988

Αριθμός τεύχους

507

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

4/12/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  (ΟΥ
  ττρΟΤΟΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟΝ
  ΚΑ(ρ0ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
  ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ
  ΑΛ£ΚΟΣ ΜΗΛΟΛΙΑΑΚΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ■ ΚΡΗΤΗΣ
  Αριθ. Γηλεφ. 4—40
  Τα πάντα γιάΐ τή νίκη: τή6 Δημοκρατίας!
  ΙΙΚΡΙΓΠ,
  ,„„.....,ιιιιιιιιΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιιΙΜΙΙιιιιιιπι,,,,,,,,ι
  1Ιί!!Ι11™!ΐ!:Ι!Ι1!!1ΑΓΤΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
  ν. ηρακλείου
  """ιιιιιιιιιιΐΜΐιιιιιιίΐιιιιιιιιιιιΐίιιι
  ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΤΟΣ
  ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 507
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1946
  γιμηφυαλουδραχ·2ο°
  Η 0Α0ΚΑΗΡΟΣΗ_ΤΗ|_ΚΑΤΑΠΡ0ΦΗΣ
  Τίς τβλευΓαϊες μέρβς βχδηλώβηχε μέσα στά χοινοββυλευτικά
  . ματ« τής ιραυλβχρατιχής συναλλαγής, μιά σοβαρά πολιτιχή
  χρίαη, ίξ «ίτί«ί τής χρεωκοπίας τής κυβερνήσεως Τααλδάρη
  'βλΐς οί μηχανοραφίες «ού «αρετηρηβηκαν γυρω «κ' αύτη
  την κρίοη εϊχαν σχοπό την άντικατάσταση τής σημερινάς κυβερ·
  νήίϊ»ί Ι*5 Μ»" «λλη έξ ϊσου άντιλαϊκή.
  ΠρΜταγωνιοτές στήν προσπαθεία αύτη ίταν ο! Βενιζέλος-
  Π«η«νδρέβυ, κι ©ώμϊνα τής θελήσεως των πρβσβευτών τής Αγ¬
  γλία; *«« Γή5 "Αμερικής στίιν 'Αθήνα. Έ-τιδιώκετ© 6 σχηματι-
  ομβ; κυβερνήσεως οη·εν «Έθνικής Ένότητος» μ' έπικβφαλής «ρο-
  οΝΐικότητα έξωκβινοβουλευτική.
  Ή ηολιτικη «ού θ' άκολουθοΰσε ή κυβέρνηση αύτη θά ίταν
  ή ϊίια μέ τη σημβρινή· *Η μοναδική διαφβρά τής νέας κυβερνή-
  α6»ί 8α ίταν τα νέα ηρβσωπα καΐ τα νέα κόμματα σάν τβΰ Πα-
  ««νίρίβυ χαΐ τό κοφμα τού, πού θά παίρναν μέρβς σ' αύτη. "Ε¬
  Μ! ένισχυμένη ή νέα αύτη κυβέρνηση θά μηοροΰσε, όπως τουλά-
  χιοτον έφαντάζβντο αύτοι πβΰ έπεδίωκαν την κατασκευήν της,
  ν« συνεχίσβι αποτελεσματικωτέρα τό άνπλαΐκό καΐ άντιδημο-
  χρκτικο ίργο, ποΰ άρχιαε ή κυβέρνηση Τσαλδάρη.
  Ό κ. Σοφούλης μονάχα ζητοϋσβ, η σημερινή ηολιτικη τβΰ
  ίμιρυλίβυ πολέμου καΐ των διώξεων, ν' άντικατααταβεΐ μέ μιά
  ηολιτικη συμφιλιώσϊω; καΐ κατευνααμοΰ. Άλλά, όπως ήτο έιτό-
  μινβν, π άποψη αύτη παραμερίσθηκε άπό την πρώτη στιγμή.
  Έν» λοιπόν εγένοντο οί προσπάθειες αύτές, καΐ ήτο βββαι-
  ιιμίνον, μέ την κινήση μάλιστα των «δυσαρεστημένων» βουλευ-
  ίίν τβΰ Λαϊκοΰ κομματος, δτι η κυβέρνηση θ' άντικαθίοτατο,
  |αφνικά ή κατάσταβη μβταβλήθηκε. Ό Τσαλδάρης οχι μόνον
  ηρωβυΐτβυργό; παραμένει άλλά πηγαίνβι καΐ στήν Άμερική, ν'
  άντυτροαωΐτεύσΒΐ την Έλλάύα στή διά·κβφη των Ένωμένων Έ-
  ίνίνΐ Καΐ τό παράίίνο έδώ είναι βτι πρΐν λίγε; μέρβς οί ξένοι
  είχον άπαγορεΰσει τή μβτάβαση αύτη τοΰ Τοαλδάρη στήν Άμβ-
  ΡΙΗΠ.
  Γιά ηοιοϋς λάγους τώρκ οί "Αγγλοι πήραν τή νεώτερη αύτη
  «ιτβφαοη καΐ άνέβαλαν την άντικατάσταση τής κυβερνήσεως
  Το*λίάρη δέν είναι άκόμη εντελώς γνωστο.
  Δέν γεννάται ομως καμμιά άμφιβολία, ότι καΐ ή άναβολή
  αυτή γίνβται γιά την εξυπηρετήση των αγγλικών συμψεροντων
  κ βάρος τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ.
  Κάιΐβια μηχανοραφία στή διάσκεψη τής Αμερικής έπωφβλής
  (|« τ' άγγλοσαξωνικα ουμφέροντα, θά χρειάζεται τό έπιχβίρημα
  τής «εξ«8ϊν ένισχύσεως των Έλλήνων Άνταρτών».
  Ή καλώς παρασκβυασθίΐσα δημαγωγία, γύρω άπό τα συνηθι-
  ιμινα βτόν άντάρτικο άγώνα έπειοοδια τοϋ Σκρά, ή προσφύγη
  "«υγίνηχε η πρόκειται νά γίνει στό Συμβοϋλιο άσφαλείκς, δέν
  μκορβϊ παρά νά κατβυθυνονται πρός εξυπηρετήση όριομένου άγ-
  ϊλθ8α{«νικβΰ σχεδίου. Δέν είναι ΐσως τυχαΐο ίτι άρχιβαν νά γί-
  νον.«ι οί χινήοκις αύτές λίγβς μέρες μβτά πού β Μολότωφ Εβοτ-
  λ«α:όν Όργανισμό των Ένωμένων Εθνών τό ζήτημα νά ξβ.
  «β«ρισ8ϊϊ έ άριθμός των στρχτίυμάτων των Μβγάλων ποΰ παρα-
  νίνουν στίς ουμμαχικές χώρες-
  Ή σημβρινή κυβέρνηση λοιηόν τής έθνικής συμφοράς, παρα-
  Ρΐνει βϊλήσει των {ένων χαΐ γιά την άκοχλειστική εξυπηρετήση
  'δν αυμφιρόντων τβυς Ό πρωθυπουργός κ. Τααλδχρης, άφβΰ κα-
  «βκράβρωσβ τα έθνικά δίκαια στή διάοκεψη τοΰΠαρισιβΰ, πηγαί-
  «ι τώρα, ©ργανο των "Αγγλων, στήν 'Αμβρική γιά νά συμ-
  "ληρώβει την καταστροφή.
  Λπό τη Θέση μα5
  Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
  Α0ριο δικ,άζονται στό Πλημμελειδικεΐο Ηρακλείου μέλη τού
  ΛιοικητικοΟ ΣυμΒουλΙου τής Έθν'Γκής Αλληλεγγύης "Ηρακλείου, μέ
  Ίνάσύστατπ κατηνορία τοθ παρανόμου έράνου.
  . "Η κατίγορια αθτή ψιλοτεχνήθηκε &φ·0 ή πρώτη κατηγορΐα
  % παρανόμου συγκεντρώσεως ζεσκεττάσθηκε εντελώς καΐ ήτα - δ-
  '-■ ρο πώς δέν μποροθαε νά στηρίξει την αόθαίρετη καί κατα-
  τταρώνομη σύλληψη εύυίτολήπτων πολιτθν που έργΛζονται
  'ώρως τταρανομη σύλληψη εώυηολήπτων πο ργ
  «οον Αλχρβκα γι^τήν άνακοϋφιση της λαίκής δυστυχίας και
  Μ τό συμφέρον τοθ κοινωνικοθ συνόλου. Άκόμη γιΛ ν* δικα ολο
  νηβεϊ ή έπίσης αύθαίρετη καΐ παράνομη κατασχεση άτιό τή Χωβο-
  Ηακή'τθν ΒΤβλίων ενός δικαστικως ανεγνωρισμένου ΣωματβΙοο.
  "ΕπρεπεΡνά δημιουργηβεΐ μιά αλλη «κατηγορΐα, γιά ν* έξοπη·
  ΡΕτηθεΙ ό άντικειμεντκός σκοπός: Ηά κτυπηθί,ϊ ή Έθνική Λλληλεγ-
  »ΛϊΚμΓ είναι μιά έθνική εκδηλώση μιά πολύτιμη
  πού ιτροτταγανθίζει την άλληλεγγυη καί τή
  ΜωΌη,^ΤναΓάπό κα.ρό ο οτόχος τοθ ^μ^Ρΐνοϋ κράτοϋς.
  Ετσι ταλαιττωρήθηκαν στά κρατητήρια τού Τμήματος Ασφα-
  *«Ιος δνθρωττοι ττοθ Ιχουν άποσπάσει την έκτΐμηση καί την άγάττη
  ^κο^ωίίαςαας°γιστΙ έργάζονται τόσον άλτρουιστικά ^γιά την
  ««υχία το?,ϊλοίίκοΟ δργοο τής Έθνικής Αλληλεγγύης, καί
  ΙΙ>Ρ"έμφθησοΤν ενώπιον τοθ Δικαστηρίου μέ άσωστατες καί ψευτι-
  άδια-
  καί έγκλημα-
  ένδιαφέρο. —·
  'ΕκδόθηκΕ άττόφαι/η καί κοινο-
  ε°ιήβηκε σχετική διαταγή. σύμ-
  Γ,να μέ την όποία θά διανεμη;
  ™"ν στούς φιλοξενουμένους τοθ
  β'Λι'°βλβάρη Βουλγάρουί", —έρ-
  Άλβανούς έγκ>ηματίες
  ύττοδήματΛ
  ΜρτεςΓ
  νά ντθνει ή κυβέρνηση τοθς
  , ^ΡΥόιτες των Γερμανοΐταλων
  > νιά ν' άποψύγουν τή δίκαιη
  ίϊ οτις χ0!56*: τοϋς' καχέ"
  Οτό μεταδεκεμβριανό ττα-
  θτής Έλλάδας ώντΐ νά
  (ε»^*^*1 στ^ν τόπο τους άτο-
  ν, πρόκληση κατά τοθ Έλλη-
  λαοθ.
  λαοττρόβλητη έγκλημστεϊ
  ίΐά άκόμη φορά είς βάρος έ-
  ; πού 6χασαν τα ροθχα
  •,τήν κστοχή καί πού Οστε-
  ό δυό χρόνια «ελευθερίας»
  έξακολουθοθνε νά ζοθνε γυμνοί,
  ζυπόλυτο' κσι χωρ ς κλινοσκε-
  ττάσμ -τα.
  # * #
  Ήσυχία, τάξις
  καί άσφάλεια.
  «Άπ' άκρου είς δ«ρον τοθ Έλ-
  ληνικοθ Βασιλείου άττό των Λκρο
  τα'των συνόρων τής Β. Ελλάδος
  μένρι τοθ ταιναρου. ή τάξις κα
  Κ γαλήνη άποκατεστάθησαν. ΟΙ
  σομμορϊται διελθθησαν ή παρε¬
  δόθησαν, έξεκαθαρ^σθησσν η άλ-
  ληλόεξοντώθησαν. "Ηδη έη.βάλ-
  λεται τό κράτος τοϋ νόμου κοι
  τήςτάξεως και ό λαός ίίσυχος
  έπιδίδΐται είς "ά *ΡΥα_ τού». (*«
  πομπή Ραδιοφωνικου ΣταθμοΟ
  Αθηνών). "Οποίος τώρα δια¬
  βάζη τό δελτίον τοθ ύττουργείου
  Δημοσίας Τάξεως καί τίς Λντα-
  ποκρίσεις των... πολεμικον αν¬
  ταποκριτήν των δεξιών εφημερί¬
  δων καί των ξένον άττορεΐ πώς
  ίγινβ αύτό τό θαθμα. Επειδή 8-
  ΜΠΕ8ΙΝ ΑΙ.ΟΔΟΚΙΜΑΣΟΗΚΕ
  ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
  ΜΟΣΧΑ 4 (ίδ. ύπ.).—Με-
  ταδΐδεται άπό τή Νέα 'Υόρ-
  κη δτι ό ύπουργός των Έξω
  τερικών τής Μεγάλης Βρετ¬
  τανίας κ. Μπέβιν εγινε δε·
  κτός σ' έ"να ποδοσφαιρικό
  μάτς στή Νέα Ύόρκη την 1η
  Δεκεμβριού μέ θόρυβο άπο
  δοκιμασίας δυό φορές.
  Την πρώτη φορά άποδοκι
  μάστηκε δταν ή παρουσία
  τού στό ποδοσφαιρικό γή-
  πεδο έγινε γνωτή άπό τό με
  γάφωνο.
  Τή δεύτερη φορά δταν ση
  κώθηκε νά φύγει προτοΰ τε
  λειώσει τό μάτς.
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙ1ΙΙΗΠΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΜ ΜΙΜΙ
  II
  11
  III
  ΙΜ111111 [ 111Μ11111111 ΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΜΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΠΐηΐΙ
  Ο ΣΥΝΕΝΟΧΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΤΑ ΗΗΟΜΕΝΑ ΕΒΝΗΝΑ ΑΙΑΚΟΨΟΥΝ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΦΡΑΓΚΟ
  Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Ο. Η. Ε.
  ΙΩΣΙΑΑΙΣΤΙΚ9 ΣΥΗΕΑΡίΟ
  ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ
  ΜΟΣΧΑ 4 (Ίδ. ύπ.) —Άπό
  τίς 7 μέχρι 9 Δεκεμβριού θά
  γίνει στή Πραγα συνέδριο
  των Σοσιαλιστικόν Κομμά¬
  των Αυστρίας, Τσεχοσλοβα¬
  κίας, Ουγγαρίας Πολωνΐας,
  ΓΐουγκοσλαβΙας, Βουλγαρίας
  καί Ρουμανίας.
  ΣΥΝΤΟΜΕΣ
  ΕΙΔΗΣΕΙ Σ
  ΠΑΡΙΣΙ 4. — "Εφθασβ χθές
  στή Στοκχόλμη Πολωνικη άντΐΛρο
  σωπεία γιά νά διαπραγματευθεϊ
  μέ τή Σουηδική Κυβέρνηση την
  άνταλλαγή έμπορευμάτων μεταξϋ
  Πολωνΐας καί Σουηδίας.
  ΑΘΗΝΑ 4. —^ Γνώσθηκε δα
  στό τέλος τής έβδομάδας αυτής
  φθάνει στήν 'Αθήνα ό στρατάρχης
  Σμάτς, καί θά παραμείνβι 3 μέρες
  ΜΟΣΧΑ 4. — Σήμερα κλείνουν
  125 χρόνια άπό το θάνατο τοΰ
  μβγάλου Ρώοου ποιητή Νεκράσωφ.
  2ε δλη τη Σοβιετικη Ρωσια ύ^γα-
  νωνονται,Ιμέ την εΰκαιρία φιλο·
  λογικές έορτές.
  Το έργο τοΰ Νεκράσωφ θά έκδο
  θεΐ σέ 12 τόμους άπό τό' κράτος.
  Προσεχώς κυκλοφορεϊ ό Α' τομος
  ΜΟΣΧΑ 4. — Σΐή Σοβιετική
  Λιθουανία άν'αστηλώθησαν 1700
  βιομηχανικές έπιχειρήσεις καί έγι¬
  ναν 160 νέες. Στα όιάφορα σχολεϊα
  κα'ι έπαγγελματικές σχολες φοιτοΰν
  360.000 άτομα.
  ΜΟΣΧΑ 4. — ΑΟριο 5 Δεκεμ¬
  βριού ή Σοβιετική "Ενωση έορΐά
  ζει τα δβκάχρονα τοΰ νέου της
  Συντάγματος πού ψήφιαε στά 1936
  τό 8ο ΙΙανενωσιακο σννεδριο των
  Σοβιέτ.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 4. - Την έβδομάδα
  αυτή κλείνουν ατήν 'Ελλάδα 8
  περιφεριακά γραφεία τής ΟΥΝΡΑ·
  ΑΘΗΝΑ 4. (ίδ. ύπ.) — Ό ύπβυρ-
  γός των στρατιωτικών χ. Δραγούμης
  παρέθεσε χθές γεΰμα στόν πρεσβευ
  τή τής Αγγλίας καί σΐο στρατάρχη
  Μονγκόμερυ.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 4 — _ Ή 'Αμερικα-
  νική Κυβέρνηση άϊΐαγόρευσε τη
  μεταφορΐΛ. παντός έμποριυματος μή
  απαραίτητου, μέτούς άμερικανικούς
  σιδηροδρόμους έξ αίτίας τής ελλεί¬
  ψεως γαιανθρακος.
  ΛΟΝΔ'ΝΟ 4. — Ή Τσβχοολο-
  βακία. Βουλγαρία, θύγγαρία καί
  Πολωνία απεφάσισαν νά ένωθοΰν
  μέ άπ' εύθείας σιδηροδρομικώς
  γραμμές.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 4. — Καί νέο αγ-
  γλικό στρατιωτικό αΰτοκίνητο άνα-
  τινάχθηκβ χθές στήν Ίερουαα,λήμ.
  Εφονεύθη ενας άγγλος στρατιώτην
  ΑΘΗΝΑ 4. — Ό ύπουργός τής
  δικαιοσύνης άνακοίνωσε ότι σήμερα
  θά τελειώσει ή έπεξεργασία τού
  ενοικιοστασίου.
  μωΓ στήν έποχή μας δέν γίνον-
  ται πιά θαύματα. πρέπει νά άνα-
  ζητή >ουμε άλλοΰ την αίτία. Ή
  «Βραδύνη» Εγραψε ττροχθές πώς
  άντικατεστάθηκε ό Δ)τής τοθ Ρα¬
  διοφωνικου ΣταθμοΟ Σιφναίος
  νιατι Ικανε κομμουνιστική προ-
  ηαγάνδο! Καί ό νεοδιορισμένος
  Λ)τής ποΰ ήταν φαίνεται τό μυ-
  στικό δΐΐλβ κατά των άνταρτών
  —μόλις ανάλαβε ϋπηρεσία, τοθς
  διάλυσε στό δψε-σβθσε. Κι' Ιτοι
  σήμερα έπικρατεϊ τιλήρης τάξη
  καί ήσυχίαΐ Έτσι κσί οίον και-
  ρό τοθ 'Αβδούλ Χαμίτ κάθε φ:-
  οά πού γινότανε σψαγές των Άρ
  αενίων οί έφημερίδες ϋιο<ρεώ· νονταν νά γράφου·; πώς «πλήρης τάξις καί ά?ψ4λεια έπικρατεϊ καθ" αιΐασαν την έΐτικραΐειο!» Κάτίοτε δμ^ς μιά ξένη έφηαερ- δα τιροσθεσε σέ συνέχειο: «πλήν τής ττρωτευοόσης και των έπσρ- χιώνΙ» ΛΟΝΔΙΝΟ 4 (ίδ. ύπ.).— Στήν Πολιτική Έπιτροπή τοθ ΌργανισμοΟ Ήνωμένων Έ θνών συνεχΐσθηκε χθές ή συ¬ ζητήση γιά τό καθεστώς τοθ Φράνκο. Ή ΠολωνΙα, ΛευκορωσΙα καί Ήνωμένες Πολιτεΐες ύπέ βαλαν επί τοθ ζητήματος αύ· τοθ σχετικά ψηφΐσματα. Τα ψηφίσματα τής Πολω¬ νΐας καΐ ΛευκορωσΙας, ζητοθν δπως τα Ήνωμένα Έθνη δια κόψουν άμέσως κάθε οίκονο- μική καΐ διπλωματική σχέση μέ τό καθεστώς τοθ Φράνκο. Ή Γαλλία καί ή ΝορβηγΙα εζήτησαν έπίσης την άμεση διακοπή των σχέσεων μδ-τόν Φράνκο. Τό ',Άμερικανικό ψήφ'σμα- προτεΐνει δτιως ζητηθεΐ ά'πό τό Φράνκο νά παραιτηθή καί νά τόν άντικατασΐήσει μιάκυβέρνηση άπ'δλσ τα κόμ ματσ πού θά κάμει Δημοκρα τικές έκλογές. Ή Άντιπρόσωιτος των Ίν- διών ΠαντΙνα ΝεροΟ δήλωσε δτι ή χώρα της ΘΛ πράξει δτι μπορεΐ γιά νά πέσει τό καθεστώς τοθ Φράνκο καΐ ά- νακτήσει ό Ίσπανικός λαός την ελευθερία τού. Ό Νορβηγός άντιπμόσω πος δήλωσε δτι τό ζήτημα τοθ Φράνκο δέν είναι ζήτη¬ μα λήψεως απλώς μέτρων άλλά ποία μέτρα θά ληφθοθν. Ή Μ. Βρεττανΐα ύπεστή- ριξϊ την Άμερικανική πρότα- ση ή όποΐα συνιστά (σίκ) στό Φράνκο νά παραιτηθεΐ υπέρ μιας άντιπροσωπευτικής Κυ¬ βερνήσεως. Ό Άγγλος άντιπρόσωπος εδήλωσε δτι ή χώρα τού εί ναι εναντίον όποιασδήποτε επεμβάσεως (Π1) στά έσωτε- ρικά κάθε ξένου κράτους ου- τε θά προβεΐ σέ ένέργειες πού θά όδηγήσουν πάλι τόν Ίστιανικό λαό στόν έμφύλιο πόλεμο, ό οποίος θά θέσει σέ κΐνδυνο την ειρήνη τοθ ΚόσμουΠ! ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α' Ή σημαιήα καί ό ρόλος τού ήλεκτρισμοϋ σάν πηγής ενεργεί¬ ας πάνω στή διαμορφώση τής τεχνικής καί γενικά τής Κουλ- τούρας στήν έποχή μας, είναι άναμφισβήτητος. Οί παληές βιομηχανίες προ- σπαθοΰν νά συγχρονισθοϋν μέ την είσαγωγή τού καί οί νέες στηρίζονται πάνω σ' αυτόν, γιατί είναι φθ-ηνότερος άπό κά θε άλλη πηγή ενεργείας, καί κατά συνεπεία καί τα βιομηχα νικά ειδή πού παοογονται μέ τή βοηθεία τού είναι φθηνό- τερα. "Αν ποοσέξουμε, θά δοΰμε πώς όλα τα σχεδια ανοικοδομή¬ σεως των κατεστραμμένων άπό τόν πόλεμο χωρών δίδουν την πρώτη θέση στήν αναπτύξη τής ήλεκτροπαραγωγής. Τό πλεονέκτημα τοϋ ήλεκτρι σμοΰ, δέν είναι μονάχα τό φθηνό κόστος τού. Ή δυνα- τότητα πού παρέχει νά τόν χρη σψ,οποιοΰμε σέ άπομακρυσμένα σημεΐα.άπό τόν τόπο τής παρα- γωγής τού καΐ ή εΰκολη χρήση τού, πού δέν άπαιτεΐ μεγάλο Η ΣΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΤΗΝ 1ΝΕ|1ΡΤΙ!ΙΑ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑ 4 (Ίδ. ύπ.) —Με- ταδίδεται άπό τή Δαμασκό «τι οί φοιτητές εκήρυξαν ά- περγία σέ ένδειξη διαμαρτυ ρΐας εναντίον τοθ σχεδίου πού προβλέπει τή δημιουρ¬ γή Μεγάλης Συρίας. ΟΙ φοι¬ τητές τής Δαμασκοϋ μέ ψή- φΐσμά τους ζητοθν την άμεση άποχώρηση τβν ξένων στρα- τευμάτων άπό τή χώρα τους. ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΔΙΑτΕϊΣΗ ΛΟΝΔΙΝΟ 4 (Ίδ. ύπ.).— Η Κυβέρνηση τής Σόφιας μ έ ανακοινώση της διαψεύδει κατηγορηματικά την εΐδηση δτι έκεΐ λειτουργεϊ σχολή Ελλήνων άνταρτών καί δτι άπό τό Ιδαφός της εΐσβάλ- λουν άντάρτες στήν'Ελλάδα. ΔΩΡΙ ΜΙ ΜΙΙΒΡΤΟΫΓ ΑΘΗΝΑ 4 (Ίδ. ύπ.).-Ά- ποφασίσθηκε νά δοθεϊ οτούς μισθωτούς ώς δώρο £νας μη- νιαΐος μισθός στούς ύπαλλή- λους καί 25 ήμερομίσθια σ^ούς έργάτες. Τό δώρο θά δοθεΐ σέ δύο δόσεις ή μιά στίς 24 καί ή άλλη στίς 29 Δεκεμβριού. προσωπικό, είναι ίδιότητες πο- λύτιμες πού στεροΰνταΐ οί άλ- λες πηγές ενεργείας. Τό ένόιαφέρο γιά την Τνόλη μας, πού είναι μιά άπό τίς σο- βαρότερες έμπορικές πόλεις τής Έλλάδας, μέ άξιόλογη βιομη- γανία, καί μέ μεγάλες έλπίδες παραπέρα άναπτύξεως στό μέλ- λον, όσο κιΐί ό ρόλος πού θά παίξ'ΐ ό ήλεκτρισμός σ' αύτό καΐ είδικώτερ'ί στήν άνοικοδό- μησή της, μάς ώθησαν σΐήν σύντομη αύτη μελέτη. Τό Ήράκλειο έχει σήμερα ενα ήλεκτρικό έργοστάσιο, πού έγινε στά 1923 γιά την ήλεκτρο κινήση των μηχανικών εγκατα στάσεων τού νέου λιμανιοΰ ποΰ άρχιζε ή κατασκευή τού τότε. Στίς άρχές διέθετε δυό μη- χανές των 230 ίππων, άρνότε- ρα δέ άπόκτησε καί τρίτη τού ΐδιου τύπου καί δυνάμεως. Τό 1925 ήλεκτροφωτίσθηκε τό Ήράκλειο μέ τό έργοστά- σιο αύτό. Οί άνάγκες όμως τής πόλεως καί των προαστεί- ων σέ ήλεκτροκίνηση καί φω- "ΐσμό μεγάλωναν τόσο γρήγο- ρα, ώστε χρειάσθηκε νά φέ- ρουν τό 1928 μιά άκόμα μη- χανή4620 ί'ππων καί τό 1938 ά/ιλη μιά των 655 ί'ππων. Αύτές οί μηχανές, πού πα- ρουσιάζουν ενα σύνολο δυνά¬ μεως περίπου 2.000 ίππων, ύ- πάρχουν καί σήμερα. Ή πρώτη έντύτωση άπό τόν άριθμό αύτό είναι βεβαία σχε- τικά ϊκανοποιητική. Θά πρέπει όμως νά δοΰμε, ύπάρχει στήν πραγματικότητα ή δύναμη αύ¬ τη; Καί στήν περίπτωση πού ύ¬ πάρχει είναι χρησιμοποιήσημη όλη; Καί άκόμα, τό σοβαρότε- ρο άπό όλα, είναι πραγματικά άρκετή ή δύναμη αυτή γιά νά στηρίζει, άπό την αποψη τοΰ παράγοντα αυτού, ή πόλη μας σοβαρές έλπίδες γιά την άπρ'ό- σκοπτη βιομηχανική αναπτύξη της καί τό φωτΐσμό της; Άλλά αύτά γιά αύ'ριο. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΛΑΟΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΘΗΚΕ ΤΟ ΙΙΝΤΑΧΟΜΙ ΤΟΗ ΕΟΝΙΚΟΗ ΜΑΣ ΑΙΕΚΔΙΧΗΣΕΟΝ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΘΗΝΑ 4 (16. ύπηρ.).—Με ταδΐδεται άπό τή Νέα Ύόρ¬ κη δτι οί πέντε ύπουργοί των Εξωτερικών έπεκύρωσαν δ· μοφώνως τίς άποφάσεις τής διασκέψεως τής είρήνης ποϋ άφοροθν την Έλλάδα. Δέν πρόκειται νά γίνει καμ μιά διαρρύθμιση των 'Ελλη- νοβουλγαρικθν συνόρων καί τό ζήτημα τής Βορείου Ήπεί ρου παραμένει δπως ακριβώς ρυθμίστηκε στή διάσκεψη τής είρήνης. Ή"Ελλάδα καί ή Γιουγκο- σλαβία θά πάρουν άνά 150 έκατο'ΐυύρια δολλάρια άπό την Βουλγαρία καί την Ιτα¬ λία γιά πολεμικές άποζημιώ- σεις. Κατά μήκος των Έλληνο- βουλγαρικών συνόρων άπα- γορεύθηκαν οί όχυρώσεις. ΟΙ ύπουργοί των Εξωτερι¬ κών έδέχθηκαν ομοφώνως την εϊσοδο τής Άλβανίας στόν Όργανισμό των Ήνω¬ μένων "Εθνών μέ δλα τα δι- καιώμαΐα τοθ μέλους τοθ ΌργανισμοΟ. Ο ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε8ΗΙΚ0Α0ΕΑΕΥ0ΕΡ3Τ1Κ0Υ ΑΓΟΗΑ Ή ίνο/τλη πάλπ τού 'Ελληνι- κοΰ λαοΰ άπό τίς 3 12-44 μεχρι 1—1—45, π πρωϊκη καΐ παλλαϊ- κή αντισταθή τοΰ Δεκεμβρη στήν 'Αθήνα καΐ Πειραια, είναι ή συνέχεια καΐ τό κορύφωμα ;οΰ τβτράχρονοο έθνικοαηελβυ- θερωτικοΰ άγώνα τού (1940—44), μεοα στΐς νέες συνθπ>»β?· πβυ
  δημιουργήθηκαν μβτά τό 5ιώ·
  ιμο τδν χιτλβρβφασιστικών κα-
  ταχΓΠτών μέ την πάλη τοΰ
  ΒΑΜ-ΕΛΑΣ. Είναι ή απαιτή¬
  ση τ©.) στην «ροσπάθίΐιχ τής άν-
  τιίρασπκής ολιν«ρχί«5 >«*1 τπς
  Βρβΐτανικήί κυβερνησβως Ταώρ-
  τοτλ νά πνίξβι τη νίκη τβΰ 'Ελ-
  λρνιχοΰ λαοΰ, να ματαιώσει
  την ομαλή ώημοκραπκη έξελι-
  ςη κοιΐ τη λαοκρατική άναύημι
  ουργια τής 'Ελλάδας καί να έ-
  πιβαλβι δυναμικα «αταύικχ-
  σμενϊς νίβφασιστικές λύσβις,
  κατα παραβαση των αυμμαχι-
  κων αρχών τοδ πολβμοο.
  Αΰριο γΐνεται στό Πλη'μ-
  μελειοδικεΐο "Ηρακλείου ή δί-
  κη τής Έθνικής Αλληλεγ¬
  γύης ΊίρακλεΙου πού κατη-
  γορεΐται γιά «παράνομο έ-
  ρανο».

  Ι

  «Ε Λ Ε Υ © Ε Ρ Η Κ Ρ Η Τ Η»
  ..ΕΛΕΥ8ΕΡΗ ΚΡΗΤΗ,.
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΘΕΑΜΑΤΑ
  «ΗΛΕΚΤΡΑ» Σήμερον χαί ό-
  λόκληρη την έβδομάδά ενας εγχρω-
  μος κρλοσαός «Ό Κλέφτης της
  Βαγδάτης». Επί πλέον Ζηυρνάλ
  Προσεχώς. «Τό μβγάλο ψέμμα»
  «ΜΙΝΩΑ»
  Σήμερον ώρα 6 μ. μ. Συντχώς:
  <Ή Παρελάση της Νίκης ατή Μόσχα». Προσεχώς «Χειμωνιάτικες τρέλ λες», «ΣόδΌμα καΐ Γόμορα». ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ α)π «Ελένη» Πέμπΐη άπόγευμα Ρέθυμνο, Σούοα, Πειραια. . ,α)ΐτ «Λήμνος» Πεμπτη πρωΐ Ρέ¬ θυμνον, Σούδα Πειραια1. α)* «Κορυτσκ» Ποιρασχευή 12 π. μ. Ρέθυμνο, Σοϋδα, Πειραια. α)ς «Άατραπή» Παοααχευή διά Πειραια, Βόλον, Θεσσαλονίκην, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη κ~1 Παρασ<ευή. Διανυκτερεϋον Φαρμακείον ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΝΑΚΛΚΗ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΑ "ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΙ1ΤΑ,, Τό περιοδικό τής Κρητικής Νεο- λαίας. Κυκλοφορεΐ στό Νομό μας στ'ις 8—10 Δεκεμβριού σέ κα νούρ- για "έξΛρμηση. Μέ 20 σελίδυς. ΜΙΝΩΑ Σήμεοο ΩΡΑ 5 1)2 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ "Ενα έξ ολοκλήρου Σοβιετικό πρόγραμμα. Ιον (1 ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΜΟΣΧΑ 2ον Δυό ΰπέροχα Σοβιετικά Ζουρνάλ. "Μ Ε Τ>> Ο,,
  ΑΑΤΚΟΙΧΟΡθίΚΑΙΤΡΙΙΓΟΥΔΙΑ
  3ον Μιά ενδιαφέρον^ θεαμα-
  ' Ταινίαι
  *κτι ϊΐιινίά
  ΔΟΚΙΜΟΙ ΣΤΟ
  ΝΙΥΤΙΚΟ
  ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ }
  Μέ τό άτμόπλοιο «Ελένη»
  έφθασαν στό λιμάνι μας 650
  τόννοι λιπάσματα γιά τίς άνάγ-
  κες τής Γεωργίας.
  —Τό Κακουργοδικεΐο Ηρα¬
  κλείου κατεδίκασε τόν Μιχαήλ
  Χουρδάκη σέ 14 χρόνια πρό-
  σκαιρα δεσμά γιατί σκότωσε
  τόν έξάδελφό τού Έλευθέριο
  ^Χουρδάκη.
  —Ή δίκη των προδοτών τής
  ΙΡλώρας συνεχίζεται.
  —Καθυστερεΐ ή διανομή ίμα
  τισμοϋ στήν ένορία Αγ. Κων)
  τίνου έπειδή δέν ταξινομήθη-
  καν άκόμη τα δέματα.
  —Διορίσθηκαν δημοδιδάσκα
  λοι οί Γεωργ. Σαβοϊδάκης άπό
  τούς Αγ. Δέκα καί Πολύμνια
  Μαράκη άπό τόν Άμπελοϋζο.
  —Στούς άλευρομύλους τής
  πόλεώς μας δόθηκε πρός άλευ-
  ροποίηση άπό την έπιτροπή δια
  νομών 300 τόννοι στάρι.
  — Άναμένεται στήν πόλη
  μας εντός των ημερών ό κ.
  Τσουδερός άρχηγος τού Δημο¬
  κρατικόν Προοδευτικοϋ κόμμσ-
  τος.
  — Συνεχίζεται στήν πόλη μας
  ό έ'ρανος υπέρ τού αντιφυματι¬
  κον άγώνα.
  —Μέ άπόφαση τής Όμο-
  σπονδίας Ναυτεργατών άπήρ-
  γησε σήμερο επί δυό ώρες ήτοι
  8 —10 π. μ. τό' πλήρωμα τού
  ά)π «Ελένη». Οί ναυτεργάτες
  ζητοϋν αύ'ξηση τοΰ μεροκάμα-
  του 100ο)ο κα'ι έ'να δεκαπενθή-
  μερο δώρο γιά τα Χριστούγεν·
  να.
  10 ΓΝΟίΙΟ ΕΣΤΙΛΙΟΡΙΟ
  ΤΕΟΡΓΙΟΥ ΜΑΟΙΟΥΔΑΚΗ
  (Μεϊντάνι)
  "Υπό τή διεΰθυνση τοθ
  ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
  καί Σία τελείως άνακαινι-
  σθέν, έπανήρχισε τίς έργα·
  σίες τού την Κυριακή.
  Ύπόσχεται ΚουζΙνα "Εκ-
  λεκτή, Καθαριότητα, Περι-
  ποΐηση-
  ΚΛΪΝΙΚΗ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
  "Εναντι Άγίου Τίτου
  Ό Χειρουργός ίατρός ΕΜΜ. ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ
  δέχεται καί χβιρουργεΐ είς την Κλινικήν «ΑΠΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.»
  ΈπΙσης λειτουργεΐ τμήμα παθολογικον καΐ πλή-
  ρες άκτινοδιαγνωστικόν καί άκτινοθεραπευτικόν
  έργαστήριον.
  Ωραι επισκέψεως 8—1 π. μ. 3—6·μ. μ.
  Αριθ. Τηλεφ. 7—20
  Η ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
  'Α-ϊ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ
  ΈξασφαλΙσαοα τα πιό ΕΚΛΕΚΤΑ ΚΑΠΝΑ ΑΓΡΙ¬
  ΝΙΟΥ θά σάς χαρίσει άπό οίμερα τό ΑΝΩΤΕΡΟ κι'
  ; ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΩΤΕΡΟ Έλληνικό Σιγαρέττο.
  * ΔΟΚΙΜΑΣΑΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΣΙΓΑΡΕΠΑ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ
  ΠωλοΟνται είς δλα τα περίπτερα Διαρκής Παρακαθή-
  " κηπαρά των άνΐιπροσ. Αφών Μ. ΠΑΠΑΚΑΛΛΙΑΤΗ
  ^Ι|^«Η»3Β^3(ΜΒ>^ΙεΠ>3Β»ΓΤΙ9Β»>3Η»3Η»«ΒΪ»9Ι»
  ΙΘΑΛΑΣΣΙΟ1 ΣΙΑΗΡΟΑΡΟΜΟΙ |
  Ι
  τα μοτορππ
  ΣΠΙΘΑ -ΛΑΜΨΙΣ -ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΚΛΑΣΙΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Α ΐοο ΑΤΜΟ-
  ΠΛΟΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΣ 14 ΜΙΛΛΙΩΝ
  Ταχτιχά Δρομολόγια
  ΤΡΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
  ί_Ι!ΡΑΙΛ- ΒΟΛΟΝ- ΒΕΗΑΛΩΝΙΚΗΙΙ
  Πράκτορες Α. Π. ΚΟΡΠΗΣ & Σία
  ΤΗΛΕΦ. 55ί
  ΙΙΙ«
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΥΒΙΚΟΝ
  ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΑΩΝΙΑΣ
  ΛΟΝΔ·ΝΟ 4 (Ίδ. ότι.).—
  Τα συνεργσζόμενα Κυβερνη-
  τικά Κόμματα τής Πολωνίας
  ε'βγαλαν κοινό ανακοινωθέν
  στό όποΐο τονίζουν δτι τό
  πρόγραμμα μέ τό όποΐο θά
  κατέβουν στΐς προσεχεΐς Πό
  λωνικές έκλογές είναι: Άνε
  ξαρτησΐα τής χώρας πού έκ-
  τεΐνεται μέχρι τόν Όντερ.
  Συυμαχία καί φΐλία μέ τή Σο
  βιετική "Ενωση καί τίς Σλα-
  βικές χώρες. Διαλύση των
  τρομοκρατικών όργανώσεων
  καί άνεξιθρησκεΐα.
  ΖΩΗΡΗ ΑΝΤΑΡΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΕΡΓΑΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ
  Πρός τή Διοίκηση τού Έρ-
  γατικοΰ Κέντρου διεβιβάσθη
  παρά τής ενταύθα τηλεγραφι-
  κής καί τηλεφωνικής Διευθύν¬
  σεως παράκληση όπως, αν εί¬
  ναι δυνατόν, παραχωρηθεΐ μία
  αΐθουσα δι' έ'να εξάμηνον διά
  νά λειτουργήσει ή σχολή Τρια-
  τατικών. 'Κπίσης όμοία παρά-
  κληση υπέβαλε ή Διεύθυνση
  τοϋ Ι.Κ.Α. γιά τή στέγαση σέ
  μία αΐθουσα των Ίατρείων τού
  Ι.Κ.Α.
  Παρακαλούνται οί συνάδελ-
  φθι άντιπρόσωποι των σωμα-
  τείων όπως προσέλθουν στά
  γραφεΐα τού Ε.Κ.Η. την Πέμ¬
  πτην 5—12—46 καί ώρα 5 μ.μ
  γιά νά ληφθεΐ άπόφαση» επί
  των ανωτέρω δύο αιτήσεων.
  Ήράκλειο τί). 3—12— 46
  (Έκ τού Γραφείου τοϋ ΕΚΗ)
  3—1
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
  Καλοΰνται την προσέχη Κυ
  ρι<·<·"ή 8—12—46 καί ώραν 8 π. μ. νά συγκεντρωθοθν στό χωριό Έπανωσήφη οί Κτηνο- τρόφοι των πιό κάτω χωρίων γιά τή συζητήση διαφόρων κτη νοτροφικών ζητημάτων: Άλάγνι, Άμουργιέλες, Στέρ- ναις, Έπανωσήφη, Κακό χωριό Τεφέλι, Λυγόρτυνος, Πλακιώ- τισα, Σωκαρά, Λαράνι, Μαδές, Βοριά, Μελιδοχώρι, Χαράκι, Γέννα, Άρκάδι, Κόλενα, "Α- γιος Θωμάς, Καλοϋ, Δουρμπον τζή, Γαλένι, Ρουκάνι, Καρκα- διώτισα, Κανλί Καστέλλι, Καρ- νάρι, Χουδέτσι, Άτσιπάδες, "Ακρια, Βαθύπετρο, Άρδάχτια. Ή Προσωρινή Έπιτροπή Κτηνοτρόφων ΕΜΜ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Ι. ΜΕΣΑΡΙΤΑΚΗΣ ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Την προσέχη Παρασκευή 6 Δεκεμβριού, θά ' εορτασθεΐ είς την Άλικαρνασσό ή έπέτειος τοϋ Ίερυΰ Ναοϋ Άγίου Νικο- λάου. Παρακαλεΐται τό κοινόν ό¬ πως τιμήσει διά τής παρουσίας τού την ιεράν αύτην πανήγυ- ριν. (Τό Έκκλησΐαστικόν Συμ¬ βούλιον ' 2—1 ΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΙι ΕΘΗίϊΟΑΠΕΑΕΥ ΕΡίίΙΙΟΥ ΑΓ0Ι.Α 40-41 ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΌΚΛΗΣΙΣ Μή γενομένης άπαρτίας κα- τά την 24—11—46 ή συνέλευ- ση επαναλαμβ'άνεται την 8—12 —46 ημέραν Κυριακήν καί ώ¬ ραν 10 π. μ. είς τό Καφενειον Β. Πλαγιωτάκη όδός 2ο Αύ¬ γουστον είς Ηράκλειον. θέματα πρός συζήτησιν: Α¬ νάδειξις Διοικητικ. Συμβουλίου Ήράκλειο 2—12—46 (Ή Προσωρινή Έπιτροπή) ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλοΰνται τα μέλη έκτελε- σθέντων Πατριωτών 41—45 ό¬ πως προσέλθουν την προσέχη Κυριακή 8ην τρέχοντος καί ώ¬ ραν 10—12 π. μ. είς τα γρα¬ φεΐα τοϋ Συλλόγου είς Γενικήν Συνέλευσιν. 2—1 Η ΚΥΒ)ΣΗ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ_ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΑΤΙΝΑΧΒΗΧΕ Η ΑΜΑΞΟ.Τ. ΒΕ11ΚΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠβΛΕΟΣ ΑΘΗΝΑ 4 (Ίδ. τηλ)μα).— Έν ώ άπό Κυβερνητικές πη- γές άγγέλονται μεγάλης ε¬ κτάσεως έπιχειρήσεις γιά τό ξεκαθάρισμα των άνταρτο- κρατούμενων περιοχών άπό τούς άντάρτες καί θριαμβευ- τικά άποτελέσματα μέ δεκά- δες σκοτωμένους καί έκατον- τάδες αίχμαλώτους, άπό τίς ΐδιες πηγές άγγέλθηκε δτι τό τελευταΐο 24ωρο οί άν τάρτες ένεργοΰν σφοδρές έ πιθέσεις καί συνάπτονται συμπλοκές, στίς οποίες την πρωτοβουλία των έπιχειρή- σεων έχουν οί άντάρτες. Σύμφωνα μέ τίς πληροφο- ρίες των έγκύρων κύκλων, ή Κυβέρνηση καί ό Μονσρχικός τύπος καταβάλλουν προσπά θειες, δπως δημιουργηθεΐ ή έντύπωση ότι ιάχακαταφέρ ΕΟΡΤΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΪΡΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΝΕΒΑΑΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙ 3 (16. ύϊΐηρ.).— Ή Δημοκρατική νεολαΐα των Παρισίων όργάνωσε την Κυ· ριακή επιτύχη έορτή υπέρ τής Ίσπανικής καί 'Ελληνι κης νεολαίας. ΠΩΣ ΘΑ ΠΝΕΙ Η ΠΛΕΡΩΜΗ ΜΠΠΠΩΝ Κ.Λ.Π. Ελήφθη άπόφαση δπως ή άξία των ίππων, όνων, άγε- λάδων κλπ. πού παραχωρήση καν άπό τό Κράτος στούς γε ωργυύς, καταβληθεΐ σέ 4 δό σεις εντός διετΐας. Ή Άγρυτική Τραπέζα θά χορηγήσει μβσοπρόθεσμα δα νεια γιά την εξόφληση τής πρώΐης δόσεως. Έπίσης τα μελισσοκομικα ειδή πού δόθηκαν στούς μελισ σοκόμους θά έξοφληθοϋν σέ 2 Ιξάμηνες δόσεις. ΕΟΕΣΙΡΕΨΕ Ο ΡΙΐίΐΓκΤ ΚΑΙ Ο ΣΩΙΑΙΙΙΩΙΟΥΑΟΣ ΑΘΗΝΑ 4 (Ίδ. ύπ.). — Έ- πέστρεψαν άπό}τό Λονδΐνο ό άρχηγός τοθ ΓενικοΟ Έπιτε- λεΐου στρατηγός Σπηλιωτό- πουλος καί ό Άρχηγός τής Βρεττανικής στρατιωτικής ά- ποστολής Ρόλλιγκς. Ό Σπηλιωτόπουλος συνερ. γάσθηκε μέ τόν ύπουργό των Στρατιωτικών κ. Δραγούμη τόν όποΐο ένημέρωσε επί των συνομιλιών τού στό Λονδΐνο ΈπΙσης συναντήθηκε μέ τόν στρατάρχη Μογκόμερυ. ΑΘΗΝΑ 4 ([δ. ύπηρ.)—Τό μικρό (στιοφόρο πού·μετέφε- ρε προχθές στήν έξορΐα τούς 80 ύπαξ)τικούς τοθ ΕΛΑΣ περνοθσε πλάϊ άπό τό άγκυ- ροβολημένο στόν Πειραια γαλλικό άντιτορπιλλικό «Ε- ΛΑΝ».Όταν Ιμαθαν οί Γάλ· λοι ναΰτες ποιοί είναι καί πού πδνε οί Έλληνες στρα- τιωτικοί παρατάχθηκαν στό κάτάστρωμο: τοθ ΕΛΑΝ σέ στάση προσοχής, γιά νά πε ράσει τό μικρό ίστιοφόρο πού μετέφερε τοθς Έλληνες έ- ξορΐστους τοθ ΕΛΑΣ. Σχολή Αγγλικών Ίδρύεται έν τχί πόλει μας Άγ· λική Σχολή διά την πλήρη διδασκαλίαν τής Άγγλικής γλώσσης, πρός παρασκευήν των μαθητών δι' έξετάσεις. "Εναρ¬ ξις μαθημάτων προσεχώς. Πληροφορίαι διά τα δίδακ- Ερα κλπ. καθ' εκάστην παρά τω ΑΟΙ5. 1—3 ΕΜΜ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Όδός Καρτεροΰ (Ψαράδικα) Τηλέφωνον 8—73 6—1 Θηκαν τελευταία σοβαρά πλήγματα εναντίον των άν- ταρτών ώστε νά διαλυθοθν. Σκοπός τους είναι νά δή- μιουργηθοϋνέντυπώσεις στόν παρεπιδημοθντα στρατάρχη Μοντγκόμερυ, νά τονωθεΐ συγχρόνως ή έμφάνιση τοθ Τσαλδάρη στήν Άμερική καί νά κατασιγάσει ήΠανελλήνΐα άπαίτηση δπως καταπαόσει ό έμφύλιος πόλεμος καί πραγ ματοποιηθεΐ ή συμφΐλίωση. Πληροφορίες άναφέρουν δτι οί άντάρτες άνατίναξαν την άμαξοστοιχία Θεσ)ν1κης — Άλεξανδρουπόλεως. άντάρτες μετακινοθντσι στ,ό τό Πάϊκο στήν Τζένα μέ ηρω φανή σκοπό νά κατατΐονή- σουν τα στρατιωτικά τμήμα. τα καί νά δημιουργήσουν κλΐ μα αίφνιδιασμών. Πολυμελής όμάδα άνταρ τών,στήν όποΐα συμμετέχοι|;ν 25 άντάρτισσες, έμφανΙσθηκε στήν περιοχή τής Φλώρινας ΠληροφορΙες άναφέρουν δτι οί άντάρτες μπήκαν σέ διάψορα χωρία τής Μαχεδο· νΐσς, θεσσαλίας, Θράκης κα| Ρούμελης. ΟΡΟΕ1ΡΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΒΝΟΣΥΝΕΛΕΥΙΕιί ΕΚΛΕΧΓΗΚΕ Ο ΣΟΣΙΙΑΙΣΤΒΣ ΟΕΜΣΑΜ ΟΡΙΕΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ 284 ΨΗΦΟΥΣ ΕΠΙ 559 ΠΑΡΙΣΙ 4 (ίδ. ύπ.).—Χθές βράδυ ή Γαλλική Έθνοσυνέ- λευση εξέλεξε ώς Πρόεδρό της τόν ύποψήφιο των Σοσια- λιστών Βενσάν Όριόλ, μέ ψή φους 284 επί συνόλου 559. Ένώ δέν ύπήρχε άλλος ύ- ποψήφιος άπό τόν Όριόλ την τελευταία στιγμή Ιθβσαν ύ- ποψηφιότητα τρείς νέοι μετα ξύ των οποίων καί ό Κασέν τοθ ΚομμουνιστικοΟ Κόμμα- τος ό οποίος κατά την ψηφο- φορία συγκέντρωσε 170 ψή- φους.'Ο ύποψήφιος τοθ κόμ- ματος τοθ "Ερριώ πήρε 92 ψήφους. Τόν όποψήφιο των Σοσια· λιστών ύποστήριξε καί τή κόμμα τοθ κ. Μπΐντώ. Στό μεταξύ αί προβλέψεΐς γιά τή λύση τής Κυβερνήτι- κης κρίσεως καί την ένδεχο· μένη συνεργασία Σολιαλι· στών Κομμουνιστών^είναι δύ σκολες. Πάντως τό ζήτημα τής συνεργασίας ή δχι θά λυ θεϊ άπόψε άπό τό Συμβούλιο τοϋ ΣοσιαλΐστικοΟ Κόμματος, τό όποΐθ' θά συνεδριάσει γιά νά λάβει ϊσχετικές άποφά- σεΐς. ΟΙ ΙΤΐΑΙΚΕΣ ΣΪΚΟΦΑΝΤΙΚΙΣ ΙΙΑΙΟΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΤΟΥ «ΤΑΣ» ΠΑΡΙΣΙ 4 (ίδ. ύπηρ.).— Ό ραδιοφωνικός σταθμός τής Μόσχας μετέδωσε χθές την νύχτα την παρακάτω διαψεύ¬ ση. «Οί ίταλικές έφημερίδες «Τζορνάλε ντέ λά Σέρα» «Ί- τάλια Νόβα» καί τό ραδιόφω νο τής]Ρώμης διέδωσαν ότι δήθεν στή Σοβιετική ζώνη κατοχής τής ΓερμανΙας ύπάρ χούν στρατόπεδα συγκεντρώ σεα>ς Ιταλών αίχμαλώτων πό
  λέμου καί 8π δήθεν 60 Ιτα¬
  λοί αίχμάλωτοι τουφεκίσθη-
  καν γιατί άποπειράθηκαν νά
  δραπετεύσουν καί δλλοι 64
  σκοτώθηκαν κατά την μετα-
  φορά τους σέ άλλο στρατό-
  πεδο συγκεντρώσεως.
  Τό πρακτορεΐο «Τάς» έ£ου
  σιοδοτήθηκε νά δηλώσει δτι
  οί πληροφορίες αύτές σιε·
  ροθνται πάσης βάσεως καί
  άποτελοθν κακόβουλες έπι-
  νοήσεις».
  ΟΙ ΙΓΓΑΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕ! ΖΙΝΕΣ ΜΤΟΧΒ!
  ίνΓΧΟΗΕΥΟΗΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΛΟΝΔΪΝΟ 4 (Ίδ. ύπ.).—
  Μεταξύ Αγγλίας καί Άμε-
  ρικής ύπογράφηκε συμφωνία
  γιά την οΐκονομΐκή συγχώ-
  νευση τής Γερμανίας πού κα-
  τέχουν.
  Σύμφωνα μέ τούς δρους
  τής συμφωνίας ή συγχώνευ·
  ση άρχίζει την 1 Ίανουαρίου
  1947. Σκοπός της θά είναι ή
  έπισιτιστική αύτάρκεια των
  δύο ζωνών πού θά θεωροθν
  ται σάν μιά οίκονομική τΐε-
  ριοχή, στήν 6ποία θά έπιδιω-
  χθεΐ κοινό έπίπεδο ζωής. Την
  1η Ίανουαρίου 1947 θά πρέ-
  πει νά μποροθν νά διαθέτουν
  τρόφιμα 1880 θερμΐδων σέ
  κάθε άτομο. Οί δαπάνες γ*
  νά επιτύχουν τα παραπάν»
  θά πληρωθοθν άπό τίς Γερ-
  μανικές έξαγωγές στό μέλ-
  λον
  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗ! ΚΥΙΕΡΝΗΣΕΟ! ΤΣΙΑΙΑγΊ
  ΠΑΡΙΣΙ 4 (ίδ. ύπ.).-Τηλε-
  γραφοθν άπό τό Λονδΐνο 6τι
  δ Πρβσβευτής τής Αγγλίας
  στήν Άθήνα Νόρτον συνομί¬
  λησε μέ τούς άρχηγούς τής
  αντιπολιτεύσεως στούς όποί-
  ους υπέδειξε τό σχηματισμό
  Κυβερνήσεως ΣυνασπισμοΟ
  ή όποία θά δώσει τέλος στόν
  έμφύλιο πόλεμο.
  Πληροφορίες άπό Άγγλι-
  κές πηγές βεβαιώνουν δτι ή
  Αγγλία δέν πρόκειται νά
  προσφέρει βοηθεία στόν στρα
  τό τής Ελλάδος άν δέν σχη·
  ματισθεϊ ή προτεινομένη Κο·
  βέρνηση.
  Λέγεται στό Λονδίνο ότι
  άν ό Τσαλδάρης ϊχει·.· δ'·
  ιιλωματικές έπιτυχΐεςστήν ^
  μερική δέν άποκλείεται νά έ-
  πιδιωχθεΐ ή συνεργασία τού
  μέτήν άντιπολίτευση.
  Στά μεταξύ ό Σπηλιωτο·
  πουλος σύνεχίζει τίς ένέργει-
  ές τού γιά ένίσχυση ° 6*
  ληνικοθ στρατοθ
  Αγγλία.
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓιΗΗ
  ΤΟ ΣΟΣΙΑΑΙΣΤΙΧΟ ΚΟΜΜΑ ΤΙΣ ΓΑΑΑΙ1!
  «ΑΡΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΚ ΥΠΟ ΤΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 4 (ίδ. ύπηρ.)—
  Τό συμβούλιο τοθ Σοσιαλι-
  στικού Κόμματος πού συνε-
  δρίασε χθές βράδυ στό Πα-
  ρΐσι έλαβε άπόφαση νά υπο-
  στηρίξει ώς πρωθυπουργό
  τής Γαλλίας τόν άρχηγό
  ΚομμουνιστικοΟ ^ ιμο
  Μωρίς Τορέζ καί°ί
  μέρος στό σχημσ
  νέας Γαλλικής κυ£/