98798

Αριθμός τεύχους

110

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

1/8/1977

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαράς σ' αυτόν, -ού -ρΐν μέ
  χώμα, τού φράξουν οί «λλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ Εστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΓΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Ψ Δΐ-υθ-νίηβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1977
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος - Άρ. Φ6λ. 110-Δρχ. 5
  Σταδερή καί άμετάκΛηιη Α θέοη μας κατά των Βάοεωυ καί μετά τή μονογράφηοη
  "Αν χρειαστεϊ θά ξαναζήσει - όπως έπιτάσοει ή Κρητική Ιστορία
  ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΚΑΛΙ
  Προσεξετε καλά κ. Καραμανλή, πρίν ύπογράψετε την ένοικίασή μας
  Η ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ τής συμφωνίας μεταξύ τής Κυ-
  64ρνησης τής «Ν.Δ.» καί τής Άμερικης, ήταν τό θλιβε-
  ρωτερο γεγονός τής περασμένης εβδομάδος.
  ΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ έφτακοσίων έκατομμυρίων δολ-
  λαρίων (οΰτε σέ δραχμές δέν έξαγγέλθηκε τό άντίτιμο
  τής έξαγορδς. . .), ό Έλληνικός Λαός παίρνει πλέον
  στήν πλατή τού τίς Βάσεΐς, τα Άμερικανικά αύτά ναρ-
  κοπέδια.
  ΠΑ ΜΑΣ τούς Κρητικούς ή κυβερνητική αυτή __πέ-
  ρα γιά πέρα κατακριτέα — ενεργεια, έ*χει ίδιαίτερη ση-
  μασία, πραγμα πού φαίνεται ευθύς έξ άρχής, άπό τό
  γεγονός ότι τό 50ο)ο (οί 2 άπό τίς 4 Βάσεις) βρίσκονται
  πάνω στήν Κρήτη.
  ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ δτι ή άπειλή κατά τής έθνικής
  μας άνεξαρτησίας καί κατά τής ϊδιας τής ΰπαρξής μας
  σέ περίπτωση παγκοσμίου πολέμου, £ρχονται σέ πρώ-
  τη θέση, μετά τό γεγονός τής έθνικής μας ταπείνωσης.
  Η ΚΡΗΤΗ μέ τίς δυό Βάσεις (τις σπουδαιότερες άπό
  τις 4) τή Σούδα καί τίς Γοϋρνες γίνεται ό πρώτος καί
  καλύτερος στόχος των όποιονδήποτε πυρηνικών άντ]
  ΔΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Όβυνΐόχΐικ Ν. ΦΙΑΑΚΗΣ κι 6 φωτογράφο(Ν.ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΖ
  ΕΚΠΟΡΘΗΣΑΝΕΠΡΟΧΘΕΣ
  άλλά μέ... γυμνΐστικΣζ ΤΤρΛΤΠΠΡΛίΐ
  ουκτκιΐζ τού δίύπρου —.ΙΓΑΐνΐΙΕ_ΐν
  ΓΥΜΝΙΣΤΩΝ
  ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΓΥΜΝΙΣΤΩΝ στήν Κρήτη!! Δεξιά
  κι άριστερά στο χωριο Μάταλλα, εκατοντάδας ξένοι
  .ΐκαί προπάντων ντόπιοι, £χουν άφήσει «στή μπάντα»
  τα ροΰχα καί τις σεμνοτυφίες. "Ανδρες, γυναίκες καί
  παιδία κυκλοφορούν δσο πιό άνετα μποροϋν, χωρίς
  φραγμούς, χωρίς περιορισμούς, όλόγυμνοι. . .
  Παρασκευή, 29 τού * Ι ούλη
  1977. Άπό τα Μάταλλα, τό
  πρώτο στρατόττεδο άπέχ€ΐ μισή
  ώρα, ττερίπου, μέ τα ττόδια. Π!
  σω άπό τό 6ουνό, τίς σττηλιές,
  τα βράχια καί τούς ξερόθαμνους.
  Μαζί, ό φωτογράφος μας μέ δ-
  λα τα σύνεργα τής δουλειάς. 01
  γυμνιστές δμως μάς βλέττουν έ-
  μάς τοΰς ντυμένους δπως άκρι
  6ώς θά δλέπαμε εμείς άνάμεσα
  μας δυό γυμυούς.
  Ρωτάμε την ττρώτη ξεγυμνο-
  μένη, πού βρίσχεται μόνη της
  στήν άρχή τής παραλίας, στ"
  άγγλικά, άττό ποΰ είναι. Κι' ή
  απαντήση ήρθε κατοτΓτέλτης, σέ
  άπταιστη... Δημοτική.
  —Τώρα δέ θέλω παρέα.
  Τής έξηγοΰμε κι αυτή γυρί-
  ζει την πλατή.
  Κ ι ό πρώτος νεαρός, πού συ
  ναντήσαμε, ήταν "Ελληνας Άθη
  ναίος.
  —Μοΰ είπαν δτι ή Κρήτη εί¬
  ναι ώραία καί ήρθα ..
  Ό φωτογράφος μας Νΐκος
  Μαλτεζάκης, εΤναι κρομμένος πί
  σω άπό κάτι χαλίκια καΐ φτιάχ-
  νει τα σύνεργα. "Εδω ττου ατταγο
  ρεύεται άκόμη καί τό μαγιώ, ό
  Μαλτεζάκης έ'φερε κάμττοσες φω
  τογραφικές μηχανές, μ' δλα τα
  σχετικά τους.
  Έπικροτουμε καί συγχαίρομε
  Ο ΔΙΩΧΤΗΣ
  ΤΗΣ ΖΑΡΟ-
  ΧΑΡΤΟΠΑΙΙΙΑΣ
  Μέ τόν άνθρωπο τής φωτογρα
  φίας — τόν Διοικητή τής Άσφα
  ΞΑΝΑΔΙΚΑΖΕΤΑΙ
  Ο ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ
  Άπό ιύ Μικιό Όρκωτό
  Δικαστήριο Χανίων θά ξα·
  ναδικαστεΐ τό Σεπτέμβριο
  ό ξενοδόχος Τσικνάκης, ό
  οποίος, εΐχε καταδικαστεϊ,
  16 χρόνια, άπό τό ϊδιο Δι-
  καοτήριο γιά φόνο καί
  τραυματισμό δυό ύπαλλιΊ
  λων της ΕΤΒΑ, στό ξενο-
  δοχεϊο «"Ικαρος Βιλάζ»
  των Μαλλίων.
  'Ήδη ό Τσικνάκης έχτί-
  ει ποινή φυλακίσεως 2 χρό
  νων, πού τοΰ έπιβλήθηκε
  γιά έίλλο άδίκημα άπό Δι
  καστήριο τοϋ Πειραια, στίς
  Άγροτικές Φυλακές Άγυι
  δς Χανίο>ν.
  λείας "Ηρακλείου ταγματάρχη
  Χωροφυλακής κ. Μανιατάκη —
  έχομε έ'ρθει στό παρελθόν σέ
  σύγκρουση καί τόν έχομε καταγ
  γείλλει δημοσία.
  Αύτό δμως δέν μάς ίμττοδί-
  ζει νά τόν έπαινέσωμε τώρα, γι
  ατί ακριβώς τό άξίζει.
  Αύτη έξ άλλου εΤναι ή άντικει
  μενικότητα στήν όποία πιστεύει
  ή εφημερίδα αύτη, νά κατακρί-
  νει δηλαδή τό κακό καί νά έπαι
  νεί τό καλό (κατά την κρίση της
  πάντα) έστω καΐ δταν πρόκει-
  ται περί τοΰ ϊδιου προσώπου. Γι
  ατί δπως καί άλλοτε εΐπαμε, έ-
  νέργειες κρίνομε κι δχι άτομα.
  Ό Διοικητής Ασφαλείας λοι
  ττόν κ. Μανιατάκης, άξίζει έπαί
  νων καί συγχαρητηρίων, διότι
  τόν τελευταίον καιρό άνάπτυξε ύ
  πεύθυνη καί έντονη δραστηριότη-
  τα πάνω στό θέμα τής πατάξε-
  ως της ζαρο—χαρτοπαιξίας, εΤ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή Σελ. 4
  "Ομως, δέν εΤχε πάρει χαμπά
  ρι δτι πίσω τού κάποιες καραδο
  κοθσαν, παρακολουθούντας κα)
  την παραμικρή κινήση των ϋπο-
  τττων έπισκετττών; έμάς δηλαδή.
  "Ετσι, σέ λίγο, ό Μαλτεζά¬
  κης βρέθηκε . . . πλακωμένος ά¬
  πό μερικές . . . δεκάδες ντόπιες
  καί ξένες γυμνίστριες, πού προ
  σπαθοΰσαν νά τόν . . . λιντζά-
  ρουν.
  Την άρχή την έ'κανε μιά Γερ-
  μανίδα τουρίστρια, ττού φώναζε.
  —Ρέ μαλ.. , φωτογραφίες τρα
  6άς;
  Τού κάκου ό φωτογράφος προ
  σπαθοΰσε νά ξεφύγει. Νά κρύ-
  ψει κάττου τή μηχανή, μά στό
  τέλος, βρέθηκε. . . τσίτσιδος, ά¬
  πό τίς 6!αιες ένέργειες των γυμ
  νιστών.
  Τελικά, καταφέραμε νά λύσου
  με τό πρόβλημα) κι' ό Μαλτεζά
  κης άνάττνεε σώος στήν κόκκινη
  άμουδιά τής Νότιας Κρήτης, άλ-
  * Σονέχεια στή σελίδα 4
  πάλων των Άμερικανών. Καί οί Κρητικοΐ (μέχρι τό-
  τε) γίνονται οί «φόρου ύποτελείς» στούς Άμερικα-
  νούς γκάγκστερς, πού σκίζουν σημαϊες καΐ προσβά-
  λουν γυναϊκες, χωρίς κδν νά εχουν — οί Κρητικοί —
  δικαίωμα νά άντισταθοΰν, άφοΰ ό νέος εΐρηνικός κα-
  ταχτητής πληρώνει.
  ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ οί Άμερικανοΐ καΐ μάλιστα άκριβά,
  γιά νά κάτσουν στό σβέρκο τοϋ Κρητικού Λαοΰ. Τό μι-
  σό ακριβώς τοΰ τιμήματος, τα 350 έκατομμύρια δολλά-
  ρια, άντιστοιχοΰν στήν Κρήτη, αν πάρωμε σάν 6άση
  τις σχέσεις των αριθμών κι άφοΰ εΐπαμε δτι οί δυό στίς
  τέσσερις Βάσεις βρίσκονται στό νησί μας.
  ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ οί χρυοοκάνθαροι τής Δύσης καΐ είναι
  ασφαλώς πρόθυμοι νά δώσουν κι ά"λλα (δσα — δσα),
  αύτό τό ξέρομε καλά, γιά νά έξαγοράσουν τό κλειδϊ
  αύτύ τής Μεοογείου, τό μεγαλύτερο καΐ καλύτερο άε-
  ροπλανοφόρο πού λέγεται Κρήτη.
  ΑΥΤΟ το νησί δμως, πού έ'χει ποτιστεΐ μέ αϊμα κι £χει
  γίνει δικαιωματικά προπύργιο τής Λεφτεριας, μέ τίς
  άνθρωποθυσίες καΐ τα όλοκαυτώματα, δέν πουλήθηκε
  οϋτε άγοράστηκε σέ δλη τή μακρόχρονη Ίοτορία τού.
  'Όλες δέ οί σχετικές προσπάθειες των κατά καιρούς
  έμπόρων τής ανθρωπίνης αξιοπρεπείας καΐ τής ελευ¬
  θερίας, προσκρούσανε στό μεγαλείο καΐ στήν άντίστα-
  ση τής άτίθασης καΐ γενναίας ψυχής τοΰ Κρητικού Λα
  ου.
  ΠΑΖΑΡΙΑ, άγοραπωλησίες, μεσιτεΐες καΐ τιμήματα
  προδοσίας δέν δέχτηκε ποτέ αύτός ό τόπος καΐ ού"τε
  θά δεχτεΐ καΐ τώρα. Αύτό βαλτέ το καλά στό μυαλό
  σας κ. Κωνσταντΐνε Καραμανλή, πρίν τολμήσετε νά
  βάλετε την υπογραφή σας στή μονογραφηθείσα ήδη
  συμφωνία, την όποία εμείς σάν Λαός, δέν άναγνωρί-
  ζομε, οϋτε καΐ εϊμαστε διατεθειμένοι νά δεχτοΰμε.
  ΑΥΤΟΣ ό τόπος, θυμίζομε σέ ξένους καΐ δικούς μας,
  είναι ή Κρήτη «των αίμάτων» πού είπε ό έθνικός μας
  ποιητής. Αυτή ή γή είναι πατρίδα καΐ δασκάλα τής
  Λεφτεριας. Κι οί ΰνθρωποι πού την κατοικοϋν είναι,
  ΑΣυνέχεα στή σελίδα 4
  Οί έχτιμήσεις μας άπό την προοφατη περιοδεία στήν Κρήτη
  ! Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  :
  Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ τοΰ Προέδρου τοΰ ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέα Παπανδρέου στήν Κρήτη,
  ηταν πολύ έπιτυχημένη. "Ηδη, ό καθημερινός το πικός Τυπος έχει καλύψει τίς λεπτομέρειες τοϋ δ-
  λου προγράμματος καΐ των έκδηλώσεων πού σηυ ειώθηκαν στά έπίσης γνωστά μέρη τής Κρήτης,
  πού επισκεφθή κε.
  ΣΕ ΜΑΣ ΛΟΙΠΟΝ άπομένει μόνο νά κάνωμε με ρικές έχτιμήσεις γύρω άπό τό παραπάνω πολιτικό
  γεγονός, γιατΐ τέτοιο ακριβώς ήταν ή περιοδεία τοϋ κ. Παπανδρέου. Σημειώνομε λοιπόν τα εξής:
  1 __ Ή συμμετοχή τού κόσμου άπό άριθμητικής πλευράς, ήταν όττωσδήττοτε άρκετά Ικανοποιητική, δχι δμως οΰτε
  στούς άστρονομικούς άριθμούς ττού τούς παρουσίασ αν οί φρνατικοΐ όπαδοί, οθτε στά χαμηλά νούμερα πού εί¬
  παν οί άντιφρονοΰντες. Καί γιά νά ττάρει ό άναγνώστ ης £να μέτρο κρίσης άναφέρομΐ ^τι ιτ.χ. στή συγκεντρώση
  τού Ηρακλείου ό κόσμος ήτοτν 25 2ως 30 χιλιάδες. ·* * - ' ·- -*«—'—«—
  2___Άπό πλευράς τταλμοϋ καί γενικά ένθουσιασμοϋ, ψυχι κης δηλαδή συμμετοχής, κατά τή γνώμη μας ττάντα, τα
  πράγματα θά μποροΰσαν νά εΤναι περισσότερο καλά. Μιλοΰμε ττάλι γιά την εκδηλώση τού Ηρακλείου, δπου
  ό κόσμος δέν ήταν δσο έ'πρεπε ένθουσιώδης, ένώ άντίθετα ό όμιλητής είπε τόσο ένδιαφέροντα καί ζωντανά ττρά
  Ο Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ
  Η "ΦΛΟΓΑ,,
  θυτε... συμτΓορευόμενοι
  μέ την Κυδέρνηση καί δ-
  λους τοΰς άλλους πού «κυ-
  νηγοϋν» την εφημερίδα
  μας, νά ήταν τό έβδομαδι
  αΤο έντυπο «Φλόγα», δέν
  θά μάς εκανε τέτοια πολύ
  πλευρη έπίθεση; στό προ
  ηγούμενο φΰλλο τού. Κι'
  δχι τίποτε άλλο, άλλά
  προσπαθεΐ νά λέγεται
  καί δργανο τού ΠΑΣΟΚ!..
  "Εττειδή δμως δέν είναι ά
  κάμη Ίκανά τα παιδία πού
  παίζουν μέ τό έλκυστικό
  παιγνίδι τής Δημοσιογρα
  φίας νά προδληθοΰν άπό
  τίς άλλες στήλες τής εφη¬
  μερίδας μας> τούς άπαν-
  τοΰμε άπό την εΰθυμη
  στήλη των «Κούς —Κούς»
  τής 2ης σελίδας.
  ΜΙΑ ΔΙΚΗ - ΜΑΜΟΥΘ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣ
  140
  ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
  ΠΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΝΗ
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΕΡΠΑϋ!!τ"
  ΜΙΑ ΔΙΚΗ, κυριολεχπ-
  κά «δίκη μαμούθ», πρόκει
  ται νά διεξαχθεϊ στίς 20 Ό
  κτωβρίου 1977, στό Τριμε-
  λές Πλημμελειοδικεΐο "Η¬
  ρακλείου.
  Στήν δίκη αύτη οί κατη
  γορούμενοι είναι 140(1)
  καί οί μάρτυρες κατηγορί-
  ας 80(1), ένώ τό Κλητή-
  ριο Θέσπισμα άποτελεΐται
  άπό 14 δαχτυλογραφημέ-
  νες σελίδες, έκτυπώθηκε
  δέ σέ πολύγραφο, λόγω ά-
  Μιά έτητόττια λαικη ερευι/α γιά τού φτωχοϋ το δίκηο
  ΕΚΜΕΤΔΛΛΕΥΣΗ
  ΜΔΡΜΔΡΩΝ
  ΔΝΔΣΤΔΤΩΝΕΙ ΜΙΚΡΟΙΔΙΟΧΤΗΤΕΣ
  Σέ άναστάτωση βρίσκονται
  δεκάδες μικροϊδιοχτητών στήν
  περιοχή Κασταμονίτσας γιά την
  καταττάτηση των χτημάτων τους
  καί την έγκατάσταση σ' αύτά
  μιάς έκμεταλλευτικής μονάδας
  μαρμάρου.
  Πρόκειται γιά μιά ήμιορεινή
  ττειριοχή στούς πρόποδες των Λα
  σιθιώτικων βουνών, άπό την με-
  ριά τής επαρχίας Πεδιάδας Ή
  ρακλείου, μεταξύ των χωριώνΚα
  σταμονίτσα καί Άβδοΰ, ή όποία
  δπως λέγεται, διαθέτει πολύ καί
  άριστο μάρμαρο.
  Είναι μιά άδιανέμητη εχτα-
  ση στήν περιοχή "Αη Γιώργη
  —Φλέγες, δττου άπό τίς Άρχές
  Απριλίου εχουν έγκατασταθεΐ (
  μηχανήματα κα! μπουλντόζες καί
  εχουν άρχίσει κατασκευές, έντε ,
  λώς αϋθαίρετα, χωρίς καμμιά
  προηγούμενη συνεννόηση μέ τούς
  κατόχους, οΰτε — φυσικά —καΐ
  έγκριση.
  Σήμερα, ο! δουλειές κα) ο! δι
  εργασίες έκμετάλλευσης τού ύ-
  πεδάφους, ττροχωροΰν κανονικά.
  Τεράστιοι δγγοι μαρμαρόττε-
  τρας άττοθηκεύονται μέσα στήν
  ϊδια την περιοχή, γεγονός ττού
  ένισχύει τίς ϋποψίες των ϊδιοχτη
  των, δτι δηλαδή, πίσω άπό τόν
  παράξενο έκμεταλλευτή, κρύβον
  ται διεθνή τράοτ καί πολυεθνι-
  κές έταιρεΐες. Καί αϋτό, πρέ-
  πει νά άποτελέσει άντικείμενο εί
  δικής ερεύνας καί νά έξακριβω-
  θεΤ κάθε ύποψία, γιατί είναι γνω
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
  Ό Πρόεδρος τοΰ ΠΑΣΟΚ κ.
  Α. Παπανδρέου, μετά τίς όπω-
  σδήποτε κοπιώδεις περιοδεΐες
  τού στήν Κρήτη, έβρισκε την εϋ
  καιρία νά ξεκουράζεται καΐ νά
  κάνει κατά κότττοιο τρόπο τουρι
  στικά διαλείμματσ, σέ διάφορα
  παραθαλάσσια ξενοδοχεΤα.
  Μεταξύ αυτών ήταν καί τό
  «Άνθοΰσα Μττήτς» στή Σταλίδα
  Ηρακλείου, τό όποΐο ώς γνω¬
  στόν άνήκει στόν γιατρό καΐ έκ
  δότη τής εφημερίδας «Δημοκρά-
  της» κ. Στρατή Πατταγεωργίου,
  ττού είναι καί προσωπικάς φί-
  λος τοΰ κ. Προέδρου.
  στός ό ρόλος πού παίζουν οί ά
  γορές γαιών στήν Έλλάδα καί
  εϊδικώτερα στήν Κρήτη. Ρόλος
  σχεδόν παροστλήσιος μέ εκείνον
  των 'Εδραικών άγορών στά Πά
  λαιστινιακά έδάφη, πρίν άπό με
  ρικές δεκαετίες μέ τα γνωστά
  θλιβερά άττοτελέσματα.
  Στήν προκειμένη δμως περί¬
  πτωση, δέν πρόκειται περί ά-
  γοράς, άλλά περί καθαρής κα-
  ταπάτησης, άκόμα κι αν ύπάρ
  χούν πλαστοϊ — δπως άλλωστε
  διαδίδεται — τίτλοι. Μιά μερά
  ο! ίδιοκτήτες άντιλήφτηκαν δτι
  μέσα στά ιδία τα χωράφια τους
  στήν ϊδια την Ιδρωποτισμένη
  γή τους, στίς άγριάδες καί στά
  κατσάβραχα, είχαν έγκαταστα¬
  θεΐ μηχανήματα, σκάφτοντας τή
  0 Συνέχεια στή σελίδα 4
  κριβώς τοΰ μεγάλον αριθ
  μοϋ των κατηγορουμένων
  στούς όποίους θά έπιδο-
  θεϊ.
  Οί κατηγορούμενοι, πού
  είναι κυρίως άγρότες τής
  περιοχής Ηρακλείου, κα
  λοΰνται νά δικαστοΰν γιά
  παράνομη κατακράτηση πο-
  λπών, γιά παράνομη 61α,
  γιά παρακώλυση καί διατά
  ραξη συγκοινωνιών, γιά
  οωματικές βλάβες, γιά
  κλοπές, γιά ήθική αύτουρ-
  γία καί αλλα άδικήματα
  πού προβλέπει καί τιμωρεί
  ό Ποινικός Νόμος.
  *Η μεγάλη αύτη δίκη εί¬
  ναι άποτέλεσμα των γνω
  στών έπεισοδίων πού έγι¬
  ναν πέρυσι τέτοιον περί-
  που καιρό, κατά τό διάστη
  μα τής γνωστής άγροτικής
  άπεργίας γιά τό θέμα τής
  σταφίδος.
  Στή δίκη θά παρουσια-
  80 μάρτυρες
  στοΰν νά καταθέσουν καί
  πολλοί μάρτυρες ύπερασπί
  σεως, μεταξύ των οποίων
  καί βουλευτές.
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«
  Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ
  κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
  Δόθηκε μέ έπιτυχία τό δράδυ
  τής ττερασμένης Παρασκευής,
  στό «ρούφ — γκάρντεν», τού
  «Άστόρια», μιά ένδιαφέρουσα
  διάλεξη τοΰ συμπολίτη καθηγη-
  τή τοΰ Πανεπιστημίου Ιωαννί¬
  νων κ. Νίκου Παναγιωτάκη.
  Ό διακεκριμένος επιστήμονας
  μίλησε μέ θέμα «Τό Κρητικό Θέ¬
  ατρον καί καταχειροκροτήθηκε
  ότττό τό άκροατήριό τού.
  Την ένδιαφέρουσα διάλεξη ώρ
  γάνωσαν τα Συνεργαζόμενα Πό
  λιτιστικά Σωματεΐα, στά πλαί-
  σια των έκδηλώσεων «Καλοκαί-
  ρι 77».
  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΕΤΗ,,
  ΕΙΝΑΙ εύρυτερα γνωστά τα δσα συμβαίνουν
  τόν τελευταϊο καιρό οτήν περιοχή Ηρακλείου,
  γύρω άπό την έ'κληση των ήθών, άρκετά έκ των
  οποίων έχουν καταγγελθεϊ άπό αυτήν την εφη¬
  μερίδα.
  Νομίζομε λοιπόν δτι οί άρμόδιες Άστυνο-
  μικές 'Αρχές καλόν θά ήταν, μιμούμενες τίς συ
  ναδέλφους τους των Αθηνών, νά κάνουν καί
  στό Ήράκλειο μιά «Έπιχείρηση Άρετή», δπως
  συνήθως όνομάζονται αυτής τής μορφής οί ά-
  στυνομικές έφοδοι.
  Καί άν άκόμη δέν αποδώσει, όπωσδήποτε θά
  συναιτίσει άρκετούς, κυρίως νέους, οί όποϊοι
  παρασύρονται καί όδηγοΰνται έντεχνα οτήν
  «ντόλτσε βΐτα», μέ άποτέλεσμα καί οί ϊδιοι νά κα-
  ταστρέφονται, άλλά καί ή αύριανή έλπίδα τοΰ
  'Έθνους μας νά άποψιλώνεται άπό ύγια ατομα.
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1977
  Η ΑΣΠΑΣΙΑ
  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
  "Αρχισαν χθές καΐ τέλει
  ώνουν αθριο οί παραστά-
  σεΐς τής Άρχαίας τραγω-
  δίας «Ήλέκτρα» άπό την
  καλλιτεχνική Έταιρεία
  «ΔΕΣΜΟΙ» μέ έπικεφα-
  λής την Άσπασία Παπα-
  θανασίου. Είναι μιά σοβα-
  ρή προσπαθεία πού γίνεται
  γιά την «ανανεώθη» κατά
  κάποιο τρόπο, των σχέσεων
  τού "Ελληνα μέ τίς άρχαϊ-
  ες άριοτουργηματικές τρα
  γωδίες.
  Τελικά οί παραστάσεις
  δίδονται στό θέατρο τοΰ
  Κόυλε, άντ! τής «ΟΑΣΗΣ»
  , δπως εϊχε άρχικά άνανγελ-
  θεί.
  Ο «ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ»
  ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
  Μιά εΰκαιρία νά άπολαύ-
  σουν οί Ήρακλειώτες την
  πρωτοποριακή καΐ σωστή
  δουλειά τοΰ Σπύρου Εύαγ
  γελάτου, δίδεται μέ την εύ
  καιρία των παραστάσεων
  τοΰ «Έρωτόκριτου» στόν
  Κόυλε άπό 6—8 τοΰ Αύγού
  ότου. Άκό)ΐη δίδεται ή εύ-
  καιρία στούς Ήρακλειώτες
  νά συγκρίνουν την δου¬
  λειά τοϋ Εύαγγελάτου πού
  ιόσες εύμενεϊς κριπκές
  την £χουν άκολουθήσει, μέ
  τίς προχειροδουλειές τής
  Έταΐρείας θεάτρου Κρήτης
  πού έπαρουσίασε έναν «'Ε-
  ρωτόκρπο» γιά. . . κλάμμα-
  τα.
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΔΙΟΝΥΣΟΣ
  ΠΛΑ'Γ ΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  ΤΗΛ. 286.191
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
  "Ενα καλό φαγητό, σ' ενα δμορφο
  ριβάλλον.
  πε-
  ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  ΜΠΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΟΑΜΑ ΚΑΙ ΡΟ33Ι
  Τώρα, πού οί παρδοσιακές μέθοδοι ξεπερά-
  στηκαν, άκολουθεΐστε τούς ούγχρονους δρόμους
  τής Έπιστήμης καΐ τής Τεχνολογίας.
  Διαθέτουμε πλήρεις Οίνοποιητικούς έξοπλι
  σμούς, γιά μικρά καΐ μεγάλα Οίνοποιεΐα, άκόμη
  καί γιά μικροπαραγωγούς, πού θέλουν νά φτιά-
  ξουν £να καλό καί ύγιεινό κρασί.
  Τα μηχανήματα ΟΑΜΑ καί ΚΟ58Ι έξασφα-
  λίζουν πλήρη καθαριότητα καί σωστή οίνοποίηση
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΚΡΗΤΗΣ
  ΧΡΥΣΟΥΛΑ Μ. ΣΟΒΟΛΑΚΗ
  ΤΗΛ. 281456 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΣΗΜ.: ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ
  ΘΑ ΒΡΗΤΕ: Ίταλικά μπέκ τεχνικής 6ροχής,
  ποτίστρες ζώων, φρέζες τρακτέρ, άντλίες καί αλ
  λα μηχανήματα καί έξαρτήματα, των μεγαλυτέ-
  ρων 'ίταλικών έργοστασίων.
  Ο Λ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Ό γνωστός συμπατριώ-
  της ήθοποιός Λυκοΰργος
  Καλλέργης, βρίσκεται στό
  Ήράκλειο μέ την οίκογέ-
  νειά τού, καί κάνει διακο-
  πές στό ξενοδοχεΐο «Σειρή
  νες Μπήτς» στά Μάλλια.
  ποιηση
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  Ή άγάπη είναι πάντα
  ή πηγή κάθε χαράς
  καϊ τό μίσος ή αΐτ'ια
  ττάκτοτε τής συμφοράς.
  Καθ1 ένας γιά τα έργσ τοι/
  μέσ' τή ζωή έτοθτη,
  εΤν' σεβοστός ή μισητός
  μ' δσα κι δν έχη πλούτη
  Άν θές νά κάμης της ζωής
  τό πιό μεγάλο 6ήμα,
  ύγεία καΐ άνθρωπισμό
  ν&χης μ' άψθονο χρήμα.
  ΑΒΥΣΣΟΣ εΐν' ή ζωή μας
  καΐ φουρτουνιοσμένο κθμ«,
  καί τό τέλος είναι πάντα
  πώς μάς περιμένει μνημα
  Όλοι οί άνθρωποι ζητοΰν,
  μέ φτώχεια ή μέ ττλούτη,
  την ευτυχία υάδρουνε
  μέσ' τή ζωή έτούτη.
  Θεέ μεγαλοδύναμε
  μεγάλο τ' δνομά σου,
  6ήμα δέν κάνω στή ζωή
  χωρις τό θέλημά σου.
  ΙΟΥΛΙΟΣ 1977
  Γ. ΚΑΡΠΑΛΙΔΗΣ
  ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 'ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΜΠΗΤΣ,
  ΕΚΘΕΣΗ ΜΠΟΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ
  ΜΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ
  ΕΥΚΑΙΡΙΑ
  "Οστις ένδιαφέρεται ε(λι
  κρινά γιά την μελέτη τοθ
  Μόνου άληθινοθ Βιβλίου τής
  ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ καί έπιθυ
  μεΐ νά γνωρίση την άγάττη
  τοθ Θεοΰ γιά αύτό καϊ τό
  σχέδιον τής Σωτηρίας πού
  τοΰ προσφέρει ό Χριστός,
  εξω άπό κάθε θεωρ ία ξένη
  πρός την Αγίαν Γράφη. Γνοο
  ρίζομεν ότι θέτομεν είς την
  διαθέση παντός ένδιαφερομέ
  νού ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ
  σειρά μσθημόττων δι* άλληλο
  γραφίας άπό την Καινή Δια
  θηκη.
  "Οστις έπιθυμεί νά τα
  λάβη δύναται νά γράψη.
  Κον Βασίλη Ροδονίδη
  γιά χριστιανικούς νέους
  Αναπαύσεως 59 Πειραι-
  εύς ή τηλ. 0891—22687
  ΦΡΑΓΜΟΣ
  ΣΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΤΗΑΕΦΟΝΟΜΑΤΑ
  Τώρα μπορεΐτε νά έλένχ«τε τα ύπεραστικά τηλεφωνήιματο: πού γίνονται άιιό τό
  τηλέφωνό σας, τοποβετώντας Βίπλα στήν ροζέτα τοΌ τηλεφώνου σας ϊνα 5ΑΝΤΕΙ.
  ΟΤ-501.
  Μόνον κατ' εντολήν σας ηποροθν νά πάρουν ύπεραστικό άριθμό.
  Άσφάλεκχ 100% — Βλά&ες μηδέν.
  Ι Ι Π
  Ι «ΗΜε* ΜΜΐε* ε·*·*!** ■ ■ ΙΜΜν #ε)ΜΙΐ ΜΜΜ «ε*·*
  χ α λ ω ό ι
  τ ηκιφω
  Άναλοομβάνομεν την τοποθώτησίν τού αυθημερόν.
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΙΧ. Ν. ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗΣ
  Κυδωνίας 6 - Τηλ. 231 -129 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ - ΚΡΗΤΗΣ
  • ΚΟΥΧ ·
  ΚΟΥΙ
  Άρχίζει στΐς 3 Αύγούστου καί θά διαρκέσει μέχρι τίς 10 τοΰ ϊδιου μήνα,
  Εκθέση ζωγραφικής τοΰ Μπότη θαλασσινοΰ, στό ξενοδοχεΐο «Σειρήνες
  Μπήτς» στά Μάλλια.
  Ό Μπότης θαλασσινός, είναι — ώς γνωστόν — γεννημένος στό Ήρά¬
  κλειο, δπου καί £χει παρουσιάσει πολλές φορές παλιότερα, δουλειά τού. Τώ¬
  ρα, έπιστρέφει — κατά κάποιο τρόπο — μέ 15 καινούργια τού έ'ργα, παστέλ
  καΐ λάδια, προσωπογραφίες Κρητών, θαλασσογραφίες, νεκρές φύσεις κλπ.
  "Εργα τού £χει εκθέσει κατά καιρούς στΐς μεγαλύτερες πόλεις τοΰ Κό-
  σμου, Ρωμη, Σάν Φραντζίσκο, Σάν Πάολο, Νέα Ύόρκη κλπ. καί έ'χει άποσπά-
  σει κριτικές άπό τούς ίεγαλύτερους τεχνοκρίτες τοΰ κόσμου. Άποσπασματικά
  άναφέρουμε μερικά λόγια τοΰ Σαλβατόρ Νταλΐ γιά τό £ργο τοΰ θαλασσινοΰ:
  «...Ή ρέουσα Κρητική ίδιοσυγκρασία, ή συνισιαμένη τοιαύτη τής Κρη
  τικής παράδοσης, την όποία έκληροδότησε καί ή όρμή καΐ ή θύελα πού πα-
  ρουσιάζουν τα ταμπλώ τού, πολύ σύντομα θά τόν άναδείξουν δμοιο τοΰ πα-
  ιριώτη τού, τοΰ καλλιτεχνικοΰ γεννάρχη τής Οίκουμένης, Έλ Γκρέκο...»
  Την άτομική τού συλλογή, διάσημοι τεχνοκρίτες την ύπολογίζουν γύρω
  στά 3.000.000 δολλάρια.
  Έλπίζουμε πώς πολύ σύντομα, ό διεθνοΰς Φημης Ήρακλειώτης ζωγρά¬
  φος, θά εκθέσει έ'ργα τού καΐ μέσα στήν πόλη πού τόν γέννησε...
  >♦♦♦♦♦♦♦«»
  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1977
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
  Σέ πρωτοποριακή Σκηνοθεσία άπό τόν
  ΣΠΥΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟκαΐ τό ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ τού
  5,6, 7 Αύγούστου στόν ΚΟΥΛΕ
  Εΐσιτήρια πουλοΰνται στήν Ε'ίσοδο τής Λέσχης
  Ηρακλείου (Λιοντάρια)
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦< Στά Μάλλια σέ μιά σμορφη καθαρή παραλία τό Τουρισπκό Συγκρότημα δϋΝ ΒΕΑΟΗ στή διαθέση σας. Νοικοκυρεμένα Κρητικά Διαμερίοματα μικρά καΐ μεγάλα γιά εύχάριστη διαμονή. ' ι 1 Πληροφορίες — Κρατήσεις 0897)31.259. «ΥΤΟΜΒΤΟΣ ΤΗηΕΦΚΗΗΤΗΣ ΤΕ ι. Π-127 ΟΤΑΝ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ ΣΑΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ • θά εχετε ασφαλώς διαπιστώσει δτι ένας σημαντικάς άριθμός έπαγνελματικών σας Οποθέσεων μένει άνεκμετάλλευτος έξ αϊ- τίας τής άδυναμίας σας νά εύρίσκεσθε πλάι στό τηλέφωνο τού γραφείου σας 24 ώρες τό 24ωρο. • Ο ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ δΑΝΤΕί. Α - 727 σάς προσφε- ρει την δυνατότητα νά έκμεταλευθήτε τόν χρόνο τής άπουσίας σας. Ή χρήση τού είναι άπλούστατη. Λαμβάνει τηλεφωνήματα καθ" όλον τό 24ωρο και άπαντα. Έγνράφει κάθε παραγγελία πού τού ύπαγορεύετε. Ήχογραφεΐ κάθε ένδιαφέρουσα συνδιάλεξή σας. Μεταδίνει άπό μεγαφώνου κάθε καταγραφή πού γίνεται. Λειτουργεΐ και σάν άπλό μαγνητόφωνο γιά νά άκουτε μουσικη. Διατίθεται καί ώς άπαντητής ΤΥΠΟΣ Μ-101. Άποκτάται μέ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΑ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΔΕΙΞΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΧ. Ν. ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 6 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο 231.129 • 'Ένας κθηγητής μέ φιλολογικές έπιδιώξεις, {<. νας φοιτητής πολιτικών επιστήμων μέ πολιτικές έπιδιώξεις καΐ έ!νας άρχιτέχτσνας — οίκονομολό- γος μέ δημοτικές έπιδιώξεις, άποφασίσανε πριν άπύ λίγο καιρό νά συμπληρώσουνε τα έπαγγελ- ματικά καΐ ψυχΐκά κενά τους, μέ τή Δημοσιογρα· φία. Μέσα σέ λίγο λοιπόν χρόνο, δσο χρειάζεται γιά νά άνα6σσ6ύσει μιά φλόγα, νάΌου καί κάνα- νέ καί όμάδα, δχι ποδοσφαιρική (αν καί μερΐ- κές φορές σά νά γράιρουν )ΐέ τα .. πόδια), άλ- λά έκδοτική. Βγάζουν λοιπόν 2να έντυπο, (μέ γειά τους — μέ χαρά τους) καί βοηθούσης καί τής παληας σχέσης τοΰ τίτλσυ τού μέ τό ΠΑΣΟΙ£, (αυτή είναι μιά άλλη ίστορία), εϊδαν φαίνεται τή σκιά τους στό πηγάδι κι αρχισαν νά τοΰ... βάζουν φωτία. Ή στήλη έ'χει νά τούς κάνει μιά σόσταση. νά προσέξουν μήπως μέ τόν τρόπο αύτό, άντί δή λαδή νά δάλουν φωτία... στό πηγάδι, βάλουν φωτία... στά μπατζάκία τους καί τότε ποίος θά βρεθεί νά τούς σβύσει τίς φλόγες; * Καί ίίλλο έΎα σχετικό μέ τό «Τρίο Έρασι- τεχνίκ» τής τοπικής (ταλαίπωρης) Δημοσιο- γραφίας. Στό περασμένο φύλλο τοΰ έντύπου τους, εστρεψαν τα πυρά τους κατά τής «Αληθείας» πλήν ομως τα δπλα τους έ'παθαν . . . άφλογιστία. Μεταξυ των άλλων λοιπόν άνακριβειών εί παν καί τίς εξής δύο : Πρώτη: δτι ή εφημερίδα μας έκφράζει... κυβερνητική γραμμή καί, Δευτερη: δτι τίς φωτογραφίες πού χρησιμο- ποιεΐ ή Άσφάλεια γιά κάτι άνακρίσεις, πίδς τίς 6ρήκε άφοΰ τίς τράβηξε ό. . . διευθυντής τής έφη μερίδας μας; Τούς άπαντώ, άπό την εθθυμη αυτή στήλη, μιά καί δέν είναι τα παιδία (παλιόπαιδα δχι — άτίθασα ναί) ώριμα άκόμη γιά νά πάρουν θέοη στίς άλλες στήλες τής «Αληθείας». Γιά τή γραμμή, τούς παραπέμπω στό λόγο τοΰ κ. Παπνδρέου, πού στά πρώτα 15 λεπτά τού, δσα είπε, τίίχει γράφει ή «Άλήθεια», έδώ καί άρ κετό καιρό έπανειλημμένα. Γιά τό δεύτερο μέ την Άσφάλεια πού είναι καί σοβαρότερο, τούς προτρέπω στό άμέσως έπό- μενσ φύλλο νά άνακαλέσουν, διαφορετικά θά υ¬ ποχρεωθούν νά τό κάνουν στό Δικαστήριο. 'Ελπίζω δμως δτι δέν θά χρειαστεΐ, γιατί οί λάσπες είναι γιά τούς... Κωνσταντόπουλους μέ άλλα μικρά όνόματα, αύτούς πού σπανε καί Νό- μους καί.. Σκαρβέλια καί κυρίως γιατί τα τρία αύτά παιδία, μπορεϊ νά είναι έρασιτέχνες τής Δή μοσιογραφίας, πλήν δμως είναι λε6έντες καί δ- χι... Λεβεντάκια. Ταυτα καΐ μένω καΐ περιμένω. . . " Είπώθηκε πρόσφατα άπό γνωστό Δικηγό- ρό - Πολιτευτή τοΰ ΠΑΣΟΚ καί τό μεταφέρω, δ¬ πως μοΰ τό διηγήθηκαν: Σέ μιά δικασιηριακή διαφορά, μεταξύ δύο Ηρακλειωτών άνπδίκων, χό έπίμαχο θέμα ήταν νά βρεθεί ό ύπαίτιος. 'Όσο προχωροΰσε λοιπόν ή" σϊαδικασία, άπό καμμιά πλευρά δέν μποροΰσι; νά ΰρεθεΐ ό φταίχτης. Όπότε,'ό παραπάνω Δικη- γόρος, πετάχτηκε καί εϊπε: — Κύριε Πρόεδρε, τόν βρήκε τόν ύπαίτιο. Εί¬ ναι ό... Μάνος Χαρής! Περιττό βεβαία νά σημειώσω, δτι οί πάντες —μηδέ τοΰ κ. Προέδρου έξαιρουμένου — γέλα- σαν, μέ τό πετυχεμένο και χαρακτηρισπκό αύτό καλαμπούρι β Άλλος άδιόρθωτος καλαμπουριτζής, άκού- στηκε προχθές νά λέει σέ συνομιλητή τού: —Μετά τίς τελευταϊες άποκαλύψεις γιά τίς σταφίδες μέ τα σκουλίκια, πώς πρέπει νά λέγε- ται ή σουλτανίνα; —Δέν ξέρω πώς; —Σκουλικίνα!.. . Καλό, άλλά ύπερβολικό, νομίζω. Σέ. . . δικαστηριακό πλειστηριασμό βγαίνει στίς 21 Σεπτεμβρίσυ ή «Άλήθεια». 'Έτσι άποφάνθηκε κάποιος άναγνώστης μας, δταν εϊδε δτι έκείνη τή μερά οί Είσαγγελεϊς Έ- φετών Κρήτης καί Ηρακλείου, έ"χουν προσδιορί- σεΐ τρείς δίκες κατά τοΰ διευθυντή τής εφημερί¬ δας μας. Καί στή συνέχεια, ό ϊδιος πρόσθεσε: —Μην έκπλαγοΰμε δν έκείνη τή μερά δοΰμε καί τέταρτη δίκη τής «Αληθείας».... Τώρα πού βρήκαμε παπά, άς θάψωμε δσους μποροΰμε. . ί'τσι φαίνεται θά σκέφτηκαν οί σχόν τες την πρωτοβουλία τοΰ δικαστηριακοΰ μας πλει στηριασμοΰ!. .. 'Όσες νοικοκυρές £χετε καναρίνια προσέξε τε, μην την πάθειε δπως μιά κυρία σία Δειλινά. Ή ϊδια υποστή ρίζει δτι τα «δενδρυλια» πού φύτρωσαν στήν αύλή της, ήταν άπό τό κανναβού- ρι πού έ'πεφτε κάτω, καθώς ίάϊζε τα πουλάκια της 'Ένα α,λλο δμως «πουλάκι» «σφύριξε» οτά αρμοδία δργανα γιά τα δεντράκια πού βγάζουν τό άπαγορευμένο «μυρωδάτο χασισάκι» καί τό ά- ποτέλεσμα είναι δτι ύ παραπάνω κυρία προφυ- λακίστηκ.ε. Ό κ.Είσαγγελέας μέ τόν κ. Άνακρπή... διε φώνησαν βλέπετε, μέ την κατηγορουμένη, ή ό- ποία, ώς φαίνεται, θά πληρώσει όδικα τό... λο- γαριασμό τοΰ νεροΰ πού πότιζε τα... δ)ΐορφα δεν τράκια χωρΐς νά προλάβει νά χαρεϊ τή. . φού ν¬ τα τους. Μ έ λίγα λόγια ή δουλειά πηγε... φούντα! .. ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ· ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 ΤΗΛ. 280291 ΑΑΑ ΕΚΔΟΤΗΣ ~ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ — ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗΧ) ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΔΩΝ 31 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ • 'εχν.κή έπιμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ίκτίνου 20 — 'Ηράχλεαο Κρήτης
  1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1977
  ηρακλειο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  Σελίδα 3η
  Μιά κοινωνία... άλλοιώτικη
  ΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙΚΟΙΜΟΥΝΤΔΙ ΤΗ ΝΥΧΤΔ
  Μιά γενική είκόνα τοϋ νοχτερινοϋ Ηρακλείου
  ■ ■■
  Τούτον τόν καΐρό, κάτι
  (ίλλαξε στό Μεγάλο Κά-
  στρο. θά τό δεί κανείς,
  στούς δρόμους, στις στάσεις
  των λεωφορείων, στά «οτέ-
  κια», παντοΰ.
  Οί συνηθισμένοι «τύποι»
  τού Νυχτερινοΰ Ηρακλεί¬
  ου, άραίωοαν τίς έπισκέ-
  ψεις τους τίς... μικρές ώ-
  ρες στίς Τρείς Καμάρες καί
  στά πάρκα. Τα βαπόρια πού
  φτάνουν στό λιμάνι, έγκα-
  ταλείπουν στά Κρητικά χώ
  μαια χιλιάδες γυναικεΐες ύ
  πάρξεις, διψασμένες γιά
  την άπόλαυση ο,τι... καλύ-
  τερου διαθέτει τοΰτος ό Τό
  πος.
  Τα καμάκια, πλυθήνανε
  γιατί οί δουλειές. αυξηθή
  κανε. Γέμισαν οί δρόμοι. .
  μισοξεβράκωτες.. καλλο-
  νές, μέ κάμποσες φακίδες
  στά μοϋτρα καί καμμένο ά
  πό τόν ίιλιο δέρμα, κατα-
  κόκκινο. Οί μεγάλοι σβοΰ-
  ροι, γίνανε... άριστοκρά-
  τες. Κάνανε δ,τι ήταν δυνα
  τό γιά νά ξεχωρίζουνε καί
  νά φτάσουν στό άκρον —
  αοτον τής γελοιοποίησης.
  Φάτσες πού θυμίζουν Άμε-
  ρικάνικους τύπους τής νύ-
  χτας, μέ μιά όκα μπογιάδες
  στά μοϋτρα, κι' αλλα τόσα
  πρόσθετα.. μπρουτζοστολί
  δια στό σώμα τους. Έπίλε-
  κτα τουριστικά προϊόντα,
  Κρητικής παραγωγής, έξα-
  γώγιμα καί περίπου... συ-
  ναλλαγματοφόρα. Νοιώ-
  θουν οά Φαέθωνες, κρατών
  τας τα κοκκαλιάρικα μέλη
  των... Άμαζόνων τους, λές
  καί παίρνουν άξία άπ' αύ-
  τές. Άπ' αύτές καί προσω-
  πικότητα.
  Μέ λίγα λόγια, αύξήθη-
  κε παράξενα ό Γυναικοτου
  ρισμός στό Ήράκλειο. Τό¬
  σο πσλύ, ποό δλοι (οί... ούκ
  ολίγοι) σβοΰροι τοϋ Κά-
  στρου, βολεύτηκαν.
  ΚΓ οί άζευγάρωτες τριγυρ
  νάνε σάν... αδικες κατάρες
  στά σοκκάκια καί στά πάρ¬
  κα.
  Έκεϊ στό δρόμο τής Βίγ-
  λας, ή κίνηση λιγοστεύει
  τα μεσάνυχτα. Περνανε μο
  νάχα αύτοί πού βάλανε
  πλώρη γιά τίς ντισκοτέκ
  καί τα ρομαντικά Ενετικά
  τεΐχη στό Οψωμα τής Βΐγ-
  λας. Έκεϊ στεκόταν πρό
  καιροΰ £νας νεαρός μέ ΰ-
  φος.. Ναπολέοντα καί στό-
  μακλειστό. Μπερδεύει φαί
  νεται τίς γλώσσες, μπερδεύ
  εί τα Κρητικά τοΰ χωρίου
  τού μέ τα ξένα μισόλογα
  ποΰχε μάθει στίς ντισκοτέκ.
  —Ρέ ού, αυτή πού κου6α-
  λδς, είναι δικιά μου.
  Ό όλλος τόν κοίταξε λο-
  ξά καί συνέχισε τό δρόμο
  τού.
  —Είναι σοΰ λέω δικιά μου.
  Χτές εϊμασταν μαζί...
  —'Άν κάνεις λάϊκ πλησία-
  σε.
  Σέ λίγο μετροΰσες δόν-
  τια στό δρόμο. Δόντια μέ αϊ
  ματα. Πήγε ό χθεσινάς νά
  χαιδέφει τή δικιά τού, πού
  δέν ήταν μόνο δικιά τού,
  καί αναψε ό καυγας.
  Βεβαία, αύτό δέν συμβαί-
  νει συχνά στό Ήράκλειο.
  Συνήθως, ό... Συνεταιρι-
  σμός των σβούρων, είναι
  συμπαγής κι' άδιάσπαστος.
  'Όμως... πενία, τέχνες κα
  τεργάζεται... Καί λέγοντας
  «πενία» δέν έννοοΰμε την
  εκλείψη χρημάτων. Αύτά.
  λείπουνε πιά άπό δλους
  μας.
  ντόπια πελατεία τούς θερ-
  μούς μήνες λιγοστεύει.
  Κομματιασμένες ΰπαρξεις,
  άνθρώπων πού ξέκοψαν ά¬
  πό τίς ρίζες τους, χαριεντί-
  ζονται στά γύρω καθίσμα-
  τα ή καμαρώνουν τα μέλη
  τους πού καταφέρνουν πο-
  λύ καλά νά μιμοΰνται τα
  τουριστικά προϊόντα μας.
  Κι' £χουν μιά δόση δίκιου
  —έδώ ίσχύει αΰτό πού λέ-
  με: δλα είναι σχετικά —,
  γιατί ό... σκοπός άγιάζει τα
  μέσα.
  Καί ή ζωή συνεχίζεται.
  Μόνο πού δέν μπορεΐ νά συ
  νεχιστεΐ γιά πολύ στή πνι-
  γηρή άτμόσφαιρα των ύπο-
  γείων μέ τα ήμίφωτα. Ό ί-
  δρώτας, κολα τα πουκάμισα
  καί τα έφαρμοστά πανταλό-
  νια στό δέρμα, Ίούλη μήνα
  "Ετσι ή κάποια... αλλη
  Κοινωνία, παίρνει σδάρνα
  τα σοκκάκια καί τίς λεωφό-
  ρους. Καβάλα στό δίκυκλο
  τοΰ Σατανα, μπροστά οί...
  γόηδες τοϋ Ηρακλείου καί
  ξωπίσω οί ςανθομαλοΰσσες
  γαλανομάτες τής. . . πολιτι-
  ομένης Δύσης. Μουγκρί-
  ζουν μές στή νυχτιά. Χαλα
  νέ τύν κόσμο άναπτύσσον-
  τας ίλιγγιώδη ταχύτητα, ά
  ψηφώντας τό καθετΐ καί
  προχωρώντας μόνο γιά νά
  προκαλέσουν τό θαυμασμό
  Στά σκοτεινά ύπόγεια, ή των θηλυκών. Πού κουρ
  νιάζουν στό πίσω κάθισμα
  καί βαστοϋνε γερά τα πλευ
  ρά τοΰ Καζανόβα τους, έν-
  σωματωμένες, κολλημένες
  μ' έκεΐνο.
  Καί τό κακό δέν £χει δ-
  ρια. Δέν £χει δρια ή γοη-
  τεία τής άσφάλτου. Οϋτε ό
  ξεμυαλισμός καί τό κατρα-
  κύλισμα έχουν δρια. Έδώ
  δλα ύπόκεινται σέ Νόμους
  Είδικούς διαφόρους άπό έ-
  κείνους των άνθρώπων. Σέ
  .. . Νόμους πού θεσπίζει ό
  παραλογισμός καί ή φοβιτσι
  άρα φωνή τής συνοδοΰ.
  Είναι μιά είκόνα, μιά «γε
  νίκη αποψη» των «άγγέλων
  τής άοφάλτου» πού θυμοΰν-
  ται καλά, πώς κι οί Τροχο-
  νόμοι είναι ανθρωποι. Καί
  κοιμοΰνται την νύχτα. Έκ-
  τός αν τύχει καί περάσει κα
  νένας τέτοιος τύπος κοντά
  άπό τό σπίτι τους, γιατί τό-
  τε δέν ύπάρχει αμφιβολίαι
  πώς θά σταματήσουν τόν ϋ·
  πνο, θέλοντας καί μή.
  Ο ΜΕΣΟΝΥΧΤΙΟΣ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■§
  Ι ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ΙΓΡΑΜΜΑΤΑΙ
  ■ ■
  -■■■■■■■ΙΙΙΙΒΙΙΗΙΙΒΙΒΙΒΙΕΙΒΙ|ειε||ϊ
  ΣΗΦΗΣ
  Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ ΠΑΠΑΔΩΝ
  ■■■■■■■■ι
  11=
  ΧΙΩΤΑΚΗΣ
  ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ
  Κοττριά Μοσχαριών.
  Φόρτωσις μέ φορτωτή.
  Τηλέφωνα 286543 και
  280712.
  Άπό 8 έως 1 καί άπό
  6—9μ.μ.
  Πρίν έ*να χρόνο περίπου δημο
  σιεύτηκε μιά έττιστολή των Πο-
  πάδων τής Επαρχίας Σφακίων
  στίς Έφημερίδες
  Ακολουθήσαν άκόμα κα! άλ
  λες δηλώσεις οί οποίες έδημο-
  σιεύτηκαν έκτός τόν τοπικό κσί
  στόν Άθηναικό Τύττο Ό λόγος
  πού πή,ραν οί παροπτάνω δηλώ¬
  σεις ττλατιά δημοσιευθή ήταν ά
  πλός Ήταν άττό τίς λίγες φο
  ρές, πού ό Κλήρος μιλοθσε γιά
  συγκεκριμένα τρέχοντα προβλή-
  ματα καί τό σπουδαιότερο έπαιρ
  νέ σωστές θεσεις. (π χ Διώξιμο
  των Ξένων Βάσεων άπό την Έλ-
  λάδα)
  Άπόρησα γιά τό θάρρος αυ¬
  τών των άνθρώπων —ού ένώ κα
  τέχουν μιά δημοσία θέση, τόλ-
  μησαν καί τα έβαλαν μέ τό
  κατεστημένο. (Έκκλησιαστικό
  καί Πολιτικό κατεστημένο).
  Χάρηκα γιατί έττί τέλους σκέ
  φτηκα ό Έκκλησιαστικός Κλή¬
  ρος άποφάσισε νά συμμετάσχει
  ένεργά στήν έξέλιξη τής ζοοής
  τοΰ Τόπου, την τταροΰσα ζωήν,
  καί νά μην σκέφτεται μόνο πάθη
  τικά γιά την μέλλουσα.
  Λυπήθηκα συγχρόνως γιατί σέ
  κάτι τέτοιες ένέργειες (διώξιμο
  Βάσεων) θά επρεπε νά εΤναι
  πιρώτοι στόν Άγώνα τα μεγάλα
  κεφάλια τής Έκκλησίας. Καί τα
  μεγάλα κεφάλια τής Έκκλησίας
  είναι ψυσικά οί Δεσποτάδες ή άλ
  λοιώς Ποιμενάρχες, δτπος τούς ά
  ρέσει νά αύτοαποκαλοΰνται.
  Οϊ περισσότεροι δμως άπ'
  αύτούς, φαίνε,ται ν' άδιαφοροϋν
  γιά τα καυτά προβλήματσ. τής
  έποχής μας, κι' έχουν 6άλει σκο
  πό διά τοϋ κηρύγματος καί μό¬
  νον μέσω αύτοΰ νά λύσουν τα
  ΒΑΙΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
  ' Ι ι ■ ι . ι '
  ι ι
  '
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΆΤΑΣΤΑΣΗ ,
  Έπενδύσεις σέ Βιομηχανικες Περιοχες
  (Γήπεδα -Έργα ύποδομής'* Ρνΐελέτες)
  Συμμετοχές σέ έπιχειρήσΐεις '
  Δάνεια (πρός Βιομήχανίσ, ι ι
  Τουρισμό, Ναυτιλία) , ', '
  Λοιπά στοίχεΐα ένεργητικο'υ ,, ,
  ΣΰινΌλο
  Μεΐον ύποχρεώσει^ Μα'κροπρόθεσμες
  1 Λοιπές * ,
  "Ιδισ Λεφάλαια καϊ. ϊΐροβλέψεις ι
  ι ΜειΟν Προβλέψεις ■
  ' ι < ' Μετοχικά ΚεφάλαΙο και Άποθεματικά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕίΜΑΤΑ , Έσοδα έξ εργασιών Συναλλαγματικες διαφορες Μεΐον χρηματοοικ'ονομικά έξοδα Μείον έξοδα διαχειρίσεως κλπ Πλεόνασμα προ προβλέψεων καί φόρου ΠροΒλέψεις ετςυς { Φόρος είσοδήματός Καθαρδ πλεόνασμα ' 669.410.1*11 6.211.520.534 22.438.026.755 2.719.290.752 32.038.248.158 17.238.455.070 3.651.071733 11.148.713.355 2.045.908.759 9.102.804.596 1976 1.792.671.082 218.789.508 2.011.460.590 1™11.373."Μ7 340.081.608 460.005.865 385.242.502 , 7.520.768 67.242.595 31/1^.1973.. 769.447,461 , 5 908.0ΰ5 295 20898.763.880 1( 540.413.063 29.116-649.699 16.217 459 895 2 073 606.729' 10.825 583.075 1 856.846 644 8 966 736 431 1975 1 556 301 517 ' 1 155.265350 ?,ι711.573.867 931.909.9^22 277.593.043 1 502.070.902 429.604.000 395.819 771 676647131 Μετοχικες και πεστωτικές ένισχυσεις σε ιδιώτις γιά ιδρύθη και ίπεκτσση παρσγω- γικων έγκαταστύσεων. Απο τα 19/ο π κι" νητοπτχησΓ) πκ ΕΤΒΑ έκδηλωϋηκε συ στημΌπκοτερα σε υλους τους τομΓ.ις* ι σημανπκά επιτευγματα τόσο στον τομ».~ της δανειοδοτηοί,ως οοο και οίον ΐομςα των ίΐσπραζεων άπο ρευστοποΐηση δα νπων Οί ί.γκριαεις δανειαιν, υψους 3 ί>ι)Ί
  κατ δρχ έναντι ι 'ίδΐ ί.κατ δρχ τού
  τους 19/5, παρουσιάζουν ηααοσιο αυ¬
  ξήσεως ι <1% Πολϋ ηιο σημαντικο ποσο ' σιο αυξήσεως (2?4ΙΌ) παρουσιαζουν οί συναψις δανειων '/ ί»87 ί,κατ δρχ έναντι 797 εκατ Λρχ τού έτους 1975 « Από ιό ουναφΒέντα δάνεια. 46% άναφι>
  ρανται στή βιομηχανια, ?7°ο στόν ιουρι-
  σμο ?°ί στή ναυτιλία και 4% σε επενδυ
  σεις διαψορων κλάδων
  Οί είσπραξις τού ι,τους 1970 άπο τις δα-
  νειοδοτήσεις ττΚ "Τραπέζης εί,ιλιχΘηκαν
  πολυ ικανόποιητικα και κφιβοαν αο ί' /»«
  εκατ δρχ, έναντι ·? .100 έκαι δρχ τού
  1971) δηλαδή αυξήση 18°'° Επισης ιύ
  είσπραχθέντα κατα το 19/0 μιρΐσματα
  άπο συμμε+οχές της χρήσεως τού 19/5
  έφτασαν σε 134.1 έκατ δρχ , έναντι 150,8
  κκατ δρχ κα*50έκαι^ρχ άντιστοιχαγιύ
  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 1976
  ι Μΐ χρηϋί ις τού 9Μ «αί τού 19/3
  } γο ι» λος τού 197Γ> τό συνολο των ιοπο
  ϋεΐΓΐαεων της Τφπιζης μΐ τή μυμψη
  -ιυμμΓτοχων καί μακροπροθεσμων δανί.ι
  , αθί,ηϋηκε ογ *'β ίϊί>0 έκατ δρχ ιναντι
  /·ι.(80ϋ£κατ δρχ στό τίλο<; τφύ 1^,1) Δημιοι/ργία ύποβομής γιά τή βιαμηχανΐα. Μ ιδρύση και οργανωθή (Ιιομηχανικων περιοχων μιά *ατ εζοχή άναπιυί,ιακη· δροοτηρ'όιητα τής ΕΤΒΑ προωθήθηκε κα! κατά τ«6 19/ί» μέ έντονο ρυθμο σπς βιομηχανΐκές περιοχει, Θεασαλονικης Βόλου Και Ηρακλείου. Μβχρι 31 ? 1970 δαπανηθπκαν συνον«α 1 098 έκαι ( δρχ ςπις 3ιομη1ίανικες περισχές Λου λβπουρ γουν η βρΐσκαναιι υπό ιδρύση γιά άγορά γηΓΤΪδων · μελέτες. καί έργα ύποδομης από τι<;'οποίες 137 έκατ δρχ κατά τό 1970. Στή βιαμΓΤχανικτ, περιοχή Πατρων συνεχίστηκε ή εκτελέση ,ίργων ύποΛο μής, στή (ίιαμηχανική περιοχή Θεσσαλο¬ νίκης δλοκληρωθηκαν τα βιοτεχνΐκά κπ- ρια, ενω ίΐί-ραιωθη,καν'οι μελέτι:ς σκοπι- μοτητος'γιά την, ιδρύση βι&μηχανικων περιοχων οτή'ν Πρέβέζα. στήν Κομοτηνή, στα Ιωάννινα. οιγ) Λάρισα. στήν Καλα- ματα καί ΐ * Άντληση κεφαλαίων . Υποβοηθήση της κεφάλαιαγορας. Ανίΐίπυχθήκε γο προ- γραμμα Λιαϋέσεως Τραιτεί,ικων Ομολο- γων στο τυρυ άποταμιευπΗθ κοινο που »φτασε τό ποσό ,των 1 /ίι4 έκαίτ δρχ ; έν¬ αντι ?4€ εκατ δρχ τού£τους 19/"1) Τα όμόλογα τής1 Τραπέζης μι. άπόδοση 10 5% και οί μετοχες της1 Ελληνικής Εταιρειας Έπενδυαεων Χαρτοίρυλακίου Α Ε θυγατρικοΰ* οργανισμου της Τραιιι ζης, προαφί,ρουν άρφαλη και άποδοπκή λύση στο πρόβλημα ^Πωφελοϋς τοποθε¬ τήσεως των άποί'ΐμιευ,σεων, ιδίως των μι- κρομεσαιων άποταμιευτων Εκτός άπο τα Τραπίζικά 'ρμολογα, σάν ^πχανισμυ άντλησι ως υγϊών πόρων άπο τό έσωτερικο, ή Γραπεζα επέτυχε εηισίΐς χρηματοδοτηοη αι συναλλαγμα άπό δι ί.θνκις πιατωπκους όργανιρμαυο Ενισχύση έζαγωγικών «πιχιιρήσβων., Ή Αί£ ·> Ελληνικαί Εί,αγωγαΙ", θυγατρικη
  τής Τραπέζης, υποστήριί,ε κατίΐ τό 19/6
  μέ ένισχυαεις υψους ι 431 έκατ δόχ ?39
  μικρ'ομεοαιες μεταποιήτικές έί,αγωγικές
  έπιχειρήσεις, οί 'όποΐί,ς έπραγματοποι-
  ησαν έϊ,αγωγ^ς υψους 1.050 <ίκαι δρχ. νπσρχοι/ν σήμβρο 6λί«; οί η,όουπο,θέσειιί ,γιαΐ ίνα νέο άλμα που θά ωθήοει την όϊκονομια πρός άνωτερο ίπΐπεδο άνσπτύΜ:««>ς οί συνταμο χρονικά οιάστημο.
  §
  ε—|·—ρε■ ΣΤΟΧΟΙ: Η έπττύιχυνοΓ| της οιμιουργΙας προσψομου βιομηχανικου ικ,ριβάλλο^τοςο ο> Οιτοβο·
  ,~^^^ ηθηση της 6ναπτυί,εως των επιχπρήσεων οί ονιαγωνιστικΐς μοναδι:ς. π προωΡηοη με
  ιιρωτοΡουλίο της Τραπέζης έττενδυσεων μηζονος οημαοίας
  ΠΡΟΫΠΟΟΕΣΕΙΣ; Η ο·κθνης θνταγωνιστικότας και η σιιμβολη οτην ατΐο«ςντμω9Π· οτΐν θίίιρποΐηθίΐ Εγχω¬
  ρίων πρωτων ΟΑων κσί στήν αναπτύξη των κί,αγωγων
  ΚΡΙΤΗΡΙΑ Τό ηϋος. ή ίκανοτης και ή πειρα τού έπΐνδκιου
  προδλήματα τής ανθρωπότητος
  άλλά καί νά κερδισουν γιά τόν
  εαυτόν τους την Μεταθανάτιο
  Βασιλεία των οϋρανων.
  Λόγια δμως πού δέν συνοδεύ
  ονται άττό πράξεις δέν μποροΰν
  νά προσφέρουν τίποτα στήν πα-
  ραπέρα έξέλιξη τής ζωής.
  "Ετσι άν άκούσει κανείς τούς
  πϋρινους λόγους τους (μερικών
  Δεσττοτάδων) ττού μιλάνε γιά
  I-
  σότητες κα! άδελφότητες5 κι' άν
  δή μετά κατά πόσον κάνουν πρά
  ξη αϋτά τα λόγια, τότε φυσικά
  θά τού δημιουργηθεΐ ή έντύπωση
  δτι τόν κοροιδεύουν.
  Καί τότε ό άπλός άνθρωπος ά
  γανακτεΐ Κι' άγαναχτεΐ άκόμη
  περισσότερο δταν δλέπει μερι-
  κούς άπ' αύτούς> νά προχωράνε
  άκόμα πιό πέρα καί νά γίνον-
  ται οί στυλοδάτες τοϋ κατέστη
  μ έ νού
  Γιατϊ ΤΓθλλοι ποιμενάρχες
  μάς έχουν δείξει μέ πράξεις κι'
  δχι μέ λόγια μόνο, δτι δταν τό
  κατεστημένο θέλει νά καταπατή
  ση την λαική φωνή, δταν θέλει
  νά πνίξει την λαική διαμαρτυρία,
  γιά τα τόσα έκτροπα πού γίνον
  ται, τότε ώ τοΰ παραδόξου θαύ-
  ματος τρέχουν κι' αύτοι γιά νά
  συνδράμουν αυτόν τόν άντιλαι-
  κό άγώνα.
  "Ετσι δέν ξαφνιάστηκα δταν
  πρίν άττό μερικό καιρο έμα-
  θα ότι ο παραπάνω Παπάδες έ-
  τιμωρήθηκαν άπό τόν Δεσπότη
  τους.
  Φαινομενική αίτία τής τιμω-
  ρίας τους, δτι ή"ρθαν σέ άντίθεση
  σέ δηλώσεις πού εΤχε κάνει ό
  Σεδασμιώτατος Ή πραγματική
  αίτία βεβαία ΰποθέτω πώς ή-
  ταν άλλη Οί παττάδες έκ-
  Φράσητκαν ελευθέρα εναντίον
  των όπισθοδρομικών καί άντι-
  δραστικών κατεστημένων κα!
  τό χειρότερο παρ' δλες τίς πα-
  ραινέσεις δέν φαινόταν διατεθει-
  μένοι νά σταματήσουν.
  Πέρασαν λοιπόν άπό Έκκλη-
  σιαστικό Δικαστήριο (Πρόεδρος
  ό ΐδιος ό Δεσπότης) κα! έτιμω-
  ρήθηκαν ένάμισυ χρόνο μέ άνα-
  στολή καθώς κα! μέ 1.500 δρχ
  πρόστιμο γιά τα ε'ξοδα τής δί-
  κης.
  Αυτή ή άπόφαση βεβαία άν δχι
  σκανδαλίζει τουλάχιστον προ-
  βληματίζει Βέ&αια ό Σεβασμιώ-
  τατος θά ι'σχυρισθεΐ Τσως, δτι τό
  μέτρο τής άναστολής τό χρησι-
  μοποίησε γιά λόγους άνθρωπιάς
  Σεβασμιώτατε Λάμπης καί
  Σφακίων ©ά ττρέπει νά ξέρετε ο
  τι πάψατε πιά νά μάς πείθετε
  γιά τίς καλές σας προθέσεις.
  Ιδιαιτέρα ό Λαός των Σφακί
  ών εχει πικρή πεΐρα άπό την
  μέχρι τώρα δράση σας, έχει μά
  θει νά μην έμπιστεύεται τό πράο
  μειδίαμα πού τοϋ στέλνετε άπό
  τόν άμβωνα τής Έκκλησίας.
  Ό καθένας εχει τό δικαίωμα
  νά ΰποψιάζεται δτι χρησιμοποιή-
  σατε τό μέτρο τής άναστολής
  γιά νά έ'χετε άνά πάσαν στιγ-
  μη αύτούς τούς άνθρώπους στό
  χέρι, γιά νά τούς κλείσετε τό
  στόμα κι' ετσι νά τούς ϋποτάξε
  τε τελικά στίς δικές σας θελή-
  σεις.
  "Οσο γιά τό πρόστιμο των 1
  500 δρχ τί νά πώ δέν θά πε-
  ρίμενε φυσικά κανείς, νά παίρ
  νει οίκονομική ενισχύση £νας Δέ
  σπότης ττού ϋποθέτω δτι ό μι-
  σθός τού είναι άρκετά ύψηλός ά¬
  ττό φτωχούς άνθρώττους πού μέ¬
  σα στίς τόσες άλλες ύποχρεώ-
  σεις τους εχουν νά θρέψουν κα!
  την οίκογένειά τους.
  Καί μιά τελευταία ερωτήση
  Πόσες φορές Ιχετε έρθει Σεβα-
  σμιώτοττε στά χωρία τής Έτταρ
  χίας Σφακίων νά σάς δοΰν καί
  νά δήτε άττό κοντά τούς απλούς
  άνθρώπους τής ϋτταίθρου, πού δ
  πως ΰπερασττίζετε εΤσθε ό Πνευ¬
  ματικάς τους Ποιμένας, γιά νά
  συζητήσετε καί κατά τό δυνα¬
  τόν νά λύσετε μερικά άπό τα
  προβλήματά τους;
  Τί έχετε προσψέρει μέχρι σή
  μερά άπό τότε πού άναλάβατε
  τα καθήκοντά σας σ' αυτήν την
  Άκριτική περιοχή;
  Ύποθέτω δτι δέν θά μπεΐτε
  σέ κόπο νά μοΰ απαιτήσετε για
  τί άπ' δ,τι ξέρω δέν έ'χετε προ
  σφέρει καί πολλά πράγμοττοι σ'
  αυτήν την Έτταρχΐα
  Κι' δμως μπορούσατε νά προ
  σφέρετε έστω καί λίγες θετικές
  ύπηρεσίες Τώρα γιατί δέν τό
  κάνετε αύτό, έσεΐς μόνο τό ξέρε
  τε καί θά πρέπει ϊσως νά μάς τα
  ττήτε
  ΣΗΦΗΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ
  Γερμανία
  Ο ΝΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
  ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ
  Άγαττητέ κ Λευθυντά
  Μόλις διάβασα «συνέντυξή»
  μου στήν εφημερίδα σας (4-7-
  77) καί νοιώθω την ϋποχρέωση
  νά σάς γράψω τα λόγια αύτά.
  Έπειδή άγαπώ τούς νέους, πολ-
  λές φορές (καί πάντοτε δυστυ-
  χώς σέ βάρος μου) παραχωρώ
  συνεντεύξει ττιότερο γιά τα
  τούς 6οηθήσ« παρά γιά νά ξα
  νοπτώ π,ράγματα σχεδόν γνω-
  στά .Έλπίζω δμως κάθε φορά δ
  τι κι αύτοι θά σταθοϋν στό Οψος
  δχι τόσο τής έμπιστο-
  σύνης πού τούς δίνω
  δσο τής δημοσιογραφικής τους ά
  ποστολής Είναι βέβαιο δτι μα-
  κρυγόρησα "Άλλωστε αύτό ή¬
  ταν ή έπιθυμία τοϋ συμπαθέστα
  τού συντάκτη σας Όμως, άττό
  κεΤ κα! πέρα έττρεττε νά βάλει σέ
  συνέχειες τό κείμενο όπως έχει
  Νά βάλει ίνα ή περισσότερα μέ
  ρη όπως ακριβώς έ'χουν. Όμως
  κατά κανένα τρόττο δέν θάπρεπε
  νά σταχυολογήσει μιά φράση έ-
  δω μιά σκέψη έκεΤ, χωρϊς οΐρ-
  μό — χωρίς έσωτερική λογική
  σύνθεση — πράγμα πού δχι μό¬
  νο άπλουστεύει καί τελικά άλ-
  λοιώνει την σκέψη μου άλλά κα
  ταφανώς τή γελοιοποιεΤ Έττειδή
  είμαι βέβαιος δτι κάτι τέτοιο
  δέν είναι στΐς προθέσεις οϋτε
  στΐς δικές σας ούτε τού συντά
  κτη σας, θέλω νά έλπίζω δτι θά
  ύττάρξει άπό την εγκριτη έφ-ημε
  ρίδα σας, ή άναγγαία πρωτοβου
  λία πού θά έπανορθώσει ένα, άς
  τό ποϋμε «άπόπημα» ποΰ έγινε
  είς βάρος των αναγνωστών σας
  (πού διάβασαν παραμορφωμέ-
  νες τις σκέψεις μου) καί εμού
  πού θέλω νά πιστεύω δτι μέ θε
  ωρεΤται — δπως εΐμαι άλλωστε
  —φίλος σας.
  Μέ έκτίμηση
  καί φιλικούς χαιρετισμούς
  ΜΙ ΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
  ΣΗΜ.. Έχουμε νά άπαντήσουμε
  στόν άγαπητό Μουσικοσυνθέτη,
  δτι οί προθέσεις μας ήταν ξεκα
  θαρισμένες Κα! δέν ττρέττει νά
  μττερδεύει την λέξη συνέντευξη—
  ή συνομιλία — μέ την «βοηθεία»
  πού λέει πώς ττροσφέρει στούς
  νέους Γιατί σέ τί χρειάζεται την
  βοηθεία τού ένας Δημοσιογρά-
  φος ττού οΰτε κάν ΰπόγραψε τό
  δημοσίευμα;
  Τα άλλα, τα άφήνουμε στήν
  κ,ρίση τοΰ άναγνώστη Μαζί καί
  τό «άτόττημα» και τίς συντμή-
  σεις Γιατϊ ό άγαπητός μουσι-
  κοσυνθέτης δέν έ'γραψε οΰτε μιά
  λέξη γιά τό τί συγκεκριμένα
  δέν γράφτηκε δπως τό εΤττε
  Ποιό ή ποία σημεΐα λοιττόν εί¬
  ναι έκεΤνα πού δέν τόν έκφρά-
  ζουν ή δέν είναι σύμφωνα μέ τα
  δσα μάς εΐττε;
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  »>·♦♦♦<«·>♦-
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■♦
  Γονεΐς,
  Μέ χαρά σας πληροφοροΰμε κσι την φετεινη
  λειτουργία τής κατασκηνώσεώς μας άπό 1η
  Ιουλίου, υπό την Διεύθυνσιν Ιωάννου Ζωγρα-
  φάκη, καθηγητού Φυσικης Άγωγής. Περιμένου-
  με νά φιλοξενήσουμε τα τιαιδιά σας στίς σύγ-
  χρονες έγκαταστάσεις μας, στό ύγιεινό κλΐμα
  της Σταλίδας, κοντά στή θαΚασσα, μέ αύστηρά
  διαλεγμένο προσωπικό πού τό διακρίνει ή άγά-
  πη καί ή εύθύντι γιά τό παιδί, μ' ενα έπιμελημένο
  πρόγραμμα πουχει σκοπό τού νά κάμει άςέχα-
  στες τίς διακοπες τοΰ παιδιοθ σας.
  Κάντε τού τό καλύτερο δώρο γιά τό καλοκαί-
  ρι. Στεϊλτε το σέ μάς μιά κατασκηνωτική τιερίο-
  δο. Τό κέρδος είναι διπλό. Καί σωματική εύεξία
  θ* άποκτήσει, μά καί την προσωπικότητά τού θά
  τονώσει.
  Γίνονται δεκτά άγόρια και κορίτσια άπό 6 -13
  χρόνον.
  Πληροφορίες μπορεϊτε νά πάρετε στό τηλέφω-
  ό 0897-31388, καθημερινά.
  νο
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΣΕΑΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΤΛΗΘΕΙΑ
  χαρας οθυοτ^ν |
  που πριν με^χωμα Όου - ι
  φραξουν οιαλ'λοι τ;ο οεομα
  προλαβη ν<3 πει εατ;ω κ πι μιπ αυλλαΡπ δικη'οου 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1977 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ Πά την 21 Σεπτεμβρίου ΝΕ8ΤΕΡΒ ΠΟ ΤΙΣ ΠΙΚΕΣ ΜΒΣ Την περασμένη Τρίτη ό διευ ι φτηκε στά Χανιά τόν Είσαγγε- θι/ντής τής «Αληθείας» έπισκέ- ι λέα Έφετών κ. Καρούκη, άπό Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΔΟΝ "Οπως είναι γνωστό, κατά των ύπευθύνων τής εφημερίδας «Μεσόγειος» Άριστοτέλη καί Κωνσταν¬ τίνου Γραμματικάκη, εΐχε άσκηθεί ποινική δίωξη ά¬ πό τόν κ. Είσαγγελέα Η¬ ρακλείου, υστερα άπό μη- νυτήρια άναφορά τού διευ θυτή τής «Αληθείας». Οί παραπάνω ύπεύθυνοι τής «Μεσογείου» κατηγο- ροΰνται γιά περιύβριση 'Αρ χής καί έξύβριση, έκτός δέ άπό την έν συνεχεία υπο βληθεϊσα μήνυση τοΰ διευ θυντή τής εφημερίδας μας, άσκήθηκε καί αύτεπάγγελ τη δίωξη άπό τόν Είσαγγε λέα κ. Ζορμπά. Ό Άντισαγγελέας κ. Κονταξής, στόν όποΐο παρα πέμφθηκε ή δικογραφία, ή- ταν άπαλλαχτικός έν μέρει (γιά την περιύβριση) καί παράπεμψε την ύπόθεση στό Συμ6ούλιο Πλημμε- λειοδικών γιά νά έξετασ- θεΐ καί ό Διοικητής Χωρο- φυλακής Ηρακλείου κ. Μαραγκάκης. 'Ανεμένεται νά έκδοθεΐ τό σχετικό Βούλευμα. Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ * Συνέχεια άπό τή σελ. 1 γή καί βγάζοντας άπό τό σττλά χνο της τό πολύτιμο πέτρωμα, τό αρίστης ποιότητας μάρμα- ρο. Μεταξύ των Ιδιοχτητών ττολ λά δισδίδονται... Λέγεται δτι παίζονται κομπίνες καί «κατα- σκευάστηκοτν» ττροϋττοθέσεις στά; μέτρα ακριβώς τής περίτττωσης, όπως ψευτοσυμβόλαια καί χωρΐς άντίκρυσμα νομικό, τίτλοι ίδιο- χτησίας. Δέν χωρεϊ άμφιβολία, δτι παίζεται κάττοιο παράξενο ποι γνίδι. Καμμιά αμφιβολίαι δτι πρόκειται γιά μιά «ντε φάκτο» εκμεταλλευθή ξένης Ιδιοχτησίας έκμετάλλευση τού Λαοΰ. Κ ι ό Λαός αύτάς, κάποτε πρέπει ό ϊδιος νά έκμετοιλλευθεΤ τίς πλου τοπσραγωγικές πηγές τής πα- τρίδας τού. Γιά νά μην έχουμε πιά ταττεινωτικές συμβάσεως, ό¬ πως γίνεται μ' δλσ σχεδόν τα πολύτιμσ ττροϊόντα τοΰ 'Ελληνι- κοΰ ύττεδάφους, ξεκινώντας οττό τοΐις Βωξίτες, της «Πεσινέ» καΐ καταλήγοντας στά πετρέλεια καί σ' δτι δήποτε κρύβει ή μα- τωμένη γή μας. Νά μή μάς θεώ ροΰν πιά «ήμιαγρίους» κα! τή γή μας, ξέφραγο άμπέλι... Οί μικροϊδιοχτήτες τής περιο χής, είναι άνάοτατοι καΐ γυρεύ ουν τρόπους άντίδρασης) μέσα στά ττλαίσια τού Νόμου. Πέρα δμως άπό την άτομική πρωτο- βουλία, ττρέττει νά ύττάρξει καί κάποιο κρατικό ενδιαφέρον, μιά καϊ τό Κράτος εΤναι έκεΐνο πού ττροστατεύει τα δικαιώματα τού ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< πολίτη. Άς Οπάρξει κάποια κρατική παρέμδαση άπό τόν κ. Νομάρχη ή δποιονδήποτε άλλον άρμόδιο. Καί ρωτοθμε την Έπιθεώρηση Βιομηχανίας Κρήτης, άν έχει ύπ' όψη της την παραττάνω ττερίπτω- ση, αν έ'χει χορηγήσει αδεία, κι δν σέ καταφατική περίπτωση ποίος άρμόδιος ένδιαφέρθηκε γιά τόν έλεγχο τής ίδιοχτησίας καΐ την έφαρμογή των διατάξε ών πού όρίζουν την ττοσότητα τής έχτασης πού άπαιτείται γιά την χορηγήση αδείας; 'Υπάρχουν ή ΰχι συμβόλαια καΐ τίτλοι; ΕΤναι άληθινά ή ψεύ τικα; Ποίος ένδιαφέρθηκε νά έ- λέγξει; Γιατΐ ο! ίδιοχτήτες τής περιοχής, στήν συντριτττική τους πλειοψηφία, εχουν αγνοια γύρω άπό τό θέμα. Πάντως τα έργα προχωροΰν. Τό διαπιστώσαμε στήν έπιτόπια ερευνά μας. Λέγεται μάλιστα, δτι σύντομα θά γίνει εΐδική έττέ χταση τοΰ δικτύου τής ΔΕΗ γιά την ήλεκτροδότηση των έγκατα στάσεων. Δέν ξέρουμε πώς θ' άντιδρά- σουν οί φιλήσυχοι ίδιοχτήτες. Τό Κράτος δμως καΐ οί ίκττρόσω- ποί τού δέν πρέπει νά κάτσουν μέ σταυρωμένα χέρια. "Ας έρευ νήσουν την ύπόθεση κ γ άς ττλη- ροφορήσουν τό κοινό άν καί τί παιγνίδι παίζεται καί «' άντιδρά σουν μαζί μέ τούς Ιδιοχτήτες, των οποίων ή περιουσίβ είναι ίε ρή καΐ Συνταγματικά » κατωχυ- ρωμένη: . . . ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦>» ♦♦«
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  ί ΜΙΧΑΗΛ Λ. ΒΟΖΙΚΑΚΗΣ
  ΑΝΤΙΠΡΟΙΩΠΕΙΕΙΕΜΠΟΡΙΟ
  Τό γνωστό κατάστημα άντιπροσωπειών καί
  έμπορίου τοϋ κ. ΜΙΧΑΗΛ Λ. ΒΟΖΙΚΑΚΗ, μετα-
  φέρθηκε, λόγω επεκτάσεως τοΰ κύκλου εργασι¬
  ών τού, άπό τή Λεωφόρο Χρυσοστόμου 59, σέ με-
  γαλύτερες έγκαταστάσεις, στή νέα διεύθυνση:
  Έθνικής Άντιστάσεως καΐ Καλαμα γωνία
  Τό τηλέφωνο παραμένει τό ϊδιο: 233—240.
  ><*>♦♦♦♦♦♦♦< ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΈΛ ΓΚΡΕΚΟ, 1 ΡΕΘΥΜΝΟΝ ΕΙΔΙΚΑΙ ΤΙΜΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΔΙΚΛΙΝΟΝ ΔΩΜΑΤΙΟΝ Μέ πρωινό δρχ. 350 κατ' άτομον Μέ ενα 1 γευμα ορχ. 450 κατ' άτομον Μονόκλινον δρχ. 150 έπιπλέον 2ον γεθμα δρχ. 150 έπιπλέον "Ενα παιδΐ 2-12 έτών δωρεάν είς τό δωμάτιο των γονέων τού. υπογραφειον ΘΕΟΦ &ΧΑΡΙΔ ΜΑΥΡΑΚΗΣοε ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ τόν όποΐο ζήτησε την αφαιρέση έκ τοΰ Πινακίου τής συνεδριάσε ως τοΰ' Εφετείου Κρήτης τής 21 Σεπτέμβριον, τής μιάς έκ των δύο δικών πού έχουν όρισθεΐ(μα ζί μέ μιά τρίτη στό Ήράκλειο) την ιδία αύτη μερά. Ό κ. Είσαγγελέας έξήγησε στόν κατηγορούμενο δτι «άδυνα τεί γιά νομικούς λόγους» νά κά- νει κάτι τέτοιο. Κατόπιν αυτού ό διευθυντής τής «Αληθείας» υπέβαλε αϊτη- ση πρός τόν Είσαγγελέα Ηρα¬ κλείου κ. Ζορμπά, άπό τόν ό¬ ποΐο ζητά την άναβολή τής δί- κης τού Ηρακλείου ώστε να μπο ρέσει νά παρουσιαστεΐ στό 'Ανώ τερο Δικαστήριο, καθώς νομίζει δτι έ'χει ύποχρέωση. Ό κ. Ζορμπάς μάλλον θά ά- φαιρέσει έκ τού πινακίου την δ! κη αυτή καΐ θά την άναβάλει έπ' άόριστο. Τέλος σημειώνομε δτι γιά τή μιά άττό τίς δυό δίκες, πού άφο ρά τή δήθεν περιύβριση τού Ύ πουργοΰ Δικαιοσύνης, ό κατηγο ρούμενος διευθυντής τής εφημε¬ ρίδας μας, υπέβαλε αΐτηση κλη τεύσεως τού κ. Στεφανάκη; πλήν δμως ό Είσαγγελέας Έφετών κ. Καρούκης, δέν την εκανε άποδε- χτή, μέ τό αίτιολογικό ότι «ο! ύπουργοί κλητεύονται μόνο σέ κακουργήματα». ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑΤΗ "ΒΟΜΒΑ,,ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ Όπως είναι γνωστό, τό Συμ βούλιο Πληιμμελειοδικών "Ηρα¬ κλείου, είχε έκδόσει απαλλαχτι- κό Βούλευμα γιά τόν Άριστοτέ λη Γιαννακουδάκη, στήν περί- πτωση τής «βόμβας των μασό- νων», ττού έκράγηκε στό γραφεΤο τοΰ άσφαλιστή κ. Β. Μαρκάκη. Κατά τού Βουλεύματος αυτού ό Είσαγγελέας Ηρακλείου κ. Ζορ μπάς ασκησε εφεση καί τό άρμό διο Συμβούλιο Έφετών Κρήτης διέταξε περαιτέρω άνακρίσεις. Όπως έπίσης είναι γνωστό, στήν περίπτωση Γιαννακουδάκη είχε προκύψει διαφωνία μεταξύ τοΰ κ. Ζορμπά καί τού Άνακρι τή κ. Παντελάκη, ό οποίος ή"ταν άπαλλαχτικός γιά τόν Γιαννα- κουδάκη, δπως καί έν συνεχείσ τό Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. "Επειτα άπό την ενεργεια αύ τή τοΰ κ. Είσαγγελέα, ό κ. Άνα κριτής θά άρχίσει νέο κύκλο ά- νακρίσεων γιά την παραπάνω ύ¬ πόθεση. ΟΙ ΓΥΜΝΙΣΤΕΣ • Συνέχεια άπό τή σελίδα ) λά γυμνός. Όμως, εμείς δέν είχαμε πιά θέση στόν. . . παράδεισο των γυ μνιοτών. Όλα τα βλέμματα μάς παρακολουθοΰσαν κ ι δλοι μάς άπειλοΰσαν μέ χιλίους τρόπους. Άνηψορίζουμε στό καταμεσή- μερο λουσμένοι στόν Ιδρώτα. "Ενας γέρος Ματαλλιώτης, μέ- χρι 75 χρονώ, κατεδαΐνει... τσί- τσιδος —ρός την θάλασσα. Ζήλε ψε κι' αύτός . . . Καΐ ξωπίσω, στρατιές όλόκληρες ξένων καί ντόπιων κατηφορίζουν. Ψιλοβρίζει ό φωτογράφος καί άττειλεΐ μέ. . . μηνύσεις κα¬ τά... παντός ύπευθύνου γιά τα έπεισόδια. Άπό δώ καί μετά εττρεπε νά δουλέψει ό τηλεφα- κός... Κατεβαίνουμε στά Μάταλλα. 'Εδώ τό £να σταφύλι πουλιέται 35 δραχμές άπό έναν γέρο στήν παραλία. Καί πάν» στά βράχια κα! στά σπηλιάρια πάλι γυμνοί. Χωρίς μαγιώ, χωρΐς τίποτα... Προχωροΰμε γιά τόν κόλπο τής Μεσσαράς. Άπέναντι άκρι- »♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΧΑΝΔΑΚΟΣ 22 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ * 281812 ΜΙΝΩΙ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Γνωρίζομεν σέ δσους δήλω- σ>αν &τι θέλουν νά άγοράσουν
  ιμετοχές τής έταιρείας αττό αύ-
  τές ττοΰ ττερίσεψαν την 30.6..
  77 δτι, αιναλογοϋν 6 μετοχές
  στόν καθένα, δεδοιμένου δτι οί
  μετοχές ήσαν 5.799 καί αύτοι
  ττοθ δήλωσαν 908,
  Άπό 25 Ιουλίου καΐ μέχρι
  31 Αύγούστου ιμπαροΰν νά περ
  νούν άττό τα Κεντρικά ΓραφεΤα
  τής 'Εταΐιρείας δσοι μένουν στό
  Ήραχλβιο ή άττό τό Κεντρικό
  μας Πρακτορεΐο Πειραια, ή μέ
  σω μιάς Τράττεζας γιά δσους
  μένουν έκτός Ηρακλείου, νά
  πλη.ρώνουν τίς μετοχές πού δ-
  πω ςάνακοινώσαμε ή τιιμή τους
  είναι 2.000 δρχ. κοίΐ θά κατα-
  βάλετοτι έξ' ολοκλήρου άμέσως.
  Πρέπει νά σημειωθή ότι με
  τα τή^ 31 Αΰγούστου τό δικαίω
  μ α θά χαθή γιά δσους άμελή-
  σουν άφοΰ δέν πρόκειται νά δο¬
  θή άλλη παράταση
  ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  βώς στήν Άγιά Γαλήνη, £νας ά-
  γρότης γυρνά άπό τή δουλειά.
  Μάς λέει:
  —Έδώ, δλα μττορούν νά συμ
  βοΰνε. Καί χασίσια κι' δ,τι φαν
  ταστε?τε.
  Σέ μιά σπηλιά βρίσκεται £-
  νας αγροφύλακος:
  —Τούς κυνηγώ — μάς λέει
  —μέ τή βέργα, γιατΐ μόλις 6ροΰ
  νέ εΰκαιρία τα κατεβάζουνε. "Ε
  λα τό ττρωί έδώ ττέρα, νά φρί-
  ξε.ς...
  Αύτά — καί άλλα πολλά —
  συμβαίνουν στά Μάταλλα. Ό-
  σο γιά τό συνάλλαγμα τό. . .
  σκορποΰν κυριολεχτικά οί γυμνι
  στές.. . στίς παραλίες καί στά
  βράχια τής Νότιας Κρήτης.
  ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΑΚΗΣ
  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  ΠΑ ΤΗ ΣΤΑΦΙΔΑ
  «Βαρεθήκαμε νά ζητιανεύουμε
  αύτό πού δικαιούμαστε. Άν οί
  άρμόδιοι άδιαψορήσουν γιά αλ-
  λη μιά φορά, εμείς μέ κάθε τρό
  πο; εΐμαστε άποφασισμένοι νά
  προστατέψουμε τό δίκιο μας
  καί να ζητήσουμε πλερωμή γιά
  τον κόπο μας».
  'Ετσι τελειώνει την άνακοίνω
  σή τού ό Αγροτικάς Σύλλογος
  «ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ»πού ά-
  ναφέιρεται στΐς ζημιές των άμπε
  λιών πού προξένησε ό παγετός
  πού άπειλεΐ ή φυλοξήρα καΐ αύ
  τές ττού πρόσφατα έπροξένησε ό
  καύσωνος, καΐ οί οποίες φτα-
  νουν καΐ μέχρι 8Οο)ο.
  Κι δλα αύτά θά μείνουν άπλή
  ρωτα στούς παραγωγούς. Ζη¬
  τά λοιπόν ό Σύλλογος νά σταλ-
  λοΰν γεωπόνοι ποΰ νά ύπολογί-
  σουν τίς ζημιές άττό τόν καύσω
  να. 'Ακόμη, ζητά νά έξαγγελθεΐ
  τιμή ασφαλείας, τουλάχιστον
  36 δρχ. ώστε νά καλύπτονται
  τουλάχιστο τα έ'ξοδα τής τταρα-
  γωγής.
  ΠΕΝΘΗ
  Πέθανε πρό ημερών στό Ήρά
  κλειο, £νας παλιός κρητικός, 6
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΙΑΡΑΣ
  ό οποίος ύπέκυψε στό μοιραΐο,
  επειτα άπό μακρόχρονη άρρώ-
  Καταπέλτπς
  ΕΚΕΙ ΠΟΥ Ο ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ 'ΣΜΙΓΕΙ, ΚΑΙ 'ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΤΑΙ, ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΚΟΙΝΟΝΙΑ
  ΜΟΡΦΗ
  Τό... Άδελφάτοί
  συμπληρώνει τό Συνδικάτο ΐ™|
  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ "ΤΡΑΒΕ3ΕΤΙΣ,,
  ΑΝ ΚΑΙ τονίσαμε ήδη πολλές φορές τόν 2να άπό τούς
  6αοικούς στόχους τής ερεύνας μας, τόν έπαναλαμβά-
  νομε καΐ πάλι.
  ΔΕΝ ΜΑΣ ένδιαφέρει τό πώς διαθέτει καθένας τό σώ
  μα τού. Μας ένδιαφέρει δμως τό νά μή γίνεται αύτό α¬
  κριβώς αΐτία νά προκαλεϊ σέ άλλους — καΐ κυρίως σέ
  νέους άνθρώπους — ζημιά.
  Π ΑΥΤΟ ακριβώς άπαντοΰμε σέ δσους λένε: «καΐ τί
  ένδιαφέρει αυτόν τί γοΰστο έ'χει καθένας» τα εξής:
  ΜΑΛΙΣΤΑ κύριοι, έ'χετε δίκηο, στό τί μας ένδιαφέ¬
  ρει τί κάνει ό καθένας. Άλλά σκεφτήτε (καΐ θά μάς
  δικαιώσετε) δτι δταν αύτός «ό καθένας» προκειμένου
  νά ίκανοποιήσει τίς όρέξεις καί τα βΐτσια τού, πορασύ-
  ρει 2να νέο άνθρωπο καΐ μέ διάφορα οίκονομικά ί) ίίλ-
  λα άνταλλάγματα τόν καθιστα άχρηστο στήν Κοινω-
  νία.
  ΚΙ ΑΚΟΜΗ δμως ή «ρευνα έ'χει £να βαθύτερο λόγο
  'φ τόπος αύτός σύντομα θά χρειαστεϊ καθώς φαίνετα]
  τθύς άνθρώπους τού νά άνπταχθοϋν στούς νέους Κα-
  ταχτητές. Πώς λοιπόν θά άντιδράσουν έθνικά, άνθρο)"
  ποι πού Ι'χουν ίίδη διαβρωθεΐ στήν ψυχή καί στό σώ-
  μα κι εχουν συνηθίσει στήν εΰκολη καί γλυκειά ζωή
  Πώς θά πολεμήοουν τόν εχθρά, οί Νέοι, πού ξεκόβουν
  άπό τόν άντρίκειο δρόμο καί παίρνουν τή στράτα τήΓ
  άνώμαλης ζωής; Πώς θά άνπταχθοΰν στό δύσκολο έ-
  θνικό άγώνα πού μας περιμένει, οί «σεινάμενοι» κι οί
  «κουνάμενοι» καί γενικά οί διεφθαρμένοΐ;
  ΝΑ ΛΟΙΠΟΝ γιατί άγωνιζόμαστε νά περισώσομε δ,-
  τι' έ'χει άπομείνει καί νά γιατί μάς ένδιαφέρει καί τό
  θέμα αΰτό, πού δέν τό βλέπομε άπό την «κουτσομπο-
  λίστικη» πλευρά τού, γιατί άπλούστατα τότε θά παρα-
  θέταμε μερικές έκατοντάδες έποόνυμες περιπτώοεις,
  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
  ΤΩΝ «ΤΡΑΒΕΣΤΙΣ»
  ΜΕ ΜΙΑ θλιβερή περίπτωση
  άσχολεΐται σήμερα είδικώτερα
  ή έρευνά μας. Μέ την περίπτω-
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦«
  Ο κ. ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ
  * Συνέχεια άπό τή σελ. 1
  ναι δέ ό άξιωματικός έκείνος ό
  οποίος δέν ύττέκυψε σέ άττειλές
  μεταθέσεως κλπ. δταν έ,κανε άρ
  νητικές είσηγήσεις γιά δλες τίς
  Λέσχες τού Ηρακλείου.
  Δυστυχώς κάττοιοι άλλοι δέν
  μπόρεσαν — ίσως δικαιολογημέ
  νοι άπό ανθρωπίνης πλευράς —
  νά κάνουν τό "διο (πού τό εΤχαν
  κάνει όρχικά) κι έ,τσι αυτή τή
  στιγμή παρουσιάζεται τό θλιβε-
  ρό φαινόμενο 4 λέσχες (πρός τό
  παρόν) άπό τίς 16 νά λειτουρ-
  γοΰν, αν καί είναι έγκατεστημέ-
  νες σέ άνώγεια
  Δυό μέτρα καί δυό σταθμά,
  γιατί άττλούστατα γιά μιά άκό-
  μη φορά ϊσως δούλεψε ή άνωθεν
  τταρέμβαση καί τό ρουσφέτι.
  Συγχαρητήρια στόν κ. Μανια-
  τάκη γιά τή στάση τού, πού τόν
  τιμα καί σάν άνθρωπο καί σάν
  δργανο τοΰ Κράτους.
  Εΰχόμαστε καί σέ άλλες πε-
  ριτττώσεις νά τηρήσει την ιδία
  γραμμή.
  Λυπούμαστε πού δέν μττο-
  ροΰμε νά πούμε τα ΐδια καλά
  λόγια γιά ωρισμένους άνωτέ-
  ρους τού, οί όττοίοι — δυστυ¬
  χώς — δέν τήρησαν την ίδια
  στάση μέ άποτέλεσμα, νά ϋ-
  ττάρχουν τα δυό μέτρα καί δυό
  σταθμά, στόν τομέα των λεσ-
  χών τοΰ Ηρακλείου.
  ση των άττοκαλουμένων «τραβε-
  στίς», των. . . άνδρών δηλαδή,
  ποΰ νοιώθουν τόσο θηλυκά, ώ¬
  στε ντύνονται καΐ κυκλοφορούν
  μέ γυναικεία ένδυμασία.
  Κι αυτή λοιττόν ή περίπτωση,
  κι αϋτό τό φροΰτο τής Άμερι-
  κής κα! γενικά τής Λύσεως έφτα
  σε καΐ στό Ήράκλειο.
  Περίπου 4—5 άτομα ντύνον
  ται γυναικεία καΐ κυκλοφορούν
  σέ δημόσιους χώρους, τίς νυχτε
  ρινές ώρες.
  Τα άτομα αΰτά είναι άπό
  τούς πιό. . . φανατικούς άνώμα-
  λεγόμενη «βίζιτα» είναι μετα¬
  ξύ 1.000 καί 1.500 δραχμών!...
  Περιττό βεβαία νά λεχθεΐ δτι
  την οίκονομική διαχείρηση καΐ
  «έκμετάλλευση» των παραπάνΓο
  τύττων, οί όποΤοι «έργάζονται»
  καΐ «άποδίδουν» άρκετά, ^,να-
  λαμβάνουν συνήθως οί «δνθρ».
  ττο!» τους, πού φροντίζουν γ,ά
  ολα, άκόμη καί γιά την πελα-
  τεία.
  * ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«.< ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΚΑΔΙ ·) Συνέχεια άττό τή σελίδα 1 όπως καΐ νά τό κάνομε, άπόγονοι ήρώων. ΚΑρΟΥ ΛΟΙΠΟΝ, σέ κάποια γωνιά τής κρητικής ψυχής, θά υπάρχη έΎα άπολειωάδι άπό την μπαρουτα , , , , , , ποθήκη τοΰ Άρκαδιοϋ, πού θά τινάξει στόν άέρα τίς "°υ'"υπ0υ.ς ΚΒ!'..ή..Υ"^ ΐί ™ συμφωνίες σας μέ τόν άρχιγκάγκστερ Κάρτερ, κ. Κα. ραμίανλή. Π ίΑΥΤΟ καΐ δέν θά δεχτεϊ (δν καΐ δέν εΐστε έξ αλ- λου διατεθειμένος νά τοΰ τα δώοετε) αύτά τα 350 έκα τομμύρια δολλάρια ό Κρητικός Λαός. Γιατΐ λογαρια- «τραβεστίς» όνόματα, περιφέρονται διάφο- ροι «τύποι» οί όποΐοι παίζουν τόν τιποτένιο ρόλο των έραστών, δηλαδή των ττροστατών καί ντα- δατζήδων. Άρκετές φορές μεταξύ τους ψτάνουν στό σημείο νά τσακώ- νονται γιά τό χατήρι τού «γιού- νισέξ» ανωμάλου τύπου, ποΰ έ- νώ είναι άντρας, δπως ντύνεται καΐ στολίζεται, είναι άδύνατο νά τόν ξεχωρίσεις άπό μιά κα- λοφτιαγμένη γυναίκα. θενά στό Βιβλίο άγώνων καί θυσιών τού ΛαοΟ μας. Κι αν έσεΐς κ. Καραμανλή εΐστε τελικά άποφασισμένος «νά παίζετε τό ρόλο τού Ίούδα», εμείς θά προασπίσωμε την Έθνική μας άνεξαρτησία, γιατΐ αύτό λέει τό Σύν- ταγμα τής χώρας μας καΐ τύ μεγάλο Ίερό Βιβλίο πού λέγεται «Κρητική Ίστορία». τά ζωή τους, δημιουργεΐ προεχτάσεις. Συνήθως φροντίζουν νά άπο- χτοϋν καλλίγραμμο σώμα καΐ μέ ] - > -. , , ,, / ο, τ ,
  λ ,*■ ^■^ ι- Ι ομο1 χεφΤα κα1 αλισφερισια, δέν είναι γραμμένα που-
  δσο γινεται έντονωτερα γυναι- κ ' Τ_ .. . . . ^ ^ : _ ι κ ι η *» <ι«υ κεΐα χαρακτηριστικά τα όττοΐα άποχτοΰν μέ ίατρικές έπεμβά- σεις (όρμονοθεραπεία γιά στή- θος κλπ.). Γύρω άπό τούς πού είναι γνωστοί μέ γυναικεία ΠΑΡΤΕ ΤΟ λοιπόν άπόφαση καί χωνέψτε το, δτι γιά όποΐαδήποτε ποοά δολλαρία>ν, δέν θά γίνομε άρμο-
  στεία τής Άμερικής.
  ΕΤΟΥΤΟΣ ό τόπος κ. Καραμανλή καΐ Σία, βάφτηκε
  πολλές φορές κόκκινος, άπό τό τίμιο αΐμα της Λεφτε-
  ριας. Κι αν χρειαστεϊ, θά ξαναβαφτεϊ, γιατΐ άπλούστα-
  τα έδώ δέν έ'παιξαν ρόλο τα χρυσάφια καΐ τα έκατομ-
  μύρια, άλλά οί έθνικοΐ άγώνες, πού άνέβασαν πολύ
  ψηλά στΐς πανανθρώπινες συνειδήσεις τό δνομα καΐ
  το νόημα τής Κρήτης, τόσο πού στό ακουσμά τού νά
  ταυτίζονται μαζί τού οί εννοιες τής θυσίας καΐ τής
  Λεφτεριας.
  ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ λοιπόν δυνατόν νά δεχτοΰπε συιιωωνίεΓ
  Γι' αύτό ακριβώς καΐ οί «τι-
  μές», οί «ταρίφες», τα «κασέ»
  τους γιά μιά «παρέα» ή κοινώς
  πού είναι άντίθετες μέ τό πατριωτικό μας Πιστεύω καί
  μέ την Ίστορία τής Πατρίδος μας; ΠΟΤΕΠ!
  Μ. Χ.
  Ό κ. Ανδρέας Παπανδρέου
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  γματα, κυρίως στό πρώτο μέρος τής όμιλίας τού. Αύτό κατά τή γνώμη μας όφείλεται στήν κάποια άδιαφο-
  ρία ττού δείχνει ό κόσμος στά έθνικά θέματα, δχι φυ σικά άπό έ'λλειψη δΐάθεσης, άλλά άττό έλλειψη ένημέρωσης
  γύρω άπό αύτά. Πάντως ή ΰποδοχή καί άπόαΰτής τή ζ ττλευράς, ήταν πολϋ Ικανοποιητική γιά τόν κ Παττανδρέ
  ου, σέ σχέση μέ άλλους συναδέλφους τού.
  3__Ό κ. Παπανδρέου σάν όμιλητής; κάλυψε άρκετά Ίκα νοποιητικά τα περισσότερα θέματά τού, άνάπτυξε αρίστα
  τα έθνικά θέματα καΐ άφησε ΐσως έλάχιστα κενά στ « σημεία πού θέλησε νά κάνει «κατεστημένη πολιτικήν (ρο
  δάκινα κλπ.)
  4.— Γενικά ό κ. Παπανδρέου ήταν άρκετά καλύτερος άττό προηγουμένας έμφανίσεις τού στόν ΐδιο αύτό χώρο, καθώς
  έπίσης κα! τό λαικό κλΐμα αίσθητά αύξημένο (κυρίως στό Ήράκλειο) υπέρ αυτού.
  5.— Τέλος, σημειώνομε μέ ευχαριστήση δτι ή αναπτύξη των έθνικών θεμάτων (Άμερικανο— 'Εδραϊκή διείσδυση—
  Σιωνισμός — Βάσεις — Διάβρωση ήθών — Άγορές έχτάσεων κλπ.) ττού έκανε ό κ. Παπανδρέου στά πρώτα
  15 λετττά τής όμιλίας τού, συνέττεσαν άττόλυτα καΐ δικαίωσαν την εφημερίδα αύτη, ή όποία — ώς γνωστόν—
  έπανειλημμένα καί άπό παλαιότερα τα έχει άναπτύξε··
  6__Καί κλείνομε τίς δικές μας διαπιστώσεις; μέ μιά γενι κή παρατήρηση πού είναι ή εξής: άν τό κλίμα τής Κρήτης
  καΐ εΐδικά τού Ηρακλείου έπικρατήσει καΐ στήν άλλη Έλλάδα, τό ΠΑΣΟΚ σέ έκλογές θά είναι Άξκοματικη
  Άντιπολίτευση.
  Καϊ κάτι άκόμη: Εύχομαστε καϊ οί ύπόλοιποι έπικεφα λής των πολιτικών κομμάτων, νά άκολονθήσουν τό παρά-
  δειγμα τοΰ κ. Παπανδρέου καί νά άναπτύξουν τα έθνικά θ έματα, μέ την Τδια ευθύτητα καΐ καθαρότητα, τώρα μάλι-
  στα πού ό Λαός έ'χει τόση άνάγκη, στό κρίσιμο σημείο τής μειοδοσίας τού.
  ΣΗΜ.: Ή απαντήση πού έδωσε ό κ. Παπανδρέου, στήν βαρεία κατηγορία τού κ. Μαύρου (την όποία είχαμε δημοσι-
  εύσει στό προηγούμενο) ήταν Ικανοττοιητική άπό τής ιτλευράς τού δτι ή περιβόητη ένότητα είναι άδύνατη γιά
  λόγους άρχών καΐ βασικών διαφόρων. Ή απαντήση αυτή άττοτέλεσε ένα άττό τα ένδιαφέροντα κομμάτια τού
  λόγου τοΰ κ. Παπανδρέου στό Ήράκλειο, ττού είναι ηδη γνωστός άπό τόν ήμερήσιο Τύπο.
  στεια.
  Ό άποβιώσας ήταν £νας άπό
  τούς έλάχιστους γνήσιους κρη-
  τικούς τύττους, γόνος Ιστορικής
  οικογενείας άπό τα Σφακιά, ό ο¬
  ποίος έξετιμάτο γιά τα προτερή
  ματά τού καΐ τούς έθνικούς τού
  άγώνες.
  Την κηδεία τού, ττού έγινε στόν
  Αγ ιο Μηνά, παρακολούθησαν
  πολλοί, άπό δλες τίς περιοχές
  τής Κρήτης καί κυρίως άπό τα
  Χανιά.
  Θερμά συλλυπητήρια στήν οί-
  κογένεια τοΰ μεταστάντος καί
  κυρίως στούς γυιούς τού.
  *»♦♦♦♦·
  χ
  ΑΡΙΑΑΝΗ
  ί
  Συνεχϋϋεται κάδε βράδυ
  ό θρίαμβος μέ την
  ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ
  "ΡΙΖΖΕΚΙΑ Ν ΝΑΡΟΙ.Ι,,: ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
  ής γνωστής ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ Όϊ ΝΑ-
  οτΐς Τρείς "ΚαμάΐεΤτοΰ^Ή^κΛείοΓ εγκαταστάθΐ1^ καΐ λειτουργεϊ άπύ μέρες
  Τό κοινό πού άγαπά την ΠΙΤΣΑ ^' ^?£β?ί.ουί'_δι??ϊ).ρίΙ γλυ,^ " ,
  νικό
  θέλει νά
  μέσα
  ♦♦♦♦♦.
  >♦♦♦♦♦♦♦<»♦♦♦♦♦♦♦♦<}