήπος δροσιστικός
  ΚΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΣΑΣ
  «ΚΟΡΕΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΜΑΝΘΟΣ
  ΠΡΟΘΥΜΟΙ Π ΑΝΤ Α
  Ν Α ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ
  »♦♦♦<>♦♦<»♦♦♦<»♦♦ »♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 5 ΜΕΤΒΟΡΟΙ-ΕΟ5 5ΤΗ. - 5ΥΝΤΑΟΜΑ 50. ΑΤΗΕΝ5 - ΟΗΕΕΟΕ ΤΕί. 021 - 3238727 - θ, ΤΕΙ.ΕΧ 219517 ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Γραφ. Ηρακλείου. Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737) κουλούκια τής γειτονιάς κι άλη- χτίσουν στό μεσονύχτι. Χτύπησα. . Σάν άντίλαλος τού χτύπου μου, δυό δήματα σί- μωσαν ττίσω άττ' την πόρτα, ώς τό κατώφλι. Μιά παράξενη καί ϋγρή φωνή κοριτσιοΰ ρωτοΰσε ποίος; ένώ τραβοϋσε τόν μάντα λο καί τό κόντι - μυρ'ι, νά άνοί- ξει. Στό άνοιγμα τής πόρτας τάχασα. "Ενα πρόσωττο ροδακι- νί γιομάτο άγγελικό φώς, χεί- λια τού έ'ρωτα καί κάτω άττό μιά λεπτή καμπύλη μαύρων φρυ δ ι ών, γυάλιζε ή άνήσυχη θάλασ σα των ματιών της. Ποτέ δέν εΤχα δεί ένα τόσο δμορφο δροσε ρό πρόσωπο. Όλος ό κόσμος γιά μενά ήταν τώρα γαλάζιος Κεΐνο τό «κοπιάστε μέσα» ϋττό- σχονταν ποοράδεισους. 'Εκείνη την ώρα, άγαττοϋσα δλο τό κό- σμο. Μέσα μου σάλευαν κάτι θα μπά όνείρατα κα! κάτι κομμένα φτερά. "Ενοιωθα τό κορμί μου νά θεργιεύει, κι ό νοΰς μου νά τή χαιδεύει άριζοντια κα! κάθε- τα. 'Ενώ προχωροΰσα γιά τόν καναττέ, ή ματιά μου έττεφτε συ νεχώς, άναμεσώς οτούς δύο δύ- δυμους κι όρκοττάτες ληοτές τού μπέτη της. Ήμουν δλο γλυκιές ματιές, θαυμασμό κι άγάττη, κα! δέν την άποχόρταιναν των άμα- τιών μου οί κόρες. Την έδλεπα νά στέκει μπροστά μου σάν έγ γαλος μπροστάρης κα! όδηγη- τής τσ' άγάπης, σάν όλόλευκο κρίνο τ' άγροΰ μέ περίσσια εύ- ωδιά καί πού κρατάει σφυχτά τό βουλοκέρι μ' άνέγγιχτη την τύπωση τής δούλας. Μέ κυτοΰ- σε παράξενα καί προσπαθοϋσε νά σωζυγιάσει τό κρίμα της μέ τό κρίμα μου "Ισως άπό τόν καττνό τού τσιγάρου πού ρου- φοΰσα νά κατάλαδε τό σεβτά μου καί μέ ρώτησε άπαλά —Τί σάς συμδαίνει; Σώπασε αύτη καί νόμισα πώς γρίκησα εύτΐς άγγέλους νά λέ- νε γλυκά καί χερουδικά «Χαΐρε πηγή έσφραγισμένη. ΧαΤρε κήπος κεκλυσμένος Χαΐρε Παράδεισος .» Θαρρετά τής άττάντησα —Ήρθα νά μέ γιτέψει ή μάννα σού Κρυνιώ γιατί δέν μπορώ κο ρίτσι μου —Ή μάννα μου, λείπει άττόψε. Ξώμεινε στή χώαρ πού πήγε στό γιατρό, γιατ! ήταν άρρωστη. Ή απαντήση της μ' άνέβασε στόν εβδομο ούρανό καί σάν πεφτάστρι χύθηκα κατά τα άνα- τολικά τής 'Εδέμ Καμάρωνα τό ήλιάστρι πού 'όρθοστέκονταν μττροστά μου καί πήραν δούκι- νο ύπόθυμο Καδαλλάρηδες πι άσαν όλα τα ζάλα τού κορμιοϋ μου κι' άνηφόριζαν γοργά γιά τ* άρμί τής καρδίας μου. Μοΰδι- νε την έντύπωση πώς συντρα- »>♦♦♦« »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ♦ ♦ Γονεΐς, Μέ χαρά σάς πληροφοροΰμε και την φετεινη λειτουργία τής κατασκηνώσεώς μας άπό 1η "Ιουλίου, υπό την Διεύθυνσιν Ιωάννου Ζωγρα- φάκη, καθηγητού Φυσικής Άγωγής. Περιμένου- με νά φιλοξενήσουμε τα παιδία σας στίς σύγ- χρονες έγκαταστάσεις μας, στό ύγιεινό κλίμα της Σταλίδας, κοντά στη θάλασσα, μέ αύστηρά διαλεγμένο προσωπικό πού τό διακρίνει ή άγά¬ πη καί ή εύθύνη γιά τό παιδί, μ' ενα έπιμελημένο πρόγραμμα ποϋχει σκοπό τού νά κάμει άξέχα- στες τίς διακοπες τού παιδιοΰ σας. Κάντε τού τό καλύτερο δώρο γιά τό καλοκαί- ρι. Στεΐλτε το σέ μας μιά κατασκηνωτικη περίο- δο. Τό κέρδος είναι διπλό. Καί σωματική εύεξία θ" άποκτήσει, μά καί την προσωπικότητά τού θά τονώσει. Γίνονται δεκτά άγόρια καί κορίτσια άπό 6-13 χρόνων. Πληροφορίας μπορεΐτε νά πάρετε στό τηλέφω- νο 0897-31388, καθημερινά. ··♦♦♦*··♦♦♦♦♦♦< ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ον δούσαμε τό δίχτυ τσ' άγάπης καΐ τού ερωτα. Φλέγουμουν όλά καιρος. Την παρατηροΰσα 6α- θειά. Σκεψτόμουν νά τή σύρω κοντά μου στόν καναττέ καί νά τής στραγγίσω δλο τό αΤμα μ' ενα σαλιγγαρωτό <ριλί. Μοΰρχον ταν νά γίνω κλοονάρι κισσοΰ, καί νά την σψιχταγκαλιάσω αΐώ νια γιά νά άρνέψουν οί ττόθοι μου ττού κλαίγαν μέσα μου σάν μωρό χωρίς ττιπίλα. Καί ένώ έ¬ γώ άνηφόριζα στά ουράν ι α καί νυχοδερνόμουν ψυχικά καί ένώ τα μάτια μου ξάνοιγαν άττόθαμ- πα στό μπέτι της τα χλωρά άν θισμένα κλαριά πούσαν κεντημέ να τα φλογοκαρδουνιασμένα μά¬ τια της μάντεψαν την πεθυμιά μου. Δέν εΤπε τίποτε άλλά εκα τσε στό ντιδάνι σάν φραγκοπα- ναγιά μέ γυρτό τό κεφάλι καί σταυρωμένες τίς κνήμες των ττο διών της. Ποθοΰσα τώρα νά της Φανερώσω τόν πόθο μου καί δέν ήξερα τ! τρόπο νά 6ρώ. Την κυ¬ τοΰσα πού άκτονοδολοΰσε γέ λιο καί πάσχιζα νά δρώ τρόπο νά καθρεφτιστεΐ στήν ψυχή μου. Πεθυμοΰσα νά πετάξω σττν πιό ψηλότερο οΰρανό νά χουφτώ σω την ούσία τής εύτυχίας, νά νοιώσω τό ρίγος πού διαττερνά τό κορμί κι άναγυρνάει την κά¬ τω γής στά οϋράνια. Σκέφτηκα μπουκιά - μπουκιά νά ζητιανέψω την τροφή των πόθων μου καί άργά άργά νά κόψω τ' άνομο λουλούδι χωρίς νά χυθεΐ ή γερο διά τού κάλυκα. Μέ φλογάτα λόγια κα! θωρώντας χωρίς ντρο πή κατάφατσα τή γιάψη της άρ χισα νά τής μιλώ παραδολικά γιά κάτι χωράφια ξαγριεμένα, χέρσα, στέρφα, πού ή άκαλουρ γιά καί ή κακή σπορά πού άκο λουθά ξωπίσω έχουν κακή σοδιά γιατί λιγοστεύει ή δύναμη τού χωραφιοϋ καί τού σπόρου. Ώς σδεί ό ήλιος την πάχνη έ'- τσι εσδησε άττότομα τα όνείρα- τά μου μέ τή ματιά της. Φαίνον ταν πώς ττροσπαθοϋσε νά δγά- λει τό νερό άπ' τ' αύλάκι 'Εγώ άν κα! κατάλαδα μόνο πού ντρά ττηκα Δέν πΐστεψα. Γιά μιάς σηκώθηκε καί μοΰ λέει πάλι ά- τταλά. —Ή ωρα είναι περασμένη. Νά σοΰ στρώσω νά κοιμηθής καί έ¬ γώ πάω κάτω στήν αύλή νά 6γά λω νερό άττό τό ττηγάδι γιά νά νιφτοΰμε τό πρωί, Χάρηκα και έτριδα τα χέρια μου άττό χαρά γιά την ξομονή πού θόχανα οτ^τβ κονάκι τσ' άγάπης κα! τού ε¬ ρωτα. Σέ λίγο τό Κρυνιώ κρατοΰσε τα παπλώματα στήν άμασχάλη, καί μαξιλάρι καί κουδέρτα στ' άλλο χέρι. Θέλησα νά φανώ ίπ- ττότης κα! ττήρα άμέσως τό γιού μι κα! κατέδηκα τα σκαλιά. Ό- ταν άνέδηκα ή Κρυνιώ εΤχε πιά διπλομανταλωμένα κσί τό κόν¬ τι - μιρί δαλμένο. Χτύττησα χτύ πησα. . ., δέν άποκρίνονταν. Φώ ναξα μέ λύσσα Κρυνιώ κουφή σε γή γροικάς με άν γροικάς άνοι- ξε Τού κάκου δμως χτυποΰσα στοΰ κουφοΰ την πόρτα δττως λένε. Τό φώς δέν τό εΤχε σδησμέ νο, νά φοδόταν τάχατες; "Εσκυ¬ ψα καί άπό μιά χαραμάδα τής πόρτας προσπαθοΰσα νά δώ τί γίνεται μέσ' στό δωμάτιο. Τη- ροϋσα ζερβά δεξιά πάνω κάτω ώσπου ή ματιά μου έ*ττεσε στό οτενό ρόζ μαξιλάρι πού ήταν πλαγιασμένο τό κεφάλι τοΰ κορι τσόττουλου. "Αγγελοι τή πέττλω ναν κι' αύτη κοιμόταν σά νυχτω- μένο ττουλάκι ττάνω στ' άνθισμέ νο κλωνάρι τοΰ κεντημένου μαξι λαρίου της. Όσο γιά μενά έξώ- μεινα ό καψερός στήν αύλή τής Κρυνιώς, συλλοισμένος καί ντου χιουντισμένος, δσπου νά κρά- ξουν τα άρνίθια ΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ Μιά κοινωνία... άλΑοιώτικη ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Ή πόλη τού Τουρισμοϋ και τής... νύχτας Χτισμένη πάνω στή Με- ραμπελιώτικη γρανιτόπε- τρα, έκεϊ πού τό κΰμα σω- ρεύει τα χαλίκια τοϋ γυα- λοΰ. Φημισμένη γιά τίς γρα φικές της γειτονιές, τίς ψα ροτα6έρνες, την καθαρή της θάλασσα, τό λιμανάκι καί την άγριάδα τής πέ¬ τρας. 'Ένας μικράς παρά- δεισος. Μιά άπό τίς γραφι- κότερες γωνιές τής Έλλά- δας. Καί φυσικά, άφοϊί ό τό- πος 2χει τόσα προτερήματα δέν μποροΰσε παρά νά γί- νει τό καταφύγιο των κάθε λογής ξεμακρυσμένων ταξι διωτών. Έφτά χιλιάδες ντό πιους εΐχε τό 1971. Σήμερα στόν παράδεισο τοΰ Μερά μπελιώτικου κόλπου, είναι άνυπολόγιστο τό ψυχομέ- τρι. Εϊκοσι, τριάντα, πενήν τα χιλιάδες άνθρωποι Ι'- χουν άγκιστρώσει οχή γρα νϊτόπετρα καί στούς λοφί- σκους τής Λασιθιώτικης πρωτεύουσας. Ή κάθοδος των... μυρί- ων, ίίρχισε πρίν άπό άρκε- τά χρόνια. Ό 'Άη Νικόλας ήταν άπό τα πρώτα... θύ- ματα τής Κρήτης, τής Έλ- λάδας. Γέμισαν οί άχτές, οί πλατεΐες, τα πεζοδρόμια.. . ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΜΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ "Οστις ένδιαφέρεται εΐλι κρινά γιά την μελέτη τοΰ Μόνου άληθινοΰ Βιβλίου τής ΑΓΙΑΙ ΓΡΑΦΗΣ καί έπιθυ μεϊ νά γνωρίση την άγάττη τού Θεοϋ γιά αύτό καί τό σχέδιον τής Σωτηρίας ττού τοΰ προσφέρει ό Χριστός^ έξω άπό κάθε θεωρ ί α ξένη πρός την Αγίαν Γράφη. Γντο ρίζομεν ότι θέτομεν είς την διαθέση παντός ένδιαφερομέ νού ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ σειρά μαθημάτων δι' άλληλο γραφ ί άς άπό την Καινή Δια θήκη. "Οστις έπιθυμεΐ νά τα λάβη δύναται νά γράψη. Κον Βασίλη Ρ οδόν ίδη γιά χριστιανικούς νέούς. Αναπαύσεως 59 Πειραι- εύς ή' τηλ. 0891—22687 ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΤΗΛ .281396 (Φώτο Πά- ρίσι) Οί ντόπιοι, είναι λιγότε- ροι. Πολύ λιγότεροι άπό τούς ξένους. Κι' αύτοι, στη ρίζανε την οίκονομια τους, στή μεταπούληση, στήν ε¬ ξυπηρετήση των ξένων παν τοΰ, έκτός άπό την παραγω γή. Βιομηχανίες, βιοτεχνί- ες, καί τέτοια, είναι αγνω- στα σιόν 'Άη Νικόλα. Οί δρόμοι γεμδτοι άπό έμπο- ρεύματα, καί ζενόγλωσσες έπιγραφές... Τουριστικά με γαθήρια, φύτρωσαν παντοΰ σάν μανιτάρια. Μαμούθ πού φαντάζουν άπό μακρυά σάν ξεκομμένα κομμάτια ά πό τό σώμα τής πόλης καί τής άλλοτινής γραφικότη- τας. Πού βλέποντάς τα άπό τα πέτρινα σκαλοπάτια καί τούς λοφίσκους μέ τα άσβε στωβαμμένα πλακόστρωτα θαρρεϊς καί εϊσαι χιλιόμε- τρα υακρυά. Δέν συνυπάρ- χεις μ' αύτά καί αΰτά, δέ συνυπάρχουν μέ τίποτα. Όλα τα σπίτια, γίνανε πανσιόν. Κάθε νοικοκύρης στόν 'Άη - Νικόλα, πρέπει νΐίχει καί τούς ξένους τού. Καί λέγοντας πανσιόν, δέν έννοοΰμε τα συνηθισμέ- να... Ρέντ ρούμς. Έδώ ζεΐ παράξενα καί σέ πεΐσμα τής άλλοίωσης τό Μεραμπε λιώτικο στοιχεΐο, πού τό νοιώθεις πιό ίίντονο, μαζί μέ τούς άέρηδες τής θάλασ σας, άνηφορίζοντας τα σκα¬ λοπάτια τοΰ Μύλου. Μιας περιοχής... κοκταίηλ, Αί- γιοπελαγίτικης, Κρηπκιας καί νιόπλουτης. Κι' άπό κά τω, ή θάλασσα. Ναζιάρα, πεντακάθαρη. Άπό τίς πιό γραφικές θάλασσες τής Κρήτης. Έδώ είναι ό 'Άη - Νικό λας πού ξέρουμε. Στά έρη- μικά τό μεσημέρι σοκκάκια τοΰ Μυλου, πού βλέπεις μο νάχα καμμιά νωχελικιά τού ρίστρια, νά κατηφορίζει τα 6ράχια γιά την οροσιά τ^; άλμύρας. Κάτω στήν πλατεϊα, στό λιμανάκι καί στά τριγύρω σοκκάκια, οί ντόπιοι είναι σπάνιο πράμμα. 'Όλες οί φυλές τοΰ... Ίσραήλ, εί¬ ναι μαίεμένες στίς καρέ- κλες γύρω στή γέφυρα. Ναί δλες έκτός άπό... 'Έλλη- νες. Καί μόνο τό γκαρσόνι πού νοιώθει μισοπνιγμένο στ' άνοιχτό πέλαγο, φωνά- ζεΐ: —Όρίστε, ήντα 'θελες τοΰ λόγου σου; Είναι ϊσως ή μοναδική... Κρητικούρα πού θ' άκού- σεις. Γιατί δίπλα δλες — ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΙΓΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ό Δικηγόρος κ. Μιχάλης Δαριδιανάκης, έγκατασιάθη κε στό ' Ηράκλειο καί άνοι- ξε γραφείο στήν όδό Κοζύρη αριθ. 3. Τό γραφεΐο τού στίς ΜοΤρες, λειτουργεΐ κάθε Τε- τάρτη και Σά66ατο. ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΧΙΓΑΡΑ... Τό ττερίπετρο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ στή Βασιλική τού Αγ. Μάρ¬ κου ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ Διαθέτει καί την «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ Κοπριά Μοσχαριών. Φόρτωσις μέ φορτωτή. Τηλέφωνα 286543 και 280712. Άπό 8 εως 1 καί άπό 6-9μ.μ. ΤΑΒΕΡΝΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΛΛΊ· ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΗΛ. 286.191 ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ "Ενα καλό φαγητό, σ' ενα δμορφο πε- ριδάλλον. ί( 1.ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΙΚΗ! ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΖΑΜΑΝΙΑ,, Τηλέφωνο 286.713 Ό γνωστός καλλιτέχνης τής λύρας ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ μέ τούς συνεργάτες τού στά λαοθτα ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΟΥΚΑΚΗ καί ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ χαρίζουν κάθε βράδυ στό καλοκαιρινό κέντρο «ΖΑΜΑΝΙΑ» την ΓΝΗΣΙΑ καί ΑΝΟΘΕΥΤΗ Κρητική Μουσική. ΠΑ ΕΝΑ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΕΛΑΤΕ ΣΤΑ «ΖΑΜΑΝΙΑ» Κάθε βράδυ, άτόφιο κρητικό ξεφάντωμα μέ τόν άπίθανο λυράρη ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ Ρωτήστε αύτούς πού γλέντησαν μέχρι τώρα στά «ΖΑΜΑΝΙΑ» "Ολοι θά σάς ποθν πώς: ΓΛΕΝΤΟΥΜΕ ΚΡΗΤΙΚΑ..· ΪΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ καί οί μεταξύ Έλλήνων τουριστών — συζητήσεκ;, διεξάγονται είς απταιστον... Αγγλικήν... Γαλλικήν... Μισοκαρουγκάνικην, Ντεμί 6λαχικήν *αί... Κορακίσπ- κην διάλείχτον. Ποΰ νά κα ταλάβεις' Μά οί νέοι τ' 'Άη - Νικό¬ λα δέν έ'χουν καί τόσο χα- θεΐ στή... χαβοΰζα των ξέ¬ νων. Μικρή Κοινωνία καί ντρέπονται. Τόν πρωτεύον τα ρόλο ΓΟν παίΓουν έδω, οί έπαγγελματίες άργόσχο λοΐ πουφταξαν άπό δλη την Έλληνική Έπΐκράτεια γιά νά γευτοΰν τα φροΰτα πού... καταφτάνουν διά... ξηρας, αέρος καί θαλάσσης στή Μεραμπελιώτικη γή. ι Ντόπιοι άγκαλιά μέ ξέ-| νες. Προσπαθοϋν νά συνεν νοηθοΰν μέ γλώσσα καί χέ ρια. Μέ λόγια καί νοήματα. Γιά νά φτάσουν στίς ντι- οκοτέκ καί στά... Γκρήκ σόν γκς. Έδώ, δέ χρειάζονται ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΗ: ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ Σέ λίγο κυκλοφορεΐ ενα δεύτερο μεγάλο 6ι6λίο τοΰ δημοσιογράφου Β. Α. Λαμ- πρόπουλου μέ ντοκουμέντα τής έλληνικής μασονίας. Τό διβλίο έκτός των άλ- λων, θά περιέχει αύθεντικά κείμενα των μασονικών συν- ταγμάτων καί κανονισμών, άπόκρυφες όμιλίες 'ΕΞλλή- νων μασόνων, έρμητικές δι- δασκαλίες, 1.500 άκόμη ό- νόματα άξιωματούχων τής μασονίας, κατά τα τελευ¬ ταία 100 χρόνια (ύπουργών, επιχειρηματίαι, βουλευτών κ.ά.) καί πολλές φωτογρα- ψίες. Όσοι ένδιαψέρονται νά ά- ποκτήσουν τό νέο αύτό 6ι- βλίο ττρέπει νά προεγγρα- φοϋν, δηλώνοντας στήν διεύ- θυνση: Έκδόσεις *Έκπαι- δευτικός Παρατηρητής», Κά- νιγγος 10, Άθήνα τ.τ. 141, τηλ. 3627896. λόγια. Οΰτε νοήματα χρει¬ άζονται. Στό ξέφρενο κύλι σμα τής νότας άνάμεσα στά μισόσβηστα καί τρεμόσβη- στα φώτα, μόνο νεανικά σώ ματα κουνιούνται. Κομφε- ρασιέ πού μιλοΰνε... συγ χρόνως δύο ή τρείς γλώσ- σες: —Δής ίζ συρτάκι Έλληνι- κό. Μερσί, θένκ γιοϋ, γκρά- τσια, εύχαριστώ. Συρτάκι φρόμ Ζόρμπα- «Ποΰ ναξερε ό Καίαντ'ζάκης πώς τόν Γραικό ηρωα τού, τόν άμί- μητο Ζορμπα, 60 χιλιόμε- τρα πλάϊ στό σπίτι πού γεν νήθηκε, θά τόν κάνανε... Ζόρμπας, μαζί μέ δλες τίς όλλες... γλωσσοπλαστί- ες;) Καί ή ζωή συνεχίζεται. Οί περισσότεροι Άγιονικο- λιώτες, κοιυοΰνται. Μά έ¬ δώ ή νύχτα είναι κάτι τό ξέχωρο. Δέν ιιοιάζει μέ νύ¬ χτα συνηθισμένη. Τραγού- δια στούς δρόμους, άγκα- λιές καί φιλήμματα. Βόλτες ρο]ΐαντίκ οί καί λοιπά. Μο- νάχα παραπονεμένες τουρί στριες πού δέν βρήκανε ταίρι, πηγαινοέοχονται πιό πάνω άπό τή νέφυρα, στά πεζοδρόμια καί στήν αΌφαλ το. Είναι τα σημάδια τής άλ- λαγής, πού κυριαρχοΰνε σ' αυτόν τόν τόπο, άνάμεσα στούς φιλήσυχους Μερα- μπελιώτες καί τούς ξένους έτπχειρηματίες πού άνε6ά- σανε τα νοίκια, μέχρι καί 50 χιλιάδες. Έκεϊ πού πα- ληά οί φαράδες φέρνανε τό πρωϊνό τους μαξουλι. Πρωί. Μά ποϋ νά ξυπνή σει ό 'Άη -Νικόλας; Πως νά ξυπνήσει ό νιόπλουτος 'Άη - Νικόλας, πού την πε ρασμένη νυχτιά την κατα- νάλωσε στίς ντισκοτέκ καί στά ξενυχτάδικα; Ο ΜΕΣΟΝΥΧΤΙΟΣ ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ Τοΰ δημοοιογράφου Β. Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ "Ενα άποκαλυπτικό βιβλίο μέ 30 μιοήσεις, τελεττές καί 1.500 όνόματα μαοόνων. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΗΧΙΧ: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10, 5°. ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛΕΦ. 36.27.896 ΠΡΕΣ 9 Π.Μ. - 1.30 Μ.Η. ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ () "ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ,, Ό «Μάγος τού ΔοξαριοΟ» ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ άνοιξε τό καλοκαιρινό τού κέντρο ΣΤΑ ΣΠΗΛΙΑ καί περιμένει δλους τούς λάτρεις της γνήσιας Κρητικής Μουσικής γιά άξέχαστες έραδυές. "Οσοι, είδικά, έχουν «ντουχιουλμέδες» καί «γιαγκιλίκια», μποροθν νά τα σβύσουν, (ή νά τ* άνάψουν περισσότερο), άκοΰγοντας τίς δοξαριές τού Άδυσσινοΰ, πού είναι μαχαιριές στίς εύαίσθητες καρδιές. ΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ - ΓΑΜΟΥΣ — ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 233.355 Ο "ΑΒΥΣΣΙΝΟΣ,. ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟ ΔΟΞΑΡΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΧΤΥΠΗΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦' ^ Διαθάζετε τόν «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ» την καθημερινή, πρωϊνή, Δημοκρατική Εφημερίδα πυύ σάς ένημερώνει ύπεύθυνα. • ΧΩΧΤΕΖ ΕΙΔΗΧΕΙΧ • ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΖΧΟΛΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΠΖ • ΕΡΕΥΝΕΖ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ • ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΤΗΛΗ • ΠΛΗΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΖΗ. τηλεφωνήσετε στά τηλέφωνα 224 - 225 καί 224 - 226 γιά νά έχετε τό πρωΐ τόν ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ στό σπίτι σας, μέ τόν έφημεριδοπώλη •ή μέ τό Ταχυδρομεΐο. • Τίς διαφημίσεις σας στον ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ·
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΙΪΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΆ
  χταρας
  που πριν με/χώμα που
  φραξουν οί αλνοι τ;ο οπσμα
  προλαβη νρ πει εοεω κ οί μισ
  ουλλαΡπ δικπ'ϋθυ
  Ι
  ι
  25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1977 ■
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  Μιά λογική θέση γιά την τεχι/ΐκή έκτταίδεϋση
  ΟΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε
  Ό Πανελλήνιος Σύλλο-
  γος Ραδιοηλεκτρολόγων
  ΟΤΕ (Π.Σ.Ρ. —Ο.Τ.Ε.)
  πού έδρεύει στήν Άθή-
  να (Άριοτοτέλους 4) £-
  βγαλε πρόσφατα μιά έ-
  γκύκλιο, πού άπευθύνε-
  ται κυρίως πρός τούς γο
  νείς καί κηδεμόνες των
  μαθητήν καί των σπου-
  δαστών, ή όποία μεταξύ
  αλλων, τονίζει καί τα
  εξής:
  —Σάς είναι γνωστό δτι ή Κυβέρ
  νηση, μέ τούς νόμους πού ψήφι-
  σε ττρόσφο-σ γιά την Τεχνική
  καί 'Επαγγελματική 'Εκτταίδευ
  ση, προσπαθεΐ νά βάλει κάποια
  τάξη, στό μεγάλο έκπαιδευτι-
  κό ττρόβλημα τής Χώρας μας.
  —Δέν θά έξετάσουμε άν ή τάξη
  μπήκε ή όχι μέ τό Ν.Δ. 576)
  77. Προτοΰ ψηφΐστεΐ ό Σύλλο-
  γός μας, άγωνίστηκε, δσο κσνέ-
  νας άλλος, γιά μιά σωστή κσί
  σύγχρονη Τεχνική καί 'Επσγγελ
  ματική 'Εκπσίδευση.
  —Έκεΐνο ττοΰ μάς άνησυχεϊ τώ-
  ρα είναι 6τι ένώ τό μεγαλύτερο
  ποσοστό των νέων στρέφεται ά-
  ναγκαστικάστά τεχνικά έττογγέλ
  ματα, ή έποτγγελματική κατοχύ-
  ρωση των άττοφοίτων των Σχο-
  λών Τεχνικής κα! 'Επαγγελματι
  κης 'Εκπαίδευσης, παραμένει χσ-
  ώδης κσί άσαφής.
  —Τό κριτήριο τής προσφοραί
  καί ζήτησης, ττού δλοι γνωρίζου
  με πόσο εύάλωτο είναι καί πό
  σο εΰκολα έλέγχετσι άπό την
  έργοδοσΐα (πού δέν ένδισφέρε-
  ται γιά την ποιότητα τής προ-
  σφερομένης εργασίας άλλά γιά
  τό χαμηλό κόστος τταραγωγής,
  καί τόν άνταγωνισμό) δέν λύνει
  τό πρόδλημα.
  —Γιά παράδειγμα θά φέρουμε
  τόν Ο.Τ.Ε. δπου οί Τεχνολόγοι
  Μηχανικοί είδικότητας ήλεκτρο-
  νικοΰ (Πτυχιοϋχοι Ανωτέρων Τε
  χνικών Σχολών) έντάσσονται μα-
  ζί μέ τούς άπόφοιτους καί τάξε
  ών άκόμη τού Δημοτικοϋ Σχο-
  λείου στούς «ΑΝΕΥ ΠΤΥΧΙΟΥ
  ή ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙ-
  ΚΟΥΣ».
  —"Οταν αύτά συμδαίνουν σέ
  ίνα Όργανισμό πού είναι:
  σ) ΚΡΑΤΙΚΟΣ - Πού σημαίνει
  κοινωνική πολιτική,
  β) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ Ω¬
  ΦΕΛΕΙΑΣ - Πού σημαίνει
  προσφορά σωστών ύπηρεσι
  ών χωρίς κερδοσκοττικές προ
  θέσεις,
  γ) ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ -
  Πού σημαίνει δτι δέν ύττάρ-
  χει άνταγωνισμός,
  Τότε αντιλαμβάνεσθε τί θά
  συμβεΐ στίς διομηχανίες καί γε
  νι κά στούς χώρους εργασίας πού
  έλέγχονται άπό τό κεφάλαιο.
  —Μέ λίγα λόγια τα παιδία μας
  άπό τή μιά μεριά, θά μορφώνον-
  ται σάν Τεχνολόγοι Μηχανικοί
  π σάν 'Εργοδηγοί καί άττό την
  άλλη θά άμείβονται σάν άνειδί-
  κευτοι έργάτες.
  —Κα! έδώ είναι —ού οί γονεΐς
  άντιμετωττίζουν τό πρόβλημα:
  Μήπως άντί νά στέλνουν τα
  παιδία τους στά Τεχνικά Σχο-
  λεΤα θά ήταν προτιμώτερο νά τα
  στείλουν μία ώρα άρχήτερα στή
  δουλειά;
  —"Αν δέ δλα αύτά συμβαίνουν
  τίς παραμονές τής ένταξής μας
  στήν Εύρωπαϊκή Οίκονομική Κοι-
  νότητα, τότε ττοιό ρόλο θά τταί-
  ξουν τα παιδία μας στήν και-
  νούργια αύτη κοινωνία κα! γιά
  τί τα προετοιμάζουμε; Γιά μορ-
  φωμένους καί άξιοιτρεπεϊς έτταγ-
  γελματίες ή* γιά, άνειδίκευτους
  έργάτες τού διεθνοϋς κεφαλαίου;
  Βγάλη
  Ε&εννα
  Καταπέλιης
  ΕΚΕΙ ΠΟΥ Ο ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ ΣΜΙΓΕΙ, ΚΑΙ 'ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΤΑΙ, ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  ΜΟΡΦΗ %
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Ι
  ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ /
  συμπληρώνει τό Συνδικάτο τού εγκαηματοσ
  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ! ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ
  ε^_ ■ μ |— ■ ■ ■; ^π* υ ^^ ν εί εί ^τ ■ — ^τ ^ρνν ■ ■ ^τ ^^β» —^» — — — » ^^ — β»—— ^— — — — ^
  Τό... Άδελφάτοί
  *»♦♦«.♦♦♦♦♦♦«»«»>♦♦
  ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Φ Συνέχειβ ά—ό τή σελίδα 1
  —Ή δαπάνη κατασκευής τοθ
  Πεδίου Βολής Κρήτης άνήλθε
  σέ 1,5 δισεκατομμύρια δραχ-
  μές, άπό τα όποΤα ή 'Ελλάδα
  κατέβαλε μόνον 1ο)ο, δηλ. 15
  έκαταμμύρια δρχ.
  —Σήμερα ό έτήσιος λειτουρ-
  γικός τού ττροϋπολογισμός ά-
  νέρχεται σέ 300 έκατομμύρια
  δρχ. καί καταβάλλεται άναλογι
  κά άπό τίς 5 χώρες ποΰ τδ χρη
  σιμοποιοΰν. Ή 'Ελλάδα πληρώ
  Μαϋρος κατά Παπανδρέου
  • Συνέχεια άϊΐτό τή σελίδα 1
  πειά: Άποσκοπεΐ στή διατηρήση τού κ. Καραμαν-
  λή στήν έξουσία. Αύτό έκανε μέ τή διάσπαση τού
  Κεντρου στίς έκλογές τοϋ 1974 καί αύτό έπιδιώκει
  νά κάνει καί τώρα ό κ. Παπανδρέου, μέ τή διά¬
  σπαση τής Δημοκρατικής Παρατάξεως».
  ΦΥΣΙΚΑ ό κ. Μαϋρος πιστεύομε δτι θά πάρει την κα-
  τάλληλη απαντήση τοΰ κ. Παπανδρέου, οτή βαρεία
  αυτή κατηγορία, την όποία δυστυχώς ή εφημερίδα μας
  γιά τεχνικούς λόγους δέν μπορεΐ τώρα νά δημοσιεύ-
  σει (διότι τυπώνεται τό πρωΐ τής Κυριακής, ένώ ό κ.
  Παπανδρέου, έρχεται τό 6ράδυ).
  ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ δμως μένει στό εύρύ κοινό: Μήπως
  άσυναίσθητα καί χωρΐς πρόθεση, ένισχύουν καί οί δυό
  την άμαρτωλή Δεξιά, πού τόσο £χει ταλαιπωρήσει τόν
  Λαό καί μήπως — ατυχώς — καί πάλι θά συνεχίσει νά
  «παίζει μπιλιάρδο» στήν καμποόρα τού;
  ΠΙΣΤΕΥΟΜΕ δτι ό κ. Παπανδρέου, πού τόσες δυνα-
  τότητες λόγου καί έπιχειρημάτων £χει, θά μπορέσει
  νά ένημερώσει σχετικά τόν Κρητικό Λαό καϊ νά τόν
  καθησυχάσει επί τοΰ σο6αροΰ αύτοΰ έρωτήμοτος, πού
  κρύβει μιά δικαιολογημένη, — δπως πιστεύομε νά συμ
  φωνήσει ό κ. Παπανδρέου — άνησυχία, γι' αυτόν τόν
  Λαό, τόν Κρητικό, πού ένώ ή πατρίδα τού είναι πάν-
  τα «Προπυργιο τής Δημοκρατίας», συνθλίβεταϊ καί ύ-
  ποφέρει συνεχώς εύρισκόμενη πάντοτε στό χ<3ρο τής άντιπολίτευσης καί χωρίς νά βλέπει την παρά|ταξή της νά γίνεται ποτέ έξουσία. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝ κΛί δέν <τυντ|λθαμε άκόμη άττό τόν άδόκητο θάνα- το τοΰ άγαπημένου μας συζύγοο, πατέρα, άδελιρθθ καΐ θείου ΗΡΑΚΛΗ ΕΜΜ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ 'Επιτίμου Δικηγόρου — 'Εψέδρου ΆξιωματικοΟ αΐσθανόμαστε την βαθύτατη ύποχρέωση νά εύχαριστήσω- με θερμότατα δλους δσους μάς συμπαραστάθηκαν, τόσο αύθόρμητα καΐ συγκινητικά, στό βαρύτατο πένθος μας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ θερμότατα δλους δσους πηραν μέ- ρος στήν κηδεία καΐ είδικώτερα τούς 100 καΐ πλέον άν- θρώττους πού τόν συνώδευσαν στήν τελευταία τού, κατοι- κ!α, στό χωριό Ξενιάκος Πεδιάδος. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τούς κατοίκους των χωρίων Ξενιά- κος, "Εμπαρος, Κατωφύγι Μηλιαράδω, ποθ σύσσωμοι κυρι ολεχτικά παραδρεθήκανε στήν ταφή καΐ άποχαιρέτησαν μέ πηγαΤες αύθόρμητες έκδηλώσεις τόν νεκρά μας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τούς ΊερεΤς πού προσήλθον αύτό- βουλα καΐ έψαλλαν την νεκρώσιμη άκολουθία καΐ είδικώτε¬ ρα την άντιπ,ροσ»πε!α των Σφακιανών Παπάδων. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Ιδιαιτέρα δσους κατέθεσαν στεφά¬ νους στή σωρό τού καθώς έπίσης καί δσους κατέθεσαν πο- σά γιά τή μνήμη τού. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τόν πρόεδρο τού ΔικηγορικοΟ Συλ- γου κ. Στέλιο Φιοράκη, συνάδελφο καΐ συμπολεμιστή τού μεταστάντος στήν 'Αλβανία, γιά τα συγκινητικά, καλά λό¬ για πού εΐιτε αποχαιρετώντας τον έκ μέρους τού Δικηγορι¬ κοΟ Συλλόγου Ηρακλείου. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ έττίσης τούς Γιατρούς πού προσπά θησαν τό τελευταΤο έφτάμηνο νά τόν κρατήσουν στή ζωή κ. κ. Σταματάχην, Μιχελάκην, Νικολούδην (Κλινική «"Απόστο¬ λος Παϋλος»), Μ—ομποδάκην (κλινική «Άγιος Γεώργιος») Τσαγκαράκην (Μικροδιολόγον) καΐ ιδιαιτέρως τόνΤαστρεν τερολόγο γιατρό κ. Φανουράκη. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ έπίσης δλους δσους μάς έστειλαν τα συλλυπητήριά τους, άπό δλη τή χώρα, μέ τίς έκατοντά- δες τηλεγραφήματα καΐ τηλεφωνήματα. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ άκόμη Ιδιαιτέρα δλες τίς έφημερί- δες πού εΤχαν την εΰγενή καλωσύνη νά γράψουν καλά λόγια καί νά άποχαιρετήσουν μέ συγκινητικές Νεκρολογίες τόν εΗρακλή Χαριτακη. ΤΕΛΟΣ, έπιφυλλασσόμαστε νά εύχαριστήσωμε μελλον τικά, δσους λησμονήσαμε έτούτη την ώρα. ΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝΤΕΣ Ή σύζυγος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗ Τα παιδία ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ καί ΛΙΛΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ καΐ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΨΕΤΑΚΗΣ ΟΙ λοιττοΐ συγγενεϊς νει 5ο)ο, (παρά τό δτι Ιχει 6άλ λει καί δωρεάν τό τεράστιο οί- κόπεδο). —Ό μηχανικάς έξρπλισμός τοΰ Πεδίου, άτΓοτελεΐται άττό τα Συ στήματα 'Εκτοξεύσεως Κατευθυ- νομένων Βλημάτων, τούς Στα- θμούς Ραντάρ καΐ τα Μέσα Τη- λεπικοινωνιών. Όλα τα μηχανή ματα είναι Άμερικανικής ττροέ- λευσης. —Διοικητικά (τυπικά) τό Πε- δίο Βολής ύπάγεται υπό τόν Άρχηγό των 'Ενόπλων Δυνάμε ών της 'Ελλάδας, άλλά έκπαι- δευτικά (ούσιαστικά) ύπάγεται υπό τό ΝΑΤΟ)5ΗΑΡΕ, τό όποίο καί καθορίζει τα κριτήρια έκπαι δευτικής άξιολογήσεως των Μο- υάδων των 5 χωρών. —Τό προσωτπκό πού ώπηρετεΤ στό Π.Β.Κ. άττό πλευράς στρα τιωτικής, άνήκει καί στούς 3 κλά δούς των 'Ενόπλων μας Δυνά μεων. —'Εκτός τοΰ στρατιωτικοΰ προ¬ σωπικού στό Π.Β.Κ. έργάζονται καί 300 "Ελληνες ίδιόότες, ύπάλ ληλοι καΐ έργατοτεχνΐτες, τής πε,ριοχής Χανίων. —'Υττάρχει πάντως και ξένο προσωπικό (έλάχιστο τό χαρα- κτηρίζει ή Διοίκηση τού Πεδί¬ ου) άπό τίς χώρες πού χρησιμο ποιοΰν τό Πεδίο. Τα πρόσωπα αύτά όνομάζονται Σύνδεσμοι των χωρών τους παρά τόν Διοι κητή τοθ Πεδίου. Αύτό ττού πρέ πει νά τονισθεΤ είναι δτι ή έκ- παιδευτική άξιολόγηση των Μο νάδων έκτελεΤται βάσει κριτηρί ών τοΰ ΝΑΤΟ. —'Αττό πλευράς έγκαταστάσε- ων ττροσθέτομε δτι τό Κέντρο αύτό θεωρεΐται τό τελειώτερο στήν Εύρώπη. —Άπό τό 1968 πού άρχισε νά λειτουργεϊ τό Π.Β.Κ. μέχρι σή μερά έχουν περάσει άπό αύτό 75 χιλιάδες περίπου άξιωματι- κοί καί όπλΤτες καί 15 χιλιάδες έπισκέπτες γιά την παρακολού θηση των 6ολών. ΜΑΣ ΡΩΤΗΣΑΝ πολλοϊ γιά τόν τίτλο τής ερεύνας μας αύτίίς καί συγκεκριμένα τί σχέση ύπάρχει μετα- ξύ «Άδελφάτου» καί «Συνδικάτου». Άπαντοΰμε ευ¬ χαρίστως: ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, δσο κι αν φαίνεται περίεργο, ύπάρ¬ χει, ά*ν όχι άπόλυτα, πάντως «ήμιεπαγγελματικά», θά λέ γαμε, όργανωμένο Συνδικάτο τοΰ Έγκλήματος. ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ, οί διαρρήξεις, οί έκμεταλλεύσεις πορ- νών, οί ζαροχαρτοπαιχτικές δραστηριότητες καΐ οί γύρω άπό τό χασίσι καΐ τα ναρκωτικά, οί άρχαιοκαπηλεΐες καΐ γενικά δλες οί ύπόλοιπες παράνομες δραστηριότητες πού γίνονται στήν περιοχή Ηρακλείου, βχουν δώσει στίς Άρχές ασφαλείας τή βάσιμη έντύπωση δτι ύπάρ¬ χει καΐ δρα £να άξιόλογο Συνδικάτο τοΰ Έγκλήματος. Περιττό βεβαία νά θυμίσωμε δτι καί έγκλήματα έχουν γίνει, τα όποία £χουν παραμείνει άνεξιχνίαστα. ΑΥΤΟ σημαίνει δτι παράλληλα ύπάρχουν ατομα τα ό- ποϊα διευθύνουν, άπαρτίζουν καί δουλεύουν γιά τό Συνδικάτο, τό όποΐο διασπαται σέ τμήματα, άνάλογα μέ τούς τομεΐς δράσης τού. Πολλά άπό τα α.τομα αύτά εί¬ ναι οί γνήσιοι τύποι τοΰ λεγόμενου «Ύπόκοσμου», οί όποίοι πέραν των έγκληματικών τους δραστηριότητος, σάν δνθρωποι μέ ηύξημένες μάλιστα βίκονομικές δυνα τότητες περιστασιακά, θέλουν νά γλεντήοουν καί νά ί- κανοποιήσουν, μέ τόν τρόπο τους, τα ατομά τους. ΑΚΡΙΒΩΣ στό σημείσ αύτό είναι πού «σμίγουν» καί «άγκαλιάζονται» οί ό.νθρωποι αύτοί τοΰ «ΰπόκοσμου», μέ τούς έκπροσώπους τής λεγόμενης «ύψηλής κοινω- νίας». Έδώ είναι λοιπόν τό σημεϊο πού τό Άδελφάτο συμπληρώνει τό Συνδικάτο. Διατί οί διεστραμμένοι άν- θρωποι τής «ύψηλης κοινωνίας» καί είδικώτερα οί α¬ νήκοντες στό «Άδελφάτο», γιά νά ίκανοποιήσουν τίς περίεργες έπιθυμίες τους σμίγουν μέ τα ίίτομα έλαττω μένης ήθικής άντιστάσεως πού βοίσκονται συνήθως στόν ύπόκοσμο καί άπστελοΰν μέλη τοΰ Συνδικάτου. Οί τελευταίοι μάλιστα, πολλές φορές έκμεταλλεύονται την άδυναμία των διεστραμμένων άλλά κοινωνικά ά- ξιολόγων άτόμων καί έχτός άπό οίκονομικούς έκδια- σμούς πού τούς κάνουν, τούς χρησιμοποιοΰν καΐ διαφο ροτρόπως, προκειμένου νά πετύχουν τίς έγκληματικές τους δραστηριότητες. Νά λοιπόν γιατί τό^ Άδελφάτο, αυτή ή γνωστή μορφή κοινωνικοΰ άποστήματος, συμ¬ πληρώνει τό Συνδικάτο τοΰ έγκλήματος. ΟΙ 3 ΔΙΚΕΣ ΜΛΣ • Συνέχεια ά—ό τή σελίδα 1 εμείς πώς θά σηκώσωμε τό βάρος τής μιας δίκης στό Ήράκλειο καΐ των δυό κυ¬ ρίως στά Χανιά, την ϊδια μερά 21 Σεπτεμβρίου, δταν μάλιστα πρόκειται γιά δυό βαρύτατες κατηγορίες, πε- ριυβρίσεως Δικαστηρίου καΐ τοΰ ϊδιου τοΰ 'Υπουρ- γοΰ τής Δικαιοσύνης. Πάντως δνα έπαναλαμ- βάνομε παρ' δλα αύτά, στούς κυβερνητικούς άρμο δίους καΐ σέ δσους γενικά έπιθυμοΰν νά μδς κλεί- σουν φυλακή: δτι πρΐν μποΰμε φυλακή, θά τα ποΰμε δλα! Καΐ 6χι άπό τή μικρή αύ τή εφημερίδα, άλλά μέ¬ σω τοΰ Διεθνοϋς Τύπου, γιά νά μάθει δλος ό κόσμος τα δσα συμβαίνουν σέ βά¬ ρος τοϋ Έλληνικοΰ Λαοΰ, έν μέσω .. . Δημοκρατίας, έ'στω καί Νέας!.. . —ΟΙ "Ελληνες πού έπιλέγονται νά δουλέψουν στά σύγχρονα μέ σα τού Πεδίου άποστέλλωνται στήν Άμερική κυρίως γιά έκτταί- δευση. —Άττό τό 1968 μέχρι σήμερα, σμφωνα μέ ανακοινώση τής Δι οίκησης τοΰ Πεδίου έχουν μπεΐ στήν 'Ελλάδα 35 έκατομμύρια δολλάρια σέ σννάλλαγμα. —Γιά νερό τό Π.Β.Κ. (τό 1975 π.χ.) κατέδαλε 624 χιλιάδες δρχ. —Γιά ήλεκτρικό ρεΰμα 3,5 έκα τομμύρια δρχ. —Πά τηλεφωνήματα κλπ. 9 έ¬ κατομμύρια δραχμές. —Γιά μισθούς στρατιωτικόν) προσωπικού 82 έκατομμύρια δρχ. —Γιά μισθούς πολιτικοΰ προ¬ σωπικού 26 έκατομμύρια δρχ. —Σέ 50 έκατομμύρια δρχ. υπο λογίζεται ή ψυχαγωγία των άν δρών πού περνοϋν τόν χρόνο ά¬ πό τό Π.Β.Κ. ΕΙΝΑΙ άλήθεια δτι όπωσδή- ποτε γιά την περιοχή Χανίων ύ¬ πάρχει κάποιο οϊκονομικό δφε- λος. "Αν σκεφτεϊ δμως κανείς την άναγκαστική απαλλοτριώση πού έγινε σέ τόσο μεγάλη £χτα ση καί τα μικροποσά πού τιη- ραν γιά τίς περιουσίες τους οί Χανιώτες, νομίζομε δτι τό πράγ μα μάλλον έπιζήμιο ήταν τελι κά. ΑΥΤΑ βεβαία άττό οίκονομε- κης καθαρά πλευράς. Άλλά άν σκεφτουμε άπό πλευράς άλλης, θά άντιληφθοθμε εΰκολα, ττόσο ζημιωμένη βγαίνει δλη ή Κρή τη μέ την τταρουσία τού πολεμι κου αύτοΰ έργου στά χώματά της καΐ τούς θανάσιμους κινδύ νους ττού τής έγκυμονούν τόσο αύτό, δσο καΐ τα ύπόλοιπα 'Α μερικανο-Νατοϊκά έ'ργα καϊ Β6 σεις πού ύπάρχουν στήν Κρήτη. ΕΙΝΑΙ γνωστό έξ άλλου δτι γιά νά κοιμήσουν τό Λαό οί «ε'- ρηνικοί κατακτητές» ενός τόττου, ρίχνουν λεφτά. ΚΑΙ δυστυχώς, πρέπει νά ττοΰμε, εχουν κερδίσει μέ τα δολ λάρια μερικούς, πού παίζουν τα βρώμικα παιγνίδια των ξένων καί κυρίως, των Άμερικάνων στήν Κρήτη. Ο ΑΓΝΟΣ δμως καΐ άκάτεχος Λαός, ό ύπερήφανος Κρητικός Λαός, δέν είναι διατεθειμένον νά προδώσει έναντι όποιουδήττοτε άνταλλάγματος τίς παραδόσεις, την Ιστορία καί τα έθνικά τού ίδεώδη, καΐ νά ξεπουλήσει τα χώματα τοΰ νησιοΰ αύτοΰ, τα όποΤα οί ττρόγονοί τού έχουν πο- τίσει μέ ποταμούς αΐμάτων γιά την Ελευθερία καΐ την 'Εθνική Άνεξαρτησία. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΗΜΕΡΑ άσχολούμαστε συ- νοπτικά μέ την περίτττωση ενός άξιόλογου κοινωνικά άνθρώπου μέ πνευματική καΐ καλλιτεχνική καλλιέργεια, ό οποίος παράλλη λα είναι τραττεζικός ύττάλληλος καριέρας. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ό άνθρωπος αύ τος έ'χει τό πάθος τής όμοφυλο φιλίας, τό όποίο τόν εχει ώδηγή σει σέ άρκετές περιπέτειες καί διασυρμούς. Κι' δμως παρ' δλα αύτά συνεχίζει νά δρά καΐ νά κινεΐται, στόν περίεργο χώρο της άνώμαλης ζωής. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ αύτός εχει στόχο τού κυρίως τα νεαρά άτο μα, τούς έφήβους, τούς όποίους κυριολεχτικά «ψωνίζει» σέ δημό- σιους χώρους (κινηματογράψους θέατρα, ζαχαροπλαστεϊα κλπ.) άκόμη καί στάν δρόμο. Φτάνει μάλιοτα, στό σημεϊο νά συνω- δεύεται ταχτικά καΐ άπό αλλο έπίλεχτο μέλος τής κοινωνίας, ποΰ κινεΐται στό χώρο τοΰ έμπο ρίου (καΐ γιά τόν όττοΐο έπίσης οί φήμες λένε διάφορα πράγμα- τα) καϊ νά φλερτόρει έμψανώς νεαρούς σέ δημόσιους χώρους άλλά κα! στό δρόμο άκόμα! ΟΤΑΝ γνωρίζει κανεις την προσωπικότητα τοΰ άνθρώπου αυτού καί τόν βλέπει, κυρίως τίς νυχτερινές ώρες, νά κάθεται σέ κεντρικά σημεΐα καί νά ττρο- σπαθεΐ νά ψαρέψει νεαρά άτο μ α πραγματικά λυπαται. Άλλά κυ ρίως λυτταται ττερισσότερο δταν τύχει νά τόν δεί νά συνωδεύεται κατά καιρούς άπό νεαρούς, ά¬ πό άεροπόρους, στρατιώτες καϊ τεντυμπόϋδες καΐ νά κατευθύνε- ται στό Πάρκο Γεωργιάδη. Γιά δσους δέν γνωρίζουν σημειώνομε δτι τό Πάρκο Γεωργιάδη είναι ό τόπος συναντήσεως των όμο- φυλόφιλων καΐ χώρος σχετικής δράσεώς τους. 'Εκεΐ ή Άσφά- λεια άρκετές φορές Ιχει συλλά βει έπίλεχτα άτομα, σάν τόν Τροπτεζικό, μέ κοινωνική θέση, μέ έπίζηλα έπαγγέλματα καί με ρικές φορές μεταξύ αυτών ήσαν καί. . . παντρεμένοι οίκογενειάρ χες μέ παιδία!!! ΠΑ ΤΟΝ συγκεκριμένο λοι¬ πόν Τραπεζικό, κάποιος νεαρός τού ύττόκοσμου, μάς έλεγε τα εξής: «Φαντάζεσαι νά θυσιάσω £να πρωινό νά ξυπνίσω πρωΐ καί νά προλάβω άνοιχτή την Τράττε ζα την ώρα τοΰ συνωστισμοΰ, νά πάω νά τόν άρπάξω άττό τή γραβάτα καί νά τόν κράξω, τί έ'χει νά γίνει;» ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ γιά νά σκε- φτοΰμε-δλοι, μιά τέτοια τρομα χτική σκηνή, ττού εμείς συστή- σαμε στό νεαρό μέλος τού ύττοκό σμου νά άποφύγει, άλλά πού μπορεΐ κάλλιστα ή ό ϊδιος ή £νας άλλος, κάποια στιγμή έ'ξαρσης των κοινωνικών τού άποθημένων νά πραγματοποιήσει. ΑΝ ΚΑΤΙ τέτοιο, δ μή γέ¬ νοιτο, συμβεΐ, νά είστε βεβαιοί ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Πολυεθνική 'Εταιρεία μττήκε έτσιθελικά στίς ττεριουσί- ες μικροϊδιοχτητών καί καταττά- τησε τα δικαιώματά τους. 'Εγκατάστησε μηχανήματα καί άττοθηκεύει ήδη μάρμαρο α¬ ρίστης ττοιότητας, στήν ττεριοχή Κασταμονίτσας — Άδδοΰ. ΜΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΛΑ-ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ άγαττητοί άναγνώστες, δτι άρ κετοϊ «κύριοι» πού κάθονται σέ «μεγάλες καρέκλες» δπως ό Τρα πεζικός τού σημερινοΰ μας ση- μειώματος, άχι μόνο θά έ"ρθουν σέ πολύ δύσκολη θέση, άλλά ύ¬ πάρχει καΐ κίνδυνος δημιουργίας πολλών καΐ ποικίλων δυσμενών :: έττιτττώσεων καΐ πρός τα ατομά τους καΐ πρός τίς οΐκογένειές τους καΐ πρός τα Ιδρύματα, τούς όργανισμούς ή τίς ύττηρεσίες 6- ττου έργάζονται φορώντας τή «γραδάτα τής άξιοπρέττειας». * ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΟΙ ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΛΙΚΙΑ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦» Ο ΑΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ • Σονέχεια άπτό τή σελίδα 1 γου. Εύχόμαστε ό νέος Διοικητής νά είναι άντάξιος τοΰ άντικατα στάτη τού, 6 οποίος φεύγει άπό τό Ήράκλειο άφίνοντας τίς κα λύτερες έντυπώσεις καΐ άναμνή- σεις σέ δσους'τόν γνώρισαν. • Σ«/νέχειαι άττό τή σελίδα 1 τους ίδιώτες ύπεύθυνους, πού πρωταρχικός τους σκοπός εί¬ ναι τό κέρδος, άλλά άττό τό Κράτος, καί κυρίως άπό την Διεύθυνση Γεωργικών Ύπηρε- σιών, ή όποία ύπάρχει καί συν τηρεΐται άπό τούς φόρους των παραγωγών, γιά νά τούς ιτρο- στατεύει. Ποία δμως «προστα- σία» παρέχει στή σταφίδα, ιή στιγμή πού κάτω άπό τα μά- τια των αρμοδίων της φεύγουν ΣΚΟΥΛΙΚΙΑ 'γ,ά τίς έξωτερι- κές άγορές; Αύτά άς τα έ'χει ύπ' όψη τού ό κάθε άγρότης καί άκό¬ μη περισσότερο οί 'Ενώσεις κοΐ οί Συνεταιρισμόν Καί κάτι άκόμη: Γιά νά μην ποΰνε πώς τό «σφάλειν άνθρώπι νόν» τονίζουμε δτι δέν έπιστρά φηκαν Ενα ή δυό φορτία στοτφί- δας, άλλά πενήνταϋ! Σ.Σ.: Σχετικά μέ τό παραπάνω θέμα κατέθεσε Ερωτήση — Αί- τηση καταθέσεων εγγράφων, ό Βουλευτής κ. Κ. Μπαντουβάς, προχθές Σά66ατο 23 τρέχοντος. ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ 'απόψεις =ΙΙ===2Ξ=Ξ==ΞΞΙ==Ι==Ι=ϋΞ=Ξ=Ξ=======ΞΙ==-======ϋ========-==-========== Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΠΑΣ ΠΟΡΤΑΣ Τό γνωστό έ'ργο ττού δέν εχει τελειωμό, ή γέφυρα τής Καινούργιας Πόρτας τοΰ "Ηρακλείου, ή ττερίπτωση ττοϋ πρίν δυό χρόνια είχαμε βαφτίσει «Γεφύρι τής Άρτας», έ'χει μετατραπεΤ τώρα σέ ενα... τέλειο γκαράζ. Αύτοκίνητα, μοτοσυκλέτες καί μοτοσακό, βρίσκουν ίδε- ώδες παρκάρισμα μέσα στά μαγαζάκια ττού έχουν δη¬ μ ιουργηθεΤ άριστερό καί δεξιά, ένώ ό υπόλοιπος μεσαϊος χώρος δέν μένει... άνεκμετάλλευτος άπό ττλευράς δωρεάν πάρκινγκ. Δέν ξέρομε ποϋ όφείλεται ή καθυστέρηση τοΰ περιφή¬ μου αύτοΰ κατασκευάσματος, άλλά τό πράγμα εχει ξε- ττεράσει τα δρια κάθε ύπομονής. Κάποτε επί τέλους ττρέπει κάττοιος νά δώσει λύση στό σοβαρά αύτό ττρόβλημα, στό θλιβερά αύτό ήμιτελές κα- τασκεύασμα, ττοΰ μάς έκθέτει σά Λαό καί σάν Πόλη, ένω συγχρόνως τόσα δεινά μάς εχει προξενησει καί μάς προ ξενεΐ, μέ μοναδικό μέχρι στιγμής άντάλλαγμα δτι μερικοί Ήρακλειώτες εχουν βρεΐ ίνα ίδεώδες χώρο τταρκαρίσμα- τος. Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Κοκκίνη Χάνι, μισ άξιόλογη Τουριστι κή ττεριοχή τού Ηρακλείου, κυριαρχεϊ άττό πσληά μέχρι καί τώρα, μισ άτταράδεχτη οίκοδομική άναρχία. 'Ο έτΓΐσκέτττης τής ττεριοχής αυτής είναι εϋκολο νά διαπιστωθη μέ την ττρώτη μ στ ι ά;, δτι έκεΐ δ,τι θέλει ό καθέ νας γίνετα. Ε'ιμαστε γενικά υπέρ τής όπτοψης νά στεγαζεται ό κόσμος. Νομίζομε δμως δτι μέ τό νά τοϋ δημιουργεΐ τό ϊδιο τό Κρόττος συνθήκες παρανομίας, άφοϋ δέν άποΦασί ζει νά τοΰ ττροδιαγραψει λετΓτομερειακά τις δυνατότητες άνοικοδόμησης, έτσι τοΰ δημιουργεΐ μελλοντικά προβλή- ματα, ττού ττολλές φορές είναι χειρότερα σιτό την σημερι νή τταράνομη λύση. "Ενας οίκισμός λοιττόν, ττοΰ εχει ζητήσει άπό πα¬ ληό: ή Κοινότητα Κάτω Βσθειας, (δπου ΰττάγεται ή περιο χή Κοκκίνη Χάνι) νομίζομε δτι θα δώση τή λύση καί θα ίτητύχη τα εξής: α) Νά μή τταρανομονν οί ίδιώτες δημιουργώντας μελλοντικές βαρειές σέ βάρος τους συνέπειες. 6) Νά μή βρίσκουν εΰκαιρίες οί άτσίδες καί Ισχυ- ροί νά φτιάχνουν δ,τι τους έξιητηρετεΐ. γ) Νσ προστατευθή άπό οίκοδομικής καί αίσθητι- κής πλευρσς ή ώραι α αύτη περιοχή, ττου αυτή τή στιγμή άναρχεΐται οίκοδομικά. ♦♦■»♦♦♦♦♦♦♦< ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΙΤΗΜΑΤΟΙ ΜΙΧΑΗΛ Λ. ΒΟΖΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΙΩΠΕΙΕΙΕΜΠΟΡΙΟ Τό γνωστό κατάστημα άντιπροσωπειών καί έμπορίου τοΰ κ. ΜΙΧΑΗΛ Λ. ΒΟΖΙΚΑΚΗ, μετα- φέρθηκε, λόγω επεκτάσεως τοΰ κύκλου εργασι¬ ών τού, άπό τή Λεωφόρο Χρυσοστόμου 59, σέ με- γαλύτερες έγκαταστάσεις, στή νέα διεύθυνση: 'Εθνιιαΐς Άντιστάσεως καΐ Καλαμά γωνία Τό τηλέφωνο παραμένει τό ϊδιο: 233—240. ΠΡ0Τ0ΦΑ1Σ ΜΙΚΡΟΤΗΤΑ # Συνέχεια ά—ό τή σελίδα ) ευγενικές προσπάθειες τοΰ κ. Κατσα,ράκη — ή «Μεσό- γειος» διά τοϋ κ. Γραμματικάκη Κωνσταντίνου (υΐοΰ καί διευθυντή τής παραπάνω εφημερίδας) δήλωσε ότι: «νά τό ττάρουν δλες οί έφημερίδες τό κλισέ, ό «Μαχητής» ή «'Εθνική Φωνή», ή «Δράση», ή «Άλλαγή», δλες, άλλά ό Μάνος Χαρής ποτέ». ΜΑΛΙΣΤΑ κύριοι. Μέχρις έκεΐ έφτασε ή μικρότητα των άνθρώπων πού διευθύνουν τή «Μεσόγειο». Μέχρις έκεΐ. ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ δέν περιμέναμε χαρή, εμείς προσωπικά, πά ρά τό δτι προσφερθήκαμε νά πληρώσωμε την άξία τού, άλλά δέν περιμέναμε νά φτάσουν οί Γραμματικάκηδες μέχρι τού σημείου — παρά τίς τόσες τταρακλήσεις — νά έκθέσουν τόν κ. Κατσαράκη, ό όττοΐος μή έλττίζοντας ποτέ σέ τέτοια μικρότητα, δέν εΐχε δώσει τό κείμενο στίς έφημερίδες έλπίζοντας — δττως γίνεται συνήθως — ότι θά έξυπηρετηθοΰν άπό τό μοναδικό «κλισέ». ΚΙ ΑΚΟΜΑ δμως μέ τή μικρότητα αυτή οί Γραμματικάκη δες καί κυρίως ό νέος — κι αύτό είναι τό δυσάρεστο για- τΐ φαίνεται πόσο έττεσε τό μήλο κάτω άπό τή γνωστή μηλιά— δέν έξυτίηρετήσανε μ' αυτόν τόν τρόπο οϋτε την ΕΤΒΑ, την όποία μάλλον έκθέσανε. ΙΣΩΣ ήταν μιά άνταπόδοση των 16 έκατομμυρίων πού έχουν πάρει άπό την ίδια Τραπέζα την έποχή τής Χουν- τας, τότε πού διευθύνανε τα πάντα. ΦΥΣΙΚΑ ή εφημερίδα μας άναγκάστηκε νά χαλάσει τή διαρρύθμιση των σελίδων, νά καθυστερήσει την έκδοση, άλλά τελικά νά ξαναδγεΐ γιά μιά άκόμη φορά, χωρίς τό «κλισέ» τής ΕΤΒΑ πού τελικά τό διαχειρίστηκε ή «Μεσό- γειος». ΓΝΩΡΙΖΑΜΕ τό ττοιόν των άνθρώπων, τού πό—ρός κυρίως, άλλά καί τοΰ υίοΰ, δμως δέν περιμέναμε τέτοια μικρότητα άπό τόν κατά πάντα μικρότατο Γραμματικάκη. (■·· ♦♦< >»♦♦
  έλεγχος
  •■■«■■•■■■■■■■■■•■•«■■••■■■■■•■••■■■•«•■•■■•■•■■■••■■■••••••■••••■•■ϋ!
  !(■■■■!■■;·■··············;···>*;·■·········;■····;···;·■·■;*■■!!!!!!"
  ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΚΟ
  ΠΟΛΛΑ τηλεφωνήματα, ττήραμε προχθές Σάδβατο, άττό άνδρες
  καΐ γυναΐκες τοΰ "Ηρακλείου, μέ τό αύτό θέμα: τή συμπερΐφορσ
  τής ύτταλλήλου τοΰ Μηχανολογικοΰ κυρίας Στιβακτάκη, ή όττοίσ
  στίς ττροχθεσινές έξετάσεις γιά διπλώματα όδηγήσεως, δχι μόνο
  «έκοψε» τό 90 τοίς έκατό καί ττλέον, άλλά κυρίως δέν συμπεριε-
  φέρθηκε εύγενικά στούς έξεταζομένους.
  Έπειδή διευθυντής τής παραπάνω ύπαλλήλου, διευθυντης
  τοϋ Μηχανολογικοΰ, συμπίτττει νά είναι ό σύζυγός της κα! άρα
  τό οίκογενειοκρατικό αύτό φαινόμενο μάς έμποδίζει νά ρωτήσω-
  με άπ' εΰθείας τόν διευθυντή — σύζυγο, ρωτοΰμε την ττροΐστοι
  μένη Άρχή, τή Νομαρχία νά απαντήσει στά εξής:
  1.— Πόσοι ακριβώς ύποψήφιοι πέρασαν προχθές ττοΰ έξέ-
  τασε ή κ. Στιβακτάκη καί ττόσοι τίς ττροηγοΰμενες πού έξέταζε ό
  κ. Τσαγκαράκης;
  ί 2·—'-χει μηχανολογικές γνώσεις ή ττροχθεσινή έξετάστρια
  ή μήπως είναι τττυχιοΰχος τής Παντείου Σχολής;
  3.—Κατέχει ή ϊδια δίττλωμα όδηγήσεως καΐ ποίας κατηγο
  ρίας, έπαγγελματικό ή έρασιτεχνικό κι άν άκόμη κατέχει Ε¬
  στω καΐ έρασιτεχνικό, άν τό πήρε μόλις πρόσφατα;
  ΟΙ ΡΩΓΜΕΣ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
  ΕΙΝΑΙ γνωστύ τό θέμα τής πολυκατσικίας πού γκρε
  μίστηκε πρόσφατα στήν Άθήνα, σάν πυργος άπό τρα-
  πουλόχαρτα, μετά άπό κάτι ρωγμές πού παρουσίασε.
  Κι άκόμη είναι γνωστές οί περιπτώσεις όλλων πό
  λυκατοικιών πού έκκενωθήκανε, ακριβώς έπειδή πα-
  ρουσίαζαν ρωγμές.
  Μέ την εύκαΐρία (άν καΐ δέν είναι) αυτή, ρωτοΰ
  με κάθε άρμόδιο νά μας πει τί γίνεται μέ τύ ξενοδο-
  χεΐο τοΰ κυβερνητικοΰ βουλευτή κ. Κεφαλογιάννη, τό
  όποϊο παλιότερα εΐχε παρουσιάσει παρόμοιες ρωγμές;